sözel geometri soruları

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "sözel geometri soruları"

Transkript

1 YAYINLARI sözel geometri soruları LYS Konu Testi: Bir üçgenin bir iç aç s n n ölçüsü di er iki iç aç s n n ölçüleri toplam na eflittir. Bu üçgen için afla dakilerden hangisi kesinlikle do rudur? A) Eflkenar üçgen B) Dar aç l üçgen C) Dik üçgen D) Genifl aç l üçgen E) kiz kenar üçgen 4. Aç lar 15, 75, 90 olan bir dik üçgensel bölgesinde ağırlık merkezinin hipotenüse uzaklığı 2 birimdir. Buna göre, dik üçgenin hipotenüs uzunluğu kaç birimdir? A) 8 B) 12 C) 16 D) 20 E) Çevre uzunluğu 12 birim olan bir üçgenin iç teğet çemberin merkezinin bir kenara uzaklığı 2 birimdir. Buna göre, bu üçgensel bölgenin alanı kaç br 2 dir? A) 12 B) 14 C) 18 D) 20 E) Bir ABC nde G noktası ağırlık merkezi ve ABG üçgensel bölgesinin alanı 4 br 2 dir. Buna göre, ABC üçgensel bölgesinin alanı kaç br 2 dir? A) 10 B) 12 C) 14 D) 16 E) (a 1)x + 3y + 9 = 0 doğrusu x ekseni ile pozitif yönde 30 açı yaptığına göre, a kaçtır? 6. Yarıçap uzunlukları 3 birim ve 5 birim olan merkezleri ortak iki çemberden birinin kirişi diğerinin teğeti olacak şekilde [AB] çiziliyor. Buna göre, AB uzunluğu kaç birimdir? A) 3 3 B) C) 1 3 D) 3 E) A) 4 B) 5 C) 6 D) 7 E) 8

2 7. Bir ABC üçgensel bölgesinin a rl k merkezi G noktas olsun. [AB] kenar üzerinde D noktas al narak [BC] kenar na paralel [DG] do ru parças çiziliyor. Buna göre, DG = 4 birim ise, BC uzunlu u kaç birimdir? 10. Bir ABC nde kenarortaylar M noktasıda kesişmektedir. AC = 2 BC ve m(acm) = m(cbm) olduğuna göre, m(acb) kaç derecedir? A) 60 B) 75 C) 105 D) 120 E) 135 A) 10 B) 11 C) 12 D) 14 E) BAC açısının ölçüsü 90 olan bir ABC üçgeninde G noktas (ABC) nin ağırlık merkezi olsun, AG = 5 birim olduğuna göre, BC uzunlu u kaç birimdir? A) 10 B) 12 C) 15 D) 20 E) ABC üçgeninde, AB = AC, D [BC], m(cda) = 2a, m(acb) = a CD = x birim, DB = 2 birim, CA = y birim dir. Buna göre, x ile y aras nda hangi ba lant vard r? A) y 2 2x = 4 B) y x = 2 C) x 2 = 2y + 2 D) x 2 + y 2 = 4 E) y 2 = 4x 2 = 1 9. Bir ABC nde A köşesine ait iç açıortay doğrusu [BC] nı D noktasında kesiyor. AB = AD = DC olduğuna göre, BAC açısının ölçüsü kaç derecedir? A) 18 B) 36 C) 54 D) 72 E) ABC çeflitkenar üçgen oldu una göre, afla dakilerden hangisi daima do rudur? A) h a < n a < V a B) h a = n a C) h a < h c D) V b = V c E) a < b n a < n b 2 CEVAP ANAHTARI 1.C 2.A 3.C 4.E 5.B 6.E 7.C 8.C 9.D 10.D 11.A 12.A

3 YAYINLARI LYS sözel geometri soruları Konu Testi: ABC üçgeninin iç bölgesinde; B köflesinden 5 birim, C köflesinden 3 birim uzakl kta bir P noktas al narak BPC üçgeni oluflturuluyor. Buna göre, [BC] kenar n n en büyük tamsay de eri 4. Benzerlik oran 3 2 olan iki üçgen için aşağıdaki ifadelerden hangileri do ru olabilir? I. Çevreleri oran 3 2 için, (ABC) nin çevresinin en küçük tamsay de eri kaçt r? A) 10 B) 12 C) 14 D) 15 E) 16 II. Alanlar oran 9 4 III. Karfl l kl kenarortaylar oran 2 3 IV. Karfl l kl yükseklikleri oran 4 9 A) Yaln z I B) II ve III C) I, II ve III D) Yaln z IV E) I, II ve IV 2. I. Bir üçgensel bölgenin a rl k merkezi, üçgenin her hangi iki kenar n n orta noktalar n birlefltiren do ru parças üzerindedir. II. Bir üçgenin bir d fl te et çemberinin merkezi, üçgenin bir kenar na ve di er iki kenar n n uzant s na eflit uzakl ktad r. III. Bir üçgensel bölgenin a rl k merkezi üçgenin kenarlarına eflit uzakl kta ise bu üçgen eflkenar üçgendir. Yukar daki ifadelerden hangisi ya da hangileri do rudur? A) Yaln z I B) Yaln z II C) Yaln z III D) I ve II E) II ve III 5. Bir ABC dik üçgeninde iç te et çemberin yar çap uzunlu u 3 birimdir. Buna göre, iç te et çemberinin merkezinin dik olan köfleye uzakl kaç birimdir? A) 2 3 B) 3 C) 3 2 D) 6 E) Bir ABC nde iç te et çemberinin merkezi K noktas ve AC kenar na te et olan d fl te et çemberinin merkezi P noktas olsun. m(ckp) = 44 oldu una göre, KPC aç s n n ölçüsü kaç derecedir? 6. Kenar uzunluklar 6 birim, 8 birim ve 10 birim olan bir üçgeninde iç te et çemberin merkezi ile çevrel çemberin merkezi aras ndaki uzakl k kaç birimdir? A) 44 B) 46 C) 48 D) 50 E) 54 A) 2 B) 3 C) 2 D) 5 E) 6 3

4 7. Bir ABC üçgeninin iç bölgesinde al nan bir K noktas n n üçgenin köflelerine birlefltirilmesi ile elde edilen üçgensel bölgelerin alanlar ABC üçgeninin kenarlar uzunlukları ile orant l d r. Buna göre, afla dakilerden hangisi her zaman do rudur? A) K noktas (ABC) nin a rl k merkezidir. B) K noktas ABC nin a rl k merkezidir. C) K noktas ABC nin diklik merkezidir. D) K noktas ABC nin çevrel çemberin merkezidir. E) K noktas ABC nin iç te et çemberin merkezidir. 10. Bir çeflitkenar üçgenin iç bölgesinde al nan bir noktadan üçgenin köflelerine çizilen do ru parçalar üçgenin alan n üç efl parçaya ay rmaktad r. Buna göre, bu nokta afla dakilerden hangisidir? A) A rl k merkezi B) Diklik merkezi C) Çevrel çemberinin merkezi D) ç te et çemberinin merkezi E) D fl te et çemberinin merkezi 8. Bir düzlemdeki farklı üç doğru için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A) Üç doğru bir noktada kesişebilir. B) Üç doğru paralel olabilir. C) Üç doğru dört noktada kesişebilir. D) Üç doğru ikişer ikişer farklı noktalarda kesişebilir. E) Üç doğru düzlemi 6 bölgeye ayırabilir. 11. Bir çeflitkenar üçgenin tüm kenarlar na eflit uzakl kta bulunan nokta afla dakilerden hangisidir? A) A rl k merkezi B) Çevrel çemberinin merkezi C) ç te et çemberinin merkezi D) D fl te et çemberinin merkezi E) Diklik merkezi / / / 9. Bir ABC nde m(a) + m(c) = m(b) oldu una göre, afla dakilerden hangisi yanl flt r? A) ABC nin diklik merkezi B noktas d r. B) ABC nin çevrel çemberinin merkezi [AC] n n orta noktas d r. C) K noktas ABC nin iç te et çemberinin merkezi ise m(kbc) = 45 dir. D) G noktas (ABC) nin a rl k merkezi ise AC = 3 BG dir. E) AC 2 + BC 2 = AB 2 dir. 12. I. A rl k merkezi II. Diklik merkezi III. ç te et çemberin merkezi IV. Çevrel çemberin merkezi Yukar dakilerden hangileri daima bir üçgenin iç bölgesindedir? A) Yaln z I B) I ve II C) I ve III D) I, III ve IV E) Yaln z IV 4 CEVAP ANAHTARI 1.E 2.E 3.B 4.C 5.C 6.D 7.E 8.C 9.E 10.A 11.C 12.C

5 YAYINLARI LYS sözel geometri soruları Konu Testi: Bir futbol sahas nda her seferinde 5 birim düz gidip 20 sola dönen bir futbolcu, bafllad noktaya gelinceye kadar kaç birim yol alm fl olur? A) 60 B) 90 C) 100 D) 120 E) Bir ABCD eşkenar dörtgeninde [AC] [BE] = {F}olacak şekilde E [DC] alınıyor. Buna göre, A) AB AF B) EF FB CE CD oran aşağıdakilerden hangisidir? C) DE EC D) DE AC E) 1 2. Köflegen say s 27 olan bir konveks çokgenin çizilebilmesi için en az kaç kenar ve en çok kaç aç verilmelidir? A) 8 kenar, 7 aç B) 6 kenar, 7 aç C) 9 kenar, 10 aç D) 7 kenar, 6 aç E) 7 kenar, 8 aç 5. A (2, 7) ve B(17, 12) nok ta la r ve [AB] üze rin de bir C nok ta s al n yor. AC AB 3 = 5 olduğuna göre, C nok ta s n n ko or di nat la r top la m kaç t r? A) 18 B) 19 C) 20 D) 21 E) Bir kenar nın uzunlu u x birim yüksekli i h birim olan bir eflkenar dörtgenin içinde bulunan bir M noktas n n, tüm kenarlara olan uzakl klar toplam afla dakilerden hangisine daima eflittir? A) x B) h C) 2x D) x + h E) 2h 6. Bir dik üçgenin iç teğet çemberinin merkezinin dik olan köşeye uzaklığı 4 birimdir. Buna göre, bu üçgenin iç teğet çemberinin merkezinin üçgenin diğer köşelerine olan uzaklığı aşağıdakilerden hangisi olabilir? A) 2 B) 5 C) 6 D) 7 E) 10 5

6 7. y x + 7 = 0 ve 3x + y + 6 = 0 doğruları arasında kalan dar açı kaç derecedir? A) 15 B) 30 C) 45 D) 60 E) Bir ABC nde CD = 2 AD olacak şekilde D [AC] ve BE = EC olacak şekilde E [BC] noktaları alınıyor. A(DBE) = 4 br 2 olduğuna göre, A(ABC) kaç br 2 dir? A) 8 B) 10 C) 12 D) 14 E) x y + 3 = 0 doğrusunun P(1, 3) noktasına en yakın noktasının koordinatları nedir? A) ( 1, 3) B) (1, 3) C) (3, 1) 12. Denklemi (4 k 2 )x + (k 2)y + p + 6 = 0 olan doğru x eksenine paralel olduğuna göre, k kaçtır? A) 2 B) 1 C) 0 D) 1 E) 2 D) ( 3 2, 1 2 ) E) (1 2, 7 2 ) 9. Bir karenin kaç tane simetri ekseni vard r? A) 2 B) 3 C) 4 D) 6 E) Çevre uzunluğu 12 birim olan bir üçgensel bölgenin alanı en fazla kaç br 2 dir? A) 4 3 B) 7 C) 4 6 D) 8 E) x.4 y = 1 2 kaçtır? denkleminin belirttiği doğrunun eğimi 14. Bir ayr t n n uzunlu u 6 birim olan bir küpün içine yerlefltirilebilecek en büyük hacimli piramitin hacmi kaç br 3 tür? A) 1 3 B) 1 2 C) 1 D) 2 E) 1 6 A) 32 B) 36 C) 40 D) 48 E) 72 CEVAP ANAHTARI 1.B 2.E 3.E 4.B 5.D 6.E 7.E 8.E 9.C 10.D 11.C 12.E 13.A 14.E

7 YAYINLARI LYS sözel geometri soruları Konu Testi: Bir silindirin içine yerlefltirilebilecek en büyük hacimli üçgen piramitin hacminin, silindirin hacmine oran kaçt r? A) 5 p B) 4 p C) D) 3p 3 E) 4p 4. Aralar nda 12 km mesafe bulunan A ve B noktalar nda birer deniz feneri bulunmaktad r. A daki fener AB do rusu ile 45 lik, B deki fenerde ayn do ru ile 90 lik aç yaparak bir x liman nı ayd nlatmaktad r. Buna gö re, liman n A daki fenere uzakl kaç km dir? A) 6 B) 12 C) 6 2 D) 12 2 E) Afla daki ifadelerden hangisi yanl flt r? 2. Alanı çevresine eşit olan kenarları tamsayılı çevre uzunluğu en küçük dik üçgenin iç teğet çemberinin yarıçap uzunluğu kaç birimdir? A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 E) 5 A) Bir üçgenin kenarlar na eflit uzakl kta olan nokta üçgenin iç te et çemberinin merkezidir. B) Bir üçgenin köflelerine eflit uzakl kta olan nokta üçgenin çevrel çemberinin merkezidir. C) kizkenar üçgende a rl k merkezi, diklik merkezi ve üçgenin bir köflesi do rusald r. D) Diklik merkezi, a rl k merkezi, iç te et çemberinin merkezi, çevrel çemberin merkezinden herhangi ikisi çak fl k olan üçgen eflkenar üçgendir. E) Bir üçgenin çevrel çemberinin merkezi üçgenin bir kenar üzerinde olamaz. 6. I. Dar açılı bir üçgenin diklik merkezi üçgenin iç bölgesindedir. II. Geniş açılı bir üçgenin çevrel çemberinin merkezi üçgenin bir köşesidir. 3. Taban yar çap 9 birim olan yeterince büyük dik silindir fleklindeki kap içinde bir miktar su bulunmaktad r. Silindirin içine yar çap 3 birim olan bir metal küre at ld nda suyun yüksekli i kaç p birim artar? III. Bir üçgenin diklik merkezi, çevrel çemberinin merkezi, iç teğet çemberinin merkezi aynı doğru üzerinde olabilir. Yukarıdaki ifadelerden hangisi ya da hangileri doğrudur? A) B) 1 C) 9 22 D) 2 E) 9 A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve III E) I, II ve III 7

