Yetkili Sat c : MART 2005 / VERS YON 1. BTicino bu katalogda gösterilen ürünler üzerinde de i iklik yapma hakk n sakl tutar.

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Yetkili Sat c : MART 2005 / VERS YON 1. BTicino bu katalogda gösterilen ürünler üzerinde de i iklik yapma hakk n sakl tutar."

Transkript

1 BTicino Türkiye ELTA ELEKTR K MALZ. SAN. PAZ. A.. Refik Saydam Cad. No: i hane - stanbul/türk YE Tel : +90(212) /15 Fax : +90(212) web : Yetkili Sat c : MART 2005 / VERS YON 1 BTicino bu katalogda gösterilen ürünler üzerinde de i iklik yapma hakk n sakl tutar.

2 LIVING INTERNATIONAL LIGHT LIGHT TECH MATIX 2005 KATALO U LL04C/TR

3 2 LIVING - LIGHT - LIGHT TECH

4 Ya anas mekanlar için LIVING, LIGHT ve LIGHT TECH 6 Teknoloji ve tasar m hizmetinizde 7 Modern bir elektrik tesisat için gerekli tüm fonksiyonlar 8 Malzeme ve renklerin dekorasyonla uyumu 11 Modüler sistem 13 Montaj 14 HIZLI SEÇ M TABLOSU 20 Ç NDEK LER LIVING, LIGHT ve LIGHT TECH KATALO U 31 Temel kumanda mekanizmalar 32 I kland r labilir tu kapaklar 33 Deği tirilebilir kland r lamaz tu kapaklar 35 I kland r labilir sembollü tu kapaklar 36 Kumanda mekanizmalar 37 Kumanda mekanizmalar ve röleler 38 Dimmerler 39 Prizler 40 Avrupa Standard Prizler 41 TV ve Uydu prizleri 42 Data ve telefon prizleri 43 Kontrol mekanizmalar 44 Elektronik kontrol mekanizmalar 46 Sesli sinyalizasyon mekanizmalar 47 I kl sinyalizasyon mekanizmalar 48 Emniyet ve ikaz lambalar 49 Elektriksel güvenlik mekanizmalar 50 Gaz detektörleri 51 Müzik yay n sistemleri 52 Bo luk kapaklar ve aksesuarlar 54 Ampuller ve aksesuarlar 55 Boyut bilgileri 56 MATIX: Pratik Modüler Çözümler 59 Pratik estetik çözümler 60 Konut uygulamalar 62 Ya am alanlar 66 Ofisler 68 Tasar ma ve mekana uyum 70 Çerçeve renkleri 71 Çerçeve gruplar - vidal kaide 72 Çerçeve gruplar - t rnakl kaide 73 Alç pan duvar, s vaalt ve s vaüstü montaj uygulamalar 74 Montaj çözümleri 75 Çerçeveler 76 MATIX KATALO U 77 Temel kumanda mekanizmalar 78 Bo luk kapaklar ve kland r labilir sembollü tu kapaklar 80 Prizler 81 Gaz dedektörleri 81 TV prizleri 82 Data ve telefon prizleri 83 Elektriksel güvenlik mekanizmalar 83 Sinyalizasyon mekanizmalar 84 Elektronik kontrol ve sinyalizasyon mekanizmalar 85 Zaman saati ve enerji saverlar 86 Emniyet ayd nlatma mekanizmalar 87 IP55 korumal kapakl çerçeveler 88 GENEL ÖZELL KLER 3

5 Herkes ideal mekan n hayalini kuruyor... BTicino, bu hayalin nas l gerçe e dönü türülece ini biliyor. LIVING LIGHT 4 LIVING - LIGHT - LIGHT TECH

6 LIGHT TECH GENEL ÖZELL KLER 5

7 Ya anas mekanlar için LIVING, LIGHT ve LIGHT TECH LIVING, LIGHT ve LIGHT TECH, tüm elektrik fonksiyonlar n, kullan lacaklar mekan ve tarz dikkate al narak, en iyi teknik çözümü üç farkl görüntüde sunma fikriyle geli tirilmi tir. ç ve d mekanlar için tasarlanan elektrik kumanda mekanizmalar söz konusu olduğunda, en genel sistemi LIVING, LIGHT VE LIGHT TECH sunar. LIVING k siyah-antrasit renkli mekanizmalar çevreleyen yumu ak ve yuvarlat lm hatlar. LIGHT Sade çizgiler ve beyaz saten yüzeyli mekanizmalar, ayd nl k ve uyum vadetmekte. LIGHT TECH Metalik yüzey, elektrik mekanizmalar n n teknolojik özelliklerini ön plana ç karmakta. evin tüm odalar deği ik renkteki çerçevelerle ki iselle tirilebilir çerçeveler istenildiği zaman, örneğin dekorasyonunuzu yenilerken kolayl kla deği tirilebilir 6 LIVING - LIGHT - LIGHT TECH

