Kriz Yönetimi. Haluk Sumer (Marmara Üniversitesi Öğretim Üyesi) Helmut Pernsteiner (Avusturya Johannes Kepler Üniversitesi Öğretim Üyesi)

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Kriz Yönetimi. Haluk Sumer (Marmara Üniversitesi Öğretim Üyesi) Helmut Pernsteiner (Avusturya Johannes Kepler Üniversitesi Öğretim Üyesi)"

Transkript

1 Kriz Yönetimi Haluk Sumer (Marmara Üniversitesi Öğretim Üyesi) Helmut Pernsteiner (Avusturya Johannes Kepler Üniversitesi Öğretim Üyesi) Son birkaç yılın çok tartıģılan konusu olan ekonomik krizin etkileri gündelik hayat dili içerisinde kaygıyla ifade edilip, iģsizlik korkusuyla birlikte yaģanırken kriz ortamının firmalar ve firmaların kurumsal itibarını tehdit eden kısmı daha ziyade ekonomistlere bırakılmakta ve bilgilenme/bilgilendirmeler belli cephelere yönelik olarak ve belli baģlı birkaç baģlık üzerine yapılmaktadır. Oysaki krizin nasıl aģılabileceğine dair tartıģabilmek; kriz yönetimi ifadesinin sadece firmaları değil bu ekonomik düzlemde yaģayan baģka kesimleri de ilgilendiren bir bakıģ açısıyla birlikte ele alınmasını zorunlu kılmaktadır. Elinizdeki kitabın amacı bu çerçevede kriz öncesinde veya içinde olan Ģirket yöneticilerine destek olmak ve olası kriz dönemini sağlıklı kararlarla gidermek için öneri ve çözümler sunmaktır. Kitap, krizin doğası hakkında farklı çözümlemelere yer veren birçok yazarın makalesinden oluģuyor. 8 bölüm-30 makaleden oluģan kitapta her makalenin Ġngilizce ve Almanca kısa özeti de bulunuyor. Yazarlar bu makalelerde krizin nasıl aģılabileceğine dair çok farklı yaklaģımlar sunarken de kriz olgusunu farklı cephelerden görmemize olanak sağlıyor ve kriz yönetimi konusunda alınacak yöntemler konusunda ipuçları veriyor. Kurumsal itibarı tehdit eden bir durum olan kriz, iyi yönetilemediğinde, firmaların itibarından beklenen ve itibarın avantajları olarak kabul edilen birçok faydanın kaybına yol açabilir. Kriz ortamında bilgi toplamada ve karar almada yavaģ hareket etme kriz karģısında baģarı oranını düģürür ve bu durum sadece örgütü değil örgüt ile iliģkili üçüncü kiģileri de olumsuz etkiler. Kriz yönetimi, bir karar alma iģlemidir. Kurumsal itibarın finansal, operasyonel ve stratejik değerini korumak adına, dört önemli stratejik alanda hareket edilir: Ayıklanma, mevcudu koruma, geliģme ve geleceği kurgulama.

2 Diğer taraftan, krizi etkin bir Ģekilde yönetebilme ve itibarı koruma adına kullanılabilecek temel araçlardan birisi de kriz iletiģimidir. Kaynak ile alıcı arasındaki bilgi değiģimi olarak tanımlanan iletiģim, hem içe hem de dıģa yönelik iki boyuta sahiptir ve esasında itibarın da oluģumundaki temel faktörlerden birisidir. Bu çerçeve içerisinde; Ģirket sahipleri, Ģirket yöneticileri, üst kademe yöneticiler, pazarlama departmanı yöneticileri, insan kaynakları departman yöneticileri, serbebt muhasebeci ve mali müģavirler, hukukçular, öğretim görevlileri ve öğrenciler gibi çok geniģ bir kesim için kaynak olabilecek kitap; Ģirketlerde kriz ortamına destek amaçlı bir baģucu kitabı olacaktır. Konusunda uzman birçok yazarın makalelerinden oluģan Kriz Yönetimi, bir krizin doğası hakkında değiģik çözümlemeler yaparken, nasıl aģılabileceğine dair çok farklı yaklaģımlar sunarak, kriz olgusunu ayrı cephelerden görmemize olanak sağlıyor ve alınacak yöntemler konusunda ipuçları veriyor. Charles Darwin in de dediği gibi, Canlıların uzun ömürlü olanları; en güçlüleri olmadığı gibi, en akıllıları da değildir. Uyum yeteneği en yüksek olanlarıdır. A. ASUMAN AKDOĞAN AYġE CĠNGÖZ TUNCER ASUNAKUTLU SERKAN DĠRLĠK RÜġTÜ BOZKURT AHMET EMRE DEMĠRCĠ ESĠN CAN MUTLU PINAR BÜYÜKBALCI ADNAN SEVĠM ARDA SÜRMELĠ YÜCEL YILMAZ ALFRED GUTSCHELHOFER A. OSMAN GÜRBÜZ AHMET KÖSE NĠHAT SOLAKOĞLU WOLFGANG NADVORNIK TANJA SCHUSCHNIG HELMUT PERNSTEINER MÜNĠR ġakrak AYġE GÜL YILGÖR ÇAĞLA ERSEN CÖMERT MERT ERER ÜMĠT GÜCENME GENÇOĞLU SERHAT KUTLAN YAKUP SELVĠ E. HANDAN SÜMER GÖĞÜġ HALUK SUMER ALĠ KAMĠL UZUN GÜRDOĞAN YURTSEVER A. BAHAR CERĠTOĞLU A. ERCAN GEGEZ SAHAVET GÜRDAL CEYDA AYSUNA GÜLPINAR KELEMCĠ SCHNEIDER ZEYNEP AYCAN HAYAT KABASAKAL HĠLAL ESRA ERKOVAN NURġEN CANĠKLĠOĞLU ERCÜMENT ÖZKARACA ġükrü KIZILOT METĠN TAġ SELÇUK ÖZTEK AYġE SUMER FERAH TÜRKOĞLU ĠÇĠNDEKĠLER 21 Önsöz 1 Yönetim Organizasyon 3 Kurumsal Ġtibar ve Kriz Yönetimi: Kurumsal Ġtibarı Korumada Kriz ĠletiĢiminin Rolü Institutionelle Reputation und Krisenmanagement: Die Rolle der Krisenkommunikation für den Schutz der institutionellen Reputation Institutional Reputation and Crisis Management: The Role of Crisis Communication for the

