RSTD. ~D~N~ S~Gl\K\\..lRi2Mi DERNEG\

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "RSTD. ~D~N~ S~Gl\K\\..lRi2Mi DERNEG\"

Transkript

1 C RSTD ~D~N~ S~Gl\K\\..lRi2Mi DERNEG\

2

3 ADANA SAGLIK TURizMi DERNEGi Adana Sagllk Turizmi Dernegi, 2010 YIII Nisan avrnda Kamu ve Ozel sektorden qercek ve tozel kisiden olusan 53 uvenin katrhrm ile kurulrnustur. Turkive'de bir ilde kamu ve ozel sektorun bir araya gelerek. kurduqu ilk qenis katrhmh sivil toplum kurulusu olan Adana Sagllk Turizmi Derneqi. avrn zamanda Sagllk Turizmi alanmda ozel cahsmaler yapmak uzere kurulrnus ilk bolqesel dernektir. ) Adana Valisi Savrn ilhan ATI~'ln Onursal Baskarn olduqu Adana Sagllk Turizmi Dernedi'nin uyeleri arasinda: Adana Milletvekili Prof. Dr. Savrn Necdet Unuvar. Cukurova Oniversitesi Rekttiru Prof. Dr. Say In Alper Akmoqlu, Adana il Sagllk Muduru Dr. Savrn Aytekin Kemik, Adana il Kultor ve Turizm Muduru SaYIn Osman Arrk, ozel sagllk kuruluslannm ortaklan. vonetlcilert, Sagllk Bakanligl hastanelerinin bashekirntert, orta kademe voneticileri, TORSAB Yonetim Kurulu Oyesi SaYIn Nesrin oochan ve Adana temsilcisi, ~UKTOB Baskaru SaYIn Tayyar Zairnodlu, ~UKTOB uveleri, turizm acenteleri ve medikal tedarikciler yer alrnaktadrr. Adana Sagllk Turizmi Dernegi'nin en onernf ve basta gelen hedefi, "Sagllk Turizmi" modelinin Adana ili lcin yeni bir atrhrnharnlesl olarak kabul edilip, rol modeli olma yolunda htzla ilerlemesidir. RSTD ADANA SAGUK TURizMi DERNEGi Adana Sagllk Turizmi Dernedi, Sagllk Turizmi kavrarnrrun qelistlrilrnesi. pavdaslanrun billnclendirilmesi ve egitimi, yeni pazarlann olusturulmasi calrsrnalarmda kamu ve ozel sektor i~birligi ile aktif rol alarak, uluslar arasi ve ulusal alanda quncel qelisrneleri de vakmdan takip ederek hem sekttirel qelisime ve hem de Adana'nm kalkmrnasrna katkida bulunacak calisrnalarda yer alacaktrr. 1

4 Sagllkta qecmisten gelecege kurulan kopru: ADANA Adana'run bilinen tarihi boyunca sadhk alarunda unlu hekimleri vetistirrnis olmasi, dunvada savqrn universiteler arasmda yer alan Cukurova Universitesi ile Baskent Universitesi TIp Fakultesi ve hastanelerinin yeni trp adamlan vetistirivor olrnasi, Adana'run Sagllk alarunda qecrnisten qeleceqe bir kopru olduqunun en quzel ornecidlr. Ulkernizde son villarda vapilan teknoloji ve bilgi vodun vatmrnlar ile kamu ve ozel sektor tarenndan sunulan sadhk hizmetleri, gerek teknoloji, gerek hekim yetkinlikleri ve gerekse uluslararasi akreditasyon kurallan acismdan dunva ile rekabet edecek hale qelmistir. Nitelikli sagllk hizmetlerini daha ekonomik kosullarla almak isteyen degi~ik ulke vatandaslart, kendi ulkeleri dismda tedavi secenekleri ararnaktadrrlar., V Huseyin CELiK ASTD Baskanl Ulusal duzevde qerceklestirilen vatmrntara para lei olarak, Adana'da da onernli sagllk vatrnrnlan hayata ge~irilmi~tir. ilimizde 12 adet Saqhk Bakanllgl hastanesi, 2 adet universite hastanesi, 10 adet ozel hastane, 40 adet trp ve dal merkezi, vurtlc: hastalanrmzm varu sire yurt drsrndan gelen hastalara da onernli alternatifler olusturrna sansrna sahip olrnaktadrr. ll genelinde toplam yatak mevcuttur. Her bransta teshis ve tedavi arnach en son teknolojiler kullarulmakta, alarunda ulusal ve uluslararasi duzevde yetkin hekim kadrolan qorev vaprnaktadrr. JCI Akreditasyonuna sahip 3 ozel hastane ve Akredite 2 laboratuvar yer alrnaktadrr. Adana iii, qecrnisten gelen birikimi, gelecege vonelik vatmrnlan ile Sagllk Turizmi'ni oncelikle vakirundaki ulkelere, sonrasmda ula~abildigi turn ulkeler e sunrnaktadir 2

5

6 DUNYANIN EN ESKi KOPRUSU Diyelim ki Arnuwanda'nm soylediiji kopru, Adana'daki Ta~koprU olrnasm! Ama Uzerinden qecerek kentin iki vakas: arasrnda yolculuk edebileceijiniz tarihi koprunun, Arkeoloji MUzesi'nde sergilenen restorasyon kitabesi bile, sizleri 1700 YII oteve tasrvarak, "Dunvarun Hala Kullanllan En Eski KoprUsU" Uzerinde qezinrne sansrru vakaladtqrruz: qosterecektlr. Yani dememiz odur ki, ounurnuzde modern dunvanm, ultrateknolojik bir saijllk UssUolma iddiasinda olan Adana, ashnda cok, ama cok eski bir kenttir. Eskiliiji orarunda da geleneiji cunurnuze tasrverak, kulturel bir alt yap: olusturur. Adana "llklerin, Teklerin ve Enlerin Kenti" olarak da bilinir. Bu ilk, tek veya en'in blrcoqu da tip alanmdadrr. Ancak trp alarurun drsrna c;lklldlijlnda da bircok ilk, tek veya en'e rastl ay abi Iirs iniz.

7 5

8 Sulevrnan Kulesi, Adakale, Yurnurtahk Kalesi, Yilankale. Tumlu Kalesi, Anavarza Kalesi, Sis Kalesi, Karasis Kalesi, Feke Kalesi, Saimbeyli Kalesi, Anahsa Kalesi, Magorsos Antik Kenti, Mallos KaYlp Kent, Mapsoshestia Antik Kenti, Anavarza Antik Kenti, Adania Antik Kenti, Sis Antik Kenti, Hacin, ~ar Antik Kenti, Taskoprtl, Misis Koprusu, Akdeqirrnen Koprusu ve Akkopru bu vazdrklanrruzla ilgili olarak bir cirprda srr alavabileceqirniz. en az 1500 ylillk isimlerdir. 6

9 Dill DILlME GELENEGi GELENEGiME UYGUN Daha vakm tarihe doqru yolculuk yapmak isterseniz de, 600 Yllilk Ramazanoglu Konagl'nl, kendine i:izgo mimarisiyle dunvada tek olan Ulucami'yi, kentin antik atarn olan Tepebaq'daki Ataturk Evi'ni, Tarihi Saat Kulesi'ni, Tarihi Klz Lisesi Binasi olarak bilinen Adana KOltur Merkezi'ndeki galerilerini gezebilirsiniz. moze ve sanat Bu geziniz sirasmda gi:inoiioolarak size, Turkce, Arapca ve ingilizce dahil cesitli dillerde konusan, varuk tenlerine inat beyaz kalpli Adanalnar rehberlik edecektir. Misafirseverlikleri nedeniyle de Arap ve Turk mozaidinin eseri olan mutfak urunlerini tattirrnadan brrakrnevacaklardrr. Cok e;;e~itliolan rnenunun, Akdeniz- Ortadoqu rnuttaornm aglz tatlanru tasrvan, bircoqunuzun cok seveceqi cesitterden olustuqunu gi:irerek vabancrhk e;;ekmeyeceksiniz. Kara, Hava ve Demiryolu ile cok kolay ulasilan Adana'run sehir trafigi de, sizleri hie;;yormayacak, basta modern hastaneler varabileceksiniz. olmak Ozere her yere kolavltkla Kisacasl Adana, hastalanruzrn tatil yapar gibi sagllglna kavusmalan icin organize edilrnls bir kenttir. Buna hastanelerin yoksek teknolojisini ve hekimlerin ileri tecrobesini de eklerseniz geriye sadece nos bir sed a kalir. Bir de sagllglnlz 7

10 Dr. Haluk Uygur Sagllk Turizmi Adanadan basla r... Anadolu tarihi denilince Helenistik dtinemle ba~ladlglnl dusunduren vanlrs bir karu hakimdir. Hatta dunva uvqarlrqrnm da Yunanlrlarla birlikte ba~ladlgl du~unulur her nedense. Konuyu trp dunvasrna indirgersek bu sarurun vanstrnasma orada da rastlam. Sanki dunva trp tarihi doktorlann adrna yemin ettikleri Hipokrat ile oaslarrus gibi bir karu vardrr hep. Halbuki dunva uvqaruk tarihini vakindan inceledlqirnizde, Anadolu'da Helenistik dtinemden tam iki bin YII eski bir medeniyetinin, 4000 vtllik Hatti-Hitit Uygarllgl'nln olduounu qoruruz Yll ONCESiNiN VATiKAN'1 Corum Hattusas ve Cukurova'da vapilan arkeolojik arasnrrnatar. bu uvqarhqm tinemini ortaya e;lkardlgl gibi, (qunurnuzde Cukurova dediqirniz) Adana- Mersin-Osmaniye bolqesinde Kizzuwatna Kralllgi dive isimlenen, Hitit [rnparatorluqu icinde Federatif bir krallik olarak yer alan, bir kralllgi da isaret eder. Kizzuwatna Kralllgi qunurnuz vatikan'i gibi ordusu olmayan bir kralhktrr. Kaba gucun cok tinemli olduqu o villarda bile, hie; ordusu olmadan diger federatif kr alhklerdan ve merkezi imparatorluktan savq: qormustur. Bu savqmm nedeni ise; kralllgl, her biri birer doktor (ivilestirici) olan rahiplerin vonetivor olrnasrdrr. Bu rahipler, bitki ve hayvan(ozellikle de kus) etinden ilac vapip hastauklara care buluvorlardi. Ve 0 zarnarun turn dunvasrndan, cok savrda hasta Adana'ya bu rahiplere tedavi olmaya geliyordu. ilk SAGllK TURiSTLERi AOANA'YA GElOi Bulunan vazrh karutlar Hitit imparatoru Muvattalli'nin ve oglu Urhitesup'un Adana'ya tedavi ie;ingeldiklerini qosterrnektedir, Bu belgeler, sagllk icin seyahat etmeyi anlatan en eski belgelerdir. Buna dayanarak tarihte ilk sagllk turizmi hareketi Adana'da doqrnustur diyebiliriz. Hatta avru dtinemin Mrsrr Firavunu ikinci Ramses de, Kizzuwatnah rahiplerden sifa dilernlstir. Bu kadar eski bir tip qeleneqine sahip Adana, konuyla ilgili tinemini daha sonraki villarda da surdurrnustur. 8

