GÖKÇEK erdi murad na!

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "GÖKÇEK erdi murad na!"

Transkript

1 Ünlü emlak müflaviri Salim Taflç sektör için NE DED? Emlak sektöründeki geliflmeleri duayen uzmanlardan TÜS AV Emlak Kurul Baflkan ünlü emlak müflaviri Salim Taflc ile konufltuk. Dursun ERKILIÇ n haberi YARIN Her Sünni, hayatta bir kez cem töreni izlemeli ISSN Hayat mda ilk kez bir cem töreninde bulundum. Öncelikle flunu söylemek isterim: Her Sünni bir kez de olsa cem izlemeli. Çünkü; K rklar Meclisinden do up da gelmifl Kimi flerbet içmifl kimi mest olmufl Amma herkes kendin vahdette bulmufl Dual, semahl ibadettir cem lk toplayan mam Cafer üs Sad k Kiri; paymança, peymence yuduk Kaynak Menak bü l Kudsiyye dedik Dual, semahl ibadettir cem Dursun ERKILIÇ n cem töreni izlenimleri YARIN TOK 30 yafl nda HABER 12. SAYFADA Ehlibeyt ayeti, cennete yollu yilik, güzellik bin befl yüz kollu Erkannameler de tertemiz dilli Dual, semahl ibadettir cem Tiryaki: Hizmete devam Yerel Seçimleri nden zaferle ayr lan Baflkan Veysel Tiryaki, seçim sonras yo un mesaisine bafllad. HABER 3. SAYFADA Özgün Helikopter ön tasar m TAMAM Savunma Sanayii Müsteflarl 'n n talebi do rultusunda TUSAfi taraf ndan yap m - na bafllanan yerli helikopter projesi "Özgün Helikopter"in ön tasar m n n tamamland, helikopterin fleklinin belirlendi i ö renildi. Ortaya ç - kacak ürün, hem sivil sertifikasyona hem de askeri sertifikasyona sahip olacak. HABER 12. SAYFADA TÜRK YE N N hayvan devrimi! Son 5 y lda büyükbafl hayvan say s n 3,6 milyon, küçükbafl hayvan say s n ise 11 milyon art - ran Türkiye, bu art flla AB ülkelerini geride b rakt. Türkiye, AB ülkeleri ile karfl laflt r ld nda küçükbafl hayvan varl nda ilk s rada, büyükbafl hayvan varl nda ise Fransa'dan sonra ikinci s rada yer ald. TÜ K verilerine göre, Türkiye'nin 2013'teki toplam büyükbafl hayvan varl 14 milyon 415 bin, koyun varl 29 milyon 284 bin, keçi varl - 9 milyon 226 bin bafl olarak kay tlara geçti. HABER 7. SAYFADA Hacer Acar Alan Yeralt ndan nciler 9. Sayfada Prof.Dr.Nurullah Çetin Türkçe Bak fl 9. Sayfada smet Bora Binatl Dikey Bak fl 5. Sayfada 7 Nisan 2014 Pazartesi Fiyat 25 Kr O mazbata ald ; CHP pes etmedi GÖKÇEK erdi murad na! Katar'da bu y l büyük ilgi görmesinin ard ndan Savunma ve biliflim sektörlerinin öncü firmalar ndan HA- VELSAN' n ürünleri, Mart 2014 tarihleri aras nda fiili'nin Santiago kentinde gerçeklefltirilen FIDAE 2014'te görücüye ç kt www. Mazbata pozu l Seçim Kurulunun kabul etmifl oldu u rakam; 1 milyon 417 bin 183 Melih Gökçek, 1 milyon 385 bin 916 Mansur Yavafl. Dolay s yla yaklafl k 32 bin farkla 5. kez belediye baflkan seçilmifl bulunuyorum. gazetesi.com gazetemizi bu adresten takip edebilirsiniz Ankara Büyükflehir Belediye Baflkan Melih Gökçek, mazbatas n ald ve geliflmelere kendince noktay koydu. Ancak, CHP seçimin iptaline kadar uzanan bir niyet silsilesi içinde giriflimlerini sürdürüyor. Baflbakan Recep Tayyip Erdo an baflta olmak üzere kendisini destekleyenlere teflekkürlerini ileten Gökçek, Biz art k Ankara'y beflinci defa yönetmeye talip olduk ve kazand k dedi. Melih Gökçek, Ankara'da 25 belediye baflkanl - n n 20'sini ve bir de büyükflehir belediyesini almak suretiyle bir zafer kazand klar - n söyledi. Art k mazbatay ald k herkesin belediye baflkan y z. Sözlerimizi birer birer yerine getirece iz diyen Gökçek, Halk m aras nda ayr m yapmayaca- m diye konufltu. HAVELSAN a ilgi HAVELSAN Genel Müdür Yard mc s Orhan Murato lu, fiili'de düzenlenen Uluslararas Hava ve Uzay Fuar FIDAE 2014'te bölge ülkelerinin yetkililerinin Türk savunma sanayi ürünlerine yo un ilgi gösterdi ini söyledi. HABER 6. SAYFADA yi dan takip edebilirsiniz CHP Grup Baflkanvekili Muharrem nce, adaylar Vefa Salman' n 6 oy farkla Yalova Belediye Baflkanl 'na seçilmesi üzerine AK Parti'nin Yüksek Seçim Kurulu'na itiraz edecek olmas yla ilgili, "fiimdi YSK'ya gideceklermifl. Ne diyeceksin? Hangi gerekçelerin var. Peki 4-0 olacak. Yetmedi Anayasa Mahkemesi'ne bireysel baflvuru yap. Yetmedi BM'ye git. Yetmedi Adalet Divan 'na git. Yetmedi Obama'dan yard m iste" dedi. CHP Ankara l Baflkan Zeki Alç n, Ankara Büyükflehir Belediye Baflkanl seçimleriyle ilgili itiraz dilekçelerini Yüksek Seçim Kuruluna verdi. Alç n, Ola anüstü itiraz diye bir kavram var yasalarda. Partimiz bugün onun üzerinde de çal fl yor dedi. BDP'nin yerel seçimlerin iptali yönündeki itiraz n de erlendiren Merkez lçe Seçim Kurulu Baflkanl, itiraz kabul ederek karar l Seçim Kurulu'na gönderdi. A r l Seçim Kurulu da yerel seçimlerin iptalini ve 1 Haziran'da yeniden yap lmas n kararlaflt rd. BDP A r Belediye Baflkan aday S rr Sak k, oylar n yeniden say lmaya bafllanmas nda gördükleri noksanl klar ve ortam n gerginleflmesinden dolay Merkez lçe Seçim Kurulu'na seçimin yeniden yap lmas için talepte bulunduklar n söyledi. AK Parti aday Hasan Arslan da seçimin iptali için BDP'nin yapt talepten 4 gün önce kendilerinin ayn konuyla ilgili taleplerinin oldu unu dile getirdi. Yerel seçimlerde seçmen tercihini çözüm süreci ve istikrardan yana kulland. A rl kl iki parti aras nda geçen seçim yar fl na sahne olan Do u ve Güneydo u Anadolu Bölgesi'nde AK Parti'nin oy oran k smen yükselirken, BDP'nin oy oran nda art fl görüldü. HABER 13. SAYFADA Gazetemiz ta https://www.facebook.com/belde.gazetesi nce, AK Partilileri Obama ya gönderdi YSK YA T RAZ A r da seçim iptal Do u da tercih çözüm süreci ne Gazetemiz da https://www.twitter/beldegazetesi Sinek Kuflu c v lt s ile isyan senaryosu Sam Amca n n ZunZune osu! ABD, dünyaya kafas na göre flekil vermede hiçbir uluslar aras engel ve ahlak kural tan m yor Son olay bunun en aç k örne i. Beyaz Saray, Küba'da ayaklanma ç - karmak için tasarland iddia edilen ve 'Küba Twitter' ' olarak an lan k sa mesaj servisinin arkas nda bir Amerikan yard m örgütünün oldu unu kabul etti. ZunZuneo adl servis, Küba argosunda sinekkuflunun c v lt s anlam na geliyor. Haberin en çarp c yan n Beyaz Saray Sözcüsü Jay Carney, projenin Kongre'de tart fl ld n ve gözetim alt nda uyguland n söyleyerek koydu ortaya. ZunZuneo sosyal paylafl m a, bafllang çta spor ve hava durumu gibi gündelik konular n tart fl laca bir platform olarak kuruldu ve 40 binden fazla bir kullan c taban oluflturuldu. Daha sonra kullan c lar komünist yönetime karfl k flk rtmak için siyasi mesajlar verildi. Bir baflka çarp c yan da; flirketin faturalar n ödemek için spanya ve Cayman adalar nda paravan flirketler kuruldu u ve k sa mesajlar n Amerikan sunucular ndan geçirilmedi i iddias. fiirketin gerçek oldu u izlenimini vermek için bir internet sitesi kurulmufl ve sahte reklamlar yay mlanm fl. Büyükflehir en leri Türkiye'nin en gençleri aras nda Kahramanmarafl Büyükflehir Belediye Baflkan Fatih Mehmet Erkoç, ikinci s rada yer ald. 13 TE

