T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI ARAS ELEKTRİK PERAKENDE SATIŞ A.Ş DÖNEMİ DENETİM RAPORU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI ARAS ELEKTRİK PERAKENDE SATIŞ A.Ş. 01.01.2013 28.06.2013 DÖNEMİ DENETİM RAPORU"

Transkript

1 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI ARAS ELEKTRİK PERAKENDE SATIŞ A.Ş DÖNEMİ DENETİM RAPORU

2 Bu rapor, tarih ve 4046 sayılı Kanun ile tarih ve 6085 sayılı Kanun uyarınca düzenlenmiģ, Rapor Değerlendirme Kurulu nun 02/07/2014 tarihli ve 14 numaralı oturumunda kabul edilmiģtir.

3 Denetlenen KuruluĢun; Unvanı : Aras Elektrik Perakende SatıĢ Anonim ġirketi Merkezi : Erzurum Bağlı olduğu kuruluģ : Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim ġirketi (TEDAġ) Sermaye durumu Ortaklık Hisse adedi Taahhüt Edilen Ödenen ÖdenmemiĢ TL % TL % TL % TEDAġ ,00(*) , Toplam , , (*) KuruluĢunda ,00 TL olan ġirketin sermayesi, ÖzelleĢtirme Ġdaresi BaĢkanlığınca tarihinde artırılmıģ ve sermaye değiģikliği ile ilgili Ana SözleĢme tadil metni tarihli Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yayımlanmıģtır.

4 Karar organı ( Yönetim Kurulu ) Karar Görevli bulunduğu süre organındaki ünvanı Adı ve soyadı Temsil ettiği bakanlık veya kuruluģ KuruluĢtaki görevi veya mesleği BaĢlama tarihi Ayrılma tarihi 1- BaĢkan Ġbrahim CÜREBAL ÖzelleĢtirme Ġdaresi BaĢkanlığı ÖĠB de Uzman Üye Avni DOĞAN,,,,,, Boğaziçi EDAġ Gn. Md. Yard Üye Sabri ġġmġek,,,,,, TEDAġ Gn. Md. ğü Mali ĠĢl. ve Finansman Yön. Daire BĢk Üye Aynur YARAR,,,,,, ÖĠB 2. Proje BĢk.ğında Uzman D e n e t ç i l e r (*) Denetim organındaki ünvanı Adı ve soyadı Temsil ettiği bakanlık veya kuruluģ KuruluĢtaki görevi veya mesleği Görevli bulunduğu süre BaĢlama tarihi Ayrılma tarihi Denetçi (*) TTK hükümlerine göre denetçi seçimi veya ataması yapılmamıģtır.

5 KISALTMALAR ABD : Amerika BirleĢik Devletleri EDAġ : Elektrik Dağıtım Anonim ġirketi EPDK : Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu EPSAġ : Elektrik Perakende SatıĢ Anonim ġirketi ĠHDS : ĠĢletme Hakkı Devir SözleĢmesi ÖĠB : ÖzelleĢtirme Ġdaresi BaĢkanlığı ÖYK : ÖzelleĢtirme Yüksek Kurulu TEDAġ: Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim ġirketi TETAġ: Türkiye Elektrik Ticaret ve Taahhüt Anonim ġirketi TTK : Türk Ticaret Kanunu

6

7 İ Ç İ N D E K İ L E R Sayfa No I. TOPLU BAKIŞ I II. ELEKTRİK PİYASASININ SERBESTLEŞMESİ.. 1 III. ŞİRKETİN KURULUŞU VE ÖZELLEŞTİRİLMESİ A- ġirketin kuruluģu B- ġirketin özelleģtirilmesi ve devir iģlemleri....9 IV. EKLER.14

8

9 I I. TOPLU BAKIŞ Türkiye deki elektrik piyasası, 3096 sayılı Türkiye Elektrik Kurumu DıĢındaki KuruluĢların Elektrik Üretimi, Ġletimi, Dağıtımı ve Ticareti ile Görevlendirilmesi Hakkında Kanunun tarihinde kabul edilmesi ile rekabete açılma yönünde yeniden yapılanma sürecine girmiģtir. Rekabet Kurulunun tarihli ve 05-48/695-M sayılı kararında özetle; elektrik dağıtım bölgelerinde dağıtım varlıklarının iģletme hakkı ile dağıtım ve perakende satıģ lisansına sahip Ģirket hisselerinin blok olarak satılması yöntemiyle gerçekleģtirilmesi planlanan özelleģtirme sürecine iliģkin yapılan ön bildirim kapsamında, rekabetin tesisi ve tüketicinin korunması hususlarına iliģkin düzenlemelerin yetersiz kaldığı, sektördeki kayıp-kaçak oranlarının düģürülmesi, bölgesel farklılıkların azaltılması gibi temel hedeflerin elde edilmesi bakımından bir geçiģ dönemi uygulamasının makul olduğu, ancak bu dönem sonrasında sağlıklı bir rekabet ortamının oluģturulabilmesi açısından bazı yapısal önlemlerin alınması gerektiği, dağıtım ve perakende satıģ faaliyetlerinin dikey bütünleģik bir Ģekilde devredilmesinin, özellikle geçiģ dönemi sonrasındaki serbestleģtirme sürecinde rekabetin tesisi bakımından bazı sakıncaları beraberinde getireceği, Hususlarının göz önünde bulundurulmasının uygun olacağı, geçiģ döneminin sonuna kadar dağıtım faaliyetlerinin ve diğer elektrik piyasası faaliyetlerinin hukuki olarak ayrıģtırılmasının Rekabet Kurulunun nihai izin koģulu olduğu, belirtilmektedir. Rekabet Kurumu, dağıtım Ģirketlerinin özelleģtirilmesine iliģkin verdiği görüģte, satıģların onaylanması için dağıtım ile perakende satıģ faaliyetlerinin geçiģ döneminin sonuna kadar yasal ayrıģtırmaya tabi olması Ģartını da getirmiģtir. Elektrik tüketicilerinin birbirleri ile rekabet halinde olan tedarikçilerden serbest rekabet ortamında enerji tedarik edebilmelerinin sağlanması amacıyla, ÖzelleĢtirme Ġdaresi BaĢkanlığının ön bildirimine esas ĠĢletme Hakkına Dayalı Hisse SatıĢ modeli çerçevesinde TEDAġ a bağlı dağıtım Ģirketinin özelleģtirilmesi için ÖzelleĢtirme Yüksek Kurulunun (ÖYK) tarih ve 2004/22 sayılı kararı ile müessese ve bağlı ortaklıklar dahil TEDAġ ın tamamı özelleģtirme kapsam ve programına alınmıģ ve tarih ve 2005/125 sayılı kararı ile de özelleģtirme stratejisi belirlenmiģtir. Türkiye elektrik piyasası için, 4628 sayılı Kanunda, tarih ve 5784 sayılı Kanun ile yapılan değiģiklik ile benimsenen yöntem hukuki ayrıģtırma modeli olmuģtur. Hukuki ayrıģtırma, dikey bütünleģik teģebbüsün farklı faaliyetlerinin farklı tüzel kiģilikler altında yürütülmesini içermekle birlikte, kendisinden daha dar kapsamlı olan muhasebe ayrıģtırması, yönetim ayrıģtırması ve fonksiyonel ayrıģtırma modellerinde ortaya konulan ilkeleri de içermektedir. Bu bağlamda, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu nun(epdk), tarih ve 4019 sayılı kararında; 4628 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinin birinci

10 II Sayıştay fıkrasının (c) bendi hükmü çerçevesinde, dağıtım ve perakende satıģ faaliyetlerinin dağıtım Ģirketleri tarafından tarihinden itibaren ayrı tüzel kiģilikler altında yürütülmesine iliģkin olarak hazırlanan Dağıtım ve Perakende SatıĢ Faaliyetlerinin Hukuki AyrıĢtırılmasına ĠliĢkin Usul ve Esaslar kabul edilerek tarih ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıģtır. Belirtilen faaliyetleri bünyesinde yürüten Aras Elektrik Dağıtım A.ġ. nin perakende satıģ ve dağıtım faaliyetlerinin ayrı ayrı tüzel kiģilikler altında yürütülmesi için çalıģmalara 2012 yılının 2 nci yarısında baģlanmıģtır. KuruluĢ iģlemleri Aralık/2013 ayında tamamlanan Aras Elektrik Perakende SatıĢ A.ġ. nin, 4046 sayılı ÖzelleĢtirme Uygulamaları Hakkında Kanunun 20/A maddesine istinaden Ana Statüsü, ÖĠB tarafından tarih ve 1221 sayılı Olur ile onaylandıktan sonra, Erzurum Ticaret Sicili Müdürlüğünde Ticaret Sicili numarası ile tarihinde tescil edilmiģ ve tarihli Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 8220 sayılı nüshasında yayımlanmıģtır. Aras Elektrik Perakende SatıĢ A.ġ. tüzel kiģilik kazanmadan önce, ÖzelleĢtirme Yüksek Kurulu nun tarih ve 2004/22 sayılı kararı ile özelleģtirme programına alınan ve tarih ve 2005/125 sayılı karar ile özelleģtirme stratejisi belirlenen Türkiye Elektrik Dağıtım A.ġ. nin(tedaġ), Aras Elektrik Dağıtım A.ġ. deki %100 oranındaki hissesi, Ġhale Komisyonu tarafından yapılan ihalenin 25 Eylül 2008 tarihli nihai pazarlık görüģmeleri sonucunda, 128,5 milyon ABD Doları bedelle en yüksek teklifi veren Kiler AlıĢveriĢ Hizmetleri Gıda Sanayi ve Ticaret A.ġ. ye ihale Ģartnamesi çerçevesinde satılmıģtır. SatıĢla ilgili ÖzelleĢtirme Yüksek Kurulunun tarih ve 2013/37 sayılı kararı tarih ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıģtır. Söz konusu satıģla ilgili olarak Aras Elektrik Dağıtım A.ġ. nin devir iģlemleri yürütülürken, dağıtım ve perakende faaliyetlerinin ayrıģması da tamamlanmıģ ve Aras Elektrik Perakende SatıĢ A.ġ tarihinde tüzel kiģilik kazanmıģtır. Bu bağlamda, alıcı ile ÖĠB arasındaki Hisse SatıĢ SözleĢmesi her iki Ģirketi de kapsayan Ģekilde tarihinde imzalanmıģtır. Hisse SatıĢ SözleĢmesinin imzalanmasından önce, ĠĢletme Hakkı Devir SözleĢmesi ile Ġhale ġartnamesinin gerektirdiği bazı hukuki düzenlemeler yapılmıģ ve devir öncesi ġirketlerin tarihli muhasebe kayıtlarında bazı hesaplar TEDAġ Genel Müdürlüğü bilançosuna çekilmiģtir. Öneriler : Aras Elektrik Perakende SatıĢ Anonim ġirketinin dönemindeki çalıģmaları üzerinde SayıĢtay tarafından yapılan incelemeler sonunda; ġirketin özelleģtirilmesine yönelik taraflar arasında tarihinde tanzim ve imza edilerek akdedilmiģ bulunan Hisse SatıĢ SözleĢmesi nin eki, ġirket hisselerinin tümünün devrine iliģkin tutanak ile Muvakkat Hisse Senedi Ġlmühaberinin ciro ve teslim suretiyle özel yatırımcıya devir ve temlik edilmesinin yanı sıra belirtilen dönemdeki ġirket faaliyetlerinde inceleme ve soruģturmayı gerektiren bir hususa rastlanmaması nedeniyle ileriye yönelik her hangi bir öneriye yer verilmemiģtir.

11 III Sonuç : Aras Elektrik Perakende SatıĢ Anonim ġirketinin; sermayesindeki %100 oranında Türkiye Elektrik Dağıtım A.ġ. hisse payı yapılan ihale sonunda satılan, ÖzelleĢtirme Yüksek Kurulunun tarih ve 2013/37 sayılı kararı ile satıģ iģlemi onaylanan ve tarihinde hisse devir iģlemi yapılan ġirketin bu durumu genel görüģmeye sunulur.

