TürkMMMB Kütüphanesi Yayınları Listesi

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TürkMMMB Kütüphanesi Yayınları Listesi"

Transkript

1 1. Yapı Yasaları ve ġartnameleri Dökümü Ünal AKÇALI Ünal Akçalı Yılı ĠnĢaat ve Tesisat Birim Fiyatları Yılına Ait Ek Analizler, Birim Fiyat Tarifleri T.C. Bayındırlık ve Ġskan Bakanlığı T.C. Bayındırlık ve Ġskan Bakanlığı 4734 Sayılı KAMU Ġhale Kanunu 4735 Sayılı Kamu Ġhale SözleĢmeleri Kanunu 4. DanıĢmanlık Hizmet Alımı Ġhaleleri Uygulama Yönetmeliği 5. Hizmet Alımı Ġhaleleri Uygulama Yönetmeliği 6. Yapım ĠĢleri Ġhaleleri Uygulama Yönetmeliği 7. Mal Alımı Ġhaleleri Uygulama Yönetmeliği 8. Türkiye ile AB Arasında Hizmetlerin SerbestleĢmesi ve Kamu Ġhaleleri Pazarlarının KarĢılıklı Açılması Müzakereleri Çerçevesinde Durum Değerlendirmesi ve Mevzuat KarĢılaĢtırması T.C. BaĢbakanlık Devlet Planlama TeĢkilatı AB ile ĠliĢkiler Genel Müdürlüğü 9. Türk Vergi Sistemi Sorunlar ve Çözüm Önerileri HUVV - TOBB 10. Kamu Alımlarında AB ve Ġngilter'deki Düzenleme ve Uygulamalar T.C. Kamu Ġhale Kurumu 11. Yerel Yönetimlerde Ġmar Reformu Mimarlar Odası Samsun ġubesi ĠçiĢleri Bakanı Saadettin TANTAN'ın Katkılarıyla 12. Ġhracat Mevzuatı 2002 ĠGEME Arif ġahġn 13. Ġthalat Mevzuatı 2002 ĠGEME Arif ġahġn

2 14. Milletlerarası Ticari Hakem Kararları ve Tenfizi Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Yard. Doç. Dr. Ziya AKINCI 15. Kamu Yönetimi Temel Kanunu Sempozyumu DĠSK-KESK-TMMOB-TBB 16. Türk Hukukunda Yapıların Neden Oldukları Zararlardan Dolayı Sorumluluk Banka ve Ticaret Hukuku AraĢtırma Enstitüsü Doç. Dr. M. Ali ERTEN 17. Türk Borçlar Hukukuna Göre Bina ve ĠnĢa eser Sahiplerinin Sorumluluğu Banka ve Ticaret Hukuku AraĢtırma Enstitüsü Doç. Dr. M. Ali ERTEN 18. Yap-ĠĢlet-Devret Modelinin Uygulanmasında Ortaya Çıkan Sorunlar ve Öneriler Sempozyumu Banka ve Ticaret Hukuku AraĢtırma Enstitüsü 19. Milletlerarası Tahkim Konusunda Yasal Bir Düzenleme Gerekir mi? Banka ve Ticaret Hukuku AraĢtırma Enstitüsü 20. Milletlerarası Tahkim Konusunda Yasal Bir Düzenleme Gerekir mi? -2 Banka ve Ticaret Hukuku AraĢtırma Enstitüsü 21. ĠnĢaat Sektöründe MüĢavir Mühendislik SözleĢmesi Doç. Dr. Kemal DAYINLARLI 22. Milltlerarası Özel Hukukta ĠnĢaat SözleĢmeleri Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Doç. Dr. Ziya AKINCI 23. Yapıda Denetim Sorumluluk ve Sigorta ĠNTES - TESK Panel 24. Ticari ĠĢletme Hukuku Banka ve Ticaret Hukuku AraĢtırma Enstitüsü Prof. Dr. Sabih ARKAN 25. Hakemlik ve Örgütlendirilmesi Tahkim ve Türkiye Hakemler Odası ile Ġlgili Kanun Taslakları Banka ve Ticaret Hukuku AraĢtırma Enstitüsü 26. Yapıda Denetim-Sorumluluk ve Sigorta ĠNTES Erhan KARAESMEN Halil ĠZMĠR Nalan BOYACI 27. Tarafların yetkili Hukuku Belirlemeleri Durumunda SözleĢmeye uygulanacak Hukuk Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ziya AKINCI 28. Yapıda Denetim ve Profesyonel Sorumluluk Sigortası TürkMMMB Panel

3 29. Yapıda Kalite, Teknik MüĢavirlik Hizmetleri ve Yeni Yasa Tasarıları TürkmMMMB Panel 30. Avrupa Birliği'ne Uyum Sürecinde Devler Ġhale Kanunu TürkMMMB Panel 31. Proje Finansmanı için Sürdürülebilir Çözümler Kamu-Özel Sektör Ortaklıkları TürkMMMB Panel 32. Kamu Ġhale Yasası TürkMMMB-IMO Panel 33. Yapı Denetimi Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ve Olumsuzluklar Av. Zihni METEZADE 34. Kamu Ġhale Kanunu Teklifi DYP 35. Türkiye'de Tahkim ve ĠnĢaat SözleĢmesi ĠNTES 36. Prefabrike Yapı Elemanlarında Tolerens Yönetmeliği TPB 37. Basınç Deneyi için Beton Örnek Hazırlama Yönetmeliği - 1 TPB 38. BaĢınç Deneyi Yönetmeliği - 2 TPB 39. Basınç Deneyi ile Beton Nitelik Denetimi Yönetmeliği TPB 40. Prefabrike Elemanlar için Kür Yönetmeliği TPB 41. Prefabrike Betonarma Yapı Elemanları ile ilgili Teknik ġartname TPB 42. Örnek SözleĢme ve Ekleri TPB 43. Vergilerdeki Son DeğiĢiklikler TürkMMMB Prof. Dr. ġükrü KIZILOT

4 44. YurtdıĢı Müteahitlik Hizmetleri BaĢbakan BaĢ DanıĢmanlığı Faaliyetleri T.C. BaĢbakanlık Turgut YÜCEL 45. YurtdıĢı Müteahitlik Hizmetleri BaĢbakan BaĢmüĢavirliği Faaliyet Raporu T.C. BaĢbakanlık Aykut KURANEL 46. YurtdıĢı Müteahitlik Hizmetleri BaĢbakan BaĢmüĢavirliği Faaliyet Raporu T.C. BaĢbakanlık Aykut KURANEL 47. Sürdürülebilir Ġhale Sistemi Mavi Kitap 48. ĠnĢaat Sektörü Stratejik Planı TMB Yılında ĠnĢaat Sektörü ĠMSAD Türkiye Müheatihler Birliği- EIC Avrupa Uluslar arası Müteahitler Birliği Erdal EREN Prof. Dr. HurĢit GÜNEġ Doç. Dr. Erhan ASLANOĞLU Selda BAġBUĞOĞLU 50. Türk Yapı Sektörü Raporu 2004 Yapı-Endüstri Merkezi YEMAR Birgül Yavuz 51. Türk Yapı Sektörü Raporu 2003 Yapı-Endüstri Merkezi Türkiye Ġktisat Kongresi, Müteahitlik Hizmetleri ÇalıĢma Grubu Raporu 53. ĠnĢaat Endüstrisinin Rekabet Gücü 54. ĠnĢaat Sektöründe Rekabet 55. The Construction Sector in Turkey DTI DPT'ye GönderilmiĢ olan ve Kongre sonrası revizyonları da içeren metin Avrupa Konseyi, Avrupa Parlementosu, Ekonomik ve Sosyal Komite ile Bölgeler Komitesine Avrupa Birliği, üye ülkeler ve sanayi kuruluģları temsilcilerinin katılımıyla oluģan "Sürdürülebilir ĠMSAD, Çeviri: Haluk AKALIN ĠMSAD, Çeviri: Haluk AKALIN IBS Research & Consultancy 56. Türk Yapı Sektörü Yapı-Endüstri Merkezi 57. Turkish Construction Sector Yapı-Endüstri Merkezi 58. Müteahitlik, Mühendislik ve MüĢavirlik Hizmetleri Kurulu Raporu TOBB