2

3

4

5 5 YASAM-ÇEVRE Semiha ARKLAN 7 Nisan 2014 Pazartesi Her y l yüzlerce kufl türü avc lar n hedefi oluyor Yüzüncü Y l Üniversitesi bünyesinde kurulan Yaban Hayat Koruma, Rehabilitasyon, Araflt rma ve Uygulama Merkezi, bölgede avc lar n vurdu u yaral hayvanlara hayat veriyor. VAN - YYÜ yerleflkesinde 2 y l önce 55 dönümlük arazi üzerinde kurulan Yaban Hayat Koruma, Rehabilitasyon, Araflt rma ve Uygulama Merkezi, do ada çeflitli nedenlerle yaralanan yaban hayvanlar na 7 gün 24 saat hizmet veriyor. BALIKES R - Kepsut ilçesinde, geçen y l günlerce devam eden orman yang n nda zarar gören alan n bir bölümüne, 9 ilkokulun ö rencileri taraf ndan 5 bine yak n fidan dikildi. Bal kesir Orman Bölge Müdürü Hüseyin Yalç n, AA muhabirine yapt aç klamada, 30 Temmuz 2013'te bafllayan ve günlerce süren yang nda zarar gören ormanl k alandaki çal flmalar n sürdü ünü söyledi. Yanan alan dahil yaklafl k bin 700 hektarda bafllat lan a açland rma çal flmalar kapsam nda üniversite, lise ve ilkokullar ile ortak çal flma yürüttüklerini belirten Yalç n, "Özellikle ilkokul ö rencileriyle yapt m z çal flmalara büyük önem veriyoruz. Küçük yaflta a aç, orman ve do a sevgisinin afl lanmas bak m ndan verimli çal flmalar yapt k. 9 ilkokulun ö rencileri, orman iflçilerimizle 5 bine Yanan ormanl k alan minik eller a açland rd yak n fidan dikti. Yanan alan n bir bölümünü bu flekilde a açland rd k" dedi. Çal flmaya kat lan Ercan K vrak lkokulunun ö rencileri, sabah saatlerinde okullar ndan ö retmenleriyle yanan alana gitti. Burada yang n n yol açt zarar gören ve bilgilendirilen 8-10 yafllar ndaki çocuklar, fidanlar toprakla buluflturdu. Okul Müdürü Özdemir Camkaya, etkinlik sayesinde ö rencileri, do aya karfl bilinçlerini gelifltirmeyi hedeflediklerini bildirerek, sahan n a açland r lmas yla ö rencilerin orman yang nlar na karfl daha duyarl hale geldi ini anlatt. Ö rencilerin velileri ise çocuklar n n bu tür çal flmalara kat lmas ndan duyduklar memnuniyeti dile getirerek, okul idaresi ve Orman Bölge Müdürlü üne teflekkür etti. (AA) Kuruldu u günden bugüne kadar yüzlerce hayvan n tedavi edildi i merkez, Van Gölü havzas baflta olmak üzere bölgenin en önemli tedavi merkezleri aras nda ilk s ralarda yer al yor. Bölgede, güvenlik güçleri, Çevre ve Orman Müdürlü ü ile duyarl vatandafllar taraf ndan bulunan yaral hayvanlar n hayata döndürülmesini sa layan merkez, her geçen gün daha fazla baflvuru al yor. Merkez Müdürü Doç. Dr. Lokman Aslan, gazetecilere yapt aç klamada, avc lar n, avlanmas yasak türleri yaralamas n n büyük üzüntü verdi ini belirterek, son bir hafta içerisinde Hakkari, Bitlis ve Mufl'ta yaralanan 3 hayvan n merkeze ulaflt r ld n söyledi. "Sadece Van ve çevresinden de il Bitlis, Bingöl, Mufl, Hakkari gibi illerde yaralanan bütün kufllar merkezimizde tedavi edilmektedir" diyen Aslan, merkezde tedavi edilen hayvanlar yeniden do aya kazand r ld n ifade etti. Bu y l havalar n iyi olmas yla yaban hayvanlar n n beslenmede s k nt yaflamad n, s k nt yaflanan bölgelere ise Çevre ve Orman l Müdürlü ü ekiplerinin yem b rakt n anlatan Aslan, yasak avlanma yapan vatandafllar n buna ra men bu y l en fazla avc lardan flikayetçi olduklar n belirtti. Aslan, y l içinde 20'ye yak n hayvan n, avc lar n hedefi haline gelerek yaraland na dikkati çekerek, "Avc lardan rica ediyoruz, lütfen bu güzel kufllar, puhu, kaya kartal, flahin gibi y rt - c kufllar avlamay n" dedi. (AA) Ayd n n da köylerinde halen kara saban kullan l yor AYDIN - GÖKMEN fi REC - Ayd n' n incir ve zeytin üretimi gerçeklefltirilen da köylerinde geliflen tar m teknolojisine ra men arazi yap s n n olumsuzlu u nedeniyle baz çiftçiler halen kara saban kullan yor. Köylüler, kara sabana ba layacaklar hayvanlara yaklafl k 2 hafta e itim veriyor. Köflk ilçesine ba l Karatepe Köyü Muhtar Ayd n K l nç, AA muhabirine yapt aç klamada, co rafi yap s meyilli olan bölgedeki arazilere traktör sokman n imkans z oldu unu söyledi. Özellikle incir üretiminde topra n her sene özenle sürülmesi gerekti ine iflaret eden K l nç, traktör kullanamayan köylülerin tamam n n, ata ve dedelerinin gelene ini sürdürerek kara saban kullanmak zorunda kald klar n belirtti. Köylerinin fiziksel yap s nedeniyle bugüne kadar traktörle hiç tan flamad n dile getiren K l nç, "Köyümüzde 155 hane var ve herkes geçimini tar mla sa l - yor. Mahsulümüz yo unlukla incir oldu u için topra n her sene özenle sürülmesi gerekiyor. Arazi flartlar m z traktör kullan m na uygun olmad için köylüler tarlalar n ata ve dedeleri gibi kara sabanla sürmek zorunda kal yor. Baz lar öküz baz lar da atlardan yararlan yor" diye konufltu. Kara saban kullanan köylülerden 56 yafl ndaki Halil Karatafl, ova köylerinde oldu u gibi traktör kullanmay çok istediklerini ama bunun mümkün olmad n dile getirdi. 11 yafl ndan bu yana tar mla u raflt n ve modern tar m makine yararlanamad klar n aktaran Karatafl, flunlar kaydetti: "Küçüklü ümden beri kara saban kulland m için al flk n m. Ancak kara saban kullanmak bir hayli zor. Herkesin yapabilece i bir ifl de il. Keflke arazi yap m z uygun olsayd da traktör kullan p bu çileyi çekmeseydik. Ancak geçimimizi sa lamak için kullanmaya mecburuz. Çünkü burada kara sabandan baflka bir araçla topra sürmek mümkün de il." Köylülerden Ersun K l nç ise "Traktörün gaz na basars n gider. Ancak meyilli arazide kara saban kullan rken hayvanlara hakim olmak kolay de ildir" diyerek iflin zorlu una dikkati çekti. (AA) D KEY BAKIfi smet Bora B NATLI KÜLTÜREL ETK NL KLER VE MAHALL DARELER Kültür kelimesinin tar mdaki ifadesini dikkate almazsak kelime manas olarak tarihi,toplumsal geliflme süreci içinde yarat lan bütün maddi ve manevi de erler ile bunlar yaratmada,sonraki nesillere iletmede kullan lan,insan n do al ve toplumsal çevresine egemenli inin ölçüsünü gösteren araçlar n bütünü olarak tarif edilmekte oldu unu görürüz.