333, 339 ve 365 NO.LU VUK GENEL TEBL LER LE AÇIKLANAN ORANLARIN B RLEfiT R LM fi SON HAL

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "333, 339 ve 365 NO.LU VUK GENEL TEBL LER LE AÇIKLANAN ORANLARIN B RLEfiT R LM fi SON HAL"

Transkript

1 AMORT SMAN ORANLARI 333, 339 ve 365 NO.LU VUK GENEL TEBL LER LE AÇIKLANAN ORANLARIN B RLEfiT R LM fi SON HAL Amortismana Tabi ktisadi K ymetler Faydal Ömür (Y l) Normal Amor. Oran % 1. Binalar Ticari, s nai, zirai ve mesleki iflletmelerin idare binalar ile bunlar n sa l k ve sosyal hizmetlerinde kulland klar binalar, ticarethane, muayenehane, 1.1. yaz hane, banka, sigorta, pansiyon, otel, okul, hamam, banyo binalar, tiyatro ve benzeri e lence yerleri, depo, ardiye, kapal spor sahalar binalar, spor sahalar ndaki tribünler ve benzeri hizmetlere tahsis olunan sair binalar, ikamete mahsus ev, apartman ve emsali binalar Beton, kargir, demir, çelik 50 %2, Yar kargir, yar ahflap (Ahflap yap lar üzerine beton ve emsali püskürtmek suretiyle yap lm fl binalar dahil) 33 %3, Ahflap, kerpiç 20 %5, Galip malzemesi saç, çinko, teneke olan mevsimlik faaliyette bulunan sinema, gazino ve emsali yerlerdeki cam veya ahflap tesisler ile benzeri binalar Galip malzemesi teneke muvakkat barakalar, inflaat flantiye binalar ve prefabrik yap lar Galip malzemesi cam olan binalar (depo ve tesisler) ve benzerleri Sarn ç ve benzerleri 50 %2, Tanklar spirto ve benzeri tanklar Asit tanklar, yak t depolama tanklar, reçine tanklar Di er tanklar Fabrika, atölye, istasyon, terminal, garaj, hangar, kantar dairesi, kazan 1.2. dairesi, pompa dairesi, elektrik santral binalar ile emsali hizmetlere mahsus binalar Beton, kargir, demir, çelik 40 %2, Yar kargir 25 %4, Ahflap Kerpiç Galip malzemesi saç, çinko, teneke 1.3. Belirli bir k sm iflyeri olarak kullan lan meskenler 50 %2, kamet olarak kullan mdan kiral k hale getirilen evler 50 %2,00 Tesis ve Arazi Düzenlemeleri: Yaya kald r mlar, otoparklar, kanallar, su yollar, arklar, setler, boflaltma sistemleri, la mlar (Belediyelere ait la mlar hariç), r ht m ve doklar, mendirek ve dalga k ranlar, havuzlar (Sabit ve 2. yüzer), kuyular, regülatörler, bentler, ihata duvarlar, havai hatlar ve direkleri, hudut ihata direkleri ve telleri, so uk hava tesisleri, bahçe ve parklar, spor sahalar (Tribünler hariç), köprüler, çitler, araziye yerlefltirilen vericiler ve bunlara benzer olanlar 2.1. Yollar (Beton ve asfalt yol, parke yol, adi flose ve adi kald r m ve bunlara benzeyen yollar) 8 %12,50 3. Demirbafllar 3.1. flyerinde Kullan lan Mobilyalar, Ekipmanlar ve Di er Demirbafllar: Bu s n f, masa, mobilya, sandalye, banko, kontuar, dolap ve ofiste kullan lan iletiflim araçlar gibi k ymetler ile iflletmelerde müflteriler için tahsis edilen oturma gruplar n içerir. (Baflka bir s n flamada yer alan iletiflim araçlar hariç) 3.2. Televizyonlar 3.3. Cep telefonu ve cep telefonu araç kiti 3 %33, Branda bezi, çuval, kanaviçe, bez torba, naylon torba, küfe, su hortumu 2 %50, Kasalar Plastik kasalar Tahta kasalar 2 %50,00 103

2 Demir, çelik vb. materyallerden mamul para veya de erli eflya saklamaya yarayan kasalar 3.6. Paletler 50 %2, Tahta palet 2 %50, Plastik palet 3.7. Liman stoklama ve yükletme tesislerinin inflaat nda kullan lan kaz k temeller (Palplanfllar) 3 %33, Is tma malzemeleri Kazanlar (S cak su, k zg n su, buhar kazanlar ) Is tma borular Pompalar Vanalar, pislik tutucular, çek valflar 20 %5, S cak hava apareyleri 20 %5, Is t c lar (Radyatör, konvektör v.b.) 25 %4, S cak su üreteçleri (Boyler, eflanjör v.b.) fiofbenler ve kombiler Hidroforlar Su yumuflatma cihazlar Genleflme depolar Brülörler çten yanmal motorlar Soba 3.9. Konfor ve klima tesisat malzemeleri Klima santralleri (Vantilatör, aspiratör, s t c -so utucu) Fan-coil cihazlar Komple borulu ve kapal tip so utma ve s tma malzemeleri (VRF sistemleri) Su so utma gruplar Pencere, duvar ve salon tipi klima cihazlar Hava perdeleri Havaland rma sistemleri Merkezi mutfak cihazlar (Yiyecek ve içecek sektöründe teflhir amac yla kullan lanlar dahil) Sebze soyma ve do rama makineleri Et k yma makineleri Mikserler Buzdolab, derin dondurucu ve bunlara benzer so utma dolaplar Teflhir amac yla kullan lanlar Yemek piflirme tencereleri F r nlar Kuzine ve yer ocaklar Bulafl k y kama makineleri Komple so uk odalar Yemek asansörleri (Monflarjlar) Elektrik s t c l yemek da t m tezgah Merkezi çamafl rhane cihazlar Çamafl r y kama ve s kma makineleri Ütü makineleri(kolalama makineleri dahil) Çamafl r kaynatma ve kurutma makineleri Asansörler (Yük, insan vb.) Medikal malzemeler Otoklav cihazlar Buhar Jeneratörleri Sterilizatörler Oksijen ve azot tüpleri 20 %5,00 104

