KOBİ Kapsamında Girisimcilik, Ekonomik Gelişme ve Bölgesel Kalkınmada KOOPERATİFLER VE KOOPERATİFCİLİK

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "KOBİ Kapsamında Girisimcilik, Ekonomik Gelişme ve Bölgesel Kalkınmada KOOPERATİFLER VE KOOPERATİFCİLİK"

Transkript

1 1 KOBİ Kapsamında Girisimcilik, Ekonomik Gelişme ve Bölgesel Kalkınmada Giriş KOOPERATİFLER VE KOOPERATİFCİLİK Yrd.Doç.Dr.Serdar Saydam Lefke Avrupa Üniversitesi Bilindiği üzere KOBİ kavramı ve KOBİ ölçeği ülkeden ülkeye değişmektedir. Genel olarak KOBİ denildiğinde akla hep kişisel veya ailesel girişimler ve işletmeler gelmektedir. Küçük şahıs işletmeleri veya küçük aile işletmeleri KOBİ olarak tanımlanmaktadır. Bu açıdan konuya baktığımızda, KKTC'deki tüm işletmelerin KOBİ olduğu görülmektedir. Buna Kamu İktisadi Teşebbüsleri (KİT'ler) de dahildir. Peki, kendine özgü bir işletme modeli olan ve ülkemizde geçmişi 1909'lara dayanan Kooperatiler KOBİ değil midir? KOBİ'ler sadece özel teşebbüse ve özel sermayeye ait olamayacaðğına göre; toplumsal dayanışmaya, bireylerin maddi ve manevi güçlerini birleştirmelerine ve ortak paylaşım esasına dayanan ve sosyal sermayeye ait olan Kooperatifler de birer KOBİ'dirler. Bu çalışmanın amacı ise Kıbrıs'taki Kooperatiflerin ve Kooperatifciliğin KOBİ kapsamındaki yerini ve önemini irdelemek ve ortaya koymaktır. 1. KOOPERATİFLERİN TANIMI VE SOSYO-EKONOMİK TEMELLERİ 1.1 TANIM Kooperatifler, çeşitli kişi veya grupların, daha çok kazanç, daha çok üretim artışı elde etmek veya tükettikleri malları daha ucuza elde etmek amacı ile maddi, manevi güç ve olanaklarını birleştirdikleri örgütlerdir. (Özdemir-1980) Ekonomik ve toplumsal yönden konuyu ele aldığımızda ise kooperatiflerin ekonomik ve toplumsal zorunlulukların, toplumsal ve tarihsel gelişimin bir ürünü olduğunu görürüz. Nitekim, tarihte ilk Kooperatifcilik hareketinin l9.cu yüzyılda Sanayi Devriminin toplumlarda yarattığı sarsıntılardan en çok etkilenen İngiltere'de meydana gelmesi bir rastlantı değildir.

2 2 1.2 SOYO-EKONOMİK TEMELLER Kooperatifçiliğin, kapalı ekonomilerden değişim ekonomilerine geçişten sonra doğmuş olması bu ekonomileri incelememizi zorunlu kılmaktadır KAPALI EKONOMİ Kapalı Ekonomi Sisteminin belirleyici özelliği, üretim faaliyetlerinin, sadece o toplumun ihtiyaçlarını karşılamak amacı ile yapılmasıdır.uretimin tek amacı topluluğu oluşturan bireylerin günlük ihtiyaçlarını karşılamaktır.bildiğimiz anlamda kar etmek için üretim yapılmaz. Üretim ilişkilerine küçük üreticilik egemendir.(tib-1978) Kooperatifcilik hareketi ise görülmez DEĞİŞİM EKONOMİSİ Kapalı Ekonominin karşıtı, Değişim Ekonomisi olup satmak ve kar elde etmek amacıyle üretimin yapıldığı bir düzendir. Küçük üreticilik, değişim ekonomisine geçinceye dek yok olma tehlikesi i1e karşılaşmamıştır. Çünkü o ana kadar küçük üreticiliğin rakibi, büyük ölçekli üretim zaten yoktu. (TİB 1978) Kapitalist sistemde fabrikaların ortaya çıkması ile küçük ölçekli üretimin, ilk defa büyük ölçekli üretimle karşı karşıya geldiğini ve bu yüzden küçüklerin büyüklere karşı kendilerini koruyabilmek için birleşme ihtiyacını duyduklarını ve bu uğurda güçlerini birleştirmeye çalıştıklarını görmekteyiz. Nitekim, ilk Kooperatifçilik hareketleri 1850'lerde dünyada ortaya çıkmaya başlar ve bu hareketin öncülüğünü Robert Oven (İngiliz) gibi ütopik sosyalistler yapar. (Özdemir-1980) Kısa zamanda bütün Avrupa'da hızla yayılan bu hareket; (a) 1863 yılında Mithat Paşa'nın öncülüğünde "Memleket Sandığı"nın (Kredi Kooperatifi) kurulmasıyla Osmanlı İmparatorluğunda, (b) 1870'lerde emperyalist aşamaya giren kapitalist Avrupa ülkelerinden İngiltere'nin 1878'de kiraladığı, daha sonra ise 1914'de zimmetine geçirdiği Kıbrıs'ta ilk Kredi Kooperatifinin 1909 yılında Lefkonuk köyünde kurulmasıla kendini gösterir. (Saydam 1982) Kooperatifçiliğin ve kooperatif girişimciliğinin Kıbrıs gibi İngiliz Sömürgesi olan bir ülkede, Sömürge İdaresi tarafından teşvik edilip başlatılması dikkat çekicidir.

3 3 Acaba İngiliz Sömürege İdaresi Kıbrıs'ta kooperatifciliğin öncülüğünü yapma gereğini neden duymuştur? Bu sorunun yanıtını bulmaya çalışalım. 2. KÜÇÜK ÜRETİCİLİK VE KOOPERATİF GİRİŞİMCİLİĞİ 2.1 KAPİTALİZMİN ÇELİŞKİSİ VE KÜÇÜK ÜRETİCİLER Kapitalist sistemde birçok insanın bir arada ve iş bölümü çerçevesinde çalışması üretimin sosyalleşmesine neden olur. Bu süreçte ise üretim araçları bir takım kişilerin mülkiyetinde toplanır. Üretimin bir yandan daha çok sosyalleşmesi öte yandan, üretim araçlarının daha az kişinin mülkiyetinde toplanması ise kapitalizmin temel çelişkisini oluşturur. (TİB-1975) Zaman ilerleyip kapitalizm geliştikçe küçük üreticiler, büyük üreticiler tarafından yutulur ve mülksüzleştirilir. Oysa, kapitalist sistemin doğasında, gerek sanayi sektöründe gerekse tarım sektöründe küçük üreticilik çok yaygındır. Büyük ölçekli üretim ise düşük maliyetli üretim demektir. Büyük ölçekli üretimde hem giderler daha düşüktür, hem de daha gelişmiş teknoloji kullanma ve daha verimli üretim yapma olanağı vardır. Büyük fabrikaların ürettiği ayakkabıların, elbiselerin daha ucuz olması, kunduracıların, terzilerin giderek yok olması bu nedenledir. Küçük üreticiler her zaman daha yüksek maliyetlerle üretmeye mahkumdurlar. Diğer yandan mallarını satarken piyasa fiyatına satmak zorundadırlar. Yani fabrikaların sattığı fiyata mallarını satmak zorundadırlar. Zamanla mallarına alıcı bulamazlar ve iflas ederler. (TİB 1975) Küçük üreticilerin büyüklere göre daha yüksek maliyelerle mal üretmek durumunda olmaları ve yeterli sermaye birikimine gidememeleri nedeniyle tek başlarına büyük ölçekli üretime geçemezler ve bu nedenle de mülksüzleşirler. Öte yandan pazarlama olanakları çok kısıtlı olan küçük üreticiler mallarını yakın çevrelerine veya aracılara, komisyonculara satarlarken köyler makineleşme, yol politikası ve gelişen ticaret piyasasının etkisi altında kapalı geleneksel birimler olmaktan çıkıp açık birimler haline gelmeye başlar.(tib 1978) Büyüklere karşı küçükleri korumak için ortaya çıkan koperatifler görüleceği üzere, bir yandan küçüklerin mülksüzleşmelerini engellemekte, diğer yandan geleneksel dışa kapalı ekonomileri dışa açık kapitalist piyasa ekonomileri haline gelmelerinde önemli rol oynamaktadırlar. Yüksek maliyetli üretim yapma dezavantajı ise büyük ölçekli üretime geçişi sağlayan büyük kooperatiflerin kurulmasıyle giderilebilir. Ancak büyük ölçekli üretim, büyük sermaye gerektirdiğinden, küçük üreticiler için bu oldukça zordur. Oya az sermaye

4 4 isteyen Tüketim Kooperatifleri kurmak daha kolaydır. Bunun için de tüketim ve pazarlama alanındaki kooperatiflerin sayısı her yerde kabarıktır. 2.2 KOOPERATİFLERİN İŞLEVLERİ Kooperatifler küçük üreticilerin yani küçük burjuvazinin çıkarınadır. Onları koruyucu örgütlenmelerdir. Diğer yandan, aracıları ortadan kaldırmaya yönelik olan kooperatifler ise ticaret burjuvazisinin zararınadır. Çünkü Kooperatifler gerek üretim girdisini gerekse tüketim mallarını üreten sanayicilerin kârlarına dokunmazlarken, bu malların alım ve satımı ile uğraşan tüccarların kârlarına el koyar veya karlarının azalmasına neden olurlar.( Özdemir 1980) Bu yüzden, bakkallar tüketim kooperatiflerine, kabzımallar tarım satış kooperatiflerine, tefeciler kredi kooperatiflerine, toptancı tüccar toptancı kooperatiflere karşıdırlar. Örneğin, gübre, tohum, traktör gibi tarımsal girdileri pazarlayan kooperatifler bunları satan tüccarların zararına, bu malları üreten firmaların ise yararınadır. Tarım-Kredi Kooperatifleri ise pre-kapitalist unsurlardan tefeci-bezirgânların gücünü kırarak aktif olmayan nakdi sermayeyi aktif sermayeye dönüştürerek bankacılık sistemine ve dolayısıyle gelişmekte olan piyasa ekonomisine katkıda bulunurlar.(tib 1978) Öte yandan, üretici firmalar kooperatifler aracılığı ile ürettikleri malları en ücra yerlere kadar ulaştırılıp aracı tüccardan daha ucuza ve daha uygun koşullarda satarak mallarına karşı talep artışı yaratırken; bu kez sanayi üretimi yapan bazı kooperatiflerin aynı alandaki özel sektör sanayicileri ile kıyasıya piyasada rekabet ettikleri görülmektedir. 2.3 KİBUTZ'LARDAN KALHOZ'LARA KOOPERATİFLER Kapitalizm geliştikçe doğası gereği geniş yığınları mülksüzleştirir. Bu mülksüzleşme kapitalist güçlerin işine yaradığı sürece tehlikeli değildir. Ne zaman ki, mülksüzleşme toplum düzenini sarsmaya başlar, o zaman küçük burjuvaziyi ve özünde sistemi korumak için, KOBİLER ve kendileri de KOBİ olan Kooperatifler ön plana çıkmaya başlar. Nitekim, "ortadireğin" hızla erimesi ve gücünü büyük ölçüde yitirerek düzene karşı muhalefetini giderek yükseltmesi kapitalist güçlerce arzu edilen bir durum değildir. Kapitalist sistemde kooperatifler, küçük üreticilerin büyüklere karşı, mülksüzleşme sürecine karşı bir koruma aracı iken; sosyalist sistemlerde planlı ekonominin birer uygulama aracı oldukları bilinmektedir. (Syulemezou 1976)

