ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 28 Temmuz 2012 Cumartesi YIL: 11 SAYI: 3869 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT KAPSAMA ALANI DIÞINDA...

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 28 Temmuz 2012 Cumartesi YIL: 11 SAYI: 3869 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT KAPSAMA ALANI DIÞINDA..."

Transkript

1 Ramazan uðurlu geldi galiba... Hele þükür, daðlarýmýzda þimdilik yangýn yok! Oruç tutanlar da þahittir... Henüz bir yangýn helikopteri almadýðýmýzý Allah da bilir! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 28 Temmuz 2012 Cumartesi YIL: 11 SAYI: 3869 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT Açý GAVUR TAÞI 2. sayfada Ýþgal altýnda ÝCAZETSÝZ yazýlar... TANRI KIBRIS'I KORUSUN!.. Erdoðan Baybars ÞOK Dolgun Dalgýçoðlu KAPSAMA ALANI DIÞINDA... Ali Osman DÖRT AYAKLI DOSTLARIMIZ... Bülent Aykut ÞÝMDÝ BÝR DE HELÝKOPTER SEFERBERLÝÐÝ ÇIKTI! Mehmet Levent Banka Müdürü Ýstanbul da yakalandý Garanti Bankasý'nýn Garanti Bankasý'ndan açýklama elden nakit para transferi ile ilgili Her zaman olmuyor! Ambargo nedeniyle KKTC'ye yabancý para operasyonunu transferinin mümkün olmadýðýný ve bundan deðerlendiren tek dolayý bu yola baþvurduklarýný açýklayan banka yönetimi "Sýklýk arzeden bir uygulama deðil" siyasi parti lideri dedi... Banka, para transferlerinin KKTC makamlarýna eksiksiz BKP Genel Sekreteri bildirildiðini belirtti ve "KKTC yasalarýna eksiksiz uyuyoruz" ifadesini kullandý sayfada Ýzzet Ýzcan oldu... Vergi kaçakçýlýðý Bunun büyük bir vergi kaçakçýlýðý olduðunu vurgulayan Ýzcan, benzer para transferlerinin gerçekleþmiþ olma ihtimalinin yüksek olduðunu belirtti ve Tatar'ý göreve çaðýrarak sorumlular hakkýnda yasal iþlem baþlatýlmasýný istedi... "Para transferleri Merkez Bankasý aracýlýðý ve izni ile yapýlmak zorundadýr" diyen Ýzcan, bavul içerisinde para transferinin yasak ve suç olduðunu vurguladý... Ýzcan: Para transferleri yapýlmadan önce vergi iþlemi yapýlmalýdýr. Bu olayda vergi kaçakçýlýðý yapýldýðý ortada... Ayrýca olayýn kara para aklama olup olmadýðý konusunda bir an önce soruþturma baþlatýlmalý sayfada Bayraða doymuyoruz Beþparmak daðlarý St. Hilarion Kalesi yakýnlarýndaki zirvede bulunan Keskin Sýrt bölgesine dev boyutlarda KKTC ve TC bayraklarý dikildi... 6m.x9m. ebatlarýndaki bayraklar 1964'te bölgeyi iþgal eden Rumlarýn gönderdeki Türk bayraðýný indirip Yunan Bayraðýný göndere çektiði noktaya dikildi... Güvenlik Kuvvetleri Komutanlýðý tarafýndan dikilen bayraklar için dün düzenlenen törende Rauf Denktaþ'ýn sesinden "Benim iki bayraðým var" þiiri dinletildi sayfada Artemis davasý Ýþkencecilerin davasý sürüncemede Artemis Otel'de Mehmet Bal'a iþkence eden ve çelik puro makasý ile parmaklarýný kesme giriþiminde bulunan 8 kiþinin davasý dün yine ertelendi sayfada Ercan'da toplu mezar mý? Bayýndýrlýk ve Ulaþtýrma Bakanlýðý Ercan bölgesinde toplu mezar bulunduðu þeklindeki iddialarý yalanladý... Bakanlýk ihalenin henüz sonuçlanmadýðýný ve bölgede þimdilik bir faaliyet olmadýðýný öne sürdü sayfada MEHMET ÇAKICI Çökmüþ sistemin kökten deðiþmesi gerekir 7. sayfada

2 SICAKLIK 40 DERECE Yaklaþýk bir aydan beri sýcak havayla kavrulan bölgede dönem dönem artan nem oranýyla birlikte boðucu hava hakim oluyor. Dün de Lefkoþa güne boðucu havayla uyandý. TAK muhabirinin Meteoroloji Dairesi Müdürü Fehmi Oktay'dan aldýðý bilgiye göre, boðucu havanýn esas nedeni nem. Nem oranýnýn yüksekliðinin hissedilen sýcaklýðý artýrdýðýna dikkat çeken Oktay, bu hava koþullarýnýn hafta sonu da devam edeceðini belirtti. Oktay, sabah saatlerinde 38 derece dolaylarýndaki hava sýcaklýðýnýn öðle saatlerinde 40 dereceye çýkacaðýný, ancak yüzde 50 oranýndaki nemle hissedilen sýcaklýðýn 42 derece olacaðýný belirtti. Oktay, bir soruya karþýlýk, hava koþullarýnda ancak 15 Aðustos'tan sonra rahatlama olacaðýný da ekledi. GÝRNE'DE ELEKTRÝK KESÝNTÝSÝ "Proje" çalýþmalarýný sürdüren Elektrik Kurumu, pazartesi günü de Girne'de elektrik kesintisi olacaðýný bildirdi. Girne Bölge Amirlði'nden yapýlan açýklamaya göre, arasýndaki 2 saatlik kesintiden Mahkemeler bölgesi ile Türk Mahallesi'nin bir bölümü etkilenecek. MÜSTAHDEM TARAFINDAN HIRSIZLIK Lefkoþa Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren bir iþ yerinde çalýþan A.Ý (E-49) satýþýný yaptýðý muhtelif veteriner ilaçlarýnýn karþýlýðý olan 110 bin 321 TL meblaðý tahsil etmesine karþýn iþ yeri muhasebesine yatýrmayarak, çaldý. Söz konusu kiþiyi arayan polisin soruþturmasý sürüyor. KORKUTMAK AMAÇLI KANUNSUZ BIÇAK TAÞIMA Güzelyurt'da isminin baþ harfleri M.M (E-24) olan bir kiþi, kendisine yoldan çekilmesi söylediði gerekçesiyle Ali Aksu (E-42) ve Durdu Aksu'yu tasarrufunda bulundurduðu býçakla korkuttu. Polis, söz konusu kiþiyi tutukladý. Soruþturma devam ediyor. YANGIN Tuzla'da St. Barnabas Manastýrý'nýn batýsýnda tespit edilemeyen bir nedenden dolayý çýkan yangýn sonucunda 200 adet kare balya, 2 adet zeytin aðacý ve 100 dönüm anýz tamamen yandý. Yangýnda, manastýrýn avlusundaki 50 adet selvi aðacý ise kýsmen zarar gördü. Soruþturma sürüyor. KUMAR Bafra'da "Kaya Artemis", Girne'de ise "Zeus" isimli kumarhanelerde polis tarafýndan yapýlan kontrollerde, kumarhaneye girmesi ve bulunmasý yasak 2 kiþi tespit edildi. Söz konusu kiþiler ve kumarhane direktörleri hakkýnda yasal iþlem baþlatýldý. UBP KURULTAYI Ýktidardaki Ulusal Birlik Partisi'nin (UBP), kurultay tarihi 30 Temmuz Pazartesi günü belli oluyor. UBP Genel Merkezi'nden alýnan bilgiye göre, Pazartesi günü toplanacak Parti Meclisi kurultay tarihini belirleyecek. UBP'de 2 yýlda bir yapýlan kurultay, en son 4 Aralýk 2010 tarihinde gerçekleþtirilmiþti. UBP Genel Baþkaný ve Baþbakan Ýrsen Küçük ile Saðlýk Bakaný Ahmet Kaþif, yapýlacak olan kurultayda parti baþkanlýðýna aday olacaklarýný açýklamýþlardý. GARANTÝ BANKASI SOYGUNU Böyle para transferi olur mu? BANKA YETKÝLÝLERÝ, LEFKOÞA ÞUBE MÜDÜRÜNÜN ÝSTANBUL'DA 7 MÝLYON TL ÝLE YAKALANDIÐINI BELÝRTTÝ TATAR: "GARANTÝ BANKASI'NA GÜVENÝMÝZ SONSUZ ANCAK OFF-SHORE HESAPLARA PARA AKTARILMASI YANLIÞ OLUR" Maliye Bakaný Ersin Tatar, Garanti Bankasý'na güvenlerinin sonsuz olduðunu ancak off-shore hesaplara para aktarýlmasýnýn yanlýþ olacaðýný söyledi. Maliye Bakaný Tatar, Lefkoþa Þube Müdürü'nün, "7 Milyon TL ile kayýplara karýþmasý üzerine" KKTC'ye gelen TC Garanti Bankasý Bölge Müdürü Lütfi Hacýoðlu ve beraberindeki heyetle bir araya geldi. Maliye Bakanlýðý'ndan yapýlan açýklamaya göre Tatar, görüþmede, Garanti Bankasý adýna yaþanan olaydan duyduðu üzüntüyü yetkililerle paylaþtý. Tatar, gerekli araþtýrmanýn yapýlmasý hususunda Merkez Bankasý'na talimat verdiðini yineledi. Maliye Bakaný Tatar, off-shore bankalarýn hesaplarýna kiþilerin para aktarmasýna KKTC hükümeti olarak karþý olduklarýný söyledi. Tatar, böyle bir durumda devletin vergi kaybedeceðini, bu tip iþlemlerin yapýlmamasý gerektiðini belirtti. Tatar, gerekli havalelerin Merkez Bankasý üzerinden çok düþük komisyonla yapýlabileceðini kaydetti. MÜDÜR YAKALANDI Maliye Bakanlýðý'nýn açýklamasýna göre, bakaný geliþmeler konusunda bilgilendiren TC Garanti Bankasý Bölge Müdürü Lütfi Hacýoðlu, söz konusu müdürün Ýstanbul'da 7 Milyon TL ile yakalandýðý bilgisini aktardý. Hacýoðlu, bankanýn Lefkoþa Þubesi'nde bir görev deðiþiminin gündemde olduðunu ve bu aþamada ilgili müdürün tamamýyla kiþisel hareketiyle böyle bir olayý gerçekleþtirdiðinin tespit edildiðini ifade etti. TC Garanti Bankasý'nýn konuyla ilgili gerekli önlemi aldýðýný kaydeden Hacýoðlu, KKTC'deki faaliyetlerini artýrmak için çalýþma içerisinde olduklarýný belirtti. Hacýoðlu ve beraberindeki heyet, Tatar'ýn sorusu üzerine, nakit para hareketinin off-shore bankalara para aktarma ile baðlantýsýnýn olmadýðýný ifade etti. Garanti Bankasý'ndan Açýklama Garanti Bankasý yetkilileri dün aþaðýdaki açýklamayý yaptý: "Lefkoþa Þube Müdürümüz Mahmut Karýmýþ'ýn gözaltýna alýnmasýyla Kýbrýs kamuoyunun gündemine gelen Türkiye'den KKTC'ye para transferi yöntemi, sýklýk arz eden bir uygulama olmayýp, kötü niyetle planlanmýþ münferit bir giriþimdir. Garanti Bankasý, son 3 yýl içerisinde Türkiye'den KKTC'ye bu yöntemle para transferi hiç yapmamýþtýr. Diðer yandan, son 1 yýlda KKTC'den Türkiye'ye yapýlan para transferi iþlem adedi yalnýzca 4 olup, toplam tutarý 7.8 milyon USD'dir. Bilindiði üzere, KKTC'ye uygulanan ambargo nedeniyle, yabancý paralarýn SWIFT yöntemiyle transfer edilmesi mümkün deðildir. Bu sebeple, bankalararasý iþlemlerde zaman zaman bu tarz nakit taþýma operasyonlarýna ihtiyaç duyulabilmektedir. Bankamýzýn KKTC'deki büyüklüðü göz önüne alýndýðýnda, söz konusu tutarlar son derece sýnýrlý ve mutat bankacýlýk uygulamalarýna paraleldir. Bankamýz tarafýndan yapýlan bu ve bundan önceki tüm para transferleri, yasal düzenlemelere uygun olarak gerçekleþtirilmiþ, Türkiye Cumhuriyeti ve KKTC'nin ilgili makamlarýna eksiksiz olarak bildirilmiþ ve raporlanmýþtýr. Bankamýz, faaliyet gösterdiði tüm ülkelerde olduðu gibi, KKTC'de de yasa ve düzenlemelere eksiksiz olarak uymaktadýr yýlýndan bu yana KKTC'de hizmet veren Garanti Bankasý, ülke ekonomisine inancý doðrultusunda yaptýðý yatýrýmlarla þube sayýsýný 5'e çýkardý. Aralýk 2012'de açýlacak yeni þubeyle, bu sayý 6'ya yükselecek. KKTC'deki aktif büyüklüðü son 2 yýlda %58 artan bankamýz, son yýllarda en çok kredi veren kurumlar arasýnda yer alýyor. Þubeleri vasýtasýyla 60 kiþiye istihdam yaratan bankamýzýn, KKTC ekonomisine desteði artarak devam edecektir." Çiziktirdi Þener LEVENT Açý GAVUR TAÞI Sýcaklar bastýrdý iyice... Sýðýnacak bir gölge, bir serinlik arýyor herkes... Mahkeme salonuna girdim... Oh be! Buz gibi... Ýki klima birden çalýþýyor... Hayat varmýþ... Bizim Baybars'ýn Baf dolaylarýndaki Gavur Taþý'nda çektiði resimlere baktým gazetede... Bir gelinle bir damat yakalamýþ orada... Fotoðraflarýný çekmiþ... Çektiði fotoðraflar Angelopulos filmlerini hatýrlatýyor bana... 'Aðlayan Çayýr'da, fýrtýnalý bir deniz kenarýnda dansedenleri hiç unutmadým. Ve de duvarlarýn sývasý dökülmüþ bir adada bir hasýr sandalyeye oturarak akordeon çalan o genç adamý... Çaldýðý nefis müzik hep aklýmda... Baybars fotoðraflarýný çektiði gelin ve damattan elektronik adreslerini almýþ, fotoðraflarý onlara da gönderebilmek için... Ama ne yazýk kaybetmiþ sonra... Umarým ararlar bizi... Damadý kravatýndan tutup kendine çeken gelin çok mutluydu... "Seni kendi kafesime kapattým, bir yere uçamazsýn artýk" der gibiydi... Uzun yýllar önce izlediðim siyah-beyaz bir filmi yeniden izledim... "Ýnsafsýz þehir"... 60'lý yýllarýn baþýnda Almanya'nýn küçük bir kasabasýnda geçiyordu. Oradaki Amerikan üssüne baðlý dört asker, bir gün bir göl kýyýsýnda genç bir kýza tecavüz etmiþti... Askeri mahkeme kuruldu. Ve yakalanan dört asker yargýlandý. Tecavüzcüleri savunan avukat çok iyi bir avukattý... Öyle bir savunma yaptý ki, neredeyse tecavüzcüleri masum, kýzý ise suçlu çýkarýyordu. Kasaba halký için çok eðlenceli bir mahkeme oldu. Tecavüz davasýna ilgi büyüktü... Kýz tanýklýk yaptý... Bir salon dolusu meraklý kitlenin önünde sorulara yanýt vermekte zorlandý... Düþüp bayýldý... Tecavüz sýrasýnda giydiði mayo da mahkemede emare olarak kullanýldý ve teþhir edildi. Tecavüzcüleri savunan avukat aslýnda yaptýðý bu iþten pek memnun deðildi... Ama kendisine ordu komutanlýðýnýn verdiði bir görevdi bu sonuçta... Reddedemezdi... Duruþmalarý baþtan sona izleyen gazeteciye, en son duruþmadan sonra avukat þöyle dedi: -Gördün mü, salon çok tenhaydý bugün... Kimse gelmedi... Neden gelsin ki? Seks yok, soyunma yok, kýz yok... Eðlence neresinde bunun? Dýþarýda alev alev yanan havadan kendimi buz gibi serin mahkeme salonuna atýnca rahatladým. Yargýç henüz gelmemiþti... Ama salonun serin tutulmasý için klimalar açýk býrakýlmýþtý. Hukuk davalarýnýn görüldüðü bir salondu ve boþtu... Bizden baþka kimse yoktu... O albay avukatýn söylediklerini hatýrladým... -Seks yok, soyunma yok, kýz yok, ahali neden gelsin ki? Eðlence bunun neresinde? Yüzlerce kere mahkemeye gidip geldim bugüne dek... Ceza davalarý... Hukuk davalarý... Kýyametti... Ve duruþma salonumuz hep böyleydi... Boþ... Kimsesiz... Mahkeme avlusunda her zaman bir gazeteci ordusu var oysa... Nöbette... Bir cinayet, bir tecavüz, bir uyuþturucu, bir hýrsýzlýk davasý bekler dururlar hep... Patronlarýn talimatý öyle... Bir basýn davasýna neden ilgi göstersinler ki? Basýn davasý prim yapmaz... Tiraja bir faydasý yok... Seks yok... Soyunma yok... Eðlence bunun neresinde... Gavur Taþý'ndaki gelinle damada selam olsun... Unutmasýnlar... Yalnýz bir kere yýkanýlýr bu nehirde...

3 ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE AFRÝKA dan mektup... ÝSTANBUL VE ERCAN GÜMRÜÐÜNDEN NASIL GEÇER? Kuzey Kýbrýs limanlarýnda çok sýký kontroller var hesapta... Mesela yurtdýþýna 10 bin dolarýn üstünde para çýkarmak yasak ya, gümrükte ele geçirildiði takdirde enselerler adamý, hemen yasal iþlem baþlatýrlar hakkýnda... Peki, ya yurtdýþýndan gelen birinin bavulunda 7 milyon lira bulurlarsa... Ne yaparlar? Ona da el koyup dava açarlar mý? Diyelim ki, Garanti Bankasý'nýn uyanýk müdürü parayý alýp kaçmadý... Ve bankanýn talimatýna uygun olarak bavuluna yerleþtirip getirdi Ýstanbul'dan buraya... Gümrük ne yapacaktý? Ercan gümrüðünde hiçbir engelle karþýlaþmadan bu paranýn geçeceðine dair bir garanti mi vardý? Ya Ýstanbul gümrüðünde? Orda da hiçbir sorun çýkmayacak ve 7 milyon TL gibi bir paranýn bavul içerisinde yurtdýþýna çýkarýlmasýna göz yumulacaktý deðil mi? Sýklýkla olmasa bile zaman zaman bu yola baþvurduklarýný açýklayan Garanti Bankasý yetkilileri, iki gümrükten de böyle paralarý nasýl geçirdiklerini de açýklamak zorundadýrlar kamuoyuna. Madem ki, KKTC'ye uygulanan ambargolar yüzünden yabancý para transferlerini banka yoluyla yapamýyorlar ve bazan bu yola baþvurmak zorunda kalýyorlar, demek ki daha önce de bu yollardan geçtiler. Bavulla para taþýdýlar... Örnek sunsunlar bize... Ýþte falan tarihte yine bu þekilde bavulla buraya para taþýdýk desinler... Gümrüklerde hiçbir sorunla karþýlaþmadýklarýný kanýtlasýnlar... Belgelerle ama... Lafla deðil... Ayrýca bavulla getirilen paranýn Maliye Bakanlýðý'na ve Merkez Bankasý'na nasýl bildirildiðini de kanýtlasýnlar... Bakýn mesela... Gelecek olan bu 7 milyon TL'den Maliye'nin haberi var mýydý? Yok! Sorun Tatar'a... Söylesin... Ersin Bey de herkes gibi bu haberi medyadan öðrenmedi mi? Eðer haberi olsa, çýkýp da "Benim bilgim dahilindeydi" demez miydi? Tatar'ýn konuþmalarýndan, bu olaydan önceden haberi olmadýðý rahatlýkla anlaþýlýyor. Banka "Tüm para transferleri eksiksiz olarak KKTC makamlarýna bildirildi" diyor. Bildirildiyse, Tatar'ýn bundan neden haberi yok? Her zaman geç uyanan ve bazan da hiç uyanmayan siyasi partilerimizle örgütlerimizden nedense hiçbir ses çýkmadý dün... Bir tek BKP lideri Ýzzet Ýzcan dýþýnda... Ýzcan bunun bir 'vergi kaçakçýlýðý' olduðunu vurguladý... Yasal iþlem istedi... Ama Maliye Bakaný Tatar'dan henüz öyle bir talep gelmedi... Sade bir vatandaþ olsa hemen yakasýna yapýþýrlardý deðil mi? TÜM SÝYASÝ TUTUKLULARA ÖZGÜRLÜK TURÝST ELTÝLERÝN ALTIN HIRSIZLIÐI... Mahkemede baygýnlýk geçirdi (Evrim Kamalý) - Turist statüsüyle Pazartesi günü Ýzmir'den KKTC'ye turist olarak gelen Yýldýz Çadýrlý ve Elife Çadýrlý isimli iki elti, kuyumcudan 14 çift altýn küpe çaldýklarý þüphesiyle tutuklanarak ek tutukluluk süresi için Lefkoþa Kaza Mahkemesi Yargýcý Banu Soyer huzuruna çýkarýldý. Mahkemede Ýddia Makamý Baþsavcýlýk adýna Savcý Damla Güçlü ve zanlýlar Yýldýz Çadýrlý ile Elife Çadýrlý þahsen hazýr bulundu. Lefkoþa Polis Müdürlüðü'ne baðlý Adli Þube Amirliði'nde görev yapan ve meselenin tahkikatýný yürütmekte olan polis memuru Aygün Karagil, iddia makamýnýn tanýðý olarak mahkemede yeminli þahadet verip olgularý aktardý. Karagil, 24 Temmuz 2012 tarihinde saat sýralarýnda Lefkoþa'da Gazeteci Kemal Aþýk Caddesi üzerinde faaliyet gösteren Argüden Kuyumculuk'a giden zanlýlar Yýldýz Çadýrlý ve Elife Çadýrlý'nýn altýn küpelere baktýktan sonra söz konusu iþyerinden ayrýldýðý ve akabinde þahýslardan þüphelenen iþletmecinin yaptýrdýðý sayýmda dört çift küpenin kayýp olduðunu tespit etmesi üzerine konuyu polise aktardýðýný kaydetti. Karagil, alýnan bilgi üzerine ayni tarihte saat sýralarýnda zanlýlar Yýldýz Çadýrlý ve Elife Çadýrlý'nýn Maðusa'da kuyumcularý gezdikleri esnada tespit edilerek gözaltýna alýndýðýný ifade etti... Yapýlan sorgulamada zanlýlarýn 23 Temmuz Pazartesi günü Ýzmir'den geldiðini belirlediklerini söyledi. Zanlýlar Yýldýz Çadýrlý ve Elife Çadýrlý'nýn KKTC'de nerede ikamet etmekte olduðunu henüz tespit edemediklerini vurguladý. Zanlýlarýn karakolda tutulduklarý hücrelerde kendilerini demir parmaklýklara ve duvara vurduklarýný belirtti. Zanlýlar aleyhinde baþlatýlan soruþturmanýn devam ettiðini dile getiren Aygün Karagil, alýnmasý gereken ifadeler ve aranan emareler olduðunu ayrýca olayýn duyulmasý üzerine zanlýlarýn gitmiþ olduðu kuyumcular arasýnda ASOS Emaneti çalmaktan teminata baðlandý Timur Sonya adlý bir kiþinin kendisine tahsil etmesi için verdiði 40 bin Euro'luk çek yapraðýný bozduktan sonra 25 bin Euro'sunu zimmetine geçirdiði iddia edilen Ýran uyruklu KKTC vatandaþý zanlý Hüseyin Muhammedi dün teminata baðlanmak üzere Lefkoþa Kaza Mahkemesi Yargýcý Banu Soyer huzuruna çýkarýldý. Mahkemede Ýddia Makamý Baþsavcýlýk adýna Savcý Cemaliye Usanmaz ve zanlý Hüseyin Muhammedi þahsen hazýr bulundu. Ýddia makamýnýn tanýðý olarak mahkemede tanýk olarak dinletilen Lefkoþa Polis Müdürlüðü'ne baðlý Adli Þube Amirliði'nde görevli polis memuru Hasan Sönmez, iddia makamýnýn tanýðý olarak mahkemede yeminli þahadet verip olayla ilgili olgularý aktardý. Sönmez, zanlý Hüseyin Muhammedi'nin 2012 yýlý Mayýs ayý içerisinde Lefkoþa'da meydana gelen "emanetçi tarafýndan sirkat" suçuyla methaldar olduðunu belirtti. Timur Sonya'nýn bozmasý için kendisine verdiði 40 bin Euro meblaðlý çek yapraðýný bozduktan sonra 25 bin Euro parayý vermeyerek sirkat eden zanlý Hüseyin Muhammedi'nin þikâyet üzerine 24 Temmuz 2012 tarihinde tutuklandýðýný kaydeden polis memuru Sönmez, olayla ilgili baþlatýlan tahkikatýn tamamlandýðýný belirtti. Zanlýnýn daha önceden de ayný suçlardan davalarý bulunduðunu ve teminata baðlandýðýný belirterek mahkemenin uygun göreceði bir teminata baðlanmasý talebinde bulundu. Lefkoþa Kaza Mahkemesi Yargýcý Banu Soyer GARANTÝ BANKASI SOYGUNU ÝZCAN: OLAY CÝDDÝ BÝR VERGÝ KAÇAKÇILIÐIDIR Birleþik Kýbrýs Partisi Genel Sekreteri Ýzzet Ýzcan, Garanti Bankasý Lefkoþa Þube Müdürü'nün Türkiye'den Kýbrýs'a bavul içerisinde 7 Milyon TL ile gelirken kayýplara karýþmasý olayýnda ciddi bir vergi kaçakçýlýðý olduðunu savunarak, Maliye Bakaný'ný göreve çaðýrdý. Ýzcan bugün yayýnladýðý yazýlý açýklamada, bavul içerisinde para transferinin yasak ve suç olduðunu vurguladý. Ýzcan, "Para transferleri Merkez Bankasý aracýlýðý ve izni ile yapýlmak zorundadýr. Ayrýca para transferleri yapýlmadan önce vergi iþlemi yapýlmalýdýr. Bu olayda vergi kaçakçýlýðý yapýldýðý açýk olmasý yaný sýra olayýn kara para aklama olup olmadýðý konusunda bir an önce soruþturma baþlatýlmalý" dedi. Olayýn ciddi olduðunu ve benzer para transferlerinin gerçekleþmiþ olma ihtimalinin yüksek olduðunu savunan Ýzcan, gerekli soruþturma baþlatýlýp, sorumlular hakkýnda yasal iþlem baþlatmak gerektiðini söyledi. "ERCAN'DA TOPLU MEZAR MI?" HABERÝ YALANLANDI zanlýnýn KKTC vatandaþý bir kefilin 100 bin TL deðerinde bir senet imzalamasý ayrýca yurtdýþýna çýkýþýnýn yasaklanmasý koþulu ile serbest kalmasýna emir verdi. (Evrim Kamalý) Bafra Turizm Bölgesi Kaya Artemis Oteli'nde iþçi olarak çalýþan Mehmet Bal'ý aralarýnda casino müdürü de olmak üzere kaçýran ve tehdit eden 8 kiþi, dün PI (ilk tahkikat) için yeniden mahkeme huzuruna çýkarýldý Avukat kararýný vermek için savcýyla görüþecek Gamze BAYKUR- Bafra Turizm Bölgesi Kaya Artemis Oteli'nde 24 Nisan 2011 tarihinde Mehmet Bal isimli casino iþçisini kaçýrarak tehdit edip ciddi þekilde döven ve aralarýnda casino müdürü Hakan Atýcý'nýn da bulunduðu 8 kiþi dün PI (Ýlk tahkikat) duruþmasý için yeniden Maðusa Kaza Mahkemesi'nde yargý önüne çýktýlar. "Adam kaçýrma", "Þiddet tehtidi" ve "Ciddi darp" suçlarýndan dolayý mahkeme huzuruna çýkarýlan kuyumculuktan da zanlýlarýn bakmýþ olduðu tepsi içerisindeki 10 adet küpenin kaybolduðunu ve zanlýlarýn þüpheli olduðunu belirterek aleyhlerinde þikâyetçi olmuþlardýr. Bu konu ile ilgilide araþtýrýlmasý gereken bulgular olduðunu belirterek tahkikatýn salimen yürütülebilmesi için zanlýlarýn 7 gün süre ile poliste tutuklu kalmasý talebinde bulundu. Tutukluluk talebine itiraz eden avukat Hasan Yücelen zanlýlarýn suçsuz olduðunu belirterek zanlýlardan Yýldýz Çadýrlý'yý mahkemeye tanýk olarak dinletti. Çadýrlý'nýn þiddet ve baský gördüðü iddialarýnda bulunmasý üzerine, Savcý Damla Güçlü'nün istintakýnda çeliþkili cevaplar verdi. Yargýç Banu Soyer meselenin ciddi olduðunu belirterek meselenin aydýnlatýlabilmesi için zanlýlarýn 7 gün süre ile tutuklu kalmasýna emir verdi. Yýldýz Çadýrlý mahkemede baygýnlýk geçirerek ambulans ile devlet hastanesine götürüldü. Okan Asiltürk, Metin Aydýn, Hakan Atýcý, Önder Aslan, Berat Gönen, Mustafa Arýoðlu, Zeki Özkan ve Serkan Bilgi'nin avukatý Erdal Öncü, söz konusu davalarý kabul edip etmeyeceðine karar vermek ve savcýlýkla görüþmek için mahkemeden tehir talep etti. Maðusa Kaza Mahkemesi Kýdemli Yargýcý Çidem Güzeler, davayý itham ve PI olmak üzere 27 Aðustos 2012 tarihine tehir etti. Bayýndýrlýk ve Ulaþtýrma Bakanlýðý, dün bir gazetede yer alan "Ercan'da Toplu Mezar mý?" baþlýklý haberin gerçekleri yansýtmadýðýný açýkladý. Bayýndýrlýk ve Ulaþtýrma Banklýðý Müsteþarý Suat Yeldener yaptýðý yazýlý açýklamada, Bayýndýrlýk ve Ulaþtýrma Bakanlýðý'nýn kontrol ve yönetiminde olan Ercan Havaalaný'nýn yeniden yapýlandýrýlmasý projesi kapsamýnda, Ercan Havaalaný'nýn iþletme haklarýnýn devredilmesi yöntemiyle ihaleye çýkýldýðýný ve ihalenin 27 Aðustos tarihine kadar açýk kalacaðýný ve bu tarih itibarýyla Ercan Havaalaný Ýhalesi'nin sonuçlandýrýlacaðýný belirtti. Yeldener, açýklamasýnda þu ifadelere yer verdi; "Ercan Havaalaný Ýhalesinde, yeni bir 2'inci pist yapýmý ve mevcut pistin yenilenmesi de öngörülmektedir. Þu anda ilgili haberde belirtildiði gibi 2. Pist yapým çalýþmalarý baþlamýþ deðildir. Zaten Ercan Havaalaný Ýhalesi sonuçlanmadan bu çalýþmalarýn baþlayabilmesi mümkün de deðildir. Ýlgili haberde 2'inci uçak Pisti yapým çalýþmalarýnýn iki ay önce baþladýðý yönündeki haber tamamen bir hayal ürününden ibarettir.

