AR V BELGELER YLE ERMEN FAAL YETLER C LT I - VIII BELGE ÇER K - D Z N

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "AR V BELGELER YLE ERMEN FAAL YETLER 1914-1918 C LT I - VIII BELGE ÇER K - D Z N"

Transkript

1 T.C. GENELKURMAY BA KANLI I ANKARA AR V BELGELER YLE ERMEN FAAL YETLER C LT I - VIII BELGE ÇER K - D Z N ARMENIAN ACTIVITIES IN THE ARCHIVE DOCUMENTS VOLUMES I - VIII DOCUMENT CONTENTS - INDEX Genelkurmay Askerî Tarih ve Stratejik Etüt Ba kanlı ı Yayınları ANKARA GENELKURMAY BASIMEV 2008

2 YAYIN KURULU / PUBLICATION COMMITTEE Yayına Hazırlayan / Editor Dr. Ö. Alb. Ahmet TET K ngilizce Çeviri ve Sayfa Düzeni / English Translation and Page Design Uzm. Yusuf Serdar DEM RTA Belge çerik ve Çeviri / Document Research and Transcription Uzm. Sema DEM RTA Uzm. brahim ÇA LAR Uzm. Mahmut Yüksel CANBAZ Düzelti / Redaction Uzm. Yasemin TA CI Belge Ayırım / Document Classification Uzm. Nuri BAYRAK Veri Hazırlama / Data Processing Nuray ÇALI KAN

3 SUNU Ar iv Belgeleriyle Ermeni Faaliyetleri belge yayın, bilimsel ara tırmalar için kaynak eser olarak hazırlanmı tır. Birinci Dünya Harbi nde, Osmanlı Devleti nin bir iç güvenlik probleminin belgelerini bu özet dizin ve sekiz ciltte bulmak mümkün olacaktır. Cephenin gerisinde meydana gelen iç tehdit olayları, asayi in bozulması, güvenlik zafiyetine sebep olan saldırılar ve alınan tedbirler bu dönemin öne çıkan faaliyetleridir. Vatanda ların ferdî hak ve hürriyetlerinin korunması, dı kaynaklı tahriklere kar ı tedbirlerin alınması, zorunlu olarak alınan kararların uygulanması, uygulamada kar ıla ılan sorunlar ve bunların çözümlenmesi için gösterilen gayretler anılan dönemde Devlet idarecilerini me gul eden ba lıca konular olmu tur. Terörün acımasız ve insafsız saldırılarının hedefi olan vatanda lar, yasal partilerin devlet aleyhine giri tikleri yasa dı ı eylemler, dı ba lantılar, gizli örgütlenmeler, propagandalar, vatanda lara örgüt adına uygulanan baskılar belgelerle ortaya konulmaktadır. Di er taraftan Devletin kerim ve koruyucu vasfıyla vatanda larına yönelik -sava ın bütün a ır artlarına ra men- ekonomik, mali ve sa lık alanındaki iyile tirme tedbirleri de belgelerde yer almaktadır. Bu kitap, sekiz ciltte yer alan belgelerin içerik özetleri ve her cildin dizinini içeren bir anahtar olarak hazırlanmı tır. Böylece belgelerin bütünü hakkında bilgi edinmenin yanı sıra belgelerden dizin yardımıyla da yararlanmak kolayla acaktır. Ar iv Belgeleriyle Ermeni Faaliyetleri in meseleyi farklı yönleriyle yansıtan bir belgesel olma niteli iyle önemli bir bo lu u dolduraca ı de erlendirilmektedir. Ziya GÜLER Hava Korgeneral ATASE ve Dent. Ba kanı

4 PRESENTATION The documentary publication Armenian Activities in the Archive Documents is published as a source book for the academia. Finding of some of the reflections of a problem of inner security in the Ottoman State during the First World War is facilitated in this brief summary and index of the eight-volume series. Perturbing incidents taking place in the rear echelons, internal threats, deterioration of public order, assaults impeding security, and the measures taken constitute the prominent activities of the time. Defending of the personal rights and freedom of the citizens, taking of measures against foreign fomentations, implementing of the coercively taken measures, problems encountered in their applications, efforts spent for solutions were the major challenging issues for the administrators of the State. Citizens as the targets of atrocious and merciless terror, illegal activities of the legal parties against the state, foreign relations, forming of secret organizations, propagandas, and the intimidation of the public in the name of the organizations are all put forward in the documents. The measures the State took for the economic, financial welfare and for the development of well-being of the citizens despite the prevailing grave conditions of war in its capacity as munificent and protective entity are reflected in the documents. This book is prepared as a key to the contents of the documents presented in this eight-volume series. Moreover, acquisition of overall information on the documents is hereby rendered easy with the brief contents of the documents and the index. It is our conviction that the Armenian Activities in the Archive Documents , as a documentary, has filled an important gap by reflecting the truth from a different perspective. Ziya GÜLER Lieutenant General (Air) Chief of ATASE ve Dent. Directorate

5 Ç NDEK LER / CONTENTS Belge çerik 1 C LT I 3 C LT II 7 C LT III 13 C LT IV 19 C LT V 23 C LT VI 29 C LT VII 34 C LT VIII 43 Document Contents 51 VOLUME - I 53 VOLUME - II 56 VOLUME - III 61 VOLUME - IV 65 VOLUME - V 68 VOLUME - VI 71 VOLUME - VII 75 VOLUME - VIII 80 Dizin / Index 85 III

6 AR V BELGELER YLE ERMEN FAAL YETLER (Cilt I - VIII) BELGE ÇER K - D Z N

7 2

8 C LT - I S.Nu. Tarihi çeri i am daki 73 üncü Alay 1 inci Taburdan Binba ı Ragıp Bey in evindeki hizmet eri Kilisli Ador Kuyumcuyan ın, Hınçakyan Komitesi Kilis ubesi Ba kanı Agop Basmacıyan a yazdı ı 25 Mayıs 1914 tarihli mektup Hınçakyan Komitesi Kilis ubesi tutanak ve karar defterlerinden tercümeler Erzurum Valili inin, Pasinler deki Ermeni köylerinin durumunu incelemek üzere gönderilen görevlinin raporu hakkında 3 üncü Orduya verdi i bilgi Erzurum Valili inin 3 üncü Ordu Komutanlı ına Pasinler deki Ermeni köylerinde oturanlar hakkında verdi i bilgiler Erzurum Valili inin, Pasinler deki Ermeni köylerinin durumunu incelemek üzere gönderdi i Sivil Memur Mehmet Nuri Bey in raporu Bitlis Valisi Mustafa Bey in gelen Ermeni aydınlarının, Türk ordusunun ilerlemesi veya geri çekilmesi hâlinde takınacakları tavırlar ve alacakları tertibat hakkındaki istihbarat raporu Diyarbakır Valili inin, Diyarbakırlı Mardirosyan Setrak a ait bazı önemli evrak ve mektuplar hakkında stanbul Sıkıyönetim Mahkemesi Soru turma Heyeti Ba kanlı ına gönderdi i raporlar Dı i leri Bakanlı ının, do u sınırındaki ve Romanya daki Ermenilerin durumu hakkında Harbiye Nezaretine gönderdi i raporlar inci Kolordu Komutanlı ının Develi deki bazı Ermenilerin bomba imali ile bombaları kilise ile okul gibi yerlerde saklamalarına dair Harbiye Nezaretine gönderdi i rapor Adana Valili i ile 4 üncü Ordu Komutanlı ının Dörtyol Ermenileri hakkında hazırladıkları raporlar Ermeniler tarafından katledilen ve mezalime u rayan, bugün Van ili Özalp ilçesi Sarıköy ve Tepedam köyleri halkına ait isim listeleri. 3

9 Zeytûn olayı ve Zeytûn Ermenileri hakkında 4 üncü Ordu Komutanlı ı ve çi leri Bakanlı ına verilen bilgiler skenderun Mürettep Mevki 1 inci Alay Komutanlı ının skenderun daki Ermenilerin, Ermeni propagandasına yönelik çalı malarına dair Ba komutanlı a gönderdi i yazı Emniyet Genel Müdürlü ünün Tekirda ve Çorlu daki Ermenilerin yasa dı ı faaliyetlerine dair Genel Karargâh stihbarat 2 nci ube Müdürlü üne gönderdi i rapor uncu Kolordunun Ermeni Ta naksütyun Cemiyetinin Sivas taki gizli faaliyetleri hakkında Ba komutanlı a gönderdi i rapor Osmanlı Devleti nce hazırlanması dü ünülen ve Ermenilerin yaptıkları mezalime ait Kırmızı Kitap hakkında Ba komutanlık ve Dı i leri Bakanlı ı arasındaki yazı malar. 17 (1915) Erzurum, Mu, Bitlis, Van ve Kars gibi yerlerdeki Ermenilerin Türk ordusu hakkındaki gizli faaliyetlerine dair ükrü Bey in Van dan Ba komutanlı a gönderdi i ayrıntılı rapor Nisan 1915 te Hasankale den Ba komutanlı a gönderilen ve Ermeni iddialarının gerçek dı ı oldu u ve Ermenilerin isyan hâlinde bulunduklarına dair yazı çi leri Bakanı Talât Pa a nın, gizli faaliyetler içinde olan Ermeni örgütleri ve ki ileri hakkında yapılacak uygulamaya ait 24 Nisan 1915 te Ba komutanlı a gönderdi i yazı Ermenilerin nakil ve sevklerini gerektiren siyasi sebeplere ili kin Bakanlar Kurulunca 31 Mayıs 1915 te kabul ve ilan edilen karar ile ba ka yerlere nakledilen Ermenilerin iskân ve ia eleriyle di er konular hakkında 10 Haziran 1915 tarihli yönetmelik Sava sebebi ve ola anüstü siyasi zorunluluklar nedeniyle ba ka yerlere nakledilen Ermenilere ait mal, mülk ve arazilere uygulanacaklar hakkında 10 Haziran 1915 tarihli yönetmelik Sevk ve uzakla tırılmaları kararla tırılan Ermenilerin illere göre da ılımlarını gösteren cetveller. 4

10 Antep te bulunan Ta nak ve Hınçak örgütlerinin kapatılması ve örgüt üyelerinin evlerinde ele geçen silahlar ile evraka ili kin Antep Mutasarrıflı ının yazısı Bogos Nubar Pa a nın ba kanlı ında Mısır da kurulan Ermeni Yardımsever Cemiyeti nin faaliyetleri hakkında 4 üncü Ordu Komutanlı ı, Emniyet Genel Müdürlü ü ve Ba komutanlık arasında yapılan yazı malar Canik Mutasarrıflı ının Hınçak ve Ta nak komitelerinin ileri gelenlerinden Samsun da tutuklu bulunanlara ait Harbiye Nezaretine gönderdi i liste çi leri Bakanı Talât Pa a nın, Hınçak ve Ta nak örgütlerinin Türk Devleti ne ve milletine kar ı giri ti i yasa dı ı faaliyetleri hakkında Sıkıyönetim Mahkemesi Ba kanlı ına gönderdi i 24 Mayıs 1915 tarihli yazı Canik Mutasarrıflı ının Emniyet Genel Müdürlü üne gönderdi i Hınçak ve Ta nak komitesi üyesi olup Bafra, Çar amba ve Ünye de tutuklu bulunan Ermenilere ait isim listesi üncü Ordu Komutanı Mahmut Kâmil Pa a nın, do u illerindeki Ermenilerin Halep ve Musul a sevk edilmelerine ait gerekçeleri hakkında, Harbiye Nezaretine gönderdi i yazısı Polis Genel Müdürlü ünün, Genel Karargâh stihbarat ube Müdürlü üne gönderdi i Ermenilerin gizli faaliyetlerine yardımcı olan D. Pit isimli bir ahıs hakkındaki raporu Dı i leri Bakanlı ının Romanya nın Sünne ehrindeki Ermenilerin faaliyetleri hakkında Ba komutanlı a gönderdi i raporlar sviçre deki Ermenilerin Osmanlı Hükûmeti aleyhinde yapmakta oldukları propaganda hakkında Cenevre Ba konsoloslu undan Ba komutanlı a gelen 4 Temmuz 1915 tarihli yazı Amasya Tümen Komutanlı ının, Amasya daki Kuyumcular Çarsısı ndaki yangın ve bu olayla ilgili yakalanan Ermeniler hakkında 10 uncu Kolordu Komutanlı ına ve Harbiye Nezaretine gönderdi i 22 Temmuz 1915 tarihli yazı. 5