3 Bas nç düflürücüler (Oksijen, azot vb.) Bas nçl hava kompresörleri Oksijen, vakum, azot, bas nçl hava priz ve abone fiflleri Laboratuvar cihazlar Analizorlar (Biyokimya, hormon, idrar v.b.) Etüv, su banyosu, s t c sistemler Kar flt r c ve çalkalay c lar 6 %16, Mikroskoplar 6 %16, Analitik cihazlar Teflhis ve tedavi cihazlar (EKG, EMG, MRI, CT, Endoskopi cihaz v.b.) Diyaliz makinesi ve diyaliz su sistemleri 6 %16, Medikal mobilya (Hasta yata ve tafl ma arabas v.b.) Portatif Sedye Ameliyathane ve sterilizasyon Sterilizatörler 8 %12, Cerrahi termal y kay c 8 %12, Ameliyat masas 8 %12, Ameliyat lambas 8 %12, Anastezi cihaz 6 %16, Elektro koter 6 %16, Video endoskopi ve görüntüleme ekipmanlar 6 %16, Cerrahi el aletleri 7 %14, Radyo terapi cihaz (Linac) 8 %12, Pet (Pozitron emisyon tomogrofi cihaz ) 6 %16, Kan flekeri ölçüm cihazlar Medikal enstrümasyon setleri (Diflçilikte, omurga ve ortopedi cerrahisinde ve benzeri t bbi alanlardakullan lan koltuk,set ve benzeri iktisadi k ymetler) Elektrik Malzemeleri Jeneratörler Kesintisiz güç kaynaklar (Statik ve dinamik UPS) Paratonerler Elektrojen gruplar, rotatif elektrik konvektörleri v.b Transformatörler Redröserler Akümülatörler Akü flarj redresörü fialt cihazlar, kontaktörler 3 %33, Elektrik panolar, benzeri anahtarlama ve kontrol üniteleri Elektrik motorlar, elektrik trafolar Orta gerilim yedek güç üretim sistemi, enerji otomasyon sistemi, yedek güç sistemi için enerji senkronizasyon ve yük da t m üniteleri Perde, günefllik, store ve teferruat ve benzerleri ile yatakhane ve yemekhane eflyas Silolar (Kömür, kum, tah l v.b.) Kaynak makinesi Zincir, halat 3 %33, Ponton Kondansatör Oksijen tak m, oksijen saati 6 %16, Günefl kollektörü 6 %16, Depolama raf sistemleri Çim biçme makinesi 4 %25, Çöp konteynerleri 4 %25, Elektronik güvenlik sistemleri 105

4 3.27. POS cihazlar Yang n söndürme cihazlar Radyasyon aleti Nem alma cihazlar Kart basma makinesi Kart kesme makinesi Zarflama makinesi Projeksiyon cihaz Foto raf makineleri ve kamera Ölçüm cihazlar Elektronik test cihazlar Mekanik test cihazlar 7 %14, El ölçü aletleri 4 %25, H zl protip makineleri Kompresörler ( s n f nda say lanlar hariç) ve pnömatik makineler 6 %16, Tak m tezgahlar, talafll ve talafls z kesme makineleri 6 %16, Redüktörler Metal ifllemeye mahsus araç gereçler (Torna tezgahlar, frezeler, bileme aparatlar, tafllama makineleri ve bunlar n benzerleri) Delme, kesme,z mparalama, planyalama, s tarak yap flt rma, lehimleme ve bunlara benzer ifllemlerde kullan lan tafl nabilen elektrikli makine ve el aletleri Asfalt-beton kesme makineleri, çatlak derz geniflletme makineleri, perdah makineleri, asfalt makinesi, Asfalt-beton kesme makineleri, çatlak derz geniflletme makineleri, perdah makineleri, asfalt makinesi, betonyerler, beton test çekici ve benzerleri Hidrolik k r c ve deliciler ile bunlara ait ataflmanlar Elektrik süpürgeleri ve temizlik makineleri (Her türlü zeminin slak yada kuru olarak temizlenmesi veya vakumlanmas ifllevlerini yerine getiren 8 %12,50 makineler) Elektronik telekomünikasyon alet ve cihazlar Teleks ve data modem cihazlar, data terminal ara birim cihazlar, interaktif telekontrol sistemleri, network yan bileflenleri, veri iletiflim sistemleri v.b Telefon santralleri ve dahili ve harici muharebe telsiz baz istasyonlar Araç içi konuflma kitleri,setleri ve benzerleri Telsiz telefon, telsiz telgraf veya radyo yay n al c cihazlar ve bunlara ait sistemler Video kay t ve gösterme cihazlar, müzik seti, dijital ve di er ses kaydediciler, amplifikatör, ekolayz r, ses mikser cihazlar, uydu antenleri ve uydu al c cihazlar, uzaktan kumanda cihazlar vb Projeksiyon cihazlar, slayt makinesi, tepegöz, sinema film makinesi, video konferans cihaz, stüdyo tipi veya mobil olarak kullan lan al c cihazlar v.b Bilgi ifllem makinelerinde kullan lan ses, TV, radyo ve görüntü faks modemleri GPRS ve benzeri uydular yard m ile konum belirleme cihazlar Elektronik optik alet ve cihazlar 6 %16, Kapal devre TV Sistemi (CCTV) LPG, do algaz ve benzeri yak tlara yönelik araç dönüflüm kitleri v.b Yanma tadilat sistemleri ve benzeri yak t tasarruf sistemleri ve ekipmanlar Yürüyen merdivenler, platformlar, bariyerler ve bunlar n benzerleri Ambalajlama, etiketleme, bas m, markalama, kodlama, iflaretleme, dald rma, damgalama ve benzeri ifllemlerde kullan lan makine ve düzenekler ile banknot bantlama makinas Gaz, yang n, güvenlik ve benzeri amaçlarla kullan lan alarm cihazlar 8 %12, Elektrik süpürgeleri, hal y kama makineleri, yer y kama ve temizleme makineleri 7 %14,28 106

