Yetkili Sat c : MART 2005 / VERS YON 1. BTicino bu katalogda gösterilen ürünler üzerinde de i iklik yapma hakk n sakl tutar.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Yetkili Sat c : MART 2005 / VERS YON 1. BTicino bu katalogda gösterilen ürünler üzerinde de i iklik yapma hakk n sakl tutar."

Transkript

1 BTicino Türkiye ELTA ELEKTR K MALZ. SAN. PAZ. A.. Refik Saydam Cad. No: i hane - stanbul/türk YE Tel : +90(212) /15 Fax : +90(212) web : Yetkili Sat c : MART 2005 / VERS YON 1 BTicino bu katalogda gösterilen ürünler üzerinde de i iklik yapma hakk n sakl tutar.

2 LIVING INTERNATIONAL LIGHT LIGHT TECH MATIX 2005 KATALO U LL04C/TR

3 2 LIVING - LIGHT - LIGHT TECH

4 Ya anas mekanlar için LIVING, LIGHT ve LIGHT TECH 6 Teknoloji ve tasar m hizmetinizde 7 Modern bir elektrik tesisat için gerekli tüm fonksiyonlar 8 Malzeme ve renklerin dekorasyonla uyumu 11 Modüler sistem 13 Montaj 14 HIZLI SEÇ M TABLOSU 20 Ç NDEK LER LIVING, LIGHT ve LIGHT TECH KATALO U 31 Temel kumanda mekanizmalar 32 I kland r labilir tu kapaklar 33 Deği tirilebilir kland r lamaz tu kapaklar 35 I kland r labilir sembollü tu kapaklar 36 Kumanda mekanizmalar 37 Kumanda mekanizmalar ve röleler 38 Dimmerler 39 Prizler 40 Avrupa Standard Prizler 41 TV ve Uydu prizleri 42 Data ve telefon prizleri 43 Kontrol mekanizmalar 44 Elektronik kontrol mekanizmalar 46 Sesli sinyalizasyon mekanizmalar 47 I kl sinyalizasyon mekanizmalar 48 Emniyet ve ikaz lambalar 49 Elektriksel güvenlik mekanizmalar 50 Gaz detektörleri 51 Müzik yay n sistemleri 52 Bo luk kapaklar ve aksesuarlar 54 Ampuller ve aksesuarlar 55 Boyut bilgileri 56 MATIX: Pratik Modüler Çözümler 59 Pratik estetik çözümler 60 Konut uygulamalar 62 Ya am alanlar 66 Ofisler 68 Tasar ma ve mekana uyum 70 Çerçeve renkleri 71 Çerçeve gruplar - vidal kaide 72 Çerçeve gruplar - t rnakl kaide 73 Alç pan duvar, s vaalt ve s vaüstü montaj uygulamalar 74 Montaj çözümleri 75 Çerçeveler 76 MATIX KATALO U 77 Temel kumanda mekanizmalar 78 Bo luk kapaklar ve kland r labilir sembollü tu kapaklar 80 Prizler 81 Gaz dedektörleri 81 TV prizleri 82 Data ve telefon prizleri 83 Elektriksel güvenlik mekanizmalar 83 Sinyalizasyon mekanizmalar 84 Elektronik kontrol ve sinyalizasyon mekanizmalar 85 Zaman saati ve enerji saverlar 86 Emniyet ayd nlatma mekanizmalar 87 IP55 korumal kapakl çerçeveler 88 GENEL ÖZELL KLER 3

5 Herkes ideal mekan n hayalini kuruyor... BTicino, bu hayalin nas l gerçe e dönü türülece ini biliyor. LIVING LIGHT 4 LIVING - LIGHT - LIGHT TECH

6 LIGHT TECH GENEL ÖZELL KLER 5

7 Ya anas mekanlar için LIVING, LIGHT ve LIGHT TECH LIVING, LIGHT ve LIGHT TECH, tüm elektrik fonksiyonlar n, kullan lacaklar mekan ve tarz dikkate al narak, en iyi teknik çözümü üç farkl görüntüde sunma fikriyle geli tirilmi tir. ç ve d mekanlar için tasarlanan elektrik kumanda mekanizmalar söz konusu olduğunda, en genel sistemi LIVING, LIGHT VE LIGHT TECH sunar. LIVING k siyah-antrasit renkli mekanizmalar çevreleyen yumu ak ve yuvarlat lm hatlar. LIGHT Sade çizgiler ve beyaz saten yüzeyli mekanizmalar, ayd nl k ve uyum vadetmekte. LIGHT TECH Metalik yüzey, elektrik mekanizmalar n n teknolojik özelliklerini ön plana ç karmakta. evin tüm odalar deği ik renkteki çerçevelerle ki iselle tirilebilir çerçeveler istenildiği zaman, örneğin dekorasyonunuzu yenilerken kolayl kla deği tirilebilir 6 LIVING - LIGHT - LIGHT TECH

8 TEKNOLOJ ve TASARIM hizmetinizde Birkaç sene öncesine kadar kullan lan sistemlerden farkl olarak, modern elektrik sistemleri yaln zca anahtar ve prizden olu mamaktad r. Çok fazla bilinmemekle beraber, günümüz elektrik teknolojisi, evinizi ya da ofisinizi daha rahat ve güvenli hale getiren birçok faydal çözüm sunmaktad r. Ayd nlatma yo unlu unu ayarlayan dimmer Kaçak ak m korumal toprakl priz kombinasyonu Ortam iklimlendirme/air condition sistemi için Kronotermostat Bticino sistemi: farkl renkli mekanizmalar, malzemesi ve rengi farkl çerçevelerden olu ur. Her renk mekanizma, bütün çerçevelerle kullan labilir Mekanizmalar çevreleyen çerçeveler, deği ik dekorasyon tarzlar ve yüksek kalite seviyesi dikkate al narak, 50 den fazla renk ve malzemede zevkinize sunulmu tur. Gerçek kiraz a ac ah ap çerçeve 24 ayar alt n kaplama metalik çerçeve Tech metalik çerçeve Saydam çerçeve GENEL ÖZELL KLER 7

9 Modern bir elektrik tesisat için gerekli TÜM FONKS YONLAR Bticino nun tasar m felsefesi 3 temel prensibe dayanmaktad r: Modüler yakla m Kompaktla t rma Çok amaçl l k Tüm Living, Light ve Light Tech ürünleri bu üç temel prensibe uygun olarak ve farkl uygulamalara mükemmel çözümler sunacak ekilde tasarlanm lard r. 1. AYDINLATMA Ayd nlatma kontrolü ergonomisi: Karanl kta anahtar n fark edilmesini sağlayan kland r labilir tu kapağ sayesinde anahtar bulmak ve kumanda etmek kolayla yor. Elektronik dimmerler, ğ aç p kapaman n yan nda ayd nlatma seviyesinin de ayarlanmas n sağl yor. Dimmerlerin kullan m amac na uygun olarak, liht butonu ve çevrilerek çal t r lan rotatif anahtar eklinde çe itleri mevcuttur. K z lötesi (Infrared) anahtarlar, yak nlar ndaki bir hareketi alg layarak ayd nlatmay belli bir süre için otomatik olarak çal t r r. K z lötesi hareket dedektörleri, koridor ve merdiven bo lu u gibi alanlarda, karanl kta kalmay engelledikleri için çok kullan l d rlar. Modüler yakla m: Tüm ürünler standart ölçülere sahip 1 modül ün katlar olacak ekilde tasarland için, kullan mda esneklik sa lar. 8 LIVING - LIGHT - LIGHT TECH

10 Zaman ayarl anahtar: 1 ila 12 dakika aras nda ayarlan lan süre sonunda, elektronik zaman saati otomatik olarak kapat r. 2. ELEKTR K VE DATA PR ZLER Her türlü prizi kapsayan kataloğumuz, konutlar ve i yerlerindeki tüm ihtiyaçlar n za en uygun çözümleri sunar. uluslararas standartlarda elektrik prizleri TV ve SAT (Uydu) prizleri RJ 11 ve RJ 12 telefon prizleri RJ 45 data prizleri Tüm Bticino prizleri çocuk korumal d r. 3. ORTAM KL MLEND RME VE PROGRAMLAMA Yaz n ve k n s cakl ğ ayarlamaya yarayan elektronik ortam termostat, yüksek konfor ve enerji tasarrufu sağlamak üzere, günlük ve haftal k olarak programlanabilme özelliğine sahiptir. 4. KORUMA VE GÜVENL K Anahtarlarla beraber kullan lan otomatik sigortalar her türlü elektrik kaçağ na kar daha yüksek bir koruma sağlar. Örnek olarak, mutfaklarda kullan labilen termik manyetik devre kesicili prizler Kompaktla t rma sayesinde, elektronik ürünler bile geleneksel elektrik tesisatlar ile beraber her türlü modern tasar ma uyum sa layacak ekilde geli tirilebilmi tir. GENEL ÖZELL KLER 9

11 EMN YET AYDINLATMA MEKAN ZMALARI Elektrik tesisat na dahil edilen ayd nlatma elemanlar, elektrik kesintisi durumunda otomatik olarak devreye girer. Seyyar hale gelebilen emniyet lambas, elektrik kesintileri için idealdir. Ani elektrik kesintisi s ras nda devreye giren emniyet ayd nlatma lambas GAZ ALARM S STEM Otomatik alg lama sistemi sayesinde, ortamda meydana gelen metan gaz veya LPG s z nt lar n alg layarak alarm veren sistem: Herhangi bir gaz s z nt s olmas durumunda, yap s ndaki solenoid valfler yard m ile gaz otomatik olarak kesip sesli ve kl uyar verir. Çok amaçl l k: Modüler yakla m ve kompaktla t rma, sistemin istedi iniz i levini faaliyete geçirebilme imkan n vererek ihtiyac n za en uygun çözümü sunar. 5. SES S STEMLER Ses sistemleri, ev içindeki bir müzik kaynağ ndan veya radyolu alarm saatinden ç kan müziğin tüm mekana yay lmas n sağlar. Radyolu alarm saati 10 LIVING - LIGHT - LIGHT TECH