11

12 TARiHiN ilk HASTANESi ADANA'DA A~llDI, ilk ORGAN NAKli ADANA'DA YAPllDI Yunan kavnakf trbbrn baslanqrci savuan Hipokrat'in a\;ml~ olduqu hastane ve trp okullanndan biri de Adana'run sirndik: Yumurtalik ilcesindevdi (MO 500). Aueskulapion ad: verilen bu okullann Anadolu'da toplam 3 tane olduqunu, Yurnurtahk'm drsrndaki diger ikisinin Hipokrat'm memleketi Kos Adasi'nda ve Bergama'da bulunduqunu biliyoruz. Yurnurtalrk'rn tarihteki isimlerinden birinin, Hipokr at'rn annesinin ismi olan Hygea (Hijyen kelimesi buradan gelmektedir) olrnasi da, Adana'daki ilk hastanenin isaretlerinden biri savrlabilir. Ve efsane edilen odur ki, bir zencinin kolunun bir beyaza takurnasi seklinde olan, ilk organ nakli de Yumurtalik Aueskulapionun'da vaprlrrustrr. DONYANIN EN ESKi KiTABI ADANA'DA YAZllDI Dunvarun buqune kadar gelebilen en eski trp ve eczacrlrk kitab: da Adana'da vazilrrustrr. Bu kitap, qunumuzden tam 2000 YII once, 0 vrllarm onemli bir Cukurova kenti olan Anavarza'da hekimlik yapan Dioskorides'e aittir. 3 cilt halinde vazilrrus olan, Materna Medika isimli bu kitabin bir cildi madenlerden, bir cildi ku~ ve hayvan etlerinden, bir cildi de bitki ve ciceklerden elde edilen ilaclara yer vermektedir. Ostelik kitapta yazilan baz: forrnuller hala yore kovluler! tarafmdan saqaltrc: olarak kullarulmaktadrr. lokman HEKiM Cukurova'run bovlesine bir trp gelenegine sahip olmasirun nedenlerinden biri, vorenin (ozellikle de Toroslar'm) dunvarun en zengin bitki \;e~itliligine sahip olrnasidrr. Bu DONYANIN SAGllK OssO Eger Adana'run qunurnuzdeki trp faaliyetlerine qoz atarsak, hala faaliyetine devam eden en eski hastane olarak Adana Devlet Hastanesi'ni qorebiiiriz vrlmda bir Kolera Hastanesi olarak kuru Ian bu hastane, sonradan Memleket Hastanesi ismiyle gene I sag Ilk hizmeti vermeye baslarrustrr. Cumhuriyetten sonra da ismi Devlet Hastanesi olarak degi~mi~tir. Son vrllarda ise kentimiz, tarihin icinde olduqu gibi, sagllk alarunda yeni atrlrrnlar vaprms, dunva ve Amerika standartlarmda cok savida hastane ve sagllk unltesine kucak acrrustir. Adana artik tarihteki gibi, turn Turklve ve dunvadan bircok hastarun geldigi, en son tibbi teknolojinin uygulandlgl bir sagllk merkezi konurnundadrr. Ve bu konumu vonetlciler taranndan desteklendiqi icln, Adana; Dunvarun Sagllk Ossu olma sansrru vakatarmstrr. zengin bitki \;e~itliligi tibbi qelisrneve 0 kadar cok etki etrnis olrnahdrr ki, vorede bitkilerle konusarak olurne care bulduqu efsanelestlrllen, Lokman Hekim Efsanesi anlatrhr. Efsaneye gore Lokman Hekim, bitkilerin dilini ogrenerek olurne care bulrnustur ancak, Adana'run tarihi koprulerinden Misis'in uzerinden qecerken Cebrail Alevselarn'in \;Ikardlgl bir ruzuar sonucu aldlgl notlan Ceyhan Nehri'ne dusurerek, srrnru kavbetmistlr. Aslinda Lokman Hekim'in, binlerce vildrr <;ukurova'da faaliyet qosteren Adanali hekimlerin efsanelestinlrnis bicirni olduqunu da dusunebilirtz. [*1 Adana Fotograflan Dr. Haluk Uygur Arsivi 9

13 Adana Il Sagllk Mudurlugu HELiKOPTER AMBULANSI Ambulans helikopterin uc;u~ menzili me safe olarak; vaklasrk 300 km, zaman olarak ise; 2 saat 45 dakikadrr. Ambulans helikopterin hasta tasirna kapasitesi 1 olup, 1 sedye ve 1 adet kuvoz bulunrnaktadrr. Sedye ile hasta tasmabilrnektedir. Kara Arnbulansi ile acil vakaya ulasrrmn 30 dakikavi a~acagl durumlarda, arazi ve iklim sartlartrun acil vakaya ulasrnav: engelleyen durumlarda, kara arnbulansi ile ulasirnda sakatlrk ve hayati riskin oldudu ADANA ORGAN NAKLi BOLGE KOORDiNASYON MERKEZi B61gesel olarak; Gaziantep Oniversitesi TIp Fakultesi Hastanesi, Cukurova Oniversitesi TIp Fakultesi Hastanesi, Baskent Oniveristesi Adana Uygulama ve Arastirrna Merkezi, Mersin Oniversitesi TIp Fakultesi Hastanesi, Erciyes Oniersitesi TIp Fakultesi Hastanesi ve Kahrarnenrnaras Oniversitesi ile koordineli cansrna vaprlrnaktadrr. Olkemizde 9 B61ge Koordinasyon Merkezi; Ulusal Organ ve Doku Nakli Koordinasyon Merkezi'ne bagll olarak faaliyetini surdurrnektedir. Kadavra ve don6rlerin organizasyonunda, B61ge Koordinat6rlugu taranndan Ulusal Organ ve Doku Nakli Koordinasyon Merkezi ile baqlantih olarak calrsrna vaprlrnaktadrr. ADANA NUMUNE EGiTiM ve ARA$TIRMA HAST ANESi KANSER ERKEN TE$HiS, TARAMA ve EGiTiM MERKEZi (KETEM) Adana Numune Egitim ve Arastrrrna Merkezi bunvesinde faaliyet vermektedir. Merkez 2004 vilmda faaliyete qirrnistlr. Merkezde; egitim ve darusrnahk hizmeti, klinik meme muayenesi, jinekolojik muayene, smear almrnasr, dermatoskopik inceleme, mamografi cekirni, ultrasound cekirni, halk egitimi, sagllk personeli egitimi, vrlda bir kez olmak uzere sosyal evlerde cahsan kadrnlarda pap smear tararnasi ve 2010 YIII Temmuz avrnda baslanan Sigara Blraktlrma Poliklinigi cahsrnalan hizmetleri verilmektedir. durumlarda, afetlerde ve oladan dl~1durumlarda, adalardan almacak hastalar ile deniz ulasirn araclan ile nakli gereken hastalann olduqu durumlarda, sagllk personelinin acil utasrnasi gereken durumlarda helikopter arnbulans: kuuanumektaorr. Koordinasyon; il Ambulans Merkezi Bashektrnliqi 112 Komuta Kontrol Merkezince (KKM) saglanlr. Osmaniye, G.Antep, Kilis, Hatay, K.Mara~ (G6ksun, Ekin6zu, Af~in ve Elbistan itceleri harte) ve Mersin (Anamur ve Bozvazi ilc;eleri haric) illeri ile ortak calisrna vaprlrnaktadtr. PROF. DR. NUSRET KARASU GOGUS HASTALIKLARI HASTANESi Prof. Dr. Nusret Karasu G6gus Hastauklan Hastanesi, 1955 vrlmdan beri faaliyet g6stermektedir. Hastanede; Gogus Hastahklan ve Tuberkuloz (Verem) hastahklan ile ilgili hizmet verilmektedir. 18 Gbgus Hastalrklan uzrnam g6rev vaprnaktadrr. B61ge Hastanesi konumunda olan hastane; Adana, Gaziantep, Hatay, Mersin, Kahrarnanrnaras, Nigde ve Osmaniye illerinden gelen hastalara da hizmet vermektedir. 112 AciL SERVis ve 112 MOTORizE AciL SERVis il genelinde il Ambulans Servis Bashekirnlidi'ne bagll olarak 41 adet kara arnbulansi ile 2 motosiklet arnbulansi bulunrnaktadrr. 18 Doktor, 74 Acil ve Ambulans Bakirn Teknikeri ve 229 Acil TIp Teknikeri g6rev vaprnaktadrr. Dunva Sagllk Orgut(j tarafmdan belirlenmls acil sagllk durumlannda (trafik kazalari, i~ kazalan, varuk vakalan, kalp krizleri, felcler, ciddi kanamalar, teror. sabotaj, kursunlanrna. brcaklanrna vs. gibi) hizmet verilmektedir. Ambulans olarak; 10 dakika icinde, motosiklet olarak da; 5 dakika i~inde vakalara ulasrlabilrnektedlr. ADANA DR.EKREM TOK RUH SAGLIGI ve HASTALlKLARI HASTANESi Adana Dr. Ekrem Tok Ruh Sagllgl ve Hastalrklari Hastanesi 1984 vilmdan beri faaliyetini surdurrnektedir. Ruh Sagllgl hastahklanna hizmet verilmektedir. Hastanede, 24'u Ruh Sagllgl ve Hastalrklan uzrnaru olmak uzere 29 Uzman Hekim g6rev vaprnaktarnr. <;:okqenis bir b61geye hizmet veren hastaneye; Konya, Klr~ehir, Nev~ehir, Kayseri, Aksaray, Karaman, Mersin, Nigde, K.Mara~, Adrvaman, G.Antep, Hatay, ~.Urfa, Kilis ve Osmaniye illerinden hasta gelmektedir. 10

14 VALi ilhan ATI$ ALKOL ve MADDE BAGIMLILIGI TEDAVi MERKEZi Merkez icin planlanan yatak savrsi 80'dir. Merkezde verilecek hizmetler ile; alkol ve madde baijlmillarlnin ayakta ve yatarak tedavileri planlanmrstrr. Yrllrk ortalama, yatarak, 8000 ayakta olmak Ozere toplam ki~iye hizmet vermesi planlanrnaktadrr. Hastanesi, <;.U.T.F. Balcall Hastanesi ve Baskent Univeristesi Adana Uygulama ve Arastrrrna Merkezi'ne direk olarak 112Komuta Kontrol Merkezi (KKM) y6nlendirmesi ile basvurebilmektedir. ADANA DOGUM ve COCUK BAKIMEVi HASTANESi -.. NUMUNE EGiTiM ve ARA$TIRMA HASTANESi YANIK UNiTESi, C.U.T.F. BALCALI HASTANESi YANIK TEDAVi MERKEZi, BA$KENT UNivERSiTESi ADANA UYGULAMA ve ARA$TIRMA MERKEZi YANIK TEDAVi MERKEZi Yanik Onitesi; Numune Egitim ve Arastirma Hastanesi'nde, Yanik Merkezi; <;.U.T.F Balcalt Hastanesi'nde ve Baskent Universitesi Adana Uygulama ve Arastirrna Merkezi'nde bulunrnaktadir. Numune Egitim ve Arastrrrna Hastanesi'nde; 2 sertifikah uzman, 3 sertltikastz uzman ve 2 sertifikah hernsire, Cukurova Universitesi TIp FakOltesi Balcall Hastanesi'nde 10 sertltikasiz uzman, Baskent Universitesi Adana Uygulama ve Arastmna Merkezi'nde; 11sertifikasiz uzman ve diger uzman olmayan personeller qorev vaprnaktadrrtar. Numune Egitim ve Arastrrrna Hastanesi'nde 26, Cukurova Universitesi TIp FakOltesi Bateau Hastanesi'nde 8, Baskent Universitesi Adana Uygulama ve Arastrrrna Merkezi'nde 14 yatak olmak Ozere ilimizde toplam 48 varuk servisi yatagl mevcuttur. 23'0 Dogum ve Kadln Hastahklan Uzrnarn olmak Ozere toplam 59 uzrnarun corev yaptlgl Adana Dogum ve Cocuk Bakirnevi Hastanesi'nde; uzmanlar dismda 396 diger sagllk personeli qor ev vapmaktadrr, 400 vatakh hastanede 48 kuvoz mevcuttur. Toplamda 130 kuvozluk yeni doqan yogun bakrm servisi cahsmalan devam etmekte olup, 2011 vrhrun ikinci vansmda servisin hizmete acrlrnast planlanrnaktadu. Normal ambulansta bulunan malzemelere ek olarak; kuvoz tas.rna b610mo, vantilat6rl0 kuvoz ve ana sedye bulunan ambulans, ilimizde hizmet vermektedir. PLAN LAMA Kamu olarak; Toplu Konut idaresi'nce vaprrm Ostlenilen 604 vatakh YOregir ilcesindeki hastane, Karatas ilceslndekl 25 vatakh hastane ve 80 vataku Alkol ve Madde Baglmilian Tedavi Merkezi'nin (AMATEM) hizmete sokulrnasi cahsrnatan devam etmektedir. Ozel olarak, merkezde; 180 vatakh GOney Adana Hastanesi, 32 vatakh Plastik Cerrahi ve RekonstrOktif, 60 yatakll Alman Hastanesi ile Ceyhan ilcesinde: 62 vatakti Care Hastanesi'nin hizmete girmesi ile ilgili cahsrnalar devam etmektedir. Yanik vakalan ilimizde; Numune Egitim ve Arastirrna I _ 11

