RSTD. ~D~N~ S~Gl\K\\..lRi2Mi DERNEG\

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "RSTD. ~D~N~ S~Gl\K\\..lRi2Mi DERNEG\"

Transkript

1 C RSTD ~D~N~ S~Gl\K\\..lRi2Mi DERNEG\

2

3 ADANA SAGLIK TURizMi DERNEGi Adana Sagllk Turizmi Dernegi, 2010 YIII Nisan avrnda Kamu ve Ozel sektorden qercek ve tozel kisiden olusan 53 uvenin katrhrm ile kurulrnustur. Turkive'de bir ilde kamu ve ozel sektorun bir araya gelerek. kurduqu ilk qenis katrhmh sivil toplum kurulusu olan Adana Sagllk Turizmi Derneqi. avrn zamanda Sagllk Turizmi alanmda ozel cahsmaler yapmak uzere kurulrnus ilk bolqesel dernektir. ) Adana Valisi Savrn ilhan ATI~'ln Onursal Baskarn olduqu Adana Sagllk Turizmi Dernedi'nin uyeleri arasinda: Adana Milletvekili Prof. Dr. Savrn Necdet Unuvar. Cukurova Oniversitesi Rekttiru Prof. Dr. Say In Alper Akmoqlu, Adana il Sagllk Muduru Dr. Savrn Aytekin Kemik, Adana il Kultor ve Turizm Muduru SaYIn Osman Arrk, ozel sagllk kuruluslannm ortaklan. vonetlcilert, Sagllk Bakanligl hastanelerinin bashekirntert, orta kademe voneticileri, TORSAB Yonetim Kurulu Oyesi SaYIn Nesrin oochan ve Adana temsilcisi, ~UKTOB Baskaru SaYIn Tayyar Zairnodlu, ~UKTOB uveleri, turizm acenteleri ve medikal tedarikciler yer alrnaktadrr. Adana Sagllk Turizmi Dernegi'nin en onernf ve basta gelen hedefi, "Sagllk Turizmi" modelinin Adana ili lcin yeni bir atrhrnharnlesl olarak kabul edilip, rol modeli olma yolunda htzla ilerlemesidir. RSTD ADANA SAGUK TURizMi DERNEGi Adana Sagllk Turizmi Dernedi, Sagllk Turizmi kavrarnrrun qelistlrilrnesi. pavdaslanrun billnclendirilmesi ve egitimi, yeni pazarlann olusturulmasi calrsrnalarmda kamu ve ozel sektor i~birligi ile aktif rol alarak, uluslar arasi ve ulusal alanda quncel qelisrneleri de vakmdan takip ederek hem sekttirel qelisime ve hem de Adana'nm kalkmrnasrna katkida bulunacak calisrnalarda yer alacaktrr. 1

4 Sagllkta qecmisten gelecege kurulan kopru: ADANA Adana'run bilinen tarihi boyunca sadhk alarunda unlu hekimleri vetistirrnis olmasi, dunvada savqrn universiteler arasmda yer alan Cukurova Universitesi ile Baskent Universitesi TIp Fakultesi ve hastanelerinin yeni trp adamlan vetistirivor olrnasi, Adana'run Sagllk alarunda qecrnisten qeleceqe bir kopru olduqunun en quzel ornecidlr. Ulkernizde son villarda vapilan teknoloji ve bilgi vodun vatmrnlar ile kamu ve ozel sektor tarenndan sunulan sadhk hizmetleri, gerek teknoloji, gerek hekim yetkinlikleri ve gerekse uluslararasi akreditasyon kurallan acismdan dunva ile rekabet edecek hale qelmistir. Nitelikli sagllk hizmetlerini daha ekonomik kosullarla almak isteyen degi~ik ulke vatandaslart, kendi ulkeleri dismda tedavi secenekleri ararnaktadrrlar., V Huseyin CELiK ASTD Baskanl Ulusal duzevde qerceklestirilen vatmrntara para lei olarak, Adana'da da onernli sagllk vatrnrnlan hayata ge~irilmi~tir. ilimizde 12 adet Saqhk Bakanllgl hastanesi, 2 adet universite hastanesi, 10 adet ozel hastane, 40 adet trp ve dal merkezi, vurtlc: hastalanrmzm varu sire yurt drsrndan gelen hastalara da onernli alternatifler olusturrna sansrna sahip olrnaktadrr. ll genelinde toplam yatak mevcuttur. Her bransta teshis ve tedavi arnach en son teknolojiler kullarulmakta, alarunda ulusal ve uluslararasi duzevde yetkin hekim kadrolan qorev vaprnaktadrr. JCI Akreditasyonuna sahip 3 ozel hastane ve Akredite 2 laboratuvar yer alrnaktadrr. Adana iii, qecrnisten gelen birikimi, gelecege vonelik vatmrnlan ile Sagllk Turizmi'ni oncelikle vakirundaki ulkelere, sonrasmda ula~abildigi turn ulkeler e sunrnaktadir 2

5

6 DUNYANIN EN ESKi KOPRUSU Diyelim ki Arnuwanda'nm soylediiji kopru, Adana'daki Ta~koprU olrnasm! Ama Uzerinden qecerek kentin iki vakas: arasrnda yolculuk edebileceijiniz tarihi koprunun, Arkeoloji MUzesi'nde sergilenen restorasyon kitabesi bile, sizleri 1700 YII oteve tasrvarak, "Dunvarun Hala Kullanllan En Eski KoprUsU" Uzerinde qezinrne sansrru vakaladtqrruz: qosterecektlr. Yani dememiz odur ki, ounurnuzde modern dunvanm, ultrateknolojik bir saijllk UssUolma iddiasinda olan Adana, ashnda cok, ama cok eski bir kenttir. Eskiliiji orarunda da geleneiji cunurnuze tasrverak, kulturel bir alt yap: olusturur. Adana "llklerin, Teklerin ve Enlerin Kenti" olarak da bilinir. Bu ilk, tek veya en'in blrcoqu da tip alanmdadrr. Ancak trp alarurun drsrna c;lklldlijlnda da bircok ilk, tek veya en'e rastl ay abi Iirs iniz.

7 5

8 Sulevrnan Kulesi, Adakale, Yurnurtahk Kalesi, Yilankale. Tumlu Kalesi, Anavarza Kalesi, Sis Kalesi, Karasis Kalesi, Feke Kalesi, Saimbeyli Kalesi, Anahsa Kalesi, Magorsos Antik Kenti, Mallos KaYlp Kent, Mapsoshestia Antik Kenti, Anavarza Antik Kenti, Adania Antik Kenti, Sis Antik Kenti, Hacin, ~ar Antik Kenti, Taskoprtl, Misis Koprusu, Akdeqirrnen Koprusu ve Akkopru bu vazdrklanrruzla ilgili olarak bir cirprda srr alavabileceqirniz. en az 1500 ylillk isimlerdir. 6

