Yüksek Seçim Kurulu (YSK), 30 Mart Yerel Seçimleri. öncesi, Türkiye deki seçmen ve sand k say s n aç klad.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Yüksek Seçim Kurulu (YSK), 30 Mart Yerel Seçimleri. öncesi, Türkiye deki seçmen ve sand k say s n aç klad."

Transkript

1 Yenimahalle Belediye Baflkan Fethi Yaflar, ev ve site toplant - lar na kat larak vatandafllar n istek ve flikayetlerini dinlemeye devam ediyor. Baflkan Yaflar, site yöneticileriyle bulufltu YEN MAHALLE Bat kent Site yöneticileri ve yüzlerce Yenimahallelinin kat ld siteler aras toplant da Yaflar, alk fllarla karfl land. Yenimahalleliler "En büyük baflkan Fethi Baflkan", "Yenimahalle sizinle gurur duyuyor" sloganlar - n hep bir a zdan söyleyerek Yaflar a destek desteklerini iletti. Bat kent Harb- fl Sitesi nde gerçekleflen toplant ya Yaflar n yan s ra Baflkan Vekili Müslüm Ertekin, CHP ilçe yönetim kurulu üyeleri, lçe Kad n Kollar Baflkan Samiye Genç ve belediye meclis üyeleri de kat ld. HABER 3. SAYFADA 25 fiubat 2014 Sal YIL:40 SAYI: ISSN Fiyat : 25 KR. (KDV DAH L) Baflkan Ak, siteler esnaf yla bulufltu Keçiören Belediye Baflkan Mustafa Ak, son olarak Keçiörenli esnaf ve iflçilerle bir araya geldi. Ankara Mobilyac lar-lakeciler Esnaf ve Sanatkarlar Odas ndaki buluflmada s cak ve samimi bir sohbete espirili anlar da efllik etti. HABER 2. SAYFADA Alt nda a yeni bir yeflil alan Alt nda Belediyesi, Ankara ya yeflil alanlar kazand rmaya devam ediyor. Çaml k Mahallesi ne yap lacak olan dev park, flimdiden mahalle sakinlerinin büyük be enisini toplad. Yaklafl k 14 bin metrekarelik yeflil alan kapsayacak olan park, mahalle sakinleri taraf ndan sab rs zl kla bekleniyor. HABER 2. SAYFADA 52 milyon seçmen Kemal Pilavo lu nun 16. lahi fl k makaleleri... sayfada ALTINDA KEÇ ÖREN OY KULLANACAK Yüksek Seçim Kurulu (YSK), 30 Mart ta Yüksek Seçim Kurulu (YSK), 30 Mart Yerel Seçimleri yap lacak olan mahalli idareler seçiminde muhtarl k, belde, köy seçmen ve öncesi, Türkiye deki seçmen ve sand k say s n aç klad. sand k say s n aç klad. YSK verilerine göre, Türkiye de bulunan 52 milyon 695 bin 831 seçmen, 194 bin 310 sand kta oy kullanacak. 52 milyon 695 bin 831 seçmenin bulundu u Türkiye'de 194 bin 310 sand kta oy kullan lacak. GÜNCEL 3 M LYON KÖYLERDE 169 bin 213 sand n bulundu u mahallelerde 48 milyon 55 bin 316 kifli oy verecek. 820 bin 194 seçmenin bulundu- u beldelerde ise sand k say s 3 bin 379. Seçmen say s n n 3 milyon 820 bin 321 oldu u köylerde ise 21 bin 718 sand k bulunuyor. YSK taraf ndan aç klanan bu say lara cezaevi sand k say lar dahil de il. (CHA) HALK EKMEK Keçiörenli 12 y ld r gençlere spor hizmet veriyor 16 DA alanlar hediye 16 DA Tuna, esnaf ziyaretinde ESDER Baflkan Mahmut Çelikus: S NCAN HABER 3. SAYFADA Erol Da l Adem Yavuz Irgato lu Abdullah Cengiz Bugün 2 de Bugün 3 te Bugün 13 te 2014 Yerel Seçimleri ne do ru siz de seçmenlerinize do ru ve en k sa yoldan ulafl n... lanlar n z için irtibat: Vergi düzenlemesi do ru ama eksik ESDER Baflkan Mahmut Çelikus Bakanlar kurulu karar yla 'Tabela' ve 'e lence' vergisiyle 'iflgal', 'çal flma' ve 'iflyeri açma' ruhsat harçlar, semtlerin ekonomik durumuna göre farkl tutarlarda belirlenmesi karar n n do ru bir karar oldu unu belirtti. Esnaf ve Sanatkarlar Derne i Genel Baflkan Mahmut Çelikus aç klamas nda, Büyükflehirlerde esnaf n harçlar n yüzde 500 art ran ve esnafla belediyeleri karfl karfl ya getiren karar n yeniden belirlenmesi esnaf m z için bir nebze de olsa iyilefltirici bir karar oldu unu söyledi. Çelikus, Esnaf n bugün ödedi i 21 çeflit verginin genel bütçe ve yerel bütçeleri diye 2 kalemde toplanmas ödeme kolayl getirecektir. Ayr ca bu 21 kalem verginin rekabet kofluluna dayanmayan, küresel sermayenin rekabet koflullar nda küçük esnaf n vergilerini sadelefltirip birçok vergilerin ve harçlar n tamamen kald r l p vergilerin de oransal düflürülmesiyle gerçek hakkaniyet ve adil bir uygulama olur HABER 16. SAYFADA Baflkan Odabafl dan engelsiz moral GÜNCEL 13 TE 16 DA Alt nda l lar kentsel de iflimi anlatt 1071 Malazgirt Bulvar aç l yor Büyükflehir Belediyesi nce yap m çok k sa bir sürede tamamlanan 1071 Malazgirt Bulvar, bugün saat da düzenlenecek bir törenle hizmete girecek. Törene Baflbakan Recep Tayyip Erdo an n da kat lmas bekleniyor.

2 ANKARA BUGÜN /2 Baflkan Ak, siteler esnaf yla bulufltu Keçiören Belediye Baflkan Mustafa Ak, son olarak Keçiörenli esnaf ve iflçilerle bir araya geldi. Ankara Mobilyac lar- Lakeciler Esnaf ve Sanatkarlar Odas ndaki buluflmada s cak ve samimi bir sohbete espirili anlar da efllik etti. E snaf ve iflçilere hitaben bir konuflma yapan Baflkan Mustafa Ak, Keçiören in sanayisinin olmad n, ama Ostim ve vedik organize sanayi bölgesinde, Siteler de çal flan çok say da iflçinin Keçiören de ikamet etti ini belirtti. Keçiörenli iflçilerin ifle giderken maruz kald trafik sorununu çözmek için çal flmalar n sürdü ünü kaydeden Baflkan Ak, Hasköy köprülü kavfla ile trafikte biraz rahatlama sa land. Trafi i alternatif yollarla inflallah daha da rahatlataca z. Keçiören 850 bin nüfusu ile Türkiye nin en büyük ilçesidir. E itim, sa l k ve hizmet sektörünün cazip hale gelmesi için bütün altyap çal flmalar n tamamlad k. Eskiden Keçiören in nüfusu h zla artarken altyap çal flmalar yetersiz ve eksikti. Son üç y ld r Büyükflehir Belediyemizle birlikte sürdürdü ümüz uyumlu çal flmalar neticesinde en fazla altyap hizmeti yapan ilçe belediyesi olduk Gecekondular n h zla azald Keçiören in kentleflen bir ilçeye dönüfltü ünü söyleyen Baflkan Ak, Yükseltepe kentsel dönüflüm projemiz devam ediyor. Ovac k ve Ba lum bölgelerimizdeki yeni imar çal flmalar ile yeni Keçiören ortaya ç kacak. Gümüfldere Ihlamur Vadisi Projemiz ile yeni bir cazibe merkezi Ankara S cakl k olaca z. Atapark Mahallesi nde açt m z Mevlana Kültür ve Spor Merkezi, Kuflca z Mahallesi nde 28 fiubat ta aç l fl n gerçeklefltirece imiz Neflet Ertafl Sanat ve Gösteri Merkezi ve Çald ran ve Bademlik Zümrüt Yaflam Alanlar m zla Keçiören in de erine de er katt k diye konufltu. Baflkan Ak, 23 mahalledeki altyap çal flmalar n n tamamland n, kald r m, tretuvar ve asfalt çal flmalar n n bitirildi ini dile getirerek sözlerini flöyle sürdürdü: Keçiören de TSE standartlar nda asfalt yapt k. Bizim hizmet anlay fl m z n temelinde insan vard r. Görev süremiz boyunca kat l mc ve fleffaf bir belediyecilik sergiledik. Hak ve hukuka önem verip adil bir belediyecilik hizmeti sunduk. Hiçbir zaman vatandafllar m za yalan söylemedik ve dürüst bir flekilde yapabileceklerimizi de yapamayacaklar m z da anlatt k. Program n sonunda esnaf ve iflçiler Baflkan Ak a sorular yönelterek görüfl ve önerilerde bulundular. Alt nda a yeni yeflil alan A lt nda Belediyesi, Ankara ya yeflil alanlar kazand rmaya devam ediyor. Çaml k Mahallesi ne yap lacak olan dev park, flimdiden mahalle sakinlerinin büyük be enisini toplad. 25 bin metrekare alan üzerine kurulacak ve yaklafl k 14 bin metrekarelik yeflil alan kapsayacak olan park, mahalle sakinleri taraf ndan sab rs zl kla bekleniyor. Baflkan Tiryaki Alt nda n geneli gibi Çaml k Mahallesi de h zla de ifliyor ve dönüflüyor. Vatandafllar m zdan bu bölgeye de AfiK-I EFSUN adl fliir bir park yap lmas konusunda yo un bir talep kitab m ç kt. Aflk- Efsun vard. Biz de çal flmalar m z h zland rd k. 16 senede tamamlanm fl ve Çok yak nda Alt nda l vatandafllar m z, son yüzy l n en büyük aflk fliirleri serisinin oluflaca ilk parka kavuflacaklar. Alt nda a yak fl r, çok nezih ve genifl bir kitap'd r. Aflk, sevgi, sevgili, Alt nda Belediyesi, mahalleyi daha modern dostluk, bar fl kokan fliirlerimi ve nezih bir görünüme kavuflturacak olan okumak ve aflk n büyüsüne kap lmak isteyen park n projesini tamamlad. 25 bin metrekare arkadafllar m n ilgisine alan üzerine kurulacak olan park, yaklafl k 14 sunar m. bin metrekarelik yeflil alan yla geliflen Tamer KARAHAN Alt nda a ayak uyduracak.vatandafllar ise parkta al nacak güvenlik önlemleriyle hem LET fi M ADRES : daha nezih bir yaflam alan na kavuflacak hem de yeni projede yer alan havuz, kamelya ve Msn : oyun alanlar sayesinde, ailece keyifli vakit Gsm : geçirebilecek. Kordonboyu Mah. Hamam Sk.Erdo mufl fl Merkezi No :55/4 Kat:2 Kartal / stanbul Pk:34860 TÜRK YE DE HAVA DURUMU H CR 25 Rebi-ül Ahir 1435 RUM 12 fiubat 1429 msak :04 58 Günefl :06 23 Ö le :12 09 YARIN kindi :15 10 Akflam :17 43 Yats :19 01 Çayyolu Semt Meclisi çal flmalara bafllad Ç ankaya Kent Konseyi bünyesinde Çayyolu çevresindeki 9 mahalleyi içine alan Çayyolu Semt Meclisi, düzenlenen genel kurulda yap lan temsilci seçimlerinin ard ndan çal flmaya bafllad. Çayyolu nda Çankaya Belediyesi nce tahsis edilen Semt Meclisi Binas nda gerçeklefltirilen genel kurulda bir konuflma yapan Belediye Baflkan Bülent Tan k, Türkiye nin yaflad sürecin ilac n n demokrasi oldu unu belirterek demokratik kat l m n tüm mekanizmalar n n güçlendirilmesi gerekti ini söyledi. Semt sakinleri, muhtarlar ve Çankaya Kent Konseyi Baflkan Dr. Ifl khan Güler in kat ld seçimli genel kurulda konuflan Baflkan Bülent Tan k, önceki y l bölgeye yönelik olarak torba yasayla yap lan operasyonun seçime dönük oldu unu ifade etti. Gezi - Gözlem Erol Da l stanbul Yolculu um Geçen hafta Silivri de yap lacak olan bir konferans için eflimle birlikte sabahleyin erkenden kalkt k. Kahvalt m z yapt ktan sonra Aflti nin yolunu tuttuk. Aflti ye vard m zda yaz haneye gidip önceden ay rm fl oldu umuz biletimizi ald k. Peronda bekleyen otobüsümüze binip haraket etme zaman n bekledik. Daha sonra kaptan n gelmesiyle haraket ettik. Bu yolculuktan nas l bir haber ç karabilirim diye etraf m seyretmeye bafllad m. Otobüsümüzün haraketinden bir süre sonra hostes han m çay servisiyle beraber yolculara birer po aça da tt. Y llard r seyahatlerimde otobüs kullan r m. lk kez po aça da tan bir firmayla karfl laflt m, çokta memnun oldum. As l beni flafl rtan hostesin Emniyet kemerlerinizi tak n anonsu idi. Az sonra yan ma yaklaflan hostese bu yafl ma kadar otobüslerde ilk kez emniyet kemeri takt r ld na rastlad m dedi imde o da bana son günlerde yaflan lan otobüs kazalar nda can kayb sebebiyle emniyet kemerinin tak lmas n n zorunlu hale geldi ini anlatt. Takmayanlara da kiflisel para cezas kesilece ini söyledi. fiehirleraras otobüslerde emniyet kemerinin tak lma zorunlulu unu destekledi imi hostese anlatt m. Çünkü kendi arabam zda da arac çal flt rmadan önce ilk iflim emniyet kemerimi takmakt r. Neyse otobüsümüz gitgide Ankara dan uzaklaflmaktayd. Otobanda giderken yavafllamaya bafllad k. Sa a do ru çekip Otobanda durmak, yolcu indirmek, bindirmek, duraklamak yasakt r yaz l büyük yeflil tabelan n önünde durduk. fioförün ve hostes han m n emniyet kemeri kural nda gösterdikleri hassasiyet hofluma gitmiflti ama k sa süre sonra otobanda durulmamas gereken ikaz yaz s n n tam önünde durmas hiç hofl de ildi. Birazdan yan ma yaklaflmakta olan hostese bunu sordu umda normal bir olaym fl gibi bu yolcuyu sürekli ayn yerden ald klar n ve devaml bir yolcu oldu unu anlatt. Hostes han m n anlatt aç klama bana yeterli gelmese de otobanda durup yolcu almak onlar için normal bir olay olmufl. Yolumuza devam ederken bir süre sonra Gebze otogar na girdik. Perona yaklaflt m zda bir çok yolcunun indi ini ve yeni yolcular n bindi ini gördük. Gebze otogar ndan ayr lmak üzereyken hostes han m yeni binen yolcular n biletlerini kontrol ederken ön tarafta bir kargafla meydana geldi. Bir kaç yolcu, seslerini yükseltip ayn koltu u farkl kiflilere satt klar için hostese k z yorlard. Asl nda bu sorunun sahibi hostes de ildi. Ülkemizde flehirleraras otobüs yolcu u yapan herkesin bafl na en az bir kez gelebilecek olaylardan biriydi. Bunun sorumlusu yaz hanelerde bilet kesen kiflilerin dikkatsizli i ve ilgisizli inden kaynaklan yordu. Bilet sorunlar n çözen hostes han m n çabas ndan sonra otobüsümüz Gebze otogar ndan ayr ld. stanbul a varmadan önce hostes han m ikinci kaptan uyumakta oldu u yerden uyand rd. Az sonra saçlar da lm fl bir flekilde yafll bir kaptan merdivenin bafl nda yan m zda beliriverdi. Daha sonra aram zda kaptanla sohbet bafllad. Ben kaptana iflinden memnun olup olmad n sordum. Kaptan yapt iflin ekmek paras aç s ndan iyi ama yorgunluk aç s ndan zor oldu unu anlatt. Kaptana, peki çocuklar n z ve ailenizi özleyip özlemedi ini sordu umda, haftada bir gün evde alt gün yollarda oldu unu pek aile yaflam n n olmad n bana anlatt. Buna ra men iflinden ve kazand paradan memnundu. Sohbetimizin sonunda kaptan n söyledi i flu son söz beni çok etkiledi: Gençlikte ihtiyaç için yafll l kta rezil olmamak için çal fl yorsun. dedi ve ön tarafa do ru yürüdü. Otobüsümüz sa l kl bir flekilde stanbul otogar na vard. K sa bir beklemeden sonra Silivri deki konferans yerine ulaflt k. Ülkemizin a r yükünü tafl yan otobüs kaptanlar na, hosteslere, muavinlere verdikleri hizmetten dolay teflekkürü bir borç bilir, kurallara daha riayet edilmesini dilerim. Yolunuz aç k olsun.

3 Tuna, esnaf ziyaretinde de yo un ilgi ve destek vard. lgi karfl s nda S incan Belediye Baflkan Mustafa Tuna, halk oldukça mutlu olan Baflkan Tuna, esnaf ve günlerinde Sincanl lar n sorunlar dinlemeye devam ederken, ayn zamanda rutin oldu unu belirten Sincan Belediye Baflkan Doç. vatandafla teflekkür etti. stiflarenin çok önemli olarak esnafla, sivil toplum kurulufllar yla ve Dr. Mustafa Tuna; Gerek esnaf m z, gerekse muhtarlarla istiflare toplant lar da yapmaya özen sivil toplum kurulufllar yla yapt m z her gösteriyor. Sincan Belediye Baflkan Mustafa istiflare toplant lar n ve ziyaretleri çok önemsiyoruz. Bizler vatandafllar m z n sorunlar n Tuna, bu kez de Çarfl esnaf yla görüfltü. Sincan Merkezdeki dükkanlar gezerek sorun ve önerileri dinleyen Baflkan Tuna ya her gitti i yerde hizmeti Sincan için yapmaya çal fl yoruz. çözmek için buraday z. Elimizden gelen her ANKARA /3 Baflkan Yaflar, site yöneticileriyle bulufltu Y enimahalle Belediye Baflkan Fethi Yaflar, ev ve site toplant lar na kat larak vatandafllar n istek ve flikayetlerini dinlemeye devam ediyor. Bat kent Site yöneticileri ve yüzlerce Yenimahallelinin kat ld siteler aras toplant da Yaflar, alk fllarla karfl land. Yenimahalleliler "En büyük baflkan Fethi Baflkan", "Yenimahalle sizinle gurur duyuyor" sloganlar n hep bir a zdan söyleyerek Yaflar a destek desteklerini iletti. Bat kent Harb- fl Sitesi nde gerçekleflen toplant ya Yaflar n yan s ra Baflkan Vekili Müslüm Ertekin, CHP ilçe yönetim kurulu üyeleri, lçe Kad n Kollar Baflkan Samiye Genç ve belediye meclis üyeleri de kat ld. Yenimahalle de kal c eserler b rakmay amaç edindi ini belirten Yaflar, "Verdi im sözler do rultusunda Bat kent'i otel konumundan ç kard k ve bir kültür merkezi haline getirdik. 7'den 70'e herkesin kullanabilece i sosyal yaflam alanlar n hizmete açt k. Ben inançl bir kifliyim ve tüm inançlara da sayg duyuyorum. Camilerimize sahip ç kt k, cem evini ibadete açt k. Çocuklar m - za daha iyi, kal c ve güzel eserler b rakmak hepimizin boynunun borcu diye konufltu. Yaflar' aralar nda görmekten mutluluk duyduklar n belirten site yöneticileri, "fiimdiye kadar Bat kent'e ve Yenimahalle'ye yapt n z çal flmalar ad na size teflekkür ederiz. 30 Mart yerel seçimlerinden sonra sizi tekrar aram zda görmek istiyoruz" Etimesgut a yeni emekli konaklar E timesgut Belediye Baflkan Enver Demirel, yeni dönemde emekli konaklar n ilçe geneline yayacaklar n aç klad. Etimesgut Belediye Baflkan Enver Demirel, Eryaman da hizmet veren Emekliler Kona ve Çay Bahçesi ni ziyaret etti. Emeklilerin sohbetine kat lan Demirel, onlarla birlikte çay içti, hal ve hat rlar n sordu. Emekliler, emekli kona n n hayatlar na renk katt n belirterek, yeni emekli konaklar yap lmas n istediler. Demirel de emekli konaklar n n say s n n art r laca müjdesini vererek, Emeklilerimize böyle konaklar yak fl r. Planlamalar m z yapt k. Emekli kona m z n say s n art raca z Baflkan Demirel, emekli kona n n Etimesgut un önemli bir ihtiyac n giderdi ini belirterek, Emeklilerimiz buraya gelerek çaylar n içiyorlar, gazetelerini okuyorlar. Tavla gibi oyunlar n oynay p sohbetlerini ediyorlar. Buras emeklilerimiz için tam bir kaynaflma ve tan flma merkezi oldu. Di er tesislerimiz gibi çok büyük ilgi de görüyor. K sa sürede üye say s n art rd. Art k bir emekli kona yetmiyor. Yenileri gerekiyor. Biz de yenilerini yapmak için kollar s vad k. kinci emekli evimizi tamamlamak üzereyiz, üçüncüsünün ise projesi tamamland. Önümüzdeki dönemde ilçemizde yeni emekli konaklar infla etmeyi programa alm fl bulunuyoruz Yenimahalle Belediye Baflkan Fethi Yaflar, ev ve site toplant lar na kat larak vatandafllar n istek ve flikayetlerini dinlemeye devam ediyor. Adem Yavuz IRGATO LU Kendimiz olal m! Nas l bir dünyada yafl yoruz? Kimin kime kaz k att belli de il. Kimin kimi kumpasa getirdi inin hesab yap lam yor. Kimin dost kimin düflman oldu u ay rt edilemiyor. Kim, kiminle savafl yor belli de il. Kim, kimi tehlikeli görüyor? Kim, kimden ne istiyor? Kimler, kimilerin ç karlar n hedef al yor? Neyin projesi uygulan yor? Veya uygulamaya konulanlar bir proje mi? Bu sorular karfl s nda hepimizin kafas kar - fl k. Ortaya at lan iddialar, belgelenen bilgiler, etrafa saç lan tapeler bize gösteriyor ki çok kötü fleyler yap lm fl. Art k mideler bulan yor. Gözler görmek istemiyor birçok fleyi. Haf zalar alm yor yaflanan süreci. Sizden veya bizden ayr m ile binlerce insan birbirine karfl potansiyel suçlu haline geldi. Nerede bizim Müslümanl m z, nerede bizim secdeye koydu umuz al nlar m z, nerede bizim ayn k bleye yönelen kalplerimiz? Nerede bizim hayr dualar m z? Nerede bizim kardeflli imiz? Nerede bizim mazlumu, zalime teslim etmeyen kadim gelene imiz? Nerede bizim Müslüman ca yaflamam z? Biz kimiz? Ne için var z? Ne yap yoruz? Nerden geldik? Nereye gidece iz? Bu ülke, birçok tecrübe yaflad. Bunlar n etkisini iliklerine kadar hissetti. Ac s n senelerce unutamad. Darbeleriyle, post moderniyle, dost moderniyle, muht ras yla, sald r s yla Bedelleri a r oldu. Ayn silah n farkl kurflunlar ayr ideolojilere yöneldi. Ayn tetik farkl kiflileri hedef ald. Ülke kaos dolu günlerden geçti. Bunlar kitaplaflt r ld. Belgesel haline getirilip izletildi. E er tüm bu yaflananlar bir hikâye gibi okuyup, bir belgesel gibi seyrettiysek tabii ki bundan ders ç kartamayaca z. Bizler ders ç karmad - m z gibi bizden sonraki nesiller de anlamayacak. Çünkü teknoloji ça nday z. Haz r ve karmafl k bilgiler bir tufl kadar yak n. Kendimiz olarak düflünmüyoruz. Baflaklar n n düflüncelerini kiralay p, baflkalar na sat yoruz. Kimin, hangi bilgiyle kimi yönetti i belli de- il! E er kendimiz olarak düflünmeyeceksek, baflkalar n n düflüncelerini kiralamaya devam edece iz demektir. Öyleyse fikirlerimizi ipotek alt na alanlara, bizim yerimize düflünmek isteyenlere f rsat vermemek gerekir. Ben bilmem, o bilir, ben susar m o konuflur gibi çaresizlikler içine girmeyelim. Herkesin kendine göre bir düflüncesi, bir fikri, bir sözü olmal. Üstad Necip Faz l n dedi i gibi Fikrin ne fahiflesi ne de zamparas olal m. Ama söyleyecek bir sözümüz mutlaka olsun. Cemiyet, ruhuyla yok ediliyor. Fikirlerimizi belki siyaset öldürüyor. Siyaset, fikrin kendisi de il, posas d r der Necip Faz l. Heveslerimize kap l p kiflili imizden ve kimliklerimizden taviz vermemek gerekir. Çünkü bu dünyada Müslüman do duk, Müslüman ca yaflamak laz m. Kimin kime kaz k att ndan ziyade, kimin kime kucak açt na bakmak gerek. Gözlerimizdeki perdeyi kald r p öyle bakal m yaflananlara ve yaflant m za. Paran n tahakkümünde olmadan, güçlerin kontrolüne girmeden insanca yaflayal m bu dünyada. Düflünelim kendimiz gibi. Ve bir daha hayk - ral m kendimiz olmak için.

