333, 339 ve 365 NO.LU VUK GENEL TEBL LER LE AÇIKLANAN ORANLARIN B RLEfiT R LM fi SON HAL

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "333, 339 ve 365 NO.LU VUK GENEL TEBL LER LE AÇIKLANAN ORANLARIN B RLEfiT R LM fi SON HAL"

Transkript

1 AMORT SMAN ORANLARI 333, 339 ve 365 NO.LU VUK GENEL TEBL LER LE AÇIKLANAN ORANLARIN B RLEfiT R LM fi SON HAL Amortismana Tabi ktisadi K ymetler Faydal Ömür (Y l) Normal Amor. Oran % 1. Binalar Ticari, s nai, zirai ve mesleki iflletmelerin idare binalar ile bunlar n sa l k ve sosyal hizmetlerinde kulland klar binalar, ticarethane, muayenehane, 1.1. yaz hane, banka, sigorta, pansiyon, otel, okul, hamam, banyo binalar, tiyatro ve benzeri e lence yerleri, depo, ardiye, kapal spor sahalar binalar, spor sahalar ndaki tribünler ve benzeri hizmetlere tahsis olunan sair binalar, ikamete mahsus ev, apartman ve emsali binalar Beton, kargir, demir, çelik 50 %2, Yar kargir, yar ahflap (Ahflap yap lar üzerine beton ve emsali püskürtmek suretiyle yap lm fl binalar dahil) 33 %3, Ahflap, kerpiç 20 %5, Galip malzemesi saç, çinko, teneke olan mevsimlik faaliyette bulunan sinema, gazino ve emsali yerlerdeki cam veya ahflap tesisler ile benzeri binalar Galip malzemesi teneke muvakkat barakalar, inflaat flantiye binalar ve prefabrik yap lar Galip malzemesi cam olan binalar (depo ve tesisler) ve benzerleri Sarn ç ve benzerleri 50 %2, Tanklar spirto ve benzeri tanklar Asit tanklar, yak t depolama tanklar, reçine tanklar Di er tanklar Fabrika, atölye, istasyon, terminal, garaj, hangar, kantar dairesi, kazan 1.2. dairesi, pompa dairesi, elektrik santral binalar ile emsali hizmetlere mahsus binalar Beton, kargir, demir, çelik 40 %2, Yar kargir 25 %4, Ahflap Kerpiç Galip malzemesi saç, çinko, teneke 1.3. Belirli bir k sm iflyeri olarak kullan lan meskenler 50 %2, kamet olarak kullan mdan kiral k hale getirilen evler 50 %2,00 Tesis ve Arazi Düzenlemeleri: Yaya kald r mlar, otoparklar, kanallar, su yollar, arklar, setler, boflaltma sistemleri, la mlar (Belediyelere ait la mlar hariç), r ht m ve doklar, mendirek ve dalga k ranlar, havuzlar (Sabit ve 2. yüzer), kuyular, regülatörler, bentler, ihata duvarlar, havai hatlar ve direkleri, hudut ihata direkleri ve telleri, so uk hava tesisleri, bahçe ve parklar, spor sahalar (Tribünler hariç), köprüler, çitler, araziye yerlefltirilen vericiler ve bunlara benzer olanlar 2.1. Yollar (Beton ve asfalt yol, parke yol, adi flose ve adi kald r m ve bunlara benzeyen yollar) 8 %12,50 3. Demirbafllar 3.1. flyerinde Kullan lan Mobilyalar, Ekipmanlar ve Di er Demirbafllar: Bu s n f, masa, mobilya, sandalye, banko, kontuar, dolap ve ofiste kullan lan iletiflim araçlar gibi k ymetler ile iflletmelerde müflteriler için tahsis edilen oturma gruplar n içerir. (Baflka bir s n flamada yer alan iletiflim araçlar hariç) 3.2. Televizyonlar 3.3. Cep telefonu ve cep telefonu araç kiti 3 %33, Branda bezi, çuval, kanaviçe, bez torba, naylon torba, küfe, su hortumu 2 %50, Kasalar Plastik kasalar Tahta kasalar 2 %50,00 103

2 Demir, çelik vb. materyallerden mamul para veya de erli eflya saklamaya yarayan kasalar 3.6. Paletler 50 %2, Tahta palet 2 %50, Plastik palet 3.7. Liman stoklama ve yükletme tesislerinin inflaat nda kullan lan kaz k temeller (Palplanfllar) 3 %33, Is tma malzemeleri Kazanlar (S cak su, k zg n su, buhar kazanlar ) Is tma borular Pompalar Vanalar, pislik tutucular, çek valflar 20 %5, S cak hava apareyleri 20 %5, Is t c lar (Radyatör, konvektör v.b.) 25 %4, S cak su üreteçleri (Boyler, eflanjör v.b.) fiofbenler ve kombiler Hidroforlar Su yumuflatma cihazlar Genleflme depolar Brülörler çten yanmal motorlar Soba 3.9. Konfor ve klima tesisat malzemeleri Klima santralleri (Vantilatör, aspiratör, s t c -so utucu) Fan-coil cihazlar Komple borulu ve kapal tip so utma ve s tma malzemeleri (VRF sistemleri) Su so utma gruplar Pencere, duvar ve salon tipi klima cihazlar Hava perdeleri Havaland rma sistemleri Merkezi mutfak cihazlar (Yiyecek ve içecek sektöründe teflhir amac yla kullan lanlar dahil) Sebze soyma ve do rama makineleri Et k yma makineleri Mikserler Buzdolab, derin dondurucu ve bunlara benzer so utma dolaplar Teflhir amac yla kullan lanlar Yemek piflirme tencereleri F r nlar Kuzine ve yer ocaklar Bulafl k y kama makineleri Komple so uk odalar Yemek asansörleri (Monflarjlar) Elektrik s t c l yemek da t m tezgah Merkezi çamafl rhane cihazlar Çamafl r y kama ve s kma makineleri Ütü makineleri(kolalama makineleri dahil) Çamafl r kaynatma ve kurutma makineleri Asansörler (Yük, insan vb.) Medikal malzemeler Otoklav cihazlar Buhar Jeneratörleri Sterilizatörler Oksijen ve azot tüpleri 20 %5,00 104

3 Bas nç düflürücüler (Oksijen, azot vb.) Bas nçl hava kompresörleri Oksijen, vakum, azot, bas nçl hava priz ve abone fiflleri Laboratuvar cihazlar Analizorlar (Biyokimya, hormon, idrar v.b.) Etüv, su banyosu, s t c sistemler Kar flt r c ve çalkalay c lar 6 %16, Mikroskoplar 6 %16, Analitik cihazlar Teflhis ve tedavi cihazlar (EKG, EMG, MRI, CT, Endoskopi cihaz v.b.) Diyaliz makinesi ve diyaliz su sistemleri 6 %16, Medikal mobilya (Hasta yata ve tafl ma arabas v.b.) Portatif Sedye Ameliyathane ve sterilizasyon Sterilizatörler 8 %12, Cerrahi termal y kay c 8 %12, Ameliyat masas 8 %12, Ameliyat lambas 8 %12, Anastezi cihaz 6 %16, Elektro koter 6 %16, Video endoskopi ve görüntüleme ekipmanlar 6 %16, Cerrahi el aletleri 7 %14, Radyo terapi cihaz (Linac) 8 %12, Pet (Pozitron emisyon tomogrofi cihaz ) 6 %16, Kan flekeri ölçüm cihazlar Medikal enstrümasyon setleri (Diflçilikte, omurga ve ortopedi cerrahisinde ve benzeri t bbi alanlardakullan lan koltuk,set ve benzeri iktisadi k ymetler) Elektrik Malzemeleri Jeneratörler Kesintisiz güç kaynaklar (Statik ve dinamik UPS) Paratonerler Elektrojen gruplar, rotatif elektrik konvektörleri v.b Transformatörler Redröserler Akümülatörler Akü flarj redresörü fialt cihazlar, kontaktörler 3 %33, Elektrik panolar, benzeri anahtarlama ve kontrol üniteleri Elektrik motorlar, elektrik trafolar Orta gerilim yedek güç üretim sistemi, enerji otomasyon sistemi, yedek güç sistemi için enerji senkronizasyon ve yük da t m üniteleri Perde, günefllik, store ve teferruat ve benzerleri ile yatakhane ve yemekhane eflyas Silolar (Kömür, kum, tah l v.b.) Kaynak makinesi Zincir, halat 3 %33, Ponton Kondansatör Oksijen tak m, oksijen saati 6 %16, Günefl kollektörü 6 %16, Depolama raf sistemleri Çim biçme makinesi 4 %25, Çöp konteynerleri 4 %25, Elektronik güvenlik sistemleri 105

4 3.27. POS cihazlar Yang n söndürme cihazlar Radyasyon aleti Nem alma cihazlar Kart basma makinesi Kart kesme makinesi Zarflama makinesi Projeksiyon cihaz Foto raf makineleri ve kamera Ölçüm cihazlar Elektronik test cihazlar Mekanik test cihazlar 7 %14, El ölçü aletleri 4 %25, H zl protip makineleri Kompresörler ( s n f nda say lanlar hariç) ve pnömatik makineler 6 %16, Tak m tezgahlar, talafll ve talafls z kesme makineleri 6 %16, Redüktörler Metal ifllemeye mahsus araç gereçler (Torna tezgahlar, frezeler, bileme aparatlar, tafllama makineleri ve bunlar n benzerleri) Delme, kesme,z mparalama, planyalama, s tarak yap flt rma, lehimleme ve bunlara benzer ifllemlerde kullan lan tafl nabilen elektrikli makine ve el aletleri Asfalt-beton kesme makineleri, çatlak derz geniflletme makineleri, perdah makineleri, asfalt makinesi, Asfalt-beton kesme makineleri, çatlak derz geniflletme makineleri, perdah makineleri, asfalt makinesi, betonyerler, beton test çekici ve benzerleri Hidrolik k r c ve deliciler ile bunlara ait ataflmanlar Elektrik süpürgeleri ve temizlik makineleri (Her türlü zeminin slak yada kuru olarak temizlenmesi veya vakumlanmas ifllevlerini yerine getiren 8 %12,50 makineler) Elektronik telekomünikasyon alet ve cihazlar Teleks ve data modem cihazlar, data terminal ara birim cihazlar, interaktif telekontrol sistemleri, network yan bileflenleri, veri iletiflim sistemleri v.b Telefon santralleri ve dahili ve harici muharebe telsiz baz istasyonlar Araç içi konuflma kitleri,setleri ve benzerleri Telsiz telefon, telsiz telgraf veya radyo yay n al c cihazlar ve bunlara ait sistemler Video kay t ve gösterme cihazlar, müzik seti, dijital ve di er ses kaydediciler, amplifikatör, ekolayz r, ses mikser cihazlar, uydu antenleri ve uydu al c cihazlar, uzaktan kumanda cihazlar vb Projeksiyon cihazlar, slayt makinesi, tepegöz, sinema film makinesi, video konferans cihaz, stüdyo tipi veya mobil olarak kullan lan al c cihazlar v.b Bilgi ifllem makinelerinde kullan lan ses, TV, radyo ve görüntü faks modemleri GPRS ve benzeri uydular yard m ile konum belirleme cihazlar Elektronik optik alet ve cihazlar 6 %16, Kapal devre TV Sistemi (CCTV) LPG, do algaz ve benzeri yak tlara yönelik araç dönüflüm kitleri v.b Yanma tadilat sistemleri ve benzeri yak t tasarruf sistemleri ve ekipmanlar Yürüyen merdivenler, platformlar, bariyerler ve bunlar n benzerleri Ambalajlama, etiketleme, bas m, markalama, kodlama, iflaretleme, dald rma, damgalama ve benzeri ifllemlerde kullan lan makine ve düzenekler ile banknot bantlama makinas Gaz, yang n, güvenlik ve benzeri amaçlarla kullan lan alarm cihazlar 8 %12, Elektrik süpürgeleri, hal y kama makineleri, yer y kama ve temizleme makineleri 7 %14,28 106

5 3.56. Çöp ö ütücüler laçlama makineleri 8 %12, El kurutma makineleri Elektronik kantar Baskül 6 %16, Hidrolik araç kantarlar Her türlü standlar (Teflhir ve di er amaçlarla kullan lanlar) 6 %16, Sabit konteynerler (Bekçi kulübesi ve bunun gibi sabit bir yerde yerleflik bulunan konteynerler) Ma aza (showroom), istasyon, süpermarket ve benzeri yerlerde d fl mekanlara belirli bir marka veya bir iflletmeyi tan tmak için konulan tabela, pano, totem ve bilboardlar ve bunlar n benzerleri (58.1. ve di er 7 %14,28 s n flamalarda yer alanlar hariç) Madenden, camdan, tahtadan, nebati, kimyevi ve sair maddelerden mamul teneke, varil, bidon, kutu, sand k, f ç, damacana, termosifon ve benzeri saklama kaplar Ma aza içi yerleflimde ve teflhir amaçl yerlerde kullan lan araç gereçler (Panolar, metal ayaklar, raf düzenleri ve bunlar n benzerleri) 6 %16, Her türlü helezon tafl y c lar (Tafl, çak l, maden, hububat ve benzerlerinin bir yerden bir yere naklinde kullan lanlar) Vidalama makineleri Kal plar (Di er s n flarda say lanlar hariç) Elektronik kap dedektörü, el dedektörü, telsiz, bekçi kulübesi, x-ray cihaz v.b Bayrak, flama, ayd nlatma direkleri Otomobil, kamyon, minibüs, midibüs, yük arabalar, özel amaçl olarak kullan lan araçlar ve benzeri araçlara ait lastikler (Yeni sat n al nan araçlarda 2 %50,00 haz r olanlar hariç) Yang n tesisi (Hidrofor, hidrantlar, borular, vanalar, kontrol paneli vb. ekipmanlardan oluflan komple yang n söndürme tesisat ) Su Tesisi (Su depolama ve da t m na iliflkin komple tesisat At k su ar tma tesisi (Her türlü iflletmede at k sular n ar t lmas nda kullan lan tesisler) 24 %4, Duvar saati Matkaplar (Di er s n flarda say lanlar hariç) Otopark ücretlendirme sistemi Fotoselli kayar kap lar LPG ve Do algaz tesisat (Di er s n flarda say lanlar hariç) Kartl geçifl sistemleri Yanmaz elbise Di er s n flarda say lmayan demirbafllar 4. Bilgi sistemleri 4.1. Kiflisel bilgisayarlar, el bilgisayarlar (PDA), sunucu bilgisayarlar (Server) 4 %25, Bilgisayar Donan mlar : Kart okuyucular, kart deliciler, kart seçiciler, manyetik teyp üniteleri, yüksek h zl yaz c lar, optik karakter okuyucular, yüksek saklama kapasitesine sahip üniteler, ka t bant donan m, ka t ve bantlara bilgi kaydeden klavyeli makineler, yaz c lar, terminaller, teyp 4 %25,00 sürücüleri, disk sürücüleri, görsel imaj koruyucu tüpleri ve benzeri araçlar (E lence amaçl kullan lan ekipmanlar bu s n fa girmez) 4.3. Bilgisayar yaz l mlar 3 %33, Router (yönlendirici), swicth (anahtarlama birimi), data kablolamas ve ba lant elemanlar, UPS kablolama ve ba lant elemanlar 4.5. Data koruma kasas 12 %8,33 5. Elle Veri fllenen Araçlar: Daktilo, hesap makinesi, para sayma makineleri, fotokopi makineleri, faks cihazlar, kopyalay c ekipmanlar ve benzerleri 5.1. Ödeme kaydedici cihazlar 6. Tafl ma araçlar 107