11 Atlı bir Ermeni çetesinin Tokat ile Zile sınırı üzerindeki köyleri yaktı ı ve halkı katletti ine dair Amasya Depo Taburu Komutanlı ının Amasya Tümen Komutanlı ına gönderdi i yazı Bo azlıyan, Sorgun ve Akda madeni bölgesindeki Ermenilerin Türklere yaptıkları mezalim hakkında 5 inci Kolordu Komutanlı ının Ba komutanlı a gönderdi i yazı Zile yakınlarındaki atlı bir Ermeni çetesinin yakalanması için, bir müfrezenin sevk edilmesine dair 10 uncu Kolordu Komutanlı ından gelen 23 Temmuz 1915 tarihli yazı Bogos Nubar Pa a nın ba kanlı ında Mısır da kurulan Ermeni Yardımsever Cemiyeti nin çalı maları, bu cemiyetin Rusçuk ve umnu ubelerine ait isim listeleri ile mali durumlarının gösteren cetveller Mara ın Fındıcak ve Dönüklü köylerindeki Ermenilerin, jandarma ile çatı tıkları ve bu köyleri ate e verdiklerine dair Adana Valili inin çi leri Bakanlı ına gönderdi i yazı Mara ın Fındıcak köyündeki Ermeni e kıyasının takibi ve yakalanması ile ilgili olarak 4 üncü Ordu Komutanı Cemal Pa a nın, Ba komutanlı a gönderdi i yazı Menzil Müfetti i Veli Pa a nın, Ermeni askerlerinin ihanetleri ve durumları ile ilgili olarak Ba komutanlı a gönderdi i yazı Ermenilerin sevkleri esnasında kanuna aykırı i lemler ve suistimalleri soru turmak üzere gönderilecek heyetlerin kimlerden olu tu u ve hangi ehirlerde görev yapacaklarına dair Ba bakanlık Müste arı Emin Bey in Harbiye Nezaretine gönderdi i yazı Diyarbakır çevresindeki Hınçak ve Ta nak Cemiyeti üyelerinin 4-12 Mayıs 1915 tarihlerinde alınan ifadeleri yılında yapılan nüfus sayımına ait istatistik cetvelleri. 6

12 C LT - II S.Nu. Tarihi çeri i üncü Ordu Komutanı Vehip Pa a nın, Erzurum ve çevresindeki Ermeni askerlerinin mezalimine dair, Ba komutanlı a arz etti i 21 Mart 1916 tarihli bilgi Amerika da oturan Ermeniler tarafından Osmanlı vatanda ı Ermenilere gönderilen paraların ne yolla geldi i ve kimlere da ıtıldı ına dair çi leri Bakanlı ının yazıları Tosya nın Çaykapı köyünde bir Ermeni çetesinin dört kadını kaçırdıklarına dair 1 inci Ordu Komutanlı ının 11 Nisan 1916 da Ba komutanlı a yazdı ı yazı Bursa Valili inin, Amerika da kurulmu cemiyetler veya Ermeniler tarafından toplanarak Osmanlı Devleti nde bulunan Ermenilere da ıtılmak üzere gönderilen para hakkındaki 12 Nisan 1916 tarihli yazısı Bükre te Rus casusu olan Ermenilere dair, Osmanlı Ordusu Ba komutanlı ının 5 Nisan 1916 tarihli yazısı Bükre Askerî Ata esinin, Bükre te Ruslar lehine casusluk yapan Ermenilere dair 24 Haziran 1916 tarihli yazısı Dı i leri Bakanlı ının Bükre te casusluk yapan Ermeniler hakkında Ba komutanlık ile yaptı ı yazı malar Osmanlı Donanmasında yüzba ı rütbesiyle görev yapan Zadık Hanzadyan ın, casusluk yapması ve yargılanmasına dair yazı malar Sorgun ve Akda madeni bölgesinde mezalim yapan Ermeni asker firarilerine dair 1 inci Ordu Komutanlı ının Ba komutanlı a verdi i 11 Eylül 1916 tarihli bilgi Türk topraklarındaki Amerikalıların, Ermeni meselesindeki tutum ve davranı lara dair Türkler Hakkında Dalkavukluk ba lıklı Ekim 1916 tarihli bir yazı Bafra bölgesinde Rum ve Ermenilerden meydana gelen bir çetenin takibi ve ele geçirilen silahlar hakkında 3 üncü Ordu Komutanlı ının 12 Mart 1917 tarihli yazısı. 7

13 çi leri Bakanı Talât Pa a nın, Mu ta bazı sivilleri ve askerleri öldüren Ermeni bir ahıs hakkında, Halep Valili inden istedi i 14 Haziran 1917 tarihli bilgi iste i inci Ordu Komutanlı ının Bo azlıyan ve çevresinde faaliyet gösteren Ermeni ve Rumların olu turdu u çeteler hakkındaki 10 Temmuz 1917 tarihli yazısı zmit çevresinde halka mezalim yapan Ermeni çeteleri ve bu çetelere yataklık eden zmit Amele Taburundaki Ermenilerin ba ka bir yere nakledilmesine dair çi leri Bakanlı ının 28 Mayıs 1917 tarihli yazısı Osmanlı vatanda ı Ermeni askerlerden tercüman olarak 24 Temmuz 1917 tarihinde görevlendirilenlerin isim listeleri Kafkas Orduları Grubu Komutanı Ahmet zzet Pa a nın, Erzincan daki Ermeni komitelerinin mezalimine dair 9 Mayıs 1917 tarihli yazısı Eylül 1917 de 36 ncı Kafkas Tümenine iltica eden 156 ncı Alay 12 nci Bölük Komutanı Te men Nikola nın, Ruslar ve özellikle Ermenilerin yaptıkları mezalime dair ifadesi Ruslar ve Ermeniler tarafından Müslümanlara ve esirlere yapılan muameleler hakkında, çe itli tarihlerde 3 üncü Orduya sı ınan askerlerle Rus mülteci ve esirlerinin ifadeleri smail Hakkı Bey in, Erzincan ve çevresinde bulunan Ermeni kuvvetlerinin durumuna dair 36 ncı Kafkas Tümeni Komutanlı ına verdi i ve 3 Ocak ubat 1918 tarihlerini kapsayan raporu Ba komutan Vekili Enver Pa a nın, Brest-Litowsk ta bulunan zzet Pa a ya, Ermeniler hakkında gündeme getirilmesini istedi i hususlara dair telgraf sureti üncü Ordu Komutanlı ının, Erzincan daki Ermeni mezalimine dair Ba komutanlı a ve 2 nci Ordu Komutanlı ına gönderdi i 21 Ocak 1918 tarihli yazısı inci Kafkas Kolordusu Komutan Vekili Rü tü nün, Erzincan ve çevresindeki Ermeni mezalimine dair 3 üncü Ordu Komutanlı ına gönderdi i rapor nci Kafkas Ordusu Komutanı evket Bey in, Trabzon ve Giresun çevresinin durumu hakkında 3 üncü Ordu Komutanlı ına yazdı ı 25 Ocak 1918 tarihli raporu. 8

14 ncı Kafkas Tümeni Komutan Vekili Yarbay Recep in, Erzincan ve çevresindeki Ermeni çetelerinin durumu hakkında 1 inci Kafkas Kolordusu Komutanlı ına gönderdi i 31 Ocak 1918 tarihli raporu üncü Ordu Komutanı Vehip Mehmet Pa a nın, Ermeni mezalimi hakkında Rus Kafkas Orduları Ba komutanı General Perjavalski ve Rus Kafkas Ordusu Komutanı Odeshelitze ile çe itli tarihlerde yaptı ı yazı malar inci Kafkas Kolordusu Komutanı Albay Kâzım Karabekir in, Erzurum un bazı köylerinde Ermeni çetelerinin yaptıkları mezalime dair 3 üncü Ordu Komutanlı ına gönderdi i 2 ubat 1918 tarihli yazısı üncü Kafkas Alayı Komutanlı ının, Ermenilerin Bayburt taki mezalimine dair 21 ubat 1918 tarihli yazısı nci Kafkas Kolordusu Komutanlı ının, Trabzon ve çevresindeki Rum ve Ermeni çetelerinin yaptıkları mezalime dair 2 ubat 1918 tarihli yazısı Osmanlı Ordusu Ba komutanlı ının, Ermeniler tarafından yapılan mezalim hakkında, dı ülkelere yayımladı ı 3 ubat 1918 ve 17 Mart 1918 tarihli bildiriler nci Ordu Komutanlı ının Erzincan çevresindeki Rus ve Ermeni kuvvetlerinin durumu hakkında 3 ubat 1918 tarihli yazısı inci Kafkas Kolordusu Komutanı Kâzım Karabekir in, Erzincan daki Ermeni kuvvetlerine dair 3 üncü Ordu Komutanlı ına gönderdi i 4 ubat 1918 tarihli yazısı nci Ordu Komutanlı ının Erzincan ve çevresinde Ermeni mezalimine dair, 3 üncü Ordu Komutanlı ına gönderdi i 4 ubat 1918 tarihli rapor üncü Bölge Müfetti li i ve 1 inci Kafkas Kolordusu Komutanlı ının, Erzincan, Kelkit, Gümü hane ve Trabzon çevresindeki Ermeni mezalimine dair 6 ubat 1918 tarihli yazıları üncü Ordu Komutanlı ının, Erzincan ve Akçaabat taki Ermenilerin durumuna dair, Ba komutanlık ve 4 üncü Ordu Komutanlı ına gönderdi i 6 ubat 1918 tarihli rapor. 9

15 üncü Ordu Komutanlı ının, Erzincan ve çevresindeki Ermeni mezalimine dair 7 ubat 1918 tarihli yazısı üncü Ordu Komutanlı ının, Erzincan ve Bayburt taki Ermeni mezalimine dair Ba komutanlı a gönderdi i 8 ubat 1918 tarihli yazı üncü Kolordu Komutanlı ının Erzincan çevresindeki Ermeni mezalimine dair 3 üncü Ordu Komutanlı ına gönderdi i 9 ubat 1918 tarihli yazı üncü Ordu Komutanlı ının, Erzincan, Gümü hane, Bayburt ve Erzurum daki Ermeni mezalimine dair 12 ubat 1918 tarihli yazısı Kafkas Cephesi Orduları Komutanı Vehip Pa a nın Ermeni mezalimi hakkında 12 ubat 1918 tarihli yazısı ile 3 üncü Ordu Kurmay Ba kanlı ının Erzincan, Vakfıkebir ve Bayburt taki Ermeni mezalimine dair 15 ubat 1918 tarihinde 4 üncü Ordu Kurmay Ba kanlı ına gönderdi i yazı üncü Ordu Komutanlı ının Gümü hane ve civarındaki Ermeni mezalimine dair 12 ubat 1918 tarihinde Ba komutanlı a gönderdi i yazı uncu Kafkas Alayı na iltica eden iki ki inin ifadesini içeren 13 ubat 1918 tarihli yazı inci Kafkas Kolordusu Komutanı Albay Kâzım Karabekir in Erzincan ve çevresindeki Ermeniler hakkında 13 ubat 1918 tarihinde 3 üncü Ordu Komutanlı ına gönderdi i yazı Ermenilerin Erzincan da yaptıkları mezalime dair Ba komutanlı a 16 ubat 1918 tarihinde gönderilen yazı inci Kafkas Kolordusu Komutanı Albay Kâzım Karabekir in 3 üncü Ordu Komutanlı ına Erzincan ve çevresindeki Ermeniler hakkında 24 ubat 1918 tarihinde gönderdi i yazı nci Kafkas Kolordu Komutanının, Ermenilerin Madenhanları civarında yaptıkları mezalime dair 3 üncü Ordu ve Ba komutanlı ına ubat 1918 tarihlerinde gönderdi i yazılar üncü Ordu Komutanlı ının Ermeni çete reisi Ar ak ın Bayburt ve Kelkit teki faaliyetlerine dair 28 ubat 1918 tarihli yazısı. 10