12 IV Sayıştay II. ELEKTRİK PİYASASININ SERBESTLEŞMESİ Türkiye deki elektrik piyasası, 3096 sayılı Türkiye Elektrik Kurumu DıĢındaki KuruluĢların Elektrik Üretimi, Ġletimi, Dağıtımı ve Ticareti ile Görevlendirilmesi Hakkında Kanunun tarihinde kabul edilmesi ile rekabete açılma yönünde yeniden yapılanma sürecine girmiģtir. Türkiye elektrik sektöründe rekabetçi bir piyasa oluģturulmasında; elektrik üretim, iletim, dağıtım ve perakende satıģ faaliyetlerinin birbirinden ayrıģtırılmasında, üretim ve perakende satıģ alanlarında rekabeti engelleyebilecek giriģimlerin ortadan kaldırılması amaçlanmıģtır. Diğer bir ifade ile, elektrik tüketicilerinin birbirleri ile rekabet halinde olan tedarikçilerden serbest rekabet ortamında enerji tedarik edebilmelerinin sağlanmasıdır. Bu çerçevede, elektrik dağıtım Ģirketlerinin özelleģtirmelerine iliģkin Rekabet Kurulunun kararları bulunmaktadır. Bunlardan biri, 3096 sayılı Kanun kapsamında 17 bölgedeki elektrik dağıtım tesislerinin iģletme haklarının ilgili firmalara devrine iliģkin olan, tarih ve 87/ sayılı karar olup bu kararda özetle; Görev bölgesi içerisinde enerji alıģ ve satıģında Ģirkete tanınan münhasırlığın kaldırılması; Dağıtım ve ticaret faaliyetlerinin birbirinden ayrı mütalaa edilmesi; Ticaret faaliyetinin kısmen rekabete açılması (ilk beģ yıl için 1 MW üzeri tüketicilere diğer Ģirketlerce de satıģ yapılabilmesi hakkının sağlanması); Sabit fiyat uygulamasının kaldırılması (Ģirketlere tavan fiyatı geçmeyecek Ģekilde fiyat belirleme serbestisi tanınması); EĢit taraflar arasında ayrım gözetilmemesi ilkesinin sözleģmelere yansıtılması; ġirketlerin faaliyete geçmesinden sonra üretim ve iģletme haklarının baģka teģebbüs veya Ģahıslara devrinde Rekabet Kurulu nun izninin de alınacağına dair bir hükme sözleģmelerde yer verilmesi hususlarının yerine getirilmesi gerektiği vurgulanmıģtır. Rekabet Kurulu nun yukarıdaki kararında özellikle, rekabet boyutunun ihmal edildiği bir özelleģtirmenin kamu tekeli yerine özel tekel oluģturmak anlamına geleceği üzerinde durulmuģ ve Rekabet Kurumu, mevcut koģulların elverdiği ölçüde iģletme hakkı devir sözleģmelerinde münhasırlık içeren hususların kaldırılması ve rekabetin tesis edilmesi yönünde görüģ bildirmiģtir. Rekabet Kurulu nun ikinci kararı ise, ÖzelleĢtirme Ġdaresi BaĢkanlığının ön bildirimine esas ĠĢletme Hakkına Dayalı Hisse SatıĢ modeli çerçevesinde TEDAġ a bağlı 18 dağıtım Ģirketinin özelleģtirilmesine iliģkindir. Rekabet Kurulu nun söz konusu tarihli ve 05-48/695-M sayılı kararında; ÖĠB tarafından, elektrik dağıtım bölgelerinde dağıtım varlıklarının iģletme hakkı ile dağıtım ve perakende satıģ lisansına sahip Ģirket hisselerinin blok olarak satılması yöntemiyle gerçekleģtirilmesi planlanan özelleģtirme sürecine iliģkin yapılan ön bildirim kapsamında, söz konusu özelleģtirme çalıģmalarında; -Strateji Belgesi ne dayanan elektrik dağıtım özelleģtirme eylem planında büyük ölçüde arz güvenliği ve yabancı yatırımların teģviki amaçlarının dikkate

13 V alındığı, buna karģılık rekabetin tesisi ve tüketicinin korunması hususlarına iliģkin düzenlemelerin yetersiz kaldığı, sektördeki kayıp-kaçak oranlarının düģürülmesi, bölgesel farklılıkların azaltılması gibi temel hedeflerin elde edilmesi bakımından bir geçiģ dönemi uygulamasının makul olduğu, ancak bu dönem sonrasında sağlıklı bir rekabet ortamının oluģturulabilmesi açısından bazı yapısal önlemlerin alınması gerektiği, -Dağıtım ve perakende satıģ faaliyetlerinin dikey bütünleģik bir Ģekilde devredilmesinin, özellikle geçiģ dönemi sonrasındaki serbestleģtirme sürecinde rekabetin tesisi bakımından bazı sakıncaları beraberinde getireceği, -Bu durumu dikkate alan önlemlerin özelleģtirme aģamasında ele alınmasının, yatırımcıların geleceğe iliģkin planlarını daha sağlıklı bir Ģekilde yapabilmelerine, sektörde sıkça karģılaģılan ve ileride oluģması muhtemel hukuki risklerin en aza indirilmesine yardımcı olacağı, -Dağıtım hizmetlerini devralacak teģebbüs veya teģebbüslerin perakende satıģ pazarında doğrudan ya da dolaylı olarak faaliyet göstermemesini sağlayacak Ģekilde, dağıtım ve perakende satıģ faaliyetlerinin mülkiyet ayrıģtırmasına tabi tutulmasının rekabetin tesisi bakımından en ideal yöntem olduğu, -Ġkinci en iyi alternatif olarak, dağıtım ve perakende satıģ faaliyetlerinin ayrı tüzel kiģilik çatısı altında hukuki olarak ayrıģtırılmasını ve dağıtım Ģirketlerinin geçiģ dönemi sonunda kendi bölgelerindeki perakende satıģ paylarını belirli bir takvim içinde belirli bir orana düģürmelerini sağlayan bir yöntemin esas alınabileceği, Hususlarının göz önünde bulundurulmasının uygun olacağına, Bütün bu sayılan hususlar dikkate alınarak; yapılacak devir iģlemleri piyasanın geçiģ dönemi içinde olması da göz önüne alınarak değerlendirildiğinde; -GeçiĢ döneminin sonuna kadar dağıtım faaliyetlerinin ve diğer elektrik piyasası faaliyetlerinin hukuki olarak ayrıģtırılmasının Rekabet Kurulu nun nihai izin koģulu olduğu, -1998/4 sayılı Tebliğ in 5 inci maddesi uyarınca yapılacak değerlendirmede, 4054 sayılı Kanun un ilgili maddelerine aykırılık belirlenmesi halinde, devirle ilgili koģul ve yükümlülükler getirilebileceği veya devire izin verilmeyebileceği, hususlarının ihaleye katılacak teģebbüslerin bilgisine sunulması bakımından özelleģtirmelere iliģkin ihale Ģartnamesinde belirtilmesinin yerinde olacağı Ģeklinde Kurul görüģüne ulaģılmıģtır. Denilmektedir. Böylece Rekabet Kurumu, dağıtım Ģirketlerinin özelleģtirilmesine iliģkin verdiği görüģte, satıģların onaylanması için dağıtım ile perakende satıģ faaliyetlerinin geçiģ döneminin sonuna kadar yasal ayrıģtırmaya tabi olması Ģartını getirmiģtir. Rekabet Kurulu nun söz konusu kararında yer alan geçiģ dönemi sonuna kadar dağıtım faaliyetlerinin ve diğer elektrik piyasası faaliyetlerinin hukuki olarak ayrıģtırılması yönündeki izin Ģartının kapsamına üretim faaliyeti de girmektedir. Bu geçiģin sağlanması bakımından, alt ve üst pazarlarda faaliyet gösteren teģebbüsler açısından enerji tedariki ve nihai tüketiciye ulaģma anlamında vazgeçilmez

14 VI Sayıştay bir niteliğe sahip olan dağıtım Ģirketlerinin ayrımcılık yapmamasının ve hakim durumlarını kötüye kullanarak rakiplerini dıģlamamasının garanti altına alınması için kimi düzenlemeler uygulamaya geçirilmiģtir. Bu düzenlemeler arasında, elektrik piyasasında çeģitli aģamalarda faaliyet gösteren dikey bütünleģik teģebbüslerin doğal tekel niteliğindeki faaliyetleri ile rekabete açılan faaliyetlerini ayrıģtırması da bulunmaktadır. Bu noktada, ayrıģtırma kavramı ayrı bir önem kazanmaktadır. Bununla birlikte, rekabetin tesisinin amaçlandığı ayrıģtırma modellerinde dağıtım Ģirketlerinin faaliyetinin sadece perakende satıģ faaliyetinden değil, diğer tüm piyasa faaliyetlerinden ayrıģtırılması esastır. Nitekim, bu sürecin devamında 5784 sayılı Kanun ile yapılan düzenleme sonucunda tarihinde 4628 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinin (c) bendinin, üçüncü fıkrası tadil edilerek dağıtım Ģirketlerinin geçiģ dönemi sonu olan tarihinden itibaren üretim ve perakende satıģ faaliyetlerini ayrı tüzel kiģilikler altında yürütmeleri zorunlu hale getirilmiģtir. Türkiye elektrik piyasası için, 4628 sayılı Kanun da tarih ve 5784 sayılı Kanun ile yapılan değiģiklik ile benimsenen yöntem hukuki ayrıģtırma modeli olmuģtur. Hukuki ayrıģtırma, dikey bütünleģik teģebbüsün farklı faaliyetlerinin farklı tüzel kiģilikler altında yürütülmesini içermekle birlikte, kendisinden daha dar kapsamlı olan muhasebe ayrıģtırması, yönetim ayrıģtırması ve fonksiyonel ayrıģtırma modellerinde ortaya konulan ilkeleri de içermektedir. Bu kapsamda, EPDK nın tarih ve 4019 karar no.lu toplantısında, 4628 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi hükmü çerçevesinde, dağıtım ve perakende satıģ faaliyetlerinin dağıtım Ģirketleri tarafından tarihinden itibaren ayrı tüzel kiģilikler altında yürütülmesine iliģkin olarak hazırlanan Dağıtım ve Perakende SatıĢ Faaliyetlerinin Hukuki AyrıĢtırılmasına ĠliĢkin Usul ve Esaslar kabul edilerek tarih ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıģtır.

15 VII III. ŞİRKETİN KURULUŞU VE ÖZELLEŞTİRİLMESİ A- Şirketin kuruluşu: Aras Elektrik Perakende SatıĢ A.ġ., 4628 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu nun 3 üncü; Elektrik Piyasasında Gelir ve Tarife Düzenlemesi Kapsamında Düzenlemeye Tabi Unsurlar ve Raporlamaya ĠliĢkin Esaslar Hakkında Tebliğ in 39 uncu maddeleri uyarınca elektrik dağıtım Ģirketlerinin tarihi itibarıyla dağıtım ve perakende satıģ faaliyetlerini ayrıģtırmasına yönelik yasal zorunluluk kapsamına girmiģtir. Burada belirtilen dağıtım ve perakende satıģ faaliyetlerinin ayrıģtırma iģlemi, Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu tarafından onaylanmıģ Dağıtım ve Perakende SatıĢ Faaliyetlerinin Hukuki AyrıĢtırılmasına ĠliĢkin Usul ve Esaslar çerçevesinde yapılmıģtır sayılı Kanunun 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendine dayanılarak hazırlanan Dağıtım ve Perakende SatıĢ Faaliyetlerinin Hukuki AyrıĢtırılmasına ĠliĢkin Usul ve Esaslar ın 1 inci maddesinde, söz konusu Usul ve Esaslar ın kapsamını, Elektrik Piyasası Kanunu uyarınca dağıtım lisansı sahibi tüzel kiģiler tarafından dağıtım ve perakende satıģ faaliyetlerinin 01/01/2013 tarihinden itibaren ayrı tüzel kiģilikler altında yürütülmesine iliģkin usul ve esasların belirlenmesi olarak tespit edilmiģ, 3 üncü maddesinin birinci fıkrasında ise Bu usul ve esaslarda geçen; Ara bilanço: TTK nın 165 inci maddesinde belirtilen bilançoyu, Bölünen: Kısmi bölünme kapsamında bölünen dağıtım Ģirketini, Bölünme kararı: TTK nın 173 üncü maddesinde belirtilen ve bölünme sözleģmesinin onaylanmasına iliģkin kararı, Dağıtım Ģirketi: Dağıtım lisansı sahibi tüzel kiģiyi, Devralan: Kısmi bölünme kapsamında kurulan perakende satıģ Ģirketini, Hukuki ayrıģtırma: Dağıtım lisansı sahibi tüzel kiģiler tarafından dağıtım ve perakende satıģ faaliyetlerinin ayrı tüzel kiģilikler altında yürütülmesini, Kısmi bölünme: TTK nın 159 uncu maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında tanımlanan bölünmeyi, Perakende satıģ Ģirketi: Perakende satıģ faaliyetinde bulunmak üzere, bu usul ve esaslar uyarınca, kısmi bölünme kapsamında kurulan Ģirket olarak tanımlanmıģtır. Yukarıda belirtilen Usul ve Esasların 5 inci maddesinde; Hukuki ayrıģtırmada kısmi bölünme yöntemi uygulanacağı, Kısmi bölünmenin 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuatında belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde gerçekleģtirileceği, ÖzelleĢtirme kapsamında olan dağıtım Ģirketlerinin bölünme iģlemlerinin ise, 4628 sayılı Kanunun Geçici 18 inci ve 4046 sayılı Kanunun 20 inci maddeleri uyarınca gerçekleģtirileceği, 6., 8., 9. ve 11 inci maddelerinde ise özetle; Devralan Ģirketin paylarının bölünen Ģirketin ortakları tarafından iktisap edileceği; Hukuki ayrıģtırma iģlemleri tamamlanana kadar devralan Ģirket ile bölünen Ģirketin aynı kontrol yapısına sahip olması gerektiği; Dağıtım Ģirketlerinin, bölünme sözleģmesinin hazırlanmasına baģlamadan önce, TTK nın 165 inci maddesi çerçevesinde bir ara bilanço çıkaracakları; Dağıtım Ģirketleri tarafından, TTK nın 167 nci maddesinde belirtilen hususları içeren bir bölünme sözleģmesi hazırlanarak, onaylı bir örneğinin tamamlanma tarihini takip eden 5 (beģ) iģ günü içerisinde EPDK ya sunulacağı; TTK kapsamında kısmi bölünme iģlemlerine baģlamadan önce dağıtım