8 7. Bir ABC üçgeninin diklik merkezi A noktas oldu una göre, afla dakilerden hangisi kesinlikle do rudur? A) AB < AC B) AC < AB C) AC = AB D) AC < BC E) AC = 2 BC 11. Bir çeflitkenar üçgenin tüm köflelerine eflit uzakl kta bulunan nokta afla dakilerden hangisidir? A) Diklik merkezi B) Çevrel çemberin merkezi C) A rl k merkezi D) ç te et çemberin merkezi E) D fl te et çemberin merkezi 8. İkinci bölgede eksenlere teğet olan ve merkezi y = 2x + 3 doğrusu üzerinde olan çemberin yarıçap uzunluğu kaç birimdir? A) 5 B) 4 C) 3 D) 2 E) Doğrultman vektörü u = (2, 3) olan ve A( 2, 5) noktasından geçen doğrunun kapalı denklemi nedir? A) 3y 2x + 15 = 0 B) 2y 3x 16 = 0 C) 3y 2x + 14 = 0 D) 2y + 3x 5 = 0 E) 3y + 2x + 15 = 0 9. Bir ABC üçgeninin diklik merkezinin üçgenin kenarlarına göre simetrikleri üçgenin... üzerindedir. Yukarıdaki boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? A) İç teğet çemberi B) Dış teğet çemberi C) Çevrel çemberi D) Ağırlık merkezi E) Diklik merkezi 13. Uzun kenar nın uzunluğu a birim, k sa kenar nın uzunluğu b birim olan bir dikdörtgenin çevresi a b fark n n 4 kat na eflittir. Buna göre, b a oran afla dakilerden hangisidir? A) 3 B) 2 C) 4 5 D) 5 6 E) R 3 te aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A) Kesişen iki doğru bir düzlem belirtir. B) Farklı iki düzlem kesişirse arakesit bir doğrudur. C) Farklı iki noktadan yalnız bir tane doğru geçer. D) Bir düzlem üzerinde sonsuz sayıda doğru vardır. E) Aykırı doğrulara paralel bir düzlem yoktur. 14. t gerçel sayısı değiştikçe P(2t 1, t + 2) noktalar n n düzlemde belirtti i doğrunun eğimi kaçtır? A) 1 2 B) 1 C) 1 2 D) 1 E) 2 8 CEVAP ANAHTARI 1.E 2.B 3.A 4.D 5.E 6.D 7.D 8.E 9.C 10.E 11.B 12.B 13.A 14.C

9 YAYINLARI LYS sözel geometri soruları Konu Testi: Bir eflkenar üçgeninin çevre uzunlu u, alan 81 br 2 olan bir karenin çevre uzunluğuna eflittir. Buna göre, bu eflkenar üçgensel bölgenin alan kaç br 2 dir? A) 9 3 B) 18 3 C) 24 3 D) 36 3 E) Alanı 72 br 2 olan bir dikdörtgenin içine, dikdörtgenin üçer kenarına içten teğet ve birbirine dıştan teğet olan iki eş çember çiziliyor. Buna göre, çemberlerin yarıçapları kaç birimdir? A) 9 B) 8 C) 6 D) 4 E) 3 2. Kenar uzunlukları 6 birim, 8 birim, 10 birim olan bir ABC üçgeninde en büyük dış teğet çemberinin yarıçap uzunluğu kaç birimdir? A) 12 B) 14 C) 16 D) 20 E) ABC ikizkenar dik üçgeninin [BC] hipotenüsü 3x + 4y + 8 = 0 doğrusu üzerinde olup A(1, 1) olduğuna göre, ABC üçgensel bölgesinin alanı kaç birim karedir? A) 9 B) 10 C) 11 D) 12 E) Aşağıdaki çokgenlerden hangisi ile düzgün kaplama yapılamaz? A) Kare B) Eşkenar üçgen C) Düzgün beşgen D) Düzgün altıgen E) Eşkenar dörtgen 6. Bir ABC üçgeninin [BC] kenar üzerinde D, [AC] kenar AB DC üzerinde de E noktalar, BD = CE olacak şekilde al n yor. EDC üçgeninde D aç s n n iç aç ortay [EC] nı F noktas nda kesiyor. AB = AC ve AD = 2 birim oldu una göre, AF uzunlu u kaç birimdir? A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 E) 5 9

10 7. Kenar uzunluklar AB = 6 birim, BC = 7 birim ve CA = 8 birim olan bir ABC üçgeninin A köflesine ait iç aç ortay [BC] n D noktas na kesiyor. 11. Kenar uzunlukları 10 birim, 10 birim, 12 birim olan bir üçgende en kısa açıortayın uzunluğu kaç birimdir? A) 5 B) 6 C) 7 D) 8 E) 9 E [AC] olmak üzere; CE = 2 birim oldu una göre, DE uzunlu u kaç birimdir? A) 7 B) 5 C) 4 D) 3 E) 1 8. Bir dik üçgenin dik kenarlarının hipotenüs üzerindeki izdüşüm uzunlukları 2 birim ve 8 birimdir. Buna göre, bu dik üçgensel bölgenin alanı kaç br 2 dir? A) 15 B) 20 C) 25 D) 30 E) Bir ABC üçgeninde b ve c kenarlar na ait kenarortaylar n uzunlukları V b = 5 birim, V c = 12 birim ve V b ^ V c oldu una göre, V a kaç birimdir? A) 13 B) 3 11 C) 7 D) 2 7 E) 5 9. Hipotenüs uzunluğu 12 birim olan bir dik üçgensel bölgenin alanı en fazla kaç br 2 dir? A) 24 B) 30 C) 36 D) 48 E) Uzayın düzlemsel olmayan en az kaç farklı noktası vardır? A) 2 B) 3 C) 4 D) 5 E) Bir dik üçgenin iç teğet çemberinin hipotenüs üzerinde ayırdığı parçaların uzunlukları 4 birim ve 6 birim olduğuna göre bu dik üçgensel bölgenin alanı kaç br 2 dir? A) 16 B) 18 C) 20 D) 22 E) Kenarortay uzunluklar ndan iki tanesi 9 ve 6 birim olan bir üçgensel bölgenin alan n n en büyük de eri kaç birimkaredir? A) 12 B) 18 C) 27 D) 36 E) CEVAP ANAHTARI 1.D 2.E 3.C 4.E 5.A 6.B 7.D 8.B 9.C 10.E 11.D 12.A 13.C 14.D

11 YAYINLARI LYS sözel geometri soruları Konu Testi: Bir ABC nde h a =12 birimdir. Buna göre, (ABC) nin ağırlık merkezinin [BC] na uzaklığı kaç birimdir? A) 4 B) 5 C) 6 D) 7 E) 8 4. Bir ABC üçgeninin A köşesine ait yükseklik ve kenarortayı A açısını üç eşit parçaya bölmektedir. Buna göre, bu üçgenin en uzun kenarı en kısa kenarının kaç katı olur? A) 2 B) 3 C) 2 D) 2 3 E) 4 2. Çevresi 24 birim olan bir (ABC) nin ağırlık merkezinden üçgenin kenarlarına çizilen paralel doğruların üçgen içinde kalan parçaların uzunlukları toplamı kaç birimdir? 5. Kenarortay uzunlukları V a = 6 br, V b = 8 br, V c = 10 br olan bir ABC üçgensel bölgesinin alanı kaç br 2 dir? A) 24 B) 28 C) 32 D) 40 E) 48 A) 8 B) 12 C) 16 D) 18 E) Kenarortay uzunluklar 12, 18, 24 birim olan bir ABC üçgensel bölgesinin alan kaç birim karedir? A) 180 B) C) 36 5 D) E) Bir üçgenin kenarortay uzunlukları V a = 4 br, V b = 8 br, V c = 4 5br dir. Buna göre, V a ile V c arasındaki açı kaç derecedir? A) 30 B) 45 C) 60 D) 75 E) 90 11

12 7. Dik koordinat sisteminde, 6x 2 xy 2y 2 = 0 denkleminin belirttiği doğruların eğimleri çarpımı kaçtır? A) 4 B) 3 C) 2 D) 1 E) Uzayda aşağıdakilerden hangisi doğrudur? A) Paralel dört doğru en fazla 8 düzlem belirtir. B) Bir doğruya dışındaki bir noktadan sadece bir tane paralel düzlem çizilebilir. C) Dik kesişen iki düzlemden birine dik olan doğru diğerine de diktir. D) Bir doğruyu dik kesen iki farklı doğru paralel olmayabilir. E) Bir düzleme dışındaki bir noktadan bir tane dik düzlem çizilebilir. 8. Bir deltoidin köşegenlerini taşıyan doğrular, 2x 3y + 6 = 0 ve ax + 2y + 1 = 0 olduğuna göre, a kaçtır? A) 1 B) 0 C) 1 D) 2 E) Bir ABC nde m(abc) = m(dac) olacak şekilde D [BC] noktası alınıyor. DC = 2 birim, BD = 6 birim olduğuna göre, AC uzunluğu kaç birimdir? A) 2 2 B) 2 3 C) 4 D) 2 5 E) 6 9. Hipotenüs uzunluğu 12 br olan bir dik üçgensel bölgenin alanı 18 br 2 dir. Buna göre, bu üçgenin açıları aşağıdaki hangi sayılarla orantılıdır? A) 1, 5, 6 B) 2, 3, 4 C) 4, 5, 6 D) 8, 4, 3 E) 4, 9, Yar çap uzunluğu 5 birim olan içi dolu bir küre, merkezinden 3 birim uzakl kta bir düzlemle kesildi inde oluflan kesit alan kaç p birim karedir? A) 9 B) 16 C) 25 D) 36 E) I. ki do ru parças benzerdir. II. ki kare benzerdir. III. ki eflkenar üçgen benzerdir. IV. ki dik üçgen benzerdir. V. ki ikizkenar üçgen benzerdir. VI. ki çeflitkenar üçgen benzerdir. Yukarıdaki önermelerden kaç tanesi daima do rudur? A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 E) 5 12 CEVAP ANAHTARI 1.A 2.C 3.E 4.C 5.C 6.E 7.B 8.E 9.A 10.B 11.D 12.C 13.C

13 YAYINLARI LYS sözel geometri soruları Konu Testi: Bir ABC üçgeninde [BD] kenarortay ve m(abd) = 90 olup AB = 3 birim, AC = 14 birimdir. Buna göre, BC uzunluğu kaç birimdir? A) 8 B) 10 C) 12 D) 13 E) Bir ABC dik üçgeninde [AB] [AC] olup DE] [BC] olacak şekilde D [AC] ve E [BC] noktaları seçiliyor. 2 DE = AB olduğuna göre, A(DEC) oranı kaçtır? A(ABED) A) 2 1 B) 3 1 C) 4 1 D) 5 1 E) Bir ABC nde [DE] // [BC] olacak şekilde D [AB] ve E [AC] noktaları alınıyor. AD. EC = 12 olduğuna göre, AE. BD çarpımı kaça eşittir? A) 2 3 B) 10 C) 12 D) 14 E) Köşegen uzunlukları e, f ve kenar uzunlukları a, b olan bir paralelkenarda aşağıdaki eşitliklerden hangisi çıkarılabilir? A) e 2 + f 2 = 2(a+b) B) e + f = 2(a +b) C) e 2 + f 2 = 2(a 2 + b 2 ) D) e 2 + f 2 = a 2 + b 2 E) e + f = a + b 3. A açısının ölçüsü 90 olan bir ABC dik üçgeninde A köşesinin BC üzerindeki dik izdüşümü H noktası olsun, AB = 3 BH olduğuna göre A(AHC) A(ABH) oranı kaçtır? A) 8 B) 7 C) 6 D) 5 E) 4 6. Çevre uzunlukları oranı 4 3 olan iki üçgenin iç teğet çemberlerinin yarıçaplarının uzunlukları oranı kaçtır? A) 3 2 B) 4 3 C) 5 4 D) E) 7 13

14 7. K noktası bir ABC üçgeninin kenar orta dikmelerinin kesim noktası olup KA + KB + KC = 27 birimdir. Buna göre, bu üçgenin çevrel çemberinin yarıçap uzunluğu kaç birimdir? 11. Ardışık iki köşesinden 46 tane köşegen çizilebilen bir konveks çokgen kaç kenarlıdır? A) 24 B) 25 C) 26 D) 27 E) 28 A) 9 B) 12 C) 15 D) 18 E) Bir ikizkenar dik üçgenin iç teğet çemberinin merkezinin dik olan köşeye uzaklığı 4 birim olduğuna göre, bu dik üçgenin bir dik kenar uzunluğu kaç birimdir? A) B) C) D) E) Bir ABCD dörtgeninde AC = 6 birim, BD = 8 birim, m(acb) = 74, m(dbc) = 76 dir. Buna göre, ABCD dörtgensel bölgesinin alanı kaç br 2 dir? A) 8 B) 10 C) 12 D)14 E) Çevre uzunluğu 24 birim olan bir ABC üçgeninin yükseklikleri toplamının tamsayı değeri en fazla kaç birimdir? A) 23 B) 22 C) 21 D) 20 E) Bir dörtgenin kenar orta noktalarının birleştirilmesi ile aşağıdaki şekillerden hangisi oluşamaz? A) Paralelkenar B) Eşkenar dörtgen C) Dikdörtgen D) Kare E) Yamuk 14. Bir ABCD dörtgeninde E, F, K noktaları dörtgenin üç kenarının orta noktalarıdır. EF = 3 birim, FK = 4 birim, 10. Kenar uzunlukları tamsayı ve çevre uzunluğu 24 birim olan kaç tane ikizkenar üçgen vardır? A) 5 B) 4 C) 3 D) 2 E) 1 EK = 5 birimdir. Buna göre, ABCD dörtgensel bölgesinin alanı kaç br 2 dir? A) 12 B) 16 C) 18 D) 20 E) CEVAP ANAHTARI 1.D 2.C 3.A 4.B 5.C 6.B 7.A 8.E 9.A 10.A 11.C 12.C 13.E 14.E

15 YAYINLARI LYS sözel geometri soruları Konu Testi: Kenar uzunlukları 5 birim ve 6 birim olan bir paralelkenarın bir köşegen uzunulğu 7 birimdir. Buna göre, bu paralelkenarsal bölgenin alanı kaç br 2 dir? A) 6 6 B) 8 6 C) 10 6 D) 12 6 E) Köşegen uzunlukları e ve f olan bir eşkenar dörtgende e + f = 8 ve + = olduğuna göre, bu eşkenar e f dörtgensel bölgenin alanı kaç br 2 dir? A) 6 B) 8 C) 10 D) 12 E) Benzerlik oranı 3 2 olan benzer iki üçgenden birinin alanı 36 br 2 olduğuna göre, diğerinin alanı aşağıdakilerden hangisi olabilir? A) 12 B) 45 C) 64 D) 72 E) Çevresi 24 birim olan bir eşkenar dörtgenin iç bölgesinde alınan bir noktanın eşkenar dörtgeninin kenarlarına uzaklıkları toplamı 6 birimdir. Buna göre, eşkenar dörtgenin açılarından biri aşağıdakilerden hangisi olabilir? A) 15 B) 30 C) 45 D) 60 E) Çevresi 24 birim olan bir eşkenar dörtgenin iç bölgesinde al nan bir noktan n kenarlara uzakl klar toplam 16 birimdir. Buna göre, eşkenar dörtgensel bölgenin alanı kaç birimkaredir? A) 42 B) 44 C) 46 D) 48 E) Çevresi 12 birim ve bir köşegen uzunluğu 4 birim olan bir dikdörtgensel bölgenin alanı kaç br 2 dir? A) 8 B) 10 C) 12 D) 14 E) 16 15

16 7. Köşegenleri dik kesişen bir ikizkenar yamuğun orta taban uzunulğu 6 birimdir. Buna göre, yamuğun yüksekliği kaç birimdir? A) 6 B) 6 2 C) 6 3 D) 12 E) Bir çember yayı üzerinde sırası ile A, B, C, D, E noktaları alınıyor. m(edc) = 120, m(cab) = 50 dir. Buna göre, m(aeb) + m(abe) toplamı kaç de re cedir? A) 55 B) 60 C) 65 D) 70 E) Yan kenar uzunlukları 4 birim ve 5 birim olan bir yamuğun kısa olan üst taban uzunluğu 6 birimdir. Buna göre, yamuğun uzun olan alt taban uzunluğunun tamsayı değeri en fazla kaç birimdir? A) 12 B) 13 C) 14 D) 15 E) Bir ABC nde DE // BC ve AD = 2 DB olacak şekilde D [AB] ve E [AC] noktaları alınıyor. ADE üçgensel bölgesinin alanı 16 br 2 olduğuna göre, DBCE dörtgensel bölgesinin alanı kaç br 2 olur? A) 15 B) 20 C) 25 D) 30 E) AB çaplı yarım çember yayı üzerinde m(bde) = 120 ve m(aed) = 130 olacak şekilde D ve E noktaları alınıyor. Buna göre, m(bae) m(abd) kaç derecedir? A) 25 B) 20 C) 15 D) 10 E) Hipotenüse ait yüksekliği h birim olan bir dik üçgenin dik kenarlarının hipotenüs üzerindeki dik izdüşüm uzunlukları p ve k birim olsun; 14h 2 = p 2 + k 2 olduğuna göre, bu üçgenin bir açısının ölçüsü aşağıdakilerden hangisi olabilir? A) 7,5 B) 15 C) 22,5 D) 30 D) CEVAP ANAHTARI 1.D 2.E 3.D 4.A 5.B 6.B 7.A 8.C 9.D 10.D 11.B 12.B

