Küçük Hidroelektrik Santrallerde Yük-Frekans Kontrolü

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Küçük Hidroelektrik Santrallerde Yük-Frekans Kontrolü"

Transkript

1 Fırat Üniv. Mühendislik Bilimleri Dergisi Fırat Univ. Journal of Engineering 23 (2), 9-28, 2 23 (2), 9-28, 2 Küçük Hidroelektrik Santrallerde Yük-Frekans Kontrolü Ebru ÖZBAY, Muhsin Tunay GENÇOĞLU Fırat Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü, ELAZIĞ (Geliş/Received: 6.2.2; Kabul/Accepted: ) Özet Türkiye, yenilenebilir enerji kaynaklarının çeşitliliği ve potansiyeli bakımından zengin bir ülkedir. Ülkemizde elektrik enerjisinin büyük bir kısmı, termik ve hidrolik kaynaklardan elde edilmektedir. Hidroelektrik santraller (HES), yakıt maliyeti olmadığı için, en ucuz elektrik üreten santrallerdir. Hidroelektrik enerji üretiminin büyük bir kısmı büyük HES ile elde edilmektedir. Küçük hidroelektrik santraller (KHES), özellikle diğer enerji santrallerinin yapılamadığı kırsal bölgelerde ve küçük su kaynaklarını değerlendirmek amacıyla kullanılan alternatif enerji kaynaklarıdır. Bu çalışmada, KHES lerin önemi vurgulanmış ve bir KHES in yük-frekans kontrolünü yapabilmek amacıyla, Matlab-Simulink de türbin, generatör ve regülatör modelleri oluşturulmuştur. Daha sonra bu modeller birleştirilerek, küçük bir hidroelektrik santral modeli elde edilmiştir. ve doğrusal olmayan türbinli HES modelleri kullanılarak, farklı yüklenme durumları için, güç-zaman ve frekanszaman değişimleri elde edilmiştir. Anahtar kelimeler: Küçük hidroelektrik santraller, Türbin modeli, Yük-frekans kontrolü, PID denetleyici. Load Frequency Control for Small Hydro Power Plants Abstract Turkey is a rich country in term of diversity and potential of renewable energy sources. In our country, a large amount of electrical energy is obtained from thermal and hydraulic sources. Hydroelectric power plants (HPP) that have no fuel cost are the cheapest electricity generation plants. A large section of the hydroelectric energy production is obtained from the large HP. Small hydro power plants (SHPP) are alternative energy sources which are especially used in rural areas where the other energy power plants cannot be done and in order to evaluate the small water resources. In this study, the importance of SHPP is emphasized and turbine, generator, and governor models are constructed in Matlab-Simulink to make load-frequency control of a SHPP. Then, combining these models a small hydro electric power plant model was obtained. Power-time and frequency-time variations are obtained for different loading condition using HPP models with linear and nonlinear turbines. Key words: Small hydroelectric power plants, Turbine model, Load-frequency control, PID controller.. Giriş Elektrik enerjisi tüketimi ekonomik gelişmenin ve sosyal refahın en önemli göstergelerinden birisidir. Dünya da üretilen toplam elektrik enerjisinin yaklaşık % 2 si hidroelektrik enerjiden sağlanmaktadır. Güney ve Orta Asya, Latin Amerika ve Afrika daki gelişmekte olan ülkelerle beraber, Kanada, Türkiye ve Rusya da tamamı değerlendirilmemiş hidroelektrik potansiyel bulunmaktadır. Batı Avrupa ve ABD de ise kaynakların değerlendirilmiş olması ile beraber çevresel ve politik nedenlerden dolayı kalan hidroelektrik potansiyel sınırlıdır []. Bu nedenle KHES ler, özellikle diğer enerji santrallerinin yapılamadığı kırsal bölgelerde artarak kullanılan alternatiflerdir [2]. Dünyada KHES lerin toplam hidroelektrik enerji üretimindeki payı % 5- arasında değişmektedir [3]. Türkiye nin brüt hidroelektrik enerji potansiyeli 433 milyar kwh civarında olup, ülkemizin teknik hidroelektrik enerji potansiyeli 26 milyar kwh/yıl mertebesindedir [4]. Yıllara göre küçük farklılıklar göstermekle birlikte, bugün için Türkiye nin teknik ve ekonomik hidroelektrik potansiyeli 29,9 milyar kwh dır. Bu potansiyelin % 35 i işletmede, % 8 i inşa halinde ve geri kalan % 57 si çeşitli proje seviyelerinden oluşmaktadır. Özellikle son yıllarda hidrolik üretiminin toplam elektrik