9 Dill DILlME GELENEGi GELENEGiME UYGUN Daha vakm tarihe doqru yolculuk yapmak isterseniz de, 600 Yllilk Ramazanoglu Konagl'nl, kendine i:izgo mimarisiyle dunvada tek olan Ulucami'yi, kentin antik atarn olan Tepebaq'daki Ataturk Evi'ni, Tarihi Saat Kulesi'ni, Tarihi Klz Lisesi Binasi olarak bilinen Adana KOltur Merkezi'ndeki galerilerini gezebilirsiniz. moze ve sanat Bu geziniz sirasmda gi:inoiioolarak size, Turkce, Arapca ve ingilizce dahil cesitli dillerde konusan, varuk tenlerine inat beyaz kalpli Adanalnar rehberlik edecektir. Misafirseverlikleri nedeniyle de Arap ve Turk mozaidinin eseri olan mutfak urunlerini tattirrnadan brrakrnevacaklardrr. Cok e;;e~itliolan rnenunun, Akdeniz- Ortadoqu rnuttaornm aglz tatlanru tasrvan, bircoqunuzun cok seveceqi cesitterden olustuqunu gi:irerek vabancrhk e;;ekmeyeceksiniz. Kara, Hava ve Demiryolu ile cok kolay ulasilan Adana'run sehir trafigi de, sizleri hie;;yormayacak, basta modern hastaneler varabileceksiniz. olmak Ozere her yere kolavltkla Kisacasl Adana, hastalanruzrn tatil yapar gibi sagllglna kavusmalan icin organize edilrnls bir kenttir. Buna hastanelerin yoksek teknolojisini ve hekimlerin ileri tecrobesini de eklerseniz geriye sadece nos bir sed a kalir. Bir de sagllglnlz 7

10 Dr. Haluk Uygur Sagllk Turizmi Adanadan basla r... Anadolu tarihi denilince Helenistik dtinemle ba~ladlglnl dusunduren vanlrs bir karu hakimdir. Hatta dunva uvqarlrqrnm da Yunanlrlarla birlikte ba~ladlgl du~unulur her nedense. Konuyu trp dunvasrna indirgersek bu sarurun vanstrnasma orada da rastlam. Sanki dunva trp tarihi doktorlann adrna yemin ettikleri Hipokrat ile oaslarrus gibi bir karu vardrr hep. Halbuki dunva uvqaruk tarihini vakindan inceledlqirnizde, Anadolu'da Helenistik dtinemden tam iki bin YII eski bir medeniyetinin, 4000 vtllik Hatti-Hitit Uygarllgl'nln olduounu qoruruz Yll ONCESiNiN VATiKAN'1 Corum Hattusas ve Cukurova'da vapilan arkeolojik arasnrrnatar. bu uvqarhqm tinemini ortaya e;lkardlgl gibi, (qunurnuzde Cukurova dediqirniz) Adana- Mersin-Osmaniye bolqesinde Kizzuwatna Kralllgi dive isimlenen, Hitit [rnparatorluqu icinde Federatif bir krallik olarak yer alan, bir kralllgi da isaret eder. Kizzuwatna Kralllgi qunurnuz vatikan'i gibi ordusu olmayan bir kralhktrr. Kaba gucun cok tinemli olduqu o villarda bile, hie; ordusu olmadan diger federatif kr alhklerdan ve merkezi imparatorluktan savq: qormustur. Bu savqmm nedeni ise; kralllgl, her biri birer doktor (ivilestirici) olan rahiplerin vonetivor olrnasrdrr. Bu rahipler, bitki ve hayvan(ozellikle de kus) etinden ilac vapip hastauklara care buluvorlardi. Ve 0 zarnarun turn dunvasrndan, cok savrda hasta Adana'ya bu rahiplere tedavi olmaya geliyordu. ilk SAGllK TURiSTLERi AOANA'YA GElOi Bulunan vazrh karutlar Hitit imparatoru Muvattalli'nin ve oglu Urhitesup'un Adana'ya tedavi ie;ingeldiklerini qosterrnektedir, Bu belgeler, sagllk icin seyahat etmeyi anlatan en eski belgelerdir. Buna dayanarak tarihte ilk sagllk turizmi hareketi Adana'da doqrnustur diyebiliriz. Hatta avru dtinemin Mrsrr Firavunu ikinci Ramses de, Kizzuwatnah rahiplerden sifa dilernlstir. Bu kadar eski bir tip qeleneqine sahip Adana, konuyla ilgili tinemini daha sonraki villarda da surdurrnustur. 8

11

12 TARiHiN ilk HASTANESi ADANA'DA A~llDI, ilk ORGAN NAKli ADANA'DA YAPllDI Yunan kavnakf trbbrn baslanqrci savuan Hipokrat'in a\;ml~ olduqu hastane ve trp okullanndan biri de Adana'run sirndik: Yumurtalik ilcesindevdi (MO 500). Aueskulapion ad: verilen bu okullann Anadolu'da toplam 3 tane olduqunu, Yurnurtahk'm drsrndaki diger ikisinin Hipokrat'm memleketi Kos Adasi'nda ve Bergama'da bulunduqunu biliyoruz. Yurnurtalrk'rn tarihteki isimlerinden birinin, Hipokr at'rn annesinin ismi olan Hygea (Hijyen kelimesi buradan gelmektedir) olrnasi da, Adana'daki ilk hastanenin isaretlerinden biri savrlabilir. Ve efsane edilen odur ki, bir zencinin kolunun bir beyaza takurnasi seklinde olan, ilk organ nakli de Yumurtalik Aueskulapionun'da vaprlrrustrr. DONYANIN EN ESKi KiTABI ADANA'DA YAZllDI Dunvarun buqune kadar gelebilen en eski trp ve eczacrlrk kitab: da Adana'da vazilrrustrr. Bu kitap, qunumuzden tam 2000 YII once, 0 vrllarm onemli bir Cukurova kenti olan Anavarza'da hekimlik yapan Dioskorides'e aittir. 3 cilt halinde vazilrrus olan, Materna Medika isimli bu kitabin bir cildi madenlerden, bir cildi ku~ ve hayvan etlerinden, bir cildi de bitki ve ciceklerden elde edilen ilaclara yer vermektedir. Ostelik kitapta yazilan baz: forrnuller hala yore kovluler! tarafmdan saqaltrc: olarak kullarulmaktadrr. lokman HEKiM Cukurova'run bovlesine bir trp gelenegine sahip olmasirun nedenlerinden biri, vorenin (ozellikle de Toroslar'm) dunvarun en zengin bitki \;e~itliligine sahip olrnasidrr. Bu DONYANIN SAGllK OssO Eger Adana'run qunurnuzdeki trp faaliyetlerine qoz atarsak, hala faaliyetine devam eden en eski hastane olarak Adana Devlet Hastanesi'ni qorebiiiriz vrlmda bir Kolera Hastanesi olarak kuru Ian bu hastane, sonradan Memleket Hastanesi ismiyle gene I sag Ilk hizmeti vermeye baslarrustrr. Cumhuriyetten sonra da ismi Devlet Hastanesi olarak degi~mi~tir. Son vrllarda ise kentimiz, tarihin icinde olduqu gibi, sagllk alarunda yeni atrlrrnlar vaprms, dunva ve Amerika standartlarmda cok savida hastane ve sagllk unltesine kucak acrrustir. Adana artik tarihteki gibi, turn Turklve ve dunvadan bircok hastarun geldigi, en son tibbi teknolojinin uygulandlgl bir sagllk merkezi konurnundadrr. Ve bu konumu vonetlciler taranndan desteklendiqi icln, Adana; Dunvarun Sagllk Ossu olma sansrru vakatarmstrr. zengin bitki \;e~itliligi tibbi qelisrneve 0 kadar cok etki etrnis olrnahdrr ki, vorede bitkilerle konusarak olurne care bulduqu efsanelestlrllen, Lokman Hekim Efsanesi anlatrhr. Efsaneye gore Lokman Hekim, bitkilerin dilini ogrenerek olurne care bulrnustur ancak, Adana'run tarihi koprulerinden Misis'in uzerinden qecerken Cebrail Alevselarn'in \;Ikardlgl bir ruzuar sonucu aldlgl notlan Ceyhan Nehri'ne dusurerek, srrnru kavbetmistlr. Aslinda Lokman Hekim'in, binlerce vildrr <;ukurova'da faaliyet qosteren Adanali hekimlerin efsanelestinlrnis bicirni olduqunu da dusunebilirtz. [*1 Adana Fotograflan Dr. Haluk Uygur Arsivi 9

