BOĞAZKÖY BARAJ GÖLÜ HAVZASI SU KALITESI EYLEM PLANI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "BOĞAZKÖY BARAJ GÖLÜ HAVZASI SU KALITESI EYLEM PLANI"

Transkript

1 T.C. ORMAN 'VE SU İŞLERI BAKANLIĞI Su Yönetimi Genel Müdürlü ğü BOĞAZKÖY BARAJ GÖLÜ HAVZASI SU KALITESI EYLEM PLANI ANKARA Cad. 14/E Ankara Telefon Faks

2 içindekiler 1 G İ R İŞ 4 2 BOĞAZKÖY BARAJ GÖLÜ HAVZASININ MEVCUT DURUMU Yerleşimi Yerleri Coğrafi Konum Arazi kullan ım ı Su kaynaklan Sanayi Durumu 7 3 ÇEVRESEL ALTYAPI TES İSLER İ içme ve Kullanma Suyu Temini Kentsel At ıksu Altyap ıs ı Endüstriyel At ıksu Altyap ıs ı Organize Sanayi Bölgeleri Münferit Sanayiler Kat ı At ık Yönetimi Altyap ıs ı 10 4 BASKI VE ETKILER 10 5 SU KAL İTES İ DURUMU 11 6 SU KAL İTES İ EYLEM PLANI Kanalizasyon Sistemi Tamamlanarak İ leri Ar ıt ım Yap ılmas ı Sanayi Tesislerinin Renk ve Tuzluluk Giderimi Yapmalar ı İ negöl OSB'nin İ letkenlik Giderimi Yapmas ı Tekstil Sektöründe Temiz Üretim Teknolojilerinin Kullan ılmas ı Havzada Sanayi Planlamas ın ın Yap ılmas ı Kat ı At ık S ız ınt ı Sular ı n ın Toplanmas ı Endüstriyel De şarj Standartlannda K ıs ıtlamaya Gidilmesi 13

3 Tablolar Listesi Tablo 1: Yerleşim Yerleri 2013 Y ı l ı Nüfuslar ı 4 Tablo 2: I. ve II. OSB'de Yer Alan Tesislerin Sektörel Da ğı l ımı 8 Tablo 3: Kentsel Atdcsu Altyap ı Durumu 9 Tablo 4: BoğazIcöy Baraj Gölü'nü Etkileyen Kirlilik Yükleri 11 Tablo 5: BoğazIcöy Baraj Gölü Alt Havzas ı Su Kalitesi Eylem Plan ı ve Uygulama Talçvimi 14 Şekiller Listesi Şekil 1: Boğazköy Baraj Gölü Alt Havzas ı Haritas ı 5 Şekil 2: Boğazköy Baraj Gölü Alt Havzas ı Arazi Kullan ım Verileri 6 Şekil 3: Boğazköy Baraj Gölü Su Kaynaklar ı Haritas ı Şekil 4: Boğazköy Baraj Gölü Havzas ı Su Kalitesi Durumu (2013 Y ı l ı) 11 Şekil 5: Boğazköy Baraj Gölü Havzas ı Su Kalitesi Durumu (2014 y ı l ı Haziran ay ı) 12

4 1 GIRIŞ Boğazköy Baraj Gölü Havzas ı Su Kalitesi Eylem Plan ı 'n ın amac ı ; Bursa ili s ın ırlar ı içerisinde yer alan Yeni şehir Ovas ı 'n ın sulanmas ı amac ıyla inşa edilmi ş olan Boğazköy Barayn ı besleyecek olan su kaynaklar ının kalitesinin "III. S ın ıf (Yüzeysel Su Kalitesi Yönetimi Yönetmeliği, Ek-5, Tablo-5)" s ın ıfına gerilemesinden dolay ı, baraj havzas ında su kalitesinin iyileştirilmesine ve sulama suyu niteli ğinin yeniden kazand ır ılmas ına yönelik tedbirlerin al ınmas ın ın sağlanmas ıdı r. Havzada su kalitesinin iyile ştirilmesi için öngödilen eylemler a şağıda verilmi ştir: Kanalizasyon sisteminin tamamlanarak ileri ar ıt ım yap ılmas ı Sanayi tesislerinin renk ve tuzluluk giderimi yapmalar ı inegöl OSB'nin iletkenlik giderimi yapmas ı Tekstil sektöründe temiz üretim teknolojilerinin kullan ılmas ı Havzada sanayi planlamas ının yap ılmas ı Kat ı at ık s ız ınt ı sular ın ın toplanmas ı Endüstriyel de şarj standartlar ı nda k ısıtlamaya gidilmesi Belirlenen eylemlerinin uygulanmas ı ile baraj gölünde su kalitesinin en az II. S ın ıf su kalitesine ulaşt ır ılmas ı hedeflenmektedir. 2 BOĞAZKÖY BARAJ GÖLÜ HAVZASININ MEVCUT DURUMU Boğazköy Baraj ı Havzas ı Sakarya Havzas ı'na bağl ı bir alt havzad ır. Boğazköy Baraj ı ha alan ın sulanmas ı amac ıyla in şa edilmi ş olup, 2010 y ı l ında barajda su tutulmaya başlanm ışt ır. Boğazköy Baraj ı proje sahas ı Kuzeybat ı Anadolu'da Sakarya Nehri yan kollar ından biri olan Göksu Çay ı üzerinde yer almaktad ır. Göksu Nehri drenaj alan ı etüdü yap ılan kesimde 1.188,60 km2'yi kapsamaktad ır. Havza s ın ırlar ı içinde Bursa iline bağl ı inegöl ilçesi ve buna ba ğl ı köyler bulunmaktad ır. 2.1 Yerleşim Yerleri Boğazköy Baraj ı Havnıs ı s ın ırlan içerisinde Bursa iline ba ğl ı Inegöl ilçesi ile Cerrah, Yenice, Kurşunlu ve Tahtalcöprü Beldeleri yer almaktad ır. Ayr ıca, Boğazköy Baraj ı Havzas ı içerisinde toplam 95 adet köy bulunmalctad ır. Havzan ın küçük bir k ısm ı Bilecik ili s ın ırları içerisinde yer almaktad ır. Havzan ın barınd ırdığı toplam nüfus ki şidir. Tablo 1: Yerleşim Yerleri 2013 Y ı l ı Nüfusları İl Ad ı ilçe Ad ı Yerleşim Yeri Ad ı idari Durum 2013 Yıl ı Nüfusu Bursa inegöl Cerrah Belde B Bursa inegöl Kurşunlu Belde B Bursa inegöl Tahtaköpril Belde B Bursa İnegöl Yenice Belde B Bursa İnegöl İnegöl ilçe B (Toplam)

5 2.2 Coğrafi Kan ım Havza güneybat ıda Uludağ (2543 m), Güneyde Domaniç Da ğlar ı (2048 m) ve Ahi Da ğı ile diğer yönlerde yüksekli ği 700 m ila 900 m olan tepeliklerle çevrelenmektedir. Havzada yer alan inegöl Ovas ı, havza üstünde bulunan Küpeli ile Karado ğu Tepelerinin yüksekliği bir plato alan ı ile lcuzeydeki Yeni şehir Ovas ı 'ndan ayr ı l ır. Doğusunda Ahi Dağı ktitlesi güneyinde Domaniç Dağlar ı yer almaktad ır. Rak ım ı m civar ında olan inegöl Ovas ı'n ın alan ı 148 km2'dir. Boğazköy Baraj ı'n ın su kaynağı olan Göksu Nehri, Inegöl Ovas ı güney yan derelerini drene ederek Kocasu ad ıyla Yeni şehir Ovas ı 'na ula şır. Yeni şehir Ovas ı kuzey ve güney yan derelerini toplayarak, Köprühisar'dan sonra Göksu ismi ile proje sahas ından ç ıkar ve Osmaneli civar ında Sakarya Nehri ile birle şir. 2.3 Arazi kullan ım ı Şekil 1: Boğazköy Baraj Gölü Alt Havzas ı Haritas ı Boğazköy Baraj Gölü Alt Havzas ı alan ın ın % 54'Iük bölümünü orman ve yan do ğal alanlar oluştıırmaktad ır. Tar ım arazilerinin toplam alana oran ı % 44,5'tir. Di ğer taraftan, alt havza alan ının % 1,5'lik k ısm ın ı oluşturan yapay alanlarda (yerle şim yerleri, yollar, endüstriyel alanlar) yo ğun endüstriyel faaliyetler yürütülmektedir. Bölgede, 2 organize sanayi bölgesi, inegöl ilçesinin çeşitli yerlerinde ve özellikle ula şım aks ı boyunca uzayan küçük sanayi alanlar ı, 1 sanayi sitesi, İnegöl yak ın çevresinde bulunan belde belediyelerinin sanayi bölgeleri ve tanm alanlar ı içerisinde da ğın ık şekilde yer alan çok say ıda sanayi tesisi bulunmaktad ır. Orman ve Su İşleri Bakanl ığı Arazi Izleme Sistemi verilerine göre bölgede arazi kullan ım dağılım ı Şekil 2'de gösterilmektedir.

6 III Yapa, Alanları Tutma, Alanlar Onnen ve Yen Devi Alanlar ıı Sel* Alan. as Sıı Kitleleri % 1,5 2.4 Su kaynaldan Şekil 2: Boğazköy Baraj Gölü Alt Havzas ı Arazi Kullan ım Verileri Boğazköy Baraj ın ın su kaynağı, baraj yerine göre 1.188,6 km2'lik ya ğış alan ı olan Kocasu Çay ı ve kollar ıdır. Kocasu Çayı'na baraj aks ından membaya dogru gidildikçe önemli kollar katılmaktad ır. Söz konusu akarsu kollar ı aşağıda listelenmi ştir: Kalburt Çayı Bedre Deresi Yenice Dere Kara Dere Baraj ı besleyen akarsular ın debilerinde mevsimsel deği şiklikler gözlemlenmektedir. Boğazköy Baraj Gölü'nü besleyen akarsular Şekil 3'te gösterilmektedir.