2 Ebru Özbay, Muhsin Tunay Gençoğlu enerjisi üretimi içerisindeki önemi giderek artmıştır. Ülkemizde KHES ler hidroelektrik enerji üretiminde önemli bir potansiyele sahiptir. Türkiye nin teorik olarak brüt KHES potansiyeli 5 GWh/yıl, teknik ve ekonomik yapılabilir KHES potansiyelleri ise sırasıyla 3 GWh/yıl ve 2 GWh/yıl dır [5,6]. Mevcut su potansiyelinden daha fazla yararlanabilmenin en iyi yolu büyük HES lere ilave olarak KHES lerin yapılmasıdır. [7-9]. Fosil yakıtlara alternatif enerji bulma çabaları içinde, yenilenebilir enerji kaynaklarından mümkün olduğunca fazla yararlanma politikaları, KHES leri tekrar gündeme getirmiştir [,]. Enerji literatüründe büyük HES ler, klasik yenilenebilir kaynak grubunda ele alınırken, küçük, mini ve mikro HES ler, yenilenebilir enerji kaynakları grubuna sokulmaktadırlar. KHES lerin kapasitelerine ilişkin sınıflandırma ülkelere göre değişiklik göstermektedir. Bu konuda Dünya ülkeleri arasında tam bir görüş birliği yoktur. Ancak Dünya da den fazla ülkede mini, mikro ya da KHES adı altında sistemler kullanılmaktadır. Kapasitesi kw dan daha fazla olan santraller büyük, 5- kw arasında olanlar küçük, -5 kw arasında olanlar mini ve kapasitesi kw dan daha küçük olan santraller mikro olarak sınıflandırılmaktadır [2-5]. KHES ler büyük HES ler ile karşılaştırıldığında birçok avantajlara sahiptirler Çevresel etkilerinin az olması, bilinen en önemli avantajlarından birisidir. Büyük HES lerin hem kuruluş, hem de işletme esnasında çevresel etkileri fazla olabilir. Özellikle baraj inşa edilirken, bulunduğu bölgede ciddi etkilere sebep olabilirler. Büyük santrallerde baraj inşası maliyeti oldukça fazlayken ve tüm maliyet içerisinde ciddi bir paya sahipken, özellikle nehir tipi santrallerde maliyete etki eden böyle bir unsur yoktur. Ayrıca büyük HES lerin kuruluş süreleri oldukça uzun iken, KHES lerin kuruluş süreleri oldukça kısadır. Özellikle şebekeden uzak kırsal kesimlerde, elektrik ihtiyacının karşılanması için çok uygun sistemlerdir. Bu sistemler enterkonnekte sistemin ulaşamadığı, yakıt temininde zorluk çekilen kırsal bölgelerde, şebekeden bağımsız olarak elektrik üretim imkanı sağlarlar. Ayrıca sulama ve içme suyu temin etme gibi faydaları da vardır. Bütün bu avantajlarının yanı sıra KHES lerin bazı dezavantajları da vardır. Depolama özellikleri olmadığından, elektrik talebini karşılama konusunda sorunlarla karşılaşılabilir. Yıl içerisinde akarsu rejiminde meydana gelen değişimlerden çok çabuk etkilenirler. Büyük HES lere göre daha düşük kapasitelidirler. KHES lerin en büyük dezavantajı, birim tesis bedelinin, dolayısıyla elektrik maliyetinin fazla olmasıdır. KHES lerin maliyeti, genellikle düşü ile ters orantılı olarak artar [6]. Elektrik üretiminde frekans ve gerilim çok önemli iki kriterdir. Gerilim generatörün uyartımı, frekans ise generatör rotor dönüş hızı kontrol edilerek ayarlanabilir. Başka bir deyişle gerilim reaktif güç kontrolü yapılarak, frekans ise aktif güç kontrolü yapılarak nominal değerine getirilebilir. Kaliteli elektrik enerjisi frekansı sabit olan elektrik enerjisidir. Tüketiciler sürekli, kararlı, kaliteli, ucuz ve güvenilir bir enerji isterler. Bu nedenle güç sistemlerinde aktif güç dengesinin sağlanması gerekmektedir. Tüketiciler tarafından talep edilen enerji ile üretilen enerji arasında bir denge olmalıdır. Üretilen enerji talep edilenden fazla olursa frekans artar, üretilen enerji daha az olursa frekans azalır. Güçte meydana gelen ani bir değişimde, aktif güç dengesi sağlanabilirse, frekans kontrolü de sağlanmış olur. Gerek her ülkenin kendi enterkonnekte güç sistemi içerisinde, gerekse ülkeler arası enterkonnekte sistemlerde, frekansın kontrol edilebilmesi ve sabit kalması önemli bir konudur. Bu nedenle, güç sistemlerinde yükfrekans kontrolü önemli bir yer tutmaktadır. Yük-frekans kontrolü, üretilen ve tüketilen aktif güç arasındaki dengeyi sağlayabilmek için, güç akışını sağlayarak frekansı istenen değerler arasında tutma işlemidir. Üretilen ve talep edilen aktif güç arasında bir farklılık olması durumunda oluşan frekans sapması, regülatörlerin türbin ayar kanatlarının açısını değiştirmesiyle dengelenebilir. Literatürde yük-frekans kontrolü için pek çok teknik kullanılmıştır. Bunlardan bazıları, PID, PI, bulanık mantık, yapay sinir ağları ve genetik algoritma kullanılarak oluşturulan denetleyicilerdir [7,8]. Bu çalışmada KHES lerde regülatör olarak PID denetleyici kullanımı araştırılmış ve PID denetleyicilerin genel yapısı 2

3 Küçük Hidroelektrik Santrallerde Yük-Frekans Kontrolü ve özellikleri incelenmiştir. Ayrıca bir KHES in modellenmesi için gerekli olan eşitlikler açıklamalı bir şekilde verilmiş ve oluşturulan modeller ile elde edilen benzetim sonuçları karşılaştırılmıştır. 2. PID Denetleyici PID denetleyici (oransal-integral-türevsel), yapısının basitliği nedeniyle çok fazla kullanılan bir denetleyici tipidir. KHES lerin regülatör sistemleri için tasarlanan denetleyici tipleri içerisinde en çok kullanılanıdır. PID denetleyicilerin tasarımı kolaydır, kalıcı durum hataları düşüktür, ekonomik ve verimlidirler. Fakat tüm çalışma şartlarında maksimum kontrol performansı sağlayamazlar. PID denetleyicili bir sistemin blok diyagramı Şekil de verilmiştir. Burada e(t) hata sinyali, u(t) denetleyici çıkışı (kontrol değişkeni), Kp, Ki ve Kd sırasıyla oransal, integral ve türevsel kazançlardır. Şekil den de görüldüğü gibi, PID denetleyici oransal, integral ve türevsel denetleyicilerin toplamından oluşmaktadır. Burada dir. Yani şeklinde yazılabilir. () (2) Sistemin düzgün ve istenilen şekilde çalışabilmesi için PID parametrelerinin iyi seçilmesi gerekmektedir. Parametre ayarlanması için çeşitli yöntemler kullanılmaktadır. Bu yöntemler içerisinde Ziegler-Nichols yöntemi oldukça yaygın bir şekilde kullanılmaktadır. Bu yöntemde, parametre ayarı elle yapılmaktadır. Şekil, aynı zamanda geri beslemeli bir kontrol sisteminin blok diyagramını göstermektedir. Burada dir. hata sinyalidir ve referans değer ile sistem çıkışı arasındaki farkı vermektedir. Oransal kontrol sistemlerinde, çıkış sistemi talep edilen oranda ayarlanır. Yükselme zamanı azaltılabilir, fakat kalıcı durum hatası yok edilemez. Türevsel parametre kullanılarak oransalda oluşan aşırı yükselmeler ve alçalmalar azaltılmış olur. Kaymada, referans değer ile ölçülen değer arasındaki farkta (ofset farkı) bir miktar azalma olur, ama tamamen ortadan kalkmaz. Türevsel parametrenin kararlılığı arttırmada etkisi vardır, ayrıca geçici durumu düzeltir. Sisteme integral kazancı eklenerek, kayma ve kalıcı durum hatası sıfır yapılabilir. Fakat bu durum geçici rejimde daha kötü sonuçlara sebep olabilir. PI kullanılan bir kontrol sisteminde, işlem oturduktan sonra kayma olmaz. Oransal (P), Oransal Türevsel (PD) ve Oransal İntegral (PI) kontrolün yeterli gelmediği durumlarda, Oransal İntegral Türevsel (PID) kontrol kullanılabilir. İntegral süresinin çok kısa tutulması osilasyona neden olabilir. Türev parametresi de eklenerek osilasyon önlenebilir ve istenen değere daha kısa sürede ulaşılabilir. PID parametrelerinin doğru ayarlanması ile, en kısa sürede ve en düşük miktarda yükselme ve alçalmalarla (salınımlarla) iyi bir kontrol sağlanabilir [9]. Şekil. PID denetleyicili bir sistemin blok diyagramı 2

