TAKIM KURMA. 4) Üyeler arasýnda yüksek derecede güven duygusu geliþmiþtir. 2. TAKIM ÝLE ÇALIÞMA GRUBU ARASINDAKÝ FARKLILIKLAR :

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TAKIM KURMA. 4) Üyeler arasýnda yüksek derecede güven duygusu geliþmiþtir. 2. TAKIM ÝLE ÇALIÞMA GRUBU ARASINDAKÝ FARKLILIKLAR :"

Transkript

1 NOT : Bu bölüm önümüzdeki günlerde Prof.Dr. Hüner Þencan ýn incelemesinden sonra daha da geliþtirilerek son halini alacaktýr. Zaman kaybý olmamasý için büyük ölçüde- tamamlanmýþ olan bu bölüm web e konmuþtur. 4. Hafta 20 Mart 2001 TAKIM KURMA 1. Takým kurmanýn tanýmý ve özellikleri 2. Takýmlar ile Çalýþma gruplarý arasýndaki farklýlýklar 3. Takým kurma ile Takým geliþtirme arasýndaki benzerlik ve farklýlýklar 4. Takým türleri 5. Takým kurma süreci 6. Takým kurma sürecinde davranýþlar 1. TANIMI VE ÖZELLÝKLERÝ : Ýþletmelerde iþ iliþkileri çalýþma gruplarýnýn içinde gerçekleþir. Bir iþletmede çok sayýda çalýþma grubu vardýr. Bu gruplar çoðunlukla fonksiyonel gruplardýr. Yapýlan iþin niteliðine göre bir çalýþma grubu takým oluþturmaya uygundur veya deðildir. Çalýþma grubu ile takým, çalýþma anlayýþý, iliþkiler ve sorun çözme alýþkanlýklarý açýsýndan farklýdýrlar. Her takým bir gruptur. Fakat her grup takým anlayýþýna sahip olmayabilir. Takým kavramý deðiþik þekillerde tanýmlanmýþtýr. Takým bütünleyici yetenek ve becerilere sahip kiþilerden oluþan bir gruptur. Bu kiþiler kendilerini topluca sorumlu hissederek ortak bir amacý gerçekleþtirmeye çalýþýrlar. Takýmýn özellikleri aþaðýdaki gibi sýralanabilir : 1) Yüksek derecede iletiþim : Grup üyeleri günlük iþ yaþamlarý boyunca büyük ölçüde bir haberleþme iliþkisi içersindedirler. Bütün faaliyetlerini birbirlerine haber vererek gerçekleþtirirler. 2) Üyeleri bilgi, yetenek, beceri açýsýndan farklý özelliklere sahiptirler. Farklýlýk; deðiþkenlik, sinerji etkisi ve yaratýcýlýðý geliþtirir. 3) Üyeler paylaþýlmýþ bir misyon/amaç/hedef anlayýþýna sahiptirler. Ortak amaç ve hedefte hepsi birleþmiþ ve kaynaþmýþlardýr. Görev ister geçici nitelikte ister sürekli olsun görevin gerçekleþtirilmesinde paylaþma, iþbirliði, dayanýþma ve fedakarlýk vardýr. 4) Üyeler arasýnda yüksek derecede güven duygusu geliþmiþtir. 5) Takým hedeflerini açýk bir þekilde tanýmlamýþtýr. Takým baþarýsýný veya baþarýsýzlýðýný ölçebilir. Neyi baþarmaya çalýþtýðýný çok iyi biliyordur. 2. TAKIM ÝLE ÇALIÞMA GRUBU ARASINDAKÝ FARKLILIKLAR : Rekabet : Çalýþma gruplarýnda rekabet iþe yöneliktir. Grup üyelerinin her biri; tanýnma, yükselme daha fazla çýkar elde etmek için birbiriyle rekabet ederler. Yüksek baþarý gösteren takýmlar ise iþletme dýþýna yönelik olarak rekabet ederler.

2 Odaklaþma : Çalýþma gruplarý görev üzerinde odaklaþmýþlardýr. Gruptaki herbir birey kendisine verilen görevi en iyi bir þekilde gerçekleþtirmeye çalýþýr. Takýmlar ise hedef yönelimlidir ve kendilerine bir hedef ve amaç verilmiþtir. Farklý görevleri yerine getirmekle birlikte ortak hedefe ulaþmak vardýr. Yönetim Tarzý : Çalýþma gruplarý doðalarý gereði hiyerarþik bir yapý gösterirler ve ototratik bir yönetim anlayýþýna sahiptirler. Takýmlar ise daha katýlýmcý bir yönetim anlayýþýyla yönetilirler. Hedefler doðrultusunda takým kendi kendini yönlendirir. Hoþgörü : Çalýþma gruplarýnda üyeler birbirlerinin davranýþlarýný hoþgörüyle karþýlarlarken takýmda üyeler birbirlerinden de sorumludurlar. Takýmda farklýlýklar hoþ karþýlanýr ve teþvik edilir. Grupta ise farklýlýklardan hoþlanýlmaz ve istenmez. Risk Üstlenme : Çalýþma gruplarý risk üstlenmek istemezler. Statükonun devamýndan yanadýrlar. Takýmlar ise risk üstlenirler ve riske raðmen görevlerini baþarýyla yerine getirirler. Sorun Çözme : Çalýþma gruplarý sorun deðil görev odaklýdýrlar. Kendilerine verilen görevlerin yerine getirilmesiyle yetinirler. Takýmlar ise sorunun çözülmesinden yanadýrlar. Sorunlarýn üzerine giderler. 3. TAKIM KURMA ÝLE TAKIM GELÝÞTÝRME ARASINDAKÝ BENZERLÝK VE FARKLILIKLAR : Günlük iþ yaþamýnda takým kurma ve takým geliþtirme kavramlarýnýn bir birinin yerine kullanýldýðý görülmektedir. Bu kavramlar yapýlan etkinliðin niteliðini belirler. Takým çalýþmasý, kurulan bir takýmýn iþinde geçen süreçleri, takým geliþtirme ise, çalýþma grubunun takým anlayýþýna geçmesi için gerçekleþtirilen faaliyetleri anlatýr. Takým kurma, bir çalýþma grubunun daðýtýlarak yeniden oluþturulmasýný veya yeni bir organizasyonda yeni bir birim kurulmasýný tanýmlar. Takým kurma ve takým geliþtirme kavramlarý birbirlerini ikame eden kavramlar deðildir. Bu kavramlarý kýsaca açýklayalým. Takým Kurma : Geçici veya sürekli nitelikte olabilir. Geçici takýmlar belli bir süre için veya belirli bir hedefle ilgili olarak, farklý yetenek ve becerilere sahip kiþilerin bir araya getirilmesidir. Sürekli takým kurma, yeni bir anlayýþla ve özellikle görevin buna elvermesi durumunda farklý yetenek ve becerilere sahip kiþilerin bir araya getirilmesidir. Bu takýmlar fonksiyonel birimler içinde olmaktan çok bölümler ve birimler arasý veya üstü bir özelliðe sahiptirler. Takým Geliþtirme : kavramý daha çok fonksiyonel çalýþma gruplarýnýn takým anlayýþýyla çalýþmalarýný saðlamak için yapýlan etkinlikler anlamýnda kullanýlmaktadýr. Görevin niteliði takým çalýþmasýna uygun olsun veya olmasýn çalýþma gruplarý eðitilerek onlara yeni bir çalýþma felsefesi benimsetilerek takým çalýþmasý yapmalarý saðlanabilir. Bu yönetim için bir takým çalýþmasý olmasa da iç rekabetin daha iyi yönetilmesi açýsýndan önemlidir. Takým geliþtirme süreci 1-2 aylýk zaman dilimi veya daha uzun 1-2 yýllýk bir süreyi kapsayabilir. Birim veya iþletme bazýnda gerçekleþtirilmeye çalýþmasý süreyi uzatacaktýr. Takým Çalýþmasý : Takým misyonunu, felsefesini, duygusunu öðrenmiþ ve çalýþma alt yapýsýný da buna göre az-çok düzenlenmiþ olan gruplarýn yaptýðý çalýþmadýr. Anlýk bir durumu deðil sürekliliði ve kalýcýlýðý ifade eder.

