TÜRKİYE KAMU HASTANELER KURUMU BURSA İLİ KAMU HASTANELER BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ ORHANELİ İLÇE DEVLET HASTANESİ AFET EYLEM PLANI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TÜRKİYE KAMU HASTANELER KURUMU BURSA İLİ KAMU HASTANELER BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ ORHANELİ İLÇE DEVLET HASTANESİ AFET EYLEM PLANI"

Transkript

1 TÜRKİYE KAMU HASTANELER KURUMU BURSA İLİ KAMU HASTANELER BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ ORHANELİ İLÇE DEVLET HASTANESİ AFET EYLEM PLANI 2013

2 AFETLER: 1. Ġç Afetler / Olağan Üstü Durumlar a. Patlama (Bomba, Kazan Dairesi v.s b. Yangın c. Tehlikeli Madde Sızıntısı d. Hastane Yüklenme e. Rehine/Engel f. Bebek/Çocuk Kaçırma g. Ġç Su Basması h. Isı, Havalandırma, Hava Kaybı i. Enerji Kesintisi j. Su Kesintisi k. ĠĢ Durdurma-Grev 2. DıĢ Afetler a) Doğal b) Teknolojik c) Ġnsan kaynaklı a) DOĞAL AFETLER TaĢ Küre Su Küre Hava Küre KarıĢık Deprem, Heyelan vs Sel, Su Baskını vs Fırtına vs Tsunami, Kuraklık b) TEKNOLOJĠK AFETLER Nükleer Santral Kazaları (Çernobil Faciası) Maden Kazaları KBRN Silahlarının Kendiliğinden Aktive Olması Endüstriyel Kazalar c)ġnsan KAYNAKLI AFETLER Terörist Saldırılar Çevre Kirliliği SavaĢ Ekolojik Dengenin DeğiĢtirilmesi Kötü Niyetler Kazalar Ekonomik Krizler Göçler KBRN Silahlarının Kullanılması - Saldırı Yangın DAĞITIM LĠSTESĠ SIRA NO DAĞITIM YAPILACAK BĠRĠM ADET 1 Ġl Sağlık Müdürlüğü Genel Sekreterlik 3 2 Hastane Afet Yöneticisi 1 3 Güvenlik Sorumlusu 1 4 Kurumlar Arası Koordinasyon Yetkilisi 1 5 Halkla ĠliĢkiler Yetkilisi 1 6 Tıbbi Teknik DanıĢma Kurulu 1 7 Operasyon ġefi 1 8 Planlama ġefi 1 9 Lojistik ġefi 1 10 Finans ġefi 1 11 Sivil Savunma Uzmanı / Amiri 1

3 ĠÇĠNDEKĠLER 1.1 Kurumun Adı 1.2 Adresi 1.3 ÇalıĢma Konusu 1.4 Sektörsel Konumu 1.5 ÇalıĢma Tarzı 1.6 Hastanenin Ġmkân ve Kabiliyetleri 1.7 Sağlık Hizmet Üniteleri: 1.8 Diğer Ġmkân ve Kabiliyetleri I.BÖLÜM GENEL DURUM 2.1 Amaç 2.2 Kapsam 2.3 Sorumluluk 2.4 Tanımlar 3.1 HAP Hazırlama Basmakları 3.2 HAP Hazırlama Komitesi 3.3 HAP Hazırlığı BileĢenleri 3.4 HAP Personel Kursları 3.5 Tatbikat 3.6 HAP Araçlar II. BÖLÜM GENEL ESASLAR III. BÖLÜM HASTANE AFET PLANI HAZIRLAMA IV. BÖLÜM AFET ORTAMI ÇALIġMA DÜZENĠNE GEÇĠġ Ġdari Yapılanma HAP Yönetim Ekibi Görev Dağılımı 4.2 HAP Yöneticisi 4.3 Kurumlar Arası Koordinasyon Sorumlusu 4.4 Halkla ĠliĢkiler Sorumlusu 4.5 Güvenlik Sorumlusu 4.6 Operasyon ġefi 4.7 Alan Sorumlusu 4.8 Tıbbi Bakım Sorumlusu 4.9 Tehlikeli Madde Sorumlusu 4.10 Planlama ġefi 4.11 Durum Değerlendirme Sorumlusu 4.12 Kaynak Yönetim Sorumlusu 4.13 Dökümantasyon Sorumlusu 4.14 ĠĢ Sürekliliği Sorumlusu 4.15 Olağan DıĢı Durum Sonlandırma Sorumlusu 4.16 Lojistik ġefi 4.17 Hastane Ġç Hizmet Sorumlusu 4.18 Destek Hizmet Sorumlusu 4.19 Alt Yapı Sorumlusu 4.20 Finans Sefi 4.21 Muhasebe Sorumlusu 4.22 Satın Alma Sorumlusu 4.23 Zaman Yönetim Sorumlusu 4.24 Tıbbi / Teknik DanıĢma Kurulu Biyolojik-Enfeksiyoz Hastalıklar 4.25 Tıbbi / Teknik DanıĢma Kurulu Hastane Yönetimi 4.26 Tıbbi / Teknik DanıĢma Kurulu Hukuk Bürosu 4.27 Tıbbi / Teknik DanıĢma Kurulu Kimyasal 4.28 Tıbbi / Teknik DanıĢma Kurulu Klinik Yönetim 4.29 Tıbbi / Teknik DanıĢma Kurulu Pediatrik Bakım 4.30 Tıbbi / Teknik DanıĢma Kurulu Radyolojik 4.31 Tıbbi / Teknik DanıĢma Kurulu Risk Yönetimi 4.32 Tıbbi / Teknik DanıĢma Kurulu Tıbbi Etik 4.33 Tıbbi / Teknik DanıĢma Kurulu Tıbbi Personel

4 I.BÖLÜM GENEL DURUM 1.1 Kurumun Adı: SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKĠYE KAMU HASTANELER KURUMU BURSA ĠLĠ KAMU HASTANELER BĠRLĠĞĠ GENEL SEKRETERLĠĞĠ ORHANELĠ ĠLÇE DEVLET HASTANESĠ 1. 2 Adresi: KarabekirpaĢa Mah. Linyit Sok. No:1 ORHANELĠ/BURSA ÇalıĢma Konusu: Ayaktan Muayene ve Yataklı Tedavi Hizmetleri Sektörsel Konumu: Kamu Kurumu ÇalıĢma Tarzı : 24 Saat kesintisiz Sağlık hizmeti sunumu Hastanenin Ġmkân ve Kabiliyetleri: Sağlık Hizmet Üniteleri: a. Poliklinikler: Tüm polikliniklerimiz hafta içi gündüz saat arası hizmet vermektedir. DAHĠLĠYE POLĠKLĠNĠĞĠ GENEL CERRAHĠ POLĠKLĠNĠĞĠ ZEMĠN KAT KADIN HASTALIKLARI POLĠKLĠNĠĞĠ ÇOCUK HASTALIKLARI POLĠKLĠNĠĞĠ DĠġ POLĠKLĠNĠĞĠ ANESTEZĠ POLĠKLĠNĠĞĠ b. Klinikler: 24 saat kesintisiz hizmet vermektedir. B BLOK GENEL CERRAHĠ-KADIN DOĞUM SERVĠSĠ- 17 YATAK DAHĠLĠYE SERVĠSĠ- 17 YATAK ÇOCUK SERVĠSĠ- 16 YATAK KATLAR 1.KAT 2.KAT 3.KAT c. Acil Servis Ünitesi: 24 saat kesintisiz hizmet vermektedir. 1- Fiziki Yapı ve Kullanım Alanı: - Betonarme Karkas yapıdan oluģan hastanemiz zemin katı C Blok ta 869 metrekare kullanım alanına sahiptir. 2- Personel - Doktor : 1 kiģi - HemĢire : 2 kiģi - Sağlık Memuru: 1 kiģi - Hizmetli : 1 kiģi - Temizlik Elemanı: 2 kiģi 3- Birimleri ve Donanımları:- 1 adet Muayene Alanı (Sarı alan) -Tam Donanımlı 4 yataklı - 1 adet Muayene Alanı (YeĢil alan)- Donanımsız 2 yataklı - 1 Resüsitasyon Alanı- (Kırmızı alan) -Tam Donanımlı 1 yataklı - 1 Gözlem Odası Tam Donanımlı 6 yataklı 4- Kapasitesi: 24 Saat hizmet vermektedir. Günlük ortalama hasta sayısı 100 kiģi civarındadır. Acil Serviste Afet Organizasyonu Planı Acil Servis Triaj ve Kimlik Tespit ÇalıĢmaları Triaj Hizmetleri: 1- Hastaneye Standart Triaj Etiketiyle getirilen hasta ya da yaralıların kayıtları tutulup, ön tıbbi kontrolü müteakip, kartlarında belirtilen alanlara sevk edilir. 2-Triaj etiketi olmadan gelen yaralı ve hastalarında kayıtları eksiksiz olarak tutulup, durumuna göre etiketlenmeleri ( YEġĠL, SARI, KIRMIZI, SĠYAH ) yapılır. Ġlgili alanlara sevk edilir. 3- Yeteri kadar Standart Triaj Etiketi Ġl Sağlık Müdürlüğünden temin edilir.

5 YEġĠL ETĠKET : Genel durumu iyi, hiçbir vital bozukluğu olmayan ve ayaktan tedavi edilebilecek hastalara uygulanır. SARI ETĠKET : Vital bulguları stabil, acil yaģam tehdidi altında olmayan ve bekleyebilecek hastalara uygulanır KIRMIZI ETEKET: Acil olarak operasyona ya da yoğun bakıma alınarak yaģamı kurtarılacak hastalar bu guruba dahil edilir ve derhal kırmızı alana gönderilir. Afet anında acil serviste resüstasyon yapılmaz. SĠYAH ETEKET: ÖlmüĢ olanlar bu gruba girer. En kısa sürede morga gönderilir. Yeteri kadar sedye bulundurulur. Triaj Kartı (Standart seri no lu kartlar gerektiğinde Sağlık Müdürlüğünden temin edilir, NOT: Hastanemizde Afet Triaj uygulamalarının Acil Servis önünde ve yanında yer alan otoparklarda yapılması uygun bulunmuģtur. Binada yapısal anlamda büyük hasarların oluģması durumunda ise caddenin karģı tarafında yer alan Orman Müdürlüğüne ait park ve otoparklarda yapılması uygun görülmüģtür d.tetkik ve Tespit Üniteleri (Tetkik, Görüntüleme, Çekim, Ölçüm ve Benzeri Üniteler ) LABORATUAR ÜNĠTELERĠ: SIRA NO ADI DONANIMI 1 Hematoloji Tam Donanımlı Değil 2 Biyokimya Tam Donanımlı Değil 3 Eliza Kart test öntemi ile bakılmaktadır GÖRÜNTÜLEME, ÇEKĠM, ÖLÇÜM ÜNĠTELERĠ: SIRA NO ÜNĠTENĠ ADI DONANIMI 1 Röntgen Düz grafiler çekilmektedir. e.eczane Hizmetleri: Hafta içi 08:00-17:00 arası hizmet vermektedir. f.transfüzyon Merkezi: Hafta içi 1 doktor,1 hemģire, 1 lab. Teknisyeni ile 08:00-17:00 arası hizmet vermekte ve hafta sonu 1 lab. Teknisyeni ile hizmet vermektedir. g.ameliyathaneler: Kendine ait binasında ve acil üstü katında 2 Ameliyat masasıyla hizmet vermektedir Diğer Ġmkân ve Kabiliyetleri: a. Personel Dağılım Pozisyonu: Sicilden alınan personel dağılımı PERSONEL DAĞILIM CETVELĠ Ünvanlar Kadın Erkek Toplam Uzman Doktorlar Pretisyen Doktorlar Eczacı-DiĢ Hekimi 1 1 HemĢireler Ebeler 7 7 Sağlık Teknisyenleri 7 7 Sağlık Memurları Hizmetliler ġoförler 2 2 Teknik Personeller b. Mevcut (Merkez Binaların Fiili) Yatak Sayısı: 50 yatakla hizmet vermektedir. Ġstatistik birimi verileri c. Afet Durumunda Ek Yatak Sayısı: 100 d. HaberleĢme ve ĠletiĢim Ġmkânları: Telefonlar : Faks : Web sitesi :

