GÖKÇEK erdi murad na!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "GÖKÇEK erdi murad na!"

Transkript

1 Ünlü emlak müflaviri Salim Taflç sektör için NE DED? Emlak sektöründeki geliflmeleri duayen uzmanlardan TÜS AV Emlak Kurul Baflkan ünlü emlak müflaviri Salim Taflc ile konufltuk. Dursun ERKILIÇ n haberi YARIN Her Sünni, hayatta bir kez cem töreni izlemeli ISSN Hayat mda ilk kez bir cem töreninde bulundum. Öncelikle flunu söylemek isterim: Her Sünni bir kez de olsa cem izlemeli. Çünkü; K rklar Meclisinden do up da gelmifl Kimi flerbet içmifl kimi mest olmufl Amma herkes kendin vahdette bulmufl Dual, semahl ibadettir cem lk toplayan mam Cafer üs Sad k Kiri; paymança, peymence yuduk Kaynak Menak bü l Kudsiyye dedik Dual, semahl ibadettir cem Dursun ERKILIÇ n cem töreni izlenimleri YARIN TOK 30 yafl nda HABER 12. SAYFADA Ehlibeyt ayeti, cennete yollu yilik, güzellik bin befl yüz kollu Erkannameler de tertemiz dilli Dual, semahl ibadettir cem Tiryaki: Hizmete devam Yerel Seçimleri nden zaferle ayr lan Baflkan Veysel Tiryaki, seçim sonras yo un mesaisine bafllad. HABER 3. SAYFADA Özgün Helikopter ön tasar m TAMAM Savunma Sanayii Müsteflarl 'n n talebi do rultusunda TUSAfi taraf ndan yap m - na bafllanan yerli helikopter projesi "Özgün Helikopter"in ön tasar m n n tamamland, helikopterin fleklinin belirlendi i ö renildi. Ortaya ç - kacak ürün, hem sivil sertifikasyona hem de askeri sertifikasyona sahip olacak. HABER 12. SAYFADA TÜRK YE N N hayvan devrimi! Son 5 y lda büyükbafl hayvan say s n 3,6 milyon, küçükbafl hayvan say s n ise 11 milyon art - ran Türkiye, bu art flla AB ülkelerini geride b rakt. Türkiye, AB ülkeleri ile karfl laflt r ld nda küçükbafl hayvan varl nda ilk s rada, büyükbafl hayvan varl nda ise Fransa'dan sonra ikinci s rada yer ald. TÜ K verilerine göre, Türkiye'nin 2013'teki toplam büyükbafl hayvan varl 14 milyon 415 bin, koyun varl 29 milyon 284 bin, keçi varl - 9 milyon 226 bin bafl olarak kay tlara geçti. HABER 7. SAYFADA Hacer Acar Alan Yeralt ndan nciler 9. Sayfada Prof.Dr.Nurullah Çetin Türkçe Bak fl 9. Sayfada smet Bora Binatl Dikey Bak fl 5. Sayfada 7 Nisan 2014 Pazartesi Fiyat 25 Kr O mazbata ald ; CHP pes etmedi GÖKÇEK erdi murad na! Katar'da bu y l büyük ilgi görmesinin ard ndan Savunma ve biliflim sektörlerinin öncü firmalar ndan HA- VELSAN' n ürünleri, Mart 2014 tarihleri aras nda fiili'nin Santiago kentinde gerçeklefltirilen FIDAE 2014'te görücüye ç kt www. Mazbata pozu l Seçim Kurulunun kabul etmifl oldu u rakam; 1 milyon 417 bin 183 Melih Gökçek, 1 milyon 385 bin 916 Mansur Yavafl. Dolay s yla yaklafl k 32 bin farkla 5. kez belediye baflkan seçilmifl bulunuyorum. gazetesi.com gazetemizi bu adresten takip edebilirsiniz Ankara Büyükflehir Belediye Baflkan Melih Gökçek, mazbatas n ald ve geliflmelere kendince noktay koydu. Ancak, CHP seçimin iptaline kadar uzanan bir niyet silsilesi içinde giriflimlerini sürdürüyor. Baflbakan Recep Tayyip Erdo an baflta olmak üzere kendisini destekleyenlere teflekkürlerini ileten Gökçek, Biz art k Ankara'y beflinci defa yönetmeye talip olduk ve kazand k dedi. Melih Gökçek, Ankara'da 25 belediye baflkanl - n n 20'sini ve bir de büyükflehir belediyesini almak suretiyle bir zafer kazand klar - n söyledi. Art k mazbatay ald k herkesin belediye baflkan y z. Sözlerimizi birer birer yerine getirece iz diyen Gökçek, Halk m aras nda ayr m yapmayaca- m diye konufltu. HAVELSAN a ilgi HAVELSAN Genel Müdür Yard mc s Orhan Murato lu, fiili'de düzenlenen Uluslararas Hava ve Uzay Fuar FIDAE 2014'te bölge ülkelerinin yetkililerinin Türk savunma sanayi ürünlerine yo un ilgi gösterdi ini söyledi. HABER 6. SAYFADA yi dan takip edebilirsiniz CHP Grup Baflkanvekili Muharrem nce, adaylar Vefa Salman' n 6 oy farkla Yalova Belediye Baflkanl 'na seçilmesi üzerine AK Parti'nin Yüksek Seçim Kurulu'na itiraz edecek olmas yla ilgili, "fiimdi YSK'ya gideceklermifl. Ne diyeceksin? Hangi gerekçelerin var. Peki 4-0 olacak. Yetmedi Anayasa Mahkemesi'ne bireysel baflvuru yap. Yetmedi BM'ye git. Yetmedi Adalet Divan 'na git. Yetmedi Obama'dan yard m iste" dedi. CHP Ankara l Baflkan Zeki Alç n, Ankara Büyükflehir Belediye Baflkanl seçimleriyle ilgili itiraz dilekçelerini Yüksek Seçim Kuruluna verdi. Alç n, Ola anüstü itiraz diye bir kavram var yasalarda. Partimiz bugün onun üzerinde de çal fl yor dedi. BDP'nin yerel seçimlerin iptali yönündeki itiraz n de erlendiren Merkez lçe Seçim Kurulu Baflkanl, itiraz kabul ederek karar l Seçim Kurulu'na gönderdi. A r l Seçim Kurulu da yerel seçimlerin iptalini ve 1 Haziran'da yeniden yap lmas n kararlaflt rd. BDP A r Belediye Baflkan aday S rr Sak k, oylar n yeniden say lmaya bafllanmas nda gördükleri noksanl klar ve ortam n gerginleflmesinden dolay Merkez lçe Seçim Kurulu'na seçimin yeniden yap lmas için talepte bulunduklar n söyledi. AK Parti aday Hasan Arslan da seçimin iptali için BDP'nin yapt talepten 4 gün önce kendilerinin ayn konuyla ilgili taleplerinin oldu unu dile getirdi. Yerel seçimlerde seçmen tercihini çözüm süreci ve istikrardan yana kulland. A rl kl iki parti aras nda geçen seçim yar fl na sahne olan Do u ve Güneydo u Anadolu Bölgesi'nde AK Parti'nin oy oran k smen yükselirken, BDP'nin oy oran nda art fl görüldü. HABER 13. SAYFADA Gazetemiz ta https://www.facebook.com/belde.gazetesi nce, AK Partilileri Obama ya gönderdi YSK YA T RAZ A r da seçim iptal Do u da tercih çözüm süreci ne Gazetemiz da https://www.twitter/beldegazetesi Sinek Kuflu c v lt s ile isyan senaryosu Sam Amca n n ZunZune osu! ABD, dünyaya kafas na göre flekil vermede hiçbir uluslar aras engel ve ahlak kural tan m yor Son olay bunun en aç k örne i. Beyaz Saray, Küba'da ayaklanma ç - karmak için tasarland iddia edilen ve 'Küba Twitter' ' olarak an lan k sa mesaj servisinin arkas nda bir Amerikan yard m örgütünün oldu unu kabul etti. ZunZuneo adl servis, Küba argosunda sinekkuflunun c v lt s anlam na geliyor. Haberin en çarp c yan n Beyaz Saray Sözcüsü Jay Carney, projenin Kongre'de tart fl ld n ve gözetim alt nda uyguland n söyleyerek koydu ortaya. ZunZuneo sosyal paylafl m a, bafllang çta spor ve hava durumu gibi gündelik konular n tart fl laca bir platform olarak kuruldu ve 40 binden fazla bir kullan c taban oluflturuldu. Daha sonra kullan c lar komünist yönetime karfl k flk rtmak için siyasi mesajlar verildi. Bir baflka çarp c yan da; flirketin faturalar n ödemek için spanya ve Cayman adalar nda paravan flirketler kuruldu u ve k sa mesajlar n Amerikan sunucular ndan geçirilmedi i iddias. fiirketin gerçek oldu u izlenimini vermek için bir internet sitesi kurulmufl ve sahte reklamlar yay mlanm fl. Büyükflehir en leri Türkiye'nin en gençleri aras nda Kahramanmarafl Büyükflehir Belediye Baflkan Fatih Mehmet Erkoç, ikinci s rada yer ald. 13 TE

2

3

4

5 5 YASAM-ÇEVRE Semiha ARKLAN 7 Nisan 2014 Pazartesi Her y l yüzlerce kufl türü avc lar n hedefi oluyor Yüzüncü Y l Üniversitesi bünyesinde kurulan Yaban Hayat Koruma, Rehabilitasyon, Araflt rma ve Uygulama Merkezi, bölgede avc lar n vurdu u yaral hayvanlara hayat veriyor. VAN - YYÜ yerleflkesinde 2 y l önce 55 dönümlük arazi üzerinde kurulan Yaban Hayat Koruma, Rehabilitasyon, Araflt rma ve Uygulama Merkezi, do ada çeflitli nedenlerle yaralanan yaban hayvanlar na 7 gün 24 saat hizmet veriyor. BALIKES R - Kepsut ilçesinde, geçen y l günlerce devam eden orman yang n nda zarar gören alan n bir bölümüne, 9 ilkokulun ö rencileri taraf ndan 5 bine yak n fidan dikildi. Bal kesir Orman Bölge Müdürü Hüseyin Yalç n, AA muhabirine yapt aç klamada, 30 Temmuz 2013'te bafllayan ve günlerce süren yang nda zarar gören ormanl k alandaki çal flmalar n sürdü ünü söyledi. Yanan alan dahil yaklafl k bin 700 hektarda bafllat lan a açland rma çal flmalar kapsam nda üniversite, lise ve ilkokullar ile ortak çal flma yürüttüklerini belirten Yalç n, "Özellikle ilkokul ö rencileriyle yapt m z çal flmalara büyük önem veriyoruz. Küçük yaflta a aç, orman ve do a sevgisinin afl lanmas bak m ndan verimli çal flmalar yapt k. 9 ilkokulun ö rencileri, orman iflçilerimizle 5 bine Yanan ormanl k alan minik eller a açland rd yak n fidan dikti. Yanan alan n bir bölümünü bu flekilde a açland rd k" dedi. Çal flmaya kat lan Ercan K vrak lkokulunun ö rencileri, sabah saatlerinde okullar ndan ö retmenleriyle yanan alana gitti. Burada yang n n yol açt zarar gören ve bilgilendirilen 8-10 yafllar ndaki çocuklar, fidanlar toprakla buluflturdu. Okul Müdürü Özdemir Camkaya, etkinlik sayesinde ö rencileri, do aya karfl bilinçlerini gelifltirmeyi hedeflediklerini bildirerek, sahan n a açland r lmas yla ö rencilerin orman yang nlar na karfl daha duyarl hale geldi ini anlatt. Ö rencilerin velileri ise çocuklar n n bu tür çal flmalara kat lmas ndan duyduklar memnuniyeti dile getirerek, okul idaresi ve Orman Bölge Müdürlü üne teflekkür etti. (AA) Kuruldu u günden bugüne kadar yüzlerce hayvan n tedavi edildi i merkez, Van Gölü havzas baflta olmak üzere bölgenin en önemli tedavi merkezleri aras nda ilk s ralarda yer al yor. Bölgede, güvenlik güçleri, Çevre ve Orman Müdürlü ü ile duyarl vatandafllar taraf ndan bulunan yaral hayvanlar n hayata döndürülmesini sa layan merkez, her geçen gün daha fazla baflvuru al yor. Merkez Müdürü Doç. Dr. Lokman Aslan, gazetecilere yapt aç klamada, avc lar n, avlanmas yasak türleri yaralamas n n büyük üzüntü verdi ini belirterek, son bir hafta içerisinde Hakkari, Bitlis ve Mufl'ta yaralanan 3 hayvan n merkeze ulaflt r ld n söyledi. "Sadece Van ve çevresinden de il Bitlis, Bingöl, Mufl, Hakkari gibi illerde yaralanan bütün kufllar merkezimizde tedavi edilmektedir" diyen Aslan, merkezde tedavi edilen hayvanlar yeniden do aya kazand r ld n ifade etti. Bu y l havalar n iyi olmas yla yaban hayvanlar n n beslenmede s k nt yaflamad n, s k nt yaflanan bölgelere ise Çevre ve Orman l Müdürlü ü ekiplerinin yem b rakt n anlatan Aslan, yasak avlanma yapan vatandafllar n buna ra men bu y l en fazla avc lardan flikayetçi olduklar n belirtti. Aslan, y l içinde 20'ye yak n hayvan n, avc lar n hedefi haline gelerek yaraland na dikkati çekerek, "Avc lardan rica ediyoruz, lütfen bu güzel kufllar, puhu, kaya kartal, flahin gibi y rt - c kufllar avlamay n" dedi. (AA) Ayd n n da köylerinde halen kara saban kullan l yor AYDIN - GÖKMEN fi REC - Ayd n' n incir ve zeytin üretimi gerçeklefltirilen da köylerinde geliflen tar m teknolojisine ra men arazi yap s n n olumsuzlu u nedeniyle baz çiftçiler halen kara saban kullan yor. Köylüler, kara sabana ba layacaklar hayvanlara yaklafl k 2 hafta e itim veriyor. Köflk ilçesine ba l Karatepe Köyü Muhtar Ayd n K l nç, AA muhabirine yapt aç klamada, co rafi yap s meyilli olan bölgedeki arazilere traktör sokman n imkans z oldu unu söyledi. Özellikle incir üretiminde topra n her sene özenle sürülmesi gerekti ine iflaret eden K l nç, traktör kullanamayan köylülerin tamam n n, ata ve dedelerinin gelene ini sürdürerek kara saban kullanmak zorunda kald klar n belirtti. Köylerinin fiziksel yap s nedeniyle bugüne kadar traktörle hiç tan flamad n dile getiren K l nç, "Köyümüzde 155 hane var ve herkes geçimini tar mla sa l - yor. Mahsulümüz yo unlukla incir oldu u için topra n her sene özenle sürülmesi gerekiyor. Arazi flartlar m z traktör kullan m na uygun olmad için köylüler tarlalar n ata ve dedeleri gibi kara sabanla sürmek zorunda kal yor. Baz lar öküz baz lar da atlardan yararlan yor" diye konufltu. Kara saban kullanan köylülerden 56 yafl ndaki Halil Karatafl, ova köylerinde oldu u gibi traktör kullanmay çok istediklerini ama bunun mümkün olmad n dile getirdi. 11 yafl ndan bu yana tar mla u raflt n ve modern tar m makine yararlanamad klar n aktaran Karatafl, flunlar kaydetti: "Küçüklü ümden beri kara saban kulland m için al flk n m. Ancak kara saban kullanmak bir hayli zor. Herkesin yapabilece i bir ifl de il. Keflke arazi yap m z uygun olsayd da traktör kullan p bu çileyi çekmeseydik. Ancak geçimimizi sa lamak için kullanmaya mecburuz. Çünkü burada kara sabandan baflka bir araçla topra sürmek mümkün de il." Köylülerden Ersun K l nç ise "Traktörün gaz na basars n gider. Ancak meyilli arazide kara saban kullan rken hayvanlara hakim olmak kolay de ildir" diyerek iflin zorlu una dikkati çekti. (AA) D KEY BAKIfi smet Bora B NATLI KÜLTÜREL ETK NL KLER VE MAHALL DARELER Kültür kelimesinin tar mdaki ifadesini dikkate almazsak kelime manas olarak tarihi,toplumsal geliflme süreci içinde yarat lan bütün maddi ve manevi de erler ile bunlar yaratmada,sonraki nesillere iletmede kullan lan,insan n do al ve toplumsal çevresine egemenli inin ölçüsünü gösteren araçlar n bütünü olarak tarif edilmekte oldu unu görürüz.(tdk) Baz çevrelerce hars,baz lar nca ekin olarak da nitelendirilmektedir. Bunu biraz daha açacak olursak kültürün bir millete has yaflay fl ve davran fl flekillerini beçimlendiren,fikir,sanat,adet,örf,gelenekleriyle meydana ç km fl olan davran fl biçimlerinin tamam o milletin kültürünü ifade eder ve o ülkede meydana getirilen düflünce ve sanat eserleri bu kültürün ürünü olarak meydana gelir. Zevkler,al flkanl klar,terbiye anlay fl ve insanlar aras ndaki iliflkiler bu kültürün yaz s z olarak belirledi i kurallar çerçevesinde geliflir ve devam eder. Bir insan için kültürlü tabirini kulland m z zaman o kiflinin kendi ülkesinde var olan ve geçmiflten bu yana yaflana gelen befleri iliflkilerin yol ve yordam hakk nda bilgi sahibi oldu u,örfü,adeti,gelene i bildi i; o ülkede bu esaslara dayan larak üretilen her türlü sanat ve fikir eserleri hakk nda bilgi sahibi oldu u gibi yabanc eserler hakk nda da malümatdar oldu u, günlük hayat n gerektirdi i münasebetlerin yan nda geçmifl ve gelecekle de ilgili olarak bilgi birikimine ve tahmin ile ileri görüfl serdedebilme kabiliyetine sahip oldu u hususlar yla mücehhez bulundu unu ifade ve kabul etmifl say l r z. Bir milletin kültürel de erleri o milletin namusu gibidir. Kal c d r, bafl tac d r, nesilden nesile aktar lmas gereken bir de erler manzumesi mirast r. ngilizler için Shakespeare böyledir. Almanlar için Goethe, Çekoslovaklar için Kafka de böyledir. Elbette bunlar n yan s ra di er dallarda da vazgeçilmez isimler vard r ama dil bir milletin kutsal say ld ndan, ngilizler Shakespeare i adeta ilâhlaflt rma gayreti içinde olmufllard r. Bizim kültürümüze gelince as rlard r süre gelen ve büyük bir ciddiyetle korunan de erlerimiz oldu u gibi korkunç bir aymazl kla yozlaflt r lan, umursamazl a terk edilen ve yabanc kültürler içinde kaybolma a terkedilmifl olanlar da vard r. Bizim de kendi kültürümüzü canl tutmak ve bizden sonraki nesillere aktarmak gibi bir sorumlulu umuz var elbette. Bu, kifliler taraf ndan oldu u kadar kurumlar eliyle de yap lmak,milli bir e itim politikas olarak hiç de- iflmez kurallar bulunmak ve millet olma hasletlerinden biri olarak hayatiyetini devam ettirmek durumundad r. Bu cümleden olmak üzere mahalli idarelerimiz, özellikle Belediyelerimiz zaman zaman böylesi faaliyetlere ya önayak olmak yahut bizzat düzenleyici olarak katk da bulunmak suretiyle sahip ç kmaktad rlar. Halk konserleri, panay rlar, yöresel özellik tafl yan baz etkinlikleri geleneksel flekilde kutlamalar,edebiyat günleri,fliir günleri düzenlemek, folklor çal flmalar yapt rmak ve halka arz etmek, afl klar bayram tertiplemek gibi bir çok etkinli e imza atmak suretiyle kendilerine kanunla verilmifl görev ve yetki çerçevesinde gayretler Sergilemektedirler. Buna son zamanlarda özel idareler ve mahallin mülki amirleri ile Üniversitelerde katk sa lar olma a bafllam fllard r. Bunlar n özellikle edebiyat alan nda belli bafll a rl k tafl yan,hazar fliir akflamlar, Tekirda kiraz festivali etkinlikleri,salihli fliir ikindileri,simav fliir etkinlikleri,bursa Yerel Gündem faaliyetleri, Kars afl klar flenli i, gibi y llard r süregelenleri oldu u gibi yeni bafllayan Kayseri, Nazilli,Bodrum, Ceyhan, Amasya, Tokat, Yozgat ve benzeri illerde mahalli dernekler eliyle yürütülen ve o mahallin mülki amirli i veya belediyesince desteklenen çok say da faaliyetlerde vard r. Ne var ki kat ld m bir çok etkinlikte tespit edebildi in baz hususlar bu nevi toplant lar kültürel faaliyet olmaktan ne kadar uzaklaflt r yorsa bir k s m etkinliklerin de tam aksine çok büyük yararlar sa lad cihetle alk fllanmas gerekti ini belirtmeyi görev say yorum. Öncelikle ayakta alk fllad - m bir kaç etkinli i ifade ettikten sonra, çeki düzen verilmesi gerekenlere de de inmek istiyorum. Mamak Belediyesi 3,5 ayl k ve haftada 3 gün süren 4 ayr ö retmenin sundu u fliir okulu açt.baz lar n n anlamakta zorluk çekti i ve fliirin de okulu mu olurmufl diye tepki gösterdi i bu faaliyeti bafllatmak cesaretini gösterdi i için baflkan Gazi fiahin i ve bu iflin gerçeklefltirilmesi için her türlü çabay gösteren M.Nuri Parmaks z gönülden kutluyorum. Alt nda belediyesi, her 15 günde bir ülkemizde kendi alan nda isim yapm fl de erleri davet ederek konferanslar verdirme e bafllad. skender Pala,Sad k Tural, fiükrü Akal n ve Yavuz Bülent Bakiler in tad na doyulmaz bildirilerini yüzlerce kifli büyük bir zevkle takip etti. Bekir S tk Erdo an,hilmi Yavuz,Hayati inanç ve M.Nuri Parmaks z da önümüzdeki günlerde tebli lerini sunacaklar.bu manada da belediye baflkan sn.veysel Tiryaki ye, baflkan yard mc s sn.yunus Kelefl i ve proje organizatörü M.Nuri Parmaks z i kutlamadan geçemeyece im.tabi bu belediyenin etkinlikleri bununla s n rl de il, müzikten folklora,tiyatrodan el sanatlar na ve çok çok önemlisi tarihi eserlere sahip ç k p restore edip etraf n temizleyip hizmete açmak ve eski de erlerimizi ihya etmek bab nda yapt klar çal flmalar da ayakta alk fllamamak mümkün de il. ki y ld r may s ay nda Simav fliir flenliklerini düzenleyen kaymakam sn.samet Erdo mufl, Salihli de 39 ncu sunu gerçeklefltirdi i fliir ikindileri ile belediye baflkan sn.m.u ur Okay bunlardan baz lar.elbette benim bilmedi im daha niceleri vard r.burhaniye Belediyesi, Bursa Büyük flehir belediyesi,bursa Y ld r m Belediyesi de benzer etkinliklerle bu konuda hizmet arz etme e devam etmektedirler. Madalyonun öbür yüzünü çevirdi imizde karfl m za baflka bir görüntü ç kmaktad r. flte iflin bu boyutunu kültür ad na kabullenmek mümkün görülmemektedir.belediyenin veya Kaymakaml n çok iyi niyetlerle tertip ettikleri baz fliir ve edebiyat toplant lar n n,bu ifli organize etmek üzere görevlendirilen kiflilerin keyfince ahbap çavufl iliflkileriyle yap ld,devaml efl dost davet edilerek gerçek yazar ve flairlerin unutulup bir y n flarlatan n bir araya topland ve fliir ad na edebiyat ad na hiç bir art s olmayan bu faaliyetlerde yine organizasyonun etkisiyle fliire ve edebiyata katk ödülleri ad alt nda plaketler,belgeler da t ld komik ama ne yaz k ki üzücü ve düflündürücü ortamlar yaflanmaktad r. Bu etkinliklere harcanan paralara yaz k olmakta, fliir katledilmekte,kat - l mc larda belli bir kalite aranmamas sebebiyle turistik gezi, yeme içme e lence bab nda bir hale dönüflen ve ne yaz k edebiyat n temelini teflkil eden edeple fazla ilgisi bulunmayan ortamlar n yafland bir hal almaktad r. Bu nevi etkinlikleri düzenleyecek olan kurulufllar n, ciddi mahfillerle iliflki içinde olup kat l mc tesbiti yapmalar nda fayda vard r. Bu gün hemen her ilimizde ciddi yay n organlar ve oralarda yazan ciddi kalem erbaplar bulunmaktad r. Bunlarla yap lacak görüflmeler sonucunda daha yararl ve kaliteli etkinliklere imza atmak ve harcanan eme in,paran n heba olmamas n temin etmek mümkünken iflin flov ve e lence veyahut ideolojik,etnik boyutunu dikkate alan,kendini öne ç karm fl flarlatan tak m n n elinde b - rakmak fliirimize,edebiyat m za zarar vermekten baflka bir fleye yaramaz. Bu manada, faaliyetlerin devam ettirilmesinin gereklili ine inan yorum.ancak kaliteden taviz verilmemesi gerekti ini de asla göz ard etmememiz gerekti ini biliyorum. Ciddi manada yap lan her faaliyet bafl m z n tac olacak, kültürümüz ad na takdirle karfl lanacakt r flüphesiz. Kötü faaliyetlerin iyilere gölge düflürmemesi dile iyle edep boyutu, kültür boyutu,e itim boyutu a rl kl nice etkinliklere destek verecek olanlar bütün içtenli imle bir kere daha selaml - yorum.

