UNITED STATES. Washington D.C FORM SE SEC file number SIGNATURES. Republic. By 1sf. Ozgur PEHLI VAN.

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "UNITED STATES. Washington D.C 20549 FORM SE 333-133956. SEC file number SIGNATURES. Republic. By 1sf. Ozgur PEHLI VAN."

Transkript

1 0MB APPROVAL MB Number UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION Washington D.C Expires May stimated average burden tours per response 0.10 FORM SE FORM FOR SUBMISSION OF PAPER FORMAT EXHIBITS BY EDGAR ELECTRONIC FILERS Republic of Turkey Exact name of registrant as specified in charter Registrant CIK Number Exhibit to Form 18-K for fiscal year ended December Electrenic report schedule or registration statement of which the documents are pan give period of report SEC file number if available Series identiflees and names if applicable add more lines as needed C- Class contract identifiers and names if applicable add more lines as needed Fiscal year ended December Report period if applicable Name of Person Filing this exhibit if other than the registrant Identif the prevision of Regulation S-T 232 of this chapter under which this exhibit is being filed in paper check only one Rule 201 Temporary Hardship Exemption Rule 202 Continuing Hardship Exemption Rule 311 Permitted Paper Exhibit SIGNATURES The Registrant has duly caused this form to be signed on its behalf by the undersigned thereunto duly authorized in Ankara Turkey on September Republic of Turkey By 1sf Ozgur PEHLI VAN Ozgiir PEHLI VAN Acting Director General of Foreign Economic Relations Undersecretariat of Treasury Prime Ministry

2 EXPLANATORY NOTE The sole purpose of this submission on Form SE is to file with the Securities and Exchange Commission Exhibit to the Republic of Turkeys Annual Report on Form 18-K for the year ended December to pursuant Rule 306c of Regulation under the Securities Act of 1933 as amended S-T

3 EXHIBIT INDEX Exhibit Copy of the 2009 Annual Budget of the Republic of Turkey

4 EXHIBIT

5 31 Araluk 2008 ARAMBA ResmI Gazete Sayu MUkerrer KANUN 2009 YILI MERKEZI YONETIM BUTcE KANUNU Kanun No 5828 Kabul Tarihi 27/12/2008 BIRiNCi KISIM Genel HOkOmler BIRINCI BOLUM Gider Gelir Finansman ye Denge Gider MADDE Bu Kanuna bagli iiaretli cetvellerde gosterildigi Uzere 10/12/2003 tarihli ye 5018 sayuli Kamu Mali Yonetimi ye Kontrol Kanununa ekli sayili cetvelde yn alan gene butce kapsamindaki kamu idarelerine Turk Lirasi 11 sayuli cetvelde yer alan Ozel but eli idarelere TUrk Lirasu III sayili Odenek verilmitir Gdir ye fmansman MADDE Gelirler cetvelde yet alan duzenleyici ye denetleyici kummlara TUrk Lirasi Bu Kanuna bagli iiaretli cetvellerde gosterildigi Uzere 5018 sayili Kanuna ekli sayili celvelde yer alan gene butcenin gelirleri TUrk Lirasi 11 sayili cetvelde yer alan Ozel butceli idarelerin gelirleri Lirasi Hazine yardimi olmak Uzere toplam TUrk Lirasi Turk Lirasi Oz gelir TUrk III sayili cetvelde yer alan duzenleyici ye denetleylci kurumlann gelirleri Turk Lirasi olarak tahmin edilmiitir Finansman Bu Kanuna bagli ilaretli cetvellerde gosterildigi Ozere 5018 sayili Kanuna ekli 11 sayili cetvelde yer alan Ozel butceli idarelerin net finansmani TUrk Lirasi olarak tahmin edilmiitir Denge MALIDE Bu Kanunun mci maddesinin bendinde belirtilen Odenekler toplami ile net maddesinin birinci fikrastnin bendinde yer aan talimini gelirler toplami arasindaki fark net bor anma ile kariulanir IK1NCI BOLUM B tce Dfizenine 1likin HflkBmler B lum dozem ye deyiniler MADDE Gider cetvelinin bolumleri analitik but e smiflandirmasma uygun olarak fonksiyonlar teklinde duzenlenir Fonksiyonlar birinci ikinci U UncU ye dorduncu duzeyde alt fonksiyonlara ayrilir Bu Kanunda ye diger kanunlarda giderlere ilitkin yer alan Fasil ye bolun deyimleri fonksiyonel surnflandirmanm birinci duzeyini ilk iki duzeyini Kesim deyimi fonksiyonel simfiandirmanin ikinci duzeyini Madde deyimi fonksiyonel smiflandimiamn cuncu duzeyini Tertip deyimi kurumsal fonksiyonel ye finansman tipi kodlarin butun duzeyleri lie ekonomik smiflandirmanin Borc Odemeleri yonunden ilgili hizmet tertibi deyimi borc konusu hizmetlerin yurutuldugu igii tertipleri ifade eder Tahakkuk ettirilecek giderler Devlet muhasebesi kayitlannda ekonomik sunuflandurmanin dorduncu duzeyini de kapsayacak 1ekilde gosteriir kesin hesap kanunu tasarisi ise ikinci duzeyde hazirlanir Ilgili mevzuat huktlmleriyle analitik butce siniflandirmasi arasinda gerekli uyumu saglamaya ye ortaya ikabilecek sorunlan gidermeye yonelik duzenlemeler yapmaya Maliye Bakani yetkilidir Bagh cetveller MADDE Bu Kanunun mci maddesi ile verilen Udeneklerin dagilimi Merkezi yonetim kapsamindaki kamu idareleri tarafindan ilgili mevzuata gore tahsiline devam olunacak gelirler Merkezi yonetim kapsanundaki kamu idarelerinin gelirlerine dayanak telkil Bass Odenekkrin kullanimina ye harcamalara ili1kin esaslar eden temel hukumler 5018 sayilu Kanuna ekli II ye III sayili cetvellerde imkanlardan harcanmasi UngOrUlen tutarlar yer alan idare ye kurumlarun nalut imkanlart ile bu 10/2/1954 tarihli ye 6245 sayili Harcirah Kanunu hukumleri uyarmca yerilecek gundelik ye tazminat tutarlan sinirlar ceiitli kanunlara gore butce kanununda gosterilmesi gereken parasal Ek ders konferans ye fazia ahma Ucretleri lie diger Ucret Odemelerinin tutarlari 11/8/1982 tarihli ye 2698 Milli Egitim Bakanlugi Pansiyonlan Okul Kanununun UncU maddesi sayili geregince Milli Egitim Bakanligu tarafindan yonetilen oku pansiyonlari ogrencierinden alunacak pansiyon Qcretleri yoluyla alinacak 10 7/6/1939 tarihli ye 3634 sayili Hayvanlarm alum degerlerm Milli MUdafaa MUkellefiyeti Kanunu uyannca milli mudafaa mukellefiyeti