15 HASTANE ACIBADEM BSK DUYGU ESTETIK.Di) GALLERIA GONEY SEVGi GOZ ADANA METROPARK RUH SAGLIGI MERKEZI KBB ESTETiK MERKEZi MERKEZi KURULU) YILI Tipi GENEL GENEL DAL MERKEZi DAL MERKEZi DAL MERKEZi DAL MERKEZi DAL MERKEZi YATAK SAYISI " YOGUN BAKIM YAT AK SAYISI AMELiYATHANE SAYISI Psikiyatrik ON DE GELEN HizMETLER Onkoloji inplantasyon, Gozi~i kanamalan Muayeneve ve Ylrllklan Radyoterapi Tedavi Ortodonti tedavisi, (Tel Tedavisi), KVC Grup Periodonti (Di~ eti Estetik ve Plastik Seker hastallglna Psikoterapisi Kardiyoloji hastehklan), KBB Cerrahi bagll qorrne Bireysel Bleachingf Operasyonlar bozukluk tedavisi, Beyin Cerrahi Psikoterapiler (Beyazlatma), Exsimer lazer, Genel Cerrahi (EMDR, NLP, HipNOTERAPi. Sedasyon Oroloji Katarakt YOGA, Yogun Bakirn PSiKODRAMA) ~a~lhk cerrahisi KALiTE BELGELERi JCI JCI t,-ierkezi51erilizasyon Unitesi, Lab.Akredilasyon Belgesi - - ISO 9001:2008 ~ALI)AN SAYISI DOKTOR SA YISI POLiKLiNiK HAST A SA YISI YATAN HASTA SAYISI CERRA Hi i)lem SA YISI ADANA il SAGLIK MUDURLUGU VERiLERi Tipi YATAK SAYISI YOGUN BAKIM YATAK SA YISI AMELiYATHANE ONDE GELEN HizMETLER c,:ali~an SA YISI DOKTOR SA YISI POLiKLiNiK HAST A SAYISI YATAN HASTA SAYISI CERRAHi i~lem SA YISI GENEL KANSER ERKEN TANI VE T EDAVi, CERRAH i OPERASYONLAR, ANA VE c,:ocuk SAGLlGI, 112ACiL, YENiDOGAN BAKIM

16 ACIBADEM Ost duzev teknolojileri ve modern tedavi vaklasrrnlartru vuksek kalitede bir araya getiren Acibadern vihndan beri <;:ukurova Bolqesi'ne sagllk tasivor. Tibbm turn temel branstannda tarn ve tedavi hizmeti veren Acibadern Adana Hastanesi, ozel saijllk hizmetlerine premium avncahklarta ulasrnaruz: saijllyor. Acrbadern'in "hasta odas:" standardiru vukseltme anlavrsmm bir urunu olan ozel tasanrnh banyolu ve oturma grubu-yatak uniteli odalar, sadece hastaya degil, hastanede uzun sure kalacak olan hasta vakmlarma da benzersiz bir konfor sunuyor. Objektif verilere dayall bilimsel cahsrnalarta doijruluiju ispatlanrms en yeni ve quvenilir tedavi y6ntemleri Acibadem'in akademisyen ve uzman hekimleri taranndan hizmete sunuluyor. Gerek gorulduijunde, genel anestezi ve sedasyonlu tedaviler konforla ve quvenle vapuivor. Boylece cok daha uzun sureler alan ve farkll verlesirnlerde cercektestirilen tedaviler tek bir klinikte tamamlanabiliyor. Acrbadern Adana Hastanesi JCI Akreditasyonu varusira Turkive'nin ilk uluslararast duzevde tamnan ve akredite edilmi~ klinik laboratuartna da ev sahipliiji vapivor. Modern mimarisi ve <;;aijda~altvaprsi ile sagllk hizmetlerinde <;:ukurova Bolqesi'nin referans noktasi kabul edilen Acrbadern Adana Hastanesi, KlbrlS, Suriye, Irak gibi vakm ulkeler icin de bir cekirn merkezi olarak tarurnlaruvor. Cumhuriyet Cad. No:66 Seyhan/ADANA Tel: (0322) pgri MERKEZi

17 ,~BSK~ METROPARK HASTANESi Birle~ik Saqhk Kurumlarl (BSK) ailesinin bir uvesi olan BSK Adana Metropark Hastanesi, m2 kullarurn alarunda, 1S'i yogun bakun olmak uzere 122 yatak kapasiteli, 7 katli bir hastane olarak uluslararast duzevde sagllk hizmetleri vermektedir. BSK Metropark Hastanesi, sadece Adana'dan degil, bolqe illerden ve basta ortaoodu ulkeleri olmak uzere kornsu ulkelerden de hasta kabul etmektedir. ileri teknoloji, hasta odakh anlayi~ ve quler yuzle bolqeve beklentilerin otesinde bir sagllk hizmeti getirmektedir. uluslararasi kalitedeki sagllk hizmetlerini, etkili bir kalite degerlendirme ve vonetirn araci olarak dunva capmda kabul gormu~ JCI (Joint Commission International) standartlan ile belqelendirrnistir. BSK Metropark Adana Hastanesi, hasta odaklr hizmet anlavrsmm sonucu olarak hasta ve vakmlarma kendilerini rahat hissettirecek ozel bir alan seqlarnaktadu. Hastanemizdeki cdalann her biri tek ki~iliktir. Avnca 4 odarmz suit olarak tasartanrmsnr.,:.. '3~~~<.,",'I"'~~,,~-:.~ Join t : /;;-~ ~ Commission ~ International Belediye Evleri Mah. T. t}zal Bulvan No: 234 ~ukurova/adana Tel: (0322) CAGRI MERKEZi ?~~"".,.,lo " 14

18 Duygu Ruh SaCjIlCjIMerkezi Psikiyatri, Sosyal Hizmetler, Psikoloji ve Psikolojik Danl~manllk alanlannda uzman olan ve e;e~illi Psikolerapi ecjitimleri alrnrs uzmanlar tarafrndan 1997 vrhnda kurulmustur. "lnsan biyo-psiko-sosyal bir varhktir" anlavrs: ile darusrnanlik ve tedavi hizmetlerini butuncul bir vaktasunta surdurmektedir. Merkezimiz, 2008 vihnda daha cok ki~iye hizmet ulastirabllrnek icin Park subesini hizmete sunrnus ve Sosyal Guvenlik Kurumu ile anlasrna vaprrustir. Merkezimizde, bes ruh sacjllcjiuzrnaru hekim, bir sosyal hizmet uzrnaru, iki psikolog ve bir uzman psikolojik darusrnandan olusan kadroyla kapsarnh ayakta tedavi hizmeti sunulrnaktadir. Avnca merkezimin bunvesinde olusturulan, Duygu Davranl~ Bilimleri Akademisi'nde (DDBA) bireysel ve kurumsal geli~im ve ecjitim procrarnlan surdurulmektedlr, Cocuk, qenc, yeti~kin, ya~ll, anne- baba, ocjrenci, venetie: gibi kimliklerle aile, evlilik, okul, i~ veri gibi ortamlarda vasanan sorunlar bireysel veya grup psikoterapileri ve decji~ik vonternler iceren ecjitimlerle cozurnlenrnektedir. lletisim problemleri; okula uyum problemleri; kendini tamrna ve kisise: qelisim: etkin davrarus ve ozquven qelistirrne: stres, otke ve olumsuz duygularla basa cikrna: aile, e~ ve evlilik terapileri; bosanrna sureci ve etkileri kurumumuzda verilmekte olan hizmetlerden bazjlandir. MERKEZ : Atatork Cad. 2. Sok. A.GUnay Apt. Kat: 2 Seyhan / ADANA Tel: (0322) Pbx' Fax: (0322) PARK ~UBESi : ruzuu Cad. GUlek Sitesi A Blok Asma Kat Seyhan /ADANA Tel: (0322) Pbx' Fax: (0322)

19 2006 vilmda kuru Ian Ozel Estetik Di~ PolikliniCji, Adana ve Mersin'de acjlz/di~ sacjllcjimerkezi olarak uzman kadrosu Avrupa standartlanna uygun ekipman ve teknolojisi ile hasta beklentilerinin uzerinde hizmet vermektedir. Bunvesinde alarunda uzman 29 deneyimli doktor ve 84 ki~ilik tecrubeli personel bulunan Ozel Estetik Di~ Poliklinigi'nde; implantasyon, Ortodonti ( tel tedavisi ), Periodonti (di~ eti hastahklan), Bleachingf (beyazlatma),sedasyon... gibi sacjllk hizmetleri sunulrnaktadrr. Poliklinikte, genel anestezi unitesi ile bilincti Sedasyon uvqularnasi, anestezi uzrnaru e~licjinde qerceklestirilmektedir. 2 yatak kapasitesiyle hastalanna tam hizmet anlavis: veren poliklinikte 1 ameliyathane bulunrnaktadir. Ozel Estetik DI~ PolikliniCji vurtdrsmdan gelen hastalanna ozel ulasirn ve konaklama imkanlan konusunda da hizmet vermektedir. D6~eme Mah. Cumhuriyet Cad. ~ifte Minare Camii Yam No:73 Seyhan I ADANA Tel: (0322) Kenan Evren Blv. Cukurova Elektrik lisesi Kr~. No: 38 ~ukurova I ADANA Tel: (0322) Fax: (0322) in6nu Mah. Gmk Bulvan (Eski lsbankas: Blnasi ) No: 367/A Yeni ehir I MERSiN Tel: 0 (324) Fax: 0 (324)

20 ,~GALLERIA KBB MERKEZi Ozel Galleria Kulak Burun Bogaz Merkezi (GKBB), bolqenin en buyuk dogal park: olan Adana Merkez Parkl'na kornsu, nehir ve gal manzarali Galleria i~merkezi'nde hizmete vermektedir. En geli~mi~ trbbi cihazlarla donatrlan merkezde, 2 tam donarumh ameliyathane, 5'i gal manzareh to hasta odasi, 9 KBB poliklinik odasi, 24 saat hizmet veren Acil Onitesi, Odyoloji Unitesi, Ses unitesi, alerji unitesi, tinnitus unitesi, uyku laboratuan, radyoloji unites! mikrobiyoloji, hemotoloji ve biyokimya laboratuarlan bulunrnaktadrr. Adana'run merkezinde olmasi nedeniyle geni~ bulvar ve arterlerle Adana'rnn her verine yaya veya motorlu ulas.rn araclan ile ulasim ~ok kotavdn. Nehir krvrsmda olrnasi ve Adana'run en buyuk park: ve sosyal alaru olan Merkez Park'a kornsuluqu qorse: acrdan avncalrkh bir konum saotarnaktaon. / "._- GKBB, kapah alana sahip toplam 3 kath bir merkezdir. Kendine ait kapali - aok otoparka ve konumundan dolavi oldukca elveris!i bir ulasirn olanaqma sahiptir. Adana'vi cevre verlesim birimlerine baglayan E-5 karayolu ve otobanlara 2 dakika mesafededir. Cernalpasa Mah. Fuzuli cad. Galleria i~merkezi No: 14/C PK:01120 Seyhan/ Adana Tel: (03ZZ) Fax: (03ZZ) mail: 17

