TürkMMMB Kütüphanesi Yayınları Listesi

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TürkMMMB Kütüphanesi Yayınları Listesi"

Transkript

1 1. Yapı Yasaları ve ġartnameleri Dökümü Ünal AKÇALI Ünal Akçalı Yılı ĠnĢaat ve Tesisat Birim Fiyatları Yılına Ait Ek Analizler, Birim Fiyat Tarifleri T.C. Bayındırlık ve Ġskan Bakanlığı T.C. Bayındırlık ve Ġskan Bakanlığı 4734 Sayılı KAMU Ġhale Kanunu 4735 Sayılı Kamu Ġhale SözleĢmeleri Kanunu 4. DanıĢmanlık Hizmet Alımı Ġhaleleri Uygulama Yönetmeliği 5. Hizmet Alımı Ġhaleleri Uygulama Yönetmeliği 6. Yapım ĠĢleri Ġhaleleri Uygulama Yönetmeliği 7. Mal Alımı Ġhaleleri Uygulama Yönetmeliği 8. Türkiye ile AB Arasında Hizmetlerin SerbestleĢmesi ve Kamu Ġhaleleri Pazarlarının KarĢılıklı Açılması Müzakereleri Çerçevesinde Durum Değerlendirmesi ve Mevzuat KarĢılaĢtırması T.C. BaĢbakanlık Devlet Planlama TeĢkilatı AB ile ĠliĢkiler Genel Müdürlüğü 9. Türk Vergi Sistemi Sorunlar ve Çözüm Önerileri HUVV - TOBB 10. Kamu Alımlarında AB ve Ġngilter'deki Düzenleme ve Uygulamalar T.C. Kamu Ġhale Kurumu 11. Yerel Yönetimlerde Ġmar Reformu Mimarlar Odası Samsun ġubesi ĠçiĢleri Bakanı Saadettin TANTAN'ın Katkılarıyla 12. Ġhracat Mevzuatı 2002 ĠGEME Arif ġahġn 13. Ġthalat Mevzuatı 2002 ĠGEME Arif ġahġn

2 14. Milletlerarası Ticari Hakem Kararları ve Tenfizi Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Yard. Doç. Dr. Ziya AKINCI 15. Kamu Yönetimi Temel Kanunu Sempozyumu DĠSK-KESK-TMMOB-TBB 16. Türk Hukukunda Yapıların Neden Oldukları Zararlardan Dolayı Sorumluluk Banka ve Ticaret Hukuku AraĢtırma Enstitüsü Doç. Dr. M. Ali ERTEN 17. Türk Borçlar Hukukuna Göre Bina ve ĠnĢa eser Sahiplerinin Sorumluluğu Banka ve Ticaret Hukuku AraĢtırma Enstitüsü Doç. Dr. M. Ali ERTEN 18. Yap-ĠĢlet-Devret Modelinin Uygulanmasında Ortaya Çıkan Sorunlar ve Öneriler Sempozyumu Banka ve Ticaret Hukuku AraĢtırma Enstitüsü 19. Milletlerarası Tahkim Konusunda Yasal Bir Düzenleme Gerekir mi? Banka ve Ticaret Hukuku AraĢtırma Enstitüsü 20. Milletlerarası Tahkim Konusunda Yasal Bir Düzenleme Gerekir mi? -2 Banka ve Ticaret Hukuku AraĢtırma Enstitüsü 21. ĠnĢaat Sektöründe MüĢavir Mühendislik SözleĢmesi Doç. Dr. Kemal DAYINLARLI 22. Milltlerarası Özel Hukukta ĠnĢaat SözleĢmeleri Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Doç. Dr. Ziya AKINCI 23. Yapıda Denetim Sorumluluk ve Sigorta ĠNTES - TESK Panel 24. Ticari ĠĢletme Hukuku Banka ve Ticaret Hukuku AraĢtırma Enstitüsü Prof. Dr. Sabih ARKAN 25. Hakemlik ve Örgütlendirilmesi Tahkim ve Türkiye Hakemler Odası ile Ġlgili Kanun Taslakları Banka ve Ticaret Hukuku AraĢtırma Enstitüsü 26. Yapıda Denetim-Sorumluluk ve Sigorta ĠNTES Erhan KARAESMEN Halil ĠZMĠR Nalan BOYACI 27. Tarafların yetkili Hukuku Belirlemeleri Durumunda SözleĢmeye uygulanacak Hukuk Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ziya AKINCI 28. Yapıda Denetim ve Profesyonel Sorumluluk Sigortası TürkMMMB Panel

3 29. Yapıda Kalite, Teknik MüĢavirlik Hizmetleri ve Yeni Yasa Tasarıları TürkmMMMB Panel 30. Avrupa Birliği'ne Uyum Sürecinde Devler Ġhale Kanunu TürkMMMB Panel 31. Proje Finansmanı için Sürdürülebilir Çözümler Kamu-Özel Sektör Ortaklıkları TürkMMMB Panel 32. Kamu Ġhale Yasası TürkMMMB-IMO Panel 33. Yapı Denetimi Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ve Olumsuzluklar Av. Zihni METEZADE 34. Kamu Ġhale Kanunu Teklifi DYP 35. Türkiye'de Tahkim ve ĠnĢaat SözleĢmesi ĠNTES 36. Prefabrike Yapı Elemanlarında Tolerens Yönetmeliği TPB 37. Basınç Deneyi için Beton Örnek Hazırlama Yönetmeliği - 1 TPB 38. BaĢınç Deneyi Yönetmeliği - 2 TPB 39. Basınç Deneyi ile Beton Nitelik Denetimi Yönetmeliği TPB 40. Prefabrike Elemanlar için Kür Yönetmeliği TPB 41. Prefabrike Betonarma Yapı Elemanları ile ilgili Teknik ġartname TPB 42. Örnek SözleĢme ve Ekleri TPB 43. Vergilerdeki Son DeğiĢiklikler TürkMMMB Prof. Dr. ġükrü KIZILOT

4 44. YurtdıĢı Müteahitlik Hizmetleri BaĢbakan BaĢ DanıĢmanlığı Faaliyetleri T.C. BaĢbakanlık Turgut YÜCEL 45. YurtdıĢı Müteahitlik Hizmetleri BaĢbakan BaĢmüĢavirliği Faaliyet Raporu T.C. BaĢbakanlık Aykut KURANEL 46. YurtdıĢı Müteahitlik Hizmetleri BaĢbakan BaĢmüĢavirliği Faaliyet Raporu T.C. BaĢbakanlık Aykut KURANEL 47. Sürdürülebilir Ġhale Sistemi Mavi Kitap 48. ĠnĢaat Sektörü Stratejik Planı TMB Yılında ĠnĢaat Sektörü ĠMSAD Türkiye Müheatihler Birliği- EIC Avrupa Uluslar arası Müteahitler Birliği Erdal EREN Prof. Dr. HurĢit GÜNEġ Doç. Dr. Erhan ASLANOĞLU Selda BAġBUĞOĞLU 50. Türk Yapı Sektörü Raporu 2004 Yapı-Endüstri Merkezi YEMAR Birgül Yavuz 51. Türk Yapı Sektörü Raporu 2003 Yapı-Endüstri Merkezi Türkiye Ġktisat Kongresi, Müteahitlik Hizmetleri ÇalıĢma Grubu Raporu 53. ĠnĢaat Endüstrisinin Rekabet Gücü 54. ĠnĢaat Sektöründe Rekabet 55. The Construction Sector in Turkey DTI DPT'ye GönderilmiĢ olan ve Kongre sonrası revizyonları da içeren metin Avrupa Konseyi, Avrupa Parlementosu, Ekonomik ve Sosyal Komite ile Bölgeler Komitesine Avrupa Birliği, üye ülkeler ve sanayi kuruluģları temsilcilerinin katılımıyla oluģan "Sürdürülebilir ĠMSAD, Çeviri: Haluk AKALIN ĠMSAD, Çeviri: Haluk AKALIN IBS Research & Consultancy 56. Türk Yapı Sektörü Yapı-Endüstri Merkezi 57. Turkish Construction Sector Yapı-Endüstri Merkezi 58. Müteahitlik, Mühendislik ve MüĢavirlik Hizmetleri Kurulu Raporu TOBB

5 59. YurtdıĢı Müteahitlik, Mühendislik ve MüĢavirlik Hizmetleri Daimi Sekreteryası için Bilgi tu T.C. DıĢiĢleri Bakanlığı Ġkili Ekonomik ĠĢler Genel Müdür Yardımcılığı 60. Irak'ın yen,den yapılandırılması ve Türkiye DEĠK Türk-Irak ĠĢ Konseyi 61. Türkiye Ulusal Rapor ve Eylem Planı 62. Habitat Gündemi ve Ġstanbul Deklarasyonu-Hedef ve Ġlkeler, Taahhütler ve Küresel Eylem Planı BirleĢmiĢ Milletler Ġnsan YerleĢimleri Konferansı Habitat 2 BirleĢmiĢ Milletler Ġnsan YerleĢimleri Konferansı Habitat Türkiye ve Uluslar arası Müteahhitler Birlikleri Üyelerine Yönelik Sigorta Ürünleri Marsh San Sigorta ve Resünans Brokerlığı A.ġ. 64. Kalıcı Deprem Konutları 40. Yıl Yüzyılda T.C. Bayındırlık ve Ġskan Bakanlığı T.C. Bayındırlık ve Ġskan Bakanlığı 66. Seventh Five Year Development Plan ( ) DPT 67. Türkiye Doğrudan Yabancı Sermaye Yatırım Ortamı Analizi ve Yatırımın Önündeki Ġdari Engeller Raporu FIAS-IFC-Dünya Bankası 68. Türkiye Yatırımın Önündeki Ġdari Engeller Rapor Ekleri FIAS-IFC-Dünya Bankası T.C. BaĢbakanlık Hazine MüsteĢarlığı- YASED'in destekleriyle IFC-Dünya Bankası'nın müģterek bir teģebbüsü olan Yabancı Yatırım 69. Avrupa Birliği ve Türkiye DTM-TOBB 70. Avrupa Birliği'nde Üretim ve Hizmet Sektörü 71. Enerji Teknolojileri Politikası ÇalıĢma Grubu Raporu Toplu Konut Üretiminde Türkiye'de ve Yabancı Ülkelerde Uygulanan Yapım Sisitemleri Tanıtma Kataloğu Afganistan'ın Yeniden Yapılandırılması Kapsamında Mezar-ı ġerif ve Kabil Kentlerinin ġehirleģme ve Teknik Altyapı Ön AraĢtırma Raporu DTM Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü TTGV-Bilim-Teknoloji- Sanayi TartıĢmaları Platformu Tübitak Yapı AraĢtırma Enstitüsü ÜNÖB Prof. Dr. Yıldız SEY Doç. Dr. Mete TAPAN

6 Yıldır Sağolasın Ġzocam ĠZOCAM 75. A'dan Z'ye ĠnĢaat Dünyası Kataloğu Dünya Ekonomi-Politika 76. Türkiye Mühendislik Haberleri TTMOB Soruda Serbest Bölgeler TOBB ġakir DORUKKAYA Hakan AY 78. ĠĢ Güvencesi ĠNTES 79. Çözüm Arama Konferansları 1-2 ĠNTES 80. Çözüm Arama Konferansları 3-4 ĠNTES 81. ĠnĢaat Sektörünün Gündemindeki Sorunlar Toplantısı ĠNTES 82. Geleneksel Toplantılarımız ĠNTES 83. Deprem ve Kurumsal Yapılanma-Afet Yönetimine GiriĢ TMB Erhan KARAESMEN Nalan BOYACI YAKUT Endam GÜNGÖR 84. Directory of Turkish Constractors TMB 85. ĠNTES 22. Olağan Genel Kurul ÇalıĢma Raporu ĠNTES 86. Türkiye ĠnĢaat sanayi'nde 40 Yıl ĠNTES 87. City at Crossroads of Civilization Ġstanbul Metropolitan Municipality of Ġstanbul 88. Elektronik Ticaret ve Ticaret ktaları ĠGEME Zeynep ERSOY