3 Protection & Preservation of the Corporate Reputation A. Asuman Akdoğan - AyĢe Cingöz 33 Kriz Yönetimi Stratejileri ve Kriz Sonrası Yeniden Yapılanma Die Strategien des Krisenmanagements und Restrukturierung der Unternehmen Strategies of Crisis Management and Post - Crisis Restructuring Tuncer Asunakutlu - Serkan Dirlik 61 Kriz KoĢullarında ĠĢyerlerinin Alternatif Tepki Stratejileri Alternative Reaktionsstrategien der Unternehmen in Krisensituationen Alternative Response Strategies of Companies in Crisis Situations RüĢtü Bozkurt 87 Örgütsel Krizlere ĠliĢkin Algısal Farklılıklar: Ġnovasyon ve GiriĢimcilik Stratejileri ile Krizleri Fırsata DönüĢtürmek Wahrnehmungsdifferenzen bei Krisensituationen in Organisation: wie aus Krisen durch Innovation und unternehmerische Strategien Chancen entstehen Perceptional Differences in Organizational Crisis: Turning Crisis into Opportunities through Innovation and Entrepreneurship Strategies Ahmet Emre Demirci 115 Örgütsel Kriz Kavramı ve Örgütsel DeğiĢkenler ile Kriz Arasındaki ĠliĢkilerin Ġrdelenmesi Organisationskrise als Begriff und die Analyse der Beziehung zwischen den Organisationsveränderlichkeiten und Krisen The Concept of Organizational Crisis and an Analysis of the Relationships between Organizational Variables and Crisis Esin Can Mutlu - Pınar Büyükbalcı 143 Bilgi Yönetimi 145 ĠĢletmelerde Kriz Yönetiminde Bir Erken Uyarı Sistemi:Kurumsal Kaynak Planlaması - ERP Frühwarnungssystem in Organisationen durch Krisenmanagement: Enterprise Resource Planning (ERP) An Early Warning System in Organizations Throughout the Crisis Management: Enterprise Resource Planning (ERP) Adnan Sevim - Arda Sürmeli 169 Kriz Yönetiminde Enformasyon Lojistiği Uygulamaları Informationslogistik - Anwendungen im Krisenmanagement Information Logistics Applications in Crisis Management Yücel Yılmaz Finansman 189 Değer Zinciri Kapsamında ĠyileĢtirme Önlemleri Sanierungsmassnahmen entlang der Wertkette Restructuring Measures along the Value Chain Alfred Gutschelhofer

