GÜNEÞ ECZANESÝ Ecz. Tel: Ev Tel:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "GÜNEÞ ECZANESÝ Ecz. Tel: 441 29 45 Ev Tel: 441 25 02"

Transkript

1 GÜNEÞ ECZANESÝ Ecz. Tel: Ev Tel: Sultangazi de bisikletini aþaðý indirmek için evin çatýsýna çýkan ve otomatik lambanýn aniden sönmesi üzerine dengesini kaybederek düþen, Doðan Ay ýn kopan parmaðý ihmaller zinciri yüzünden yerine dikilemedi. Ay ve ailesi yedi hastane dolaþtýktan sonra 500 Evler Þafak Hastanesi ne götürüldü. Hastane küçük çocuðu kabul etti ancak iþ iþten geçmiþti. Parmaðýný kaybeden küçük Doðan Ay sa yaþanan onca saatin ardýndan Pollyanna gibiydi: Zaten ben solaðým. Sað elimi kullanmýyorum ki çocuklu Ay ailesi Sultangazi Esentepe Mahallesi nde iki katlý bir evde oturuyor. Önceki akþam 21:00 sýralarýnda 12 yaþýndaki Doðan Ay bisikletini aþaðý indirmek için evin çatýsýna çýktý. Bisikleti alarak aþaðý inmeye baþlayan Doðan, dengesini kaybederek düþtü. Doðan ýn sað elinin küçük parmaðý demir korkuluklara sýkýþarak koptu. Ailesi Doðan ý ve kopan serçe parmaðýný Sultan Hastanesi ne götürdü. Bundan sonra küçük Doðan ve ailesi için acý dolu saatler baþladý.saat sýralarýnda Sultan Hastanesi nde bulunan aile burada ameliyatýn yapýlamayacaðýný öðrendi. Saat sýralarýnda aile Çapa Týp Fakültesi Hastanesi ne geldi. 2 DE 4 DE 2 DE 6 DA Saðlýk 8 DE Alevi Bektaþi Federasyonu Genel Sekreteri Kazým Genç, 46. Ulusal 20. Uluslararasý Hacý Bektaþ Veli'yi Anma Törenleri ile ilgili bir açýklama yaptý. Açýklamada; Hacý Bektaþ Veli yi Anma Törenlerinin resmi programýnda Alevi Bektaþi Federasyonu'nun etkinliklerine yer verilmediði belirtilerek, Alevi Bektaþi Federasyonu olarak Aðustos 2009 tarihlerinde Hacýbektaþ'ta çeþitli etkinlikler düzenleneceðini bildirdi. 3 DE Cuma günü saat 15:00 te Nevþehir ili Hacýbektaþ ilçesinde Nevþehir Ýl Tarým Müdürlüðü ve Hacýbektaþ Ýlçe Tarým Müdürlüðünün ortaklaþa düzenledikleri Altay 2000 ekmeklik buðday çeþidinin tarla günü merkezde Sadýk ALTINSOY un tarlasýnda yapýldý. 3 DE 24 Temmuz 2002 yýlýnda hayata gözlerini yuman Yücel için Adana Akdeniz Çevre Koruma ve Kültür Derneði nde düzenlenen etkinliðe, Yücel in kýzý, eþi, Emek Partisi Adana il yöneticileri, Çukurova Edebiyatçýlar Derneði üyeleri ile 200 e yakýn kiþi katýldý. Eþi Ayþe Yücel in anýlarýný kýzý Ýmge Yücel in ise þiirlerini aktardýðý etkinlikte, Adnan Yücel in hayatý hakkýnda da bilgi verildi. Mücadele ve zaferin þairi Adnan Yücel anýldý. Akciðer kanseri nedeniyle 24 Temmuz 2002 yýlýnda hayatýný kaybeden Yücel için gazetemizin ve Hayat TV nin de desteklediði, Çukurova Öðretim Elemanlarý Derneði, Akdeniz Çevre Koruma ve Kültür Derneði, Eðitim Sen Adana Þube, Çukurova Edebiyatçýlar Derneði tarafýndan ortak bir anma etkinliði düzenlendi. 5 DE Burada gerçekleþtirilen törende 200 bin kiþiye seslenen Küba Lideri Raul Castro, küresel ekonomik kriz nedeniyle ülkeyi zor günlerin beklediðini söyledi. Castro, tarýmdaki üretimin düþüklüðünden þikayet etti ve Küba'nýn yaþadýðý tüm sorunlardan Amerika Birleþik Devletleri'nin 47 yýldýr uyguladýðý ticari ambargolarýn sorumlu tutulamayacaðýný vurguladý. 7 DE 2011 yýlýnda düzenlenecek olan Avrupa Yaþ Gruplarý Satranç Þampiyonasý'na Ýspanya, Yunanistan ve Bulgaristan ile birlikte Türkiye adýna Nevþehir'in Ürgüp ilçesi aday oldu. Türkiye Satranç Federasyonu'nun baþvurusu üzerine Avrupa Satranç Birliði Genel Sekreteri Horst Metzing ve Turnuva Direktörü Dirk De Ridder beraberinde Türkiye Satranç Federasyonu Asbaþkaný Kuvay Þanlý ile birlikte Nevþehir'in Ürgüp ilçesine gelerek incelemelerde bulundu. 6 DA

2 2 Ýçerisinde büyük Türk düþünürü Hacý Bektaþ-ý Veli'nin de bulunduðu Horasan erenleri, Anadolu da yaþayan Hýristiyan gruplarla, göçle gelmiþ Türkmen gruplarý, eðitim ve imar faaliyetleriyle ayný kültür potasýnda yoðurmuþ, Anadolu nun kültürel bütünlüðünün oluþmasýnda ve merkezi otoritenin oluþumunda hayati bir rol oynamýþlardýr. Göç yoluyla Anadolu'ya gelen bir kýsým derviþ dað baþlarýna, kimsenin olmadýðý yol kavþaklarýna yerleþmiþ, burada zaviyeler açmýþ, boþ topraklar üzerine kurduklarý bu kurumlar zamanla kültür, imar ve din merkezleri haline gelmiþtir. Böylece dini cemaatler her tarafa yayýlmýþ; ahlak, edep, davranýþ, inanýþ kurallarý standartlaþmýþ, bilgi ve bilim devrin olanaklarý içerisinde bu merkezlerde üretilmiþ ve yayýlmýþtýr. Bu derviþlerin köylere yerleþerek toprak iþletmeleri ve eðitim ile meþgul olmalarý yöneticiler tarafýndan da desteklenmiþ, derviþlere birtakým ayrýcalýklar verilmiþtir. Sonuç olarak Anadolu'nun en ücra köþelerinde dahi zaviyeler açýlmýþ ve verilen eðitim sayesinde ortak bir kültürel doku oluþmaya baþlamýþtý. Bu amaçla Anadolu'ya gelmiþ olan Horasan erenlerinden birisi de Hacý Bektaþ-ý Veli'dir. Hacý Bektaþ-ý Veli 1209 de Ýran Horasan'ýnýn Niþabur kentinde doðmuþ ve çocukluðu, gençliði Horasan'da geçmiþ, Hoca Ahmet Yesevi Ocaðý'nda; felsefe, sosyal ve fen bilimleri öðrenmiþ ve Ýran, Irak, Arabistan ý gezip inceledikten sonra 1248 tarihinde Anadolu'ya gelip eski ismi Sulucakarahöyük olan bugünkü Hacýbektaþ'a yerleþmiþtir. Bu tarihte Anadolu, bir yandan Moðol istilasý altýnda ezilirken bir yandan da büyük bir siyasi ve ekonomik buhran ile beraber taht kavgalarýna sahne oluyordu. Ýþte böylesi bir ortamda Sulucakarahöyük'e yerleþen Hacý Bektaþ-ý Veli burada felsefesini geliþtirmiþ ve öðrenci yetiþtirmeye baþlamýþtýr. Hoþgörü ve insan sevgisine dayalý düþünce sistemi kýsa bir sürede, Hýristiyanlýðýn büyük bir merkezi durumundaki Kapadokya'da geniþ halk yýðýnlarýna ulaþmýþ ve benimsenmiþ; Anadolu geneline yayýldýðý gibi Balkanlarýn Ýslamlaþmasýnda temel rolü oynamýþtýr. Hacý Bektaþ-ý Veli nin en bilinen eseri Makalat olmakla birlikte Fevâidnâme, Fâtiha Sûresi Tefsiri, Þathiye, Besmele Þerh-i, Üss- Ül-Hakika adlý eserleri de bulunmaktadýr. Hacý Bektaþ-ý Veli nin, söylencelere dayalý yaþamý Vilâyet-nâme-i Hacý Bektaþý Veli'de anlatýlmakta, düþüncelerini bu anlatýlarda görmekteyiz. Günümüzde bile geçerliliðini koruyan þu güzel sözlerinin din savaþlarýyla çalkalanan, ortaçaðda toplumlarý etkilememesi düþünülebilir mi? -Ýlimden gidilmeyen yolun sonu karanlýktýr -Kadýnlarý okutunuz -Eline, beline, diline sahip ol! -Okunacak en büyük kitap insandýr -Doðruluk dost kapýsýdýr -Yolumuz, ilim, irfan ve insanlýk sevgisi üzerine kurulmuþtur -Bir olalým, iri olalým, diri olalým -Ýncinsen de incitme -Hiçbir milleti ve insaný ayýplamayýnýz -Düþünce karanlýðýna ýþýk tutanlara ne mutlu -Düþmanýnýzýn dahi insan olduðunu unutmayýnýz "Din ayrýlýðý gereksiz. Dinler, insanlar arasýnda anlaþmazlýklara neden oluyor. Aslýnda tüm dinler dünyada barýþ ve kardeþliði saðlamak içindir" diyen Hacý Bektaþ-ý Veli bu görüþlerini Velâyetname adlý eserinde ortaya koymaktadýr. Hacý Bektaþ-ý Veli'nin bu düþünce sisteminden yola çýkarak kurulan Bektaþiliðin öncelikli hedefi, temelini sevginin oluþturduðu "Evren-Tanrý-Ýnsan" birliðini kavramaktýr. Bu düþünceleri þu dizeler en güzel þekilde dile getirmiyor mu? Hararet nardadýr, sacda deðildir, Keramet hýrkada, taçda deðildir, Her ne arar isen kendinde ara, Kudüs te, Mekke de, Hac da deðildir. Ýnsan bir sevgi varlýðýdýr. Ýnsan tanrýsal niteliklerle donatýlmýþtýr. Baþarýnýn ilk aþamasý kiþinin kendisini tanýmasý ve sevmesidir; çünkü insan kendisinde tanrýsal bir öz taþýr ve kendini seven insan tanrýyý da sever. Bektaþilikteki tanrý sevgisinin en güzel ifadesi þu dörtlükte en güzel þekilde ifade edilmektedir: Þakirdleri taþ yonarlar Yonup üstada sunarlar Calabýn adýn anarlar O taþýn her paresinde. Ýnsan yaþadýðý ortamda baðýmsýz bir varlýktýr. Onun görevi alçak gönüllü davranmak, özünü arýndýrmak, olgunlaþmak, gösteriþten uzak durmak ve tanrý sevgisiyle doldurmaktýr. Ýnsani bedenler amaç için sadece birer araçtýr. Bu nedenle insanlarý kadýn-erkek diye ayýrmak, ya da sosyal konumlarýna ve ya ýrklarýna bakarak küçük görmek yapýlabilecek en büyük yanlýþtýr. Kadýnerkek tüm insanlar eþittir. Günümüzde hala kadýn ve erkeðin eþitliði büyük bir problem olarak dünyanýn gündeminde iken O nun þu dizeleri hala bize yol gösteriyor: Erkek, diþi sorulmaz, muhabbetin dilinde. Hak'kýn yarattýðý, her þey yerli yerinde Bizim nazarýmýzda, kadýn erkek farký yok. Noksanlýk, eksiklik senin görüþlerinde. Onun felsefi düþüncesinin temelinde Ýnsanýn varoluþu ve insan sevgisi vardýr. Aradan geçen bunca zamana karþýn düþünceleri hala geçerliliðini korumakta ve insanlýðýn yolunu aydýnlatmaya devam etmektedir. Ertan Kýlýç Sultangazi de bisikletini aþaðý indirmek için evin çatýsýna çýkan ve otomatik lambanýn aniden sönmesi üzerine dengesini kaybederek düþen, Doðan Ay ýn kopan parmaðý ihmaller zinciri yüzünden yerine dikilemedi. Ay ve ailesi yedi hastane dolaþtýktan sonra 500 Evler Þafak Hastanesi ne götürüldü. Hastane küçük çocuðu kabul etti ancak iþ iþten geçmiþti. Parmaðýný kaybeden küçük Doðan Ay sa yaþanan onca saatin ardýndan Pollyanna gibiydi: Zaten ben solaðým. Sað elimi kullanmýyorum ki çocuklu Ay ailesi Sultangazi Esentepe Mahallesi nde iki katlý bir evde oturuyor. Önceki akþam 21:00 sýralarýnda 12 yaþýndaki Doðan Ay bisikletini aþaðý indirmek için evin çatýsýna çýktý. Bisikleti alarak aþaðý inmeye baþlayan Doðan, dengesini kaybederek düþtü. Doðan ýn sað elinin küçük parmaðý demir korkuluklara sýkýþarak koptu. Ailesi Doðan ý ve kopan serçe parmaðýný Sultan Hastanesi ne götürdü. Bundan sonra küçük Doðan ve ailesi için acý dolu saatler baþladý. Saat sýralarýnda Sultan Hastanesi nde bulunan aile burada ameliyatýn yapýlamayacaðýný öðrendi. Saat sýralarýnda aile Çapa Týp Fakültesi Hastanesi ne geldi. Ameliyathane tadilatta Doðan ýn babasýnýn iddiasýna göre, burada görevli doktora telefon geldi ve doktor hastayý kabul edemeyeceðini söyleyerek Vakýf Gureba Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi ne yönlendirdi. 22:30 sýralarýnda Ay ve ailesi hemen yakýndaki Vakýf Gureba Eðitim Araþtýrma Hastanesi ne gitti. Buradaysa aileye yeterli teknolojik donanýma sahip olmadýklarý söylendi ve Çapa ya geri dönmeleri istendi. Ay ve ailesi ikinci kez Çapa ya geldi. Bu kez aldýklarý yanýtsa ameliyathanenin tadilatta olduðu ydu. Ailenin bir sonraki duraðý Cerrahpaþa Týp Fakültesi oldu. Saat ü geçiyordu. Ailenin anlatýmýna göre çareyi burada da bulamadýlar. Yapacak bir þey yok yanýtýný alan ailenin bir sonraki duraðý yine ayný bölgede olan Özel Vatan Hastanesi oldu. Saat artýk gece yarýsýna yaklaþýyordu. Hastane parmaðý kurtarmak için 8 bin lira tedavi içinse 4 bin 500 lira istedi. Baba Nurettin Ay, bunu ödeyemeyeceðini söyleyince, Þiþli Etfal Hastanesi ne gitmesini söylediler. Bu arada Özel Vatan Hastanesi, 500 Evler deki Þafak Hastanesi ni arayarak, hastadan söz etti. Þafak Hastanesi Müdürü Engin Kaplan, Ay ýn hemen kendilerine gönderilmesini istedi. Aile gece sýralarýnda son umutlarýný koruyarak, hastaneye gitti. Ancak çok geçti. Parmak uzun süre temiz olmayan ortamda kaldýðý için artýk dikilemeyecek durumdaydý. Doðan Ay yaþadýðý korkunç geceden sonra hâlâ umudunu koruyor: Zaten solaðým, sað elimi kullanmýyorum dedi. Saðlýk Bakanlýðý yetkilileri olayla ilgili soruþturma baþlattý. Cerrahpaþa Hastanesi yetkilileri bilgi vermeyeceklerini söylerken, Vakýf Gureba yetkilileriyse olayla ilgili olaðanüstü toplantý yaptýklarýný, açýklama yapacaklarýný söyledi. Çapa Týp Fakültesi, ameliyathanenin tadilatta olduðunu kabul etti ve Böyle bir çocuðun kaydý hastanede yok. Bilgi veremiyoruz dedi. Sultan Hastanesi ve Vatan Hastanesi yse adli vaka olduðu için açýklama yapmalarýnýn yasak olduðunu belirtti. Radikal OrtaöðretÝme Yerleþtirme Puanlarýna (OYP) göre, Fen, Anadolu, sosyal bilimler ve diðer bazý meslek liselerine 1. yerleþtirme sonuçlarý dün açýklandý. Tercih yapan adaylar, hangi okullara yerleþtiklerini bakanlýðýn internet adresinden öðrenebilecekler. 1.yerleþtirme sonucunda bir okula yerleþmeye hak kazanan öðrenciler, kayýtlarýný 27 Temmuz- 5Aðustos 2009 tarihleri arasýnda yaptýracak. 6 Aðustos ta boþ kontenjanlar ilan edilecek 2. yerleþtirme kayýtlarý ise Aðustos arasýnda yapýlacak Aðustos ta ''tercihte yükselme'' için baþvuru alýnacak ve 1 Eylül de sonuçlar duyurulacak. 1-7 Eylül arasýnda da tercihte yükselme sonucunda yerleþmeye hak kazanan adaylarýn kayýtlarý yapýlacak. BirGün

