İÇİNDEKİLER Sayfa N0. I- KURULUŞUMUZUN TARİHÇESİ, TÜRK EKONOMİSİNDEKİ YERİ ve GELİŞİMİ 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "İÇİNDEKİLER Sayfa N0. I- KURULUŞUMUZUN TARİHÇESİ, TÜRK EKONOMİSİNDEKİ YERİ ve GELİŞİMİ 1"

Transkript

1 İÇİNDEKİLER Sayfa N0. I- KURULUŞUMUZUN TARİHÇESİ, TÜRK EKONOMİSİNDEKİ YERİ ve GELİŞİMİ 1 II- İDARİ BÜNYE 1- Hukuki Durum Organlar Toplu Bilgiler 9 4- Personel Durumu Personel Harcamaları Personel Bilgileri 27 III- İŞLETME SONUÇLARI 1- İşletme Bütçesi ve Mali Durum Üretici Çaylık Alanları ve İllere Göre Mubayaa Yıllar İtibariyle Yaş Çay Alımı 31 4-Yıllar İtibariyle Yaş Çay Bedel Ödemeleri Tedarik İşleri Giderler Taşıma ve Gümrükleme ( Stoklar Ayrıntısı ) Üretim ve Maliyetler Satışlar Mamul ve Yarı Mamul Stokları Gelir ve Giderler Emekli İşçi Tazminatları ve Ayrılan Fon Yatırımlar 71 IV- VARLIKLAR 1- Varlıklar İcmali Hazır Değerler Menkul Kıymetler Ticari Alacaklar Diğer Alacaklar Stoklar Diğer Dönen Varlıklar Duran Varlıklar 78 9-Maddi Olmayan Duran Varlıklar 79 V- KAYNAKLAR 1- Kaynaklar İcmali Mali Ticari ve Diğer Borçlar Alınan Avans, Ödenecek Vergi Yükümlülükler Borç ve Gider Karşılıkları Gelecek Aylara Ait Giderler Öz Kaynaklar İşletme Faaliyetleri Kar ve Zarar Ödenek Takip ve Mukayese Tablosu VI- BİLANÇO 1- Bilanço, Aktif ve Pasif VII- GELİR 1- Kar-Zarar (Gelir Tablosu) VIII- EKLER

2 1 KURULUġUMUZUN TARĠHÇESĠ, TÜRK EKONOMĠSĠNDEKĠ YERĠ VE GELĠġĠMĠ Türkiye de çayın yetiģtirilmesi konusunda ilk çalıģmalar 1888 yılında baģlatılmıģ, zamanın Ticaret Nazırı Ġsmail PaĢa aracılığıyla Çin den getirtilen tohumlar Bursa dolaylarında ekilmiģ fakat olumlu sonuç alınamamıģtır. Batum ve havalisinde incelemeler yapan heyette bulunan Halkalı Yüksek Ziraat Mektebi Müdür Vekili Ali Rıza ERTEN seyahat dönüģü 1917 yılında Ġktisat Vekaletine verdiği raporda, Batum ve havalisinde çay ve narenciye yetiģtiğini, aynı ekolojik Ģartların bulunduğu Rize ve civarında da çay bitkisi ve narenciye yetiģtirilmesini önermiģtir. Bu raporun önceleri dikkate alınmamasına rağmen; 1924 yılında çıkartılan 407 sayılı Kanun ile çay üretimi çalıģmalarına baģlanmıģtır. Çay tarımı deneme çalıģmaları için Rize de, Bahçe Kültürleri Ġstasyonu kurulmuģ ve baģına Ziraat Umum MüfettiĢi Zihni DERĠN getirilmiģtir. Deneme çalıģmalarının olumlu sonuç vermesiyle 1937 yılında Sovyetler Birliği nden, Gürcistan kökenli 20 ton çay tohumu alınarak daha etkili çalıģmalar yapılmıģ, 1939 yılında 30 ton, 1940 yılında 20 ton çay tohumu satın alınarak üreticilere dağıtılmıģtır. 29 Mart 1940 tarihinde çıkartılan 3788 sayılı Çay Kanunu ile çay tarımı ve üreticisi desteklenmiģtir. Çıkartılan Kararname ile Araklı dan Rus sınırına kadar, bölgedeki 30 bin dönümlük bir alan çay tarımı için ayrılmıģ ve Ziraat Bankası ndan 5 yıl süre ile üreticilere faizsiz kredi verilmesi kararlaģtırılmıģtır. Elde edilen yaģ çay yaprağı iģlenerek Zihni DERĠN tarafından kurulan atölyelerde ilk kuru çay elde edilmiģtir yılında çıkartılan 4223 Sayılı Kanun ile çay ithali ve yurt içinde satılması devlet tekeline alınmıģtır. Giderek artan çay üretimi nedeniyle, fabrika kurulması sorunu ortaya çıkmıģ ve 1947 yılında 60 ton/gün kapasiteli ilk çay fabrikası Rize Fener Mahallesi nde iģletmeye açılmıģtır. Üretimin artmasıyla 5684, 6133, 6757 Sayılı Kanunlar ile da çay üretimi teģvik edilmiģ ve çay plantasyonları artırılmıģtır. Önceleri Tekel Genel Müdürlüğü nün faaliyet konusu içinde yer alan çay üretimi; tarihinde çıkartılan 1497 Sayılı Kanun ile Çay Kurumu Genel Müdürlüğü ne devredilmiģtir Tarih ve 233 Sayılı KHK ile KuruluĢumuz un ünvanı Çay ĠĢletmeleri Genel Müdürlüğü ( ÇAYKUR ) olarak değiģtirilmiģtir yılında yaģ çay üreticisi ile dekar çaylık alanı kaydı vardır yılında 46 adet tasnifli dökme kuru çay fabrikası ve 1 adet paketleme fabrikası,2 adet pazarlama ve üretim bölge müdürlüğü mevcut olup, ton siyah tasnifli dökme,106 ton yeģil tasnifli dökme, 339 ton organik siyah tasnifli dökme,10 ton organik yeģil dökme olmak üzere toplam ton tasnifli, ton paketli siyah, 96 ton paketli yeģil, 107 ton organik paketli olmak üzere toplam ton paketli çay üretimi gerçekleģtirilmiģtir. Fabrikaların imalat ve sistem kapasitelerini geliģtirmeye ağırlık verilmiģ ve 1973 yılında günde ton yaģ çay yaprağı iģlenirken, teknolojik geliģmelerden de faydalanılması sonucu 2012 yılında bu rakam, Ton / Gün e yükseltilmiģtir.

3 A- HUKUKĠ DURUM gün ve 3092 sayılı Çay Kanunu'nun 1.maddesine göre; çay tekeli kaldırılmıģ, çay tarımı, üretimi, iģlemesi ve satıģı serbest bırakılmıģtır. Bunun sonucunda serbest çay piyasasında 300 civarında faaliyet gösteren iģletme mevcuttur. Fakat bu sektörde gerekli olan yasal düzenlemelerin yetersizliği nedeniyle; iskansız ve ruhsatsız faaliyet gösteren özel iģletmeler doğmuģtur. Neticede üretilen çayların kalitesiz olmasına, kayıt dıģı ekonomi ile üretilmesine sebebiyet verilmiģtir. TeĢekkülümüz 3046 Sayılı Yasa'nın 4060 Sayılı Yasa ile değiģik 4. ve 3313 Sayılı Yasa ile değiģik 10. maddeleri uyarınca 26 Kasım 2002 tarihinde Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'nın ilgili kuruluģu olmuģtur. ( tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıģtır.) II- ĠDARĠ BÜNYE MEVZUAT KuruluĢumuz 440 sayılı Ġktisadi Devlet TeĢekkülleri Kanununa göre tarih ve 1947 sayılı Çay Kurumu adı altında tüzel kiģiliğe haiz faaliyetlerinde özerk ve sorumluluğu sınırlı bir Ġktisadi Devlet TeĢekkülü olarak kurulmuģtur tarihinden itibaren Çay Kurumu Genel Müdürlüğü adı altında fiilen faaliyete geçerek, 4233 Sayılı Kahve ve Çay Ġnhisarı Kanunu ve 3788 Sayılı Çay Kanunu ile Tekele verilen yetkiler Çay Kurumu na devredilmiģtir tarihinde Kamu Ġktisadi TeĢebbüsleri nin yeniden düzenlenmesi Bakanlar Kurulunca kararlaģtırılarak 60 Sayılı Kanun Hükmündeki Kararname tarihli Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe girmiģtir. Bu kararnamenin bazı maddeleri ise tarih ve 2929 Sayılı Kanun ile yeniden değiģikliğe tabi tutulmuģtur Sayılı Çay Kurumu nun kuruluģ kanunu, Kanun Hükmünde Kararname ile yeniden değiģikliğe tabi tutulmuģ, mevcut 2640, 3788 ve 4223 Sayılı Kanunlar yürürlükten kaldırılarak 60 Sayılı Kanun Hükmündeki Kararname Hükümleri çerçevesinde faaliyette bulunmak üzere Çay ĠĢletmeleri Genel Müdürlüğü adı altında bir Kamu Ġktisadi KuruluĢu kurularak KuruluĢumuz'un hukuki bünyesi teģkilat yapısı ve organları ile ilgili hususlar yeniden düzenlenmiģtir. Bunun yanı sıra, tarih ve 233 sayılı Kamu Ġktisadi TeĢebbüsleri hakkındaki Kanun Hükmündeki Kararname ile 60 ve 112 sayılı K.H.K. yürürlükten kaldırılmıģtır tarihinde Çaykur un ana statüsü belirlenerek yeniden teģkilatlanmaya gidilmiģtir tarih ve 3092 Sayılı Kanun ile çay ürününün tarımı, üretimi, iģletmesi ve satıģı serbest bırakılarak bu konuda özel sektörün çay fabrikası kurma ve iģletmesi sağlanmıģtır. 233 Sayılı K.H.K. çerçevesi içinde faaliyetlerini özel bir Ģekilde yürüten KuruluĢumuz, tüzel kiģiliğe haiz sorumluluğu sermayesi ile sınırlıdır. KuruluĢumuz, Gümrük ve Tekel Bakanlığı na bağlı olarak 1973 yılında 1 Milyar sermaye ile faaliyete baģlamıģ olup, muhtelif yıllarda sermayesi bir çok kez artırılmıģ ve son olarak Yüksek Planlama Kurulu nun tarih ve 2011 / T-28 Sayılı Kararı ile Bin TL. ye yükseltilmiģtir.