7 Sıra 89. Uluslar arası Pazarlara Açılmada Küçük ve Orta Büyüklükteki ĠĢletmelerin Rolü ĠGEME Hayrettin YÜCEL 90. Türkiye Elektrik ve Elektronik Sanayiinin Ġhracat Ġmkanları ĠGEME Tolga TAYLAN 91. Doğal TaĢlar DıĢ Pazar AraĢtırması ĠGEME Tülay UYANIK 92. DıĢ Ticarette Güvenli Bir Kontrol Aracı: Uluslararası Gözetim ġirketleri ĠGEME Ebru GÜLSOY 93. Avrupa Birliği Çevre Etiketi ĠGEME Özden ERGÜN 94. Ġhracatta Pratik Bilgiler-YazıĢma Örnekleri ĠGEME Banur ÖZAYDIN 95. Avrupa Pazarında Ürününüzün Pasaportu-CE Mark ĠGEME Ayper Eğdirici SÖNMEZ 96. Ġhracatta Pratik Bilgiler Ġhracata Yönelik Finansman Araçları ĠGEME Arif ġahġn 97. Building Materials ĠGEME 98. Arjantin Ülke Raporu ĠGEME Esin GÜLLÜER 99. Brezilya Ülke Raporu ĠGEME Tolga TAYLAN 100. Ġran Ġslam Cumhuriyeti Ülke Raporu ĠGEME 101. Çin'in Batı Kapısı: Urumçi Sincan Uygur Özerk Bölgesi ĠGEME Osman Y. BEKAROĞLU Asım ÇALIġ A.Oya BENLĠ Dr. Sevim YALÇIN Cengiz TÜRKAY 102. Romanya Ülke Raporu ĠGEME Ebru GÜLSOY 103. Tunus Ülke Raporu ĠGEME Deniz ÇAKIROĞLU

8 104. Bulgaristan Ülke Raporu ĠGEME AyĢe Oya BENLĠ 105. Ġsrail Ülke Raporu ĠGEME Esin GÜLLÜER 106. Cezayir Ülke Raporu ĠGEME Sinan YÜZAL 107. Suudi Arabistan Ülke Raporu ĠGEME AyĢe Oya BENLĠ 108. Özbekistan Ülke Raporu ĠGEME M. Süleyman BEġLĠ 109. Suriye Ülke Raporu ĠGEME Hayrettin YÜCEL 110. Çin ve Hong Kong Ülke Raporu ĠGEME Deniz ÇAKIROĞLU Ebru GÜLSOY 111. Avustralya ile Ticaret Nasıl Yapılır? ĠGEME M. Demir ERMAN Prefabrikasyon Sempozyumu-Ülke Ekonomisi Açısından Prefabrikasyon TPB Prefabrikasyon Sempozyumu - Türkiye'de Prefabrikasyon Uygulamaları ve Sonuçlar TPB Prefabrikasyon Sempozyumu-Türk Prefabrikasyon Sektörünün Geleceği ve Beklentileri TPB 115. Prefabrikasyon Paneli-Konut Sektöründe Prefabrikasyonun Yeri TPB Prefabrikasyon Sempozyum Bildirileri-Prefabrike Yapı Sistemleri ve Düğüm ktaları TPB 117. Deprem ġurası 2004-Kurumsal Yapılanma Komisyon Raporu T.C. Bayındırlık ve Ġskan Bakanlığı 118. Deprem ġurası 2004-Mevzuat Komisyon Raporu T.C. Bayındırlık ve Ġskan Bakanlığı

9 119. Deprem ġurası 2004-Kaynak Temini ve Sigorta Komisyon Raporu T.C. Bayındırlık ve Ġskan Bakanlığı 120. Deprem ġurası 2004-Afet Bilgi Sistemi Komisyon Raporu 121. Deprem ġurası 2004-Eğitim Komisyon Raporu 122. Deprem ġurası 2004-Genel Kurul ÇalıĢmaları 123. Earthquake Council 2004-General Assembly Works 124. Deprem ġurası 2004-Komisyon Raporları T.C. Bayındırlık ve Ġskan Bakanlığı T.C. Bayındırlık ve Ġskan Bakanlığı T.C. Bayındırlık ve Ġskan Bakanlığı Republic of Turkey Ministery of Public Works and Settlement T.C. Bayındırlık ve Ġskan Bakanlığı Uluslar arası Kamu Alımlarında Saydamlık ve Verimlilik sempozyumu KĠK 126. Dünya Sürdürülebilir Kalınma Zirvesi Johannesburg Uygulama Planı 127. Depremde Güvenilir Binalar Semineri 128. Ġstanbul'un Rehabilitasyonu Ulusal Çevre ve Kalkınma Programı TMMOB-Uluslar arası Kızılhaç ve Kızılay Dernekleri Federasyonu Ġstanbul valiliği-ġstanbul BüyükĢehir Belediyesi_ĠMO Ġstanbul ġubesi ĠBB BĠMTAġ-ĠBB AKOM-Zeytinburnu belediyesi-akay Derneği 129. Mimarlık ve Eğitim Kurultayı-2-Mimarın Formasyonu Nedir, Ne Olmalıdır? TMMOB 130. Mimarlık ve Eğitim Kurultayı-2-Hazırlık Panelleri ve Forumları TMMOB 131. Hizmet Ticareti Genel AnlaĢması GATS Nedir? TMMOB 132. Avrupa Birliği-Türkiye Gümrük Birliği ve ĠnĢaat Sektörü Üzerindeki Muhtemel Etkileri 133. Özel Çevre Koruma Bölgeleri UIC Özel Çevre Koruma Kurumu BaĢkanlığı UIC için ECO Bilgi Üretim ve DanıĢmanlık A.ġ. Ali ÖZER Didem ÖZTAġBAġI Fatma SEVĠM

10 134. Reasünans Hukuku Banka ve Ticaret Hukuku AraĢtırma Enstitüsü ReĢat ATABEK 135. Mimarlık SözleĢmesi Banka ve Ticaret Hukuku AraĢtırma Enstitüsü Yalçın ÇAKALIR 136. Kıbrıs Konusundaki son Durum ve Beklenen GeliĢmeler Vakıf Petrol-Doğalgaz Sorunları ve Çözüm Yolları Vakıf Türk bankacılık Sisteminin Temel Sorunları ve Bankacılık Sektörünün Yeniden Yapılandırılması Programı Vakıf Daha Ġyi Bir Yönetim için Yeniden Yapılanma Vakıf Yüzyılda Su Sorunu ve Türkiye Vakıf Avrupa'da Rekabet Politikası ve YurttaĢlar Avrupa komisyonu 142. Sürdürülebilir Kalkınma Ulusal Raporu 2002-National Report on Sustainable Development 2002 Ulusal Çevre ve Kalkınma Programı T.C. Çevre Bakanlığı- UNDP-P&G 143. Türkiye Karayollarının Tarihsel GeliĢimi TMMOB Ġsmet ĠLTER 144. Çağlar Boyunca Anadolu'da Su Mühendisliği TMMOB Ġstanbul ġubesi Prof. Dr. Ünal ÖZĠġ 145. Avrupa Birliği-Türkiye ĠliĢkileri ve TMMOB TMMOB 146. Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü Gerçeği ve 5286 Sayılı Yasanın Değerlendirilmesi TMMOB 147. Akdeniz Havzası'nda Su Sorunları ve Türkiye TMMOB Ankara ġubesi Dursun YILDIZ 148. TMMOB 50 YaĢında TMMOB

11 149. Ulusal Maden Varlığımız ve Bor Gerçeği ATO 150. Mimarlık ve Eğitim Kurultayı-Nasıl Bir Gelecek, Nasıl Bir Mimarlık? TMMOB 151. Sevgili DüĢünceler Mimarlar Derneği M.Ziya TANALI 152. ĠMSAD 20. Yıl Kataloğu Yapı-Endüstri Merkezi 153. Ticari Terimler Sözlüğü ĠGEME ġule YILDIRIM Ebru GÜLSOY Hayrettin YÜCEL 154. Ġngilizce-Türkçe Hukuk Sözlüğü (3.Basım) Banka ve Ticaret Hukuku AraĢtırma Enstitüsü Mustafa OVACIK 155. Ġngilizce -Türkçe Hukuk Sözlüğü (4.Basım) Banka ve Ticaret Hukuku AraĢtırma Enstitüsü Mustafa OVACIK 156. Yüzyılın Dönemecinde Türkiye Türk Japon Vakfı Yayınları Atsuko TOYAMA 157. Teknoloji TMMOB 158. Mühendislik Mimarlık Öyküleri 1 TMMOB 159. Ankara UlaĢımında Yitirilen Bir Dönem ve Bugünkü Durum TMMOB Ankara ġubesi 160. Deprem ve Sonrası TMB Erhan KARAESMEN 161. Tünel ve Yeraltı Mühendislik Yapılarında Çözümlü Püskürtme Beton Problemleri TMMOB Ġstanbul ġubesi 162. Çözümlü Beton Agregaları Problemleri EVRĠM Yayınevi Dönem ÇalıĢma Raporu Ek Basın Açıklamaları TMMOB Prof.Dr. Müh. Ergin ARIOĞLU Y.Müh.Ali YÜKSEL Prof. Dr. Müh. Ergin ARIOĞLU Doç.Dr. Mim. Nihal ARIOĞLU Dr.Müh. Ali Osman

12 Dönem ÇalıĢma Raporu TMMOB 165. TMMOB 50. Yıl Andacı TMMOB 166. TMMOB Etkinlikleri TMMOB 167. The Contracts Guide-1st Ed Guide to the Use of Conditions of Contract for Works of Civil Engineering Construction-4th Ed EIC/ Questionnaire Survet: The Use of the Red Book Will HUGHES 170. Users Guide to the 4th Edition of the Conditions of Contract for Works of Civil Engineering Construction IADC 171. Conditions of Contract for Works of Civil Engineering Construction-4th. Ed Conditions of Contract for Works of Civil Engineering Construction-4th. Ed Supplement to 4th Edition 1987 of Conditions of Contract for works of Civil Engineering Construction-1st Ed Conditions de Contrat Applicables Aux Marches de Travaux de Genie Civil 175. Introduction to the Conditions of Subcontract for Works of Civil Engineering Construction 176. Conditions of Contract for Works of Civil Engineering Construction-41st. Ed Guide to the Use of Conditions of Contract for Electrical and Mechanical Works-3rd Ed Supplement to 4th Edition 1987 of Conditions of Contract for works of Civil Engineering Construction-1st Ed.