6 6 EKONOMI 7 Nisan 2014 Pazartesi HAVELSAN a ilgi HAVELSAN Genel Müdür Yard mc s Orhan Murato lu, fiili'de düzenlenen Uluslararas Hava ve Uzay Fuar FIDAE 2014'te bölge ülkelerinin yetkililerinin Türk savunma sanayi ürünlerine yo un ilgi gösterdi ini bildirdi. ANKARA - HÜSEY N KARATEPE - Savunma ve biliflim sektörlerinin öncü firmalar ndan HAVELSAN' n ürünleri, Mart 2014 tarihleri aras nda fiili'nin Santiago kentinde gerçeklefltirilen FIDAE 2014'te görücüye ç kt. HAVELSAN Genel Müdür Yard mc s Murato lu, bugüne kadar Türk savunma sanayinin Güney Amerika pazar nda rekabet oluflturamad n ancak fiili'de kat ld klar fuarda, bölge ülke askeri yetkilileri ve ziyaretçilerin yerli savunma sanayi ürünlerine yo un ilgi gösterdi ini ifade etti. Bu ilginin yerli savunma sanayi için önem tafl d n kaydeden Murato lu, bu çerçevede HAVELSAN' n Güney Amerika'ya yönelik özellikle simülatör ve e itim sistemlerine dayal ifl gelifltirme faaliyetlerini artarak sürdürece ini belirtti. KATAR'DA DA BÜYÜK LG GÖRMÜfiTÜ HAVELSAN, Katar'da bu y l 4'üncüsü düzenlenen Uluslararas Denizcilik ve Savunma Fuar 'na da kat lm fl ve flirketin gelifltirdi i ürünler burada da kat l mc lardan büyük ilgi görmüfltü. Fuarda, Katar' n üst düzey askeri yetkililerinin de aralar nda bulundu u çok say da askeri yetkili, Türk firmalar n n stantlar n ziyaret etmiflti. Savunma ve biliflim sektörlerinde küresel çözümler sunan HAVELSAN, deniz savafl sistemleri, hava savunma sistemleri, yönetim bilgi sistemleri, simülasyon ve e itim sistemleri, anayurt güvenlik sistemleri ve enerji yönetim sistemleri alanlar nda ürünler gelifltiriyor. Gelifltirilen ürünler aras nda tam uçufl simülatörleri, tam görev simülatörleri, uçufl e itim merkezleri ile silah sistemleri ve uçufl e itim simülatörleri yer al yor. (AA) Dünya Enerji Konseyi Türk Milli Komitesinde yeni yönetim Kar ya fl f nd vurdu G RESUN- Giresun Ziraat Odas (GZO) Baflkan Musa Keskin, zirai don nedeniyle f nd kta yüzde oran nda hasar olufltu unu tahmin ettiklerini söyledi. Keskin, merkeze ba l Yukar al nl köyünde gazetecilere yapt aç klamada, Mart'ta gece saatlerinde etkili kar ya fl nedeniyle f nd k bahçelerinde don olay n n yafland n belirtti. GZO olarak f nd k bahçelerinde hasar tespiti için çal flma yapt klar n vurgulayan Keskin, "Bahçelerde analizlerimiz sürüyor. lk tespitlerimizde f nd kta ciddi hasar oluflmufl durumda. Bu hasar n boyutunu yüzde olarak tahmin ediyoruz. ncelemelerimizi tamamlad ktan sonra net sonuçlar ortaya ç kacak" dedi. Keskin, hicri takvime göre 2014 ürünü için riskli sürecin devam etti ine dikkati çekerek, flunlar kaydetti: "Hicri takvime göre hala mart ay n n içerisindeyiz. Çiftçilerimiz tar mda her zaman hicri takvimi baz alm fl ve ona göre hareket etmektedir. Bu nedenle f nd k için riskli süreç devam ediyor. F nd kta risk süreci 20 gün daha devam edecek. F nd k üreticisi olarak endifleliyiz. Zaten ciddi hasar oluflan f nd m z, yeni bir so uk hava dalgas n n gelmesi durumunda tamamen olumsuz etkilenecek ve yok olacakt r." (AA) ANKARA - Dünya Enerji Konseyi Türk Milli Komitesi baflkanl na Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yard mc s Murat Mercan, baflkan yard mc l na eski Enerji Piyasas Düzenleme Kurumu (EPDK) Baflkan Hasan Köktafl seçildi. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanl ndan yap lan yaz l aç klamaya göre, 1923 y l ndan beri dünyada enerjinin sürdürülebilir arz ve kullan m n n tüm kesimlerin hizmetine sunulmas için uluslararas boyutta çal flmalar yapan ve merkezi Londra'da bulunan Dünya Enerji Konseyi bünyesinde Türkiye'yi temsil eden komitede yeni yönetim belli oldu. Türk Milli Komitesi ola an genel kurul toplant s nda, 2013 y l yönetim kurulu faaliyet raporu ve denetim kurulu raporlar n n görüflülmesinin ard ndan geçen y l n hesap ve faaliyetlerinden dolay yönetim kurulu ve denetleme kurulu üyeleri ibra edildi. Yeni yönetimin belirlendi i genel kuruldan sonraki ilk yönetim kurulu toplant s nda baflkanl a Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yard mc s Mercan, baflkan yard mc l na eski EPDK Baflkan Köktafl, genel sekreterli e Türkiye Rüzgar Enerjisi Birli i (TÜREB) Baflkan Mustafa Serdar Ataseven, saymanl a TPAO Genel Müdür Yard mc s Mehmet Sait Kirazo lu seçildi. Yönetim kurulu üyeleri ise Enerji flleri Genel Müdürü Zafer Demircan, Türkiye Kömür flletmeleri Genel Müdürü Mustafa Aktafl, Elektrik Üretim Afi Genel Müdürü Halil Al fl, Türkiye Elektrik Ticaret ve Taahhüt Afi Genel Müdürü Münib Karak l ç, Türkiye Elektrik letim Afi Genel Müdürü Kemal Y ld r, ENERJ SA Enerji Üretim Afi Yönetim Kurulu Baflkan Selahattin Hakman, Kayseri ve Civar Elektrik TAfi Genel Müdürü Hidayet Atasoy, Birecik Afi Genel Müdürü Yahya Kemal K ran'dan olufltu. Denetim kuruluna Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanl Müsteflar Yard mc s Sefa Sad k Aytekin, yeminli mali müflavir eski Maliye Bakanl bafl hesap uzman Mehmet Öner ve eski Enerji flleri Genel Müdürü Mustafa Çetin getirildi. Görev süresi 3 y l olan komite, 2016'da stanbul'da yap lacak Dünya Enerji Kongresine ev sahipli ine haz rlan yor. (AA) Hakk Murat SÖBÜTAY Ege Bölgesi'nin ihracat 1 milyar 100 milyon dolar ZM R- Ege hracatç Birlikleri'nin (E B) Mart 2014 ihracat n n 1 milyar 99 milyon dolar olarak gerçekleflti i bildirildi. E B'den yap lan yaz l aç klamaya göre, birlik Mart 2014'de bir önceki y l n ayn dönemine göre yüzde 7'lik bir art flla 1 milyar 99 milyon 954 bin dolarl k ihracat kayda ald. Böylelikle, flubat ay nda 1 milyar dolar baraj n n alt nda kalan E B ihracat kay t rakam bir ay aran n ard ndan tekrar 1 milyar dolar n üzerine ç kt. Ege hracatç Birlikleri'nin Ocak-Mart dönemindeki ihracat kay t rakam yüzde 6'l k art flla 3 milyar 129 milyon 929 bin 760 dolara ç karken, son bir y ll k dönemdeki ihracat rakam ise yüzde 8'lik art flla 12 milyar 354 milyon 778 bin 510 dolar oldu. E B Koordanitör Baflkan Mustafa Türkmeno lu, ihracat rakamlar n n bir ay aran n ard ndan art ya geçmesinin mutlulu unu yaflad klar n belirtti. Türkiye'nin yerel seçimleri tamamlad n, bundan sonraki süreçte ekonominin gündemde oldu u bir süreci arzu ettiklerini dile getiren Türkmeno lu, Türkiye hracatç lar Meclisi'nin yapt ihracatç e ilim anketlerinde ortaya ç kan ideal döviz kurunun dolar için 2,06 TL, avro için ise 2,80 TL oldu una dikkati çekerek, "Döviz kurlar nda afl r dalgalanmalar n Türk ihracatç s n n rekabetçili ini olumsuz etkiledi i unutulmamal d r. Döviz kurlar nda enflasyona paralel de iflim Türk ihracatç s n n elini güçlendirecektir" ifadelerini kulland. (AA) Semt pazarlar n ranl lardan sonra Hintli ve Pakistanl turistler canland rd ABDURRAHMAN BÜYÜKKESK N ANTALYA -Avrupa'da yaflayan Pakistan ve Hindistanl lar, tatil yapmada Antalya'y tercih ediyor. Baflta ngiltere, Almanya ve skandinav ülkelerinde yaflayan Pakistan ve Hindistanl lar, bahar döneminde tatillerini spanya, Yunanistan ve talya yerine Türkiye'de yap yor. Türkiye'ye gelen Hintli turist say s 8 y lda 14 bin 700'den 72 bine ulaflt. Hintli ve Pakistanl turistler, tatil yapmada Türkiye'de birinci s rada Antalya, ikinci s rada stanbul, üçüncü s rada Mu la ve dördüncü s rada zmir tercih ediyor. Zengin Hintli ve Pakistanl turistler, befl y ld zl otellerde tatil yaparken, orta gelir gruplar apart (müstakil) otelleri tercih ediyor. Hintli ve Pakistanl lar, tatil yapmada skandinav ülke turistleri gibi ailecek tatil yapmay seviyor. Pakistan ve Hintlilerin Türkiye'de ortalama tatil süreleri 8, tatil yapt klar sürece ortalama harcamalar ise 750 ABD Dolar oldu u belirtiliyor. Geçen y l 850 bin Hintli ve Pakistanl 'n n dünyan n 12 ülkesinde tatil yapt ifade edildi. Dünyada, Pakistan ve Hintli turizmde öncü Le Passage to India Turizm Seyahat Acentesi Genel Müdürü Deepak Bhatnagar, yapt aç klamada, geçen y l Türkiye'ye 72 bin Hintli turist getirdiklerini, bu sene bu rakam 100 bine ç karmay hedeflediklerini söyledi. Hintli turistlerin, Türkiye'de en fazla merak etti i yerlerin bafl nda Antalya, stanbul, ard ndan zmir Selçuk ilçesinde bulunan Efes Antik Kent ile Antalya'da bulunan tarihi ören yerleri oldu unu belirten Bhatnagar, Antalya bölgesine Avrupa ülkelerinden en fazla Pakistan ve Hindistanl turistin bahar ve sonbaharda tatile geldi ini kaydetti. Hintli ve Pakistanl lar n s cak ve nemli havada tatil yapmay sevmedi ini belirten Bhatnagar, "Antalya'ya getirdi imiz Pakistan ve Hintli turistleri kültür, tarih ve arkeoloji turizmine yönelik yap yoruz. Pakistan ve Hintli turistler UNESCO kapsam ndaki tarihi ören yerlerin ziyaretine özel önem veriyor. Çünkü Hindistan ve Pakistan'da 28 UNESCO korumas nda antik flehir var. Antalya bölgesinde Side Antik Kent, Myra, Termessos ve Xanthos ziyaretlerine ilgi fazla. En fazla ilgi de UNESCO korumas alt nda oldu u için Xanthos." dedi. Antalya'ya tatile gelen Hintli ve Pakistanl turistlerin büyük al flverifl merkezileri yan s ra semt pazarlar nda da al flverifl yapmay sevdi ini belirten Bhatnar, bu ba lamda Manavgat'ta kurulan uluslararas 2 pazara yo un ilgi gösterdiklerini kaydetti. Hintli ve Pakistanl lar n Manavgat semt pazarlar nda genelde giysi ve el örmesi örtüler ald klar n belirten Bhatnar, bölgeye genelde aktif sezonda genç Hintlilerin geldi ini kaydetti. Manavgat Sabit ve Seyyar Pazarc lar Odas Baflkan Sami Dursun Do an da bölgede pazarlarda turist hareketlili inin 15 Nisan'da itibaren bafllayaca n söyledi. Pazarlarda Avrupal turistlerin yan s ra son 15 gündür ran, Hintli ve Pakistanl turistlerin oluflturmaya bafllad n belirten Do an, bölge pazarlar nda ve konaklama turist canl l n Alman, Avrupa, Rusya ve skandinav ülke vatandafllar n n oldu unu kaydetti. (CHA)

7 EKONOMI Türkiye hayvanc l kta liderli e oynuyor Son 5 y lda büyükbafl hayvan say s n 3,6 milyon, küçükbafl hayvan say s n ise 11 milyon art ran Türkiye, bu art flla AB ülkelerini geride b rakt. Türkiye, AB ülkeleri ile karfl laflt r ld nda küçükbafl hayvan varl nda ilk s rada, büyükbafl hayvan varl nda ise Fransa'dan sonra ikinci s rada yer ald. ANKARA- ATA UFUK fieker - Türkiye'de, y llar aras nda büyükbafl hayvan say s 3,6 milyon, küçükbafl hayvan say s ise 11 milyon artt. Türkiye, AB ülkeleri ile karfl laflt r ld nda küçükbafl hayvan varl nda ilk s rada, büyükbafl hayvan varl nda ise Fransa'dan sonra ikinci s rada yer ald. AA muhabirinin Avrupa statistik Ofisi (EUROSTAT) ve Türkiye statistik Kurumu (TÜ K) verilerinden derledi i bilgilere göre, Türkiye'de, son 5 y lda küçükbafl ve büyükbafl hayvan varl say s ndaki art fl tüm AB ülkelerini geride b rakt. TÜ K verilerine göre, Türkiye'nin 2013'teki toplam büyükbafl hayvan varl 14 milyon 415 bin, koyun varl 29 milyon 284 bin, keçi varl 9 milyon 226 bin bafl olarak kay tlara geçti. Türkiye'de son y llarda hayvanc l a yönelik destekler (anaç s r, manda, koyun, keçi yetifltiricili i, süt üretimi, hayvan çiftlikleri kurulmas vs) ülkenin bu alanda ilerleme kaydetmesini sa lad. Türkiye'deki büyükbafl hayvan say s son 5 y lda 3 milyon 603 bin artarak geçen y l sonu itibar yla 14 milyon 415 bine ulaflt. Bu say yla Türkiye, büyükbafl hayvan varl 18 milyon 904 bin olan Fransa'n n ard ndan ikinci s raya yerleflti. Türkiye'de son 5 y lda, koyun say s nda 7 milyon 534 bin, keçi say s nda ise 4 milyon 97 bin bafl art flla küçükbafl hayvan varl 38,5 milyonu geçti. Ülkenin toplam küçükbafl hayvan varl 2009'da 26,8 milyon olarak tespit edilmiflti verilerine göre, koyun say s ngiltere'de 22,6 milyon, spanya 16,2 milyon, Yunanistan'da 9,5 milyon, Romanya'da 9,3 milyon, Fransa'da 7,2 milyon, talya'da 7,1 milyon, Türkiye'de ise 29,3 milyon oldu. AB ülkeleri içerisinde 2013'te büyükbafl hayvan varl en fazla olan ülke 18,9 milyon olan Fransa. Türkiye, söz konusu y lda 14,4 milyonluk büyükbafl hayvan varl ile Fransa hariç tüm AB ülkelerinin önünde yer al yor. AB ülkelerine bak ld nda Fransa d fl nda büyükbafl hayvan varl yüksek olan ülkeler s ras yla flöyle: Almanya (12,6 milyon), ngiltere (9,6 milyon), rlanda (6,3 milyon), talya (6,2 milyon), spanya (5,6 milyon). Büyükbafl hayvan varl en az olan ülke ise 15 bin bafl ile Malta. Lagarde karamsar IMF Baflkan Lagarde, "Dünya ekonomisi uzun sürecek düflük büyüme riski alt nda. Sorunlar n çözümü için uluslararas iflbirli i gerekli" dedi. WASHINGTON - Uluslararas Para Fonu (IMF) Baflkan Christine Lagarde, "Dünya ekonomisi uzun sürecek düflük büyüme riski alt nda. Sorunlar n çözümü için uluslararas iflbirli i gerekli" dedi. Lagarde, Washington'daki Johns Hopkins Üniversitesi leri Uluslararas liflkiler Okulu'nda (SAIS) yapt konuflmada, gelecek hafta düzenlenecek IMF bahar dönemi toplant lar öncesi dünya ekonomisinin genel görünümüyle ilgili görüfllerini aç klad. Uluslararas iflbirli inin önemine iflaret eden Lagarde, ülkelerin bir araya gelerek do ru politikalar iflbirli i içinde al p uygulamad takdirde dünya ekonomisinin uzun y llar sürecek düflük ve potansiyel alt büyüme riskiyle karfl karfl ya oldu u uyar s nda bulundu. Dünya ekonomisinin "büyük resesyonun" yol açt tahribat geride b rakt n ancak hala y ll k yüzde 3 düzeyinde seyreden büyümenin çok yavafl ve çok düflük olmas yüzünden arzu edilen düzeyde istihdam yarat lamad ve kitlelerin yaflam standard nda iyileflme sa lanamad n kaydetti. Geliflmifl ülkelerde Gayr Safi Yurtiçi Has la'n n (GSYH) artmaya bafllamas n sevindirici olarak de erlendiren Lagarde, ABD'deki büyümenin tüketici talebindeki art fltan meydana geldi i, Avro Bölgesi'nde ise merkez ülkelerdeki toparlanmaya çevre ülkelerin henüz karfl l k veremedi i saptamas n yapt. Küresel ekonominin karfl laflt sorunlara da de inen Lagarde, çok düflük enflasyonla yaflama olas l n n deflasyon riskinden daha fazla oldu unu bildirdi. Düzenli, sürekli ve kal c düflük enflasyonun kiflilerin talebini bast rmaya ya da ertelemeye yol açt n dile getiren Lagarde, bu durumun ekonomideki toparlanmay olumsuz etkiledi ini belirtti. Lagarde, geliflmekte olan piyasalardaki firma borçlulu unun yüksek olmas n da risk kapsam nda de erlendirerek, özellikle ABD Merkez Bankas 'n n (Fed) tahvil al m n azaltmas yla flekillenen süreçte finansal ortam n uygunlu unu kaybedece ine dikkati çekti. Küresel ekonominin yaflad sorunlar ve karfl laflt risklerle bafla ç kabilmek için önerilerini de paylaflan Lagarde, kapsaml yap sal reformlar n yap lmas n, mali sorumlulu un sürdürülmesini ve finansal sektör reformunun tamamlanmas n özellikle vurgulad. (AA) 7 Nisan 2014 Pazartesi 7 Giriflimciler, mobil teknolojilere daha fazla ilgi göstermeli BURSA - CEM fian - ABD merkezli faaliyet gösteren, internette bir sinema platformu olan MUBI'nin kurucusu ve Üst Yöneticisi (CEO) Efe Çakarel, mobil teknolojinin geliflmesinden heyecan duydu unu belirterek, giriflimciler ve yat r mc lara, mobil teknolojilere daha fazla ilgi gösterip önce bu alan düflünmelerini tavsiye etti. Çakarel, AA muhabirine yapt aç klamada, kült, klasik, ba ms z ve ödüllü filmler gösteren çevrim içi sinema platformu olarak 2007'de San Francisco'da kurduklar MUBI'nin, dünyada 200'ü aflk n ülkeden 7 milyon civar nda üyesi bulundu unu söyledi. Üniversite e itimini, dünyan n en önemli teknik okullar ndan biri olan Massachusetts Institute of Technology'de (MIT) geçirdi ini ifade eden Çakarel, yüksek ö renimini de Stanford Üniversitesinde yapt n anlatt.yüksekö renimi süresince Facebook, Google gibi dünyan n en ünlü internet sitelerinin kurucular yla tan flma imkan buldu unu dile getiren Çakarel, "Türk halk olarak yetenek ve beceri bak m ndan yabanc lardan hiçbir fark m z yok hatta baz noktalarda onlardan daha iyiyiz. O yüzden, 'Biz bunu yapamay z' psikolojisinden kendimizi kurtarmam z ve bir fley yap yorsak 'Dünyan n en iyisini yapar z' diye düflünmeye bafllamam z laz m. Çünkü bu kapasite bizde var" dedi. MUBI'nin, her türlü cihazda film seyredebilecek bir uygulama oldu unu aktaran Çakarel, giriflimcilere flu tavsiyelerde bulundu: "Bu konuda dünyan n en iyisi olmak için çal fl yorum ve en iyisi olabilece imi biliyorum. En büyük tavsiyem; gerçekten sizi atefllendiren, heyecan duydu unuz, uyuyamad n z bir fley varsa onu yapmay göze al n. Çok iyi bir konumda çal fl yor olabilirsiniz veya iyi bir maafl n z olabilir. Bunlara fazla odaklanmamak gerekir. leriyi görebiliyorsan z bunu göze al n. O enerjiyi hissediyorsan z mutlaka baflar l olacaks n z. Bir risk, bu riskin getirisi o kadar fazla ki... H zl büyümeye bafllayan bir flirkete, vizyona veya ürüne yön verdi iniz zaman, o de eri yaratmaya bafllay nca onun keyfi hiçbir fleyde yok. Günde 16 saat çal fl yorum ve cumartesi, pazar kalk p ifle gidiyorum. Geçen y l haziran ay ndan beri bir gün tatil yapmad m ama bu yapt m bana ifl gibi gelmiyor. Çünkü her günüm heyecanl ve hareketli. Çok sevdi im bir ifl üzerinde u rafl yorum. O yüzden tavsiyem bir enerji hissediyorsan z, bir fleye inan yorsan z, 'Ben bunu gelifltirece im, yapaca m' diyorsan z yap n. O negatif psikolojiden kendimizi kurtarmam z ve kendimize güvenmemiz gerek." Çakarel, gelecekte mobil teknolojinin ön plana ç kaca n vurgulad. Gençlere veya yat r m yapmak isteyenlere, mobil alana yönelmelerini öneren Çakarel, "Dünya üzerinde 1 milyar kiflinin cebinde cep telefonu var. fiu andaki cep telefonlar, üniversiteyken kulland m en iyi bilgisayardan 30 kat daha h zl ve 1 milyar kiflinin cebinde. Bu, korkunç bir fley. Bu teknolojinin yani mobilin geliflmesi beni çok heyecanland r yor. Giriflimcilere ve yat r mc lara, mobil teknolojilere daha fazla ilgi göstermelerini ve önce mobili düflünmelerini tavsiye ederim" ifadesini kulland. (AA) 2 milyon dolarl k silikon hortum üretim hatt BURSA- Kauçuk ve silikon hortum, plastik ve metal boru parçalar üreten ve kapasitesinin yüzde 40' n Avrupa ülkelerine ihraç eden Bursal bir iflletme, 2 milyon dolarl k yat r mla, otomotiv sektörüne yönelik, silikon hortum üretim hatt n devreye al yor. Kayapa Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren firman n yönetim kurulu baflkan Ayhan Korgavufl, AA muhabirine yapt aç klamada, 13 bin metrekarelik alanda 180 kiflilik kadrosuyla otomotiv sektöründe faaliyet gösteren ve bu y l kuruluflunun 35'nci y l n kutlayan firmalar n n, otomotiv sektörüne yönelik silikon hortum üretim hatt n 8 Nisan'da hizmete açacaklar n söyledi. Kauçuk ve silikon hortum, plastik ve metal boru parçalar ürettiklerini ve kapasitelerinin yüzde 40' n Avrupa ülkelerine ihraç ettiklerini anlatan Korgavufl, "Yeni silikon hortum üretim hatt nda yüksek motor gücüne sahip araçlar için hortumlar üretece iz. Türkiye'de bir ilki gerçeklefltirecek olman n mutlulu unu yafl yoruz" dedi. Korgavufl, yeni yat r m için 2 milyon dolarl k bir harcamada bulunduklar n dile getirdi. Yeni yat r mla 15 kiflilik ek istihdam oluflturduklar n anlatan Korgavufl, " lk iflimizi de geçenlerde Ford Otosan'dan ald k. Toplamda 2,5 milyon avroluk siparifl ald k" dedi. Radyatör, kalorifer, turbocharger hava sistemi, hava filtresi, yak t sistemi ile metal ve plastik flekillendirilmifl turbo hava borular üretimi yapt klar n n alt n çizen Korgavufl, "Y lda 2 bin ton hamur kar fl m yapabilme kapasitesine sahibiz. Bunun yan s ra, 9 milyon adet hortum imal ediyoruz. Ürünlerimizin yüzde 40' n Avrupa ülkelerine ihraç ediyor ve sektörümüzün çok önemsedi i kalite ve denetim süreçlerine özel hassasiyet gösteriyoruz" diye konufltu. Fiat (TOFAfi), Peugeot, Volvo, Ford, Wolkswagen, Ferrari, Porsche gibi otomobil ve markalara parça ürettiklerini vurgulayan Korgavufl, flunlar kaydetti: " 2013 y l nda dünyan n en büyük otomobil üreticilerinden Volkswagen'e ürün sevkiyat na bafllad k. Yine VW Grup bünyesindeki prestijli markalardan birisi olan Porsche'ye ürün göndermeye bafllad k. 2014'te de yeni projelerimiz kapsam nda Çin, Meksika ve spanya'da bulunan OEM'lere (orijinal ürün üreticileri) ürün gönderece iz." (AA)