4 3 233 sayılı K.H.K. hükümleri saklı kalmak Ģartı ile tarih ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanan ÇAY ĠġLETMELERĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ana Statüsü nün 4. maddesinde ÇAY-KUR un amaç ve faaliyet konuları; Türkiye nin Tarım Politikasına uygun olarak çay ziraatını geliģtirmek, çay kalitesini ıslah etmek, iģlenmesini teknik esaslara göre yürütmek, iç ve dıģ pazar isteklerini karģılamak üzere kuru çay üretmek, ithal etmek ve ihraç etmek, verimlilik esasına dayalı iģletme politikasıyla sermaye birikimine yardım ederek yatırım kaynağı yaratmak amacıyla teģkil olunan ÇAY-KUR un faaliyet konuları aģağıda gösterilmiģtir. 1-Üreticilerden, iģletmeye uygun nitelikteki çay yapraklarını satın almak, 2-Satın alınan çay yapraklarını iģlemek ve değerlendirmek için teknolojik faaliyette bulunmak, 3-Ürettiği veya ithal ettiği kuru çayların iç ve dıģ pazar isteklerine uygun olarak harmanlanmasını, paketlenmesini ve pazarlanmasını sağlamak, 4-Yukarıdaki faaliyetlerle ilgili olarak; A) Gerekli tesisleri kurmak ve iģlemek, B) Üretim faaliyetlerinden doğan yan ürünleri değerlendirmek ve yardımcı maddeler üretmek C) Çay ürününün kalite ve veriminin ve iģletme tekniğinin geliģtirilmesi için gerekli araģtırmaları yapmak, müessese ve labaruvarlar kurmak, iģletmek, D) Gerekli madde ve araçları tedarik etmek, E) Ticaretle iģtigal etmek ihracat ve ithalat yapmak, F) Çay üreticilerinin kooperatifleģmesi için gerekli olan faaliyetlerde bulunmak, Çay Borsası'na çay sanayicilerinin katılımında önderlik yapmak, G) Çay eksperlerinin yetiģtirilmesi için gerekli önlemleri almak, H)KuruluĢun ihtiyacı için her türlü taģınır ve taģınmaz mal edinmek, kamulaģtırma yapmak, ayni, sınai ve ticari haklar tesis etmek, bunlar üzerinde tasarrufta bulunmak, Ġ) Mevzuat uyarınca verilen diğer görevleri yerine getirmek, 5- Ġstihdam geliģtirme çalıģmaları kapsamında düzenlenen beceri kazandırma programlarının uygulanmasını sağlar, 6-KurulmuĢ ve kurulacak küçük ve orta büyüklükteki özel kuruluģlara idari ve teknik alanlarda rehberlik yapar Ģeklinde belirtilmiģtir. ÇAY-KUR bu amaç ve faaliyetlerini doğrudan doğruya ve müessese, bağlı ortaklık, iģtirak ve diğer birimleri eliyle yerine getirir. ÇAY-KUR un amaç ve faaliyet konuları Yüksek Planlama Kurulu kararı ile değiģtirilebilir.

5 B - ORGANLAR 1- TEġKĠLATIN YAPISI 4 Çaykur un 2012 yılında merkez teģkilatı; Genel Müdür ve 3 yardımcısının yönetiminde, TeftiĢ Kurulu, Hukuk MüĢavirliği ve 12 Daire BaĢkanlığı'ndan oluģmaktadır. TaĢra teģkilatı ise 47 yaģ çay iģleme fabrikası, 1 paketleme fabrikası, 2 pazarlama ve üretim bölge müdürlüğü, Atatürk Çay ve Bahçe Kültürleri AraĢtırma Enstitüsü, Anatamir Fabrikası ve 7 adet Pazarlama Müdürlüğü'nden oluģmaktadır. 2- YÖNETĠM ORGANI Çay ĠĢletmeleri Genel Müdürlüğü nün yönetim organı 233 sayılı KHK ye göre bir Genel Müdür, üç Genel Müdür Yardımcısı, ikisi ilgili Bakanın teklifi ile Bakanlık temsilcisi iki Yönetim Kurulu Üyesi olmak üzere altı kiģiden oluģmaktadır. Yönetim Kurulumuzca 2012 yılında 22 toplantı yapılmıģ olup 135 adet karar almıģtır. HUKUK MÜġAVĠRLĠĞĠ KuruluĢumuzun her türlü etkinliklerinden yasal konular hakkında yöneticilerimizi aydınlatmak, Çaykur ile üçüncü kiģiler arasında yasal, parasal vergi uyuģmazlıkları ve cezai neticeler doğurabilecek iliģkilerde kuruluģumuzun çıkarlarını koruyucu anlaģmazlıkları önleyici, yasal önlemler alarak anlaģmaların bu esaslar çerçevesinde yapılmasında yardımcı olan müģavirliğimiz ayrıca bu faaliyet döneminde icra ve kaçakçılık konularında da faaliyetlerini sürdürmüģtür yılında 1 adet 1. Hukuk MüĢaviri, 1 adet Hukuk MüĢaviri, 2 adet Avukat,1 adet Müdür Yardımcısı, 2 adet Ģef, 2 adet V.H.K.Ġ, 1 adet iģçi ve 9 adet Pazarlama Bölge Müdürlüğü'nde 9 adet hizmet alım sözleģmeli Avukat olmak üzere 18 personelle çalıģmalarını yürüten MüĢavirliğimiz, faaliyet dönemi içinde, Hukuk, ĠĢ, Ġdari, Ceza ve Ġcra olarak 1000 dava takip edilmiģtir. Takip edilen davalardan 244 adeti sonuçlandırarak 756 davayı bir sonraki yıla bırakmıģtır. TEFTĠġ KURULU Çaykur merkez ve taģra teģkilatlarında kanun, kararname, tüzük, yönetmelik, yönetim kurulu kararları, tamimler ve genel müdürlük emirleriyle konmuģ kuralların uygulama Ģekilleri ve personelin çalıģma durumları hakkında genel müdür adına teftiģ inceleme ve soruģturma yapan TeftiĢ Kurulu 2012 yılında 13 fiili personeli ile çalıģmalarını yürütmüģtür. 2011'den 2012 Yılında 2012'de 2013 Yılına RAPORLAR Devreden Adet Ele Alınan Toplam Sonuçlanan Devreden Adet Adet Adet Tahkikat Raporu TeftiĢ Raporu Ġnceleme Raporu Teklif Raporu Ara Rapor Toplam

6 5 ÖZEL KALEM MÜDÜRÜ Genel Müdürlüğe bağlı olarak 2012 yılında 23 fiili personeli ile görevini yürütmüģtür. YÖNETĠM KURULU BÜRO MÜDÜRLÜĞÜ Genel Müdürlüğe bağlı olarak, 2012 yılında 1 personel ile görev yürütülmüģtür. PERSONEL DAĠRESĠ BAġKANLIĞI KuruluĢumuza bağlı olarak çalıģan iģletme ve ünitelerdeki personelin iģe alımı ve görevlerinde ilerlemeleriyle özlük iģlerinin tatbiki, personelin eğitim ve görevleriyle ilgili çalıģmalarını belli kanun, yönetmelik ve talimatlarla bir esasa bağlamak için çalıģan daire baģkanlığı 2012 yılında 23 fiili personeli ile çalıģmalarını yürütmüģtür. MUHASEBE VE MALĠ ĠġLER DAĠRESĠ BAġKANLIĞI KuruluĢumuz merkez ve ünite birimlerinin bütçe, bilanço, mali ve diğer konularda çalıģmalarını kanun ve mevzuatlar doğrultusunda yürütür. Muhasebe konularında uygulama birliğinin sağlanması için tüm birimlere yıl içinde muhasebe, ambar ve kasa mevzuatları hakkında gerekli eğitimi vererek, ihtiyaca cevap verecek yönde çalıģmalarını 2012 yılında 24 personeli ile yürütmüģtür. SATINALMA DAĠRESĠ BAġKANLIĞI KuruluĢumuzun iģletme ve yatırım faaliyetlerinin gerektiği alım ve satım iģlerini kanun ve mevzuatlarımız doğrultusunda yürüten Daire BaĢkanlığı 2012 yılında çalıģmalarını 15 fiili personeli ile yürütmüģtür. PAZARLAMA DAĠRESĠ BAġKANLIĞI KuruluĢumuzun pazarlama politikasını yürütmek ve gerçekleģtirmeye çalıģan Daire BaĢkanlığı 2012 yılında çalıģmalarını 17 fiili personel ile yürütmüģtür. ÇAY TARIM DAĠRESĠ BAġKANLIĞI Çaykur yararına olarak bölgede mevcut çay bahçelerini ıslah etmek, yaģ çay mubayaasını belli esaslar dahilinde sağlamak, mevcut üreticileri iyi çay yetiģtirme ve mubayaası hususunda eğitmek, alım merkezlerinin kontrol iģleri ile bu hususta diğer çalıģmaları merkez ve taģra teģkilatı ile birlikte faaliyet gösteren bu daire çalıģmalarını 2012 yılında 9 fiili personelle yürütmüģtür.

7 6 ĠġLETME VE ÜRETĠM DAĠRESĠ BAġKANLIĞI Çaykur yararına mevcut üretimin planlanması, iģletmelerin koordineli bir Ģekilde çalıģmalarının temini, stokların kontrolü ve çay dağıtımının düzenli bir Ģekilde yürütülmesi gibi hizmetleri merkezde 2012 yılında 15 personel ile yürütmüģtür. PROJE VE ĠNġAAT DAĠRESĠ BAġKANLIĞI KuruluĢumuzun yararına planlama, proje, inģaat kontrol ve tamirat iģlerini 2012 yılında 22 fiili personel ile yürütmüģtür. MAKĠNE DAĠRESĠ BAġKANLIĞI Çaykur un makine iģleriyle ilgili tüm iģlemlerin programlanmasını ve gerçekleģtirilmesini sağlamak amacıyla çalıģmalarını sürdüren bu daire 2012 yılında 9 fiili personeli ile mevcut iģleri yürütmüģtür. ENERJĠ DAĠRESĠ BAġKANLIĞI Enerji Dairesi BaĢkanlığı 2012 yılındaki çalıģmalarını 11 fiili personeli ile yürütmüģtür. ARAġTIRMA PLANLAMA KOORDĠNASYON DAĠRESĠ BAġKANLIĞI KuruluĢumuz un geleceğine yönelik yeni projeler geliģtirip, programlanmıģ projeleri geliģtirmek, yatırımların yatırım planları çerçevesinde planlanıp programlanmasını sağlamak, görev ve yetkileri dahilinde deneme ve istatistiksi bilgileri elde etme konularında ilgili çalıģmaları 2012 yılında 16 fiili personeli ile yürütmüģtür. ĠDARĠ ve SOSYAL ĠġLER DAĠRESĠ BAġKANLIĞI Merkez TeĢkilatı sosyal tesislerin yönetimi, emniyeti, temizliği, bakım onarım iģleri ile haberleģme, arģiv, sağlık, eğitim ve basınla ilgili kuruluģumuza yönelik konularda çalıģmalar yapan bu daire 2012 yılında 20 fiili personeli ile görevini yürütmüģtür. BĠLGĠ ĠġLEM DAĠRESĠ BAġKANLIĞI KuruluĢumuzun bilgisiyar alt yapısını oluģturarak, yazılım ve donanım konusunda tüm daire baģkanlıkları ve taģra birimlerine hizmet vermek üzere 2012 yılında 15 fiili personelle iģlemlerini yürütmektedir.

8 7 ÇAY ĠġLETMELERĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETĠM KURULU VE GENEL MÜDÜR YARDIMCILARI Adı Soyadı Unvanı Temsil Ettiği TeĢekküldeki Görevli Bulunduğu Süre Bakanlık veya KuruluĢ Görevi veya Mesleği BaĢlama Tarihi AyrılıĢ Tarihi Ġmdat SÜTLÜOĞLU Yönetim Kurulu Başkanı Çay ĠĢletmeleri Genel Müdürlüğü Genel Müdür Devam Ediyor Süleyman PINARBAġ Yönetim Kurulu Üyesi Çay ĠĢletmeleri Genel Müdürlüğü Genel Müdür Yrd Devam Ediyor Turgay TURNA Yönetim Kurulu Üyesi Çay ĠĢletmeleri Genel Müdürlüğü Genel Müdür Yrd Devam Ediyor Yunus KALDIRIM Yönetim Kurulu Üyesi Çay ĠĢletmeleri Genel Müdürlüğü Genel Müdür Yrd Ali KARACA Yönetim Kurulu Üyesi Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Hayvancılık Genel Müdürü Devam Ediyor Nizamettin EKİNCİ Yönetim Kurulu Üyesi Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Personel Genel Müdürü Devam Ediyor Salih KÖSE Yönetim Kurulu Üyesi T.C. BaĢbakanlık Hazine MüsteĢarlığı Yıllık Proğramlar ve Konjonktür Değerlendirme Genel Müdürlüğü Devam Ediyor