3 Alevi Bektaþi Federasyonu Genel Sekreteri Kazým Genç, 46. Ulusal 20. Uluslararasý Hacý Bektaþ Veli'yi Anma Törenleri ile ilgili bir açýklama yaptý. Açýklamada; Hacý Bektaþ Veli yi Anma Törenlerinin resmi programýnda Alevi Bektaþi Federasyonu'nun etkinliklerine yer verilmediði belirtilerek, Alevi Bektaþi Federasyonu olarak Aðustos 2009 tarihlerinde Hacýbektaþ'ta çeþitli etkinlikler düzenleneceðini bildirdi. Alevi Bektaþi Federasyonu bileþenlerinin tamamýnýn Hacýbektaþ'ta olacaðýný ve yoðun bir katýlým beklendiðini belirten Kazým Genç, düzenleyecekleri etkinlikler hakkýnda da bilgi verdi. Alevi kurum temsilcilerinin her yýl geleneksel olarak düzenledikleri Kurum Baþkanlarý toplantýsýnýn bu yýl "ALEVÝ ÖRGÜTLERÝ ALEVÝ ÇALIÞTAYINI DEÐERLENDÝRÝYOR" baþlýðýyla gerçekleþtirileceðini, ayrýca ABF Genel Baþkaný Ali BALKIZ, KESK Genel Baþkaný Sami EVREN, DÝSK Genel Baþkaný Süleyman ÇELEBÝ ve Burhan ÞENATALAR'ýn katýlýmýyla "ALEVÝLER VE SÝYASET" konulu bir panel düzenleneceðini söyledi. ABF Genel Sekreteri Kazým Genç ilki geçen yýl gerçekleþtirilen ALEVÝ GENÇLÝK FORUMU'nun bu yýl ikincisinin yapýlacaðýný, dünyanýn çeþitli ülkelerinden ve Türkiye'den Alevi Gençlerin "ALEVÝ GENÇLÝÐÝ VE ÖRGÜTLENME" konusunu ele alacaklarýný bildirdi. Etkinlikler kapsamýnda düzenlenecek konserlere, Arif Sað, Ferhat Tunç, Erdal Erzincan, Grup Kýzýlýrmak, Emre Saltýk, Erdal Erzincan, Musatafa ÖZarsalan ve Grup Çýð, Telli Kýlýç, Tolga Sað, Pýnar Sað, Hasan Saðlam, Cengiz Özkan, Esra Öztürk, Erdal Akkaya ve Nurettin Güleç'in katýlacaðýný ifade etti. Alevihaberajansi Sulucakarahöyük / HACIBEKTAÞ Haber: Hasan Kangal Cuma günü saat 15:00 te Nevþehir ili Hacýbektaþ ilçesinde Nevþehir Ýl Tarým Müdürlüðü ve Hacýbektaþ Ýlçe Tarým Müdürlüðünün ortaklaþa düzenledikleri Altay 2000 ekmeklik buðday çeþidinin tarla günü merkezde Sadýk ALTINSOY un tarlasýnda yapýldý. Tarla gününe 56 çiftçi, Çiftçi Eðitim Þube Müdürü Tuncay ÇÝFTÇÝ, Ýlçe Müdürü Demet AKYOL, Ýl ve Ýlçe Tarým Müdürlüðü teknik elemanlarý katýldý. Tarla gününde yan yana ekilmiþ Gerek-79 ve Altay 2000 çeþitleri ayný zamanda hasadý da yapýlarak çiftçilere bilgi verildi. ÇEY Þube Müdürü Tuncay ÇÝFTÇÝ konu ile ilgili olarak Altay 2000 çeþidimiz Ýl Tarým Müdürümüz sayýn Ahmet ÞAHÝN in daha önce çalýþtýðý yerlerde bizzat yayýmýna çalýþtýðý, verim ve kalite olarak çiftçimizin menfaatine olduðunu düþündüðü ve Nevþehir ili çiftçisinin de tahýl ürün çeþitliliðinde yer vermesini arzu ettiði ekmeklik buðday çeþidimizdir. Bizde bu yönde her ilçeye Nevþehir Ýl Özel Ýdaresince karþýlanan Altay 2000 buðday tohumluðunu denemek üzere daðýttýk. Aldýðýmýz sonuç ve gerek-79 ile arasýndaki fark bizi çok memnun etti. Biz bölgemizde çiftçimizin buðday ektiði alanlara Altay 2000 çeþidinin de girmesini çok arzu ediyoruz. Ýl Özel Ýdaresi aracýlýðý ile sertifikalý tohum temin çalýþmalarýmýz devam etmektedir dedi. Konu ile ilgili Ýlçe Müdürlüðünde görevli mühendis Turgay SEYMEN Gerek-79 ve Altay 2000 ekmeklik buðday çeþidimiz ayný sýnýfta buðdaylar. Ýki çeþidimizde sýrasýyla 1979 ve 2000 MUSTAFA SÜMEN SATILIK DAÝRE 2. Etap 12 Blok 5. Kat 21 nolu Daire satýlýktýr. Müraacat: Tel: yýllarýnda Eskiþehir Anadolu Tarýmsal Araþtýrma Enstitüsünce tescillenmiþtir. Bu tarlada dekara 331 kg Altay-2000 hasat ettik. Gerek-79 u kýraç, Altay 2000 i taban ve yarý taban arazilerimiz için öneriyoruz.keþke çiftçimiz buðdayý daha iyi taban veya yarý taban bir arazisine ekmiþ olsaydý farký çok daha net görecektik. Altay 2000 pas, sürme, rastýk ve virüs hastalýklarýna dayanýklý olmasý sebebi ile çiftçimize bu sene olduðu gibi pastan dolayý ek maliyet getiren ilaçlama ve verim azlýðý sýkýntýsý yaþatmamýþtýr. Ayrýca 3 kez sulama durumunda Altay 2000 de verim 850 kg a ulaþmaktadýr. Çiftçimizin daha yüksekteki kýraç arazilerine de gene pas hastalýðýna dayanýklý Bayraktar 2000 çeþidini tavsiye ediyoruz. Yani çiftçimiz Gerek-79 un yerine kýraçta Bayraktar 2000 i taban ve yarý taban arazilerinde Altay 2000 i rahatlýkla kullanarak hastalýk sebebi ile oluþacak ürün kayýp riskini en aza indirmiþ olacaktýr. Ayrýca çiftçimizin önümüzdeki sezon bu sene dekar alanda meydana gelen dolu felaketindeki gibi çiftçimizin maðdur olmamasý için tarým sigortasýný mutlaka yaptýrmasýný istiyoruz dedi. Tarla sahibi Sadýk ALTINSOY ise Altay 2000 çeþidi verimi, gerek tane kalitesi gerekse pasa dayanýklýlýðý ile kötü bir tarlama ekmeme raðmen beklediðimden iyi sonuç verdi. Artýk Gerek-79 yerine Altay 2000 çeþidi ekeceðim dedi. GEREKLÝ TELEFONLAR Kaymakam Kaymakamlýk Yazý Ýþ Sos. Yar. ve Day Özel Ýdare Nüfus Belediye Baþkanlýðý Milli Eðitim Müd Halk Eðitim Müd Askerlik Þubesi Kapalý Spor Salonu Devlet Hastanesi Ýlçe Saðlýk Grup Bþk Tapu Sicil C.Savcýlýðý Adliye Adliye Kütüphane H.B.V Kültür Merkezi Müze Turizm Danýþma Emniyet Amirliði Karakol Amirliði Jandarma Ýlçe Tarým Lise Kýz Meslek Lisesi Mal Müdürlüðü Kadastro Karaburna Belediye Kýzýlaðýl Belediye PTT T.M.O Türkiye Ýþ Bankasý Ziraat Bankasý Þoförler Cemiyeti Esnaf Odasý Tarým Kredi Koop TEDAÞ Çiftci M.K.Baþkanlýðý Rýfat Kartal Huzurevi Sulucakarahöyük Gzts Taþýyýcýlar koop Nevþehir Seyahat Þanal Seyahat Mermerler Seyehat Dergah Taksi Duraðý Terminal Taksi Huzurevi Hacýbektaþ Noterliði