7 2.5 Sanayi Durumu Şekil 3: Boğazköy Baraj Gölü Su Kaynaklar ı Haritas ı 19701i y ıllardan itibaren Inegöl ilçe merkezinin bat ıs ında Kalburt Çay ı sağ sahili ile Bursa - Ankara karayolunun kuzeyinde kalan k ıs ımlarda, önceleri münferit olarak başlayan ve artarak devam eden sanayi yap ılaşmas ın ın organize sanayi bölgesi (OSB) statüsü kazanmas ı neticesinde büyümesine devam etmesi ile bugünkü inegöl I. OSB olu şmuştur i yıllara kadar orman ürünleri a ğırl ıkl ı olan Inegöl ilçesi sanayisi Inegöl OSB'nin kurulmas ı ile çe şitlenmi ş ve tekstil, cam, ambalaj, kimya, döküm, g ıda ve otomotiv sektörleri de mevcut sanayiye eklenmi ştir. Kurulu ş y ı l ı 1973 olan inegöl OSB'nin tüzel ki şilik tescil tarihi 'dir. OSB Müte şebbis Heyeti inegöl Belediyesi (%50) ve Inegöl Sanayi ve Ticaret Odas ı 'ndan (%50) olu şmaktad ır. Tekstil ve orman ürünleri ve mobilya sektörlerinin ağırl ıkl ı olduğu Inegöl OSB 221 ha alanda yerle şmiş olup tesis say ıs ı 85'tir. Inegöl OSB'nin yan ı sıra; Boğazköy Baraj ı rezervuar alan ın ın sağ sahilinde baraja yak ın bir bölgede Mobilya Ihtisas OSB'nin (II. OSB) kurulmu ştur. OSB'de halihaz ırda faaliyet gösteren firma say ısı 3'tür. Inegöl ilçesinde OSWIerin yan ı s ıra inegöl Küçük Sanayi Sitesi yer almaktad ır. Söz konusu Sanayi sitesinde 537 adet i şyeri bulunmaktad ır. I. ve II. OSB'de yer alan sanayi tesislerinin sektöre' da ğı l ım ı Tablo 2'de verilmi ştir.

8 Tablo 2: I. ve II. OSB'de Yer Alan Tesislerin Sektöre' Da ğı l ım ı,.pp,i.,... Tekstil ürünlerinin malat ı 37 Ağaç, Ağaç ürünleri ve Mantar ürünleri Imalat ı 15 Mobilya imalat ı 14 G ıda ürünleri Imalat ı 4 Kauçuk ve Plastik rünlerin Imalat ı 4 Kimyasallar ın ve Kimyasal ürünlerin Imalat ı 3 Diğer Metalik Olmayan Mineral ürünlerin imalat ı 2 Başka Yerde S ın ıfland ırılmam ış Makina ve Ekipman Imalat ı 2 Giyim E şyalar ının imalat ı 1 Ana Metal Sanayii 1 Kağıt ve Kağıt ürünlerinin Imalat ı 1 Diger Imalatlar 1 Mobilya imalat ı 3 TOPLAM 88 Ayr ıca, Yenice ve Cerrah Beldeleri s ınırlar ı içerisinde münferit sanayi tesisleri yer almaktad ır. Havza s ın ırlar ı içinde ve Inegöl Organize Sanayi Bölgesi d ışında 79 adet münferit sanayi tesisi faaliyet göstermektedir. 3 ÇEVRESEL ALTYAPI TESISLERI 3.1 Içme ve Kullanma Suyu Temini inegöl ilçesi ve yak ın çevresinin içmesuyu ihtiyaçlar ı yeralt ı suyu kuyular ı ile kaynak sularından kar şılanmaktad ır. Ancak Inegöl Belediyesi taraf ından haz ırlanan "Inegöl kmesuyu Master Plan ı ile inegöl ilçesi ve yak ın çevresinin 2050 y ı l ına kadarki içmesuyu ihtiyaçlar ının karşılanmas ı planlanmaktad ır. Projenin nüfus projeksiyonuna göre 2050 y ı l ı su tüketimi 69, m3 olacağı hesaplanm ışt ır.

9 3.2 Kentsel Atıksu Altyapısı Havzada yer alan yerle şim yerlerinden yaln ızca inegöl ilçe yerle şimi ile Yenice beldesinin evsel at ıksular ı ar ıt ılmaktad ır. Yerle şim yerlerinin at ıksu altyap ı durumu Tablo 3'te verilmi ştir. Tablo 3: Kentsel At ıksu Altyap ı Durumu İI/İlçe Adı Bursa/ inegöl Bursa/ inegöl Bursa/ inegöl Bursa/ inegtil Bursa/ inegal Yerleşim Yeri Ad ı Kanalizasyon Oran ı (%) Antma Durumu (Varsa Derecesi) Deşarj Ortam ı Cerrah Cerrah Deresi inegöl (Azot-Fosfor Giderimli) Kalburt Deresi Kurşunlu 80 - Kocasu çay ı Tahtaköprü 80 - Tahtaköprü Yenice (Klasik Aktif Çamur) Karadere 3.3 Endüstriyel Ahksu Altyap ısı Organize Sanayi Bölgeleri Havzada yer alan inegöl OSB at ıksular ı, inegöl ilçe yerle şimi at ıksular ı ile birlikte OSB'de yer alan merkezi kentsel at ıksu ar ıtma tesisinde ar ıt ılmaktad ır. At ıksu ar ıtma tesisinin kapasitesi m3/gün olup, halihaz ırda m3/gün at ıksu ar ıtılmaktad ır. Gelen at ıksuyun % 60' ın ı evsel, %40' ın ı endüstriyel at ıksu oluşturmaktad ır. Tesiste azot ve fosfor giderimli biyolojik arıtma uygulanmaktad ır. Mobilya ihtisas OSB'de mevcut durumda 3 tesis faaliyet göstermekte olup, bunlar ın at ıksular ı ar ıt ıld ıktan *Dr ıra baraj gölüne de şarj edilmektedir Münferit Sanayiler Havzada yer alan münferit sanayi tesislerinin bir k ısm ın ın at ıksu ar ıtma tesisi bulunmaktad ır. Atıksu ar ıtma tesisi bulunmayan tesisler ise at ıksular ın ı belediye kanalizasyonuna de şarj, fosseptikte biriktirme ve yüzeysel su kaynaklar ına direk deşarj yöntemleriyle bertaraf etmektedir.

10 3.4 Katı Atık Yönetimi Altyap ısı Boğazköy Baraj Gölü Alt Havzas ı 'ndaki kirliliğin en önemli unsurlar ından biri de havzada oluşan kat ı at ıklard ır. Baraj k ıyısında yer alan vah şi depolama alan ı inegöl Belediyesi tarafından rehabilite edilmi ş olup, bir düzenli depolama sahas ı i şletmeye al ınm ışt ır. Ancak, düzenli depolama sahas ında oluşan s ız ınt ı suyu ar ıtılmamaktad ır. Bununla birlikte, Yenice ve Cerrah Beldelerinde bulunan vah şi depolama alanlar ı da İnegöl Belediyesi tarafından rehabilite edilecektir. 4 BASKI VE ETKILER Bask ı ve etki analizi, insani faaliyetlerin yüzeysel sular ve yeralt ı sular ı üzerindeki etkilerinin incelenmesidir. Bu analiz, insani faaliyetleri nedeniyle, Yüzeyse Su Kalitesi Yönetimi Yönetmeli ği ile belirlenen çevresel hedeflere ula şamama riski alt ında bulunan yüzeysel ve yeralt ı suyu kütlelerini tan ımlamak amac ıyla yürütülen bütüncül bir de ğerlendirmedir. Sanayi, tar ım, turizm ve kentle şme gibi faaliyetler "bask ı" olarak, bu faaliyetlerin çevre üzerindeki neticeleri ise "etki" olarak adland ınlmaktad ır. Noktasal kirlilik kaynaklar ına sanayiler, evsel at ıksular ve kat ı at ık depolama alanlar ı örnek verilebilir. Bo ğazköy Baraj Gölü Alt Havzas ı 'nda yer alan baş l ıca noktasal kaynakl ı baskılar genel olarak şu şekilde listelenebilir: Yerleşimlerden kaynaklanan evsel at ıksular Endüstrilerden kaynaklanan at ıksular Kat ı at ık depolama tesislerinden gelen s ız ınt ı sular ı Yayı l ı kirlenmenin atla kaynaklar ı tar ım, ormanc ı l ık, bal ıkç ı l ık ve bal ık çiftlikleri, madencilik faaliyetleridir. Bunlar aras ında tar ım ın en büyük etkiye sahip olmas ı beklenmektedir. Kanalizasyon bağlant ısı olmayan daha küçük yerleşim alanlar ın ın da yay ı l ı kirlilik kaynağı olduğu düşünülmektedir. Yay ı l ı kaynak!' bask ılar özellikle suyun kimyasal kalitesini etkilemektedir. Boğazköy Baraj Gölü ve baraj ı besleyen akarsu kollar ına etki eden en önemli bask ı unsurlar ı aşağıda listelenmi ştir: inegöl Belediyesi- İnegöl OSB Mü şterek At ıksu Antma Tesisi Yenice Belediyesi Evsel At ıksu Ar ıtma Tesisi Cerrah, Kurşunlu, Tahtaköprü beldelerinin ar ıt ılmam ış evsel at ıksular ı Tar ımsal aktiviteler Çöp s ız ıntı sular ı Söz konusu bask ı unsurlar ı dikkate al ınarak hesaplanan baraj gölünü etkileyen kirlilik yükleri aşağıda yer alan tabloda gösterilmi ştir.

11 Tablo 4: Boğazköy Baraj Gölü'nü Etkileyen Kirlilik Yükleri Parametre KOI BOİ 7811 AKM 3326 TN TP 893 TÇM Kirlilik Yükü (kg/gün) 5 SU KALITESI DURUMU Boğazköy Baraj Gölü ve baraj ı besleyen su kaynaklar ında su kalitesinin belirlenmesi amac ıyla DS İ tarafindan belirlenen kalite gözlem istasyonlar ından al ınan numunelerde yap ılan rutin analizlerin sonuçlar ı tarihli ve say ı l ı Yüzeysel Su Kalitesi Yönetimi Yönetmeliği Ek-5 Tablo-5'te verilen kriterlere göre de ğerlendirilmektedir. Buna göre, DS İ tarafından 2013 y ı l ında yap ılan ölçümlerin sonuçlar ı incelendiğinde baraj mansab ında su kalitesinin II. s ın ıf seviyesinde olduğu belirlenmi ştir y ı l ı analiz sonuçlar ı ortalamas ın ın değerlendirilmesi Şekil 4'te gösterilmektedir. Şekil 4: Boğazköy Baraj Gölü Havzas ı Su Kalitesi Durumu (2013 Y ı l ı) DS İ tarafından 2014 yıl ı Haziran ay ında yap ılan ölçümlerin sonuçlar ı incelendiğinde ise baraj mansab ında su kalitesinin III. s ın ıf seviyesine geriledi ği belirlenmi ştir y ı l ı Haziran ay ı analiz sonuçlar ı ortalamas ın ın değerlendirilmesi Şekil 5'te gösterilmektedir.