5 59. YurtdıĢı Müteahitlik, Mühendislik ve MüĢavirlik Hizmetleri Daimi Sekreteryası için Bilgi tu T.C. DıĢiĢleri Bakanlığı Ġkili Ekonomik ĠĢler Genel Müdür Yardımcılığı 60. Irak'ın yen,den yapılandırılması ve Türkiye DEĠK Türk-Irak ĠĢ Konseyi 61. Türkiye Ulusal Rapor ve Eylem Planı 62. Habitat Gündemi ve Ġstanbul Deklarasyonu-Hedef ve Ġlkeler, Taahhütler ve Küresel Eylem Planı BirleĢmiĢ Milletler Ġnsan YerleĢimleri Konferansı Habitat 2 BirleĢmiĢ Milletler Ġnsan YerleĢimleri Konferansı Habitat Türkiye ve Uluslar arası Müteahhitler Birlikleri Üyelerine Yönelik Sigorta Ürünleri Marsh San Sigorta ve Resünans Brokerlığı A.ġ. 64. Kalıcı Deprem Konutları 40. Yıl Yüzyılda T.C. Bayındırlık ve Ġskan Bakanlığı T.C. Bayındırlık ve Ġskan Bakanlığı 66. Seventh Five Year Development Plan ( ) DPT 67. Türkiye Doğrudan Yabancı Sermaye Yatırım Ortamı Analizi ve Yatırımın Önündeki Ġdari Engeller Raporu FIAS-IFC-Dünya Bankası 68. Türkiye Yatırımın Önündeki Ġdari Engeller Rapor Ekleri FIAS-IFC-Dünya Bankası T.C. BaĢbakanlık Hazine MüsteĢarlığı- YASED'in destekleriyle IFC-Dünya Bankası'nın müģterek bir teģebbüsü olan Yabancı Yatırım 69. Avrupa Birliği ve Türkiye DTM-TOBB 70. Avrupa Birliği'nde Üretim ve Hizmet Sektörü 71. Enerji Teknolojileri Politikası ÇalıĢma Grubu Raporu Toplu Konut Üretiminde Türkiye'de ve Yabancı Ülkelerde Uygulanan Yapım Sisitemleri Tanıtma Kataloğu Afganistan'ın Yeniden Yapılandırılması Kapsamında Mezar-ı ġerif ve Kabil Kentlerinin ġehirleģme ve Teknik Altyapı Ön AraĢtırma Raporu DTM Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü TTGV-Bilim-Teknoloji- Sanayi TartıĢmaları Platformu Tübitak Yapı AraĢtırma Enstitüsü ÜNÖB Prof. Dr. Yıldız SEY Doç. Dr. Mete TAPAN

6 Yıldır Sağolasın Ġzocam ĠZOCAM 75. A'dan Z'ye ĠnĢaat Dünyası Kataloğu Dünya Ekonomi-Politika 76. Türkiye Mühendislik Haberleri TTMOB Soruda Serbest Bölgeler TOBB ġakir DORUKKAYA Hakan AY 78. ĠĢ Güvencesi ĠNTES 79. Çözüm Arama Konferansları 1-2 ĠNTES 80. Çözüm Arama Konferansları 3-4 ĠNTES 81. ĠnĢaat Sektörünün Gündemindeki Sorunlar Toplantısı ĠNTES 82. Geleneksel Toplantılarımız ĠNTES 83. Deprem ve Kurumsal Yapılanma-Afet Yönetimine GiriĢ TMB Erhan KARAESMEN Nalan BOYACI YAKUT Endam GÜNGÖR 84. Directory of Turkish Constractors TMB 85. ĠNTES 22. Olağan Genel Kurul ÇalıĢma Raporu ĠNTES 86. Türkiye ĠnĢaat sanayi'nde 40 Yıl ĠNTES 87. City at Crossroads of Civilization Ġstanbul Metropolitan Municipality of Ġstanbul 88. Elektronik Ticaret ve Ticaret ktaları ĠGEME Zeynep ERSOY

7 Sıra 89. Uluslar arası Pazarlara Açılmada Küçük ve Orta Büyüklükteki ĠĢletmelerin Rolü ĠGEME Hayrettin YÜCEL 90. Türkiye Elektrik ve Elektronik Sanayiinin Ġhracat Ġmkanları ĠGEME Tolga TAYLAN 91. Doğal TaĢlar DıĢ Pazar AraĢtırması ĠGEME Tülay UYANIK 92. DıĢ Ticarette Güvenli Bir Kontrol Aracı: Uluslararası Gözetim ġirketleri ĠGEME Ebru GÜLSOY 93. Avrupa Birliği Çevre Etiketi ĠGEME Özden ERGÜN 94. Ġhracatta Pratik Bilgiler-YazıĢma Örnekleri ĠGEME Banur ÖZAYDIN 95. Avrupa Pazarında Ürününüzün Pasaportu-CE Mark ĠGEME Ayper Eğdirici SÖNMEZ 96. Ġhracatta Pratik Bilgiler Ġhracata Yönelik Finansman Araçları ĠGEME Arif ġahġn 97. Building Materials ĠGEME 98. Arjantin Ülke Raporu ĠGEME Esin GÜLLÜER 99. Brezilya Ülke Raporu ĠGEME Tolga TAYLAN 100. Ġran Ġslam Cumhuriyeti Ülke Raporu ĠGEME 101. Çin'in Batı Kapısı: Urumçi Sincan Uygur Özerk Bölgesi ĠGEME Osman Y. BEKAROĞLU Asım ÇALIġ A.Oya BENLĠ Dr. Sevim YALÇIN Cengiz TÜRKAY 102. Romanya Ülke Raporu ĠGEME Ebru GÜLSOY 103. Tunus Ülke Raporu ĠGEME Deniz ÇAKIROĞLU