8 TEKNOLOJ ve TASARIM hizmetinizde Birkaç sene öncesine kadar kullan lan sistemlerden farkl olarak, modern elektrik sistemleri yaln zca anahtar ve prizden olu mamaktad r. Çok fazla bilinmemekle beraber, günümüz elektrik teknolojisi, evinizi ya da ofisinizi daha rahat ve güvenli hale getiren birçok faydal çözüm sunmaktad r. Ayd nlatma yo unlu unu ayarlayan dimmer Kaçak ak m korumal toprakl priz kombinasyonu Ortam iklimlendirme/air condition sistemi için Kronotermostat Bticino sistemi: farkl renkli mekanizmalar, malzemesi ve rengi farkl çerçevelerden olu ur. Her renk mekanizma, bütün çerçevelerle kullan labilir Mekanizmalar çevreleyen çerçeveler, deği ik dekorasyon tarzlar ve yüksek kalite seviyesi dikkate al narak, 50 den fazla renk ve malzemede zevkinize sunulmu tur. Gerçek kiraz a ac ah ap çerçeve 24 ayar alt n kaplama metalik çerçeve Tech metalik çerçeve Saydam çerçeve GENEL ÖZELL KLER 7

9 Modern bir elektrik tesisat için gerekli TÜM FONKS YONLAR Bticino nun tasar m felsefesi 3 temel prensibe dayanmaktad r: Modüler yakla m Kompaktla t rma Çok amaçl l k Tüm Living, Light ve Light Tech ürünleri bu üç temel prensibe uygun olarak ve farkl uygulamalara mükemmel çözümler sunacak ekilde tasarlanm lard r. 1. AYDINLATMA Ayd nlatma kontrolü ergonomisi: Karanl kta anahtar n fark edilmesini sağlayan kland r labilir tu kapağ sayesinde anahtar bulmak ve kumanda etmek kolayla yor. Elektronik dimmerler, ğ aç p kapaman n yan nda ayd nlatma seviyesinin de ayarlanmas n sağl yor. Dimmerlerin kullan m amac na uygun olarak, liht butonu ve çevrilerek çal t r lan rotatif anahtar eklinde çe itleri mevcuttur. K z lötesi (Infrared) anahtarlar, yak nlar ndaki bir hareketi alg layarak ayd nlatmay belli bir süre için otomatik olarak çal t r r. K z lötesi hareket dedektörleri, koridor ve merdiven bo lu u gibi alanlarda, karanl kta kalmay engelledikleri için çok kullan l d rlar. Modüler yakla m: Tüm ürünler standart ölçülere sahip 1 modül ün katlar olacak ekilde tasarland için, kullan mda esneklik sa lar. 8 LIVING - LIGHT - LIGHT TECH

10 Zaman ayarl anahtar: 1 ila 12 dakika aras nda ayarlan lan süre sonunda, elektronik zaman saati otomatik olarak kapat r. 2. ELEKTR K VE DATA PR ZLER Her türlü prizi kapsayan kataloğumuz, konutlar ve i yerlerindeki tüm ihtiyaçlar n za en uygun çözümleri sunar. uluslararas standartlarda elektrik prizleri TV ve SAT (Uydu) prizleri RJ 11 ve RJ 12 telefon prizleri RJ 45 data prizleri Tüm Bticino prizleri çocuk korumal d r. 3. ORTAM KL MLEND RME VE PROGRAMLAMA Yaz n ve k n s cakl ğ ayarlamaya yarayan elektronik ortam termostat, yüksek konfor ve enerji tasarrufu sağlamak üzere, günlük ve haftal k olarak programlanabilme özelliğine sahiptir. 4. KORUMA VE GÜVENL K Anahtarlarla beraber kullan lan otomatik sigortalar her türlü elektrik kaçağ na kar daha yüksek bir koruma sağlar. Örnek olarak, mutfaklarda kullan labilen termik manyetik devre kesicili prizler Kompaktla t rma sayesinde, elektronik ürünler bile geleneksel elektrik tesisatlar ile beraber her türlü modern tasar ma uyum sa layacak ekilde geli tirilebilmi tir. GENEL ÖZELL KLER 9

11 EMN YET AYDINLATMA MEKAN ZMALARI Elektrik tesisat na dahil edilen ayd nlatma elemanlar, elektrik kesintisi durumunda otomatik olarak devreye girer. Seyyar hale gelebilen emniyet lambas, elektrik kesintileri için idealdir. Ani elektrik kesintisi s ras nda devreye giren emniyet ayd nlatma lambas GAZ ALARM S STEM Otomatik alg lama sistemi sayesinde, ortamda meydana gelen metan gaz veya LPG s z nt lar n alg layarak alarm veren sistem: Herhangi bir gaz s z nt s olmas durumunda, yap s ndaki solenoid valfler yard m ile gaz otomatik olarak kesip sesli ve kl uyar verir. Çok amaçl l k: Modüler yakla m ve kompaktla t rma, sistemin istedi iniz i levini faaliyete geçirebilme imkan n vererek ihtiyac n za en uygun çözümü sunar. 5. SES S STEMLER Ses sistemleri, ev içindeki bir müzik kaynağ ndan veya radyolu alarm saatinden ç kan müziğin tüm mekana yay lmas n sağlar. Radyolu alarm saati 10 LIVING - LIGHT - LIGHT TECH