12 <O IV. S ın ıf III. S ın ıf Ii II. S ınıf I. S ınıf Şekil 5: Boğazköy Baraj Gölü Havzas ı Su Kalitesi Durumu (2014 y ıl ı Haziran ay ı) 6 SU KALITESI EYLEM PLANI Havzada mevcut durum incelendi ğinde su kalitesinin iyile ştirilmesi için at ılmas ı gereken ad ımlar aşağıda özetlenmi ştir: At ıksular ı ar ıt ılmayan Cerrah, Kur şunlu ve Tahtaköprü Beldelerinde evsel at ıksular ın kolektör hatlar ı ile toplanmas ı ve azot-fosfor giderimli biyolojik ar ıtma yap ı ld ıktan sonra al ıc ı ortamlara de şarj edilmesi İletkenlik ve renk sorunu bulunan tesislerin kanala de şarj öncesi münferit olarak renk ve tuzluluk giderimi yapmas ı İnegöl OSB'de ç ıkış suyunda iletkenli ğin giderilmesi için gerekli önlemlerin al ınmas ı ve iletkenlik için SKKY'ye de şarj standard ı konulmas ı. Tekstil sektöründe faaliyet gösteren tesislerde temiz üretim teknolojilerinin uygulanmas ı Havzada kirlili ğe ve iletkenli ğe sebep olan sektörlere izin verilmemesi Rehabilite edilen kat ı at ık depolama sahas ında drenaj sular ın ın toplanmas ı için drenaj sistemi oluşturulmas ı Sanayiler için mevcut de şarj standartlar ında k ısıtlamaya gidilmesi Bu doğrulttıda, ilgili kurum ve kurulu şlar ile koordinasyon içerisinde yürütülmesi planlanan 7 adet eylem belirlenmi ştir. EYLEMLER: 1. Kanalizasyon sisteminin tamamlanarak ileri ar ıt ım yap ılmas ı 2. Sanayi tesislerinin renk ve tuzluluk giderimi yapmalar ı 3. İnegöl OSB'nin iletkenlik giderimi yapmas ı

13 4. Tekstil sektöründe temiz üretim teknolojilerinin kullan ılmas ı 5. Havzada sanayi planlamas ın ın yap ılmas ı 6. Kat ı at ık s ız ınt ı sular ının toplanmas ı 7. Endüstriyel deşarj standartlar ında k ısıtlamaya gidilmesi 6.1 Kanalizasyon Sistemi Tamamlanarak İleri Ant ım Yap ılması Atıksular ı ar ıtılmayan Cerrah, Kur şunlu ve Tahtaköprü beldelerinde evsel at ıksular ın kolektör hatlar ı ile toplanarak ve azot-fosfor giderimli biyolojik ar ıtma yap ıld ıktan sonra al ıc ı ortamlara de şarj edilmesinin sağlanmas ı gerekmektedir. 6.2 Sanayi Tesislerinin Renk ve Tuzluluk Giderimi Yapmalan Deşarjlar ında iletkenlik ve renk sorunu bulunan tesislerin kanala de şarj öncesi münferit olarak renk ve tuzluluk giderimi yapmas ı sağlanmal ıdır. 6.3 inegöl OSB'nin Detkenlik Giderimi Yapmas ı İnegöl OSB at ıksu ar ıtma tesisi ç ıkış suyunda iletkenli ğin giderilmesi için gerekli önlemlerin al ınmas ı ve iletkenlik için Su Kirliliği Kontrol Yönetmeli ği'ne deşarj standard ı konulmas ı gerekmektedir. 6.4 Tekstil Sektöründe Temiz üretim Teknolojilerinin Kullan ılması Tekstil sektöründe faaliyet gösteren tesislerde hammadde kullan ım ı ile kirletici de şarj ın ın azalt ılmas ı amac ıyla temiz üretim teknolojilerinin uygulanmas ı gerekmektedir. 6.5 Havzada Sanayi Planlamasm ın Yapılması Havzada sanayi planlamas ı aşamas ında özellikle iletkenlik ve renk parametrelerinde sorunlara yol açan tekstil, g ıda ve tekel ürünleri, plastik, kauçuk, kimya, boya, ka ğıt vb. sektörlere izin verilmemesi. gerekmektedir. 6.6 Katı Atık Sualtı Sulann ın Toplanmas ı Rehabilite edilen kat ı at ık depolama sahas ında s ız ınt ı sular ının toplanmas ı için drenaj sistemi oluşturularak s ız ıntı sular ın ın arıtılmas ı sağlanmal ıd ır. 6.7 Endüstriyel Deşarj Standartlannda Kısıtlamaya Gidilmesi Baraj mansab ında su kalitesinin sulama suyu seviyesine ula şabilmesi için endüstriyel tesisler için mevcut de şad standartlar ında k ısıtlamaya gidilmesi gerekmektedir. Yukarıda özetlenen eylemlere ili şkin sorumlu kurulu şlar ve uygulama takvimi Tablo 5'te verilmi ştir.

14 Tablo 5: Boğazköy Baraj Gölü Alt Havzas ı Su Kalitesi Eylem Plan ı ve Uygulama Takvimi Takvim Eylem Mesai Kanım Kurum VapılanNapdması Gereken Çaleow $ 2018 Ka 1 tamamlanarak ileri antım rıpıblıası BUSKİ, ilçe Belediyeleri çene ve Şehireilik Bakan* Cerrah, Kiminle ve Talıtalıbprt beldelerinde kanalizınsyma ah yapısının bımatnlanarak azot-fosfor giderinin biyolojik ardına yapılması gerekmektedir.

15 Eylem Takvi Mesut Kurum li Kurum Yapılan/Yap ılması Gereken Çal ışmalar Sanayi mak ve ~odak giderim' yapanlar' Şekireilik realt şin ase~liklar Yerllea sraadards ayı!~ birlikte daim sdu dandarilar Sarray kanda şkan Bilim* %say' ge4tirilmeni ~maddedir. Aynea Teknoloji Ytinetmelikte olmayan tuzluluk Bakanl ığı parametresi ilave edilmelidir.

16 Ilgili Kurum Yapılan/Yapılması Gereken Çal ışmalar In Ol 3 iletkenlik Çevre ve Şehirdlik Bakaiihti, Bilim, Sanayi ve Tektiolo Bakanlığı tarafından pilot ölçekte monnbran phohmşo Akicsit, membrata konsantresdnitt ber~i Ontn ın geliatirilememesi nedeniyle umlimaya ahnamarmatar. Aynen, iletkenlik ~metresi ve standard ıma Sn- Kirliliği Kontrolü Yönetmeli ğine ilave edilmesi gerekmektedir.

17 Eylem 2014» Mesut Kurum Ii Kurum YapılanNapilmast Gereken akşamlar Tekatil sektörtade tent* liretim teluıtokijilerialn kullandmast Weklidl Sanayii *Muşlu" evre ve ştiblro* flakaaıltikt, Sımuyi Teknakıj Bakanlığt, Orman ve Su Bikkoloht «affa 0;1w. tekstil * İduldim Mik 41113,10 ~MM ve eretim tekai ıdojilerisla hayata geçirilmesi gerekmektedir.

18 Mese Kıt m Kurum YapılanNapılınasi Gereken Çalışmalar yi plaillamintam ffel~ Teltoololl Çevre ve ~teklik Bakanlığı ııı.oım;» Çevre DIzeni Planbınna bölgenin Yl klanam Wolk ~it tek" gıda ve teke' trilale" Phil" km14;4114 kiiwyni boy*, kaiht vb. gibi ~içi vasfı yikaek sanayllerla OSII'lerde toplanmas ı ve OSB dışta a mfinferit Sanayi/M izin vermeyecek plaa notimant ~est rekn ıektedir.

19 Takvim Eylem Mesut Kurum Karam YapdanNap ılmanı Gereken Çal ışmalar /6 atık «nah toplanması QIN,* ve ICİ, Belediyeler stkiretlik ~mi* KatersOkdevoloası 4ııadia~ luky~lızaiitı toplaman& aritilettasi

20 Takvi Eylem esul Kanım Ku nı Yapılan/Ya ası Gereken Çalışma deoari ataısdardasıncla kısıtlamaya gidilmesi Çekrre eilik Sanayi»Tabloları, Stı kalite/dala iyileştirilmesi için vent Otittlik ve Sıı işleri desiırj gikaılleek geçirilmesi rekmektedir.

BÜYÜK MELEN HAVZASI ENTEGRE KORUMA VE SU YÖNETİMİ. Prof. Dr. İzzet Öztürk İTÜ Çevre Mühendisliği Bölümü

BÜYÜK MELEN HAVZASI ENTEGRE KORUMA VE SU YÖNETİMİ. Prof. Dr. İzzet Öztürk İTÜ Çevre Mühendisliği Bölümü BÜYÜK MELEN HAVZASI ENTEGRE KORUMA VE SU YÖNETİMİ Prof. Dr. İzzet Öztürk İTÜ Çevre Mühendisliği Bölümü GÜNDEM Büyük Melen Havzası nın Konumu ve Önemi Büyük Melen Havzası ndan İstanbul a Su Temini Projesi

Detaylı

CEV 314 Yağmursuyu ve Kanalizasyon

CEV 314 Yağmursuyu ve Kanalizasyon CEV 314 Yağmursuyu ve Kanalizasyon Öğr. Gör. Özgür ZEYDAN http://cevre.beun.edu.tr/zeydan/ Türkiye Çevre Durum Raporu 2011 www.csb.gov.tr/turkce/dosya/ced/tcdr_20 11.pdf A3 Su ve Su Kaynakları 3.4 Kentsel

Detaylı

GEDİZ HAVZASI Gediz Nehri nin uzunluğu 275 km 175 km si Manisa ili 40 km si Kütahya ili 25 km si Uşak 35 km si İzmir

GEDİZ HAVZASI Gediz Nehri nin uzunluğu 275 km 175 km si Manisa ili 40 km si Kütahya ili 25 km si Uşak 35 km si İzmir 1/15 GEDİZ HAVZASI Gediz Nehri nin uzunluğu 275 km 175 km si Manisa ili 40 km si Kütahya ili 25 km si Uşak 35 km si İzmir 2/15 Gediz Havza Koruma Eylem Planı (2008) Gediz Havza Koruma Revize Eylem Planı

Detaylı

MARMARA BÖLGESİNDEKİ HAVZA KORUMA EYLEM PLANI

MARMARA BÖLGESİNDEKİ HAVZA KORUMA EYLEM PLANI MARMARA BÖLGESİNDEKİ HAVZA KORUMA EYLEM PLANI 1 İÇERİK 1. HAVZA KORUMA EYLEM PLANLARI 2. MARMARA VE SUSURLUK HAVZALARI 3. ULUSAL HAVZA YÖNETİM STRATEJİSİ 4. HAVZA YÖNETİM YAPILANMASI 5. NEHİR HAVZA YÖNETİM

