! " # " $ %% &' (#% $! " "!" # $ $ % $ & '! $ $ ( ) ) * +" + $ $ ( )

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "! " # " $ %% &' (#% $! " "!" # $ $ % $ & '! $ $ ( ) ) * +" + $ $ ( )"

Transkript

1

2

3 !"#"$ %%&'(#%$! ""!"#$$ %$&'!$$ () )*+"+$$ ()

4

5 ) #*% +, -.-/ ,3.111,-./* 0,,,,.1* 02-,2") 034! "# $"%%%&' 4. 2 /3 2-&/--4 2,5(6(--4 22"(-,7 23"-, ,8 (% %# )%*% 3,596:5-32 * +%*, $-* 32;0)-34./ "% 0&/% 1.02' 3 %%12 33<-=2 4* %5 6% % %7 %5 # 3= 6(/-87 i

6 #*% =-$";.)...&55-8, A-591$B C))-8A A,$B 59 $-DA 09 /+:: C-DD 8,E* C-D4 82) =&55:/-4, : ) D-C1;C&5)-42 D2;C:9F*.)-4= D3C1;C /,73 D=;C 0)G;C)59)/),7D %380"%&%3 %&% %8-%9 :0 ; %3!%&% <=>! ", DA$'()";%!;C,,4 D8;CF.).,2, DD %/&C;*),3- D )6 $+;)721; $3-+;) $)-- /0 :4 ii

7 #*% :.-H$"'$*)&C)12, :.,H,7-,';B&C$G22G29$'$*)&C)122 :.2H,7-,';B&C$G22G29$'$*)&C)122 :.3H$" 5&09)&C'$*)G,7-,23 :.=HC1" 5/2A :.AH)'$*);)>';?B&C,7--#,7-, $" +9C'$*)28 :.8H$9$BC":+'$*)>I?28 :.DH :.4H# 9;.%/&C'$*)>,7-,GI?24 :.-7H22C1)A 5 '$*)/>,7-,?>I?37 :.--H&09)&C5>IG,7-,#,7-2?3- :.-,H/&C%/(K%/;>,7-,,7-2?3, :.-2H$0 9))%/(9%/;>,7-2?32 :.-3H$""5)9")>,7-,?33 :.-=H ":$""5)9")33 :.-AH$B"5"5$$$/$9;C/3= :.-8H$B/&C"5B 059G,7-,3A :.-DH,7-, ":$"5B 0599"5 53A :.-4H 5&0&C"5);)38 :.,7H$B;.)&$90)5;)>,7-2?3D :.,-H;/&C)1>,7-,?34 :.,,H:%$6>J?34 =- :.,3H$/>,7-,?=, :.,=H$"$$95=, :.,AH$G22C1)9$&>?=2 /=3 :.27H$".0)"5;)9"5=A :.2-H) //=4 :.2,H$) /&5>-G777L?A7 :.22H$B) 59 A- :.23H$M!. $ 9KA, :.2=H$"69) $ />-G777L?A3 :.2AH$B$$:569K/>,7-,?A= :.24H$"69/>.L?A8 iii

8 #*% :.37H)9;/69;AD :.3-H22C1"69) $ >,7-,?>.?A4 :.3=H$;6))>,77-"?8, :.3AH$G22C1)9$$>N?8, :.38H$G22C1)9$55$>N?82 :.3DH;$>N?82 :.34H$G22C1)9$55;/$83 >,7-2?8A :.=,H;C/84 :.=3H;;C&C")D2 :.==H";;;(1)5"5;)9")>,7-,?D3 :.=AH;;(1;;C/>,7-,?D= :.=8H$B"5;)&C$$$;/;CDA :.=DH$B")&C$$$;/;CDA $F?D8 :.A7H$9$;;C$55)>,7-,G)?DD :.A-H$;%!;C9F*.)47 :.A,H$;;C$>,7-,?42 :.A2H$;;C$)4= 4A :.A=H99".)&C-77 :.AAH"./*5:)>,7-,?-73 :.A8H"'$*)5:)>,7-,?-7= :.ADH$G1C1)"9$&9"51.))>,7-,?--3 :.A4H$9$B"51))&5G&(G 5;$)9.>,7-,?--3 :.87H$9$B1))&5G&(G 5;$)9.>,7-,?--= :.8-H$",7-, :.8,H$9$&("))--8 :.82H9$&C/>,7-,?--8 :.83H$&C/>,7-,?--D :.8=H$5(6(&5>;9I?--4 :.8AH"("5>I?-,7 iv

9 #*% :.88H$"(&5>;9I?-,7 :.8DH$"(;C":/>;?-,- :.84H$"(;C":/-,, :.D7H$"( &C/-,2 :.D-H$"&5>;9I?-,3 :.D,H$";C:/>;?-,3 :.D2H$";C":/-,= :.D3H$" &C/>",7?-,A :.D=H$L9-28 :.DAH$BO.-37 :.D8H"; :.4-H$G1C1)G22C1)9$M69.5(/ >,7-,?-3D :.4,H$";B!5&C)1-=7 :.42H;B/>,7-2?-=, :.4=H<6#L-== :.4AH "5"5:9-=A :.48H,7-, ; <-=A :.4DH<6#$$+)-=A -=8 :.-77H$" $:(.$F.) >;.-?>O?P-=4 :.-7-H$" $:(.$F.) >;.,?>O?-=4 :.-7,H$B69(:(.0.1F.)-A7 :.-72H,7-7 -A- :.-73H$""5$$$.$)F.)-A- :.-7=H22C1)$1Q<)F.)-A2 :.-78H22C1)&$5<F.)-A8 :.-74H9O. ;-AD :.--7H$"O.)O.F.)-A4 :.---H22C1)"56O.;90)-87 :.--,H ))>GL?-87 :.--2H,7-, 6(;C/>.L?-8- :.--3H22C1)9$"")&5)>,773?-82 :.--=H$,C1")&5)-83 v

10 #*% :.--AH 59;)K1"9-8A :.--8H 59;)K1"-88 :.--DH 59;);1.F"596))))/-8D :.--4HC1)591;/))>,7-3;.)? D- :.-,,H$B;< 59-D2 :.-,2H 59&C$BC1)59 : ;C9)1 -D3 :.-,3H$9$&,77-,7-2C 59"))-DA :.-,=H$" 59;C":/-DA :.-,AH,77-,7-2C":$" 59"))-D8 :.-,8H$"&55:.)-4, :.-,DHF*.)-4A ;C;/-48 :.-27H6";./&C;C-4D :.-2-H ":;C.0;.&C;/-44 :.-2,H;C ":";./&C;),77 :.-23H;CF*.);/>-8D)?,72 >IF?,73 :.-2AH,77-#,7-2C$ 591,7= :.-28H,77-#,7-2C$ 591,7A :.-2DH$9$;C&C /9$B%! ;C;),78 :.-24H.05;.);C,74 :.-37H;C/),-- "((;C,-2 :.-32H"1;C)R./&/) $)) ;0"=;C,-A :.-3AH9 $;C$$%),,= :.-38H";;C/),,8 :.-3DH";;C&/),2- :.-34H";0):;C>2B$$?& vi

11 #*% :.-=7H;C$%.5 C &C/),3= :.-=-H(9<;C$%.5 C&C/),3A :.-=,H";;C$%.5 C &C/),38 :.-=2H6>G;/90.?;C$%. 5 C&C/),=2 :.-=3H%.%/),== :.-==H%.'9,ST:.).C$5$,=D :.-=AH%..0)R&/)9 /"5;C,=4 vii

12 +, #*% &*-H$'$*)F>,7-,?2= &*,H$'$*)F>,7-,?2= &*2H'$*)/&C/>,7-,?37 &*2H");C/>,7--?3= &*=H")&C/>I?=3 &*AH)"5;)$$$/$&C/>GI?=8 &*8H$) //>I?=4 &*DH$9") /&5>L?A- &*4H69) $ /&5AD &*--H;;C$6 088 &*-2H $ 0)&C/84 &*-3H..<$D7 &*-=H C&C/D7 &*-AH0)$&C/D- &*-8H&C/D- &*-DH"(&C/D, $'6(-7, &*,7H$"&$5;$>;?-AA &*,-H$BFK0## :(<>N#?-AA #*% 6-H$""6),2 6,H$"6),A 62HC1 L.<)F.<-7, 63H22C1)5;<)-72 6=H.()) 5F--7 6AH.(F.<)--- 68H$"6)-2, 6DH$".5/6)-3= 64H65/ H$"$1Q16)>$1Q6/=7?-A2 6--H$1Q<);:6)-A3 6-,H$&$5<)F.))-A= viii