12 MALZEME ve RENKLER N dekorasyonla uyumu LIVING, LIGHT ve LIGHT TECH serilerinde toplam 53 farkl renkte çerçeve, farkl tasar m, zevk ve beklentilere cevap verecek ekilde kullan ma sunulmu tur. Çerçeve mekanizmay çevreleyen renkli bölümdür. 3 FARKLI ST LDE 3 FARKLI SER LIVING serisi dikkat çeken görüntüsü ve güçlü tasar m ile gerek klasik, gerekse modern tasar mlara uyum sağlamaktad r. Beyaz n dekorasyondaki yans mas LIGHT serisi, effaf kristal çerçeveleri, k bir zamak ve jel efekti veren boya ile renklendirilmi çerçeveleri içerir. LIGHT serisinin çağda evrimi olan LIGHT TECH serisi, metalik kapak ve çerçeve kombinasyonlar ile dekorasyonda yeni ve farkl sonuçlar al nmas nda önemli rol oynar. GENEL ÖZELL KLER 11

13 FARKLI BE EN VE BEKLENT LER Ç N MALZEMELER Gerek Living, gerek Light serilerinde farkl beğeni ve tercihlere cevap verecek geni bir ürün yelpazesi mevcuttur. GERÇEK AH AP ÇERÇEVELER Gerçek ah ap çerçeveler, geleneksel talyan mobilya üretim yöntemi ile yüksek kaliteli, çevreye dost ah ap malzemelerden üretilmektedir. Ah ap çerçeve ve metal tu kapa kombinasyonunun estetik uyumu. METAL LEME ZAMAK ÇERÇEVELER Zamak çerçeveler, elektro-kimyasal yüzey i leme metodu ile nihai görünümüne kavu urlar. Bu yöntemle 24 ayar alt n kaplama, gümü, nikel ve krom çerçeveler elde edilmektedir. Zamak, alüminyum ve çinko ala m ndan elde edilmi tir BOYAMA ZAMAK ÇERÇEVELER Bu gruptaki çerçeve renkleri beyazdan antrasite, alüminyumdan toprak rengine oldukça geni alternatifler sunmaktad r. LIVING ve LIGHT serilerinde plastik çerçeve üzerine uygulanan özel yöntemler ile elastik doku görünümüne kavu an çerçeveler, farkl be eni ve kullan m n hizmetine sunulmu tur. De i ken be eni ve kullan m alanlar için Jel dokulu opal kehribar çerçeve. 12 LIVING - LIGHT - LIGHT TECH

14 Modüler sistem LIVING, LIGHT ve LIGHT TECH serilerinde yeralan mekanizmalar özelliklerine bağl olarak 1 modülden 4 modüle kadar deği ik boyutlarda tasarlanm t r. 1 MODÜL 2 MODÜL 3 MODÜL 4 MODÜL Mekanizmalar genel olarak 1 veya 2 modül olarak dizayn edilmi tir. Yaln zca özel elektronik mekanizmalar ve özel uygulamalar 3 veya 4 modül olarak tasarlanm t r. S vaalt montajlarda yatay ve dikey çerçeveler, gerek 1 modül mekanizmalar (her bo luğa iki mekanizma) ve gerekse 2 modül mekanizmalar (her bo luğa bir mekanizma) kullan larak donat labilir. 1M + 1M 2M 2M 1M + 1M 2M 2M Living, Light ve Light Tech çerçeveler hem dikey hem de yatay kullan ma uygundur. S vaalt montajlarda farkl kombinasyon ve uygulamalara imkan veren 3 ve 7 modül çerçeveler de mevcuttur. Örnek olarak a ağ da 7 modül çerçeve içerisine yerle tirilmi iki adet 1 modül anahtar, birer adet de 3 modül programlanabilir termostat ve 2 modül seyyar emniyet ayd nlatma lambas görülmektedir. 3M 2M + 2M 1M + 1M + 3M + 2M 3 modül çerçeve 4 modül çerçeve 7 modül çerçeve GENEL ÖZELL KLER 13

15 Montaj 2 3 SIVAALTI MONTAJ YATAY VE D KEY KOMBINASYON ÖRNEKLERI birbirine eklenmi buatlar. 2 - birbirine eklenmi kaideler 3 - merkezler aras 71 mm mesafeli yatay ve dikey çerçeveler LIVING - LIGHT - LIGHT TECH

16 Montaj SIVAALTI MONTAJ Örme duvarlar için Alç pan duvarlar için S vaalt montaj buat Mekanizmalar ve kaide Çerçeve Alç pan buat Mekanizmalar ve kaide Çerçeve DUVAR VE MASAÜSTÜ MONTAJ Masaüstü montaj kasas S vaüstü montaj kasas GENEL ÖZELL KLER 15

17 Merkezleri aras 71 mm olan çerçeve gruplar - vidal montaj (Yuvarlak - Norm kasaya uygun) Buatlar Kaideler Modüller Çerçeveler L L modül N NT4802T NT4802CR L4702 L N4702 L modül L L4802/2.. L4802/3.. L4802/2.. 2 x L modül L4732 L4732 L L4702 L L4832/2.. L x N4702 L4832/ modül N4802/2.. NT4802/2TH NT4802/2CR.. L4802/2.. L4802/ LIVING - LIGHT - LIGHT TECH

