BOĞAZKÖY BARAJ GÖLÜ HAVZASI SU KALITESI EYLEM PLANI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "BOĞAZKÖY BARAJ GÖLÜ HAVZASI SU KALITESI EYLEM PLANI"

Transkript

1 T.C. ORMAN 'VE SU İŞLERI BAKANLIĞI Su Yönetimi Genel Müdürlü ğü BOĞAZKÖY BARAJ GÖLÜ HAVZASI SU KALITESI EYLEM PLANI ANKARA Cad. 14/E Ankara Telefon Faks

2 içindekiler 1 G İ R İŞ 4 2 BOĞAZKÖY BARAJ GÖLÜ HAVZASININ MEVCUT DURUMU Yerleşimi Yerleri Coğrafi Konum Arazi kullan ım ı Su kaynaklan Sanayi Durumu 7 3 ÇEVRESEL ALTYAPI TES İSLER İ içme ve Kullanma Suyu Temini Kentsel At ıksu Altyap ıs ı Endüstriyel At ıksu Altyap ıs ı Organize Sanayi Bölgeleri Münferit Sanayiler Kat ı At ık Yönetimi Altyap ıs ı 10 4 BASKI VE ETKILER 10 5 SU KAL İTES İ DURUMU 11 6 SU KAL İTES İ EYLEM PLANI Kanalizasyon Sistemi Tamamlanarak İ leri Ar ıt ım Yap ılmas ı Sanayi Tesislerinin Renk ve Tuzluluk Giderimi Yapmalar ı İ negöl OSB'nin İ letkenlik Giderimi Yapmas ı Tekstil Sektöründe Temiz Üretim Teknolojilerinin Kullan ılmas ı Havzada Sanayi Planlamas ın ın Yap ılmas ı Kat ı At ık S ız ınt ı Sular ı n ın Toplanmas ı Endüstriyel De şarj Standartlannda K ıs ıtlamaya Gidilmesi 13

3 Tablolar Listesi Tablo 1: Yerleşim Yerleri 2013 Y ı l ı Nüfuslar ı 4 Tablo 2: I. ve II. OSB'de Yer Alan Tesislerin Sektörel Da ğı l ımı 8 Tablo 3: Kentsel Atdcsu Altyap ı Durumu 9 Tablo 4: BoğazIcöy Baraj Gölü'nü Etkileyen Kirlilik Yükleri 11 Tablo 5: BoğazIcöy Baraj Gölü Alt Havzas ı Su Kalitesi Eylem Plan ı ve Uygulama Talçvimi 14 Şekiller Listesi Şekil 1: Boğazköy Baraj Gölü Alt Havzas ı Haritas ı 5 Şekil 2: Boğazköy Baraj Gölü Alt Havzas ı Arazi Kullan ım Verileri 6 Şekil 3: Boğazköy Baraj Gölü Su Kaynaklar ı Haritas ı Şekil 4: Boğazköy Baraj Gölü Havzas ı Su Kalitesi Durumu (2013 Y ı l ı) 11 Şekil 5: Boğazköy Baraj Gölü Havzas ı Su Kalitesi Durumu (2014 y ı l ı Haziran ay ı) 12

4 1 GIRIŞ Boğazköy Baraj Gölü Havzas ı Su Kalitesi Eylem Plan ı 'n ın amac ı ; Bursa ili s ın ırlar ı içerisinde yer alan Yeni şehir Ovas ı 'n ın sulanmas ı amac ıyla inşa edilmi ş olan Boğazköy Barayn ı besleyecek olan su kaynaklar ının kalitesinin "III. S ın ıf (Yüzeysel Su Kalitesi Yönetimi Yönetmeliği, Ek-5, Tablo-5)" s ın ıfına gerilemesinden dolay ı, baraj havzas ında su kalitesinin iyileştirilmesine ve sulama suyu niteli ğinin yeniden kazand ır ılmas ına yönelik tedbirlerin al ınmas ın ın sağlanmas ıdı r. Havzada su kalitesinin iyile ştirilmesi için öngödilen eylemler a şağıda verilmi ştir: Kanalizasyon sisteminin tamamlanarak ileri ar ıt ım yap ılmas ı Sanayi tesislerinin renk ve tuzluluk giderimi yapmalar ı inegöl OSB'nin iletkenlik giderimi yapmas ı Tekstil sektöründe temiz üretim teknolojilerinin kullan ılmas ı Havzada sanayi planlamas ının yap ılmas ı Kat ı at ık s ız ınt ı sular ın ın toplanmas ı Endüstriyel de şarj standartlar ı nda k ısıtlamaya gidilmesi Belirlenen eylemlerinin uygulanmas ı ile baraj gölünde su kalitesinin en az II. S ın ıf su kalitesine ulaşt ır ılmas ı hedeflenmektedir. 2 BOĞAZKÖY BARAJ GÖLÜ HAVZASININ MEVCUT DURUMU Boğazköy Baraj ı Havzas ı Sakarya Havzas ı'na bağl ı bir alt havzad ır. Boğazköy Baraj ı ha alan ın sulanmas ı amac ıyla in şa edilmi ş olup, 2010 y ı l ında barajda su tutulmaya başlanm ışt ır. Boğazköy Baraj ı proje sahas ı Kuzeybat ı Anadolu'da Sakarya Nehri yan kollar ından biri olan Göksu Çay ı üzerinde yer almaktad ır. Göksu Nehri drenaj alan ı etüdü yap ılan kesimde 1.188,60 km2'yi kapsamaktad ır. Havza s ın ırlar ı içinde Bursa iline bağl ı inegöl ilçesi ve buna ba ğl ı köyler bulunmaktad ır. 2.1 Yerleşim Yerleri Boğazköy Baraj ı Havnıs ı s ın ırlan içerisinde Bursa iline ba ğl ı Inegöl ilçesi ile Cerrah, Yenice, Kurşunlu ve Tahtalcöprü Beldeleri yer almaktad ır. Ayr ıca, Boğazköy Baraj ı Havzas ı içerisinde toplam 95 adet köy bulunmalctad ır. Havzan ın küçük bir k ısm ı Bilecik ili s ın ırları içerisinde yer almaktad ır. Havzan ın barınd ırdığı toplam nüfus ki şidir. Tablo 1: Yerleşim Yerleri 2013 Y ı l ı Nüfusları İl Ad ı ilçe Ad ı Yerleşim Yeri Ad ı idari Durum 2013 Yıl ı Nüfusu Bursa inegöl Cerrah Belde B Bursa inegöl Kurşunlu Belde B Bursa inegöl Tahtaköpril Belde B Bursa İnegöl Yenice Belde B Bursa İnegöl İnegöl ilçe B (Toplam)