8 104. Bulgaristan Ülke Raporu ĠGEME AyĢe Oya BENLĠ 105. Ġsrail Ülke Raporu ĠGEME Esin GÜLLÜER 106. Cezayir Ülke Raporu ĠGEME Sinan YÜZAL 107. Suudi Arabistan Ülke Raporu ĠGEME AyĢe Oya BENLĠ 108. Özbekistan Ülke Raporu ĠGEME M. Süleyman BEġLĠ 109. Suriye Ülke Raporu ĠGEME Hayrettin YÜCEL 110. Çin ve Hong Kong Ülke Raporu ĠGEME Deniz ÇAKIROĞLU Ebru GÜLSOY 111. Avustralya ile Ticaret Nasıl Yapılır? ĠGEME M. Demir ERMAN Prefabrikasyon Sempozyumu-Ülke Ekonomisi Açısından Prefabrikasyon TPB Prefabrikasyon Sempozyumu - Türkiye'de Prefabrikasyon Uygulamaları ve Sonuçlar TPB Prefabrikasyon Sempozyumu-Türk Prefabrikasyon Sektörünün Geleceği ve Beklentileri TPB 115. Prefabrikasyon Paneli-Konut Sektöründe Prefabrikasyonun Yeri TPB Prefabrikasyon Sempozyum Bildirileri-Prefabrike Yapı Sistemleri ve Düğüm ktaları TPB 117. Deprem ġurası 2004-Kurumsal Yapılanma Komisyon Raporu T.C. Bayındırlık ve Ġskan Bakanlığı 118. Deprem ġurası 2004-Mevzuat Komisyon Raporu T.C. Bayındırlık ve Ġskan Bakanlığı

9 119. Deprem ġurası 2004-Kaynak Temini ve Sigorta Komisyon Raporu T.C. Bayındırlık ve Ġskan Bakanlığı 120. Deprem ġurası 2004-Afet Bilgi Sistemi Komisyon Raporu 121. Deprem ġurası 2004-Eğitim Komisyon Raporu 122. Deprem ġurası 2004-Genel Kurul ÇalıĢmaları 123. Earthquake Council 2004-General Assembly Works 124. Deprem ġurası 2004-Komisyon Raporları T.C. Bayındırlık ve Ġskan Bakanlığı T.C. Bayındırlık ve Ġskan Bakanlığı T.C. Bayındırlık ve Ġskan Bakanlığı Republic of Turkey Ministery of Public Works and Settlement T.C. Bayındırlık ve Ġskan Bakanlığı Uluslar arası Kamu Alımlarında Saydamlık ve Verimlilik sempozyumu KĠK 126. Dünya Sürdürülebilir Kalınma Zirvesi Johannesburg Uygulama Planı 127. Depremde Güvenilir Binalar Semineri 128. Ġstanbul'un Rehabilitasyonu Ulusal Çevre ve Kalkınma Programı TMMOB-Uluslar arası Kızılhaç ve Kızılay Dernekleri Federasyonu Ġstanbul valiliği-ġstanbul BüyükĢehir Belediyesi_ĠMO Ġstanbul ġubesi ĠBB BĠMTAġ-ĠBB AKOM-Zeytinburnu belediyesi-akay Derneği 129. Mimarlık ve Eğitim Kurultayı-2-Mimarın Formasyonu Nedir, Ne Olmalıdır? TMMOB 130. Mimarlık ve Eğitim Kurultayı-2-Hazırlık Panelleri ve Forumları TMMOB 131. Hizmet Ticareti Genel AnlaĢması GATS Nedir? TMMOB 132. Avrupa Birliği-Türkiye Gümrük Birliği ve ĠnĢaat Sektörü Üzerindeki Muhtemel Etkileri 133. Özel Çevre Koruma Bölgeleri UIC Özel Çevre Koruma Kurumu BaĢkanlığı UIC için ECO Bilgi Üretim ve DanıĢmanlık A.ġ. Ali ÖZER Didem ÖZTAġBAġI Fatma SEVĠM

10 134. Reasünans Hukuku Banka ve Ticaret Hukuku AraĢtırma Enstitüsü ReĢat ATABEK 135. Mimarlık SözleĢmesi Banka ve Ticaret Hukuku AraĢtırma Enstitüsü Yalçın ÇAKALIR 136. Kıbrıs Konusundaki son Durum ve Beklenen GeliĢmeler Vakıf Petrol-Doğalgaz Sorunları ve Çözüm Yolları Vakıf Türk bankacılık Sisteminin Temel Sorunları ve Bankacılık Sektörünün Yeniden Yapılandırılması Programı Vakıf Daha Ġyi Bir Yönetim için Yeniden Yapılanma Vakıf Yüzyılda Su Sorunu ve Türkiye Vakıf Avrupa'da Rekabet Politikası ve YurttaĢlar Avrupa komisyonu 142. Sürdürülebilir Kalkınma Ulusal Raporu 2002-National Report on Sustainable Development 2002 Ulusal Çevre ve Kalkınma Programı T.C. Çevre Bakanlığı- UNDP-P&G 143. Türkiye Karayollarının Tarihsel GeliĢimi TMMOB Ġsmet ĠLTER 144. Çağlar Boyunca Anadolu'da Su Mühendisliği TMMOB Ġstanbul ġubesi Prof. Dr. Ünal ÖZĠġ 145. Avrupa Birliği-Türkiye ĠliĢkileri ve TMMOB TMMOB 146. Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü Gerçeği ve 5286 Sayılı Yasanın Değerlendirilmesi TMMOB 147. Akdeniz Havzası'nda Su Sorunları ve Türkiye TMMOB Ankara ġubesi Dursun YILDIZ 148. TMMOB 50 YaĢında TMMOB

11 149. Ulusal Maden Varlığımız ve Bor Gerçeği ATO 150. Mimarlık ve Eğitim Kurultayı-Nasıl Bir Gelecek, Nasıl Bir Mimarlık? TMMOB 151. Sevgili DüĢünceler Mimarlar Derneği M.Ziya TANALI 152. ĠMSAD 20. Yıl Kataloğu Yapı-Endüstri Merkezi 153. Ticari Terimler Sözlüğü ĠGEME ġule YILDIRIM Ebru GÜLSOY Hayrettin YÜCEL 154. Ġngilizce-Türkçe Hukuk Sözlüğü (3.Basım) Banka ve Ticaret Hukuku AraĢtırma Enstitüsü Mustafa OVACIK 155. Ġngilizce -Türkçe Hukuk Sözlüğü (4.Basım) Banka ve Ticaret Hukuku AraĢtırma Enstitüsü Mustafa OVACIK 156. Yüzyılın Dönemecinde Türkiye Türk Japon Vakfı Yayınları Atsuko TOYAMA 157. Teknoloji TMMOB 158. Mühendislik Mimarlık Öyküleri 1 TMMOB 159. Ankara UlaĢımında Yitirilen Bir Dönem ve Bugünkü Durum TMMOB Ankara ġubesi 160. Deprem ve Sonrası TMB Erhan KARAESMEN 161. Tünel ve Yeraltı Mühendislik Yapılarında Çözümlü Püskürtme Beton Problemleri TMMOB Ġstanbul ġubesi 162. Çözümlü Beton Agregaları Problemleri EVRĠM Yayınevi Dönem ÇalıĢma Raporu Ek Basın Açıklamaları TMMOB Prof.Dr. Müh. Ergin ARIOĞLU Y.Müh.Ali YÜKSEL Prof. Dr. Müh. Ergin ARIOĞLU Doç.Dr. Mim. Nihal ARIOĞLU Dr.Müh. Ali Osman