18 Buatlar Kaideler Modüller Çerçeveler L4802/3.. 3 x L modül L x N modül N4802/3.. NT4802/3TH NT4802/3CR L4802/3.. NOT: Çerçevelerin referans numaralar ilerideki sayfalarda göreceğiniz renk kodlar yla tamamlanmal d r (Ör. N4802LB = 2 modül beyaz çerçeve). Kaidelerin badana esnas nda boyanmas n engellemek için koruyucu ön kapaklar kullan labilir (Bak n z Aksesuarlar bölümü sf. 54). L L4832/3.. HIZLI SEÇ M TABLOSU 17

19 Merkezleri aras 71 mm olan çerçeve gruplar - t rnakl montaj (Yuvarlak - Norm kasaya uygun) Buatlar Kaideler Modüller Çerçeveler L4702G 2 modül L N4702G 2 modül N NT4802TH NT4802CR Living L4702G L4702G L4702G L4732G L x L4702G L4802/2.. L4802/3.. L4832/2.. L4832/ modül L4802/2.. N4802/2.. NT4802/2TH NT4802/2CR 503E 504E 506L 2 x N4702G modül L4703 L4704 L4707 L L L x L4702G modül L4802/3.. N4802/3.. NT4802/3TH NT4802/3CR 3 x N4702G modül NOT: Çerçevelerin referans numaralar ilerideki sayfalarda göreceğiniz renk kodlar yla tamamlanmal d r (Ör. N4802LB = 2 modül beyaz çerçeve). 18 LIVING - LIGHT - LIGHT TECH

20 Fonksiyonel zenginli e sahip... HIZLI SEÇ M TABLOSU 19

21 Alç pan duvar ve s vaalt montaj buatlar Buatlar Kaideler Modüller Çerçeveler L4702G t rnakl 2 modül L PS562N (Ø 68x68x50) (alç pan için) N4702G t rnakl 2 modül N4802../NT4802TH/ NT4802CR 500 (Ø 60) (s vaalt için) N4719G t rnakl 2 modül N4819../NT4819TH/ NT4819CR PS563N (124x66x52) (alç pan için) L vidal 3 modül L N vidal 3 modül N /NT4803TH/ NT4803CR 503E (106x71x52) (s vaalt için) 503ED yatay ve dikey birle tirme aksesuar N vidal 2 modül N /NT4819TH/ NT4819CR NOT: Çerçevelerin referans numaralar ilerideki sayfalarda görece iniz renk kodlar yla tamamlanmal d r. (Ör. N4802LB = 2 modül mermer beyaz çerçeve). Ref. 503E buatlar ref. 503ED aksesuar ile birbirine eklenebilir. Kaidelerin badana esnas nda boyanmas n engellemek için koruyucu ön kapaklar kullan labilir (Bak n z Aksesuarlar bölümü sf. 54). 20 LIVING - LIGHT - LIGHT TECH

22 Buatlar Kaideler Modüller Çerçeveler L vidal 4 modül L E (132x74x52 mm) (s vaalt için) N4704N 2 vidal 4 modül (LIGHT - LIGHT TECH) N /NT4804TH/ NT4804CR PS564N (125x68x50 mm) (alç pan için) N vidal 4 modül (LIGHT - LIGHT TECH) N /NT4804TH/ NT4804CR PS567N (180x68x50) (alç pan için) L vidal 7 modül L L (182x83x52) (s valat için) N vidal 7 modül (LIGHT - LIGHT TECH) N /NT4807TH/ NT4807CR HIZLI SEÇ M TABLOSU 21

23 S vaüstü montaj buatlar S vaüstü buatlar Kaideler Modüller Çerçeveler 502LP kaideli (93x80x38) 2 modül L LP (120x80x38) L vidal 3 modül L LP (140x80x38) L vidal 4 modül L L4714 kaide ve çerçeveli (215x215x60) 2 X 7 modül NOT: Çerçevelerin referans numaralar ilerideki sayfalarda göreceğiniz renk kodlar yla tamamlanmal d r (Ör. N4802LB = 2 modül beyaz çerçeve). 502LP ve L4714 s vaüstü montaj kasalar nda buat kasa içine yerle tirilmi tir. 22 LIVING - LIGHT - LIGHT TECH

24 S vaüstü buatlar Kaideler Modüller Çerçeveler N vidal 3 modül (LIGHT - LIGHT TECH) N NT NP (114x79x46) N vidal 2 modül (LIGHT - LIGHT TECH) N NT N4704N 2 vidal 4 modül (LIGHT - LIGHT TECH) N NT NP (136x79x46) N vidal 4 modül (LIGHT - LIGHT TECH) N NT HIZLI SEÇ M TABLOSU 23