16 nci Kafkas Kolordusu Komutanı evki Pa a nın, Mürettep Süvari Alayından Erzurum ve çevresindeki Ermenilere dair 1-2 Mart 1918 tarihlerinde aldı ı haberleri içeren yazısı inci Kafkas Kolordusu Komutanı Albay Kâzım Karabekir in, 1 inci Kolordu karargâhının Alaca ya geli inde Ermeni mezalimine dair Ba komutanlı a 10 Mart 1918 te gönderdi i yazı üncü Ordu Komutanlı ının Erzurum ve Erzincan çevresindeki Ermeni mezalimine dair 21 Mart 1918 tarihli gönderdi i yazı Trabzon ve Erzincan daki Ermeni mezalimine dair Genel Karargâh 2 nci ube Müdürü Seyfi Bey e 1-2 Mayıs 1918 tarihlerinde gönderilen yazılar Genel Karargâh 2 nci ubeden Yüzba ı Ahmet Refik in Erzincan ve Erzurum daki Ermeni mezalimine dair Genel Karargâh 2 nci ube Müdürü Seyfi Bey e 4-8 Mayıs 1918 tarihlerinde gönderdi i raporlar slahiye ve çevresinde görülen Ermeni çetesi ile ilgili olarak 2 nci Ordu Komutanlı ına Mayıs 1918 tarihlerinde gönderilen yazılar Erivan bölgesindeki Ermenilerin Müslümanlara yaptıkları mezalim hakkında Bakû Müslüman Yardımsever Cemiyetinin Ka ızman Temsilcisi tarafından gönderilmi olan 7 Mayıs 1918 tarihli mektup uncu Kafkas Tümen Komutanının Erivan da urbulak ve Tokmakkent arasında 20 hane Müslüman halkın Ermeniler tarafından katledildi ine, Erivan daki Müslümanların Osmanlı topraklarına göç için müracaat ettiklerine dair 1 inci Kafkas Kolordu Komutanlı ına 20 Haziran 1918 tarihli yazısı inci Kafkas Kolordusu Komutanı Albay Kâzım Karabekir in Ermeni Kolordusu Komutanı General Nazarbekof a Ermenistan Cumhuriyeti topraklarında bulunan Müslümanlara Ermeni çeteleri tarafından yapılan mezalime son verilmesi iste ine ili kin telgrafı Erzurum, Erzincan, Nahçıvan ve Kafkasya da Ermeni mezalimi ile bu mezalime dair 1 Temmuz 1918 de Osmanlı Heyetine ve 27 Haziran 1918 de Gümrü Ba ımsız Ermeni Heyet Ba kanlıklarına gönderilen yazılar. 11

17 nci Ordu Komutanının slahiye-osmaniye arasında faaliyet gösteren Ermeni çeteleri için gerekli önlemlerin alınması istemi Halep Valisinin 2 nci Ordu Komutanlı ından slahiye civarındaki Ermeni çeteleri için tedbir alınması iste ine dair yazısı nci Kolordu Komutanının 2 nci Ordu Komutanına Ermeni çete faaliyetlerine dair 2 A ustos 1918 de göndermi oldu u bilgi uncu Ordu Komutanının Do u Orduları Grubu Komutanlı ına Rumiye ve Tebriz civarındaki faaliyetlere ili kin göndermi oldu u yazı Ermeni çete reisi Antranik hakkında 9 uncu Ordu Komutanı tarafından Do u Orduları Grubu Komutanına 29 A ustos 1918 de gönderilen yazı Halep Demir Yolu irketi Müdürünün Ermeni çeteleriyle ili kisine dair Harbiye Nezaretine verilen bilgi Erzurum katliamı suçlusu, tutuklu 28 Ermeni nin Erivan a sevk ve iadelerine dair 9 uncu Ordu Komutanlı ı ile Ba komutanlık arasında yapılan yazı ma Erivan ın güneydo usundaki Türk köylerinde Ermeni birliklerinin mezalimi hakkında 9 uncu Ordu Komutanının Harbiye Nezaretine gönderdi i 27 Aralık 1918 tarihli yazı. 12

18 C LT - III S.Nu. Tarihi çeri i Bakkal Muratyan o lu Agop Hazaryan ın 10 A ustos 1914 tarihli ifadesi Komisyoncu Minas o lu Vahan Boyacıyan ın 11 A ustos 1914 tarihli ifadesi Vahan Boyacıyan ın 12 A ustos 1914 tarihinde yeniden alınan ifadesi Vartan o lu Simbat Kılıçyan ın 13 A ustos 1914 tarihli ifadesi Minas Kapril Ke i o lu nun 13 A ustos 1914 tarihli ifadesi Mateos Karamazyan Serkisyan ın 13 A ustos 1914 tarihli ifadesi Doktor Bedros Torosyan ın 15 A ustos 1914 tarihli ifadesi Doktor Bene Torosyan ın 15 A ustos 1914 tarihinde tekrar alınan ifadesi Agop o lu Hamparsum Boyacıyan ın 16 A ustos 1914 tarihli ifadesi Parseh o lu Nerses Zakaryan ın 16 A ustos 1914 tarihli ifadesi Ohannes Tanelyan o lu stepan ın 17 A ustos 1914 tarihli ifadesi Doktor Kirkor Celalyan ın 18 A ustos 1914 tarihli ifadesi Avukat Haçer o lu Vahan Zeytinciyan ın 18 A ustos 1914 tarihli ifadesi Gohak gazetesi sorumlu müdürü Hrabet o lu Hemayak ın 18 A ustos 1914 tarihli ifadesi Agop Avadisyan ın 18 A ustos 1914 tarihli ifadesi Komisyoncu Yermiya nın A ustos 1914 tarihli ifadesi Kurukahveci, Kirkor o lu Karnik in 19 A ustos 1914 tarihli ifadesi. 13

19 Tüccar Avadis o lu Samoil Tomacyan ın 19 A ustos 1914 tarihli ifadesi stepan o lu Abraham ın 19 A ustos 1914 tarihli ifadesi Armanak Karabetyan ın A ustos 1914 tarihli ifadesi Bakkal Agop o lu Artin in 20 A ustos 1914 tarihli ifadesi Ayakkabıcı Agop o lu Ni an ın 20 A ustos 1914 tarihli ifadesi Arda ın 20 A ustos 1914 tarihinde tekrar alınan ifadesi Abraham ın 20 A ustos 1914 tarihinde tekrar alınan ifadesi stanbul Emniyet Genel Müdürlü ünün Arda kod adlı Armenak, Abraham ve Yermiya hakkında hazırladı ı 21 A ustos 1914 tarihli fezleke Sahak Bedrosyan o lu Bedros un 22 A ustos 1914 tarihli ifadesi Sako kod adlı Bedrosyan ın 22 A ustos 1914 tarihinde tekrar alınan ifadesi Melko o lu Karakin in 25 A ustos 1914 tarihli ifadesi shak o lu Leon Balasyan ın 25 A ustos 1914 tarihli ifadesi stefan o lu Abraham ın 26 A ustos 1914 tarihli ifadesi zmir milletvekili Seyyid Bey in yanında bahçıvanlık yapan Hamparsum Ma uyan ın 26 A ustos 1914 tarihli ifadesi Asador o lu Bedros Kalfayan ın 26 A ustos 1914 tarihli ifadesi Yermiya o lu Kipriyanos un 29 A ustos 1914 tarihli ifadesi Hamparsum o lu Armenak ın 10 Eylül 1914 tarihli ifadesi Ohannes o lu Hrabet in 15 Eylül 1914 tarihli ifadesi Karabet Patukyan ın 20 Eylül 1914 tarihli ifadesi Karabet Patukyan ın 20 Eylül 1914 tarihinde tekrar alınan ifadesi Gazeteci Hemayak ın 29 Eylül 1914 tarihli ifadesi. 14

20 Karabet Patukyan ın 30 Eylül 1914 tarihli ifadesi Yedek subay Karabet o lu Kegam Vanikyan ın 3 Ekim 1914 tarihli ifadesi Karabet Patukyan o lu Kirkor un 3 Ekim 1914 tarihli ifadesi Eski Gohak gazetesi idare memuru Aram Açıkba yan ın 4 Ekim 1914 tarihli ifadesi Bahçecik te ö retmen Ohannes o lu Yervant Panover in 3 Aralık 1914 tarihli ifadesi Kirkor o lu Karnik in 5 Aralık 1914 tarihli ifadesi Yervant ın 5 Aralık 1914 tarihinde tekrar alınan ifadesi Yervant ın 5 Aralık 1914 tarihinde tekrar alınan ifadesi Karamaz ın 5 Aralık 1914 tarihinde alınan ifadesi Ohannes o lu Mıgırdiç Yeretsyan Aziz in 16 Aralık 1914 tarihli ifadesi Karamaz ın 16 Aralık 1914 tarihli tekrar alınan ifadesi Mıgırdiç Yeretsyan ın 16 Aralık 1914 tarihli tekrar alınan ifadesi Yedek subay okulu ö rencisi stepan o lu Ohannes (Ohan) Onnik Yergazaryan ın 6 Ocak 1915 tarihli ifadesi Mıgırdiç Yeretsyan ın 6 ubat 1915 tarihinde tekrar alınan ifadesi Bafra Kulüp Ba kanı Mikail Bogosyan o lu Bogos un 6 ubat 1915 tarihli ifadesi Kilis Hınçak ubesi Ba kanı, Singer Kumpanyası tahsildarı Agop Basmacıyan ın 6 ubat 1915 tarihli ifadesi Kilis Ermeni Hınçak örgütü kâtibi Vahan Tomasyan o lu Tomas ın 7 ubat 1915 tarihli ifadesi stanbul Hınçak Kulübü Ba kanı Boyacıyan ın 7 ubat 1915 tarihinde tekrar alınan ifadesi Karamaz ile Boyacıyan ın 7 ubat 1915 tarihli yüzle tirilmeleri Karamaz ın 7 ubat 1915 tarihinde tekrar alınan ifadesi. 15