6 6.1. Otomobiller ve taksiler (Jipler ve arazi tafl tlar dahil) 6.2. Otobüs, Minibüs, Midibüsler 6.3. Hafif kamyonlar (Yüksüz a rl 6 tona kadar olanlar) ve kamyonetler 4 %25, A r yük kamyonlar (Yüksüz a rl 6 ton ve üzeri olanlar) 6.5. Motosikletler (Mopedler ve Triportörler dahil) 4 %25, Bisikletler ve at arabalar 4 %25, Kendinden hareketli yük arabalar (Kald rma tertibat ile donat lm fl olanlar ve forkliftler,krikolar v.b. dahil) 4 %25, Çekiciler (Transpaletler dahil) 6.9. Demiryollar araçlar ve lokomotifler Deniz araçlar Yük ve yolcu gemileri 18 %5, Tankerler ve frigorifik gemiler 8 %12, Kay k ve mavnalar A aç tekne 8 %12, Deniz motorlar 8 %12, fiiflme bot Kurtarma Gemileri 20 %5, Ray ve tel üzerinde çal flan makineli ve makinesiz araçlar Uçak ve helikopterler Treyler ve treylere ba l konteynerler 6 %16, Sabit ve gezer vinçler Ambulans ( ç tertibat ve teçhizatlar hariç) ve itfaiye araçlar 7 %14, Özel amaçl araçlar ve bunlar n üst ekipmanlar (Kar kürüme araçlar, karavan, vidanjör ve tamir araçlar, vinçli tafl tlar, beton kar flt r c ile mücehhez tafl tlar, yol ve çevre temizlemeye mahsus arabalar, tohum, gübre, 7 %14,28 zift, su ve benzerlerini saçan arabalar, atölye arabalar, radyoloji cihazlar ile donat lm fl arabalar ve bunlar n benzerleri) Çöp Temizleme araçlar ve ekipmanlar Çöp temizleme araçlar Çöp temizleme araçlar ekipmanlar 3 %33,33 7. Tar m 7.1. Sadece tar m ve bahçecilik ifllerinde kullan lma k amac yla edinilen yap lar 25 %4, Sadece hayvanc l k ifllerinde kullan lmak amac yla tesis edilen yap lar ( Tavla, ah r, a l, kümes, padoks, manej v.b.) 20 %5, Tar mda kullan lan hububat ambarlar, depolama yerleri ve bunlara benzer yerler 7.4. Traktör, biçerdöver, tohum temizleme ve s n fland rma makineleri ve bunlar gibi tar mda kullan lan makine, teçhizat ve tertibat Traktör, biçerdöver, triyör ( ki tekerlekli, arkas na pulluk ve benzeri ekipman tak lan hareketli araç v.b.) gibi araçlar n yard mc ekipmanlar K rk m makinesi Gaga kesme makinesi Krema makinesi Tavuk yolma makinesi Budama makinesi Motorlu el testeresi Meyve tasnif makinesi Buza emzirme makinesi 7.5. Mand ralar 7 %14, Sütlük ve dam zl k s rlar (Süt ine i, dam zl k danalar vb. bu s n fa dahildir.) 7.7. Atlar (Aktife al nd dönemde 2 yafl ndan büyük yar fl atlar, 12 yafl ndan büyük dam zl k atlar v.b.) 7.8. Sütlük koyun ve keçiler (Dam zl k koç ve tekeler dahil) 7.9. Ar lar 108

7 7.10. Yumurtal k tavuklar (Civciv ve besilik tavuklar hariç) 2 %50, Kümes hayvanlar üretme tesisleri ve binalar Üretimde kullan lan iktisadi k ymetler (Teçhizat v.b.) Deniz ve tatl su bal klar Di er hayvanlar (Köpek, ifl hayvanlar v.b.) Ekili ve dikili araziler, tesisler Zeytinlikler 50 %2, Dutluklar 40 %2, F nd kl klar 25 %4, Süs a açlar, güllükler 20 %5, Ba lar 20 %5, Narenciye a açlar 25 %4, fieftali a açlar Kay s, erik, badem a açlar 25 %4, Elma, armut, ayva, incir a açlar 25 %4, Viflne, kiraz a açlar 20 %5, Ceviz, kestane, antep f st a açlar 40 %2, Sair meyveli a açlar Seralar 20 %5,00 Seralarda kullan lan makine ve aletler ve çimlendirme odas (Is t c lar, ilaçlama makineleri, tohum ekme makineleri ve bunlar n benzerleri) Cam örtü malzemeli seralar Plastik örtü malzemeli seralar 3 %33, Çelik konstrüksiyon yap malzemeli seralar Galvanizlenmifl yap malzemeli seralar 20 %5, Di er yap malzemeleri kullan lan seralar Topraks z üretimde kullan lan sera plasti i 3 %33, Kaya yünü yata 2 %50, Tar msal sulama tesisleri (Ya murlama, damla sulama v.b.) Kanal ve kanaletler Derin kuyular Sa m tesis ve makineleri Mahsul kurutma ve yem k rma tesis ve makineleri Ç rç rlama ve delintasyon tesisleri Yoncal k tesisi 3 %33, Korunganl k tesisi 2 %50, Suni çay r meratesisi 3 %33, Çam f st tesisi 50 %2, Kavakl k tesisi Madencilik: Metalik ve metalik olmayan minerallerin maden olarak 8. ç kar lmas nda, ö ütülmesinde, kullan lmas nda ve bu tip materyallerin di er flekillerde özel olarak haz rlanmas nda kullan lan iktisadi k ymetler 8.1. zabe potalar 2 %50, Madeni emniyet flapkalar (Baretler) 3 %33, Linyit ve maden ocaklar n n yer alt imalat nda kullan lan, ihraç havaland rma, su ihraç tesisleri ve elektrik nakliye, ocak emniyet ve tahlisiye teçhizat, nakliye, kaz, delme, yükleme, y kama ve zenginlefltirme tesisat ile ocak ayd nlatmas nda kullan lan iktisadi k ymetler ve malzemeler 9. Petrol ve gaz sanayi 9.1. Petrol ve Gaz Sondaj Faaliyetleri: Petrol ve gaz arama faaliyetlerinde ve petrol ve gaz hizmetlerinin verilmesinde kullan lan kimyasal ifllemler, kuyular n kapat lmas beton ile kaplanmas, kuyu ve boru yataklar n n 6 %16,66 delinmesi gibi ifllemlerde kullan lan iktisadi k ymetler Pompaj çubuklar ndan emiciler 3 %33,33 109

8 9.2. Petrol ve Do al Gaz Rezervlerinin Araflt r lmas ve Bunlar n Üretilmesi: Petrol ve do al gaz rezervlerinin araflt r lmas ve bunlar n üretimi, petrol ve do al gaz n boru hatlar na toplanmas ve benzer saklama faaliyetlerini de 14 %7,14 içeren kuyular n kaz lmas, petrol ve do al gaz n üretimi için üreticilerce kullan lan iktisadi k ymetler Filtreler (Likit petrol gaz sanayiinde kullan lan) 2 %50, Petrol Ar t m : Dam tma, parçalara ay rma ve ham petrolün gaz ve di er unsurlar için kataliz olarak ayr lmas nda kullan lan iktisadi k ymetler Buhar kazanlar ndan ac su kullan lanlar 2 %50, Petrol ve gaz ürünlerinin pazarlanmas ve sat lmas nda kullan lan iktisadi k ymetler 9 %11, S v gaz buharlaflt r c lar 9 %11,11 nflaat flleri: Kamu binalar, özel ticaret binalar, limanlar, iflletme ve 10. yönetim binalar, gayrimenkuller ve eklentileri, karayollar ve demir yollar n n yap m nda kullan lan iktisadi k ymetler ( fl makineleri ve 6 %16,66 benzerleri) nflaat kal plar ve iskeleler Ahflap inflaat kal plar Tünel kal plar Yap inflaatlar nda kullan lan özel imal edilmifl haz r çelik iskeleler 20 %5, Karo tafl, kilit tafl, bordör tafl, park mantar, çit dire i vb. ürünlerin imalat nda kullan lan kal plar 4 %25, fl iskelesi ve iskele elemanlar (Sanayi borusundan imal edilmifl olanlar) 7 %14, A aç kalaslar 3 %33, nflaat demiri iskeleti üretiminde kullan lan çok amaçl kaz k demirleri iflleme makinas 8 %12, Kum, m c r çak l k rma ve eleme iflinde kullan lan iktisadi k ymetler: Kum de irmeni, kum-çak l k rma-eleme tesisi 11. Hububat ve Unlu Mamuller malat : Un, tah l ve di er hububat ve unlu mamullerin üretiminde kullan lan iktisadi k ymetler 12. fieker ve fieker Ürünleri malat : Ham fleker, flurup, flekerkam fl ve fleker pancar ndan yap lan flekerin üretiminde kullan lan iktisadi k ymetler 13. Bitkisel ya ve bitkisel ya ürünleri imalat nda kullan lan iktisadi k ymetler 14. Bal k ya, bal k unu, yafl meyve, kuru meyve, sucuk past rma, nebati ya, süt ve süt mamulleri imalat nda kullan lan iktisadi k ymetler ve özel araç 8 %12,50 gereçler * 15. Çay sanayiinde kullan lan iktisadi k ymetler ve özel araç gereçler * 16. Alkollü ve alkolsüz içecekler ile bunlara benzer içecekler sanayiinde kullan lan iktisadi k ymetler ve özel araç gereçler * 17. Di er G da ve Benzeri Ürünlerin malat : ( 11, 12,13,14,15,16) numaral s n flarda yer almayan yiyecek ve içeceklerin üretiminde kullan lan iktisadi 12 %8,33 k ymetler Bisküvi, çikolata ve flekerleme fabrikalar nda kullan lan lehimli kaplar 3 %33, Rafine tuz imalat nda kullan lan iktisadi k ymetler 8 %12,50 Özel flleme Araçlar ile Üretilen Yiyecek ve çeceklerin malat : Geri dönüflümlü foluklar, paketli konteynerler gibi aletleri kontrole yarayan ve 18. özel materyaller olarak ( 11, 12, 13,14,15,16,17) numaral s n flarda 4 %25,00 tan mlanan faaliyetlerde kullan lan sepet, kutu, araba, zgara tepsileri, bal k iflleme tepsileri v.b. iktisadi k ymetler Alkollü veya alkolsüz içeceklerin pazarlanmas ve sat lmas nda kullan lan iktisadi k ymetler Cam flifleler 3 %33, Demir ve çelikten imal f ç lar ve tüpler 8 %12, Tütün ve Tütün Mamulleri malat : Sigara, puro, enfiye, cigarillo, pipo tütünü v.b. tütün ve tütün mamulleri imalat nda kullan lan iktisadi k ymetler 20. Mensucat Ürünleri ve Benzeri Ürünlerin malat Örgü Ürünleri malat : Örme, a dokuma, dantel ve benzerlerinin üretiminde kullan lan iktisadi k ymetler 8 %12,50 110

9 Nak fl makinalar Pamuk flleme: Pamuk ifllemeye yarayan iktisadi k ymetler Pamuk ve Yün plik, Lif ve Dokuma Kumafl malat : E rilmifl ipli in haz rlanmas, kar flt r lmas, bükülmesi, iplik ve liflerin sar lmas, ipli in çözülmesi ve çevrilmesi, esnek iplik ve lifle kapl ürünler, flerit, bez, lastik doku, örgü dokumalar, ambalajlama için bükülmüfl jüt, flilte, yast k, çarflaf, endüstriyel kuflaklar, fiberle kaplanm fl fabrika at klar n n ifllenmesi, yumaklar ve kumafl tiftiklerinin ifllenmesinde kullan lan iktisadi k ymetler ve benzerleri Hal malat, Hal Boyama ve Bu Ürünlerin Tamamlanmas ve Tekstil Ürünlerinin Paketlenmesi: Hal, kilim, paspas, çift yüzlü dokunmufl yün hal, saçak ve di er saçakl ürünlerin ve dokuma veya iplik hal lar n arka ve ön yüzlerinin birlefltirilmesinde kullan lan iktisadi k ymetler ve elde dokuma hal ile fabrikasyon hal lar n örneklerinin haz rlanmas veya çorap veya külotlu çoraplar n katlanmas, dikilmesi ve yün olmayan ürünleri üretmek 8 %12,50 için fabrikasyon ürünlerin katlanmas, kesilmesi, dikilmesi, buruflturulmas, düzeltilmesi gibi elbiselerden daha çok katlanarak, flekil verilerek, kesilerek, dikilerek oluflturulan tekstil ürünlerinin paketlenmesi ve üretiminde kullan lan iktisadi k ymetler Giysi ve Di er Bitmifl Ürünlerin malat : Giyim eflyas /k yafet, di er tekstil ürünleri, kürkler ve dokumalar n kesilerek ve dikilerek imal edilmesi ve tekstil ürünlerinin üretiminde kullan lan iktisadi k ymetler ve tamamlay c 8 %12,50 malzemelerinin üretiminde kullan lan iktisadi k ymetler (Deri ve sentetik giysilerin imalat nda kullan lan iktisadi k ymetler hariç) Deri ve Deri Ürünleri malat : Ayakkab, kemer, giysi ve bavul gibi nihai deri ürünlerinin imalat nda, ham kürklerin iflleme tabi tutulmas nda, deri ve postlar n tabakalanmas nda, ifllenmesinde ve nihai ifllemlere tabi 8 %12,50 tutulmas nda kullan lan iktisadi k ymetler Tekstil pli i malat : pli i dökme yapmak veya ipli in ifllenmesinde ve bunlarla ilgili ifllemlerde kullan lan iktisadi k ymetler (Bu tür imalatta kullan lan ana makineler flunlard r: Hatal sarma, çizme, tartma, kumafl 8 %12,50 dolaplar, yüksek h zl burgu sarg makineleri ve benzeri makineler) Yün Olmayan Dokumalar n malat : Keçe ürünleri, vatka, tabaka pamuk, tampon, üstüpü v.b. üretiminde kullan lan iktisadi k ymetler Endüstriyel iplik ve kordbezi imalat nda kullan lan iktisadi k ymetler 12 %8, Ham kumafl boyama ifllemlerinde (Boya, apre, kasar, ram, sanfor, y kama, sardofl, t rafl v.b.) kullan lan iktisadi k ymetler 8 %12, Tekstil ürünlerinin test ifllemlerinde kullan lan iktisadi k ymetler: Kesim presi makians, dikifl makinas, overlok makinas, çamafl r makinas ) Dikifl makinesi (Terzilik, tekstil ürünleri tamirat vb. ifllerde kullan lanlar) 21. T bbi Malzeme, laç ve Difl Malzemesi malat : Medikal ürünler, t bbi ilaçlar ve diflle ilgili ilaç ve müstahzarlar n üretiminde kullan lan iktisadi k ymetler 8 %12,50 Çift cidarl buhar kazanlar, komprime makineleri, doldurma makineleri, cihazlar ve vas talar, tephir kazanlar, merhem s va haz rlama kaplar, merhem kar flt rma cihaz (Melanjör), merhem ezme makinesi (Melaksör), 3 %33,33 odistile ve obidistile cihazlar, biyolojik ve müstahzarlar yapan laboratuvarlarda kullan lan cihaz, makine, tesisat, tertibat ve vas talar Vakum cihaz veya buna muadil tertibat, tüp veya kavanozlara merhem doldurma ve kapama makineleri, ajitatörlü ve termostatl suppozituar makinesi, harici tesirattan muhafaza için hususi empermeabilize ambalaj 3 %33,33 makinesi, ampul kapatma-doldurma makinesi Kurutma evütü (Elektrikli, havagazl ve buharl ), süzme tertibat (muhtelif cins filtre cihazlar ), alkol distilasyon inbikleri, filtrasyon tertibat, muhtelif filtre cihazlar, bakteriyolojik ve immünolojik-serolojik müstahzar yapan laboratuvarlarda kullan lan cihaz, makine, tesisat ve vas talar, kal plar 2 %50,00 (Tablet ve kafleler ve di er müstahzarlar için hususi suretle haz rlat lm fl bulunan kal plar), t bbi müstahzarlara ait ambalaj maddelerinin bask s nda kullan lan klifle, kal p ve hususi b çaklar 22. Optik alet sanayiinde kullan lan iktisadi k ymetler ve özel araç gereçler * 23. A aç ürünleri imalat Kereste Kesimi: Kereste kesim makine ve ekipmanlar ile benzerleri 6 %16,66 111