4 ANKARA 4 Pursaklar da model uçak e itimi T ürk Hava Kurumu (THK) Pursaklar fiubesi nin model uçak kursu ö retmenler ve belediye personelinden büyük ilgi görüyor. Büyük bir ilgi gören model uçak kursu, THK ve Pursaklar lçe Halk E itim Müdürlü ü iflbirli i ile gerçeklefltiriliyor. lçedeki ö retmenlerin yan s ra belediye personeli de akflam saatlerinde devam eden kursa kat larak yeteneklerini gelifltiriyor. Uzun ve titiz bir e itimin ard ndan sertifika almaya hak kazanan kursiyerler ayn zamanda kendileri için yeni bir hobi oluflturuyor. E itimlerin verimli ve e lenceli geçti ini belirten yetkililer, model uçak kursuna kat lmak isteyenlere kap lar n açt. Mamak Alt a aç-karaa aç- Hüseyingazi Kentsel Yenileme Projesi ve Gülseren-Anayurt Kentsel Yenileme Projesi kapsam nda kira yard m alacak vatandafllara müjdeyi Mamak Belediye Baflkan Mesut Akgül verdi. Mahalle sakinleriyle bir araya gelen Akgül, TOK ile yürütülen proje kapsam nda her ad mda vatandafltan onay al narak, Türkiye nin en güzel mahallelerini infla ettiklerini kaydetti. Mamak ta hak sahiplerine Tafldelen den Tan k'a teflekkür M amak Belediyesi taraf ndan iki ayr kentsel yenileme projesi kapsam nda 5 farkl mahallede kira yard m bafllat ld. MULLA NAN kira yard m yap l yor E rtu rul Gazi Mahallesini ziyaret eden Sincan Belediye Baflkan Doç. Dr. Mustafa Tuna, mahalle sakinleri ile sohbet etti. Geçti imiz günlerde, Plevne ve Ulubatl Hasan Mahallerini ziyaret eden Baflkan Tuna bu kez de Ertu rul Gazi Mahallesi sakinleri ile bir araya geldi. Oldukça s cak bir flekilde karfl lanan Baflkan Tuna, vatandaflla hem foto raf çektirdi hem de sohbet etti. Esnaf da ziyaret eden Baflkan Tuna, vatandafla istek ve görüfllerini de sormay ihmal etmedi. Site sakinleri ile bir araya gelerek onlar n istek ve önerilerini dinledi ini belirten Sincan Belediye Baflkan Doç. Dr. Mustafa Tuna; stiflare toplant lar m zla gerek sivil toplum kurulufllar gerek muhtarlar gerek de mahalle sakinleri ile bir araya gelerek ilçemizin geliflimine katk sa l yoruz. Mamak Alt a aç-karaa aç-hüseyingazi Kentsel Yenileme Projesi ve Gülseren-Anayurt Kentsel Yenileme Projesi kapsam nda kira yard m alacak vatandafllara müjdeyi Mamak Belediye Baflkan Mesut Akgül verdi. Mahalle sakinleriyle bir araya gelen Akgül, TOK ile yürütülen proje kapsam nda her ad mda vatandafltan onay al narak, Türkiye nin en güzel mahallelerini infla ettiklerini kaydetti. Toplant ya Akgül ün yan s ra Ak Parti Mamak lçe Baflkan Muhammed Abdullah Özer, Baflkan Yard mc lar Erdo an Karada ve Ayd n Demir, muhtarlar ve çok say da mahalleli kat ld. Kentsel yenileme projesi kapsam nda yenilenecek Gülseren, Anayurt, Alt a aç, Karaa aç, Hüseyingazi mahallesi sakinleriyle bir araya gelen Akgül, Kira yard mlar m z Çevre ve fiehircilik Bakanl m zla görüflmelerimiz sonucu tamamland. Ödenecek kira bedeli 480 lira olarak belirlendi. Yard mlar 24 ay boyunca devam edecek. fiu an için 1773 hak sahibi kira yard m alacak. Anlaflmalar devam ettikçe kira yard m alacak hak sahiplerinin say s da artacak diye konufltu. ki ayr kentsel yenileme projesiyle befl mahallede rüya gibi yerleflim alanlar n n oluflturulaca n kaydeden Akgül, Bizim derdimiz vatandafl m z n daha refah alanlarda yaflamas. Yükselen konutlar beraberinde yeni bir kültürü de getirecek. Mamak bu h zl dönüflümle yemyeflil ve modern bir ilçe oluyor. Vatandafllar m z n isteklerini, ç karlar n ve faydalar n asla göz ard etmiyoruz. Bizler konut de il, yaflam alanlar oluflturuyoruz Baflkan Mustafa Tuna mahalle sakinleriyle bulufltu Ç ankaya Belediye Baflkan Bülent Tan k makam nda ziyaret eden CHP Çankaya Belediye Baflkan Aday Alper Tafldelen, çal flmalar ve seçim sürecindeki duruflu için teflekkür etti. Çankaya Belediye Baflkan Bülent Tan k, CHP Çankaya lçe Baflkan Mehmet Perçin le Belediye Baflkanl k binas nda ziyaret eden Çankaya Belediye Baflkan Aday Alper Tafldelen, Cumhuriyet Halk Partisi nin 90 y ll k dev bir ç nar oldu unu, Yeni Toplumcu Belediyecili in önemli bir ismi olarak tan mlad Bülent Tan k n da bir ç nar oldu unu ifade ederek Bülent Tan k, denilince akl m za onurlu, namuslu, dürüst ve halkç bir belediye geliyor. Partimize halk m za hizmet etmifl, Çankaya'ya çok büyük katk lar olarak 5 y l hizmet etmifl bu ismi onurla tafl yaca ma inan yorum. Ziyaretten memnuniyet duydu unu belirten Tan k, kendisini Halkç bir Belediye Baflkan ve a abey olarak bafl m z s k flt nda baflvurabilece imiz bir isim olarak niteleyen Tafldelen e A abey de il bir baba yar s gibi istedi iniz her an yan n zda olaca m. Belediyeyi bizim getirdi imiz durumdan daha ileriye tafl yaca n za inan yorum. Çankaya Belediyesi nin tarihinde ilk kez böylesi s cak bir buluflma yakalad n belirten Tan k, Parti disiplini ile ald m görevi halk n yüzüne rahatl kla bakabilece im bir flekilde yapt m. fiimdi bu görevi genç kuflaklara b rakman n gururunu yafl yorum. Evlat s cakl yla yaklaflt m Alper e benim eski ve deneyimli belediye baflkanlar ndan ald m destek gibi daima destek olmaya çal flaca m. fleklinde konufltu. Çankaya Belediyesi nin baflar l performans nda, mutlu personel yap s n n önemli bir pay oldu unu ve yeni döneme bar fl n ve huzurun hakim oldu u bir belediye haz rlad klar n belirten Bülent Tan k, Mevcut duruma sahip ç kaca n za ve önderlik yapaca n za inan yorum. Tafldelen ise Baflkan Bülent Tan k' n Çankaya için üretti i de erli hizmetleri daha ileri tafl mak ve süren iflleri eksiksiz tamamlamak anlam nda bir anlay fla sahip olacaklar n ve Tan k' n deneyim ve birikimlerinden yararlanmak istediklerini ifade etti. Eme in çok yüce bir de er oldu unu, eme in ve al n terinin k ymetini bilen bir aileden geldi ini ifade eden Tafldelen Belediyeyi el ele omuz omuza daha ileriye tafl yaca z. Size ve hizmetlerinize teflekkür ediyoruz. Halef selef buluflmas n n, Çankaya Belediyesi çat s alt nda daha önce hiç görmediklerini ve bunun halk için örgüt için önemli oldu unu ifade eden CHP Çankaya lçe Baflkan Mehmet Perçin de Bu s cak buluflma bizim aç m zdan alt çizilecek bir durum. Bizim camiam z n Bülent A abeyi ile 2,5 y ll k bir çal flmam z ve yarenli imiz oldu. Görev dönemimiz boyunca belediyemizden hiçbir zaman yüksünmedik. Bu örgüt belediye kaynaflmas n n daima gerçekleflmesini temenni ediyorum. Baflkan ma çok teflekkür ediyorum

5 Emekli gurbetçi baba oca na modern sera kuruyor SAMSUN (CHA) A lmanya n n Berlin flehrinde uluslar aras bir nakliyat firmas n n sahibi olan Bafral ifl adam Aytekin Duman, köyüne yat r m yap yor. Emekli olduktan sonra firman n bafl na o lunu getiren ANKARA (CHA) B ayraktar, Geçmiflte h zl nüfus art fl n n yan s ra, k rsaldan kente olan göçler, yerleflimlerin içinden veya yak n ndan geçen kara yollar, otobanlar ile otobanlar çevresinde kurulan sanayi, turizm, madencilik, kamu yat r mlar ve yerleflim alanlar, tar m arazilerinin geri dönüflümü olmayan flekilde elden ç kmas na yol açt. fiemsi Bayraktar, yapt yaz l aç klamada, Türkiye nin, 76,96 milyon hektar karasal alan yla Avrupa da Rusya n n ard ndan en genifl karasal alana sahip ülke oldu u halde birinci ve ikinci s n f tar m topra n n yetersiz kald n dile getirdi. Bayraktar, 5,1 milyon hektar her türlü tar ma ve ifllemeye elveriflli birinci s n f, 6,7 milyon hektar da ifllemeli tar ma orta elveriflli ikinci s n f tar m topra bulundu unu belirtti. Arazilerin bir k sm n n ise Duman, Bafra ilçesine ba l kizp nar beldesindeki 5 dekarl k alana modern sera kuruyor. Aytekin Duman, 2014 y l sonuna kadar projeyi gerçeklefltirip üretime bafllamay hedefledi ini söyledi. Duman, Benim düflüncem serada kesme çiçek üretimiydi; ancak uzmanlar sebze üretimini öne ç kard için salatal k ve domates düflünüyoruz. fl adam Aytekin Duman, Umut Serac l k Yönetim Kurulu Baflkan Nafiz Oktar ile çevrelerdeki seralarda incelemelerde bulunduklar n, yat r mlar n n artarak sürece ini belirtti. CHP'ye göre gerçek iflsiz say s 4,7 milyon ANKARA(CHA) A na muhalefet partisi CHP'nin iddias na göre gerçek iflsiz say s 4,7 milyon kifli. Resmi rakamlara göre 2013'ün Kas m ay nda iflsizli in yüzde 9,9 a iflsiz say s - n n ise 2,8 milyona ulaflt n n aç kland n dile getiren CHP, ifl bulma ümidini kaybedenler, ev kad nlar gibi çeflitli sebeplerle ifl aramayan ancak ifl bulursa çal flmaya haz r olanlar n da hesaba kat ld nda rakam n 4,7 milyona ç kt n ileri sürdü. CHP taraf ndan yay nlanan 86. Ekonomik Görünüm Raporu'nda 2013 ün son çeyre indeki iflsizlik ve k sa vadeli d fl borç rakamlar de erlendirildi. Türkiye statistik Kurumu (TÜ- K)nun aç klad iflsizlik verilerinin mercek alt na al nd raporda son verilere göre hem iflgücüne kat lanlar n, hem ifl bulma ümidini kaybedenlerin azald na dikkat çekildi. Ekonominin ifl ve istihdam meydana getirmede ciddi flekilde zorlanmaya bafllad kaydedilirken, Ekonomi, 2013 ün son üç ay nda 152 bin kifliye ilave istihdam sunabilmifl. Bu, 2012 nin son çeyre inde yarat lan ilave istihdam n yani bir milyon 24 bin kiflinin sadece yüzde 15 i. denildi. Raporda, ekonominin temel göstergelerinden k sa vadeli d fl borçlar n 2013 te 28,6 milyar dolar artarak 129,1 milyar dolara ulaflt na dikkat çekilerek, kabiliyetlerine uygun kullan lmad na dikkati çeken Bayraktar, flunlar kaydetti: Verimli baz tar m arazileri tar m d fl amaçlarla kullan l rken, orman ve mera olarak kullan lmas gereken 6 milyon hektar kadar arazide ise ifllemeli tar m yap l yor. Tar m alanlar n n flehirleflmeye ve sanayi tesislerine dönüfltürülmesi tar m alanlar n n azalmas ndaki en büyük sebeptir. Çok uzun y llard r birinci s n f sulamaya uygun tar m arazileri imara aç larak, sanayi ve yerleflim yerleri yap ld. fiehir, ilçe ve beldelerde tar m arazileri imara aç ld, konutlar yap ld. Türkiye de kentsel yap laflman n, kaliteli tar m arazileri üzerinde yo- unlaflmas, tar m yap lan alanlar n ise daha düflük nitelikli arazilere do ru kaymas na neden oldu. Tar m alanlar n n amaç d - fl kullan m nda ilk s ray sanayi al yor. Sanayiyi, konut, turizm, madencilik ve ulaflt rma amaçl kullan mlar izliyor. Tar m d fl kullan m n n özellikle Çukurova, Gediz, Menderes, Tarsus ovalar, zmir, Bursa, Antalya, Mersin, Kocaeli, Sakarya, Düzce, Trakya gibi verimli tar m arazilerinin bulundu u yerlerde yo unlaflmas, konunun ciddiyetini daha da art r yor. fiehir planlar n n, ülke tar m - n n gelece i düflünülerek yap lmas gerekti ini belirten Bayraktar, tar m alanlar n korumak için yap lmas gerekenleri flöyle s ralad : Öncelikle ayr nt l toprak etütleri tamamlanmal, ülke çap nda arazi kullan m plan yap lmal. Neresi tar m, neresi turizm, neresi sanayi alan olacak belirlenmelidir. Konut ihtiyac n n karfl lanmas için tar m arazilerinin niteliklerine bak lmadan, alternatif alanlar n olup olmamas na dikkat edilmeden flehir planlar yap lmamal. Tar m alanlar n n imara aç lmas yerine mevcut yerleflim alanlar nda kentsel dönüflüm projeleri yap larak, insanlar n bu alanlarda ikamet etmeleri sa lanmal. Toprak kanunu, tavizsiz ve kararl biçimde uygulanmal ve tüzük uygulan r hale getirilmelidir. Yasan n etkin bir biçimde uygulanabilmesi için, toprak koruma kurullar na önemli görevler düflmektedir. S k kontrol ve denetimle tar m arazileri üzerinde kaçak yap laflma önlenmelidir. Kamu yarar kavram ço u zaman tar m arazilerinin tar m d fl na ç kar lmas nda kullan ld - için, bu kavrama aç kl k getirilmeli. llerde kurulan toprak koruma kurullar üyelerinin çok az sivil toplum kurulufllar ndan, ço unlu u ise resmi kurumlardan oluflturuluyor. Tar m arazileri söz konusu oldu unda, oluflturulacak kurulda mutlaka ziraat odalar ndan bir yetkili bulunmas gerekir. Mevcut durumda odalar m z n çok az bir k sm oluflturulan kurullarda yer al yor." Medeni Kanun'daki miras hükümleri yüzünden tar m arazilerinin ekonomik olarak üretim yap lamayacak kadar küçüldü- ünü vurgulayan TZOB Genel Baflkan fiemsi Bayraktar, "TBMM gündeminde olan miras hukukuyla ilgili düzenleme bir an önce kanunlaflt r lsa tar m arazilerindeki parçalanma önlenir. Bayraktar, tah llar ve di er bitkisel ürünlerin ekildi i alan n döneminde, yüzde 14,4 azalmayla 18,25 milyon hektardan 15,62 milyon hektara, nadas alanlar n n yüzde 19 gerilemeyle 5,12 milyon hektardan 4,15 milyon hektara indi ini bildirdi. Bu dönemde sebze alanlar n n yüzde 13,9 azal flla 938 bin hektardan 808 bin hektara geriledi ini, meyve, içecek ve baharat bitkileri alan n n ise yüzde 28,3 yükseliflle 2,52 milyon hektardan 3,23 milyona ç kt n belirtti. bankalar n k sa vadeli d fl borçlar nda yaflanan art fl n kayg verici oldu u belirtildi ve flunlar aktar ld : "Reel sektörün döviz aç k pozisyonu, bankac l k sistemi için halihaz rda dolayl bir tehdit içerirken; bir de bankac l k sisteminin k sa vadeli döviz yükümlülüklerinin h zla art yor. Bu, bankac l k sisteminin giderek k sa vadeli d fl borçlarla yurtiçine kredi açt veya mevcut d fl borçlar n k sa vadeli borçlarla çevirdi i anlam na geliyor. Her iki durumda da s k nt l bir tablo ile karfl karfl yay z." Türkiye nin benzer ekonomilerle karfl laflt r ld nda, k sa vadeli d fl borcuna göre en düflük rezerve sahip ülke konumunda oldu u da aktar lan raporda, ayr ca flu ifadelere yer verildi: "Rezervlerin mevcut düzeyi ancak k sa vadeli d fl borcu karfl layabiliyor. Oysa AKP iktidara geldi inde rezervlerin düzeyi k sa vadeli d fl borcun neredeyse iki kat yd. Türkiye cari aç finanse etmek ve uzun vadeden k sa vadeye düflen borçlar n çevirebilmek için mutlaka d flar - dan borç bulmak zorunda. Bu, küresel sermayenin risk ifltah - n n kayboldu u, d fl borçlanma maliyetinin artt bir dönemde Türkiye ye yönelik k r lganl k alg s n canl tutacak bir geliflmedir." /5 EKONOM Tar m alanlar 18 y lda yüzde 11,3 azald Türkiye Ziraat Odalar Birli i (TZOB) Genel Baflkan fiemsi Bayraktar, döneminde toplam tar m alanlar n n yüzde 11,3 azalarak 26,83 milyon hektardan 23,81 milyon hektara geriledi ini bildirdi. MUTSO Baflkan Karakufl: Enflasyon beklenenden yüksek ç kabilir MU LA (CHA) M u la Ticaret ve Sanayi Odas (MUTSO) Yönetim Kurulu Baflkan Bülent Karakufl, faizlerin önümüzdeki dönemde daha da artaca n ve enflasyonun beklenenden yüksek ç kabilece ini söyledi. Odan n ayl k ola an meclis toplant s, fiükrü Alt nay baflkanl nda yap ld. Toplant ya Karakufl'un yan s ra meclis üyeleri, yönetim kurulu üyeleri, meslek komite baflkanlar ve Türkiye statistik Kurumu (TÜ K) Denizli Bölge Müdürü Ali hsan Yüceda kat ld. MUTSO Baflkan Karakufl, ayl k faaliyet raporu sunumunun ard ndan ekonomik geliflmelerle ilgili aç klamalarda bulundu. Merkez Bankas 'n n yüksek faiz art fl na de inerek, bunun dolar ve euronun çok yükselmesini engellemek amac yla yap ld n söyledi. Bu amaç do rultusunda gün içinde ifle yarad n ve dövizde yüzde 5 ile 7'lik düflüfller oldu unu belirterek, "Ancak son geliflmelerle dövizin tekrar çok yükseldi ini görüldü. Euro ve dolar, ciddi flekilde artt. Gerek bu art fl gerekse buna ba l olarak üretilen mal ve hizmetlerin fiyatlar n n artmas, önümüzdeki dönemde enflasyonun beklenenden daha yüksek ç kmas na neden olabilir. Yani enflasyon art fl bekleniyor, faizlerin daha çok artmas bekleniyor. Bu yine özellikle ABD'nin parasal geniflleme politikas n b rakmas ndan kaynaklanan bir fley. ABD'de dolara verilen faiz artt için tüm dünyadaki, özellikle bizim gibi geliflmekte olan ülkelerdeki faizlerin de önümüzdeki dönem daha fazla artmas n bekliyoruz." Faiz art fl ve iç piyasadaki tüketim azal fl na paralel olarak umulandan daha az cari aç k olabilece ine de dikkat çeken Karakufl, "Cari aç n azalmas durumunda, özellikle ithalata ba l ifl yapan iflletmelerimiz çok daha dikkatli olmak zorunda. Yüksek döviz kuru, kârl l klar azaltabilir ve birdenbire artan borç yükleri de mali dengeleri bozabilir. hracat yapan flirketlerimize bir miktar katk s olaca düflünülse bile yine onlar n da baz ürünleri ithal eder durumda olmas nedeniyle döviz kurunu çok dikkatli bir flekilde takip etmeleri gerekti ini düflünüyoruz. Özellikle dövizle borçlanmalara tekrar vurgu yap p buna da dikkat edilmesi gerekti ini söylüyoruz." fleklinde konufltu. Piyasalar n daralma sürecinde oldu ununu vurgulayan Bülent Karakufl, flunlar söyledi: "Piyasada dolafl rken ya da iflyerlerine yapt m z ziyaretlerde, gerçekten ocak ay ndan itibaren ifllerin bir miktar düfltü ü ortaya ç k yor. Mu la olarak bu düflüflten daha az etkileniriz diye düflünüyorum. Bunun nedeni de Mu la'n n turizmden gelir elde etmesi. Döviz artt için turizm girdilerinde ve gelirlerinde bir miktar art fl olmas n bekleyebiliriz. Özellikle Türk Liras karfl l olarak daha fazla gelir elde etti i için biraz daha az etkilenebilir ama ithalatla ifl yapan firmalar m z n çok dikkatli olmas n öneriyorum."

6 /6 DIfi HABERLER SOLOTÜRK, Kuveyt te gösteri yapacak KUVEYT (CHA)- H ava Kuvvetleri Komutanl n n gösteri ekibi SOLOTÜRK, Kuveyt in milli bayram dolay s yla önümüzdeki Sal günü bu ülkede gösteri yapacak. Türkiye nin Kuveyt Büyükelçili i nde SOLOTÜRK ekibinin yapaca gösteri dolay s yla bas n toplant s düzenledi. Toplant ya Türk pilotlar ile Türkiye nin Kuveyt Büyükelçisi Salih Murat Tamer kat ld. Toplant da aç klama yapan SOLOTÜRK ekibinden 1. Gösteri Pilotu Yüzbafl Yusuf Kurt, 25 ile 26 fiubat tarihlerinde Kuveyt milli bayram dolay s yla gösterilere kat lacaklar n söyledi. Yüzbafl Kurt, gösteri yapma karar n n Genelkurmay Baflkan Necdet Özel in Kuveyt ziyaretinde al nd n ifade etti. YUNUS ERDO DU K EV (CHA)- P arlamentoda gerçekleflen; Turçinov ile Tezel görüflmesinde K r m n efsanevi lideri Milletvekili Mustafa Cemilo lu ve ikinci katip Fatih Öztürk haz r bulundu. Büyükelçi Tezel, Turçinov a ülkenin zor bir döneminde üstelik de seçilir seçilmez kendilerini kabul etti i için teflekkür etti. Tezel, Ukrayna daki halihaz rdaki sorunlar n afl lmas yolunda Türkiye nin her türlü yard ma haz r oldu unu söyledi. FARUK AKKAN MOSKOVA (CHA)- "YARALILARIN TÜRK YE'YE GÖTÜRÜLMES TEKL F ED LD " Öncelikli olarak Euro Meydan da, kolluk kuvvetleri ile eylemciler aras nda ç kan çat flmalarda yaralanan kiflilere Türkiye nin t bb yard mda bulunabilece ini ifade eden Büyükelçi Tezel, a r yaral lar özel uçaklarla tedavi için Türkiye de götürülebilece ini ve ilaç yard m yap labilece ini belirtti. Olaylar n gidiflat nedeniyle hem parlamento baflkanl n hem de seçimlere kadar Ukrayna n n yeni Cumhurbaflkan Turçinov Parlamentosu nda yeni seçilen Ukrayna Parlamentosu Baflkan Oleksandr Turçinov, Ukrayna da yeni göreve bafllayan Türkiye nin Kiev Büyükelçisi Yönet Can Tezel i kabul etti. Türkiye, yenilenen Ukrayna ya her türlü yard ma haz r cumhurbaflkanl görevini icra eden Turçinov ise; Ukrayna gerçekten zor günler yafl yor. Ukrayna n n stratejik partneri Türkiye ile yak n ba lar m z n sa lamlaflmas büyük bir önem tafl yor. Görüflmede Turçinov, Türkiye Büyükelçisi Tezel ile görüflmesinde inisiyatif alan Mustafa Cemilo lu na teflekkür etti. Görüflme esnas nda taraflar halihaz rda 6,5 milyar dolar olan iki ülke aras ndaki ticaret hacminin daha da artt rma perspektiflerini ele ald. Hocal katliam kurbanlar, Lahey'de an ld BASR DO AN AMSTERDAM (CHA)- E rmeni askerlerinin 1992'de Azerbaycan' n Hocal kasabas nda gerçeklefltirdikleri Hocal katliam, 22. y l dönümünde Hollanda'n n Lahey flehrinde Hollanda Azerbaycan Türk Kültür Derne i taraf ndan düzenlenen etkinlikle an ld. Anma töreni Hollanda'n n Lahey flehrindeki kent mezarl nda bulunan Hocal Soyk r m an t n n önüne çiçeklerin b rak lmas ve dua okunmas yla bafllad. K sa konuflmalar n yap ld anma töreninde günün önemine vurgu yap ld. Çok say da vatandafl n ifltirak etti i anma program na, Lahey Dinleraras Diyalog Platformu Baflkan Bart en Broek, Hollandal Gazeteci Jack Kroes, Türkiye ve Azerbaycan büyükelçili i temsilcileri, Azerbaycan Türk Kültür Derne i Baflkan lhan Aflk n, flair ve yazar Orhan Aras, Türk STK temsilcileri kat ld. Lahey'deki mezarl kta anma töreni öncesinde iki dakikal k sayg duruflu ve Kur'an- Kerim okunmas yla bafllayan programda, daha sonra Hocal 'da öldürülen 83 çocu un isimlerinin yaz l oldu u beyaz balonlar uçuruldu. 22 YIL GEÇMES NE RA MEN HOCALI SOYKIRIMI HALA UNUTULMADI Hollanda Azerbaycan Türk Kültür Derne i Baflkan lhan Aflk n, soyk r m n ifllendi i yerde çok say da kiflinin öldü ünü ve o topraklar n hala iflgal alt nda oldu unu belirterek, "26 flubat 1992 y l ndan bu yana 22 sene geçti. Geçen 22 senenin ac s Türk milleti için hala çok tazedir. 83'ü çocuk, 106's kad n ve 7'den fazla yafll olmak üzere hocal halk ndan 613 kifli hunharca katledilmifl, bin 275 kifli rehin al nm fl ve 150 kifli kaybolmufltur. Kay p ve rehinelerden 22 senedir hala haber alamad klar m z mevcuttur. fiu bir gerçektir ki, aradan geçen 22 y la ra men o ac y hala yüreklerimizde hissediyoruz. Her y l ise Lahey'e törenlere olan ilgi hala artarak devam ediyor. Bosna Hersek, Pakistan, Macaristan, Meksika gibi ülkeler bu katliam soyk r m olarak kabul etti. Biz Hollanda'da da böylesi bir karar n al nmas için çabal yoruz. Konunun Hollanda parlamentosu gündemine tafl nmas için mücadele veriyoruz. Bunun içi bir imza kampanyas bafllat lmas n planl yoruz. Burada siyasi partilerde görev alan temsilcilerimize de büyük görev düflüyor." LAHYATÇI/E T MC / YALÇIN ÇYER N KIRK YILLIK, T T Z VE ÖZVER L ÇALIfiMASININ ÜRÜNÜ OLAN ARAPÇA K TABI S Z KUR AN A ULAfiTIRMAYI HEDEFLEMEKTE. ARAPÇA K TAP, YARDIMCI K TABI VE CD YE LEN fi U krayna parlamentosu Rada, Cumhurbaflkanl yetkilerini parlamento Baflkan Aleksandr Turçinov a devretme karar ald. Rada da yap lan oylamada 339 milletvekilinden 285 i evet yönünde oy kulland. Turçinov 25 May s olarak belirlenen Cumhurbaflkanl seçimlerine kadar geçici olarak görev yapacak. Kiev den ayr - lan devrik Cumhurbaflkan Viktor Yanukoviç in ise Rusya ya gidifline izin verilmedi i iddia ediliyor. Rusya parlamentosunda yap lan oylamada Mejigorye Cumhurbaflkanl rezidans n n da devlet mülkiyetine devrine karar verildi. Muhalefetin istifas yönündeki talepleri reddeden Yanukoviç in yetkileri elinden al n rken, parlamento kendini tek yasal organ olarak ilan etmiflti. Muhalefetin Rada da ço unlu u almas ndan sonra parlamento baflkan Vladimir Ribak istifa etmek zorunda kalm fl, dün yap lan oylamada Turçinov parlamento baflkan olarak seçilmiflti. Görev bafl na gelen yeni yönetim do u ve güney bölgelerde meflru bir hükümet olarak görülmüyor. Yanukoviç e destek veren bölgelerde milis gruplar n oluflturulaca ve karfl yönde mücadele yapacaklar iddia ediliyor. Ukrayna da 3 ay kadar süren gösterilerin ard ndan polis müdahalede bulunmufl, 80 den fazla kifli de son 3 günde yaflam n yitirmiflti. Yo un bask lar sonucunda Yanukoviç, Kiev i terk ederek ülkenin do usuna gitmek zorunda kalm flt. Yanukoviç, Kiev de al nan kararlar n hiç birinin yasal olmad n ve tan mayacaklar n aç klad. Ukrayna da eski Turuncu Devrim lideri Yulia Timoflenko, Batkivflçina liderlerinden Arseniy Yatsenyuk ya da ba ms z vekil Petrol Poroflenko nun yeni hükümeti kurmakla görevlendirilece i gelen bilgiler aras nda. TEM N EDEB LECE N Z ADRESLER Birleflik Da t m tüm sat fl noklatalar ile 2Kaynak Yay nc l k/hac bayram Kitapç lar çarfl s No:39 Ulus/Ankara Tel:

7 Yang n merdiveni olmayan binadaki yang nda, biri bebek 7 kifli dumandan etkilendi YALÇIN KAYA ANKARA (CHA)- B aflkent'te yang n merdiveni bulunmayan 11 katl binan n 8. kat nda ç kan yang nda, dumandan etkilenenler itfaiye ekiplerinin çal flmas ile bulunduklar yerden kurtar ld. Etlik General Tevfik Sa lam Caddesi Susurluk Sokak'ta bulunan Maliye Lojmanlar A Blok 30 numaral dairede, bilinmeyen bir nedenle yang n ç kt. hbar üzerine olay yerine çok say da itfaiye, ambulans ekibi sevk edildi. Binan n 8. kat nda bulunan yang na itfaiye, merdiven uzatarak müdahale edebildi. tfaiye görevlileri, yang n tamamen kontrol alt nda ald ktan sonra üst katlarda dumandan etkilenen apartman sakinlerine ulaflmaya çal flt. BEBE E ANNES N N KUCA INDA OKS JEN VER LD ddialara göre, 11 katl binan n yang n merdiveni bulunmad için dumandan etkilenen apartman sakinlerinden baz lar, itfaiyeye ait sepetli vinç arac l yla afla indirildi.yang n n söndürülmesinden sonra apartman n içinden tahliye edilemeyen dumanlar n alt katlardaki dairelere girmesiyle, buralarda bulunan vatandafllardan 7'si dumandan etkilendi. Bir yafl ndaki bebe e, annesinin kuca nda otururken oksijen verildi. Olay yerine ça r lan ambulanslara al nan vatandafllara oksijen verilirken, baz lar hastaneye götürüldü. Polis, olayla ilgili soruflturma bafllatt. /7 GÜNCEL YAfiAM lk defa böyle kurak bir k fl mevsimi yaflad n belirtilerek, göletlerin kurudu u söylendi. Yozgat, iklim bak m ndan k fl bol karl ve ya murlu geçerdi. Fakat 30 y ld r ilk defa böyle bir kurak k fl yafland. Göletlerin kuruma noktas na gelmesi bal k tutkunlar n da düflündürüyor KOÇ 21 Mart 20 Nisan K ZLER 21 Mayıs 21 Haziran ASLAN 23 Temmuz 23 Ağustos TERAZ 24 Eylül 23 Ekim YAY 23 Kasım 21 Aralık KOVA 21 Ocak 18 Şubat GÜNLÜK BURÇLAR fl hayat nda yaflana zorlu süreç ev ve özel iliflkilerinizi zorluyor. Yerleflimle ilgili de ifliklikler yapmak isterken dengede kalman zda yarar var. Güvenlikle ilgili s k nt getiren geliflmeleri daha sab rl ele almal, kendinize haks zl k etmemelisiniz. fl iliflkilerinin ve grup çal flmalar n n getirdi i dinamik süreci verimli geçirmek, somut ifller ç karmakta kararl s n z. Para durumunuzu ve eldeki kaynaklar istikrarl biçimde de erlendirmenin yollar n aramal s n z. Ayr ca de er yarg lar n z yenilemenizin tam s ras. Gelifltirmifl oldu unuz yeteneklerinizi kullanarak ilerleme f rsat bulabilirsiniz. Yat r mlar n z yaparken riskli noktalar gözden kaçmamal. Yaln z kalmak ve dinlenmek en önemli ihtiyac n z. Baflkalar ile olan ifl iliflkileri ve sizi y pratan çal flma koflullar ruh sa l n z zorlayabilir. Ruhsal gelifliminizi destekleyen kiflilerle bir araya gelebilirsiniz. Baflkalar için yapabilece iniz fedakarl klar n içinde daha fazla yer almal s n z. Ancak iflte yaflanan zorlu sürece direnmek ruh ve beden sa l n z bozabilir. Bugün çok daha kararl s n z. Kariyerde ve amaçlarda ak c koflullar sizi desteklemekte. Somut ifller ç karmak ad na yarat c yanlar n za güvenmelisiniz. Evde yaflanan k s tl koflullar afl l rken, hayattan daha fazla keyif almaya bak n. Farkl ve s ra d fl konularla yak ndan ilgilenebilirsiniz. Baflkalar n dikkatini çekece iniz çal flmalar size baflar ve maddi kazanç getirebilir. Maddi manevi paylafl mlarda sizi s k flt ran etkiler var. Baflkalar n n parasal sorumluluklar al n rken, kendi kaynaklar n z korumaya özen göstermelisiniz. Yat r m amaçl borçlanmak için zemin pek sa lam görünmüyor. Sigorta ve prim ödemelerinizin aksayabilece i bu dönem kontrollü olunmal. Ortak harcamalarda afl r l ktan kaç nmal s n z. fl düzeninizi sarsan ve sizi k s tlayan flartlar var. Fazladan al nmas gereken sorumluluklar, düzen de ifliklikleri y prat c olabilir. Bu dönemde kariyerde önemli hedefler belirlerken, kendinizi yoracak temalardan kaç nmal s n z. Bedensel yorgunluklar sizi en az ndan sa l n zla daha yak ndan ilgilenmeye yöneltmeli. Dinlenmeye özen gösterin. BO A 21 Nisan 21 Mayıs Düflüncelerinizi yak n çevrenizle paylaflmaktan yanas n z. Yeni fikirler peflinde oldu unuz bu dönem yeniliklere aç k olman zda yarar var. Zihinsel çal flmalar ve baflkalar n ikna edece iniz konuflmalardan olumlu sonular ç karacaks n z. Hayallerinizi somutlaflt rmak ad na yolculuklar yap labilir. Uzaklarla ilgili haberlerle güven kazanaca n z flartlar getirecek. Ay burcunuzda sizi etkileyici k l yor. Baflkalar n n dikkatini çekece iniz ad mlar atabilirsiniz. Duygusal aç dan daha güvenli YENGEÇ olaca n z bu günlerde yarat c 22 Haziran konular ve ifli içine alan 22 Temmuz geliflmeler sizi meflgul edecek. Ancak d flsal koflullar maddi alanda kendini belli ediyor. Baflkalar ile olan paylafl mlar n z yönetmekte s k nt lar yaflanabilir. BAfiAK 24 Ağustos 23 Eylül AKREP 24 Ekim 22 Kasım O LAK 22 Aralık 20 Ocak BALIK 19 Şubat 20 Mart Daha iyimser ve canl s n z. Kendinizi ortak çal flmalarda ortaya koyabilecek f rsatlar bulabilirsiniz. Arkadafllar ve dostlarla duygular n z paylaflmaya bak n. Yarat c konularda ise ifl temalar öncelikli olmak üzere yeni ad mlar atmaktas n z. Yeni projelerin tekrardan elden geçirilmesi gereken bir gün olacak. letiflim ve hareket sizi mücadeleye davet eder biçimde de ifliyor. Alaca n z haberlerle harekete geçebilirsiniz. Akademik planlar n zda önemli de ifliklikler sürecinde olman z bir bak ma önemli giriflimlerin iflareti. Baflkalar ndan ilham alaca n z etkilerle yön de iflikli i yeni flanslar getirecektir. Sizi y pratan iliflkiler ve yak n ba lar üzerinde duracaks n z. Sorunlar n kayna n n biraz da sizde oldu unu bilmek çözüm bulman za yard mc olacakt r. Ortaklafla ifllerde ise yenilenme arzusu içindesiniz. Özellikle sosyal organizasyonlar öncelik kazan yor. Baflkalar n n takdirini kazanmak ad na yeni sorumluluklar almaya haz r olun. Daha dinamik ve streslerden uzaklaflaca n z bir gün. Keyif ald n z konular daha farkl gözlerle ele alabilirsiniz. Yapt klar n zla göz dolduraca n z söylenebilir. Hayata daha iyimser bakmal gereksiz endifleleri arka planda b rakmal s n z. Sosyal hayatta yaflanan zorlu sürece ra men, sevdiklerinize öncelik verece iniz zamanlar sizi dinlendirecektir. FERHAT ÖZER YOZGAT (CHA)- Y ozgat ta kurakl k nedeniyle kuruma noktas na gelen göletler, bal k tutkunlar n düflündürüyor. Hafta sonunu f rsat bilen bal k severler, flehir içme suyunun bir k sm n karfl layan Kirazl Göleti'nde olta ile bal k tutarak vakit geçiriyor. Bu ra Aslan isimli vatandafl, ilk defa böyle kurak bir k fl mevsimi yaflad n belirterek, göletlerin kurudu unu söyledi. Aslan, "Yozgat, iklim bak m ndan k fl bol karl ve ya murlu geçerdi. Fakat 30 y ld r ilk defa böyle bir kurak k fl yaflad k. Ya fl olmamas sebebiyle ilimizin içme suyunun bir k sm n karfl layan Kirazl ve Cevdet Dündar Göleti kurudu. fiu an her iki gölette de su olmamas nedeniyle flehre su verilmiyor. Su seviyesi s f r n da alt na inmifl durumda. Biz de arkadafllarla birlikte buraya gelerek, bu günümüzü bal k tutarak de erlendirmek istedik. Temennimiz, inflallah en k sa sürede ya fllar bol olur ve barajlar doluluk seviyesine ulafl r." Kadir Atefl isimli vatandafl da göletlerde su kalmad n ifade ederek, "Ben de hafta sonlar oltam alarak buraya bal k tutmaya geliyorum. Yozgat ta gidece imiz, vakit geçirece imiz fazla bir yer olmad için burada bal k tutmaya çal fl yoruz. Böyle kurakl k devam ederse burada bal klar n yaflayaca kadarda su kalmayacak. nflallah k sa sürede ya fllar olur." temennisinde bulundu. TRT Genel Müdürü fiahin'den, ngilizce kanal müjdesi SELÇUK KAPUC ANKARA (CHA) - T ürkiye Radyo Televizyon Kurumu (TRT) Genel Müdürü brahim fiahin, kurulufl çal flmalar devam eden ngilizce kanal hakk nda bilgi verdi. Kanal n ngilizce kültür ve haber kanal olaca belirten fiahin, "Salt 24 saat haber kanal tüm dünyada oldu u gibi Türkiye'de de çok fazla tutulan bir tematik kanal de il. Onun için biz olabildi ince ngilizce haber a rl kl bir televizyon kanal oluflturaca z ama içerisine bir o kadar da Türkiye'den, belki akflam bir tane dizi film ama belgesellerimiz, Türkiye'yi tan tan aktüel programlar mutlaka ngilizce olmak kayd yla koyaca z." TRT'nin kuruluflunun 50. y l etkinlikleri kapsam nda haz rlanan "Anma ve lk Gün Zarflar " PTT Pul Müzesi'ndeki törenle tan t ld. TRT Genel Müdürü brahim fiahin konuflmas nda ngilizce kanalla ilgili haz rl klar n da devam etti ini belirterek, flunlar "15 kanall bir kurulufluz ama 50. y l bize yeni bir evlat kazand racak. O da ngilizce haber kanal. ' ngilizce kültür ve haber kanal ' dersek daha do ru olur çünkü salt 24 saat haber kanal tüm dünyada oldu u gibi Türkiye'de de çok fazla tutulan Kimse Yok Mu Filipinler'de yaralar sarmaya devam ediyor MUZAFFER ALTUNAY SAMSUN (CHA)- nsanl k dram n n yafland Filipinler de Türkiye nin yard mlar n selzedelere ulaflt ran Kimse Yok Mu Derne i, bölgeye kal c yard m olarak poliklinik ve yetimhane yapacak. Bölgeye giden Samsun fiube Müdürü Cemil Baflbay, her gün yüzlerce kifliye yard m da t ld n belirtirken, poliklinik ve yetimhane yap laca n n da müjdesini verdi. Kimse Yok Mu nun Haiyan tayfunu sebebiyle binlerce kiflinin öldü ü Filipinler'e ulaflan ilk kurulufl oldu unu ve kendisinin de bölgede çal flmalara destek verdi ini belirten Samsun fiube Müdürü Cemil Baflbay, yaklafl k 4 ayd r bölgedeki yard mlar aral ks z sürdürdüklerini kaydetti. Genel Merkez ad na Filipinler'e giden Samsun fiube Müdürü Cemil Baflbay, günlük ihtiyaçlar n karfl lanmas n n yan nda, Kimse Yok Mu'nun kal c olarak yapt poliklinik ve yetimhane inflaat n n tamamlanmak üzere oldu unu söyledi. "F L P NL LER YALNIZ BIRAKMADIK" Geçti imiz y l kas m ay ndaki f rt na nedeniyle binlerce kiflinin öldü ü, yüz binlercesinin ise evsiz kald Filipinler'de hayat devam ediyor. Afetin oldu u ilk günden itibaren bölgede olan Kimse Yok Mu, günlük yüzlerce kifliye yard m da t yor. Görevli olarak bölgeye giden Samsun fiube Müdürü Cemil Baflbay, Kimse Yok Mu'nun Filipinlileri yaln z b rakmad n, bölgede bulunan tek yard m kuruluflu olarak faaliyetlerini sürdürdü ünü söyledi. M LLETVEK L NDEN TEfiEKKÜR Afetzedelere günlük g da kolisi da t ld n hat rlatan Cemil Baflbay, "Da t mlara flehrin önemli milletvekillerinden Mister Chua da kat l yor. Kendisi ile görüfltü ümde bana, 'Kimse Yok Mu'ya ülkem ad na teflekkür ediyorum. lk günden itibaren burada bizleri yaln z b rakmad - n z. Ço u dernek 2 hafta kald, gitti ama siz ve Türkiye iyi ki vars n z' Dernek olarak buradaki çal flmalar nöbet de iflimi ile yap yoruz. Türkiye'den belirlenen kifliler buraya geliyor, 1 ay kal p dönüyor, yerine baflka bir kifli geliyor." KALICI YARDIMLAR Kimse Yok Mu'nun Filipinler'de afet nedeniyle neredeyse tamamen y k lan poliklinik ve yetimhanenin tadilat n da yapt n belirten Cemil Baflbay, "Mart ay - n n ortas nda tam donan ml bir ambulans teslim edece iz. Protokol aflamas nda okul projelerimiz de var. Bunun da yap l p, Filipinlilerin, buradaki çocuklar m - z n hizmetine sunulmas için çal flmalar yürütüyoruz." diye konufltu. bir tematik kanal de il. Onun için biz olabildi ince ngilizce haber a rl kl bir televizyon kanal oluflturaca z ama içeresine bir o kadar da Türkiye'den, belki akflam bir tane dizi film ama belgesellerimiz, Türkiye'yi tan tan aktüel programlar mutlaka ngilizce olmak kayd yla koyaca z. Bu bizim fluan üzerinde en çok yo unlaflt m z ifllerden biri." diye konufltu. PTT Genel Müdürü Osman Tural da TRT'nin baflar larla dolu yar m asr geride b rakt n belirtti. PTT'nin de 173 y ll k köklü bir kurulufl oldu unu hat rlatan Tural, iki kurumun adeta etle t rnak gibi oldu unu vurgulad. S SL GÜNDE K YAKAYI B RB R NE MARMARAY BA LADI TCDD Genel Müdürü Süleyman Karaman ise TRT'nin 50. y l n tebrik ederek, TCDD olarak, bir süre önce Müze Vagonu ile TRT'nin 50. y l etkinliklerine katk sa lad klar n hat rlatt. PTT'nin bugünlere gelmesinde kendisinin de eme i oldu unu dile getiren Karaman, gitti i her flehirde çok daha geliflmifl PTT flubeleri görmekten mutlu oldu unu söyledi.

8 SA LIK /8 Ö rencilere madde ba ml l na iliflkin ödev verilmeyecek Madde ba- ml l ile mücadele kapsam nda haz rlanan eylem plan na göre, merak uyand rmamak için okullarda ö rencilere madde ba ml l hakk nda performans ödevi verilmemesi sa lanacak. ANKARA (AA) A nkara l Uyuflturucu Koordinasyonu Kurulunca l Uyuflturucu Eylem Plan haz rland. Toplumdaki yasa d fl ba ml l k yap c madde kullan m n n ve bununla ba lant l suçlar n önlenmesini, bu maddelerin topluma ve toplum sa l na verdi i zararlar n azalt larak, tedavi olanaklar n iyilefltirilmesini amaçlayan eylem plan nda, madde ba ml l nda arz ve talebi azaltmak amac yla belirlenen hedeflere ve öngörülen çal flmalara yer verildi. Plana göre, madde ba ml nda arz azaltmak için toplum sa l n tehdit eden maddelerin flehre girmesini 6 yafl ndaki k z n midesinden saç yuma ç kt BURSA (CHA) B ursa da, 6 yafl ndaki k z çocu unun midesinden ç kan saç yuma hayrete düflürdü. Kilo alamama, düzenli yemek yiyememe, kusma flikayetleri ile Özel Bahar Hastanesi ne getirilen 6 yafl ndaki S.K. isimli k z çocu unun midesinde kitle tespit edildi. Endoskopi yap ld - nda S.K. n n midesindeki kitlenin saç yuma oldu u belirlendi. Küçük k z, Op. Dr. Davut Baykan taraf ndan gerçeklefltirilen cerrahi operasyonla tedavi edildi. Op. Dr. Davut Baykan, son 2 ayda 3 k z çocu unun midesinden de iflik boyutlarda saç yuma ç kartt klar n dile getirdi. Anne-babalar dikkatli olmalar ve çocuklar n yak ndan takip etmeleri konusunda uyaran Dr. Baykan, S.K. için flunlar söyledi: Bu çocu un ailesi ile konufltu umuzda, ailenin, çocu- un saçlar n yuttu undan haberinin olmad anlafl ld. Midesinde saç suma oldu unu söyledi imizde bize inanmad lar. T rnak yedi ini görüyorduk ama saç yedi ine hiç flahit olmad k dediler. Çocuklarda çeflitli psikolojik sorunlara ba l olarak bu tarz davran fllar son dönemde art fl göstermektedir. Protez yap flt r c lar dikkatli kullan n ZM R (CHA) Ö zellikle damak protezi kullanan hastalarda en s k karfl lafl lan sorunlardan biri protezin tutmas. Protezin yemek yerken ya da konuflurken hareket etmesi veya a zdan ç kmas hastan n hayat kalitesini olumsuz yönde etkiliyor. Bu tarz sorunlar gidermek için yap lacak olan çeflitli cerrahi müdahaleler d fl nda farkl firmalar taraf ndan gelifltirilmifl ve piyasada yayg n olarak bulunabilecek protez yap flt r c lar var. 0Protez kullan c lar na bilgilendirmelerde bulunan zmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Difl Hekimli i Fakültesi Protetik Difl Tedavisi Anabilim Dal Ö retim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Dilek Enhofl, macun ve toz halinde bulunabilen bu ürünlerin, önlemek amac yla karayolu, demiryolu ve havayolu kontrollerinin düzenli olarak yap lmas sa lanacak. fiehirdeki MOBESE kameralar yayg nlaflt r lacak ve jandarma taraf ndan etkin kullan lmas na olanak verilecek. Sokak düzeyinde il merkezli ba ml l k yap c madde arz na yönelik operasyonlar art r lacak. Madde kullan m ile mücadele alan nda bilgilendirme amaçl çal flmalara medya deste i sa lanacak. Baflta komflu iller olmak üzere, benzeri problemlere sahip di er illerle çözüm için araflt rma temelinde ortak projeler yap lacak ve iflbirli- i gelifltirilecek. Di er taraftan, uzman personelin e itimine ve uzmanlar n bilgi ve deneyimlerinden faydalanmaya özel önem gösterilecek Talebi azaltmak amac yla da ba ml l k yap c madde kullan m n önleme etkinliklerin art r lmas, ba ml l k tedavi sürecinin oldukça uzun ve zor oldu unu da hesaba katarak bu etkinliklere önem verilmesi sa lanacak. Bu kapsamda cezaevleri, gençlik merkezleri, sivil toplum kurulufllar, fabrika, atölye gibi ifl yerlerindekilere talep do rultusunda madde ba ml l ve zararlar konulu e itim programlar düzenlenecek. Sigara ve alkol kullan m n n zararlar hakk nda bilgilendirme etkinliklerine h z verilecek. gerek kullan m kolayl klar gerekse düflük maliyetleri sebebiyle hastalar taraf ndan tercih edildi ine dikkat çekti. Dilek Enhofl, Unutulmamal d r ki bu tarz ürünlerin etkisi saatler içerisinde kaybolur. Yani kal c bir uygulama de ildir. Gün içerisinde yenilen ve içilen g dalar ile bu ürün a zda çözülmektedir. Buna ba l olarak da günde 2 ya da 3 kez uygulaman n tekrar gerekmektedir. diye konufltu. Yrd. Doç. Dr. Dilek Enhofl, protez temizli ine dikkat edilmesi gerekti ini belirterek, hijyene dikkat etmeyen hastalarda a z içi mantar enfeksiyonu görülebilece i uyar s nda bulundu. Protezin gün içerisinde 2 kez a zdan ç kart l p iç yüzeyinin bir difl f rças yard m yla temizlendikten sonra su ile çalkalanmas n tavsiye eden Dr. Dilek l müftülü ünce konuflma ve vaazlarda madde ba ml - l ve zararlar konusuna yer verilmesi sa lanacak. Sokak çocuklar madde kullan m ve sonuçlar hakk nda bilgilendirilecek Sokakta yaflayan veya çal flt r lan çocuklar merkezi hizmetlerinden faydalanan çocuklar n madde kullan m ve sonuçlar hakk nda bilgilendirilmeleri amac yla buradaki uzman personele sa l k e itimi verilecek. Sokakta yaflayan ve çal flan çocuklar n sa l k ve sosyal yard m hizmetlerinden yararlanma imkanlar art r lacak ve bu kesime yönelik kamu kurum ve kurulufllar, üniversite ve sivil toplum kurulufllar ile iflbirli inde çal flmalar devam ettirilecek. Özellikle çocuk ve gençlere yönelik tedavi ve rehabilitasyon merkezi kurulmas için çal flmalar yap lacak Merak uyand r lmas n n önüne geçilecek Aile ve okul ortamlar n n önemine paralel olarak, do rudan bu alana yönelik bilgilendirme amaçl programlar düzenlenecek. Fark ndal k art r c bilgilendirme faaliyetlerinin uzman deste i ile risk analizi yap larak verilmesine önem verilecek. Okullarda yanl fl bilgilendirmeden dolay merak uyand rmamas için ba ml l k yap c maddeler ve zararlar ad alt nda ö rencilere performans ödevi verilmemesi sa lanacak. Konunun uzman olmayan kiflilerce madde ba- ml l ve zararlar hakk nda ö rencilere seminer düzenlenmemesi konusunda önleyici çal flmalar yap lacak. Çocuk ve gençlerin spor, sanat ve kültür gibi etkinliklere yönlendirilmesi sa lanacak. Ba ml l k yap c maddelerin kullan m ve ba ml l - n özendirecek, merak uyand racak ve toplumda panik havas yaratacak her türlü bilgilendirmeden kaç n lacak. Kahvehaneler, internet kafeleri periyodik denetlenecek Zararl al flkanl klara yönelik önleyici tedbirlerin al nmas için kamu kurum ve kurulufllar yla kahvehane, internet kafe gibi umuma aç k ifl yerlerinin denetimlerinin periyodik yap lmas sa lanacak. Metruk, kullan lmayan bofl yap lar n suç mekan olmas önlenecek. E itim kurumlar n n çevresinde bulunan ifl yerlerinde sat fl serbest sigara, alkol gibi madde sat fllar denetlenecek. Çocuklar ve gençlerin bofl zamanlar n de erlendirmelerine yönelik çocuk ve gençlik merkezleri kurulacak, kamp alan düzenlenecek. Sürücülerin trafi e alkollü ç kmas n n engellenmesi ve trafik güvenli inin sa lanmas amac yla e itimler ve bilgilendirme çal flmalar yayg nlaflt r lacak. Öte yandan infaz kurumlar ndaki ba ml lar n topluma kazand r lmalar ve ba- ml olmayan kiflilerin korunmalar sa lanacak. Enhofl, Hasta, akflamlar yatarken protezini mutlaka a z ndan ç kartmal d r. Ancak bazen hastalar yap flkan etkinin kaybolmamas için protez iç yüzeyinin ve a z içinin temizli ini erteleyip tüm gün protezlerini a zda tutabilmektedirler. Bu durum da a z içi mantar enfeksiyonlar riskini artt rmaktad r. Protez yap flt r c lar kimyasal içerikli oldu undan afl r miktarlarda kullan m ndan kaç n lmas gerekti ini vurgulayan Yrd. Doç. Dr. Dilek Enhofl, bu ürünlerin nas l kullan lmas gerekti i hakk nda bilgilendirdi. Dr. Dilek Enhofl, Macun formundaki ürün y kan p kurutulmufl protezin içine 2-3 noktaya mercimek tanesi büyüklü ünde uygulan r. A za yerlefltirilen protez s k ca bast r larak yerine oturtulur ve 15 dakika boyunca bir fley yiyip içilmez. Bu sayede ürünün sertleflerek yap flman n Uyuflturucu ile mücadeleyi eski ba ml lar yapacak ANKARA (CHA) U yuflturucu bata na saplanan gençleri topluma kazand rmay hedefleyen Uyuflturucu Madde Ba ml - l klar ve Alkolizmle Mücadele Federasyonu (UBAM), Ankara Yaflamkent te lüks bir villa kiralayarak Bar nma ve Beslenme Merkezi (BAMER) haline getirdi. Merkezde, madde ba ml l - ndan kurtar lan gençler, ald klar e itimler sonunda Türkiye'nin de iflik bölgelerinde uyuflturucu ile mücadelede yapmaya haz rlan yorlar. Merkezi Ankara da olan UBAM, uyuflturucu ile mücadeleye bundan sonra ba ml l ktan kurtard gençlerle devam edecek bir projeyi hayata geçirdi. UBAM, gençleri uyuflturucu bata ndan kurtarmak amac yla kiralad bir Yaflamkentte bir villa kiralad. UBAM Bar nma ve Beslenme Merkezi (BAMER) ad verilen villada, flu anda uyuflturucuyu b rakan gençler rehabilite ediliyor. BAMER de gençler uyuflturucudan uzak tutarak.; bilardo, bowling, Go- Kart gibi aktiviteler yaparak sosyal hayata daha çok zaman ay rmas sa lan yor. tamamlanmas sa lan r. Toz olan formun kullan m nda ise protezler y kan r ve içi k s mlar nemliyken protezin tüm iç yüzeyine toz serpilir. Fazla olan toz uzaklaflt r ld ktan sonra protez a za yerlefltirilerek yine 15 dakika yemek yemeden ya da bir fleyler içmeden beklenir. fleklinde konufltu. Protezi eski (4-5 y l ve üzeri) hastan n, çene kemiklerindeki erimeye ba l olarak uyumun azalabilece ini söyleyen Yrd. Doç. Dr. Dilek Enhofl, Protez ile hastan n yumuflak dokular aras nda boflluk oluflabilir. Bu durumda yap flt r c lar yeterli olmayacakt r. Hastan n bir difl hekimine giderek protezinin içi k sm n n desteklenmesi hatta tüm protezin yenilenmesi çok daha sa l kl olacakt r. diye ifade etti. Kelebek Y ld r m Mah. Dr. Neslihan Özenli Cad. No:20/B Akyurt ÖZKAL ANAFARTALAR MAH.KANTARCILAR (YE- N CE) SOK. NO:28 Alt nda Anadolum Örnek Mah. Oruç Reis Cad. A Blok No:2 Telsizler Alt nda Çal flkan Cumhuriyet Meydan Yeni Belediye flhan No:7-8 Ayafl Ayafl Ça lar Bafla aç Mah. Eyüp Gündo an Cad. No:10/A Beypazar Beypazar Elif Keklik P nar Mah.882.Sok.No:1/17 Çankaya Tando an An t Cad. No:10/A Mebusevleri /Çankaya Çankaya Armada Metropol A.O.Ç Mah. Eskiflehir Yolu Armada Al flverifl Merkezi 6/B-Blk. No:2/A Çankaya Irmak Cebeci Mah. Cemal Gürsel Cad. No:90/A Çankaya Çankaya Nurdan Esato lu Mah. Esat Cad. No:87/A Çankaya Çankaya Sulak Birlik Mah. 8. Cad. No:26/A Çankaya U ur Cihan Sok. No:22/3 S hhiye- Çankaya Çankaya Öznur Y ld r m Beyaz t Mah. Berat Cad. No:20/B-6 Çubuk Çubuk fiirintepe KEMAL PAfiA MAH.AR F ÇALIfi CAD.NO:19/B Elmada Y lmaz Menderes Bulvar Sa l k 1. Sok. No:2 Hasano lan/elmada Elmada REMNUR ELVAN MAH.1939.SOK.NO:15/A Etimesgut Elvankent Merkez Atakent Mah. Emlakbank Bloklar TK. Çarfl s No:347/V Elvankent Etimesgut Özgüven fieyh fiamil Mah. 13. Cad. 3. Etap Eryaman fl Merkezi No:3 Eryaman Etimesgut Yeni S la Bahçelievler Mah Sok. No:20/B Gölbafl Gölbafl Güdül Yukar Mah. Gençlik Cad. No:10/A Güdül Güdül Cankara Cumhuriyet Cad. No:38 Haymana Haymana Yeni Ayflem Cuma Mah. stasyon Cad. No:15/7 Kalecik Kalecik Hacettepe Atatürk Mah. G.M.K. Cad. No:14/8 Kazan Kazan Güler P narbafl Mah. fiehit Hakan Turan Sok. No:35/B Keçiören Keçiören U urhan Bademlik Mah. Baruthane Sok. No:70/14 Keçiören Keçiören Yeni Zeynep Ayval Mah Cad. Avdan Sok. No:2/A Etlik Keçiören Birsen Afla E lence Mah. Alt noluk Sok. No:4/B Etlik Keçiören Yeni Bahad r Karfl yaka Mah. Ankara Cad. No:34/A K z lcahamam K z lcahamam Zeki General Zeki Do an Mah. Natoyolu Cad. No:32/A Mamak U ur Yaz Mah. Ankara Cad. No:2 Nall han Nall han An ttepe fiehitlik Mah. An ttepe Cad. No:101/B Polatl Polatl Emir Fatih Mah. Yavuz Cad. No:51/B Pursaklar Pursaklar Mehtap Akflemsettin Mah. Huzur Sok. No:3/B Sincan Sincan Sincan Hakan Andiçen Mah. Polatl Cad. dil Sok. No:42/16 Sincan Sincan P nar stiklal Mah. Hürriyet Cad. No:36/B Sincan OSB Ayafl Yolu 25. Km. ASO Ticaret Merkezi No:Z-30 Sincan Sincan Meral Uzunöz Yeni Mah. smet Pafla Cad. No:2 fiereflikoçhisar