4 ARAÞTIRMA Gericilikle Mücadele (...) Örgütsüz daðýnýk sol kesimler harekete geçmelidir. Sol da yer alan siyasi yapýlar, sosyalist partiler artýk þeriata, bu gerici geliþmelere tavýr almalýdýr. Þeriat yönetiminde Alevilerin yaþama imkâný olmadýðý gibi komünistlerinde yaþama þansý olmayacaktýr. Ülkenin Adnan Menderes dönemindeki uygulamalardan daha fazlasý bu gün yaþanmakta devletin her kademesinde þeriatçýlar kurumlaþmaktadýr. Tepki gösterecek kitleler olmadýðý gibi Adnan Menderes'e dur diyen orduda artýk bu gidiþatýn içindedir... Ülkemizin neden gericileþtiðini iki ana baþlýk altýnda irdeleyebiliriz. Birincisi: 1991 yýlýnda Sovyetlerin çözülmesi ile birlikte Emperyalizm, Sosyalizmin bittiði, komünizmin çöktüðünü vurgulayarak gerici bir süreç baþlatmýþtýr.. Bu politikalar doðrudan ülkemizde etkilemiþ, hatta ülkemize laik olup ta Müslüman olmasýndan dolayý Ilýmlý Ýslam Projesi gibi örnek ülke yaratma yoluna gidilmiþtir. Amerikan emperyalizmi baþta olmak üzere dýþ sermaye güçleri ile yapýlan anlaþmalar ülkemizin baðýmsýzlýðýný yitirmesine yol açmaktadýr. Borsasýnýn % 70'i yabancýlara ait olan, Tahkim Yasasý gibi kendi topraðýnda söz sahibi olmayan ülkemizde baðýmsýzýz diyebilir miyiz? Emperyalist ülkeler "siz üretmeyin biz size ucuz satarýz" þeklinde bizi yönlendirmiþler toplumsal patlamalarý önlemek içinde yardým, kredi ve fonlar aracýlýðý ile insanlýk örneði olmaya çalýþmýþlardýr. Örneðin Özal döneminde Hollanda'dan ucuz peynir, Amerika'dan pirinç alýnmýþ, Türkiye'de tarým ve hayvancýlýk bitirilmiþtir. Þimdi kredi ve baðýþlarla köylüyü ayakta tutmaya, tarýmý ve hayvancýlýðý geliþtirmeye çalýþýyorlar. Tabiî ki bizi yönlendirmek sadece ekonomi ile kalmýyor. Amerikan filmleri ve kültürümüzü erozyona uðratacak her türlü giriþimi pompalamaktadýrlar. Halkýmýzý da kendi kültür deðerlerine yabancýlaþtýrmaktadýrlar. Gençlerimiz burger ve kolasýz yapamaz olmuþ ve hatta çaðdaþlýk adýna çocuklarýmýza Amerikan dizilerinden öðrendiðimiz isimleri verir duruma getirilmiþiz. Soros gibi Dünya sermayesinin temsilcileri, Türkiye de Fethullah kurumlarý baþta olmak üzere çeþitli kurumlara milyon dolarlarý baðýþlamaktadýrlar. Daha önceki yayýnladýðýmýz "Devlet ve Aleviler" adlý yazýmýzda belirttiðimiz gibi; 1979'da kurulan, kurucularýndan birinin de Kadir Topbaþ olduðu Enser Vakfý'na ABD Büyükelçiliðince 129 bin dolar verilmiþtir. Ve dini faaliyetleri bilinen 39 vakfa binlerce dolar verilmektedir. Orduya darbeler hazýrlatýp 12 Eylül ve benzeri müdahalelerle yýlarca geriye gitmeye ve gericileþmeye neden olmaktadýrlar. Gericiliðin ikinci nedeni ülkemizin iç dinamikleridir. Ülkemizdeki gericilik Siz isterseniz hilafeti bile getirirsiniz diyen baþbakanlara hatta daha da gerilere uzanmaktadýr. 1950'li yýllarda böyle diyen baþbakanýn ardýllarý þimdi iþbaþýndadýr. 1980'li yýllarda oluþmaya baþlayan Yeþil Sermaye ( þimdi Anadolu sermayesi deniyor) ülkenin idaresini eline alýp kaymaðýný yemek istiyor. Baþarýlý da olmuþturlar. Milli burjuvazinin ilerici niteliði törpülenmiþ, faþizmin rengi yeþil ton alýr gibi görünse de ana rengi bozulmamýþtýr. Hatta o denli gizlenmiþtir ki altýndaki þeriatçý zihniyeti görememekte, bazý liberal solcular bile iktidarý demokrat diye niteleyebilmektedirler. Sermaye çýkar iliþkisinde o kadar paylaþýmcýdýr ki. Ezilenlere ve çalýþanlarýn haklarýna karþý Sosyal Güvenlik Yasasý ve son hazýrlanan Ýþçi Kiralama Bürolarý gibi uygulamalarda hep birlikte hareket edebilmektedirler. Yýllardýr iþsizlik fonunda biriken parayý krizi bahane ederek iþverenlerin çýkarýna sunabilmektedirler. Son yaþanan Sivas Katliamý ve Zorunlu Din Derslerine karþý kazanýlan mahkemeler göstermektedir ki devlet laik bir devlet deðildir. Yargý ve hukuksal kurumlar tarafsýzlýðýný yitirmiþtir. Adli Týp kurumunda yaþananlar en güzel örnektir. Burada ilginç olan þudur: Toplumdaki yozlaþma sisteme ve iktidara tepkiye dönüþmesi gerekirken maalesef þeriatçý güçlere zemin hazýrlar olmuþ, olumsuzluklarý kendilerine örgütleme nedeni yapmýþlardýr. Sol düþüncede olmasý gereken emekçi kesimler, inançlarýndan dolayý saðcý, milliyetçi ve muhafazakâr saflarda durmaktadýrlar. Bu nasýl olmuþtur dersiniz? Vergi sistemindeki düzenleme ile (Vergi Usul Kanunu 40/10 mad) iþ adamlarý vergilerini Gýda Bankacýlýðý olan derneklere vererek vergilerini ödemiþ olmaktadýrlar. Kaç adet böyle dernek var bilmiyoruz. Gonca Erkan'ýn verdiði bilgiye göre en bilinenler; Deniz Feneri Derneði, Kimse Yok mu Yardýmlaþma ve Dayanýþma Derneði, Kepez Deniz Yýldýzý Sosyal Yardýmlaþma Derneði (Emine Erdoðan tarafýndan kurulmuþtur) Ýþadamlarý vergilerini bu derneklere vererek karþýlýðýnda kömür erzak vs. faturasý almaktadýr. Derneklerse bu paralarla Ramazanlarda yoðun olarak, diðer zamanlarda kimsesizlere, yoksullara erzak daðýtmaktadýr. Devlete ödenmesi gereken para þeriatçý tarikatlara ve örgütlenmelere akýtýlmakta ve bu yardýmý yapanlar iyilik melekleri olup seçimde oy toplamaktadýrlar. Ülkemiz nasýl gericileþiyor durum çok açýk deðil mi? Ülkemizdeki iç dinamiklerden iþçi sýnýfý ve ezilen kesimler ise örgütsüz ve daðýnýktýr. Bu durum umutsuzluða çare olamamakta, çözüm bekleyen kitleleri harekete geçirecek çýkýþlar sunulamamaktadýr. Çözüm nedir? Karanlýða küfredeceðine bir mum yak. Yukarýdaki ayrýcalýk taþýyan bu derneklere kaynaklar akmaya devam etmemeli. Kimse bunu dile getiremiyor, öyle ki yoksula yardým yapýlmasýn denemez. Ama bu yasa iptal ettirilebilir. Ya da iþveren istediði derneðe baðýþ yapabileceði þekle dönüþtürülebilir. Örneðin Alevi bir iþ adamý Pir Sultan Abdal Kültür Derneði'ne verebilir. Ýnsanlarýmýzýn hayatýnda din çok ciddi bir yer kaplamaktadýr. Psikolojik anlamda insan kendi iç dünyasýnda ihtiyaç duyabilir. Ama sadece öbür dünya için yaþanmaz. Dinsel alan arttýkça bilimsel alan daralýr. Ýnsanlar hayatlarýndaki her þeyini dine göre þekillendirirlerse olacak olan þeriattýr. Bu bugün büyük bir tehlikedir. Ýnanan insanlar inansýnlar ama özgür iradesi ile yaþasýnlar. Kendilerini baþkalarýnýn iradesine býrakmasýnlar. Kendilerini özgürleþtirdikçe zamanla tanrý anlayýþý da deðiþecektir. Öyle ise bu konuyu iyi iþlemek gereklidir. Siyasal ve ekonomik olarak özgürleþmek, kul ve köleleþtiren zihniyetlere karþý mücadele etmekle baþlamalýyýz. Örgütsüz daðýnýk sol kesimler harekete geçmelidir. Sol da yer alan siyasi yapýlar, sosyalist partiler artýk þeriata, bu gerici geliþmelere tavýr almalýdýr. Þeriat yönetiminde Alevilerin yaþama imkâný olmadýðý gibi komünistlerinde yaþama þansý olmayacaktýr. Ülkenin Adnan Menderes dönemindeki uygulamalardan daha fazlasý bu gün yaþanmakta devletin her kademesinde þeriatçýlar kurumlaþmaktadýr. Tepki gösterecek kitleler olmadýðý gibi Adnan Menderes'e dur diyen orduda artýk bu gidiþatýn içindedir. Söylemek istediðimiz faþizm dinden hareket ederek kitleleri kontrol altýna almýþtýr. Buna karþý hiçbir çözüm üretilememektedir. Dinin bir sömürü aracý olamayacaðýndan baþlayarak yeni politikalar üretilmelidir. "Din afyondur" deyip kestirip atmak sorunu çözmek yerine daha da sýkýntýlara yol açmaktadýr. Marks dini açýklarken ayný zamanda yoksul halkýn zalimlere karþý düþündüðü bir protestodur der. Zalimlerin hakkýndan tanrýnýn geleceðini düþünür. Pir Sultan Osmanlý paþasýna söyle seslenir. "Senin tuðlu padiþahýn var ise, benim arkam kalem bir Allahým var. Bunlarý söylerken, Sosyalistler Materyalizm'den taviz versinler anlamýnda söylemiyorum. Emekçilerin olmalarý gereken safta olmalarýný saðlamak onlarý anlamaktan geçtiðini kabul etmek lazýmdýr. Konfüçyüs ün deyimi ile gericiliðe küfretmekle sorun çözülmez. Karanlýða karþý yakýlmýþ ateþler vardýr. Ülke karanlýk içinde olmasýna raðmen yakýlan mumlar fark edilememektedir. Kitleler cellâdýndan ümit bekleyen kurbanlar gibi karanlýðý yaratanlara sýðýnmaktadýrlar. Öyle ise önce her birimiz kendimizden baþlamalý "ben karanlýða karþý ne yapýyorum?" demeliyiz. O zaman ortaya çýkan aydýnlýk çevremizi sarmaya baþlayacak. Ýçimizdeki bencilliði atacak biz olmaya baþlayacaðýz. Ne kadar sosyalleþip sevgi yumaðý oluþturursak o kadar insanlaþacaðýz. Demokratik haklarýmýzý isteyeceðiz. Huzurlu cevrede yaþayan mutlu insanlar olmanýn mücadelesini vereceðiz. Eþitlik ve adalet temel ilkemiz olacak. Yabancý güçleri ülkemizden kovacaðýz. Baðýmsýz olmadýðýmýz sürece geri kalmaktan, gerici ve þeriatçý gidiþten kurtulamayýz. Ýþbirlikçilere de þöyle bir kenara çekilin, Üreten biziz yönetende biz olacaðýz diyeceðiz. Böyle bir düzeni deðiþimle kurabiliriz. Devlet kutsal deðildir, böyle bir sistemi kurmak için vazgeçilmez bir araçtýr. Belki daha da ilerde devlete de gerek kalmayacaktýr. Ýþte o zaman þimdiki Ýlkel tartýþmalarý yani gericiliði konuþmayacaðýz. Gazi ASLAN Banaz Köyü Kültür ve Yardýmlaþma Derneði Baþkaný Alevi Haber Ajansý