6 SAĞLIK BAKANLIĞI: Acil ve Afetlerde Sağlık Hizmetleri Daire BaĢkanlığı: KRĠZ MASASI (faks) / (tel) BURSA AFET YÖNETĠM MERKEZĠ: /01/ 02/ (faks) (uydu) (uydu) BURSA SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ: (faks) (UYDU ) ( UMKE UYDU) BURSA ACĠL SAĞLIK HĠZMETLERĠ ġube MÜDÜRLÜĞÜ: (UYDU) (Faks) BURSA 112 KOMUTA MERKEZ ( 112 Komuta Merkez) ( 112 Komuta Merkez Faks) (UYDU) BURSA SĠVĠL SAVUNMA ĠL MÜDÜRLÜĞÜ: BURSA SĠVĠL SAVUNMA ARAMA KURTARMA BĠRLĠK MÜDÜRLÜĞÜ: Faks Zehir DanıĢma: 114 Yangın Ġhbar: 110 Polis Ġmdat: 155 Jandarma: 156 Elektrik arıza: 186 Gaz Arıza: 187 Telefon Arıza: 121 Alo TAEK ( Türkiye Atom Enerji Kurumu): 172 e. Aydınlanma ve Araç Durumu Ġmkânları: Kent ġebekesi ile sürekli aydınlatma sağlanmaktadır. 660 KW lık 2 adet sabit jeneratörümüz iki adet 800lt lik tankı ile ve 900 lt lik yedek tankı ile devrededir. Ayrıca 80 Kw lık bilgisayarları besleyen UPS ve 6 adet 10 Kw lık ameliyathaneyi besleyen Ups sistemimiz mevcuttur. Yakıt tüketimi 38lt/saattir. f. Cihaz ve Malzeme Durumu: Kurumumuz verilen hizmetlere iliģkin yeterli teknik ve donanıma sahiptir. g. Afet Deposu Yeri ve Stok Malzeme Durumu: - Hastanenin Malzeme Deposu Hastanenin malzeme deposu hastane binası içinde, eczane ve ayniyat deposu olup, teknolojik geliģmeler sonucu malzeme ve cihazlarda yaģanan sık değiģiklik, miatlı malzeme ve finansal zorluklar nedeniyle stoklama yapılamadığı için depomuzda yedek cihaz bulundurma yolu kullanılamamaktadır. Ancak miatlı olmayan ve standart

7 malzemeler stoklanmıģ olup, belirli periyotlarla ihtiyaç hallerinde satın alınarak bulundurulmaktadır. Ġlaç deopları ise hastane içinde olup yeterli ilaç ve kullanım malzemeleri stok gün sayısını aģmayacak Ģekilde sürekli hazır bulundurulmaktadır. d. Hastane Krokisi:

8 e.bina Fiziki Durumu ve Afette Kullanılacak Seyyar Poliklinik Planları: BLOK YAPILIŞ YILI OTURUM ALANI m2 KAPALI ALAN m2 BU BLOKTA VERİLEN HİZMETLER VE YATAK SAYILARI A BLOK , 46 m2 3084,92 m2 POLİKLİNİK B BLOK m2 6858,4 m2 ZEMİN KAT:RÖNTGEN, LABORATUAR 1.KAT: GENEL CERRAHİ-KADIN DOĞUM SERVİSİ-17 YATAK 2.KAT:DAHİLİYE SERVİSİ -17 YATAK 3. KAT:ÇOCUK SERVİSİ- 16 YATAK 4.KAT: TERAS C BLOK m m2 ZEMİN KAT: ACİL SERVİS - 6 YATAKLI MÜSAADE ODASI-4 YATAKLI GÖZLEM ODASI 1.KAT:AMELİYATHANE-DOĞUMHANE- STERİLİZASYON ÜNİTESİ D BLOK ,03 m2 542,03 m2 DEPOLAR, JENERATÖR, MEDİKAL GAZ SİSTEMİ,SU DEPOSU,POMPA ODASI TOPLAM 5169,46 m m2 Hastane karģısında bulunan Orman Müdürlüğüne ait bahçe poliklinik alanı olarak kullanılabilecektir. f.helikopter ĠniĢ Alanı ve UlaĢım Yolları: Hastanenin doğu cephesinde hastane binasına 450 metre mesafede olan hava ambulansı pisti (helikopter) mevcuttur.

9

10

11 g. HAP Görevlileri Adres Listesi: ĠletiĢim Rehberi, ĠletiĢim Zinciri: Yazımız ekinde yer almaktadır. ORHANELĠ ĠLÇE DEVLET HASTANESĠ HASTANESĠ YÖNETĠCĠLĠĞĠ HAP ORGANĠZASYONU SORUMLULARI SIRA ADI/SOYADI-ÜNVANI HAP ORGANĠZASYONUNDAKĠ GÖREVĠ TELEFON NO 1 UZ.DR.ASĠYE DEMĠREL HAP YÖNETĠCĠSĠ,KRĠZ BÜROSU VE (HASTANE YÖNETĠCĠSĠ/BAġHEKĠM) KURUMLAR ARASI KOORDĠNASYON SORUMLUSU 2 UZ.DR.MUHĠTTĠN BODUR (BAġHEKĠM YARDIMCISI) OPERASYON ġefġ, HAP TIBBĠ/TEKNĠK DANIġMA KURULU SOR.,RÖNTGEN- LABORATUAR SORUMLUSU, POLĠKLĠNĠK SORUMLUSU OĞUZ ARSĠL (ĠDARĠ VE MALĠ HĠZMETLERĠ MÜDÜRÜ) 4 SUNAY ATAġ(SAĞLIK HĠZMETLERĠ MÜDÜRÜ) 5 FATĠH ESEN (MÜDÜR YARDIMCISI) 6 YÜKSEL TURHAN (MÜDÜR YARDIMCISI) HALKLA ĠLĠġKĠLER YETKĠLĠSĠ, ALT YAPI SORUMLUSU,ZAMAN YÖNETĠM SORUMLUSU PLANLAMA ġefġ.tibbġ BAKIM SORUMLUSU,TEHLĠKELĠ MADDE SORUMLUSU, KAYNAK YÖNETĠMĠ SORUMLUSU FĠNANS ġefġ, TEDARĠK VE SATIN ALMA SORUMLUSU,GÜVENLĠK SORUMLUSU LOJĠSTĠK ġefġ, DURUM DEĞERLENDĠRME SORUMLUSU UZ.DR. REMZĠ KIZILTAN ĠÇ HZMET SORUMLUSU UZ.DR.MUSTAFA UÇAR KLĠNĠK SORUMUSU UZ.DR.AHMET TANRIKULU ACĠL SERVĠS SORUMLUSU,OLAĞAN DIġI DURUM SONLANDIRMA SORUMLUSU 10 DR.NERYAN ÖZGÜL OLAY YERĠ MÜDAHALE EKĠP SORUMLUSU 11 DR.MANSUR BEĞENEN OLAY YERĠ MÜDAHALE EKĠP SORUMLUSU MEHTAP YETĠK (HEMġĠRE) 13 ELĠF TOPTAġ (KALĠTE YÖNETĠM DĠREKTÖRÜ) 14 ZEKĠ KOZAN (SAĞLIK MEMURU) 15 HÜSEYĠN SEYMEN (SĠVĠL SAVUNMA AMĠRĠ) 16 AYSEL BAġAY (PERSONEL ġefġ) 17 MEHMET UÇAR (TIBBĠ SEKRETER) 18 VEYSEL KAYIġ (ELEKTRĠK TEKNĠSYENĠ) Ġġ SÜREKLĠLĠĞĠ SORUMLUSU DESTEK HĠZMETLER SORUMLUSU ECZANE SORUMLUSU SĠVĠL SAVUNMA AMĠRĠ, MUHASEBE SORUMLUSU, ALAN SORUMLUSU ĠNSAN KAYNAKLARI SORUMLUSU DÖKÜMANTASYON SORUMLUSU TEKNĠK HĠZMETLER SORUMLUSU

12 19 ĠRFAN TATLI (ġoför) 20 ALĠ SAYAR (HĠZMETLĠ) 21 ERSEL AYLANÇ (HĠZMETLĠ) 22 BURHAN GÖLEÇ (HĠZMETLĠ) 23 ÖZCAN ÇETĠN (HĠZMETLĠ) ULAġIM SORUMLUSU ALARM GÖREVLĠSĠ ALARM GÖREVLĠSĠ ALARM GÖREVLĠSĠ ALARM GÖREVLĠSĠ ı.. Protokol ( Diğer Kurumlar Ġle ): Bursa Uludağ Üniversitesi Orhaneli Meslek Yüksekokulu ve Milli Eğitim Bakanlığı Orhaneli Ġmam Hatip Lisesi arasında mevcut protokol yer almaktadır.

13 ORHANELİ İLÇE DEVLET HASTANESİ OLAĞANÜSTÜ HALLERDE UYGULANACAK BİNA TAHLİYE PLANI 2013

14 DAĞITIM LİSTESİ SIRA NO DAĞITILACAK BĠRĠM ADET 1 BAġHEKĠM 1 2 BAġHEKĠM YARDIMCISI 1 3 ĠDARĠ VE MALĠ HĠZMETLER 1 MÜDÜRÜ 4 SAĞLIK HĠZMETLERĠ MÜDÜRÜ 1 5 MÜDÜR YARDIMCILARI 2 6 GÖZETMEN HEMġĠRELER 5 7 SĠVĠL SAVUNMA AMĠRĠ 1 8 TEKNĠSYEN 1

15 T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKĠYE KAMU HASTANELERĠ KURUMU Bursa Ġli Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği Orhaneli Ġlçe Devlet Hastanesi ORHANELĠ ĠLÇE DEVLET HASTANESĠ OLAĞANÜSTÜ HALLERDE UYGULANACAK BĠNA TAHLĠYE PLANI 2013 Tahliye : Ġç veya dıģ etkiler nedeniyle hasta, personel ve hasta yakınları için güven vermeyen hastanelerin bir bölüm veya tamamının boģaltılarak insanların daha güvenli bölgelere nakledilmesidir. AMAÇ Hastaları korumak, hasta bakımını sürdürmek ve çalıģanların güvenliğini sağlamak. Can ve mal kaybını önlemek veya en aza indirgemek. Tahliye Planının Özellikleri : Uygulanabilir olmalı! Hızlı ve güvenli uygulanabilmeli! Kurumda hizmet verilen yerin özelliklerine uygun olarak hazırlanmalı! Hastanenin fiziki yapısı göz önüne alınmalıdır. Planın uygulanması Hazırlanan tahliye planı her odaya asılarak tüm çalıģanların,hasta ve refakatçilerin bilgilendirilmesi. Tüm personele afet anında nasıl tahliye edileceği anlatılarak tahliye planları hakkında bilgi verilmesi. Afet anında nasıl hareket edileceği hakkında zaman zaman tahliye tatbikatlarının yapılması. Kağıt üzerinde hazırlanan planın uygulanabilirliğinin sağlanması. Hastanemizde uygulanabilirliği düģünülen tahliye çeģitleri: Ġnternal Tahliye:

16 Hastalar hastane içinde güvenli baģka bölümlere transfer edilir, Eksternal Tahliye Hastalar hastane dıģında güvenli bir yere transfer edilir, Hastane tahliyesinde kritik sorunlar Tehlikenin doğası(deprem,yangın v.b.) Hastaların riski Personelin riski Ziyaretçilerin riski Devam eden akut bakımın için gereken ihtiyaçlar Tahliyenin yöntemi Gereken malzemeler Tahliye Yollarında karģılaģacağımız problemler Yürüme mesafesi Yolların karmaģıklığı, yanlıģ yola sapma olasılığı Tahliye yollarının özellikleri (merdivenler,karanlık,yetersiz ıģık vb.) Fiziksel koģullar (deprem sonrası hasar,yangın vb.) Psikolojik durum (panik) Bekleme (Stand-by) Bilgilendirmeyi bekleyin

17 Görev yerinizi terk etmeyin ve hastaların odalarında beklemelerini sağlayın Tuhaf yada tehlikeli bir durum fark ederseniz ilgili amirinizi bilgilendirin Hastaları geliģmelerle ilgili bilgilendirin, çok fazla bilgi vermekten kaçının ancak inandırıcı olun Personeli görevlendirerek ve tahliye triajı yaparak tahliyeye hazır olun Kontrol edilemez panik geliģirse tahliye tercih edilmese de kaçınılmazdır! Tahliye Triaj Kategorileri E 0 Tahliye için personel gerekmez (yardımsız kendisi yürüyebiliyor) E 1 Tahliye için 1 personel yeterli (1 kiģinin yardımıyla yürüyebiliyor) E 2 Tahliye için 2 personel gerekli (yürüyemiyor,obez veya kompleks transport değil) E 3 Tahliye için 3 yada daha fazla personel gerekli (obez veya kompleks transport) Acil Tahliye Yürüyebilen hastalar (E0): sıra halinde bir öncü ve bir artçı personelle acilen dıģarı çıkarılırlar Yürüyemeyen hastalar: tehlikeye en yakın olanlar en önce tahliye edilirler Tehlike lokalize edilemiyorsa en uygun personel/hasta oranına göre tahliye tercih edilir Bu E3 hastalar EN SON tahliye edilmeli anlamını taģır Önemli iki kriter: Mümkün olduğunca çok hasta kurtarmak ve personelin yaralanma riskini mümkün olduğunca en aza indirmek (iģ güvenliği) Ġnsan Kaynağı Tahliye sürecinde çok sayıda personele gereksinim vardır (birimlerde bulunandan çok daha fazla) Tahliyede diğer bölümlerden personel desteği alınabilir Hastanede tahliye ekipleri oluģturulabilir Uygun taģıma teknikleri kullanılmalıdır Diğer kurumlardan destek alınabilir (ön anlaģma) KolaylaĢtırıcı ekipman kullanılabilir KolaylaĢtırıcı Ekipman Sürükleme Brandası Portatif Sedye