4 ALAKAYA DÝRÝFÝL Keseceðim diyor ama kesemiyor Kýb-Tek O büyük büyük borçlularýn elektriðini Bir yerlerden emir mi yaðýyor yüksek yüksek? Bilen var mý acaba bu iþin taktiðini? Kalay 2 BUÇUK MÝLYON STERLÝN KAÇ BAVULA SIÐAR Bankalar bile milyonlarca sterlini bavullarýn içinde getiriyorsa KKTC'ye, oturup 2 buçuk milyon sterlin kaç bavula sýðar diye hesaplayacaðýnýza, içine düþtüðümüz kuyunun derinliðini hesaplayýn. Ya da, içinde yaþadýðýmýz bu rezil düzenin ne kadar karanlýk ne kadar kirli olduðunun matematiksel olarak bir hesabýný yapýn. Kimbilir kaç kere bavullarýn içinde ne kirli paralar geçti bu gümrük kapýlarýndan. Bunu düþünün. Sonra da açýn televizyonu, KKTC Hükümeti'nin yüksek þahsiyetlerinin masallarýný dinleyin mideniz kaldýrýrsa. Kalaycý Ali OSMAN Periyodik KAPSAMA ALANI DIÞINDA... Burma'da Müslümanlar katlediliyormuþ Haberlerde okuyoruz. Paylaþým sitelerinde paylaþýyoruz atýlan mesajlarý, resimleri Bir resim gönderildi... Binlerce kiþi deniz kenarýnda yanyana, üst üste yatýyor Silahlý muhafýzlar da etraflarýný sarmýþ durumda Burmalý Müslümanlar dünyadan yardým istiyorlar En çok da Müslüman dünyasýndan Burma veya baþka isimle yazarsak Birmanya, yýllarca Ýngiliz idaresinde kaldý Buda uygarlýðýnýn izlerinin hala aðýr bastýðý bir ülke Komþularý kuzey batýda Hindistan ve Bangladeþ, kuzey doðuda Çin Halk Cumhuriyeti, güney doðuda Laos ve Tayland'dýr... Ýran olaya tepki koyan ülkelerden birisi oldu Türkiye ne yaptý? Tayyip'in Baþdanýþmaný Burma'da katliamýn durduðunu haber aldýklarýný söyledi sadece Türkiye Baþbakan Yardýmcýsý ve beraberindeki heyet 20 Temmuz dolayýsýyla KKTC'ye geldiler ve burada müspet ilimle alakalý deðil, gericilikle ilgili birçok açýlýþ yaptýlar. Bunlardan bir tanesi Yakýn Doðu Üniversitesi'ndeki KKTC'nin en büyük camisi olacaðý söylenilen dört minareli cami Ýkinci ve önemli açýlýþlarýndan bir tanesi de "külliye" oldu. Hani Vakýflar'dan birkaç yüz TL'ye alýnan yüzlerce dönümlük arazi üzerine kurulacaðý söylenen külliyenin açýlýþýný yaptýlar. Adý da Hala Sultan Ýlahiyat Koleji Amerika tarafýndan Müslümanlýk dünyasýnýn lideri olmaya soyundurulan Türkiye, Tayyip Erdoðan tarafýndan Ortadoðu'da karýþacak veya karýþan tüm iþlerin, münasebetlerin göbeðinde at koþturuyor! Bir ara Büyük Ortadoðu Projesi'ndeki eþbaþkanlarýndan birisi olan Ýsrail'le danýþýklý bir takýþma yaþadý Senaryo mühim Bu arada Mavi Marmara gemisini de Filistinlilere yardým amacýyla gönderdi ve gönderdiklerinin ölümlerine neden oldu. Ne diyor Amerika'yla beraber Tayyip Bey? Bazý Müslüman ülkelerin demokrasiye ihtiyaçlarý varmýþ ve yapýlanlar, yani Arap Baharý denilen ve adýný devrim koyduklarý karýþýklýklar ve Amerikan yanlýsý yeni atamalar da halkýn demokrasiye özleminin gereksinimiymiþ... Tamam Tayyip efendi Anladýk Arap Baharý safsatasýyla birçok insanýn öldüðünü, öldürüldüðünü biliyoruz. Sonuç ne oldu? Eski Amerikan yanlýsý idarelerin yerini yeni ABD yanlýlarý aldý Umutlar gene boþ Beklentiler yerine getirilmedi Tabii burada amaç BOP tedrici olarak hayata geçirmektir. Demokrasi falan hak getire ABD veya Ýngiliz'in sömürmek için can attýðý bir yerde demokrasinin varlýðý düþünülebilir mi? Dünyaya demokrasi, barýþ ve ekonomik kalkýnma götüreceðini söyleyen Amerika ve onun yardakçýlarý neden Burma'ya da ekonomik kalkýnma, demokrasi götürmüyorlar? Orada sömürülecek bir alan, bir yer altý zenginliði yok mudur? Tayyip Erdoðan'ýn aðzýndan Burma ile ilgili tek kelime duydunuz mu? Yoksa Burma henüz ilahlarýn kapsama alaný dýþýnda tutuluyor da ondan mý? Eski eser kaçakçýlarý teminatla serbest Gamze BAYKUR- Ýskele bölgesinde bir ormanlýk alanda eski eser çýkarmak amacýyla kanunsuz kazý yaptýðý tespit edilen ve tasarruflarýnda eski eser olduðuna inanýlan 5 parça bulunduran zanlý Fatih Kýlýç, Abdülkadir Aktürk, polis memuru Cemil Bulut, Ömer Sezer, Recep Keser, Turan Çakýr, ShuhratAtamuradov, ArturKaratsev, Hasan Karamanoðlu, Þahin Kurt, Ýsmail Çakýr ve Kadir Cihan Cengiz almýþ olduklarý tutukluluk sürelerinin dolamasýnýn ardýndan dün yeniden Maðusa Kaza Mahkemesi'ne çýkarýldýlar. "Kanunsuz kazý yapma", "Kanunsuz detektör ithal ve tasarruf etme", "Kanunsuz eski eser tasarruf etme" suçlarýndan mahkeme huzuruna çýkarýlan tüm zanlýlar teminata baðlanarak serbest býrakýldýlar. Tahkikat bitti Olayýn tahkikat memuru Polis Çavuþu Ali Gürkut, 17 Temmuz tarihinde Narkotik ve Kaçakçýlýðý Önleme Müdürlüðü ekiplerince alýnan bilgide LongBeach yakýnýndaki ormanlýk alanda eski eser bulmak amaçlý kazý yapýldýðýný öðrendiklerini belirtti. Akabinde olay yerine gittiklerini söyleyen Gürkut, söz konusu yerde yeni kazýlmýþ çukur, yanýnda ise jenaratör, kova, kürek, tahta ve eski eser olduðuna inanýlan kýrýk testi parçalarý bulunduðunu açýkladý. Gürkut, yapýlan soruþturma 23 Temmuz tarihinde zanlýlarýn LongBeach yakýnlarýndaki ormanlýk alanda kazý yaptýklarýný tespit ettiklerini ve zanlý Hasan Karamanoðlu'nun evinde yapýlan aramada ise eski eser olduðuna inanýlan 1 adet gubur, 1 adet kýlýç, 1 adet kama, 1 adet testi ve 1 adet Annesi ve kayýnvalidesinin evinde 16 parça eski eser saklayan zanlý Hüseyin Cahit Payaz dün yeniden mahkeme huzuruna çýkarýldý Tutuksuz yargýlanacak Ulukýþla'da annesinin, Pamuklu'da ise kayýnvalidesinin evinde kilise malzemeleri, testi, çanak ve çömlekten oluþan toplam 16 parça eski eser saklayan zanlý Hüseyin Cahit Payaz almýþ olduðu tutukluluk süresinin dolmasýnýn ardýndan dün yeniden Maðusa Kaza Mahkemesi'ne çýkarýldý. "Kanunsuz eski eser tasarrufu" suçlamasýyla mahkemeye çýkarýlan zanlý Payaz, tutuksuz yargýlanmak üzere teminatla serbest býrakýldý. Toplam deðerleri 45 bin 500 TL Olayýn tahkikat memuru Müjdat Günay, 23 Temmuz tarihinde Narkotik ve Kaçakçýlýðý Önleme Müdürlüðü ekiplerince alýnan bir bilgide Ulukýþla'da sakin zanlý Hüseyin Cahit Payaz'ýn tasarrufunda kanunsuz eski eser olduðunun öðrenildiðini belirtti. Zanlý Payaz'ýn ayni gün tespit edilerek tutuklandýðýný söyleyen Günay, zanlýnýn annesinin Ulukýþla'da bulunan evinde kýrýk testi aðzý bulunduðunu açýkladý. Mesele ile ilgili olarak yürütülen tahkikatýn tamamlandýðýný belirten Gürkut, tüm zanlýlarýn uygun bir teminata baðlanarak serbest býrakýlmasýný talep etti. Tutuksuz yargýlanacaklar Maðusa Kaza Mahkemesi Kýdemli Yargýcý Çiðdem Güzeler, tüm zanlýlarýn pasaport ve seyahat belgelerine el konularak KKTC dýþýna çýkýþlarýnýn men edilmesine ve 1'er KKTC vatandaþýnýn 50'þer bin TL þahsi kefalet senedi imza etmesine emir verdi. Ayrýca Güzeler, zanlý Cemil Bulut, ShuhratAtamuradov, ArturKaratsev ve Hasan Karamanoðlu'nun 4 bin TL nakdi teminat ödemesine emir verirken, Fatih Kýlýç, Abdülkadir Aktürk,Ömer Sezer, Recep Keser, Turan Çakýr,Þahin Kurt, Ýsmail Çakýr ve Kadir Cihan Cengiz'in 2 bin TL nakdi teminat ödemesine emir verdi. yapýlan aramada 19 yüzyýla ait 2 bin TL deðerinde 2 adet mermer üzerinde haç figürü bulunan kilise malzemesi, Pamuklu'da kayýnvalidesinin evinde yapýlan aramada ise bahçede 2 çuval içerisinde toplam deðeri 43 bin 500 TL olan 14 adet çeþitli ebatlarda testi, çanak ve çömlek bulunduðunu açýkladý. Mesele ile ilgili olarak yürütülen tahkikatýn tamamlandýðýný belirten Günay, zanlýnýn uygun bir teminata baðlanarak serbest býrakýlmasýný talep etti. Teminata baðlandý Maðusa Kaza Mahkemesi Kýdemli Yargýcý Çiðdem Güzeler, zanlý Hüseyin Cahit Payaz'ýn pasaport ve seyahat belgelerine el konularak KKTC dýþýna çýkýþýnýn men edilmesine, 5 bin TL nakdi teminat ödemesine ve 2 KKTC vatandaþýnýn 50'þer bin TL þahsi kefalet senedi imza etmesine emir verdi. (Gamze BAYKUR) Sessizliðin Sesi Mehmet Levent ÞÝMDÝ BÝR DE HELÝKOPTER SEFERBERLÝÐÝ ÇIKTI! Sonunda olacaðý buydu... Herþey aklýma gelirdi ama doðrusu bu kadarýný düþünmemiþtim. Çok yüksek derecede orman yangýn tehlikesinin bulunduðu adamýzda, hâlâ bir yangýn helikopterine sahip olmayan KKTC'de, sonunda bu iþi de halkýn sýrtýna yükleme çabasý içinde olanlar var! Yangýn helikopteri alýmý için seferberlik baþlatýlmýþ burada. Orman Mühendisleri Odasý 1000 lira ile açmýþ kampanyayý! Baktýlar gördüler devletten bir hayýr yok... Kendi yaðýyla kendi ciðerini kavurmaya soyundular bir kez daha!.. Takdir edilecek bir davranýþ. Ama ne yalan söyleyim çok yadýrgadým. Çünkü bu devlet, bu takdirin, bu özverinin zerresini bile haketmiþ deðil. Bu halk çok seferberlikler yaþadý bugüne kadar. Fedakârlýksa... Fedakârlýðýn feriþtahýný yaptý. Bir seferberlik bitmeden baþka seferberliðe koþtu. Ama hiçbirinin deðeri bilinmedi bunlarýn! Üstüne üstlük sonunda Erdoðan'ýn diline düþüp "Besleme" bile oldu! Bu topraklarda varlýðýný sürdürebilmek için verdiði bunca þehit, kayýp ve gazileri hiçe sayýldý! Yine Erdoðan'ýn, "Benim orada þehidim var, gazim var, stratejik çýkarlarým var... Sen kimsin be adam?" hakaretine mâruz kaldý! Bugün bir yangýn helikopteri alýmýný bile onun sýrtýna yüklemeye, ondan yeni fedakârlýklar için seferberlik ruhunu diriltmeye çalýþanlar varsa, çok iyi bilmelidirler ki, her geçen gün ekonomik olarak daha da çökertilen, geleceðe dair bütün umutlarý tükenmekte olan bu halkýn, devletin yapmasý gerekeni üstlenmek gibi bir özveride bulunmasý mümkün deðildir ve düþünülemez. Bunu bu halktan talep etmeye kimsenin yüzü var mý bilmiyorum ama buna kimsenin hakký olmadýðýna eminim. Birilerinin bunu istemeye yüzleri olabilmesi için, herþeyden önce siyasilere makam araçlarý alýmýnýn derhal durdurulmasý gerekir. Tüm vatan millet sakarya törenlerinin iptali... Siyasilerin yurtdýþý seyahatlerinin en az 3 yýl süreyle dondurulmasý... Külliye inþaatýndan derhal vazgeçilmesi... Kýbrýs'ýn en büyük camisinin inþaatýndan da derhal vazgeçilmesi... Siyasilerin ek ödeneklerinden vergi alýnmamasý uygulamasýndan derhal vazgeçilmesi... Yeni meclis binasý inþasýnýn helikopter alýmýndan sonraya ertelenmesi gerekir. Eðer bütün bu fuzuli ve zamazingo iþlerden saðlanacak tasarrufla bir yangýn uçaðý için gerekli para toplanamazsa... O zaman helikopter seferberliði ve baðýþ kampanyasý düþünülebilir. Aksi halde, bütün bu fuzuli iþler sürerken, yangýn helikopteri için halka avuç açmak, haksýzlýk ve adaletsizlik olduðu kadar... Yüzsüzlüktür de!..

5 28 Temmuz 2012 Cumartesi 5 Erdoðan Baybars Þaziye nin Görüþü: Her tarafý bok götürüyorsa, sineklere saldýrmak ne kadar anlamsýz!.. TANRI KIBRIS'I KORUSUN!.. MÝÞ-MIÞLAR Birçok vatandaþýn gittiði iftar çadýrlarý çok kalabalýk oluyormuþ. - Açýk büfe uygulasýnlar. BKP, ekonomik program ve paketlerin iptal edilmesini istemiþ. - Hükümete böyle bir teklifte bulunmak, övgüdür aslýnda... Duyanlar, gerçekten bir ekonomik program uygulandýðýný sanýyor da ondan! Erdoðan 3 çocuk yapýn önerisini tekrarlamýþ. - Uygulamada aksaklýklar gördü anlaþýlan. Londra Olimpiyatlarý baþlamýþ. - Bize ne be Biz UBP kurultay yarýþlarýný izleyeceðiz. Yeþilköylü Gülsün Yýnal'ý 4 kez yýlan sokmuþ. - Soyadýný yanlýþ kullanýyor da ondandýr belki yýlanlarýn bu saldýrýsý. Yýnal'ý Yýlan yapsýn olsun bitsin. Emekli Maliye Bakanlarýndan Salih Coþar, "Vergi verilmez alýnýr" demiþ. - Bunca zaman niye sakladý ki bu sýrrý! Þimdi anlaþýldý kendi zamanýnda Maliye kasalarýnýn neden dolup dolup taþtýðý!.. Tatar, "Dýþ ülkelerden yatýrým için bizimle görüþenler var" demiþ. - Üste para ve arsa da verildiðini duyup da gelmeyen delidir zaten. Onlara yatýrýmcý denmez, "yatýrýcý" derler. Öðretmenler okullarda bedava sandviç daðýtýlmasýný istemiþ. Yok yok, bizim öðretmenler deðil. Bizimkilerin karný tok, sýrtý pak çok þükür Rum öðretmenlerdir isteyen Vay vay vay Banka müdürü, 7 milyon TL ile kayýplara karýþtý Muhtemelen genç ve güzel bir kadýn da kayýptýr þimdi. Genellikle böyle olur çünkü. Adam sadece para ile kaybolmaz Yanýnda bir de kadýn götürür Zaten bir kadýn ile kaybolmayacaksan, maceraya atýlmaya deðmez ki... Ne yapacaksýn o kadar parayý, yataða serip üstünde seviþmeyeceksen! Umarým insaflý bir kadýn seçmiþtir bizim müdür. Ortaya çýkmasý, kadýnýn insafý ile orantýlýdýr Eðer insaflý bir kadýn ise, uzun süre keyif çatabilirler... Biraz tadýný çýkarabilirler. Ama zillisine düþmüþse bitti, acýrým ona! Daha ne olduðunu anlayamadan para suyunu çeker de, cascavlak kalýr ortalýkta. Biz eskiden kapýlarýmýz pencerelerimiz açýk yattýðýmýz için, çok yabancýyýz böyle olaylara Kolayýna basmýyor kafamýz. Þaþýrýp kalýyoruz. Milyonlarca lira alýp da ortadan kaybolacaksýn... Yok daha neler Görmedik, duymadýk, yaþamadýk. Çok çok, gýda eþyasý daðýtan bir gariban soför, þeytana uyup, patronun 3-5 lirasýný araklardý bizde, o kadar yani. Nasýl oldu Nerden nereye geldik böyle?.. Söyleyim: Önce karnýmýz doydu. Karnýmýz doydukça da, gözümüz doymaz oldu Daha Daha... Daha... Baþýmýza ne geliyorsa bu yüzen geliyor iþte... Moraliniz bozulmasýn ama Sadece biz deðiliz böyle BÖYLE BÝR ANDI Diðer taraftakiler de bizden daha hýrlý deðil! Hatta onlar bize beþ basar oldu. Bizimki paralarla kayboldu. Görülmemiþ duyulmamýþ deðil. Ama o taraftaki doktorun yediði haltý duydunuz mu? Ek mesai alsýn diye, hafta sonlarý, vakti gelsin gelmesin, sezeryanla doðum yaptýrýyordu pezevenk... Düþünebiliyor musunuz böylesini Pes vallahi. Hepimiz birer þeytan olduk. Tanrý Kýbrýs'ý korusun. Bu açgözlülükle sonunda baþýmýza taþ yaðacak çünkü. Fotoðraf: Erdoðan BAYBARS Geri dönmek isteyen Aymarinalýlar, ilk iþ olarak 2 kiliseyi tamir edeceklerini söylediler. Ne kadar ilginç deðil mi?.. Ve ne kadar ibret verici!..