(tdk) Baz çevrelerce hars,baz lar nca ekin olarak da nitelendirilmektedir. Bunu biraz daha açacak olursak kültürün bir millete has yaflay fl ve davran fl flekillerini beçimlendiren,fikir,sanat,adet,örf,gelenekleriyle meydana ç km fl olan davran fl biçimlerinin tamam o milletin kültürünü ifade eder ve o ülkede meydana getirilen düflünce ve sanat eserleri bu kültürün ürünü olarak meydana gelir. Zevkler,al flkanl klar,terbiye anlay fl ve insanlar aras ndaki iliflkiler bu kültürün yaz s z olarak belirledi i kurallar çerçevesinde geliflir ve devam eder. Bir insan için kültürlü tabirini kulland m z zaman o kiflinin kendi ülkesinde var olan ve geçmiflten bu yana yaflana gelen befleri iliflkilerin yol ve yordam hakk nda bilgi sahibi oldu u,örfü,adeti,gelene i bildi i; o ülkede bu esaslara dayan larak üretilen her türlü sanat ve fikir eserleri hakk nda bilgi sahibi oldu u gibi yabanc eserler hakk nda da malümatdar oldu u, günlük hayat n gerektirdi i münasebetlerin yan nda geçmifl ve gelecekle de ilgili olarak bilgi birikimine ve tahmin ile ileri görüfl serdedebilme kabiliyetine sahip oldu u hususlar yla mücehhez bulundu unu ifade ve kabul etmifl say l r z. Bir milletin kültürel de erleri o milletin namusu gibidir. Kal c d r, bafl tac d r, nesilden nesile aktar lmas gereken bir de erler manzumesi mirast r. ngilizler için Shakespeare böyledir. Almanlar için Goethe, Çekoslovaklar için Kafka de böyledir. Elbette bunlar n yan s ra di er dallarda da vazgeçilmez isimler vard r ama dil bir milletin kutsal say ld ndan, ngilizler Shakespeare i adeta ilâhlaflt rma gayreti içinde olmufllard r. Bizim kültürümüze gelince as rlard r süre gelen ve büyük bir ciddiyetle korunan de erlerimiz oldu u gibi korkunç bir aymazl kla yozlaflt r lan, umursamazl a terk edilen ve yabanc kültürler içinde kaybolma a terkedilmifl olanlar da vard r. Bizim de kendi kültürümüzü canl tutmak ve bizden sonraki nesillere aktarmak gibi bir sorumlulu umuz var elbette. Bu, kifliler taraf ndan oldu u kadar kurumlar eliyle de yap lmak,milli bir e itim politikas olarak hiç de- iflmez kurallar bulunmak ve millet olma hasletlerinden biri olarak hayatiyetini devam ettirmek durumundad r. Bu cümleden olmak üzere mahalli idarelerimiz, özellikle Belediyelerimiz zaman zaman böylesi faaliyetlere ya önayak olmak yahut bizzat düzenleyici olarak katk da bulunmak suretiyle sahip ç kmaktad rlar. Halk konserleri, panay rlar, yöresel özellik tafl yan baz etkinlikleri geleneksel flekilde kutlamalar,edebiyat günleri,fliir günleri düzenlemek, folklor çal flmalar yapt rmak ve halka arz etmek, afl klar bayram tertiplemek gibi bir çok etkinli e imza atmak suretiyle kendilerine kanunla verilmifl görev ve yetki çerçevesinde gayretler Sergilemektedirler. Buna son zamanlarda özel idareler ve mahallin mülki amirleri ile Üniversitelerde katk sa lar olma a bafllam fllard r. Bunlar n özellikle edebiyat alan nda belli bafll a rl k tafl yan,hazar fliir akflamlar, Tekirda kiraz festivali etkinlikleri,salihli fliir ikindileri,simav fliir etkinlikleri,bursa Yerel Gündem faaliyetleri, Kars afl klar flenli i, gibi y llard r süregelenleri oldu u gibi yeni bafllayan Kayseri, Nazilli,Bodrum, Ceyhan, Amasya, Tokat, Yozgat ve benzeri illerde mahalli dernekler eliyle yürütülen ve o mahallin mülki amirli i veya belediyesince desteklenen çok say da faaliyetlerde vard r. Ne var ki kat ld m bir çok etkinlikte tespit edebildi in baz hususlar bu nevi toplant lar kültürel faaliyet olmaktan ne kadar uzaklaflt r yorsa bir k s m etkinliklerin de tam aksine çok büyük yararlar sa lad cihetle alk fllanmas gerekti ini belirtmeyi görev say yorum. Öncelikle ayakta alk fllad - m bir kaç etkinli i ifade ettikten sonra, çeki düzen verilmesi gerekenlere de de inmek istiyorum. Mamak Belediyesi 3,5 ayl k ve haftada 3 gün süren 4 ayr ö retmenin sundu u fliir okulu açt.baz lar n n anlamakta zorluk çekti i ve fliirin de okulu mu olurmufl diye tepki gösterdi i bu faaliyeti bafllatmak cesaretini gösterdi i için baflkan Gazi fiahin i ve bu iflin gerçeklefltirilmesi için her türlü çabay gösteren M.Nuri Parmaks z gönülden kutluyorum. Alt nda belediyesi, her 15 günde bir ülkemizde kendi alan nda isim yapm fl de erleri davet ederek konferanslar verdirme e bafllad. skender Pala,Sad k Tural, fiükrü Akal n ve Yavuz Bülent Bakiler in tad na doyulmaz bildirilerini yüzlerce kifli büyük bir zevkle takip etti. Bekir S tk Erdo an,hilmi Yavuz,Hayati inanç ve M.Nuri Parmaks z da önümüzdeki günlerde tebli lerini sunacaklar.bu manada da belediye baflkan sn.veysel Tiryaki ye, baflkan yard mc s sn.yunus Kelefl i ve proje organizatörü M.Nuri Parmaks z i kutlamadan geçemeyece im.tabi bu belediyenin etkinlikleri bununla s n rl de il, müzikten folklora,tiyatrodan el sanatlar na ve çok çok önemlisi tarihi eserlere sahip ç k p restore edip etraf n temizleyip hizmete açmak ve eski de erlerimizi ihya etmek bab nda yapt klar çal flmalar da ayakta alk fllamamak mümkün de il. ki y ld r may s ay nda Simav fliir flenliklerini düzenleyen kaymakam sn.samet Erdo mufl, Salihli de 39 ncu sunu gerçeklefltirdi i fliir ikindileri ile belediye baflkan sn.m.u ur Okay bunlardan baz lar.elbette benim bilmedi im daha niceleri vard r.burhaniye Belediyesi, Bursa Büyük flehir belediyesi,bursa Y ld r m Belediyesi de benzer etkinliklerle bu konuda hizmet arz etme e devam etmektedirler. Madalyonun öbür yüzünü çevirdi imizde karfl m za baflka bir görüntü ç kmaktad r. flte iflin bu boyutunu kültür ad na kabullenmek mümkün görülmemektedir.belediyenin veya Kaymakaml n çok iyi niyetlerle tertip ettikleri baz fliir ve edebiyat toplant lar n n,bu ifli organize etmek üzere görevlendirilen kiflilerin keyfince ahbap çavufl iliflkileriyle yap ld,devaml efl dost davet edilerek gerçek yazar ve flairlerin unutulup bir y n flarlatan n bir araya topland ve fliir ad na edebiyat ad na hiç bir art s olmayan bu faaliyetlerde yine organizasyonun etkisiyle fliire ve edebiyata katk ödülleri ad alt nda plaketler,belgeler da t ld komik ama ne yaz k ki üzücü ve düflündürücü ortamlar yaflanmaktad r. Bu etkinliklere harcanan paralara yaz k olmakta, fliir katledilmekte,kat - l mc larda belli bir kalite aranmamas sebebiyle turistik gezi, yeme içme e lence bab nda bir hale dönüflen ve ne yaz k edebiyat n temelini teflkil eden edeple fazla ilgisi bulunmayan ortamlar n yafland bir hal almaktad r. Bu nevi etkinlikleri düzenleyecek olan kurulufllar n, ciddi mahfillerle iliflki içinde olup kat l mc tesbiti yapmalar nda fayda vard r. Bu gün hemen her ilimizde ciddi yay n organlar ve oralarda yazan ciddi kalem erbaplar bulunmaktad r. Bunlarla yap lacak görüflmeler sonucunda daha yararl ve kaliteli etkinliklere imza atmak ve harcanan eme in,paran n heba olmamas n temin etmek mümkünken iflin flov ve e lence veyahut ideolojik,etnik boyutunu dikkate alan,kendini öne ç karm fl flarlatan tak m n n elinde b - rakmak fliirimize,edebiyat m za zarar vermekten baflka bir fleye yaramaz. Bu manada, faaliyetlerin devam ettirilmesinin gereklili ine inan yorum.ancak kaliteden taviz verilmemesi gerekti ini de asla göz ard etmememiz gerekti ini biliyorum. Ciddi manada yap lan her faaliyet bafl m z n tac olacak, kültürümüz ad na takdirle karfl lanacakt r flüphesiz. Kötü faaliyetlerin iyilere gölge düflürmemesi dile iyle edep boyutu, kültür boyutu,e itim boyutu a rl kl nice etkinliklere destek verecek olanlar bütün içtenli imle bir kere daha selaml - yorum.