5 5 Kooperatiflerin işlevi ve amaçları her iki sistemde farklı farklı olup, her iki sistemin çıkarına uygun olarak çalışırlar. Nitekim kapitalist düzenin Kibutzlarına karşılık aynı biçimsel görüntüye sahip sosyalist düzenin Kalhozlarını görebilmekteyiz. 3. KIBRIS'TA KOOPERATİFCİLİK HAREKETİ Kooperatifçilik hareketini Kıbrıs özelinde ele aldığımzda Kıbrıs'ın içinde yer aldığı sistemden ayrı olarak düşünülemeyeceği görülmektedir. Zaten sistemin birer halkası olan ülkeler sistemin bunalımlarından ve stratejilerinden kendilerini soyutlayamazlar. 3.1 KAPALI EKONOMİDEN DEĞİŞİM EKONOMİSİNE YUKARIDAN AŞAĞIYA GEÇİŞ SÜRECİ Kıbrıs'ta İngiliz Sömürge İdaresi tarafından, kendi iç dinamiğiyle değil, yukarıdan aşağıya bir kapitalistleşme süreci uygulanmıştır. Bu gelişim süreci doğal olarak sömürge bir ülke olarak Kıbrıs'ta yapısal değişikliklere de yol açmıştır. Nitekim yukarıdan aşağıya kapitalistleşme ye paralel olarak ticari tarım" geliştirilmiş ve kırsal kesimin kooperatifler aracılığıyle pazara yani piyasa ekonomisine açılması sağlanmıştır. (Saydam 1983) Kıbrıs'ın içinde bulunduğu ekonomik ve sosyal koşullar bu sürecin yaşanmasını gerekli kılmıştır. Nitekim, 1900'lü yılların başında Kıbrıs'ta yaşam düzeyinin çok düşük, yoksulluğun yaygın, eğitimin yetersiz, çiftçilerin ağır borç yükü altında tefeciler tarafından ezildiği, bir veya iki şilin karşılığında saat çalışıldığı; bir şiline ise ancak iki buçuk okka ekmek alınabilindiği tarihi gerçekler olarak bilinmektedir. Yine aynı yıllarda (1924) işçi sınıfının ilk örgütlenme hareketleri başlamış ve Limasol'da İşçi Kulübü kurulumuştur. İşci Kulübünün önderliğinde ise toprakları tefeciler tarafından ellerinden alınan Yermasoya, Gilan ve Piskobu köyleri mücadele için 1925'de örgütlenmişler; 1926'da ise K.K.K. (Kıbrıs Komünist Partisi) kurulmuştur. (Adams 1971) İşte, bu sosyo-ekonomik koşulların dayatması sonucu ortaya çıkan kooperatifçilik hareketi, İngiliz Sömürge döneminde, Lefkonuk köyünde, 22 Ekim 1909 tarihinde, köylüler tarafından ilk kredi kooperatifinin kurulmasıyla kendini gösterir. (Meyer&Vasiliou 1962) Bu bağlamda ilk kooperatifler yasası 1914 yılında çıkmış, 1916'da ki yasa ile kooperatiflerin tescilleri yapılmış; 1925'de Agricultural Bank (Ziraat Bankası), 1938'de Kooperatif Merkez Banksı kurulmuş ve 1950'lerde ise tarımda makineleşme

6 6 programına ağırlık verilmiştir. (Directory 1969/70) 1959'a kadar tek merkezli olan Kooperatifçilik hareketinde Kooperatiflerler Mukayyidi İngiliz Sömürge İdaresi tarafından atanan İngiliz memurdu. Kooperatifçilik hareketi aynı zamanda diğer İngiliz Sömürgelerindeki memurların eğitim merkezi olma işlevini de yerine getirmiştir. (Directory 1969/70) 3.2 FASIL 114 KOOPERATİF ŞİRKETLER YASASI 1960 yılında Kıbrıs Cumhuriyeti kurulduktan sonra, halen yürürlükte olan Fasıl 114 (28/1959, 51/1983) Kooperatif Şirketler, Kooperatif Kredi Şirketleri ve Kooperatif Şirketler Yasasını Değiştiren ve Birleştiren Yasa ve Yasanın 54. Maddesi Tahdında Yapılan Kooperatif Şirketler Tüzüğü (Nizamat) göre Kooperatifler Mukayyidliği Türk ve Rum diye ikiye ayrılmış ve iki ayrı Mukayyid atanmıştır. Daha sonra Kooperatif Merkez Bankası da Türk ve Rum diye ikiye ayrılmıştır. (Directory 1982) Görüldüğü üzere, Kıbrıs'a özgü koşullardan ötürü küçük üreticilerin kendilerini büyük ölçekli üreticilere karşı korumak amacı ile değil (çünkü böyle bir üretim yok), prekapitalist unsurlardan (tefeci-bezirgân) korunmak ve mülksüzleşmemek için; ürettikleri ürünlerin bir kısmını bizzat kendileri tüketirken bir kısmını da pazara sürebilmeleri için; kapitalist üretim ilişkilerini Kıbrıs'ta yerleştirmeye çalışan İngiliz Sömürge İdaresi yani İngiliz emperyalizmi tarafından Kooperatifcilik hareketi geliştirilmiş ve yönlendirilmiştir. 3.2 KOOPERATİF ŞİRKETLERİNİN ÖZELLİKLERİ Kıbrıs'taki mevcut mevzuata göre kooperatifler, tarımsal üretimden sanayi üretimine, perakente pazarlamadan toptan pazarlamaya, ithalat ve iharacata, konut inşaatından ödünç para alıp ödünç para vermeye, kredi, finans, icar-satış ve bankalıcık işlemlerine kadar geniş bir yelpazede faaliyet göstermektedirler. Aşağı yukarı her alanda kurulmuş bir kooperatif vardır. Kıbrıs'taki kooperatiflerin kuruluş ve işleyişleri ile ilgili özellikleri ise Fasıl 114 Kooperatif Şirketler Yasasına göre kısaca şöyledir: (a) Bir kooperatif en az 12 (on iki) gerçek kişinin veya kayıtlı 2(iki) kooperatif şirketinin katılımı ile kurulur. Kooperatifin tescili Kooperatif Mukayyidi tarafından yapılır ve resmi gazetede ilan edilir.böylece kooperatif tüzel kişilik kazanmış olur. (b) Üye yani Ortak dilediği zaman ortaklıktan ayrılabilir. Ancak hisselerini geri çekemez; bir başka ortağa devredebilir. (c) Ortaklar genel kurulda mevcut üyelerin 2/3 kararı ile ortaklıktan ihraç edilebilir. Her üyenin sadece bir oyu vardır. Üyeler, oylarını başka bir üyeye vekalet vermek

7 7 (proksi) suretiyle de kullanabilme imkanları da vardır. (ç) Üyeler sahip oldukları hisse paylarının (hisse senetleri) dışında, ilgili kooperatif şirketinin tüzüklerinde beirtilmes halinde, ortaklar her ay kooperatife Mecburi Aylık Yatırım (MAY) tutarını ödemek zorundadırlar. Üyeler ise üyelikten; ortaklıktan ayrıldıkları zaman yatırmış olduğu MAY'ları faizleri ile birlikte geri alma hakları vardır. (d) Aynı dalada benzer iki kooperatife üye olunamaz. Üye olabilmek için ise Mukayyidin izni gerekir. Bu kuralın ise son zamanlarda hiç uygulanmadığı bilinmektedir. (e) Ortaklarının sorumluluğu sınırlı olan kooperatifler Sınırlı Sorumlu Kooperatifler olarak tanımlanır ve isimlerinin sonuna Ltd. yani Limited ibaresi yazılır. Sınırsız Sorumlu Koopertifler ise Limited (Ltd) ibaresini kullanamazlar. (f) Her kooperatifin Mukayyidlikce onaylı ayrı tüzüğü (ana sözleşme) olur. Koopertifler kendi tüzüklerine ve kooperatif yasalarına göre yönetilir. (g) Kooperatif Mukayyidliği müfettişleri tarafından periodik olarak kooperatifler denetlenir ve seçimler her üç yılda bir yenilenir (h) Tüzüklerde belirtilen kurallara göre Yönetim Kurulu (İdare Heyeti veya Komite) ve yine ilgili tüzükte var olması halinde (bazı kooperatiflerde sadece Yönetim Kurulu vardır) Denetleme Kurulu, kooperatiflerin genel kurullarında yapılan seçimlerle oluşturulur.mali konularda Birleşik Kurul kararı gerekir. (ı) Birleşik Kurul ise Yönetim ve Denetim Kurullarının birleşimi ile oluşur. Birleşik Kurula, Denetleme Kurulu Başkanı başkanlık yapar. Bazı mali ve idari konularda; şirket sekreterinin işe alınması veya işten çıkarılması, bütçe, ihale, yatırımlar gibi Mukayyidin de onayını gerektiren konularda Birleşik Kurul kararı gerekir. (i) Kooperatifler Mukayyidinin, koopertifleri genel kurula çağırma, görevlendireceği bir müfettişin genel kurullara başkanlık yapmasını sağlama, kötü yönetim kurullarını azletme, görevden alma ve yerlerine idare memurlarını atama ile gereğinde kooperatifleri tasfiye etme yetkisi vardır. (j) Ayrıca, kooperatiflerin genel müdürü pozisyonunda olan ve yasada Şirket Sekreteri diye tabir edilen kişilerin ve kooperatiflerde çalışan personelin atama, işten çıkarma, maaş ve özlük hakları da Mukayyidin onayına tabidir. (k) Yasanın 38. Maddesinde belirtildiği üzere, Sorumluluğu Sınırlı olan Kooperatiflerde teftiş sonrası kesinleşen net karın en az ¼ yedek akçeye aktarılır. Geriye kalan karlar ise koopertif tüzüklerinde belirtildiği şekillerde veya koşullarda üyeler arasında temettü veya ikramiye olarak paylaştırılabilir veya herhangi bir

