ACİL DURUM ÖNLEMLERİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ACİL DURUM ÖNLEMLERİ"

Transkript

1 ACİL DURUM ÖNLEMLERİ DOÇ.DR. SEHER DENİZ ÖZTEKİN İ.Ü FLORENCE NIGHTINGALE HEMŞİRELİK FAKÜLTESİ CERRAHİ HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ ANABİLİM DALI ÖĞRETİM ÜYESİ

2 İçerik Genel güvenlik kuralları örnekler Acil durum - örnekler Yönetmelik (Resmi gazete) Kazaların önlenmesine yönelik güvenlik önlemleri Yangın güvenliği- önlemler Afet planları Acil durumlara ilişkin sorumluluklar Florence Nightingale Hemşirelik Fakültesi Acil Eylem Planı

3 Öğrenim Hedefi İş yerlerinde, bireyin kitlesel yaralanmalarda ve acil durum gerektiren/yaşamı tehdit eden durumlarda hızla ve etkili şekilde girişimde bulunmasını sağlamaktır.

4 ACİL DURUM Acil durum; önceden tahmin edilemeyen, ani olarak oluşan ve hızlı bir şekilde müdahaleyi gerektiren olaylar bütünüdür. Yönetim literatüründe acil durum, beklenmeyen ve önceden tahmin edilemeyen durum olarak ifade edilmektedir.

5 ACİL DURUM Acil durum; bir kriz hali olup, can ve mal kaybını korumak, halkın sağlığını ve emniyetini güvence altına almak veya bir bölgedeki herhangi bir faciayı önlemek üzere devletin bu bölgedeki yerel çabalara destek vermesini gerektiren durumdur.

6 ACİL DURUM Toplumun, çalışanların, diğer bireylerin (müşterilerin) önemli bir şekilde yaralanmasına veya ölmesine neden olabilen veya işletmenin finansal durumunu veya toplumdaki imajını tehdit eden veya, Çevresel veya fiziksel zarara neden olabilen, proseslerin veya işin durmasına neden olabilen önceden planlanmamış bir olaydır.

7 ACİL DURUM ÖRNEKLERİ-1 Tıbbi acil durumlar: Büyük salgınlar, kitlesel yemek zehirlenmeleri, acil kan ihtiyaçları vb. Hızlı bir şekilde kontrol altına alınabilen yangınlar Kazalar: Sanayide, kimya tesislerinde meydana gelen kazalar, büyük zincirleme trafik kazaları Bomba ihbarları

8 ACİL DURUM ÖRNEKLERİ-2 Yangın, Zararlı madde olayları Su baskını ve sel Fırtına Kasırga Deprem Komünikasyon hataları Önemli miktarda müşteri kaybı Patlamalar

9 ÖNLEME/AZALTMA Önleme programları acil bir durumun etkilerini azaltmak veya önlemek için tasarlanır. Azaltma acil durum yönetiminin bir köşe taşıdır. Azaltma faaliyetleri, felaketlerin insanlara ve mallara olan etkilerini azaltmak için sürekli çaba harcamaktır. Azaltma doğal riskler ve tehlikelerden ve onların etkilerinden insanlar ve mülkler için uzun dönemli riskleri elimine eden veya azaltan sürdürülebilir bir faaliyettir.

10 Azaltma, temel olarak bir risk analizidir. Azaltma faaliyetleri, bir felaketle yüzleşildiğinde operasyonel kalmaya ve tesisin iş ve endüstriyel zararlardan kaçınmasına yardım etmek için kullanılabilir. Azaltma, teknolojileri, hastaneleri, yangın istasyonlarını ve diğer kritik servis tesislerini güçlendirmek için kullanılmalıdır. Böylece onlar, bir olaydan sonra operasyonel kalabilir veya daha hızlı bir şekilde açılabilirler.

11 ÖN HAZIRLIK Çeşitli riskleri tamamen azaltma mümkün Olmasa da, ön hazırlık, olay öncesi belirli faaliyetlerin gerçekleştirilmesi yoluyla acil durum veya felaketlerin etkisini azaltmaya yardım edebilen önlemlerdir. Ön hazırlık idari hükümet veya yerel yönetimler düzeyinde girişimde (müdahale ) bulunulmasını veya onarım operasyonlarını ve yaşam koruma anlamındaki tüm hazırlıkları veya planları kapsar.

12 18 Haziran 2013 SALI Resmî Gazete Sayı : Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: İŞYERLERİNDE ACİL DURUMLAR HAKKINDA YÖNETMELİK

13 Bu Yönetmeliğin amacı işyerlerinde acil durum planlarının hazırlanması, önleme, koruma, tahliye, yangınla mücadele, ilk yardım ve benzeri konularda yapılması gereken çalışmalar ile bu durumların güvenli olarak yönetilmesi ve bu konularda görevlendirilecek çalışanların belirlenmesi ile ilgili usul ve esasları düzenlemektir.

14 Bu Yönetmelikte geçen; a) Acil durum: İşyerinin tamamında veya bir kısmında meydana gelebilecek yangın, patlama, tehlikeli kimyasal maddelerden kaynaklanan yayılım, doğal afet gibi acil müdahale, mücadele, ilkyardım veya tahliye gerektiren olayları, b) Acil durum planı: İşyerlerinde meydana gelebilecek acil durumlarda yapılacak iş ve işlemler dahil, bilgilerin ve uygulamaya yönelik eylemlerin yer aldığı planı, c) Güvenli yer: Acil durumların olumsuz sonuçlarından çalışanların etkilenmeyeceği mesafede veya korunakta belirlenmiş yeri, ifade eder.

15 İKİNCİ BÖLÜM İşveren ve Çalışanların Yükümlülüğü İşverenin yükümlülükleri MADDE 5 (1) İşverenin acil durumlara ilişkin yükümlülükleri a) Çalışma ortamı, kullanılan maddeler, iş ekipmanı ile çevre şartlarını dikkate alarak meydana gelebilecek ve çalışan ile çalışma çevresini etkileyecek acil durumları önceden değerlendirerek muhtemel acil durumları belirler. b) Acil durumların olumsuz etkilerini önleyici ve sınırlandırıcı tedbirleri alır.

16 c) Acil durumların olumsuz etkilerinden korunmak üzere gerekli ölçüm ve değerlendirmeleri yapar. ç) Acil durum planlarını hazırlar ve tatbikatların yapılmasını sağlar. d) Acil durumlarla mücadele için işyerinin büyüklüğü ve taşıdığı özel tehlikeler, yapılan işin niteliği, çalışan sayısı ile işyerinde bulunan diğer kişileri dikkate alarak; önleme, koruma, tahliye, yangınla mücadele, ilk yardım ve benzeri konularda uygun donanıma sahip ve bu konularda eğitimli yeterli sayıda çalışanı görevlendirir ve her zaman hazır bulunmalarını sağlar.

17 e) Özellikle ilk yardım, acil tıbbi müdahale, kurtarma ve yangınla mücadele konularında, işyeri dışındaki kuruluşlarla irtibatı sağlayacak gerekli düzenlemeleri yapar. f) Acil durumlarda enerji kaynaklarının ve tehlike yaratabilecek sistemlerin olumsuz durumlar yaratmayacak ve koruyucu sistemleri etkilemeyecek şekilde devre dışı bırakılması ile ilgili gerekli düzenlemeleri yapar.

18 g) Varsa alt işveren ve geçici iş ilişkisi kurulan işverenin çalışanları ile müşteri ve ziyaretçi gibi işyerinde bulunan diğer kişileri acil durumlar konusunda bilgilendirir. (2) Acil durumlarla ilgili özel görevlendirilen çalışanların sorumlulukları işverenlerin konuya ilişkin yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz.

19 Çalışanların yükümlülük ve sorumlulukları MADDE 6 (1) Çalışanların acil durumlarla ilgili yükümlülükleri a) Acil durum planında belirtilen hususlar dahilinde alınan önleyici ve sınırlandırıcı tedbirlere uymak, b) İşyerindeki makine, cihaz, araç, gereç, tesis ve binalarda kendileri ve diğer kişilerin sağlık ve güvenliğini tehlikeye düşürecek acil durum ile karşılaştıklarında; hemen en yakın amirine, acil durumla ilgili görevlendirilen sorumluya veya çalışan temsilcisine haber vermek, c) Acil durumun giderilmesi için, işveren ile işyeri dışındaki ilgili kuruluşlardan olay yerine intikal eden ekiplerin talimatlarına uymak,

20 ç) Acil durumlar sırasında kendisinin ve çalışma arkadaşlarının hayatını tehlikeye düşürmeyecek şekilde davranmak, (2) İşveren, çalışanların kendileri veya diğer kişilerin güvenliği için ciddi ve yakın bir tehlike ile karşılaştıkları ve amirine hemen haber veremedikleri durumlarda; istenmeyen sonuçların önlenmesi için, bilgileri ve mevcut teknik donanımları çerçevesinde müdahale edebilmelerine imkân sağlar. Böyle bir durumda çalışanlar, ihmal veya dikkatsiz davranışları olmadıkça yaptıkları müdahaleden dolayı sorumlu tutulamaz.

21 Acil Durum Planının Hazırlanması Acil durum planı MADDE 7 (1) Acil durum planı, tüm işyerleri için tasarım veya kuruluş aşamasından başlamak üzere acil durumların belirlenmesi, bunların olumsuz etkilerini önleyici ve sınırlandırıcı tedbirlerin alınması, görevlendirilecek kişilerin belirlenmesi, acil durum müdahale ve tahliye yöntemlerinin oluşturulması, dokümantasyon, tatbikat ve acil durum planının yenilenmesi aşamaları izlenerek hazırlanır.