9 Türk bilim adamlar "radyasyon z rh " üretecek F rat, Bitlis Eren, Selçuk ve Kocaeli üniversiteleri ile ABD'nin Maine Üniversitesinin ortakl nda, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araflt rma Kurumu (TÜB TAK) ve Türkiye Atom Enerjisi Kurumu'nun (TEAK) deste iyle yürütülen "Nano Parçac k Katk l Polimer Tabanl Nanokompozit Materyallerin Üretilmesi ve Gelifltirilmesi Projesi" çerçevesinde 5'i Türk 6 bilim adam, nötron radyasyonun yo un oldu u yerlerde z rh görevi üstlenecek nanokompozit malzeme üretmek için çaba sarf ediyor TDK GÜZEL TÜRKÇE BULMACASI ELAZI (AA) F rat Üniversitesi E itim Fakültesi Fen Bilgisi Ö retmenli i Ana Bilim Dal Ö retim Üyesi ve proje yürütücüsü Doç. Dr. Oktay Baykara, AA muhabirine yapt aç klamada, Bitlis Eren, Selçuk, Kocaeli ve Maine üniversiteleri ile ortaklafla yürüttükleri projeye, TÜB TAK' n yaklafl k 300 bin lira, TEAK' n ise laboratuvar deste i verdi ini söyledi. Projede kendisiyle beraber 5 Türk akademisyenin ve bir Amerikal bilim adam n n görev ald n anlatan Baykara, proje üzerinde bir y l aflk n süredir çal flt klar n ve ön haz rl klar tamamlad klar n belirtti. Uygulamal nükleer fizik ve çevresel radyasyon konular nda çal flmalar bulunan Baykara, nükleer alanlarda kullan lan z rhlama materyallerine alternatif olarak kullan labilecek bir malzeme üretmek için çal flt klar n bildirdi. Bu malzemeyi, birçok alanda kullan lan bor madeninin farkl bir hali olan nanobordan yapmay planlad klar n ifade eden Baykara, ''Nanobor maddeyi, piyasada sat lan ve pet flifle yap m nda da kullan lan plastik malzemeyle harmanlay p nanokompozit malzeme oluflturaca z. Üretmeyi amaçlad m z bu malzeme, nötron radyasyonun yo un oldu u yerlerde z rh görevi üstlenecek" diye konufltu. BULMACA ÇÖZÜMÜ BUGÜN 10. SAYFADA Nötron ve gama radyasyona karfl so urma (emme) özelli i tafl yacak malzemenin, yo un radyasyonlu alanlarda mevcut sistemin yerine kullan - laca n belirten Baykara, flunlar kaydetti: ''NASA'n n (ABD Ulusal Havac l k ve Uzay Dairesi) da benzer malzemelerin üretimine büyük önem verdi i ve uzay teknolojisinde kulland nanomateryaller; nükleer reaktörler, hava sanayisi ve nükleer t p gibi birçok alanda alternatif malzeme olacak. Örne in, hava sanayisinde alüminyum, nükleer reaktörde beton, hastanelerde beton ve kurflun kullan l r. Bunlara alternatif, toksit olmayan, çevre dostu, dayan kl, yerli üretim, teknolojik altyap s olan ve nanoteknoloji kullan lacak bir malzeme üretmenin peflindeyiz.'" Projenin 30 ay sürece ini ve ilk 15 ay içerisinde ilk prototipi üreteceklerini bildiren Doç. Dr. Baykara, ilerleyen aflamalarda patentini alacaklar malzemenin üniversite-sanayi ifl birli- iyle seri üretimini yapmay planlad klar n kaydederek, "Yapaca m z malzeme, bu anlamda dünyada ses getirecek bir malzeme olacak. Yapt - m z literatür taramalar nda Türkiye'de benzerini görmedik. Bizim amac m z, d flar dan haz r teknoloji almak de il, teknolojiyi kendimiz üretebilecek duruma gelmek" diye konufltu. TEKNOLOJ ELAZI (AA) B ilgi Teknolojileri ve letiflim Kurumu (BTK) Baflkan Tayfun Acarer, yasal yollarla ithal edilip fatural sat lmas na ra men IMEI (Uluslararas Mobil Cihaz Kodu-International Mobile Equipment Identity) numaras kopyaland için kullan ma kapat lan telefonlar n, cihaz sahibinin yapaca baflvuru sonucunda IMEI numaras n n tek hatla efllefltirilmesi halinde yeniden görüflmeye aç labildi- ini söyledi. Acarer, AA muhabirine yapt aç klamada, BTK'n n Mobil Cihaz Kay t Sistemi'nde (MCKS) kay tl olmayan telefonlar n sistem içinde kullanabilmesi amac yla IMEI numaralar n n yasalara ayk r bir biçimde de ifltirilmesinin "klonlama" olarak tabir edildi ini belirtti. Klon cihazlar n ülkeye kay t d fl getirildi ini ve bu nedenle devletin önemli bir vergi gelirinden mahrum b rak ld - n ifade eden Acarer, ülkeye yasal yollardan giren veya yurt içinde imal edilen ve elektronik kimlik bilgisi olan tüm cihazlar n IMEI numaralar n n MCKS'ye kaydedildi- ini, kay tl olmayan cihazlara ülkedeki mobil flebeke iflletmecilerinin hizmet vermesinin engellendi ini kaydetti. Klonlanan cihaz say s n tam olarak belirleyebilmenin mümkün olmad n belirten Acarer, "MCKS arac l yla tespit edilen ve bir telefon numaras yla efllefltirilen klon cihaz say s, 2013'te yaklafl k 35 bindir" /9 Klonlu cep telefonlar na "tek hat" formülü Vatandafllar n ma dur olmamalar için sat n ald klar cihazlar n fatural olmas na ve ülkedeki bir ithalatç firma taraf ndan yurda getirildi ine dikkat etmeleri gerekti ini ifade eden Acarer, cihaz sat n al rken telefonun IMEI numaras n n kay tl olup olmad - n n isorgu.php adresinden kontrol edilmesini, ambalaj ve kutusu aç lmam fl cihazlar n tercih edilmesini önerdi. Yasal yollarla ithal edilip fatural sat lmas na ra men IMEI numaras kopyaland için kullan ma kapat lan telefonlar yeniden görüflmeye açman n formülünün "tek hat" uygulamas oldu unu belirten BTK Baflkan Tayfun Acarer, flunlar kaydetti: "Vatandafllar m z n, yasal flekilde sat n ald telefonun klonlu oldu unun tespit edilmesi halinde, cihaz n ithalatç s na baflvurmas ve mevcut düzenlemeye göre tek mobil numarayla cihaz n n IMEI numaras n n efllefltirilmesini istemesi gerekmektedir ancak bu flekilde IMEI numaras n n kötü niyetli kifliler taraf ndan kullan lmas engellenebilmektedir." Soldan sa a 1..Deve dikeni Çocu u olan kad n, anne... Kan içinde b rakmak Özellik, hasiyet (eski)... Çok uzakta olmayan, elin ulaflabilece i uzakl k (halk a z ) Farz edelim ki, güya... Olaylar n gidiflinde ola an d fl na yer vermeyen, de iflmezlik ve mecburiyet gösteren kural... Aktinyum elementinin simgesi Dokuzar kiflilik iki tak m aras nda bir top ve sopayla oynanan bir çeflit oyun... Kad n hükümdar (eski) ki kelime veya iki cümle aras na girerek aralar nda bir ba oldu unu anlatan bir söz... Seçmeli yemek... Ö ütülerek toz durumuna getirilmifl tah l ve baflka besin maddeleri Çabucak... Türk alfabesinin yirmi dokuzuncu harfinin ad, okunuflu... Baz ibadetler yerine getirilirken dönülen Kâbe'nin bulundu u yön Engel... Glikol... Bir fleyin yere bakan yan, zir, üst karfl t Sinirli... Bir fleyin birdenbire hat rland n veya kavrand n anlatan bir söz... Simge (eski) Türk alfabesinin yirmi sekizinci harfinin ad, okunuflu... Adacyo ile andantino aras, yar yavafl bir biçimde (çal nmak)... Nikel elementinin simgesi lik açan kimse... Malta adas halk ndan veya bu halk n soyundan olan kimse, Malt z Gam dizisinde "sol" ile "si" aras ndaki ses... Sesleri kaydetmek ve kaydedilen sesleri yeniden pikap veya gramofonda dinlemek amac yla haz rlanan plastik daire biçiminde yaprak... Iramak ifli Her zaman görülen, ola an... Bir toplulukta, üyelerin belli bir olay, kifliyi veya de eri ay rt edip sembollefltirmesi, bunlar n anlam ve öneminin güçlendirilmesi amaçlar yla düzenlenen hareket dizisi, merasim Moritanya halk ndan olan kimse... Bafl, kafa (eski) Ö retmen yetifltirmek için kurulmufl yüksekö retim kurumu.. Yukar dan afla ya 1. Günefl'e olan uzakl, yerin Günefl'e olan uzakl ndan daha çok olan d fl gezegenlerin ilki olan k z l gezegen, Merih... Günü gününe yaz lm fl olaylar içine alan eser, kronik (eski) Bir yüzeyde boy say lan iki kenar aras ndaki uzakl k, genifllik... Alfabetik... Yollarda, toprak damlarda yeri bast rmak veya tarlalarda topra ezmek için gezdirilen tafl silindir (halk a z ) Gedik (eski)... Verme, ödeme (eski)... Herhangi bir fleye göre daha ötede olan yer, geri karfl t Güneyden esen rüzgâr, lodos (halk a z )... Formaldehit ile bir fenolün yo unlaflmas sonucu elde edilen yapay reçine Eki olmayan... Edinilen fley veya fleyler, müktesebat... Gelecek (eski) Emme, emerek içine çekme, so urma (eski)... Kurucu (kimse)... Hapishane (halk a z ) Küçük yollar n kendisine aç ld büyük yol, cadde... flte (halk a z )... Damarlarda dolaflan kanla, doku ögeleri aras nda arac görevi yapan, kan plazmas ve lenfositten oluflan saydam, sar renkte bir s v, ak kan, lenfa Sodyum elementinin simgesi... Alazlanmak ifli... Ey, hey anlamlar nda bir seslenme sözü Gereksiz, yersiz, bofl... Ana maddeleri yumurta, un ve fleker olan, içerisine kuru üzüm, kakao, f nd k vb. konularak f r nda piflirilen tatl çörek... Vurma, çarpma s ras nda ç kan ses T rnak yöresindeki yumuflak bölümlerin, bazen de kemi in iltihaplanmas ndan ileri gelen a r l flifl... Yolcu ve turistlere geceleme imkân sa lamak, bunun yan nda yemek, e lence vb. hizmetleri sunmak amac yla kurulmufl iflletme... Hayat sona ermifl olan, art k yaflam yor olan, morto, diri karfl t Kendisinin olan bir fleyi, yasaya uygun olarak diledi i gibi kullanabilen kimse, sahip... Erki olan, nüfuzlu, muktedir, kadir... Ç plak ve zay f Uzakl k ve karanl k sebebiyle kim veya ne oldu u seçilemeyen, belli belirsiz, koyu renkli biçim, silüet... Dalgal par lt lar verilmifl olan bir tür kumafl, kareli kumafl Emme iflini yapan (kimse veya fley)... En kal n erkek sesi... Önceleme Ad... Kullanma, yararlanma, tasarruf... Notada duraklama zaman ve bunu gösteren iflaretin ad Çatlad nda kabu u iki çenete ayr lan (meyve)... Ça dafl (eski)

10 YAfiAM KAYBER AVCI MU LA (CHA)- /10 M u la Karadenizliler Derne i ve Mu la Belediyesi taraf ndan K flla Park 'nda düzenlenen flölene vatandafllar büyük ilgi gösterdi. Karadeniz'den getirilen 3 ton hamsi misafirlere ikram edildi. fiölende yaklafl k 2 km hamsi kuyru u olufltu. Siyasilerin de ilgi gösterdi i etkinlikte CHP Büyükflehir Belediye baflkan aday Osman Gürün, MHP Büyükflehir Belediye baflkan aday Mehmet Erdo an ve AK Parti Büyükflehir Belediye baflkan aday Mansur Harmandar, beyaz önlükleri giyip hamsi tavalar n bafl na geçti. Üçü bir arada ilk önce hamsi Kaçakç lar, uzman çavuflu omzundan vurdu ANKARA (CHA)- fi anl urfa Viranflehir bölgesinde may nl bölgeden geçmek isteyen kaçakç grup ile askerler aras ndaki silahl çat flma ç kt, bir uzman çavufl omzundan yaraland, bir kaçakç vuruldu. Genelkurmay Baflkanl, dün saat da yaflanan olayla ilgili flu bilgi verildi: "Kara Kuvvetleri Komutanl smail Direk Hudut tava yapan adaylar daha sonra mangal tezgah n n bafl na geçerek, mangalda hamsi yap p kat l mc lara da tt. Hamsi tava yapan üç büyükflehir belediye baflkan aday daha sonra kol kola girip horon tepti. Mu la Karadenizliler Derne i Baflkan Celal Karakafl yapt aç klamada, Mu la'da yaflayan Karadenizlileri bir araya getirdiklerini belirterek, "Onlar n biraz olsun gurbet ve s la hasretini gidermek, Mu la kültürü ile Karadeniz kültürünü bir arada yaflamak ve yaflatmak ad na hep beraber topland k. Yaklafl k üç ton hamsi getirdik. 10 binin üzerinde bir Uyuflturucu ile mücadeleyi eski ba ml lar yapacak BULMACANIN ÇÖZÜMÜ Karakolu sorumluluk sahas nda, hudut gözetleme timi (HGT) taraf ndan, Suriye den Türkiye istikametine do ru alt flahs n, siyasi s n r geçerek may nl sahaya girdi i tespit edilmifltir. Bu durum üzerine, bölgede taktik tekerlekli z rhl araç (TTZA) ile devriye görevi icra eden hareketli pusu timi, flah slara sözlü olarak dur ikaz nda bulunmufltur. kaza uymayan flah slar, üzerilerinde bulunan malzemeleri b rakarak Suriye istikametine do ru geri Mu la'da bu y l ilki düzenlenen 1. Hamsi fiöleninde 10 bin kifli ekmek aras hamsi yiyip, birlikte horon tepti. 3 ton hamsinin tükendi i etkinlikte, halk oyunlar ekiplerinin gösterileri büyük be eni toplad. Karadenizli yöresel sanatç lar flark lar yla unutulmaz bir gün yaflatt. Mu la'da 1. Hamsi fiöleni renkli görüntülere sahne oldu kat l m olacak. Bu mutlu günümüzde kemençemizle, tulumumuzla, halk oyunlar m zla, yöresel sanatç lar m zla hep beraber e lenmeye, stres atmaya geldik." Mu la Belediye Baflkan Osman Gürün ise Mu la'da çok say da Karadenizli'nin yaflad na dikkat çekerek, "Mu lal olmak sadece Mu la'da do mak de il. Mu lal olmak, Mu la için düflünen, ter ak tan, bir çivi çakan ve nerede do arsa do mufl olsun herkes Mu lal üst kimli inde birlefliyor. Buras hoflgörüsüyle, sevgisiyle herkese kucaklar n açan ve buraya nereden gelirse gelsin kendisini Mu lal hisseden hemflehrilerimizle dolu." ifadelerini kulland. SELÇUK KAPUC ANKARA (CHA)- U yuflturucu bata na saplanan gençleri topluma kazand rmay hedefleyen Uyuflturucu Madde Ba ml l klar ve Alkolizmle Mücadele Federasyonu (UBAM), Ankara Yaflamkent te lüks bir villa kiralayarak Bar nma ve Beslenme Merkezi (BAMER) haline getirdi. Merkezde, madde ba ml l ndan kurtar lan gençler, ald klar e itimler sonunda Türkiye'nin de iflik bölgelerinde uyuflturucu ile mücadelede yapmaya haz rlan yorlar. Merkezi Ankara da olan UBAM, uyuflturucu ile mücadeleye bundan sonra ba ml l ktan kurtard gençlerle devam edecek bir projeyi hayata geçirdi. UBAM, gençleri uyuflturucu bata ndan kurtarmak amac yla kiralad bir Yaflamkentte bir villa kiralad. UBAM Bar nma ve Beslenme Merkezi (BAMER) ad verilen villada, flu anda uyuflturucuyu b rakan gençler rehabilite ediliyor. BAMER de gençler uyuflturucudan uzak tutarak.; bilardo, bowling, Go-Kart gibi aktiviteler yaparak sosyal hayata daha çok zaman ay rmas sa lan yor. "DAMDAN DÜfiEN N HAL NDEN DAMDAN DÜfiAN ANLAR" "Damdan düflenin halinden damdan düflen anlar. mant ile hareket eden UBAM, gençleri, Narconon un e itimlerine de tabi tutuluyor.. Ald klar e itim sonunda, UBAM n di er illerde kuraca uyuflturucu ile mücadele merkezlerinde kaçm flt r. Söz konusu malzemeleri kontrol etmek için TTZA'dan inen piyade uzman çavufl ve iki ere s n r n Suriye taraf ndan 5-6 el hafif silah ile atefl aç lm fl ve atefle derhal ateflle karfl l k verilmifltir. Olayda, uzman çavufl sol omuz üst bölgesinden hafif flekilde yaralanm fl, unsurlar m z taraf ndan aç lan atefl sonucunda ise kaçakç bir flahs n vuruldu u ve yan ndaki di er flah slar taraf ndan olay bölgesinden uzaklaflt r ld tespit edilmifltir. Yak n ile buluflmay beklerken otomobil çarpt, hayat n kaybetti RESUL YÖNET ANKARA (CHA)- A nkara da Mevlana Bulvar 'nda yaflanan kazada, otomobilin çarpt, yak n ile buluflmay bekleyen vatandafl hayat n kaybetti. Kazada, otomobil sürücüsü ile yan ndaki ismi ö renilemeyen bir kifli yaraland. Mevlana Bulvar AfiT karfl s ndaki kazada; 06 EN 490 plakal otomobili ile Ankara istikametine seyir halindeki Ahmet fienol Narin, terminal karfl s nda yolcu indirdikten sonra hareket eden flehirleraras yolcu otobüsüne çarpmamak için ani manevra yapt. Narin idaresindeki otomobil, manevra ile önce yan yolda seyreden TIR'a çarpt. Çarpman n etkisiyle h zlanarak savrulan otomobil, o esnada kald r mda yak n ile buluflmay bekleyen Mehmet Ali Özsoylar'a çarpt. Otomobil ile ayd nlatma dire i aras nda ezilen Özsoylar, olay yerinde hayat n kaybetti. Kazada, otomobil sürüsü ile yan ndaki henüz ismi ö renilemeyen bir kifli yaraland. Kazay gören vatandafllar, polis, itfaiye ve sa l k ekiplerine haber verdi. tfaiye ekipleri, otomobilde s k flan Narin i ç karmak için uzun süre u raflt. Yarallar, Gazi Üniversitesi Hastanesi'ne kald r ld. Ayd nlatma dire i ile otomobilin aras na s k flan Özsoylar' n cans z bedeni de çekici yard m yla bulundu u yerden ç kar larak, Adli T p Kurumu'na gönderildi. Polis, kazayla ilgili soruflturma bafllatt. Yemek menüsünde tablet devri; ebeveyn yemek seçiyor, çocuk oyun oynuyor SÜMEYRA KIRCA ANKARA (CHA)- A nkara n n meflhur Çukura a sofras nda müflterilere ka t menü yerine tablet menü veriliyor. Tablet menüyle karfl laflan müflteriler k sa bir flaflk nl n ard ndan tablet menüyü incelemeye bafll yor. 3 ana bölümden oluflan tablet menü, siparifl ard ndan misafir çocuklar n oyun e lencelerine b rak l yor. Ana yemekler, içecekler ve ikramlar bölümleriyle göz dolduran menü tabletlerden, müflterilerin tablet üzerinden siparifl vermesine de olanak sa lanyor. Ankara da bu hizmeti ilk olarak Çukura a sofras n n ç kard n vurgulayan rfan Çukura a, 27 tane tablet var. Ka t menüyü kald rd k. Müflteriler çok memnun. Teknolojinin insan üzerindeki etkisi malum. Art k insanlar her iflini tabletler üzerinden yapt için menü iflini de tablet format na dönüfltürdük. Ço u insan yabanc l k çekmiyor. temsilci olacak eski ba ml lar mücadelenin nas l yap laca n bizzat yaflayarak ö reniyorlar. UBAM bu vas ta ile di er ba ml lar n da ellinden tutarak, ilaçs z tedavi yöntemi ile gençlerin ba ml l ktan kurtulmas n sa layacak. lk etapta 18 madde ba ml s n n yaflad villayla ilgili bilgi veren UBAM Federasyonu Baflkan Dila Tezemir flunlar kaydetti: "Yapt m z fley, ba ml l ktan ar nan kardefllerimize burada rehabilitasyon program n ö retiyoruz. Onlara belirli konularda di er arkadafllar na ve kardefllerine nas l yard mc olabileceklerine dair e itimler veriyoruz. 8 sistemimiz var. Bunlar ö rettikten sonra, buradan mezun oluyorlar ve di er ba ml kardefllerine yard mc oluyorlar. Amac m z Türkiye nin dört bir taraf nda ba ml lara ulaflmak. Çok uzun bir zaman 8 sene önce için bu mücadeleye bafllad k. Türkiye de Bu koflullar flartlar müsait de ildi. Uzun bir araflt rma sonucunda Narconon la tan flt k. Birkaç kardeflimize bu program uylay nca faydas n gördük. Hiç ilaç kullanmadan, vitamin deste i verdik. Sonucunu görünce neden olmas n dedik. Bu dünyada 48 ülkede 250 rehabilitasyon merkezi ile 2 milyondan fazla insana faydal olmufl bir program."