10 Ahflap Ürünler ve Mobilya malat : Kereste ve direklerin iflleme tabi tutulmas da dahil kontrplak, s k flt r lm fl kereste, döflemelik malzeme, ahflap kaplamalar, mobilya ve di er ahflap ürünleri ve bunlar n benzerlerinin üretiminde kullan lan iktisadi k ymetler Ka t ve Ka t Hamuru malat : Hamur materyalleri iflleme ve depolama, beyazlatma ifllemleri, ka t ve tabaka imalat ve otomatik tamamlama ifllemleri için kullan lan iktisadi k ymetler ve imalatta yararlan lan kimyevi maddelerin yeniden kullan lmas veya ar nd r lmas için kullan lan belirli bir 13 %7,69 kapasitedeki buhar ve kimyevi maddelerin ay rma sistemleri (Ka t yap m nda kullan lan kereste yada yap sektöründe kullan lan kontralit imalat nda kullan lanlar hariç) Yeniden Kullan labilen Ka t, Tabaka Ka tlar veya Ka t Hamuru Ürünleri malat : Ka d n makinede katlanmas, ka t poflet, ka t kutu, mukavva, zarf gibi ka t hamurun belirli bir ürüne dönüfltürülmesi, ka d n yeniden imal veya de ifltirilmesinde kullan lan iktisadi k ymetler v.b. Elektronik mi fer boru makinas, tuvalet ka d ve mutfak ka d ve mutfak havlu sarma hatt, otomatik paket makinas, otomotik denetleme makinas, bobin asansörü Bebek bezi, kad n ba ve bunlar n benzerlerinin imalat nda kullan lan iktisadi k ymetler Ka t ve kart n ambalajlar n üzerine yap lan bask larda kullan lan kauçuk klifleler 2 %50,00 Bas n Yay n ve Ba lant l Sektörler: Bask, tafl basmas, gravür veya yaprak gibi bir veya birden fazla süreç arac l ile yap lan bas mda kullan lan; kitap ciltlemesi ve yaz m, oymac l k, resim oymac l ve elektronik araçlarla yaz m gibi bas m ticareti ile ilgili hizmetlerin görülmesinde; kitap, gazete ve süreli yay nlar n yay mlanmas nda kullan lan iktisadi k ymetler ve benzerleri Kimyasal Ürünler ve Ba lant l Ürünlerin malat : Tamamlanm fl kimyevi ürünler, sentetik fiber ve plastik materyaller gibi ileri aflamalarda kullan lan kimyevi ürünlerin ve temel organik ve inorganik kimyasallar n imalat nda kullan lan iktisadi k ymetler ve film, foto raf ka d, hassas foto raf ka d, geliflmifl kimyasallar gibi foto rafç l kla ilgili gereçleri imal etmekte kullan lan iktisadi k ymetler ve at k su havuz ve kanallar gibi fabrika arazisi ve üretim süreciyle do rudan ba lant l bütün arazi düzenlemeleri (Binalar ve yap sal eklentiler bu kapsamda de ildir.) Elektrik, enerji da t m ve kontrol ekipmanlar (Deniz suyunda çal flan eflanjör, filtre, pompa, boru, vana gibi ekipmanlar) Motorlar Deniz k y s, ar tma tesisi v.b. korozif ortamda çal flan motorlar 8 %12, Buhar emifl fan v.b. s cak ve nemli ortamda çal flan motorlar Seyyar dalg ç pompa motorlar Paneller ve panel cihazlar Kablo, kanalet, tava, kondült, spiral, start-stop butonlar ve benzerlerinden oluflan hatlar Deniz k y s, ar tma tesisi ve korozif ortamda çal flan saha cihazlar Enstrümanlar ve saha cihazlar (Asidik, bazik ve klorlu ortamlarda kullan lan tank, eflanjör, kolon, pompa, boru ve vana gibi ekipman) Proses gere i korozyon ve erozyona u rayan özel reaktörler ve müfltemilat Mamul ve yar mamul ürün tafl mas nda kullan lan ve devaml sirkülasyonda olan veya proses gere i periyodik fl l ifllemlerine maruz kalan kutu, sepet, 3 %33,33 konteyner gibi tafl ma ekipmanlar Petro kimya sanayiinde kullan lan iktisadi k ymetler ve bu sektörde kullan lan tesisler Polyester elyaf imalat nda kullan lan iktisadi k ymetler Sentetik iplik imalat nda kullan lan iktisadi k ymetler Azot sanayiinde kullan lan iktisadi k ymetler ve özel araç gereçler * Suni gübre sanayinde kullan lan iktisadi k ymetler ve özel araç gereçler * Soda sanayinde kullan lan kalsiyum oksit (Kireç) f r nlar 112

11 Pestit (Haflarat ilac ) ve di er zirai kimyasal ürünler, boya, sentetik ürünler, vernik ve benzeri kaplay c maddeler,matbaa mürekkebi ve macun imalat, eczac l kta ve t pta kullan lan kimyasal ve bitkisel kaynakl ürünler, sabun ve deterjan, temizlik ve cilalama maddeleri, parfüm, kozmetik ve tuvalet malzemeleri imalat nda kullan lan iktisadi k ymetler ve bunlar n benzerleri Nükleer yak t imalat nda kullan lan iktisadi k ymetler 12 %8,33 Kauçuk Ürünleri malat : Tekerlek, boru, kauçuktan yap lm fl ayakkab, mekanik kauçuk içeren eflyalar, ökçe ve tabanlar, döflemelik malzemeler ve taban geçirilen lastik kaplama ve tekerlerin onar m gibi do al, sentetik veya ifllemden geçirilen kauçuk veya bir a açtan toplanan reçineden oluflan maddelerden yap lan ürünlerin üretiminde kullan lan iktisadi k ymetler ve benzerleri Transmisyon kay fllar, konveyör bantlar, V kay fllar n n imalat nda kullan lan iktisadi k ymetler: S vama b ça, kür f r n ve ön s tma grubu, laminasyon ve flekillendirme ünitesi, so utma grubu ve sar m makinas ndan oluflan konveyör bant üretim hatt Kauçuk Ürünleri malat nda Kullan lan Özel Alet ve Cihazlar: Delme cihaz, damga, kal p göbe i, kal p, kundura kal b, flablon, özel variller, f rça, 4 %25,00 madeni levhalar ve benzerlerinden oluflan özel alet ve cihazlar * Nihai Plastik Ürünleri malat : Ticari amaçla üretilen özel plastiklerin kal ba dökümünde ve plastik ürünlerin imalat nda kullan lan iktisadi k ymetler Plastik parça ve kal plar n imalat na iliflkin olarak boyama ünitesinde kullan lan iktisadi k ymetler: Yafl boya kabini ve ekipmanlar, boya piflirme 7 %14,28 f r n, pozitif bas nç ünitesi ve ekipmanlar vb. Nihai Plastik Ürün malat nda Kullan lan Özel Aletler: Delme cihaz, damga aleti, kal p, flablon, ölçü aletleri ve benzerlerinden oluflan özel alet ve cihazlar 4 %25,00 * Cam Ürünleri malat : Düzcam, ifllenmifl camlar, cam kaplar, züccaciye ve cam elyaf gibi s k flt r lm fl cam ürünleri veya üflenerek flekil verilmifl cam üretimi (Lens imalat nda kullan lanlar hariç) F r nlar Düz cam, buzlu cam ve cam kap f r nlar Otomatik züccaciye ve cam elyaf f r nlar 7 %14, El imalat züccaciye f r nlar Cam suyu (Slikat) f r nlar 4 %25, Cam üretim potalar 3 %33, Üretim ve iflleme makineleri Cam üretimi, kesme ve iflleme makine ve teçhizat Rodaj, delme, çapak alma ve bizote makine ve teçhizat Cam elyaf, otocam, ayna, lamine temperleme, kaplama ve s cam makine ve teçhizat 8 %12, Bilgisayar kontrollü, kumanda ve kalite kontrol cihazlar Ergitme ve flekillendirme proseslerinde yak t olarak kullan lan do algaza iliflkin iktisadi k ymetler Do algaz bas nç ve ölçme sistemleri Do algaz kazan ve kombi yakma tesisleri Do algaz iç tesisat ve ilgili ekipmanlar Cam ürünleri imalat nda kullan lan di er makine, tesis ve cihazlar Cam Ürünleri malat nda Kullan lan Özel Aletler: Kal plar, flablonlar, f rçalar gibi özel alet ve cihazlar * 3 %33,33 Çimento malat : Çimentonun torbalanarak ticari sat fl amac yla imalinda kullan lan iktisadi k ymetler (Beton ve beton ürünleri imalat nda ve her türlü 20 %5,00 madencilik veya istihraç ifllemlerinde kullan lan iktisadi k ymetler hariç) Çimentolu yonga imalat nda kullan lan iktisadi k ymetler 113

12 Tafl ve Topraktan/Kilden Yap lan Ürünlerin malat : Kilden yap lm fl çiniler, yal t m ifllevi gören toprak malzeme ve seramikler, porselen, beton, haz r 30. beton, tu la, kiremit, mermer, granit, çanak çömlek ve benzeri ürünler gibi toprak ve kilden yap lan ürünlerin imalat nda kullan lan iktisadi k ymetler Tafl ve Topraktan/Kilden Yap lan Ürünlerin malat nda Kullan lan Ana Makine ve Teçhizatlar: Çamur, s r ve pasta de irmenleri, spraydierler, presler, kurutmalar, f r nlar v.b Tafl ve Topraktan/Kilden Yap lan Ürünlerin malat nda Kullan lan Yard mc Makine ve Teçhizatlar: Kil k r c lar, konveyörler, elektörler, pompalar, havuz kar flt r c lar, çelik silolar, ar tma, toz emme, kompresör, pres-ç k fl, kurutma girifl-ç k fl, s rlama bantlar, s r havuzlar, s r aplikasyon makineleri, stok 8 %12,50 arabalar, stok arabalar transfer sistemleri, f r n girifl-ç k fllar, kalite-ayr m makineleri, tozlama makineleri, rektifiye makineleri, shrink f r nlar, kesme makineleri, dekorlama hatlar v.b Tafl ve Topraktan/Kilden Yap lan Ürünlerin malat nda Kullan lan Kalite Kontrol Sistemleri, Laboratuar cihazlar : Otoklav, fiziksel ölçüm cihazlar, kar flt r c lar, elektronik teraziler, s r eplikasyon ç k fllar, elek bask 7 %14,28 cihazlar, kumpaslar, proses kontrol cihazlar, kimyasal ölçüm cihazlar v.b Tafl ve Topraktan/Kilden Yap lan Ürünlerin malat nda Kullan lan Yüksek Teknolojili Ürünler (Robot ve benzerleri) 6 %16, Demir-çelik ve metal ürünleri imalat Demir çermeyen Metallerin malat : Maden cevheri, maden külçesi ve hurdadan elde edilen demir içermeyen metallerin eritilmesi, elektrolizi, saflaflt r lmas nda; demir içermeyen metallerin yuvarlanmas, ç kar lmas, alafl m haline getirilmesinde; ayn metallerin di er temel ürünlerinin kal plar ve dökümlerinin üretiminde; çivi, kal p, tel, kablo, büyük çivi ve inflaat kal plar n n imalat nda kullan lan iktisadi k ymetler Demir çermeyen Metallerin malat nda Kullan lan Özel Aletler: Delme cihazlar, kal plar, flablonlar, demirbafllar, ölçüm cihazlar, dökümler gibi 7 %14,28 özel aletler * Döküm Ürünleri ve Bunlar n malat : Döküm ve göbek yap m gibi ilgili ifllemleri de içeren demir ve çeli in dökümünde kullan lan k ymetler ve ayn zamanda arazi düzenlemeleri ve özel araçlar * K zaklar, merdaneler (Asit s y rma), konveyör kay fl, flerit sarma tamburu 3 %33, Kal plar Alüminyum enjeksiyon kal plar 4 %25, Çelik kal plar 4 %25, Sert metal kal plar Saç parça kal plar Plastik kal plar 4 %25, Cam kal plar Strofor kal plar 7 %14, Döküm kal plar 7 %14, Denge a rl kal plar 4 %25, Alüminyum ekstrüzyon presi ve hatlar 6 %16,66 Çelik Ürünleri malat : Maden cevheri, maden külçesi ve hurdadan elde edilen demir ve çeli in eritilmesi, ayr flt r lmas ve bir araya getirilmesinde; çeli in yuvarlanmas, alafl m haline getirilmesi, bükülmesi; çivi, büyük çivi, inflaat kal plar, tel, kablo ve borular n yap m nda kullan lan ve sahibine bakmaks z n kok kömürünün üretiminde kullan lan ve de çelik üretim merkezleri ve demir kar fl ml metal döken dökümhaneler taraf ndan kullan lan iktisadi k ymetler ve ayn zamanda da ilgili arazi düzenlemeleri ve yukar daki faaliyetlerde kullan lan özel araçlar * Fabrikasyon Metal Ürünleri malat : Metal kutular, teneke kaplar, yap sal fabrikasyon metal ürünler, metal kal plar ve di er demir bileflimli yada demir içermeyen metallerin üretiminde kullan lan iktisadi k ymetler (Elektrikle 12 %8,33 çal flmayan s tma cihazlar n n imalat nda kullan lan iktisadi k ymetler hariç) 114

13 Fabrikasyon Metal Ürünlerinin Üretiminde Kullan lan Özel Aletler: Delme aletleri, kal plar, demirbafllar, ölçüm cihaz, dökümler ve dönüfltürülebilir 3 %33,33 konteynerler gibi özel araçlar * Metal Yüzeylere Uygulanan fllemlerde Kullan lan ktisadi K ymetler: Bu ifllemler, metallerin yüzeylerinin boya veya benzeri bir uygulamaya girmesinden önce, metalde pas ve cürufun bulunmas, tuz, toz, gres ve ya gibi yüzeyde kir bulunmas ve yüzey profili gibi faktörlerden ar nd r larak yüzeyin kumlama ifllemi ile temizlenmesi, metalin tüm yüzeyine gözenek 6 %16,66 aç lmas, yüksek bas nçta çelik granül-grit püskürtülerek yüzey, boya ve di er koruyucu malzemelerin uygulanmas için gerçeklefltirilen ifllemleri ve bunlar n benzerlerini içermektedir PVC kap ve pencere sistemleri ve bunlar n benzerlerinin imalat nda kullan lan iktisadi k ymetler 6 %16, PVC imal kal plar 4 %25, Galvanizli saç üretimi ve rulo saçlar n haddelenmesinde kullan lan iktisadi k ymetler Galvanizli saç üretiminde kullan lan iktisadi k ymetler: Dilme hatt, boy kesme hatt, kal n sac kesme ve istifleme makinesi, trapez formlama 12 %8,33 makinesi, orsis ya lama makinesi, boyama hatt Rulo saclar n haddelenmesinde kullan lan iktisadi k ymetler: Temizleme hatt, asit regerenasyon hatt, so uk hadde tesisi, tavlama f r nlar, temper 12 %8,33 haddesi, demineralize su üretim cihaz Dövme çelik parça imalat nda kullan lan kal plar 2 %50, Prinç yüzeylerin üzerine çeflitli kimyasal maddeler kullanarak elektroliz yöntemiyle nikel ve krom kaplama iflinde kullan lan iktisadi k ymetler ile prinç yüzeylerin üzerinde bulunan kurflun metalinin kaplama esnas nda ayr flt r lmas iflleminde kullan lan kurflun giderme tesisleri 12 %8,33 Madeni Eflya ve Makine Sanayi: Demiryollar malzemesi imal eden tesisler, e me makineleri (Metal varak), aletler (Anahtar, lokma, gönye v.b.), alüminyum eflya imal eden makineler, ateflli silâhlar imal eden makineler, boru imal eden makineler, buz ve so utma cihazlar imal makineleri, demir ve çelik aletleri imal eden makineler, elektrik ekipman ve malzemesi imal eden makineler, gemi infla makineleri, s tma (Gaz, elektrik sobalar, radyatörler v. b.) cihazlar imal eden makineler, kazan imalinde kullan lan makine ve aletler, konserve kutular imal makineleri, motor, makine ve türbin 20 %5,00 imal makineleri, tar m makine ve aletleri imal makineleri, buldozer imal ve infla eden makineler, c vata ve somun imal makineleri, diflli imal makineleri, e me makineleri (Zaviye, daire veya helezon), galvanizleme makineleri, traktör imal edici makineler, büro makineleri (Daktilo, hesap makinesi, faks makinesi v.b.) imal eden makine ve tesisler, bobin sarma makineleri, hakketme makineleri, dikifl makineleri imal eden makineler, yatak imal makineleri (motor, makine vb.) El aletleri ve ev aletleri imalat nda kullan lan iktisadi k ymetler 12 %8, Elektrik ve Elektronik fllemlere Dayal malat ve Makine malat Elektrikli ve Elektrikli Olmayan Makineler ve Di er Mekanik Ürünlerin malat : Makineli araçlar, endüstrinin genelinde kullan lan ve özel endüstri alanlar na ait makineler, elektrik trafolar, da t m ve iletim sistemleri, mahal s tma ve so utma ve dondurma sistemleri, ticari olarak veya evlerde kullan lan araçlar, tarla ve bahçelerde kullan lan makineler, inflaat makineleri, petrol ve maden yataklar nda kullan lan makineler, içten yanmal motorlar, türbinler, aküler, lambalar, ayd nlatma demirbafllar, karbon ve grafiti ürünleri, t bbi araçlar, diflçilikle ilgili ekipman ve araçlar, bitmifl makine, ekipman ve ek parçalar imal etmek için kullan lan iktisadi k ymetler ve benzerleri 115

