TÜRKİYE KAMU HASTANELER KURUMU BURSA İLİ KAMU HASTANELER BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ ORHANELİ İLÇE DEVLET HASTANESİ AFET EYLEM PLANI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TÜRKİYE KAMU HASTANELER KURUMU BURSA İLİ KAMU HASTANELER BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ ORHANELİ İLÇE DEVLET HASTANESİ AFET EYLEM PLANI"

Transkript

1 TÜRKİYE KAMU HASTANELER KURUMU BURSA İLİ KAMU HASTANELER BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ ORHANELİ İLÇE DEVLET HASTANESİ AFET EYLEM PLANI 2013

2 AFETLER: 1. Ġç Afetler / Olağan Üstü Durumlar a. Patlama (Bomba, Kazan Dairesi v.s b. Yangın c. Tehlikeli Madde Sızıntısı d. Hastane Yüklenme e. Rehine/Engel f. Bebek/Çocuk Kaçırma g. Ġç Su Basması h. Isı, Havalandırma, Hava Kaybı i. Enerji Kesintisi j. Su Kesintisi k. ĠĢ Durdurma-Grev 2. DıĢ Afetler a) Doğal b) Teknolojik c) Ġnsan kaynaklı a) DOĞAL AFETLER TaĢ Küre Su Küre Hava Küre KarıĢık Deprem, Heyelan vs Sel, Su Baskını vs Fırtına vs Tsunami, Kuraklık b) TEKNOLOJĠK AFETLER Nükleer Santral Kazaları (Çernobil Faciası) Maden Kazaları KBRN Silahlarının Kendiliğinden Aktive Olması Endüstriyel Kazalar c)ġnsan KAYNAKLI AFETLER Terörist Saldırılar Çevre Kirliliği SavaĢ Ekolojik Dengenin DeğiĢtirilmesi Kötü Niyetler Kazalar Ekonomik Krizler Göçler KBRN Silahlarının Kullanılması - Saldırı Yangın DAĞITIM LĠSTESĠ SIRA NO DAĞITIM YAPILACAK BĠRĠM ADET 1 Ġl Sağlık Müdürlüğü Genel Sekreterlik 3 2 Hastane Afet Yöneticisi 1 3 Güvenlik Sorumlusu 1 4 Kurumlar Arası Koordinasyon Yetkilisi 1 5 Halkla ĠliĢkiler Yetkilisi 1 6 Tıbbi Teknik DanıĢma Kurulu 1 7 Operasyon ġefi 1 8 Planlama ġefi 1 9 Lojistik ġefi 1 10 Finans ġefi 1 11 Sivil Savunma Uzmanı / Amiri 1

3 ĠÇĠNDEKĠLER 1.1 Kurumun Adı 1.2 Adresi 1.3 ÇalıĢma Konusu 1.4 Sektörsel Konumu 1.5 ÇalıĢma Tarzı 1.6 Hastanenin Ġmkân ve Kabiliyetleri 1.7 Sağlık Hizmet Üniteleri: 1.8 Diğer Ġmkân ve Kabiliyetleri I.BÖLÜM GENEL DURUM 2.1 Amaç 2.2 Kapsam 2.3 Sorumluluk 2.4 Tanımlar 3.1 HAP Hazırlama Basmakları 3.2 HAP Hazırlama Komitesi 3.3 HAP Hazırlığı BileĢenleri 3.4 HAP Personel Kursları 3.5 Tatbikat 3.6 HAP Araçlar II. BÖLÜM GENEL ESASLAR III. BÖLÜM HASTANE AFET PLANI HAZIRLAMA IV. BÖLÜM AFET ORTAMI ÇALIġMA DÜZENĠNE GEÇĠġ Ġdari Yapılanma HAP Yönetim Ekibi Görev Dağılımı 4.2 HAP Yöneticisi 4.3 Kurumlar Arası Koordinasyon Sorumlusu 4.4 Halkla ĠliĢkiler Sorumlusu 4.5 Güvenlik Sorumlusu 4.6 Operasyon ġefi 4.7 Alan Sorumlusu 4.8 Tıbbi Bakım Sorumlusu 4.9 Tehlikeli Madde Sorumlusu 4.10 Planlama ġefi 4.11 Durum Değerlendirme Sorumlusu 4.12 Kaynak Yönetim Sorumlusu 4.13 Dökümantasyon Sorumlusu 4.14 ĠĢ Sürekliliği Sorumlusu 4.15 Olağan DıĢı Durum Sonlandırma Sorumlusu 4.16 Lojistik ġefi 4.17 Hastane Ġç Hizmet Sorumlusu 4.18 Destek Hizmet Sorumlusu 4.19 Alt Yapı Sorumlusu 4.20 Finans Sefi 4.21 Muhasebe Sorumlusu 4.22 Satın Alma Sorumlusu 4.23 Zaman Yönetim Sorumlusu 4.24 Tıbbi / Teknik DanıĢma Kurulu Biyolojik-Enfeksiyoz Hastalıklar 4.25 Tıbbi / Teknik DanıĢma Kurulu Hastane Yönetimi 4.26 Tıbbi / Teknik DanıĢma Kurulu Hukuk Bürosu 4.27 Tıbbi / Teknik DanıĢma Kurulu Kimyasal 4.28 Tıbbi / Teknik DanıĢma Kurulu Klinik Yönetim 4.29 Tıbbi / Teknik DanıĢma Kurulu Pediatrik Bakım 4.30 Tıbbi / Teknik DanıĢma Kurulu Radyolojik 4.31 Tıbbi / Teknik DanıĢma Kurulu Risk Yönetimi 4.32 Tıbbi / Teknik DanıĢma Kurulu Tıbbi Etik 4.33 Tıbbi / Teknik DanıĢma Kurulu Tıbbi Personel

4 I.BÖLÜM GENEL DURUM 1.1 Kurumun Adı: SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKĠYE KAMU HASTANELER KURUMU BURSA ĠLĠ KAMU HASTANELER BĠRLĠĞĠ GENEL SEKRETERLĠĞĠ ORHANELĠ ĠLÇE DEVLET HASTANESĠ 1. 2 Adresi: KarabekirpaĢa Mah. Linyit Sok. No:1 ORHANELĠ/BURSA ÇalıĢma Konusu: Ayaktan Muayene ve Yataklı Tedavi Hizmetleri Sektörsel Konumu: Kamu Kurumu ÇalıĢma Tarzı : 24 Saat kesintisiz Sağlık hizmeti sunumu Hastanenin Ġmkân ve Kabiliyetleri: Sağlık Hizmet Üniteleri: a. Poliklinikler: Tüm polikliniklerimiz hafta içi gündüz saat arası hizmet vermektedir. DAHĠLĠYE POLĠKLĠNĠĞĠ GENEL CERRAHĠ POLĠKLĠNĠĞĠ ZEMĠN KAT KADIN HASTALIKLARI POLĠKLĠNĠĞĠ ÇOCUK HASTALIKLARI POLĠKLĠNĠĞĠ DĠġ POLĠKLĠNĠĞĠ ANESTEZĠ POLĠKLĠNĠĞĠ b. Klinikler: 24 saat kesintisiz hizmet vermektedir. B BLOK GENEL CERRAHĠ-KADIN DOĞUM SERVĠSĠ- 17 YATAK DAHĠLĠYE SERVĠSĠ- 17 YATAK ÇOCUK SERVĠSĠ- 16 YATAK KATLAR 1.KAT 2.KAT 3.KAT c. Acil Servis Ünitesi: 24 saat kesintisiz hizmet vermektedir. 1- Fiziki Yapı ve Kullanım Alanı: - Betonarme Karkas yapıdan oluģan hastanemiz zemin katı C Blok ta 869 metrekare kullanım alanına sahiptir. 2- Personel - Doktor : 1 kiģi - HemĢire : 2 kiģi - Sağlık Memuru: 1 kiģi - Hizmetli : 1 kiģi - Temizlik Elemanı: 2 kiģi 3- Birimleri ve Donanımları:- 1 adet Muayene Alanı (Sarı alan) -Tam Donanımlı 4 yataklı - 1 adet Muayene Alanı (YeĢil alan)- Donanımsız 2 yataklı - 1 Resüsitasyon Alanı- (Kırmızı alan) -Tam Donanımlı 1 yataklı - 1 Gözlem Odası Tam Donanımlı 6 yataklı 4- Kapasitesi: 24 Saat hizmet vermektedir. Günlük ortalama hasta sayısı 100 kiģi civarındadır. Acil Serviste Afet Organizasyonu Planı Acil Servis Triaj ve Kimlik Tespit ÇalıĢmaları Triaj Hizmetleri: 1- Hastaneye Standart Triaj Etiketiyle getirilen hasta ya da yaralıların kayıtları tutulup, ön tıbbi kontrolü müteakip, kartlarında belirtilen alanlara sevk edilir. 2-Triaj etiketi olmadan gelen yaralı ve hastalarında kayıtları eksiksiz olarak tutulup, durumuna göre etiketlenmeleri ( YEġĠL, SARI, KIRMIZI, SĠYAH ) yapılır. Ġlgili alanlara sevk edilir. 3- Yeteri kadar Standart Triaj Etiketi Ġl Sağlık Müdürlüğünden temin edilir.