3 4. TAKIM TÜRLERÝ : Ýþ hayatýnda takým çalýþmasýnýn deðiþik türleri bulunmaktadýr. Takým çalýþmasý iþletme içindeki yaygýnlýðýna, geçici veya sürekli olmasýna, liderlik uygulamasýna göre farklý þekillerde ortaya çýkabilir. Aþaðýdaki bölümde önce bu türler sýralanmýþ sonra da kýsaca açýklanarak tanýmlamasý yapýlmýþtýr. 1- Çalýþma grubunun takým haline dönüþtürmesi = Fonksiyonel takýmlar 2- Süreç takýmlarý 3- Geçici takýmlar 4- Departmanlar arasý takýmlar 5- Ýþletmenin/Kurumun tamamýnýn bir takým haline dönüþtürülmesi 6- Uluslararasý niteliðe sahip iþletmelerde karþýt kültürel takýmlar 7- Kendini yöneten takýmlar 8- Resmi mevzuat gereði kurulan takýmlar 9- Kalite çemberleri 1) Fonksiyonel Takýmlar : Bunlar esas itibariyle çalýþma gruplarýdýr. Ýþin niteliði üyelerin sýk bilgi alýþveriþinde bulunmalarýný, farklý yetenek ve becerileri, rutin bilgiler yerine karmaþýk beceri ve bilgileri gerektiriyorsa bu gruplarda fonksiyonel takýmlar kurulabilir. Örneðin programcýlar grubu, teftiþ/denetim grubu, muhasebe-finans gruplarýnda bu tür takýmlar gruplar. Bir birimin sýnýrlarý içinde kurulur, grup anlayýþý yerine takým hedefleri doðrultusunda bütünleþir. 2) Süreç Takýmlarý : Pek çok iþletmede iþler kesintisiz bir süreç içinde gerçekleþir. Ýþin baþarýlmasý tek bir gruba ait deðil birden fazla grubun kendi üzerine düþen görevi etkin bir þekilde yapmasýyla gerçekleþir. Örneðin bir hastanede bir hastanýn ameliyat olmasý (a) Laboratuar ekibi (b) Servis katý ekibi (c) Radyoloji ekibi (d) ameliyathane ekibi nin görevlerini tam olarak yapmalarýna baðlýdýr. Böyle bir durumda süreç takýmý her bir iþlevsel grubu temsil etmek üzere onlarýn üzerinde 4 kiþinin/ yöneticinin/uzmanýn bir araya gelmesiyle oluþturulur. 3) Geçici Takýmlar : Görev süreleri belirli bir amaca veya hedefe ulaþmakta kýsýtlý olan takýmlardýr. Timler, görev güçleri, komiteler veya komisyonlar geçici takýmlara örnek olarak verilebilir. 4) Departmanlararasý Takýmlar : Birbiriyle iliþkisi olan departman/birim elemanlarýnýn veya temsilcilerinin bir araya gelmesi periyodik olarak toplantýlar yapýp ortaya çýkan sorunlarý çözdükleri toplantýlardýr. Takým çalýþmasý, mesai süresinin tamamýný deðil haftada veya ayda 1 veya 2 saat gibi bir süresini alýr. 5) Ýþletmenin/Kurumun Bir Takým Haline Dönüþtürülmesi : Örgütsel kültürü güçlü olan iþletmeler bir fabrikada çalýþan bir iþletmede veya holding bünyesinde çalýþan tüm personelin belirli deðerleri, anlayýþý benimsemelerini isterler. Amaç çalýþanlarýn örgütle, kurumla bütünleþmelerini saðlamak ve bir bütün olarak takým ruhuyla hareket etmelerini temin etmektir. 6) Karþýt Kültürel Takýmlar : Çok uluslu iþletmeler özellikle üst yönetimde çok kültürlü takýmlar oluþtururlar. Bu takýmlarýn amacý ev sahibi ülke yöneticilerinin yönetim anlayýþý ile faaliyet gösteren ülke yöneticilerinin yönetim, disiplin, üretim kalite anlayýþlarý arasýndaki farklýlýklarýn azaltýlmasý ve uyumun saðlanmasýdýr. 7) Kendini Yöneten Takýmlar : Bir iþletmenin operasyonel düzeyinde faaliyet gösteren gruplarýn lidersiz olarak bir temsilciyle kendi kendilerini yönetmesidir. Ýskandinav ülkelerinde geliþen bu yaklaþýmda, grubun üretim, kalite, grupta çalýþacak elemanlarýn seçimi grup tarafýndan gerçekleþtirilir. 8) Resmi Mevzuat Gereði Kurulan Takýmlar/Komiteler : Yasa gereði

4 kurulmak zorunda olan komite ve kurumladýr. Ancak yapýlan gözlemle bu kurullarýn tam bir takým gibi çalýþmadýklarý tespit edilmiþtir. Ýzin komitesi, Ýþ saðlýðý ve iþ güvenliði komitesi, Sivil savunma komitesi v.b Takým kurma bir anlayýþ ve felsefedir. Bir iþletme takým kurma çalýþmasýný kýsmi olarak veya genel bir felsefe olarak benimseyebilir. Genel felsefe olarak benimseyen iþletmelerde çok yönlü takým çalýþmalarý yapýlabilir. Bu iþletmelerde fonksiyonel takýmlarý, süreç takýmlarýný, basit kültürel takýmlarý, geçici takýmlarý ayný zamanda görmek mümkündür. Diðer iþletmelerde ise sadece belli bir bölüm veya birimde kýsmi bir takým çalýþmasý yapýlýyor olabilir. 5. TAKIM KURMA SÜRECÝ : Takým kurma süreci (a) eðitim, (b) plan geliþtirme, (c) uygulama, (d) ölçme/ deðerlendirme ve (e) raporlama evrelerinden oluþur. Eðitim : Takým kurma uygulamasýna geçmek isteyen iþletme öncelikle takým bilincini geliþtirmelidir. Bunun için düþünülen uygulama biçimine göre bölüm/birim veya tüm iþletme çalýþanlarý veya sadece yöneticiler takým kurma eðitimine alýnýrlar. Takým kurma eðitimleri iþ yerinde, iþyerinin dýþýndaki seminer salonlarýnda veya açýk hava ortamýnda uygulamalý olarak gerçekleþtirilir. Amaç katýlýmcýlarýn takým çalýþmasýyla ilgili temel kavramlarý, süreçleri öðrenmesi ve belirli davranýþlarý, tutumlarý kazanmalarýdýr. Söz konusu eðitim en az 3 tam günlük bir eðitimdir. Yerine göre bir haftaya kadar uzatýlabilir. Eðitim amacý sadece bilgi vermek deðil duygu/davranýþ/tutum konusunda katýlýmcýlarýn zorlanacaklarý bir labaratuvar ortamý yaratmaktýr. Eðitim uygun ders malzemesi, örnek vakalar, testler, etkinliklerle desteklenir. Plan Geliþtirme : Takým kurma veya geliþtirme planlý bir faaliyettir. Ýþletme takým kurma çalýþmasý mý yapacaktýr yoksa takým geliþtirme çalýþmasý mý yapacaktýr? Hangi bölümde veya birimde yapacaktýr? Süreç takýmý mý oluþturulacaktýr yoksa fonksiyonel takým mý oluþturacaktýr? Geçici bir takým komite veya kurul mu oluþturacaktýr? Bütün bu konulara karar verilmesi hangi tarihlerde hangi takým çalýþmasýna geçileceðini kimlerin sorumlu olacaðýnýn, ne tür kararlarýn verileceðinin önceden planlanmasý ve yazýya geçirilmesi gerekir. - Hangi bölüm/birim? - Takým üyeleri kimler olacak? - Hangi aralýklarla bir araya gelecekler? - Takým sorumlusu/yönetici/raportörü/yardýmcýsý kim olacak? - Takýma verilecek baþlangýç hedefleri/çözmeleri istenen sorun? - Takým nerede ve hangi sürelerle (kaç saat) toplanacak? - Takým çalýþmasý nasýl ödüllendirilecek (ikramlar vb. diðer ödüller)? - Takým çalýþmasý mesai saati içinde/dýþýnda mý olacak? Uygulama : Uygulama takým çalýþmasýna iþlerlik kazandýrmadýr. Takýmýn niteliðine göre, takým çalýþmasý seanslarý 15 günde bir, ayda veya 2 ayda yapýlabilir. Bazý takýmlar vardýr ki 3/6 ayda bir toplanabilir. Sürenin uzamasý takým dayanýþmasýný azaltýr. Takým ruhunun en güçlü yaþandýðý uygulamalar haftada bir veya 15 günde bir yapýlan çalýþmalardýr. Takým çalýþmasý, diðer gruplarýn her hafta düzenledikleri veya yarým veya bir saatlik süre içinde HAFTALIK DURUM DEÐERLENDÝRMESÝ yaptýklarý, þakalaþarak, gülüþerek birbirlerine görev verdikleri toplantýlar deðildir. Takým çalýþmasý üyelerin deþarj olduðu toplantýlar da deðildir. Tersine : - Gündemli, - Sorun odaklý,

