II. DOĞAL GAZ & ENERJİ YÖNETİMİ KONGRESİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "II. DOĞAL GAZ & ENERJİ YÖNETİMİ KONGRESİ"

Transkript

1 tmmob makina mühendisleri odası II. DOĞAL GAZ & ENERJİ YÖNETİMİ KONGRESİ Eylül 2003 / GAZİANTEP DOĞAL GAZ PİYASASININ YENİDEN YAPILANDIRILMASI Aziz CAMCI Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Doğal Gaz Piyasası Uygulama Dairesi Başkanlığı

2 II. DOĞALGAZ & ENERJİ YÖNETİMİ KONGRE VE SERGİSİ TMMOB Makina Mühendisleri Odası Gaziantep Şubesi Gaziantep, Eylül 2003 DOĞAL GAZ PİYASASININ YENİDEN YAPILANDIRILMASI Aziz CAMCI Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Doğal Gaz Piyasası Uygulama Dairesi Başkanlığı Ülkemiz, rekabet gücü olan bir sanayi ile bu sanayinin niteliğini belirleyecek düzeyli bir bilgi toplumunu oluşturma kararlılığı içerisinde başta Avrupa Birliği normları olmak üzere, gelişmiş ülke uygulamalarının iyi örneklerini dikkate alarak gerekli atılımları yerine getirme çabası içerisinde bulunmaktadır. Bu atılımlarda önemli bir payı altyapı yatırımları teşkil ederken, söz konusu altyapı yatırımlarının gerçekleştirilmesi, yeterli, kaliteli, sürekli, düşük maliyetli ve çevreyle uyumlu bir enerji arzını beraberinde getirmektedir. Bu nitelikleri taşıyan bir enerji arzının, yerli ve yabancı özel sektör ağırlıklı yatırımlarla karşılanabilmesi ise yatırımcıların güven duyabilecekleri bir ortamın oluşturulmasına bağlı bulunmaktadır. Bu bakış açısı, EPDK olarak bugüne dek yürüttüğümüz çalışmalarımızın ana eksenlerinden birini oluşturmaktadır. Türkiye'deki enerji sektörünün yeniden düzenlenmesi ve doğal gaz piyasası gereksinimlerinin karşılanması amacıyla, 2. Mayıs 2001 tarihinde şeffaf ve rekabete dayalı doğal gaz piyasasının oluşturulmasına yönelik 4646 Sayılı Doğal Gaz Piyasası Kanunu yürürlüğe girmiştir. 18 aylık hazırlık döneminden sonra, 2 Kasım 2002 tarihinde ise doğal gaz piyasası açılmış ve içinde bulunduğumuz sürece girilmiştir. Söz konusu Kanun yürürlüğe girmeden önce, 397 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname kapsamında; doğal gazın ithalatı, dağıtımı, fiyatlandırılması ve satışı gibi faaliyetlerin tümü BOTAŞ'ın yetkisindeydi. Bu faaliyetler, monopol bir piyasa yapısı içerisinde, rekabetin olmadığı bir ortamda yürütülmekteydi. Bahsedilen süreci noktalayan 4646 sayılı Doğal Gaz Piyasası Kanunu ile doğal gazın kaliteli, sürekli, rekabete dayalı esaslar çerçevesinde tüketicilere sunulması amacıyla birlikte, doğal gaz piyasasının serbestleştirilerek mali açıdan güçlü, istikrarlı ve şeffaf bir ortamın oluşturulması ve piyasada bağımsız bir düzenleme ve denetimin sağlanması amaçlanmıştır. Böylelikle, serbestleşme süreci içinde tekelci yapıya son verilerek, piyasanın her alanında aktör sayısının artmasıyla birlikte öngörülen piyasa modeline erişilmesi

3 hedeflenmektedir. İstikrarlı ve şeffaf bir yapı için, ilgili mevzuat hükümleri kapsamında, doğal gaz piyasa faaliyetleri ile doğrudan ilişkili olmayan hiçbir maliyet unsurunun tarifelerde yer almaması ve farklı faaliyetler arasında çapraz sübvansiyon yapılamayacağı gibi düzenlemeler de yer almaktadır. Doğal gaz piyasasının serbestleştirilmesi için gereken ikincil mevzuat çalışmaları, bu sektörde faaliyet gösteren tarafların da görüşleri alınarak tamamlanmıştır. Bu çerçevede hazırlanan; lisans, tarifeler, sertifika, iç tesisat, iletim şebekesi işleyiş, tesisler, dağıtım ve müşteri hizmetleri yönetmelikleri ve doğal gaz piyasasında yapılacak denetimler ile ön araştırma ve soruşturmalarda takip edilecek usul ve esaslar hakkında yönetmelik yürürlüktedir. f.