5 YEġĠL ETĠKET : Genel durumu iyi, hiçbir vital bozukluğu olmayan ve ayaktan tedavi edilebilecek hastalara uygulanır. SARI ETĠKET : Vital bulguları stabil, acil yaģam tehdidi altında olmayan ve bekleyebilecek hastalara uygulanır KIRMIZI ETEKET: Acil olarak operasyona ya da yoğun bakıma alınarak yaģamı kurtarılacak hastalar bu guruba dahil edilir ve derhal kırmızı alana gönderilir. Afet anında acil serviste resüstasyon yapılmaz. SĠYAH ETEKET: ÖlmüĢ olanlar bu gruba girer. En kısa sürede morga gönderilir. Yeteri kadar sedye bulundurulur. Triaj Kartı (Standart seri no lu kartlar gerektiğinde Sağlık Müdürlüğünden temin edilir, NOT: Hastanemizde Afet Triaj uygulamalarının Acil Servis önünde ve yanında yer alan otoparklarda yapılması uygun bulunmuģtur. Binada yapısal anlamda büyük hasarların oluģması durumunda ise caddenin karģı tarafında yer alan Orman Müdürlüğüne ait park ve otoparklarda yapılması uygun görülmüģtür d.tetkik ve Tespit Üniteleri (Tetkik, Görüntüleme, Çekim, Ölçüm ve Benzeri Üniteler ) LABORATUAR ÜNĠTELERĠ: SIRA NO ADI DONANIMI 1 Hematoloji Tam Donanımlı Değil 2 Biyokimya Tam Donanımlı Değil 3 Eliza Kart test öntemi ile bakılmaktadır GÖRÜNTÜLEME, ÇEKĠM, ÖLÇÜM ÜNĠTELERĠ: SIRA NO ÜNĠTENĠ ADI DONANIMI 1 Röntgen Düz grafiler çekilmektedir. e.eczane Hizmetleri: Hafta içi 08:00-17:00 arası hizmet vermektedir. f.transfüzyon Merkezi: Hafta içi 1 doktor,1 hemģire, 1 lab. Teknisyeni ile 08:00-17:00 arası hizmet vermekte ve hafta sonu 1 lab. Teknisyeni ile hizmet vermektedir. g.ameliyathaneler: Kendine ait binasında ve acil üstü katında 2 Ameliyat masasıyla hizmet vermektedir Diğer Ġmkân ve Kabiliyetleri: a. Personel Dağılım Pozisyonu: Sicilden alınan personel dağılımı PERSONEL DAĞILIM CETVELĠ Ünvanlar Kadın Erkek Toplam Uzman Doktorlar Pretisyen Doktorlar Eczacı-DiĢ Hekimi 1 1 HemĢireler Ebeler 7 7 Sağlık Teknisyenleri 7 7 Sağlık Memurları Hizmetliler ġoförler 2 2 Teknik Personeller b. Mevcut (Merkez Binaların Fiili) Yatak Sayısı: 50 yatakla hizmet vermektedir. Ġstatistik birimi verileri c. Afet Durumunda Ek Yatak Sayısı: 100 d. HaberleĢme ve ĠletiĢim Ġmkânları: Telefonlar : Faks : Web sitesi :

6 SAĞLIK BAKANLIĞI: Acil ve Afetlerde Sağlık Hizmetleri Daire BaĢkanlığı: KRĠZ MASASI (faks) / (tel) BURSA AFET YÖNETĠM MERKEZĠ: /01/ 02/ (faks) (uydu) (uydu) BURSA SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ: (faks) (UYDU ) ( UMKE UYDU) BURSA ACĠL SAĞLIK HĠZMETLERĠ ġube MÜDÜRLÜĞÜ: (UYDU) (Faks) BURSA 112 KOMUTA MERKEZ ( 112 Komuta Merkez) ( 112 Komuta Merkez Faks) (UYDU) BURSA SĠVĠL SAVUNMA ĠL MÜDÜRLÜĞÜ: BURSA SĠVĠL SAVUNMA ARAMA KURTARMA BĠRLĠK MÜDÜRLÜĞÜ: Faks Zehir DanıĢma: 114 Yangın Ġhbar: 110 Polis Ġmdat: 155 Jandarma: 156 Elektrik arıza: 186 Gaz Arıza: 187 Telefon Arıza: 121 Alo TAEK ( Türkiye Atom Enerji Kurumu): 172 e. Aydınlanma ve Araç Durumu Ġmkânları: Kent ġebekesi ile sürekli aydınlatma sağlanmaktadır. 660 KW lık 2 adet sabit jeneratörümüz iki adet 800lt lik tankı ile ve 900 lt lik yedek tankı ile devrededir. Ayrıca 80 Kw lık bilgisayarları besleyen UPS ve 6 adet 10 Kw lık ameliyathaneyi besleyen Ups sistemimiz mevcuttur. Yakıt tüketimi 38lt/saattir. f. Cihaz ve Malzeme Durumu: Kurumumuz verilen hizmetlere iliģkin yeterli teknik ve donanıma sahiptir. g. Afet Deposu Yeri ve Stok Malzeme Durumu: - Hastanenin Malzeme Deposu Hastanenin malzeme deposu hastane binası içinde, eczane ve ayniyat deposu olup, teknolojik geliģmeler sonucu malzeme ve cihazlarda yaģanan sık değiģiklik, miatlı malzeme ve finansal zorluklar nedeniyle stoklama yapılamadığı için depomuzda yedek cihaz bulundurma yolu kullanılamamaktadır. Ancak miatlı olmayan ve standart

7 malzemeler stoklanmıģ olup, belirli periyotlarla ihtiyaç hallerinde satın alınarak bulundurulmaktadır. Ġlaç deopları ise hastane içinde olup yeterli ilaç ve kullanım malzemeleri stok gün sayısını aģmayacak Ģekilde sürekli hazır bulundurulmaktadır. d. Hastane Krokisi:

8 e.bina Fiziki Durumu ve Afette Kullanılacak Seyyar Poliklinik Planları: BLOK YAPILIŞ YILI OTURUM ALANI m2 KAPALI ALAN m2 BU BLOKTA VERİLEN HİZMETLER VE YATAK SAYILARI A BLOK , 46 m2 3084,92 m2 POLİKLİNİK B BLOK m2 6858,4 m2 ZEMİN KAT:RÖNTGEN, LABORATUAR 1.KAT: GENEL CERRAHİ-KADIN DOĞUM SERVİSİ-17 YATAK 2.KAT:DAHİLİYE SERVİSİ -17 YATAK 3. KAT:ÇOCUK SERVİSİ- 16 YATAK 4.KAT: TERAS C BLOK m m2 ZEMİN KAT: ACİL SERVİS - 6 YATAKLI MÜSAADE ODASI-4 YATAKLI GÖZLEM ODASI 1.KAT:AMELİYATHANE-DOĞUMHANE- STERİLİZASYON ÜNİTESİ D BLOK ,03 m2 542,03 m2 DEPOLAR, JENERATÖR, MEDİKAL GAZ SİSTEMİ,SU DEPOSU,POMPA ODASI TOPLAM 5169,46 m m2 Hastane karģısında bulunan Orman Müdürlüğüne ait bahçe poliklinik alanı olarak kullanılabilecektir. f.helikopter ĠniĢ Alanı ve UlaĢım Yolları: Hastanenin doğu cephesinde hastane binasına 450 metre mesafede olan hava ambulansı pisti (helikopter) mevcuttur.