8 8 fona yatırılabilir. Ancak, Sınırsız Sorumlu Kooperatiflerde net karın tümü yedek akçeye aktarılır ve Bakanlar Kurulunun (daha önce Vali idi) genel veya özel bir emri olmadıça üyeler arasında paylaştırılamaz. SONUÇ Kooperatifler kırsal kesimde köylü üreticilerin, kentsel kesimde küçük üreticilerin ve dar gelirli tüketicilerin demokratik örgütlenmelerine yönelik Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeler (KOBİ) olup özel sektör Kobileri ile birlikte ele alınmalarında büyük yararlar vardır. Sonuçta her ikisi de Limited Şirkettir. Nitekim Kıbrıs'ta Fasıl 113 Şirketler Yasasına göre Özel Limited Şirketler kurulmakta ve kuruluş için en az iki kişi, iki hissedar gerekmektedir. Hissedarlar aynı zamanda şirketin hem sahibi hem çalışanı, hem müdürü, hem de direktörü yani Yönetim Kurulu Üyeleridirler. Hissedarlardan birisi ise Şirket Sekreteri görevini üstlenir. Kooperatif Şirketleri ise daha önce anlattığımız üzere Fasıl 114 Kooperatif Şirketler Yasasına tabi olup kuruluş için 12 gerçek kişi veya kayıtlı 2 Kooperatif Şirketi gerekmektedir. Kooperatiflerde Kooperatifler Mukayyidliği, özel şirketlerde ise Şirketler Mukayyidliği yetkili makamdır. Örgütlenme modelleri farklılık gösterse bile özünde amaçları aynıdır. Kobilerin ortak amacı, ister Kooperatif Limited Şirket olsun, ister Özel Aile Şirketi Limited olsun büyük ölçekli üreticiye karşı küçük ölçekli üreticiyi korumak, dar gelirli tüketiciyi kollamak, ülkede istihdam yaratıp işsizliğe çare bulmak ve piyasada denge unsuru olmak diye özetlenebilir. Ancak, Kooperatiflerde sosyal dayanışma, eşit paylaşım, yönetime katılma, birlikten kuvvet doğar mentalitesi, iş ve güç birliği, üyelere ve halka hizmet ile düşük kar marjı; Özel Teşebbüsde ise birey veya aile olarak zenginleşebilmek ve bunun için de azami kar elde etmek esastır. İkisi arasındaki fark ise budur. Günümüzde önemli olan birincil husus ise sermayenin kime ait olduğu değildir. Birincil olan yönetim dir. İşletmelerde bildiğimiz gibi iyi yönetim vardır veya kötü yönetim vardır. Önemli olan da budur.

9 9 Eğer bir işetme kötü yönetilirse, ister özel sermaye, ister kamu sermayesi olsun hiç farketmez, işin sonu iflastır. Aslolan işletmeleri iyi yönetebilmektir. Her biri kendi çapında birer KOBİ olan Kooperatiflerin ise iflas etmemeleri ve daha iyi yönetilebilmeleri için başta koopertiflerin üyeleri/ortakları olmak üzere, Kooperatif İşleri Dairesi ve Kooperatifler Mukayyidliğine önemli yasal görevler düşmektedir. Çünkü Kıbrıs'ta Türk toplumuna ait Kooperatiflerinin sayısı 1959 'da 122, 1960'da 257, 1963'de 318, 1974'de 347, 1976'da 440 iken 1996'da 215 ve 2000'de 211'e düşmüştür. (Directory 1982 ve DPÖ 2001) Batan ve tasfiye edilen kooperatiflerin sayısında her geçen gün hızla artışlar olması yönetim konusunun ne kadar önemli olduğunu bizlere bir kez daha göstermektedir. KAYNAKLAR (1) A. Meyer & S. Vassiliou, The Economy of Cyprus, Harvard University Press, New York, 1962 (2) T.W.Adams, The Communist Party of Cyprus, Hoover Inst. Press, London 1971 (3) Necdet Özdemir, Kooperatifçilik, A.İ.T.İ.A. Ankara,1980 (4) S.Syulemezou, Tarım Kooperatifleri ve Uluslararası Kooperatif Hareketi, Urün Yayınları, İstanbul, 1976 (5) Serdar Saydam, Kuzey Kıbrıs'ın Sosyo-Ekonomik Yapısı, Ortam Gazetesi Lefkoşa, 1982 (6) Serdar Saydam, Serbest Piyasa Ekonomisi, Ortam Gazetesi, Lefkoşa, 1983 (7) Günümüzde Emperyalist Sömürü Mekanizması, TİB Araştırma Yayınları, 1975 (8) TİB Aylık Bültenleri, Mart, 1978 (9) Ziraat Dünyası, Aylık Dergi, (Temmuz-Ekim) 1979 (10) Directory 1969/70, Cyprus Chamber of Commerce & Industry, (11) Directory 1982, Cyprus Chamber of Commerce & Industry (12) Devlet Planlama Örgütü Rapor ve Yayınları ( ), Lefkoşa

10 10 (13) http//www.kosgeb.gov.tr/kosgeb.htm

Bölüm 13.Tarımsal Kooperatifçilik

Bölüm 13.Tarımsal Kooperatifçilik Bölüm 13.Tarımsal Kooperatifçilik Kooperatifçiliğin Tanımı ve Kapsamı Kooperatif ve Diğer Kuruluşlar Kooperatifçilik İlkeleri Türkiye de Kooperatifler Tarım Kooperatiflerinin Yararları Kooperatif sözcüğünün

Detaylı

TÜRKİYE EKONOMİSİ Prof.Dr. İlkay Dellal Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü

TÜRKİYE EKONOMİSİ Prof.Dr. İlkay Dellal Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü TÜRKİYE EKONOMİSİ Prof.Dr. İlkay Dellal Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü 1 Ekonomik düzen nedir? Ekonomik düzen, toplumların çeşitli gereksinimlerini karşılamak üzere yaptıkları

Detaylı

Tarım Ekonomisi ve İşletmeciliği

Tarım Ekonomisi ve İşletmeciliği Tarım Ekonomisi ve İşletmeciliği Doç.Dr.Tufan BAL 11.Bölüm Tarımsal Kooperatifçilik Not: Bu sunuların hazırlanmasında büyük oranda Prof.Dr.İ.Hakkı İnan ın Tarım Ekonomisi ve İşletmeciliği Kitabından Faydalanılmıştır.

Detaylı

Bölüm 12.Tarımsal Pazarlama Pazar ve Pazarlamanın Tanımı Pazara Arz Edilenler Tarımsal Pazarlamanın Tanımı ve Kapsamı Pazarlama Yaklaşımları

Bölüm 12.Tarımsal Pazarlama Pazar ve Pazarlamanın Tanımı Pazara Arz Edilenler Tarımsal Pazarlamanın Tanımı ve Kapsamı Pazarlama Yaklaşımları Bölüm 12.Tarımsal Pazarlama Pazar ve Pazarlamanın Tanımı Pazara Arz Edilenler Tarımsal Pazarlamanın Tanımı ve Kapsamı Pazarlama Yaklaşımları Pazarlamanın Ana Hizmetleri Pazarlama Karması Pazarlama Kanalları

Detaylı

YÖNT 101 İŞLETMEYE GİRİŞ I

YÖNT 101 İŞLETMEYE GİRİŞ I YÖNT 101 İŞLETMEYE GİRİŞ I YONT 101- İŞLETMEYE GİRİŞ I 1 İşletmeleri gruplandırırken genellikle 6 farklı ölçüt kullanılmaktadır. Bu ölçütler aşağıdaki şekilde sıralanabilir: 1. Üretilen mal ve hizmet çeşidine

Detaylı

1 TÜRKİYE CUMHURİYETİ DÖNEMİ (TÜRKİYE) EKONOMİSİNİN TARİHSEL TEMELLERİ

1 TÜRKİYE CUMHURİYETİ DÖNEMİ (TÜRKİYE) EKONOMİSİNİN TARİHSEL TEMELLERİ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ III Bölüm 1 TÜRKİYE CUMHURİYETİ DÖNEMİ (TÜRKİYE) EKONOMİSİNİN TARİHSEL TEMELLERİ 13 1.1.Türkiye Ekonomisine Tarihsel Bakış Açısı ve Nedenleri 14 1.2.Tarım Devriminden Sanayi Devrimine

Detaylı

Anket formu. 2. Bilgilerini girmek üzere olduğunuz kurum aşağıdaki hangisidir?

Anket formu. 2. Bilgilerini girmek üzere olduğunuz kurum aşağıdaki hangisidir? Anket formu Bu anket formu www.monitor.coop adresinde de doldurulabilir. Eğer anket formunu kağıt üzerinde doldurmayı tercih ederseniz, lütfen doldurulmuş formu şu adrese gönderiniz: Alex Rigotti (Eposta:

Detaylı

bilgisayar Hisse Senedi

bilgisayar Hisse Senedi Menkul kıymetler Kişilerin yatırım amacı ile edindikleri ortaklık ve alacak hakkı sağlayan ve çıkarılması için sermaye piyasası kurulundan izin alınan kıymetli evraklara menkul kıymet denir. Menkul kıymetlerin

Detaylı

Ünite 5. Ulusal Ve Uluslararası Pazarlar Ve Özellikleri. Medya Ve İletişim Önlisans Programı PAZARLAMA. Yrd. Doç. Dr.

Ünite 5. Ulusal Ve Uluslararası Pazarlar Ve Özellikleri. Medya Ve İletişim Önlisans Programı PAZARLAMA. Yrd. Doç. Dr. Ulusal Ve Uluslararası Pazarlar Ve Özellikleri Ünite 5 Medya Ve İletişim Önlisans Programı PAZARLAMA Yrd. Doç. Dr. Nurhayat YOLOĞLU 1 Ünite 5 ULUSAL VE ULUSLARARASI PAZARLAR VE ÖZELLİKLERİ Yrd. Doç. Dr.