4 Ebru Özbay, Muhsin Tunay Gençoğlu 3. HES lerin Modellenmesi HES lerin modellenmesi ve denetleyici tasarımı üzerine birçok çalışma yapılmıştır. Hidroelektrik türbin modelleri genel olarak doğrusal modeller ve doğrusal olmayan (doğrusallaştırılmış) modeller şeklinde sınıflandırılırlar. Bu sınıflandırma, modelin içerdiği denklemlerin karmaşıklığına bağlıdır. Modeller kendi içerisinde, cebri borudaki elastik su yükü modeli ve elastik olmayan su yükü modeli şeklinde de sınıflandırılabilirler. laştırılmış modeller, kontrol sistem kararlılığı veya küçük sinyal kararlılığı çalışmalarında kullanılırlar. Birçok araştırmacı HES in farklı modellerini ve güç üretimi kontrolü için gerekli teknikleri, doğrusal ve doğrusal olmayan modellerde, elastik olan ve olmayan su yükü etkileri için incelemişlerdir. 3.. türbin modeli Hidroelektrik santralleri oluşturan kısımların modellenmesi oldukça zordur. Bu yüzden model oluşturulurken bazı ihmaller yapılabilir. modellemede, hidrolik direnç (hidrolik kayıplar) ihmal edilir, cebri borunun elastik yapıda olmadığı ve suyun sıkıştırılamaz olduğu kabul edilir. Suyun hızı (U); türbin dağıtıcı açıklığı (G) ve net hidrolik yüksekliğin (H) karekökü ile doğru orantılıdır (Eşitlik 3). Türbin mekanik gücü (P m ) ise, hidrolik yükseklik ve su hızının çarpımı ile doğru orantılıdır (Eşitlik 8). Hidrolik yükseklik net yüksekliktir, yani brüt yükseklikten kayıpların çıkarılmasıyla elde edilen yüksekliktir. (3) Burada K u hız sabitidir. Çalışma noktasından küçük bir sapma olduğu durumda, sürekli çalışma durumundaki değerler yazılarak hız değişimi, aşağıdaki gibi yazılabilir. (4) (5) (6) Baz değer olarak, anma değerleri seçilirse, eşitlik (6) p.u. sistemde aşağıdaki gibi yazılabilir. Türbin çıkış gücü, (7) (8) yazılabilir. Burada K pm mekanik güç sabitidir. Çalışma noktasından küçük bir sapma olduğu durumda, mekanik güç değişimi aşağıdaki gibi yazılabilir. (9) Sürekli çalışma değerleri denklemlerde yerine yerleştirilirse, () () (2) Eşitlik () ve (2), eşitlik (9) a yerleştirilirse, (3) Baz değer olarak, anma değerleri seçilirse, eşitlik (3) p.u. sistemde aşağıdaki gibi olur. (4) (4) eşitliği kullanılarak, (5) ve (6) elde edilir. (5) (6) Newton un ikinci hareket yasasına (ivme yasası) göre, rezervuardaki suyun cebri borunun giriş noktasındaki hızının sıfır olduğu kabul edilerek, türbin girişinde suyun kazandığı kinetik enerjinin, potansiyel enerji değişimine eşit olduğu bulunur. 22

5 Küçük Hidroelektrik Santrallerde Yük-Frekans Kontrolü Su kütlesi, türbin giriş basınç değişimi olmak üzere; (7) (8) yazılabilir. Burada, ρ : Su yoğunluğu (kg/m 3 ), L: Cebri boru uzunluğu (m), a g : Yerçekimi ivmesi (m/sn 2 ), A: Cebri boru kesiti (m 2 ), Q: Debi (m 3 /s) dir. Eşitlik (8) deki türevsel ifadenin sol tarafı suyun hareket süresi (T w ) olarak isimlendirilir. Suyun hareket süresi, hidrolik yükseklik H iken, cebri borudaki suyun U hızına ulaşmasına kadar geçen süredir. Bu süre, yüke bağlı olarak değişmektedir. Suyun hareket süresi, uygulamada, tam yükteki anma değerlerine göre belirlenir. Suyun hareket süresi, -4 sn arasında değişmektedir. T w, düşük yükseklikler için sn, orta yükseklikler için 2.2 sn ve büyük yükseklikler için 4 sn dir [2]. (9) (2) Su hızı değişiminin dağıtıcı pozisyonuna (G) göre değişimi incelenirse; (2) (22) elde edilir. Bu eşitlik hidrolik türbinin klasik transfer fonksiyonudur olmayan türbin modeli Bu modelde, cebri boru modellenirken, elastik yapıda olmadığı ve suyun sıkıştırılamaz bir akışkan gibi davrandığı düşünülmüştür. A (m 2 ) kesit alanlı ve L (m) uzunluğundaki boru göz önüne alınırsa, cebri boru yükseklik kaybı, cebri boru duvarındaki su sürtünmesi ile debinin karesinin çarpımıdır. (23) Cebri borudaki debi değişim oranı şöyle tarif edilir: Bu denklem birim değer olarak; (24) (25) şeklinde elde edilir. Net debi ile yüksüz durumdaki debinin farkı efektif debiyi verir. Efektif debinin yükseklikle çarpımı ise mekanik güce eşittir. Mekanik güç doğal olarak % değildir. Dağıtıcı açıklığının bir fonksiyonu olan türbin sönümleme etkisi de ilave edilirse, birim değer türbin gücü; (26) olarak bulunur. Türbin gücü (MW) baz güç olarak alınır. Dağıtıcılar tam açık (dağıtıcı pozisyonu = ) kabul edilerek, Q baz türbin debisi seçilmiştir. H baz su yüzeyinin statik yüksekliğini (H ) gösterir. D n türbin verimi üzerinde hız değişiminin (Δn) etkisini gösteren bir katsayıdır ve değeri.5 ile 2 arasında değişir. Türbindeki birim değer debi miktarı; (27) ile bulunur. Türbin kazancı, türbin kapağı açıklık oranının kazanca yaptığı etki olarak; şeklinde gösterilir. Burada; : Tam yükteki dağıtıcı pozisyonunu, : Yüksüz durumdaki dağıtıcı pozisyonunu ifade eder. (28) 23