13 1: $$ ) ):; $$ 6G 1G 5 $$. 9 )G 9 / ) 9) C : 9 $$.5 1 C1)B C1)B:/: /. $G G )G $ 9./ 1$/)0.:G 9. 9 *.5 )( ) : : 0.) )0 <=#> <'#? <?'&? " (='A' -,G7-3 UB $.0 I-=B 0 $. $)-G,77 / 9 0. /./ $$ 5 I=8=B /G I--B.9G I2-=B 0..5?%A%""???B'C "!&!$G.B 9"):G"G91::$$$*)9)) :/)05:)*: /?D' #?"! (!E (C #"! $B O..< +?'B F' F'' G<(< H?B'"'"'I'?(='A'" :. $$ 9 9 <*C( H!(!& <'#?'H'&?' DG?"' $G $*) :$$$/$:-4,8 $B--B(:$$. G,77723)G,7-,)2A)$5$5$) 1

14 '$*) ;) >';?,7-, 1C =82G3,-. $*)G $$*)5.I7DB.5 <*C(!B =!!&?I'B?"' $B $*) 5,777B 0.* ),777B : 1* / :55 /5G $B :C$$5$ /5/)./$5$$,777J-,D.$*) 1C)5G,77DB J#2-3BG,7--B J# <*C( #%IC"CIC <'#?J' #!(! &&! $B,7-, : $*).// >. $5 $*)? 5 3D 5 $ C1)B:/G,7-,:$G.0$*)9 C ) )G =8)G $*) >,7-, :#J-A-? )-8 ): $*) D3,. 5 5(/ G $ $*) =82G3,-5=A=GAA351(/ 1:G $B 5 1: 10$*)C::C$$$.5&.G$ $*) $B ) : 5 : $*) )0./ )C: $B 5 :/. >3,2? $ / >3D? 2

15 %! #??"' &<?#&? &?I'"&'"$*)IA=3B$$ 5G I23AB) C 9 : 5/ 1C$ $ 1 9 $B $*) 5 9 C /G / 5 / 1C$ ( : 1C /5 / $G $ )0 : G,7-, G JA82. : )9$/)0.0$)./1C$ C# $BG $*).#. I43DG $*).#. I4D3B$ $ G.0.#. : I4=-. $.#.) $ : 0*.) )1 #<(? D?H'B? (%C $ G.. $BG ). ) / C1 9 $B $) G $)C/. 1. C1 9 : G 9)$G / 1:G C ).G $). *$ $*).0 $*).G $G 2 C1) 9 22 C1).) :) " K?% $B /# $*).5. >,7-,?G. I447DG 3

16 ..I4=849)ID384BL)G$1./1:G $B $*).5. $*) 1) 'B' DG(?D?"?' H!(!& <'#? &= '#' $5 C/() 9.:5 $5 C/():G 1.$.1C1C$ "&?? <'K?('? $BG $)C/ * : $9) 0 9))B 0 9))G $ : 9 9 9):$)G,7-2#,7-3C/ G-8GA73 C))G,=G,=D))92G2=4))$)$.$.03AG,,-C/( : B(' "' %! 44> D? G"D?(' K? <'#? D??"'' "!&&! " : ). 9 1CG,7-, : $B ). I=73G 5). I3, 9 51$($. I=,A. $ G ).G 1 C1) 9 $B 1C 0*.))1G5).22C1) : )15G 51$($. ) )( $ <*C(C (%(#" D<K?"' %! H!(!& <'#?J' <?'&?&' $BG =82G3,-. $*) IDD4B :$ =74G4-D 5).) 1$90)$B).)1$90)$*). )ID,8B '" (?G< 9 1CV )C$$ 0 I2=2 9) 0 ) I,=8 $ 4

17 ./ 1C$ $.0 $ ) / 0 I7D.0G:.$D-)23): '(&' *"'#?"?&? 'B#?' (#!(! H!(!& '" (!#! 'E? $!5 9"5 " $$$/$ * 0"51$($ F)) 0.B >,7-2? 1CV I,88B) ( )C$ )C$ I,A2 9 I-3-5)C$ 0 C$($)IA40.9 ( $:5:5 ) )) $B,44.0G,A=. $.) $(G..:5$5$*):/G$43D5 <'#? '"?!#("&!I!& '"&?' (I"! #??"' &<?#&? C1 1 9 $B :: C$ $.) $./ )/ $ 1 )/ $./ ).( '"?'' =(!"#! $ G 1) : 0 )0 ) 0) 1 $).)G5:5$51)$5). $B 5 ))5 $ =(!" 'H'&?? A#! H'*H'"' K? =#KE!"! (?G< -4D8 : ( * -,= L. $ )))G-4D8#,77-C5.-G3D8,77- -D=G4,D L $ $)5 C $ ) 5

18 )) -GA-A G C1 ) )) ) -G28D 5 1C)5 " =(!"(!'H'&?' 99()C$$01$5$/$1C$-4D8 )) I-A,. 0 )C$G-44= : 0 I-4B $)5G (,777 I-A-B $5 0G,77- I--B$)/G,77-)I74B$5$/$1C$$ ""!! " %! <'#? $ I27 G:. 22 C1) I2=G $B ) I,4B" 23AG2=3 ) I8=D 1::$$::C$$ ) 5 ;: G.0 ))( I-8B)G 9 ) I,=B 0 $ G 22 C1).0 I,-2.0G$.0I-2.0 : "!>?? '"H?#? >I,-8?). I--- 0 G.0 >I,3,?).G;9 >I-34?G& >I-,2? ) 5 )G :$$ 1:G,7#34 :$$$/$ )0 ) 5.5 $BG =77 :$$ 15/)0 6

19 1CG. :$$$/$$ 1 A7 G1 C1) 33 G$B3A 1). $ " -,3G777.05) L ) $ / 5.0: I242B$$:) $$ $.5 >A=3,. L?. 22 C1) I34-G 2 1 C1) I=3A 9 $ 1 I32DB. :/G $BG ) :) $* *./)C:,7-, : $ :) $ / $ 1 ) I783B$$.5 $ :) $$ $ 5:5 $5/G22C1)$.) 0I37B/C$$10)I,A0:9I,30 50(G)9:1;:.)G)G9 9 0) 9 ) G 95G $$G 9 ) C 1: $5$.. 1) 7

20 #K(" <<"? *"'#?'' A#! #!(!& &!,7-,:15.-8L)$ / I--DB >-4A=. L? 9) $$ $ :.22C1)I4G21C1)I-7G$ 1 ) I,3AB.:/G 1. 1 C1) 5./)C: 5:5 9) $ /G $ 1 A=, L G 22 C1) 2-A LG $ ) 232 :15.-8L)$/ I3D4 >D-A. L?( 9 $ :. 22 C1) I3,G 2 1 C1) I2=3G $ 1 ) I2-8B 5 :5 ( 9 $ /G $ 1 D37 L G: 22 C1)-G38A LG :/ $BG 1 C1)G 22 C1) 9 $ 1.)1C(9$*155./)C $$$ "&? #?"' =#K "!" <"< K? ' =#K" $ )/ 9/ 5 $ -B $B :G $ )/ 9/ 95G ;9G "&? <?'"? <'#? D??"' (< LJ<< $ G $ $ 5 I-B. $ G 22 C1))$ $ I,-4G $I-24G$)I-8.0 8