5 2.2 Coğrafi Kan ım Havza güneybat ıda Uludağ (2543 m), Güneyde Domaniç Da ğlar ı (2048 m) ve Ahi Da ğı ile diğer yönlerde yüksekli ği 700 m ila 900 m olan tepeliklerle çevrelenmektedir. Havzada yer alan inegöl Ovas ı, havza üstünde bulunan Küpeli ile Karado ğu Tepelerinin yüksekliği bir plato alan ı ile lcuzeydeki Yeni şehir Ovas ı 'ndan ayr ı l ır. Doğusunda Ahi Dağı ktitlesi güneyinde Domaniç Dağlar ı yer almaktad ır. Rak ım ı m civar ında olan inegöl Ovas ı'n ın alan ı 148 km2'dir. Boğazköy Baraj ı'n ın su kaynağı olan Göksu Nehri, Inegöl Ovas ı güney yan derelerini drene ederek Kocasu ad ıyla Yeni şehir Ovas ı 'na ula şır. Yeni şehir Ovas ı kuzey ve güney yan derelerini toplayarak, Köprühisar'dan sonra Göksu ismi ile proje sahas ından ç ıkar ve Osmaneli civar ında Sakarya Nehri ile birle şir. 2.3 Arazi kullan ım ı Şekil 1: Boğazköy Baraj Gölü Alt Havzas ı Haritas ı Boğazköy Baraj Gölü Alt Havzas ı alan ın ın % 54'Iük bölümünü orman ve yan do ğal alanlar oluştıırmaktad ır. Tar ım arazilerinin toplam alana oran ı % 44,5'tir. Di ğer taraftan, alt havza alan ının % 1,5'lik k ısm ın ı oluşturan yapay alanlarda (yerle şim yerleri, yollar, endüstriyel alanlar) yo ğun endüstriyel faaliyetler yürütülmektedir. Bölgede, 2 organize sanayi bölgesi, inegöl ilçesinin çeşitli yerlerinde ve özellikle ula şım aks ı boyunca uzayan küçük sanayi alanlar ı, 1 sanayi sitesi, İnegöl yak ın çevresinde bulunan belde belediyelerinin sanayi bölgeleri ve tanm alanlar ı içerisinde da ğın ık şekilde yer alan çok say ıda sanayi tesisi bulunmaktad ır. Orman ve Su İşleri Bakanl ığı Arazi Izleme Sistemi verilerine göre bölgede arazi kullan ım dağılım ı Şekil 2'de gösterilmektedir.

6 III Yapa, Alanları Tutma, Alanlar Onnen ve Yen Devi Alanlar ıı Sel* Alan. as Sıı Kitleleri % 1,5 2.4 Su kaynaldan Şekil 2: Boğazköy Baraj Gölü Alt Havzas ı Arazi Kullan ım Verileri Boğazköy Baraj ın ın su kaynağı, baraj yerine göre 1.188,6 km2'lik ya ğış alan ı olan Kocasu Çay ı ve kollar ıdır. Kocasu Çayı'na baraj aks ından membaya dogru gidildikçe önemli kollar katılmaktad ır. Söz konusu akarsu kollar ı aşağıda listelenmi ştir: Kalburt Çayı Bedre Deresi Yenice Dere Kara Dere Baraj ı besleyen akarsular ın debilerinde mevsimsel deği şiklikler gözlemlenmektedir. Boğazköy Baraj Gölü'nü besleyen akarsular Şekil 3'te gösterilmektedir.

7 2.5 Sanayi Durumu Şekil 3: Boğazköy Baraj Gölü Su Kaynaklar ı Haritas ı 19701i y ıllardan itibaren Inegöl ilçe merkezinin bat ıs ında Kalburt Çay ı sağ sahili ile Bursa - Ankara karayolunun kuzeyinde kalan k ıs ımlarda, önceleri münferit olarak başlayan ve artarak devam eden sanayi yap ılaşmas ın ın organize sanayi bölgesi (OSB) statüsü kazanmas ı neticesinde büyümesine devam etmesi ile bugünkü inegöl I. OSB olu şmuştur i yıllara kadar orman ürünleri a ğırl ıkl ı olan Inegöl ilçesi sanayisi Inegöl OSB'nin kurulmas ı ile çe şitlenmi ş ve tekstil, cam, ambalaj, kimya, döküm, g ıda ve otomotiv sektörleri de mevcut sanayiye eklenmi ştir. Kurulu ş y ı l ı 1973 olan inegöl OSB'nin tüzel ki şilik tescil tarihi 'dir. OSB Müte şebbis Heyeti inegöl Belediyesi (%50) ve Inegöl Sanayi ve Ticaret Odas ı 'ndan (%50) olu şmaktad ır. Tekstil ve orman ürünleri ve mobilya sektörlerinin ağırl ıkl ı olduğu Inegöl OSB 221 ha alanda yerle şmiş olup tesis say ıs ı 85'tir. Inegöl OSB'nin yan ı sıra; Boğazköy Baraj ı rezervuar alan ın ın sağ sahilinde baraja yak ın bir bölgede Mobilya Ihtisas OSB'nin (II. OSB) kurulmu ştur. OSB'de halihaz ırda faaliyet gösteren firma say ısı 3'tür. Inegöl ilçesinde OSWIerin yan ı s ıra inegöl Küçük Sanayi Sitesi yer almaktad ır. Söz konusu Sanayi sitesinde 537 adet i şyeri bulunmaktad ır. I. ve II. OSB'de yer alan sanayi tesislerinin sektöre' da ğı l ım ı Tablo 2'de verilmi ştir.