Detaylı

2015 BAKANLIKLARA BAĞLI DAİRELER TÜZÜĞÜ

2015 BAKANLIKLARA BAĞLI DAİRELER TÜZÜĞÜ 2015 BAKANLIKLARA BAĞLI DAİRELER TÜZÜĞÜ (27.7.2015 R.G. 118 A.E. 496 Sayılı Tüzük) BAKANLIKLARIN KURULUŞ İLKELERİ YASASI (57/1977, 25/1982, 76/1989, 26/1991, 28/1992, 40/1993, 18/1994, 4/1996, 24/1999,

Detaylı

Sayı:104 12 Haziran 2007

Sayı:104 12 Haziran 2007 Sayı:104 12 Haziran 2007 Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi nin 28 Mayıs 2007 tarihli Altmışyedinci Birleşiminde Oybirliğiyle kabul olunan, Faktoring Yasası Anayasanın 94 üncü maddesinin

Detaylı

FİNANSAL YÖNETİME İLİŞKİN GENEL İLKELER. Prof. Dr. Ramazan AKTAŞ

FİNANSAL YÖNETİME İLİŞKİN GENEL İLKELER. Prof. Dr. Ramazan AKTAŞ FİNANSAL YÖNETİME İLİŞKİN GENEL İLKELER Prof. Dr. Ramazan AKTAŞ 1 İçerik Finansal Yönetim, Amaç ve İşlevleri Piyasalar, Yatırımlar ve Finansal Yönetim Arasındaki İlişkiler İşletmelerde Vekalet Sorunu (Asil

Detaylı

2013 BAKANLIKLARA BAĞLI DAİRELER TÜZÜĞÜ

2013 BAKANLIKLARA BAĞLI DAİRELER TÜZÜĞÜ 2013 BAKANLIKLARA BAĞLI DAİRELER TÜZÜĞÜ (6.9.2013 R.G. 143 EK III A.E. 466 Sayılı Tüzük) BAKANLIKLARIN KURULUŞ İLKELERİ YASASI (57/1977, 25/1982, 76/1989, 26/1991, 28/1992, 40/1993, 18/1994, 4/1996, 24/1999,

Detaylı

DEVLET PLANLAMA ÖRGÜTÜ NÜN KURULMASI HAKKINDA YASA

DEVLET PLANLAMA ÖRGÜTÜ NÜN KURULMASI HAKKINDA YASA DEVLET PLANLAMA ÖRGÜTÜ NÜN KURULMASI HAKKINDA YASA Sayı 33/1976 (42/1982, 47/1983, 21/1994 ve 59/1995 Sayılı Yasalarla Değiştirilmiş Şekliyle ) DPÖ YASASI İÇ DÜZENİ Madde 1. Kısa İsim BİRİNCİ KISIM DEVLET

Detaylı

Trakya Kalkınma Ajansı. www.trakyaka.org.tr. Şirket Kurulması İşlem Basamakları

Trakya Kalkınma Ajansı. www.trakyaka.org.tr. Şirket Kurulması İşlem Basamakları Trakya Kalkınma Ajansı www.trakyaka.org.tr Şirket Kurulması İşlem Basamakları 2013 ŞİRKET KURULMASI İŞLEM BASAMAKLARI Anonim Şirket Kurulması (En Az 5 Ortak ve 50.000 TL Sermaye İle Kurulur) Şirket İsim

Detaylı

Bölüm 1 Firma, Finans Yöneticisi, Finansal Piyasalar ve Kurumlar

Bölüm 1 Firma, Finans Yöneticisi, Finansal Piyasalar ve Kurumlar Bölüm 1 Firma, Finans Yöneticisi, Finansal Piyasalar ve Kurumlar Yatırım (Sermaye Bütçelemesi) ve Finanslama Kararları Şirket Nedir? Finansal Yönetici Kimdir? Şirketin Amaçları Finansal piyasalar ve kurumların

Detaylı

İŞLETME TÜRLERİ. Ekonomik Yapı Sınıflandırmaları. Faaliyet Konularına Göre Sınıflandırma. Sermaye Mülkiyetleri Açısından Sınıflandırma

İŞLETME TÜRLERİ. Ekonomik Yapı Sınıflandırmaları. Faaliyet Konularına Göre Sınıflandırma. Sermaye Mülkiyetleri Açısından Sınıflandırma 1 İŞLETME TÜRLERİ Ekonomik Yapı Sınıflandırmaları Faaliyet Konularına Göre Sınıflandırma Sermaye Mülkiyetleri Açısından Sınıflandırma Hukuki Şekilleri Bakımından Sınıflandırma 2 Ekonomik Yapı Sınıflandırmaları

Detaylı

İŞLETMELERİN EKONOMİDEKİ ÖNEMİ IMPORTANCE OF ENTERPRISES IN THE ECONOMY

İŞLETMELERİN EKONOMİDEKİ ÖNEMİ IMPORTANCE OF ENTERPRISES IN THE ECONOMY IMPORTANCE OF ENTERPRISES IN THE ECONOMY İşletmelerin bir ülke ekonomisi içindeki yeri ve önemini, "ekonomik" ve "sosyal" olmak üzere iki açıdan incelemek gerekir. İşletmelerin Ekonomik Açıdan Yeri ve

Detaylı

Finansal Yönetim Giriş

Finansal Yönetim Giriş Finansal Yönetim Giriş İKTİSAT İKTİSAT 1900 LÜ YILLARIN BAŞI FİNANSMAN 1900 LERİN BAŞI İYİ BİR FİNANSMANCI 1930 LARA KADAR Firmayı kredi kuruluşlarına karşı en iyi biçimde takdim eden Firmaya en fazla

Detaylı

FİNANSAL PİYASALAR VE KURUMLAR. N. CEREN TÜRKMEN

FİNANSAL PİYASALAR VE KURUMLAR. N. CEREN TÜRKMEN FİNANSAL PİYASALAR VE FİNANSAL KURUMLAR N. CEREN TÜRKMEN cturkmen@sakarya.edu.tr 1 FİNANSAL SİSTEM Bir ekonomide fonları talep edenler, fonları arz edenler bunlar arasındaki fon akımlarını düzenleyen kurumlar

Detaylı

KIBRIS TÜRK MÜHENDĐS VE MĐMAR ODALARI BĐRLĐĞĐ YASASI

KIBRIS TÜRK MÜHENDĐS VE MĐMAR ODALARI BĐRLĐĞĐ YASASI KIBRIS TÜRK MÜHENDĐS VE MĐMAR ODALARI BĐRLĐĞĐ YASASI (21/2005 Sayılı Yasa) Madde 18 Altında Yapılan Tüzük Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Bakanlar Kurulu, Kıbrıs Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Yasası

Detaylı

DAĞITIM KAVRAMLARI ve STRATEJİLERİ

DAĞITIM KAVRAMLARI ve STRATEJİLERİ DAĞITIM KAVRAMLARI ve STRATEJİLERİ Dağıtım Kanalı: Fikir, ürün ve hizmetler gibi, değeri olan şeylerin üretim noktalarından kullanım noktalarına kadar götürülmesiyle uğraşan, birbiriyle bağımlı bir dizi

Detaylı

DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ ÇALIŞANLARI KOOPERATİFİ LTD. ( D.A.Ü- KOOP. ) ANA SÖZLEŞMESİ

DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ ÇALIŞANLARI KOOPERATİFİ LTD. ( D.A.Ü- KOOP. ) ANA SÖZLEŞMESİ DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ ÇALIŞANLARI KOOPERATİFİ LTD. ( D.A.Ü- KOOP. ) ANA SÖZLEŞMESİ MADDE 1 KURULUŞ Bu Ana Sözleşme nin son sayfasına ek olarak verilen ve adları, adresleri ve imzaları bulunan kurucu

Detaylı

TÜRKİYE EKONOMİSİ. Prof.Dr.İlkay DELLAL Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü

TÜRKİYE EKONOMİSİ. Prof.Dr.İlkay DELLAL Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü TÜRKİYE EKONOMİSİ Prof.Dr.İlkay DELLAL Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü 1 2 1950-1960 Dönemi Türkiye de Çok Partili Hayata Geçişi Hazırlayan Ekonomik Koşullar 1930-1946 yılları

Detaylı

BANKALARLA KARŞILAŞTIRMALI OLARAK HUKUKİ YÖNDEN ÖZEL FİNANS KURUMLARI

BANKALARLA KARŞILAŞTIRMALI OLARAK HUKUKİ YÖNDEN ÖZEL FİNANS KURUMLARI BANKALARLA KARŞILAŞTIRMALI OLARAK HUKUKİ YÖNDEN ÖZEL FİNANS KURUMLARI BİRİNCİ BÖLÜM GİRİŞ I. ÖZEL FİNANS KURUMLARI HAKKINDA GENEL BİLGİLER A. Kavram ve Kurum Olarak Özel Finans Kurumları 1. Kavramın Ortaya

Detaylı

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ BANKALAR YASASI. 39/2001 sayılı yasa. Madde(5), (6), (8), (10), ve (42)altında tebliğ

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ BANKALAR YASASI. 39/2001 sayılı yasa. Madde(5), (6), (8), (10), ve (42)altında tebliğ R.G. 46 29.04.2002 KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ BANKALAR YASASI 39/2001 sayılı yasa Madde(5), (6), (8), (10), ve (42)altında tebliğ Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Merkez Bankası, 39/2001 sayılı Bankalar

Detaylı

KARAR NUMARASI: Y(K-I)412-2015

KARAR NUMARASI: Y(K-I)412-2015 KARAR NUMARASI: Y(K-I)412-2015 SOSYAL SİGORTALAR DAİRESİ NİN CREDITWEST BANK LTD. DEN KULLANDIĞI KREDİ VADESİNİN UZATILMASI (Önerge No:460/2015) Bakanlar Kurulu, önergeye ekli sunulan, 23.2.2015 tarih

Detaylı

OFFSHORE BANKALAR YASASI

OFFSHORE BANKALAR YASASI R. G. 90 23.07.2000 OFFSHORE BANKALAR YASASI 46/2000 Sayılı Yasa Kısa İsim 1. Bu Yasa, Offshore Bankalar Yasası olarak isimlendirilir. BİRİNCİ KISIM Genel Kurallar Tefsir Amaç 2. Bu Yasada metin başka

Detaylı

KARAR NUMARASI: Y(K-I)2-2013

KARAR NUMARASI: Y(K-I)2-2013 KARAR NUMARAS: Y(K-)2-203 İDARİ KOORDİNASYON YÖNÜNDEN BAKANLKLARA BAĞL VE/VEYA İLGİLİ KURUM VE KURULUŞLAR (Önerge No:2007/203) (KKTCBb.) Bakanlar Kurulu, Bakanlar Kurulu'nun almış olduğu E-2-2009 sayı

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM TÜRKİYE EKONOMİSİNE PANORAMİK BAKIŞ...