5 - Üyelerin sorunun belli bir yönünü çözmek için taahhütte bulunduklarý - Alýnan kararlarýn toplantý tutanaðýnýn karar bölümüne yazýlý olarak iþlendiði - Üyelerin bir sonraki toplantýda üstlendikleri sorumluluklarla ilgili olarak hesap verdikleri - Birbirlerinin sorunlarýnýn çözümü için yardýmlaþtýklarý, birbirlerine destek verdikleri - Duygularýný (hoþlanma-hoþlanmama/sevme-sevmeme gibi) bir kenara býrakýp sorun üzerinde tartýþtýklarý ve realiteyi inceledikleri toplantýlardýr. - Toplantýlarda üyeler ZANNEDÝYORUM, GALÝBA, TAHMÝN EDERÝM, ÖYLE OLMALI gibi ifadeler yerine birimlerin günlük/haftalýk/aylýk/3 aylýk veri cetvelleriyle gelirler. Tartýþmalar, planlar, kararlar somut veri ve deðerler üzerinde yapýlýr. Veri ve deðer yoksa veri toplanmasýna karar verilir. - Toplantýnýn amacý, grubun yol aldýðý hedefe yaklaþtýðýný sorunu çözdüðünü görmektir. - Toplantýlarda ince ve gereksiz ayrýntýlara dalma tehlikesi karþýsýnda takým yöneticisi konuyu odak noktaya çeker. Amaç ve hedeften uzaklaþtýran tartýþma ve konuþmalar takým çalýþmasýnýn dýþýna býrakýlýr. Ölçme ve Deðerleme : Takým çalýþmasý sadece bir takým toplantýlar yapýp belirli konularý müzakere etmek ve kararlar almak demek deðildir. Takým çalýþmasýnýn tabaný birimlerin ölçme yapmasýna dayanýr. Üretimle/hizmetle ilgili KAYITLAR düzenli, doðru ve sürekli bir biçimde tutuluyor olmalýdýr. Takým çalýþmasýnýn kayýt temeli yoksa veriler toplanamayacak demektir. Veri yoksa ölçme yapýlamaz. Ölçme yoksa takým baþarýsý deðerlendirilemez. Takým hedefine ulaþma durumunun saptanmasý ölçme ve deðerlendirme yapýlmasýyla mümkündür. Raporlama : Takým çalýþma toplantýlarýnda görüþülen konular, alýnan kararlar, kat edilen mesafe, karþýlaþýlan güçlükler, týkanma konularý, toplantý tutanaðýnda açýk bir þekilde rapor edilmelidir. Raporlama geriye yönelik durum deðerlendirmesi imkaný saðlar. Yöneticilerin gücü, iþ yaptýrma kabiliyeti ile belli olur. Tutanaklarý grup üyelerinin ve liderin baþarýlý veya baþarýsýz olduklarýnýn kanýt belgesidir. Lider ve üyelerin hepsi herhangi bir DERLEME OLMADAN DA her hafta toplanýyor ve sorunlarý görüþüyor olabilirler. Bu durum HAVANDA SU DÖVMEDÝR. Böyle bir durumda baþka hiçbir þeyle ilgilenmeden mevcut durumun düzeltirlmesi gerekir, gerekiyorsa takým deðiþtirilir. Kiþilerin iþten çýkarýlmalarý dahi düþünülebilir. 6. TAKIM KURMA SÜRECÝNDE DAVRANIÞLAR : A. Yönetim Davranýþlarý : Yöneticilerin çoðu baþarýlý takýmlar kurmak isterler fakat kendilerini bu sürecin bir parçasý olarak görmek istemezler. Aktif bir oyuncu olmak yerine seyirci olarak kalmayý yeðlerler. Bazen yanlýþ bir düþünce ile takýmýn kendi kendine yeterli olmasý için bunu yaptýklarýný söylerler. Gerçekte takým üyeleri kendi kendilerine yeterlidir. Fakat þefin, müdürün veya duruma göre genel müdürün aktif rol almamasý yaptýklarý çalýþmanýn deðeri konusunda onlarý þüpheye düþürür. Liderin/yöneticinin onaylayýcý bir sözü, verdikleri kararlarýnýn gücünü arttýracaktýr. Yöneticilerin takým çalýþmasýyla ilgili mazeretleri aþaðýdaki gibidir : - Benim bir sürü iþim var, - Gelsinler takýldýklarý þeyi bana sorsunlar, - Ne isterlerse verdim veririm, - Günlük kendi iþlerinin ayrýntýsýnda beni boðmasýnlar, - Bir sürü gereksiz ayrýntýlarý konuþuyorlar, - Bazý þeylere hemen karar verilsin istiyorlar, yönetimi bilmiyorlar, - Kaynaklarýn optimum yönetimi önemlidir. Her takýmýn deðiþik ihtiyaçlarý var. Bunlarýn hepsi bir kerede karþýlanamaz ki.

6 Yukarýdaki mazeretler çoklu talepler karþýsýnda plan ve programýný oluþturmamýþ, bunalmýþ yöneticinin mazeretleridir. Takým üyeleri yöneticilerinden : - Cesaretlendirme, - Program, - Gerçekleþme süresi, - Kaynaklarýn mevcut durumu hakkýnda bilgi, - Baþka bir yöntem veya yol, - Anlayýþ, sempati, ilgi beklerler. Güçlü lider kendini rezerv eden, kenara çeken, kendini baþka ve üstün gören bir kiþi olamaz. Güçlü lider takým üyelerindeki farklýlýklarýn bir basketbol koçu, bir orkestra þefi, bir futbol teknik direktörü gibi yüzyüze bilgi alýþveriþi ile yöneten kiþidir. Öðreten, yardýmcý olan, çabalayan, destek veren, atelyeye inan OMUZ VEREN kiþidir. Ýþin birazýný, bir kýsmýný üstlenme önemlidir. kusura bakma o benim iþim deðil yaklaþýmý takýmla lider arasýný açar. Takým yöneticisi, takým lideri ayný zamanda çalýþmalarý, anlaþmazlýklarý, karþýt görüþleri yöneten ara bulan, dengeleyen bir konumda olmalýdýr. Takým süreç içinde olgunlaþmaya baþladýkça üyelerin farklý görüþlere sahip olmalarýný olumsuzluk deðil bir zenginlik olarak algýlamaya baþlayacaklardýr. Takým çalýþmasýnda bir liderin baþarýlý olmasý için aþaðýdaki niteliklere sahip olmasý gerekir. - Kiþiler arasý iliþki kurma ve haberleþme yeteneðine sahip olmasý, insanlarý ikna etme ve etkileme gücüyle daha fazla yapabilir hale getirme. - Ýþlerin, görevlerin yapýlmasýyla kiþilerin insan olarak sosyal, psikolojik ihtiyaçlarýna dengeli bir biçimde önem verme, onlarý anlamaya çalýþma - Hep kendisi konuþup olaylarý ve konuþmalarý kontrol altýna almaya çalýþmak yerine, daha çok dinlemede kalma. Dinleyen ve anlayan, hak veren bir yönetici olma. Herkese mavi boncuk daðýtmak yerine herkesi anlayarak, herkesi konuþturarak üyelerin birbirlerini anlamalarýný saðlamak. - Amaç ve hedefler üzerinde odaklanma, liderler kendilerini amaçla birlikte takýma vakfetmelidirler. Baþarýnýn yavaþlamasýna veya iptal edilmesine, baþarýdan vazgeçilmesine izin verilmemelidir. - Davranýþlarda tutarlýlýk : Liderler takým üyelerine karþý davranýþlarýnda tutarlý olmalýdýrlar. Takýmý bazen cesaretlendirme, bazen de takýmýn çalýþmasýyla alay etme dalga geçme halinde üyelerden hiçbiri takýmý ciddiye almayacaktýr. - Takýma örnek olma : Takýma tutum ve davranýþlarýnda örnek olacaktýr. Üyeleri dinlememe, kiþiler arasý kurallara uymama, takip toplantýsýna geç kalma, takým çalýþmasýný küçültücü espiriler yapma liderin ciddiye alýnmamasý sonucunu doðurur. - Sorunlarýn çözümüne yardýmcý olma. Bazen takým belli bir sorunun çözümünde bir darboðaza takýlýp kalabilir. Bir üyenin iþbirliði yapmak istememesi, kaynak sorunu, yetenek ve beceri yetersizliði gibi konularda yönetici gruba yardým ve destek vermelidir. B. Üyelerin davranýþlarý Bir takým çalýþmasý içinde üyelerin davranýþlarý baþlýca üç grup altýnda deðerlendirilebilir. Bunlar (a) Göreve yönelik davranýþlar (b) Koruyucu davranýþlar ve (c) yýkýcý davranýþlar. a) Göreve yönelik davranýþlar : Üyeler tutum ve davranýþlarýný doðrudan görevin

7 yerine getirilmesi amacýyla gösterir. Üyelerin kiþiliðine, üstlenmek istedikleri rollere göre farklý davranýþlar gösterilebilir. - Giriþkenlik - Bilgi araþtýrma - Bilgi verme, bilgi söyleme - Açýklama, netleþtirme - Özetleme b) Korucu davranýþlar : Koruyucu davranýþlar daha çok grubun moralinin korunmasý üzerinde odaklaþýr. Önemli olan üyeler arasýndaki iliþkilerin saðlýklý ve istikrarlý sürdürülmesi. - Cesaretlendirme, teþvik etme - Uyumlaþtýrma, uzlaþtýrma - Standart belirleme - Ýþbirliði yapma, izleme, dinleme, önem verme - Katýlmaya teþfik etme, üyelerden birinin öne çýkmasýný saðlama c) Yýkýcý davranýþlar : Takýmdaki tüm üyeler grup süreçlerine ve takým üyelerine zarar verecek davranýþlardan kaçýnmak zorundadýrlar. Yýkýcý davranýþlar aþaðýdaki gibidir. - Açýk bir þekilde saldýrgan olma - Ýþbirliði yapmaktan çekilme ve kaçýnma - Bir iþ çýktýðýnda arazi olmak - Grubu, kiþilerin itiraf etme yeri olarak kullanmaya çalýþma - Ýlgisiz konular hakkýnda çok fazla konuþmak - Dikkati çekmek veya tanýnmak için rekabet etmek - Diðer üyeleri hareket ve tavýrlarýyla küçümsemek Bir takýmýn baþarýlý olmasý göreve yönelik ve koruyucu davranýþlarýn yaygýnlaþmasýyla mümkündür. Takýmda yýkýcý davranýþlara sahip üyelerin varlýðý takýmýn baþarýsýný engeller. Üyeler takým ortamýnda oynadýklarý rollerin farkýnda olmalýdýrlar.

Örgüt Kültürü. da öðrenmek isteyecektir.

Örgüt Kültürü. da öðrenmek isteyecektir. NOT : Bu bölüm önümüzdeki günlerde Prof.Dr. Hüner Þencan ýn incelemesinden sonra daha da geliþtirilerek son halini alacaktýr. Zaman kaybý olmamasý için büyük ölçüde- tamamlanmýþ olan bu bölüm web e konmuþtur.

Detaylı

Liderlik Üzerine Bir Analiz

Liderlik Üzerine Bir Analiz Liderlik Üzerine Bir Analiz Liderlik Üzerine Bir Analiz Gerçekte lider ve liderlik kavramlarý iþletme yönetimi ve örgütsel davranýþ literatüründe her zaman önem taþýmýþtýr. Liderlik ile bilimsel çalýþmalar

Detaylı

1-Zihinsel kazanýmlar 2-Duyuþsal kazanýmlar 3-Bedensel kazanýmlar

1-Zihinsel kazanýmlar 2-Duyuþsal kazanýmlar 3-Bedensel kazanýmlar ÖÐRENME Öðrenme, bireyin çevresi ile etkileþimi sonucu kalýcý olan davranýþ kazanmasýdýr. Öðrenme planlý ve düzenli etkileþim sonucu olur. Eðitimde hedef, toplumun geliþimine katký saðlayacak bireyi geliþtirmektir.