16 VIII Sayıştay Ģirketleri tarafından, TTK hükümleri uyarınca bir anonim Ģirket kurulacağı; ġirket ana sözleģmesinde, Ģirketin amaç ve konusu, hisse senetlerinin nevi, hisse senetlerinin devri, birleģme ve ana sözleģme değiģikliği ile Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliğinde yer alan hükümlere iliģkin düzenlemelere yer verileceği; Perakende satıģ Ģirketinin, tarihinden önce, EPDK ya perakende satıģ lisansı baģvurusunda bulunarak, baģvuru dilekçesi ekinde Ģirket esas sözleģmesi, Ģirket ortaklık yapısı belgelerini EPDK ya sunacağı; Dağıtım Ģirketinin, sahip olduğu perakende satıģ lisansının birinci fıkra kapsamında sonlandırılması amacıyla, perakende satıģ Ģirketiyle eģ zamanlı olarak EPDK ya baģvuruda bulunacağı ve yapılan baģvuruların EPDK tarafından değerlendirilerek, eģ zamanlı olarak dağıtım Ģirketinin perakende satıģ lisansının tarihinden itibaren geçerli olmak üzere sona erdirileceği ve perakende satıģ Ģirketine, tarihinden itibaren geçerli olmak üzere eskisinin devamı mahiyetinde yeni lisans verileceği; Perakende satıģ Ģirketinin, tarihinden itibaren kısmi bölünme ve diğer iģlemlerinin tamamlandığı tarihe kadar, ilgili mevzuat kapsamında sunmakla yükümlü olduğu hizmetleri dağıtım Ģirketinden hizmet alımı yoluyla temin edeceği, ancak bu fıkra kapsamındaki hizmet alımının 6 (altı) aydan fazla olamayacağı hususları da belirtilmiģtir. Bu çerçevede, ÖĠB ce TEDAġ Genel Müdürlüğüne gönderilen tarih ve 5847 sayılı yazısında, 4628 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinden bahisle; ġirketin %100 oranında hissedarı olduğu elektrik dağıtım Ģirketleri ile ilgili olarak hukuki ayrıģtırmaya iliģkin hazırlık iģlemlerinin ilgili mevzuat çerçevesinde yürütülmesi, tarih ve 6858 sayılı yazısında da, tarih ve 5847 sayılı yazı ilgi gösterilerek EPDK nın tarih ve 4019 numaralı kararının tarih ve sayılı Resmi Gazetede yayımlandığı hatırlatılarak; söz konusu usul ve esaslar doğrultusunda dağıtım ve perakende satıģ faaliyetlerinin ayrı tüzel kiģilik altında yürütülmesine iliģkin yapılması ve yapılan iģlemlerle ilgili olarak ÖĠB na bilgi verilmesi, belirtilmiģtir. Daha sonra TEDAġ Genel Müdürlüğünce, Genel Müdürlükteki ihtisas birimi ve bağlı dağıtım Ģirketi personelinden bir çalıģma grubu oluģturulmuģ ve bir ÇalıĢma Grubu Değerlendirmesi metni, bir de Elektrik SatıĢ Anonim ġirketi Esas SözleĢmesi taslağı hazırlanmıģtır. Bu çalıģmalar, TEDAġ Genel Müdürlüğü Yönetim Kurulunun tarihinde yapılan toplantısında görüģülerek, yapılan çalıģmalar kapsamında perakende satıģ Ģirketleri için hazırlanan teklif eki Esas SözleĢme taslağının incelenmek ve onaylanmak üzere ÖĠB na gönderilmesi hususunda Genel Müdürlüğü yetkili kılan sayılı kararı alınmıģtır. Yine ÖĠB ce TEDAġ Genel Müdürlüğüne gönderilen tarih ve 8405 sayılı yazısında; 4046 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin (h) bendi çerçevesinde Aras Elektrik Perakende A.ġ. nin kurulmasına iliģkin BaĢkanlık Makamının tarih ve 1221 sayılı Oluru ile 4046 sayılı Kanunun 20/A maddesine istinaden düzenlenerek onaylanan esas sözleģmesinin gönderildiği, gerekli kuruluģ iģlemlerinin tamamlanması ve lisans baģvurularının süresi içerisinde ve ilgili mevzuat çerçevesinde ayrıģtırma kapsamında kurulan perakende satıģ Ģirketi ile ilgili olarak perakende satıģ lisansı için gerekli bilgi ve belgeler ile birlikte tarihinden önce baģvuru yapılması hususunun daha önce bildirildiğinden bahisle, perakende satıģ Ģirketleri ile

17 IX ilgili olarak henüz yönetim kurulları oluģturulmadığından, perakende satıģ lisansı için gerekli baģvurunun günü mesai bitimine kadar TEDAġ Genel Müdürlüğünce yapılması gereği belirtilmiģtir. Dağıtım ve Perakende SatıĢ Faaliyetlerinin Hukuki AyrıĢtırılmasına iliģkin Usul ve Esasların 11 inci maddesi uyarınca, Aras EDAġ a daha önce verilmiģ bulunan perakende satıģ lisansı tarihi itibarıyla iptali edilmiģ ve Aras Elektrik Perakende SatıĢ A.ġ. adına, tarih ve 4207/16 sayılı EPDK Kurul kararı ile tarihinden tarihine kadar geçerli Perakende SatıĢ Lisansı verilmiģtir. Bunların yanı sıra, TEDAġ Genel Müdürlüğü Mali ĠĢler ve Finans Yönetimi Daire BaĢkanlığınca, Aras EDAġ a gönderilen tarih ve /8545 sayılı, Aras Elektrik Perakende SatıĢ A.ġ. ye gönderilen tarih ve /8546 sayılı yazılarında özetle; 4628 sayılı Kanun uyarınca elektrik enerjisi dağıtım ve perakende satıģ faaliyetlerinin ayrı tüzel kiģilikler altında yürütülmesi zorunluluğu nedeniyle, kısmi bölünmenin tarafı olarak Elektrik Perakende SatıĢ A.ġ. kurulmuģ ve Ticaret Sicil Müdürlüğünde tescil iģlemleri tamamlanmıģtır. Kurulan Ģirketlerin organizasyon yapılarının oluģturulmasının ve görev dağılımlarının belirlenmesinin tarihine kadar tamamlanması gerektedir. Bu geçiģ süreci içerisinde mali konulardaki iģ ve iģlemlerin her hangi bir soruna yol açmadan sağlıklı bir Ģekilde sürdürülmesini teminen TEDAġ Genel Müdürlüğüne bağlı Elektrik Dağıtım ġirketlerinin ve Elektrik Perakende SatıĢ ġirketlerinin aģağıdaki açıklamalar doğrultusunda çalıģmalarını yürütmeleri önem arzetmektedir. Denilerek, 16 maddeden oluģan bir talimat gönderilmiģtir. Ayrıca, ġirketin iģ ve iģlemlerinin yürütülmesi için, TEDAġ Genel Müdürlüğünce bazı personele 1 inci derece imza yetkisi verilmiģ, daha sonra tarihinde Ģirket yönetim kurulu üyeleri atanmıģ ve bu atamalarla ilgili ilan Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 8255 sayılı nüshasında yayımlanmıģtır. Önce üç kiģi atanan yönetim kurulu üye sayısı tarihinde yapılan atama ile dört kiģiye çıkartıldığı görülmüģtür. ġirketin karar organı olan yönetim kurulu, ilk toplantısını tarihinde ve son toplantısını da tarihinde yapmıģ, bu süre içinde 12 kez toplanmıģ ve 15 karar almıģtır. Bazı toplantılarda görüģülecek konu bulunmadığından bir alınmadığı tespit edilmiģtir. Yönetim kurulunda görev alanların isimleri, raporun baģ kısmındaki çizelgede gösterilmiģtir sayılı ÖzelleĢtirme Uygulamaları Hakkında Kanunun 20/A maddesine istinaden ġirketin Ana Statüsü, ÖĠB tarafından tarih ve 1221 sayılı Oluru ile onaylandıktan sonra, Erzurum Ticaret Sicili Müdürlüğünde 15959/22049 sicil numarası ile tescil edilmiģ ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin tarih ve 8220 sayılı nüshasında yayımlanmıģtır. Aras EDAġ ın tarihli bilanço değerleri baz alınarak, TEDAġ Genel Müdürlüğü koordinasyonunda yapılan çalıģmalar neticesinde, tarihli

18 X Sayıştay açılıģ bilançosunun kısmi bölünme iģlemi tamamlanmıģ, TEDAġ Genel Müdürlüğü yönetim kurulunun tarih ve 5-69 sayılı kararı ile onaylanmıģ ve ticaret siciline tescili için Aras EDAġ Müdürlüğüne gönderilmiģtir. Daha sonra, kısmi bölünme bilançoları ve sermaye değiģiklikleri Aras Elektrik Perakende SatıĢ A.ġ. yönetim kurulunun tarihli ve 3/6 sayılı, Aras EDAġ yönetim kurulunun tarihli ve 3/4 sayılı kararları ile de onaylanmıģ ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin tarih ve 8305 sayılı nüshasında yayımlanmıģtır. Bölünen dağıtım Ģirketinin (Aras EDAġ) tarihli bilanço değerleri baz alınarak tarihli mevcut açılıģ bilançosu üzerinden 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 159 uncu maddesi ve 4046 sayılı Kanunun 20/A maddesi ile EPDK tarafından yayımlanmıģ bulunan Dağıtım ve Perakende SatıĢ Faaliyetlerinin Hukuki AyrıĢtırılmasına ĠliĢkin Usul ve Esaslar çerçevesinde yeniden oluģturulmuģ, bulunan değerler dağıtım Ģirketine (Aras EDAġ) ve perakende satıģ Ģirketine (Aras Elektrik Perakende SatıĢ A.ġ.) ait kısmi bölünme bilançoları ile kısmi bölünme kapsamında bölünen dağıtım Ģirketinin (Aras EDAġ) tarihli açılıģ bilançosu ana hesapları aģağıdaki çizelgelerde gösterilmiģtir. Aktif AyrıĢtırma AyrıĢtırma sonrası öncesi Dağıtım Perakende I. Dönen varlıklar : TL TL TL A- Hazır değerler , , ,08 B- Menkul değerler C- Ticari alacaklar , , ,09 D- Diğer alacaklar , ,78 - E- Stoklar , ,95 - F- Yıllara yaygın ĠnĢaat ve onarım maliyetleri G- Gelecek aylara ait gider ve gelir tahakkukları , ,35 - H- Diğer dönen varlıklar 5.382, ,30 - Toplam (I) , , ,17 II. Duran varlıklar : A- Ticari alacaklar 1.000, ,00 - B- Diğer alacaklar C- Mali duran varlıklar D- Maddi duran varlıklar , ,79 - E- Maddi olmayan duran varlıklar , ,68 - F- Özel tükenmeye tabi varlıklar G- Gelecek yıllara ait gider ve gelir tahakkukları H- Diğer duran varlıklar Toplam (II) , ,47 - Genel toplam (I+II ) , , ,17 Nazım hesaplar , ,53 - Bölünen Ģirketin tarihli bilançosunun tarihli açılıģ bilançosu olarak bölünmesinde; aktifinde kayıtlı toplam 1.258,1 milyon TL tutarındaki varlık kalemlerinin %41,4 ü oranında 520,4 milyon TL si, Aras Elektrik Perakende SatıĢ A.ġ. ye tahsis edilmiģtir. Yukarıdaki tablodan da görüleceği üzere,

19 XI bölünmeden önce Dağıtım ġirketinin bilançosunda yer alan; gelecek aylara ait gider ve gelir tahakkukları, diğer dönen varlıklar ile duran varlıkların tamamı dağıtım Ģirketi olan Aras EDAġ ta kalmıģtır. Nazım hesaplarının tamamı da Aras EDAġ ın bilançosunda görülmektedir. Pasif AyrıĢtırma AyrıĢtırma sonrası öncesi Dağıtım TL Perakende I. Kısa vadeli yabancı kaynaklar : TL TL A- Mali borçlar B- Ticari borçlar , , ,29 C- Diğer borçlar , , ,50 D- Alınan avanslar , ,31 - E- Yıllara yaygın inģaat ve onarım , , ,95 hakediģ. F- Ödenecek vergi ve diğer yükümlülükler G- Borç ve gider karģılıkları , ,85 - H- Gelecek aylara ait gelir ve gider tahakkukları , , ,10 I- Diğer kısa vadeli yabancı kaynaklar Toplam (I) , , ,84 II. Uzun vadeli yabancı kaynaklar : A- Mali borçlar B- Ticari borçlar , ,67 C- Diğer borçlar D- Alınan avanslar E- Borç ve gider karģılıkları F- Gelecek yıllara ait gelir ve gider tahakkukları G- Diğer uzun vadeli yabancı kaynaklar Toplam (II) , ,67 Toplam (I+II) , , ,51 III. Öz kaynaklar : A- ÖdenmiĢ sermaye , , ,00 B- Sermaye yedekleri , ,29 - C- Kar yedekleri , , ,66 D- GeçmiĢ yıllar karları , ,25 - E- GeçmiĢ yıllar zararları (-) ( ,37) ( ,37) - F- Dönem net karı veya (zararı) , ,00 - Toplam (III) , , ,66 Genel toplam (I+II+III) , , ,17 Nazım hesaplar , ,53 - Bölünen Ģirketin tarihli bilançosunun tarihli açılıģ bilançosu olarak bölünmesinde; pasifte kayıtlı toplam 1.258,1 milyon TL tutarındaki varlık kalemlerinin %58,6 sı oranında 737,7 milyon TL si, Aras Elektrik Dağıtım A.ġ. de kalmıģ, %41,4 ü oranında 520,4 milyon TL si de Aras Elektrik Perakende SatıĢ A.ġ. ye tahsis edilmiģtir. Yukarıdaki tablodan da görüleceği üzere, bölünmeden önce Dağıtım ġirketinin bilançosunda yer alan; alınan avanslar, borç ve gider karģılıkları, öz kaynaklar grubundaki sermaye yedekleri, geçmiģ yıllar karları ve