BİRİNCİ BÖLÜM TÜRKİYE EKONOMİSİNE PANORAMİK BAKIŞ... İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM TÜRKİYE EKONOMİSİNE PANORAMİK BAKIŞ... 1-20 1.1. Temel Makro Ekonomik Göstergelere Göre Türkiye nin Mevcut Durumu ve Dünyadaki Yeri... 1 1.2. Ekonominin Artıları Eksileri; Temel

Detaylı

DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ ÇALIŞANLARI KOOPERATİFİ LTD. ( D.A.Ü- KOOP. ) ANA SÖZLEŞMESİ

DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ ÇALIŞANLARI KOOPERATİFİ LTD. ( D.A.Ü- KOOP. ) ANA SÖZLEŞMESİ 06-06-2017 ( tadil tarihi ) DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ ÇALIŞANLARI KOOPERATİFİ LTD. ( D.A.Ü- KOOP. ) ANA SÖZLEŞMESİ MADDE 1 KURULUŞ Bu Ana Sözleşme nin son sayfasına ek olarak verilen ve adları, adresleri

Detaylı

Kooperatifçilik Genel Müdürlüğü

Kooperatifçilik Genel Müdürlüğü Kooperatifçilik Genel Müdürlüğü YENİLENEBİLİR ENERJİ ÜRETİM KOOPERATİFLERİ Gülsüm Gözde AYANOĞLU Gümrük ve Ticaret Uzmanı Ocak, 2017 Sunum İçeriği I- Genel Olarak Kooperatifler II- Kooperatifler ve Yenilenebilir

Detaylı

ASYA KATILIM BANKASI A.Ş. Sayfa No: 1

ASYA KATILIM BANKASI A.Ş. Sayfa No: 1 Sayfa No: 1 Kısaca Bank Asya Asya Katılım Bankası A.Ş. nin kurulmasına 11 Nisan 1996 tarih ve 96/8041 sayılı Bakanlar Kurulu kararıyla izin verilmiş, söz konusu karar 25 Nisan 1996 tarihli Resmi Gazete

Detaylı

KÜÇÜK İŞLETMELERDE FİNANSMAN İŞLEVİ VE YENİ FİNANSAMAN YÖNTEMLERİ. Öğr. Gör. Aynur Arslan BURŞUK

KÜÇÜK İŞLETMELERDE FİNANSMAN İŞLEVİ VE YENİ FİNANSAMAN YÖNTEMLERİ. Öğr. Gör. Aynur Arslan BURŞUK KÜÇÜK İŞLETMELERDE FİNANSMAN İŞLEVİ VE YENİ FİNANSAMAN YÖNTEMLERİ Öğr. Gör. Aynur Arslan BURŞUK KÜÇÜK İŞLETMELERDE FİNANSMAN İŞLEVİ Finansman, işletmelerin temel işlevlerini yerine getirirken yararlanacakları

Detaylı

KAPİTALİZMİN İPİNİ ÇOK ULUSLU ŞİRKETLER Mİ ÇEKECEK?

KAPİTALİZMİN İPİNİ ÇOK ULUSLU ŞİRKETLER Mİ ÇEKECEK? KAPİTALİZMİN İPİNİ ÇOK ULUSLU ŞİRKETLER Mİ ÇEKECEK? Dünyada mal ve hizmet hareketlerinin uluslararası dolaşımına ve üretimin uluslararasılaşmasına imkan veren düzenlemeler (Dünya Ticaret Örgütü, Uluslararası

Detaylı

TARIM KREDİ KOOPERATİFLERİ İZMİR

TARIM KREDİ KOOPERATİFLERİ İZMİR TARIM KREDİ KOOPERATİFLERİ 12.01.2016 İZMİR KURULUŞ KANUNU Tarım Kredi Kooperatiflerinin temelleri 1863 yılında Memleket Sandıkları adı altında Mithat Paşa tarafından atılmıştır. 1972 yılında çıkarılan

Detaylı

Ekonomik Rapor 2011 KAYNAKLAR 67. genel kurul Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği / www.tobb.org.tr

Ekonomik Rapor 2011 KAYNAKLAR 67. genel kurul Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği / www.tobb.org.tr Ekonomik Rapor 2011 KAYNAKLAR 67. genel kurul 389 390 1-2007, T.C. Kalkınma Bakanlığı, Gelir Dağılımı ve Yoksullukla Mücadele, Özel İhtisas Komisyonu Raporu, www.dpt.gov.tr/docobjects/download/3087/oik691.pdf,

Detaylı

KARAR NUMARASI: Y(K-I)153-2015

KARAR NUMARASI: Y(K-I)153-2015 KARAR NUMARASI: Y(K-I)153-2015 SOSYAL SİGORTALAR DAİRESİ NİN CREDITWEST BANK LTD. DEN (Önerge No:210/2015) Bakanlar Kurulu, önergeye ekli sunulan, 23.1.2015 tarih ve 3/2015 sayılı Sosyal Sigortalar Dairesi

Detaylı

25.04.2012 TARİHLİ PENGUEN GIDA SANAYİ A.Ş. OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ

25.04.2012 TARİHLİ PENGUEN GIDA SANAYİ A.Ş. OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ 25.04.2012 TARİHLİ PENGUEN GIDA SANAYİ A.Ş. OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ Madde 1 Madde 2 Madde 3 Madde 4 Madde 5 Madde 6 Madde 7 Madde 8 Madde 9 Madde 10 Madde 11 Madde 12 Madde 13 Madde 14 Madde

Detaylı

BU YIL ULUSLARARASI KOOPERATİFLER YILI!

BU YIL ULUSLARARASI KOOPERATİFLER YILI! BU YIL ULUSLARARASI KOOPERATİFLER YILI! Birleşmiş Milletler Genel Kurulu; kooperatiflerin sosyo-ekonomik kalkınmaya, özellikle yoksulluğun azaltılmasına, istihdam yaratılmasına ve sosyal bütünleşmeye olan

Detaylı

KIRSAL KALKINMA VE ÖRGÜTLENME ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, İŞ TANIMLARI VE GEREKLERİ BELGELERİ

KIRSAL KALKINMA VE ÖRGÜTLENME ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, İŞ TANIMLARI VE GEREKLERİ BELGELERİ KIRSAL KALKINMA VE ÖRGÜTLENME ŞUBE GÖREV, İŞ TANIMLARI VE GEREKLERİ BELGELERİ KIRSAL KAKINMA VE ÖRGÜTLENME ŞUBE MÜDÜRÜ KIRSAL KAKINMA VE ÖRGÜTLENME ŞUBE Yayın Tarihi 03.02.2014 Revizyon Tarihi 15.04.2014

Detaylı

İKİNCİ BÖLÜM ENDÜSTRİ DEVRİMİ, SOSYAL SORUN VE SOSYAL POLİTİKA İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM SOSYAL POLİTİKA BİLİMİNİN KONUSU, KAPSAMI VE TEMEL YAKLAŞIMI

İKİNCİ BÖLÜM ENDÜSTRİ DEVRİMİ, SOSYAL SORUN VE SOSYAL POLİTİKA İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM SOSYAL POLİTİKA BİLİMİNİN KONUSU, KAPSAMI VE TEMEL YAKLAŞIMI İKİNCİ BÖLÜM İÇİNDEKİLER Sayfa No ÖNSÖZ GİRİŞ...1 BİRİNCİ BÖLÜM SOSYAL POLİTİKA BİLİMİNİN KONUSU, KAPSAMI VE TEMEL YAKLAŞIMI I. EKONOMİ, TOPLUM BİLİMİ VE SOSYAL POLİTİKA...7 A. EKONOMİ BİLİMİ...7 B. TOPLUM

Detaylı

FAALİYET RAPORU

FAALİYET RAPORU Saxo Capital Markets Menkul Değerler A.Ş. 01.01.2012-30.09.2012 FAALİYET RAPORU 1 İÇİNDEKİLER I. GİRİŞ... 3 1- Raporun Dönemi... 3 2- Şirketin Ünvanı... 3 3-30.09.2012 tarihi itibarıyla yönetim kurulunda

Detaylı

Türkiye deki başlıca şirket türlerinin temel özellikleri aşağıdaki gösterilmektedir.

Türkiye deki başlıca şirket türlerinin temel özellikleri aşağıdaki gösterilmektedir. YABANCI SERMAYELİ ŞİRKET KURULUŞU Türkiye deki yabancı sermaye mevzuatının temelinde, ayrım gözetmeme ve eşit muamele ilkeleri yatar. Yabancı yatırımcılar yerli bir şirketle aynı konuma sahiptirler. Yabancı

Detaylı

- İşletmelerin Sınıflandırılması - Şirket Türleri - Kurumsallaşma

- İşletmelerin Sınıflandırılması - Şirket Türleri - Kurumsallaşma - İşletmelerin Sınıflandırılması - Şirket Türleri - Kurumsallaşma İşletmeleri genellikle değişik açılardan sınıflandırmak ve inceleme konusu yapmak mümkündür. Böyle bir sınıflandırmada işletmeler: -Tüketici

Detaylı

VERGİ MÜKELLEFLERİNE YENİ BİR TEŞVİK UNSURU: GİRİŞİM SERMAYESİ FONU

VERGİ MÜKELLEFLERİNE YENİ BİR TEŞVİK UNSURU: GİRİŞİM SERMAYESİ FONU VERGİ MÜKELLEFLERİNE YENİ BİR TEŞVİK UNSURU: GİRİŞİM SERMAYESİ FONU Mustafa İNANÇ * 1-Giriş Vergi sistemimizde Vergi Usul Kanununda(T.C. Yasalar, 10.01.1961) uygulama alanı bulan maddi duran varlık yenileme