6 Baflýnýn Köþesi GÜNLÜK GÜNLÜK Dr.Dolgun Dalgýçoðlu ÞOK (Ýstanbul) -Gözleri faltaþý gibi açýlýp pirili gibi öne fýrlamýþ diyorlar KKTC için Diðer deyimle KKTC þoka girmiþ Þok: Sabit durarak bir noktaya bakmak, demektir Aniden hareketsiz kalmak Konuþamamak. Ýnanamamak Etraftakilerle irtibatý kesmek, iliþki kuramamak, her þeye duyarsýz kalmak. Bir sürü sözle anlatýlabilinir Olay karþýsýnda olayýn vahametini anlatabilmek için bir de, "KKTC sarsýldý" diyenler var Kýsaca þoka giren, sarsýlan KKTC'yi birileri sarsmaya çalýþýyor ama o aslýnda "týk" bile demiyor Çünkü yok Olsaydý damarlarýndan akan kanýn bir yerlerden delinip boþa gittiðini görecek Tansiyonu düþecek, düþüp bayýlacaktý. Ta ki bir yardým sever 112'yi arayýp ambulans çaðýrsýn Veya var olsaydý eðer üzerine gelen tehlikeyi görüp bir kenarlara sývýþacaktý ki vartayý atlatsýn Ýkisi de olmadýðýna göre KKTC ne þokta, ne sarsýntýda Sarsýlan da þoka giren de KKTC'nin normal olduðunu, ilelebet yaþatýlacaðýný ýsrarla savunan, olaylarýn gidiþine uzaktan bakan Kýbrýslýtürkler Esas onlar þaþýrdýlar. Beklemiyorlardý böyle bir þey. Çünkü devletcilik ciddi bir iþtir Barýndýrdýðý bankacýlýk da öyle olmalý. Mesela ciddi devletlerde para transferlerinde bavul kullanýlmaz. Vergisi vardýr. Kaçakçýlýðý Para taþýrken önceden bildirilmeli, devlet önlem almalý Eskortu vardýr bunun Sigortasý Garantisi Korumalarý. Benim bile cebimde 10 bin dolarým olsa düþünürüm.. Ya uçak düþer de para yanarsa Ýkiye bölerim. Yarýsýný bir kýzýma, yarýsýný diðer kýzma verir öyle girerim uçaða Hele uçak düþmez de indiðimde cebimde yakalanýrsam Ciddi iþtir devletçilik Sorarlar, "bu ne?" Ciddi devletten çýkarken de öyleyimdir çünkü polis yakalarsa paralarý kaçýrýyorum muamelesi görüp cezalandýrýlabilirim. Adam valize doldurmuþ paralarý atlamýþ taksiye Ýstanbul'dan Ne koruma, ne garanti, ne tedbir "Çek" demiþ, "havaalanýna" Oradan da baþka bir ülkeye O ve paralar buharlaþmýþ dediler önce KKTC þoka girmiþ Hatta sarsýlmýþ Sarsýlanlardan KKTC'nin yani aslýnda olmayan ama varmýþ gibi gösterilen kuruluþun maliyesinden sorumlu bakaný da þoktaymýþ ama yine de sakin bir edayla, "Durun bakalým inceleyeceðiz" demiþ. Ýnceleyecek Gidecek kontrolü baþkasýnda Merkez Bankasý'na Soracak, "Ne iþ baþkaným?". Muhtemelen oradakiler de, "Sen anlamazsýn yorma kafaný " diyecekler Ve KKTC'ye para getirmekle görevli müdür Ýstanbul'un en büyük otellerinden birinde yakayý ele vermiþ... Buna raðmen sarsýntý devam edecek, çünkü KKTC'nin gerçekten var olduðunu sananlar, ilelebet yaþayacak dedikleri kuruluþun aslýnda yok olduðunu görmüþlerdir. Ýnanamadýlar. Þoka girdiler... Bu zamanda bavulla büyük paralar taþýmak ne iþ, diye... HEM GÜLÜNÇ HEM TEHLÝKELÝ BÝR ZÝHNÝYET Faiz maðdurlarý þikayetçi Maliye Bakaný Ersin Tatar, bir süre önce yürürlüðe giren ve "Faiz Yasasý" olarak bilinen "Borç Ýliþkilerinden Kaynaklanýp Tahsili Geciken ve/veya Tahsil Edilemez Hale Gelen Borçlarýn Ekonomik Ýyileþtirme Kapsamýnda Yeniden Yapýlandýrýlmasý Yasasý"ndan binlerce kiþinin yararlandýðýný vurguladý. Maliye Bakanlýðý Basýn Bürosu'ndan verilen bilgiye göre Bakan Ersin Tatar, dün "Borç Ýliþkilerinden Kaynaklanýp Tahsili Geciken ve/veya Tahsil Edilemez Hale Gelen Borçlarýn Ekonomik Ýyileþtirme Kapsamýnda Yeniden Yapýlandýrýlmasý Yasasý" ile ilgili olarak Kazým Ant ve Bulut Akacan'ý kabul etti. Ant ve Bulut, görüþmede yasa konusunda bankalardaki çalýþmalarla ilgili bazý þikayetlerini dile getirildi. Maliye Bakaný Tatar'ýn bu yasanýn hazýrlanmasýnda büyük payý olduðunu ve kendisinin de yasa onaylandýktan sonra günümüze kadar geçen sürede sürekli banka ziyaretleri gerçekleþtirerek yeniden yapýlandýrma çalýþmalarýný gündemde tutmasýndan dolayý maðdur vatandaþlar adýna memnuniyetlerini dile getiren Ant ve Akacan, bazý bankalarda yaþanan olumsuzluklarý da Tatar'a aktardý. KTAMS: KTHY çalýþanlarýnýn Ýhtiyat Sandýðý primleri hala yatýrýlmadý Kýbrýs Türk Amme Memurlarý Sendikasý (KTAMS) Baþkaný Ahmet Kaptan, eski Kýbrýs Türk Hava Yollarý (KTHY) çalýþanlarýnýn eksik olan Sosyal Sigorta ve Ýhtiyat Sandýðý primlerini tamamlamak üzere vergilerin artýrýlmasýna karþýn Ýhtiyat Sandýðý primlerinin hala daha yatýrýlmadýðýný iddia etti. KTAMS Baþkaný Ahmet Kaptan yaptýðý yazýlý açýklamada, KTHY'nin iflasýnýn ardýndan çalýþanlarýn þirket yönetimince yatýrýlmayan Sosyal Sigorta ve Ýhtiyat Sandýðý primlerini tamamlamak üzere sigortacýlýk iþlemlerinden alýnan BSÝV vergisinin %3'ten % 5' e çýkarýldýðýný ifade etti. Kaptan, "KTHY çalýþanlarýnýn yatýrýlmayan Sigorta ve Ýhtiyat Sandýðý primleri için artýrýlan bu vergiden þu ana kadar eksik Sigorta primleri yatýrýlmýþ fakat hala daha KTHY çalýþanlarýnýn hakký olan Ýhtiyat Sandýðý prim oranlarý yatýrýlmamýþtýr" ifadelerini kullandý. Kaptan açýklamasýnda, Sigorta ve Ýhtiyat Sandýðý primleri için artýrýlan % 2'lik verginin nerede olduðunu ve eski KTHY çalýþanlarýnýn Ýhtiyat Sandýðý primlerinin ne zaman yatýrýlacaðýný sordu. LTB Tiyatrosu na Týp-Ýþ'ten destek Kýbrýs Türk Hekimler Sendikasý (Týp-Ýþ) Baþkaný Dr. Erol Þeherlioðlu, Lefkoþa Belediyesi'nin kültür sanat etkinliklerinde yer alan tüm sanatçýlarýn çalýþma yaþamlarýnýn, yapýlacak sözleþmelerle ve daha sonra kadrolar yaratýlarak garanti altýna alýnmasýný istedi. Þeherlioðlu, dün yaptýðý yazýlý açýklamada, LTB Tiyatrosu ile ilgili tartýþmalarla ilgili deðerlendirmelerde bulundu. Tartýþmalardan duyduðu rahatsýzlýðý dile getiren Þeherlioðlu, kültür sanat etkinliklerinin kesintiye uðratýlmadan sürdürülmesi ve kültürün oluþmasýnda önemli katkýlarda bulunan sanatçýlarýn huzursuz edilmeden çalýþmalarýnýn önünün açýlmasý gerektiðini belirtti. Þeherlioðlu, "Týp-Ýþ, kültür sanat etkinliklerine ayrýlan paranýn mali tedbirler öne sürülerek kesileceðinin tartýþýlmasýna dahi tahammül etmeyecektir. Bunun yerine faaliyetleri bir türlü denetim altýna alýnamayan ve ihtiyaç noktasýnda gerekliliði yeniden tartýþýlmasý gereken, baþta belediyenin taþeron kullanýmý sorunu ve borçlanmalar vb. ile ortaya çýkan kara deliðin bir an önce kapatýlmasýna çaba gösterilmesini önermektedir" dedi. Ortadoðu'yu dizayn etmek gibi büyük iþlere soyunan Tayyip Erdoðan, bu arada kendi toplumunun ahlakýnýn bekçiliðini yapmaya da devam ediyor. Ýçki en büyük ahlaksýzlýk ya, yemin etti bir kere, kurtaracak gençleri bu illetten. Bakýn ne diyor: "Bir üniversitenin içinde alkollü içki satýlmasýna müsaade edilebilir mi? Böyle bir þey olabilir mi? Öðrenci oraya gelip de alkolü alýp kafayý mý bulacak yoksa ilmi alýp kendini mi bulacak? Üniversitenin dýþýnda malum yerlerde gider alkolünü alýr ki meyhane falan kapattýðýmýz yok." Bu söylediklerini de Anayasa'nýn "Gençliðin korunmasý" baþlýklý maddesine dayandýrýyor. AKP Türkiyeli gençleri korur mu korumaz mý bilemeyiz ama umarýz Allah Türkiyeli gençlerle birlikte Kýbrýslý gençleri de Tayyipgillerin bu zihniyetinden korur. Erdoðan ne dediðinin, ne yaptýðýnýn farkýnda olmayabilir, bu söyledikleri gülünç de olabilir ama bu "tehlike"yi bertaraf etmiyor ÝZÝN VERÝRLER MÝ? Spiros Hacýgrigoriu isimli Yerolakkolu (Alayköy) yaþlý bir Rum vatandaþýmýz ölünce köyüne gömülmek istiyor. Bunun için de Türk makamlarýna baþvurmuþ, ama yanýt alamamýþ hala... Hacýgregoriu'ya bir mezar izni bile vermeyenler, köylerine dönmek isteyen Aymarinalý Maronitlere izin verirler mi acaba? ARTEMÝS ÝÞKENCESÝ Artemis iþkencecilerinin davasýna dün Maðusa Kaza Mahkemesi'nde yine erteleme verildi. Duruþmalara hala baþlanamýyor her ne hikmetse... Yargý önünde eþit olmadýðýmýzý bir kere daha mý kanýtlayacaklar ille de? ÝHBARNAME Kemal Deniz Dana, 3 trilyonluk su borcu için YDÜ'ye ihbarname göndermiþ... Bu kaçýncý ihbar? Ýki ay önce Cemal Baþkan da göndermiþti bir tane... Ýhbarnameler Türkiye'nin Suriye'ye notasý gibi çöpe atýlýyor herhalde... ALLAH DA BÝLÝR Çok þükür, þimdilik daðlarýmýzda yangýn yok. Helikopteri henüz almadýðýmýzý Allah da bilir! Týrnak... "Olaylara tersten bakýnca, insana her þey daha eðlenceli geliyor... Mesela en anavatancý milletvekilimizin bile, Ankara'nýn Kýbrýs'taki siyasete müdahalelerine tepki gösterdiði bir zamanda, Türkiye Baþbakaný'nýn 'Kuzeyde güneyin tasarrufu yoktur' demesi, tersten çalýþan aklýma, 'Kuzeyin kuzeyde tasarrufu kaldý mý ki?' sorusunu getiriyor." Gürdal HÜDAOÐLU (Haberdar) "Maaþlarýn ödenmesi bekleniyorsa, neden ayný günden, yani ayýn 31'inden kesintiye gidiliyor? Birkaç gün beklenemez miydi? Kesintilere ara verilmesinin gerekçesi hiç de mantýklý gelmiyor bize. Bu iþte bir iþ var ama durun bakalým Çok sürmez kokusu çýkar. Bizim devletçiliðimiz, yöneticiliðimiz bu kadar olur iþte Borç bataðý içinde yüzen bir devlet kurumunun milyonlarca liralýk alacaðýný tahsil etmekten bile aciziz." Bilbay EMÝNOÐLU (Kýbrýs) "Dünyada yalnýz deðiliz; dünyanýn buralarda gözü kulaðý var. Bakanýn eðer doðru ise tabii ki böylesine þartlý iktidardan söz etmesi hiç de þýk olmadý. Kaldý ki çözümü unutmak bu toplumun motivasyonlarýndan en önemlisini yitirmesi demektir. Oysa ki çözüm ihtimali gün geçtikçe azalmaktadýr." Erdoðan NAÝM (Vatan) Günün Kahramaný MAHMUT KARIMIÞ SALÝH MÝROÐLU VAKFI HEYETÝ- Cumhurbaþkaný Derviþ Eroðlu, merhum UBP Genel Sekreteri Salih Miroðlu'nun adýný taþýyan "Salih Miroðlu Vakfý" heyetini kabul etti. Kamil Oygar baþkanlýðýndaki Salih Miroðlu Vakfý heyetinin ziyaretinin, Vakfýn kuruluþunu tamamlamasý nedeniyle yapýldýðý ve nezaket ziyareti niteliðinde olduðu belirtildi. Cumhurbaþkaný Derviþ Eroðlu, insanlarýn öldükten sonra býraktýklarý izlerin önemli olduðuna iþaret ederek, Salih Miroðlu'nun bunu baþararak geride önemli izler býraktýðýný söyledi. Eroðlu, bu nedenle imkanlar çerçevesinde Salih Miroðlu Vakfý'na destek vermelerinin boyunlarýnýn borcu olduðunu ifade ederek, Miroðlu ile yýllarca birlikte çalýþtýklarýný, birbirlerine sonsuz güven duyduklarýný belirtti. Bazý gazetelerde yayýnlanan resimlerine bakýlýrsa, hiç de bir banka müdürüne benzemiyor Mahmur Karýmýþ... Ama Garanti Bankasý gibi büyük ve prestijli bir bankanýn Lefkoþa Þube Müdürü iþte... 7 milyon TL ile ortadan kaybolduktan sonra dün Ýstanbul'da Hilton Otel'de yakalanmýþ... Garanti Bankasý yetkililerinin yaptýklarý açýklamadan, þirkette bir müdür deðiþikliði söz konusu olduðu için Mahmut Karýmýþ'ýn bu yola baþvurmuþ olabileceði anlaþýlýyor... Yani Mahmut Bey görevine son verilmeden önce son bir hamle yapmýþ... Parayý aþýrmayý baþarmýþ, ama kaçmayý baþaramamýþ!

7 7 28 Temmuz 2012 Cumartesi GÖR DUY DUY KONUÞ KONUÞ GÖR ALO AFRÝKA HATTI ÇOCUKLARI KURTARMA GAYRETÝ... ÝKÝ DEV BAYRAK DA ST. HÝLARÝON'A DÝKÝLDÝ Bir vatandaþýmýz Ýlahiyat Koleji'nin TED'e taþýnacaðýný öðrenince rahatsýz oldu ve bunu þu þekilde dile getirdi: "Benim çocuðum TED'e gider... Gazetelerden okudum ki Ýlahiyat Koleji öðrencileri ta okullarý bitene kadar bizim çocuklarýmýzla birlikte okuyacaklarmýþ. Ayrý olacak ama kafadýr önemli olan. Benim çocuðumun ikinci yýlýdýr. Bunlarý gazetelerde okuduktan sonra gidip okul idaresine sordum. Doðruladýlar. Ben çocuðumu oradan almak istiyorum. Oraya götürme sebebim de hem daha kaliteli öðrenim vermesiydi, hem de oradaki çocuklarýn çoðu Kýbrýslýydý... Þimdi bunlarýn katýlýmýyla Kýbrýslýlar gene azýnlýða düþecek, bir de araya dini dersler girince çocuklarýn aklý tam karýþacak. Etkilenecekler... Çocuðumu alýp baþka bir okula götürmek istiyorum. Olmadý güneyde araþtýrma yapacaðým bu konuda... Çocuklarýmýzý kurtarma gayreti içindeyiz..." KURTARAN SÜRÜNDÜRÜR DE... Güvenlik Kuvvetleri Komutanlýðý (GKK), Beþparmak Daðlarý St. Hilarion Kalesi yakýnlarýndaki zirvede bulunan Keskin Sýrt bölgesine, dev boyutlarda KKTC ve Türk bayraklarý dikti. Bayraklarýn ilk kez göndere çekilmesi nedeniyle dün saat 18.00'de tören düzenlendi. Törene, Cumhurbaþkaný Derviþ Eroðlu, Cumhuriyet Meclisi Baþkaný Hasan Bozer, Baþbakan Ýrsen Küçük, TC Lefkoþa Büyükelçisi Halil Ýbrahim Akça, Kýbrýs Türk Barýþ Kuvvetleri Komutaný (KTBK) Korgeneral Adem Huduti, Güvenlik Kuvvetleri Komutaný (GKK) Tümgeneral Mehmet Daysal, bazý bakanlar, milletvekilleri, kurum ve kuruluþ temsilcileri katýldý. GKK Komutaný Tümgeneral Mehmet Daysal'ýn konuþmasýyla baþlayan tören, Kurmay Albay Mustafa Kutruza'nýn günün anlam ve önemine iliþkin konuþmasýyla devam etti. Kurucu Cumhurbaþkaný Rauf Denktaþ'ýn sesinden "Benim 2 bayraðým var" þiirinin dinletilmesinin ardýndan tören, saygý duruþu, saygý marþý ve saygý atýþýyla sürdü. Ýstiklal Marþý eþliðinde bayraklar göndere çekildi. 6 m. x 9 m. ebatlarýndaki dev KKTC ve Türk bayraklarý, 1964 yýlýnda bölgeyi iþgal eden Rumlarýn gönderdeki Türk bayraðýný indirip, Yunan bayraðýný göndere çektiði noktaya dikildi. Yunan bayraðý, 1974'te indirilmiþ ve Türk bayraðý, P.Çvþ. Ali Lakay tarafýndan yeniden göndere çekilmiþti. Çakýcý: Deðiþimin anahtarý halktadýr Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Baþkaný Mehmet Çakýcý, ülke genelinde suç oranlarýnýn korkutucu boyutlara ulaþtýðýna, dolandýrýcýlarla üç kaðýtçýlarýn cirit attýðýna, þiddet olaylarýnda ciddi artýþ olduðuna iþaret ederek, bunun ülkede her alandaki otorite boþluðunun göstergesi olduðunu bildirdi. Çakýcý dün yaptýðý yazýlý açýklama, kötü yönetimler nedeniyle halkýn büyük çoðunluðunun gelirlerinin azaldýðýný, insanlarýn birikimlerini kullanmaya baþladýðýný; gençler baþta olmak üzere, yurtdýþýna göçün arttýðýný, çevre konusunda geri dönülemez felaketler yaþandýðýný savunarak, "Maalesef Kuzey Kýbrýs'ýn gerçeði bu" dedi. Partisinin hedeflerinin Kýbrýs Türk halkýný aydýnlýk yarýnlara taþýmak olduðunu ifade eden Çakýcý, "Elimizde güç olmadýðý için yasa dýþýlýklar ile yolsuzluklarýn hesabýný soramýyoruz. Gereken düzenlemeleri yapamýyoruz. TDP gücü eline geçirdiði andan itibaren, bugün ne diyorsa hayata geçirecektir. Biz bu yolda kararlýyýz, yeter ki halk bize bu desteði versin. Deðiþimin anahtarý halktadýr. Halk karar verecek. Ya bu düzen aynen devam edecek, ya da deðiþecek" dedi. TDP Genel Baþkaný Mehmet Çakýcý, ülkedeki otorite boþluðu ve ekonomik nedenlerden dolayý insanlarýn suça yöneldiklerini ileri sürerek þöyle dedi: "Nüfusun kontrolü ve ekonomik tedbirlerle birlikte, hukuk mutlaka güçlendirilmeli, polisiye tedbirler artýrýlmalý, þiddet üzerine eðitim çalýþmalarý yapýlmalýdýr. Ancak bu düzenden nemalanan partiler bunlarý yapmak yerine, düzenin devamýný saðlamak için mücadele etmektedirler. Kýsacasý balýk baþtan kokar." Mehmet Çakýcý, nereden ve kimden gelirse gelsin müdahaleleri kabul etmediklerini belirterek, "Belli ki, AKP yetkilileri UBP kurultayý dahil olmak üzere, birçok konuda açýkça müdahalede bulunuyor. Biz de, TDP olarak bu müdahaleleri açýkça reddediyoruz" dedi. Baþbakan Küçük ve hükümetinin müdahalelere onay veren bir tutum içinde olduðunu belirten Çakýcý, "Eðer birileri müdahale ediyorsa ve hükümet de bunu onaylýyorsa, burada hasta bir hükümet var demektir" diye konuþtu. Çakýcý, Kýbrýs Türk halkýna yakýþanýn kendi kendini yönetecek bir düzen olduðuna iþaret ederek, partisinin anayavru iliþkisi yerine, devletten devlete saðlýklý bir iliþkisi kurulmasý taraftarý olduklarýný ifade etti. demokratikleþme gibi konularýn ciddiyetle ele alýnarak ülkenin yeniden yapýlandýrýlmasý gerektiðine inanýyoruz" ifadeleriyle devam ederek, bunun için halkan yetki istediklerini vurguladý. Çakýcý þöyle dedi: "Elimizde güç olmadýðý için, Anayasa baþta olmak üzere gereken yasal deðiþiklikleri yapamýyoruz. Yasa dýþýlýklar ile yolsuzluklarýn hesabýný soramýyoruz. TDP gücü elinde geçirdiði andan itibaren, Saðlýk Fonu kaldýrýlacak, profesyonel askerliðe geçilecek, böylece 4 bin gence iþ imkâný saðlanacak. Bileþik Faiz uygulamasý son bulacak, mazbatalar yüzünden hapis yatýlmayacak. Bizim geçmiþimiz de temiz, alnýmýz da açýktýr. Biz bu yolda kararlýyýz, yeter ki halk bize bu desteði versin. Deðiþimin anahtarý halktadýr. Halk karar verecek. Ya bu düzen aynen devam edecek, ya da deðiþecek" ifadesini kullandý. "ÜLKEDE KÖKLÜ DEÐÝÞÝM ÞART" "BRÜKSEL ZÝYARETÝ " Ülkede her alanda çarpýk bir sistem ve kokuþmuþ bir yapý olduðunu, adam kayýran, adalet ve eþitlikten uzak, sosyal adaletten yoksun, halkýn iradesini yok sayan siyasi yapýlarýn egemen olduðunu iddia eden Çakýcý, her alanda köklü reform olmadan, sistemde radikal deðiþiklikler yapmadan, demokrasiyi saðlam temeller üzerine oturtmadan, kiþilerin deðiþmesinin önemli olmayacaðý uyarýsýnda bulundu. Mehmet Çakýcý yazýlý açýklamasýna, "Çökmüþ sistemin kökten deðiþmesi gerektiðine inanýyoruz. Anayasa baþta olmak üzere, Siyasi Partiler Yasasý, Hukuk ve Kamu Reformu, sivilleþme ve TDP Genel Baþkaný Mehmet Çakýcý, bir süre önce gerçekleþtirdiði Brüksel ziyaretinin Avrupa Parlamentosu (AP) Grup Baþkanlýðý'nýn davetiyle olduðuna iþaret ederek, orada, AP milletvekilleri, Komisyon üyeleri ve çeþitli ülkelerden davetlilerin bulunduðu toplantýda, Kýbrýs sorununa iliþkin yarým saatlik konuþma yaptýðýný kaydetti. Konuþmasýnda, bölünmüþ Kýbrýs'ýn AB'nin en önemli sorunlarýndan biri olduðunu dile getiren Çakýcý, Kýbrýs'ýn AB Dönem Baþkanlýðý süresince, AB'nin, çözümün saðlanmasý yönünde daha proaktif bir politika izlemesi gerektiðini söylediðini anlattý. Gazetemiz mektup gönderen ve kendisinin bir devlet dairesinde memur olduðunu söyleyen vatandaþýmýzýn þikayeti þöyle: "Ben bir devlet dairesinde memurum. Ýsmimi açýk etmek istemem. Ancak birkaç günden beridir daire içerisinde bazý dedikodular dolaþmaktadýr... Hepimiz rahatsýz durumdayýz. Ben konuyu tam olmasa da idrak ettim ve size bu mektubu gönderiyorum. Rum kesimini ziyaret eden AB yetkilileri onlara kemer sýkmalarýný önerdi. Önerisi de hep çalýþanlarýn cebine yönelikti. Emeklilerden kesinti yapýlacak, çalýþanlarýn maaþlarýndan kesinti yapýlacak ve de 13. maaþ kaldýrýlacak. Televizyonu açtým, bir de ne göreyim... UBP'li bir isim TV'de konuþma yapýyor. Bu þahýs yani Ezcan Özsoy'un Ersin Tatar'ýn 'hýk' deyicisi olduðunu herkes söylüyor. O nedenle biraz kulak kabarttým. Ezcan Özsoy güneyde oturmuþ bir hükümet olduðunu ve buna raðmen ekonomik önlemler aldýklarýndan söz etti ve iþi evirip çevirip KKTC'ye getirdi. KKTC'de de böyle önlemlerin alýnmasýnýn gerektiðini ve bunu alacaklarýný umduðunu söyledi. Bu da þu demektir. KKTC hükümeti Ankara'nýn emriyle düðmeye bastý... Güneydeki bu krizi de bahane ederek bu tarafta da aynýsýný uygulayacaklar. Ancak bilmedikleri baþka birþey vardýr... Güneyde asgari ücret ne kadardýr? Orada satýn alýnan ürünlerle kuzeyde satýlanlar arasýnda fark nedir? 20 Temmuz törenleri için adamýza gelen Beþir Atalay'ýn ilk iþi ne olmuþtu hatýrladýnýz mý? 'Hayat seviyesi çok yukarýda biraz aþaðýya çekmek BÝZÝM DUVAR gerekir'... Ýlla ki bizleri süründürecekler. Haklarý da yok deðil... Kurtaran düzer de süründürür de... Biz de iþte böyle aval aval bakýp dururuz..." RUMUN TROYKASI, TÜRKÜN TÖRKÝYASI Bizim Mandra Mandranýn hamasetçileri ve sözde idareci takýmý, Troyka'nýn Güney Kýbrýs'a dayattýðý ekonomik reçeteye mal bulmuþ maðrubi gibi sarýlýr. 13. maaþlarýn kaldýrýlacaðý, maaþlarda kesinti yapýlacaðý ve emeklilik ödeneklerinin törpüleneceði haberleri bu kesimlerde bayram havasý yaratýrken, sokaktaki adam, "Bunlar çalmadan oynuyorlar ama, Rumlar bu halleriyle bile bizden daha iyi durumdadýrlar. Kendi gözündeki merteði görmeyenler, baþkasýnýn gözünde çöp arýyorlar!" diye kendi kendine söylenir.