5 Egemenlik, siyaset biliminin en hareketli tartýþma konularýndan biridir. Kavram, kökenlerini Bodin ve Hobbes ta bulsa da onlardan neredeyse bir asýr önce Machiavelli, bu kelimeyi kullanmadan, bölünmüþ ve çatýþmacý bir ortamda istikrarýn ve sürekliliðin nasýl saðlanabileceðine dair yazýlarýyla, modern devlet tartýþmalarýnýn kapýsýný aralamaktaydý. Machiavelli nin bu tartýþmanýn baþlangýcýný oluþturan en önemli katkýsý, siyasetin ahlaki yükümlülükler ve bindirmelerden azade olarak, tarihin öðreticiliðini kullanan baþarýlý bir yöneticinin, neler yapmasý gerektiðine dair çerçeve sunmasýydý. Bu aslýnda siyaseti ahlaksýzlaþtýrmak deðil tersine, Kilise ve din boyunduruðundan kurtarýp, dünyevileþtirmek anlamýna geliyordu. Öte yandan tarihsel süreçte, egemenlik topraklarý geniþletmek kadar, belli bir toprak parçasýný tutarak orada tebaasýnýn ya da halkýnýn gönencini artýrmak ve zenginliðini artýrmak olarak uygulanmaya baþladýkça bu kez, kavram biyopolitik bir içerik de kazanmýþtý. Böylece, devletler, egemen güç olarak, yaþama ve ölüme karar veren mekanizmalardan daha 24 Temmuz 2002 yýlýnda hayata gözlerini yuman Yücel için Adana Akdeniz Çevre Koruma ve Kültür Derneði nde düzenlenen etkinliðe, Yücel in kýzý, eþi, Emek Partisi Adana il yöneticileri, Çukurova Edebiyatçýlar Derneði üyeleri ile 200 e yakýn kiþi katýldý. Eþi Ayþe Yücel in anýlarýný kýzý Ýmge Yücel in ise þiirlerini aktardýðý etkinlikte, Adnan Yücel in hayatý hakkýnda da bilgi verildi. Mücadele ve zaferin þairi Adnan Yücel anýldý. Akciðer kanseri nedeniyle 24 Temmuz 2002 yýlýnda hayatýný kaybeden Yücel için gazetemizin ve Hayat TV nin de desteklediði, Çukurova Öðretim Elemanlarý Derneði, Akdeniz Çevre Koruma ve Kültür Derneði, Eðitim Sen Adana Þube, Çukurova Edebiyatçýlar Derneði tarafýndan ortak bir anma etkinliði düzenlendi. Yaklaþýk 200 kiþinin katýldýðý etkinlikte ilk olarak Adnan Yücel in hayatý aktarýldý. Daha sonra Yücel in hayatýndan ve þiirlerinden kesitler oluþturan sinevizyon gösterimi yapýldý. Eþi Ayþe Yücel, Adnan Yücel in Hasan Hüseyin Korkmazgil ile olan anýlarýndan birkaç tanesini aktardý. Duygulandýðý gözlenen Ayþe Yücel, etkinlik için emeði geçenlere teþekkür etti. Etkinlikte, dernek bünyesinde þiir fazlasýný içererek, yaþamýn ne liði üzerine de karar vermeye baþlamýþtý. Nüfusunun niteliklerini analiz edip, onlarý kategorize ederek güçlenen egemenlik, iç ve dýþ süreçlerde iþleyen iki farklý boyuta sahip oldu. Böylece, Machiavelli in dünyevileþtirdiði kavram, bir devlet mantýðý oluþumuna olanak veren noktaya taþýndý. Bu çerçevede, Machiavelli üzerine çalýþan bir isim olarak Herfried Münkler in, Ýmparatorluklar kitabýný incelerken, bu arka planýn yansýmalarýný görebiliyoruz. Her ne kadar bir söyleþisinde, Machiavellist olmadýðýný söylese de, eþyaya arý duru bakmaya gayret eden biriyim diyen Münkler, kavramýn köklerine dair tartýþmayý canlý tutmak gayretinde. Akýþlar üzerinde denetim kurmaya çalýþan emperyal düzenlerin iþleyiþi kadar aktörlerin rasyonelliði ve dünya egemenliðinin mantýðýný ele almayý amaçlayan kitap, Münkler in ahlaki gönderimlerden ziyade uygulamalarýn farklýlýðýna ve öðreticiliðine odaklanmasý ile ayýrt edici bir nitelik kazanýyor. Ancak Münkler e göre bugüne kadar yararlanýlan kavramsal çerçeve kimi açýlardan yetersiz kalmakta: Münferit atölyesi oluþturan gençler, Adnan Yücel in þiirlerini okudular. Gençler arasýnda yer alan Adnan Yücel in kýzý Ýmge Yücel de babasýnýn þiirlerini okuyarak etkinliðe katýldý. Etkinlik, daha sonra derneðin müzik atölyesinin hazýrladýðý müzik dinletisi ile son buldu. Çukurova da Adnan Yücel için el ele, kol kola, hep bir aðýzdan kavga, mücadele ve zafer þiirleri okundu, türküler söylendi. ADANA Evrensel imparatorluklar hakkýnda içinden çýkýlmasý imkânsýz bir yýðýn tarihsel veri var ama imparatorluðun ne olduðu ve Avrupa da geliþtirilmiþ teritoryal devletin siyasi düzeninden nasýl ayýrt edileceði hiç ele alýnmadý denebilir. (s. 18) Bu nedenle yazar, salt tarihsel verilerden ziyade karþýlaþtýrmalý bir metot izleyerek, kavramsal çerçevesine uygun bir þekilde, Roma, Ýspanyol, Çarlýk Rusya, Osmanlý, Britanya Ýmparatorluklarý ný ve günümüzdeki yapýlanmasýyla ABD ve AB yapýlarýný farklý boyutlarýyla ele alýyor. Münkler kitabýnda, imparatorlukemperyal/emperyalist devlet-hegemon gibi kavramlar arasýndaki ayrýma önemle vurgu yapmakta. Yazara göre, emperyalizm kuramlarý ile imparatorluk kuramlarý arasýnda fark, birincisinin kontrolü elinde tutan güçlü siyasi ve toplumsal aktörleri teþhis etmeye çalýþmasýyla; ikincisinin ise tüm olay ve kararlarý kontrol edemeyen merkezin toplumdaki marjinal gruplardan nasýl faydalandýðý ile ilgilidir. Bu açýdan, Münkler bugüne kadarki imparatorluk analizlerinin merkeze çok önem atfettiðini, aslýnda bir imparatorluðun, periferisiyle iliþkisi ile anlam kazanabileceðini savunuyor. Bu yanlýþlýðýn asýl kaynaðý ise, araþtýrmacýlarýn imparatorluklarýn nasýl kurulduðuna odaklanýp, onun nasýl bir süreçten geçtiðine yeteri kadar ilgi göstermemeleridir. Münkler, imparatorluklarýn barýþ ve istikrar, emperyal misyon, barbarlardan kendini ayýrma ve kültürel-iktisadi zenginlik politikalarýyla kendilerini var ettiðini belirtir. Ýmparatorluklarýn, dýþarýya göre kendini farklý bir konuma sokmasý, periferi ile iliþkisini canlý tutarken, onlarý sadece savaþarak deðil fikir dünyasý ile de deðiþtirir. Böylece, hem içeride hem dýþarýda hâkim söz, imparatorluðun zamandan baðýmsýz ve kendinden menkul gücüdür. Bu nedenle devletler ve hegemonyalar zamana göre hareket ettiðini düþünürken, imparatorluklar zamanýn gidiþatýna yön verdiði iddiasýndadýr. (s. 143) Yazar, imparatorluk-hegemonya ayrýmýný þu þekilde özetliyor: Hegemon güç, eþit güçler arasýnda birinci güçtür; güç farký eþitlik kurgusu ile bile aþýlamayacak kadar artmýþsa bir imparatorluk söz konusudur. Bu ayrýmda savaþýn iþlevi de farklýlaþýr: Ýmparatorluklar kendi dünyalarýnda aþaðý yukarý eþit güçteki aktörlerle rekabete girmez, emperyal merkez hakemlik göreviyle rekabetin savaþ dönüþmesini engeller. Hegemonyanýn olduðu bölgelerde daha çok çatýþma görülürken, emperyal bölgelerin barýþ bölgesi olmasýnýn bir nedeni de budur. (s. 71) Münkler, imparatorluklarýn analizinde Polybios un yükseliþ, doruk noktasý ve çöküþ modeli yerine, Machiavelli nin çevrimsel tarih modelini takip ediyor. Buna göre, siyasi topluluklar yükselip geriledikleri çeþitli evrimlerden geçerler; gerek çevrimlerin gerek en üst çevrim evresinde kalma süresi lider politikacýnýn becerisine ve uzak görüþlülüðüne baðlýdýr. Ýmparatorluðun geniþleme evresinden saðlamlaþma evresine geçiþ, Augustus eþiði olarak adlandýrýlýr. Münkler e göre, Augustus eþiðinin geçilmesiyle, merkez ile periferideki iliþki sömürgeden uygarlaþmaya geçer. Örneðin Roma ve Çin bu eþikleri geçmeyi baþarmýþken, Ýspanya ve Çarlýk Rusya eþikte kalmýþtýr. Öte yandan antiemperyal gücün ve þiddetin hedefini, imparatorluklarý bir zamanlar hakimiyetinin maliyetini azaltmak için geçtiði Augustus eþiðinin gerisine itmek olarak belirten Münkler, bu hedefin günümüzde, kendi varlýðýný ortaya koyma ve onaylatma tekniðine döndüðünü ve kimlik politikasýnýn bir aracý haline geldiðinin altýný çiziyor. Münkler, þiddetin ve savaþýn bu farklýlýðýyla baþa çýkamayan BM merkezli ulus-devlet yapýlarýnýn baþarýsýzlýðýný vurgularken, imparatorluk kavramýnýn özellikle 11 Eylül den sonra yeniden gündeme geldiðini belirtiyor. Ancak bu noktada imparatorluk analizi ile eleþtirisinin birbirine karýþtýrýldýðýnýn da altýný çiziyor. ABD ile ilgili çizdiði çerçeve ise, emperyal politika ile emperyalist politika arasýndaki ayrýma dayanýyor. Münkler in tezinin en tartýþmalý ve eleþtiriye açýk yanlarýndan biri bu: Emperyalist politika periferi saplantýlý ve üstesinden gelinecek görevlerin imparatorluðun merkezinde deðil çevresinde olduðunu varsayarken, emperyal politika merkezle ilgilenir ve emperyal politikaya göre ordu, iktisadi, siyasi ve kültürel iktidardan sonra gelir. Bir imparatorluðun ömrü, askeri görevlerini sýnýrlý tutmasý ve emperyal gücün tümüyle bu alana yoðunlaþmamasýna baðlýdýr. (s. 239) Ancak demokrasi ve medya çaðýnda, dýþ dünya ile fazlasýyla ilgilenmemek mümkün olmadýðý için Amerikan imparatorluðu da, Münkler e göre, dýþtaki düþmanlarý yüzünden deðil dýþ dünyaya kayýtsýz kalmasýný imkansýz hale getiren misyonun aþýrý ahlaki yükü yüzünden baþarýsýzlýða uðrayabilir. Kesin sýnýrlara sahip olmayan Avrupa ise, emperyal bir modeli benimsemek zorundadýr yazara göre ve sýnýr yerine sýnýr bölgeleri kavramýyla merkezin etki gücünün tedricen azaldýðý bir yapýya geçilmesi gerekir. Bunu için de siyasal birliðin saðlanarak, Avrupa üzerinde ABD etkisinin azaltýlmasý gerekiyor. Bu yaklaþým, Münkler in emperyal düzen taraftarý olarak algýlanmasýna yol açýyor. Özetle, Münkler in kitabý uluslararasý iliþkilerden siyasi tarihe, karþýlaþtýrmalý analizlerden tarihsel sosyolojiye uzanana geniþ bir çerçevede farklý bir bakýþ açýsý sunarak, tartýþmanýn boyutlarýný geliþtiriyor. Radikal

6 Her adým çok önemlidir, ancak ilk adým daha da önemlidir. Ílk adýmýnýzý atarken diðer adýmlarýnýzýn da kaderini belirlersiniz. Ílk adým, ilk soru, ilk yanýt, ilk bakýþ, ilk söz ve ilk çözüm önerileriniz herþey deðildir ancak çok ama çok önemlidir. Sizler de, öncelikle Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartý taþýyan her insan gibi «benim ülkemde sorun var» diyerek, kendi inancýnýza, felsefenize, etnisitenize veya sosyal statünüze göre sorunu adlandýrarak baþlýyorsunuz ve derin analiz, somut tesbit ve ilginç çözüm önerilerine ulaþýyorsunuz. Sýk sýk ve deðiþik dillerde sýralanan sorunlar listesinde, sizin de sorun olarak gördüðünüz bir görüþ böylece yerini alýveriyor elbette; «Türkiye de demokrasi sorunu var» «Türkiye de laîklik sorunu var» «Türkiye de türban sorunu var» «Türkiye de Kürt sorunu var» «Türkiye de Alevilik sorunu var» «Türkiye de ekonomi sorunu var» «Türkiye de. sorunu var» demeyi ya unutuyor, ya çekiniyor, ya da kaçýnýyorsunuz. Oysa varlýðýndan hepinizin emin olduðunuz yukardaki sorunlara kaynaklýk eden temel sorunun adýný koyarak ilk doðru adýmý atabilirsiniz. Binlerce yýl insanlýða medeniyet beþiði olmuþ Anadolu yu karartan, bu coðrafyayý üzerinde yaþayan büyük çoðunluða zýndan eden temel sorun un buðünkü adýný koyarak, çözümlerde anlaþarak, aydýnlýða kavuþturabilirsiniz. Yukarda sýralanan sorunlar birer «Sulucakarahöyük / KAYSERÝ Isparta'da elektrik çarpmasý sonucu aðýr yaralanan ve helikopter ambulansla Konya'ya getirilen 33 yaþýndaki Hüseyin Gök'ün hayata tutunmasýnýn ardýndan deri nakli yapýlarak tedavisi tamamlandý. 35 gün önce Isparta'da reklam tabelasý takarken yüksek gerilim hattýna takýlan 33 yaþýndaki 1 çocuk babasý Hüseyin Gök aðýr yaralanmýþtý. Isparta'da yanýk tedavi merkezi olmamasý nedeniyle 112 helikopter sorun» deðildir. Hatta bu yaklaþým üzerinde fazla düþünülmeden sarfedilen, temel ve gerçek sorunun ömrünü uzatmaya hizmet eden bir söylemler zinciridir. Türkiye de demokrasi sorunu yoktur Türkiye de laîklik sorunu yoktur... Türkiye de türban sorunu yoktur... Türkiye de Kürt sorunu yoktur... Türkiye de Alevilik sorunu yoktur... Türkiye de ekonomi sorunu yoktur... Türkiye de Devlet sorunu vardýr. Çaðdaþ normlara uymayan devlet yapýsýyla yönetilmeye çalýþýlan bir ülkede, yukarda sýralanan ve hatta sayfalara sýðmayacak sonuçlarýn yaþanmasý son derece doðaldýr. Devletin Anadoluya diktiði elbisenin, Kumaþý Türklük, ipliði Íslamlýk olduðundan, ne nakýþý, ne bedeni, ne de renkleri bu topraklara ve topluma uymuyor. En usta terzilerde iþin baþýna geçse, bir tarafýný diktikçe, öbür taraflarý sökülüyor. Bu durum, kumaþa da-ipliðe de, dikene de-giydirilmek istenene de büyük bir zulüm. Tanýk olduklarýnýz, okuduklarýnýz, duyup þahit olduklarýnýz ; mevcut devlet yapýsý ve iþleyiþinin artýk iyice çatýrdadýðýný gösteriyor, deðiþimin kaçýnýlmaz olduðunun alarmýný çalýyor. Deðiþim kaçýnýlmaz, nasýl olsa deðiþecek diye seyirci mi olacaksýnýz? yoksa bu deðiþimde kendinize bir yer mi kapacaksýnýz? ya da deðiþimin yönü ve niteliðinde etkileyici mi olacaksýnýz? «Nasýl çýkar karanlýklar aydýnlýða» sorusunu takip edecek nihayi soru «Nasýl bir dünya istiyoruz» dan önce, «Nasýl bir Türkiye istiyoruz» ancak, sorulacak acil ve anahtar soru «Nasýl bir Devlet» ile. Cevap sizde! Strasbourg ambulans ile Baþkent Üniversitesi Konya Hastanesi'ne getirilen Gök, tedavi altýna alýnmýþtý. 1 aydýr tedavi altýnda tutulan Gök, hayatta kalma mücadelesini doktorlarýn desteðiyle kazandý. Hastanýn tedavisinin tamamlandýðýný ifade eden Genel Cerrahi Uzmaný Operatör Doktor Emin Türk, "Vücutta üçüncü derecede yanýklar oluþmuþtu. 1 aylýk tedavinin tamamlanmasýnýn ardýndan kollar ve vücuda deri nakli yapýlmasý gerekti. Bu nedenle üst bacaklardan aldýðýmýz deriyi, kollar ile vücudun bir bölümüne naklettik. Tedavisi tamamlandý saðlýk durumu gayet iyi, taburcu ediyoruz" þeklinde konuþtu. Taburcu olmayý bekleyen Hüseyin Gök ise kendisiyle ilgilenen herkese teþekkür ederek, doktoru Emin Türk'ün elini öptü. Duygulu anlar yaþayan Gök, kendisini çok iyi hissettiðini söyledi. Kent Haber Sulucakarahöyük / NEVÞEHÝR 2011 yýlýnda düzenlenecek olan Avrupa Yaþ Gruplarý Satranç Þampiyonasý'na Ýspanya, Yunanistan ve Bulgaristan ile birlikte Türkiye adýna Nevþehir'in Ürgüp ilçesi aday oldu. Türkiye Satranç Federasyonu'nun baþvurusu üzerine Avrupa Satranç Birliði Genel Sekreteri Horst Metzing ve Turnuva Direktörü Dirk De Ridder beraberinde Türkiye Satranç Federasyonu Asbaþkaný Kuvay Þanlý ile birlikte Nevþehir'in Ürgüp ilçesine gelerek incelemelerde bulundu yýlýnýn Aðustos ayýnda yaklaþýk 2 bin 500 sporcu ve yöneticinin katýlýmýyla 12 gün sürmesi planlanan þampiyonayý düzenlemeye talip olan Ürgüp'te spor salonlarý ve Ürgüp Belediyesi Kültür Merkezi'nde incelemelerde bulunan heyet, daha sonra Ürgüp Belediye Baþkaný Fahri Yýldýz'ý makamýnda ziyaret etti. Nevþehir Gençlik ve Spor Ýl Müdürü Muzaffer Çintamur'un da yer aldýðý ziyarette açýklamada bulunan Belediye Baþkaný Yýldýz, þampiyonaya ev sahipliði yapmak için büyük bir heyecan duyduklarýný ve adaylýklarýnýn kabul edilmesi durumunda þampiyona süresince belediye olarak her türlü desteði saðlamaya hazýr olduklarýný kaydetti. Türkiye Satranç Federasyonu Asbaþkaný Kuvay Þanlý ise, Ýspanya, Yunanistan ve Bulgaristan'ýn da talip olduðu þampiyonaya Türkiye adýna Ürgüp ile adaylýk baþvurusu yaptýklarýný ifade etti. Ürgüp ilçesinin tarihi ve doðal dokusunun yanýnda müsabakalarýn yapýlacaðý spor salonlarý ile de çok iddialý olduðunu ve þampiyonanýn Türkiye'ye kazandýrýlmasý için oldukça umutlu olduklarýný belirten Þanlý, "Bu gibi organizasyonlarda yerel yönetimlerin desteði çok önemli. Bu kapsamda Nevþehir Gençlik ve Spor Ýl Müdürlüðü ile birlikte Ürgüp Belediyesi þampiyona için bizler gibi çok istekli. Heyetin ilk izlenimleri de olumlu. Bundan sonraki süreçte heyet raporunu hazýrlayacak ve birliðe sunacak. Eylül ayýnda toplanacak olan birlik heyeti ise yapacaðý oylamayla Avrupa Þampiyonasý'nýn yapýlacaðý ülkeyi belirleyecek. Bu þampiyonayý Türkiye'ye kazandýrmamýz hem Kapadokya bölgesi hem de Türk sporu için son derece önemli" diye konuþtu. Avrupa Satranç Birliði Genel Sekreteri Horst Metzing de, Ürgüp ilçesinin adaylýðý konusunda ilk izlenimlerinin oldukça iyi olduðunu ve Türkiye'nin çok ciddi bir aday olduðunu söyledi. Metzing, "Ýzlenimlerimiz çok yüksek deðerde. Teklifin kalitesi bakýmýndan þaþýrmýþ durumdayýz. Bizim için çok sürpriz bir kalitede oldu. Belediye baþkanýmýzýn desteði ise bizleri çok sevindirdi. Öyle düþünüyorum ki, buradaki izlenimlerimizin ardýndan bence Türkiye'nin adaylýðý diðer adaylara göre biraz daha þanslý. Ama bir yarýþ, mücadele var. O da kolay deðil" dedi. Konaklama ve turnuva organizasyonu seviyesinde Türkiye'nin Ürgüp için adaylýk teklifini son derece kaliteli bulduðunu ifade eden Turnuva Direktörü Dirk De Ridder ise, Ürgüp'ün tarihi ve doðal güzellikleri ile de oldukça etkileyici olduðunu belirtti. Nevþehir Gençlik ve Spor Ýl Müdürü Muzaffer Çintamur da, "Bu çok büyük bir organizasyon. Türkiye Satranç Federasyonu'nun bunun için þehrimizi tercih etmesi bizleri çok mutlu etti. Ýlimiz ve Ürgüp bu organizasyonu en iyi þekilde yerine getirebilecek tesislere sahip. Bizler umutluyuz ve heyecanlý bir bekleyiþ içerisindeyiz" ifadelerini kullandý. Kent Haber