13 Adana Il Sagllk Mudurlugu HELiKOPTER AMBULANSI Ambulans helikopterin uc;u~ menzili me safe olarak; vaklasrk 300 km, zaman olarak ise; 2 saat 45 dakikadrr. Ambulans helikopterin hasta tasirna kapasitesi 1 olup, 1 sedye ve 1 adet kuvoz bulunrnaktadrr. Sedye ile hasta tasmabilrnektedir. Kara Arnbulansi ile acil vakaya ulasrrmn 30 dakikavi a~acagl durumlarda, arazi ve iklim sartlartrun acil vakaya ulasrnav: engelleyen durumlarda, kara arnbulansi ile ulasirnda sakatlrk ve hayati riskin oldudu ADANA ORGAN NAKLi BOLGE KOORDiNASYON MERKEZi B61gesel olarak; Gaziantep Oniversitesi TIp Fakultesi Hastanesi, Cukurova Oniversitesi TIp Fakultesi Hastanesi, Baskent Oniveristesi Adana Uygulama ve Arastirrna Merkezi, Mersin Oniversitesi TIp Fakultesi Hastanesi, Erciyes Oniersitesi TIp Fakultesi Hastanesi ve Kahrarnenrnaras Oniversitesi ile koordineli cansrna vaprlrnaktadrr. Olkemizde 9 B61ge Koordinasyon Merkezi; Ulusal Organ ve Doku Nakli Koordinasyon Merkezi'ne bagll olarak faaliyetini surdurrnektedir. Kadavra ve don6rlerin organizasyonunda, B61ge Koordinat6rlugu taranndan Ulusal Organ ve Doku Nakli Koordinasyon Merkezi ile baqlantih olarak calrsrna vaprlrnaktadrr. ADANA NUMUNE EGiTiM ve ARA$TIRMA HAST ANESi KANSER ERKEN TE$HiS, TARAMA ve EGiTiM MERKEZi (KETEM) Adana Numune Egitim ve Arastrrrna Merkezi bunvesinde faaliyet vermektedir. Merkez 2004 vilmda faaliyete qirrnistlr. Merkezde; egitim ve darusrnahk hizmeti, klinik meme muayenesi, jinekolojik muayene, smear almrnasr, dermatoskopik inceleme, mamografi cekirni, ultrasound cekirni, halk egitimi, sagllk personeli egitimi, vrlda bir kez olmak uzere sosyal evlerde cahsan kadrnlarda pap smear tararnasi ve 2010 YIII Temmuz avrnda baslanan Sigara Blraktlrma Poliklinigi cahsrnalan hizmetleri verilmektedir. durumlarda, afetlerde ve oladan dl~1durumlarda, adalardan almacak hastalar ile deniz ulasirn araclan ile nakli gereken hastalann olduqu durumlarda, sagllk personelinin acil utasrnasi gereken durumlarda helikopter arnbulans: kuuanumektaorr. Koordinasyon; il Ambulans Merkezi Bashektrnliqi 112 Komuta Kontrol Merkezince (KKM) saglanlr. Osmaniye, G.Antep, Kilis, Hatay, K.Mara~ (G6ksun, Ekin6zu, Af~in ve Elbistan itceleri harte) ve Mersin (Anamur ve Bozvazi ilc;eleri haric) illeri ile ortak calisrna vaprlrnaktadtr. PROF. DR. NUSRET KARASU GOGUS HASTALIKLARI HASTANESi Prof. Dr. Nusret Karasu G6gus Hastauklan Hastanesi, 1955 vrlmdan beri faaliyet g6stermektedir. Hastanede; Gogus Hastahklan ve Tuberkuloz (Verem) hastahklan ile ilgili hizmet verilmektedir. 18 Gbgus Hastalrklan uzrnam g6rev vaprnaktadrr. B61ge Hastanesi konumunda olan hastane; Adana, Gaziantep, Hatay, Mersin, Kahrarnanrnaras, Nigde ve Osmaniye illerinden gelen hastalara da hizmet vermektedir. 112 AciL SERVis ve 112 MOTORizE AciL SERVis il genelinde il Ambulans Servis Bashekirnlidi'ne bagll olarak 41 adet kara arnbulansi ile 2 motosiklet arnbulansi bulunrnaktadrr. 18 Doktor, 74 Acil ve Ambulans Bakirn Teknikeri ve 229 Acil TIp Teknikeri g6rev vaprnaktadrr. Dunva Sagllk Orgut(j tarafmdan belirlenmls acil sagllk durumlannda (trafik kazalari, i~ kazalan, varuk vakalan, kalp krizleri, felcler, ciddi kanamalar, teror. sabotaj, kursunlanrna. brcaklanrna vs. gibi) hizmet verilmektedir. Ambulans olarak; 10 dakika icinde, motosiklet olarak da; 5 dakika i~inde vakalara ulasrlabilrnektedlr. ADANA DR.EKREM TOK RUH SAGLIGI ve HASTALlKLARI HASTANESi Adana Dr. Ekrem Tok Ruh Sagllgl ve Hastalrklari Hastanesi 1984 vilmdan beri faaliyetini surdurrnektedir. Ruh Sagllgl hastahklanna hizmet verilmektedir. Hastanede, 24'u Ruh Sagllgl ve Hastalrklan uzrnaru olmak uzere 29 Uzman Hekim g6rev vaprnaktarnr. <;:okqenis bir b61geye hizmet veren hastaneye; Konya, Klr~ehir, Nev~ehir, Kayseri, Aksaray, Karaman, Mersin, Nigde, K.Mara~, Adrvaman, G.Antep, Hatay, ~.Urfa, Kilis ve Osmaniye illerinden hasta gelmektedir. 10