8 Tablo 2: I. ve II. OSB'de Yer Alan Tesislerin Sektöre' Da ğı l ım ı,.pp,i.,... Tekstil ürünlerinin malat ı 37 Ağaç, Ağaç ürünleri ve Mantar ürünleri Imalat ı 15 Mobilya imalat ı 14 G ıda ürünleri Imalat ı 4 Kauçuk ve Plastik rünlerin Imalat ı 4 Kimyasallar ın ve Kimyasal ürünlerin Imalat ı 3 Diğer Metalik Olmayan Mineral ürünlerin imalat ı 2 Başka Yerde S ın ıfland ırılmam ış Makina ve Ekipman Imalat ı 2 Giyim E şyalar ının imalat ı 1 Ana Metal Sanayii 1 Kağıt ve Kağıt ürünlerinin Imalat ı 1 Diger Imalatlar 1 Mobilya imalat ı 3 TOPLAM 88 Ayr ıca, Yenice ve Cerrah Beldeleri s ınırlar ı içerisinde münferit sanayi tesisleri yer almaktad ır. Havza s ın ırlar ı içinde ve Inegöl Organize Sanayi Bölgesi d ışında 79 adet münferit sanayi tesisi faaliyet göstermektedir. 3 ÇEVRESEL ALTYAPI TESISLERI 3.1 Içme ve Kullanma Suyu Temini inegöl ilçesi ve yak ın çevresinin içmesuyu ihtiyaçlar ı yeralt ı suyu kuyular ı ile kaynak sularından kar şılanmaktad ır. Ancak Inegöl Belediyesi taraf ından haz ırlanan "Inegöl kmesuyu Master Plan ı ile inegöl ilçesi ve yak ın çevresinin 2050 y ı l ına kadarki içmesuyu ihtiyaçlar ının karşılanmas ı planlanmaktad ır. Projenin nüfus projeksiyonuna göre 2050 y ı l ı su tüketimi 69, m3 olacağı hesaplanm ışt ır.

9 3.2 Kentsel Atıksu Altyapısı Havzada yer alan yerle şim yerlerinden yaln ızca inegöl ilçe yerle şimi ile Yenice beldesinin evsel at ıksular ı ar ıt ılmaktad ır. Yerle şim yerlerinin at ıksu altyap ı durumu Tablo 3'te verilmi ştir. Tablo 3: Kentsel At ıksu Altyap ı Durumu İI/İlçe Adı Bursa/ inegöl Bursa/ inegöl Bursa/ inegöl Bursa/ inegtil Bursa/ inegal Yerleşim Yeri Ad ı Kanalizasyon Oran ı (%) Antma Durumu (Varsa Derecesi) Deşarj Ortam ı Cerrah Cerrah Deresi inegöl (Azot-Fosfor Giderimli) Kalburt Deresi Kurşunlu 80 - Kocasu çay ı Tahtaköprü 80 - Tahtaköprü Yenice (Klasik Aktif Çamur) Karadere 3.3 Endüstriyel Ahksu Altyap ısı Organize Sanayi Bölgeleri Havzada yer alan inegöl OSB at ıksular ı, inegöl ilçe yerle şimi at ıksular ı ile birlikte OSB'de yer alan merkezi kentsel at ıksu ar ıtma tesisinde ar ıt ılmaktad ır. At ıksu ar ıtma tesisinin kapasitesi m3/gün olup, halihaz ırda m3/gün at ıksu ar ıtılmaktad ır. Gelen at ıksuyun % 60' ın ı evsel, %40' ın ı endüstriyel at ıksu oluşturmaktad ır. Tesiste azot ve fosfor giderimli biyolojik arıtma uygulanmaktad ır. Mobilya ihtisas OSB'de mevcut durumda 3 tesis faaliyet göstermekte olup, bunlar ın at ıksular ı ar ıt ıld ıktan *Dr ıra baraj gölüne de şarj edilmektedir Münferit Sanayiler Havzada yer alan münferit sanayi tesislerinin bir k ısm ın ın at ıksu ar ıtma tesisi bulunmaktad ır. Atıksu ar ıtma tesisi bulunmayan tesisler ise at ıksular ın ı belediye kanalizasyonuna de şarj, fosseptikte biriktirme ve yüzeysel su kaynaklar ına direk deşarj yöntemleriyle bertaraf etmektedir.