9

10

11 g. HAP Görevlileri Adres Listesi: ĠletiĢim Rehberi, ĠletiĢim Zinciri: Yazımız ekinde yer almaktadır. ORHANELĠ ĠLÇE DEVLET HASTANESĠ HASTANESĠ YÖNETĠCĠLĠĞĠ HAP ORGANĠZASYONU SORUMLULARI SIRA ADI/SOYADI-ÜNVANI HAP ORGANĠZASYONUNDAKĠ GÖREVĠ TELEFON NO 1 UZ.DR.ASĠYE DEMĠREL HAP YÖNETĠCĠSĠ,KRĠZ BÜROSU VE (HASTANE YÖNETĠCĠSĠ/BAġHEKĠM) KURUMLAR ARASI KOORDĠNASYON SORUMLUSU 2 UZ.DR.MUHĠTTĠN BODUR (BAġHEKĠM YARDIMCISI) OPERASYON ġefġ, HAP TIBBĠ/TEKNĠK DANIġMA KURULU SOR.,RÖNTGEN- LABORATUAR SORUMLUSU, POLĠKLĠNĠK SORUMLUSU OĞUZ ARSĠL (ĠDARĠ VE MALĠ HĠZMETLERĠ MÜDÜRÜ) 4 SUNAY ATAġ(SAĞLIK HĠZMETLERĠ MÜDÜRÜ) 5 FATĠH ESEN (MÜDÜR YARDIMCISI) 6 YÜKSEL TURHAN (MÜDÜR YARDIMCISI) HALKLA ĠLĠġKĠLER YETKĠLĠSĠ, ALT YAPI SORUMLUSU,ZAMAN YÖNETĠM SORUMLUSU PLANLAMA ġefġ.tibbġ BAKIM SORUMLUSU,TEHLĠKELĠ MADDE SORUMLUSU, KAYNAK YÖNETĠMĠ SORUMLUSU FĠNANS ġefġ, TEDARĠK VE SATIN ALMA SORUMLUSU,GÜVENLĠK SORUMLUSU LOJĠSTĠK ġefġ, DURUM DEĞERLENDĠRME SORUMLUSU UZ.DR. REMZĠ KIZILTAN ĠÇ HZMET SORUMLUSU UZ.DR.MUSTAFA UÇAR KLĠNĠK SORUMUSU UZ.DR.AHMET TANRIKULU ACĠL SERVĠS SORUMLUSU,OLAĞAN DIġI DURUM SONLANDIRMA SORUMLUSU 10 DR.NERYAN ÖZGÜL OLAY YERĠ MÜDAHALE EKĠP SORUMLUSU 11 DR.MANSUR BEĞENEN OLAY YERĠ MÜDAHALE EKĠP SORUMLUSU MEHTAP YETĠK (HEMġĠRE) 13 ELĠF TOPTAġ (KALĠTE YÖNETĠM DĠREKTÖRÜ) 14 ZEKĠ KOZAN (SAĞLIK MEMURU) 15 HÜSEYĠN SEYMEN (SĠVĠL SAVUNMA AMĠRĠ) 16 AYSEL BAġAY (PERSONEL ġefġ) 17 MEHMET UÇAR (TIBBĠ SEKRETER) 18 VEYSEL KAYIġ (ELEKTRĠK TEKNĠSYENĠ) Ġġ SÜREKLĠLĠĞĠ SORUMLUSU DESTEK HĠZMETLER SORUMLUSU ECZANE SORUMLUSU SĠVĠL SAVUNMA AMĠRĠ, MUHASEBE SORUMLUSU, ALAN SORUMLUSU ĠNSAN KAYNAKLARI SORUMLUSU DÖKÜMANTASYON SORUMLUSU TEKNĠK HĠZMETLER SORUMLUSU

12 19 ĠRFAN TATLI (ġoför) 20 ALĠ SAYAR (HĠZMETLĠ) 21 ERSEL AYLANÇ (HĠZMETLĠ) 22 BURHAN GÖLEÇ (HĠZMETLĠ) 23 ÖZCAN ÇETĠN (HĠZMETLĠ) ULAġIM SORUMLUSU ALARM GÖREVLĠSĠ ALARM GÖREVLĠSĠ ALARM GÖREVLĠSĠ ALARM GÖREVLĠSĠ ı.. Protokol ( Diğer Kurumlar Ġle ): Bursa Uludağ Üniversitesi Orhaneli Meslek Yüksekokulu ve Milli Eğitim Bakanlığı Orhaneli Ġmam Hatip Lisesi arasında mevcut protokol yer almaktadır.

13 ORHANELİ İLÇE DEVLET HASTANESİ OLAĞANÜSTÜ HALLERDE UYGULANACAK BİNA TAHLİYE PLANI 2013

14 DAĞITIM LİSTESİ SIRA NO DAĞITILACAK BĠRĠM ADET 1 BAġHEKĠM 1 2 BAġHEKĠM YARDIMCISI 1 3 ĠDARĠ VE MALĠ HĠZMETLER 1 MÜDÜRÜ 4 SAĞLIK HĠZMETLERĠ MÜDÜRÜ 1 5 MÜDÜR YARDIMCILARI 2 6 GÖZETMEN HEMġĠRELER 5 7 SĠVĠL SAVUNMA AMĠRĠ 1 8 TEKNĠSYEN 1

15 T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKĠYE KAMU HASTANELERĠ KURUMU Bursa Ġli Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği Orhaneli Ġlçe Devlet Hastanesi ORHANELĠ ĠLÇE DEVLET HASTANESĠ OLAĞANÜSTÜ HALLERDE UYGULANACAK BĠNA TAHLĠYE PLANI 2013 Tahliye : Ġç veya dıģ etkiler nedeniyle hasta, personel ve hasta yakınları için güven vermeyen hastanelerin bir bölüm veya tamamının boģaltılarak insanların daha güvenli bölgelere nakledilmesidir. AMAÇ Hastaları korumak, hasta bakımını sürdürmek ve çalıģanların güvenliğini sağlamak. Can ve mal kaybını önlemek veya en aza indirgemek. Tahliye Planının Özellikleri : Uygulanabilir olmalı! Hızlı ve güvenli uygulanabilmeli! Kurumda hizmet verilen yerin özelliklerine uygun olarak hazırlanmalı! Hastanenin fiziki yapısı göz önüne alınmalıdır. Planın uygulanması Hazırlanan tahliye planı her odaya asılarak tüm çalıģanların,hasta ve refakatçilerin bilgilendirilmesi. Tüm personele afet anında nasıl tahliye edileceği anlatılarak tahliye planları hakkında bilgi verilmesi. Afet anında nasıl hareket edileceği hakkında zaman zaman tahliye tatbikatlarının yapılması. Kağıt üzerinde hazırlanan planın uygulanabilirliğinin sağlanması. Hastanemizde uygulanabilirliği düģünülen tahliye çeģitleri: Ġnternal Tahliye:

16 Hastalar hastane içinde güvenli baģka bölümlere transfer edilir, Eksternal Tahliye Hastalar hastane dıģında güvenli bir yere transfer edilir, Hastane tahliyesinde kritik sorunlar Tehlikenin doğası(deprem,yangın v.b.) Hastaların riski Personelin riski Ziyaretçilerin riski Devam eden akut bakımın için gereken ihtiyaçlar Tahliyenin yöntemi Gereken malzemeler Tahliye Yollarında karģılaģacağımız problemler Yürüme mesafesi Yolların karmaģıklığı, yanlıģ yola sapma olasılığı Tahliye yollarının özellikleri (merdivenler,karanlık,yetersiz ıģık vb.) Fiziksel koģullar (deprem sonrası hasar,yangın vb.) Psikolojik durum (panik) Bekleme (Stand-by) Bilgilendirmeyi bekleyin