12 Dönem ÇalıĢma Raporu TMMOB 165. TMMOB 50. Yıl Andacı TMMOB 166. TMMOB Etkinlikleri TMMOB 167. The Contracts Guide-1st Ed Guide to the Use of Conditions of Contract for Works of Civil Engineering Construction-4th Ed EIC/ Questionnaire Survet: The Use of the Red Book Will HUGHES 170. Users Guide to the 4th Edition of the Conditions of Contract for Works of Civil Engineering Construction IADC 171. Conditions of Contract for Works of Civil Engineering Construction-4th. Ed Conditions of Contract for Works of Civil Engineering Construction-4th. Ed Supplement to 4th Edition 1987 of Conditions of Contract for works of Civil Engineering Construction-1st Ed Conditions de Contrat Applicables Aux Marches de Travaux de Genie Civil 175. Introduction to the Conditions of Subcontract for Works of Civil Engineering Construction 176. Conditions of Contract for Works of Civil Engineering Construction-41st. Ed Guide to the Use of Conditions of Contract for Electrical and Mechanical Works-3rd Ed Supplement to 4th Edition 1987 of Conditions of Contract for works of Civil Engineering Construction-1st Ed.

13 179. Conditions of Contract for Electrical and Mechanical Works with Forms of Tender and Agreement-3rd Ed Guide to the Use of Conditions of Contract for Design-Build and Turnkey-1st Ed Conditions of Contract for Design-Build and Turnkey-1st Ed Conditions of Contract for Design-Build and Turnkey-Test Ed The white Book Guide 184. Client/Consultant Model Services Agreement-2nd Ed Modele de Contrat de Services Entre Client et Consultant Vertragmuster für Vereinbarungen zwischen Kunden und Beratern International Model Form of Agreement Between Client&Consulting Engineer and International General Rules of Agreement Between Client&Consulting Engineer for Pre-Investment Studies-3rd Ed. International Model Form of Agreement Between Client&Consulting Engineer and International General Rules of Agreement Between Client&Consulting Engineer for Design and Supervision of Construction of Works-3rd International Model Form of Agreement Between Client&Consulting Engineer and International General Rules of Agreement Between Client&Consulting Engineer for Project Management Form of Contract, Memorandum of Agreement Between Client and Consulting Engineer for the Design and Supervision of Civil Mechanical and Electrical Works IGRA-D&S IGRA-D&S 191. Guide to the Use of 's Sub-Consultancy and Joint Venture (Consortium) Agreements 192. Joint Venture (Consortium) Agreement-1st ed Professional liability Insurance-A Premier

14 194. Construction, Insurance and Law-A Discussion Paper 195. Insurance of Large Civil Engineering Projects 196. Dealing with Risk Managing Expectations 197. Amicable Settlement of Construction disputes 198. Mediation of Professional liability Claims David HOLLANDS Mark GRIFFITHS 199. Mediation Explanation and Guidelines David E. HOLLANDS 200. Capacity Building Building the Capacity of Consulting Firm 201. Guide to Quality management in the Consulting Engineering Industry 202. Training Kit: Quality management in the Consulting Engineering Industry 203. Guide to Quality management in the Consulting Engineering Industry 204. Guidelines for Business Integrity Management in the Consulting Industry-Test Ed Business Integrity Management System Training Manual- 1st Ed Environmental Management System Training Resource Kit, Executive Summary 207. Environmental Management System Training Resource Kit, Executive Summary /UNEP/ICC 208. Sustainable Development in the Consulting Engineering Industry

15 Sıra 209. Sustainable Development in the Consulting Engineering Industry-A Unique Capacity to Adress the Priorities 210. Le development Durable dans La Profession d'ingenieur- Conseil 211. Nachhaltige Entwicklung in der Brache der Beratenden Ingenieure 212. Basel Forum on Governance and Integrity Package 213. Standard Pre-qualification Form for Contractors-1st Ed Standard Pre-qualification Form for Contractors- Additional Standard Page H, Resources: Personnel 2-1st Ed. Standard Pre-qualification Form for Contractors- Additional Standard Page L, Experience: Relevant Projects Completed-1st Ed. Standard Pre-qualification Form for Contractors- Additional Standard Page M, Experience: Project in Process-1st Ed Risk Management Manual /DOIC Companies 218. Operation, Maintenance and Training. Guidelines for the Provision of OMT Services 219. Improving Transfer for Technology. Guide for Actions 220. Consulting Engineers and the Environment. Guide for actions Industry as a Partner for Sustainable Development Consulting Engineering A Guide to the Interpretation and Application of the ISO 9001:1994 Standard for the Engineering Consulting Sector Guidelines for the Evaluation of Consultants' Performance /UNEP /EFCA

16 224. Selection by Ability 225. Guidelines for the Constitution of National Associations of Consulting Engineers in Developing Countries 226. Guide to the Use Independent Consultants for Engineering Services 227. The Role of the Consulting Engineer in Projects 228. Contracting for International Projects /ACEHK 229. The Future of Consulting Engineering 230. Responsibility and Liability of the Consulting Engineer 231. The Role of the Consulting Engineer in Developing Countries 232. The Consulting Engineer and Public Sector Consultancy 233. The Management of Consulting Engineering Firms 234. The Involvement of Consuling Engineers in Research and Development 235. Independent Engineering Professionals-Why and How? 236. Client/Consultant Relationships 237. Consulting Engineers in Africa Their Development and Use 238. Guidelines for Ad Hoc Collaboration Agreements Between Consulting Firms

17 239. Guide to the Use of Independent Consultants for Engineering Services 240. Statutes and By-Laws 241. Consulting Engineers Ragnar WIDEGREN 242. Info Documents, Engineering Our Future, Final Draft Report 244. The Annual Review for The Annual Review for The Annual Review for Annual Conference 248. Preliminary Programme /ONRI Conference 250. TCDPAP& ASPAC 2001 Annual Meetings& International Workshop /TCDPAP/NAEC 251. Compendium of Conference Education Materials 252. Directories and Secretaries Meeting 253. Conference Manual

18 254. Quality Based Selection for the Procurement of Consulting Services 255. General Assembly Meeting-Opportunities for the Consulting Engineer in the Inception and Structuring of Capital Projects EFCA Keith RANAWAKE 256. Project Financing Sustainable Solutions EFCA 257. EFCA Position Paper Book EFCA 258. Transport, Energy and Sustainable Development EFCA &FEPAC TECHNIBERIA/ASIN CE 259. Greek Consultants Facing the Olympic Challenge HELLASCO 260. Mitgliederverzeichnis-VUBI Directory VUBI 261. International Selection VUBIC Jahresbericht Annual Report VUBIC 263. Engineering Consultancy in the Europian Community West Germany ACE/FRI/ONRI 264. ACEI National Report ACEI 265. ACEI Annual Review&Directory of Members 2004 ACEI 266. ASINCE ASINCE 267. Medlemsfortegnelse-FRI List of Members FRI 268. CACE Directory 2001 CACE