25 MULTIBOX s vaalt da t m kutusu Buatlar asiler Kaideler Modüller Çerçeveler 16136F/0 (beyaz) 16136F/0G (gri) 16136F/6 (beyaz) 16136F/6G (gri) (170x234x70) 16102LT (beyaz) 16102LTG (gri) (n 1) 3 x 6 modül (LIVING INTERNATIONAL - LIGHT - LIGHT TECH) 24 LIVING - LIGHT - LIGHT TECH

26 Masaüstü montaj kasas Kasa ve kaide Modüller Çerçeve 504LIV (140x90x85) 4 modül L HIZLI SEÇ M TABLOSU 25

27 LIVING INTERNATIONAL çerçeveler Tan m Aç k alüminyum Çelik Aç k titanyum Bronz Madeni AL AC TC BO Tan m Metalik bordo Metalik mavi Metalik ye il Metalik okre Metalik AT BT VT OT Tan m Süt beyaz Siyah K rm z Lacivert Lake BA NR RD BD Tan m Kum K z l toprak Çimen ye ili Deniz mavisi Do al GT TR VR BU 26 LIVING - LIGHT - LIGHT TECH

28 Tan m Grafit Siyah grafit (Antrasit) Grafit GF GFN Tan m Krom Alt n Siyah nikel Parlak CR OR NN Tan m Zamak Bakalit Mat çelik Özel NA BK ACS Tan m Özel logolu çerçeveler * * LIVING çerçeveler, istek üzerine özel logolu üretilebilirler. Özel bir teknikle boyaya zarar vermeden 1 veya 2 renkte yap labilen bu logo bask s dekorasyonunuza ki ilik katar. NOT: Çerçeveler 2 modül, 3 modül, 4 modül ve 7 modül olarak da mevcuttur. HIZLI SEÇ M TABLOSU 27

29 LIGHT çerçeveler Tan m Mermer beyaz K rç ll beyaz Buz beyaz Beyazlar LB IB OB Tan m Opal kehribar Opal gök mavisi Opal su ye ili Opaller AP BP VP Tan m Turuncu Mavi K rm z Saydam renkler AJ BJ RJ Tan m Beyaz inci Gri inci Mavi inci nciler YN GN AN Tan m Kiremit k rm z s Zeytin ye ili Ta grisi Do allar RE VE GE 28 LIVING - LIGHT - LIGHT TECH

30 Tan m Titanyum Gümü Saten alt n Metaller TA SA OS Tan m Alüminyum Kristal Alüminyum ve Kristal AA N4819AA - N4803AA N4804AA - N4807AA AA çerçeveler sadece modüler kasa uygulamalar nda kullan l r. KR Tan m Özel logolu çerçeveler LIGHT TECH çerçeveler * Tan m Tech Krom LIGHT TECH TH CR * LIGHT çerçeveler, istek üzerine özel logolu üretilebilirler. Özel bir teknikle boyaya zarar vermeden 1 veya 2 renkte yap labilen bu logo bask s dekorasyonunuza ki ilik katar. HIZLI SEÇ M TABLOSU 29

31 LIVING INTERNATIONAL Ah ap çerçeveler Tan m Kiraz a ac Maun a ac Ceviz a ac Gül a ac LIVING INTERNATIONAL Ah ap çerçeve koleksiyonu LCA LMG LNC LRN LIGHT Ah ap çerçeveler Tan m Kiraz a ac Di budak a ac Armut a ac LIGHT Ah ap çerçeve koleksiyonu LCA LFR LPR Tüm Bticino ah ap çerçeveler, masif olarak üretilmektedir. LIGHT Kristal çerçeve Ç kart labilen özel bir alt-kapak ve effaf yap s sayesinde, kristal çerçeve, duvar ka d ile birlikte kullan ld nda ortam ile bütünlük sa lar. Ayr ca dekoratif amaçl olarak bir resimle beraber kullan labilir. Böylece effaf tu kapa ve kristal çerçeve ile birle tirilecek olan mekanizma, anahtar n her türlü ortama istenildi i gibi tam bir uyum sa lamas na olanak verir. 30 LIVING - LIGHT - LIGHT TECH

32 LIVING INTERNATIONAL LIGHT LIGHT TECH TEKN K B LG LER 31

Sistem Armada. ÇALIfiMA ALANLARI VE OF SLER Ç N ÇÖZÜMLER

Sistem Armada. ÇALIfiMA ALANLARI VE OF SLER Ç N ÇÖZÜMLER Sistem Armada ÇALIfiMA ALANLARI VE OF SLER Ç N ÇÖZÜMLER 2 Kutup + Toprak, Hijyen ve Sa l k (s. 13) Ifl kl gösterge (s. 09) Hareket dedektörlü engel ayd nlatma (s. 09) S STEM Armada Çal flma alanlar n z

Detaylı

N Sistem cihazlar komple seri olarak raya montaja uygundur. N Sistem zengin çeflit ve bol aksesuar sunmaktad r.

N Sistem cihazlar komple seri olarak raya montaja uygundur. N Sistem zengin çeflit ve bol aksesuar sunmaktad r. N Sistem N Sistem enstalasyon cihazlar nda tekil çözümler yerine komple bir seri sunmaktad r. Bu serinin cihazlar ile her türlü flalt ve kumanda ifllemi eksiksiz ve güvenli bir flekilde gerçeklefltirilir.

