UNITED STATES. Washington D.C FORM SE SEC file number SIGNATURES. Republic. By 1sf. Ozgur PEHLI VAN.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "UNITED STATES. Washington D.C 20549 FORM SE 333-133956. SEC file number SIGNATURES. Republic. By 1sf. Ozgur PEHLI VAN."

Transkript

1 0MB APPROVAL MB Number UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION Washington D.C Expires May stimated average burden tours per response 0.10 FORM SE FORM FOR SUBMISSION OF PAPER FORMAT EXHIBITS BY EDGAR ELECTRONIC FILERS Republic of Turkey Exact name of registrant as specified in charter Registrant CIK Number Exhibit to Form 18-K for fiscal year ended December Electrenic report schedule or registration statement of which the documents are pan give period of report SEC file number if available Series identiflees and names if applicable add more lines as needed C- Class contract identifiers and names if applicable add more lines as needed Fiscal year ended December Report period if applicable Name of Person Filing this exhibit if other than the registrant Identif the prevision of Regulation S-T 232 of this chapter under which this exhibit is being filed in paper check only one Rule 201 Temporary Hardship Exemption Rule 202 Continuing Hardship Exemption Rule 311 Permitted Paper Exhibit SIGNATURES The Registrant has duly caused this form to be signed on its behalf by the undersigned thereunto duly authorized in Ankara Turkey on September Republic of Turkey By 1sf Ozgur PEHLI VAN Ozgiir PEHLI VAN Acting Director General of Foreign Economic Relations Undersecretariat of Treasury Prime Ministry

2 EXPLANATORY NOTE The sole purpose of this submission on Form SE is to file with the Securities and Exchange Commission Exhibit to the Republic of Turkeys Annual Report on Form 18-K for the year ended December to pursuant Rule 306c of Regulation under the Securities Act of 1933 as amended S-T

3 EXHIBIT INDEX Exhibit Copy of the 2009 Annual Budget of the Republic of Turkey

4 EXHIBIT

5 31 Araluk 2008 ARAMBA ResmI Gazete Sayu MUkerrer KANUN 2009 YILI MERKEZI YONETIM BUTcE KANUNU Kanun No 5828 Kabul Tarihi 27/12/2008 BIRiNCi KISIM Genel HOkOmler BIRINCI BOLUM Gider Gelir Finansman ye Denge Gider MADDE Bu Kanuna bagli iiaretli cetvellerde gosterildigi Uzere 10/12/2003 tarihli ye 5018 sayuli Kamu Mali Yonetimi ye Kontrol Kanununa ekli sayili cetvelde yn alan gene butce kapsamindaki kamu idarelerine Turk Lirasi 11 sayuli cetvelde yer alan Ozel but eli idarelere TUrk Lirasu III sayili Odenek verilmitir Gdir ye fmansman MADDE Gelirler cetvelde yet alan duzenleyici ye denetleyici kummlara TUrk Lirasi Bu Kanuna bagli iiaretli cetvellerde gosterildigi Uzere 5018 sayili Kanuna ekli sayili celvelde yer alan gene butcenin gelirleri TUrk Lirasi 11 sayili cetvelde yer alan Ozel butceli idarelerin gelirleri Lirasi Hazine yardimi olmak Uzere toplam TUrk Lirasi Turk Lirasi Oz gelir TUrk III sayili cetvelde yer alan duzenleyici ye denetleylci kurumlann gelirleri Turk Lirasi olarak tahmin edilmiitir Finansman Bu Kanuna bagli ilaretli cetvellerde gosterildigi Ozere 5018 sayili Kanuna ekli 11 sayili cetvelde yer alan Ozel butceli idarelerin net finansmani TUrk Lirasi olarak tahmin edilmiitir Denge MALIDE Bu Kanunun mci maddesinin bendinde belirtilen Odenekler toplami ile net maddesinin birinci fikrastnin bendinde yer aan talimini gelirler toplami arasindaki fark net bor anma ile kariulanir IK1NCI BOLUM B tce Dfizenine 1likin HflkBmler B lum dozem ye deyiniler MADDE Gider cetvelinin bolumleri analitik but e smiflandirmasma uygun olarak fonksiyonlar teklinde duzenlenir Fonksiyonlar birinci ikinci U UncU ye dorduncu duzeyde alt fonksiyonlara ayrilir Bu Kanunda ye diger kanunlarda giderlere ilitkin yer alan Fasil ye bolun deyimleri fonksiyonel surnflandirmanm birinci duzeyini ilk iki duzeyini Kesim deyimi fonksiyonel simfiandirmanin ikinci duzeyini Madde deyimi fonksiyonel smiflandimiamn cuncu duzeyini Tertip deyimi kurumsal fonksiyonel ye finansman tipi kodlarin butun duzeyleri lie ekonomik smiflandirmanin Borc Odemeleri yonunden ilgili hizmet tertibi deyimi borc konusu hizmetlerin yurutuldugu igii tertipleri ifade eder Tahakkuk ettirilecek giderler Devlet muhasebesi kayitlannda ekonomik sunuflandurmanin dorduncu duzeyini de kapsayacak 1ekilde gosteriir kesin hesap kanunu tasarisi ise ikinci duzeyde hazirlanir Ilgili mevzuat huktlmleriyle analitik butce siniflandirmasi arasinda gerekli uyumu saglamaya ye ortaya ikabilecek sorunlan gidermeye yonelik duzenlemeler yapmaya Maliye Bakani yetkilidir Bagh cetveller MADDE Bu Kanunun mci maddesi ile verilen Udeneklerin dagilimi Merkezi yonetim kapsamindaki kamu idareleri tarafindan ilgili mevzuata gore tahsiline devam olunacak gelirler Merkezi yonetim kapsanundaki kamu idarelerinin gelirlerine dayanak telkil Bass Odenekkrin kullanimina ye harcamalara ili1kin esaslar eden temel hukumler 5018 sayilu Kanuna ekli II ye III sayili cetvellerde imkanlardan harcanmasi UngOrUlen tutarlar yer alan idare ye kurumlarun nalut imkanlart ile bu 10/2/1954 tarihli ye 6245 sayili Harcirah Kanunu hukumleri uyarmca yerilecek gundelik ye tazminat tutarlan sinirlar ceiitli kanunlara gore butce kanununda gosterilmesi gereken parasal Ek ders konferans ye fazia ahma Ucretleri lie diger Ucret Odemelerinin tutarlari 11/8/1982 tarihli ye 2698 Milli Egitim Bakanlugi Pansiyonlan Okul Kanununun UncU maddesi sayili geregince Milli Egitim Bakanligu tarafindan yonetilen oku pansiyonlari ogrencierinden alunacak pansiyon Qcretleri yoluyla alinacak 10 7/6/1939 tarihli ye 3634 sayili Hayvanlarm alum degerlerm Milli MUdafaa MUkellefiyeti Kanunu uyannca milli mudafaa mukellefiyeti

6 Motorlu tatitiann ortalama aiim degerleri ile gunluk kira bedelieri sayili Kanuna ekli ye 11 sayili eetvelierde yer alan kamu idarelerinin yti i inde 5/1/1961 tarlhil ye 237 sayili Tatit Kanununa hizmetierde kuilaniiaeagi ile tait1ann cinsi adedi hangi alacakian alma bedeileri satin tatitlarin azami satin icinde 12 Kanunlar ye karamamelerle bagianmi vatani hizmet ayiikiari itaretii cetvellerde gosterilmittir Yeni tertlp gider ye geir kalemleri a ilmasi MADDE Ilgili mevzuatma gore ytli icinde hizmetin gerektirdigi hallerde Maliye Bakanliginca edinebilecekieri tªbi kurumiarin yil belirlenecek esas ye usuller er evesinde merkezi yonetim kapsamindaki kamu idarelerinin bagli itaretil cetveilennde yeni tertipler itaretli aniaiidigi cetvellerinde yeni gelir kodlan ye itaretii cetvellerinde yeni UcUNCU Mali Politikaya Gerektiginde kullaniiabiiecek denekler MADDE Personel Giderierini Kartilama Odenegi Genci butce kapsamindaki kamu idareleri ile Ozel butceii takdirde ilgili BOLUM tlikin HUk niler idareierin finansman kodlan acilabilir but elerine konuian Odeneklerin yetmeyecegi mevzuatinm gerektirdigi giderler I inl Personel Giderlen ye Sosyal Guvenlik Kurumlanna Deviet Ptimi Giderleri lie ugh1 mevcut veya yeni a iiacak tertiplere Maliye Bakanligi butcesinin tertiblnde yer alan Odenekten aktarma yapmaya Yedek Odenek Maiiye Bakanligi but esinin O kamu idareieri lie Ozel butceli idareierin siniflandimia kodlarmda yer alan tertipler alan tertiplere aktarma yapmaya Uyguianmasi Yatinmlan Hiziandinna Odenegi but eierinde Maliye Bakanligi but esinin Koordinasyonu durumuna gore gerektiginde Oncelikli sektorlerde yet Oncelikli sektor ye alt sektorlerde yet alan ye programa yeni tertibinde yer alan Odenekten genei butce kapsamindaki mevcut veya yeni acilacak ye 08 ekonomik iie ok acil ye zorunlu hallerde 06 ye 07 ekonomik siniflandirma kodiarrnda yer tertibinde yer alan Odenekten 2009 Yili Programinin ye Izienmesine Dair Karar esaslanna uyularak 2009 Yili Yatirim Programinin uygulama alan yatinmiann hiziandinlmasi veya yili icinde gelien tartiara gore alinmasi gereken projeiere Odenek tahsisi veya Odenekietinin artinimasinda kullanilmak Uzere genel butce kapsamindaki kamu idareleri lie Ozei btitceli idarelenn projelerine ili1kin mevcut veya yeni a ilacak tertiplere aktarma yapmaya Dogal Afet Giderierini Kartilama Odenegi Maiiye Bakanligi but eslnin a isindan ytii yatirim programi tertibinde yer alan Odenegi yatirim nitelikli giderler ile iii1kiiendirilmek kaydiyla genei butce kapsammdaki kamu idareleri ile Ozel biit eli idarelerin her ttiriu dogal afet giderlerini kartilamak amactyla mevcut veya yeni a ilacak tertiplerine aktannaya Maiiye Bakani yetkulidir Yatirun harcamalari MADDE 2009 Yiii Yatinm Programina ek yatinm cetvellerinde yer alan projeier diimda herhangi bit projeyc harcama yapilamaz Bu cetveiierde yer alan projeler ile Odenegi toplu olarak verilmit projeier kapsamindaki yillara kurulu Iyiietirilmesi gucu sari itlere 500 MW tizerinde oian baraj ye HES projeleri Gebze-Haydarpaa Sirkeci-Haikali BanliyO Hattinin ye Demiryoiu Bogaz TUp Geciti Intanti Projesi ye diger demiryolu yapim projeleri hanc 2009 yilinda batlanabilmesi i in proje veya itin 2009 ytli yatinm Odenegi proje maliyetinin ytlzde 10undan az olamaz Bu oranm altinda kaian proje ye iler i in gerektiginde projeler 2009 Yili Programinn Uyguianmasi Koordinasyonu ye Izlenmesine Dair Karat esasianna uyuimak ye Oncelikle kurumlarm yatinm Odenekleri i inde kaimak suretiyie revlze edilebilir Silahlt Kuvvetler btit esinin programiannda 03 ekonomik siniflandinna kodunda yet alan sayunma sektorti aityapi inta iskan ye tesisleriyle NATO altyapi yatirimlannm gerektirdigi inta ye tesisier ye bunlara ili1khn kamulattarmaiar lie stratejik hedef piani icinde yer alan aiim ye hizmetler Deviet Planiama Tetkilati MUstearIigirnn vizesine bagli olmayip 2009 Yili Yatirim Programina ek yatinm cetvellerinde yer almaz projelerinden detay Merkezi yonetim kapsamindaki kamu idarelerinin yatinm programinda prograinian Odenekleri topiu olarak verilmit yiliik makine-techizat buyuk onarim idame-yenhleme tamamlama iie bulghsayar yazilimi ye donanimi projeierinin kaiemlenyie ilgili i1lemierde uygulantr ile alt harcama kalemieri itibanyla tadat ediien ye ediimeyen topiulatinlmit projelerinin alt harcama 2009 Yiii Programinin Uygulanmast Koordmasyonu ye lzlenmesine Dair Karat esasian 2009 Yiii Yatirim Programma ek yatinm cetvelierinde yii i inde yapilmasi zorunlu degi1iklikier 1cm 2009 Yili Programinin UyguIanmasi Koordinasyonu ye tzienmesine Dair Kararda yer alan usuliere uyuiur Resmi ta4ltlara iiikin hususlar MADDE Bu Kanuna ekll itaretli cetveide yer alan tatitiar olmak kaydiyla ilgili bakaniigin tekilfi uzerine Bakanlar Kurulu karan lie edinhlebhlir Vakif demek sandik banka birlik firma talus ye benzeri kurulut yeya kithlere ancak cok acil ye zorunlu hallere munhasir alt olup 237 sayili Kanun kapsaminda buiunan kurumiar lie Ozei kanunla kuruimut diger kaniu kurum kurul tist kurui ye kumiuiiarmca kulianiian tatitiarin giderleri 1cm guveniik hizmetierinde kuiianiian tatitlar haric kurum but eierinden hi bir 1ekhide Odeme yapilaniaz Turk Sliahli Kuvvetieri Jandaima Genel Komutanligi ye Sahil Gflvenlik Komutanligi dahil Emniyet Muduritigu lie GOmrtik Musteariigi GUmrUkier Muhafaza Genel Mudtiriugune kurum kurulut edhiecek tatitiar itaretli itaretil Emniyet Gruel cetveide gosterilmesine gerek MtiduriUgOne buiunmaksizin Bakaniar Kurulu karari ile edinilebiiir Genel dernek ye vakiflarca hibe alt tatitiar 12/4/2001 tarihii ye 4645 sayili Kanun hukumien er evesinde cetvelde gosterilmeshne gerek bulunmaksizm cinsi ye adedi ici1leri Bakaninin talebi ye Maiiye Bakaniiginm teklifi Uzerine alinacak Bakaniar Kuruiu kararinda belirienmek kaydiyla 4/1/2002 tarihii ye 4734 sayili Kamu Ihaie Kanununa t bi