<', Yeni piyasa yapısındaki doğal gaz piyasa faaliyetleri, ithalat, iletim, depolama, toptan satış, dağıtım, sıkıştırılmış doğal gaz (CNG), ihracat ve sıvılaştırılmış doğal gazın (LNG) iletimi faaliyetlerinden oluşmaktadır. Doğal Gaz Piyasası Kanunu'nun öngördüğü piyasa yapısı içerisinde tüketiciler doğal gazı, rekabete dayalı esaslar çerçevesinde faaliyet gösteren tedarikçilerden alabileceklerdir. f t Doğal gaz piyasa yapısı ile ilgili sürecin ardından lisansa tabi piyasa faaliyetlerinden ve bu faaliyetleri yapacak şirketlerden de kısaca bahsetmek istiyorum. Piyasada doğal gaz ithalatı ile iştigal edecek şirketler, her bir ithalat sözleşmesi için ayrı lisans almak zorundadır. İthalatçı şirketlere her yıl ithal edilecek doğal gazın %10'u kadar bir miktarı ulusal topraklarda depolama yükümlülüğü getirilmiştir. Ayrıca, herhangi bir ithalatçı şirketin ithal ettiği yıllık doğal gaz miktarı, cari yıla ait ulusal tüketim tahmininin %20'sini geçmeyecektir. Dolayısıyla aktör sayısının fazla olduğu, rekabete dayalı bir tedarik sistemi öngörülmektedir. Diğer taraftan, ithalat şirketleri, ithalat lisansı ile toptan satış ( faaliyetinde bulunabileceklerdir. f Toptan satış faaliyeti ile iştigal edecek şirketler ise, KuruPdan toptan satış lisansı almak sureti ile, ülke genelinde satış yapabileceklerdir. Hiçbir toptan satış şirketi, cari yıl için belirlenen ulusal doğal gaz tüketiminin % 20'sinden fazlasını satamayacaktır. Ayrıca, toptan satış şirketinin arz güvenliğini sağlayabilmesi için gerekli depolama kapasitesine sahip olması gerekmektedir. Ülkemizde doğal gaz üreten şirketler de ürettikleri doğal gazı toptan satış lisansı almak koşulu ile satabileceklerdir. Özel şirketler KuruPdan lisans alarak, iletim şebekesi inşa edebilecek, işletebilecek ve mülkiyetine sahip olabilecektir. Ancak halihazırda mevcut olan hatlar ile inşası devam, etmekte olan hatların mülkiyeti ve işletimi BOTAŞ'a ait olmaya devam edecektir. f İletim şirketleri, vereceği hizmetlerde eşit taraflar arasında ayrım gözetmeksizin sisteme erişim ve sistemi kullanım imkanı sağlamakla yükümlüdür. Bu çerçevede, iletim şirketleri sistemin uygun olması halinde, sisteme bağlanmak isteyen kullanıcıları şebekeye bağlamakla yükümlü olup, doğal gazın iletimini güvenli, verimli ve en az maliyetle gerçekleştirmeye yönelik her türlü tedbiri almak zorundadır. / V

4 Arz güvenliği ve sürekliliği için büyük öneme haiz depolama faaliyetlerini yürütecek şirketler, yer üstü ve yer altındaki gaz ya da sıvı fazdaki doğal gazın depolanacağı her bir tesis için ayrı lisans alacaklardır. Depolama şirketleri, sahip oldukları depolama kapasitesinin tümünü piyasadaki taraflara eşit ve tarafsız olarak sunmakla yükümlüdür. İhracat faaliyetinde bulunacak şirketler ise, Kurul'dan alacakları lisans ile üretim şirketleri, toptan satış şirketleri ve ithalatçı şirketlerden aldıkları doğal gazı yurt dışındaki şirketlere pazarlayabileceklerdir. Sıkıştırılmış doğal gaz faaliyeti ile iştigal edecek lisans sahibi şirketler, yurt genelinde iletim şebekelerine ulaşamayan tüketicilere, sıkıştırılmış haldeki doğal gazın, şehirler arasında özel vasıtalarla taşınması ve basıncının düşürülerek satışının yapılması hakkını kazanmış olacaktır. Ayrıca, sıkıştırılmış doğal gazın otomobillerde yakıt olarak kullanılması amacıyla kurulacak