Detaylı

SOSYAL BÝLÝMLER 1 TESTÝ (Sos 1)

SOSYAL BÝLÝMLER 1 TESTÝ (Sos 1) Dershanede doðru þýkkýnýz SOSYAL BÝLÝMLER1 TESTÝ (Sos1) Bu testte sýrasýyla, Tarih (113) Coðrafya (1423) Felsefe (2430) ile ilgili 30 soru vardýr. 1. Tarih öncesinde yaþayan insanlar, araç gereç yapýmýnda

Detaylı

DANIÞMANLIK TEDBÝRÝ KARARLARININ UYGULAMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA TEBLÝÐ Perþembe, 30 Ekim 2008

DANIÞMANLIK TEDBÝRÝ KARARLARININ UYGULAMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA TEBLÝÐ Perþembe, 30 Ekim 2008 DANIÞMANLIK TEDBÝRÝ KARARLARININ UYGULAMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA TEBLÝÐ Perþembe, 30 Ekim 2008 25 Ekim 2008 CUMARTESÝ Resmî Gazete Sayý : 27035 TEBLÝÐ Taþpýnar Muhasebe Devlet Bakanlýðý, Milli Eðitim

Detaylı

ÝÞYERÝ SAÐLIK BÝRÝMLERÝ VE ÝÞYERÝ HEKÝMLERÝ ÝLE ÝLGÝLÝ YENÝ YÖNETMELÝÐÝN DEÐERLENDÝRÝLMESÝ

ÝÞYERÝ SAÐLIK BÝRÝMLERÝ VE ÝÞYERÝ HEKÝMLERÝ ÝLE ÝLGÝLÝ YENÝ YÖNETMELÝÐÝN DEÐERLENDÝRÝLMESÝ m e s l e k i s a ð l ý k v e g ü v e n l i k Dr. Hamdi AYTEKÝN, Prof., Uludað Ü. Týp Fak. Halk Saðlýðý AD., Baþkaný Dr. Necla AYTEKÝN Prof., Uludað Ü. Týp Fak. Halk Sað. AD Öðr. Üyesi Dr. Emel ÝRGÝL Doç.,

Detaylı

Psikolojinin Felsefi Temelleri (PSY 112) Ders Detayları

Psikolojinin Felsefi Temelleri (PSY 112) Ders Detayları Psikolojinin Felsefi Temelleri (PSY 112) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Psikolojinin Felsefi Temelleri PSY 112 Bahar 3 0 0 3 7 Ön Koşul Ders(ler)i

Detaylı

Ýçindekiler Kayseri Ýli Yardým Derneði Ýstanbul Þubesi Adýna Sahibi, Dernek Baþkaný Yayýn Yönetmeni Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü M. Orhan CEBECÝ Dergi Komisyonu Gamze POSTAAÐASI Rýfat DEDEMAN Danýþma Kurulu

Detaylı

Ýmece Evi. Ziyaret-2016

Ýmece Evi. Ziyaret-2016 Ziyaret-2016 Ýmece Evi Merhaba, Ýmece Evi ni öðrenme merkezi olmasýna neden olan öðrenme odaklý ziyaretçiler bizi daha çok araþtýrmaya yönlendirip sorumluluklarýmýzý hatýrlamamýza neden oluyor. Yaþamýný

Detaylı

T.C. EGE ÜNİVERSİTESİ ECZACILIK FAKÜLTESİ STAJ YÖNERGESİ

T.C. EGE ÜNİVERSİTESİ ECZACILIK FAKÜLTESİ STAJ YÖNERGESİ T.C. EGE ÜNİVERSİTESİ ECZACILIK FAKÜLTESİ STAJ YÖNERGESİ Amaç ve Kapsam Madde: 1 Bu yönerge, Ege Üniversitesi (EÜ) Eczacılık Fakültesi öğrencilerinin eğitim planlarında yer alan stajlarla ile ilgili uygulama

Detaylı

ERASMUS PROGRAMI. Erasmus (Yükseköðretim) 2007-2013. Programý. Erasmus AVRUPA BÝRLÝÐÝ EÐÝTÝM VE GENÇLÝK PROGRAMLARI MERKEZÝ BAÞKANLIÐI

ERASMUS PROGRAMI. Erasmus (Yükseköðretim) 2007-2013. Programý. Erasmus AVRUPA BÝRLÝÐÝ EÐÝTÝM VE GENÇLÝK PROGRAMLARI MERKEZÝ BAÞKANLIÐI AVRUPA BÝRLÝÐÝ EÐÝTÝM VE GENÇLÝK PROGRAMLARI MERKEZÝ BAÞKANLIÐI Comenius Erasmus l Leonardo da Vinci l Grundtvig l Erasmus (Yükseköðretim) Programý 2007-2013 ERASMUS PROGRAMI Eðitim ve Öðretim Erasmus

Detaylı

İngilizce İletişim Becerileri II (ENG 102) Ders Detayları

İngilizce İletişim Becerileri II (ENG 102) Ders Detayları İngilizce İletişim Becerileri II (ENG 102) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS İngilizce İletişim Becerileri II ENG 102 Bahar 2 2 0 3 4 Ön Koşul

Detaylı

Sales For Success. Satış, sadece satış ekiplerinin değil bütün şirketin ana misyonu olmalıdır.

Sales For Success. Satış, sadece satış ekiplerinin değil bütün şirketin ana misyonu olmalıdır. Sales For Success Satışı seven, firmasına tutkuyla bağlı, müşterilerinin her daim yanında olan, neşeli, canlı, yaratıcı ve yılmayan satış profesyonelleri yetiştirmek için; satış ve pazarlama duayeni Sinan

Detaylı

İngilizce Konuşma ve Sunum (ELIT 110) Ders Detayları

İngilizce Konuşma ve Sunum (ELIT 110) Ders Detayları İngilizce Konuşma ve Sunum (ELIT 110) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS İngilizce Konuşma ve Sunum ELIT 110 Bahar 3 0 0 3 3 Ön Koşul Ders(ler)i

Detaylı

Bölüm 1: Kalite kavramý

Bölüm 1: Kalite kavramý Bölüm 1: Kalite kavramý A. Kalitenin tanýmý Ýnsanoðlu her zaman daha iyisini yapmak için çalýþan bir yapýya sahiptir. Karanlýk çaðdan bilgi çaðýna uzanan geliþme sürecine göz attýðýmýzda insanlarýn yaþam

Detaylı

Yönetici adayı: Olayları, hayatı etkin mi?, verimli mi?, daha iyisi nasıl olur? diye değerlendiren kişi

Yönetici adayı: Olayları, hayatı etkin mi?, verimli mi?, daha iyisi nasıl olur? diye değerlendiren kişi İletişim-Grup Barış Baraz, 2012 Anadolu Üniversitesi Yönetici adayı: Olayları, hayatı etkin mi?, verimli mi?, daha iyisi nasıl olur? diye değerlendiren kişi İletişim-Yönetici Yöneticiler zamanlarının yüzde

Detaylı

Sosyal ve Kültürel Etkinliklere Katılım (ORY 400) Ders Detayları

Sosyal ve Kültürel Etkinliklere Katılım (ORY 400) Ders Detayları Sosyal ve Kültürel Etkinliklere Katılım (ORY 400) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Sosyal ve Kültürel Etkinliklere Katılım ORY 400 Bahar 0

Detaylı

DERS TANITIM BİLGİLERİ

DERS TANITIM BİLGİLERİ DERS TANITIM BİLGİLERİ Dersin Adı Kodu Sınıf / Y.Y. Ders Saati (T+U+L) Kredi AKTS Stratejik Yönetim İŞ4108 4 / Güz (3+0+0) 3 5 Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Önkoşulu Dersin Öğretim Elemanları : Türkçe

Detaylı

ABD'DE ÝÞ SAÐLIÐININ YÜKSELÝÞ VE DÜÞÜÞÜ*

ABD'DE ÝÞ SAÐLIÐININ YÜKSELÝÞ VE DÜÞÜÞÜ* Yazan: Josep Ladou Çeviren: Mustafa N. ÝLHAN Giriþ 1970 yýlýnda Amerikan Kongresi, ABD'de çalýþan her erkek ve her kadýn için güvenli ve saðlýklý çalýþma koþullarýnýn saðlanacaðýný garanti eden Ýþ Güvenliði

Detaylı

BURSA BADEMLÝ ROTARY KULÜBÜ BADEMLÝBÜLTEN KURULUÞ: 27.05.2010 / CHARTER: 21.06.2010 / KULÜP NO: 83357 2012-13 U.R. Baþkaný Sakuji TANAKA U.R. 2440. Bölge Guvernörü Güneþ ERTAÞ 1. Grup Guvernörü Yrd. Denizhan

Detaylı

YENÝ MEVZUATIN IÞIÐINDA ÝÞVERENÝN ÝÞÇÝYÝ GÖZETME BORCUNUN KAPSAMI

YENÝ MEVZUATIN IÞIÐINDA ÝÞVERENÝN ÝÞÇÝYÝ GÖZETME BORCUNUN KAPSAMI GÝRÝÞ YENÝ MEVZUATIN IÞIÐINDA ÝÞVERENÝN ÝÞÇÝYÝ GÖZETME BORCUNUN KAPSAMI Dr. Selim GÜNDÜZ* Yapýlan bir hizmet sözleþmesinden dolayý hem iþçinin hem de iþverenin sorumluluklarý doðmaktadýr. Ancak iþverenin