20 XII Sayıştay zararları ile 2012 yılının dönem net karının tamamı Dağıtım ġirketinde kalmıģ, uzun vadeli ticari borçların tamamı da Perakende SatıĢ ġirketine devredilmiģtir. B- Şirketin özelleştirilmesi ve devir işlemler: Aras Elektrik Perakende SatıĢ A.ġ. tüzel kiģilik kazanmadan önce, ÖzelleĢtirme Yüksek Kurulu nun tarih ve 2004/22 sayılı kararı ile özelleģtirme programına alınan ve tarih ve 2005/125 sayılı karar ile özelleģtirme stratejisi belirlenen Türkiye Elektrik Dağıtım A.ġ. nin, Aras Elektrik Dağıtım A.ġ.deki %100 oranındaki hissesinin, Ġhale Komisyonu tarafından yapılan ihalenin tarihli nihai pazarlık görüģmeleri sonucunda, 128,5 milyon ABD Doları bedelle en yüksek teklifi veren Kiler AlıĢveriĢ Hizmetleri Gıda Sanayi ve Ticaret A.ġ. ye, ihale Ģartnamesi çerçevesinde satılmıģtır. SatıĢla ilgili ÖzelleĢtirme Yüksek Kurulunun tarih ve 2013/37 sayılı kararı tarih ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıģtır (Ek:1). Söz konusu satıģla ilgili olarak Aras Elektrik Dağıtım A.ġ. nin devir iģlemleri yürütülürken dağıtım ve perakende faaliyetlerinin ayrıģması da tamamlanmıģ ve Aras Elektrik Perakende SatıĢ A.ġ tarihinde tüzel kiģilik kazanmıģtır. Bu bağlamda, alıcı ile ÖĠB arasındaki Hisse SatıĢ SözleĢmesi tarihinde imzalanmıģtır. Diğer taraftan, ihalede en yüksek teklifi veren Kiler AlıĢveriĢ Hizmetleri Gıda Sanayi ve Ticaret A.ġ. ye ġirket satılmıģtır. Ancak, ihale Ģartnamesinde yer alan satıģın yapılmasına karar verilmesi halinde, Ġdare ce belirlenecek süre içinde, Ortak GiriĢim Grubu Beyannamesindeki pay oranları esas olmak üzere sermayesinin en az %51 ini (ellibir) ihaleye teklif veren Ortak GiriĢim Grubu üyelerinin oluģturacağı bir anonim Ģirket kurulacak ve Hisse SatıĢ SözleĢmesi bu surette kurulacak anonim Ģirket ile yapılacaktır. Hükmü doğrultusunda, Hisse SatıĢ SözleĢmesi yeni kurulan Doğu Aras Enerji Yatırımları A.ġ. ile ÖĠB arasında tarihinde imzalanmıģ ve hisse senetleri de bu Ģirkete teslim edilmiģtir. ġirket hisselerinin teslimine iliģkin tutanağa raporda Ek:2 olarak yer verilmiģtir. ÖzelleĢme Ġdaresi BaĢkanlığınca istenilen beyanlarla ilgili olarak; - Aras Elektrik Perakende SatıĢ A.ġ. ; Türkiye Cumhuriyeti kanunları uyarınca kurulmuģ bir anonim Ģirkettir. ġirket, Erzurum Ticaret Sicilinde numarasıyla tescil edilmiģtir. - Aras Elektrik Perakende SatıĢ A.ġ. ye ait hisseler TEDAġ a aittir. Söz konusu hisseler üzerinde herhangi bir takyidat mevcut değildir. - Aras Elektrik Perakende SatıĢ A.ġ., tarihinden Hisse SatıĢ SözleĢmesi imza tarihine kadar geçen süre içinde mutad iģtigal konusu dıģında ve Aras Elektrik Perakende SatıĢ A.ġ. nin finansal durumunu önemli derecede olumsuz etkileyecek bir faaliyette bulunmamıģtır. Hususlarında ġirket Yönetim Kurulunun tarih ve 9/12 sayılı kararı ile beyan ve taahhüt edildiği tespit olunmuģtur.

21 XIII ÖĠB nın tarih ve 4369 sayılı yazısında, Aras EDAġ deki %100 oranındaki hissesinin satıģına verilen karar, tarihinden itibaren tüzel kiģilik kazanmıģ olan Aras Elektrik Perakende SatıĢ A.ġ. hisselerini de kapsayacağı, Ģirketlerin devri ile ilgili olarak Hisse SatıĢ SözleĢmesinin imzalanması için alıcıya daha evvel verilmiģ olan tarihli sürenin tarihine kadar uzatıldığı, bu itibarla; Ġhale süresince Hisse SatıĢ SözleĢmesi imzalanmasından önce yapılacağı beyan edilen ve ihale öncesi yatırımcılar ile paylaģılan Hisse SatıĢ SözleĢmesi taslağında yer alan düzenlemeler gereğince, 31 Mayıs 2013 itibarıyla Aras Elektrik Dağıtım A.ġ. ve Aras Elektrik Perakende SatıĢ A.ġ. muhasebe kayıtlarında yer alan resmi daireler, belediyeler(iç tüketim ve içme suyu tesislerinden kaynaklanan alacakları), genel aydınlatma, ibadethaneler ve tarımsal sulama alacakları ile Aras Elektrik Dağıtım A.ġ. ve Aras Elektrik Perakende SatıĢ A.ġ. muhasebe kayıtlarında yer alan son ay (Mayıs 2013) faturası dıģında kalan Elektrik Üretim A.ġ. ve bağlı Ģirketleri, Türkiye Elektrik Ticaret ve Taahhüt A.ġ. ve Türkiye Elektrik Ġletim A.ġ. ye olan ticari borçların TEDAġ a aktarılması, ticari borçların ana teģekküle aktarılması sırasında, hazır değerler tutarının ticari borçlardan mahsup edilmesi, bu suretle oluģacak aktif-pasif farkının sermaye artıģı yapılması/zarar hesabına kayıt yoluyla dengelemesi hususları, Belirtilerek talimat verilmiģtir. Ancak, daha sonra ÖĠB ce TEDAġ Genel Müdürlüğüne gönderilen tarih ve 5547 sayılı yazıda, yılları arasında özel sektöre devri yapılan 10 adet dağıtım Ģirketinin devri iģlemlerine yönelik hazırlanmıģ olan tarih ve 78-6 sayılı Ġnceleme Raporuna ait tarih ve 59 sayılı Bakanlık Makamı Olur unda yer alan hususlar çerçevesinde konunun yeniden değerlendirilmesi talep edildiğinden bahisle; ihale öncesi yatırımcılarla paylaģılan Hisse SatıĢ SözleĢmesi Taslağında yer alan düzenlemeler ve diğer ihale dokümanları dikkate alınarak yeniden değerlendirilmesinde; Aras Elektrik Dağıtım A.ġ. nin ihalesi öncesinde yatırımcılar ile paylaģılan Hisse SatıĢ SözleĢmesi Taslağında ya da diğer ihale dokümanlarında 2012 ve 2013 yıllarında ihalesi gerçekleģtirilen Akdeniz, Boğaziçi, Gediz, Ġstanbul Anadolu Yakası, Dicle, Vangölü, Toroslar Elektrik Dağıtım A.ġ. ihale Ģartnamelerinden farklı olarak ticari borçların TEDAġ a aktarılması sırasında, hazır değerler tutarının ticari borçlardan mahsup edilmesi yönünde herhangi bir düzenlemenin yer almadığı ( yılları arasında özel sektöre devri tamamlanan 10 adet elektrik dağıtım Ģirketlerinde olduğu gibi) anlaģılmıģtır. Bu itibarla, uygulamada birliğin ve paralelliğin sağlanması bakımından, ilgi (b) de kayıtlı yazımızda yer alan ticari borçların ġirketinize aktarılması sırasında, hazır değerler tutarının ticari borçlardan mahsup edilmesi ifadesinin çıkarılarak, belirtilen iģlemlerin buna göre yapılması hususunda bilgilerinizi ve gereğini rica ederim. DenilmiĢtir. Daha evvel, TEDAġ Genel Müdürlüğü Yönetim Kurulunca alınmıģ olan ticari borçların TEDAġ a aktarılması sırasında, hazır değerler tutarının ticari borçlardan mahsup edilmesi konulu tarih ve sayılı kararı, yine aynı yönetim kurulunun tarih ve sayılı kararı ile iptal edilmiģtir.

22 XIV Sayıştay Belirtilen nedenlerden dolayı, ġirketin devir bilançosundaki hazır değerlerinin ticari borçlardan mahsup edilmemesi için TEDAġ Genel Müdürlüğü Yönetim Kurulunca tarih ve sayılı kararı alınmıģ, dolayısıyla ġirketin devir bilançosundaki hazır değerleri TEDAġ Genel Müdürlüğüne devredilen ticari borçlardan mahsup edilmemiģtir. ġirketin devire esas, tarihli bilanço ve mizan kayıtları üzerinde yapılan incelemede; - Devir gününde ġirketin, ,15 TL banka hesaplarında, ,74 TL de yoldaki paraların tutarı olmak üzere toplam ,89 TL hazır değerinin mevcut olduğu, - Devir günü veya öncesi 10 gün içerisinde ġirketin banka hesaplarında fon, repo ve vadeli hesap iģlemleri yapıldığı hususunda bir kayıtın mevcut olmadığı, Tespit edilmiģtir. ÖĠB nin tarih ve 5118 sayılı yazısında istenilen beyanlarla ilgili olarak, ġirket yönetim kurulunun tarih ve 9/12 sayılı kararında özetle; Aras Elektrik Perakende SatıĢ A.ġ. nin Türkiye Cumhuriyeti kanunları uyarınca kurulmuģ bir anonim Ģirket olduğu, ġirketin Erzurum Ticaret Sicilinde numarasıyla tescil edildiği, ġirketin hisselerinin TEDAġ a ait olduğu ve söz konusu hisseler üzerinde herhangi bir takyidatın mevcut olmadığı, ġirketin tarihinden Hisse SatıĢ SözleĢmesi imza tarihine kadar geçen süre içinde mutad iģtigal konusu dıģında ve ġirketin finansal durumunu önemli derecede olumsuz etkileyecek bir faaliyette bulunmadığını beyan ve taahhüt eder. denilen, beyanları içeren ġirket yönetim kurulu kararı TEDAġ Genel Müdürlüğüne gönderilmiģtir. Yukarıda belirtilen talimatlar uyarınca hazırlanıp, TEDAġ Genel Müdürlüğü Yönetim Kurulunun tarih ve sayılı kararı ile kabul edilen ve Aras Elektrik Perakende SatıĢ A.ġ. Yönetim Kurulunun da tarih ve 10/14 sayılı kararı ile onaylanan ġirketin tarihli bilanço kayıtlarına göre TEDAġ Genel Müdürlüğüne devri yapılan alacak ve borçlar aģağıda gösterilmiģtir. AKTİF HESAP DEVRİ (TL) : 120 Hesap-ALACAKLAR TOPLAMI ,10 -Resmi dairelerden alacaklar tutarı ,07 -Belediyelerden alacaklar tutarı ,43 -Ġbadethaneler ,11 -Genel aydınlatma bedeli ,62 -Tarımsal sulamadan alacaklar ,87 AKTİF TOPLAMI (TL) ,10 PASİF HESAP DEVRİ (TL) : 320 Hesap-ENERJĠ BORÇLARI TOPLAMI ,26 - TETAġ a enerji bedeli ,26 Hesap tashihi için yuvarlama (+, -).(0,16) PASİF TOPLAMI (TL) ,10

23 XV AKTİF-PASİF FARKI (TL) ,00 ġġrketġn MEVCUT SERMAYESĠ (TL) ,00 ĠLAVE EDĠLECEK SERMAYE (TL) ,00 TOPLAM SERMAYE (TL) ,00 Buna göre, mizan kayıtları üzerinden tarihi itibarıyla; ġirketin bilançosunda oluģacak ,10 TL aktif ve ,10 TL pasif azalmadan dolayı meydana gelen ,00 TL fark ile dağıtım Ģirketin bilançosundan, perakende satıģ Ģirketine aktarılan ,00 TL sermayenin eklenmesi suretiyle oluģan ,00 TL nin, sermaye artıģı olarak bilançoya kaydedilmesi için ġirket Ana SözleĢme değiģikliği yapılmıģtır. Bu konudaki Ana SözleĢme değiģikliği tarih ve 8358 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yayımlanmıģtır. ġirket yönetim kurulunun tarihli toplantısında; ġirketin ,- TL olan sermayesi, beheri 1,00 (bir) TL itibari kıymetindeki nama yazılı senetlerin yerine ihraç olunan ve kuponsuz, dip koçansız muvakkat hisse senedi ilmühaberlerinin imzalanması hususunda yönetim kurulu baģkanı ile bir yönetim kurulu üyesini yetkili kılan 11/15 sayılı kararı alınmıģtır. ÖĠB nin tarih ve 4370 sayılı yazısında, TEDAġ ile Aras Elektrik Dağıtım A.ġ. arasında imzalanan tarihli ĠĢletme Hakkı Devir SözleĢmesi eklerinin ġirketin devir öncesinde güncellenmesi istenmiģ ve tarihinde güncellenmiģ durumu ile Aras EDAġ ın kullanımına verilen varlıklar ve belge sayıları dağıtım Ģirketine bırakılmıģtır. Diğer taraftan, dağıtım ve perakende satıģ faaliyetlerinin tarihinden itibaren ayrıģtırılmasına iliģkin yapılan çalıģmalar kapsamında, TEDAġ Genel Müdürlüğü ile dağıtım Ģirketleri arasında tarihinde imzalanmıģ olan ĠĢletme Hakkı Devir SözleĢmeleri konusunda TEDAġ Genel Müdürlüğü, EPDK ve ÖĠB yetkililerinin katılımı ile çeģitli tarihlerde gerçekleģtirilen toplantılarda, mevcut mevzuat ve ĠHDS çerçevesinde, faaliyetlerin ayrıģtırılması sonucunda oluģan elektrik perakende satıģ Ģirketleri ile TEDAġ Genel Müdürlüğü arasında da ĠHDS benzeri bir sözleģme veya protokol imzalanması sonucuna varılmıģtır. Bu kapsamda, elektrik perakende satıģ Ģirketleri ile TEDAġ Genel Müdürlüğü arasında imzalanması gereken sözleģmenin hazırlanması için TEDAġ Genel Müdürlüğünün tarihli Olur u ile elektrik dağıtım Ģirketlerinin mevcut ĠHDS lerinin tadiline iliģkin ek protokol düzenlenmesi için bir çalıģma grubu oluģturulması uygun görülmüģtür. ÇalıĢma grubunun önerileri doğrultusunda, TEDAġ Genel Müdürlüğü ile elektrik perakende satıģ Ģirketleri arasında imzalanmak üzere Taslak ĠĢletme Hakkı Devir SözleĢmesi Kapsamındaki Varlıkların AyrıĢtırılarak Görevli Tedarik ġirketinin Kullanımına Verilmesine ĠliĢkin SözleĢme ve daha önce elektrik dağıtım Ģirketleri ile imzalanmıģ olan ĠHDS ne ilave olarak Taslak ĠĢletme Hakkı Devir SözleĢmesine Ek Protokol-1 hazırlanmıģtır. Bu konularla ilgili daha ayrıntılı açıklamalara, TEDAġ Genel Müdürlüğü nün 2013 Yılı SayıĢtay Denetim Raporunda yer verilmiģtir.