tesislerde yapılacak CNG satış faaliyetleri bu lisans kapsamındadır. Doğal gazın şehir içi dağıtımına değinmeden önce, serbestleşen doğal gaz piyasalarının en önemli unsurlarından biri olan "serbest tüketici" kavramından da kısaca bahsetmek istiyorum. Satın aldıkları doğal gaz miktarı, ilgili mevzuata göre Kurulca belirlenen miktardan daha fazla olan tüketiciler ve kullanıcı birlikleri serbest tüketici statüsündedir. Bunlara ilaveten, elektrik enerjisi üretimi için doğal gaz satın alan şirketler ile elektrik ve ısı enerjisi üreten kojenerasyon tesisleri de bu statüye sahiptir. Bu statünün tüketiciye getirişi ise, seçtiği tedarikçi ile doğal gaz alım satım sözleşmesi yapma serbestisidir. Bu noktada, doğal gaz toptan satış fiyatlarının ilgili mevzuatın usul ve esasları doğrultusunda taraflar arasında serbestçe belirleneceğini de hatırlatmak isterim. Piyasaya dinamizm getiren unsurlar bu kadarla da sınırlı kalmayıp, serbest tüketici olma sınırı, bütün tüketiciler serbest tüketici oluncaya kadar Kurulca her yıl yeniden belirlenecektir. Böylece, ülkedeki tüketiciler zaman içerisinde tedarikçisini seçme hakkına sahip olacaklardır. Bilindiği üzere, ülkemizde elektrik üretiminde ve sanayide olduğu gibi, kentlerde de doğal gaz kullanımına yoğun bir ilgi var. Ancak bu yoğun ilgiye ve ülkemizin doğal gazla tanışmasından bugüne 16 yıl geçmesine rağmen, geldiğimiz noktada ne yazık ki sadece 6 şehirde doğal gaz kullanılıyor. O halde ülke olarak daha çok uzun bir mesafe kat etmemiz gerekiyor. İşte bu mesafenin özel sektör dinamizmi ile alınacağının bilincinde olan Kurumumuz, göreve başladığı günden bugüne, şehir içi doğal gaz dağıtım lisansı ihalelerini gerçekleştirmeye özel bir önem vermiştir. Şehir içi doğal gaz dağıtım lisansı almaya hak kazanacak şirketler Kurum tarafından açılacak ihaleler ile belirlenmektedir. Yeterlilik alan firmaların teklifleri, doğal gaz sunumu karşılığında abonelerden talep edecekleri "birim hizmet ve amortisman bedeli" dikkate alınarak değerlendirilmektedir.

5 Bugüne kadar çıkılan ihalelerde, serbest tüketici olmak için gereken yıllık asgari tüketim miktarı, lisans yürürlük tarihinden başlamak üzere ilk 5 yıl için 15 milyon metreküp olarak belirlenmiştir. Bu miktar, müteakip yıllar için Avrupa Birliği uygulamaları da dikkate alınarak Kurul tarafından her yıl yeniden belirlenecektir. Dağıtım şirketi, belediyeyi sermaye koyma şartı aramaksızın %10 oranında dağıtım şirketine ortak olmaya davet edecektir. Bu oran, bedeli ödenmek kaydıyla en fazla % 10 ı oranında artırılabilecektir. / Doğal gazın perakende satış fiyatı, dağıtım şirketinin doğal gaz alım fiyatı ile birim hizmet ve amortisman bedelinden oluşmaktadır. Görüldüğü üzere, dağıtım faaliyeti ile doğrudan ilgili olmayan hiçbir unsur, tarifede yer almamaktadır. Burada belirtilen birim hizmet ve amortisman bedeli, dağıtım şirketinin bir kilowattsaat (kwh) doğal gazın müşteriye sunumu karşılığında amortismanlar ve getiri dahil talep ettiği toplam bedeldir. İhale sonucunda dağıtım lisansı almaya hak kazanan tüzel kişi, lisans yürürlük tarihini takip eden altı ay içinde yatırıma fiili olarak başlayacak, en geç on sekiz ay içinde de şehrin herhangi bir bölgesindeki dağıtım şebekesini işletmeye alarak doğal gaz sunumuna < başlayacaktır. Yine en geç beş yıl içinde imarlı alanlar bütününde doğal gaz kullanmak f isteyen her müşteriyi tesis edeceği dağıtım şebekesine bağlayacaktır. V Doğal gaz kullanımının yaygınlaştırılmasına