Detaylı

Bilişsel Psikoloji II (PSY 312) Ders Detayları

Bilişsel Psikoloji II (PSY 312) Ders Detayları Bilişsel Psikoloji II (PSY 312) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Bilişsel Psikoloji II PSY 312 Bahar 3 0 0 3 5 Ön Koşul Ders(ler)i PSY 311

Detaylı

DOĞAN BURDA DERGİ YAYINCILIK VE PAZARLAMA A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI

DOĞAN BURDA DERGİ YAYINCILIK VE PAZARLAMA A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI DOĞAN BURDA DERGİ YAYINCILIK VE PAZARLAMA A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI 1. AMAÇ Doğan Burda Dergi Yayıncılık ve Pazarlama A.Ş. ( Şirket veya Doğan Burda ) Kurumsal Yönetim Komitesi

Detaylı

1. BÖLÜM. 2. Aþaðýdaki þekillerden hangisinin d doðrusuna göre simetriði çizildiðinde, bir düzgün çokgen elde edilir? DD

1. BÖLÜM. 2. Aþaðýdaki þekillerden hangisinin d doðrusuna göre simetriði çizildiðinde, bir düzgün çokgen elde edilir? DD 6. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM 3. DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 1. 1 birim 1 birim Van Gölü nün haritasý yukarýda verilmiþtir. Haritada 1 birim uzunluk 19

Detaylı

KODU:EY.PR.01 YAYINLANMA TARĠHĠ:12.11.2015 REVĠZYON TARĠHĠ: REVĠZYON NO:00 SAYFA SAYISI:10

KODU:EY.PR.01 YAYINLANMA TARĠHĠ:12.11.2015 REVĠZYON TARĠHĠ: REVĠZYON NO:00 SAYFA SAYISI:10 HASTANE ÇALIġANLARI EĞĠTĠM PROSEDÜRÜ KODU:EY.PR.01 YAYINLANMA TARĠHĠ:12.11.2015 REVĠZYON TARĠHĠ: REVĠZYON NO:00 SAYFA SAYISI:10 1.AMAÇ Midyat Devlet Hastanesi nde hizmetin kalitesini arttıracak eğitim

Detaylı

Prof.Dr. Nadi Bakırcı Acıbadem Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı A.D.

Prof.Dr. Nadi Bakırcı Acıbadem Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı A.D. Prof.Dr. Nadi Bakırcı Acıbadem Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı A.D. İhmal edilen bir konu olarak iş sağlığı ve güvenliği Bu konuda ihmal edilen bir grup olarak sağlık çalışanları Sağlık hizmeti

Detaylı

Türk Dili I (TURK 101) Ders Detayları

Türk Dili I (TURK 101) Ders Detayları Türk Dili I (TURK 101) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Türk Dili I TURK 101 Güz 2 0 0 2 2 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin Dili Dersin Türü Dersin

Detaylı

ACENTE BÝLGÝ TEKNOLOJÝLERÝ ile ÝÞÝNÝZÝ BÜYÜTÜN! + + + MYAGENT ARACILIK ÇÖZÜMLERÝ www.sfs.com.tr ACENTE MALÝYETLERÝNÝZÝ DÜÞÜRÜN, HÝZMET KALÝTENÝZÝ ARTIRIN. Acente Bilgi Teknolojileri ÝÞÝNÝZÝ BÜYÜTÜN! Günümüz

Detaylı

UÜ-SK KALP VE DAMAR CERRAHİSİ ANABİLİM DALI HİZMET KAPSAMI

UÜ-SK KALP VE DAMAR CERRAHİSİ ANABİLİM DALI HİZMET KAPSAMI Rev. No : 03 Rev.Tarihi : 28 Şubat 2012 1 / 6 1. HİZMET : Kalp ve Damar Cerrahisi AD, her yaş grubundaki ayaktan ve yatan hastalara tanı ve tedavi hizmetleri sunmaktadır. Bu hizmet haftada 7 gün ve 24

Detaylı

Sosyal Psikolojiye Giriş (PSY 201) Ders Detayları

Sosyal Psikolojiye Giriş (PSY 201) Ders Detayları Sosyal Psikolojiye Giriş (PSY 201) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Sosyal Psikolojiye Giriş PSY 201 Güz 3 0 0 3 5 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin

Detaylı

Takım Ruhu - Takımlarda Üyeler

Takım Ruhu - Takımlarda Üyeler Takım Ruhu - Takımlarda Üyeler Üyeler karşılıklı yardımlaşmayı tanırlar ve hem kişisel hem de takım amaçlarına en iyi ancak karşılıklı destek sayesinde ulaşılabileceğini anlarlar. Yer yapmak ya da kişisel

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS. İş Hayatı İçin Yabancı Dil BIL302 6 2+2 3 4

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS. İş Hayatı İçin Yabancı Dil BIL302 6 2+2 3 4 DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS İş Hayatı İçin Yabancı Dil BIL302 6 2+2 3 4 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Zorunlu / Yüz Yüze

Detaylı

Temel Yönetim Becerileri (Basic Management Skills)

Temel Yönetim Becerileri (Basic Management Skills) Temel Yönetim Becerileri (Basic Management Skills) Programın Amacı Yöneticiniz olarak benim görevim, işinizi daha iyi yapabilmeniz adına sizlere hizmet etmektir felsefesinin temel alındığı bu eğitimde

Detaylı

Bettina Knab Tel: 08204 / 29 89 95. Þu anda çocuðunuzla tedavi için hastanede bulunuyorsunuz. Bu elbette sizin ve aileniz için kolay bir durum deðil.

Bettina Knab Tel: 08204 / 29 89 95. Þu anda çocuðunuzla tedavi için hastanede bulunuyorsunuz. Bu elbette sizin ve aileniz için kolay bir durum deðil. Bettina Knab Tel: 08204 / 29 89 95 Marktstraße 13 e-mail: bettina.knab@gmx.de 86866 Mickhausen - Münster Sayýn annebaba, Þu anda çocuðunuzla tedavi için hastanede bulunuyorsunuz. Bu elbette sizin ve aileniz

Detaylı

KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI

KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI 1. AMAÇ Petkim Petrokimya Holding A.Ş. Yönetim Kurulu bünyesinde 22/01/2010 tarih ve 56-121 sayılı Yönetim Kurulu kararı ile kurulan Kurumsal Yönetim

Detaylı

Hakkımızda GHA 2007 / 2

Hakkımızda GHA 2007 / 2 Tanıtım Hakkımızda Kurucumuz, yaşam ile ilgili araştırma, deneyim, gözlem ve eğitim ile hayatın bilinçle uygulanması gereken bir süreç olduğunu belirledi ve bu bilincin insanlığa verilmesini hedefledi.

Detaylı

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ MÜFREDAT FORMU Ders İzlencesi

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ MÜFREDAT FORMU Ders İzlencesi T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ MÜFREDAT FORMU Ders İzlencesi Sayı : Tarih : 12.1.2017 Diploma Program Adı : HUKUK, LİSANS PROGRAMI, (ÖRGÜN ÖĞRETİM) Akademik Yıl : 2016-2017 Ders Adı BANKA HUKUKU

Detaylı

DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ GÖREV ve ÇALIŞMA ESASLARI

DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ GÖREV ve ÇALIŞMA ESASLARI DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ GÖREV ve ÇALIŞMA ESASLARI 1. AMAÇ Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş. ( Şirket veya Doğan Holding ) (Komite), Şirketin kurumsal yönetim ilkelerine

Detaylı

www.tukcev.org.tr www.tupadem.hacettepe.edu.tr Editörler: Prof. Dr. Müberra Babaoðul Araþ. Gör. Uzm. E. Betül Sürgit

www.tukcev.org.tr www.tupadem.hacettepe.edu.tr Editörler: Prof. Dr. Müberra Babaoðul Araþ. Gör. Uzm. E. Betül Sürgit Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý nýn katkýlarý ile Tüketici ve Çevre Eðitim Vakfý (TÜKÇEV) ve Hacettepe Üniversitesi, Tüketici - Pazar - Araþtýrma - Danýþma - Test ve Eðitim Merkezi (TÜPADEM) ortak çalýþmasý

Detaylı

S. Ü. TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ EĞİTİM BİRİMİ

S. Ü. TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ EĞİTİM BİRİMİ S. Ü. TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ EĞİTİM BİRİMİ I. Eğitim Biriminin Kuruluşu, İşleyişi ve Faaliyetleri Eğitim Birimi hastanemizin kurulmasıyla beraber 2009 yılında faaliyetlerine başlamıştır. Başlangıçta çalışan

Detaylı

Dersler, ödevler, sýnavlar, kurslar... Dinlence günlerinde bile boþ durmak yoktu. Hafta sonu gelmiþti; ama ona sormalýydý.