7 Küba Devrimi 50 yaþýnda 50 yaþýný dolduran Küba Devrimi nin baþlangýcý olarak kabul edilen Moncada Kýþlasý na Fidel Castro ve arkadaþlarý tarafýndan 26 Temmuz 1953'de düzenlenen baskýnýn yýldönümü kutlandý. Kutlamalarýn merkezi, Baþkent Havana'ya 800 kilometre uzaklýktaki Holguin kentiydi. 'Milli Ayaklanma Günü' 26 Temmuz; Küba nýn ulusal bayramý olarak kabul ediliyor. Büyükelçiliði Baþkatibi Alejandro Simances Marin, Venezüella Büyükelçisi Dr. Kaldone Nweihed, Þili Büyükelçiliði yetkilileri ile Küba Dostluk Derneði yönetici ve üyeleri katýldý. José Marti nin büstü önünde konuþan Küba Dostluk Derneði Baþkaný Tezcan Abay, Küba tarihinin en önemli olaylarýndan birinin 56 ncý yýlýný kutlamak ve bu görkemli baþkaldýrýda hayatlarýný kaybeden genç devrimcileri anmak için bir araya geldiklerini belirtti. Abay, 26 Temmuz 1953 te yüzü aþkýn Kübalý gencin, Batista rejiminin ikinci büyük garnizonunu basmasý ile Küba devrimine giden yolda yeni bir sayfa açýldýðýna iþaret ederek, Moncada ve Bayamo kýþlalarýna yönelik baskýnlarýn, Batista yý ve onun temsil ettiði düzeni söküp atacak kitlesel hareketin tetikleyicisi olduðunu söyledi. Küba nýn ikinci büyük askeri garnizonu olan Moncada Kýþlasý na düzenlenen saldýrý sonucunda çok sayýda kiþinin çatýþmada ve iþkencede öldürüldüðünü, Fidel Castro nun da daha sonra yakalandýðýný anlatan Abay, Yüzyýllarca sömürge olmanýn acýlarýný yaþayan Küba halký, eþitlik ve özgürlük mücadelesini devrim zaferiyle 1959 da taçlandýrdý yýlýnda gerçekleþen Moncada Baskýný bu mücadelenin en önemli kavþaðýdýr dedi. Küba Büyükelçiliði Baþkatibi Alejandro Simances Marin ise eylemin yapýldýðý yýlýn ayný zamanda, José Marti nin doðumunun 100 üncü yýlýnýn kutlandýðýný hatýrlattý. Marin, o eylemin askeri açýdan baþarýya ulaþmadýðýný ama baðýmsýzlýk ve þeref duygularýnýn uyandýrýlmasý anlamýna geldiðine dikkat çekerek, O zamandan beri de 26 Temmuz; Küba nýn ulusal bayramý olarak kabul edilmektedir, Milli Ayaklanma Günü dür ve biz Kübalýlar da bugünü çok büyük gurur, hayranlýk ve tarihi ekenleri saygýyla kutlamaktayýz dedi. Konuþmalarýn ardýndan Latin müziði dinletisi yapýldý. Ayný gün saat 21:00 de José Marti Küba Dostluk Derneði Lokali nde kutlamalara devam edildi. Nazým Hikmet Kültür Merkezi Sinema Topluluðu tarafýndan hazýrlanmýþ olan Nazým Havana da belgeselinin gösteriminin ardýndan, Kübalý müzisyenlerin salsa dinletisi ile kutlamalar gecenin ilerleyen saatlerine dek sürdü. Fotoðraf: Moncada Kýþlasýndaki kurþun delikleri halen olduklarý yerlerde duruyor... Turnusol 7 Burada gerçekleþtirilen törende 200 bin kiþiye seslenen Küba Lideri Raul Castro, küresel ekonomik kriz nedeniyle ülkeyi zor günlerin beklediðini söyledi. Castro, tarýmdaki üretimin düþüklüðünden þikayet etti ve Küba'nýn yaþadýðý tüm sorunlardan Amerika Birleþik Devletleri'nin 47 yýldýr uyguladýðý ticari ambargolarýn sorumlu tutulamayacaðýný vurguladý. Raul Castro konuþmasýnda þunlarý söyledi: Bu ülkede üretebileceðimiz ürünleri üreterek yüz milyonlarca dolar tasarruf yapabiliriz. Baþka ülkelerden bunlarý ithal ederek milyonlarca dolar harcýyoruz. Halbuki topraðýmýz var. Þimdi üretip üretemeyeceðimizi görelim. Bunun emperyalizme ölüm diye baðýrmakla bir alakasý yok. Küresel ekonomik krizin yanýsýra 10 milyar dolar zarara yol açan kasýrgalar da Küba ekonomisini zorluyor. Nakit sýkýntýsý çeken Küba hükümeti, elektrik kesintileri, toplu taþýmanýn azaltýlmasý ve bazý fabrikalarýn kapatýlmasýyla tasarruf yapmaya çalýþýyor... Ankara'da kutlama yapýldý... Latin Amerika ülkelerinin Türkiye büyükelçilikleri ve Küba Dostluk Derneði üyeleri, Moncada Kýþlasý baskýnýnýn yýl dönümünü Ankara da kutladýlar. Hoþdere Caddesi üzerindeki José Marti Parký nda düzenlenen anmaya, Küba Erciyes Üniversitesi Safiye Çýkrýkçýoðlu Meslek Yüksek Okulu Öðretim Üyesi Doç. Dr. Sibel Silici, yaptýðý açýklamada, bazý kovanlarda mutasyona uðramýþ arýlarýn bulunduðunun gözlemlendiðini, bu tür gözlemlerin aslýnda bir uyarý olarak deðerlendirilmesi gerektiðini ifade etti. arýlarýnýn sosyal bir böcek olduðunu, koloni yaþamýnda bir ana arý, binlerce iþçi arý ve yüzlerce erkek arýnýn bulunduðunu anlatan Doç. Dr. Silici, erkek arýlarýn deðiþime uðramalarýnýn, "doða ve çevre açýsýndan bir alarm" olarak deðerlendirilmesi gerektiðine dikkat çekerek þunlarý söyledi: "Mutasyon, canlýnýn genetik yapýsýnda meydana gelen deðiþmelerdir. Bireyin kalýtsal özelliklerinin ortaya çýkmasýný saðlayan genetik þifre herhangi bir nedenden dolayý (X ýþýný, radyasyon, ultraviyole, bazý ilaç ve kimyasal maddeler, ani sýcaklýk deðiþimleri) bozulabilir. Bu durumda DNA nýn sentezlediði protein veya enzim bozulur. Böylece canlýnýn, proteinden dolayý yapýsý, enzimlerinden dolayý metabolizmasý deðiþebilir. Mutasyonlar kendiliðinden ya da uyarýlmýþ olarak oluþabilir. Mutasyonun en önemli sonuçlarýndan biri, bir sonraki kuþaða farklý genetik özellikler aktarýlmasýna neden olmasýdýr. Bu ise farklý fiziksel özelliklere sahip arý bireylerin üremesidir." SARI RENKLÝ BÝLEÞÝK GÖZLÜ ARI Kayseri nin Bünyan ilçesinde arýcýlýk yapan Ýsmail Ulusoy un kendisine mutasyona uðramýþ, sarý gözlü erkek arýlar getirdiðini anlatan Doç Dr. Sibel Silici, bal arýlarýnda erkeklerin göz renginin siyah, mutasyona uðrayan arýlarýn göz renginin ise sarý, pembe ve krem renkli olabildiðini belirterek þu bilgileri verdi: "Mutasyona uðrayan arýlar, gözleri görmediði ve bazý organlarý iyi geliþmediði için bir süre sonra beslenemeyip ölürler. Kanat yapýlarý ve vücut yapýlarý farklýdýr. Kördürler, uçamazlar ve iyi beslenemedikleri için ölürler. Arýlarda mutasyon sýk gözlemlenirse önemli bir sorun var demektir. Arýlarýn yok olmasýyla da iliþikli olarak, bu tür problemleri, radyasyon, küresel ýsýnma, zararlý tarým ilaçlarý ve genetiði deðiþtirilmiþ gýda ve mýsýr þurubu gibi besinler ile iliþiklendirebiliriz. Özellikle genetiði deðiþtirilmiþ mýsýrdan yapýlan þerbetlerin arýlarýn deðiþime uðramasýnda etkili olabileceðini düþünüyorum. " Doç. Dr. Silici "Çevremizde olup bitenleri anlayabilmemiz için bal arýlarý çok iyi bir biyomarkördür (biyolojik iþaret). Arýlarla iliþkili olan insanlarýn, olaylarý takip etmesi, önlemlerin alýnmasý açýsýndan önemli olacaktýr. Einstein (Bal arýlarý yok olduktan 4 yýl sonra insanlýk biter) diyerek yýllar önce bu tehlikeye dikkat çekmiþtir" diye konuþtu.(aa) Radikal