yönelik olarak, şehir içi doğal gaz dağıtım bölgelerinin genişletilmesi amacıyla, kurumumuzca şehir içi dağıtım lisans ihalelerine çıkılmıştır. İlk etapta Kayseri, Konya, Erzurum, Çorlu ve Gebze için yapılan ihaleler sonuçlandırılmıştır. Yapılan değerlendirmeler neticesinde, Kayseri, Hacılar, Mimarsinan, Hisarcık ve Kıranardı'dan oluşan dağıtım bölgesi için 23 şirkete yeterlilik verilmiştir. Konya için 29, Erzurum ve Ilıca'dan oluşan dağıtım bölgesi için de 16 şirkete yeterlilik verilmiştir. < Çorlu ve Marmaracık'tan oluşan dağıtım bölgesi için yapılan ihale için 23, Gebze, Tavşancıl, Darıca, Şekerpınar, Dilovası ve Çayırova'dan oluşan dağıtım bölgesi için de 29 şirkete yeterlilik verilmiştir. Alternatiflerine göre daha düşük fiyata, yüksek verime ve çevre dostu bir niteliğe sahip olan doğal gaz, ekonomik kalkınmanın olduğu kadar yaşam standartlarını yükseltmenin de önemli bir aracıdır. Bu çerçevede, doğal gazın şehirlerde kullanımını yaygınlaştırmak amacıyla yaptığımız detaylı çalışmalar neticesinde, 16 şehir kapsamındaki dağıtım bölgesi için ihale süreci başlatılmış olup, ilanları Resmi Gazete'de yayımlanmıştır. Doğal gaz piyasasının açılışından bu güne kadar 29 adet lisans verilmiştir. Bunların 8'i CNG, 3'ü depolama, 9'u ithalat, l'i iletim, 3'ü toptan satış, l'i LNG iletim, 4 tanesi de şehiriçi doğal gaz dağıtım lisansıdır. Ayrıca 11 adet lisans başvurusunun da değerlendirilmesine devam edilmektedir. V, r i V Diğer taraftan, 92 adet yapım ve hizmet sertifikası verilmiş olup, diğer başvuruların değerlendirilmesine devam edilmektedir.

6 Sonuç olarak, Türkiye enerji sektörünün yeniden yapılandırılması sürecinde doğru tespitleri yapabilmek kadar, sorunların çözümü yönünde doğru kararları uygulamaya koymanın da büyük önem taşıdığına inanmaktayız. Kurumumuz bu inanç içerisinde devam ettiği çalışmalarında, bir "piyasa" oluşturmaya ilişkin her türlü desteği memnuniyetle karşılamaktadır. Burada mutlak surette anlaşılması gereken husus, yürütmeye çalışmakta olduğumuz görevin köklü bir "reforma" ilişkin olduğu ve bu reformun Türkiye enerji sektörünün sürdürülebilir bir yapıya kavuşturulabilmesi için son fırsatı temsil ettiğidir. Bu noktada, müteşebbislerimizin ve kamuoyumuzun aşırı kaygı ve beklentilere kapılmaksızın, özledikleri doğal gaz piyasasının ancak rekabet ortamının tesis edilmesiyle gerçekleşebileceğini bilerek konulara yaklaşmaları büyük değer taşımaktadır. Sözlerime son verirken, kongrenin düzenlenmesine katkıda bulunan herkese teşekkür ediyor ve kongrenin sonuçları itibarıyla sektörümüze olumlu katkılar sağlayacağı inancı içerisinde hepinize saygılar sunuyorum. BİLDİRİ YAZARI Aziz CAMCI 1964 yılında Gaziantep'te doğmuştur. Orta öğretimini Gaziantep Anadolu Lisesinde tamamladıktan sonra, 1988 yılında O.D.T.Ü Makina Mühendisliği bölümünden mezun olmuştur yılında BOTAŞ Doğal Gaz Müdürlüğünde Mühendis olarak göreve başlayan sırasıyla Bakım Onarım Mühendisi, İşletme Mühendisi, Doğal Gaz Kontrol Başmühendisi, BOTAŞ International Ltd. şirketinde Proje Lideri, Uluslararası Projeler Daire Başkanlığında Proje Değerlendirme Müdürü, Planlama ve Dış Projeler Daire Başkan Yardımcısı görevlerinde bulunmuştur. Bu görevleri sırasında doğal gaz ile ilgili değişik konularda 8 ayrı yurtdışı eğitimini başarıyla tamamlamıştır. Halen Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu, Doğal Gaz Piyasası Uygulama Dairesi Başkanlığında Grup Başkanı olarak görev yapmaktadır.