12 MALZEME ve RENKLER N dekorasyonla uyumu LIVING, LIGHT ve LIGHT TECH serilerinde toplam 53 farkl renkte çerçeve, farkl tasar m, zevk ve beklentilere cevap verecek ekilde kullan ma sunulmu tur. Çerçeve mekanizmay çevreleyen renkli bölümdür. 3 FARKLI ST LDE 3 FARKLI SER LIVING serisi dikkat çeken görüntüsü ve güçlü tasar m ile gerek klasik, gerekse modern tasar mlara uyum sağlamaktad r. Beyaz n dekorasyondaki yans mas LIGHT serisi, effaf kristal çerçeveleri, k bir zamak ve jel efekti veren boya ile renklendirilmi çerçeveleri içerir. LIGHT serisinin çağda evrimi olan LIGHT TECH serisi, metalik kapak ve çerçeve kombinasyonlar ile dekorasyonda yeni ve farkl sonuçlar al nmas nda önemli rol oynar. GENEL ÖZELL KLER 11

13 FARKLI BE EN VE BEKLENT LER Ç N MALZEMELER Gerek Living, gerek Light serilerinde farkl beğeni ve tercihlere cevap verecek geni bir ürün yelpazesi mevcuttur. GERÇEK AH AP ÇERÇEVELER Gerçek ah ap çerçeveler, geleneksel talyan mobilya üretim yöntemi ile yüksek kaliteli, çevreye dost ah ap malzemelerden üretilmektedir. Ah ap çerçeve ve metal tu kapa kombinasyonunun estetik uyumu. METAL LEME ZAMAK ÇERÇEVELER Zamak çerçeveler, elektro-kimyasal yüzey i leme metodu ile nihai görünümüne kavu urlar. Bu yöntemle 24 ayar alt n kaplama, gümü, nikel ve krom çerçeveler elde edilmektedir. Zamak, alüminyum ve çinko ala m ndan elde edilmi tir BOYAMA ZAMAK ÇERÇEVELER Bu gruptaki çerçeve renkleri beyazdan antrasite, alüminyumdan toprak rengine oldukça geni alternatifler sunmaktad r. LIVING ve LIGHT serilerinde plastik çerçeve üzerine uygulanan özel yöntemler ile elastik doku görünümüne kavu an çerçeveler, farkl be eni ve kullan m n hizmetine sunulmu tur. De i ken be eni ve kullan m alanlar için Jel dokulu opal kehribar çerçeve. 12 LIVING - LIGHT - LIGHT TECH

14 Modüler sistem LIVING, LIGHT ve LIGHT TECH serilerinde yeralan mekanizmalar özelliklerine bağl olarak 1 modülden 4 modüle kadar deği ik boyutlarda tasarlanm t r. 1 MODÜL 2 MODÜL 3 MODÜL 4 MODÜL Mekanizmalar genel olarak 1 veya 2 modül olarak dizayn edilmi tir. Yaln zca özel elektronik mekanizmalar ve özel uygulamalar 3 veya 4 modül olarak tasarlanm t r. S vaalt montajlarda yatay ve dikey çerçeveler, gerek 1 modül mekanizmalar (her bo luğa iki mekanizma) ve gerekse 2 modül mekanizmalar (her bo luğa bir mekanizma) kullan larak donat labilir. 1M + 1M 2M 2M 1M + 1M 2M 2M Living, Light ve Light Tech çerçeveler hem dikey hem de yatay kullan ma uygundur. S vaalt montajlarda farkl kombinasyon ve uygulamalara imkan veren 3 ve 7 modül çerçeveler de mevcuttur. Örnek olarak a ağ da 7 modül çerçeve içerisine yerle tirilmi iki adet 1 modül anahtar, birer adet de 3 modül programlanabilir termostat ve 2 modül seyyar emniyet ayd nlatma lambas görülmektedir. 3M 2M + 2M 1M + 1M + 3M + 2M 3 modül çerçeve 4 modül çerçeve 7 modül çerçeve GENEL ÖZELL KLER 13

15 Montaj 2 3 SIVAALTI MONTAJ YATAY VE D KEY KOMBINASYON ÖRNEKLERI birbirine eklenmi buatlar. 2 - birbirine eklenmi kaideler 3 - merkezler aras 71 mm mesafeli yatay ve dikey çerçeveler LIVING - LIGHT - LIGHT TECH

16 Montaj SIVAALTI MONTAJ Örme duvarlar için Alç pan duvarlar için S vaalt montaj buat Mekanizmalar ve kaide Çerçeve Alç pan buat Mekanizmalar ve kaide Çerçeve DUVAR VE MASAÜSTÜ MONTAJ Masaüstü montaj kasas S vaüstü montaj kasas GENEL ÖZELL KLER 15

17 Merkezleri aras 71 mm olan çerçeve gruplar - vidal montaj (Yuvarlak - Norm kasaya uygun) Buatlar Kaideler Modüller Çerçeveler L L modül N NT4802T NT4802CR L4702 L N4702 L modül L L4802/2.. L4802/3.. L4802/2.. 2 x L modül L4732 L4732 L L4702 L L4832/2.. L x N4702 L4832/ modül N4802/2.. NT4802/2TH NT4802/2CR.. L4802/2.. L4802/ LIVING - LIGHT - LIGHT TECH

18 Buatlar Kaideler Modüller Çerçeveler L4802/3.. 3 x L modül L x N modül N4802/3.. NT4802/3TH NT4802/3CR L4802/3.. NOT: Çerçevelerin referans numaralar ilerideki sayfalarda göreceğiniz renk kodlar yla tamamlanmal d r (Ör. N4802LB = 2 modül beyaz çerçeve). Kaidelerin badana esnas nda boyanmas n engellemek için koruyucu ön kapaklar kullan labilir (Bak n z Aksesuarlar bölümü sf. 54). L L4832/3.. HIZLI SEÇ M TABLOSU 17

19 Merkezleri aras 71 mm olan çerçeve gruplar - t rnakl montaj (Yuvarlak - Norm kasaya uygun) Buatlar Kaideler Modüller Çerçeveler L4702G 2 modül L N4702G 2 modül N NT4802TH NT4802CR Living L4702G L4702G L4702G L4732G L x L4702G L4802/2.. L4802/3.. L4832/2.. L4832/ modül L4802/2.. N4802/2.. NT4802/2TH NT4802/2CR 503E 504E 506L 2 x N4702G modül L4703 L4704 L4707 L L L x L4702G modül L4802/3.. N4802/3.. NT4802/3TH NT4802/3CR 3 x N4702G modül NOT: Çerçevelerin referans numaralar ilerideki sayfalarda göreceğiniz renk kodlar yla tamamlanmal d r (Ör. N4802LB = 2 modül beyaz çerçeve). 18 LIVING - LIGHT - LIGHT TECH

20 Fonksiyonel zenginli e sahip... HIZLI SEÇ M TABLOSU 19

21 Alç pan duvar ve s vaalt montaj buatlar Buatlar Kaideler Modüller Çerçeveler L4702G t rnakl 2 modül L PS562N (Ø 68x68x50) (alç pan için) N4702G t rnakl 2 modül N4802../NT4802TH/ NT4802CR 500 (Ø 60) (s vaalt için) N4719G t rnakl 2 modül N4819../NT4819TH/ NT4819CR PS563N (124x66x52) (alç pan için) L vidal 3 modül L N vidal 3 modül N /NT4803TH/ NT4803CR 503E (106x71x52) (s vaalt için) 503ED yatay ve dikey birle tirme aksesuar N vidal 2 modül N /NT4819TH/ NT4819CR NOT: Çerçevelerin referans numaralar ilerideki sayfalarda görece iniz renk kodlar yla tamamlanmal d r. (Ör. N4802LB = 2 modül mermer beyaz çerçeve). Ref. 503E buatlar ref. 503ED aksesuar ile birbirine eklenebilir. Kaidelerin badana esnas nda boyanmas n engellemek için koruyucu ön kapaklar kullan labilir (Bak n z Aksesuarlar bölümü sf. 54). 20 LIVING - LIGHT - LIGHT TECH

22 Buatlar Kaideler Modüller Çerçeveler L vidal 4 modül L E (132x74x52 mm) (s vaalt için) N4704N 2 vidal 4 modül (LIGHT - LIGHT TECH) N /NT4804TH/ NT4804CR PS564N (125x68x50 mm) (alç pan için) N vidal 4 modül (LIGHT - LIGHT TECH) N /NT4804TH/ NT4804CR PS567N (180x68x50) (alç pan için) L vidal 7 modül L L (182x83x52) (s valat için) N vidal 7 modül (LIGHT - LIGHT TECH) N /NT4807TH/ NT4807CR HIZLI SEÇ M TABLOSU 21