8 Üzüm Çekirdeði Avrupa'da ilaç niyetine satýlýyor. Mucizevî çekirdek ödemden, nezleye kadar bir çok hastalýðýn tedavisinde kullanýlýyor. Üzümün çok faydalý olduðu bilinir. Özelliklede zihin açýcý yönü ile sýnavlardan önce kuru üzüm tavsiye edilir. Ama birçoðumuz üzümü yerken çekirdeðinden muzdarip oluruz. Onu tüketmez, atarýz. Hatta marketlerde en çok çekirdeksiz üzümler raðbet görür. Halbuki üzümün çekirdeði bugün birçok Avrupa ülkesinde ilaç niyetine, tabletler halinde satýlýyor. Yavaþ yavaþ Türkiye'de de yaygýnlaþmaya baþlayan üzüm çekirdeði, yakýnda bütün eczanelerdeki yerini alacak gibi. Bu çekirdeðin en önemli faydasý kan damarý onarýcýsý olmasý. Kan damarlarý insan için hayati önem taþýyor. Baþýnýzdan ayak uçlarýnýza kadar her doku kanla beslenir. Ýncecik kýlcal damarlardan, geniþ atardamarlara kadar, karmaþýk kan damarlarý aðý sizin yaþam hattýmýzdýr. Eðer kan damarlarý yaþlanýr, hastalanýr, zayýflar, incelir ve kan sýzdýrýrsa, saðlýðýnýz tehlikede demektir. Eðer oksijeni taþýyan kan düzgün bir biçimde akmýyorsa kalp kasýnýz hasar görebilir. Ýþte üzüm çekirdeði, zayýflamýþ kan damarlarýný güçlendirip normal saðlýklarýna döndürebilen, dolaþým bozukluklarýnýn düzeltebilen ve önleyebilen bir yapýya sahip. Özelliði ise tamamen doðal olmasý... Çekirdek, damar hastalýklarýný tedavi ediyor. Zayýflamýþ kan damarlarýnýn yapýsýný güçlendiriyor. Ayrýca üzüm çekirdeði bilinen en güçlü antioksidan... Yapýlan bazý testlerde, E vitamininden 50 kat daha güçlü olduðu ortaya çýkmýþ. Ýlk Fransa'da keþfedildi Üzüm çekirdeði 40 yýldýr Avrupa'da, özellikle üzüm baðlarýnýn çokluðu ile bilinen Fransa'da etkili bir biçimde kullanýlýyor. Üzüm çekirdeði 1947 yýlýnda Bordeaux Üniversitesi'nden emekli týp profesörü, Fransýz Kimyacý Jack Masquelier tarafýndan keþfedilmiþ. Çekirdek ilk olarak hamileliðinden dolayý aþýrý ödemi olan fakültenin dekanýnýn eþine, dekan tarafýndan verilmiþ. Masquelier o günü þöyle anlatýyor; "Kadýn, þiþmiþ bacaklarý ile o kadar yorgun görünüyordu ki, güçlükle yürüyebiliyordu. Yüzünden, çektiði acýlarý okumak mümkündü. Ne yapabilirim de bu kadýnýn acýlarýný dindirebilirim diye düþündüm. Sonra dekanýn eþine çekirdek verdiðini gördüm. Dekanýn eþi 48 saat içinde iyileþti. O halde, ben üzüm çekirdeðinde özel bir þeyler olabileceðini düþündüm. "1950'de üzüm çekirdeði Resivit olarak bilinen ve Fransa'da satýlan ilk damar koruyucu ilaç olmuþ. Doktor Masquelier ve meslektaþlarý, üzüm çekirdeðinin varis üzerindeki etkisini doðrulayan dokuz deney yapmýþlar. Bununla birlikte çekirdek, göz kamaþmasý, gece körlüðü, maküler dejenerasyon gibi göz sorunlarýnýn, arterit, saman nezlesi, alerji ve burun kanamalarýný tedavisinde de kullanýlmýþ. "Eðer düzenli olarak üzüm çekirdeði alýrsanýz, damar duvarlarýnýz güçlenecektir." diyor Dr. Masquelier. Diþ eti kanayanlar kullanmalý. Peki üzüm çekirdeðine ihtiyacýnýz olup olmadýðýný nasýl öðreneceksiniz? Doktor Masquelier'in konu ile ilgili görüþleri þu þekilde: "Sabahleyin diþlerinizi fýrçalarsýnýz ve diþ etlerinizin kanadýðýný görürsünüz. Ya da göz korneasýnda bir kan lekesi fark edersiniz. Veya geceleri kendinizi yorgun hissedersiniz, baldýrlarýnýz þiþer, ödem olduðunu fark edersiniz. Bu durumda damar zayýflýðýndan muzdaripsinizdir ve üzüm çekirdeði tüm bu patolojik mekanizmalarla mücadele eder. "1995 yýlýnda Ýtalya'da yapýlan bir araþtýrmada 150 miligramlýk üzüm çekirdeðinin aðrýyý, yanma karýncalanma hissini ve atardamarlarýn þiþme derecesini azaltmada, yaygýn olarak kullanýlan bir eczacýlýk ilacýndan daha hýzlý ve üzün sureli etkili olduðu bulunmuþ yýlýnda da Fransa'da 92 hasta üzerinde yapýlan kur kontrollü deney, 28 gün boyunca 300 miligram üzüm çekirdeði almanýn, aðrýyý, karýncalanma geceleyin giren bacak kramplarýný ve þiþkinliði yüzde 50'den daha fazla azalttýðýný göstermiþ. Üzüm çekirdeðini diðer bir faydasý ise gözlere... Gece görüþünde önemli olan parlak ýsýlarýn neden olduðu göz kamaþmasýný geçirmeye yardýmcý oluyor. Yine Fransa'da 100 denek üzerinde yapýlan iki ayrý araþtýrmada 5 hafta boyunca günde 200 miligram üzüm çekirdeði almanýn parlak ýsýlara maruz kaldýktan sonra görme keskinliðine yeniden kavuþma durumunu artýrdýðý ortaya çýkmýþ. Ayrýca testlerde üzüm çekirdeði ürünün bir bilgisayar ekrani karþýsýnda çalýþmanýn neden olduðu göz gerilimini geçirdiði ve miyop kiþilerde retinanýn iþlevini ve duyarlýlýðýný düzelttiði görülmüþ. Üzüm çekirdeðinin tansiyonu ve onun sonuçlarýný düzenlemeye yardýmcý olabileceði de belirtiliyor. Araþtýrmalarýn gösterdiðine göre, yüksek tansiyonlu insanlar genellikle çok geçirgen olan, zayýf kýlcal damarlara sahipler. Bu da onlarýn kýlcal damar kanamasý geçirme ve göz retinasýndaki kan damarlarýnýn yýrtýlma olasýlýklarýný artýrýyor. Dr. Miklos Gabor'un yaptýðý araþtýrmada üzüm çekirdeði yüksek tansiyonlu deneklerde kýlcal damarlarý güçlendirmiþ. Anti-Aging etkisi Üzüm çekirdeði damarlarý yenilediði için ayrýca anti- aging etkisine sahip. Yenilenen damarlar yaþlýlýðý geciktiriyor. Böylelikle cildinizdeki yaþlanma belirtileri azalýyor. Uluslararasý sertifikalý Organik Üzüm Çekirdeði Ekstraktinin içerdiði Proantosiyanidin, bilinen en güçlü etkisi antioksidant. Üzüm çekirdeðinin antioksidant etkisi vitamin E'den 50, vitamin C'den 20 kat daha fazla. Antioksidantlar, vucudumuzdaki kimyasal reaksiyonlar sonucu oluþan veya dýþarýdan sigara, alkol, kirli hava v.s. ile alýnan zararlý maddeleri etkisiz hale getiriyor. Uzmanlara göre vücudun antioksidant üretimi 25 yaþýndan sonra yavaþlamaktadýr. Bu yavaþlamanýn yol açtýðý deformasyonlarý yok etmek için bilinen en kuvvetli antioksidant ise organik üzüm çekirdeði ekstraktýdý olduðu belirtiliyor. Çekirdek, bað dokularýný güçlendirerek cilt sarkmasýna engel oluyor. Cildin elastik, yumuþak ve düzgün olmasýný saðlýyor. Üzüm çekirdeðinde tavsiye edilen miktar günde 150 ile 300 miligram. Damar saðlýðýný korumak için gerekli doz ise günde 5-10 gram. Üzüm çekirdeðinin insanlar üzerinde her hangi bir yan etkisi görülmemiþ. Prof. Peter Rohdewald tarafýndan laboratuar fareleri, Hint domuzlarý ve köpekler üzerinde yapýlan araþtýrmada doðal çekirdeðin, toksik, mutajenik, karsinojenik olmadýðý tespit edilmiþ. Kimler kullanmalý? * Kan damarlarýnýn yardýma ihtiyaç duyduðunu düþünenler. * Cildindeki kýrýþýklýklar günden güne fazlalaþanlar * Cildi cansýz ve solgun görünenler * Cinsel yaþantýsýnda kendini yetersiz hissedenler * Kalple ilgili sorunlarý olanlar * Ani kalp krizi riski olanlar * Görme gücünde yaþlanmaya baðlý bozulma olanlar * Þiþlikler ve ödem alerjilerinde * Yüksek tansiyonda * Kolayca kanama ve morarma eðilimi olanlar * Daha önce kanamaya baðlý felç geçirenler * Þeker hastalýðý olanlar * Varis ve hemoroit gibi sorularý olanlar Sunu belirtmek gerekiyor ki; yukarýda bahsettiðimiz faydalarýn birçoðu çekirdeðin damarlarý onarýcý özelliðinden kaynaklanýyor. Çünkü damarlar, insan bedenini ayakta tutan ana mekanizmalar. Onlarýn bozukluðu insan bünyesinde birçok hastalýða neden oluyor. Damarlarý onaran çekirdek, böylelikle diðer hastalýklarýn iyileþmesinde de önemli bir etkiye sahip oluyor.

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum ÇEVRE VE TOPLUM 11. Bölüm DOÐAL AFETLER VE TOPLUM Konular DOÐAL AFETLER Dünya mýzda Neler Oluyor? Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum Volkanlar

Detaylı

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU 13 OCAK 2011 Bu program, Avrupa Birliði ve Türkiye Cumhuriyeti tarafýndan finanse edilmektedir. YENÝLÝKÇÝ YÖNTEMLERLE KAYITLI ÝSTÝHDAMIN

Detaylı

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor TD 161.qxp 28.02.2009 22:11 Page 1 C M Y K 1 Mart 2009 Sayý:161 Sayfa 6 da 2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor Saðlýkta Dönüþüm Programý nýn uygulanmaya baþladýðý 2003 yýlýndan bu yana çok

Detaylı

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ EÐÝTÝM SEMÝNERÝ RESÝMLERÝ Çimento Ýþveren Dergisi Özel Eki Mart 2003, Cilt 17, Sayý 2 çimento iþveren dergisinin ekidir Ýþçi Saðlýðý ve Ýþ Güvenliði Projesi Sendikamýz

Detaylı

Matematik ve Türkçe Örnek Soru Çözümleri Matematik Testi Örnek Soru Çözümleri 1 Aþaðýdaki saatlerden hangisinin akrep ve yelkovaný bir dar açý oluþturur? ) ) ) ) 11 12 1 11 12 1 11 12 1 10 2 10 2 10 2

Detaylı

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn 4. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM 3. DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn toplamý kaçtýr? A) 83 B) 78 C) 91 D) 87

Detaylı

ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ 2006

ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ 2006 KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU GÝRÝÞ KURUMSAL KÝMLÝK HAKKINDA Adýyaman Üniversitesinin misyon ve vizyonuna uygun kurumsal kimlik çalýþmasý bu dökümanda detaylandýrýlarak sunulmuþtur. Kurumsal kimlik oluþturulurken,

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3 ünite1 Sosyal Bilgiler Sosyal Bilgiler Öðreniyorum TEST 1 3. coðrafya tarih biyoloji fizik arkeoloji filoloji 1. Ali Bey yaþadýðý yerin sosyal yetersizlikleri nedeniyle, geliþmiþ bir kent olan Ýzmir e

Detaylı

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Proje Yönetimi ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23 Araç 1: Araþtýrma sorularý Araç 2: Belirsiz talimatlar Araç 3: Robotlar 28 Örnek

Detaylı

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ çevresine. Bu adý ona bir kuyrukluyýldýz vermiþ. Nasýl mý

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Hangi þeklin tam olarak yarýsý karalanmýþtýr? A) B) C) D) 2 Þekilde görüldüðü gibi þemsiyemin üzerinde KANGAROO yazýyor. Aþaðýdakilerden hangisi benim þemsiyenin görüntüsü deðildir?

Detaylı

Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden

Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden çaðdaþ demokrat muhasebeciler grubu Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden YÖNETÝM KURULU BAÞKAN ADAYI ALÝ METÝN POLAT 1958 yýlýnda Çemiþgezek'te doðdu.

Detaylı

6. Büyük kan dolaþýmýnýn amacý nedir? Büyük kan dolaþýmýnda kanýn izlediði yolu kýsaca açýklayýnýz.

6. Büyük kan dolaþýmýnýn amacý nedir? Büyük kan dolaþýmýnda kanýn izlediði yolu kýsaca açýklayýnýz. Soru - Yanýt 10 1. Dolaþým sisteminin elemanlarý nelerdir? Yanýt: Dolaþým sisteminin elemanlarý kalp, damarlar ve kandýr. 2. Dolaþým sisteminin görevi nedir? Yanýt: Vücuttaki hücrelere oksijen ve besin

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 1 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden ünite 1 OKUL HEYECANIM TEST 1 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yanlýþtýr? Hayat Bilgisi Vatan ve ulus sevgisinin öðrenildiði yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr?

Detaylı

ünite1 Kendimi Tanıyorum Sosyal Bilgiler 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez?

ünite1 Kendimi Tanıyorum Sosyal Bilgiler 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez? ünite1 Sosyal Bilgiler Kendimi Tanıyorum TEST 1 3. 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez? A) Nüfus cüzdaný B) Ehliyet C) Kulüp kartý D) Pasaport Verilen

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler

ünite1 Sosyal Bilgiler ünite1 Sosyal Bilgiler Ýletiþim ve Ýnsan Ýliþkileri TEST 1 3. Ünlü bir sanatçýnýn gazetede yayýnlanan fotoðrafýnda evinin içi görüntülenmiþ haberi olmadan eþinin ve çocuklarýnýn resimleri çekilmiþtir.

Detaylı

Mart 2010 Proje Hakkýnda NBÞ sektörünün ana girdisi olan mýsýrýn hasadý, hammadde kalitesi açýsýndan yetiþtirilmesi kadar önemli bir süreçtir. Hasat sýrasýnda gerçekleþtirilen yanlýþ uygulamalar sonucunda

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 4 puanlýk sorular 1. Küçük bir salyangoz, 10m yüksekliðinde bir telefon direðine týrmanmaktadýr. Gündüzleri 3m týrmanabilmekte ama geceleri 1m geri kaymaktadýr. Salyangozun direðin tepesine týrmanmasý

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 2 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI KENDÝNÝ TANIYOR MUSUN? ANKARA, 2011 MESLEK SEÇÝMÝNÝN NE KADAR ÖNEMLÝ BÝR KARAR OLDUÐUNUN FARKINDA MISINIZ? Meslek seçerken

Detaylı

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði, üyeler arasýndaki haberleþme aðýný daha etkin hale getirmek için, akademik çalýþmalar yürüten bilim insaný, antrenör, öðretmen, öðrenci ve ilgili

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER 1. TEMA OKUL HEYECANIM Kazaným Testi Fiziksel Özelliklerim Duygularým Haftanýn Testi...

ÝÇÝNDEKÝLER 1. TEMA OKUL HEYECANIM Kazaným Testi Fiziksel Özelliklerim Duygularým Haftanýn Testi... ÝÇÝNDEKÝLER 1. TEMA OKUL HEYECANIM Fiziksel Özelliklerim............ 10 Duygularým................... 11 1. Haftanýn Testi............... 13 Yapabildiklerim - Hoþlandýklarým.. 15 Günümü Planlarým.............