8 8 28 Temmuz 2012 Cumartesi Düdüklü Tencere Bülent Aykut DÖRT AYAKLI DOSTLARIMIZ... "Gemikonaðý'nda boynunda tasmasý bulunan bir köpeðin vurulmasý vatandaþlarýn tepkisini çekti"... Bazý gazetelerin baþlýklarý böyleydi... Boynunda tasma varken vurulmasý vurgulanýyor... Boynunda tasma olmazsa vurulmasý mý lazým? Bunu sorgulayan yok... Bu devirde elinde havalý tüfekle köpek öldürmek de neyin nesidir? 2012 yýlýndayýz, 1012 yýlýnda deðil. "Görevimi yaptým" demiþ 4 ayaklý dostumuzu vuran veteriner! Eksik olsun böyle görev, olmaz olsun! Bu görevi veren kimdir? Uygulayan kimdir? Bunlarda vicdan, merhamet yok mudur? Bu ne biçim bir iþtir? Ýnanýn o kadar üzgün ve þaþkýným ki, böyle durumda ne yazýlýr? Bu dünya sadece insanlara mý aittir? Acýmasýz, zalim insanlarýn malý mýdýr bu dünya? Eline silah al öldür... Ýnsan öldür... 4 ayaklý dostlarýmýzý öldür... Bunun cinayetten farký nedir? Havalý tüfekle ateþ eden emir kulu, vurduðu kurbanýna baktý mý, bakabildi mi? Onun can çekiþirken çýrpýnmasýný gördü mü? Gözlerindeki çaresizliðe bakabildi mi? Onun canýný alarak görevini yapmanýn mutluluðuna varabildi mi? "Öldürün" emri veren ve yerine getirenler; mesailerini bitirip evlerine döndüklerinde çocuklarýnýn ve eþlerinin gözlerinin içine nasýl bakabilirler? Akþam yemeklerini nasýl yiyebilirler? Gece yastýða kafalarýný koyup rahatça uyuyabilirler mi? Kapý önünden kaktüs çalan tutuklansýn suçsuz, günahsýz bir köpeði öldürenler hakkýnda en ufak bir soruþturma bile açýlmasýn. Bu mudur adalet? Hayvanlara iþkence yapanlar, aç, susuz býrakanlar neden yargýlanmazlar ki? Bu ülkede en az insanlar kadar yaþam hakký olan hayvanlarýn hakkýný kim koruyacak? Kurultay derdine düþen iktidar partisi mi? Seçim isteyen çakma sol muhalefet partisi mi? Koltuk derdinde olan meclisteki diðer partiler mi? Ýnsanlar için bir þey üretmeyen meclisteki uzaktan kumandalý partiler mi, gözleri koltuktan baþka bir þey görmeyen milletvekilleri mi 4 ayaklý dostlarýmýzý düþünecek? Geçtiðimiz hafta Küçük Kaymaklý'daki eski mezarlýðýn halini yazdým, yine ayný þekilde duruyor... Ayýptýr, günahtýr, yazýktýr! Önünden her geçiþimde içim kan aðlýyor. Dini, ýrký ne olursa olsun mezarlýkta yatan ölüye saygý duyulmuyorsa 4 ayaklý sempatik dostlarýmýzýn yaþam hakkýna saygý gösterilmiyor ve katliamlarýna seyirci kalýnýyorsa bu insanlýkdýþý hareketleri seyredenlerin de insanlara bir þey verebileceklerine ben asla ve asla inanmýyorum! Sevimli ve sempatik 4 ayaklý dostlarýmýz oy veremedikleri için mi bu çileyi çekiyorlar? O zavallý köpeciði vuran ve vur emrini verenlere de beddua etmiyorum ama Allah'a havale ediyorum... BAROLAR BÝRLÝÐÝ TATAR'LA GÖRÜÞTÜ Maliye Bakaný Ersin Tatar, Barolar Birliði Baþkaný Ünver Bedevi ile Mahalli Barolarýn temsilcileriyle bir araya gelerek görüþ alýþveriþinde bulundu. Bakanlýk Basýn Bürosu'ndan yapýlan açýklamaya göre, Tatar ile Baro temsilcileri Lefkoþa Mirage Restaurant'ta bir araya geldi. Ersin Tatar, burada yaptýðý konuþmada, Barolar Birliði Baþkaný ve Mahalli Baro temsilcilerinin katýlýmýyla iyi niyetli ve verimli bir toplantý gerçekleþtirdiklerini ifade etti. Tatar, Meclis'in tatil olduðu bu dönemde hukukçularýn temsilcileriyle bir araya gelerek görüþ alýþveriþinde bulunduklarýný, bunun yeni yasa çalýþmalarýnýn daha verimli olmasýna yönelik gerçekleþtiðini söyledi. Ersin Tatar önümüzdeki yasama döneminde Poliçeler, Faiz, Finans Kuruluþlarý Yasalarýnda deðiþikliklerin öngörüldüðüne iþaret ederek, yapýlacak düzenlemelerle tefeciliði sonlandýrmak istediklerini belirtti. ÝÞCAN: ÖZELLEÞTÝRMEYE KARÞIYIZ Atatürkçü Yaþam Derneði'nden bir heyet, Türk Ajansý Kýbrýs'ý (TAK) ziyaret ederek Müdür Muavini ve Müdür Vekili Selim Kumbaracý'yla görüþtü ve çeþitli konulardaki görüþlerini paylaþtý. Dernek Baþkaný Ahmet Ýþcan, ülkede yapýlmaya çalýþýlan özelleþtirmelere karþý olduklarýný, özelleþtirmenin sorunlarý çözmeyeceðini söyledi. Dr. Fazýl Küçük'ün Anýttepe'deki mezarýnýn yeniden düzenlenmesini isteyen Ýþcan, orman yangýnlarýyla mücadelede yangýn söndürme helikopteri alýnmasý ihtiyacýný da vurguladý. "BASIN TOPLUMUN IÞIÐIDIR" Atatürkçü Yaþam Derneði Baþkaný Ahmet Ýþcan, görüþmede yaptýðý konuþmada, Kýbrýs Türk halkýnýn sesini dünyaya duyurmak amacýyla kurulan TAK'ýn zor koþullardan geçerek bugünlere ulaþtýðýný belirterek, basýnýn önemini "Basýn bir toplumun ýþýðýdýr, þalteri inerse toplum karanlýkta kalýr" sözleriyle vurguladý. Barolarýn temsilcileri ise toplantýda mazbatalarýn tahsilinde ve avukat ücretlerinde yaþanan sorunlarý dile getirdiler. Açýklamaya göre toplantýda, Bakanlýk Özel Kalem Müdürü Coþkun Bundak ile Maliye Uzmaný Kenan Umar da hazýr bulundu. Siyasette, havalar gibi sýcak günler yaþandýðýný belirten Ýþcan, yapýlmaya çalýþýlan özelleþtirmelere karþý olduklarýný dile getirdi; özelleþtirmenin açlýk, iþsizlik ve sefalet olduðu görüþünü savundu. KUMBARACI TAK Müdür Muavini ve Müdür Vekili Selim Kumbaracý da, yeni bir yapýlanma süreci içinde bulunan Ajans'ta bazý sorunlar yaþandýðýna dikkat çekti ve sorunlarýn süratli bir þekilde çözülmesinin Ajans'a yarar saðlayacaðýný kaydetti. Ajansta bir kýsým personelin hâlâ sözleþmeli statüde çalýþtýðýný, bu kiþilerin kadrolanmasý için gerekli çalýþmanýn baþlatýldýðýný ancak henüz son noktaya varýlmadýðýný söyleyen Kumbaracý, emekliye ayrýlan personel yerine yeni personel alýnamadýðý için çalýþan sayýsýnýn gün geçtikçe azaldýðýný ve bazý olaylarýn izlenip haberleþtirilemediðini kaydetti. ATUN: "YENÝLENEBÝLÝR ENERJÝ 29 YILLIK CUMHURÝYET TARÝHÝNDE BÝR ÝLK" "YAKIT TÜKETÝMÝNDE YILDA 38 MÝLYON TL TASARRUF SAÐLANACAK" "HALKIN SAÐLAYACAÐI TASARRUF 20 YILDA 190 TRÝLYON TL" Ekonomi ve Enerji Bakaný Sunat Atun, 29 yýllýk cumhuriyet tarihinde enerji alanýnda yepyeni bir sayfa açýldýðýný, ülkede bugüne kadar tamamýyla fuel oil'e dayalý olan enerji yatýrýmlarýnýn yerini yenilenebilir enerji alternatiflerinin alacaðýný söyledi. Ekonomi ve Enerji Bakanlýðý Basýn Bölümü'nün açýklamasýna göre Atun, BRT'ye, enerji politikalarýnda, geleceðe yönelik hedeflerle ilgili açýklamada bulundu. KKTC'de fuel oil ile üretilen elektriðin ekonomik olmadýðýný vurgulayan Enerji Bakaný Atun, bu çerçevede elektrik enerjisini çeþitlendirmeye, yüzde yüz fuel oil baðýmlýlýðýný azaltmaya gitmenin kaçýnýlmaz olduðunu bildirdi. Bu çerçevede özel veya tüzel kiþilere teþvik verileceðini anlatan Atun, "Tabii fuel oil katý bir yakýt türü. Bacalarýmýzdan biliyorsunuz dumanlar yükseliyor. Dolayýsýyla bizim hem elektrik enerjisini çeþitlendirmeye ve dolayýsýyla yüzde yüz fuel oil baðýmlýlýðýndan uzaklaþmaya, hem de daha çevreye uyumlu ve daha dost teknolojilere ihtiyacýmýz var" dedi. KKTC'nin yýllýk 200 milyon Dolar fuel oil ithalatý yaptýðýný, sürdürülebilir enerji üretimi ile bunu azaltmayý hedeflediklerini vurgulayan Atun, mevzuatýn yürürlüðe girmesiyle ülkede yenilenebilir enerji kaynaklarýnýn kullanýmýnýn teþviklerle mümkün hale geldiðini açýkladý. BAÞVURULAR BAKANLIÐA Yenilenebilir enerji konusunda baþvurularýn bakanlýða yapýlacaðýný belirten Atun, bu hafta bakanlýk bünyesinde oluþturulacak baðýmsýz bir kurulun baþvurularý deðerlendirerek üretim belgesi vereceðini anlattý. Enerji Bakaný Atun, kurula baþvuruda bulunacak gerçek veya tüzel kiþilerin gerekli belgeyi almasýnýn ardýndan 1 yýl içerisinde yatýrýmý tamamlayýp, faaliyete geçme zorunluluðu olduðunu da vurguladý. Atun, özellikle "serbest üretici" olarak nitelendirilen üreticilerin, kendi hanesinde 5 kilovata kadar üretim yapabileceklerini belirtti. Enerji üretimi tarifelerini, farklý ücretler öngörmesi için, alçak, orta ve yüksek gerilim olarak ayýrdýklarýnýn altýný çizen Atun: "Üretilecek olan elektriðin de, eðer üretilen enerji kullaným fazlasý olarak artmýþsa, bunun þebekeye iletilmesi ve karþýlýðýnda da üreten hane halkýnýn bir ücret elde etmesi yani verilen tarife üzerinden bunu þebekeye satýþý söz konusu hale gelmiþtir" dedi. Güneþten ve rüzgardan elde edilecek enerji için kullanýlacak panellerin veya rüzgar tribünlerinin Avrupa Birliði standardýnda olmasý þartý getirildiðine dikkati çeken Atun, yenilenebilir enerji kaynaklarýnýn tesisinin kurulmasýnýn Kýbrýs Türk Elektrik Mühendisleri Odasý tarafýndan yetkilendirilmiþ müteahhitler tarafýndan yapýlabileceðini belirtti. Alçak gerilimde kurulacak üretimde 15 kilovata kadar 25 Euro cent, 15 kilovattan daha fazla ise 22 Euro cent saat baþýna alým yapýlacaðýný anlatan Bakan Atun, orta ve yüksek gerilimde ise saat baþýna 20 Euro cent enerji alýmýna gidileceðini söyledi. "YAKIT TÜKETÝMÝNDE YILDA 38 MÝLYON TL TASARRUF..." Enerji Bakaný Sunat Atun, yýlda yaklaþýk 1.3 megawatt üretim yapýlmasýný öngördüklerini de ifade etti. Yenilenebilir enerji sayesinde KKTC'de yýllýk yakýt tüketimden 38 milyon TL tasarruf saðlanacaðýný vurgulayan Atun, 100'e yakýn yatýrýmcýnýn konuya ilgi duyduðunu söyledi. Atun þöyle devam etti: "HALKIN SAÐLAYACAÐI TASARRUF 20 YILDA 190 TRÝLYON TL" "KKTC halkýnýn saðlayacaðý tasarruf 20 yýlda 190 trilyon TL'ye ulaþacaktýr. Bu da yeþil ve çevre dostu olan bu uygulamanýn yanýsýra halkýmýzýn cebinden çýkacak olan paranýn da son derece bu yönde azalmasý anlamýna gelecektir ve bu uzun vadede de elektrik fiyatlarýna son derece olumlu yansýyacaktýr. Haliyle santral ihtiyacýna da ciddi bir tasarruf saðlayacaktýr".

9 9 28 Temmuz 2012 Cumartesi Posta... Posta... Posta... Tünel ALINTI Memleketimden manzaralar ARÞÝV TÜRK ORDUSU SINIRI GEÇMEYECEK Kuzey Suriye'ye Türk ordusunun gireceði ile ilgili haberler durdu. Türkiye muhaliflere destek veriyor. Ama sýnýrý geçmediler. Þam'da gördüðüm kadarýyla Türkler kýzgýn ama bahsettikleri þeyleri yapmayacaklar. Suriye'de birçok Kürt var ve karþýlýk verebilirler. Herkes geçen yaz Esad'ýn gideceðini söylüyordu. Sonra sonbahara kadar dayanmaz dendi. Humus'tan sonra da gidecek dediler. Ama hala yerinde duruyor. Muhaliflerin arasýnda uyuþturucu baðýmlýlarý, suçlular bulunuyor. Eðer þu anda rejim devrilirse onun yerine geçecek gruptaki insanlar bütün ülkeyi yaðmalayacaklar. Muhalifler olup biteni kontrol edemiyor, nasýl yöneteceklerini bilmiyor, halký kendi içlerindeki isyancýlardan nasýl koruyacaklarýný bilmiyorlar. Robert FISK (Independent Ortadoðu Muhabiri/Ntv) TARÝH 25 HAZÝRAN 2011 Öðrencileri baþlarýna vura vura coplayan polisler hakkýnda hiçbir soruþturma yapýlmazken, Maðusa Polis Müdürlüðü eylemcilerin peþine düþtü... Polisler dün de gazetemiz 'Afrika'daydý... Gözden kaçmayanlar... GARANTÝ BANKASI YAÞLI BÝR NENECÝK MÝ? Garanti Bankasý Lefkoþa Þube Müdürü'nün, "7 Milyon TL ile kayýplara karýþmasý üzerine" Maliye Bakaný Ersin Tatar Garanti Bankasý yetkilileriyle görüþtü. Ersin bey olaydan dolayý üzüntü duyduðunu ve gerekli araþtýrmanýn yapýlmasý hususunda Merkez Bankasý'na talimat verdiðini söyledi. Ersin bey gayet kibar bir þekilde Garanti Bankasý yetkililerine bu devirde artýk öyle milyonlarca sterlinin bavullarla taþýnamayacaðýný anlattý bir de. Hay Allah Duyan da, Garanti Bankasý'ný, parasýný yastýk altýnda saklayan bir nenecik zannedecek DÝPNOT Mardin'in Nusaybin ilçesinden Suriye'ye kaçak yollardan geçmeye çalýþýrken askerler tarafýndan yakalanan Radikal muhabiri Serkan Ocak ile Star'dan Kemal Gümüþ'e 1 milyar para cezasý verildi. "Türkiye'nin kendi Kürdistan'ýnda durumu içler acýsýdýr ve Esad'dan hallice deðildir" Suriye'ye þimdilik bir kaos hakim. Esad hükümetinin ülkedeki hiçbir geliþmeye hakim olmadýðý anlaþýlýyor. Ülkede ciddi siyasi-idari boþluklar baþ göstermiþ durumda. Bu atmosfer içinde esas devrimsel geliþme Güneybatý Kürdistan'da yaþanýyor. Suriye'nin en örgütlü toplumu olan Kürtler, sürecin baþýndan bu yana kendini yönetme hakkýný istiyordu. Kürtler, özerk bölge oluþturma sürecine yönelik tehditlere karþý temkinli davrandýlar. Hem Esad hükümetinin hem de muhaliflerin tutumlarýný ölçtüler. Ýkisine de mesafeli davrandýlar. Þimdi Suriye rejiminin yaþadýðý sarsýntý ve güvenlik sýkýntýlarýný gözeten Kürtler, yaþadýklarý kentlerde kurumlarýn idaresini üstleniyorlar. Suriye'de rejim karþýtý hareketler baþladýktan sonra, Kürt yerleþim yerlerinde belediyeye, idari ve asayiþ kurumlarýna merkezden atama yapýlmýyor ve devlet iþleri görülemiyor, Kürtler de facto olarak kendi kendini yönetiyordu. Esad hükümeti ise muhalif kanadý geniþletmemek arzusuyla deðiþimi onaylar görünüyordu. Þimdi Kürtler açýkça yönetime el koyduklarýný ilan ederek özerk bölge oluþumuna gidiyorlar. Yani Türkiye'nin en çok korktuðu þeyi yapýyorlar! Türkiye, Suriye meselesinde olasý iki KARÝKATÜR / Serhan Gazioðlu ÝNCÝR ÇEKÝRDEÐÝ "Þubeleri vasýtasýyla 60 kiþiye istihdam yaratan bankamýzýn, KKTC ekonomisine desteði artarak devam edecektir." Garanti Bankasý VÝRGÜL... KÝM KURTARACAK TÜRKÝYE'YÝ AKP'DEN? AKP'nin iç politikasý da dýþ politikasý da, Kürt politikasý da Kýbrýs politikasý da tamamen çökmüþ vaziyette. Öyle "içi seni yakar dýþý beni yakar" gibi de deðil, artýk içi de dýþý da herkesi yakýyor. Pohpohlana pohpohlana önceleri "komþularla sýfýr sorun" þeklinde belirlediði Ortadoðu politikasýný bir sorunlar yumaðýna dönüþtürmüþ. O yumaða hem kendisi dolanýyor, hem Türkiye dolanýyor. Tam bir bunalým. Kim kurtaracak þimdi Türkiye'yi AKP'den? MA ÝÇKÝLÝDÝR GALÝBA DA ÖYLE GONUÞUR "Ne Irak'ta ne Suriye'de Kürt kardeþlerimizin ýzdýrap çekmesine, baský altýnda tutulmasýna izin vermeyiz." Ahmet DAVUTOÐLU (TC Dýþiþleri Bakaný) geliþmeden korkuyordu: Birincisi, yeni Suriye'nin dizaynýnda karar mekanizmalarýnýn dýþýnda kalmaktan, ikincisi ise sürecin Güneybatý Kürdistan'da özerk bir yapýlanma açýða çýkarmasýndan. Ýþte bunlar Türkiye'nin sevinemeyeceði, müdahale etmek isteyeceði geliþmelerdir. Bunu yapacaðýna da kimsenin þüphesi olmasýn! Sýnýra asker yýðmak, kýþkýrtýcý yayýnlar, Hür Suriye Ordusu'nu yönlendirme çabasý bu isteðin yansýmasýdýr. Kürtler ise bu özerkleþme sürecini resmen kabul edilir hale getirene kadar, kazanýmlarýna dönük tehditleri bertaraf edene kadar temkinli ve tedbirli olacaktýr. Kürtlerin tarihseltoplumsal hafýzasýnda pek çok deneyim birikmiþ durumda. Ne 1920'lerin Türkiye'si, ne 'larýn Irak'ý unutulmuþ deðil. Bu nedenle Suriye Kürtleri, ulusal birlik etrafýndaki stratejik ittifaký, Baas rejimi ya da muhaliflerden gelen vaatlere tercih edecek, Suriye'nin siyasi-idari þekilleniþinde kendisini söz sahibi kýlacak iliþkilere yönelecektir. Suriye'de karýþýklýk, þiddet ve istikrarsýzlýk derinleþirken, örgütlü ve istikrarlý tek alan olarak Kürdistan bölgesi görünmektedir. Sistem kurucularý bu gerçeðe göre hareket etmek durumunda kalacaktýr. Sözün özü Esad sonrasý Suriye; büyük ihtimalle Özerk Kürdistaný da kapsayacak biçimde adem-i merkeziyetçiliðe yönelecektir. Bu durumda asýl Türkiye ne yapacaðýný düþünmelidir. Zira doðu ve güneyinde özerkleþmiþ Kürt idareleri mevcutken, kendi Kürdistan'ýnda durumu içler acýsýdýr ve Esad'dan hallice deðildir. Bu haliyle ne inandýrýcý bir model, ne de Suriye özerk Kürtleri için bir müttefik konumdadýr. Bunlarý elde edemeyen Türkiye Suriye'de söz sahibi olamayan Türkiye'dir. Üstelik yükselen Kürt baharý, Türkiye Kürtlerinin de statüsünün deðiþimine Türkiye'yi mecbur býrakmaktadýr. (Bu yazý YÜKSEL GENÇ'in "Özgür Gündem"de yayýmlanan "Düþünme sýrasý Türkiye'dedir" baþlýklý yazýsýndan kýsaltýlmýþtýr )