8 8 KÜLTÜR-SANAT 7 Nisan 2014 Pazartesi Aylin DEM RHAN Kocaeli Büyükflehir Belediyesi fiehir Tiyatrolar, 4 oyun sahneleyecek KOCAEL (AA) - Kocaeli Büyükflehir Belediyesi fiehir Tiyatrolar, nisanda "Yalanc ", "Taziye", "Ç kmaz Sokak Çocuklar " ve "Dönemeç" oyunlar n sahneleyecek. Lyle Kessler'in yazd, Mehmet Çevik'in yönetti i "Ç kmaz Sokak Çocuklar " adl oyunda, Ayd n Sigal, Levent Murato lu, Ça r Mengüç rol al yor. Hayata tutunmaya çal flan 3 yetiminin bafl na gelen ilginç olaylar konu edinen oyun, 25 ve 26 Nisan'da SDKM Büyük Sahne'de izleyicilerle buluflacak. Carlo Goldoni'nin yazd, Levent Süner'in yönetti i "Yalanc " isimli komedi oyununda ise Erdem Irmak, Cemal Ald ç, Utku O uz, rem Kahyao lu, Ifl k Öztorun, Volkan Dinç, Tekin Ezgütekin oynuyor. Yalan söylemeyi oyun gören ve yalanlarla Venedik'i kar flt ran Lelio'nun iki k z kardefle afl k olduktan sonra bafl na gelenleri anlatan oyun, 5, 10, 11 ve 12 Nisan'da SDKM Büyük Sahne'de tiyotroseverlerin be enisine sunulacak. "Eski Foto raflar" adl oyun, 9 ve 23 Nisan'da SDKM Oda Tiyatrosu'nda, "Dönemeç" adl oyun 2 ve 9 Nisan'da SDKM Tatbikat Sahnesi'nde, "Taziye" adl oyun ise 20 Nisan'da Gebze Osman Hamdi Bey Sahnesi'nde, 1, 8, 15 ve 29 Nisan'da da Gölcük Kaz kl Kervansaray Sahnesi'nde sahnelenecek. ANKARA (AA) Devlet Tiyatrolar nca (DT) düzenlenen "11.Orhan Asena Yerli Oyunlar Tiyatro Festivali", 26 Nisan'a kadardiyarbak r'da tiyatro severlerle buluflacak. DT Genel Müdürlü ünden yap lan aç klamaya göre, Diyarbak l oyun yazar Orhan Asena'n n an s na adanan festivalde bu y l stanbul, Bursa, Diyarbak r, Sivas, Antalya, Konya, Adana, Van devlet tiyatrolar ve Mersin Opera ve Balesi seçkin eserlerini sunacak. Kültürü ve onu oluflturan de erleri yaflatma, tan tma sorumlulu uyla Türk ANKARA (AA) - Çeflitli etkinlikler çerçevesinde Türkiye'ye gelerek konser vermeye haz rlanan dünyaca tan m fl çok say da yabanc grup ve flark c, yaz aylar boyunca müzikseverlerle buluflacak. AA muhabirinin derledi i bilgilere göre, Justin Timberlake dünya turnesi kapsam nda 26 May s'ta stanbul'- da konser verecek. Türkiye'deki ilk solo performans yla dinleyicinin karfl s na ç kacak Timberlake, son Amerika Müzik Ödülleri gecesinde kazand favori pop-erkek rock sanatç s ödülleri dahil 3 ödülle evine döndü. Rolling Stone dergisinin "Tüm Zamanlar n En Büyük 100 Sanatç s " listesinde yer alan Aerosmith 14 May s'ta müzikseverlerin karfl s na T KA, Türk dünyas n n düflünürlerini unutturmuyor BAKÜ (AA) T KA Bakü Koordinatörlü ü, Azerbaycan E itim Bakanl ve Avrasya Uluslararas Araflt rmalar Enstitüsü ctimai Birli i iflbirli inde "Her Mevsim Bir Ifl k" bafll kl Azerbaycan ve Türkiye'nin Ortak Kültürlerinin De erli fiahsiyetlerini Anlama ve Anlatma Projesi kapsam nda düzenlenen yar flma, bas n toplant s ile kamuoyuna duyuruldu. Toplant da konuflan T KA Bakü Koordinatörü Mustafa Haflim Polat, kültürel yozlaflmaya karfl, ortak de erleri yaflat p temsil eden flahsiyetleri daha iyi anlamak ve anlatmak konusunda gençlerin teflvik edilebilmesi amac yla böyle bir proje gerçeklefltirmeye karar verdiklerini belirtti. Ortaokul 7, 8 ve 9. s n f ö rencilerine yönelik proje kapsam nda Azerbaycan ve Türkiye'nin önemli flahsiyetleri tiyatrosunun ulusal üslubunu oluflturacak oyun yazarlar n destekleyen DT, bu amaç do rultusunda 11 y ld r Orhan Asena Yerli Oyunlar Tiyatro Festivali'ni gerçeklefltiriyor. Festivalde DT'nin 8 bölgeden 9 farkl oyunla 21 temsil verecek. Mersin Opera ve Balesi ise festivalde "Lüküs Hayat" müzikaliyle sahne alacak. Festival program flöyle: 7 Nisan tarihlerinde stanbul DT yap m "Çöl F rt nalar (Selahaddin Eyyübi)", 8 ve 9 Nisan'da Bursa DT yap m "Tohum ve Toprak", 10 Nisan'da "Lüküs Hayat" temsil verecek. 11 Nisan'da Diyarbak r DT'nin ç kacak. 66,5 milyonu ABD s n rlar içinde olmak üzere, satt 150 milyon albüm ile "gelmifl geçmifl en fazla albüm satan Amerikal rock grubu" olarak tarihe geçen Aerosmith, baflta 4 Grammy ödülü olmak üzere birçok ödülün de sahibi. Aerosmith, Steven Tyler (vokal), Joe Perry (gitar), Tom Hamilton (bas), Joey Kramer (davul) ve Brad Whitford'tan (gitar) olufluyor. Dünyan n en önemli piyanistleri aras nda say lan ve hakk nda her 3 ayda bir, ödüllü kompozisyon yar flmalar düzenlenmesinin öngörüldü ünü ifade eden Polat, ilk aflamada Azerbaycan ve Türk dünyas n n önemli isimlerinden Ali Bey Türk flbirli i ve Koordinasyon Ajans Baflkanl (T KA), Azerbaycan ortaokul ö rencileri için ünlü fikir adam Ali Bey Hüseyinzade konulu kompozisyon yar flmas düzenliyor. Hüseyinzade hakk nda kompozisyon yar flmas na start verdiklerini kaydetti. Hedeflerinin Türk kültüründe önemli yeri flahsiyetlerin gençler taraf ndan hat rlan lmas oldu unu söyleyen Polat, "Gençlerimizin, onun geçmiflte yaflad klar ve milletimizin tarihine katt önemli tecrübeleri hayat Oscar ödüllü "Shine" filmi ile beyaz perdeye aktar lan David Helfgott, ç kaca son dünya turnesi çerçevesinde 15 Nisan'da Türkiye'ye geliyor. The Last Great Romantic, Rahmaninov" albümü 4 milyondan fazla satan Helfgott ilginç hayat hikayesiyle de sanatseverlerin ilgisini çekiyor. Helfgott, hayat n konu alan filmde de anlat ld gibi, bir konser s ras nda a r bir beyin travmas geçirdi. Helfgott, 12 y l tekrar hat rlamas n ve bu tecrübeleri anlayarak ilerlemelerini istiyoruz" dedi. Avrasya Uluslararas Araflt rmalar Enstitüsü ctimai Birli i Baflkan Milletvekili Genire Paflayeva da toplant da yapt konuflmada Ali Bey Hüseyinzade'nin Azerbaycan ve Türkiye aç s ndan önemine de inerek, onun hayat ve faaliyeti konusunda bilgiler verdi. Hüseyinzade'nin sadece iki ülke aç s ndan de il, tüm Türk Dünyas için önemli bir flahsiyet oldu unu vurgulayan Paflayeva, "Yar flman n as l amac fludur ki; gençlerimiz Ali Bey Hüseyinzade gibi büyük düflünürlerin fikirlerini ö rensin. Onlar n vatan sevgisi, insanl k, devlet anlay fl n ö rensinler. Gençler kendileri için bu büyük flahsiyetleri örnek seçsin" dedi. "Beceriksizler" oyunu, 12 ve 13 Nisan'da Sivas DT'nin "Yunus Emre"si, 14 ve 15 Nisan'da stanbul DT'nin "Kuyruklu Y ld z Alt nda Bir zdivaç" eseri seyredilebilecek. 16, 17 ve 18 Nisan'da Antalya DT yap m "Ayakta Durmak stiyorum", 19 ve 20 Nisan'da Konya DT yap m "Ayyar Hamza", 21 Nisan'da Diyarbak r DT yap m çocuk oyunu "Neflesaçan" izlenebilecek. 22 ve 23 Nisan'da Adana DT "Çöplük" oyunu sahne al rken 24, 25 ve 26 Nisan tarihlerinde ise Van DT'nin " ki Kalas Bir Heves" adl yap m Orhan Asena Sahnesi'nde seyircinin karfl s na ç kacak. süren bir tedavi sürecinden sonra üstün yetene i ve azmi sayesinde yeniden yaflama döndü. 20. ve 21. yüzy l n keman virtüözü kabul edilen Itzhak Perlman 29 Nisan'da sanatseverlerle buluflacak. Her gitti i ülkede yo un ilgiyle karfl laflarak konser biletleri aylar öncesinden tükenen, "Schindler'in Listes"i filminden de tan nan Itzhak Perlman stanbul'da konser verecek. En yi Oda Müzi i ve En yi Enstrümantal Solist Performans gibi toplamda 5 ayr dalda Grammy Ödülü'ne sahip Perlman' n, Harvard, Yale, Brandeis, Roosevelt, Yeshiva ve Hebrew üniversitelerinde fahri ve onursal doktoralar da bulunuyor. Dünya çap nda on befl milyon albüm sat fl ile dans SIRASI GELD KÇE Prof. Dr. SA KAYACAN Gsm: ( ) Faik Bako lu ndan gelen gazeteler Faik Bako lu, Rize Gazeteciler Cemiyeti Baflkan. Günlük yay nlanan Zümrüt Rize Gazetesinin sahibi, gazeteci, Rize ilimiz merkezinden seslenmeye devam ediyor. O nun s k s k gönderdi i, gazeteler, dergi ve kitaplar, öteki yay nlar var. Bugün Faik Bako lu gönderimi olarak gündeme ald m gazetelerden k sa k sa sözetmek istiyorum efendim: 1- Damar Gazetesi: 8 sayfal k normal boyutuyla Kdz. Ere li de haftal k yay nlan yor. 27 Nisan 2000 tarihinde yay n hayat na bafllam fl. Sahibi: brahim Necati Günay say s bize ulaflm flt bu gazetenin. Mümtaz Soysal,. Necati Günay imzal makalelerle karfl l yoruz sayfalar nda. Tlf Yeni Viçe Gazetesi: Rize-F nd kl da haftal k 8 küçük sayfayla yay nlan yor y l nda yay n hayat na bafllat lm fl. Sahibi: Hasan Sar han. Ömer fian, Opr. Dr. Aytekin Ertu rul, Faik Bako lu, Aytekin Kalender, Hasan Karaahmeto lu imzal köfle yaz lar, Yaflar Çervato lu imzal fliirler yeral - yor sayfalar nda. Tlf: Karadeniz de Sonnokta Gazetesi: Trabzon da, ofset tekni iyle 20 büyük sayfa yay nlan - yor. 12 Eylül 1957 tarihinde kurulan, 10 bin 203. say s bize ulaflan Karadeniz de Sonnokta Gazetesinin sahibi: Osman Diyadin. Tlf: Marmara Haber Gazetesi: 10 sayfayla Tekirda -Çerkezköy de günlük yay nlan yor. Genel Yay n Yönetmeni: fiaban Kardefl, Tlf: Çerkezköy Haber Gazetesi: 10 normal sayfayla Tekirda -Çerkezköy de günlük yay nlan yor. Genel Yay n Yönetmeni: fiaban Kardefl. 6- Akdeniz Haber Gazetesi: 8 normal sayfayla, ofset bask l olarak Manavgat ta günlük yay nlan yor. Sahibi: Aysel Gelendost Haber Gazetesi: 18 normal sayfayla, Tekirda da haftal k yay nlan yor. Sahibi: Fatih Erge. 8- Avrupa Gazetesi: 10 normal sayfayla Tekirda merkezde günlük yay nlan yor. Sahibi: Meral Akyaz. 9- Trakya Gazetesi: 10 sayfayla Tekirda merkezde günlük yay nlan yor. Sahibi. Nazi Akyaz Bu gazetelerimiz yöneticilerini kutluyor, Faik Bako lu dostumu da teflekkürlerimi sunuyorum efendim. 11.Orhan Asena Yerli Oyunlar Tiyatro Festivali", 26 Nisan'a kadar Diyarbak r'da tiyatro severlerle buluflacak S cak akflamlar müzikle renklenecek müzi inin önemli isimleri aras na giren Frans z DJ ve prodüktör David Guetta, 27 Haziran'da sevenleriyle bir araya gelecek. Heavy metalin efsanevi gruplar ndan Metallica, 13 Temmuz'da stanbul'da konser verecek. Metallica, ilk kez gerçeklefltirece i "Metallica By Request" projesiyle hayranlar n interaktif konserle tan flt racak. Avrupa'da birçok farkl flehrinde oldu u gibi Metallica konser biletini internet üzerinden alan müzikseverler, izleyecekleri konserde çal nacak flark lar oylama hakk na da sahip olacak ve Metallica'n n 30 y l aflk n süredir kaydetti i 140'dan fazla parça ile flark listesini oluflturabilecek. Konserin aç l fl n, birçok flehirde oylama sonucu en çok istek alan "One" ve "Master of Puppets" ile yapacak Metallica, 18 flark dan oluflan sahne flovundaki 17 flark y verilen oylara göre belirleyecek. Rock müzi in tan nm fl di er isimlerinden Neil Young, stanbul'daki ilk konserini 15 Temmuz'da gerçeklefltirecek. stanbul Kültür Sanat Vakf, müzikseverlerin y llard r merakla bekledi i Neil Young' Crazy Horse grubuyla birlikte stanbul'da a rlayacak. lk albümünü yay mlad 1969'dan bu yana say s z müzisyene ilham kayna olan Young, yüksek perdeli tenor sesi ve elektro gitardaki kendine özgü stiliyle güncel müzik tarihinin en büyük isimlerinden biri say l yor. Young' n iki Grammy ödülü ve Philadelphia filminin müzikleriyle bir Oscar adayl da bulunuyor.

