İÇİNDEKİLER Sayfa N0. I- KURULUŞUMUZUN TARİHÇESİ, TÜRK EKONOMİSİNDEKİ YERİ ve GELİŞİMİ 1

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "İÇİNDEKİLER Sayfa N0. I- KURULUŞUMUZUN TARİHÇESİ, TÜRK EKONOMİSİNDEKİ YERİ ve GELİŞİMİ 1"

Transkript

1 İÇİNDEKİLER Sayfa N0. I- KURULUŞUMUZUN TARİHÇESİ, TÜRK EKONOMİSİNDEKİ YERİ ve GELİŞİMİ 1 II- İDARİ BÜNYE 1- Hukuki Durum Organlar Toplu Bilgiler 9 4- Personel Durumu Personel Harcamaları Personel Bilgileri 27 III- İŞLETME SONUÇLARI 1- İşletme Bütçesi ve Mali Durum Üretici Çaylık Alanları ve İllere Göre Mubayaa Yıllar İtibariyle Yaş Çay Alımı 31 4-Yıllar İtibariyle Yaş Çay Bedel Ödemeleri Tedarik İşleri Giderler Taşıma ve Gümrükleme ( Stoklar Ayrıntısı ) Üretim ve Maliyetler Satışlar Mamul ve Yarı Mamul Stokları Gelir ve Giderler Emekli İşçi Tazminatları ve Ayrılan Fon Yatırımlar 71 IV- VARLIKLAR 1- Varlıklar İcmali Hazır Değerler Menkul Kıymetler Ticari Alacaklar Diğer Alacaklar Stoklar Diğer Dönen Varlıklar Duran Varlıklar 78 9-Maddi Olmayan Duran Varlıklar 79 V- KAYNAKLAR 1- Kaynaklar İcmali Mali Ticari ve Diğer Borçlar Alınan Avans, Ödenecek Vergi Yükümlülükler Borç ve Gider Karşılıkları Gelecek Aylara Ait Giderler Öz Kaynaklar İşletme Faaliyetleri Kar ve Zarar Ödenek Takip ve Mukayese Tablosu VI- BİLANÇO 1- Bilanço, Aktif ve Pasif VII- GELİR 1- Kar-Zarar (Gelir Tablosu) VIII- EKLER

2 1 KURULUġUMUZUN TARĠHÇESĠ, TÜRK EKONOMĠSĠNDEKĠ YERĠ VE GELĠġĠMĠ Türkiye de çayın yetiģtirilmesi konusunda ilk çalıģmalar 1888 yılında baģlatılmıģ, zamanın Ticaret Nazırı Ġsmail PaĢa aracılığıyla Çin den getirtilen tohumlar Bursa dolaylarında ekilmiģ fakat olumlu sonuç alınamamıģtır. Batum ve havalisinde incelemeler yapan heyette bulunan Halkalı Yüksek Ziraat Mektebi Müdür Vekili Ali Rıza ERTEN seyahat dönüģü 1917 yılında Ġktisat Vekaletine verdiği raporda, Batum ve havalisinde çay ve narenciye yetiģtiğini, aynı ekolojik Ģartların bulunduğu Rize ve civarında da çay bitkisi ve narenciye yetiģtirilmesini önermiģtir. Bu raporun önceleri dikkate alınmamasına rağmen; 1924 yılında çıkartılan 407 sayılı Kanun ile çay üretimi çalıģmalarına baģlanmıģtır. Çay tarımı deneme çalıģmaları için Rize de, Bahçe Kültürleri Ġstasyonu kurulmuģ ve baģına Ziraat Umum MüfettiĢi Zihni DERĠN getirilmiģtir. Deneme çalıģmalarının olumlu sonuç vermesiyle 1937 yılında Sovyetler Birliği nden, Gürcistan kökenli 20 ton çay tohumu alınarak daha etkili çalıģmalar yapılmıģ, 1939 yılında 30 ton, 1940 yılında 20 ton çay tohumu satın alınarak üreticilere dağıtılmıģtır. 29 Mart 1940 tarihinde çıkartılan 3788 sayılı Çay Kanunu ile çay tarımı ve üreticisi desteklenmiģtir. Çıkartılan Kararname ile Araklı dan Rus sınırına kadar, bölgedeki 30 bin dönümlük bir alan çay tarımı için ayrılmıģ ve Ziraat Bankası ndan 5 yıl süre ile üreticilere faizsiz kredi verilmesi kararlaģtırılmıģtır. Elde edilen yaģ çay yaprağı iģlenerek Zihni DERĠN tarafından kurulan atölyelerde ilk kuru çay elde edilmiģtir yılında çıkartılan 4223 Sayılı Kanun ile çay ithali ve yurt içinde satılması devlet tekeline alınmıģtır. Giderek artan çay üretimi nedeniyle, fabrika kurulması sorunu ortaya çıkmıģ ve 1947 yılında 60 ton/gün kapasiteli ilk çay fabrikası Rize Fener Mahallesi nde iģletmeye açılmıģtır. Üretimin artmasıyla 5684, 6133, 6757 Sayılı Kanunlar ile da çay üretimi teģvik edilmiģ ve çay plantasyonları artırılmıģtır. Önceleri Tekel Genel Müdürlüğü nün faaliyet konusu içinde yer alan çay üretimi; tarihinde çıkartılan 1497 Sayılı Kanun ile Çay Kurumu Genel Müdürlüğü ne devredilmiģtir Tarih ve 233 Sayılı KHK ile KuruluĢumuz un ünvanı Çay ĠĢletmeleri Genel Müdürlüğü ( ÇAYKUR ) olarak değiģtirilmiģtir yılında yaģ çay üreticisi ile dekar çaylık alanı kaydı vardır yılında 46 adet tasnifli dökme kuru çay fabrikası ve 1 adet paketleme fabrikası,2 adet pazarlama ve üretim bölge müdürlüğü mevcut olup, ton siyah tasnifli dökme,106 ton yeģil tasnifli dökme, 339 ton organik siyah tasnifli dökme,10 ton organik yeģil dökme olmak üzere toplam ton tasnifli, ton paketli siyah, 96 ton paketli yeģil, 107 ton organik paketli olmak üzere toplam ton paketli çay üretimi gerçekleģtirilmiģtir. Fabrikaların imalat ve sistem kapasitelerini geliģtirmeye ağırlık verilmiģ ve 1973 yılında günde ton yaģ çay yaprağı iģlenirken, teknolojik geliģmelerden de faydalanılması sonucu 2012 yılında bu rakam, Ton / Gün e yükseltilmiģtir.