9 8 ÇAY ĠġLETMELERĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ANA ORGANĠZASYON ġemasi YÖNETĠM KURULU GENEL MÜDÜR TEFTĠġ KURULU BAġKANLIĞI HUKUK MÜġAVĠRLĠĞĠ YÖNETĠM KURULU ġube MÜDÜRÜ MÜġAVĠR ÖZEL KALEM ġube MÜDÜRÜ GENEL MÜDÜR YARDIMCISI GENEL MÜDÜR YARDIMCISI GENEL MÜDÜR YARDIMCISI PERSONEL DAĠRESĠ BAġKANLIĞI MUHASEBE VE MALĠ ĠġLER DAĠRESĠ BAġKANLIĞI ĠDARĠ VE SOSYAL ĠġLER DAĠRESĠ BAġKANLIĞI SATINALMA DAĠRESĠ BAġKANLIĞI ARAġTIRMA PLANLAMA VE KOORDĠNASYON DAĠRESĠ BAġKANLIĞI PAZARLAMA DAĠRESĠ BAġKANLIĞI ĠġLETME VE ÜRETĠM DAĠRESĠ BAġKANLIĞI BĠLGĠ ĠġLEM DAĠRESĠ BAġKANLIĞI ÇAY TARIM DAĠRESĠ BAġKANLIĞI ENERJĠ DAĠRESĠ BAġKANLIĞI MAKĠNE DAĠRESĠ BAġKANLIĞI PROJE VE ĠNġAAT DAĠRESĠ BAġKANLIĞI ÇAY FABRĠKASI MÜDÜRLÜĞÜ 100.YIL ÇAY PAKETLEME FABRĠKASI MÜDÜRLÜĞÜ PAZARLAMA VE ÜRETĠM BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ PAZARLAMA BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ ATATÜRK ÇAY VE BAHÇE KÜLTÜRLERĠ ARAġTIRMA ENSTĠTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ ĠRTĠBAT MÜDÜRLÜĞÜ ANATAMĠR FABRĠKASI MÜDÜRLÜĞÜ

10 9 TOPLU BĠLGĠLER TOPLU BĠLGĠLER ÖLÇÜ Son Ġki Yıl Farkı Esas Sermaye BĠN TL ÖdenmiĢ Sermaye ,28 Öz kaynaklar ,80 Yabancı kaynaklar ,57 Finansman Giderleri ,47 Maddi Dur.Var. (Edin. Değeri) ,11 Maddi Dur.Var. BirikmiĢ Amor ,84 Maddi Olmy.Duran Varl. (Edinme ,29 Dğ) Maddi Olmy.D.V. Amortismanı ,53 Yatırımlar Ġçin Yap.Nakdi ,42 Ödemeler Yatırım Gerç. Oranı( Nakdi ) % ,15 ĠĢtiraklere Ödenen Sermaye BĠN TL ,61 YaĢ Çay alım Miktarı Ton ,39 Tüm Alım Tutarı BĠN TL ,48 BaĢlıca Mal ve Hiz. Üretim Miktar - Tasnifli Siyah Çay Ton ,13 -Tasnifli YeĢil Çay (25) (17,99) - Organik Siyah Çay ,11 - Organik YeĢil Çay (3) (60,00) - Paketli Siyah Çay ,52 -Paketli YeĢil Çay " (19) (16,10) - Paketli Organik Çay ,32 Tüm Üretim Tutarı BĠN TL ,53 Üretim Kapasitesi ( YaĢ Yaprak ) Ton/Gü ,77 Kapasiteden yararlanma Oranı % n Üretim Verimliliği ( Randıman ) " 18,26 18,20 18,35 18,48 19,05 18,80 18,05 17,89 18,98 1 6,04 Çay SatıĢ Miktarı Ton ,51 Net SatıĢ Tutarı BĠN TL ,98 Stoklar : - Ġlk Madde ve Malzeme BĠN TL ,44 - Yarı Mamul (Siyah) Ton ,21 - Yarı Mamul (Siyah) BĠN TL ,22 - Yarı Mamul (YeĢil) Ton ,78 - Yarı Mamul (YeĢil) BĠN TL ,29 - Yarı Mamul (Organik ) Ton ,10 - Yarı Mamul (Organik ) BĠN TL ,20 - Siyah Çay Mamul Ton ,26 - Siyah Çay Mamul BĠN TL ,31 - YeĢil Çay Mamul Ton (3) (10,71) - YeĢil Çay Mamul BĠN TL ,59 - Organik Çay Mamul Ton ,00 - Organik Çay Mamul BĠN TL ,13 Memur (Ortalama) KiĢi ,78 SözleĢmeli (Ortalama) ,89 ĠĢçi (Ortalama) ,32 Personel Ġçin Yapılan Tüm Giderler BĠN TL ,20 Cari Yıla ĠliĢkin " - Memurlar Ġçin Yapılan Gider " ,70 - Memur BaĢına Aylık Ortalama " ,34 Gid. - SözleĢmeliler Ġçin Yapılan Gider " ,20 - SözleĢmeli BaĢına Aylık Ort. Gid. " ,02 - ĠĢçiler Ġçin Yapılan Gider " ,09 - ĠĢçi BaĢına Aylık Ortalama Gid. " (356) (10,65) Tahakkuk Eden Vergiler BĠN TL ,75 GSYĠH ya Katkı ( Üretici Fiyatlı ) (5.074) (1,47) GSYĠH ya Katkı ( Alıcı Fiyatlı ) (18.923) (4,78) GSMH ya Katkı ( Alıcı Fiyatlarıyla (18.923) (4,78) ) Faaliyet Karlılığı (Öz Kaynak Yön. % 17,70 12,70 8,50 4,97 6,14 5,39 4,13 ) Mali Karlılık (Öz Kaynak Yön. ) % 6,50 11,90 6,80 2,00 Ġktisadi Karlılık % 4,90 10,10 6,30 1,64 Zararlılık % 1,86 4,03 4,87 12,44 0, ,44 Faaliyet Karı veya Zararı BĠN TL (26.927) (1.681) (49.796) (217,74) Dönem Karı Zararı (8.832) (23.209) (26.991) (74.557) (64.825) (47.566) 176,23 Bilanço Zararı ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) (74.557) 45,12 ArtıĢ %

11 10 C-PERSONEL DURUMU TEġEKKÜLÜMÜZÜN 2012 YILI KADROLARI ĠLE ORTALAMA YIL SONU SAYILARI ÇalıĢan Personel Norm Program Kadro Kadro ÇalıĢan Personel Ortalama Yıl Sonu Ortalama Yıl Sonu Personel KiĢi KiĢi Sayı Sayı KiĢi KiĢi A - Memurlar 1- Genel idare hizmetleri Teknik hizmetler Sağlık hizmetleri Eğitim ve öğretim hizmetleri Avukatlık hizmetleri Yardımcı hizmetler Toplam (A) B - SözleĢmeliler Sayılı KHK'ye göre çalıģanlar Sayılı Kanuna göre çalıģanlar Diğer sözleģmeliler Toplam (B) C - ĠĢçiler 1- Sürekli ĠĢçiler a) Aylıklılar b) Gündelikçiler (saat ücretliler) 2- Geçici iģçiler Toplam ( C ) Genel toplam (A+B+C) TaĢeron iģçiler

12 11 MEMUR VE SÖZLEġMELĠ PERSONELĠN TEġKĠLAT ĠÇĠNDE DAĞILIMI Ünite Adı KADRO ÇALIġAN KADRO ÇALIġAN A - M E R K E Z SAYISI KĠġĠ SAYISI KĠġĠ 1 Genel Müdürlük Özel Kalem Yön.Kur.Büro Müdürlüğü TeftiĢ Kurulu BaĢkanlığı Hukuk MüĢavirliği Ġdari ve Sos.ĠĢl.D.BĢk.lığı Personel Dai.BaĢkanlığı Muhasebe ve Mali ĠĢl.D.BĢk Pazarlama Dai.BaĢkanlığı Satınalma Dai.BaĢkanlığı A.P.K.Dai.BaĢkanlığı Bilgi ĠĢlem Da.BaĢkanlığı Çay Tarım Dai.BaĢkanlığı ĠĢletme ve Ürt.Dai.BaĢkanlığı Makina Dai.BaĢkanlığı Enerji Dairesi BaĢkanlığı Proje ve ĠnĢ.Dai.BaĢkanlığı Genel Müdürlükte bloke kadrolar TOPLAM (A) B - KuruluĢa Bağlı ĠĢletmeler 1 47 Adet Çay Fabrikası Müd.lükleri AraĢtırma Müdürlüğü Anatamir Fabrikası Müdürlüğü Yıl Çay Pak.Fab.Müdürlüğü Ankara Ġrt.Müdürlüğü Ankara Paz.ve Üretim Böl.Müd Diyarbakır Paz.Böl.Müdürlüğü Erzurum Paz.Böl.Müdürlüğü Ġstanbul Paz.ve Üretim Böl.Müdürlüğü Ġzmir Paz.Böl.Müdürlüğü Kayseri Paz.Böl.Müdürlüğü Mersin Paz.Böl.Müdürlüğü Rize Paz.Böl.Müdürlüğü Samsun Paz.Böl.Müdürlüğü TOPLAM (B) GENEL TOPLAM

13

14 12 MERKEZ VE TAġRA TEġKĠLATI (I),(II) SAYILI CETVELE TABĠ PERSONELĠN DAĞILIMI 2011 YILI 2012 YILI A - M E R K E Z I SAYILI II SAYILI TOPLAM I SAYILI II SAYILI TOPLAM Ünite Adı KAD.PER. SÖZ.PER. PER.ADEDĠ KAD.PER. SÖZ.PER. PER.ADEDĠ Genel Müdürlük Özel Kalem Yön.Kur.Büro Müdürlüğü TeftiĢ Kurulu BaĢkanlığı Hukuk MüĢavirliği Ġdari ve Sos.ĠĢl.D.BĢk.lığı Personel Dai.BaĢkanlığı Muhasebe ve Mali ĠĢl.D.BĢk Pazarlama Dai.BaĢkanlığı Satınalma Dai.BaĢkanlığı A.P.K.Dai.BaĢkanlığı Bilgi ĠĢlem Da.BaĢkanlığı Çay Tarım Dai.BaĢkanlığı ĠĢletme ve Ürt.Dai.BaĢkanlığı Makina Dai.BaĢkanlığı Enerji Dairesi BaĢkanlığı Proje ve ĠnĢ.Dai.BaĢkanlığı TOPLAM B - T A ġ R A AraĢtırma Müdürlüğü Anatamir Fabrikası Müdürlüğü Yıl Çay Pak.Fab.Müdürlüğü Ambarlık Çay Fabrikası Araklı Çay Fabrikası ArdeĢen Çay Fabrikası Arhavi Çay Fabrikası AĢıklar Çay Fabrikası Azaklı Çay Fabrikası Bölümlü Çay Fabrikası Büyükköy Çay Fabrikası Camidağı Çay Fabrikası Cumhuriyet Çay Fabrikası Çamlı Çay Fabrikası Çayeli Çay Fabrikası Çiftlik Çay Fabrikası Derepazarı Çay Fabrikası Eskipazar Çay Fabrikası Fındıklı Çay Fabrikası Gündoğdu Çay Fabrikası Güneysu Çay Fabrikası Hayrat Çay Fabrikası HemĢin Organik Çay Fabrikası Hopa Çay Fabrikası IĢıklı Çay Fabrikası Ġyidere Çay Fabrikası Kalecik Çay Fabrikası Kalkandere Çay Fabrikası Karaca Çay Fabrikası KemalpaĢa Çay Fabrikası Kendirli Çay Fabrikası Kirazlık Çay Fabrikası Melyat Çay Fabrikası Muratlı Çay Fabrikası Musadağı Çay Fabrikası Of Çay Fabrikası Ortapazar Çay Fabrikası Pazar Çay Fabrikası Pazarköy Çay Fabrikası Sabuncular Çay Fabrikası Salarha Çay Fabrikası Selimiye Çay Fabrikası Sürmene Çay Fabrikası TaĢçılar Çay Fabrikası TaĢlıdere Çay Fabrikası Tersane Çay Fabrikası Tirebolu Çay Fabrikası Ulucami Çay Fabrikası Veliköy Çay Fabrikası Z.Derin Çay Fabrikası Ankara Ġrt.Müdürlüğü Ankara Paz.Üretim Böl.Müd Diyarbakır Paz.Böl.Müdürlüğü Erzurum Paz.Böl.Müdürlüğü Ġstanbul Paz.üretim Böl.Müd Ġzmir Paz.Böl.Müdürlüğü Kayseri Paz.Böl.Müdürlüğü Mersin Paz.Böl.Müdürlüğü Rize Paz.Böl.Müdürlüğü Samsun Paz.Böl.Müdürlüğü TOPLAM GENEL TOPLAM (A+B) /12/2012 TARĠHĠ ĠTĠBARĠYLE (A+B) TOPLAMI = I SAYILI CETVEL TOPLAMI (A+B) = II SAYILI CETVEL TOPLAMI (A+B) = (Merkez 102,TaĢra 378) 929 (Merkez 143, TaĢra 786)