5 3.56. Çöp ö ütücüler laçlama makineleri 8 %12, El kurutma makineleri Elektronik kantar Baskül 6 %16, Hidrolik araç kantarlar Her türlü standlar (Teflhir ve di er amaçlarla kullan lanlar) 6 %16, Sabit konteynerler (Bekçi kulübesi ve bunun gibi sabit bir yerde yerleflik bulunan konteynerler) Ma aza (showroom), istasyon, süpermarket ve benzeri yerlerde d fl mekanlara belirli bir marka veya bir iflletmeyi tan tmak için konulan tabela, pano, totem ve bilboardlar ve bunlar n benzerleri (58.1. ve di er 7 %14,28 s n flamalarda yer alanlar hariç) Madenden, camdan, tahtadan, nebati, kimyevi ve sair maddelerden mamul teneke, varil, bidon, kutu, sand k, f ç, damacana, termosifon ve benzeri saklama kaplar Ma aza içi yerleflimde ve teflhir amaçl yerlerde kullan lan araç gereçler (Panolar, metal ayaklar, raf düzenleri ve bunlar n benzerleri) 6 %16, Her türlü helezon tafl y c lar (Tafl, çak l, maden, hububat ve benzerlerinin bir yerden bir yere naklinde kullan lanlar) Vidalama makineleri Kal plar (Di er s n flarda say lanlar hariç) Elektronik kap dedektörü, el dedektörü, telsiz, bekçi kulübesi, x-ray cihaz v.b Bayrak, flama, ayd nlatma direkleri Otomobil, kamyon, minibüs, midibüs, yük arabalar, özel amaçl olarak kullan lan araçlar ve benzeri araçlara ait lastikler (Yeni sat n al nan araçlarda 2 %50,00 haz r olanlar hariç) Yang n tesisi (Hidrofor, hidrantlar, borular, vanalar, kontrol paneli vb. ekipmanlardan oluflan komple yang n söndürme tesisat ) Su Tesisi (Su depolama ve da t m na iliflkin komple tesisat At k su ar tma tesisi (Her türlü iflletmede at k sular n ar t lmas nda kullan lan tesisler) 24 %4, Duvar saati Matkaplar (Di er s n flarda say lanlar hariç) Otopark ücretlendirme sistemi Fotoselli kayar kap lar LPG ve Do algaz tesisat (Di er s n flarda say lanlar hariç) Kartl geçifl sistemleri Yanmaz elbise Di er s n flarda say lmayan demirbafllar 4. Bilgi sistemleri 4.1. Kiflisel bilgisayarlar, el bilgisayarlar (PDA), sunucu bilgisayarlar (Server) 4 %25, Bilgisayar Donan mlar : Kart okuyucular, kart deliciler, kart seçiciler, manyetik teyp üniteleri, yüksek h zl yaz c lar, optik karakter okuyucular, yüksek saklama kapasitesine sahip üniteler, ka t bant donan m, ka t ve bantlara bilgi kaydeden klavyeli makineler, yaz c lar, terminaller, teyp 4 %25,00 sürücüleri, disk sürücüleri, görsel imaj koruyucu tüpleri ve benzeri araçlar (E lence amaçl kullan lan ekipmanlar bu s n fa girmez) 4.3. Bilgisayar yaz l mlar 3 %33, Router (yönlendirici), swicth (anahtarlama birimi), data kablolamas ve ba lant elemanlar, UPS kablolama ve ba lant elemanlar 4.5. Data koruma kasas 12 %8,33 5. Elle Veri fllenen Araçlar: Daktilo, hesap makinesi, para sayma makineleri, fotokopi makineleri, faks cihazlar, kopyalay c ekipmanlar ve benzerleri 5.1. Ödeme kaydedici cihazlar 6. Tafl ma araçlar 107

6 6.1. Otomobiller ve taksiler (Jipler ve arazi tafl tlar dahil) 6.2. Otobüs, Minibüs, Midibüsler 6.3. Hafif kamyonlar (Yüksüz a rl 6 tona kadar olanlar) ve kamyonetler 4 %25, A r yük kamyonlar (Yüksüz a rl 6 ton ve üzeri olanlar) 6.5. Motosikletler (Mopedler ve Triportörler dahil) 4 %25, Bisikletler ve at arabalar 4 %25, Kendinden hareketli yük arabalar (Kald rma tertibat ile donat lm fl olanlar ve forkliftler,krikolar v.b. dahil) 4 %25, Çekiciler (Transpaletler dahil) 6.9. Demiryollar araçlar ve lokomotifler Deniz araçlar Yük ve yolcu gemileri 18 %5, Tankerler ve frigorifik gemiler 8 %12, Kay k ve mavnalar A aç tekne 8 %12, Deniz motorlar 8 %12, fiiflme bot Kurtarma Gemileri 20 %5, Ray ve tel üzerinde çal flan makineli ve makinesiz araçlar Uçak ve helikopterler Treyler ve treylere ba l konteynerler 6 %16, Sabit ve gezer vinçler Ambulans ( ç tertibat ve teçhizatlar hariç) ve itfaiye araçlar 7 %14, Özel amaçl araçlar ve bunlar n üst ekipmanlar (Kar kürüme araçlar, karavan, vidanjör ve tamir araçlar, vinçli tafl tlar, beton kar flt r c ile mücehhez tafl tlar, yol ve çevre temizlemeye mahsus arabalar, tohum, gübre, 7 %14,28 zift, su ve benzerlerini saçan arabalar, atölye arabalar, radyoloji cihazlar ile donat lm fl arabalar ve bunlar n benzerleri) Çöp Temizleme araçlar ve ekipmanlar Çöp temizleme araçlar Çöp temizleme araçlar ekipmanlar 3 %33,33 7. Tar m 7.1. Sadece tar m ve bahçecilik ifllerinde kullan lma k amac yla edinilen yap lar 25 %4, Sadece hayvanc l k ifllerinde kullan lmak amac yla tesis edilen yap lar ( Tavla, ah r, a l, kümes, padoks, manej v.b.) 20 %5, Tar mda kullan lan hububat ambarlar, depolama yerleri ve bunlara benzer yerler 7.4. Traktör, biçerdöver, tohum temizleme ve s n fland rma makineleri ve bunlar gibi tar mda kullan lan makine, teçhizat ve tertibat Traktör, biçerdöver, triyör ( ki tekerlekli, arkas na pulluk ve benzeri ekipman tak lan hareketli araç v.b.) gibi araçlar n yard mc ekipmanlar K rk m makinesi Gaga kesme makinesi Krema makinesi Tavuk yolma makinesi Budama makinesi Motorlu el testeresi Meyve tasnif makinesi Buza emzirme makinesi 7.5. Mand ralar 7 %14, Sütlük ve dam zl k s rlar (Süt ine i, dam zl k danalar vb. bu s n fa dahildir.) 7.7. Atlar (Aktife al nd dönemde 2 yafl ndan büyük yar fl atlar, 12 yafl ndan büyük dam zl k atlar v.b.) 7.8. Sütlük koyun ve keçiler (Dam zl k koç ve tekeler dahil) 7.9. Ar lar 108