14 VALi ilhan ATI$ ALKOL ve MADDE BAGIMLILIGI TEDAVi MERKEZi Merkez icin planlanan yatak savrsi 80'dir. Merkezde verilecek hizmetler ile; alkol ve madde baijlmillarlnin ayakta ve yatarak tedavileri planlanmrstrr. Yrllrk ortalama, yatarak, 8000 ayakta olmak Ozere toplam ki~iye hizmet vermesi planlanrnaktadrr. Hastanesi, <;.U.T.F. Balcall Hastanesi ve Baskent Univeristesi Adana Uygulama ve Arastrrrna Merkezi'ne direk olarak 112Komuta Kontrol Merkezi (KKM) y6nlendirmesi ile basvurebilmektedir. ADANA DOGUM ve COCUK BAKIMEVi HASTANESi -.. NUMUNE EGiTiM ve ARA$TIRMA HASTANESi YANIK UNiTESi, C.U.T.F. BALCALI HASTANESi YANIK TEDAVi MERKEZi, BA$KENT UNivERSiTESi ADANA UYGULAMA ve ARA$TIRMA MERKEZi YANIK TEDAVi MERKEZi Yanik Onitesi; Numune Egitim ve Arastirma Hastanesi'nde, Yanik Merkezi; <;.U.T.F Balcalt Hastanesi'nde ve Baskent Universitesi Adana Uygulama ve Arastirrna Merkezi'nde bulunrnaktadir. Numune Egitim ve Arastrrrna Hastanesi'nde; 2 sertifikah uzman, 3 sertltikastz uzman ve 2 sertifikah hernsire, Cukurova Universitesi TIp FakOltesi Balcall Hastanesi'nde 10 sertltikasiz uzman, Baskent Universitesi Adana Uygulama ve Arastmna Merkezi'nde; 11sertifikasiz uzman ve diger uzman olmayan personeller qorev vaprnaktadrrtar. Numune Egitim ve Arastrrrna Hastanesi'nde 26, Cukurova Universitesi TIp FakOltesi Bateau Hastanesi'nde 8, Baskent Universitesi Adana Uygulama ve Arastrrrna Merkezi'nde 14 yatak olmak Ozere ilimizde toplam 48 varuk servisi yatagl mevcuttur. 23'0 Dogum ve Kadln Hastahklan Uzrnarn olmak Ozere toplam 59 uzrnarun corev yaptlgl Adana Dogum ve Cocuk Bakirnevi Hastanesi'nde; uzmanlar dismda 396 diger sagllk personeli qor ev vapmaktadrr, 400 vatakh hastanede 48 kuvoz mevcuttur. Toplamda 130 kuvozluk yeni doqan yogun bakrm servisi cahsmalan devam etmekte olup, 2011 vrhrun ikinci vansmda servisin hizmete acrlrnast planlanrnaktadu. Normal ambulansta bulunan malzemelere ek olarak; kuvoz tas.rna b610mo, vantilat6rl0 kuvoz ve ana sedye bulunan ambulans, ilimizde hizmet vermektedir. PLAN LAMA Kamu olarak; Toplu Konut idaresi'nce vaprrm Ostlenilen 604 vatakh YOregir ilcesindeki hastane, Karatas ilceslndekl 25 vatakh hastane ve 80 vataku Alkol ve Madde Baglmilian Tedavi Merkezi'nin (AMATEM) hizmete sokulrnasi cahsrnatan devam etmektedir. Ozel olarak, merkezde; 180 vatakh GOney Adana Hastanesi, 32 vatakh Plastik Cerrahi ve RekonstrOktif, 60 yatakll Alman Hastanesi ile Ceyhan ilcesinde: 62 vatakti Care Hastanesi'nin hizmete girmesi ile ilgili cahsrnalar devam etmektedir. Yanik vakalan ilimizde; Numune Egitim ve Arastirrna I _ 11

15 HASTANE ACIBADEM BSK DUYGU ESTETIK.Di) GALLERIA GONEY SEVGi GOZ ADANA METROPARK RUH SAGLIGI MERKEZI KBB ESTETiK MERKEZi MERKEZi KURULU) YILI Tipi GENEL GENEL DAL MERKEZi DAL MERKEZi DAL MERKEZi DAL MERKEZi DAL MERKEZi YATAK SAYISI " YOGUN BAKIM YAT AK SAYISI AMELiYATHANE SAYISI Psikiyatrik ON DE GELEN HizMETLER Onkoloji inplantasyon, Gozi~i kanamalan Muayeneve ve Ylrllklan Radyoterapi Tedavi Ortodonti tedavisi, (Tel Tedavisi), KVC Grup Periodonti (Di~ eti Estetik ve Plastik Seker hastallglna Psikoterapisi Kardiyoloji hastehklan), KBB Cerrahi bagll qorrne Bireysel Bleachingf Operasyonlar bozukluk tedavisi, Beyin Cerrahi Psikoterapiler (Beyazlatma), Exsimer lazer, Genel Cerrahi (EMDR, NLP, HipNOTERAPi. Sedasyon Oroloji Katarakt YOGA, Yogun Bakirn PSiKODRAMA) ~a~lhk cerrahisi KALiTE BELGELERi JCI JCI t,-ierkezi51erilizasyon Unitesi, Lab.Akredilasyon Belgesi - - ISO 9001:2008 ~ALI)AN SAYISI DOKTOR SA YISI POLiKLiNiK HAST A SA YISI YATAN HASTA SAYISI CERRA Hi i)lem SA YISI ADANA il SAGLIK MUDURLUGU VERiLERi Tipi YATAK SAYISI YOGUN BAKIM YATAK SA YISI AMELiYATHANE ONDE GELEN HizMETLER c,:ali~an SA YISI DOKTOR SA YISI POLiKLiNiK HAST A SAYISI YATAN HASTA SAYISI CERRAHi i~lem SA YISI GENEL KANSER ERKEN TANI VE T EDAVi, CERRAH i OPERASYONLAR, ANA VE c,:ocuk SAGLlGI, 112ACiL, YENiDOGAN BAKIM

16 ACIBADEM Ost duzev teknolojileri ve modern tedavi vaklasrrnlartru vuksek kalitede bir araya getiren Acibadern vihndan beri <;:ukurova Bolqesi'ne sagllk tasivor. Tibbm turn temel branstannda tarn ve tedavi hizmeti veren Acibadern Adana Hastanesi, ozel saijllk hizmetlerine premium avncahklarta ulasrnaruz: saijllyor. Acrbadern'in "hasta odas:" standardiru vukseltme anlavrsmm bir urunu olan ozel tasanrnh banyolu ve oturma grubu-yatak uniteli odalar, sadece hastaya degil, hastanede uzun sure kalacak olan hasta vakmlarma da benzersiz bir konfor sunuyor. Objektif verilere dayall bilimsel cahsrnalarta doijruluiju ispatlanrms en yeni ve quvenilir tedavi y6ntemleri Acibadem'in akademisyen ve uzman hekimleri taranndan hizmete sunuluyor. Gerek gorulduijunde, genel anestezi ve sedasyonlu tedaviler konforla ve quvenle vapuivor. Boylece cok daha uzun sureler alan ve farkll verlesirnlerde cercektestirilen tedaviler tek bir klinikte tamamlanabiliyor. Acrbadern Adana Hastanesi JCI Akreditasyonu varusira Turkive'nin ilk uluslararast duzevde tamnan ve akredite edilmi~ klinik laboratuartna da ev sahipliiji vapivor. Modern mimarisi ve <;;aijda~altvaprsi ile sagllk hizmetlerinde <;:ukurova Bolqesi'nin referans noktasi kabul edilen Acrbadern Adana Hastanesi, KlbrlS, Suriye, Irak gibi vakm ulkeler icin de bir cekirn merkezi olarak tarurnlaruvor. Cumhuriyet Cad. No:66 Seyhan/ADANA Tel: (0322) pgri MERKEZi