24 XVI Sayıştay Sonuç : Aras Elektrik Perakende SatıĢ Anonim ġirketinin; sermayesindeki %100 oranında Türkiye Elektrik Dağıtım A.ġ. hisse payı yapılan ihale sonunda satılan, ÖzelleĢtirme Yüksek Kurulunun tarih ve 2013/37 sayılı kararı ile satıģ iģlemi onaylanan ve tarihinde hisse devir iģlemi yapılan ġirketin bu durumu genel görüģmeye sunulur.

25 XVII IV. EKLER 1- ÖzelleĢtirme Yüksek Kurulu Kararı 2- Muvakkat Hisse Senedi Ġlmühaberi Teslim-Tesellüm Tutanağı

26

27

28

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI BOĞAZİÇİ ELEKTRİK PERAKENDE SATIŞ A.Ş. 01.01.2013 28.05.2013 DÖNEMİ DENETİM RAPORU

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI BOĞAZİÇİ ELEKTRİK PERAKENDE SATIŞ A.Ş. 01.01.2013 28.05.2013 DÖNEMİ DENETİM RAPORU T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI BOĞAZİÇİ ELEKTRİK PERAKENDE SATIŞ A.Ş. 01.01.2013 28.05.2013 DÖNEMİ DENETİM RAPORU Bu rapor, 24.11.1994 tarih ve 4046 sayılı Kanun ile 03.12.2010 tarih ve 6085 sayılı Kanun uyarınca

Detaylı

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI DİCLE ELEKTRİK PERAKENDE SATIŞ ANONİM ŞİRKETİ 01.01.2013-28.06.2013 DÖNEMİ DENETİM RAPORU

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI DİCLE ELEKTRİK PERAKENDE SATIŞ ANONİM ŞİRKETİ 01.01.2013-28.06.2013 DÖNEMİ DENETİM RAPORU T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI DİCLE ELEKTRİK PERAKENDE SATIŞ ANONİM ŞİRKETİ 01.01.2013-28.06.2013 DÖNEMİ DENETİM RAPORU Bu rapor; 24.11.1994 tarih ve 4046 sayılı Kanun ile 03.12.2010 tarih ve 6085 sayılı Kanun

Detaylı

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI VANGÖLÜ ELEKTRİK PERAKENDE SATIŞ A.Ş. 01.01.2013 26.07.2013 DÖNEMİ DENETİM RAPORU

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI VANGÖLÜ ELEKTRİK PERAKENDE SATIŞ A.Ş. 01.01.2013 26.07.2013 DÖNEMİ DENETİM RAPORU T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI VANGÖLÜ ELEKTRİK PERAKENDE SATIŞ A.Ş. 01.01.2013 26.07.2013 DÖNEMİ DENETİM RAPORU Bu rapor, 24.11.1994 tarih ve 4046 sayılı Kanun ile 03.12.2010 tarih ve 6085 sayılı Kanun uyarınca

Detaylı

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI TOROSLAR ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. 01.01.2013-30.09.2013 DÖNEMİ DENETİM RAPORU

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI TOROSLAR ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. 01.01.2013-30.09.2013 DÖNEMİ DENETİM RAPORU T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI TOROSLAR ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. 01.01.2013-30.09.2013 DÖNEMİ DENETİM RAPORU Bu rapor, 03.12.2010 tarih ve 6085 sayılı SayıĢtay Kanunu ile 24.11.1994 tarih ve 4046 sayılı Kanun uyarınca

Detaylı

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır.

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır. T..C.. SSAYIIġġTAY BAġġKANLIIĞII EDĠĠRNE ĠĠL ÖZEL ĠĠDARESSĠĠ 22001122 YIILII DENETĠĠM RAPPORU HAZİRAN 2013 T.C. SAYIġTAY BAġKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta:

Detaylı

ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ESPARK ESKİŞEHİR PARK BAHÇE PEYZAJ, TEMİZLİK SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU

ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ESPARK ESKİŞEHİR PARK BAHÇE PEYZAJ, TEMİZLİK SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ESPARK ESKİŞEHİR PARK BAHÇE PEYZAJ, TEMİZLİK SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU Ekim 2015 İÇİNDEKİLER 1. KAMU İDARESİNİN MALİ YAPISI VE MALİ TABLOLARI

Detaylı

ADANA BÜYÜKŞEHİR SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU

ADANA BÜYÜKŞEHİR SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU ADANA BÜYÜKŞEHİR SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU Ekim 2015 İÇİNDEKİLER 1. KAMU İDARESİNİN MALİ YAPISI VE MALİ TABLOLARI HAKKINDA BİLGİ... 1 2. DENETLENEN KAMU

Detaylı

MİLLİ GÜVENLİK KURULU GENEL SEKRETERLİĞİ 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU

MİLLİ GÜVENLİK KURULU GENEL SEKRETERLİĞİ 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU MİLLİ GÜVENLİK KURULU GENEL SEKRETERLİĞİ 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU Ağustos 2015 İÇİNDEKİLER 1. KAMU İDARESİNİN MALİ YAPISI VE MALİ TABLOLARI HAKKINDA BİLGİ... 1 2. DENETLENEN KAMU İDARESİ YÖNETİMİNİN

Detaylı

PAMUKKALE ÜNĠVERSĠTESĠ 2014 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU

PAMUKKALE ÜNĠVERSĠTESĠ 2014 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU PAMUKKALE ÜNĠVERSĠTESĠ 2014 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU Ağustos 2015 ĠÇERĠK PAMUKKALE ÜNĠVERSĠTESĠ 2014 YILI DÜZENLĠLĠK DENETĠM RAPORU PAMUKKALE ÜNĠVERSĠTESĠ DÖNER SERMAYE ĠġLETMESĠ 2014 YILI DÜZENLĠLĠK

Detaylı

KARABÜK ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU

KARABÜK ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU KARABÜK ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU Ağustos 2015 İÇERİK KARABÜK ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI DÜZENLİLİK DENETİM RAPORU 1 KARABÜK ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ 2014 YILI DÜZENLİLİK

Detaylı

Zorunlu çağrıyı doğuran pay edinimlerinden önceki ortaklık yapısı Adı Soyadı/Ticaret Unvanı. Sermaye Tutarı (TL)

Zorunlu çağrıyı doğuran pay edinimlerinden önceki ortaklık yapısı Adı Soyadı/Ticaret Unvanı. Sermaye Tutarı (TL) INFOTREND B TĠPĠ MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.ġ. PAYLARININ ZORUNLU ÇAĞRI YOLUYLA VBG HOLDĠNG A.ġ. TARAFINDAN DEVRALINMASINA ĠLĠġKĠN BĠLGĠ FORMU 1. Çağrıya Konu ġirket e ĠliĢkin Bilgiler: a) Ticaret

Detaylı

JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU

JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU Ağustos 2015 İÇİNDEKİLER 1. KAMU İDARESİNİN MALİ YAPISI VE MALİ TABLOLARI HAKKINDA BİLGİ... 1 2. DENETLENEN KAMU İDARESİ YÖNETİMİNİN SORUMLULUĞU...

Detaylı

BĠNA ĠNġAATI YAPTIRILACAKTIR DEVLET HAVA MEYDANLARI ĠġLETMESĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ(DHMĠ) Malzeme Daire BaĢkanlığı

BĠNA ĠNġAATI YAPTIRILACAKTIR DEVLET HAVA MEYDANLARI ĠġLETMESĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ(DHMĠ) Malzeme Daire BaĢkanlığı BĠNA ĠNġAATI YAPTIRILACAKTIR DEVLET HAVA MEYDANLARI ĠġLETMESĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ(DHMĠ) Malzeme Daire BaĢkanlığı ERZĠNCAN HAVAALANI LOJMAN YAPIMI ĠġĠ. yapım iģi 4734 sayılı Kamu Ġhale Kanununun 19 uncu maddesine

Detaylı

OYAK EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU (ESKİ ADIYLA OYAK EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI DÖVİZ CİNSİNDEN YATIRIM ARAÇLARI

OYAK EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU (ESKİ ADIYLA OYAK EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI DÖVİZ CİNSİNDEN YATIRIM ARAÇLARI GELİR AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU (ESKİ ADIYLA OYAK EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI DÖVİZ CİNSİNDEN YATIRIM ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU) 30 EYLÜL 2008 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR Oyak Emeklilik

Detaylı

AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU

AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU Ağustos 2014 İÇİNDEKİLER KAMU İDARESİNİN MALİ YAPISI VE MALİ TABLOLARI HAKKINDA BİLGİ... 1 DENETLENEN KAMU İDARESİ YÖNETİMİNİN SORUMLULUĞU...

Detaylı

TAġINMAZLARIN ARSA VASFINI KAZANMASI

TAġINMAZLARIN ARSA VASFINI KAZANMASI TAġINMAZLARIN ARSA VASFINI KAZANMASI Nevzat Ġhsan SARI / Tapu ve Kadastro MüfettiĢi TaĢınmazların arsa vasfını kazanması ancak imar planlarının uygulanmasıyla mümkündür. Ülkemizde imar planlarının uygulanması

Detaylı

ERZURUM TEKNĠK ÜNĠVERSĠTESĠ 2014 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU

ERZURUM TEKNĠK ÜNĠVERSĠTESĠ 2014 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU ERZURUM TEKNĠK ÜNĠVERSĠTESĠ 2014 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU Ağustos 2015 ĠÇĠNDEKĠLER 1. KAMU ĠDARESĠNĠN MALĠ YAPISI VE MALĠ TABLOLARI HAKKINDA BĠLGĠ... 3 2. DENETLENEN KAMU ĠDARESĠ YÖNETĠMĠNĠN SORUMLULUĞU...

Detaylı

MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU

MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU Ağustos 2015 İÇİNDEKİLER 1. KAMU İDARESİNİN MALİ YAPISI VE MALİ TABLOLARI HAKKINDA BİLGİ... 1 2. DENETLENEN KAMU İDARESİ YÖNETİMİNİN SORUMLULUĞU...

Detaylı

CUMHURBAŞKANLIĞI 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU

CUMHURBAŞKANLIĞI 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU CUMHURBAŞKANLIĞI 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU Ağustos 2014 İÇİNDEKİLER KAMU İDARESİNİN MALİ YAPISI VE MALİ TABLOLARI HAKKINDA BİLGİ... 1 DENETLENEN KAMU İDARESİ YÖNETİMİNİN SORUMLULUĞU... 3 SAYIŞTAYIN

Detaylı

FĠBA HAYAT SĠGORTA ANONĠM ġġrketġ Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu Dönem (01.01.2012-31.12.2012)

FĠBA HAYAT SĠGORTA ANONĠM ġġrketġ Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu Dönem (01.01.2012-31.12.2012) FĠBA HAYAT SĠGORTA ANONĠM ġġrketġ Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu Dönem (01.01.2012-31.12.2012) İşbu rapor Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından düzenlenerek 28.08.2012 tarih ve 28395 sayılı Resmi Gazete

Detaylı

İSTANBUL ELEKTRİK,TRAMVAY VE TÜNEL İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (İETT) 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU

İSTANBUL ELEKTRİK,TRAMVAY VE TÜNEL İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (İETT) 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU İSTANBUL ELEKTRİK,TRAMVAY VE TÜNEL İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (İETT) 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU Eylül 2014 İÇİNDEKİLER KAMU İDARESİNİN MALİ YAPISI VE MALİ TABLOLARI HAKKINDA BİLGİ... 1 DENETLENEN

Detaylı

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI VANGÖLÜ ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. 01.01.2013 26.07.2013 DÖNEMİ DENETİM RAPORU

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI VANGÖLÜ ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. 01.01.2013 26.07.2013 DÖNEMİ DENETİM RAPORU T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI VANGÖLÜ ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. 01.01.2013 26.07.2013 DÖNEMİ DENETİM RAPORU Bu rapor, 24.11.1994 tarih ve 4046 sayılı Kanun ile 03.12.2010 tarih ve 6085 sayılı Kanun uyarınca düzenlenmiş,

Detaylı

Ruhsat Harcı (2015 yılı için Jeotermal kaynak iģletme harç miktarı; 7.028,45 TL., mineralli su iģletme ruhsat harç miktarı 3.514,25 TL.

Ruhsat Harcı (2015 yılı için Jeotermal kaynak iģletme harç miktarı; 7.028,45 TL., mineralli su iģletme ruhsat harç miktarı 3.514,25 TL. JEOTERMAL KAYNAK VE DOĞAL MĠNERALLĠ SULAR ARAMA RUHSATI MÜRACAATI Talep sahibince 1/25000 ölçekli pafta adı ve altı derecelik dilim esas alınarak yedi basamaklı koordinat sistemine göre yirmi noktayı ve

Detaylı

OYAK EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU (ESKİ ADIYLA OYAK EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI DÖVİZ CİNSİNDEN YATIRIM ARAÇLARI

OYAK EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU (ESKİ ADIYLA OYAK EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI DÖVİZ CİNSİNDEN YATIRIM ARAÇLARI GELİR AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU (ESKİ ADIYLA OYAK EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI DÖVİZ CİNSİNDEN YATIRIM ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU) 30 HAZİRAN 2008 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR Oyak Emeklilik

Detaylı

SİRKÜLER. KONU : KDV Uygulama Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ ( Seri No 1) Yayımlandı.