22 Acil durumların belirlenmesi MADDE 8 (1) İşyerinde meydana gelebilecek acil durumlar aşağıdaki hususlar dikkate alınarak belirlenir: a) Risk değerlendirmesi sonuçları, b) Yangın, tehlikeli kimyasal maddelerden kaynaklanan yayılım ve patlama ihtimali, c) İlk yardım ve tahliye gerektirecek olaylar, ç) Doğal afetlerin meydana gelme ihtimali, d) Sabotaj ihtimali, Önleyici ve sınırlandırıcı tedbirler

23 MADDE 9 (1) İşveren, belirlediği mümkün ve muhtemel acil durumların oluşturabileceği zararları önlemek ve daha büyük etkilerini sınırlandırmak üzere gerekli tedbirleri alır. (2) Acil durumların olumsuz etkilerinden korunmak üzere tedbirler belirlenirken gerekli olduğu durumda ölçüm ve değerlendirmeler yapılır. (3) Alınacak tedbirler, risklerden korunma ilkelerine uygun olur ve toplu korumayı esas alır.

24 Acil durum müdahale ve tahliye yöntemleri MADDE 10 (1) İşverence acil durumların meydana gelmesi halinde uyarı verme, arama, kurtarma, tahliye, haberleşme, ilk yardım ve yangınla mücadele gibi uygulanması gereken acil durum müdahale yöntemleri belirlenir ve yazılı hale getirilir. (2) Tahliye sonrası, işyeri dâhilinde kalmış olabilecek çalışanların belirlenmesi için sayım da dâhil olmak üzere gerekli kontroller yapılır. (3) İşveren, işyerinde acil durumların meydana gelmesi halinde çalışanların bu durumun olumsuz etkilerinden korunması için bulundukları yerden güvenli bir yere gidebilmeleri amacıyla izlenebilecek uygun tahliye düzenlemelerini acil durum planında belirtir ve çalışanlara önceden gerekli talimatları verir.

25 (4) İşyerlerinde yaşlı, engelli, gebe veya kreş var ise çocuklara tahliye esnasında refakat edilmesi için tedbirler alınır. (5) Acil durum müdahale ve tahliye yöntemleri oluşturulurken 27/11/2007 tarihli ve 2007/12937 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik hükümleri dikkate alınır. (6) Acil durum müdahale ve tahliye yöntemleri oluşturulurken çalışanlar dışında müşteri, ziyaretçi gibi işyerinde bulunması muhtemel diğer kişiler de göz önünde bulundurulur.

26 Görevlendirilecek çalışanların belirlenmesi MADDE 11 (1) İşveren; işyerlerinde tehlike sınıflarını tespit eden Tebliğde belirlenmiş olan çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde 30 çalışana, tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde 40 çalışana ve az tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde 50 çalışana kadar; a) Arama, kurtarma ve tahliye, b) Yangınla mücadele, konularının her biri için uygun donanıma sahip ve özel eğitimli en az birer çalışanı destek elemanı olarak görevlendirir. İşyerinde bunları aşan sayılarda çalışanın bulunması halinde, tehlike sınıfına göre her 30, 40 ve 50 ye kadar çalışan için birer destek elemanı daha görevlendirir.

27 (2) İşveren, ilkyardım konusunda 22/5/2002 tarihli ve sayılı Resmî Gazete de yayımlanan İlkyardım Yönetmeliği esaslarına göre destek elemanı görevlendirir. (3) Her konu için birden fazla çalışanın görevlendirilmesi gereken işyerlerinde bu çalışanlar konularına göre ekipler halinde koordineli olarak görev yapar. Her ekipte bir ekip başı bulunur. (4) İşveren tarafından acil durumlarda ekipler arası gerekli koordinasyonu sağlamak üzere çalışanları arasından bir sorumlu görevlendirilir. (5) 10 dan az çalışanı olan ve az tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde birinci fıkrada belirtilen yükümlülüğü yerine getirmek üzere bir kişi görevlendirilmesi yeterlidir.

28 Dokümantasyon MADDE 12 (1) Acil durum planı asgarî aşağıdaki hususları kapsayacak şekilde dokümante edilir: a) İşyerinin unvanı, adresi ve işverenin adı. b) Hazırlayanların adı, soyadı ve unvanı. c) Hazırlandığı tarih ve geçerlilik tarihi. ç) Belirlenen acil durumlar. d) Alınan önleyici ve sınırlandırıcı tedbirler. e) Acil durum müdahale ve tahliye yöntemleri.

29 f) Aşağıdaki unsurları içeren işyerini veya işyerinin bölümlerini gösteren kroki: 1) Yangın söndürme amaçlı kullanılacaklar da dâhil olmak üzere acil durum ekipmanlarının bulunduğu yerler. 2) İlkyardım malzemelerinin bulunduğu yerler. 3) Kaçış yolları, toplanma yerleri ve bulunması halinde uyarı sistemlerinin de yer aldığı tahliye planı. 4) Görevlendirilen çalışanların ve varsa yedeklerinin adı, soyadı, unvanı, sorumluluk alanı ve iletişim bilgileri. 5) İlk yardım, acil tıbbi müdahale, kurtarma ve yangınla mücadele konularında işyeri dışındaki kuruluşların irtibat numaraları. (2) Acil durum planının sayfaları numaralandırılarak; hazırlayan kişiler tarafından her sayfası paraflanıp, son sayfası imzalanır ve söz konusu plan, acil durumla mücadele edecek ekiplerin kolayca ulaşabileceği şekilde işyerinde saklanır. (3) Acil durum planı kapsamında hazırlanan kroki bina içinde kolayca görülebilecek

30 Tatbikat-1 MADDE 13 (1) Hazırlanan acil durum planının uygulama adımlarının düzenli olarak takip edilebilmesi ve uygulanabilirliğinden emin olmak için işyerlerinde yılda en az bir defa olmak üzere tatbikat yapılır, denetlenir ve gözden geçirilerek gerekli düzeltici ve önleyici faaliyetler yapılır. Gerçekleştirilen tatbikatın tarihi, görülen eksiklikler ve bu eksiklikler doğrultusunda yapılacak düzenlemeleri içeren tatbikat raporu hazırlanır.

31 Tatbikat-2 (2) Gerçekleştirilen tatbikat neticesinde varsa aksayan yönler ve kazanılan deneyimlere göre acil durum planları gözden geçirilerek gerekli düzeltmeler yapılır. (3) Birden fazla işyerinin bulunduğu iş merkezleri, iş hanlarındaki işyerlerinde tatbikatlar yönetimin koordinasyonu ile yürütülür.

32 Acil durum planının yenilenmesi MADDE 14 (1) İşyerinde, belirlenmiş olan acil durumları etkileyebilecek veya yeni acil durumların ortaya çıkmasına neden olacak değişikliklerin meydana gelmesi halinde etkinin büyüklüğüne göre acil durum planı tamamen veya kısmen yenilenir. (2) Birinci fıkrada belirtilen durumlardan bağımsız olarak, hazırlanmış olan acil durum planları; tehlike sınıfına göre çok tehlikeli, tehlikeli ve az tehlikeli işyerlerinde sırasıyla en geç iki, dört ve altı yılda bir yenilenir.

33 Çalışanların bilgilendirilmesi ve eğitim MADDE 15 (1) Tüm çalışanlar acil durum planları ile arama, kurtarma ve tahliye, yangınla mücadele, ilkyardım konularında görevlendirilen kişiler hakkında bilgilendirilir. (2) İşe yeni alınan çalışana, iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerine ilave olarak acil durum planları ile ilgili bilgilendirme yapılır. (3) Acil durum konularıyla ilgili özel olarak görevlendirilenler, yürütecekleri faaliyetler ile ilgili özel olarak eğitilir. 11 inci maddenin birinci fıkrası uyarınca görevlendirilen çalışanlara, eğitimlerin işyerinde iş güvenliği uzmanı veya işyeri hekimi tarafından verilmesi halinde, bu durum işveren ile eğitim verenlerce imzalanarak belgelendirilir.

34 DÖRDÜNCÜ BÖLÜM Çeşitli ve Son Hükümler Büyük endüstriyel tesislerde acil durum planı MADDE 16 (1) İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun 29 uncu maddesi gereğince güvenlik raporu hazırlanan işyerlerinde hazırlanacak dahili acil durum planları bu Yönetmelikte belirtilen acil durum planı hazırlığında dikkate alınarak kullanılır. Birden fazla işveren olması durumunda acil durum planları

35 KAZA VE ACİL DURUMLARI ÖNLEME YÖNTEMLERİ Kaza ve diğer acil durumları önleme yöntemlerinin belirlenmesi Genel güvenlik kurallarına uyulması 16 genel güvenlik kuralının listelenmesi

36 GENEL GÜVENLİK KURALLARI-1 1. Koridor ve basamaklarda yürünür-asla koşulmaz. 2. Yürünürken, koridorun sağ tarafı izlenir. 3. İçe-dışa açılıp kapanan kapılara dikkatle yaklaşılır. 4. Merdivenlerden inilir ve çıkılır iken, trabzanlar kullanılır.

37 GENEL GÜVENLİK KURALLARI-2 5.Koridor ve basamaklarda/merdivenlerde obje bulundurulmaz. 6.Konteynır etiketleri, kullanım öncesi kapsadıkları içerik açısından kontrol edilir. 7.Zemine sıçrayan sıvılar derhal silinir.

38 GENEL GÜVENLİK KURALLARI-3 8.Çöpler toplanır ve niteliğine uygun konteynıra yerleştirilir. 9.Yerleşimin/kurumun kurallarına uyulur. 10.Yaralanma durumu acilen rapor edilir. 11.Hasarlı ya da aşınmış olan elektrik kabloları kullanılmaz.

39 GENEL GÜVENLİK KURALLARI-4 12.Anlaşılmayan konuların açıklanabilmesi için soru sorulur. 13.Kurum kuralları doğrultusunda düşme ve yaralanma riski olan bireyler güven altına alınır.

40 GENEL GÜVENLİK KURALLARI-5 14.Sağlık kurumlarında, çamaşırhaneye gönderilen örtü vb. materyallerin kat yerleri, saklı kalabilecek bireysel objeler açısından kontrol edilir. 15.İşlevsel olmayan donanım asla kullanılmaz. 16.Güvenli olmadığı gözlenen durumlar acilen rapor edilir.