14 33.2. Elektronik Parça, Ürün ve Sistemlerinin malat : Havadan gerçeklefltirilen uygulamalar da dahil elektronik iletiflim, hesaplama, alet kullanma ve kontrol sistemlerinin; ayn zamanda frekans, modüle edilmifl dalga geniflli i olan al c ve vericiler, elektrik sa layan elektronik istasyonlar, televizyon ve video kameralar, kay t cihazlar, teypler, bilgisayarlar, bilgisayar ekipmanlar, elektronik enstrümanlar, saatler, duvar saatleri; elektron tüpleri, kondansatörler, bobinler, rezistanslar, üstünde iflaret tafl yan alt devreler, 6 %16,66 flalterler, lazerler, fiber optik araçlar, manyetik medya araçlar ve haz r kablolar ve bunlar n benzerlerini imal etmede kullan lan iktisadi k ymetler (Fotokopi makineleri, yaz c lar, posta ölçüm cihazlar, di er elektro mekanik ve mekanik ifl makineleri ve baflka bir yerde s n fland r lan iktisadi k ymetler kapsam d fl ndad r.) Her Türlü Yar letken malat : Her türlü yar iletken imalat nda kullan lan iktisadi k ymetler Motorlu Araçlar n malat : Otomobiller, kamyonlar, treylerler, karavanlar, 34. otobüslerin ve benzerlerinin montaj nda kullan lan iktisadi k ymetler (Baflka 12 %8,33 bir s n flamada yer alan iktisadi k ymetler bu s n f n d fl ndad r.) Motorlu Araçlar malat nda Kullan lan Özel Aletler: Matkap, kal p, demirbafl, döküm, numune, ölçüm aleti ve özel transfer tafl ma araçlar gibi 3 %33,33 özel aletler olarak tan mlanan iktisadi k ymetler * Motosiklet, moped ve bisiklet üretiminde kullan lan üretim bantlar Motorlu araçlar yan sanayiinde kullan lan iktisadi k ymetler (Amortisör, yay, bask, disk, debriyaj ve bunlar n benzeri gibi motorlu araçlara ait aksam, parça ve di er ekipmanlar n imalat nda kullan lan iktisadi k ymetler) Havac l kta Kullan lan Mamullerin malat : Hidrolik, hava bas nçl, elektrikli ve mekanik sistemleri de içeren havac l kta kullan lan araçlar n ve onlar n 35. parçalar n n imalat ve montaj nda kullan lan iktisadi k ymetler (Elektronik Hava Savunma Sistemleri, k lavuz, kontrol, radyasyon, hesaplama, test, denizcilik ve haberleflme araç-gereçleri veya onlar n parçalar n n üretiminde kullan lan iktisadi k ymetler ise kapsam d fl ndad r.) Havac l kta Kullan lan Mamullerin malat nda Kullan lan Özel Araç Gereçler 6 %16, Gemi ve bot yap m Gemi ve Bot nflas yla lgili Makine ve Ekipmanlar: (6.10.) s n f na dahil edilmeyen gemi, bot, gemi yüzdüren dubalar, r ht mda kullan lan delme araçlar ve özel fabrikasyonlar n tamir ve imalat nda kullan lan iktisadi k ymetler ve bu k ymet s n f na dahil edilen k ymetlerin ifllemlerinde 12 %8,33 kullan lan makine ve ekipmanlar da dahil özellikle bütün imalat ve tamir makineleri ve ekipmanlar (Binalar ve bunlar n yap sal eklentileri kapsam dahilinde de ildir.) Gemi ve Bot nflas nda Kullan lan Özel Araç Gereçler: Kal plar, matkaplar, numuneler, demirbafllar, cerler ve ölçüm aletleri gibi özel araç olarak 7 %14,28 tan mlanan iktisadi k ymetler * Gemi ve Botlar n nfla Edildi i Kuru R ht m ve Saha Uygulamalar : (36.1 ve 36.2.) s n flar na dahil edilmeyen gemi, bot, gemi yüzdüren dubalar, r ht mda kullan lan delme araçlar ve özel fabrikasyonlar n imalat nda ve tamirinde kullan lan iktisadi k ymetler ve su, kanalizasyon ve elektrik sistemleri gibi 16 %6,25 yüzen ve sabit kuru r ht mlar, gemi havuzlar, iskeleler, gemi güzergâhlar ve bütün di er saha uygulamalar (Binalar ve bunlar n yap sal eklentileri hariç) 37. Demiryollar Makineleri, Araç-Gereçleri ve Tesisleri Peron ve yükleme yerleri üzerindeki kontrüksiyonlar (Galeriler dahil) 25 %4, Peronlar 20 %5, Rampalar Kömür ve akaryak t verme tesisleri 20 %5, Cüruf temizleme tesisleri Bak m, muayene ve temizleme tesisleri 20 %5, Triyaj tesisleri (Atma ve kayd rma yerleri, ray frenleri, kiriflli frenler) 25 %4, Esas toprak iflleri, di er tesisler 25 %4, Balast 116

15 Tüneller ve yer alt tesisleri (Tek ve çift hatl tüneller, yer alt trenleri tesisleri) Menfezler (Boru merfezleri, karayolu merfezleri, su geçitleri ve di erleri) Peron ve karayolu alt ve üst geçitleri 100 %1,00 25 %4,00 25 %4, Hemzemin geçitleri (Otomatik hemzemin geçit iflaretleri, elle idareli bariyerler, otomatik bariyerler ve tesisler) 12 %8, Mekanik sinyal tesisleri Kumanda aletleri, blok tesisleri 12 %8, Sinyaller, transmisyon tertibat 16 %6, stasyon sinyal tesisleri ve kumanda aletleri, otomatik blok tesisleri, transmisyon hatlar 12 %8, Trafik merkez idaresi (CTC) Kumanda makineleri ve teçhizat, röleler, makas, tahrik cihazlar v.b Sinyaller 12 %8, Transmisyon hatlar ve tesisleri 12 %8, Sinyalizasyon kuvvet tesisleri 12 %8, Otomatik fren tevfik tertibat 16 %6, Heyelan, tafl düflme ve feyezan ihbar tesisleri Otomatik vemanivelal telefon santralleri ve tesisleri, tren istikamet ve zamanlar n gösterir tesisler, kuranportör, dispeçing, telgraf, teleprümör, saat 16 %6,25 ve hoparlör tesisleri gibi tesisler ve bunlar n tesisleri Yang n ihbar tesisleri ve yaz gönderme tesisleri 16 %6, Telekomünikasyon kuvvet tesisleri 16 %6, Yard mc istihsal tesisleri (Tazyikli hava, su istihsali, jeneratör gaz, oksijen ve asetilen tesisleri gibi tesisler, sofaj santralleri ve benzerleri) 20 %5, Döner yada yürür köprüler, vagonlar çevirerek boflaltan tesisler, y kama ve temizleme tesisleri, ölçü kontrol ve tart tesisleri Kimyevi ve termik tertibata maruz kalmayan makineler 16 %6, Kimyevi ve termik tertibata maruz kalan makineler Madeni olmayan maddeleri iflleyen di er makine ve tesisler 16 %6, Hurufat ve tertip makineleri Düz bask makineleri, rotasyon, cilt, minatip ve portatif bask makineleri v.b. 12 %8, Talafl alan ve almayan tezgahlar, kereste iflleyen tezgahlar ve di er tezgahlar 20 %5, Yol makineleri (Buldozer, greyder, kompresör, betonyer, elevatör, traktör ve benzerleri ile bunlar n eklentileri) Kuvvet makineleri ve tesisleri, uzak mesafemakineleri, muhavvile merkezleri, tali istasyonlar ve tevzi merkezleri, tali istasyonlar ve tevzi 33 %3,03 merkezleri, seyir hatlar v.b Yüksek ve orta gerilimli tesisler 33 %3, Elektrik ölçü ve kontrol tertibat, döner elektrik makineleri 20 %5, Nakil vas talar mefruflat ve teçhizat 16 %6, Di er mefruflat ve teçhizat 16 %6,25 Demiryolu Vagonlar n n malat : Demiryolu yük veya yolcu vagonlar n n 38. (Demiryolu transit vagonlar da dahil) yap m ve yenilenmesinde kullan lan 12 %8,33 iktisadi k ymetler 39. Lokomotif malat : Demiryolu lokomotiflerinin (Madencilik ve endüstride kullan lan lokomotifler de dahil) yap m ve yenilenmesinde kullan lan 11 %9,09 iktisadi k ymetler 40. Demiryolu raylar Dekovil hatt 117

16 41. Madalya, Mücevherat, Oyuncak ve Di er Baz Mallar n malat : Mücevher, müzik aletleri, oyuncak ve spor eflyalar n n, sinema filmi, televizyon filmi ve teypler, mürekkepli kalemler, kalemler, ofis malzemeleri ve sanat ürünleri, 12 %8,33 sapl süpürgeler, f rçalar, kutular n ve benzerlerinin üretiminde kullan lan iktisadi k ymetler 42. Boru Hatt Arac l le Tafl mac l k: Boru ve nakil araçlar vas tas yla petrol, gaz ve di er ürünlerin bir yerden bir yere tafl nmas na yarayan özel, ticari ve 22 %4,54 anlaflma kabilinde kullan lan iktisadi k ymetler 43. Telefonla verilen iletiflim hizmetleri Telefonla Haberleflmeyi Sa layan ktisadi K ymetler: Ticari faaliyet olarak yürütülen ve bir kontrata ba l olarak verilen telefon hizmetlerinin temin 45 %2,22 edilmesinde kullan lan iktisadi k ymetler Merkezde kullan lan yönetim binalar 45 %2, Telefon Hizmetleri Vermeye Yarayan Teçhizatlar: Telefon istasyonu cihazlar, kulübe, telefon santrali ve baz istasyonu ve benzer ekipmanlar gibi iktisadi k ymetler Telefon Da t m Santralleri: Direk hatlar, al c lar, yer alt kablosu borular v.b.( lgili ekipman ve araziye yap lan ilgili yenilikler ve bunlar n benzerleri 24 %4,16 de dahildir) Bilgisayar Destekli Telefon Merkezine Ait Ofis fialter Teçhizatlar : Telefon merkezi ofis ekipman olarak merkezin kapasitesi içinde kullan lan bilgisayar ve bilgisayar donan m fonksiyonu gören ekipmanlar ve benzerleri 44. Medya ve iletiflim hizmetleri Radyo ve Televizyon Yay nc l : Yay n istasyon kuleleri d fl nda radyo ve televizyon yay nc l nda kullan lan iktisadi k ymetler ve telgraf, deniz kablolar, uydu iletiflim araçlar, yurt içi ve yurt d fl radyolu telgraf, kablolu telgraf ve deniz kablolar n ve uydu iletiflim sistemlerini temin etmek için kullan lan, iletiflimi sa layan ilgili iktisadi k ymetler; ayn zamanda araziyle 6 %16,66 ilgili benzeri iyilefltirmeler (S n flama, benzer ekipmanlar olarak sadece iletiflim arac olacak flekilde kullan lan kablolu televizyon ekipmanlar n ve karfl laflt r labilir araç-gereçleri ve sadece tek yönlü haberleflmede kullan lan kablolu televizyon araç-gereçlerini ise kapsamaz.) Yüksek Frekansl Radyo ve Mikrodalga Sistemleri : Vericiler, al c lar, antenler, anten destekli yap lar, cihazlardan antenlere nakil hatlar, verici so utma sistemleri ve kontrol ve amplifikasyon (Ses hacmini artt rma 13 %7,69 ekipmanlar ) gibi iktisadi k ymetler (Kablolu ve uzun hatl sistemler ise kapsam d fl ndad r.) Kablolu ve Uzun Menzilli Sistemler: Nakil hatlar, direk hatlar, deniz kablolar, gömülü kablolar ve muhafaza kablolar, elektronik sinyal göndericiler, elektronik sinyal gönderme istasyonlar ve di er ilgili iktisadi 27 %3,70 k ymetler (Bu s n f, yüksek frekansl radyo ve mikro dalga sistemlerini kapsamaz.) Merkezi Ofiste Kullan lan Kontrol Ekipmanlar : Elektro mekanik trafo, iletim aletleri, ifllemleri takip eden ve yerine getiren çift tarafl iletim sistemleri, teleks teçhizatlar, ev elektrik sistemleri ve ortak mahalde 17 %5,88 kullan lan araçlar da içeren iletiflime yarayan sinyallerin genel kontrolü, izlenmesi ve yön verilmesi için kullan lan iktisadi k ymetler Bilgisayarla Kontrol Edilen, Yönlendirilen ve Bunlarla lgili Olan Kontrol Ekipmanlar : Merkezi ofisten kontrol edilen ana bilgisayarlar, ayn flebekeye ba l bilgisayarlar, kontrol amaçl olarak özel yap lm fl di er ilgili ekipmanlar ve yer düzenekleri Uydularla Ba lant l Olarak Çal flan Yeryüzündeki ktisadi K ymetler: Yeryüzü istasyonlar ndaki sabit teçhizatlar, antenler, uydu haberleflme teçhizatlar ve uydu haberleflmesinde kullan lan yard mc teçhizatlar gibi iktisadi k ymetler (Genel amaçl kullan lan teçhizatlar veya uydular n uzayda kulland klar teçhizat s n f d fl ndad r) Özel fiah slara Ait Mülkler Üzerine Monte Edilen Ekipmanlar: Bilgisayar terminal ekipman, güç üretim ve da t m sistemleri, özel güç toplama merkezi ekipmanlar ve di er ilgili ve ba lant l ekipmanlar gibi özel flah slara ait mülklere monte edilen ekipmanlar Televizyon yay nc l, kablolu TV ve dijital yay nc l k 118

17 Vericiler : Kuleler, antenler, ön amplifikatörler, de ifltiriciler, tadilat araçgereçleri ve kopyalanmayan sistem programlar gibi iktisadi k ymetler (Verici binalar ve program yazmaya yarayan iktisadi k ymetler hariç) Abone Ba lant ve Da t m Sistemleri: Ana hat yard mc kablolar, ba lant sa lay c donan mlar, amplifikatörler, enerji teçhizatlar, pasif aletler, yönlendirici ba lant lar, altl klar, bas nç giriflleri, ba lant kablolar, ba lant kurucu transformatörler, çok yönlü ba lant sa lay c ekipman ve dönüfltürücüler gibi iktisadi k ymetler Program Yap m : Kameralar, film makaralar, video teyp kaydedicileri, fl kland rma araçlar, araçlar d fl ndaki sahne gerisinde yer alan ekipmanlar gibi iktisadi k ymetler (Binalar ve onlar n yap sal mütemmim cüzleri kapsam d fl ndad r) Film ve kasetler Filmler Teyp kasetleri, video kasetler, DVD, CD v.b %9,09 9 %11,11 1. Y l %60, 2. Y l %40 1. Y l %60, 2. Y l % Telekomünikasyon network hizmetleri, internet hizmetleri, internet üzerinden sesli ba lant hizmetleri, uydu ve mobil hizmetleri sa lamak amac yla kullan lan iktisadi k ymetler 45. Elektrik piyasas faaliyetleri Üretim Elektrik Üretimi: Ticari amaçl sat fl için elektri in üretiminde kullan lan iktisadi k ymetler 40 %2, Elektri sa layan hidrolik üretim araçlar Baraj gövdesi, arklar, kanallar, tüneller ve su oluklar gibi iktisadi k ymetler 40 %2, Cebri boru, türbin, jeneratör gibi elektromekanik iktisadi k ymetler Elektrik Sa layan Buhar Üretim Araçlar : Temel buhar üniteleri ile birleflik sirkülasyonda çal flt r lan yanma tribünleri ve ticari olarak sat fl amac yla buhar gücünden elektri in üretiminde kullan lan iktisadi k ymetler ve at k ayr flt rma ve kaynaklar n geri dönüflümünü sa layan araçlar taraf ndan 20 %5,00 kullan ld zaman elektrik ve buhar da t m sistemleri gibi elektrik jeneratörleri, ve benzeri k ymetler (Gaz türbinleri hariç) Elektrik Sa layan çten Yanmal Türbin Üretim Araçlar : çten yanmal türbinler, dizel motorlar, di er içten yanmal motorlar ve bunlarla ilgili güç türbinleri ve/veya jeneratörleri ve ilgili arazi düzenlemelerinden oluflan özel hareket ettiricilerin kullan lmas yla meydana getirilen sat fl amaçl elektrik üretiminde kullan lan iktisadi k ymetler (Temel buhar ünitelerine sahip ortak sirkülasyonla çal flan içten yanmal türbinler hariç) Endüstriyel enerji ve endüstriyel elektrik üretim sistemleri 22 %4, Gaz Türbinleri: Kompresör ile bas nçland r lm fl hava ile do algaz, motorin, nafta ve benzeri yak tlar n kar flt r larak yak lmas sonucunda ortaya ç kan s enerjisini mekanik enerjiye dönüfltüren ekipmanlar Rüzgar enerjisi santralleri, türbin, kule jeneratör ve kanatlar gibi iktisadi k ymetler letim Elektrik Sa layan letim Araçlar : Ticari olarak sat lan elektri in iletiminde kullan lan iktisadi k ymetler (Araziyle ilgili ilk olarak yap lan temizleme ve 30 %3,33 tasnif etme düzenlemeleri bu s n f kapsam nda de ildir.) Da t m Elektrik Sa layan Da t m Araçlar : Ticari olarak sat lan elektri in da t m nda kullan lan iktisadi k ymetler (Araziyle ilgili ilk olarak yap lan 30 %3,33 temizleme ve tasnif etme düzenlemeleri bu s n f kapsam nda de ildir.) Endüstriyel enerji ve elektrik da t m sistemleri 22 %4, Elektrik Enerjisi Da t m Sistemleri: Tadilat, ar za giderimi, flebeke döfleme, kontrol ve da t m yollar ile elektrik enerjisinin tedarikinde kullan lan iktisadi k ymetler (Tüketicilere ait bina ve bunlar n müfltemilat na yerlefltirildikleri zaman bu k ymetler kapsam d fl ndad r.) 20 %5,00 119