6 6 EKONOMI 7 Nisan 2014 Pazartesi HAVELSAN a ilgi HAVELSAN Genel Müdür Yard mc s Orhan Murato lu, fiili'de düzenlenen Uluslararas Hava ve Uzay Fuar FIDAE 2014'te bölge ülkelerinin yetkililerinin Türk savunma sanayi ürünlerine yo un ilgi gösterdi ini bildirdi. ANKARA - HÜSEY N KARATEPE - Savunma ve biliflim sektörlerinin öncü firmalar ndan HAVELSAN' n ürünleri, Mart 2014 tarihleri aras nda fiili'nin Santiago kentinde gerçeklefltirilen FIDAE 2014'te görücüye ç kt. HAVELSAN Genel Müdür Yard mc s Murato lu, bugüne kadar Türk savunma sanayinin Güney Amerika pazar nda rekabet oluflturamad n ancak fiili'de kat ld klar fuarda, bölge ülke askeri yetkilileri ve ziyaretçilerin yerli savunma sanayi ürünlerine yo un ilgi gösterdi ini ifade etti. Bu ilginin yerli savunma sanayi için önem tafl d n kaydeden Murato lu, bu çerçevede HAVELSAN' n Güney Amerika'ya yönelik özellikle simülatör ve e itim sistemlerine dayal ifl gelifltirme faaliyetlerini artarak sürdürece ini belirtti. KATAR'DA DA BÜYÜK LG GÖRMÜfiTÜ HAVELSAN, Katar'da bu y l 4'üncüsü düzenlenen Uluslararas Denizcilik ve Savunma Fuar 'na da kat lm fl ve flirketin gelifltirdi i ürünler burada da kat l mc lardan büyük ilgi görmüfltü. Fuarda, Katar' n üst düzey askeri yetkililerinin de aralar nda bulundu u çok say da askeri yetkili, Türk firmalar n n stantlar n ziyaret etmiflti. Savunma ve biliflim sektörlerinde küresel çözümler sunan HAVELSAN, deniz savafl sistemleri, hava savunma sistemleri, yönetim bilgi sistemleri, simülasyon ve e itim sistemleri, anayurt güvenlik sistemleri ve enerji yönetim sistemleri alanlar nda ürünler gelifltiriyor. Gelifltirilen ürünler aras nda tam uçufl simülatörleri, tam görev simülatörleri, uçufl e itim merkezleri ile silah sistemleri ve uçufl e itim simülatörleri yer al yor. (AA) Dünya Enerji Konseyi Türk Milli Komitesinde yeni yönetim Kar ya fl f nd vurdu G RESUN- Giresun Ziraat Odas (GZO) Baflkan Musa Keskin, zirai don nedeniyle f nd kta yüzde oran nda hasar olufltu unu tahmin ettiklerini söyledi. Keskin, merkeze ba l Yukar al nl köyünde gazetecilere yapt aç klamada, Mart'ta gece saatlerinde etkili kar ya fl nedeniyle f nd k bahçelerinde don olay n n yafland n belirtti. GZO olarak f nd k bahçelerinde hasar tespiti için çal flma yapt klar n vurgulayan Keskin, "Bahçelerde analizlerimiz sürüyor. lk tespitlerimizde f nd kta ciddi hasar oluflmufl durumda. Bu hasar n boyutunu yüzde olarak tahmin ediyoruz. ncelemelerimizi tamamlad ktan sonra net sonuçlar ortaya ç kacak" dedi. Keskin, hicri takvime göre 2014 ürünü için riskli sürecin devam etti ine dikkati çekerek, flunlar kaydetti: "Hicri takvime göre hala mart ay n n içerisindeyiz. Çiftçilerimiz tar mda her zaman hicri takvimi baz alm fl ve ona göre hareket etmektedir. Bu nedenle f nd k için riskli süreç devam ediyor. F nd kta risk süreci 20 gün daha devam edecek. F nd k üreticisi olarak endifleliyiz. Zaten ciddi hasar oluflan f nd m z, yeni bir so uk hava dalgas n n gelmesi durumunda tamamen olumsuz etkilenecek ve yok olacakt r." (AA) ANKARA - Dünya Enerji Konseyi Türk Milli Komitesi baflkanl na Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yard mc s Murat Mercan, baflkan yard mc l na eski Enerji Piyasas Düzenleme Kurumu (EPDK) Baflkan Hasan Köktafl seçildi. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanl ndan yap lan yaz l aç klamaya göre, 1923 y l ndan beri dünyada enerjinin sürdürülebilir arz ve kullan m n n tüm kesimlerin hizmetine sunulmas için uluslararas boyutta çal flmalar yapan ve merkezi Londra'da bulunan Dünya Enerji Konseyi bünyesinde Türkiye'yi temsil eden komitede yeni yönetim belli oldu. Türk Milli Komitesi ola an genel kurul toplant s nda, 2013 y l yönetim kurulu faaliyet raporu ve denetim kurulu raporlar n n görüflülmesinin ard ndan geçen y l n hesap ve faaliyetlerinden dolay yönetim kurulu ve denetleme kurulu üyeleri ibra edildi. Yeni yönetimin belirlendi i genel kuruldan sonraki ilk yönetim kurulu toplant s nda baflkanl a Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yard mc s Mercan, baflkan yard mc l na eski EPDK Baflkan Köktafl, genel sekreterli e Türkiye Rüzgar Enerjisi Birli i (TÜREB) Baflkan Mustafa Serdar Ataseven, saymanl a TPAO Genel Müdür Yard mc s Mehmet Sait Kirazo lu seçildi. Yönetim kurulu üyeleri ise Enerji flleri Genel Müdürü Zafer Demircan, Türkiye Kömür flletmeleri Genel Müdürü Mustafa Aktafl, Elektrik Üretim Afi Genel Müdürü Halil Al fl, Türkiye Elektrik Ticaret ve Taahhüt Afi Genel Müdürü Münib Karak l ç, Türkiye Elektrik letim Afi Genel Müdürü Kemal Y ld r, ENERJ SA Enerji Üretim Afi Yönetim Kurulu Baflkan Selahattin Hakman, Kayseri ve Civar Elektrik TAfi Genel Müdürü Hidayet Atasoy, Birecik Afi Genel Müdürü Yahya Kemal K ran'dan olufltu. Denetim kuruluna Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanl Müsteflar Yard mc s Sefa Sad k Aytekin, yeminli mali müflavir eski Maliye Bakanl bafl hesap uzman Mehmet Öner ve eski Enerji flleri Genel Müdürü Mustafa Çetin getirildi. Görev süresi 3 y l olan komite, 2016'da stanbul'da yap lacak Dünya Enerji Kongresine ev sahipli ine haz rlan yor. (AA) Hakk Murat SÖBÜTAY Ege Bölgesi'nin ihracat 1 milyar 100 milyon dolar ZM R- Ege hracatç Birlikleri'nin (E B) Mart 2014 ihracat n n 1 milyar 99 milyon dolar olarak gerçekleflti i bildirildi. E B'den yap lan yaz l aç klamaya göre, birlik Mart 2014'de bir önceki y l n ayn dönemine göre yüzde 7'lik bir art flla 1 milyar 99 milyon 954 bin dolarl k ihracat kayda ald. Böylelikle, flubat ay nda 1 milyar dolar baraj n n alt nda kalan E B ihracat kay t rakam bir ay aran n ard ndan tekrar 1 milyar dolar n üzerine ç kt. Ege hracatç Birlikleri'nin Ocak-Mart dönemindeki ihracat kay t rakam yüzde 6'l k art flla 3 milyar 129 milyon 929 bin 760 dolara ç karken, son bir y ll k dönemdeki ihracat rakam ise yüzde 8'lik art flla 12 milyar 354 milyon 778 bin 510 dolar oldu. E B Koordanitör Baflkan Mustafa Türkmeno lu, ihracat rakamlar n n bir ay aran n ard ndan art ya geçmesinin mutlulu unu yaflad klar n belirtti. Türkiye'nin yerel seçimleri tamamlad n, bundan sonraki süreçte ekonominin gündemde oldu u bir süreci arzu ettiklerini dile getiren Türkmeno lu, Türkiye hracatç lar Meclisi'nin yapt ihracatç e ilim anketlerinde ortaya ç kan ideal döviz kurunun dolar için 2,06 TL, avro için ise 2,80 TL oldu una dikkati çekerek, "Döviz kurlar nda afl r dalgalanmalar n Türk ihracatç s n n rekabetçili ini olumsuz etkiledi i unutulmamal d r. Döviz kurlar nda enflasyona paralel de iflim Türk ihracatç s n n elini güçlendirecektir" ifadelerini kulland. (AA) Semt pazarlar n ranl lardan sonra Hintli ve Pakistanl turistler canland rd ABDURRAHMAN BÜYÜKKESK N ANTALYA -Avrupa'da yaflayan Pakistan ve Hindistanl lar, tatil yapmada Antalya'y tercih ediyor. Baflta ngiltere, Almanya ve skandinav ülkelerinde yaflayan Pakistan ve Hindistanl lar, bahar döneminde tatillerini spanya, Yunanistan ve talya yerine Türkiye'de yap yor. Türkiye'ye gelen Hintli turist say s 8 y lda 14 bin 700'den 72 bine ulaflt. Hintli ve Pakistanl turistler, tatil yapmada Türkiye'de birinci s rada Antalya, ikinci s rada stanbul, üçüncü s rada Mu la ve dördüncü s rada zmir tercih ediyor. Zengin Hintli ve Pakistanl turistler, befl y ld zl otellerde tatil yaparken, orta gelir gruplar apart (müstakil) otelleri tercih ediyor. Hintli ve Pakistanl lar, tatil yapmada skandinav ülke turistleri gibi ailecek tatil yapmay seviyor. Pakistan ve Hintlilerin Türkiye'de ortalama tatil süreleri 8, tatil yapt klar sürece ortalama harcamalar ise 750 ABD Dolar oldu u belirtiliyor. Geçen y l 850 bin Hintli ve Pakistanl 'n n dünyan n 12 ülkesinde tatil yapt ifade edildi. Dünyada, Pakistan ve Hintli turizmde öncü Le Passage to India Turizm Seyahat Acentesi Genel Müdürü Deepak Bhatnagar, yapt aç klamada, geçen y l Türkiye'ye 72 bin Hintli turist getirdiklerini, bu sene bu rakam 100 bine ç karmay hedeflediklerini söyledi. Hintli turistlerin, Türkiye'de en fazla merak etti i yerlerin bafl nda Antalya, stanbul, ard ndan zmir Selçuk ilçesinde bulunan Efes Antik Kent ile Antalya'da bulunan tarihi ören yerleri oldu unu belirten Bhatnagar, Antalya bölgesine Avrupa ülkelerinden en fazla Pakistan ve Hindistanl turistin bahar ve sonbaharda tatile geldi ini kaydetti. Hintli ve Pakistanl lar n s cak ve nemli havada tatil yapmay sevmedi ini belirten Bhatnagar, "Antalya'ya getirdi imiz Pakistan ve Hintli turistleri kültür, tarih ve arkeoloji turizmine yönelik yap yoruz. Pakistan ve Hintli turistler UNESCO kapsam ndaki tarihi ören yerlerin ziyaretine özel önem veriyor. Çünkü Hindistan ve Pakistan'da 28 UNESCO korumas nda antik flehir var. Antalya bölgesinde Side Antik Kent, Myra, Termessos ve Xanthos ziyaretlerine ilgi fazla. En fazla ilgi de UNESCO korumas alt nda oldu u için Xanthos." dedi. Antalya'ya tatile gelen Hintli ve Pakistanl turistlerin büyük al flverifl merkezileri yan s ra semt pazarlar nda da al flverifl yapmay sevdi ini belirten Bhatnar, bu ba lamda Manavgat'ta kurulan uluslararas 2 pazara yo un ilgi gösterdiklerini kaydetti. Hintli ve Pakistanl lar n Manavgat semt pazarlar nda genelde giysi ve el örmesi örtüler ald klar n belirten Bhatnar, bölgeye genelde aktif sezonda genç Hintlilerin geldi ini kaydetti. Manavgat Sabit ve Seyyar Pazarc lar Odas Baflkan Sami Dursun Do an da bölgede pazarlarda turist hareketlili inin 15 Nisan'da itibaren bafllayaca n söyledi. Pazarlarda Avrupal turistlerin yan s ra son 15 gündür ran, Hintli ve Pakistanl turistlerin oluflturmaya bafllad n belirten Do an, bölge pazarlar nda ve konaklama turist canl l n Alman, Avrupa, Rusya ve skandinav ülke vatandafllar n n oldu unu kaydetti. (CHA)