18 - Hastanenin Tahliyesi - Hastanenin herhangi bir iç veya dıģ acil durum karģısında, tahliye edilip edilmeyeceği kararını veren, ayrıca tahliye edilecekse tam veya kısmi tahliye, dikey veya yatay tahliye kararını veren kiģi HAP BaĢkanıdır. Hastanenin hangi bölümlerinin tahliye edileceğine karar verecek olan kiģi Lojistik/Planlama ġefidir. Hastanenin zarar görmesi durumunda arama ve kurtarma çalıģmalarına yürütmekle görevli kiģi veya kiģiler Güvenlik ġefi ve/veya Lojistik/Planlama ġefidir. Hastanenin dıģ tahliyesi için uygun yerleri belirleyecek kiģi HAP BaĢkanıdır. Hastanenin içerisinde servis tahliye kararını veren kiģi Operasyon ġefidir. Operasyon ġefinin talimatları üzerine hastaneyi tahliye amacıyla, uygun görülen hastalar taburcu edilecektir. Tahliye edilecek olan hastaların gidecekleri yerler (askeri hastane, özel klinikler, çadır hastaneleri, portatif askeri hastaneler, okullar, spor salonları, camiler ve benzeri) belirlenmelidir. Binada yangın çıkarsa merdivenlerin kullanılabileceğine ve asansörlerin güvenliğine karar verecek kiģi Lojistik/Planlama ġefidir. Hastanenin tahliyesinde gerekli transport yollarının sağlanmasında sorumlu kiģi Lojistik/Planlama ġefidir. Tahliye iģinin koordinasyonundan ve organizasyonundan sorumlu kiģi HAP BaĢkanıdır. Hangi hastaların nereye tahliye edildiği ile ilgili dökümantasyonu ve iģaretlemeyi yapan kiģi Lojistik/Planlama ġefidir. Hastanenin normal çalıģmasına dönmesinden önceki mevcut kapasitesi ve güvenliğini değerlendirecek kiģi Lojistik/Planlama ġefidir. Hastanenin tahliyesi süresince alınan tüm kararların, yapılan eylemlerin kaydedilmesinden ve tahliye sonrasında ise bir sonuç raporunun hazırlanmasından sorumlu kiģi Lojistik/Planlama ġefidir. Mevcut durum ve hastalar hakkında bilgi vermek için düzenli olarak basın toplantıları yapmaktan sorumlu kiģi Halkla ĠliĢkiler Sorumlusudur. Hastaların tahliye/transfer veya erken taburculukları konusunda hasta ailelerine bilgi verilmesinden sorumlu kiģi Halkla ĠliĢkiler Sorumlusudur. Hastanenin durumu ve tahliyesinde hakkında gerekli resmi ve sivil kurumlara düzenli olarak bilgi verecek kiģi Kurumlararası Koordinasyon Sorumlusudur. Hastanenin tahliyesi süresince yapılan harcamaların ve olası zararların mali kayıtlarını takip eden kiģi Finans Sorumlusudur. Hastanenin tahliyesinden sonraki güvenliğinden sorumlu kiģi Güvenlik ġefidir. Hastane tahliye edilene ve güvenliği sağlanana kadar hastanede kalacak kiģi Güvenlik ġefidir. Bomba tehdidine karģı hastanenin tahliyesine karar vermek sorumluluğu Güvenlik ġefindedir. Bomba arama çalıģmalarını yürütmekten sorumlu kiģi Güvenlik ġefidir. Bomba tehdidi durumunda tahliye emrini vermekle sorumlu kiģi HAP BaĢkanıdır. Hastanenin kısmi olarak etkilendiği durumlarda, sadece etkilenen bölümün tahliyesi yeterli olabilir. Bu prosedür aģağıdaki gibi sınıflandırılabilir. 1. Dikey (Vertikal) Tahliye: Bir alt kattan, bir veya daha fazla üst kata taģınma giriģimidir. Bu uygulama aģırı yağıģa bağlı su baskınlarında veya sel basması halinde gerçekleģir. Hastanemizin yataklı kısmı B ve C Blokta olması nedeni ile tahliye esnasında her klinik kendi bir üzerindeki veya altındaki klinik ile yer değiģtirir. Tahliye esnasında kurtarma ekibine gidilen kliniğin hemģiresi yardımcı olur. Görevliler zemin kat klinikler giriģine barikat kurarak bu bölüme görevlilerden baģkasının girmesine engel olurlar. Kliniklerde yatan hastalardan yürüyebilenler yaya olarak merdivenlerden sağlam olan ilk üst kata, yürüyemeyenler ise asansörler çalıģır durumdaysa asansörle, çalıģır durumda değilse merdivenlerden personel yardımıyla sağlam olan ilk üst kata çıkacaklardır. Tahliye iģlemi tamamlandıktan sonra Hastane Teknisyeni ve Alt yapı Sorumlusu binanın kontrolünü yapacaktır. 2. Yatay (Horizontal) Tahliye: Hastanenin bir bölümünde etki göstermiģ ve ilerlemesi durdurulmuģ yangın, yıkılma, patlama ve benzeri durumlarda yapılır. Bu durumlarda hastanenin taģıyıcı sisteminde hasar meydana gelmiģ olabileceğinden dikey tahliyenin yeri yoktur. Yatay tahliye yıkılma veya yangın gibi durumlarda bir kattan veya birkaç kattan aynı zamanda gerçekleģtirilebilir. Tahliye sırasında A Blokt B Blok ile, B Bloktaki klinikler A Blok ile karģılıklı tahliye edilebilir. Yatay tahliye yoğun bakımlar dıģında tüm klinikler için geçerlidir. Yoğun bakımı etkileyen olaylarda, normal servise devredilen hastalar diğer hastalar gibi muamele görecektir. Asansörlerin kullanımı tehlikeli veya asansör

19 kullanılamaz olduğu durumlarda hastalar personelin yardımıyla taģınır. Bu uygulamalardan sorumlu olan kiģi Lojistik ġefidir. Bu durumda da Hastanenin giriģ ve çıkıģı kontrol altında tutulmalıdır. Güvenlik ve lojistik birimlerince tüm odalar ve asansörler kontrol edilmelidir. Ayrıca gidilen yan servisin de güvenliği gözden geçirilmelidir. Tahliye iģlemi tamamlandıktan sonra Hastane Teknisyeni ve Alt yapı Sorumlusu tarafından binanın kontrolü yapılır. Hastanenin herhangi bir bölümünde olaydan sonra tekrar hizmete açılabilmesi için mühendislik ekibinden onay alınması gereklidir. Bu uygulama Lojistik ġefinin sorumluluğundadır. Özürlü ve yatan hastaların tahliyesini sağlayacak araç ve gereçler kliniklerde bulundurulmaktadır. Bu araç ve gereçlerin sorumlusu kliniklerdeki gözetmen hemģirelerdir. Kurumda yatan hastaların tahliyesi afet durumlarında aģağıdaki tahliye triaj kategorilerine göre yapılmalıdır

20 KULLANILACAK TAHLĠYE KANALLARI: 1-Bodrum Kattaki Ġdari birim(baģhekimlik,idari mali hizmetler müdürleri ve yardımcıları,sağlık Hizmetleri Müdürü, mutemetlik,döner seraye,taģınır kayır kontrol yetkilileri,kalite birimi,personel Ģef)orta bölümdeki ana çıkıstan hastane bahçesine çıkılır. Onun dıģında B blok idari kısımda sağ ve solda olmak üzere geniģ yangın merdivenleri ile bina dıģına çıkılır.4. Kattan bodrum kata kadar olan bu tahliye merdivenleri çıkıģ kapısı ile bahçeye bağlantılıdır. Eczane birimi hemen karģısındaki acil çıkıģ kapısı ile bahçeye çıkabilmektedir. 2-Bodrumdaki,,kazan dairesinin ve morgun bir adet çıkıģ kapısı ile bahçeye ulaģmaktadır. Bodrum kattaki bulunan ÇamaĢırhane direk yangın merdiveni ile yan yanadır,hastane bahçesine buradan çıkıģ yapılır. Hastanenin depolarının jenaratör, medikal gaz odasının her birinin hastane bahçesine çıkıģ kapısı bulunmaktadır.yemekhanenin bahçeye açılan direk kapısı bulunmaktadır. 3-Hizmet binasının orta noktasından katlara geniģ ulaģım merdiveni uzanmakta yine bu binanın zemin katındaki koridordan çıkıģ kapısı ile bahçeye ulaģılmaktadır. Zemin Katta bulunan Acil Servis 2 adet yangın merdiveni ile bahçeye açılır. Acil servisin direk bahçeye açılan 2 ana kapısı bulunmaktadır.1. katta bulunan Ameliyathane ve Doğumhane, Ameliyathane içinde UPS odası yanında bulunan yangın merdiveninden hastane bahçesine açılır. 4- B Blokta 4. Kattan bodrum kata kadar bloğun tam sağ ve sol tarafında 2 adet yangın merdiveni bulunmaktadır ve bu merdivenler hastanenin bahçesine açılır. TAHLĠYEDE UYULACAK KURALLAR: 1-Yangın,deprem,sabotaj, ve benzeri risklerde;baģtabipliğin talimatı doğrultusunda,hastane hizmet binasının tümü yada ihtiyaç duyulan bölümündeki görevli personel ve hastalarla diğer Ģahıslar, bu Talimatın II.Bölümünde belirtilen tahliye kanalları ve giriģ-çıkıģ kapılar kullanılarak birinci Öncelikle tahliye edilecektir. 2-Ġkinci Öncelikle de kurtarılması gereken tıbbi cihazlarla diğer araç,gereç,malzeme ve dokümanlar kendi içindeki öncelik sıralarına uygun olarak,aynı tahliye kanalları kullanılarak kurtarılacaktır. 3-Tahliye sırasında hizmet binasının B bloğundaki Acil tahliye merdiveni ağır hastaların tahliyesi ve malzeme kurtarma kanalı olarak devreye sokulacaktır. 4-Asansörler çalıģır vaziyette olsa bile tahliye için kullanılmayacak, çok zorunlu olması halinde kontrollü olarak sadece çok ağır hastalar için geçici olarak kullanılacaktır. 5-Tahliye edilecek personel, hasta ve diğer Ģahısların tahliyesi ile kurtarılan materyaller BaĢtabipliğin talimatı doğrultusunda. Hastane bahçesinin güvenli açık alanlarına yerleģtirilecek ve bu yerlerin korunması ile güvenlikleri Hastane Sivil Savunma TeĢkilatı, Emniyet ve Kılavuz Servisi Yükümlüleri koordinesinde özel güvenlik personelince sağlanacaktır. 6-Bağlı sayfada unvanları belirtilen tahliye sorumluları, yukarıda açıklanan kurallar çerçevesinde kendi sorumluluğunda bulunan yerlerin tahliyesinde.hastanenin Sivil Savunma TeĢkilatı Kurtarma Servisi Yükümlüleri baģta olmak üzere Özel Güvenlik dahil diğer personelden de yararlanarak tahliye koordinasyonunu bizzat sağlayacaklar,farklı uygulama gerektiren durumlar için Hastane BaĢtabibinden alacakları talimata göre hareket edeceklerdir. TAHLĠYE SORUMLULARI 1-ĠDARĠ BĠRĠMLER TAHLĠYE SORUMLULARI: OĞUZ ARSĠL: Ġdari ve Mali Hizmetler Müdürü A-Ġdari Bürolar: -ÇalıĢma saatlerinde : Bu büroların bulunduğu alandaki en kıdemli Müdür Yardımcıları. -Gece ve Tatil Günlerinde:Nöbetçi Ġdareci,Nöbetçi Memur B-Depolar: -ÇalıĢma saatlerinde:depo sorumluları (AHMET ÇETĠNKAYA-TaĢınır Kayıt ve Kontrol Yetkilisi) -Gece ve Tatil Günlerinde:Nöbetçi Ġdareci,Nöbetçi Memur C-ÇamaĢırhane: -ÇalıĢma saatlerinde:çamaģırhane Sorumlusu (SUNAY ATAġ-Sağlık Hizmetleri Müdürü) -Gece ve Tatil Günlerinde:Nöbetçi Ġdareci, Nöbetçi Memur 2-TEKNĠK BĠRĠMLER SORUMLULARI: (Atölyeler,Kalorifer Dairesi,Jeneratör Medikal Gaz Ünitesi) -ÇalıĢma saatlerinde:teknik Birim Sorumluları (ġahabettġn KAYIġOĞLU-ElektrikTeknisyeni) -Gece ve Tatil Günlerinde:Nöbetçi Ġdareci,Nöbetçi Memur