7 olmaksizm mubadeie yoluyla yenileri ile degitirilebiiir Aradaki flyat farki doner sermayc gelirleri sosyal tesis veya kantin gelirleri lie Turk Polls TekilaUni GU lendimie Vakfi gelirlerinden kariianir TUrk Silahis Kuvvetierine Jandarma Genci Komutanligi ye Sahil GUvenlik Komutaniigi dahil alt ta4itiar tarihii ye 3212 saytit Kanun hukumleri ercevesinde iaretli cetvelde gosterilmesine gerek buiunmaksizrn 30/5/1985 1cm cinsi ye adedi Mliii Savunma Bakanliginin Jandarma Genel Komutanligi Sahil GUvenlik Komutanligi ise tcileri ye 4734 Bakanligmin talebi ye Maiiye Bakanliginin teklifi Uzerine alinacak Bakaniar Kurulu karannda belirlenmek kaydiyla sayili Kanuna t bi oimaksizrn mubadele yoiuyia yenileriyie degi1tirilebilir Aradaki flyat farki sosyal geliriennden tesis gelirierinden kantin geiiriennden doner semiaye veya bagi yoiuyla Jandarma Genel Komutanligi i in Jandanna Asayil Vakil gelirlerinden karilarnr TUrk Siiahii Kuvvetlerine Jandarnia Genel Komutanligi ye Sahil Guvenlik Komutanligi dahil alt tatitiardan en az 10 doidunnul olanlar cetveide gosterilmesine gerek buiunmaksizin cinsi ilgisine ye adedi gore Mliii Savunma Bakanligi veya Icitieri Bakanliginin karariyla sayili t bi olinaksizin 4734 Kanuna ye alinacak az olmamak ye airnacak Savunma 40 satilacak satin tait sayisindan satin tait sayisi i in Mliii Bakanhigi adedi Jandarma Komutanligi i in Genei 10 adedi ye Sahil Gtiveniik Komutanligi i in adedi gecmemek Uzere mubadele yoluyia yenileriyie degitiri1ebiiir flyat karlilanabilir aradaki farki butceden fikrada yer almayan hususiar hakiunda ye Bu 3212 Kanun hukumieri uyguianir sayiii butcesinin yti icinde DORDUNCU BOLOM Bilt e Uyguiamasma tiikin H kumler Aktarma ye ekieme iiemleri MADDE 10 Genei btit e kapsamindaki kamu idareieri iie Ozei butceii idarelerin butceierinin Personei Giderieri ile Sosyai Guveniik Kummiarma Deviet Primi Giderierl tertiplerinde yer alan Odenekieri Mahye Bakaniigi tertibine diger ekonomik kodiara Personel Giderierini Karlilama Odenegi ile gerektiginde Yedek Odenek alan Odenekieri ise 5018 Kanunun 21 mci maddesinin UcUncU fikrasinda yer alan sinirlamalara ihlkin tertipierde yer sayili t bi oimaksizin Maiiye Bakanligi but esinin Yedek Odenek tertibine aktarmaya butce kapsammdaki Genei kamu idarelerinden hizmeti yaptiracak oian kamu idaresinin istegi Uzerine but esinden hizmeti yurutecek oian idarenin butcesine fonksiyonei siniflandirrna ayrimma bakiimaksizin aktarmaya Odenek ye bu konuda gerekhi iliemieri yapmaya alan Mliii Savunina Bakanligi Jandarma Genel Komutaniigi ye Sahii GUvenlik Komutaniigi butceierinde yer Kuvvetierin tek merkezden yonetilmesi gereken ikmai ye tedarik fonksiyona hizmetieri lie bir ait bir hizmetin Siiahhi diger bir fonksiyon tarafindan yorutuimesi hahinde iigiii Odenegi fonksiyoniar arasinda karlilikil oiarak aktannaya Genel butce kapsamindaki kamu idareheri icin 2009 Ytli Programimn Uyguianmasi Koordinasyonu ye lzlenmesine Dair Karara uygun oiarak yth yatlnm programinda degi1iklik yapiimasi hahlnde degi1ikiik konusu projeiere sit Odenekierie iigiii kurumlar arasi aktarmaya Kaniu idarcierinin yeniden te1kiiatianmasi sonucu but e kanuniannin uyguhanmasi ye kesln hesaptarin hazirianmasi ile iigili oiarak gerekii goruien her turiu butce ye muhasebe itlemieri i in gerekhl duzeniemeieri yapmaya Maliye Bakani yetkilidir Genel but e kapsamindaki kamu idareleri ile Ozei butceii idareier aktarma yapilacak tertipteki Odenegin yuzde kendi butceieri icinde odenek yapabilirier idareierin yuzde 20yi ge en diger i i aktarmasi Bu her turiu kurum 20sine kadar aktarmaianni yapinaya Mahiye Bakani yelkiiidir 2009 Ythi Programinin Uyguianmasi Koordmnasyonu ye Izienmesine Dair uygun yatinm yer projeler cetvelierinde yapilmasi Karara oiarak 2009 Yiii Yatinm Programina ek arasrnda aktarma alan hahinde bu aktaimanin gerektirdigi tertipier arasi odenek itiemieri sayili UcUncU aktarmasi 5018 Kanunun 21 mci maddesinln fikrasinda yer alan sinirlamahara tabi ohnaksizm bu fikra hukumlerine gore yapihr SOz konusu itiemlerhe sinirii oimak Uzere bu fikrada yer alan yozde 20 orarn yuzde 100 oiarak uyguianir Genei butceii idareier 13/12/1983 tarihii ye 180 ye Iskan Bakaniiginin Tetkiiat ye Gorevieri Kanun HUkmUnde Karamame kapsaminda Bayindirlik ye Iskan Bakaniigina yaptiracagi ithere iii1kin Odenekierini Hakkinda Bayindirhk ye Iskan Bakanligi butcesine aktarmaya yetkiiidir Mull SavunmÆ Bakanhigi Jandarma Genei Komutanhigi ye Sahul GUveniik Komutanligi carl yil icinde araiannda yapiian hizmetierin bedellerini kartiiamak amaciyia variiacak mutabakat Uzerine botceieri arasinda kartilikil aktarina denetieyici yapmaya yetkiiidir Ozei idareler lie duzenieyici ye kurumiann itaretii cetveiierinde beiirtihen tahmini tutariar botceli ehdeen 6denek1etirihmeyen finansman kaqiitkianni ye iie itarethi cetvehierinde behirtlien Uzerinde ger gehirier ger ekleen finansman fazhaiarini idare ye kurumiarin but eierinin mevcut veya yeni aciiacak tertipierine Odenek olarak beiirlenecek usulier ercevesinde yelkiiidir eklemeye Maiiye Bakanliginca esas ye kamu idareieri Sennaye Odenekieri 2009 Yiii Programirnn Uyguianmasi Koordinasyonu ye Izienmesine Dair Karar esasiarina gore yili yatinm programiyia ihi1kihendiriiir kamu arasindaki transferieri Odenek aktanna suretiyie yapilir Merkezi Genei butce kapsamindaki idareieri kaynak idareher ye kurumiar arasindaki diger kaynak Iransferieri tahakkuk ilhemieriyie ger ekietirihr yonetim butcesi kapsamindaki Bu ithemier kar1ihigi tahsii edihen tutariar bir yandan itarethi cetveilere gelir diger yandan itaretii cetvehiere Odenek olarak kaydediiir Gecici hlzmet kariligi yapihacak demeier MADDE sayih Kanuna ekii ye II sayili cetveiierde alan yer kamu idareleri bir ayi amayan surelerie hizmet satin ahinacak Anzi niteiikteki iieriyie sinirli kaimak kouiuyha yii i mnde veya yapilacak Odemeieri cahittinlacak kitiiere Ilgihi mevzuati uyannca kismi zamanli hizmet satin ahinan kitihere yapilacak Odemeleri tarihii 5/6/1986 ye 3308 sayih Mesieki Egitim Kanununun 25 mci maddesi geregmnce aday cirak ye itietmelerde egitimi goren ogrenciiere yapihacak Odemeheri meshek

8 14/7/1965 tarihli ye 657 sayili Deviet Memurian Kanununun uncu maddesmin fikrasi geregince calittinlan gecici personele yapilacak Odemeleri butcelerinin 01.4 ekonomik siniflandirma kodunda yer ekonomik koda butcelerin ba1ka tertipierinden bu ekonomik koda ilikin tertiplerin Kanunun 10 uncu maddesinin birinci fikrasinin bendi kapsaminda yapilan alan Cxlenekleri amayacak 1ekilde yaparlar SOz konusu kendi arasindaki aktarmalar lie bu aktarmalar hanc Odenek aktarilamaz ye Odenek ttstti harcama yapilamaz Ancak ozellettirme uygulamalan nedeniyle akitlen feshedilenierden 657 sayili Kanunun Uncu maddesinin fikrasi httkmq er evesinde 5018 sayili Kanuna ekii ye 11 sayili cetvellerde idarelerinde stihdam ediiecek personel i in gerekli olan tutarian ilgili tertiplere aktarmaya Maliye Bakani yetkilidir but elerinin aiim giderien Odenek devir ye iptal iiemierl MADDE 12 Mull Savunma Bakanligi Jandanna Genel Komutanligi ye Sahil G venlik Komutanligi Ozei lie Odenekier ye 03.9 Tedavi ye Cenaze Giderleri ekonomik kodunda yet yer alan kamu alan tertipler hari mal ye hizmet ilgili tertiplennde yet alan Odeneklerden yili icinde harcanmayan kisimlari hizmetin devamliligini saglamak amaciyla Odeneklerinin yozde 30unu atmamak Ozere ertesi yil but esine devren odenek kaydetmeye Kulttir ye Turizm Bakanligi btitcesinin tanitmaya ilitkin ye kurumsal kodu altinda bulunan 03 ek nomik koduna iiitkin tertiplerinde yer tertipierine devren Odenek kaydetmeye Odenekten harcanmayan Turkiye harcanmayan alan odenekierden harcanmayan kisimiari ertesi ytl butcesinln ayni Bilimsel ye Teknolojik Araltirma Kummu but esinin tertibinde yer alan kisimiari ertesi ytl butcesinin ayni Sanayi ye Ticaret Bakanligi butcesinin lusimlari ertesi yti butcesinln aynl tertibine devren Odenek kaydetmeye tertibinde tertibine devren Odenek kaydetmeye Ilgili mevzuati geregince Ozel gelir kaydedilmek Uzere tahsil edilen tutarian mevzuatta belirtilen amaclar 1cm tertiplenen Odenekten kullanduinak Ozere genei butcenin itaretli yet alan odenekierden idare but eierinde soz konusu cetveline kaydetmeye ye btit elenen Odenekten gelir ger eklemesine gore ilgili tertiplere aktarma yapmaya ytli icinde harcanmayan Odenekleri 2008 yilindan devredenler de dahul ertesi ytl but esine devren gelir ye Odenek kaydetmeye bu huktimler er evesinde yapilacak illemlere ilitkin esas ye usulleri belirlemeye Maliye Bakani yetkilidir Sermaye Odenekleri 2009 Yili Programinin Uygulanmasi Koordinasyonu ye Izlenmesine Dair Karar esasianna gore ytli yatinm programiyla ili1kilendirilir Genel butceli idarelerin bu Kanuna ekli Itaretli Celvellerinin 03-Mal ye Hizmet Aiim Giderieri tertiplerinde Odeneklerin 03.9-Tedavi ye Cenaze Giderleri tertiplerinde yer alan Odenekler Mull Savunma Bakanligi Jandanna Genel Komutanligt ye Emniyet Genel MudurlOgu btitcelerinin 03-Mal ye Hizmet AIim Giderleri tertiplerinde yet alan alan Udenek hari yuzde 10u Odenekler Hazine MUsteariigi butcesinin O tertibinde yet Tanm ye KOyileri Bakanligi BUtceslnin O Ol l.03-l l l l l l Ol l tertiplerinde yer gelir alan Odeneklerin yuzde 10nu ye Adalet Bakanligi Milli Egitim Bakanligi Saglik Bakanligi Karayolian Genel MUdUrlugu Devlet Su Itleri Genel MtidurlugU butcelerinin 06-Sermaye Giderien yet tertipieri lie Ulaltimia Bakanligi but esinm kurumsal kodundaki 06-Sermaye Giderleri tertiplerinde alan Odeneklerin ytizde l65i iptal edilmittir Bu fikra hukumleri geregince yapilan iptalier sonucunda ilgili tertiplerde kalan Odenekierin Kurul tutariari dikkate alinmaz Bu konuda cikacak yapmaya Maliye Bakani yetkilidir maddeai Mahalli idarelere yapilacak Hazine yardimlan MADDE 13 Maliye Bakanligi butcesinin 12.O1.3l l-05.2 tertibinde yet er evesinde tereddutleri gideimeye gerekli itlem ye dozenlemeleri alan Odenek 13/1/2005 tarihli ye 5286 sayili Kanunun gecici net Ii Ozel idarelerine veya buyuk4ehir belediyelerine desrredilen personelin ayhk ye diger her turlu mall ye sosyai hakianna iii1kin Odemelerini kartilamak tlzere 217/2008 tarihii ye 5779 sayili Genel Butce Vergi Gelirlerinden Pay Veriimesi Hakkinda Kanunun ge ici mci maddesi er evesinde veya bqyukehir belediyelerine 12.Ol l-07.l tertibinde yet alan Odenek Koylerin Altyapisinin kapsaminda koyierin altyapi ihtlyacian icin II Ozel idareieri ye/yeya koylere hizmet gotflrme birlikierine tahakkuk ettinimek suretlyle haczedilemez ye Uzerine ihtiyati tedbir konulamaz Birinci fikranm bendinde kuilandirilir Bu fikra kapsaminda ilgili idarelere yapilan yet II Ozel Idarelerine ye Belediyelere il dzel idarelerine Desteklenmesi Projesi KOYDES Hazine yardimiari alan odenegi ii Ozel idareleri ye belediyelerin gelir ye gider durumlan ile ayni fikra kapsaminda belirtilen personelin sayisini ye bu personele yaptiacak aylik ye diger her turlu mall ye sosyai ili1kln Odemelerin tutanni dikkate alarak ilgili tertipteki odenegm l/3tine kadar daha az kullandimiaya Maliye Bakani yetkilidir Ii ozei idaresi haklara tahakkuk ettirmek surettyle veya belediyece soz konusu personele yapilacak tutarlarinin Maliye Bakanliginca tahakkuk ettirilerek aktanlacak tutariardan fazla olmast halinde aradaki fark ilgili idaresi yeya beiediye bit esinden kartilanir Birinci fikranin bendinde yet bazinda dagilimi kullandinlmasi izienmesi ye denetimine ili1kin Odemelerin ii Ozel alan odenegin 2009 Ytli Yatirim Programinda belirlenmesini muteakip ii esas ye usuiler YUksek Pianlama Kurulu tarafindan karara baglanir Yetittirme Y ksek gretim kurumlari lie ugh iiemler MADDE 14 YUksekogretim Kurulu BakanIigi btit esmnin 38.Ol Ogretim Uyesi Projesi tertibinde yet alan Odenek bu proje kapsaminda lisansustu egitim yeren yuksekogretim kurumlarina mal ye hizmet alimiarinda kullanilmak Uzere gorevlendiriien ogrencilerin sayilari ye ogrenim alanlart dikkate almarak tahakkuk