41 Kurumda, yerleşimde ya da işyerlerinde yaralanma riskini arttıran faktörlerin tanınması

42 Yaralanma Riskini Arttıran Faktörler-1 Yaşa bağlı risk faktörleri Güç kaybı Hareketlerde yavaşlama Denge kusuru Dengeyi olumsuz etkileyebilecek ölçüde titreme

43 Yaralanma Riskini Arttıran Faktörler-2 Çevreye duyarlılık/farkındalık Total duyarsız birey Bilinç kaybı Koma Demanslı birey konfüze dezoryante

44 Yaralanma Riskini Arttıran Faktörler-3 Görme kusuru Objeleri görmede yetersizlik Düşme ya da sendeleme tehlikesi Konteynır etiketlerinin okunmasında yetersizlik

45 Yaralanma Riskini Arttıran Faktörler-4 İşitme kusuru Alarm ya da sinyallerin işitilmesi ile ilgili sorunlar Yaklaşan aracın/donanımın sesinin işitilememesi

46 Yaralanma Riskini Arttıran Faktörler-5 Koklama ve dokunma kusurları Koku alma duyusunda azalma/kayıp duman ya da gaz kokularının farkında olmama Isı ya da soğuğa karşı hassasiyette azalma-kolay yanabilir/tutuşabilir.

47 Yaralanma Riskini Arttıran Faktörler-6 Bağımsız hareket yeteneğinde kayıp Engelli olma durumu Artrit Paralizi (felç)

48 KAZALARI ÖNLEYEN GÜVENLİK ÖNLEMLERİ

49 Yaralanmaları önleyen güvenlik önlemlerinin bilinmesi

50 Düşmelerin Önlenmesi-1 Sağlık bakım hizmeti sunulan kurumlarda kazaların %70 ini düşmeler oluşturur. Çağrılar hızla yanıtlanır.

51 Düşmelerin Önlenmesi-2 Hareket eden donanımın fren sistemi kilitlenir. Sağlık kurumu ise; Tekerlekli iskemle Sedye ve mekanik asansör/taşıyıcılar yataklar komodlar

52 Düşmelerin Önlenmesi-3 Bireyin, içinde olduğu ve uygun şekilde pozisyone edilmesi gereken donanım: sağlık kurumu ise; yatak Tekerlekli iskemle Düşme eğilimi olan birey derhal rapor edilir.

53 Düşmelerin Önlenmesi-4 Düşmelere yol açabileceği öngörülen yapısal tehlikeler derhal rapor edilir. Aşınan zemin kaplaması (halı vs.) Kopan ya da kırılan yatak kenarlıkları Çalışmayan ışık düzeneği

54 Düşmelerin Önlenmesi-5 Kırılan ya da işlevsel olmayan donanım derhal rapor edilir.

55 Yanıkların Önlenmesi-1 İkinci büyük tehlikedir. Kurumlarda, banyo ya da duş sisteminin termometresi ile su sıcaklığı kontrolü yapılarak, kazazede yanığı önlenir.

56 Yanıkların Önlenmesi-2 Su sıcaklığının artış kaydettiği durumlar rapor edilir. Sigara dumanı sürekli izlenir.

57 Yanıkların Önlenmesi-3 İş yerlerinde, yemek saatlerinde, sıcak sıvıların sıçramasına ilişkin önlemlerin alınmasına yardım edilir. Kurumun yazılı kurallarına uyulur.

58 Yanıkların Önlenmesi-4 Elektrikli aletlerin kullanım ilkelerine uyulur. Güneş ışığı ile aşırı temas önlenir.

59 Zehirlenmelerin Önlenmesi: Toksik Ürünler-1 Kilitli dolaplarda saklanır. İnsanların yaşam alanlarından uzak alanlarda depo edilir. Gıda maddelerinin bulunduruldukları alanların içerisinde bulundurulmaz.

60 Zehirlenmelerin Önlenmesi: Toksik Ürünler-2 Konteynırlar, içerikleri ile ilgili olarak etiketlenir. Etiketsiz ürünler asla kullanılmaz.

61 Boğulmaların Önlenmesi Savunmasız bireyler izlenir, asla yalnız bırakılmaz. Duman ya da gaz sızıntısı farkedildiğinde, birey alandan derhal güvenli bir alana transfer edilir. Oksijen maskeleri kontrol edilerek, giydirilir.

62 Diğer Yaralanmaların Önlenmesi-1 Kurumdan uzaklaşan, yalnız gezen yetersizliği/sakatlığı olan bireyler izlenir.

63 Diğer Yaralanmaların Önlenmesi-3 Hol, koridor ve benzeri odalarda gece lambaları kullanılır. Kaymaz tabanlı ayakkabı giyilmesi önerilir. Koltuk/iskemle vs. donanımın zeminle temas noktalarının kaymaz materyalle kaplanmış olduğu kontrol edilir.

64 Diğer Yaralanmaların Önlenmesi-4 Ulaşılabilir alanlarda çağrı zili kullanımı sağlanır. Bireyin kendine/başkasına karşı zarar verici tutum, hal ve davranışları gözlemlenerek, acilen rapor edilir.

65 Yangına Karşı Alınacak Önlemler

66 Yangın güvenliği aktiviteleri ve olası yangın tehlikelerinin belirlenmesi ve tartışılması

67 Yangın Güvenliği-1 Her birey yangın önleme sorumluğuna sahiptir. Yangın durumunda, yapılacak iş ya da eylem bilinmelidir.

68 Yangın Güvenliği-2 Büyük yangın tehlikeleri Arızalı elektrikli alet ve kablo ağı Aşırı yük binen elektrik devreleri Topraklama yapılmamış priz sistemi Ortamda kağıt/bez yığını varlığı

69 Yangın Güvenliği-3 Oksijen vs. kullanımda iken, güvenli olmayan uygulamalar Sigara Kendiliğinden tutuşabilen materyaller

70 Yangın Güvenliği-4 Yangını başlatan bileşenler Akaryakıt-yanacak materyal varlığı Isı-alev ya da kıvılcım Oksijen

71 Yangın Güvenliği-5 Yangın güvenliği aktiviteleri Yer belirlenir ve öğrenilir. Kaçış yolları ve yangın merdiveni Yangın kontrol malzemelerinin kullanımı Yangın kapıları Yağmurlama sistem kontrolleri Yangın söndürücüler Yangın tatbikat işlemleri

72 Yangın Güvenliği-6 Yangın Güvenliği Aktiviteleri Tüm yangın tehlikelerinin farkında olunur ve varsa derhal rapor edilir.

73 Yangının Önlenmesi-1 Aşınmış olan elektrik kabloları araştırılır. Aşırı yük devrelerinden kaçınılır. Üçlü toprak priz sistemi kullanılır. Uzatma kordonu asla kullanılmaz. Yığılma kontrol edilir.

74 Yangının Önlenmesi-2 Yangın tehlikesi olan ortamlarda tutuşabilen bez parçaları bulundurulmaz. Küllükler, metal konteynırlara boşaltılır. Çöp sepetleri uygun konteynırlara boşaltılır. Duman ya da diğer yanıcı kokular derhal rapor edilir. Yangın çıkışları açık ve serbest bırakılır.

75 Yangının Önlenmesi-3 Sigara tüketimi kontrol altına alınır: Spesifik alanlar sınırlandırılmalı ve bu alanlardaki küllükler geniş olmalıdır.

76 Yangının Önlenmesi-4 Sigara tüketimi kontrol altına alınır: Kibrit/çakmak kullanımı izlenir. Gerektiğinde, sigara tüketimi denetlenir.

77 Oksijen kullanımda iken, alınması gereken önlemlerin tartışılması

78 Oksijen Kullanımına İlişkin Önlemler-1 Oksijen önlemleri Oksijenin kullanımda olduğu alanda asla yakma/tutuşturma eylemine ya da sigara içimine izin verilmez. Alanda, alev alabilecek solüsyonlar bulundurulmaz. Alanda, elektirikli malzemeler bulundurulmaz.

79 Oksijen Kullanımına İlişkin Önlemler-2 Oksijen önlemleri Oksijen kullanımda levhası asılır ya da yapıştırılır. Sigara ve kibritler ortamdan uzaklaştırılır. Bu alanlarda pamuklu (koton) giysi/forma giyilmesi tercih edilir.

80 Yangın Durumunda-1 Yangın durumunda Sakin olunur. Bireylerin güvenli alanlara doğru hareket etmeleri sağlanır. Alarm sesi işitilir. Tahliye planı uygulanır.

81 Yangın Durumunda-2 Yangın durumunda Tüm kapı ve pencereler kapatılır. Klimalar kapatılır. Varsa, oksijen kapatılır. Işıklar kapatılır. Asansör asla kullanılmaz.

82 Yangın Söndürücülerin Kullanımı-1 Yangın tüpü dik pozisyonda taşınır. Güvenlik pimi çıkarılır. Aşağı doğru elle bastırılır. Yangının taban kısmına doğru direkt olarak püskürtülür.