10 10 28 Temmuz 2012 Cumartesi GÜNEYDEN... LTB, surlariçinden 108 ton çöp topladý Lefkoþa Türk Belediyesi (LTB), Surlariçi'nde cumartesi günü baþlattýðý temizlik çalýþmalarýnda bugüne kadar toplam 108 ton çöp topladý. LTB'den yapýlan açýklamaya göre, Surlariçi bölgesi tamamen temizlenene kadar devam edecek temizlik çalýþmalarý çerçevesinde çöp toplamanýn yaný sýra kuru ot temizliði, aðaç budama, moloz kaldýrma ve ilaçlama çalýþmalarý da yapýlýyor. Gençlik Dairesi, Kantara Gençlik Kampý'nda uluslararasý kamp düzenledi. Açýklamada, Surlariçi bölgesinin temizliðini ihaleyle alan ancak temizlik hizmetini yerine getirmeyen Fikret Dorman Ticaret Limited'in, þartname gereði sorumluluklarýný yerine getirme konusunda belediye tarafýndan uyarýlmasýna raðmen yükümlülüklerini yerine getirmediði belirtildi. Surlariçi'nde halk saðlýðýný tehdit eder boyutlara ulaþan çevre kirliliðine müdahale eden ve bölgeyi Kantara Gençlik Kampý'nda uluslararasý kamp düzenlendi Gençlik Dairesi'nden verilen bilgiye göre, KKTC'nin Azerbaycan Bakü Temsilciliði ile temizleyen LTB Temizlik Þubesi, seferberlik boyutundaki temizlik çalýþmalarýný 26 Temmuz'da tamamladý. Temizlik seferberliðinin tamamlanmasýnýn ardýndan Saðlýk Bakanlýðý ekipleri bölgeyi ilaçlamaya baþladý. LTB Temizlik Þubesi bu günden itibaren diðer bölgelerde olduðu gibi Surlariçi'nde de rutin olarak çöp toplama ve temizlik çalýþmalarýnda bulunacak. Gençlik Dairesi arasýnda yapýlan temaslar sonucunda 27 genç KKTC'ye gelerek Gençlik Dairesi'ne baðlý Kantara Gençlik Kampý'nda kamp yaptý. Kantara Gençlik Kampý'nda gerçekleþen kamp yaþ aralýðýndaki gençlere yönelik olarak, Temmuz 2012 tarihleri arasýnda gerçekleþtirildi. Kampta, yurt dýþýndan gelen gençlerle KKTC gençleri kültürel, sportif ve eðitsel aktiviteler yaparak birbirleriyle kültür alýþveriþinde bulundu. Kampa katýlan konuk gençler Gazimaðusa, Lefkoþa ve Girne'nin tarihi ve kültürel yerlerini de gezdi. Kampta Çarþamba günü Azeri geesi, Cuma gecesi ise final gecesi yapýlýrken, Gençlik Dairesi Müdürü Gencay Eroðlu da çalýþmalarý yerinde inceledi. Gençlik Dairesi Müdürü Gencay Eroðlu, gençlerin büyük ilgi gösterdiði Kantara Yaz Kamplarýna önem verdiklerini vurgulayarak, geçtiðimiz dönem yenilik yaparak kýþ kampý olarak da kampý gençlerin hizmetine sunduklarýný ve gençlerin yoðun ilgi gösterdiðini söyledi. "MACKENZY'YÝ ÝSTÝYORUZ" Larnaka Belediye Baþkaný Andreas Luruciadis Rum Ýçiþleri Bakanlýðý bünyesindeki "Kýbrýs Türk Mallarý Vasiliði" ile belediyenin MacKenzy sahilinin Vasiliðin uhdesinden çýkartýlarak belediyeye devredilmesi için çalýþma yaptýðý yolundaki haberi doðruladý. Fileleftheros "Lurucadis: Evet, MacKenzy Sahilini Ýstiyoruz" baþlýðýyla yansýttýðý haberinde Kýbrýs Türk malý olan Larnaka'daki MacKenzy sahilinin "Vasilik"ten belediyeye devredilmeye hazýrlanýldýðý yolundaki haberinin en resmi aðýzdan teyit edildiðine vurgu yaptý. VASÝLÝKO ÇÝMENTO FABRÝKASI YIKILIYOR Vasiliko'da bulunan çimento fabrikasýnýn, 1960'lý yýllarda faaliyete geçen ve yenisinin yapýlmasýyla geçen yýl iþleyiþi durdurulan eski üretim tesisleri yýkýlýyor. Politis "Çifte Kârlý Yýkým... Vasiliko Çimento Fabrikasýnýn Ýtalyan Þirketiyle Kârlý Anlaþmasý" baþlýðýyla yansýttýðý haberinde patlatma yapýlmadan, özel aletlerle kesmedoðrama yöntemiyle gerçekleþtirilen yýkým iþleminin bu iþlerde uzman bir Ýtalyan þirket tarafýndan gerçekleþtirilmekte olduðunu yazdý. CÝNAYET ZANLILARI GÜNEY KIBRIS'A ÝADE EDÝLÝYOR Yunan makamlarý, Ay. Napa'da 5 kiþinin öldürüldüðü cinayetle ilgili olarak Atina'da tutuklanan iki Yunanlýnýn, Güney Kýbrýs'a iadesini kabul etti. Alithia gazetesi "Yunanlar Teslim Edilmesini Kabul Etti" baþlýklý haberinde, Rum Polisi'nin, 10 gün içerisinde, 23 Haziran tarihinde Ay. Napa'da beþ kiþinin infaz edildiði cinayetle ilgili iki Yunan þüpheliyi teslim almak ve Güney Kýbrýs'a götürmek için Atina'ya gideceðini yazdý. SOYGUN ÝÇÝN EVÝN DUVARINI YIKTILAR Güney Kýbrýs'ta hýrsýzlar bir evi soymak için evin duvarýný yýktýlar. Fileleftheros gazetesinin haberine göre, Baf'ta bulunan evlerinden birkaç günlüðüne ayrýlarak tatile giden ev sahipleri, döndüklerinde yýkýk ev duvarýyla karþýlaþtýlar. AKARYAKITA 8 GÜNDE ÝKÝ KERE ZAM Güney Kýbrýs'ta akaryakýt fiyatlarýna 8 gün içinde iki kere zam yapýldýðý bildirildi. Fileleftheros gazetesi "Akaryakýtta Zam Yangýný... 8 Gün Ýçinde Benzinde 8 Sent, Eurodiesel'e 9 Sent Artýþ" baþlýk ve spotuyla aktardýðý haberinde, son 8 gün içerisinde akaryakýta yapýlan zamlarýn ardýndan, benzinin 8 sent, Eurodiesel'in de 9 sent arttýðýný yazdý. Gazete, zamlarýn ardýndan 95 oktan benzinin fiyatýnýn litre baþýna 1,32 Euro, 98 oktan benzinin fiyatýnýn litre baþýna 1,35 Euro, Eurodiesel'in fiyatýnýn litre baþýna 1,36 Euro, kalorifer yakýtýnýn ise litre baþýna 1,07 Euro olduðunu kaydetti. BARAJLARDA 250 MÝLYON TON SU VAR Güney Kýbrýs'ta mevcut tuzlu su arýtma tesislerinin, geçtiðimiz kýþ yaðýþ miktarýnýn bolluðu ve dolayýsýyla barajlarýn doluluk oranýnýn yüksek olmasýndan ötürü "rölantide çalýþtýklarý" bildirildi. Politis, Güney Kýbrýs'taki barajlarda dün itibariyle 250 milyon ton su bulunduðunu ve þu anda baraj sularýnýn kullanýldýðýný belirterek, çalýþan tek tuzlu su arýtma tesisinin Dikelya'daki tesis olduðunu yazdý. TELEFON ÞAFTINDA BOMBA PATLADI Dikelya Ýngiliz Üsleri bölgesinde yer alan "Ksilotimbu" köyü yakýnlarýnda Rum Telekomünikasyon Dairesine ait þafta (kutuya) konulan bombanýn patladýðý bildirildi. Alithia gazetesinin haberine göre, çarþamba günü sabah 03:30 saatinde meydana gelen patlama bölgede paniðe yol açarken, Rum Elektrik Kurumu'nun kablolarýna da büyük hasar verdi.

11 28 Temmuz 2012 Cumartesi 11 DÜNYA... TÜRKÝYE... DÜNYA... TÜRKÝYE... Dünya basýnýnda Suriye Suriye'nin en güçlü oyuncusu Kürtler Suriye'de yaþanan olaylar karþýsýnda Türkiye'nin tutumu dünya basýnýnda geniþ yer alýyor. LE FIGARO: KÜRTLER ÖZERKLÝÐE YÜRÜYOR Fransýz Le Figaro gazetesi "Kürtler özerkliðe yürüyor" baþlýðý altýnda Batý Kürdistan'daki geliþmelere dikkat çekti. Haberde "Nüfusun yüzde 10'un oluþturan Suriye Kürtleri de kendi kaderlerini belirlemek için mevcut kaostan yararlanýyor" denildi. Gazete, Ankara açýsýndan Kürtlerin özerklik taleplerinin kabul edilemez olduðuna da iþaret etti. KURIER: KAPIDA BÝR KÜRT DEVLETÝ Avusturya gazetesi Kurier'deki yorum þöyle: "Hiç kimse Esad'ýn devrilmesinin ardýndan neler olacaðýný bilmiyor. Ülkenin bölünmesi seçeneklerden biri. Öyle ya da böyle Irak Kürdistaný'nýn ardýndan bir baþka baðýmsýz Kürt devletinin kurulmasý olasýlýk dahilinde. Ýran ve Türkiye'dekilerle birlikte bütün Kürtlerin birliði þimdiye kadar gerçekleþmedi, ancak Kürtler yarýnýn kokusunu alýyor. Tampon bölge bahanesiyle Kürtleri bastýrmak için Suriye'ye müdahalede bulunmak zarar verici bir giriþim olur." Suriye'deki katliamlar El Kaide iþi Almanya parlamentosunda verilen bir soru önergesi üzerine hükümetin açýkladýðý istihbarat raporlarýnda El Kaide'nin Suriye'de faaliyet gösterdiði belirtildi. 90 SALDIRIDA EL KAÝDE PARMAÐI Raporlarda, Suriye'de meydana gelen ve uluslararasý medya ile devletlerin Esad'ýn yaptýðýný iddia ettiði katliamlarýn El Kaide baðlantýlý radikal Ýslamcý gruplarýn iþi olduðu belirtildi. Raporlara raðmen Almanya hükümeti Esad'ý halkýný katletmekle suçluyor. "HULA KATLÝAMINI SUNNÝ MÝLÝTANLAR YAPTI" Bild gazetesinin deneyimli savaþ muhabiri Jurgen Todenhofer muhaliflerin sivilleri katledip hükümetin kurbanlarý gibi sunduðunu iddia etmiþti. Frankfurkter Allgemeine Zeitung'da yayýnlanan rapora göre, Hula katliamý Sünni militanlarca gerçekleþtirildi ve katledilenlerin çoðu Alevî ve Þiî azýnlýk mensuplarý. EL KAÝDE: AMACIMIZ SURÝYE IRAK ÝSLAM DEVLETÝ New York Times gazetesinde yer alan haberde, Özgür Suriye Ordusu militanlarýnýn arkalarýnda TIMES: TÜRKÝYE'NÝN NÜFUZU SINANIYOR Times gazetesinde Alexandra Frean imzalý haberde Türkiye'nin, Müslüman dünyasýndaki nüfuzunun devamlý sýnandýðý belirtiliyor. Yazar, "Ankara'nýn Washington'un, daha net angaje olmasýný beklediðini, ama Libya'daki gibi bir ABD müdahalesinin görülmeyeceðini" yazýyor. Yazara göre bir gerginlik de Türkiye'nin ABD'den insansýz uçak alma arzusu. Yazara göre "ABD Kongresi'nin Ýsrail'le iliþkileri nedeniyle Türkiye'nin bu arzusunu onaylamasýnýn olasý görünmüyor." ÇÝN AJANSI HINHUA: SURÝYE'NÝN EN GÜÇLÜ OYUNCUSU KÜRTLER Çin haber ajansý Hinhua, "Kürt topluluðu Suriye krizinde büyük bir oyuncu olarak çýkýþ yaptý. Kürtler hayallerini gerçekleþtirmek için harekete geçtiler" diye yazdý. ÝZVESTÝYA: KÜRTLER PETROL BÖLGELERÝNÝ ELE GEÇÝRDÝ Rus gazetesi Ýzevstiya'da Konstantin Volkov ise þöyle yazdý: "Suriye'deki Kürtler kendi dillerini konuþamýyorlar, okul açamýyor ve kendi dillerinde kitap basamýyorlar. Ayný zamanda Suriye'deki çatýþmalarýn çýkýþ yolunun sadece barýþ yoluyla olacaðýný savunuyorlar." El Kaide bayraklarý asýlý olduðu ve El Kaide'nin "Allah adýna cihad için intihar hücreleri kuracaðýz" sloganýný kullandýklarý belirtildi. Haberde, birçok intihar eyleminin arkasýnda bu örgütün olduðu ifade edildi. Gazeteye açýklama yapan El Kaide üyesi Ebu Thuha, amaçlarýnýn Suriye-Irak Ýslam Devleti kurmak olduðunu söyledi. "ÝSRAÝL KÝLÝT AKTÖR OLACAK" Asia Times'da yer alan analizde Ýsrail'in kilit aktör olacaðý ve Esad rejminin düþüþünü hýzlandýrmak için Ýsrail'in kýsa sürede devreye gireceði belirtiliyor. Hizbullah'ýn Suriye'deki kimyasal silahlarý elde etmeye çalýþtýðý yönünde yeterli bilgiye sahip olduklarýný belirten Ýsrail Dýþiþleri Bakaný Lieberman, "Bu bizim için savaþ nedeni olur. Böyle bir durumda tereddüt etmeden harekete geçeriz" dedi. "KÝMYASAL SÝLAHLAR GÜVENDE" Rusya Dýþiþleri Bakanlýðý yaptýðý açýklamada Suriye'nin kimyasal silahlarýn kullanýlmasýný yasaklayan 1925 Cenevre Protokolü'nü imzaladýðýný hatýrlatarak, Suriye'nin kimyasal silahlarýn kullanýlmayacaðý garantisi verdiðini belirtti. (ANF/Birgün) GÜNEY KIBRIS.. GÜNEY KIBRIS.. GÜNEY KIBRIS.. Lukaidis: Takas anlaþmasý kabul edilmemeliydi AÝHM ESKÝ RUM YARGICI, RUMLARIN TMK'YA BAÞVURULARINA VE SINIR KAPILARINDAN GEÇÝÞLERÝNE KISITLAMA GETÝRECEK YASAL DÜZENLEME ÝSTEDÝ Avrupa Ýnsan Haklarý Mahkemesi (AÝHM) eski Rum yargýçlarýndan Lukis Lukaidis, Mike Timvios isimli Rum'un KKTC Taþýnmaz Mal Komisyonu'yla (TMK) yaptýðý takas anlaþmasýnýn onaylamasý nedeniyle Rum yönetimini eleþtirdi, TMK'ya baþvurular ile sýnýr kapýlarýndan geçiþleri sýnýrlandýracak yasal düzenleme yapýlmasýný istedi. Fileleftheros "Mal Takasý Kabul Edilmemeliydi... Lukaidis'ten Hükümetin Ýcraatlarýna Eleþtiri" baþlýklý haberinde Lukaidis'in "Taþýnmaz Mal Komisyonu'nun göçmenlerin mallarýnýn kullaným kaybý talepleriyle ilgili yetkileri ve kötü durumdaki göçmenlerin rahatlatýlmasý" konusunda Köfünye'de (Geçitkale) düzenlenen geniþ katýlýmlý toplantýyla ilgili açýklamalarýna yer verdi. Habere göre Lukaidis, toplantýda; Rum yönetiminin KKTC'de mal býrakanlarýn mülkiyet haklarýnýn "ihlal edilmesi meselesinin" sonuç alýcý þekilde ileri götürülmesi ve AÝHM kararlarýnýn zamanýnda deðerlendirmesinde kayýtsýz kaldýðý görüþünün belirtildiðini söylendi. VARDÝYA ÖDENEKLERÝNÝN KALDIRILMASINI DA ÝSTEDÝLER Politis gazetesi "Vardiya ödenekleri de Kesiliyor... Troyka Artýk Kýrmýzý Müzakere Çizgileri Belirliyor" baþlýklý manþet haberinde, Troyka temsilcilerinin Rum Yönetimi'nden giderek daha fazla tedbir istediðini ve bu doðrultuda dün vardiya ödeneklerinin kaldýrýlmasýný gündeme getirdiðini yazdý. Gazete, Troyka temsilcilerinin doktor, polis, hemþire gibi vardiya sisteminde çalýþmak durumunda olan kiþilerin, ek ödenek almalarýnýn anlamsýz olduðunu belirttiklerini kaydetti. Gazete, Troyka temsilcilerinin bugün, Rum "Mal takaslarý yapýlmasý kabul edilmemeliydi" diyen Lukaidis "toplantýya katýlanlar tarafýndan, daha ileri mücadele ve göçmen haklarýnýn talep edilmesi, mali gücü malýný talep etmeye yeterli olmayan bütün göçmenlere hükümet tarafýndan yardým edilmesi gibi çeþitli görüþler ortaya konuldu" ifadesini kullandý. Lukaidis kendisinin ise, Rumlarýn KKTC'ye baþvurularýyla ilgili bir yasal düzenleme ihdas edilmesini önerdiðini belirterek þunlarý söyledi: "Göçmenlerin iþgal bölgelerindeki mallarý konusunun düzenlenmesi için yasal düzenleme ihdas edilmesini önerdim. Bazý þartlar getirilsin, barikatlarda da bazý þartlar olsun çünkü Ada'nýn iþgal altýnda bulunan bir bölgesi vardýr, bu da barikatlardan geçiþ haklarýna kýsýtlama uygulanabileceði anlamýna gelir." Habere göre sözde "Ýþgal Altýnda Malý Bulunan Kýbrýslýlar Hareketi", "Ýþgal Altýndaki Mallarý Kurtarma Mücadelesi Komitesi" ve "göçmen örgütleri" tarafýndan düzenlenen toplantýya milletvekilleri, belediye ve muhtarlýk temsilcileri, "göçmen örgütü" temsilcileri katýldý. EDEK Lillikas'ý destekleyecek Güney Kýbrýs'ta, EDEK Siyasi Bürosu 2013 Þubatý'nda yapýlacak baþkanlýk seçimlerinde baðýmsýz aday Yorgos Lillikas'ý destekleme kararý aldý. Politis "EDEK Mecburen Lillikas'la" baþlýðýyla yansýttýðý haberinde aday belirleme çalýþmalarý çerçevesinde dün toplanan EDEK Siyasi Bürosu'nun, oy çokluðu ile Lillikas'ta karar kýldýðýný yazdý. Habere göre görüþme sýrasýnda Lillikas'la ilgili itirazlarýný dile getiren Sofoklis Sofokleus ve Hrisi Prencas oylamada ret oyu verdiler. Oylama sýrasýnda belirtilen görüþ ne olursa olsun, toplantý sýrasýnda Siyasi Büro üyeleri EDEK'in seçimlere kendi adayýyla özerk katýlmasýndan Yönetimi'nin müzakere grubuyla, Eylül ayýna kadar bir memorandum imzalanmasý hedefiyle görüþme yapacaðýný yazdý. Bu arada, Fileleftheros gazetesi, bir baþka haberinde, Rum bankalarýndaki mevduat miktarýnda son 3 ayda 1,7 milyar Euro'luk düþüþ kaydedildiðini de bildirdi. Haberde, 2012 baþýndan bu yana Rum bankalarýna 1,47 milyar Euro yatýrým yapýldýðý, Mayýs ayýndan Haziran ayýna kadar da 1,67 milyar Euro çekildiði ifade edildi. Gazete, Rum bankalarýndaki mevcut mevduatýn 70,8 milyar Euro olduðunu yazdý. yana tavýr ortaya koydu. Lillikas'ýn desteklenmesini EDEK Baþkaný Yannakis Omiru'nun önerdiðini belirten gazete "EDEK Baþkaný'nýn seçimlere özerk katýlmaktan korktuðu anlaþýlýyor, bazý bilgilere göre Omiru'nun kararýný, birkaç gün önce görüþtüðü Baþpiskopos II. Hrisostomos'un Lillikas'ýn desteklenmesi yönündeki görüþünü de etkili oldu" ifadelerini kullandý. Habere göre EDEK Siyasi Bürosu tarafýndan alýnan karar, Yorgos Lillikas'la, belirli bir siyasi çerçeve temelinde adaylýðýnýn desteklenmesi perspektiflerini görüþmesi için parti liderliðinin yetkilendirilmesiyle ilgilidir. ÝNGÝLTERE MAKARÝOS'U UYARMIÞ Ýngiliz devlet arþivlerinin, iki Kenyalýnýn Ýngiliz sömürge idaresine açtýðý dava kapsamýnda "unutulmuþ belgeleri" yayýnlamaya devam ettiði, yayýnlanan ikinci aþama belgelerde Kýbrýs'la ilgili telgraflara ulaþýldýðý bildirildi. Simerini "Makarios 58'de Ýngilizlere Enosis'i Ýnkâr Edeceðini Söyledi... 'Self Determinasyon = Taksim'" baþlýðýyla yansýttýðý haberinde yayýnlanan bazý belgeleri özetle þöyle aktardý: "Londra, 3 Mayýs 1957 tarihi telgrafýnda Kýbrýs'taki valiye, Londra'daki Amerikan büyükelçiliðinin kendilerine þu bilgiyi verdiðini iletti: 'Atina'daki ABD büyükelçisi Makarios'tan yaptýðý mülakatta (büyükelçi Makarios'a) þiddetten vazgeçilmesi ve Kiliseye daha uygun taktikler benimsenmesi gerektiðini söyledi. Makarios Grivas'ýn Ada'dan uzaklaþtýrýlmasý gereðini anlamýþ göründü. Bunun nasýl olabileceðini sordu ancak Amerikan büyükelçiden karþýlýk görmedi. Atina'daki ABD büyükelçisinin Makarios konusunda daha fazla inisiyatif alma cüreti göstermesine müsaade etmemeliyiz, böyle bir þey Makarios'u, bizimle Amerikalýlar üzerinden müzakere edebileceðine inanmaya cesaretlendirebilir. Böyle bir durumda Makarios'a doðru daha fazla harekette bulunmamýz konusunda Amerikan baskýlarýna maruz kalabiliriz. Her halükârda Amerikalýlar, Makarios'la müzakere etmek niyetinde olmadýklarýný açýkça ortaya koydular.' Kýbrýs Valisi Sir John Harding 2 Mayýs 1957'te Sömürge Bakanlýðý'na gönderdiði telgrafýnda Ýngiliz hükümetinden, Atina'daki Amerikan büyükelçisine Makarios'la bir daha görüþmemesini (Makarios'un) dikkatini þunlara çekmesini istedi: 'Kendisini (valiyi) ve hükümeti, siyasi hedeflerine ulaþmak için yeniden þiddete baþvurmayacaðý; Kýbrýs sorunuyla ilgili Türk görüþü var olduðunu kabul edeceði; Ýngiltere, Yunanistan ve Türkiye hükümetleri arasýnda görüþmeler ve anlaþma yapýlmasý gereðini kabul edeceði konusunda ikna etme yolu bulmasý gerektiðine... Ve Ada'nýn tamamýnda self determinasyonda (kendi kaderini tayin) ýsrar etmesi halinde çok yakýnda kaçýnýlmaz olarak taksim yapmýþ olacaðýna...' Sir Hugh Foot 19Eylül 1958 tarihli telgrafýyla Londra'daki Sömürge Ofisi'ne, Atina'da Baþpiskopos Makarios'la görüþtükten sonra 17 Eylül'de Kýbrýs'a gelen iþçi partili Barbara Castle'ýn kendisine (Foot'a) þunlarý söylediðini bildirdi: 'Makarios'un kendisine (Castle'a) baðýmsýz bir Kýbrýs'ý destekleyeceðini ve çok yakýnda, Enosis'i alenen inkâr edebileceðini söylediðini söyledi. Castle Kýbrýs'a Türk temsilci atanmasý fikrine çok öfkelenmiþti ve bununla her halükârda mücadele edilmesi gerektiðini, Türk uzlaþmazlýðýnýn göðüslenmesi zamanýnýn geldiðini söyledi.'"