18 46. Suyun elde edilmesi, depolanmas, ar t lmas ve da t lmas n sa layan hizmetler Barajlar 50 %2, Bentler 20 %5, Kuyular Artezyen kuyular 20 %5, Kaya arazide aç lan derin su kuyular Kumlu-kalkerli arazide aç lan derin su kuyular Suyun depolanmas ve ar t lmas Depo ve tanklar 40 %2, Ar tma sistemleri 20 %5, Suyun da t lmas Pompalama sistemleri Da t m ve borulama sistemleri 25 %4, Do al gaz ve gaz üretimi ve bunlarla ilgili hizmetler Gaz Sa layan Da t m Araçlar : Arazi üzerine kurulan ve gazla çal flan su s t c lar ve gaz dönüfltürücü ekipmanlar, da m hatlar, servis hatlar, bas nç 22 %4,54 düflürme ve ölçme istasyonlar ve benzeri yer alt ve yer üstü düzenekleri ç Tesisat ve lgili Ekipmanlar: ç tesisat boru hatt ve teçhizat, do algaz sayaçlar, kazan ve kombi gibi gaz yak c cihazlar 14 %7, mal Edilmifl Gaz Sa layan Araçlar: Yer alt do algaz ile tamamen dönüflmesine izin vermeyen kimyevi ve/veya fiziksel iktisadi k ymetlere sahip gaz imalat nda kullan lan iktisadi k ymetler (Gaz üretim sistemleri ve 30 %3,33 baflka bir yerde s n fland r lan at k ar t m ve kaynaklar n geri dönüflümünde kullan lan ilgili sistemler bu s n fa dahil edilmez.) Do al Gaz Yerine Normal Gaz Sa layan Üretim Araçlar : Yeralt do al gaz yla beraber tamamen gaz yak t na dönüfltürülebilen daha hafif hidro karbonlar, neft ya veya doymufl ya lar n katalitik dönüflümünde kullan lan 14 %7,14 iktisadi k ymetler Do algaz üretim araçlar 14 %7, Gaz Sa layan letim Hatlar ve Depolama Araçlar : letim boru hatlar, katodik koruma ve telekomünikasyon tesisleri, kompresör istasyonlar, 22 %4,54 depolama ile ilgili yer alt ve yer üstü tesisleri S v laflt r lm fl Do algaz Üreten Araçlar: Yükleme ve boflaltma ba lant lar, alet tak m-teçhizat ve kontrol, pompalama, buharlaflt rma ve kuruland rma, tanklara koyma, do algaz n s v hale getirilmesi, depolanmas ve yeniden gaz haline getirilmesinde kullan lan iktisadi k ymetler ve gaz nakil hatlar ve 22 %4,54 da t m sistemleri ve denizle ilgili terminal araçlar yla birbirine ba l olan boru hatlar ve benzerleri S nai gaz üretimi Gaz s v laflt r c tesisler 8 %12, Hava ayr flt rma ünitesi 8 %12, Gaz merkezi da t m sistemleri Tüp dolum sistemleri (Endüstriyel, t bbi, g da v.b.) 8 %12, Tüp test üniteleri Kimya tesisleri (Hidrojen ve narkoz üretim tesisi) Likit silindirler 8 %12, Asetilen tüpleri 8 %12, S nai gaz tüpleri Seyyar tüp tafl ma paletleri Paletli tüp kollektörleri 8 %12, S v gaz buharlaflt r c lar 8 %12,50 Merkezi Bir Sistemle Buhar n Üretim ve Da t m : Sat fl amac yla buhar n 48. üretimi ve da t m nda kullan lan iktisadi k ymetler (Baflka bir s n flamada yer alan at klar n ayr flmas n sa layan ve kaynaklar n geri dönüflümünün yap ld fabrikalarda kullan lan iktisadi k ymetler hariç) 120

19 49. At klar n Ayr flt r lmas n n ve Kaynaklar n Geri Dönüflümünün Yap ld ktisadi K ymetler: Çöplerin veya di er kat at klar n veya s tma için kullan lan biyolojik at klar n veya kat, ak flkan yada gaz halindeki yak tlar n geri dönüflümünde kullan lan iktisadi k ymetler ve ayn zamanda elektrik, gaz, buhar ve s cak su elde etmek için yak t sistemlerinden ç kar lan at klar, gaz veya ya prolsis sistemleri veya yanma sistemleri yada barajlardaki ifllemlerden kalma at klar, di er at klar yada biyolojik at klar toplamak, elde etmek ve ifllemek için kullan lan alanlardaki yap lar ve bütün fabrika ifllem ekipmanlar n ve kat at k toplama, biriktirme, iflleme, ay rma, s n fland rma ve kat çöp ve di er çöpler için kullan lan destek ve dönüfltürme ifllevi gören iktisadi k ymetler ve su temini ve iflleme araçlar, at k ayr flt rmas ve kaynaklar n geri dönüflümünü sa layan araçlar n küllerinin temizlenmesi iflini gören iktisadi k ymetler (S n flar nda belirtilmifl elektrik, s cak su, buhar ve ifllenmifl gaz üretim ekipmanlar gibi 50. Belediyelere veya belediye iktisadi teflekküllerine ait at k su ar tma araçlar 24 %4, Belediyelere veya belediye iktisadi teflekküllerine ait kanalizasyonlar 50 %2,00 Gerçeklefltirilen fl ve Hizmetler: Toptan ve perakende sat fl ile kiflisel yada 52. profesyonel hizmetlerde kullan lan iktisadi k ymetler ile di er s n flara girmeyen iktisadi hizmet sektörleri ile ilgili iktisadi k ymetler Kiflisel ve ev aletlerinin tamir ve bak m nda kullan lan iktisadi k ymetler E itim hizmetleri ( lkö retim, ortaö retim, yüksekö retim, özel kurslar ve yetiflkinlerin e itildi i kurs ve okullarda kullan lan iktisadi k ymetler 6 %16,66 s n flama içinde yer almaktad r.) Sa l k hizmetleri 6 %16, Otomotiv ve benzeri motorlu araçlara iliflkin olarak verilen hizmetler (Motorlu araçlardan otomotiv, kamyon, kamyonet ve benzeri araçlar n sat fl, bunlar n servis hizmetleri ve yedek parça hizmetlerinin verilmesinde 12 %8,33 kullan lan iktisadi k ymetler) Güvenlik hizmetleri 8 %12, Tan t m ve Da t mla lgili Ticari Faaliyet ve Hizmetler Foto raf bask ve hizmetlerinde kullan lan iktisadi k ymetler (Bask, banyo ve bunlara benzer makine ve araç gereçler) 53. Petrol ve petrol ürünlerine iliflkin da t m ve pazarlama faaliyetleri Dolum hatt nda kullan lan iktisadi k ymetler Boru hatlar (Eski harmanlama tank aras boru hatt, so utma kulesi boru hatt, vagon dolum- eski harmanlama boru hatt, gres kazan dairesi k zg n ve 12 %8,33 so uk devre ya boru hatt ve bunlar n benzerleri Laboratuar ölçüm ve test cihazlar 8 %12, Ar tma ifllemlerinde kullan lan tesis, araç gereç ve bu ifllerde kullan lan di er iktisadi k ymetler Dolum adalar nda kullan lan iktisadi k ymetler 12 %8, Hizmet Binalar, Tesis ve arazi düzenlemeleri ( skele ve eklentileri, kanal, havaland rma sistemleri, tan t c amaçla kullan lan araçlar, köprü, kuyu, otopark, tanker, tank ve benzeri araç sahalar, sundurma, tel örgü, telefon ve 20 %5,00 su gibi flebeke hatlar, topraklama sistemleri, yang n sistemi ve bunlar n benzerleri) 54. lk tesis ve taazzuv giderleri 55. Gayri Maddi ktisadi K ymetler: mtiyaz haklar (Franchising), patent, formül, dizayn, örnek kal p, teknik bilgi (Know-how), format, telif hakk ve benzeri kalemler, lisans, kullan m hakk ve izni veya devlet kurum ve kurulufllar taraf ndan verilen di er haklar ( flletme hakk gibi) ve bunlar n benzerleri Pefltemall k Turizm amaçl arazi tahsislerine iliflkin olarak ödenen altyap kat l m pay 56. Özel maliyetler (Kira müddeti belli olmayanlar) 57. Araflt rma-gelifltirme giderleri 58. Konaklama iflletmeleri ile lokanta-gazino, kahvehane, k raathane, pavyon, k r bahçesi, pastane, bar ve emsali umumi istirahat ve toplant yerlerinde 121

20 58. Konaklama iflletmeleri ile lokanta-gazino, kahvehane, k raathane, pavyon, k r bahçesi, pastane, bar ve emsali umumi istirahat ve toplant yerlerinde kullan lan iktisadi k ymetler Reklam panolar ve billboardlar Ifl kl Ifl ks z Mafsall tenteler 2 %50, Turistik tesisler ve e lence faaliyetleri Turistik tesislerde kullan lan porselen veya camdan yap lm fl (Kristal hariç) her nevi mutfak ve servis tak m ve malzemeleri 4 %25, Turistik tesislerde kullan lan el, yüz ve banyo havlular, yatak çarflaflar ve yast k k l flar, masa örtüleri, plato ve her nevi peçeteler ve benzerleri 2 %50, Turizm Sektöründe Kullan lan Özel Araç-Gereçler: Deniz spor malzemeleri ve araçlar (Bot, katamaran, sürat teknesi ve bunlar n motorlar, jet ski, fliflme deniz sporu oyun aletleri, parasailing v.b. ), k fl spor malzemeleri, (Kayak ayakkab s, kar motoru v.b.), golf arac, kongre-konferans organizasyon ekipmanlar (Ses sistemleri, projeksiyon cihaz v.b.), müzik aletleri (Piyano v.b.) 3 %33, E lence ve Spor Aktiviteleri: Bowling salonlar, bilardo salonlar, havuzlar, plajlar, aquaparklar, lunaparklar, panay r alanlar, sirkler, sergi alanlar, tiyatrolar, konser alanlar, stadyumlar ve minyatür golf sahalar, yamaç paraflütü alanlar ve bunlar nbenzerleri gibi iflletme yada tesislerin iflletilmesi yada ilgili hizmetlerin verilmesi s ras nda girifl ücreti veya parayla yap lan ödemeler karfl l nda e lence hizmetlerinin gerçeklefltirildi i yerlerde kullan lan iktisadi k ymetler Spor, fitnes ve rekreasyon faaliyetlerinde ve spor salonlar nda kullan lan iktisadi k ymetler Toplu yemek üretiminde kullan lan iktisadi k ymetler 60. Tiyatro dekorlar (Otel ve tatil köyleri animasyon ve gösterilerinde kullan lan dekorlar dahil) 2 %50, Suda yap lan faaliyetler Dalyan ve voli mahalleri (Daimi olarak kullan lanlar) fiamand ra tesisat Salma a lar (Bal kç l kta kullan lanlar) 3 %33, Sürütme aleti komple (Süngercilikte kullan lan) 2 %50, Dal fl faaliyetlerinde kullan lan araç ve gereçler 3 %33, Berber, kuaför, güzellik salonlar nda kullan lan iktisadi k ymetler ve özel araç gereçler* 8 %12, zolasyon malzemeleri imalat nda kullan lan iktisadi k ymetler 12 %8, Naylon film kaplama 8 %12,50 Sterilizasyon ifllemlerinde kullan lan iktisadi k ymetler (T bbi ürün, ambalaj malzemeleri, laboratuar ürünleri, farmasötik, kozmetik ve bunlar n hammaddelerinin sterilizasyonunda ve g da ve hayvan yemlerinin patojen 64. mikroorganizmalar ndan ar nd r lmas nda, arflivlerin ve antikalar n korunmas, polimerilerin modifikasyonu, çapraz ba lama, zincir moleküllerin k r lmas ifllemlerinde kullan lan iktisadi k ymetler ve bunlar n benzerleri) Sterilizasyon ifllemlerinde kullan lan kaynak (radyoaktif kobalt) 65. Savunma Sanayi Savunma sanayiine iliflkin makine ve teçhizat imalat nda kullan lan iktisadi k ymetler (35. numaral s n flamada ve baflka bir s n fta yer alan iktisadi k ymetler kapsam d fl ndad r.) Savunma sanayiine iliflkin makine ve teçhizat imalat nda kullan lan özel araç gereçler 7 %14,28 Savunma sanayiine iliflkin makine ve teçhizat imalat için kullan lan yan sanayi ürünlerini imal eden iktisadi k ymetler Savunma sanayiine iliflkin makine ve teçhizat imalat için kullan lan yan sanayi ürünlerinin imalat nda kullan lan özel araç gereçler 66. Denizcilik sektöründe kullan lan baz iktisadi k ymetler %10, Fener cihaz, sis düdü ü, racon cihaz ve solar panel Fener kumanda tablosu, flarj regülatörü, flarj redresörü 2 %50, Radar, radyofar ve seyir haritalar * Özel araçlar, üretim veya bütün bölümlere ait süreçler için özel olarak dizayn edilmifllerdir ve üretimde temel bir kullan fla sahip de illerdir. Bunlar taraf ndan üretilen bütün bölümlerin model dizaynlar nda yap lan de ifliklik ve yeniliklerin arkas ndan daha sonraki veya farkl bir kullan m için adapte edilemezler.

S R K Ü L E R : 2007 / 1 6

S R K Ü L E R : 2007 / 1 6 18.01.2007 S R K Ü L E R : 2007 / 1 6!"# $" % %& '( ) % #*%% $ ' " % %& '() % " +*, -., % # +$ +# + ')/ # *% (%((!" #$$$ 0 ' )' " % $ " % % ) %1 & '( (2 % * ( % ( % & )%% 3' % % % /)/* +'$"2%$(/(()/ $)

Detaylı

http://www.gib.gov.tr/fileadmin/mevzuatek/eski/verusulteb339ek.html

http://www.gib.gov.tr/fileadmin/mevzuatek/eski/verusulteb339ek.html Page 1 of 7 3.41. 3.5.3. Amortismana Tabi İktisadi Kıymetler Faydalı Ömür (Yıl) Normal Amortisman Oranı Demir, çelik vb. materyallerden mamul para veya değerli eşya saklamaya yarayan kasalar 50 %2,00 3.8.13.

Detaylı

SRKÜLER NO: POZ - 2007 / 2 ST, 05.01.2007

SRKÜLER NO: POZ - 2007 / 2 ST, 05.01.2007 SRKÜLER NO: POZ - 2007 / 2 ST, 05.01.2007 Maliye Bakanlıı 30 Aralık 2006 tarih ve 26392 sayılı Resmi Gazete de yayınlanan 365 sıra nolu Vergi Usul Kanunu Genel Teblii ile, daha önce 333 ve 339 sıra nolu

Detaylı

VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 365)

VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 365) Maliye Bakanlığından: VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 365) Vergi Usul Kanununun 315 inci maddesinde 5024 sayılı Kanunla 1 yapılan değişiklikle, amortisman oranlarının iktisadi kıymetlerin faydalı

Detaylı

Levent Cad. Tekirler Sokak No:4 80700 1. Levent / İSTANBUL Tel: (0212) 281 29 29 Fax: (0212) 280 01 80 www. pozitifdenetim.com

Levent Cad. Tekirler Sokak No:4 80700 1. Levent / İSTANBUL Tel: (0212) 281 29 29 Fax: (0212) 280 01 80 www. pozitifdenetim.com SİRKÜLER NO: POZ-2004 / 73 İST,24.08.2004 ÖZET: 333 Seri No.lu V.U.K Genel Tebliği ekindeki amortisman listesinin ilgili bölümlerine yerleştirilmek üzere iktisadi kıymetler için yeni bölümler açılmış,

Detaylı

YENİ AMORTİSMAN UYGULAMASI HAKKINDA SİRKÜLER (II) SİRKÜLER NO: 2004/63

YENİ AMORTİSMAN UYGULAMASI HAKKINDA SİRKÜLER (II) SİRKÜLER NO: 2004/63 1 İstanbul, 27.08.2004 5024 sayılı Kanunla, amortisman uygulaması konusunda yapılan değişikliklere açıklamalar getiren 333 Sıra No lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği 28.04.2004 tarih ve 25446 sayılı Resmi

Detaylı

KAMERUN A SATILABİLECEKLER

KAMERUN A SATILABİLECEKLER KAMERUN A SATILABİLECEKLER GIDA SEKTÖRÜ: - Makarna - Un - Bisküvi - Şekerleme - Maya ve kabartma tozları - Unlu mamul katkı malzemeleri - Konserveler - Salça ve turşular - Margarin ve sıvı yağlar - Yoğurt

Detaylı

DEĞER YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.