7 tmmob makina mühendisleri odası II. DOĞAL GAZ & ENERJİ YÖNETİMİ KONGRESİ Eylül 2003 / GAZİANTEP KAZAN DAİRELERİNİN DOĞAL GAZA DÖNÜŞÜMÜ Mak.Yük.Müh. Abdülkadir Alper AKGÜNGÖR, İstanbul Gaz Dağıtım San. ve Tic. A.Ş. - UGETAM

8 II. DOĞALGAZ & ENERJİ YÖNETİMİ KONGRE VE SERGİSİ TMMOB Makina Mühendisleri Odası Gaziantep Şubesi Gaziantep, Eylül 2003 KAZAN DAİRELERİNİN DOĞAL GAZA DÖNÜŞÜMÜ Mak.Yük.Müh. Abdülkadir Alper AKGÜNGÖR, j İstanbul Gaz Dağıtım San. ve Tic. A.Ş. - UGETAM * r ÖZET Doğal gazın temiz bir yakıt olması kazan bakım ve işletmesi açısından önemli bir avantaj sağlar. Doğal gaz yakıcıları tamamen otomatik kontrolle, insana gerek duymadan ve emniyetli bir şekilde çalışabilirler. Ancak kazan dairesi dizaynında kazan dairesinin yerleşimi, havalandırması, baca sistemi, giriş basıncı tespiti, brülör gaz hattı, kazan tipinin seçimi ve verimliliği, eski kazan sistemlerinin doğal gaza dönüşümü gibi konular dikkate alınarak kazan, dairelerinin doğal gaza dönüşümü düşünülmelidir. Bu çalışmada, daha önce farklı yakıtlarla f kullanılan kazan dairelerinin doğal gaza dönüşümünde dikkat edilmesi gereken hususlar '/ incelenmiştir. 1. GİRİŞ Ortak ısınma, merkezi bir kazan-brülör sisteminin uygulanması ile mümkündür. Bu şekilde ısınma, kazanda ısıtılan ve bir sirkülasyon pompası aracılığıyla yerleşim alanlarındaki radyatörlere taşınan suyun yaydığı ısıyla sağlanır. İstanbul'da merkezi ısınma sistemi genellikle planlı yapılaşmanın uygulanabildiği yerlerde tercih edilmiştir. Doğal gaz dönüşümünde mevcut merkezi sistemin dönüştürülmesiyle bağımsız / ısınmaya göre yaklaşık 3-5 kat daha az bir yatırım maliyetiyle doğal gazı kullanma imkanı V elde edilmektedir. Bu nedenle doğal gaz öncesi merkezi ısınma sistemini' uygulayan tüketiciler, aynı sistemi doğal gaza uygun dönüşüm yaparak sürdürmeyi cazip bulmaktadır. I 2. KAZAN DAİRESİNİN DÖNÜŞÜM İÇİN İNCELENMESİ Dönüşümü düşünülen bir kazan dairesinde yapılacak incelemelerde başlıca şu hususlara dikkat edilmelidir; - Kazan dairesinin alt ve üst havalandırma menfezleri için yer tespiti yapılmalı, tabii < yada cebri havalandırmanın yapılmasına karar verilmelidir. Kazan dairesinin dış f ortama açılan yanmaz malzemeden imal edilmiş bir kapısı bulunmalıdır. Gerekirse V havalandırma menfezi kapı üzerinde düşünülebilir. Ancak hava sirkülasyonunun kısa devre yapmaması açısından alt ve üst havalandırma menfezlerinin altlı üstlü olmaması ve farklı yönlere bakması tavsiye edilir. - Kazan dairesinden geçecek boru hattı ve kelepçelerin yerleşimi planlanmalıdır. 10

9 Mevcut baca incelenmeli, baca kesit ölçüleri bilinmelidir. Kazan dairesinden baca bağlantı kanalından faydalanılarak kontrol fitilleri yada kağıt yakarak baca çekişi hakkında bilgi edinilmelidir. Baca çekişi hakkında bir tereddüt oluşmuşsa ilgili gaz kuruluşuna başvurulabilir. Doğal gaz kullanmadan önce baca temizletilmelidir. Baca içerisinden paslanmaz çelik sacdan mamul kılıf geçirilmesi, olabilecek yoğuşmanın etkilerinin önlenmesi için mutlaka faydalı olacaktır. 