7 EKONOMI Türkiye hayvanc l kta liderli e oynuyor Son 5 y lda büyükbafl hayvan say s n 3,6 milyon, küçükbafl hayvan say s n ise 11 milyon art ran Türkiye, bu art flla AB ülkelerini geride b rakt. Türkiye, AB ülkeleri ile karfl laflt r ld nda küçükbafl hayvan varl nda ilk s rada, büyükbafl hayvan varl nda ise Fransa'dan sonra ikinci s rada yer ald. ANKARA- ATA UFUK fieker - Türkiye'de, y llar aras nda büyükbafl hayvan say s 3,6 milyon, küçükbafl hayvan say s ise 11 milyon artt. Türkiye, AB ülkeleri ile karfl laflt r ld nda küçükbafl hayvan varl nda ilk s rada, büyükbafl hayvan varl nda ise Fransa'dan sonra ikinci s rada yer ald. AA muhabirinin Avrupa statistik Ofisi (EUROSTAT) ve Türkiye statistik Kurumu (TÜ K) verilerinden derledi i bilgilere göre, Türkiye'de, son 5 y lda küçükbafl ve büyükbafl hayvan varl say s ndaki art fl tüm AB ülkelerini geride b rakt. TÜ K verilerine göre, Türkiye'nin 2013'teki toplam büyükbafl hayvan varl 14 milyon 415 bin, koyun varl 29 milyon 284 bin, keçi varl 9 milyon 226 bin bafl olarak kay tlara geçti. Türkiye'de son y llarda hayvanc l a yönelik destekler (anaç s r, manda, koyun, keçi yetifltiricili i, süt üretimi, hayvan çiftlikleri kurulmas vs) ülkenin bu alanda ilerleme kaydetmesini sa lad. Türkiye'deki büyükbafl hayvan say s son 5 y lda 3 milyon 603 bin artarak geçen y l sonu itibar yla 14 milyon 415 bine ulaflt. Bu say yla Türkiye, büyükbafl hayvan varl 18 milyon 904 bin olan Fransa'n n ard ndan ikinci s raya yerleflti. Türkiye'de son 5 y lda, koyun say s nda 7 milyon 534 bin, keçi say s nda ise 4 milyon 97 bin bafl art flla küçükbafl hayvan varl 38,5 milyonu geçti. Ülkenin toplam küçükbafl hayvan varl 2009'da 26,8 milyon olarak tespit edilmiflti verilerine göre, koyun say s ngiltere'de 22,6 milyon, spanya 16,2 milyon, Yunanistan'da 9,5 milyon, Romanya'da 9,3 milyon, Fransa'da 7,2 milyon, talya'da 7,1 milyon, Türkiye'de ise 29,3 milyon oldu. AB ülkeleri içerisinde 2013'te büyükbafl hayvan varl en fazla olan ülke 18,9 milyon olan Fransa. Türkiye, söz konusu y lda 14,4 milyonluk büyükbafl hayvan varl ile Fransa hariç tüm AB ülkelerinin önünde yer al yor. AB ülkelerine bak ld nda Fransa d fl nda büyükbafl hayvan varl yüksek olan ülkeler s ras yla flöyle: Almanya (12,6 milyon), ngiltere (9,6 milyon), rlanda (6,3 milyon), talya (6,2 milyon), spanya (5,6 milyon). Büyükbafl hayvan varl en az olan ülke ise 15 bin bafl ile Malta. Lagarde karamsar IMF Baflkan Lagarde, "Dünya ekonomisi uzun sürecek düflük büyüme riski alt nda. Sorunlar n çözümü için uluslararas iflbirli i gerekli" dedi. WASHINGTON - Uluslararas Para Fonu (IMF) Baflkan Christine Lagarde, "Dünya ekonomisi uzun sürecek düflük büyüme riski alt nda. Sorunlar n çözümü için uluslararas iflbirli i gerekli" dedi. Lagarde, Washington'daki Johns Hopkins Üniversitesi leri Uluslararas liflkiler Okulu'nda (SAIS) yapt konuflmada, gelecek hafta düzenlenecek IMF bahar dönemi toplant lar öncesi dünya ekonomisinin genel görünümüyle ilgili görüfllerini aç klad. Uluslararas iflbirli inin önemine iflaret eden Lagarde, ülkelerin bir araya gelerek do ru politikalar iflbirli i içinde al p uygulamad takdirde dünya ekonomisinin uzun y llar sürecek düflük ve potansiyel alt büyüme riskiyle karfl karfl ya oldu u uyar s nda bulundu. Dünya ekonomisinin "büyük resesyonun" yol açt tahribat geride b rakt n ancak hala y ll k yüzde 3 düzeyinde seyreden büyümenin çok yavafl ve çok düflük olmas yüzünden arzu edilen düzeyde istihdam yarat lamad ve kitlelerin yaflam standard nda iyileflme sa lanamad n kaydetti. Geliflmifl ülkelerde Gayr Safi Yurtiçi Has la'n n (GSYH) artmaya bafllamas n sevindirici olarak de erlendiren Lagarde, ABD'deki büyümenin tüketici talebindeki art fltan meydana geldi i, Avro Bölgesi'nde ise merkez ülkelerdeki toparlanmaya çevre ülkelerin henüz karfl l k veremedi i saptamas n yapt. Küresel ekonominin karfl laflt sorunlara da de inen Lagarde, çok düflük enflasyonla yaflama olas l n n deflasyon riskinden daha fazla oldu unu bildirdi. Düzenli, sürekli ve kal c düflük enflasyonun kiflilerin talebini bast rmaya ya da ertelemeye yol açt n dile getiren Lagarde, bu durumun ekonomideki toparlanmay olumsuz etkiledi ini belirtti. Lagarde, geliflmekte olan piyasalardaki firma borçlulu unun yüksek olmas n da risk kapsam nda de erlendirerek, özellikle ABD Merkez Bankas 'n n (Fed) tahvil al m n azaltmas yla flekillenen süreçte finansal ortam n uygunlu unu kaybedece ine dikkati çekti. Küresel ekonominin yaflad sorunlar ve karfl laflt risklerle bafla ç kabilmek için önerilerini de paylaflan Lagarde, kapsaml yap sal reformlar n yap lmas n, mali sorumlulu un sürdürülmesini ve finansal sektör reformunun tamamlanmas n özellikle vurgulad. (AA) 7 Nisan 2014 Pazartesi 7 Giriflimciler, mobil teknolojilere daha fazla ilgi göstermeli BURSA - CEM fian - ABD merkezli faaliyet gösteren, internette bir sinema platformu olan MUBI'nin kurucusu ve Üst Yöneticisi (CEO) Efe Çakarel, mobil teknolojinin geliflmesinden heyecan duydu unu belirterek, giriflimciler ve yat r