19 Sıra 269. Austrian Staatspreis Consulting 2001 ACA Al Sector Review. The Consulting Engineering and Architectural Groups. A Sweedish and International Survey. Sector Review. The Consulting Engineering and Architectural Groups. A Swedish and International Survey. Sector Review. The Consulting Engineering and Architectural Groups. A Swedish and International Survey. Sector Review. The Consulting Engineering and Architectural Groups. A Swedish and International Survey. Sector Review. The Consulting Engineering and Architectural Groups. A Swedish and International Survey. Al Företagen STD 275. ACEA 1995/96 National Register ACEA 276. ACEM Directory 1995/96 ACEM 277. Argentina's Consulting Engineering Story A Report Camera Argentina De Consultores 278. ONRI Building Organisation and Contract Modalities ONRI 279. ORI Finding an Objective Basis for Fees of Engineering and Design Bureaus Final Report ORI 280. ORI Finding an Objective Basis for Fees of Engineering and Design Bureaus ORI 281. Effective Computer Systems Management for Design Firms 282. Building Your Learning Organization 283. The Business of Consulting Engineering American Consulting Engineers Council American Consulting Engineers Council - Advanced Management Institute for American Consulting Engineers Council Michael P. INGARDIA John F. HILL Brian J. LEWIS

20 Sıra Seeing into the Future. The Book: Results of Deliberations by ACEC's Blue Ribbon Panels Exploring the Four I's: Imagination, Involvement, Information and Impact A Guide to Qualification Based Selection of Design Professionals: A Key to Quality American Consulting Engineers Council American Consulting Engineers Council 286. Proposals: On Target, On Time American Consulting Engineers Council Dan SAFFORD 287. Design/Building Understanding & Implementing American Consulting Engineers Council 288. Records and Information Management. Order Out of Chaos American Consulting Engineers Council 289. Readings in Risk Management for Consulting Engineers American Consulting Engineers Council 290. WIRED! How to Crawl Inside Your Clients's Mind for Success in Business Development American Consulting Engineers Council 291. EFCA Engineering Firms Directory EFCA 292. Professionals for Nation Building EFCA Japon Development Institute 293. AJCE Association oj Japaneese Consulting Engineers AJCE 294. AJCE 1999/2000 Directory of Members AJCE 295. BCCB British International Expertise Awards BCCB 296. BCCB Annual Review 2004 BCCB 297. ACE United Kingdom Association of Consultancy and Engineering ACE 298. The Report of the Forward Study Team. A Consultation Document ACE

21 299. A Future of ACE? ACE 300. The ACE Directory 1995 ACE 301. Annual Report 1990 ACE 302. The Fisher Report ACE 303. ACE UK& International Work Review 1999 ACE 304. Association of Consulting Engineers Who's Who&Year Book 1988 ACE 305. Who's Who in Indonesia Gunung AGUNG- DJAKARTA O.G. ROEDER 306. Firmaoversikt 2003-RIF RIF 307. Jasenluettelo 2005-SKOL SKOL SNIL 308. Directory of Trade and Professional Associations in the Europian Union-5th Ed. Euroconfidental 309. The Presentation Skills Workshop. Helping People Create and Deliver Great Presentations 310. Consultancy Services Conseils AMACOM Statistical, Economic and Social Research and Training Centre for Islamic Countries Organization of Sherron BIENVENU 311. FCIC Directory of Consultants/ FCIC 312. UNIBO BOT Guidelines UNIDO 313. International General Rules of agreement Between Client & Consultant Engineer for Project Management IGRA

22 Sıra 314. World Engineering Partnership for Sustainable Development New York 315. Visits of Us Turkish/Hungarian Delegations to Water Quality International 92's and Meetings With Us Consultants Department of Civil Engineering Colorado State University David W. HENDRICKS 316. Procurement Seminar for Turkish Consulting Industry, Revised Consultant Guidelines The World Bank 317. A Leadership Focus. Ontario's Consulting Engineering Sector Strategy Consulting Engineers of Ontario 318. Glossary Institutions, Policies and Enlargement of the European Union Europian Commission 319. Inlanf Waterway Transport. A Dutch Approach: Centuries of Experience Holland 320. Services in Information Technology WS Atkins International 321. Project Specific Professional Liability Manual J&H Marsh&McLennan 322. Business Opportunities on Environmental Issues in Turkey The Society of Turkish Architects, Engineers, and Scientists in America Bülent O. YAVUZ 323. International Commercial Arbitration in the Arab Countries, Special Supplement ICC 324. Proposal for the Creation of a Turkish Technical Control Company for the Construction Industry SOCOTEC International 325. Power Generation Technology The International Review of Primary Power Production Dr. David A. JONES 326. International Construction Directory 2005 ICONdirect RhysJones Publishing Ltd Organization of the European Bank for Reconstruction and Development How to Work with the Europian Bank for Reconstruction and Development Europian Bank for Reconstruction and development Europian Bank for Reconstruction and development

23 329. World Bank Turkey Portfolio of Operations World Bank Turkey 330. Standard Binding Documents. Procurement of Goods The World Bank 331. Bidding Documents for Procurement of Goods (National Competitive Bidding) The World Bank 332. Standard Bid Evaluation Form Procurement of Goods or Works The World Bank 333. Bidding Documents for Procurement of Works(National Competitive Bidding) The World Bank 334. Standard Bidding Documents. Procurement of Works Smaller Contracts The World Bank 335. Standard Bidding Documents. Procurement Goods The World Bank 336. Standard Bidding Documents. Procuremnt of Works The World Bank 337. Sample Form of Evaluation Report. Selection of Consultants The World Bank 338. Standard Request for Proposals. Selection of Consultants The World Bank 339. Standard Prequalification Document. Procurement of Works 340. Structural Systems Research Project 341. A Handbook for Seismic Evaluation of Existing Buildings (Preliminary) The World Bank Department of Applied Mechanics and Engineering Sciences. University of California, FEMA Masamichi OHKUBO 342. Procedurs for Postearthquake Safety Evaluation of Buildings ATC 343. Rapid Visual Screening of Buildings for Potential Seismic Hazards: A Handbook FEMA

24 344. Seismic Design for Existing Structures ACI Remanufacturing: The Experience of the Un,ted States and Implications for Developing Countries Recycling from Municipial Refuse: A State-of the-art Review and Annotated Bibliography 347. Asphaltic Concrete Cores for Embankment Dams UNDP UNDP wergian Goetechnical Institute Robert T. LUND Sandra Johnson COINTREAU Charles G.GUNNERSON Kaare HOEG Recommended Practices. For Design Professionals Engaged as experts in the Resolution of Construction Industry Disputes Guidelines Selection and Employment of Consultants by World Bank Barrowers The World Bank 350. Engineering services: Building, Petrochemical CBI Elmarstrat Consultant 351. General Conditions for Consulting Services ABR 352. Seismic Design of Reinforced Concrete and Masonry Building WILEY Interscience Publication T. PAULAY M.J.PRIESTLEY 353. Info 2003 WARNER Books Harry BECKWITH 354. ODTÜlüler Bülteni O.D.T.Ü. Mezunları Derneği 355. Çimento ve Beton Dünyası TÇMB 356. Hazır Beton Türkiye Hazır Beton Birliği 357. Beton Prefabrikasyon Türkiye Prefabrik Birliği 358. Betonart TÇMB