7 7.10. Yumurtal k tavuklar (Civciv ve besilik tavuklar hariç) 2 %50, Kümes hayvanlar üretme tesisleri ve binalar Üretimde kullan lan iktisadi k ymetler (Teçhizat v.b.) Deniz ve tatl su bal klar Di er hayvanlar (Köpek, ifl hayvanlar v.b.) Ekili ve dikili araziler, tesisler Zeytinlikler 50 %2, Dutluklar 40 %2, F nd kl klar 25 %4, Süs a açlar, güllükler 20 %5, Ba lar 20 %5, Narenciye a açlar 25 %4, fieftali a açlar Kay s, erik, badem a açlar 25 %4, Elma, armut, ayva, incir a açlar 25 %4, Viflne, kiraz a açlar 20 %5, Ceviz, kestane, antep f st a açlar 40 %2, Sair meyveli a açlar Seralar 20 %5,00 Seralarda kullan lan makine ve aletler ve çimlendirme odas (Is t c lar, ilaçlama makineleri, tohum ekme makineleri ve bunlar n benzerleri) Cam örtü malzemeli seralar Plastik örtü malzemeli seralar 3 %33, Çelik konstrüksiyon yap malzemeli seralar Galvanizlenmifl yap malzemeli seralar 20 %5, Di er yap malzemeleri kullan lan seralar Topraks z üretimde kullan lan sera plasti i 3 %33, Kaya yünü yata 2 %50, Tar msal sulama tesisleri (Ya murlama, damla sulama v.b.) Kanal ve kanaletler Derin kuyular Sa m tesis ve makineleri Mahsul kurutma ve yem k rma tesis ve makineleri Ç rç rlama ve delintasyon tesisleri Yoncal k tesisi 3 %33, Korunganl k tesisi 2 %50, Suni çay r meratesisi 3 %33, Çam f st tesisi 50 %2, Kavakl k tesisi Madencilik: Metalik ve metalik olmayan minerallerin maden olarak 8. ç kar lmas nda, ö ütülmesinde, kullan lmas nda ve bu tip materyallerin di er flekillerde özel olarak haz rlanmas nda kullan lan iktisadi k ymetler 8.1. zabe potalar 2 %50, Madeni emniyet flapkalar (Baretler) 3 %33, Linyit ve maden ocaklar n n yer alt imalat nda kullan lan, ihraç havaland rma, su ihraç tesisleri ve elektrik nakliye, ocak emniyet ve tahlisiye teçhizat, nakliye, kaz, delme, yükleme, y kama ve zenginlefltirme tesisat ile ocak ayd nlatmas nda kullan lan iktisadi k ymetler ve malzemeler 9. Petrol ve gaz sanayi 9.1. Petrol ve Gaz Sondaj Faaliyetleri: Petrol ve gaz arama faaliyetlerinde ve petrol ve gaz hizmetlerinin verilmesinde kullan lan kimyasal ifllemler, kuyular n kapat lmas beton ile kaplanmas, kuyu ve boru yataklar n n 6 %16,66 delinmesi gibi ifllemlerde kullan lan iktisadi k ymetler Pompaj çubuklar ndan emiciler 3 %33,33 109

8 9.2. Petrol ve Do al Gaz Rezervlerinin Araflt r lmas ve Bunlar n Üretilmesi: Petrol ve do al gaz rezervlerinin araflt r lmas ve bunlar n üretimi, petrol ve do al gaz n boru hatlar na toplanmas ve benzer saklama faaliyetlerini de 14 %7,14 içeren kuyular n kaz lmas, petrol ve do al gaz n üretimi için üreticilerce kullan lan iktisadi k ymetler Filtreler (Likit petrol gaz sanayiinde kullan lan) 2 %50, Petrol Ar t m : Dam tma, parçalara ay rma ve ham petrolün gaz ve di er unsurlar için kataliz olarak ayr lmas nda kullan lan iktisadi k ymetler Buhar kazanlar ndan ac su kullan lanlar 2 %50, Petrol ve gaz ürünlerinin pazarlanmas ve sat lmas nda kullan lan iktisadi k ymetler 9 %11, S v gaz buharlaflt r c lar 9 %11,11 nflaat flleri: Kamu binalar, özel ticaret binalar, limanlar, iflletme ve 10. yönetim binalar, gayrimenkuller ve eklentileri, karayollar ve demir yollar n n yap m nda kullan lan iktisadi k ymetler ( fl makineleri ve 6 %16,66 benzerleri) nflaat kal plar ve iskeleler Ahflap inflaat kal plar Tünel kal plar Yap inflaatlar nda kullan lan özel imal edilmifl haz r çelik iskeleler 20 %5, Karo tafl, kilit tafl, bordör tafl, park mantar, çit dire i vb. ürünlerin imalat nda kullan lan kal plar 4 %25, fl iskelesi ve iskele elemanlar (Sanayi borusundan imal edilmifl olanlar) 7 %14, A aç kalaslar 3 %33, nflaat demiri iskeleti üretiminde kullan lan çok amaçl kaz k demirleri iflleme makinas 8 %12, Kum, m c r çak l k rma ve eleme iflinde kullan lan iktisadi k ymetler: Kum de irmeni, kum-çak l k rma-eleme tesisi 11. Hububat ve Unlu Mamuller malat : Un, tah l ve di er hububat ve unlu mamullerin üretiminde kullan lan iktisadi k ymetler 12. fieker ve fieker Ürünleri malat : Ham fleker, flurup, flekerkam fl ve fleker pancar ndan yap lan flekerin üretiminde kullan lan iktisadi k ymetler 13. Bitkisel ya ve bitkisel ya ürünleri imalat nda kullan lan iktisadi k ymetler 14. Bal k ya, bal k unu, yafl meyve, kuru meyve, sucuk past rma, nebati ya, süt ve süt mamulleri imalat nda kullan lan iktisadi k ymetler ve özel araç 8 %12,50 gereçler * 15. Çay sanayiinde kullan lan iktisadi k ymetler ve özel araç gereçler * 16. Alkollü ve alkolsüz içecekler ile bunlara benzer içecekler sanayiinde kullan lan iktisadi k ymetler ve özel araç gereçler * 17. Di er G da ve Benzeri Ürünlerin malat : ( 11, 12,13,14,15,16) numaral s n flarda yer almayan yiyecek ve içeceklerin üretiminde kullan lan iktisadi 12 %8,33 k ymetler Bisküvi, çikolata ve flekerleme fabrikalar nda kullan lan lehimli kaplar 3 %33, Rafine tuz imalat nda kullan lan iktisadi k ymetler 8 %12,50 Özel flleme Araçlar ile Üretilen Yiyecek ve çeceklerin malat : Geri dönüflümlü foluklar, paketli konteynerler gibi aletleri kontrole yarayan ve 18. özel materyaller olarak ( 11, 12, 13,14,15,16,17) numaral s n flarda 4 %25,00 tan mlanan faaliyetlerde kullan lan sepet, kutu, araba, zgara tepsileri, bal k iflleme tepsileri v.b. iktisadi k ymetler Alkollü veya alkolsüz içeceklerin pazarlanmas ve sat lmas nda kullan lan iktisadi k ymetler Cam flifleler 3 %33, Demir ve çelikten imal f ç lar ve tüpler 8 %12, Tütün ve Tütün Mamulleri malat : Sigara, puro, enfiye, cigarillo, pipo tütünü v.b. tütün ve tütün mamulleri imalat nda kullan lan iktisadi k ymetler 20. Mensucat Ürünleri ve Benzeri Ürünlerin malat Örgü Ürünleri malat : Örme, a dokuma, dantel ve benzerlerinin üretiminde kullan lan iktisadi k ymetler 8 %12,50 110