21 Boyacıyan ın 8 ubat 1915 tarihinde tekrar alınan ifadesi Örgüt stajyer üyesi Artin Cihan Gülyan ın 9 ubat 1915 tarihli ifadesi Arzruni nin 10 ubat 1915 tarihinde tekrar alınan ifadesi Agop Basmacıyan ın 10 ubat 1915 tarihinde tekrar alınan ifadesi Kilisli Tomas Tomasyan ın 10 ubat 1915 tarihinde tekrar alınan ifadesi Hınçak örgütü Yönetim Kurulu üyelerinden Nerses Zakaryan ın 10 ubat 1915 tarihinde tekrar alınan ifadesi Bitlisli Simbat Vartan ın 11 ubat 1915 tarihinde tekrar alınan ifadesi Agop Hazaryan ın 11 ubat 1915 tarihinde tekrar alınan ifadesi Onnik Yergazaryan ın 11 ubat 1915 tarihinde tekrar alınan ifadesi Kegam Vanikyan ın 11 ubat 1915 tarihinde tekrar alınan ifadesi Doktor Benene nin 11 ubat 1915 tarihinde tekrar alınan ifadesi Vahan Boyacıyan kod adlı Rupen Karabetyan ın 11 ubat 1915 tarihinde tekrar alınan ifadesi ran uyruklu Sako nun 13 ubat 1915 tarihli ifadesi Örgüt ba kanı Hamparsum Boyacıyan ın 13 ubat 1915 tarihinde tekrar alınan ifadesi Hamparsum Boyacıyan ın 13 ubat 1915 tarihinde tekrar alınan ifadesi Samoil Tomacyan ın 14 ubat 1915 tarihinde tekrar alınan ifadesi Bahriye Nezareti 4 üncü Dairede Depo Müfetti i Agop o lu Zadık Hanzadyan ın 16 ubat 1915 tarihli ifadesi Melkon o lu Baroyer Arzumanyan ın 16 ubat 1915 tarihli ifadesi. 16

22 Hemayak ın 18 ubat 1915 tarihinde tekrar alınan ifadesi Arakel Bogosyan o lu Karakin in 23 ubat 1915 tarihli ifadesi Karakin in 24 ubat 1915 tarihinde tekrar alınan ifadesi Fenerbahçe Hastanesinde Sıhhiye Çavu u Hrant Begavyan ın 24 ubat 1915 tarihli ifadesi Aram Açıkba yan ın 27 ubat 1915 tarihinde tekrar alınan ifadesi Karabet o lu Bedros un 1 Mart 1915 tarihli ifadesi Karabet o lu Bedros un e i Vartohi nin 1 Mart 1915 tarihli ifadesi Aram o lu Serkis in 1 Mart 1915 tarihli ifadesi Siyasi ube eski memurlarından Kemal in 1 Mart 1915 tarihli ifadesi Siyasi ube memurlarından Karabet o lu Ni an ın 1 Mart 1915 tarihli ifadesi Siyasi ube Genel Müdürlü ü memurlarından Yegayan o lu Ar avir Sahakyan ın 2 Mart 1915 tarihli ifadesi Örgüt ba kanı Hamparsum Boyacıyan ın 2 Mart 1915 tarihinde tekrar alınan ifadesi Örgüt üyelerinden Tomacyan ın 2 Mart 1915 tarihinde tekrar alınan ifadesi Arzruni nin 2 Mart 1915 tarihinde tekrar alınan ifadesi Tomacyan ve Karakin in 2 Mart 1915 tarihli yüzle tirilmeleri Taksim de Ya hane Soka ı bekçisi Mehmet Çavu un 2 Mart 1915 tarihli ifadesi Gazeteci Hemayak Aramyan ın 2 Mart 1915 tarihinde tekrar alınan ifadesi Siyasi ube kinci Kısım, kinci Sınıf Komiser Ali Rıza nın 3 Mart 1915 tarihli ifadesi Ayasofya merkezinde çalı an 1483 sicil numaralı polis Osman o lu smail Hakkı nın 3 Mart 1915 tarihli ifadesi. 17

ARŞİV BELGELERİYLE ERMENİ FAALİYETLERİ 1914-1918 CİLT I - VIII BELGE İÇERİK - DİZİN

ARŞİV BELGELERİYLE ERMENİ FAALİYETLERİ 1914-1918 CİLT I - VIII BELGE İÇERİK - DİZİN T.C. GENELKURMAY BAŞKANLĞ ANKARA ARŞİV BELGELERİYLE ERMENİ FAALİYETLERİ 1914-1918 CİLT - V BELGE İÇERİK - DİZİN ARMENAN ACTVTES N THE ARCHVE DOCUMENTS 1914-1918 VOLUMES - V DOCUMENT CONTENTS - NDEX Genelkurmay

Detaylı

ERMENİLERİN KÖKENİ VE TARİHİ...

ERMENİLERİN KÖKENİ VE TARİHİ... İÇİNDEKİLER 1. Bölüm: ERMENİLERİN KÖKENİ VE TARİHİ... 1 1.1. ERMENİLERİN KÖKENİ... 1 1.2. ERMENİLERİN TARİHİ... 2 1.2.1. Büyük İskender ve Takip Eden Dönemde Ermeniler... 3 1.2.2. Partlar Döneminde Ermeniler...

Detaylı

İÇİNDEKİLER... SAYFA NUMARASI 1. Genelkurmay Başkanlığının Afyon ve Kocaeli mıntıkalarındaki duruma dair 3 Ekim 1921 tarihli Harp BELGELER

İÇİNDEKİLER... SAYFA NUMARASI 1. Genelkurmay Başkanlığının Afyon ve Kocaeli mıntıkalarındaki duruma dair 3 Ekim 1921 tarihli Harp BELGELER İÇİNDEKİLER SUNUŞ İÇİNDEKİLER... BELGELER III SAYFA NUMARASI 1. Genelkurmay Başkanlığının Afyon ve Kocaeli mıntıkalarındaki duruma dair 3 Ekim 1921 tarihli Harp Raporu... 1 2. Ali İhsan Paşa nın Güney

Detaylı

Hüseyin Yıldırım Danıştay şemasına Aslı gibidir' imzası atmıştı.

Hüseyin Yıldırım Danıştay şemasına Aslı gibidir' imzası atmıştı. Sahte Danıştay suikastı şeması, kumpas olduğu ortaya çıkan İstanbul ve İzmir Askeri Casusluk davaları Bu üç davanın altında Genelkurmay eski Adli Müşaviri Albay Muharrem Köse ve Deniz Binbaşı Hüseyin Yıldırım

Detaylı

SAYFA BELGELER NUMARASI

SAYFA BELGELER NUMARASI İÇİNDEKİLER SUNUŞ İÇİNDEKİLER... SAYFA BELGELER NUMARASI 1. 27 Ekim 1922 tarihinde İsmet Paşa nın Dışişleri Bakanlığına ve Fevzi Paşa nın Batı Cephesi Komutanlığına atanması... 1 2. İstanbul daki mevcut

Detaylı

KURUM ADI KADRO ADI KONT.

KURUM ADI KADRO ADI KONT. KURUM ADI KADRO ADI 110010001 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ HEMŞİRE (BOLU MERKEZ Merkez) 1 0 80,65671 80,65671 110010003 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK MEMURU (BOLU MERKEZ Merkez) 1 0 79,69237

Detaylı

SAMSUN BAHRİYE MEKTEBİ

SAMSUN BAHRİYE MEKTEBİ SAMSUN BAHRİYE MEKTEBİ BAKİ SARISAKAL SAMSUN BAHRİYE MEKTEBİ 1880 yılının başında Samsun da açıldı. Üçüncü Ordu nun sorumluluğu altındaydı. Okulun öğretmenleri subay ve sivillerdi. Bu okula öğrenciler

Detaylı

ÖZET : 353 Sayılı Kanunun 10/^ maddesi uyarınca asker kişi sayılan. UYUŞMAZLIK MAHKEMESİ CEZA BÖLtMÜ. sanıkların askerî cezaevinde işledikleri

ÖZET : 353 Sayılı Kanunun 10/^ maddesi uyarınca asker kişi sayılan. UYUŞMAZLIK MAHKEMESİ CEZA BÖLtMÜ. sanıkların askerî cezaevinde işledikleri T#'C. UYUŞMAZLIK MAHKEMESİ CEZA BÖLtMÜ ESAS NO î 1988/37 KARAR NO î 1988/38 ÖZET : 353 Sayılı Kanunun 10/^ maddesi uyarınca asker kişi sayılan sanıkların askerî cezaevinde işledikleri suça ait davanın,aynı

Detaylı

Ermeniler in Yaptõğõ Mezâlim ve Soykõrõmõn Utanç Fotoğraflarõ

Ermeniler in Yaptõğõ Mezâlim ve Soykõrõmõn Utanç Fotoğraflarõ Ermeniler in Yaptõğõ Mezâlim ve Soykõrõmõn Utanç Fotoğraflarõ ERMENİLER İN TÜRKLER E YAPTIKLARI MEZÂLİM VE SOYKIRIMIN ARŞİV BELGELERİ 219 Rus ordusu saflarõnda Türkler e karşõ çarpõşan Hõnçak Komitesi

Detaylı

EKPSS-2016/1 Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin En Küçük ve En Büyük Puanlar (Ortaöğretim)

EKPSS-2016/1 Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin En Küçük ve En Büyük Puanlar (Ortaöğretim) Kadro Kodu Kurum Adı Kadro Adı 190920003 ADANA-ASKİ ADANA SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ VEZNEDAR (ADANA / SEYHAN - Merkez) 15 0 91,30113 96,40000 190920001 ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Detaylı

MUSA ANTER ve JİTEM ANA DAVALARI NASIL BİRLEŞTİ? Yazar: Duru Yavan

MUSA ANTER ve JİTEM ANA DAVALARI NASIL BİRLEŞTİ? Yazar: Duru Yavan MUSA ANTER ve JİTEM ANA DAVALARI NASIL BİRLEŞTİ? Yazar: Duru Yavan Açılımı Jandarma İstihbarat Terörle Mücadele olan JİTEM adlı bir birimin terörle mücadele adı altında devlet teşkilatı içerisinde oluşturulduğu

Detaylı

Balkan Araştırma Enstitüsü Dergisi, Cilt/Volume 3, Sayı/Number 2, Aralık/December 2014, ss

Balkan Araştırma Enstitüsü Dergisi, Cilt/Volume 3, Sayı/Number 2, Aralık/December 2014, ss Balkan Araştırma Enstitüsü Dergisi, Cilt/Volume 3, Sayı/Number 2, Aralık/December 2014, ss. 157-161. Bülent YILDIRIM, Bulgaristan daki Ermeni Komitelerinin Osmanlı Devleti Aleyhine Faaliyetleri (1890-1918),

Detaylı

Karar No : 405 Karar Tarihi : 18/04/2011

Karar No : 405 Karar Tarihi : 18/04/2011 Karar No : 405 Karar Tarihi : 18/04/2011 Yurt Partisi Genel Başkanlığınca Kurulumuza verilen aday listeleri 11/4/2011 tarihi itibariyle incelemeye alınmış olup, yapılan inceleme sonucu ilgili siyasi partinin

Detaylı

THE MUSIC SCENE IN ISTANBUL (2)

THE MUSIC SCENE IN ISTANBUL (2) THE MUSIC SCENE IN ISTANBUL (2) Singers and instrumentalists active between 1895 and 1916 (based on the article Yüzyýlýmýzýn Baþlarýnda Ýstanbul un Musiki Hayatý by Ruhi Kalender. Edited by Hugo Strötbaum)

Detaylı

KPSS 2009/4 MERKEZİ YERLEŞTİRMEDEKİ EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR ( YERLEŞTİRME TARİHİ : 29 TEMMUZ 2009 )

KPSS 2009/4 MERKEZİ YERLEŞTİRMEDEKİ EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR ( YERLEŞTİRME TARİHİ : 29 TEMMUZ 2009 ) 3947591 3 0 083.199 085.646 SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI BÜRO PERSONELİ ( ADANA ) 3947593 5 0 077.619 082.513 SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI BÜRO PERSONELİ ( ADIYAMAN ) 3947595 3 0 077.768 079.730