25 Sıra 359. Gündem TMB 360. ĠnĢaat Sanayii ĠNTES 361. Suara Perunding 362. AJCE Newsletter 363. ACE Consult 364. The Consulting Engineer Journal of the Association of Consulting Engineers Malaysia (ACEM) Association of Japanese Consulting Engineers (AJCE) Association of Consulting Engineers (ACE) Association of Consulting Engineers Australia (ACEA) 365. The ICC International Court of Arbitration Bulletin ICC 366. Euro News EFCA 367. Interview Independent Consulting Engineer 368. Liability ıssues: Independent Consulting Engineer 370. International Consulting Engineer 371. World Leadership in Consulting Engineering 372. Industry Sectoral Info Pages ĠGEME 373. Uygulamalar ve ĠĢ Sahasına genel bakıģ TMB FETBB-FIEC- SEFMEP

26 374. ĠĢ Sağlığı ve Güvenliği Koordinasyonuna iliģkin En iyi uygulamalar Kılavuzu-Kaza Önleme ÇalıĢmalarının yasal Dayanakları ve Avrupa Sosyal Diyaloğunun Sonuçları TMB FETBB-FIEC- SEFMEP 375. ĠnĢaat sektöründe Sağlık ve güvenlik Koordinasyonuna ĠliĢkin En iyi uygulamalar Kılavuzu TMB FETBB-FIEC- SEFMEP 376. Conditions of Contract for Construction-MDB Harmonised Ed. For Building and engineering Works designed by the Employer 377. MüĢavir Mühendis ve Mimarlar Birliği MMMB MüĢavir Mühendis ve Mimarlar Birliği MMMB Türk MüĢavir Mühendis ve Mimarlar Birliği TMMMB Türk MüĢavir Mühendis ve Mimarlar Birliği TMMMB Türk MüĢavir Mühendis ve Mimarlar Birliği TMMMB Türk MüĢavir Mühendis ve Mimarlar Birliği TMMMB Türk MüĢavir Mühendis ve Mimarlar Birliği TMMMB Türk MüĢavir Mühendis ve Mimarlar Birliği TMMMB Türk MüĢavir Mühendis ve Mimarlar Birliği TMMMB Türk MüĢavir Mühendis ve Mimarlar Birliği TMMMB Türk MüĢavir Mühendis ve Mimarlar Birliği TMMMB Türk MüĢavir Mühendis ve Mimarlar Birliği TMMMB

27 Türk MüĢavir Mühendis ve Mimarlar Birliği TMMMB Türk MüĢavir Mühendis ve Mimarlar Birliği TMMMB Türk MüĢavir Mühendis ve Mimarlar Birliği TMMMB 378 Sürdürülebilir Süreç Yönetimi KalDer Arzu Akçal ARAS 379 Görünmeyen Kıta - Yeni Ekonominin Dört Stratejik Buyruğu KalDer- HENKEL Kenichi OHMAE 380 Milleniun Development Goals Report Turkey Avrupa Birliği Yolunda Türkiye'nin Dünyadaki Yeri United Nations & State Planning Organization Türkiye Tekstil Sanayi ĠĢverenleri Sendikası Prof.Dr.Nevzat SAYGILIOĞLU Yrd.Doç.Dr.Mehmet Hüseyin BĠLGĠN 382 Environmental Report 2003 KFW 383 TURKEY The Municipial Water and Wastewater Sector: Key Issues and Possible Solutions KFW & World Bank 384 TRADE SECRET SERIES. Trade in Services - An Answer Book for Small and Medium - Sized Exporters International Trade Centre (ITC) UNCTAD CNUCED WTO OMC 385 SERVICES EXPORTING. Innovating For Success in the Export of Services - A Handbook International Trade Centre (ITC) UNCTAD CNUCED WTO OMC 386 Business Guide to the General Agreement on the Trade in Services International Trade Centre (ITC) UNCTAD CNUCED WTO OMC 387 SERVICES EXPORTING. Successful Services Exporting - International Trade Centre A Handbook for firms, associations and governments (ITC) UNCTAD CNUCED WTO OMC 388 Tendering Procedure 389 ĠnĢaatçıların Tarihi Türkiye Müteahhitler Birliği

Kayit_N Yer_No_Sehircilik Kitap_Adi Yazar_Soyadi

Kayit_N Yer_No_Sehircilik Kitap_Adi Yazar_Soyadi Kayit_N o Yer_No_Sehircilik Kitap_Adi Yazar_Soyadi 1152 Bly_A_1_1152 3. Ulusal Bölge Bilimi Bölge Planlama Kongresi: 24-25 Haziran 1993 1324 Bly_A_10_1324 II. Milli Gençlik Kongresi ( 6-8 Kasım 1986 Konya

Detaylı

CONFERENCE ON COLLABORATION OF TECHNICAL CONSULTANCY COMPANIES IN BALKAN COUNTRIES

CONFERENCE ON COLLABORATION OF TECHNICAL CONSULTANCY COMPANIES IN BALKAN COUNTRIES BALKAN ÜLKELERİ TEKNİK MÜŞAVİRLİK KURULUŞLARI İŞBİRLİĞİ KONFERANSI CONFERENCE ON COLLABORATION OF TECHNICAL CONSULTANCY COMPANIES IN BALKAN COUNTRIES 19-20 Nisan/April, 2012 Ankara/TURKEY TürkMMMB HAKKINDA

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 9- Gürsoy, S., Basel II nin Türk Bankacılık Sistemine Etkileri, Trakya Üniversitesi S.B.E., 2007.

ÖZGEÇMİŞ. 9- Gürsoy, S., Basel II nin Türk Bankacılık Sistemine Etkileri, Trakya Üniversitesi S.B.E., 2007. ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Sudi APAK 2. Doğum Tarihi: 15 Ekim 1956 3. Unvanı: Prof.Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Endüstri Mühendisliği Boğaziçi Üniversitesi 1979 Y. Lisans Ekonomi

Detaylı

ORTA ANADOLU MAKİNE VE AKSAMLARI İHRACATÇILARI BİRLİĞİ 2010 YILI YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU. Sayın Üyelerimiz,

ORTA ANADOLU MAKİNE VE AKSAMLARI İHRACATÇILARI BİRLİĞİ 2010 YILI YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU. Sayın Üyelerimiz, ORTA ANADOLU MAKİNE VE AKSAMLARI İHRACATÇILARI BİRLİĞİ 2010 YILI YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU Sayın Üyelerimiz, Birliğimizin 6 Nisan 2010 tarihinde yapılan 2009 Yılı Seçimli Olağan Genel Kurul Toplantısı

Detaylı

Kadınların İş Yaşamında, Piyasalarda ve Toplumda Güçlenmesi. Empowering Women in the Workplace, Marketplace and Community

Kadınların İş Yaşamında, Piyasalarda ve Toplumda Güçlenmesi. Empowering Women in the Workplace, Marketplace and Community Kadınların İş Yaşamında, Piyasalarda ve Toplumda Güçlenmesi Körfez Ülkelerinden, Irak tan ve Türkiye den İyi Örnekler Empowering Women in the Workplace, Marketplace and Community Selected Cases from the