23 S vaüstü montaj buatlar S vaüstü buatlar Kaideler Modüller Çerçeveler 502LP kaideli (93x80x38) 2 modül L LP (120x80x38) L vidal 3 modül L LP (140x80x38) L vidal 4 modül L L4714 kaide ve çerçeveli (215x215x60) 2 X 7 modül NOT: Çerçevelerin referans numaralar ilerideki sayfalarda göreceğiniz renk kodlar yla tamamlanmal d r (Ör. N4802LB = 2 modül beyaz çerçeve). 502LP ve L4714 s vaüstü montaj kasalar nda buat kasa içine yerle tirilmi tir. 22 LIVING - LIGHT - LIGHT TECH

24 S vaüstü buatlar Kaideler Modüller Çerçeveler N vidal 3 modül (LIGHT - LIGHT TECH) N NT NP (114x79x46) N vidal 2 modül (LIGHT - LIGHT TECH) N NT N4704N 2 vidal 4 modül (LIGHT - LIGHT TECH) N NT NP (136x79x46) N vidal 4 modül (LIGHT - LIGHT TECH) N NT HIZLI SEÇ M TABLOSU 23

25 MULTIBOX s vaalt da t m kutusu Buatlar asiler Kaideler Modüller Çerçeveler 16136F/0 (beyaz) 16136F/0G (gri) 16136F/6 (beyaz) 16136F/6G (gri) (170x234x70) 16102LT (beyaz) 16102LTG (gri) (n 1) 3 x 6 modül (LIVING INTERNATIONAL - LIGHT - LIGHT TECH) 24 LIVING - LIGHT - LIGHT TECH

26 Masaüstü montaj kasas Kasa ve kaide Modüller Çerçeve 504LIV (140x90x85) 4 modül L HIZLI SEÇ M TABLOSU 25

27 LIVING INTERNATIONAL çerçeveler Tan m Aç k alüminyum Çelik Aç k titanyum Bronz Madeni AL AC TC BO Tan m Metalik bordo Metalik mavi Metalik ye il Metalik okre Metalik AT BT VT OT Tan m Süt beyaz Siyah K rm z Lacivert Lake BA NR RD BD Tan m Kum K z l toprak Çimen ye ili Deniz mavisi Do al GT TR VR BU 26 LIVING - LIGHT - LIGHT TECH

28 Tan m Grafit Siyah grafit (Antrasit) Grafit GF GFN Tan m Krom Alt n Siyah nikel Parlak CR OR NN Tan m Zamak Bakalit Mat çelik Özel NA BK ACS Tan m Özel logolu çerçeveler * * LIVING çerçeveler, istek üzerine özel logolu üretilebilirler. Özel bir teknikle boyaya zarar vermeden 1 veya 2 renkte yap labilen bu logo bask s dekorasyonunuza ki ilik katar. NOT: Çerçeveler 2 modül, 3 modül, 4 modül ve 7 modül olarak da mevcuttur. HIZLI SEÇ M TABLOSU 27

29 LIGHT çerçeveler Tan m Mermer beyaz K rç ll beyaz Buz beyaz Beyazlar LB IB OB Tan m Opal kehribar Opal gök mavisi Opal su ye ili Opaller AP BP VP Tan m Turuncu Mavi K rm z Saydam renkler AJ BJ RJ Tan m Beyaz inci Gri inci Mavi inci nciler YN GN AN Tan m Kiremit k rm z s Zeytin ye ili Ta grisi Do allar RE VE GE 28 LIVING - LIGHT - LIGHT TECH

30 Tan m Titanyum Gümü Saten alt n Metaller TA SA OS Tan m Alüminyum Kristal Alüminyum ve Kristal AA N4819AA - N4803AA N4804AA - N4807AA AA çerçeveler sadece modüler kasa uygulamalar nda kullan l r. KR Tan m Özel logolu çerçeveler LIGHT TECH çerçeveler * Tan m Tech Krom LIGHT TECH TH CR * LIGHT çerçeveler, istek üzerine özel logolu üretilebilirler. Özel bir teknikle boyaya zarar vermeden 1 veya 2 renkte yap labilen bu logo bask s dekorasyonunuza ki ilik katar. HIZLI SEÇ M TABLOSU 29

31 LIVING INTERNATIONAL Ah ap çerçeveler Tan m Kiraz a ac Maun a ac Ceviz a ac Gül a ac LIVING INTERNATIONAL Ah ap çerçeve koleksiyonu LCA LMG LNC LRN LIGHT Ah ap çerçeveler Tan m Kiraz a ac Di budak a ac Armut a ac LIGHT Ah ap çerçeve koleksiyonu LCA LFR LPR Tüm Bticino ah ap çerçeveler, masif olarak üretilmektedir. LIGHT Kristal çerçeve Ç kart labilen özel bir alt-kapak ve effaf yap s sayesinde, kristal çerçeve, duvar ka d ile birlikte kullan ld nda ortam ile bütünlük sa lar. Ayr ca dekoratif amaçl olarak bir resimle beraber kullan labilir. Böylece effaf tu kapa ve kristal çerçeve ile birle tirilecek olan mekanizma, anahtar n her türlü ortama istenildi i gibi tam bir uyum sa lamas na olanak verir. 30 LIVING - LIGHT - LIGHT TECH

32 LIVING INTERNATIONAL LIGHT LIGHT TECH TEKN K B LG LER 31

Merkezleri aras 71 mm olan çerçeve gruplar - vidal kaide (yatay ve dikey montaj)

Merkezleri aras 71 mm olan çerçeve gruplar - vidal kaide (yatay ve dikey montaj) Merkezleri aras 71 mm olan çerçeve gruplar - vidal kaide (yatay ve dikey montaj) Buatlar Kaideler Modüller Çerçeveler yatay AM4802... AM4702 2 modül 2 modül vidal çerçeve dikey AM4802V... yatay AM4802/2...

Detaylı

LIVING INTERNATIONAL LIGHT LIGHT TECH MATIX 2008 KATALO U LL04C/TR

LIVING INTERNATIONAL LIGHT LIGHT TECH MATIX 2008 KATALO U LL04C/TR LIVING INTERNATIONAL LIGHT LIGHT TECH MATIX 2008 KATALO U LL04C/TR 2 LIVING - LIGHT - LIGHT TECH Ya anas mekanlar için LIVING, LIGHT ve LIGHT TECH 6 Teknoloji ve tasar m hizmetinizde 7 Modern bir elektrik

Detaylı

Arnould Baharı giydiren renkler

Arnould Baharı giydiren renkler Arnould Baharı giydiren renkler www.legrand.com.tr Arnould Arnould u seçmek için birçok nedeniniz var Genel bakış Arnould çerçeveleri birbirine ters bombeli iki parçadan oluşur: satine bir görünüme sahip

Detaylı

Arnould Arnould u seçmek için birçok nedeniniz var

Arnould Arnould u seçmek için birçok nedeniniz var Arnould Arnould u seçmek için birçok nedeniniz var Genel bakış Arnould çerçeveleri birbirine ters bombeli iki parçadan oluşur: satine bir görünüme sahip plastik çerçeve ve tuş kapağı. Ayrıca Arnould, ince

Detaylı

Modüler Seri. Cellia Kare Millanta

Modüler Seri. Cellia Kare Millanta Modüler Seri Cellia Kare Millanta İÇİN DEKİLER02 İÇİNDEKİLER - Modüler Seri Cellia Modüler Kare Modüler Metal Kare Modüler Millanta Modüler Modül Seçenekleri Montaj Şekli Teknik Çizimler Ambalaj Bilgileri

Detaylı

Arnould Baharı giydiren renkler

Arnould Baharı giydiren renkler Arnould Baharı giydiren renkler www.legrand.com.tr Arnould Arnould u seçmek için birçok nedeniniz var Genel bakış Arnould çerçeveleri birbirine ters bombeli iki parçadan oluşur: satine bir görünüme sahip

Detaylı

Cariva. Kaliteyi hayat n z n bir parças yapar. n Son kullan c için - Cariva, her türlü iç mekan ile mükemmel

Cariva. Kaliteyi hayat n z n bir parças yapar. n Son kullan c için - Cariva, her türlü iç mekan ile mükemmel Cariva Kaliteyi hayat n z n bir parças yapar Özellikle tesisatç lar n şantiye ihtiyaçlarını karşılamak üzere tasarlanan Cariva, son kullan c n n günlük ihtiyaçlar na da modern tasar m ve yüksek güvenliği

Detaylı

Temel kumanda mekanizmalar

Temel kumanda mekanizmalar Temel kumanda mekanizmalar ANAHTAR / VAV EN / L HT BUTONU De i tirilebilen tu kapa ile tamamlanm, kland r labilir komple anahtar, vavien, liht butonu L4001 L4003 L4005 L4001/2 L4003/2 L4005/2 3 SER Ç N

Detaylı

LED LL DP CD WW CS CF AC CG LC EL FO. DecoPendant BLZ DRM QDR QDR2 LLT15

LED LL DP CD WW CS CF AC CG LC EL FO. DecoPendant BLZ DRM QDR QDR2 LLT15 LED LL DP D WW S F A G L EL FO DecoPendant DecoPendant serisi genel aydınlatmada tavana monte edilerek yada tavandan sarkıtılarak kullanılır. Estetik ve modern tasarımlı DecoPendant armatürler ile iç mekanlarda

Detaylı

SCHNEIDER ELECTRIC Elektrik Tesisat ve Kontrol Ürünleri Fiyat Listesi

SCHNEIDER ELECTRIC Elektrik Tesisat ve Kontrol Ürünleri Fiyat Listesi Elektrik Tesisat ve Kontrol Ürünleri Fiyat PTFDS 10205 Micro Pragma 2 modül (1+1) 1 Mini Pragma 5,90 TL PTFDS 13135 Kaedra Montaj plakası50x50mm priz işaretli 1 Kombinasyon Kutusu - Kaedra 7,20 TL PTFDS

Detaylı

İÇİNDEKİLER 02-03 04-09 10-15 16-21 22-23 24-25 26-31 32-33

İÇİNDEKİLER 02-03 04-09 10-15 16-21 22-23 24-25 26-31 32-33 İÇİN İÇİNDEKİLER Modüler Seri Cellia Modüler Metal Millanta Modüler Kare Modüler Modül Seçenekleri Montaj Şekli Teknik Çizimler Ambalaj Bilgileri 02-03 04-09 10-15 16-21 22-23 24-25 26-31 32-33 Modüler

Detaylı

Öncelikle ayn bölme içinden geçirilecek olan iletken veya kablolar n kullan labilir kesitleri toplanarak toplam kesit hesaplanmal d r.