Detaylı

T.C. OĞUZLAR KAYMAKAMLIĞI İLÇE EMNİYET AMİRLİĞİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

T.C. OĞUZLAR KAYMAKAMLIĞI İLÇE EMNİYET AMİRLİĞİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU T.C. OĞUZLAR KAYMAKAMLIĞI İLÇE EMNİYET AMİRLİĞİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU S.N. HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER 1 2 3 4 5 6 Açık Hava Toplantısı, Gösteri Yürüyüşü, Kapalı Yer Toplantısı Bildirimi

Detaylı

T.C. İZMİR VALİLİĞİ İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ ASAYİŞ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ AHLAK BÜRO AMİRLİĞİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

T.C. İZMİR VALİLİĞİ İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ ASAYİŞ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ AHLAK BÜRO AMİRLİĞİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU AHLAK BÜRO AMİRLİĞİ ADI 1 MÜŞTEKİ VE MAĞDUR MÜRACAATI Müşteki ve Mağdur İfadesi CMK da uygulanan süre(1 gün-1 yıllık süre) 2 İHBAR İhbarcı tarafından verilmesi halinde açık kimlik ve adres bilgileri 1

Detaylı

KPSS - 2004/2 ve Ek Yerleştirmedeki En Küçük ve En Büyük Puanlar ( TABLO-3 Lisans Mezunları I. Grup Ek Yerleştirme )

KPSS - 2004/2 ve Ek Yerleştirmedeki En Küçük ve En Büyük Puanlar ( TABLO-3 Lisans Mezunları I. Grup Ek Yerleştirme ) KPSS - 2004/2 ve Ek Yerleştirmedeki En Küçük ve En Büyük Puanlar ( TABLO-3 Lisans Mezunları I. Grup Ek Yerleştirme ) EN EN BOŞ KÜÇÜK BÜYÜK K.KODU KONTENJAN KONTENJAN PUAN PUAN UNVAN KURUM ADI 3141016 1

Detaylı

Prof. Dr. Muammer DEMİREL Tel: +90 (224) 294 22 70 e-mail: mdemirel@uludag.edu.tr; mudemirel@yahoo.com

Prof. Dr. Muammer DEMİREL Tel: +90 (224) 294 22 70 e-mail: mdemirel@uludag.edu.tr; mudemirel@yahoo.com Prof. Dr. Muammer DEMİREL Tel: +90 (224) 294 22 70 e-mail: mdemirel@uludag.edu.tr; mudemirel@yahoo.com EĞİTİM Doktora, Marmara Üniversitesi, Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, Yakınçağ Tarihi ABD (1993)

Detaylı

T.C. MERSİN VALİLİĞİ İl Milfi Eğitim Müdürlüğü. Sayı : 61961361/774/3331147 12/08/2014 Konu: Gör sel Sanatlar Öğretim Programı Tanıtım Semineri

T.C. MERSİN VALİLİĞİ İl Milfi Eğitim Müdürlüğü. Sayı : 61961361/774/3331147 12/08/2014 Konu: Gör sel Sanatlar Öğretim Programı Tanıtım Semineri T.C. MERSİN VALİLİĞİ İl Milfi Eğitim Müdürlüğü COK ACELE VE GÜNLÜDÜR Sayı : 61961361/774/3331147 12/08/2014 Konu: Gör sel Sanatlar Öğretim Programı Tanıtım Semineri...KAYMAKAMLIĞINA (İlçe Milli Eğitim

Detaylı

NEVŞEHİR VALİLİĞİ İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ

NEVŞEHİR VALİLİĞİ İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ ADI 2 29 Sayılı Kanuna Göre Yapılan Kapalı Yer Toplantısı 29 Sayılı Kanuna Göre Yapılan Açık Hava Toplantısı ve Gösteri Yürüyüşü Konferans, panel, tören, şenlik v.b toplantılar Mart 204 tarih ve 28940

Detaylı

KAYSERİ İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI

KAYSERİ İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI KAYSERİ İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER 1 İşçi sendikası kuruluş işlemleri müracaatı 2 İşçi sendikası olağan genel kurul müracaatı 3 İşçi sendikası

Detaylı

(ÇEKAP) Çevresel Kapasitemiz Gelişiyor

(ÇEKAP) Çevresel Kapasitemiz Gelişiyor (ÇEKAP) Çevresel Kapasitemiz Gelişiyor Eğitimlerin 2. Ayağı 6-7 Mayıs ta Erzurum da Bölgesel Çevre Merkezi (REC) Türkiye tarafından yürütülen ve temel yararlanıcısı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı olan Türkiye

Detaylı

3.1-Merkez işyerleri dışındaki her bir şube için % 20 fazlas ı ile uygulan. ı r. 3- Tarifedeki ücretlere ilaveler:

3.1-Merkez işyerleri dışındaki her bir şube için % 20 fazlas ı ile uygulan. ı r. 3- Tarifedeki ücretlere ilaveler: Pazar, 24 Mays 2009 17:49 - NOTLAR: 1- Gelir, kurumlar, muhtasar ve katma değer vergisi beyannamelerini, Vergi Usul Kanununun Mükerrer 227 nci maddesi ve bu maddeye bağl olarak yaplan düzenlemelere göre

Detaylı

33. BÖLÜM İLK VE SON SORUŞTURMA İNŞAAT SAHİBİNE PARA CEZASI İNŞAATA YIKIM KARARI VE BU KARARIN İPTALİ SUÇLAMA; KARARA İTİRAZ ETMEMEK!

33. BÖLÜM İLK VE SON SORUŞTURMA İNŞAAT SAHİBİNE PARA CEZASI İNŞAATA YIKIM KARARI VE BU KARARIN İPTALİ SUÇLAMA; KARARA İTİRAZ ETMEMEK! 33. BÖLÜM İLK VE SON SORUŞTURMA İNŞAAT SAHİBİNE PARA CEZASI İNŞAATA YIKIM KARARI VE BU KARARIN İPTALİ SUÇLAMA; KARARA İTİRAZ ETMEMEK! ANLAMSIZ BİR TAVIR YARGILANMA GEREĞİ YOK; DOSYA KAPANIYOR 394 395 33.

Detaylı

İÇİNDEKİLER... SUNUŞ III

İÇİNDEKİLER... SUNUŞ III SUNUŞ İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... III BİRİNCİ BÖLÜM SİYASİ, COĞRAFİ DURUM VE ASKERÎ GÜÇLER 1. Siyasi Durum... 1 a. Dış Siyasi Durum... 1 b. İç Siyasi Durum... 2 (1) Birinci Dünya Savaşı Öncesi Osmanlı Devleti

Detaylı

TÜRKİYE DE MAĞDUR ÇOCUKLAR

TÜRKİYE DE MAĞDUR ÇOCUKLAR TÜRKİYE DE MAĞDUR ÇOCUKLAR Bilgi Notu-3: Toplumsal Olay Mağduru Çocuklar Yazan: Didem Şalgam, MSc Katkılar: Prof. Dr. Münevver Bertan, Gülgün Müftü, MA, Adem ArkadaşThibert, MSc MA İçindekiler Tablo Listesi...

Detaylı

Yönetim Kurulu Üyelerinin yemin törenine katılımı gerçekleşti.

Yönetim Kurulu Üyelerinin yemin törenine katılımı gerçekleşti. 04.12.2012 Başkan ve Yönetim Kurulu üyelerinin katıldıkları toplantı, ziyaret ve benzeri konular hakkında Yönetim Kurulu'nu bilgilendirmesi. Yönetim kuruluna bilgilendirme yapıldı. Yemin Töreni Yönetim

Detaylı

5510 - SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNUNA GÖRE UYGULANACAK İDARİ PARA CEZALARI (2009 YILI)

5510 - SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNUNA GÖRE UYGULANACAK İDARİ PARA CEZALARI (2009 YILI) 5510 - SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNUNA GÖRE UYGULANACAK İDARİ PARA CEZALARI (2009 YILI) İlgili Madde 102-a/1 102- ikinci fıkra 102-a/1 102-a/2 102-a/3 102-b 102-b/1 Uygulanacak İdari

Detaylı

T.C. DODURGA KAYMAKAMLIĞI İLÇE EMNİYET AMİRLİĞİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

T.C. DODURGA KAYMAKAMLIĞI İLÇE EMNİYET AMİRLİĞİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU T.C. DODURGA KAYMAKAMLIĞI İLÇE EMNİYET AMİRLİĞİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU S.N. HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER 1 2 3 4 Açık Hava Toplantısı, Gösteri Yürüyüşü, Kapalı Yer Toplantısı Bildirimi

Detaylı

TÜRK VATANDAŞLARI HAKKINDA YABANCI ÜLKE MAHKEMELERİNDEN VE YABANCILAR HAKKINDA TÜRK MAHKEMELERİNDEN VERİLEN CEZA MAHKUMİYETLERiNİN İNFAZINA DAİR KANUN

TÜRK VATANDAŞLARI HAKKINDA YABANCI ÜLKE MAHKEMELERİNDEN VE YABANCILAR HAKKINDA TÜRK MAHKEMELERİNDEN VERİLEN CEZA MAHKUMİYETLERiNİN İNFAZINA DAİR KANUN 6405 TÜRK VATANDAŞLARI HAKKINDA YABANCI ÜLKE MAHKEMELERİNDEN VE YABANCILAR HAKKINDA TÜRK MAHKEMELERİNDEN VERİLEN CEZA MAHKUMİYETLERiNİN İNFAZINA DAİR KANUN Kanun Numarası : 3002 Kabul Tarihi : 8/5/1984

Detaylı

ATATÜRK ün Balmumu Heykelleri

ATATÜRK ün Balmumu Heykelleri ATATÜRK ün Balmumu Heykelleri Balmumu heykellerinin en önemli özelliği; Atamızın ölümünde yüzünden alınan masktan bire bir çalışılmış olup 2008 yılından itibaren müzemizde sergilenmeye başlanmıştır. Sağ

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920. 28 Mart 1983 PAZARTESİ KANUNLAR

T.C. Resmî Gazete. Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920. 28 Mart 1983 PAZARTESİ KANUNLAR T.C. Resmî Gazete Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920 Yönetim ve Yazı İşleri İçin Başbakanlık Neşriyat Daire Başkanlığına başvurulur 28 Mart 1983 PAZARTESİ Sayı: 18001 Mükerrer YASAMA BÖLÜMÜ

Detaylı

AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ İKİNCİ DAİRE KEPENEKLİOĞLU VE CANPOLAT - TÜRKİYE. (Başvuru no: 35363/02) KARAR STRAZBURG.

AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ İKİNCİ DAİRE KEPENEKLİOĞLU VE CANPOLAT - TÜRKİYE. (Başvuru no: 35363/02) KARAR STRAZBURG. AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ İKİNCİ DAİRE KEPENEKLİOĞLU VE CANPOLAT - TÜRKİYE (Başvuru no: 35363/02) KARAR STRAZBURG 6 Eylül 2005 Bu karar, AİHS nin 44 2. maddesi uyarınca kesinlik kazanacaktır. Üzerinde

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ Sayfa 1 Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık Gözden Geçirme Notları 2011 Yılı Şubat Ayı TÜFE Göstergeleri TÜİK tarafından tarihinde açıklanan, 2011 yılı Şubat ayı

Detaylı

T.C. OTLUKBELİ KAYMAKAMLIĞI İlçe Emniyet Amirliği. Belgelendirme Büro Amirliği Hizmet Standartları

T.C. OTLUKBELİ KAYMAKAMLIĞI İlçe Emniyet Amirliği. Belgelendirme Büro Amirliği Hizmet Standartları Belgelendirme Büro Amirliği Hizmet Standartları HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ ENGEÇ 1- lık Makamı'na dilekçe 1 YİVSİZ TÜFEK RUHSATNAMESİ İŞLEMLERİ ( İlk müracaat ) 2- İki adet renkli vesikalık fotoğraf, (Son

Detaylı

Adı Soyadı : Doç.Dr.Ayten Sezer ARIĞ Doğum Yeri :Ankara. İş Adresi : H.Ü. Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü İş Telefonu : 0312 297 68 70/116 İş Faks: 0312 299 20 76 E-Mail :aytens@hacettepe.edu.tr,

Detaylı

İLLERE GÖRE NÜFUS KÜTÜKLERİNE KAYITLI EN ÇOK KULLANILAN 5 KADIN VE ERKEK ADI

İLLERE GÖRE NÜFUS KÜTÜKLERİNE KAYITLI EN ÇOK KULLANILAN 5 KADIN VE ERKEK ADI İLLERE GÖRE NÜFUS KÜTÜKLERİNE KAYITLI EN ÇOK KULLANILAN 5 KADIN VE ERKEK ADI İL KADIN ADI ERKEK ADI ADANA ADIYAMAN AFYONKARAHİSAR AKSARAY SULTAN SULTAN İBRAHİM RAMAZAN 1/17 2/17 AMASYA ANKARA ANTALYA ARDAHAN

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ Sayfa 1 Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık Gözden Geçirme Notları 2011 Yılı Mart Ayı TÜFE Göstergeleri TÜİK tarafından 04.04.2011 tarihinde açıklanan, 2011 yılı

Detaylı

T.C. ÇANAKKALE ONSEK Z MART ÜN VERS TES

T.C. ÇANAKKALE ONSEK Z MART ÜN VERS TES T.C. ÇANAKKALE ONSEK Z MART ÜN VERS TES 1 2 Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Strateji Geli tirme Daire Ba kanl Tel: (286) 218452 Faks: (286) 218451 E-posta: strateji@comu.edu.tr http://strateji.comu.edu.tr/

Detaylı

BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER. 1-Yeşilkart Başvuru formu 2-Aile Nüfus Kayıt Örneği 3-Başvuru Dilekçesi

BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER. 1-Yeşilkart Başvuru formu 2-Aile Nüfus Kayıt Örneği 3-Başvuru Dilekçesi SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ SÜRE) 01 Şikayet Müracaatları 1-Şikayet Dilekçesi 2-Nüfus Cüzdan Fotokopileri 3-Tanıkları 4-Tanık

Detaylı

ULUSAL YARGI AĞI PROJESİ-II

ULUSAL YARGI AĞI PROJESİ-II DİKKATİNİZE: BURADA SADECE ÖZETİN İLK ÜNİTESİ SİZE ÖRNEK OLARAK GÖSTERİLMİŞTİR. ÖZETİN TAMAMININ KAÇ SAYFA OLDUĞUNU ÜNİTELERİ İÇİNDEKİLER BÖLÜMÜNDEN GÖREBİLİRSİNİZ. ULUSAL YARGI AĞI PROJESİ-II KISA ÖZET

Detaylı

3201 sayılı Emniyet Teşkilat Kanununun bu hükmünden yola çıkarak, İçişleri Bakanlığının emniyet ve asayişi sağlamada, yürütme organları olarak

3201 sayılı Emniyet Teşkilat Kanununun bu hükmünden yola çıkarak, İçişleri Bakanlığının emniyet ve asayişi sağlamada, yürütme organları olarak J.T.G.Y.K. 1 Amaç MADDE 1 - Bu Kanun, Türkiye Cumhuriyeti Jandarma Teşkilatının görev, yetki ve sorumluluklarına, hizmetin getirdiği bağlılık ve ilişkilere, teşkilat ve konuşa ait esas ve usulleri düzenler.

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASA MAHKEMESİ BİRİNCİ BÖLÜM

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASA MAHKEMESİ BİRİNCİ BÖLÜM TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASA MAHKEMESİ BİRİNCİ BÖLÜM TEDBİRE İLİŞKİN ARA KARAR A. D. BAŞVURUSU (Başvuru Numarası: 2014/19506) Karar Tarihi: 25/12/2014 BİRİNCİ BÖLÜM ARA KARAR Başkan : Serruh KALELİ ler

Detaylı

TSK da görev değişimi

TSK da görev değişimi TSK da görev değişimi Ağustos 05, 2015-1:36:00 Yüksek Askeri Şura (YAŞ) kararları açıklandı. Genelkurmay Başkanı, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hulusi Akar oldu. Kara Kuvvetleri Komutanlığına 1. Ordu

Detaylı

EĞİTİM EMEKÇİLERİ ÖRGÜTLENME TARİHİNDEN

EĞİTİM EMEKÇİLERİ ÖRGÜTLENME TARİHİNDEN EĞİTİM EMEKÇİLERİ ÖRGÜTLENME TARİHİNDEN BAKİ SARISAKAL EĞİTİM EMEKÇİLERİ ÖRGÜTLENME TARİHİNDEN Muallimler Birliği Umumi Merkezi Reisi İzmir Mebusu Necati Bey Muallimler Birliği Müessislerinden Prag Sefiri

Detaylı

TUZLUCA İLÇE EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

TUZLUCA İLÇE EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU TUZLUCA İLÇE EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO SUNULAN HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ SÜRE) 1 Yivsiz Tüfek Satın Alma Belgesi ve Ruhsatnamesi

Detaylı

Ajans Press; Marka Şehir ve Belediyelerin Medya Karnesini Açıkladı:

Ajans Press; Marka Şehir ve Belediyelerin Medya Karnesini Açıkladı: Basın Bildirisi Ajans Press; Marka Şehir ve Belediyelerin Medya Karnesini Açıkladı: 01 Ocak - 31 Aralık 2011 tarihleri arası Ajans Press in takibinde olan yerel, bölgesel ve ulusal 2659 yazılı basın takibinden

Detaylı

KPSS 2008 GK (49) 30 DENEME K TABI / 338. SAYFA / 59. SORU 30 DENEME K TABI / 295. SAYFA / 49. SORU

KPSS 2008 GK (49) 30 DENEME K TABI / 338. SAYFA / 59. SORU 30 DENEME K TABI / 295. SAYFA / 49. SORU KPSS 2008 GK (49) 30 DENEME K TABI / 338. SAYFA / 59. SORU 49. Bir ülkede, yetkili bir makam taraf ndan konulan ve hâlen yürürlükte bulunan hukuk kurallar n tümüne ne ad verilir? A) Pozitif hukuk B) Tabii

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MİLLÎ SAVUNMA BAKANLIĞI, GENELKURMAY BAŞKANLIĞI VE KUVVET KOMUTANLIKLARINDA GÖREVLİ DEVLET MEMURLARININ YER DEĞİŞTİRME SURETİYLE ATANMALARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK (Resmi Gazete: 26.02.2010 Sayı: 27505) Amaç

Detaylı

Merhaba Seren Hanim, İlginize tesekkur eder. Iyi gunler dilerim. Zafer UZUN.

Merhaba Seren Hanim, İlginize tesekkur eder. Iyi gunler dilerim. Zafer UZUN. From: Zafer Uzun [mailto:zaferuzun53@gmail.com] Sent: Tuesday, December 08, 2015 2:28 PM To: Seren OCAK Subject: Uzakyol intibak kurslari hakkinda Merhaba Seren Hanim, Uzakyol vardiya

Detaylı

T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI. Gümrükler Genel Müdürlüğü / DAĞITIM YERLERİNE

T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI. Gümrükler Genel Müdürlüğü / DAĞITIM YERLERİNE T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI Gümrükler Genel Müdürlüğü Sayı : 85593407-156.01 Konu : ÖTV (I) sayılı liste bakımından görevlendirilmiş/yetkilendirilmiş vergi dairesi listesi 05.05.2016 / 15815308 DAĞITIM

Detaylı

Şişli Cumhuriyet Başsavcılığı na

Şişli Cumhuriyet Başsavcılığı na Şişli Cumhuriyet Başsavcılığı na Suç Duyurusunda Bulunan : (Avukat) Serdar ÖZTÜRK TCKN :18689107606 1 No lu L Tipi C. İ.K. B Blok No:3 ÜST SİLİVRİ/ İSTANBUL Şüpheliler : 1- Mohammed Hariri- Avea Yönetim

Detaylı

ŞANLIURFA EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ Basın ve Halkla İlişkiler Şube Müdürlüğü İNTERNET HABERLERİ. İnternet Haber Sitesi : www.sanlıurfa.com Tarih: 25.01.

ŞANLIURFA EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ Basın ve Halkla İlişkiler Şube Müdürlüğü İNTERNET HABERLERİ. İnternet Haber Sitesi : www.sanlıurfa.com Tarih: 25.01. Günlük Haber Bülteni 26.01.2015 İNTERNET HABERLERİ İnternet Haber Sitesi : www.sanlıurfa.com Tarih: 25.01.2015 İNTERNET HABERLERİ İnternet Haber Sitesi : www.sanliurfa.com Tarih: 25.01.2015 İNTERNET HABERLERİ

Detaylı

14 May s 2014 Çar amba Günü Saat 09.30 da Yap lan Mahkeme Toplant nda Görü ülen Dosyalar ve Sonuçlar (*)

14 May s 2014 Çar amba Günü Saat 09.30 da Yap lan Mahkeme Toplant nda Görü ülen Dosyalar ve Sonuçlar (*) ra Esas Say No 1 2014/77 Kayseri 2. Sulh 2 2014/78 Karadeniz Ere li 2. Asliye Hukuk 3 2014/79 Bursa 3. cra 4 2014/80 3. 5 2014/81 kkale 1. Asliye 6 2014/82 Dan tay 5. Daire 7 2014/83 Ankara 9. 8 2014/84

Detaylı

FRANSIZ CEZA USÛL KANUNUNDA YER ALAN ÜST MAHKEMELER İLE İLGİLİ HÜKÜMLER

FRANSIZ CEZA USÛL KANUNUNDA YER ALAN ÜST MAHKEMELER İLE İLGİLİ HÜKÜMLER FRANSIZ CEZA USÛL KANUNUNDA YER ALAN ÜST MAHKEMELER İLE İLGİLİ HÜKÜMLER Tercüme Eden: Prof. Dr. Durmuş TEZCAN (D.E.Ü. Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi) 1. Kitap: Kamu Davası ve İlk Soruşturma; 2. Kitap: Yargı

Detaylı

KARA SINIRLARININ KORUNMASI VE GÜVENLİĞİ HAKKINDA YÖNETMELİK

KARA SINIRLARININ KORUNMASI VE GÜVENLİĞİ HAKKINDA YÖNETMELİK Resmi Gazete Tarihi: 21.03.1991 Resmi Gazete Sayısı: 20821 KARA SINIRLARININ KORUNMASI VE GÜVENLİĞİ HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - Bu Yönetmeliğin

Detaylı

Elektrik Piyasası Sektör Raporu Şubat/2016

Elektrik Piyasası Sektör Raporu Şubat/2016 Elektrik Piyasası Sektör Raporu I GİRİŞ Bu rapor, elektrik piyasasında faaliyette bulunan lisans sahibi şirketlerin Kurumumuza sunmuş oldukları bildirimler esas alınarak hazırlanmıştır. Rapordaki lisanslı

Detaylı

TABLO-1. ORTAÖĞRETİM MEZUNLARININ TERCİHLERİ ARASINDA GÖSTEREBİLECEĞİ KADRO VE POZİSYONLAR (KPSS 2016/1)