Detaylı

SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YENİ HİZMET ALANI

SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YENİ HİZMET ALANI SAMSUN SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YENİ HİZMET ALANI 5216 sayılı yasadan önceki Belediye Hizmet Alanı (7.000 ha) 5747 sayılı yasadan sonra Büyükşehir Belediyesi Mücavir Alan Çizgisi (79.000 ha) 6360 sayılı

Detaylı

ÇEVRE YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ATIKSU YÖNETİMİ

ÇEVRE YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ATIKSU YÖNETİMİ ÇEVRE YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ATIKSU YÖNETİMİ Ece SARAOĞLU Çevre ve Şehircilik Uzmanı 4. Türk-Alman Su İşbirliği Günleri 24.09.2014 Sunum İçeriği Atıksu Politikamız Atıksu Mevzuatı Su Kirliliği Kontrolü

Detaylı

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI ÇED İZİN VE DENETİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ LABORATUVAR ÖLÇÜM VE İZLEME DAİRESİ BAŞKANLIĞI

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI ÇED İZİN VE DENETİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ LABORATUVAR ÖLÇÜM VE İZLEME DAİRESİ BAŞKANLIĞI ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI ÇED İZİN VE DENETİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ LABORATUVAR ÖLÇÜM VE İZLEME DAİRESİ BAŞKANLIĞI EVSEL VE ENDÜSTRİYEL KİRLİLİK İZLEME PROGRAMI 1 Ergene Havzası Su Kalitesi İzleme Raporu

Detaylı

KENTSEL SU YÖNETĠMĠNDE ÇAĞDAġ GÖRÜġLER VE YAKLAġIMLAR

KENTSEL SU YÖNETĠMĠNDE ÇAĞDAġ GÖRÜġLER VE YAKLAġIMLAR KENTSEL SU YÖNETĠMĠNDE ÇAĞDAġ GÖRÜġLER VE YAKLAġIMLAR Dr. Canan KARAKAġ ULUSOY Jeoloji Yüksek Mühendisi 26-30 Ekim 2015 12.11.2015 Antalya Kentsel Su Yönetiminin Evreleri Kentsel Su Temini ve Güvenliği

Detaylı

Ergene Havzası Koruma Eylem Planı 15 başlıktan meydana gelmektedir.

Ergene Havzası Koruma Eylem Planı 15 başlıktan meydana gelmektedir. Ergene Havzası Koruma Eylem Planı 15 başlıktan meydana gelmektedir. ERGENE HAVZA KORUMA EYLEM PLANI 1. Dere yatakları temizleniyor, 2. Belediye AAT leri DSİ tarafından inşa ediliyor, 3. Islah Organize

Detaylı

SU KİRLİLİĞİ KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ İDARİ USULLER TEBLİĞİ

SU KİRLİLİĞİ KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ İDARİ USULLER TEBLİĞİ Resmi Gazete Tarihi: 10.10.2009 Resmi Gazete Sayısı: 27372 SU KİRLİLİĞİ KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ İDARİ USULLER TEBLİĞİ Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı, 31/12/2004 tarihli ve 25687 sayılı Resmî

Detaylı

10. ÇEVRE İSTATİSTİKLERİ

10. ÇEVRE İSTATİSTİKLERİ TR41 Bölgesi 2008 2010 10. ÇEVRE İSTATİSTİKLERİ 10.1. Atık İstatistikleri 10.1.1. Belediye- Atık Hizmeti Verilen Nüfus ve Atık Miktarı 2008,2010 Toplam nüfus Belediye Anket uygulanan Anket uygulanan Atık

Detaylı

Prof. Dr.Lütfi AKCA Müsteşar

Prof. Dr.Lütfi AKCA Müsteşar Doğal kaynakların korunması ve sürdürülebilir yönetiminin sağlanması 21.yy da insanlığın en önemli sorunlarından biri olmaya devam etmektedir. Dünya nüfusundaki hızlı artışla beraber, doğal kaynakların

Detaylı

İnegöl OSB Müdürlüğü Atıksu Arıtma, Çamur Kurutma ve Kojenerasyon Tesisleri 6/3/2016 1

İnegöl OSB Müdürlüğü Atıksu Arıtma, Çamur Kurutma ve Kojenerasyon Tesisleri 6/3/2016 1 Atıksu Arıtma, Çamur Kurutma ve 6/3/2016 1 İnegöl İlçesinde Organize Sanayi Bölgesi Kurulması; Yüksek Planlama Kurulunun 19.12.1973 tarihli raporu ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının 19.11.1973 tarihli

Detaylı

ATIKSU YÖNETİMİ VE YENİLİKÇİ YAKLAŞIMLAR. IV. OSB ÇEVRE ZİRVESİ Recep AKDENİZ Genel Müdür Yardımcısı Bursa 2016

ATIKSU YÖNETİMİ VE YENİLİKÇİ YAKLAŞIMLAR. IV. OSB ÇEVRE ZİRVESİ Recep AKDENİZ Genel Müdür Yardımcısı Bursa 2016 ATIKSU YÖNETİMİ VE YENİLİKÇİ YAKLAŞIMLAR IV. OSB ÇEVRE ZİRVESİ Recep AKDENİZ Genel Müdür Yardımcısı Bursa 2016 Sunumun İçeriği Su Durumu ve Sektörlere Dağılımı Bakanlığımızın Görev Çerçevesi Çevre kanununda

Detaylı

TÜRKİYE DE ÇEVRE YÖNETİMİ

TÜRKİYE DE ÇEVRE YÖNETİMİ TÜRKİYE DE ÇEVRE YÖNETİMİ Çevre ve Orman Bakanlığı Çevre Yönetimi Y Genel MüdürlM rlüğü Nisan 2010 Ankara ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI Çevre ve Orman Bakanlığı : Politika ve prensipleri belirleme, Mevzuat

Detaylı

ÇEVRE YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE DE ATIKSU YÖNETİMİ

ÇEVRE YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE DE ATIKSU YÖNETİMİ ÇEVRE YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE DE ATIKSU YÖNETİMİ Ece SARAOĞLU Çevre ve Şehircilik Uzmanı 7. Türk-Alman Su İşbirliği Günleri 03.11.2017 Sunum İçeriği Atıksu Politikamız Ülkemizde Atıksu Mevzuatı

Detaylı

KONU BAŞLIĞI Örnek: ENERJİ VERİMLİLİĞİ NELER YAPILACAK? KISA SLOGAN ALTINDA KISA AÇIKLAMA (1 CÜMLE)

KONU BAŞLIĞI Örnek: ENERJİ VERİMLİLİĞİ NELER YAPILACAK? KISA SLOGAN ALTINDA KISA AÇIKLAMA (1 CÜMLE) KONU BAŞLIĞI Örnek: ENERJİ VERİMLİLİĞİ NELER YAPILACAK? KISA SLOGAN ALTINDA KISA AÇIKLAMA (1 CÜMLE) GÖRSEL MALZEME (FOTO, GRAFİK, ŞEKİL, LOGO VB.) GRAFİK VEYA TABLO (STRATEJİK PLANDA VERİLEN HEDEF VE ONLARA

Detaylı

SU KİRLİLİĞİ KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ

SU KİRLİLİĞİ KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ SU KİRLİLİĞİ KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Su Ortamlarının Kalite Sınıflandırılması Kıtaiçi Yüzeysel Suların Sınıflandırılması Madde 7 (Mülga:RG-30/11/2012-28483) (4) Su Kalite Sınıfının Belirlenmesi

Detaylı

PROJE - FAALİYET KISA VADE ORTA VADE UZUN VADE 1 HAVZA KORUMA EYLEM PLANI STRATEJİSİNİN OLUŞTURULMASI

PROJE - FAALİYET KISA VADE ORTA VADE UZUN VADE 1 HAVZA KORUMA EYLEM PLANI STRATEJİSİNİN OLUŞTURULMASI 1 HAVZA KORUMA EYLEM PLANI STRATEJİSİNİN OLUŞTURULMASI ÇOB, DSİ, İB, Valilikler, Belediyeler, Üniversiteler, TÜBİTAK HSA/ÇİB 2 KURUM VE KURULUŞLARIN KOORDİNASYONUNUN SAĞLANMASI ÇOB, Valilikler HSA/ÇİB

Detaylı

USBS Ulusal Su Bilgi Sistemi Projesi

USBS Ulusal Su Bilgi Sistemi Projesi USBS Ulusal Su Bilgi Sistemi Projesi USBS YAPISI 08.12.2014 Su Yönetimi Genel Müdürlüğü İzleme ve Su Bilgi Sistemi Dairesi Başkanlığı Su Bilgi Sistemi Şube Müdürlüğü 1 Sunum Planı Geçmiş Süreçler Gelecek

Detaylı

İL MÜDÜRLÜĞÜMÜZ PROJE ÇALIŞMALARI

İL MÜDÜRLÜĞÜMÜZ PROJE ÇALIŞMALARI İL MÜDÜRLÜĞÜMÜZ PROJE ÇALIŞMALARI TAMAMLANAN GÜNEY EGE KALKINMA AJANSI (GEKA ) PROJELERİ Bilgisayar destekli Tasarım Programı olan NetCAD 6.0 Müdürlüğümüz personellerine Teknik Destek Faaliyet Programı

Detaylı

Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü

Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü Çevre Denetimi Ani, planlı, birleşik denetimler ve izlemeler yapılmaktadır. 2872 sayılı Çevre Kanunu ve yönetmelikleri kapsamında Hava, Su,

Detaylı

İSTANBUL UN YENİ SU KAYNAĞI SAKARYA NEHRİ VE SU ALMA YAPISI TEKNİK TESPİT GÖRÜŞÜ

İSTANBUL UN YENİ SU KAYNAĞI SAKARYA NEHRİ VE SU ALMA YAPISI TEKNİK TESPİT GÖRÜŞÜ TEKNİK TESPİT RAPORU 2014 İSTANBUL UN YENİ SU KAYNAĞI SAKARYA NEHRİ VE SU ALMA YAPISI TEKNİK TESPİT GÖRÜŞÜ [TMMOB ÇEVRE MÜHENDİSLERİ ODASI İSTANBUL ŞUBESİ] 30 AĞUSTOS 2014 TMMOB Çevre Mühendisleri Odası