21 3-TANI,TETKĠK VE TEDAVĠ BĠRĠMLERĠ SORUMLULAR: (Poliklinik, Acil,Tetkik Üniteleri,Ameliyathaneler,Kan Merkezleri -ÇalıĢma saatlerinde:birimin Sorumluları( Uz.Dr. Muhittin BODUR- BaĢhekim Yardımcısı)Her Kliniğin Sorumlu HemĢiresi -Gece ve Tatil Günlerinde:Nöbetçi Ġdareci,Nöbetçi Memur ve Nöbetçi Servis hemģireler. 4- KLĠNĠKLER TAHLĠYE SORUMLULARI 1.KAT: GENEL CERRAHĠ VE KADIN DOĞUM SERVĠSĠ TAHLĠYE SORUMLUSU: ÇalıĢma saatlerinde: Servis Sorumlu HemĢiresi ELĠF TOPTAġ- UZ.DR.MUSTAFA UÇAR -Gece ve Tatil Günlerinde:Nöbetçi Ġdareci,Nöbetçi Memur ve Nöbetçi servis HemĢireler. 2.KAT: DAHĠLĠYE SERVĠSĠ TAHLĠYE SORUMLUSU: ÇalıĢma saatlerinde: Servis Sorumlu HemĢiresi AYġE KAN -UZ.DR.MUSTAFA UÇAR -Gece ve Tatil Günlerinde:Nöbetçi Ġdareci,Nöbetçi Memur ve Nöbetçi servis HemĢireler. 3.KAT: ÇOCUK SERVĠSĠ TAHLĠYE SORUMLUSU: ÇalıĢma saatlerinde: Servis Sorumlu HemĢiresi MEHTAP YETĠK -UZ.DR.MUSTAFA UÇAR -Gece ve Tatil Günlerinde: Nöbetçi Ġdareci,Nöbetçi Memur ve Nöbetçi servis HemĢireler. NOT:Tahliye talimatının III.bölümünün 5.maddesince belirtilen güvenli açık alanlara tahliye sonrasında hastane binalarına dönülememesi durumu söz konusu olduğunda; 1-Hastane idaresinin temin edeceği araçlara her birimin hasta personel,araç ve malzemeleri aynı tahliye sorumluları yönetiminde ayrı ayrı bindirme ve yükleme yapılacak. 2-Ġdareci belirlenecek güzergahlar izlenerek nakledilecek binalara konvoy sorumluları komutası altında planlı bir Ģekilde ulaģılacak. 3-Nakil olunan binalara yerleģme:hastane idarecilerinin düzenlemesine göre tahliye sorumlularınca gerçekleģtirilecektir. HASTANE TAHLĠYE PLANI HAZIRLAMA VE UYGULAMA KOMĠSYONU Komisyon Üyeleri: 1-Komisyon BaĢkanı BaĢhekim Yard. Uz..Dr.Muhittin BODUR.. 2-Üye Sağlık Bakım Hizm. Müd. Sunay ATAġ.. 3-Üye Müdür Yardımcısı Yüksel TURHAN.. 4-Üye Teknisyen Veysel KAYIġ.. 5-Üye Siv.Sav.Amiri Hüseyin SEYMEN.. 6-Üye Sor.HemĢire Mehtap Yetik. 7-Üye Sor. HemĢire Elif TOPTAġ.. Gözetmen HemĢireler 8-Üye Servis HemĢiresi Meral ULUDAĞ. 9-Üye Servis HemĢiresi Esma DÖNMEZAL. 10-Üye Servis HemĢiresi Fatma TAġÇI. 11-Üye Servis HemĢiresi Emel DEMĠRCĠ. 12-Üye Servis HemĢiresi Leyla FĠRDĠN Uz.Dr. Asiye DEMĠREL Hastane Yöneticisi

22 ORHANELĠ ĠLÇE DEVLET HASTANESĠ TAHLĠYE ÇIKIġ KAPILARINI GÖSTERĠR KROKĠ D BLOK C BLOK A BLOK B BLOK YANGIN MERDĠVENLERĠ BAHÇE ÇIKIġ KAPILARI

23 ORHANELĠ ĠLÇE DEVLET HASTANESĠ BAġTABĠPLĠĞĠ DOĞAL VEYA TEKNOLOJĠK AFETLER TAHLĠYE TALĠMATI 1-HASTANE BĠNALARININ KAT VE BAĞLANTI POZĠSYONLARI: A BLOK TAHLĠYE KAPISI BODRUM Eczane B KAPISI ZEMĠN Poliklinikler E KAPISI B BLOK BODRUM Ġdari Bürolar A,C VE D KAPISI ZEMĠN Laboratuar ve Röntgen C ve D KAPISI 1.KAT GENEL CERRAHĠ VE KADIN DOĞUM SERVĠSĠ C ve D KAPISI 2.KAT DAHĠLĠYE SERVĠSĠ C ve D KAPISI 3.KAT ÇOCUK SERVĠSĠ C ve D KAPISI 4.KAT TERAS C ve D KAPISI C BLOK BODRUM ÇAMAġIRHANE, MORG,YEMEKHANE,KAZAN C,F,G,H,I KAPISI DAĠRESĠ, ZEMĠN ACĠL SERVĠS Ġ KAPISI 1.KAT AMELĠYATHANE,STERĠLĠZASYON J KAPISI Yukarıda belirtilen merkezlerin tamamı ana merdivene direkt bağlantılıdır.

24 ORHANELİ İLÇE DEVLET HASTANESİ SİVİL SAVUNMA AMİRLİĞİ DEPREM ANI YÖNLENDİRMESİ DEPREM ANI YÖNLENDĠRMESĠ DEPREMĠ HĠSSETTĠĞĠNĠZDE:! 1.SAKĠN OLUN! 2.KESĠNLĠKLE AYAKTA DURMAYIN! 3.ORADAN ORAYA KOġMAYIN! 4.PENCEREDEN ATLAMAYIN! 5.VARSA SIRTINIZI PENCEREYE DÖNÜN! 6.DEPREM SIRASINDA GÜVENLĠ YERLER ġunlardir: SAĞLAM BĠR NESNENĠN ALTI VEYA YANI KORĠDOR ĠÇLERĠ 7.BU YÜZDEN VARSA SAĞLAM BĠR NESNENĠN ALTI VEYA YANINDA, YOKSA PENCEREDEN, CAM BÖLMELERDEN, KIRILABĠLĠR, DEVRĠLEBĠLĠR VE DÜġEBĠLĠR EġYALARDAN UZAK BĠR DUVARIN DĠBĠNDE ÇÖK-KAPAN-TUTUN HAREKETĠNĠ YAPIN! 8.MERDĠVEN VE ASANSÖRLERĠ ASLA KULLANMAYIN!

25 II. BÖLÜM GENEL ESASLAR 2.1 AMAÇ: Bu Afet Eylem Planı nın amacı, Bursa Ġl Merkezi, Ġlçeleri ya da çevre Ġllerde meydana gelebilecek Deprem baģta olmak üzere tüm doğal, insan kaynaklı veya teknolojik Afetlere hazırlıklı olmak, gerekli tedbirleri almak, hasta ve yaralılara sunulacak sağlık hizmetleri düzeninin olağan dönem hizmet sürecinden Afet Dönemi uygun hizmet sistemine hızlı geçiģi sağlamaktır. a) Muayene, Tetkik, Tespit ve Tedavi Hizmet Üniteleri ile eklentilerinin, b) Doktorlar baģta olmak üzere, tüm sağlık personeli, idareci, memur ve hizmetli, Ģoför ve Ģirket çalıģanlarının, c) Hastane bünyesindeki tüm hizmet araç, gereç ve malzemelerin afet ortamına cevap verebilecek Ģekilde tahsisi, ortama uygun çalıģma prensipleri kapsamında görevlendirilme ve sorumluların belirlenmesi, Ayrıca; d) Hastane tesis veya tesisatlarında oluģacak hasar ile personelin salgın hastalık ve benzeri nedenlerle iģe gelememe gibi oluģacak aksaklıklarda gerekli önlemlerin alınmasıdır. 2.2 KAPSAM: Bu afet eylem planı Orhaneli Ġlçe Devlet Hastanesi bünyesinde uygulanır. 2.3 SORUMLULUK: Hastane Yöneticisi/BaĢhekim Hastane Afet Eylem Planında belirlenen Hastane Afet Organizasyonunun baģkanı olmakla, haliyle Hastane Afet Eylem Planı Yürütme Kurulu ile Hastane Kriz Bürosunun da baģkanıdır. a) BaĢhekim yardımcısı baģta olmak üzere bu planda görev verilmiģ tüm idareciler yürüttükleri hizmetler itibariyle HAP BaĢkanı olan Hastane Yöneticisine karģı sorumludurlar. b) Diğer Tüm ÇalıĢanlar ise, afet ortamı hizmetlerinin yürütülmesi, alınmıģ ve alınacak önlemlere uyulmasından birim amirlerine karģı sorumludur. c) Planlar her altı ayda bir güncellenir. Önemli değiģikliklerde süre dikkate alınmadan güncelleme yapılır. 2.4 TANIMLAR: a) Hastane deyimi : Orhaneli Ġlçe Devlet Hastanesini, b) HAP Kısaltması: Hastane Afet Eylem Planını, c) HAY Kısaltması: Hastane Afet Yöneticisini d) Hastane Afet Yönetim Merkezi: Hastane Afet Yönetim Ekibinin toplanıp, yönetim faaliyetini gerçekleģtirdiği mekanı ifade eder, e) Olağan Hal: Her gün olan ve uygulanan kamu düzenini, d) Olağanüstü Hal: Olağanüstü Hal Kanuna göre duyurulan ilanla girilen hali, e) Afet: Sağlık açısından; doğal, insan veya teknolojik nedenli afet olaylarıyla karģı karģıya kalan bir bölgedeki ya da toplumdaki sağlık hizmetlerinin gereksinimlere nazaran yetersiz kaldığı ve kapasitesini aģtığı durumlardır. f) Afet ÇeĢitleri: Doğal Afetler; Deprem, Sel, Çığ, Tsunami, Fırtına, Hortum, Toprak Kayması Teknolojik Afetler; Nükleer Santral Kazaları (Çernobil Faciası),Maden Kazaları, KBRN Silahlarının Kendiliğinden Aktive Olması, Endüstriyel Kazalar Ġnsan Kaynaklı Afetler; Terörist Saldırılar, Çevre Kirliliği, SavaĢ, Ekolojik Dengenin DeğiĢtirilmesi, Kötü Niyetler, Kazalar, Ekonomik Krizler, Göçler, KBRN Silahlarının Kullanılması, Saldırı, Yangın. g) Afet Ġli: Olağanüstü Hal veya ilan edilmemiģ olağan dıģı haller kapsamında yer alan Doğal ve Teknolojik Afetler, Salgın Hastalıklar, KalkıĢma, Sosyal Çalkantı veya Büyük Kazaların meydana geldiği ili belirtir. h) Afet Ortamı: Bursa Ġli ve çevresinde oluģabilecek doğal, insan kaynaklı veya teknolojik afet anında, Orhaneli Ġlçe Devlet Hastanesinin olağan dönem hizmet sistemi Ģeklinden, bu planla afet süreci hizmet sistemine geçiģini ifade eder. ı) Yönetmelik: Sağlık Bakanlığı nın Yataklı Tedavi Kurumları ĠĢletme Yönetmeliği ni ifade eder. i) Tebliğ: Sağlık Bakanlığı nın Yataklı Tedavi Tesislerinde Acil Servis Hizmetlerinin Uygulama Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ i ifade eder

TÜRKİYE HASTANE AFET PLANI EĞİTİMLERİ HASTANE AFET PLANI (HAP) TAHLİYE

TÜRKİYE HASTANE AFET PLANI EĞİTİMLERİ HASTANE AFET PLANI (HAP) TAHLİYE TÜRKİYE HASTANE AFET PLANI EĞİTİMLERİ HASTANE AFET PLANI (HAP) TAHLİYE Tahliye? İç veya dış etkiler nedeniyle hasta, personel ve hasta yakınları için güven vermeyen hastanelerin bir bölüm veya tamamının

Detaylı

TÜRKİYE HASTANE AFET PLANI EĞİTİMLERİ HASTANE AFET PLANI (HAP) EĞİTİM-TATBİKAT-KODLAR-FORMLAR

TÜRKİYE HASTANE AFET PLANI EĞİTİMLERİ HASTANE AFET PLANI (HAP) EĞİTİM-TATBİKAT-KODLAR-FORMLAR TÜRKİYE HASTANE AFET PLANI EĞİTİMLERİ HASTANE AFET PLANI (HAP) EĞİTİM-TATBİKAT-KODLAR-FORMLAR EĞİTİM Hastanelerden gelen personele HAP Eğitici Eğitiminin verilmesi HAP Eğitici Eğitimi alan personelin kendi

Detaylı

TÜRKİYE HASTANE AFET PLANI EĞİTİMLERİ HASTANE AFET PLANI (HAP) OPERASYON

TÜRKİYE HASTANE AFET PLANI EĞİTİMLERİ HASTANE AFET PLANI (HAP) OPERASYON TÜRKİYE HASTANE AFET PLANI EĞİTİMLERİ HASTANE AFET PLANI (HAP) OPERASYON Olay Komuta Sistemi HAP Başkanı Operasyon Şefi Alan Yönetimi Tıbbı Bakım Sorumlusu Tehlikeli Madde Direktörü Hastane Ünitesi Acil