TABLO-1. ORTAÖĞRETİM MEZUNLARININ TERCİHLERİ ARASINDA GÖSTEREBİLECEĞİ KADRO VE POZİSYONLAR (KPSS 2016/1) TABLO-1. ORTAÖĞRETİM MEZUNLARININ TERCİHLERİ ARASINDA GÖSTEREBECEĞİ VE POZİSYONLAR (KPSS 2016/1) ADI 110010001 38617 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ 110010003 38659 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ 110010005

Detaylı

TABLO-2. ÖNLİSANS MEZUNLARININ TERCİHLERİ ARASINDA GÖSTEREBİLECEĞİ KADROLAR VE POZİSYONLAR 1/26 KPSS 2008/4

TABLO-2. ÖNLİSANS MEZUNLARININ TERCİHLERİ ARASINDA GÖSTEREBİLECEĞİ KADROLAR VE POZİSYONLAR 1/26 KPSS 2008/4 KODU KURUM ADI UNVANI SINIF DERECE ADET ARANAN NİTELİK KODLARI 2843251 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ SEKRETER ( BOLU Merkez ) GİH 10 2 3179 2843253 ADLİ TIP KURUMU EMANET MEMURU ( İSTANBUL Merkez ) GİH

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASA MAHKEMESİ BİRİNCİ BÖLÜM KARAR BİLAL MÜŞTAK BAŞVURUSU. (Başvuru Numarası: 2014/233)

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASA MAHKEMESİ BİRİNCİ BÖLÜM KARAR BİLAL MÜŞTAK BAŞVURUSU. (Başvuru Numarası: 2014/233) TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASA MAHKEMESİ BİRİNCİ BÖLÜM KARAR BİLAL MÜŞTAK BAŞVURUSU (Başvuru Numarası: 2014/233) Karar Tarihi: 22/3/2017 BİRİNCİ BÖLÜM KARAR Başkan ler Raportör Başvurucu : Burhan ÜSTÜN :

Detaylı

GÖKTAŞ İNŞAAT TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ 2012 YILI FAALİYET RAPORU

GÖKTAŞ İNŞAAT TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ 2012 YILI FAALİYET RAPORU GÖKTAŞ İNŞAAT TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ 2012 YILI FAALİYET RAPORU I-) GENEL BİLGİLER A-) Raporun İlgili Olduğu Hesap Dönemi: 01.01.2012-31.12.2012 B-) Şirkete Ait Bilgiler: a-) Şirketin ticaret unvanı: GÖKTAŞ

Detaylı

ÖNSÖZ 3 EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YAZISI 5 İÇİNDEKİLER 7-12 KANUNLAR VE KAYNAKLAR 13-15 BİRİNCİ BÖLÜM Genel Bilgiler 17-29 1. Dersin adı ve konusu 17

ÖNSÖZ 3 EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YAZISI 5 İÇİNDEKİLER 7-12 KANUNLAR VE KAYNAKLAR 13-15 BİRİNCİ BÖLÜM Genel Bilgiler 17-29 1. Dersin adı ve konusu 17 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ 3 EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YAZISI 5 İÇİNDEKİLER 7-12 KANUNLAR VE KAYNAKLAR 13-15 BİRİNCİ BÖLÜM Genel Bilgiler 17-29 1. Dersin adı ve konusu 17 2. Dersin amacı ve planı 18 3. CMH ve Hukuk

Detaylı

2 ADANA SEYHAN Adana Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi. 3 ADIYAMAN MERKEZ Adıyaman Teknik ve Endüstri Meslek Lises

2 ADANA SEYHAN Adana Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi. 3 ADIYAMAN MERKEZ Adıyaman Teknik ve Endüstri Meslek Lises Uzmanlaşmış Meslek Edindirme Merkezleri (UMEM) Beceri'10 Projesi kapsamında 81 ilde bulunan 122 okulun makine/teçhizat donanım ihtiyaçları karşılanmıştır. Bununla birlikte proje çerçevesinde verilecek

Detaylı

Şıvgın, H. (2000). "19. Yüzyılın İlk Yarısında Ayıntap". Ankara Üniversitesi Osmanlı Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi Dergisi, (11), 503-553,

Şıvgın, H. (2000). 19. Yüzyılın İlk Yarısında Ayıntap. Ankara Üniversitesi Osmanlı Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi Dergisi, (11), 503-553, Ayıntap Şıvgın, H. (2000). "19. Yüzyılın İlk Yarısında Ayıntap". Ankara Üniversitesi Osmanlı Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi Dergisi, (11), 503-553, Özdeğer, H. (1977). Antep'in Sosyal ve Ekonomik

Detaylı

Şerafettin TUĞ Kaymakamı

Şerafettin TUĞ Kaymakamı T.C. GAZİEMİR KAYMAKAMLIĞI İLÇE YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ SAYI :BO54VLK4354802.880,01/ 1462 08.09.2010 KONU :19 Eylül 2010 Gaziler günü... GAZİEMİR Gaziemir İlçesi 19 Eylül 2010 Gaziler Günü Anma Tören Programı

Detaylı

İNSAN HAKLARI DERNEĞİ 2017 YILI İLK 3 AY DOĞU VE GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ İNSAN HAKLARI İHLALLERİ RAPORU BİLANÇO 05 MAYIS 2017 İHD DİYARBAKIR ŞUBESİ

İNSAN HAKLARI DERNEĞİ 2017 YILI İLK 3 AY DOĞU VE GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ İNSAN HAKLARI İHLALLERİ RAPORU BİLANÇO 05 MAYIS 2017 İHD DİYARBAKIR ŞUBESİ İNSAN HAKLARI DERNEĞİ 2017 YILI İLK 3 AY DOĞU VE GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ İNSAN HAKLARI İHLALLERİ RAPORU BİLANÇO 05 MAYIS 2017 İHD DİYARBAKIR ŞUBESİ -AÇIKLAMA- Bu raporda yer alan veriler ve verilere

Detaylı

mekan Kasımpaşa Deniz Hastanesi İLKBAHAR 2014 SAYI: 302

mekan Kasımpaşa Deniz Hastanesi İLKBAHAR 2014 SAYI: 302 mekan İLKBAHAR 2014 SAYI: 302 40 41 Kasımpaşa Deniz Hastanesi YÜK. MİMAR BEYZA ŞENER mekan 42 43 BİNALAR DA İNSANLAR GİBİ DOĞAR BÜYÜR ÖMRÜNÜ TAMAMLAYINCA DA ÖLÜR VE YERİNİ YENİLERİ ALIR. Bu ya am bazen

Detaylı

DEVLET MEMURLARININ ŞİKAYET VE MÜRACAATLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

DEVLET MEMURLARININ ŞİKAYET VE MÜRACAATLARI HAKKINDA YÖNETMELİK DEVLET MEMURLARININ ŞİKAYET VE MÜRACAATLARI HAKKINDA YÖNETMELİK (R.G.:12.01.1983 / 17243) BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler Amaç Madde 1-Bu Yönetmelik Devlet Memurlarının Şikayet ve Müracaatları ile ilgili

Detaylı

Risk Merkezi Aylık Bülteni

Risk Merkezi Aylık Bülteni Risk Merkezi Aylık Bülteni Ocak 2016 Sayı: 5 Mart 2016 İçindekiler Sayfa No Açıklamalar 2 I. Krediler/Tasfiye Olunacak Alacaklar Bankalar, Finansman Şirketleri, Faktoring Şirketleri ve Finansal Kiralama

Detaylı

TCK-CMK-CGTİK-PVSK ve İLGİLİ MEVZUAT

TCK-CMK-CGTİK-PVSK ve İLGİLİ MEVZUAT 6 8 T.C. ANAYASASI TCK-CMK-CGTİK-PVSK ve İLGİLİ MEVZUAT Kavramlar Türk Ceza Kanunu TCK nın Yürürlük ve Uygulama Şekli Hakkında Kanun Kabahatler Kanunu Ceza Muhakemesi Kanunu CMK nın Yürürlük ve Uygulama

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 5434 S.ESK/ S. SGK/101

İlgili Kanun / Madde 5434 S.ESK/ S. SGK/101 T.C YARGITAY 10. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2012/15329 Karar No. 2013/8585 Tarihi: 29.04.2013 İlgili Kanun / Madde 5434 S.ESK/1 5510 S. SGK/101 5510 SAYILI YASANIN YÜRÜLÜĞÜNDEN ÖNCE MEMUR VE İŞTİRAKÇİ OLANLARIN

Detaylı

P r a t i k. R e h b e r i

P r a t i k. R e h b e r i P r a t i k G ö n ü l l ü R e h b e r i 1 KASIM 2015 GENEL SEÇİMİ MÜŞAHİT REHBERİ I. BAZI GENEL KAVRAMLAR II. MÜŞAHİTLİK HAKKINDA GENEL BİLGİLER 1. Müşahit kime denir? 2. Müşahidin Yasal Hakları 1 III.

Detaylı

JANDARMA TEŞKİLAT, GÖREV VE YETKİLERİ KANUNU. Kanun Numarası : 2803 Kabul Tarihi : 10/3/1983 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 12/3/1983 Sayı : 17985

JANDARMA TEŞKİLAT, GÖREV VE YETKİLERİ KANUNU. Kanun Numarası : 2803 Kabul Tarihi : 10/3/1983 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 12/3/1983 Sayı : 17985 JANDARMA TEŞKİLAT, GÖREV VE YETKİLERİ KANUNU Kanun Numarası : 2803 Kabul Tarihi : 10/3/1983 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 12/3/1983 Sayı : 17985 BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler Amaç, Kapsam ve Tanımlar

Detaylı

Seda DUNBAY Avukat. Türk Parlamento Tarihinde Yasama Sorumsuzluğu ve Dokunulmazlığı ( )

Seda DUNBAY Avukat. Türk Parlamento Tarihinde Yasama Sorumsuzluğu ve Dokunulmazlığı ( ) Seda DUNBAY Avukat Türk Parlamento Tarihinde Yasama Sorumsuzluğu ve Dokunulmazlığı (1876-1995) İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER... IX GİRİŞ...1 BÖLÜM I Parlamento Üyeliğinin Tarihsel ve Siyasal Olarak

Detaylı

TÜRKİYE DE CEZA VE ADALET SİSTEMİ

TÜRKİYE DE CEZA VE ADALET SİSTEMİ TÜRKİYE DE CEZA VE ADALET SİSTEMİ TÜRK HUKUK SİSTEMİ İdari Yargı Adli Yargı Askeri Yargı Sayıştay Anayasa Mahkemesi İDARİ YARGI SİSTEMİ İdarenin eylem ve işlemlerine karşı açılan davaların görüşüldüğü,

Detaylı

TABLO-2. ORTAÖĞRETİM MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR (2014/2 EKPSS/KURA )

TABLO-2. ORTAÖĞRETİM MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR (2014/2 EKPSS/KURA ) / POZİSYON UNVANI 190050001 9521 ADALET BAKANLIĞI Hizmetli ADANA MERKEZ Taşra YH 11 1 2001 7225 190050003 9522 ADALET BAKANLIĞI Hizmetli ADIYAMAN KAHTA Taşra YH 11 1 2001 7225 190050005 9523 ADALET BAKANLIĞI

Detaylı

ÜLKE GENELİ TRAFİK İSTATİSTİK BÜLTENİ. E m n i y e t G e n e l M ü d ü r l ü ğ ü. Trafik Hizmetleri Başkanlığı

ÜLKE GENELİ TRAFİK İSTATİSTİK BÜLTENİ. E m n i y e t G e n e l M ü d ü r l ü ğ ü. Trafik Hizmetleri Başkanlığı E m n i y e t G e n e l M ü d ü r l ü ğ ü TRAFİK İSTATİSTİK BÜLTENİ Trafik Hizmetleri Başkanlığı ÜLKE GENELİ Trafik Eğitim ve Araştırma Dairesi Başkanlığı EKİM-2015 AÇIKLAMALAR AYLIK TRAFİK İSTATİSTİK