11 Köylülerin k zak keyfi ARTV N (AA) - fi avflat ilçesinde düzenlenen 3. fiavflat Yavuzköy Kar fienlikleri, renkli görüntülere sahne oldu. fiavflat Kültür, Turizm ve Dayan flma Derne i taraf ndan, ilçe merkezine yaklafl k 8 kilometre mesafede bulunan bin 580 rak ml Yavuzköy de düzenlenen flenli e çok say da vatandafl kat ld. Aç k ve güneflli havay f rsat bilerek flenli e kat lanlar, bot ve ahflap k zaklarla kayarak kar n keyfini ç kard. Baz kiflilerin, daha h zl kaymak için ahflap k zaklar n alt bölümüne çelik flerit takt klar gözlendi. Dernek baflkan Zafer Güngüt, gazetecilere yapt aç klamada, flenli in amac n n a r geçen k fl flartlar nda cefa çeken fiavflat halk na kar n sefas n sürdürmek oldu unu belirterek, Ülkemizin, Karadeniz in kuzeydo usunun son ilçesi olan fiavflat n co rafi yap olarak yüksek da lar, e imli vadileri ve do al güzelliklerinin yan nda mevsimsel zorluklar n e lenceye ve mutlulu a çevirmek için k fl flenli ini düzenledik K fl flenliklerini geleneksel hale getirmek istediklerini dile getiren Güngüt, flenlikler kapsam nda ilçede gelecek y llarda ulusal ve uluslararas k zak yar flmalar n n yap labilece i bir altyap oluflturmak istediklerini vurgulad. TUR ZM /11 Denizi yok ama sualt dal fl turizminin gözdesi Güneydo u Anadolu Projesi kapsam nda infla edilen baraj gölleri, bölgede sualt sporlar için büyük potansiyel oluflturuyor. D YARBAKIR (AA) - ÖZGÜR AYAYDIN - Ç özüm sürecinin bafllamas yla sa lanan huzur ve güven ortam sayesinde, bar nd rd büyük tarih ve kültür varl klar ön plana ç kmaya bafllayan Güneydo u Anadolu Bölgesi nin k sa süre içerisinde dal fl turizminde de Türkiye nin önemli merkezlerinden biri olmas bekleniyor. GAP kapsam nda yap m tamamlanan Kralk z, Dicle, Batman, Keban, Karakaya, Atatürk, Birecik ve Karkam fl baraj göllerinin alt nda kalan çok say da yerleflim yeri keflfedilmeyi beklerken, bu potansiyele Il su Baraj n n tamamlanmas yla su alt nda kalacak Hasankeyf ilçesinin de aralar nda bulundu u çok say da tarihi mekan eklenecek. - Yeni yeni keflfediliyor F rat Nehri üzerinde kurulan Birecik Baraj n n sular alt nda kalan Halfeti ilçesi ile Dicle Baraj Gölü alt nda kalan E il deki tarihi varl klar görmek için bölgeye gelen ziyaretçiler, baraj göllerine tüplü dal fl yap yor. Son olarak aralar nda Türkiye Sualt Sporlar Federasyonu (TSSF) Baflkan Yard mc s Bedri Sincar, Diyarbak r Su Sporlar htisas Kulübü Baflkan lhami Çakmak ve dal fl e itmeni Mehmet Nesim Ayd n n da bulundu u grup, Diyarbak r n E il ilçesindeki Dicle Baraj Gölüne dald. TSSF Baflkan Yard mc s Sincar, AA muhabirine, sportif dal fl turizminden büyük gelir elde eden ülkelerin bulundu unu belirterek, Türkiye de de bu spor dal na yo un talep oldu unu söyledi. Denizden 300 metre yükseklikteki göl sular na yap lan dal fllar n irtifa dal fl oldu unu, bu dal fl yapabilmek için e itime ihtiyaç bulundu unu kaydeden Sincar, federasyon olarak bu nedenle rtifa Dal fl Uzmanl k Kursu açt klar n vurgulad. Sincar, Güneydo u Anadolu Bölgesi nde yap m tamamlanan baraj göllerinde biriken sular n alt nda kalan yerleflim birimlerinde ayn zamanda tarihi varl klar n da bulundu unu dile getirerek, flöyle konufltu: Profesyoneller denize dalmaktan b kt, GAP taki irtifa dal fllar na büyük ilgi var. rtifa dal fl kursuna 200 ü aflk n kifli baflvuruda bulundu. rtifa kurslar n n ard ndan çok say da kifli baraj göllerine dal fl yapmak için bölgeye gelecek. Bu sayede bölge turizmi daha da hareketlenecek. Bölgedeki baraj gölleri dal fl için yeni yeni keflfediliyor. Geçen hafta bir grup ile E il baraj gölüne tüplü dal fl gerçeklefltirdik. Tarihi ve kültürel eserlerinin muhteflem güzelliklerini sualt nda görebilme f rsat n yakalad k. Bölgede bu anlamda çok büyük kapasite var. Çünkü binlerce y ld r çok say da medeniyete ev sahipli i yapan yerleflim yerleri baraj gölleri alt nda kald. Hasankeyf gibi birçok alan da gelecekte yap m süren barajlar n tamamlanmas n n ard ndan su alt nda kalacak. - Potansiyel çok büyük Dal fl e itmeni Mehmet Nesim Ayd n ise çözüm süreciyle sa lanan huzur ve güven ortam sayesinde Güneydo u Anadolu Bölgesi ne büyük ilgi oldu unu söyledi. Her geçen gün art fl gösteren turizm hareketlili inin bölge ekonomisine katk sundu unu belirten Ayd n, flöyle dedi: Halfeti ve Samsat ilçelerinin yan s ra GAP taki baraj gölleri alt nda yüzlerce köy kald. Tüplü dal fl yap p su alt ndaki bu mekanlar görmek bir ayr cal k. Yavafl yavafl insanlar bölgeye gelip dal fl yapmaya bafllad. Yak n zamanda binlerce kifli baraj göllerine dalmak için bölgeye gelecek. Bu nedenle valilik, kaymakaml k, belediyeler ve ilgili di er kurulufllar n sualt sporuna uygun alanlarda haz rl k yaparak, bu mekanlar tan tmalar gerekiyor. Güneydo u Anadolu Bölgesi, tüplü dal fl konusunda Türkiye nin önemli merkezlerinden biri haline gelecek. K sa bir süre önce baflkan yard mc m z ve sualt foto rafç s Sincar ve Diyarbak r Su Sporlar htisas Kulübü Baflkan Çakmak ile E il ilçesinde baraj gölüne dald k ve Hz. Zülkifl ve Hz. Elyasa n n su alt nda kalan türbeleri ile birçok medeniyete ev sahipli i yapan E il kalesi çevresinde bulunan eski yap lar n su alt foto raflar n çektik. Kaçkarlar, heliski tutkunlar n n vazgeçilmezi... R ZE (AA) - MUH TT N SANDIKÇI - H elikopterli kayak sporunun vazgeçilmez merkezlerinden biri haline gelen Kaçkar Da lar ve Ayder Yaylas, heliski tutkunlar n a rl yor. Kayakç lar n helikopterle ç kt klar da lar n zirvelerinden vadiye do ru kayak yapt klar bir spor türü olan heliski, dünyada say l bölgelerde sürdürülüyor. Türkiye de bu sporun yap ld tek merkez olan Kaçkar Da lar n n Rize nin Çaml hemflin ilçesinde kalan bölümü ile Ayder Yaylas, bu sezon da heliski tutkunlar n a rl yor. Heliski için yöreye gelen kayakç lar, konaklad klar Ayder Yaylas ndan sabah erken saatlerde helikopterle al narak 3 bin rak m aflk n da lar n zirvesine b rak l yor. Zirvede 4 müflteriye bir rehber efllik ederken bin 900 rak ml vadilere inen kayakç lar tek turda 2 ile 5 kilometre aras nda mesafe kayabiliyor. Buradan tekrar helikopterle al n p da lar n zirvesine b rak larak afla ya inen kayakç lar, gün boyunca kayak yapt ktan sonra akflam saatlerinde helikopterle Ayder Yaylas na dönüyor. Kayakç lar, Kaçkarlarda haftada ortalama 20 bin metre mesafe katederken, Kaçkarlar n alternatifi olan Alaska da ise bu mesafeyi ortalama 15 günde yapabiliyorlar. Kaçkarlarda hava flartlar ndan dolay haftada ortalama 4 gün kayak yap labilirken, Alaska da 4 gün kayak yapabilmek için iki hafta da larda kalmak gerekiyor. Güney Do u Havac l k Yönetim Kurulu Baflkan Hasan Sar da, AA muhabirine yapt aç klamada, 2009 y l ndan itibaren heliskiye yat r m yapt klar n belirterek, Geçmiflte bu ifle uygun helikopterlerimiz yoktu, helikopterleri yurt d fl ndan getiriyorduk. Yetiflmifl pilotlar m z da yoktu. Dört y ld r helikopter ve pilotlara yat r m yap yoruz. Dört y l n sonunda vard m z sonuç ortada. Art k bu hizmet çok rahatl kla sa lanabiliyor Türkiye ye her y l artan bir talep oldu unu ifade eden Sar da, Pilot ve helikopter say m zda art fl var. Tesislerin de yap lmas yla heliskide Türkiye bir marka olmaya bafllad. Türkiye yi heliskide Kanada, ABD gibi dünyada bilinen ve ra bet edilen bir yer haline getirmeyi hedefliyoruz. Kurum ve kurulufllar n deste i ile daha önceden edinilmifl baz yanl fl bilgiler düzeltildi. Geçmiflte yabanc lar n sadece kendilerini çal flt rmak üzere koydu u kurallar n bofl oldu u görüldü. Ülkemizde kendi pilotlar m zla kendi helikopterlerimizle ve kendi tesislerimizde bu ifli yapar hale geldik diye konufltu. Türkiye de verilen hizmetlerin yan nda yurt d fl nda da hizmet verebilecek hale geldiklerini kaydeden Sar da, Bu y l Gürcistan Maestia bölgesine befl haftal k program m z var. Geçmiflte bu ifli kendi ülkemizde dahi yapamazken flimdi komflu ülkelerde yapabilir hale geldik. 7 Mart ta bafllamak üzere befl haftal k bir hizmet verece iz ifadelerini kulland. Frans z kayakç Anouck Noulhon, rehber arkadafl n n daveti ile Kaçkarlara geldi ini belirterek, Dünyan n birçok yüksek da nda snowboard yapt k ama burada çok fark var. Kayak yapmaya gidecekseniz Kaçkarlar mükemmel. Avrupa ya yak n olmas ve kar kalitesinin çok iyi olmas tercih sebeplerimizin bafl nda geliyor. Bu y l Avrupa daki kar kalitesi kötü ama Kaçkarlarda kar kalitesi çok yüksek Avusturyal kayakç Niki Storniç ise dünyan n her yerinde helikopterli kayak organizasyonlar yapt n vurgulayarak, flunlar söyledi: Ayder, heliski için dünyan n en iyi yerlerinden birisi. Otel hizmeti, kayak bölgesine yak nl ve yemekler mükemmel. Türkiye nin ad Avrupa da heliski ile an lmakta ve heliski için dünyan n en iyi yeri olarak bilinmekte. Türkiye nin tan n rl artt kça çok daha iyi fleyler ç kacakt r. Her zaman daha mükemmeli var ve Ayder in daha mükemmeli yakalayaca na inan yorum.

12 KÜLTÜR/SANAT /12 ANTDOB, "5. Murad" balesinin prömiyerini yapt ANTALYA (AA) A ntalya Devlet Opera Balesi (ANTDOB), taht hayat 93 gün süren Osmanl hükümdar "5. Murat" balesinin prömiyerini gerçeklefltirdi. Osmanl mparatorlu u'nun en az süre süre tahtta kalan padiflah Sultan 5. Murad' n hayat ndan kesitlerinin sunuldu u "5. Murad" balesinin prömiyeri Haflim flcan Kültür Merkezi Opera Sahnesi'nde gerçekleflti. Koreografisini Arma an Davran ve Volkan Ersoy' n yapt, 2013 y l Donizetti Klasik Müzik Ödülleri'nde "En yi Bale- Dans Yap m " ve "En yi Koreografi" ödüllerini kazanan eser, Sultan 5. Murad' n hayatta olan torunlar Selahaddin Osman Osmano lu, Kenize Murad, Rezzan ris'in de destekleriyle ANTDOB sahneye tafl nd. Eserde, Tolga Burçak "Sultan 5. Murad", K vanç Ekin "Hayali 5. Murad", Müge Ünal "Reftaridil Kad n Efendi", Derya Tokgöz "Eleron Mevhibe Kad n Efendi", Esra Taner "Hatice Sultan", Burcu Bodur "Fehime Sultan", Özde Melek Eren "Fatma Sultan", Selin Berkmen "Diana", Evren skender "Apollon" rolleri ile sahne ald. Orkestra flefli ini Hakan Kalkan' n üstlendi i eserin, dekor ve kostüm tasar m Savafl Camgöz'e, fl k tasar m ise Fuat Gök ait. Türk kültürünün tan t lmas na kuklalar yla katk sa l yorlar KONYA (AA) GEREKL TELEFONLAR ALO AC L Acil Servis...: 112 Acil Ambulans...: Alo Doktor...: 113 Alo tfaiye...: 110 Alo Valilik...: 179 Alo Polis...: 155 Alo Jandarma...: 156 Alo Trafik...: 154 Ala Zab ta...: 153 Alo Cenaze...: 188 Alo Tüketici...: 175 Alo Gürültü...: 176 Orman Yang n...: 177 Ruhsal Bunal m...: 182 Alo zci Kan Merkezi...: 173 Belediye Kan Anons...: ALO ARIZA/B LG Data Anza...: 124 Dogalgaz Ar za...: 187 Elektrik Ar za...: 186 Kablo TV Ar za...: 126 Su Anza...: 185 Telefon Anza...: 121 Telefon Dan flma...: 118 Telefon Uyand rma...: 135 Vergi Dan flma...: 189 Tüketiciyi Koruma Derne i...: Kad n ve Sosyal Hizmet...: 183 Çevre Bilgi...: 181 Uyuflturucu Bilgi...: 171 Sa l k Dan flma...: 184 flve flçi Bulma...: 180 Posta Kodu...: 119 BELED YELER Büyükflehir Belediyesi...: Alt nda Belediyesi...: Beypazar Belediyesi...: Çankaya Belediyesi...: Elmada Belediyesi...: Pursaklar Belediyesi...: Etimesgut Belediyesi...: Gölbafl Belediyesi...: Keçiören Belediyesi...: K z lcahamam Belediyesi...: Mamak Belediyesi...: Sincan Belediyesi...: Polatl Belediyesi...: Yenimahalle Belediyesi...: Çubuk Belediyesi...: HASTANELER Acil Yard m Travmatoloji...: Ankara Hastanesi...: Ankara Onkoloji Hastanesi...: Atatürk Gö üs Hastal klar Hastanesi...: AÜ. T p Fakültesi Hast...: Baflkent Üniversitesi Hast...: Bay nd r T p Merkezi...: Belediye Hastanesi...: City Hospitat...: Ça Hastanesi...: Çankaya Hastanesi...: Dr. Sami Ulus Çocuk Hast....: Dr. Z. Tahir Burak D.evi...: GÜ. T p Fakültesi Hast...: GATA...: Güven Hastanesi...: HÜ. T p Fak. Hast....: bn-i Sina Hastanesi...: Keçiören Hastanesi...: Numune Hastanesi...: Olgunlar Hastanesi...: Sevgi Hastanesi...: SSK Do umevi...: SSK D flkap Hastanesi...: SSK Ulus Hastanesi...: Yüksek htisas Hastanesi...: Zübeyde Han m Do umevi...: ULAfiIM AfiT Dan flma...: Demiryolu Gar Müdürlük...: Gar Rezervasyon...: Havaliman...: HAVAfi...: THY...: THY Kavakl dere...: Aeroflot...: Al talia...: Austrian Airlines...: Azerbeycan Havayollar...: British Airways...: Delta...: Lufthansa...: K br s Havayollar...: Sebena...: Swissair...: Konya'da 4 y l önce açt klar el sanatlar ve tasar m atölyesinde, Hacivat-Karagöz, Kelo lan, Nasrettin Hoca gibi karakterlerin kuklalar ile animasyon kostümü haz rlayan iki kardefl, Türk kültürünün yurt d fl nda da tan t lmas na katk sa lamak istiyor. A tölyenin sahibi Mustafa Akay (35), AA muhabirine yapt aç klamada, bir fabrikada 15 y l makine model ifliyle u raflt ktan sonra mesle inden çeflitli nedenlerle ayr lmak zorunda kald n söyledi. Bir süre sonra oyuncak alan nda atölye açmaya karar verdi ini anlatan Akay, herhangi bir yerden destek almadan, ablas Fatma Ba c - van (44) ile el sanatlar ve tasar m atölyesi açt klar n dile getirdi. Oyuncak ve kukla yap m na çocuklu undan beri ilgi duydu unu ifade eden Akay, "Kumafl, ahflap ve ipe flekil vererek üretim gerçeklefltiriyoruz. Bu ifl en baflta yetenek gerektiriyor. Çal fl rken çok mutlu oluyor, e lenerek çal fl yorum. lk yapt klar mda eksi imi görüyor, bir sonraki iflte eksiklerimizi düzeltiyorum" Akay, kuklay yapmadan önce o karakterin foto raf ve videolar n detayl flekilde incelediklerini belirtti. Daha sonra hangi malzemeyi kullanacaklar na karar verdiklerini aktaran Akay, "Ablamla, kuklan n kal b n ç karmaya çal fl yoruz. 'Formu nas ld r, nas l hareket ettirece iz?' diye tart fl p, ürünü haz rl yoruz. Yap m aflamas zorlu bir süreç. Çünkü numunesi, örne i yok, ilk defa yap l yor ama onun da üstesinden geliyoruz" diye konufltu. Türkiye'nin birçok yerinden?animatör ve organizatörlerle çal flt klar n, haz rlad klar kukla ve kostümlerin çeflitli gösterilerde, okul programlar nda kullan ld n sinem Sürgün nek Y l Düflüncelerinden ötürü insanlar n sürüldü ü günlerde, s ra Gomalak köyündeki bir ine- in özgürlü üne gelmifltir. fievket ve Cemile kendi halinde yaflayan,birbirlerini ve inekleri Sar - k z çok seven bir çifttir.bu çiftin hayatlar ineklerinin Atatürk büstünü k rmas yla birden bire içinden ç k lmaz bir hal al r. Bu olay n ç gibi büyüdü üne, hadisenin köy s n rlar n aflt na, flaflk nl k ve korkuyla flahit olurlar. Muhtar ndan, ihtiyar heyetine, bürokrat ndan, askerine herkes bir ine in pefline düfler. A V ZYONA YEN G REN F LMLER Capital Gavras n deyifliyle, "Sermayenin kölesiyiz. Peki bizi kim özgür k lacak?" Kapital, para dünyas n n en gözden ç kar labilir hizmetkarlar ndan biriyken onun tart flmas z efendisi haline gelen Marc Tourneuil ün önlenemez yükseliflini konu al yor. Avrupa n n en büyük bankas Phenix Bank n yeni yönetim kurulu baflkan olunca, Tourneuil kurul üyelerine bir aç klama yapar: "Yeni Robin Hood benim! Yoksullardan çal p zenginlere vermeye devam edece iz!" vurgulayan Akay, flöyle devam etti: "Bilim-sanat okullar n n projelerini, okullar n fen köflelerini haz rl yoruz. Belediyeler için ipli kuklalar yapt k. Anaokullar, krefller için kostümler haz rl yoruz. Ürünlerimizin tamam el yap m. Biz pek çok ifli tek çat alt nda toplad k. Kostüm, ahflap, örgü, dolgu, mekanizmal ürünler, elektronik ürünler, ip, el, parmak, çomak kukla gibi her türlü kukla çeflidi, bunun d fl nda kifliye özel ürünleri yapabiliyoruz." Yurt d fl ndan bugüne kadar ürün talebinde bulunulmad n anlatan Akay, flunlar kaydetti: "Hollywood stüdyolar veya buna benzer flirketlerin çok profesyonel yapm fl olduklar ifller var. Biz onlara göre biraz gerideyiz ama tabii ki kendi kültürümüzü yans tmak, onlara tan tmak aç s ndan bu tarz ifllerimizi yap p, onlara sunmay gönülden isteriz. Özellikle Hacivat-Karagöz'ü, Kelo lan hatta bunlar n aras nda bir Hezarfenimiz, Evliya Çelebimiz, Nasrettin Hocam z olsa... Ve bunlar n hani standart halleri de il de günümüze uyarlanm fl flekilleri olabilir. Milli de erlerimizi tekrar gün yüzüne ç - karmak, daha iyi bir form vermek, kal c hale getirmek için çaba gösteriyoruz. Kelo lan n ipli kukla modeli ve el kukla modelini haz rlad k. Bunun yan nda Hacivat-Karagöz çal fl yorum; fl kl, her türlü modeli, ekipman yla birlikte sunmaya çal fl yoruz. Nasrettin Hoca ve di er karakterleri elimizden geldi ince yapmaya, gün yüzüne ç - karmaya çal fl yoruz." nkara Lone Survivor Amerikan tarihinde ki en büyük yenilgilerden biri olan 'Operasyon Redwing'te hayatta kalan tek kifli Marcus Luttrell' n ola- and fl hikâyesi... Amerikan Ordusu'na ait ve tak m lideri Marcus Luttrell olan bir SEAL komando birli inin 2005 y l nda Afganistan daki bir terörist liderini öldürmek için ç kt klar görevde Taliban taraf ndan pusuya düflürüldükten sonra hayatta kalma mücadelelerini anlat yor. Mandela: Long Walk to Freedom Dünyaya ilham vermifl, bir liderin etkileyici gerçek hayat hikayesi. Filmde Nelson Mandela y Idris Elba oynuyor. 5 Aral k 2013 tarihinde hayata gözlerini yuman, Güney Afrika n n efsaneleflen özgürlük savunucusu Nelson Mandela n n yaflam n kronolojik biçimde takip eden film, Mandela n n bir taflra kasabas ndaki çocuklu undan bafllayarak, Güney Afrika n n demokratik seçimlerle ifl bafl na gelen ilk baflkan olmas na kadar geçen sürecini sinemaya tafl yor.