17 ,~BSK~ METROPARK HASTANESi Birle~ik Saqhk Kurumlarl (BSK) ailesinin bir uvesi olan BSK Adana Metropark Hastanesi, m2 kullarurn alarunda, 1S'i yogun bakun olmak uzere 122 yatak kapasiteli, 7 katli bir hastane olarak uluslararast duzevde sagllk hizmetleri vermektedir. BSK Metropark Hastanesi, sadece Adana'dan degil, bolqe illerden ve basta ortaoodu ulkeleri olmak uzere kornsu ulkelerden de hasta kabul etmektedir. ileri teknoloji, hasta odakh anlayi~ ve quler yuzle bolqeve beklentilerin otesinde bir sagllk hizmeti getirmektedir. uluslararasi kalitedeki sagllk hizmetlerini, etkili bir kalite degerlendirme ve vonetirn araci olarak dunva capmda kabul gormu~ JCI (Joint Commission International) standartlan ile belqelendirrnistir. BSK Metropark Adana Hastanesi, hasta odaklr hizmet anlavrsmm sonucu olarak hasta ve vakmlarma kendilerini rahat hissettirecek ozel bir alan seqlarnaktadu. Hastanemizdeki cdalann her biri tek ki~iliktir. Avnca 4 odarmz suit olarak tasartanrmsnr.,:.. '3~~~<.,",'I"'~~,,~-:.~ Join t : /;;-~ ~ Commission ~ International Belediye Evleri Mah. T. t}zal Bulvan No: 234 ~ukurova/adana Tel: (0322) CAGRI MERKEZi ?~~"".,.,lo " 14

18 Duygu Ruh SaCjIlCjIMerkezi Psikiyatri, Sosyal Hizmetler, Psikoloji ve Psikolojik Danl~manllk alanlannda uzman olan ve e;e~illi Psikolerapi ecjitimleri alrnrs uzmanlar tarafrndan 1997 vrhnda kurulmustur. "lnsan biyo-psiko-sosyal bir varhktir" anlavrs: ile darusrnanlik ve tedavi hizmetlerini butuncul bir vaktasunta surdurmektedir. Merkezimiz, 2008 vihnda daha cok ki~iye hizmet ulastirabllrnek icin Park subesini hizmete sunrnus ve Sosyal Guvenlik Kurumu ile anlasrna vaprrustir. Merkezimizde, bes ruh sacjllcjiuzrnaru hekim, bir sosyal hizmet uzrnaru, iki psikolog ve bir uzman psikolojik darusrnandan olusan kadroyla kapsarnh ayakta tedavi hizmeti sunulrnaktadir. Avnca merkezimin bunvesinde olusturulan, Duygu Davranl~ Bilimleri Akademisi'nde (DDBA) bireysel ve kurumsal geli~im ve ecjitim procrarnlan surdurulmektedlr, Cocuk, qenc, yeti~kin, ya~ll, anne- baba, ocjrenci, venetie: gibi kimliklerle aile, evlilik, okul, i~ veri gibi ortamlarda vasanan sorunlar bireysel veya grup psikoterapileri ve decji~ik vonternler iceren ecjitimlerle cozurnlenrnektedir. lletisim problemleri; okula uyum problemleri; kendini tamrna ve kisise: qelisim: etkin davrarus ve ozquven qelistirrne: stres, otke ve olumsuz duygularla basa cikrna: aile, e~ ve evlilik terapileri; bosanrna sureci ve etkileri kurumumuzda verilmekte olan hizmetlerden bazjlandir. MERKEZ : Atatork Cad. 2. Sok. A.GUnay Apt. Kat: 2 Seyhan / ADANA Tel: (0322) Pbx' Fax: (0322) PARK ~UBESi : ruzuu Cad. GUlek Sitesi A Blok Asma Kat Seyhan /ADANA Tel: (0322) Pbx' Fax: (0322)

19 2006 vilmda kuru Ian Ozel Estetik Di~ PolikliniCji, Adana ve Mersin'de acjlz/di~ sacjllcjimerkezi olarak uzman kadrosu Avrupa standartlanna uygun ekipman ve teknolojisi ile hasta beklentilerinin uzerinde hizmet vermektedir. Bunvesinde alarunda uzman 29 deneyimli doktor ve 84 ki~ilik tecrubeli personel bulunan Ozel Estetik Di~ Poliklinigi'nde; implantasyon, Ortodonti ( tel tedavisi ), Periodonti (di~ eti hastahklan), Bleachingf (beyazlatma),sedasyon... gibi sacjllk hizmetleri sunulrnaktadrr. Poliklinikte, genel anestezi unitesi ile bilincti Sedasyon uvqularnasi, anestezi uzrnaru e~licjinde qerceklestirilmektedir. 2 yatak kapasitesiyle hastalanna tam hizmet anlavis: veren poliklinikte 1 ameliyathane bulunrnaktadir. Ozel Estetik DI~ PolikliniCji vurtdrsmdan gelen hastalanna ozel ulasirn ve konaklama imkanlan konusunda da hizmet vermektedir. D6~eme Mah. Cumhuriyet Cad. ~ifte Minare Camii Yam No:73 Seyhan I ADANA Tel: (0322) Kenan Evren Blv. Cukurova Elektrik lisesi Kr~. No: 38 ~ukurova I ADANA Tel: (0322) Fax: (0322) in6nu Mah. Gmk Bulvan (Eski lsbankas: Blnasi ) No: 367/A Yeni ehir I MERSiN Tel: 0 (324) Fax: 0 (324)

20 ,~GALLERIA KBB MERKEZi Ozel Galleria Kulak Burun Bogaz Merkezi (GKBB), bolqenin en buyuk dogal park: olan Adana Merkez Parkl'na kornsu, nehir ve gal manzarali Galleria i~merkezi'nde hizmete vermektedir. En geli~mi~ trbbi cihazlarla donatrlan merkezde, 2 tam donarumh ameliyathane, 5'i gal manzareh to hasta odasi, 9 KBB poliklinik odasi, 24 saat hizmet veren Acil Onitesi, Odyoloji Unitesi, Ses unitesi, alerji unitesi, tinnitus unitesi, uyku laboratuan, radyoloji unites! mikrobiyoloji, hemotoloji ve biyokimya laboratuarlan bulunrnaktadrr. Adana'run merkezinde olmasi nedeniyle geni~ bulvar ve arterlerle Adana'rnn her verine yaya veya motorlu ulas.rn araclan ile ulasim ~ok kotavdn. Nehir krvrsmda olrnasi ve Adana'run en buyuk park: ve sosyal alaru olan Merkez Park'a kornsuluqu qorse: acrdan avncalrkh bir konum saotarnaktaon. / "._- GKBB, kapah alana sahip toplam 3 kath bir merkezdir. Kendine ait kapali - aok otoparka ve konumundan dolavi oldukca elveris!i bir ulasirn olanaqma sahiptir. Adana'vi cevre verlesim birimlerine baglayan E-5 karayolu ve otobanlara 2 dakika mesafededir. Cernalpasa Mah. Fuzuli cad. Galleria i~merkezi No: 14/C PK:01120 Seyhan/ Adana Tel: (03ZZ) Fax: (03ZZ) mail: 17