6 Ebru Özbay, Muhsin Tunay Gençoğlu Şekil 2. KHES modeli Cebri borudaki sürtünme kayıplarının ihmali ile elastik olmayan su yükü için doğrusallaştırılmış transfer fonksiyonu; şeklinde elde edilir [2-26] Generatör Modeli (29) Generatör için temel hareket denklemi kullanılarak, generatör modeli oluşturulmuştur. (3) Burada, T mek : Mekanik tork, T elk : Elektriksel tork, J: Eylemsizlik momenti, w: Türbin açısal hızı (rad/s) 4. KHES Modeli Bu çalışmada Bölüm 3 deki eşitlikler dikkate alınarak, izole çalışan, ideal, doğrusal ve elastik olmayan su yükünü dikkate alan, doğrusal olmayan (çalışma noktasında doğrusallaştırılmış) türbinli KHES modeli oluşturulmuştur. Matlab- Simulink ile oluşturulan KHES modeli Şekil 2 de gösterilmiştir. Bir KHES i oluşturan ana bölümler regülatör, türbin ve generatördür. Bu çalışmada bu üç bölüm modellenmiştir. Modelleme yaparken, KHES ile büyük HES arasında çok büyük farklılıkların olmadığı görülmektedir. Bu çalışmada kullanılan tüm benzetimler, Matlab-Simulink yazılımı kullanılarak oluşturulmuştur. Yük frekans kontrolünde, yük değerinin yani talep edilen güç miktarının, üretilen güç değerine eşit olması gerekmektedir. PID regülatörün, oransal kazancı K p, integral kazancı K i ve türevsel kazancı K d dir. Bu çalışmada türevsel etkiye gerek olmadığı için K d, sıfır alınmıştır. Oluşturulan modellerde, verilen yük değerine göre PI denetleyicinin kazanç değerleri ayarlanarak, dağıtıcı açıklığı belirlenmektedir. Türbin çıkış gücünün, yani generatör giriş gücünün en kısa sürede verilen yük değerine eşit olması sağlanmaya çalışılmaktadır. Modelde PI denetleyici tarafından ayarlanan servomotor, regülatör olarak kullanılmaktadır. Model oluşturulduktan sonra, farklı yük değerleri için (.5,.25,.5,.75 ve.95 p.u.), doğrusal ve doğrusal olmayan modelde optimum K p ve K i değerleri simülasyonlarda deneme yanılma yoluyla bulunarak, güç-zaman ve frekans- zaman grafikleri elde edilmiştir (Şekil 3-2). Modelde kullanılan K p ve K i değerleri Tablo de görülmektedir. Tablo. Farklı yük değerleri için K p ve K i değerleri Yük K p Model K i.5 (p.u.) (p.u.) (p.u.) (p.u.) (p.u.).85.7 Yük Olmayan Model K p K i.5 (p.u.) (p.u.) (p.u.) (p.u.) (p.u.).9 24

7 Küçük Hidroelektrik Santrallerde Yük-Frekans Kontrolü Güç (pu).5 Frekans (pu).5 Şekil 3..5 p.u yük değeri için güç-zaman değişimi Şekil p.u yük değeri için frekans-zaman değişimi Frekans (pu).5 Güç (pu).5 Şekil 4..5 p.u yük değeri için frekans-zaman değişimi Şekil 7..5 p.u yük değeri için güç-zaman değişimi Güç (pu).5 Frekans (pu).5 Şekil p.u yük değeri için güç-zaman değişimi Şekil 8..5 p.u yük değeri için frekans-zaman değişimi 25

8 Ebru Özbay, Muhsin Tunay Gençoğlu Güç (pu).5 Frekans (pu).5 Şekil p.u yük değeri için güç-zaman değişimi Frekans (pu) Güç (pu).5 Şekil..75 p.u yük değeri için frekans-zaman değişimi.5 Şekil..95 p.u yük değeri için güç-zaman değişimi Şekil p.u yük değeri için frekans-zaman değişimi Elde edilen frekans ve güç değişimlerinden görüldüğü gibi, tüm yüklenme durumlarında, hem frekansın hem de gücün verilen referansa ulaşma süreleri kabul edilebilir düzeydedir. Ayrıca doğrusal model sonuçları ile doğrusal olmayan model sonuçları arasında çok büyük farkların olmadığı görülmektedir. Bir HES de su cebri boru içerisinde belirli bir hızla akarken, meydana gelen bir yük değişimiyle (yük atma) kapakçıkların kapanması durumunda, suyun hızına bağlı olarak bir basınç yükselmesi oluşmaktadır. Büyük bir basınçla kapakçıklara çarpan su, geri dönerek cebri boru içerisinde basınç değişimlerine sebep olmaktadır. Bu basınç değişimleri etkisine su koçu denir. Cebri boru et kalınlığının bu basınç darbelerine dayanması gerekmektedir. türbinli KHES modelinin benzetim sonuçları incelendiğinde, frekansın başlangıçta negatife gittiği, daha sonra arttığı, gücün ise negatiften başlayarak arttığı ve sürekli durumda sabit kaldığı görülmektedir. olmayan türbin modelinde ise bu durumun oluşmadığı görülmektedir. Suyun eylemsizliğinin türbin üzerindeki ve su koçunun cebri boru üzerindeki etkisi, bu durumun oluşmasındaki en önemli etkenlerdir. Suyun eylemsizliği ve su koçu etkileri doğrusal türbinli modelde yapılan bazı ihmallerden dolayı daha çok etkisini göstermektedir. Ayrıca T w değeri arttıkça bu etki daha da artmaktadır. 26