13 179. Conditions of Contract for Electrical and Mechanical Works with Forms of Tender and Agreement-3rd Ed Guide to the Use of Conditions of Contract for Design-Build and Turnkey-1st Ed Conditions of Contract for Design-Build and Turnkey-1st Ed Conditions of Contract for Design-Build and Turnkey-Test Ed The white Book Guide 184. Client/Consultant Model Services Agreement-2nd Ed Modele de Contrat de Services Entre Client et Consultant Vertragmuster für Vereinbarungen zwischen Kunden und Beratern International Model Form of Agreement Between Client&Consulting Engineer and International General Rules of Agreement Between Client&Consulting Engineer for Pre-Investment Studies-3rd Ed. International Model Form of Agreement Between Client&Consulting Engineer and International General Rules of Agreement Between Client&Consulting Engineer for Design and Supervision of Construction of Works-3rd International Model Form of Agreement Between Client&Consulting Engineer and International General Rules of Agreement Between Client&Consulting Engineer for Project Management Form of Contract, Memorandum of Agreement Between Client and Consulting Engineer for the Design and Supervision of Civil Mechanical and Electrical Works IGRA-D&S IGRA-D&S 191. Guide to the Use of 's Sub-Consultancy and Joint Venture (Consortium) Agreements 192. Joint Venture (Consortium) Agreement-1st ed Professional liability Insurance-A Premier

14 194. Construction, Insurance and Law-A Discussion Paper 195. Insurance of Large Civil Engineering Projects 196. Dealing with Risk Managing Expectations 197. Amicable Settlement of Construction disputes 198. Mediation of Professional liability Claims David HOLLANDS Mark GRIFFITHS 199. Mediation Explanation and Guidelines David E. HOLLANDS 200. Capacity Building Building the Capacity of Consulting Firm 201. Guide to Quality management in the Consulting Engineering Industry 202. Training Kit: Quality management in the Consulting Engineering Industry 203. Guide to Quality management in the Consulting Engineering Industry 204. Guidelines for Business Integrity Management in the Consulting Industry-Test Ed Business Integrity Management System Training Manual- 1st Ed Environmental Management System Training Resource Kit, Executive Summary 207. Environmental Management System Training Resource Kit, Executive Summary /UNEP/ICC 208. Sustainable Development in the Consulting Engineering Industry

15 Sıra 209. Sustainable Development in the Consulting Engineering Industry-A Unique Capacity to Adress the Priorities 210. Le development Durable dans La Profession d'ingenieur- Conseil 211. Nachhaltige Entwicklung in der Brache der Beratenden Ingenieure 212. Basel Forum on Governance and Integrity Package 213. Standard Pre-qualification Form for Contractors-1st Ed Standard Pre-qualification Form for Contractors- Additional Standard Page H, Resources: Personnel 2-1st Ed. Standard Pre-qualification Form for Contractors- Additional Standard Page L, Experience: Relevant Projects Completed-1st Ed. Standard Pre-qualification Form for Contractors- Additional Standard Page M, Experience: Project in Process-1st Ed Risk Management Manual /DOIC Companies 218. Operation, Maintenance and Training. Guidelines for the Provision of OMT Services 219. Improving Transfer for Technology. Guide for Actions 220. Consulting Engineers and the Environment. Guide for actions Industry as a Partner for Sustainable Development Consulting Engineering A Guide to the Interpretation and Application of the ISO 9001:1994 Standard for the Engineering Consulting Sector Guidelines for the Evaluation of Consultants' Performance /UNEP /EFCA

16 224. Selection by Ability 225. Guidelines for the Constitution of National Associations of Consulting Engineers in Developing Countries 226. Guide to the Use Independent Consultants for Engineering Services 227. The Role of the Consulting Engineer in Projects 228. Contracting for International Projects /ACEHK 229. The Future of Consulting Engineering 230. Responsibility and Liability of the Consulting Engineer 231. The Role of the Consulting Engineer in Developing Countries 232. The Consulting Engineer and Public Sector Consultancy 233. The Management of Consulting Engineering Firms 234. The Involvement of Consuling Engineers in Research and Development 235. Independent Engineering Professionals-Why and How? 236. Client/Consultant Relationships 237. Consulting Engineers in Africa Their Development and Use 238. Guidelines for Ad Hoc Collaboration Agreements Between Consulting Firms

17 239. Guide to the Use of Independent Consultants for Engineering Services 240. Statutes and By-Laws 241. Consulting Engineers Ragnar WIDEGREN 242. Info Documents, Engineering Our Future, Final Draft Report 244. The Annual Review for The Annual Review for The Annual Review for Annual Conference 248. Preliminary Programme /ONRI Conference 250. TCDPAP& ASPAC 2001 Annual Meetings& International Workshop /TCDPAP/NAEC 251. Compendium of Conference Education Materials 252. Directories and Secretaries Meeting 253. Conference Manual

18 254. Quality Based Selection for the Procurement of Consulting Services 255. General Assembly Meeting-Opportunities for the Consulting Engineer in the Inception and Structuring of Capital Projects EFCA Keith RANAWAKE 256. Project Financing Sustainable Solutions EFCA 257. EFCA Position Paper Book EFCA 258. Transport, Energy and Sustainable Development EFCA &FEPAC TECHNIBERIA/ASIN CE 259. Greek Consultants Facing the Olympic Challenge HELLASCO 260. Mitgliederverzeichnis-VUBI Directory VUBI 261. International Selection VUBIC Jahresbericht Annual Report VUBIC 263. Engineering Consultancy in the Europian Community West Germany ACE/FRI/ONRI 264. ACEI National Report ACEI 265. ACEI Annual Review&Directory of Members 2004 ACEI 266. ASINCE ASINCE 267. Medlemsfortegnelse-FRI List of Members FRI 268. CACE Directory 2001 CACE

19 Sıra 269. Austrian Staatspreis Consulting 2001 ACA Al Sector Review. The Consulting Engineering and Architectural Groups. A Sweedish and International Survey. Sector Review. The Consulting Engineering and Architectural Groups. A Swedish and International Survey. Sector Review. The Consulting Engineering and Architectural Groups. A Swedish and International Survey. Sector Review. The Consulting Engineering and Architectural Groups. A Swedish and International Survey. Sector Review. The Consulting Engineering and Architectural Groups. A Swedish and International Survey. Al Företagen STD 275. ACEA 1995/96 National Register ACEA 276. ACEM Directory 1995/96 ACEM 277. Argentina's Consulting Engineering Story A Report Camera Argentina De Consultores 278. ONRI Building Organisation and Contract Modalities ONRI 279. ORI Finding an Objective Basis for Fees of Engineering and Design Bureaus Final Report ORI 280. ORI Finding an Objective Basis for Fees of Engineering and Design Bureaus ORI 281. Effective Computer Systems Management for Design Firms 282. Building Your Learning Organization 283. The Business of Consulting Engineering American Consulting Engineers Council American Consulting Engineers Council - Advanced Management Institute for American Consulting Engineers Council Michael P. INGARDIA John F. HILL Brian J. LEWIS

20 Sıra Seeing into the Future. The Book: Results of Deliberations by ACEC's Blue Ribbon Panels Exploring the Four I's: Imagination, Involvement, Information and Impact A Guide to Qualification Based Selection of Design Professionals: A Key to Quality American Consulting Engineers Council American Consulting Engineers Council 286. Proposals: On Target, On Time American Consulting Engineers Council Dan SAFFORD 287. Design/Building Understanding & Implementing American Consulting Engineers Council 288. Records and Information Management. Order Out of Chaos American Consulting Engineers Council 289. Readings in Risk Management for Consulting Engineers American Consulting Engineers Council 290. WIRED! How to Crawl Inside Your Clients's Mind for Success in Business Development American Consulting Engineers Council 291. EFCA Engineering Firms Directory EFCA 292. Professionals for Nation Building EFCA Japon Development Institute 293. AJCE Association oj Japaneese Consulting Engineers AJCE 294. AJCE 1999/2000 Directory of Members AJCE 295. BCCB British International Expertise Awards BCCB 296. BCCB Annual Review 2004 BCCB 297. ACE United Kingdom Association of Consultancy and Engineering ACE 298. The Report of the Forward Study Team. A Consultation Document ACE

21 299. A Future of ACE? ACE 300. The ACE Directory 1995 ACE 301. Annual Report 1990 ACE 302. The Fisher Report ACE 303. ACE UK& International Work Review 1999 ACE 304. Association of Consulting Engineers Who's Who&Year Book 1988 ACE 305. Who's Who in Indonesia Gunung AGUNG- DJAKARTA O.G. ROEDER 306. Firmaoversikt 2003-RIF RIF 307. Jasenluettelo 2005-SKOL SKOL SNIL 308. Directory of Trade and Professional Associations in the Europian Union-5th Ed. Euroconfidental 309. The Presentation Skills Workshop. Helping People Create and Deliver Great Presentations 310. Consultancy Services Conseils AMACOM Statistical, Economic and Social Research and Training Centre for Islamic Countries Organization of Sherron BIENVENU 311. FCIC Directory of Consultants/ FCIC 312. UNIBO BOT Guidelines UNIDO 313. International General Rules of agreement Between Client & Consultant Engineer for Project Management IGRA

22 Sıra 314. World Engineering Partnership for Sustainable Development New York 315. Visits of Us Turkish/Hungarian Delegations to Water Quality International 92's and Meetings With Us Consultants Department of Civil Engineering Colorado State University David W. HENDRICKS 316. Procurement Seminar for Turkish Consulting Industry, Revised Consultant Guidelines The World Bank 317. A Leadership Focus. Ontario's Consulting Engineering Sector Strategy Consulting Engineers of Ontario 318. Glossary Institutions, Policies and Enlargement of the European Union Europian Commission 319. Inlanf Waterway Transport. A Dutch Approach: Centuries of Experience Holland 320. Services in Information Technology WS Atkins International 321. Project Specific Professional Liability Manual J&H Marsh&McLennan 322. Business Opportunities on Environmental Issues in Turkey The Society of Turkish Architects, Engineers, and Scientists in America Bülent O. YAVUZ 323. International Commercial Arbitration in the Arab Countries, Special Supplement ICC 324. Proposal for the Creation of a Turkish Technical Control Company for the Construction Industry SOCOTEC International 325. Power Generation Technology The International Review of Primary Power Production Dr. David A. JONES 326. International Construction Directory 2005 ICONdirect RhysJones Publishing Ltd Organization of the European Bank for Reconstruction and Development How to Work with the Europian Bank for Reconstruction and Development Europian Bank for Reconstruction and development Europian Bank for Reconstruction and development

23 329. World Bank Turkey Portfolio of Operations World Bank Turkey 330. Standard Binding Documents. Procurement of Goods The World Bank 331. Bidding Documents for Procurement of Goods (National Competitive Bidding) The World Bank 332. Standard Bid Evaluation Form Procurement of Goods or Works The World Bank 333. Bidding Documents for Procurement of Works(National Competitive Bidding) The World Bank 334. Standard Bidding Documents. Procurement of Works Smaller Contracts The World Bank 335. Standard Bidding Documents. Procurement Goods The World Bank 336. Standard Bidding Documents. Procuremnt of Works The World Bank 337. Sample Form of Evaluation Report. Selection of Consultants The World Bank 338. Standard Request for Proposals. Selection of Consultants The World Bank 339. Standard Prequalification Document. Procurement of Works 340. Structural Systems Research Project 341. A Handbook for Seismic Evaluation of Existing Buildings (Preliminary) The World Bank Department of Applied Mechanics and Engineering Sciences. University of California, FEMA Masamichi OHKUBO 342. Procedurs for Postearthquake Safety Evaluation of Buildings ATC 343. Rapid Visual Screening of Buildings for Potential Seismic Hazards: A Handbook FEMA

24 344. Seismic Design for Existing Structures ACI Remanufacturing: The Experience of the Un,ted States and Implications for Developing Countries Recycling from Municipial Refuse: A State-of the-art Review and Annotated Bibliography 347. Asphaltic Concrete Cores for Embankment Dams UNDP UNDP wergian Goetechnical Institute Robert T. LUND Sandra Johnson COINTREAU Charles G.GUNNERSON Kaare HOEG Recommended Practices. For Design Professionals Engaged as experts in the Resolution of Construction Industry Disputes Guidelines Selection and Employment of Consultants by World Bank Barrowers The World Bank 350. Engineering services: Building, Petrochemical CBI Elmarstrat Consultant 351. General Conditions for Consulting Services ABR 352. Seismic Design of Reinforced Concrete and Masonry Building WILEY Interscience Publication T. PAULAY M.J.PRIESTLEY 353. Info 2003 WARNER Books Harry BECKWITH 354. ODTÜlüler Bülteni O.D.T.Ü. Mezunları Derneği 355. Çimento ve Beton Dünyası TÇMB 356. Hazır Beton Türkiye Hazır Beton Birliği 357. Beton Prefabrikasyon Türkiye Prefabrik Birliği 358. Betonart TÇMB