4 211 Küçük ve Orta Büyüklükteki ĠĢletme (KOBĠ) Örneğinde BaĢarısızlık, BaĢarısızlığın Öngörülmesi ve BaĢlıca ĠyileĢtirme Önerileri Der Misserfolg in kleineren und mittleren Unternehmen: Genutzte Methoden in Hinsicht auf Misserfolg und Verbesserungsvorschläge Company Failures, Prediction of Failure and Company Turnaround Suggestions from the Standpoint of Small and Medium - Size Enterprises A. Osman Gürbüz 235 Kriz AĢamasında ġirketlerde Finansal Planlama Faaliyetleri Finanzplanmaßnahmen von Unternehmen in Krisensituationen Financial Planning Activities in the Companies at the Crisis Stage Ahmet Köse - Nihat Solakoğlu 263 ĠĢletmelerde Kriz Döneminde Kredi Denetimi Kreditprüfung in der Unternehmenkrise Credit Rating of Companies in Crisis Wolfgang Nadvornik - Tanja Schusching 283 ĠyileĢtirme Finansmanı Sanierungsfinanzierung Corporate Restructuring Finance Helmut Pernsteiner 303 Ġflasın Ertelenmesi Öncesi ve Sonrasında Finansal Planlama ve Kontrol Finanzplanung und Kontrolle vor und nach der Liquidationsaussetzung Financial Planning and Control Before and After the Postponement of Bankruptcy Münir ġakrak 325 Kriz KoĢullarındaki ĠĢletmelerde Finansal Yeniden Yapılandırma Finanzwirtschaftliche Sanierungsmassnahmen bei Unternehmen in Krisensituationen Financial Restructuring of Companies under Crisis Conditions AyĢe Gül Yılgör 351 Muhasebe 353 Kriz Yönetimindeki ĠĢ Olasılık & ĠĢ Sürekliliği Planlamaları ve Muhasebe Bilgi Sisteminin Rolü Contingency und Continuity Planungen im Krisenmanagement als Controllinginstrument Contingency Planning and Continuity Planning in Crisis Management and the Role of Controlling Çağla Ersen Cömert 375 Krizden Kurtulan Bir ġirketin Öyküsü: Delta Hava Yolları Die Geschichte einer Krisenüberwindung: Delta Air Lines Fall Emergence From Crisis: The Delta Air Lines Case Mert Erer 391 Kriz Ortamındaki ĠĢletmelerde Finansal Bilgilerin Bölümlere Göre Raporlanması Segmentberichterstattung im Krisenmanagement Financial Reporting for Operational Segments in Crisis Period

5 Ümit Gücenme Gençoğlu 413 Krizsiz GeliĢme veya GeliĢmesiz Kriz Mümkün mü? Paradigmasının Controlling ve Uluslararası Muhasebe Uygulamalarına ĠzdüĢümleri Die Projektion des Paradigmas Wachstum ohne Krise oder Krise ohne Entwicklung möglich? auf Controlling und internationale Rechnungswesen Influences of the paradigm Is progress without crisis possible or crisis without progress possible? on Controlling and IFRS Serhat Kutlan 425 UFRS Çerçevesinde Risklerin Raporlanmasının Erken Uyarı Sistemine Katkısı Die Rolle der IFRS bei den Frühwarnsystemen The Contribution of Risk Reporting in the Framework of the IFRS to the Early Warning Systems Yakup Selvi - E. Handan Sümer GöğüĢ 453 Borca Batıklık Bilançosu ve ĠyileĢtirme Projesinin Teknik Yapısı Sanierungsbilanz und Sanierungsplanung Recapitalization Balance Sheet and Restructuring Planning Haluk Sumer 489 Denetim 491 Kriz Yönetiminde Ġç Denetim'in Rolü Rolle der internen Revision im Krisenmanagement The Role of Internal Audit in Crisis Management Ali Kamil Uzun - Gürdoğan Yurtsever 515 Pazarlama 517 Kriz Durumunda ĠĢletmelerin KurtuluĢ Yolu: Halkla ĠliĢkiler Öffentlichkeitsarbeit: Ein Ausweg in Zeiten der Krise Public Relation: A Way out in Times of the Crisis A. Bahar Ceritoğlu 543 Tüketici ve ĠĢletme Perspektifinden Kriz Dönemlerinde Pazarlama Stratejileri: Pazarlama Karması Açısından Bir Ġnceleme Marketingstrategien in Krisensituationen: eine Untersuchung des Marketing-Mix aus der Kundenund Unternehmensperspektive Crisis Marketing Strategies: An Investigation of Marketing Mix from the Perspective of Customers and Businesses A. Ercan Gegez 563 Krizin Öncü Göstergesi: Pazarlama Marketing als Früherkennungsindikator der Krise Leading Indicators of Crisis: Marketing Sahavet Gürdal - Ceyda Aysuna 583 MüĢteri Değeri Yönetiminin Kriz Dönemlerine Uyarlanması Üzerine Bir Analiz Kundenwertmanagement Eine Analyse des Anpassungsbedarfs in Krisenzeiten Customer Value Management : An Analysis of the Need for Adaptation in Crisis Periods