6 Motorlu tatitiann ortalama aiim degerleri ile gunluk kira bedelieri sayili Kanuna ekli ye 11 sayili eetvelierde yer alan kamu idarelerinin yti i inde 5/1/1961 tarlhil ye 237 sayili Tatit Kanununa hizmetierde kuilaniiaeagi ile tait1ann cinsi adedi hangi alacakian alma bedeileri satin tatitlarin azami satin icinde 12 Kanunlar ye karamamelerle bagianmi vatani hizmet ayiikiari itaretii cetvellerde gosterilmittir Yeni tertlp gider ye geir kalemleri a ilmasi MADDE Ilgili mevzuatma gore ytli icinde hizmetin gerektirdigi hallerde Maliye Bakanliginca edinebilecekieri tªbi kurumiarin yil belirlenecek esas ye usuller er evesinde merkezi yonetim kapsamindaki kamu idarelerinin bagli itaretil cetveilennde yeni tertipler itaretli aniaiidigi cetvellerinde yeni gelir kodlan ye itaretii cetvellerinde yeni UcUNCU Mali Politikaya Gerektiginde kullaniiabiiecek denekler MADDE Personel Giderierini Kartilama Odenegi Genci butce kapsamindaki kamu idareleri ile Ozel butceii takdirde ilgili BOLUM tlikin HUk niler idareierin finansman kodlan acilabilir but elerine konuian Odeneklerin yetmeyecegi mevzuatinm gerektirdigi giderler I inl Personel Giderlen ye Sosyal Guvenlik Kurumlanna Deviet Ptimi Giderleri lie ugh1 mevcut veya yeni a iiacak tertiplere Maliye Bakanligi butcesinin tertiblnde yer alan Odenekten aktarma yapmaya Yedek Odenek Maiiye Bakanligi but esinin O kamu idareieri lie Ozel butceli idareierin siniflandimia kodlarmda yer alan tertipler alan tertiplere aktarma yapmaya Uyguianmasi Yatinmlan Hiziandinna Odenegi but eierinde Maliye Bakanligi but esinin Koordinasyonu durumuna gore gerektiginde Oncelikli sektorlerde yet Oncelikli sektor ye alt sektorlerde yet alan ye programa yeni tertibinde yer alan Odenekten genei butce kapsamindaki mevcut veya yeni acilacak ye 08 ekonomik iie ok acil ye zorunlu hallerde 06 ye 07 ekonomik siniflandirma kodiarrnda yer tertibinde yer alan Odenekten 2009 Yili Programinin ye Izienmesine Dair Karar esaslanna uyularak 2009 Yili Yatirim Programinin uygulama alan yatinmiann hiziandinlmasi veya yili icinde gelien tartiara gore alinmasi gereken projeiere Odenek tahsisi veya Odenekietinin artinimasinda kullanilmak Uzere genel butce kapsamindaki kamu idareleri lie Ozei btitceli idarelenn projelerine ili1kin mevcut veya yeni a ilacak tertiplere aktarma yapmaya Dogal Afet Giderierini Kartilama Odenegi Maiiye Bakanligi but eslnin a isindan ytii yatirim programi tertibinde yer alan Odenegi yatirim nitelikli giderler ile iii1kiiendirilmek kaydiyla genei butce kapsammdaki kamu idareleri ile Ozel biit eli idarelerin her ttiriu dogal afet giderlerini kartilamak amactyla mevcut veya yeni a ilacak tertiplerine aktannaya Maiiye Bakani yetkulidir Yatirun harcamalari MADDE 2009 Yiii Yatinm Programina ek yatinm cetvellerinde yer alan projeier diimda herhangi bit projeyc harcama yapilamaz Bu cetveiierde yer alan projeler ile Odenegi toplu olarak verilmit projeier kapsamindaki yillara kurulu Iyiietirilmesi gucu sari itlere 500 MW tizerinde oian baraj ye HES projeleri Gebze-Haydarpaa Sirkeci-Haikali BanliyO Hattinin ye Demiryoiu Bogaz TUp Geciti Intanti Projesi ye diger demiryolu yapim projeleri hanc 2009 yilinda batlanabilmesi i in proje veya itin 2009 ytli yatinm Odenegi proje maliyetinin ytlzde 10undan az olamaz Bu oranm altinda kaian proje ye iler i in gerektiginde projeler 2009 Yili Programinn Uyguianmasi Koordinasyonu ye Izlenmesine Dair Karat esasianna uyuimak ye Oncelikle kurumlarm yatinm Odenekleri i inde kaimak suretiyie revlze edilebilir Silahlt Kuvvetler btit esinin programiannda 03 ekonomik siniflandinna kodunda yet alan sayunma sektorti aityapi inta iskan ye tesisleriyle NATO altyapi yatirimlannm gerektirdigi inta ye tesisier ye bunlara ili1khn kamulattarmaiar lie stratejik hedef piani icinde yer alan aiim ye hizmetler Deviet Planiama Tetkilati MUstearIigirnn vizesine bagli olmayip 2009 Yili Yatirim Programina ek yatinm cetvellerinde yer almaz projelerinden detay Merkezi yonetim kapsamindaki kamu idarelerinin yatinm programinda prograinian Odenekleri topiu olarak verilmit yiliik makine-techizat buyuk onarim idame-yenhleme tamamlama iie bulghsayar yazilimi ye donanimi projeierinin kaiemlenyie ilgili i1lemierde uygulantr ile alt harcama kalemieri itibanyla tadat ediien ye ediimeyen topiulatinlmit projelerinin alt harcama 2009 Yiii Programinin Uygulanmast Koordmasyonu ye lzlenmesine Dair Karat esasian 2009 Yiii Yatirim Programma ek yatinm cetvelierinde yii i inde yapilmasi zorunlu degi1iklikier 1cm 2009 Yili Programinin UyguIanmasi Koordinasyonu ye tzienmesine Dair Kararda yer alan usuliere uyuiur Resmi ta4ltlara iiikin hususlar MADDE Bu Kanuna ekll itaretli cetveide yer alan tatitiar olmak kaydiyla ilgili bakaniigin tekilfi uzerine Bakanlar Kurulu karan lie edinhlebhlir Vakif demek sandik banka birlik firma talus ye benzeri kurulut yeya kithlere ancak cok acil ye zorunlu hallere munhasir alt olup 237 sayili Kanun kapsaminda buiunan kurumiar lie Ozei kanunla kuruimut diger kaniu kurum kurul tist kurui ye kumiuiiarmca kulianiian tatitiarin giderleri 1cm guveniik hizmetierinde kuiianiian tatitlar haric kurum but eierinden hi bir 1ekhide Odeme yapilaniaz Turk Sliahli Kuvvetieri Jandaima Genel Komutanligi ye Sahil Gflvenlik Komutanligi dahil Emniyet Muduritigu lie GOmrtik Musteariigi GUmrUkier Muhafaza Genel Mudtiriugune kurum kurulut edhiecek tatitiar itaretli itaretil Emniyet Gruel cetveide gosterilmesine gerek MtiduriUgOne buiunmaksizin Bakaniar Kurulu karari ile edinilebiiir Genel dernek ye vakiflarca hibe alt tatitiar 12/4/2001 tarihii ye 4645 sayili Kanun hukumien er evesinde cetvelde gosterilmeshne gerek bulunmaksizm cinsi ye adedi ici1leri Bakaninin talebi ye Maiiye Bakaniiginm teklifi Uzerine alinacak Bakaniar Kuruiu kararinda belirienmek kaydiyla 4/1/2002 tarihii ye 4734 sayili Kamu Ihaie Kanununa t bi