Öncelikle ayn bölme içinden geçirilecek olan iletken veya kablolar n kullan labilir kesitleri toplanarak toplam kesit hesaplanmal d r. Ürünler ve sistemler [ DLP ] nce kanallar ve DLPlus ta hangi kesit seçilmeli? Kullan lacak olan kablo ve iletkenlerin türüne ve adedine göre kanal boyutunu seçerek, binalar n ihtiyaçlar na en uygun şekilde

Detaylı

Turn on the life. MODA GENEL BROŞÜR 2016 TR. Işıltınızı katlayın! Sınırları kaldırın! Daima fazlası!

Turn on the life. MODA GENEL BROŞÜR 2016 TR. Işıltınızı katlayın! Sınırları kaldırın! Daima fazlası! MODA GENEL BROŞÜR 2016 TR Işıltınızı katlayın! Sınırları kaldırın! Daima fazlası! www.el-bi.com İÇİNDEKİLER Sayfa 4 Işıltınızı katlayın! Sayfa 8 Sınırları kaldırın! Moda Viona, metal çerçevesiyle mekânlara

Detaylı

Konveyörler NP, NI Serisi

Konveyörler NP, NI Serisi NP, NI Serisi NP Serisi T-Max konveyörleri, üretim şartlarınıza uygun olarak, Avrupa da, optimum verimde çalışacak şekilde imal edilmiştir. Alüminyum konstrüksiyon kasası, yüksek sıcaklığa dayanıklı bant

Detaylı

RADYO ZIGBEE teknolojisi ile Duvarlara zarar vermeden kablosuz özgürlük

RADYO ZIGBEE teknolojisi ile Duvarlara zarar vermeden kablosuz özgürlük EV OTOMASYONU RADYO ZIGBEE teknolojisi ile Duvarlara zarar vermeden kablosuz özgürlük Yeni yapılar ve yenileme çalışmaları için kablosuz (RF) çözüm standardı. Duvarlara zarar vermeden kontrol noktaları

Detaylı

ETKS (Elektrik Tesisat ve Kontrol Sistemleri)

ETKS (Elektrik Tesisat ve Kontrol Sistemleri) ETKS (Elektrik Tesisat ve Kontrol Sistemleri) Fiyat Listesi 444 30 30 www.schneider-electric.com.tr Sedna, 0,8 cm sıva yüksekliği Benzemeye çalışsalar da tek. Sedna anahtar ve priz serisi. 444 30 30 www.schneider-electric.com.tr

Detaylı

DORMA AGILE KAYAR KAPILAR

DORMA AGILE KAYAR KAPILAR KAPILAR DORMA AGILE KAYAR KAPILAR Sürme cam kapıların mimarideki kullanımına paralel olarak, mekanizmalarının dış görünüşünün önemi de gün geçtikçe daha belirgin hale gelmektedir. Bu özellik otellerde,

Detaylı

OBO: Bir taflla iki kufl! GEK-K Rapid 45 ve GEK-K 80 lik kanal kapa

OBO: Bir taflla iki kufl! GEK-K Rapid 45 ve GEK-K 80 lik kanal kapa OBO: Bir taflla iki kufl! Rapid 45 ve 80 lik kanal kapa OBO Top Modeller LFS Kablo Kanal Sistemleri K saca: çok daha fazla yer Rapid 45 Rapid 45 tipi kablo kanal, üst düzey bir esneklik sunmaktad r; çünkü

Detaylı

Hayat aydınlıktır... Aydınlık Cellia dır!

Hayat aydınlıktır... Aydınlık Cellia dır! by Hayat aydınlıktır... Aydınlık Cellia dır! Çerçeve Renkleri Tuş ve Kapak Renkleri 45 Altın 4 Mat Altın 50 Füme 54 Siyah 51 Gümüş 55 Gül Kurusu 47 Krom 48 Mat Krom 52 Yeşil 57 Dore 49 Saten 50 Füme 53

Detaylı

HAUTAU PRIMAT. sistemi. Depolama, montaj, havaland rma, sabitleme, temizleme... Hiçbir şey bundan daha kolay değil!

HAUTAU PRIMAT. sistemi. Depolama, montaj, havaland rma, sabitleme, temizleme... Hiçbir şey bundan daha kolay değil! yüksek vasistas HAUTAU PRIMAT sistemi Depolama, montaj, havaland rma, sabitleme, temizleme... Hiçbir şey bundan daha kolay değil! Esneklik ve çok yönlülük alan nda HAUTAU PRIMAT kimseye söz b rakm yor:

Detaylı

Teknik sistem kataloğu Taşıyıcı kol sistemleri

Teknik sistem kataloğu Taşıyıcı kol sistemleri Teknik sistem kataloğu Taşıyıcı kol sistemleri 2 Makinaya farklı bakış açıları sayesinde uzun veya kısa boylu operatör oturarak ya da ayakta çalışabilir - Rittal taşıyıcı kol sistemleriyle izleme ve kumanda

Detaylı

Valena Beyaz ve Grafit: Pop veya modern. Müşteriniz nasıl isterse

Valena Beyaz ve Grafit: Pop veya modern. Müşteriniz nasıl isterse Valena ve Grafit: Pop veya modern. Müşteriniz nasıl isterse Özenle tasarlanan koleksiyondan göz alıcı çerçeveler. / Kristal bantlı / Gümüş bantlı İnci Valena nın yeni eğilimi, şık ve popüler tarzları birbiri

Detaylı

Fiyat Listesi 2015-1

Fiyat Listesi 2015-1 Fiyat Listesi 20151 İçindekiler ANAHTAR VE PRİZ GRUBU Karea Defne Serisi Renk Seçenekleri, Çoklu Çerçeveler Antibakteriyel, Satış Şekilleri Karea Serisi 1. Satış Şekli Komple Ürün 2. Satış Şekli Modül

Detaylı

Hayat aydınlıktır... Aydınlık Cellia dır!

Hayat aydınlıktır... Aydınlık Cellia dır! by Hayat aydınlıktır... Aydınlık Cellia dır! Tuş ve Kapak Renkleri 50 Füme 51 Gümüş 52 Yeşil 53 Bordo 54 Siyah 55 Gül Kurusu 57 Dore 8 Beyaz İnci Çerçeve Renkleri 45 Altın 4 Mat Altın 47 Krom 48 Mat Krom

Detaylı

Sedna Beyaz & Krem. Sedna Renkli. Sedna Metalik. Sedna. Sunum. Sedna, beyaz & krem, renkli ve metalik serisi ile hayatınıza yeni renkler katıyor.

Sedna Beyaz & Krem. Sedna Renkli. Sedna Metalik. Sedna. Sunum. Sedna, beyaz & krem, renkli ve metalik serisi ile hayatınıza yeni renkler katıyor. Sunum 70 7 Sunum Sedna, &, renkli ve metalik serisi ile hayatınıza yeni renkler katıyor. Sizlerin istekleri ve beğenileri gözönüne alınarak tasarlanan Sedna, zarif dizaynı ile sizlerle buluşuyor. Sedna

Detaylı

Kablo Kanal Sistemleri

Kablo Kanal Sistemleri Schneider Electric Kablo Kanal Sistemleri Katalog Sistem kanalları Yapısal kablolamada uzman çözümler PKS Ultra Yeni tasar m ile daha estetik daha fazla kablo tafl ma kapasitesi (11x0) ve çevreye sayg

Detaylı

100. yıl Barselona. Fiyat Listesi nº 9

100. yıl Barselona. Fiyat Listesi nº 9 100. yıl Barselona Fiyat si nº 9 Kasım 2015 Doğru bağlantıları kurarsanız, projenizi aydınlatacak fikirlerin anahtarına çabuk ulaşırsınız. ANAHTAR PRİZ BAĞLANTI ÇÖZÜMLERİ İÇ MEKÂN AYDINLATMA 1916 yılında

Detaylı

Fiyat Listesi 2014-1

Fiyat Listesi 2014-1 Fiyat Listesi 141 Dünya için üretiyoruz... çindekiler www.makel.com.tr ANAHTAR VE PR Z GRUBU Karea Defne Serisi Renk Seçenekleri, Çoklu Çerçeveler 2 Antibakteriyel, Satış Şekilleri 3 Karea Serisi 1. Satış

Detaylı

FİYAT LİSTESİ 2013-1

FİYAT LİSTESİ 2013-1 FİYAT LİSTESİ 2013-1 TR zenaplatin ZİRVE DENİZ GRUP PRİZLER 2 zenanatural zenaantibacterial zenacolorline zenawoodline TUNA DELTA GRUP PRİZLER zenasilverline zenagranite EVA AKSESUARLAR ALSU İÇİNDEKİLER