21 $B.0,2G=7D 1 91) $*G 2G--- 91) $*:$*)I=2B$(/5 <=#> ''F'#"? #C'H' I! H!(!& F' KB %(!& #%"CIC?&?'#"? #%" 'E?'&? 9)) C/ 1C C/()) ): ) 9 0). ) 9 $B ): ) C )5>G0).*90)G.G5 E!"!I!#" #A!" #< 'E?"?&'I'&?> FG"D?&? #A!" #< L00J('' <=#J& #A!"&!I! 23): $ G $*) 5: <=# %A"!! A"!%"&CIC'H' =? GB?('?D' 1$$ :./ )$ 9 0 <=# '"'> <"< K? "!I! *!& M?='"? 2%N?('O )0. $G. )G ) )) ) : )/. ) 9 :( ) 5* / $ : 0( $$ 9 /B( 5 $B 0) $$ 9 /B( * $ $ 55 9

22 C' &',7-,:$ 4 "5 1 )): )).0. )) =3DG )) ) -G-78B 1 C1) 1.0 0)))( I78B) $ : $ 88 1)):)).0.)),G2=7G )) ) AG28AB 1 C1) 1.0 0)) )(I2DB$: "&?(&?E?F'&?5#!"&! 1C$ * 1(;9G G 9 95B.0G. 5 )$) : ;9 9 :.5=)): +?"'B''"?F'"?E? F' 0.) 9<./ )C: 15 ). )G 9 $$ 9.)9$$/)G) / 9 $$ $ $))G 15) CG 0G 0#0.< 1)G 9 C(:):$$C5 E!"! DG(?D?"?'' <=#> <'#? "!&&!$B,7-,).:-3:G==:5:) :(*: +::5 $5. 9,4. L G $B 8-. L $" 5::5. 5 3,. L $B 8-. LB $ G $B.0 I72, 0 G.0 9 ) ( I7,,. 0 :,7-, :$5:5995:5)),GD72 10

23 L93G77-LG$B5:5995:5)) 4G=8AL94G=2,L$ <=# % DCFC& / * 0" 9 C1;.).#..&55;) ) 77-4D ) / 2DB() $: ) / &55 &: > $5$G 7G-A W #7G,7AD3)/37B()? <=# '"' #? "! #"! &? F''&' "G C9$).5 : :5:. 9.. $ 1$$5G.G G G G 1G 9 ) C: ) / 9 ;C C ) C.0G;C : 5 $ <. : $ 1 0.) )0 < C )(/ 27XB $.-- <=# K? %" C "!I! '"? K? "%N'(' F' %& #? $ G.B C. :/. :) >.<)?.00 $ 90B 1 9)$ L + G"D?&? #< * " #" '" <=#J&! $ 9.5 0). 11

24 5(/ )B). *.( 5 ($B (%C& *"'#?? FB"# /*? K"!> <'#?J' '" FG"D?(?" =K"!&! *.G 5 9 $M 9 */ :.0 $#*.#5 E* 69 $M :C1) 9,7-,).*:5 E* 69G,..( 0).(555E*69G$B G$$9..:(/1:G() 9(*:$$)/(/$5$$?(?"!" K? <=#'"' F'#%<"???N'(' H!(!&%"&CH KN"! ). $BG:). 1C-G,22GD74G,77 OG:5:). 1C -47G7,2G,-4 O :.$ <) $ $$$ 69) :/..0 27G438G84A Y :.$ <) $:(/ < D A%('#?"' H!(!& +?&' K? '"H?"?' G? : < & $$$/$ *.5 F >$1 <)F.))?B1CG$B$1<)$0)) -47-A NB / C1 $5$: 0) +<?B??N'(' A%('#?"' H!(!& K? "!B '"H?"?' G? ). 1$5 <) $ 1. :5$-G=-2NTU.1$5<).0). / $.) :/ <=# '"' #" H!(!& <'#?J'??D' '""?'&? F''&' $B ;9##!1C#'5G &#:G /G.(G # (C##&C:GS(>6?G6)(9+0.$D 12

25 <. ) : $B <..) <. < $ 0.) 2== NB 22:C1)G ) 9 :5 <. ) )) : $#;9B 27 NB : $ )) 5) &?E'"'?* "&! $ G,772.0 I7,D $5$$0 G: 5T:5)C$ >I2-,? 0G $B I-44 0 * ( )C$ 05 $B ( 1C( C 0 /)CG I-D3 <G I-D /9I-A4.)C <=# (?G< (?G"? ''F'#"? 'E?"?&'I'&? (#' <<"?'' '=E %C <<"?'' '(? &<?#&? %"&CIC ' $$ (,7-2 : I= $ (GI4=$))$$5 ) ( I8=B. / $$)C$ 05$("1GG"GG)9) ).) "?'??N'(' <'#? <?'&? F' %& I7=D,7--:I78-.5C$B $ ID-G 22 C1)B I-73G $B ) I-,2. 51C)5 #' B'?"?' D??""'"? <H< K? A%*?(#%?" #G?'E' 5 )$)$ 9 5 1C$$$ F.*). C( $5$$ $5$ 9.#$5$..< 13

26 )* 1 $$ $ ;5 0 C 0,7-2 :G * *) $ #!& * "(! &?K"?' (C&CIC ='F? K??BK' F??' &?(?"?&?=?< (!&&!"):$$$/$ >):$$$/$ 1C? $) I-78B):$;)C$>):$$$/$1C? $$ I238G C$ I-,8G 1 $$ ID2B$0)0 <=# '"'' (='A %"&CIC #" K? FC #"! &'? %" &G (?G H?H?K?('&? ";G9 :< #" K? FC #"! A%('#?""?' &'? F'"'?> (#'? '"'B' G?'"?'' *"!?'"? &? :5)C /V $ ).( 9 $) 0.) 1C) ) )CV )C 0*.)V )C $ 0) 9 $ ) 0) $B ) 0) ):5 9T9* )0 ) )G 9 $ / )C:5?(A'?&'"? %C"!! '(? PCC"CB?',G"?'O "' ' /G G ) 9 #.<) )C$ C. $ / 15 C./G).) )15 14

27 )'9,*)*)92B$<: :32.)5*C1C/) % 0/7 1 %7% A B2 Z[ ( 5 *C 1C: Z[ 1:.0G Z[ 1: ) Z[G Z[G Z[ 9 1 *.) :Z[1:.0* 6 0*.) /) 5 *C.1!! * B% 2* G * B% 2* C * B% 2* C & ) 5 / 1) 0*.) /) 0*.). :G ( 5 1! * B % 2 * : * B% 2,* C 6 0*.) /) 5 *C.100 * B% 2* C F*.) /) G >.)0*?,.): "&!"! %"> K? " 15

28 ,"'#? "! %C,"'#? #!(! &!7.?K8?E!"!>1GK?(<(!I!E!"!I!> &?E'"' 4 K? $$ % K? G! $0G:. 0.* =BA < 9 (( $$ G 2"(' <<"?' $$?N' '#%<"???N'('>&$5<) / I"! -?"=(? 4 5#!"&! %IC=K&?A%(C 16

29 + : 1/ 9 $$ ) 5 $G 1 C1)B C1)B :/ : C :) ;0./ C 0.) : 1 / $ ).)... 0) C$ 0.* 1C)1 $B )) $ 1 )) 55 C5G :C( 5 1 : :. 95 : 9./)G 9( $ 9 22 / (:C$G $B(./* 0) >$$ 5 9 C?G.1* 0) >$*)G /G ) 9)/?G ) 0:5 > 9 9(G ) 9 )C :?. (5 9 ) :C$G $B 5 (G $ 9 )C :. (G ( 9 $ 9)C./5 05 C$($ :C$ ) 0.G G 5 9 :5 QG ) 0)G < 9 0.) $:/(5 5(:C$G155V).).#..1559) 155 ) (/ ).G ( 9 (:C$)) 90)$B59$9 :(:C$ 9:: /:C$: 9 ).( $$. )( :C$G )C 15 ) :C.)0)G/:)9-8