Detaylı

Doğal Su Ekosistemleri. Yapay Su Ekosistemleri

Doğal Su Ekosistemleri. Yapay Su Ekosistemleri Okyanuslar ve denizler dışında kalan ve karaların üzerinde hem yüzeyde hem de yüzey altında bulunan su kaynaklarıdır. Doğal Su Ekosistemleri Akarsular Göller Yer altı su kaynakları Bataklıklar Buzullar

Detaylı

OSB LERDE ATIKSU YÖNETİMİ VE MEVZUAT UYGULAMALARI. Ercan GÜLAY Daire Başkanı Su ve Toprak Yönetimi Dairesi Başkanlığı Bursa 2016

OSB LERDE ATIKSU YÖNETİMİ VE MEVZUAT UYGULAMALARI. Ercan GÜLAY Daire Başkanı Su ve Toprak Yönetimi Dairesi Başkanlığı Bursa 2016 OSB LERDE ATIKSU YÖNETİMİ VE MEVZUAT UYGULAMALARI Ercan GÜLAY Daire Başkanı Su ve Toprak Yönetimi Dairesi Başkanlığı Bursa 2016 1 SUNUM PLANI Atıksu Mevzuatı OSB lerde Mevcut Durum OSB lerde Atıksu Sorunları

Detaylı

ATIKSU YÖNETİMİ ve SU TEMİNİ PROJEKSİYONLARI Aralık 2015. Dr. Dursun Atilla ALTAY Genel Müdür

ATIKSU YÖNETİMİ ve SU TEMİNİ PROJEKSİYONLARI Aralık 2015. Dr. Dursun Atilla ALTAY Genel Müdür ATIKSU YÖNETİMİ ve SU TEMİNİ PROJEKSİYONLARI Aralık 2015 Dr. Dursun Atilla ALTAY Genel Müdür Marmara Havzası ve Atıksu Yönetimi 1950'li yıllar Caddebostan Plajı 1980'li yıllar Ülkemizin en kalabalık şehri

Detaylı

ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KONYAALTI İLÇESİ, BAHTILI MAHALLESİ 20440, 20441, , ADALAR İLE ADA PARSELLERE İLİŞKİN 1/1

ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KONYAALTI İLÇESİ, BAHTILI MAHALLESİ 20440, 20441, , ADALAR İLE ADA PARSELLERE İLİŞKİN 1/1 ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KONYAALTI İLÇESİ, BAHTILI MAHALLESİ 20440, 20441, 20442 20443, 20447 ADALAR İLE 20434 ADA 14-15 PARSELLERE İLİŞKİN 1/1.000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI RAPORU 1. PLANLAMA ALANI

Detaylı

KÜÇÜK MENDERES HAVZASI SU KALİTESİ İZLEME RAPORU İlkbahar Dönemi 2014 Evsel ve Endüstriyel Kirlilik İzleme Programı

KÜÇÜK MENDERES HAVZASI SU KALİTESİ İZLEME RAPORU İlkbahar Dönemi 2014 Evsel ve Endüstriyel Kirlilik İzleme Programı ÇEVRE VE ġehġrcġlġk BAKANLIĞI ÇED ĠZĠN VE DENETĠM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ LABORATUVAR ÖLÇÜM VE ĠZLEME DAĠRESĠ BAġKANLIĞI KÜÇÜK MENDERES HAVZASI SU KALİTESİ İZLEME RAPORU İlkbahar Dönemi 2014 Evsel ve Endüstriyel

Detaylı

T.C. KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İSU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ULUSLAR ARASI İSTANBUL AKILLI ŞEBEKELER KONGRESİ AKILLI ŞEBEKELERDE ÖRNEK UYGULAMALAR

T.C. KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İSU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ULUSLAR ARASI İSTANBUL AKILLI ŞEBEKELER KONGRESİ AKILLI ŞEBEKELERDE ÖRNEK UYGULAMALAR T.C. KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İSU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ULUSLAR ARASI İSTANBUL AKILLI ŞEBEKELER KONGRESİ AKILLI ŞEBEKELERDE ÖRNEK UYGULAMALAR ATIKSU SCADA SİSTEMİ KOCAELİ Murat SÖNMEZ SCADA ŞUBE MÜDÜRÜ

Detaylı

Tarıma dayalı İlde yeşil alanın az oluşu, geçmiş yıllarda sık rastlanan anız yangınları erozyonu hızlandırmaktadır.

Tarıma dayalı İlde yeşil alanın az oluşu, geçmiş yıllarda sık rastlanan anız yangınları erozyonu hızlandırmaktadır. [I] İtakya'da Sanayileşme ve Çevre Sempozyumu II 185 TEKİRDAĞ İLİ ÇEVRE SORUNLARİ ve SANAYİLEŞME Metin AYDIN 1- TEKİRDAĞ İLİNİN ÇEVRESEL TANITIMI İlimiz İstanbul iline komşu olması nedeniyle sanayinin

Detaylı

SU KİRLİLİĞİ KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ İDARİ USULLER TEBLİĞİ

SU KİRLİLİĞİ KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ İDARİ USULLER TEBLİĞİ 10 Ekim 2009 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 27372 Çevre ve Orman Bakanlığından: TEBLİĞ SU KİRLİLİĞİ KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ İDARİ USULLER TEBLİĞİ Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı, 31/12/2004 tarihli

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ SU ÇERÇEVE DİREKTİFİ VE BU ALANDA TÜRKİYE DE YÜRÜTÜLEN ÇALIŞMALAR

AVRUPA BİRLİĞİ SU ÇERÇEVE DİREKTİFİ VE BU ALANDA TÜRKİYE DE YÜRÜTÜLEN ÇALIŞMALAR AVRUPA BİRLİĞİ SU ÇERÇEVE DİREKTİFİ VE BU ALANDA TÜRKİYE DE YÜRÜTÜLEN ÇALIŞMALAR Ayla EFEOGLU Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü AB İle İlişkiler Şube Müdürü İÇERİK AB Su Çerçeve Direktifi hakkında genel

Detaylı

Kentsel Atıksu Arıtımı Hizmet Bedeli Tahsil Yöntemleri & Tam Maliyet Esası Ücret ve Vergilerin Yeterliliği

Kentsel Atıksu Arıtımı Hizmet Bedeli Tahsil Yöntemleri & Tam Maliyet Esası Ücret ve Vergilerin Yeterliliği KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü Kentsel Atıksu Arıtımı Hizmet Bedeli Tahsil Yöntemleri & Tam Maliyet Esası Ücret ve Vergilerin Yeterliliği Ali SAĞLIK Genel Müdür

Detaylı

Yıllar 2015 2016 2017 2018 2019 PROJE ADIMI - FAALİYET. Sorumlu Kurumlar. ÇOB, İÇOM, DSİ, TİM, Valilikler, Belediyeler ÇOB, İÇOM, Valilikler

Yıllar 2015 2016 2017 2018 2019 PROJE ADIMI - FAALİYET. Sorumlu Kurumlar. ÇOB, İÇOM, DSİ, TİM, Valilikler, Belediyeler ÇOB, İÇOM, Valilikler 1. HAVZA KORUMA PLANI KURUM VE KURULUŞLARIN KOORDİNASYONUNUN 2. SAĞLANMASI 3. ATIK SU ve ALTYAPI YÖNETİMİ 3.1. Göl Yeşil Kuşaklama Alanındaki Yerleşimler Koruma Planı'nda önerilen koşullarda önlemlerin

Detaylı

İÇME SUYU ELDE EDİLEN VEYA ELDE EDİLMESİ PLANLANAN YÜZEYSEL SULARIN KALİTESİNE DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

İÇME SUYU ELDE EDİLEN VEYA ELDE EDİLMESİ PLANLANAN YÜZEYSEL SULARIN KALİTESİNE DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Yönetmeliğin Yayınlandığı Resmi Gazete nin Tarihi Sayısı 29/06/2012 28338 İÇME SUYU ELDE EDİLEN VEYA ELDE EDİLMESİ PLANLANAN YÜZEYSEL SULARIN KALİTESİNE DAİR YÖNETMELİK Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

EĞİRDİR GÖLÜ SU KALİTESİ

EĞİRDİR GÖLÜ SU KALİTESİ EĞİRDİR GÖLÜ SU KALİTESİ Yrd. Doç. Dr. Şehnaz ŞENER Süleyman Demirel Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü Göl 482 km² yüzölçümü ile Türkiye nin 4. büyük gölü aynı zamanda 2.

Detaylı

MADENCĠLĠK SEKTÖRÜNDE SU KĠRLĠLĠĞĠ KONTROLÜ YÖNETMELĠĞĠ UYGULAMALARI

MADENCĠLĠK SEKTÖRÜNDE SU KĠRLĠLĠĞĠ KONTROLÜ YÖNETMELĠĞĠ UYGULAMALARI TC. TEKĠRDAĞ VALĠLĠĞĠ Ġl Çevre ve Orman Müdürlüğü MADENCĠLĠK SEKTÖRÜNDE SU KĠRLĠLĠĞĠ KONTROLÜ YÖNETMELĠĞĠ UYGULAMALARI 12 OCAK 2011 MALKARA/TEKĠRDAĞ SU KĠRLĠLĠĞĠ: Yeryüzündeki sular, güneşin sağladığı

Detaylı

Kentsel Atıksu Yönetimi

Kentsel Atıksu Yönetimi T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK K BAKANLIĞI Kentsel Atıksu Yönetimi Buğçe e DOĞAN ÇİMENTEPE Çevre ve Şehircilik Uzmanı Çevre Yönetimi Y Genel MüdürlM rlüğü 07-10 Haziran 2012 - İstanbul Sunumun İçeriği Bakanlığımızın

Detaylı

SEYHAN HAVZASI KORUMA EYLEM PLANI İŞ PROGRAMI

SEYHAN HAVZASI KORUMA EYLEM PLANI İŞ PROGRAMI 1 HAVZA KORUMA EYLEM PLANI STRATEJİSİNİN OLUŞTURULMASI 2 KURUM VE KURULUŞLARIN KOORDİNASYONUNUN SAĞLANMASI ÇOB, DSİ, İB, Valilikler, Belediyeler, HSA/ÇİB Üniversiteler, TÜBİTAK ÇOB, Valilikler HSA/ÇİB

Detaylı

Elçin GÜNEŞ, Ezgi AYDOĞAR

Elçin GÜNEŞ, Ezgi AYDOĞAR Elçin GÜNEŞ, Ezgi AYDOĞAR AMAÇ Çorlu katı atık depolama sahası sızıntı sularının ön arıtma alternatifi olarak koagülasyon-flokülasyon yöntemi ile arıtılabilirliğinin değerlendirilmesi Arıtma alternatifleri

Detaylı

SAYI :B.18.0.ÇYG.0.01.00.03/010-05/7240-30658 23.06.2006 GENELGE ( 2006/15 )