25 Sıra 359. Gündem TMB 360. ĠnĢaat Sanayii ĠNTES 361. Suara Perunding 362. AJCE Newsletter 363. ACE Consult 364. The Consulting Engineer Journal of the Association of Consulting Engineers Malaysia (ACEM) Association of Japanese Consulting Engineers (AJCE) Association of Consulting Engineers (ACE) Association of Consulting Engineers Australia (ACEA) 365. The ICC International Court of Arbitration Bulletin ICC 366. Euro News EFCA 367. Interview Independent Consulting Engineer 368. Liability ıssues: Independent Consulting Engineer 370. International Consulting Engineer 371. World Leadership in Consulting Engineering 372. Industry Sectoral Info Pages ĠGEME 373. Uygulamalar ve ĠĢ Sahasına genel bakıģ TMB FETBB-FIEC- SEFMEP

26 374. ĠĢ Sağlığı ve Güvenliği Koordinasyonuna iliģkin En iyi uygulamalar Kılavuzu-Kaza Önleme ÇalıĢmalarının yasal Dayanakları ve Avrupa Sosyal Diyaloğunun Sonuçları TMB FETBB-FIEC- SEFMEP 375. ĠnĢaat sektöründe Sağlık ve güvenlik Koordinasyonuna ĠliĢkin En iyi uygulamalar Kılavuzu TMB FETBB-FIEC- SEFMEP 376. Conditions of Contract for Construction-MDB Harmonised Ed. For Building and engineering Works designed by the Employer 377. MüĢavir Mühendis ve Mimarlar Birliği MMMB MüĢavir Mühendis ve Mimarlar Birliği MMMB Türk MüĢavir Mühendis ve Mimarlar Birliği TMMMB Türk MüĢavir Mühendis ve Mimarlar Birliği TMMMB Türk MüĢavir Mühendis ve Mimarlar Birliği TMMMB Türk MüĢavir Mühendis ve Mimarlar Birliği TMMMB Türk MüĢavir Mühendis ve Mimarlar Birliği TMMMB Türk MüĢavir Mühendis ve Mimarlar Birliği TMMMB Türk MüĢavir Mühendis ve Mimarlar Birliği TMMMB Türk MüĢavir Mühendis ve Mimarlar Birliği TMMMB Türk MüĢavir Mühendis ve Mimarlar Birliği TMMMB Türk MüĢavir Mühendis ve Mimarlar Birliği TMMMB

27 Türk MüĢavir Mühendis ve Mimarlar Birliği TMMMB Türk MüĢavir Mühendis ve Mimarlar Birliği TMMMB Türk MüĢavir Mühendis ve Mimarlar Birliği TMMMB 378 Sürdürülebilir Süreç Yönetimi KalDer Arzu Akçal ARAS 379 Görünmeyen Kıta - Yeni Ekonominin Dört Stratejik Buyruğu KalDer- HENKEL Kenichi OHMAE 380 Milleniun Development Goals Report Turkey Avrupa Birliği Yolunda Türkiye'nin Dünyadaki Yeri United Nations & State Planning Organization Türkiye Tekstil Sanayi ĠĢverenleri Sendikası Prof.Dr.Nevzat SAYGILIOĞLU Yrd.Doç.Dr.Mehmet Hüseyin BĠLGĠN 382 Environmental Report 2003 KFW 383 TURKEY The Municipial Water and Wastewater Sector: Key Issues and Possible Solutions KFW & World Bank 384 TRADE SECRET SERIES. Trade in Services - An Answer Book for Small and Medium - Sized Exporters International Trade Centre (ITC) UNCTAD CNUCED WTO OMC 385 SERVICES EXPORTING. Innovating For Success in the Export of Services - A Handbook International Trade Centre (ITC) UNCTAD CNUCED WTO OMC 386 Business Guide to the General Agreement on the Trade in Services International Trade Centre (ITC) UNCTAD CNUCED WTO OMC 387 SERVICES EXPORTING. Successful Services Exporting - International Trade Centre A Handbook for firms, associations and governments (ITC) UNCTAD CNUCED WTO OMC 388 Tendering Procedure 389 ĠnĢaatçıların Tarihi Türkiye Müteahhitler Birliği

TÜRKMMMB KÜTÜPHANESİ YAYINLAR LİSTESİ

TÜRKMMMB KÜTÜPHANESİ YAYINLAR LİSTESİ 1. Yapı Yasaları ve Şartnameleri Dökümü Ünal AKÇALI Ünal AKÇALI 2. 2005 Yılı İnşaat ve Tesisat Birim Fiyatları T.C. Bayındırlık ve İskan Bakanlığı 3. 2005 Yılına Ait Ek Analizler, Birim Fiyat Tarifleri

Detaylı

LİBYA NIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI PROGRAMINDA TÜRK TEKNİK MÜŞAVİRLİK HİZMETLERİ KONFERANSI 10 NİSAN 2013, ANKARA

LİBYA NIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI PROGRAMINDA TÜRK TEKNİK MÜŞAVİRLİK HİZMETLERİ KONFERANSI 10 NİSAN 2013, ANKARA LİBYA NIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI PROGRAMINDA TÜRK TEKNİK MÜŞAVİRLİK HİZMETLERİ KONFERANSI 10 NİSAN 2013, ANKARA Türk Müşavir Mühendisler ve Mimarlar Birliği (TürkMMMB), 25 Nisan 1980 tarihinde kurulan

Detaylı

PRESS BASIN YAŞAR ÖZKAN MÜHENDİSLİK VE MÜTEAHHİTLİK A.Ş. YAŞAR ÖZKAN ENGINEERING & CONTRACTING CO. INC.

PRESS BASIN YAŞAR ÖZKAN MÜHENDİSLİK VE MÜTEAHHİTLİK A.Ş. YAŞAR ÖZKAN ENGINEERING & CONTRACTING CO. INC. BASIN PRESS YAŞAR ÖZKAN MÜHENDİSLİK VE MÜTEAHHİTLİK A.Ş. YAŞAR ÖZKAN ENGINEERING & CONTRACTING CO. INC. SUPERSTRUCTURE ÜST YAPI INFRASTRUCTURE ALTYAPI ELETRICAL AND ELECTRONICAL WORKS ELEKTRİK VE ELEKTRONİK

Detaylı

AHMET SELAMOĞLU. ÇalıĢma Ekonomisi ve Endüstri ĠliĢkileri Bölümü

AHMET SELAMOĞLU. ÇalıĢma Ekonomisi ve Endüstri ĠliĢkileri Bölümü AHMET SELAMOĞLU, Ġktisadi ve Ġdari Bilimler Fakültesi,, Umuttepe YerleĢkesi, Eski Ġstanbul Yolu, 10. Km. Ġzmit / Kocaeli 0262 303 15 50 direkt / 0262 303 15 48 sekreter 0262 303 15 03 faks 0532 661 88

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Önsöz... Şekiller ve Tablolar Listesi... xii 1. BÖLÜM ENTEGRASYON VE ENTEGRASYONUN ETKİLERİ

İÇİNDEKİLER. Önsöz... Şekiller ve Tablolar Listesi... xii 1. BÖLÜM ENTEGRASYON VE ENTEGRASYONUN ETKİLERİ İÇİNDEKİLER Önsöz... Şekiller ve Tablolar Listesi... xii v 1. BÖLÜM ENTEGRASYON VE ENTEGRASYONUN ETKİLERİ 1.EKONOMİK ENTEGRASYONLAR... 1 1.1.Küreselleşme ve Bölgeselleşme... 2 1.1.1. Küreselleşme... 2

Detaylı

Dersin Adı Dersin İngilizce Adi Seçmeli / Zorunlu. Tez Çalışması Thesis Zorunlu Computer Applications in Civil Engineering

Dersin Adı Dersin İngilizce Adi Seçmeli / Zorunlu. Tez Çalışması Thesis Zorunlu Computer Applications in Civil Engineering İnşaat Mühendisliği Tezli Yüksek Lisans Ders Planı Güz Yarıyılı Dersin Kodu Dersin Adı Dersin İngilizce Adi Seçmeli / Zorunlu Saat AKTS 501 Tez Çalışması Thesis Zorunlu 3 60 503 Bilgisayar Uygulamaları

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. M. Arcan TUZCU

Yrd. Doç. Dr. M. Arcan TUZCU Yrd. Doç. Dr. M. Arcan TUZCU Siyasal Bilgiler Fakültesi İşletme Bölümü Öğretim Üyesi EĞİTİM Doktora Yüksek Lisans Lisans Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Bölümü 1999 2003 Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Cihan ERDÖNMEZ Doğum Tarihi: 20 Mart 1970 Öğrenim Durumu: Doktora Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Orman Mühendisliği İstanbul Üniversitesi 1990

Detaylı

Design & Project. Construction & Fabrication. Revision & Maintenance. Consulting & Operation

Design & Project. Construction & Fabrication. Revision & Maintenance. Consulting & Operation Water Wastewater Design & Project Construction & Fabrication Revision & Maintenance Consulting & Operation 3/18 Sok. No: 2/D Buca/İZMİR TURKEY Tel: +90 232 348 00 70 Faks: +90 232 348 00 72 Company profile

Detaylı

2nd International Defence Industry New Investments & Innovation Conference

2nd International Defence Industry New Investments & Innovation Conference 21 EKİM 2015 / 21 OCTOBER 2015 2. ULUSLARARASI SAVUNMA SANAYİİ YENİ YATIRIMLAR VE İNOVASYON KONFERANSI 2nd International Defence Industry New Investments & Innovation Conference 5*The Green Park Hotel,

Detaylı

AYLIK FAALĠYET RAPORU (01/12/2012-31/12/2012)

AYLIK FAALĠYET RAPORU (01/12/2012-31/12/2012) T.C. ADALET BAKANLIĞI KANUNLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 01/01/2013 AYLIK FAALĠYET RAPORU (01/12/2012-31/12/2012) ĠÇĠNDEKĠLER 1- TOPLANTILAR... 3 1.1- TÜRKĠYE BÜYÜK MĠLLET MECLĠSĠNDE YAPILAN TOPLANTILAR... 3 1.2-

Detaylı

AYLIK FAALĠYET RAPORU (01/02/2012-29/02/2012)

AYLIK FAALĠYET RAPORU (01/02/2012-29/02/2012) T.C. ADALET BAKANLIĞI KANUNLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 14/03/2012 AYLIK FAALĠYET RAPORU (01/02/2012-29/02/2012) İÇİNDEKİLER 1- DĠĞER FAALĠYETLER... 3 1.1- TÜRKĠYE BÜYÜK MĠLLET MECLĠSĠNDE YAPILAN TOPLANTILAR...