9 BULMACA 7 Nisan 2014 Pazartesi 9 Konstantin, en ç rtkan kafes kuflunu nereden bulursa bulur, mahalle çocuklar n ça rt r, bin tanesi iki yüzeli gram et vermeyen sakalar, isketeleri, floryalar aralar na kar flm fl serçeleri gökyüzünden birer birer toplard. Sonbahar kocayemiflleri, beyaz esmer bulutlar, yakmayan günefli, durgun mavili i, bol yeflili ile kufllarla beraber olunca insana sulh, fliir, flair, edebiyat, resim, musiki, mesut insanlarla dolu anlaflm fl, seviflmifl, açs z, h rss z bir dünya düflündürüyor. Her memlekette k ra ç kan her insan, kufl sesleriyle böyle düflünecektir. Konstantin Efendi mani oluyor. Zaten kufllar da gelmiyor art k. Belki birkaç seneye kadar nesilleri de tükenecek. Her memlekette kaç tane Konstantin Efendi var kim bilir? fiimdi bu hikâyeyi bize, günümüz Türkiye sinin hâline uyarlayal m. Arada bir benzerlik kural m ve sembolik olarak flu karfl l klar üretelim. Ada eskiden bol miktardaki kuflla c v l c v ld, nefleliydi, güzeldi. Ülkemiz de eskiden özgür kufllara benzeyen Müslüman Türk milletimizin c v l c v l varl yla güzeldi. Son zamanlarda ise bu nefle, canl l k, güzellik ortadan çekilmeye bafllad. Çünkü millî varl m z yok ediliyor. Hikâyedeki kufl avc s Konstantin yerine Amerika y ve Avrupa Birli ini koyal m. Bu ikisinin toplam Bat emperyalizmidir. Bat emperyalizmi c v l c v l olan Türk milleti kufllar n hikâyedeki gibi avlayarak yok ediyor. Bu da flöyle oluyor: Hikâyede Konstantin, kufllar avlamak için araç olarak çocuklar ve kafeste tuttu u ç rtkan kufllar kullan yordu. Bat emperyalizmi de Türk milletini avlamak için içimizden yetifltirdi i liberal faflist, TÜRKÇE BAKIfi Prof.Dr. Nurullah Çetin EMPERYAL ZM N P LAVLIK KUfiLARI OLMAMAK Ç N-2 Kürtçü, Ermenici, Komünist, l ml slamc, radikal slamc gibi ç rtkan kufllar ve çocuklar dolar, euro, makam, mevki, ödül, flöhret gibi kavramlardan oluflan bir menfaat kafesi içinde tutuyor, onlara emperyalizmin propagandas n yapt rarak milleti etraf na topluyor ve kendi milletinin evlatlar n düflmana av yap yor. Hikâyede ilginç bir flekilde flu cümle geçer: Hür kufllar, kafesteki ç rtkan kuflun feryad na, dostluk, arkadafll k, yaln zl k sesine do ru bir küme gelirler. Bugün de ayn flekilde hür kufllar olan Müslüman Türk milletimiz, kiflisel menfaat kafesi içine hapsedilmifl ve oradan öttürülen emperyalizm ç rtkan kufllar n liberalizm, demokrasi, insan haklar, kültürel haklar, küreselcilik, evrenselcilik, ça dafll k gibi sesleri etraf nda toplat l r. Konstantin, kufllar avlamak için yap flkan, kuyru unu kapt r nca kurtulunamayan pis ökseleri tuzak olarak kullan yordu. Emperyalist Bat da Türk milletini avlamak için pis ve yap flkan olan sap k ideolojileri, felsefeleri, fuhflu, uyuflturucuyu, içkiyi, uyutucu filmleri, romanlar, e lence ve tüketimi, s cak para, Avrupa Birli i ne üye olma vaadini, zengin olma, modern yaflama arzusu gibi pis, yap flkan modern ökseleri tuzak olarak kullan yor. Milletimizin evlatlar bunlara paçay kapt r nca kurtaram yor ve kolayca avlan yorlar. (Devam Edecek) GEREKL TELEFONLAR ALO AC L Acil Servis...: 112 Acil Ambulans...: Alo Doktor...: 113 Alo tfaiye...: 110 Alo Valilik...: 179 Alo Polis...: 155 Alo Jandarma...: 156 Alo Trafik...: 154 Ala Zab ta...: 153 Alo Cenaze...: 188 Alo Tüketici...: 175 Alo Gürültü...: 176 Orman Yang n...: 177 Ruhsal Bunal m...: 182 Alo zci Kan Merkezi...: 173 Belediye Kan Anons...: ALO ARIZA/B LG Data Ar za...: 124 Do algaz Ar za...: 187 Elektrik Ar za...: 186 Kablo TV Ar za...: 126 Su Ar za...: 185 Telefon Ar za...: 121 Telefon Dan flma...: 118 Telefon Uyand rma...: 135 Vergi Dan flma...: 189 Tüketiciyi Koruma Derne i...: Kad n ve Sosyal Hizmet...: 183 Çevre Bilgi...: 181 Uyuflturucu Bilgi...: 171 Sa l k Dan flma...: 184 flve flçi Bulma...: 180 Posta Kodu...: 119 HASTANELER Acil Yard m Travmatoloji...: Ankara Hastanesi...: Ankara Onkoloji Hastanesi...: Atatürk Gö üs Hastal klar Hastanesi...: AÜ. T p Fakültesi Hast...: Baflkent Üniversitesi Hast...: Bay nd r T p Merkezi...: Belediye Hastanesi...: City Hospitat...: Ça Hastanesi...: Çankaya Hastanesi...: Dr. Sami Ulus Çocuk Hastanesi....: Dr. Z. Tahir Burak Do umevi...: GÜ. T p Fakültesi Hastanesi...: "...Biri kabuk tutmufl yaralar m z okflamaya bafllad nda, c rt diye aç l veriyor ve oluk oluk kanama bafll yor yeniden...birine teslim oldu umuzda ve içimizi döktü ümüzde; bedenimiz ve ruhumuz kan içinde kal veriyor. O yüzden de il mi içimizi tutmam z? birine teslim olmaktan korkmam z? ortal kta tedirgin ve gergin dolanmam z? "anlatsam m anlatmasam m karars zl m z", bu sevgi beni ac t r m karars zl m z. Her zaman seni üzecek birileri olacakt r. Yapmam z gereken sevginin bize vadettiklerine güvenmeyi sürdürmek. Ama kime iki defa güvenece imizi iyi seçmek. Konuflacak birisini bulmak çok kolay da susacak birilerini bulmak çok zordur. Susacak ne çok fley var oysa... Susmak asl nda iliklerime kadar doluyum anlam ndad r..." Gabriel Garcia Marquez Yüzy ll k Yaln zl k Özgürlü e, vahflili e, ele avuca s mazl a tehlikelili e ve güçlülü e aç lm fl, daha önceden kapt r lm fl yürekler konuflurdu... Unutulmufl atefller nas l da alevlenirdi gönülde, geride kalan sesler nas l da yükselip kabararak nas l da hüzün vererek yank lan rd beyinde... Aç lm fl yaralar duyular n yo unlaflmas na yol açar, kendimizden de büyük bir mazi YER ALTINDAN NC LER Av. Hacer Acar Alan Yüzy ll k Yaln zl k takip ederdi her birimizi ve biz olmam za izin vermezdi tüyler ürpertici, do adan kopuk bofllukta as l hayaletler... Çaresizlik içine, çekti imiz eziyetlerin ve yaln zl n üzerine do an her gün bir öteki gibi rutin ve de ersiz geçip giderken, ans z n aralanan kap dan aflk içeri süzülüverirdi... Tutkuyla ac çekmeyi ve hazla ölmeyi sa layacak aflk ne kadar dik, bafll bafl na buyruk ve inatç oldu unun önemi yok, dev bir dalga olur seni tutup savurur sürükler alt na al r hükmederdi... Gönülde fliflip kabaran özlem ve insan n bo az n saran o tatl koku kendi zevkine, rengine ve fl na sahipti ve kendi diliyle anlat rd aflk; kar ya fl sessizli inde, duyard n flap r flupur ve hissederdin beflik gibi dalgalanan yumuflak bir haz dalgas nda yüzmeyi... Aflkta sezinledi imiz ama tan mad m z dürtüler, özgürlük ve gelifligüzellik sakl yd en yo un çat flmalar e er üstesinden gelinirse kolay kolay y k lmayacak bir güven ve sükunete b rakabilirdi yerini... Gö e b rak lm fl bir balon sessizli inde, dile dökülmeyenin tenhal nda derin ve güçlü bir teslimiyetle s rt üstü yatard n güven denizine ve tafl rd seni f rt nal so uk bir k fl mevsiminin ortas nda günlük günefllik s cac k yumuflac k bir güne... ANKARA HAVA RAPORU BULMACA Soldan sa a: 1. Yumurtas n atarak zay flam fl uskumru bal ve bunun kurutulmuflu. Eskiden Karagöz oynat lan kahvelere verilen ad. 2. Etraf suyla çevrili kara parças. Bir peygamber. Utanma, utanç duyma. 3. Üzerine iplik, tel gibi fleyler sar lan, ekseni boyunca ortas delik silindir. Ç plak, özgür, hür. 4. Tümör. Dilenciye verilir. 5. Bir iskambil oyunu. AIDS virüsünü saptamakta kullan lan test. 6. Yanl fll k, yan lg. Bir renk. 7. Hafifçe yaralama. Bir nota. 8. Aziziye tabyas n n savunulmas nda büyük yararl l klar gösteren kad n kahraman. 9. Mahalli, mevzi, lokal. Valf. 10. laç, merhem. Söz, lak rd, laf. 11. Gidilen yol üzerinde olmayan, sap larak var lan. Eski bir devlet. 12. A açl kl yol. ÜSTÜN. (Tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu). 13. ri gövdeli bir papa an türü. Yüksek, yüce. 14. Aylardan biri. lgi eki. 15. Dükkân nda et satan kimse. Bir renk. 16. Birinin buyru u alt nda olan görevli, madun. Bir göz rengi. Duman karas. 17. Lantan n simgesi. Kuyruksuz kurba an n yumurtadan yeni ç km fl kurtçu u. 18. Aç k, ortada, herkesin içinde. Yabani hayvan bar na. 19. At n yürüyüfl flekillerinden biri. Telefon sözü. 20. Akarsu yata, mecra. Firari. Yukar dan afla ya: 1. Su ile kar flm fl toprak, balç k. Kanun. Bir pamuk türü. 2. Yönetim yeri. Kekli in boynundaki siyah halka. Parazit, tufeyli. 3. Üzerine yaz yazmak için tabaklanm fl ceylan derisi. Serüvenci. Tav r, davran fl. 4. stanbul un eski adlar ndan biri. Eski bir devlet. Difli s r. 5. Çünkü, flundan dolay. Gündelikle çal flan iflçi. Hardal kokulu savafl gaz. 6. Yal n, gösteriflsiz. lenme, beddua. Suçsuz. Lityumun simgesi. Yumurtan n bir bölümü. 7. Uzakl k anlat r. Yar yafl yar kuru, rutubetli toprak. Tanr ya göre insan. Ba ml. 8. Yüzük yap m nda kullan lan parlak ve de erli bir tafl. Gürültü, pat rt. ri, kart. 9. pek gibi düz ve parlak bir kumafl n üzerinde bulunan tel tel iplik. Erkek ördek. Ortaoyununda ço u kez aptal uflak rolünü oynayan komik. Bir nota. 10. sviçre de bir kanton. Eskiden çocuklar mahalle mektebine bafllarken düzenlenen tören. skambilde birli. Karn doymufl olan kimse. ÇÖZÜMÜ BUGÜN 11. SAYFADA Haz rlayan: Ercan BOSTANCIO LU

10 10 7 Nisan 2014 Pazartesi - SAGLIK Burcu KER M Tar m ilaçlar n n yanl fl kullan m insan sa l n olumsuz etkiliyor Tar mda kullan lan ilaç ve gübre sanayisinde yaflanan geliflmelerin insan hayat nda kolayl klar sa larken beraberinde birçok sa l k sorunu getirdi i bildirildi. SAMSUN - Ondokuz May s Üniversitesi (OMÜ) Ziraat Fakültesi Bitki Koruma Bölümü Ö retim Üyesi Prof. Dr. Sebahat Sullivan, AA muhabirine yapt aç klamada, teknolojinin ve sanayinin geliflmesiyle tar m alan nda da birtak m geliflmenin yafland n, özellikle verim art rmak için kullan lan ilaçlar n insan sa l n olumsuz yönde etkiledi ini söyledi. Tar mda afl r gübre ve ilaç kullan m n n insanda sinir sistemini etkiledi ini belirten Sullivan, flöyle konufltu: Üreticilerimiz dozunda gübre ve ilaç kullan m na özen göstermeli. Ülkemizde tar m ilaçlar n n ve gübrelemenin dozu iyi ayarlanam yor. Ürüne çok kimyasal at lmas verimi at r r gibi düflünülüyor. laç ve gübrelerin biyolojik kökenli olmas n arzu ediyoruz. Zirai ilaçlar kurallara uygun kullan m nda bile zararl olabiliyor. Çiftçilerin yanl fl ilaç kullan m yla bu etkiler daha da art yor. Kurallara uygun olarak kullan lmayan tar m ilaçlar sinir istemi rahats zl klar, kanser, üreme bozukluklar na neden olabiliyor. Özellikle çocuklarda geliflimi engelliyor ve fizyolojik bozukluklara yol aç yor. Çiftçilerin kimyasal ilaçlar kimi zaman zorunluluktan kullanmak durumunda kald n dile getiren Sullivan, En az ndan böceklere, k rm z örümceklere, yabanc otlara ve istemedi imiz zararl lara karfl kulland m z kimyasal ilaçlar n dozunu iyi ayarlamal y z dedi. Tar mda kullan lan kimyasal ilaçlar n do ay ve insan sa l n ciddi flekilde etkiledi ine dikkati çeken Sullivan, daha fazla verim için kimyasal ilaç ve gübrelerin ister istemez kullan laca n da ELEKTR K ENERJ S SATIN ALINACAKTIR YÜKSEKÖ RET M KURULU H ZMETLER YÜKSEKÖ RET M KURUMLARI YÜKSEKÖ RET M KURULU Serbest Piyasadan Elektrik Enerjisi al m 4734 say l Kamu hale Kanununun 19 uncu maddesine göre aç k ihale usulü ile ihale edilecektir. haleye iliflkin ayr nt l bilgiler afla da yer almaktad r: hale Kay t Numaras : 2014/ darenin a) Adresi: Üniversiteler Mahallesi 1600.Cadde No: B LKENT ÇANKAYA/ANKARA b) Telefon ve faks numaras : c) Elektronik Posta Adresi : ç) hale doküman n n görülebilece i internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/ekap/ 2- hale konusu mal n a) Niteli i, türü ve miktar : kwh elektrik enerjisi al m Ayr nt l bilgiye EKAP ta yer alan ihale doküman içinde bulunan idari flartnameden ulafl labilir. b) Teslim yeri : Yüksekö retim Kurulu Baflkanl Üniversiteler Mah Cad. No:10 Bilkent / AN- KARA c) Teslim tarihi : Sözleflme imzaland ktan sonra 'te bafllayacak olup, tarihinde sona erecektir. 3- halenin a) Yap laca yer : Yüksekö retim Kurulu Baflkanl Üniversiteler Mah Cad. No: Bilkent ANKARA ( B/7 Blok 3. Kat 4317 Nolu Oda) b) Tarihi ve saati : :30 4. haleye kat labilme flartlar ve istenilen belgeler ile yeterlik de erlendirmesinde uygulanacak kriterler: 4.1. haleye kat lma flartlar ve istenilen belgeler: Mevzuat gere i kay tl oldu u Ticaret ve/veya Sanayi Odas ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odas belgesi; Gerçek kifli olmas halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulundu u y lda al nm fl, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odas na ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odas na kay tl oldu unu gösterir belge, Tüzel kifli olmas halinde, ilgili mevzuat gere i kay tl bulundu u Ticaret ve/veya Sanayi Odas ndan, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulundu u y lda al nm fl, tüzel kiflili in odaya kay tl oldu unu gösterir belge, hale konusu mal n sat fl faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gere ince al nmas zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler: EPDK'n n yürürlükteki "Elektrik Piyasas Lisans Yönetmeli i" hükümlerine göre düzenlenmifl "Elektrik Toptan Sat fl Lisans " veya "Üretim Lisans " veya "Otoprodüktör Lisans veya "Otoprodüktör Grubu Lisans veya Perakende Sat fl Lisans ndan birinin asl n veya noter onayl suretini veya belge asl idareye sunulup asl idarece görülmüfltür onayl suretini teklifleri ekinde vermeleri zorunludur Teklif vermeye yetkili oldu unu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; Gerçek kifli olmas halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, Tüzel kifli olmas halinde, ilgisine göre tüzel kiflili in ortaklar, üyeleri veya kurucular ile tüzel kiflili in yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamam - Resmi lanlar aç klad. Kullan lan ilaçlar n dozunun iyi ayarlanmas gerekti ine iflaret eden Sullivan, sözlerini flöyle sürdürdü: Mevsim nedeniyle do a canlan yor. Tar msal faaliyetler de bu dönemde art yor. Tar msal faaliyetlerde kullan lan gübre ve baz ilaçlar dozunda kullan lmad nda zararl etkileri olabiliyor. Bitkilerdeki ilaç kal nt s, kullan lan ilac n cinsine, ilac n uygulama zaman na, çevre koflullar na, uygulaman n yap ld bitki türüne, uygulama zaman ile ürünün hasat edilifli aras ndaki süreye ve di er birçok etkene ba l olarak farkl l k gösterir. Unutulmamal d r ki bütün ilaçlar az veya çok zehirlidir. Prof. Dr. Sullivan, sebze ve meyvelerdeki hastal k ve zararl lara karfl kullan lmas önerilen ilaçlar n tamam yla tehlikesiz oldu unu düflünmenin do ru olmad na de inerek, flunlar kaydetti: laçlamalardan bir süre sonra, ilac n etkinli inin azalmas, ilaçlaman n tekrarlanmas n gerektirir. lac n prospektüsünde belirtilen son ilaçlama ile hasat aras ndaki süreye uyulsa bile bir miktar ilaç ve ayr flma ürünleri besin maddesi üzerinde veya içinde kalmaktad r. Ayr ca tar mda do ru ilaç seçimi yap lm yor ve ilaçlar önerilen dozda uygulanm yor. lac n yüksek dozda kullan lmas kal nt miktar n art r yor. laçlama zaman iyi belirlenemiyor ve gereksiz yere ilaç kullan l yor. Son ilaçlama ile hasat aras nda sürelere uyulmuyor. Sebze ve meyvelerde hasad n yaklaflt dönemde kal nt süresi k sa olan ilaçlar tercih etmek gerekiyor. Bu nedenle çiftçilerimizin bilinçli ve bilgili olmas büyük önem tafl yor. (AA) KOYUN-KEÇ KULAK KÜPES ALIMI GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLI I L MÜDÜRLÜ Ü GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLI I MÜSTEfiARLIK Resmi lanlar n n bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmamas halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususlar gösteren belgeler ile tüzel kiflili in noter tasdikli imza sirküleri, fiekli ve içeri i dari fiartnamede belirlenen teklif mektubu fiekli ve içeri i dari fiartnamede belirlenen geçici teminat hale konusu al m n tamam veya bir k sm alt yüklenicilere yapt r lamaz Tüzel kifli taraf ndan ifl deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kiflili in yar s ndan fazla hissesine sahip orta na ait olmas halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i veya yeminli mali müflavir ya da serbest muhasebeci mali müflavir veya noter taraf ndan ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendi i tarihten geriye do ru son bir y ld r kesintisiz olarak bu flart n korundu unu gösteren belge, standart forma uygun belge, 4.2. Ekonomik ve mali yeterli e iliflkin belgeler ve bu belgelerin tafl mas gereken kriterler: dare taraf ndan ekonomik ve mali yeterli e iliflkin kriter belirtilmemifltir Mesleki ve Teknik yeterli e iliflkin belgeler ve bu belgelerin tafl mas gereken kriterler: fl deneyim belgeleri: Son befl y l içinde bedel içeren bir sözleflme kapsam nda kesin kabul ifllemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 40 oran ndan az olmamak üzere ihale konusu ifl veya benzer ifllere iliflkin ifl deneyimini gösteren belgeler Bu ihalede benzer ifl olarak kabul edilecek ifller: Serbest Piyasada Elektrik sat fl yapm fl olmak. 5. Ekonomik aç dan en avantajl teklif sadece fiyat esas na göre belirlenecektir. 6. haleye sadece yerli istekliler kat labilecektir. 7. hale doküman n n görülmesi ve sat n al nmas : 7.1. hale doküman, idarenin adresinde görülebilir ve 75 TRY (Türk Liras ) karfl l Yüksekö retim Kurulu Baflkanl Üniversiteler Mah Cad. No: Bilkent ANKARA ( B/7 Blok 3. Kat 4317 Nolu Oda) adresinden sat n al nabilir haleye teklif verecek olanlar n ihale doküman n sat n almalar veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. 8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Yüksekö retim Kurulu Baflkanl Üniversiteler Mah Cad. No: Bilkent ANKARA ( B/7 Blok 3. Kat 4317 Nolu Oda) adresine elden teslim edilebilece i gibi, ayn adrese iadeli taahhütlü posta vas tas yla da gönderilebilir. 9. stekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. hale sonucu, üzerine ihale yap lan istekliyle her bir mal kalemi miktar ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatlar n çarp m sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleflme imzalanacakt r. Bu ihalede, iflin tamam için teklif verilecektir. 10. stekliler teklif ettikleri bedelin %3 ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altm fl) takvim günüdür. 12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. Bas n-4403(www.bik.gov.tr) Koyun-Keçi kulak küpesi al m al m 4734 say l Kamu hale Kanununun 19 uncu maddesine göre aç k ihale usulü ile ihale edilecektir. haleye iliflkin ayr nt l bilgiler afla da yer almaktad r: hale Kay t Numaras : 2014/ darenin a) Adresi : Gayret Mahallesi Ç nardibi Sokak No: YEN MAHALLE/ANKARA b) Telefon ve faks numaras : c) Elektronik Posta Adresi : ç) hale doküman n n görülebilece i internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/ekap/ 2- hale konusu mal n a) Niteli i, türü ve miktar : Koyun-Keçi Kulak Küpesi Çift Ayr nt l bilgiye EKAP ta yer alan ihale doküman içinde bulunan idari flartnameden ulafl labilir. b) Teslim yeri : Ankara l G da Tar m ve Hayvanc l k Müdürlü ü c) Teslim tarihi : 01/05/2014 tarihinden itibaren 30 (otuz) gün içerisinde malzemeler teslim edilecek 3- halenin a) Yap laca yer : Gayret Mahallesi Ç nardibi Sokak No:12 Yenimahalle/ANKARA TOPLANTI SA- LONU b) Tarihi ve saati : :00 4. haleye kat labilme flartlar ve istenilen belgeler ile yeterlik de erlendirmesinde uygulanacak kriterler: 4.1. haleye kat lma flartlar ve istenilen belgeler: Mevzuat gere i kay tl oldu u Ticaret ve/veya Sanayi Odas ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odas belgesi; Gerçek kifli olmas halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulundu u y lda al nm fl, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odas na ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odas na kay tl oldu unu gösterir belge, Tüzel kifli olmas halinde, ilgili mevzuat gere i kay tl bulundu u Ticaret ve/veya Sanayi Odas ndan, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulundu u y lda al nm fl, tüzel kiflili in odaya kay tl oldu unu gösterir belge, Teklif vermeye yetkili oldu unu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; Gerçek kifli olmas halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, Tüzel kifli olmas halinde, ilgisine göre tüzel kiflili in ortaklar, üyeleri veya kurucular ile tüzel kiflili in yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamam - n n bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmamas halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususlar gösteren belgeler ile tüzel kiflili in noter tasdikli imza sirküleri, fiekli ve içeri i dari fiartnamede belirlenen teklif mektubu fiekli ve içeri i dari fiartnamede belirlenen geçici teminat hale konusu al m n tamam veya bir k sm alt yüklenicilere yapt r lamaz Tüzel kifli taraf ndan ifl deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kiflili in yar s ndan fazla hissesine sahip orta na ait olmas halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i veya yeminli mali müflavir ya da serbest muhasebeci mali müflavir veya noter taraf ndan ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendi i tarihten geriye do ru son bir y ld r kesintisiz olarak bu flart n korundu unu gösteren belge, standart forma uygun belge, 4.2. Ekonomik ve mali yeterli e iliflkin belgeler ve bu belgelerin tafl mas gereken kriterler: dare taraf ndan ekonomik ve mali yeterli e iliflkin kriter belirtilmemifltir Mesleki ve Teknik yeterli e iliflkin belgeler ve bu belgelerin tafl mas gereken kriterler: fl deneyim belgeleri: Son befl y l içinde bedel içeren bir sözleflme kapsam nda kesin kabul ifllemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 20 oran ndan az olmamak üzere ihale konusu ifl veya benzer ifllere iliflkin ifl deneyimini gösteren belgeler Standarda iliflkin belgeler: TS Belgesi Tedarik edilecek mallar n numuneleri, kataloglar, foto raflar ile teknik flartnameye cevaplar ve aç klamalar içeren doküman: Koyun- keçi kulak küpelerinden en az 5 çift ve 1 adet pens numunesi teklif zarf yla beraber komisyona sunulucakt r Bu ihalede benzer ifl olarak kabul edilecek ifller: Kamu ve özel sektörde yap lm fl olan hertürlü küçük ve büyükbafl kulak küpesi, Plastik mühür kelepçe vb. 5. Ekonomik aç dan en avantajl teklif sadece fiyat esas na göre belirlenecektir. 6. haleye sadece yerli istekliler kat labilecektir. 7. hale doküman n n görülmesi ve sat n al nmas : 7.1. hale doküman, idarenin adresinde görülebilir ve 200 TRY (Türk Liras ) karfl l l G da Tar m ve Hayvanc l k Müdürlü ü Döner Sermaye flletmesi adresinden sat n al nabilir haleye teklif verecek olanlar n ihale doküman n sat n almalar veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. 8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Gayret Mahallesi Ç nardibi Sokak No:12 Yenimahalle/ANKA- RA SATINALMA B R M adresine elden teslim edilebilece i gibi, ayn adrese iadeli taahhütlü posta vas - tas yla da gönderilebilir. 9. stekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. hale sonucu, üzerine ihale yap lan istekliyle her bir mal kalemi miktar ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatlar n çarp m sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleflme imzalanacakt r. Bu ihalede, iflin tamam için teklif verilecektir. 10. stekliler teklif ettikleri bedelin %3 ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altm fl) takvim günüdür. 12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. Bas n-4156(www.bik.gov.tr)