Detaylı

TEST. 8 Ünite Sonu Testi m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 K 25 6 L 30 5 M 20 7

TEST. 8 Ünite Sonu Testi m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 K 25 6 L 30 5 M 20 7 TEST 8 Ünite Sonu Testi 1. 40 m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 2. A noktasýndan harekete baþlayan üç atletten Sema I yolunu, Esra II yolunu, Duygu ise III yolunu kullanarak eþit sürede B noktasýna

Detaylı

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn.

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn. ünite1 Türkçe Sözcük - Karþýt Anlamlý Sözcükler TEST 1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? Annemle þakalaþýrken zil çaldý. Gelen Burcu ydu. Bir elinde büyükçe bir poþet, bir elinde bebeði vardý.

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER SENDÝKAMIZDAN HABERLER Sendikamýza Üye Ýþyerlerinde Çalýþanlardan Yýlýn Verimli Ýþçisi Ve Ýþvereni Seçilenlere Törenle Plaketleri Verildi 1988 yýlýndan bu yana Milli Prodüktivite Merkezi (MPM) nce gerçekleþtirilen

Detaylı

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Kýzýlcaþar Geleceðe Hazýrlanýyor Gelin Birlikte Çalýþalým ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Mart 2014 ALPER YILMAZ Halkla Bütünleþen MUHTARLIK Ankara Gölbaþý Kýzýlcaþar Köyünde 4 Mart 1979

Detaylı

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::.

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::. Membership TÜM ÇEVÝRÝ ÝÞLETMELERÝ DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU BAÞKANLIÐINA ANTALYA Derneðinizin Tüzüðünü okudum; Derneðin kuruluþ felsefesi ve amacýna sadýk kalacaðýmý, Tüzükte belirtilen ilke ve kurallara

Detaylı

2 - Konuþmayý Yazýya Dökme

2 - Konuþmayý Yazýya Dökme - 1 8 Konuþmayý Yazýya Dökme El yazýnýn yerini alacak bir aygýt düþü XIX. yüzyýlý boyunca çok kiþiyi meþgul etmiþtir. Deðiþik tasarým örnekleri görülmekle beraber, daktilo dediðimiz aygýtýn satýlabilir

Detaylı

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr.

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr. MALÝYE DERGÝSÝ Temmuz - Aralýk 2011 Sayý 161 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Yayýn Kurulu Baþkan Füsun SAVAÞER Üye Ali Mercan AYDIN Üye Nural KARACA

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 MALÝYE DERGÝSÝ Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Doç.Dr. Ahmet KESÝK Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Doç.Dr. Ahmet KESÝK MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER Yayýn

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýda verilen iþlemleri sýrayla yapýp, soru iþareti yerine yazýlmasý gereken sayýyý bulunuz. A) 7 B) 8 C) 10 D) 15 2. Erinç'in 10 eþit metal þeridi vardýr. Bu metalleri aþaðýdaki

Detaylı

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi,

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi, ... /... / 2008 Sayýn Makina Üreticisi, Firmamýz Bursa'da 1986 yýlýnda kurulmuþtur. 2003 yýlýndan beri PVC makineleri sektörüne yönelik çözümler üretmektedir. Geniþ bir ürün yelpazesine sahip olan firmamýz,

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83 ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... 2 Mart 2005 Hürriyet Gazetesi Oto Yaþam Eki'nin Editörü Ufuk SANDIK, "Dikiz Aynasý" köþesinde Oda Baþkaný Emin KORAMAZ'ýn LPG'li araçlardaki denetimsizliðe

Detaylı

Örgütsel Davranýþýn Tanýmý, Tarihsel Geliþimi ve Kapsamý

Örgütsel Davranýþýn Tanýmý, Tarihsel Geliþimi ve Kapsamý NOT : Bu bölüm önümüzdeki günlerde Prof.Dr. Hüner Þencan ýn incelemesinden sonra daha da geliþtirilerek son halini alacaktýr. Zaman kaybý olmamasý için büyük ölçüde- tamamlanmýþ olan bu bölüm web e konmuþtur.

Detaylı

1. Nüfusun Yaþ Gruplarýna Daðýlýmý

1. Nüfusun Yaþ Gruplarýna Daðýlýmý Köylerden (kýrsal kesimden) ve iþ olanaklarýnýn çok sýnýrlý olduðu kentlerden yapýlan göçler iþ olanaklarýnýn fazla olduðu kentlere olur. Ýstanbul, Kocaeli, Ýzmir, Eskiþehir, Adana gibi iþ olanaklarýnýn

Detaylı

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK TOPLAM KALÝTE YÖNETÝMÝ VE ISO 9001:2000 KALÝTE YÖNETÝM SÝSTEMÝ UYGULAMASI KONULU TOPLANTI YAPILDI GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK YÝBÝTAÞ - LAFARGE GRUBUNDA KONYA ÇÝMENTO SANAYÝÝ A.Þ.

Detaylı

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 2008-96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir Ýstanbul, 19 Kasým 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 4857 sayýlý

Detaylı

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen.

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen. Gesundheitsamt Freie Hansestadt Bremen Sozialmedizinischer Dienst für Erwachsene Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung Yardýma ve bakýma muhtaç duruma

Detaylı

15 Tandem Takým Tezgahlarý ndan Ýhtiyaca Göre Uyarlanabilen Kitagawa Divizörler Kitagawa firmasýnýn, müþterilerini memnun etmek adýna, standartý deðiþtirmesi yeni bir þey deðil. Bu seferki uygulamada,

Detaylı

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri Barodan Haberler Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Baromuzca Akþehir Ýlçesinde Türk Medeni Kanunu'nda Edinilmiþ Mallar ve Tasfiyesi ile Aile Konutu konulu konferans gerçekleþtirildi. Meslektaþlarýmýzýn

Detaylı

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler 2008-75 SSK Affý Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit - 2008/75 Sirküler Sosyal Güvenlik Kurumu'na Olan Prim Borçlarýnýn Ödeme Kolaylýðýndan Yararlanmamýþ Olanlara, Tekrar Baþvuru Ýmkâný Ge

Detaylı

düþürücü kullanmamak c-duruma uygun ilaç kullanmamak Ateþ Durumunda Mutlaka Hekime Götürülmesi Gereken Haller:

düþürücü kullanmamak c-duruma uygun ilaç kullanmamak Ateþ Durumunda Mutlaka Hekime Götürülmesi Gereken Haller: Ayna-Gazetesi-renksiz-11-06.qxp 26.10.2006 23:39 Seite 2 Çocuklarda Ateþ Deðerli Ayna okuyucularý, bundan böyle bu sayfada sizleri saðlýk konusunda bilgilendireceðim. Atalarýmýz ne demiþti: olmaya devlet

Detaylı

2014 2015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ÝLKOKULLAR ARASI 2. Zeka Oyunlarý Turnuvasý 7 Mart Silence Ýstanbul Hotel TURNUVA PROGRAMI 09.30-10.00 10.00-10.45 11.00-11.22 11.35-11.58 12.10-12.34 12.50-13.15

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 4 puanlýk sorular 1. Dünyanýn en büyük dairesel pizzasý 128 parçaya bölünecektir. Her bir kesim tam bir çap olacaðýna göre kaç tane kesim yapmak gerekmektedir? A) 7 B) 64 C) 127 D) 128 E) 256 2. Ali'nin

Detaylı

ünite1 3. Aþaðýdaki altý çizili sözcüklerden hangisi yan anlamda kullanýlmamýþtýr? A. Terazinin dili yaklaþýk 300 kg gösteriyordu.

ünite1 3. Aþaðýdaki altý çizili sözcüklerden hangisi yan anlamda kullanýlmamýþtýr? A. Terazinin dili yaklaþýk 300 kg gösteriyordu. ünite1 Sözcükte Anlam Türkçe 1. TEST 1 k e l e b e k o v a ç i ç e y d a l g a a u m ü z i k e n a k a ð ý t Bulmacada aþaðýda ý verilen sözcüklerden hangisi kullanýlmamýþtýr? 3. Aþaðýdaki altý çizili

Detaylı

ünite1 Destek ve Hareket Fen Bilimleri 3. vücudumuzun dik olarak durmasýný saðlayan sistemi elemanýdýr. Verilen cümledeki sembollere aþaðýdakilerden

ünite1 Destek ve Hareket Fen Bilimleri 3. vücudumuzun dik olarak durmasýný saðlayan sistemi elemanýdýr. Verilen cümledeki sembollere aþaðýdakilerden ünite1 Destek ve Hareket Fen Bilimleri 1. TEST 1 Ali, öðretmenin verdiði çizim ödevini yukarýdaki þekilde yapmýþtýr. Buna göre Ali nin çizdiði iskelet bölümü için, I. Kafatasý olarak adlandýrýlýr. II.

Detaylı

Geometriye Y olculuk. E Kare, Dikdörtgen ve Üçgen E Açýlar E Açýlarý Ölçme E E E E E. Çevremizdeki Geometri. Geometrik Þekilleri Ýnceleyelim

Geometriye Y olculuk. E Kare, Dikdörtgen ve Üçgen E Açýlar E Açýlarý Ölçme E E E E E. Çevremizdeki Geometri. Geometrik Þekilleri Ýnceleyelim Matematik 1. Fasikül ÜNÝTE 1 Geometriye Yolculuk ... ÜNÝTE 1 Geometriye Y olculuk Çevremizdeki Geometri E Kare, Dikdörtgen ve Üçgen E Açýlar E Açýlarý Ölçme Geometrik Þekilleri Ýnceleyelim E E E E E Üçgenler

Detaylı

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 'HEDEFÝMÝZ EN BÜYÜK 10 EKONOMÝ ARASINA GÝRMEK' Baþbakanýmýz, Ulusa Sesleniþ konuþmasýnda Türkiye'nin potansiyelinin de hedeflerinin de büyük

Detaylı

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ.

Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ. Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ. Her yeri altýn kaplý olan bu sarayda onlarca oda, odalarda pek çok

Detaylı

BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý

BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý 16 Haziran ve 23 Haziran 2002 tarihlerinde yapýlan Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) ve Yabancý Dil Sýnavý (YDS) sonuçlarýna aðýrlýklý

Detaylı

DENÝZ LÝSESÝ KOMUTANLIÐI Denizcilik tarihin en eski ve en köklü mesleðidir. Bu köklü ve þerefli mesleðin insanlarýnýn eðitimi için ilk adým atacaklarý Deniz Lisesi, bu güne kadar Türk ve dünya denizcilik

Detaylı

Simge Özer Pýnarbaþý

Simge Özer Pýnarbaþý Simge Özer Pýnarbaþý 1963 yýlýnda Ýstanbul da doðdu. Ortaöðrenimini Kadýköy Kýz Lisesi nde tamamladý. 1984 yýlýnda Ýstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü nü bitirdi.

Detaylı

014-015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ORTAOKULLAR ARASI "7. AKIL OYUNLARI ÞAMPÝYONASI" Ýstanbul Ýli Ortaokullar Arasý 7. Akýl Oyunlarý Þampiyonasý, 18 Nisan 015 tarihinde Özel Sancaktepe Bilfen Ortaokulu

Detaylı

4691 sayýlý Teknoloji Geliþtirme Bölgeleri Kanunu kapsamýnda kurulan ULUTEK TEKNOLOJÝ GELÝÞTÝRME BÖLGESÝ, Uludað Üniversitesi Görükle Kampüsü içerisinde 471.000 m2 alanda hizmet vermektedir. 2006 yýlýnda

Detaylı

www. adana.smmmo.org.tr

www. adana.smmmo.org.tr Adres Güzelyalý Mahallesi 81093 Sokak No : 14 Çukurova / ADANA Telefon 0 322 232 99 03 0 322 232 99 04 0 322 232 99 06 0 322 232 38 00 Faks 0 322 232 99 08 www. adana.smmmo.org.tr SEMPOZYUMUN AMACI SEMPOZYUMUN

Detaylı

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 12 1 KOBÝ'lere AB kapýsý Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 2 3 Projenin amacý nedir Yurt dýþýna açýlmak isteyen yerli KOBÝ'lerin, Lüksemburg firmalarý

Detaylı

ünite1 Hücre 3. Öðretmenin sorularý ve Müge nin yanýtlarý tabloda verilmiþtir: 1. Tabloda öðretmenin sorularý ve Duygu nun yanýtlarý bulunmaktadýr.

ünite1 Hücre 3. Öðretmenin sorularý ve Müge nin yanýtlarý tabloda verilmiþtir: 1. Tabloda öðretmenin sorularý ve Duygu nun yanýtlarý bulunmaktadýr. ünite1 TEST 1 1. Tabloda öðretmenin sorularý ve Duygu nun yanýtlarý bulunmaktadýr. Öðretmenin Duygu nun sorularý yanýtlarý 1 Sitoplazmasý var mý? Var. 2 Hücre çeperi var mý? Yok. 3 Kloroplast organeli

Detaylı

17-19 Aralýk 2010 Miracle Resort Hotel, Antalya 17-19 Aralýk 2010 - Miracle Resort Hotel, Antalya Deðerli Meslektaþýmýz, Kanser tedavisindeki hýzlý deðiþim ve geliþme farklý alanlarda uzmanlaþmýþ hekimlerin

Detaylı

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. KONSOLÝDE BÜTÇE ÝLE ÝLGÝLÝ ORANLAR (Yüzde)

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. KONSOLÝDE BÜTÇE ÝLE ÝLGÝLÝ ORANLAR (Yüzde) V KAMU MALÝYESÝ 71 72 KAMU MALÝYESÝ Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. A. KONSOLÝDE BÜTÇE UYGULAMALARI 1. Genel Durum 1996 yýlýnda yüzde 26.4 olan

Detaylı

MedYa KÝt / 26 Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetimi konusunda Türkiye nin ilk dergisi HR DergÝ Human Resources Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetim Dergisi olarak amacýmýz, kurulduðumuz günden bu yana deðiþmedi: Türkiye'de

Detaylı

7. SINIF SOSYAL BiLGiLER

7. SINIF SOSYAL BiLGiLER 7. SINIF SOSYAL BiLGiLER KAZANIM ODAKLI SORU BANKASI Tudem Eğitim Hiz. San. ve Tic. A.Ş 1476/1 Sokak No: 10/51 Alsancak/Konak/ÝZMÝR Yazarlar: Tudem Yazý Kurulu Dizgi ve Grafik: Tudem Grafik Ekibi Baský

Detaylı

Gelir Vergisi Kesintisi

Gelir Vergisi Kesintisi 2009-16 Gelir Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/16 Gelir Vergisi Kesintisi 1. Gelir Vergisi Kanunu Uyarýnca Kesinti Yapmak Zorunda Olanlar: Gelir Vergisi

Detaylı

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz!