Detaylı

PAZARLAMA DAĞITIM KANALI

PAZARLAMA DAĞITIM KANALI PAZARLAMA DAĞITIM KANALI Yrd. Doç. Dr. Hasan ALKAN Dağıtım kavramı üretilen mal ve hizmetler genellikle üretildikleri yerde zamanda uygun fiyatta ve yeterli miktarda talep edilmemektedir. Mal ve hizmetlerin

Detaylı

Özet Tanıtım Dokümanı

Özet Tanıtım Dokümanı Özet Tanıtım Dokümanı İstanbul, 2012 Kutluşah, yönetim, finans ve süreç danışmanlığı alanlarında hizmet veren güvenilir bir iş ortağıdır Toplamda 85 yılı aşkın finansal kuruluşlar, girişimcilik ve yönetim

Detaylı

Konut Sektörü Değerlendirme Sunumu TEMMUZ 2013

Konut Sektörü Değerlendirme Sunumu TEMMUZ 2013 Konut Sektörü Değerlendirme Sunumu TEMMUZ 2013 İnşaat Sektörünün Ekonomiye Katkısı GSYH Payı 5,7% İstihdam Payı 7,0% 94,3% 93,0% Diğer Sektörler İnşat Diğer Sektörler İnşat İnşaat sektörü istihdamın yaklaşık

Detaylı

Tarım Ekonomisi ve İşletmeciliği

Tarım Ekonomisi ve İşletmeciliği Tarım Ekonomisi ve İşletmeciliği Doç.Dr.Tufan BAL GİRİŞ Not: Bu sunuların hazırlanmasında büyük oranda Prof.Dr.İ.Hakkı İnan ın Tarım Ekonomisi ve İşletmeciliği Kitabından Faydalanılmıştır. 2 Ekonominin

Detaylı

SERMAYE PİYASASI FAALİYETLERİ İLERİ DÜZEY LİSANSLAMA SINAVLARINA HAZIRLIK PROGRAMI

SERMAYE PİYASASI FAALİYETLERİ İLERİ DÜZEY LİSANSLAMA SINAVLARINA HAZIRLIK PROGRAMI EĞĠTĠM 2009 TURKKARİYER EĞİTİM PROGRAMLARI SERMAYE PİYASASI FAALİYETLERİ İLERİ DÜZEY LİSANSLAMA SINAVLARINA HAZIRLIK PROGRAMI Eğitim programımıza; SPK sınavlarına hazırlananlar; Bankaların Hazine Fon Yönetimi,Risk

Detaylı

BÖLÜM 218 TÜZEL KİŞİLER (TAŞINMAZ MAL KAYIT) YASASI

BÖLÜM 218 TÜZEL KİŞİLER (TAŞINMAZ MAL KAYIT) YASASI BÖLÜM 218 TÜZEL KİŞİLER (TAŞINMAZ MAL KAYIT) YASASI MADDE DİZİNİ Madde 1 Kısa İsim Madde 2 Yorum Madde 3 Taşınmaz Malın Tüzel Kişi Adına Kaydedilmesi Madde 4 Kayıt İçin Gereken Deliller Madde 5 Yerel İş

Detaylı

ŞİRKET TÜRLERİ. Almanya da söz konusu şirket türleri şunlardır: ADİ (KOLLEKTİF) ŞİRKET -GbR- KOLLEKTİF ORTAKLIK ŞİRKETİ -ohg- ŞAHIS ŞİRKETLERİ

ŞİRKET TÜRLERİ. Almanya da söz konusu şirket türleri şunlardır: ADİ (KOLLEKTİF) ŞİRKET -GbR- KOLLEKTİF ORTAKLIK ŞİRKETİ -ohg- ŞAHIS ŞİRKETLERİ ŞİRKET TÜRLERİ Türkiye ve Almanya arasındaki ekonomik ve siyasi yakınlık birçok Türk şirketi için Almanya piyasasının çekici hale gelmesine neden olmuştur. Türk yatırımcılar Almanya da yeni bir şirket

Detaylı

TRAFİK HİZMETLERİNİN PLANLANMASI, KOORDİNASYONU VE DENETİMİ YASA TASARISI. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi aşağıdaki Yasayı yapar:

TRAFİK HİZMETLERİNİN PLANLANMASI, KOORDİNASYONU VE DENETİMİ YASA TASARISI. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi aşağıdaki Yasayı yapar: TRAFİK HİZMETLERİNİN PLANLANMASI, KOORDİNASYONU VE DENETİMİ YASA TASARISI Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi aşağıdaki Yasayı yapar: BİRİNCİ KISIM Genel Kurallar Kısa isim Tefsir Fasıl 96

Detaylı

GELİR VERGİSİ VE KURUMLAR VERGİSİ

GELİR VERGİSİ VE KURUMLAR VERGİSİ GELİR VERGİSİ VE KURUMLAR VERGİSİ MUAFİYET TÜZÜĞÜ ( Sayı 516-9 Eylül 1987 ) TURİZM PLANLAMA DAİRESİ ŞUBAT 1999 LEFKOŞA Sayı: 516 TURİZM ENDÜSTRİSİ TEŞVİK YASASI (16/1987 Sayılı Yasa) 20(12), 23(2) ile

Detaylı

KARAR NUMARASI: Ö(K-I)4-2015 2015 BAKANLIKLARA BAĞLI DAİRELER TÜZÜĞÜ

KARAR NUMARASI: Ö(K-I)4-2015 2015 BAKANLIKLARA BAĞLI DAİRELER TÜZÜĞÜ KARAR NUMARASI: Ö(K-I)4-2015 2015 BAKANLIKLARA BAĞLI DAİRELER TÜZÜĞÜ (Önerge No:1394/2015) (KKTCBb.) Bakanlar Kurulu, Bakanlıkların Kuruluş İlkeleri Yasası nın 4 üncü maddesine atfen hazırlanıp, ekte sunulan

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ 2015 Haziran ayında kurulan şirket sayısında bir önceki aya göre %4,66 artış oldu. Kurulan şirket sayısında bir önceki aya göre %4,66, kooperatif sayısında %2,60 ve gerçek kişi ticari işletme sayısında

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Giriş... 1 BİRİNCİ BÖLÜM ŞİRKETLER HAKKINDA GENEL BİLGİLER

İÇİNDEKİLER. Giriş... 1 BİRİNCİ BÖLÜM ŞİRKETLER HAKKINDA GENEL BİLGİLER İÇİNDEKİLER Giriş... 1 BİRİNCİ BÖLÜM ŞİRKETLER HAKKINDA GENEL BİLGİLER 1. ŞİRKET KAVRAMI... 3 2. ŞİRKETLERİN UNSURLARI... 3 3. ŞİRKETLERİN SINIFLANDIRILMASI... 4 3.1. Adi Şirketler... 5 3.2. Ticaret Şirketleri...

Detaylı

ULUSLARARASI BANKACILIK BİRİMLERİ YASASI. 41/2008 Sayılı Yasa Madde (4), (5), (6) ve (10) Altında Tebliğ

ULUSLARARASI BANKACILIK BİRİMLERİ YASASI. 41/2008 Sayılı Yasa Madde (4), (5), (6) ve (10) Altında Tebliğ R.G. 192 05.11.2009 ULUSLARARASI BANKACILIK BİRİMLERİ YASASI Sayılı Yasa Madde (4), (5), (6) ve (10) Altında Tebliğ Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Merkez Bankası, sayılı Uluslararası Bankacılık Birimleri

Detaylı

Banka kredilerinde teminat sorunu çeken KOBİ lere hazine desteği kapsamında verilecek kredi garanti fonu kefaletleri

Banka kredilerinde teminat sorunu çeken KOBİ lere hazine desteği kapsamında verilecek kredi garanti fonu kefaletleri Banka kredilerinde teminat sorunu çeken KOBİ lere hazine desteği kapsamında verilecek kredi garanti fonu kefaletleri GİRİŞ; 1. KOBİLERİN FİNANSMAN SORUNLARI KOBİ lerin sorunları arasında finansal sorunlar

Detaylı

İŞVERENLERİN İŞÇİ İSTEMLERİNİ ÇALIŞMA DAİRESİ NE BİLDİRMELERİ TÜZÜĞÜ

İŞVERENLERİN İŞÇİ İSTEMLERİNİ ÇALIŞMA DAİRESİ NE BİLDİRMELERİ TÜZÜĞÜ İŞVERENLERİN İŞÇİ İSTEMLERİNİ ÇALIŞMA DAİRESİ NE BİLDİRMELERİ TÜZÜĞÜ [(15.2.1995 R.G. 25 EK III A.E. 143 Sayılı Tüzüğün), (6.7.2000 R.G. 84 EK III A.E. 425) Sayılı Tüzükle Birleştirilmiş Şekli.] İŞ YASASI

Detaylı

Konut Sektörü Değerlendirme Sunumu Şubat 2013

Konut Sektörü Değerlendirme Sunumu Şubat 2013 Konut Sektörü Değerlendirme Sunumu Şubat 2013 İnşaat Sektörünün Ekonomiye Katkısı GSYH Payı 5,7% İstihdam Payı 7,0% 94,3% 93,0% Diğer Sektörler İnşat Diğer Sektörler İnşat İnşaat sektörü istihdamın yaklaşık

Detaylı

Madde 1.1 in birinci paragrafı aģağıdaki Ģekilde güncellenmiģtir.

Madde 1.1 in birinci paragrafı aģağıdaki Ģekilde güncellenmiģtir. TÜRKĠYE Ġġ BANKASI A.ġ. NIN BANKA BONOSU VE/VEYA ISKONTOLU TAHVĠLLERĠ VE/VEYA TAHVĠLLERĠNĠN HALKA ARZINA ĠLĠġKĠN SERMAYE PĠYASASI KURULU TARAFINDAN 16.01.2012 TARĠHĠNDE ONAYLANAN 17.01.2012 TARĠHĠNDE TESCĠL

Detaylı

AR& GE BÜLTEN. Otomotivde Yeni Dönem! Otomotiv Sektöründeki Rekabet Koşulları Yenileniyor!

AR& GE BÜLTEN. Otomotivde Yeni Dönem! Otomotiv Sektöründeki Rekabet Koşulları Yenileniyor! Otomotivde Yeni Dönem! Otomotiv Sektöründeki Rekabet Koşulları Yenileniyor! Türkiye'deki otomotiv sanayi, kurulduğu 1960'lı yıllardan beri AB otomotiv sanayi ile entegrasyonu sağlama çabası içinde bulunmaktadır.