10 3.4 Katı Atık Yönetimi Altyap ısı Boğazköy Baraj Gölü Alt Havzas ı 'ndaki kirliliğin en önemli unsurlar ından biri de havzada oluşan kat ı at ıklard ır. Baraj k ıyısında yer alan vah şi depolama alan ı inegöl Belediyesi tarafından rehabilite edilmi ş olup, bir düzenli depolama sahas ı i şletmeye al ınm ışt ır. Ancak, düzenli depolama sahas ında oluşan s ız ınt ı suyu ar ıtılmamaktad ır. Bununla birlikte, Yenice ve Cerrah Beldelerinde bulunan vah şi depolama alanlar ı da İnegöl Belediyesi tarafından rehabilite edilecektir. 4 BASKI VE ETKILER Bask ı ve etki analizi, insani faaliyetlerin yüzeysel sular ve yeralt ı sular ı üzerindeki etkilerinin incelenmesidir. Bu analiz, insani faaliyetleri nedeniyle, Yüzeyse Su Kalitesi Yönetimi Yönetmeli ği ile belirlenen çevresel hedeflere ula şamama riski alt ında bulunan yüzeysel ve yeralt ı suyu kütlelerini tan ımlamak amac ıyla yürütülen bütüncül bir de ğerlendirmedir. Sanayi, tar ım, turizm ve kentle şme gibi faaliyetler "bask ı" olarak, bu faaliyetlerin çevre üzerindeki neticeleri ise "etki" olarak adland ınlmaktad ır. Noktasal kirlilik kaynaklar ına sanayiler, evsel at ıksular ve kat ı at ık depolama alanlar ı örnek verilebilir. Bo ğazköy Baraj Gölü Alt Havzas ı 'nda yer alan baş l ıca noktasal kaynakl ı baskılar genel olarak şu şekilde listelenebilir: Yerleşimlerden kaynaklanan evsel at ıksular Endüstrilerden kaynaklanan at ıksular Kat ı at ık depolama tesislerinden gelen s ız ınt ı sular ı Yayı l ı kirlenmenin atla kaynaklar ı tar ım, ormanc ı l ık, bal ıkç ı l ık ve bal ık çiftlikleri, madencilik faaliyetleridir. Bunlar aras ında tar ım ın en büyük etkiye sahip olmas ı beklenmektedir. Kanalizasyon bağlant ısı olmayan daha küçük yerleşim alanlar ın ın da yay ı l ı kirlilik kaynağı olduğu düşünülmektedir. Yay ı l ı kaynak!' bask ılar özellikle suyun kimyasal kalitesini etkilemektedir. Boğazköy Baraj Gölü ve baraj ı besleyen akarsu kollar ına etki eden en önemli bask ı unsurlar ı aşağıda listelenmi ştir: inegöl Belediyesi- İnegöl OSB Mü şterek At ıksu Antma Tesisi Yenice Belediyesi Evsel At ıksu Ar ıtma Tesisi Cerrah, Kurşunlu, Tahtaköprü beldelerinin ar ıt ılmam ış evsel at ıksular ı Tar ımsal aktiviteler Çöp s ız ıntı sular ı Söz konusu bask ı unsurlar ı dikkate al ınarak hesaplanan baraj gölünü etkileyen kirlilik yükleri aşağıda yer alan tabloda gösterilmi ştir.

11 Tablo 4: Boğazköy Baraj Gölü'nü Etkileyen Kirlilik Yükleri Parametre KOI BOİ 7811 AKM 3326 TN TP 893 TÇM Kirlilik Yükü (kg/gün) 5 SU KALITESI DURUMU Boğazköy Baraj Gölü ve baraj ı besleyen su kaynaklar ında su kalitesinin belirlenmesi amac ıyla DS İ tarafindan belirlenen kalite gözlem istasyonlar ından al ınan numunelerde yap ılan rutin analizlerin sonuçlar ı tarihli ve say ı l ı Yüzeysel Su Kalitesi Yönetimi Yönetmeliği Ek-5 Tablo-5'te verilen kriterlere göre de ğerlendirilmektedir. Buna göre, DS İ tarafından 2013 y ı l ında yap ılan ölçümlerin sonuçlar ı incelendiğinde baraj mansab ında su kalitesinin II. s ın ıf seviyesinde olduğu belirlenmi ştir y ı l ı analiz sonuçlar ı ortalamas ın ın değerlendirilmesi Şekil 4'te gösterilmektedir. Şekil 4: Boğazköy Baraj Gölü Havzas ı Su Kalitesi Durumu (2013 Y ı l ı) DS İ tarafından 2014 yıl ı Haziran ay ında yap ılan ölçümlerin sonuçlar ı incelendiğinde ise baraj mansab ında su kalitesinin III. s ın ıf seviyesine geriledi ği belirlenmi ştir y ı l ı Haziran ay ı analiz sonuçlar ı ortalamas ın ın değerlendirilmesi Şekil 5'te gösterilmektedir.

12 <O IV. S ın ıf III. S ın ıf Ii II. S ınıf I. S ınıf Şekil 5: Boğazköy Baraj Gölü Havzas ı Su Kalitesi Durumu (2014 y ıl ı Haziran ay ı) 6 SU KALITESI EYLEM PLANI Havzada mevcut durum incelendi ğinde su kalitesinin iyile ştirilmesi için at ılmas ı gereken ad ımlar aşağıda özetlenmi ştir: At ıksular ı ar ıt ılmayan Cerrah, Kur şunlu ve Tahtaköprü Beldelerinde evsel at ıksular ın kolektör hatlar ı ile toplanmas ı ve azot-fosfor giderimli biyolojik ar ıtma yap ı ld ıktan sonra al ıc ı ortamlara de şarj edilmesi İletkenlik ve renk sorunu bulunan tesislerin kanala de şarj öncesi münferit olarak renk ve tuzluluk giderimi yapmas ı İnegöl OSB'de ç ıkış suyunda iletkenli ğin giderilmesi için gerekli önlemlerin al ınmas ı ve iletkenlik için SKKY'ye de şarj standard ı konulmas ı. Tekstil sektöründe faaliyet gösteren tesislerde temiz üretim teknolojilerinin uygulanmas ı Havzada kirlili ğe ve iletkenli ğe sebep olan sektörlere izin verilmemesi Rehabilite edilen kat ı at ık depolama sahas ında drenaj sular ın ın toplanmas ı için drenaj sistemi oluşturulmas ı Sanayiler için mevcut de şarj standartlar ında k ısıtlamaya gidilmesi Bu doğrulttıda, ilgili kurum ve kurulu şlar ile koordinasyon içerisinde yürütülmesi planlanan 7 adet eylem belirlenmi ştir. EYLEMLER: 1. Kanalizasyon sisteminin tamamlanarak ileri ar ıt ım yap ılmas ı 2. Sanayi tesislerinin renk ve tuzluluk giderimi yapmalar ı 3. İnegöl OSB'nin iletkenlik giderimi yapmas ı