SAYI :B.18.0.ÇYG.0.01.00.03/010-05/7240-30658 23.06.2006 GENELGE ( 2006/15 ) SAYI :B.18.0.ÇYG.0.01.00.03/010-05/7240-30658 23.06.2006 KONU: Atıksu Arıtma Tesisleri için İş Termin Planı GENELGE ( 2006/15 ) Çok çeşitli amaçlarla su kaynaklarına olan hızlı talep artışının karşılanması,

Detaylı

Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü. Su ve Toprak Yönetimi Dairesi Başkanlığı. AB Çevre Müktesebatının Yerel Yönetimlere Uygulanması

Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü. Su ve Toprak Yönetimi Dairesi Başkanlığı. AB Çevre Müktesebatının Yerel Yönetimlere Uygulanması Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü Su ve Toprak Yönetimi Dairesi Başkanlığı AB Çevre Müktesebatının Yerel Yönetimlere Uygulanması 1 Uygulama Örnekleri 1.Kentsel Atıksu Arıtımı Yönetmeliği 2.Tehlikeli Maddelerin

Detaylı

ATIKSU ARITMA TESİSİ ENERJİ GİDERİ GERİ ÖDEME BELGESİ

ATIKSU ARITMA TESİSİ ENERJİ GİDERİ GERİ ÖDEME BELGESİ EK-1 GERİ ÖDEME BELGESİ T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü SAYI B.18.0.ÇYG.0/ TARİH KONU Atıksu Arıtma Tesisi Enerji Gideri Geri Ödeme Belgesi BELGE NO ATIKSU ARITMA TESİSİ ENERJİ

Detaylı

T.C. KIRŞEHİR VALİLİĞİ ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. KIRŞEHİR VALİLİĞİ ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ 2013 YILI FAALİYETLERİ : T.C. Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) Başvuruları (30.06.2013) İlimizde faaliyet gösteren işletmeler kuruluş aşamasında Müdürlüğümüze ÇED Yönetmeliği kapsamında başvuru yapmaktadır.

Detaylı

TÜBİTAK MAM ÇEVRE ENSTİTÜSÜ ÖZEL HÜKÜM PROJELERİ

TÜBİTAK MAM ÇEVRE ENSTİTÜSÜ ÖZEL HÜKÜM PROJELERİ TÜBİTAK MAM ÇEVRE ENSTİTÜSÜ ÖZEL HÜKÜM PROJELERİ Eğirdir Beyşehir Karacaören Alt Havzaları ÖH Alanları Atatürk Baraj Gölü ÖH Alanı Doğal kaynakların sürdürülebilir yönetimi için; İçme suyu kaynaklarının

Detaylı

İ t ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ M İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU RAPORU. Tarih: BİRİM TALEP SAHİBİ

İ t ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ M İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU RAPORU. Tarih: BİRİM TALEP SAHİBİ m ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ M İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU RAPORU İ t Tarih: 02.05.2016 BİRİM İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI TALEP SAHİBİ KEPEZ BELEDİYESİ MECLİS TOPLANTISININ TARİHİ VE GÜNDEM

Detaylı

TEBLĐĞ Çevre ve Orman Bakanlığından: KENTSEL ATIKSU ARITIMI YÖNETMELĐĞĐ HASSAS VE AZ HASSAS SU ALANLARI TEBLĐĞĐ ĐKĐNCĐ BÖLÜM

TEBLĐĞ Çevre ve Orman Bakanlığından: KENTSEL ATIKSU ARITIMI YÖNETMELĐĞĐ HASSAS VE AZ HASSAS SU ALANLARI TEBLĐĞĐ ĐKĐNCĐ BÖLÜM 27 Haziran 2009 CUMARTESĐ Resmî Gazete Sayı : 27271 TEBLĐĞ Çevre ve Orman Bakanlığından: KENTSEL ATIKSU ARITIMI YÖNETMELĐĞĐ HASSAS VE AZ HASSAS SU ALANLARI TEBLĐĞĐ BĐRĐNCĐ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Yasal Dayanak

Detaylı

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ BAYINDIR SONUÇ RAPORU

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ BAYINDIR SONUÇ RAPORU 1 2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ BAYINDIR SONUÇ RAPORU Tarih: 4 Ocak 2011 Yaklaşık Katılımcı Sayısı: 65 Katılımcı listesindeki Sayı: 62 Katılımcı Düzeyi ve Profili: 2 3 4 Dağıtılan Belgeler:

Detaylı

2. YEŞİL ŞEHİRLER ZİRVESİ GÜNGÖR GÜLENÇ BUSKİ GENEL MÜDÜR YARDIMCISI

2. YEŞİL ŞEHİRLER ZİRVESİ GÜNGÖR GÜLENÇ BUSKİ GENEL MÜDÜR YARDIMCISI K - Q TSE - ISO - EN 9000 11.12.2014 BUSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2. YEŞİL ŞEHİRLER ZİRVESİ K - Q TSE - ISO - EN 9000 2. YEŞİL ŞEHİRLER ZİRVESİ GÜNGÖR GÜLENÇ BUSKİ GENEL MÜDÜR YARDIMCISI SORUMLULUK ALANIMIZ 26

Detaylı

Dünya da OSB. Türkiye de OSB. Organize sanayi bölgeleri kavramı. dünyada 19. yüzyılın sonlarına doğru. ortaya çıkmış ve ilk olarak İngiltere ve

Dünya da OSB. Türkiye de OSB. Organize sanayi bölgeleri kavramı. dünyada 19. yüzyılın sonlarına doğru. ortaya çıkmış ve ilk olarak İngiltere ve 1 Dünya da OSB Organize sanayi bölgeleri kavramı dünyada 19. yüzyılın sonlarına doğru ortaya çıkmış ve ilk olarak İngiltere ve Amerika Birleşik Devletleri'nde uygulamaya konulmuştur. Türkiye de OSB Organize

Detaylı

GÜNEY EGE BÖLGE PLANI 2010-2013

GÜNEY EGE BÖLGE PLANI 2010-2013 GÜNEY EGE BÖLGE PLANI 2010-2013 SUNUM AKIŞI Bölge Planı Hazırlık Süreci Paydaş Analizi Atölye Çalışmalarının Gerçekleştirilmesi Mevcut Durum Analizi Yerleşim Yapısı ve Yerleşmeler Arası İlişki Analizi

Detaylı

Mevcut durum Kazan Köyü nde kurulmuş olan Biyodisk Teknolojisi Arıtma Tesisinde, 600 eşdeğer kişiden kaynaklanmakta olan atıksular arıtılmaktadır.

Mevcut durum Kazan Köyü nde kurulmuş olan Biyodisk Teknolojisi Arıtma Tesisinde, 600 eşdeğer kişiden kaynaklanmakta olan atıksular arıtılmaktadır. ÖRNEK PROJE ASKİ Ankara İli Kazan İlçesine bağlı Pazar Köyü 600 kişi kapasiteli Dönen Biyolojik Disk (DBD) prensibi ile çalışan Paket biyolojik atıksu arıtma tesisi 0.37 kw motor-redüktör ile aylık kişi

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Çevre Yönetim i Genel M üdürlüğü GENELGE

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Çevre Yönetim i Genel M üdürlüğü GENELGE T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Çevre Yönetim i Genel M üdürlüğü Sayı 41203884-010.06^2-2.8 Û.6./.Ç.5/.2016 Konu : Ergene Nehrinde Deşarj Standartlarında K ısıtlam a GENELGE (2 0 1 6 /0 5 ) Bilindiği

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI

AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ ve ÇEVRE Avrupa Birliği Bakanlığı Sunum İçeriği AB ve Çevre- Temel ilkeler AB ve İklim Değişikliği AB ve Su Kalitesi AB ve Atık Geri Dönüşümü Müzakere sürecinde

Detaylı

DRENAJ KANALLARINDA MEVSİMSEL KİRLENMENİN BELİRLENMESİ, AŞAĞI SEYHAN ÖRNEĞİ *

DRENAJ KANALLARINDA MEVSİMSEL KİRLENMENİN BELİRLENMESİ, AŞAĞI SEYHAN ÖRNEĞİ * DRENAJ KANALLARINDA MEVSİMSEL KİRLENMENİN BELİRLENMESİ, AŞAĞI SEYHAN ÖRNEĞİ * Investigation About Seasonal Pollution Drainage Channels, Asagi Seyhan Samples Şevki İSKENDEROĞLU Çevre Mühendisliği Anabilim

Detaylı

Eşref Atabey Türkiye de illere göre su kaynakları-potansiyeli ve su kalitesi eserinden alınmıştır.

Eşref Atabey Türkiye de illere göre su kaynakları-potansiyeli ve su kalitesi eserinden alınmıştır. Eşref Atabey. 2015. Türkiye de illere göre su kaynakları-potansiyeli ve su kalitesi eserinden alınmıştır. BARTIN İLİ SU KAYNAKLARI-POTANSİYELİ VE KALİTESİ DR. EŞREF ATABEY Jeoloji Yüksek Mühendisi Tıbbi

Detaylı

Marmara Kıyıları Hassas Alan Yönetimi

Marmara Kıyıları Hassas Alan Yönetimi Marmara Kıyıları Hassas Alan Yönetimi Huri EYÜBOĞLU Şub. Müd. huri.eyuboglu@csb.gov.tr İSTANBUL SUNUM İÇERİĞİ SINHA PROJESİ Türkiye Kıyılarında Kentsel Atıksu Yönetimi: Sıcak Nokta ve Hassas Alanların

Detaylı

İlimizdeki Sanayi Kuruluşu Sayısı

İlimizdeki Sanayi Kuruluşu Sayısı GĠRĠġ Tekirdağ Ġli, konumu itibarı ile; hem Ġstanbul Ġline yakınlığı hem de kara, deniz ve demiryolu güzergahı üzerinde bulunması nedeniyle yatırımcının tercihi haline gelmiģ, bu durum ise hızlı ve plansız

Detaylı

BURSA HAMİTLER SIZINTI SUYU ARITMA TESİSİNİN İNCELENMESİ

BURSA HAMİTLER SIZINTI SUYU ARITMA TESİSİNİN İNCELENMESİ BURSA HAMİTLER SIZINTI SUYU ARITMA TESİSİNİN İNCELENMESİ Korkut Kaşıkçı 1, Barış Çallı 2 1 Sistem Yapı İnşaat ve Ticaret A.Ş. 34805 Kavacık, İstanbul 2 Marmara Üniversitesi, Çevre Mühendisliği Bölümü,