12 12 28 Temmuz 2012 Cumartesi Siz garantideki paranýzýn garanti olduðunu sanýyordunuz deðil mi? Yanýldýnýz iþte... Kim garanti edecek þimdi garantinin garantisini?! Bizim Duvar Eþþek þakasý deðil... Eþþek esprisi! GIDI GIDI Mehmet Levent Pano Kül yutmak baþka, külliye yutmak baþka þey! MUHABBETLÝLER SEN BÖYLE SIKI SIKI SARILINCA BÝÞEYLER OLDU BAA! -Þþþt... þþþt... Nedir be Kemal yabdýðýn ama? -Noldu be Razi? Rüya mý gördün gene be? -Ne rüyasý? Ne dürten beni allahiçi uykumun içinde böyle? -Ne dürtmesi be? Ma biþey oldu saa gene galiba... Sýcag baþýna vurdu heralde... -Kimin baþýna vurdu? Benim yogsa senin? -Bak gene... Çegsana elini yahu baldýrýmýn üsdünden... Ne be ama, 20 yaþýnda zanneddin gendini? Sabaha gadar oðraþasýn o iþinan?.. -Yörü be Razi gid iþine... Ma nerden çýkarýn be bunnarý? Dön bak bakalým benim ellerim nerdedir? Baldýrýnda mý yogsa... -Doðru yahu!.. O zaman nedir bu ayaðýma deðen benim?! Yak ýþýðý bakayým... -Aha yagdým... -Aaaaa!.. Ýmdaaat!.. Fare! -Hani be? Nerde be Razi fare? -Aha yahu yatagdan aþþaða adladý þindi, görmedimin? Yavvole, yeycegler allahiçi bizi da sezmeyeceyik gecenin birinde! Kaç gündür saa söylerim be Kemal... Gid belediyeden zehir versinner sana diye... Yani begledin çýksýnnar yataðýmýza gadar be caným... Ýhmalkârlýðýn bu gadarý da olmaz yahu... -Ma ne belediyesi be Razi? Belediyenin zehiri olsa gendi içer da intihar ederdi çogdan! Belediye mi galdý memlekedde? Hem sarýldýn sýký sýký üsdüme yahu... Brak beni gakayým bakayým icabýna... -U... ben mi sarýldým üsdüne? E da ne bileyim anam ben? Gorkudan farkýndayým zaneden ne yabdýðýmýn? Söylesana baa deminden beridir... Ben da derim ne gagmaz bagsýn... -Vallahi Raziye... Doðrusunu isdersan ben halimden memnunudum... Sen böyle sýký sýký sarýlýnca, biþeyler oldu baa... Ne yalan söyleyim, boþver fareye, dedim içimden... Bu geliþde halledelim... Zaten senin baðýrmandan bir kere daha gelmeycek! Keþke gelse!.. Asmaaltý konuþmalarý -Duydun ya haberi... -Duymadým, noldu gene? Böyük mahgeme endirdi bircez tecavüzcünün cezasýný gene? Yüzde 50'ye varan indirimler devam ediyor hâlâ?.. -Onu bilmem. Ama benim vereceðim haber baþga... Yangýn helikopteri almak için seferberlik baþladýlýyormuþ! -Annamadým!.. Helikopder için seferberlik?! -Ha yahu... Orman Mühendisleri Odasý 1000 liraynan bir baðýþ kampanyasý baþladmýþ! -Kimi? Zýrnýg verirsam bunnara, adýmý deðiþdirir Nigoli gorum ben da... -Neçün be yeðen? -Söyleyim sana neçün?... Keyifleri gýcýr olsun diye durmadan makam aracý almaya paralarý var... Yurtdýþý gezmelere paralarý var... Külliye için paralarý var... Kýbrýs'ýn en büyük camisini yapmaya paralarý var... Ama bir yangýn helikopteri almaya, þu bütün bunnardan 1 milyar defa daha acil ve daha önemlidir, paralarý yok ha!... Külâhýma annadsýnlar de gennere... Bütün bunnardan vazgeçmeden anam avradým olsun ben da bunnara bir guruþ verirsam... Yansýn kül olsun pezevengin memleketi! Yagmadýk yerini mi bragdýlar zaten! Haftanýn Gýdýgýdýsý Milli Eðitim Gençlik ve Spor Bakaný Kemal Dürüst'ün "KKTC'nin varlýðý inkâr edilmez bir gerçektir" þeklindeki sözleri, mandranýn bütün kargalarýný gülmekten kýrýp geçirdiði için bu haftanýn gýdýgýdýsý seçilmeye lâyýk görülmüþtür. Uluslararasý Altýn Muflon Karikatür Yarýþmasý Albümü nden Darko Samardzic (SIRBÝSTAN) ORTAK NOKTA Ýki genç adam konuþmaktadýrlar. Biri sorar: -Çok genç kýz sevgilin oldu. Bunlarýn ortak noktasý neydi? Diðeri gülümseyerek cevap verir: -Bendim. SORU Genç kýz, sevgilisi genç adama sorar: -Sevgilim, beni öpersen ne yaparým biliyor musun? -Bilmiyorum hayatým. -Merak etmiyor musun? GÝDÝP YATARIZ Genç kýz: -Bakýn beni davet ediyorsunuz, ama ben diðer kýzlar gibi deðilimdir. Ýçki, sigara kullanmam, dans etmem, aþk dolu sözlerden hoþlanmam, flört falan gibi þeylerden hoþlanmam. -Peki öyleyse, hemen gidip yatarýz. Fikrinin Fikri KIB-TEK NEDEN BATTI SANIRSINIZ? Ýrsen Küçük "Hedef eðitim adasý haline gelmek" demiþ. -Bu gidiþle gelseniz gelseniz yobazlýk ve hurafeler adasý haline gelirsiniz siz... 5 örgüt Haspolat Ýlâhiyat Kolejini "Ýnadýna Darwin, inadýna evrim" pankartýyla protesto etmiþ. -Hurafelerin karanlýðýna karþý alkýþlanacak bir eylem sloganý. Bravo gençler... YKP'ye göre, yeþil ada, artýk türbe yeþili ada olarak anýlacakmýþ. -Eðer bu faciayý durdurmazsak yuh olsun hepimize! Araç Kayýt Dairesi kredi kartý ile ödeme kabul etmeye baþlamýþ. -Ne yapsýnlar? Millette para nanay. Önce kredilendirecekler, sonra da borcunu ödemedi diye mazbata çýkarýp içeri týkacaklar! Nasýl tezgâh ama?! Hamarat'a Lefkara iþi hediye edilmiþ. -Kadýnlarýmýzýn ne kadar hamarat olduðunu göstermek istemiþlerdir herhalde! Ýstanbul Teknik Üniversitesi'ne Denizcilik Fakültesi açmak için, Yenierenköy-Yeþilköy arasýnda 5 bin dönüm arazi tahsis edilmiþ. -Bir fakülte için 5 bin dönüm ha... Olamaz, dünyanýn en büyük denizcilik fakültesini yapacak olsalar bile mümkün deðil... Bu iþin içinde mutlaka ama mutlaka bir þeytanlýk var! Yangýn söndürme helikopteri için seferberlik baþlatýlýyormuþ! -Makam araçlarý alýmýndan, külliye yapýmýndan, Kýbrýs'ýn en büyük camisi yapýmýndan vazgeçerek baþlatýlmalýdýr bu seferberlik. Yoksa halkýn cebine saldýrarak deðil! Ersin Tatar, "ekonomi uçuyor" þeklindeki sözlerinin bir espriden ibaret olduðunu söylemiþ. -Yani sizinle dalga geçtim demek istiyor Ersin bey! Çalýþanlarýn sosyal primlerini 4 aydýr yatýrmayan YDÜ, "Bizim de devletten alacaðýmýz var" demiþ. -Oysa Ersin Tatar, "YDÜ'ye borcumuz yok" demiþti. Allahaþkýna söyleyin, þimdi biz kime inanalým?! El-Sen'e göre bakan Atun, Kýb-Tek'in tahsilâtýna müdahalede bulunmuþ! -E ne var bunda? Sanki ilk defalarý mý?! Kýb-Tek neden battý sanýrsýnýz? Garanti Bankasý Lefkoþa Þube Müdürü Mahmut Karýmýþ, 7 milyon TL ile kayýplara karýþmýþ. -Kestirmeden köþe olmak böyle birþey deðilse hiçbir þey deðil demektir! Çok þükür ki Karýmýþ, köþeyi dönemeden paçayý kaptýrmýþ... Tatar "ekonomi uçuyor" sözünün aslýnda bir espri olduðunu söylüyor! Yani sizinle dalga geçtim demek istiyor Ersin bey!

13 28 Temmuz 2012 Cumartesi 13 FRANSA GENÇLÝK ORKESTRASI VE KOROSU KKTC'DE KONSER VERECEK Fransýz Gençlik Orkestrasý ve Korosu KKTC'de konser verecek. Girne Rehabilitasyon Merkezi'nden yapýlan açýklamaya göre, Kýbrýs Sanat Müzik ve Bale okulu ile C-Quals Academi önderliðinde 31 Temmuz'da KKTC'ye gelecek olan 65 kiþilik grup, 4 Aðustos Cumartesi günü Büyük Han'da; 5 Aðustos Pazar günü ise Girne Court Yard Ýnn'de konser verecek. Girne Rehabilitasyon Merkezi yararýna verilecek olan klasik batý müziði konserleri saat 20:30'da baþlayacak. Biletler Deniz Plazalarda C-Quals Academy ve Girne Rehabilitasyon Merkezi'nden alýnabilecek. "YURTDIÞINDA TANIT PROJESÝ" KAPSAMINDA "ÜLKELER PANAYIRI" AIESEC Doðu Akdeniz'in bu yýl dördüncüsünü düzenlediði ve AIESEC Türkiye tarafýndan da 2010 yýlýnda 'En Ýyi Proje' ödülüne layýk görülen "Yurtdýþýnda Tanýt Projesi" kapsamýnda KKTC'de bulunan 32 ülkeden öðrenci temsilcileri ile "Ülkeler Panayýrý" düzenleniyor. AIESEC tarafýndan yapýlan açýklamaya göre, farklý ilçelerde düzenlenmesi NARENCÝYE ÜRETÝCÝLERÝ BÝRLÝÐÝ BAÞKANI YENÝDEN TURGUT AKÇIN Kuzey Kýbrýs Narenciye Üreticileri Birliði Baþkanlýðý'na Turgut Akçýn, Baþkan Yardýmcýlýðý'na ise Salih Gökyay getirildi. Baþkan Turgut Akçýn yaptýðý yazýlý açýklamada, Kuzey Kýbrýs Narenciye Üreticileri Birliði'nin dün toplanan Genel Kurulu'nda yeni yönetim kurulu üyelerinin belirlendiðini kaydetti. Buna göre TC Büyükelçiliði Tarým Ýþleri Koordinatörlüðü'yle iliþkiler sorumluluðuna Enver Öztoprak, TC Büyükelçiliði Ticari Ýþler Koordinatörlüðü'yle iliþkiler sorumluluðuna Savaþ Eren, Narenciye Üreticileri Kooperatifi'yle iliþkiler koordinatörlüðüne Selçuk Üngüder, Genel Sekreterliðe Yunus Altýnçay ve Saymanlýða ise Ratip Irýkoðlu seçildi. Birliðin teftiþ kurulu Özkan Özgüneþ, Fedai Öztoprak, Mustafa Ersözer, Ahmet Özkaramanlý'dan oluþurken, disiplin kuruluna ise; Özkan Üngüder, Tahir Kýpcak, Ýzzet Günce ve Hüsnü Saygýnsoy getirildi. Diðer üyeler ise þunlar: "Ersin Saygýner, Reþat Karamanlý, Süleyman Özhuy, Hasan Yaylalý, Hasan Alsakal, Tuncay Yörel, Özkul Özkan, Erdal Kalkan." planlanan "Ülkeler Panayýrý" etkinliðinin ilk ayaðý, bugün Girne liman bölgesinde gerçekleþtirilecek. 32 farklý ülkeden gelen öðrenci temsilcileri, Girne Limaný'nda açacaklarý stantlarda milli giysilerini ve ülkelerine özgü kültürel öðeleri tanýtarak, Kuzey Kýbrýs halkýna kýsa zaman içerisinde dünyayý gezme fýrsatý sunmuþ olacak. Girne Limaný'nda 19:30-22:00 TELSÝM'DEN BANKACILARA TATÝL ÖDÜLÜ Telsim düzenlediði kampanyalarla hem abonelerine, hem de iþ ortaklarýna kazandýrmaya devam ediyor. Telsim'in, Ocak-Nisan 2012 dönemini kapsayan ve 13 banka ile iþbirliði içerisinde yaptýðý "Otomatik Ödeme Kampanyasý"nda baþarýlý olanlar, ödüllerini düzenlenen törenle aldýlar. Otomatik Ödeme Kampanyasý kapsamýnda belirtilen kotalarý en baþarýlý þekilde gerçekleþtiren banka personelleri, ödüllerini Telsim Finans Müdürü Tuðcan Kandemir ve Bireysel Satýþ Müdürü Recep Pehlivan'nýn elinden aldýlar. Akýllý telefon Turkcell MaxiPLUS5Kuzey Kýbrýs'ta Kuzey Kýbrýs Turkcell güvencesiyle satýþlarýna baþlanan Turkcell MaxiPLUS5, Android 4 iþletim sistemi, 5 megapiksel kamerasý, 3.5 inç dokunmatik ekraný ve 400 saate varan bekleme süresi ile öne çýkýyor. Kuzey Kýbrýs Turkcell, Türkiye'de büyük yanký uyandýran, son teknoloji ürünü akýllý telefon Turkcell MaxiPLUS5'i adaya taþýdý. "Akýllý telefonda çýtayý yükseltiyoruz" diyen Kuzey Kýbrýs Turkcell, yeni telefonuturkcell MaxiPLUS5'i, uygun fiyatlarla müþterilerine sunuyor. Turkcell MaxiPLUS5, 250 Mb internet ile birlikte 24 ay taksitle 29TL'ye Kuzey Kýbrýs Turkcell aboneleriyle buluþuyor. Kuzey Kýbrýs Turkcell güvencesiyle satýþlarýna baþlanan Turkcell MaxiPLUS5, Android 4 iþletim sistemi, 5 megapiksel kamerasý, 3.5 inçkapasitifdokunmatik ekraný ve 400 saate varan bekleme süresi göze çarpan özelliklerinden. Kuzey Kýbrýs Turkcell tarafýndan yapýlan açýklamada, "Turkcell MaxiPLUS5'in öne çýkan saatleri arasýnda gerçekleþecek olan etkinlikle ilgili olarak, 32 farklý ülkeyi Kuzey Kýbrýs'ta aðýrlamaktan gurur duyduklarýný kaydeden AIESEC Doðu Akdeniz dönem baþkaný Efe Türkoðlu, kültür etkileþiminin Kuzey Kýbrýs'ýn geleceði için önemine dikkat çekerek, tüm halký etkinlikte görmekten büyük mutluluk duyacaklarýný belirtti. özelliklerinin yanýsýra, içerisinde yüklü olan Kuzey Kýbrýs Turkcell Eczane uygulamasý ve Tuneinradio uygulamasý ile den fazla internet radyosunu dinleyerek her an her yerde bilgiye ve eðlenceye ulaþmak artýk çok kolay" dendi. Üstün özellikler 120 gram aðýrlýðýnda olan ve 1.1 mm inceliðindeki Turkcell MaxiPLUS5'in, 5 megapikseldahili kamerasý bulunuyor. 3.5 inç'lik ekranýyla dikkat çeken cihaz, 800 MHz hýzýndaki Qualcomm iþlemcisinden güç alýyor. Turkcell MaxiPLUS5, bir önceki sürüm T20'den de yüzde 33 oranýnda daha hýzlý. Turkcell MaxiPLUS5, 4 GB'lýk dahili hafýzasýnýn yanýnda SD kart yuvasý ile toplam hafýza 32 GB'a kadar yükseltilebiliyor. Cihazýn bir diðer özelliði olan Akýllý Cevap uygulamasý ile arandýðýnýz anda telefonun ters çevrilmesiyle sessize alýnabiliyor. Ayný þekilde telefon kulaða getirildiðinde aramalara herhangi bir butona basmadan cevap verilebiliyor. ÇÝN GÖSTERÝ GRUBU ANTÝK TÝYATRO'DA DANS GÖSTERÝSÝ SUNACAK Doðu Akdeniz Üniversitesi'nin (DAÜ) 2012 Türkiye Çin Kültür Yýlý kapsamýnda ülkeye davet ettiði Çin Halk Cumhuriyeti'nin ünlü Guizhou Dushan Ulusal Fener ve Sanatçýlar Grubu hafta sonu Salamis Antik Tiyatro'da dans gösterisi sunacak. DAÜ Halkla Ýliþkiler ve Basýn Bürosu'ndan yapýlan açýklamaya göre, Guizhou Dushan Ulusal Fener ve Sanatçýlar Grubu'nun gösterisi 29 Temmuz Pazar akþamý saat 21.00'de yer alacak. 25 Türk Lirasý olan gösteri biletleri Deniz Plaza, Gloria Jeans Kafe, Çin Kültür Merkezi (Rauf Raif Denktaþ Kültür ve Kongre Sarayý) veya gösteri günü Salamis Antik Tiyatro giriþinden temin edilebilecek. DAÜ'DE RAUF RAÝF DENKTAÞ KIBRIS TÜRK TARÝHÝ ARAÞTIRMA MERKEZÝ ÇALIÞMALARI Doðu Akdeniz Üniversitesi Rauf Raif Denktaþ Kýbrýs Türk Tarihi Araþtýrma Merkezi'nin (DAÜ-RRDAM) çalýþmalarýna baþladýðý bildirildi. DAÜ Halkla Ýliþkiler ve Basýn Müdürlüðü'nden yapýlan açýklamada, ismini Kýbrýs Türk tarihi ve Rauf Raif Denktaþ isminden alan RRDAM'ýn Kuzey Kýbrýs Türk Cumhuriyeti (KKTC)'de bir ilk olduðu kaydedildi. Açýklamada, Merkez'in yönetim kurulunun beþ üyeden oluþtuðu, yönetim kurulu baþkan ve üç üyesinin DAÜ öðretim üyeleri arasýndan seçildiði, birinin Denktaþ ailesi tarafýndan önerildiði ifade edildi. DAÜ ÝÞLETME BÖLÜMÜ ÖÐRENCÝLERÝ KTSO'YU ZÝYARET ETTÝ Doðu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Ýþletme Bölümü öðrencilerinden 10 kiþilik bir grup, Kýbrýs Türk Sanayi Odasý'ný (KTSO) ziyaret etti. KTSO'dan yapýlan açýklamaya göre, Ýþletme fakültesi akademisyenleri Dr. Senem Aða ve Dr. Mustafa Tümer'in eþlik ettiði kafile, KTSO Baþkaný Ali Çýralý'dan, Oda tarihçesi, faaliyetleri, sanayi sektöründeki sorunlar ve sanayi bölgeleri hakkýnda detaylý bilgi aldý. MARDÝN'DE UYUÞTURUCU OPERASYONU 73 KÝLOGRAM ESRAR VE 68 BÝN 412 KÖK HÝNT KENEVÝRÝ ELE GEÇÝRÝLDÝ Mardin'de düzenlenen operasyonda, 73 kilogram esrar ve 68 bin 412 kök Hint keneviri ele geçirildi. Mardin Emniyet Müdürlüðü'nden yapýlan yazýlý açýklamaya göre, terör örgütüyle baðlantýlý olarak kenevir ekimi yaptýklarý tespit edilen þahýslara yönelik operasyon düzenlendi. Ýl Jandarma Komutanlýðý'nca planlanan operasyon kapsamýnda, Nusaybin'e baðlý Doðanlý köyü ile Ömerli ilçesine baðlý Kovanlý köyünde 12 ev ve 11 tarlada arama yapýldý. Aramada, 68 bin 412 Hint keneviri, 73 kilogram esrar, 2 tabanca, pompalý tüfek ve terazi ele geçirildi. Kenevirler olay yerinde yakýlarak imha edildi. Operasyonda, 1'i kadýn 8 kiþi gözaltýna alýndý.

14 28 Temmuz 2012 Cumartesi DÝL PUANINDA ÝLK 10'A GÝREN ÖÐRENCÝLER AÇIKLANDI Türkiye Ölçme, Seçme ve Yerleþtirme Merkezi (ÖSYM) ham puan üzerinden, Yüksek Öðrenime Geçiþ Sýnavý-Lisans Yerleþtirme Sýnavý (YGS-LYS) DÝL 1, DÝL 2 ve DÝL 3 alanýnda ilk 10'a giren KKTC uyruklu öðrencileri belirleyerek Milli Eðitim, Gençlik ve Spor Bakanlýðý'na bildirdi. ÖSYM'den gelen liste Yüksek Öðrenim ve Dýþiliþkiler Dairesi Müdürü Hüseyin Kavaz imzasýyla kamuoyu ile paylaþýldý. Buna göre sýralamalar þöyle: DÝL 1 alanýnda: "Anýl Ersoy (Yakýn Doðu Koleji), Kerime Köfünyeli (Güzelyurt Türk Maarif Koleji), Derviþe Çobancýk (Lefkoþa Türk Maarif Koleji), Merve Cuþtan (20 Temmuz Lisesi), Mert Kalyon (Bülent Ecevit Anadolu Lisesi), Beyza Çalýþ (Yakýn Doðu Koleji), Halil Can Baþoðlu (Güzelyurt Kurtuluþ Lisesi), Buse Özerden (Girne 19 Mayýs Türk Maarif Koleji), Feza Kýlgýn (Gazimaðusa Türk Maarif Koleji), Nehir Özkýzan (Güzelyurt Kurtuluþ Lisesi)"; DÝL 2 alanýnda: "Anýl Ersoy (Yakýn Doðu Koleji), Kerime Köfünyeli (Güzelyurt Türk Maarif Koleji), Derviþe Çobancýk (Lefkoþa Türk Maarif Koleji) Beyza Çalýþ (Yakýn Doðu Koleji), Feza Kýlgýn (Gazimaðusa Türk Maarif Koleji), Merve Cuþtan (Lefkoþa 20 Temmuz Lisesi), Buse Özerden (Girne 19 Mayýs Türk Maarif Koleji), Nehir Özkýzan (Güzelyurt Kurtuluþ Lisesi), Halil Can Baþoðlu (Güzelyurt Kurtuluþ Lisesi), Umur Sarp Ünsal (Bülent Ecevit Anadolu Lisesi); DÝL3 alanýnda: "Anýl Ersoy (Yakýn Doðu Koleji), Feza Kýlgýn (Gazimaðusa Türk Maarif Koleji), Kerime Köfünyeli (Güzelyurt Türk Maarif Koleji), Buse Özerden (Girne 19 Mayýs Türk Maarif Koleji), Nehir Özkýzan (Güzelyurt Kurtuluþ Lisesi), Derviþe Çobancýk (Lefkoþa Türk Maarif Koleji), Beyza Çalýþ (Yakýn Doðu Koleji), Sýla Demet Ertunalýlar (Bülent Ecevit Anadolu Lisesi), Dayan Lütfioðlu (Gazimaðusa Türk Maarif Koleji), Buket Doðan (Bülent Ecevit Anadolu Lisesi)" Bakan Ünverdi GÝAD'ýn sorunlarýný dinledi Çalýþma ve Sosyal Güvenlik Bakaný Þerife Ünverdi, Genç Ýþadamlarý Derneði'ni ziyaret etti. Görüþmenin gündemini çalýþma hayatý ve bu konuda yapýlan çalýþmalar oluþturdu. Bakan Ünverdi, genç iþ insanlarýna verdikleri öneme deðinerek ziyaretlerinin nedeninin sorunlarý ve önerileri birinci aðýzdan dinlemek olduðunu kaydetti. Çalýþma hayatýnýn disiplin altýna alýnmasýna KARPAZ PLAJ ÞENLÝKLERÝ'NDE KONSER Yenierenköy Belediyesi'nin düzenlediði 5. Geleneksel Karpaz Plaj Þenlikleri'nin 9'uncu gecesinde Grup Next Day ve Grup Sahil konserleri yer aldý. Belediyeden yapýlan açýklamaya göre, gecede ilk olarak Grup Next Day sevilen parçalarýn yaný sýra kendi besteleri olan "Dadý damaðýmda kaldý" parçasýný seslendirdi. Gecede ikinci olarak Grup Sahil kendi repertuarlarýndan oluþan parçalarýný baþarýlý bir þekilde sundular. Grup Sahil'in sahnesinden sonra Yenierenköy Belediye Baþkaný Özay Öykün, önem verdiklerini belirten Ünverdi, yükümlülüðünü tam yerine getirenlere teþvik vermenin gündemlerinde olduðunu aktardý. Ünverdi, genç iþ insanlarýndan yerli istihdama öncelik vermelerini de istedi. Genç Ýþadamlarý Derneði Baþkaný Arsen Angý da, denetimlerin artýrýlmasýný desteklediklerini, ancak bazý iþletmelerden denetleyici memurlarla ilgili þikayet duyduklarýný söyledi. hatýra plaketlerini gruplara takdim etti. Gecenin finalinde her iki grubun elemanlarý birlikte "Feslikan", "Dillirga" ve "Hayat Bayram Olsa" parçalarýný seslendirdi. Þenliklerde bu akþam Çin Halk Cumhuriyeti'nden 35 kiþilik ekibi, ardýndan da Þevket Þumrut ve Yenierenköy Belediye Orkestrasý sahne alacak. Kapanýþ gecesi olan pazar akþamý ise havai fiþek gösterilerinin yaný sýra sürprizler ve Güzelyurt Geliþim ile Gazi Set'ten oluþan Grup Karma konseri yer alacak. 15 ÖZEV'DEN "KARPAZ SÝZÝNLEYÝZ" PROJESÝ Özel Eðitim Vakfý (ÖZEV), Karpaz Bölgesi'nde farklý geliþen bireylerin özel eðitim ve rehabilitasyon süreçlerine yönlendirilebilmeleri amacýyla, geliþimsel taramalarýnýn uzman personel tarafýndan yapýlmasýný saðlamak üzere "Karpaz Sizinleyiz Projesi" gerçekleþtiriyor. ÖZEV Baþkaný Ersin Görsay baþkanlýðýnda ve Evren Karademir raportörlüðünde yürütülen projenin hedefi, bölgede farklý geliþim gösteren bireylerin ihtiyaçlarýna cevap verecek bir yapýnýn oluþmasýný saðlayarak fýrsat eþitliðinin bölgeye taþýnmasý yaþ dilimindeki özel eðitim desteðine ihtiyaç duyan bireyleri kapsayan proje, Ýskele ve Dipkarpaz ile bu ikisi arasýndaki tüm yerleþim birimlerini içeriyor. Proje kapsamýnda taramalar, bugün, 11 ve 25 Aðustos tarihlerinde Yenierenköy Ýlkokulu'nda gerçekleþtirilecek. Karpaz Bölgesi Engellilere Yardým Derneði'nin tespit ettiði farklý geliþen bireyler kendilerine verilen randevu tarihlerinde taramaya katýlabilecekler. Ulaþýlamayan aileler numaralý telefondan Dernek Baþkaný Ayla Sevindi'ye veya numaralý telefondan ÖZEV'i arayarak randevu talep edebilecekler.projenin uygulama safhasýnda istatistiki veriler toplanarak, gerek duyulan bireylerin týbbi tanýlama süreçlerine yönlendirilmesi ve takibi yapýlacak.týbbi deðerlendirmesi tamamlanan bireylerin geliþimsel ve eðitsel deðerlendirmeleri ÖZEV tarafýndan yapýlarak, uygun olanlarýn örgün veya destek eðitim kapsamýnda eðitim ortamlarýna yönlendirilmelerine katký saðlanacak. Ayrýca tespit edilen ihtiyaçlar doðrultusunda ailelere ÖZEV tarafýndan aile danýþmanlýðý ve aile eðitimi verilecek. ÖZEV, ayrýca proje kapsamýnda Yenierenköy Bölgesi'nde Özel Eðitim Okulu ve Rehabilitasyon Merkezi kurmayý da planlýyor.