Detaylı

TESİSAT SAT GRUBU U ÜRÜNLER

TESİSAT SAT GRUBU U ÜRÜNLER 2013-1 / FİYAT LİSTESİ TESİSAT SAT GRUBU U ÜRÜNLER 2 2 1 Ürün No Ürün Tanımı IP Amb. / Adet 3280-350-0400 Kelebek Fiş (Eğik) - 100 2.80 3280-355-0400 Kelebek Fiş - Topraklı / UPS (Eğik) - 100 3.20 YENİ

Detaylı

Ponta Yatay Besleme Sistemi Tıbbi Destek Üniteleri

Ponta Yatay Besleme Sistemi Tıbbi Destek Üniteleri Ponta Yatay Besleme Sistemi Tıbbi Destek Üniteleri Geniş bir yelpazede yatay ünite uzunluğu, kolon tipi ve iş istasyonu opsiyonlarına sahip çok yönlü Dräger Ponta, daha iyi bir çalışma alanı verimliliği

Detaylı

Özelleştirilebilir Akıllı Ev Sistemi

Özelleştirilebilir Akıllı Ev Sistemi Akıllı e Yaşam size evinizdeki tüm elektrikli eşyaları, aydınlatma sistemini, güvenlik sistemini mobil uygulamayla kontrol etmenizi ve yönetmenizi sağlar. Akıllı e Yaşam aynı zamanda min. %30 enerji tasarrufu

Detaylı

Fiyat. Listesi. Ağustos 2014. n o 7 ANAHTAR VE PRİZ BAĞLANTI ÇÖZÜMLERİ İÇ MEKÂN AYDINLATMA

Fiyat. Listesi. Ağustos 2014. n o 7 ANAHTAR VE PRİZ BAĞLANTI ÇÖZÜMLERİ İÇ MEKÂN AYDINLATMA Fiyat n o 7 si Ağustos 2014 ANAHTAR VE PRİZ BAĞLANTI ÇÖZÜMLERİ İÇ MEKÂN AYDINLATMA Doğru bağlantıları kurarsanız, projenizi aydınlatacak fikirlerin anahtarına çabuk ulaşırsınız. ANAHTAR PRİZ BAĞLANTI ÇÖZÜMLERİ

Detaylı

Teknik sistem kataloğu Terminal kutuları KL

Teknik sistem kataloğu Terminal kutuları KL Teknik sistem kataloğu Terminal kutuları KL 1 4 6 5 3 7 2 Küçük panolar Dünya çapında onaylı ve çok sayıda standart ölçülerde stoklarımızda mevcut. Pratik sistem aksesuarları, KL terminal kutularını yaygın

Detaylı

İKAZ FENERLERİ İkaz fenerleri Ø62mm Kalıcılı yada çakarlı ışık modülleri Ses-ışık ikazlı veya sürekli ikazlı modüller Akkor ve LED ampuller.

İKAZ FENERLERİ İkaz fenerleri Ø62mm Kalıcılı yada çakarlı ışık modülleri Ses-ışık ikazlı veya sürekli ikazlı modüller Akkor ve LED ampuller. Sayfa -2 Sayfa -3 IŞIKLI KOLONLAR Işıklı kolonlar Ø70mm Kalıcılı, çakarlı veya flaşörlü modüller Darbeli veya sürekli ses veren buzzerlar Akkor ve LED ampuller. İKAZ FENERLERİ İkaz fenerleri Ø62mm Kalıcılı

Detaylı

2010/1 Fiyat Listesi

2010/1 Fiyat Listesi /1 Fiyat Listesi Mükemmel Mekanizma n n anatomisi... (Kybele) NATUREL SIVAALTI ANAHTAR VE PR Z SER LER BEYAZ + KREM Mekanizma Ön Görünüfl Mekanizma Arka Görünüfl Mekanizma Arka Görünüfl Mekanizma Ön Görünüfl

Detaylı

TESİSAT GRUBU ÜRÜNLER Fiyat Listesi / 2015-1

TESİSAT GRUBU ÜRÜNLER Fiyat Listesi / 2015-1 TESİSAT GRUBU ÜRÜNLER Fiyat Listesi / 2015-1 İÇİNDEKİLER TESİSAT GRUBU ÜRÜNLER EV - BÜRO TİPİ FİŞ VE PRİZ SERİSİ 2 OTOMAT KUTULARI 2 SIVA ALTI ANAHTAR VE PRİZ KASALARI 2-3 ÇOCUK KORUMALI GRUP PRİZLER 4-6

Detaylı

TESİSAT GRUBU ÜRÜNLER Fiyat Listesi / 2014-1

TESİSAT GRUBU ÜRÜNLER Fiyat Listesi / 2014-1 TESİSAT GRUBU ÜRÜNLER Fiyat Listesi / 2014-1 İÇİNDEKİLER TESİSAT GRUBU ÜRÜNLER EV - BÜRO TİPİ FİŞ VE PRİZ SERİSİ 2 OTOMAT KUTULARI 2 SIVA ALTI ANAHTAR VE PRİZ KASALARI 2-3 ÇOCUK KORUMALI GRUP PRİZLER 4-6

Detaylı

E-LINEDK-MX. Şap Altı ve Yükseltilmiş Döşemede Modüler ve Kompakt Çözümler Yeni Seri Çıkış (Priz) Kutuları. Yeni Seri. Yeni Seri

E-LINEDK-MX. Şap Altı ve Yükseltilmiş Döşemede Modüler ve Kompakt Çözümler Yeni Seri Çıkış (Priz) Kutuları. Yeni Seri. Yeni Seri E-LINEDK-MX Şap Altı ve Yükseltilmiş Döşemede Modüler ve Kompakt Çözümler Yeni Seri Çıkış (Priz) Kutuları Yeni Seri Yeni Seri ELINEDK-MX DÖŞEME ÇIKIŞ (Priz) KUTULARI Şap Altı ve Yükseltilmiş Döşeme Çözümleri

Detaylı

LifeSpace (ETKS) Fiyat Listesi. 15 Ocak 2012. 444 30 30 www.schneider-electric.com.tr

LifeSpace (ETKS) Fiyat Listesi. 15 Ocak 2012. 444 30 30 www.schneider-electric.com.tr LifeSpace (ETKS) Fiyat Listesi 444 30 30 www.schneider-electric.com.tr İncelik zarafettir. Sedna, 8 mm lik estetik dizayn Çağdaş çizgileriyle modern ve zarif dizayn. Sedna anahtar-priz serisi, her türlü

Detaylı

indeks V KO Anahtarlar ve Prizler Alçak Gerilim Şalt Ürünleri

indeks V KO Anahtarlar ve Prizler Alçak Gerilim Şalt Ürünleri indeks V KO Anahtarlar ve Prizler Meridian Karre Carmen Opak Carmen Plus Kardelen Vera IP Pacific Nemli Yer Serisi IP5 Palmiye Nemli Yer Serisi IP5 Multilet Aksesuar ve Kasalar Sigorta Kutuları 5 7 8 9

Detaylı

MODA GENEL BROŞÜR 2015 TR. Işıltınızı katlayın! Sınırları kaldırın! Daima fazlası!

MODA GENEL BROŞÜR 2015 TR. Işıltınızı katlayın! Sınırları kaldırın! Daima fazlası! MODA GENEL BROŞÜR 2015 TR Işıltınızı katlayın! Sınırları kaldırın! Daima fazlası! İÇİNDEKİLER Sayfa 4 Işıltınızı katlayın! Sayfa 8 Sınırları kaldırın! Moda Viona, metal çerçevesiyle mekânlara metalin gözalıcı

Detaylı

Karşı ağırlık dengelemeli ve değiştirilebilir perdeli, yüksek hızlı rulo kapı

Karşı ağırlık dengelemeli ve değiştirilebilir perdeli, yüksek hızlı rulo kapı Karşı ağırlık dengelemeli ve değiştirilebilir perdeli, Güvenilir ve modüler karşı ağırlıklı Sector; değiştirilebilir perdeli, lar arasında en rasyonel ve güvenilir modeldir. Teknolojik ilerlemeyi barındıran

Detaylı

Ürün teknik özellikleri

Ürün teknik özellikleri Ürün teknik özellikleri 25 June 2016 İçindekiler ANAHTARLIKLAR Anahtarlık Curvo Anahtarlık Flex Anahtarlık Hard Anahtarlık Helsinki Anahtarlık Luna Anahtarlık Open-it Anahtarlık Quadro Anahtarlık Shopping

Detaylı

Schneider Electric. Elektrik Tesisat ve Kontrol Ürünleri. Fiyat Listesi 1 Mart 2016. 444 30 30 www.schneider-electric.com.tr

Schneider Electric. Elektrik Tesisat ve Kontrol Ürünleri. Fiyat Listesi 1 Mart 2016. 444 30 30 www.schneider-electric.com.tr Schneider Electric Elektrik Tesisat ve Kontrol Ürünleri Fiyat Listesi 444 30 30 www.schneider-electric.com.tr http://www.facebook.com/schneiderelectrictr https://twitter.com/schneider_tr Easy9 Alçak gerilim

Detaylı

Alia. Sunum. Modern tasar m, fonksiyonellik ve ş kl k bir arada. Daima yeni al nm ş gibi

Alia. Sunum. Modern tasar m, fonksiyonellik ve ş kl k bir arada. Daima yeni al nm ş gibi Sunum 00 0 Sunum Modern tasarım, fonksiyonellik ve yüksek kalitenin mükemmel birleşimi... Gökteki yıldızların ışığını yansıtan, dokunabileceğiniz tek yıldız: Alia Modern tasar m, fonksiyonellik ve ş kl