11 DIS DÜNYA 7 Nisan 2014 Pazartesi 11 Toronto belediyesi Ermeni soyk r m an t dikilmesini reddetti TORONTO - Ermeni diasporas n n, Kanada n n Toronto kentinde 1915 olaylar için bafllatt an t dikme giriflimi, belediye meclisinde kabul görmedi. Toronto Belediye Meclisi, konunun önemi nedeniyle tasar n n, taraflar n dinlenece i yürütme komitesinde görüflülmesini kararlaflt rd. Komite oylamas nda 22 encümen üyesi evet derken, 18 ret oyu ç kt. Toronto daki Türk toplumunun hareketli saatler yaflamas na neden olan sözde Ermeni soyk r m karar tasar s, Toronto Belediye Meclis Üyesi Shelley Carroll taraf ndan verildi. lgili tasar y görüflen belediye meclisi üyeleri konuyu, Mübarek ten, Sisi ye destek... KAH RE - M s r n devrik lideri Hüsnü Mübarek, cumhurbaflkanl seçimlerine iliflkin, Halk n önünde seçmek için Savunma Bakan Abdulfettah es-sisi den baflkas yok dedi. El-M sri el-yovm gazetesinin telefon arac l yla Mübarek le yapt ve el- Hayat televizyonunda yay nlanan röportaj n ses kayd nda, Mübarek, Önünüzde ondan (Sisi den) baflkas yok de erlendirmesinde bulundu. Devrik lider Mübarek, Savunma Bakan Sisi nin, cumhurbaflkanl için en uygun kifli oldu unu söyledi. Mevcut siyasi durumu da de erlendiren Mübarek, Ben Müslüman Kardefller Teflkilat ( hvan) konusunda BRÜKSEL - NATO Genel Sekreteri Anders Fogh Rasmussen, E er Rusya, Ukrayna ya daha fazla müdahale ederse bunu tarihi bir hata olarak tan mlamakta tereddüt etmem dedi. NATO D fliflleri Bakanlar Toplant s n n ard ndan düzenlenen bas n toplant s nda konuflan Rasmussen, bu yönde bir ad m n Rusya n n uluslararas alanda daha fazla izole olmas ve Bat dünyas ile Rusya aras ndaki iliflkiler aç s ndan genifl kapsaml sonuçlar do uraca n söyledi. Rasmussen, Bu, devasa stratejik etkileri olan yanl fl bir hesap olur dedi. Askeri opsiyonlar n görüflülmedi ini ve izlenmesi gereken do ru yolun siyasi ve diplomatik çözüm bulmak oldu una inand klar n söyleyen Rasmussen, Durumu sakinlefltirmek için Rusya ya bir kez daha birliklerini çekmesini, uluslararas Türk dostu olarak da bilinen Giorgio Mammoliti nin deste iyle komisyona havale etti. Belediye meclisi toplant s sonras Türk toplumu üyeleri ile görüflen Mammoliti, Tasar için flimdi vaktiniz var. yi bir haz rl kla komite üyelerini ikna edebilirsiniz dedi. - Çok çal flmam z laz m - Kanada Türk Toplulu u Derne i Baflkan Nalan Gökgöz, AA muhabirine yapt aç klamada, Tasar n n bugün ele al naca n dün gece sular nda ö rendik. Hiçbirimiz sabaha kadar uyumad k ve ulaflabildi imiz her yerle yaz flt k. Bugün de sabahla birlikte tüm çok endifleliyim. Amerika, hvan n tekrar siyasete dönmesi için bask yap yor ve hvan siyasete dönene kadar (size) uçak yok diyor. Bana böyle yapt lar ama ben onlara boyun e medim ifadesini kulland. Suudi Arabistan ve Birleflik Arap Emirlikleri nin (BAE) 3 Temmuz askeri darbesinden sonra M s r a yapt klar yard m konusuna da de inen Mübarek, Evet onlar bizi destekliyorlar ancak biz çal flmal y z. Çünkü onlar bizi sürekli desteklemeyecekler diye konufltu. Hamdin Sabbahi nin cumhurbaflkan adayl konusunda da aç klama yapan Mübarek, Hamdin den fayda gelmez. Cumhurbaflkan olmaya hiç uygun de il. O ayn Cemal Abdül Nas r gibi. Abdül NATO dan, Rusya ya tarihi hata uyar s yükümlülüklerine uymas n ve Ukrayna hükümetiyle do rudan, yap c bir diyalo a girmesini srarla tavsiye ediyorum diye konufltu. NATO d fliflleri bakanlar n n dün ald Rusya ile sivil ve askeri iliflkileri ask ya alma karar konusunda Rusya dan do rudan bir tepki gelmedi ini ifade eden Rasmussen, Gelen baz sinyalleri, Rusya n n eski Sovyet alan n kapsayan yeni bir Rus etki alan yaratma çabas içinde oldu u fleklinde yorumlad n söyledi. Rasmussen, San r m tüm yaflananlar bununla ilgili dedi. Avrupa Müttefik Kuvvetler Yüksek Komutan (SACEUR) General Philip Breedlove n bir gazeteye yapt aç klamada kulland, Rusya n n Ukrayna y iflgal karar almas halinde hedefine 3-5 gün içinde hedefine ulaflabilece i yönündeki ifadelerine kat ld n ve dile getirdi i endifleleri gerçekten encümen üyelerine tek tek hem yaz l hem sözlü bilgilendirme yapt k. Tasar n n komiteye havale edilmesi bize zaman kazand rd. Yoksa bir oldu bitti ile oylan p kabul edilebilirdi dedi. flimiz flimdi bafll yor ifadesini kullanan Gökgöz, tüm toplum üyeleri olarak çok çal flmalar gerekti ini bildirdi. Öte yandan tasar için içeride yo un gayret sarf eden Türk toplumu üyelerinin yan s ra bir baflka grup da bina önünde Türk ve Kanada bayraklar aç p, duyurular da tt. Ellerindeki dövizlerle binaya girip ç kanlara 1915 olaylar n anlatan Türklere, birçok Kanadal da destek verdi. (AA) M s r n devrik lideri Hüsnü Mübarek, cumhurbaflkanl seçimlerine iliflkin, Halk n önünde seçmek için Savunma Bakan Abdulfettah es-sisi den baflkas yok dedi. Nas r ülkeyi demir yumrukla yönetmiyor muydu? Bunun gibisi yönetime gelir gelmez insanlar tekmeler de erlendirmesinde bulundu. Kendisiyle röportaj yapan gazetecinin, M s rl lardan baz lar n n kendisinin cumhurbaflkan olmas için vekaletname haz rlatt klar n hat rlatmas üzerine Mübarek, Hay r ben yoruldum. 62 seneden beri çal fl yorum bunun 30 senesi cumhurbaflkanl nda geçti diye konufltu. Kendi döneminin çiflleri Bakan Habib el-adili den de övgüyle söz eden Mübarek, onun ülkeyi demir yumrukla yönetti ini, flimdi ise herkesin istedi i gibi keyfine göre hareket etti ini dile getirdi. (AA) paylaflt n belirtti. Rasmussen, General Breedlove sadece alandaki gerçekleri tan mlam fl ve alandaki gerçekleri tan mlama hakk na sahip olmas n n yan s ra bunu yapma yükümlülü ü var. E er Rusya samimi flekilde siyasi çözüm istiyorsa san r m atmas gereken ilk ad m askeri durumu hafifletmek ve birliklerini çekmek olmal ifadelerini kulland. (AA) Filistin- srail bar fl görüflmeleri t kand KUDÜS - TANER AYDIN - ANAL Z HABER - srail ve Filistin aras nda geçen y l bafllat lan bar fl görüflmeleri t kand. Filistin yönetimi, srail in uzlaflmaz tavr nedeniyle Birleflmifl Milletler de (BM) 15 uluslarararas kuruma kat l m için ilgili anlaflmalar imzalad. Amerika Birleflik Devletleri (ABD) D fliflleri Bakan John Kerry ise Ramallah a yapaca ziyareti iptal etti ini aç klad. Filistin yönetiminin önceki gün konuyu uluslararas boyuta tafl ma karar almas n n ard ndan Paris teki temaslar n keserek srail e gelen ABD D fliflleri Bakan John Kerry, krizi aflmak için srail Baflbakan Binyamin Netanyahu ile ard ard na iki görüflmede bulunarak, 29 Nisan a kadar Filistinli tutuklular serbest b rakmas için ikna etmeye çal flt. Birkaç y ld r sekteye u rayan bar fl görüflmelerini geçen y l yeniden bafllatan Kerry, Filistin yönetiminin uluslararas kurulufllara kat lma karar n n ard ndan, NATO toplant s için bulundu u Brüksel de yapt aç klamada, Ramallah ziyaretini iptal etti ini duyurdu. John Kerry, Netanyahu ile görüflmesi sonras Abbas la bir araya gelmeden NATO konferans na BULMACANIN ÇÖZÜMÜ kat lmak üzere Brüksel e hareket etmifl, ayr l fl s ras nda bölgeye tekrar geri dönerek, Abbas la Ramallah ta biraraya gelece ini aç klam flt. Bar fl sürecinin ç kmaza girdi i flu aflamada, ABD yönetiminin 29 Nisan da ortaya koyaca ana yol haritas n belirleyecek taslak anlaflmaya taraflar n imza atmas zorlaflm fl görünüyor. Ancak ABD li diplomatlar, halen srail üzerinde bask kurarak 29 Nisan a kadar srail in elindeki Filistinli mahkumlar serbest b rakt r p, Bat fieria daki srail in yeni Yahudi yerleflimi inflas n n devam n durduracak bir formül için uzlaflma aray fl n sürdürüyor. Kudüs te bulunan ABD diplomatlar, 29 Nisan dan önce krizin afl laca ndan umutlu olduklar n belirtiyor. AA muhabirine bilgi veren Kudüs te görev yapan üst düzey bir diplomat, srail Baflbakan Netanyahu nun, Kerry den ABD aleyhine srail için casusluk yaparken yakalanarak ömür boyu hapse mahk m edilen ve 15 y ld r ABD de hapiste yatan srailli Jonathan Polard n, Filistinli mahk mlara karfl l k serbest b rak lmas iste ini iletti ini dile getirdi. (AA) Ç R O Z T A T U A D A S A A R M A K A R A A R U R S A D A K A R E M E L Z A H A T A A K M H A C A M A T S N E N E H A T U N Y E R E L V A N A A A E M K A L S A P A A K A A A L E A S U T A Y A R A U L U I A E K M K K A S A P T A B A A S T E L A S L A R B A A L E N N T A D E T A A L O A K A K K A Ç A K

12 12 HABER 7 Nisan 2014 Pazartesi brahim ARKLAN Özgün Helikopter'in ön tasar m tamam Savunma Sanayii Müsteflarl 'n n talebi do rultusunda TUSAfi taraf ndan yap m na bafllanan yerli helikopter projesi "Özgün Helikopter"in ön tasar - m n n tamamland, helikopterin fleklinin belirlendi i ö renildi. Ortaya ç kacak ürün, hem sivil sertifikasyona hem de askeri sertifikasyona sahip olacak. TUSAfi Genel Müdürü Dörtkafll, Ön tasar m aflamas n tamaml yoruz. Helikopterin flekli flemali, iç yerleflim plan, isteklerin gözden geçirilip müflteri taraf ndan do ruland dönemi geçiyoruz. Bundan sonra iyice detaya inmeye bafll yoruz. 'fiekli flemali ortaya ç kt ' diyebiliriz dedi. ESK fieh R - Savunma Sanayii Müsteflarl n n talebi do rultusunda Türk Havac l k ve Uzay Sanayii Afi (TUSAfi) taraf ndan yap m na bafllanan yerli helikopter projesi "Özgün Helikopter"in ön tasar m n n tamamland, helikopterin fleklinin belirlendi i ö renildi. TUSAfi Genel Müdürü Muharrem Dörtkafll, AA muhabirine yapt aç klamada, Özgün Helikopter'in müflterisinin Savunma Sanayii Müsteflarl oldu unu ancak ortaya ç kacak ürünün hem sivil hem de askeri sertifikasyona sahip olaca n söyledi. Özgün Helikopter'in 5 ton s n f nda genel maksat helikopteri Makine sektörü ihracatta istikrarl KOCAEL (AA) - Makine ve aksamlar sektörünün bu y l n ilk çeyre indeki ihracat, 2013'ün ayn dönemine göre yüzde 5,6 art flla 1 milyar 454 milyon 718 bin dolara yükseldi. Türkiye hracatç lar Meclisi (T M) verilerinden derlenen bilgiye göre, makine ve aksamlar sektöründe ihracat yapan firmalar, ocak-mart dönemindeki performans n 2013'ün ayn dönemine göre yüzde 5,6 artt rd. Sektör, söz konusu dönemde 1 milyar 454 milyon 718 bin dolarl k d fl sat m de eriyle Türkiye ihracat n n yüzde 3,8'ini karfl lad. Makine ve aksamlar sektöründe söz konusu dönemde en fazla ihracat, 512 milyon 350 bin dolarla stanbul'dan yap l rken, bu kenti 275 milyon 284 bin dolarla Ankara izledi. Sektörün geçen ayki ihracat, 2013'ün mart ay na göre yüzde 1,3 düflüflle 505 milyon 473 bin dolar olarak kay tlara geçti. Makine ve aksamlar sektöründe ihracat yap lan ülkeler aras nda ilk s rada Almanya yer ald. Türkiye'den bu ülkeye yap lan ihracat, geçen y l n ayn dönemine göre yüzde 10,7 art flla 145 milyon 998 bin dolar oldu. Rusya'ya 91 milyon 276 bin dolar, Irak'a 81 milyon 567 bin dolar, ran'a 81 milyon 146 bin dolar, ABD'ye 75 milyon 686 bin dolar ihracat yap ld. oldu unu ifade eden Dörtkafll, flöyle konufltu: "Çal flmalar m z takvimine uygun olarak devam ediyor. Avrupa Havac l k Otoritesinin sertifikasyonu alt nda tamamlanacak. Sonunda ortaya ç kacak ürün hem sivil sertifikasyona hem de askeri sertifikasyona sahip olacak. 5 ton s n f ndaki bu ürün, flu an uçan UH-1H ya da ambulans görevinin yapan helikopterlerin vazifesini görecektir. Projeyi arada önemli kilometre tafllar olmakla birlikte 6. y lda sivil sertifikasyonunu, 7.5 y l sonra da askeri sertifikasyonunu tamamlamay düflünüyoruz." Helikopterle ilgili çal flmalar n ODTÜ Teknokent'te yerleflik TUSAfi ekibi taraf ndan Almanya asgari ücret uygulamas na geçiyor STANBUL - Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam pazar, 2014 y l n n ilk çeyre inde bir önceki y l n ayn dönemine göre yüzde 24,46 küçülerek 115 bin 272'ye geriledi. Otomotiv Distribütörleri Derne i'nin (ODD) 2014 Mart ay Otomobil ve Hafif Ticari Araç Pazar sonuçlar na göre, Türkiye'de otomobil ve hafif ticari araç toplam pazar 2014 y l Ocak-Mart döneminde y ll k yüzde 24,46 daralarak 115 bin 272'ye geriledi. Bu rakam 2013 y l ilk üç ay nda 152 bin 604 olarak gerçekleflmiflti. yap ld n belirten Dörtkafll, "Bu helikopter için bafllat lan özgün, türbin motor gelifltirme projemiz de var. Onu da yine bizim Eskiflehir'deki ifltirakimiz TUSAfi taraf ndan yap lacak. Türkiye'de ilk defa bu ölçekte, bu boyutta bir türbin motor gelifltirme projesi olacak" dedi. Dörtkafll, tasar m n tamamen kendilerine ait oldu unu vurgulayarak flöyle devam etti: "Helikopterin 5. y ldan itibaren teker kesmeye bafllayaca n düflünüyoruz. Belki daha erken de olabilir ama bunun sertifikasyonu tamamlanm fl hali için hedefimiz 6 y l. Alt y l sonra bu ürünümüzü havada görece iz çok iyi bir tarih. nflallah cumhuriyetimizin BERL N (AA) - Almanya'da koalisyon hükümeti, 8,5 avroluk saatlik asgari ücret uygulamas na geçilmesini öngören yasa tasar s n kabul etti. Baflbakan Angela Merkel liderli indeki Hristiyan Birlik Partileri'nin (CDU/CSU) uzun süre karfl ç kt ancak koalisyon orta Sosyal Demokrat Parti'nin (SPD) srarl talepleri üzerine kabul etti i asgari ücret uygulamas na 2015 y l bafl ndan itibaren geçilmesi öngörülüyor. SPD'li Çal flma ve Sosyal flleri Bakan Andrea Nahles, bakanlar kurulu toplant s n n ard ndan düzenledi i bas n toplant s nda, "Koalisyon anlaflmas nda anlaflt m z flekilde 8,5 avroluk saatlik asgari ücret uygulamas 1 Ocak 2015'te bafllayacak" dedi. Ülke çap ndaki yasal asgari ücret uygulamas n n tüm sektörlerde, tüm çal flanlar için geçerli olaca n vurgulayan Çal flma ve Sosyal flleri Bakan Nahles, "Bu uygulama ülkemizde daha büyük bir eflitlik sa layacak. Bu uygulamayla yaklafl k 4 milyon kifli sonunda yapt klar ifl için hak ettikleri ücreti alacaklar" fleklinde konufltu. Muhafazakar-sosyal demokrat koalisyon hükümeti taraf ndan haz rlanan yasa tasla, brüt 8,5 avroluk saatlik asgari ücret uygulamas na 1 Ocak 2015'te geçilmesini öngörüyor. Koalisyon ortaklar aras nda sa lanan uzlaflmada, meslek e itimi olmayan 18 yafl n n alt ndaki yasal çal flanlar, meslek e itimi kapsam nda staj yapanlar, asgari ücret uygulamas n n d fl nda tutuldu. Yasa tasar, asgari ücret uygulamas için 2015 y l ndan itibaren öngörülen iki y ll k geçifl döneminde, iflçi ve iflveren Geçen y l n ilk üç ay nda 114 bin 434 olan otomobil sat fllar, bu y l n ayn döneminde yüzde 21,92 azalarak 89 bin 347 oldu. Hafif ticari araç pazar ise söz konusu dönemde geçen y la göre yüzde 32,08 gerileyerek 25 bin 925'e düfltü. Geçen y l bu rakam 38 bin 170 düzeyinde bulunuyordu. Bu y l n mart ay nda otomobil ve hafif ticari araç pazar, y ll k bazda yüzde 30,82 oran nda azalarak, 68 bin 774'ten 47 bin 581'e geriledi. Mart ay nda otomobil sat fllar bir önceki y l n ayn ay na göre yüzde 26,98 azalarak 37 bin 812'ye ve 100. y l nda hizmet verecek noktaya gelir. Ürün yerli olunca sat fl hakk da bizim olacak. Bu s n ftaki helikopterlere ciddi talep olaca na inan yorum. Zaten bizim sektörümüzün flöyle bir özelli i var. çerideki müflterimiz çok kuvvetli, referans da çok kuvvetlidir. Dolay s yla onlar için gelifltirdi imiz sistemin yurt d fl nda önemli oranda ra bet görece ini tahmin ediyorum. Ön tasar m aflamas n tamaml yoruz. Helikopterin flekli fl i, iç yerleflim plan, isteklerin gözden geçirilip müflteri taraf ndan do ruland dönemi geçiyoruz. Bundan sonra iyice detaya inmeye bafll yoruz. 'fiekli fl i ortaya ç kt ' diyebiliriz." temsilcileri aras nda yap lacak görüflmelerde 8,5 avronun alt nda saatlik asgari ücreti belirlenebilmesine imkan tan yor. Almanya'da asgari ücretin gelecekte, iflçi ve iflveren temsilcileriyle uzmanlar n yer alaca, ba ms z bir komisyon taraf ndan belirlenmesi öngörülüyor. Asgari ücrette ilk art fl, 2018 y l nda mümkün olabilecek. Asgari ücrete ayk r hareket eden iflverenler, 500 bin avroya kadar para cezalar na çapt r labilecek. AB'nin en büyük ekonomisi olan Almanya'da bugüne kadar ülke çap nda geçerli zorunlu yasal asgari ücret uygulanm yordu. 13 farkl branflta ise iflçi ve iflveren temsilcileri aras nda yap lan görüflmeler sonunda asgari ücret belirleniyordu. AB üyesi 28 ülkenin 21'inde asgari ücret uygulan yor. ayn dönemde hafif ticari araç pazar da yüzde 42,5 gerileyerek 9 bin 769'a düfltü. Ocak-Mart döneminde y ll k bazda 1600cc alt ndaki otomobil sat fllar nda yüzde 21, cc aral nda motor hacmine sahip otomobil sat fllar nda yüzde 40 ve 2000cc üstü otomobillerde yüzde 5,7 daralma görüldü. Ayn dönemde otomobil pazar nda ortalama emisyon de erlerine göre en yüksek paya yüzde 38,6 oran yla gr/km aras ndaki otomobiller 34 bin 480 ile sahip oldu. Bu y l n ilk çeyre inde dizel otomobil sat fllar n n pay yüzde 63'e, otomatik flanz manl otomobillerin pay ise 45'e yükseldi y l ilk üç ay nda otomobil pazar segmentinin yüzde 83,6's n, vergi oranlar düflük olan A, B ve C segmentlerinde yer alan araçlar oluflturdu. Segmentlere göre en yüksek sat fl adetine yüzde 50,9 payla C segmenti (45 bin 477), kasa tiplerine göre ise en çok tercih edilen gövde tipi yine Sedan otomobiller (yüzde 44,2 pay, 39 bin 460) oldu. Bu y l n Ocak-Mart döneminde en fazla otomobil ve hafif ticari araç sat fl n 19 bin 230 ile Volkswagen TOK 30 yafl nda ANKARA (AA) - Baflbakanl k Toplu Konut daresi Baflkanl (TOK ), kuruldu u 1984'ten bu yana 665 bin konuta imza att. Kurum, bu konutlar n 622 binini 11 y lda, 58. Hükümet döneminde bafllat lan "Planl Kentleflme ve Konut Üretim Seferberli i" kapsam nda infla etti. TOK Baflkan Ahmet Haluk Karabel, AA muhabirine yapt aç klamada, Baflbakan Recep Tayyip Erdo an' n aç klad "2023'e kadar bir milyon konut" hedefine emin ad mlarla ilerlediklerini söyledi. darenin özel sektörün yat r m yapmad bölgelerde, Türkiye co rafyas na eflit hizmet anlay fl yla yat r mlar n sürdürdü ünü belirten Karabel, bunun yan s ra kalite, sa laml k ve ucuzluk gibi konulara dikkat çekilerek, konut piyasas n n disipline edildi ini ve spekülatif oluflumlara mani olundu unu anlatt. TOK 'nin kuruldu undan itibaren 19 y ll k sürede 43 bin konut infla etti ini kaydeden Karabel, 58. hükümet döneminde bafllat lan "Planl Kentleflme ve Konut Üretim Seferberli i" kapsam nda 11 y lda 622 bin konut rakam na ulaflt klar n bildirdi. Yöresel mimarinin gelifltirilmesi, geleneksel Türk mimarisi ve kültürünün korunmas için darenin infla etti i binalar n cephelerinde yeni tasar mlar yap ld na iflaret eden Karabel, TOK bünyesinde Eylül 2012'de kurulan tasar m biriminin, Osmanl -Anadolu Selçuklu mimarisinden esinlenerek, yöresel mimaride konutlar tasarlad n dile getirdi. darenin kamu kurumlar n n bina ihtiyaçlar n karfl larken at l kamu arazilerini de de erlendirerek ekonomiye katk sa lad n dile getiren Karabel, bu aç dan hem kamunun ihtiyaçlar n n k sa sürede karfl land n hem de istihdam ve sektörel canlanmaya destek verildi ini belirtti. TOK 'den 90 ülkenin "know how" deste i ve sosyal konut talebinde bulundu unu vurgulayan Karabel, birçok ülkenin dareyi model ald n ifade etti. Karabel, ülkelerinde TOK benzeri bir kurum kurulabilmesi amac yla darenin konut üretim ve finansman modelini incelediklerini söyledi. darenin kuruluflunun 30. y l n kutlad n hat rlatan Karabel, flöyle konufltu: "Bu çal flmalar yaparken baflta vatandafllar m z n, kamu kurumlar n n memnuniyetini ön planda tutmaya çal flt k. Kendimizi sürekli gelifltirerek h zl organize olmay, planl ve sonuca gitmeyi kendimize fliar edinerek bugünlere geldik. Yapt m z hizmetlerin vatandafllar m z n beklenti ve talepleri do rultusunda olmas en önemli hedefimizdir. Bundan böyle de hizmetlerimizde, daha uygun ve çözümlü projelerin aray fl nda olmaya, daha iyisini yapmaya ve bu konuda çaba göstermeye devam edece iz. TOK, çal flanlar, paydafllar ve müflterileriyle geliflecek, büyüyecek ve ülkemize daha çok hizmetler verecektir." Otomotiv pazar yüzde 24 darald gerçeklefltirirken, bu markay 16 bin 101 ile Renault, 13 bin 43 ile Fiat ve 9 bin 821 ile Ford takip etti. ODD Genel Koordinatörü Hayri Erce konuya iliflkin de erlendirmesinde, 2013 y l n n 2. yar s nda bafllayan kur ve faizde yaflanan yükselifller, otomobil ÖTV oranlar ndaki art fl, BDDK'n n kredi ifllemlerine yönelik getirdi i s n rlamalar, güven endekslerindeki düflüfl, ekonomik aktivite, özel sektör yat r mlar ve iç tüketimdeki yavafllaman n bu y l n ilk çeyre inde otomotiv pazar n olumsuz etkiledi ini belirtti.