Detaylı

T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Faaliyet Ön Bilgi Formu

T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Faaliyet Ön Bilgi Formu Ek-3: Faaliyet Ön Bilgi Formu T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Faaliyet Ön Bilgi Formu Kod No:... Tarih:.../.../... Bu form, toprak kirliliği potansiyeli bulunan endüstriyel faaliyetler ile ilgili genel

Detaylı

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ ÖDEMİŞ SONUÇ RAPORU

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ ÖDEMİŞ SONUÇ RAPORU 1 2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ ÖDEMİŞ SONUÇ RAPORU Tarih: 3 Ocak 2011 Yaklaşık Katılımcı Sayısı: 75 Katılımcı listesindeki Sayı: 66 Katılımcı Düzeyi ve Profili: 2 3 4 Dağıtılan Belgeler:

Detaylı

TESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BÜNYESİNDE BULUNAN ATIKSU ARITMA TESİSLERİ

TESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BÜNYESİNDE BULUNAN ATIKSU ARITMA TESİSLERİ TESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BÜNYESİNDE BULUNAN ATIKSU ARITMA TESİSLERİ 1. SULTANKÖY ATIKSU ARITMA TESİSİ 2. MARMARAEREĞLİSİ ATIKSU ARITMA TESİSİ 3. YENİÇİFTLİK ATIKSU ARITMA TESİSİ 4. YENİCE ATIKSU ARITMA TESİSİ

Detaylı

KARTALKAYA BARAJI HAVZASI ÖZEL HÜKÜMLER

KARTALKAYA BARAJI HAVZASI ÖZEL HÜKÜMLER KARTALKAYA BARAJI HAVZASI ÖZEL HÜKÜMLER AMAÇ : Gaziantep iline içme ve kullanma suyu sağlayan kıta içi yüzeysel su kaynaklarından olan Kartalkaya Barajının mevcut su kalitesinin korunup, kullanımının sürdürülebilir

Detaylı

TC ÇEVRE ve ORMAN BAKANLIĞI ÇED ve PLANLAMA GENEL MÜDÜRLM MADENCİLİK PROJELERİNE AİT ÇED RAPORLARINDA VE PROJE TANITIM DOSYLARI

TC ÇEVRE ve ORMAN BAKANLIĞI ÇED ve PLANLAMA GENEL MÜDÜRLM MADENCİLİK PROJELERİNE AİT ÇED RAPORLARINDA VE PROJE TANITIM DOSYLARI MADENCİLİK PROJELERİNE AİT ÇED RAPORLARINDA VE PROJE TANITIM DOSYLARI MADENCİLİK PROJELERİNE AİT ÇED RAPORLARI VE PROJE TANITIM DOSYASINDA YER ALAN KONULAR 3 ANA GRUPTA TOPLANMAKTADIR 1- PROJE ALANI VE

Detaylı

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ ALİAĞA SONUÇ RAPORU

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ ALİAĞA SONUÇ RAPORU 1 2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ ALİAĞA SONUÇ RAPORU Tarih: 29 Aralık 2010 Yaklaşık Katılımcı Sayısı: 55 Katılımcı listesindeki Sayı: 44 Katılımcı Düzeyi ve Profili: 2 3 4 5 Dağıtılan

Detaylı

Kırklareli 15 Tesisin Açılış ve Temel Atma Merasimi 25 Mayıs 2013, Cumartesi 15:30

Kırklareli 15 Tesisin Açılış ve Temel Atma Merasimi 25 Mayıs 2013, Cumartesi 15:30 Kırklareli 15 Tesisin Açılış ve Temel Atma Merasimi 25 Mayıs 2013, Cumartesi 15:30 Sayın Bakanım, Sayın Valim, Sayın Milletvekillerim, Sayın Belediye Başkanlarım, Genel Müdürlerim, değerli konuklar, hanımefendiler,

Detaylı

MANİSA İLİ, SELENDİ İLÇESİ, ESKİCAMİ MAHALLESİ, 120 ADA, 1 PARSELE İLİŞKİN NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ ÖNERİSİ

MANİSA İLİ, SELENDİ İLÇESİ, ESKİCAMİ MAHALLESİ, 120 ADA, 1 PARSELE İLİŞKİN NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ ÖNERİSİ MANİSA İLİ, SELENDİ İLÇESİ, ESKİCAMİ MAHALLESİ, 120 ADA, 1 PARSELE İLİŞKİN NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ ÖNERİSİ Planlama Alanının Tanımlanması Manisa İli 13.810 km² yüz ölçümüne sahip olup, 2015 itibarıyla

Detaylı

SU KİRLİLİĞİ KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ İDARİ USULLER TEBLİĞİ

SU KİRLİLİĞİ KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ İDARİ USULLER TEBLİĞİ SU KİRLİLİĞİ KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ İDARİ USULLER TEBLİĞİ Bu Tebliğ, 12 Mart 1989 tarihli ve 20106 sayılı Resmî Gazete de yayınlanmıştır. Amaç Madde 1 - Bu tebliğ, 9 Ağustos 1983 tarihli ve 2872 sayılı Çevre

Detaylı

9Çevresel Risk Analiz ve Yönetim

9Çevresel Risk Analiz ve Yönetim 9Çevresel Risk Analiz ve Yönetim Merkezince Yapılan Çalışmalar 9.1. ASO-KOSGEB Çevre Laboratuvarı ASO ve KOSGEB arasında 18.05.1999 tarihinde imzalanan protokol ile kurulan, işletme kapsamı Hava Kalitesi

Detaylı

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ TORBALI SONUÇ RAPORU

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ TORBALI SONUÇ RAPORU 1 2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ TORBALI SONUÇ RAPORU Tarih: 16 Aralık 2010 Yaklaşık Katılımcı Sayısı: 25 Katılımcı listesindeki Sayı: 20 Katılımcı Düzeyi ve Profili: 2 3 4 Dağıtılan Belgeler:

Detaylı

Gaziantep Sanayisinin Değerlendirilmesi

Gaziantep Sanayisinin Değerlendirilmesi Gaziantep Sanayisinin Değerlendirilmesi Bülent TOKATLI Şirket Müdürü / Çevre Mühendisi Gaziantep Endüstriyel Simbiyoz Projesi Bilgilendirme Toplantısı Programı 22 ARALIK 2015 Ekonomik Değerlendirme Ekonomik

Detaylı

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ÇEVRECİ ŞEHİRLERE DOĞRU Kadir DEMİRBOLAT İklim Değişikliği Dairesi Başkanı 7 Temmuz 2012, Gaziantep Çevreci Şehircilik; Yaşam kalitesi yüksek, Çevreye duyarlı, Tarihi ve kültürel

Detaylı

İçme Suyu kaynağı Olarak Sapanca Gölü nün Bütünleşik Yaklaşımlı Havza Yönetimi İle Korunması ve Güvenli Su Temini

İçme Suyu kaynağı Olarak Sapanca Gölü nün Bütünleşik Yaklaşımlı Havza Yönetimi İle Korunması ve Güvenli Su Temini İçme Suyu kaynağı Olarak Sapanca Gölü nün Bütünleşik Yaklaşımlı Havza Yönetimi İle Korunması ve Güvenli Su Temini Dr. Rüstem KELEŞ SASKİ Genel Müdürü 29 Ekim 2015 Sunum içeriği I. Giriş II. Havza Korumada

Detaylı

TEKİRDAĞ SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TESKİ

TEKİRDAĞ SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TESKİ TEKİRDAĞ SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TESKİ Tekirdağ Büyükşehir Belediyesine bağlı, müstakil bütçesi bulunan ve kamu tüzel kişiliğine haiz bir kuruluş olan Tekirdağ Su ve Kanalizasyon İdaresi

Detaylı

ATAġEHĠR BELEDĠYESĠ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ

ATAġEHĠR BELEDĠYESĠ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ ATAġEHĠR BELEDĠYESĠ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYETLERİ Ataşehir Çevre ve Koruma Kontrol Müdürlüğü; 14.04.2009 tarihinde kurulmuş olup, 2872 sayılı ÇEVRE KANUNU

Detaylı

HAVZA KORUMA EYLEM PLANLARI EYLEMLERİ

HAVZA KORUMA EYLEM PLANLARI EYLEMLERİ Türkiye de Su Yönetiminin Değişimi Taner KİMENÇE, Altunkaya ÇAVUŞ,Burhan Fuat Çankaya 31 Ocak 2017 HAVZA KORUMA EYLEM PLANLARI EYLEMLERİ Havza Koruma Eylem Planları ile Ülkemizde bulunan 25 Nehir Havzasının

Detaylı

UNIDO Eko-Verimlilik Programı nda Öncelikli Sektörler

UNIDO Eko-Verimlilik Programı nda Öncelikli Sektörler UNIDO Eko-Verimlilik Programı nda Öncelikli Sektörler Prof.Dr. Göksel N. Demirer Orta Doğu Teknik Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümü UNIDO EKO-VERİMLİLİK (TEMİZ ÜRETİM) PROGRAMI BİLGİLENDİRME TOPLANTISI

Detaylı

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNİN SU KAYNAKLARINA ETKİSİ PROJESİ Sektörel Etkilenebilirlik Analizi ve Uyum Faaliyetleri

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNİN SU KAYNAKLARINA ETKİSİ PROJESİ Sektörel Etkilenebilirlik Analizi ve Uyum Faaliyetleri T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI SU YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TAŞKIN VE KURAKLIK YÖNETİMİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNİN SU KAYNAKLARINA ETKİSİ PROJESİ Sektörel Etkilenebilirlik Analizi ve Uyum

Detaylı

ÇEVRE YÖNETİMİ VE DENETİMİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

ÇEVRE YÖNETİMİ VE DENETİMİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÇEVRE YÖNETİMİ VE DENETİMİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ HAVA KİRLİLİĞİ İlimizde, 2 adet sabit tip hava kalitesi izleme istasyonu mevcuttur. Denizli-1 hava izleme istasyonu Sevil Kaynak İlköğretim Okulu Bahçesinde, Denizli-2

Detaylı

REMONDIS SĐSTEM YAPI Çevre Teknolojileri San. Ve Tic. A.Ş.