21 GUNEY ESTETiK VE PLASTiK CERRAHi HASTANESi Yaprrru tamamlanmak Uzere alan GUney Estetik ve Plastik Cerrahi Hastanesi'nin Ocak 201O'da acurnas: planlaruvor. Bblgenin ilk plastik cerrahi dal hastanesi alarak Adana CarrefaurSA AII~veri~ Merkezi varunda acrlacak alan hastanemiz, alarunda uzman hekim kadrasu ve teknalajik olanaklanvls bblgeden dunyaya ust duzeyde saqhk hizmetleri sunacak. GUney Estetik ve Plastik Cerrahi Hastanesi, plastik ve estetik cerrahi, medikal estetik, dermatalaji ve KBB dallarmda, uluslareras: akreditasyan standartlanvla hizmet verecek. 32 yatak kapasiteli hastanemizin icerislnde avnca guzellik merkezi de bulunacak. Hastane bunyesinde kuru Ian varuk tedavi merkezi ise bblge halkrrun varuk rahatsizhklanna cevap verecek VII CarrefourSA varu Cukurova/ADANA Tel: (0322)

22 Adana'run en merkezi bir bolqeslnde yer alan Sevgi Goz Merkezi, 1999 vilmdan bu yana, vuksek teknolojiye sahip modern bir qoz hastalrklan tan: ve tedavi merkezi olarak hizmet veriyor. 4 kath m2'lik modern binada faaliyet qosteren merkez; poliklinikler, ameliyathaneler, katarakt ve refraksiyon cerrahisi unitesi, exsimer lazer Linitesi, glokom Linitesi, retina Linitesi ve kontakt lens Linitesinden olusuvor. Goz hastalrklanrun tarns: ve tedavisinde bilgi ve deneyim yon Linden List duzevde bir hekim kadrosu ve deneyimli personeliyle hizmet veren, "ISO Kalite Yonetlrn Sistem Belgesi", ne sahip Sevgi Goz Merkezi, profesyonel ve kurumsal i~leyi~ vaprsrvla, hastalanna kiss zamanda ileri teknoloji ile teshis ve tedavi olanaklan sunuyor. [ I Bu Linitelerde; on ve arka segment optik koherens tomografi (OCT), ultrasonografi, qoz anjiyografisi, argon lazer, YAG lazer, eksimer lazer, retina sinir lifi analizoru, kornea topografisi, wavefront analizoru ve diger ileri tetkik ve tedavi cihazlanvla glincel teshis ve tedavi olanaklan hastalara sunulrnaktadir. Vali yolu caddesi (Vali evi kar~lsl) Seyhan/ Adana Tel: (0322)

23 OZEL ACIBADEM ADANA HASTANESi OZEL ADANA HASTANESi OZEL ADANA METRO HASTANESi OZEL BSK METROPARK HASTANESi OZEL DUYGU RUH SAGLIGI MERKEZi OZEL ESTETiK AGIZ VE ols SAGLIGI POLiKLiNiGi OZEL GALLERiA KULAK BURUN BOGAZ MERKEZi OZEL GONEY ESTETiK VE PLASTiK HASTANESi CERRAHi OZEL ORTADOGU SAGLIK HASTANESi OZEL ORTOPEDIA HASTANESi OZEL SEVGi GOZ TE$HiS VE TEDAVi MERKEZi BA~KENT ONivERSiTESi ADANA UYGULAMA VE ARA$TIRMA HASTANESi c.u, TIP FAKOLTESi BALCALI HASTANESi ADANA CUKUROVA DEVLET HAST ANESi ADANA DEVLET HASTANESi ADANA NUMUNE E.A.H. SEYHAN UYGULAMA MERKEZi ADANA PROF. DR. NUSRET KARASU GOGOS HASTALlKLARI HASTANESi DR. EKREM TOK ADANA RUH SAGLIGI VE HASTALlKLARI HASTANESi 20

24 OTEL SEYHAN ADANA ***** / TURKiYE

25 Hastanelerimizde doktorlanmrz Turkce'nin varu srra ingilizce konusmaktadtrlar. Avnca degi~ik lisanlar icln cevirrnenlerimiz mevcuttur. Telefon, fax ve ile doqrudan hastane ile lletisirn kurabilirsiniz. Hastanemize ait bir iletisim formunu ya da web savtasmda yer alan bilgi formunu doldurabilirsiniz. Randevunuzu gelmeden once ayarlamak gecikmeleri ve rahatsrzhdrruzm seyrini azaltacaktrr. Hastanelerde bulunan Uluslararast Hasta Servislerinde calisan personelimiz, turn seyahat boyunca size servis saqlavacaklardrr. Hastaneye ulasrrmmzdan hastaneyi terk ettidiniz ana kadar, oderne prosedurleri. para transferleri, lisan, yerel tur ve geziler, ulasrrn konulan, uluslararas: sigortalar vb. konularda size e~lik edeceklerdir. Avnca, konsultasvon, takip edilecek tedaviler ve randevulartruzm koordinasyonu konulannda vardrrnc: olacaklar. Tahmini olarak masraflan, servisleri ve seyahat duzenlerneleri konusunda sizi avdmlataceklar. I Hastanemizden randevu lslernini qercekfestirirken, ailenizin de sizinle birlikte olacaduuz bilgisini vermelisiniz. Darusmanlartrruz size konaklama icin scceneklert bildireceklerdir. Bu konuya av.racadrruz butce bilgisini darusmanlanrruz a iletmeniz islernleri ruztandrracaktrr. Evet, randevunuzu tamamlayabilirsiniz. Gecrnis donemdeki turn sagllkla ilgili bilgilerinizin varumzda olrnasi, teshis ve tedavi icin kolavlik sadlavacaknr. 22

SAĞLIK TURĠZMĠ DESTĠNASYONLARI: DÜNYADA ĠYĠ UYGULAMA ÖRNEKLERĠ VE ADANA DESTĠNASYONU

SAĞLIK TURĠZMĠ DESTĠNASYONLARI: DÜNYADA ĠYĠ UYGULAMA ÖRNEKLERĠ VE ADANA DESTĠNASYONU 26 Aralık 2012 SAĞLIK TURĠZMĠ DESTĠNASYONLARI: DÜNYADA ĠYĠ UYGULAMA ÖRNEKLERĠ VE ADANA DESTĠNASYONU Doç. Dr. Mehmet Cihan YAVUZ Çukurova Üniversitesi, Seyahat ĠĢletmeciliği Bölüm BaĢkanı SAĞLIK TURĠZMĠ

Detaylı

T. C. SAĞLIK BAKANLIĞI KEÇİÖREN EĞİTİM ve ARAŞTIRMA HASTANESİ TELEFON REHBERİ

T. C. SAĞLIK BAKANLIĞI KEÇİÖREN EĞİTİM ve ARAŞTIRMA HASTANESİ TELEFON REHBERİ T. C. SAĞLIK BAKANLIĞI KEÇİÖREN EĞİTİM ve ARAŞTIRMA HASTANESİ TELEFON REHBERİ İDARİ BİRİMLER KALİTE YÖNETİM BİRİMİ Kalite Direktörü 2103 Kalite Yönetim Birimi 1387 Kalite Sekreteri 1382 PERSONEL (ÖZLÜK)

Detaylı

Hastane. Hastane Grupları 19/11/2015. Sağlık Kurumları Yönetiminde Temel Kavramlar

Hastane. Hastane Grupları 19/11/2015. Sağlık Kurumları Yönetiminde Temel Kavramlar Hastane Sağlık Kurumları Yönetiminde Temel Kavramlar Yük.Hem.Müge Bulakbaşı Ekonomik, verimli ve etkili olarak her türlü sağlık hizmetinin kesintisiz üretildiği, Eğitim, araştırma ve toplum sağlığı hizmetlerinin

Detaylı

YUCELE N AS NES. 1996 Yılında hizmete açılan hastanemiz, deneyimli ve uzman kadrosuyla ve ileri teknolojik imkanlarıyla

YUCELE N AS NES. 1996 Yılında hizmete açılan hastanemiz, deneyimli ve uzman kadrosuyla ve ileri teknolojik imkanlarıyla - YUCELE N AS NES 1996 Yılında hizmete açılan hastanemiz, deneyimli ve uzman kadrosuyla ve ileri teknolojik imkanlarıyla sizlere sağlık alanında çağdaş bir hizmet vermenin mutluluğunu ve gururunu yaşıyor.

Detaylı

TÜRK HENKEL'DE ÜST DÜZEY ATAMA

TÜRK HENKEL'DE ÜST DÜZEY ATAMA Portal Adres TÜRK HENKEL'DE ÜST DÜZEY ATAMA : www.reklamazzi.com İçeriği : Pazarlama İletişimi Tarih : 26.03.2015 : http://www.reklamazzi.com/turk-henkelde-ust-duzey-atama-145487.htm 1/2 TÜRK HENKEL'DE

Detaylı

Poliklinik Đşlemleri Prosedürü

Poliklinik Đşlemleri Prosedürü T.C. Süleyman Demirel Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi Doküman Adı Poliklinik Đşlemleri Prosedürü Doküman Numarası TBH/229/PR-001 ISO 9001:2008 KYS Kriter No 7.1./7.2./7.5.1./7.5.4. Yayın Tarihi

Detaylı

T.C.DİCLE ÜNİVERSİTESİ HASTANELERİ 1 / 63 ACİL TIP ANABİLİM DALI BAŞKANLIĞI

T.C.DİCLE ÜNİVERSİTESİ HASTANELERİ 1 / 63 ACİL TIP ANABİLİM DALI BAŞKANLIĞI EYLEMCAN TIRPANCI-SERFİRAZ ATABEY EYLEMCAN TIRPANCI-SERFİRAZ ATABEY BİRİM ACİL TIP ANABİLİM DALI TETKİK EDİLECEK KRİTER/DOKÜMAN Acil Tıp AD Başkanlığı İş Akış Acil Servis Süreci Radyoloji Süreci Beslenme

Detaylı

2012-TUS İLKBAHAR DÖNEMİ GENEL YERLEŞTİRME SONUÇLARINA GÖRE EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR (YABANCI UYRUKLU)

2012-TUS İLKBAHAR DÖNEMİ GENEL YERLEŞTİRME SONUÇLARINA GÖRE EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR (YABANCI UYRUKLU) VE LAR ( ) 101111031 ANKARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ AİLE HEKİMLİĞİ K 1 0 1 --- --- 101111058 ANKARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON K 1 1 0 49,89946 49,89946 101111094 ANKARA

Detaylı

ADANA AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ

ADANA AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ ADANA AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ İSTATİSTİK 2013 HAZIRLAYAN Şennur ERDEM Tıbbi Teknolog GİRİŞ Ağız ve diş sağlığı, genel sağlığın, yaşamsal fonksiyonların ve yaşam kalitesinin önemli bir parçasıdır. Dünya

Detaylı

SAĞLIK TURİZMİNİN YENİ YILDIZI; TÜRKİYE. Dünyada sağlık turizminin gelişmesine sebep olan faktörler şu şekilde sıralanabilir;

SAĞLIK TURİZMİNİN YENİ YILDIZI; TÜRKİYE. Dünyada sağlık turizminin gelişmesine sebep olan faktörler şu şekilde sıralanabilir; Yrd. Doç Dr. Gonca Güzel Şahin SAĞLIK TURİZMİNİN YENİ YILDIZI; TÜRKİYE Sağlık Turizmi; insanların tedavi olmak amacıyla yaşadıkları ülkeden, kaliteli ve görece daha ucuz hizmet alabilecekleri başka ülkelere

Detaylı

HASTANE ÖNCESİ ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ. Dr. Osman ULUSAL Konya İl Ambulans KKM Başhekimi

HASTANE ÖNCESİ ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ. Dr. Osman ULUSAL Konya İl Ambulans KKM Başhekimi HASTANE ÖNCESİ ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ Dr. Osman ULUSAL Konya İl Ambulans KKM Başhekimi Acil Çağrı Merkezi 112 Sağlık Komuta Merkezi 112 Jandarma 112 Polis AÇM 112 Orman 112 İtfaiye 112 AFAD 3 Nisan 2014

Detaylı

GÜNEY REKLAM A J A N S KENT DUVARLARI KATALOĞU

GÜNEY REKLAM A J A N S KENT DUVARLARI KATALOĞU GÜNEY REKLM J N S KENT DUVRLRI KTLOĞU 1 2 Referanslarımız Yeni Müze (Optimum VM, Merkez Park ve D400 karayolu Seyhan Oteli ve Yeni Müze karşısındadır) En : 10 m. Boy : 18 m. det : 1 Konum : Yeni Müze (Optimum

Detaylı

ÇANKAYA BELEDİYESİNİN ÖZEL HASTANELERLE YAPMIŞ OLDUĞU PROTOKOLLERLE ALINAN İNDİRİM ORANLARI

ÇANKAYA BELEDİYESİNİN ÖZEL HASTANELERLE YAPMIŞ OLDUĞU PROTOKOLLERLE ALINAN İNDİRİM ORANLARI ÇANKAYA BELEDİYESİNİN ÖZEL HASTANELERLE YAPMIŞ OLDUĞU PROTOKOLLERLE ALINAN İNDİRİM ORANLARI ÖZEL ÇANKAYA YAŞAM HASTANESİ Ayaktan Tedavi: %15 Yatarak Tedavi: %15 Diyet: %10 Lazer epilasyon: %10 Check-up:

Detaylı

SAĞLIK BÜLTENİ POLİKLİNİĞİMİZ AÇILDI.