9 TUrk Odenen yuksekogretim kurumunun itaretli cetveline oz cetveline diger yandan odenek itaretli kaydetmeye yuksekogretim yetkiiidir kurumu ilgili gelir 4/11/1981 tarihli ye 2547 saytli Yuksekogretim Kanununun 43 tlnctt maddesinin bendi ek 25 ek 26 ye ye diger ye 3843 Kanunun nci maddesi uyarinca tahsil edilen tutarlar oiarak olarak kaydedilir Kaydedilen bu tutarlar kar1iligi ilgili gelirier yuksekogretim kurumu but esine Oz gelir yuksek0retim kurumu butcesine konulan odenekier geiir ger ek1emelerine gore kullandinlir ilaretli cetvelde gelir kadar cetveline Odenek eklemeye Maliye kodlan tahmin ediien Oz tahsil tiari kari1igi itaretli itibanyla gel irleri atan gelir belirlenecek esas ye usulier er evesinde Bakanliginca yuksekogretim kurumlari yetkilidir Oz gelir kar1l1gi olarak ilgili yuksekogretim kurumu butcesinin itaretli YUksekOgretim kurumu but elerinde fonksiyonel siniflandirmanin dorduncu Odenekier arasinda Saglik K ItUr ye Spor Dairesi geiir Bakanlik1an altinda kariligi teflik ediien Odenekier arasinda yapilacak aktarmalar hari aktarma yapilamaz Yti icinde ekienen sermaye Odenekleri Progranunin Uygulanmasi YiIi 2009 Koordinasyonu ye Izienmesine Dair Karar esaslanna gore yatirim programiyia iii1kilendirilir YUksekOgretim kurumlannin btitce Odeneklerinin kullanilmasi tertipler arasinda aktarma yapilmasi ye diger butce itlemierinin gercek1etirilmesi konusunda esas ye usuiler beliriemeye Maiiye Bakam yetkilidir Fonlara ijik1n iiem1er temini gerekii modem shah ara ye Siiahii Kuvvetlerine stratejik hedef piani uyarinca MADDE lie gere ler ger ekietiriiecek savunma ye NATO aityapi yatinmian 1cm yil icinde yapilacak harcamalar 7/11/1985 tarihli ye Savunma Destekieme Fonunun kaynakiari bu amacla butceye konulan Odenekier ye Kanunla kuruian Sanayii 3238 sayili diger ayni ye nakdi imkanlar biriikte degeriendirilmek suretiyie Sanayil Savunma Icra Komitesince tespit edilecek esaslar er evesinde kartilanir Mliii Savunma Bakanligi Jandarma Gene Komutanligi ye Sahul GUvenlik Komutanligina butce lie tahsis edilen Odenekierden birinci fikra hukumieri geregince tespit edilecek tutarian Emniyet Muduriugune butce iie Gene tahsis sistemierinin edilen mevcut Udenekierden helikopter u ak alimiari lie revizyonlanna hava araclarina ilize Onleme tespit taluimasina ye Helikopter Eiektronik Harp HEWS projesine ili1kin tutarian Hudut ye Sahiller Saghk Gene MudUrlUgUne lie tahsis ediien mevcut Odenekler bu Gene MudUrlUk butcesme kaydedilen Odenekerden motorbot alimina butce yonelik tutariari Maden Tetkik ye Arama Gene MUdurlugune butce iie tahsis edilen mevcut odenekierden arattinna gemisi alimina yoneiik tutarlan GUmrUk Mustearhgina GUmrUkler Muhafaza Genei MuduritigU butce jie tahsis ediien mevcut Odenekierden motorbot alimina yoneiik tutariari iigiii hizmetleri ger ekietirmek Uzere Savunma Sanayii Destekeme GUmrttk Milii Savunma cilen Saglik Enerji ye Kaynakiar bakani yeya Tabil Fonuna Odemeye igisine gore Mtisteariiginin bagli odugu Bakan yetkilidir Savunma Sanayil Desteideme Fonundan Hazineye yatirilacak paraars bir yandan genel butceye gelir diger Savunma ddenek ye Odenek bakiyeierini kaydelmeye ge en yillar Mliii but esinin iigiii tertipierine yandan Bakaniigi devretmeye Maiiye Bakani yelkiiidir Yabanci lkeiere yapilacak MADDE 16-1 Maliye Bakani hizmet karllhkian Savunma Jandarma Gene ye Sahii Guveniik Komutanliginca yabanci Uikeiere ye verilen bir hizmetin yerine getirilmesinde kulianilan kara tatitanndan deniz ye hava uiusiararasi kuruutiara kiraya veya aitnan kira veya ticret tutariarini TUrk Siiahii Kuvvetlennin ogrenim ye egitim muesseseerinde okutulan ye egitim goren yabanci uyruidu subay astsubay yeya eriere yapiian giderier kar1iliginda igiii devietlerce Odenen tutarlan NATO makamiarmca yapian anialma geregince yedek havaaianiarinin bakim ye onarimiari i in Odenecek ayni tutarlari ama a kuianilmak Uzere bir yandan genel but eye gelir diger yandan yukanda yazih idare but eierinde kisimiari Ozei tertiplere Odenek kaydetmeye ye bu suretie Odenek kaydediien yiii icinde harcanmayan tutariardan a iiacak ertesi ytla devrelmeye yetkiiidir Bagil hibe ye yardimiara iilldn iliemler MADDE 17- Maiiye Bakani Yurt i i ye yurt di1i kaynakiardan hibe oiarak yii icmde elde ediiecek imklniann TUrk Lirast kartilikiarini Hazme Musteariigmin tekifi Uzerine geregine gore butceye geiir veya geiir-odenek-gider kaydetmeye DII kaynakiardan uiusiararasi veya antalmaiara bagi ye kredi yoiuyia gelecek her cetit maizemenin naviun ye ilgiii yergi ye resimlerinin Odenmesi amaci buniarin but eierinde mevcut veya yeni aciiacak tertipiere Odenek kaydetmeye ye gereken iliemieri yapmaya 2009 Savunma Mliii Bakanligi Jandarma Gene Komutanligi ye Sahil Gtivenlik Komutanligi ihtiyaciari yili icunde devietierden yabanci askeri yardim yoiuyia veya diger yoiiardan fiuien sagianacak maizeme ye eya bedeiierini bagli itaretil cetveide aciiacak tertipiere gelir ye kartilikianni da bu but eierde a iiacak ozel tertipiere gider odenek ye kaydetmeye yetkiidir Turkiye-Avrupa mail sagianacak mali imkªniann kariitgi oiarak idare but elerinde ye 07 ekonomik siniflandinna kodiannda yer alan tutariann Uiusai Fona Odenmesine bakaniar iigiii Bu hizmet tahsis ediiemez Aneak bu tutariardan Odeme esnasinda kur farki ediiir ye kisimiar Uiusai Fon hesapiannda tutuimaya devam bu Kanun diger idarelere alt finansmani kuiiamlabiiir Uiusai Fona Odeme 1cm kapsamindaki projeierin et gerektiginde oiarak en ge Mtisteariiginin oidugu Bakanin taiebi uzerine ye projelerin finansman pianlamasina uygun otuz gun i inde ger ekletiriiir Ikinci fikra uyannca Uiusai Fona Odenen bu tutarlar 30/1/2003 tarihli ye 4802 sayiii Kanun kapsaminda onayianan Mutabakat Zabitiannda yer alan hukumier er evesinde kuiianiiir

10 Mali i1birligi kapsamindaki projelerin yurutuimesine ililkin er eve anialmada ongorulen nedenlerle Avrupa Komisyonuna iadesi gereken hibe kur farkian ye benzeri turden dogabilecek ilave odenek ihtiyaci Maiiye Bakanhgi butcesinde yer alan tertibinden aktarma yapilmak suretiyle karlilanabilir Muhtelifgelirlere iilkin hususlar MADDE 18 Devlet Meteoroloji then Genel MudurlUgunun yabanci uikelere verdigi meteorolojik tironlenn bedeli ye yabanci likelerden aldigi meteorolojik Urunlerinin diger yabanci Ulkeiere veya yurt icindeki ki1i ye kurumlara yabanci Ulkelenn de anilan Genel MudUrlUgUn meteorolojik runlerinin diger like ye kihilere satihindan yil icinde elde Odenmesi bu Devlet Genel anlalmalar geregince yurt dill kunuluhlara gereken tutarlar hesaptan Meteoroloji Illeri Ozel talimattyla ilgili MUdUrlugUnfln T.C Merkez Bankasinca transfer edilir Geri kalan tutarlar Genel MudunIugUn talimatiyla T.C Merkez Bankasinca doviz alil kuru uzerinden Turk Lirasina cevrilerek Genel MudUrlUgun Odemelerini yapan muhasebe birimi hesabina aktanlir Muhasebe birimi hesabina aktanlan bu tutarlar genel butceye gelir kaydedilir 2006 yilindan Once katina butceli olan idarelerden 5018 sayili Kanunla genel but e kapsamma alinaniann ilgili mevzuatinda belirtilen kurum gelirleri genel butce olarak tahsil edilir 4/12/1984 tarihli ye 30% TUrkiye Elektnik Kurumu sayili Dihindaki Kurulullarin Elektrik Uretimi Iletimi Ticareti ihletme Gorevlendirilmesi Hakkmda Kanun kapsamindaki tabii kaynakianin ye tesislerin hakianinin Dagitimi ye ile devrinden elde edilen tamami genel butceye gelir kaydedilir gelirlerin Kamu Finansmani ye Yonetiminin tktnci KISIM Iktisadi Telebb slerine Deviet Borclan ye Kamu Ilihldn HflkOmler Hazine garantifi imk n ye di1 borcun ikrazi limiti ye bor lanmaya ili1kin ihlemler MADDE ytlinda 28/3/2002 tarihli ye 4749 sayili Bor DUzenlenmesi Hakkinda Kanuna gore saglanacak Garantili imkan ye dil borcun ikrazi limiti milyar ABD Dolarini Hazine MUstean1iginca belirlenecek kolullar cercevesinde ye dde cdi lecek kaynakiar Hazineye aktanlacak 1ekilde kamu kuruni ye kumlutlannca ihrac edilecek sertifika senet ye benzeni finansman enstrumanlanna saglanacak garanti tutan milyar ADD Dolarini ahamaz alan bir katina kadar Bakanlar Kurulu Bininci ftkranin bendinde yer lutan artumaya yetkilidir Bu Kanunun mci maddesi ile belirlenen balanglc Odenekierinin yuzde line kadar ikrazen Ozel tertip Devlet i bor lanma senedi ihrac edilebilir Crev zararlari MADDE 20 Kamu iktisadi tebebbuslerinin Kanun ElUkmtlnde Kararnasnenin 35 mci maddesi 8/6/1984 tarihli ye 233 sayili Kamu Iktisadi TelebbUsleri Hakkinda uyannca dogmu ye dogacak gorev zaran alacaklan ile 12/12/2001 tanhli ye 2001/3372 sayili Bakanlar Kumlu Kanan ile Onceki karariani kapsaminda Uretilen lekenin TUrkiye eker Fabrikalan ytilar A. nm Ozellebtinne programina alindigi tanih itibanyla sozlelmesi ye baglantisi yapl1mi olan dahilde ihieme nejimi kapsamindaki satihlarlyla ihracatrndan dogan ve/veya dogacak gorev zararian ile muhtelifbakanlar Kurulu kararlan uyarinca dogmu ve/veya dogacak gorev zaran alacaklan ye Toprak Mahsuileni Ofisi Genel MUdUniUgunun ilgili meyzuatinda belirtilen esas ye usullere gore dogmu ye dogacak gorev zaran alacakian arnian Gene MUdUniUgthn kampanya doneminde dahilde ihleme rejimi kapsaminda dogan ve/veya dogacak gorev zaranlan haric avans olarak Hazine MustearlIgl butcesinde bu amacla Ongorulen odenekierden karhilanir Hazinenin pay sahibi oldugu ye 233 sayili Kanun Flukmunde Kararname kapsami dihindaki hirketlerin Hazineye tekabul eden temettu tutariannin gecmi yillarda gelir kaydi yapimi ancak gider kaydi yapilmamib olanlar da dahil olmak Uzere tamami veya bir kismi hirketlerin Odenmemil senmayesine ye/veya gorev zaran alacakianna mahsup konusu mahsup ihemierine Hazine MUstearlIginin bagli oldugu Bakan mahsup ihlemlenini Hazine M0stearliginln edilebiir SOz Uzenine btitcenin gelir ye gider hesapanya ili1kiendirilmeksizin mahiyetlerine gore ilgili Deviet hesaplarina kaydettinmeye tekifi Maliye Bakani yetkiiidir TUrkiye thracat Kredi Bankasi Anonim Sirketinmn poitik risk kapsaminda yapacagi tahsi tin ye Bankanin faaliyet veya bir kismi kªrlanndan Hazineye tekabul eden temettu tutarlarmin ye oagantistti yedek ak eerinin tamami Bankanm risk politik aacagina velveya Odenmemil sermayesine mahsup ediiebiir SOz konusu mahsup iblemlerine Hazine Mustear1grn1n bagh oldugu Bakan mahsup ihlemlerini Hazine Mustearhgrnin teklifi Ozenne butcenin geir ye gider hesaplanyla ii1kiendinilmeksizin mahiyetlenine gore ilgili hesaplanna kaydettinneye Deviet Maliye yetkiidir Bakani UcUNcU KISIM tabosunda Kamu Personeline Ililkin Hilkilmler Katsaydar yurt dill ayliklari Ocret ye sdzlelme creti MADDE sayili Kanunun 154 UncU maddesi uyannca 1/1/ /6/2009 d nemmde ayik gosterge yer alan rakamar lie ek gostenge rakamlarinin ayhk lutarlara evnlmesinde uyguanacak aylik katsayisi memuniyet taban ayigi gostergesine uygulanacak taban ayligi katsayisi yan Odeme katsayisi olarak 1/7/ /12/2009 doneminde ise ayhk katsayisi taban ayligi katsayisi yan Odeme katsayisi oarak uyguanir 22/1/1990 tarihli ye 399 sayili Kanun HukmUnde Kararnamenin uncu maddesinin bendi uyanlnca cahbtirilan sozebmeh personein Ocret tavani 1/1/ /6/2009 doneminde Ttlrk Lirasi 1/7/ /12/2009 doneminde ise 2.93 Turk Lirasi oarak uyguanlr Turkiye Istatistik Kurumu tarafindan 2008 yili Tuketici Fiyatian Endeksinin 2008 yili Haziran ayi endeksine Aralik ayina ililkin olarak acikianan Teme Yiih gore degiim oraninin 4O abmasi halinde aan kismi