15 13 Memur ve SözleĢmeli Personelin Hareketlerini Gösterir Çizelgeler GiriĢ ve ÇıkıĢlar KiĢi KiĢi Yıl baģı mevcudu Yıl içinde giren Yıl içinde çıkan (-) Yıl sonu Mevcudu GiriĢ ġekli KiĢi KiĢi Açıktan tayin Naklen tayin (MüĢterek Kararname ile) 1 Mahkeme Kararı ile gelen - 1 Seçim Kanunu ile gelen 158 TOPLAM ÇıkıĢ ġekli KiĢi KiĢi Ġstifa 12 5 BaĢka KuruluĢa nakil 8 4 Emeklilik Ölüm 1 2 Mahkeme Kararı gereği - - Müstafi - - Görevine Son - - ĠĢ akdı fesh - - Seçim Kanunu gereğince Ġstifa TOPLAM 47 36

16 14 (I) Sayılı Cetvele Tabi Personelin Hareketlerini Gösterir Çizelgeler GiriĢ ve ÇıkıĢlar KiĢi KiĢi Yıl baģı mevcudu Yıl içinde giren 3 59 Yıl içinde çıkan (-) Yıl sonu Mevcudu GiriĢ ġekli KiĢi KiĢi Açıktan tayin - - Naklen tayin(müģterek Kararname ile) 1 Mahkeme Kararı ile gelen - - Seçim Kanunu ile Gelen - - (II ) Sayılı SözleĢme statüden gelen 2 59 TOPLAM ÇıkıĢ ġekli KiĢi KiĢi Ġstifa 1 BaĢka KuruluĢa nakil 5 1 Emeklilik Ölüm - - (II) Say.Söz.Statüye geçen 2 1 Görevine Son - - TOPLAM Bünye Ġçi Tayin:

17 15 (II) Sayılı Cetvele Tabi Personelin Hareketlerini Gösterir Çizelgeler GiriĢ ve ÇıkıĢlar KiĢi KiĢi Yıl baģı mevcudu Yıl içinde giren Yıl içinde çıkan (-) Yıl sonu Mevcudu GiriĢ ġekli KiĢi KiĢi Açıktan tayin Naklen tayin - - Seçim Kanunu ile gelen (I) Say.Cet.gelen 2 1 (II) Say.Cet.gelen TOPLAM ÇıkıĢ ġekli KiĢi KiĢi Ġstifa 11 5 BaĢka KuruluĢa nakil 3 3 Emeklilik 13 7 Ölüm 1 2 Görevine Son - - (I) Say.Cetvele giden 2 59 Seçim Kanunu gereği Ġstifa - - TOPLAM 30 76

18 16 (III) Sayılı Cetvele Tabi Personelin Hareketlerini Gösterir Çizelgeler GiriĢ ve ÇıkıĢlar KiĢi KiĢi Yıl baģı mevcudu - - Yıl içinde giren - - Yıl içinde çıkan (-) - - Yıl sonu Mevcudu GiriĢ ġekli KiĢi KiĢi Açıktan tayin - - Naklen tayin - - TOPLAM ÇıkıĢ ġekli KiĢi KiĢi Ġstifa - - BaĢka KuruluĢa nakil - - Emeklilik - - Ölüm - - (II) Say.cetvele giden - - TOPLAM

19 Öğrenim Dereceleri KiĢi KiĢi 1 - Yüksek: Memur ve SözleĢmeli Personelin Öğrenim Durumları - Ġktisadi ve Tic.Ġl.Akademisi Ziraat Fakültesi Diğer Fakülteler ve Yük.Okul TOPLAM Lise vb.: - Lise Sanat Enst.ve diğerleri Ortaokul Ġlkokul Belgesiz - - TOPLAM GENEL TOPLAM

20 Öğrenim Dereceleri KiĢi KiĢi 1 - Yüksek: Genel Müdürlük (I) Sayılı Cetvele Tabi Personelin Öğrenim Durumları - Ġktisadi ve Tic.Ġl.Akademisi Ziraat Fakültesi Diğer Fakülteler ve Yük.Okul TOPLAM Lise vb.: - Lise Sanat Enst.ve diğerleri Ortaokul Ġlkokul Belgesiz - - TOPLAM - - GENEL TOPLAM

Yılsonu itibariyle 469 adet memur, 793 sözleģmeli personel, 3.599 iģçi istihdam edilmiģ bulunmaktadır.

Yılsonu itibariyle 469 adet memur, 793 sözleģmeli personel, 3.599 iģçi istihdam edilmiģ bulunmaktadır. PERSONEL DURUMU 1- Genel Bilgiler a) Personel Kadroları KuruluĢumuz un 2009 Yılı kadroları ile ortalama yıl sonu sayıları aģağıdaki çizelgede gösterilmiģtir. 2008 2009 ÇalıĢan Personel Norm Program ÇalıĢan

Detaylı

İÇİNDEKİLER Sayfa N0. I- KURULUŞUMUZUN TARİHÇESİ, TÜRK EKONOMİSİNDEKİ YERİ ve GELİŞİMİ 1

İÇİNDEKİLER Sayfa N0. I- KURULUŞUMUZUN TARİHÇESİ, TÜRK EKONOMİSİNDEKİ YERİ ve GELİŞİMİ 1 İÇİNDEKİLER Sayfa N0. I- KURULUŞUMUZUN TARİHÇESİ, TÜRK EKONOMİSİNDEKİ YERİ ve GELİŞİMİ 1 II- İDARİ BÜNYE 1- Hukuki Durum 2-3 2- Organlar 4-8 3- Toplu Bilgiler 9 4- Personel Durumu 10-24 5- Personel Harcamaları

Detaylı

İÇİNDEKİLER Sayfa N0. I- KURULUŞUMUZUN TARİHÇESİ, TÜRK EKONOMİSİNDEKİ YERİ ve GELİŞİMİ 1

İÇİNDEKİLER Sayfa N0. I- KURULUŞUMUZUN TARİHÇESİ, TÜRK EKONOMİSİNDEKİ YERİ ve GELİŞİMİ 1 İÇİNDEKİLER Sayfa N0. I- KURULUŞUMUZUN TARİHÇESİ, TÜRK EKONOMİSİNDEKİ YERİ ve GELİŞİMİ 1 II- İDARİ BÜNYE 1- Hukuki Durum 2-3 2- Organlar 4-8 3- Toplu Bilgiler 9 4- Personel Durumu 10-24 5- Personel Harcamaları

Detaylı

İÇİNDEKİLER Sayfa N0. I- KURULUŞUMUZUN TARİHÇESİ, TÜRK EKONOMİSİNDEKİ YERİ ve GELİŞİMİ 1

İÇİNDEKİLER Sayfa N0. I- KURULUŞUMUZUN TARİHÇESİ, TÜRK EKONOMİSİNDEKİ YERİ ve GELİŞİMİ 1 İÇİNDEKİLER Sayfa N0. I- KURULUŞUMUZUN TARİHÇESİ, TÜRK EKONOMİSİNDEKİ YERİ ve GELİŞİMİ 1 II- İDARİ BÜNYE 1- Hukuki Durum 2-3 2- Organlar 4-8 3- Toplu Bilgiler 9 4- Personel Durumu 10-24 5- Personel Harcamaları

Detaylı

İÇİNDEKİLER Sayfa N0. I- KURULUŞUMUZUN TARİHÇESİ, TÜRK EKONOMİSİNDEKİ YERİ ve GELİŞİMİ 1

İÇİNDEKİLER Sayfa N0. I- KURULUŞUMUZUN TARİHÇESİ, TÜRK EKONOMİSİNDEKİ YERİ ve GELİŞİMİ 1 İÇİNDEKİLER Sayfa N0. I- KURULUŞUMUZUN TARİHÇESİ, TÜRK EKONOMİSİNDEKİ YERİ ve GELİŞİMİ 1 II- İDARİ BÜNYE 1- Hukuki Durum 2-3 2- Organlar 4-8 3- Toplu Bilgiler 9 4- Personel Durumu 10-24 5- Personel Harcamaları

Detaylı

İÇİNDEKİLER Sayfa N0. I- KURULUŞUMUZUN TARİHÇESİ, TÜRK EKONOMİSİNDEKİ YERİ ve GELİŞİMİ 1

İÇİNDEKİLER Sayfa N0. I- KURULUŞUMUZUN TARİHÇESİ, TÜRK EKONOMİSİNDEKİ YERİ ve GELİŞİMİ 1 İÇİNDEKİLER Sayfa N0. I- KURULUŞUMUZUN TARİHÇESİ, TÜRK EKONOMİSİNDEKİ YERİ ve GELİŞİMİ 1 II- İDARİ BÜNYE 1- Hukuki Durum 2-3 2- Organlar 4-8 3- Toplu Bilgiler 9 4- Personel Durumu 10-24 5- Personel Harcamaları

Detaylı

İÇİNDEKİLER Sayfa N0. I- KURULUŞUMUZUN TARİHÇESİ, TÜRK EKONOMİSİNDEKİ YERİ ve GELİŞİMİ 1

İÇİNDEKİLER Sayfa N0. I- KURULUŞUMUZUN TARİHÇESİ, TÜRK EKONOMİSİNDEKİ YERİ ve GELİŞİMİ 1 İÇİNDEKİLER Sayfa N0. I- KURULUŞUMUZUN TARİHÇESİ, TÜRK EKONOMİSİNDEKİ YERİ ve GELİŞİMİ 1 II- İDARİ BÜNYE 1- Hukuki Durum 2-3 2- Organlar 4-8 3- Toplu Bilgiler 9 4- Personel Durumu 10-24 5- Personel Harcamaları

Detaylı

İÇİNDEKİLER Sayfa N0. I- KURULUŞUMUZUN TARİHÇESİ, TÜRK EKONOMİSİNDEKİ YERİ ve GELİŞİMİ 1

İÇİNDEKİLER Sayfa N0. I- KURULUŞUMUZUN TARİHÇESİ, TÜRK EKONOMİSİNDEKİ YERİ ve GELİŞİMİ 1 İÇİNDEKİLER Sayfa N0. I- KURULUŞUMUZUN TARİHÇESİ, TÜRK EKONOMİSİNDEKİ YERİ ve GELİŞİMİ 1 II- İDARİ BÜNYE 1- Hukuki Durum 2-3 2- Organlar 4-8 3- Toplu Bilgiler 9 4- Personel Durumu 10-18 5- Personel Harcamaları

Detaylı

TÜRK PATENT ENSTĠTÜSÜ. 2013 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU

TÜRK PATENT ENSTĠTÜSÜ. 2013 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU TÜRK PATENT ENSTĠTÜSÜ 2013 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU Ağustos 2014 İÇİNDEKİLER KAMU ĠDARESĠNĠN MALĠ YAPISI VE MALĠ TABLOLARI HAKKINDA BĠLGĠ... 1 DENETLENEN KAMU ĠDARESĠ YÖNETĠMĠNĠN SORUMLULUĞU... 2