1 m 3 doğal gaz yanmasıyla açığa çıkan su buharı yoğuşturulduğunda yaklaşık 1,6 litre su elde edilmektedir. Mevcut baca kesiti kılıf için yeterli büyüklükte olmalıdır. Kazan dairesindeki elektrik hatları ve kumanda panoları incelenerek elden geçirilmelidir. Eski kazan yerine doğal gaza uygun yeni bir kazan kullanılacaksa şu hususlara dikkat edilmelidir; Yeni kazanın bağlantı yerleri göz önüne alınarak eski kazan bağlantı yerleri ve boyutları arasındaki farklılıklar doğru biçimde etüt edilmelidir. Kazan ile gidiş-dönüş kollektörleri arasındaki kısım yeni boru tesisatıyla irtibatlandırılmalıdır. Eski kazan bir beton kaideye oturmuyorsa yeni kazan boyutlarına uygun olarak yerden cm yükseklikte bir beton kaide yapılmalıdır. - Yeni kazan boyutları eski kömür yakıtlı kazana göre daha küçük olacağından bacaya daha yakın bir yerden bağlanacak şekilde yerleşimi düşünülmelidir. - Yeni kazanın duvardan yada duvara monte edilmiş cihazlardan uzaklığı en az 70 cm, varsa ikinci bir kazandan uzaklığı en az 50 cm olmalıdır. Eski kazan kapasitesi dönüşüme esas-teşkil edecektir. Binanın ısı ihtiyacı yaklaşık olarak hesaplanmalı, çelişki varsa mevcut radyatör boyut ve miktarları öğrenilerek gerçek kapasite belirlenmelidir[l]. 3. BRÜLÖR KAZAN BAĞLANTISI Brülörlerin kazana bağlanmasında şu hususlara dikkat edilmelidir; Brülör kazana gaz hatları çekilmeden monte edilmelidir. Böylece tesisatta oluşabilecek gerilmeler önlenmiş olacaktır. Kazan tipine uygun brülör bağlanmalıdır. Skoç tipi, 3 geçişli kazanlarda brülör namlusu ucu ile kazan ön kapağı refrakter malzemesi mümkünse aynı yüzeyde olmalı, kazan içine girmemelidir. Alev geri dönüşlü kazanlarda ise alevin kısa yolu tercih ederek yanma odasını terk etmemesi için brülör namlusu kazan imalatçısının önerdiği miktarda kazan içine girmelidir. (Şekil 1.a ve b) 11

10 Brülör flanşındaki bağlantı deliklerine uygun olarak kazan ön flanşında saplama yuvalan açılmalıdır. Brülör-kazan flanşları arasına mutlaka refrakter malzeme konmalıdır. Gaz yolu armatür ağırlığının brülöre taşıtılmaması için alttan destekleme yapılmalıdır. Gaz yolu armatürlerinin gaz hattına bağlantısı rakorlu olmalı ve kazan kapağının açılmasını zorlaştırmayacak bir yere konulmalıdır. Şekil 1. a) Skoç tipi üç geçişli kazan b) Alev geri dönüşlü kazan 4. KAZAN DAİRESİ ELEKTRİK TESİSATI Dönüşüm yapılırken mevcut elektrik tesisatının elden geçirilmesi yada yenilenmesine karar verilmelidir. Ayrıca; Kazan dairesi aydınlatması kesinlikle tavandan değil, tavandan 50 cm aşağıda yan duvarlardan yapılmalıdır. Havadan hafif olduğundan muhtemel bir gaz kaçağında üst mahallerde toplanacak gazın elektrikle temas ederek tehlikeye yol açması önlenmiş olacaktır. - Aydınlatma armatürlerinin sızdırmaz olması ve bunlara kumanda eden anahtarın mutlaka kazan dairesi dışında olması gerekmektedir. Kazan dairesi içindeki hidrofor, pompa gibi cihazların kumanda panoları da sızdırmaz hale getirilmeli, kablo ve bağlantıları tekrar elden geçirilmelidir. - Tüm kablo uçları özel kablo pabuçlarıyla bağlanmalıdır. Gaz kaçaklarını tespit etmek için kullanılacak ve brülör hizasında tavana yerleştirilecek gaz alarm cihazı ve gaz tesisatına yerleştirilecek solenoid valf için de bir elektrik hattı çekilmelidir. - Brülör panosundan brülör ve yardımcı cihazlara yapılan tüm bağlantılar esnek kablo olmalı ve bir koruyucu boru içinden geçirilmelidir. 12