21 GUNEY ESTETiK VE PLASTiK CERRAHi HASTANESi Yaprrru tamamlanmak Uzere alan GUney Estetik ve Plastik Cerrahi Hastanesi'nin Ocak 201O'da acurnas: planlaruvor. Bblgenin ilk plastik cerrahi dal hastanesi alarak Adana CarrefaurSA AII~veri~ Merkezi varunda acrlacak alan hastanemiz, alarunda uzman hekim kadrasu ve teknalajik olanaklanvls bblgeden dunyaya ust duzeyde saqhk hizmetleri sunacak. GUney Estetik ve Plastik Cerrahi Hastanesi, plastik ve estetik cerrahi, medikal estetik, dermatalaji ve KBB dallarmda, uluslareras: akreditasyan standartlanvla hizmet verecek. 32 yatak kapasiteli hastanemizin icerislnde avnca guzellik merkezi de bulunacak. Hastane bunyesinde kuru Ian varuk tedavi merkezi ise bblge halkrrun varuk rahatsizhklanna cevap verecek VII CarrefourSA varu Cukurova/ADANA Tel: (0322)

22 Adana'run en merkezi bir bolqeslnde yer alan Sevgi Goz Merkezi, 1999 vilmdan bu yana, vuksek teknolojiye sahip modern bir qoz hastalrklan tan: ve tedavi merkezi olarak hizmet veriyor. 4 kath m2'lik modern binada faaliyet qosteren merkez; poliklinikler, ameliyathaneler, katarakt ve refraksiyon cerrahisi unitesi, exsimer lazer Linitesi, glokom Linitesi, retina Linitesi ve kontakt lens Linitesinden olusuvor. Goz hastalrklanrun tarns: ve tedavisinde bilgi ve deneyim yon Linden List duzevde bir hekim kadrosu ve deneyimli personeliyle hizmet veren, "ISO Kalite Yonetlrn Sistem Belgesi", ne sahip Sevgi Goz Merkezi, profesyonel ve kurumsal i~leyi~ vaprsrvla, hastalanna kiss zamanda ileri teknoloji ile teshis ve tedavi olanaklan sunuyor. [ I Bu Linitelerde; on ve arka segment optik koherens tomografi (OCT), ultrasonografi, qoz anjiyografisi, argon lazer, YAG lazer, eksimer lazer, retina sinir lifi analizoru, kornea topografisi, wavefront analizoru ve diger ileri tetkik ve tedavi cihazlanvla glincel teshis ve tedavi olanaklan hastalara sunulrnaktadir. Vali yolu caddesi (Vali evi kar~lsl) Seyhan/ Adana Tel: (0322)

23 OZEL ACIBADEM ADANA HASTANESi OZEL ADANA HASTANESi OZEL ADANA METRO HASTANESi OZEL BSK METROPARK HASTANESi OZEL DUYGU RUH SAGLIGI MERKEZi OZEL ESTETiK AGIZ VE ols SAGLIGI POLiKLiNiGi OZEL GALLERiA KULAK BURUN BOGAZ MERKEZi OZEL GONEY ESTETiK VE PLASTiK HASTANESi CERRAHi OZEL ORTADOGU SAGLIK HASTANESi OZEL ORTOPEDIA HASTANESi OZEL SEVGi GOZ TE$HiS VE TEDAVi MERKEZi BA~KENT ONivERSiTESi ADANA UYGULAMA VE ARA$TIRMA HASTANESi c.u, TIP FAKOLTESi BALCALI HASTANESi ADANA CUKUROVA DEVLET HAST ANESi ADANA DEVLET HASTANESi ADANA NUMUNE E.A.H. SEYHAN UYGULAMA MERKEZi ADANA PROF. DR. NUSRET KARASU GOGOS HASTALlKLARI HASTANESi DR. EKREM TOK ADANA RUH SAGLIGI VE HASTALlKLARI HASTANESi 20

24 OTEL SEYHAN ADANA ***** / TURKiYE

25 Hastanelerimizde doktorlanmrz Turkce'nin varu srra ingilizce konusmaktadtrlar. Avnca degi~ik lisanlar icln cevirrnenlerimiz mevcuttur. Telefon, fax ve ile doqrudan hastane ile lletisirn kurabilirsiniz. Hastanemize ait bir iletisim formunu ya da web savtasmda yer alan bilgi formunu doldurabilirsiniz. Randevunuzu gelmeden once ayarlamak gecikmeleri ve rahatsrzhdrruzm seyrini azaltacaktrr. Hastanelerde bulunan Uluslararast Hasta Servislerinde calisan personelimiz, turn seyahat boyunca size servis saqlavacaklardrr. Hastaneye ulasrrmmzdan hastaneyi terk ettidiniz ana kadar, oderne prosedurleri. para transferleri, lisan, yerel tur ve geziler, ulasrrn konulan, uluslararas: sigortalar vb. konularda size e~lik edeceklerdir. Avnca, konsultasvon, takip edilecek tedaviler ve randevulartruzm koordinasyonu konulannda vardrrnc: olacaklar. Tahmini olarak masraflan, servisleri ve seyahat duzenlerneleri konusunda sizi avdmlataceklar. I Hastanemizden randevu lslernini qercekfestirirken, ailenizin de sizinle birlikte olacaduuz bilgisini vermelisiniz. Darusmanlartrruz size konaklama icin scceneklert bildireceklerdir. Bu konuya av.racadrruz butce bilgisini darusmanlanrruz a iletmeniz islernleri ruztandrracaktrr. Evet, randevunuzu tamamlayabilirsiniz. Gecrnis donemdeki turn sagllkla ilgili bilgilerinizin varumzda olrnasi, teshis ve tedavi icin kolavlik sadlavacaknr. 22

MEHMET KEMAL DEDEMAN ARAŞ TIRMA VE GELİ Ş T İ RME PROJE YARIŞ MASI - 2010 SAĞ LIK TURİ ZMİ NDE DESTİ NASYON YÖNETİ M İ : ADANA MODELİ ÖZET

MEHMET KEMAL DEDEMAN ARAŞ TIRMA VE GELİ Ş T İ RME PROJE YARIŞ MASI - 2010 SAĞ LIK TURİ ZMİ NDE DESTİ NASYON YÖNETİ M İ : ADANA MODELİ ÖZET Yarýna bir deðer býrak TURÝZM SEKTÖRÜ BÝRÝNCÝLÝK ÖDÜLÜ Mehmet Kemal Dedeman Araþtýrma ve Geliþtirme Proje Yarýþmasý SAÐLIK TURÝZMÝNDE DESTÝNASYON YÖNETÝMÝ: ADANA MODELÝ TURÝZM SEKTÖRÜ BÝRÝNCÝLÝK ÖDÜLÜ

Detaylı

HASTA EL KİTABI ANKARA, 2010. www.anh.gov.tr

HASTA EL KİTABI ANKARA, 2010. www.anh.gov.tr HASTA EL KİTABI ANKARA, 2010 www.anh.gov.tr Adres : Ülkü Mahallesi, Talatpaşa Bulvarı, No:5 06100 Altındağ - Ankara Tel : 0 312 508 40 00 Faks : 0 312 311 43 40 e-posta : bilgi@anh.gov.tr web : www.anh.gov.tr