17 YAYINLARI LYS sözel geometri soruları Konu Testi: Hipotenüs uzunluğu a, dik kenar uzunlukları b ve c olan bir dik üçgensel bölgenin alan hesabı aşağıdakilerden hangisidir? A) C) 2 2 a + b c a + ( b c) 2 E) a. b. c 4 B) D) 2 2 a ( b c) 4 a. b c 4 4. Bir kenar uzunluğu 4 birim olan bir eşkenar üçgenin iç bölgesinde alınan bir noktadan tüm kenarlara paralel doğrular çiziliyor. Bu doğruların üçgen içinde kalan parçalarının uzunlukları toplamı kaç birimdir? A) 4 B) 6 C) 8 D) 12 E) Bir ABC nde AB = AD = 6 birim olacak şekilde [BC] üzerinde D noktası alınıyor. AC = 10 birim olduğuna göre, CD. CB çarpımı kaç br 2 dir? A) 18 B) 24 C) 30 D) 56 E) Bir dik üçgenin dik kenarlarının hipotenüs üzerindeki izdüşümleri 4 birim ve 5 birimdir. Buna göre, bu dik üçgensel bölgenin alanı kaç br 2 dir? A) 9 5 B) 10 5 C) 12 5 D) 16 5 E) ABC bir eşkenar üçgen olsun. [DF] [AB] ve [AC] [DF] = {E} olacak şekilde F [AB], E [AC] ve D BC noktaları seçiliyor. DE = 4 3 birim ve AF = 2 birim olduğuna göre, BD uzunluğu kaç birimdir? A) 12 B) 14 C) 16 D) 18 E) Tepe açısı 30 olan bir ikizkenar üçgenin tabanı üzerinde alınan bir noktanın ikiz olan kenarlara uzaklıkları toplamı 6 birimdir. Buna göre, bu üçgensel bölgenin alanı kaç br 2 dir? A) 18 B) 24 C) 30 D) 32 E) 36 17

18 7. Hipotenüs uzunluğu 4 birim olan bir dik üçgensel bölgenin alanı 2 2 br 2 dir. Buna göre, bu üçgenin açıları hangi sayılarla orantılıdır? A) 4, 6, 3 B) 2, 7, 6 C) 3, 4, 5 D) 2, 3, 5 E) 1, 3, B açısının ölçüsü 90 olan bir ABC üçgeninde a kenarına ait kenarortay uzunluğu (V a ) ve c kenarına ait kenarortay uzunluğu (V c ) ile b kenarı arasında; V + V = 9+ b eşitliği olduğuna göre, b kenarı kaç a c birimdir? A) 5 B) 6 C) 7 D) 8 E) 9 8. Bir ABC eşkenar üçgeninde AD = BE = CF olacak şekilde D [AB], E [BC], F [AC] noktaları alınıyor. AF = 2 birim ve BE = 5 birim olduğuna göre, FE uzunluğu kaç birimdir? A) 4 B) 17 C) 19 D) 2 5 E) Bir üçgensel bölgenin ağırlık merkezinden geçen ve üçgenin tüm kenarlarına paralel olacak şekilde çizilen doğruların üçgen içinde kalan parçalarının uzunlukları toplamı 4 birimdir. Buna göre, bu üçgenin çevre uzunluğu kaç birimdir? A) 6 B) 12 C) 16 D) 20 E) A açısının ölçüsü 90 olan bir dik üçgende m(abc) = 75 ve BC = 12 birimdir. A köşesinin [BC] na göre simetriği A / olduğuna göre, AA / uzunluğu kaç birimdir? A) 12 B) 10 C) 8 D) 6 E) Bir ABC dik üçgeninde [AB] [BC] ve G noktası (ABC) nin ağırlık merkezidir. m(abg) = 60 olduğuna göre, m(acb) kaç derecedir? A) 22,5 B) 30 C) 45 D) 60 E) CEVAP ANAHTARI 1.B 2.E 3.A 4.C 5.A 6.E 7.E 8.C 9.D 10.B 11.A 12.B

19 YAYINLARI LYS sözel geometri soruları Konu Testi: İç teğet çemberinin merkezi K noktası olan bir ABC üçgeninde [KE] // [AC] ve [KD] // [AB] olacak şekilde E, D [BC] noktaları alınıyor. Ç(DEK) = 12 birim olduğuna göre, BC uzunluğu kaç birimdir? A) 8 B) 10 C) 12 D) 18 E) Bir ABC üçgeninde V a, V b, V c kenarortay uzunlukları arasında V + V + V = 24 bağıntısı olduğuna göre, a b c a 2 + b 2 + c 2 toplamı kaçtır? A) 32 B) 36 C) 37 D) 48 E) kenarlı bir çokgeni taban kabul eden prizmanın ayrıtı olan kaç tane doğru parçası vardır? A) 2 B) 8 C) 10 D) 12 E) Kenar uzunlukları 4 er ardışık tamsayı olan bir dik üçgenin en kısa kenarortayının uzunluğu kaç birimdir? A) 8 B) 10 C) 12 D) 14 E) Bir ABD üçgeninde [AD] üzerinde F noktası ve [BD] üzerinde C noktası alınarak [AC] açıortayı ve [BF] kenarortayı çiziliyor. 3. Bir ABC üçgeninde G noktası ağırlık merkezi olsun, [V a ] [V c ] ve BG = 7 birim olduğuna göre, AC uzunluğu kaç birimdir? A) 4 B) 5 C) 6 D) 7 E) 8 [AC] [BF] = {E} ve 3 BE = 2 EF ve AC = 20 birim dir. Buna göre, AE uzunluğu kaç birimdir? A) 17 B) 16 C) 14 D) 13 E) 12 19

20 7. Bir ABC nde AD = DC olacak şekilde D [AC] ve BC = 4 EF olacak şekilde E [BC], F [BC] noktaları alınıyor. A(DEF) = 3 br 2 olduğuna göre, ABC üçgensel bölgesinin alanı kaç br 2 dir? 11. Bir (ABC) nin ağırlık merkezi G olsun, m(gbc) = 30, BG = 6 birim ve BC = 10 birim olduğuna göre, ABG üçgensel bölgesinin alanı kaç birim karedir? A) 15 B) 20 C) 25 D) 30 E) 36 A) 18 B) 24 C) 30 D) 36 E) Bir ABC üçgeninde h a + h c = h b ve a = 8 birim, c = 5 birim olduğuna göre, b kenarı kaç birimdir? 33 A) B) C) D) E) Bir ABC nde [CE] [BD] = {F} olacak şekilde [AB] üzerinde E ve [AC] üzerinde D noktası alınıyor. 3 AE = 2 EB, CD = 2 DA ve EF = 3 birim olduğuna göre, FC uzunluğu kaç birimdir? A) 12 B) 10 C) 4 6 D) 9 E) Hipotenüs uzunluğu 12 birim olan bir dik üçgensel bölgenin alanı aşağıdakilerden hangisi olamaz? A) 12 B) 16 C) 24 D) 36 E) Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? 10. Bir ABC dik üçgeninde AB = BD olacak şekilde [BC] hipotenüsü üzerinde bir D noktası alınıyor. AC = 20 birim ve DC = 10 birim olduğuna göre, A(ADC) kaç birim karedir? A) 60 B) 55 C) 50 D) 45 E) 40 A) İki kenar uzunluğu ve arasındaki açısının ölçüsü bilinen bir üçgensel bölgenin alanı hesaplanabilir. B) Çevre uzunluğu ve iç teğet çemberin yarıçap uzunluğu bilinen bir üçgensel bölgenin alanı hesaplanabilir. C) Çevrel çemberinin yarıçapı uzunluğu bilinen bir ikizkenar dik üçgensel bölgenin alanı hesaplanabilir. D) Kenarortay uzunlukları bilinen bir üçgensel bölgenin alanı hesaplanabilir. E) Yükseklikleri bilinen bir üçgensel bölgenin alanı hesaplanabilir. 20 CEVAP ANAHTARI 1.C 2.E 3.D 4.A 5.B 6.B 7.B 8.E 9.E 10.A 11.A 12.B 13.E

21 YAYINLARI LYS sözel geometri soruları Konu Testi: Bir ABC nin [AC] üzerinde alınan K noktasından [AB] na çizilen paralel doğru [BC] nı D noktasında kesiyor. [BD] üzerinde alınan bir E noktası ile A noktasından geçen AE doğrusu KD doğrusunu M noktasında kesiyor. AB = 8 birim, BC = 18 birim, KD = DM = 4 birim 4. En uzun köşegeninin uzunluğu 8 birim olan düzgün sekizgensel bölgenin alanı kaç birim karedir? A) 20 2 B) 24 2 C) 28 2 D) 30 2 E) 32 2 olduğuna göre, ED uzunluğu kaç birimdir? A) 3 B) 3,5 C) 4 D) 4,5 E) 5 2. Kenar uzunlukları tamsayı ve çevre uzunluğu 18 birim olan kaç tane ikizkenar üçgen çizilebilir? A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 E) 5 5. Bir düzgün altıgenin iç bölgesinde alınan bir noktanın altıgenin kenarlarına uzaklıkları toplamı 9 birim olduğuna göre, düzgün altıgenin bir kenar uzunluğu kaç birimdir? A) 3 B) 2 2 C) 5 D) 2 E) 3 3. Kenar uzunlukları tamsayı olan bir üçgenin bir kenarının uzunluğunun alabileceği değerler kümesi kaç elemanlı olamaz? A) 24 B) 25 C) 33 D) 47 E) Bir ABC üçgeninde m(bac) = 60 ve BC = 3 birimdir. Buna göre, ABC üçgeninin çevrel çemberinin yarıçap uzunluğu kaç birimdir? A) B) C) D) 2 E)

22 7. Aşağıdaki çokgenlerden hangisi 120 lik dönme simetrisine sahiptir? A) Kare B) Eşkenar üçgen C) Düzgün altıgen D) Düzgün sekizgen E) Düzgün onikigen 10. Dik koordinat sisteminde A( 3, 7) noktasının orijin etrafında saatin dönme yönünde 180 döndürülmesi ile elde edilen noktanın 4 birim sağa ve 3 birim yukarı ötelenmişi aşağıdakilerden hangisidir? A) (7, 4) B) ( 7, 4) C) (7, 4) D) ( 7, 4) E) (11, 4) 8. Bir ABC üçgeninde, B köşesinin A köşesine göre simetriği D noktası A köşesinin C köşesine göre simetriği E noktası C köşesinin B köşesine göre simetriği F noktası olduğuna göre, A(ABC) A) 4 1 B) 5 1 A(DEF) C) 6 1 oranı kaçtır? D) 7 1 E) R 3 te aşağıdakilerden hangisi kesinlikle yanlıştır? A) İki noktadan sonsuz tane çember geçer. B) İki noktadan sonsuz tane düzlem geçer. C) İki noktadan yalnız bir tane doğru geçer. D) Bir noktadan sonsuz çoklukta doğru geçer. E) Doğrusal olmayan üç noktadan sonsuz tane çember geçer. 12. Aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? 9. A(8, 5) noktasının orijin etrafında saatin dönme yönünün tersi yönde 90 dönmesi ile elde edilen nokta aşağıdakilerden hangisidir? A) ( 3, 5) B) ( 5, 3) C) ( 3, 5) D) ( 8, 5) E) ( 5, 8) A) Tüm dik üçgenler benzerdir. B) Tüm ikizkenar üçgenler benzerdir. C) Bir açısı aynı olan üçgenler benzerdir. D) İki kenar ve bir açısı aynı olan üçgenler benzerdir. E) İki açısı aynı olan tüm üçgenler benzerdir. 22 CEVAP ANAHTARI 1.A 2.D 3.A 4.E 5.E 6.E 7.B 8.D 9.E 10.C 11.E 12.E

23 YAYINLARI LYS geometri sözel soruları Konu Testi: Aşağıdakilerden hangisi kesinlikle yanlıştır? A) Aynı doğruya paralel olan iki doğru birbirine paraleldir. B) Bir noktadan geçen ve bir doğruya dik olan sonsuz çoklukta düzlem vardır. C) Aynı doğruya dik olan iki düzlem birbirine paraleldir. D) Aykırı doğrular paralel değildir. E) Bir düzlemin kesişen iki doğrusuna kesişme noktasında dik olan doğru bu düzleme diktir. 4. R 3 te aşağıdakilerden hangisi kesinlikle yanlıştır? A) Farklı iki noktadan yalnız bir doğru geçer. B) Doğrusal olmayan üç noktadan yalnız bir düzlem geçer. C) Bir doğruya dışındaki bir noktadan bir tane aykırı doğru çizilebilir. D) Paralel iki doğrudan bir düzlem geçer. E) 3 farklı düzlem uzayı en fazla 8 bölgeye ayırır. 2. Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A) Bir üçgenin diklik merkezi aynı zamanda iç teğet çemberin merkezi olabilir. B) Eşkenar üçgeninin tüm merkezleri aynı noktadır. C) İkizkenar üçgenin diklik merkezi, iç teğet çemberinin merkezi, çevrel çemberin merkezi aynı doğru üzerindedir. D) Bir üçgenin çevrel çemberinin merkezi kenarlardan birinin orta noktası olabilir. E) Bir üçgenin çevrel çemberinin merkezi bir köşe olabilir. 5. R 3 te aşağıdakilerden hangisi kesinlikle yanlıştır? A) Bir doğru bir düzleme dikse bu doğruyu içine alan her düzlem, bu düzleme diktir. B) Bir doğru ile düzlemin bir ortak noktası varsa doğru düzlemin içindedir. C) Her düzlemin doğrusal olmayan en az üç noktası vardır. D) Bir doğru, kesişen iki düzlemin arakesit doğrusuna paralel ise düzlemlere de paraleldir. E) Uzayın düzlemsel olmayan en az dört noktası vardır. 3. I. Paralel düzlemler arasında kalan paralel doğru parçaları eşit uzunluktadır. II. Farklı üç nokta her zaman bir düzlem üzerindedir. III. Uzayda farklı iki doğru düzlemseldir. Yukarıdaki önermelerden hangisi ya da hangileri doğrudur? A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve III E) I ve II 6. Ölçek açısı 45 olan iki düzlemden birisini K noktasında dik kesen bir l doğrusu diğer düzlemi L noktasında kesmektedir. Buna göre, K nın ve L nin ara kesit doğrusuna olan uzaklıkları oranı kaçtır? A) 2 B) 3 C) 2 2 D) 2 3 E) 4 23