13 4. Tekstil sektöründe temiz üretim teknolojilerinin kullan ılmas ı 5. Havzada sanayi planlamas ın ın yap ılmas ı 6. Kat ı at ık s ız ınt ı sular ının toplanmas ı 7. Endüstriyel deşarj standartlar ında k ısıtlamaya gidilmesi 6.1 Kanalizasyon Sistemi Tamamlanarak İleri Ant ım Yap ılması Atıksular ı ar ıtılmayan Cerrah, Kur şunlu ve Tahtaköprü beldelerinde evsel at ıksular ın kolektör hatlar ı ile toplanarak ve azot-fosfor giderimli biyolojik ar ıtma yap ıld ıktan sonra al ıc ı ortamlara de şarj edilmesinin sağlanmas ı gerekmektedir. 6.2 Sanayi Tesislerinin Renk ve Tuzluluk Giderimi Yapmalan Deşarjlar ında iletkenlik ve renk sorunu bulunan tesislerin kanala de şarj öncesi münferit olarak renk ve tuzluluk giderimi yapmas ı sağlanmal ıdır. 6.3 inegöl OSB'nin Detkenlik Giderimi Yapmas ı İnegöl OSB at ıksu ar ıtma tesisi ç ıkış suyunda iletkenli ğin giderilmesi için gerekli önlemlerin al ınmas ı ve iletkenlik için Su Kirliliği Kontrol Yönetmeli ği'ne deşarj standard ı konulmas ı gerekmektedir. 6.4 Tekstil Sektöründe Temiz üretim Teknolojilerinin Kullan ılması Tekstil sektöründe faaliyet gösteren tesislerde hammadde kullan ım ı ile kirletici de şarj ın ın azalt ılmas ı amac ıyla temiz üretim teknolojilerinin uygulanmas ı gerekmektedir. 6.5 Havzada Sanayi Planlamasm ın Yapılması Havzada sanayi planlamas ı aşamas ında özellikle iletkenlik ve renk parametrelerinde sorunlara yol açan tekstil, g ıda ve tekel ürünleri, plastik, kauçuk, kimya, boya, ka ğıt vb. sektörlere izin verilmemesi. gerekmektedir. 6.6 Katı Atık Sualtı Sulann ın Toplanmas ı Rehabilite edilen kat ı at ık depolama sahas ında s ız ınt ı sular ının toplanmas ı için drenaj sistemi oluşturularak s ız ıntı sular ın ın arıtılmas ı sağlanmal ıd ır. 6.7 Endüstriyel Deşarj Standartlannda Kısıtlamaya Gidilmesi Baraj mansab ında su kalitesinin sulama suyu seviyesine ula şabilmesi için endüstriyel tesisler için mevcut de şad standartlar ında k ısıtlamaya gidilmesi gerekmektedir. Yukarıda özetlenen eylemlere ili şkin sorumlu kurulu şlar ve uygulama takvimi Tablo 5'te verilmi ştir.

14 Tablo 5: Boğazköy Baraj Gölü Alt Havzas ı Su Kalitesi Eylem Plan ı ve Uygulama Takvimi Takvim Eylem Mesai Kanım Kurum VapılanNapdması Gereken Çaleow $ 2018 Ka 1 tamamlanarak ileri antım rıpıblıası BUSKİ, ilçe Belediyeleri çene ve Şehireilik Bakan* Cerrah, Kiminle ve Talıtalıbprt beldelerinde kanalizınsyma ah yapısının bımatnlanarak azot-fosfor giderinin biyolojik ardına yapılması gerekmektedir.

15 Eylem Takvi Mesut Kurum li Kurum Yapılan/Yap ılması Gereken Çal ışmalar Sanayi mak ve ~odak giderim' yapanlar' Şekireilik realt şin ase~liklar Yerllea sraadards ayı!~ birlikte daim sdu dandarilar Sarray kanda şkan Bilim* %say' ge4tirilmeni ~maddedir. Aynea Teknoloji Ytinetmelikte olmayan tuzluluk Bakanl ığı parametresi ilave edilmelidir.

16 Ilgili Kurum Yapılan/Yapılması Gereken Çal ışmalar In Ol 3 iletkenlik Çevre ve Şehirdlik Bakaiihti, Bilim, Sanayi ve Tektiolo Bakanlığı tarafından pilot ölçekte monnbran phohmşo Akicsit, membrata konsantresdnitt ber~i Ontn ın geliatirilememesi nedeniyle umlimaya ahnamarmatar. Aynen, iletkenlik ~metresi ve standard ıma Sn- Kirliliği Kontrolü Yönetmeli ğine ilave edilmesi gerekmektedir.

17 Eylem 2014» Mesut Kurum Ii Kurum YapılanNapilmast Gereken akşamlar Tekatil sektörtade tent* liretim teluıtokijilerialn kullandmast Weklidl Sanayii *Muşlu" evre ve ştiblro* flakaaıltikt, Sımuyi Teknakıj Bakanlığt, Orman ve Su Bikkoloht «affa 0;1w. tekstil * İduldim Mik 41113,10 ~MM ve eretim tekai ıdojilerisla hayata geçirilmesi gerekmektedir.

18 Mese Kıt m Kurum YapılanNapılınasi Gereken Çalışmalar yi plaillamintam ffel~ Teltoololl Çevre ve ~teklik Bakanlığı ııı.oım;» Çevre DIzeni Planbınna bölgenin Yl klanam Wolk ~it tek" gıda ve teke' trilale" Phil" km14;4114 kiiwyni boy*, kaiht vb. gibi ~içi vasfı yikaek sanayllerla OSII'lerde toplanmas ı ve OSB dışta a mfinferit Sanayi/M izin vermeyecek plaa notimant ~est rekn ıektedir.

19 Takvim Eylem Mesut Kurum Karam YapdanNap ılmanı Gereken Çal ışmalar /6 atık «nah toplanması QIN,* ve ICİ, Belediyeler stkiretlik ~mi* KatersOkdevoloası 4ııadia~ luky~lızaiitı toplaman& aritilettasi

20 Takvi Eylem esul Kanım Ku nı Yapılan/Ya ası Gereken Çalışma deoari ataısdardasıncla kısıtlamaya gidilmesi Çekrre eilik Sanayi»Tabloları, Stı kalite/dala iyileştirilmesi için vent Otittlik ve Sıı işleri desiırj gikaılleek geçirilmesi rekmektedir.