Detaylı

TESİS GÜVENLİĞİ PROSEDÜRÜ

TESİS GÜVENLİĞİ PROSEDÜRÜ 1/5 1.AMAÇ: : Hastalar, hasta yakınları, ziyaretçiler ve çalışanlar için güvenli ve işlevsel sağlık tesisinin oluşturulması, tehlike ve risklerin azaltılıp kontrol altına alınması, kazaların ve yaralanmaların

Detaylı

PEMBE KOD UYGULAMA TALİMATI

PEMBE KOD UYGULAMA TALİMATI YÖN.TL.03 05.08.2009 05.11.2013 04 1/4 1.0 AMAÇ: Bursa, Orhaneli İlçe Devlet Hastanesi nde yenidoğan ve yatan bebek/çocuk hastalarının kaçırılması veya kaybolması olasılığına karşı güvenlik önlemleri almak

Detaylı

ACİL DURUM YÖNETİMİ PROSEDÜRÜ

ACİL DURUM YÖNETİMİ PROSEDÜRÜ Sayfa No 5/1 Hazırlayan İnceleyen Onaylayan Hastane Müdürü Kalite Yönetim Direktörü Başhekim 1.AMAÇ Bu Prosedürünün amacı; Özel Çevre Hastanesi birimlerini etkileyecek acil durumları tespit etmek, acil

Detaylı

KBRN HASTANE HAZIRLIKLARI

KBRN HASTANE HAZIRLIKLARI KBRN HASTANE HAZIRLIKLARI 1 KBRN OLAYININ MEYDANA GELMESĠ HABERLEġME VE BĠLGĠLENDĠRME KRĠZ MERKEZĠ POLĠS SAĞLIK ĠTFAĠYE Ġzolasyon Çevre Güvenliği GiriĢ-ÇıkıĢ Kontrol Trafik AkıĢı Kimlik Tespiti Ġlk Yardım

Detaylı

Entegre Acil Durum Yönetimi Sistemine Giriş

Entegre Acil Durum Yönetimi Sistemine Giriş İstanbul Teknik Üniversitesi Geomatik Mühendisliği Bölümü CBS & UA ile Afet Yönetimi Entegre Acil Durum Yönetimi Sistemine Giriş Amaçlar (1) Kriz yönetimi kavramının tartışılması Tehlike, acil durum ve

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI BAĞCILAR EĞİTİM ve ARAŞTIRMA HASTANESİ BİNA TAHLİYE TALİMATI

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI BAĞCILAR EĞİTİM ve ARAŞTIRMA HASTANESİ BİNA TAHLİYE TALİMATI 1.AMAÇ Meydana gelebilecek acil veya olağanüstü durumlarda bina içinde bulunan hasta, personel ve eşyaların dışarıya çıkartılarak emniyet altına alınması için bir yöntem belirlemektir. 2. KAPSAM Tüm çalışanları

Detaylı

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI İSTANBUL

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI İSTANBUL KARARIN ÖZÜ : Sivil Savunma Uzmanlığı nın Görev ve ÇalıĢma Yönetmeliği. TEKLİF : Sivil Savunma Uzmanlığı nın 31.03.2010 tarih, 2010/1043 sayılı teklifi. BAġKANLIK MAKAMI NA; Ġlgi: 18.03.2010 tarih ve 129

Detaylı

Revizyon Tarihi: ODD ALGORĠTMALARI. 7. ÇOK SAYIDA KURUM VE KURULUġUN BĠRLĠKTE ÇALIġMASI GEREKEN OLAYLAR. 1. HER NÖBET BAġLANGICI

Revizyon Tarihi: ODD ALGORĠTMALARI. 7. ÇOK SAYIDA KURUM VE KURULUġUN BĠRLĠKTE ÇALIġMASI GEREKEN OLAYLAR. 1. HER NÖBET BAġLANGICI Revizyon No:01 Sayfa No: 1 / 11 1. HER NÖBET BAġLANGICI YÖNETĠMĠ. 2. KIġ DÖNEMĠ YÖNETĠMĠ. 3. TRAFĠK KAZASI YÖNETĠMĠ. 4. YANGIN YÖNETĠMĠ. 5. GIDA ZEHĠRLENMESĠ YÖNETĠMĠ ODD ALGORĠTMALARI 6. BOMBA, CANLI

Detaylı

Kitlesel Olaylarda Ne Durumdayız z?

Kitlesel Olaylarda Ne Durumdayız z? Kitlesel Olaylarda Ne Durumdayız z? Dr. Turhan SOFUOĞLU İzmir Sağlık Müdür Yardımcısı Acil Ambulans Hekimleri Derneği Başkanı 112 ve UMKE Ege Bölge Koordinatörü turhans112@yahoo.com Kitlesel Olayların

Detaylı

AFAD Başkanlığı. A. Kerim GÜNEŞ Sivil Savunma İşleri Grup Başkanı

AFAD Başkanlığı. A. Kerim GÜNEŞ Sivil Savunma İşleri Grup Başkanı AFAD Başkanlığı A. Kerim GÜNEŞ Sivil Savunma İşleri Grup Başkanı AFAD Başkanlığı nin Görev, Yetki ve Sorumluluğu AFAD Başkanlığı SUNU AKIŞI Konu Başlıkları Kurumlarda hizmetlerin ilk sorumlusu nin seçilme

Detaylı

TÜRKİYE HASTANE AFET PLANI EĞİTİMLERİ HASTANE AFET PLANI (HAP) KOMUTA (YÖNETİM) MERKEZİ

TÜRKİYE HASTANE AFET PLANI EĞİTİMLERİ HASTANE AFET PLANI (HAP) KOMUTA (YÖNETİM) MERKEZİ TÜRKİYE HASTANE AFET PLANI EĞİTİMLERİ HASTANE AFET PLANI (HAP) KOMUTA (YÖNETİM) MERKEZİ Enerji/Aydınlatma Su/Kanalizasyon Isıtma/havalandırma Bina/Zemin Ünitesi Hasar Ünitesi Medikal Gaz Ünitesi Medikal

Detaylı

Hastane. Hastane Grupları 19/11/2015. Sağlık Kurumları Yönetiminde Temel Kavramlar

Hastane. Hastane Grupları 19/11/2015. Sağlık Kurumları Yönetiminde Temel Kavramlar Hastane Sağlık Kurumları Yönetiminde Temel Kavramlar Yük.Hem.Müge Bulakbaşı Ekonomik, verimli ve etkili olarak her türlü sağlık hizmetinin kesintisiz üretildiği, Eğitim, araştırma ve toplum sağlığı hizmetlerinin

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELER KURUMU BURSA KAMU HASTANELER BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ ORHANELİ İLÇE DEVLET HASTANESİ

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELER KURUMU BURSA KAMU HASTANELER BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ ORHANELİ İLÇE DEVLET HASTANESİ GÖRÜNTÜLEME HİZMETLERİ BÖLÜM UYUM REHBERİ T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU BURSA İLİ KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ ORHANELİ İLÇE DEVLET HASTANESİ Doküman Kodu Yayın Tarihi

Detaylı

T.C. B A ġ B A K A N L I K Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü. Sayı : B.02.0.PPG.0.12-010-06/14200 3 ARALIK 2009 GENELGE 2009/18

T.C. B A ġ B A K A N L I K Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü. Sayı : B.02.0.PPG.0.12-010-06/14200 3 ARALIK 2009 GENELGE 2009/18 I. GİRİŞ GENELGE 2009/18 2007-2013 döneminde Avrupa Birliğinden Ülkemize sağlanacak hibe niteliğindeki fonlar Avrupa Konseyinin 1085/2006 sayılı Katılım Öncesi Yardım Aracı Tüzüğü ve söz konusu Tüzüğün

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU Sinop İli Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği. Türkeli Devlet Hastanesi

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU Sinop İli Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği. Türkeli Devlet Hastanesi T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU Sinop İli Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği Türkeli Devlet Hastanesi TARİHÇE: 2001-2015 HASTANEMİZ 1999 YILINDA BİTİŞİK 2 BLOK ŞEKLİNDE İNŞAA

Detaylı

AFETLERDE HASTANE EKİPMANLARIN PLANLANMASI. PRM. SELİN ÇAĞLAR Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi

AFETLERDE HASTANE EKİPMANLARIN PLANLANMASI. PRM. SELİN ÇAĞLAR Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi AFETLERDE HASTANE EKİPMANLARIN PLANLANMASI PRM. SELİN ÇAĞLAR Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi Ülkemiz bulunduğu coğrafik konum itibari ile gerek doğa kaynaklı gerek insan kaynaklı her türlü afet ve acil durumun

Detaylı

TÜRKİYE HASTANE AFET PLANI EĞİTİMLERİ HASTANE AFET PLANI (HAP) FİNANS

TÜRKİYE HASTANE AFET PLANI EĞİTİMLERİ HASTANE AFET PLANI (HAP) FİNANS TÜRKİYE HASTANE AFET PLANI EĞİTİMLERİ HASTANE AFET PLANI (HAP) FİNANS HAP Başkanı Finans Yönetim Zaman Ünite Satın Alma Tazminat/Hak Muhasebe-Bütçe Anlaşmalı kurumlar Türkiye Hastane Afet Planı (THAP)

Detaylı

T.C ÇANAKKALE ONSEKİZMART ÜNİVERSİTESİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA HASTANESİ ÇALIŞAN GÜVENLİĞİ PROSEDÜRÜ

T.C ÇANAKKALE ONSEKİZMART ÜNİVERSİTESİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA HASTANESİ ÇALIŞAN GÜVENLİĞİ PROSEDÜRÜ T.C ÇANAKKALE ONSEKİZMART ÜNİVERSİTESİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA HASTANESİ ÇALIŞAN GÜVENLİĞİ PROSEDÜRÜ KODU: YÖN.PR.09 YAYINLAMA TARİHİ: 21.04.2014 REVİZYON TARİHİ: 00 REVİZYON NO: 00 SAYFA SAYISI:05 1. AMAÇ:

Detaylı

T.C. ULUDAĞ ÜNĠVERSĠTESĠ KADRO GÖREV TANIMLARI

T.C. ULUDAĞ ÜNĠVERSĠTESĠ KADRO GÖREV TANIMLARI KADRO UNVANI : Büro Destek Personeli BAĞLI OLDUĞU UNVAN : ġef Uludağ Üniversitesi üst yönetimi tarafından belirlenen amaç ve ilkelere uygun olarak; Enstitüler, Fakülteler, Yüksekokullar, Meslek Yüksekokulları

Detaylı

T.C. ÜSKÜDAR KAYMAKAMLIĞI İTÜ GELİŞTİRME VAKFI ÖZEL BEYLERBEYİ ANAOKULU, İLKOKULU VE ORTAOKULU

T.C. ÜSKÜDAR KAYMAKAMLIĞI İTÜ GELİŞTİRME VAKFI ÖZEL BEYLERBEYİ ANAOKULU, İLKOKULU VE ORTAOKULU T.C. ÜSKÜDAR KAYMAKAMLIĞI İTÜ GELİŞTİRME VAKFI ÖZEL BEYLERBEYİ ANAOKULU, İLKOKULU VE ORTAOKULU 2017-2018 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI ACİL DURUM YÖNETİM KURULU YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve

Detaylı

TESİS GÜVENLİĞİ PROSEDÜRÜ

TESİS GÜVENLİĞİ PROSEDÜRÜ 1.AMAÇ: : Hastalar, hasta yakınları, ziyaretçiler ve çalışanlar için güvenli ve işlevsel sağlık tesisinin oluşturulması, tehlike ve risklerin azaltılıp kontrol altına alınması, kazaların ve yaralanmaların

Detaylı

Av. Füsun GÖKÇEN. TÜRK ÇĠMENTO SEKTÖRÜNÜN Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ KONUSUNDA AB KATILIM MÜZAKERELERĠNDEKĠ KONUMU

Av. Füsun GÖKÇEN. TÜRK ÇĠMENTO SEKTÖRÜNÜN Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ KONUSUNDA AB KATILIM MÜZAKERELERĠNDEKĠ KONUMU TÜRK ÇĠMENTO SEKTÖRÜNÜN Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ KONUSUNDA AB KATILIM MÜZAKERELERĠNDEKĠ KONUMU Av. Füsun GÖKÇEN Çimento Endüstrisi İşverenleri Sendikası 4857 sayılı ĠĢ Kanunu MADDE 77 ĠġVERENLERĠN VE ĠġÇĠLERĠN

Detaylı

AFAD Başkanlığı. A. Kerim GÜNEŞ Sivil Savunma İşleri Grup Başkanı

AFAD Başkanlığı. A. Kerim GÜNEŞ Sivil Savunma İşleri Grup Başkanı AFAD Başkanlığı A. Kerim GÜNEŞ Sivil Savunma İşleri Grup Başkanı AFAD Başkanlığı nın Görev, Yetki ve Sorumluluğu ÜST YÖNETİCİ Üst Yöneticinin Sorumluluğu Sivil savunma Afet Acil durum Seferberlik ve Savaş

Detaylı

GÖREV SORUMLULUK VE RESMİ YAZI TEBLİĞ FORMU HASTANE KRİZ BÜROSU YETKİLİLERİ. Eczacı Baş Teknisyen

GÖREV SORUMLULUK VE RESMİ YAZI TEBLİĞ FORMU HASTANE KRİZ BÜROSU YETKİLİLERİ. Eczacı Baş Teknisyen KOD YÖN. FR.02 YAY.TRH 02.01.2013 REV.TRH REV. NO SAYFA 1 / 5 Tebliğin Konusu: 2015 Acil Afet Planında yer alan n görevlendirilmesi. Tebliğin içeriği: 16.03.2015 Acil Afet Planında yer alan n yeniden görevlendirilmesi.