Detaylı

Schneider Electric. Elektrik Tesisat ve Kontrol Ürünleri. Fiyat Listesi 1 Şubat 2015

Schneider Electric. Elektrik Tesisat ve Kontrol Ürünleri. Fiyat Listesi 1 Şubat 2015 Schneider Electric Elektrik Tesisat ve Kontrol Ürünleri Fiyat Listesi YETKİLİ ANKA AN YENİ BAYİLİKLERİMİZ BAYİLİKLERİMİZ Sipariş Hattı: 0212 222 00 61-0216 660 16 16 A BAYİİ Easy9 Alçak gerilim tesisatı

Detaylı

designed by Nurus D Lab teknik doküman

designed by Nurus D Lab teknik doküman designed by Nurus D Lab teknik doküman Gate, köprü görevi gören ana platform ve bu platform üzerinde sistemi tamamlayan depolama birimlerinden oluşur. Giderek artan gereksinimler için pratik, yenilikçi

Detaylı

Schneider Electric. Elektrik Tesisat ve Kontrol Ürünleri. Fiyat Listesi 5 Eylül 2015. 444 30 30 www.schneider-electric.com.tr

Schneider Electric. Elektrik Tesisat ve Kontrol Ürünleri. Fiyat Listesi 5 Eylül 2015. 444 30 30 www.schneider-electric.com.tr Schneider Electric Elektrik Tesisat ve Kontrol Ürünleri Fiyat Listesi 444 30 30 www.schneider-electric.com.tr http://www.facebook.com/schneiderelectrictr https://twitter.com/schneider_tr Elektrik Tesisat

Detaylı

Akıllı Çözümler. Beko dan günlük hayatınızı kolaylaştıracak akıllı çözümler.

Akıllı Çözümler. Beko dan günlük hayatınızı kolaylaştıracak akıllı çözümler. Akıllı Çözümler Beko dan günlük hayatınızı kolaylaştıracak akıllı çözümler. Beko Solo Fırın Serisi estetik tasarımları ve teknolojileriyle yaşam kalitenizi yükseltiyor. Akıllı çözümleri ve fonksiyonellikleriyle

Detaylı

Valena dan yepyeni bir koleksiyon

Valena dan yepyeni bir koleksiyon Valena dan yepyeni bir koleksiyon VALENA ÇERÇEVE SERİSİ Valena nın sunduğu moda defilesine davetlisiniz. Valena, müşterileriniz için yeni bir moda yaratıyor: Koleksiyondaki parlak renkler, özel görsel

Detaylı

SWINGBO-2 SUPRA. Yeni Sisteme sahip Tekerlekli Çocuk Sandalyesi. -7 ile +45 derece arası oturak açısı. Alman malı. by HOGGI

SWINGBO-2 SUPRA. Yeni Sisteme sahip Tekerlekli Çocuk Sandalyesi. -7 ile +45 derece arası oturak açısı. Alman malı. by HOGGI . de www. Alman malı SWINGBO-2 by HOGGI SWINGBO-2 SUPRA Yeni Sisteme sahip Tekerlekli Çocuk Sandalyesi Çocukların taşınmasında partneriniz -7 ile +45 derece arası oturak açısı İtme kolu, çıkarılabilir

Detaylı

Schneider Electric. Elektrik Tesisat ve Kontrol Ürünleri. Fiyat Listesi 1 Şubat 2015. 444 30 30 www.schneider-electric.com.tr

Schneider Electric. Elektrik Tesisat ve Kontrol Ürünleri. Fiyat Listesi 1 Şubat 2015. 444 30 30 www.schneider-electric.com.tr Schneider Electric Elektrik Tesisat ve Kontrol Ürünleri Listesi 1 Şubat 2015 444 30 30 www.schneider-electric.com.tr http://www.facebook.com/schneiderelectrictr https://twitter.com/schneider_tr Easy9 Alçak

Detaylı

Fikirleriniz kadar çok çözüm.

Fikirleriniz kadar çok çözüm. Fikirleriniz kadar çok çözüm. Çok rafine çağdaş bir klasik: Idea zevkiniz doğrultusunda güzelliğe form verir ve elektrik sisteminden stilinizi ifade edecek farklı bir araç yaratır. Antrasit gri veya beyaz

Detaylı

Ürün Kataloğu 01/2007 Conergy Montaj Sistemleri

Ürün Kataloğu 01/2007 Conergy Montaj Sistemleri Ürün Kataloğu 01/2007 Conergy Montaj Sistemleri Conergy ile güvende Conergy, yenilenebilir enerji alanında dünyadaki en başarılı şirketlerden biridir. Çünkü Conergy tüm bileşenleri tek bir elden çıkan

Detaylı

Ücretsiz Danışma Hattı 0800 211 60 00 Pazartesi - Cuma saat: 08:00 den 17:30 a kadar E-mail: info.turkiye@legrand.com.tr

Ücretsiz Danışma Hattı 0800 211 60 00 Pazartesi - Cuma saat: 08:00 den 17:30 a kadar E-mail: info.turkiye@legrand.com.tr Bölge Müdürlükleri İstanbul Bölge Müdürlüğü Kağıthane Ofis Park Bağlar Caddesi No: 14 D1-D2 Kat: 5 34406 Kağıthane/İSTANBUL Tel : (212) 368 28 00 (pbx) (212) 251 34 30 Faks : (212) 251 52 95-249 39 91

Detaylı

GHS PERMANENT HOME. İnsanları yuva sahibi yapıyoruz. Hızlı. Güvenli. Kolay.

GHS PERMANENT HOME. İnsanları yuva sahibi yapıyoruz. Hızlı. Güvenli. Kolay. GHS PERMANENT HOME İnsanları yuva sahibi yapıyoruz. Hızlı. Güvenli. Kolay. GHS PERMANENT HOME İnsanların hayat kalitesini artırıyoruz. Hızlı. Güvenli. Kolay. GHS Permanent Homes kalıcı ve sürdürülebilirlik

Detaylı

Schneider Electric. Elektrik Tesisat ve Kontrol Ürünleri. Fiyat Listesi 5 Eylül 2015. 444 30 30 www.schneider-electric.com.tr

Schneider Electric. Elektrik Tesisat ve Kontrol Ürünleri. Fiyat Listesi 5 Eylül 2015. 444 30 30 www.schneider-electric.com.tr Schneider Electric Elektrik Tesisat ve Kontrol Ürünleri Fiyat Listesi 444 30 30 www.schneider-electric.com.tr http://www.facebook.com/schneiderelectrictr https://twitter.com/schneider_tr Easy9 Alçak gerilim

Detaylı

Üst Segment Anahtar - Priz (Unica & Merten) Fiyat Listesi

Üst Segment Anahtar - Priz (Unica & Merten) Fiyat Listesi Üst Segment Anahtar - Priz (Unica & Merten) Fiyat Listesi Sunum...4 Sunum...12 Merten Artec Merten Trancent Sunum...24 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 Anahtar Merten

Detaylı

TANITIM. E-Kabin D Serisi Elektrik Kabinleri

TANITIM. E-Kabin D Serisi Elektrik Kabinleri E-KAB N D SER S TANITIM E-Kabin D Serisi Elektrik Kabinleri E-Kabin D Serisi elektrik kabinleri genel amaçl olarak, dahili uygulamalarda kullan lmak üzere tasarlanm flt r. Sade tasar mlar farkl uygulamalar

Detaylı

Microswitchli çubuk termostat

Microswitchli çubuk termostat E-mail: Fax: +49 661 6003-607 Veri Sayfası 60.1530 Sayfa 1/6 Microswitchli çubuk termostat STMA tip serisi Özellikler Mikroswitchli Alüminyum döküm gövde Koruma sınıfı IP 54 Yüksek aşırı sıcaklık koruması

Detaylı

D fl güzel, içi kaliteli OBO WDK Kablo Döfleme Kanallar, her zaman, her yere uyar

D fl güzel, içi kaliteli OBO WDK Kablo Döfleme Kanallar, her zaman, her yere uyar D fl güzel, içi kaliteli OBO Kablo Döfleme Kanallar, her zaman, her yere uyar OBO Top Modeller LFS Kablo Kanal Sistemleri Her ölçüde çekici Kablo Döfleme Kanal YEN Gelifltirilmifl ürün kalitesi VDE Belgeli

Detaylı

Schneider Electric. Elektrik Tesisat ve Kontrol Ürünleri. Fiyat Listesi. 5 Eylül 2015

Schneider Electric. Elektrik Tesisat ve Kontrol Ürünleri. Fiyat Listesi. 5 Eylül 2015 Schneider Electric Elektrik Tesisat ve Kontrol Ürünleri Fiyat Listesi Bayiliklerimiz at your side ThyriCon SPA SapiSelco 0850 304 46 68 info@ankamuh.com www.ankamuh.com Hemen Teklif İsteyin 08503044668

Detaylı

otyoo Akıllı Ev ve Otomasyon Sistemleri www.otyoo.com

otyoo Akıllı Ev ve Otomasyon Sistemleri www.otyoo.com otyoo Akıllı Ev ve Otomasyon Sistemleri www.otyoo.com Hayatımıza hergün başka bir elektrikli cihaz girmekte. Ses sistemlerinden güvenlik sistemlerine, sinema sistemleri, akıllı televizyonlardan media oynatıcılara