Detaylı

ORMAN ENDÜSTRİ POLİTİKASI DERS 3

ORMAN ENDÜSTRİ POLİTİKASI DERS 3 ORMAN ENDÜSTRİ POLİTİKASI DERS 3 1-ORMAN ÜRÜNLERİ ENDÜSTRİ POLİTİKASI UYGULAMA SİSTEMLERİ 2-ORMAN ÜRÜNLERİ ENDÜSTRİ POLİTİKASININ OLUŞUMUNDA ETKİLİ OLAN KURUM VE KURULUŞLAR ORMAN ÜRÜNLERİ ENDÜSTRİ POLİTİKASININ

Detaylı

ÇEVRESEL TARIM POLİTİKASI

ÇEVRESEL TARIM POLİTİKASI ÇEVRESEL TARIM POLİTİKASI Prof. Dr. Emine Olhan A.Ü.Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü olhan@agri.ankara.edu.tr TARIMA MÜDAHALE ŞEKİLLERİ 1.Doğrudan Gelire Yönelik Müdahaleler a. Fark ödeme sistemi

Detaylı

Sayı: 16 1 Şubat 2005

Sayı: 16 1 Şubat 2005 Sayı: 16 1 Şubat 2005 Bölüm I Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi nin 25 Ocak 2005 tarihli Ondokuzuncu Birleşiminde Oybirliğiyle Kabul olunan Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Yasası Anayasanın

Detaylı

Finansal Sistem ve Bankalar. 1. Bankacılık İşlemleri ve Banka Türleri. 2. Dünya da ve Türkiye de Bankacılığın Gelişimi

Finansal Sistem ve Bankalar. 1. Bankacılık İşlemleri ve Banka Türleri. 2. Dünya da ve Türkiye de Bankacılığın Gelişimi Finansal Sistem ve Bankalar 1. Bankacılık İşlemleri ve Banka Türleri 2. Dünya da ve Türkiye de Bankacılığın Gelişimi 3. Türk Finans Sektöründe Bankacılık Sistemi 4. Bankacılıkta ve Sigortacılıkta Risk

Detaylı

Dar Kapsamlı Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Etik Kurallar

Dar Kapsamlı Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Etik Kurallar 1. Belli miktarda bir mal veya kıymetin ve bunların karşılığı olan paranın işlemin ardından el değiştirmesini sağlayan piyasalara ne ad verilir? A) Swap B) Talep piyasası C) Spot piyasa D) Vadeli piyasa

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Münevver Cebeci Marmara Üniversitesi, Avrupa Birliği Enstitüsü

Yrd. Doç. Dr. Münevver Cebeci Marmara Üniversitesi, Avrupa Birliği Enstitüsü Yrd. Doç. Dr. Münevver Cebeci Marmara Üniversitesi, Avrupa Birliği Enstitüsü AVRUPA BİRLİĞİNEDİR? Hukuki olarak: Uluslar arası örgüt Fiili olarak: Bir uluslararası örgütten daha fazlası Devlet gibi hareket

Detaylı

Genelde sportif faaliyetlerin özelde ise futbolun endüstriyel bir süreç içine girmesiyle birlikte, futbol kulüplerinin hızla şirketleşmeye

Genelde sportif faaliyetlerin özelde ise futbolun endüstriyel bir süreç içine girmesiyle birlikte, futbol kulüplerinin hızla şirketleşmeye 8.Ders Genelde sportif faaliyetlerin özelde ise futbolun endüstriyel bir süreç içine girmesiyle birlikte, futbol kulüplerinin hızla şirketleşmeye başladıkları görülmektedir. Aslında bu gelişme, sporun

Detaylı

Bölüm 9 TARIMDA ÖRGÜTLENME

Bölüm 9 TARIMDA ÖRGÜTLENME Bölüm 9 TARIMDA ÖRGÜTLENME İçerik 1. Tarımsal Kooperatifçilik ile İlgili Genel Açıklamalar 2. Kooperatifçilik İlkeleri 3. Türkiye de Kooperatifler 4. Tarım Kooperatiflerinin Yararları 5. Tarım Kooperatiflerinin

Detaylı

ŞİRKETLER (DEĞİŞİKLİK) YASASI. 42/1997 Sayılı Yasa. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi aşağıdaki Yasayı yapar:

ŞİRKETLER (DEĞİŞİKLİK) YASASI. 42/1997 Sayılı Yasa. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi aşağıdaki Yasayı yapar: ŞİRKETLER (DEĞİŞİKLİK) YASASI 42/1997 Sayılı Yasa Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi aşağıdaki Yasayı yapar: Kısa İsim Fasıl 113 1. Bu Yasa, Şirketler (Değişiklik) Yasası olarak isimlendirilir

Detaylı

TRC2 BÖLGESİ NDE İŞSİZLİK ORANI ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME

TRC2 BÖLGESİ NDE İŞSİZLİK ORANI ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME TRC2 BÖLGESİ NDE İŞSİZLİK ORANI ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME Hamit BİRTANE Uzman Mart 2012 TRC2 BÖLGESİ NDE İŞSİZLİK ORANI ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME Günümüz ekonomilerinin en büyük sorunlarından biri olan

Detaylı

BALIKÇI GEMİLERİ TÜZÜĞÜ

BALIKÇI GEMİLERİ TÜZÜĞÜ BALIKÇI GEMİLERİ TÜZÜĞÜ [(22.2.2010 R.G. 32 EK III A.E. 121 Sayılı Tüzüğün), (26.6.2014 R.G. 144 EK III A.E. 408) Sayılı Tüzükle Birleştirilmiş Şekli.] 1975 BALIKÇI GEMİLERİ (TESCİL, SATIŞ, DEVİR VE İPOTEK)

Detaylı

ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ TARIMSAL ÖRGÜTLENME KONU: TARİŞ ÖDEVİ HAZIRLAYANLAR: NURAY BAYIK SEDA KORKMAZ İLKER ÖKSÜZ ALİ İHSAN KIRKBUNAR

ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ TARIMSAL ÖRGÜTLENME KONU: TARİŞ ÖDEVİ HAZIRLAYANLAR: NURAY BAYIK SEDA KORKMAZ İLKER ÖKSÜZ ALİ İHSAN KIRKBUNAR ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ TARIMSAL ÖRGÜTLENME KONU: TARİŞ ÖDEVİ HAZIRLAYANLAR: NURAY BAYIK SEDA KORKMAZ İLKER ÖKSÜZ ALİ İHSAN KIRKBUNAR TARİŞ İÇERİK 1. Kuruluşu 2. Yönetim Kurulu 3. Amacı 4. Örgüt Yapısı

Detaylı

KOBİ LERİN TANIMI, NİTELİKLERİ VE SINIFLADIRILMASI HAKKINDAKİ YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK YAYIMLANDI

KOBİ LERİN TANIMI, NİTELİKLERİ VE SINIFLADIRILMASI HAKKINDAKİ YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK YAYIMLANDI Sirküler Tarihi : 12.11.2012 Sirküler No : 2012/109 KOBİ LERİN TANIMI, NİTELİKLERİ VE SINIFLADIRILMASI HAKKINDAKİ YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK YAYIMLANDI 04.Kasım.2012 tarihli ve

Detaylı

FİRMALARIN TERCİHLERİ... 2

FİRMALARIN TERCİHLERİ... 2 FİRMALARIN TERCİHLERİ... 2 1. ÜRETİM ORGANİZASYONU... 2 1.1. FIRMA VE EKONOMIK PROBLEM... 2 1.1.1. Firma nedir?... 2 1.1.2. Amir ve Vekil İlişkileri... 2 1.1.3. Firma Kararları... 3 1.1.4. İş Organizasyonu

Detaylı

2005 YILI İLERLEME RAPORU VE KATILIM ORTAKLIĞI BELGESİNİN KOPENHAG EKONOMİK KRİTERLERİ ÇERÇEVESİNDE ÖN DEĞERLENDİRMESİ

2005 YILI İLERLEME RAPORU VE KATILIM ORTAKLIĞI BELGESİNİN KOPENHAG EKONOMİK KRİTERLERİ ÇERÇEVESİNDE ÖN DEĞERLENDİRMESİ 2005 YILI İLERLEME RAPORU VE KATILIM ORTAKLIĞI BELGESİNİN KOPENHAG EKONOMİK KRİTERLERİ ÇERÇEVESİNDE ÖN DEĞERLENDİRMESİ TEPAV EPRI Dış Politika Etütleri AB Çalışma Grubu 9 Kasım 2005 Ankara Zeynep Songülen

Detaylı

KARAR NUMARASI: Y(K-I)1984-2014

KARAR NUMARASI: Y(K-I)1984-2014 KARAR NUMARASI: Y(K-I)1984-2014 SOSYAL SİGORTALAR DAİRESİ NİN CREDITWEST BANK LTD. DEN (Önerge No:2075/2014) Bakanlar Kurulu, 24.10.2014 tarih ve 80/2014 sayılı Sosyal Sigortalar Dairesi İdare Meclisi

Detaylı

İYİ TARIM UYGULAMALARI VE EUREPGAP. Prof. Dr. Emine Olhan Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü

İYİ TARIM UYGULAMALARI VE EUREPGAP. Prof. Dr. Emine Olhan Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü İYİ TARIM UYGULAMALARI VE EUREPGAP Prof. Dr. Emine Olhan Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü TARIMDA DEĞİŞİM Dünyada 1970 li yıllarda; Tüketicilerin bilinçlenmesi, 1990 lı yıllarda

Detaylı

Ekonomi I. Doç.Dr.Tufan BAL. 5.Bölüm: Devletin Fiyat Kontrolü

Ekonomi I. Doç.Dr.Tufan BAL. 5.Bölüm: Devletin Fiyat Kontrolü Ekonomi I 5.Bölüm: Devletin Fiyat Kontrolü Doç.Dr.Tufan BAL Not:Bu sunun hazırlanmasında büyük oranda Prof.Dr.Tümay ERTEK in Temel Ekonomi kitabından faydalanılmıştır. 5.1.Tavan Fiyat Devlet bazen piyasalara

Detaylı

EVLET PLANLAMA ÖRGÜTÜ EKİM 2006 HANEHALKI İŞGÜCÜ ANKETİ SONUÇLARI

EVLET PLANLAMA ÖRGÜTÜ EKİM 2006 HANEHALKI İŞGÜCÜ ANKETİ SONUÇLARI D EVLET PLANLAMA ÖRGÜTÜ EKİM 2006 HANEHALKI İŞGÜCÜ ANKETİ SONUÇLARI Devlet Planlama Örgütü İstatistik ve Araştırma Dairesi tarafından Türkiye İstatistik Kurumu nun teknik katkılarıyla, Ekim 2006 tarihinde