83 AFET PLANLARI

84 AFET TANIMI EKOLOJİK TOPLUMSAL DENGE BOZULUR OLAĞAN YAŞAM ORTADAN KALKAR CAN VE MAL KAYIPLARI ORTAYA ÇIKAR SONUÇLAR TOPLUMUN UYUM ve YANIT VERME KAPASİTESİNİ AŞAR DIŞ YARDIMA GEREKSİNİM VARDIR 84

85 AFET YÖNETİMİNDE KAVRAMLAR ETKİ-TEPKİ PROAKTİF OLMA-REAKTİF OLMA RİSK YÖNETİMİ-KRİZ YÖNETİMİ YÖNETİM-YÖNETİMSİZLİK 85

86 AFET YÖNETİMİ RİSK YÖNETİMİ ( Olay öncesi /Proaktif davranış) Olay olmadan önce olaydan koruma, nedenleri yok etme zararları önleme /azaltma çalışmaları) Risk yönetiminde hedef afet nedenlerini/ risklerini yok etmektir-korumadir KRİZ YÖNETİMİ (Olay sonrası /Reaktif davranış) Olay olduktan sonra olayı /krizi def etme krizin yaralarını sarma ikincil zararları azaltma çalışmalarıdır Kriz yönetiminde hedef ikincil kayıpları en aza indirmektir.tedavidir. 86

87 AFETLERDE KORUNMA Birincil Korunma-Afetlerin Önlenmesi Doğru fizik planlama Güvenceli binalar Risk değerlendirme çalışmaları Araştırma-Geliştirme çalışmaları Toplum eğitimi Afet planları Örneğin; toprak kayması olabilecek yerde yerleşimi önlemek, seli önlemek için baraj kurmak, binaları depreme dayanıklı hale getirmek 87

88 AFETLERDE KORUNMA Üçüncül Korunma-Rehabilitasyon Yerleşim yerlerinin yeniden yapılanması Eğitim olanaklarının sağlanması İş olanaklarının sağlanması Fiziksel-Ruhsal-Sosyal Rehabilitasyon 88

89 AFETLERİ AZALTMAK- YOK ETMEK İÇİN RİSK YÖNETİMİ (Olay öncesi /Proaktif davranış) Risk değerlendirme / Olası riskler Kabul edilemez risk/ Risk yok etme/ Risk azaltma çalışmaları (koruma) Senaryolar / Riske dayalı zararlar (kabul edilebilir risk) /Zarar azaltma çalışmaları Kurumun-altyapının yeniden inşaası Arta kalan risk 89

90 Önlemler Geliştirme 1. AFET RİSKLERİ 2. AFETTE GEREKSİNİMLER (SENARYOLAR) 3. AFETLERDE CAN ve MAL KAYIPLARININ NEDENLERİ 4. ALINACAK ÖNLEMLER AFET EPİDEMİYOLOJİSİ 90

91 AFETİN EVRELERİ SESSİZ EVRE UYANIKLIK EVRESİ YALNIZLIK EVRESİ DIŞ YARDIM EVRESİ ESENLENDİRME EVRESİ 91

92 1. SESSİZ EVRE (Risk yönetimi) ÖRGÜTLENME PLANLAMA YASAL DÜZENLEMELER RİSKLERİN SAPTANMASI GİDERİLMESİ (Altyapının / korunaklı güçlü hale getirilmesi) ALARM SİSTEMLERİ KURMA TOPLUMU BİLİNÇLİ KILMA 92

93 2. UYANIKLIK (alarm) EVRESİ (Kriz yönetimi) HABER ALMA- DEĞERLENDİRME HABER VERME (Sektörlere - Topluma) TOPLANMA VE TAHLİYE EYLEM PLANLARI NIN GÖZDEN GEÇİRİLEREK EKSİKLİKLERİNİN GİDERİLMESİ 93

94 3. YALNIZLIK (İzolasyon) EVRESİ Bireysel İş ve Eylemler-(Kriz yönetimi) KENDİ KENDİNİ KURTARMA AİLE/KURUM İÇİ YARDIMLAŞMA AİLE BİREYLERİNDEN /KURUM ÇALIŞANLARINDAN HABERDAR OLMA YAKIN ÇEVRE KURTARMASI ÖRGÜTLERDE YERİNİ ALMA ÖRGÜTLENME 94

95 ULUSAL-KURUMSAL AFET PLANI GEREKLİ (Plansızlık) (Kriz yönetimi) KİŞİLERİN KURUMLARIN ULUSUN KOORDİNE OLAMAMASI İHMAL GECİKME DUPLİKASYON BOŞA ÇABA BOŞA HARCAMA 95

96 ULUSAL AFET PLANI BİRİMLERİN PLANLARININ BİLEŞİMİNDEN OLUŞUR TOPLUMSAL AİLE APARTMAN SOKAK MAHALLE KENT VİLAYET KURUMSAL BİRİM KURUM İL MÜDÜRLÜĞÜ BAKANLIK SEKTÖR 96

97 AFET PLANI YAP-BOZ PARÇALARI GİBİDİR (Kriz yönetimi) SEKTÖR SAĞLIK OCAĞI İL - KENT BİRİM MAHALLE BAKANLIK İL MÜDÜRLÜĞÜ HAP SOKAK KAMU SAĞLIĞI MERKEZİ AKDUR HAP ŞUBAT

98 AFET PLANI İÇİN GEREKLİ BİLGİLER (PLANLAMA SÜRECİ) (Kriz yönetimi) DURUM ve KAYNAKLAR KONULAR ve AMAÇLAR İŞ OPERASYON AKIŞ ŞEMALARI LOJİSTİK (GEREKSİNİMLERİ KARŞILAMA ve İKMAL) YÖNETİM ve DENETİM AĞI (GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLAR İLE BUNLARIN HİYERARŞİK DİZGESİ ) 98

99 Sağlık bakım kurumunda yapılandırılmış olan afet işleri ve planına uyulması ve gözden geçirilmesi

100 Afet-Katastrofik Olayın Tipi-1 Doğal kaynaklı afetler: sel Deprem kasırga/hortum

101 Afet-Katastrofik Olayın Tipi-2 İnsan kaynaklı afetler uçak/otobüs/tren kazası patlama nükleer atık kazaları

102 AFET PLANLARI-1 Kurumların afet planına sahip olmaları zorunludur.

103 AFET PLANLARI-2 Afete ilişkin sorumluluklar-1 Bireyler tehlikeli alandan uzaklaştırılır. Kurumdaki rol ile ilgili kurallar izlenir ve rapor verilir. Kurumun afet planı bilinir. Tahliyeye yardım edilir.

104 AFET PLANLARI-3 Afete ilişkin sorumluluklar-2: Malzemelerin, donanımın ve kayıtların ortamdan çıkarılmasına yardım edilir. Eyleme geçmeden önce düşünülür, zaman yönetimi yapılır. Sakin tavır sergilenir. Güven veren bir tarzda sorumluluklar gerçekleştirilir.

105 KALP-AKCİĞER CANLANDIRMASI

106 Kaza Yeri-1 Kalp akciğer canlandırmasında sertifikalı olan kişi yardım önerebilir. Gereken kalp akciğer canlandırması, daha deneyimli ve eğitimli bireye bırakılır.

107 Kaza Yeri-2 Yardım alınır. Kurumda: Acil ışık kullanılır. Çağrı sinyali kullanılır. Yardıma başka bir birey gönderilir. Yardım çağrısı yapılır.

108 Yardım alınır. Kaza Yeri-3 Evde ya da kaza yerinde Acil numara aranır. Bölge tarif edilir. Telefon numarası verilir. Acil durumun tipi açıklanır. Yardıma gereksinen kişi sayısı verilir. İlgili ve gerekli diğer bilgiler verilir.

109 Kalp Akciğer Canlandırması İle İlgili Olarak Hatırlanması Gereken Kurallar-1 Kalp Akciğer Canlandırması uygulayan kişi bu konuda eğitimli olmalıdır. Acil tıbbi sistem ya da kurumun acil planı aktive edilmelidir.

110 ACİL DURUMLAR

111 Bireye yardım ederken aşağıdaki durumlarda gerekli olan sorumluluklar açıklanır: Konvülsif hastalıklar Bilinç kaybı Şok Kanama

112 Konvülsif Hastalıklar (felç, inme, nöbet vs.)-1 Nedenleri: İnfeksiyöz hastalık İhmal edilen ilaç alımı Kafa yaralanması Felç/inme/nöbet

113 Konvülsif Hastalıklar (felç, inme, nöbet vs.)-3 Özel Uygulamalar Yardım çağırma Kazazede yalnız bırakılmaz.

114 Konvülsif Hastalıklar (felç, inme, nöbet vs.)-4 Özel Uygulamalar Yaralanmadan koruma Eğer uygunsa, zemine çekme Yaralanmaya neden olabilecek objeleri uzaklaştırılır. Ağız bölgesine bir şey yerleştirilmez.

115 Konvülsif Hastalıklar (felç, inme, nöbet vs.)-5 Dar gelen giysiler gevşetilir (boyun çevresi) Baş altına yastık konulur ve yüz bir yana çevrilir. Nöbetin tipi ve zamanı kaydedilir.

116 BİLİNÇ KAYBI BAYILMA-1 Beyne giden kan akımı azalır.

117 BİLİNÇ KAYBI BAYILMA-2 Özel uygulamalar Yardım çağrısı yapılır Kazazede yalnız bırakılmaz. Kazazede oturabiliyorsa oturtulur ya da zeminde nötral pozisyone edilir (baş kalp seviyesi altına getirilir.) Sıkı giysiler gevşetilir.

118 BİLİNÇ KAYBI BAYILMA-3 Oturma pozisyonunda ise baş iki bacak arasına yerleştirilir. Yatış pozisyonunda ise bacaklar yükseltilir.

119 BİLİNÇ KAYBI BAYILMA-4 Nabız ve solunum sayılır. Kazazede, 5-10 dakika kadar hareketsiz şekilde dinlendirilir. Soğuksa, battaniye kullanılır.

120 Şokun başlangıç evresinde izlenebilecek 7 belirtinin listelenmesi

121 Belirti ve Bulgular: ŞOK-2 Kan basıncında düşme Zayıf, hızlı nabız Soğuk, nemli ve soluk cilt yapısı Solunumda hızlanma

122 ŞOK-3 Susuzluk hissi Huzursuzluk Bilinç bulanıklığı/kaybı

123 ŞOK-4 Özel Uygulamalar Yardım çağrılır. Kazazede yalnız bırakılmaz. Düz zemine yatırılır. Kanaması kontrol edilir. Kazazede ılık bir ortamda tutulur.