3 A- HUKUKĠ DURUM gün ve 3092 sayılı Çay Kanunu'nun 1.maddesine göre; çay tekeli kaldırılmıģ, çay tarımı, üretimi, iģlemesi ve satıģı serbest bırakılmıģtır. Bunun sonucunda serbest çay piyasasında 300 civarında faaliyet gösteren iģletme mevcuttur. Fakat bu sektörde gerekli olan yasal düzenlemelerin yetersizliği nedeniyle; iskansız ve ruhsatsız faaliyet gösteren özel iģletmeler doğmuģtur. Neticede üretilen çayların kalitesiz olmasına, kayıt dıģı ekonomi ile üretilmesine sebebiyet verilmiģtir. TeĢekkülümüz 3046 Sayılı Yasa'nın 4060 Sayılı Yasa ile değiģik 4. ve 3313 Sayılı Yasa ile değiģik 10. maddeleri uyarınca 26 Kasım 2002 tarihinde Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'nın ilgili kuruluģu olmuģtur. ( tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıģtır.) II- ĠDARĠ BÜNYE MEVZUAT KuruluĢumuz 440 sayılı Ġktisadi Devlet TeĢekkülleri Kanununa göre tarih ve 1947 sayılı Çay Kurumu adı altında tüzel kiģiliğe haiz faaliyetlerinde özerk ve sorumluluğu sınırlı bir Ġktisadi Devlet TeĢekkülü olarak kurulmuģtur tarihinden itibaren Çay Kurumu Genel Müdürlüğü adı altında fiilen faaliyete geçerek, 4233 Sayılı Kahve ve Çay Ġnhisarı Kanunu ve 3788 Sayılı Çay Kanunu ile Tekele verilen yetkiler Çay Kurumu na devredilmiģtir tarihinde Kamu Ġktisadi TeĢebbüsleri nin yeniden düzenlenmesi Bakanlar Kurulunca kararlaģtırılarak 60 Sayılı Kanun Hükmündeki Kararname tarihli Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe girmiģtir. Bu kararnamenin bazı maddeleri ise tarih ve 2929 Sayılı Kanun ile yeniden değiģikliğe tabi tutulmuģtur Sayılı Çay Kurumu nun kuruluģ kanunu, Kanun Hükmünde Kararname ile yeniden değiģikliğe tabi tutulmuģ, mevcut 2640, 3788 ve 4223 Sayılı Kanunlar yürürlükten kaldırılarak 60 Sayılı Kanun Hükmündeki Kararname Hükümleri çerçevesinde faaliyette bulunmak üzere Çay ĠĢletmeleri Genel Müdürlüğü adı altında bir Kamu Ġktisadi KuruluĢu kurularak KuruluĢumuz'un hukuki bünyesi teģkilat yapısı ve organları ile ilgili hususlar yeniden düzenlenmiģtir. Bunun yanı sıra, tarih ve 233 sayılı Kamu Ġktisadi TeĢebbüsleri hakkındaki Kanun Hükmündeki Kararname ile 60 ve 112 sayılı K.H.K. yürürlükten kaldırılmıģtır tarihinde Çaykur un ana statüsü belirlenerek yeniden teģkilatlanmaya gidilmiģtir tarih ve 3092 Sayılı Kanun ile çay ürününün tarımı, üretimi, iģletmesi ve satıģı serbest bırakılarak bu konuda özel sektörün çay fabrikası kurma ve iģletmesi sağlanmıģtır. 233 Sayılı K.H.K. çerçevesi içinde faaliyetlerini özel bir Ģekilde yürüten KuruluĢumuz, tüzel kiģiliğe haiz sorumluluğu sermayesi ile sınırlıdır. KuruluĢumuz, Gümrük ve Tekel Bakanlığı na bağlı olarak 1973 yılında 1 Milyar sermaye ile faaliyete baģlamıģ olup, muhtelif yıllarda sermayesi bir çok kez artırılmıģ ve son olarak Yüksek Planlama Kurulu nun tarih ve 2011 / T-28 Sayılı Kararı ile Bin TL. ye yükseltilmiģtir.

4 3 233 sayılı K.H.K. hükümleri saklı kalmak Ģartı ile tarih ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanan ÇAY ĠġLETMELERĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ana Statüsü nün 4. maddesinde ÇAY-KUR un amaç ve faaliyet konuları; Türkiye nin Tarım Politikasına uygun olarak çay ziraatını geliģtirmek, çay kalitesini ıslah etmek, iģlenmesini teknik esaslara göre yürütmek, iç ve dıģ pazar isteklerini karģılamak üzere kuru çay üretmek, ithal etmek ve ihraç etmek, verimlilik esasına dayalı iģletme politikasıyla sermaye birikimine yardım ederek yatırım kaynağı yaratmak amacıyla teģkil olunan ÇAY-KUR un faaliyet konuları aģağıda gösterilmiģtir. 1-Üreticilerden, iģletmeye uygun nitelikteki çay yapraklarını satın almak, 2-Satın alınan çay yapraklarını iģlemek ve değerlendirmek için teknolojik faaliyette bulunmak, 3-Ürettiği veya ithal ettiği kuru çayların iç ve dıģ pazar isteklerine uygun olarak harmanlanmasını, paketlenmesini ve pazarlanmasını sağlamak, 4-Yukarıdaki faaliyetlerle ilgili olarak; A) Gerekli tesisleri kurmak ve iģlemek, B) Üretim faaliyetlerinden doğan yan ürünleri değerlendirmek ve yardımcı maddeler üretmek C) Çay ürününün kalite ve veriminin ve iģletme tekniğinin geliģtirilmesi için gerekli araģtırmaları yapmak, müessese ve labaruvarlar kurmak, iģletmek, D) Gerekli madde ve araçları tedarik etmek, E) Ticaretle iģtigal etmek ihracat ve ithalat yapmak, F) Çay üreticilerinin kooperatifleģmesi için gerekli olan faaliyetlerde bulunmak, Çay Borsası'na çay sanayicilerinin katılımında önderlik yapmak, G) Çay eksperlerinin yetiģtirilmesi için gerekli önlemleri almak, H)KuruluĢun ihtiyacı için her türlü taģınır ve taģınmaz mal edinmek, kamulaģtırma yapmak, ayni, sınai ve ticari haklar tesis etmek, bunlar üzerinde tasarrufta bulunmak, Ġ) Mevzuat uyarınca verilen diğer görevleri yerine getirmek, 5- Ġstihdam geliģtirme çalıģmaları kapsamında düzenlenen beceri kazandırma programlarının uygulanmasını sağlar, 6-KurulmuĢ ve kurulacak küçük ve orta büyüklükteki özel kuruluģlara idari ve teknik alanlarda rehberlik yapar Ģeklinde belirtilmiģtir. ÇAY-KUR bu amaç ve faaliyetlerini doğrudan doğruya ve müessese, bağlı ortaklık, iģtirak ve diğer birimleri eliyle yerine getirir. ÇAY-KUR un amaç ve faaliyet konuları Yüksek Planlama Kurulu kararı ile değiģtirilebilir.