Detaylı

GROUP LAW FIRM. www.grouplaw.com.tr. ICQ5: Overral Law Firm of the Year in Turkey. CorporateINTL: Law Firm of the Year in Turkey

GROUP LAW FIRM. www.grouplaw.com.tr. ICQ5: Overral Law Firm of the Year in Turkey. CorporateINTL: Law Firm of the Year in Turkey GROUP LAW FIRM We have been awarded as the PPP Law Firm of the Year, Projct & Project Finance Law Firm of the Year, Overal Law Firm of the Year. Our team renders full range of legal services in Turkish,

Detaylı

Halkbank KSS Programı Halkbank CSR Program

Halkbank KSS Programı Halkbank CSR Program Halkbank KSS Programı Halkbank CSR Program Sonuç Raporu / Conclusion Report Eylül 2011 / September 2011 İÇİNDEKİLER Teşekkür... Tablo ve Şekil Listesi... Kısaltmalar... 1 GİRİŞ... 2 FAALİYETLER... 2.1

Detaylı

FATMA GÖK ÖZGEÇMĠġ. Boğaziçi Universitesi, Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri Bölümü, Bebek, Ġstanbul. Tel: 0212 359 44 69

FATMA GÖK ÖZGEÇMĠġ. Boğaziçi Universitesi, Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri Bölümü, Bebek, Ġstanbul. Tel: 0212 359 44 69 FATMA GÖK ÖZGEÇMĠġ Adres: Doğum Tarihi: Boğaziçi Universitesi, Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri Bölümü, Bebek, Ġstanbul. Tel: 0212 359 44 69 1948; HacıbektaĢ, NevĢehir. Ġlgilendiği Alanlar: Eğitim Politikaları,

Detaylı

TürkMMMB ÜYE TANITIM REHBERİ DIRECTORY of ATCEA MEMBERS

TürkMMMB ÜYE TANITIM REHBERİ DIRECTORY of ATCEA MEMBERS TürkMMMB ÜYE TANITIM REHBERİ DIRECTORY of ATCEA MEMBERS 2010 Üyesi / Member of Türk Müşavir Mühendisler Ve Mimarlar Birliği Association of Turkish Consulting Engineers and Architects Published by: Association

Detaylı

ELEKTRONİK TİCARET UYGULAMASININ STOK YÖNETİMİ BOYUTUNDA ANALİZİ VE BİR UYGULAMA

ELEKTRONİK TİCARET UYGULAMASININ STOK YÖNETİMİ BOYUTUNDA ANALİZİ VE BİR UYGULAMA T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANA BİLİM DALI ÜRETİM YÖNETİMİ VE PAZARLAMA BİLİM DALI ELEKTRONİK TİCARET UYGULAMASININ STOK YÖNETİMİ BOYUTUNDA ANALİZİ VE BİR UYGULAMA Fatma

Detaylı

YALOVA ÜNİVERSİTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ 2010 FAALİYET RAPORU

YALOVA ÜNİVERSİTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ 2010 FAALİYET RAPORU YALOVA ÜNİVERSİTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ 2010 FAALİYET RAPORU Mart 2011 İçindekiler 1 Rektörün Mesajı...4 2 Dekanın Mesajı...5 3 Bölüm Başkanının Mesajı...6 4 Genel Bilgi ve Bölüm Tarihçesi...7 5 Vizyon...8

Detaylı

ÖZGEÇMĐŞ Prof. Dr. Serdar SAYAN. http:// serdar.sayan.etu.edu.tr

ÖZGEÇMĐŞ Prof. Dr. Serdar SAYAN. http:// serdar.sayan.etu.edu.tr ÖZGEÇMĐŞ Prof. Dr. Serdar SAYAN TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Tel. : (312)292-4285 Söğütözü Cad., No. 43 Fax : (312)292-4213 06560 Söğütözü, Ankara E-posta : serdar.sayan@etu.edu.tr http:// serdar.sayan.etu.edu.tr

Detaylı

KONGRE KATALOĞU / CONGRESS CATALOGUE

KONGRE KATALOĞU / CONGRESS CATALOGUE KONGRE KATALOĞU / CONGRESS CATALOGUE Değerli Sektör Paydaşları, 7-8 Kasım 2012 tarihleri arasında, WOW Convention Center da düzenlediğimiz Türkiye Rüzgar Enerjisi Kongresi - TÜREK 2012 de sizleri ağırlamaktan

Detaylı

İZMİR MEVCUT DURUM ANALİZİ, 2013

İZMİR MEVCUT DURUM ANALİZİ, 2013 İZMİR MEVCUT DURUM ANALİZİ, 2013 EKİM 2013 ĠZMĠR KALKINMA AJANSI ġehit Fethi Bey Caddesi No: 49/1 Birlik Plaza Kat:3 35210 Gümrük ĠZMĠR/TÜRKĠYE T: 0232 489 81 81 F: 0232 489 85 05 www.izka.org.tr, www.izmiriplanliyorum.org

Detaylı

Deprem Yalıtımı Yöntemleri ve Uygulamaları Sempozyumu

Deprem Yalıtımı Yöntemleri ve Uygulamaları Sempozyumu Deprem Yalıtımı Yöntemleri ve Uygulamaları Sempozyumu Seismic Isolation Methods and Practices Symposium 28 Şubat - 1 Mart 2013 ODTÜ Kültür ve Kongre Merkezi ODTÜ-TEKNOKENT işbirliğiyle Değerli Meslektaşım,

Detaylı

A V R U P A B Ġ R L Ġ Ğ Ġ T E M E L T E R Ġ M L E R S Ö Z L Ü Ğ Ü G L O S S A R Y F O R T H E E U R O P E A N U N I O N B A S I C T E R M S

A V R U P A B Ġ R L Ġ Ğ Ġ T E M E L T E R Ġ M L E R S Ö Z L Ü Ğ Ü G L O S S A R Y F O R T H E E U R O P E A N U N I O N B A S I C T E R M S A V R U P A B Ġ R L Ġ Ğ Ġ T E M E L T E R Ġ M L E R S Ö Z L Ü Ğ Ü G L O S S A R Y F O R T H E E U R O P E A N U N I O N B A S I C T E R M S Her Hakkı Saklıdır (All rights reserved) Parayla Satılmaz (Free

Detaylı

GENĠġLETĠLMĠġ ÖZET Merkezi Boğaziçi Üniversitesi KAKAD ın kurucu üyeleri ISWA Yönetim Kurulu üyeliği görevini üstlenerek

GENĠġLETĠLMĠġ ÖZET Merkezi Boğaziçi Üniversitesi KAKAD ın kurucu üyeleri ISWA Yönetim Kurulu üyeliği görevini üstlenerek GENĠġLETĠLMĠġ ÖZET Katı atık yönetimi, endüstrileşmiş toplumların en önemli çevre sorunları arasında yer almaktadır. Özellikle 1980 lerden sonra dünyada çevre sorunlarına duyulan ilginin gittikçe artması