SAĞLIK BÜLTENİ POLİKLİNİĞİMİZ AÇILDI. SAĞLIKBÜLTENİ KadıköyBelediyesiSağlıkİşleriMüdürlüğü Cilt1,Sayı1 POLİKLİNİĞİMİZAÇILDI. SEVGİLİKADIKÖYLÜLER, KadıköyBelediyesivatandaşların sağlığıileilgilibiryenilikdahagerçek leştirdi.eğitimmahallesindebulunan

Detaylı

Uzman Doktorlar. Akay Hastanesi nin tıbbi kadrosu, alanında uzmanlaşmış, bilgili, deneyimli, yenilikleri takip eden doktorlardan oluşmaktadır.

Uzman Doktorlar. Akay Hastanesi nin tıbbi kadrosu, alanında uzmanlaşmış, bilgili, deneyimli, yenilikleri takip eden doktorlardan oluşmaktadır. /akayhastanesi /akayhastanesi Hizmetindeyiz Akay Hastanesi hedeflerinin doğrultusunda tıbbın bütün kliniklerinde hizmet vermeyi ve 450 yi aşan personeli ile standartlarını daha da ileriye taşımayı amaçlamaktadır.

Detaylı

Evde Sağlık Hizmeti, Evde Fototerapi ve Ek Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi Tanıtımı

Evde Sağlık Hizmeti, Evde Fototerapi ve Ek Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi Tanıtımı Evde Sağlık Hizmeti, Evde Fototerapi ve Ek Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi Tanıtımı T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI DR. SAMİ ULUS KADIN DOĞUM, ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ Evde Sağlık

Detaylı

2012/2013 Yılı İstatistiki Verileri

2012/2013 Yılı İstatistiki Verileri T.C SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU Ankara 1.Bölge Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği Ankara Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim Araştırma Hastanesi / Yılı İstatistiki Verileri /

Detaylı

KOCAELİ SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ

KOCAELİ SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ KOCAELİ SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ TARİHÇE: Müdürlüğü ne bağlı olarak hizmet veren Kocaeli Acil Sağlık Hizmetleri 1998 yılı başında kurulma çalışmalarına başlamış olup, 01.06.1998 tarihinde

Detaylı

SAĞLIK TURİZMİ İŞLETMECİLİĞİNDE PAZARLAMA YÖNETİMİ PROGRAM TASLAĞI

SAĞLIK TURİZMİ İŞLETMECİLİĞİNDE PAZARLAMA YÖNETİMİ PROGRAM TASLAĞI SAĞLIK TURİZMİ İŞLETMECİLİĞİNDE PAZARLAMA YÖNETİMİ PROGRAM TASLAĞI İnsanlar Sizlerle Sağlıklarına Kavuşacaklar... Zengin bitki örtüsü nedeniyle tarihsel süreç boyunca sağlık ve tıp alanında hayli önemi

Detaylı

Tablo 2 Üniversitelerdeki Tıpta Uzmanlık Eğitimi Yapılacak Programlar ve Kontenjanları*

Tablo 2 Üniversitelerdeki Tıpta Uzmanlık Eğitimi Yapılacak Programlar ve Kontenjanları* Üniversitelerdeki Tıpta Uzmanlık Eğitim Dalları ve Kontenjanları Abant İzzet Baysal Üniversitesi 100111016 Acil Tıp 4 K 1 - - 100111043 Anesteziyoloji ve Reanimasyon 5 K 1 - - 100111052 Beyin ve Sinir

Detaylı

ATAMA YAPILACAK KLINIK SEFI VE KLINIK SEF YARDIMCISI KADROLARI ILI HASTANE ADI BRANS KADRO UNVANI KADRO ADEDI ADANA NUMUNE EAH ÇOCUK SAGLIGI VE

ATAMA YAPILACAK KLINIK SEFI VE KLINIK SEF YARDIMCISI KADROLARI ILI HASTANE ADI BRANS KADRO UNVANI KADRO ADEDI ADANA NUMUNE EAH ÇOCUK SAGLIGI VE ATAMA YAPILACAK KLINIK SEFI VE KLINIK SEF YARDIMCISI KADROLARI ILI HASTANE ADI BRANS KADRO UNVANI KADRO ADEDI ADANA NUMUNE EAH ÇOCUK SAGLIGI VE HASTALIKLARI SEF 1 ADANA NUMUNE EAH IÇ HASTALIKLARI SEF 1

Detaylı

KADRO ADEDİ ADANA NUMUNE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ ACİL TIP 3 ADANA NUMUNE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ AİLE HEKİMLİĞİ 2 ADANA NUMUNE EĞİTİM VE

KADRO ADEDİ ADANA NUMUNE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ ACİL TIP 3 ADANA NUMUNE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ AİLE HEKİMLİĞİ 2 ADANA NUMUNE EĞİTİM VE ADANA NUMUNE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ ACİL TIP 3 ADANA NUMUNE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ AİLE HEKİMLİĞİ 2 ADANA NUMUNE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ BEYİN VE SİNİR CERRAHİSİ 1 ADANA NUMUNE EĞİTİM

Detaylı

SAĞLIK KOMİTESİ SUNUM

SAĞLIK KOMİTESİ SUNUM SAĞLIK KOMİTESİ SUNUM BAŞLIKLARLA TÜRSAB TÜRSAB, 1972 yılında 1618 sayılı yasa ile kurulmuş ilk turizm meslek birliğidir. 01 İLK MESLEKİ BİRLİK 2013 yılında Türkiye ye gelen yabancı turistlerin yaklaşık

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU Sinop İli Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği. Türkeli Devlet Hastanesi

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU Sinop İli Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği. Türkeli Devlet Hastanesi T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU Sinop İli Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği Türkeli Devlet Hastanesi TARİHÇE: 2001-2015 HASTANEMİZ 1999 YILINDA BİTİŞİK 2 BLOK ŞEKLİNDE İNŞAA

Detaylı

Medikal Turizmde Tanıtım, Pazarlama Stratejileri ve Hedef Ülkeler

Medikal Turizmde Tanıtım, Pazarlama Stratejileri ve Hedef Ülkeler Medikal Turizmde Tanıtım, Pazarlama Stratejileri ve Hedef Ülkeler Oğuzhan KAYA TKHK Kaynak Geliştirme Daire Başkanlığı khk.kaynakgelistirme@saglik.gov.tr www.tkhk.gov.tr Slayt1/28 Bakanlığımızın 2013-2017

Detaylı

LIV HOSPITAL ANKARA ULUSLARARASI HİZMETLER DEPARTMANI SUNUMU

LIV HOSPITAL ANKARA ULUSLARARASI HİZMETLER DEPARTMANI SUNUMU LIV HOSPITAL ANKARA ULUSLARARASI HİZMETLER DEPARTMANI SUNUMU 1 MİSYON Hasta odaklı yaklaşımı temel alan; kişisel tercihlere, kültürel, dini ve dil beklentilerine göre uygun hale getirilmiş dünya standartlarında

Detaylı

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) Sağlık Bakanlığı Eğitim ve Araştırma Hastanelerine Alınacak Asistan Sayıları

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) Sağlık Bakanlığı Eğitim ve Araştırma Hastanelerine Alınacak Asistan Sayıları Uzmanlık Dal Kodu Öğretim Süresi Puan Türü Genel Kontenjan Yabancı Uyruklu Kontenjanı 2013-TUS Sonbahar Dönemi Tercih Uzmanlık Dal Adı Özel Koşullar ve Açıklamalar* (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) Sağlık Bakanlığı

Detaylı

SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU. Daha Nitelikli ve Daha Profesyonel İnsan Gücü

SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU. Daha Nitelikli ve Daha Profesyonel İnsan Gücü SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU Daha Nitelikli ve Daha Profesyonel İnsan Gücü AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI Ağız ve diş sağlığı teknikerleri, diş polikliniklerinde, diş hekimi klinik yardımcısı olarak diş hekiminin

Detaylı

Sağlıklı hayat. www.medicinehospital.com.tr

Sağlıklı hayat. www.medicinehospital.com.tr Sağlıklı hayat Acil, İş kazası, yaralanma, muhtelif sağlık şikayetlerinde güvenilir çözümcü iş ortağınız Tüm personel,üye, müşteri ve aile yakınlarına indirimli sağlık hizmetleri. İş kazalarında özel ambulans

Detaylı

T.C. CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ HAFSA SULTAN HASTANESİ

T.C. CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ HAFSA SULTAN HASTANESİ OP-01: HASTANIN GELİŞİ T.C. CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ HAFSA SULTAN HASTANESİ YAYIN TARİHİ:28.03.2008 REVİZE TARİHİ: 15.01.2016 DOKÜMAN NO:PAŞ-06-D BASKI NO:01 REVİZE NO:01 SAYFA NO:1/5 -YATAKLI TEDAVİ HİZMETLERİ

Detaylı

GÜNEY REKLAM A J A N S KENT DUVARLARI KATALOĞU

GÜNEY REKLAM A J A N S KENT DUVARLARI KATALOĞU GÜNEY REKLM J N S KENT DUVRLRI KTLOĞU 1 2 Referanslarımız Yeni Müze (Optimum VM, Merkez Park ve D400 karayolu Seyhan Oteli ve Yeni Müze karşısındadır) En : 12 m. Boy : 15 m. det : 1 Konum : Yeni Müze (Optimum

Detaylı

GÜNEY REKLAM KENT DUVARLARI KATALOĞU

GÜNEY REKLAM KENT DUVARLARI KATALOĞU GÜNEY REKLM KENT DUVRLRI KTLOĞU 1 2 Referanslarımız Carrefour Önü Reklam Duvarları (Real M1 ve Carrefour Yolu - Vatan Computer Karşısı - Medline Hastane Yolu Kuzey dana Bağlantısı - Öğretmenler Bulvarı)

Detaylı

Dr. Cansu ÖZTÜRK Kanser Daire Başkanlığı cnsozt@yahoo.com

Dr. Cansu ÖZTÜRK Kanser Daire Başkanlığı cnsozt@yahoo.com Taramalarda Kullanılan Temel Kalite Kriterleri ve Koordinasyon Merkezleri Dr. Cansu ÖZTÜRK Kanser Daire Başkanlığı cnsozt@yahoo.com HANGİ KANSERLERİ TARIYORUZ TÜRKİYE DE ERKEK VE KADINLARDA EN SIK GÖRÜLEN