124 Tipleri KANAMA-1 İç kanama Dış kanama

125 KANAMA-2 Belirti ve Bulguları İç kanama ağrı şok Kan kusma Bilinç kaybı Dış kanama Gözle görülebilir.

126 Özel Uygulamalar KANAMA-3 İç kanama Yardım çağrılır. Kazazede yalnız bırakılmaz. Kazazede ılık ortamda tutulur, düz yatırılır ve sessizlik sağlanarak, yardım beklenir.

127 KANAMA-4 Dış kanama Yardım çağrılır. Kazazede yalnız bırakılmaz. Kanamanın yeri belirlenir. Kanayan bölge üzerine sürekli ve direkt basınç uygulanır.

128 Dış kanama KANAMA-5 Eğer kanama kontrol altına alınamıyorsa, kanayan bölge üzerinde arter bulunarak, arter üzerine basınç uygulanır. Ağrı ve kemik kırığı yoksa, yaralı alana bası uygulanır ve kalp seviyesi üzerinde tutulur.

129 Özel Uygulamalar KANAMA-6 Dış kanama Yardım ulaşıncaya kadar, kazazede, rahat, ılık ve sessiz ortamda bekletilir.

130 Acil durumun zamanında ve en erken dönemde rapor edilmesi

131 ACİL DURUM RAPORU-1 Panik yapılmaksızın, durum sakin tutumla yönetilir. Birkaç derin nefes alınır. Çevredeki olaylar gözlenir. Kaynak varlığı belirlenir.

132 ACİL DURUM RAPORU-2 Durum değerlendirilir. Kazazede kontrol edilir. Çevre güvenliği belirlenir. Derhal yardım istenir ya da yollanır. Tedavi öncelikleri belirlenir.

133 ACİL DURUM RAPORU-2 Aciller, doğru şekilde rapor edilir. Eğer yardım yoksa, o taktirde aşağıdaki birimler ile iletişime geçilir. 112 ya da acil numara Polis İtfaiye Telefon santrali Bölgesel/yöresel acil sistemler

134 ACİL DURUM RAPORU-3 Acil durum rapor edilirken, sözlü ifade şöyle olmalıdır: İsim Yer Olayın tanımı Yaralanmalar ile ilgili bilgi Gereksinilen yardım tipi Yardıma muhtaç birey sayısı

135 ACİL DURUM RAPORU-4 Sınırlar bilinir. Bakım sağlanır ve kazazedelere güven verilir. Olayı izleyen bireyler uzaklaştırılır.

136 Jpn J Nurs Sci Apr;11(2): doi: /jjns Epub 2013 Mar 26. Educational needs concerning disaster preparedness and response: a comparison of undergraduate nursing students from Istanbul, Turkey, and Miyazaki, Japan. Oztekın SD 1, Larson EE, Altun Uğraş G, Yüksel S. 1 Istanbul University Florence Nightingale Faculty of Nursing, Department of Surgical Nursing, Istanbul.

137 Öztekin D., Larson E.E., Yüksel S., Altun Uğraş G. Nursing students perceptions about disaster and nursing schools s preparedness & response. World Society of Disaster Nursing Research Conference (WSDN2012), 23rd -24th August 2012 City Hall, Cardiff, Wales, United Kingdom. ) (sözlü sunu) (UDP-25152/UDP Kabul Belgesi: Sayı:B.30.2.İst /2224)

138 İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ FLORENCE NIGTINGALE HEMŞİRELİK FAKÜLTESİ ACİL EYLEM PLANI

139 T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ FLORENCE NIGHTINGALE HEMŞİRELİK FAKÜLTESİ İŞ SAĞLIĞI & İŞ GÜVENLİĞİ ACİL EYLEM RAPORU İ.Ü.FLORENCE NIGHTINGALE HEMŞİRELİK FAKÜLTESİ ACİL EYLEM VE RİSK ANALİZ ÇALIŞMA GRUBU TARAFINDAN HAZIRLANMIŞTIR. ACİL EYLEM VE RİSK ANALİZİ ÇALIŞMA GRUBU Doç.Dr.Deniz Öztekin: CERRAHİ HAST. HEMŞ. AD ÖĞRETİM ÜYESİ:27014 Yard.Doç.Dr.Hilal Uysal: İÇ HASTALIKLARI HEMŞ.AD. ÖĞRETİM ÜYESİ:27028 Araş.Gör. MSc.N.Gönül Bodur: HEMŞİRELİKTE EĞİTİM AD:27150 Araş.Gör.Hanife Balık: HEMŞİRELİK ESASLARI AD:27133 Araş.Gör. Gönül Yılmaz: CERRAHİ HAST.HEMŞ.AD:

140 ACİL EYLEM PLANI İstanbul Üniversitesi Çağlayan Yerleşkesinde; 31 personeli, 42 öğretim üyesi, 41 araştırma görevlisi ve 920 öğrencisi ile öğretime devam eden Florence Nightingale Hemşirelik Fakültesi için Acil Eylem Komisyonu tarafından hazırlanan, Acil Eylem Planın Amacı; herhangi bir iş kazası, yangın, deprem, su baskını, patlama, göçük, terörist saldırısı, zehirli veya zararlı gaz yayılması v.b. istenmeyen bir olay olduğunda insan, malzeme, araç, gereç ve donanımın daha fazla zarara uğramadan ilk yardımın yapılması ve kurtarma işlemlerinin aksatılmadan yürütülmesidir. Bu amaçla,fakültede olaya ilk müdahale edecek ACİL DURUM EKİPLERİ oluşturulmuştur. Bu ekiplerin oluşumu başta kriz masası olmak üzere aşağıdaki gibi olup, ACİL DURUM KURTARMA PLANINDA belirtilen hususlar dahilinde görevlerini yerine getirirler. 140

141 ACİL EYLEM VE RİSK ANALİZİ ÇALIŞMA GRUBUNUN GÖREVLERİ Fakülte dekanlığı tarafından görevlendirilen Acil Eylem ve Risk Analizi Çalışma Grubu; Acil eylem planlarını hazırlar Risk analizlerini yapar,sonuçlarını takip eder Yangın,deprem ve ilk yardım tatbikatlarının yapılmasını sağlar, Yaptığı her çalışmanın sonucunu,fakülte sekreterliğince saklanmak üzere bir raporla Dekanlığımıza sunar. 141

142 KRİZ MASASININ GÖREVLERİ İstanbul Üniversitesi Florence Nightingale Hemşirelik Fakültesi ndeki kriz masası; Bina içinde oluşturulacaktır. Yetkililer sürekli 1 dakika süreli çalan SİREN sesini duyduklarında zaman yitirmeden kriz masasında toplanacaklardır. Kriz masasının görevi: Olay, deprem, yangın, su baskını, patlama, göçük, terörist saldırısı, gaz sızıntısı ile ilgili ise İLK YARDIM VE KURTARMA EKİPLERİ arasındaki koordinasyonu sağlayacaktır. Bu nedenle sözü edilen ACİL DURUM oluşumunda ilk olarak olayı öğrenip, ilgili ekibi veya ekipleri derhal göreve çağıracaktır. Acil durum sona erdiğinde, olaya ilişkin raporu düzenleyerek Dekanlığa verecektir. 142

143 İŞ KAZASI DURUMUNDA KURTARMA OPERASYONU Kurtarma ve ilk yardım ekipleri, kazaya ilişkin alarmı duyduklarında hemen olay mahalline gidip, derhal ilk yardım müdahalesinde bulunacaklardır. Yaralı uygun bir biçimde tutularak sedyeye yatırılacak ve kayışlarından sıkıca bağlanacaktır. Acil yardım kuruluşuna daha önceden haber verilerek ambulansın acilen gelmesi sağlanacaktır. Yaralının durumu ağır ise derhal uygun bir araç veya ambulansla en yakın hastaneye sevk edilecektir. Yaralı helikopterle alınmışsa, en yakın sağlık kuruluşundaki sahaya indirilecektir. 143

144 ACİL DURUMDA HABERLEŞME Acil durumda gerekli veya faydalı olabilecek telefon numaraları uygun yerlere asılacak ve güncel tutulmaları sağlanacaktır. Normal yollarla haberleşilememesi halinde, okul içinde ve dışında, alternatif haberleşme yollarına başvurulacaktır. Detaylar yazılı olarak belirtilecektir. 144

145 ACİL DURUM UYARISININ VERİLMESİ Okulda bulunan öğretim üyesi, öğrenci ve personelin tehlikeli durumda KALMALARI YA DA MALZEME, ARAÇ, ÖĞRENCİ ve donanımın hasara veya zarara uğraması halinde, ilk müdahale için herhangi bir kişi, kendisinde bulunuyorsa kendi haberleşme cihazı yoksa en yakınındakinin cihazı ile yardım çağrısında bulunacaktır. 145

146 Haberleşim cihazından bu yardım mesajını alan her kim olursa olsun, derhal yakınındaki sireni (alarm cihazını) çalıştıracak ve çağrı mesajı, iş kazası ve yangın ile ilgili ise; ÜÇ SANİYE süre ile çalacak, sonrasında üç saniye çalınmayacak ve operasyona bir dakika devam edilecek, Deprem, su baskını, patlama, göçük, terörist saldırısı ise, BİR DAKİKA ile sürekli çalacaktır. 146

147 ALARM VE TAHLİYE UYGULAMASI Okulda, özellikle yangına karşı senede en az bir kez, alarm ve tahliye uygulaması yapılacaktır. Bu uygulamalar okulda yangın planına uygun olarak, ACİL EYLEM VE RİSK ANALİZİ ÇALIŞMA GRUBU GÖZETİMİNDE YAPILACAKTIR. Yapılan tatbikatlar, yetkili imzaları içeren belgelerle saklanacaktır. ACİL EYLEM VE RİSK ANALİZİ ÇALIŞMA grubu tüm tatbikat ve uygulamaları takip edecek ve her sene altı aylık aralıklarla düzenleyeceği raporu dekanlığa sunacaktır. 147