17 Görev yerinizi terk etmeyin ve hastaların odalarında beklemelerini sağlayın Tuhaf yada tehlikeli bir durum fark ederseniz ilgili amirinizi bilgilendirin Hastaları geliģmelerle ilgili bilgilendirin, çok fazla bilgi vermekten kaçının ancak inandırıcı olun Personeli görevlendirerek ve tahliye triajı yaparak tahliyeye hazır olun Kontrol edilemez panik geliģirse tahliye tercih edilmese de kaçınılmazdır! Tahliye Triaj Kategorileri E 0 Tahliye için personel gerekmez (yardımsız kendisi yürüyebiliyor) E 1 Tahliye için 1 personel yeterli (1 kiģinin yardımıyla yürüyebiliyor) E 2 Tahliye için 2 personel gerekli (yürüyemiyor,obez veya kompleks transport değil) E 3 Tahliye için 3 yada daha fazla personel gerekli (obez veya kompleks transport) Acil Tahliye Yürüyebilen hastalar (E0): sıra halinde bir öncü ve bir artçı personelle acilen dıģarı çıkarılırlar Yürüyemeyen hastalar: tehlikeye en yakın olanlar en önce tahliye edilirler Tehlike lokalize edilemiyorsa en uygun personel/hasta oranına göre tahliye tercih edilir Bu E3 hastalar EN SON tahliye edilmeli anlamını taģır Önemli iki kriter: Mümkün olduğunca çok hasta kurtarmak ve personelin yaralanma riskini mümkün olduğunca en aza indirmek (iģ güvenliği) Ġnsan Kaynağı Tahliye sürecinde çok sayıda personele gereksinim vardır (birimlerde bulunandan çok daha fazla) Tahliyede diğer bölümlerden personel desteği alınabilir Hastanede tahliye ekipleri oluģturulabilir Uygun taģıma teknikleri kullanılmalıdır Diğer kurumlardan destek alınabilir (ön anlaģma) KolaylaĢtırıcı ekipman kullanılabilir KolaylaĢtırıcı Ekipman Sürükleme Brandası Portatif Sedye

18 - Hastanenin Tahliyesi - Hastanenin herhangi bir iç veya dıģ acil durum karģısında, tahliye edilip edilmeyeceği kararını veren, ayrıca tahliye edilecekse tam veya kısmi tahliye, dikey veya yatay tahliye kararını veren kiģi HAP BaĢkanıdır. Hastanenin hangi bölümlerinin tahliye edileceğine karar verecek olan kiģi Lojistik/Planlama ġefidir. Hastanenin zarar görmesi durumunda arama ve kurtarma çalıģmalarına yürütmekle görevli kiģi veya kiģiler Güvenlik ġefi ve/veya Lojistik/Planlama ġefidir. Hastanenin dıģ tahliyesi için uygun yerleri belirleyecek kiģi HAP BaĢkanıdır. Hastanenin içerisinde servis tahliye kararını veren kiģi Operasyon ġefidir. Operasyon ġefinin talimatları üzerine hastaneyi tahliye amacıyla, uygun görülen hastalar taburcu edilecektir. Tahliye edilecek olan hastaların gidecekleri yerler (askeri hastane, özel klinikler, çadır hastaneleri, portatif askeri hastaneler, okullar, spor salonları, camiler ve benzeri) belirlenmelidir. Binada yangın çıkarsa merdivenlerin kullanılabileceğine ve asansörlerin güvenliğine karar verecek kiģi Lojistik/Planlama ġefidir. Hastanenin tahliyesinde gerekli transport yollarının sağlanmasında sorumlu kiģi Lojistik/Planlama ġefidir. Tahliye iģinin koordinasyonundan ve organizasyonundan sorumlu kiģi HAP BaĢkanıdır. Hangi hastaların nereye tahliye edildiği ile ilgili dökümantasyonu ve iģaretlemeyi yapan kiģi Lojistik/Planlama ġefidir. Hastanenin normal çalıģmasına dönmesinden önceki mevcut kapasitesi ve güvenliğini değerlendirecek kiģi Lojistik/Planlama ġefidir. Hastanenin tahliyesi süresince alınan tüm kararların, yapılan eylemlerin kaydedilmesinden ve tahliye sonrasında ise bir sonuç raporunun hazırlanmasından sorumlu kiģi Lojistik/Planlama ġefidir. Mevcut durum ve hastalar hakkında bilgi vermek için düzenli olarak basın toplantıları yapmaktan sorumlu kiģi Halkla ĠliĢkiler Sorumlusudur. Hastaların tahliye/transfer veya erken taburculukları konusunda hasta ailelerine bilgi verilmesinden sorumlu kiģi Halkla ĠliĢkiler Sorumlusudur. Hastanenin durumu ve tahliyesinde hakkında gerekli resmi ve sivil kurumlara düzenli olarak bilgi verecek kiģi Kurumlararası Koordinasyon Sorumlusudur. Hastanenin tahliyesi süresince yapılan harcamaların ve olası zararların mali kayıtlarını takip eden kiģi Finans Sorumlusudur. Hastanenin tahliyesinden sonraki güvenliğinden sorumlu kiģi Güvenlik ġefidir. Hastane tahliye edilene ve güvenliği sağlanana kadar hastanede kalacak kiģi Güvenlik ġefidir. Bomba tehdidine karģı hastanenin tahliyesine karar vermek sorumluluğu Güvenlik ġefindedir. Bomba arama çalıģmalarını yürütmekten sorumlu kiģi Güvenlik ġefidir. Bomba tehdidi durumunda tahliye emrini vermekle sorumlu kiģi HAP BaĢkanıdır. Hastanenin kısmi olarak etkilendiği durumlarda, sadece etkilenen bölümün tahliyesi yeterli olabilir. Bu prosedür aģağıdaki gibi sınıflandırılabilir. 1. Dikey (Vertikal) Tahliye: Bir alt kattan, bir veya daha fazla üst kata taģınma giriģimidir. Bu uygulama aģırı yağıģa bağlı su baskınlarında veya sel basması halinde gerçekleģir. Hastanemizin yataklı kısmı B ve C Blokta olması nedeni ile tahliye esnasında her klinik kendi bir üzerindeki veya altındaki klinik ile yer değiģtirir. Tahliye esnasında kurtarma ekibine gidilen kliniğin hemģiresi yardımcı olur. Görevliler zemin kat klinikler giriģine barikat kurarak bu bölüme görevlilerden baģkasının girmesine engel olurlar. Kliniklerde yatan hastalardan yürüyebilenler yaya olarak merdivenlerden sağlam olan ilk üst kata, yürüyemeyenler ise asansörler çalıģır durumdaysa asansörle, çalıģır durumda değilse merdivenlerden personel yardımıyla sağlam olan ilk üst kata çıkacaklardır. Tahliye iģlemi tamamlandıktan sonra Hastane Teknisyeni ve Alt yapı Sorumlusu binanın kontrolünü yapacaktır. 2. Yatay (Horizontal) Tahliye: Hastanenin bir bölümünde etki göstermiģ ve ilerlemesi durdurulmuģ yangın, yıkılma, patlama ve benzeri durumlarda yapılır. Bu durumlarda hastanenin taģıyıcı sisteminde hasar meydana gelmiģ olabileceğinden dikey tahliyenin yeri yoktur. Yatay tahliye yıkılma veya yangın gibi durumlarda bir kattan veya birkaç kattan aynı zamanda gerçekleģtirilebilir. Tahliye sırasında A Blokt B Blok ile, B Bloktaki klinikler A Blok ile karģılıklı tahliye edilebilir. Yatay tahliye yoğun bakımlar dıģında tüm klinikler için geçerlidir. Yoğun bakımı etkileyen olaylarda, normal servise devredilen hastalar diğer hastalar gibi muamele görecektir. Asansörlerin kullanımı tehlikeli veya asansör

19 kullanılamaz olduğu durumlarda hastalar personelin yardımıyla taģınır. Bu uygulamalardan sorumlu olan kiģi Lojistik ġefidir. Bu durumda da Hastanenin giriģ ve çıkıģı kontrol altında tutulmalıdır. Güvenlik ve lojistik birimlerince tüm odalar ve asansörler kontrol edilmelidir. Ayrıca gidilen yan servisin de güvenliği gözden geçirilmelidir. Tahliye iģlemi tamamlandıktan sonra Hastane Teknisyeni ve Alt yapı Sorumlusu tarafından binanın kontrolü yapılır. Hastanenin herhangi bir bölümünde olaydan sonra tekrar hizmete açılabilmesi için mühendislik ekibinden onay alınması gereklidir. Bu uygulama Lojistik ġefinin sorumluluğundadır. Özürlü ve yatan hastaların tahliyesini sağlayacak araç ve gereçler kliniklerde bulundurulmaktadır. Bu araç ve gereçlerin sorumlusu kliniklerdeki gözetmen hemģirelerdir. Kurumda yatan hastaların tahliyesi afet durumlarında aģağıdaki tahliye triaj kategorilerine göre yapılmalıdır