30 0.) 5T5:( *.V /G )C) 5G 0*.) 9 $ : 1CC/95*C1C 05 -D

31 112, <'#? <=#.,+, GD-= -,G7-3 '$*),7-,)'$*);)&C 8=GA,8G2D3 =82G3,- '$*)56>,7--,7-,?>? -,7- -A7- '$*).//>,7-,?>5T,? 4D 3D +5>,7-,?> $? 882 A=3 # A # '$*)>,7-,?> $? A,- "C/5>,7-,?> $? 4DDA 447D 4DD D4, 447,.5>,7-,?> $? = =D7 4,4D 4=8D L)5>,7-,?> $? 877A D D83, A42- D,7= +-+!5.0")>,7--?> $?,== 247 ;!5.0")>,7--?> $?,A=,=8 6!5.0")>,7--?> $? 3D- 2= ;.)&$90)'$*)T.0'$*)>,7-2?> $? D,8 DD4 +-+ $5$5 ;)>,7-,?>?,A=,44 6);)>,7-,?>? -G3D2-2 ;/F).;)>,7-,?>? 3DDG8D, 2G3D7-4

32 <'#? <=# -+-+ ;6))&; $?,A7 38 $? D3A -,= 55;/$>,7--?>N? -G-88 -G38A ;/$5>,77,#,7--?> $? 83,4A $? >,7--? 38 A2 ";;;(1)5"5;)>,7-,? A2G733 A= "5$$$/$>,77-?>? A7 3A )6)&; $? -,- -,4 &; "6B5>?>-4D8#,77-?>? -GA-A -G3D8 ).0> $? 273,47 )> $?>,7-,? A=7 D-3.0) /F > $?>,7-,?.0) /F > $?>,7-,?.0) / F> $?>,7-,? 32D,3A D 3D4.+-+ ;)>,7-,? 3= -3 +:;)>,7-,? -7G-=D == +:5$5'$*)>,7-,? 8G33= -7G3,A +:5$59>,7-,?>L? 8-G,43,4G,,- +:5$5>,7-,?>L? 87G4A8 3-G8-3 55$59>,7-,? 4G=8A,GD72 55$5)>,7-,? 4G=2, 3G77-9>,7-,?>L? >,7-,?>L? 8,3G,7=GD,2 -GA78G-47 8,7GDD=G,-D,G,43G,D= T9>,7-,?> $? 44= -3,D,7

33 <'#? <=# 1/-+-+ "51.));)>,7-,?,GD87 4 "51)) ;)>,7-,? 87AG7-4 -G-78 "51)).>,7-,?> $? =323 27,8 "51.));)>,7-,? DG4DD 88 "51)) ;)>,7-,? =-,G3A, AG28A "51)).>,7-,?> $? -4-=,=D,. +-+ "(>,7-2?>;? -=-GDADG==- -78G,27 ">,7-2?>;?,=-GA=7G=A7 -,4GA4D "("5>,7-2?>I? A72 D, );)>,77-#,7-2?>? 33G,8,,4D 591;: >,77-#,7-2?>.L? 327G332,G ");)>,77-#,7-2? -G888G=48 --G772 6(>,7-,?>L? 33G323G,D8,AAG7D= # 7A7 $>,7--?>N? -DAG744G==- -G2,2G3-3 55$>,7--?>\?,G347,G23=,-

34 .111.%I*'A! 1 $ G 1 $.0 I-=B 0 )9) $)/ 4A4. $ G 9 : )B"1CG ) 9 V./ (B.$$V./ )5B 9 ;1V 1$./ *.B")G 9;(V 1$ 5B 9 V 1$: )B ( 9;G: ) )B ): 9;1 $.B9"):G"G9 1: :$$ $*) 9 )) :/ )0 5 : )* : $G )) 9 9 :/ : "):B2=,GB2--G"B223GB)2A3 : "))RC1;*)B>";?1C$V$-)*)1C 2 1 $,)*) 1CG )G *.)G $G C1)BG $ 2)*) 1C 222 $.,,

35 '$<=#&'"'(! #$\\\.1?#< <?'""?' 9 /5 9 : *.55 $ 9./) SS ( 0 S( 0 * ).(.G )(): 0.))0 $.$)-G,77/90././ $$ 5 I=8=B /G I--B.9G I2-=B 0..5 $$9/9)/.5$$5:/ / /5 1C) $V./) $,2

36 /G :) 0G :) /1C /G 1$:) +0 /G 1$ C.9V $ 9)G.( 9)G C0$C 9)G )0 9)G 5 9)G 95 9)G%( 9) 9;9 9)" C )V!G F.)!G!G 5 )G.!G 95 )G&!G!G )G 95!G;9! 9!9):< 1C" 1CV FG!CG 9G;.*G I" &IQ :) 9 :-G277 $) /B $).),G7D4 B I'DG I!Q1$.5 9 &C($ / 5?""'E? 1$ 1):-G-77.$)0.)$)/ $).) "(: 0)B >-G8A3? ( /B : 0..5/:..)G$).)':0)B>-GD8,? / / C $) 0 >-GD47?G 0 0) >-GD8,?G!1C0 >-G84A?G 0 >-G82-? 9! 0 >-G8A,??B'"&IQ$G C0$C C $) / $)). 0(0 -G=22 / C 0./ :./V ;50 >-G23A?G!00 >-G327?G.(0 >-G3,A? 9 I!Q./ ) 9 $).)-GD,A #1$./).5/0CV0>-G3,4?G.(50>-G=-4?G.0 >-G24=?G;)0 >-GAA4?G 1$0 >-GA42?G 0) >-GA2-?G )0 >-GA43?G.11 0) >-GA82? 9 )90B I"!Q 1$)G ;#5 ) $) /: );1B 9: (

37 5 C I!Q $" 1$G& 9 5 )./#: C$ " $) / >,G274?" C 0(./ 0(G 9-G==7#-G=87 $): K"K?&'"? ) 15 C/ 9V F.)! K)G.() <=# K(!Q./) : G 42 UB : 0 )9) $)/ 427 F.)!B.9 ) ).0G 5 == B 9 / 9: 9( 9 /5 < 9 C1)G: C$)$: ) 1G C1) C 5 %E"! K(!Q$ 0 9. $))-G777 9)() G.) 9 1$./ :.()5 GA<G? K(!Q$ 9)B :) 9 :.9 1:./#1$:./) ("AK? : )B.) 0 : ).5KB"!K(!Q$B.9GC0$C9 9 $)/ D37 B ) / K(! :.55 9 $B 1$:)

38 /47...9!)9#C)/-==G: ) 15/ ) D=#4 B : $)) 5 D77. ;9 2"%" $$ $ C)G FCECA!2"%(CQ$9))59))9 (: 0. $ 1 K):!"!# 2"%(CQ $ *. ) ;:( F.)!. * F?7 ( /B ::50 )0 9)B 9 90)015 '$<=#,' ''"'(! #$0HTT\\\*.)T.T##)=2D-DT,A

39 (C"K?+G""? $ V 1 G 9 B C$: ).// 69)B: / ) ) /B./)./F.)!G$B$ )<$)G:$5$$ ;.0,,G244U.;)69)B.)(3-A YB$ =,4G3== : ;) 69)B ):( 24AG782;.0 =DG-A7 U.; 69)B.) ( 374 YB$ 69.9,G78=G-77 (9 & 69)B).0-DG777UG.)(,,,YB$=,-G-8,.9:92DAG7-2):(:,?"?)#!Q C0$C 69)B :) + C)./G < &C$B 5 ). $B F.)!B 5 / 2= G. :) 7=A YT)B 2%(C)#!QF.) 9)B C) 69 5./ 9! 0 1$ 9 1 F.)!G 9 &$9G! 9 /B F.) <&C$)) 5 F.) ::.(G&$990G CB:59 :< 1C$ )) 1 C )#! 7#(C8Q /B./G &!B 5 / 2= G. :),= YT)B C?#B"???('$ ( /B :./ 9 :.5 1 G 9 G 5 C$B 5:)7-8DYT)B % )#Q (G;) 9 ")). :#./ C$ ). C /5 1$ : C$B.9 5 :) 73,2 YT)B KB,8