7 olmaksizm mubadeie yoluyla yenileri ile degitirilebiiir Aradaki flyat farki doner sermayc gelirleri sosyal tesis veya kantin gelirleri lie Turk Polls TekilaUni GU lendimie Vakfi gelirlerinden kariianir TUrk Silahis Kuvvetierine Jandarma Genci Komutanligi ye Sahil GUvenlik Komutaniigi dahil alt ta4itiar tarihii ye 3212 saytit Kanun hukumleri ercevesinde iaretli cetvelde gosterilmesine gerek buiunmaksizrn 30/5/1985 1cm cinsi ye adedi Mliii Savunma Bakanliginin Jandarma Genel Komutanligi Sahil GUvenlik Komutanligi ise tcileri ye 4734 Bakanligmin talebi ye Maiiye Bakanliginin teklifi Uzerine alinacak Bakaniar Kurulu karannda belirlenmek kaydiyla sayili Kanuna t bi oimaksizrn mubadele yoiuyia yenileriyie degi1tirilebilir Aradaki flyat farki sosyal geliriennden tesis gelirierinden kantin geiiriennden doner semiaye veya bagi yoiuyla Jandarma Genel Komutanligi i in Jandanna Asayil Vakil gelirlerinden karilarnr TUrk Siiahii Kuvvetlerine Jandarnia Genel Komutanligi ye Sahil Guvenlik Komutanligi dahil alt tatitiardan en az 10 doidunnul olanlar cetveide gosterilmesine gerek buiunmaksizin cinsi ilgisine ye adedi gore Mliii Savunma Bakanligi veya Icitieri Bakanliginin karariyla sayili t bi olinaksizin 4734 Kanuna ye alinacak az olmamak ye airnacak Savunma 40 satilacak satin tait sayisindan satin tait sayisi i in Mliii Bakanhigi adedi Jandarma Komutanligi i in Genei 10 adedi ye Sahil Gtiveniik Komutanligi i in adedi gecmemek Uzere mubadele yoluyia yenileriyie degitiri1ebiiir flyat karlilanabilir aradaki farki butceden fikrada yer almayan hususiar hakiunda ye Bu 3212 Kanun hukumieri uyguianir sayiii butcesinin yti icinde DORDUNCU BOLOM Bilt e Uyguiamasma tiikin H kumler Aktarma ye ekieme iiemleri MADDE 10 Genei btit e kapsamindaki kamu idareieri iie Ozei butceii idarelerin butceierinin Personei Giderieri ile Sosyai Guveniik Kummiarma Deviet Primi Giderierl tertiplerinde yer alan Odenekieri Mahye Bakaniigi tertibine diger ekonomik kodiara Personel Giderierini Karlilama Odenegi ile gerektiginde Yedek Odenek alan Odenekieri ise 5018 Kanunun 21 mci maddesinin UcUncU fikrasinda yer alan sinirlamalara ihlkin tertipierde yer sayili t bi oimaksizin Maiiye Bakanligi but esinin Yedek Odenek tertibine aktarmaya butce kapsammdaki Genei kamu idarelerinden hizmeti yaptiracak oian kamu idaresinin istegi Uzerine but esinden hizmeti yurutecek oian idarenin butcesine fonksiyonei siniflandirrna ayrimma bakiimaksizin aktarmaya Odenek ye bu konuda gerekhi iliemieri yapmaya alan Mliii Savunina Bakanligi Jandarma Genel Komutaniigi ye Sahii GUvenlik Komutaniigi butceierinde yer Kuvvetierin tek merkezden yonetilmesi gereken ikmai ye tedarik fonksiyona hizmetieri lie bir ait bir hizmetin Siiahhi diger bir fonksiyon tarafindan yorutuimesi hahinde iigiii Odenegi fonksiyoniar arasinda karlilikil oiarak aktannaya Genel butce kapsamindaki kamu idareheri icin 2009 Ytli Programimn Uyguianmasi Koordinasyonu ye lzlenmesine Dair Karara uygun oiarak yth yatlnm programinda degi1iklik yapiimasi hahlnde degi1ikiik konusu projeiere sit Odenekierie iigiii kurumlar arasi aktarmaya Kaniu idarcierinin yeniden te1kiiatianmasi sonucu but e kanuniannin uyguhanmasi ye kesln hesaptarin hazirianmasi ile iigili oiarak gerekii goruien her turiu butce ye muhasebe itlemieri i in gerekhl duzeniemeieri yapmaya Maliye Bakani yetkilidir Genel but e kapsamindaki kamu idareleri ile Ozei butceii idareier aktarma yapilacak tertipteki Odenegin yuzde kendi butceieri icinde odenek yapabilirier idareierin yuzde 20yi ge en diger i i aktarmasi Bu her turiu kurum 20sine kadar aktarmaianni yapinaya Mahiye Bakani yelkiiidir 2009 Ythi Programinin Uyguianmasi Koordmnasyonu ye Izienmesine Dair uygun yatinm yer projeler cetvelierinde yapilmasi Karara oiarak 2009 Yiii Yatinm Programina ek arasrnda aktarma alan hahinde bu aktaimanin gerektirdigi tertipier arasi odenek itiemieri sayili UcUncU aktarmasi 5018 Kanunun 21 mci maddesinln fikrasinda yer alan sinirlamahara tabi ohnaksizm bu fikra hukumlerine gore yapihr SOz konusu itiemlerhe sinirii oimak Uzere bu fikrada yer alan yozde 20 orarn yuzde 100 oiarak uyguianir Genei butceii idareier 13/12/1983 tarihii ye 180 ye Iskan Bakaniiginin Tetkiiat ye Gorevieri Kanun HUkmUnde Karamame kapsaminda Bayindirlik ye Iskan Bakaniigina yaptiracagi ithere iii1kin Odenekierini Hakkinda Bayindirhk ye Iskan Bakanligi butcesine aktarmaya yetkiiidir Mull SavunmÆ Bakanhigi Jandarma Genei Komutanhigi ye Sahul GUveniik Komutanligi carl yil icinde araiannda yapiian hizmetierin bedellerini kartiiamak amaciyia variiacak mutabakat Uzerine botceieri arasinda kartilikil aktarina denetieyici yapmaya yetkiiidir Ozei idareler lie duzenieyici ye kurumiann itaretii cetveiierinde beiirtihen tahmini tutariar botceli ehdeen 6denek1etirihmeyen finansman kaqiitkianni ye iie itarethi cetvehierinde behirtlien Uzerinde ger gehirier ger ekleen finansman fazhaiarini idare ye kurumiarin but eierinin mevcut veya yeni aciiacak tertipierine Odenek olarak beiirlenecek usulier ercevesinde yelkiiidir eklemeye Maiiye Bakanliginca esas ye kamu idareieri Sennaye Odenekieri 2009 Yiii Programirnn Uyguianmasi Koordinasyonu ye Izienmesine Dair Karar esasiarina gore yili yatinm programiyia ihi1kihendiriiir kamu arasindaki transferieri Odenek aktanna suretiyie yapilir Merkezi Genei butce kapsamindaki idareieri kaynak idareher ye kurumiar arasindaki diger kaynak Iransferieri tahakkuk ilhemieriyie ger ekietirihr yonetim butcesi kapsamindaki Bu ithemier kar1ihigi tahsii edihen tutariar bir yandan itarethi cetveilere gelir diger yandan itaretii cetvehiere Odenek olarak kaydediiir Gecici hlzmet kariligi yapihacak demeier MADDE sayih Kanuna ekii ye II sayili cetveiierde alan yer kamu idareleri bir ayi amayan surelerie hizmet satin ahinacak Anzi niteiikteki iieriyie sinirli kaimak kouiuyha yii i mnde veya yapilacak Odemeieri cahittinlacak kitiiere Ilgihi mevzuati uyannca kismi zamanli hizmet satin ahinan kitihere yapilacak Odemeleri tarihii 5/6/1986 ye 3308 sayih Mesieki Egitim Kanununun 25 mci maddesi geregmnce aday cirak ye itietmelerde egitimi goren ogrenciiere yapihacak Odemeheri meshek