24 7. Merkezi M( 4, 1) olan ve x = 2 doğrusuna teğet olan çemberin denklemi aşağıdakilerden hangisidir? A) (x + 4) 2 + (y 1) 2 = 4 B) (x + 4) 2 + (y 1) 2 = 9 C) (x + 4) 2 + (y 1) 2 = 16 D) (x 4) 2 + (y 1) 2 = 36 E) (x + 4) 2 + (y + 1) 2 = Denklemi (x 4) 2 + (y 5) 2 = 21 olan çemberin A(2, 3) noktasına göre simetriği aşağıdakilerden hangisidir? A) x 2 + (y + 5) 2 = 21 B) x 2 + (y 1) 2 = 21 C) (x + 4) 2 + y 2 = 17 D) (x 4) 2 + y 2 = 21 E) x 2 + y 2 = x 2 6x + y 2 = 7 denklemi ile verilen çemberin çapının uzunluğu aşağıdakilerden hangisine eşittir? A) 12 B) 10 C) 8 D) 6 E) Denklemi (x + 1) 2 + (y 9) 2 = 2 olan çemberin y = x + 1 doğrusuna göre simetriğinin denklemi aşağıdakilerden hangisidir? A) (x 2) 2 + (y + 3) 2 = 1 B) (x 2) 2 + (y + 4) 2 = 2 C) (x + 2) 2 + (y + 3) 2 = 2 D) (x 8) 2 + y 2 = 2 E) x 2 + (y + 5) 2 = 2 9. Merkezi M( 2, 3) olan ve y = 2x 3 doğrusuna teğet olan çemberin denklemi aşağıdakilerden hangisidir? A) (x 2) 2 + (y 3) 2 = 25 B) (x + 2) 2 + (y + 3) 2 = 20 C) (x + 2) 2 + (y 3) 2 = 25 D) (x + 2) 2 + (y 3) 2 = 20 E) (x + 3) 2 + (y + 3) 2 = x + 4y = 12 doğrusuna ve 1. bölgede eksenlere teğet olan çemberlerin merkezlerinin apsisleri toplamı kaçtır? A) 8 B) 7 C) 6 D) 5 E) A(2, 4) noktasının y = mx doğrularına göre simetriklerinin geometrik yer denklemi aşağıdakilerden hangisidir? 10. x 2 + y 2 8y = 9 denklemi ile verilen çemberin merkezinin koordinatları aşağıdakilerden hangidir? A) (0, 4) B) (0, 8) C) (0, 8) D) (0, 4) E) (0, 0) A) x 2 + y 2 20 = 0 B) x 2 + y 2 + x 12 = 0 C) x 2 + y 2 8y 12 = 0 D) x 2 + y 2 x 2y 2 = 0 E) x 2 + y 2 2y 24 = 0 24 CEVAP ANAHTARI 1.B 2.E 3.A 4.C 5.B 6.A 7.A 8.C 9.C 10.D 11.B 12.D 13.B 14.A

25 YAYINLARI LYS geometri sözel soruları Konu Testi: R 3 te aşağıdakilerden hangisi kesinlikle yanlıştır? A) Düzlemin dışındaki bir noktadan düzleme dik olan yalnız bir tane doğru çizilebilir. B) Bir doğrunun bir düzleme dik izdüşümü nokta olabilir. C) İki düzlemin yalnız bir ortak noktası olabilir. D) Üç düzlem bir doğru boyunca kesişebilir. E) İki düzlem birbirine dik ise bu düzlemler üzerindeki doğrularda birbirine dik olabilir. 4. Koordinat doğrusu üzerinde, A(m) ve B(n) noktaları veriliyor. A ve B noktalarının belirttiği vektör birim vektör olup, m + n = 13 olduğuna göre, m nin alabileceği değerler kümesi nedir? A) {6, 7} B) {5, 8} C) {3, 10} D) {2, 11} E) {1, 12} 2. R 3 te aşağıdakilerden hangisi kesinlikle yanlıştır? A) Bir doğrudan ve üzerinde olmayan bir noktadan yalnız bir düzlem geçer. B) Dik kesişen iki doğruyu içine alan sonsuz tane düzlem vardır. C) Kesişen iki doğrudan bir düzlem geçer. D) Paralel iki doğrudan bir düzlem geçer. E) İki farklı düzlem uzayı en fazla 4 bölgeye ayırır. 5. Bir sinema salonunun oturma düzeni koordinat sistemine uyarland nda Ali'nin oturduğu yer A(3, 4) olup, Ali'nin 2 birim sağından 3 birim yukarıya gidildiğinde Veli'nin yerine ulaşılmaktadır. Buna göre, Veli'nin oturduğu yerin koordinatları nedir? A) (5, 7) B) (4, 7) C) (3, 7) D) (3, 5) E) (2, 5) 3. R 2 de aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A) Üç doğru düzlemi 7 bölgeye ayırabilir. B) Dört doğru üç noktada kesişebilir. C) Farklı üç noktadan bir doğru geçebilir. D) Bir doğruya dışındaki bir noktadan iki tane dikme inilebilir. E) İki doğrunun birden fazla ortak noktası varsa doğrular çakışıktır. 6. Uzayın düzlemsel olmayan en az kaç farklı noktası vardır? A) 2 B) 3 C) 4 D) 5 E) 6 25

26 7. Aşağıdaki ifadelerden hangisi her zaman do ru de ildir? A) Tüm iç açıları eşit olan çokgen düzgün çokgen olmayabilir. B) Tüm kenarları eşit olan beşgen düzgün beşgendir. C) Tüm kenarları eşit olan dörtgen düzgün olmayabilir. D) Düzgün altıgenin bir iç açısı 120 dir. E) Düzgün beşgenin ardışık iki köşegeni arasında kalan açısı 36 dir. 10. m ve n için, m n = 4 birim = 2 birim Gm, nh= 5 olduğu biliniyor. Buna göre, m+ n kaç birimdir? A) 10 B) 9 C) 2 2 D) 7 E) 5 8. Bir w vektörü, k R ile çarpıldığında elde edilen yeni vektör için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A) 0 < k < 1 ise uzunluğu küçülür, yönü değişmez. B) 0 < k < 1 ise uzunluğu küçülür, doğrultusu değişmez. C) 1 < k < 0 ise uzunluğu küçülür, yönü değişmez. D) k > 1 ise uzunluğu büyür, doğrultusu değişmez. E) k = 1 ise uzunluğu değişmez, yönü değişir. 11. a = (1, 3) ve b = (7, 7) arasında kalan açının ölçüsü kaç dercedir? A) 15 B) 22,5 C) 30 D) 45 E) A = (2, 4) nün y = 3x doğrusu üzerindeki dik izdü- 9. Düzlemde 3 ü doğrusal olan 6 farklı noktadan en fazla kaç farklı doğru geçer? şüm uzunluğu kaç birimdir? A) 12 B) 13 C) 14 D) 15 E) 16 A) 3 10 B) 5 10 C) 8 10 D) E) CEVAP ANAHTARI 1.C 2.B 3.D 4.A 5.A 6.C 7.B 8.C 9.B 10.A 11.A 12.E

27 YAYINLARI LYS geometri sözel soruları Konu Testi: ax + by + c = 0 kapalı denklemi ile verilen doğru için aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A) a = 0 ise doğru x eksenine paraleldir. B) b = 0 ise doğru y eksenine paraleldir. C) c = 0 ise doğru orijinden geçer. " D) Bu doğrunun bir doğrultman vektörü v = ( b, a) E) Bu doğrunun eğimi b a dir. 4. "Bir üçgenin çizilebilmesi için üç temel elemana ihtiyaç vardır ve bunlardan en az biri kenardır." Buna göre, bir konveks beşgenin çizilebilmesi için kaç tane temel elemana ihtiyaç vardır? A) 7 B) 8 C) 9 D) 10 E) x + 3y 17 = 0 doğrusunun doğrultman vektörlerinden birisi aşağıdakilerden hangisidir? A) (3, 2) B) (3, 2) C) ( 3, 2) D) (3, 17) E) (2, 17) 5. Bir ABC üçgeninin çevrel çemberinin çapının uzunluğu 10 birim ve BC = 3 birim olduğuna göre, A açısının sinüsü kaçtır? A) 10 1 B) 9 2 C) 10 3 D) 3 1 E) n kenarlı bir konveks çokgen için, I. İç açıların ölçüleri toplamı (n 2).180 II. Dış açıların ölçüleri toplamı 360 III. Bir köşesinden (n 3) tane köşegen geçer. IV. Çizilebilmesi için (2n 3) tane eleman gereklidir. V. En fazla dört dış açısı geniş açı olabilir. ifadelerinden kaç tanesi doğrudur? A) 5 B) 4 C) 3 D) 2 E) 1 6. Bir ABC üçgeninde, h a = 4 birim v a = 9 birim olduğuna göre, n A uzunluğunun kaç tamsayı değeri vardır? h a : [BC] kenarına ait yükseklik v a : [BC] kenarına ait kenarortay n A : [BC] kenarına ait açıortay A) 8 B) 7 C) 6 D) 5 E) 4 27

28 7. Düzlemde A(2, 6) noktasının, v = ( 5, 4) doğrultusunda ötelenmişi olan noktanın koordinatları aşağıdakilerden hangisidir? A) ( 3, 2) B) ( 10, 24) C) (10, 24) D) (3, 2) E) ( 4, 6) 11. Bir ABC dik üçgeninde m(bac) = 90 ve BD = DC olacak şekilde D [BC] noktası alınıyor. m(bad) = 40 olduğuna göre, ACB açısının ölçüsü kaç derecedir? A) 40 B) 45 C) 50 D) 55 E) A( 3, 4) noktasının B(3, 4) noktası etrafında 90 döndürülmesi ile elde edilen nokta A ı olduğuna göre, AA ı uzunluğu kaç birimdir? A) 8 3 B) 10 2 C) 20 D) 10 5 E) ABC nin iki kenar uzunlu u AB = 5 birim, BC = 7 birim dir. Buna göre, kenar uzunlukları tamsay olan kaç tane ABC üçgeni çizilebilir? A) 3 B) 5 C) 9 D) 11 E) Bir dik üçgensel bölgenin ağırlık merkezinin hipotenüsün orta noktasına uzaklığı 5 birimdir. Bu dik üçgenin hipotenüs uzunluğu kaç birimdir? A) 10 B) 15 C) 20 D) 25 E) x 2 + y 2 2x + 6y + 7 = 0 x 2 + y 2 + ax + by + 9 = Çevresi 12 birim olan bir ABC üçgensel bölgesinin alan n n en büyük de eri kaç birim karedir? A) 2 3 B) 3 3 C) 4 3 D) 5 3 E) 6 3 çemberlerinin kuvvet ekseni olmadığına göre, a + b toplamı kaçtır? A) 2 B) 3 C) 4 D) 6 E) CEVAP ANAHTARI 1.E 2.A 3.B 4.A 5.C 6.E 7.A 8.B 9.E 10.C 11.C 12.C 13.C

29 YAYINLARI LYS geometri sözel soruları Konu Testi: Bir ABCD eşkenar dörtgeninde köşegenlerin kesim noktası K olsun, [KA] ve [KB] nın [AB] üzerindeki izdüşümleri 2 ve 8 birim olduğuna göre, A(ABCD) kaç br 2 dir? A) 50 B) 60 C) 70 D) 80 E) A(3, 2) noktasının y = x 6 doğrusuna göre simetriği aşağıdakilerden hangisidir? A) (4, 3) B) (5, 3) C) (3, 4) D) ( 4, 3) E) ( 4, 3) 2. 2x + 3y 6 = 0 doğrusu ile ilgili aşağıdaki ifadelerden kaç tanesi doğrudur? 2 I. Eğimi tür. 3 " II. Bir doğrultman vektörü d = ( 3, 2) dir. " III. Bir normal vektörü N = ( 2, 3) tür. 5. Bir çemberin dışındaki bir noktadan geçen ve çembere dıştan teğet olan çemberlerin merkezlerinin geometrik yer denklemi nedir? A) Elips B) Hiperbol C) Parabol D) Çember E) Paralel iki doğru IV. x eksenini A(3, 0) noktasından keser. V. Eksenlerle oluşturduğu üçgenin alanı 3 br 2 dir. A) 5 B) 4 C) 3 D) 2 E) 1 3. Homoteti Öteleme Yansıma Dönme Ötelemeli yansıma Yukarıdaki dönüşümlerden kaç tanesi daima uzunlukları korur? A) 5 B) 4 C) 3 D) 2 E) 1 6. Bir çemberin iç bölgesinde merkezden farklı bir noktadan geçen ve çembere içten teğet olan çemberlerin merkezlerinin geometrik yer denklemi aşağıdakilerden hangisidir? A) Elips B) Hiperbol C) Paralel D) Çember E) Hiçbiri 29

30 7. Odak noktaları F(4, 6) ve doğrultmanı x = 2 doğrusu olan bir koniğin tepe noktası aşağıdakilerden hangisi olabilir? A) (2, 3) B) (3, 6) C) ( 1, 7) D) (7, 1) E) (6, 3) 10. Bir ABC üçgeninde [AC] kenarına çizilen paralel bir doğru diğer iki kenarı D ve E noktalarında kesiyor. [DE] doğru parçası [AC] na paralel olacak şekilde hareket ettiriliyor. [DE] doğru parçasının orta noktalarının geometrik yeri aşağıdakilerden hangisi olur? A) B açısının iç açıortayı B) [AC] kenarının orta dikmesi C) [AC] kenarına ait yükseklik D) Çevrel çemberin B den geçen çapı E) [AC] kenarına ait kenarortay 8. Ayrıt uzunlukları (3k 2) birim, (k + 4) birim, (6 k) birim olan bir kare prizmanın hacminin alabileceği değerler toplamı kaçtır? A) 268 B) 264 C) 260 D) 256 E) Bir ABC üçgeni ve bu üçgenin bir kenarı üzerine yansıtılması ile elde edilen şekil, I. Kare II. Eşkenar dörtgen III. Deltoid ifadelerinden hangisi olabilir? A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve II E) I, II ve III 9. Bir ABC üçgeninde kenar orta dikmelerin kesim noktasının üçgenin bir köşesine uzaklığı 6 birimdir. Buna göre, bu üçgenin çevrel çemberinin yarıçap uzunluğu kaç birimdir? A) 2 B) 2 2 C) 2 3 D) 3 E) Bir düzgün beşgenin iç teğet çemberinin yarıçap uzunluğunun çevrel çeberin yarıçap uzunluğuna oranı aşağıdakilerden hangisidir? A) sin18 B) sin27 C) sin36 D) sin54 E) sin72 30 CEVAP ANAHTARI 1.D 2.B 3.B 4.A 5.B 6.A 7.B 8.A 9.E 10.E 11.E 12.D

31 YAYINLARI LYS geometri sözel soruları Konu Testi: Bir ABC üçgeninde m(abc) = a, AB = cota ve AC = 2cosa olduğuna göre, ACB açısının ölçüsü kaç derecedir? A) 15 B) 22,5 C) 30 D) 45 E) 67,5 4. Bir üçgenin her kenarı, her iki ucundan kendi uzunluğunun yarısı kadar uzatılarak elde edilen altıgenin alanı üçgenin alanının kaç katı olur? A) 11 2 B) 13 4 C) 15 8 D) 16 7 E) Çeşitkenar bir ABC üçgeninde B merkezli, r yarıçaplı çember ile C merkezli R yarıçaplı çember K ve L noktalarına kesişiyor. Buna göre, aşağıdakilerden hangisi KL doğrusu üzerindedir? A) İç teğet çemberin merkezi B) Ağırlık merkezi C) Çevrel çemberin merkezi D) Diklik merkezi E) Dış teğet çemberin merkezi 5. Analitik düzlemde, odak noktası F( 7, 3) doğrultmanı ile eksenin kesim noktası D( 2, 3) olan koniğin dış merkezliği e = 3 2 tür. Buna göre, bu koniğin tepe noktalarından birisi aşağıdakilerden hangisidir? A) ( 4, 3) B) ( 6, 2) C) ( 5, 3) D) (9, 4) E) (7, 5) 3. Bir ABCD dikdörtgeninde A ve C köşelerinden BD köşegenine çizilen dikme ayakları BD töşegenini eşit parçaya ayırmaktadır. Buna göre, dikdörtgenin uzun kenarı kısa kenarının kaç katıdır? A) 1 B) 2 C) 3 D) 2 E) y + 4x 26 = 0 doğrusu üzerindeki A(2, 5) noktasına 10 birim uzaklığında olup yine bu doğru üzerinde bulunan noktaların apsisleri farkı kaçtır? A) 8 B) 10 C) 12 D) 14 E) 16 31