9 Nak fl makinalar Pamuk flleme: Pamuk ifllemeye yarayan iktisadi k ymetler Pamuk ve Yün plik, Lif ve Dokuma Kumafl malat : E rilmifl ipli in haz rlanmas, kar flt r lmas, bükülmesi, iplik ve liflerin sar lmas, ipli in çözülmesi ve çevrilmesi, esnek iplik ve lifle kapl ürünler, flerit, bez, lastik doku, örgü dokumalar, ambalajlama için bükülmüfl jüt, flilte, yast k, çarflaf, endüstriyel kuflaklar, fiberle kaplanm fl fabrika at klar n n ifllenmesi, yumaklar ve kumafl tiftiklerinin ifllenmesinde kullan lan iktisadi k ymetler ve benzerleri Hal malat, Hal Boyama ve Bu Ürünlerin Tamamlanmas ve Tekstil Ürünlerinin Paketlenmesi: Hal, kilim, paspas, çift yüzlü dokunmufl yün hal, saçak ve di er saçakl ürünlerin ve dokuma veya iplik hal lar n arka ve ön yüzlerinin birlefltirilmesinde kullan lan iktisadi k ymetler ve elde dokuma hal ile fabrikasyon hal lar n örneklerinin haz rlanmas veya çorap veya külotlu çoraplar n katlanmas, dikilmesi ve yün olmayan ürünleri üretmek 8 %12,50 için fabrikasyon ürünlerin katlanmas, kesilmesi, dikilmesi, buruflturulmas, düzeltilmesi gibi elbiselerden daha çok katlanarak, flekil verilerek, kesilerek, dikilerek oluflturulan tekstil ürünlerinin paketlenmesi ve üretiminde kullan lan iktisadi k ymetler Giysi ve Di er Bitmifl Ürünlerin malat : Giyim eflyas /k yafet, di er tekstil ürünleri, kürkler ve dokumalar n kesilerek ve dikilerek imal edilmesi ve tekstil ürünlerinin üretiminde kullan lan iktisadi k ymetler ve tamamlay c 8 %12,50 malzemelerinin üretiminde kullan lan iktisadi k ymetler (Deri ve sentetik giysilerin imalat nda kullan lan iktisadi k ymetler hariç) Deri ve Deri Ürünleri malat : Ayakkab, kemer, giysi ve bavul gibi nihai deri ürünlerinin imalat nda, ham kürklerin iflleme tabi tutulmas nda, deri ve postlar n tabakalanmas nda, ifllenmesinde ve nihai ifllemlere tabi 8 %12,50 tutulmas nda kullan lan iktisadi k ymetler Tekstil pli i malat : pli i dökme yapmak veya ipli in ifllenmesinde ve bunlarla ilgili ifllemlerde kullan lan iktisadi k ymetler (Bu tür imalatta kullan lan ana makineler flunlard r: Hatal sarma, çizme, tartma, kumafl 8 %12,50 dolaplar, yüksek h zl burgu sarg makineleri ve benzeri makineler) Yün Olmayan Dokumalar n malat : Keçe ürünleri, vatka, tabaka pamuk, tampon, üstüpü v.b. üretiminde kullan lan iktisadi k ymetler Endüstriyel iplik ve kordbezi imalat nda kullan lan iktisadi k ymetler 12 %8, Ham kumafl boyama ifllemlerinde (Boya, apre, kasar, ram, sanfor, y kama, sardofl, t rafl v.b.) kullan lan iktisadi k ymetler 8 %12, Tekstil ürünlerinin test ifllemlerinde kullan lan iktisadi k ymetler: Kesim presi makians, dikifl makinas, overlok makinas, çamafl r makinas ) Dikifl makinesi (Terzilik, tekstil ürünleri tamirat vb. ifllerde kullan lanlar) 21. T bbi Malzeme, laç ve Difl Malzemesi malat : Medikal ürünler, t bbi ilaçlar ve diflle ilgili ilaç ve müstahzarlar n üretiminde kullan lan iktisadi k ymetler 8 %12,50 Çift cidarl buhar kazanlar, komprime makineleri, doldurma makineleri, cihazlar ve vas talar, tephir kazanlar, merhem s va haz rlama kaplar, merhem kar flt rma cihaz (Melanjör), merhem ezme makinesi (Melaksör), 3 %33,33 odistile ve obidistile cihazlar, biyolojik ve müstahzarlar yapan laboratuvarlarda kullan lan cihaz, makine, tesisat, tertibat ve vas talar Vakum cihaz veya buna muadil tertibat, tüp veya kavanozlara merhem doldurma ve kapama makineleri, ajitatörlü ve termostatl suppozituar makinesi, harici tesirattan muhafaza için hususi empermeabilize ambalaj 3 %33,33 makinesi, ampul kapatma-doldurma makinesi Kurutma evütü (Elektrikli, havagazl ve buharl ), süzme tertibat (muhtelif cins filtre cihazlar ), alkol distilasyon inbikleri, filtrasyon tertibat, muhtelif filtre cihazlar, bakteriyolojik ve immünolojik-serolojik müstahzar yapan laboratuvarlarda kullan lan cihaz, makine, tesisat ve vas talar, kal plar 2 %50,00 (Tablet ve kafleler ve di er müstahzarlar için hususi suretle haz rlat lm fl bulunan kal plar), t bbi müstahzarlara ait ambalaj maddelerinin bask s nda kullan lan klifle, kal p ve hususi b çaklar 22. Optik alet sanayiinde kullan lan iktisadi k ymetler ve özel araç gereçler * 23. A aç ürünleri imalat Kereste Kesimi: Kereste kesim makine ve ekipmanlar ile benzerleri 6 %16,66 111