8 14/7/1965 tarihli ye 657 sayili Deviet Memurian Kanununun uncu maddesmin fikrasi geregince calittinlan gecici personele yapilacak Odemeleri butcelerinin 01.4 ekonomik siniflandirma kodunda yer ekonomik koda butcelerin ba1ka tertipierinden bu ekonomik koda ilikin tertiplerin Kanunun 10 uncu maddesinin birinci fikrasinin bendi kapsaminda yapilan alan Cxlenekleri amayacak 1ekilde yaparlar SOz konusu kendi arasindaki aktarmalar lie bu aktarmalar hanc Odenek aktarilamaz ye Odenek ttstti harcama yapilamaz Ancak ozellettirme uygulamalan nedeniyle akitlen feshedilenierden 657 sayili Kanunun Uncu maddesinin fikrasi httkmq er evesinde 5018 sayili Kanuna ekii ye 11 sayili cetvellerde idarelerinde stihdam ediiecek personel i in gerekli olan tutarian ilgili tertiplere aktarmaya Maliye Bakani yetkilidir but elerinin aiim giderien Odenek devir ye iptal iiemierl MADDE 12 Mull Savunma Bakanligi Jandanna Genel Komutanligi ye Sahil G venlik Komutanligi Ozei lie Odenekier ye 03.9 Tedavi ye Cenaze Giderleri ekonomik kodunda yet yer alan kamu alan tertipler hari mal ye hizmet ilgili tertiplennde yet alan Odeneklerden yili icinde harcanmayan kisimlari hizmetin devamliligini saglamak amaciyla Odeneklerinin yozde 30unu atmamak Ozere ertesi yil but esine devren odenek kaydetmeye Kulttir ye Turizm Bakanligi btitcesinin tanitmaya ilitkin ye kurumsal kodu altinda bulunan 03 ek nomik koduna iiitkin tertiplerinde yer tertipierine devren Odenek kaydetmeye Odenekten harcanmayan Turkiye harcanmayan alan odenekierden harcanmayan kisimiari ertesi ytl butcesinln ayni Bilimsel ye Teknolojik Araltirma Kummu but esinin tertibinde yer alan kisimiari ertesi ytl butcesinin ayni Sanayi ye Ticaret Bakanligi butcesinin lusimlari ertesi yti butcesinln aynl tertibine devren Odenek kaydetmeye tertibinde tertibine devren Odenek kaydetmeye Ilgili mevzuati geregince Ozel gelir kaydedilmek Uzere tahsil edilen tutarian mevzuatta belirtilen amaclar 1cm tertiplenen Odenekten kullanduinak Ozere genei butcenin itaretli yet alan odenekierden idare but eierinde soz konusu cetveline kaydetmeye ye btit elenen Odenekten gelir ger eklemesine gore ilgili tertiplere aktarma yapmaya ytli icinde harcanmayan Odenekleri 2008 yilindan devredenler de dahul ertesi ytl but esine devren gelir ye Odenek kaydetmeye bu huktimler er evesinde yapilacak illemlere ilitkin esas ye usulleri belirlemeye Maliye Bakani yetkilidir Sermaye Odenekleri 2009 Yili Programinin Uygulanmasi Koordinasyonu ye Izlenmesine Dair Karar esasianna gore ytli yatinm programiyla ili1kilendirilir Genel butceli idarelerin bu Kanuna ekli Itaretli Celvellerinin 03-Mal ye Hizmet Aiim Giderieri tertiplerinde Odeneklerin 03.9-Tedavi ye Cenaze Giderleri tertiplerinde yer alan Odenekler Mull Savunma Bakanligi Jandanna Genel Komutanligt ye Emniyet Genel MudurlOgu btitcelerinin 03-Mal ye Hizmet AIim Giderleri tertiplerinde yet alan alan Udenek hari yuzde 10u Odenekler Hazine MUsteariigi butcesinin O tertibinde yet Tanm ye KOyileri Bakanligi BUtceslnin O Ol l.03-l l l l l l Ol l tertiplerinde yer gelir alan Odeneklerin yuzde 10nu ye Adalet Bakanligi Milli Egitim Bakanligi Saglik Bakanligi Karayolian Genel MUdUrlugu Devlet Su Itleri Genel MtidurlugU butcelerinin 06-Sermaye Giderien yet tertipieri lie Ulaltimia Bakanligi but esinm kurumsal kodundaki 06-Sermaye Giderleri tertiplerinde alan Odeneklerin ytizde l65i iptal edilmittir Bu fikra hukumleri geregince yapilan iptalier sonucunda ilgili tertiplerde kalan Odenekierin Kurul tutariari dikkate alinmaz Bu konuda cikacak yapmaya Maliye Bakani yetkilidir maddeai Mahalli idarelere yapilacak Hazine yardimlan MADDE 13 Maliye Bakanligi butcesinin 12.O1.3l l-05.2 tertibinde yet er evesinde tereddutleri gideimeye gerekli itlem ye dozenlemeleri alan Odenek 13/1/2005 tarihli ye 5286 sayili Kanunun gecici net Ii Ozel idarelerine veya buyuk4ehir belediyelerine desrredilen personelin ayhk ye diger her turlu mall ye sosyai hakianna iii1kin Odemelerini kartilamak tlzere 217/2008 tarihii ye 5779 sayili Genel Butce Vergi Gelirlerinden Pay Veriimesi Hakkinda Kanunun ge ici mci maddesi er evesinde veya bqyukehir belediyelerine 12.Ol l-07.l tertibinde yet alan Odenek Koylerin Altyapisinin kapsaminda koyierin altyapi ihtlyacian icin II Ozel idareieri ye/yeya koylere hizmet gotflrme birlikierine tahakkuk ettinimek suretlyle haczedilemez ye Uzerine ihtiyati tedbir konulamaz Birinci fikranm bendinde kuilandirilir Bu fikra kapsaminda ilgili idarelere yapilan yet II Ozel Idarelerine ye Belediyelere il dzel idarelerine Desteklenmesi Projesi KOYDES Hazine yardimiari alan odenegi ii Ozel idareleri ye belediyelerin gelir ye gider durumlan ile ayni fikra kapsaminda belirtilen personelin sayisini ye bu personele yaptiacak aylik ye diger her turlu mall ye sosyai ili1kln Odemelerin tutanni dikkate alarak ilgili tertipteki odenegm l/3tine kadar daha az kullandimiaya Maliye Bakani yetkilidir Ii ozei idaresi haklara tahakkuk ettirmek surettyle veya belediyece soz konusu personele yapilacak tutarlarinin Maliye Bakanliginca tahakkuk ettirilerek aktanlacak tutariardan fazla olmast halinde aradaki fark ilgili idaresi yeya beiediye bit esinden kartilanir Birinci fikranin bendinde yet bazinda dagilimi kullandinlmasi izienmesi ye denetimine ili1kin Odemelerin ii Ozel alan odenegin 2009 Ytli Yatirim Programinda belirlenmesini muteakip ii esas ye usuiler YUksek Pianlama Kurulu tarafindan karara baglanir Yetittirme Y ksek gretim kurumlari lie ugh iiemler MADDE 14 YUksekogretim Kurulu BakanIigi btit esmnin 38.Ol Ogretim Uyesi Projesi tertibinde yet alan Odenek bu proje kapsaminda lisansustu egitim yeren yuksekogretim kurumlarina mal ye hizmet alimiarinda kullanilmak Uzere gorevlendiriien ogrencilerin sayilari ye ogrenim alanlart dikkate almarak tahakkuk