Detaylı

BURSA SAĞLIK TURİZMİ MASTER VE EYLEM PLANI

BURSA SAĞLIK TURİZMİ MASTER VE EYLEM PLANI BURSA SAĞLIK TURİZMİ MASTER VE EYLEM PLANI BURSA SAĞLIK TURİZMİ MASTER VE EYLEM PLANI 2015 İÇİNDEKİLER ÇALIŞMANIN AMACI 10 ÇALIŞMA EKİBİ 10 METODOLOJİ 11 Mevcut Durum Analizi 11 1. GİRİŞ 12 2. DÜNYA DA

Detaylı

TÜRKİYE MEDİKAL TURİZM DEĞERLENDİRME RAPORU 2013 (EVALUATION REPORT ON MEDICAL TOURISM IN TURKEY 2013)

TÜRKİYE MEDİKAL TURİZM DEĞERLENDİRME RAPORU 2013 (EVALUATION REPORT ON MEDICAL TOURISM IN TURKEY 2013) TÜRKİYE MEDİKAL TURİZM DEĞERLENDİRME RAPORU 2013 (EVALUATION REPORT ON MEDICAL TOURISM IN TURKEY 2013) 1 TÜRKİYE CUMHURİYETİ SAĞLIK BAKANLIĞI SAĞLIK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK TURİZMİ DAİRE BAŞKANLIĞI

Detaylı

SAGLIK TURİZM DEĞERLENDİRME RAPORU

SAGLIK TURİZM DEĞERLENDİRME RAPORU SAGLIK TURİZM DEĞERLENDİRME RAPORU 1 1. GİRİŞ Sağlık hizmetlerinin uluslararası düzeyde üretimi, tüketimi ve bu bağlamda hastaların uluslararası düzeyde dolaşımı tarih boyunca her zaman var olan bir olgu

Detaylı

TÜRKİYE MEDİKAL TURİZM DEĞERLENDİRME RAPORU 2013

TÜRKİYE MEDİKAL TURİZM DEĞERLENDİRME RAPORU 2013 TÜRKİYE MEDİKAL TURİZM DEĞERLENDİRME RAPORU 2013 T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI SAĞLIK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK TURİZMİ DAİRE BAŞKANLIĞI Sağlık Turizmi Daire Başkanlığı I TÜRKİYE CUMHURİYETİ SAĞLIK BAKANLIĞI

Detaylı

TÜRKİYE MEDİKAL TURİZMİ DEĞERLENDİRME RAPORU 2012

TÜRKİYE MEDİKAL TURİZMİ DEĞERLENDİRME RAPORU 2012 TÜRKİYE MEDİKAL TURİZMİ DEĞERLENDİRME RAPORU 2012 TÜRKİYE MEDİKAL TURİZM DEĞERLENDİRME RAPORU 2012 T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI SAĞLIK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK TURİZMİ DAİRE BAŞKANLIĞI ISBN: 978-975-590-440-5

Detaylı

3 AYLIK E-DERGİ EKİM 2013

3 AYLIK E-DERGİ EKİM 2013 3 AYLIK E-DERGİ EKİM 2013 BAŞBAKANIMIZ SAYIN RECEP TAYYİP ERDOĞAN, ADANA DA ADANA ŞEHİR HASTANESİ NİN TEMELİ ATILDI. SAĞLIK BAKANIMIZ MEHMET MÜEZZİNOĞLU, ADANA DA GENEL SEKRETERİMİZİ TANIYALIM YENİ BAŞKANIMIZ,

Detaylı

Lokman Hekim Engürüsağ A.Ş. Faaliyet Raporu

Lokman Hekim Engürüsağ A.Ş. Faaliyet Raporu Lokman Hekim Engürüsağ A.Ş. Faaliyet Raporu 2010 1 İçindekiler SAYFA NO RAPORUN DÖNEMİ, ORTAKLIĞIN UNVANI VE ORTAKLIK YAPISI 3 LOKMAN HEKİM İN KISA TARİHÇESİ 4 YÖNETİM KURULU NDAN MESAJ 6 MİSYON VE VİZYON

Detaylı

YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU LOKMAN HEKİM ENGÜRÜSAĞ SAĞLIK, TURİZM, EĞİTİM HİZMETLERİ ve İNŞAAT TAAHHÜT ANONİM ŞİRKETİ 1 OCAK-31 ARALIK 2012 DÖNEMİNE İLİŞKİN YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER GENEL MÜDÜRÜMÜZÜN MESAJI YÖNETİM

Detaylı

KAPSAM. Tablo 1: Stratejik Amaç ve Hedefler AMAÇLAR NO HEDEFLER

KAPSAM. Tablo 1: Stratejik Amaç ve Hedefler AMAÇLAR NO HEDEFLER 0 AMAÇ İl Sağlık Stratejik Planı; İl Sağlık Müdürlüğü, Halk Sağlığı Müdürlüğü ve Kamu Hastaneler Birliği Genel Sekreterliği olmak üzere üç kurumun ortak çalışmaları ile kalkınma planları, programlar, ilgili

Detaylı

2010 faaliyet raporu. Acıbadem Sağlık Hizmetleri Ticaret A.Ş.

2010 faaliyet raporu. Acıbadem Sağlık Hizmetleri Ticaret A.Ş. 2010 faaliyet raporu Acıbadem Sağlık Hizmetleri Ticaret A.Ş. İÇİNDEKİLER 4 Yönetim Kurulu Başkan nın Mesajı 6 Yönetim Kurulu 14 Acıbadem Sağlık Grubu Gelişim Tablosu 16 Hastaneler 41 Ayaktan Tedavi Merkezleri

Detaylı

T.C. ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI İDARE FAALİYET RAPORU

T.C. ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI İDARE FAALİYET RAPORU T.C. ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI İDARE FAALİYET RAPORU Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Çanakkale 2015 Çalışmadan, üretmeden, rahat yaşamayı alışkanlık haline getirmiş toplumlar,

Detaylı

Sağlıkta dünyanın Ö dikkatini çektik

Sağlıkta dünyanın Ö dikkatini çektik 28 EKİM 2014 SALI 4.BÖLÜM 13 YIL GERİDE KALDI SAĞLIK HİZMETLERİ - YATIRIMLAR - TURİZM - EĞİTİM Buca Tıp ve Tınaztepe kuruluşlarını kutladı Sağlıkta dünyanın Ö dikkatini çektik zel Tınaztepe Hastanesi ve

Detaylı

FAALİYET RAPORU 2014 Acıbadem Sağlık Hizmetleri ve Ticaret A.Ş.