DEĞER YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. Büyükdere Cd. Nevtron İşhanı No:119 K /6 Gayrettepe-İST TEL: 0212/ 211 99 01-02-04 FAX: 0212/ 211 99 52 MALİ MEVZUAT SİRKÜLERİ İstanbul, 04 Ocak 2007 SİRKÜLER NO : 2007/ 2 KONU : 1.1.2004 Tarihinden Sonra

Detaylı

www..com rokzanfiltre

www..com rokzanfiltre rokzanfiltre www..com HAKKIMIZDA Ne Zaman Başladık... Rokzan Filtre Taşımacılık ve Pazarlama faaliyetine 2014 yılında başlamıştır. İş konumuz her türlü otomobil, nakliye aracı, iş makinesi, sanayi makinesi

Detaylı

1. Listeye Yeni Eklenenlerle Faydalı Ömürleri Değiştirilen İktisadi Kıymetler

1. Listeye Yeni Eklenenlerle Faydalı Ömürleri Değiştirilen İktisadi Kıymetler Vergi Usul Kanununun 315. maddesinde 5024 sayılı Kanunla(1) yapılan değişiklikle, amortisman oranlarının iktisadi kıymetlerin faydalı ömürleri dikkate alınmak suretiyle Bakanlığımızca belirleneceği hükme

Detaylı

TEHLĠKELĠ VE ÇOK TEHLĠKELĠ ĠġLER - HĠJYEN EĞĠTĠMĠ PROGRAMLARI

TEHLĠKELĠ VE ÇOK TEHLĠKELĠ ĠġLER - HĠJYEN EĞĠTĠMĠ PROGRAMLARI TEHLĠKELĠ VE ÇOK TEHLĠKELĠ ĠġLER - HĠJYEN EĞĠTĠMĠ PROGRAMLARI FOET KURS PROGRAMLARI SAATĠ KODU AHġAP TEKNOLOJĠSĠ 43 Tehlikeli ve Çok Tehlikeli ĠĢlerde AhĢap Ġskelet Ġmalatı (Marangozluk) 40 543 Tehlikeli

Detaylı

AMORTİSMAN ORANLARI. Amortismana Tabi İktisadi Kıymetler

AMORTİSMAN ORANLARI. Amortismana Tabi İktisadi Kıymetler AMORTİSMAN ORANLARI AMORTİSMAN ORANLARI TABLOSU (01.01.2004'DEN AKTİFE GİREN İKTİSADİ KIYMETLER İÇİN UYGULANACAK AMORTİSMAN ORANLARI ) (333, 339, 365, 389, 399, 406 ve 418 seri No.lu VUK GT İLE DEĞİŞİK)

Detaylı

SİRKÜLER. 3.6.1. Basit tahta palet 2 %50,00

SİRKÜLER. 3.6.1. Basit tahta palet 2 %50,00 SİRKÜLER TARİH : 28.12.2015 SİRKÜLER NO : 2015/73 SİRKÜLER Tarih 25/12/2015 Sayı Resmi Gazete No 29573 Mevzuat Türü 458 Sıra No lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Yayınlama Tarihi Geçerlilik Tarihi Açıklama

Detaylı

AMORTİSMAN ORANLARI 333, 339, 365, 389, 399, 406, 418,439,458 NOLU VUK GENEL TEBLĠĞLERĠ

AMORTİSMAN ORANLARI 333, 339, 365, 389, 399, 406, 418,439,458 NOLU VUK GENEL TEBLĠĞLERĠ AMORTİSMAN ORANLARI 333, 339, 365, 389, 399, 406, 418,439,458 NOLU VUK GENEL TEBLĠĞLERĠ Amortismana Tabi Ġktisadi Kıymetler 1 Ticari, Binalar sınai, zirai ve mesleki işletmelerin idare binaları ile bunların

Detaylı

Amortismana Tabi ktisadi Kıymetler

Amortismana Tabi ktisadi Kıymetler 3.41. 3.42. 3.5.3. Amortismana Tabi ktisadi Kıymetler Faydalı Ömür (Yıl) Normal Amortisman Oranı Demir, çelik vb. materyallerden mamul para veya deerli eya saklamaya yarayan kasalar 50 %2,00 3.8.13. çten

Detaylı

MİZAN (Ayrıntılı) Hesap Kodu. Ekonomik Kodu 402.387,40 800.474.824,32 681.953.564,02 401.912,05 1.500,00 2.957.692,58 129.288,74 177,52 81.

MİZAN (Ayrıntılı) Hesap Kodu. Ekonomik Kodu 402.387,40 800.474.824,32 681.953.564,02 401.912,05 1.500,00 2.957.692,58 129.288,74 177,52 81. // Tarihi itibariyle yapılan işlemleri kapsamaktadır. Kurum :. Adı B o r ç A l a c a k KASA HESABI.,.,, Muhasebe Birimi Banka Hesabı..,.., Vadeli..,..,.., Tübitak Özel larına İlişkin Banka Hesabı SAN-TEZ

Detaylı

EK-1 Çevreye kirletici etkisi yüksek düzeyde olan işletmeler 1.Enerji Endüstrisi 1.1 Termik ve ısı santralleri. 1.1.1 Katı ve sıvı yakıtlı

EK-1 Çevreye kirletici etkisi yüksek düzeyde olan işletmeler 1.Enerji Endüstrisi 1.1 Termik ve ısı santralleri. 1.1.1 Katı ve sıvı yakıtlı EK-1 Çevreye kirletici etkisi yüksek düzeyde olan işletmeler 1.Enerji Endüstrisi 1.1 Termik ve ısı santralleri. 1.1.1 Katı ve sıvı yakıtlı tesislerden toplam yakma sistemi ısıl gücü 100 MW veya daha fazla

Detaylı

MİZAN (Ayrıntılı) Hesap Kodu. Ekonomik Kodu 85.230.256,63 57.144.644,08 297.662,95 200.000,00 17.385,35 67.953,03 6.082,74 46.872.264,46 291.

MİZAN (Ayrıntılı) Hesap Kodu. Ekonomik Kodu 85.230.256,63 57.144.644,08 297.662,95 200.000,00 17.385,35 67.953,03 6.082,74 46.872.264,46 291. // Tarihi itibariyle yapılan işlemleri kapsamaktadır. Kurum :. Adı B o r ç A l a c a k Muhasebe Birimi Banka Hesabı..,..,.., Vadeli..,..,.. Tübitak Özel larına İlişkin Banka Hesabı BAP Özel larına İlişkin

Detaylı

Siirt İlinde Desteklenecek Proje Konuları

Siirt İlinde Desteklenecek Proje Konuları ÖNEMLİ HATIRLATMA: Kalkınma Ajansların Yönetim Sistemi (KAYS) üzerinden yapılacak başvuruda Proje Genel Bilgileri bölümü Ana Faaliyet Alanı kısmında sektör belirlenirken, Başvuru Sahibi proje konusunun

Detaylı

www.muhasebe online.com

www.muhasebe online.com www.muhasebe online.com Amortismana Tabi İktisadi Kıymetler 1 Binalar Faydalı Ömür (Yıl) Normal Amortisman Oranı 1.1. Ticari, sınai, zirai ve mesleki işletmelerin idare binaları ile bunların sağlık ve

Detaylı

T A Ş I N I R K E S İ N H E S A P C E T V E L İ

T A Ş I N I R K E S İ N H E S A P C E T V E L İ 150.01 ADI Kırtasiye Malzemeleri Grubu 1 150.01.01 Yazı Araçları 6.293,19 28.614,28 34.907,47 29.790,11 5.117,35 2 150.01.02 Yazım, Çizim ve Ölçüm Araç ve Malzemeleri 955,45 2.117,02 3.072,47 2.602,26

Detaylı

Evlerde kullanılanlar (AC için 50-1000 Volt - DC için 75-1500 Volt ARALIKLARINDA, EVLERDE KULLANILMAK ÜZERE TASARLANMIŞ OLANLAR)

Evlerde kullanılanlar (AC için 50-1000 Volt - DC için 75-1500 Volt ARALIKLARINDA, EVLERDE KULLANILMAK ÜZERE TASARLANMIŞ OLANLAR) Belirli Gerilim Sınırları Dahilinde Kullanılmak Üzere Tasarlanmış Elektrikli Teçhizat ile İlgili Yönetmelik Kapsamında Riskli Görülen Ürünler Listesi SIRA NO G.T.İ.P. MADDE İSMİ İLGİLİ YÖNETMELİK 1 6301.10.00.00.00

Detaylı

Alt n Öneriler Basit baz önerileri dikkate alarak can ve mal güvenli inizi etkin bir flekilde artt rabilirsiniz.

Alt n Öneriler Basit baz önerileri dikkate alarak can ve mal güvenli inizi etkin bir flekilde artt rabilirsiniz. Alt n Öneriler Basit baz önerileri dikkate alarak can ve mal güvenli inizi etkin bir flekilde artt rabilirsiniz. Gazl cihazlar n za ba lad n z gaz hortumu boyunun maksimum 150cm. olmas na ve hortum ba

Detaylı

Vergi Usul Kanunu 333,339 Ve 365 No lu Genel Tebliğleri Birleştirilmiştir.

Vergi Usul Kanunu 333,339 Ve 365 No lu Genel Tebliğleri Birleştirilmiştir. Vergi Usul Kanunu 333,339 Ve 365 No lu Genel Tebliğleri Birleştirilmiştir. 1. Binalar 1.1. 1.2. Amortismana Tabi İktisadi Kıymetler Ticari, sınai, zirai ve mesleki işletmelerin idare binaları ile bunların

Detaylı

Amortismana Tabi İktisadi Kıymetler

Amortismana Tabi İktisadi Kıymetler Page 1 of 25 1. Binalar 1.1. 1.2. 1.3. Amortismana Tabi İktisadi Kıymetler Ticari, sınai, zirai ve mesleki işletmelerin idare binaları ile bunların sağlık ve sosyal hizmetlerinde kullandıkları binalar,

Detaylı

T A Ş I N I R K E S İ N H E S A P C E T V E L İ

T A Ş I N I R K E S İ N H E S A P C E T V E L İ 150.01 ADI Kırtasiye Malzemeleri Grubu 1 150.01.01 Yazı Araçları 33.411,36 21.060,03 54.471,38 48.178,20 6.293,19 2 150.01.02 Yazım, Çizim ve Ölçüm Araç ve Malzemeleri 341,61 1.094,10 1.435,71 480,26 955,45

Detaylı

YENİ AMORTİSMAN UYGULAMASI HAKKINDA SİRKÜLER SİRKÜLER NO: 2004/49

YENİ AMORTİSMAN UYGULAMASI HAKKINDA SİRKÜLER SİRKÜLER NO: 2004/49 1 İstanbul, 28042004 5024 sayılı Kanunla, amortisman uygulaması konusunda yapılan değişikliklere açıklamalar getiren 333 Sıra No lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği 28042004 tarih ve 25446 sayılı Resmi

Detaylı

TAŞINIR KESİN HESAP CETVELİ

TAŞINIR KESİN HESAP CETVELİ 20 I 150 İLK MADDE VE MALZEME HESABI 537.4,44 8.980.867, 9.518.268,53 8.833.320,41 684.948,12 Kırtasiye Malzemeleri Yazı Araçları Yazım, Çizim ve Ölçüm Araç ve Malzemeleri Kağıt Ürünler Yazıcı, Faksimile

Detaylı

DERS BİLGİ FORMU Klimalar ve Soğutucular Elektrik Elektronik Teknolojisi Elektrikli Ev Aletleri Teknik Servisçiliği

DERS BİLGİ FORMU Klimalar ve Soğutucular Elektrik Elektronik Teknolojisi Elektrikli Ev Aletleri Teknik Servisçiliği Dersin Adı Alan Meslek / Dal Dersin Okutulacağı Sınıf / Dönem Süre Dersin Amacı Dersin Tanımı Dersin Ön Koşulları Ders İle Kazandırılacak Yeterlikler Dersin İçeriği Yöntem ve Teknikler Eğitim Öğretim Ortamı

Detaylı

1-50 ADET ARASI 45 51-100 ADET ARASI 50 HASTANE DONANIMI 101 ADET VE ÜZERİ 55 1 ADET ÜRÜN 50

1-50 ADET ARASI 45 51-100 ADET ARASI 50 HASTANE DONANIMI 101 ADET VE ÜZERİ 55 1 ADET ÜRÜN 50 HASTANE DONANIMI 40.1 Hasta Bakım Yatağı 40.2 Acil Müdahale Yatağı/Sedyesi 40.3 Tıbbi Muayene/Teşhis/Tedavi Masası 40.4 Fizik Tedavi Ünitesi 40.5 Genel Amaçlı Tıbbi Muayene/Tedavi Koltuğu 40.6 Fonksiyonel

Detaylı

Otomotiv Sanayii Dış Ticaret Raporu

Otomotiv Sanayii Dış Ticaret Raporu Otomotiv Sanayii Dış Ticaret Raporu Ağustos 2015 OSD OICA Üyesidir OSD is a Member of OICA OTOMOTİV SANAYİİNDE DIŞ TİCARET Otomotiv Sanayi Ürünlerini İçeren UİB Verisine Göre 1 : 1. 2015 yılı Ocak-Ağustos

Detaylı

Amortismana Tabi İktisadi Kıymetler

Amortismana Tabi İktisadi Kıymetler 333 SIRA NO'LU VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ 1 Binalar 11 Amortismana Tabi İktisadi Kıymetler Ticari, sınai, zirai ve mesleki işletmelerin idare binaları ile bunların sağlık ve sosyal hizmetlerinde kullandıkları

Detaylı

T.C. İZMİR VALİLİĞİ Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü. NARSAN PLASTİK SANAYİ VE TİC. LTD. ŞTİ. İnönü Mah. 139 Sok. No:59 Ayrancılar İZMİR

T.C. İZMİR VALİLİĞİ Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü. NARSAN PLASTİK SANAYİ VE TİC. LTD. ŞTİ. İnönü Mah. 139 Sok. No:59 Ayrancılar İZMİR T.C. İZMİR VALİLİĞİ Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Konu : Tehlikesiz Atık Toplama Ayırma belgesi NARSAN PLASTİK SANAYİ VE TİC. LTD. ŞTİ. İnönü Mah. 139 Sok. No:59 Ayrancılar İZMİR İlgi : 06.11.2015 tarih

Detaylı

TAŞINIR KESİN HESAP CETVELİ

TAŞINIR KESİN HESAP CETVELİ 23 TAŞINIR DETAY I 150 İLK MADDE VE MALZEME HESABI 5.842.162,27.470.918,70 16.313.0,97 12.489.166, 3.823.914,94 Kırtasiye Malzemeleri Beslenme, Gıda Amaçlı ve Mutfakta Kullanıl Servis ve Saklama Kapları

Detaylı

Amortismana Tabi İktisadi Kıymetler

Amortismana Tabi İktisadi Kıymetler İstanbul, 18.11. 2011 Amortisman Oranları ve Faydalı Ömürler 333, 339, 365 ve 389 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Tebliğlerinin birleştirilmiş hali aşağıdaki gibi olup, Ctrl F tuşlarına basarak arama yaptırabilirsiniz.

Detaylı

AMORTİSMAN ORANLARI. Amortismana Tabi İktisadi Kıymetler

AMORTİSMAN ORANLARI. Amortismana Tabi İktisadi Kıymetler AMORTİSMAN ORANLARI AMORTİSMAN ORANLARI TABLOSU (01.01.2004'DEN AKTİFE GİREN İKTİSADİ KIYMETLER İÇİN UYGULANACAK AMORTİSMAN ORANLARI ) (333, 339, 365 ve 389 ve 399 seri No.lu VUK GT) Amortismana Tabi İktisadi

Detaylı

Amortismana Tabi İktisadi Kıymetler

Amortismana Tabi İktisadi Kıymetler Amortismana Tabi İktisadi Kıymetler Faydalı Ömür (Yıl) Normal Amortisman Oranı 1. Binalar 1.1. Ticari, sınai, zirai ve mesleki işletmelerin idare binaları ile bunların sağlık ve sosyal hizmetlerinde kullandıkları

Detaylı

BURHANETTİN YILDIZ TEKNİK VE ENDÜSTRİ MESLEK LİSESİ

BURHANETTİN YILDIZ TEKNİK VE ENDÜSTRİ MESLEK LİSESİ Burhanettin Yıldız Teknik Ve Endüstri Meslek Lisesinde üç değişik lise türü vardır ve hepsinin giriş koşulları farklıdır. Anadolu Teknik Lise: OGES puanı ile öğrenci alınır. Anadolu Teknik Lisede Bilişim

Detaylı

Kroze Maflas. Pens. Lam ve Lamel Pensi. Pens. Pens. Paslanmaz çelikten imal edilmifltir. Küt uçlu ve paslanmaz çelikten imal edilmifltir.