5 B - ORGANLAR 1- TEġKĠLATIN YAPISI 4 Çaykur un 2012 yılında merkez teģkilatı; Genel Müdür ve 3 yardımcısının yönetiminde, TeftiĢ Kurulu, Hukuk MüĢavirliği ve 12 Daire BaĢkanlığı'ndan oluģmaktadır. TaĢra teģkilatı ise 47 yaģ çay iģleme fabrikası, 1 paketleme fabrikası, 2 pazarlama ve üretim bölge müdürlüğü, Atatürk Çay ve Bahçe Kültürleri AraĢtırma Enstitüsü, Anatamir Fabrikası ve 7 adet Pazarlama Müdürlüğü'nden oluģmaktadır. 2- YÖNETĠM ORGANI Çay ĠĢletmeleri Genel Müdürlüğü nün yönetim organı 233 sayılı KHK ye göre bir Genel Müdür, üç Genel Müdür Yardımcısı, ikisi ilgili Bakanın teklifi ile Bakanlık temsilcisi iki Yönetim Kurulu Üyesi olmak üzere altı kiģiden oluģmaktadır. Yönetim Kurulumuzca 2012 yılında 22 toplantı yapılmıģ olup 135 adet karar almıģtır. HUKUK MÜġAVĠRLĠĞĠ KuruluĢumuzun her türlü etkinliklerinden yasal konular hakkında yöneticilerimizi aydınlatmak, Çaykur ile üçüncü kiģiler arasında yasal, parasal vergi uyuģmazlıkları ve cezai neticeler doğurabilecek iliģkilerde kuruluģumuzun çıkarlarını koruyucu anlaģmazlıkları önleyici, yasal önlemler alarak anlaģmaların bu esaslar çerçevesinde yapılmasında yardımcı olan müģavirliğimiz ayrıca bu faaliyet döneminde icra ve kaçakçılık konularında da faaliyetlerini sürdürmüģtür yılında 1 adet 1. Hukuk MüĢaviri, 1 adet Hukuk MüĢaviri, 2 adet Avukat,1 adet Müdür Yardımcısı, 2 adet Ģef, 2 adet V.H.K.Ġ, 1 adet iģçi ve 9 adet Pazarlama Bölge Müdürlüğü'nde 9 adet hizmet alım sözleģmeli Avukat olmak üzere 18 personelle çalıģmalarını yürüten MüĢavirliğimiz, faaliyet dönemi içinde, Hukuk, ĠĢ, Ġdari, Ceza ve Ġcra olarak 1000 dava takip edilmiģtir. Takip edilen davalardan 244 adeti sonuçlandırarak 756 davayı bir sonraki yıla bırakmıģtır. TEFTĠġ KURULU Çaykur merkez ve taģra teģkilatlarında kanun, kararname, tüzük, yönetmelik, yönetim kurulu kararları, tamimler ve genel müdürlük emirleriyle konmuģ kuralların uygulama Ģekilleri ve personelin çalıģma durumları hakkında genel müdür adına teftiģ inceleme ve soruģturma yapan TeftiĢ Kurulu 2012 yılında 13 fiili personeli ile çalıģmalarını yürütmüģtür. 2011'den 2012 Yılında 2012'de 2013 Yılına RAPORLAR Devreden Adet Ele Alınan Toplam Sonuçlanan Devreden Adet Adet Adet Tahkikat Raporu TeftiĢ Raporu Ġnceleme Raporu Teklif Raporu Ara Rapor Toplam

6 5 ÖZEL KALEM MÜDÜRÜ Genel Müdürlüğe bağlı olarak 2012 yılında 23 fiili personeli ile görevini yürütmüģtür. YÖNETĠM KURULU BÜRO MÜDÜRLÜĞÜ Genel Müdürlüğe bağlı olarak, 2012 yılında 1 personel ile görev yürütülmüģtür. PERSONEL DAĠRESĠ BAġKANLIĞI KuruluĢumuza bağlı olarak çalıģan iģletme ve ünitelerdeki personelin iģe alımı ve görevlerinde ilerlemeleriyle özlük iģlerinin tatbiki, personelin eğitim ve görevleriyle ilgili çalıģmalarını belli kanun, yönetmelik ve talimatlarla bir esasa bağlamak için çalıģan daire baģkanlığı 2012 yılında 23 fiili personeli ile çalıģmalarını yürütmüģtür. MUHASEBE VE MALĠ ĠġLER DAĠRESĠ BAġKANLIĞI KuruluĢumuz merkez ve ünite birimlerinin bütçe, bilanço, mali ve diğer konularda çalıģmalarını kanun ve mevzuatlar doğrultusunda yürütür. Muhasebe konularında uygulama birliğinin sağlanması için tüm birimlere yıl içinde muhasebe, ambar ve kasa mevzuatları hakkında gerekli eğitimi vererek, ihtiyaca cevap verecek yönde çalıģmalarını 2012 yılında 24 personeli ile yürütmüģtür. SATINALMA DAĠRESĠ BAġKANLIĞI KuruluĢumuzun iģletme ve yatırım faaliyetlerinin gerektiği alım ve satım iģlerini kanun ve mevzuatlarımız doğrultusunda yürüten Daire BaĢkanlığı 2012 yılında çalıģmalarını 15 fiili personeli ile yürütmüģtür. PAZARLAMA DAĠRESĠ BAġKANLIĞI KuruluĢumuzun pazarlama politikasını yürütmek ve gerçekleģtirmeye çalıģan Daire BaĢkanlığı 2012 yılında çalıģmalarını 17 fiili personel ile yürütmüģtür. ÇAY TARIM DAĠRESĠ BAġKANLIĞI Çaykur yararına olarak bölgede mevcut çay bahçelerini ıslah etmek, yaģ çay mubayaasını belli esaslar dahilinde sağlamak, mevcut üreticileri iyi çay yetiģtirme ve mubayaası hususunda eğitmek, alım merkezlerinin kontrol iģleri ile bu hususta diğer çalıģmaları merkez ve taģra teģkilatı ile birlikte faaliyet gösteren bu daire çalıģmalarını 2012 yılında 9 fiili personelle yürütmüģtür.

7 6 ĠġLETME VE ÜRETĠM DAĠRESĠ BAġKANLIĞI Çaykur yararına mevcut üretimin planlanması, iģletmelerin koordineli bir Ģekilde çalıģmalarının temini, stokların kontrolü ve çay dağıtımının düzenli bir Ģekilde yürütülmesi gibi hizmetleri merkezde 2012 yılında 15 personel ile yürütmüģtür. PROJE VE ĠNġAAT DAĠRESĠ BAġKANLIĞI KuruluĢumuzun yararına planlama, proje, inģaat kontrol ve tamirat iģlerini 2012 yılında 22 fiili personel ile yürütmüģtür. MAKĠNE DAĠRESĠ BAġKANLIĞI Çaykur un makine iģleriyle ilgili tüm iģlemlerin programlanmasını ve gerçekleģtirilmesini sağlamak amacıyla çalıģmalarını sürdüren bu daire 2012 yılında 9 fiili personeli ile mevcut iģleri yürütmüģtür. ENERJĠ DAĠRESĠ BAġKANLIĞI Enerji Dairesi BaĢkanlığı 2012 yılındaki çalıģmalarını 11 fiili personeli ile yürütmüģtür. ARAġTIRMA PLANLAMA KOORDĠNASYON DAĠRESĠ BAġKANLIĞI KuruluĢumuz un geleceğine yönelik yeni projeler geliģtirip, programlanmıģ projeleri geliģtirmek, yatırımların yatırım planları çerçevesinde planlanıp programlanmasını sağlamak, görev ve yetkileri dahilinde deneme ve istatistiksi bilgileri elde etme konularında ilgili çalıģmaları 2012 yılında 16 fiili personeli ile yürütmüģtür. ĠDARĠ ve SOSYAL ĠġLER DAĠRESĠ BAġKANLIĞI Merkez TeĢkilatı sosyal tesislerin yönetimi, emniyeti, temizliği, bakım onarım iģleri ile haberleģme, arģiv, sağlık, eğitim ve basınla ilgili kuruluģumuza yönelik konularda çalıģmalar yapan bu daire 2012 yılında 20 fiili personeli ile görevini yürütmüģtür. BĠLGĠ ĠġLEM DAĠRESĠ BAġKANLIĞI KuruluĢumuzun bilgisiyar alt yapısını oluģturarak, yazılım ve donanım konusunda tüm daire baģkanlıkları ve taģra birimlerine hizmet vermek üzere 2012 yılında 15 fiili personelle iģlemlerini yürütmektedir.