SİRKÜLER. KONU : KDV Uygulama Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ ( Seri No 1) Yayımlandı. SAYI : 2014 / 49 SİRKÜLER İstanbul,16.10.2014 KONU : KDV Uygulama Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ ( Seri No 1) Yayımlandı. 16 Ekim 2014 tarihli ve 29147 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan

Detaylı

VAKIF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 01/01/2009 30/06/2009 FAALİYET RAPORU

VAKIF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 01/01/2009 30/06/2009 FAALİYET RAPORU VAKIF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 01/01/2009 30/06/2009 FAALİYET RAPORU 1- Raporun dönemi, ortaklığın unvanı, dönem içinde yönetim ve denetleme kurullarında görev alan başkan ve üyelerin, murahhas üyelerin ad

Detaylı

2014/3 DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAVI SORULARI 02 KASIM 2014 PAZAR (09.0-12.0)

2014/3 DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAVI SORULARI 02 KASIM 2014 PAZAR (09.0-12.0) 2014/3 DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAVI SORULARI 02 KASIM 2014 PAZAR (09.0-12.0) SORU 1: MEMLEKET Ticaret A.ġ. nin 30.1.2013 tarihli geçici mizanı, 2013 Aralık ayında

Detaylı

HSBC Yatırım Menkul Değerler A.ġ. 2007 YILI FAALĠYET RAPORU

HSBC Yatırım Menkul Değerler A.ġ. 2007 YILI FAALĠYET RAPORU HSBC Yatırım Menkul Değerler A.ġ. 2007 YILI FAALĠYET RAPORU 27/3/2008 ĠÇĠNDEKĠLER Sayfa No I. GĠRĠġ ve ĠDARĠ FAALĠYETLER 3 1.1. KISACA HSBC YATIRIM MENKUL DEĞ. A.ġ. 3 1.2. YÖNETĠM ve DENETLEME KURULLARI

Detaylı

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI TOROSLAR ELEKTRİK PERAKENDE SATIŞ A.Ş. 01.01.2013-30.09.2013 DÖNEMİ DENETİM RAPORU

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI TOROSLAR ELEKTRİK PERAKENDE SATIŞ A.Ş. 01.01.2013-30.09.2013 DÖNEMİ DENETİM RAPORU T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI TOROSLAR ELEKTRİK PERAKENDE SATIŞ A.Ş. 01.01.2013-30.09.2013 DÖNEMİ DENETİM RAPORU Bu rapor, 03.12.2010 tarih ve 6085 sayılı Sayıştay Kanunu ile 24.11.1994 tarih ve 4046 sayılı

Detaylı

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI BOĞAZİÇİ ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. 01.01.2013-28.05.2013 DÖNEMİ DENETİM RAPORU

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI BOĞAZİÇİ ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. 01.01.2013-28.05.2013 DÖNEMİ DENETİM RAPORU T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI BOĞAZİÇİ ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. 01.01.2013-28.05.2013 DÖNEMİ DENETİM RAPORU Bu rapor, 24.11.1994 tarih ve 4046 sayılı Kanun ile 03.12.2010 tarih ve 6085 sayılı Kanun uyarınca düzenlenmiş,

Detaylı

TEBLİĞ. ç) Hazinenin özel mülkiyetindeki taģınmaz: Tapuda Hazine adına tescilli taģınmazları,

TEBLİĞ. ç) Hazinenin özel mülkiyetindeki taģınmaz: Tapuda Hazine adına tescilli taģınmazları, 7 Şubat 2014 CUMA Resmî Gazete Sayı : 28906 Maliye Bakanlığından: TEBLİĞ MĠLLĠ EMLAK GENEL TEBLĠĞĠ (SIRA NO: 362) BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Genel Tebliğin amacı;

Detaylı

HATAY BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ANTAKYA TİC. İMAR A.Ş. 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU

HATAY BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ANTAKYA TİC. İMAR A.Ş. 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU HATAY BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ANTAKYA TİC. İMAR A.Ş. 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU Ekim 2015 İÇİNDEKİLER 1. KAMU İDARESİNİN MALİ YAPISI VE MALİ TABLOLARI HAKKINDA BİLGİ... 1 2. DENETLENEN KAMU İDARESİ

Detaylı

TUNCELĠ ÜNĠVERSĠTESĠ YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU

TUNCELĠ ÜNĠVERSĠTESĠ YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU TUNCELĠ ÜNĠVERSĠTESĠ 2013 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU Eylül 2014 İÇİNDEKİLER KAMU ĠDARESĠNĠN MALĠ YAPISI VE MALĠ TABLOLARI HAKKINDA BĠLGĠ... 1 DENETLENEN KAMU ĠDARESĠ YÖNETĠMĠNĠN SORUMLULUĞU... 1 SAYIġTAYIN

Detaylı

MALATYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU

MALATYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU MALATYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU Ekim 2015 İÇİNDEKİLER 1. KAMU İDARESİNİN MALİ YAPISI VE MALİ TABLOLARI HAKKINDA BİLGİ... 1 2. DENETLENEN KAMU İDARESİ YÖNETİMİNİN SORUMLULUĞU...

Detaylı

İÇTÜZÜK TADİL METNİ MALİ SEKTÖR DIŞI NFIST İSTANBUL 20 A TİPİ BORSA YATIRIM FONU İÇTÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ

İÇTÜZÜK TADİL METNİ MALİ SEKTÖR DIŞI NFIST İSTANBUL 20 A TİPİ BORSA YATIRIM FONU İÇTÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ İÇTÜZÜK TADİL METNİ MALİ SEKTÖR DIŞI NFIST İSTANBUL 20 A TİPİ BORSA YATIRIM FONU İÇTÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ Finansbank A.ġ. Mali Sektör DıĢı NFIST Ġstanbul 20 A Tipi Borsa Yatırım Fonu içtüzüğünün 1.2, 5.3, 5.4,

Detaylı

BİRİM FİYAT TEKLİF MEKTUBU.. ĠHALE KOMĠSYONU BAġKANLIĞINA

BİRİM FİYAT TEKLİF MEKTUBU.. ĠHALE KOMĠSYONU BAġKANLIĞINA STANDART FORMLAR BİRİM FİYAT TEKLİF MEKTUBU.. ĠHALE KOMĠSYONU BAġKANLIĞINA Ġhale Kayıt Numarası 2010/4083 Ġhalenin adı Teklif sahibinin adı ve soyadı/ ticaret unvanı Uyruğu TC Kimlik Numarası 1 (gerçek

Detaylı

G.V.K. GEÇİCİ 67 NCİ MADDE UYGULAMASI İLE İLGİLİ OLARAK GERÇEK KİŞİLERE YÖNELİK VERGİ REHBERİ

G.V.K. GEÇİCİ 67 NCİ MADDE UYGULAMASI İLE İLGİLİ OLARAK GERÇEK KİŞİLERE YÖNELİK VERGİ REHBERİ G.V.K. GEÇİCİ 67 NCİ MADDE UYGULAMASI İLE İLGİLİ OLARAK GERÇEK KİŞİLERE YÖNELİK VERGİ REHBERİ 2016 ÜCRETSİZDİR Bu rehber sadece pdf formatında hazırlanmıştır. 1 Ayrıntılı bilgi için Vergi İletişim Merkezinin

Detaylı

NECMETTĠN ERBAKAN ÜNĠVERSĠTESĠ. 2013 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU

NECMETTĠN ERBAKAN ÜNĠVERSĠTESĠ. 2013 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU NECMETTĠN ERBAKAN ÜNĠVERSĠTESĠ 2013 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU Eylül 2014 İÇERİK NECMETTĠN ERBAKAN ÜNĠVERSĠTESĠ 1 NECMETTĠN ERBAKAN ÜNĠVERSĠTESĠ DÖNER SERMAYE ĠġLETMESĠ 22 T.C. SAYIġTAY BAġKANLIĞI

Detaylı

AKFEN HOLDİNG A.Ş. NİN SERMAYESİNİN AZALTILMASINA İLİŞKİN YÖNETİM KURULU RAPORU

AKFEN HOLDİNG A.Ş. NİN SERMAYESİNİN AZALTILMASINA İLİŞKİN YÖNETİM KURULU RAPORU AKFEN HOLDİNG A.Ş. NİN SERMAYESİNİN AZALTILMASINA İLİŞKİN YÖNETİM KURULU RAPORU A. RAPORUN ÇERÇEVESİ İşbu rapor 22/6/2013 tarihli ve 28685 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan VII-128.1. Pay Tebliği nin 19.

Detaylı

TOPLANTIYA KATILAN ÜYELER: BaĢkan V. II. BaĢkan: Kazım ÖZKAN Üyeler :Bahattin IġIK, Hakan GÜNAL, Adem KAMALI, Abdullah DÜNDAR, Erkan DEMĠRTAġ

TOPLANTIYA KATILAN ÜYELER: BaĢkan V. II. BaĢkan: Kazım ÖZKAN Üyeler :Bahattin IġIK, Hakan GÜNAL, Adem KAMALI, Abdullah DÜNDAR, Erkan DEMĠRTAġ TOPLANTIYA KATILAN ÜYELER: BaĢkan V. II. BaĢkan: Kazım ÖZKAN Üyeler :Bahattin IġIK, Hakan GÜNAL, Adem KAMALI, Abdullah DÜNDAR, Erkan DEMĠRTAġ BAġVURU SAHĠBĠ: Kadir POLAT, Sırrın Mah. 604.Sok. No: 2/5 ġanliurfa

Detaylı

KONU : Sermaye Piyasası Kurulu nun Seri : VIII, No:39 Sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır.

KONU : Sermaye Piyasası Kurulu nun Seri : VIII, No:39 Sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır. ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU Tarih 29 Ocak 2009 Ortaklığın Ünvanı / Ortakların Adı : TAT KONSERVE SANAYĠĠ A.ġ. Adresi : Sırrı Çelik Bulvarı No:3 34788-TaĢdelen ĠSTANBUL Telefon ve Fax No. : 0216 430 00 00

Detaylı

Sözkonusu Maddede; yurtdışındaki kıymetlerin beyanına imkan sağlanmış, yurtiçindeki varlıklarla ilgili bir düzenlemeye yer verilmemiştir.

Sözkonusu Maddede; yurtdışındaki kıymetlerin beyanına imkan sağlanmış, yurtiçindeki varlıklarla ilgili bir düzenlemeye yer verilmemiştir. SĠRKÜLER SAYI : 2013 / 38 İstanbul, 29.05.2013 KONU : Yurtdışındaki bazı varlıklarla ve yurtdışında elde edilen bazı kazançlarla ilgili vergi avantajları sağlayan Kanun yayımlandı 29 Mayıs 2013 tarihli

Detaylı

HALK HAYAT VE EMEKLĠLĠK A.ġ. EMANET LĠKĠT KAMU EMEKLĠLĠK YATIRIM FONU TANITIM FORMU

HALK HAYAT VE EMEKLĠLĠK A.ġ. EMANET LĠKĠT KAMU EMEKLĠLĠK YATIRIM FONU TANITIM FORMU HALK HAYAT VE EMEKLĠLĠK A.ġ. EMANET LĠKĠT KAMU EMEKLĠLĠK YATIRIM FONU TANITIM FORMU ÖNEMLĠ BĠLGĠ BU TANITIM FORMUNDA YER ALAN BĠLGĠLER, SERMAYE PĠYASASI KURULU TARAFINDAN.. TARĠH VE SAYI ĠLE ONAYLANAN,.

Detaylı

İÇTÜZÜK TADİL METNİ DOW JONES İSTANBUL 20 A TİPİ BORSA YATIRIM FONU İÇTÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ

İÇTÜZÜK TADİL METNİ DOW JONES İSTANBUL 20 A TİPİ BORSA YATIRIM FONU İÇTÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ İÇTÜZÜK TADİL METNİ DOW JONES İSTANBUL 20 A TİPİ BORSA YATIRIM FONU İÇTÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ Finansbank A.ġ. Dow Jones Istanbul 20 A Tipi Borsa Yatirim Fonu içtüzüğünün 1.2, 5.3, 5.4, 10.2, 10.3, 10.4, 14.1,

Detaylı

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI İSTANBUL BAŞAKŞEHİR BELEDİYESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI İSTANBUL BAŞAKŞEHİR BELEDİYESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI İSTANBUL BAŞAKŞEHİR BELEDİYESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU ARALIK 2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr

Detaylı

KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU TEBLİĞİ (VII-128.6) YAYIMLANDI

KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU TEBLİĞİ (VII-128.6) YAYIMLANDI Sirküler Rapor 30.12.2013/229-1 KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU TEBLİĞİ (VII-128.6) YAYIMLANDI ÖZET : Tebliğde, sermaye piyasası araçları borsada işlem gören veya nitelikli yatırımcılara satılan ortaklıklar,

Detaylı

HSBC Portföy Yönetimi A.Ş. 2006 YILI FAALİYET RAPORU

HSBC Portföy Yönetimi A.Ş. 2006 YILI FAALİYET RAPORU HSBC Portföy Yönetimi A.Ş. 2006 YILI FAALİYET RAPORU 27/3/2007 İÇİNDEKİLER Sayfa No I. GİRİŞ ve İDARİ FAALİYETLER 3 KISACA HSBC PORTFÖY YÖNETĠMĠ A.ġ. 3 YÖNETĠM ve DENETLEME KURULLARI 4 ÜST YÖNETĠM 5 SERMAYE

Detaylı

T.C. SÜLEYMAN DEMĠREL ÜNĠVERSĠTESĠ REKTÖRLÜĞÜ Ġdari ve Mali ĠĢler Daire BaĢkanlığı ĠHALE ĠLANI

T.C. SÜLEYMAN DEMĠREL ÜNĠVERSĠTESĠ REKTÖRLÜĞÜ Ġdari ve Mali ĠĢler Daire BaĢkanlığı ĠHALE ĠLANI T.C. SÜLEYMAN DEMĠREL ÜNĠVERSĠTESĠ REKTÖRLÜĞÜ Ġdari ve Mali ĠĢler Daire BaĢkanlığı Sıra No: 1 Ġhâle Edilecek Yerin Adı, Ġhâlenin Tarihi ve Saati, Ġhâlenin Yapılacağı Yer: Sütçüler Prof. Dr. Hasan Gürbüz

Detaylı

TÜRK PATENT ENSTĠTÜSÜ. 2013 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU

TÜRK PATENT ENSTĠTÜSÜ. 2013 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU TÜRK PATENT ENSTĠTÜSÜ 2013 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU Ağustos 2014 İÇİNDEKİLER KAMU ĠDARESĠNĠN MALĠ YAPISI VE MALĠ TABLOLARI HAKKINDA BĠLGĠ... 1 DENETLENEN KAMU ĠDARESĠ YÖNETĠMĠNĠN SORUMLULUĞU... 2

Detaylı

6111 sayılı Kanunla yapılan sigorta primi desteği düzenlemeleri Genelge 2011-45 ( 15..06.2011)

6111 sayılı Kanunla yapılan sigorta primi desteği düzenlemeleri Genelge 2011-45 ( 15..06.2011) Sayı : B.13.2.SGK.0.10.04.00/73-031/ 365 7/6/2011 Konu: 6111 sayılı Kanunla yapılan sigorta primi desteği düzenlemeleri GENELGE 2011-45 4447 GEÇİCİ 7. VE 9. MADDE: 5510 sayılı Kanunun 81 inci maddesinin

Detaylı

KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU

KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU Ağustos 2015 İÇİNDEKİLER 1. KAMU İDARESİNİN MALİ YAPISI VE MALİ TABLOLARI HAKKINDA BİLGİ... 1 2. DENETLENEN KAMU İDARESİ YÖNETİMİNİN SORUMLULUĞU...