Detaylı

nareks is an Electrical Contracting and Automation Engineering company. nareks Elektrik Taahhüt ve Otomasyon Mühendislik firmasıdır.

nareks is an Electrical Contracting and Automation Engineering company. nareks Elektrik Taahhüt ve Otomasyon Mühendislik firmasıdır. About Us Hakkımızda nareks is an Electrical Contracting and Automation Engineering company. It was founded at 2012. From its beginning, with local presence and international expert team, the company is

Detaylı

MÜŞAVİR MÜHENDİSLİK SEKTÖRÜ GELİŞTİRME PROJESİ. Kapanış Konferansı. 12 Haziran 2009 Rixos Grand Ankara

MÜŞAVİR MÜHENDİSLİK SEKTÖRÜ GELİŞTİRME PROJESİ. Kapanış Konferansı. 12 Haziran 2009 Rixos Grand Ankara MÜŞAVİR MÜHENDİSLİK SEKTÖRÜ GELİŞTİRME PROJESİ Kapanış Konferansı 1 Haziran 009 Rixos Grand Ankara Proje Bileşenleri Eğitim Konuları Teknik Müşavirlik Politikaları Teknik Müşavirlik Mevzuatı Kamunun Müşavir

Detaylı

2012 YILI. Faaliyet Raporu. I. Uluslararası Enetelektüel Sermayenin. Ölçülmesi ve Roparlanması. Sempozyumu

2012 YILI. Faaliyet Raporu. I. Uluslararası Enetelektüel Sermayenin. Ölçülmesi ve Roparlanması. Sempozyumu I. Uluslararası Enetelektüel Sermayenin Ölçülmesi ve Roparlanması Sempozyumu 2012 396 I. Uluslararası Entelektüel Sermayenin Ölçülmesi ve Raporlanması Sempozyumu İstanbul Kalkınma Ajansı (ISTKA) nın Kar

Detaylı

AYLIK FAALĠYET RAPORU (01/01/ /01/2013)

AYLIK FAALĠYET RAPORU (01/01/ /01/2013) T.C. ADALET BAKANLIĞI KANUNLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 01/02/2013 AYLIK FAALĠYET RAPORU (01/01/2013-31/01/2013) ĠÇĠNDEKĠLER 1- DĠĞER FAALĠYETLER... 3 1.1- TÜRKĠYE BÜYÜK MĠLLET MECLĠSĠNDE YAPILAN TOPLANTILAR...

Detaylı

Ders Kodu Ders Adı Grup Gün Ders Saatleri Başlangıç Ders Saati Bitiş Ders No Sınıf 1 ADL102 HUKUK USULÜ BİLGİSİ GR01 Perşembe 1000 1050 3.

Ders Kodu Ders Adı Grup Gün Ders Saatleri Başlangıç Ders Saati Bitiş Ders No Sınıf 1 ADL102 HUKUK USULÜ BİLGİSİ GR01 Perşembe 1000 1050 3. Ders Kodu Ders Adı Grup Gün Ders Saatleri Başlangıç Ders Saati Bitiş Ders No Sınıf 1 ADL102 HUKUK USULÜ BİLGİSİ GR01 Perşembe 1000 1050 3.DERS B123 2 ADL102 HUKUK USULÜ BİLGİSİ GR01 Perşembe 1100 1150

Detaylı

1. YARIYIL / SEMESTER 1

1. YARIYIL / SEMESTER 1 T.C. NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ, İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ, 2017-2018 AKADEMİK YILI ÖĞRETİM PLANI / T.C. NECMETTIN ERBAKAN UNIVERSITY ENGINEERING AND ARCHITECTURE

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl. Unvan Alan Kurum Yıl Prof. Dr. Doç. Dr. Yrd. Doç. Dr. Görev Kurum Yıl

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl. Unvan Alan Kurum Yıl Prof. Dr. Doç. Dr. Yrd. Doç. Dr. Görev Kurum Yıl Arş. Gör. Dr. Çiğdem APAYDIN ÖZGEÇMİŞ Adres Akdeniz Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Dumlupınar Bulvarı, Kampus, 07058/ Antalya E-posta cigdemapaydin@akdeniz.edu.tr Telefon 0 242-310 2077 Faks 0 242-2261953

Detaylı

Kredisi. Dersin Sorumlusu (Course Code) (Credit)

Kredisi. Dersin Sorumlusu (Course Code) (Credit) MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI (Mechanical Engineering) ME 502 Advanced Numerical Methods for Engineers Yrd.Doç.Dr.Ender YILDIRIM ME 506 Advanced Heat Transfer Prof.Dr. Nevzat ONUR and Applications

Detaylı

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl (Başl.-Bitiş) Lisans ĠĢletme Erciyes Üniversitesi 1988-1993

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl (Başl.-Bitiş) Lisans ĠĢletme Erciyes Üniversitesi 1988-1993 1. Adı Soyadı: Murat Türk 2. Doğum Tarihi: 01. 04. 1971 3. Unvanı: Doçent Doktor 4. Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl (Başl.-Bitiş) Lisans ĠĢletme Erciyes Üniversitesi 1988-1993 Y. Lisans

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ (YÖK FORMATINDA)

ÖZGEÇMİŞ (YÖK FORMATINDA) ÖZGEÇMİŞ (YÖK FORMATINDA) 1) Adı, Soyadı Ġsmail Kapan 2) Doğum Tarihi 01.04.1956 3) Unvanı Yardımcı Doç. Dr. 4) Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Hukuk Ġstanbul Üniversitesi 1982 Yüksek

Detaylı

COMPANY PRESENTATION Engineering Services Recent Project References Representations

COMPANY PRESENTATION Engineering Services Recent Project References Representations MCG MÜHENDİSLİK DANIŞMANLIK SANAYİ VE DIŞ TİC. LTD. ŞTİ. COMPANY PRESENTATION Engineering Services Recent Project References Representations ITEMIZED ENGINEERING, DESIGN AND SUPERVISION ACTIVITIES IN CIVIL

Detaylı

BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) BEYKENT UNIVERSITY (İSTANBUL)

BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) BEYKENT UNIVERSITY (İSTANBUL) Programın Adı BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Meslek Yüksekokulu Adalet Adalet (İÖ) Ağız ve Diş Sağlığı Ağız ve Diş Sağlığı (İÖ) Ameliyathane Hizmetleri Anestezi Anestezi (İÖ) Aşçılık Aşçılık (İÖ) Bankacılık

Detaylı

Ş. Serap ÇATALPINAR, İnşaat Mühendisi

Ş. Serap ÇATALPINAR, İnşaat Mühendisi Ş. Serap ÇATALPINAR, İnşaat Mühendisi 1981 yılında İTÜ İnşaat Fakültesinden mezun oldu. Aynı yıl Tes- Kur İnş. Ltd. Şti.nde İzmir Sahil Yolu İnşaatı, Şantiye Şef Yardımcısı olarak çalışmaya başladı. 1983

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Halil Seyidoğlu Doğum Tarihi: 28 Ağustos 1943 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Uluslararası İlişkiler Ankara Siyasal Bilgiler

Detaylı

T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ Eğitim Öğretim Yılı Yurtdışından Öğrenci Kabul Edilecek Program Kontenjanları (Ek Yerleştirme)

T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ Eğitim Öğretim Yılı Yurtdışından Öğrenci Kabul Edilecek Program Kontenjanları (Ek Yerleştirme) T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ 2014-2015 Eğitim Öğretim Yılı Yurtdışından Öğrenci Kabul Edilecek Program ları (Ek Yerleştirme) Eczacılık Fakültesi (Faculty of Pharmacy ) Faculty of Pharmacy 5 2 11 Eğitim Fakültesi

Detaylı

DOĞA BİLİMLERİ MİMARLIK VE MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ÖĞRETİM PLANI 1. YARIYIL 2. YARIYIL

DOĞA BİLİMLERİ MİMARLIK VE MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ÖĞRETİM PLANI 1. YARIYIL 2. YARIYIL DOĞA BİLİMLERİ MİMARLIK VE MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ÖĞRETİM PLANI 1. YARIYIL Adı AİT101 Atatürk İlke ve İnkılapları Tarihi I 2 0 2 Z Principals of Ataturk and Revolution History

Detaylı

Derece Alan Üniversite Yıl

Derece Alan Üniversite Yıl ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Gülay YEDEKCİ ARSLAN 2. Doğum Tarihi: 25.08.1975 3. Unvanı: Yardımcı Doçent Doktor 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Mimarlık Trakya Üniversitesi Müh- Mimarlık

Detaylı

Kâmil SERTOĞLU Onlar İnşaat Tuzla Evleri No:19 Tuzla Mağusa. TEL İŞ-TEL

Kâmil SERTOĞLU Onlar İnşaat Tuzla Evleri No:19 Tuzla Mağusa. TEL İŞ-TEL İSİM Kâmil SERTOĞLU ADRES Onlar İnşaat Tuzla Evleri No:19 Tuzla Mağusa. TEL İŞ-TEL e-mail (0) 392 3648372 veya 0533 8439572 (0) 392 6301474 kamilsertoglu@hotmail.com DOĞUM TARİHİ 06.07.1972 DOĞUM YERİ

Detaylı

nareks is an Electrical/Mechanical Contracting and Automation Engineering company.

nareks is an Electrical/Mechanical Contracting and Automation Engineering company. About Us Hakkımızda nareks is an Electrical/Mechanical Contracting and Automation Engineering company. It was founded at 2012. From its beginning, with local presence and international expert team, the

Detaylı

EĞİTİM VE ARAŞTIRMA YAPILARI EDUCATION AND RESEARCH CENTERS. Üniversite Yerleşkeleri Ar-Ge Yapıları ve Enstitüler Okullar

EĞİTİM VE ARAŞTIRMA YAPILARI EDUCATION AND RESEARCH CENTERS. Üniversite Yerleşkeleri Ar-Ge Yapıları ve Enstitüler Okullar Üniversite leşkeleri Ar-Ge Yapıları ve Enstitüler Okullar EĞİTİM VE ARAŞTIRMA YAPILARI EDUCATION AND RESEARCH CENTERS University Campuses Research Institutes Schools 47 EĞİTİM ve ARAŞTIRMA YAPILARI REFERANS

Detaylı

2013-2014 ACADEMIC YEAR CURRICULUM OF DEPARTMENT OF LOGISTICS MANAGEMENT FIRST SEMESTER

2013-2014 ACADEMIC YEAR CURRICULUM OF DEPARTMENT OF LOGISTICS MANAGEMENT FIRST SEMESTER 2013-2014 ACADEMIC YEAR CURRICULUM OF DEPARTMENT OF LOGISTICS MANAGEMENT FIRST SEMESTER ENG 102 Akademik Sunum Becerileri Academic Presentation Skills 2 2 3 6 HVI 101 Sivil Havacılığa Giriş Introduction

Detaylı

Adres : Atılım Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Endüstri Mühendisliği Bölümü C Blok No:216 06836 İncek Ankara

Adres : Atılım Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Endüstri Mühendisliği Bölümü C Blok No:216 06836 İncek Ankara UĞUR BAÇ YARDIMCI DOÇENT E-Posta Adresi : ugur.bac@atilim.edu.tr Telefon (İş) : 3125868759- Telefon (Cep) : Faks : 3125868091 Adres : Atılım Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Endüstri Mühendisliği Bölümü

Detaylı

AYLIK TOPLANTI FAALĠYET RAPORU (01/04/2013 30/04/2013)

AYLIK TOPLANTI FAALĠYET RAPORU (01/04/2013 30/04/2013) T.C. ADALET BAKANLIĞI KANUNLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 10/05/2013 AYLIK TOPLANTI FAALĠYET RAPORU (01/04/2013 30/04/2013) ĠÇĠNDEKĠLER 1- DĠĞER FAALĠYETLER... 3 1.1- TÜRKĠYE BÜYÜK MĠLLET MECLĠSĠNDE YAPILAN TOPLANTILAR...