15 28 Temmuz 2012 Cumartesi DÜNYADA, GENÇLERÝN EN BÜYÜK ÖLÜM NEDENÝ TRAFÝK KAZALARI Avrupa Birliði, dünyada ve AB de gençlerin en büyük ölüm ve sakat kalma nedeni olarak gösterilen trafik kazalarý konusunda gençleri bilinçlendirme çalýþmalarý baþlattý. Avrupa Komisyonu, bu yýl dördüncüsünü gerçekleþtirdiði Avrupa Yol Güvenliði Günü'nde "Gençleri yol güvenliði konusunda bilinçlendirme" amaçlý etkinlikler düzenledi. Genç bireyler arasýnda güvenli bir yol kültürü oluþturma amacýyla atölye çalýþmalarý ve benzeri uygulamalar gerçekleþtiriliyor. Avrupa Yol Güvenliði Günü ile sorunlara karar mercii ve kamuoyunun dikkatini çekmenin yaný sýra, trafikteki kiþilerin davranýþlarýný deðiþtirerek, ulaþýmýn herkese güvenilir bir þekilde sunulmasý amaçlanýyor. 2010'DA ÖLÜMLÜ TRAFÝK KAZALARININ YÜZDE 19'U GENÇ AB Komisyonu, yayýmladýðý bildiride, Avrupa Yol Güvenliði Günü nedeniyle yaptýðý yazýlý açýklamada, trafik kazalarýnýn, hem dünyada hem de Avrupa'da, gençlerin hayatýný kaybetmesi ve sakat kalmasýnýn en büyük nedenleri arasýnda bulunduðunu belirtti. Komisyona göre, AB'de 2010 yýlýnda meydana gelen ölümlü trafik kazalarýnýn yüzde 19'u, toplam nüfusun yüzde 10'unu oluþturan yaþ arasý gençleri etkiledi. Bu da yaþ arasý gençlerin, trafik kazalarýndaki ölüm tehlikesiyle 2 kat daha fazla karþý karþýya olduðu anlamýna geliyor. Ölümlü trafik kazalarýnýn yüzde 40'ýnda genç bir sürücünün müdahil olduðu ve sürücüden kaynaklanan ölümlü trafik kazalarýnýn yüzde 25'inde sürücünün genç olduðu belirtildi. Ulaþým þekillerine baðlý olarak trafikte ölen gençlerin gençlerin yüzde 66'sý otomobillerde, yüzde 20'si motorda, yüzde 2'si yaya, yüzde 8'i bisiklette ve yüzde 4'ü diðer araçlarda hayatýný kaybetti. DÜNYADAN SPOR HABERLERÝ... DÜNYADAN SPOR HABERLERÝ... Nasri'ye 3 maç ceza! Fransa Futbol Federasyonu (FFF), Samir Nasri'ye 3 maç ceza verdi. Samir Nasri, Avrupa Futbol Þampiyonasý'nda sergilediði ''disiplinsiz davranýþlar'' nedeniyle aldýðý ceza sebebiyle 3 maç oynayamayacak. Nasri, Avrupa Futbol Þampiyonasý çeyrek finalinde 2-0 kaybettikleri Ýspanya maçýndan sonra bir gazeteciye küfretmiþ, bir baþka gazeteciye ise gruplarda oynadýklarý Ýngiltere maçýnda gol attýktan sonra parmaðýyla aðzýný iþaret ederek ''kapa çeneni!'' diye baðýrmýþtý. Samir Nasri, cezadan dolayý Fransa'nýn, Ukrayna'ya karþý oynayacaðý hazýrlýk maçý ile 2014 Dünya Kupasý eleme gruplarýnda Finlandiya ve Belarus'a karþý oynayacaðý maçlarda yer alamayacak. FFF, açtýðý disiplin soruþturmasýnda Nasri dýþýnda, Jeremy Menez'e bir maç oynamama cezasý, Hatem Ben Arfa ve Yann M'Vila'ya ise uyarý cezasý verdi. Cahill Amerika'da Ýngiltere Premier Lig takýmlarýndan Everton'ýn orta saha oyuncusu Tim Cahill, ABD Major League takýmý New York Bulls ile sözleþme imzaladý. Everton'da kötü bir sezon geçiren Avustralyalý futbolcu, ünlü futbolcular Thierry Henry ve Rafa Marquez ile takým arkadaþý oldu. Son iki Dünya Kupasý'nda Avustralya milli formasýný giyen 32 yaþýndaki futbolcu, kafa vuruþlarýyla tanýnýyor. 55 kez giydiði milli formayla rakip takýmlarýn aðlarýný 55 kez havalandýran Cahill, 2004 yýlýndan bu yana Everton'da oynuyordu. Cahill, 278 kez giydiði Everton formasýyla toplam 68 gol kaydetti. Ýnþaat ustasý aranýyor. Tel: SATILIK ARSA Alayköy de 3 dönüm arsa nitelikli tarla. Tel: Futbolda favori Brezilya ve Ýspanya Londra 2012'de, futbol mücadelesi de geçmiþteki olimpiyat oyunlarýnýn aksine büyük heyecanla bekleniyor. Zira Brezilya ve her ne kadar ilk maçýný kaybetse de Ýspanya gibi favoriler, çok güçlü kadrolarla oyunlarda mücadele edecek. Ev sahibi büyük Britanya da madalya için güçlü bir kadro oluþturdu. Yaz Olimpiyat Oyunlarý'nda futbol hiçbir zaman beklenen ilgiyi çekmeyi baþaramadý. Zira kadrolarýnda 23 yaþ üstü 3 oyuncu bulundurma haklarý bulunan ülkeler, oyunlara genellikle adlarý fazla duyulmamýþ futbolcularý götürüyordu. Ancak 2012 Londra'da, bu durum deðiþecek. Zira olimpiyat altýný için büyük yýldýzlar mücadele verecek. Brezilya ise 2012 Yaz Olimpiyatlarý'ný, ev sahipliði yapacaðý 2014 Dünya Kupasý'nýn provasý olarak görüyor. Sambacýlar bu yüzden 2014'te takýmýn en önemli kozlarý olacaðýný düþündüðü bütün oyuncularýný Londra'ya götürdü. Brezilya'ya ilk olimpiyat þampiyonluðunu kazandýrmak için Neymar, Ganso, Damiao, Lucas Moura ve Oscar gibi oyuncular sahnede olacak. Brezilya'nýn kadrosundaki 23 yaþ üstü kontenjaný içinse Porto'nun golcüsü Hulk, Milan'ýn forveti Alexandre Pato ve yeni Paris Saint Germainli savunma oyuncusu Thiago Silva seçildi. Kayýp belge KKTC Milli Eðitim Bakanlýðý'ndan aldýðým ustalýk denklik belgemi kaybettim. Yenisini alacaðýmdan eskisi hükümsüzdür. Volkan Çetinkurt BAKICILIK ÝÞÝ ARANIYOR Çocuk bakýcýlýðý ve yaþlýlara bakým için iþ arýyorum "Wedding by Arkadaþ" isimli bahçemizde niþan, nikah, sünnet ve tüm müzikli toplantýlarýnýzda hizmetindeyiz ELEMAN ARANIYOR Pizza-Pizza Restorantta çalýþmak üzere Fast Food alanýnda tecrübeli, esnek çalýþma saatlerine uyabilen, takým çalýþma ruhuna sahip; Motorla servis daðýtým elemaný, (Lefkoþa civarýný iyi bilen, KKTC motor ehliyetine sahip) Restorant içi servis elemaný alýnacaktýr. Maaþ tatminkârdýr. Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý rica olunur. Müracaat Tel: Adres: Önder Alýþveriþ Merkezi 2.kat Sosyal Sigortalar Karþýsý PÝZZA PÝZZA RESTORANT AYZER EMLAK SATILIK K. Kaymaklý'da full ekstralý, bahçeli, garajlý lüks villa Gönyeli'de kat yeni daire Stg. Hamitköy'de kat sýfýr daire Türk malý Gönyeli'de bahçeli, garajlý Türk malý villa Yenikent Levent Sitesi'nde 3+1 zemin kat daire Stg. Kýbrýs gazetesi karþýsýnda 2+1 eþyalý daire kiralýktýr / Satýlýk minibüs TDB 756 plakalý minibüs Girne-Lefkoþa "T" izniyle birlikte satýlýktýr Satýlýk Türk malý arazi Sorunsuz, baþaðrýsýz, temiz bir Türk malý arazi mi arýyorsunuz? Ýþte size Ozanköy'de sahibinden 1,5 dönüm. Asfalt yolu, elektriði, suyu, herþeyi var. Bugün al, yarýn inþaata baþla... Tel: MELÝ EMLAK SATILIK Hamitköy.de 1+1 ve 2+1 sýfýr Türk malý satýlýk daireler Stg. Hamitköy.de Türk koçanlý 1 evlek 1600 ayakkare satýlýk arsa Stg. Metehan sosyal konutlarýnda satýlýk zemin ve ara kat daireler Stg. Gönyeli.de tripleks sýfýr Türk malý Stg. Haspolat.ta 3+1 sýfýr apartman dairesi eþdeðer Stg BAKICI ARANIYOR Lefkoþa'da 2 yaþýndaki bebeðe bakacak yatýlý bakýcý aranýyor. Tel: SATILIK GÝTAR Bass Gitar, Yamaha TRB Cuse ile beraber 1000 Euro. Tel:

16 Nuri Þahin Arsenal yolunda Jose Mourinho'nun büyük umutlarla kadrosuna kattýðý Nuri Þahin, Real Madrid'deki ilk sezonunda fazla forma þansý bulamamýþtý. Ýspanyol basýnýna göre, orta sahasýný Modric ile takviye etmek isteyen eflatun-beyazlýlar, Nuri'yi kiralýk olarak Premier Lig'ine Arsenal'e göndermeye karar verdi. Kaymaklý sezonu açýyor Smaçlar Kocareis'de atýlacak n 13. Kemal Küçük Plaj Voleybolu Turnuvasý 32 takýmýn katýlýmý ile bugün ve yarýn Kocareis plajýnda gerçekleþecek n Telsim Süper Ligi'nde þampiyonluðun iddialý takýmlarýndan olan Küçük Kaymaklý resmi sezon açýlýþ törenini bugün saat 18.00'de Lefkoþa Attila Topaloðlu Sahasý'nda yapacak Telsim Süper Lig takýmlarýndan Küçük Kaymaklý resmi sezon açýlýþýný bugün yapýyor. Bu sezon teknik direktör Enver Sedat ile anlaþan Küçük Kaymaklý'da hedef her iki kupada da þampiyonluk yaþamak. Kaymaklý takýmý bir süreden beridir çalýþmalara baþlamýþ ve kadroda düþünülen oyuncularla güç çalýþmalarý yapýlmýþtý. Önceki sezon þampiyonluk kazanan Küçük Kaymaklý geçen sezon yine zirve mücadelesi vermiþ fakat çok az bir farkla þampiyonluðu kaybetmiþti. Mevcut kadrosundan golcü Ertaç'ý Bostancý Baðcýl'a kiralýk olarak veren Kaymaklý daha tecrübeli bir ismi renklerine baðladý. Birçok takýmda baþarýlý sezonlar geçiren Jacques yeni sezonda Küçük kaymaklý ile mücadele edecek. Küçük Kaymaklý futbol takýmýnýn resmi sezon açýlýþý bugün saat 18.00'de Lefkoþa Attila Topaloðlu Sahasý'nda yapýlacak. Futbolcular ilk olarak kulüp binasýnda toplanacak. Daha sonra Küçük Kaymaklý anýtýna çelenk konacak ve sezon açýlýþý için sahaya gidilecek. Formalarýnda bayrak logosu taþýyacaklar Güney'de ünlülerden basketbol dersi n NBA koçu Doug Overton ve eski WNBA oyuncusu Shaunzinski Gortman'ýn konuk olduðu PeacePlayers basketbol kampý 27 Temmuz 1 Aðustos tarihleri arasýnda yapýlýyor n KTFF yönetimi aldýðý karar ile ligi ve kupayý þampiyon tamamlayan takýmlarýn gelecek sezon formalarýna KKTC bayrak logosu takma zorunluluðu getirdi KTFF Yönetim Kurulu, yeni düzenlenmiþ Sportif Ekipman ve Reklam Talimatý'nda Madde 13'de (Ay-Yýldýz Amblem) yer alan hükmü uygulamaya koydu. Buna göre Sezonu Telsim Süper Lig þampiyonu Çetinkaya ve sezonu DAIKIN Kýbrýs Kupasý þampiyonu Doðan Türk Birliði kulüpleri yeni sezonda tüm forma setlerinde KKTC bayraðý (Yuvarlak kesim þekilde) bulunduracak. Ýlgili talimatýn maddesi þöyle: MADDE 13 - AY-YILDIZLI AMBLEM En üst ligde þampiyon olan kulüp ve Federasyon Kupasýný kazanan kulübün, takip eden sezonun sonuna kadar tüm resmi müsabakalarýnda formalarýnýn sol üst kösesinde ay-yýldýz (KKTC bayraðý) amblemi, sað üst kösesinde kulüp logosunu taþýmalarý zorunludur. ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE Voleybol Federasyonu tarafýndan organize edilen 13. Kemal Küçük Plaj Voleybolu Aný Turnuvasý bugün ve yarýn Kocareis Holdiday Village'da düzenlenecek. 32 takýmýn þampiyonluk mücadelesi vereceði turnuva sabah 10.00'da baþlayacak. Bayanlar, erkekler, masterler ve yýldýz kýzlar kategorilerinde oynanacak olan turnuvada ilk gün eleme müsabakalarý oynanacak. Turnuvanýn ilk gününde 40 müsabaka oynanacak. Ýki maç eleme sistemine göre oynanacak olan turnuvada büyük erkekler kategorisi dýþýnda kalan tüm maçlar kazanýlmýþ tek set esasýna göre oynanacak. Turnuva da iki kez maðlup olan takýmlar turnuvaya veda edecek. Turnuvanýn ikinci gününde Yarý final, üçüncülük ve final karþýlaþmalarý oynanacak. Turnuva sonrasýnda düzenlenecek törenle dereceye giren takýmlara ödülleri takdim edilcek. Rekor adam Bolt iddialý konuþtu Usain Bolt, Londra Olimpiyat Oyunlarý'nýn en büyük yýldýzlarýndan biri. Jamaikalý sprinter, Londra'da yaþayan bir efsane haline gelmek istediðini yineledi. Pekin 2008'de, 100 ve 200 metrede dünya rekorlarý kýrarak altýna uzanan Bolt, Londra'da da, her 2 dalda þampiyon olacaðý konusunda kendisine fazlasýyla güveniyor. Bolt bunu baþarmasý halinde, üst üste 2 olimpiyatta, hem 100 hem de 200 metrede þampiyon olan ilk atlet olarak tarihe geçecek. Jamaika elemelerinde, vatandaþý Yohan Blake'e, hem 100 hem de 200 metrede geçilmesini, sakatlýðýna baðlayan Bolt; "Elemelerde geçilmek, olimpiyat finalinde geçilmekten Sahibi AFRÝKA Yayýncýlýk Limited Direktör ALÝ OSMAN TABAK iyidir. Sakatlýðým artýk düzeldi. Yarýþ günü geldiðinde hazýr olacaðým. Oraya çýkacak ve iþimi yapacaðým" dedi. Çýkýþý konusunda sýk sýk eleþtirilen Bolt, artýk bu konuyu düþünmek istemediðini de vurguladý. Bu konuya ne kadar odaklanýrsa, o kadar kötü çýkýþ yaptýðýný ifade eden Bolt; "En iyisi çýkýþý hiç düþünmemek. Nasýl çýkarsam çýkayým, rakiplerimin önüne geçtiðim anda, hiçbirinin beni yakalayamayacaðýný biliyorum" diye konuþtu. Bolt, 100 ve 200 metre yarýþlarýný kazanmasý halinde, 4 çarpý 100 metrenin dýþýnda, 4 çarpý 400 metre finalinde de, Jamaika takýmý için yarýþabileceðini söyledi. Genel Yayýn Yönetmeni: ÞENER LEVENT Dizilip Basýldýðý Yer: AFRÝKA Yayýncýlýk Limited Tesisleri ABD Elçiliði Çift Toplumlu Destek Programý, Laureus Ýyilik için Spor Vakfý ve AVG Teknolojileri tarafýndan desteklenen "PeacePlayers Basketbol Kampý" baþladý. 27 Temmuz - 1 Aðustos tarihleri arasýnda Güney Kýbrýs Agros köyünde bulunan Radon Otel'de yapýlacak olan kampa yaþ arasý erkek ve kýz sporcular katýlýyor. Kamp Kýbrýslý Rum ve Kýbrýslý Türk gençleri bir araya getirerek, hem basketbol oynamalarýný hem de yeni arkadaþlýklar geliþtirmelerini ve barýþ içinde yaþama hakkýnda fikir geliþtirmelerini amaçlamaktadýr. Bu seneki kampta Brooklyn Nets Assistant Koçu, Doug Overton ve eski WNBA oyuncusu Shaunzinski Gortman konuk edilecektir. Kampa 60'a yakýn genç kýz ve erkek katýlacaktýr yýlýnda kurulan PeacePlayers Kýbrýs bu güne kadar 1200'ün üzerinde gençle çalýþtý ve yaklaþýk 100 çift toplumlu etkinliðe imza atmýþtýr. Adres: Arca Apt. Ýkinci Selim Cad. No:49, Daire 1 Lefkoþa (Meclis Yaný) Santral: Fax: Reklam servisi: Kültür-Sanat servisi: Dýþ muhabirler: Almanya: Yaþar ALTAY Sidney: Hakan LEVENT Web sayfasý:

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ çevresine. Bu adý ona bir kuyrukluyýldýz vermiþ. Nasýl mý

Detaylı

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 2009-10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 1. Genel Açýklamalar: 88/12944 sayýlý Kararnameye iliþkin olarak

Detaylı

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 2008-96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir Ýstanbul, 19 Kasým 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 4857 sayýlý

Detaylı

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler 2008-75 SSK Affý Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit - 2008/75 Sirküler Sosyal Güvenlik Kurumu'na Olan Prim Borçlarýnýn Ödeme Kolaylýðýndan Yararlanmamýþ Olanlara, Tekrar Baþvuru Ýmkâný Ge

Detaylı

Gelir Vergisi Kesintisi

Gelir Vergisi Kesintisi 2009-16 Gelir Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/16 Gelir Vergisi Kesintisi 1. Gelir Vergisi Kanunu Uyarýnca Kesinti Yapmak Zorunda Olanlar: Gelir Vergisi

Detaylı

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK TOPLAM KALÝTE YÖNETÝMÝ VE ISO 9001:2000 KALÝTE YÖNETÝM SÝSTEMÝ UYGULAMASI KONULU TOPLANTI YAPILDI GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK YÝBÝTAÞ - LAFARGE GRUBUNDA KONYA ÇÝMENTO SANAYÝÝ A.Þ.

Detaylı

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 Düþen Faizler ÝMKB yi Yýlýn Zirvesine Çýkardý Merkez Bankasý ndan gelen faiz indirimine devam sinyali bono faizini %7.25 e ile yeni dip noktasýna çekti. Buna baðlý olarak

Detaylı

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum ÇEVRE VE TOPLUM 11. Bölüm DOÐAL AFETLER VE TOPLUM Konular DOÐAL AFETLER Dünya mýzda Neler Oluyor? Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum Volkanlar

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83 ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... 2 Mart 2005 Hürriyet Gazetesi Oto Yaþam Eki'nin Editörü Ufuk SANDIK, "Dikiz Aynasý" köþesinde Oda Baþkaný Emin KORAMAZ'ýn LPG'li araçlardaki denetimsizliðe

Detaylı

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri Barodan Haberler Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Baromuzca Akþehir Ýlçesinde Türk Medeni Kanunu'nda Edinilmiþ Mallar ve Tasfiyesi ile Aile Konutu konulu konferans gerçekleþtirildi. Meslektaþlarýmýzýn

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki þekillerden hangisi bu dört þeklin hepsinde yoktur? A) B) C) D) 2. Yandaki resimde kaç üçgen vardýr? A) 7 B) 6 C) 5 D) 4 3. Yan taraftaki þekildeki yapboz evin eksik parçasýný

Detaylı

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi 2009-11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi

Detaylı

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz!

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! Asýlsýz iddia neden ortaya atýldý? Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! 19 Haziran 2004 tarihinde, Ovacýk Altýn Madeni ile hiçbir ilgisi olmayan Arsenik iddialarý ortaya atýlarak madenimiz

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Hangi þeklin tam olarak yarýsý karalanmýþtýr? A) B) C) D) 2 Þekilde görüldüðü gibi þemsiyemin üzerinde KANGAROO yazýyor. Aþaðýdakilerden hangisi benim þemsiyenin görüntüsü deðildir?

Detaylı

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. KONSOLÝDE BÜTÇE ÝLE ÝLGÝLÝ ORANLAR (Yüzde)

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. KONSOLÝDE BÜTÇE ÝLE ÝLGÝLÝ ORANLAR (Yüzde) V KAMU MALÝYESÝ 71 72 KAMU MALÝYESÝ Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. A. KONSOLÝDE BÜTÇE UYGULAMALARI 1. Genel Durum 1996 yýlýnda yüzde 26.4 olan

Detaylı

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Yargýtay Kararlarý T.C Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Davalý þirketin ayný il veya diðer illerde baþka iþyerinin

Detaylı

FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM

FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM IX FÝYATLAR 145 146 FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM 2000 yýlýnda önceki yýlýn önemli ölçüde altýnda seyreden fiyat artýþlarý 2001 yýlýnýn ikinci ayýnda kurlarýn serbest býrakýlmasý sonucu üçüncü

Detaylı

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi 10 Faaliyet Raporu Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi Ýçindekiler Yönetim ve Denetim Kurulu Temettü Politikasý Risk Yönetim Politikalarý Genel Kurul Tarihine Kadar Meydana

Detaylı

Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi Borcu Olmadýðýna Dair Belge Ýle Ýlgili Cuma, 31 Aðustos 2007

Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi Borcu Olmadýðýna Dair Belge Ýle Ýlgili Cuma, 31 Aðustos 2007 Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi Borcu Olmadýðýna Dair Belge Ýle Ýlgili Cuma, 31 Aðustos 2007 Taþpýnar Muhasebe Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi

Detaylı

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI MEMUR PERSONEL ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ GÖREV TANIMI Memur Personel Þube Müdürlüðü, belediyemiz bünyesinde görev yapan memur personelin özlük iþlemlerinin saðlýklý bir

Detaylı

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden ünite 1 OKUL HEYECANIM TEST 1 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yanlýþtýr? Hayat Bilgisi Vatan ve ulus sevgisinin öðrenildiði yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr?

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr.

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. V KAMU MALÝYESÝ 73 74 KAMU MALÝYESÝ Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. A. KONSOLÝDE BÜTÇE UYGULAMALARI 1. Genel Durum 2000 yýlýnda uygulamaya konulan

Detaylı

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler Dairesi bir devlet kuruluºu olup, bu kuruluº ülkede yaºayan herkese ücretsiz hizmet vermektedir.

konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler Dairesi bir devlet kuruluºu olup, bu kuruluº ülkede yaºayan herkese ücretsiz hizmet vermektedir. 1/7 AMT FÜR SOZIALE DIENSTE FÜRSTENTUM LIECHTENSTEIN Sosyal Hizmetler Dairesi Çocuk ve gençlik hizmetleri Sosyal hizmetler Terapi hizmetleri Ýç hizmetler konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler

Detaylı

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 'HEDEFÝMÝZ EN BÜYÜK 10 EKONOMÝ ARASINA GÝRMEK' Baþbakanýmýz, Ulusa Sesleniþ konuþmasýnda Türkiye'nin potansiyelinin de hedeflerinin de büyük

Detaylı

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 6 Eylül 2008 CUMARTESÝ Resmî Gazete Sayý : 26989 YÖNETMELÝK Millî Eðitim Bakanlýðýndan: OKUL ÖNCESÝ

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Oda Yönetim Kurulu Baþkaný Emin KORAMAZ ýn yaptýðý, 21 Haziran Dünya Güneþ Günü dolayýsýyla Yeni ve Yenilenebilir Enerji Kaynaklarýnýn Kullanýmýna Ýliþkin

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler

ünite1 Sosyal Bilgiler ünite1 Sosyal Bilgiler Ýletiþim ve Ýnsan Ýliþkileri TEST 1 3. Ünlü bir sanatçýnýn gazetede yayýnlanan fotoðrafýnda evinin içi görüntülenmiþ haberi olmadan eþinin ve çocuklarýnýn resimleri çekilmiþtir.

Detaylı

TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ ÜYELERÝNÝN ÖDENEK, YOLLUK VE EMEKLÝLÝKLERÝNE DAÝR KANUN

TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ ÜYELERÝNÝN ÖDENEK, YOLLUK VE EMEKLÝLÝKLERÝNE DAÝR KANUN TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ ÜYELERÝNÝN ÖDENEK, YOLLUK VE EMEKLÝLÝKLERÝNE DAÝR KANUN Kanun Numarasý : 3671 Kabul Tarihi : 26/10/1990 Resmi Gazete :Tarih: 28/10/1990 Sayý: 20679 Ödenek, Yolluk, Diðer Mali

Detaylı

BASIN AÇIKLAMALARI TMMOB EMO ADANA ÞUBESÝ 12. DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU BASIN AÇIKLAMALARI

BASIN AÇIKLAMALARI TMMOB EMO ADANA ÞUBESÝ 12. DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU BASIN AÇIKLAMALARI BASIN AÇIKLAMALARI Egemenler Arasý Dalaþýn Yapay Sonucu Zamlar EKONOMÝK KRÝZ VE ETKÝLERÝ 6 Aðustos 1945'te Hiroþima'ya ve 9 boyutu bulunmaktadýr. Daha temel nokta Aðustos 1945'te Nagasaki'ye

Detaylı

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen.