148 YANGIN, SU BASKINI, DEPREM, YIKILMA, PATLAMA VEYA TERORİST SALDIRISINDA KURTARMA OPERASYONU Yapılmakta olan eğitim ve diğer çalışmalar fakülte dekanlığı tarafından derhal durdurulacaktır. Acil yardım ve kurtarma ekibine haber verilerek beklenecektir. Öğrenci, öğretim üyesi ve personel telaşlandırılmayacak, aksine sakinleştirecektir. 148

149 Olay yeri, uyarı bandı ile güvenlik altına alınacaktır. Hiç kimse, yetki ve emir verilmedikçe tehlike bölgesine girmeyecektir. Olay yerinde bulunan öğretim üyesi, memur ve öğrenciler, yetkililerin vereceği talimata göre hareket edeceklerdir. 149

150 İLK YARDIM ARAÇ VE GEREÇLERİ Okul içerisinde acil durum köşesi/sağlık odası oluşturulacaktır. Bu köşe herkes tarafından çabuk ulaşılabilecek bir yerde olacaktır. Kolaylıkta görülebilmesi için zemini beyaz renkli bir levha üzerine kırmızı renkli ay bulunacak, geceleri de aydınlatılmış olacaktır. 150

151 Bu köşedeki ilk yardım ve kurtarma araç gereçleri ise aşağıdaki gibidir. SEDYE: bezden veya muşambadan yapılmış, yanlarında hasta bağlamaya uygun kemeri olan ve mevcut standartlara uygun dizayn edilmiş yaralının taşınmasında kullanılan bir araçtır. 151

152 ALARM CİHAZI: Okuldaki acil durumlarda kullanılmak üzere otomatik veya elle çalışan ve düğmeleri iyi görülebilen özellikte, sesi kolaylıkla duyulabilen güçte bir cihaz olmalıdır. Bu cihaz işyerini aydınlatma ve kuvvet şebekesinden ayrı bir kaynaktan beslenmelidir. ACİL DURUM AYDINLATMA LAMBALARI, KAÇIŞ YOLU LAMBALARI: Acil durumlarda kaçış yollarını aydınlatan ve kaçış istikametini gösteren cihazlardır. Bunların dışında; kritik valfların, şalterlerin ve kesme tertibatların yerleri önceden belirlenmiş olmalıdır. 152

153 İLK YARDIM MALZEMELERİ Dershane, laboratuar diğer çalışma alanları yakınında koruma altına alınmış bir adet İLK YARDIM ÇANTASI bulundurulacaktır. İlk yardım çantalarında; Kullanma yönergesi, Pamuk, stent bandajı, Batikon, turnike, Makas bulundurulacaktır. Çanta üzerinde İLKYARDIM ibaresi yazılı olacak ve Kızılay işareti bulunacaktır. Bu çantalar, ilkyardım ve kurtarma elemanlarının zimmetinde olacak, her kullanımdan sonra eksikler tamamlanacaktır. Ayrıca, ilk yardım sorumlusu tarafından ayda bir kontrol edilecektir. 153 ACİL DUŞ

154 İLK YARDIM PERSONELİNİN GÖREVLERİ Fakültede elli kişiye kadar eğitilmiş en az bir ilkyardımcı, bundan sonraki her elli kişi içinde ilave bir ilkyardımcı bulundurulacaktır. İş kazası veya ani hastalık halinde yapılacak ilk yardım müdahalesinde, acil durumlar hariç fakülte hekimi yoksa İLK YARDIM VEREN KURTARMA ELEMANLARI hazır bulundurulacaktır. 154

155 Tehlikeli bir yerden uzaklaştırma amacı dışında ağır yaralı kişiler, fakülte hekimi olmadığı zamanlar da ilkyardım elemanı gelmeden yerinden kıpırdatılmayacaktır. Öğrenciler, öğretim üyeleri diğer çalışanlar ne kadar hafif olursa olsun her türlü yaralanmalarında mümkün olan en kısa sürede tedavi görmek üzere sağlık odasına başvuracaktır. 155

156 Sağlık odasında görevli araştırma görevlisince kayıt ve protokol defteri tutulacak, yapılan ilk yardım bu deftere işlenecektir. İlkyardım amacı ile sağlık odası kullanılacak ve bu oda görevli araştırma görevlisinin kontrolünde olacaktır. Bu odada ilk yardım için gerekli olan tüm müdahale araç, gereç ve ilaçlar bulundurulacaktır. Fakültedeki mevcut araçlardan uygun olan bir tanesi ambulans olarak tutulacaktır. Görülebilen yerlere; sağlık odasının bulunduğu yeri gösteren ve bu odadan kimlerin sorumlu olduğunu belirten uyarı yazıları asılacaktır. 156

157 İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ FLORENCE NIGTINGALE HEMŞİRELİK FAKÜLTESİ 3. KAT (DERSLİKLER) 2. KAT (DERSLİKLER) 1. KAT (DEKANLIK- DERSLİKLER) ZEMİN KAT (GİRİŞ, ÖĞRETİM ÜYELERİ ve PERSONEL KATI) ZEMİN KAT (-1. KAT) (ARAŞTIRMA GÖREVLİLERİ KATI) ZEMİN KAT (-2. KAT) (BECERİ LABORATUVARI-DERSLİKLER-KAZAN DAİRESİ- BODRUM KAT) 157

158 KRİZ MASASI ADI SOYADI EKİPDE Kİ GÖREV İ DAHİ Lİ GSM ÜNVANI/GÖREVİ ADRESİ E-MAİL NEZİHE KIZILKAYA BEJİ BAŞKA N PROF. DR./ DEKAN Poligon mah. ABC yolu Turizimciler ve rehberler sitesi C blok D:4 İstinye bul.edu.tr SEVİM BUZLU ÜYE PROF. DR./ DEKAN YARDIMCISI Şehit Mithat Yılmaz cad. No:71/6 Sarıyer om HÜLYA KAYA BAŞKA N YARD DOÇ. DR./ DEKAN YARDIMCISI Nevbahar mh. Bucak sk. No: 7 D: 3 Fındıkzade ul.edu.tr DENİZ ÖZTEKİN ÜYE DOÇ. DR. /ÖĞRETİM ÜYESİ Tepegöz sok.martı ap. A blok 20/8 çifte havuzlar Kadıköy ul.edu.tr HALİL KÜTÜK ÜYE AYNİYAT SAYMANI Piyale paşa mah. Şengül sok. no:15 kat.1 Okmeydanı mail.com 158

159 TERÖRLE MÜCADELE VE KURTARMA EKİBİ ADI SOYADI EKİPDEKİ GÖREVİ DAHİLİ GSM ÜNVANI/GÖREVİ ADRESİ E-MAİL GÜLBEYAZ CAN BAŞKAN DOÇ. DR./ ÖĞRETİM ÜYESİ LEYLA KÜÇÜK BAŞKAN YARD DOÇ. DR./ ÖĞRETİM ÜYESİ Merkez mah. Atatürk Cad. Pilotlar sit. P3 D15 Yenibosna/İSTANBU L Sanatçılar arya konutları Nurtepe mah.çeşme sok 3.blok no 26 Kağıthane u.tr İLKAY GÜNGÖR ÜYE YARD. DOÇ.DR. / ÖĞRETİM ÜYESİ Cihangir mah. Meşrutiyet cad. Sıla sok. Özyaran sitesi 9/1 Avcılar/İSTANBUL EMİNE ŞENYUVA ÜYE YARD.DOÇ.DR. / ÖĞRETİM ÜYESİ İhlamur dere cad. Türkali mah. Güven apt. No:124 D:10 Beşiktaş TÜLİN MERCAN ÜYE FAKÜLTE SEKRETERİ DURSUN ÇİL ÜYE MAAŞ MUTEMEDİ Mete cad.gülcan sit. No 27 A5 d.8 Yukarıdudullu /Ümraniye Piyala paşa mah. Beyazıt sok no 30 kat 2 Okmeydanı - m AHMET ÇEŞMEBAŞI ÜYE ANABİLİM DALI SEKRETERİ Fatih Sultan mahatatürk Caddesi 47.Geçici Sokak Büyük Armutlu 159 Sarıyer/ist

160 ADI SOYADI YANGINLA MÜCADELE VE KURTARMA EKİBİ EKİPDEKİ GÖREVİ (DEKANLIK KATI) DAHİLİ GSM ÜNVANI/ GÖREVİ ADRESİ E-MAİL HÜLYA BİLGİN BAŞKAN DOÇ.DR./ÖĞRE TİM ÜYESİ İZZET ÖZTÜRK BAŞKAN YARDIMCIS I Atatürk mah. Fildişi Konakları B4 D/2 Esenyurt/İSTANB UL MEMUR Silahağa cad. Sadabat blokları.d blok no:17 Kağıthane m TURGAY ŞANLIER MAHİDE İSLAMOĞLU ÜYE MEMUR Talatpama Mah. Yurtbey sok. No:21 K:4 D:4 OKMEYDANI ÜYE MEMUR- DAKTİLOGRA F Hürriyet mah. Fulya sok. no:13/7 Kağıthane/İST m du.tr EMİNE KABADAYI RAMAZAN YUMAKLI ÜYE MEMUR Hopyar mh. Tekke Çıkmazı Sokağı Özel Hazal Kız Yurdu No:4 Haseki Fatih ÜYE YOK HİZMETLİ Yıldırımbeyazıt cad Başak sok no 16 Çeliktepe 160 -