40 ??('QC C$$ 2 1$ 0 9&C0./G :5.!))G9 :595)):) 77,A YT)B +?&' )#!Q C$(9./ 9./ 9./ :5 1 B / 3= G. :) D,= )#!Q; C.5G:.(./))C:50! C$.0/47G.:)-27YT)B?&'??('Q1$:#./ C$ ))B YT)B 9 C 1$!:/ G. :) ) AD F?# )#! 7%EH#8Q'5 ):) = 1$./GC$)G).!B C$$/3=G.:)2-3AYT)B : )) 9: 2%(C N +G"<Q) 9 5 C ( F.)! $ 5 :C$$ )5 $)/ 34G87 9) 0. ( =,=G777G777 Y^$? N ;C ;B )./ $ $)/,3G=7 1C$ ) 0. (G 8G777G777 YB$ #F%I! N +G"<> GI< N +G"< K? )K&='( N 9

41 : )0;( /5 5 C1) ) : " )( 9 G 5)./ 9 /5 $ ^)(.) 1:G)(AA8]:$$:*1C) $B /5G ) :/.G 5G : 9).: 1C$$ (G 59$//5G/).)5G )(/ $5$ 9 $)*.) /5G 1 5G / 9..)". $1 )-A T). 5 $$.)$.)01./ :C1./55$.*9)0: $. /5 <..< 0 G $ 9;9B::C1 1 C$)$ : )G 1 )..0/. : C 5 :. :.00I3DB:C$$../. 9..5&))G:..C/5,4

42 $B 5 I=,B)..0. I=B C0..0 C$)$$ */ 5 C:/.G: 1C) (G&$$5G $ -G=77#-GA77 $) $. :C1 $5$$$/$G$G90#;:9"#*.(./*:C1 :: 5 / 9 ::/: : $.0 5G 1G 5 G C0 00)G / G 9/G )G 19G :1$(G / G ).G 95:/G - $ 9 5 /G G 9 *.) $*.) >I2-? ) ).5% );C/$G &C$G):C1:$./.: /B : 9)$$.)).(..)55 ""! B"!H F'! @) : 1 )0.)) 55 9 :$$ - 22C1)G9(0.GE*<)G,7-7 27

43 .)) C ):./) 9 ( G G /)5/G ):/G:C/$G C)$$.G $$$G $)$.G 00 $G F'! "!$ $ K* C$ ) : G 0.)G.G 95G 9 :(G : :5( 9$!""!?(? IE!$ $B 8 1$ C$.( 9 "! "!'I?=" 9 95BV!G $ BV!( <*C( $G$*):$$$/$:-4,8$B--B(:$$. G,77723)G,7-,)2A)$5$5$)'$*) ;) >';?,7-, 1C =82G3,-. $*)G$$*) 5.I7DB.5$B$*)5,777B0.* ),777B:1*/:55/5G $B :C$$5$ /5/ )./ $5$$,777 2-

44 <*C( F"%$<=#"''<*C(+G(?D?"?' <'#? <*C(!B!!7S87T8 <*C( <=# <*C(!B!!7S87T8 <=#R<'#? 7L8-4,8-2GA3DG777 # 272GA3- #,,, -42= -AG-=DG7-D, GAD, -A4,-= GD,7G4=7-4=4 2=4GD47 A4,7, -43= -DG847G-83-7=4 2D3GA,= -22,7= -4=7,7G438G-DD,-82 3,,GD-= -D4,7, -4==,3G7A3G8A2,88= 227G48D -D3-2D -4A7,8G8=3GD,7,D=2 2A8G8=2, A= 2-G24-G3,-,3A2 24DG7D- -=4 -, =GA7=G-8A,=-4 324G4A8,77 -,3-48= 37G238G8-4,=7-387G3, D7 33G82AG4=8,7A= 348G7D D= =7GAA3G3=D,3DD =32G2D3-8D =AG382G72=,-8- =8DG7,7 -,3-7,,777 A8GD72G4,8 -D,4 A=AG472 -,D 748,77D 8-G=-8G =A=GDD3 # ,774 8,G=A-G2-, -3=7 =8-GD ,7-7 82G8,,G4DD -=DD =47G34A 2,, 7D7,7-- 83G8,3G,A4-234 =A3G,A3 #3=3 78A,7-, 8=GA,8G2D3 -,7- =82G3,- -A- 78A #$ "9:9>/G,77=? >P?H $*)51C) -,G7-3 U )0. $B,7-, : $*).// >.$5$*)?53D5$$*).//4D5T,./ /G : 5 0) )0./ 1C$ 1 $- C1)B $*).//G / $B $*) 5 I-2 G $B $*) 5 I==G 2,

45 F"%$ J#?+G?<=#>44>4K?<'#?<*C(+G(?D?"?' G"D?R" <*C(?='<*C(C?B!""!<*C( <*C( %IC"CIC 7L8!B!!7L8 <'#? 05>60>4: 3: C1) 4G884G=7, )G$G,G4A=GD77 AA A2D -8 )G5 04$ =82G3,- 3D A=3-2 #$ "GE*<)6)0 22 C1)B :/G,7-, : $ G.0 $*) 9 C ) ) >,7-,:>S-A-?)-8): "*,7,20.<).1CV,7,2$$*)D3,. 5 5(/ G $ $*) =A=GAA3 5 1(/ 5/ :. :(/ $ $G 2 1 C1) 9 22 $, C1)B,7-,#,7,2 ) $*) 5 0.* G $B $*) 5 1*. C1C$ C $*) $ 1:/ 1C( 5.) ).:(/ $5$$ F"%4$ J#?+G?<=#>44>4K?<'#?<*C(+G(?D?"?' G"D?R" <*C(C 42%N?('#% ;4 <*C(!B!!7S8 $ =82G3,- =A=GAA3 #-, 22C1),G4A=GD77,G44AGA8D 74 21C1) 4G884G=7, -7G327GD-8 =4 $ 8=GA,8G2D3 D3G,38G7DD 4D #$ "F.<) C $*) / (/V,7-, : $B.0 :$$ 0)) 27#23 5 1: >ID8?G-7#-3 5 1: >IDA?G-=#-4 51:>ID=?9,=#,451:>ID2?$B),7#,351:I4-0)1G-=#-451:I840()G27#2351:)I $ 1./ 1:G $B C/ 22

46 @/ $*) C : :C$$$.5$B7#451:.0$*).$B >$B I-A2G I-,-?G A= $)$ $B $ >$B I8=G I-78?&.G $ $*) $B ):5:$*))0./)C: F"%$<=#"'&?B+CA"!K?.'('#??+G?<*C(> BDCFC &! B +CA"!! 2#!7L8 M7#3M 23G74, -8G=3- -AG==- =4 M=#4M 2=GD28 -DG3A= -8G28, A, M-7#-3M 24G,84,7G,78-4G78, AD M-=#-4M 3=G,74,,G2D4,,GD, 84 M,7#,3M =-G43-,AG4D=,3G4=A 4- M,=#,4M 32GD,3,,G=,,-G273 8A M27#23M 33G,D4,,G,D-,,G77D 88 M2=#24M 3-GD38,7G4-,,7G42= 82 M37#33M 2DG=43 -DGDD, -4G8-, A8 M3=#34M 2DG3-A -DGD72-4GA-2 A8 M=7#=3M 28G4DD -DG8D -4G,7D AA M==#=4M 22G332 -AGA4A -AG838 =D MA7#A3M,8G2-7 -2G-42-3G--8 3D MA=#A4M -4GA3- DG4-2 -7G8,D 23 M87#83M -8G332 8GDAA 4G=88 27 M8=#84M -,G242 =G34 AG472,, MD7#D3M DG7=3 2G3-8 3GA28-3 MD=#D4M 2G-AA -G228 -GD,4 7A M47`M A==,2, 3, > :>33 ::>5 #$ 23