Detaylı

TÜRK ALMAN ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU

TÜRK ALMAN ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU TÜRK ALMAN ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU Ağustos 2015 İÇİNDEKİLER 1. KAMU İDARESİNİN MALİ YAPISI VE MALİ TABLOLARI HAKKINDA BİLGİ... 1 2. DENETLENEN KAMU İDARESİ YÖNETİMİNİN SORUMLULUĞU...

Detaylı

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI ORDU İL ÖZEL İDARESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI ORDU İL ÖZEL İDARESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI ORDU İL ÖZEL İDARESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU ARALIK 2013 T.C. SAYIġTAY BAġKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr

Detaylı

Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Reaktif Güç Kontrolü Hizmetinin Uygulanmasına İlişkin El Kitabı

Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Reaktif Güç Kontrolü Hizmetinin Uygulanmasına İlişkin El Kitabı Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Reaktif Güç Kontrolü Hizmetinin Uygulanmasına İlişkin El Kitabı Aralık 2010 İÇİNDEKİLER 1. GĠRĠġ VE TEMEL KAVRAMLAR... 2 2. REAKTĠF GÜÇ KONTROLÜ HĠZMETĠ... 5 3. SENKRON KOMPANSATÖR

Detaylı

31 ARALIK 2011 TARĠHĠ ĠTĠBARIYLA BĠLANÇO (FĠNANSAL DURUM TABLOSU) (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası ("TL") olarak ifade edilmiģtir.

31 ARALIK 2011 TARĠHĠ ĠTĠBARIYLA BĠLANÇO (FĠNANSAL DURUM TABLOSU) (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiģtir. 31 ARALIK 2011 TARĠHĠ ĠTĠBARIYLA BĠLANÇO (FĠNANSAL DURUM TABLOSU) BAĞIMSIZ DENETĠMDEN BAĞIMSIZ DENETĠMDEN AKTİF KALEMLER (31/12/2011) (31/12/2010) Not TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER 4 II.

Detaylı

AKĠġ GAYRĠMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.ġ. / AKSGY [] 10.04.2015 16:53:00

AKĠġ GAYRĠMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.ġ. / AKSGY [] 10.04.2015 16:53:00 AKĠġ GAYRĠMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.ġ. / AKSGY [] 10.04.2015 16:53:00 ĠliĢkili Taraf ĠĢlemleri 1 MEHMET AKTAġ 2 NAĠLE BANUHAN YÜRÜKOĞLU Muhasebe Müdürü Genel Müdür Yardımcısı AKĠġ GAYRĠMENKUL YATIRIM

Detaylı

GAZİ ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU

GAZİ ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU GAZİ ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU Ağustos 2014 İÇERİK GAZĠ ÜNĠVERSĠTESĠ 1 GAZĠ ÜNĠVERSĠTESĠ DÖNER SERMAYE ĠġLETMESĠ 23 GAZĠ ÜNĠVERSĠTESĠ SOSYAL TESĠS 35 T.C. SAYIġTAY BAġKANLIĞI GAZĠ

Detaylı

TOPRAK MAHSULLERĠ OFĠSĠ TEKĠRDAĞ ġube MÜDÜRLÜĞÜNDEN TA ġ I M A Y A P T I R I L A C A K T I R

TOPRAK MAHSULLERĠ OFĠSĠ TEKĠRDAĞ ġube MÜDÜRLÜĞÜNDEN TA ġ I M A Y A P T I R I L A C A K T I R TOPRAK MAHSULLERĠ OFĠSĠ TEKĠRDAĞ ġube MÜDÜRLÜĞÜNDEN TA ġ I M A Y A P T I R I L A C A K T I R Dumansız Sanayi Bölgesindeki Kiralık Evren Depo Stoklarından 5.000 ton, dökme hububatın karayolundan Tekirdağ

Detaylı

ġġrketler MUHASEBESĠ

ġġrketler MUHASEBESĠ ġġrketler MUHASEBESĠ ANONĠM ġġrket KURULUġU Can Anonim ġirketi 1 Kurucu Ortak Tarafından KurulmuĢtur. Ana SözleĢmeye Göre ġirket Sermayesi 500.000 TL'dir. KuruluĢ Kaydı ġöyledir. 501 ÖDENMEMĠġ SERMAYE

Detaylı

VAKIF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 01/01/2010 31/03/2010 FAALİYET RAPORU

VAKIF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 01/01/2010 31/03/2010 FAALİYET RAPORU VAKIF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 01/01/2010 31/03/2010 FAALİYET RAPORU 1- Raporun dönemi, ortaklığın unvanı, dönem içinde yönetim ve denetleme kurullarında görev alan başkan ve üyelerin, murahhas üyelerin ad

Detaylı

T.C. BAŞBAKANLIK Gümrük Müsteşarlığı Gümrükler Genel Müdürlüğü GENELGE (2010/7)

T.C. BAŞBAKANLIK Gümrük Müsteşarlığı Gümrükler Genel Müdürlüğü GENELGE (2010/7) T.C. BAŞBAKANLIK Gümrük Müsteşarlığı Gümrükler Genel Müdürlüğü Sayı : B.02.1.GUM.0.06.00.14.00.010.06.02 19/2/2010 Konu: GENELGE (2010/7) Gümrük Antrepolarının açılması, işletilmesi ve karşılan çeşitli

Detaylı

ATATÜRK KÜLTÜR, DİL VE TARİH YÜKSEK KURUMU YETKİ DEVRİ VE İMZA YETKİLERİ YÖNERGESİ

ATATÜRK KÜLTÜR, DİL VE TARİH YÜKSEK KURUMU YETKİ DEVRİ VE İMZA YETKİLERİ YÖNERGESİ ATATÜRK KÜLTÜR, DİL VE TARİH YÜKSEK KURUMU YETKİ DEVRİ VE İMZA YETKİLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı, Atatürk Kültür, Dil ve

Detaylı

T.C. ĠÇĠġLERĠ BAKANLIĞI Nüfus ve VatandaĢlık ĠĢleri Genel Müdürlüğü

T.C. ĠÇĠġLERĠ BAKANLIĞI Nüfus ve VatandaĢlık ĠĢleri Genel Müdürlüğü T.C. ĠÇĠġLERĠ BAKANLIĞI Nüfus ve VatandaĢlık ĠĢleri Genel Müdürlüğü Sayı : B.05.0.NÜV.0.10.00.03/121/35404 13/04/2011 Konu : Adrese ĠliĢkin Ġdari Para Cezaları Maliye Bakanlığından konuya iliģkin alınan

Detaylı

SEPETÇĠ REHABĠLĠTASYON-KIZILĠNLER VE ERENKÖY AĞAÇLANDIRMA PROJE SAHALARINDA ĠġÇĠ GÜCÜ ĠLE FĠDAN BAKIMI

SEPETÇĠ REHABĠLĠTASYON-KIZILĠNLER VE ERENKÖY AĞAÇLANDIRMA PROJE SAHALARINDA ĠġÇĠ GÜCÜ ĠLE FĠDAN BAKIMI İhale Şehri Eskişehir İş Şehri Eskişehir Kurum Çevre Ve Orman Bakanlığı Eskişehir İl Çevre Ve Orman Müdürlüğü İşin Adı/Konusu/Cinsi Ağaçlandırma Proje Sahalarında İşçi Gücü İle Fidan Bakımı Hizmeti Alınacaktır

Detaylı

DEVLET OPERA ve BALESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ön Mali Kontrol İşlemleri Yönergesi. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

DEVLET OPERA ve BALESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ön Mali Kontrol İşlemleri Yönergesi. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar DEVLET OPERA ve BALESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ön Mali Kontrol İşlemleri Yönergesi BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam Madde 1- Bu Yönergenin amacı, Genel Müdürlük harcama birimleri

Detaylı

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI İSTANBUL

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI İSTANBUL KARARIN ÖZÜ : Sivil Savunma Uzmanlığı nın Görev ve ÇalıĢma Yönetmeliği. TEKLİF : Sivil Savunma Uzmanlığı nın 31.03.2010 tarih, 2010/1043 sayılı teklifi. BAġKANLIK MAKAMI NA; Ġlgi: 18.03.2010 tarih ve 129

Detaylı

2010 YILI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ 1

2010 YILI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ 1 MADEN TETKİK VE ARAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Makina İkmal Dairesi Başkanlığı 2010 Yılı Ocak-Haziran Dönemi Faaliyet Raporu 2010 YILI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ 1 2010 YILI MAKİNA İKMAL DAİRE BAŞKANLIĞI 01 OCAK-30 HAZİRAN

Detaylı

KAYITLI SERMAYE SİSTEMİ TEBLİĞİ TASLAĞI

KAYITLI SERMAYE SİSTEMİ TEBLİĞİ TASLAĞI KAYITLI SERMAYE SİSTEMİ TEBLİĞİ TASLAĞI KAYITLI SERMAYE SİSTEMİ TEBLİĞİ TASLAĞI ÖNERİLEN BİRİNCİ BÖLÜM BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Tanım ve Kısaltmalar Amaç, Kapsam, Tanım ve Kısaltmalar MADDE 3 MADDE

Detaylı

YABAN HAYATI DAĠRESĠ BAġKANLIĞI

YABAN HAYATI DAĠRESĠ BAġKANLIĞI YABAN HAYATI DAĠRESĠ BAġKANLIĞI 2013 1 AV VE YABAN HAYVANI ÜRETEN ÖZEL ÜRETĠM TESĠSLERĠNĠN TABĠĠ OLDUKLARI MEVZUAT Ülkemizde av ve yaban hayvanı üretmek isteyen kamu kurum ve kuruluģları ile gerçek ve

Detaylı

BAYRAK DENETİM & DANIŞMANLIK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK

BAYRAK DENETİM & DANIŞMANLIK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK Gelir Vergisi Genel Tebliği Taslağı (Seri No: 277) 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununa(1) 5281 sayılı Kanunun 30 uncu maddesiyle eklenen geçici 67. maddede, menkul kıymetler ve diğer sermaye piyasası araçlarının

Detaylı

DÜZCE İL ÖZEL İDARESİ 2012YILI DENETİM RAPORU

DÜZCE İL ÖZEL İDARESİ 2012YILI DENETİM RAPORU T.C. SAYIġTAY BAġKANLIĞI DÜZCE İL ÖZEL İDARESİ 2012YILI DENETİM RAPORU ARALIK 2013 T.C. SAYIġTAY BAġKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ 2014/27 23/09/2014 1. YENİ BAŞVURULAR 1. Piyasası Aracı İhracı Nedeniyle Kurula Başvuran lar İhraç Edilecek Piyasası Aracı Bedelli Paylar Bedelsiz İç Kaynaklardan Kâr Payından

Detaylı

01.01.2012-31.12.2012 FAALĠYET RAPORU

01.01.2012-31.12.2012 FAALĠYET RAPORU Sayfa No:1 ĠSTANBUL PORTFÖY YÖNETĠMĠ A.ġ. 01.01.2012-31.12.2012 FAALĠYET RAPORU Faaliyet Raporu Ġçeriği 1. Raporun Dönemi 2. Ortaklığın Ünvanı 3. Dönem içinde yönetim ve denetleme kurullarında görev alan

Detaylı

EGELĠ & CO YATIRIM ORTAKLIĞI A.ġ. SERĠ: XI NO: 29 SAYILI TEBLĠĞE ĠSTĠNADEN HAZIRLANMIġ YÖNETĠM KURULU FAALĠYET RAPORU 1 Ocak 31 Mart 2011

EGELĠ & CO YATIRIM ORTAKLIĞI A.ġ. SERĠ: XI NO: 29 SAYILI TEBLĠĞE ĠSTĠNADEN HAZIRLANMIġ YÖNETĠM KURULU FAALĠYET RAPORU 1 Ocak 31 Mart 2011 EGELĠ & CO YATIRIM ORTAKLIĞI A.ġ. SERĠ: XI NO: 29 SAYILI TEBLĠĞE ĠSTĠNADEN HAZIRLANMIġ YÖNETĠM KURULU FAALĠYET RAPORU 1 Ocak 31 Mart 2011 12 Mayıs 2011 0 ĠÇĠNDEKĠLER EGELĠ & CO HAKKINDA... 2 YÖNETĠM KURULU