Detaylı

Revolution I TDL101 Z Türk Dili I Turkish Language I TOPLAM Tarihi II

Revolution I TDL101 Z Türk Dili I Turkish Language I TOPLAM Tarihi II (NORMAL ÖĞRETİM) I. YIL I BF101 Z Genel İşletme Introduction to Business I 3+0-3 4 BF103 Z Mikro İktisada Giriş Introduction to Microeconomics 3+0-3 3 BF105 Z Genel Muhasebe-I Financial Accounting I 3+0-3

Detaylı

Doç. Dr. Güner GÜRSOY

Doç. Dr. Güner GÜRSOY ÖZGEÇMİŞ Doç. Dr. Güner GÜRSOY 1. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Doktora Institute of Economics and Social Sciences, Business Administration, Finance. Bilkent University, Ankara, Turkey 2001

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 2- Apak, S., Türkiye de Bankacılık Sistemi, Gelişimi ve Sorunları Mufad Dergisi, Sayı:9, Ocak (2001).

ÖZGEÇMİŞ. 2- Apak, S., Türkiye de Bankacılık Sistemi, Gelişimi ve Sorunları Mufad Dergisi, Sayı:9, Ocak (2001). ÖZGEÇMİŞ ADI-SOYADI ÜNVANI BÖLÜMÜ : SUDİ APAK : PROF.DR. : İşletme ANABİLİM DALI : Muhasebe ve Finansman ADRES : Trakya Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü 22030 EDİRNE TEL

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 7. Yayınlar 7.1. Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SCI & SSCI & Arts and Humanities)

ÖZGEÇMİŞ. 7. Yayınlar 7.1. Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SCI & SSCI & Arts and Humanities) ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Gonca ATICI 2. Doğum Tarihi: 07.05.1975 3. Unvanı: Doçent 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans İngilizce İktisat İstanbul Üniversitesi 1997 Y. Lisans Para-Banka

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans İktisat Orta Doğu Teknik Üniversitesi 1991 Yüksek Lisans İktisat Bilkent Üniversitesi 1994

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans İktisat Orta Doğu Teknik Üniversitesi 1991 Yüksek Lisans İktisat Bilkent Üniversitesi 1994 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Sıdıka Başçı 2. Doğum Tarihi: 1 Ocak 1970 3. Unvanı: Yardımcı Doçent 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans İktisat Orta Doğu Teknik Üniversitesi 1991 Yüksek Lisans

Detaylı

Revolution I TDLİÖ101 Z Türk Dili I Turkish Language I TOPLAM Tarihi II

Revolution I TDLİÖ101 Z Türk Dili I Turkish Language I TOPLAM Tarihi II (İKİNCİ ÖĞRETİM) I. YIL I BFİÖ101 Z Genel İşletme Introduction to Business I 3+0-3 4 BFİÖ103 Z Mikro İktisada Giriş Introduction to Microeconomics 3+0-3 3 BFİÖ105 Z Genel Muhasebe-I Financial Accounting

Detaylı

INSTITUTE OF SOCIAL SCIENCES

INSTITUTE OF SOCIAL SCIENCES BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ/BASKENT UNIVERSITY 2016-2017 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI/2016-2017 ACADEMIC YEAR LİSANSÜSTÜ ve DOKTORA PROGRAMLARI ÖĞRENCİ KONTENJANLARI INTERNATIONAL STUDENTS QUOTAS FOR GRADUATE PROGRAMMES

Detaylı

ÖĞRETĠM ELEMANLARININ ÖZGEÇMĠġLERĠ

ÖĞRETĠM ELEMANLARININ ÖZGEÇMĠġLERĠ ÖĞRETĠM ELEMANLARININ ÖZGEÇMĠġLERĠ 1. Adı Soyadı: Güler YALÇIN 2. Doğum Tarihi: 21/10/1975 3. Ünvanı: Yrd. Doc. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Jeodezi ve Fotogrametri Müh. A.B.D

Detaylı

PROF.DR. TÜZİN BAYCAN RSAI VE BÖLGE BİLİMİ TÜRK MİLLİ KOMİTESİ KAPSAMINDAKİ ÇALIŞMALARI

PROF.DR. TÜZİN BAYCAN RSAI VE BÖLGE BİLİMİ TÜRK MİLLİ KOMİTESİ KAPSAMINDAKİ ÇALIŞMALARI PROF.DR. TÜZİN BAYCAN RSAI VE BÖLGE BİLİMİ TÜRK MİLLİ KOMİTESİ KAPSAMINDAKİ ÇALIŞMALARI RSAI VE BÖLGE BİLİMİ TÜRK MİLLİ KOMİTESİ KAPSAMINDAKİ ÜYELİKLERİ 2015- Regional Science Association International

Detaylı

Adı Soyadı Geçerlilik Bölüm ve Görevi Eski Bölüm ve Görevi. Araştırma Proje Geliştirme ve Teknoloji Transferi Direktörlüğü Proje Sorumlusu

Adı Soyadı Geçerlilik Bölüm ve Görevi Eski Bölüm ve Görevi. Araştırma Proje Geliştirme ve Teknoloji Transferi Direktörlüğü Proje Sorumlusu Görev Değişiklikleri 1 Adı Soyadı Geçerlilik Bölüm ve Görevi Eski Bölüm ve Görevi EMRAH GÖKER 01.07.2013 Araştırma Proje Geliştirme ve Teknoloji Transferi Direktörlüğü Proje Sorumlusu Sosyal Politikalar

Detaylı

DOÇ. DR. OĞUZ KARADENİZ

DOÇ. DR. OĞUZ KARADENİZ DOÇ. DR. OĞUZ KARADENİZ ADRES: PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ İİBF KINIKLI KAMPÜSÜ, 20020 DENİZLİ TELEFON: 0 258 296 2678 e-mail: oguzk@pau.edu.tr Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Maliye

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Siyasal Bilgiler Fakültesi / Ankara Üniversitesi 1992

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Siyasal Bilgiler Fakültesi / Ankara Üniversitesi 1992 Adı Soyadı: Hasan VERGİL Ünvanı: Prof. Dr. Öğrenim Durumu: ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Siyasal Bilgiler Fakültesi / Ankara Üniversitesi 1992 İktisat Bölümü Y.

Detaylı

TÇMB KASIM- ARALIK AYI EĞİTİMLERİ...2

TÇMB KASIM- ARALIK AYI EĞİTİMLERİ...2 30.10.2007 Bu sayımızda TÇMB Kasım- Aralık eğitimleri, çeşitli ulusal ve uluslararası konferans, sergi ve kongreler hakkında bilgiler var ve daha önceki sayılardaki konferanslar hakkında da hatırlatmalar

Detaylı

Uluslararası Standartlarda Akredite Danışmanlık. Uluslararası Maden Arama ve Maden Endüstrisinde Global Çözümler

Uluslararası Standartlarda Akredite Danışmanlık. Uluslararası Maden Arama ve Maden Endüstrisinde Global Çözümler Uluslararası Maden Arama ve Maden Endüstrisinde Global Çözümler Tanıtım Danışmanlık Servis Sağlayıcısı Madencilik ve Aramalarda Uzmanlık Sertifikalı Profesyonel Jeologlar (QP) Global Servis Sağlayıcı Yüksek

Detaylı

National Hydrologic Information Network

National Hydrologic Information Network Seminar on Water Information Systems of Turkey & EMWIS 15 December 2005 General Directorate of State Hydraulic Works (DSI) Ankara / TURKIYE National Hydrologic Information Network Hamza ÖZGÜLER Person

Detaylı

INDIVIDUAL COURSE DESCRIPTION

INDIVIDUAL COURSE DESCRIPTION INDIVIDUAL COURSE DESCRIPTION Course Unit Title INTERNATIONAL TRADE I Course Unit Code 821 Type of Course Unit (Compulsory, Optional) Level of Course Unit (Short Cyle, First Cycle, Second Cycle, Third

Detaylı

Kalite Kurumları ve Kalite Güvence Sistemleri

Kalite Kurumları ve Kalite Güvence Sistemleri Kalite Kurumları ve Kalite Güvence Sistemleri - 1 Kalite Kurumları American Society of Quality Control (ASC) Union of Japanese Scientists and Engineers (JUSE) European Foundation of Quality Management

Detaylı

İNŞAAT SEKTÖRÜNDE SÖZLEŞMELER HUKUKU ve STANDART (FIDIC-NEC) /AD HOC SÖZLEŞME YÖNETİMİ UYGULAMALARI EĞİTİMİ

İNŞAAT SEKTÖRÜNDE SÖZLEŞMELER HUKUKU ve STANDART (FIDIC-NEC) /AD HOC SÖZLEŞME YÖNETİMİ UYGULAMALARI EĞİTİMİ İNŞAAT SEKTÖRÜNDE SÖZLEŞMELER HUKUKU ve STANDART (FIDIC-NEC) /AD HOC SÖZLEŞME YÖNETİMİ UYGULAMALARI EĞİTİMİ Eğitmen: Bilge MÜFTÜOĞLU İNŞAAT SÖZLEŞMELERİ TİPLERİ Standart Ad Hoc Sözleşme ayrımı Standart

Detaylı

EK: SENATO ONAYI ALMIŞ MEVCUT EKDAL PROGRAMLARI A) GENEL EKDALLAR Genel ekdallar tüm öğrencilere açıktır.

EK: SENATO ONAYI ALMIŞ MEVCUT EKDAL PROGRAMLARI A) GENEL EKDALLAR Genel ekdallar tüm öğrencilere açıktır. EK: SENATO ONAYI ALMIŞ MEVCUT EKDAL PROGRAMLARI A) GENEL EKDALLAR Genel ekdallar tüm öğrencilere açıktır. HUKUK EKDALI (Aşağıdaki derslerden 4/5 adet) LAW250 Main Concepts of Turkish Law/IR 263 Fundamental

Detaylı

Semester I. PSPA 105 Introductionto Law Hukuka Giriş C 3 5 ECON 101 Introduction to Economics İktisada Giriş I C 3 5

Semester I. PSPA 105 Introductionto Law Hukuka Giriş C 3 5 ECON 101 Introduction to Economics İktisada Giriş I C 3 5 s Offered in the Undergraduate Program Semester I PUBF 101 PSPA 103 Mathematics for Public Mali Matematik C 3 5 Finance I I Introduction to Social Sosyal Bilimlere Giriş C 3 6 Sciences PSPA 105 Introductionto

Detaylı

SAĞLIK BAKANLIĞI NDA İYİ YÖNETİŞİM (GOOD GOVERNANCE) Hazırlayan: Prof. Dr. Coşkun Can Aktan

SAĞLIK BAKANLIĞI NDA İYİ YÖNETİŞİM (GOOD GOVERNANCE) Hazırlayan: Prof. Dr. Coşkun Can Aktan SAĞLIK BAKANLIĞI NDA İYİ YÖNETİŞİM (GOOD GOVERNANCE) Hazırlayan: Prof. Dr. Coşkun Can Aktan İYİ YÖNETİŞİM Devlet yönetiminde temsil, katılım ve denetimin,etkin bir sivil toplumun, hukukun üstünlüğünün,

Detaylı

Ankara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Anabilim Dalı, Eğitim Teknolojisi Programı.

Ankara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Anabilim Dalı, Eğitim Teknolojisi Programı. ŞANSER BULU, E-mail: sanserbulu@gmail.com EĞİTİM Doktora Ankara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Anabilim Dalı, Eğitim Teknolojisi Programı. * Yüksek

Detaylı

AKADEMİK ÖZGEÇMİS VE ESERLER LİSTESİ

AKADEMİK ÖZGEÇMİS VE ESERLER LİSTESİ Adı Soyadı: Fatma DEMİR Doğum Tarihi: 09.02.1972 Unvanı: Yrd.Doç.Dr. Öğrenim Durumu: Doktora AKADEMİK ÖZGEÇMİS VE ESERLER LİSTESİ Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Sınıf Öğretmenliği Abant İzzet Baysal

Detaylı

İktisat Bölümü, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Hacettepe Üniversitesi, Ankara, Türkiye, 2011.