Detaylı

İÇİNDEKİLER Sayfa N0. I- KURULUŞUMUZUN TARİHÇESİ, TÜRK EKONOMİSİNDEKİ YERİ ve GELİŞİMİ 1

İÇİNDEKİLER Sayfa N0. I- KURULUŞUMUZUN TARİHÇESİ, TÜRK EKONOMİSİNDEKİ YERİ ve GELİŞİMİ 1 İÇİNDEKİLER Sayfa N0. I- KURULUŞUMUZUN TARİHÇESİ, TÜRK EKONOMİSİNDEKİ YERİ ve GELİŞİMİ 1 II- İDARİ BÜNYE 1- Hukuki Durum 2-3 2- Organlar 4-8 3- Toplu Bilgiler 9 4- Personel Durumu 10-18 5- Personel Harcamaları

Detaylı

VAKIF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 01/01/2010 31/12/2010 FAALİYET RAPORU

VAKIF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 01/01/2010 31/12/2010 FAALİYET RAPORU VAKIF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 01/01/2010 31/12/2010 FAALİYET RAPORU 1- Raporun dönemi, ortaklığın unvanı, dönem içinde yönetim ve denetleme kurullarında görev alan başkan ve üyelerin, murahhas üyelerin ad

Detaylı

MERSİN BÜYÜKŞEHİR SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU

MERSİN BÜYÜKŞEHİR SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU MERSİN BÜYÜKŞEHİR SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU Ekim 2015 İÇİNDEKİLER 1. KAMU İDARESİNİN MALİ YAPISI VE MALİ TABLOLARI HAKKINDA BİLGİ... 1 2. DENETLENEN

Detaylı

VAKIF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş FAALİYET RAPORU

VAKIF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş FAALİYET RAPORU VAKIF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 01.01.2011 31.03.2011 FAALİYET RAPORU 1- Raporun dönemi, ortaklığın unvanı, dönem içinde yönetim ve denetleme kurullarında görev alan başkan ve üyelerin, murahhas üyelerin ad

Detaylı

VAKIF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 01.01.2011 30.06.2011 FAALİYET RAPORU

VAKIF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 01.01.2011 30.06.2011 FAALİYET RAPORU VAKIF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 01.01.2011 30.06.2011 FAALİYET RAPORU 1- Raporun dönemi, ortaklığın unvanı, dönem içinde yönetim ve denetleme kurullarında görev alan başkan ve üyelerin, murahhas üyelerin ad

Detaylı

T.C. SĠLĠVRĠ BELEDĠYE BAġKANLIĞI ĠNSAN KAYNAKLARI VE EĞĠTĠM MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Ġlke ve Tanımlar

T.C. SĠLĠVRĠ BELEDĠYE BAġKANLIĞI ĠNSAN KAYNAKLARI VE EĞĠTĠM MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Ġlke ve Tanımlar T.C. SĠLĠVRĠ BELEDĠYE BAġKANLIĞI ĠNSAN KAYNAKLARI VE EĞĠTĠM MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Ġlke ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu yönetmeliğin amacı Silivri Belediye BaĢkanlığı

Detaylı

VAKIF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 01/01/2010 30/06/2010 FAALİYET RAPORU

VAKIF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 01/01/2010 30/06/2010 FAALİYET RAPORU VAKIF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 01/01/2010 30/06/2010 FAALİYET RAPORU 1- Raporun dönemi, ortaklığın unvanı, dönem içinde yönetim ve denetleme kurullarında görev alan başkan ve üyelerin, murahhas üyelerin ad

Detaylı

T.C. TOPRAK MAHSULLERĠ OFĠSĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KURUM ĠDARÎ KURULU TOPLANTI TUTANAĞI NĠSAN 2013

T.C. TOPRAK MAHSULLERĠ OFĠSĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KURUM ĠDARÎ KURULU TOPLANTI TUTANAĞI NĠSAN 2013 T.C. TOPRAK MAHSULLERĠ OFĠSĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KURUM ĠDARÎ KURULU TOPLANTI TUTANAĞI NĠSAN 2013 TOPLANTI TARĠHĠ : 17.04.2013 TOPLANTI SAATĠ : 10:00 TOPLANTI YERĠ : TMO Genel Müdürlüğü Toprak Mahsulleri Ofisi

Detaylı

VAKIF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 01/01/2010 31/03/2010 FAALİYET RAPORU

VAKIF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 01/01/2010 31/03/2010 FAALİYET RAPORU VAKIF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 01/01/2010 31/03/2010 FAALİYET RAPORU 1- Raporun dönemi, ortaklığın unvanı, dönem içinde yönetim ve denetleme kurullarında görev alan başkan ve üyelerin, murahhas üyelerin ad

Detaylı

KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU

KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU Ağustos 2015 İÇİNDEKİLER 1. KAMU İDARESİNİN MALİ YAPISI VE MALİ TABLOLARI HAKKINDA BİLGİ... 1 2. DENETLENEN KAMU İDARESİ YÖNETİMİNİN SORUMLULUĞU...

Detaylı

HİTİT ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI KURUMSAL MALĠ DURUM VE BEKLENTĠLER RAPORU

HİTİT ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI KURUMSAL MALĠ DURUM VE BEKLENTĠLER RAPORU HİTİT ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI KURUMSAL MALĠ DURUM VE BEKLENTĠLER RAPORU REPORT ON CORPORATE FINANCIAL POSITION AND EXPECTATIONS STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI - TEMMUZ 2013 2013 YILI KURUMSAL MALĠ

Detaylı

ORTAKLIK YAPISI (%1'den fazla iģtiraki olanlar)

ORTAKLIK YAPISI (%1'den fazla iģtiraki olanlar) A. GiriĢ TEB PORTFÖY YÖNETĠMĠ ANONĠM ġġrketġ 1 OCAK 2011 30 EYLÜL 2011 DÖNEMĠNE AĠT FAALĠYET RAPORU TEB Portföy Yönetimi A.ġ. ( ġirket ), 2 Kasım 1999 tarih ve 428025-375607 sicil numarası ile Ana SözleĢmesi

Detaylı

VAKIF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 01/01/2010 30/09/2010 FAALİYET RAPORU

VAKIF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 01/01/2010 30/09/2010 FAALİYET RAPORU VAKIF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 01/01/2010 30/09/2010 FAALİYET RAPORU 1- Raporun dönemi, ortaklığın unvanı, dönem içinde yönetim ve denetleme kurullarında görev alan başkan ve üyelerin, murahhas üyelerin ad

Detaylı

2013 YILI OCAK-HAZĠRAN DÖNEMĠ KURUMSAL MALĠ DURUM VE BEKLENTĠLER RAPORU

2013 YILI OCAK-HAZĠRAN DÖNEMĠ KURUMSAL MALĠ DURUM VE BEKLENTĠLER RAPORU 2013 YILI OCAK-HAZĠRAN DÖNEMĠ KURUMSAL MALĠ DURUM VE BEKLENTĠLER RAPORU Kamuda stratejik yönetim anlayıģının temelini oluģturan kaynakların etkili ve verimli bir Ģekilde kullanılması ilkesi çerçevesinde,

Detaylı

T.C. ADIYAMAN ÜNĠVERSĠTESĠ REKTÖRLÜĞÜ STRATEJĠ GELĠġTĠRME DAĠRE BAġKANLIĞI ÇALIġMA USUL VE ESASLARI YÖNERGESĠ

T.C. ADIYAMAN ÜNĠVERSĠTESĠ REKTÖRLÜĞÜ STRATEJĠ GELĠġTĠRME DAĠRE BAġKANLIĞI ÇALIġMA USUL VE ESASLARI YÖNERGESĠ T.C. ADIYAMAN ÜNĠVERSĠTESĠ REKTÖRLÜĞÜ STRATEJĠ GELĠġTĠRME DAĠRE BAġKANLIĞI ÇALIġMA USUL VE ESASLARI YÖNERGESĠ 1 Amaç: BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Madde 1- Bu Yönergenin amacı; Strateji

Detaylı

GEBZE TEKNĠK ÜNĠVERSĠTESĠ 2014 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU

GEBZE TEKNĠK ÜNĠVERSĠTESĠ 2014 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU GEBZE TEKNĠK ÜNĠVERSĠTESĠ 2014 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU Ağustos 2015 ĠÇERĠK GEBZE TEKNĠK ÜNĠVERSĠTESĠ 2014 YILI DÜZENLĠLĠK DENETĠM RAPORU GEBZE TEKNĠK ÜNĠVERSĠTESĠ DÖNER SERMAYE ĠġLETMESĠ 2014 YILI

Detaylı

VAKIF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 01/01/2009 30/06/2009 FAALİYET RAPORU

VAKIF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 01/01/2009 30/06/2009 FAALİYET RAPORU VAKIF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 01/01/2009 30/06/2009 FAALİYET RAPORU 1- Raporun dönemi, ortaklığın unvanı, dönem içinde yönetim ve denetleme kurullarında görev alan başkan ve üyelerin, murahhas üyelerin ad

Detaylı

MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU

MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU Ağustos 2015 İÇİNDEKİLER 1. KAMU İDARESİNİN MALİ YAPISI VE MALİ TABLOLARI HAKKINDA BİLGİ... 1 2. DENETLENEN KAMU İDARESİ YÖNETİMİNİN SORUMLULUĞU...

Detaylı

TÜRKĠYE ĠNSAN HAKLARI KURUMU 2014 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU

TÜRKĠYE ĠNSAN HAKLARI KURUMU 2014 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU TÜRKĠYE ĠNSAN HAKLARI KURUMU 2014 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU Ağustos 2015 ĠÇĠNDEKĠLER 1. KAMU ĠDARESĠNĠN MALĠ YAPISI VE MALĠ TABLOLARI HAKKINDA BĠLGĠ... 1 2. DENETLENEN KAMU ĠDARESĠ YÖNETĠMĠNĠN SORUMLULUĞU...

Detaylı

T.C. DEFNE BELEDĠYESĠ MECLĠS KARARI

T.C. DEFNE BELEDĠYESĠ MECLĠS KARARI GÜNDEM MADDE NO : 1 KARAR NO : 26 : Geçici ĠĢçi ÇalıĢtırma Vizesinin Verilmesi Belediyelerde istihdam edilecek geçici iģçi pozisyon vizesinin verilmesi, mevcut mevzua hükümleri çerçevesinde belediye meclisi

Detaylı

SÜMER HOLDİNG A.Ş. 2 0 0 8 7 6. H E SA P Y I L I YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

SÜMER HOLDİNG A.Ş. 2 0 0 8 7 6. H E SA P Y I L I YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU SÜMER HOLDİNG A.Ş. 2 0 0 8 7 6. H E SA P Y I L I YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU SÜMER HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU ( KARAR ORGANI ) Karar Organındaki Kuruluştaki Görevi Görevli Bulunduğu Süre

Detaylı

TARĠH VAKFI YÖNETĠM KURULU BAġKANLIĞI NA

TARĠH VAKFI YÖNETĠM KURULU BAġKANLIĞI NA TARĠH VAKFI YÖNETĠM KURULU BAġKANLIĞI NA Ġstanbul, 03.05.2015 Tarih Vakfı ve vakfa bağlı Döner Sermaye ĠĢletmesi hesapları ile ilgili olarak 31.12.2013 ve 31.12.2014 kesitlerinde tespit edilen durum aģağıda

Detaylı

BİLGİ NOTU 17.03.2011/2011-05. Bu bilgi notumuzda anılan kanunun vergi alacakları ile ilgili düzenlemelerine yer verilecektir.