8 7 ÇAY ĠġLETMELERĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETĠM KURULU VE GENEL MÜDÜR YARDIMCILARI Adı Soyadı Unvanı Temsil Ettiği TeĢekküldeki Görevli Bulunduğu Süre Bakanlık veya KuruluĢ Görevi veya Mesleği BaĢlama Tarihi AyrılıĢ Tarihi Ġmdat SÜTLÜOĞLU Yönetim Kurulu Başkanı Çay ĠĢletmeleri Genel Müdürlüğü Genel Müdür Devam Ediyor Süleyman PINARBAġ Yönetim Kurulu Üyesi Çay ĠĢletmeleri Genel Müdürlüğü Genel Müdür Yrd Devam Ediyor Turgay TURNA Yönetim Kurulu Üyesi Çay ĠĢletmeleri Genel Müdürlüğü Genel Müdür Yrd Devam Ediyor Yunus KALDIRIM Yönetim Kurulu Üyesi Çay ĠĢletmeleri Genel Müdürlüğü Genel Müdür Yrd Ali KARACA Yönetim Kurulu Üyesi Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Hayvancılık Genel Müdürü Devam Ediyor Nizamettin EKİNCİ Yönetim Kurulu Üyesi Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Personel Genel Müdürü Devam Ediyor Salih KÖSE Yönetim Kurulu Üyesi T.C. BaĢbakanlık Hazine MüsteĢarlığı Yıllık Proğramlar ve Konjonktür Değerlendirme Genel Müdürlüğü Devam Ediyor

9 8 ÇAY ĠġLETMELERĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ANA ORGANĠZASYON ġemasi YÖNETĠM KURULU GENEL MÜDÜR TEFTĠġ KURULU BAġKANLIĞI HUKUK MÜġAVĠRLĠĞĠ YÖNETĠM KURULU ġube MÜDÜRÜ MÜġAVĠR ÖZEL KALEM ġube MÜDÜRÜ GENEL MÜDÜR YARDIMCISI GENEL MÜDÜR YARDIMCISI GENEL MÜDÜR YARDIMCISI PERSONEL DAĠRESĠ BAġKANLIĞI MUHASEBE VE MALĠ ĠġLER DAĠRESĠ BAġKANLIĞI ĠDARĠ VE SOSYAL ĠġLER DAĠRESĠ BAġKANLIĞI SATINALMA DAĠRESĠ BAġKANLIĞI ARAġTIRMA PLANLAMA VE KOORDĠNASYON DAĠRESĠ BAġKANLIĞI PAZARLAMA DAĠRESĠ BAġKANLIĞI ĠġLETME VE ÜRETĠM DAĠRESĠ BAġKANLIĞI BĠLGĠ ĠġLEM DAĠRESĠ BAġKANLIĞI ÇAY TARIM DAĠRESĠ BAġKANLIĞI ENERJĠ DAĠRESĠ BAġKANLIĞI MAKĠNE DAĠRESĠ BAġKANLIĞI PROJE VE ĠNġAAT DAĠRESĠ BAġKANLIĞI ÇAY FABRĠKASI MÜDÜRLÜĞÜ 100.YIL ÇAY PAKETLEME FABRĠKASI MÜDÜRLÜĞÜ PAZARLAMA VE ÜRETĠM BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ PAZARLAMA BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ ATATÜRK ÇAY VE BAHÇE KÜLTÜRLERĠ ARAġTIRMA ENSTĠTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ ĠRTĠBAT MÜDÜRLÜĞÜ ANATAMĠR FABRĠKASI MÜDÜRLÜĞÜ

10 9 TOPLU BĠLGĠLER TOPLU BĠLGĠLER ÖLÇÜ Son Ġki Yıl Farkı Esas Sermaye BĠN TL ÖdenmiĢ Sermaye ,28 Öz kaynaklar ,80 Yabancı kaynaklar ,57 Finansman Giderleri ,47 Maddi Dur.Var. (Edin. Değeri) ,11 Maddi Dur.Var. BirikmiĢ Amor ,84 Maddi Olmy.Duran Varl. (Edinme ,29 Dğ) Maddi Olmy.D.V. Amortismanı ,53 Yatırımlar Ġçin Yap.Nakdi ,42 Ödemeler Yatırım Gerç. Oranı( Nakdi ) % ,15 ĠĢtiraklere Ödenen Sermaye BĠN TL ,61 YaĢ Çay alım Miktarı Ton ,39 Tüm Alım Tutarı BĠN TL ,48 BaĢlıca Mal ve Hiz. Üretim Miktar - Tasnifli Siyah Çay Ton ,13 -Tasnifli YeĢil Çay (25) (17,99) - Organik Siyah Çay ,11 - Organik YeĢil Çay (3) (60,00) - Paketli Siyah Çay ,52 -Paketli YeĢil Çay " (19) (16,10) - Paketli Organik Çay ,32 Tüm Üretim Tutarı BĠN TL ,53 Üretim Kapasitesi ( YaĢ Yaprak ) Ton/Gü ,77 Kapasiteden yararlanma Oranı % n Üretim Verimliliği ( Randıman ) " 18,26 18,20 18,35 18,48 19,05 18,80 18,05 17,89 18,98 1 6,04 Çay SatıĢ Miktarı Ton ,51 Net SatıĢ Tutarı BĠN TL ,98 Stoklar : - Ġlk Madde ve Malzeme BĠN TL ,44 - Yarı Mamul (Siyah) Ton ,21 - Yarı Mamul (Siyah) BĠN TL ,22 - Yarı Mamul (YeĢil) Ton ,78 - Yarı Mamul (YeĢil) BĠN TL ,29 - Yarı Mamul (Organik ) Ton ,10 - Yarı Mamul (Organik ) BĠN TL ,20 - Siyah Çay Mamul Ton ,26 - Siyah Çay Mamul BĠN TL ,31 - YeĢil Çay Mamul Ton (3) (10,71) - YeĢil Çay Mamul BĠN TL ,59 - Organik Çay Mamul Ton ,00 - Organik Çay Mamul BĠN TL ,13 Memur (Ortalama) KiĢi ,78 SözleĢmeli (Ortalama) ,89 ĠĢçi (Ortalama) ,32 Personel Ġçin Yapılan Tüm Giderler BĠN TL ,20 Cari Yıla ĠliĢkin " - Memurlar Ġçin Yapılan Gider " ,70 - Memur BaĢına Aylık Ortalama " ,34 Gid. - SözleĢmeliler Ġçin Yapılan Gider " ,20 - SözleĢmeli BaĢına Aylık Ort. Gid. " ,02 - ĠĢçiler Ġçin Yapılan Gider " ,09 - ĠĢçi BaĢına Aylık Ortalama Gid. " (356) (10,65) Tahakkuk Eden Vergiler BĠN TL ,75 GSYĠH ya Katkı ( Üretici Fiyatlı ) (5.074) (1,47) GSYĠH ya Katkı ( Alıcı Fiyatlı ) (18.923) (4,78) GSMH ya Katkı ( Alıcı Fiyatlarıyla (18.923) (4,78) ) Faaliyet Karlılığı (Öz Kaynak Yön. % 17,70 12,70 8,50 4,97 6,14 5,39 4,13 ) Mali Karlılık (Öz Kaynak Yön. ) % 6,50 11,90 6,80 2,00 Ġktisadi Karlılık % 4,90 10,10 6,30 1,64 Zararlılık % 1,86 4,03 4,87 12,44 0, ,44 Faaliyet Karı veya Zararı BĠN TL (26.927) (1.681) (49.796) (217,74) Dönem Karı Zararı (8.832) (23.209) (26.991) (74.557) (64.825) (47.566) 176,23 Bilanço Zararı ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) (74.557) 45,12 ArtıĢ %