11 telafi edecek 1ekilde birinci ye ikinci fikralarda yer alan ye 2009 yiiinm birinci alti ayltk donemine ait katsaytiar ile cret tavanini yeniden belirleineye Bakanlar Kurulu yetkilidir idarelerin yurt diti kurulutianna dahil kadrolarinda gorev yapan Deviet memuriannin yurt dti ayliklan yeni kurlar ye yeni emsailer tespit edilinceye kadar 214/2004 tarihli ye 2004/7356 sayili Bakanlar Kumlu Karanna gore Odenir Kadrolann kullammina iikln esaslar MADDE /12/1983 tarihli ye 190 sayih Gene Kadro ye UsulU Hakkinda Kanun HUkmUnde Karamamenin nci maddesinde beiirtilen kamu idare kurum ye kurulutiari serbest memur kadrolanna 2008 ytlinda emeklilik OlUm istifa veya nakil sonucu ayrilan memur sayisinin yuzde 25ini ge meyecek tekilde aciktan veya diger kamu idare kurum ye kuruiutianndan nakil suretiyie atama yapabiiir Bu siniriar icinde memur ihtiyacini karilayamayacak soz konusu idare kumm ye kurulutlardan yflksekogretim kurumiari i in ilave adet digerieri i in ilave adet atama izni verilebilir Hakimlik ye savcilik mesiekieri iie bu mesiekten sayilan goreviere ye Tipta Uzmaniik Tuzugu uyannca kadrolanna yapilacak atamalar 27/7/1967 tarihli ye 926 saytit Turk Silahh Kuvvetleri Personel Kanunu kapsaminda veya asistan diger ilgili mevzuata gore yapilacak askeri personel atamalari emniyet hizmetleri sinifinda bulunan kadrolara yapilacak atamalar 12/4/1991 tarihii ye 3713 saytli TerOrie MOcadeie Kanununun ek irici maddesi ye 24/5/1983 tarihli ye 2828 sayili Sosyal Hizmetier ye ocuk Esirgeme Kurumu Kanununun ek mci maddesi uyarinca yapilacak atamalar lie 24/11/1994 tarihli ye 4046 sayilt Ozelleltinne Uygulamaiari Hakkinda Kanunun 22 nci maddesi ye 4/2/1924 tarihii ye 406 sayilt Teigraf ye Telefon Kanununun ek 29 uncu maddesi uyarinca yapilacak personel nakilleri birinci fikrada yer alan siniriamalara t bi degildir Ikinci fikrada sirnrlamaiara t bi oimakszrn atama yapilabiiecegi belirtilen kadrolardan ayrilaniar tie 22/5/2008 tarihli ye 5765 sayiii Kanunia kunslan universiteiere devredilen memur sayilan binnci fikrada Ongoruien yflzde 25 sinlnnrn hesabinda dikkate alrnmaz Deviet Personel Bakanllgindan izin aimmasi zorunludur tarihii sayili 219/ Ytiksekogretim ye Kurumian Ogretitn Eiemaniannin Kadrolan 1-Iakkinda Kanun Huinunde Karamame eki cetvelde kadroiari yer alan yuksekogretim kurumlari Ogretim uyesi di1indakt bot Ogretim elemani kadroianna 2008 yilinda emekiilik OlUm istifa nakil egitimmn tamamlanmasi veya balarisizllk sonucu kurumlanndan ayriian ogretim eiemani sayisinin yuzde 25ini arattirma goreviisi kadrolan 1cm yuzde 100OnU gecmeyecek tekilde aciktan veya yuksekogretim kurumiari ile diger kamu idare kurum ye kuruiutlanndan nakien atama yapabilir Bu sinirlar icinde ogretim eiemarn ihtiyacini kartlayamayacak soz konuau yuksekogretim kunimlart i in ilave adet atama izni verilebiiir Ancak 1/3/2006 tarihli ye 5467 sayili Kanun 17/5/2007 tarihli ye 5662 sayili Kanun lie 22/5/2008 tarihii ye 5765 sayili Kanunia kuruian Universiteiere verilen iiaye atama izninin 500 adedi bu Uniyersiteierin 2547 sayiii Kanunun 35 mci maddesine gore yurt icinde Ogretim eiemani yetitirinek amaciyia arattinna gorevlisi kadroiarina yapacaklan atamalarda Tipta uyannca gorevlisi kurum ye kurulutlan lie 5018 kullanilir Uzmaniik TUzugU arattinna kadrolanna yapilacak ataniaiar tie 8/4/1929 tarihli ye 1416 Ecnebi Memleketiere GOnderilecek Talebe Hakkinda uyarinca egitim amactyla gonderiienierden Kanun yurt ditina sayili ogretim elemani kadrolanna yaptiacak atamalar betinci fikrada ongoruien sinirlamaiara degmidir t bi kadroianndan oldukiari ogretim Uyesi aynian personel sayisi Tipta Uzmaniik TuzUgu uyannca atanmit arattirma elemani iie 5765 saytsi sayili Kanunla kunslan Uniyersiteiere devredilen ogretim gorevlisi kadroiarmdan aynian personel belinci fikrada OngorUlen yuzde 25 veya sayisi yuzde 100 sinirinin hesabinda dikkate ahnmaz 190 sayili Kanun HOkmUnde Kararnamenin nd maddeainde beiirtilen kamu idare sayili Kanuna ekii III sayili cetvelde yer alan duzenieyici ye denetieyici kurumiar kadroian iie pozisyonlannin doiu ye bol durumu ile bunlarda meydana gelen degi1iklikleri gosterir cetveileri Mart Haziran EylOi ye Aralik aylanmn son gunu itibartyla duzenieyerek anilan aylan lzleyen ayin yinnisine kadar e-but e sisteminde Maliye Bakaniigina bildirirler Ayni bliglieri m eren cetvelieri Devlet Personei Bakanligma gonderirler 1/1/2009 tarihi itlbanyia 3/7/2005 tarihil ye 5393 sayth Beiediye Kanununun 49 uncu maddesinde belirtilen oranlan atmi oian beiediyeier ye bunlarm kurdukiari moessese ye itietmeler lie 26/5/2005 tarihii ye 5355 sayili Mahaili Idare Birlikieri Kanununun 18 mci maddesmde belirtiien orani amit oian mahalli idare biriiklerinin bol memur ye sorekil i i kadroianna yapilacak atamalar hakksnda 5393 sayth Kanunun ge ici mci maddesi hokumleri uygulanir Soz1emeii personeie 1111km esasiar MADDE sayth Kanun HUkmtinde Kararnamenin nd maddesinde belirtilen kamu idare kurum ye kuruiuliannda ilgili mevzuati uyannca kadro karliilksiz nci maddesi ile ytiksekogretmm mevzuati uyannca 657 sayih Kanunun uncu maddesinin fikrasi ye ek ge ici 16 kuiianilacak sozielmeii personel pozisyonianna ilitkin unyan sayi ye tip yapilir sadece sozietme ornegi yizesi Milan idare kurum ye kuruiullann 2008 yilindaki vizeli mevcut pozisyon ye tip sozielme yeni bir ytlinda Omekieri yjze yapilmasina gerek kalmaksizin 2009 kuilaniimaya devam oiunur Bu pozisyoniarda istihdam 2009 devam mevcut sozietme edlien etmeieri personelden yilinda gorevierine uygun 2008 yilinda gortilenlerie Ucretierine 2009 yili icin mevzuat uyarinca yapiiacak artitiar ilave edilmek suretiyie yeni sozlelme yapilir Birinci fikrada beiirtiien idare kurum ye kurululiarda ilgiii mevzuat hukumlerine dayanilarak istihdam edliecek sozietmeil personelin beiirlenmesine yonelik herhangi bir 111cm yapilmadan Once personei sayisi ye niteiikleri hususunda Maiiye Bakanligindan izin ahnmasi tarttlr Genel butce kapsamindaki kamu idareieri lie 5018 sayiii Kanuna ekli II ye IV sayih cetveiierde yer alan kamu idareleri doner sermayeler beiediyeier ii Ozel idareleri ye inahalli idare birlikieri lie buniann mtiessese ye itletmelerinde Turk Ticaret Kanunu hukumlerine gore kurulmut olanlar haric ye 233 sayili Kanun HUkmunde Kararname kapsami ditinda hakkinda 6/6/1978 ye 7/15754 Bakaniar Kunilu Kararinin personel tarihii sayili kalan kurulullarda soziemeyle calittinlacak uyguianmasina devam olunur Yukaridaki fikralar kapsaminda vize edlimil pozisyoniarda birim nitelik unyan isim tip sozielme degiikiikieri uyannca yapilmasi gerekenier di1indaki degiik1ilderi Mahye Ucret Bakanligina vize ettiriiir mevzuat

12 Kanun ulusiararasi anlalma Bakaniar Kurulu karari veya yiii programiyla kurulmasi veya genileti1mesi OngOruien birimier lie hizmetin gerektirdii zorunlu hailer i in ye yih Odeneini almamak kaydiyia yapilacak yeni vizeler diinda 2008 yili sozlemeii personel pozisyon sayilan hicbir ekilde aiiamaz 5393 sayili Kanunun 49 uncu maddesi cer evesmde soziemeii personel ahtiriimasi konusunda birinci ikinci dordunco ye beinci fikra hukumleri uygulanmaz Beiediyeier ii Ozei idareieri ye mahalli idare birlikieri lie buniarm m essese ye iietmelerinde anilan Kanunun 49 uncu maddesi cercevesinde sozielmeii personel istihdami mumkun olan hizmetlerde anilan maddenin dorduncu fikrasinda sayilan unvanlann dilinda olmak ye hizmet 1cm bulunmamak kaydiyia kismi sureii olarak caiitinlacak sozielmeii personel hari 657 fikrasina gore ayrica sozlemeii personel istihdam edilemez ihdas edilmil kadro sayiii Kanunun uncu maddesinin Ici istihdami ye denekierine iikin esasiar MADDE 24 Genel butce kapsamrndaki kamu idareleri lie 5018 sayih Kanuna ekli II sayili cetveide yer alan kamu idareleri sorekli ilciieri ile 4/4/2007 tarihii ye 5620 saysh Kanuna gore cahltlracakian ge icl ilciieri but eierinin 013 lie 02.3 ekonomik kodlannda yer alan Odenekieri amayacak sayl ve/veya sureyle istihdam edebilirler Toplu sozielmeierinden dogacak yukumiuiukler ihbar ye kidem tazminati Odemeleri asgari Ucret ye sigorta prim artii nedeniyle meydana gelecek Odenek noksanhklan Maiiye Bakanligi butcesinin Personei Giderlerini Kariiama Odenegi lie Yedek Odenek tertipierinde yer alan Odenekierden aktarma yapilmak suretlyle kariianabiiir Birinci fikrada belirtilen ekonomik kodlara bu durumiar diinda soz konusu ekonomik kodiar arasindaki aktarmaiar iie bu kodlar isin biriniler arasi aktarmaiar haric hicbir 1ekiide Odenek aktarmasi yapiiamayacagi gibi butcenin batka tertiplerinden i i Ucreti ye fazia sureli caiitma ve/veya fazia ailma Ucreti de Odenemez Bu fikradaki kisitiamalar kendi butce tertiplerinden aktanna yapiimasi kouiuyia TCJBITAK i in uygulanmaz Birinci fikrada belirtilen kamu idareiennin harcama yetkiiileri fazia cahtma 1cm OngOruien Odenege gore i1 programianni yapmak bu Odenegi alacak tekilde fazia sureli calilma ve/veya fazia caiitma yaptirmamak ye ertesi yiia fazia sureii caillma ve/veya fazia caillmadan doiayi bor biraktinnamakia yukomlttdurier Deprem yangin su baskmi yer kaymasi kaya dfltmesi ig ye benzeri afetler nedeniyle yurtiritlge konulacak Bakaniar Kunilu kararlan uyarinca yaptiniacak fazia cahlmalar ile fazia cahtma Ocret Odemelerine iiitkin ilama bagii bor iar i in yapilacak aktarmaiar haric fazia sureii cahlma ve/veya fazia call ma icret Odemeleri i in hi bir 1ekiide Odenek aktannasi yapiiamaz DORDUNCU KISIM ceitli Hflk mier Uiuslararasi kuruluiara iiyeik MADDE 25 Genel butce kapsamindaki kamu idareleri ile Ozei butceii idareler tarafindan kanun karamame ye uiusiararasi aniamaiar geregi aye olunan ulusiararasi kuruluilar ditrndaki ulusiararasi kuruiutlara gerekil Odenegin hususunda Maiiye Bakaniiginm uygun gortiu aiinmadan uye oiunamaz ye katilma payt lie uyeiik aidati adi altinda herhangi bir Odeme yapilamaz Hazine ye DII Ticaret Mustelarilkiannin uluslararasi aniatmalar adina uye oldugu uiuslararasi kurulutiara iiilkin itiemierine katilma payi Kamu idareierince ilietilen sosyal tesisier MADDE 26 Merkezi yonetim kapsammdaki kamu idarelerince ilietilen egitim temini kanun ye kararnamelerie Turkiye Cumhuriyeti Odemeleri dahil bu madde hukmo uygulanmaz ye dinienme tesisi misafirhane cocuk bakimevi kret spor tesisi ye benzeri sosyai tesisierin giderieri munhasiran bu tesisierin illetilmesinden gelirlerden karlilanir Bu yerierde merkezi yonetim btitcesi lie doner sennaye ye fonlardan Ucret Odenmek Uzere 2009 yilinda ilk defa istihdam edilecek yeni personei goreviendirilmez Muhasebe kayitianndan cikaniacak tutarlar ye tahsil edilmeyecek siacaldar MADDE 27 21/7/1953 tarihii ye 6183 sayih Amme Aiaak1annin Tahsil UsulU Hakkmda Kanun kapsaminda izienen aiacakiann di1inda kalan ye muhasebe kayitlannda buiunan Deviet alacaklanndan tutari 15 TUrk Lirasina kadar elde edilen oianiann tahsiii 1cm yapilacak takibat giderierinin asil alacak tutarindan fazia oiacagmin anlatilmasi haiinde bu tutariarin muhasebe kayitlarindan cikariimasina genei butce kapsamindaki kamu idarelerinde Maiiye Bakani diger kamu idareierinde Ust yoneticiler yetkiiidir 8/6/1949 tarihii ye 5434 sayili TUrkiye Cumhuriyeti Emekii Sandigi Kanunu 17/7/1964 tarihli ye 506 sayili Sosyal Sigortaiar Kanunu 2/9/1971 tarihii ye 1479 saysls Esnaf ye Sanatkariar ye Diger Bagimsiz caliiar Sosyai Sigortalar Kurumu Kanunu 17/10/1983 tarihli ye 2925 sayili Tanm ttcileri Sosyai Sigortalar Kanunu ile 17/10/1983 tarihii ye 2926 sayilt Tarimda Kendi Adma ye Hesabma calitanlar Sosyal Sigortalar Kanunundan herhangi bin kapsaminda saglik yardims aimasi gerekirken ayni donemde diger bir sosyal guvenlik kanunu kapsaminda hak etmedigi halde saghk yardimi almit kitilerden yersiz oiarak sagiik Odemeleri yapan sosyal guvenlik kurumu tarafindan tahakkuk ethrlimit veya ettirilecek borciar varsa ilgillierin bu nedenle a tiklan dava ye icra takipiennden sosyal guveniik kurumlarinca da vazge ilir davadan yazgecmeieri haiinde tahsil edilmez Bu borclara iiitkin acilmit Tedavi hizmetleri i in katiiim payt uygulamasi MADDE 28 Kamu idarelerinde 31/5/2006 tnrihii ye 5510 sayiii Sosyai Sigortalar ye Genei Saglik Sigortasi Kanununun Unc maddesinin birinci fikrasinin bendi kapsaminda sigortali olarak istihdam edilenier buniardan ayliksiz izinii olup ilgili meyzuati geregince tedavi yardimi hakki devam edenier dahii lie buniarin bakmakia yukumiu oidugu aile fertierinin 18/6/1992 tarihli ye 3816 sayiii Kanun kapsamindaki yeil kart sahipierinin ye ilgili mevzuatmda 3816 sayili Kanun hukumierine gore tedayilerinin saglanmasi hukme bagianmi olanlarm 2009 ytlinda ayakta olan tedayilerinde hekim ye di1 hekimi muayeneierinden TL katilim payt alinir Katilim payi tutanni birinci basamak saglik kurulutlannda yapilan muayeneierde almamaya ya da daha du1uk tutariarda beiirlerneye veya basamak saglik alinmak suretiyle yarisina kunimiarinda yapilan muayeneierde getirmeye veya indirmeye Maliye Bakanligi yelkilidir tekrar aynl tutarlara getirmeye ikinci ye u uncts Onceki basamakiardan seykii olarak batvurulup ba1vuruimadigi dikkate kadar mndirmeye yeya bet katina kadar artinnaya gerektiginde bu tutariari kanuni tutarlarina