Detaylı

TARİH: REVIZYON: 0 SAYFA : 1/7 ISPARTAKULE KOZA EVLERĠ-2 01 NĠSAN NĠSAN 2017 AYLIK FAALĠYET RAPORU

TARİH: REVIZYON: 0 SAYFA : 1/7 ISPARTAKULE KOZA EVLERĠ-2 01 NĠSAN NĠSAN 2017 AYLIK FAALĠYET RAPORU SAYFA : 1/7 PROJE ADI KONU ve TARİH ISPARTAKULE KOZA EVLERĠ-2 01 NĠSAN 2017 30 NĠSAN 2017 AYLIK FAALĠYET RAPORU 1. GİRİŞ Ġstanbul ili, Avcılar Ġlçesi, Tahtakale Mahallesi Petunya Sokak üzerinde kurulu

Detaylı

Bu kitap yeni atanan personelin birimine uyumunu sağlamak için yapılmıştır.

Bu kitap yeni atanan personelin birimine uyumunu sağlamak için yapılmıştır. T.C SAĞLIK BAKANLIĞI PENDİK DEVLET HASTANESİ TEMİZLİK HİZMETLERİ BÖLÜM ORYANTASYON REHBERİ Bu kitap yeni atanan personelin birimine uyumunu sağlamak için yapılmıştır. EĞİTİM KOMİTESİ GENEL TANITIM Birim

Detaylı

T.C. ÜSKÜDAR KAYMAKAMLIĞI İTÜ Geliştirme Vakfı Okulları Özel Beylerbeyi Anaokulu, İlkokulu ve Ortaokulu

T.C. ÜSKÜDAR KAYMAKAMLIĞI İTÜ Geliştirme Vakfı Okulları Özel Beylerbeyi Anaokulu, İlkokulu ve Ortaokulu T.C. ÜSKÜDAR KAYMAKAMLIĞI İTÜ Geliştirme Vakfı Okulları Özel Beylerbeyi Anaokulu, İlkokulu ve Ortaokulu 2016-2017 Eğitim ve Öğretim Yılı Acil Durum Yönetim Kurulu Yönergesi İÇİNDEKİLER Acil Durum Yönetim

Detaylı

Ulusal KBRN Yönetmeliği ve Kurumlar Arası Organizasyon. Dr. Ayça ÇALBAY Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Servis AD, ERZURUM

Ulusal KBRN Yönetmeliği ve Kurumlar Arası Organizasyon. Dr. Ayça ÇALBAY Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Servis AD, ERZURUM Ulusal KBRN Yönetmeliği ve Kurumlar Arası Organizasyon Dr. Ayça ÇALBAY Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Servis AD, ERZURUM Amaç Halk sağlığı ve çevreyi korumak Can ve mal kaybını azaltmak Tehlike

Detaylı

Hasta Kayıt Birimi 2

Hasta Kayıt Birimi 2 ÖRNEK UYGULAMALAR 1 Hasta Kayıt Birimi 2 Hasta Kayıt Biriminde Yeterli Oturma Grupları 3 Yaşlı ve Engelli Vatandaşların Öncelikli Oturabilmeleri 4 5 Yaşlı ve Engelli Vatandaşların Önceliği İle İlgili Bir

Detaylı

HAZIRLAYAN KONTROL EDEN ONAYLAYAN

HAZIRLAYAN KONTROL EDEN ONAYLAYAN DAMAR CERRAHİSİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ Sayfa No : 01 KALİTE KOMİTESİ HEDEF 1. Enerji Kesilmesinin önlenmesi PLANLANAN FAALİYETLER SORUMLU UYGULAMA İZLEME YÖNTEMİ TERMİN 1.a)Jenaratörün Devreye Girmesi

Detaylı

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK ARASTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ HASTA NAKLİ ve AMBULANS HİZMETLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK ARASTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ HASTA NAKLİ ve AMBULANS HİZMETLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK ARASTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ HASTA NAKLİ ve AMBULANS HİZMETLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Madde 1 Bu yönergenin amacı; Düzce Üniversitesi

Detaylı

ACİL DURUM EYLEM PLANI KONUT PROJESİ

ACİL DURUM EYLEM PLANI KONUT PROJESİ SAYFA NO 1/5 1. AMAÇ Şantiyede oluşabilecek her türlü olağanüstü durumlarda personelin yaralanıp zarar görmesini, çalışmanın kısmen veya tamamen durmasını, çevrenin olumsuz yönde etkilenmesini önlemek

Detaylı

Triajın tanımı, ne şekilde ve kimler tarafından yapılacağı ve triaj sınıflaması anlatılacaktır.

Triajın tanımı, ne şekilde ve kimler tarafından yapılacağı ve triaj sınıflaması anlatılacaktır. Doç. Dr. Onur POLAT Bu Ünitede; Triajın tanımı, ne şekilde ve kimler tarafından yapılacağı ve triaj sınıflaması anlatılacaktır. Ayrıca olağan ve olağan dışı durumlarda hasta ve yaralıların kayıtlarının

Detaylı

T.C. OSMANĠYE KORKUT ATA ÜNĠVERSĠTESĠ REKTÖRLÜĞÜ Strateji GeliĢtirme Daire BaĢkanlığı

T.C. OSMANĠYE KORKUT ATA ÜNĠVERSĠTESĠ REKTÖRLÜĞÜ Strateji GeliĢtirme Daire BaĢkanlığı Sayı : 41811054-010.06.01 21/05/2015 Konu : Görev Tanımları Genelgesi GENELGE (2015/1) 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu kapsamında idarenin amaçlarına, belirlenmiģ

Detaylı

ÇANAKKALE ĠL AMBULANS SERVĠSĠ ACĠL DURUM VE AFET PLANI

ÇANAKKALE ĠL AMBULANS SERVĠSĠ ACĠL DURUM VE AFET PLANI DEPREM VE AFET PLANI Dok. Kodu: YÖN.PL.04 Yay. Trh.: Kasım 2012 Rev. Trh.: Rev. No: 00 Sayfa No: 1/6 1. AMAÇ Çanakkale İl Ambulans Servisi KKM, bağlı tüm ASH İstasyonları, çevre ve insan sağlığını etkileyebilecek

Detaylı

T.C. SĠLĠVRĠ BELEDĠYE BAġKANLIĞI ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ. GÖREV VE ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ. Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Temel Ġlkeler

T.C. SĠLĠVRĠ BELEDĠYE BAġKANLIĞI ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ. GÖREV VE ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ. Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Temel Ġlkeler T.C. SĠLĠVRĠ BELEDĠYE BAġKANLIĞI ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Temel Ġlkeler Amaç ve Kapsam MADDE 1 Bu Yönetmeliğin amacı; Silivri Belediye

Detaylı

HASTANE AFET VE ACİL DURUM PLANLARI (HAP) UYGULAMA YÖNETMELİĞİ

HASTANE AFET VE ACİL DURUM PLANLARI (HAP) UYGULAMA YÖNETMELİĞİ 20 Mart 2015 CUMA Resmî Gazete Sayı : 29301 HASTANE AFET VE ACİL DURUM PLANLARI (HAP) UYGULAMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

T.C. B A Ş B A K A N L I K Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü. Sayı : B.02.0.PPG.0.12-010-06/5464 30 NĠSAN 2010 GENELGE 2010/11

T.C. B A Ş B A K A N L I K Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü. Sayı : B.02.0.PPG.0.12-010-06/5464 30 NĠSAN 2010 GENELGE 2010/11 GENELGE 2010/11 Dokuzuncu Kalkınma Planında yer alan Ġstanbul un uluslararası finans merkezi olması hedefini gerçekleģtirmek üzere yapılan çalıģmalar kapsamında, Ġstanbul Uluslararası Finans Merkezi Stratejisi

Detaylı

Bilgi Teknolojisi Çözümleri

Bilgi Teknolojisi Çözümleri Bilgi Teknolojisi Çözümleri ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı KİMYASAL, BİYOLOJİK, RADYOLOJİK VE NÜKLEER TEHLİKELERE DAİR GÖREV YÖNERGESİ ADANA Ç. Ü. İ d a r i v e M a l i İ ş

Detaylı

2017 YILI TEMMUZ AYI FAALİYET RAPORU

2017 YILI TEMMUZ AYI FAALİYET RAPORU PROJE ADI KONU ve TARİH ISPARTAKULE KOZA EVLERİ 01 TEMMUZ 2017 31 TEMMUZ 2017 YILLIK FAALİYET 1. GİRİŞ Ġstanbul ili, Avcılar Ġlçesi, Tahtakale Mahallesi Petunya Sokak üzerinde kurulu tekbir toplu yapı

Detaylı

REVİZYON DURUMU REVİZYON NO REVİZYON TARİHİ AÇIKLAMALAR

REVİZYON DURUMU REVİZYON NO REVİZYON TARİHİ AÇIKLAMALAR REVİZYON DURUMU REVİZYON NO REVİZYON TARİHİ AÇIKLAMALAR 0 - Yeni Yayınlandı 1. AMAÇ: Fakülte kompleksi için tehlikeli olabilecek komşu binalarıdaki acil durumları da içerecek şekilde tüm Fakülte personelinin

Detaylı

1 Şubat 2015 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 29254

1 Şubat 2015 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 29254 1 Şubat 2015 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 29254 BÜYÜKŞEHİR BELEDİYELERİ VE İL ÖZEL İDARELERİ TARAFINDAN AFET VE ACİL DURUMLAR İLE SİVİL SAVUNMAYA İLİŞKİN YATIRIMLARA AYRILAN BÜTÇEDEN YAPILACAK HARCAMALARA

Detaylı

ACİL DURUM EYLEM PLANI PROSEDÜRÜ

ACİL DURUM EYLEM PLANI PROSEDÜRÜ DOK NO. P.1.6.2 SAYFA 1/5 GENEL ESASLAR 1. AMAÇ Bilgi Teknolojileri Acil Durum Eylem Planı nın amacı Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası (DTSO) nda meydana gelebilecek herhangi bir olağanüstü durum sonrasında,

Detaylı

TÜRKİYE HASTANE AFET PLANI EĞİTİMLERİ HASTANE AFET PLANI (HAP) PLANLAMA

TÜRKİYE HASTANE AFET PLANI EĞİTİMLERİ HASTANE AFET PLANI (HAP) PLANLAMA TÜRKİYE HASTANE AFET PLANI EĞİTİMLERİ HASTANE AFET PLANI (HAP) PLANLAMA HAP Başkanı Planlama İş Sürekliliği Bilgi Teknoloji Ünitesi Hizmet Sürekliliği Hizmet Taşıma Dökümantasyon Kayıt Koruma Ünitesi Durum

Detaylı

1)KALİTE POLİTİKASI KALİTE POLİTİKAMIZ

1)KALİTE POLİTİKASI KALİTE POLİTİKAMIZ KALİTE YÖNETİMİ 1)KALİTE POLİTİKASI KALİTE POLİTİKAMIZ Aydın ve çevresindeki hizmet verdiğimiz bireylere dünya standartları seviyesinde çağın gerektirdiği güvenilir ve kolay ulaşılabilir sağlık hizmetini

Detaylı

GÜNEġĠN EN GÜZEL DOĞDUĞU ġehġrden, ADIYAMAN DAN MERHABALAR

GÜNEġĠN EN GÜZEL DOĞDUĞU ġehġrden, ADIYAMAN DAN MERHABALAR GÜNEġĠN EN GÜZEL DOĞDUĞU ġehġrden, ADIYAMAN DAN MERHABALAR ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ BAġARILI YÖNETĠMDE ĠLETĠġĠM Hastane İletişim Platformu Hastane ĠletiĢim Platformu Nedir? Bu

Detaylı

Acil servisler depremlere hazır mı? Uz.Dr. Recep DURSUN Van bölge eğitim ve araştırma hastanesi. Acil tıp uzmanı

Acil servisler depremlere hazır mı? Uz.Dr. Recep DURSUN Van bölge eğitim ve araştırma hastanesi. Acil tıp uzmanı Acil servisler depremlere hazır mı? Uz.Dr. Recep DURSUN Van bölge eğitim ve araştırma hastanesi Acil tıp uzmanı Sunum programı Van depreminde ne yaşadık Acil servisler depremlere hazır mı Hazır değilse

Detaylı

HAP TEKNİK HİZMETLER VE DESTEK HİZMETLER DİREKTÖRÜ GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARI

HAP TEKNİK HİZMETLER VE DESTEK HİZMETLER DİREKTÖRÜ GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARI SAYFA NO 1/5 1.POZİSYON ADI: Teknik Hizmetler ve Destek Hizmetleri Direktörü (Başhekim Yrd.) 2.BAĞLI OLDUĞU ÜST POZİSYON: HAP Başkanı-HAP Kordinatörü 3.KENDİSİNE BAĞLI ALT POZİSYONLAR: Teknik Bakım ve

Detaylı

2017 TEMMUZ AYI FAALİYET RAPORU

2017 TEMMUZ AYI FAALİYET RAPORU PROJE ADI KONU ve TARİH BEYLİFE CİTY KONUTLARI YÖNETİCİLİĞİ 01 TEMMUZ 2017-31 TEMMUZ 2017 FAALİYET 1. SİTE TANITIMI, YÖNETİM KURULU VE ORGANİZASYON ŞEMASI Ġstanbul ili, Beylikdüzü Ġlçesi, Cumhuriyet Mahallesi

Detaylı

UÜ-SUAM PEMBE KOD TALİMATI

UÜ-SUAM PEMBE KOD TALİMATI 1 / 5 1. Amaç: Bu talimatın amacı UÜ-SK da yatan bebek / çocuk hastaların güvenliği, kaçırılmalarının önlenmesi ve kaçırılmaları durumunda yapılacak faaliyetler için standart bir yöntem belirlemektir.