11 10 C-PERSONEL DURUMU TEġEKKÜLÜMÜZÜN 2012 YILI KADROLARI ĠLE ORTALAMA YIL SONU SAYILARI ÇalıĢan Personel Norm Program Kadro Kadro ÇalıĢan Personel Ortalama Yıl Sonu Ortalama Yıl Sonu Personel KiĢi KiĢi Sayı Sayı KiĢi KiĢi A - Memurlar 1- Genel idare hizmetleri Teknik hizmetler Sağlık hizmetleri Eğitim ve öğretim hizmetleri Avukatlık hizmetleri Yardımcı hizmetler Toplam (A) B - SözleĢmeliler Sayılı KHK'ye göre çalıģanlar Sayılı Kanuna göre çalıģanlar Diğer sözleģmeliler Toplam (B) C - ĠĢçiler 1- Sürekli ĠĢçiler a) Aylıklılar b) Gündelikçiler (saat ücretliler) 2- Geçici iģçiler Toplam ( C ) Genel toplam (A+B+C) TaĢeron iģçiler

12 11 MEMUR VE SÖZLEġMELĠ PERSONELĠN TEġKĠLAT ĠÇĠNDE DAĞILIMI Ünite Adı KADRO ÇALIġAN KADRO ÇALIġAN A - M E R K E Z SAYISI KĠġĠ SAYISI KĠġĠ 1 Genel Müdürlük Özel Kalem Yön.Kur.Büro Müdürlüğü TeftiĢ Kurulu BaĢkanlığı Hukuk MüĢavirliği Ġdari ve Sos.ĠĢl.D.BĢk.lığı Personel Dai.BaĢkanlığı Muhasebe ve Mali ĠĢl.D.BĢk Pazarlama Dai.BaĢkanlığı Satınalma Dai.BaĢkanlığı A.P.K.Dai.BaĢkanlığı Bilgi ĠĢlem Da.BaĢkanlığı Çay Tarım Dai.BaĢkanlığı ĠĢletme ve Ürt.Dai.BaĢkanlığı Makina Dai.BaĢkanlığı Enerji Dairesi BaĢkanlığı Proje ve ĠnĢ.Dai.BaĢkanlığı Genel Müdürlükte bloke kadrolar TOPLAM (A) B - KuruluĢa Bağlı ĠĢletmeler 1 47 Adet Çay Fabrikası Müd.lükleri AraĢtırma Müdürlüğü Anatamir Fabrikası Müdürlüğü Yıl Çay Pak.Fab.Müdürlüğü Ankara Ġrt.Müdürlüğü Ankara Paz.ve Üretim Böl.Müd Diyarbakır Paz.Böl.Müdürlüğü Erzurum Paz.Böl.Müdürlüğü Ġstanbul Paz.ve Üretim Böl.Müdürlüğü Ġzmir Paz.Böl.Müdürlüğü Kayseri Paz.Böl.Müdürlüğü Mersin Paz.Böl.Müdürlüğü Rize Paz.Böl.Müdürlüğü Samsun Paz.Böl.Müdürlüğü TOPLAM (B) GENEL TOPLAM

13

14 12 MERKEZ VE TAġRA TEġKĠLATI (I),(II) SAYILI CETVELE TABĠ PERSONELĠN DAĞILIMI 2011 YILI 2012 YILI A - M E R K E Z I SAYILI II SAYILI TOPLAM I SAYILI II SAYILI TOPLAM Ünite Adı KAD.PER. SÖZ.PER. PER.ADEDĠ KAD.PER. SÖZ.PER. PER.ADEDĠ Genel Müdürlük Özel Kalem Yön.Kur.Büro Müdürlüğü TeftiĢ Kurulu BaĢkanlığı Hukuk MüĢavirliği Ġdari ve Sos.ĠĢl.D.BĢk.lığı Personel Dai.BaĢkanlığı Muhasebe ve Mali ĠĢl.D.BĢk Pazarlama Dai.BaĢkanlığı Satınalma Dai.BaĢkanlığı A.P.K.Dai.BaĢkanlığı Bilgi ĠĢlem Da.BaĢkanlığı Çay Tarım Dai.BaĢkanlığı ĠĢletme ve Ürt.Dai.BaĢkanlığı Makina Dai.BaĢkanlığı Enerji Dairesi BaĢkanlığı Proje ve ĠnĢ.Dai.BaĢkanlığı TOPLAM B - T A ġ R A AraĢtırma Müdürlüğü Anatamir Fabrikası Müdürlüğü Yıl Çay Pak.Fab.Müdürlüğü Ambarlık Çay Fabrikası Araklı Çay Fabrikası ArdeĢen Çay Fabrikası Arhavi Çay Fabrikası AĢıklar Çay Fabrikası Azaklı Çay Fabrikası Bölümlü Çay Fabrikası Büyükköy Çay Fabrikası Camidağı Çay Fabrikası Cumhuriyet Çay Fabrikası Çamlı Çay Fabrikası Çayeli Çay Fabrikası Çiftlik Çay Fabrikası Derepazarı Çay Fabrikası Eskipazar Çay Fabrikası Fındıklı Çay Fabrikası Gündoğdu Çay Fabrikası Güneysu Çay Fabrikası Hayrat Çay Fabrikası HemĢin Organik Çay Fabrikası Hopa Çay Fabrikası IĢıklı Çay Fabrikası Ġyidere Çay Fabrikası Kalecik Çay Fabrikası Kalkandere Çay Fabrikası Karaca Çay Fabrikası KemalpaĢa Çay Fabrikası Kendirli Çay Fabrikası Kirazlık Çay Fabrikası Melyat Çay Fabrikası Muratlı Çay Fabrikası Musadağı Çay Fabrikası Of Çay Fabrikası Ortapazar Çay Fabrikası Pazar Çay Fabrikası Pazarköy Çay Fabrikası Sabuncular Çay Fabrikası Salarha Çay Fabrikası Selimiye Çay Fabrikası Sürmene Çay Fabrikası TaĢçılar Çay Fabrikası TaĢlıdere Çay Fabrikası Tersane Çay Fabrikası Tirebolu Çay Fabrikası Ulucami Çay Fabrikası Veliköy Çay Fabrikası Z.Derin Çay Fabrikası Ankara Ġrt.Müdürlüğü Ankara Paz.Üretim Böl.Müd Diyarbakır Paz.Böl.Müdürlüğü Erzurum Paz.Böl.Müdürlüğü Ġstanbul Paz.üretim Böl.Müd Ġzmir Paz.Böl.Müdürlüğü Kayseri Paz.Böl.Müdürlüğü Mersin Paz.Böl.Müdürlüğü Rize Paz.Böl.Müdürlüğü Samsun Paz.Böl.Müdürlüğü TOPLAM GENEL TOPLAM (A+B) /12/2012 TARĠHĠ ĠTĠBARĠYLE (A+B) TOPLAMI = I SAYILI CETVEL TOPLAMI (A+B) = II SAYILI CETVEL TOPLAMI (A+B) = (Merkez 102,TaĢra 378) 929 (Merkez 143, TaĢra 786)