20 KULLANILACAK TAHLĠYE KANALLARI: 1-Bodrum Kattaki Ġdari birim(baģhekimlik,idari mali hizmetler müdürleri ve yardımcıları,sağlık Hizmetleri Müdürü, mutemetlik,döner seraye,taģınır kayır kontrol yetkilileri,kalite birimi,personel Ģef)orta bölümdeki ana çıkıstan hastane bahçesine çıkılır. Onun dıģında B blok idari kısımda sağ ve solda olmak üzere geniģ yangın merdivenleri ile bina dıģına çıkılır.4. Kattan bodrum kata kadar olan bu tahliye merdivenleri çıkıģ kapısı ile bahçeye bağlantılıdır. Eczane birimi hemen karģısındaki acil çıkıģ kapısı ile bahçeye çıkabilmektedir. 2-Bodrumdaki,,kazan dairesinin ve morgun bir adet çıkıģ kapısı ile bahçeye ulaģmaktadır. Bodrum kattaki bulunan ÇamaĢırhane direk yangın merdiveni ile yan yanadır,hastane bahçesine buradan çıkıģ yapılır. Hastanenin depolarının jenaratör, medikal gaz odasının her birinin hastane bahçesine çıkıģ kapısı bulunmaktadır.yemekhanenin bahçeye açılan direk kapısı bulunmaktadır. 3-Hizmet binasının orta noktasından katlara geniģ ulaģım merdiveni uzanmakta yine bu binanın zemin katındaki koridordan çıkıģ kapısı ile bahçeye ulaģılmaktadır. Zemin Katta bulunan Acil Servis 2 adet yangın merdiveni ile bahçeye açılır. Acil servisin direk bahçeye açılan 2 ana kapısı bulunmaktadır.1. katta bulunan Ameliyathane ve Doğumhane, Ameliyathane içinde UPS odası yanında bulunan yangın merdiveninden hastane bahçesine açılır. 4- B Blokta 4. Kattan bodrum kata kadar bloğun tam sağ ve sol tarafında 2 adet yangın merdiveni bulunmaktadır ve bu merdivenler hastanenin bahçesine açılır. TAHLĠYEDE UYULACAK KURALLAR: 1-Yangın,deprem,sabotaj, ve benzeri risklerde;baģtabipliğin talimatı doğrultusunda,hastane hizmet binasının tümü yada ihtiyaç duyulan bölümündeki görevli personel ve hastalarla diğer Ģahıslar, bu Talimatın II.Bölümünde belirtilen tahliye kanalları ve giriģ-çıkıģ kapılar kullanılarak birinci Öncelikle tahliye edilecektir. 2-Ġkinci Öncelikle de kurtarılması gereken tıbbi cihazlarla diğer araç,gereç,malzeme ve dokümanlar kendi içindeki öncelik sıralarına uygun olarak,aynı tahliye kanalları kullanılarak kurtarılacaktır. 3-Tahliye sırasında hizmet binasının B bloğundaki Acil tahliye merdiveni ağır hastaların tahliyesi ve malzeme kurtarma kanalı olarak devreye sokulacaktır. 4-Asansörler çalıģır vaziyette olsa bile tahliye için kullanılmayacak, çok zorunlu olması halinde kontrollü olarak sadece çok ağır hastalar için geçici olarak kullanılacaktır. 5-Tahliye edilecek personel, hasta ve diğer Ģahısların tahliyesi ile kurtarılan materyaller BaĢtabipliğin talimatı doğrultusunda. Hastane bahçesinin güvenli açık alanlarına yerleģtirilecek ve bu yerlerin korunması ile güvenlikleri Hastane Sivil Savunma TeĢkilatı, Emniyet ve Kılavuz Servisi Yükümlüleri koordinesinde özel güvenlik personelince sağlanacaktır. 6-Bağlı sayfada unvanları belirtilen tahliye sorumluları, yukarıda açıklanan kurallar çerçevesinde kendi sorumluluğunda bulunan yerlerin tahliyesinde.hastanenin Sivil Savunma TeĢkilatı Kurtarma Servisi Yükümlüleri baģta olmak üzere Özel Güvenlik dahil diğer personelden de yararlanarak tahliye koordinasyonunu bizzat sağlayacaklar,farklı uygulama gerektiren durumlar için Hastane BaĢtabibinden alacakları talimata göre hareket edeceklerdir. TAHLĠYE SORUMLULARI 1-ĠDARĠ BĠRĠMLER TAHLĠYE SORUMLULARI: OĞUZ ARSĠL: Ġdari ve Mali Hizmetler Müdürü A-Ġdari Bürolar: -ÇalıĢma saatlerinde : Bu büroların bulunduğu alandaki en kıdemli Müdür Yardımcıları. -Gece ve Tatil Günlerinde:Nöbetçi Ġdareci,Nöbetçi Memur B-Depolar: -ÇalıĢma saatlerinde:depo sorumluları (AHMET ÇETĠNKAYA-TaĢınır Kayıt ve Kontrol Yetkilisi) -Gece ve Tatil Günlerinde:Nöbetçi Ġdareci,Nöbetçi Memur C-ÇamaĢırhane: -ÇalıĢma saatlerinde:çamaģırhane Sorumlusu (SUNAY ATAġ-Sağlık Hizmetleri Müdürü) -Gece ve Tatil Günlerinde:Nöbetçi Ġdareci, Nöbetçi Memur 2-TEKNĠK BĠRĠMLER SORUMLULARI: (Atölyeler,Kalorifer Dairesi,Jeneratör Medikal Gaz Ünitesi) -ÇalıĢma saatlerinde:teknik Birim Sorumluları (ġahabettġn KAYIġOĞLU-ElektrikTeknisyeni) -Gece ve Tatil Günlerinde:Nöbetçi Ġdareci,Nöbetçi Memur

21 3-TANI,TETKĠK VE TEDAVĠ BĠRĠMLERĠ SORUMLULAR: (Poliklinik, Acil,Tetkik Üniteleri,Ameliyathaneler,Kan Merkezleri -ÇalıĢma saatlerinde:birimin Sorumluları( Uz.Dr. Muhittin BODUR- BaĢhekim Yardımcısı)Her Kliniğin Sorumlu HemĢiresi -Gece ve Tatil Günlerinde:Nöbetçi Ġdareci,Nöbetçi Memur ve Nöbetçi Servis hemģireler. 4- KLĠNĠKLER TAHLĠYE SORUMLULARI 1.KAT: GENEL CERRAHĠ VE KADIN DOĞUM SERVĠSĠ TAHLĠYE SORUMLUSU: ÇalıĢma saatlerinde: Servis Sorumlu HemĢiresi ELĠF TOPTAġ- UZ.DR.MUSTAFA UÇAR -Gece ve Tatil Günlerinde:Nöbetçi Ġdareci,Nöbetçi Memur ve Nöbetçi servis HemĢireler. 2.KAT: DAHĠLĠYE SERVĠSĠ TAHLĠYE SORUMLUSU: ÇalıĢma saatlerinde: Servis Sorumlu HemĢiresi AYġE KAN -UZ.DR.MUSTAFA UÇAR -Gece ve Tatil Günlerinde:Nöbetçi Ġdareci,Nöbetçi Memur ve Nöbetçi servis HemĢireler. 3.KAT: ÇOCUK SERVĠSĠ TAHLĠYE SORUMLUSU: ÇalıĢma saatlerinde: Servis Sorumlu HemĢiresi MEHTAP YETĠK -UZ.DR.MUSTAFA UÇAR -Gece ve Tatil Günlerinde: Nöbetçi Ġdareci,Nöbetçi Memur ve Nöbetçi servis HemĢireler. NOT:Tahliye talimatının III.bölümünün 5.maddesince belirtilen güvenli açık alanlara tahliye sonrasında hastane binalarına dönülememesi durumu söz konusu olduğunda; 1-Hastane idaresinin temin edeceği araçlara her birimin hasta personel,araç ve malzemeleri aynı tahliye sorumluları yönetiminde ayrı ayrı bindirme ve yükleme yapılacak. 2-Ġdareci belirlenecek güzergahlar izlenerek nakledilecek binalara konvoy sorumluları komutası altında planlı bir Ģekilde ulaģılacak. 3-Nakil olunan binalara yerleģme:hastane idarecilerinin düzenlemesine göre tahliye sorumlularınca gerçekleģtirilecektir. HASTANE TAHLĠYE PLANI HAZIRLAMA VE UYGULAMA KOMĠSYONU Komisyon Üyeleri: 1-Komisyon BaĢkanı BaĢhekim Yard. Uz..Dr.Muhittin BODUR.. 2-Üye Sağlık Bakım Hizm. Müd. Sunay ATAġ.. 3-Üye Müdür Yardımcısı Yüksel TURHAN.. 4-Üye Teknisyen Veysel KAYIġ.. 5-Üye Siv.Sav.Amiri Hüseyin SEYMEN.. 6-Üye Sor.HemĢire Mehtap Yetik. 7-Üye Sor. HemĢire Elif TOPTAġ.. Gözetmen HemĢireler 8-Üye Servis HemĢiresi Meral ULUDAĞ. 9-Üye Servis HemĢiresi Esma DÖNMEZAL. 10-Üye Servis HemĢiresi Fatma TAġÇI. 11-Üye Servis HemĢiresi Emel DEMĠRCĠ. 12-Üye Servis HemĢiresi Leyla FĠRDĠN Uz.Dr. Asiye DEMĠREL Hastane Yöneticisi