6 Gülpınar Kelemci Schneider 613 Ġnsan Kaynakları 615 Mali Krizle BaĢ Etmede Ġnsan Kaynakları Yönetiminin Rolü Die Rolle des Human Resources Management bei Bewältigung der Finanzkrisen The Role of Human Resources Management in Coping with Financial Crisis Zeynep Aycan - Hayat Kabasakal - Hilal Esra Erkovan 637 Hukuk 639 Ekonomik Kriz Ġçindeki ĠĢverenin ĠĢ Hukuku Açısından BaĢvurabileceği Önlemler Zu ergreifende Massnahmen des sich in der Wirtschaftskrise befindlichen Arbeitgebers Available Precautions for Employers Affected by the Economic Crisis NurĢen Caniklioğlu - Ercüment Özkaraca 681 Kriz Dönemlerinde ĠĢletmelerde Vergi Politikası Steuerplanung in Unternehmen bei Krisensituationen Tax Policiy in the Period of Crisis ġükrü Kızılot - Metin TaĢ 703 Kriz Yönetimi Çerçevesinde Türk Hukukunda Ticari ĠĢletmelerin Yeniden Yapılandırılmasına ĠliĢkin Hukuki Çareler Juristische Mittel im türkischen Recht bezüglich der Neustrukturierung des Handelsgewerbes im Rahmen des Krisenmanagements Legal Resources in the Turkish Law about the Restructuring of the Business Enterprises in the Context of Crisis Management Selçuk Öztek 729 Anonim Ortaklıkların Mali Durumunun Bozulması ve Sermaye Kaybı Nedeni ile Sona Ermesi Verschlechterung der finanziellen Situation in Aktiengesellschaften und Liquidation als Konsequenz des Kapitalverlustes The Deterioration of the Financial Situation in Joint Stock Companies and Dissolution as a Result of Capital Loss. AyĢe Sumer - Ferah Türkoğlu 755 Dizin ISBN: , BOYUT: 19 x 24, 760 Sayfa Barkod: , Ekim ,00 TL DAĞITIM: PUNTO Adres: Kurtuluş Deresi Cad. No: 47 Dolapdere Beyoğlu / İstanbul Tel: Fax:

Düzce Üniversitesi İşletme Fakültesi İşletme Bölümü Ders Planı. Hazırlık Sınıfı

Düzce Üniversitesi İşletme Fakültesi İşletme Bölümü Ders Planı. Hazırlık Sınıfı Düzce Üniversitesi İşletme Fakültesi İşletme Bölümü Ders Planı Hazırlık Sınıfı Birinci Sınıf I. Yarıyıl II. Yarıyıl DERSİN ADI T U K AKTS DERSİN ADI T U K AKTS ĠĢletme Bilimlerine GiriĢ 3 0 3 5 Yönetim

Detaylı

CORPORATE GOVERNANCE UNDER THE COMPANIES THE IMPORTANCE OF INTERNAL AUDIT: A STUDY İN ISTANBUL STOCK EXCHANGE

CORPORATE GOVERNANCE UNDER THE COMPANIES THE IMPORTANCE OF INTERNAL AUDIT: A STUDY İN ISTANBUL STOCK EXCHANGE İŞLETMELERDE KURUMSAL YÖNETİM KAPSAMINDA İÇ DENETİMİN YERİ VE ÖNEMİ: BORSA İSTANBUL DA BİR ARAŞTIRMA Öğr. Gör. Selim CENGİZ * ÖZET Son yıllarda yaģanan iģletme skandallarından sonra, kurumsal yönetim ve

Detaylı

BÜYÜME STRATEJĠSĠ OLARAK ġġrket BĠRLEġME VE SATIN ALMALARI TÜRK PERAKENDE SEKTÖRÜNDE BĠR ARAġTIRMA

BÜYÜME STRATEJĠSĠ OLARAK ġġrket BĠRLEġME VE SATIN ALMALARI TÜRK PERAKENDE SEKTÖRÜNDE BĠR ARAġTIRMA T.C. KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNĠVERSĠTESĠ SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ BÜYÜME STRATEJĠSĠ OLARAK ġġrket BĠRLEġME VE SATIN ALMALARI TÜRK PERAKENDE SEKTÖRÜNDE BĠR ARAġTIRMA Hazırlayan Ġbrahim AKGÖBEK ĠĢletme Ana

Detaylı

YALOVA ÜNİVERSİTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ 2010 FAALİYET RAPORU

YALOVA ÜNİVERSİTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ 2010 FAALİYET RAPORU YALOVA ÜNİVERSİTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ 2010 FAALİYET RAPORU Mart 2011 İçindekiler 1 Rektörün Mesajı...4 2 Dekanın Mesajı...5 3 Bölüm Başkanının Mesajı...6 4 Genel Bilgi ve Bölüm Tarihçesi...7 5 Vizyon...8

Detaylı

ENFORMASYON BÜLTENİ TEMMUZ 2006. İÇİNDEKİLER T.C. BAŞBAKANLIK DEVLET ARŞİVLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Dokümantasyon Daire Başkanlığı