Detaylı

Mekâna hayat katın. FİYAT LİSTESİ 2012-1

Mekâna hayat katın. FİYAT LİSTESİ 2012-1 Mekâna hayat katın. FİYAT LİSTESİ 2012-1 TR Mekâna hayat katın. zenanatural ZİRVE zenaantibacterial TUNA zenasilverline zenacolorline zenawoodline EVA zenagranite ALSU Mekâna hayat katın. zenanatural Saf

Detaylı

İstemci Yönetimi ve Mobile Printing (Mobil Baskı) Çözümleri

İstemci Yönetimi ve Mobile Printing (Mobil Baskı) Çözümleri İstemci Yönetimi ve Mobile Printing (Mobil Baskı) Çözümleri Kullanıcı Kılavuzu Telif Hakkı 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft ve Windows, Microsoft Corporation kuruluşunun ABD'de

Detaylı

Düşük Sıcaklık Kazanı. Gaz yakıtlı ısıtıcı bacalı ve hermetik işletme için: 10,5 24 kw (9 000 20 600 kcal/h)

Düşük Sıcaklık Kazanı. Gaz yakıtlı ısıtıcı bacalı ve hermetik işletme için: 10,5 24 kw (9 000 20 600 kcal/h) VITOPEND 100-W Gaz yakıtlı kombi / ısıtıcı Bacalı veya hermetik işletme için Modülasyonlu, atmosferik brülörlü Anma ısı gücü aralığı: 10,5 30 kw (9 000 25 800 kcal/h) Düşük Sıcaklık Kazanı Vitopend 100-W,

Detaylı

Ç.Ü. GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ İÇ MİMARLIK BÖLÜMÜ 2015-2016 GÜZ YARIYILI İÇM 401-402 PROJE 5 & DİPLOMA PROJESİ

Ç.Ü. GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ İÇ MİMARLIK BÖLÜMÜ 2015-2016 GÜZ YARIYILI İÇM 401-402 PROJE 5 & DİPLOMA PROJESİ Ç.Ü. GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ İÇ MİMARLIK BÖLÜMÜ 2015-2016 GÜZ YARIYILI İÇM 401-402 PROJE 5 & DİPLOMA PROJESİ KONU: GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ TASARIM STÜDYOSU YER: ESKİ BAHÇE KAFE YERLEŞKESİ /KAMPÜS 1.

Detaylı

JAKLI SİSTEM YERALTI ÇÖP KONTEYNER ŞARTNAMESİ

JAKLI SİSTEM YERALTI ÇÖP KONTEYNER ŞARTNAMESİ JAKLI SİSTEM YERALTI ÇÖP KONTEYNER ŞARTNAMESİ 1- Yeraltı konteyner sistemine sıkıştırmalı çöp aracından alınan jaklı hortumla konteyner sistemine bağlantı yapılıp manuel kumanda ile çalışması sağlanacaktır.

Detaylı

HEAVY DUTY CLIP-IN TAVAN MONTAJ TALİMATNAMESİ

HEAVY DUTY CLIP-IN TAVAN MONTAJ TALİMATNAMESİ HEAVY DUTY CLIP-IN TAVAN MONTAJ TALİMATNAMESİ I. Clip-In Sistem Profil ve Aksesuarları I. Montaj Öncesi ve Esnasında Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar 1. Uygulama yapılacak mekanın boş ve temiz olması gereklidir.

Detaylı

2012-2 FİYAT LİSTESİ

2012-2 FİYAT LİSTESİ 2012-2 FİYAT LİSTESİ TR Mekâna hayat katın. zenanatural zenaantibacterial zenasilverline zenaplatin ZİRVE TUNA İÇİNDEKİLER Moda Düğmeler - Modüller 8-9 Moda Stila 11 Moda Flat 13 Zena Platin 16-17 Zena

Detaylı

USB KVM Switch. Ses özellikli ve 2 portlu USB KVM switch. Ses özellikli ve 4 portlu USB KVM switch

USB KVM Switch. Ses özellikli ve 2 portlu USB KVM switch. Ses özellikli ve 4 portlu USB KVM switch USB KVM Switch Ses özellikli ve 2 portlu USB KVM switch Ses özellikli ve 4 portlu USB KVM switch Kullanma Kılavuzu DS-11403 (2 Portlu) DS-12402 (4 Portlu) 1 NOT Bu cihaz FCC kurallarının 15. Bölümü uyarınca,

Detaylı

Üç-fazlı 480 volt AC güç, normalde-açık "L1", "L2" ve "L3" olarak etiketlenmiş vida bağlantı uçları yoluyla kontaktörün tepesinde kontak hale gelir

Üç-fazlı 480 volt AC güç, normalde-açık L1, L2 ve L3 olarak etiketlenmiş vida bağlantı uçları yoluyla kontaktörün tepesinde kontak hale gelir Kontaktörler Röle kontakları üzerinden büyük bir miktar elektrik gücü anahtarlamak için kullanıldığında kontaktör terimi ile adlandırılır.. Kontaktörler tipik olarak çoklu kontaklara sahiptir ve kontakları

Detaylı

indeks 55-75 77-83 4-45 47-53 155-167 87-95 113-153 97-111 fonksiyonel ürünler aksesuarlar personel masaları masa takımları çalışma masaları

indeks 55-75 77-83 4-45 47-53 155-167 87-95 113-153 97-111 fonksiyonel ürünler aksesuarlar personel masaları masa takımları çalışma masaları .yıl Güvenilirliği ve kalitesiyle Türkiye de ofis mobilyası üreticileri arasında önemli bir yere sahip olan Altungök, 1989 yılında Elazığ da kuruldu. Bünyesinde yer alan Altungök, ve Office-m markaları

Detaylı

PERAKENDE SATIŞ FİYAT LİSTESİ* 2014 / 01 NEW GENERATION SECURITY DOORS. * KDV, montaj, nakliye ve mermer dahil fiyat listesi

PERAKENDE SATIŞ FİYAT LİSTESİ* 2014 / 01 NEW GENERATION SECURITY DOORS. * KDV, montaj, nakliye ve mermer dahil fiyat listesi PERAKENDE SATIŞ FİYAT LİSTESİ* NEW GENERATION SECURITY DOORS 2014 / 01 * KDV, montaj, nakliye ve mermer dahil fiyat listesi Boss Series NEW GENERATION SECURITY DOORS BS 01 Bordo / Claret Red BS 02 BS

Detaylı

BETON MAHFAZALI MONOBLOK TELEKOM KÖŞK TEKNİK ŞARTNAMESİ

BETON MAHFAZALI MONOBLOK TELEKOM KÖŞK TEKNİK ŞARTNAMESİ BETON MAHFAZALI MONOBLOK TELEKOM KÖŞK TEKNİK ŞARTNAMESİ HAZİRAN-2011 1.GENEL 1.1 Konu ve Kapsam Bu teknik şartname Türk Telekom tarafından kullanılacak olan monoblok beton köşklerin imalat koşullarını

Detaylı

FİYAT LİSTESİ 2016-1

FİYAT LİSTESİ 2016-1 FİYAT LİSTESİ FİYAT LİSTESİ Fiyat listemizde yer alan ürün renklerinde görülebilecek renk kayıpları, baskı ve renk ayrımlarından kaynaklanmaktadır. Bu fiyat listesinde karşılaşabileceğiniz tipografik hatalardan

Detaylı

AKGUL GROUP STANDART PREFABRİK YAPILAR www.akgul-group.com

AKGUL GROUP STANDART PREFABRİK YAPILAR www.akgul-group.com AKGUL GROUP STANDART PREFABRİK YAPILAR www.akgul-group.com 1 STANDART PREFABRİK YAPILAR Prefabrike hazır yapılar amacına göre geniş ve uzunlukları değişken, istenilen her türlü yerleşim alanına uygulanabilecek

Detaylı

Kis3 max Cep Telefonu Hızlı Başlangıç Kılavuzu

Kis3 max Cep Telefonu Hızlı Başlangıç Kılavuzu Kis3 max Cep Telefonu Hızlı Başlangıç Kılavuzu 23 YASAL BİLGİLER Telif Hakkı 2014 ZTE CORPORATION. Tüm hakları saklıdır. Bu yayının hiçbir bölümü ZTE Corporation'ın önceden yazılı izni olmadan fotokopi

Detaylı

ENERJĠ DAĞITIMI-I. Dersin Kredisi 4 + 0 + 0

ENERJĠ DAĞITIMI-I. Dersin Kredisi 4 + 0 + 0 ENERJĠ DAĞITIMI-I Dersin Kredisi 4 + 0 + 0 Açma-Kapama Cihazları Elektrik enerjisinin açılması, ayrılması, kesilmesi veya kapatılması işlevlerini yapan cihazlardır. Alçak Gerilim Ayırıcı Nitelikli Orta

Detaylı

Sıva altı montaj için Symaro sensörleri yenilikçi ve enerji verimli

Sıva altı montaj için Symaro sensörleri yenilikçi ve enerji verimli Sıva altı montaj için Symaro sensörleri yenilikçi ve enerji verimli Sıva altı montaj için enerji tasarruflu Symaro sensörleri DELTA anahtarları serisi ile kullanım için uygun Answers for infrastructure

Detaylı

Doğa nın Siże Özel Tasarımları

Doğa nın Siże Özel Tasarımları Doğa nın Siże Özel Tasarımları O heybetli ağaçların tohumları yüzyıllar önce atılmıştı... Hayat, kendi meyvesinden tekrar doğan bir ağaçla anlatılacaktı tabi ki. Güçlü dallarına salıncak kurduğumuz, meyvesini

Detaylı

Fiyat Listesi Ocak 2011

Fiyat Listesi Ocak 2011 Fiyat Listesi Ocak 2011 Simon, tüm enerjisiyle Türkiye de. 1916 yılında İspanya da kurulan Simon, anahtar ve priz serilerinin yanı sıra aydınlatma, otomasyon ve yapısal kablolama ürünlerinde, yenilikçi

Detaylı

Tekerlek sistemi Takviyeli naylon taşıyıcılar üzerinde anti statik sentetik malzeme ve dişli kayış

Tekerlek sistemi Takviyeli naylon taşıyıcılar üzerinde anti statik sentetik malzeme ve dişli kayış A-100 Teknik Özellikler Yük taşıma kapasitesi A100 : Tek kanat - 110 kg., çift kanat 140 kg. Tekerlek sistemi Takviyeli naylon taşıyıcılar üzerinde anti statik sentetik malzeme ve dişli kayış vasıtasıyla.