13 HABER Yücel TANOL 7 Nisan 2014 Pazartesi13 Do u da tercih istikrar D YARBAKIR - SEMA KAPLAN - Do u ve Güneydo u Anadolu Bölgesi'nde 30 Mart 2014 Mahalli dareler Seçiminde seçmen tercihini çözüm süreci ve ülkenin istikrar ndan yana kulland. A rl kl iki parti aras nda geçen seçim yar fl na sahne olan bölgede AK Parti'nin oy oran k smen yükselirken, BDP'nin oy oran nda büyük bir art fl görüldü. Parti yetkilileri seçim sonunda oluflan tabloyu parti kurullar nda analiz etmeye haz rlan rken, uzmanlar seçmenin çözüm sürecinden ve ülkenin istikrar ndan yana seçimini yapt, seçim sonucunda AK Parti'nin yaflananlar karfl s nda sergiledi i duruflun da etkili oldu u görüflünde. Dicle Üniversitesi (DÜ) Fen Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölüm Baflkan Prof. Dr. Rüstem Erkan, AA muhabirine, seçimde bölgede BDP ve AK Parti'nin etkili olmas n n çözüm sürecinin bundan sonra da baflar l olmas yolunda önemli oldu unu ifade ederek, AK Parti'nin bölgede kaybetti i belediyeler oldu unu ancak oy oran nda art fl sa lad n, BDP'nin de k smen baz illerde oy kaybetmesine ra men 3 ilde yeni belediyeler kazand n belirtti. " K PART TÜRK YE DE KAZANAN DURUMDA "Çözüm sürecinin aktörü olan iki parti ayn zamanda da bölge ve Türkiye'de kazanan durumunda. Çözüm sürecinin bundan sonra daha güçlü devam edece i görülüyor" diyen Erkan, bu seçimlerin milletvekili seçimlerini an msatt n kaydetti. Erkan, baflbakan n çözüm sürecinden önceki seçimlerde hizmet üzerinden seçim kampanyas yürütürken, bu seçimde ise Kürt sorununu bar flç l çözümü konusunda bir dil kulland n, bu nedenle çözüm süreci, Kürt kimli inin tan nmas ve ekonomik hizmetler yönünden baflbakan n elinin daha güçlü oldu unu vurgulayarak, "AK Parti'nin bölgedeki oy art fl nda çözüm süreci ve ekonomik faaliyetler etkili oldu" dedi. "BAfiBAKANIN EL N GÜÇLEND REN B R SONUÇ Erkan, seçimde BDP'nin bölgede baz kentlerde belirleyici güç oldu unu ancak bölgede tek söz sahibi olmad n da gösterdi ine dikkati çekerek, "Önemli olan çözüm sürecinin bar flç l yürümesidir. Yak n gelecekte böyle devam edecek gibi. Bu seçim Cumhurbaflkanl seçiminde bölgenin AK Partili bir aday veya Recep Tayyip Erdo an' n adayl n destekleyebilece ini gösteriyor. Dolay s yla bu seçim Baflbakan Erdo an' n Cumhurbaflkanl için elini güçlendiren bir sonuç ç kard " diye konufltu. Erkan, güvenlik toplant s n n illegal dinlenmesinin kimsenin savunamayaca, tasvip edemeyece i bir durum oldu unu anlatarak, "Bu daha önce ç kan kasetlerin de etkisini belli bir ölçüde etkisiz hale getirdi. AK Parti'nin oy art fl nda bir kaç puanda tapelerin de bir pay oldu unu düflünüyorum" dedi. Hüda-Par' n bundan sonra kal c olacak bir parti gibi görüldü ünü belirten Erkan, "Hüda-Par' n geçmiflindeki çizgiden gelip legal alanda siyaset yapan bir partiye dönüflmesi ve mecliste temsil edilmeyi hedeflemifl olmas demokrasi aç s ndan önemli bir kazan m" fleklinde konufltu. Dicle Üniversitesi (DÜ) Fen Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölüm Baflkan Prof. Dr. Rüstem Erkan ÇÖZÜM SÜREC NE YÖNEL K ÇOK GÜÇLÜ B R DESTEK VAR DÜ Hukuk Fakültesi Ö retim Üyesi Doç. Dr. Vahap Coflkun da seçim sonucunda seçmenin siyasetin, siyaset d fl yollarla dizayn edilmesine tepki gösterdi i ve çözüm sürecini destekledi inin görüldü ünü söyledi. "Seçim öncesinde bir tak m kasetler, tapeler gündeme getirildi. Bunun sonucunda AK Parti hükümetinin y k laca na dair çeflitli söylemler oldu. Seçim sonucu oluflan tablo bunu bofla ç kard. Bu seçim sonunda siyasetin ancak siyasi aktörler taraf ndan dizayn edilece ine dair bir irade ve çözüm sürecine yönelik çok güçlü bir destek var" ifadelerini kullanan Coflkun, flunlar kaydetti: "Seçimin gerçek galibi AK Parti. ktidara alternatif bir muhalefetin ortaya ç kmad n da görüyoruz. CHP ve MHP aç s ndan ciddi bir baflar s zl k oldu u ortada. CHP ve MHP sadece sanal ortamdaki tapeler ve kasetler üzerinden bir muhalefet stratejisi izledi ancak bunun seçmen nezdinde bir karfl l yok. BDP, hükmetti i alan bak m ndan geniflleme göstererek belediye say s n 8'den 11'e yükseltti. Belediye say s nda ciddi bir baflar var ama oy oran n yükseltme bak m ndan büyük bir baflar yok. Oy oran nda beklenen art fl gösteremediler." SEÇMEN AK PART YE DAHA ÇOK SARILDI Çözüm sürecinin AK Parti için etkili siyasi sonuçlar üretti ini, insanlar n art k huzurlu bir ortamda yaflad n, kimsenin evine atefl düflmedi ini belirterek, bu tablonun bölgedeki AK Parti seçmenini tahkim eden bir sonuç ortaya ç kard n dile getiren Coflkun, AK Parti'nin bar fl sürecinin mimar olarak seçime girdi ini belirtti. Coflkun, hükümet ve cemaat aras nda yaflananlar n da BDP ve AK Parti aras nda tercihte bulunacak baz seçmenlerin AK Parti'ye yönelmesine sebebiyet verdi ini vurgulayarak, flunlar dile getirdi: "Seçmen bu süreçte hükümetin zayflayarak ç kmas halinde çözüm sürecinin devam etmeyece i düflüncesiyle AK Parti'ye daha çok sar ld. Bu AK Parti'nin oylar n bir nevi konsolide ederken BDP'nin oylar n n da beklendi i gibi artmamas na sebebiyet verdi. Ayr ca Kürt toplumunda cemaate hep kuflkuyla bak ld. KCK operasyonlar s ras nda bu operasyonlar n cemaatin emniyet ve yarg içerisindeki mensuplar taraf ndan gerçeklefltirildi ine dair güçlü bir alg vard. AK Parti ile cemaat aras nda yaflananlar AK Parti taban n n daha fazla kenetlenmesini, karars z seçmenin de AK Parti'ye oy vermesini sa lad." Hüda-Par' n seçime girmesinin siyasal aç dan normalleflme ile fleffafl k sa lamas bak m ndan önemli ve de erli oldu unu, ancak bu seçimde beklentilerini gerçeklefltiremediklerini aktaran Coflkun, BDP ve HDP aras ndaki iliflkinin bundan sonra nas l geliflece ine iliflkin, "HDP'nin BDP'nin oyunu art rma ya da onu Türkiyelilefltirme aç s ndan bir katk s n n olmad n gördük. Kiflisel görüflüm BDP seçmeninin HDP projesini içsellefltirmedi i, benisemedi i, kabul etmedi idir" dedi. SEÇMEN TÜRK YE N N ST KRARINDAN YANA TERC H N YAPTI Uluslararas Ortado u Bar fl Araflt rmalar Merkezi (IMPR) Dan flman ve DÜ ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi ( BF) Ö retim Üyesi Yard. Doç. Dr. Hüseyin fieyhanl o lu ise BDP'nin oylar nda 2009 y l seçimlerine göre düflüfl, AK Parti'nin oylar nda ise art fl oldu unu belirtti. fieyhanl o lu, BDP'nin bu seçimde proje ve hizmet odakl bir siyasetten ziyade kimlik siyaseti yapt n, vatandafl n art k bunu benimsemedi ini, BDP'nin iç hesaplaflmaya giderek, art k hizmet odakl siyaset yapma ihtiyac n hissedece ini kaydetti. Çözüm sürecindeki ciddi ve samimi duruflu ile ekonomi politikalar n n AK Parti'nin oylar n art rd na iflaret eden fieyhanl o lu, "AK Parti cemaat kavgas nda Kürt nüfusu AK Parti'yi destekledi. Kaset, tape, yolsuzluk iddialar na ra men seçmen basiretli hareket ederek Türkiye'nin istikrar ndan yana tercihini yapt. Kürt seçmenin bu deste i bu seçimde ciddi önem tafl yor" diye konufltu. DÜ Hukuk Fakültesi Ö retim Üyesi Doç. Dr. Vahap Coflkun NSANLAR UMUDUNU S LAHTAN Z YADE S YASETE BA LAMIfiTIR AK Parti'ye yönelen oylar n yüzde 50'sinin çözüm sürecinden dolay ise ikinci nedenin ekonomik yat r mlar oldu una iflaret eden fieyhanl o lu, hükümetin yaflananlar karfl s nda sergiledi i duruflun ise önemli oranda sand a yans d n vurgulad. Baflbakan n çözüm sürecindeki kararl l n Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Baflbakan Mesut Barzani ile 38 y l aradan sonra fiivan Perver'i Diyarbak r'a davet etmesi ile gösterdi ini anlatan fieyhanl o lu, "Öcalan' n da nevruz kutlamalar ndaki, 'uluslararas vesayete, komplolara karfl bar fl sürecine destek verilmesi' yönündeki mesaj AK Parti'ye halk n teveccühünü art ran bir faktör oldu" dedi. "AK Parti'nin cemaate karfl sergiledi i durufl Kürtlerin AK Parti'yi tercih etmesinde önemli rol oynad " diyen fieyhanl o lu, flunlar dile getirdi: " nsanlar umudunu silahtan ziyade siyasete ba lam flt r. AK Parti bar fl süreci ad na çok önemli tarihi bir geçiti yerel seçim köprüsü ile aflm fl oldu. Bu, Türkiye'nin hem iç siyasal yap s n hem de d fl uluslararas siyasal duruflunu sa lama alacakt r." Büyükflehirlerin EN leri oldu KAHRAMANMARAfi - SMA L HAKKI DEM R - Resmi olmayan sonuçlara göre 30'u büyükflehir 81 kentin belediye baflkan belli oldu. Seçilen büyükflehir belediye baflkanlar n n cinsiyetlerinden yafllar na, çocuk say lar ndan görev sürelerine kadar ilginç tablo ortaya ç kt. Büyükflehir belediye baflkanlar ndan kimisi Türkiye'nin "en genç", kimisi de "en yafll " baflkan unvan yla "en"ler aras nda yer ald. Türkiye'nin en genci 37 yafl ndaki Van Büyükflehir Belediye Baflkan Bekir Kaya, en yafll s da 78 yafl ndaki Eskiflehir Büyükflehir Belediye Baflkan Y lmaz Büyükerflen oldu. Kaya'y, Kahramanmarafl Büyükflehir Belediye Baflkan Fatih Mehmet Erkoç ve Ordu Büyükflehir Belediye Baflkan Enver Y lmaz takip etti. Büyükerflen'i ise Mardin Büyükflehir Belediye Baflkan Ahmet Türk ile stanbul Büyükflehir Belediye Baflkan Kadir Topbafl izledi. Büyükflehir belediye baflkanlar genellikle yafl aras nda yer almas dikkat çekti. EN FAZLA ÇOCU U OLAN BAfiKAN Türkiye'nin tek ba ms z büyükflehir belediye baflkan olan Ahmet Türk, ayn zamanda 8 çocukla da Türkiye'nin en fazla çocuk sahibi Büyükflehir belediye baflkanlar ndan kimisi Türkiye'nin "en genç", kimisi de "en yafll " baflkan unvan yla "en"ler aras nda yer ald. Türkiye'nin en gençleri aras nda Kahramanmarafl Büyükflehir Belediye Baflkan Fatih Mehmet Erkoç, ikinci s rada yer ald. olan baflkan oldu. Türk'ü, 6 çocukla Trabzon Büyükflehir Belediye Baflkan Orhan Fevzi Gümrükçüo lu, 4 çocukla da Erzurum Büyükflehir Belediye Baflkan Mehmet Sekmen takip etti. EN FAZLA BAfiKANLAR Resmi olmayan sonuçlara göre 81 ilin belediye baflkanl n n 49'unu AK Parti, 13'ünü CHP, 10'unu BDP, 8'ini MHP ve birini de ba ms z belediye baflkan aday kazand. Seçimlerin ard ndan özellikle büyükflehir belediye baflkanlar, görev yapt klar dönemlerle de dikkat çekti. Ankara Büyükflehir Belediye Baflkan Melih Gökçek ve Kayseri Büyükflehir Belediye Baflkan Mehmet Özhaseki 5'inci dönem seçilerek kendi rekorlar n k rd. Gökçek ve Özhaseki'yi ise 4 dönemle Büyükerflen, Samsun Büyükflehir Belediye Baflkan Yusuf Ziya Y lmaz ve Mu la Büyükflehir Belediye Baflkan Osman Gürün takip etti. stanbul Büyükflehir Belediye Baflkan Kadir Topbafl ise 3'üncü dönem göreve seçilen belediye baflkan oldu. K KADIN BAfiKANLAR Gaziantep, Diyarbak r ve Ayd n büyükflehir belediyeleri ise ilk kez kad n belediye baflkan yla tan flt. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanl ndan ayr larak memleketi Gaziantep'ten AK Parti'nin aday olan Fatma fiahin, kentin ilk kad n büyükflehir belediye baflkanl n kazand. ki çocuk annesi fiahin, bir çocuk annesi K flanak ve 2 çocuk annesi Çerçio lu, Türkiye'de ilk kez 3 büyükflehrin belediye baflkanl koltu una kad n oturarak tarihe geçti. LK KEZ BÜYÜKfiEH R BAfiKANI OLDULAR Büyükflehir statüsüne kavuflan 14 ilde yar flan partilerin adaylar da ilk kez büyükflehir belediye baflkan olarak koltu a oturacak. fianl urfa'da Celalettin Güvenç, Hatay'da Lütfi Savafl, Manisa'da Cengiz Ergün, Bal kesir'de Ahmet Edip U ur, Kahramanmarafl'ta Fatih Mehmet Erkoç, Van'da Bekir Kaya, Ayd n'da Özlem Çerçio lu, Denizli'de Osman Zolan, Tekirda 'da Kadir Albayrak, Mu la'da Osman Gürün, Mardin'da Ahmet Türk, Malatya'da Ahmet Çak r, Trabzon'da Orhan Fevzi Gümrükçüo lu ve Ordu'da Enver Y lmaz, büyükflehir statüsüne kavuflan flehirlerin ilk baflkanlar oldu. (AA)

14

15

16 7 Nisan 2014 Pazartesi Yasemin AYDO DU Günefl sistemi d fl nda 715 yeni gezegen keflfedildi ABD Ulusal Havac l k ve Uzay Dairesi, günefl sistemi d fl nda yeni keflfedilen 715 gezegen oldu unu aç klad. Gezegen avc s Kepler teleskobunun verilerini de erlendiren bilimadamlar, galaksideki gezegenlerin say s n ikiye katlad. Buna göre flu anda galakside bilinen gezegen say s yaklafl k bin 700 e ç kt. Astronomlar 20 y l önce güneflin d fl nda y ld zlar çevresinde dönen herhangi bir gezegen bulamam flt. Keflfedilen tüm gezegenlerin, birçok gezegenin bir y ld z etraf nda döndü ü, bizimkine benzer sistemlerde yer ald, yeni gezegenlerden 4 ünün yaflam için elveriflli kuflaklarda bulundu u belirtildi. Zebra çizgilerinin s rr Bilim insanlar zebralar n neden çizgileri var sorusunun gizemini çözdü. Çizgilerin nedeninin sineklerden korunmak için oldu u aç kland. ABD de bir grup biyolog, zebralar n vücudunu kaplayan çizgilerin gizemini çözdü ünü öne sürdü. Bilim insanlar 20 farkl zebra türünün co rafi da l m n ve bu ayr bölgede yaflayan zebralar n vücut çizgilerinin kal nl klar ve s kl klar n derledi. Bir sonraki ad m ise bu farkl bölgelerdeki hava durumu, di er y rt c hayvanlar, çeçe ve di er sinek türlerinin yo unlu u ve bitki örtüsünü incelemek oldu. Araflt rmac lar, tüm verileri toplad ktan sonra çizgilerin bölgedeki sinek yo unlu uyla iliflkili oldu u sonucuna ulaflt. Zebralar n sinek s r klar ndan korunabilmek için çizgili bir kamuflaj gelifltirdi i belirlendi. Vücutlar ndan k sa tüyler nedeniyle s r klara karfl hassas olan zebralar n, Afrika da di er canl lar n aksine çizgileri gelifltirdi i düflünülüyor. Araflt rma Nature Communcation dergisinde yay mland. 'KARA fi MfiEK' sahibini bekliyor Okyanustaki asit bal klar vuruyor Okyanuslardaki asit de iflimi nedeniyle mercanlar n yüzde 30-50'nin yok olma tehlikesiyle karfl karfl ya oldu u belirtildi. Bilim insanlar, mercan resiflerinin üçte birinin kirlilik ve afl r avlanma nedeniyle yok oldu unu, flimdi ise küresel s nman n ve gelecekte de okyanus asitlenmesinin etkisiyle daha fazla zarar görece ini ileri 80'li y llar n unutulmaz TV dizisi Knight Rider'da David Hasselhoff'un kulland konuflan otomobil 'Kitt'lerden biri, yap lacak aç k art rmayla yeni sahibinin olacak. 80'lerin en be enilen TV dizilerinden 'Kara fiimflek'teki otomobil bilinen ad yla 'Kitt' aç k art rma usulüyle sat fla ç k yor. Asl nda sat fla ç kar lan otomobil tam olarak 'Kitt' de il, dizinin baflrol oyuncusu David Hasselhoff'a, bir hayran taraf ndan özel olarak yap lan ve hediye edilen bir kopyas. Dizinin hayran olan Jennifer Catano taraf ndan 86 model Pontiac Firebird model araç üzerinde yap lan bir tak m de ifliklikler sonras nda ortaya mükemmele yak n bir kopya ç kt. Gerçekçili ini art rmak ad na özel yap m araca, dizide kullan lan 4 bine yak n ses efekti de eklendi. David Hasselhoff dizide kullan lan orjinal 4 'Kitt' ten birine sahip. 11 Nisan'da yap lacak aç k art rma sonucunda arac n 60 ile 100 bin lira aras nda al c bulmas bekleniyor. Papua Yeni Gine'de gözlenen do al bir süreç, okyanuslar n gelece iyle ilgili tehlike alarm veriyor. Atmosferde artan karbondioksit okyanusta asitlenmeye neden oluyor. Bal klar asit nedeniyle koku duyusunu yitiriyor. Bilim insanlar, Papua Yeni Gine'nin do u k y lar nda do al bir süreci gözlemledi. Gözlenen do al süreç, atmosferde artan kanbondioksitin, deniz suyuna kar flarak asit oran n art rd n gösteriyor. Günde 24 milyon ton karbondioksitin denizler taraf ndan emildi ini belirten bilim insanlar, bu durumun okyanuslardaki yaflam tehdit etti ini ifade etti. Foto raf n Dili sürüyor. Araflt rmalar okyanuslardaki asit oran n n sanayi öncesi döneme oranla yüzde 170 art fl gösterdi ini belirtiyor. Asitlenme etkisiyle baz bal klar n ise, koku alma duyusunu yitirdi i için avlanmaya daha müsait hale geldi i iddia edildi.