9 Küçük Hidroelektrik Santrallerde Yük-Frekans Kontrolü 5. Sonuç Ülkemizin içerisinde bulunduğu enerji krizinin aşılabilmesi ve dışa bağımlılığımızın azaltılabilmesi için, tüm Dünyanın yaptığı gibi, KHES lerin sayısını arttırarak boşa akan sularımıza sahip çıkmamız gerekmektedir. Bu çalışmada, doğrusal türbin kullanan KHES modeli ve elastik olmayan su yükü için doğrusal olmayan türbin kullanan KHES modeli oluşturulmuştur. Her iki modelde de, yükteki herhangi bir artış veya azalış durumunda, belirli 6. Kaynaklar. Lako, P., Eder, H., de Noord, M., Reisinger, H., (23). Hydropower development with a focus on asia and western europe. Overview in the framework of VLEEM 2. Project, Project Number: ECN Policy Studies and Verbundplan, Austria. 2. Kömürcü, M.İ., Akpinar, A. (2). Hydopower energy versus other energy sources in Turkey. Energy Sources Part B Economics. Planning, and Policy, 5, Uzlu, E., Filiz, M.H., Kömürcü, M.İ, Akpınar, A., Yavuz, O. (28). Doğu karadeniz havzası ndaki küçük hidroelektrik santrallerin durumu. VII. Ulusal Temiz Enerji Sempozyumu, UTES 28, İstanbul, Balat, H., (27). A renewable perspective for sustainable energy development in Turkey: the case of small hydropower plants. Renewable & Sustainable Energy Reviews,, European Small Hydropower Association (ESHA), (24). Small hydropower situation in the new EU member states candidate countries, thematic network on small hydropower (TNSHP) project. Renewable Energy House. Rue du Trone 26, Brussel, Belgium (http://www.esha.be) 6. Punys, P., Pelikan, B., (27). Review of small hydropower in the new member states and candidate countries in the context of the enlarged european union. Renewable & Sustainable Energy Reviews,, Schwartz, F., Pegallapati, R., Shahidehpour, M. (25). Small hydro as green power. Power Engineering Society General Meeting IEEE, 2, Hanmandlu, M., Goyal, H. (28). Proposing a new advanced control technique for micro hydro power plants. Electrical Power and Energy Systems, 3, Kaldellis, J. K., Vlachou, D. S., Korbakıs, G. (25). Techno-economic evaluation of small bir süre sonunda, şebeke frekansının referans değerine ulaşıp sabit kaldığı ve generatör giriş gücünün (türbin çıkış gücü) verilen yük değerine ulaştığı ve bu değerde sabit kaldığı görülmektedir. İki türbin modeli karşılaştırıldığında, doğrusal olmayan türbin modelinin, benzetim sonuçları açısından doğrusal türbin modeline göre daha iyi bir performans gösterdiği gözlenmiştir. hydro power plants in greece: a complete sensitivity analysis, Energy Policy, 33: Güney, İ., Terzi, Ü. K. (997). Ülkemizin enerji kaynaklarının değerlendirilmesi. Türkiye 7. Enerji Kongresi, Cilt, ODTÜ, Ankara, Sarasu, J. I., Fraile-Ardanuy J., Perez, J. I., Wilhelmi, J. R., Sanchez, J. A., Member IEEE, (27). Control of a run of river small hydro power plant, Powereng 27, Setubal, Voros, N.G., Kıranoudıs, C.T., Maroulıs, Z.B. (2). Short-cut design of small hydroelectric plants. Renewable Energy, 9, Aslan, Y., Yaşar, C., Karabörk, M.Ç. (24). Bir mikro-hidro örneği: kayaboğazı barajı, Eleco 24, Bursa, Paish, O. (22). Small hydro power: technology and current status. Renewable & Sustainable Energy Reviews, 6, Frey, G. W. (22). Hydropower as a renewable and sustainable energy resource meeting global energy challenges in a reasonable way. Energy Policy, 3, Onat, N. (25). Mini hidroelektrik santraller için güneş pilleri ile uyartılan senkron generatör tasarımı, Doktora Tezi, Marmara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü. 7. Yalçın, E., Çam, E., Vardar, T., Lüy, M. (2). PID kontrolör ile iki bölgeli güç sistemlerinde yük frekans kontrolünün incelenmesi. Int.J.Eng.Research & Development, 2, Bircan, M., (26). Türkiye elektrik sisteminin UCTE bağlantısı kapsamında frekans kontrolü kalitesinin UCTE standartlarına çıkarılması, Dünya Enerji Konseyi Türk Milli Komitesi Türkiye. Enerji Kongresi, Coşkun, İ., Terzioğlu, H. (27). Hız performans eğrisi kullanılarak kazanç (PID) parametrelerinin belirlenmesi, Selçuk Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Teknik-Online Dergi,3, Cilt 6, Doolla, S., Bhatti, T. S. (26). Automatic generation control of an ısolated small-hydro 27

10 Ebru Özbay, Muhsin Tunay Gençoğlu power plant. Electric Power Systems Research, 76, Kundur, P. (994). Power System Stability and Control, New York: Mc Graw-Hill. 22. IEEE Working Group, (992). Hydraulic turbine and turbine control models for system dynamic studies, IEEE Trans Power Syst, 7, Kishora, N., Sainia, R. P., Singhb, S. P. (27). A review on hydropower plant models and control., Renewable and Sustainable Energy Reviews,, Kılıçkap, E. (27). Hidrolik santralin dinamik simülasyonu, Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü. 25. Hannet, L., Fardanesh, B., Feltes, J. (994). Field tests to validate hydro turbine-governor model structure and parameters. IEEE Trans Power Syst, 9, De Jaeger, E., Janssens, N., Malfliet, B., De Meulebroeke, FV. (994). Hydro turbine model for system dynamic studies. IEEE Trans on Power Systems, 9,

İKİ BÖLGELİ ARA-ISITMALI TERMAL GÜÇ SİSTEMİNİN YÜK-FREKANS KONTROLÜ İÇİN PARÇACIK SÜRÜSÜ OPTİMİZASYONU TABANLI PI-KONTROLÖR