Detaylı

T.C. GEBZE BELEDİYESİ SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV TANIMLARI. Karar Tarihi : 07/03/2008 Karar No: 84 Sayfa No: 1/10 BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ:

T.C. GEBZE BELEDİYESİ SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV TANIMLARI. Karar Tarihi : 07/03/2008 Karar No: 84 Sayfa No: 1/10 BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ: GÖREV TANIMLARI Karar Tarihi : 07/03/2008 Karar No: 84 Sayfa No: 1/10 AMAÇ: BİRİNCİ BÖLÜM Madde 1) Bu yönetmeliğin amacı 5393 Sayılı Belediye Kanunu nun 48 nci maddesi, ISO 9001-2000 kapsamında, Görev,

Detaylı

ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ (ADYÜ) 2016 YILI PROSES PLANLAMASI

ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ (ADYÜ) 2016 YILI PROSES PLANLAMASI EĞT-PRS-02 SAT-PRS-01 ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ (ADYÜ) Sayfa No 1/10 PRS. KODU PROSES ADI HİZMET TANIMI PROSES SORUMLUSU KULLANILACAK CİHAZLAR ÖLÇÜLECEK DEĞERLER PERFORMANS HEDEFİ PROSES HEDEFI Satın alma

Detaylı

Acil Sağlık Hizmetleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik. Tarih: 24.03.2004 Sayı: 25412

Acil Sağlık Hizmetleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik. Tarih: 24.03.2004 Sayı: 25412 Acil Sağlık Hizmetleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Tarih: 24.03.2004 Sayı: 25412 MADDE l 11/05/2000 tarihli ve 24046 sayılı Resmî Gazete de yayımlanan Acil Sağlık Hizmetleri Yönetmeliğinin

Detaylı

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ HASTANE AFET PLANI -2015

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ HASTANE AFET PLANI -2015 - 1 - / ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ HASTANE AFET PLANI -2015 Hazırlayan Yönetim Temsilcisi Onaylayan Rektör Prof. Dr. Selim GÜREL Prof. Dr. Yusuf ULCAY - 2 - / GENEL DURUM

Detaylı

MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; çalıģanlara verilecek iģ sağlığı ve güvenliği eğitimlerinin usul ve esaslarını düzenlemektir.

MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; çalıģanlara verilecek iģ sağlığı ve güvenliği eğitimlerinin usul ve esaslarını düzenlemektir. ÇALIġANLARIN Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ EĞĠTĠMLERĠNĠN USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELĠK BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; çalıģanlara verilecek iģ

Detaylı

KORUMA ve GÜVENLİK PLANI. Müdürlüğü. Tesisleri. Adres :.(açık ve güncel posta adresi) Tel :.(ilgili kurum ya da kurulusun) (Tarihli Güncel)

KORUMA ve GÜVENLİK PLANI. Müdürlüğü. Tesisleri. Adres :.(açık ve güncel posta adresi) Tel :.(ilgili kurum ya da kurulusun) (Tarihli Güncel) ./ /2012 (Tarihli Güncel) Müdürlüğü Tesisleri KORUMA ve GÜVENLİK PLANI Adres :.(açık ve güncel posta adresi) Tel :.(ilgili kurum ya da kurulusun) (Tüm sayfalar yetkili imzası ya da parafı taşıyacaktır)

Detaylı

SÖKE ADSM 2015 YILI EĞİTİM PLANI Hedef Gruptaki Toplam Kişi Sayısı Eğitim Hemşiresi 0-60dk Tüm Merkez Personeli 92

SÖKE ADSM 2015 YILI EĞİTİM PLANI Hedef Gruptaki Toplam Kişi Sayısı Eğitim Hemşiresi 0-60dk Tüm Merkez Personeli 92 01.0.011 REVİZYON 0 REVİZYON Sayfa 1 / 9 SÖKE ADSM 015 YILI EĞİTİM PLANI Hedef Gruptaki Toplam Kişi Sayısı Sıra No Konusu in İçeriği Tarih Şekli Yer ci Süre Hedef Kitle 1. Tüberküloz Hastalığı Ve Korunma

Detaylı

(ÖRNEKTİR). MÜDÜRLÜĞÜNÜN TAHLİYE PLANI. KAPSAM : Bu Tahliye Planı İl Milli Eğitim Müdürlüğünü kapsar.

(ÖRNEKTİR). MÜDÜRLÜĞÜNÜN TAHLİYE PLANI. KAPSAM : Bu Tahliye Planı İl Milli Eğitim Müdürlüğünü kapsar. (ÖRNEKTİR). MÜDÜRLÜĞÜNÜN TAHLİYE PLANI AMAÇ : Olası bir tehlike (deprem, yangın vb.) anında binanın en kısa sürede, güvenli bir şekilde boşaltılması. KAPSAM : Bu Tahliye Planı İl Milli Eğitim Müdürlüğünü

Detaylı

T.C. CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ HAFSA SULTAN HASTANESİ

T.C. CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ HAFSA SULTAN HASTANESİ OP-01: HASTANIN GELİŞİ T.C. CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ HAFSA SULTAN HASTANESİ YAYIN TARİHİ:28.03.2008 REVİZE TARİHİ: 15.01.2016 DOKÜMAN NO:PAŞ-06-D BASKI NO:01 REVİZE NO:01 SAYFA NO:1/5 -YATAKLI TEDAVİ HİZMETLERİ

Detaylı

NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ MERAM TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ ÇOCUK ENFEKSİYON YOĞUN BAKIM İŞLEYİŞ PROSEDÜRÜ

NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ MERAM TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ ÇOCUK ENFEKSİYON YOĞUN BAKIM İŞLEYİŞ PROSEDÜRÜ Sayfa No 1 / 5 1.AMAÇ: Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Hastanesi Çocuk Enfeksiyon yoğun bakım ünitesinde yatmakta olan her hastanın vital organ fonksiyonlarının desteklenmesi; organ

Detaylı

T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ACİL DURUMLAR

T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ACİL DURUMLAR T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ACİL DURUMLAR Yusuf Ziya BOLAT İş Sağlığı ve Güvenliği Uzman Yardımcısı Endüstri Mühendisi 2014, ANKARA İçerik Acil Durum

Detaylı

DEPOLAMA TALİMATI. Doküman No: İlk Yayın Tarihi: Revizyon Tarihi: Revizyon No: Toplam Sayfa Sayısı: TYG_T01 07.06.2012 02.05.

DEPOLAMA TALİMATI. Doküman No: İlk Yayın Tarihi: Revizyon Tarihi: Revizyon No: Toplam Sayfa Sayısı: TYG_T01 07.06.2012 02.05. REVİZYON DURUMU Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No 02.05.2013 Madde 5.3.6 eklendi. 01 Hazırlayan: Onaylayan: Onaylayan: Tesis Yönetimi ve Güvenliği Kurulu Adem Aköl Kalite Konseyi Başkanı Sinan Özyavaş

Detaylı

ESPİYE BELEDİYESİ İTFAİYE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç

ESPİYE BELEDİYESİ İTFAİYE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ESPİYE BELEDİYESİ İTFAİYE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM MADDE 1- (1) Bu yönetmeliğin amacı; Espiye Belediyesi İtfaiye teşkilatının kuruluş,

Detaylı

EGE ÜNİVERSİTESİ TEHLİKELİ ATIK YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

EGE ÜNİVERSİTESİ TEHLİKELİ ATIK YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç EGE ÜNİVERSİTESİ TEHLİKELİ ATIK YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Madde 1- Bu Yönergenin amacı, Ege Üniversitesi Rektörlüğü sorumluluk alanı içinde bulunan eğitim, öğretim,

Detaylı

ULUSAL Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ KONSEYĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç ve kapsam

ULUSAL Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ KONSEYĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç ve kapsam ULUSAL Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ KONSEYĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Ulusal ĠĢ Sağlığı ve Güvenliği Konseyinin kuruluģ amacını,

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜN TEŞKİLAT VE GÖREVLERİNE DAİR YÖNERGE. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜN TEŞKİLAT VE GÖREVLERİNE DAİR YÖNERGE. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜN TEŞKİLAT VE GÖREVLERİNE DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı, Acil Sağlık Hizmetleri

Detaylı

2017 NİSAN AYI YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

2017 NİSAN AYI YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU PROJE ADI KONU ve TARİH BEYLĠFE CĠTY KONUTLARI YÖNETĠCĠLĠĞĠ 01 NĠSAN 2017-30 NĠSAN 2017 FAALĠYET RAPORU 1. GİRİŞ Ġstanbul ili, Beylikdüzü Ġlçesi, Cumhuriyet Mahallesi Ali Talip Özdemir Caddesi üzerinde

Detaylı

ERPİLİÇ ENTEGRE TESİSLERİ

ERPİLİÇ ENTEGRE TESİSLERİ ERPİLİÇ ENTEGRE TESİSLERİ ACİL EYLEM PROSEDÜRÜ REVİZYON REVİZYON NO AÇIKLAMA TARİH 0 YENİ YAYIN 27.12.2013 FİRMA GENEL BİLGİ Konum: Bölge: Üretim kapasitesi: Personel: Erkek Kadın Toplam ACİL DURUM EYLEM

Detaylı

ÖZEL NESLİN DEĞİŞEN SESİ ANAOKULU 2015-2016 ACİL DURUM EYLEM PLANI

ÖZEL NESLİN DEĞİŞEN SESİ ANAOKULU 2015-2016 ACİL DURUM EYLEM PLANI ÖZEL NESLİN DEĞİŞEN SESİ ANAOKULU 2015-2016 ACİL DURUM EYLEM PLANI 1) AMAÇ : İnsanların önemli bir bölümünü etkileyebilecek nitelikte ve bireysel müdahalenin yanı sıra toplu müdahaleyi de gerektiren deprem

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI BAĞCILAR EĞİTİM ve ARAŞTIRMA HASTANESİ PEMBE KOD UYGULAMA PROSEDÜRÜ

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI BAĞCILAR EĞİTİM ve ARAŞTIRMA HASTANESİ PEMBE KOD UYGULAMA PROSEDÜRÜ Sayfa No 1 / 5 1.AMAÇ Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi nde bebek ve çocuk hastaların güvenliğinin sağlanması konusunda yürütülen uygulamalara rağmen, herhangi bir şekilde bebek ya da çocukların güvenliğinden

Detaylı

DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Etiler Ankara : 212 61 20 ÖNSÖZ

DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Etiler Ankara : 212 61 20 ÖNSÖZ Yön. No: 18 Yür.Tarihi: 01.01.2007 Değ.Tarihi: / /200. Değ.No: 0. Sayfa:0/11 DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Etiler Ankara : 212 61 20 SAYI : B.11.2.DHM.0.10.04.00/ KONU : Ambulans Kullanma

Detaylı

T.C. BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ. SSP900 Sosyal Sorumluluk Projesi Genel Sınav Raporu

T.C. BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ. SSP900 Sosyal Sorumluluk Projesi Genel Sınav Raporu T.C. BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ SSP900 Sosyal Sorumluluk Projesi Genel Sınav Raporu ZONGULDAK 2015 ÖNCE EMNİYET SSP900 SOSYAL SORUMLULUK PROJESİ GENEL SINAV RAPORU Yöneten: Yrd. Doç.