32 7. ax + by + c = 0 doğrusunun doğrultman vektörünün bileşenleri oranı aşağıdakilerden hangisine eşit olabilir? A) c a B) c b C) c a D) b a E) a c 11. Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A) Bir doğrunun normal vektörü doğruya diktir. B) Bir doğrunun sonsuz çoklukta normal vektörü vardır. C) İki noktası bilinen bir doğrunun normal vektörü bulunabilir. D) Bir doğrunun normal vektörü doğrultman vektörüne diktir. E) Normal vektörü bilinen bir doğrunun eğim açısı hesaplanamaz. 8. Orijinden geçen ve bir normal vektörü N = (1, 2) olan doğru üzerindeki bir nokta A(3, n) olduğuna göre, n kaçtır? A) 2 1 B) 2 3 C) 2 D) 3 E) Vektörel denklemi, (x, y) = (3, 5) + k(4, 6) olan doğru üzerinde bir u ve vektörel denklemi, (x, y) = ( 2, 7) + k(3, 2) olan doğru üzerinde bir v alınıyor. Buna göre, Gu, v H iç çarpımının sonucu kaçtır? 9. Bir ABCDE... çokgeninde, 2 GAB, BC H= 3. AB. BC A) 41 B) 32 C) 28 D) 13 E) 0 olduğuna göre, bu çokgen kaç kenarlıdır? A) 9 B) 10 C) 11 D) 12 E) Bir ABC nde, D [BC], E [AC] olmak üzere, 10. Bir ABCDE düzgün beşgeninde BD = 6 birim olduğuna göre, GAC,DA H skaler çarpımının sonucu aşağıdakilerden hangisidir? A) 36cos44 B) 18cos36 C) 18cos54 D) 36cos36 E) 18cos72 m(bad) = 65, m(dac) = 10 m(abe) = 30, m(ebc) = 20 olduğuna göre, DEC açısının ölçüsü kaç derecedir? A) 10 B) 15 C) 20 D) 25 E) CEVAP ANAHTARI 1.C 2.D 3.B 4.A 5.C 6.C 7.D 8.B 9.D 10.D 11.E 12.E 13.D

TEST: 6. Verilenlere göre EF =? A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 E) 5 A) 7 B) 8 C) 10 D) 11 E) 12. x eksenini 5 te, y eksenini 7 de kesen doğrunun denklemi

TEST: 6. Verilenlere göre EF =? A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 E) 5 A) 7 B) 8 C) 10 D) 11 E) 12. x eksenini 5 te, y eksenini 7 de kesen doğrunun denklemi TEST: 6 5. 1. Verilenlere göre EF =? A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 E) 5 A) 7 B) 8 C) 10 D) 11 E) 12 2. 6. x eksenini 5 te, y eksenini 7 de kesen doğrunun denklemi aşağıdakilerden hangisidir? A) 7x+5y=35 B) 7x-5y=35

Detaylı

TEST: 1. Şekilde verilenlere göre x kaç derecedir? Şekilde verilenlere göre x kaç derecedir? A) 100 B) 110 C) 120 D) 130 E) 140

TEST: 1. Şekilde verilenlere göre x kaç derecedir? Şekilde verilenlere göre x kaç derecedir? A) 100 B) 110 C) 120 D) 130 E) 140 TEST: 1 1. 4. A) 20 B) 30 C) 40 D) 50 E) 60 A) 100 B) 110 C) 120 D) 130 E) 140 2. 5. A) 100 B) 110 C) 120 D) 130 E) 140 A) 96 B) 112 C) 121 D) 128 E) 134 3. 6. A) 40 B) 50 C) 60 D) 70 E) 80 A) 40 B) 50

Detaylı

GEOMETRİ TESTİ LYS 1 / GEOMETRİ. ABC bir eşkenar üçgen. G, ABC üçgeninin ağırlık AB = 3 CD

GEOMETRİ TESTİ LYS 1 / GEOMETRİ. ABC bir eşkenar üçgen. G, ABC üçgeninin ağırlık AB = 3 CD LYS 1 / OMTRİ OMTRİ TSTİ 1. u testte 0 soru vardır. 2. u testin cevaplanması için tavsiye olunan süre 60 dakikadır. 1.. bir eşkenar üçgen 1 4 2 5, üçgeninin ağırlık merkezi = x irim karelere bölünmüş düzlemde

Detaylı

LYS 2016 GEOMETRİ ÇÖZÜMLERİ

LYS 2016 GEOMETRİ ÇÖZÜMLERİ LYS 016 GEOMETRİ ÇÖZÜMLERİ Dikdörtgenin içinde köşegeni çizerek alanı iki eşit parçaya ayırabiliriz. 7 / 36 BED üçgeni ile DEC üçgeninin alanlarının oranı, tabanları arasındaki orana eşittir. Buna göre;

Detaylı

BASIN KİTAPÇIĞI ÖSYM

BASIN KİTAPÇIĞI ÖSYM BASIN KİTAPÇIĞI 00000000 AÇIKLAMA 1. Bu kitapç kta Lisans Yerle tirme S nav -1 Geometri Testi bulunmaktad r. 2. Bu test için verilen toplam cevaplama süresi 45 dakikadır. 3. Bu kitapç ktaki testlerde yer

Detaylı

T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi

T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-1 GEOMETRİ TESTİ 19 HAZİRAN 2016 PAZAR Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının

Detaylı

7. ÜNİTE DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR

7. ÜNİTE DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 7. ÜNİTE DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR KONULAR 1. DOĞRUDA AÇILAR 2. Açı 3. Açının Düzlemde Ayırdığı Bölgeler 4. Açı Ölçü Birimleri 5. Ölçülerine Göre Açılar 6. Açıortay 7. Tümler Açı 8. Bütünler Açı 9. Ters

Detaylı

Sivas Fen Lisesi Ortaokul 2. Matematik Olimpiyatı Sınavı A A) 55 B) 50 C) 45 D) 40 E) 35

Sivas Fen Lisesi Ortaokul 2. Matematik Olimpiyatı Sınavı A A) 55 B) 50 C) 45 D) 40 E) 35 Sivas Fen Lisesi Ortaokul 2. Matematik Olimpiyatı Sınavı A 1. ABC üçgeninde BF BD, EC CD olacak şekilde AC kenarı üzerinde E noktası, o BC m(ba C) 70 ise m(fd E) kaç derecedir? AB kenarı üzerinde F noktası,

Detaylı

VI. OLİMPİYAT SINAVI SORULAR

VI. OLİMPİYAT SINAVI SORULAR SORULAR 1. N sayısı 1998 basamaklı ve tüm basamakları 1 olan bir doğal sayıdır. Buna göre N sayısının virgülden sonraki 1000. basamağı kaçtır? A)0 B)1 C)3 D)6 E) Hiçbiri. n Z olmak üzere, n sayısı n sayısına

Detaylı

Lisans Yerleştirme Sınavı 1 (Lys 1) / 19 Haziran 2010. Geometri Soruları ve Çözümleri. ABC bir üçgen CA = CD. m(acd) = m(dcb) m(bac) = 80.

Lisans Yerleştirme Sınavı 1 (Lys 1) / 19 Haziran 2010. Geometri Soruları ve Çözümleri. ABC bir üçgen CA = CD. m(acd) = m(dcb) m(bac) = 80. Lisans Yerleştirme Sınavı (Lys ) / 9 Haziran 00 Geometri Soruları ve Çözümleri. ABC bir üçgen CA = CD m(acd) = m(dcb) m(bac) = 80 m(abc) = x Yukarıdaki verilere göre x kaç derecedir? A) 40 B) 45 C) 50

Detaylı

çemberi ile O Çemberlerin birbirine göre durumlarını inceleyelim. İlk durumda alalım. olduğu takdirde O2K1

çemberi ile O Çemberlerin birbirine göre durumlarını inceleyelim. İlk durumda alalım. olduğu takdirde O2K1 . merkezli R yarıçaplı Ç çemberi ile merkezli R yarıçaplı ve noktasından geçen Ç çemberi veriliyor. Ç üzerinde, T Ç K T Ç, ve K K T K olacak şekilde bir T noktası alınıyor. Buna göre, uzunluklarından birinin

Detaylı

MAT 103 ANALİTİK GEOMETRİ I FİNAL ÇALIŞMA SORULARI

MAT 103 ANALİTİK GEOMETRİ I FİNAL ÇALIŞMA SORULARI MAT 103 ANALİTİK GEOMETRİ I FİNAL ÇALIŞMA SORULARI SORU 1. Köşeleri (1,4) (3,0) (7,2) noktaları olan ABC üçgeninin bir ikizkenar dik üçgen (İpucu:, ve vektörlerinden yararlanın) SORU 2. Bir ABC üçgeninin

Detaylı

9. SINIF Geometri TEMEL GEOMETRİK KAVRAMLAR

9. SINIF Geometri TEMEL GEOMETRİK KAVRAMLAR TEMEL GEOMETRİK KAVRAMLAR 9. SINIF Geometri Amaç-1: Nokta, Doğru, Düzlem, Işın ve Uzayı Kavrayabilme. 1. Nokta, doğru, düzlem ve uzay kavramlarım açıklama. 2. Farklı iki noktadan geçen doğru sayışım söyleme

Detaylı

Lisans Yerleştirme Sınavı 1 (Lys 1) / 18 Haziran Geometri Soruları ve Çözümleri

Lisans Yerleştirme Sınavı 1 (Lys 1) / 18 Haziran Geometri Soruları ve Çözümleri Lisans Yerleştirme Sınavı (Lys ) / 8 Haziran 0 Geometri Soruları ve Çözümleri. Bir ikizkenar üçgenin eş kenarlarının her birinin uzunluğu 0 cm ve üçüncü kenarının uzunluğu 4 cm olduğuna göre, alanı kaç

Detaylı

ÖZEL EGE LİSESİ EGE BÖLGESİ OKULLAR ARASI 17. MATEMATİK YARIŞMASI 10. SINIF TEST SORULARI A) 80 B) 84 C) 88 D) 102 E) 106

ÖZEL EGE LİSESİ EGE BÖLGESİ OKULLAR ARASI 17. MATEMATİK YARIŞMASI 10. SINIF TEST SORULARI A) 80 B) 84 C) 88 D) 102 E) 106 1. n bir doğal sayı olmak üzere, n! sayısının sondan k basamağı 0 dır. Buna göre, k tamsayısı aşağıdakilerden hangisi olamaz? 3. (x+y+z+t ) 6 ifadesinin açılımında kaç terim vardır? A) 80 B) 84 C) 88 D)

Detaylı

2. Matematiksel kavramları organize bir şekilde sunarak, bu kavramları içselleştirmenizi sağlayacak pedagojik bir alt yapı ile yazılmıştır.

2. Matematiksel kavramları organize bir şekilde sunarak, bu kavramları içselleştirmenizi sağlayacak pedagojik bir alt yapı ile yazılmıştır. Sevgili Öğrenciler, Matematik ilköğretimden üniversiteye kadar çoğu öğrencinin korkulu rüyası olmuştur. Buna karşılık, istediğiniz üniversitede okuyabilmeniz büyük ölçüde YGS ve LYS sınavlarında matematik

Detaylı

Öğrenci Seçme Sınavı (Öss) / 18 Haziran Matematik II Soruları ve Çözümleri. = 1 olur.

Öğrenci Seçme Sınavı (Öss) / 18 Haziran Matematik II Soruları ve Çözümleri. = 1 olur. Öğrenci Seçme Sınavı (Öss) / 8 Haziran 6 Matematik II Soruları ve Çözümleri x, x. f(x) x ise fonksiyonu için,, x olduğuna göre, a b kaçtır? lim + x f ( x) a ve lim x f ( x) b A) B) C) D) E) Çözüm x x için

Detaylı

UZAYDA VEKTÖRLER ve DOĞRU DÜZLEM

UZAYDA VEKTÖRLER ve DOĞRU DÜZLEM UD VEKTÖRLER ve DĞRU DÜLEM. ir küpün ayrıtlarını taşıyan doğrular kaç farklı doğrultu oluşturur? ) ) ) D) 7 E) 8. ir düzgün altıgenin en uzun köşegeni ile aynı doğrultuda kaç farklı kenar vardır?. şağıdaki

Detaylı

ÜÇGENLER ÜNİTE 4. ÜNİTE 4. ÜNİTE 4. ÜNİTE 4. ÜNİT

ÜÇGENLER ÜNİTE 4. ÜNİTE 4. ÜNİTE 4. ÜNİTE 4. ÜNİT ÜÇGNLR ÜNİT. ÜNİT. ÜNİT. ÜNİT. ÜNİT ÜÇGNLRİN ŞLİĞİ Üçgende çılar 1. Kazanım : ir üçgenin iç açılarının ölçüleri toplamının 180, dış açılarının ölçüleri toplamının 0 olduğunu gösterir. İki Üçgenin şliği.

Detaylı

Öğrenci Seçme Sınavı (Öss) / 6 Nisan Matematik Soruları ve Çözümleri E) 6 = 4

Öğrenci Seçme Sınavı (Öss) / 6 Nisan Matematik Soruları ve Çözümleri E) 6 = 4 Öğrenci Seçme Sınavı (Öss) / 6 Nisan 997 Matematik Soruları ve Çözümleri. 4 ( ) + ( ) 4.( ) işleminin sonucu kaçtır? A) B) 8 C) D) 6 4 E) 6 Çözüm 4 ( ) + ( ) 4.( ) 4+ 4.( ) 4. 40. 80 8 işleminin sonucu

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Ön Söz...2. Noktanın Analitik İncelenmesi...3. Doğrunun Analitiği Analitik Düzlemde Simetri...25

İÇİNDEKİLER. Ön Söz...2. Noktanın Analitik İncelenmesi...3. Doğrunun Analitiği Analitik Düzlemde Simetri...25 İÇİNDEKİLER Ön Söz...2 Noktanın Analitik İncelenmesi...3 Doğrunun Analitiği...11 Analitik Düzlemde Simetri...25 Analitik Sistemde Eşitsizlikler...34 Çemberin Analitik İncelenmesi...40 Elips...58 Hiperbol...70

Detaylı

Öğrenci Seçme Sınavı (Öss) / 18 Nisan Matematik Soruları ve Çözümleri

Öğrenci Seçme Sınavı (Öss) / 18 Nisan Matematik Soruları ve Çözümleri Öğrenci Seçme Sınavı (Öss) / 8 Nisan 99 Matematik Soruları ve Çözümleri. Bir sayının inin fazlası, aynı sayıya eşittir. Bu sayı kaçtır? A) B) 0 C) D) 0 E) Çözüm Sayı olsun.. + +. Bir sınıftaki toplam öğrenci

Detaylı

1986 ÖYS. 1. Aşağıdaki ABC üçgeninde. BD kaç cm dir? C) 3 A) 11 B) 10 C) 3 D) 8 E) 7 E) 2

1986 ÖYS. 1. Aşağıdaki ABC üçgeninde. BD kaç cm dir? C) 3 A) 11 B) 10 C) 3 D) 8 E) 7 E) 2 8 ÖYS. Aşağıdaki ABC üçgeninde. BD kaç cm dir? 8 7. Aşağıdaki şekilde ABCD bir yamuk ve AECD bir paralel kenardır.. Aşağıdaki şekilde EAB ve FBC eşkenar üçgendir. AECD nin alanı 8 cm Buna göre CEB üçgeninin

Detaylı

ÜN TE II ÇOKGENSEL BÖLGELER N ALANLARI

ÜN TE II ÇOKGENSEL BÖLGELER N ALANLARI ÜN TE II ÇOKGENSEL BÖLGELER N ALANLARI 1. ÇOKGENSEL BÖLGELER N ALANLARI 2. D KDÖRTGEN N ALANI 3. ÜÇGENSEL BÖLGELER N ALANI 4. ÜÇGENSEL ALAN PROBLEMLER ÇÖZÜLÜRKEN KULLANILACAK FORMÜLLER 5. PARALELKENARIN

Detaylı

Öğrenci Seçme Sınavı (Öss) / 9 Nisan Matematik Soruları ve Çözümleri = 10

Öğrenci Seçme Sınavı (Öss) / 9 Nisan Matematik Soruları ve Çözümleri = 10 Öğrenci Seçme Sınavı (Öss) / 9 Nisan 99 Matematik Soruları ve Çözümleri.. 0, 0, 0,44. işleminin sonucu kaçtır? A) 0, B) 0,4 C) D) 4 E) 0 Çözüm. 0, 0, 0,44. 00 0, 0 0,44 00.( )..( )..( ) 0, 00 0 00 00 44..