Detaylı

AKILLI EV TEKNOLOJ LER VE OTOMASYON S STEMLER SMART BUILDING TECHNOLOGIES AND ITS AUTOMATION SYSTEMS

AKILLI EV TEKNOLOJ LER VE OTOMASYON S STEMLER SMART BUILDING TECHNOLOGIES AND ITS AUTOMATION SYSTEMS 5. Uluslararas leri Teknolojiler Sempozyumu (IATS 09), 13-15 May s 2009, Karabük, Türkiye AKILLI EV TEKNOLOJ LER VE OTOMASYON S STEMLER SMART BUILDING TECHNOLOGIES AND ITS AUTOMATION SYSTEMS Mehmet Yumurtac

Detaylı

A dan Z ye Elektrik Tasisatçılığı. Katalog ET G1 2008. GAMMA Bina Kontrol Sistemi

A dan Z ye Elektrik Tasisatçılığı. Katalog ET G1 2008. GAMMA Bina Kontrol Sistemi A dan Z ye Elektrik Tasisatçılığı Katalog ET G1 2008 GAMMA Bina Kontrol Sistemi Elektrik Tesisatç l Ticari Alan Kataloglar ALPHA Da t c, Klemensler ve Sayaç Panolar ALPHA Tesisat Da t c ve Sapt r c Bloklar

Detaylı

ALARM S STEM KULLANMA KILAVUZU

ALARM S STEM KULLANMA KILAVUZU Doc Ref: 001-070609R3 >> ALARM S STEM KULLANMA KILAVUZU INFOMET Güvenlik Sistemleri Perpa Ticaret Merkezi A Blok Kat:12 No:1865 34384 Okmeydan, stanbul Tel: 0 (212) 320 08 80 pbx Faks: 0 (212) 320 11 07

Detaylı

Wilo-Stratos GIGA. Montaj ve kullanma k lavuzu. 2 136 513-Ed.01 / 2013-03 Wilo

Wilo-Stratos GIGA. Montaj ve kullanma k lavuzu. 2 136 513-Ed.01 / 2013-03 Wilo Wilo-Stratos GIGA tr Montaj ve kullanma k lavuzu 2 136 513-Ed.01 / 2013-03 Wilo ek. 1: IF-Modul ek. 2: L1 L2 L3 10V/20mA DDG SBM SSM In1 1 2 GND +24V 3 GND XXXXXXXXXXXXXXXXX H AUX In2 Ext.off L ek. 3:

Detaylı

AÇIKLAMALAR... iii Ö RENME FAAL YET -2...46

AÇIKLAMALAR... iii Ö RENME FAAL YET -2...46 Ç NDEK LER AÇIKLAMALAR... iii G R...1 Ö RENME FAAL YET -1...3 1. YAZI VE RAKAM...3 1.1. Teknik Resmin Endüstrideki Yeri, Önemi ve Tan m...3 1.1.1. Endüstriyel Teknik Resmin Önemi...4 1.1.2. Teknik Haberle

Detaylı

DO AL GAZ ve LPG BRÜLÖRLER ALG 60/M, ALG 77/M, ALG 94/M, ALG 60/M LPG, ALG 77/M LPG, ALG 94/M LPG KULLANIM VE BAKIM KILAVUZU

DO AL GAZ ve LPG BRÜLÖRLER ALG 60/M, ALG 77/M, ALG 94/M, ALG 60/M LPG, ALG 77/M LPG, ALG 94/M LPG KULLANIM VE BAKIM KILAVUZU ALG SER S DO AL GAZ ve LPG BRÜLÖRLER ALG 60/M, ALG 77/M, ALG 94/M, ALG 60/M LPG, ALG 77/M LPG, ALG 94/M LPG MONTAJ, LETMEYE ALMA, KULLANIM VE BAKIM KILAVUZU Kod. No: A.6.1.6 Revizyon No: 141011 Kitap Bask

Detaylı

YAPI S STEMLER. aksayapisistemleri.com

YAPI S STEMLER. aksayapisistemleri.com aksayapisistemleri.com Aksa Yapı kurucuları sektöre 1989 da girmiş, 12 yıllık bilgi, birikim ve deneyimlerini değerlendirerek 2001 yılında Aksa Yapı sistemlerini kurmuşlardır. Aksa Yapı, kuruluşundan günümüze

Detaylı

VER ML AYDINLATMA EL K TABI

VER ML AYDINLATMA EL K TABI VER ML AYDINLATMA EL K TABI BURSA SANAY C LER ve fiadamlari DERNE BUS AD Enerji Uzmanlık Grubu busiad.bursa busiad www.busiad.org.tr VER ML AYDINLATMA EL K TABI 2015 BURSA BUS AD Enerji Uzmanlık Grubu

Detaylı

SCS BUS teknolojisi ile ev otomasyonu senaryo sayılarını arttırın, tüm evinizi kontrol altına alın