ENFORMASYON BÜLTENİ TEMMUZ 2006. İÇİNDEKİLER T.C. BAŞBAKANLIK DEVLET ARŞİVLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Dokümantasyon Daire Başkanlığı İÇİNDEKİLER T.C. BAŞBAKANLIK DEVLET ARŞİVLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Dokümantasyon Daire Başkanlığı ENFORMASYON BÜLTENİ TEMMUZ 2006 Yıl: 18 ANKARA - 2006 Sayı: 104 İ ÇİNDEKİLER Sayfa I Kitap, rapor ve benzeri

Detaylı

Y Ö N E T İ M E K O N O M İ

Y Ö N E T İ M E K O N O M İ Y Ö N E T İ M V E E K O N O M İ Yıl: 2012 Cilt: 19 Sayı: 2 ISSN-1302-0064 Muhasebenin Uluslararası Harmanizasyonu ve İlke Bazlı Muhasebe Anlayışına Yöneliş Üniversite Öğrencilerinin Mobil Reklamlara Yönelik

Detaylı

TÜRKĠYE DE ĠNTERNET BANKACILIĞI ADAPTASYONUNU ETKĠLEYEN FAKTÖRLERĠN TEKNOLOJĠ-ORGANĠZASYON- ÇEVRE MODELĠ ĠLE ARAġTIRILMASI

TÜRKĠYE DE ĠNTERNET BANKACILIĞI ADAPTASYONUNU ETKĠLEYEN FAKTÖRLERĠN TEKNOLOJĠ-ORGANĠZASYON- ÇEVRE MODELĠ ĠLE ARAġTIRILMASI T.C. KADĠR HAS ÜNĠVERSĠTESĠ SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ TÜRKĠYE DE ĠNTERNET BANKACILIĞI ADAPTASYONUNU ETKĠLEYEN FAKTÖRLERĠN TEKNOLOJĠ-ORGANĠZASYON- ÇEVRE MODELĠ ĠLE ARAġTIRILMASI Doktora Tezi SavaĢ BAYOĞLU

Detaylı

TÜRKİYE DEKİ VE DÜNYA DAKİ İTİBAR ÖLÇÜMLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI

TÜRKİYE DEKİ VE DÜNYA DAKİ İTİBAR ÖLÇÜMLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI Marmara Üniversitesi İ.İ.B.F. Dergisi YIL 2011, CİLT XXXI, SAYI II, S. 289-306 TÜRKİYE DEKİ VE DÜNYA DAKİ İTİBAR ÖLÇÜMLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI Emel ESEN * Özet Saygınlık, prestij, tanınmışlık, imaj, kimlik,

Detaylı

ETKĠN MÜġTERĠ ĠLĠġKĠLERĠ YÖNETĠMĠNĠN MÜġTERĠ MEMNUNĠYETĠNE YANSIMALARI GARANTĠ BANKASI MÜġTERĠ HĠZMETLERĠ

ETKĠN MÜġTERĠ ĠLĠġKĠLERĠ YÖNETĠMĠNĠN MÜġTERĠ MEMNUNĠYETĠNE YANSIMALARI GARANTĠ BANKASI MÜġTERĠ HĠZMETLERĠ T.C. SELÇUK ÜNĠVERSĠTESĠ SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ HALKLA ĠLĠġKĠLER VE TANITIM ANA BĠLĠM DALI HALKLA ĠLĠġKĠLER BĠLĠM DALI ETKĠN MÜġTERĠ ĠLĠġKĠLERĠ YÖNETĠMĠNĠN MÜġTERĠ MEMNUNĠYETĠNE YANSIMALARI GARANTĠ

Detaylı

EĞĠTĠMDE STRATEJĠK PLANLAMA

EĞĠTĠMDE STRATEJĠK PLANLAMA T.C. KADĠR HAS ÜNĠVERSĠTESĠ SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ ĠġLETME ANABĠLĠM DALI MBA EĞĠTĠMDE STRATEJĠK PLANLAMA Yüksek Lisans Tezi Tuba ġener Ġstanbul - 2009 T.C. KADĠR HAS ÜNĠVERSĠTESĠ SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ

Detaylı

BANKA PORTFÖYÜNDEKĠ KAMU BORÇLANMA SENETLERĠNĠN ULUSAL MEVZUAT VE ULUSLARARASI STANDARTLAR ÇERÇEVESĠNDE DEĞERLEMESĠ VE MALĠ TABLOLARDA SUNUMU

BANKA PORTFÖYÜNDEKĠ KAMU BORÇLANMA SENETLERĠNĠN ULUSAL MEVZUAT VE ULUSLARARASI STANDARTLAR ÇERÇEVESĠNDE DEĞERLEMESĠ VE MALĠ TABLOLARDA SUNUMU T.C. KADĠR HAS ÜNĠVERSĠTESĠ SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ FĠNANS VE BANKACILIK ANABĠLĠM DALI BANKA PORTFÖYÜNDEKĠ KAMU BORÇLANMA SENETLERĠNĠN ULUSAL MEVZUAT VE ULUSLARARASI STANDARTLAR ÇERÇEVESĠNDE DEĞERLEMESĠ