22 ORHANELĠ ĠLÇE DEVLET HASTANESĠ TAHLĠYE ÇIKIġ KAPILARINI GÖSTERĠR KROKĠ D BLOK C BLOK A BLOK B BLOK YANGIN MERDĠVENLERĠ BAHÇE ÇIKIġ KAPILARI

23 ORHANELĠ ĠLÇE DEVLET HASTANESĠ BAġTABĠPLĠĞĠ DOĞAL VEYA TEKNOLOJĠK AFETLER TAHLĠYE TALĠMATI 1-HASTANE BĠNALARININ KAT VE BAĞLANTI POZĠSYONLARI: A BLOK TAHLĠYE KAPISI BODRUM Eczane B KAPISI ZEMĠN Poliklinikler E KAPISI B BLOK BODRUM Ġdari Bürolar A,C VE D KAPISI ZEMĠN Laboratuar ve Röntgen C ve D KAPISI 1.KAT GENEL CERRAHĠ VE KADIN DOĞUM SERVĠSĠ C ve D KAPISI 2.KAT DAHĠLĠYE SERVĠSĠ C ve D KAPISI 3.KAT ÇOCUK SERVĠSĠ C ve D KAPISI 4.KAT TERAS C ve D KAPISI C BLOK BODRUM ÇAMAġIRHANE, MORG,YEMEKHANE,KAZAN C,F,G,H,I KAPISI DAĠRESĠ, ZEMĠN ACĠL SERVĠS Ġ KAPISI 1.KAT AMELĠYATHANE,STERĠLĠZASYON J KAPISI Yukarıda belirtilen merkezlerin tamamı ana merdivene direkt bağlantılıdır.

24 ORHANELİ İLÇE DEVLET HASTANESİ SİVİL SAVUNMA AMİRLİĞİ DEPREM ANI YÖNLENDİRMESİ DEPREM ANI YÖNLENDĠRMESĠ DEPREMĠ HĠSSETTĠĞĠNĠZDE:! 1.SAKĠN OLUN! 2.KESĠNLĠKLE AYAKTA DURMAYIN! 3.ORADAN ORAYA KOġMAYIN! 4.PENCEREDEN ATLAMAYIN! 5.VARSA SIRTINIZI PENCEREYE DÖNÜN! 6.DEPREM SIRASINDA GÜVENLĠ YERLER ġunlardir: SAĞLAM BĠR NESNENĠN ALTI VEYA YANI KORĠDOR ĠÇLERĠ 7.BU YÜZDEN VARSA SAĞLAM BĠR NESNENĠN ALTI VEYA YANINDA, YOKSA PENCEREDEN, CAM BÖLMELERDEN, KIRILABĠLĠR, DEVRĠLEBĠLĠR VE DÜġEBĠLĠR EġYALARDAN UZAK BĠR DUVARIN DĠBĠNDE ÇÖK-KAPAN-TUTUN HAREKETĠNĠ YAPIN! 8.MERDĠVEN VE ASANSÖRLERĠ ASLA KULLANMAYIN!

25 II. BÖLÜM GENEL ESASLAR 2.1 AMAÇ: Bu Afet Eylem Planı nın amacı, Bursa Ġl Merkezi, Ġlçeleri ya da çevre Ġllerde meydana gelebilecek Deprem baģta olmak üzere tüm doğal, insan kaynaklı veya teknolojik Afetlere hazırlıklı olmak, gerekli tedbirleri almak, hasta ve yaralılara sunulacak sağlık hizmetleri düzeninin olağan dönem hizmet sürecinden Afet Dönemi uygun hizmet sistemine hızlı geçiģi sağlamaktır. a) Muayene, Tetkik, Tespit ve Tedavi Hizmet Üniteleri ile eklentilerinin, b) Doktorlar baģta olmak üzere, tüm sağlık personeli, idareci, memur ve hizmetli, Ģoför ve Ģirket çalıģanlarının, c) Hastane bünyesindeki tüm hizmet araç, gereç ve malzemelerin afet ortamına cevap verebilecek Ģekilde tahsisi, ortama uygun çalıģma prensipleri kapsamında görevlendirilme ve sorumluların belirlenmesi, Ayrıca; d) Hastane tesis veya tesisatlarında oluģacak hasar ile personelin salgın hastalık ve benzeri nedenlerle iģe gelememe gibi oluģacak aksaklıklarda gerekli önlemlerin alınmasıdır. 2.2 KAPSAM: Bu afet eylem planı Orhaneli Ġlçe Devlet Hastanesi bünyesinde uygulanır. 2.3 SORUMLULUK: Hastane Yöneticisi/BaĢhekim Hastane Afet Eylem Planında belirlenen Hastane Afet Organizasyonunun baģkanı olmakla, haliyle Hastane Afet Eylem Planı Yürütme Kurulu ile Hastane Kriz Bürosunun da baģkanıdır. a) BaĢhekim yardımcısı baģta olmak üzere bu planda görev verilmiģ tüm idareciler yürüttükleri hizmetler itibariyle HAP BaĢkanı olan Hastane Yöneticisine karģı sorumludurlar. b) Diğer Tüm ÇalıĢanlar ise, afet ortamı hizmetlerinin yürütülmesi, alınmıģ ve alınacak önlemlere uyulmasından birim amirlerine karģı sorumludur. c) Planlar her altı ayda bir güncellenir. Önemli değiģikliklerde süre dikkate alınmadan güncelleme yapılır. 2.4 TANIMLAR: a) Hastane deyimi : Orhaneli Ġlçe Devlet Hastanesini, b) HAP Kısaltması: Hastane Afet Eylem Planını, c) HAY Kısaltması: Hastane Afet Yöneticisini d) Hastane Afet Yönetim Merkezi: Hastane Afet Yönetim Ekibinin toplanıp, yönetim faaliyetini gerçekleģtirdiği mekanı ifade eder, e) Olağan Hal: Her gün olan ve uygulanan kamu düzenini, d) Olağanüstü Hal: Olağanüstü Hal Kanuna göre duyurulan ilanla girilen hali, e) Afet: Sağlık açısından; doğal, insan veya teknolojik nedenli afet olaylarıyla karģı karģıya kalan bir bölgedeki ya da toplumdaki sağlık hizmetlerinin gereksinimlere nazaran yetersiz kaldığı ve kapasitesini aģtığı durumlardır. f) Afet ÇeĢitleri: Doğal Afetler; Deprem, Sel, Çığ, Tsunami, Fırtına, Hortum, Toprak Kayması Teknolojik Afetler; Nükleer Santral Kazaları (Çernobil Faciası),Maden Kazaları, KBRN Silahlarının Kendiliğinden Aktive Olması, Endüstriyel Kazalar Ġnsan Kaynaklı Afetler; Terörist Saldırılar, Çevre Kirliliği, SavaĢ, Ekolojik Dengenin DeğiĢtirilmesi, Kötü Niyetler, Kazalar, Ekonomik Krizler, Göçler, KBRN Silahlarının Kullanılması, Saldırı, Yangın. g) Afet Ġli: Olağanüstü Hal veya ilan edilmemiģ olağan dıģı haller kapsamında yer alan Doğal ve Teknolojik Afetler, Salgın Hastalıklar, KalkıĢma, Sosyal Çalkantı veya Büyük Kazaların meydana geldiği ili belirtir. h) Afet Ortamı: Bursa Ġli ve çevresinde oluģabilecek doğal, insan kaynaklı veya teknolojik afet anında, Orhaneli Ġlçe Devlet Hastanesinin olağan dönem hizmet sistemi Ģeklinden, bu planla afet süreci hizmet sistemine geçiģini ifade eder. ı) Yönetmelik: Sağlık Bakanlığı nın Yataklı Tedavi Kurumları ĠĢletme Yönetmeliği ni ifade eder. i) Tebliğ: Sağlık Bakanlığı nın Yataklı Tedavi Tesislerinde Acil Servis Hizmetlerinin Uygulama Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ i ifade eder