15 13 Memur ve SözleĢmeli Personelin Hareketlerini Gösterir Çizelgeler GiriĢ ve ÇıkıĢlar KiĢi KiĢi Yıl baģı mevcudu Yıl içinde giren Yıl içinde çıkan (-) Yıl sonu Mevcudu GiriĢ ġekli KiĢi KiĢi Açıktan tayin Naklen tayin (MüĢterek Kararname ile) 1 Mahkeme Kararı ile gelen - 1 Seçim Kanunu ile gelen 158 TOPLAM ÇıkıĢ ġekli KiĢi KiĢi Ġstifa 12 5 BaĢka KuruluĢa nakil 8 4 Emeklilik Ölüm 1 2 Mahkeme Kararı gereği - - Müstafi - - Görevine Son - - ĠĢ akdı fesh - - Seçim Kanunu gereğince Ġstifa TOPLAM 47 36

16 14 (I) Sayılı Cetvele Tabi Personelin Hareketlerini Gösterir Çizelgeler GiriĢ ve ÇıkıĢlar KiĢi KiĢi Yıl baģı mevcudu Yıl içinde giren 3 59 Yıl içinde çıkan (-) Yıl sonu Mevcudu GiriĢ ġekli KiĢi KiĢi Açıktan tayin - - Naklen tayin(müģterek Kararname ile) 1 Mahkeme Kararı ile gelen - - Seçim Kanunu ile Gelen - - (II ) Sayılı SözleĢme statüden gelen 2 59 TOPLAM ÇıkıĢ ġekli KiĢi KiĢi Ġstifa 1 BaĢka KuruluĢa nakil 5 1 Emeklilik Ölüm - - (II) Say.Söz.Statüye geçen 2 1 Görevine Son - - TOPLAM Bünye Ġçi Tayin:

T.C. SAYIġTAY BAġKANLIĞI. ÇAY ĠġLETMELERĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (ÇAY-KUR) 2013 YILI DENETĠM RAPORU

T.C. SAYIġTAY BAġKANLIĞI. ÇAY ĠġLETMELERĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (ÇAY-KUR) 2013 YILI DENETĠM RAPORU T.C. SAYIġTAY BAġKANLIĞI ÇAY ĠġLETMELERĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (ÇAY-KUR) 2013 YILI DENETĠM RAPORU Bu rapor, 03.12.2010 tarih ve 6085 sayılı SayıĢtay Kanunu, 08.06.1984 tarih ve 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararname

Detaylı

T.C. SAYIġTAY BAġKANLIĞI. TÜRKĠYE TAġKÖMÜRÜ KURUMU KOZLU TAġKÖMÜRÜ ĠġLETME MÜESSESESĠ 2013 YILI DENETĠM RAPORU

T.C. SAYIġTAY BAġKANLIĞI. TÜRKĠYE TAġKÖMÜRÜ KURUMU KOZLU TAġKÖMÜRÜ ĠġLETME MÜESSESESĠ 2013 YILI DENETĠM RAPORU T.C. SAYIġTAY BAġKANLIĞI TÜRKĠYE TAġKÖMÜRÜ KURUMU KOZLU TAġKÖMÜRÜ ĠġLETME MÜESSESESĠ 2013 YILI DENETĠM RAPORU Bu rapor, 03.12.2010 tarih ve 6085 sayılı SayıĢtay Kanunu ile 08.06.1984 tarih, 233 sayılı

Detaylı

T.C. SAYIġTAY BAġKANLIĞI ĠSTANBUL ALTIN BORSASI (ĠAB) 01.01.2012-30.12.2012 DÖNEMĠ DENETĠM RAPORU

T.C. SAYIġTAY BAġKANLIĞI ĠSTANBUL ALTIN BORSASI (ĠAB) 01.01.2012-30.12.2012 DÖNEMĠ DENETĠM RAPORU T.C. SAYIġTAY BAġKANLIĞI ĠSTANBUL ALTIN BORSASI (ĠAB) 01.01.2012-30.12.2012 DÖNEMĠ DENETĠM RAPORU Bu rapor, 03.12.2010 tarih ve 6085 sayılı Kanun ile BaĢbakanlığın 10.05.2007 tarih ve 10671 sayılı yazısına

Detaylı

T.C. SAYIġTAY BAġKANLIĞI. POSTA VE TELGRAF TEġKĠLATI ANONĠM ġġrketġ (PTT A.ġ.) 01.09.2013-31.12.2013 DÖNEMĠ DENETĠM RAPORU

T.C. SAYIġTAY BAġKANLIĞI. POSTA VE TELGRAF TEġKĠLATI ANONĠM ġġrketġ (PTT A.ġ.) 01.09.2013-31.12.2013 DÖNEMĠ DENETĠM RAPORU T.C. SAYIġTAY BAġKANLIĞI POSTA VE TELGRAF TEġKĠLATI ANONĠM ġġrketġ (PTT A.ġ.) 01.09.2013-31.12.2013 DÖNEMĠ DENETĠM RAPORU Bu rapor; 6085 sayılı ve 3346 sayılı kanunlar uyarınca hazırlanmıģ, SayıĢtay Rapor

Detaylı

T.C. SAYIġTAY BAġKANLIĞI. SÜMER HOLDĠNG Aġ 2013 YILI DENETĠM RAPORU

T.C. SAYIġTAY BAġKANLIĞI. SÜMER HOLDĠNG Aġ 2013 YILI DENETĠM RAPORU T.C. SAYIġTAY BAġKANLIĞI SÜMER HOLDĠNG Aġ 2013 YILI DENETĠM RAPORU Bu rapor, 24.11.1994 tarih ve 4046 sayılı Kanun ile 03.12.2010 tarih ve 6085 sayılı Kanun uyarınca düzenlenmiģ, Rapor Değerlendirme Kurulu

Detaylı

T.C. SAYIġTAY BAġKANLIĞI. DEVLET HAVA MEYDANLARI ĠġLETMESĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (DHMĠ ) 2013 YILI DENETĠM RAPORU

T.C. SAYIġTAY BAġKANLIĞI. DEVLET HAVA MEYDANLARI ĠġLETMESĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (DHMĠ ) 2013 YILI DENETĠM RAPORU T.C. SAYIġTAY BAġKANLIĞI DEVLET HAVA MEYDANLARI ĠġLETMESĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (DHMĠ ) 2013 YILI DENETĠM RAPORU Bu rapor 03.12.2010 tarih ve 6085 sayılı SayıĢtay Kanunu ile 08.06.1984 tarih ve 233 sayılı Kanun