11 Kablo kesitleri motor akımına göre seçilmelidir. Herhangi bir tehlike anında tüm elektrik devresini kesecek bir emniyet butonu, kazan dairesi dışında uygun bir yerde olmalıdır. Brülör kumanda panosu ve varsa çelik baca topraklama çubuğu yada levhasıyla irtibatlandmlmalıdır[ 1 ]. 5. KAZANLARDA YANMA VE ISI GEÇİŞİ Yanma olayı gaz fazında gerçekleşmektedir. Gaz fazında olan bir olay olduğundan en kolay yanma gaz yakıtlarda, en zor yanma ise katı yakıtlarda gerçekleşmektedir. Uygun bir yanmanın gerçekleşebilmesi için katı yakıtların parçalanma ( kırma, öğütme), kurutma, uçucu maddelerin gazlaştırılması (piroliz), kok gazlaştırma süreçleriyle gaz fazına geçirilmesi gerekmektedir[2]. Kazanlarda ısı geçişi genel olarak taşınım ve ışınım yoluyla gerçekleşir. Esas olarak kazan yanma odasında gerçekleşen ışınım ısı geçişi iki şekilde incelenebilir; alev ışınımı ve gaz (sıcaklık) ışınımı. Kazanlarda alev ışınımı, tanecik ve is ışınımı olarak tanımlanabilir. Kömür ve fuel oil, yoğunluğu fazla hidrokarbonlar içerdiğinden bu yakıtların yanmasında alev ışınımı çok fazladır. Doğal gaz yanmasında is oluşmadığından alev ışınımı meydana gelmemektedir. Doğal gaz mavi alevle yanar. Bununla birlikte gaz yakan kazanların ocaklarında sıcak gazlardan dolayı gaz ışınımı söz konusudur. Sıcak gazlardan oluşan gaz ışınımı, oran olarak alev ışınımından az olduğu için ışınım yoluyla ısı geçişinde fuel oil ve kömüre göre önemli ölçüde azalma olur[3]. Doğal gazda ocakta ışınımla olan ısı geçişinin azalması sonucunda ocak sıcaklığında bir miktar yükselme olur. Ocağı terk eden duman gazı sıcaklığı fuel oil ve kömürün yakıldığı durumlardan C daha fazla ( yaklaşık C) gerçekleşir. Doğal gaz kazanlarında ocaktan bacaya kadar olan kısımlarda ısı geçişi esas olarak taşınımla olur. Bu bölgelerde taşınım yoluyla oluşan ısı geçişi; ısı geçişi olan yüzeyler arasındaki sıcaklık farkı, duman gazı miktarı, duman gazı hızı ve akış rejiminin fonksiyonudur. Doğal gaz kazanlarında özellikle taşınım yoluyla ısı iletiminin artmasının nedeni duman gazlarının daha sıcak olarak taşınım yüzeylerine girmesidir. Baca gazı sıcaklığındaki her C'lik değişim kazan veriminde % 1 azalma veya artışa tekabül etmektedir. Doğal gaz kazanlarında baca gazı çiğlenme sıcaklığı 56 C civarlarındadır. Bu nedenle baca gazı sıcaklığı katı ve sıvı yakıtlara oranla daha fazla düşürülebilir. Bununla birlikte kazandaki ısı geçişinin ısıtılan akışkandan (su) duman gazı tarafına doğru olmaması için baca gazı sıcaklığı ısı aktarılan akışkan sıcaklığından en az 50 C daha fazla olmak zorundadır. Sıcak su kazanlarında minimum baca gazı çıkış sıcaklığı 140 C dolaylarındadır. Doğal gazın düşük çiğlenme sıcaklığından hava ısıtıcısı (reküperatör) veya su ısıtıcısı (ekonomizör) kullanılarak 13