13 Alt nda l lar de iflimi anlatt Alt nda n çehresini de ifltirecek projelere imza atan Alt nda Belediye Baflkan Veysel Tiryaki, çal flmalar n sürdürüyor. Vatandafllar, Belediye nin yapt hizmetler ve yat r mlar de- erlendirdi. Y l: 40 Say : DORUKKAYA Mat. Yay. Rek. Ma. Enerji ve nfl. A.fi ADINA MT YAZ SAH B Mehmet Fatih KARACA GENEL YAYIN YAYIN KURULU MÜDÜRÜ BAfiKANI Mehmet Atilla IRKIÇATAL Nilüfer GÜLEK stihbarat fiefi: Ali hsan YILMAZ - Kenan ERGEN Sayfa Editörü: Emine ÖZCAN - Alp Aslan O UZ ADRES: Macun Mahallesi 3. Cad. No: 2 Yenimahalle/ANKARA Tel: Fax: Günü geçmifl gazetelerin fiyat : 35 KR Yay n Türü: Yerel Süreli Bas ld Yer: Dorukkaya Mat. Yay. Rek. Ma. Enerji ve nfl. A.fi. mpress Web stanbul Yolu 6. km Macun Mah. 3. cd. 2/1 Yenimahalle / Ankara Tel: Gazetemizde yay nlanan karikatür ve yaz lar n hukuki sorumlulu u yazarlar na aittir. Sözleflmesiz yazarlara ve karikatüristlere herhangi bir ücret ödenmez RESM LANLARA NTERNET S TEM Z adresinden ulaflabilirsiniz MURAT PARLAK TRT Ankara Radyosu Sanatç lar, Radyo Pursaklar n canl yay n na kat ld. Her hafta gerçekleflen Pursaklar Konufluyor program n n bu haftaki konuklar TRT Ankara Radyosu Sanatç lar Ali Osman Akkufl, Sedat Oytun ve fienol Dinleyen oldu. Sanatç - lar, Segâh, Hüzzam ve Üflflah makamlar nda musiki parçalar seslendirdi. Kara Ç aml k Mahallesi sakinlerinden Hakime Gülcan, Alt nda Belediyesi nin yeflil alanlara verdi i önemi çok takdir etti ini söyledi. Gülcan Baflkan Tiryaki, göreve gelmeden önce Alt nda da keyifli vakit geçirilebilecek tek bir park yoktu. Mahallemizde yeflil alan miktar o kadar artt ki, daha rahat nefes ald k. Ayr ca parklar m z çok temiz ve çok güvenli... Yaz n gece geç saatlere kadar ailecek sohbet ediyoruz. Çocuklar m z parka gitti i zaman gözümüz arkada kalm yor. Çaml k Mahallesi sakinlerinden Leyla Y lmaz ise Kad n E itim ve Kültür Merkezi yle birlikte kad nlar n sosyal hayatta daha fazla yer edindi ini söyledi.kültür merkezleri sayesinde kad nlar n kendi ayaklar üzerinde durdu unu dile getiren Y lmaz, Bu merkezlerde spor yapabiliyoruz ve zaman en faydal flekilde kullan yoruz. Ayr ca arkadafll k ba lar m z da kültür merkezleri sayesinde güçleniyor. Bölge sakinlerinden Hilal Uzun ise kültür merkezlerinde hem okuma al flkanl kazand klar n n hem de düzenlenen gezilerle farkl yerlergörebildiklerinin alt n çizdi. Kültür merkezlerinde düzenlenen seminerler sayesindedaha bilinçli bir anne oldu una dikkat çeken Uzun, Alt nda Belediyesi sayesinde e itime daha fazla önem verdiklerini vurgulad. Beflikkaya Mahallesi esnaflar ndan Mesut Necati fiahin ise Alt nda Belediye Baflkan Veysel Tiryaki nin ortaya koydu u hizmetlerle, tarih sayfalar nda daima yer alaca n söyledi.ranta de il insana hizmet eden bir belediye baflkan na sahibiz. 30 Mart yerel seçimlerinde Veysel Tiryaki yi yeniden baflkan görece iz. nsana yat r m yapan bir belediye baflkan hem ilçeye hem de ülkeye her zaman fayda sa layacakt r. diyen fiahin, Baflkan Tiryaki nin Beflikkaya Mahallesi ne yapm fl oldu u hizmetler için de teflekkür etti. Spor yapmak için Beflikkaya Mahallesi ndeki kaykay park - n tercih eden O uzhan Elmas ise Kaykay Park gibi spor alanlar n n, kötü al flkanlardan kurtulmak için uygun yerler oldu una dikkati çekti. Ankara da bu tür yerlere ihtiyaç duyuldu unun alt n çizen Elmas Gençlerin paten kayacak, kaykayla u raflacak alanlara ihtiyac var. Alt nda Belediyesi, bu eksikli i ortadan kald rd. Bu sayede spor yapabiliyor, zaman m z do ru fleylerle de erlendirebiliyoruz. Asl han Salbafl ise Alt nda daki sosyal donat alanlar yla özgüven kazand klar na de indi. Alt nda l kad nlar n her konuda söz sahibi olmaya bafllad n ifade eden Salbafl, Alt nda a ilk geldi inde kayg l oldu unu fakat Veysel Tiryaki yle birlikte tüm önyarg lar ndan kurtuldu unu belirtti. Feridun Çelik Mahallesi esnaf da Alt nda Belediyesi nin çal flmalar ndan oldukça memnun Alt nda Belediye Baflkan Veysel Tiryaki ile bölge esnaf aras ndaki iletiflimin her zaman sa l kl oldu una dikkati çeken Can Erk l ç,samimiyet üzerine kurulu iliflkilerin hem esnaf hem de de ilçeyi ileri tafl yaca n söyledi. Erk l ç, Alt nda Belediyesi nin her zaman kendilerine kucak açt n sözlerine ekleyerek esnafla kurulan do ru iliflkilerin kalk nmada da büyük pay sahibi oldu unu aktard. 30 y ld r Feridun Çelik Mahallesi nde oturdu unu söyleyen Sedat Yi it ise, bölgeye yap lan imar planlamas n n oldukça baflar l oldu unu dile getirdi.yi itsözlerine flöyle devam etti: Feridun Çelik Mahallesi ndeki gecekondular n y k lmas yla bölge daha modern bir görünüme kavufltu. Uyuflturucu madde kullananlar n say s azald. Ahlaka uygun olmayan davran fllar sergileyenlerin say s azald. Tüm bunlar dönüflüm ve de iflimle alakal.huzur ve refah bu sayede gelir. Mahalle sakinlerinden Cahit Buyrucu ise, Alt nda Belediye Baflkan Veysel Tiryaki nin bölgeye yapt yat r mlarla çocuklar n daha rahat yaflam alan na kavufltu unu belirtti. Eskiden çamurun içinde, flimdiyse yeni yap lan tertemiz kald r mlarda yürüdüklerine iflaret eden Buyrucu, kentsel dönüflümde Alt nda Belediyesi nin öncü oldu unu kaydetti. Köypark projesinin sadece Alt nda da de il Türkiye de önem tafl d n Odabafl dan engelsiz moral Yaz iflleri Müdürü: Ali ÖZDEM RO LU ISSN SorumluYaz iflleri Müdürü: Ayflegül BALDEM R Polis-Adliye : Ersoy GÜNER nternet Editörü - Selim YÜKSEL Ekonomi : Mulla NAN Spor : Dursun D NÇ Yurt Haberler : Hayrettin VURAL Turizm : U ur OK Sa l k :Yasin DUR G ölbafl Belediye Baflkan Yakup Odabafl, Gölbafl Zihinsel Yetersiz Çocuklar Yetifltirme ve Koruma Vakf n (Z - ÇEV) ziyaret etti. Vak ftaki zihinsel engellilerle biraraya gelen Baflkan Odabafl, engellilerle birlikte pasta kesip sohbet etti. Engelli vatandafllara hediye verip onlar mutlu eden Odabafl, çocuklarla foto raf çekildi. Z ÇEV deki engelli çocuklar n kendisine gösterdi i sevgiden duydu u mutlulu u dile getiren Gölbafl Belediye Baflkan Yakup Odabafl, flunlar söyledi: Engelli vatandafllar m z n, kardefllerimizin ve çocuklar m z n yüzünü gülüyor görmek bizleri mutlu ediyor. Onlar n mutlulu u bizim mutlulu umuz. Elimizden geldi i kadar onlar mutlu etmeye çal fl yoruz. Okullar nda onlar ziyaret edip s k s k bir araya gelmeye çal fl yoruz. Gölbafl nda engelleri hep birlikte aflmak için yürüttü ümüz çal flmalara bundan sonra da devam edece iz. Vak f yöneticileri de, beraberinde efli Seher Odabafl ile birlikte Baflkan Yakup Odabafl n n ziyaretinin kendilerini ve vak ftaki engellileri çok mutlu etti ini belirterek Baflkan Odabafl na çiçek hediye edip teflekkür ettiler. Radyo Pursaklar, TRT sanatç lar n konuk etti Tiren ve Karam parçalar n da musiki olarak seslendiren sanatç lar dinleyenlere keyifli anlar yaflatt. 24 saat yay n yaparak halk bilgilendiren Radyo Pursaklar, her geçen gün daha fazla dinleniyor. nternet üzerinden dinlenebilen Radyo Pursaklar, her hafta farkl konu ve konuklar ile yay n hayat n sürdürüyor. ANKARA/13 DD A YOK ABDULLAH CENG Z AB LER M, ABLALARIM Can m abilerim, ablalar m, Bu günlerde birileri ç km fl sizinle ve yapt klar n zla dalga geçer gibi alay etmekte, kendince yasa d fl ifllerle u raflan, memleket, millet düflmanl yap yormufl havas nda suçlamalarda bulunmaktad r. Gerçekten sizler öyle misiniz? Ne alakas varsa Abilik, ablal k bir paye mi? Evet bir paye. Ama nas l bir paye? Buyurun siz de, sizi suçlayan flans zlar da duysun ve dinlesin: Yemediniz yedirdiniz; uyumad n z uyuttunuz; dinlenmediniz kofltunuz. Siyah-beyaz ay rmaks z n bafllar okflad n z. Annenizi, baban z, yerinizi, yurdunuzu terk ettiniz. Torbadan ç kan flans n - za raz olarak elinize ald n z valizinizle dünyan n en ulafl lmaz beldelerine gittiniz. Zaman zaman aç, susuz kald n z ama bu ne hal? deyip memlekete, anne-baba kuca na dönmediniz. Devletin, ailenizin, hay r kurulufllar n n verdi i harçl klar har vurup harman savrularak harcamadan, hafta sonu evinize konuk etti iniz neslin iman n kurtarmaya ay rd n z. Gece geç saatlere kadar yüre iniz çatlarcas na insanl n hidayeti için dua dua yalvard n z. Annenizle baban zla ayn flehirde yaflaman za ra men, evim, kardefllerim, dava arkadafllar m deyip pete inize bal doldurman n derdine düfltünüz. Elinize süngeri, sabunu al p bulafl k ve çamafl r y kad n z. Oda, salon, cam, tuvalet, mutfak temizlediniz. Kollar s vay p mutfa a girerek yemek haz rlad n z. Evde tertip düzen, kardefllik ve muhabbet ortam oluflsun diye ellerinizden ne geldiyse yapt n z Ev ev; sokak sokak; cadde cadde; mahalle mahalle; köy köy; flehir flehir; ülke ülke dolaflarak hak ve hakikatin nafliri oldunuz. Günün yirmi dört saati kendinizi R za-i Bariye kilitleyip aflkla, flevkle koflturdunuz. Tek derdiniz vard acaba muhtaç bir gönül bulabilir miyim? Baflka da bir düflünce ve niyet tafl mad - n z. Ülkenizin ve dünyan n en gözde üniversitelerini bitirmenize, bu baflar dan dolay önünüze çok güzel imkânlar aç lmas na ra men, torbadan ne ç karsa o deyip makam, mans p vb. dünyal k beklentilere girmeyerek flans n za ç - kan yerlere gidip ifllere kofltunuz. Gerçekten ne yapt n z da bu itham ve suçlamalara, üstü kapal suçlay c göndermelere maruz kald n z? Unutmay n devletin en üst seviyelerinden de suçlu ve hain muamelesi göresiniz, insanl k tarihi sizin kazand n z, hidayetlerine vesile oldu unuz, can n zdan çok sevip kucaklayarak ellerinden tuttu unuz yeni neslin inflas ndaki gayretlerinizi unutmayacakt r; unutmayaca z. Vars n bir k s m flans zlar göndermeli itham ve hakaretlerde bulunsun. Biz biliyoruz ki, bizim de onlar n da amellerini kaydeden bir adli mutlak var. Bir de Rahman-u Rahim ve olanlar yanl fl yazmayan Kiramen ve Kâtibin melekleri vard r. En büyük tesellimiz iflte budur. Memleketin iyili ini düflündünüz. Ülkenizin yükselmesi, slam kardeflli inin ihyas, sevgi ve hoflgörü atmosferinin yayg nlaflmas için koflturdunuz. Herkesi konumunda kabul etmeyi, insanlar renklerinden, dillerinden, dinlerinden, mezheplerinden ve inançlar ndan dolay yarg lamad n z. Gitti iniz her yere güzellikleri, do ruluklar, sadakati, kardeflli i, birlik ve beraberli i, kucaklaflmay, ilimi ve irfan, okumay, tefekkür etmeyi, bilinçli olmay, slami fluur kazanmay, düflmüfllerin ve yolda kalm fllar n imdad na koflmay, ma durlara, mazlumlara el atmay vb. gaye edinerek ö retmeye çal flt n z. Babas, annesi, yak n çevresi din, iman, Kuran düflman iken ellerinden tuttu unuz ve gönül dünyas na girdi iniz, kucaklay p hidayetle tan flan ve Hakk a dil beste olan nice körpe yavrular n yan nda oldunuz. Bütün bunlar herhangi bir beklentiye, dünyevi bir makam karfl - l na, alk fllanma ve övülme sevdas na kap lmadan yapt n z. K sacas, hakka, hakikate, R za-i Bariye uygun olmayan hiçbir oluflumun içinde olmad - n z, olmamay önerdiniz. Bundan sonra da ayn duygu ve düflünceyle davranaca n z da flüphemiz yoktur.

14 /14 Engelli Furkan için ö retmen aran yor E T M S VAS (AA) S ivas' n Ulafl ilçesine ba l Baharözü beldesinde do ufltan belden afla s tutmayan 9 yafl ndaki Mustafa Furkan fiala 'a, evde e itim verecek ücretli ö retmen aran yor. Do ufltan belden afla s tutmayan, henüz 5 ayl kken beynine flant tak lan, yüzde 95 fiziksel engelli Furkan, Baharözü lkokulu'na annesinin kuca nda iki y l giderek e itimine devam etti. Rahats zl ve toplu ortamlarda enfeksiyon riski nedeniyle 3. s n ftan itibaren evde e itim almas gerekti i yönünde sa l k raporu verilen Furkan' n e itimi, gönüllü ücretli ö retmen ç kmay nca yar da kald. Furkan' n e itimine devam edebilmesi için bir ücretli ö retmenin, ilçeye 15 kilometre mesafedeki Baharözü beldesine haftada 5 gün giderek ders vermeyi kabul etmesi gerekiyor. Konuflmakta güçlük çeken Furkan fiala, AA muhabirine yapt aç klamada, okumak ve doktor olmak istedi ini söyledi. Anne Sultan fiala (47) ise o lunun çok duygusal oldu unu ve e itimine devam edemedi i için üzüldü ünü belirtti. O lunun bu durumuna bir anne olarak çok üzüldü ünü ve yaklafl k bir hafta önce yüz felci geçirdi ini anlatan fiala, "Furkan, okulda çok ak ll yd ama ö retmenine küsmüfltü. Ö retmenine 'Onlar (s n f arkadafllar n ) tahtaya ç kar yor da beni ç karm yor' diye küsmüfltü" Furkan' n evde e itim almas için ö retmen istediklerini dile getiren anne fiala, "Verirlerse çok memnun oluruz. Yaklafl k 1 senedir ö retmen bekliyoruz. Furkan da bir çocuk, o da okumak istiyor" diye konufltu. Ulafl Kaymakam Ali Alt nkaynak da Furkan' n kalabal k ortamlarda bulunmas - n n sa l aç s ndan s k nt oluflturdu u Üniversitelilerden kufllara s cak yuva ADIYAMAN (AA) Ü niversiteli ö renciler hayata geçirdikleri proje kapsam nda ahflaptan yapt klar kufl yuvalar n boyayarak, kent merkezindeki parklara ast. Kufllar n do al ortamda yaflamlar n sürdürmeleri amac yla bafllat lan toplumsal sorumluluk projesi için evde e itim almas gerekti ini, bu yönde sa l k raporunun bulundu unu belirtti. Bu nedenle öncelikle ilçede ve beldede görev yapan ö retmenlerden gönüllük esas na göre görevlendirme yapmak istediklerini ancak böyle bir talepte bulunan olmad n ifade eden Alt nkaynak, flunlar söyledi: "Bunun üzerine lçe Milli E itim Müdürlü ümüz ve l Milli E itim Müdürlü ümüz vas tas yla ücretli ö retmen görevlendirme yoluna gittik. Yine talep do rultusunda d flar dan bunu yapmam z gerekiyordu. Beldemizin belki de ilçeye uzak olmas ndan dolay maalesef ücretli ö retmen de bulamad k. Furkan, iste i, zekas ve gayretiyle çok baflar l olacak c v l c v l bir çocuk. Son aflamada, l Milli E itim Müdürümüz, ö retmen görevlendirilmesi konusunda destek olacak. nflallah, oradan ümidimiz var." kapsam nda kufllara s cak yuva yap ld. GAP Kalk nma daresine ba l Ad yaman Gençlik ve Kültür Evi organizatörlü ünde Sabanc Vakf n n hibe deste iyle hayata geçirilen projeyle bir araya gelen gönüllü üniversite ö rencileri, önce ahflaptan kafes yapt. Sonra onlar boyay p kent merkezindeki parklara ast. S cak yuvaya kavuflan kufllar, bu sayede hem so uktan korunacak, hem de yavrulama dönemini rahat bir ortamda gerçeklefltirecek. Ad yaman Gençlik ve Kültür Evi Müdürü Yeflim Çelik Süzer, AA muhabirine yapt aç klamada, gençlerin toplumsal sorumluluk ad na örnek bir çal flma yapt n söyledi. BAfiKENT T CARET REHBER Merkez: Aslanbey Cad. No: 19 skitler/ankara Tel: (312) Fax: (312) Cep: fiube: vedik Org. San. Bölgesi Mrk. San. Sit Sok. No: 41 Yenimahalle/Ankara - Tel: (312) Merkez: Anafartalar Cad. Vak f Çarfl s No. 22/A-1 Ulus/ANKARA fiube: fiehit Te men Kalmaz Cad. (Posta Cad.) No: 42/A Ulus/ANKARA Adres: 8. Cad. No: 64/2 Emek/Çankaya Tel: Güleryüz Sanayi Sitesi 539 Sok. No: 67 vedik Org.San.Böl. Yenimahalle/ANKARA Tel: (0312) Fax: (0312) Cep:

15 Semih Kaya, fair play ödülüne aday STANBUL (AA) T ürkiye Milli Olimpiyat Komitesi (TMOK) Fair Play Komisyonu Genel Koordinatörü Erdo an Ar p nar, Galatasarayl futbolcu Semih Kaya'y, Spor Toto Süper Lig'de dün Befliktafl ile yap lan karfl laflmada sergiledi i örnek davran fl nedeniyle 2014 Fair Play Ödülü aday listesine ald klar n söyledi. Ar p nar, AA muhabirine yapt aç klamada, Semih Kaya'n n yeflil sahalarda efline az rastlan r bir davran flta bulundu unu belirterek, kendisini tebrik ettiklerini kaydetti. Sar -k rm z l futbolcuyu yak ndan takip etti ini dile getiren Ar p nar, "Semih, takip etti im, maçlarda olabildi ince faulsüz oynayan, centilmen bir futbolcu. Derbide yapt hareket hareket fair play'e örnek bir davran fl. TMOK Fair Play Komisyonu, 'iyiye, do ruya, güzele' fleklinde çal flmalar n yürütmektedir. Semih'in davran fl bu unsurlara uymaktad r. Kendisini tebrik ediyoruz y l n n fair play ödülü aday listesine ald k, gerekli de erlendirmeyi yapaca z" diye konufltu. Erdo an Ar p nar, Galatasaray ve Befliktafl aras nda oynanan ve büyük öneme sahip olan karfl laflmada Semih Kaya'n n yapt davran fl n taktir edilmesi gerekti inin alt n çizerek, flunlar kaydetti: "Semih Kaya'n n böylesine hayati bir maçta sergiledi i davran fl takdire flayand r. nflallah bundan sonra da böyle güzel davran fllar görürüz. Genç yafl nda, sporumuzda görmek istedi imiz bir hareket sergilemifltir. Semih'in büyük bir taktir toplamas laz m. Her branflta benzer davran fllar n olmas n istiyoruz. Ben de kendisini tekrar tebrik ediyorum." Engelleri, bilekleriyle afl yor D YARBAKIR - (AA) Diyarbak rl fiziksel engelli 17 yafl ndaki fieyhmus Aflatun, bilek güreflinde rakiplerini yenerek liseleraras grup müsabakalar nda flampiyon oldu. Bilek gürefli ve fitness sporuyla 3 y l önce tan flan Aflatun, 50 kilogramda liseleraras bölge müsabakalar nda hem sa hem de sol kolda tüm rakiplerini geçerek birinci oldu. Engelli sporcu, liseleraras bölge müsabakalar nda yakalad baflar y Türkiye Liseleraras Bilek Gürefli fiampiyonas na tafl - mak istiyor. Aflatun, AA muhabirine, stanbul'da 24 fiubat'ta yap lacak Türkiye Liseleraras Bilek Gürefli final müsabakalar na çok iyi haz rland - n söyledi. Türkiye finallerinde de baflar l olmak istedi ini ifade eden Aflatun, "Önümüzde çok önemli bir flampiyona var. Bölge müsabakalar nda elde etti im baflar y Türkiye finallerine tafl mak istiyorum. stanbul'da flampiyon olup Diyarbak r'a mutlu bir flekilde dönmek istiyorum. Kendime güveniyorum. Tüm rakiplerimi yenip baflar l olaca m" diye konufltu. Çal flmalar n Diyarbak rl milli sporcu Mehmet Çetinkaya ve Atilla Yaka gibi tecrübeli antrenörlerle yapt n kaydeden Aflatun, antrenörlerinin baflar ya giden yolda kendisine ilham kayna oldu unu belirtti. Onlar n bireysel destekleriyle çok iyi yerlere gelece ine inand n dile getiren Aflatun, ayr ca stanbul'da yap lacak Türkiye Liseleraras Bilek Gürefli müsabakalar nda antrenörü Çetinkaya'n n da yan nda olaca n bildirdi. Antrenör Mehmet Çetinkaya ise Aflatun ve genç sporculara gerekli çal flma imkan sa lad klar n söyledi. Liseleraras yar flmalarda dereceye giren sporcular n ellerinden tuttuklar n kaydeden Çetinkaya, "fieyhmus, tüm engellere ra men çok önemli ifller yapt. dmanlarda da istedi- imiz performans ortaya koyuyor. Zamanla çok daha iyi olacak. Türkiye Liseleraras Bilek Gürefli final müsabakalar nda ondan madalya bekliyorum. Bu konuda ona güveniyorum" Çetinkaya, stanbul'da yap lacak müsabakalarda Diyarbak r' Aflatun'un d fl nda Abdulaziz Kara ve Fatih Güler'in de temsil edece ini, bu sporcular n çal flmalarda ortaya koydu u performans n kendisini umutland rd n, Diyarbak rl sporculardan madalya bekledi ini sözlerine ekledi. "Dopingin müptelas olan sporcular var" MU LA (AA) T ürkiye Halter Federasyonu Baflkan Tamer Taflp nar, halter sporunda dopingin önüne geçmek için mücadele verdiklerini ve yüzde 95 oran nda baflar l olduklar n belirterek, "Dopingin müptelas olan, al flkanl k haline getiren sporcular var" Marmaris'te düzenlenen Halter Y ld zlar Ferdi Türkiye fiampiyonas s ras nda AA muhabirine aç klamalarda bulunan Taflp nar, göreve gelmelerindeki en büyük amaçlar n n doping olaylar n n önüne geçmek oldu unu söyledi. srail'de yap lan Avrupa flampiyonas nda 21 Türk haltercide doping ç kt n hat rlatan Taflp nar, "Bunun üzerine federasyon baflkan arkadafl m z istifa etti ve seçimle biz göreve geldik. Doping konusunda çok s k tedbirler ald k. Her uluslararas flampiyona öncesi sporcular kamplarda haz rlad k. Tüm kamplar m zda ve flampiyonalar öncesinde sporculardan numuneler ald k. Sporculara doping konusunda göz açt rm yoruz" diye konufltu. Türkiye flampiyonalar nda da benzer uygulamay yapt klar n ifade eden Taflp nar, seçtikleri sporcudan numuneler ald klar n anlatt. Doping nedeniyle federasyon olarak 47 sporcuya 2 y l müsabakalardan men cezas verdiklerine dikkati çeken Taflp nar, sözlerini flöyle sürdürdü: "Bundan böyle doping olay yaflan rsa sporcular n antrenörlerine de ceza verece iz. Türkiye Halter Federasyonu olarak dopingin önüne geçilmesi konusunda yüzde 95'e yak n baflar l olduk. Ümit ediyorum ki antrenörlerimiz art k bu tür fleylere tevessül etmeyecek ancak uzun y llardan beri doping, olan bir fley. Bu böyleydi ve herkes buna al flt. Birden de bunu b rakmas kolay de il. Doping sigara gibi, 'b rakay m' deyince birden b rak lm yor. Dopingin müptelas olan, al flkanl k haline getiren sporcular var ancak flu anda s f ra yak n z, arada tek tük ç karsa da gerekli cezalar veriyoruz." Yerli sporcu olarak olimpiyatlarda madalya alan tek haltercinin Nurcan Taylan oldu unu dile getiren Taflp nar, olimpiyatlardaki büyük baflar lar göçmen sporcular n elde etti ini vurgulad. Naim Süleymano lu ile Türkiye'de halterin zirveye oturdu una iflaret eden Taflp nar, Süleymano lu gibi sa lam kemik ve adale yap s na sahip sporcu yakalayabilmek için tarama yapt klar n bildirdi. "Halteri sadece k sa boylular yapar" düflüncesinin yanl fl oldu una de inen Taflp nar, "Dünyada a r s klet halterciler çok uzun boylu. Küçük s kletlerde k sa boylular daha baflar l oluyor. Halter çok güzel ve sa l kl bir spor. Tüm velileri çocuklar n halter sporuna yönlendirmeye davet ediyoruz" ifadesini kulland. Türkiye'de 38 ilde bin 400 sporcunun halter yapt n bildiren Taflp nar, 10 ay gibi k sa bir sürede bu sporu 15 ile daha yayd klar n kaydetti. Taflp nar, gerekli antrenör ve malzeme deste i sa layarak halter sporunun bu y l sonuna kadar 70 ilde yap l r hale gelmesini sa lamak istediklerini sözlerine ekledi. SPOR /15 Önce sakatl sonra rakiplerini yendi ANKARA - (AA) Milli güreflçi Taha Akgül, diz ba lar ndaki y rt lma ve diz içi kanamas rahats zl klar n bir hafta gibi k sa sürede atlatarak Uluslararas Yaflar Do u Turnuvas 'nda birinci oldu. Haz rl k kamp s ras nda yap lan antrenmanda dizini yere çok sert vurdu unu ve dizinde yanma hissetti ini belirten milli sporcu, hemen buz tedavisine bafllad n ancak iki gün sonra fliflme ve kan toplama flikayetleri nedeniyle hastaneye gitti ini söyledi. Uluslararas Yaflar Do u Turnuvas 'na kat lman n kendisi için çok önemli oldu unu ve yap lan tedavi sonras nda bunu baflard n ifade eden Akgül, "Yeni kurallar ve s kletler sonras nda ülkeler turnuvaya tam kadro geldi. Kendimi görebilmek ad na kat lmay çok istedim" Psikolojik olarak da kendisini çok iyi haz rlad n vurgulayan Akgül, flu ifadeleri kulland : "Elmada kamp ndan her gün iki kere hastaneye gelerek tedavi oldum. Son iki Avrupa fiampiyonas 'n n flampiyonuyum. Bu turnuvaya ülkeler as kadrolar yla geldi i için kendimi görebilmek ad na kat lmay çok istedim. Sakatl - m nedeniyle 10 gün antrenman yapamam flt m. Bu nedenle biraz çekinerek gürefltim ama flampiyon oldum. fiimdi sakatl m n tamamen ortadan kalkmas için tedaviye devam ediyorum. Avrupa fiampiyonas 'nda 3. kez flampiyon olup bayra m z bir kez daha göndere çektirmek istiyorum." Gerek Türkiye fiampiyonas gerekse de Uluslararas Yaflar Do u Turnuvas 'nda çok güçlü rakiplerle karfl laflt na dikkati çeken milli güreflçi, "Antrenmans z kat ld m turnuvada flampiyon olmak beni mutlu etti. Antrenmanl halimle Avrupa fiampiyonas 'nda daha iyi olaca ma inan yorum" diyerek sözlerini tamamlad. Taha Akgül'ün tedavisini yürüten Ortopedi Uzman Doktor Tural Ahmad ise çok k sa bir süre içinde milli sporcunun tedavisinde baflar l olduklar n belirterek, Taha Akgül'ün gayretinin tedavi sürecindeki en büyük yard mc lar oldu- unu söyledi. Ahmad, milli sporcunun baflvurusu sonras nda yap lan muayene ve çekilen MR'lar nda diz ba lar nda k smi y rt k ve diz içi kanama tespit ettiklerine dikkati çekerek, flöyle devam etti: "Taha'n n bu flekilde antrenmanlara devam etmesi imkans zd. Diz içi aspirasyon yöntemiyle kanamay boflaltt k. Sonra buz ve ortopedik rehabilitasyon tedavisiyle bu sorunu çözmeye çal flt k. Taha, bir hafta sonra bafllayacak bir turnuvaya haz rlan yordu. Her gün hatta her saat bizim için önemliydi. Ödemi çözüp sonra diz ba lar na yönelik tedavi uygulamam z laz md. Taha'n n da gayreti sayesinde tedavi sonras nda baflar l bir sonuç elde ettik. Yap lan tedavi sonras nda Taha'n n flampiyon olmas bizleri fazlas yla memnun etti."