mc lara, mobil teknolojilere daha fazla ilgi gösterip önce bu alan düflünmelerini tavsiye etti. Çakarel, AA muhabirine yapt aç klamada, kült, klasik, ba ms z ve ödüllü filmler gösteren çevrim içi sinema platformu olarak 2007'de San Francisco'da kurduklar MUBI'nin, dünyada 200'ü aflk n ülkeden 7 milyon civar nda üyesi bulundu unu söyledi. Üniversite e itimini, dünyan n en önemli teknik okullar ndan biri olan Massachusetts Institute of Technology'de (MIT) geçirdi ini ifade eden Çakarel, yüksek ö renimini de Stanford Üniversitesinde yapt n anlatt.yüksekö renimi süresince Facebook, Google gibi dünyan n en ünlü internet sitelerinin kurucular yla tan flma imkan buldu unu dile getiren Çakarel, "Türk halk olarak yetenek ve beceri bak m ndan yabanc lardan hiçbir fark m z yok hatta baz noktalarda onlardan daha iyiyiz. O yüzden, 'Biz bunu yapamay z' psikolojisinden kendimizi kurtarmam z ve bir fley yap yorsak 'Dünyan n en iyisini yapar z' diye düflünmeye bafllamam z laz m. Çünkü bu kapasite bizde var" dedi. MUBI'nin, her türlü cihazda film seyredebilecek bir uygulama oldu unu aktaran Çakarel, giriflimcilere flu tavsiyelerde bulundu: "Bu konuda dünyan n en iyisi olmak için çal fl yorum ve en iyisi olabilece imi biliyorum. En büyük tavsiyem; gerçekten sizi atefllendiren, heyecan duydu unuz, uyuyamad n z bir fley varsa onu yapmay göze al n. Çok iyi bir konumda çal fl yor olabilirsiniz veya iyi bir maafl n z olabilir. Bunlara fazla odaklanmamak gerekir. leriyi görebiliyorsan z bunu göze al n. O enerjiyi hissediyorsan z mutlaka baflar l olacaks n z. Bir risk, bu riskin getirisi o kadar fazla ki... H zl büyümeye bafllayan bir flirkete, vizyona veya ürüne yön verdi iniz zaman, o de eri yaratmaya bafllay nca onun keyfi hiçbir fleyde yok. Günde 16 saat çal fl yorum ve cumartesi, pazar kalk p ifle gidiyorum. Geçen y l haziran ay ndan beri bir gün tatil yapmad m ama bu yapt m bana ifl gibi gelmiyor. Çünkü her günüm heyecanl ve hareketli. Çok sevdi im bir ifl üzerinde u rafl yorum. O yüzden tavsiyem bir enerji hissediyorsan z, bir fleye inan yorsan z, 'Ben bunu gelifltirece im, yapaca m' diyorsan z yap n. O negatif psikolojiden kendimizi kurtarmam z ve kendimize güvenmemiz gerek." Çakarel, gelecekte mobil teknolojinin ön plana ç kaca n vurgulad. Gençlere veya yat r m yapmak isteyenlere, mobil alana yönelmelerini öneren Çakarel, "Dünya üzerinde 1 milyar kiflinin cebinde cep telefonu var. fiu andaki cep telefonlar, üniversiteyken kulland m en iyi bilgisayardan 30 kat daha h zl ve 1 milyar kiflinin cebinde. Bu, korkunç bir fley. Bu teknolojinin yani mobilin geliflmesi beni çok heyecanland r yor. Giriflimcilere ve yat r mc lara, mobil teknolojilere daha fazla ilgi göstermelerini ve önce mobili düflünmelerini tavsiye ederim" ifadesini kulland. (AA) 2 milyon dolarl k silikon hortum üretim hatt BURSA- Kauçuk ve silikon hortum, plastik ve metal boru parçalar üreten ve kapasitesinin yüzde 40' n Avrupa ülkelerine ihraç eden Bursal bir iflletme, 2 milyon dolarl k yat r mla, otomotiv sektörüne yönelik, silikon hortum üretim hatt n devreye al yor. Kayapa Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren firman n yönetim kurulu baflkan Ayhan Korgavufl, AA muhabirine yapt aç klamada, 13 bin metrekarelik alanda 180 kiflilik kadrosuyla otomotiv sektöründe faaliyet gösteren ve bu y l kuruluflunun 35'nci y l n kutlayan firmalar n n, otomotiv sektörüne yönelik silikon hortum üretim hatt n 8 Nisan'da hizmete açacaklar n söyledi. Kauçuk ve silikon hortum, plastik ve metal boru parçalar ürettiklerini ve kapasitelerinin yüzde 40' n Avrupa ülkelerine ihraç ettiklerini anlatan Korgavufl, "Yeni silikon hortum üretim hatt nda yüksek motor gücüne sahip araçlar için hortumlar üretece iz. Türkiye'de bir ilki gerçeklefltirecek olman n mutlulu unu yafl yoruz" dedi. Korgavufl, yeni yat r m için 2 milyon dolarl k bir harcamada bulunduklar n dile getirdi. Yeni yat r mla 15 kiflilik ek istihdam oluflturduklar n anlatan Korgavufl, " lk iflimizi de geçenlerde Ford Otosan'dan ald k. Toplamda 2,5 milyon avroluk siparifl ald k" dedi. Radyatör, kalorifer, turbocharger hava sistemi, hava filtresi, yak t sistemi ile metal ve plastik flekillendirilmifl turbo hava borular üretimi yapt klar n n alt n çizen Korgavufl, "Y lda 2 bin ton hamur kar fl m yapabilme kapasitesine sahibiz. Bunun yan s ra, 9 milyon adet hortum imal ediyoruz. Ürünlerimizin yüzde 40' n Avrupa ülkelerine ihraç ediyor ve sektörümüzün çok önemsedi i kalite ve denetim süreçlerine özel hassasiyet gösteriyoruz" diye konufltu. Fiat (TOFAfi), Peugeot, Volvo, Ford, Wolkswagen, Ferrari, Porsche gibi otomobil ve markalara parça ürettiklerini vurgulayan Korgavufl, flunlar kaydetti: " 2013 y l nda dünyan n en büyük otomobil üreticilerinden Volkswagen'e ürün sevkiyat na bafllad k. Yine VW Grup bünyesindeki prestijli markalardan birisi olan Porsche'ye ürün göndermeye bafllad k. 2014'te de yeni projelerimiz kapsam nda Çin, Meksika ve spanya'da bulunan OEM'lere (orijinal ürün üreticileri) ürün gönderece iz." (AA)