Detaylı

GÜNEY REKLAM A J A N S KENT DUVARLARI KATALOĞU

GÜNEY REKLAM A J A N S KENT DUVARLARI KATALOĞU GÜNEY REKLM J N S KENT DUVRLRI KTLOĞU 1 2 Referanslarımız Yeni Müze (Optimum VM, Merkez Park ve D400 karayolu Seyhan Oteli ve Yeni Müze karşısındadır) En : 12 m. Boy : 15 m. det : 1 Konum : Yeni Müze (Optimum

Detaylı

SAĞLIK BAKANLIĞI ÖZEL HASTANELER YÖNETMELĐĞĐ

SAĞLIK BAKANLIĞI ÖZEL HASTANELER YÖNETMELĐĞĐ 2. BÖLÜM: HĐZMET BĐRĐMLERĐNE ESAS BĐLGĐLER HĐZMET BĐRĐMLERĐNE ESAS BĐLGĐ VE BELGELER 1- genelinde hijyene uygun temizlik ve bakım sağlanmış mı (uygun olmayan birimler açıkça belirtilecektir) 2-Acil ünitesi

Detaylı

2016-TUS SONBAHAR BAŞVURU KILAVUZU Tablo 2 Üniversitelerdeki Tıpta Uzmanlık Eğitimi Yapılacak Programlar ve Kontenjanları*

2016-TUS SONBAHAR BAŞVURU KILAVUZU Tablo 2 Üniversitelerdeki Tıpta Uzmanlık Eğitimi Yapılacak Programlar ve Kontenjanları* Üniversitelerdeki Tıpta Uzmanlık Eğitim Dalları ve Kontenjanları Abant İzzet Baysal Üniversitesi 100111016 Acil Tıp 4 K 1 - - 100111043 Anesteziyoloji ve Reanimasyon 5 K 1 - - 100111052 Beyin ve Sinir

Detaylı

DIŞKAPI YILDIRIM BEYAZIT EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ GELİR ANALİZİ

DIŞKAPI YILDIRIM BEYAZIT EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ GELİR ANALİZİ DIŞKAPI YILDIRIM BEYAZIT EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ GELİR ANALİZİ Dönem: 01.11.2013-28.02.2014 Son 4 aylık fatura tutarları Kesinlikle kliniklerin karlılığı anlamına gelmemektedir. branşa göre toplam

Detaylı

2013-TUS SONBAHAR DÖNEMİ GENEL YERLEŞTİRME SONUÇLARINA GÖRE EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR (GENEL)

2013-TUS SONBAHAR DÖNEMİ GENEL YERLEŞTİRME SONUÇLARINA GÖRE EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR (GENEL) 2013-TUS SONBAHAR DÖNEMİ YERLEŞTİRME SONUÇLARINA GÖRE VE LAR () TÜRÜ YERLEŞEN BOŞ 100111016 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ACİL TIP K 3 0 3 --- --- 100111043 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

Üniversitelerdeki Tıpta Uzmanlık Eğitim Dalları ve Kontenjanları

Üniversitelerdeki Tıpta Uzmanlık Eğitim Dalları ve Kontenjanları Üniversitelerdeki Tıpta Uzmanlık Eğitim Dalları ve Kontenjanları Acıbadem Üniversitesi 200111024 Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları 4 K 1 - - 4, 5 200111121 Halk Sağlığı 4 K 1 - - 4, 5 Adıyaman Üniversitesi

Detaylı

2015-TUS İLKBAHAR DÖNEMİ GENEL YERLEŞTİRME SONUÇLARINA GÖRE EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR (GENEL)

2015-TUS İLKBAHAR DÖNEMİ GENEL YERLEŞTİRME SONUÇLARINA GÖRE EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR (GENEL) 2015-TUS İLKBAHAR DÖNEMİ YERLEŞTİRME SONUÇLARINA GÖRE VE LAR () 100111043 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON K 2 2 0 60,48456 61,13287 100111088 ABANT İZZET BAYSAL

Detaylı

PLATFORMUMUZUN YURTDIŞI TANITIM HİZMETLERİ

PLATFORMUMUZUN YURTDIŞI TANITIM HİZMETLERİ PLATFORMUMUZUN YURTDIŞI TANITIM HİZMETLERİ Hedefimiz, öncelikli pazarlarda ülkemizin sağlık turizmi potansiyelini tanıtmaktır. Sunmuş olduğunuz sağlık hizmetinin kalitesini ve imkânlarınızı tanıtmak, sağlık

Detaylı

2014-TUS SONBAHAR DÖNEMİ GENEL YERLEŞTİRME SONUÇLARINA GÖRE EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR (YABANCI UYRUKLU)

2014-TUS SONBAHAR DÖNEMİ GENEL YERLEŞTİRME SONUÇLARINA GÖRE EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR (YABANCI UYRUKLU) VE LAR ( ) 100211042 ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI K 1 0 1 --- --- 100211139 ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ İÇ HASTALIKLARI K 1 0 1 --- --- 100311014 ADNAN MENDERES

Detaylı

2014-TUS SONBAHAR DÖNEMİ EK YERLEŞTİRME SONUÇLARINA GÖRE EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR (GENEL)

2014-TUS SONBAHAR DÖNEMİ EK YERLEŞTİRME SONUÇLARINA GÖRE EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR (GENEL) VE LAR () 100411013 AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ACİL TIP K 1 0 1 --- --- 101411019 ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ACİL TIP K 3 0 3 --- --- 700111019 ADANA NUMUNE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ

Detaylı

2013-TUS İLKBAHAR DÖNEMİ GENEL YERLEŞTİRME SONUÇLARINA GÖRE EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR (GENEL)

2013-TUS İLKBAHAR DÖNEMİ GENEL YERLEŞTİRME SONUÇLARINA GÖRE EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR (GENEL) VE LAR () TÜRÜ YERLEŞEN BOŞ 100111016 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ACİL TIP K 3 3 0 47,79389 49,74187 100111043 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON

Detaylı

2016- TIPTA UZMANLIK EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI (TUS) SONBAHAR BAŞVURU KILAVUZU - YABANCI UYRUKLU KONTENJANI

2016- TIPTA UZMANLIK EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI (TUS) SONBAHAR BAŞVURU KILAVUZU - YABANCI UYRUKLU KONTENJANI 2016- TIPTA UZMANLIK EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI (TUS) SONBAHAR BAŞVURU KILAVUZU - YABANCI UYRUKLU KONTENJANI Azerbaycanlı Hekimler Derneği tarafından hazırlanmıştır. Tablo Açıklamaları Tablolar 7 sütun hâlinde

Detaylı

2016- TIPTA UZMANLIK EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI (TUS) SONBAHAR BAŞVURU KILAVUZU YABANCI UYRUKLU KONTENJANI

2016- TIPTA UZMANLIK EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI (TUS) SONBAHAR BAŞVURU KILAVUZU YABANCI UYRUKLU KONTENJANI 2016- TIPTA UZMANLIK EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI (TUS) SONBAHAR BAŞVURU KILAVUZU YABANCI UYRUKLU KONTENJANI Tablo Açıklamaları Tablolar 7 sütun hâlinde düzenlenmiştir. Tabloda, program kodu (1), program adı (2),

Detaylı

2014-TUS SONBAHAR DÖNEMİ GENEL YERLEŞTİRME SONUÇLARINA GÖRE EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR (GENEL)

2014-TUS SONBAHAR DÖNEMİ GENEL YERLEŞTİRME SONUÇLARINA GÖRE EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR (GENEL) VE LAR () 100111016 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ACİL TIP K 3 3 0 47,29625 52,38247 100111025 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ADLİ TIP K 1 1 0 57,95892 57,95892 100111043

Detaylı

2011 TUS İLKBAHAR DÖNEMİ MERKEZİ YERLEŞTİRME SONUÇLARINA GÖRE EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR (GENEL) (SINAV TARİHİ : 15 Mayıs 2011)

2011 TUS İLKBAHAR DÖNEMİ MERKEZİ YERLEŞTİRME SONUÇLARINA GÖRE EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR (GENEL) (SINAV TARİHİ : 15 Mayıs 2011) 1011163 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI K 2 2 0 57.524 57.858 1011196 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ GÖĞÜS HASTALIKLARI K 1 1 0 59.979 59.979

Detaylı

Sağlık Bakanlığı Eğitim ve Araştırma Hastanelerine Alınacak Asistan Sayıları

Sağlık Bakanlığı Eğitim ve Araştırma Hastanelerine Alınacak Asistan Sayıları Program Kodu Eğitim Süresi Puan Türü Genel Kontenjan Yabancı Uyruklu Kontenjanı 2015-TUS Tercih Program Adı Özel Koşullar ve Açıklamalar* (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) Sağlık Bakanlığı Eğitim ve Araştırma

Detaylı

HASTANEMİZİN TANITIMI. Münevver ÖZKAN Acil Ameliyathanesi Sorumlu Hemşiresi

HASTANEMİZİN TANITIMI. Münevver ÖZKAN Acil Ameliyathanesi Sorumlu Hemşiresi HASTANEMİZİN TANITIMI Münevver ÖZKAN Acil Ameliyathanesi Sorumlu Hemşiresi Hastanemiz Balkanların en büyük sağlık kompleksi olarak 19.01.1960 yılında İşçi Sigortaları Kurumu İstanbul Hastanesi adıyla hizmete

Detaylı

BURHANİYE DEVLET HASTANESİ HİZMET ENVANTER TABLOSU

BURHANİYE DEVLET HASTANESİ HİZMET ENVANTER TABLOSU 10 Gün 10 Gün 25100000 08:00-17:00 124 Nolu Oda 17:00-08:00 7726 600230104 2 Saat 291048 254990000 291084 KURUM KODU SUNULAN HİZMETİN ADI STANDART DOSYA PLANI KODU HİZMETİN TANIMI HİZMETİN DAYANAĞI HİZMETTEN

Detaylı

Tablo 2 Üniversitelerdeki Tıpta Uzmanlık Eğitimi Yapılacak Programlar ve Ek Kontenjanları*

Tablo 2 Üniversitelerdeki Tıpta Uzmanlık Eğitimi Yapılacak Programlar ve Ek Kontenjanları* Programın Kodu Eğitim Süresi Puan Türü Genel Ek Kontenjan Yabancı Uyruklu Ek Kontenjanı 2014-TUS Ek Tercih Program Adı Özel Koşullar ve Açıklamalar* (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) Üniversitelerdeki Tıpta

Detaylı

Eğitim Süresi Puan Türü

Eğitim Süresi Puan Türü Program Kodu Eğitim Süresi Puan Türü Genel Kontenjan Yabancı Uyruklu Kontenjanı Tablo 3 Sağlık Bakanlığı Eğitim ve Araştırma Hastanelerinde, Sağlık Bakanlığı Adına Tıp Program Adı Özel Koşullar ve Açıklamalar*

Detaylı

2010 TUS SONBAHAR DÖNEMİ MERKEZİ YERLEŞTİRME SONUÇLARINA GÖRE EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR (GENEL) (SINAV TARİHİ : 11 12 Aralık 2010)

2010 TUS SONBAHAR DÖNEMİ MERKEZİ YERLEŞTİRME SONUÇLARINA GÖRE EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR (GENEL) (SINAV TARİHİ : 11 12 Aralık 2010) 1011139 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON K 1 1 0 055.625 055.625 1011163 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI K 2 2 0 054.520

Detaylı

SAĞLIK YÖNETİMİ HASTANE YÖNETİMİ

SAĞLIK YÖNETİMİ HASTANE YÖNETİMİ SAĞLIK YÖNETİMİ HASTANE YÖNETİMİ Kaynak: Sağlık İşletmeleri Yönetimi Prof. Dr. Dilaver TENGİLİMOĞLU Yrd. Doç. Dr. Oğuz IŞIK Doç. Dr. Mahmut AKBOLAT *Hastanelerin Tanımı *Hastanelerin Özellikleri *Hastanelerin

Detaylı

Meme Sağlığı Merkezi

Meme Sağlığı Merkezi Meme Sağlığı Merkezi BR.HLİ.100 Sevgili Hanımlar, Meme, sağlıklı neslin devamı için elzem bir organdır. Cinsel gücüyle ve süt yapma yetisiyle bu görevini yerine getirir. Biz kadınlar memelerimiz ile gurur