FAALİYET RAPORU 2014 Acıbadem Sağlık Hizmetleri ve Ticaret A.Ş. FAALİYET RAPORU 2014 Acıbadem Sağlık Hizmetleri ve Ticaret A.Ş. Faaliyet Raporu 2014 1 ÇİN YÖNETİM KURULU BASKANI NIN MESAJI / 5 91 / İSBİRLİKLERİ EKİ YÖNETİM KURULU ACIBADEM SAĞLIK GRUBU GELİSİM TABLOSU

Detaylı

Prof. Dr. Vural KAVUNCU. MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ Burada Hayat Var! Eray KAPICIOĞLU. Seksenler in Rukiye si: Özlem TÜRKAD. Çikolata ve Dantel Şehri: BRÜJ

Prof. Dr. Vural KAVUNCU. MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ Burada Hayat Var! Eray KAPICIOĞLU. Seksenler in Rukiye si: Özlem TÜRKAD. Çikolata ve Dantel Şehri: BRÜJ AYLIK SAĞLIK VE YAŞAM DERGİSİ / SAYI 12 / ARALIK 2012 Röportaj: Prof. Dr. Vural KAVUNCU Hayatın İçinden: Seksenler in Rukiye si: Özlem TÜRKAD Portre: Dünyagöz Yönetim Kurulu Başkanı: Eray KAPICIOĞLU Kurumlarımız:

Detaylı

T.C. KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ (FARABİ HASTANESİ) (2014 2018) 2012- TRABZON

T.C. KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ (FARABİ HASTANESİ) (2014 2018) 2012- TRABZON T.C. KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ (FARABİ HASTANESİ) (2014 2018) 2012- TRABZON 1 İÇİNDEKİLER Tarihçe İstatistiksel Veriler Bölgesel Hizmet Alanları Yerleşim Alanı

Detaylı

YAYIN DANIŞMA KURULUMUZ

YAYIN DANIŞMA KURULUMUZ YAYIN DANIŞMA KURULUMUZ AYLIK SAĞLIK VE YAŞAM DERGİSİ Yıl: 2 Sayı: 13 OCAK 2013 EsasMedya Ltd. Şti. adına Sahibi ve Yazı İşleri Müdürü M. Esat GÜZELGÖZ Yayın Koordinatörü Ayşe GÜZELGÖZ Editör Hande AYDEMİR

Detaylı

ADANA. YÜZÖLÇÜMÜ 14.046 km² İLÇE SAYISI 15 BELEDİYE SAYISI 16 KÖY SAYISI 159 TOPLAM NÜFUS 2.165.595

ADANA. YÜZÖLÇÜMÜ 14.046 km² İLÇE SAYISI 15 BELEDİYE SAYISI 16 KÖY SAYISI 159 TOPLAM NÜFUS 2.165.595 01 ADANA ADANA YÜZÖLÇÜMÜ 14.046 km² İLÇE SAYISI 15 BELEDİYE SAYISI 16 KÖY SAYISI 159 TOPLAM NÜFUS 2.165.595 R. TAYYİP ERDOĞAN KURUCU GENEL BAŞKANIMIZ AHMET DAVUTOĞLU Genel BaşkanıMIZ ve başbakanimiz AK

Detaylı

DOSYA. Laboratuvar H zmetler nde Büyük Fark! Merkez Laboratuvar. Kamu-Özel İşb rl ğ Pol t kası Sağlık Sektöründe B r F nansman Model

DOSYA. Laboratuvar H zmetler nde Büyük Fark! Merkez Laboratuvar. Kamu-Özel İşb rl ğ Pol t kası Sağlık Sektöründe B r F nansman Model İstanbul Anadolu Kuzey Kamu Hastaneler B rl ğ yayınıdır. Sağlık ve Aktüal te Derg s ISSN: 2148-4074 Yıl: 1 Sayı: 04 Ek m-aralık 2014 Laboratuvar H zmetler nde Büyük Fark! Merkez Laboratuvar Meden yet Ün

Detaylı

Pilates. Temelleri Birinci Dünya Savaşı na dayanan ve ülkemizde popülerliliği son yıllarda artan pilates artık klinik ortamda

Pilates. Temelleri Birinci Dünya Savaşı na dayanan ve ülkemizde popülerliliği son yıllarda artan pilates artık klinik ortamda Teknolojiyi tecrübeyle buluşturduk Sayı 8 Nisan-Haziran 2010 Her bebek ağacı ile birlikte doğar Hiperbarik (Oksijen Tedavi Merkezi) Diyetisyen (Dondurma Serinletir mi?) Fizik Tedavi (Osteoporozda Risk

Detaylı

Yeni bir yılın başlangıcında ve dergimizin bu

Yeni bir yılın başlangıcında ve dergimizin bu HİTİT HABER BAŞLARKEN PROF. DR. REHA METiN ALKAN Yeni bir yılın başlangıcında ve dergimizin bu yeni sayısında, değerli Hitit Üniversitesi Ailesi ni sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Üstlendiği vizyon ve

Detaylı

MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULLARI

MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULLARI MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULLARI Medipol lü Olmak Yarınlara Hazırlanmaktır. Sevgili Öğrenciler, Yüksek Öğretim misyonunun tematik çatısını oluşturan bilgi, öğrenen organizasyonlar olan çağdaş

Detaylı

SAĞLIK TURİZMİ SEKTÖR RAPORU

SAĞLIK TURİZMİ SEKTÖR RAPORU Mutlu Yaşam Bölgesi Batı Akdeniz SAĞLIK TURİZMİ SEKTÖR RAPORU SAĞLIK TURİZMİ SEKTÖR RAPORU ÖNSÖZ Gelişmiş ülkelerde 1900 lü yılların başlarından itibaren kurulmuş olan kalkınma ajansları, ülkemizde yeni

Detaylı

İÇİNDEKİLER İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ DE ÖNLİSANS MESLEK YÜKSEKOKULU

İÇİNDEKİLER İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ DE ÖNLİSANS MESLEK YÜKSEKOKULU İÇİNDEKİLER İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ DE ÖNLİSANS 7 9 MESLEK YÜKSEKOKULU Aşçılık* Bankacılık ve Sigortacılık* Deniz Ulaştırma ve İşletme Dış Ticaret Grafik Tasarımı* Halkla İlişkiler ve Tanıtım

Detaylı

DÜNYA GÖZ HASTANESİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 2014 Yılı Faaliyet Raporu

DÜNYA GÖZ HASTANESİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 2014 Yılı Faaliyet Raporu DÜNYA GÖZ HASTANESİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 2014 Yılı Faaliyet Raporu 2. DÜNYA GÖZ HASTANESİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı nın Mesajı Sayın Ortaklarımız, Değerli Yatırımcılarımız, 20 yıldır

Detaylı

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 203 İDARE FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU.... I GENEL BİLGİLER... A Misyon ve Vizyon... B Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C İdareye İlişkin Bilgiler.....

Detaylı

T.C SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU Şanlıurfa İli Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma

T.C SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU Şanlıurfa İli Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma T.C SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU Şanlıurfa İli Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi ADRES ŞANLIURFA EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ ESENTEPE

Detaylı

kobigündem Yüreklere okul açıldı Genç girişimci adayları kolları sıvadı yeni yönetimi gümbür gümbür ASTAŞ Isıl İşlem in yatırımları durmuyor

kobigündem Yüreklere okul açıldı Genç girişimci adayları kolları sıvadı yeni yönetimi gümbür gümbür ASTAŞ Isıl İşlem in yatırımları durmuyor kobigündem Gündem Oluşturur A Y L I K İ Ş D Ü N Y A S I D E R G İ S İ YIL: 2 SAYI: 8 TEMMUZ-AĞUSTOS 2011 Adana Valisi İLHAN ATIŞ Adana Metal Sanayi Sitesi Başkanı CENGİZ ERDOĞANOĞLU KOSGEB Adana Hizmet

Detaylı