Detaylı

C.Ü. İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Cilt 13, Sayı 2, 2012 17

C.Ü. İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Cilt 13, Sayı 2, 2012 17 C.Ü. İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Cilt 13, Sayı 2, 2012 17 BĠR ĠMALAT ĠġLETMESĠNDE KURUMSAL KAYNAK PLANLAMASI KURULUM SÜRECĠ VE BĠR VAKA ÇALIġMASI Mustafa Cahid ÜNĞAN * ve Melih MET Özet Kurumsal

Detaylı

EKONOMĠ VE BÖLGESEL ĠġBĠRLĠKLERĠ 1.EKONOMĠK KRĠZ DÖNEMLERĠNDE TRANSFORMASYONEL LĠDERLĠĞĠN FIRSAT YÖNETĠMĠNE ETKĠSĠ

EKONOMĠ VE BÖLGESEL ĠġBĠRLĠKLERĠ 1.EKONOMĠK KRĠZ DÖNEMLERĠNDE TRANSFORMASYONEL LĠDERLĠĞĠN FIRSAT YÖNETĠMĠNE ETKĠSĠ BÖLÜM 11 EKONOMĠ VE BÖLGESEL ĠġBĠRLĠKLERĠ 1.EKONOMĠK KRĠZ DÖNEMLERĠNDE TRANSFORMASYONEL LĠDERLĠĞĠN FIRSAT YÖNETĠMĠNE ETKĠSĠ 1.1. GiriĢ Prof. Dr. Tahir AKGEMCĠ, Selçuk Üniversitesi ArĢ.Gör. Adem ÖĞÜT, Selçuk

Detaylı

TÜRKĠYE BĠLĠġĠM DERNEĞĠ. Kamu Bilgi ĠĢlem Merkezleri Yöneticileri Birliği. Kamu BiliĢim Platformu. Ġġ SÜREKLĠLĠĞĠ YÖNETĠMĠ. ÇALIġMA GRUBU RAPORU

TÜRKĠYE BĠLĠġĠM DERNEĞĠ. Kamu Bilgi ĠĢlem Merkezleri Yöneticileri Birliği. Kamu BiliĢim Platformu. Ġġ SÜREKLĠLĠĞĠ YÖNETĠMĠ. ÇALIġMA GRUBU RAPORU TÜRKĠYE BĠLĠġĠM DERNEĞĠ Kamu Bilgi ĠĢlem Merkezleri Yöneticileri Birliği Kamu BiliĢim Platformu Ġġ SÜREKLĠLĠĞĠ YÖNETĠMĠ ÇALIġMA GRUBU RAPORU 3. Ara Rapor http://www.tbd.org.tr Nisan 2012 TBD Kamu-BĠB Kamu

Detaylı

Öznur Önoğul Accepted: January 2011. ISSN : 1308-7444 asenel@cumhuriyet.edu.tr 2010 www.newwsa.com Sivas-Turkey

Öznur Önoğul Accepted: January 2011. ISSN : 1308-7444 asenel@cumhuriyet.edu.tr 2010 www.newwsa.com Sivas-Turkey ISSN:1306-3111 e-journal of New World Sciences Academy 2011, Volume: 6, Number: 1, Article Number: 3C0059 Said Alpagut Senel SOCIAL SCIENCES Merve Tuncay Received: October 2010 Öznur Önoğul Accepted: January

Detaylı

KuruluĢu 29 Mayıs 2007 Rektör

KuruluĢu 29 Mayıs 2007 Rektör 1 KuruluĢu 29 Mayıs 2007 Rektör Prof.Dr. Sabri GÖKMEN IletiĢim Bilgileri Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Yunus Emre YerleĢkesi 70100 /KARAMAN Tel: 0338 228 03 20 Fax: 0338 228 10 11 Web Adresi www.kmu.edu.tr

Detaylı

ELEKTRONİK TİCARET UYGULAMASININ STOK YÖNETİMİ BOYUTUNDA ANALİZİ VE BİR UYGULAMA

ELEKTRONİK TİCARET UYGULAMASININ STOK YÖNETİMİ BOYUTUNDA ANALİZİ VE BİR UYGULAMA T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANA BİLİM DALI ÜRETİM YÖNETİMİ VE PAZARLAMA BİLİM DALI ELEKTRONİK TİCARET UYGULAMASININ STOK YÖNETİMİ BOYUTUNDA ANALİZİ VE BİR UYGULAMA Fatma