Detaylı

İŞLETME TÜRLERİ İŞLETME TÜRLERİ 24.03.2014. Faaliyet Alanlarına Göre İşletme Türleri

İŞLETME TÜRLERİ İŞLETME TÜRLERİ 24.03.2014. Faaliyet Alanlarına Göre İşletme Türleri Yrd.Doç.Dr. Gaye Açıkdilli Yrd.Doç.Dr. Erdem Kırkbeşoğlu 1. Faaliyet alanlarına göre 2. Tüketici türlerine göre 3. Üretilen mal veya hizmet çeşitlerine göre 4. Üretim araçlarının mülkiyet biçimine göre

Detaylı

İŞLETMELERİN AMAÇLARI. İşletmenin Genel Amaçları Arası Denge 24.03.2014. Genel nitelikli kuruluş ve faaliyet amaçları Özel nitelikli amaçlar

İŞLETMELERİN AMAÇLARI. İşletmenin Genel Amaçları Arası Denge 24.03.2014. Genel nitelikli kuruluş ve faaliyet amaçları Özel nitelikli amaçlar İŞLETMELERİN AMAÇLARI Genel nitelikli kuruluş ve faaliyet amaçları Özel nitelikli amaçlar Yrd.Doç.Dr. Gaye Açıkdilli Yrd.Doç.Dr. Erdem Kırkbeşoğlu İşletmenin Genel Amaçları Arası Denge Kar ın İşlevleri

Detaylı

KOOPBANK İLKOKULLAR ARASI KOMPOZİSYON YARIŞMASI DETAYLARI:

KOOPBANK İLKOKULLAR ARASI KOMPOZİSYON YARIŞMASI DETAYLARI: KOOPBANK İLKOKULLAR ARASI KOMPOZİSYON YARIŞMASI DETAYLARI: Yarışmanın İsmi ve Teması: Tasarruf, kooperatifçilik ve hayallerim Yarışmanın Amacı: İlkokul öğrencilerinin tasarruf bilinci ile kooperatifçiliği

Detaylı

TÜRKİYE VE DÜNYADA KANATLI SEKTÖRÜNÜN GENEL DURUMU

TÜRKİYE VE DÜNYADA KANATLI SEKTÖRÜNÜN GENEL DURUMU TÜRKİYE VE DÜNYADA KANATLI SEKTÖRÜNÜN GENEL DURUMU Resim 1: Bakanlığımızca Geliştirilen Yerli Hibritlerimiz (ATAK S). 1. Kanatlı sektörü ile ilgili üretim, tüketim ve istihdam Bakanlığımız, 1930 lu yıllarda

Detaylı

Ekonomi Nedir? Doç.Dr.Tufan BAL. Not:Bu sunun hazırlanmasında büyük oranda Prof.Dr.Tümay ERTEK in Temel Ekonomi kitabından. faydalanılmıştır.

Ekonomi Nedir? Doç.Dr.Tufan BAL. Not:Bu sunun hazırlanmasında büyük oranda Prof.Dr.Tümay ERTEK in Temel Ekonomi kitabından. faydalanılmıştır. Ekonomi Nedir? Doç.Dr.Tufan BAL Not:Bu sunun hazırlanmasında büyük oranda Prof.Dr.Tümay ERTEK in Temel Ekonomi kitabından faydalanılmıştır. 2 Ekonomi(=İktisat)Nedir? İktisat; Arapça kökenli bir kelimedir.

Detaylı

KIRSAL KALKINMA YATIRIMLARININ DESTEKLENMESİ PROGRAMI. Mart 2011 ANTALYA

KIRSAL KALKINMA YATIRIMLARININ DESTEKLENMESİ PROGRAMI. Mart 2011 ANTALYA KIRSAL KALKINMA YATIRIMLARININ DESTEKLENMESİ PROGRAMI Mart 2011 ANTALYA Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı (KKYDP), Tarım ve Köyişleri Bakanlığı nın 2011-2015 Tarım Strateji Belgesi

Detaylı

VAKIF FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. ( ANA SÖZLEŞMESİ )

VAKIF FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. ( ANA SÖZLEŞMESİ ) VAKIF FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. ( ANA SÖZLEŞMESİ ) ESKİ HALİ Şirket Merkez ve Şubeleri Madde 4 - Şirketin Merkezi İstanbul İli Şişli İlçesindedir. Adresi Büyükdere Caddesi Gazeteciler Sitesi Matbuat Sokak

Detaylı

EVLET PLANLAMA ÖRGÜTÜ EKİM 2005 HANEHALKI İŞGÜCÜ ANKETİ

EVLET PLANLAMA ÖRGÜTÜ EKİM 2005 HANEHALKI İŞGÜCÜ ANKETİ D EVLET PLANLAMA ÖRGÜTÜ EKİM 2005 HANEHALKI İŞGÜCÜ ANKETİ Devlet Planlama Örgütü İstatistik ve Araştırma Dairesi tarafından Türkiye İstatistik Kurumu nun teknik katkılarıyla, Ekim 2005 tarihinde uygulanan

Detaylı

EVLET PLANLAMA ÖRGÜTÜ EKİM 2012 HANEHALKI İŞGÜCÜ ANKETİ SONUÇLARI

EVLET PLANLAMA ÖRGÜTÜ EKİM 2012 HANEHALKI İŞGÜCÜ ANKETİ SONUÇLARI D EVLET PLANLAMA ÖRGÜTÜ EKİM 2012 HANEHALKI İŞGÜCÜ ANKETİ SONUÇLARI Devlet Planlama Örgütü İstatistik ve Araştırma Dairesi tarafından Ekim 2012 tarihinde uygulanan Hanehalkı İşgücü Anketi sonuçlarına göre,

Detaylı

Sınai Mülkiyet Hakları, Önemi,

Sınai Mülkiyet Hakları, Önemi, Sınai Mülkiyet Hakları, Önemi, İçerik Genel Bakış Fikri ve Sınai Mülkiyet Hakları Türk Patent Enstitüsü ve Görevleri Eskiden hammadde kaynaklarına ve sermaye birikimine sahip olan ülkeler güç ve kontrol

Detaylı

EVLET PLANLAMA ÖRGÜTÜ EKİM 2014 HANEHALKI İŞGÜCÜ ANKETİ SONUÇLARI

EVLET PLANLAMA ÖRGÜTÜ EKİM 2014 HANEHALKI İŞGÜCÜ ANKETİ SONUÇLARI 08/05/2015 D EVLET PLANLAMA ÖRGÜTÜ EKİM 2014 HANEHALKI İŞGÜCÜ ANKETİ SONUÇLARI Devlet Planlama Örgütü İstatistik ve Araştırma Dairesi tarafından Ekim 2014 tarihinde uygulanan Hanehalkı İşgücü Anketi sonuçlarına

Detaylı

MUHASEBE STANDARTLARININ ÖNEMİ VE FİNANSAL TABLOLAR BELİRLENDİ

MUHASEBE STANDARTLARININ ÖNEMİ VE FİNANSAL TABLOLAR BELİRLENDİ MUHASEBE STANDARTLARININ ÖNEMİ BELİRLENDİ ÖMER CAN DERMAN Kurumsal Finans Yönetmeni 1 Günümüzde gelişmenin, çağdaşlığın alt yapısında genel olarak standartların varlığı ve önemi çok belirgin bir unsurdur.

Detaylı

İktisat Tarihi I. 5/6 Ocak 2017

İktisat Tarihi I. 5/6 Ocak 2017 İktisat Tarihi I 5/6 Ocak 2017 I. Dünya Savaşı öncesinde merkezi devletin yıllık vergi gelirleri, imparatorluk ölçeğindeki toplam üretim ve gelirin % 11 ini aşıyordu İlk dış borçlar 1840 lı yıllarda Galata

Detaylı

EVLET PLANLAMA ÖRGÜTÜ EKİM 2015 HANEHALKI İŞGÜCÜ ANKETİ SONUÇLARI

EVLET PLANLAMA ÖRGÜTÜ EKİM 2015 HANEHALKI İŞGÜCÜ ANKETİ SONUÇLARI D EVLET PLANLAMA ÖRGÜTÜ EKİM 2015 HANEHALKI İŞGÜCÜ ANKETİ SONUÇLARI Devlet Planlama Örgütü İstatistik ve Araştırma Dairesi tarafından Ekim 2015 tarihinde uygulanan Hanehalkı İşgücü Anketi sonuçlarına göre,

Detaylı

İKİNCİ KISIM BANKANIN GÖREVİ, YETKİLERİ VE OLUŞUMU MADDE 5. BANKANIN GÖREV VE YETKİLERİ MADDE 6. BANKANIN MERKEZİ

İKİNCİ KISIM BANKANIN GÖREVİ, YETKİLERİ VE OLUŞUMU MADDE 5. BANKANIN GÖREV VE YETKİLERİ MADDE 6. BANKANIN MERKEZİ R. G. 74 17 Temmuz, 1992 KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ KALKINMA BANKASI YASASI İÇDÜZENİ MADDE 1. KISA İSİM BİRİNCİ KISIM GENEL KURALLAR MADDE 2. TEFSİR MADDE 3. KURULUŞ VE ÜNVAN MADDE 4. AMAÇ İKİNCİ KISIM

Detaylı

EVLET PLANLAMA ÖRGÜTÜ EKİM 2013 HANEHALKI İŞGÜCÜ ANKETİ SONUÇLARI

EVLET PLANLAMA ÖRGÜTÜ EKİM 2013 HANEHALKI İŞGÜCÜ ANKETİ SONUÇLARI D EVLET PLANLAMA ÖRGÜTÜ EKİM 2013 HANEHALKI İŞGÜCÜ ANKETİ SONUÇLARI Devlet Planlama Örgütü İstatistik ve Araştırma Dairesi tarafından Ekim 2013 tarihinde uygulanan Hanehalkı İşgücü Anketi sonuçlarına göre,

Detaylı

MENKUL KIYMETYATIRIM ORTAKLIKLARI VE VERGİLEME

MENKUL KIYMETYATIRIM ORTAKLIKLARI VE VERGİLEME MENKUL KIYMETYATIRIM ORTAKLIKLARI VE VERGİLEME Yatırım ortaklıkları,sermaye piyasası araçları ile ulusal ve uluslar arası borsalarda veya borsa dışı organize piyasalarda işlem gören altın ve diğer kıymetli

Detaylı