10 Ahflap Ürünler ve Mobilya malat : Kereste ve direklerin iflleme tabi tutulmas da dahil kontrplak, s k flt r lm fl kereste, döflemelik malzeme, ahflap kaplamalar, mobilya ve di er ahflap ürünleri ve bunlar n benzerlerinin üretiminde kullan lan iktisadi k ymetler Ka t ve Ka t Hamuru malat : Hamur materyalleri iflleme ve depolama, beyazlatma ifllemleri, ka t ve tabaka imalat ve otomatik tamamlama ifllemleri için kullan lan iktisadi k ymetler ve imalatta yararlan lan kimyevi maddelerin yeniden kullan lmas veya ar nd r lmas için kullan lan belirli bir 13 %7,69 kapasitedeki buhar ve kimyevi maddelerin ay rma sistemleri (Ka t yap m nda kullan lan kereste yada yap sektöründe kullan lan kontralit imalat nda kullan lanlar hariç) Yeniden Kullan labilen Ka t, Tabaka Ka tlar veya Ka t Hamuru Ürünleri malat : Ka d n makinede katlanmas, ka t poflet, ka t kutu, mukavva, zarf gibi ka t hamurun belirli bir ürüne dönüfltürülmesi, ka d n yeniden imal veya de ifltirilmesinde kullan lan iktisadi k ymetler v.b. Elektronik mi fer boru makinas, tuvalet ka d ve mutfak ka d ve mutfak havlu sarma hatt, otomatik paket makinas, otomotik denetleme makinas, bobin asansörü Bebek bezi, kad n ba ve bunlar n benzerlerinin imalat nda kullan lan iktisadi k ymetler Ka t ve kart n ambalajlar n üzerine yap lan bask larda kullan lan kauçuk klifleler 2 %50,00 Bas n Yay n ve Ba lant l Sektörler: Bask, tafl basmas, gravür veya yaprak gibi bir veya birden fazla süreç arac l ile yap lan bas mda kullan lan; kitap ciltlemesi ve yaz m, oymac l k, resim oymac l ve elektronik araçlarla yaz m gibi bas m ticareti ile ilgili hizmetlerin görülmesinde; kitap, gazete ve süreli yay nlar n yay mlanmas nda kullan lan iktisadi k ymetler ve benzerleri Kimyasal Ürünler ve Ba lant l Ürünlerin malat : Tamamlanm fl kimyevi ürünler, sentetik fiber ve plastik materyaller gibi ileri aflamalarda kullan lan kimyevi ürünlerin ve temel organik ve inorganik kimyasallar n imalat nda kullan lan iktisadi k ymetler ve film, foto raf ka d, hassas foto raf ka d, geliflmifl kimyasallar gibi foto rafç l kla ilgili gereçleri imal etmekte kullan lan iktisadi k ymetler ve at k su havuz ve kanallar gibi fabrika arazisi ve üretim süreciyle do rudan ba lant l bütün arazi düzenlemeleri (Binalar ve yap sal eklentiler bu kapsamda de ildir.) Elektrik, enerji da t m ve kontrol ekipmanlar (Deniz suyunda çal flan eflanjör, filtre, pompa, boru, vana gibi ekipmanlar) Motorlar Deniz k y s, ar tma tesisi v.b. korozif ortamda çal flan motorlar 8 %12, Buhar emifl fan v.b. s cak ve nemli ortamda çal flan motorlar Seyyar dalg ç pompa motorlar Paneller ve panel cihazlar Kablo, kanalet, tava, kondült, spiral, start-stop butonlar ve benzerlerinden oluflan hatlar Deniz k y s, ar tma tesisi ve korozif ortamda çal flan saha cihazlar Enstrümanlar ve saha cihazlar (Asidik, bazik ve klorlu ortamlarda kullan lan tank, eflanjör, kolon, pompa, boru ve vana gibi ekipman) Proses gere i korozyon ve erozyona u rayan özel reaktörler ve müfltemilat Mamul ve yar mamul ürün tafl mas nda kullan lan ve devaml sirkülasyonda olan veya proses gere i periyodik fl l ifllemlerine maruz kalan kutu, sepet, 3 %33,33 konteyner gibi tafl ma ekipmanlar Petro kimya sanayiinde kullan lan iktisadi k ymetler ve bu sektörde kullan lan tesisler Polyester elyaf imalat nda kullan lan iktisadi k ymetler Sentetik iplik imalat nda kullan lan iktisadi k ymetler Azot sanayiinde kullan lan iktisadi k ymetler ve özel araç gereçler * Suni gübre sanayinde kullan lan iktisadi k ymetler ve özel araç gereçler * Soda sanayinde kullan lan kalsiyum oksit (Kireç) f r nlar 112

AMORTİSMAN ORANLARI. Amortismana Tabi İktisadi Kıymetler

AMORTİSMAN ORANLARI. Amortismana Tabi İktisadi Kıymetler AMORTİSMAN ORANLARI 1 Binalar Amortismana Tabi İktisadi Kıymetler Faydalı Ömür (Yıl) Normal Amortisman Oranı 1.1. 1.2. Ticari, sınai, zirai ve mesleki işletmelerin idare binaları ile bunların sağlık ve

Detaylı

AMORTİSMAN ORANLARI LİSTESİ

AMORTİSMAN ORANLARI LİSTESİ AMORTİSMAN ORANLARI LİSTESİ 212 333, 339, 365, 389 VE 399 NO.LU VUK GENEL TEBLİĞLERİ İLE AÇIKLANAN ORANLARIN BİRLEŞTİRİLMİŞ SON HALİ 1 Binalar 1.1. Ticari, sınai, zirai ve mesleki işletmelerin idare binaları

Detaylı

İlgili Sıra No. Kıymetler

İlgili Sıra No. Kıymetler İlgili Sıra No. Amortismana Tabi İktisadi Faydalı Normal Genel Kıymetler Ömür Amortisman Tebliğ (Yıl) Oranı(%) No. 1. Binalar 333 Ticari, sınai, zirai ve mesleki işletmelerin idare binaları ile bunların

Detaylı

No Amortismana Tabi İktisadi Kıymetler Faydalı Ömür (Yıl) Normal Amortisman Oranı

No Amortismana Tabi İktisadi Kıymetler Faydalı Ömür (Yıl) Normal Amortisman Oranı No Amortismana Tabi İktisadi Kıymetler Faydalı Ömür (Yıl) Normal Amortisman Oranı İlgili Genel Tebliğ 1. Binalar 333 1.1. Ticari, sınai, zirai ve mesleki işletmelerin idare binaları ile bunların sağlık

Detaylı

AMORTISMAN ORANLARI TABLOSU

AMORTISMAN ORANLARI TABLOSU AMORTISMAN ORANLARI TABLOSU 01.01.2004'den AKTIFE GIREN IKTISADI KIYMETLER IÇIN UYGULANACAK AMORTISMAN ORANLARI Amortismana Tabi Iktisadi Kiymetler Faydali Ömür (Yil) Normal Amortisman Orani 1. Binalar

Detaylı

AMORTİSMAN ORANLARI ASMMMO

AMORTİSMAN ORANLARI ASMMMO AMORTİSMAN ORANLARI V.U.K. Madde: 315 (V.U.K. leri 333, 339, 365, 389, 399, 406, 418, 439) 1. Binalar 2. Tesis ve Arazi Düzenlemeleri 3. Demirbaşlar 4. Bilgi Sistemleri 5. Elle Veri İşlenen Araçlar 6.