47 B+CA"! 3U :5;:3 :;: 05;03 0;0 65;63 6;6 55;53 5;5 5;3 ; 45;43 4;4 5;3 ; 5;3 ; 5;3 ; 4 ;4 ; ; 4 &!? #$ "95 2=

48 .0 $ G D- ) 8-) C1 ) =4 )G *.) 24 )G 5 ) =3 ) : > 5:/.G 7#-3 5 ) A= 9$ 5 5 :/ 5G : 3,2 5 / $B 5 :/.$/>3D? &.22C1)G$1)/5:$*))0 1,7-, 27-. >.(? 5 / $*) ) 27-5:$$G / ) ) C) C1 5 / 5/ :. 95.0G: / $$$ $.) >27-? $./ 1C$ 5 $*) $*) 1C F"%5$G"D?""?''?&#B?I?"?'?&#B?I?' *.) 2-, <=# 4 ) 22A D?G"D?(' 443 <'#? 4 #$ "G)'$*);)>,7-,?922C1F>,7-3#,7,2?G E*<)G,7-3 8,:G =-2 CG 2-7 : '$*) 5 1C / (/G,7-, '; 1C $ $*) IA=3B$$ 5G I23AB) C 9 : 5/ 95G ;9 ) 0G FG +0 9!9)B + $*). )G ))95GF9B, 22C1F>,7-3#,7,2?GE*<)G,7-3 2A

49 F"%6$ 8J?+G?;!""!&<=#"'?='K?G#<*C("! G#<*C(C "H? &!,28D73,3D7=3,-3,DA,,3D4D,2=-D,2-=A 5 -D7,A -88D7 =-=- =2-2 -,D8= -,3A8 ) =A2 -== !9) 84A4 88DA,222,22D =A2A -A3,= -A-73 3A3-3A,7 --8D3 --3D A ,4- -,4A -D-= -838,,3,D,,3=2-7D7= A, & =-,4- =-847,7--2,--D3 2--8D 27A7A 6)( -3,,= -24DA =,7, =2=2 47,2 DA22 F =D72 =AA3 22D2 22A=,3,7,,44 ;9 A88DA AA4-A,3-DA,2=7A 32A =77 8=82 2=2A 2AD3 24A3 2DD =,D A=8D3 AAD,- 2=, :5 #$ "G$"F9..).$$$/$ $19$B$*)59C/G/5 /1C$$B-4D=1$*))1C$*) I=2B$ 5G I38B) C 9 : 5G,7-, $*) I882B$$ 5G I,,8B) C 9: 5/ 1C$ $ $*) 5#C/:/:155/1C$$B -4D= $*) I2A8B) 5 5G,7-, 5 $*). 3:5 33 <'#? =27 =47 A=7 882 <=# 2A D= A=3 4D?G"D?(' =3D =8, A-A 828 #$ "9>/G,77=? '$*) 5 9 C / 5 : 15G ) ) 28

50 F"%:$!""+G?44G"D?('K?""?''?+GH! "!7S8 : 3 *.) #4G3- #,GD4 #4G=- #4G8= 2G3A <=# ;4>4 ;5>3 ;0>0: ;5>3 6>04 ),G-A #3G-- #,G3A #,G7, #-G28 5 #3GA= #,GD2 #-GA8 #3G2A,GAD 44G"D?(' ;> ;4>:6 ;5>6 ;>: >: #$ "G22C1F,7-3#,7,2GE*<) :. 1C$$/$ 1:G). = 1 22 C1)G 1) G 1. /:C1 9 9 : 5 / 1. : C1 15 :. / 1CG $ G,7-- 9: G,7-, G JA82. :15 9 / : (/G C1) ))9$/)0.0$)./1C$ $ 1 9-= 5 ) 9 1 *.)B I2=,G $B I287G )B I24DG 5B ) 5./. / ' $ $) 1I,-G:/*.)BI,=-G$BI,A4G)BI,-AG 5B)I,AAB>22C1F,7-3#,7,2GE*<)? $BG $*).#. I43DG $*).#.I4D3B$$G.0.#.:I4=-.$.#.)$:0*.))1 5/ :. 1C$$/$ 1:G C1)B G. : $*). $B 1C $5$$ $B ): C1 2D

51 .)1)$1$5$$$G.. $BG ). ) / C1 9 $B $) G $)C/. ) 1. C1 9 : G $)C/ C:)../ 1C) F"%3$C; <'#? 4D? 44G"D?(' <=# 6V#B 6#BK?<?'<*C( 60>:00>403 :>36>633 >05>4 54>: '$*) A2G238GA32 DGA,3G4D7,GA7DG2-= =-,G=2, >I? 3--,= >I? -37 7DD >I? AD2 3,A =8-3DA 5V#B -=59$'$*) =AG=,-GD7= 8G8=2GA72,G2,=GD=2 3A2G,-A >I? 342, >I? -AD -7, -2, -23 >I? D-= 347 AA2 ==3 G>I? A87 =44 AD- 8== ".>I?,A42 2,AD 2A34 233= "C/>I?,7== -478,7,2-4-A.>I? =73 =-2 3=8 3=3 L)>I?,-37,-77 -DD3,-D= L)>I?,3AD,23,,,A7,88D L)>I? -D-= -DA, -=-8 -A7D $).9$>I? -73A D 84A $).9$>I? -,78 -,22 4D, -7,2 $).9$>I? DDA 4=D A,7 =8A $)L))>I? 783 7A, >I? 7,, 7,- 7-, 7-2 $)C/9 )$>I? --3, -73- A8- A22 #$ " "$*)/$9.#$G22$,C1)9222 $C1)55.5/95 24

52 44 *#%='( <=# '( 1B G"D?(' <'#? ;(.: 3= 2= 37 2D ;(.: A7 8= AD 8, AD A8 ".#C/#.. A,7 =D- A,D =43 A-2 =,= L)91. -DD,-D -83-4= -DD,-3 $)C/ D7 D= D= 42 D= --3 /: 7A 7= 7= 78 7A 27 #$ "G22C1F,7-3#,7,2GE*<) / 1:G C).G $). *$ $*).0 $*).G $G 2 C1) 9 22C1).):) 9..*:*1C$G)$1./1:G$B $*).5.$*)1) L <'#? <=# "%C"? CC CC;%C" '(?? CC (<C"? CC 37

53 <'#? 4+ 44G"D?(' <=# 1 3::6 3:3 3:63 33: # 4DD- 4D,D 4D= # 4D4, 4D8, 4D47 447, # D 434= 4=D7 # 4,4D 4=27 4=-- 4=8D :03 # =2A 83A, D83, # A42-88= D,7= #$ "GC1)&C)1 ":/.:5$5C/())GC/:5$5 C/()) $G 2 1G 22 $, C1) 55. 5/ :.95 $BG,7-,#,7-2 C/ :,28. C() /G,=A.G -=D..G 2D 1.C/ 9 D7 ) 9 /. C/. $ 8A4 / :;C.)..0-78G,-8 C/( C/1C9AGA38C/1C90 $GC/:5$5C/()G):5$5C/()9.:5$5C/():G1.$.1C 1C$ 3-

BÖLGE BAZINDA DESTEKLENECEK SEKTÖRLER (US 97 ULUSAL FAALİYET VE ÜRÜN SINIFLAMASI KODLARIYLA) SEKTÖRÜN US 97 KODU. 80 (809 hariç)

BÖLGE BAZINDA DESTEKLENECEK SEKTÖRLER (US 97 ULUSAL FAALİYET VE ÜRÜN SINIFLAMASI KODLARIYLA) SEKTÖRÜN US 97 KODU. 80 (809 hariç) Ek 2 BÖLGE BAZINDA DESTEKLENECEK SEKTÖRLER (US 97 ULUSAL FAALİYET VE ÜRÜN SINIFLAMASI KODLARIYLA) Bölgeler Düzey 2 SEKTÖRÜN US 97 KODU Bölgesel Teşviklerden Yararlanacak Sektörler 1911 *derinin tabaklanması,

Detaylı

AKFEN HOLDNG A.. HALKA ARZ HUKUKÇU RAPORU

AKFEN HOLDNG A.. HALKA ARZ HUKUKÇU RAPORU AKFEN HOLDNG A.. HALKA ARZ HUKUKÇU RAPORU!"#$$$%&"%%$'()'!"#$$$%&"%%* +, -.///-- 1 !"###$%!$$#&' ('!"###$%!$$) *+,-...,, 0(#12 $##!"0345 467#$89:;< 67%&'( ' 89 *$< 3==< =>??= :;