Detaylı

Ö.S.S MATEMATĐK II SORULARI ve ÇÖZÜMLERĐ 1 E) x x. x x = x

Ö.S.S MATEMATĐK II SORULARI ve ÇÖZÜMLERĐ 1 E) x x. x x = x Ö.S.S. MATEMATĐK II SORULARI ve ÇÖZÜMLERĐ. olduğuna göre, kaçtır? A B C D E Çözüm. -. : ifadesinin sadeleştirilmiş biçimi aşağıdakilerden hangisidir? A B C D E Çözüm :... :....... . olduğuna göre, - ifadesinin

Detaylı

Öğrenci Seçme Sınavı (Öss) / 17 Nisan 1994. Matematik Soruları ve Çözümleri = 43. olduğuna göre a kaçtır?

Öğrenci Seçme Sınavı (Öss) / 17 Nisan 1994. Matematik Soruları ve Çözümleri = 43. olduğuna göre a kaçtır? Öğrenci Seçme Sınavı (Öss) / 17 Nisan 1994 Matematik Soruları ve Çözümleri 4.10 +.10 1. 4 10 4 işleminin sonucu kaçtır? A) 0,4 B) 4, C) 4 D) 40 E) 400 Çözüm 1 4.10 +.10 4 10 4 4.10 +.10 10 1+ 1 = 4 4 (40+

Detaylı

1. Analitik düzlemde P(-4,3) noktasının eksenlerden ve O başlangıç noktasından uzaklığı kaç birimdir?

1. Analitik düzlemde P(-4,3) noktasının eksenlerden ve O başlangıç noktasından uzaklığı kaç birimdir? HAZİNE- HAZİNE-2 O başlangıç noktasında dik kesişen iki sayı ekseninin oluşturduğu sisteme koordinat sistemi denir. Bir noktanın x-eksenindeki dik izdüşümüne karşılık gelen x sayısına noktanın apsis i

Detaylı

ÜÇGEN VE KENARLARI ARASINDA BAĞINTILAR

ÜÇGEN VE KENARLARI ARASINDA BAĞINTILAR ÜÇGEN VE KENARLARI ARASINDA BAĞINTILAR 1. Bir üçgende ölçüsü büyük olan açının karşısındaki kenar uzunluğu, ölçüsü küçük olan açının karşısındaki kenar uzunluğundan daha büyüktür. ABC üçgeninde m(a) >

Detaylı

Ö.S.S MATEMATĐK SORULARI ve ÇÖZÜMLERĐ = 10

Ö.S.S MATEMATĐK SORULARI ve ÇÖZÜMLERĐ = 10 Ö.S.S. 99 MATEMATĐK SORULARI ve ÇÖZÜMLERĐ.. 0, 0, 0,44. işleminin sonucu kaçtır? A) 0, B) 0,4 C) D) 4 E) 0 Çözüm. 0, 0, 0,44. 00 0, 0 0,44 00.( )..( )..( ) 0, 00 0 00 00 44.. 0 00 0 0,4 0. + 4 + + 6 işleminin

Detaylı

ÖZEL SERVERGAZİ LİSELERİ

ÖZEL SERVERGAZİ LİSELERİ S E R İ M Y A ÖZEL SERVERGAZİ LİSELERİ VII. İ L K Ö Ğ R E T İ M O K U L L A R I A R A S I M A T E M A T İ K Y A R I Ş M A S I AÇIKLAMALAR Bu sınav çoktan seçmeli 35 ve 3 klasik sorudan oluşmaktadır. Sınav

Detaylı

Ö.S.S MATEMATĐK SORULARI ve ÇÖZÜMLERĐ E) 6 = 4

Ö.S.S MATEMATĐK SORULARI ve ÇÖZÜMLERĐ E) 6 = 4 Ö.S.S. 997 MATEMATĐK SORULARI ve ÇÖZÜMLERĐ. 4 ( ) + ( ) 4.( ) işleminin sonucu kaçtır? A) B) 8 C) D) 6 4 E) 6 Çözüm 4 ( ) + ( ) 4.( ) 4+ 4.( ) 4. 40. 80 8 işleminin sonucu kaçtır? A) B) C) D) 4 5 E) 5

Detaylı

1986 ÖYS. 3 b. 2 b C) a= 1. Aşağıdaki ABC üçgeninde. BD kaç cm dir? C) 3 D) 8 E)

1986 ÖYS. 3 b. 2 b C) a= 1. Aşağıdaki ABC üçgeninde. BD kaç cm dir? C) 3 D) 8 E) ÖYS. Aşağıdaki ABC üçgeninde. BD kaç cm dir? 0. Aşağıdaki şekilde ABCD bir yamuk ve AECD bir paralel kenardır.. Aşağıdaki şekilde EAB ve FBC eşkenar üçgendir. AECD nin alanı cm Buna göre CEB üçgeninin

Detaylı

12-B. Polinomlar - 1 TEST. olduğuna göre P(x - 2, y + 4) polinomunun katsayılar toplamı kaçtır? olduğuna göre A B kaçtır? A) 78 B) 73 C) 62 D 58 E) 33

12-B. Polinomlar - 1 TEST. olduğuna göre P(x - 2, y + 4) polinomunun katsayılar toplamı kaçtır? olduğuna göre A B kaçtır? A) 78 B) 73 C) 62 D 58 E) 33 -B TEST Polinomlar -. Py _, i= y- y + 5y- olduğuna göre P( -, y + ) polinomunun katsayılar toplamı. - 6 = A - 5 + - + B - olduğuna göre A B 78 B) 7 6 D 58 E) B) D) - E) -. -a- b = _ + -5i_ -ci eşitliğine

Detaylı

ULUSAL MATEMATİK OLİMPİYATLARI DENEMESİ ( ŞUBAT 2010 )

ULUSAL MATEMATİK OLİMPİYATLARI DENEMESİ ( ŞUBAT 2010 ) ULUSAL MATEMATİK OLİMPİYATLARI DENEMESİ ( ŞUBAT 010 ) 1) Dar açılı ABC üçgeninde BB 1 ve CC 1 yükseklikleri H noktasında kesişiyor. CH = C H, BH = B H ise BAC açısını bulunuz. 1 1 A)0 0 B)45 0 C) arccos

Detaylı

MATEMATİK MATEMATİK-GEOMETRİ SINAVI LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-1 TESTİ SORU KİTAPÇIĞI 11

MATEMATİK MATEMATİK-GEOMETRİ SINAVI LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-1 TESTİ SORU KİTAPÇIĞI 11 LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI- MATEMATİK-GEOMETRİ SINAVI MATEMATİK TESTİ SORU KİTAPÇIĞI BU SORU KİTAPÇIĞI LYS- MATEMATİK TESTİ SORULARINI İÇERMEKTEDİR. . Bu testte 50 soru vardýr. MATEMATİK TESTİ. Cevaplarýnýzý,

Detaylı

ÖZEL EGE LİSESİ OKULLAR ARASI 18. MATEMATİK YARIŞMASI 10. SINIF TEST SORULARI

ÖZEL EGE LİSESİ OKULLAR ARASI 18. MATEMATİK YARIŞMASI 10. SINIF TEST SORULARI . a 6 b a b 8 ifadesinin açılımında b çarpanının bulunmadığı terim aşağıdakilerden hangisidir?. Bir toplulukta en az iki kişinin yılın aynı ayı ve haftanın aynı gününde doğduğu kesin bilindiğine göre,

Detaylı

25. f: R { 4} R 28. ( ) 3 2 ( ) 26. a ve b reel sayılar olmak üzere, 27. ( ) eğrisinin dönüm noktasının ordinatı 10 olduğuna göre, m kaçtır?

25. f: R { 4} R 28. ( ) 3 2 ( ) 26. a ve b reel sayılar olmak üzere, 27. ( ) eğrisinin dönüm noktasının ordinatı 10 olduğuna göre, m kaçtır? . f: R { 4} R, > ise ( ) 4 f =, ise 6 8. ( ) f = 6 + m + 4 eğrisinin dönüm noktasının ordinatı olduğuna göre, m kaçtır? ) 7 ) 8 ) 9 ) E) fonksiyonu aşağıdaki değerlerinin hangisinde süreksizdir? ) ) )

Detaylı

2. ÖRNEK: 1. ÖRNEK: DC BC k 2 2. m k ÇÖZÜMLÜ ÖRNEKLER: AD = DC m(bda)=45 o. m(bao)=m(oac)=20 o m(bco)=30 o ve m(oca)=10 o m(obc)=x kaç derecedir?

2. ÖRNEK: 1. ÖRNEK: DC BC k 2 2. m k ÇÖZÜMLÜ ÖRNEKLER: AD = DC m(bda)=45 o. m(bao)=m(oac)=20 o m(bco)=30 o ve m(oca)=10 o m(obc)=x kaç derecedir? ÇÖZÜMLÜ ÖRNEKLER: 1. ÖRNEK: 2. ÖRNEK: AD = DC m(bda)=45 o m(bad)=m(dbc)=x kaç derecedir? m(bao)=m(oac)=20 o m(bco)=30 o ve m(oca)=10 o m(obc)=x kaç derecedir? 1. AB yi uzatıp, C den CE AE çizelim. AEC

Detaylı

ANALİTİK GEOMETRİ KARMA / TEST-1

ANALİTİK GEOMETRİ KARMA / TEST-1 NLİTİK GEMETRİ KRM / TEST-. (, ) noktasından geçen ve + = 0 doğrusuna paralel olan doğrunun eksenini kestiği noktanın ordinatı ) ) 7 ) 9 ). = (k 6) + b k = k doğrularının ekseni üzerinde dik kesişmeleri

Detaylı

XII. Ulusal Matematik Olimpiyatı Birinci Aşama Sınavı

XII. Ulusal Matematik Olimpiyatı Birinci Aşama Sınavı XII. Ulusal Matematik Olimpiyatı Birinci Aşama Sınavı A 1. Köşeleri, yarıçapı 1 olan çemberin üstünde yer alan düzgün bir n-genin çevre uzunluğunun alanına oranı 4 3 ise, n kaçtır? 3 a) 3 b) 4 c) 5 d)

Detaylı

TEK ve ÇOK YÜZEYLİ KAPALI YÜZEYLER ve KATI CİSİMLER 1 TEST

TEK ve ÇOK YÜZEYLİ KAPALI YÜZEYLER ve KATI CİSİMLER 1 TEST ve Ç ÜLİ PLI ÜLR ve S I İSİMLR.. P(a,, ) ukarıdaki dik koordinat sisteminde (,, ) olduğuna göre, dikdörtgenler prizmasının hacmi kaç br tür? nalitik uzayda yukarıdaki dikdörtgenler prizmasının yüzey alanı

Detaylı

MAKSİMUM-MİNİMUM PROBLEMLERİ

MAKSİMUM-MİNİMUM PROBLEMLERİ 1 MAKSİMUM-MİNİMUM PROBLEMLERİ En büyük veya en küçük olması istenen değer (uzunluk, alan, hacim, vb.) tek değişkene bağlı bir fonksiyon olacak şekilde düzenlenir. Bu fonksiyonun türevinden ekstremum noktasının

Detaylı

Ö.S.S. 1994. MATEMATĐK SORULARI ve ÇÖZÜMLERĐ = 43. olduğuna göre a kaçtır?

Ö.S.S. 1994. MATEMATĐK SORULARI ve ÇÖZÜMLERĐ = 43. olduğuna göre a kaçtır? Ö.S.S. 1994 MATEMATĐK SORULARI ve ÇÖZÜMLERĐ 4.10 1. 4 10 +.10 4 işleminin sonucu kaçtır? A) 0,4 B) 4, C) 4 D) 40 E) 400 Çözüm 1 4.10 +.10 4 10 4 4.10 +.10 10 1+ 1 4 4 (40+ ).10 10 4 4 4 (98² 98²) 00.9.

Detaylı

1990 ÖYS. 1. si 13 olan si kaçtır? A) 91 B) 84 C) 72 D) 60 E) 52 A) 65 B) 63 C) 56 D) 54 E) 45

1990 ÖYS. 1. si 13 olan si kaçtır? A) 91 B) 84 C) 72 D) 60 E) 52 A) 65 B) 63 C) 56 D) 54 E) 45 990 ÖYS. si olan si kaçtır? A) 9 B) 8 C) D) 60 E) 5. Ağırlıkça %0 si şeker olan 0 kg lık un-şeker karışımına 8 kg daha un eklendiğine göre, yeni şeker (kg) karışımın oranı kaçtır? un (kg) A) B) C) D) E)

Detaylı

GEOMETR 7 ÜN TE IV KON

GEOMETR 7 ÜN TE IV KON ÜN TE IV KON 1. KON K YÜZEY VE TANIMLAR 2. KON a. Tan m b. Dik Dairesel Koni I. Tan mlar II. Dik Dairesel Koninin Özelikleri III. Dönel Koni c. E ik Dairesel Koni 3. D K DA RESEL KON N N ALANI 4. DA RESEL

Detaylı

26 Nisan 2009 Pazar,

26 Nisan 2009 Pazar, TÜBİTAK TÜRKİYE BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA KURUMU BİLİM İNSANI DESTEKLEME DAİRE BAŞKANLIĞI 17. ULUSAL MATEMATİK OLİMPİYATI - 2009 BİRİNCİ AŞAMA SINAVI Soru kitapçığı türü A 26 Nisan 2009 Pazar, 13.00-15.30

Detaylı

OLİMPİK GEOMETRİ ALTIN NOKTA YAYINEVİ MATEMATİK OLİMPİYATLARINA HAZIRLIK ÖMER GÜRLÜ KONU ANLATIMLI - ÖRNEK ÇÖZÜMLÜ

OLİMPİK GEOMETRİ ALTIN NOKTA YAYINEVİ MATEMATİK OLİMPİYATLARINA HAZIRLIK ÖMER GÜRLÜ KONU ANLATIMLI - ÖRNEK ÇÖZÜMLÜ OLİMPİK GEOMETRİ MATEMATİK OLİMPİYATLARINA HAZIRLIK KONU ANLATIMLI - ÖRNEK ÇÖZÜMLÜ ÖMER GÜRLÜ ALTIN NOKTA YAYINEVİ İZMİR - 2014 İÇİNDEKİLER 1. TEMEL ÇİZİMLER... 7 2. ÜÇGENLER... 21 (Üçgende Açılar, Üçgende

Detaylı

Öğrenci Seçme Sınavı (Öss) / 15 Haziran Matematik I Soruları ve Çözümleri

Öğrenci Seçme Sınavı (Öss) / 15 Haziran Matematik I Soruları ve Çözümleri Öğrenci Seçme Sınavı (Öss) / 15 Haziran 008 Matematik I Soruları ve Çözümleri 1. ( ).( 4 1 + ) 1 işleminin sonucu kaçtır? A) 7 B) 4 C) 1 D) 4 E) 7 Çözüm 1 ( ).( 4 1 + ) 1 = 7 ( 1).( ) = 1 7 1 = 7 ( ).