Detaylı

NUROL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 2015 YILI GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI

NUROL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 2015 YILI GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI NUROL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 2015 YILI GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI SPK DÜZENLEMELERİ KAPSAMINDA EK AÇIKLAMALARIMIZ Sermaye Piyasası Kurulu nun Seri : III no 48.1 sayılı Sermaye Piyasası

Detaylı

EK: VII ONAYLANMIŞ KİŞİ STATÜ BELGESİ DEĞERLENDİRME FORMU MÜRACAAT DOSYASINDA; 1- TİCARET SİCİL GAZETELERİ:

EK: VII ONAYLANMIŞ KİŞİ STATÜ BELGESİ DEĞERLENDİRME FORMU MÜRACAAT DOSYASINDA; 1- TİCARET SİCİL GAZETELERİ: GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (GÜMRÜK İŞLEMLERİ) (SERİ NO:52) MADDE 1 23/1/2004 tarihli ve 25355 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 31 Seri No lu Gümrük Genel Tebliği (Gümrük

Detaylı

BALIKESĠR ÜNĠVERSĠTESĠ 2014 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU

BALIKESĠR ÜNĠVERSĠTESĠ 2014 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU BALIKESĠR ÜNĠVERSĠTESĠ 2014 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU Ağustos 2015 ĠÇERĠK BALIKESĠR ÜNĠVERSĠTESĠ 2014 YILI DÜZENLĠLĠK DENETĠM RAPORU BALIKESĠR ÜNĠVERSĠTESĠ DÖNER SERMAYE ĠġLETMESĠ 2014 YILI DÜZENLĠLĠK

Detaylı

ABDULLAH GÜL ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU

ABDULLAH GÜL ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU ABDULLAH GÜL ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU Ağustos 2015 İÇİNDEKİLER 1. KAMU İDARESİNİN MALİ YAPISI VE MALİ TABLOLARI HAKKINDA BİLGİ... 1 2. DENETLENEN KAMU İDARESİ YÖNETİMİNİN SORUMLULUĞU...

Detaylı

ŞEKERBANK T.A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO

ŞEKERBANK T.A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO ŞEKERBANK T.A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO AKTİF KALEMLER Dipnot 31.03.2008 31.12.2007 TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 312.796 243.170 555.966 209.602 217.950 427.552

Detaylı

Arkan & Ergin Uluslararası Denetim ve Y.M.M. A.Ş.

Arkan & Ergin Uluslararası Denetim ve Y.M.M. A.Ş. İstanbul, 09.02.2009 5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu nun 15. ve 30. Maddeleri Uyarınca Yapılacak Vergi Kesintilerine İlişkin 15 Seri No.lu Kurumlar Vergisi Kanunu Sirküleri Yayımlandı DUYURU NO:2009/21

Detaylı

T.C. İZMİR VALİLİĞİ KARŞIYAKA İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI

T.C. İZMİR VALİLİĞİ KARŞIYAKA İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI T.C. İZMİR VALİLİĞİ KARŞIYAKA İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI SIRA HİZMET STANDARDI OLAN BİRİMLER SAYI 1 ĠnĢaat Emlak ve Destek ġube Müdürlükleri 2 2 Hukuk ġube Müdürlüğü 2 3 Ġnsan Kaynakları

Detaylı

METAL GAYRİMENKUL ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU KARARI

METAL GAYRİMENKUL ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU KARARI METAL GAYRİMENKUL ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU KARARI Toplantı Tarihi : 14/07/2015 Toplantı No : 2015-9 Toplantı Yeri :Şirket Yönetim Merkezi Toplantı Saati : 10.00 Toplantıya Katılanlar : Ömer Saçaklıoğlu,

Detaylı

GEBZE TEKNĠK ÜNĠVERSĠTESĠ 2014 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU

GEBZE TEKNĠK ÜNĠVERSĠTESĠ 2014 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU GEBZE TEKNĠK ÜNĠVERSĠTESĠ 2014 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU Ağustos 2015 ĠÇERĠK GEBZE TEKNĠK ÜNĠVERSĠTESĠ 2014 YILI DÜZENLĠLĠK DENETĠM RAPORU GEBZE TEKNĠK ÜNĠVERSĠTESĠ DÖNER SERMAYE ĠġLETMESĠ 2014 YILI

Detaylı

ĠHALEYĠ YAPAN ĠDARE: Karayolları 15. Bölge Müdürlüğü, Kuzeykent Mahallesi Alparslan TürkeĢ Bulvarı No: 53 37100 KASTAMONU

ĠHALEYĠ YAPAN ĠDARE: Karayolları 15. Bölge Müdürlüğü, Kuzeykent Mahallesi Alparslan TürkeĢ Bulvarı No: 53 37100 KASTAMONU TOPLANTIYA KATILAN ÜYELER: II. BAġKAN: Hicabi ECE Üyeler :Ali KAYA, Bahattin IġIK, Ali Kemal AKKOÇ, Hakan GÜNAL, Kazım ÖZKAN, Adem KAMALI, Abdullah DÜNDAR BAġVURU SAHĠBĠ: Mertim ĠnĢaat Taah. Tic. Ltd.

Detaylı

VAKIF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 01/01/2010 31/12/2010 FAALİYET RAPORU

VAKIF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 01/01/2010 31/12/2010 FAALİYET RAPORU VAKIF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 01/01/2010 31/12/2010 FAALİYET RAPORU 1- Raporun dönemi, ortaklığın unvanı, dönem içinde yönetim ve denetleme kurullarında görev alan başkan ve üyelerin, murahhas üyelerin ad

Detaylı

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ BANKALAR YASASI. 39/2001 sayılı yasa. Madde(5), (6), (8), (10), ve (42)altında tebliğ

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ BANKALAR YASASI. 39/2001 sayılı yasa. Madde(5), (6), (8), (10), ve (42)altında tebliğ R.G. 46 29.04.2002 KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ BANKALAR YASASI 39/2001 sayılı yasa Madde(5), (6), (8), (10), ve (42)altında tebliğ Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Merkez Bankası, 39/2001 sayılı Bankalar

Detaylı

VAKIF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 01.01.2011 30.06.2011 FAALİYET RAPORU

VAKIF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 01.01.2011 30.06.2011 FAALİYET RAPORU VAKIF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 01.01.2011 30.06.2011 FAALİYET RAPORU 1- Raporun dönemi, ortaklığın unvanı, dönem içinde yönetim ve denetleme kurullarında görev alan başkan ve üyelerin, murahhas üyelerin ad

Detaylı

Enerji Piyasaları İşletme Anonim Şirketi C Grubu Pay Sahiplerinin Belirlenmesine İlişkin Süreç

Enerji Piyasaları İşletme Anonim Şirketi C Grubu Pay Sahiplerinin Belirlenmesine İlişkin Süreç Enerji Piyasaları İşletme Anonim Şirketi C Grubu Pay Sahiplerinin Belirlenmesine İlişkin Süreç EPİAŞ Esas sözleşmesi ve EPİAŞ ın teşkilat yapısı ile çalışma esaslarını içeren Yönetmeliğin son hali 07/05/2014

Detaylı

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan:

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan: Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan: BANKALARIN BİRLEŞME, DEVİR, BÖLÜNME VE HİSSE DEĞİŞİMİ HAKKINDA YÖNETMELİK (1 Kasım 2006 tarih ve 26333 sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır.) BİRİNCİ BÖLÜM

Detaylı

KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLĠ ĠġLETMELERĠ GELĠġTĠRME VE DESTEKLEME ĠDARESĠ BAġKANLIĞI (KOSGEB) 2013 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU

KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLĠ ĠġLETMELERĠ GELĠġTĠRME VE DESTEKLEME ĠDARESĠ BAġKANLIĞI (KOSGEB) 2013 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLĠ ĠġLETMELERĠ GELĠġTĠRME VE DESTEKLEME ĠDARESĠ BAġKANLIĞI (KOSGEB) 2013 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU Ağustos 2014 İÇİNDEKİLER KAMU ĠDARESĠNĠN MALĠ YAPISI VE MALĠ TABLOLARI HAKKINDA

Detaylı

SATIN ALMA HİZMET ALIMLARI PERSONEL GÖREV VE SORUMLULUKLARI

SATIN ALMA HİZMET ALIMLARI PERSONEL GÖREV VE SORUMLULUKLARI SATIN ALMA HİZMET ALIMLARI PERSONEL GÖREV VE SORUMLULUKLARI Nitelikler: İlgili mevzuat, yönetmelik, yönerge ve esasları bilmek ve bunlara uygun amirlerin talimatlar doğrultusunda işlemler yapmak, Gerekli

Detaylı

ĠNTEGRAL MENKUL DEĞERLER A.ġ. - BĠLANÇO (Tüm Tutarlar, Türk Lirası olarak gösterilmiģtir)

ĠNTEGRAL MENKUL DEĞERLER A.ġ. - BĠLANÇO (Tüm Tutarlar, Türk Lirası olarak gösterilmiģtir) ĠNTEGRAL MENKUL DEĞERLER A.ġ. 0 BĠLANÇO (Tüm Tutarlar, Türk Lirası olarak gösterilmiģtir) İncelemeden Bağımsız Geçmemiş Denetimden Geçmiş Cari Dönem Önceki Dönem Notlar 30.09.2011 31.12.2010 VARLIKLAR

Detaylı

GROUPAMA EMEKLİLİK A.Ş. LİKİT - KAMU EMEKLİLİK YATIRIM FONU 1 OCAK - 31 ARALIK 2012 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU

GROUPAMA EMEKLİLİK A.Ş. LİKİT - KAMU EMEKLİLİK YATIRIM FONU 1 OCAK - 31 ARALIK 2012 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU GROUPAMA EMEKLİLİK A.Ş. LİKİT - KAMU EMEKLİLİK YATIRIM FONU 1 OCAK - 31 ARALIK 2012 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU Groupama Emeklilik A.Ş. Likit

Detaylı

ANKARA YENĠMAHALLE BELEDĠYESĠ 2014 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU

ANKARA YENĠMAHALLE BELEDĠYESĠ 2014 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU ANKARA YENĠMAHALLE BELEDĠYESĠ 2014 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU Ekim 2015 ĠÇĠNDEKĠLER 1. KAMU ĠDARESĠNĠN MALĠ YAPISI VE MALĠ TABLOLARI HAKKINDA BĠLGĠ... 1 2. DENETLENEN KAMU ĠDARESĠ YÖNETĠMĠNĠN SORUMLULUĞU...

Detaylı

2015 YILINA AĠT KALĠTE GÜVENCE SĠSTEMĠ GÖZDEN GEÇĠRME RAPORU

2015 YILINA AĠT KALĠTE GÜVENCE SĠSTEMĠ GÖZDEN GEÇĠRME RAPORU 2015 Yılı Kalite Güvence Sistemi Raporu KENT KURUMSAL GAYRĠMENKUL DEĞERLEME VE DANIġMANLIK A.ġ. 2015 YILINA AĠT KALĠTE GÜVENCE SĠSTEMĠ GÖZDEN GEÇĠRME RAPORU Bu rapor Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu

Detaylı

BİLGİ NOTU 17.03.2011/2011-05. Bu bilgi notumuzda anılan kanunun vergi alacakları ile ilgili düzenlemelerine yer verilecektir.

BİLGİ NOTU 17.03.2011/2011-05. Bu bilgi notumuzda anılan kanunun vergi alacakları ile ilgili düzenlemelerine yer verilecektir. BİLGİ NOTU 17.03.2011/2011-05 6111 SAYILI KANUN STOK BEYANI Kamuoyunda Af Kanunu olarak bilinen 6111 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması Ġle Sosyal Sigortalar Ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu

Detaylı

VAKIF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 01/01/2010 30/06/2010 FAALİYET RAPORU

VAKIF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 01/01/2010 30/06/2010 FAALİYET RAPORU VAKIF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 01/01/2010 30/06/2010 FAALİYET RAPORU 1- Raporun dönemi, ortaklığın unvanı, dönem içinde yönetim ve denetleme kurullarında görev alan başkan ve üyelerin, murahhas üyelerin ad

Detaylı

ĠZMĠR BAYRAKLI BELEDĠYESĠ 2014 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU

ĠZMĠR BAYRAKLI BELEDĠYESĠ 2014 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU ĠZMĠR BAYRAKLI BELEDĠYESĠ 2014 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU Ekim 2015 ĠÇĠNDEKĠLER 1. KAMU ĠDARESĠNĠN MALĠ YAPISI VE MALĠ TABLOLARI HAKKINDA BĠLGĠ... 1 2. DENETLENEN KAMU ĠDARESĠ YÖNETĠMĠNĠN SORUMLULUĞU...

Detaylı

T.C. MUĞLA BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ ALT YAPI KOORDĠNASYON MERKEZĠ (AYKOME) UYGULAMA YÖNETMELĠĞĠNDE DEĞĠġĠKLĠK YAPILMASINA DAĠR YÖNETMELĠK

T.C. MUĞLA BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ ALT YAPI KOORDĠNASYON MERKEZĠ (AYKOME) UYGULAMA YÖNETMELĠĞĠNDE DEĞĠġĠKLĠK YAPILMASINA DAĠR YÖNETMELĠK Karar No :82 Karar Tarihi :10/03/2015 KONUSU: Hizmet ve hizmet alanlarının mahalli özellikleri, zaman ve yer şartları ile mahalli imkânlar göz önünde bulundurularak 09.09.2014 tarih ve 142 karar numarasıyla

Detaylı

Y VE Y GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ÖZEL AMAÇLI BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU

Y VE Y GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ÖZEL AMAÇLI BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU Y VE Y GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ÖZEL AMAÇLI BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU ÖZEL AMAÇLI BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU Y ve Y Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. Yönetim Kurulu na Giriş Sermaye Piyasası Kurulu

Detaylı