Detaylı

YATIRIM TEŞVİK UYGULAMALARINDA BÖLGELER. 1. Bölge 2. Bölge 3. Bölge 4. Bölge 5. Bölge 6. Bölge. Ankara Adana Balıkesir Afyonkarahisar Adıyaman Ağrı

YATIRIM TEŞVİK UYGULAMALARINDA BÖLGELER. 1. Bölge 2. Bölge 3. Bölge 4. Bölge 5. Bölge 6. Bölge. Ankara Adana Balıkesir Afyonkarahisar Adıyaman Ağrı EK-1 YATIRIM TEŞVİK UYGULAMALARINDA BÖLGELER 1. Bölge 2. Bölge 3. Bölge 4. Bölge 5. Bölge 6. Bölge Ankara Adana Balıkesir Afyonkarahisar Adıyaman Ağrı Antalya Aydın Bilecik Amasya Aksaray Ardahan Bursa

Detaylı

BÖLGE BAZINDA DESTEKLENECEK SEKTÖRLER (TASLAK) (US 97 ULUSAL FAALİYET VE ÜRÜN SINIFLAMASI KODLARIYLA)

BÖLGE BAZINDA DESTEKLENECEK SEKTÖRLER (TASLAK) (US 97 ULUSAL FAALİYET VE ÜRÜN SINIFLAMASI KODLARIYLA) BÖLGE BAZINDA DESTEKLENECEK SEKTÖRLER (TASLAK) (US 97 ULUSAL FAALİYET VE ÜRÜN SINIFLAMASI KODLARIYLA) Bölgeler Düzey 2 30 *büro, muhasebe ve bilgi işlem makineleri imalatı 1.BÖLGE TR10 (İstanbul) 2423

Detaylı

Kaleiçi sokakları çiçek bahçesi gibi

Kaleiçi sokakları çiçek bahçesi gibi hp://w.c/z hp://www.fcb.c/z07 Göz göz z ç TÜBİTAK U Göz çş z b z p c, z çğ z Aş R M ABE Çş g TÜBİTAK A S Bp b U Göz E çş z b, ş c çğ. Göz Dç. D H Eğ, çş g z pçc TÜBİTAK cğ, z b şğ Hb 3 ö. LH ÖZE H FİDAN

Detaylı

FNANSAL YÖNETM!" #$ % & '$& ( ) *$$ *% $&$ & ( +, ) &% $$( $& -( $ ( $ ' $ ( ) )5 ( * - *-%'

FNANSAL YÖNETM! #$ % & '$& ( ) *$$ *% $&$ & ( +, ) &% $$( $& -( $ ( $ ' $ ( ) )5 ( * - *-%' 1 !" #$ % & '$& ( ) *$$ *% $&$ & ( +, % ) %$*-''&. -'' /#$ $ $ '-''&0%#'' 1)23+4#$) ' ) &% $$( $& -( $ ( $ ' $ ( ) )5 ( * - *-%' 2 %$ ( ) *!" %$##$#, -$ ' %* ## $## # % 4.5 * ## #% + %67.7*&$#' (!)% *(&'

Detaylı

TÜRKİYE DE İFADE ÖZGÜRLÜĞÜ:MEVZUAT VE YARGI GÖZLEM RAPORU. 1 3 - O d a T V, 5 7 1 3 / a- Y a l ç ı n K ü ç ü k, 6 0

TÜRKİYE DE İFADE ÖZGÜRLÜĞÜ:MEVZUAT VE YARGI GÖZLEM RAPORU. 1 3 - O d a T V, 5 7 1 3 / a- Y a l ç ı n K ü ç ü k, 6 0 v Çv N D E Kv L E R S u n u, 3 G i r i, 5 R a p o r u n A m a c ı v e Y ö n t e m i, 7 I. B ö l ü m : v f a d e Ö z g ü r l ü ü A ç ı s ı n d a n S o r u n l u Y, a 1s 0 a l a r I I. B ö l ü m : A v r

Detaylı

TÜRKİYE DE İFADEÖZGÜRLÜĞÜ: MEVZUAT VE YARGI GÖZLEM RAPORU

TÜRKİYE DE İFADEÖZGÜRLÜĞÜ: MEVZUAT VE YARGI GÖZLEM RAPORU TÜRKİYE DE İFADEÖZGÜRLÜĞÜ: MEVZUAT VE YARGI GÖZLEM RAPORU Hazırlayan: Hüsnü ÖNDÜL TÜRKİYE DE İFADEÖZGÜRLÜĞÜ: MEVZUAT VE YARGI GÖZLEM RAPORU Hazırlayan: Hüsnü ÖNDÜL Mayıs 2012 Bu rapor çalışması, Danimarka

Detaylı

AKFEN HOLDNG A.. PUBLIC OFFERING LEGAL REPORT

AKFEN HOLDNG A.. PUBLIC OFFERING LEGAL REPORT AKFEN HOLDNG A.. PUBLIC OFFERING LEGAL REPORT!"#$%&$'%'() * +, &-. /---.&-. 1 &$'01!"&2' $&$3$4'&$2$ $3+&$'5$(63 78#9:;2+

Detaylı

YENİ YATIRIM TEŞVİKLERİ YÜRÜRLÜĞE GİRDİ

YENİ YATIRIM TEŞVİKLERİ YÜRÜRLÜĞE GİRDİ YENİ YATIRIM TEŞVİKLERİ YÜRÜRLÜĞE GİRDİ Merkezi yönetim tarafından hazırlanan son yatırım teşvik paketi, 19 Haziran 2012 tarihli Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe girdi. 2012/3305 Sayılı Yatırımlarda

Detaylı

WARREN COUNTY DEVLET OKULLARI!"#$#%&'()(*(+,(,&

WARREN COUNTY DEVLET OKULLARI!#$#%&'()(*(+,(,& !"!#$%&!'%( ÖNSÖZ... 1 WARREN COUNTY DEVLET OKULLARI!"#$#%&'()(*(+,(,& -./.*&-!$'#/#... 1 '!,$(0'-&!"#$#%&1!2!3*!)#... 1 %#/-4,&5#*2#)#/#... 2!"#$#%*!&#*6#*#&#,.,7*.)... 2 '.%(&!"#$#%#... 2 TOPLUM... 3

Detaylı

!"#!"$"%&'$()*%+,-.(!-&-#-.(/-/,+.-(,+.+&(!-&0-&+1-(

!#!$%&'$()*%+,-.(!-&-#-.(/-/,+.-(,+.+&(!-&0-&+1-( !"#$"%"&'(%*+&,-./0,!.'.#./1.2-,/.!"#!"$"%&'$(*%+,-.(!-&-#-.(/-/,+.-(,+.+&(!-&0-&+1-( 2(3( 0-1-#( 67&7/789,:.&2"&'";

Detaylı

YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI HAKKINDA KARAR

YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI HAKKINDA KARAR YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI HAKKINDA KARAR Karar Sayısı : 212/335 Bakanlar Kurulu; 19.6.212 tarih ve 232 sayılı R.G. Ekli Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar ın yürürlüğe konulması; Ekonomi

Detaylı

Uzak Çağların Yakın Kenti

Uzak Çağların Yakın Kenti ÇANKIRI TİCARET VE SANAYİ ODASI çankırı yatırım ortamı >> Uzak Çağların Yakın Kenti Çankırı da Neolitik Devir den (M.Ö. 7000-5000) bu yana kesintisiz bir yaşamın hüküm sürdüğü bilinmektedir. Çankırı sırasıyla

Detaylı

ARDAHAN. YATIRIM REHBERİ Haziran 2012 VALİLİĞİ ARDAHAN T Ü R K İ Y E H A R İ T A S I

ARDAHAN. YATIRIM REHBERİ Haziran 2012 VALİLİĞİ ARDAHAN T Ü R K İ Y E H A R İ T A S I T Ü R K İ Y E H A R İ T A S I ARDAHAN ARDAHAN 1 2 Ö N S Ö Z Bir bölgenin veya ilin tarihi geçmişi, coğrafi yapısı, kültür birikimi ile ticari ve sosyal potansiyelini ortaya koyan değerleri gelecek kuşaklara