BİLGİ NOTU 17.03.2011/2011-05. Bu bilgi notumuzda anılan kanunun vergi alacakları ile ilgili düzenlemelerine yer verilecektir. BİLGİ NOTU 17.03.2011/2011-05 6111 SAYILI KANUN STOK BEYANI Kamuoyunda Af Kanunu olarak bilinen 6111 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması Ġle Sosyal Sigortalar Ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu

Detaylı

T.C. ULUDAĞ ÜNĠVERSĠTESĠ KADRO GÖREV TANIMLARI

T.C. ULUDAĞ ÜNĠVERSĠTESĠ KADRO GÖREV TANIMLARI KADRO UNVANI : Büro Destek Personeli BAĞLI OLDUĞU UNVAN : ġef Uludağ Üniversitesi üst yönetimi tarafından belirlenen amaç ve ilkelere uygun olarak; Enstitüler, Fakülteler, Yüksekokullar, Meslek Yüksekokulları

Detaylı

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU - 2013 MALİ HİZMEER DAİRESİ BAŞKANLIĞI BÜTÇE KESİN HESAP VE RAPORLAMA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ İçindekiler SUNUŞ... II I. OCAK-HAZİRAN 2013

Detaylı

ĠNTEGRAL MENKUL DEĞERLER A.ġ. - BĠLANÇO (Tüm Tutarlar, Türk Lirası olarak gösterilmiģtir) Bağımsız Denetimden Geçmiş. İncelemeden Geçmemiş

ĠNTEGRAL MENKUL DEĞERLER A.ġ. - BĠLANÇO (Tüm Tutarlar, Türk Lirası olarak gösterilmiģtir) Bağımsız Denetimden Geçmiş. İncelemeden Geçmemiş - BĠLANÇO İncelemeden Bağımsız Denetimden Geçmiş Notlar 31.03.01 31.1.011 VARLIKLAR Dönen Varlıklar 40.794.59 19.73.168 Nakit ve Nakit Benzerleri Not.6 0.311.637 14.714.69 Finansal Yatırımlar Not.7 7 7

Detaylı

BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURUMU 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU

BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURUMU 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURUMU 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU Ağustos 2014 İÇİNDEKİLER KAMU İDARESİNİN MALİ YAPISI VE MALİ TABLOLARI HAKKINDA BİLGİ... 1 DENETLENEN KAMU İDARESİ YÖNETİMİNİN

Detaylı

TABLO 1.12 BİLANÇO 2015 PASİF HESAPLAR 3 KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR ,29 33 EMANET YABANCI KAYNAKLAR ,54

TABLO 1.12 BİLANÇO 2015 PASİF HESAPLAR 3 KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR ,29 33 EMANET YABANCI KAYNAKLAR ,54 TABLO 1. BİLANÇO Yıl : AKTİF HESAPLAR N Yılı PASİF HESAPLAR N Yılı 1 DÖNEN VARLIKLAR 47.185.283,29 3 KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR 4.657.9,33 10 HAZIR DEĞERLER 8.1.152,54 33 EMANET YABANCI KAYNAKLAR 3.741.727,41

Detaylı

MERSĠN TARSUS BELEDĠYESĠ 2014 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU

MERSĠN TARSUS BELEDĠYESĠ 2014 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU MERSĠN TARSUS BELEDĠYESĠ 2014 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU Ekim 2015 ĠÇĠNDEKĠLER 1. KAMU ĠDARESĠNĠN MALĠ YAPISI VE MALĠ TABLOLARI HAKKINDA BĠLGĠ... 1 2. DENETLENEN KAMU ĠDARESĠ YÖNETĠMĠNĠN SORUMLULUĞU...

Detaylı

ÇAY ĠġLETMELERĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

ÇAY ĠġLETMELERĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÇAY İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ STRATEJİK PLAN 009-01 ÇAY ĠġLETMELERĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ STRATEJĠK PLAN(009-01) ÇAY İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ STRATEJİK PLAN 009-01 ÇAY İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ STRATEJİK

Detaylı

2010 YILI OCAK-HAZĠRAN DÖNEMĠ

2010 YILI OCAK-HAZĠRAN DÖNEMĠ MADEN TETKĠK VE ARAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Sondaj Dairesi Başkanlığı 21 Yılı Ocak-Haziran Dönemi Faaliyet Raporu 21 YILI OCAK-HAZĠRAN DÖNEMĠ 1 ÜST YÖNETĠM SUNUMU SONDAJ DAĠRESĠ BAġKANLIĞI 21 YILI 1. 6 AYLIK

Detaylı

Dokuz Eylül Üniversitesi Yayın Geliş Tarihi:

Dokuz Eylül Üniversitesi Yayın Geliş Tarihi: Dokuz Eylül Üniversitesi Yayın Geliş Tarihi: 31.01.2012 Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Yayına Kabul Tarihi: 31.07.2012 Cilt: 14, Sayı: 3, Yıl: 2012, Sayfa: 11-37 Online Yayın Tarihi: 05.12.2012 ISSN:

Detaylı

TEK DÜZEN HESAP PLANI

TEK DÜZEN HESAP PLANI 27/09/2008 tarih ve 27010 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Vakıflar Yönetmeliğinin 50. maddesine göre, yeni vakıflar ile mülhak, cemaat ve esnaf vakıflarının, muhasebe kayıtlarını tutacakları

Detaylı

SEPETÇĠ REHABĠLĠTASYON-KIZILĠNLER VE ERENKÖY AĞAÇLANDIRMA PROJE SAHALARINDA ĠġÇĠ GÜCÜ ĠLE FĠDAN BAKIMI

SEPETÇĠ REHABĠLĠTASYON-KIZILĠNLER VE ERENKÖY AĞAÇLANDIRMA PROJE SAHALARINDA ĠġÇĠ GÜCÜ ĠLE FĠDAN BAKIMI İhale Şehri Eskişehir İş Şehri Eskişehir Kurum Çevre Ve Orman Bakanlığı Eskişehir İl Çevre Ve Orman Müdürlüğü İşin Adı/Konusu/Cinsi Ağaçlandırma Proje Sahalarında İşçi Gücü İle Fidan Bakımı Hizmeti Alınacaktır

Detaylı

HĠZMETĠN TANIMI HĠZMETĠN ORTALAMA. BAġVURUDA ĠSTENĠLEN BELGELER ĠLK HĠZMETĠN ADI. BAġVURU MAKAMI SEKTÖR VB.) DĠĞER (ÖZEL

HĠZMETĠN TANIMI HĠZMETĠN ORTALAMA. BAġVURUDA ĠSTENĠLEN BELGELER ĠLK HĠZMETĠN ADI. BAġVURU MAKAMI SEKTÖR VB.) DĠĞER (ÖZEL B070BHM0360000 045020700 B070BHM0350000 045020600 B070BHM0340000 045020500 B070BHM0330000 045020400 B070BHM0320000 045020300 B070BHM0310000 045020200 B070BHM0300000 045020100 KURUM STANDT VE MADDE NUMAS

Detaylı

SMMM FİNANSAL MUHASEBE MADDİ DURAN VARLIKLAR

SMMM FİNANSAL MUHASEBE MADDİ DURAN VARLIKLAR 1. ve 2. SORULARI AġAĞIDAKĠ BĠLGĠLERE GÖRE CEVAPLAYINIZ. ĠĢletme, satıģ mağazasında daha çok mal sergileyebilmek için yeni bir vitrin ile asma kat yaptırmıģtır. 1. Mağazanın iģletmenin aktifine kayıtlı

Detaylı

PAMUKKALE ÜNĠVERSĠTESĠ 2014 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU

PAMUKKALE ÜNĠVERSĠTESĠ 2014 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU PAMUKKALE ÜNĠVERSĠTESĠ 2014 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU Ağustos 2015 ĠÇERĠK PAMUKKALE ÜNĠVERSĠTESĠ 2014 YILI DÜZENLĠLĠK DENETĠM RAPORU PAMUKKALE ÜNĠVERSĠTESĠ DÖNER SERMAYE ĠġLETMESĠ 2014 YILI DÜZENLĠLĠK

Detaylı

2012 YILI SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ FAALĠYET RAPORU

2012 YILI SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ FAALĠYET RAPORU 2012 YILI SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ FAALĠYET RAPORU ĠÇĠNDEKĠLER ÜST YÖNETĠCĠ SUNUġU I- GENEL BĠLGĠLER A- Misyon ve Vizyon.. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- Ġdareye ĠliĢkin Bilgiler.... 1- Fiziksel

Detaylı

ORTAKLIK YAPISI ( %1'den fazla iģtiraki olanlar)

ORTAKLIK YAPISI ( %1'den fazla iģtiraki olanlar) A. GiriĢ TEB PORTFÖY YÖNETĠMĠ ANONĠM ġġrketġ 1 OCAK 2011 30 HAZIRAN 2011 DÖNEMĠNE AĠT FAALĠYET RAPORU TEB Portföy Yönetimi A.ġ. ( ġirket ), 2 Kasım 1999 tarih ve 428025-375607 sicil numarası ile Ana SözleĢmesi

Detaylı

ULUSAL Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ KONSEYĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç ve kapsam

ULUSAL Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ KONSEYĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç ve kapsam ULUSAL Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ KONSEYĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Ulusal ĠĢ Sağlığı ve Güvenliği Konseyinin kuruluģ amacını,

Detaylı

MERSİN ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU

MERSİN ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU MERSİN ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU Ağustos 2014 İÇERİK MERSĠN ÜNĠVERSĠTESĠ 1 MERSĠN ÜNĠVERSĠTESĠ DÖNER SERMAYE ĠġLETMESĠ 11 T.C. SAYIġTAY BAġKANLIĞI MERSĠN ÜNĠVERSĠTESĠ 2013 YILI DENETĠM

Detaylı

ADANA BĠLĠM VE TEKNOLOJĠ ÜNĠVERSĠTESĠ 2014 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU

ADANA BĠLĠM VE TEKNOLOJĠ ÜNĠVERSĠTESĠ 2014 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU ADANA BĠLĠM VE TEKNOLOJĠ ÜNĠVERSĠTESĠ 2014 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU Ağustos 2015 ĠÇĠNDEKĠLER 1. KAMU ĠDARESĠNĠN MALĠ YAPISI VE MALĠ TABLOLARI HAKKINDA BĠLGĠ... 1 2. DENETLENEN KAMU ĠDARESĠ YÖNETĠMĠNĠN

Detaylı

01 OCAK EYLÜL 2011 DÖNEMİNE AİT YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU. I. Giriş. 1- Raporlama Dönemi :

01 OCAK EYLÜL 2011 DÖNEMİNE AİT YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU. I. Giriş. 1- Raporlama Dönemi : 01 OCAK 2011-30 EYLÜL 2011 DÖNEMİNE AİT YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU I. Giriş 1- Raporlama Dönemi : 01.01.2011-30.09.2011 2- Ortaklığın Unvanı : İş Portföy Yönetimi AŞ Şirket Hakkında Genel Bilgi ĠĢ

Detaylı

ĠZMĠR KATĠP ÇELEBĠ ÜNĠVERSĠTESĠ 2014 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU

ĠZMĠR KATĠP ÇELEBĠ ÜNĠVERSĠTESĠ 2014 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU ĠZMĠR KATĠP ÇELEBĠ ÜNĠVERSĠTESĠ 2014 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU Ağustos 2015 ĠÇĠNDEKĠLER 1. KAMU ĠDARESĠNĠN MALĠ YAPISI VE MALĠ TABLOLARI HAKKINDA BĠLGĠ... 3 2. DENETLENEN KAMU ĠDARESĠ YÖNETĠMĠNĠN SORUMLULUĞU...