İktisat Bölümü, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Hacettepe Üniversitesi, Ankara, Türkiye, 2011. 1/5 Ayşen Araç Özgeçmiş (güncelleme, Aralık 2016) Eğitim Doç. Dr. Ayşen Araç Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü Beytepe 06800 Ankara/Türkiye Tel:+90(312)2978651/164;

Detaylı

YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ

YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ STAJ DEFTERİ TRAINING DIARY Adı, Soyadı Name, Lastname : ÖĞRENCİ NİN STUDENT S No ID Bölümü Department : : Fotoğraf Photo Öğretim Yılı Academic Year : Academic Honesty

Detaylı

T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ (Y.L.) PROGRAMI EĞİTİM ÖĞRETİM YILI DERS KATALOĞU

T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ (Y.L.) PROGRAMI EĞİTİM ÖĞRETİM YILI DERS KATALOĞU T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ (Y.L.) PROGRAMI -5 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI DERS KATALOĞU Ders Kodu Bim Kodu Ders Adı Türkçe Ders Adı İngilizce Dersin Dönemi T Snf Açıl.Dönem

Detaylı

Özgeçmiş. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl

Özgeçmiş. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Özgeçmiş 1. Adı Soyadı: Muharrem ES 2. Doğum Tarihi: 01.04.1966 3. Unvanı: Yardımcı Doçent 4. Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans ÇalıĢma Ekonomisi ve Endüstri Ġstanbul Üniversitesi,

Detaylı

İzmit Meslek Yüksekokulu Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Programı

İzmit Meslek Yüksekokulu Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Programı İzmit Meslek Yüksekokulu Muhasebe ve ergi Uygulamaları Programı Listesi 1. YARIYIL Adı T L U 9905005 AIT105 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I Zorunlu Türkçe 2 0 0 2 2 9903309 YDB103 İngilizce I Zorunlu

Detaylı

T.C. İZMİR KÂTİP ÇELEBİ UNIVERSITY FACULTY OF ENGINEERING AND ARCHITECTURE DEPARTMENT OF CIVIL ENGINEERING. Course Name T P L ECTS

T.C. İZMİR KÂTİP ÇELEBİ UNIVERSITY FACULTY OF ENGINEERING AND ARCHITECTURE DEPARTMENT OF CIVIL ENGINEERING. Course Name T P L ECTS FIRST YEAR 1st semesr T.C. İZMİR KÂTİP ÇELEBİ UNIVERSITY FACULTY OF ENGINEERING AND ARCHITECTURE DEPARTMENT OF CIVIL ENGINEERING MAT101 Calculus I Mamatik I PHY101 Physics I Fizik I 3 0 2 7 CHE101 Chemistry

Detaylı

T.C. MANİSA CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ İŞLETME FAKÜLTESİ 1. YARIYIL

T.C. MANİSA CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ İŞLETME FAKÜLTESİ 1. YARIYIL 1. YARIYIL BUS 1101 Introduction to Business 3 0 3 4 BUS 1111 Micro Economics 3 0 3 4 BUS 1121 Financial Accounting I 3 0 3 5 BUS 1131 Introduction to Law 3 0 3 4 BUS 1141 Mathematics 3 0 3 4 BUS 1151

Detaylı

Adı Soyadı Geçerlilik Bölüm ve Görevi Eski Şirketi ve Görevi. Uluslar Arası Programlar Ofisi Öğrenci Değişim Uzmanı

Adı Soyadı Geçerlilik Bölüm ve Görevi Eski Şirketi ve Görevi. Uluslar Arası Programlar Ofisi Öğrenci Değişim Uzmanı Atamalar 1 Adı Soyadı Geçerlilik Bölüm ve Görevi Eski Şirketi ve Görevi AYCAN AKÇIN 01.04.2013 Uluslar Arası Programlar Ofisi Öğrenci Değişim Uzmanı Kadem Araştırma Merkezi Proje Koordinatörü ERTAÇ NEBİOĞLU

Detaylı

T.C. B A Ş B A K A N L I K Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü. Sayı : B.02.0.PPG.0.12-010-06/5464 30 NĠSAN 2010 GENELGE 2010/11

T.C. B A Ş B A K A N L I K Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü. Sayı : B.02.0.PPG.0.12-010-06/5464 30 NĠSAN 2010 GENELGE 2010/11 GENELGE 2010/11 Dokuzuncu Kalkınma Planında yer alan Ġstanbul un uluslararası finans merkezi olması hedefini gerçekleģtirmek üzere yapılan çalıģmalar kapsamında, Ġstanbul Uluslararası Finans Merkezi Stratejisi

Detaylı

B E L E D Ġ Y E L E R D E EĞĠTĠM ĠHTĠYACI ARAġTIRMASI. Ankara 2005-2006

B E L E D Ġ Y E L E R D E EĞĠTĠM ĠHTĠYACI ARAġTIRMASI. Ankara 2005-2006 B E L E D Ġ Y E L E R D E EĞĠTĠM ĠHTĠYACI ARAġTIRMASI Ankara 2005-2006 Belediyelerde Eğitim İhtiyacı Araştırması Slide 2 ARAġTIRMANIN AMACI Türkiye de Belediye Personelinin Eğitim Ġhtiyacını Belirlemek

Detaylı

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLERDE OTORİTE KAYNAK: SourceOECD

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLERDE OTORİTE KAYNAK: SourceOECD İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLERDE OTORİTE KAYNAK: SourceOECD Metin TUNÇ Ekonomik İşbirliği ve Gelişme Örgütü, 1948 yılında aralarında kurucu üye olarak Türkiye nin de bulunduğu Avrupa ülkeleri tarafından Organization

Detaylı

Yapı Akademisi Mühendislik İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi

Yapı Akademisi Mühendislik İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi CiViL ENGiNEERiNG Yapı Akademisi Engineering, intends to design high quality projects in the sector. Our company serves with experienced engineers, and technical personnel in Engineering Project, inspecting

Detaylı

Türkiye Ulusal Coğrafi Bilgi Sistemi Altyapısı Kurulumu FĠZĠBĠLĠTE ETÜDÜ ÇALIġTAYI

Türkiye Ulusal Coğrafi Bilgi Sistemi Altyapısı Kurulumu FĠZĠBĠLĠTE ETÜDÜ ÇALIġTAYI Türkiye Ulusal Coğrafi Bilgi Sistemi Altyapısı Kurulumu FĠZĠBĠLĠTE ETÜDÜ ÇALIġTAYI Projenin GELĠġĠMĠ: KDEP-EYLEM 47 (Kısa Dönem Eylem Planı ) 4 Aralık 2003 tarihli BaĢbakanlık Genelgesi yle e-dönüģüm Türkiye

Detaylı

ĠġLETME ve ĠġLETME Ġkinci Öğretim BÖLÜMLERĠ 1. SINIF (Bahar Dönemi) 2. SINIF (Bahar Dönemi) Kodu

ĠġLETME ve ĠġLETME Ġkinci Öğretim BÖLÜMLERĠ 1. SINIF (Bahar Dönemi) 2. SINIF (Bahar Dönemi) Kodu ĠġLETME ve ĠġLETME Ġkinci Öğretim BÖLÜMLERĠ İŞL.102 Davranış Bilimleri II 3 4 İŞL.202 İşletme Yönetimi İŞL.104 Genel Muhasebe II İŞL.208 Örgütsel Davranış (Öġ: İŞL.102 Davranış Bilimleri II) İŞL.110 Borçlar

Detaylı

Lojistik Yönetimi Bölümü

Lojistik Yönetimi Bölümü Lojistik Yönetimi Bölümü 2014-2015 Dönemi Akademik Kadro: Yrd.Doç.Dr. Fatih ACAR Prof. Dr. Funda YERCAN Bölüm Başkanı Yrd.Doç.Dr. Dinçer YARKIN Yrd.Doç.Dr. Aziz BAKAY Araş.Gör. Gökhan KIRBAÇ Akademik Çalışmalar

Detaylı

YARARLANILAN KAYNAKLAR

YARARLANILAN KAYNAKLAR Kaynaklar 3263 YARARLANILAN KAYNAKLAR 1- Ak B. (1990) Hastahane Yöneticiliği, 2- Amele Birliği (1998) Ereğli Kömür Havzası Amele Birliği Biriktirme Ve Yardımlaşma Sandığı Yönetmeliği, Ereğli Kömür Havzası

Detaylı

YAPI ATÖLYESİ. make difference.. DESIGN & CONSTRUCTION ENGINEERING ARCHITECTURE CONTRACTING. Design & Construction

YAPI ATÖLYESİ. make difference.. DESIGN & CONSTRUCTION ENGINEERING ARCHITECTURE CONTRACTING. Design & Construction ENGINEERING ARCHITECTURE CONTRACTING Design & Construction DESIGN & CONSTRUCTION make difference.. ABOUT US Our company is specialized in four main subjects; CONSTRUCTION, INTERNATIONAL TRADE, NATURAL

Detaylı

ULUSLARARASI ENERJİ KONGRESİ VE FUARI/ EIF 2014 PROGRAM INTERNATIONAL ENERGY CONGRESS AND FAIR / EIF 2014 PROGRAMME

ULUSLARARASI ENERJİ KONGRESİ VE FUARI/ EIF 2014 PROGRAM INTERNATIONAL ENERGY CONGRESS AND FAIR / EIF 2014 PROGRAMME ULUSLARARASI ENERJİ KONGRESİ VE FUARI/ EIF 2014 PROGRAM INTERNATIONAL ENERGY CONGRESS AND FAIR / EIF 2014 PROGRAMME 24.11.2014 Ana Salon (A SALONU) / Main Hall (A Hall) 08.30 09.30 Kayıt / Registration

Detaylı

Firmamız her türlü endüstriyel tesisin proje, imalat ve montaj safhalarında ihtiyaç duyulan hizmetlerin tamamını vermektedir.