REMONDIS SĐSTEM YAPI Çevre Teknolojileri San. Ve Tic. A.Ş. REMONDIS SĐSTEM YAPI Çevre Teknolojileri San. Ve Tic. A.Ş. ATIK YÖNETĐMĐNDE DEV ĐŞBĐRLĐĞĐ REMONDIS SĐSTEM YAPI Çevre Teknolojileri A.Ş. REMONDIS SĐSTEM YAPI Çevre Teknolojileri San. Ve Tic. A.Ş. 2 ŞĐRKET

Detaylı

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ ÇİĞLİ SONUÇ RAPORU

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ ÇİĞLİ SONUÇ RAPORU 1 2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ ÇİĞLİ SONUÇ RAPORU Tarih: 4 Ocak 2011 Yaklaşık Katılımcı Sayısı: 42 Katılımcı listesindeki Sayı: 31 Katılımcı Düzeyi ve Profili: 2 3 4 Dağıtılan Belgeler:

Detaylı

3.10. ÇEVRESEL SORUNLAR VE RİSK ALGISI

3.10. ÇEVRESEL SORUNLAR VE RİSK ALGISI 3.10. ÇEVRESEL SORUNLAR VE RİSK ALGISI 3.10.1. İstanbul da Çevresel Konular 3.10.1.1. Hava Kalitesi İstanbul un nüfusunun hızlı artışı ve kalitesiz yakıt kullanımı nedeniyle 1985 li yıllardan itibaren

Detaylı

DOKAP EYLEM PLANI (2014-2018)

DOKAP EYLEM PLANI (2014-2018) SAMSUN DOKAP EYLEM PLANI (2014-2018) Eylem TURİZM VE ÇEVRESEL SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK TURİZM TÇS 1.6 Bölgenin yat ve kruvaziyer turizmi potansiyelini değerlendiren etüd-proje çalışmaları yapılacaktır. Artvin,

Detaylı

Vizyonumuz Ülkemizin, çevre ve iş güvenliği alanlarında ulusal ve uluslararası rekabet gücünü artıracak çalışmalarda öncü olmaktır.

Vizyonumuz Ülkemizin, çevre ve iş güvenliği alanlarında ulusal ve uluslararası rekabet gücünü artıracak çalışmalarda öncü olmaktır. Kariyer Mühendislik 2011 yılında gelişen çevre ve iş güvenliği mevzuatlarının Türkiye de uygulanmasını hedef alarak kurulmuştur. Şirket çalışanlarının ve kurucusunun yıllar içerisinde elde etmiş olduğu

Detaylı

MANİSA İLİ, SELENDİ İLÇESİ, ESKİCAMİ MAHALLESİ, 120 ADA, 1 PARSELE İLİŞKİN UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ ÖNERİSİ

MANİSA İLİ, SELENDİ İLÇESİ, ESKİCAMİ MAHALLESİ, 120 ADA, 1 PARSELE İLİŞKİN UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ ÖNERİSİ MANİSA İLİ, SELENDİ İLÇESİ, ESKİCAMİ MAHALLESİ, 120 ADA, 1 PARSELE İLİŞKİN UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ ÖNERİSİ Planlama Alanının Tanımlanması Ege Bölgesi nin ikinci büyük şehri olan Manisa İli 13.810

Detaylı

BİYOLOJİK ARITMA DENEYİMLERİ

BİYOLOJİK ARITMA DENEYİMLERİ BİYOLOJİK ARITMA DENEYİMLERİ Kütahya Belediyesi Atıksu Arıtma Tesisi, İller Bankası nca 1985 yılında projelendirilmiş, 1992 yılında çalışmaya başlamıştır. Şehir merkezinin evsel nitelikli atıksularını

Detaylı

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ KİRAZ SONUÇ RAPORU

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ KİRAZ SONUÇ RAPORU 1 2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ KİRAZ SONUÇ RAPORU Tarih: 20 Aralık 2010 Yaklaşık Katılımcı Sayısı: 55 Katılımcı listesindeki Sayı: 50 Katılımcı Düzeyi ve Profili: 2 3 4 Dağıtılan Belgeler:

Detaylı

Türkiye nin Su Potansiyelinin Belirlenmesi Çalışmaları

Türkiye nin Su Potansiyelinin Belirlenmesi Çalışmaları T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Türkiye nin Su Potansiyelinin Belirlenmesi Çalışmaları Türkiye Su Bütçesinin Belirlenmesi Çalıştayı 16 20 Mart 2015 / İstanbul A.Deniz

Detaylı

TÜRKİYE ÇEVRE POLİTİKASINA ÖNEMLİ BİR DESTEK: AVRUPA BİRLİĞİ DESTEKLİ PROJELER

TÜRKİYE ÇEVRE POLİTİKASINA ÖNEMLİ BİR DESTEK: AVRUPA BİRLİĞİ DESTEKLİ PROJELER Technical Assistance for Implementation Capacity for the Environmental Noise Directive () Çevresel Gürültü Direktifi nin Uygulama Kapasitesi için Teknik Yardım Projesi Technical Assistance for Implementation

Detaylı

1 HAVZA KORUMA PLANI ADIMLARI

1 HAVZA KORUMA PLANI ADIMLARI 2. Orta Vade Uzun vade 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 1 4 1 4 1 4 1 4 1 4 Uygulayıcı 1 HAVZA KORUMA PLANI ADIMLARI 1.1 KENTSEL ATIKSU YÖNETİMİ AAT Revizyon ve İnşaatların Tamamlanması Mevcut Revizyon Gerekli Görülen

Detaylı

TMMOB ÇEVRE MÜHENDİSLERİ ODASI İZMİR ŞUBESİ YENİ FOÇA ATIKSU ARITMA TESİSİ ATIKSU DEŞARJI DEĞERLENDİRME RAPORU

TMMOB ÇEVRE MÜHENDİSLERİ ODASI İZMİR ŞUBESİ YENİ FOÇA ATIKSU ARITMA TESİSİ ATIKSU DEŞARJI DEĞERLENDİRME RAPORU TMMOB YENİ FOÇA ATIKSU ARITMA TESİSİ ATIKSU DEŞARJI DEĞERLENDİRME RAPORU ARALIK-2016 FOÇA ATIKSU ARITMA TESİSİ DEŞARJI DEĞERLENDİRME RAPORU İzmir Büyükşehir Belediyesi İZSU Genel Müdürlüğü tarafından Ekim

Detaylı

T.C. Sağlık Bakanlığı Türkiye Halk Sağlığı Kurumu. Hazırlayanlar

T.C. Sağlık Bakanlığı Türkiye Halk Sağlığı Kurumu. Hazırlayanlar Hazırlayanlar Tıbbi Teknolog Sait ŞEN Uzman Biyolog Zinnet OĞUZ Çevre Sağlık Teknisyeni Barış HALİÇ Yüksek Gıda Mühendisi Figen ERBİL NAZ Dr. Dilek DİKMEN Giriş ve Amaç Avrupa Birliği Komisyonu tarafından

Detaylı

MELEN SUYU VE HAVZASININ KORUNMASI

MELEN SUYU VE HAVZASININ KORUNMASI T.C. İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü MELEN SUYU VE HAVZASININ KORUNMASI Mehmet AYGÜN İSKİ İSTANBUL PİK SU TÜKETİMİ 2 816 760 m³ / gün ORTALAMA SU TÜKETİMİ

Detaylı

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ MENDERES SONUÇ RAPORU

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ MENDERES SONUÇ RAPORU 1 2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ MENDERES SONUÇ RAPORU Tarih: 27 Aralık 2010 Yaklaşık Katılımcı Sayısı: 35 Katılımcı listesindeki Sayı: 30 Katılımcı Düzeyi ve Profili: 2 3 Dağıtılan Belgeler:

Detaylı

S.S. YEŞİL DURU EVLERİ KOOPERATİFİ ATIKSU ARITMA TESİSİ PROJE RAPORU

S.S. YEŞİL DURU EVLERİ KOOPERATİFİ ATIKSU ARITMA TESİSİ PROJE RAPORU S.S. YEŞİL DURU EVLERİ KOOPERATİFİ ATIKSU ARITMA TESİSİ PROJE RAPORU 1 - PROSESİN TANITILMASI Tatil sitesinden kaynaklanacak evsel nitelikli atıksuları arıtacak olan, arıtma tesisi, biyolojik sistem (aktif

Detaylı

İçme Suyu Kaynağı Olarak Sapanca Gölü nün Bütünleşik Yaklaşımlı Havza Yönetimi İle Korunması Ve Güvenli Su Temini

İçme Suyu Kaynağı Olarak Sapanca Gölü nün Bütünleşik Yaklaşımlı Havza Yönetimi İle Korunması Ve Güvenli Su Temini İçme Suyu Kaynağı Olarak Sapanca Gölü nün Bütünleşik Yaklaşımlı Havza Yönetimi İle Korunması Ve Güvenli Su Temini Dr. Rüstem KELEŞ SASKİ Genel Müdürü «Allah insanı yalnız ve yalnız kendisine kulluk etsin

Detaylı

İ.D.O.S.B. Atıksu Arıtma Tesisi

İ.D.O.S.B. Atıksu Arıtma Tesisi İ.D.O.S.B. Atıksu Arıtma Tesisi İDOSB Atık Su Arıtma Tesisi, Kazlıçeşme de 500 yıldır faaliyet göstermekte olan tabakhanelerin, İstanbul Deri Organize Sanayi Bölgesi ne taşınma projesi kapsamında, 1989

Detaylı

2014 YILI MALİ DESTEK PROGRAMLARI. Sözleşme İmzalanan Projeler

2014 YILI MALİ DESTEK PROGRAMLARI. Sözleşme İmzalanan Projeler Sosyal Kalkınma TR41/14/SK/0038 Eskişehir Tepebaşı Belediyesi Tepebaşı Evde Bakım ve Sağlık Hizmetleri Birimi ile Yaşam Köyü'nün Geliştirilmesi Sosyal Kalkınma TR41/14/SK/0014 Eskişehir Aile Ve Sosyal

Detaylı

YILLAR KISA VADE ORTA VADE UZUN VADE 2011 2012 2013 2014

YILLAR KISA VADE ORTA VADE UZUN VADE 2011 2012 2013 2014 1 HAVZA KORUMA EYLEM PLANI STRATEJİSİNİN OLUŞTURULMASI ÇOB, DSİ, İB, Valilikler, Belediyeler, Üniversiteler, TÜBİTAK HSA/ÇİB 2 KURUM VE KURULUŞLARIN KOORDİNASYONUNUN SAĞLANMASI ÇOB, Valilikler HSA/ÇİB

Detaylı

ÇEVRE MÜHENDĠSLĠĞĠNE GĠRĠġ (ÇMG) DERSĠ

ÇEVRE MÜHENDĠSLĠĞĠNE GĠRĠġ (ÇMG) DERSĠ KONYA ÜNĠVERSĠTESĠ ÇEVRE MÜHENDĠSLĠĞĠNE GĠRĠġ (ÇMG) DERSĠ Doç. Dr. Senar AYDIN Necmettin Erbakan Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölümü 17.12.2015 1 2 o Evsel, endüstriyel,

Detaylı