9 TUrk Odenen yuksekogretim kurumunun itaretli cetveline oz cetveline diger yandan odenek itaretli kaydetmeye yuksekogretim yetkiiidir kurumu ilgili gelir 4/11/1981 tarihli ye 2547 saytli Yuksekogretim Kanununun 43 tlnctt maddesinin bendi ek 25 ek 26 ye ye diger ye 3843 Kanunun nci maddesi uyarinca tahsil edilen tutarlar oiarak olarak kaydedilir Kaydedilen bu tutarlar kar1iligi ilgili gelirier yuksekogretim kurumu but esine Oz gelir yuksek0retim kurumu butcesine konulan odenekier geiir ger ek1emelerine gore kullandinlir ilaretli cetvelde gelir kadar cetveline Odenek eklemeye Maliye kodlan tahmin ediien Oz tahsil tiari kari1igi itaretli itibanyla gel irleri atan gelir belirlenecek esas ye usulier er evesinde Bakanliginca yuksekogretim kurumlari yetkilidir Oz gelir kar1l1gi olarak ilgili yuksekogretim kurumu butcesinin itaretli YUksekOgretim kurumu but elerinde fonksiyonel siniflandirmanin dorduncu Odenekier arasinda Saglik K ItUr ye Spor Dairesi geiir Bakanlik1an altinda kariligi teflik ediien Odenekier arasinda yapilacak aktarmalar hari aktarma yapilamaz Yti icinde ekienen sermaye Odenekleri Progranunin Uygulanmasi YiIi 2009 Koordinasyonu ye Izienmesine Dair Karar esaslanna gore yatirim programiyia iii1kilendirilir YUksekOgretim kurumlannin btitce Odeneklerinin kullanilmasi tertipler arasinda aktarma yapilmasi ye diger butce itlemierinin gercek1etirilmesi konusunda esas ye usuiler beliriemeye Maiiye Bakam yetkilidir Fonlara ijik1n iiem1er temini gerekii modem shah ara ye Siiahii Kuvvetlerine stratejik hedef piani uyarinca MADDE lie gere ler ger ekietiriiecek savunma ye NATO aityapi yatinmian 1cm yil icinde yapilacak harcamalar 7/11/1985 tarihli ye Savunma Destekieme Fonunun kaynakiari bu amacla butceye konulan Odenekier ye Kanunla kuruian Sanayii 3238 sayili diger ayni ye nakdi imkanlar biriikte degeriendirilmek suretiyie Sanayil Savunma Icra Komitesince tespit edilecek esaslar er evesinde kartilanir Mliii Savunma Bakanligi Jandarma Gene Komutanligi ye Sahul GUvenlik Komutanligina butce lie tahsis edilen Odenekierden birinci fikra hukumieri geregince tespit edilecek tutarian Emniyet Muduriugune butce iie Gene tahsis sistemierinin edilen mevcut Udenekierden helikopter u ak alimiari lie revizyonlanna hava araclarina ilize Onleme tespit taluimasina ye Helikopter Eiektronik Harp HEWS projesine ili1kin tutarian Hudut ye Sahiller Saghk Gene MudUrlUgUne lie tahsis ediien mevcut Odenekler bu Gene MudUrlUk butcesme kaydedilen Odenekerden motorbot alimina butce yonelik tutariari Maden Tetkik ye Arama Gene MUdurlugune butce iie tahsis edilen mevcut odenekierden arattinna gemisi alimina yoneiik tutarlan GUmrUk Mustearhgina GUmrUkler Muhafaza Genei MuduritigU butce jie tahsis ediien mevcut Odenekierden motorbot alimina yoneiik tutariari iigiii hizmetleri ger ekietirmek Uzere Savunma Sanayii Destekeme GUmrttk Milii Savunma cilen Saglik Enerji ye Kaynakiar bakani yeya Tabil Fonuna Odemeye igisine gore Mtisteariiginin bagli odugu Bakan yetkilidir Savunma Sanayil Desteideme Fonundan Hazineye yatirilacak paraars bir yandan genel butceye gelir diger Savunma ddenek ye Odenek bakiyeierini kaydelmeye ge en yillar Mliii but esinin iigiii tertipierine yandan Bakaniigi devretmeye Maiiye Bakani yelkiiidir Yabanci lkeiere yapilacak MADDE 16-1 Maliye Bakani hizmet karllhkian Savunma Jandarma Gene ye Sahii Guveniik Komutanliginca yabanci Uikeiere ye verilen bir hizmetin yerine getirilmesinde kulianilan kara tatitanndan deniz ye hava uiusiararasi kuruutiara kiraya veya aitnan kira veya ticret tutariarini TUrk Siiahii Kuvvetlennin ogrenim ye egitim muesseseerinde okutulan ye egitim goren yabanci uyruidu subay astsubay yeya eriere yapiian giderier kar1iliginda igiii devietlerce Odenen tutarlan NATO makamiarmca yapian anialma geregince yedek havaaianiarinin bakim ye onarimiari i in Odenecek ayni tutarlari ama a kuianilmak Uzere bir yandan genel but eye gelir diger yandan yukanda yazih idare but eierinde kisimiari Ozei tertiplere Odenek kaydetmeye ye bu suretie Odenek kaydediien yiii icinde harcanmayan tutariardan a iiacak ertesi ytla devrelmeye yetkiiidir Bagil hibe ye yardimiara iilldn iliemler MADDE 17- Maiiye Bakani Yurt i i ye yurt di1i kaynakiardan hibe oiarak yii icmde elde ediiecek imklniann TUrk Lirast kartilikiarini Hazme Musteariigmin tekifi Uzerine geregine gore butceye geiir veya geiir-odenek-gider kaydetmeye DII kaynakiardan uiusiararasi veya antalmaiara bagi ye kredi yoiuyia gelecek her cetit maizemenin naviun ye ilgiii yergi ye resimlerinin Odenmesi amaci buniarin but eierinde mevcut veya yeni aciiacak tertipiere Odenek kaydetmeye ye gereken iliemieri yapmaya 2009 Savunma Mliii Bakanligi Jandarma Gene Komutanligi ye Sahil Gtivenlik Komutanligi ihtiyaciari yili icunde devietierden yabanci askeri yardim yoiuyia veya diger yoiiardan fiuien sagianacak maizeme ye eya bedeiierini bagli itaretil cetveide aciiacak tertipiere gelir ye kartilikianni da bu but eierde a iiacak ozel tertipiere gider odenek ye kaydetmeye yetkiidir Turkiye-Avrupa mail sagianacak mali imkªniann kariitgi oiarak idare but elerinde ye 07 ekonomik siniflandinna kodiannda yer alan tutariann Uiusai Fona Odenmesine bakaniar iigiii Bu hizmet tahsis ediiemez Aneak bu tutariardan Odeme esnasinda kur farki ediiir ye kisimiar Uiusai Fon hesapiannda tutuimaya devam bu Kanun diger idarelere alt finansmani kuiiamlabiiir Uiusai Fona Odeme 1cm kapsamindaki projeierin et gerektiginde oiarak en ge Mtisteariiginin oidugu Bakanin taiebi uzerine ye projelerin finansman pianlamasina uygun otuz gun i inde ger ekletiriiir Ikinci fikra uyannca Uiusai Fona Odenen bu tutarlar 30/1/2003 tarihli ye 4802 sayiii Kanun kapsaminda onayianan Mutabakat Zabitiannda yer alan hukumier er evesinde kuiianiiir