İKİ BÖLGELİ ARA-ISITMALI TERMAL GÜÇ SİSTEMİNİN YÜK-FREKANS KONTROLÜ İÇİN PARÇACIK SÜRÜSÜ OPTİMİZASYONU TABANLI PI-KONTROLÖR Isı Bilimi ve Tekniği Dergisi, 3,, 3-2, 2 J. of Thermal Science and Technology 2 TIBTD Printed in Turkey ISSN 3-365 İKİ BÖLGELİ ARA-ISITMALI TERMAL GÜÇ SİSTEMİNİN YÜK-FREKANS KONTROLÜ İÇİN PARÇACIK SÜRÜSÜ

Detaylı

RÜZGÂR ENERJİSİ POTANSİYELİ ÖLÇÜMÜ VE RÜZGÂR TÜRBİNİ SEÇİMİ

RÜZGÂR ENERJİSİ POTANSİYELİ ÖLÇÜMÜ VE RÜZGÂR TÜRBİNİ SEÇİMİ RÜZGÂR ENERJİSİ POTANSİYELİ ÖLÇÜMÜ VE RÜZGÂR TÜRBİNİ SEÇİMİ Faruk KÖSE, Muammer ÖZGÖREN * GİRİŞ Bu çalışmada, Selçuk Üniversitesi Alaaddin Keykubat Kampüsü bölgesinde kurulan ölçüm istasyonunda yapılan

Detaylı

İÇİNDEKİLER Sayfa ŞEKİL LİSTESİ... iv TABLO LİSTESİ...vii SEMBOL LİSTESİ... viii KISALTMA LİSTESİ... x ÖZET... 1 GİRİŞ...

İÇİNDEKİLER Sayfa ŞEKİL LİSTESİ... iv TABLO LİSTESİ...vii SEMBOL LİSTESİ... viii KISALTMA LİSTESİ... x ÖZET... 1 GİRİŞ... İÇİNDEKİLER Sayfa ŞEKİL LİSTESİ... iv TABLO LİSTESİ...vii SEMBOL LİSTESİ... viii KISALTMA LİSTESİ... x ÖZET... 1 GİRİŞ... 2 BÖLÜM 1 1 GÜNEŞ... 4 1.1 Güneş Enerjisi... 4 1.2 Türkiye de Güneş Enerjisi Potansiyeli...

Detaylı

Diferansiyel Evrim Algoritması Destekli Yapay Sinir Ağı ile Orta Dönem Yük Tahmini

Diferansiyel Evrim Algoritması Destekli Yapay Sinir Ağı ile Orta Dönem Yük Tahmini International Journal of Research and Development, Vol.3, No., January 20 28 Diferansiyel Evrim Algoritması Destekli Yapay Sinir Ağı ile Orta Dönem Yük Tahmini İbrahim EKE Gazi Üniversitesi Mühendislik

Detaylı

İşletmelerde yüklerin büyük bir kısmını

İşletmelerde yüklerin büyük bir kısmını ENDÜKSİYON MOTORLARA YOL VERME YÖNTEMLERİ Ahmet Teke, Mehmet Tümay ahmetteke@cu.edu.tr, mtumay@cu.edu.tr Çukurova Üniversitesi Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü İşletmelerde yüklerin büyük bir kısmını

Detaylı

ENERJİ İTHALATI CARİ AÇIK İLİŞKİSİ, VAR ANALİZİ İLE TÜRKİYE ÜZERİNE BİR İNCELEME

ENERJİ İTHALATI CARİ AÇIK İLİŞKİSİ, VAR ANALİZİ İLE TÜRKİYE ÜZERİNE BİR İNCELEME ENERJİ İTHALATI CARİ AÇIK İLİŞKİSİ, VAR ANALİZİ İLE TÜRKİYE ÜZERİNE BİR İNCELEME THE RELATIONSHIP BETWEEN ENERGY IMPORT AND CURRENT ACCOUNT DEFICIT: THE CASE OF TURKEY WITH VAR ANALYSIS Doç. Dr. Murat

Detaylı

DÜNYADA VE TÜRKİYE DE ENERJİ DURUMU - GENEL DEĞERLENDİRME

DÜNYADA VE TÜRKİYE DE ENERJİ DURUMU - GENEL DEĞERLENDİRME MAKALE DÜNYADA VE TÜRKİYE DE ENERJİ DURUMU - GENEL DEĞERLENDİRME Erdem Koç Prof. Dr., Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Makina Mühendisliği Bölümü, Samsun erdemkoc@omu.edu.tr Mahmut Can

Detaylı

ROTADİNAMİK POMPALARIN TÜM ALAN KARAKTERİSTİKLERİ

ROTADİNAMİK POMPALARIN TÜM ALAN KARAKTERİSTİKLERİ _ 909 ROTADİNAMİK POMPALARIN TÜM ALAN KARAKTERİSTİKLERİ Erkan AYDER Ayhan Nazmi İLİKAN ÖZET Boru hatlarında yer alan pompanın çeşitli nedenlerle devre dışı kalması halinde su darbesi meydana gelir. Boru

Detaylı

Nükleer Enerji Sahibi Olma Kararını Etkileyen Faktörler ve Türkiye için Tahminler

Nükleer Enerji Sahibi Olma Kararını Etkileyen Faktörler ve Türkiye için Tahminler Yayın ilkeleri, izinler ve abonelik hakkında ayrıntılı bilgi: E-mail: bilgi@uidergisi.com Web: www.uidergisi.com Nükleer Enerji Sahibi Olma Kararını Etkileyen Faktörler ve Türkiye için Tahminler Bülent

Detaylı

200 Amper, Yüksek Frekans ve Anahtarlamalı Gerçekleştirilmesi DA Kaynak Makinesinin Tasarımı ve Gerçekleştirilmesi

200 Amper, Yüksek Frekans ve Anahtarlamalı Gerçekleştirilmesi DA Kaynak Makinesinin Tasarımı ve Gerçekleştirilmesi Koparan A., Aydemir M. T., Şimşek O., 200 Amper, Yüksek Frekans Anahtarlamalı DA Kaynak Makinesinin Tasarımı ve Gerçekleştirilmesi, 200 Amper, Yüksek Frekans Anahtarlamalı DA Kaynak Makinesinin Tasarımı