16 25 fiubat 2014 Sal YIL:40 SAYI: Etimesgut Belediye Baflkan Enver Demirel, Halk Ekmek Fabrikas n n, 12 y ld r Etimesgut sofralar na ucuz, sa l kl, kaliteli ve lezzetli ekmek sundu unu söyledi. D emirel, ileriki y llarda do abilecek ihtiyac ile gerekli hallerde daha fazla ekmek üretmek durumunu dikkate alarak iki üretim tüneli infla edilen fabrikan n, 250 gram ekme e göre günlük 230 bin adet ekmek üretim kapasitesine sahip oldu unu kaydetti. Halk ekme in bir sosyal proje oldu unu vurgulayan Demirel, Ekme imiz piyasa ekme inden 25 kurufl daha ucuzdur. Böylece ihtiyaç sahibi ailelerimizin bütçelerine önemli bir katk sa lam fl oluyoruz Fabrikan n, Etimesgut halk n n sosyo-ekonomik durumu göz önünde bulundurularak infla edildi ini hat rlatan Demirel flunlar söyledi: Fabrikam z, kar etmek amac yla kurmad k. Ancak zarar da etmiyor. Fabrikam z her ay 100 bin TL civar nda kar etmektedir. Fabrikam z n as l kurulufl amac ise sadece ekonomik de- il, sosyal bir hizmeti sunmakt r. Va- tandaflla- r m z, sabah n erken saatlerinde, k fl n so- ukta yaz n da s - cakta saatlerce ISSN Fiyat : 25 KR. (KDV DAH L) HALK EKMEK 12 y ld r hizmette M. KEMAL P LAVO LU NDAN LAH IfiIK MAKALELER HAZRET OSMAN IN RfiADLARI Dünya gam kalbi için zulmet, Ahiret gam kalb için nurdur. nsan bu nurla hakikati görür buyurmufltur. Bu güzel düstur bize pek büyük ö ütler verir. Dünya gam kalbe karanl k verir, insanlar maddi manevi öldürür. Ahiret gam kalbe nur verir, insanlar hakikate döndürür. nsan onunla hakikate yönelir. Dünya gam körlük zulmet verir. Ahiret gam insanlar nura erdirir, dünya gam kalplere ölüm saçar. Ahret gam kalplere hayat saçar. Yine Hazreti Osman Mansup ehlinden azil halinde hediye kabul etmek nasip halinde hediye kabul etmek gibidir demifltir. nsanlar n bir mertebeden azli veya o mertebeye ç kmas için verilen hediyeler ayn mahiyet tafl r. nsan hediyeleri ancak flüpheden uzak bir fleyle verirse gayesi hakiki hediye, hakiki do ruluk flüphesiz insanda has bir meziyet tafl r. Yine Hazreti Osman bir sözünde: insanlar n hay rl s günahtan uzak olan ahlak Kur anla mütehalik olan demifltir. Bu sözler dünya üzerindeki hay rl insanlar n kimler oldu unu duyurur. En hay rl insan, Kur an- Kerimin emretti i yolla günahtan çekinir. Onun ahlak ile ahlaklan r. Resulullah da bu ahlakla ahlaklanm fl bir insan örne idir. nsan bu sözü tuttukça yücelecek kötülükten uzaklaflt kça hayra yönelecek Hakk n sevgilisi olacakt r. Hazreti Osman yine bir sözünde: Üzerine binilmeyen at zayiattand r demifltir. Bu sözler büyük hikmetler sunar. Att n yarat l fl ndan gaye ona binmektir. Çünkü at bu gayeyle yarat lm flt r. nsan hayatta her fleyin gayesi ne ise, onunla istifade edecek, o yolla gidecektir. Aksi halde gayesi kalan bir fley zayiattand r. Hazreti Osman yine bir sözünde: insanlar n en de erlisi, Rabbini hoflnut eden ona vusulden evvel kabir evini ma mur edendir demifltir. Bu dünyada insanlar, bu güzel düstura tabi olacak hem Rabbini hoflnut edecek, ömür sona ermeden kabir evini ma mur edecektir. Hazreti Osman yine bir sözünde: Dünya seni terk etmeden, sen dünyay terk et demifltir. fiu âleme ibretle bakanlar, hep dünya için kofluyor onun için yaflay p, e lenip, gülüp a l yor. Kalpler bununla doldukça hayat kötülü e gidiyor. Kalpler karar yor, Haktan uzaklafl yor. Bir gün dünya insan terk edecektir. nsan mezar içine koyacak, o zaman insan elindekini hayra sarf edemeyecek, varislerin elinde kalacak onlar onunla gülüp oynayacak senin kazanc n üstünde bacak üstüne bacak zevk ederken o kazançlar yoluyla sen kabirde azap göreceksin. Dünya seni terk etmeden sen dünyay terket. Bu sözler saadete kavuflanlara nasihat kabul edenlere pek büyük ö üttür. Hazreti Osman baflka bir sözünde: Kalplerimiz günahtan, nefsi fleytan n gaddar arzular ndan temizlendikçe saf olsun, Kur an- Kerimin okunmas yla da kalpleriniz ihya olsun demifltir. nsan bu büyük ö ütleri dinledikçe ihya olur. fieytan nefsi havas hükmettikçe Kur an Kerim ö ütleri nurlar, oraya girmez. Kalpler her türlü temizliklerden sonra, ilahi sesler vaaz nasihatler oraya girmeye bafllar. nsan o zaman dünya için de il, Allah yoluna dönmüfl ona hakiki kul olmufl, onunla kendini ihya etmifl olur. Mehmet Kemal Pilavo lu. D: 1906 Ö: 1977 DEVAMI SALI GÜNÜ GAZETEN Z OLAY DA ekmek kuyru unda bekliyordu. Uzun beklemenin sonunda istedi i kadar ekme i alamayan vatandafllar m z büyük bir s k nt yafl yordu. Hemflehrilerimizin yaflad klar s k nt y ve ekmek ihtiyaçlar n dikkate alarak, halk ekmek fabrikam z kurmufltuk. Fabrikam z n hizmete girmesiyle, vatandafllar - m z uzun ekmek kuyruklar ndan kurtulmufltur. Ankara n n birçok ilçesinde ekmek kuyruklar halen devam ederken, ilçemizde herkes istedi i kadar ekme i s ra beklemeden alabilmektedir. Baflkan Demirel, Ankara Büyükflehir Belediyesi Halk Ekmek Fabrikas ile Etimesgut Belediyesi Halk Ekmek Fabrikas n n, piyasaya ucuz ve kaliteli ekmek sunmas n n yan s ra ekmek piyasas nda önemli bir denge unsuru oluflturdu una da dikkat çekti. ESDER, vergi düzenlemesi do ru ama eksik buldu E snaf ve Sanatkarlar Derne i Genel Baflkan Mahmut Çelikus Bakanlar kurulu karar yla 'Tabela' ve 'e lence' vergisiyle 'iflgal', 'çal flma' ve 'iflyeri açma' ruhsat harçlar, semtlerin ekonomik durumuna göre farkl tutarlarda belirlenmesi karar n n do ru bir karar oldu unu belirterek, as l kolayl n esnaf m - z n ödedi i 21 kalem verginin 2 kaleme düflürülmesi ve harçlar n tamamen kald r lmas yla sa lanaca n dile getirdi. Genel Baflkan Çelikus aç klamas nda, Büyükflehirlerde esnaf n harçlar n yüzde 500 art ran ve esnafla belediyeleri karfl karfl ya getiren karar n yeniden belirlenmesi esnaf - m z için bir nebze de olsa iyilefltirici bir karar oldu unu söyledi. Çelikus, Esnaf n bugün ödedi i 21 çeflit verginin genel bütçe ve yerel bütçeleri diye 2 kalemde toplanmas ödeme kolayl getirecektir. Ayr ca bu 21 kalem verginin rekabet kofluluna dayanmayan, küresel sermayenin rekabet koflullar nda küçük esnaf n vergilerini sadelefltirip birçok vergilerin ve harçlar n tamamen kald r l p vergilerin de oransal düflürülmesiyle gerçek hakkaniyet ve adil bir uygulama olur Belediye Gelirleri Kanununda, vergi ve harçlar belirleme yetkisinin Belediye Meclislerinden al narak Bakanlar Kuruluna devredilmesi ile en çok esnaf ve sanatkar yak ndan ilgilendiren vergi ve harçlara yap lan zamlar n ESDER in yak n takibi ve çal flmalar yla sona gelindi ini belirten Genel Baflkan Çelikus, Esnaf ve sanatkar m z n hafta sonu ve tatil günlerinde çal flma ruhsat harçlar düflürüldü. Bakanlar Kurulu Karar yla art r lan en çok esnaf ve sanatkar m z ilgilendiren belediye vergi ve harçlar yeniden düzenlendi' Keçiörenli gençlere spor alanlar hediye K eçiören Belediye Baflkan Mustafa Ak, sa l kl bir nesil için ilçede 5 kapal spor sahas n n yap m n üstlendi. Hem okullardaki ö rencilere hem de bölgede yaflayan gençlere hizmet verecek spor sahalar, Etlik ve Ba lum Liseleri ile Kamil Ocak ve Çizmeci lkö retim Okulu bahçelerine infla edildi. Ayr ca Ayval muhtarl k binas yan na da bir spor sahas yap ld. lçe Milli E itim Müdürlü- ü nün iflbirli i ile yap lan spor sahalar n n iskeletinde çelik konstrüksiyon, üst kaplamalar nda pvc mebran, alt döfleme kaplamalar nda ise akrilik ve sentetik çim hal kullan ld. çerisinde basketbol, voleybol ve hentbol oynanabilecek sahalarda, minder sporlar yapma imkan da bulunuyor. Bunun yan s ra bay-bayan soyunma odalar ve WC ler de yer al yor. Keçiören Belediye Baflkan Mustafa Ak, bu ve benzeri hizmetlerin gençlerimizin sa l kl ve sosyal bireyler olarak yetiflmelerine hizmet etti ini belirterek Gençlerimizin kötü al flkanl klardan uzaklaflarak zamanlar n daha iyi de erlendirme imkan buldu u, daha çok kiflinin sporla tan flmas ve sa l kl yaflam için spora yönelmesini teflvik etmek için spor alanlar n ço- altt k. Açt m z 5 spor merkeziyle yaflam için sa l k, sa l k için spor diyoruz. Bu alanlar yayg nlaflt rmaya devam edece iz Baflkan Ak, sportif baflar lar getirecek nesillerin de yönlendirilmesine hizmet eden spor sahalar n n okul bahçelerinde bulunmas n n önemine de dikkat çekti.

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 423 424 3. Salon Paralel Oturum XII - Sorular ve Cevaplar OTURUM BAfiKANI (Ali Metin POLAT) OTURUM BAfiKANI - Gördü ünüz gibi son derece demokratik bir yönetim

Detaylı

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM ÜN TE V SOSYAL TUR ZM Bu ünitede turizmin çeflitlerinden biri olan sosyal turizmi daha ayr nt l bir flekilde ö renip, ülkemizdeki sosyal turizmin geliflimi hakk nda bilgiler edinece iz. Ç NDEK LER A. S

Detaylı

BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR

BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR BODTO Turizm Altyapı Projelerine Devam Ediyor Bodrum Ticaret Odası nın, 2014-2017 Stratejik Planı amaç ve hedefleri kapsamında, Bodrum da turizm sezonunun uzatılması, sektörün

Detaylı

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman Ö RETMEN ÖZ DE ERLEND RME FORMU K fi L K ÖZELL KLER flimi seviyorum. Sab rl y m. Uyumluyum. fl birli ine aç m. Güler yüzlüyüm. yi bir gözlemciyim. yi bir planlamac y m. Çocuklara, ailelere, meslektafllar

Detaylı

ç kar lmas için çal flt klar n ifade eden Türk, Her geliflinizde Baflkent OSB nin sürekli de iflti ini göreceksiniz dedi.

ç kar lmas için çal flt klar n ifade eden Türk, Her geliflinizde Baflkent OSB nin sürekli de iflti ini göreceksiniz dedi. 4 Ankara- Baflkent OSB, bir ilk i daha gerçeklefltirdi. Kooperatif olarak örgütlenip, daha sonra organize sanayi bölgesine dönüflen OSB ler aras nda genel kurulunu yapan ilk kurulufl oldu. Sanayi ve Ticaret

Detaylı

Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı

Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı Büyükşehir Belediyesi tarafından yatırımı gerçekleştirilen çevreci yatırım;

Detaylı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i. 3. Ödemeler Dengesi

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i. 3. Ödemeler Dengesi Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i 3. Ödemeler Dengesi 2003 y l nda 8.037 milyon dolar olan cari ifllemler aç, 2004 y l nda % 91,7 artarak 15.410 milyon dolara yükselmifltir. Cari ifllemler aç ndaki bu

Detaylı

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi Baflkent Üniversitesi T p Fakültesi Adana Eriflkin Kemik li i Nakil ve Hücresel Tedavi Merkezi, Türkiye

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ Kuruluş : 27 Ekim 1989 Adres : Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci Kampüsü Dikimevi - Ankara Tel : 363 03 26-363 03 27 ANKARA ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ 12 NİSAN 2013-KKTC DR. VAHDETTIN ERTAŞ SERMAYE PIYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ Sayın

Detaylı

İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı

İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı Ocak 15, 2013-3:55:02 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın himayesinde kurulan ''İşte Eşitlik Platformu'' tanıtıldı. Toplumsal cinsiyete dayalı eşitsizlikle mücadele

Detaylı

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Prof. Haberal dan Yeni Bir Uluslararas At l m: TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Dünyan n dört bir yan ndan yüzlerce biliminsan Prof. Dr. Mehmet Haberal taraf ndan kurulan Türk Dünyas Transplantasyon

Detaylı

EVOK Güvenlik in hedefi daima bu kalite ve standartlarda hizmet sunmakt r. Hasan ERDEM R. Mustafa AL KOÇ. Yönetim Kurulu Baflkan.

EVOK Güvenlik in hedefi daima bu kalite ve standartlarda hizmet sunmakt r. Hasan ERDEM R. Mustafa AL KOÇ. Yönetim Kurulu Baflkan. EVOK Güvenlik, ülkemizde büyük ihtiyaç duyulan güvenlik hizmetlerine kalite getirmek amac yla Mustafa Alikoç yönetiminde profesyonel bir ekip taraf ndan kurulmufltur. Güvenlik sektöründeki 10 y ll k bilgi,

Detaylı

Belediyemiz her zaman vatandaşın yanında

Belediyemiz her zaman vatandaşın yanında Belediyemiz her zaman vatandaşın yanında Sağlık ve Ev Hizmetleri Projesi kapsamında belediye temizlik ekipleri, ilçe sınırlarında ikamet eden 60 yaş üstü, kimsesiz, muhtaç ve engelli kişilerin evlerine

Detaylı

Türkiye İlaç Sektörü Strateji Belgesi ve Eylem Planı Toplantısı

Türkiye İlaç Sektörü Strateji Belgesi ve Eylem Planı Toplantısı Türkiye İlaç Sektörü Strateji Belgesi ve Eylem Planı Toplantısı SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKAN YARDIMCISI YADİGAR GÖKALP İLHAN: -GELİŞMEKTE OLAN SAĞLIK SEKTÖRÜ VE SAĞLIĞA ERİŞİMDEKİ ARTIŞ, KAMU HARCAMALARINI

Detaylı

4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari

4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari 4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari Mustafa CER T* I. G R fi Bu yaz da 1479 say l yasaya göre yafll l l k, malullük ve ölüm

Detaylı

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Hmfl. Sevgili GÜREL Emekli, Ac badem Sa l k Grubu Ac badem Hastanesi, Merkezi Sterilizasyon Ünitesi, STANBUL e-posta: sgurkan@asg.com.tr H

Detaylı

T ürk Gelir Vergisi Sisteminde, menkul sermaye iratlar n n ve özellikle de

T ürk Gelir Vergisi Sisteminde, menkul sermaye iratlar n n ve özellikle de KURUMLARDAN ELDE ED LEN KAR PAYLARININ VERG LEND R LMES VE BEYANI Necati PERÇ N Gelirler Baflkontrolörü I.- G R fi T ürk Gelir Vergisi Sisteminde, menkul sermaye iratlar n n ve özellikle de flirketlerce

Detaylı

Türkiye Cumhuriyeti ne YAHUD SOYKIRIMI SUÇLAMASI

Türkiye Cumhuriyeti ne YAHUD SOYKIRIMI SUÇLAMASI Otopsi Cengiz Özak nc 8 Türkiye Cumhuriyeti ne YAHUD SOYKIRIMI SUÇLAMASI 71 Y l Sonra Dünyada ve Türkiye de lk Kez T pk Bas m ve Tam Metin 24 fiubat 1942 Struma Facias nda Türkiyenin Suçsuzlu unu Kan tlayan

Detaylı

A N A L Z. Seçim Öncesinde Verilerle Türkiye Ekonomisi 2:

A N A L Z. Seçim Öncesinde Verilerle Türkiye Ekonomisi 2: A N A L Z Seçim Öncesinde Verilerle Türkiye Ekonomisi 2: Sektör Mücahit ÖZDEM R May s 2015 Giri Geçen haftaki çal mam zda son aç klanan reel ekonomiye ili kin göstergeleri incelemi tik. Bu hafta ülkemiz

Detaylı

AYDIN TİCARET BORSASI

AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN COMMODITY EXCHANGE MAYIS 2015 TÜRKİYE NİN TEMEL EKONOMİK GÖSTERGELERİ Ata Mahallesi Denizli Bulv. No:18 09010 AYDIN Tel: +90 256 211 50 00 +90 256 211 61 45 Faks:+90 256 211

Detaylı

İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ

İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ 120 kinci Bölüm - Ekonomiye Güven ve Beklentiler Anketi 1. ARAfiTIRMANIN AMACI ve YÖNTEM Ekonomiye Güven ve Beklentiler Anketi, tüketici enflasyonu, iflsizlik

Detaylı

Türk İşaret Dili sistemi oluşturuluyor

Türk İşaret Dili sistemi oluşturuluyor Türk İşaret Dili sistemi oluşturuluyor Ekim 14, 2011-2:43:35 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Şahin, ''Bedensel, işitme ve görme özürlüler kendi içinde sınava tabi tutulacak. 2012 yılının ilk çeyreğinde

Detaylı

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i I DR. NA L YILMAZ HEMfiEHR K ML Kastamonulular Örne i II Yay n No : 2039 Sosyoloji : 1 1. Bas - Ekim 2008 - STANBUL ISBN 978-975 - 295-936 - 1 Copyright Bu kitab n Türkiye deki yay n haklar BETA Bas m

Detaylı

ELAZIĞ - TUNCELİ ZİYARETİ

ELAZIĞ - TUNCELİ ZİYARETİ SAYI : BİR 7-11 MAYIS 2009 ELAZIĞ - TUNCELİ ZİYARETİ Ben siyasi hayatım ve ülke sevdamla ilgili olarak tüm Türkiye yi memleketim bilirim ancak Çemişgezek benim doğup, büyüdüğüm yer. Elazığ Valisi Muammer

Detaylı

YÖNET M KURULU RAPORU

YÖNET M KURULU RAPORU YÖNET M KURULU RAPORU De erli Ortaklar m z, fiirketimizin 37. Ortaklar Genel Kurulu na hofl geldiniz. Hepinizi sayg ve sevgi ile selaml yorum. Yaflad m z geliflmeler ile, ülkemiz 2004 y l nda s k s k dünyan

Detaylı

GENEL HUKUK B LG S (Hukuka Gir ifl)

GENEL HUKUK B LG S (Hukuka Gir ifl) I Dr. Leyla ÇAKICI GERÇEK Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Alapl MYO Ö retim Üyesi GENEL HUKUK B LG S (Hukuka Gir ifl) II Yay n No : 2323 Hukuk Dizisi : 1151 1. Bas - Eylül 2007 - STANBUL 2. Bas - Ekim

Detaylı

Başkan Kocadon Muğla basınını Bodrum da ağırladı

Başkan Kocadon Muğla basınını Bodrum da ağırladı Başkan Kocadon Muğla basınını Bodrum da ağırladı Başkan Kocadon : Artık hep beraber diyoruz ki Muğla aşkıyla yanıp tutuşalım Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle

Detaylı

PONY CLUB TÜRK YE JOKEY KULÜBÜ. fiehr N ZE GEL YOR FOTOGRAFLAR : KAD R Ç V C

PONY CLUB TÜRK YE JOKEY KULÜBÜ. fiehr N ZE GEL YOR FOTOGRAFLAR : KAD R Ç V C PONY CLUB fiehr N ZE GEL YOR FOTOGRAFLAR : KAD R Ç V C TÜRK YE JOKEY KULÜBÜ PONYLER Çocuklar!.. fiehr N ZE GEL YOR 75 günde 24 ilimizdeyiz Küçük yaflta at sevgisinin geliflmesine yönelik, Kulübümüz taraf

Detaylı

Ekonomi Alan ndaki Uygulamalar ve Geliflmeler 2

Ekonomi Alan ndaki Uygulamalar ve Geliflmeler 2 Atütürk ün Dünyas Cengiz Önal Ekonomik kalk nma, Türkiye'nin özgür, ba ms z ve daima daha kuvvetli olmas n n ve müreffeh bir Türkiye idealinin bel kemi idir. Tam ba ms zl k ancak ekonomik ba ms zl kla

Detaylı

Tam yağlı süt ürünleri tüketen erkeklere kötü haber

Tam yağlı süt ürünleri tüketen erkeklere kötü haber Tam yağlı süt ürünleri tüketen erkeklere kötü haber Sağlıklı, güçlü kuvvetli bir erkeksiniz ama çocuğunuz olmuyorsa bu önemli sorunun sebebi yediklerinizle ilgili olabilir. Erkekler üzerinde yapılan bilimsel

Detaylı

Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor!

Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor! Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor! Dursun YILDIZ topraksuenerji 21 Ocak 2013 ABD Petrol İhracatçısı Olacak. Taşlar Yerinden Oynar mı? 1973 deki petrol krizi alternatif enerji arayışlarını arttırdı.

Detaylı

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz?

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz? CO RAFYA GRAF KLER ÖRNEK 1 : Afla daki grafikte, y llara göre, Türkiye'nin yafl üzerindeki toplam nufusu ile bu nüfus içindeki okuryazar kad n ve erkek say lar gösterilmifltir. Bin kifli 5. 5.. 35. 3.

Detaylı

PARASAL GÖSTERGELER KRED LER N DA ILIMI* (B N TL.)

PARASAL GÖSTERGELER KRED LER N DA ILIMI* (B N TL.) 1886 PARASAL GÖSTERGELER KRED LER N DA ILIMI* (B N TL.) 28 De iflim %) 28 De iflim %) Toplam 311.774.444 356.845.499 %14 4.641.681 5.168.27 %11 297.867.78 335.17.279 %13 4.44.733 4.774.62 %8 Alacaklar

Detaylı

Büyükşehir Bodrum halkına yeni süreci anlattı

Büyükşehir Bodrum halkına yeni süreci anlattı Büyükşehir Bodrum halkına yeni süreci anlattı Muğla Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından Bodrum da düzenlenen toplantıda yeni süreç ile ilgili büyükşehir daire başkanları tarafından Bodrum halkına

Detaylı

Yerli otomobil hedefi

Yerli otomobil hedefi Otomotiv ve havacılık firmalarına parça üreten Alman devi PD Grup, Balıkesir OSB de 100 milyon Euro luk yatırımla üretim tesisi kuracak. Airbus uçaklarının camları, Mercedes, BMW gibi otomotiv devlerinin

Detaylı

Ertesi gün hastaneden taburcu olma vakti gelmi ti. Annesi odaya gelerek Can haz rlarken, babas hastane lemlerini yap yordu. Vitaboy hastaneden ç kman

Ertesi gün hastaneden taburcu olma vakti gelmi ti. Annesi odaya gelerek Can haz rlarken, babas hastane lemlerini yap yordu. Vitaboy hastaneden ç kman TABOY HASTA Vitaboy çok kötü bir rüya görüyordu. Rüyas nda karanl k bir yerdeydi. Kimse onun sesini duymuyordu. Yata nda k vran yordu. Birden uyand. Bütün bunlar bir rüyayd. Fakat kendini çok yorgun hissediyordu.

Detaylı

30 > 35. nsan Kaynaklar. > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu

30 > 35. nsan Kaynaklar. > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu 30 > 35 nsan Kaynaklar > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu > nsan Kaynaklar Personele Göre fl De il, fle Göre Personel. stanbul Büyükflehir Belediyesi, Personele Göre

Detaylı

YÜKSEK HIZLI DEMİRYOLU YOLCULUKLARININ ÖZELLİKLERİ

YÜKSEK HIZLI DEMİRYOLU YOLCULUKLARININ ÖZELLİKLERİ YÜKSEK HIZLI DEMİRYOLU YOLCULUKLARININ ÖZELLİKLERİ Hazırlayan: Doç.Dr. Hakan Güler Sakarya Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, İnşaat Mühendisliği Karlsruhe Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Almanya

Detaylı

www.besiktas.com.tr Günlük Kent Gazetesi 4/c'yi de kaldır!.. cümlelerine yer verildi. Basın açıklamasında özetle; Kamuda çalıştırlan

www.besiktas.com.tr Günlük Kent Gazetesi 4/c'yi de kaldır!.. cümlelerine yer verildi. Basın açıklamasında özetle; Kamuda çalıştırlan 11 NİSAN 2013 0 212 260 23 60-0 212 260 52 29 %50 ye varan indirimler 4/C'lilerin eylemi TÜRK Büro-Sen öncülüğünde, 4/C'lilerin haklarının iadesi amacıyla ülke çapında eylemler düzenlenmeye başlatıldı.