13 Birinci fikra kapsamma girenlerin 2009 ytlinda tedavilen nedeniyle kullanmalanna gerek gorulen ortez protez iyiietirme ara ye gereclerinin bedelleri uzerinden gereksiz kullanimi azaitma saghk hizmetlennin niteligi a isrndan hayati Onemi haiz olup olmamasi kitilerin gelir ye ayliklarmm tutan ye benzeri olctitler dikkate almarak yuzde 10 il yuzde 20 arasinda Maliye Bakanligrnca belirlenen oranlarda katilim payi alinir Ancak bu tekilde alinacak katilim saglik hizmetinin almdigi tarihteki asgari Ucretm yuzde 75ini ge emez payinin tutan 3816 sayili Kanun kapsamindaki yeil kart sahiplennin ye ilgili mevzuatinda 3816 sayili Kanun huktimlerine gore hokme baglanml oldukiari katilim 2009 saglanmasi olanlann ikinci fikra uyarrnca Odemit paylari ytlinda tedavilerinin Sosyal talepleri sayili gore halinde 29/5/1986 tarihli ye 3294 YardimIama ye Dayanimayi Tetvik Kanunu h kumlerine kendilerme geri odenir Bir hastahgin tedavisinin batka tsbbi bir yontemle tedavisinin mtimkun olmamasi nedeniyle yapilacak yardimci theme yontemi tedavisi ditindaki yardimci Ureme yontemi tedavisinde 2009 yilinda birinci fikra kapsamina girenler i in ilk denemede ytizde 30 ikinci denemede ytizde 25 oraninda katilim payi alinir Bu fikra geregince alinacak katilim payinin hesabinda ikinci fikrada belirtilen Ust limit dikkate alrnmaz Katilim paylnrn gerektiginde ilgililerin ayhk ye ucretlerinden kesilmesine veya eczaneler ile diger kurum ye kurulullar araciligi ile tahsiline ilitkin esas ye usulleri belirlemeye Maliye Bakanligi yetkilidir Saglik kurum ye kurulutlan kamu idarelerinde 5510 saysli Kanunun Oncti maddesinin birinci fikrasmin bendi kapsaminda sigortali olarak istihdam edilenler bunlardan ayliksiz izinli olup ilgili mevzuati geregince tedavi yardimi hakki devam edenler dahil ile bunlann bakmakla ytikumiti oldugu aile fertlerinden vermit oldukian saghk hizmetleri 1cm anilan Kanunun 73 uncu maddesi geregince genel saglik sigortahsi hak sahiplerinden alabilecekleri ilave Ucretlerin ditinda ilave ticret talep edemez Maliye Bakanligi ilave Ucret alinamayacak saglik hizmetlerini yeniden tespit etmeye yetkilidir 5510 sayili Kanunun gecici 12 nci maddesinin ikinci fikrasi geregince ilgili kayit ye itlemlerin Sosyal Gtivenlik Kurumu tarafindan devralinmasi halinde devir tarihinden sonra anilan Kanunun ilgili huktimleri uygulanir Kismen veya tamamen uygulanmayacak h k mler MADDE sayili Kanunun ek 25 ek 26 ek 27 nci maddelennin ye 3843 sayili Kanunun nci maddesinin Ozel gelir ye ozel Odenek uygulamasi ile devrine ilikin hukumleri ye 2547 sayili Kanunun 46 nci maddesinin yedinci fikrasi 1213/1982 tarihli ye 2634 sayili Turizmi Tetvik Kanununun 21 mci maddesinin ikinci fikrasi 2828 sayili Kanunun 31 mci maddesinin ikinci fikrasmin binnci cumlesi 24/1 tarihli ye sayili Ozellettimse Uygulamalari Hakktnda Kanunun 10 uncu maddesinin UcuncU fikrasmm son fikrasi ge ici 23 tincu maddesinin ikinci fikrasinin ikinci ye UcuncU ctimlesi gecici 24 tincti maddesinin ikinci cumlesi ile U tlncu fikrasi 20/ tarihli ye 4628 sayili Elektrik Piyasasi Kanununun 14 UncU maddesinin be1inci fikrasintn UcUncti dordunco ye betinci cumleleri 5/4/1983 tanhli ye 2813 sayili Bilgi Teknolojileri ye Iletitim Kurumunun Kurulutuna Ilitkin Kanunun degi1ik mci maddesinin binnci fikrasinda gecen Ozel butceli ibaresi 22/ tarihli ye 5302 sayili ti Ozel tdaresi Kanununun 51 mci maddesinin birinci fikrasinm bendi ile 3/7/200 tarihli ye 5393 sayili Belediye Kanununun 68 mci maddesinin birinci fikrasinin bendi 2009 yilinda uygulanmaz 13/12/1983 tarihli ye 178 sayili Maliye Bakanligmin Teki1at ye GOreyleri Hakkmda Kanun HUkmtinde 13 UncU maddesinin bendinde yer alan Bakanlik hizmet binalari ye tcitleri Bakanliginin goruunu almak Kararnamenin suretiyle itlemlermni htikumet konakiannin yapimini programlamak satinalma ytlrutmek ye bunlann onarimlanni yapmak hukmq Bakanlik hizmet binalannin yapsmlni programlamak satmalma illemlerim yurutmek ye bunlann onanmlarini yapmak teklinde uygulanir 27/6/1989 tarihli ye 375 sayili Kanun HukmOnde Karamamenin ek tincti maddesinde yer alan her ay icin YTL tutannda sendika odenegi verilir ibaresi 15/1/2009 tarihinden ge erli olmak Uzere her ay icin 10 TL tutannda toplu gorume primi verilir teklinde uygulanir 23/7/1995 tarihli 4123 sayili ye Tabii Afet Nedeniyle Meydana Gelen Hasar ye Tahnbata Ilitkin I-lizmetlerin YurtitUlmesine Dair Kanunun nd maddesinin ti uncu fikrasina gore 30/9/2008 tarihinden Onceki donemlere ililkin balvurulardan Maliye Bakanligmca uygun verilmernit olanlar hakkinda herhangi bir itlem yapilmaz 25/4/2001 tarihli ye sayili Polis YUksek Ogretim Kanununun gecici Uncti maddesinde yer alan 31 Aralik ibaresi 31 Aralik eklinde uygulanir sayili 30/7/2008 tarihli ye 5795 Bazi Kanunlarda Degi1iklik Yapilmasma Dair Kanunun mci maddesinde yer tarihinde ibaresi 31/12/2009 tarihinde olarak uygulanir alan 1/1/2009 sayili 13/8/1993 tarihli ye 497 Turkiye Bilimler Akademisinin Kurulmasi Hakkinda Kanun Hukmiinde Kararnamenin 13 Uncti maddesinde yer alan Deviet Memurlan Kanununa gore en ytiksek devlet memuru brot ayliginin tutan kadar destegi saglanabilir ibaresi Devlet Memurlan Kanununa gore en yuksek devlet memuru brot yilhk tutarmin katina kadar araltirma destegi saglanabilir teklinde uygulanir 657 sayili Devlet Memurlan Kanununun gecicm 35 mci maddesinde yer alan ye 2008 ibaresi ye eklinde tarihi itibanyla kalan avukatlik vek let ticretlerinin tamami ise anilan tarihte gelir kaydedilir ibaresi ise tarihi itibanyla kalan vek let ticretlerinin tamami anilan tarihte gelir kaydedilir 2009 yilina ilitkin ddenecek vekalet Ucretleri ise kummlann butcelerinin ilgili tertiplerinden tazminat olarak Odenir 1ekhnde uygularnr 1/1/2009 tarihinden sonra verilmesi gereken elektrik ye havagazi tiiketim vergisi beyannamelerine uygulanmak tizere 26/5/1981 tarihli ye 2464 sayili Belediye Gelirleri Kanununun 35 mci maddesinin ikinci fikrasmda yer alan ilgili belediyeye ibaresi kurumlar vergisi yonunden bagli bulunduklan vergi dairesine 1eklinde 39 uncu maddesinde yer alan belediyeye bir beyannanie ile bildmnneye ye vergiyi ayni surede odemeye mecburdurlar ibaresi kummlar vergisi yonunden bagli bulunduklars vergi dairesine Maliye Bakanligmca belirlenecek usul ye esaslara gore bir beyannameyle

14 ikinci fikrasinin ikinci cumiesi lie 20/2/2001 tarihli ye 4628 sayili Elektrik Piyasasi Kanununun 14 UncU maddesinin belinci bildirmeye ye vergiyi aynl surede Genel But enin ilaretli cetveline gelir kaydedilmek Ozere Odemeyc mecburdurlar Verginin tarh tahakkuk ye tahsiiine ilgili vergi daireleri yelkilidir lekiinde uygulanir 10 22/5/2007 tarihli ye 5664 sayili Konut Edindirme Yardimi Flak Sahiplerine Odeme Yapilmasina Dair Kanunun mci maddesinin ikinci fikrasinda yer aylik sure ibaresi aylik sure leklinde uyguianir 11 24/11/1994 tarihil ye 4046 sayili Ozeileltirme Uyguiamaian Hakkinda Kanunun ge ici 24 UncU maddesinin fikrasinin kinci cqmiesinde yer alan Ozel gelir ibareleri gelir leidinde uyguianir Yflr rl k MADDE 30 Bu Kanun 1/1/2009 tarihinde Y rfltme MADDE 31- Bu Kanunun yoruriuge girer TUrkiye BUyUk Millet Meclisi ile ilgili hukumlerini TUrkiye BUytik Millet Meclisi Batkani Cumhurbakanligi lie ilgili hukumierini Cumhurbakanhgi Genel Sekreteri Sayitay Bakan1igi lie ilgili hukumierini Sayitay Birinci Balkani hukumlerini Genel btit e kapsamindaki kamu idareieri lie ilgili bakanlar ye Mat iye Bakani Ozel butceii idarelere iiitkin idarelerin bagli veya ilgili oldugu bakanlar ye Maliye Bakani DUzenieyici ye denetieyici kurumlara iii tkin httkumierini kendi kurul Ian ve/veya kurum balkanlan Diger hukumlenni Maiiye Bakani ylirutur

15 KODLAR A JKLAMA BUTcE 2009 YILI GELIR BUT E 2010 YILI GELtRI 2011 YILI BUTCE GELiR TL 01 Vergi Gelirleri Gelir ye Kazan Uzerinden Ahnan Vergiler Gelir Vergisi Beyana Dayanan Gelir Vergisi Basit Usulde Gelir Vergisi Gelir Vergisi Tevkifati Geir Gecici Vergisi Kurumlar Vergisi Beyana Dayanan Kurumlar Vergisi Kurumlar Vergisi Tevkifati Kurumlar Ge ici Vergisi M lkiyet Uzerinden Alinan Vergiler Veraset ye Intikal Vergisi Veraset ye Intikal Vergisi Motorlu Tait1ar Vergisi Motorlu Tait1ar Vergisi Dahilde Ahnan Mal ye Hizmet Vergileri Dahilde Alman Katma Deger Vergisi Beyana Dayanan KDV Tevkif Suretiyle Kesilen KDV

16 KODLAR IV AIKLAMA BUTCE 2009 YLLI GELIRI 2010 YILI BUTE GELIRI 2011 YLLI BUTCE GELtRI TL Ozel T ketim Vergisi Petrol ye Dogalgaz Ur nleri Motorlu Taitlar II Alkoll tckiler Ill-a T t n Mam lleri Ill-b Kolali Gazoziar Ill-c Dayamkli TOketim ye Dier Mallar IV Banka ye Sigorta Muameleleri Vergisi Banka ye Sigorta Muamelelen Vergisi Sans Oyunlari Vergisi Sans Oyunlan Vergisi Ozel Ietiim Vergisi e1 I1etiim Vergisi Uluslararasi Ticaret ye Muamelelerden Alinan Vergiler G mr k Vergileri G mr k Vergileri Ithalde Ahnan Katma Deger Vergisi Ithalde Ahnan Katma Deger Vergisi

17 TL KODLAR AIKLAMA BUTcE 2009 YILI GELIR BUTcE 2010 YLLI GELIRt 2011 YILI BCJTE GELIRI Diger Di Ticaret Gelirleri Diger Di Ticaret Gelirleri Damga Vergisi Damga Vergisi DamgaVergisi ar ar Yargi Harclari Ticaret Sicil Har lan Esnaf Sicil Harclan DigerYargiHarclan Noter Har lari NoterHarclan Vergi Yargisi Har lari lid Vergi Yargisi Harclan III Tapu Har lari IV Tapu Harclan IV Pasaport ye Konsolosluk Har lari V-VI Pasaport ye Konsolosluk Harclan V-VI

18 TL KODLAR II...LLL AIKLAMA BUTcE 2009 YILI GELIRi BUTcE 2010 YILI GELIRI 2011 YILI BUTCE GELIR Gemi ye Liman Har lart VII Gemi ye Liman Har lan VII irntiyazname Ruhsatname ye Diploma Har lari VIII Avcilik Belgesi Har lan Djger ImtiyaznameRuhsatname ye Diploma Har lan Trafik Ilarclari IX Trafik Harclan IX Diger Har lar Yurtdii ik Harci Ozel G venlik Harclan Dier Harclar Baka Yerde Siniflandirilmayan Vergiler Kaldirilan Vergiler Artiklari Kaldinlan Vergiler Artiklan Baka Yerde Smiflandirilmayan Diger Vergiler BakaYerde Srniflandinlmayan DigerVergiler

19 KODLAR -a A IKLAMA II Ill IV BUTcE 2009 YLLI GELIR 2010 BUT E GELIRI BUTCE GELIRI TL 03 Teebb s ye Mulldyet Geliri Mat ye Hizmet Sati Gelirleri Ma Sati Gelirleri Banka ekleri Deerli Kait Bedelleri Difler Degerli Kait Bedelleri Dier Mal Sati Gelirleri Hizmet Gelirleri Yol K pril ye T nel Ucret Gelirleri Dier Hizmet Gelirleri Mallarm Kuanma ye Faaliyette Buunma Izni Gelireri Mallarin Kulianma ye Faaliyette Bulunma Izni Gelirleri 01 RTUK Lisans Ucreti RTUK Yaym Izni Ucreti Mallann Kullanma veya Faaliyette Bulunma Iznine tlikin Dier Gelirler

20 TL KODLAR II Ill IV AIKLAMA BUT E 2009 YILI GELIRI 2010 YILI BUTcE GELIRI BUTcE GELIRI KiT ye Kamu Bankalari Gelirleri Hazine Portfdy ye tirak Gelirleri KITden Elde Edilen Gelirler Itirak Gelirleri Tip Telekom Ruhsati ye Genel Izin Gel Kamu Bankalarindan Elde Edilen Temett Gelirleri KIT ye IDTlerden Saglanan Gelirler Devlet Hava Mey I1 Genel Mudiirlugunden Deviet Maizeme Ofisi Genel M d rl nden Kiyi Emniyeti ye Gemi Kurtl Gen.Mudurlugunden Turkiye Petrolleri Anonim Ortakhfndan Kuruinlar Hasilati Genel B t eli dareler Kurumlar Hasilati 99 Dier Diger Kurumlar Hasilati 99 Diger Kurumlar Hasilati

KANUN 2016 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE KANUNU

KANUN 2016 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE KANUNU 16 Mart 2016 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 29655 (Mükerrer) KANUN 2016 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE KANUNU Kanun No. 6682 Kabul Tarihi: 9/3/2016 BİRİNCİ BÖLÜM Gider, Gelir, Finansman ve Denge Gider MADDE

Detaylı

KANUN 2009 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE KANUNU. Kanun No. 5828 Kabul Tarihi: 27/12/2008

KANUN 2009 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE KANUNU. Kanun No. 5828 Kabul Tarihi: 27/12/2008 31 Aralık 2008 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 27097 (Mükerrer) KANUN 2009 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE KANUNU Kanun No. 5828 Kabul Tarihi: 27/12/2008 BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Gider, Gelir,

Detaylı

KANUN 2017 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE KANUNU. Kanun No Kabul Tarihi: 16/12/2016

KANUN 2017 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE KANUNU. Kanun No Kabul Tarihi: 16/12/2016 24 Aralık 2016 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 29928 (Mükerrer) KANUN 2017 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE KANUNU Kanun No. 6767 Kabul Tarihi: 16/12/2016 BİRİNCİ BÖLÜM Gider, Gelir, Finansman ve Denge Gider MADDE

Detaylı

2017 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE KANUNU

2017 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE KANUNU 2017 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE KANUNU 24 Aralık 2016 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 29928 (Mükerrer) KANUN 2017 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE KANUNU Kanun No. 6767 Kabul Tarihi: 16/12/2016 BİRİNCİ BÖLÜM Gider,

Detaylı

2010 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE KANUNU. Kanun No. 5944 Kabul Tarihi : 25/12/2009

2010 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE KANUNU. Kanun No. 5944 Kabul Tarihi : 25/12/2009 2010 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE KANUNU Kanun No. 5944 Kabul Tarihi : 25/12/2009 Gider BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Gider, Gelir, Finansman ve Denge MADDE 1 - (1) Bu Kanuna bağlı (A) işaretli

Detaylı

31 Aralık 2009 PERŞEMBE. Resmî Gazete. (Mükerrer) Sayı : KANUN 2010 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE KANUNU. Kanun No Kabul Tarihi: 25/12/

31 Aralık 2009 PERŞEMBE. Resmî Gazete. (Mükerrer) Sayı : KANUN 2010 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE KANUNU. Kanun No Kabul Tarihi: 25/12/ 31 Aralık 2009 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 27449 (Mükerrer) KANUN 2010 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE KANUNU Kanun No. 5944 2009 Kabul Tarihi: 25/12/ BİRİNCİ KISIM 1 / 32 Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Gider,

Detaylı

http://rega.basbakanlik.gov.tr/eskiler/2009/12/20091231m1-1.htm

http://rega.basbakanlik.gov.tr/eskiler/2009/12/20091231m1-1.htm Page 1 of 9 31 Aralık 2009 PER EMBE Resmî Gazete Sayı : 27449 (Mükerrer) KANUN 2010 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE KANUNU Kanun No. 5944 Kabul Tarihi: 25/12/2009 BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM

Detaylı

MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE KANUNU 2014

MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE KANUNU 2014 MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE KANUNU 2014 27 Aralık 2013 CUMA Resmî Gazete Sayı : 28864 (Mükerrer) KANUN 2014 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE KANUNU Kanun No. 6512 Kabul Tarihi: 20/12/2013 BİRİNCİ BÖLÜM Gider, Gelir,