Detaylı

ŞUBE MÜDÜRLÜKLERİ GÖREV TANIMLARI

ŞUBE MÜDÜRLÜKLERİ GÖREV TANIMLARI ŞUBE MÜDÜRLÜKLERİ GÖREV TANIMLARI Valilik Makamının 04/11/2015 tarih ve 1260 Sayılı Olur ları kapsamında şube müdürlüklerinin görev tanımları yeniden düzenlenmiştir. Buna göre; I- PLANLAMA VE ZARAR AZALTMA

Detaylı

ARŞİVDE MALZEME SAKLAMA SÜRESİNİN LİSTESİ

ARŞİVDE MALZEME SAKLAMA SÜRESİNİN LİSTESİ ARŞİVDE MALZEME NİN LİSTESİ ARŞ.LS.01 01.08.2013 0 1/5 BİRİM ARŞİV KURUM ARŞİV Yatan Hasta Dosyası Kurumda saklanır Ameliyat defteri 20 yıl Kurumda saklanır Hasta Kayıt Defteri (Servisler) 20 yıl Devlet

Detaylı

DERİNCE AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ SKS KALİTE YÖNETİMİ

DERİNCE AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ SKS KALİTE YÖNETİMİ DERİNCE AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ SKS KALİTE YÖNETİMİ www.derinceadsm.gov.tr BÖLÜM SORUMLULARI Yönetim Hizmetleri Demet YENİGÜN EROL Ahmet DEMRİ Meryem MUMCUUĞLU Kalite Yönetim Direktörü İdari ve Mali

Detaylı

T.C. CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ HAFSA SULTAN HASTANESİ

T.C. CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ HAFSA SULTAN HASTANESİ OP-01: HASTANIN GELİŞİ T.C. CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ HAFSA SULTAN HASTANESİ YAYIN TARİHİ:28.03.2008 REVİZE TARİHİ: 15.01.2016 DOKÜMAN NO:PAŞ-06-E BASKI NO:01 REVİZE NO:01 SAYFA NO:1/6 -YATAKLI TEDAVİ HİZMETLERİ

Detaylı

YANGIN GÜVENLİK PROSEDÜRÜ

YANGIN GÜVENLİK PROSEDÜRÜ 1. AMAÇ: Hastanemizde yangın çıkmadan önce alınacak tedbir ve eğitimler ile yangın anında yapılacak işlemler ve yangın sonrası yapılması gerekenleri belirlemek, yangının erken tespit edilmesini, durdurulmasını,

Detaylı

DERİ VE TENASÜL HASTALIKLARI BİRİMİ İZLEME VE DEĞERLENDİRME FORMU

DERİ VE TENASÜL HASTALIKLARI BİRİMİ İZLEME VE DEĞERLENDİRME FORMU DERİ VE TENASÜL HASTALIKLARI BİRİMİ İZLEME VE DEĞERLENDİRME FORMU İli/İlçesi: Tarih :././... Birim Adı:.. Birim Kodu: Adresi : Telefon / Faks :... / Deri ve Tenasül Hastalıklar Birim Sorumlusu : Personel

Detaylı

GÜVEN MENKUL DEĞERLER A. ġ.

GÜVEN MENKUL DEĞERLER A. ġ. GÜVEN MENKUL DEĞERLER A. ġ. ACĠL VE BEKLENMEDĠK DURUM PLANI ve Ġġ AKIġ PROSEDÜRLERĠ 1. Mali tablolar ve mevcut mevzuat uyarınca tutmakla yükümlü olunan her türlü kayıt ile kıymetli evrakın basılı olarak

Detaylı

ACİL DURUM (TAHLİYE)

ACİL DURUM (TAHLİYE) ACİL DURUM (TAHLİYE) a) Acil durum: İşyerinin tamamında veya bir kısmında meydana gelebilecek yangın, patlama, tehlikeli kimyasal maddelerden kaynaklanan yayılım, doğal afet gibi acil müdahale, mücadele,

Detaylı

YEŞİLHİSAR HIZIR İLYAS ORTAOKULU MÜDÜRLÜĞÜ TAHLİYE PLANI

YEŞİLHİSAR HIZIR İLYAS ORTAOKULU MÜDÜRLÜĞÜ TAHLİYE PLANI YEŞİLHİSAR HIZIR İLYAS ORTAOKULU MÜDÜRLÜĞÜ TAHLİYE PLANI HIZIR İLYAS ORTAOKULU MÜDÜRLÜĞÜNÜN TAHLİYE PLANI AMAÇ : Olası bir tehlike (deprem, yangın vb.) anında binanın en kısa sürede, güvenli bir şekilde

Detaylı

T.C. SĠLĠVRĠ BELEDĠYE BAġKANLIĞI ĠNSAN KAYNAKLARI VE EĞĠTĠM MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Ġlke ve Tanımlar

T.C. SĠLĠVRĠ BELEDĠYE BAġKANLIĞI ĠNSAN KAYNAKLARI VE EĞĠTĠM MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Ġlke ve Tanımlar T.C. SĠLĠVRĠ BELEDĠYE BAġKANLIĞI ĠNSAN KAYNAKLARI VE EĞĠTĠM MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Ġlke ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu yönetmeliğin amacı Silivri Belediye BaĢkanlığı

Detaylı

2- KAPSAM: Bu plan tüm Kartal KoĢuyolu Yüksek Ġhtisas Eğitim ve AraĢtırma Hastanesi çalıģanlarını kapsar.

2- KAPSAM: Bu plan tüm Kartal KoĢuyolu Yüksek Ġhtisas Eğitim ve AraĢtırma Hastanesi çalıģanlarını kapsar. Kod No: AFT.PL.01 Y.T: 01.01.2008 Rev.No:05 Rev.Tarihi:14.02.2014 Sayfa No:1/21 1- AMAÇ: Bu planın amacı; bir afet sonrasında, Hastaneye gönderilen hasta ve yaralıların tedavisinde baģarılı ve organize

Detaylı

KRİZE MÜDAHALE PLANI

KRİZE MÜDAHALE PLANI OKULDA KRİZ YÖNETİMİ Bir toplumun en değerli varlıkları olan çocuklarının en çok zaman geçirdikleri yer olan okullarda kriz durumlarına hazırlık çalışmalarının ve buna bağlı güvenlik önlemlerinin geliştirilmesi

Detaylı

SAĞLIK YÖNETİCİSİ TANIM

SAĞLIK YÖNETİCİSİ TANIM TANIM Hastanedeki çalışmaların düzenlenmesinden ve yürütülmesinden, bölümlere gerekli personel, araç ve gerecin sağlanmasından, bütçenin hazırlanmasından ve hasta bakım hizmet ücretlerinin saptanmasından

Detaylı

ÇALIŞAN GÜVENLİĞİ PROSEDÜRÜ

ÇALIŞAN GÜVENLİĞİ PROSEDÜRÜ KOD.YÖN.PR.03 YAYIN TRH.KASIM 2011 REV.TRH.ARALIK 2013 REV. NO.2 SAYFA NO.1/5 1. AMAÇ:Sağlık kurum ve kuruluşlarında çalışan güvenliği ile ilgili risklerin azaltılması için çalışan güvenliği kültürünün

Detaylı

ÇOCUK İZLEM MERKEZİ (ÇİM) İZLEME VE DEĞERLENDİRME FORMU

ÇOCUK İZLEM MERKEZİ (ÇİM) İZLEME VE DEĞERLENDİRME FORMU ÇOCUK İZLEM MERKEZİ (ÇİM) İZLEME VE DEĞERLENDİRME FORMU İli/İlçesi: /. Birim Adı: Tarih:././... Birim Kodu: Adresi :. Telefon / Faks : / ÇİM Sorumlusu : Personel Sayısı :Uzman Tabip ( ) Tabip ( ) Psikolog

Detaylı

1- AMAÇ: Hastaların korunması ve hasta bakımının sürdürülmesi ve çalıģan güvenliğinin sağlanması.

1- AMAÇ: Hastaların korunması ve hasta bakımının sürdürülmesi ve çalıģan güvenliğinin sağlanması. Kod No: AFT.PL.02 Y.T: 01.01.2008 Rev.No:05 Rev.Tarihi:14.02.2014 Sayfa No:1/19 1- AMAÇ: Hastaların korunması ve hasta bakımının sürdürülmesi ve çalıģan güvenliğinin sağlanması. 2- KAPSAM: Bu talimat Kartal

Detaylı

HASTANE AFET PLANI PROSEDÜRÜ

HASTANE AFET PLANI PROSEDÜRÜ Dok No:AFT.PR.01 Yayın Tarihi:TEMMUZ 2013 Rev.Tar/No:OCAK 2015-/01 Sayfa No: 1 / 12 1.0 AMAÇ:ÖzelVitale Kadın Hastalıkları ve Doğum Hastanesinde genel afet durumları,bebek kaçırma, bomba ihbarı, yangın

Detaylı

YÖNETİMİN SORUMLULUĞU PROSEDÜRÜ

YÖNETİMİN SORUMLULUĞU PROSEDÜRÜ 1. AMAÇ Doküman No: P / 5.1 Revizyon No : 0 Sayfa : 1 / 5 Yayın Tarihi: 19.01.2010 Bu prosedürün amacı, İ.Ü. İstanbul Tıp Fakültesi Yönetimi nin Kalite Politikası ve hedeflerini oluşturmak, yönetim sistemini

Detaylı

2017 YILI HAZİRAN AYI FAALİYET RAPORU

2017 YILI HAZİRAN AYI FAALİYET RAPORU PROJE ADI KONU ve TARİH BEYKONAKLAR 2017 YILI HAZİRAN AYI 1. SİTE TANITIMI, YÖNETİM KURULU VE ORGANİZASYON ŞEMASI Ġstanbul ili, Beylikdüzü Ġlçesi, Cumhuriyet Mahallesi Ali Talip Özdemir Caddesi üzerinde

Detaylı

T.C. BATMAN ÜNİVERSİTESİ Sivil Savunma Uzmanlığı TAHLİYE PLANI

T.C. BATMAN ÜNİVERSİTESİ Sivil Savunma Uzmanlığı TAHLİYE PLANI T.C. BATMAN ÜNİVERSİTESİ Sivil Savunma Uzmanlığı TAHLİYE PLANI 2016 T.C. BATMAN ÜNİVERSİTESİ BİNA TAHLİYE PLANI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu planın amacı, Batman

Detaylı

2017 YILI MAYIS AYI FAALİYET RAPORU

2017 YILI MAYIS AYI FAALİYET RAPORU PROJE ADI KONU ve TARİH BEYKONAKLAR 2017 YILI MAYIS AYI 1. SİTE TANITIMI, YÖNETİM KURULU VE ORGANİZASYON ŞEMASI Ġstanbul ili, Beylikdüzü Ġlçesi, Cumhuriyet Mahallesi Ali Talip Özdemir Caddesi üzerinde

Detaylı

T.C. CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ HAFSA SULTAN HASTANESİ

T.C. CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ HAFSA SULTAN HASTANESİ OP-01: HASTANIN GELİŞİ T.C. CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ HAFSA SULTAN HASTANESİ YAYIN TARİHİ:28.03.2008 REVİZE TARİHİ: 15.01.2016 DOKÜMAN NO:PAŞ-06-B BASKI NO:01 REVİZE NO:01 SAYFA NO:1/6 -YATAKLI TEDAVİ HİZMETLERİ

Detaylı

TARİH: REVIZYON: 0 SAYFA : 1/7 ISPARTAKULE KOZA EVLERĠ-2 01 MAYIS MAYIS 2017 AYLIK FAALĠYET RAPORU

TARİH: REVIZYON: 0 SAYFA : 1/7 ISPARTAKULE KOZA EVLERĠ-2 01 MAYIS MAYIS 2017 AYLIK FAALĠYET RAPORU SAYFA : 1/7 PROJE ADI KONU ve TARİH ISPARTAKULE KOZA EVLERĠ-2 01 MAYIS 2017 30 MAYIS 2017 AYLIK FAALĠYET RAPORU 1. GİRİŞ Ġstanbul ili, Avcılar Ġlçesi, Tahtakale Mahallesi Petunya Sokak üzerinde kurulu

Detaylı

YAYIN TARİHİ: REVİZYON TARİHİ NO: BÖLÜM NO: 01 01.07.2011 ÖZEL KARAMAN MÜMİNE HATUN HASTANESİ TALİMATI: 18.04.2013-02 STANDART: 35-36

YAYIN TARİHİ: REVİZYON TARİHİ NO: BÖLÜM NO: 01 01.07.2011 ÖZEL KARAMAN MÜMİNE HATUN HASTANESİ TALİMATI: 18.04.2013-02 STANDART: 35-36 YÖN-TL- 1. AMAÇ: Hastanemizin birimlerinde ya da acil servisinde hizmet alan hastaların: Hastanemizde verilemeyen bir hizmete veya uzman konsültasyonuna gereksinim duyulması ve hastanede hastanın bakımımın

Detaylı

YÖNETMELİK HASTANE AFET VE ACĠL DURUM PLANLARI (HAP) UYGULAMA YÖNETMELĠĞĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar

YÖNETMELİK HASTANE AFET VE ACĠL DURUM PLANLARI (HAP) UYGULAMA YÖNETMELĠĞĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar 20 Mart 2015 CUMA Resmî Gazete Sayı : 29301 Sağlık Bakanlığından: YÖNETMELİK HASTANE AFET VE ACĠL DURUM PLANLARI (HAP) UYGULAMA YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar

Detaylı