Dersler, ödevler, sýnavlar, kurslar... Dinlence günlerinde bile boþ durmak yoktu. Hafta sonu gelmiþti; ama ona sormalýydý. Dersler, ödevler, sýnavlar, kurslar... Dinlence günlerinde bile boþ durmak yoktu. Hafta sonu gelmiþti; ama ona sormalýydý. Üstüne, günlerin yorgunluðu çökmüþtü. Bunu ancak oyunla atabilirdi. Caný oyundan

Detaylı

REHBERLİK NEDİR? Bahsedilen rehberlik tanımlarının ortak yönleri ise:

REHBERLİK NEDİR? Bahsedilen rehberlik tanımlarının ortak yönleri ise: REHBERLİK SÜREÇLERİ REHBERLİK NEDİR? Bireye kendini anlaması, çevredeki olanakları tanıması ve doğru kararlar vererek özünü gerçekleştirebilmesi için yapılan sistematik ve profesyonel yardım sürecidir

Detaylı

EIS526-H02-1 GİRİŞİMCİLİK (EIS526) Yazar: Doç.Dr. Serkan BAYRAKTAR

EIS526-H02-1 GİRİŞİMCİLİK (EIS526) Yazar: Doç.Dr. Serkan BAYRAKTAR GİRİŞİMCİLİK (EIS526) Yazar: Doç.Dr. Serkan BAYRAKTAR SAKARYA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ Bu ders içeriğinin basım, yayım ve satış hakları Sakarya Üniversitesi ne aittir. "Uzaktan Öğretim" tekniğine

Detaylı

ÝNTES ÝN AYLIK GELENEKSEL TOPLANTISI 01 HAZÝRAN 2001 TARÝHÝNDE ÝSTANBUL DA YAPILDI

ÝNTES ÝN AYLIK GELENEKSEL TOPLANTISI 01 HAZÝRAN 2001 TARÝHÝNDE ÝSTANBUL DA YAPILDI ÝNTES ÝN AYLIK GELENEKSEL TOPLANTISI 01 HAZÝRAN 2001 TARÝHÝNDE ÝSTANBUL DA YAPILDI Türkiye Ýnþaat ve Tesisat Müteahhitleri Ýþveren Sendikasý (ÝNTES) 01 Haziran 2001 tarihinde Ýstanbul'da Hilton Otelinde

Detaylı

SÖZCÜKTE ANLAM. Gerçek Anlam Yan Anlam Mecaz Anlam Terim Anlam Sözcükler Arasý Anlam Ýliþkileri Anlam Olaylarý Söz Öbeklerinde Anlam

SÖZCÜKTE ANLAM. Gerçek Anlam Yan Anlam Mecaz Anlam Terim Anlam Sözcükler Arasý Anlam Ýliþkileri Anlam Olaylarý Söz Öbeklerinde Anlam SÖZCÜKTE ANLAM 1 Gerçek Anlam Yan Anlam Mecaz Anlam Terim Anlam Sözcükler Arasý Anlam Ýliþkileri Anlam Olaylarý Söz Öbeklerinde Anlam BADEM AÐACI Ýlkbahar gelmiþti. Hava bazen çok güzel oluyordu. Güneþ

Detaylı

FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI KORUMA DERNEĞİ ÇALIŞMA GRUPLARI VE KOMİTELER YÖNETMELİĞİ

FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI KORUMA DERNEĞİ ÇALIŞMA GRUPLARI VE KOMİTELER YÖNETMELİĞİ FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI KORUMA DERNEĞİ ÇALIŞMA GRUPLARI VE KOMİTELER YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı, Fikri Mülkiyet Hakları Koruma Derneği

Detaylı

Ankara Halk Sağlığı Müdürlüğü Ruh Sağlığı Programları Şubesi DÜNYA RUH SAĞLIĞI GÜNÜ 2016 YILI ETKİNLİK RAPORU

Ankara Halk Sağlığı Müdürlüğü Ruh Sağlığı Programları Şubesi DÜNYA RUH SAĞLIĞI GÜNÜ 2016 YILI ETKİNLİK RAPORU Ankara Halk Sağlığı Müdürlüğü Ruh Sağlığı Programları Şubesi DÜNYA RUH SAĞLIĞI GÜNÜ 2016 YILI ETKİNLİK RAPORU DÜNYA RUH SAĞLIĞI GÜNÜ 2016 YILI TEMASI HERKES İÇİN PSİKOLOJİK İLK YARDIM Her dört yetişkinden

Detaylı

Kişilerarası İlişkiler Psikolojisi (PSY 202) Ders Detayları

Kişilerarası İlişkiler Psikolojisi (PSY 202) Ders Detayları Kişilerarası İlişkiler Psikolojisi (PSY 202) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Kişilerarası İlişkiler Psikolojisi PSY 202 Bahar 3 0 0 3 6 Ön

Detaylı

İngilizce İletişim Becerileri II (ENG 102) Ders Detayları

İngilizce İletişim Becerileri II (ENG 102) Ders Detayları İngilizce İletişim Becerileri II (ENG 102) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS İngilizce İletişim Becerileri II ENG 102 Bahar 2 2 0 3 4 Ön Koşul

Detaylı

Türk Dili II (TURK 102) Ders Detayları

Türk Dili II (TURK 102) Ders Detayları Türk Dili II (TURK 102) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Türk Dili II TURK 102 Her İkisi 2 0 0 2 2 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin Dili Dersin Türü

Detaylı

TÜRK CERRAHİ YETERLİK KURULU

TÜRK CERRAHİ YETERLİK KURULU TÜRK CERRAHİ YETERLİK KURULU EĞİTİM KURUMLARI VE PROGRAMI DEĞERLENDİRME KOMİSYONU Form-1 EĞİTİM KURUMU (ANABİLİM DALI/KLİNİK) ve PROGRAMI DEĞERLENDİRME FORMU (UEMS ve ACGME Eğitim Kurumları değerlendirme

Detaylı

3. DONANIM. Yarý otomatik ve otomatik kaynaktaki temel elemanlar Þekil-2 ve Þekil-16'da gösterilmiþtir.. Þekil-16. Otomatik Kaynak Makinasý

3. DONANIM. Yarý otomatik ve otomatik kaynaktaki temel elemanlar Þekil-2 ve Þekil-16'da gösterilmiþtir.. Þekil-16. Otomatik Kaynak Makinasý 3. DONANIM Daha öncede belirtildiði gibi gazaltý kaynak yöntemi yarý otomatik veya otomatik olarak kullanýlabilir. Her iki halde de yöntemin temel elemanlarý aþaðýdaki gibidir : a) Kaynak torcu (hava veya

Detaylı

Örgüt Psikolojisi (PSY 309) Ders Detayları

Örgüt Psikolojisi (PSY 309) Ders Detayları Örgüt Psikolojisi (PSY 309) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Örgüt Psikolojisi PSY 309 Seçmeli 3 0 0 3 5 Ön Koşul Ders(ler)i Yok Dersin Dili

Detaylı

Liderlikte Güncel Eğilimler. Konuşan Değil, Dinleyen Lider. Şeffaf Dünyada Otantik Lider. Bahçevan İlkesi. Anlam Duygusu Veren Liderlik

Liderlikte Güncel Eğilimler. Konuşan Değil, Dinleyen Lider. Şeffaf Dünyada Otantik Lider. Bahçevan İlkesi. Anlam Duygusu Veren Liderlik Video Başlığı Açıklamalar Süresi Yetkinlikler Liderlikte Güncel Eğilimler Konuşan Değil, Dinleyen Lider Son on yıl içinde liderlik ve yöneticilik konusunda dört önemli değişiklik oldu. Bu videoda liderlik

Detaylı

BURSA BADEMLÝ ROTARY KULÜBÜ BADEMLÝBÜLTEN KURULUÞ: 27.05.2010 / CHARTER: 21.06.2010 / KULÜP NO: 83357 2012-13 U.R. Baþkaný Sakuji TANAKA U.R. 2440. Bölge Guvernörü Güneþ ERTAÞ 1. Grup Guvernörü Yrd. Denizhan

Detaylı

Planetaryum Gösterilerimizle Evreni Keþfedin, Yýldýzlara ve Gezegenlere Dokunun www.skyplanetarium.com planetaryum nedir? Türkçeye "gökevi" olarak tercüme edilebilen "planetaryum", ülkemizde "keþif kubbesi",

Detaylı

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ Ders Ta ıtı For u Dersi Adı Öğreti Dili HEMŞİRELİKTE YÖNETİM Türkçe Dersi Verildiği Düzey Ön Lisans () Lisans ( ) Yüksek Lisans(x ) Doktora( ) Eğiti Öğreti Siste i Örgün Öğreti X) Uzakta Öğreti Diğer Dersin

Detaylı

Mercer küresel/yerel bazda yılda 700 ün üzerinde İK nın farklı konularında araştırma yapmaktadır.

Mercer küresel/yerel bazda yılda 700 ün üzerinde İK nın farklı konularında araştırma yapmaktadır. İnsan Kaynaklarının Dönüşümü 2010 Araştırması Sonuçları www.mercer.com 2010 PERYÖN & Mercer İK Dönüşümü Araştırması Mercer küresel/yerel bazda yılda 700 ün üzerinde İK nın farklı konularında araştırma

Detaylı

KARABÜK ÜNİVERSİTESİ ADALET MESLEK YÜKSEKOKULU STAJ SÜRECİ HAKKINDA BİLİNMESİ GEREKENLER

KARABÜK ÜNİVERSİTESİ ADALET MESLEK YÜKSEKOKULU STAJ SÜRECİ HAKKINDA BİLİNMESİ GEREKENLER KARABÜK ÜNİVERSİTESİ ADALET MESLEK YÜKSEKOKULU STAJ SÜRECİ HAKKINDA BİLİNMESİ GEREKENLER 1 STAJIN TANIMI, SÜRESİ VE DÖNEMİ Staj, Karabük Üniversitesi Adalet Meslek Yüksekokulu öğrencilerinin, kamu ve özel

Detaylı

Eğitim Sen Yayınları Şubat 2016

Eğitim Sen Yayınları Şubat 2016 OKULÖNCESİ EĞİTİM Eğitim Sen Yayınları Şubat 2016 EĞİTİM SEN (Eğitim ve Bilim Emekçileri Sendikası) Adına Sahibi: Kamuran Karaca Sorumlu Yazı İşleri Müdürü: Hanım Koçyiğit Yazışma Adresi: Cinnah Cad. Willy