GEDİZ HAVZASI KORUMA EYLEM PLANI ÇALIŞMASI

GEDİZ HAVZASI KORUMA EYLEM PLANI ÇALIŞMASI T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü Su ve Toprak Yönetimi Dairesi GEDİZ HAVZASI KORUMA EYLEM PLANI ÇALIŞMASI KÜTAHYA EGE DENİZİ Foça Menemen İZMİR MANİSA Saruhanlı Gürdük çayı

Detaylı

KİLİS ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ KİLİS OSB ATIKSU ARITMA TESİSİ FİZİBİLİTE RAPORUNUN HAZIRLANMASI NİHAİ RAPOR

KİLİS ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ KİLİS OSB ATIKSU ARITMA TESİSİ FİZİBİLİTE RAPORUNUN HAZIRLANMASI NİHAİ RAPOR KİLİS ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ KİLİS OSB ATIKSU ARITMA TESİSİ FİZİBİLİTE RAPORUNUN HAZIRLANMASI NİHAİ RAPOR KASIM 2014 Bu Rapor io Çevre Çözümleri Araştırma Geliştirme Limited Şirketi tarafından, Kilis

Detaylı

GREEN KOCAELİ Yayın Tarihi: Temmuz, 2012 MARKA Yayınları Serisi

GREEN KOCAELİ Yayın Tarihi: Temmuz, 2012 MARKA Yayınları Serisi Yayın Tarihi: Temmuz, 2012 MARKA Yayınları Serisi KOCAELİ ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ Doğu Marmara Kalkınma Ajansı nın (MARKA) 2012 Yılı Doğrudan Faaliyet Destek Programı GELİŞMİŞ REHABİLİTE VE ENDÜSTRİYEL

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI. Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü AKARÇAY HAVZASI KORUMA EYLEM PLANI

T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI. Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü AKARÇAY HAVZASI KORUMA EYLEM PLANI T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü AKARÇAY HAVZASI KORUMA EYLEM PLANI KASIM 2008 İÇİNDEKİLER I HAVZA GENEL DURUMU... 1 I.1 Yerleşim Alanları... 5 I.2 Coğrafi Durum... 8 I.3 Arazi

Detaylı

GÜNEY EGE BÖLGESİ ÇEVRE DURUM RAPORU

GÜNEY EGE BÖLGESİ ÇEVRE DURUM RAPORU GÜNEY EGE KALKINMA AJANSI GÜNEY EGE BÖLGESİ ÇEVRE DURUM RAPORU Hazırlayan: Ceren AKSU 2013 İÇİNDEKİLER KARŞILAŞTIRMALI GÖSTERGELER... 2 SU VE ATIKSU YÖNETİMİ... 3 KATI ATIK YÖNETİMİ... 7 HAVA KALİTESİ

Detaylı

DİYARBAKIR ATIKSU ARITMA TESİSİ PROJESİ PROJE TANITIM RAPORU

DİYARBAKIR ATIKSU ARITMA TESİSİ PROJESİ PROJE TANITIM RAPORU DİSKİ DİYARBAKIR SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DİYARBAKIR ATIKSU ARITMA TESİSİ PROJESİ DİYARBAKIR İLİ, MERKEZ İLÇE ESKİ MARDİN YOLU 4. KM ÇARIKLI KÖYÜ ENCON ÇEVRE DANIŞMANLIK LTD. ŞTİ. Ankara,

Detaylı

SU KİRLİLİĞİ KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ HAVZALARDA ÖZEL HÜKÜM BELİRLEME ÇALIŞMALARINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR TEBLİĞİ BÖLÜM I

SU KİRLİLİĞİ KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ HAVZALARDA ÖZEL HÜKÜM BELİRLEME ÇALIŞMALARINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR TEBLİĞİ BÖLÜM I 30 Haziran 2009 SALI Resmî Gazete Sayı : 27274 TEBLİĞ Çevre ve Orman Bakanlığından: SU KİRLİLİĞİ KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ HAVZALARDA ÖZEL HÜKÜM BELİRLEME ÇALIŞMALARINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR TEBLİĞİ BÖLÜM

Detaylı

ULUSAL ÇEVRE POLİTİKALARININ YEREL YANSIMALARI ÇALIŞTAYI

ULUSAL ÇEVRE POLİTİKALARININ YEREL YANSIMALARI ÇALIŞTAYI Çalıştay Raporu İÇİNDEKİLER GİRİŞ... 1 METODOLOJİ... 3 Ön Hazırlık Aşaması... 3 Çalıştay Metodolojisi... 5 ÇALIŞTAY... 6 1.Gün Çalışmaları... 6 2.Gün Çalışmaları... 9 Sektörel Grup Çalışmaları... 12 a.

Detaylı

TBMM (S. Sayısı: 1273)

TBMM (S. Sayısı: 1273) Dönem: 22 Yasama Yılı: 5 TBMM (S. Sayısı: 1273) Kocaeli Milletvekili İzzet Çetin ve 31 Milletvekili ile Kocaeli Milletvekili Eyüp Ayar ve 30 Milletvekilinin, Kocaeli'nin Gebze İlçesinin Dilovası Beldesindeki

Detaylı

ALICI ORTAMLARA ATIKSU DEŞARJ STANDARTLARI VE KİRLETME YASAKLARI YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM: Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar

ALICI ORTAMLARA ATIKSU DEŞARJ STANDARTLARI VE KİRLETME YASAKLARI YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM: Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar ALICI ORTAMLARA ATIKSU DEŞARJ STANDARTLARI VE KİRLETME YASAKLARI YÖNETMELİĞİ Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Resmi Gazete Tarihi:.. Resmi Gazete Sayısı:.. BİRİNCİ BÖLÜM: Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

T.C. SELÇUK ÜNĐVERSĐTESĐ MÜH.MĐM. FAKÜLTESĐ ÇEVRE MÜHENDĐSLĐĞĐ BÖLÜMÜ ÇED DERSĐ YIL ĐÇĐ SUNUMU

T.C. SELÇUK ÜNĐVERSĐTESĐ MÜH.MĐM. FAKÜLTESĐ ÇEVRE MÜHENDĐSLĐĞĐ BÖLÜMÜ ÇED DERSĐ YIL ĐÇĐ SUNUMU T.C. SELÇUK ÜNĐVERSĐTESĐ MÜH.MĐM. FAKÜLTESĐ ÇEVRE MÜHENDĐSLĐĞĐ BÖLÜMÜ ÇED DERSĐ YIL ĐÇĐ SUNUMU 051201004 Eda Altınay 051201025 Ahmet Cihat Kahraman 061201015 Hasan Ege KARS KATI ATIK DÜZENLĐ DEPOLAMA SAHASI