Detaylı

2016 Doğan Medya Grup Sağlık Sigortaları Bilgilendirme Sunumu

2016 Doğan Medya Grup Sağlık Sigortaları Bilgilendirme Sunumu 2016 Doğan Medya Grup Sağlık Sigortaları Bilgilendirme Sunumu 0 ACP Brokerlik Bu yıl ACP Brokerlik desteği ile yenilenen grup sağlık sigortalarınız ile ilgili değişiklikler ve yeni sigortacınız Mapfre

Detaylı

KALİTE KOORDİNASYON KURULU

KALİTE KOORDİNASYON KURULU KALİTE KOORDİNASYON KURULU Dr.Bekdaş TEKİN Kalite Yönetim Temsilcisi Genel Müdür Yard. Dr.M.Deniz Köseoğlu Başhemşire Figen Erkan Biyokimya Uzmanı Dr.Ümit Sondaç Ameliyathane sorumlu hekimi Dr.Ali Uzuner

Detaylı

T e r m a l i n B a ş k e n t i Thermal Capital of Turkey A f y o n k a r a h i s a r

T e r m a l i n B a ş k e n t i Thermal Capital of Turkey A f y o n k a r a h i s a r T e r m a l i n B a ş k e n t i Thermal Capital of Turkey A f y o n k a r a h i s a r Prof. Dr. Mustafa SOLAK Afyon Kocatepe Üniversitesi Rektörü msolak@aku.edu.tr V. Uluslararası Sağlık Turizmi Kongresi

Detaylı

BÖLGE GRUP SIRALAMASI

BÖLGE GRUP SIRALAMASI ACİL TIP ADANA ANKARA MERSİN KOCAELİ BURSA GAZİANTEP YALOVA ESKİŞEHİR HATAY DENİZLİ ANTALYA TEKİRDAĞ BALIKESİR KONYA AYDIN EDİRNE ZONGULDAK SAKARYA ÇANAKKALE MUĞLA MANİSA RİZE KÜTAHYA BARTIN BOLU SAMSUN

Detaylı

TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU UZMAN TABİPLER İÇİN PERSONEL DAĞILIM CETVELİ (05.10.2015)

TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU UZMAN TABİPLER İÇİN PERSONEL DAĞILIM CETVELİ (05.10.2015) TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU UZMAN TABİPLER İÇİN PERSONEL DAĞILIM CETVELİ (05.10.2015) İL KURUM ADI UNVANI ADANA ADANA CEYHAN DEVLET HASTANESİ ACİL TIP 2 ADANA ADANA CEYHAN DEVLET HASTANESİ ANESTEZİYOLOJİ

Detaylı

PERSONEL TEMİN PLANI

PERSONEL TEMİN PLANI BÖLÜMLER Özellikler Mevcut Personel Sayısı Asgari Nöbet Tutan Personel Sayısı İç Kaynaklardan Transfer Dış Kaynaklardan İstem Beyin Cerrahi - KBB- Cildiye Kliniği Yatak sayısı: 40 Branş Sayısı: 3 1 Sorumlu

Detaylı

Tablo 2 Üniversitelerdeki Tıpta Uzmanlık Eğitimi Yapılacak Programlar ve Kontenjanları*

Tablo 2 Üniversitelerdeki Tıpta Uzmanlık Eğitimi Yapılacak Programlar ve Kontenjanları* Üniversitelerdeki Tıpta Uzmanlık Eğitim Dalları ve Kontenjanları Abant İzzet Baysal Üniversitesi 100111052 Beyin ve Sinir Cerrahisi 5 K 1 - - Adıyaman Üniversitesi 100211042 Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

Detaylı

Sağlık Bakanlığı Eğitim ve Araştırma Hastanelerine Alınacak Asistan Sayıları

Sağlık Bakanlığı Eğitim ve Araştırma Hastanelerine Alınacak Asistan Sayıları Uzmanlık Dal Kodu Öğretim Süresi Puan Türü Genel Kontenjan Yabancı Uyruklu Kontenjanı 2014-TUS İlkbahar Tercih Kılavuzu Uzmanlık Dal Adı Özel Koşullar ve Açıklamalar* (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) Sağlık

Detaylı

Mutluluğu birlikte yaşamaktır

Mutluluğu birlikte yaşamaktır Mutluluğu birlikte yaşamaktır Bodrum Capital Group A.Ş. Atatürk Mah. Meriç Cad. Andromeda Gold Plaza B Blok D: 189 Kat: 45 Ataşehir / İSTANBUL Tel: 0(216) 290 26 66 Fax: 0(216) 290 26 69 EGE NİN İNCİSİ

Detaylı

200611179 Halk Sağlığı 4 K 1 - - 1 Bülent Ecevit Üniversitesi

200611179 Halk Sağlığı 4 K 1 - - 1 Bülent Ecevit Üniversitesi Programın Kodu Eğitim Süresi Puan Türü Genel Ek Kontenjan Yabancı Uyruklu Ek Kontenjanı Tablo 2 Üniversitelerdeki Tıpta Uzmanlık Eğitimi Yapılacak Programlar ve Ek Kontenjanları* Program Adı Özel Koşullar

Detaylı

İŞ GARANTİLİ ÖZEL LİSE

İŞ GARANTİLİ ÖZEL LİSE ÖZEL DOSYA Özel ANADOLU ÖZEL DOSYA SAĞLIK MESLEK LİSESİ Geleceğin Mesleği eğitim kurumları İŞ GARANTİLİ ÖZEL LİSE Özel DOSYA ANADOLU SAĞLIK MESLEK LİSESİ: HEDEFLER; ÖZEL DOSYA Mezuniyette Hemen İş Gelecek

Detaylı

Önümüzdeki aylarda hizmete açılacak olan Türkiye Cumhuriyeti Kamu Hastaneleri Kurumu Karabük İli Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği Karabük Üniversitesi Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi ne

Detaylı

T.C. CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ HAFSA SULTAN HASTANESİ

T.C. CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ HAFSA SULTAN HASTANESİ OP-01: HASTANIN GELİŞİ T.C. CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ HAFSA SULTAN HASTANESİ YAYIN TARİHİ:28.03.2008 REVİZE TARİHİ: 15.01.2016 DOKÜMAN NO:PAŞ-06-B BASKI NO:01 REVİZE NO:01 SAYFA NO:1/6 -YATAKLI TEDAVİ HİZMETLERİ

Detaylı

ÜYELERİMİZE ÖZEL İNDİRİM YAPAN KURULUŞLAR

ÜYELERİMİZE ÖZEL İNDİRİM YAPAN KURULUŞLAR ÜYELERİMİZE ÖZEL İNDİRİM YAPAN KURULUŞLAR ÖZEL TANI KOLEJİ Ortaokul veya lise eğitimi için 2017 2018 öğretim yılında %30 indirim uygulanacaktır. Adres: 8110/1 Sok. No: 12 14 Maltepe Mah. Çiğli / İZMİR

Detaylı

TIPTA UZMANLIK KURULU. 23/06/2010 tarih ve 82 sayılı Karar Sayfa 1 / 20

TIPTA UZMANLIK KURULU. 23/06/2010 tarih ve 82 sayılı Karar Sayfa 1 / 20 3/06/00 tarih ve 8 sayılı Karar Sayfa / 0 a Gönderen Alanı Yılı Acil Tıp Anesteziyoloji ve Reanimasyon Genel Cerrahi Göğüs Hastalıkları İç Hastalıkları Kardiyoloji 3 Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları 3 Kadın

Detaylı

MESLEK KAVRAMI VE MESLEK SEÇİMİNİN ÖNEMİ

MESLEK KAVRAMI VE MESLEK SEÇİMİNİN ÖNEMİ AHMET ARSLAN MESLEK KAVRAMI VE MESLEK SEÇİMİNİN ÖNEMİ Meslek, kişilerin topluma yararlı mal ve hizmet üreterek geçimlerini temin etmek ve para kazanmak için yaptıkları, belli bir eğitimle kazanılan, sistemli

Detaylı

SAĞLIK TURİZMİNİN GELİŞTİRİLMESİ PROGRAMI VE POLİTİKALAR. Dr. H. Ömer Tontuş Sağlığın Geliştirilmesi Genel Müdürlüğü

SAĞLIK TURİZMİNİN GELİŞTİRİLMESİ PROGRAMI VE POLİTİKALAR. Dr. H. Ömer Tontuş Sağlığın Geliştirilmesi Genel Müdürlüğü SAĞLIK TURİZMİNİN GELİŞTİRİLMESİ PROGRAMI VE POLİTİKALAR Dr. H. Ömer Tontuş Sağlığın Geliştirilmesi Genel Müdürlüğü Programın Amacı ve Kapsamı-1 2 Tıbbi tedavinin alınması, termal kaynakların kullanılması,

Detaylı

TABLO-24: TÜRKİYE'DEKİ HASTANELERDE GÖREVLİ UZMAN HEKİMLERİN YILLARA VE KURUMLARA GÖRE DAĞILIMI, 1995-2006

TABLO-24: TÜRKİYE'DEKİ HASTANELERDE GÖREVLİ UZMAN HEKİMLERİN YILLARA VE KURUMLARA GÖRE DAĞILIMI, 1995-2006 4 Sağlık İnsangücü TABLO24: TÜRKİYE'DEKİ HASTANELERDE GÖREVLİ UZMAN HEKİMLERİN YILLARA VE KURUMLARA GÖRE DAĞILIMI, 19952006 YILLAR SAĞLIK BAKANLIĞI SSK ÜNİVERSİTE DİĞER TOPLAM 1995 9.019 3.715 4.865 2.149

Detaylı

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ HASTANELERİ 2012 YILI EĞİTİM PLANI

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ HASTANELERİ 2012 YILI EĞİTİM PLANI YAYIN : OCAK 2007 REVİZYON : 00 SAYFA NO: 1 / 7 KONUSU Depremde Depremzede ve Sağlık Personeli Olmak Sorumlu Hemşireler 17.01.2012 1 saat Afet Yönetim Merkezi Mehmet Eskitaş İleri ve Temel Yaşam Desteği

Detaylı

BURSA DEVLET HASTANESİ TELEFON LİSTESİ BİRİM

BURSA DEVLET HASTANESİ TELEFON LİSTESİ BİRİM BURSA DEVLET HASTANESİ TELEFON LİSTESİ BİRİM TELEFON BAŞHEKİM SEKRETERLİĞİ 221 12 43 BAŞHEKİM SEKRETERLİĞİ 221 92 24 HASTANE MÜDÜRÜ 221 64 24 HASTANE MÜDÜRÜ FAKS 220 00 35 HASTANE SANTRAL 280 28 00 HASTANE

Detaylı

Sağlıkta Kalite Değerlendirmeleri 24-28 Mart 2014 Değerlendirilecek Kurum/Kuruluş Listesi

Sağlıkta Kalite Değerlendirmeleri 24-28 Mart 2014 Değerlendirilecek Kurum/Kuruluş Listesi 24-28 Mart 2014 Değerlendirilecek Kurum/Kuruluş Listesi ADANA ADANA DEVLET ADANA ÖZEL ACIBADEM ADANA 28.03.2014 AFYONKARAHİSAR AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ AFYONKARAHİSAR AĞRI AFYONKARAHİSAR

Detaylı

T.C. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ Balcalı Hastanesi Başhekimliği PERSONEL İŞLERİ BİRİMİNE

T.C. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ Balcalı Hastanesi Başhekimliği PERSONEL İŞLERİ BİRİMİNE Evrak Tarih ve Sayısı: 28/05/2015-19291 T.C. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ Balcalı Hastanesi Başhekimliği *BENNLYL5* Sayı : 18649120-900/ Konu : Doğum Yardımı PERSONEL İŞLERİ BİRİMİNE Aile ve Sosyal Politikalar