Detaylı

FEN BÝLÝMLERÝ DERSHANESÝ

FEN BÝLÝMLERÝ DERSHANESÝ FEN BÝLÝMLERÝ DERSHANESÝ 6. SINIF DENEME SINAVI / 16. SAYI ÇÖZÜMLER TÜRKÇE TESTÝ 1. Silkelemek sözcüðü; 1. cümlede üstündeki þeyleri düþürmek, 2. cümlede kuvvetle sarsmak, 3. cümlede etkilemek ve 4. cümlede

Detaylı

Yeni Türk Ticaret Kanunu ile Kurumsallaşma, Denetim ve Risk Yönetimi. Ali Çiçekli, CPA, SMMM TTK İş Geliştirme Lideri 17 Ekim, Swissotel, İstanbul

Yeni Türk Ticaret Kanunu ile Kurumsallaşma, Denetim ve Risk Yönetimi. Ali Çiçekli, CPA, SMMM TTK İş Geliştirme Lideri 17 Ekim, Swissotel, İstanbul Yeni Türk Ticaret Kanunu ile Kurumsallaşma, Denetim ve Risk Yönetimi Ali Çiçekli, CPA, SMMM TTK İş Geliştirme Lideri 17 Ekim, Swissotel, İstanbul 1 Gündem Bir Bakışta Yeni Türk Ticaret Kanunu Kurumsal

Detaylı

Havacılık Emniyeti (AVM 204) Ders Detayları

Havacılık Emniyeti (AVM 204) Ders Detayları Havacılık Emniyeti (AVM 204) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Havacılık Emniyeti AVM 204 Güz 3 0 0 3 4 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin Dili Dersin

Detaylı

Kullaným Kýlavuzu >> HOFFRICHTER RAHAT NEFES ALMAK ÝÇÝN TEKNOLOJÝ. Aksesuar Batarya Paketi powerpackpoint

Kullaným Kýlavuzu >> HOFFRICHTER RAHAT NEFES ALMAK ÝÇÝN TEKNOLOJÝ. Aksesuar Batarya Paketi powerpackpoint Kullaným Kýlavuzu >> HOFFRICHTER RAHAT NEFES ALMAK ÝÇÝN TEKNOLOJÝ Aksesuar Batarya Paketi >> Bilgi Seri numarasý HOFFRICHTER GmbH Firmasý daha sonra takip edebilmek için bütün sistemlerini ve cihazlarýný

Detaylı

Psikolojik Testler (PSY 304) Ders Detayları

Psikolojik Testler (PSY 304) Ders Detayları Psikolojik Testler (PSY 304) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Psikolojik Testler PSY 304 Bahar 3 0 0 3 5 Ön Koşul Ders(ler)i PSY 102 Dersin

Detaylı

BALIKÇI BARINAKLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA DAÝR YÖNET Perþembe, 30 Ekim 2008

BALIKÇI BARINAKLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA DAÝR YÖNET Perþembe, 30 Ekim 2008 BALIKÇI BARINAKLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA DAÝR YÖNET Perþembe, 30 Ekim 2008 28 Ekim 2008 SALI Resmî Gazete Sayý : 27038 YÖNETMELÝK Tarým ve Köyiþleri Bakanlýðýndan: Taþpýnar Muhasebe BALIKÇI

Detaylı

SSS. 1- Erasmus Programı Neler Kazandırır? Üniversitelere Kazandırdıkları. Uluslararası tecrübe ve itibar. Çok kültürlü ve milletli ortamda eğitim

SSS. 1- Erasmus Programı Neler Kazandırır? Üniversitelere Kazandırdıkları. Uluslararası tecrübe ve itibar. Çok kültürlü ve milletli ortamda eğitim 1- Erasmus Programı Neler Kazandırır? SSS Üniversitelere Kazandırdıkları Uluslararası tecrübe ve itibar Çok kültürlü ve milletli ortamda eğitim Hoşgörü ve kültürler arası diyalog Tanıtım / uluslararasılaşma

Detaylı

MEHMET ŞİRİN DENETİM STANDARTLARI DAİRESİ BAŞKANI

MEHMET ŞİRİN DENETİM STANDARTLARI DAİRESİ BAŞKANI MEHMET ŞİRİN DENETİM STANDARTLARI DAİRESİ BAŞKANI Bağımsız Denetim Standartları 1. Kilit Terimlerin Belirlenmesi 2. Metnin Çevrilmesi 3. İlk Uzman Kontrolü 4. Çapraz Kontrol İkinci Uzman Kontrolü 5. Metnin

Detaylı

BURSA BADEMLÝ BADEMLÝBÜLTEN KURULUÞ: 27.05. / CHARTER: 21.06. / KULÜP NO: 83357 DÖRTLÜ ÖZDENETÝM Düþündüklerimiz, söylediklerimiz ve yaptýklarýmýz Gerçeðe uygun mu? Ýlgililerin tümü için adil mi? Ýyi niyet

Detaylı

Sevgili Rotary Ailem merhaba,

Sevgili Rotary Ailem merhaba, Sevgili Rotary Ailem merhaba, Eylül ayında Toplum Liderleri Geliyor adlı projemize kaynak yaratabilmek için Spa Sağlık projemizi gerçekleştirdik.projemize katılan üyelerimiz ve yakınları aktiviteyi çok

Detaylı

TÜRKÝYE SAÐLIK SEKTÖRÜNDE FÝNANSMAN: Paran Kadar Saðlýk

TÜRKÝYE SAÐLIK SEKTÖRÜNDE FÝNANSMAN: Paran Kadar Saðlýk TÜRKÝYE SAÐLIK SEKTÖRÜNDE FÝNANSMAN: Paran Kadar Saðlýk Genel bütçeden Saðlýk Bakanlýðý'na ayrýlan pay hiçbir gerekçeyle açýklanamayacak kadar düþüktür ve Cumhuriyet tarihinin en düþük oranlarýna son birkaç

Detaylı

Ergenlik ve Yetişkinlik Psikolojisi (PSY 204) Ders Detayları

Ergenlik ve Yetişkinlik Psikolojisi (PSY 204) Ders Detayları Ergenlik ve Yetişkinlik Psikolojisi (PSY 204) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Ergenlik ve Yetişkinlik Psikolojisi PSY 204 Bahar 3 0 0 3 6

Detaylı

Psikolojide Alan Çalışması (PSY 404) Ders Detayları

Psikolojide Alan Çalışması (PSY 404) Ders Detayları Psikolojide Alan Çalışması (PSY 404) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Psikolojide Alan Çalışması PSY 404 Seçmeli 2 4 0 4 8 Ön Koşul Ders(ler)i

Detaylı

YARATICI ÖĞRENCİ GÜNLERİ Her Öğrenci Yaratıcıdır

YARATICI ÖĞRENCİ GÜNLERİ Her Öğrenci Yaratıcıdır YARATICI ÖĞRENCİ GÜNLERİ Her Öğrenci Yaratıcıdır Öğrencinin ilgi alanları, becerileri ve yetenekleri düşünüldüğü zaman kendi öğrenme yöntemlerine göre akademik ve/veya kültürel alanda başarılı olabilir.

Detaylı

Politik Psikoloji (PSY 328) Ders Detayları

Politik Psikoloji (PSY 328) Ders Detayları Politik Psikoloji (PSY 328) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Politik Psikoloji PSY 328 Seçmeli 3 0 0 3 5 Ön Koşul Ders(ler)i Yok Dersin Dili

Detaylı

Sağlık Hukuku (HAS 506) Ders Detayları

Sağlık Hukuku (HAS 506) Ders Detayları Sağlık Hukuku (HAS 506) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Sağlık Hukuku HAS 506 Bahar 3 0 0 3 7.5 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin Dili Dersin Türü

Detaylı

FRANCHISE NEDİR NASIL YAPILIR, NEDEN YAYILIR, NEYE YARAR?

FRANCHISE NEDİR NASIL YAPILIR, NEDEN YAYILIR, NEYE YARAR? FRANCHISE NEDİR NASIL YAPILIR, NEDEN YAYILIR, NEYE YARAR? 1 FRANCHISE NEDİR Bir sistem ve marka kullanarak sürekli disiplin ve destek alarak yatırıma ek bir bedel ödeyerek uzun vadeli bir ilişki içinde

Detaylı

Kurumsal Risk Yönetimi KRY

Kurumsal Risk Yönetimi KRY Kurumsal Risk Yönetimi Tav Havalimanları Holding İş Modeli Tav Havalimanları Holding Faaliyetleri Hizmet Şirketleri Havalimanı İşletmeciliği Tav Havalimanları Holding Ortaklık Yapısı Tav Havalimanları

Detaylı

TMMOB DANIÞMA KURULU 2. TOPLANTISI YAPILDI

TMMOB DANIÞMA KURULU 2. TOPLANTISI YAPILDI TMMOB DANIÞMA KURULU 2. TOPLANTISI YAPILDI TMMOB Danýþma Kurulu 38. Dönem 2. Toplantýsý 16 Nisan 2005'te Ankara'da TMMOB çalýþmalarý üzerine bilgilendirme ve TMMOB çalýþmalarýnýn deðerlendirilmesi gündemi

Detaylı

Sevda TÜRKÜSEV. 31 Ocak 2013 / Perşembe

Sevda TÜRKÜSEV. 31 Ocak 2013 / Perşembe 31 Ocak 2013 / Perşembe İş hayatında kişisel ve kurumsal hedeflere ulaşmak için gerekli yöneticilik ve liderlik becerilerinin kazanılmasını, en gelişmiş yönetim stratejilerinin kullanılmasını ve yöneticiliğin

Detaylı

VİZYON VİZYON VE DEĞERLER DEĞERLER

VİZYON VİZYON VE DEĞERLER DEĞERLER VİZYON VİZYON VE DEĞERLER DEĞERLER Önsöz Sevgili Çalışma Arkadaşlarım, Şirketimiz için net stratejik öncelikler ve iddialı hedef ler belirledik. Henkel de iş performansımızı arttırmamızda, önceliklerimizi