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU BAŞKANLIĞI ANKARA 1.BÖLGE GENEL SEKRETERLİĞİ KIZILCAHAMAM DEVLET HASTANESİ HASTANE AFET PLANI

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU BAŞKANLIĞI ANKARA 1.BÖLGE GENEL SEKRETERLİĞİ KIZILCAHAMAM DEVLET HASTANESİ HASTANE AFET PLANI T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU BAŞKANLIĞI ANKARA 1.BÖLGE GENEL SEKRETERLİĞİ KIZILCAHAMAM DEVLET HASTANESİ HASTANE AFET PLANI 2014 ANKARA 1 DEĞİŞİKLİK ÇİZELGESİ SIRA NO: DEĞİŞİKLİK

Detaylı

HASTANE AFET ACİL YARDIM VE TAHLİYE PLANI

HASTANE AFET ACİL YARDIM VE TAHLİYE PLANI T. C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU Sivas İli Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği Suşehri İlçe Devlet Hastanesi HASTANE AFET ACİL YARDIM VE TAHLİYE PLANI (2013) SUŞEHRİ DEVLET

Detaylı

Dış Afet: Kurumun dışında gelişen bir afet olayıdır. Deprem, sel felaketi, yangın düşmesi gibi(2,4,6).

Dış Afet: Kurumun dışında gelişen bir afet olayıdır. Deprem, sel felaketi, yangın düşmesi gibi(2,4,6). AFETİN TANIMI Günlük çalışma düzenini bozan herhangi bir aktivite, mevcut imkanlar ile altından kalkılamayacak büyüklükte olaylardır. Bir olay sonucu, hastanedeki ekibin gücünü aşacak sayıda yararlı ve/veya

Detaylı

ORHANELİ DEVLET HASTANESİ ACİL EYLEM PLANI 2013

ORHANELİ DEVLET HASTANESİ ACİL EYLEM PLANI 2013 AFT.PL.01 25/10/2013 0 1/48 ORHANELİ DEVLET HASTANESİ ACİL EYLEM PLANI 2013 AFT.PL.01 25/10/2013 0 2/48 GENEL DURUM 1.1) Kurumun Adı: TÜRKİYE KAMU HASTANELER KURUMU BURSA İLİ KAMU HASTANELER BİRLİĞİ GENEL

Detaylı

HASTANE AFET PLANI PROSEDÜRÜ

HASTANE AFET PLANI PROSEDÜRÜ Dok No:AFT.PR.01 Yayın Tarihi:TEMMUZ 2013 Rev.Tar/No:OCAK 2015-/01 Sayfa No: 1 / 12 1.0 AMAÇ:ÖzelVitale Kadın Hastalıkları ve Doğum Hastanesinde genel afet durumları,bebek kaçırma, bomba ihbarı, yangın

Detaylı

AFET ve ACĠL DURUM PLANLAMA REHBERĠ

AFET ve ACĠL DURUM PLANLAMA REHBERĠ AFET ve ACĠL DURUM PLANLAMA REHBERĠ 1 ĠÇĠNDEKĠLER GĠRĠġ 1 Acil durum nedir? 2 Acil durum yönetimi nedir? 2 BÖLÜM 1 PLANLAMA SÜRECĠNĠN 4 AġAMASI 1. AġAMA: PLANLAMA EKĠBĠNĠN OLUġTURULMASI 4 Ekibin yapısı

Detaylı

hastaneler için afete (depreme) hazırlıklı olma kılavuzu

hastaneler için afete (depreme) hazırlıklı olma kılavuzu hastaneler için afete (depreme) hazırlıklı olma kılavuzu Hastaneler Ġçin Afete (Depreme) Hazırlıklı Olma Kılavuzu hazırlayanlar: uyarlama koordinatörleri: uyarlama: danıģmanlar: çevirmenler: grafik tasanm:

Detaylı

: Prof. Dr. Ahmet Mete IġIKARA Uz. Öğr. Ömer ÇALIġKAN

: Prof. Dr. Ahmet Mete IġIKARA Uz. Öğr. Ömer ÇALIġKAN AFAM İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ AFET EĞİTİM, UYGULAMA ve ARAŞTIRMA MERKEZİ Hazırlayanlar : Prof. Dr. Ahmet Mete IġIKARA Uz. Öğr. Ömer ÇALIġKAN Katkıda Bulunanlar : Sedat GÜNEġ Selcen ÖZCAN Muzaffer Baca

Detaylı

DEĞİŞİKLİK ÇİZELGESİ DEĞİŞİKLİK YAPANIN İSİM İMZA DEĞİŞİKLİĞİN KONUSU

DEĞİŞİKLİK ÇİZELGESİ DEĞİŞİKLİK YAPANIN İSİM İMZA DEĞİŞİKLİĞİN KONUSU SIRA NO SAYFA NO DEĞİŞİKLİK ÇİZELGESİ DEĞİŞİKLİK YAPANIN İSİM İMZA DEĞİŞİKLİĞİN KONUSU ESKİ DURUM YENİ DURUM 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 1 18 İÇİNDEKİLER THAP Organizasyon Şeması THAP Organizasyon

Detaylı

DOKÜMAN NO TOTM-PRS-11 İLK YAYIN TARİHİ 03.10.2011 REVİZYON TARİHİ - REVİZYON NO 0 SAYFA NO 1/23 ACİL DURUM PROSEDÜRÜ

DOKÜMAN NO TOTM-PRS-11 İLK YAYIN TARİHİ 03.10.2011 REVİZYON TARİHİ - REVİZYON NO 0 SAYFA NO 1/23 ACİL DURUM PROSEDÜRÜ SAYFA NO 1/23 1.AMAÇ VE KAPSAM: Meydana gelmesi muhtemel olağanüstü durumlarda(doğal afet, yangın, sabotaj, savaş vb.) hasta, hasta yakını ve çalışanların sağlığını, güvenliğini, can ve mal kaybının önlenmesi

Detaylı

BĠLKENT ÜNĠVERSĠTESĠ YANGIN ÖNLEME VE SÖNDÜRME YÖNERGESĠ

BĠLKENT ÜNĠVERSĠTESĠ YANGIN ÖNLEME VE SÖNDÜRME YÖNERGESĠ AĢağıdaki yönerge 2005 yılında yapılmıģ olup kitap halinde yayınlanmıģtır ve 30.01.2009 tarihinden geçerli olarak güncellenmiģtir. ONAY hanesindeki isimler değiģmeyeceği için aynı Ģekilde korunmuģtur.

Detaylı

T.C. BAġBAKANLIK Diyanet ĠĢleri BaĢkanlığı GENEL TALĠMAT

T.C. BAġBAKANLIK Diyanet ĠĢleri BaĢkanlığı GENEL TALĠMAT T.C. BAġBAKANLIK Diyanet ĠĢleri BaĢkanlığı Sayı : B.02.1.DĠB.0.74.01-010-2117 09.03.2012 Konu : Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezi Yönergesi GENEL TALĠMAT Ġlgi : a) Bakanlar Kurulunun 01/04/1988 tarihli

Detaylı

TÜRKİYE AFET MÜDAHALE PLANI (TAMP)

TÜRKİYE AFET MÜDAHALE PLANI (TAMP) T.C. BAŞBAKANLIK AFET VE ACİL DURUM YÖNETİMİ BAŞKANLIĞI TÜRKİYE AFET MÜDAHALE PLANI (TAMP) BU PLAN AFET VE ACİL DURUMLARDA GÖREV ALACAK BAKANLIK, KURUM VE KURULUŞLAR İLE YAPILAN DEĞERLENDİRMELER SONUCUNDA

Detaylı

ĠÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI DÖKÜMANI DĠYARBAKIR

ĠÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI DÖKÜMANI DĠYARBAKIR 1 ĠÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI DÖKÜMANI DĠYARBAKIR 2014 2 SUNUġ Devlet Konservatuvarı 3 Bölüm (Temel Bilimler, Ses Eğitimi ve Türk Halk Oyunları) ve 225 öğrencisi ile örgün öğretim programında

Detaylı

ĠÇĠNDEKĠLER I,II,III,IV,V 1.0 GĠRĠġ 1 2.0 Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ SORUMLULUKLARI 1 2.1 PERSONEL SEÇĠMĠ VE ĠġE GĠRĠġ ĠġLEMLERĠ 1-2 2.2. GENEL SORUMLULUKLAR 2 2.2.1 ġantġye ÇEVRE MÜDÜRÜ 2-3 2.2.2 MÜHENDĠS

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU İzmir İli Güney Bölgesi Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği ORYANTASYON REHBERİ 1 İçindekiler 1. GİRİŞ... 4 2. VİZYONUMUZ... 4 3. MİSYONUMUZ...