Detaylı

ELEKTRONİK BİLGİ ORTAMINDA BİLGİSAYARLI DENETİM PROGRAMLARI ARACILIĞIYLA MUHASEBE DENETİMİ VE CAP UYGULAMASI

ELEKTRONİK BİLGİ ORTAMINDA BİLGİSAYARLI DENETİM PROGRAMLARI ARACILIĞIYLA MUHASEBE DENETİMİ VE CAP UYGULAMASI T.C. DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANA BİLİM DALI MUHASEBE PROGRAMI YÜKSEK LİSANS TEZİ ELEKTRONİK BİLGİ ORTAMINDA BİLGİSAYARLI DENETİM PROGRAMLARI ARACILIĞIYLA MUHASEBE DENETİMİ

Detaylı

NAMIK KEMAL ÜNĠVERSĠTESĠ Çerkezköy Meslek Yüksek Okulu 2010 Yılı Kurumsal Değerlendirme Raporu Sürüm No:1

NAMIK KEMAL ÜNĠVERSĠTESĠ Çerkezköy Meslek Yüksek Okulu 2010 Yılı Kurumsal Değerlendirme Raporu Sürüm No:1 NAMIK KEMAL ÜNĠVERSĠTESĠ Çerkezköy Meslek Yüksek Okulu 010 Yılı Kurumsal Değerlendirme Raporu Sürüm No:1 Çerkezköy/Tekirdağ, Ocak 011 ĠÇĠNDEKĠLER ĠÇĠNDEKĠLER... 1 TeĢekkür... 1 1. GiriĢ... 1.1. Dokümanın

Detaylı

ĠLĠġKĠ YÖNETĠMĠNDE ĠÇ VE DIġ MÜġTERĠ MEMNUNĠYETĠNĠN SAĞLANMASI

ĠLĠġKĠ YÖNETĠMĠNDE ĠÇ VE DIġ MÜġTERĠ MEMNUNĠYETĠNĠN SAĞLANMASI KMU ĠĠBF Dergisi Yıl:10 Sayı:14 Haziran/2008 ĠLĠġKĠ YÖNETĠMĠNDE ĠÇ VE DIġ MÜġTERĠ MEMNUNĠYETĠNĠN SAĞLANMASI Özet Selen DOĞAN * Selçuk KILIÇ ** Günümüzde pazarlamada yoğun bir değişim yaşanmaktadır. Ürün

Detaylı

ISL 102 Đşletme Bilimine Giriş-II 3 0 3. ISL 101 Introduction to Business I 3 0 3

ISL 102 Đşletme Bilimine Giriş-II 3 0 3. ISL 101 Introduction to Business I 3 0 3 GĐRESUN ÜNĐVERSĐTESĐ ĐKTĐSADĐ VE ĐDARĐ BĐLĐMLER FAKÜLTESĐ ĐŞLETME BÖLÜMÜ DERS ĐÇERĐKLERĐ 2011-2012 Eğitim-öğretim yılından önce kaydolan öğrenciler için ISL 101 Đşletme Bilimine Giriş-I 3 0 3 Đşletme,

Detaylı

TÜRKİYE DE DEVLET MUHASEBESİ STANDARTLARI İLE TÜRKİYE FİNANSAL RAPORLAMA STANDARTLARI NIN KARŞILAŞTIRMALI OLARAK İNCELENMESİ YÜKSEK LİSANS TEZİ

TÜRKİYE DE DEVLET MUHASEBESİ STANDARTLARI İLE TÜRKİYE FİNANSAL RAPORLAMA STANDARTLARI NIN KARŞILAŞTIRMALI OLARAK İNCELENMESİ YÜKSEK LİSANS TEZİ T.C. BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI MUHASEBE VE FİNANSMAN YÜKSEK LİSANS PROGRAMI TÜRKİYE DE DEVLET MUHASEBESİ STANDARTLARI İLE TÜRKİYE FİNANSAL RAPORLAMA STANDARTLARI

Detaylı

BİLGE STRATEJİ Cilt 3, Sayı 5, Güz 2011

BİLGE STRATEJİ Cilt 3, Sayı 5, Güz 2011 BİLGE STRATEJİ Cilt 3, Sayı 5, Güz 2011 BĠLGE STRATEJĠ Jeopolitik, Ekonomi-Politik ve Sosyo-Kültürel AraĢtırmalar Dergisi Cilt 3, Sayı 5, Güz 2011 ISSN: 1309-212X Ġmtiyaz Sahibi: Bilge Adamlar Stratejik

Detaylı

KTÜ Uzaktan Eğitim İşletme Yüksek Lisans Programı (e-mba)

KTÜ Uzaktan Eğitim İşletme Yüksek Lisans Programı (e-mba) Genel Bilgiler Bu program Sosyal Bilimler Enstitüsü bünyesinde yürütülmektedir. 2012-2013 Güz yarıyılında öğrenci alınıma baģlamıģtır. Program bünyesinde yönetim, pazarlama, finans, üretim ve muhasebe