Detaylı

MAHALLİ İDARE KONTROL RAPORU

MAHALLİ İDARE KONTROL RAPORU Hesap Kodu Ekod1 Ekod2 Ekod3 Ekod4 Hesap Adı Borç Alacak 102 0 0 0 0 BANKA HESABI 2.015.558,40 1.961.260,39 103 0 0 0 0 VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI ( - ) 1.961.260,39 1.961.260,39 109 0

Detaylı

MERRILL LYNCH MENKUL DEĞERLER A.ġ. YÖNETĠM KURULU EYLÜL 2008 ARA DÖNEM FAALĠYET RAPORU

MERRILL LYNCH MENKUL DEĞERLER A.ġ. YÖNETĠM KURULU EYLÜL 2008 ARA DÖNEM FAALĠYET RAPORU MERRILL LYNCH MENKUL DEĞERLER A.ġ. YÖNETĠM KURULU EYLÜL 2008 ARA DÖNEM FAALĠYET RAPORU I. SUNUġ 1. Tarihsel GeliĢim, Ortaklık Yapısı ve Sermaye ve Ortaklık Yapısı DeğiĢimleri Merrill Lynch Menkul Değerler

Detaylı

MERAY YAĞ SANAYİİ ve TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

MERAY YAĞ SANAYİİ ve TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 9,688858131 0,830449827 1,557093426 1,029411765 0,282352941 0,007785467 0,47992091 86,12 MERAY YAĞ SANAYİİ ve TİCARET ANONİM ŞİRKETİ RAPORUN DÖNEMİ : 01.08.2011-31.07.2012 ORTAKLIĞIN ADI : Meray Yağ Sanayii

Detaylı

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU Eylül 2014 İÇİNDEKİLER KAMU İDARESİNİN MALİ YAPISI VE MALİ TABLOLARI HAKKINDA BİLGİ... 1 DENETLENEN KAMU İDARESİ YÖNETİMİNİN SORUMLULUĞU...

Detaylı

T.C. SAYIġTAY BAġKANLIĞI. ÇAY ĠġLETMELERĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (ÇAY-KUR) 2013 YILI DENETĠM RAPORU

T.C. SAYIġTAY BAġKANLIĞI. ÇAY ĠġLETMELERĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (ÇAY-KUR) 2013 YILI DENETĠM RAPORU T.C. SAYIġTAY BAġKANLIĞI ÇAY ĠġLETMELERĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (ÇAY-KUR) 2013 YILI DENETĠM RAPORU Bu rapor, 03.12.2010 tarih ve 6085 sayılı SayıĢtay Kanunu, 08.06.1984 tarih ve 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararname

Detaylı

İSTANBUL YÖNTEM YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LİMİTED ŞİRKETİ

İSTANBUL YÖNTEM YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LİMİTED ŞİRKETİ Ġstanbul, 05.02.2010 SİRKÜLER 2010 / 014 KONU: 5951 SAYILI KANUNLA YAPILAN DEĞĠġĠKLĠKLER 5951 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun Ġle Bazı Kanunlarda DeğiĢiklik Yapılmasına Dair Kanun

Detaylı

Maliyet ve Yönetim Muhasebesine Giriş 1

Maliyet ve Yönetim Muhasebesine Giriş 1 İŞLE 305 Maliyet ve Yönetim Muhasebesine Giriş 1 Yrd. Doç. Dr. Ali COŞKUN İşletme (Türkçe) Bölümü 2007-2008 Güz Yarıyılı Muhasebe Sistemi İşletme hakkında, işletmede çıkarı bulunan taraflara bilgi sağlayan

Detaylı

TÜRKİYE YATIRIM DESTEK VE TANITIM AJANSI BAŞKANLIĞI 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU

TÜRKİYE YATIRIM DESTEK VE TANITIM AJANSI BAŞKANLIĞI 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU TÜRKİYE YATIRIM DESTEK VE TANITIM AJANSI BAŞKANLIĞI 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU Ağustos 2015 İÇİNDEKİLER 1. KAMU İDARESİNİN MALİ YAPISI VE MALİ TABLOLARI HAKKINDA BİLGİ... 1 2. DENETLENEN KAMU İDARESİ

Detaylı

TÜRK ALMAN ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU

TÜRK ALMAN ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU TÜRK ALMAN ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU Ağustos 2015 İÇİNDEKİLER 1. KAMU İDARESİNİN MALİ YAPISI VE MALİ TABLOLARI HAKKINDA BİLGİ... 1 2. DENETLENEN KAMU İDARESİ YÖNETİMİNİN SORUMLULUĞU...

Detaylı

Tek Düzen Hesap Planı, Muhasebe Hesap Kodları 1. DÖNEN VARLIKLAR 10. Hazır Değerler 100. Kasa 101. Alınan Çekler 102. Bankalar 103.

Tek Düzen Hesap Planı, Muhasebe Hesap Kodları 1. DÖNEN VARLIKLAR 10. Hazır Değerler 100. Kasa 101. Alınan Çekler 102. Bankalar 103. Tek Düzen Hesap Planı, Muhasebe Hesap Kodları 1. DÖNEN VARLIKLAR 10. Hazır Değerler 100. Kasa 101. Alınan Çekler 102. Bankalar 103. Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri(-) 108. Diğer Hazır Değerler 11. Menkul

Detaylı

T.C. TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 76. HESAP DÖNEMĠ FAALĠYET RAPORU 2013

T.C. TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 76. HESAP DÖNEMĠ FAALĠYET RAPORU 2013 T.C. TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 76. HESAP DÖNEMĠ FAALĠYET RAPORU 2013 Mali ĠĢler Dairesi BaĢkanlığı MART 2014 Misyonumuz BaĢta hububat olmak üzere faaliyet alanındaki tarımsal ürün piyasalarını

Detaylı

TABLO 1.1 BİLANÇO 2015 PASİF HESAPLAR 3 KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR ,81 32 FAALİYET BORÇLARI , BÜTÇE EMANETLERİ HESABI

TABLO 1.1 BİLANÇO 2015 PASİF HESAPLAR 3 KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR ,81 32 FAALİYET BORÇLARI , BÜTÇE EMANETLERİ HESABI TABLO 1.1 BİLANÇO Yıl : 25 AKTİF HESAPLAR N Yılı 25 PASİF HESAPLAR N Yılı 25 1 DÖNEN VARLIKLAR 1.870.8,81 3 KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR 393.5, 10 HAZIR DEĞERLER 1.193.622,44 32 FAALİYET BORÇLARI 42.687,25

Detaylı

ALKHAIR PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. YÖNETİM KURULU 2011 YILI FAALİYET RAPORU Sayfa No: 1

ALKHAIR PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. YÖNETİM KURULU 2011 YILI FAALİYET RAPORU Sayfa No: 1 Sayfa No: 1 1-Rapor Dönemi : 01.01.2011-31.12.2011 2-Şirketin Unvanı : Alkhair Portföy Yönetimi A.ġ. 3. Dönem içinde yönetim ve denetleme kurullarında görev alan Başkan ve üyelerin, murahhas üyelerin ad

Detaylı

ÇAY İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ RİZE-2014

ÇAY İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ RİZE-2014 ÇAY İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ RİZE-2014 STRATEJİKPLAN 2015-2019 Ülkemizde kamuda stratejik planlamanın yasal altyapısı, 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile oluşturulmuştur. Stratejik

Detaylı

KKTC NĠN EKONOMĠK YAPISI VE YATIRIM ALANLARI

KKTC NĠN EKONOMĠK YAPISI VE YATIRIM ALANLARI KKTC NĠN EKONOMĠK YAPISI VE YATIRIM ALANLARI MAKROEKONOMİK GÖSTERGELER ÜLKENİN AVANTAJ VE DEZAVANTAJLARI T.C. KKTC EKONOMİ PROGRAMLARI TEŞVİKLER VE YATIRIM ALANLARI (MĠLYON TL) GSMH CARĠ FĠYATLARLA 8.000

Detaylı

Muhasebe Müdürlüğü ne Tarih : SİRKÜ /12

Muhasebe Müdürlüğü ne Tarih : SİRKÜ /12 Muhasebe Müdürlüğü ne Tarih : 07.09.1998 SİRKÜ -1998 /12 Bilindiği üzere 29.07.1998 tarih ve mükerrer 23417 sayılı resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 4369 sayılı kanun ile G.V.K. nun 1, 2 ve 82/2

Detaylı

TOHUMLUK ĠHRACATI UYGULAMA GENELGESĠ (2011/4) Amaç MADDE 1 (1) Ülkemizden yapılacak tohumluk ihracatı ile ilgili usul ve esasları belirlemektir.

TOHUMLUK ĠHRACATI UYGULAMA GENELGESĠ (2011/4) Amaç MADDE 1 (1) Ülkemizden yapılacak tohumluk ihracatı ile ilgili usul ve esasları belirlemektir. TOHUMLUK ĠHRACATI UYGULAMA GENELGESĠ (2011/4) Amaç MADDE 1 (1) Ülkemizden yapılacak tohumluk ihracatı ile ilgili usul ve esasları belirlemektir. Kapsam MADDE 2 (1) Bu Genelge, ülkemizde üretilen tohumlukların

Detaylı

TABLO 1.1 BİLANÇO 2016 PASİF HESAPLAR 3 KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR ,59 32 FAALİYET BORÇLARI , BÜTÇE EMANETLERİ HESABI 236,70

TABLO 1.1 BİLANÇO 2016 PASİF HESAPLAR 3 KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR ,59 32 FAALİYET BORÇLARI , BÜTÇE EMANETLERİ HESABI 236,70 TABLO 1.1 BİLANÇO Yıl : 26 AKTİF HESAPLAR N Yılı 26 PASİF HESAPLAR N Yılı 26 1 DÖNEN VARLIKLAR 1.758.677,59 3 KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR 329.357,81 10 HAZIR DEĞERLER 983.1,57 32 FAALİYET BORÇLARI 48.364,75

Detaylı

YÖNETMELİK ĠçiĢleri Bakanlığından: YATIRIM ĠZLEME VE KOORDĠNASYON BAġKANLIĞI GÖREV, YETKĠ. VE SORUMLULUKLARI ĠLE ÇALIġMA USUL VE ESASLARINA

YÖNETMELİK ĠçiĢleri Bakanlığından: YATIRIM ĠZLEME VE KOORDĠNASYON BAġKANLIĞI GÖREV, YETKĠ. VE SORUMLULUKLARI ĠLE ÇALIġMA USUL VE ESASLARINA 4 Nisan 2014 CUMA Resmî Gazete Sayı : 28962 BĠRĠNCĠ BÖLÜM YÖNETMELİK ĠçiĢleri Bakanlığından: YATIRIM ĠZLEME VE KOORDĠNASYON BAġKANLIĞI GÖREV, YETKĠ Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam VE SORUMLULUKLARI

Detaylı

TABLO 1.13 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI 5.490.036,44

TABLO 1.13 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI 5.490.036,44 TABLO 1. FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU Yılı : 23 GİDERLER HESABI 5.4.6,44 GELİRLER HESABI 24.379.724,42 PERSONEL GİDERLERİ 2.676.786,21 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 33.1,70 MEMURLAR 2.643.2,45 Mal ve Hizmet

Detaylı

1 TEMMUZ 30 EYLÜL 2016 KONSOLĠDE OLMAYAN ARA DÖNEM FAALĠYET RAPORU

1 TEMMUZ 30 EYLÜL 2016 KONSOLĠDE OLMAYAN ARA DÖNEM FAALĠYET RAPORU 1 TEMMUZ 30 EYLÜL 2016 KONSOLĠDE OLMAYAN ARA DÖNEM FAALĠYET RAPORU ĠÇĠNDEKĠLER TÜRKĠYE KALKINMA BANKASI A.ġ. HAKKINDA ÖZET BĠLGĠ... I YÖNETĠM KURULU BAġKANI VE GENEL MÜDÜR ÜN DEĞERLENDĠRMESĠ... 1 ÖZET

Detaylı

TABLO 1.13 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI ,09

TABLO 1.13 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI ,09 Yılı : 24 GİDERLER HESABI 628.326.718, GELİRLER HESABI 671.171.244,77 PERSONEL GİDERLERİ 358.6.615,34 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 81.467.4,53 MEMURLAR 336.8.825, Mal ve Hizmet Satış Gelirleri 21.989.2,83

Detaylı

BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU

BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU Ağustos 2015 İÇERİK BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI DÜZENLİLİK DENETİM RAPORU BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI PERFORMANS DENETİM RAPORU

Detaylı

DENETİM KURULU RAPORU

DENETİM KURULU RAPORU DENETİM KURULU RAPORU 1- GİRİŞ 1-1 KONU Denetleme Kurulu olarak Türkiye Okul Sporları Federasyonunun 01.03. 31.01. döneminde, Federasyon Ġdari iģlemler, sportif faaliyetler ile ilgili iģlem ve harcamalara