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 423 424 3. Salon Paralel Oturum XII - Sorular ve Cevaplar OTURUM BAfiKANI (Ali Metin POLAT) OTURUM BAfiKANI - Gördü ünüz gibi son derece demokratik bir yönetim

Detaylı

ç kar lmas için çal flt klar n ifade eden Türk, Her geliflinizde Baflkent OSB nin sürekli de iflti ini göreceksiniz dedi.

ç kar lmas için çal flt klar n ifade eden Türk, Her geliflinizde Baflkent OSB nin sürekli de iflti ini göreceksiniz dedi. 4 Ankara- Baflkent OSB, bir ilk i daha gerçeklefltirdi. Kooperatif olarak örgütlenip, daha sonra organize sanayi bölgesine dönüflen OSB ler aras nda genel kurulunu yapan ilk kurulufl oldu. Sanayi ve Ticaret

Detaylı

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ 12 NİSAN 2013-KKTC DR. VAHDETTIN ERTAŞ SERMAYE PIYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ Sayın

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ Kuruluş : 27 Ekim 1989 Adres : Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci Kampüsü Dikimevi - Ankara Tel : 363 03 26-363 03 27 ANKARA ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman Ö RETMEN ÖZ DE ERLEND RME FORMU K fi L K ÖZELL KLER flimi seviyorum. Sab rl y m. Uyumluyum. fl birli ine aç m. Güler yüzlüyüm. yi bir gözlemciyim. yi bir planlamac y m. Çocuklara, ailelere, meslektafllar

Detaylı

RAN SLÂM CUMHUR YET ANKARA KÜLTÜR MÜSTEfiARLI I WEB S TES H ZMETE AÇILDI www.irankulturevi.com

RAN SLÂM CUMHUR YET ANKARA KÜLTÜR MÜSTEfiARLI I WEB S TES H ZMETE AÇILDI www.irankulturevi.com NTERNET S TES TANITIMI RAN SLÂM CUMHUR YET ANKARA KÜLTÜR MÜSTEfiARLI I WEB S TES H ZMETE AÇILDI www.irankulturevi.com ran slâm nk lâb n n 25. y ldönümü münasebetiyle hizmete aç lan ran slâm Cumhuriyeti

Detaylı

YÖNET M KURULU RAPORU

YÖNET M KURULU RAPORU YÖNET M KURULU RAPORU De erli Ortaklar m z, fiirketimizin 37. Ortaklar Genel Kurulu na hofl geldiniz. Hepinizi sayg ve sevgi ile selaml yorum. Yaflad m z geliflmeler ile, ülkemiz 2004 y l nda s k s k dünyan

Detaylı

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM ÜN TE V SOSYAL TUR ZM Bu ünitede turizmin çeflitlerinden biri olan sosyal turizmi daha ayr nt l bir flekilde ö renip, ülkemizdeki sosyal turizmin geliflimi hakk nda bilgiler edinece iz. Ç NDEK LER A. S

Detaylı

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi Baflkent Üniversitesi T p Fakültesi Adana Eriflkin Kemik li i Nakil ve Hücresel Tedavi Merkezi, Türkiye

Detaylı

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz?

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz? CO RAFYA GRAF KLER ÖRNEK 1 : Afla daki grafikte, y llara göre, Türkiye'nin yafl üzerindeki toplam nufusu ile bu nüfus içindeki okuryazar kad n ve erkek say lar gösterilmifltir. Bin kifli 5. 5.. 35. 3.

Detaylı

Prof. Dr. Mehmet Haberal, Uluslararas Bilimsel Çal flma S n rlar n Geniflletiyor

Prof. Dr. Mehmet Haberal, Uluslararas Bilimsel Çal flma S n rlar n Geniflletiyor Prof. Dr. Mehmet Haberal, Uluslararas Bilimsel Çal flma S n rlar n Geniflletiyor Prof. Dr. Mehmet Haberal, geçen ay yapt görüflmeler ve anlaflmalar sonunda Baflkent Üniversitesi nin uluslararas çal flma

Detaylı

Yerli kaynak aramalarına ayrılan pay 12 kat arttı

Yerli kaynak aramalarına ayrılan pay 12 kat arttı Yerli kaynak aramalarına ayrılan pay 12 kat arttı Ocak 12, 2012-1:38:25 Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, hidroelektrik santrallerine (HES) karşı çıkanlar bulunduğunu belirtti. Enerji ve Tabii

Detaylı

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Prof. Haberal dan Yeni Bir Uluslararas At l m: TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Dünyan n dört bir yan ndan yüzlerce biliminsan Prof. Dr. Mehmet Haberal taraf ndan kurulan Türk Dünyas Transplantasyon

Detaylı

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i I DR. NA L YILMAZ HEMfiEHR K ML Kastamonulular Örne i II Yay n No : 2039 Sosyoloji : 1 1. Bas - Ekim 2008 - STANBUL ISBN 978-975 - 295-936 - 1 Copyright Bu kitab n Türkiye deki yay n haklar BETA Bas m

Detaylı

PONY CLUB TÜRK YE JOKEY KULÜBÜ. fiehr N ZE GEL YOR FOTOGRAFLAR : KAD R Ç V C

PONY CLUB TÜRK YE JOKEY KULÜBÜ. fiehr N ZE GEL YOR FOTOGRAFLAR : KAD R Ç V C PONY CLUB fiehr N ZE GEL YOR FOTOGRAFLAR : KAD R Ç V C TÜRK YE JOKEY KULÜBÜ PONYLER Çocuklar!.. fiehr N ZE GEL YOR 75 günde 24 ilimizdeyiz Küçük yaflta at sevgisinin geliflmesine yönelik, Kulübümüz taraf

Detaylı

29 Ekim coflkusu. 25-29 Ekim 2008. Maritim Pine Beach Resort Antalya - Belek

29 Ekim coflkusu. 25-29 Ekim 2008. Maritim Pine Beach Resort Antalya - Belek 25-29 Ekim 2008 Maritim Pine Beach Resort Antalya - Belek PDF 28 Ekim 2008 Sal Kongrenin perde arkas Çukurova Patoloji Derne i'nin Patoloji Dernekleri Federasyonu ile ortaklafla düzenledi i kongrenin perde

Detaylı

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Hmfl. Sevgili GÜREL Emekli, Ac badem Sa l k Grubu Ac badem Hastanesi, Merkezi Sterilizasyon Ünitesi, STANBUL e-posta: sgurkan@asg.com.tr H

Detaylı

Yerli otomobil hedefi

Yerli otomobil hedefi Otomotiv ve havacılık firmalarına parça üreten Alman devi PD Grup, Balıkesir OSB de 100 milyon Euro luk yatırımla üretim tesisi kuracak. Airbus uçaklarının camları, Mercedes, BMW gibi otomotiv devlerinin

Detaylı

2. STANBUL ULUSLARARASI. R VA DÜfi KÖYÜ 28 TEMMUZ -1 A USTOS TFF R VA TES SLER

2. STANBUL ULUSLARARASI. R VA DÜfi KÖYÜ 28 TEMMUZ -1 A USTOS TFF R VA TES SLER 2. STANBUL 28 TEMMUZ -1 A USTOS TFF R VA TES SLER Sporda baflar l olmak için bütün milletçe sporun niteli ini ve de erini anlam fl olmak, spora kalpten, sevgiyle ba lanmak ve onu vatan görevi saymak gerekir.

Detaylı

2007 YILI VE ÖNCES TAR H BASKILI HAYVANCILIK B LG S DERS K TABINA L fik N DO RU YANLIfi CETVEL

2007 YILI VE ÖNCES TAR H BASKILI HAYVANCILIK B LG S DERS K TABINA L fik N DO RU YANLIfi CETVEL 2007 YILI VE ÖNCES TAR H BASKILI HAYVANCILIK B LG S DERS K TABINA L fik N DO RU YANLIfi CETVEL NOT: Düzeltmeler bold (koyu renk) olarak yaz lm flt r. YANLIfi DO RU 1. Ünite 1, Sayfa 3 3. DÜNYA HAYVAN POPULASYONU

Detaylı

SOSYAL GÜVENL K REHBER. SSK BAfiKANLI I

SOSYAL GÜVENL K REHBER. SSK BAfiKANLI I SOSYAL GÜVENL K REHBER Resul KURT SSK BAfiKANLI I Sigorta Müfettifli Hüseyin FIRAT SMMM SMMMO Baflkan Yard mc s MAYIS 2005 1 Yönetim Merkezi ve Yaz flma Adresi: SMMMO Kurtulufl Caddesi No: 152 Kurtulufl

Detaylı

Prof. Haberal dan Uluslararas Bilimsel Etkinlik Rekoru

Prof. Haberal dan Uluslararas Bilimsel Etkinlik Rekoru 1 ayda, 61 bin km yol 85 saatlik uçufl süresi ile Prof. Haberal dan Uluslararas Bilimsel Etkinlik Rekoru Baflkent Üniversitesi Kurucusu ve Kurucu Rektörü Prof. Dr. Mehmet Haberal, dünyan n en büyük cerrahlar

Detaylı

II. AMAÇ ve HEDEFLER 6-STRATEJ K ALAN: B L fi M TEKNOLOJ LER 6.1.STRATEJ K AMAÇ: Hizmetlerin kaliteli, güvenli, verimli, h zl ve düflük maliyetle sunulmas d r. STRATEJ K HEDEF 6.1.a) Birimler aras tam

Detaylı

Toktamış Ateş'i kaybettik

Toktamış Ateş'i kaybettik Toktamış Ateş'i kaybettik Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş felsefesi ve Atatürk üzerine çalışmaları olan Prof. Dr. Toktamış Ateş yaşamını yitirdi. Ateş, İstanbul Üniversitesi ve değişik kurumlarda ders

Detaylı

Sunuyu flu flekilde vermek istiyorum; bir politikam z n temel ilkeleri nelerdir, genel bir görüfl amac yla buna ana hatlar yla bakmaya çal flaca m.

Sunuyu flu flekilde vermek istiyorum; bir politikam z n temel ilkeleri nelerdir, genel bir görüfl amac yla buna ana hatlar yla bakmaya çal flaca m. Türkiye-Afrika Siyasi liflkileri Can Altan Sunuyu flu flekilde vermek istiyorum; bir politikam z n temel ilkeleri nelerdir, genel bir görüfl amac yla buna ana hatlar yla bakmaya çal flaca m. Daha sonra

Detaylı

BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR

BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR BODTO Turizm Altyapı Projelerine Devam Ediyor Bodrum Ticaret Odası nın, 2014-2017 Stratejik Planı amaç ve hedefleri kapsamında, Bodrum da turizm sezonunun uzatılması, sektörün

Detaylı

umhurbaflkan iken, Kendi ste iyle Kimya Ö rencisi Oldu

umhurbaflkan iken, Kendi ste iyle Kimya Ö rencisi Oldu C umhurbaflkan iken, Kendi ste iyle Kimya Ö rencisi Oldu Çankaya Köflkü nde Cumhurbaflkan smet nönü, 1942 y l nda hergün sabah akflam büyük bir dikkat ve merakla Hitler in Rusya topraklar ndaki ilerlemesini

Detaylı

Öğrencilerimiz TED Kayseri Kolejinde Ulusal Sorunları ve Çözümleri Tartıştılar

Öğrencilerimiz TED Kayseri Kolejinde Ulusal Sorunları ve Çözümleri Tartıştılar 2013 / 2014 SAYI: 04 Öğrencilerimiz TED Kayseri Kolejinde Ulusal Sorunları ve Çözümleri Tartıştılar Haftanın Bazı Başlıkları Sağ ve Sol Beynin Şifreleri Öğrencilerimiz TED Kayseri Kolejinde Ulusal Sorunları

Detaylı

Türkiye İlaç Sektörü Strateji Belgesi ve Eylem Planı Toplantısı

Türkiye İlaç Sektörü Strateji Belgesi ve Eylem Planı Toplantısı Türkiye İlaç Sektörü Strateji Belgesi ve Eylem Planı Toplantısı SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKAN YARDIMCISI YADİGAR GÖKALP İLHAN: -GELİŞMEKTE OLAN SAĞLIK SEKTÖRÜ VE SAĞLIĞA ERİŞİMDEKİ ARTIŞ, KAMU HARCAMALARINI

Detaylı

ULUSAL VE RESMİ BAYRAMLAR İLE MAHALLİ KURTULUŞ GÜNLERİ, ATATÜRK GÜNLERİ VE TARİHİ GÜNLERDE YAPILACAK TÖREN VE KUTLAMALAR YÖNETMELİĞİ

ULUSAL VE RESMİ BAYRAMLAR İLE MAHALLİ KURTULUŞ GÜNLERİ, ATATÜRK GÜNLERİ VE TARİHİ GÜNLERDE YAPILACAK TÖREN VE KUTLAMALAR YÖNETMELİĞİ 5899 ULUSAL VE RESMİ BAYRAMLAR İLE MAHALLİ KURTULUŞ GÜNLERİ, ATATÜRK GÜNLERİ VE TARİHİ GÜNLERDE YAPILACAK TÖREN VE KUTLAMALAR YÖNETMELİĞİ Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 16/4/2012 No : 2012/3073 Yayımlandığı

Detaylı

Tablo 45 - Turizm İşletme Belgeli Tesislerde Konaklama ve Belediye Sayıları

Tablo 45 - Turizm İşletme Belgeli Tesislerde Konaklama ve Belediye Sayıları TURİZM Kütahya ya gelen yabancı turistler Merkez ve Tavşanlı ilçelerinde; yerli turistler ise Merkez, Emet, Simav ve Tavşanlı ilçelerinde yoğun olarak konaklamaktadırlar. 2012 yılı içerisinde ildeki işletme

Detaylı

Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif

Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif Dr. Yeflim Toduk Akifl Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif flirket birleflmeleri ve sat nalmalar, türkiye deki küçük iflletmelerden, dev flirketlere kadar her birinin gündeminde olmaya devam

Detaylı

Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı

Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı Büyükşehir Belediyesi tarafından yatırımı gerçekleştirilen çevreci yatırım;

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN. İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları

Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN. İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları I Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları II Yay n No : 2056 Hukuk Dizisi : 289 1. Bas Kas m 2008 - STANBUL ISBN 978-975 - 295-953 - 8

Detaylı

Devleti Yönetecek Güç Sandıktan Çıkan İradedir

Devleti Yönetecek Güç Sandıktan Çıkan İradedir Devleti Yönetecek Güç Sandıktan Çıkan İradedir Devleti Yönetecek Güç Sandıktan Çıkan İradedir Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası (KMTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Karaküçük: Devleti Yönetecek Güç

Detaylı

2012 de 3 önemli gündem maddemiz var

2012 de 3 önemli gündem maddemiz var 2012 de 3 önemli gündem maddemiz var Aralık 15, 2011-12:45:43 Başbakan Yardımcısı Ali Babacan, 2012 yılında en önemli 3 konunun sırayla Avrupa, cari açık ve enflasyon olacağını belirterek, ''Bunlarda bir

Detaylı

FERROLI6.qxd 10/10/06 3:37 PM Page 1

FERROLI6.qxd 10/10/06 3:37 PM Page 1 FERROLI6.qxd 10/10/06 3:37 PM Page 1 FERROLI6.qxd 10/10/06 3:37 PM Page 2 De erli arkadafllar m, Düzce deki üretim tesislerimizin temel atma törenini, 20 Eylül 2006 tarihinde gerçeklefltirece imizi bildirmekten

Detaylı

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas 1 Prof. Dr. Yunus Kishal Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi Tekdüzen Hesap Sistemi ve Çözümlü Muhasebe Problemleri 4. Bas Tekdüzen Muhasebe Sistemi Uygulama Tebli leri

Detaylı

Türkiye Cumhuriyeti ne YAHUD SOYKIRIMI SUÇLAMASI

Türkiye Cumhuriyeti ne YAHUD SOYKIRIMI SUÇLAMASI Otopsi Cengiz Özak nc 8 Türkiye Cumhuriyeti ne YAHUD SOYKIRIMI SUÇLAMASI 71 Y l Sonra Dünyada ve Türkiye de lk Kez T pk Bas m ve Tam Metin 24 fiubat 1942 Struma Facias nda Türkiyenin Suçsuzlu unu Kan tlayan

Detaylı

ATAÇ Bilgilendirme Politikası

ATAÇ Bilgilendirme Politikası ATAÇ Bilgilendirme Politikası Amaç Bilgilendirme politikasının temel amacı, grubun genel stratejileri çerçevesinde, ATAÇ İnş. ve San. A.Ş. nin, hak ve yararlarını da gözeterek, ticari sır niteliğindeki

Detaylı

LE LG L YÖNETMEL KLER N DE ERLEND R LMES TOPLANTISI YAPILDI

LE LG L YÖNETMEL KLER N DE ERLEND R LMES TOPLANTISI YAPILDI Haberler 4857 SAYILI fi KANUNU LE LG L YÖNETMEL KLER N DE ERLEND R LMES TOPLANTISI YAPILDI 14 May s 2004 tarihinde Sendikam z Binas Mesut Erez Konferans Salonunda 4857 Say l fl Kanunu le lgili Yönetmeliklerin

Detaylı

20 EKİM 2009 SALI IMF DÜNYA BANKASI TOPLANTILARI SAYI 2

20 EKİM 2009 SALI IMF DÜNYA BANKASI TOPLANTILARI SAYI 2 20 EKİM 2009 SALI IMF DÜNYA BANKASI TOPLANTILARI SAYI 2 Devlet Bakan ve Baflbakan Yard mc s Sn. Ali Babacan, IMF ye güvenmedik demedim IMF ye güvenmedi imiz için anlaflma imzalamad k fleklinde baz bas

Detaylı

Tam yağlı süt ürünleri tüketen erkeklere kötü haber

Tam yağlı süt ürünleri tüketen erkeklere kötü haber Tam yağlı süt ürünleri tüketen erkeklere kötü haber Sağlıklı, güçlü kuvvetli bir erkeksiniz ama çocuğunuz olmuyorsa bu önemli sorunun sebebi yediklerinizle ilgili olabilir. Erkekler üzerinde yapılan bilimsel

Detaylı

.. 95. Çeviren: Dr. Almagül sina

.. 95. Çeviren: Dr. Almagül sina .. 95 Türkiye ile Kazakistan: Karfl l kl Kazan mlara Dayal Bir flbirli i Bektas Mukhamejanov * Çeviren: Dr. Almagül sina Kazakistan ba ms zl n kazand ndan itibaren, d fl politika stratejisinde çok yönlü

Detaylı

Ekonomi Alan ndaki Uygulamalar ve Geliflmeler 2

Ekonomi Alan ndaki Uygulamalar ve Geliflmeler 2 Atütürk ün Dünyas Cengiz Önal Ekonomik kalk nma, Türkiye'nin özgür, ba ms z ve daima daha kuvvetli olmas n n ve müreffeh bir Türkiye idealinin bel kemi idir. Tam ba ms zl k ancak ekonomik ba ms zl kla

Detaylı

GENEL HUKUK B LG S (Hukuka Gir ifl)

GENEL HUKUK B LG S (Hukuka Gir ifl) I Dr. Leyla ÇAKICI GERÇEK Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Alapl MYO Ö retim Üyesi GENEL HUKUK B LG S (Hukuka Gir ifl) II Yay n No : 2323 Hukuk Dizisi : 1151 1. Bas - Eylül 2007 - STANBUL 2. Bas - Ekim

Detaylı

Ana Sayfa Foto Galeri Video Galeri Seri İlanlar Firma Rehberi. Güncel Ekonomi Siyaset Spor Dünya Sağlık Teknoloji Magazin Bölgesel Avrupa Eğlence

Ana Sayfa Foto Galeri Video Galeri Seri İlanlar Firma Rehberi. Güncel Ekonomi Siyaset Spor Dünya Sağlık Teknoloji Magazin Bölgesel Avrupa Eğlence Seite 1 von 226 Bugün: 29 Kasım 2011 Salı Anasayfam Yap Favorilere Ekle Künye Ana Sayfa Foto Galeri Video Galeri Seri İlanlar Firma Rehberi SON DAKİKA Yazıcıoğlu Suikasti İle İlgili Bir O Yok Güncel Ekonomi

Detaylı

önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir

önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir 2002 May s ay nda yap lan Birleflmifl Milletler Çocuk Özel Oturumu öncesinde tüm dünyada gerçeklefltirilen Çocuklar çin Evet Deyin kampanyas na Türkiye

Detaylı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i. 3. Ödemeler Dengesi

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i. 3. Ödemeler Dengesi Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i 3. Ödemeler Dengesi 2003 y l nda 8.037 milyon dolar olan cari ifllemler aç, 2004 y l nda % 91,7 artarak 15.410 milyon dolara yükselmifltir. Cari ifllemler aç ndaki bu

Detaylı

Sizleri, M. Mehdi EKER Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı

Sizleri, M. Mehdi EKER Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Sizleri, T.C. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığımız ev sahipliğinde 13-15 Haziran 2013 tarihleri arasında Adana da gerçekleştirilecek olan Ulusal Kamu Yatırımlarında Arazi Toplulaştırma Faaliyetlerinin

Detaylı

Türk Üniversite Mezunlar Birli i, Makedonya

Türk Üniversite Mezunlar Birli i, Makedonya 287 MAKEDONYA E T M S STEM NDE TÜRKLER N KADRO SORUNU VE GET R LEN ÖNER LER Bayramali LUfi Türk Üniversite Mezunlar Birli i, Makedonya Genel olarak Makedonya ve Nüfus Da l m Güneybat Avrupa da Balkan yar

Detaylı

2.000 SOSYOLOG İLE YAPILAN ANKET SONUÇLARINA DAİR DEĞERLENDİRMEMİZ. Anayasa nın 49. Maddesi :

2.000 SOSYOLOG İLE YAPILAN ANKET SONUÇLARINA DAİR DEĞERLENDİRMEMİZ. Anayasa nın 49. Maddesi : 2.000 SOSYOLOG İLE YAPILAN ANKET SONUÇLARINA DAİR DEĞERLENDİRMEMİZ Anayasa nın 49. Maddesi : A. Çalışma Hakkı ve Ödevi Çalışma, herkesin hakkı ve ödevidir. Devlet, çalışanların hayat seviyesini yükseltmek,

Detaylı

EVOK Güvenlik in hedefi daima bu kalite ve standartlarda hizmet sunmakt r. Hasan ERDEM R. Mustafa AL KOÇ. Yönetim Kurulu Baflkan.