Firmamız her türlü endüstriyel tesisin proje, imalat ve montaj safhalarında ihtiyaç duyulan hizmetlerin tamamını vermektedir. Kurumsal Türkiye nin önde gelen firmalarının yurtiçi ve yurtdışı projelerinde edinilen deneyimler ile 17. 04. 2006 tarihinde Mas Endüstriyel Proje Danışmanlık Mühendislik İnşaat Sanayi Ticaret Limited

Detaylı

DİZİN. Dizin / Index BİLGİ DÜNYASI, 2009, 10 (2) Akfındık, Songül GENÇ ÜNAK Grubu : Al, Umut Bilimsel İletişimin Zamana Göre Değişimi : 1-22

DİZİN. Dizin / Index BİLGİ DÜNYASI, 2009, 10 (2) Akfındık, Songül GENÇ ÜNAK Grubu : Al, Umut Bilimsel İletişimin Zamana Göre Değişimi : 1-22 Dizin / Index BİLGİ DÜNYASI, 2009, 10 (2) DİZİN Akfındık, Songül GENÇ ÜNAK Grubu : 95-99 Al, Umut Arıkan, Aykut Aslan, Sema (t) atıf analizi Avrupa Avrupa Dokümantasyon Merkezi Avrupa Hukuku Araştırma

Detaylı

I. YIL YY KODU Z/S DERSİN ADI DERSİN İNGİLİZCE ADI HAFTALIK DERS SAATI (T + U)-KREDISI

I. YIL YY KODU Z/S DERSİN ADI DERSİN İNGİLİZCE ADI HAFTALIK DERS SAATI (T + U)-KREDISI NEVġEHĠR ÜNĠVERSĠTESĠ ĠKTĠSADĠ VE ĠDARĠ BĠLĠMLER FAKÜLTESĠ ĠġLETME N.Ö. BÖLÜMÜ LĠSANS ÖĞRETĠM PLANI I. YIL YY KODU Z/S DERSİN ADI DERSİN İNGİLİZCE ADI HAFTALIK DERS SAATI İŞL-101 Z Davranış Bilimleri-I

Detaylı

2013-2014 YAZ ÖĞRETİMİNDE AÇILABİLECEK DERSLER

2013-2014 YAZ ÖĞRETİMİNDE AÇILABİLECEK DERSLER FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ Matematik-Bilgisayar 2013-2014 YAZ ÖĞRETİMİNDE AÇILABİLECEK DERSLER MCS 102 01 Mathematics for International Trade II 4 0 4 Dr. Nurgül GÖKGÖZ KÜÇÜKSAKALLI (Part-Time) MCS 108 01

Detaylı

TÜRKİYE DE YAZILIM SEKTÖRÜ KONFERANSI

TÜRKİYE DE YAZILIM SEKTÖRÜ KONFERANSI TÜRKİYE DE YAZILIM SEKTÖRÜ KONFERANSI Derya FINDIK Bilim ve Teknoloji Politikası Çalışmaları Anabilim Dalı 29 Aralık 2011 TEKPOL ün Tanıtımı Bilim ve Teknoloji Politikası Çalışmaları (TEKPOL) 1 Ocak 1998

Detaylı

ULUSLARARASI ENERJİ KONGRESİ VE FUARI/ EIF 2014 PROGRAM INTERNATIONAL ENERGY CONGRESS AND FAIR / EIF 2014 PROGRAMME 24.11.2014

ULUSLARARASI ENERJİ KONGRESİ VE FUARI/ EIF 2014 PROGRAM INTERNATIONAL ENERGY CONGRESS AND FAIR / EIF 2014 PROGRAMME 24.11.2014 ULUSLARARASI ENERJİ KONGRESİ VE FUARI/ EIF 2014 PROGRAM INTERNATIONAL ENERGY CONGRESS AND FAIR / EIF 2014 PROGRAMME 24.11.2014 Ana Salon (ODİTORYUM) / Main Hall AUDOTORIUM 08.30 09.30 Kayıt / Registration

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Doç. Dr. Mehmet KARAKAŞ. Yalova Üniversitesi İ.İ.B.F. İktisat Bölümü Öğretim Üyesi. Üniversite. Üniversitesi

ÖZGEÇMİŞ. Doç. Dr. Mehmet KARAKAŞ. Yalova Üniversitesi İ.İ.B.F. İktisat Bölümü Öğretim Üyesi. Üniversite. Üniversitesi Doğum Tarihi: 28.11.1970 ÖZGEÇMİŞ Doç. Dr. Mehmet KARAKAŞ Doğum Yeri: Medeni Hali: Kişisel E-posta: İstanbul Evli (2 Çocuk) karakasmehmet34@gmail.com Mevcut Konum Yalova Üniversitesi İ.İ.B.F. İktisat Bölümü

Detaylı

AB VE TÜRKİYE DE MÜTEAHHİTLİK STANDART ÇALIŞMALARI

AB VE TÜRKİYE DE MÜTEAHHİTLİK STANDART ÇALIŞMALARI TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ AB VE TÜRKİYE DE MÜTEAHHİTLİK STANDART ÇALIŞMALARI Mehmet BOZDEMİR Personel ve Sistem Belgelendirme Merkezi Başkanı 2007 Türk Standardları Enstitüsü 1 TSE nin MİSYONU Ülkemizin

Detaylı

YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ

YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ ÖĞRENCİ NİN STUDENT S YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ STAJ DEFTERİ TRAINING DIARY Adı, Soyadı Name, Lastname : No ID Bölümü Department : : Fotoğraf Photo Öğretim Yılı Academic Year : Academic Honesty Pledge I pledge

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Çiçek, A., Hastanelerde Verimlilik, Erciyes Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 1995.

ÖZGEÇMİŞ. Çiçek, A., Hastanelerde Verimlilik, Erciyes Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 1995. ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Osman UNUTULMAZ 2. Doğum Tarihi: 22 Ocak 1950 3. Unvanı: Prof. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Maden İşletme İstanbul Teknik Üniversitesi Y. Lisans Maden

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans 1. Adı Soyadı: Ayşe Begüm Ötken ÖZGEÇMİŞ 2. Doğum Tarihi: 08.08.1977 3. Ünvanı: Yrd. Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Y. Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkiler Y. Human Resource

Detaylı

INSPIRE CAPACITY BUILDING IN TURKEY

INSPIRE CAPACITY BUILDING IN TURKEY Ministry of Environment and Urbanization General Directorate of Geographical Information Systems INSPIRE CAPACITY BUILDING IN TURKEY Section Manager Department of Geographical Information Agenda Background

Detaylı

YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ ENDÜSTRİ VE SİSTEM MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ARASINDA ÇİFT ANADAL ANLAŞMASI

YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ ENDÜSTRİ VE SİSTEM MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ARASINDA ÇİFT ANADAL ANLAŞMASI ANLAŞMA TARİHİ : YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ ENDÜSTRİ VE SİSTEM MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ & İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ARASINDA ÇİFT ANADAL ANLAŞMASI ENDÜSTRİ VE SİSTEM MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ/MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MEZUNİYET

Detaylı

Ders Kodu Ders Adı İngilizce Ders Adı TE PR KR AKTS Ders Kodu Ders Adı İngilizce Ders Adı TE PR KR AKTS

Ders Kodu Ders Adı İngilizce Ders Adı TE PR KR AKTS Ders Kodu Ders Adı İngilizce Ders Adı TE PR KR AKTS FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ ABD YÜKSEK LİSANS ANABİLİM DALI KODU : 81109 01.Yarıyıl Dersleri Ders Kodu INS735* 02.Yarıyıl Dersleri Ders Adı İngilizce Ders Adı TE PR KR AKTS Ders Kodu Ders

Detaylı

HALK FAKTORĠNG A.ġ. YÖNETĠM KURULU

HALK FAKTORĠNG A.ġ. YÖNETĠM KURULU HALK FAKTORĠNG A.ġ. YÖNETĠM KURULU Mehmet Akif Aydemir Yönetim Kurulu BaĢkanı 1963 yılında Ankara'da doğdu. 1986 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Ġktisat Bölümünden mezun oldu. 20.10.1986

Detaylı

Özgeçmiş www.orhankocak.net okocak@yalova.edu.tr ; orkoc@hotmail.com. Đstanbul Üniversitesi 1998 Ens./Çalışma Ek. Doktora Sosyal Bilimler

Özgeçmiş www.orhankocak.net okocak@yalova.edu.tr ; orkoc@hotmail.com. Đstanbul Üniversitesi 1998 Ens./Çalışma Ek. Doktora Sosyal Bilimler Özgeçmiş www.orhankocak.net okocak@yalova.edu.tr ; orkoc@hotmail.com 1. Adı Soyadı : Orhan KOÇAK 2. Öğrenim Durumu: Doktora Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Đktisat Anadolu Üniversitesi 1994 Y.Lisans

Detaylı

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ BÖLÜM KODU: 0207

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ BÖLÜM KODU: 0207 İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ BÖLÜM KODU: 0207 01.Yarıyıl Dersleri Ders Kodu Ders Adı İngilizce Ders Adı TE PR KR AKTS IKT105 İktisada Giriş Introduction to Economics 3 0 3 4 ISL101

Detaylı

27 EYLÜL 2017 / 27 SEPTEMBER, ULUSLARARASI SAVUNMA SANAYİİ YERLİ YATIRIMLAR VE İNOVASYON KONFERANSI

27 EYLÜL 2017 / 27 SEPTEMBER, ULUSLARARASI SAVUNMA SANAYİİ YERLİ YATIRIMLAR VE İNOVASYON KONFERANSI 27 EYLÜL 2017 / 27 SEPTEMBER, 2017 4. ULUSLARARASI SAVUNMA SANAYİİ YERLİ YATIRIMLAR VE İNOVASYON KONFERANSI 4 th INTERNATIONAL DEFENCE INDUSTRY NATIONAL INVESTMENTS & INNOVATION CONFERENCE 5* SHERATON

Detaylı

EGE ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJE KESİN RAPORU EGE UNIVERSITY SCIENTIFIC RESEARCH PROJECT REPORT

EGE ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJE KESİN RAPORU EGE UNIVERSITY SCIENTIFIC RESEARCH PROJECT REPORT I EGE ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJE KESİN RAPORU EGE UNIVERSITY SCIENTIFIC RESEARCH PROJECT REPORT PROJE NO: 2012-BİL-032 AKDENİZ VE KARADENİZ DE EAF (EKOSİSTEM YAKLAŞIMLI BALIKÇILIK) UYGULAMASINI

Detaylı

DOKUZ EYLUL UNIVERSITY FACULTY OF ENGINEERING OFFICE OF THE DEAN COURSE / MODULE / BLOCK DETAILS ACADEMIC YEAR / SEMESTER. Course Code: CME 4002

DOKUZ EYLUL UNIVERSITY FACULTY OF ENGINEERING OFFICE OF THE DEAN COURSE / MODULE / BLOCK DETAILS ACADEMIC YEAR / SEMESTER. Course Code: CME 4002 Offered by: Bilgisayar Mühendisliği Course Title: SENIOR PROJECT Course Org. Title: SENIOR PROJECT Course Level: Lisans Course Code: CME 4002 Language of Instruction: İngilizce Form Submitting/Renewal

Detaylı

SOFTWARE ENGINEERS EDUCATION SOFTWARE REQUIREMENTS/ INSPECTION RESEARCH FINANCIAL INFORMATION SYSTEMS DISASTER MANAGEMENT INFORMATION SYSTEMS

SOFTWARE ENGINEERS EDUCATION SOFTWARE REQUIREMENTS/ INSPECTION RESEARCH FINANCIAL INFORMATION SYSTEMS DISASTER MANAGEMENT INFORMATION SYSTEMS SOFTWARE REQUIREMENTS/ INSPECTION SOFTWARE ENGINEERS EDUCATION RESEARCH FINANCIAL INFORMATION SYSTEMS DISASTER MANAGEMENT INFORMATION SYSTEMS SOFTWARE REQUIREMENTS/ INSPECTION Ö. Albayrak, J. C. Carver,

Detaylı

Endüstri Mühendisliği - 1. yarıyıl. Academic and Social Orientation. 441000000001101 Fizik I Physics I 3 0 1 4 4 6 TR

Endüstri Mühendisliği - 1. yarıyıl. Academic and Social Orientation. 441000000001101 Fizik I Physics I 3 0 1 4 4 6 TR - - - - - Bölüm Seçin - - - - - Gönder Endüstri Mühendisliği - 1. yarıyıl 141000000001101 Akademik ve Sosyal Oryantasyon Academic and Social Orientation 1 0 0 1 0 1 TR 441000000001101 Fizik I Physics I

Detaylı

Halil NOHUTCU. EĞİTİM MEZUNİYET YILI BÖLÜM ÜNİVERSİTE LİSANS 1992 İnşaat Mühendisliği

Halil NOHUTCU. EĞİTİM MEZUNİYET YILI BÖLÜM ÜNİVERSİTE LİSANS 1992 İnşaat Mühendisliği ÖZGEÇMİŞ BİLGİ FORMU ADI SOYADI Halil NOHUTCU ÜNVANI Yrd.Doç.Dr. TELEFON NO +90 2362412141 SIP TELEFON NO 2073 FAX +90 2362412143 E-MAİL halil.nohutcu@bayar.edu.tr WEB SAYFASI YABANCI DİL İngilizce EĞİTİM

Detaylı