Detaylı

T.C. ATILIM ÜNĠVERSĠTESĠ SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ ĠġLETME YÖNETĠMĠ ANA BĠLĠM DALI. HOLDĠNG ĠġLETMELERĠNDE ĠÇ DENETĠM SÜRECĠ VE FAYDALARI

T.C. ATILIM ÜNĠVERSĠTESĠ SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ ĠġLETME YÖNETĠMĠ ANA BĠLĠM DALI. HOLDĠNG ĠġLETMELERĠNDE ĠÇ DENETĠM SÜRECĠ VE FAYDALARI T.C. ATILIM ÜNĠVERSĠTESĠ SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ ĠġLETME YÖNETĠMĠ ANA BĠLĠM DALI HOLDĠNG ĠġLETMELERĠNDE ĠÇ DENETĠM SÜRECĠ VE FAYDALARI YÜKSEK LĠSANS TEZĠ Hazırlayan Alparslan AVġAR Tez DanıĢmanı Yrd.Doç.Dr.Zeki

Detaylı

BANKACILIK SEKTÖRÜNDE PAZARLAMA UYGULAMALARI: GARANTĠ BANKASI ÖRNEĞĠ

BANKACILIK SEKTÖRÜNDE PAZARLAMA UYGULAMALARI: GARANTĠ BANKASI ÖRNEĞĠ T.C. TRAKYA ÜNĠVERSĠTESĠ SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ ĠġLETME ANABĠLĠM DALI YÜKSEK LĠSANS DÖNEM PROJESĠ BANKACILIK SEKTÖRÜNDE PAZARLAMA UYGULAMALARI: GARANTĠ BANKASI ÖRNEĞĠ SERKAN KARASLAR PROJE DANIġMANI

Detaylı

BĠNGÖL ÜNĠVERSĠTESĠ SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ DERGĠSĠ ISSN: 1309-6672. Yıl/Year: 5 Cilt/Volume: 5 Sayı/Issue: 9 Bahar/Spring 2015

BĠNGÖL ÜNĠVERSĠTESĠ SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ DERGĠSĠ ISSN: 1309-6672. Yıl/Year: 5 Cilt/Volume: 5 Sayı/Issue: 9 Bahar/Spring 2015 BĠNGÖL ÜNĠVERSĠTESĠ SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ DERGĠSĠ Bingol University Journal of Social Sciences Institute ISSN: 1309-6672 Yıl/Year: 5 Cilt/Volume: 5 Sayı/Issue: 9 Bahar/Spring 2015 Ebsco HOST PUBLĠSHĠNG

Detaylı

CONSOLIDATION PRINCIPLES AND CONTROL MODEL IN TERMS OF INTERNATIONAL FINANCIAL REPORTING STANDARDS (IFRS 10)

CONSOLIDATION PRINCIPLES AND CONTROL MODEL IN TERMS OF INTERNATIONAL FINANCIAL REPORTING STANDARDS (IFRS 10) ULUSLARARASI FĠNANSAL RAPORLAMA STANDARTLARI (UFRS 10) AÇISINDAN KONSOLĠDASYON ĠLKELERĠ VE KONTROL MODELĠ Yrd. Doç. Dr. Serkan TERZĠ * ÖZET Son yıllarda finansal ve faaliyetsel nedenlerden dolayı iģletme

Detaylı

KOBİ LERİN SEKTÖR BAZINDA DIŞA AÇILMASINDA ÜNİVERSİTE DESTEKLİ E-TİCARET MODELİ

KOBİ LERİN SEKTÖR BAZINDA DIŞA AÇILMASINDA ÜNİVERSİTE DESTEKLİ E-TİCARET MODELİ ÖZET: KOBİ LERİN SEKTÖR BAZINDA DIŞA AÇILMASINDA ÜNİVERSİTE DESTEKLİ E-TİCARET MODELİ Dilek Özceylan Sakarya Üniversitesi, Enformatik Bölümü, 54187, Sakarya. İ.Hakkı Cedimoğlu Sakarya Üniversitesi, Endüstri

Detaylı

ISL 101 Đşletme Bilimine Giriş-I 5. ISL 101 Introduction to Business Management I 5

ISL 101 Đşletme Bilimine Giriş-I 5. ISL 101 Introduction to Business Management I 5 GĐRESUN ÜNĐVERSĐTESĐ ĐKTĐSADĐ VE ĐDARĐ BĐLĐMLER FAKÜLTESĐ ĐŞLETME BÖLÜMÜ DERS ĐÇERĐKLERĐ 2011-2012 eğitim-öğretim yılından itibaren kayıt yaptıran öğrenciler için ISL 101 Đşletme Bilimine Giriş-I 5 Đşletme,

Detaylı