EVOK Güvenlik in hedefi daima bu kalite ve standartlarda hizmet sunmakt r. Hasan ERDEM R. Mustafa AL KOÇ. Yönetim Kurulu Baflkan. EVOK Güvenlik, ülkemizde büyük ihtiyaç duyulan güvenlik hizmetlerine kalite getirmek amac yla Mustafa Alikoç yönetiminde profesyonel bir ekip taraf ndan kurulmufltur. Güvenlik sektöründeki 10 y ll k bilgi,

Detaylı

Esra. Öztay Güraras. Hisseden Bir Heykel Sanatç s. nce, bahçeden kopard çiçeklerden, otlardan, duvar diplerinden

Esra. Öztay Güraras. Hisseden Bir Heykel Sanatç s. nce, bahçeden kopard çiçeklerden, otlardan, duvar diplerinden BD KASIM 2014 Ifl Aln nda Hisseden Bir Heykel Sanatç s Esra Öztay Güraras Pir Sultan Abdal heykeli Yazan: O UZ HAN ÖZTAY Ö nce, bahçeden kopard çiçeklerden, otlardan, duvar diplerinden toplad irili ufakl

Detaylı

SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç

SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Siirt Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama

Detaylı

JEAN MONNET BURS PROGRAMI 2016-2017 AKADEMİK YILI FARKINDALIK ARTIRMA TOPLANTILARI

JEAN MONNET BURS PROGRAMI 2016-2017 AKADEMİK YILI FARKINDALIK ARTIRMA TOPLANTILARI Burs Programı Türkiye nin Avrupa Birliğine tam üyelik sürecinde kamu kurum ve kuruluşlarından özel sektöre, sivil toplum örgütlerinden üniversitelere önemli görevler düşüyor. Bu sebeple, toplumun her

Detaylı

ek: eğitim izleme göstergeleri

ek: eğitim izleme göstergeleri ek: eğitim izleme göstergeleri, eğitim izleme raporu 2011, sfa 157-202 ek: eğitim izleme göstergeleri Eğitim İzleme Raporu nun eki olarak üçüncü kez kamuoyuna sunduğumuz Eğitim İzleme Göstergeleri nin

Detaylı

Fevzi Pafla Cad. Dr. Bar fl Ayd n. Virgül (,) 2. Baz k saltmalar n sonuna konur.

Fevzi Pafla Cad. Dr. Bar fl Ayd n. Virgül (,) 2. Baz k saltmalar n sonuna konur. 2. Baz k saltmalar n sonuna konur. Dr. Bar fl Ayd n Fevzi Pafla Cad. 3. Say lardan sonra s ra bildirmek için konur. Sonucu ilân ediyorum: 1. Ali, 2. Kemal, 3. Can oldu. Hepsini tebrik ederim. Virgül (,)

Detaylı

30 > 35. nsan Kaynaklar. > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu

30 > 35. nsan Kaynaklar. > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu 30 > 35 nsan Kaynaklar > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu > nsan Kaynaklar Personele Göre fl De il, fle Göre Personel. stanbul Büyükflehir Belediyesi, Personele Göre

Detaylı

İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı

İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı Ocak 15, 2013-3:55:02 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın himayesinde kurulan ''İşte Eşitlik Platformu'' tanıtıldı. Toplumsal cinsiyete dayalı eşitsizlikle mücadele

Detaylı

Ekonomi Bülteni. 16 Mart 2015, Sayı: 11. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı

Ekonomi Bülteni. 16 Mart 2015, Sayı: 11. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomi Bülteni, Sayı: 11 Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomik Araştırma ve Strateji Dr. Saruhan Özel Ezgi Gülbaş Çağlar Kuzlukluoğlu 1 DenizBank Ekonomi

Detaylı

Öncelikle basın toplantımıza hoş geldiniz diyor, sizleri sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum.

Öncelikle basın toplantımıza hoş geldiniz diyor, sizleri sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum. Gümrük Ve Ticaret Bakanı Sn. Nurettin CANİKLİ nin Kredi Kefalet Kooperatifleri Ortaklarının Borçlarının Yapılandırılması Basın Toplantısı 24 Eylül 2014 Saat:11.00 - ANKARA Kredi Kefalet Kooperatiflerinin

Detaylı

25 Nisan 2016 (Saat 17:00 a kadar) Pazartesi de, postaya veya kargoya o gün verilmiş olan ya da online yapılan başvurular kabul edilecektir.

25 Nisan 2016 (Saat 17:00 a kadar) Pazartesi de, postaya veya kargoya o gün verilmiş olan ya da online yapılan başvurular kabul edilecektir. Sıkça Sorulan Sorular Başvuru Başvuru ne zaman bitiyor? 25 Nisan 2016 (Saat 17:00 a kadar) Pazartesi de, postaya veya kargoya o gün verilmiş olan ya da online yapılan başvurular kabul edilecektir. Bursluluğun

Detaylı

Türk İşaret Dili sistemi oluşturuluyor

Türk İşaret Dili sistemi oluşturuluyor Türk İşaret Dili sistemi oluşturuluyor Ekim 14, 2011-2:43:35 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Şahin, ''Bedensel, işitme ve görme özürlüler kendi içinde sınava tabi tutulacak. 2012 yılının ilk çeyreğinde

Detaylı

Başkan Acar Bursa da Sosyal Güvenlik Reformunu Anlattı

Başkan Acar Bursa da Sosyal Güvenlik Reformunu Anlattı Başkan Acar Bursa da Sosyal Güvenlik Reformunu Anlattı SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANI FATİH ACAR: - 2008 YILINDA SÜRDÜRÜLEBİLİR BİR SOSYAL GÜVENLİK SİSTEMİNİN TEMELLERİ ATILDI - İLAÇ VE TIBBİ MALZEME KONUSUNDA

Detaylı

SÜRES NASIL HESAP ED MEL D R?

SÜRES NASIL HESAP ED MEL D R? HAKEMS Z YAZILAR MAL PART T ME ÇALIfiMALARDA DENEME SÜRES NASIL HESAP ED MEL D R? I. Girifl: Erol GÜNER * Sürekli bir ifl sözleflmesi ile ifle giren iflçi, ifli, iflvereni ve iflyerindeki iflçileri tan

Detaylı

Başkan Kocadon Muğla basınını Bodrum da ağırladı

Başkan Kocadon Muğla basınını Bodrum da ağırladı Başkan Kocadon Muğla basınını Bodrum da ağırladı Başkan Kocadon : Artık hep beraber diyoruz ki Muğla aşkıyla yanıp tutuşalım Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle

Detaylı

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog KONYA KARAMAN BÖLGESİ BOŞANMA ANALİZİ 22.07.2014 Tarihsel sürece bakıldığında kalkınma,

Detaylı

YENİLENEBİLİR ENERJİDE EĞİTİM

YENİLENEBİLİR ENERJİDE EĞİTİM YENİLENEBİLİR ENERJİDE EĞİTİM Enerjinin Önemi Enerji, Dünyamızın en önemli ihtiyaçlarından biridir. Türkiye nin son otuz yılda enerji talebi yıllık ortalama %8 artış göstermiştir.ülkemiz elektrik enerjisinin

Detaylı

OYUNCU SAYISI Oyun bir çocuk taraf ndan oynanabilece i gibi, farkl yafl gruplar nda 2-6 çocuk ile de oynanabilir.

OYUNCU SAYISI Oyun bir çocuk taraf ndan oynanabilece i gibi, farkl yafl gruplar nda 2-6 çocuk ile de oynanabilir. OYUNCA IN ADI Akl nda Tut YAfi GRUBU 4-6 yafl OYUNCU SAYISI Oyun bir çocuk taraf ndan oynanabilece i gibi, farkl yafl gruplar nda 2-6 çocuk ile de oynanabilir. GENEL KURALLAR Çocuklar n görsel belle inin

Detaylı

Karar No : 405 Karar Tarihi : 18/04/2011

Karar No : 405 Karar Tarihi : 18/04/2011 Karar No : 405 Karar Tarihi : 18/04/2011 Yurt Partisi Genel Başkanlığınca Kurulumuza verilen aday listeleri 11/4/2011 tarihi itibariyle incelemeye alınmış olup, yapılan inceleme sonucu ilgili siyasi partinin

Detaylı

Dr. Osman DEM RC * *Özellefltirme daresi Baflkan Yard mc s

Dr. Osman DEM RC * *Özellefltirme daresi Baflkan Yard mc s Elektrik Da t m Sektörü Özellefltirmesi 125 Elektrik Da t m Sektörü Özellefltirmesi Dr. Osman DEM RC * 03.03.2001 tarihinde yay mlanan 4628 say l Elektrik Piyasas Kanunu ile elektri in yeterli, kaliteli,

Detaylı

JOHN DEWEY DEN ATATÜRK E Ö RENC ANDI VE YURTTAfiLIK

JOHN DEWEY DEN ATATÜRK E Ö RENC ANDI VE YURTTAfiLIK Otopsi Cengiz Özak nc JOHN DEWEY DEN ATATÜRK E Ö RENC ANDI VE YURTTAfiLIK Amerikan And : Herkes için adalet ve özgürlükle bölünmez tek ulusa dayanan Cumhuriyet e ve bayra ma ba l olaca ma and içerim. Yer

Detaylı

Ak ld fl AMA Öngörülebilir

Ak ld fl AMA Öngörülebilir Ak ld fl AMA Öngörülebilir Ak ld fl AMA Öngörülebilir Kararlar m z Biçimlendiren Gizli Kuvvetler Dan Ariely Çevirenler Asiye Hekimo lu Gül Filiz fiar ISBN 978-605-5655-39-6 2008, Dan Ariely Orijinal ad

Detaylı

Sermaye Piyasas nda Uluslararas De erleme Standartlar Hakk nda Tebli (Seri :VIII, No:45)

Sermaye Piyasas nda Uluslararas De erleme Standartlar Hakk nda Tebli (Seri :VIII, No:45) SMMMO MEVZUAT SER S 5 Sermaye Piyasas nda Uluslararas De erleme Standartlar Hakk nda Tebli (Seri :VIII, No:45) Dr. A. Bumin DO RUSÖZ Marmara Üniversitesi Mali Hukuk Ö retim Üyesi stanbul, Nisan 2006 1

Detaylı

Belediyemiz her zaman vatandaşın yanında

Belediyemiz her zaman vatandaşın yanında Belediyemiz her zaman vatandaşın yanında Sağlık ve Ev Hizmetleri Projesi kapsamında belediye temizlik ekipleri, ilçe sınırlarında ikamet eden 60 yaş üstü, kimsesiz, muhtaç ve engelli kişilerin evlerine

Detaylı

www.besiktas.com.tr Günlük Kent Gazetesi 4/c'yi de kaldır!.. cümlelerine yer verildi. Basın açıklamasında özetle; Kamuda çalıştırlan

www.besiktas.com.tr Günlük Kent Gazetesi 4/c'yi de kaldır!.. cümlelerine yer verildi. Basın açıklamasında özetle; Kamuda çalıştırlan 11 NİSAN 2013 0 212 260 23 60-0 212 260 52 29 %50 ye varan indirimler 4/C'lilerin eylemi TÜRK Büro-Sen öncülüğünde, 4/C'lilerin haklarının iadesi amacıyla ülke çapında eylemler düzenlenmeye başlatıldı.

Detaylı

EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Şubat 2014, No: 85

EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Şubat 2014, No: 85 EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Şubat 2014, No: 85 i Bu sayıda; 2013 Cari Açık Verileri; 2013 Aralık Sanayi Üretimi; 2014 Ocak İşsizlik Ödemesi; S&P Görünüm Değişikliği kararı değerlendirilmiştir.

Detaylı

2008 1. Çeyrek Finansal Sonuçlar. Konsolide Olmayan Veriler

2008 1. Çeyrek Finansal Sonuçlar. Konsolide Olmayan Veriler 2008 1. Çeyrek Finansal Sonuçlar Konsolide Olmayan Veriler Rakamlarla Halkbank 70 y l Kooperatif ve KOB kredilerinde 70 y ll k tecrübe ve genifl müflteri taban Halkbank n rekabette kuvvetli yönleridir.

Detaylı

C. MADDEN N ÖLÇÜLEB L R ÖZELL KLER

C. MADDEN N ÖLÇÜLEB L R ÖZELL KLER C. MADDEN N ÖLÇÜLEB L R ÖZELL KLER 1. Patates ve sütün miktar nas l ölçülür? 2. Pinpon topu ile golf topu hemen hemen ayn büyüklüktedir. Her iki topu tartt n zda bulaca n z sonucun ayn olmas n bekler misiniz?

Detaylı

6 MADDE VE ÖZELL KLER

6 MADDE VE ÖZELL KLER 6 MADDE VE ÖZELL KLER TERMOD NAM K MODEL SORU 1 DEK SORULARIN ÇÖZÜMLER MODEL SORU 2 DEK SORULARIN ÇÖZÜMLER 1. Birbirine temasdaki iki cisimden s cakl büyük olan s verir, küçük olan s al r. ki cisim bir

Detaylı

A N A L Z. Seçim Öncesinde Verilerle Türkiye Ekonomisi 2:

A N A L Z. Seçim Öncesinde Verilerle Türkiye Ekonomisi 2: A N A L Z Seçim Öncesinde Verilerle Türkiye Ekonomisi 2: Sektör Mücahit ÖZDEM R May s 2015 Giri Geçen haftaki çal mam zda son aç klanan reel ekonomiye ili kin göstergeleri incelemi tik. Bu hafta ülkemiz

Detaylı

AYDIN TİCARET BORSASI

AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN COMMODITY EXCHANGE MAYIS 2015 TÜRKİYE NİN TEMEL EKONOMİK GÖSTERGELERİ Ata Mahallesi Denizli Bulv. No:18 09010 AYDIN Tel: +90 256 211 50 00 +90 256 211 61 45 Faks:+90 256 211

Detaylı

256 = 2 8 = = = 2. Bu kez de iflik bir yan t bulduk. Bir yerde bir yanl fl yapt k, ama nerde? kinci hesab m z yanl fl.

256 = 2 8 = = = 2. Bu kez de iflik bir yan t bulduk. Bir yerde bir yanl fl yapt k, ama nerde? kinci hesab m z yanl fl. Bölünebilme B ir tamsay n n üçe ya da dokuza tam olarak bölünüp bölünmedi ini anlamak için çok bilinen bir yöntem vard r: Say - y oluflturan rakamlar toplan r. E er bu toplam üçe (dokuza) bölünüyorsa,

Detaylı

Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor!

Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor! Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor! Dursun YILDIZ topraksuenerji 21 Ocak 2013 ABD Petrol İhracatçısı Olacak. Taşlar Yerinden Oynar mı? 1973 deki petrol krizi alternatif enerji arayışlarını arttırdı.

Detaylı

Dünya Hububat Pazarında Neredeyiz?

Dünya Hububat Pazarında Neredeyiz? Dünya Hububat Pazarında Neredeyiz? Şebnem BORAN 1.Dünya Hububat Pazarı Günümüzde dünyanın stratejik ürün grubunu oluşturan hububat pazarında önemli gelişmeler yaşanıyor. Dünya toplam hububat üretimine

Detaylı

kültür - sanat - güncel yaflam

kültür - sanat - güncel yaflam 2:54 PM Page I ISSN 0378-8628 kültür - sanat - güncel yaflam Page II Kültür ve Sanat Bir yönetmen, bir uluslararas gurur FERZAN ÖZPETEK 1959 y l nda stanbul da do du. 1976 y l nda, Roma daki La Sapienza

Detaylı

LİSE 12. SINIFLARA HIZLI OKUMA TEKNİKLERİ SEMİNERİ VERİLDİ

LİSE 12. SINIFLARA HIZLI OKUMA TEKNİKLERİ SEMİNERİ VERİLDİ LİSE 12. SINIFLARA HIZLI OKUMA TEKNİKLERİ SEMİNERİ VERİLDİ Yoğun bir şekilde 2014 YGS ve LYS ye hazırlanan lise son sınıf öğrencilerimize Edebiyat-Sosyal ve Yetenek Zümresi Grup Sorumlusu Zeki ERKUŞ tarafından

Detaylı

MÜDÜR YARDIMCILARI HİZMET İÇİ EĞİTİMİ

MÜDÜR YARDIMCILARI HİZMET İÇİ EĞİTİMİ MÜDÜR YARDIMCILARI HİZMET İÇİ EĞİTİMİ 1-2 Kasım 2013 tarihlerinde TED Okulları nda görev yapan müdür yardımcılarına yönelik olarak Antalya da bir hizmet içi eğitim gerçekleştirilmiştir. 25 TED Okulu ndan

Detaylı

OKULUN BULUNDUGU SEMT

OKULUN BULUNDUGU SEMT MERYEM. MUSTAFA EGE ĠLKÖĞRETĠM OKULUNU YAPTIRANLARIN ÖZGEÇMĠġĠ MERYEM EGE 1928 YILINDA Serik-Denizyaka da dünyaya geldi. 1944 yılında Serik eģrafından Mehmet EGE 'nin oğlu Mustafa EGE ile evlenerek Serik

Detaylı

NTERNET ÇA I D NAM KLER

NTERNET ÇA I D NAM KLER Mustafa Emre C VELEK NTERNET ÇA I D NAM KLER www.internetdinamikleri.com STANBUL-2009 Yay n No : 2148 letiflim Dizisi : 55 1. Bas m - stanbul - Haziran 2009 ISBN 978-605 - 377-066 - 4 Copyright Bu kitab

Detaylı

HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU HUKUKİ MÜZAKERE TOPLANTILARI PROJE FİŞİ

HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU HUKUKİ MÜZAKERE TOPLANTILARI PROJE FİŞİ HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU HUKUKİ MÜZAKERE TOPLANTILARI PROJE FİŞİ GİRİŞ Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK) yeni yapısıyla göreve başladığı günden bugüne yargının daha etkin ve verimli bir

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN. GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL

SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN. GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL Sözlerime gayrimenkul ve finans sektörlerinin temsilcilerini bir araya

Detaylı

e-bülten STANBUL B LG ÜN VERS TES LET fi M FAKÜLTES REKLAMCILIK BÖLÜMÜ ADWORKERS YEN AJANS VE MÜfiTER LER YLE DD ALI!

e-bülten STANBUL B LG ÜN VERS TES LET fi M FAKÜLTES REKLAMCILIK BÖLÜMÜ ADWORKERS YEN AJANS VE MÜfiTER LER YLE DD ALI! 2007 3 ADWORKERS YEN AJANS VE MÜfiTER LER YLE DD ALI! stanbul Bilgi Üniversitesi Reklamc l k Bölümü 4. s n f ö rencilerinden oluflan AdWorkers reklam ajans, Türkiye nin önde gelen reklam ajanslar yla birlikte

Detaylı

(ÇEKAP) Çevresel Kapasitemiz Gelişiyor

(ÇEKAP) Çevresel Kapasitemiz Gelişiyor (ÇEKAP) Çevresel Kapasitemiz Gelişiyor Eğitimlerin 2. Ayağı 6-7 Mayıs ta Erzurum da Bölgesel Çevre Merkezi (REC) Türkiye tarafından yürütülen ve temel yararlanıcısı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı olan Türkiye

Detaylı

Türkiye Büyük Millet Meclisinin Dış İlişkilerinin Düzenlenmesi Hakkında Kanun

Türkiye Büyük Millet Meclisinin Dış İlişkilerinin Düzenlenmesi Hakkında Kanun 141 Türkiye Büyük Millet Meclisinin Dış İlişkilerinin Düzenlenmesi Hakkında Kanun (Resmî Gazele ile yayımı : 6.4.1990 Sayı : 20484) Kanun No. Kabul Tarihi Dış ilişkiler - MADDE 1. Türkiye Büyük Millet

Detaylı

İNOVASYON GÖSTERGELERİ VE KAYSERİ:KARŞILAŞTIRMALI BİR ANALİZ. Prof. Dr. Hayriye ATİK 16 Haziran 2015

İNOVASYON GÖSTERGELERİ VE KAYSERİ:KARŞILAŞTIRMALI BİR ANALİZ. Prof. Dr. Hayriye ATİK 16 Haziran 2015 İNOVASYON GÖSTERGELERİ VE KAYSERİ:KARŞILAŞTIRMALI BİR ANALİZ Prof. Dr. Hayriye ATİK 16 Haziran 2015 Sunum Planı Giriş I)Literatür Uluslararası Literatür Ulusal Literatür II)Karşılaştırmalı Analiz III)

Detaylı

ÜN TE KES RLERDEN ALANLARA. Kesirleri Tan yal m. Basit Kesirler

ÜN TE KES RLERDEN ALANLARA. Kesirleri Tan yal m. Basit Kesirler . ÜN TE KES RLERDEN ALANLARA. Kesirleri Tan yal m Basit Kesirler. Afla daki flekillerde boyal k s mlar gösteren kesirleri örnekteki gibi yaz n z. tane............. Afla daki flekillerin belirtilen kesir

Detaylı

Kurtulufl Savafl ndan sonra bar fl yap ld. Tüm düflmanlar yurdumuzu terk etti. Padiflah da yurdumuzdan ayr ld. 29 Ekim 1923 günü cumhuriyet kuruldu.

Kurtulufl Savafl ndan sonra bar fl yap ld. Tüm düflmanlar yurdumuzu terk etti. Padiflah da yurdumuzdan ayr ld. 29 Ekim 1923 günü cumhuriyet kuruldu. CUMHUR YET BAYRAMI Yaflas n Cumhuriyet! Cumhuriyet bir devletin yönetim fleklidir. Eskiden ülkemizi padiflahlar yönetiyordu. O zaman devletimizin ad da Osmanl Devleti ydi. Düflmanlar yurdumuzu iflgal etmiflti.

Detaylı

Ekonomi Bülteni. 23 Mayıs 2016, Sayı: 21. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı

Ekonomi Bülteni. 23 Mayıs 2016, Sayı: 21. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomi Bülteni, Sayı: 21 Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomik Araştırma ve Strateji Dr. Saruhan Özel Ezgi Gülbaş Orhan Kaya İnci Şengül 1 DenizBank

Detaylı