161 İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ YANGINLA MÜCADELE VE KURTARMA EKİBİ DEKANLIK KATI ve (-1. KAT) ADI SOYADI EKİPDEKİ GÖREVİ DAHİLİ GSM ÜNVANI/ GÖREVİ ADRESİ E-MAİL BİRSEN MUTLU BAŞKAN YARD. DOÇ. DR. /ÖĞRETİM ÜYESİ Merkez mah. Evren cad. 2. sok. No:25 Kat.3 Güneşli edu.tr GÜLAY RATHFİSCH BAŞKAN YARDIMCI SI YARD. DOÇ. DR. /ÖĞRETİM ÜYESİ Yalı mah. İskele cd. Giray apt. no:8 D:5 maltepe m ŞERİFE KOÇ ÜYE ARAŞ. GÖR. Atakent Mh Sk. 6/2 No: 5 Küçükçekmece om MURAT YAMAK ÜYE BİLGİSAYAR ODASI GÖREVLİSİ Kaptanpaşa mah. Gül sok. 27 D.3 Kasımpaşa Beyoğlu hotmail.com İZZET ÖZTÜRK ÜYE MEMUR NURETTİN ÖZYİĞİT ÜYE TEKNİSYEN YARD. Silahağa cad. Sadabat blokları.d blok no:17 Kağıthane Hamidiye mah. Gül 91 sitesi A4blok D:13 Çekmeköy 161 ail.com -

162 İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ YANGINLA MÜCADELE VE KURTARMA EKİBİ ZEMİN KAT (GİRİŞ, ÖĞRETİM ÜYELERİ ve PERSONEL KATI) ADI SOYADI EKİPDEKİ GÖREVİ DAHİLİ GSM ÜNVANI/ GÖREVİ ADRESİ E-MAİL SERAP BALCI BAŞKAN YARD. DOÇ. DR. /ÖĞRETİM ÜYESİ Adnan Saygun cd. Orkide sk. Polat Ulus Konutları D.26 Ulus u.tr SEVİL YILMAZ BAŞKAN YARD YARD. DOÇ. DR/ ÖĞRETİM ÜYESİ Eston şehir 56/2 Ergüvan sok Bahçeşehir ŞÜKRAN BAŞGÖL ÜYE MSc.N./ ARAŞ. GÖR. Fulya mh. Belen sk. No:6/2 il.com DURSUN ÇİL ÜYE MAAŞ MUTEMEDİ Piyala paşa mah. Beyazıt sok no 30 kat 2 Okmeydanı com AHMET ÇEŞMEBAŞI ÜYE ANABİLİM DALI SEKRETERİ Fatih Sultan mahatatürk Caddesi 47.Geçici Sokak Büyük Armutlu Sarıyer/ist SEVDA DOĞAN ÜYE TEKNİSYEN Talatpaşa mah. Kadir ok. No:7 D:3 OKMEYDANI et.com CEMAL KÜTÜK ÜYE KÜTÜPHANE GÖREVLİSİ Yavuz Selim mah.şalgamlı cad.imam ali sok.no:21 Sultanbeyli wslive.com 162

163 İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ YANGINLA MÜCADELE VE KURTARMA EKİBİ- ZEMİN KAT (-1. KAT) (ARAŞTIRMA GÖREVLİLERİ KATI) ADI SOYADI EKİPDEKİ GÖREVİ DAHİLİ GSM ÜNVANI/ GÖREVİ ADRESİ E-MAİL YASEMİN KUTLU BAŞKAN DOÇ. DR. /ÖĞRETİM ÜYESİ Cumhuriyet cad. Yeşil Belgrad Evleri H blok D10 Göktürk/İSTANBUL u.tr SELDA MEREY SEÇGİNLİ BAŞKAN YARD YARD. DOÇ. DR. /ÖĞRETİM ÜYESİ Yulubatlı sok. hamidiye mah. Orkent evleri E blok 20 Çekmeköy ARZU KADER HARMANCI ÜYE YARD. DOÇ. DR. / ÖĞRETİM GÖREVLİSİ Gülbağ cad. Biberiye sok. No:18 D:43 Mecidiyeköy KÜBRA İNCİRKUŞ ÜYE MSc.N. / ARAŞ. GÖR. Güzeltepe Mh. Mustafa Kemal Paşa Cd. Feyiz Sk. No:1 Çengelköy com ERKAN DAĞ ÜYE MEMUR Bedrettin mah. Yaşmak Sıyıran sk. No:24 Daire :3 Beyoğlu İst com NURETTİN ÖZYİĞİT ÜYE TEKNİSYEN YARD. Hamidiye mah. Gül 91 sitesi A4blok D:13 Çekmeköy - SÜLEYMAN YILMAZ ÜYE BEKÇİ Çukurcuma cd. Hacıosman çıkmazı 1/1 Beyoğlu İst - 163

164 YANGINLA MÜCADELE VE KURTARMA EKİBİ ZEMİN KAT (-2. KAT) (BECERİ LABORATUVARI-DERSLİKLER) ADI SOYADI EKİPDEKİ GÖREVİ DAHİLİ GSM ÜNVANI/ GÖREVİ ADRESİ E-MAİL NEVİN ŞAHİN BAŞKAN İKBAL ÇAVDAR BAŞKAN YARDIMCISI DOÇ. DR. /ÖĞRETİM ÜYESİ DOÇ. DR. /ÖĞRETİM ÜYESİ EMİNE AKTAŞ ÜYE MSc.N. / ARAŞ.GÖR. EFE CAN NAMLI ÜYE DEKANLIK SEKRETERİ Barbaros Mh. Veysi Paşa sk. No:3Yücekent Sitesi D Blok D:24 Üsküdar Seyit Nizamn mah. Yunus Emre cd. Okul sok. Merkez park yel evleri N:1 B2 blok D:14 Cevizlibağ Zeytinburnu İstanbul Zafer mah. Hilal sok. Akduran apt. no:5/2 Yenibosna Bahçelievler Gülbahar cad. GD Sok No:2 Daire:23 Mecidiyeköy SAADETTİN DEMİRCİ ÜYE YOK HİZMETLİ Kazım Karabekir mh. 1/13 sk. 6/2 Bayramoğlu siteleri A3 Blok D.17 Bağcılar - ÇAĞLA BAYRAM ÜYE YOK HİZMETLİ Piyale paşa mh. Şengül sk. No:75 D.2-164

İşverenin yükümlülükleri YÖNETMELİK. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: İŞYERLERİNDE ACİL DURUMLAR HAKKINDA YÖNETMELİK

İşverenin yükümlülükleri YÖNETMELİK. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: İŞYERLERİNDE ACİL DURUMLAR HAKKINDA YÖNETMELİK 18 Haziran 2013 SALI Resmî Gazete Sayı : 28681 YÖNETMELİK Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: İŞYERLERİNDE ACİL DURUMLAR HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE

Detaylı

İŞYERLERİNDE ACİL DURUMLAR HAKKINDA YÖNETMELİK TASLAĞI

İŞYERLERİNDE ACİL DURUMLAR HAKKINDA YÖNETMELİK TASLAĞI Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: İŞYERLERİNDE ACİL DURUMLAR HAKKINDA YÖNETMELİK TASLAĞI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı, işyerlerinde acil

Detaylı

Acil Durum Planları. 1.2 Tanımlar: BİRİNCİ BÖLÜM

Acil Durum Planları. 1.2 Tanımlar: BİRİNCİ BÖLÜM BİRİNCİ BÖLÜM Acil Durum Planları 1. Giriş -Tanımlar: 1.1 Giriş 5331 sayılı İş Sağlığı Güvenliği Kanunu gereğince İşveren; a) Çalışma ortamı, kullanılan maddeler, iş ekipmanı ile çevre şartlarını dikkate

Detaylı

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ İŞ SAĞLIĞI & GÜVENLİĞİ KURULLARI EĞİTİM REHBERİ. Yayıma Hazırlayan: Prof. Dr. Ferdi TANIR

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ İŞ SAĞLIĞI & GÜVENLİĞİ KURULLARI EĞİTİM REHBERİ. Yayıma Hazırlayan: Prof. Dr. Ferdi TANIR ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ İŞ SAĞLIĞI & GÜVENLİĞİ KURULLARI EĞİTİM REHBERİ Yayıma Hazırlayan: Prof. Dr. Ferdi TANIR ÇİSAM-2014 Sayın İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu Üyesi Çukurova Üniversitesi içindeki ilgili

Detaylı

ebülten Sayı: 50 15 Haziran 30 Haziran 2013

ebülten Sayı: 50 15 Haziran 30 Haziran 2013 ETKİNLİKLER. 1 DUYURULAR.. 9 İHALELER.... 9 FUARLAR.... 10 DIŞ TİCARET TALEPLERİ.. İŞBİRLİĞİ TEKLİFLERİ. MEVZUAT... 10 ÇTSO AR-GE MERKEZİ NİN TEMELİ ATILDI Bülend Engin: Üniversitemizin bizden yeni Ar-Ge

Detaylı

BILKENT ENTEGRE SAĞLIK KAMPÜSÜ PROJESİ ACİL DURUM PLANI İÇİNDEKİLER

BILKENT ENTEGRE SAĞLIK KAMPÜSÜ PROJESİ ACİL DURUM PLANI İÇİNDEKİLER Sayfa No: 2 / 35 İÇİNDEKİLER 1. AMAÇ... 4 2. KAPSAM... 4 3. TANIMLAR... 4 4. İLGİLİ DOKÜMANLAR... 5 5. YÜKÜMLÜLÜK... 5 5.1. İşveren... 5 5.2. Çalışanlar... 6 6. TATBİKAT... 6 7. ACİL DURUM EKİPLERİ...