Detaylı

Yük Tahmini İçin Hibrit (YSA ve Regresyon) Model

Yük Tahmini İçin Hibrit (YSA ve Regresyon) Model Yük Tahmini İçin Hibrit (YSA ve Regresyon) Model * 1 Kübra KAYSAL 2 Fatih Onur HOCAOĞLU ve 3 Ahmet KAYSAL 1,2,3 Elektrik & Elektronik Mühendisliği Bölümü, Afyon Kocatepe Üniversitesi, Türkiye Abstract

Detaylı

TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ APK DAİRESİ BAŞKANLIĞI TÜRKİYE ELEKTRİK ENERJİSİ 10 YILLIK ÜRETİM KAPASİTE PROJEKSİYONU (2012 2021)

TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ APK DAİRESİ BAŞKANLIĞI TÜRKİYE ELEKTRİK ENERJİSİ 10 YILLIK ÜRETİM KAPASİTE PROJEKSİYONU (2012 2021) TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ APK DAİRESİ BAŞKANLIĞI TÜRKİYE ELEKTRİK ENERJİSİ 10 YILLIK ÜRETİM KAPASİTE PROJEKSİYONU (2012 2021) TEMMUZ 2012 İÇİNDEKİLER I GİRİŞ... 1 II TALEP GELİŞİMİ...

Detaylı

Gelişmiş ve Azgelişmiş Ülkelerde Ekonomik Büyüme Dinamikleri: Bir Panel Veri Analizi

Gelişmiş ve Azgelişmiş Ülkelerde Ekonomik Büyüme Dinamikleri: Bir Panel Veri Analizi Uluslararası Alanya İşletme Fakültesi Dergisi International Journal of Alanya Faculty of Business Yıl:2012, C:4, S:1, s.127-136 Year:2012, Vol:4, No:1, s. 127-136 Gelişmiş ve Azgelişmiş Ülkelerde Ekonomik

Detaylı

GÜNEŞ ENERJİSİ SANTRALİ KURULACAK ALANLARIN CBS - ÇOK ÖLÇÜTLÜ KARAR ANALİZİ YÖNTEMİ İLE BELİRLENMESİ

GÜNEŞ ENERJİSİ SANTRALİ KURULACAK ALANLARIN CBS - ÇOK ÖLÇÜTLÜ KARAR ANALİZİ YÖNTEMİ İLE BELİRLENMESİ YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ GÜNEŞ ENERJİSİ SANTRALİ KURULACAK ALANLARIN CBS - ÇOK ÖLÇÜTLÜ KARAR ANALİZİ YÖNTEMİ İLE BELİRLENMESİ Harita Mühendisi Dolunay GÜÇLÜER FBE Jeodezi ve Fotogrametri

Detaylı

Kendi kendine soğuyan kuru tip güç transformatörlerinde sıcaklık dağılımının belirlenmesi

Kendi kendine soğuyan kuru tip güç transformatörlerinde sıcaklık dağılımının belirlenmesi itüdergisi/d mühendislik Cilt:1 Sayı:1 Ağustos 00 Kendi kendine soğuyan kuru tip güç transformatörlerinde sıcaklık dağılımının belirlenmesi Güven KÖMÜRGÖZ *, Nurdan GÜZELBEYOĞLU İTÜ Elektrik Elektronik

Detaylı

ENERJİ VERİMLİLİĞİ ÖRNEK PROJELERİ

ENERJİ VERİMLİLİĞİ ÖRNEK PROJELERİ ENERJİ VERİMLİLİĞİ ÖRNEK PROJELERİ Prof. Dr. Mehmet Kanoğlu Gaziantep Üniversitesi Makina Mühendisliği Bölümü Mart 2010, Gaziantep Her hakkı saklıdır. Yazardan yazılı izin alınmaksızın bu kitaptaki bilgiler

Detaylı

Rüzgar Enerjisi Kullanılarak Gebze de Bir Evin Elektrik İhtiyacının Karşılanması Wind Energy Usage in a House in Gebze

Rüzgar Enerjisi Kullanılarak Gebze de Bir Evin Elektrik İhtiyacının Karşılanması Wind Energy Usage in a House in Gebze Rüzgar Enerjisi Kullanılarak Gebze de Bir Evin Elektrik İhtiyacının Karşılanması Wind Energy Usage in a House in Gebze Cihan GÖKÇÖL 1, Erkan SUNAN 2 Bahtiyar DURSUN 1 1 Enerji Sistemleri Mühendisliği Gebze

Detaylı

DEĞİŞKEN HIZLI TAHRİK SİSTEMLERİNİN AKIŞKAN KONTROLUNDA UYGULANMASI. Prf. Dr. Tamer KUTMAN İ. T. Ü. ELEKTRİK ELEKTRONİK FAKÜLTESİ

DEĞİŞKEN HIZLI TAHRİK SİSTEMLERİNİN AKIŞKAN KONTROLUNDA UYGULANMASI. Prf. Dr. Tamer KUTMAN İ. T. Ü. ELEKTRİK ELEKTRONİK FAKÜLTESİ DEĞİŞKEN HIZLI TAHRİK SİSTEMLERİNİN AKIŞKAN KONTROLUNDA UYGULANMASI Prf. Dr. Tamer KUTMAN İ. T. Ü. ELEKTRİK ELEKTRONİK FAKÜLTESİ GENEL Dünyada üretilen elektrik enerjisinin yarıdan fazlası, pompa, fan,

Detaylı

SÖĞÜT BİNALARDA ENERJİ TARAMASI VE ÖRNEK UYGULAMA. Ziya SÖĞÜT 1 ÖZET ENERGY AUDIT IN THE BUILDING AND SAMPLE APPLICATION ABSTRACT

SÖĞÜT BİNALARDA ENERJİ TARAMASI VE ÖRNEK UYGULAMA. Ziya SÖĞÜT 1 ÖZET ENERGY AUDIT IN THE BUILDING AND SAMPLE APPLICATION ABSTRACT BİNALARDA ENERJİ TARAMASI VE ÖRNEK UYGULAMA Ziya SÖĞÜT 1 ÖZET Bina sektörünün enerji tüketim payı; 80 Milyon TEP (Ton Eşdeğer Petrol) enerji tüketiminin aşıldığı tüketim sektörleri arasında % 34 ü geçmiştir.