Detaylı

5724 SAYILI 2008 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE KANUNU. BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler. BİRİNCİ BÖLÜM Gider, Gelir, Finansman ve Denge

5724 SAYILI 2008 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE KANUNU. BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler. BİRİNCİ BÖLÜM Gider, Gelir, Finansman ve Denge 5724 SAYILI 2008 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE KANUNU BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Gider, Gelir, Finansman ve Denge Gider MADDE 1 (1) Bu Kanuna bağlı (A) işaretli cetvellerde gösterildiği üzere,

Detaylı

Bilgi Teknolojisi Çözümleri

Bilgi Teknolojisi Çözümleri Bilgi Teknolojisi Çözümleri ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 2011 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE KANUNU ADANA 2011 2011 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu 31.12.2010 2 2011 Yılı Merkezi

Detaylı

2011 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE KANUNU. Kanun No. 6091 Kabul Tarihi: 26/12/2010

2011 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE KANUNU. Kanun No. 6091 Kabul Tarihi: 26/12/2010 2011 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE KANUNU Kanun No. 6091 Kabul Tarihi: 26/12/2010 BİRİNCİ BÖLÜM Gider, Gelir, Finansman ve Denge Gider MADDE 1 (1) Bu Kanuna bağlı (A) işaretli cetvellerde gösterildiği üzere,

Detaylı

2012 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE KANUNU

2012 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE KANUNU 2012 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE KANUNU 29 Aralık 2011, Perşembe Sayı : 28157 (Mükerrer) Kanun No : 6260 Kabul Tarihi : 21/12/2011 Gider KANUN 2012 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE KANUNU BİRİNCİ BÖLÜM Gider,

Detaylı

Strateji Geliştirme Başkanlığı

Strateji Geliştirme Başkanlığı 2013 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE KANUNU ÖDENEK CETVELLERİ 2013 YILI PROGRAMININ UYGULANMASI, KOORDİNASYONU VE İZLENMESİNE DAİR BAKANLAR KURULU KARARI 2013 YILI YATIRIM PROGRAMI Strateji Geliştirme Başkanlığı

Detaylı

7- Kamu personeli ve aile fertlerinin katılım payının tahsili 7.1. Birinci basamak sağlık kuruluşlarında muayene katılım payının tahsili

7- Kamu personeli ve aile fertlerinin katılım payının tahsili 7.1. Birinci basamak sağlık kuruluşlarında muayene katılım payının tahsili 18 Eylül 2009 CUMA Resmî Gazete Sayı : 27353 TEBLĐĞ Maliye Bakanlığından: TEDAVĐ KATILIM PAYININ UYGULANMASI HAKKINDA TEBLĐĞ (SIRA NO: 12) 1- Amaç Bu Tebliğin amacı; kapsama dahil kişilerden, ayakta tedavilerinde

Detaylı

KANUN. Kanun No Kabul Tarihi: 20/12/2012

KANUN. Kanun No Kabul Tarihi: 20/12/2012 31 Aralık 2012 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28514 (Mükerrer) 2013 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE KANUNU KANUN Kanun No. 6363 Kabul Tarihi: 20/12/2012 BİRİNCİ BÖLÜM Gider, Gelir, Finansman ve Denge Gider MADDE

Detaylı

2006 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE KANUNU. Kanun No. 5437 Kabul Tarihi : 27.12.2005

2006 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE KANUNU. Kanun No. 5437 Kabul Tarihi : 27.12.2005 2006 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE KANUNU Kanun No. 5437 Kabul Tarihi : 27.12.2005 BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Gider, Gelir, Finansman ve Denge Gider MADDE 1.- Bu Kanuna bağlı (A) işaretli

Detaylı

MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE KANUNU 2014

MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE KANUNU 2014 MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE KANUNU 2014 2014 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE KANUNU 2014 YILI PROGRAMININ UYGULANMASI, KOORDİNASYONU VE İZLENMESİNE DAİR BAKANLAR KURULU KARARI 2014 YILI YATIRIM PROGRAMI Strateji

Detaylı

KANUN 2009 YILI MERKEZĐ YÖNETĐM BÜTÇE KANUNU. Kanun No. 5828 Kabul Tarihi: 27/12/2008. BĐRĐNCĐ KISIM Genel Hükümler ĐKĐNCĐ BÖLÜM

KANUN 2009 YILI MERKEZĐ YÖNETĐM BÜTÇE KANUNU. Kanun No. 5828 Kabul Tarihi: 27/12/2008. BĐRĐNCĐ KISIM Genel Hükümler ĐKĐNCĐ BÖLÜM 31 Aralık 2008 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 27097 (Mükerrer) KANUN 2009 YILI MERKEZĐ YÖNETĐM BÜTÇE KANUNU Kanun No. 5828 Kabul Tarihi: 27/12/2008 BĐRĐNCĐ KISIM Genel Hükümler BĐRĐNCĐ BÖLÜM Gider, Gelir,

Detaylı

2014 YILI BÜTÇE KARARI

2014 YILI BÜTÇE KARARI 2014 YILI KARARI 1 2014 YILI KARARI 2 2014 YILI KARARI 3 2014 YILI KARARI 4 2014 YILI KARARI 2014 MALİ YILI KARARI Sosyal Güvenlik Kurumu Ziyabey Caddesi No:6 06520 Balgat / ANKARA Telefon : 0312 207 80

Detaylı

V. : 4/7/2001, : 631 : 10/4/2001, : 4639 : 13/7/2001, : 24461 : V

V. : 4/7/2001, : 631 : 10/4/2001, : 4639 : 13/7/2001, : 24461 : V 973 MEMURLAR VE DİĞER KAMU GÖREVLİLERİNİN MALİ VE SOSYAL HAKLARINDA DÜZENLEMELER İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME Kanun Hük. Kar. nin

Detaylı

MALİ TAKVİM Erkan KARAARSLAN OCAK - Maliye Bakanlığınca (Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü/BÜMKO) merkezi yönetim bütçesiyle ilgili ayrıntılı harcama ve finansman programlarının hazırlanmasına ilişkin

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Gider, Gelir, Finansman ve Denge

BİRİNCİ BÖLÜM Gider, Gelir, Finansman ve Denge (31.12.2009 tarihli ve 27449 Mükerrer sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır.) 2010 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE KANUNU Kanun No: 5944 Kabul Tarihi: 25.12.2009 BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Gider,

Detaylı

2008 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE KANUNU (C, E, H, İ, K, P ve T Cetvelleri) ÖDENEK CETVELLERİ (2. ve 4. Düzey)

2008 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE KANUNU (C, E, H, İ, K, P ve T Cetvelleri) ÖDENEK CETVELLERİ (2. ve 4. Düzey) 2008 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE KANUNU (C, E, H, İ, K, P ve T Cetvelleri) ÖDENEK CETVELLERİ (2. ve 4. Düzey) STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI (ANKARA 2007) T.C. MALİYE BAKANLIĞI Bütçe ve Mali Kontrol Genel

Detaylı

MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE KANUNU 2015

MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE KANUNU 2015 MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE KANUNU 2015 2015 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE KANUNU 2015 YILI PROGRAMININ UYGULANMASI, KOORDİNASYONU VE İZLENMESİNE DAİR BAKANLAR KURULU KARARI 2015 YILI YATIRIM PROGRAMI Strateji

Detaylı

2007 YILI MERKEZÎ YÖNETİM BÜTÇE KANUNU. Kanun No. 5565 Kabul Tarihi : 26/12/2006

2007 YILI MERKEZÎ YÖNETİM BÜTÇE KANUNU. Kanun No. 5565 Kabul Tarihi : 26/12/2006 2007 YILI MERKEZÎ YÖNETİM BÜTÇE KANUNU Kanun No. 5565 Kabul Tarihi : 26/12/2006 BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Gider, Gelir, Finansman ve Denge Gider MADDE 1- (1) Bu Kanuna bağlı (A) işaretli

Detaylı

KANUN 2007 YILI MERKEZÎ YÖNETİM BÜTÇE KANUNU. Kanun No Kabul Tarihi : 26/12/2006. BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler

KANUN 2007 YILI MERKEZÎ YÖNETİM BÜTÇE KANUNU. Kanun No Kabul Tarihi : 26/12/2006. BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler 29 Aralık 2006 CUMA - Mükerrer Resmî Gazete Sayı : 26391 KANUN 2007 YILI MERKEZÎ YÖNETİM BÜTÇE KANUNU Kanun No. 5565 Kabul Tarihi : 26/12/2006 BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Gider,Gelir, Finansman

Detaylı

GENELGE. 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek 3 üncü Maddesi Uyarınca Yapılacak Ek Ödemenin Uygulanmasına İlişkin Genelge

GENELGE. 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek 3 üncü Maddesi Uyarınca Yapılacak Ek Ödemenin Uygulanmasına İlişkin Genelge Sayı Konu T.C. MALİYE BAKANLIĞI Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü : B.07.0.BMK.0.15-115456-6 : Ek ödeme 22/10/2008*16352 GENELGE 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek 3 üncü Maddesi Uyarınca Yapılacak

Detaylı

(Resmi Gazete ile yayımı: 7.7.1999 Sayı: 23748)

(Resmi Gazete ile yayımı: 7.7.1999 Sayı: 23748) -94- KATMA BÜTÇELİ İDARELER 1999 MALÎ YILI BÜTÇE KANUNU (Resmi Gazete ile yayımı: 7.7.1999 Sayı: 23748) Kanun No 4395 Kabul Tarihi 29.6.1999 BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler Ödenekler, öz gelirler, hazine

Detaylı

2011 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE KANUNU ( E, H, İ, K, P ve T Cetvelleri )

2011 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE KANUNU ( E, H, İ, K, P ve T Cetvelleri ) T.C. BAYINDIRLIK VE ĠSKÂN BAKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı 2011 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE KANUNU ( E, H, İ, K, P ve T Cetvelleri ) ÖDENEK CETVELLERİ ( 2. ve 4. Düzey ) 2011 yılı Merkezi Yönetim

Detaylı

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ'NE YAPILACAK YOLCULUKLARDA VERİLECEK GÜNDELİKLERE DAİR KARAR

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ'NE YAPILACAK YOLCULUKLARDA VERİLECEK GÜNDELİKLERE DAİR KARAR 17 Mart 2013 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 28590 BAKANLAR KURULU KARARI Karar Sayısı : 2013/4344 Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ne Yapılacak Yolculuklarda Verilecek Gündeliklere Dair Karar ile Yurtdışı Gündeliklerine

Detaylı

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü GENELGE

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü GENELGE T.C. MALİYE BAKANLIĞI Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü Sayı : 27998389.115913 03.01.14 * 54 Konu : Mali ve sosyal haklar GENELGE A) Toplu sözleşmede yer alan hükümler Bilindiği üzere, 14/8/2013 tarihli

Detaylı

MALİ TAKVİM OCAK. - Maliye Bakanlığınca (BÜMKO) ayrıntılı harcama programı vizeleri yapılır.

MALİ TAKVİM OCAK. - Maliye Bakanlığınca (BÜMKO) ayrıntılı harcama programı vizeleri yapılır. MALİ TAKVİM OCAK - Maliye Bakanlığınca (Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü/BÜMKO) merkezi yönetim bütçesiyle ilgili ayrıntılı harcama ve finansman programlarının hazırlanmasına ilişkin usul ve esasların

Detaylı

GÖRÜŞ BİLDİRME FORMU

GÖRÜŞ BİLDİRME FORMU Konusu: İlgili Mevzuat: Bakanlığımız 4/B Sözleşmeli Personellerine ödenen Ek Ödemeden sigorta prim kesintisi kesilip kesilmeyeceği, 31.05.2006 tarihli 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası

Detaylı

2016 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE KANUNU TASARISI VE BAĞLI CETVELLER

2016 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE KANUNU TASARISI VE BAĞLI CETVELLER 2016 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE KANUNU TASARISI VE BAĞLI CETVELLER 1 2 2016 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE KANUNU TASARISI VE BAĞLI CETVELLER İÇİNDEKİLER Sayfa No MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE KANUNU TASARISI 2016

Detaylı

Kanun No. 5454 Kabul Tarihi : 8.2.2006

Kanun No. 5454 Kabul Tarihi : 8.2.2006 Kanun T.C. Emekli Sandığı, Sosyal Sigortalar Kurumu ve Bağ-Kur'dan Aylık veya Gelir Almakta Olanlara Ek Ödeme Yapılması ile Sosyal Sigortalar Kurumu ve Bağ-Kur'dan Aylık veya Gelir Almakta Olanlara Ödenen

Detaylı

632 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN UYGULANMASINA İLİŞKİN REHBER

632 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN UYGULANMASINA İLİŞKİN REHBER 632 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN UYGULANMASINA İLİŞKİN REHBER 2/6/2011 tarihli ve 632 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü Maddesinin (B) Fıkrası ile 4924 Sayılı Kanun Uyarınca Sözleşmeli Personel

Detaylı

VERGİDEN İSTİSNA KIDEM TAZMİNATI, ÇOCUK YARDIMI VE AİLE YARDIMI İÇİN YAPILAN ÖDEMELERDE İSTİSNA SINIRI

VERGİDEN İSTİSNA KIDEM TAZMİNATI, ÇOCUK YARDIMI VE AİLE YARDIMI İÇİN YAPILAN ÖDEMELERDE İSTİSNA SINIRI Sirküler Rapor 09.07.2010 / 90-1 VERGİDEN İSTİSNA KIDEM TAZMİNATI, ÇOCUK YARDIMI VE AİLE YARDIMI İÇİN YAPILAN ÖDEMELERDE İSTİSNA SINIRI ÖZET : 01.07.2010 tarihinden geçerli olmak üzere uygulanacak Gelir

Detaylı

2015 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE KANUNU TASARISI VE BAĞLI CETVELLER

2015 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE KANUNU TASARISI VE BAĞLI CETVELLER 2015 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE KANUNU TASARISI VE BAĞLI CETVELLER 1 2 2015 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE KANUNU TASARISI VE BAĞLI CETVELLER İÇİNDEKİLER Sayfa No MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE KANUNU TASARISI 2015

Detaylı

2017 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE KANUNU TASARISI VE BAĞLI CETVELLER

2017 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE KANUNU TASARISI VE BAĞLI CETVELLER 2017 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE KANUNU TASARISI VE BAĞLI CETVELLER 1 2 2017 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE KANUNU TASARISI VE BAĞLI CETVELLER İÇİNDEKİLER Sayfa No MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE KANUNU TASARISI 2017

Detaylı

21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 58 inci maddesinin üçüncü fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 58 inci maddesinin üçüncü fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır. Madde 1-21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 58 inci maddesinin üçüncü fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır. Madde 2-6183 sayılı Kanunun geçici 8 inci maddesinin

Detaylı

2015 MALİ YILI BÜTÇE YASASI

2015 MALİ YILI BÜTÇE YASASI 2015 MALİ YILI BÜTÇE YASASI Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi aşağıdaki Yasayı yapar : Kısa İsim 31 Aralık 2015 Tarihinde Sona Erecek Mali Yıl Hizmetleri İçin Tahsis Edilen Ödenek A, C ve

Detaylı

KANUN 2013 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE KANUNU. Kanun No. 6363 Kabul Tarihi: 20/12/2012

KANUN 2013 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE KANUNU. Kanun No. 6363 Kabul Tarihi: 20/12/2012 31 Aralık 2012 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28514 (Mükerrer) KANUN 2013 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE KANUNU Kanun No. 6363 Kabul Tarihi: 20/12/2012 BİRİNCİ BÖLÜM Gider, Gelir, Finansman ve Denge Gider MADDE

Detaylı

T.C. MALĠYE BAKANLIĞI Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü MĠLLĠ EĞĠTĠM BAKANLIĞINA

T.C. MALĠYE BAKANLIĞI Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü MĠLLĠ EĞĠTĠM BAKANLIĞINA T.C. MALĠYE BAKANLIĞI Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü Sayı :B.07.0.BMK.0.20- Konu : Geçici Personel MĠLLĠ EĞĠTĠM BAKANLIĞINA 2009/15759 sayılı Kamu Kurum ve Kuruluşlarındaki Geçici Mahiyetteki Ġşleri

Detaylı

Sirküler Rapor Mevzuat 07.07.2015/130-2 VERGİDEN İSTİSNA KIDEM TAZMİNATI, ÇOCUK YARDIMI VE AİLE YARDIMI İÇİN YAPILAN ÖDEMELERDE İSTİSNA SINIRI

Sirküler Rapor Mevzuat 07.07.2015/130-2 VERGİDEN İSTİSNA KIDEM TAZMİNATI, ÇOCUK YARDIMI VE AİLE YARDIMI İÇİN YAPILAN ÖDEMELERDE İSTİSNA SINIRI VERGİDEN İSTİSNA KIDEM TAZMİNATI, ÇOCUK YARDIMI VE AİLE YARDIMI İÇİN YAPILAN ÖDEMELERDE İSTİSNA SINIRI ÖZET : 1.7.2015-31.12.2015 tarihinden arasında geçerli olmak üzere uygulanacak Gelir Vergisinden istisna

Detaylı

İL ÖZEL İDARELERİNE VE BELEDİYELERE GENEL BÜTÇE VERGİ GELİRLERİNDEN PAY VERİLMESİ HAKKINDA KANUN

İL ÖZEL İDARELERİNE VE BELEDİYELERE GENEL BÜTÇE VERGİ GELİRLERİNDEN PAY VERİLMESİ HAKKINDA KANUN 10371 İL ÖZEL İDARELERİNE VE BELEDİYELERE GENEL BÜTÇE VERGİ GELİRLERİNDEN PAY VERİLMESİ HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 5779 Kabul Tarihi : 2/7/2008 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 15/7/2008 Sayı : 26937

Detaylı

MALİ YILI KESİN HESABI

MALİ YILI KESİN HESABI 2011 MALİ YILI KESİN HESABI SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İçindekiler... I Meclis Kararı (2011 Mali İdari ve Taşınır Kesin Hesabı)... 1-7 Bütçe Gelir Kesin Hesap Cetveli - I.Düzey (Örnek:30)... 8 Bütçe

Detaylı

SİRKÜLER NO: POZ-2010 / 23 İST, 08.02.2010. Bazı Kanunlarda değişiklik yapan 5951 sayılı Kanun yayımlandı.