Okullaşma oranı arttı

Okullaşma oranı arttı www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Türk savunması TÜBİTAK projeleriyle güçleniyor Tamamen yerli olarak geliştirilen milli seyir füzesi,

Detaylı

Türk tar m, nitelikli iflgücüne kavuflacak

Türk tar m, nitelikli iflgücüne kavuflacak Bal m z göçmen! TZOB Genel Baflkan Bayraktar, "2013-2014 av sezonunda avc l ktan elde edilen üretimimizin önemli bir bölümünü hamsi, mezgit, çaça ve istavrit gibi göçmen bal klar oluflturdu" dedi. Bayraktar

Detaylı

Fiyat 25 Kr. Birbirini bitirdi! Oylar yeniden say lacak yerler. stanbul, zmir, Kars, Bart n, Bitlis, yeniden say lacak. 12. SAYFADA.

Fiyat 25 Kr. Birbirini bitirdi! Oylar yeniden say lacak yerler. stanbul, zmir, Kars, Bart n, Bitlis, yeniden say lacak. 12. SAYFADA. ISSN 1308-7622 Dört dörtlük bir istek 1 Nisan 2014 Sal www.beldegazetesi.com Fiyat 25 Kr Türkiye'deki yerel seçim sonuçlar n n aç klanmaya bafllamas n n ard ndan S rbistan'da, Müslüman Boflnak nüfusun

Detaylı

T w i t t e r. GAZETEM Z dan takip edebilirsiniz

T w i t t e r. GAZETEM Z dan takip edebilirsiniz 6 fiubat 2014 Perflembe YIL:40 SAYI: 13877 ISSN 1308-7614 Fiyat : 25 KR. (KDV DAH L) www.olay-gazetesi.com Paravan flirketler ad alt nda, ücret karfl l sahte sigortal gösterilen 611 kiflinin sigortas iptal

Detaylı

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Hürkufl'un seri üretimi bafll yor 28 ARALIK 2013 CUMARTES F YATI: 25 Kr K fl n so u u vatandafl

Detaylı

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Mehmetçik do al afetle de savafl yor HABER 17 DE 25 fiubat 2014 SALI F YATI: 25 Kr Savaflta

Detaylı

TÜRK YE için utanç oyunlar!

TÜRK YE için utanç oyunlar! ISSN 1308-7622 2014 - K fl Olimpiyat Soçi de dün bafllad 8 fiubat 2014 Cumartesi www.beldegazetesi.com Fiyat 25 Kr ONLAR E T LD TÜRK YE için utanç oyunlar! B Z E LEND K! K fl gelince birçok ülke bunu tatil

Detaylı

ANADOLUJET in kampanyalar sürüyor

ANADOLUJET in kampanyalar sürüyor AK Parti Çankaya Belediye Baflkan Aday Bar fl Ayd n: Kavgac de il, bar flç olaca z AK Parti Çankaya Belediye Baflkan Aday Bar fl Ayd n, "Çankaya'da kavgac de il, bar flç ; bofl konuflan de il, ifl üreten

Detaylı

HER YER KAR TÜRK YE nin PART S Y Z

HER YER KAR TÜRK YE nin PART S Y Z Erdo an; CHP, MHP ve BDP ye yüklendi ISSN 1308-7622 10 Aral k 2013 Sal www.beldegazetesi.com Fiyat 25 Kr HER YER KAR TÜRK YE nin PART S Y Z Baflbakan Recep Tayyip Erdo an, "CHP Belediyesi, susuzluktur.

Detaylı

Özgürlük ve hak aç l m

Özgürlük ve hak aç l m GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz MECL S, yo un gündemle aç l yor CHP'li Haberal, andiçerek yasama çal flmalar na bafllayacak.