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! Asýlsýz iddia neden ortaya atýldý? Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! 19 Haziran 2004 tarihinde, Ovacýk Altýn Madeni ile hiçbir ilgisi olmayan Arsenik iddialarý ortaya atýlarak madenimiz

Detaylı

Yeni zirvelere doðru, mükemmellikle... ÝNÞAAT, TAAHHÜT VE MÜHENDÝSLÝK GÜÇLÜ BAÞLADI GÜCÜNE GÜÇ KATARAK DEVAM EDÝYOR! Deðerlerimiz Vizyonumuz Mevcut kültür, iþ ahlaký ve deðerlerini muhafaza ederken, tüm

Detaylı

Ýstanbul hastanelerinde GREV!

Ýstanbul hastanelerinde GREV! Ýstanbul hastanelerinde GREV! Onaylayan Administrator Wednesday, 20 April 2011 Orijinali için týklayýn Doktorlar, hemþireler, eczacýlar, diþ hekimleri, hastabakýcýlar, týp fakültesi öðrencileri ve taþeron

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 Kanguru Matematik Türkiye 07 4 puanlýk sorular. Bir dörtgenin köþegenleri, dörtgeni dört üçgene ayýrmaktadýr. Her üçgenin alaný bir asal sayý ile gösterildiðine göre, aþaðýdaki sayýlardan hangisi bu dörtgenin

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623 MALÝYE DERGÝSÝ ISSN 1300-3623 Temmuz - Aralýk 2007, Sayý 153 YAZI DANIÞMA KURULU Prof. Dr. Güneri AKALIN Prof. Dr. Abdurrahman AKDOÐAN Prof. Dr. Figen ALTUÐ Prof. Dr. Engin ATAÇ Prof. Dr. Ömer Faruk BATIREL

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 3 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta

Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta Mikro Dozaj Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta ve aðýr hizmet tipi modellerimizle Türk

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

COPYRIGHT EBD YAYINCILIK LTD. ŞTİ.

COPYRIGHT EBD YAYINCILIK LTD. ŞTİ. COPYRIGHT EBD YAYINCILIK LTD. ŞTİ. Bu kitabın her hakkı saklıdır. (Noter huzurunda ve Patent Merkezinde). Hangi amaçla olursa olsun, kitabın tamamının veya bir kısmının kopya edilmesi, fotoğrafının çekilmesi,

Detaylı

BASIN AÇIKLAMALARI TMMOB EMO ADANA ÞUBESÝ 12. DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU BASIN AÇIKLAMALARI

BASIN AÇIKLAMALARI TMMOB EMO ADANA ÞUBESÝ 12. DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU BASIN AÇIKLAMALARI BASIN AÇIKLAMALARI Egemenler Arasý Dalaþýn Yapay Sonucu Zamlar EKONOMÝK KRÝZ VE ETKÝLERÝ 6 Aðustos 1945'te Hiroþima'ya ve 9 boyutu bulunmaktadýr. Daha temel nokta Aðustos 1945'te Nagasaki'ye

Detaylı

* Okuyalım: * Akıl Oyunları: * Matematik: * El Becerisi: * Alıștırma-Bulmaca: * Bilim ve Teknoloji: * Gezelim-Görelim:

* Okuyalım: * Akıl Oyunları: * Matematik: * El Becerisi: * Alıștırma-Bulmaca: * Bilim ve Teknoloji: * Gezelim-Görelim: 3. SINIF 1.ta haf * Okuyalım: Eșek * Matematik: Çevremizdeki Üçgenler * Alıștırma-Bulmaca: Sözcük Avı * Gezelim-Görelim: Doğal Yașam Parkı * Alıștırma-Bulmaca: Sıradaki Șekil Hangisi * Doğa: Karıncaların

Detaylı

2014-2015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ORTAOKULLAR ARASI "4. AKIL OYUNLARI TURNUVASI" Ýstanbul Ýli Ortaokullar Arasý 4. Akýl Oyunlarý Turnuvasý, 21 Þubat 2015 tarihinde Özel Sancaktepe Okyanus Koleji

Detaylı

DONALD JOHNSTON OECD GENEL SEKRETERÝ INTERVIEW DONALD JOHNSTON OECD GENERAL SECRETARY

DONALD JOHNSTON OECD GENEL SEKRETERÝ INTERVIEW DONALD JOHNSTON OECD GENERAL SECRETARY söyleþi - interview ÝKTÝSAT ÝÞLETME ve FÝNANS SÖYLEÞÝ DONALD JOHNSTON OECD GENEL SEKRETERÝ INTERVIEW DONALD JOHNSTON OECD GENERAL SECRETARY Bu söyleþi, Genel Yayýn Yönetmenimiz Ali Bilge tarafýndan 15

Detaylı

EÞÝTSÝZLÝKLER. I. ve II. Dereceden Bir Bilinmeyenli Eþitsizlik. Polinomlarýn Çarpýmý ve Bölümü Bulunan Eþitsizlik

EÞÝTSÝZLÝKLER. I. ve II. Dereceden Bir Bilinmeyenli Eþitsizlik. Polinomlarýn Çarpýmý ve Bölümü Bulunan Eþitsizlik l l l EÞÝTSÝZLÝKLER I. ve II. Dereceden Bir Bilinmeyenli Eþitsizlik Polinomlarýn Çarpýmý ve Bölümü Bulunan Eþitsizlik Çift ve Tek Katlý Kök, Üslü ve Mutlak Deðerlik Eþitsizlik l Alýþtýrma 1 l Eþitsizlik

Detaylı

mmo bülteni mart 2005/sayý 82 05.02.2005

mmo bülteni mart 2005/sayý 82 05.02.2005 basýnda odamýz basýnda odamýz basýnda odamýz Ocak/ Dizayn Ýnfo Dergisinin 9. sayýsýnda "Makina Mühendisleri Odasý'na TÜRKAK'tan Akreditasyon Sertifikasý" baþlýklý haber yayýnlandý. 05.02.2005 Oda Baþkaný

Detaylı

21-23 Kasým 2011 Çeþme Ýzmir www.tgdfgidakongresi.com organizasyon Ceyhun Atýf Kansu Caddesi, 1386. Sokak, No: 8, Kat: 2, 06520 Balgat / Ankara T:+90 312 284 77 78 F:+90 312 284 77 79 Davetlisiniz Ülkemiz

Detaylı

Aile Hekimliðinde Genogram

Aile Hekimliðinde Genogram Aile Hekimliðinde Genogram Prof. Dr. Ýsmail Hamdi KARA, Düzce Üniversitesi Týp Fakültesi Aile Hekimliði AD, Düzce Aile Hekimliði Dersleri - 02.06.2010 15:30 1 I. Tanýmlar Hastalarý yalnýz bir birey olarak

Detaylı

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði Türkiye Biliþim Derneði, biliþim sektöründe çalýþan üst ve orta düzey yöneticilerin mesleki geliþimi ve dayanýþmalarýný geliþtirmek amacýyla her yýl düzenlediði

Detaylı

2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden. A. kuraklýk B. þiddetli yaðýþlar C. soðuklarýn baþlamasý

2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden. A. kuraklýk B. þiddetli yaðýþlar C. soðuklarýn baþlamasý TEST 2 Sözcük - Sihirli Sözler 2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden hangisidir? Vaktiyle bir kaplumbaða ve iki kaz arkadaþý vardý. Birlikte bir gölde yaþarlardý. Gel zaman

Detaylı

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için NEDEN KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için SAP Business One çözümünü seçmelerinin nedeni 011 SAP AG. Tüm haklarý saklýdýr. SAP Business One müþterileri SAP'ye olan güvenlerini gösteriyor.000+

Detaylı

5. 2x 2 4x + 16 ifadesinde kaç terim vardýr? 6. 4y 3 16y + 18 ifadesinin terimlerin katsayýlarý

5. 2x 2 4x + 16 ifadesinde kaç terim vardýr? 6. 4y 3 16y + 18 ifadesinin terimlerin katsayýlarý CEBÝRSEL ÝFADELER ve DENKLEM ÇÖZME Test -. x 4 için x 7 ifadesinin deðeri kaçtýr? A) B) C) 9 D). x 4x ifadesinde kaç terim vardýr? A) B) C) D) 4. 4y y 8 ifadesinin terimlerin katsayýlarý toplamý kaçtýr?.

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki þekillerden hangisi bu dört þeklin hepsinde yoktur? A) B) C) D) 2. Yandaki resimde kaç üçgen vardýr? A) 7 B) 6 C) 5 D) 4 3. Yan taraftaki þekildeki yapboz evin eksik parçasýný

Detaylı

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ ÝKK TOPLANTISI ÞUBEMÝZDE GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ 4 Kasým 2010 tarihinde ÝKK toplantýsý Þubemizde gerçekleþtirildi. ÞUBEMÝZ SOSYAL ETKÝNLÝKLER KOMÝSYONU TOPLANDI Þubemiz sosyal etkinlikler komisyonu 05 Kasým 2010

Detaylı

Týp Fakültesi öðrencilerinin Anatomi dersi sýnavlarýndaki sistemlere göre baþarý düzeylerinin deðerlendirilmesi

Týp Fakültesi öðrencilerinin Anatomi dersi sýnavlarýndaki sistemlere göre baþarý düzeylerinin deðerlendirilmesi 1 Özet Týp Fakültesi öðrencilerinin Anatomi dersi sýnavlarýndaki sistemlere göre baþarý düzeylerinin deðerlendirilmesi Mehmet Ali MALAS, Osman SULAK, Bahadýr ÜNGÖR, Esra ÇETÝN, Soner ALBAY Süleyman Demirel

Detaylı

OTOMATÝK KAPI SÝSTEMLERÝ

OTOMATÝK KAPI SÝSTEMLERÝ OTOMATÝK KAPI SÝSTEMLERÝ com Hakkýmýzda Firma Hakkýnda Otomasyon sektörünün önde gelen firmalarýndan olan ECM ENDÜSTRÝYEL OTOMATÝK KAPI SÝSTEMLERÝ, kurulduðu tarihten bu yana uzmanlaþtýðý her alanda, ülkemizde

Detaylı

Mantýk Kümeler I. MANTIK. rnek rnek rnek rnek rnek... 5 A. TANIM B. ÖNERME. 9. Sýnýf / Sayý.. 01

Mantýk Kümeler I. MANTIK. rnek rnek rnek rnek rnek... 5 A. TANIM B. ÖNERME. 9. Sýnýf / Sayý.. 01 Matematik Mantýk Kümeler Sevgili öðrenciler, hayatýnýza yön verecek olan ÖSS de, baþarýlý olmuþ öðrencilerin ortak özelliði, 4 yýl boyunca düzenli ve disiplinli çalýþmýþ olmalarýdýr. ÖSS Türkiye Birincisi

Detaylı

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 KÝMLER KATILABÝLÝR? Yarýþma, Türkiye Cumhuriyeti sýnýrlarý dahilinde veya yurtdýþýnda okuyan T.C. vatandaþlarý veya K.K.T.C vatandaþý, 35 yaþýný aþmamýþ, en az lise

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki seçeneklerden hangisinde bulunan parçayý, yukarýdaki iki parçanýn arasýna koyarsak, eþitlik saðlanýr? A) B) C) D) E) 2. Can pencereden dýþarý baktýðýnda, aþaðýdaki gibi parktaki

Detaylı

Platformdan Yeni ve Ýleri Bir Adým: Saðlýk ve Sosyal Güvence için Bir Bildirge

Platformdan Yeni ve Ýleri Bir Adým: Saðlýk ve Sosyal Güvence için Bir Bildirge Platformdan Yeni ve Ýleri Bir Adým: Saðlýk ve Sosyal Güvence için Bir Bildirge Onaylayan Administrator Thursday, 05 August 2010 Son Güncelleme Thursday, 05 August 2010 HSGG GÜVENLÝ GELECEK ÝÇÝN SAÐLIK

Detaylı

Emeğin İktidarını Birlikte Kuracağız

Emeğin İktidarını Birlikte Kuracağız Emeğin İktidarını Birlikte Kuracağız 1 MAYIS Cumhuriyet Halk Partisi Bodrum İlçe Bayramı 1 Mayıs nedeniyle yayınladığı mesaj şöyle: İşçilerin birlik ve dayanışma günü olan, 1 Mayıs ın, tüm dünya ve ülkemiz

Detaylı

Hac Organizasyonumuz; Turizm Bakanlýðý, Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý ve Türsab Denetim ve Kontrolü Altýndadýr! KUTSAL YOLCULUK HAC...

Hac Organizasyonumuz; Turizm Bakanlýðý, Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý ve Türsab Denetim ve Kontrolü Altýndadýr! KUTSAL YOLCULUK HAC... 2013 Organizasyonu KUTSAL YOLCULUK HAC... Dilleri, renkleri ve kültürleri farklý milyonlarca inananýn birlikte hareket ettiði hac, Allah katýnda siyahýn beyazdan, Arab'ýn Acem'den, Türk'ün Kürt'ten üstünlüðü

Detaylı

Bat Guano, Agriculture & Mining Ltd.

Bat Guano, Agriculture & Mining Ltd. TUKUVAZ YAASA GÜBESİ TAIM ÜÜNLEİ MADENCİLİK SANAYİ ve TİCAET LİMİTED ŞİKETİ 71 Evler Mh. Tarih Bulvarı No: 43/A Odunpazarı/ESKİŞEHİ Tel&Faks: 0 222-237 03 05 Gsm: 0 545-237 03 05-0 532-790 41 49 www.yarasagubresi.com.tr

Detaylı

3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? AA 2 1 1 2 1. BÖLÜM

3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? AA 2 1 1 2 1. BÖLÜM 7. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? 2 1 1 2 A) B) C) D) 3 2 3

Detaylı