Detaylı

avuk GENEL TEBLİĞ TASLAĞI EKİ Amortismana Tabi İktisadi Kıymetler Ömür (Yıl)

avuk GENEL TEBLİĞ TASLAĞI EKİ Amortismana Tabi İktisadi Kıymetler Ömür (Yıl) avuk GENEL TEBLİĞ TASLAĞI EKİ 1. Binalar Amortismana Tabi İktisadi Kıymetler Faydalı Ömür (Yıl) Normal Amortisman Oranı 1.1. Ticari, sınai, zirai ve mesleki işletmelerin idare binaları ile bunların sağlık

Detaylı

Smmm. Mesut TOPCU Bursa SMMMO Başkanı

Smmm. Mesut TOPCU Bursa SMMMO Başkanı SUNUŞ Maliye Bakanlığı tarafından farklı nispetlerde amortisman oranlarının uygulamaya konması ile duran varlıklarda amortisman uygulaması oldukça zorlaşmış ve karmaşık hale gelmiştir. 28.04.2004 tarihinde

Detaylı

RLENM SAHALARA DA R YÖNETMEL K - EK2 Tablo 2. Potansiyel Toprak Kirletici Faaliyetler. 6 Ham petrol ve do al gaz ç kar. 8 Di er madencilik ve ta ocakç

RLENM SAHALARA DA R YÖNETMEL K - EK2 Tablo 2. Potansiyel Toprak Kirletici Faaliyetler. 6 Ham petrol ve do al gaz ç kar. 8 Di er madencilik ve ta ocakç TOPRAK K RL N KONTROLÜ VE NOKTASAL KAYNAKLI K RLENM SAHALARA DA R YÖNETMEL K POTANS YEL K RLET FAAL YETLER TOPRAK K RL N KONTROLÜ VE NOKTASAL KAYNAKLI RLENM SAHALARA DA R YÖNETMEL K - EK2 Tablo 2. Potansiyel

Detaylı

XV. BÖLÜM YÜKSEK YAPILARDA YANGIN TES SATI

XV. BÖLÜM YÜKSEK YAPILARDA YANGIN TES SATI XV. BÖLÜM YÜKSEK YAPILARDA YANGIN TES SATI B NALARIN YANGINDAN KORUNMASI HAKKINDAK YÖNETMEL K TASLA INDAN YÜKSEK YAPILARLA LG L KISIMLAR DÖRDÜNCÜ KISIM: Bina Bölümlerine ve Tesislerine liflkin Hususlar

Detaylı

Nace Rev 2 Kodlarına Göre Teknoloji Sınıflaması: Yüksek Teknolojili Sektörler YÜKSEK TEKNOLOJİ

Nace Rev 2 Kodlarına Göre Teknoloji Sınıflaması: Yüksek Teknolojili Sektörler YÜKSEK TEKNOLOJİ Nace Rev 2 Kodlarına Göre Teknoloji Sınıflaması: Yüksek Teknolojili Sektörler YÜKSEK TEKNOLOJİ 21 Temel eczacılık ürünlerinin ve eczacılığa ilişkin malzemelerin 21.1 Temel eczacılık ürünleri 21.10 Temel

Detaylı

VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 365)

VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 365) Maliye Bakanlığından: VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 365) Vergi Usul Kanununun 315 inci maddesinde 5024 sayılı Kanunla 1 yapılan değişiklikle, amortisman oranlarının iktisadi kıymetlerin faydalı

Detaylı

LİSTE TEHLİKE SINIFI PRİM NİSPETİ Tehlike Prim. KISIM BÖLÜM GRUP SINIF Sınıfı Nispeti

LİSTE TEHLİKE SINIFI PRİM NİSPETİ Tehlike Prim. KISIM BÖLÜM GRUP SINIF Sınıfı Nispeti LİSTE TEHLİKE SINIFI PRİM NİSPETİ Tehlike Prim KISIM BÖLÜM GRUP SINIF Sınıfı Nispeti A TARIM, ORMANCILIK VE BALIKÇILIK 1 Bitkisel ve hayvansal üretim ile avcılık ve ilgili hizmet faaliyetleri 11 Tek yıllık

Detaylı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: İş Sağlığı ve Güvenliğine İlişkin Risk Grupları Listesi Tebliği

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: İş Sağlığı ve Güvenliğine İlişkin Risk Grupları Listesi Tebliği Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: İş Sağlığı ve Güvenliğine İlişkin Risk Grupları Listesi Tebliği Madde 1-16/12/2003 tarihli ve 25318 sayılı Resmî Gazete de yayımlanan İşyeri Sağlık Birimleri ve

Detaylı

İş Sağlığı ve Güvenliğine İlişkin Risk Grupları Listesi Tebliği Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: Resmi Gazete: 06 Mart 2005, Sayı: 25747

İş Sağlığı ve Güvenliğine İlişkin Risk Grupları Listesi Tebliği Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: Resmi Gazete: 06 Mart 2005, Sayı: 25747 İş Sağlığı ve Güvenliğine İlişkin Risk Grupları Listesi Tebliği Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: Resmi Gazete: 06 Mart 2005, Sayı: 25747 Madde 1-16/12/2003 tarihli ve 25318 sayılı Resmî Gazete

Detaylı

Resmî Gazete Sayı : 27417

Resmî Gazete Sayı : 27417 25 Kasım 2009 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 27417 TEBLĐĞ Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: ĐŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLĐĞĐNE ĐLĐŞKĐN TEHLĐKE SINIFLARI LĐSTESĐ TEBLĐĞĐ MADDE 1 (1) 15/8/2009 tarihli ve 27320

Detaylı

(Kanuni Dayanak: 5510 sayılı Kanun, Madde 83)