SİRKÜLER NO: POZ-2010 / 23 İST, 08.02.2010. Bazı Kanunlarda değişiklik yapan 5951 sayılı Kanun yayımlandı. SİRKÜLER NO: POZ-2010 / 23 İST, 08.02.2010 ÖZET: Bazı Kanunlarda değişiklik yapan 5951 sayılı Kanun yayımlandı. BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPAN 5951 SAYILI KANUN YAYIMLANDI 05 Şubat 2010 tarihli Resmi

Detaylı

2012 MALİ YILI KESİN HESABI

2012 MALİ YILI KESİN HESABI 2012 MALİ YILI KESİN HESABI SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İçindekiler... I Meclis Kararı (2012 Mali Yılı İdari ve Taşınır Kesin Hesabı)... 1-16 Bütçe Gelir Kesin Hesap Cetveli - I.Düzey (Örnek:30)... 17

Detaylı

TEBLİĞ. h) Bu maddede sayılanların bağlı ortaklıkları, müessese ve işletmeleri ile birlikleri,

TEBLİĞ. h) Bu maddede sayılanların bağlı ortaklıkları, müessese ve işletmeleri ile birlikleri, 11 Eylül 2013 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28762 TEBLİĞ Başbakanlık (Hazine Müsteşarlığı) ile Maliye Bakanlığından: KAMU HAZNEDARLIĞI GENEL TEBLİĞİ Amaç MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı, kapsamda yer alan

Detaylı

ASGARİ ÜCRET. 2014 yılında dönemler itibariyle uygulanacak asgari ücret tarifesi aşağıdaki gibidir.

ASGARİ ÜCRET. 2014 yılında dönemler itibariyle uygulanacak asgari ücret tarifesi aşağıdaki gibidir. ASGARİ ÜCRET 2014 yılında dönemler itibariyle uygulanacak asgari ücret tarifesi aşağıdaki gibidir. A- 2014 YILINDA UYGULANACAK ASGARİ ÜCRET TUTARLARI 4857 sayılı İş Kanunu nun 39 uncu maddesi uyarınca,

Detaylı

Amaç Madde 1- Kapsam Madde 2- Tanımlar Madde 3- İştirakçilere ödenebilecek ikramiye tutarı Madde 4-

Amaç Madde 1- Kapsam Madde 2- Tanımlar Madde 3- İştirakçilere ödenebilecek ikramiye tutarı Madde 4- Amaç Madde 1- Bu Kanunun amacı; 6132 sayılı At Yarışları Hakkında Kanun ve 7258 sayılı Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun ile 320 sayılı Milli Piyango

Detaylı

2018 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE KANUNU TASARISI VE BAĞLI CETVELLER

2018 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE KANUNU TASARISI VE BAĞLI CETVELLER 2018 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE KANUNU TASARISI VE BAĞLI CETVELLER 1 2 2018 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE KANUNU TASARISI VE BAĞLI CETVELLER İÇİNDEKİLER Sayfa No MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE KANUNU TASARISI 2018

Detaylı

KAMU IDARELERININ KESIN HESAPLARININ DÜZENLENMESINE ILISKIN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELIK

KAMU IDARELERININ KESIN HESAPLARININ DÜZENLENMESINE ILISKIN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELIK YÖNETMELIK Maliye Bakanligindan: KAMU IDARELERININ KESIN HESAPLARININ DÜZENLENMESINE ILISKIN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELIK BIRINCI BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanimlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeligin

Detaylı

EĞİTİM, ÖĞRETİM VE BİLİM HİZMET KOLUNA İLİŞKİN TOPLU SÖZLEŞME. Akademik jüri ücreti

EĞİTİM, ÖĞRETİM VE BİLİM HİZMET KOLUNA İLİŞKİN TOPLU SÖZLEŞME. Akademik jüri ücreti EĞİTİM, ÖĞRETİM VE BİLİM HİZMET KOLUNA İLİŞKİN TOPLU SÖZLEŞME Akademik jüri ücreti Madde 1- (1) 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Kanunun 24 üncü maddesi uyarınca yapılan doçentlik sınavlarında jüri üyesi

Detaylı

-284- KATMA BÜTÇELİ İDARELER 1998 MALÎ YILI BÜTÇE KANUNU. BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler

-284- KATMA BÜTÇELİ İDARELER 1998 MALÎ YILI BÜTÇE KANUNU. BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler -284- KATMA BÜTÇELİ İDARELER 1998 MALÎ YILI BÜTÇE KANUNU (Resmi Gazete ile yayımı:31.12.1997 Sayı:23217/Mükerrer) Kanun No Kabul Tarihi BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler Ödenekler, Öz Gelirler, Hazine Yardımı

Detaylı

SİRKÜLER RAPOR GENELGE 2008/4. Sirküler Tarihi: 21.01.2008 Sirküler No: 2008/14

SİRKÜLER RAPOR GENELGE 2008/4. Sirküler Tarihi: 21.01.2008 Sirküler No: 2008/14 SİRKÜLER RAPOR Sirküler Tarihi: 21.01.2008 Sirküler No: 2008/14 GENELGE 2008/4 Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı tarafından Artışları konulu 2008/4 sayılı Genelge ekte yer almaktadır. yayımlanan 2008 Yılı

Detaylı

SOSYAL GÜVENLİĞE İLİŞKİN TABAN VE TAVAN ÜCRETLER

SOSYAL GÜVENLİĞE İLİŞKİN TABAN VE TAVAN ÜCRETLER SOSYAL GÜVENLİĞE İLİŞKİN TABAN VE TAVAN ÜCRETLER A- 2014 YILINDA UYGULANACAK ASGARİ ÜCRET TUTARLARI 4857 sayılı İş Kanunu nun 39 uncu maddesi uyarınca, iş sözleşmesi ile çalışan ve bu Kanunun kapsamında

Detaylı

İL ÖZEL İDARELERİNE VE BELEDİYELERE GENEL BÜTÇE VERGİ GELİRLERİNDEN PAY VERİLMESİ HAKKINDA KANUN

İL ÖZEL İDARELERİNE VE BELEDİYELERE GENEL BÜTÇE VERGİ GELİRLERİNDEN PAY VERİLMESİ HAKKINDA KANUN 10371 İL ÖZEL İDARELERİNE VE BELEDİYELERE GENEL BÜTÇE VERGİ GELİRLERİNDEN PAY VERİLMESİ HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 5779 Kabul Tarihi : 2/7/2008 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 15/7/2008 Sayı : 26937

Detaylı

Sirküler Rapor 06.01.2014/29-1 ASGARİ ÜCRET VE SOSYAL GÜVENLİKLE İLGİLİ TABAN VE TAVAN ÜCRETLERİ

Sirküler Rapor 06.01.2014/29-1 ASGARİ ÜCRET VE SOSYAL GÜVENLİKLE İLGİLİ TABAN VE TAVAN ÜCRETLERİ Sirküler Rapor 06.01.2014/29-1 ASGARİ ÜCRET VE SOSYAL GÜVENLİKLE İLGİLİ TABAN VE TAVAN ÜCRETLERİ ÖZET : 2014 yılında uygulanacak asgari ücret ve sosyal güvenlikle ilgili taban ve tavan ücret hesaplamaları

Detaylı

2016 MALİ YILI BÜTÇESİ

2016 MALİ YILI BÜTÇESİ 2016 MALİ YILI BÜTÇESİ Bursa Büyükşehir Belediyesi İÇİNDEKİLER ÖRNEK NO SAYFA NO BÜTÇE KARARNAMESİ 1 PLAN VE BÜTÇE KOMİSYON RAPORU 4 MECLİS KARARLARI (KOMİSYONA SEVK İLE İLGİLİ) 10 ENCÜMEN KARARI 11 ÖZET

Detaylı

VERGİDEN İSTİSNA KIDEM TAZMİNATI, ÇOCUK YARDIMI VE AİLE YARDIMI İÇİN YAPILAN ÖDEMELERDEN İSTİSNA SINIRI

VERGİDEN İSTİSNA KIDEM TAZMİNATI, ÇOCUK YARDIMI VE AİLE YARDIMI İÇİN YAPILAN ÖDEMELERDEN İSTİSNA SINIRI VERGİDEN İSTİSNA KIDEM TAZMİNATI, ÇOCUK YARDIMI VE AİLE YARDIMI İÇİN YAPILAN ÖDEMELERDEN İSTİSNA SINIRI Özet: 01.01.2015 30.06.2015 ile 01.07.2015 31.12.2015 tarihleri arasında geçerli olmak üzere uygulanacak

Detaylı

GENEL SAĞLIK SİGORTASI GEÇİŞ SÜRESİNİN TAMAMLANMASI VE KURUMLARIN SAĞLIK YARDIMLARININ SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA DEVİR İŞLEMLERİNE İLİŞKİN TEBLİĞ

GENEL SAĞLIK SİGORTASI GEÇİŞ SÜRESİNİN TAMAMLANMASI VE KURUMLARIN SAĞLIK YARDIMLARININ SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA DEVİR İŞLEMLERİNE İLİŞKİN TEBLİĞ GENEL SAĞLIK SİGORTASI GEÇİŞ SÜRESİNİN TAMAMLANMASI VE KURUMLARIN SAĞLIK YARDIMLARI Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığından: GENEL SAĞLIK SİGORTASI GEÇİŞ SÜRESİNİN TAMAMLANMASI VE KURUMLARIN SAĞLIK YARDIMLARININ

Detaylı

STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI MEVZUAT TAKİP FORMU

STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI MEVZUAT TAKİP FORMU 841.02.03.00 602.07.01.00 841.01.01.00 602.08.01.00 STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI MEVZUAT TAKİP FORMU 1 Performans Programının Hazırlanması 1-5018 sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanun un 9.

Detaylı

Döner sermaye : (2) Madde 58 (Değişik: 21/1/ /5 md.)

Döner sermaye : (2) Madde 58 (Değişik: 21/1/ /5 md.) Döner sermaye : (2) Madde 58 (Değişik: 21/1/2010-5947/5 md.) a) Yükseköğretim kurumlarında üniversite yönetim kurulunun önerisi ve Yükseköğretim Kurulunun onayı ile döner sermaye işletmesi kurulabilir.

Detaylı

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 7 MALİ YILI BÜTÇESİ Bursa Büyükşehir Belediyesi İÇİNDEKİLER ÖRNEK NO SAYFA NO BÜTÇE KARARNAMESİ 1 ÖDENEK CETVELİ - A ÖRNEK - 5 GELİRLERİN EKONOMİK SINIFLANDIRMA B CETVELİ ÖRNEK

Detaylı

ŞANS OYUNLARI HASILATINDAN ALINAN VERGİ, FON VE PAYLARIN DÜZENLENMESİ HAKKINDA KANUN

ŞANS OYUNLARI HASILATINDAN ALINAN VERGİ, FON VE PAYLARIN DÜZENLENMESİ HAKKINDA KANUN 10023 ŞANS OYUNLARI HASILATINDAN ALINAN VERGİ, FON VE PAYLARIN DÜZENLENMESİ HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 5602 Kabul Tarihi : 14/3/2007 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 21/3/2007 Sayı : 26469 Yayımlandığı

Detaylı

BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN

BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN 11691 BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN Kanun Numarası : 6353 Kabul Tarihi : 4/7/2012 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 12/7/2012 Sayı : 28351 Yayımlandığı Düstur

Detaylı

-565-2003 MALÎ YILI KATMA BÜTÇELİ İDARELER BÜTÇE KANUNU. (Resmi Gazete ile yayımı:3.4.2003 Sayı: 25068 Mükerrer)

-565-2003 MALÎ YILI KATMA BÜTÇELİ İDARELER BÜTÇE KANUNU. (Resmi Gazete ile yayımı:3.4.2003 Sayı: 25068 Mükerrer) -565-2003 MALÎ YILI KATMA BÜTÇELİ İDARELER BÜTÇE KANUNU (Resmi Gazete ile yayımı:3.4.2003 Sayı: 25068 Mükerrer) Kanun No Kabul Tarihi Ödenekler, öz gelirler, Hazine yardımı MADDE 1.- a) Katma bütçeli idarelerin

Detaylı

9 Ekim 2008 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 27019 TEBLİĞ Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığından: SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNUNUN 4.

9 Ekim 2008 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 27019 TEBLİĞ Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığından: SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNUNUN 4. 9 Ekim 2008 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 27019 TEBLİĞ Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığından: SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNUNUN 4. MADDESİNİN BİRİNCİ FIKRASININ (c) BENDİ KAPSAMINDA

Detaylı

. Yurtdışına ve KKTC ne Yapılacak Seyahatlerde Uygulanacak Vergiden İstisna Gündelik Tutarları:

. Yurtdışına ve KKTC ne Yapılacak Seyahatlerde Uygulanacak Vergiden İstisna Gündelik Tutarları: Sayı: YMM.03.2011-51 Konu: Vergi Mevzuatında 2011 yılında Uygulanacak Had ve Tutarlar( Rakamlar) III Yurtdışına ve KKTC ne Yapılacak Seyahatlerde Uygulanacak Vergiden İstisna Gündelik Tutarları: İZMİR.