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl. Yönetim ve Organizasyon. 7.2. Uluslararası diğer hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl. Yönetim ve Organizasyon. 7.2. Uluslararası diğer hakemli dergilerde yayınlanan makaleler ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: ALİ ERKAN EKE 2. Doğum Tarihi: 25.11.1940 3. Ünvanı: Prof. Dr 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Y. Lisans Doktora Yönetim Yönetim Yönetim ve Organizasyon Ankara

Detaylı

ADANA VALĠLĠĞĠ. Süresi (Ay)

ADANA VALĠLĠĞĠ. Süresi (Ay) 1.Proje Faaliyetleri ADANA VALĠLĠĞĠ 1.1.2011 Yılında Hibe Almaya Hak Kazanan Projeler Hibe /Ulusal Ajans Avrupa Birliği Bakanlığı LdVHareketlilik IVT Avrupa Birliği Uyum Sürecine Yerel Uyum Modeli: Adana

Detaylı

2013 FAALİYET RAPORU / ANNUAL REPORT

2013 FAALİYET RAPORU / ANNUAL REPORT İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mayor of Istanbul Metropolitan Municipality Sevgili İstanbullular, Yaşanabilir bir İstanbul için pek çok dev projeye imza attık. Hayata geçireceğimiz her projeyi çevre

Detaylı

TÜKETİCİ HAKLARI DERNEĞİ GENEL MERKEZİ 7. OLAĞAN GENEL KURULU

TÜKETİCİ HAKLARI DERNEĞİ GENEL MERKEZİ 7. OLAĞAN GENEL KURULU TÜKETİCİ HAKLARI DERNEĞİ GENEL MERKEZİ 7. OLAĞAN GENEL KURULU 6. DÖNEM MERKEZ YÖNETİM KURULU ÇALIŞMA RAPORU (10 KASIM 2001-15 KASIM 2003) TÜRKĠYE TÜKETĠCĠ HAREKETĠNDE DÖNÜM NOKTASI TÜKETĠCĠ DERNEKLERĠ

Detaylı

KuruluĢu 29 Mayıs 2007 Rektör

KuruluĢu 29 Mayıs 2007 Rektör 1 KuruluĢu 29 Mayıs 2007 Rektör Prof.Dr. Sabri GÖKMEN IletiĢim Bilgileri Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Yunus Emre YerleĢkesi 70100 /KARAMAN Tel: 0338 228 03 20 Fax: 0338 228 10 11 Web Adresi www.kmu.edu.tr

Detaylı

19 2008 yılı İstanbul küçük sanayi kapasite kullanım araştırması. 17 2007 Kamu işletmeleri raporu 18 2008 Kamu işletmeleri raporu

19 2008 yılı İstanbul küçük sanayi kapasite kullanım araştırması. 17 2007 Kamu işletmeleri raporu 18 2008 Kamu işletmeleri raporu İşletme Türkçe Yüksek Lisans Programı S.No Eser Adı Yazar 1 10. Ulusal yönetim ve organizasyon kongresi bildiri kitabı, 23-25 Mayıs 2002 2 10 minute guide to Quattro Pro 6 for Windows Kraynak, Joe 3 10

Detaylı

SERAMİK TANITIM GRUBU, KARARLI ADIMLARLA HEDEFLERİNE DOĞRU İLERLİYOR CERAMIC PROMOTION GROUP ADVANCES TOWARDS ITS TARGETS WITH SURE STEPS

SERAMİK TANITIM GRUBU, KARARLI ADIMLARLA HEDEFLERİNE DOĞRU İLERLİYOR CERAMIC PROMOTION GROUP ADVANCES TOWARDS ITS TARGETS WITH SURE STEPS içindekiler contents 28 38 56 84 95 103 98 06 08 12 14 38 42 SERAMİK TANITIM GRUBU, KARARLI ADIMLARLA HEDEFLERİNE DOĞRU İLERLİYOR CERAMIC PROMOTION GROUP ADVANCES TOWARDS ITS TARGETS WITH SURE STEPS TÜRKİYE

Detaylı

Eylül 2012 - Sayı:3 - www.kompozit.org.tr - Kompozit Sanayicileri Derne i nin ücretsiz yayınıdır, para ile satılmaz

Eylül 2012 - Sayı:3 - www.kompozit.org.tr - Kompozit Sanayicileri Derne i nin ücretsiz yayınıdır, para ile satılmaz Eylül 2014 - Sayı:8 Mart 2015 - Sayı:9 - www.kompozit.org.tr - Kompozit Sanayicileri Derneği nin ücretsiz yayınıdır, para ile satılmaz. Eylül 2012 - Sayı:3 - www.kompozit.org.tr - Kompozit Sanayicileri

Detaylı

ULUSLARARASI VE ULUSAL MÜHENDİSLİK MESLEK ÖRGÜTLERİ İLE HİZMET TİCARETİ BELGELEME SİSTEMLERİ

ULUSLARARASI VE ULUSAL MÜHENDİSLİK MESLEK ÖRGÜTLERİ İLE HİZMET TİCARETİ BELGELEME SİSTEMLERİ ULUSLARARASI VE ULUSAL MÜHENDİSLİK MESLEK ÖRGÜTLERİ İLE HİZMET TİCARETİ BELGELEME SİSTEMLERİ Dr. Şirin Gülcen EREN Şehir Plancısı e-posta: gulcen8@hotmail.com Anahtar Sözcükler: Mühendis, Hizmet ticareti,

Detaylı

YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU 2008 YILI FAALİYET RAPORU 2009 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI VE BÜTÇESİ

YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU 2008 YILI FAALİYET RAPORU 2009 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI VE BÜTÇESİ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU 2008 2008 YILI FAALİYET RAPORU 2009 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI VE BÜTÇESİ TÜSEV Faaliyet Raporu 2008 MİSYONUMUZ Vakfın amacı eğitim, bilim, kültür, sağlık, çevre gibi sosyal alanlarda

Detaylı

Sıra No Dem No Adet Konu No. Yayının Adı Yazar,Hazırlayan vb. Yayın Yılı Yayınevi Yayın yeri

Sıra No Dem No Adet Konu No. Yayının Adı Yazar,Hazırlayan vb. Yayın Yılı Yayınevi Yayın yeri Sıra No Dem No Adet Konu No. Yayının Adı Yazar,Hazırlayan vb. Yayın Yılı Yayınevi Yayın yeri 2360 622.23 Explosives and Rock Blastin Atlas Powder Company 987 Atlas Powder yay. Texas,USA Maliye Bakanlığı

Detaylı

Seyit Ahmet BAŞ KGK Başkanı

Seyit Ahmet BAŞ KGK Başkanı Seyit Ahmet BAŞ KGK Başkanı 1968 yılında Karaman da doğdu. 1989 yılında İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi bölümünden mezun oldu. 2001-2003 yılları arasında ABD Boston Üniversitesinde

Detaylı

Doç. Dr. Hasan Hüseyin YILDIRIM (Haziran 2015) BİYOGRAFİ

Doç. Dr. Hasan Hüseyin YILDIRIM (Haziran 2015) BİYOGRAFİ Doç. Dr. Hasan Hüseyin Yıldırım-CV 1/28 Doç. Dr. Hasan Hüseyin YILDIRIM (Haziran 2015) Öğretim Üyesi Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Sağlık İdaresi Bölümü Beytepe 06800 Ankara

Detaylı