Detaylı

HÜRRİYET GAZETECİLİK VE MATBAACILIK A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI

HÜRRİYET GAZETECİLİK VE MATBAACILIK A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI HÜRRİYET GAZETECİLİK VE MATBAACILIK A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI 1. AMAÇ Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş. (Şirket) Kurumsal Yönetim Komitesi (Komite), Şirketin kurumsal

Detaylı

Avrupa hastanelerinde

Avrupa hastanelerinde Avrupa hastanelerinde hastane idaresi Hastanedeki en yüksek dereceye sahip hemşire için anket (PTM1) (HRN) hemşire mesleğinin kalite faaliyetlerini hastanede yürüten kişidir ve hastanenin tepe yöneticisi

Detaylı

KENTSEL KALKINMA ve YAÞAM KALÝTESÝ

KENTSEL KALKINMA ve YAÞAM KALÝTESÝ KENTSEL KALKINMA ve YAÞAM KALÝTESÝ Hasan BALAMAN KENTSEL KALKINMA ve YAÞAM KALÝTESÝ Hasan BALAMAN Eser Adý Dizi Editörü Yayýna Hazýrlýk & Dizgi-Tasarým Telif Haklarý : Kentsel Kalkýnma ve Yaþam Kalitesi

Detaylı

TÜRKÝYE SAÐLIK SEKTÖRÜNDE ÝNSAN GÜCÜ: Eþitsiz Daðýlým, Ucuz Emek Gücü

TÜRKÝYE SAÐLIK SEKTÖRÜNDE ÝNSAN GÜCÜ: Eþitsiz Daðýlým, Ucuz Emek Gücü TÜRKÝYE SAÐLIK SEKTÖRÜNDE ÝNSAN GÜCÜ: Eþitsiz Daðýlým, Ucuz Emek Gücü Saðlýk alanýnda planlama ve gereksinimi karþýlayacak istihdam politikalarý bulunmamaktadýr.! 2000 yýlý Türkiye'sinde saðlýk ocaklarýnýn

Detaylı

DAVRANIŞ YÖNETMELİĞİMİZ

DAVRANIŞ YÖNETMELİĞİMİZ DAVRANIŞ YÖNETMELİĞİMİZ LEASEPLAN ÇALIŞANI OLARAK SORUMLULUKLARIMIZ 05.06.2015 DAVRANIŞ YÖNETMELİĞİMİZ 1. İş yönetimi 2. Değerlerimiz 3. Yönetmelik Genel İlkeleri 4. Müşterilerimiz, Tedarikçilerimiz ve

Detaylı

İnsan Kaynakları Yönetimi (MGMT 508) Ders Detayları

İnsan Kaynakları Yönetimi (MGMT 508) Ders Detayları İnsan Kaynakları Yönetimi (MGMT 508) Ders Detayları Ders Adı İnsan Kaynakları Yönetimi Ders Kodu MGMT 508 Dönemi Ders Uygulama Laboratuar Kredi AKTS Saati Saati Saati Her İkisi 3 0 0 3 7.5 Ön Koşul Ders(ler)i

Detaylı

RTE ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ

RTE ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ RTE ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ 2013 YILI SONBAHAR DÖNEMİ FUTBOL TURNUVASI KATILIM ŞARTLARI VE OYUN KURALLARI Hastanemiz personelleri arasında düzenlenmesi planlanan geleneksel " Sonbahar

Detaylı

Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı. Okullarda garip şeyler oluyor İstanbul, 8 Nisan 2014

Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı. Okullarda garip şeyler oluyor İstanbul, 8 Nisan 2014 tepav Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Okullarda garip şeyler oluyor İstanbul, 8 Nisan 2014 2 Çerçeve Beceriler değişiyor, Türkiye nin eğitim sistemi kaskatı duruyor Talim ve Terbiye Kurulu

Detaylı

PROJE YÖNETİMİ. Halil AGAH Antalya, 2012

PROJE YÖNETİMİ. Halil AGAH Antalya, 2012 PROJE YÖNETİMİ Halil AGAH Antalya, 2012 İÇERİK Proje Nedir? Yönetim Nedir? Proje Yönetimi ve Unsurları Proje Başarısı Proje Yönetiminin Kalitesi 06.11.2012 2 Proje Nedir? Belli bir süre içinde ve belli

Detaylı

Endüstriyel ve Örgüt Psikolojisinde Seçme Konular (PSY 408) Ders Detayları

Endüstriyel ve Örgüt Psikolojisinde Seçme Konular (PSY 408) Ders Detayları Endüstriyel ve Örgüt Psikolojisinde Seçme Konular (PSY 408) Ders Detayları Ders Adı Ders Dönemi Ders Uygulama Kodu Saati Saati Laboratuar Kredi AKTS Saati Endüstriyel ve Örgüt Psikolojisinde Seçme Konular

Detaylı

AKP iktidarýnýn meslek alanlarýmýzda ve camiamiz üzerinde yarattýðý tahribatlara iliþkin odamýz görüþü

AKP iktidarýnýn meslek alanlarýmýzda ve camiamiz üzerinde yarattýðý tahribatlara iliþkin odamýz görüþü AKP iktidarýnýn meslek alanlarýmýzda ve camiamiz üzerinde yarattýðý tahribatlara iliþkin odamýz görüþü AKP DÖNEMÝNE GENEL BAKIÞ Neoliberalizmin ideolojik hegemonyasýnýn sürmesi için devletin yeniden yapýlandýrýlmasý

Detaylı

ENDÜSTRİYE DAYALI ÖĞRENİM ÖĞRENCİ DOSYASI

ENDÜSTRİYE DAYALI ÖĞRENİM ÖĞRENCİ DOSYASI TURİZM FAKÜLTESİ T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ TURİZM FAKÜLTESİ 2014-2015 ENDÜSTRİYE DAYALI ÖĞRENİM ÖĞRENCİ DOSYASI Adı Soyadı Bölümü Numarası ÖĞRENCİNİN Alâeddin Keykubat Kampusu 42100 Selçuklu-KONYA 1 2 T.C.

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER TEMA 1. Anlam Bilgisi. Yazým Bilgisi. Dil Bilgisi. SÖZCÜK ANLAMI...15 Gerçek, Yan ve Mecaz Anlam...15 Deyim...15

ÝÇÝNDEKÝLER TEMA 1. Anlam Bilgisi. Yazým Bilgisi. Dil Bilgisi. SÖZCÜK ANLAMI...15 Gerçek, Yan ve Mecaz Anlam...15 Deyim...15 ÝÇÝNDEKÝLER TEMA 1 Anlam Bilgisi SÖZCÜK ANLAMI...15 Gerçek, Yan ve Mecaz Anlam...15 Deyim...15 CÜMLE ANLAMI...16 Öznel ve Nesnel Anlatým...16 Neden - Sonuç Ýliþkisi...16 Amaç - Sonuç Ýliþkisi...16 Koþula

Detaylı

Psikofarmakolojiye Giriş (PSY 421) Ders Detayları

Psikofarmakolojiye Giriş (PSY 421) Ders Detayları Psikofarmakolojiye Giriş (PSY 421) Ders Detayları Ders Adı Ders Dönemi Ders Kodu Saati Uygulama Saati Laboratuar Kredi AKTS Saati Psikofarmakolojiye Giriş PSY 421 Güz 3 0 0 3 5 Ön Koşul Ders(ler)i PSY

Detaylı

Öğretim Teknolojileri ve Materyal Geliştirme İLETİŞİM

Öğretim Teknolojileri ve Materyal Geliştirme İLETİŞİM Öğretim Teknolojileri ve Materyal Geliştirme İLETİŞİM Yrd.Doç.Dr. Gülçin Tan Şişman Eğitim Programları ve Öğretim İletişim "Ne kadar çok bilirsen bil, söylediklerin karsındakinin anlayacagı kadardır."

Detaylı

Yönetmelikler Mesleki ve Teknik Eğitim Bölgesi İçindeki Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin İşyerlerindeki Eğitim,

Yönetmelikler Mesleki ve Teknik Eğitim Bölgesi İçindeki Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin İşyerlerindeki Eğitim, Resmi Gazete 22.05.2002 Çarşamba Sayı: 24762 (Asıl) Yönetmelikler Mesleki ve Teknik Eğitim Bölgesi İçindeki Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin İşyerlerindeki Eğitim, Uygulama ve Stajlarına İlişkin Esas

Detaylı

"GDO Yönetmeliði" tamam:gdo'suza GDO'suz demek yasak!.

GDO Yönetmeliði tamam:gdo'suza GDO'suz demek yasak!. "GDO Yönetmeliði" tamam:gdo'suza GDO'suz demek yasak!. GDO Yönetmeliði Resmi Gazete de yayýnlandý. Üreticileri ve tüketicileri büyük tehdit altýna sokacak yönetmenliði yayýnlýyoruz. Tarým ve Köyiþleri

Detaylı

T.C. ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ Kalite Geliştirme ve İzleme Birimi

T.C. ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ Kalite Geliştirme ve İzleme Birimi TARİH : / /20 NASIL BİR SİSTEM UYGULANACAK? Performans değerlendirmesinde açık değerlendirme sistemi uygulanacaktır. Bu nedenle önce personel kendisini değerlendirecek, sonrada aşağıda belirtilen şekliyle

Detaylı

Temel İngilizce III (ENG T 201) Ders Detayları

Temel İngilizce III (ENG T 201) Ders Detayları Temel İngilizce III (ENG T 201) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Temel İngilizce III ENG T 201 Güz 2 2 0 3 4 Ön Koşul Ders(ler)i ENG T 101

Detaylı