Detaylı

.. 95. Çeviren: Dr. Almagül sina

.. 95. Çeviren: Dr. Almagül sina .. 95 Türkiye ile Kazakistan: Karfl l kl Kazan mlara Dayal Bir flbirli i Bektas Mukhamejanov * Çeviren: Dr. Almagül sina Kazakistan ba ms zl n kazand ndan itibaren, d fl politika stratejisinde çok yönlü

Detaylı

önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir

önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir 2002 May s ay nda yap lan Birleflmifl Milletler Çocuk Özel Oturumu öncesinde tüm dünyada gerçeklefltirilen Çocuklar çin Evet Deyin kampanyas na Türkiye

Detaylı

Prof. Dr. Mehmet Haberal, Uluslararas Bilimsel Çal flma S n rlar n Geniflletiyor

Prof. Dr. Mehmet Haberal, Uluslararas Bilimsel Çal flma S n rlar n Geniflletiyor Prof. Dr. Mehmet Haberal, Uluslararas Bilimsel Çal flma S n rlar n Geniflletiyor Prof. Dr. Mehmet Haberal, geçen ay yapt görüflmeler ve anlaflmalar sonunda Baflkent Üniversitesi nin uluslararas çal flma

Detaylı

GALATA YATIRIM A.Ş. Halka Arz Fiyat Tespit Raporu DEĞERLENDİRME RAPORU SAN-EL MÜHENDİSLİK ELEKTRİK TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

GALATA YATIRIM A.Ş. Halka Arz Fiyat Tespit Raporu DEĞERLENDİRME RAPORU SAN-EL MÜHENDİSLİK ELEKTRİK TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 22-11-2013 Fiyat Tespit Raporu DEĞERLENDİRME RAPORU İş bu rapor, Galata Yatırım A.Ş. tarafından, Sermaye Piyasası Kurulu nun 12/02/2013 tarihli ve 5/145 sayılı kararında yer alan; payları ilk kez halka

Detaylı

KOOPERAT FLERDE MAL B LD R M NDE BULUNMA YÜKÜMLÜLÜ Ü( 1 )

KOOPERAT FLERDE MAL B LD R M NDE BULUNMA YÜKÜMLÜLÜ Ü( 1 ) KOOPERAT FLERDE MAL B LD R M NDE BULUNMA YÜKÜMLÜLÜ Ü( 1 ) Kadir ÖZDEM R* 1-G R fi 3628 say l Mal Bildiriminde Bulunulmas, Rüflvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanununun, Mal Bildiriminde Bulunacaklar bafll

Detaylı

Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Değerlendirme Notu Sayfa1

Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Değerlendirme Notu Sayfa1 Sağlık Reformunun Sonuçları İtibariyle Değerlendirilmesi 26-03 - 2009 Tuncay TEKSÖZ Dr. Yalçın KAYA Kerem HELVACIOĞLU Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Türkiye 2004 yılından itibaren sağlık

Detaylı

ULUSAL VE RESMİ BAYRAMLAR İLE MAHALLİ KURTULUŞ GÜNLERİ, ATATÜRK GÜNLERİ VE TARİHİ GÜNLERDE YAPILACAK TÖREN VE KUTLAMALAR YÖNETMELİĞİ

ULUSAL VE RESMİ BAYRAMLAR İLE MAHALLİ KURTULUŞ GÜNLERİ, ATATÜRK GÜNLERİ VE TARİHİ GÜNLERDE YAPILACAK TÖREN VE KUTLAMALAR YÖNETMELİĞİ 5899 ULUSAL VE RESMİ BAYRAMLAR İLE MAHALLİ KURTULUŞ GÜNLERİ, ATATÜRK GÜNLERİ VE TARİHİ GÜNLERDE YAPILACAK TÖREN VE KUTLAMALAR YÖNETMELİĞİ Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 16/4/2012 No : 2012/3073 Yayımlandığı

Detaylı

MESLEK MENSUPLARI AÇISINDAN TÜRK YE DENET M STANDARTLARININ DE ERLEND R LMES

MESLEK MENSUPLARI AÇISINDAN TÜRK YE DENET M STANDARTLARININ DE ERLEND R LMES MESLEK MENSUPLARI AÇISINDAN TÜRK YE DENET M STANDARTLARININ DE ERLEND R LMES Ahmet AKIN / TÜRMOB Yönetim Kurulu Üyesi 387 388 Genel Oturum III - Meslek Mensuplar Aç s ndan Türkiye Denetim Standartlar n

Detaylı

20 EKİM 2009 SALI IMF DÜNYA BANKASI TOPLANTILARI SAYI 2

20 EKİM 2009 SALI IMF DÜNYA BANKASI TOPLANTILARI SAYI 2 20 EKİM 2009 SALI IMF DÜNYA BANKASI TOPLANTILARI SAYI 2 Devlet Bakan ve Baflbakan Yard mc s Sn. Ali Babacan, IMF ye güvenmedik demedim IMF ye güvenmedi imiz için anlaflma imzalamad k fleklinde baz bas

Detaylı

BSO Başkanı Uğur ve BTSO Başkanı Burkay iki kentin sanayisi için yapılacakları konuştu

BSO Başkanı Uğur ve BTSO Başkanı Burkay iki kentin sanayisi için yapılacakları konuştu BSO Başkanı Uğur ve BTSO Başkanı Burkay iki kentin sanayisi için yapılacakları konuştu Balıkesir Sanayi Odası (BSO) Başkanı İsmail Uğur, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Başkanı İbrahim Burkay'ı ziyaret

Detaylı

Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası

Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası 2007 NİSAN EKONOMİ Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası Türkiye ekonomisi dünyadaki konjonktürel büyüme eğilimine paralel gelişme evresini 20 çeyrektir aralıksız devam ettiriyor. Ekonominin 2006 da yüzde

Detaylı

SOSYAL S GORTALAR VE GENEL SA LIK S GORTASI KANUNLARI VE GERÇEKLER SEMPOZYUMU

SOSYAL S GORTALAR VE GENEL SA LIK S GORTASI KANUNLARI VE GERÇEKLER SEMPOZYUMU SOSYAL S GORTALAR VE GENEL SA LIK S GORTASI KANUNLARI VE GERÇEKLER SEMPOZYUMU 26-27.01.2007 stanbul Üniversitesi Merkez Bina Doktora Salonu stanbul Barosu stanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi STANBUL BAROSU

Detaylı

Dünyaya barış ve refah taşıyor, zorlukları azimle aşıyoruz

Dünyaya barış ve refah taşıyor, zorlukları azimle aşıyoruz Dünyaya barış ve refah taşıyor, zorlukları azimle aşıyoruz Rakamlarla Sektörümüz: 3 kıtadan 77 ülkeye doğrudan hizmet götüren, Toplam Yatırımı 5 Milyar Doları aşan, Yan sektörleri ile birlikte yaklaşık

Detaylı

Öncelikle basın toplantımıza hoş geldiniz diyor, sizleri sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum.

Öncelikle basın toplantımıza hoş geldiniz diyor, sizleri sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum. Gümrük Ve Ticaret Bakanı Sn. Nurettin CANİKLİ nin Kredi Kefalet Kooperatifleri Ortaklarının Borçlarının Yapılandırılması Basın Toplantısı 24 Eylül 2014 Saat:11.00 - ANKARA Kredi Kefalet Kooperatiflerinin

Detaylı

Ekonomi Bülteni. 16 Mart 2015, Sayı: 11. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı

Ekonomi Bülteni. 16 Mart 2015, Sayı: 11. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomi Bülteni, Sayı: 11 Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomik Araştırma ve Strateji Dr. Saruhan Özel Ezgi Gülbaş Çağlar Kuzlukluoğlu 1 DenizBank Ekonomi

Detaylı

Kap y açt m. Karfl daireye tafl nan güleç yüzlü Selma Teyze yi gördüm.

Kap y açt m. Karfl daireye tafl nan güleç yüzlü Selma Teyze yi gördüm. Yazar Dede ve Torunlar Muzaffer zgü Kap y açt m. Karfl daireye tafl nan güleç yüzlü Selma Teyze yi gördüm. Buraya yak n market var m dil, markete gidece iz de?.. diye sordu. Annem kap ya geldi. Selma Han

Detaylı

2008 1. Çeyrek Finansal Sonuçlar. Konsolide Olmayan Veriler

2008 1. Çeyrek Finansal Sonuçlar. Konsolide Olmayan Veriler 2008 1. Çeyrek Finansal Sonuçlar Konsolide Olmayan Veriler Rakamlarla Halkbank 70 y l Kooperatif ve KOB kredilerinde 70 y ll k tecrübe ve genifl müflteri taban Halkbank n rekabette kuvvetli yönleridir.

Detaylı

Dünyada ve Türkiye de Güncel Verilerle HIV/AIDS. Hacettepe Üniversitesi AIDS Tedavi ve Araflt rma Merkezi (HATAM)

Dünyada ve Türkiye de Güncel Verilerle HIV/AIDS. Hacettepe Üniversitesi AIDS Tedavi ve Araflt rma Merkezi (HATAM) Dünyada ve Türkiye de Güncel Verilerle /AIDS Dr. Aygen Tümer Hacettepe Üniversitesi AIDS Tedavi ve Araflt rma Merkezi (HATAM) Dünyada /AIDS Dünya Sa l k Örgütü (DSÖ)/UNAIDS taraf ndan Aral k 2010 tarihinde

Detaylı

Başkan Acar Bursa da Sosyal Güvenlik Reformunu Anlattı

Başkan Acar Bursa da Sosyal Güvenlik Reformunu Anlattı Başkan Acar Bursa da Sosyal Güvenlik Reformunu Anlattı SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANI FATİH ACAR: - 2008 YILINDA SÜRDÜRÜLEBİLİR BİR SOSYAL GÜVENLİK SİSTEMİNİN TEMELLERİ ATILDI - İLAÇ VE TIBBİ MALZEME KONUSUNDA

Detaylı

Fevzi Pafla Cad. Dr. Bar fl Ayd n. Virgül (,) 2. Baz k saltmalar n sonuna konur.

Fevzi Pafla Cad. Dr. Bar fl Ayd n. Virgül (,) 2. Baz k saltmalar n sonuna konur. 2. Baz k saltmalar n sonuna konur. Dr. Bar fl Ayd n Fevzi Pafla Cad. 3. Say lardan sonra s ra bildirmek için konur. Sonucu ilân ediyorum: 1. Ali, 2. Kemal, 3. Can oldu. Hepsini tebrik ederim. Virgül (,)

Detaylı

umhurbaflkan iken, Kendi ste iyle Kimya Ö rencisi Oldu

umhurbaflkan iken, Kendi ste iyle Kimya Ö rencisi Oldu C umhurbaflkan iken, Kendi ste iyle Kimya Ö rencisi Oldu Çankaya Köflkü nde Cumhurbaflkan smet nönü, 1942 y l nda hergün sabah akflam büyük bir dikkat ve merakla Hitler in Rusya topraklar ndaki ilerlemesini

Detaylı

EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Şubat 2014, No: 85

EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Şubat 2014, No: 85 EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Şubat 2014, No: 85 i Bu sayıda; 2013 Cari Açık Verileri; 2013 Aralık Sanayi Üretimi; 2014 Ocak İşsizlik Ödemesi; S&P Görünüm Değişikliği kararı değerlendirilmiştir.

Detaylı

4/A (SSK) S GORTALILARININ YAfiLILIK AYLI INA HAK KAZANMA KOfiULLARI

4/A (SSK) S GORTALILARININ YAfiLILIK AYLI INA HAK KAZANMA KOfiULLARI 4/A (SSK) S GORTALILARININ YAfiLILIK AYLI INA HAK KAZANMA KOfiULLARI Resul KURT* I. G R fi Ülkemizde 4447 say l Kanunla, emeklilikte köklü reformlar yap lm fl, ancak 4447 say l yasan n emeklilikte kademeli

Detaylı

LE LG L YÖNETMEL KLER N DE ERLEND R LMES TOPLANTISI YAPILDI

LE LG L YÖNETMEL KLER N DE ERLEND R LMES TOPLANTISI YAPILDI Haberler 4857 SAYILI fi KANUNU LE LG L YÖNETMEL KLER N DE ERLEND R LMES TOPLANTISI YAPILDI 14 May s 2004 tarihinde Sendikam z Binas Mesut Erez Konferans Salonunda 4857 Say l fl Kanunu le lgili Yönetmeliklerin

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN. GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL

SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN. GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL Sözlerime gayrimenkul ve finans sektörlerinin temsilcilerini bir araya

Detaylı

GÖRÜfiLER. Uzm. Dr. Özlem Erman

GÖRÜfiLER. Uzm. Dr. Özlem Erman GÖRÜfiLER Uzm. Dr. Özlem Erman Son y llarda dünyadaki h zl teknolojik geliflmeye paralel olarak t p alan nda da h zl bir de iflim yaflanmakta, neredeyse her gün yeni tan, tedavi yöntemleri, yeni ilaçlar

Detaylı

MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI

MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI 33 34 1 Projenin Tan t m ve Proje Kat l mc Baflvurusu SMMMO Yönetim Kurulu nca onaylanan SMMMO Meslek Mensubu Kurumsallaflma Projesi Fizibilitesi Ve Yol Haritas

Detaylı

ın Kısa süre içinde çıkacak mesajını verdiği karar Bakanlar Kurulu ndan geçti ve Resmi Gazete

ın Kısa süre içinde çıkacak mesajını verdiği karar Bakanlar Kurulu ndan geçti ve Resmi Gazete 30 Kasım a kadar yapılacak yat satışlarında yüzde 8 lik sıfırlandı, yüzde 18 den 1 e indirildi. kararı de yayınlandı. Türk yat sahipleri yüzde 27.4 yerine yüzde 1 rgiyle ruhsat alabilecek. Ancak sürenin

Detaylı

FOTOĞRAF SANATI KURUMU 4. ÇAMLIDERE KÖY GEZİSİ 5 Nisan 2009

FOTOĞRAF SANATI KURUMU 4. ÇAMLIDERE KÖY GEZİSİ 5 Nisan 2009 FOTOĞRAF SANATI KURUMU 4. ÇAMLIDERE KÖY GEZİSİ 5 Nisan 2009 Hazırlayan: Sümer ÖZVATAN sumerozvatan@yahoo.com Ahmet BOZKURT önderliğinde iki araç ile yola çıktık. Bu defa rotamız Çamlıdere ilçesinin güneyi.

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ENGELLİLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİ (1) BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ENGELLİLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİ (1) BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ENGELLİLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİ (1) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (Değişik:RG-14/2/2014-28913) (1) Bu Yönetmeliğin amacı; yükseköğrenim

Detaylı

MOTORLU TAfiIT SÜRÜCÜLER KURSLARINDA KATMA DE ER VERG S N DO URAN OLAY

MOTORLU TAfiIT SÜRÜCÜLER KURSLARINDA KATMA DE ER VERG S N DO URAN OLAY MOTORLU TAfiIT SÜRÜCÜLER KURSLARINDA KATMA DE ER VERG S N DO URAN OLAY brahim ERCAN * 1- GENEL B LG : Motorlu tafl t sürücüleri kurslar, 5580 say l Özel Ö retim Kurumlar Kanunu kapsam nda motorlu tafl

Detaylı

PROJEKS YON YILLIK TÜFE. > ENFLASYON Enflasyondaki iki ayl k gerçekleflme, y l n tümüne iliflkin umutlar bir anda söndürdü.

PROJEKS YON YILLIK TÜFE. > ENFLASYON Enflasyondaki iki ayl k gerçekleflme, y l n tümüne iliflkin umutlar bir anda söndürdü. TÜRK YE N N GÖSTERGELER PROJEKS YON > Haz rlayan: Alaattin AKTAfi ala.aktas@gmail.com > ENFLASYON Enflasyondaki iki ayl k gerçekleflme, y l n tümüne iliflkin umutlar bir anda söndürdü. Ocakta yüzde 0,80

Detaylı

Genel Yay n S ra No: 178 2010/20. Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun

Genel Yay n S ra No: 178 2010/20. Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun Genel Yay n S ra No: 178 2010/20 ISBN No: 978-605-5614-56-0 Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun Tasar m / Uygulama Referans Medya ve Reklam Hiz. Ltd. Tel: +90.212 347 32 47 e-mail: info@referansajans.com

Detaylı

NTERNET ÇA I D NAM KLER

NTERNET ÇA I D NAM KLER Mustafa Emre C VELEK NTERNET ÇA I D NAM KLER www.internetdinamikleri.com STANBUL-2009 Yay n No : 2148 letiflim Dizisi : 55 1. Bas m - stanbul - Haziran 2009 ISBN 978-605 - 377-066 - 4 Copyright Bu kitab

Detaylı

FERROLI6.qxd 10/10/06 3:37 PM Page 1

FERROLI6.qxd 10/10/06 3:37 PM Page 1 FERROLI6.qxd 10/10/06 3:37 PM Page 1 FERROLI6.qxd 10/10/06 3:37 PM Page 2 De erli arkadafllar m, Düzce deki üretim tesislerimizin temel atma törenini, 20 Eylül 2006 tarihinde gerçeklefltirece imizi bildirmekten

Detaylı

29 Ekim coflkusu. 25-29 Ekim 2008. Maritim Pine Beach Resort Antalya - Belek

29 Ekim coflkusu. 25-29 Ekim 2008. Maritim Pine Beach Resort Antalya - Belek 25-29 Ekim 2008 Maritim Pine Beach Resort Antalya - Belek PDF 28 Ekim 2008 Sal Kongrenin perde arkas Çukurova Patoloji Derne i'nin Patoloji Dernekleri Federasyonu ile ortaklafla düzenledi i kongrenin perde

Detaylı

NİSAN 2013 SAYI:16 ŞEHİRLER ÇOCUKLARIMIZA GÖRE OLSUN

NİSAN 2013 SAYI:16 ŞEHİRLER ÇOCUKLARIMIZA GÖRE OLSUN NİSAN 2013 SAYI:16 ŞEHİRLER ÇOCUKLARIMIZA GÖRE OLSUN S Ö Y L E Ș İ Avrupa Birliği Yatırımları Daire Bașkanı Okuyucularımız için Avrupa Birliği Yatırımları Dairesi Bașkanlığı hakkında bilgi verebilir misiniz?

Detaylı

Mustafa Kemal in Bursa da Ö retmenlere Konuflmas

Mustafa Kemal in Bursa da Ö retmenlere Konuflmas Atatürk ün Dünyas Cengiz Önal 64 Mustafa Kemal in Bursa da Ö retmenlere Konuflmas Han mlar, Beyler! stanbul dan geliyorsunuz. Hofl geldiniz. stanbul un fl k ocaklar n temsil eden yüce heyetiniz karfl s

Detaylı

MAKÜ YAZ OKULU YARDIM DOKÜMANI 1. Yaz Okulu Ön Hazırlık İşlemleri (Yaz Dönemi Oidb tarafından aktifleştirildikten sonra) Son aktif ders kodlarının

MAKÜ YAZ OKULU YARDIM DOKÜMANI 1. Yaz Okulu Ön Hazırlık İşlemleri (Yaz Dönemi Oidb tarafından aktifleştirildikten sonra) Son aktif ders kodlarının MAKÜ YAZ OKULU YARDIM DOKÜMANI 1. Yaz Okulu Ön Hazırlık İşlemleri (Yaz Dönemi Oidb tarafından aktifleştirildikten sonra) Son aktif ders kodlarının bağlantıları kontrol edilir. Güz ve Bahar dönemindeki

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ANTALYA SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK YATIRIMLARI

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ANTALYA SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK YATIRIMLARI T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ANTALYA SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK YATIRIMLARI 2014 ANTALYA SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK YATIRIMLARI 2014 EDİTÖRLER Dr.Ünal HÜLÜR Turgut ALTUN Fatma İPEK Sibel ŞANLI İl Sağlık Müdürü Sağlık

Detaylı

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü 07.03.2012 06:18

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü 07.03.2012 06:18 http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2012/03/201203... 1 of 5 6 Mart 2012 SALI Resmî Gazete Sayı : 28225 Atatürk Üniversitesinden: YÖNETMELİK ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ ASTROFİZİK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

Detaylı

Cumhuriyet Halk Partisi

Cumhuriyet Halk Partisi 1 Genel Başkan Yardımcısı Faik Öztrak, Şam da Emevi Caminde namaz kılmayı hayal eden Başbakan, hava sahamızı koruyabilmek için NATO dan Patriot füzeleri istemekte, gençlerimize adam gibi ölmekten bahsetmektedir.

Detaylı

YENİLENEBİLİR ENERJİDE EĞİTİM

YENİLENEBİLİR ENERJİDE EĞİTİM YENİLENEBİLİR ENERJİDE EĞİTİM Enerjinin Önemi Enerji, Dünyamızın en önemli ihtiyaçlarından biridir. Türkiye nin son otuz yılda enerji talebi yıllık ortalama %8 artış göstermiştir.ülkemiz elektrik enerjisinin

Detaylı

Öğrencilerimiz TED Kayseri Kolejinde Ulusal Sorunları ve Çözümleri Tartıştılar

Öğrencilerimiz TED Kayseri Kolejinde Ulusal Sorunları ve Çözümleri Tartıştılar 2013 / 2014 SAYI: 04 Öğrencilerimiz TED Kayseri Kolejinde Ulusal Sorunları ve Çözümleri Tartıştılar Haftanın Bazı Başlıkları Sağ ve Sol Beynin Şifreleri Öğrencilerimiz TED Kayseri Kolejinde Ulusal Sorunları

Detaylı

Proje Yönetiminde Toplumsal Cinsiyet. Türkiye- EuropeAid/126747/D/SV/TR_Alina Maric, Hifab 1

Proje Yönetiminde Toplumsal Cinsiyet. Türkiye- EuropeAid/126747/D/SV/TR_Alina Maric, Hifab 1 Proje Yönetiminde Toplumsal Cinsiyet Türkiye- EuropeAid/126747/D/SV/TR_Alina Maric, Hifab 1 18 Aral k 1979 da Birle mi Milletler Genel cinsiyet ayr mc l n yasaklayan ve kad n haklar n güvence alt na alan

Detaylı

ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJELERİ

ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJELERİ ADANA KENT SORUNLARI SEMPOZYUMU / 16 2008 BU BİR TMMOB YAYINIDIR TMMOB, bu makaledeki ifadelerden, fikirlerden, toplantıda çıkan sonuçlardan ve basım hatalarından sorumlu değildir. ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

Detaylı

Ara rma, Dokuz Eylül Üniversitesi Strateji Geli tirme Daire Ba kanl na ba

Ara rma, Dokuz Eylül Üniversitesi Strateji Geli tirme Daire Ba kanl na ba 1.1 Ara rman n Amac Ara rmada, Dokuz Eylül Üniversitesi Strateji Geli tirme Daire Ba kanl na ba olarak hizmet vermekte olan; 1. Bütçe ve Performans Program ube Müdürlü ü 2. Stratejik Yönetim ve Planlama

Detaylı

Ekonomi Bülteni. 23 Mayıs 2016, Sayı: 21. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı

Ekonomi Bülteni. 23 Mayıs 2016, Sayı: 21. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomi Bülteni, Sayı: 21 Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomik Araştırma ve Strateji Dr. Saruhan Özel Ezgi Gülbaş Orhan Kaya İnci Şengül 1 DenizBank

Detaylı

Okulumuz Bilgisayar Programcılığı Bölümü öğrencilerinden Gizem COŞKUN Çanakkale Şehitlerine adlı şiiri okudu.

Okulumuz Bilgisayar Programcılığı Bölümü öğrencilerinden Gizem COŞKUN Çanakkale Şehitlerine adlı şiiri okudu. BASIN BÜLTENİ Selçuk Üniversitesi Akören Ali Rıza Ercan Meslek Yüksekokulunda 01.04.2015 tarihinde 100. Yılında Çanakkale yi Anlamak adlı konferans düzenlendi. Şehitlerimiz anısına yapılan saygı duruşu

Detaylı

dan flman teslim ald evraklar inceledikten sonra nsan Kaynaklar Müdürlü ü/birimine gönderir.

dan flman teslim ald evraklar inceledikten sonra nsan Kaynaklar Müdürlü ü/birimine gönderir. TÜB TAK BAfiKANLIK, MERKEZ VE ENST TÜLERDE ÇALIfiIRKEN YÜKSEK L SANS VE DOKTORA Ö REN M YAPANLARA UYGULANACAK ESASLAR (*) Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Esaslar n amac ; Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araflt

Detaylı

2. STANBUL ULUSLARARASI. R VA DÜfi KÖYÜ 28 TEMMUZ -1 A USTOS TFF R VA TES SLER

2. STANBUL ULUSLARARASI. R VA DÜfi KÖYÜ 28 TEMMUZ -1 A USTOS TFF R VA TES SLER 2. STANBUL 28 TEMMUZ -1 A USTOS TFF R VA TES SLER Sporda baflar l olmak için bütün milletçe sporun niteli ini ve de erini anlam fl olmak, spora kalpten, sevgiyle ba lanmak ve onu vatan görevi saymak gerekir.

Detaylı

-Bursa nın ciroları itibariyle büyük firmalarını belirlemek amacıyla düzenlenen bu çalışma onikinci kez gerçekleştirilmiştir.

-Bursa nın ciroları itibariyle büyük firmalarını belirlemek amacıyla düzenlenen bu çalışma onikinci kez gerçekleştirilmiştir. Bursa nın 25 Büyük Firması Araştırması; -Bursa nın ciroları itibariyle büyük firmalarını belirlemek amacıyla düzenlenen bu çalışma onikinci kez gerçekleştirilmiştir. -Bu çalışma Bursa il genelinde yapılmış,

Detaylı

ANKARA EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ULUSLARARASI BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU ÜÇÜNCÜ 3 AYLIK RAPOR

ANKARA EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ULUSLARARASI BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU ÜÇÜNCÜ 3 AYLIK RAPOR ANKARA EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ULUSLARARASI BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU ÜÇÜNCÜ 3 AYLIK RAPOR Bu rapor Ankara Emeklilik A.Ş Gelir Amaçlı Uluslararası Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım

Detaylı

İZMİR TİCARET ODASI MİDİLLİ İŞ VE İNCELEME GEZİSİ 14-15 HAZİRAN 2013 DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER VE ULUSLARARASI ORGANİZASYONLAR MÜDÜRLÜĞÜ

İZMİR TİCARET ODASI MİDİLLİ İŞ VE İNCELEME GEZİSİ 14-15 HAZİRAN 2013 DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER VE ULUSLARARASI ORGANİZASYONLAR MÜDÜRLÜĞÜ İZMİR TİCARET ODASI MİDİLLİ İŞ VE İNCELEME GEZİSİ 14-15 HAZİRAN 2013 DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER VE ULUSLARARASI ORGANİZASYONLAR MÜDÜRLÜĞÜ Hazırlayanlar: Gündem Kont, Mine Güneş, Ahmet Toprak Dış İlişkiler

Detaylı

G Ü N D E M. 2. Geçen birleģime ait tutanak özetinin okunması ve oylanması.

G Ü N D E M. 2. Geçen birleģime ait tutanak özetinin okunması ve oylanması. İL GENEL MECLİSİNİN 2016 YILI MAYIS AYI TOPLANTISI GENEL GÜNDEMİ (Valilik Toplantı Salonu 02.03.04.05/05/2016 tarihleri arası Eynesil İlçesi 06/05/2016) G Ü N D E M 1. Yoklama. 2. Geçen birleģime ait tutanak

Detaylı

Tarihi Yar mada n n çehresi de ifliyor

Tarihi Yar mada n n çehresi de ifliyor Tarihi Yar mada n n çehresi de ifliyor Eminönü'nde 4 alt n y l Eminönü'nün çehresi de ifliyor BAKIMLI PARKLAR VE YEfi L ALANLAR stanbul un en önemli turistik merkezi Eminönü nün sürekli yeflil kalmas ve

Detaylı

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog KONYA KARAMAN BÖLGESİ BOŞANMA ANALİZİ 22.07.2014 Tarihsel sürece bakıldığında kalkınma,

Detaylı

HER YIL 1-7 MART TARİHLERİ ARASINDA KUTLANAN MUHASEBE HAFTASININ 23 ÜNCÜSÜNÜ GERÇEKLEŞTİRİYORUZ.

HER YIL 1-7 MART TARİHLERİ ARASINDA KUTLANAN MUHASEBE HAFTASININ 23 ÜNCÜSÜNÜ GERÇEKLEŞTİRİYORUZ. KIYMETLİ MESLEKTAŞLARIM HER YIL 1-7 MART TARİHLERİ ARASINDA KUTLANAN MUHASEBE HAFTASININ 23 ÜNCÜSÜNÜ GERÇEKLEŞTİRİYORUZ. TÜRMOB çatısı altında örgütlenen, ülke genelindeki 76 Serbest Muhasebeci Mali Müşavir

Detaylı

2014 1. Çeyrek Sonuçları TÜRK TELEKOM GRUBU 2014 1. ÇEYREK OPERASYONEL VE FİNANSAL SONUÇLARINI AÇIKLADI

2014 1. Çeyrek Sonuçları TÜRK TELEKOM GRUBU 2014 1. ÇEYREK OPERASYONEL VE FİNANSAL SONUÇLARINI AÇIKLADI TÜRK TELEKOM GRUBU 2014 1. ÇEYREK OPERASYONEL VE FİNANSAL SONUÇLARINI AÇIKLADI Basın Bülteni 1 Mayıs 2014 Güçlü İlk Çeyrek Sonuçları ile 2014 Yılına Sağlam Başladık Türkiye nin öncü iletişim ve yakınsama

Detaylı

C. MADDEN N ÖLÇÜLEB L R ÖZELL KLER

C. MADDEN N ÖLÇÜLEB L R ÖZELL KLER C. MADDEN N ÖLÇÜLEB L R ÖZELL KLER 1. Patates ve sütün miktar nas l ölçülür? 2. Pinpon topu ile golf topu hemen hemen ayn büyüklüktedir. Her iki topu tartt n zda bulaca n z sonucun ayn olmas n bekler misiniz?

Detaylı