Detaylı

EasyPan DA ITIM PANOLARI

EasyPan DA ITIM PANOLARI EasyPan D ITIM PNOLRI EasyPan Da t m Panolar yollu yollu 24 yollu Ç NDEK LER Özellikler Kullanılan Ürünler Sipariş Kodları ksesuarlar ve Sipariş Kodları Hazır ara Sistemleri Özellikler Sipariş Kodları

Detaylı

Is Büzüflmeli Ürünler 3

Is Büzüflmeli Ürünler 3 Is Büzüflmeli Ürünler 3 3.1 CTW-602 2:1 Is ile Daralan Makaron...20 3.2 HSR 2:1 Renkli Is ile Daralan Makaron...21 3.3 MDT-A Is ile Daralan Yap flkanl Hortum...22 3.4 HDT-A Is le Daralan Yap flkanl Hortum...23

Detaylı

Schneider Electric. Elektrik Tesisat ve Kontrol Ürünleri. Fiyat Listesi 1 Şubat 2015. 444 30 30 www.schneider-electric.com.tr

Schneider Electric. Elektrik Tesisat ve Kontrol Ürünleri. Fiyat Listesi 1 Şubat 2015. 444 30 30 www.schneider-electric.com.tr Schneider Electric Elektrik Tesisat ve Kontrol Ürünleri Fiyat Listesi 444 30 30 www.schneider-electric.com.tr http://www.facebook.com/schneiderelectrictr https://twitter.com/schneider_tr Easy9 Alçak gerilim

Detaylı

Fiyat. Listesi. Ağustos 2013. n o 5 ANAHTAR VE PRİZ BAĞLANTI ÇÖZÜMLERİ İÇ MEKÂN AYDINLATMA

Fiyat. Listesi. Ağustos 2013. n o 5 ANAHTAR VE PRİZ BAĞLANTI ÇÖZÜMLERİ İÇ MEKÂN AYDINLATMA Fiyat n o 5 si Ağustos 2013 ANAHTAR VE PRİZ BAĞLANTI ÇÖZÜMLERİ İÇ MEKÂN AYDINLATMA 1916 yılında İspanya da kurulan Simon, anahtar ve priz serilerinin yanı sıra aydınlatma, otomasyon ve yapısal kablolama

Detaylı

ETKS (Elektrik Tesisat ve Kontrol Sistemleri)

ETKS (Elektrik Tesisat ve Kontrol Sistemleri) ETKS (Elektrik Tesisat ve Kontrol Sistemleri) Central Asia Fiyat Listesi Çizgiler renk katar! Canl renk bantlar, fonksiyon çeflitlili i, 6 l çerçeveye kadar yatay ve dikey kullan m özelli i ile yaflad

Detaylı

Modüler ve Dokunmatik Seri 2015 FİYAT LİSTESİ. www.gunsanexclusive.com

Modüler ve Dokunmatik Seri 2015 FİYAT LİSTESİ. www.gunsanexclusive.com er ve Dokunmatik Seri 2015 FİYAT LİSTESİ www.gunsanexclusive.com 1 Dokunarak aydınlığa yön ver... er ve Dokunmatik Seri Siyah Beyaz Krem Gümüş Metalik Bej Füme 1 Dokunmatik anahtar serileri Dokunmatik

Detaylı

Fiyat. Listesi. Nisan 2014. n o 6 ANAHTAR VE PRİZ BAĞLANTI ÇÖZÜMLERİ İÇ MEKÂN AYDINLATMA

Fiyat. Listesi. Nisan 2014. n o 6 ANAHTAR VE PRİZ BAĞLANTI ÇÖZÜMLERİ İÇ MEKÂN AYDINLATMA Fiyat n o 6 si Nisan 2014 ANAHTAR VE PRİZ BAĞLANTI ÇÖZÜMLERİ İÇ MEKÂN AYDINLATMA Doğru bağlantıları kurarsanız, projenizi aydınlatacak fikirlerin anahtarına çabuk ulaşırsınız. ANAHTAR PRİZ BAĞLANTI ÇÖZÜMLERİ

Detaylı

www.simon.com.tr info@simon.com.tr Müşteri Destek Hattı +90 216 593 28 38

www.simon.com.tr info@simon.com.tr Müşteri Destek Hattı +90 216 593 28 38 www.simon.com.tr info@simon.com.tr Müşteri Destek Hattı +90 216 593 28 38 Simon Elektromekanik San. ve Tic. A.Ş. İstanbul Anadolu Yakası OSB Mermerciler Caddesi No: 11 Tuzla 34953 İstanbul / Türkiye Tel:

Detaylı

CELEST Komple işlevler fiyat tablosu (kaide* + mekanizma + tuş kapağı + çerçeve)

CELEST Komple işlevler fiyat tablosu (kaide* + mekanizma + tuş kapağı + çerçeve) Kumanda mekanizmaları Ref. Tanım Ref. 0 670 02 Anahtar 10 AX 0 680 01 34,96 39,27 56,24 57,04 58,64 152,54 198,54 0 670 02 Anahtar 10 AX, ışık halkalı 0 680 01 0 676 69 139,15 143,25 159,31 160,11 161,61

Detaylı

Dräger X-plore 8000 Başlıklar, kasklar, vizörler ve maskeler

Dräger X-plore 8000 Başlıklar, kasklar, vizörler ve maskeler Dräger X-plore 8000 Başlıklar, kasklar, vizörler ve maskeler Yenilikçi Dräger X-plore 8000 başlıkları, yeni motorlu hava temizleme respiratörlerinin (PAPR) ayrılmaz bir parçasıdır. Hem bol hem de dar seçenekleri,

Detaylı

Turn on the life. FİYAT LİSTESİ

Turn on the life. FİYAT LİSTESİ FİYAT LİSTESİ 2016-1 TR zenaplatin zenanatural zenaantibacterial zenasilverline zenacolorline zenawoodline zenagranite VegaNatural VegaSilverline VegaColorline VegaWoodline ZİRVE TUNA EVA ALSU İÇİNDEKİLER

Detaylı

INSURAL* ATL ALUMİNYUM VE ÇİNKO İÇİN YALITKAN POTA ASTARLARI. Kolay astarlama. Yüksek enerji tasarrufu. Yüksek mekanik mukavemet

INSURAL* ATL ALUMİNYUM VE ÇİNKO İÇİN YALITKAN POTA ASTARLARI. Kolay astarlama. Yüksek enerji tasarrufu. Yüksek mekanik mukavemet BOYA FİLTRASYON BESLEYİCİ SİSTEMLERİ OCAK VE POTA ASTARLARI METALURJIK VE DÖKÜM KONTROL SISTEMLERI REÇİNELER POTALAR INSURAL* ATL ALUMİNYUM VE ÇİNKO İÇİN YALITKAN POTA ASTARLARI Kolay astarlama Yüksek

Detaylı

Fonksiyonlar. Kapaklı Modüller. Dügmesiz Modüller. Renk Seçenekleri

Fonksiyonlar. Kapaklı Modüller. Dügmesiz Modüller. Renk Seçenekleri Daima fazlası! 2 Daima fazlası! Moda nın modüler yapısı, tek çerçevenin içinde birden fazla fonksiyon kullanmanıza imkân verir. Böylece, sınırlı mekânlar sınırsız bir kullanıma kavuşurken duvarlarınız

Detaylı

HAUTAU ATRIUM HKS. sistemi.... ve Kap lar kolayl kla sürülür.

HAUTAU ATRIUM HKS. sistemi.... ve Kap lar kolayl kla sürülür. vasistas sürme HAUTAU ATRIUM HKS sistemi... ve Kap lar kolayl kla sürülür. İşi bilenler için mükemmel sistem: HAUTAU ATRIUM HKS Aksesuarlar kolayl kla monte edilebilir! Avantajlar Form Fonksiyon oluşturur

Detaylı

Dünya için üretiyoruz Dünyayı aydınlatıyoruz...

Dünya için üretiyoruz Dünyayı aydınlatıyoruz... Ürün Kataloğu 20 www.makel.com.tr Ürün Kataloğu 20 Dünya için üretiyoruz Dünyayı aydınlatıyoruz... Hakkımızda MAKEL ŞİRKETLER GRUBU, elektrik malzemeleri sektöründe faaliyetine 977 yılında başlayan ve

Detaylı

Teknik sistem kataloğu Masaüstü TFT monitörler için kumanda panelleri

Teknik sistem kataloğu Masaüstü TFT monitörler için kumanda panelleri Teknik sistem kataloğu Masaüstü TFT monitörler için kumanda monitörler için kumanda Masaüstü TFT piyasada standart bulunan TFT'lere göre, zorlu endüstriyel ortamlarda dahi sürekli olarak sorunsuz çalışırlar.

Detaylı