SCS BUS teknolojisi ile ev otomasyonu senaryo sayılarını arttırın, tüm evinizi kontrol altına alın EV OTOMASYONU SCS BUS teknolojisi ile ev otomasyonu senaryo sayılarını arttırın, tüm evinizi kontrol altına alın VERİMLİ ENERJİ KULLANAN EVLER Enerji yönetimi modunda 3,5 dokunmatik ekran ref. 672 83 Enerji

Detaylı

1.1. Görevleri ve Çe itleri

1.1. Görevleri ve Çe itleri 1. KES LER 1.1. Görevleri ve Çe itleri Yüksek gerilimli ve büyük ak ml ebeke ve tesislerde, yük ak mlar açmaya ve kapamaya yarayan alt cihazlar na kesici (disjonktör) denir. 1.1.1. Kesici Kullan lma Sebepleri

Detaylı

1. C AYDINLATMA. Ayd nlatma linyesi kablosunun kesiti en az 2,5 mm 2 izoleli bak r iletken olmahd r.

1. C AYDINLATMA. Ayd nlatma linyesi kablosunun kesiti en az 2,5 mm 2 izoleli bak r iletken olmahd r. 1.1.Ayd nlatma Linyesi 1.1.1. Tan 1. C AYDINLATMA Dagit m tablosundan son ayd nlatma armatiirüniin baglandigi buata kadar olan hatlard r. Ayd nlatma linyelerinde en az 6 amperlik sigorta kullamhr ve linye

Detaylı

Elektrik Tesisat ve Kontrol Sistemleri. Sanayi Ürünleri Kataloğu

Elektrik Tesisat ve Kontrol Sistemleri. Sanayi Ürünleri Kataloğu Elektrik Tesisat ve Kontrol Sistemleri Sanayi Ürünleri Kataloğu Endüstri ve bina pazarında Schneider Electric Yeni bir Elektrik Dünyasının inşaası... Elektrik, bugün hiç olmadığı kadar geleceğin enerjisi

Detaylı

Senaryolar. İklim. Güvenlik. Enerji tasarrufu.

Senaryolar. İklim. Güvenlik. Enerji tasarrufu. Hoşgeldiniz! Bir By-me evine hoşgeldiniz. Bir By-me evine hoşgeldiniz. Burada yaşamak daha konforlu, daha güvenli, daha kolay. Tek kelimeyle daha güzel. Sistemin kalbi olan ev otomasyonu santraline kısaca

Detaylı

KLİMA SANTRALLERİ TEKNİK KATALOG

KLİMA SANTRALLERİ TEKNİK KATALOG KLİMA SANTRALLERİ TEKNİK KATALOG Teknik Yayınları No: 1 Klima Santralleri Teknik Katalog HSK Teknik Yay nlar No:1 2. Bas m A ustos 2010 Ç NDEK LER 1. KL MLEND RME 1.1 klimlendirmenin Amac ve Uygulama Alanlar

Detaylı

GULLIVER BSD SER S BS1D

GULLIVER BSD SER S BS1D Teknik Broflür Düflük NOx Gaz GULL VER BSD SER LER Low NOx ki Kademe Gaz Brülörleri GULLIVER BSD SER S /9 kw 3/4 9 kw / kw /4 kw Riello Gulliver BSD serisi iki kademeli gaz brülörleri, Low NOx (düflük

Detaylı

Türkiye. GS1 Sistemi Tan t m Kitapç ARALIK-2012 ANKARA

Türkiye. GS1 Sistemi Tan t m Kitapç ARALIK-2012 ANKARA Türkiye GS1 Sistemi Tan t m Kitapç ARALIK-2012 ANKARA TOBB Yay n No: 2012/178 Önsöz Ticaretin ulusal ve bölgesel s n rlar a arak uluslararas bir boyuta ula mas, ticarete konu olan mal ve hizmet çe itlerinin

Detaylı

YIL DIVATOP MICRO KOMB LER. 3GARANTi

YIL DIVATOP MICRO KOMB LER. 3GARANTi DIVATOP MICRO KOMB LER 24, 32 ve 37 kw l k üç farkl kapasite seçene i Fan modülasyonu ile her kapasitede yüksek verim EN 13203 e göre üç y ld zl s cak kullan m suyu konforu 92/42 EEC direktifine göre üç

Detaylı

ERC 212/214/216/212z/214z/216z

ERC 212/214/216/212z/214z/216z ERC 212/214/216/212z/214z/216z 03.11 - letme K lavuzu 51147732 03.15 T ERC 214 ERC 216 ERC 212z ERC 212 ERC 214z ERC 216z Uygunluk beyan Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Üretici ya da

Detaylı

EF ve Win1 Fuarlarında Ekstra Da ıtım

EF ve Win1 Fuarlarında Ekstra Da ıtım OCAK 2010 YIL 4 SAYI 22 EF ve Win1 Fuarlarında Ekstra Da ıtım TwinCAT3 Geni letilmi Otomasyon 2. Nesil Step Serisi Güç Kaynakları Da ıtık Tahrik ve Pozisyon Kontrolü adresinde 28821 giriniz. adresinde

Detaylı

Endüstriyel Elektrik & Elektronik Özel Bölümü Sayfa: 32-38

Endüstriyel Elektrik & Elektronik Özel Bölümü Sayfa: 32-38 Endüstriyel Elektrik & Elektronik Özel Bölümü Sayfa: 32-38 adresinde 28820 giriniz. adresinde 30670 giriniz. Sorumlu Müdür Sevinç Ünsal De erli Abonelerimiz, Aral k 2009 say m z ile bir kere daha sizlere

Detaylı

Nas l korumal? Teknoloji. Pratik bilgiler. puçlar. Schneider çözümleri. / s. 5. / s. 7. Elektromekanik bir röle mi yoksa elektronik bir röle mi?