Detaylı

GENEL SAĞLIK SİGORTASI GEÇİŞ SÜRESİNİN TAMAMLANMASI VE KURUMLARIN SAĞLIK YARDIMLARININ SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA DEVİR İŞLEMLERİNE İLİŞKİN TEBLİĞ

GENEL SAĞLIK SİGORTASI GEÇİŞ SÜRESİNİN TAMAMLANMASI VE KURUMLARIN SAĞLIK YARDIMLARININ SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA DEVİR İŞLEMLERİNE İLİŞKİN TEBLİĞ 2 Mayıs 2012 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28280 TEBLİĞ Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığından: GENEL SAĞLIK SİGORTASI GEÇİŞ SÜRESİNİN TAMAMLANMASI VE KURUMLARIN SAĞLIK YARDIMLARININ SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA

Detaylı

GÖRÜŞ BİLDİRME FORMU

GÖRÜŞ BİLDİRME FORMU Konusu: İlgili Mevzuat: İl Müdürlüğünde, 657 sayılı Kanunun 4/C maddesine tabi olarak çalışan personelin Aile ve Çocuk Yardımı ödenmesi ile ilgili tereddüte düşülen konular hakkında. 1-657 Sayılı Devlet

Detaylı

Sirküler Rapor 15.01.2014/33-1 2014 YILINDA VERGİDEN İSTİSNA KIDEM TAZMİNATI, ÇOCUK YARDIMI VE AİLE YARDIMI İÇİN YAPILAN ÖDEMELERDE İSTİSNA SINIRI

Sirküler Rapor 15.01.2014/33-1 2014 YILINDA VERGİDEN İSTİSNA KIDEM TAZMİNATI, ÇOCUK YARDIMI VE AİLE YARDIMI İÇİN YAPILAN ÖDEMELERDE İSTİSNA SINIRI Sirküler Rapor 15.01.2014/33-1 2014 YILINDA VERGİDEN İSTİSNA KIDEM TAZMİNATI, ÇOCUK YARDIMI VE AİLE YARDIMI İÇİN YAPILAN ÖDEMELERDE İSTİSNA SINIRI ÖZET : 1.1.2014-31.12.2014 tarihleri arasında geçerli

Detaylı

27.01.2015/3-1 ÖZET :

27.01.2015/3-1 ÖZET : 27.01.2015/3-1 2015 YILINDA UYGULANACAK PRİME ESAS KAZANÇLARIN ALT VE ÜST SINIRLARI İLE BAZI İŞLEMLERE ESAS TUTARLARA İLİŞKİN 2015/4 SAYILI GENELGE YAYIMLANDI ÖZET : 4857 sayılı İş Kanununun 39 uncu maddesine

Detaylı

6767 SAYILI 2017 MALİ YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE KANUNU

6767 SAYILI 2017 MALİ YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE KANUNU T.C. İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ 2017 MALİ YILI BÜTÇE MEVZUATI STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI İZMİR-2017 6767 SAYILI 2017 MALİ YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE KANUNU 24 Aralık 2016 CUMARTESİ Resmî

Detaylı

KAMU İDARELERİNİN KESİN HESAPLARININ DÜZENLENMESİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

KAMU İDARELERİNİN KESİN HESAPLARININ DÜZENLENMESİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar KAMU İDARELERİNİN KESİN HESAPLARININ DÜZENLENMESİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK Yayın : 26/04/2006 tarihli ve 26150 sayılı Resmi Gazete BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç

Detaylı

T.C. BEŞİKTAŞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI. : 2017 Mali Yılı Tahmini Bütçenin görüşülmesi.

T.C. BEŞİKTAŞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI. : 2017 Mali Yılı Tahmini Bütçenin görüşülmesi. KONU : 2017 Mali Yılı Tahmini Bütçenin görüşülmesi. İNCELEME : Belediye Meclisimizin 03.10.2016 günlü birinci Birleşiminde Plan ve Bütçe Komisyonu ile Hukuk Komisyonuna havale edilen Mali Hizmetler Müdürlüğünün

Detaylı

KANUN 2017 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE KANUNU. Kanun No Kabul Tarihi: 16/12/2016

KANUN 2017 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE KANUNU. Kanun No Kabul Tarihi: 16/12/2016 24 Aralık 2016 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 29928 (Mükerrer) KANUN 2017 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE KANUNU Kanun No. 6767 Kabul Tarihi: 16/12/2016 BİRİNCİ BÖLÜM Gider, Gelir, Finansman ve Denge Gider MADDE

Detaylı

KANUN 2017 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE KANUNU. Kanun No Kabul Tarihi: 16/12/2016

KANUN 2017 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE KANUNU. Kanun No Kabul Tarihi: 16/12/2016 24 Aralık 2016 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 29928 (Mükerrer) KANUN 2017 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE KANUNU Kanun No. 6767 Kabul Tarihi: 16/12/2016 BİRİNCİ BÖLÜM Gider, Gelir, Finansman ve Denge Gider MADDE

Detaylı

2016 YILI TÜRKİYE CUMHURİYETİ KAYNAKLARINDAN KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ NE SAĞLANAN KREDİNİN KULLANIMINA İLİŞKİN PROTOKOL

2016 YILI TÜRKİYE CUMHURİYETİ KAYNAKLARINDAN KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ NE SAĞLANAN KREDİNİN KULLANIMINA İLİŞKİN PROTOKOL 87 88 2016 YILI TÜRKİYE CUMHURİYETİ KAYNAKLARINDAN KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ NE SAĞLANAN KREDİNİN KULLANIMINA İLİŞKİN PROTOKOL Türkiye Cumhuriyeti (T.C.) ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) arasında

Detaylı

SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİSİ (4/c) ( TARİHİNDEN ÖNCE İŞE BAŞLAYANLAR İÇİN)(1)

SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİSİ (4/c) ( TARİHİNDEN ÖNCE İŞE BAŞLAYANLAR İÇİN)(1) SGK İŞLEMLERİ SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİSİ (4/c) (01.10.2008 TARİHİNDEN ÖNCE İŞE BAŞLAYANLAR İÇİN)(1) 01.10.2008 den önce iştirakçi olup, 01.10.2008 tarihi itibarıyla 4c li sigortalıların emekli keseneğine

Detaylı

Yürürlük Tarihi: HRÜ Senatosunun tarih ve 2014/20 sayılı kararı.

Yürürlük Tarihi: HRÜ Senatosunun tarih ve 2014/20 sayılı kararı. HARRAN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DÖNER SERMAYE GELİRLERİNDEN YAPILACAK EK ÖDEME DAĞITIM USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam MADDE 1 - (1) Bu usul ve esasların

Detaylı

Amaç ve kapsam. Dayanak

Amaç ve kapsam. Dayanak YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI BÜTÇELERİNDE BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ İÇİN TEFRİK EDİLEN ÖDENEKLERİN ÖZEL HESABA AKTARILARAK KULLANIMI, MUHASEBELEŞTİRİLMESİ İLE ÖZEL HESABIN İŞLEYİŞİNE İLİŞKİN ESAS VE USULLER

Detaylı

1 TEMMUZ 2013 TARİHİNDEN İTİBAREN UYGULANACAK ASGARİ ÜCRET VE SOSYAL GÜVENLİKLE İLGİLİ TABAN VE TAVAN ÜCRETLERİ

1 TEMMUZ 2013 TARİHİNDEN İTİBAREN UYGULANACAK ASGARİ ÜCRET VE SOSYAL GÜVENLİKLE İLGİLİ TABAN VE TAVAN ÜCRETLERİ Sirküler Rapor 03.07.2013/146-1 1 TEMMUZ 2013 TARİHİNDEN İTİBAREN UYGULANACAK ASGARİ ÜCRET VE SOSYAL GÜVENLİKLE İLGİLİ TABAN VE TAVAN ÜCRETLERİ ÖZET : 01.07.2013-31.12.2013 tarihleri arasında uygulanacak

Detaylı

SİRKÜLER NO: POZ-2011 / 55 İST,

SİRKÜLER NO: POZ-2011 / 55 İST, SİRKÜLER NO: POZ-2011 / 55 İST, 05.05.2011 ÖZET: K.K.T.C. ve yurtdışına yapılacak yolculuklarda uygulanacak vergiden müstesna gündelik tutarları belirlendi. KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ VE YURTDIŞINA

Detaylı

26 Ağustos 2003 Tarihli Resmi Gazete. Sayı: Harcırah Kanunu Genel Tebliği. (Seri No:37)

26 Ağustos 2003 Tarihli Resmi Gazete. Sayı: Harcırah Kanunu Genel Tebliği. (Seri No:37) Harcırah Kanunu Genel Tebliği (Yurt İçinde ve Yurt Dışında Daimi Bir Göreve Naklen Atananların Harcırah Harcırah Kanunu Genel Tebliği (Yurt İçinde ve Yurt Dışında Daimi Bir Göreve Naklen Atananların Harcırahına

Detaylı

2016 YILI BÜTÇE KARARNAMESİ

2016 YILI BÜTÇE KARARNAMESİ T.C. MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ M E C L İ S K A R A R I Karar No :442 Karar Tarihi :10/12/2015 KONUSU: 2. Plan ve Bütçe Komisyon Raporunun görüşülmesi j) Ula ilçe Belediye Başkanlığına ait 2016 yılı bütçesi

Detaylı

SOSYAL GÜVENLİĞE İLİŞKİN TABAN VE TAVAN ÜCRETLER

SOSYAL GÜVENLİĞE İLİŞKİN TABAN VE TAVAN ÜCRETLER SOSYAL GÜVENLİĞE İLİŞKİN TABAN VE TAVAN ÜCRETLER Bilindiği üzere, 01.10.2008 tarihinden itibaren yürürlüğe giren 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu nun 82 nci maddesinde, bu

Detaylı

19- Mevsim bitimi (İş akdinin askıya alınması halinde kullanılır.tekrar başlatılmayacaksa 4 nolu kod kullanılır)

19- Mevsim bitimi (İş akdinin askıya alınması halinde kullanılır.tekrar başlatılmayacaksa 4 nolu kod kullanılır) 20.03.2017/47-1 1 ŞUBAT 2017 TARİHİNDEN SONRA ÖZEL SEKTÖR İŞVERENLERİNCE İŞE ALINANLAR İÇİN GELİR VERGİSİ STOPAJI TEŞVİKİ UYGULAMASINA İLİŞKİN GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ ÖZET : Tebliğde 1/2/2017 tarihinden

Detaylı

VERGİDEN İSTİSNA KIDEM TAZMİNATI, ÇOCUK YARDIMI VE AİLE YARDIMI İÇİN YAPILAN ÖDEMELERDE İSTİSNA SINIRI

VERGİDEN İSTİSNA KIDEM TAZMİNATI, ÇOCUK YARDIMI VE AİLE YARDIMI İÇİN YAPILAN ÖDEMELERDE İSTİSNA SINIRI Sirküler Rapor 09.01.2013/31-1 VERGİDEN İSTİSNA KIDEM TAZMİNATI, ÇOCUK YARDIMI VE AİLE YARDIMI İÇİN YAPILAN ÖDEMELERDE İSTİSNA SINIRI ÖZET : 1.1.2013-30.6.2013 ile 1.7.2013-31.12.2013 tarihleri arasında

Detaylı

1. Kamu idarelerinin sağlık hizmetlerinin sağlanmasına ilişkin görevlerinin devredilmesi

1. Kamu idarelerinin sağlık hizmetlerinin sağlanmasına ilişkin görevlerinin devredilmesi 31 Aralık 2009 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 27449 (5. Mükerrer) TEBLİĞ Maliye Bakanlığından: KAMU PERSONELİNİN SAĞLIK HİZMETLERİNİN SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA DEVRİNE İLİŞKİN TEBLİĞ 1. Kamu idarelerinin

Detaylı

MEVLANA DEĞİŞİM PROGRAMININ BÜTÇESİ, KAYNAK KULLANIMI VE MALİ İŞLEMLERİ

MEVLANA DEĞİŞİM PROGRAMININ BÜTÇESİ, KAYNAK KULLANIMI VE MALİ İŞLEMLERİ T.C. YÜKSEKÖĞRETİM KURULU MEVLANA DEĞİŞİM PROGRAMININ BÜTÇESİ, KAYNAK KULLANIMI VE MALİ İŞLEMLERİ Rabia SÜNBÜL Yükseköğretim Kurulu Mali Hizmetler Uzmanı, Muhasebe Yetkilisi rabia.sunbul@yok.gov.tr Sunum

Detaylı

KANUN NO: 3096 TÜRKİYE ELEKTRİK KURUMU DIŞINDAKİ KURULUŞLARIN ELEKTRİK ÜRETİMİ, İLETİMİ, DAĞITIMI VE TİCARETİ İLE GÖREVLENDİRİLMESİ HAKKINDA KANUN

KANUN NO: 3096 TÜRKİYE ELEKTRİK KURUMU DIŞINDAKİ KURULUŞLARIN ELEKTRİK ÜRETİMİ, İLETİMİ, DAĞITIMI VE TİCARETİ İLE GÖREVLENDİRİLMESİ HAKKINDA KANUN KANUN NO: 3096 TÜRKİYE ELEKTRİK KURUMU DIŞINDAKİ KURULUŞLARIN ELEKTRİK ÜRETİMİ, İLETİMİ, DAĞITIMI VE TİCARETİ İLE GÖREVLENDİRİLMESİ HAKKINDA KANUN Kabul Tarihi: 4 Aralık 1984 Resmi Gazete ile Neşir ve

Detaylı

31 Aralık 2008 tarih ve 27097 sayılı (Mükerrer) Resmi Gazete de yayınlanmıştır 2009 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE KANUNU

31 Aralık 2008 tarih ve 27097 sayılı (Mükerrer) Resmi Gazete de yayınlanmıştır 2009 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE KANUNU 31 Aralık 2008 tarih ve 27097 sayılı (Mükerrer) Resmi Gazete de yayınlanmıştır 2009 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE KANUNU Kanun No. 5828 Kabul Tarihi: 27/12/2008 BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM

Detaylı

KAMU MALÎ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNU İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN

KAMU MALÎ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNU İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN 9665 KAMU MALÎ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNU İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 5436 Kabul Tarihi : 22/12/2005 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih:

Detaylı

ELAZIĞ VALİLİĞİNE (Defterdarlık) tarihli ve /12154 sayılı yazınız

ELAZIĞ VALİLİĞİNE (Defterdarlık) tarihli ve /12154 sayılı yazınız T.C. MALİYE BAKANLIĞI Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü Sayı : 80755325-105.05.07-1116 09/02/2016 Konu : Geçici Personele Ek Ödeme Yapılması ELAZIĞ VALİLİĞİNE (Defterdarlık) İlgi : 09.10.2015 tarihli

Detaylı

Hesap No Hesap Adı Borç Alacak

Hesap No Hesap Adı Borç Alacak I ÖDENEK AKTARMA İŞLEMLERİ Yükseköğretim Kurumları Bütçelerinde Bilimsel Araştırma Projeleri için Tefrik Edilen Ödeneklerin Özel Hesaba Aktarılarak Kullanımı, Muhasebeleştirilmesi ile Özel n İşleyişine

Detaylı

d) Gerçekleştirme görevlisi: Harcama yetkilisi tarafından belirlenen kişiyi ya da

d) Gerçekleştirme görevlisi: Harcama yetkilisi tarafından belirlenen kişiyi ya da YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI BÜTÇELERİNDE BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ İÇİN TEFRİK EDİLEN ÖDENEKLERİN ÖZEL HESABA AKTARILARAK KULLANIMI, MUHASEBELEŞTİRİLMESİ İLE ÖZEL HESABIN İŞLEYİŞİNE İLİŞKİN ESAS VE USULLER

Detaylı

T.C. AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı

T.C. AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı Sayı: 96007696-045.03-49500 26/03/2015 Konu: Hizmet Alım Personeli Kıdem Tazminatı 81 İL VALİLİĞİNE Başkanlığımıza farklı zamanlarda intikal eden yazılı görüş taleplerinde, Bakanlığımız merkez ve taşra

Detaylı

İstanbul, 05.05.2011 DUYURU NO:2011/36

İstanbul, 05.05.2011 DUYURU NO:2011/36 İstanbul, 05.05.2011 Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ne Yapılacak Yolculuklarda Verilecek Gündelikler ile Yurtdışı Gündeliklere Dair 2011 / 1439 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı Yayımlandı DUYURU NO:2011/36

Detaylı