Detaylı

KIRŞEHİR İÇMESUYU İSALE HATTI VE ŞEBEKE SİSTEMİNİN REHABİLİTASYONU İÇİN FİZİBİLİTE ÇALIŞMASI

KIRŞEHİR İÇMESUYU İSALE HATTI VE ŞEBEKE SİSTEMİNİN REHABİLİTASYONU İÇİN FİZİBİLİTE ÇALIŞMASI KIRŞEHİR İÇMESUYU İSALE HATTI VE ŞEBEKE SİSTEMİNİN REHABİLİTASYONU İÇİN FİZİBİLİTE ÇALIŞMASI NİSAN 2011 KIRŞEHİR BELEDİYESİ 40100 KIRŞEHİR TÜRKİYE Tel: +90 386 2131023 TEMPO ALTYAPI MUHENDİSLİK VE MUŞAVİRLİK

Detaylı

ATIKSU ARITMA TESİSİ PROJESİ PROJE TANITIM RAPORU

ATIKSU ARITMA TESİSİ PROJESİ PROJE TANITIM RAPORU SOMA BELEDİYESİ ATIKSU ARITMA TESİSİ PROJESİ MANİSA İLİ, SOMA İLÇESİ TURGUTALP BALPINAR MEVKİİ ENCON ÇEVRE DANIŞMANLIK LTD. ŞTİ. Ankara, Haziran 2008 Proje Sahibinin Adı SOMA BELEDİYESİ Adresi Soma Belediye

Detaylı

İZMİR VE BÜYÜK KÖRFEZ PROJESİ. Dr. Ahmet Hamdi ALPASLAN İnşaat Mühendisi aalpaslan@izsu.gov.tr

İZMİR VE BÜYÜK KÖRFEZ PROJESİ. Dr. Ahmet Hamdi ALPASLAN İnşaat Mühendisi aalpaslan@izsu.gov.tr 693 İZMİR VE BÜYÜK KÖRFEZ PROJESİ Dr. Ahmet Hamdi ALPASLAN İnşaat Mühendisi aalpaslan@izsu.gov.tr GİRİŞ İzmir Körfezi, Büyük Kanal Projesi yap m ndan önce kentteki h zl nüfus art ş na ve özellikle doğu

Detaylı

AB ENTEGRE ÇEVRE UYUM STRATEJİSİ (UÇES) (2007-2023)

AB ENTEGRE ÇEVRE UYUM STRATEJİSİ (UÇES) (2007-2023) TÜRKİYE CUMHURİYETİ AB ENTEGRE ÇEVRE UYUM STRATEJİSİ (UÇES) (2007-2023) Çevre ve Orman Bakanlığı 2006 İÇİNDEKİLER 1 GİRİŞ...1 2 MEVCUT DURUM...2 2.1 Türkiye de Çevrenin Genel Görünümü...2 2.2 Mevcut Yasal

Detaylı

BURSA İLİ 2013 YILI ÇEVRE DURUM RAPORU

BURSA İLİ 2013 YILI ÇEVRE DURUM RAPORU BURSA İLİ 2013 YILI ÇEVRE DURUM RAPORU BURSA-2013-1 - İçindekiler A- HAVA... 3-12 A.1. Hava Kalitesi... 12 A.2. Hava Kalitesi Üzerine Etki Eden Unsurlar... 3-6 A.3. Hava Kalitesinin Kontrolü Konusundaki

Detaylı

İZMİR ÇEVRE DURUM RAPORU 2009. 05.06.2009 ÇMO İzmir Şubesi TMMOB ÇEVRE MÜHENDİSLERİ ODASI İZMİR ŞUBESİ

İZMİR ÇEVRE DURUM RAPORU 2009. 05.06.2009 ÇMO İzmir Şubesi TMMOB ÇEVRE MÜHENDİSLERİ ODASI İZMİR ŞUBESİ İZMİR TMMOB ÇEVRE MÜHENDİSLERİ ODASI İZMİR ŞUBESİ ÇEVRE DURUM RAPORU 2009 05.06.2009 ÇMO İzmir Şubesi İçme Suyu Kaynakları ve Kaynakların Korunması, Altyapı ve Atıksu, Hava Kalitesi, Katı Atıklar, Tıbbi

Detaylı

Korucuköy Sulama Barajı, Sulama Kanalları, Malzeme Ocakları, Kırma-Eleme Tesisi ve Beton Santralı Projesi

Korucuköy Sulama Barajı, Sulama Kanalları, Malzeme Ocakları, Kırma-Eleme Tesisi ve Beton Santralı Projesi DSİ 11. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ İstasyon Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Sokak No:1- EDİRNE Tel : (284) 214 81 85 Faks : (284) 225 31 94 Korucuköy Sulama Barajı, Sulama Kanalları, Malzeme Ocakları, Kırma-Eleme Tesisi

Detaylı

Eriç Enerji Üretim ve Ticaret A.Ş. Eriç Barajı ve HES 613.000.000 TL

Eriç Enerji Üretim ve Ticaret A.Ş. Eriç Barajı ve HES 613.000.000 TL Proje Sahibinin Adı : Adresi : Eriç Enerji Üretim ve Ticaret A.Ş. Bulgurlu Caddesi No : 60 Küçükçamlıca / İstanbul Telefon Numarası : 0216 325 73 30 Faks Numarası : 0216 339 91 77 Projenin Adı : Proje