Detaylı

Ö.S.S MATEMATĐK I SORULARI ve ÇÖZÜMLERĐ

Ö.S.S MATEMATĐK I SORULARI ve ÇÖZÜMLERĐ Ö.S.S. 008 MATEMATĐK I SORULARI ve ÇÖZÜMLERĐ 1. ( ).( 4 1 + ) 1 işleminin sonucu kaçtır? A) 7 B) 4 C) 1 D) 4 E) 7 Çözüm 1 ( ).( 4 1 + ) 1 7 ( 1).( ) 1 7 1 7 ( ). -7 1. 4,9 0,49 0,1 + işleminin sonucu kaçtır?

Detaylı

ege yayıncılık Parabolün Tan m ve Tepe Noktas TEST : 49 1. Afla daki fonksiyonlardan hangisinin grafi i bir parabol belirtir?

ege yayıncılık Parabolün Tan m ve Tepe Noktas TEST : 49 1. Afla daki fonksiyonlardan hangisinin grafi i bir parabol belirtir? Parabolün Tan m ve Tepe Noktas TEST : 9. Afla daki fonksionlardan hangisinin grafi i bir parabol belirtir? 5. Afla daki fonksionlardan hangisi A(,) noktas ndan geçer? A) f() = B) f() = f() = + f() =. f()

Detaylı

Öğrenci Yerleştirme Sınavı (Öys) / 24 Haziran Matematik Soruları Ve Çözümleri

Öğrenci Yerleştirme Sınavı (Öys) / 24 Haziran Matematik Soruları Ve Çözümleri Öğrenci Yerleştirme Sınavı (Öys) / Haziran 99 Matematik Soruları Ve Çözümleri. 7 si olan sayının 7 si kaçtır? A) 9 B) 8 C) 7 D) 6 E) 5 Çözüm Sayı a olsun. a. 7 a 9 9. 7 5 elde edilir.. Ağırlıkça % si şeker

Detaylı

Öğrenci Seçme Sınavı (Öss) / 7 Nisan Matematik Soruları ve Çözümleri

Öğrenci Seçme Sınavı (Öss) / 7 Nisan Matematik Soruları ve Çözümleri Öğrenci Seçme Sınavı (Öss) / 7 Nisan 996 Matematik Soruları ve Çözümleri. 0,09 ın karekökü kaçtır? A) 0,008 B) 0,08 C) 0,8 D) 0, E) 0,0 Çözüm 0,09 9 00 ² 0² ( )² 0, 0 0 0. Rakamları faklı, üç basamaklı

Detaylı

ÇEMBER KARMA / TEST-1

ÇEMBER KARMA / TEST-1 ÇMR RM / S-... Verilenlere göre, m( ) ) ) 0 ) ) 0 ) Verilenlere göre, m(g ) ) ) ) 6 ) 0 ) 60 0 0 G 0 ) ) ) ) ) 8 L 0 [] [] = {} m( ) = 0 m() = 0 ve üçgenlerinin çevrel çemberi m( ) = 0 m() = 0 m() = üçgen

Detaylı

1996 ÖYS. 2 nin 2 fazlası kız. 1. Bir sınıftaki örencilerin 5. örencidir. Sınıfta 22 erkek öğrenci olduğuna göre, kız öğrencilerin sayısı kaçtır?

1996 ÖYS. 2 nin 2 fazlası kız. 1. Bir sınıftaki örencilerin 5. örencidir. Sınıfta 22 erkek öğrenci olduğuna göre, kız öğrencilerin sayısı kaçtır? 996 ÖYS. Bir sınıftaki örencilerin nin fazlası kız örencidir. Sınıfta erkek öğrenci olduğuna göre, kız öğrencilerin saısı kaçtır? 8 C) 6 D) E) 6. Saatteki hızı V olan bir hareketti A ve B arasındaki olu

Detaylı

DİKKAT! SORU KİTAPÇIĞINIZIN TÜRÜNÜ A OLARAK CEVAP KÂĞIDINIZA İŞARETLEMEYİ UNUTMAYINIZ. MATEMATİK SINAVI GEOMETRİ TESTİ

DİKKAT! SORU KİTAPÇIĞINIZIN TÜRÜNÜ A OLARAK CEVAP KÂĞIDINIZA İŞARETLEMEYİ UNUTMAYINIZ. MATEMATİK SINAVI GEOMETRİ TESTİ İKKT! SRU KİTPÇIĞINIZIN TÜRÜNÜ LRK VP KÂĞIINIZ İŞRTLMYİ UNUTMYINIZ. MTMTİK SINVI GMTRİ TSTİ 1. u testte 30 soru vardır. 2. evaplarınızı, cevap kâğıdının Geometri Testi için ayrılan kısmına işaretleyiniz.

Detaylı

NİSAN 2010 DENEMESİ A)75 B)80 C)85 D)90 E)95 A)0 B)1 C)2 D)3 E)4

NİSAN 2010 DENEMESİ A)75 B)80 C)85 D)90 E)95 A)0 B)1 C)2 D)3 E)4 NİSAN 21 DENEMESİ 1) ABCD dikdörtgeninin AB kenarı üzerindeki M noktasından geçen ve CM doğrusuna dik olan doğru AD kenarını E noktasında kesiyor. M noktasından CE doğrusuna indirilen dikmenin ayağı P

Detaylı

25 Nisan 2010 Pazar,

25 Nisan 2010 Pazar, TÜRKİYE BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA KURUMU BİLİM İNSANI DESTEKLEME DAİRE BAŞKANLIĞI 18. ULUSAL MATEMATİK OLİMPİYATI - 2010 BİRİNCİ AŞAMA SINAVI Soru kitapçığı türü A 25 Nisan 2010 Pazar, 13.00-15.30

Detaylı

Dik koordinat sisteminde yatay eksen x ekseni (apsis ekseni), düşey eksen ise y ekseni (ordinat ekseni) dir.

Dik koordinat sisteminde yatay eksen x ekseni (apsis ekseni), düşey eksen ise y ekseni (ordinat ekseni) dir. ANALĐTĐK GEOMETRĐ 1. Analitik Düzlem Bir düzlemde dik kesişen iki sayı doğrusunun oluşturduğu sisteme analitik düzlem denir. Analitik düzlem, dik koordinat sistemi veya dik koordinat düzlemi olarak da

Detaylı

ÜN TE II UZAYDA DO RULARIN VE DÜZLEMLER N D KL

ÜN TE II UZAYDA DO RULARIN VE DÜZLEMLER N D KL ÜN TE II UZAYDA DO RULARIN VE DÜZLEMLER N D KL 1. DO RULARIN D KL 2. B R DO RUNUN B R DÜZLEME D KL a. Tan m b. Düzlemde Bir Do ru Parças n n Orta Dikme Do rusu c. Bir Do runun Bir Düzleme Dikli ine Ait

Detaylı

UZAY KAVRAMI VE UZAYDA DOĞRULAR

UZAY KAVRAMI VE UZAYDA DOĞRULAR UZAY KAVRAMI VE UZAYDA DOĞRULAR Cisimlerin kapladığı yer ve içinde bulundukları mekan uzaydır. Doğruda sadece uzunluk, düzlemde uzunluk ve genişlik söz konusudur. Uzayda ise uzunluk ve genişliğin yanında

Detaylı

1998 ÖYS. orantılı olacaktır. Bu iki kardeşten büyük olanın bugünkü yaşı kaçtır? 1. Üç basamaklı bir x doğal sayısının 7

1998 ÖYS. orantılı olacaktır. Bu iki kardeşten büyük olanın bugünkü yaşı kaçtır? 1. Üç basamaklı bir x doğal sayısının 7 998 ÖYS. Üç basamaklı bir doğal sayısının 7 katı, iki basamaklı bir y doğal sayısına eşittir. Buna göre, y doğal sayısı en az kaç olabilir? orantılı olacaktır. Bu iki kardeşten büyük olanın bugünkü yaşı

Detaylı

ULUSAL MATEMATİK OLİMPİYATLARI DENEMESİ( OCAK 2010)

ULUSAL MATEMATİK OLİMPİYATLARI DENEMESİ( OCAK 2010) ULUSAL MATEMATİK OLİMPİYATLARI DENEMESİ( OCAK 2010) 1) Bir ABC dik üçgeninde B açısı diktir. AB kenarı üzerinde alınan bir D noktası için m( BCD) m( DCA) dır. BC kenarı üzerinde alınan bir E noktası için

Detaylı

LYS Y OĞRU MTMTİK TSTİ LYS-. u testte Matematik ile ilgili soru vardır.. evaplarınızı, cevap kâğıdının Matematik Testi için ayrılan kısmına işaretleyiniz.. u testteki süreniz 7 dakikadır.. a ve b asal

Detaylı

ÜÇGENLER ÜNİTE 4. ÜNİTE 4. ÜNİTE 4. ÜNİTE 4. ÜNİT

ÜÇGENLER ÜNİTE 4. ÜNİTE 4. ÜNİTE 4. ÜNİTE 4. ÜNİT ÜÇGNLR ÜNİT. ÜNİT. ÜNİT. ÜNİT. ÜNİT ÜÇGNLRİN ŞLİĞİ Üçgende çılar. azanım : ir üçgenin iç açılarının ölçüleri toplamının 80, dış açılarının ölçüleri toplamının 0 olduğunu gösterir. İki Üçgenin şliği. azanım

Detaylı

[ AN ] doğrusu açıortay olduğundan;

[ AN ] doğrusu açıortay olduğundan; . Bir havuzu bir musluk 6 saatte, başka bir musluk 8 saatte dolduruyor. Bu iki musluk kapalı iken, havuzun altında bulunan üçüncü bir musluk, dolu havuzu saatte boşaltabiliyor. Üç musluk birden açılırsa,boş

Detaylı

ÜÇGENDE AÇILAR. Doğrusal olmayan üç noktayı birleştiren üç doğru parçasının birleşimine üçgen denir. AB] [AC] [BC] = ABC dir.

ÜÇGENDE AÇILAR. Doğrusal olmayan üç noktayı birleştiren üç doğru parçasının birleşimine üçgen denir. AB] [AC] [BC] = ABC dir. ÜÇGENDE AÇILAR Doğrusal olmayan üç noktayı birleştiren üç doğru parçasının birleşimine üçgen denir. AB] [AC] [BC] = ABC dir. Burada; A, B, C noktaları üçgenin köşeleri, [AB], [AC], [BC] doğru parçaları

Detaylı

A A A A A A A A A A A

A A A A A A A A A A A LYS 1 GOMTRİ TSTİ 1. u testte sırasıyla Geometri (1 ) nalitik Geometri (3 30) ile ilgili 30 soru vardır.. evaplarınızı, cevap kâğıdının Geometri Testi için ayrılan kısmına işaretleyiniz. 1. [ [ [ [] []

Detaylı

EVVET ARKADAŞLAR HOŞGELDİNİZ BU DERSİMİZDE ÜÇGENLER VE ÖZELLİKLERİNE GÖZ ATACAĞIZ.

EVVET ARKADAŞLAR HOŞGELDİNİZ BU DERSİMİZDE ÜÇGENLER VE ÖZELLİKLERİNE GÖZ ATACAĞIZ. DERS : GEOMETRİ KONU : ÜÇGEN EVVET ARKADAŞLAR HOŞGELDİNİZ BU DERSİMİZDE ÜÇGENLER VE ÖZELLİKLERİNE GÖZ ATACAĞIZ. AMAN SIKILMAYIN NOT BİRAZ UZUN DA :-) Doğrusal olmayan üç noktayı birleştiren üç doğru parçasının

Detaylı

2004 II. MATEMATİK YARIŞMASI I. AŞAMA SORULARI

2004 II. MATEMATİK YARIŞMASI I. AŞAMA SORULARI 4 II MATEMATİK YARIŞMASI I AŞAMA SORULARI 4? 4 4 A B denkleminde A ve B birbirinden farklı pozitif tam sayılar olduğuna göre, A + B toplamı kaçtır? işleminin sonucu kaçtır? 5 A) B) C) - D) E) - 8 4 x x

Detaylı

( ) 1. Alt kenarı bir konveks çokgenin iç açılarının toplamı aşağıdakilerden hangisine eşittir? 3. x in hangi aralıktaki değeri ( ) 2

( ) 1. Alt kenarı bir konveks çokgenin iç açılarının toplamı aşağıdakilerden hangisine eşittir? 3. x in hangi aralıktaki değeri ( ) 2 . lt kenarı bir konveks çokgenin iç açılarının toplamı aşağıdakilerden hangisine eşittir? ) 6 dik açı B) 4 dik açı C) 8 dik açı D) dik açı E ) dik açı Bir konveks çokgenin iç açıları toplamını veren bağıntı

Detaylı

İÇİNDEKİLER UZAY AKSİYOMLARI... 001-006... 01-03 UZAYDA DOGRU VE DÜZLEMLER... 007-010... 04-05 DİK İZDÜŞÜM... 011-014... 06-07

İÇİNDEKİLER UZAY AKSİYOMLARI... 001-006... 01-03 UZAYDA DOGRU VE DÜZLEMLER... 007-010... 04-05 DİK İZDÜŞÜM... 011-014... 06-07 UZY GEMETRİ İÇİNDEKİLER Safa No Test No UZY KSİYMLRI... 001-00... 01-0 UZYD DGRU VE DÜZLEMLER... 007-010... 0-05 DİK İZDÜŞÜM... 011-01... 0-07 PRİZMLR... 015-0... 08-1 KÜP... 05-00... 1-15 SİLİNDİR...

Detaylı

Öğrenci Seçme Sınavı (Öss) / 18 Haziran Matematik II Soruları ve Çözümleri. ise fonksiyonu için, = b olduğuna göre, a b kaçtır? = 1 olur.