Detaylı

27 ARALIK 2014 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İÇİN SPOT BİLGİLER

27 ARALIK 2014 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İÇİN SPOT BİLGİLER 19.11.2014 SANAL OSGB 27 ARALIK 2014 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İÇİN SPOT BİLGİLER Erkan Öztürk SANALOSGB.COM 6331 SAYILI KANUN SPOT BİLGİLERİ 1)İşyerinin kapatılmadan bölge müdürlüğüne bildirimi : 30 gün

Detaylı

C SINIFI İŞ GÜVENLİĞİ UZMANILIĞI SINAVI HAZIRLIK SPOT BİLGİLERİ

C SINIFI İŞ GÜVENLİĞİ UZMANILIĞI SINAVI HAZIRLIK SPOT BİLGİLERİ C SINIFI İŞ GÜVENLİĞİ UZMANILIĞI SINAVI HAZIRLIK SPOT BİLGİLERİ HAZIRLAYAN: KENAN AKBULUT A SINIFI İŞ GÜVENLİĞİ UZMANI İŞ GÜVENLİĞİ UZMANI VE İŞ YERİ HEKİMİ EĞİTİCİSİ 1- İŞHUKUKU 2- İş hukuku; İş nedeniyle

Detaylı

6331 SONRASI SPOT BİLGİLER - Sevgi AYDOĞDU - 21 ARALIK SINAVI İÇİN Düzenleme 2-27-11-2013 - www.isgforum.net

6331 SONRASI SPOT BİLGİLER - Sevgi AYDOĞDU - 21 ARALIK SINAVI İÇİN Düzenleme 2-27-11-2013 - www.isgforum.net 6331 SONRASI SPOT BİLGİLER - Sevgi AYDOĞDU - 21 ARALIK SINAVI İÇİN Düzenleme 2-27-11-2013 - www.isgforum.net 1. İşyerinin kapatılmadan bölge müdürlüğüne bildirimi, 30 gün 2. Bakanlıkça rapor ile kapatılma

Detaylı

YANGIN EĞİTİMİ İLE İLGİLİ KANUN VE YÖNETMELİKLER

YANGIN EĞİTİMİ İLE İLGİLİ KANUN VE YÖNETMELİKLER TÜRKKIZILAYI 1868 İhmallerin yol açtığı,en büyük felaket muhakkak ki yangınlardır.insanlığa,tüm afetlerde yardım elini uzatmayı ilke edinmiş olan TÜRKKIZILAYI, Mamak İlkyardım Eğitim Merkezi,yangın eğitimi

Detaylı

HAZİRAN 2013 MEVZUAT BÜLTENİ. Çevre & İş Güvenliği

HAZİRAN 2013 MEVZUAT BÜLTENİ. Çevre & İş Güvenliği HAZİRAN 2013 MEVZUAT BÜLTENİ Çevre & İş Güvenliği MEVZUATIN ADI : ÇOK TEHLİKELİ İŞLERDE GÖREVLENDİRİLEBİLECEK (C) SINIFI İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLARI HAKKINDA TEBLİĞ R. G. TARİHİ / SAYISI : 14.06.2013 / 28677

Detaylı

HASTANE AFET ACİL YARDIM VE TAHLİYE PLANI

HASTANE AFET ACİL YARDIM VE TAHLİYE PLANI T. C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU Sivas İli Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği Suşehri İlçe Devlet Hastanesi HASTANE AFET ACİL YARDIM VE TAHLİYE PLANI (2013) SUŞEHRİ DEVLET

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU BAŞKANLIĞI ANKARA 1.BÖLGE GENEL SEKRETERLİĞİ KIZILCAHAMAM DEVLET HASTANESİ HASTANE AFET PLANI

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU BAŞKANLIĞI ANKARA 1.BÖLGE GENEL SEKRETERLİĞİ KIZILCAHAMAM DEVLET HASTANESİ HASTANE AFET PLANI T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU BAŞKANLIĞI ANKARA 1.BÖLGE GENEL SEKRETERLİĞİ KIZILCAHAMAM DEVLET HASTANESİ HASTANE AFET PLANI 2014 ANKARA 1 DEĞİŞİKLİK ÇİZELGESİ SIRA NO: DEĞİŞİKLİK

Detaylı

MARDİN SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ İÇ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

MARDİN SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ İÇ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MARDİN SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ İÇ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu İç Yönetmelik, MARSU Genel Müdürlüğü nde

Detaylı

6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU SELİM TORUN KİMYA MÜHENDİSİ A SINIFI İŞ GÜVENLİĞİ UZMANI

6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU SELİM TORUN KİMYA MÜHENDİSİ A SINIFI İŞ GÜVENLİĞİ UZMANI 6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU SELİM TORUN KİMYA MÜHENDİSİ A SINIFI İŞ GÜVENLİĞİ UZMANI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNİN AMACI Çalışma ortamından kaynaklanan sağlık ve güvenlik risklerini önlemek,

Detaylı

ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İÇ YÖNERGESİ

ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İÇ YÖNERGESİ ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İÇ YÖNERGESİ 1 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu İç Yönergenin amacı; Orman Genel Müdürlüğü merkez ve taşra teşkilatında

Detaylı

SAĞLIKLI VE GÜVENLİ OKUL

SAĞLIKLI VE GÜVENLİ OKUL SAĞLIKLI VE GÜVENLİ OKUL Okul ve Kurumlarımız İçin İSG REHBERİ Orhan ALABAZ İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanı EĞİTİM KURUMLARI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ REHBERİ Bu doküman Mesleki Teknik Eğitim Okulları için

Detaylı

İŞYERLERİNDE ACİL DURUMLAR HAKKINDA YÖNETMELİK

İŞYERLERİNDE ACİL DURUMLAR HAKKINDA YÖNETMELİK İŞYERLERİNDE ACİL DURUMLAR HAKKINDA YÖNETMELİK Gizem Naz DÖLEK İSG Uzman Yardımcısı / Çevre Yüksek Mühendisi EYLÜL 2014, ANKARA İŞYERLERİNDE ACİL DURUMLAR HAKKINDA YÖNETMELİK 18 Haziran 2013 tarih ve 28681

Detaylı

ESKİŞEHİR TİCARET ODASI ETO

ESKİŞEHİR TİCARET ODASI ETO ESKİŞEHİR TİCARET ODASI ETO Akademi OHSAS 18001 (Occupational Healt And safety Assessment) İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ Yönetim Sistemi RİSK ANALİZİ Eğitimi 04.04.2013 Şükrü AĞAÇSAPAN (IRCA Lead Auditor & educationalist)

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ POLİTİKAMIZ. İş güvenliği en önemli önceliklerimizden biridir.

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ POLİTİKAMIZ. İş güvenliği en önemli önceliklerimizden biridir. 1 1 2 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ POLİTİKAMIZ İş güvenliği en önemli önceliklerimizden biridir. Çalışanlarımızı İş Güvenliği ve Sağlığı konularında duyarlı hale getirmek Kurumsal sorumluluğumuzdur. Tüm sistem

Detaylı

TEMEL İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ EĞİTİMİ. Emrah GÜRER İSG Uzmanı Çevre Mühendisi

TEMEL İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ EĞİTİMİ. Emrah GÜRER İSG Uzmanı Çevre Mühendisi TEMEL İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ EĞİTİMİ Emrah GÜRER İSG Uzmanı Çevre Mühendisi PROGRAM 1. Bölüm : İş Sağlığı Ve Güvenliği Genel Prensipleri 2. Bölüm : Temel Kavramlar(iş sağlığı ve güvenliği, meslek hastalıkları,

Detaylı

DEĞİŞİKLİK ÇİZELGESİ DEĞİŞİKLİK YAPANIN İSİM İMZA DEĞİŞİKLİĞİN KONUSU

DEĞİŞİKLİK ÇİZELGESİ DEĞİŞİKLİK YAPANIN İSİM İMZA DEĞİŞİKLİĞİN KONUSU SIRA NO SAYFA NO DEĞİŞİKLİK ÇİZELGESİ DEĞİŞİKLİK YAPANIN İSİM İMZA DEĞİŞİKLİĞİN KONUSU ESKİ DURUM YENİ DURUM 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 1 18 İÇİNDEKİLER THAP Organizasyon Şeması THAP Organizasyon

Detaylı

ANTALYA SU VE ATIKSU ĠDARESĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ ĠÇ YÖNETMELĠĠĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

ANTALYA SU VE ATIKSU ĠDARESĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ ĠÇ YÖNETMELĠĠĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ANTALYA SU VE ATIKSU ĠDARESĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ ĠÇ YÖNETMELĠĠĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Amaç MADDE 1-(1) Bu yönetmeliğin amacı, Antalya Su ve Atıksu İdaresi' ne ait işyerlerinde

Detaylı

29 Aralık 2012 Resmi Gazete Sayı : 28512. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

29 Aralık 2012 Resmi Gazete Sayı : 28512. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 29 Aralık 2012 Resmi Gazete Sayı : 28512 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ RİSK DEĞERLENDİRMESİ YÖNETMELİĞİ Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, işyerlerinde iş

Detaylı

YÖNETMELİK İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ RİSK DEĞERLENDİRMESİ YÖNETMELİĞİ

YÖNETMELİK İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ RİSK DEĞERLENDİRMESİ YÖNETMELİĞİ 29 Aralık 2012 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28512 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: YÖNETMELİK İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ RİSK DEĞERLENDİRMESİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

Yapı İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği. Resmi Gazete: 05.10.2013 28786

Yapı İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği. Resmi Gazete: 05.10.2013 28786 Yapı İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği Resmi Gazete: 05.10.2013 28786 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Madde 0001: Amaç (1) Bu Yönetmeliğin amacı, yapı işlerinde alınacak asgari

Detaylı

ACİL DURUM PLANI. İzmir İli Güney Bölgesi Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU

ACİL DURUM PLANI. İzmir İli Güney Bölgesi Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU İzmir İli Güney Bölgesi Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ACİL DURUM PLANI PARAF İZMİR İLİ GÜNEY BÖLGESİ KAMU HASTANELERİ

Detaylı

MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, işyerlerinde iş sağlığı ve güvenliği yönünden yapılacak risk değerlendirmesinin usul ve esaslarını düzenlemektir.

MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, işyerlerinde iş sağlığı ve güvenliği yönünden yapılacak risk değerlendirmesinin usul ve esaslarını düzenlemektir. Resmi Gazete Tarihi: 29.12.2012 Resmi Gazete Sayısı: 28512 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ RİSK DEĞERLENDİRMESİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı,

Detaylı

BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ.

BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ. KİTAPÇIK TÜRÜ A T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı 1. GRUP B SINIFI İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI ÇALIŞMA VE SOSYAL

Detaylı