Detaylı

Bayesgil VAR Modelinin Gerçek Zaman Dizileri

Bayesgil VAR Modelinin Gerçek Zaman Dizileri Çankaya University Journal of Science and Engineering Volume 7 (2010), No. 2, 169 185 Bayesgil VAR Modelinin Gerçek Zaman Dizileri için Kestirim Amaçlı Kullanılması Reşat Kasap 1, ve Sibel Kavak 2 1 Gazi

Detaylı

BÖLÜM 9 Kök-yer Eğrisiyle Tasarım

BÖLÜM 9 Kök-yer Eğrisiyle Tasarım BÖLÜM 9 Kök-yer Eğrisiyle Tasarım GİRİŞ Kök-yer eğrisi bize grafik olarak sistemin geçici hal cevabı ve kararlılığı ile ilgili bilgi verir. Sistemin geçici hal cevabı ve kararlılığı ile ilgili bilgi almak

Detaylı

ÇOK KRİTERLİ KARAR VERME TEKNİKLERİ İLE TÜRKİYE NİN EKONOMİK PERFORMANSININ AVRUPA BİRLİĞİ ÜYE ÜLKELERİ İLE KARŞILAŞTIRILMASI

ÇOK KRİTERLİ KARAR VERME TEKNİKLERİ İLE TÜRKİYE NİN EKONOMİK PERFORMANSININ AVRUPA BİRLİĞİ ÜYE ÜLKELERİ İLE KARŞILAŞTIRILMASI Marmara Üniversitesi İ.İ.B. Dergisi YIL 2013, CİLT XXXV, SAYI II, S. 329-360 Doi No: 10.14780/iibdergi.201324469 ÇOK KRİTERLİ KARAR VERME TEKNİKLERİ İLE TÜRKİYE NİN EKONOMİK PERFORMANSININ AVRUPA BİRLİĞİ

Detaylı

Türkiye de Suyun Durumu ve Su Yönetiminde Yeni Yaklaşımlar: Çevresel Perspektif

Türkiye de Suyun Durumu ve Su Yönetiminde Yeni Yaklaşımlar: Çevresel Perspektif İş Dünyası ve Sürdürülebilir Kalkınma Derneği-Türkiye Birlemiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü Doğa Koruma Merkezi Yaşama Dair Vakıf Yazarlar: Çağrı B. Muluk Bahtiyar Kurt Ayşe Turak Arda Türker Mehmet

Detaylı

Betonarme Çerçeve Yapılar İçin Güvenilirlik Esaslı Sismik Tasarımda Yük Katsayılarının Optimizasyonu

Betonarme Çerçeve Yapılar İçin Güvenilirlik Esaslı Sismik Tasarımda Yük Katsayılarının Optimizasyonu Süleyman Demirel Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 1-1,(26),99-18 Betonarme Çerçeve Yapılar İçin Güvenilirlik Esaslı Sismik Tasarımda Yük Katsayılarının K. A. KORKMAZ Dokuz Eylül Üniversitesi

Detaylı

ENERJİ PERFORMANSI ÖNCELİKLİ MİMARİ TASARIM SÜRECİNİN İLK AŞAMASINDA KULLANILABİLECEK TASARIMA DESTEK DEĞERLENDİRME MODELİ

ENERJİ PERFORMANSI ÖNCELİKLİ MİMARİ TASARIM SÜRECİNİN İLK AŞAMASINDA KULLANILABİLECEK TASARIMA DESTEK DEĞERLENDİRME MODELİ ENERJİ PERFORMANSI ÖNCELİKLİ MİMARİ TASARIM SÜRECİNİN İLK AŞAMASINDA KULLANILABİLECEK TASARIMA DESTEK DEĞERLENDİRME MODELİ Gülsu ULUKAVAK HARPUTLUGİL DOKTORA TEZİ MİMARLIK GAZİ ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ

Detaylı

KİTAPÇIK 10 SORUDA HİDROELEKTRİK SANTRALLER

KİTAPÇIK 10 SORUDA HİDROELEKTRİK SANTRALLER KİTAPÇIK 2013 10 SORUDA HİDROELEKTRİK SANTRALLER 10 SORUDA HİDROELEKTRİK SANTRALLER Hidroelektrik santrallerin çevreye etkisi yok mu? Yenilenebilir her zaman sürdürülebilir midir? HES yapmazsak suyumuz

Detaylı

KURUM KAYNAK PLANLAMASI (ERP) Özet. Abstract

KURUM KAYNAK PLANLAMASI (ERP) Özet. Abstract Düzakın ve Sevinç, Kurum Kaynak Planlaması (ERP) 189 Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi Cilt XXI, Sayı 1, 2002, s. 189-218 KURUM KAYNAK PLANLAMASI (ERP) Erkut DÜZAKIN * Selma

Detaylı

Dokuz Eylül Üniversitesi Yayın Geliş Tarihi: 16.03.2011

Dokuz Eylül Üniversitesi Yayın Geliş Tarihi: 16.03.2011 Dokuz Eylül Üniversitesi Yayın Geliş Tarihi: 16.03.2011 Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Yayına Kabul Tarihi: 22.06.2011 Cilt: 13, Sayı: 3, Yıl: 2011, Sayfa: 39-63 Online Yayın Tarihi: 26.10.2011 ISSN:

Detaylı

İTHAL ARA ÜRÜN ÜRETİLEBİLİRLİĞİ PROJESİ RAPORU Haziran 2012

İTHAL ARA ÜRÜN ÜRETİLEBİLİRLİĞİ PROJESİ RAPORU Haziran 2012 İTHAL ARA ÜRÜN ÜRETİLEBİLİRLİĞİ PROJESİ RAPORU Haziran 2012 İTHAL ARA ÜRÜN ÜRETİLEBİLİRLİĞİ PROJESİ RAPORU HAZIRLAYANLAR Emel KÖŞKER Mukaddes EREL Ömer Faruk DAĞLIOĞLUGİL Haziran 2012 Not: Bu rapor T.C.

Detaylı

TÜRKİYE NİN DIŞ BORÇ SORUNU VE KRİZ ETKİLERİ

TÜRKİYE NİN DIŞ BORÇ SORUNU VE KRİZ ETKİLERİ T.C. Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisat Ana Bilim Dalı TÜRKİYE NİN DIŞ BORÇ SORUNU VE KRİZ ETKİLERİ Ayten OLCAR Yüksek Lisans Tezi Çorum 2013 TÜRKİYE NİN DIŞ BORÇ SORUNU VE KRİZ ETKİLERİ

Detaylı