10 Mali i1birligi kapsamindaki projelerin yurutuimesine ililkin er eve anialmada ongorulen nedenlerle Avrupa Komisyonuna iadesi gereken hibe kur farkian ye benzeri turden dogabilecek ilave odenek ihtiyaci Maiiye Bakanhgi butcesinde yer alan tertibinden aktarma yapilmak suretiyle karlilanabilir Muhtelifgelirlere iilkin hususlar MADDE 18 Devlet Meteoroloji then Genel MudurlUgunun yabanci uikelere verdigi meteorolojik tironlenn bedeli ye yabanci likelerden aldigi meteorolojik Urunlerinin diger yabanci Ulkeiere veya yurt icindeki ki1i ye kurumlara yabanci Ulkelenn de anilan Genel MudUrlUgUn meteorolojik runlerinin diger like ye kihilere satihindan yil icinde elde Odenmesi bu Devlet Genel anlalmalar geregince yurt dill kunuluhlara gereken tutarlar hesaptan Meteoroloji Illeri Ozel talimattyla ilgili MUdUrlugUnfln T.C Merkez Bankasinca transfer edilir Geri kalan tutarlar Genel MudunIugUn talimatiyla T.C Merkez Bankasinca doviz alil kuru uzerinden Turk Lirasina cevrilerek Genel MudUrlUgun Odemelerini yapan muhasebe birimi hesabina aktanlir Muhasebe birimi hesabina aktanlan bu tutarlar genel butceye gelir kaydedilir 2006 yilindan Once katina butceli olan idarelerden 5018 sayili Kanunla genel but e kapsamma alinaniann ilgili mevzuatinda belirtilen kurum gelirleri genel butce olarak tahsil edilir 4/12/1984 tarihli ye 30% TUrkiye Elektnik Kurumu sayili Dihindaki Kurulullarin Elektrik Uretimi Iletimi Ticareti ihletme Gorevlendirilmesi Hakkmda Kanun kapsamindaki tabii kaynakianin ye tesislerin hakianinin Dagitimi ye ile devrinden elde edilen tamami genel butceye gelir kaydedilir gelirlerin Kamu Finansmani ye Yonetiminin tktnci KISIM Iktisadi Telebb slerine Deviet Borclan ye Kamu Ilihldn HflkOmler Hazine garantifi imk n ye di1 borcun ikrazi limiti ye bor lanmaya ili1kin ihlemler MADDE ytlinda 28/3/2002 tarihli ye 4749 sayili Bor DUzenlenmesi Hakkinda Kanuna gore saglanacak Garantili imkan ye dil borcun ikrazi limiti milyar ABD Dolarini Hazine MUstean1iginca belirlenecek kolullar cercevesinde ye dde cdi lecek kaynakiar Hazineye aktanlacak 1ekilde kamu kuruni ye kumlutlannca ihrac edilecek sertifika senet ye benzeni finansman enstrumanlanna saglanacak garanti tutan milyar ADD Dolarini ahamaz alan bir katina kadar Bakanlar Kurulu Bininci ftkranin bendinde yer lutan artumaya yetkilidir Bu Kanunun mci maddesi ile belirlenen balanglc Odenekierinin yuzde line kadar ikrazen Ozel tertip Devlet i bor lanma senedi ihrac edilebilir Crev zararlari MADDE 20 Kamu iktisadi tebebbuslerinin Kanun ElUkmtlnde Kararnasnenin 35 mci maddesi 8/6/1984 tarihli ye 233 sayili Kamu Iktisadi TelebbUsleri Hakkinda uyannca dogmu ye dogacak gorev zaran alacaklan ile 12/12/2001 tanhli ye 2001/3372 sayili Bakanlar Kumlu Kanan ile Onceki karariani kapsaminda Uretilen lekenin TUrkiye eker Fabrikalan ytilar A. nm Ozellebtinne programina alindigi tanih itibanyla sozlelmesi ye baglantisi yapl1mi olan dahilde ihieme nejimi kapsamindaki satihlarlyla ihracatrndan dogan ve/veya dogacak gorev zararian ile muhtelifbakanlar Kurulu kararlan uyarinca dogmu ve/veya dogacak gorev zaran alacaklan ye Toprak Mahsuileni Ofisi Genel MUdUniUgunun ilgili meyzuatinda belirtilen esas ye usullere gore dogmu ye dogacak gorev zaran alacakian arnian Gene MUdUniUgthn kampanya doneminde dahilde ihleme rejimi kapsaminda dogan ve/veya dogacak gorev zaranlan haric avans olarak Hazine MustearlIgl butcesinde bu amacla Ongorulen odenekierden karhilanir Hazinenin pay sahibi oldugu ye 233 sayili Kanun Flukmunde Kararname kapsami dihindaki hirketlerin Hazineye tekabul eden temettu tutariannin gecmi yillarda gelir kaydi yapimi ancak gider kaydi yapilmamib olanlar da dahil olmak Uzere tamami veya bir kismi hirketlerin Odenmemil senmayesine ye/veya gorev zaran alacakianna mahsup konusu mahsup ihemierine Hazine MUstearlIginin bagli oldugu Bakan mahsup ihlemlenini Hazine M0stearliginln edilebiir SOz Uzenine btitcenin gelir ye gider hesapanya ili1kiendirilmeksizin mahiyetlerine gore ilgili Deviet hesaplarina kaydettinmeye tekifi Maliye Bakani yetkiiidir TUrkiye thracat Kredi Bankasi Anonim Sirketinmn poitik risk kapsaminda yapacagi tahsi tin ye Bankanin faaliyet veya bir kismi kªrlanndan Hazineye tekabul eden temettu tutarlarmin ye oagantistti yedek ak eerinin tamami Bankanm risk politik aacagina velveya Odenmemil sermayesine mahsup ediiebiir SOz konusu mahsup iblemlerine Hazine Mustear1grn1n bagh oldugu Bakan mahsup ihlemlerini Hazine Mustearhgrnin teklifi Ozenne butcenin geir ye gider hesaplanyla ii1kiendinilmeksizin mahiyetlenine gore ilgili hesaplanna kaydettinneye Deviet Maliye yetkiidir Bakani UcUNcU KISIM tabosunda Kamu Personeline Ililkin Hilkilmler Katsaydar yurt dill ayliklari Ocret ye sdzlelme creti MADDE sayili Kanunun 154 UncU maddesi uyannca 1/1/ /6/2009 d nemmde ayik gosterge yer alan rakamar lie ek gostenge rakamlarinin ayhk lutarlara evnlmesinde uyguanacak aylik katsayisi memuniyet taban ayigi gostergesine uygulanacak taban ayligi katsayisi yan Odeme katsayisi olarak 1/7/ /12/2009 doneminde ise ayhk katsayisi taban ayligi katsayisi yan Odeme katsayisi oarak uyguanir 22/1/1990 tarihli ye 399 sayili Kanun HukmUnde Kararnamenin uncu maddesinin bendi uyanlnca cahbtirilan sozebmeh personein Ocret tavani 1/1/ /6/2009 doneminde Ttlrk Lirasi 1/7/ /12/2009 doneminde ise 2.93 Turk Lirasi oarak uyguanlr Turkiye Istatistik Kurumu tarafindan 2008 yili Tuketici Fiyatian Endeksinin 2008 yili Haziran ayi endeksine Aralik ayina ililkin olarak acikianan Teme Yiih gore degiim oraninin 4O abmasi halinde aan kismi