Detaylı

TABLO 1.13 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI 273.489.890,83

TABLO 1.13 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI 273.489.890,83 TABLO 1. FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU Yılı : 24 GİDERLER HESABI 273.489.8,83 GELİRLER HESABI 3.441.885,88 PERSONEL GİDERLERİ 167.1.353, Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 24.888.896,80 MEMURLAR 161.981.3,51

Detaylı

BENGĠ SERBEST MUHASEBECĠ MALĠ MÜġAVĠRLĠK TĠC.LTD.ġTĠ.31/12/2008 ÖZET BĠLANÇOSU

BENGĠ SERBEST MUHASEBECĠ MALĠ MÜġAVĠRLĠK TĠC.LTD.ġTĠ.31/12/2008 ÖZET BĠLANÇOSU BENGĠ SERBEST MUHASEBECĠ MALĠ MÜġAVĠRLĠK TĠC.LTD.ġTĠ.31/12/2008 ÖZET BĠLANÇOSU AKTĠF (VARLIKLAR) +-------------------------------+-----------------------------------------------+------------------------------------------------+

Detaylı

BĠLGĠ TEKNOLOJĠLERĠ VE ĠLETĠġĠM KURUMU 2014 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU

BĠLGĠ TEKNOLOJĠLERĠ VE ĠLETĠġĠM KURUMU 2014 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU BĠLGĠ TEKNOLOJĠLERĠ VE ĠLETĠġĠM KURUMU 2014 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU Ağustos 2015 ĠÇĠNDEKĠLER 1. KAMU ĠDARESĠNĠN MALĠ YAPISI VE MALĠ TABLOLARI HAKKINDA BĠLGĠ... 1 2. DENETLENEN KAMU ĠDARESĠ YÖNETĠMĠNĠN

Detaylı

TABLO 1.2 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI ,45

TABLO 1.2 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI ,45 Yılı : 26 GİDERLER HESABI 78.4.6,45 GELİRLER HESABI.454.823, PERSONEL GİDERLERİ 43.623.325,73 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 5.194.839, MEMURLAR 42.1.482,33 Mal ve Hizmet Satış Gelirleri 4.8.6,69 Temel

Detaylı

TÜRKĠYE ÜÇÜNCÜ SEKTÖR VAKFI 01.01.2008-31.12.2008 DÖNEMĠ KONSOLĠDE BĠLANÇO (YTL)

TÜRKĠYE ÜÇÜNCÜ SEKTÖR VAKFI 01.01.2008-31.12.2008 DÖNEMĠ KONSOLĠDE BĠLANÇO (YTL) EK-1 AKTĠF (VARLIKLAR) ÖNCEKĠ DÖNEM 01.01.2008-31.12.2008 DÖNEMĠ KONSOLĠDE BĠLANÇO (YTL) PASĠF (KAYNAKLAR) ÖNCEKĠ DÖNEM 31/12/2007 31/12/2008 31/12/2007 31/12/2008 I- DÖNEN VARLIKLAR 752,362.23 967,168.07

Detaylı

Strateji GeliĢtirme Dairesi 16 Aralık 2011

Strateji GeliĢtirme Dairesi 16 Aralık 2011 Strateji GeliĢtirme Dairesi 16 Aralık 2011 Gündem Genel Bilgilendirme Yapılan İşler Devam Eden İşler Planlanan İşler İşbirliği, Koordinasyon Sorunları Talep ve İhtiyaçlar Geliştirme Çalışmaları Genel Değerlendirme

Detaylı

31 ARALIK 2011 TARĠHĠ ĠTĠBARIYLA BĠLANÇO (FĠNANSAL DURUM TABLOSU) (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası ("TL") olarak ifade edilmiģtir.

31 ARALIK 2011 TARĠHĠ ĠTĠBARIYLA BĠLANÇO (FĠNANSAL DURUM TABLOSU) (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiģtir. 31 ARALIK 2011 TARĠHĠ ĠTĠBARIYLA BĠLANÇO (FĠNANSAL DURUM TABLOSU) BAĞIMSIZ DENETĠMDEN BAĞIMSIZ DENETĠMDEN AKTİF KALEMLER (31/12/2011) (31/12/2010) Not TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER 4 II.

Detaylı

HESABI 3 KESİN HESABI EGO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2013 YILI KESİN

HESABI 3 KESİN HESABI EGO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2013 YILI KESİN 2 0 1 3 KESİN HESABI EGO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2013 YILI KESİN HESABI EGO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BÜTÇE VE MALİ İŞLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI EGO Genel Müdürlüğü 2013 Yılı Kesin Hesabı Bütçe ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı

Detaylı

TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. MENSUPLARI EMEKLİ SANDIĞI VAKFI

TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. MENSUPLARI EMEKLİ SANDIĞI VAKFI TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. MENSUPLARI EMEKLİ SANDIĞI VAKFI TAMĠM Ġstanbul, 2 Nisan 2009 NO: 220 KONU: Vakfımızın 2008 Yılı Faaliyetleri ile Bilanço ve Gelir-Gider Hesapları TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.... Vakfımızın,

Detaylı

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ PLAN VE BÜTÇE MALİ KOMİSYONU RAPORU (2015 Yılı Bütçesi)

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ PLAN VE BÜTÇE MALİ KOMİSYONU RAPORU (2015 Yılı Bütçesi) MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ PLAN VE BÜTÇE MALİ KOMİSYONU RAPORU (2015 Yılı Bütçesi) Belediye Meclisinin 11/11/2014 Tarihli toplantısında Komisyonumuza havale edilen Muğla BüyükĢehir Belediyesinin 2015

Detaylı

T.C. SOSYAL GÜVENLĠK KURUMU BAġKANLIĞI Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğü Sigortalı Emeklilik ĠĢlemleri Daire BaĢkanlığı

T.C. SOSYAL GÜVENLĠK KURUMU BAġKANLIĞI Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğü Sigortalı Emeklilik ĠĢlemleri Daire BaĢkanlığı T.C. SOSYAL GÜVENLĠK KURUMU BAġKANLIĞI Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğü Sigortalı Emeklilik ĠĢlemleri Daire BaĢkanlığı Tarih: 16/05/2008 Sayı : B.13.2.BKG.0.11.00.02/364114 Konu : 2022 sayılı Kanunun

Detaylı

2009 YILI FAALİYET RAPORU

2009 YILI FAALİYET RAPORU 2009 YILI FAALİYET RAPORU Ġçindekiler SUNUŞ... 1 ġirketin Tarihsel GeliĢimi... 1 ġirketin Ortaklık Yapısı... 1 Yönetim Kurulu BaĢkan ve Üyeleri, Genel Müdür ve Yardımcılarının Sahip Oldukları Paylara ĠliĢkin

Detaylı

TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 01 / 01 / 2010-30 / 06 / 2010 DÖNEMİNE AİT YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 01 / 01 / 2010-30 / 06 / 2010 DÖNEMİNE AİT YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 01 / 01 / 2010-30 / 06 / 2010 DÖNEMİNE AİT YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU 1 OCAK 2010 30 HAZĠRAN 2010 DÖNEMĠNE AĠT FAALĠYET RAPORU 1. Rapor Dönemi, Ortaklığın unvanı, yönetim

Detaylı

TABLO 1.13 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI ,82

TABLO 1.13 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI ,82 TABLO 1. FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU Yılı : 24 GİDERLER HESABI 69.642.422,82 GELİRLER HESABI 89.4.344,65 PERSONEL GİDERLERİ 37.838.782,37 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 2.229.8,42 MEMURLAR 35.783.928,32

Detaylı

HSBC Portföy Yönetimi A.Ş. 2006 YILI FAALİYET RAPORU

HSBC Portföy Yönetimi A.Ş. 2006 YILI FAALİYET RAPORU HSBC Portföy Yönetimi A.Ş. 2006 YILI FAALİYET RAPORU 27/3/2007 İÇİNDEKİLER Sayfa No I. GİRİŞ ve İDARİ FAALİYETLER 3 KISACA HSBC PORTFÖY YÖNETĠMĠ A.ġ. 3 YÖNETĠM ve DENETLEME KURULLARI 4 ÜST YÖNETĠM 5 SERMAYE

Detaylı

SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ TARİHLİ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU ĠÇĠNDEKĠLER

SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ TARİHLİ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU ĠÇĠNDEKĠLER Sayfa No: 1 ĠÇĠNDEKĠLER Konu Sayfa No 1- Yönetim Ve Denetim Kurulu Üyeleri Ve Görev Süreleri. 2 2- Sermayenin %10 undan Fazlasına Sahip Ortaklar Ve Ortaklık Yapısı 2 3- Son 5 Yılda Dağıtılan Temettüler

Detaylı

OYAK EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU (ESKİ ADIYLA OYAK EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI DÖVİZ CİNSİNDEN YATIRIM ARAÇLARI

OYAK EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU (ESKİ ADIYLA OYAK EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI DÖVİZ CİNSİNDEN YATIRIM ARAÇLARI GELİR AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU (ESKİ ADIYLA OYAK EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI DÖVİZ CİNSİNDEN YATIRIM ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU) 30 EYLÜL 2008 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR Oyak Emeklilik

Detaylı

SĠVĠL HAVACILIK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2013 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU

SĠVĠL HAVACILIK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2013 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU SĠVĠL HAVACILIK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2013 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU Ağustos 2014 İÇİNDEKİLER KAMU ĠDARESĠNĠN MALĠ YAPISI VE MALĠ TABLOLARI HAKKINDA BĠLGĠ... 1 DENETLENEN KAMU ĠDARESĠ YÖNETĠMĠNĠN SORUMLULUĞU...

Detaylı

2010 YILI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ 1

2010 YILI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ 1 MADEN TETKİK VE ARAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Makina İkmal Dairesi Başkanlığı 2010 Yılı Ocak-Haziran Dönemi Faaliyet Raporu 2010 YILI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ 1 2010 YILI MAKİNA İKMAL DAİRE BAŞKANLIĞI 01 OCAK-30 HAZİRAN

Detaylı

MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; çalıģanlara verilecek iģ sağlığı ve güvenliği eğitimlerinin usul ve esaslarını düzenlemektir.

MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; çalıģanlara verilecek iģ sağlığı ve güvenliği eğitimlerinin usul ve esaslarını düzenlemektir. ÇALIġANLARIN Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ EĞĠTĠMLERĠNĠN USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELĠK BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; çalıģanlara verilecek iģ

Detaylı

ASLAN ÇİMENTO A.Ş FAALİYET RAPORU

ASLAN ÇİMENTO A.Ş FAALİYET RAPORU Sayfa No: 1 ASLAN ÇİMENTO A.Ş. 01.01.2011-31.03.2011 FAALİYET RAPORU Sayfa No: 2 İÇİNDEKİLER SAYFA 1 Raporun Dönemi 3 2 Ortaklığın Ünvanı 3 3 Yönetim ve Denetleme Kurulu Üyeleri 3 4 Üst Yönetim 3-4 5 Kurumsal

Detaylı

ANKARA YENĠMAHALLE BELEDĠYESĠ 2014 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU

ANKARA YENĠMAHALLE BELEDĠYESĠ 2014 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU ANKARA YENĠMAHALLE BELEDĠYESĠ 2014 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU Ekim 2015 ĠÇĠNDEKĠLER 1. KAMU ĠDARESĠNĠN MALĠ YAPISI VE MALĠ TABLOLARI HAKKINDA BĠLGĠ... 1 2. DENETLENEN KAMU ĠDARESĠ YÖNETĠMĠNĠN SORUMLULUĞU...

Detaylı

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI ORDU İL ÖZEL İDARESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI ORDU İL ÖZEL İDARESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI ORDU İL ÖZEL İDARESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU ARALIK 2013 T.C. SAYIġTAY BAġKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr

Detaylı