Öğrenci Seçme Sınavı (Öss) / 18 Haziran Matematik II Soruları ve Çözümleri. ise fonksiyonu için, = b olduğuna göre, a b kaçtır? = 1 olur. Öğrenci Seçme Sınavı (Öss) 8 Haziran 6 Matematik II Soruları ve Çözümleri. f (x) + x lim f ( x) a x x ve, x ise fonksiyonu için,, x lim f ( x) b olduğuna göre, a b kaçtır? x A) B) C) D) E) Çözüm x x için,

Detaylı

2014 LYS GEOMETRİ 3. A. parabolü ile. x 1 y a 9 çemberinin üç noktada kesişmesi için a kaç olmalıdır?

2014 LYS GEOMETRİ 3. A. parabolü ile. x 1 y a 9 çemberinin üç noktada kesişmesi için a kaç olmalıdır? 014 LYS GOMTRİ 1. y 1 1 y a 9 çemberinin üç noktada kesişmesi için a kaç olmalıdır? parabolü ile. O merkezli çeyrek çemberde O deltoid olduğuna göre, taralı alan kaç birim karedir? O. d:y a b doğrusu -ekseni

Detaylı

4. y=-2 doğrusundan 5 birim uzaklıkta. 5. O(0,0) başlangıç noktasından 3 birim. 6. A(1,2) ve B(5,8) noktalarından eşit. 7. x=-2 doğrusundan ve A(2,0)

4. y=-2 doğrusundan 5 birim uzaklıkta. 5. O(0,0) başlangıç noktasından 3 birim. 6. A(1,2) ve B(5,8) noktalarından eşit. 7. x=-2 doğrusundan ve A(2,0) GEOMETRİK YER HAZİNE-1 Analitik düzlemde, verilen bir ortak özelliği sağlayan P(x,y) noktalarının apsis ve ordinatı arasındaki bağıntıya Geometrik yer denklemi denir. Geometrik yer üzerindeki noktalar

Detaylı

1995 ÖSS. 6. Toplamları 621 olan iki pozitif tamsayıdan büyüğü küçüğüne bölündüğünde bölüm 16, kalan ise 9 dur. Buna göre, büyük sayı kaçtır?

1995 ÖSS. 6. Toplamları 621 olan iki pozitif tamsayıdan büyüğü küçüğüne bölündüğünde bölüm 16, kalan ise 9 dur. Buna göre, büyük sayı kaçtır? 99 ÖSS.. 0, 0, 0,44. işleminin sonucu A) 0, B) 0,4 C) D) 4 E) 0 6. Toplamları 6 olan iki pozitif tamsayıdan büyüğü küçüğüne bölündüğünde bölüm 6, kalan ise 9 dur. Buna göre, büyük sayı A) 70 B) 7 C) 80

Detaylı

POLİNOMLAR I MATEMATİK LYS / 2012 A1. 1. Aşağıdakilerden kaç tanesi polinomdur? 6. ( ) ( ) 3 ( ) 2. 2. ( ) n 7 8. ( ) 3 2 3. ( ) 2 4.

POLİNOMLAR I MATEMATİK LYS / 2012 A1. 1. Aşağıdakilerden kaç tanesi polinomdur? 6. ( ) ( ) 3 ( ) 2. 2. ( ) n 7 8. ( ) 3 2 3. ( ) 2 4. POLİNOMLAR I MATEMATİK. Aşağıdakilerden kaç tanesi polinomdur? I. ( ) P = + II. ( ) P = + III. ( ) + + P = + 6. ( ) ( ) ( ) P = a b a + b sabit polinom olduğuna göre ( ) ( ) ( ) P a +P b +P 0 toplamı kaçtır?

Detaylı

İç bükey Dış bükey çokgen

İç bükey Dış bükey çokgen Çokgen Çokgensel bölge İç bükey Dış bükey çokgen Köşeleri: Kenarları: İç açıları: Dış açıları: Köşegenleri: Çokgenin temel elemanları Kenar Köşegen ilişkisi Bir köşe belirleyiniz ve belirlediğiniz köşeden

Detaylı

... 2.Adım 3. Adım 4. Adım

... 2.Adım 3. Adım 4. Adım 1-.... 2.Adım 3. Adım 4. Adım Yukarıda verilen şekillerdeki üçgen sayısı ile örüntülü bir sayı dizisi oluşturulmuştur. İki basamaklı doğal sayılardan rastgele seçilen bir sayının bu sayı dizisinin elemanı

Detaylı

LYS YE DOĞRU MATEMATİK TESTİ

LYS YE DOĞRU MATEMATİK TESTİ MTMTİK TSTİ LYS-. u testte Matematik ile ilgili 50 soru vardır.. evaplarınızı, cevap kâğıdının Matematik Testi için ayrılan kısmına işaretleyiniz.. u testteki süreniz 75 dakikadır.. a, b ve c birer rakam

Detaylı

ÖZEL SAMANYOLU LİSELERİ

ÖZEL SAMANYOLU LİSELERİ ÖZEL SAMANYOLU LİSELERİ 8. İLKÖĞRETİM MATEMATİK YARIŞMASI 31 MART 2012 A KİTAPÇIĞI Bu sınav çoktan seçmeli 40 Test sorusundan oluşmaktadır. Süresi 150 dakikadır. Sınavla İlgili Uyarılar Cevap kağıdınıza,

Detaylı

A) 1 B) 10 C) 100 D) 1000 E) Sonsuz. öğrencinin sinemaya tam bir kez birlikte gidecek şekilde ayarlanabilmesi aşağıdaki n

A) 1 B) 10 C) 100 D) 1000 E) Sonsuz. öğrencinin sinemaya tam bir kez birlikte gidecek şekilde ayarlanabilmesi aşağıdaki n İLMO 008. Aşama Sınavı Soru Kitapçığı - A. 009 009 009 + +... + n toplamı hiçbir n doğal sayısı için aşağıdakilerden hangisiyle bölünemez? A) B) n C) n+ D) n+ E). ( x!)( y!) = z! eşitliğini sağlayan (x,

Detaylı

ÖZEL EGE LİSESİ 11. MATEMATİK YARIŞMASI 9. SINIF ELEME SINAVI TEST SORULARI 3. (abc) üç basamaklı, (bc) iki basamaklı doğal sayılardır.

ÖZEL EGE LİSESİ 11. MATEMATİK YARIŞMASI 9. SINIF ELEME SINAVI TEST SORULARI 3. (abc) üç basamaklı, (bc) iki basamaklı doğal sayılardır. . A = {,,,4,5,6 } kümesinin boş olmayan bütün alt kümelerindeki en küçük elemanların aritmetik ortalaması kaçtır? 6 7 8 9 40 A) B) C) D) E) 9 0 0 ÖZEL EGE LİSESİ. MATEMATİK YARIŞMASI. (abc) üç basamaklı,

Detaylı

EKSTREMUM PROBLEMLERİ. Örnek: Çözüm: Örnek: Çözüm:

EKSTREMUM PROBLEMLERİ. Örnek: Çözüm: Örnek: Çözüm: EKSTREMUM PROBLEMLERİ Ekstremum Problemleri Bu tür problemlerde bir büyüklüğün (çokluğun alabileceği en büyük (maksimum değer ya da en küçük (minimum değer bulunmak istenir. İstenen çokluk bir değişkenin

Detaylı

T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi

T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-1 MATEMATİK TESTİ 11 HAZİRAN 2017 PAZAR Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının

Detaylı

T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi

T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-1 MATEMATİK TESTİ 11 HAZİRAN 2017 PAZAR Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının

Detaylı

Doğru Cevap: D şıkkı AB8 _ AB 49B

Doğru Cevap: D şıkkı AB8 _ AB 49B 017 YGS MATEMATİK LERİ 3 3 3 3 3 16. 3 3 3 3 8 3 16.. 3 3 3 3 16 8.. 3 3 3. 3 buluruz. 3 4 9 8 17 3 (3) () 6 6 6 3 8 9 17 3 4 1 1 1 (4) (3) 17 6 1 17 buluruz. Doğru Cevap : B şıkkı Doğru Cevap: D şıkkı

Detaylı

π a) = cosa Öğrenci Seçme Sınavı (Öss) / 17 Haziran 2007 Matematik II Soruları ve Çözümleri

π a) = cosa Öğrenci Seçme Sınavı (Öss) / 17 Haziran 2007 Matematik II Soruları ve Çözümleri Öğrenci Seçme Sınavı (Öss) 7 Haziran 7 Matematik II Soruları ve Çözümleri. Karmaşık sayılar kümesi üzerinde * işlemi, Z * Z Z + Z + Z Z biçiminde tanımlanıyor. Buna göre, ( i) * ( + i) işleminin sonucu

Detaylı

B)10!.15! C)10!.P(15,2).13! D)25! E) Hiçbiri

B)10!.15! C)10!.P(15,2).13! D)25! E) Hiçbiri 1.) Dış bükey ABCD dörtgeninde DA = AB =2 3, m(a)=96 o,m(c)=132 o ise AC nin yarısı kaçtır? A) 2 B) 2 6 C) 6 D) 2 3 E) 3 2.) Bir mağazada Ocak ayında satılan ayakkabı sayısı bir tamkaredir.şubat ayında

Detaylı

2012 YGS MATEMATİK SORU VE ÇÖZÜMLERİ. b 27 18. 3. a 12 8 A) 4 2 B) 3 3 C) 4 D) 5 E) 6. Çözüm : Cevap : E. 4. x ve y birer gerçel sayı olmak üzere,

2012 YGS MATEMATİK SORU VE ÇÖZÜMLERİ. b 27 18. 3. a 12 8 A) 4 2 B) 3 3 C) 4 D) 5 E) 6. Çözüm : Cevap : E. 4. x ve y birer gerçel sayı olmak üzere, 01 YGS MATEMATİK SORU VE ÇÖZÜMLERİ 1. 10, 5,1 0,5 0, işleminin sonucu kaçtır? A) 5 B) 5,5 C) 6 D) 6,5 E) 7. a 1 8 b 7 18 olduğuna göre a b çarpımı kaçtır? A) 4 B) C) 4 D) 5 E) 6 10, 5,1 105 1 41 1 5 0,

Detaylı

SERİMYA II. MATEMATİK YARIŞMASI I. AŞAMA SORULARI

SERİMYA II. MATEMATİK YARIŞMASI I. AŞAMA SORULARI SERİMYA - 4 II. MATEMATİK YARIŞMASI I. AŞAMA SORULARI. 4? 4 4. A B denkleminde A ve B birbirinden farklı pozitif tam sayılar olduğuna göre, A + B toplamı kaçtır? işleminin sonucu kaçtır? A) 6 B) 8 C) D)

Detaylı

13. 2x y + z = 3 E) 1. (Cevap B) 14. Dikdörtgen biçimindeki bir tarlanın boyu 10 metre, eni 5 metre. Çözüm Yayınları

13. 2x y + z = 3 E) 1. (Cevap B) 14. Dikdörtgen biçimindeki bir tarlanın boyu 10 metre, eni 5 metre. Çözüm Yayınları Doğrusal Denklem Sistemlerinin Çözümleri BÖLÜM 04 Test 0. y = y = 6 denklem sisteminin çözüm kümesi aşağıdakilerden A) {(, 4)} B) {(, )} C) {(, 4)} D) {( 4, )} E) {(, )}./ y = / y = 6 5 = 5 = = için y

Detaylı

AB yönlü doğru parçası belirtilmiş olur. Doğrultusu, uzunluğu ve yönünden söz edilebilir.

AB yönlü doğru parçası belirtilmiş olur. Doğrultusu, uzunluğu ve yönünden söz edilebilir. HAZİNE-1 HAZİNE-2 Doğrunun A ve B noktaları ile bunların arasında kalan bütün noktalarından oluşan kümeye [AB] DOĞRU PARÇASI denir. Doğrultusu (üzerinde bulunduğu doğru) ve uzunluğundan söz edilebilir.

Detaylı

ÜÇ BOYUTLU CİSİMLER-1

ÜÇ BOYUTLU CİSİMLER-1 ÜÇ BOYUTLU CİSİMLER-1 PRİZMA 1. Bir dikdörtgenler prizmasının boyutları 3,5,7 ile orantılıdır. Bu prizmanın tüm alanı 568 cm 2 olduğuna göre hacmi kaç cm 3 dür? A) 440 B) 540 C) 840 D) 740 E) 640 6. Bir

Detaylı

ÖZEL EGE LİSESİ EGE BÖLGESİ OKULLAR ARASI 16. MATEMATİK YARIŞMASI 8. SINIF ELEME SINAVI TEST SORULARI

ÖZEL EGE LİSESİ EGE BÖLGESİ OKULLAR ARASI 16. MATEMATİK YARIŞMASI 8. SINIF ELEME SINAVI TEST SORULARI ., x x 0,,4 0,7 eşitliğinde x kaçtır? 4. a b b c 3 olduğuna göre a b c ifadesinin değeri kaçtır? A) 0, B) 0,5 C) 0, D) 0,5 A) 9 B) 8 C) D) 4 3. x.y 64, y.x 6 olduğuna göre, x.y ifadesinin değeri kaçtır?

Detaylı

1. BÖLÜM uzayda Bir doğrunun vektörel ve parametrik denklemi... 71. 2. BÖLÜM uzayda düzlem denklemleri... 77

1. BÖLÜM uzayda Bir doğrunun vektörel ve parametrik denklemi... 71. 2. BÖLÜM uzayda düzlem denklemleri... 77 UZAYDA DOĞRU VE DÜZLEM Sayfa No. BÖLÜM uzayda Bir doğrunun vektörel ve parametrik denklemi.............. 7. BÖLÜM uzayda düzlem denklemleri.......................................... 77. BÖLÜM uzayda Bir

Detaylı

2. Dereceden Denklem ve Eşitsizlikler x 2 2x + 2m + 1 = 0 denkleminin kökleri x 1 ve x 2 dir. 4x 1 + 5x 2 = 7 ise m aşağıdakilerden hangisidir?

2. Dereceden Denklem ve Eşitsizlikler x 2 2x + 2m + 1 = 0 denkleminin kökleri x 1 ve x 2 dir. 4x 1 + 5x 2 = 7 ise m aşağıdakilerden hangisidir? MC www.matematikclub.com, 006 Cebir Notları Gökhan DEMĐR, gdemir3@ahoo.com.tr. Dereceden Denklem ve Eşitsizlikler- TEST I A) 1 B) C) 3 D) 4 E) 5 1. 1/ = 0 denkleminin köklerinin toplamı aşağıdakilerden

Detaylı

Öğrenci Seçme Sınavı (Öss) / 19 Nisan Matematik Soruları ve Çözümleri

Öğrenci Seçme Sınavı (Öss) / 19 Nisan Matematik Soruları ve Çözümleri Öğrenci Seçme Sınavı (Öss) / 9 Nisan 99 Matematik Soruları ve Çözümleri. Üç basamaklı bir sayının iki basamaklı bir sayıyla çarpımı en az kaç basamaklı bir sayı olur? A) B) C) D) 6 E) 7 Çözüm I. Yol basamaklı

Detaylı

Küpoktahedron. İkosahedron. Çember. Eşkenar üçgen. İkosidodekahedron. Kare. İkizkenar üçgen. Dik üçgen. Simit ve Peynir'le Geometri

Küpoktahedron. İkosahedron. Çember. Eşkenar üçgen. İkosidodekahedron. Kare. İkizkenar üçgen. Dik üçgen. Simit ve Peynir'le Geometri İkosahedron Küpoktahedron Hazırlayan: Banu Binbaşaran Tüysüzoğlu Çizim: Bilgin Ersözlü İkosidodekahedron Çember Eşkenar üçgen İkizkenar üçgen Dik üçgen Kare Küpoktahedron Üçgen şeklinde sekiz, kare şeklinde

Detaylı

TEMEL MATEMAT K TEST

TEMEL MATEMAT K TEST TEMEL MTEMT K TEST KKT! + u bölümde cevaplayaca n z soru say s 40 t r + u bölümdeki cevaplar n z cevap ka d ndaki "TEMEL MTEMT K TEST " bölümüne iflaretleyiniz. 1. 1 3 1 3 1 2 1 2. 5 + 7 iflleminin sonucu

Detaylı