Kroze Maflas. Pens. Lam ve Lamel Pensi. Pens. Pens. Paslanmaz çelikten imal edilmifltir. Küt uçlu ve paslanmaz çelikten imal edilmifltir. Kroze Maflas Paslanmaz çelikten imal edilmifltir. 02.1221.00 OM101001 200 02.1222.00 OM101002 250 02.1223.00 OM101003 300 02.1224.00 OM101004 350 02.1225.00 OM101005 400 02.1226.00 OM101006 500 Pens Küt

Detaylı

TAŞINIR KESİN HESAP CETVELİ

TAŞINIR KESİN HESAP CETVELİ TAŞINIR KESİN CETVELİ 47 ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 20 I 150 İLK MADDE VE MALZEME HESABI 313.418,83 4.684.1,96 4.7.520,79 4.729.357,97 268.162,82 Kırtasiye Malzemeleri Yazı Araçları Yazım, Çizim ve Ölçüm Araç

Detaylı

KİRLİLİK KATSAYISI. 4 KOİ, AKM, Yağ-Gres, ph

KİRLİLİK KATSAYISI. 4 KOİ, AKM, Yağ-Gres, ph SEKTÖR GIDA SANAYİ ALT SEKTÖR KİRLİLİK KATSAYISI KİRLİLİK PARAMETRELERİ Nişasta,Un ve Makarna Üretimi 4 KOİ, AKM, ph Maya Üretimi KOİ, AKM, Yağ-Gres, Top-N, Top-P, ph Sitrik Asit Üretimi KOİ, AKM, Yağ-Gres,

Detaylı

KOMPOZİT ÜRÜN ÜRETİM ELEMANI (SMC BMC SICAK KALIPLAMA) (SEVİYE-3)

KOMPOZİT ÜRÜN ÜRETİM ELEMANI (SMC BMC SICAK KALIPLAMA) (SEVİYE-3) KOMPOZİT ÜRÜN ÜRETİM ELEMANI (SMC BMC SICAK KALIPLAMA) (SEVİYE-3) 1 2 KOMPOZİT ÜRÜN ÜRETİM ELEMANI (SMC BMC SICAK KALIPLAMA) (SEVİYE-3) ÖĞRETİM PROGRAMI ÖĞRENME MODÜLLERİ VE İÇERİKLERİ 3 4 ÖĞRENME MODÜLÜ

Detaylı

BİNALARDA ENERJİ PERFORMANSI YÖNETMELİĞİ Bayındırlık ve İskan Bakanlığı

BİNALARDA ENERJİ PERFORMANSI YÖNETMELİĞİ Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Yayınlanma tarihi: 05.12.2008 Yürürlüğe girme tarihi: 05.12.2009 Vorlage 1 09/2006 Viessmann Werke Kapsam Mevcut ve yeni yapılacak konut, ticari ve hizmet amaçlı kullanılan

Detaylı

Otomotiv Sanayii Dış Ticaret Raporu

Otomotiv Sanayii Dış Ticaret Raporu Otomotiv Sanayii Dış Ticaret Raporu Temmuz 2015 OSD OICA Üyesidir OSD is a Member of OICA OTOMOTİV SANAYİİNDE DIŞ TİCARET Otomotiv Sanayi Ürünlerini İçeren UİB Verisine Göre 1 : 1. 2015 yılı Ocak-Temmuz

Detaylı

474 VERGİ HADDİ ÖLÇÜ BİRİMİ

474 VERGİ HADDİ ÖLÇÜ BİRİMİ POZİSYON NO EŞYANIN TANIMI ÖLÇÜ BİRİMİ 474 VERGİ HADDİ 1 2 3 4 87.01 Traktörler (87.09 pozisyonuna giren traktörler hariç): 8701.10.00.00.00 - Motokültörler Adet 30 8701.20 - Yarı römorkler için çekiciler:

Detaylı

Sirküler Rapor 08.08.2014/160-1 439 SIRA NO LU VERGİ USUL KANUNU TEBLİĞİ YAYIMLANDI

Sirküler Rapor 08.08.2014/160-1 439 SIRA NO LU VERGİ USUL KANUNU TEBLİĞİ YAYIMLANDI Sirküler Rapor 08.08.2014/160-1 439 SIRA NO LU VERGİ USUL KANUNU TEBLİĞİ YAYIMLANDI Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 333) nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 439) ile aşağıdaki iktisadi

Detaylı

Atıklarınızı lütfen ayırınız!

Atıklarınızı lütfen ayırınız! Atıklarınızı lütfen ayırınız! Aşağıdaki atıklar çöp konteynerine ait değillerdir. Bunları ayrışmış şekilde biriktirmek için varolan düzenekleri kullanınız! Atık madde ayrışımı = Çevre sağlığı Atık kağıt,

Detaylı

HORTUM ÜRETİM OPERATÖRÜ (EKSTRÜZYON) (SEVİYE 3) ÖĞRETİM PROGRAMI ÖĞRENME MODÜLLERİ VE İÇERİKLERİ

HORTUM ÜRETİM OPERATÖRÜ (EKSTRÜZYON) (SEVİYE 3) ÖĞRETİM PROGRAMI ÖĞRENME MODÜLLERİ VE İÇERİKLERİ HORTUM ÜRETİM OPERATÖRÜ (EKSTRÜZYON) (SEVİYE 3) ÖĞRETİM PROGRAMI ÖĞRENME MODÜLLERİ VE İÇERİKLERİ 1 2 ÖĞRENME MODÜLÜ İÇERİĞİ MODÜL ADI : TEMEL TESVİYECİLİK UYGULAMALARI MESLEK : Hortum Üretim Operatörü

Detaylı

ULUSAL FAALİYET VE ÜRÜN SINIFLAMASI US - 97

ULUSAL FAALİYET VE ÜRÜN SINIFLAMASI US - 97 ULUSAL FAALİYET VE ÜRÜN SINIFLAMASI US - 97 SEKTÖR NO KOD ÜRÜN TANIMLAMASI 36 34 MOTORLU KARA TAŞITI, RÖMORK VE YARI-RÖMORK 36 341 MOTORLU KARA TAŞITLARININ 36 3410 MOTORLU KARA TAŞITLARININ 36 3410.0

Detaylı

avuk GENEL TEBLİĞ TASLAĞI EKİ Amortismana Tabi İktisadi Kıymetler Ömür (Yıl)

avuk GENEL TEBLİĞ TASLAĞI EKİ Amortismana Tabi İktisadi Kıymetler Ömür (Yıl) avuk GENEL TEBLİĞ TASLAĞI EKİ 1. Binalar Amortismana Tabi İktisadi Kıymetler Faydalı Ömür (Yıl) Normal Amortisman Oranı 1.1. Ticari, sınai, zirai ve mesleki işletmelerin idare binaları ile bunların sağlık

Detaylı

TAŞINIR KESİN HESAP CETVELİ

TAŞINIR KESİN HESAP CETVELİ 21 TAŞINIR DETAY 150 İLK MADDE VE MALZEME HESABI 684.948,12 8.692.17 9.377.119,30 8.644.988,33 732.130,97 Kırtasiye Malzemeleri Yazı Araçları Yazım, Çizim ve Ölçüm Araç ve Malzemeleri Kağıt Ürünler Yazıcı,

Detaylı

RLENM SAHALARA DA R YÖNETMEL K - EK2 Tablo 2. Potansiyel Toprak Kirletici Faaliyetler. 6 Ham petrol ve do al gaz ç kar. 8 Di er madencilik ve ta ocakç

RLENM SAHALARA DA R YÖNETMEL K - EK2 Tablo 2. Potansiyel Toprak Kirletici Faaliyetler. 6 Ham petrol ve do al gaz ç kar. 8 Di er madencilik ve ta ocakç TOPRAK K RL N KONTROLÜ VE NOKTASAL KAYNAKLI K RLENM SAHALARA DA R YÖNETMEL K POTANS YEL K RLET FAAL YETLER TOPRAK K RL N KONTROLÜ VE NOKTASAL KAYNAKLI RLENM SAHALARA DA R YÖNETMEL K - EK2 Tablo 2. Potansiyel

Detaylı

Normal Amortis man Oranı

Normal Amortis man Oranı Amortismana Tabi İktisadi Kıymetler Fay dalı Öm ür (Yıl) 1 Binalar Ticari, sınai, zirai ve mesleki işletmelerin idare binaları ile bunların sağlık ve sosyal hizmetlerinde kullandıkları binalar, ticarethane,

Detaylı

Batman İlinde Desteklenecek Proje Konuları

Batman İlinde Desteklenecek Proje Konuları ÖNEMLİ HATIRLATMA: Kalkınma Ajansların Yönetim Sistemi (KAYS) üzerinden yapılacak başvuruda Proje Genel Bilgileri bölümü Ana Faaliyet Alanı kısmında sektör belirlenirken, Başvuru Sahibi proje konusunun

Detaylı

Amortismana Tabi İktisadi Kıymetler

Amortismana Tabi İktisadi Kıymetler a Tabi İktisadi Kıymetler 1. Binalar 1.1. Ticari, sınai, zirai ve mesleki işletmelerin idare binaları ile bunların sağlık ve sosyal hizmetlerinde kullandıkları binalar, ticarethane, muayenehane, yazıhane,

Detaylı

Tıbbi Laboratuar ve Hasta Dışı Uygulama Cihazları Yaşam Destek ve Tedavi Cihazları 9 BÜRO YÖNETİMİ 28 Hukuk Sekreterliği 346

Tıbbi Laboratuar ve Hasta Dışı Uygulama Cihazları Yaşam Destek ve Tedavi Cihazları 9 BÜRO YÖNETİMİ 28 Hukuk Sekreterliği 346 MESLEKİ VE TEKNİK ORTAÖĞRETİM OKUL/ KURUMLARINDA UYGULANAN 62 ALAN 226 DAL LİSTESİ DALLARIN FOET KODU 1 ACİL SAĞLIK 2 ADALET 3 4 5 AİLE VE TÜKETİCİ ANESTEZİ VE REANİMASYON AYAKKABI VE SARACİYE 6 BAHÇECİLİK

Detaylı

Bir defada kurutacağı çamaşırın. kuru ağırlığı 6 kg.ı geçen EMC Yön. kapasitede olanlar. Bir defada kurutacağı çamaşırın

Bir defada kurutacağı çamaşırın. kuru ağırlığı 6 kg.ı geçen EMC Yön. kapasitede olanlar. Bir defada kurutacağı çamaşırın Elektromanyetik Uyumluluk Yönetmeliği Kapsamında Riskli Görülen Ürünler Listesi SIRA NO G.T.İ.P. MADDE İSMİ 1 8413.70.21.90.00 İLGİLİ YÖNETMELİK 2 8413.70.29.90.00 3 8413.70.81.90.00 4 8413.70.89.90.00

Detaylı

TÜRKİ CUMHURİYETLER & TÜRKİYE MAKİNE VE AKSAMLARI DIŞ TİCARETİ

TÜRKİ CUMHURİYETLER & TÜRKİYE MAKİNE VE AKSAMLARI DIŞ TİCARETİ TÜRKİ CUMHURİYETLER & TÜRKİYE MAKİNE VE AKSAMLARI DIŞ TİCARETİ Azerbaycan Kazakistan Kırgızistan Özbekistan Türkmenistan Orta Anadolu İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği 1 TÜRKİ CUMHURİYETLER İN GENEL

Detaylı

Toplama önerileri. Atık kağıt ve kartonlar. Beyaz cam. Renkli cam

Toplama önerileri. Atık kağıt ve kartonlar. Beyaz cam. Renkli cam Toplama önerileri Toplama alanları bölgesel olarak çok farklı olabileceğinden, burada, atık maddelerin toplanmasıyla ilgili, en çok kullanılan yöntemler hakkında ve bölgenin şartlarına uygun olarak birleştirilebilecek

Detaylı

15.06.2009 TARĐHĐNE KADAR UYGULANMAK ÜZERE, II VE IV SAYILI LĐSTEDE YER ALAN BAZI MALLARIN ÖTV ORANLARI ĐNDĐRĐLDĐ

15.06.2009 TARĐHĐNE KADAR UYGULANMAK ÜZERE, II VE IV SAYILI LĐSTEDE YER ALAN BAZI MALLARIN ÖTV ORANLARI ĐNDĐRĐLDĐ 16.03.2009/63 15.06.2009 TARĐHĐNE KADAR UYGULANMAK ÜZERE, II VE IV SAYILI LĐSTEDE YER ALAN BAZI MALLARIN ÖTV ORANLARI ĐNDĐRĐLDĐ ÖZET : 15.06.2009 Tarihine Kadar ÖTVK na ekli (II) ve (IV) sayılı listede

Detaylı

PROJE KONULARI ÖNEMLİ HATIRLATMA:

PROJE KONULARI ÖNEMLİ HATIRLATMA: PROJE KONULARI ÖNEMLİ HATIRLATMA: Kalkınma Ajansların Yönetim Sistemi (KAYS) üzerinden yapılacak başvuruda Proje Genel Bilgileri bölümü Ana Faaliyet Alanı kısmında sektör belirlenirken, Başvuru Sahibi

Detaylı

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2009/47 TARİH: 17.06.2009. Bazı mallara uygulanacak KDV ve ÖTV oranlarının belirlenmesine dair BKK

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2009/47 TARİH: 17.06.2009. Bazı mallara uygulanacak KDV ve ÖTV oranlarının belirlenmesine dair BKK VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2009/47 TARİH: 17.06.2009 KONU Bazı mallara uygulanacak KDV ve ÖTV oranlarının belirlenmesine dair BKK tarih ve 27270 sayılı Resmi Gazete de yayınlanan 2009/15081 sayılı Bazı Mallara

Detaylı

Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği

Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği EK II LİSTESİ SEÇME-ELEME KRİTERLERİ UYGULANACAK PROJELER LİSTESİ (Ek 1 Listesinde Yer Alan Alt Sınırlar Bu Listede Üst Sınır Olarak Alınır) Kimya, petrokimya, ilaç ve atıklar 1- (Değişik:RG-30/6/2011-27980)

Detaylı

PARETO DENETİM SERBEST MUHASEBECİLİK MALİ MÜŞAVİRLİK HİZM. LTD.ŞTİ. İsmetkaptan Mah. 1368 Sokak İkbal 1 İşmerkezi N:1 K:3 D:309 Basmane/İZMİR Tel :

PARETO DENETİM SERBEST MUHASEBECİLİK MALİ MÜŞAVİRLİK HİZM. LTD.ŞTİ. İsmetkaptan Mah. 1368 Sokak İkbal 1 İşmerkezi N:1 K:3 D:309 Basmane/İZMİR Tel : AMORTİSMAN ORANLARI 1 Binalar 1.1. Amortismana Tabi İktisadi Kıymetler Ticari, sınai, zirai ve mesleki işletmelerin idare binaları ile bunların sağlık ve sosyal hizmetlerinde kullandıkları binalar, ticarethane,

Detaylı

AMORTİSMAN ORANLARI. olunan sair binalar, ikamete mahsus ev, apartman ve emsali binalar. 1.1.1. Beton, kargir, demir, çelik 50 0,02

AMORTİSMAN ORANLARI. olunan sair binalar, ikamete mahsus ev, apartman ve emsali binalar. 1.1.1. Beton, kargir, demir, çelik 50 0,02 Amortismana Tabi İktisadi Kıymetler 1 Binalar Ticari, sınai, zirai ve mesleki işletmelerin idare binaları ile bunların sağlık ve sosyal hizmetlerinde kullandıkları binalar, ticarethane, muayenehane, yazıhane,

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/4) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/4) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/4) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon No: Adresi : Plaza Yukarı Dudullu Mah. Tel : 0 216 469 46 66 Faks : 0 216 469 46 67 E-Posta : kys@szutest.com.tr Website : www.szutest.com.tr

Detaylı

TMMOB MAKİNA MÜHENDİSLERİ ODASI SMMH ASGARİ ÜCRETLERİ (01 Temmuz Temmuz 2013)

TMMOB MAKİNA MÜHENDİSLERİ ODASI SMMH ASGARİ ÜCRETLERİ (01 Temmuz Temmuz 2013) TMMOB MAKİNA MÜHENDİSLERİ ODASI SMMH ASGARİ ÜCRETLERİ (01 Temmuz 2012-01 Temmuz 2013) 1. Doğalgaz, LPG veya hava gazı tesisat proje ücretleri (TMMOB Makina Asgari Ücret Yönetmeliği Madde 6-d) Doğrudan

Detaylı

2014 Amortisman Oranları

2014 Amortisman Oranları Binalar Amortismana Tabi İktisadi Kıymetler Ticari, sınai, zirai ve mesleki işletmelerin idare binaları ile bunların sağlık ve sosyal hizmetlerinde kullandıkları binalar, ticarethane, muayenehane, yazıhane,

Detaylı

AMORTİSMAN ORANLARI. Amortismana Tabi İktisadi Kıymetler

AMORTİSMAN ORANLARI. Amortismana Tabi İktisadi Kıymetler AMORTİSMAN ORANLARI 1 Binalar Amortismana Tabi İktisadi Kıymetler Faydalı Ömür (Yıl) Normal Amortisman Oranı 1.1. 1.2. Ticari, sınai, zirai ve mesleki işletmelerin idare binaları ile bunların sağlık ve

Detaylı

AMORTİSMAN ORANLARI. Amortismana Tabi İktisadi Kıymetler Faydalı Ömür (Yıl) Normal Amortisman Oranı 1 Binalar

AMORTİSMAN ORANLARI. Amortismana Tabi İktisadi Kıymetler Faydalı Ömür (Yıl) Normal Amortisman Oranı 1 Binalar AMORTİSMAN ORANLARI Amortismana Tabi İktisadi Kıymetler Faydalı Ömür (Yıl) Normal Amortisman Oranı 1 Binalar 1.1. Ticari, sınai, zirai ve mesleki işletmelerin idare binaları ile bunların sağlık ve sosyal