Detaylı

Fiyat 25 Kr. Mehmet K rk nc Hocaefendi, hükümet ile Gülen cemaati aras nda yaflanan tart flmalara dair aç klamada bulunurken, Bu k rg nl klar n

Fiyat 25 Kr. Mehmet K rk nc Hocaefendi, hükümet ile Gülen cemaati aras nda yaflanan tart flmalara dair aç klamada bulunurken, Bu k rg nl klar n ISSN 1308-7622 BAfiBAKAN ile HOCAEFEND ye seslendi 13 Ocak 2014 Pazartesi www.beldegazetesi.com Fiyat 25 Kr MEHMET KIRKINCI Hoca'n n sulh ça r s Daum un ilac namaz ve dua Bursaspor teknik direktörü Christoph

Detaylı

ASELSAN, 45 ülkeye HRACAT YAPIYOR

ASELSAN, 45 ülkeye HRACAT YAPIYOR GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz ASELSAN, 45 ülkeye HRACAT YAPIYOR 31 MAYIS 2013 CUMA ASELSAN Genel Müdürü Cengiz Ergeneman

Detaylı

Türkiye yi kurak bir y l bekliyor

Türkiye yi kurak bir y l bekliyor HABER 17 DE GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Türkiye'de 2014 y l nda ya fllarda yüzde 25 ile 50 oran nda azalma meydana

Detaylı

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Kazaya neden olan unsurlar n bafl nda h z ihlalleri geliyor 5 N SAN 2014 PAZARTES F YATI:

Detaylı

Üzücü bir gerginli i bitiren kelam yazan kalem ve kelam n duyulmas n sa layan aktörler: Alaeddin Kaya, Fehmi Koru RAHATLATAN.

Üzücü bir gerginli i bitiren kelam yazan kalem ve kelam n duyulmas n sa layan aktörler: Alaeddin Kaya, Fehmi Koru RAHATLATAN. Üzücü bir gerginli i bitiren kelam yazan kalem ve kelam n duyulmas n sa layan aktörler: Alaeddin Kaya, Fehmi Koru RAHATLATAN ISSN 1308-7622 7 Ocak 2014 Sal www.beldegazetesi.com Fiyat 25 Kr 85.000 adresine

Detaylı

Ankara n n tan nm fl yüzlerinden manken Belgin Saydan, K z lay Güven Park ta yapt bas n aç klamas yla,

Ankara n n tan nm fl yüzlerinden manken Belgin Saydan, K z lay Güven Park ta yapt bas n aç klamas yla, Ankaral manken Saydan Büyükflehir e ba ms z aday Ankaral tan nm fl manken Belgin Saydan, 2014 yerel seçimlerinde Ankara Büyükflehir Belediye Baflkanl - na ba ms z adal n aç klad. Ankara n n tan nm fl yüzlerinden

Detaylı

Fiyat 10 Kr CAR AÇIK BÜYÜME. Bulut Teknolojisi 6. SAYFADA. Kad nlar n rolü var 6. SAYFADA TÜRK YE N N GAZETES 1308-7622.

Fiyat 10 Kr CAR AÇIK BÜYÜME. Bulut Teknolojisi 6. SAYFADA. Kad nlar n rolü var 6. SAYFADA TÜRK YE N N GAZETES 1308-7622. ISSN 1308-7622 ISSN 1308-7622 ISSN 1308-7622 ISSN 1308-7622 B TÜRK YE N N GAZETES ELDE www.beldegazetesi.com Fiyat 10 Kr 9 Aral k 2013 Pazartesi Fiyat 25 Kr Eti ihraç ediyoruz ama yeteri kadar yemiyoruz

Detaylı

Bakan Müezzino lu'ndan. demokrasi vurgusu

Bakan Müezzino lu'ndan. demokrasi vurgusu Çankaya da Alper Tafldelen dönemi Yerel seçimlerde % 65 lik oy oran yla Çankaya Belediye Baflkanl na seçilen Alper Tafldelen mazbatas n ve Bülent Tan k tan görevi teslim ald. ÇANKAYA Çankaya Belediye Baflkanl

Detaylı

fiubat sonunda tamamlanacak kap lar n inflaat h zla yükseliyor Baflkentin 5 girifline 5 GÖRKEML KAPI

fiubat sonunda tamamlanacak kap lar n inflaat h zla yükseliyor Baflkentin 5 girifline 5 GÖRKEML KAPI GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Türkiye nin Suriyelilere yard m 2.5 milyar dolar geçti Türkiye'nin Suriyeli s nmac lara

Detaylı

Do algaza Eylül de zam yok

Do algaza Eylül de zam yok GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Do algaza Eylül de zam yok Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Taner Y ld z, Eylül ay içerisinde

Detaylı

Mühür sende ama Süleyman de ilsin!

Mühür sende ama Süleyman de ilsin! Çehresi de iflen ilçe Hizmetleri ile Alt nda a ça atlatan Veysel Tiryaki nin hizmetleri... 13. SAYFADA Bosna n n UMUDU Türkiye Bosna Bank International (BBI), Bosna Hersek'e verilen 100 milyon avroluk

Detaylı

Fiyat 25 Kr. 2013 y l nda tar msal ihracat m z rekor k rd, 17,7 milyar dolarl k tar m ürünü ihracat gerçeklefltirildi.

Fiyat 25 Kr. 2013 y l nda tar msal ihracat m z rekor k rd, 17,7 milyar dolarl k tar m ürünü ihracat gerçeklefltirildi. geride kalan aylar nda ikifler kez flampiyon rtiçi turlar n mücadelesi dikkati çekerken, soflampiyonu olacak ürün belirleyecek. a kuru so an yüzde 55,01 oran ndaki fiyat aryonu olurken, fiubat ta yüzde

Detaylı

SURE KISALDI k slalar doldu

SURE KISALDI k slalar doldu At k toplay c lar s k denetleniyor Pursaklar Belediyesi, Ankara Valili i nin genelgesi üzerine cadde ve sokaklarda ambalajl at k toplayanlar s k denetime ald. PURSAKLAR Ankara Valisi Alaaddin Yüksel in

Detaylı

ISSIZLIK ORANI %10 A ULASTI

ISSIZLIK ORANI %10 A ULASTI 19 MART 2014 Çarflamba YIL:40 SAYI: 13912 ISSN 1308-7614 Fiyat : 25 KR. (KDV DAH L) www.olay-gazetesi.com flsiz say s 19 bin kifli artarak 2 milyon 809 bin kifliye yükseldi GÜNCEL ISSIZLIK ORANI fl adamlar

Detaylı

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Yerli füze MIZRAK hedefi 12 den vurdu 13 MART 2014 PERfiEMBE F YATI: 25 Kr ATAK helikopterinde

Detaylı

Türkiye, art k alan de il, veren el oldu

Türkiye, art k alan de il, veren el oldu GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Türkiye, art k alan de il, veren el oldu 30 EK M 2013 ÇARfiAMBA F YATI: 25 Kr 90. y l coflkuyla

Detaylı

Yaz Kur an kurslar büyük ilgi görüyor

Yaz Kur an kurslar büyük ilgi görüyor GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Yaz Kur an kurslar büyük ilgi görüyor 22 TEMMUZ 2013 PAZARTES F YATI: 25 Kr Diyanet flleri

Detaylı

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz ÇANKAYA n n kumbaras doluyor HABER 17 DE 4 fiubat 2014 SALI F YATI: 25 Kr Çankaya Belediyesi

Detaylı

YARIN. 12 Nisan 2014 Cumartesi

YARIN. 12 Nisan 2014 Cumartesi GAZETEMİZİ www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Şebeke sularımız TEMİZ içme suyu olarak tüketebileceklerini bildirdi. Sağlık Bakanlığı,

Detaylı

LG NÇ! stikrars z ülkelere f nd k ihrac azald HABER 7. SAYFADA. Konunun uzmanlar, Markalar, e-ticaret siteleri açarak rakip firmalar n siteleri ile

LG NÇ! stikrars z ülkelere f nd k ihrac azald HABER 7. SAYFADA. Konunun uzmanlar, Markalar, e-ticaret siteleri açarak rakip firmalar n siteleri ile UMUT! LG NÇ! Mesut Akgül ün beyan d r Kurakl ktan korkan çiftçiler, mart-nisan ya muruna bel ba lad HABER 12. SAYFADA AK Parti de 3 DÖNEM de iflir mi? Baflbakan Recep Tayyip Erdo an, AK Parti Genel Merkezi

Detaylı