Detaylı

T.C. SAYIġTAY BAġKANLIĞI. TÜRKSAT UYDU HABERLEġME KABLO TV VE ĠġLETME A.ġ. (TÜRKSAT) 2013 YILI DENETĠM RAPORU

T.C. SAYIġTAY BAġKANLIĞI. TÜRKSAT UYDU HABERLEġME KABLO TV VE ĠġLETME A.ġ. (TÜRKSAT) 2013 YILI DENETĠM RAPORU T.C. SAYIġTAY BAġKANLIĞI TÜRKSAT UYDU HABERLEġME KABLO TV VE ĠġLETME A.ġ. (TÜRKSAT) 2013 YILI DENETĠM RAPORU Bu rapor; 6085 sayılı Kanun uyarınca hazırlanmıģ, SayıĢtay Rapor Değerlendirme Kurulu nun 01.10.2014

Detaylı

GEDİZ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ 2012 YILI RAPORU

GEDİZ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ 2012 YILI RAPORU GEDİZ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ 2012 YILI RAPORU Bu rapor; 24.11.1994 tarih ve 4046 sayılı Kanun ile 03.12.2010 tarih ve 6085 sayılı Kanun uyarınca düzenlenmiştir. Denetlenen kuruluşun ; Unvanı :

Detaylı

T.C. SAYIġTAY BAġKANLIĞI. EMLAK KONUT GAYRĠMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.ġ. 1.1.2013-18.11.2013 DÖNEMĠ DENETĠM RAPORU

T.C. SAYIġTAY BAġKANLIĞI. EMLAK KONUT GAYRĠMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.ġ. 1.1.2013-18.11.2013 DÖNEMĠ DENETĠM RAPORU T.C. SAYIġTAY BAġKANLIĞI EMLAK KONUT GAYRĠMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.ġ. 1.1.2013-18.11.2013 DÖNEMĠ DENETĠM RAPORU Bu rapor, 03.12.2010 tarih ve 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca düzenlenmiş ve Rapor

Detaylı

ĠÇĠNDEKĠLER BĠLANÇO... 1-5 GELĠR TABLOSU... 6-7. NAKĠT AKIġ TABLOSU... 8. ÖZKAYNAK DEĞĠġĠM TABLOSU... 9

ĠÇĠNDEKĠLER BĠLANÇO... 1-5 GELĠR TABLOSU... 6-7. NAKĠT AKIġ TABLOSU... 8. ÖZKAYNAK DEĞĠġĠM TABLOSU... 9 1 OCAK 31 ARALIK 2008 HESAP DÖNEMĠNE AĠT FĠNANSAL TABLOLAR ĠÇĠNDEKĠLER SAYFA BĠLANÇO... 15 GELĠR TABLOSU... 67 NAKĠT AKIġ TABLOSU... 8 ÖZKAYNAK DEĞĠġĠM TABLOSU... 9... 1052 DĠPNOT 1 GENEL BĠLGĠLER... 1011

Detaylı

TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş. (TEİAŞ) 2011 YILI RAPORU

TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş. (TEİAŞ) 2011 YILI RAPORU TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş. (TEİAŞ) 2011 YILI RAPORU Bu rapor, 03.12.2010 tarih ve 6085 sayılı Kanun ile 8.6.1984 tarih ve 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararname uyarınca düzenlenmiştir. Kuruluşun ünvanı

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLĠLĠK A.ġ. 31 MART 2010 TARĠHĠ ĠTĠBARIYLA KONSOLĠDE FĠNANSAL TABLOLAR

ANADOLU HAYAT EMEKLĠLĠK A.ġ. 31 MART 2010 TARĠHĠ ĠTĠBARIYLA KONSOLĠDE FĠNANSAL TABLOLAR ANADOLU HAYAT EMEKLĠLĠK A.ġ. 31 MART 2010 TARĠHĠ ĠTĠBARIYLA KONSOLĠDE FĠNANSAL TABLOLAR 31 MART 2010 TARĠHĠ ĠTĠBARIYLA HAZIRLANAN ARA DÖNEM KONSOLĠDE FĠNANSAL RAPORU T.C. BaĢbakanlık Hazine MüsteĢarlığı

Detaylı

ARAS ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ 2012 YILI RAPOR

ARAS ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ 2012 YILI RAPOR ARAS ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ 2012 YILI RAPOR Bu rapor, 24.11.1994 tarih ve 4046 sayılı Kanun ile 03.12.2010 tarih ve 6085 sayılı Kanun uyarınca düzenlenmiştir. Kuruluşun adı : Aras Elektrik Dağıtım

Detaylı

Anadolu Hayat Emeklilik Anonim Şirketi. 31 Aralık 2012 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait Konsolide Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu

Anadolu Hayat Emeklilik Anonim Şirketi. 31 Aralık 2012 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait Konsolide Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu Anadolu Hayat Emeklilik Anonim Şirketi 31 Aralık 2012 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait Konsolide Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik

Detaylı

SERMAYE PĠYASASI KURULU

SERMAYE PĠYASASI KURULU SERMAYE PĠYASASI KURULU MAKĠNA TAKIM ENDÜSTRĠSĠ A.ġ. PAYLARIN HALKA ARZINDA KULLANILACAK ĠZAHNAME FORMATIDIR Bu izahname taslak izahname olup, Sermaye Piyasası Kurulu Seri:I, No:40 Tebliği nin 17. maddesi

Detaylı

HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş. Sayfa No: 1 SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU YILLIK FAALİYET RAPORU

HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş. Sayfa No: 1 SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU YILLIK FAALİYET RAPORU Sayfa No: 1 1. Raporun Dönemi 01.01.2012-31.12.2012 2. Ortaklığın Unvanı HektaĢ Ticaret T.A.ġ. 3. Yönetim ve Denetleme Kurulu Üyeleri Türk Ticaret Kanunu ve ilgili düzenlemeler gereğince ġirketimiz Ana

Detaylı

Değerli HemĢehrilerim,

Değerli HemĢehrilerim, Değerli HemĢehrilerim, Çorum bugün sahip olduğu kalkınma dinamiği ile ülkemizin hızla geliģen, etki alanını hızla artıran bir kenti konumundadır. Bu kalkınma belli bir alanda değil birçok sahada sürmektedir.