Nas l korumal? Teknoloji. Pratik bilgiler. puçlar. Schneider çözümleri. / s. 5. / s. 7. Elektromekanik bir röle mi yoksa elektronik bir röle mi? Teknoloji Elektromekanik bir röle mi yoksa elektronik bir röle mi? / s. 5 Pratik bilgiler Topraklama sistemleri / s. 7 puçlar Montaj önerileri / s. 10-11 Schneider çözümleri Ayr toroidli kaçak ak m rölelerinden

Detaylı

Ç NDEK LER. Kablosuz Telefonlar. PMR Telsizler. Navigasyon Ürünleri. Kablolu Telefonlar. IP Telefonlar. Faks Cihazlar. Operatör Kulakl klar

Ç NDEK LER. Kablosuz Telefonlar. PMR Telsizler. Navigasyon Ürünleri. Kablolu Telefonlar. IP Telefonlar. Faks Cihazlar. Operatör Kulakl klar 1 Ç NDEK LER H zla ilerleyen teknolojik geliflmeler, telekomünikasyon sektörünü klasik kal plar n d fl na iterek, de iflim ve geliflim sürecine sokmufltur. 20 y ld r bu süreç dahilinde müflteri memnuniyetini

Detaylı

Schneider Electric Fiyat Listesi. 5 Ekim 2009

Schneider Electric Fiyat Listesi. 5 Ekim 2009 Schneider Electric Fiyat Listesi 5 Ekim 2009 Akıllı tasarım Enerji verimliliğine doğrudan erişim Compact NSX Yeni nesil devre kesici Ön panele yerlefltirilen üç LED gösterge kullan m kolayl sa lar. Yeflil

Detaylı

-profesyoneller n. seç m... HYCON H DROL K S STEMLER

-profesyoneller n. seç m... HYCON H DROL K S STEMLER -profesyoneller n seç m... HYCON H DROL K S STEMLER hidrolik güç 2 HYCON h drol k s stemler - sadece B R kaynak le desteklen r: HYCON HPP güç ün teler! HYDRAULIC SYSTEMS POWE RED BY HYCON Honda motor Bak

Detaylı

eline Kompakt Modülleri

eline Kompakt Modülleri KASIM 2009 YIL 3 SAYI 20 yeni termal kameralar lazer ı ıklı tarayıcılar eline Kompakt Modülleri adresinde 28819 giriniz. adresinde 26985 giriniz. Sorumlu Müdür Sevinç Ünsal De erli Abonelerimiz, Her say

Detaylı

FABR KA OTOMASYONU MOTOR VE SÜRÜCÜLER TEST VE ÖLÇÜM SENSÖRLER VE VER C LER H DROL K VE PNÖMAT K ENDÜSTR YEL ELEKTR K VE ELEKTRON K VER ED N M PROSES

FABR KA OTOMASYONU MOTOR VE SÜRÜCÜLER TEST VE ÖLÇÜM SENSÖRLER VE VER C LER H DROL K VE PNÖMAT K ENDÜSTR YEL ELEKTR K VE ELEKTRON K VER ED N M PROSES FABR KA OTOMASYONU MOTOR VE SÜRÜCÜLER TEST VE ÖLÇÜM SENSÖRLER VE VER C LER H DROL K VE PNÖMAT K ENDÜSTR YEL ELEKTR K VE ELEKTRON K VER ED N M PROSES VE KONTROL ÇÖZÜMLER /EK PMANLARI GÜÇ DA ITIM VE HAREKET

Detaylı

Yang n Alg lama Sistemleri Acil Hemflire/Görevli Ça r Sistemleri Acil Ayd nlatma ve Yönlendirme Armatürleri Acil Ses Anons Sistemleri

Yang n Alg lama Sistemleri Acil Hemflire/Görevli Ça r Sistemleri Acil Ayd nlatma ve Yönlendirme Armatürleri Acil Ses Anons Sistemleri Yang n Alg lama Sistemleri Acil Hemflire/Görevli Ça r Sistemleri Acil Ayd nlatma ve Yönlendirme Armatürleri Acil Ses Anons Sistemleri EN 54 1989 y l nda kurulan Alfa Elektronik Yap Donan mlar Ltd. fiti.,

Detaylı

Ventil Ayarl Kur un-asit Aküler NP

Ventil Ayarl Kur un-asit Aküler NP Ventil Ayarl Kur un-asit Aküler NP Ventil ayarl kur un asit akümülatörlerin önde gelen imalatç s olarak Yuasa güvenilirlik ve i letme performans n belirleyen tüm özelliklerini geli tirmektedir. Bunun neticesi

Detaylı