Detaylı

2017 AVRUPA YEŞİL BAŞKENTİ YARIŞMASI BAŞVURU SÜRECİ & BURSA

2017 AVRUPA YEŞİL BAŞKENTİ YARIŞMASI BAŞVURU SÜRECİ & BURSA 2017 AVRUPA YEŞİL BAŞKENTİ YARIŞMASI BAŞVURU SÜRECİ & BURSA A.Nalan FİDAN Bursa Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanı YEŞİL ŞEHİRLER ZİRVESİ 11-12 ARALIK 2014- BURSA Avrupa Yeşil

Detaylı

TR63 BÖLGESİ MEVCUT DURUM ANALİZİ. SÜRDÜRÜLEBİLİR ÇEVRE ve İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ

TR63 BÖLGESİ MEVCUT DURUM ANALİZİ. SÜRDÜRÜLEBİLİR ÇEVRE ve İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ g TR63 BÖLGESİ MEVCUT DURUM ANALİZİ SÜRDÜRÜLEBİLİR ÇEVRE ve İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ TABLOLAR Tablo 1. Hatay İli Su Kaynakları ve Sulama Alanları... 4 Tablo 2. Kahramanmaraş İli Su Kaynakları ve Sulama Alanları...

Detaylı

Ergene Havzası Koruma Eylem Planı 15 başlıktan meydana gelmektedir.

Ergene Havzası Koruma Eylem Planı 15 başlıktan meydana gelmektedir. Ergene Havzası Koruma Eylem Planı 15 başlıktan meydana gelmektedir. ERGENE HAVZA KORUMA EYLEM PLANI 1. Dere yatakları temizleniyor, 2. Belediye AAT leri DSİ tarafından inşa ediliyor, 3. Islah Organize

Detaylı

BEYPAZARI BELEDİYESİ ATIKSU ARITMA TESİSİ PROJESİ ÇED RAPORU

BEYPAZARI BELEDİYESİ ATIKSU ARITMA TESİSİ PROJESİ ÇED RAPORU Public Disclosure Authorized Public Disclosure Authorized Beypazarı Belediyesi Kurtuluş Mah. İrfan Gümüşel Cad. No: 20/68 06730 Beypazarı / Ankara Tel: (312) 762 2510 Fax: (312) 763 1358 Public Disclosure

Detaylı

Editör: Dursun YILDIZ

Editör: Dursun YILDIZ 1 5 Aralık 2011 2 Editör: Dursun YILDIZ 3 İÇİNDEKİLER Önsöz Bu Sektörel Araştırmaya Neden İhtiyaç Duyuldu 1.MEVCUT DURUM 1.1 Endüstriyel Atıksu Nedir? 1.2 Endüstriyel Atıksu Açısından Mevcut Durum 1.3

Detaylı

SU KĠRLĠLĠĞĠ KONTROLÜ YÖNETMELĠĞĠ TASLAĞI. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar

SU KĠRLĠLĠĞĠ KONTROLÜ YÖNETMELĠĞĠ TASLAĞI. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar SU KĠRLĠLĠĞĠ KONTROLÜ YÖNETMELĠĞĠ TASLAĞI BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam MADDE 1 (1) Bu yönetmeliğin amacı, ülkenin yeraltı ve yüzeysel su kaynaklarının korunması

Detaylı

KATI ATIK BERTARAF TESİSİ

KATI ATIK BERTARAF TESİSİ GİRESUN İLİ KATI-SIVI ATIK VE İÇME SULARI BİRLİĞİ KATI ATIK BERTARAF TESİSİ ÇED RAPORU GİRESUN İLİ - GÖRELE İLÇESİ ÇAVUŞLU TAŞ OCAK MEVKİİ RAPORU HAZIRLAYAN: M İ M K O MÜHENDİSLİK, İMALAT, MÜŞAVİRLİK,

Detaylı

BALIKESİR ÇANAKKALE PLANLAMA BÖLGESİ 1/100 000 ÇEVRE DÜZENİ PLANI ARAŞTIRMA RAPORU

BALIKESİR ÇANAKKALE PLANLAMA BÖLGESİ 1/100 000 ÇEVRE DÜZENİ PLANI ARAŞTIRMA RAPORU T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI MEKANSAL PLANLAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BALIKESİR ÇANAKKALE PLANLAMA BÖLGESİ 1/100 000 ÇEVRE DÜZENİ PLANI ARAŞTIRMA RAPORU CİLT V 2012 & DOĞUKAN İMAR & BHA PLANLAMA İŞ ORTAKLIĞI

Detaylı

Atık Sektörü Mevcut Durum Değerlendirmesi Raporu

Atık Sektörü Mevcut Durum Değerlendirmesi Raporu Atık Sektörü Mevcut Durum Değerlendirmesi Raporu (2.Taslak Web, Eylül 2010) Bu rapor Prof. Dr. İzzet Öztürk ve T.C. Çevre ve Orman Bakanlığı Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanmıştır. İÇİNDEKİLER

Detaylı

BÖLÜM VI YUKARIDA VERİLEN BAŞLIKLARA GÖRE TEMİN EDİLEN BİLGİLERİN TEKNİK OLMAYAN BİR ÖZETİ

BÖLÜM VI YUKARIDA VERİLEN BAŞLIKLARA GÖRE TEMİN EDİLEN BİLGİLERİN TEKNİK OLMAYAN BİR ÖZETİ BÖLÜM VI YUKARIDA VERİLEN BAŞLIKLARA GÖRE TEMİN EDİLEN BİLGİLERİN TEKNİK OLMAYAN BİR ÖZETİ BÖLÜM VI. YUKARIDA VERİLEN BAŞLIKLARA GÖRE TEMİN EDİLEN BİLGİLERİN TEKNİK OLMAYAN BİR ÖZETİ VI.1 Giriş Kentlerin

Detaylı

2015-2019 STRATEJİK PLAN

2015-2019 STRATEJİK PLAN 2015-2019 STRATEJİK PLAN KASIM 2014 Bende bu vekayiin ilk hiss-i teşebbüsü bu memlekette, bu güzel Adana da vücut bulmuştur. Saygıdeğer Adanalılar! Su, hayat için olduğu kadar, sürdürülebilir kalkınma

Detaylı