KANUN 2009 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE KANUNU. Kanun No. 5828 Kabul Tarihi: 27/12/2008

KANUN 2009 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE KANUNU. Kanun No. 5828 Kabul Tarihi: 27/12/2008 31 Aralık 2008 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 27097 (Mükerrer) KANUN 2009 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE KANUNU Kanun No. 5828 Kabul Tarihi: 27/12/2008 BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Gider, Gelir,

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Gider, Gelir, Finansman ve Denge

BİRİNCİ BÖLÜM Gider, Gelir, Finansman ve Denge (31.12.2009 tarihli ve 27449 Mükerrer sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır.) 2010 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE KANUNU Kanun No: 5944 Kabul Tarihi: 25.12.2009 BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Gider,

Detaylı

2011 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE KANUNU ( E, H, İ, K, P ve T Cetvelleri )

2011 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE KANUNU ( E, H, İ, K, P ve T Cetvelleri ) T.C. BAYINDIRLIK VE ĠSKÂN BAKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı 2011 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE KANUNU ( E, H, İ, K, P ve T Cetvelleri ) ÖDENEK CETVELLERİ ( 2. ve 4. Düzey ) 2011 yılı Merkezi Yönetim

Detaylı

Strateji Geliştirme Başkanlığı

Strateji Geliştirme Başkanlığı 2013 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE KANUNU ÖDENEK CETVELLERİ 2013 YILI PROGRAMININ UYGULANMASI, KOORDİNASYONU VE İZLENMESİNE DAİR BAKANLAR KURULU KARARI 2013 YILI YATIRIM PROGRAMI Strateji Geliştirme Başkanlığı

Detaylı

MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE KANUNU 2015

MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE KANUNU 2015 MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE KANUNU 2015 2015 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE KANUNU 2015 YILI PROGRAMININ UYGULANMASI, KOORDİNASYONU VE İZLENMESİNE DAİR BAKANLAR KURULU KARARI 2015 YILI YATIRIM PROGRAMI Strateji

Detaylı

2011 YILI MERKEZ YÖNET M BÜTÇE KANUNU TASARISI VE BA LI CETVELLER

2011 YILI MERKEZ YÖNET M BÜTÇE KANUNU TASARISI VE BA LI CETVELLER 2011 YILI MERKEZ YÖNET M BÜTÇE KANUNU TASARISI VE BA LI CETVELLER 1 2011 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE KANUNU TASARISI VE BAĞLI CETVELLER İÇİNDEKİLER Sayfa No MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE KANUNU TASARISI 2011 Yılı

Detaylı

2015 YILI 6583 SAYILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE KANUNU VE EKLİ CETVELLER

2015 YILI 6583 SAYILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE KANUNU VE EKLİ CETVELLER T.C ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2015 YILI 6583 SAYILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE KANUNU VE EKLİ CETVELLER Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı http://strateji.dsi.gov.tr

Detaylı

2014 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE KANUNU TASARISI VE BAĞLI CETVELLER

2014 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE KANUNU TASARISI VE BAĞLI CETVELLER 2014 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE KANUNU TASARISI VE BAĞLI CETVELLER 1 2 2014 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE KANUNU TASARISI VE BAĞLI CETVELLER İÇİNDEKİLER Sayfa No MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE KANUNU TASARISI 2014

Detaylı

1989 MALÎ YILI BÜTÇE KANUNU. (Resmî Gazete ile yayımı : 28.12.1988 Sayı : 20033 Mükerrer) BİRİNCİ BÖLÜM Gider, Gelir ve Denge

1989 MALÎ YILI BÜTÇE KANUNU. (Resmî Gazete ile yayımı : 28.12.1988 Sayı : 20033 Mükerrer) BİRİNCİ BÖLÜM Gider, Gelir ve Denge _ 416 1989 MALÎ YILI BÜTÇE KANUNU (Resmî Gazete ile yayımı : 28.12.1988 Sayı : 20033 Mükerrer) Kanun No. Kabul Tarihi 3512 23. 12.1988 BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler ı BİRİNCİ BÖLÜM Gider, Gelir ve Denge

Detaylı

2013 YILI MERKEZ YÖNET M BÜTÇE KANUNU TASARISI VE BA LI CETVELLER

2013 YILI MERKEZ YÖNET M BÜTÇE KANUNU TASARISI VE BA LI CETVELLER 2013 YILI MERKEZ YÖNET M BÜTÇE KANUNU TASARISI VE BA LI CETVELLER 1 2 2013 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE KANUNU TASARISI VE BAĞLI CETVELLER İÇİNDEKİLER Sayfa No MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE KANUNU TASARISI 2013

Detaylı

6512 SAYILI 2014 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE KANUNU ÇERÇEVESİNDE HARCAMA BİRİMLERİNCE DİKKATE ALINMASI GEREKEN HUSUSLAR

6512 SAYILI 2014 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE KANUNU ÇERÇEVESİNDE HARCAMA BİRİMLERİNCE DİKKATE ALINMASI GEREKEN HUSUSLAR 6512 SAYILI 2014 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE KANUNU ÇERÇEVESİNDE HARCAMA BİRİMLERİNCE DİKKATE ALINMASI GEREKEN HUSUSLAR A. 6512 Sayılı 2014 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu İlgili Hükümler; 1. 6512 sayılı

Detaylı

10 Temmuz 2009 CUMA Resmî Gazete Sayı : 27284 KANUN

10 Temmuz 2009 CUMA Resmî Gazete Sayı : 27284 KANUN 10 Temmuz 2009 CUMA Resmî Gazete Sayı : 27284 KANUN BÜTÇE KANUNLARINDA YER ALAN BAZI HÜKÜMLERĠN ĠLGĠLĠ KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERE EKLENMESĠ ĠLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞĠġĠKLĠK

Detaylı

5217 : 14.7.2004 MADDE

5217 : 14.7.2004 MADDE Özel Gelir ve Özel Ödeneklerin Düzenlenmesi ile Bazi Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Degisiklik Yapilmasi Hakkinda Kanun Kanun No. 5217 Kabul Tarihi : 14.7.2004 MADDE 1. 6.6.1985 tarihli ve 3218

Detaylı

Kendisine dört ayı aşmamak kaydıyla geçici olarak veya vekâlet suretiyle kefalete bağlı görev verilenler, bu madde hükmüne bağlı olmayıp (1500)