Detaylı

İ 1. İ İ ġ IĞI. Saygıdeğer Meclis Üyeleri,

İ 1. İ İ ġ IĞI. Saygıdeğer Meclis Üyeleri, Saygıdeğer Meclis Üyeleri, Afyonkarahisar Belediyesinin 2012 yılı Faaliyet Raporu belediye birim ve müdürlüklerinin titiz çalışmaları sonunda hazırlanarak sizlere sunulmuştur. Raporun hazırlanmasında görev

Detaylı

BAYSAN TRAFO RADYATÖRLERĠ SANAYĠ VE TĠCARET A.ġ. YÖNETĠM KURULU FAALĠYET RAPORU 01.01.2013 / 31.12.2013

BAYSAN TRAFO RADYATÖRLERĠ SANAYĠ VE TĠCARET A.ġ. YÖNETĠM KURULU FAALĠYET RAPORU 01.01.2013 / 31.12.2013 BAYSAN TRAFO RADYATÖRLERĠ SANAYĠ VE TĠCARET A.ġ. YÖNETĠM KURULU FAALĠYET RAPORU 01.01.2013 / 31.12.2013 SERMAYE PĠYASASI KURULU NUN SERĠ:XI NO:29 SAYILI TEBLĠĞĠNE ĠSTĠNADEN HAZIRLANMIġTIR. Sayfa No: 1

Detaylı

T.C. SAYIġTAY BAġKANLIĞI DEVLET MALZEME OFĠSĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (DMO) 2013 YILI DENETĠM RAPORU

T.C. SAYIġTAY BAġKANLIĞI DEVLET MALZEME OFĠSĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (DMO) 2013 YILI DENETĠM RAPORU T.C. SAYIġTAY BAġKANLIĞI DEVLET MALZEME OFĠSĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (DMO) 2013 YILI DENETĠM RAPORU Bu rapor; 03.12.2010 tarih ve 6085 sayılı Sayıştay Kanunu ile 08.06.1984 tarih ve 233 sayılı Kanun Hükmünde

Detaylı

T.C. ÇORUM BELEDİYESİ

T.C. ÇORUM BELEDİYESİ T.C. ÇORUM BELEDİYESİ 2009 YILI FAALİYET RAPORU MART 2010 SUNUġ 2 I.GENEL BĠLGĠLER A.Misyon ve Vizyon 3 B.Yetki, Görev ve Sorumluluklar 3 C.Ġdareye ĠliĢkin Bilgiler 6 1. Fiziksel Yapı 6 2. Örgüt Yapısı

Detaylı

T.C. SAYIġTAY BAġKANLIĞI ĠSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI (ĠMKB) 01.01.2012-30.12.2012 DÖNEMĠ DENETĠM RAPORU

T.C. SAYIġTAY BAġKANLIĞI ĠSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI (ĠMKB) 01.01.2012-30.12.2012 DÖNEMĠ DENETĠM RAPORU T.C. SAYIġTAY BAġKANLIĞI ĠSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI (ĠMKB) 01.01.2012-30.12.2012 DÖNEMĠ DENETĠM RAPORU Bu rapor, 03.12.2010 tarih ve 6085 sayılı Kanun ile BaĢbakanlığın 10.05.2007 tarih ve 10671

Detaylı

DUBAI GROUP SİGORTA A.Ş. 1 OCAK - 31 MART 2009 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLAR

DUBAI GROUP SİGORTA A.Ş. 1 OCAK - 31 MART 2009 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLAR DUBAI GROUP SİGORTA A.Ş. 1 OCAK 31 MART 2009 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLAR 1 OCAK 31 MART 2009 HESAP DÖNEMĠNE AĠT FĠNANSAL TABLOLAR ĠÇĠNDEKĠLER SAYFA BĠLANÇO... 15 GELĠR TABLOSU...

Detaylı

SERMAYE PĠYASASI KURULU

SERMAYE PĠYASASI KURULU SERMAYE PĠYASASI KURULU HES HACILAR ELEKTRĠK SANAYĠ VE TĠCARET A.ġ. PAYLARIN HALKA ARZINDA KULLANILACAK ĠZAHNAME KASIM 2010 HES HACILAR ELEKTRĠK SANAYĠ VE TĠCARET ANONĠM ġġrketġ NDEN ORTAKLIĞIMIZIN ÇIKARILMIġ

Detaylı

ĠÇĠNDEKĠLER. ÜST YÖNETĠCĠ SUNUġU 1

ĠÇĠNDEKĠLER. ÜST YÖNETĠCĠ SUNUġU 1 ĠÇĠNDEKĠLER ÜST YÖNETĠCĠ SUNUġU 1 I- GENEL BĠLGĠLER- A- Misyon ve Vizyon 2 B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar 3 C- Ġdareye ĠliĢkin Bilgiler 14 1- Fiziksel Yapı 14 2- Örgüt Yapısı 20 3- Bilgi ve Teknolojik

Detaylı

DOĞAN BURDA DERGĠ YAYINCILIK VE PAZARLAMA A.ġ.

DOĞAN BURDA DERGĠ YAYINCILIK VE PAZARLAMA A.ġ. DOĞAN BURDA DERGĠ YAYINCILIK VE PAZARLAMA A.ġ. 1 OCAK- 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMĠ YÖNETĠM KURULU YILLIK FAALĠYET RAPORU www.doganburda.com - ġubat 2014 - 2 3 1. Portföyümüz 4 2. Doğan Burda Dergi Hakkında

Detaylı

KOZA ANADOLU METAL MADENCĠLĠK ĠġLETMELERĠ ANONĠM ġġrketġ

KOZA ANADOLU METAL MADENCĠLĠK ĠġLETMELERĠ ANONĠM ġġrketġ KOZA ANADOLU METAL MADENCĠLĠK ĠġLETMELERĠ ANONĠM ġġrketġ 01 OCAK 30 HAZĠRAN 2011 HESAP DÖNEMĠNE AĠT KONSOLĠDE MALĠ TABLOLAR VE SINIRLI BAĞIMSIZ ĠNCELEME RAPORU KOZA ANADOLU METAL MADENCĠLĠK ĠġLETMELERĠ

Detaylı

OSMANĠYE KORKUT ATA ÜNĠVERSĠTESĠ REKTÖRLÜĞÜ 2008 YILI ĠDARE FAALĠYET RAPORU

OSMANĠYE KORKUT ATA ÜNĠVERSĠTESĠ REKTÖRLÜĞÜ 2008 YILI ĠDARE FAALĠYET RAPORU OSMANĠYE KORKUT ATA ÜNĠVERSĠTESĠ REKTÖRLÜĞÜ 2008 YILI ĠDARE FAALĠYET RAPORU OSMANĠYE 2009 ÜST YÖNETĠCĠ SUNUġ Günümüzde toplumların geliģmiģlik düzeyini, yaģam standartlarını, uluslararası rekabet gücünü

Detaylı

HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş. Sayfa No: 1 SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş. Sayfa No: 1 SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU Sayfa No: 1 1. Raporun Dönemi 01.01.2011-31.12.2011 2. Ortaklığın Unvanı HektaĢ Ticaret T.A.ġ. 3. Yönetim ve Denetleme Kurulu Üyeleri Türk Ticaret Kanunu ve ilgili düzenlemeler gereğince ġirketimiz Ana

Detaylı

30 Haziran 2010 Tarihinde Sona Eren Altı Aylık Ara Hesap Dönemine Ait Özet Konsolide Finansal Tablolar ve Ġnceleme Raporu

30 Haziran 2010 Tarihinde Sona Eren Altı Aylık Ara Hesap Dönemine Ait Özet Konsolide Finansal Tablolar ve Ġnceleme Raporu 30 Haziran 2010 Tarihinde Sona Eren Altı Aylık Ara Hesap Dönemine Ait Özet Konsolide Finansal Tablolar ve Ġnceleme Raporu Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali MüĢavirlik Anonim ġirketi 18 Ağustos

Detaylı