Detaylı

TUS Sonbahar Dönemi Ek Yerleştirme Sonuçlarına Göre En Küçük ve En Büyük Puanlar(Genel)

TUS Sonbahar Dönemi Ek Yerleştirme Sonuçlarına Göre En Küçük ve En Büyük Puanlar(Genel) 100311014 Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi / Acil Tıp K 1 1 0 50,00844 50,00844 103011017 Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi / Acil Tıp K 1 1 0 52,62288 52,62288 700611014 Ankara Dışkapı Yıldırım

Detaylı

Sağlık Kurum ve Kuruluş Türüne Göre Değerlendirilecek Bölüm/Standart Listesi

Sağlık Kurum ve Kuruluş Türüne Göre Değerlendirilecek Bölüm/Standart Listesi Sağlık Kurum ve Kuruluş Türüne Göre Değerlendirilecek Bölüm/Standart Listesi 2013 yılı sağlıkta kalite değerlendirmeleri kapsamında değerlendirilecek SHKS bölümleri ve değerlendirilmesi zorunlu olan standartlar

Detaylı

KIRKLARELİ İLİ KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ BABAESKİ DEVLET HASTANESİ

KIRKLARELİ İLİ KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ BABAESKİ DEVLET HASTANESİ KIRKLARELİ İLİ KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ BABAESKİ DEVLET HASTANESİ ÖZGEÇMİŞ 1961 tarihinde 10 yataklı Sağlık Merkezi olarak hizmete başlayan kurumumuz 1974 yılında 25 yataklı Sağlık Merkezi

Detaylı

Bakanlığımız Eğitim ve Araştırma Hastanelerinde Klinik Şefi, Klinik Şef Yardımcısı ve Başasistan Ataması Yapılacak Kadrolar

Bakanlığımız Eğitim ve Araştırma Hastanelerinde Klinik Şefi, Klinik Şef Yardımcısı ve Başasistan Ataması Yapılacak Kadrolar Ankara Atatürk Eğt.ve Arş.H. Deri ve Zührevi Hastalıkları 2 Ankara Atatürk Eğt.ve Arş.H. Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji 1 1 Ankara Atatürk Eğt.ve Arş.H. Göğüs Hastalıkları 1 Ankara Atatürk

Detaylı

SKAL ANTALYA KULÜBÜ YÖNETİMİ NE

SKAL ANTALYA KULÜBÜ YÖNETİMİ NE SKAL ANTALYA KULÜBÜ YÖNETİMİ NE Konu Hk. :Skal Antalya Kulübü Üyeleri ne Özel Jinefem Tıp Merkezi nde Uygulanacak İndirimler Özel Jinefem Tıp Merkezi,01.03.2004 tarihinde faaliyetine başlamış, her yıl

Detaylı

04 EKİM 2011 Güney Ecza Koop Yöneticileri Yönetim Kurulumuzu ziyaret etti.

04 EKİM 2011 Güney Ecza Koop Yöneticileri Yönetim Kurulumuzu ziyaret etti. Genel Kurul Divan Başkanlığı tarafından Seçim Kurulu ndan mazbatalar alınıp, en yaşlı üye sıfatıyla üye olan Ecz. Sühendan TÖKSÖZ e teslim edilmiştir. Ecz. Sühendan TOKSÖZ Başkanlığında yapılan Yönetim

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü GENELGE 2011/41

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü GENELGE 2011/41 GENELGE 2011/41 Sağlıkta Dönüşüm Programı nın uygulaması sonucunda Sağlık Bakanlığına bağlı hastanelerimizin sağlık hizmeti sunum kalitesi, alt yapısı ve tıbbi donanımı artmış, acil sağlık hizmetlerimizin

Detaylı

2015.1 Nisan TUS Kadroları (bölüm ismine göre alfabetik sıralı liste)

2015.1 Nisan TUS Kadroları (bölüm ismine göre alfabetik sıralı liste) 2015.1 Nisan TUS Kadroları (bölüm ismine göre alfabetik sıralı liste) Kadrolar Adıyaman Üni. Tıp F. Acil 4 K 2 - - Adnan Menderes Üni. Tıp F. Acil 4 K 2 - - Afyon Kocatepe Üni. Tıp F. Acil 4 K 1 - - Akdeniz

Detaylı

SAĞLIK TURİZMİN DE HASTALAR A YAKLAŞIM VE SATIŞ YÖNETİMİ

SAĞLIK TURİZMİN DE HASTALAR A YAKLAŞIM VE SATIŞ YÖNETİMİ SAĞLIK TURİZMİN DE HASTALAR A YAKLAŞIM VE SATIŞ YÖNETİMİ Sağlık Turİzmİ ve Sağlık Turİstİ Nedİr? Sağlık turizmi sağlığın korunması, geliştirilmesi ve hastalıkların tedavi edilmesi amacıyla ikâmet edilen

Detaylı

2014-TUS İLKBAHAR DÖNEMİ GENEL YERLEŞTİRME SONUÇLARINA GÖRE EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR (GENEL)

2014-TUS İLKBAHAR DÖNEMİ GENEL YERLEŞTİRME SONUÇLARINA GÖRE EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR (GENEL) 2014-TUS İLKBAHAR DÖNEMİ YERLEŞTİRME SONUÇLARINA GÖRE VE LAR () 100111016 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ACİL TIP K 2 2 0 48,61183 50,20475 100111025 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ TIP

Detaylı

YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU ŞUBAT 2012 ADANA SAĞLIK TURĠZMĠ DERNEĞĠ ġubat AYI FAALĠYET RAPORU 1. Sektörel Brifingler, GerçekleĢtirilen Toplantılar ve Bilgilendirmeler Göreve yeni gelmiş olan Çukurova

Detaylı

Kendiniz için, bir güzellik yapın

Kendiniz için, bir güzellik yapın Kendiniz için, bir güzellik yapın Dünya Standartlarında Estetik Uygulamaların Adresi: Akay Hastanesi İnsanlar binlerce yıldır genç ve güzel görünmenin kendilerine verdiği güç için çaba sarfetmişler. 5000

Detaylı

Tüm Uyku Teknologları Derneği. Uyku laboratuarı Akretidasyon Formu.? Telefon:.? Faks:..? E-posta:.? Web Sayfası:.

Tüm Uyku Teknologları Derneği. Uyku laboratuarı Akretidasyon Formu.? Telefon:.? Faks:..? E-posta:.? Web Sayfası:. Tüm Uyku Teknologları Derneği Uyku laboratuarı Akretidasyon Formu Tarih: A) ÇALIŞANLAR 1. Uyku laboratuarının Adı:? Adres:? Telefon:.? Faks:..? E-posta:.? Web Sayfası:. 2. Uyku laboratuarı Yönetimi:? Uyku

Detaylı

2015 YILI ÖZ DEĞERLENDİRME PLANI

2015 YILI ÖZ DEĞERLENDİRME PLANI Hazırlayan Kontrol Eden Onaylayan Kalite Yönetim Direktörü Kalite Yönetim Direktörü Hastane Yöneticisi TETKİK EDİLECEK BÖLÜM TETKİKÇİ VEYA TETKİKÇİLERİN ADI SOYADI PLANLANAN TETKİK TARİHİ GERÇEKLEŞEN TETKİK

Detaylı

MANDARIN ORIENTAL, BODRUM 109 ODASI VE EFSANEVİ SERVİSİYLE HİZMET VERMEYE BAŞLADI!

MANDARIN ORIENTAL, BODRUM 109 ODASI VE EFSANEVİ SERVİSİYLE HİZMET VERMEYE BAŞLADI! MANDARIN ORIENTAL, BODRUM 109 ODASI VE EFSANEVİ SERVİSİYLE HİZMET VERMEYE BAŞLADI! Efsanevi ve ödüllü servisi ile dünyanın en prestijli otel gruplarından Mandarin Oriental ın Türkiye deki ilk oteli Mandarin

Detaylı

T.C SAĞLIK BAKANLIĞI SUŞEHRİ DEVLET HASTANESİ HASTANE KOMİTLERİ

T.C SAĞLIK BAKANLIĞI SUŞEHRİ DEVLET HASTANESİ HASTANE KOMİTLERİ KOMİTELER-EKİPLER BEYAZ KOD EKİBİ PEMBE KOD EKİBİ MAVİ KOD EKİBİ YÖNETİM EKİBİ (BAŞHEKİM,BAŞHEMŞİRE HASTANE MÜDÜRÜ) KOMİTE GÖREVLİLERİ MESAİ SAATLERİ İÇİNDE EKİP SORUMLUSU BAŞHEKİM HASTANE MÜDÜRÜ BAŞHEMŞİRE

Detaylı

YATAKLI TEDAVİ KURUMLARI DAİRESİ YATAKLI TEDAVİ KURUMLARI BAŞHEKİMİ KADROSU HİZMET ŞEMASI

YATAKLI TEDAVİ KURUMLARI DAİRESİ YATAKLI TEDAVİ KURUMLARI BAŞHEKİMİ KADROSU HİZMET ŞEMASI YATAKLI TEDAVİ KURUMLARI BAŞHEKİMİ KADROSU Kadro Adı : Yataklı Tedavi Kurumları Başhekimi Maaş : Barem 18 B (1) Müdürün yönergeleri uyarınca Daire hizmetlerinin yürütülmesinde Müdüre yardımcı olmak; (2)

Detaylı

2012-YDUS GENEL YERLEŞTİRME SONUÇLARINA İLİŞKİN EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR (GENEL) 1 / 9

2012-YDUS GENEL YERLEŞTİRME SONUÇLARINA İLİŞKİN EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR (GENEL) 1 / 9 2012-YDUS YERLEŞTİRME SONUÇLARINA İLİŞKİN VE LAR () 100111034 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ CERRAHİ GASTROENTEROLOJİ CERRAHİSİ 1 1 0 67,50000 67,50000 100311032 ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

2011 YILI AKADEMİK BİRİMLER BÖLÜM ve PROGRAM BAZINDA SCI, SSCI ve AHCI de TARANAN YAYIN SAYILARI *

2011 YILI AKADEMİK BİRİMLER BÖLÜM ve PROGRAM BAZINDA SCI, SSCI ve AHCI de TARANAN YAYIN SAYILARI * ALANYA İŞLETME FAKÜLTESİ 14 2 2 Uluslararası Ticaret Bölümü 3 2 2 DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ 8 3 3 Klinik Diş Hekimliği Bilimleri Bölümü 3 3 Pedodonti 2 2 2 Ortodonti 2 1 1 EDEBİYAT FAKÜLTESİ 60 2 1 14 17

Detaylı

HEKİM DIŞI PERSONELİN

HEKİM DIŞI PERSONELİN HEKİM DIŞI PERSONELİN UNVANI (BRANŞI) HEMŞİRE(YOK) SAĞLIK MEMURU(TOPLUM SAĞLIĞI) SAĞLIK TEKNİKERİ(TOPLUM SAĞLIĞI) SAĞLIK TEKNİSYENİ(TOPLUM SAĞLIĞI) BAKIM HİZMETLERİ ALANINA GİREN BİRİMLER Acil Servis-Acil

Detaylı

HEKİM DIŞI PERSONELİN BAKIM HİZMETLERİ ALANINA GİREN BİRİMLER. Acil Servis-Acil. Acil Servis-Acil Cerrahi Kliniği. Acil Servis-Acil Dahiliye Kliniği

HEKİM DIŞI PERSONELİN BAKIM HİZMETLERİ ALANINA GİREN BİRİMLER. Acil Servis-Acil. Acil Servis-Acil Cerrahi Kliniği. Acil Servis-Acil Dahiliye Kliniği HEKİM DIŞI PERSONELİN UNVANI (BRANŞI) HEMŞİRE(YOK) SAĞLIK MEMURU(TOPLUM SAĞLIĞI) SAĞLIK TEKNİKERİ(TOPLUM SAĞLIĞI) SAĞLIK TEKNİSYENİ(TOPLUM SAĞLIĞI) BAKIM HİZMETLERİ ALANINA GİREN BİRİMLER Acil Servis-Acil

Detaylı