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen. Gesundheitsamt Freie Hansestadt Bremen Sozialmedizinischer Dienst für Erwachsene Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung Yardýma ve bakýma muhtaç duruma

Detaylı

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ EÐÝTÝM SEMÝNERÝ RESÝMLERÝ Çimento Ýþveren Dergisi Özel Eki Mart 2003, Cilt 17, Sayý 2 çimento iþveren dergisinin ekidir Ýþçi Saðlýðý ve Ýþ Güvenliði Projesi Sendikamýz

Detaylı

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::.

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::. Membership TÜM ÇEVÝRÝ ÝÞLETMELERÝ DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU BAÞKANLIÐINA ANTALYA Derneðinizin Tüzüðünü okudum; Derneðin kuruluþ felsefesi ve amacýna sadýk kalacaðýmý, Tüzükte belirtilen ilke ve kurallara

Detaylı

Ýstanbul hastanelerinde GREV!

Ýstanbul hastanelerinde GREV! Ýstanbul hastanelerinde GREV! Onaylayan Administrator Wednesday, 20 April 2011 Orijinali için týklayýn Doktorlar, hemþireler, eczacýlar, diþ hekimleri, hastabakýcýlar, týp fakültesi öðrencileri ve taþeron

Detaylı

Doða dan hayata... Doða dan hayata... Doða dan hayata... HAKKINDA HAKKINDA Türkiye'nin en köklü mermer ocaðý iþletmelerinden Özyýlmazlar Mermer, Aydýn Yýlmaz ve Mustafa Bener tarafýndan kurulduðu 1989

Detaylı

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 KÝMLER KATILABÝLÝR? Yarýþma, Türkiye Cumhuriyeti sýnýrlarý dahilinde veya yurtdýþýnda okuyan T.C. vatandaþlarý veya K.K.T.C vatandaþý, 35 yaþýný aþmamýþ, en az lise

Detaylı

TEST. 8 Ünite Sonu Testi m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 K 25 6 L 30 5 M 20 7

TEST. 8 Ünite Sonu Testi m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 K 25 6 L 30 5 M 20 7 TEST 8 Ünite Sonu Testi 1. 40 m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 2. A noktasýndan harekete baþlayan üç atletten Sema I yolunu, Esra II yolunu, Duygu ise III yolunu kullanarak eþit sürede B noktasýna

Detaylı

Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora

Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora 2009-40 Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora Ýstanbul, 25 Aðustos 2009 Sirküler Numarasý : Elit - 2009/40 Sirküler Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler

Detaylı

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor TD 161.qxp 28.02.2009 22:11 Page 1 C M Y K 1 Mart 2009 Sayý:161 Sayfa 6 da 2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor Saðlýkta Dönüþüm Programý nýn uygulanmaya baþladýðý 2003 yýlýndan bu yana çok

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri 2008-107 Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri Ýstanbul, 24 Aralýk 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/107 Vergi Usul Kanunu'nda Yer Alan Ve 01.01.2009 Tarihinden Ýtibaren Uygulanacak Had Ve Tutarlar

Detaylı

30 SORULUK DENEME TESTÝ Gönderen : abana - 10/11/ :26

30 SORULUK DENEME TESTÝ Gönderen : abana - 10/11/ :26 30 SORULUK DENEME TESTÝ Gönderen : abana - 10/11/2008 12:26 Konu: 30 Soruluk Test Gönderim Zamaný: 21-Mart-2007 Saat 10:32 MALÝYET MUHASEBESÝ DENEME SINAVI 1- Aþaðýdakilerden hangisi maliyet muhasebesinin

Detaylı

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn 4. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM 3. DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn toplamý kaçtýr? A) 83 B) 78 C) 91 D) 87

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 4 puanlýk sorular 1. Küçük bir salyangoz, 10m yüksekliðinde bir telefon direðine týrmanmaktadýr. Gündüzleri 3m týrmanabilmekte ama geceleri 1m geri kaymaktadýr. Salyangozun direðin tepesine týrmanmasý

Detaylı

MedYa KÝt / 26 Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetimi konusunda Türkiye nin ilk dergisi HR DergÝ Human Resources Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetim Dergisi olarak amacýmýz, kurulduðumuz günden bu yana deðiþmedi: Türkiye'de

Detaylı

HASAR ANINDA YAPILMASI GEREKENLER

HASAR ANINDA YAPILMASI GEREKENLER HASAR ANINDA YAPILMASI GEREKENLER Kasko Branþý - Ekspertiz yapýlacak tamirhane adresi ve telefonu - Trafik kazasý bilirkiþi tutanaðý, aslý veya sureti - Alkol raporu, aslý veya sureti - Kaza zabtýnýn tutturulmadýðý

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3 ünite1 Sosyal Bilgiler Sosyal Bilgiler Öðreniyorum TEST 1 3. coðrafya tarih biyoloji fizik arkeoloji filoloji 1. Ali Bey yaþadýðý yerin sosyal yetersizlikleri nedeniyle, geliþmiþ bir kent olan Ýzmir e

Detaylı

Matematik ve Türkçe Örnek Soru Çözümleri Matematik Testi Örnek Soru Çözümleri 1 Aþaðýdaki saatlerden hangisinin akrep ve yelkovaný bir dar açý oluþturur? ) ) ) ) 11 12 1 11 12 1 11 12 1 10 2 10 2 10 2

Detaylı

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI Yarýþmanýn Amacý 1. ÝTHÝB 1.ÝTHÝB Teknik Tekstiller Proje Yarýþmasý, Ýstanbul Tekstil ve Hammaddeleri Ýhracatçýlarý Birliði'nin Türkiye Ýhracatçýlar Meclisi'nin katkýlarýyla Türkiye'de teknik tekstil sektörünün

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI KENDÝNÝ TANIYOR MUSUN? ANKARA, 2011 MESLEK SEÇÝMÝNÝN NE KADAR ÖNEMLÝ BÝR KARAR OLDUÐUNUN FARKINDA MISINIZ? Meslek seçerken

Detaylı

6111 Sayýlý Yasa Kapsamýnda Kdv Arttýrýmýnda Bulunmak Ýsteyen Mükellefleri Bekleyen Süpriz Salý, 01 Mart 2011

6111 Sayýlý Yasa Kapsamýnda Kdv Arttýrýmýnda Bulunmak Ýsteyen Mükellefleri Bekleyen Süpriz Salý, 01 Mart 2011 6111 Sayýlý Yasa Kapsamýnda Kdv Arttýrýmýnda Bulunmak Ýsteyen Mükellefleri Bekleyen Süpriz Salý, 01 Mart 2011 Rafet KALKAN Yeminli Mali Müþavir Hilmi KÝRDAY Yeminli Mali Müþavir I. GÝRÝÞ Meclisin uzun

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER SENDÝKAMIZDAN HABERLER Sendikamýza Üye Ýþyerlerinde Çalýþanlardan Yýlýn Verimli Ýþçisi Ve Ýþvereni Seçilenlere Törenle Plaketleri Verildi 1988 yýlýndan bu yana Milli Prodüktivite Merkezi (MPM) nce gerçekleþtirilen

Detaylı

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn.

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn. ünite1 Türkçe Sözcük - Karþýt Anlamlý Sözcükler TEST 1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? Annemle þakalaþýrken zil çaldý. Gelen Burcu ydu. Bir elinde büyükçe bir poþet, bir elinde bebeði vardý.

Detaylı

ünite1 Kendimi Tanıyorum Sosyal Bilgiler 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez?

ünite1 Kendimi Tanıyorum Sosyal Bilgiler 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez? ünite1 Sosyal Bilgiler Kendimi Tanıyorum TEST 1 3. 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez? A) Nüfus cüzdaný B) Ehliyet C) Kulüp kartý D) Pasaport Verilen

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki seçeneklerden hangisinde bulunan parçayý, yukarýdaki iki parçanýn arasýna koyarsak, eþitlik saðlanýr? A) B) C) D) E) 2. Can pencereden dýþarý baktýðýnda, aþaðýdaki gibi parktaki

Detaylı

Kýsa Çalýþma ve Kýsa Çalýþma Ödeneði

Kýsa Çalýþma ve Kýsa Çalýþma Ödeneði 2009-17 Kýsa Çalýþma ve Kýsa Çalýþma Ödeneði Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/17 Kýsa Çalýþma ve Kýsa Çalýþma Ödeneði Türkiye Ýstatistik Kurumu (TÜÝK) tarafýndan 9 Þubat

Detaylı

21-23 Kasým 2011 Çeþme Ýzmir www.tgdfgidakongresi.com organizasyon Ceyhun Atýf Kansu Caddesi, 1386. Sokak, No: 8, Kat: 2, 06520 Balgat / Ankara T:+90 312 284 77 78 F:+90 312 284 77 79 Davetlisiniz Ülkemiz

Detaylı

Seri Numaralý Kdv Genel Tebliði

Seri Numaralý Kdv Genel Tebliði 2007-50 108 Seri Numaralý Kdv Genel Tebliði Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2007/50 108 Seri Numaralý Kdv Genel Tebliði 108 seri numaralý KDV Genel Tebliði ile, katma deðer vergisi uygulamalarý konusunda

Detaylı

2 - Konuþmayý Yazýya Dökme

2 - Konuþmayý Yazýya Dökme - 1 8 Konuþmayý Yazýya Dökme El yazýnýn yerini alacak bir aygýt düþü XIX. yüzyýlý boyunca çok kiþiyi meþgul etmiþtir. Deðiþik tasarým örnekleri görülmekle beraber, daktilo dediðimiz aygýtýn satýlabilir

Detaylı

2007/82 Nolu SGK GENELGESÝ(Fatura Bedellerinin Ödenmesinde Karþýlaþýlan Sorunlar) Cuma, 26 Ekim 2007

2007/82 Nolu SGK GENELGESÝ(Fatura Bedellerinin Ödenmesinde Karþýlaþýlan Sorunlar) Cuma, 26 Ekim 2007 2007/82 Nolu SGK GENELGESÝ(Fatura Bedellerinin Ödenmesinde Karþýlaþýlan Sorunlar) Cuma, 26 Ekim 2007 GENELGE 2007/ 82 2007/46 sayýlý Fatura Bedellerinin Ödenmesi konulu Genelge gereði Kurum web sayfasýnda

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 2 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

15 Tandem Takým Tezgahlarý ndan Ýhtiyaca Göre Uyarlanabilen Kitagawa Divizörler Kitagawa firmasýnýn, müþterilerini memnun etmek adýna, standartý deðiþtirmesi yeni bir þey deðil. Bu seferki uygulamada,

Detaylı

2014 2015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ÝLKOKULLAR ARASI 2. Zeka Oyunlarý Turnuvasý 7 Mart Silence Ýstanbul Hotel TURNUVA PROGRAMI 09.30-10.00 10.00-10.45 11.00-11.22 11.35-11.58 12.10-12.34 12.50-13.15

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 26 Eylül 2012 Çarþamba YIL: 11 SAYI: 3929 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT KUYRUKLU YALANLAR.

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 26 Eylül 2012 Çarþamba YIL: 11 SAYI: 3929 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT KUYRUKLU YALANLAR. Eroðlu'nun New York'ta Ekvator Ginesi Cumhurbaþkanýyla görüþmesini bir Rum diplomat gizlice dinlerken yakalanmýþ... Kaþif'in mi, Küçük'ün mü kazanacaðýný merak etmiþ herhalde! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH:

Detaylı

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Kýzýlcaþar Geleceðe Hazýrlanýyor Gelin Birlikte Çalýþalým ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Mart 2014 ALPER YILMAZ Halkla Bütünleþen MUHTARLIK Ankara Gölbaþý Kýzýlcaþar Köyünde 4 Mart 1979

Detaylı

Halis Aða'ya 'Düðün Hediyesi' 20 Þirkete Haciz

Halis Aða'ya 'Düðün Hediyesi' 20 Þirkete Haciz Halis Aða'ya 'Düðün Hediyesi' 20 Þirkete Haciz Onaylayan Administrator Pazartesi, 27 Temmuz 2009 Henüz 17 yaþýndaki bir lise öðrencisi ile evlenerek kamuoyundan büyük tepkiler alan Halis Topraka, bir þok

Detaylı

Ankara Zaim'i istedi

Ankara Zaim'i istedi Üniversite ve hastaneden sonra bir müjde daha var Suat Hoca'dan hepinize... Kýbrýs'ýn en büyük camisini yapacak. Temeli 20 Temmuz'da atýlýyor... Þükranlarýnýzý esirgemeyin siz de! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE

Detaylı

GERÇEÐÝN TA KENDÝSÝ... Ülker Fahri. Saðlýk Bakanlýðý Müdürü'nden velilere yanýt... Bakanlýk önünde bordro yaktýlar

GERÇEÐÝN TA KENDÝSÝ... Ülker Fahri. Saðlýk Bakanlýðý Müdürü'nden velilere yanýt... Bakanlýk önünde bordro yaktýlar Eylemciler dün bakanlýk önünde bordrolarý yaktý... Bordro yakmayý akýl edemeyen budistler ise hep kendi kendilerini yakarlar. Hükümet ise daha açýkgöz... Hep kýna yakar! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH:

Detaylı

ASKÝ 2015 YILI KURUMSAL DURUM VE MALÝ BEKLENTÝLER RAPORU

ASKÝ 2015 YILI KURUMSAL DURUM VE MALÝ BEKLENTÝLER RAPORU T.C. AYDIN BÜYÜKÞEHÝR BELEDÝYESÝ SU VE KANALÝZASYON ÝDARESÝ GENEL MÜDÜRLÜÐÜ TEMMUZ 215-1 215 YILI KURUMSAL DURUM VE MALÝ BEKLENTÝLER RAPORU KURUMSAL MALÝ DURUM VE BEKLENTÝLER RAPORU SUNUÞ 518 Sayýlý Kamu

Detaylı

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi,

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi, ... /... / 2008 Sayýn Makina Üreticisi, Firmamýz Bursa'da 1986 yýlýnda kurulmuþtur. 2003 yýlýndan beri PVC makineleri sektörüne yönelik çözümler üretmektedir. Geniþ bir ürün yelpazesine sahip olan firmamýz,

Detaylı

düþürücü kullanmamak c-duruma uygun ilaç kullanmamak Ateþ Durumunda Mutlaka Hekime Götürülmesi Gereken Haller:

düþürücü kullanmamak c-duruma uygun ilaç kullanmamak Ateþ Durumunda Mutlaka Hekime Götürülmesi Gereken Haller: Ayna-Gazetesi-renksiz-11-06.qxp 26.10.2006 23:39 Seite 2 Çocuklarda Ateþ Deðerli Ayna okuyucularý, bundan böyle bu sayfada sizleri saðlýk konusunda bilgilendireceðim. Atalarýmýz ne demiþti: olmaya devlet

Detaylı

TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor

TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor Türkiye'nin insanlarý, mevcut saðlýk düzeyini hak etmiyor. Saðlýk hizmetleri için ayrýlan kaynaklarýn yetersizliði, kamunun önemli oranda saðlýk

Detaylı

Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ.

Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ. Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ. Her yeri altýn kaplý olan bu sarayda onlarca oda, odalarda pek çok

Detaylı

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR BÝRÝNCÝ DUYURU DÜZENLEME KURULU Deðerli Meslektaþlarýmýz, Yeminli Mali Müþavirler Odalarý olarak 8 odanýn ortaklaþa ilk defa düzenlediði "I. Yeminli Mali Müþavirlik Denetim ve Tasdik Sempozyumu" 13-17

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 17 Kasým 2012 Cumartesi YIL: 11 SAYI: 3981 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT BU ATEÞ DÜNYAYI YAKABÝLÝR

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 17 Kasým 2012 Cumartesi YIL: 11 SAYI: 3981 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT BU ATEÞ DÜNYAYI YAKABÝLÝR Eðer Büyükelçi Akça elçi deðil de atanmýþ vali olsaydý, þimdi herkes "Tek çare seçim" diyebilecek miydi? Oyunun sürdürülebilmesi için Akça'nýn elçi taklidi yapmasý lazým deðil mi? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýda verilen iþlemleri sýrayla yapýp, soru iþareti yerine yazýlmasý gereken sayýyý bulunuz. A) 7 B) 8 C) 10 D) 15 2. Erinç'in 10 eþit metal þeridi vardýr. Bu metalleri aþaðýdaki

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 MALÝYE DERGÝSÝ Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Doç.Dr. Ahmet KESÝK Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Doç.Dr. Ahmet KESÝK MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER Yayýn

Detaylı

7215 7300-02/2006 TR(TR) Kullanýcý için. Kullanma talimatý. ModuLink 250 RF - Modülasyonlu kalorifer Kablosuz Oda Kumandasý C 5. am pm 10:41.

7215 7300-02/2006 TR(TR) Kullanýcý için. Kullanma talimatý. ModuLink 250 RF - Modülasyonlu kalorifer Kablosuz Oda Kumandasý C 5. am pm 10:41. 7215 73-2/26 TR(TR) Kullanýcý için Kullanma talimatý ModuLink 25 RF - Modülasyonlu kalorifer Kablosuz Oda Kumandasý off on C 5 off 2 on pm 1:41 24 Volt V Lütfen cihazý kullanmaya baþladan önce dikkatle

Detaylı

7. SINIF SOSYAL BiLGiLER

7. SINIF SOSYAL BiLGiLER 7. SINIF SOSYAL BiLGiLER KAZANIM ODAKLI SORU BANKASI Tudem Eğitim Hiz. San. ve Tic. A.Ş 1476/1 Sokak No: 10/51 Alsancak/Konak/ÝZMÝR Yazarlar: Tudem Yazý Kurulu Dizgi ve Grafik: Tudem Grafik Ekibi Baský

Detaylı

Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta

Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta Mikro Dozaj Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta ve aðýr hizmet tipi modellerimizle Türk

Detaylı

DENEME Bu testte 40 soru bulunmaktadýr. 2. Bu testteki sorular matematiksel iliþkilerden yararlanma gücünü ölçmeye yöneliktir.

DENEME Bu testte 40 soru bulunmaktadýr. 2. Bu testteki sorular matematiksel iliþkilerden yararlanma gücünü ölçmeye yöneliktir. 1. Bu testte 40 soru bulunmaktadýr. 2. Bu testteki sorular matematiksel iliþkilerden yararlanma gücünü ölçmeye yöneliktir. 1. 3 2x +1 = 27 olduðuna göre, x kaçtýr? A) 0 B) 1 C) 2 D) 3 E) 4 4. Yukarýda

Detaylı

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Stajyer Kontrolör (Ýdari) Atama Yapýlmasý Planlanan Kadro Sayýsý: Ýdari+Mühendis Kadrolarý Toplamý : 5 Test Aðýrlýklarý: GY:0,1, GK:0,1, HU:0,2,

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 14 Aðustos 2012 Salý YIL: 11 SAYI: 3886 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT UTANANLAR VE KORKANLAR ZALÝMÝN

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 14 Aðustos 2012 Salý YIL: 11 SAYI: 3886 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT UTANANLAR VE KORKANLAR ZALÝMÝN Trafik cezalarýný ödemeyen Bakan Hüseyin Özgürgün mü yalnýz? Cezalardan hepsinin de muaf olduðu ortaya çýktý... Sanki memlekette itfaiye ve ambulans görevi yapýyorlar! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 14

Detaylı

Simge Özer Pýnarbaþý

Simge Özer Pýnarbaþý Simge Özer Pýnarbaþý 1963 yýlýnda Ýstanbul da doðdu. Ortaöðrenimini Kadýköy Kýz Lisesi nde tamamladý. 1984 yýlýnda Ýstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü nü bitirdi.

Detaylı

Benim adým Evþen, annem bana bu adý, evimiz hep þen olsun diye vermiþ. On yaþýndayým, bir ablam bir de aðabeyim var. Ablamla iyi geçindiðimizi pek

Benim adým Evþen, annem bana bu adý, evimiz hep þen olsun diye vermiþ. On yaþýndayým, bir ablam bir de aðabeyim var. Ablamla iyi geçindiðimizi pek Benim adým Evþen, annem bana bu adý, evimiz hep þen olsun diye vermiþ. On yaþýndayým, bir ablam bir de aðabeyim var. Ablamla iyi geçindiðimizi pek söyleyemem. Ýþlerin paylaþýmý yüzünden aramýzda hep kavga

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623 MALÝYE DERGÝSÝ ISSN 1300-3623 Temmuz - Aralýk 2007, Sayý 153 YAZI DANIÞMA KURULU Prof. Dr. Güneri AKALIN Prof. Dr. Abdurrahman AKDOÐAN Prof. Dr. Figen ALTUÐ Prof. Dr. Engin ATAÇ Prof. Dr. Ömer Faruk BATIREL

Detaylı

0.2-200m3/saat AISI 304-316

0.2-200m3/saat AISI 304-316 RD Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip hava kilidleri her türlü proseste çalýþacak rotor ve gövde seçeneklerine sahiptir.aisi304-aisi316baþtaolmaküzerekimya,maden,gýda...gibi

Detaylı

HALK AYAÐA KALKACAK MI? Afrika dan Mektup

HALK AYAÐA KALKACAK MI? Afrika dan Mektup Alacaklarýný hala tahsil edemeyen Elektrik Kurumu 64 milyon TL daha borçlandýrýlmýþ Bakanlar Kurulu tarafýndan... Kimden? Çeþitli bankalardan... Kýb-Tek'i böyle batýrýrlar iþte! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 10 Temmuz 2012 Salý YIL: 11 SAYI: 3851 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT SON HABERLERÝ ALDIÐINIZDA ELMA KURDU

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 10 Temmuz 2012 Salý YIL: 11 SAYI: 3851 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT SON HABERLERÝ ALDIÐINIZDA ELMA KURDU Yeni Polis Genel Müdürü mü arýyorsunuz? KKTC'yi Erdal Emanet'e emanet edin! Hem iyi biber gazý kullanýr, hem de bayraðýmýzý indirmeye kalkan Rum olursa haddini bildirir! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH:

Detaylı

2014-2015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ORTAOKULLAR ARASI "4. AKIL OYUNLARI TURNUVASI" Ýstanbul Ýli Ortaokullar Arasý 4. Akýl Oyunlarý Turnuvasý, 21 Þubat 2015 tarihinde Özel Sancaktepe Okyanus Koleji

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 15 Kasým 2012 Perþembe YIL: 11 SAYI: 3979 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT EYLEM DEDÝKLERÝ.

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 15 Kasým 2012 Perþembe YIL: 11 SAYI: 3979 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT EYLEM DEDÝKLERÝ. Henüz 5 yaþýndayken söylemiþtik. Þimdi 29 yaþýna bastý, ama deðiþen bir þey yok. Adý KK, soyadý TC, adresi Mersin 10/Turkey... Lüzum görüldüðü takdirde her an iptal edilebilir! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 1 Mart 2014 Cumartesi YIL: 13 SAYI: 4449 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT GÜLÜCÜKLER, DUDAKTA.

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 1 Mart 2014 Cumartesi YIL: 13 SAYI: 4449 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT GÜLÜCÜKLER, DUDAKTA. "Dün dündür, bugün de bugün" diyenlerin maskeleri düþmüþ bir daha... Muhalefetteyken sirke olurlar, hükümetteyken viski! Her beþ yýlda bir bu da sizin armaðanýnýz onlara! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH:

Detaylı

3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? AA 2 1 1 2 1. BÖLÜM

3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? AA 2 1 1 2 1. BÖLÜM 7. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? 2 1 1 2 A) B) C) D) 3 2 3

Detaylı

014-015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ORTAOKULLAR ARASI "7. AKIL OYUNLARI ÞAMPÝYONASI" Ýstanbul Ýli Ortaokullar Arasý 7. Akýl Oyunlarý Þampiyonasý, 18 Nisan 015 tarihinde Özel Sancaktepe Bilfen Ortaokulu

Detaylı

Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler

Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler 2008-112 Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler Ýstanbul, 25 Aralýk 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/112 Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler Maliye Bakanlýðý, 28.12.2007 tarihli Resmi

Detaylı

TÜRKÝYELEÞTÝRMEK... Ali Osman

TÜRKÝYELEÞTÝRMEK... Ali Osman Belediyeden alacaðýnýz varsa, su faturanýzý ödemeyin... Devletten alacaðýnýz varsa, verginizi vermeyin... Karþýlýklý masaya oturup mahsuplaþýn! Siz de Suat Hoca gibi yapýn! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH:

Detaylı

TARÝH: 25 Aralýk 2012 Salý YIL: 12 SAYI: 4019 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) PARMAK PARMAK BAL... ONLAR ZATEN GÝDECEKLER. Ali Osman.

TARÝH: 25 Aralýk 2012 Salý YIL: 12 SAYI: 4019 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) PARMAK PARMAK BAL... ONLAR ZATEN GÝDECEKLER. Ali Osman. 13. maaþlarý denkleþtirmeye çalýþan Ersin Tatar önümüzdeki hafta ödenebileceðini söyledi. Sabýrlý olun, anlayýþ gösterin siz de... Adam uçtuðuna göre ayaklarýnýn yere basmasýný beklemek lazým! ÝCAZETSÝZ

Detaylı