Detaylı

AMORTİSMAN ORANLARI. mahsus ev, apartman ve emsali binalar. 1.1.1. Beton, kargir, demir, çelik 50 0,02

AMORTİSMAN ORANLARI. mahsus ev, apartman ve emsali binalar. 1.1.1. Beton, kargir, demir, çelik 50 0,02 AMORTİSMAN ORANLARI Amortismana Tabi İktisadi Kıymetler 1 Binalar Ticari, sınai, zirai ve mesleki işletmelerin idare binaları ile bunların sağlık ve sosyal hizmetlerinde kullandıkları binalar, ticarethane,

Detaylı

AMORTİSMAN ORANLARI LİSTESİ

AMORTİSMAN ORANLARI LİSTESİ AMORTİSMAN ORANLARI LİSTESİ 212 333, 339, 365, 389 VE 399 NO.LU VUK GENEL TEBLİĞLERİ İLE AÇIKLANAN ORANLARIN BİRLEŞTİRİLMİŞ SON HALİ 1 Binalar 1.1. Ticari, sınai, zirai ve mesleki işletmelerin idare binaları

Detaylı

Basın Bülteni. Marmaray Projesinde Rota Teknik İmzası BD235 23.06.2014

Basın Bülteni. Marmaray Projesinde Rota Teknik İmzası BD235 23.06.2014 Marmaray Projesinde Rota Teknik İmzası Bosch Rexroth ana bayisi Rota Teknik A.Ş. ile Japon TAISEI ve ANEL firmasının ortak olarak geliştirdiği Marmaray Tünel Havalandırma Elektropnömatik Kontrol Sistemi

Detaylı

İlgili Sıra No. Kıymetler

İlgili Sıra No. Kıymetler İlgili Sıra No. Amortismana Tabi İktisadi Faydalı Normal Genel Kıymetler Ömür Amortisman Tebliğ (Yıl) Oranı(%) No. 1. Binalar 333 Ticari, sınai, zirai ve mesleki işletmelerin idare binaları ile bunların

Detaylı

333, 339, 365 ve 389 SIRA NUMARALI VUK TEBLİĞLERİNDE YER ALAN AMORTİSMAN ORANLARI

333, 339, 365 ve 389 SIRA NUMARALI VUK TEBLİĞLERİNDE YER ALAN AMORTİSMAN ORANLARI 333, 339, 365 ve 389 SIRA NUMARALI VUK TEBLİĞLERİNDE YER ALAN AMORTİSMAN ORANLARI Amortismana Tabi İktisadi Kıymetin Adı Faydalı Normal Tebliğ Ömrü Amortisman No (Yıl) Oranı (%) 1 Binalar Ticari, sınai,

Detaylı

TMMOB MAKİNA MÜHENDİSLERİ ODASI PROJE MESLEKİ DENETİM ÜCRETLERİ

TMMOB MAKİNA MÜHENDİSLERİ ODASI PROJE MESLEKİ DENETİM ÜCRETLERİ TMMOB MAKİNA MÜHENDİSLERİ ODASI PROJE MESLEKİ DENETİM ÜCRETLERİ 28 1. ARAÇ PROJELENDİRME MESLEKİ DENETİM ÜCRETLERİ a. Münferit Tadilat Projeleri a.1. Her türlü araç tadilat projeleri 10. 00 TL b. Seri

Detaylı

İlgili Sıra No. Kıymetler

İlgili Sıra No. Kıymetler İlgili Sıra No. Amortismana Tabi İktisadi Faydalı Normal Genel Kıymetler Ömür Amortisman Tebliğ (Yıl) Oranı(%) No. 1. Binalar 333 Ticari, sınai, zirai ve mesleki işletmelerin idare binaları ile bunların

Detaylı

Amortisman- Mevzuat.Co. http://www.mevzuat.co. AMORTİSMAN ORANLARI LİSTESİ (418'Nolu Tebliğ Dahil) 2014 Amortismana Tabi İktisadi Kıymetler 1.

Amortisman- Mevzuat.Co. http://www.mevzuat.co. AMORTİSMAN ORANLARI LİSTESİ (418'Nolu Tebliğ Dahil) 2014 Amortismana Tabi İktisadi Kıymetler 1. AMORTİSMAN ORANLARI LİSTESİ (418'Nolu Tebliğ Dahil) 2014 Amortismana Tabi İktisadi Kıymetler 1. Binalar 2. 1.1. 1.2. 1.1.1. Beton, kargir, demir, çelik 50 2,00% 1.1.2. Yarı kargir, yarı ahşap (Ahşap yapılar

Detaylı

RESTORANLARIN BELGELENDİRİLMESİ, DENETİMİ VE NİTELİKLERİNE İLİŞKİN TÜZÜK

RESTORANLARIN BELGELENDİRİLMESİ, DENETİMİ VE NİTELİKLERİNE İLİŞKİN TÜZÜK RESTORANLARIN BELGELENDİRİLMESİ, DENETİMİ VE NİTELİKLERİNE İLİŞKİN TÜZÜK (13.4.2010 R.G. 60 EK III A.E. 239 Sayılı Tüzük) RESTORANCILAR BİRLİĞİ YASASI (46/2008 Sayılı Yasa) Madde 5 Tahtında Yapılan Tüzük

Detaylı

No Amortismana Tabi İktisadi Kıymetler Faydalı Ömür (Yıl) Normal Amortisman Oranı

No Amortismana Tabi İktisadi Kıymetler Faydalı Ömür (Yıl) Normal Amortisman Oranı No Amortismana Tabi İktisadi Kıymetler Faydalı Ömür (Yıl) Normal Amortisman Oranı İlgili Genel Tebliğ 1. Binalar 333 1.1. Ticari, sınai, zirai ve mesleki işletmelerin idare binaları ile bunların sağlık

Detaylı

II. Bölüm HİDROLİK SİSTEMLERİN TANITIMI

II. Bölüm HİDROLİK SİSTEMLERİN TANITIMI II. Bölüm HİDROLİK SİSTEMLERİN TANITIMI 1 Güç Kaynağı AC Motor DC Motor Diesel Motor Otto Motor GÜÇ AKIŞI M i, ω i Güç transmisyon sistemi M 0, ω 0 F 0, v 0 Makina (doğrusal veya dairesel hareket) Mekanik

Detaylı

D KEY T P S GORTALI YÜK AYIRICILAR

D KEY T P S GORTALI YÜK AYIRICILAR Dikey Sigortal Yük Ay r c lar Üç Faz Ayr Ayr Aç labilen FVS160 NH00 / 160A Üç Faz Birlikte Aç labilen Ç NDEK LER Özellikler Teknik Tablo Teknik Resimler 1 2 FVS2 NH1 / 2A FVS400 NH2 / 400A FVS60 NH / 60A

Detaylı

www.bilimnettasarim.com/ polisaj makinesi 480 0,8 0,27 polisaj 1300 0,33 0,68 polisaj malzemeleri 210 0,39 0,28 cila makinesi 110 0,57 1,24 polisaj

www.bilimnettasarim.com/ polisaj makinesi 480 0,8 0,27 polisaj 1300 0,33 0,68 polisaj malzemeleri 210 0,39 0,28 cila makinesi 110 0,57 1,24 polisaj www.bilimnettasarim.com/ polisaj makinesi 480 0,8 0,27 polisaj 1300 0,33 0,68 polisaj malzemeleri 210 0,39 0,28 cila makinesi 110 0,57 1,24 polisaj motoru 140 0,37 0,21 elektro polisaj 70 0,18 0,36 pasta

Detaylı

TMMOB MAKİNA MÜHENDİSLERİ ODASI PROJE MESLEKİ DENETİM ÜCRETLERİ (01 Temmuz Temmuz 2013)

TMMOB MAKİNA MÜHENDİSLERİ ODASI PROJE MESLEKİ DENETİM ÜCRETLERİ (01 Temmuz Temmuz 2013) TMMOB MAKİNA MÜHENDİSLERİ ODASI PROJE MESLEKİ DENETİM ÜCRETLERİ (01 Temmuz 2012-01 Temmuz 2013) 1. ARAÇ PROJELENDİRME MESLEKİ DENETİM ÜCRETLERİ a. Münferit Tadilat Projeleri 1. Her türlü araç tadilat projeleri

Detaylı

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2009/28 TARİH: 16.03.2009. KDV ve ÖTV oranlarında 15.06.2009 tarihine kadar geçerli olmak üzere belirlenen oranlar

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2009/28 TARİH: 16.03.2009. KDV ve ÖTV oranlarında 15.06.2009 tarihine kadar geçerli olmak üzere belirlenen oranlar VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2009/28 TARİH: 16.03.2009 KONU KDV ve ÖTV oranlarında 15.06.2009 tarihine kadar geçerli olmak üzere belirlenen oranlar Bazı Mallara ilişkin KDV ve ÖTV oranlarının belirlenmesine ilişkin16.03.2009

Detaylı

Normal Amortisman Tebliğ Amortismana Tabi İktisadi Kıymetler

Normal Amortisman Tebliğ Amortismana Tabi İktisadi Kıymetler Faydalı Ömür VUK Normal Amortisman Tebliğ Amortismana Tabi İktisadi Kıymetler (Yıl) Oranı No 1. Binalar Ticari, sınai, zirai ve mesleki işletmelerin idare binaları ile bunların sağlık ve sosyal hizmetlerinde

Detaylı

www.muhasebeonline.com

www.muhasebeonline.com www.muhasebeonline.com Amortismana Tabi İktisadi Kıymetler 1 Binalar Faydalı Ömür (Yıl) Normal Amortisman Oranı 1.1. Ticari, sınai, zirai ve mesleki işletmelerin idare binaları ile bunların sağlık ve sosyal

Detaylı

TMMOB MAKİNA MÜHENDİSLERİ ODASI SMMH ASGARİ ÜCRETLERİ

TMMOB MAKİNA MÜHENDİSLERİ ODASI SMMH ASGARİ ÜCRETLERİ TMMOB MAKİNA MÜHENDİSLERİ ODASI SMMH ASGARİ ÜCRETLERİ 3 1. Mekanik Tesisat Mühendisliği Proje Hizmetleri Asgari Ücretleri TMMOB MMO SERBEST MÜŞAVİRLİK VE MÜHENDİSLİK HİZMETLERİ VE ASGARİ ÜCRETLERİ YAPI

Detaylı

TMMOB MAKİNA MÜHENDİSLERİ ODASI SMMH ASGARİ ÜCRETLERİ

TMMOB MAKİNA MÜHENDİSLERİ ODASI SMMH ASGARİ ÜCRETLERİ TMMOB MAKİNA MÜHENDİSLERİ ODASI SMMH ASGARİ ÜCRETLERİ 1 1. Mekanik Tesisat Mühendisliği Proje Hizmetleri Asgari Ücretleri TMMOB MMO SERBEST MÜŞAVİRLİK VE MÜHENDİSLİK HİZMETLERİ VE ASGARİ ÜCRETLERİ YAPI

Detaylı

BURSA TİCARET VE SANAYİ ODASI MESLEKİ YETERLİLİK SINAV VE BELGELENDİRME MERKEZİ LTD. ŞTİ. (BTSO MESYEB)

BURSA TİCARET VE SANAYİ ODASI MESLEKİ YETERLİLİK SINAV VE BELGELENDİRME MERKEZİ LTD. ŞTİ. (BTSO MESYEB) BURSA TİCARET VE SANAYİ ODASI MESLEKİ YETERLİLİK SINAV VE BELGELENDİRME MERKEZİ LTD. ŞTİ. (BTSO MESYEB) SINAV VE BELGELENDİRME ÜCRET TARİFESİ 1-11UY0031-3 Isıtma ve Doğal Gaz İç Tesisat Yapım Personeli

Detaylı

http://www.gib.gov.tr/fileadmin/user_upload/yararli_bilgiler/amortisman_oranlari20...

http://www.gib.gov.tr/fileadmin/user_upload/yararli_bilgiler/amortisman_oranlari20... Sayfa 1 / 16 No Amortismana Tabi İktisadi Kıymetler Faydalı Ömür (Yıl) Normal Amortisman Oranı İlgili Genel Tebli 1. Binalar 333 Ticari, sınai, zirai ve mesleki işletmelerin idare binaları ile bunların

Detaylı

İşitme Engelli Öğrenciler için Tek Kart Resimler ile Kelime Çalışması. Hazırlayan Engin GÜNEY Özel Eğitim Öğretmeni

İşitme Engelli Öğrenciler için Tek Kart Resimler ile Kelime Çalışması. Hazırlayan Engin GÜNEY Özel Eğitim Öğretmeni İşitme Engelli Öğrenciler için Tek Kart Resimler ile Kelime Çalışması Hazırlayan Özel Eğitim Öğretmeni gökkubbede hoş bir seda bırakmak adına ÖNSÖZ İşitme engelli öğrencilerin kelime dağarcıklarının yetersizliği

Detaylı

Konu: 458 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği 25.12.2015 tarih ve 29573 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır.

Konu: 458 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği 25.12.2015 tarih ve 29573 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır. ERK Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik Hizmetleri Ltd. Şti. Acıbadem Cd. Çamlıca Apt. No.77 K.4 34718 Acıbadem-Kadıköy/ISTANBUL Tel :0.216.340 00 86 Fax :0.216.340 00 87 E-posta: info@erkymm.com www.erkymm.com

Detaylı

13/3/2009 TARİHLİ VE 2009/14802 SAYILI KARARNAMENİN EKİ

13/3/2009 TARİHLİ VE 2009/14802 SAYILI KARARNAMENİN EKİ B.K.K. No 2009/14802 Resmi Gazete Tarihi 16/03/2009 Resmi Gazete Sayısı 27171 Kapsam Karar Sayısı : 2009/14802 Bazı mallara uygulanacak Katma Değer Vergisi ile Özel Tüketim Vergisi oranlarının belirlenmesine

Detaylı

Boru S zd rmazl k ve Boflluk Doldurma

Boru S zd rmazl k ve Boflluk Doldurma TR Tesisat Ürünleri Boru S zd rmazl k ve Boflluk Doldurma Loctite 511 Düflük mukavemet boru s zd rmazl Su ve gaz tafl yan sistemlerde kullan lan, s kça sökülmesi gereken metal diflli boru ba lant lar için

Detaylı

MARKA TESCİL BAŞVURULARINA AİT MAL VE HİZMETLERİN SINIFLANDIRILMASINA İLİŞKİN TEBLİĞDE 01.01.2014 TARİHİ İTİBARİYLE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER

MARKA TESCİL BAŞVURULARINA AİT MAL VE HİZMETLERİN SINIFLANDIRILMASINA İLİŞKİN TEBLİĞDE 01.01.2014 TARİHİ İTİBARİYLE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER MARKA TESCİL BAŞVURULARINA AİT MAL VE HİZMETLERİN SINIFLANDIRILMASINA İLİŞKİN TEBLİĞDE 01.01.2014 TARİHİ İTİBARİYLE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER DEĞİŞİKLİK TABLOSU 2013 TEBLİĞİ 2014 TEBLİĞİ 3.6 Parlatma ve bakım

Detaylı

AMORTİSMAN ORANLARI AMORTİSMAN ORANLARI TABLOSU (01.01.2004'DEN AKTİFE GİREN İKTİSADİ KIYMETLER İÇİN UYGULANACAK AMORTİSMAN ORANLARI )

AMORTİSMAN ORANLARI AMORTİSMAN ORANLARI TABLOSU (01.01.2004'DEN AKTİFE GİREN İKTİSADİ KIYMETLER İÇİN UYGULANACAK AMORTİSMAN ORANLARI ) AMORTİSMAN ORANLARI AMORTİSMAN ORANLARI TABLOSU (01.01.2004'DEN AKTİFE GİREN İKTİSADİ KIYMETLER İÇİN UYGULANACAK AMORTİSMAN ORANLARI ) (333, 339, 365 ve 389, 399, 418 ve 439 seri No.lu VUK GT) AMORTİSMAN

Detaylı

DEĞER YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.

DEĞER YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. Büyükdere Cd. Nevtron İşhanı No:119 K /6 Gayrettepe-İST TEL: 0212/ 211 99 01-02-04 FAX: 0212/ 211 99 52 MALİ MEVZUAT SİRKÜLERİ SİRKÜLER NO : 2009/35 İstanbul, 16 Mart 2009 KONU : ÖTV Kanununa Ekli II Sayılı

Detaylı

T.C. GÜMRÜK ÖZET BEYAN FORMU A. GENEL BİLGİLER 1.Taşıyıcı firma 4.Taşıtın 10.Beyan Türü

T.C. GÜMRÜK ÖZET BEYAN FORMU A. GENEL BİLGİLER 1.Taşıyıcı firma 4.Taşıtın 10.Beyan Türü EK 10 T.C. GÜMRÜK ÖZET BEYAN FORMU A. GENEL BİLGİLER 1.Taşıyıcı firma 4.Taşıtın 10.Beyan Türü a. Adı b. Numarası c. Referans numarası d. Ülkesi Tescil No: 2.Beyan sahibi/temsilcisi 5.Yükleme Yeri 6.Boşaltma

Detaylı