Kendisine dört ayı aşmamak kaydıyla geçici olarak veya vekâlet suretiyle kefalete bağlı görev verilenler, bu madde hükmüne bağlı olmayıp (1500) BÜTÇE KANUNLARINDA YER ALAN BAZI HÜKÜMLERĐN ĐLGĐLĐ KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERE EKLENMESĐ ĐLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞĐŞĐKLĐK YAPILMASINA ĐLĐŞKĐN KANUN Kanun No. 5917 Kabul

Detaylı

E CETVELİ BAZI ÖDENEKLERİN KULLANIMINA VE HARCAMALARA İLİŞKİN ESASLAR

E CETVELİ BAZI ÖDENEKLERİN KULLANIMINA VE HARCAMALARA İLİŞKİN ESASLAR E CETVELİ BAZI ÖDENEKLERİN KULLANIMINA VE HARCAMALARA İLİŞKİN ESASLAR Sıra No AÇIKLAMA 1. a) 15/11/2000 tarihli ve 4603 sayılı Kanun ile 27/12/2006 tarihli ve 5570 sayılı Kanun kapsamında verilen görevler

Detaylı

KANUN. Kanun No. 6456 Kabul Tarihi: 3/4/2013

KANUN. Kanun No. 6456 Kabul Tarihi: 3/4/2013 18 Nisan 2013 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 28622 KANUN KAMU FİNANSMANI VE BORÇ YÖNETİMİNİN DÜZENLENMESİ HAKKINDA KANUN İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN

Detaylı

KANUN. Kanun No. 6456 Kabul Tarihi: 3/4/2013

KANUN. Kanun No. 6456 Kabul Tarihi: 3/4/2013 18 Nisan 2013 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 28622 KANUN KAMU FİNANSMANI VE BORÇ YÖNETİMİNİN DÜZENLENMESİ HAKKINDA KANUN İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN

Detaylı

MEVZUAT BİLGİLENDİRME SERVİSİ

MEVZUAT BİLGİLENDİRME SERVİSİ 18 Nisan 2013 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 28622 KANUN KAMU FİNANSMANI VE BORÇ YÖNETİMİNİN DÜZENLENMESİ HAKKINDA KANUN İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN

Detaylı

KAMU FİNANSMANI VE BORÇ YÖNETİMİNİN DÜZENLENMESİ HAKKINDA KANUN İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN

KAMU FİNANSMANI VE BORÇ YÖNETİMİNİN DÜZENLENMESİ HAKKINDA KANUN İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN KAMU FİNANSMANI VE BORÇ YÖNETİMİNİN DÜZENLENMESİ HAKKINDA KANUN İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN (18.04.2013 T. 28622 R.G.) Kanun No. 6456 Kabul Tarihi:

Detaylı

E CETVELİ BAZI ÖDENEKLERİN KULLANIMINA VE HARCAMALARA İLİŞKİN ESASLAR

E CETVELİ BAZI ÖDENEKLERİN KULLANIMINA VE HARCAMALARA İLİŞKİN ESASLAR Sıra No E CETVELİ BAZI ÖDENEKLERİN KULLANIMINA VE HARCAMALARA İLİŞKİN ESASLAR AÇIKLAMA 1 a) 15/11/2000 tarihli ve 4603 sayılı Kanun ile 27/12/2006 tarihli ve 5570 sayılı Kanun kapsamında verilen görevler

Detaylı

E CETVELİ Bazı Ödeneklerin Kullanımına ve Harcamalara İlişkin Esaslar

E CETVELİ Bazı Ödeneklerin Kullanımına ve Harcamalara İlişkin Esaslar E CETVELİ Bazı Ödeneklerin Kullanımına ve Harcamalara İlişkin Esaslar Sıra No AÇIKLAMA 1. İktisadi Devlet Teşekkülleri ve Kamu İktisadi Kuruluşları Genel Yatırım ve Finansman Programına dahil olmayan kuruluşlara

Detaylı

MİLLÎ GÜVENLİK KONSEYİ. 1983 Malî Yılı Bütçe Kanunu Tasarısı ve Bağlı Cetveller (A-B-C-Ç-G-H-İ-M ile - [ Bütçe Plan Komisyonu Rap

MİLLÎ GÜVENLİK KONSEYİ. 1983 Malî Yılı Bütçe Kanunu Tasarısı ve Bağlı Cetveller (A-B-C-Ç-G-H-İ-M ile - [ Bütçe Plan Komisyonu Rap MİLLÎ GÜVENLİK KONSEYİ 1983 Malî Yılı Bütçe Kanunu Tasarısı ve Bağlı Cetveller (A-B-C-Ç-G-H-İ-M ile - [ Bütçe Plan Komisyonu Rap TC Millî Güvenlik Konseyi Bütçe - Plan Komisyonu Esas No. : 411 Karar No.

Detaylı

5018 SAYILI KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNU

5018 SAYILI KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNU 5018 SAYILI KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNU Yüklenmeye girişilmesi Madde 26- Yüklenme, usulüne uygun olarak düzenlenmiş sözleşme esaslarına veya kanun hükmüne dayanılarak iş yaptırılması, mal veya

Detaylı

KAMU MALÎ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNU

KAMU MALÎ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNU 8659 KAMU MALÎ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNU Kanun Numarası : 5018 Kabul Tarihi : 10/12/2003 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih :24/12/2003 Sayı :25326 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : Sayfa: BİRİNCİ KISIM

Detaylı

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU ALT KOMİSYON METNİ Esas No : /06/2014 1/931, 2/2056, 2/1837, 2/1716, 2/1655, 2/1426, 2/1350, 2/368, 2/453, 2/601, 2/1227, 2/1652, 2/1657, 2/1498, 2/1364, 2/1200, 2/1217, 2/1222,

Detaylı

I-1 5018 SAYILI KAMU MALÎ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNU

I-1 5018 SAYILI KAMU MALÎ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNU I-1 5018 SAYILI KAMU MALÎ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNU NOT: 5263, 5273, 5286, 5335, 5345, 5429, 5431, 5436, 5467, 5502, 5538, 5544, 5548, 5628 ve 5662 sayılı Kanunlar ile yapılan değişiklikler, 5018 Sayılı

Detaylı

KANUN İŞ KANUNU İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI İLE BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASINA DAİR KANUN

KANUN İŞ KANUNU İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI İLE BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASINA DAİR KANUN 11 Eylül 2014 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 29116 (Mükerrer) KANUN İŞ KANUNU İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI İLE BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASINA DAİR KANUN

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır KANUN

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır KANUN T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 11 Eylül 2014 PERŞEMBE YASAMA BÖLÜMÜ KANUN Sayı : 29116 Mükerrer İŞ KANUNU İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE

Detaylı

Kanun No. 6552 Kabul Tarihi: 10/9/2014

Kanun No. 6552 Kabul Tarihi: 10/9/2014 İŞ KANUNU İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI İLE BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASINA DAİR KANUN Kanun No. 6552 Kabul Tarihi: 10/9/2014 MADDE 1-22/5/2003 tarihli

Detaylı

11 Eylül 2014 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 29116 (Mükerrer) KANUN

11 Eylül 2014 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 29116 (Mükerrer) KANUN 11 Eylül 2014 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 29116 (Mükerrer) KANUN İŞ KANUNU İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI İLE BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASINA DAİR KANUN

Detaylı