Detaylı

AFETLERE İLİŞKİN ACİL YARDIM TEŞKİLATI VE PLANLAMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

AFETLERE İLİŞKİN ACİL YARDIM TEŞKİLATI VE PLANLAMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK AFETLERE İLİŞKİN ACİL YARDIM TEŞKİLATI VE PLANLAMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK Bakanlar Kurulu Karar Tarihi - No: 01/04/1988-88/12777 Dayandığı Kanun Tarihi - No: 15/05/1959-7269 Yayımlandığı Resmi Gazete

Detaylı

MENGÜCEK GAZİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ ACİL DURUM VE AFET PLANI

MENGÜCEK GAZİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ ACİL DURUM VE AFET PLANI MENGÜCEK GAZİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ ACİL DURUM VE AFET PLANI AMAÇ: Bu planın amacı; bir afet sonrasında, hastaneye gönderilen hasta ve yaralıların teşhis ve tedavisinde başarılı ve organize olmak,

Detaylı

AFET VE ACĠL DURUM YÖNETĠMĠ BAġKANLIĞININ TEġKĠLAT VE GÖREVLERĠ HAKKINDA KANUN

AFET VE ACĠL DURUM YÖNETĠMĠ BAġKANLIĞININ TEġKĠLAT VE GÖREVLERĠ HAKKINDA KANUN 10449 AFET VE ACĠL DURUM YÖNETĠMĠ BAġKANLIĞININ TEġKĠLAT VE GÖREVLERĠ HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 5902 Kabul Tarihi : 29/5/2009 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 17/6/2009 Sayı : 27261 Yayımlandığı Düstur

Detaylı

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ ACİL DURUM PLANI

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ ACİL DURUM PLANI SELÇUK ÜNİVERSİTESİ GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ ACİL DURUM PLANI REV / OO ĠĢyeriĠncelemesi Tarihi :30.12.2013 Geçerlilik Tarihi :30.12.2019 Acil Durumda Ġlk Aranacaklar: Fahrettin ERDOĞAN : ( 0 332 ) 223

Detaylı

ACİL DURUM PLANI KISIM II KAPSAM KISIM III SORUMLULUK VE İŞ BÖLÜMÜ

ACİL DURUM PLANI KISIM II KAPSAM KISIM III SORUMLULUK VE İŞ BÖLÜMÜ SAYFA NO 1/28 ACİL DURUM PLANI KISIM I AMAÇ TOTM hastanesinde oluşabilecek her türlü olağanüstü durumlarda personelin, hastaların ve hasta yakınlarının yaralanıp zarar görmesini, hizmetlerin kısmen veya

Detaylı

ġirnak ÜNĠVERSĠTESĠ BĠLGĠ ĠġLEM DAĠRE BAġKANLIĞI

ġirnak ÜNĠVERSĠTESĠ BĠLGĠ ĠġLEM DAĠRE BAġKANLIĞI ġirnak ÜNĠVERSĠTESĠ BĠLGĠ ĠġLEM DAĠRE BAġKANLIĞI 2013 YILI ĠDARĠ FAALĠYET RAPORU MART 2014 - ġirnak ĠÇĠNDEKĠLER YÖNETĠCĠ SUNUġU...3 I. GENEL BĠLGĠLER...4 A. Misyon ve Vizyon...4 B. Mevzuat...4 C. Yetki,

Detaylı

Sağlık Bakanlığı Acil Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü. İL SAĞLIK AFET ve ACİL DURUM PLANI (İL-SAP) HAZIRLAMA KILAVUZU TASLAK

Sağlık Bakanlığı Acil Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü. İL SAĞLIK AFET ve ACİL DURUM PLANI (İL-SAP) HAZIRLAMA KILAVUZU TASLAK Sağlık Bakanlığı Acil Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü İL SAĞLIK AFET ve ACİL DURUM PLANI (İL-SAP) HAZIRLAMA KILAVUZU TASLAK 2 BASKI Anıl Matbaacılık Özveren Sokak No:13/A Demirtepe Kızılay / ANKARA Tel:

Detaylı

ACĠL SERVĠS ÇALIġMA PROSEDÜRÜ

ACĠL SERVĠS ÇALIġMA PROSEDÜRÜ Doküman Kodu: ACL.PR.01 Yayın Tarihi:ġubat 2009 Revizyon Tarihi:Ocak 2013 Revizyon No:02 Sayfa No:1/7 1.Amaç:Tarsus Devlet Hastanesi Ana ve Ek Hizmet Binası Acil Servis olarak,acil Servis e baģvuran hastaların

Detaylı

T.C. MEHMET AKĠF ERSOY ÜNĠVERSĠTESĠ KRĠZ MERKEZĠ YÖNERGESĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Genel Esaslar

T.C. MEHMET AKĠF ERSOY ÜNĠVERSĠTESĠ KRĠZ MERKEZĠ YÖNERGESĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Genel Esaslar T.C. MEHMET AKĠF ERSOY ÜNĠVERSĠTESĠ KRĠZ MERKEZĠ YÖNERGESĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Genel Esaslar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönerge nin amacı; kriz durumlarında faaliyet gösterecek olan Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi

Detaylı

KOCAELİ DERİNCE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ, HASTANE AFET VE ACİL YARDIM PLANI

KOCAELİ DERİNCE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ, HASTANE AFET VE ACİL YARDIM PLANI KOCAELİ DERİNCE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ, HASTANE AFET VE ACİL YARDIM PLANI Aysun YURDAKUL Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Acil Yardım ve Afet Yönetimi Bölümü, Burdur, ayurdakul@mehmetakif.edu.tr ÖZET

Detaylı

Ambulanslar Ve Acil Sağlık Araçları Ġle Ambulans Hizmetleri Yönetmeliği

Ambulanslar Ve Acil Sağlık Araçları Ġle Ambulans Hizmetleri Yönetmeliği Sağlık Bakanlığından: 7 Aralık 2006 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 26369 Ambulanslar Ve Acil Sağlık Araçları Ġle Ambulans Hizmetleri Yönetmeliği BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE

Detaylı

ĠÇĠNDEKĠLER. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Genel Hükümler, Binaların Kullanımı ve Tehlike Sınıfları. ĠKĠNCĠ BÖLÜM Görevler, Yetkiler, Sorumluluklar ve Yasaklar

ĠÇĠNDEKĠLER. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Genel Hükümler, Binaların Kullanımı ve Tehlike Sınıfları. ĠKĠNCĠ BÖLÜM Görevler, Yetkiler, Sorumluluklar ve Yasaklar ĠÇĠNDEKĠLER Ġçindekiler DeğiĢiklik Çizelgesi Amaç Kapsam Dayanak Tanımlar BĠRĠNCĠ BÖLÜM Genel Hükümler, Binaların Kullanımı ve Tehlike Sınıfları ĠKĠNCĠ BÖLÜM Görevler, Yetkiler, Sorumluluklar ve Yasaklar

Detaylı

HİZMETE ÖZEL AFYONKARAHİSAR İL AFET VE ACİL DURUM YÖNETİM MERKEZİ YÖNERGESİ -2014- HİZMETE ÖZEL

HİZMETE ÖZEL AFYONKARAHİSAR İL AFET VE ACİL DURUM YÖNETİM MERKEZİ YÖNERGESİ -2014- HİZMETE ÖZEL HİZMETE ÖZEL AFYONKARAHİSAR İL AFET VE ACİL DURUM YÖNETİM MERKEZİ YÖNERGESİ -2014- HİZMETE ÖZEL İÇİNDEKİLER KONULAR : Başemir Onay Sayfası İçindekiler Dağıtım Çizelgesi Değişiklik Çizelgesi SAYFA NO: I

Detaylı

TIBBİ HİZMETLER SUNUM REHBERİ. Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu 2012

TIBBİ HİZMETLER SUNUM REHBERİ. Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu 2012 TIBBİ HİZMETLER SUNUM REHBERİ Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu 2012 1 İÇİNDEKİLER Tıbbi Hizmetlerin Genel Esasları... 1 Acil Servis Hizmet Sunum Süreci... 1 Poliklinik Hizmetleri Sunum Süreci... 2 Yataklı

Detaylı