Detaylı

AGRALE M93 Tractor : T41 / T420 4 90.00 5145 000 K=100.00 L=194.00 H+F=10.00 D=111.80 AIR COMREOR Kompressor Engine IVECO EUROCARGO Kompressor Engine RENAULT 28.00 53.00 14.00 53.50 9121 000 2.000TN 2.000TN

Detaylı

RLENM SAHALARA DA R YÖNETMEL K - EK2 Tablo 2. Potansiyel Toprak Kirletici Faaliyetler. 6 Ham petrol ve do al gaz ç kar. 8 Di er madencilik ve ta ocakç

RLENM SAHALARA DA R YÖNETMEL K - EK2 Tablo 2. Potansiyel Toprak Kirletici Faaliyetler. 6 Ham petrol ve do al gaz ç kar. 8 Di er madencilik ve ta ocakç TOPRAK K RL N KONTROLÜ VE NOKTASAL KAYNAKLI K RLENM SAHALARA DA R YÖNETMEL K POTANS YEL K RLET FAAL YETLER TOPRAK K RL N KONTROLÜ VE NOKTASAL KAYNAKLI RLENM SAHALARA DA R YÖNETMEL K - EK2 Tablo 2. Potansiyel

Detaylı

TAŞINMAZLARININ YATIRIMLARA TAHSİSİ DÜZENLEMELERİ KREDİ GARANTİ KURULUŞLARINA SAĞLANACAK HAZİNE DESTEĞİ

TAŞINMAZLARININ YATIRIMLARA TAHSİSİ DÜZENLEMELERİ KREDİ GARANTİ KURULUŞLARINA SAĞLANACAK HAZİNE DESTEĞİ 2012-2013 -2014 YENİ YATIRIM TEŞVİK MEVZUATI ile KAMU TAŞINMAZLARININ YATIRIMLARA TAHSİSİ DÜZENLEMELERİ KREDİ GARANTİ KURULUŞLARINA SAĞLANACAK HAZİNE DESTEĞİ ve KREDİ GARANTİ FONU A.Ş. 158 SORU VE CEVAP

Detaylı

TRAKYA BÖLGESİNDE YATIRIM TEŞVİK UYGULAMALARI

TRAKYA BÖLGESİNDE YATIRIM TEŞVİK UYGULAMALARI T.C. TRAKYA KALKINMA AJANSI TRAKYA BÖLGESİNDE YATIRIM TEŞVİK UYGULAMALARI www.trakyaka.org.tr 15 Haziran 2012 tarih ve 2012/3305 sayılı Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar ve Kararın uygulanmasına

Detaylı

FNANSAL YÖNETM!" #$ % & ' $ &( ) *$$ *% $&$ & ( +, % ) %$*-$'.' ' & -.'' / #$ $ $ %.''& ) &% $$( $&.( $ ( $ ' $ ( ) )1 ( *.*.%'

FNANSAL YÖNETM! #$ % & ' $ &( ) *$$ *% $&$ & ( +, % ) %$*-$'.' ' & -.'' / #$ $ $ %.''& ) &% $$( $&.( $ ( $ ' $ ( ) )1 ( *.*.%' 1 !" #$ % & ' $ &( ) *$$ *% $&$ & ( +, % ) %$*-$'.' ' & -.'' / #$ $ $ %.''& 0#$) ' ) &% $$( $&.( $ ( $ ' $ ( ) )1 ( *.*.%' 2 %$ ( ) *! %$""#",.$ ' %* "" #"" " $ 2-1 * "" "$ + % 34-4* % #" & ' ($ + *'%&

Detaylı

P H P v 4. 2 y a d a ü s t s ü r ü m

P H P v 4. 2 y a d a ü s t s ü r ü m Ç N D E K L E R 1 - G R a. B l o g N e d i r? b. W o r d P r e s s N e d i r? c. Ü c r e t s i z W o r d P r e s s S e r v i s l e r i d. W o r d P r e s s 3. 0 i l e G e l e n Y e n i Ö z e l l i k l

Detaylı

100 Soruda Teşvik Uygulaması 2011

100 Soruda Teşvik Uygulaması 2011 100 Soruda Teşvik Uygulaması 2011 Sunuş Hükümet tarafından 4 Haziran 2009 tarihinde, temel amacı Kalkınma Planları ve Yıllık Programlarda öngörülen hedefler ile uluslararası anlaşmalara uygun olarak, tasarrufları

Detaylı

Kültürün Beşiği Mevlâna Diyarı Merkez Şehir KONYA

Kültürün Beşiği Mevlâna Diyarı Merkez Şehir KONYA Kültürün Beşiği Mevlâna Diyarı Merkez Şehir KONYA Nüfus : 2.038.555 Kişi Alan : 38.257 km² İhracat Miktarı : 1.295.469.000 USD Çatalhöyük Selçuklu Başkenti HER SOLUKTA YENİ BİR DÜNYA KURULUR GEL, NE OLURSAN

Detaylı

Dr.M.Talat MD ETM NOTLARI ÖZEL

Dr.M.Talat MD ETM NOTLARI ÖZEL !"#$ "%%#& !" #$%%&'(#)*+%,-./(0.12./..3" 4"5"0"5.3/ 633.12./..3" 7""83)#1 91:3(/36(/0)3/(4(3 0;6300/./143" #//633 4

Detaylı

Siirt İlinde Desteklenecek Proje Konuları

Siirt İlinde Desteklenecek Proje Konuları ÖNEMLİ HATIRLATMA: Kalkınma Ajansların Yönetim Sistemi (KAYS) üzerinden yapılacak başvuruda Proje Genel Bilgileri bölümü Ana Faaliyet Alanı kısmında sektör belirlenirken, Başvuru Sahibi proje konusunun

Detaylı

Batman İlinde Desteklenecek Proje Konuları

Batman İlinde Desteklenecek Proje Konuları ÖNEMLİ HATIRLATMA: Kalkınma Ajansların Yönetim Sistemi (KAYS) üzerinden yapılacak başvuruda Proje Genel Bilgileri bölümü Ana Faaliyet Alanı kısmında sektör belirlenirken, Başvuru Sahibi proje konusunun

Detaylı

100 Soruda Teşvik Uygulaması 2009

100 Soruda Teşvik Uygulaması 2009 100 Soruda Teşvik Uygulaması 2009 İndirimli kurumlar vergisi Gümrük vergisi muafiyeti ve KDV istisnası Faiz desteği Sigorta prim desteği Taşınma desteği Yatırım yeri tahsisi Sunuş Ülkemizde en yoğun etkisi

Detaylı

(Makarna imalatında kullanılan irmik ile entegre irmik ve mısır irmiği yatırımları teşvikten faydalanabilecektir.)

(Makarna imalatında kullanılan irmik ile entegre irmik ve mısır irmiği yatırımları teşvikten faydalanabilecektir.) YENİ TEŞVİK SİSTEMİ I GİRİŞ Başbakan ve Ekonomi Bakanı tarafından 5 Nisan 2012 tarihinde basına açıklanan Türkiye nin 4. Yatırım Teşvik Paketine ilişkin Bakanlar Kurulu Kararı ( Yatırımlarda Devlet Yardımları

Detaylı

Küresel Ekonomik Beklenti ve Görünüm 2011

Küresel Ekonomik Beklenti ve Görünüm 2011 Küresel Ekonomik Beklenti ve Görünüm 2011 ULUSLARARASI SERMAYE PYASALARI Burada yer alan bilgiler Yatırım Menkul Deerler A.. Uluslararası Sermaye Piyasaları Müdürlüü tarafından bilgilendirme amacı ile

Detaylı

YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMI HAKKINDA KARAR (BKK: 2012/3305) 1

YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMI HAKKINDA KARAR (BKK: 2012/3305) 1 YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMI HAKKINDA KARAR (BKK: 2012/3305) 1 (2/10/2012 tarihli ve 2012/3802 sayılı 2 ; 28/1/2013 tarihli 2013/4288 sayılı 3 ve /5/2013 tarihli ve 2013/4763 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı

Detaylı