(Kanuni Dayanak: 5510 sayılı Kanun, Madde 83) Kısım Bölüm Grup Sınıf A 01 (Kanuni Dayanak: 5510 sayılı Kanun, Madde 83) 011 012 Tehlike Sınıfı Prim Nispeti Tarım, Ormancılık ve Balıkçılık Bitkisel ve hayvansal üretim ile avcılık ve ilgili hizmet Tek

Detaylı

YEN TEfiV K S STEM REHBER

YEN TEfiV K S STEM REHBER G R fi G R fi 13 14 G R fi G R fi Günümüzde kendini her alanda hissettiren küresel mali krizin etkisi, iflletmelerin sermaye yap s n da bozmufltur. Yaflan lan bu kriz ortam nda beklentilerin, ekonomik

Detaylı

100 soruda yeni teflvik uygulamas

100 soruda yeni teflvik uygulamas 100 soruda yeni teflvik uygulamas (2009/15199 say l BKK) ndirimli kurumlar vergisi Gümrük vergisi muafiyeti ve KDV istisnas Faiz deste i Sigorta prim deste i Tafl nma deste i Yat r m yeri tahsisi Sunufl

Detaylı

KISA VADELİ SİGORTA KOLLARI PRİM TARİFESİ

KISA VADELİ SİGORTA KOLLARI PRİM TARİFESİ KISA VADELİ SİGORTA KOLLARI PRİM TARİFESİ 29 Eylül 2008, Pazartesi Sayı : 27012 (2. Mükerrer) BAKANLAR KURULU KARARI Karar Sayısı : 2008/14173 Ekli Kısa Vadeli Sigorta Kolları Prim Tarifesi nin yürürlüğe

Detaylı

19 Aralık 2012 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28502 YÖNETMELĠK. ÇalıĢma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından:

19 Aralık 2012 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28502 YÖNETMELĠK. ÇalıĢma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: 19 Aralık 2012 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28502 ĠġKOLLARI YÖNETMELĠĞĠ Amaç YÖNETMELĠK ÇalıĢma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı 18/10/2012 tarihli ve 6356 sayılı Sendikalar

Detaylı

KOSGEBDANISMANI.COM KOSGEB TARAFINDAN DESTEKLENEN SEKTÖRLER LİSTESİ NACE Rev 2 Kodu

KOSGEBDANISMANI.COM KOSGEB TARAFINDAN DESTEKLENEN SEKTÖRLER LİSTESİ NACE Rev 2 Kodu KOSGEBDANISMANI.COM KOSGEB TARAFINDAN DESTEKLENEN SEKTÖRLER LİSTESİ NACE Rev 2 Kodu B DESTEK ALINABİLECEK SEKTÖRLER MADENCİLİK VE TAŞ OCAKÇILIĞI 05 Kömür ve linyit çıkartılması 05.1 Taş kömürü madenciliği

Detaylı

19 Aralık 2012 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28502 YÖNETMELİK Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: İŞKOLLARI YÖNETMELİĞİ. Amaç

19 Aralık 2012 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28502 YÖNETMELİK Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: İŞKOLLARI YÖNETMELİĞİ. Amaç 19 Aralık 2012 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28502 YÖNETMELİK Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: İŞKOLLARI YÖNETMELİĞİ Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı 18/10/2012 tarihli ve 6356 sayılı Sendikalar

Detaylı

1 / 20. NACE Rev 2 Kodu

1 / 20. NACE Rev 2 Kodu KOSGEB TARAFINDAN VERİLECEK DESTEK/KREDİLERDEN YARARLANABİLECEK KOBİ'LERİN SEKTÖRLERİNİ GÖSTEREN TABLO (Avrupa Topluluğunda Ekonomik Faaliyetlerin İstatistiki Sınıflaması NACE Rev. 2'ye göre) 1 / 20 NACE

Detaylı

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete nin. 19/12/2012 28502 Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazetelerin

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete nin. 19/12/2012 28502 Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazetelerin İŞKOLLARI YÖNETMELİĞİ Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi/Sayısı: 19.12.2012/28502 www.bilgit.com Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı 18/10/2012 tarihli ve 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi

Detaylı

ĠġKOLLARI YÖNETMELĠĞĠ

ĠġKOLLARI YÖNETMELĠĞĠ Resmi Gazete Tarihi: 19.12.2012 Resmi Gazete Sayısı: 28502 ĠġKOLLARI YÖNETMELĠĞĠ Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı 18/10/2012 tarihli ve 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanununun 4 üncü

Detaylı

YÖNETMELİK İŞKOLLARI YÖNETMELİĞİ

YÖNETMELİK İŞKOLLARI YÖNETMELİĞİ 19 Aralık 2012 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28502 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: YÖNETMELİK İŞKOLLARI YÖNETMELİĞİ Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı 18/10/2012 tarihli ve 6356 sayılı Sendikalar

Detaylı

ŞİRKET AMAÇ VE KONU ÖRNEKLERİ

ŞİRKET AMAÇ VE KONU ÖRNEKLERİ ŞİRKET AMAÇ VE KONU ÖRNEKLERİ AKTARİYE VE KURUYEMİŞ a. Her türlü kuruyemiş ürünlerinin toptan ve perakende alımı satımı,imalatı ile ithalat ve ihracatını b. Her türlü baharat ve aktariye ürünlerinin alım

Detaylı

MEŞGALE ÖRNEKLERİ. Sıhhi ve Isı Tesisatı Malzeme ve Cihazları. Alkolsüz İçkiler Tarım Ürünleri Taşıt Araçları Servis ve Bakım İstasyonları

MEŞGALE ÖRNEKLERİ. Sıhhi ve Isı Tesisatı Malzeme ve Cihazları. Alkolsüz İçkiler Tarım Ürünleri Taşıt Araçları Servis ve Bakım İstasyonları MEŞGALE ÖRNEKLERİ Aktariye ve Kuruyemiş Ayakkabı Bahçe Kültürleri Bayındırlık Müteahhitleri Bilgisayar, Büro Makineleri ve Kırtasiye Bilumum İplik Bilumum Kara ve Deniz Motorları Boyahane, Elbise Temizleyicileri

Detaylı

İŞKOLLARI YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete Tarihi : 19.12.2012 Resmi Gazete Sayısı: 28502

İŞKOLLARI YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete Tarihi : 19.12.2012 Resmi Gazete Sayısı: 28502 İŞKOLLARI YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete Tarihi : 19.12.2012 Resmi Gazete Sayısı: 28502 Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı 18/10/2012 tarihli ve 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanununun 4

Detaylı