Detaylı

T.C ÇAMAŞ KAYMAKAMLIĞI (İlçe Yazı İşleri Müdürlüğü) HİZMET STANDARTLARI TABLOSU BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER

T.C ÇAMAŞ KAYMAKAMLIĞI (İlçe Yazı İşleri Müdürlüğü) HİZMET STANDARTLARI TABLOSU BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER T.C ÇAMAŞ KAYMAKAMLIĞI (İlçe Yazı İşleri Müdürlüğü) HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ SÜRE) 1- Taşınmaz

Detaylı

Evrensel Bakış Açısı. Fransız Taburunu Esir Alan

Evrensel Bakış Açısı. Fransız Taburunu Esir Alan Evrensel Bakış Açısı Gürbüz Evren Fransız Taburunu Esir Alan 44 Kuva-yi Milliyeci Mustafa Kemal önderliğindeki Kurtuluş Savaşı nı küçümseyenler, Sadece Yunanistan ile savaşılmış derler. Böylelikle Yunanistan

Detaylı

GİRESUN BELEDİYE BAŞKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

GİRESUN BELEDİYE BAŞKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU 1 İş Başvurusu 1-Dilekçe, 2-Özgeçmiş, 3-CV 7 GÜN 2 İlk defa devlet memurluğuna alınma 1-ÖSYM Başkanlığından gelen atanacakların listesi, 3- Nüfus cüzdan sureti 5-Sağlık raporu 7-İkametgah belgesi, 8-Mal

Detaylı

ULUSAL VE RESMİ BAYRAMLAR İLE MAHALLİ KURTULUŞ GÜNLERİ, ATATÜRK GÜNLERİ VE TARİHİ GÜNLERDE YAPILACAK TÖREN VE KUTLAMALAR YÖNETMELİĞİ

ULUSAL VE RESMİ BAYRAMLAR İLE MAHALLİ KURTULUŞ GÜNLERİ, ATATÜRK GÜNLERİ VE TARİHİ GÜNLERDE YAPILACAK TÖREN VE KUTLAMALAR YÖNETMELİĞİ 5899 ULUSAL VE RESMİ BAYRAMLAR İLE MAHALLİ KURTULUŞ GÜNLERİ, ATATÜRK GÜNLERİ VE TARİHİ GÜNLERDE YAPILACAK TÖREN VE KUTLAMALAR YÖNETMELİĞİ Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 16/4/2012 No : 2012/3073 Yayımlandığı

Detaylı

Sirküler 2015/009 14 Eylül 2015

Sirküler 2015/009 14 Eylül 2015 Sirküler 2015/009 14 Eylül 2015 Konu: Elektronik Tebligat Uygulaması Zorunluluğu 27 Ağustos 2015 tarih ve 29458 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 456 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile elektronik

Detaylı

http://hurarsiv.hurriyet.com.tr/goster/printnews.aspx?docid=30285714

http://hurarsiv.hurriyet.com.tr/goster/printnews.aspx?docid=30285714 1 / 5 2015/10/13 10:43 Gündem 11 Ekim 2015 Tek dilekleri barıştı TÜRKĐYE de en büyük terör saldırısı olarak tarihe geçen saldırıda ölenler arasında yurdun dört bir yanından barış ve demokrasi için Ankara

Detaylı

POLİS TARAFINDAN KULLANILAN MUHBİRİN ÖDÜLLENDİRİLMESİ YASA TASARISI. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi aşağıdaki Yasayı yapar:

POLİS TARAFINDAN KULLANILAN MUHBİRİN ÖDÜLLENDİRİLMESİ YASA TASARISI. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi aşağıdaki Yasayı yapar: POLİS TARAFINDAN KULLANILAN MUHBİRİN ÖDÜLLENDİRİLMESİ YASA TASARISI Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi aşağıdaki Yasayı yapar: Kısa İsim 1. Bu Yasa, Polis Tarafından Kullanılan Muhbirin Ödüllendirilmesi

Detaylı

Erzurum Ermenilerinin Kastamonu ya Gönderilmesi

Erzurum Ermenilerinin Kastamonu ya Gönderilmesi Evrensel Bakış Açısı Gürbüz Evren Erzurum Ermenilerinin Kastamonu ya Gönderilmesi Ermeni komitecilerinin, Rus ordusuna katılarak sivillere yönelik katliamlara girişmesi üzerine Osmanlı Devleti, Tehcir

Detaylı

MİLLİ EMLAK GENEL MÜDÜRLERİ

MİLLİ EMLAK GENEL MÜDÜRLERİ MİLLİ EMLAK GENEL MÜDÜRLERİ SIRA ADI SOYADI BAŞLAYIŞ TARİHİ AYRILIŞ TARİHİ 1 Mehmet Cemal EYÜBOĞLU 19.08.1942 12.07.1944 19.07.1944 12.11.1945 (Vekil) 2 Mahmut Celalettin ERÇOKLU 12.11.1945 08.11.1951

Detaylı

2016 YILI HAKEM VİZESİ GENEL SONUÇ LİSTESİ / 24-27 ARALIK 2015 - KOCAELİ

2016 YILI HAKEM VİZESİ GENEL SONUÇ LİSTESİ / 24-27 ARALIK 2015 - KOCAELİ SIRA NO ADI SOYADI İLİ LİSANSI KUMİTE SECİLDİĞ İ KONUM KATA SECİLDİĞ İ KONUM 2016 YILI HAKEM VİZESİ GENEL SONUÇ LİSTESİ / 24-27 ARALIK 2015 - KOCAELİ TERFİ SONUÇLARI 1 TİMUR ÖZDEMİR BURSA U.ARASI ORTA

Detaylı

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI DUYURU

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI DUYURU PALYATİF BAKIM MERKEZLERİ İLE İLGİLİ GÜNCEL Sağlık Uygulama Tebliği nin 2.4.4.K Palyatif Bakım Tedavisi başlıklı bölümünün 1. fıkrasında Palyatif bakım tedavisi, Sağlık Bakanlığınca palyatif bakım verme

Detaylı

T.C. KİLİS VALİLİĞİ GKK ALIMI BAŞVURU SEÇME SINAVLARI KILAVUZU

T.C. KİLİS VALİLİĞİ GKK ALIMI BAŞVURU SEÇME SINAVLARI KILAVUZU T.C. KİLİS VALİLİĞİ GKK ALIMI BAŞVURU VE SEÇME SINAVLARI KILAVUZU 2015 BAŞVURULAR 11 ARALIK 21 ARALIK 2015 TARİHLERİ ARASINDA KİLİS VALİLİĞİ YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ VE İL MERKEZ JANDARMA KOMUTANLIĞINA YAPILACAKTIR.

Detaylı

lan K sinde yer verilen gelirleri ile ge tarih ve Katma T ya tarih ve veya

lan K sinde yer verilen gelirleri ile ge tarih ve Katma T ya tarih ve veya Mevzuat De i iklikleri 20.06.2015 tarih ve 29392 Vergi No: 453) Bu Teb- rine istinaden uygulanacak olan E-Yoklama Sistemine 20.06.2015 tarih ve 29392 Vergi Usul Ka No: 454) Bu Teb- olarak e-fatura ve e-defter

Detaylı

Harf üzerine ÎÇDEM. Numara

Harf üzerine ÎÇDEM. Numara Harf üzerine ÎÇDEM A Numara Adliyenin manevi şahsiyetini tahkir... 613 G Ağır Tehdit 750 Aleniyet deyim - kavram ve unsuru... 615 Anarşistlik - kavram ve suçu 516 Anayasa Nizamı 558 aa Anayasa Nizamını

Detaylı

İstanbul ve Denizli'de sahte araç muayene çetesi çökertildi

İstanbul ve Denizli'de sahte araç muayene çetesi çökertildi İSTANBUL, DENİZLİ VE ANKARADA SAHTE ARAÇ MUAYENE ÇETELERİ ÇÖKETİLDİ İstanbul ve Denizli'de sahte araç muayene çetesi çökertildi Denizli ve İstanbul'da gerçekleştirilen operasyonlarda sahte araç muayenesi

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU MAYIS 2014 Türkiye İstatistik Kurumu 03/06/2014 tarihinde 2014 yılı Mayıs ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE)

Detaylı

TMMOB TEMSİLCİLERİNE AÇILAN DAVALAR

TMMOB TEMSİLCİLERİNE AÇILAN DAVALAR 4.19.4 TMMOB TEMSİLCİLERİNE AÇILAN DAVALAR 1) Dosya No : 2013/551 E. : Ankara 17. Asliye Ceza si : 1- TMMOB YK Başkanı Mehmet Soğancı 2- TMMOB Genel Sekreteri N. Hakan Genç :2911 sayılı Toplantı ve Gösteri

Detaylı

OSMANLI BELGELERİNDE MİLLÎ MÜCADELE VE MUSTAFA KEMAL ATATÜRK

OSMANLI BELGELERİNDE MİLLÎ MÜCADELE VE MUSTAFA KEMAL ATATÜRK T.C. BAŞBAKANLIK DEVLET ARŞİVLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Osmanlı Arşivi Daire Başkanlığı Yayın Nu: 88 OSMANLI BELGELERİNDE MİLLÎ MÜCADELE VE MUSTAFA KEMAL ATATÜRK A N K A R A 2 0 0 7 1 P r o j e Y ö n e t i c

Detaylı

İNSAN HAKLARI DERNEĞİ 2017 YILI İLK 9 AY DOĞU VE GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ İNSAN HAKLARI İHLALLERİ RAPORU -BİLANÇO-

İNSAN HAKLARI DERNEĞİ 2017 YILI İLK 9 AY DOĞU VE GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ İNSAN HAKLARI İHLALLERİ RAPORU -BİLANÇO- İNSAN HAKLARI DERNEĞİ 2017 YILI İLK 9 AY DOĞU VE GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ İNSAN HAKLARI İHLALLERİ RAPORU -BİLANÇO- 01 KASIM 2017 İHD DİYARBAKIR ŞUBESİ -AÇIKLAMA- Bu raporda yer alan veriler ve verilere

Detaylı

ORSAM AYLIK IRAK TÜRKMENLERİ GÜNCESİ

ORSAM AYLIK IRAK TÜRKMENLERİ GÜNCESİ ORSAM AYLIK IRAK TÜRKMENLERİ GÜNCESİ Hazırlayanlar: Habib Hürmüzlü, ORSAM Danışmanı / Bilgay Duman, ORSAM Ortadoğu Uzmanı / Temmuz - Ağustos 2013 - Sayı: 27 15 Temmuz 2013: Tuzhurmatu olaylarının araştırılması

Detaylı

Birinci Dünya Savaşı Sırasında Develi de Meydana Gelen Ermeni Olayları

Birinci Dünya Savaşı Sırasında Develi de Meydana Gelen Ermeni Olayları Birinci Dünya Savaşı Sırasında Develi de Meydana Gelen Ermeni Olayları Giriş Osmanlı Devleti nde 1890-1896 yılları arasında Van, Erzurum, Sason, Merzifon, Yozgat ve Kayseri de Ermeni ayaklanmaları oldu.

Detaylı

Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Sektör Raporu Nisan / 2016

Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Sektör Raporu Nisan / 2016 Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Sektör Raporu I İÇİNDEKİLER 1. LPG ÜRETİMİ...1 2. YURT DIŞI LPG TİCARETİ...1-2 2.1. İthalat...1 2.2. İhracat...2 3. YURT İÇİ LPG TİCARETİ...3-16 3.1. Ürün

Detaylı