12 i yararlanılabildiği gibi modern yakma sistemlerinde üst ısıl değer tekniği kullanılarak dizayn edilen yoğuşmalı cihazlarla da yararlanmak mümkündür[3]. I V Kazanlarda duman gazı sıcaklığı, hızı ve türbülansı ile yüzeyler arası sıcaklık farkı arttıkça kazanlarda ısı geçişi de artar. Doğal gaz kazanlarında yüksek duman gazı hızı ve dolayısıyla türbülanslı akış rejimi dar kesitli duman boruları ve türbülatör kullanımı gibi birkaç konstrüksiyon değişikliğiyle artırılabilir. 6. KAZANLARIN DOĞAL GAZA DÖNÜŞÜMÜNDE İZLENECEK / KRİTERLER V Fuel oil ve katı yakıt yakmak üzere imal edilmiş kazanlar konstrüksiyonları nedeniyle doğal gaz yakmaya uygun değildir. Ancak doğal gaza geçiş esnasında doğal gaz yakmaya uygun yeni bir kazan kullanılmasının ilk yatırım maliyetlerinin yüksek olması ve ülkemiz ekonomisine katkı sağlamak amacıyla mevcut kazanların değerlendirilmesi gerektiği ortaya çıkmaktadır. Fuel oil ve kömür kazanları doğal gaza dönüştürülürken hem ekonomikliği etüt edilmeli hem de tekniğine uygun olarak dönüşüm gerçekleştirilmelidir. Ülkemizde kullanılan katı ve sıvı yakıtlı kazanların az bir kısmı silindirik büyük bir çoğunluğu ise yarım silindiriktir. /. Bu tip kazanlarda ısı taşınım yüzeyleri çok fazla olmasına rağmen duman V borularındaki yanmış gaz hızı ve ısı taşınım katsayısı düşük olduğundan suya aktarılan enerji daha azdır. Doğal gaza dönüştürülecek kazanlarda bu durumu düzeltmek için duman boruları içine türbülatör yerleştirmek gereklidir. Bazı imalatçıların duman borularından bir kısmını körletmeyi tavsiye etmelerine rağmen suyla soğutulmayan boruların yüksek doğal gaz sıcaklığından tahrip olma tehlikesi nedeniyle bu işlem sakıncalıdır. Ayrıca bu tip kazanların su hacmi büyük ve malzeme ağırlığı fazla olduğundan gereksiz miktarda su ve malzeme kütlesi ısıtılacağından bekleme kayıpları yüksek, verimleri düşüktür. Boyutları büyük olduğundan yüzey kayıpları da fazladır. Bu sebeplerden dolayı bu tür kazanların doğal gaza dönüşümü tercih edilmemelidir. Ancak mevcut kazanların dönüşümünün zorunlu olduğu j hallerde bir takım hususların dikkate alınması gerekmektedir[4]. f ;' / V 7. KAZANIN TEKNİK ETÜDÜ Etiketsiz, TSE veya TSEK belgesi olmayan yarım silindirik ya da silindirik kazanlar doğal gaza dönüştürülmemelidir. - TSE belgesi olan yarım silindirik ya da silindirik kazanların doğal gaza dönüştürülebilmesi için gaz kuruluşunun belirleyeceği kurum veya kuruluşlardan dönüşüme uygunluk raporu alınmalıdır. 20 yaşın üzerindeki kazanlar doğal gaza dönüştürülmemeli, 10 yaşın üstündeki f kazanların dönüşümlerinin ekonomik olmayacağı gerekçeli olarak kullanıcılara 7 anlatılmalıdır. ı 14

13 - Teknik etüt sonucunda durumları iyi olmayan (kullanılmasında teknik mahzur olan ve kullanıcı için ekonomik olmayan) kazanların yaş sınırına bakılmaksızın dönüşümü yapılmamalıdır. Yapılacak teknik etüt sonrasında kazanda boru aynaları ve gövdede yaygın korozyon tespiti, bombe tespiti, yanma odasında deformasyon, gövdede çürüme nedeniyle yama yapılmış olması, saclarında pullanma ve kalınlıkta azalma tespiti, bakımsızlık, eteklerde çürüme tespiti gibi bulgularda kazanların dönüşümü yapılmamalıdır[l]. 8. KAZAN TADİLATI VE DÖNÜŞÜMÜ 8.1. Yanma Odası Tadilatı Doğal gazın yanması sonucunda ortaya çıkan enerjinin maksimum düzeyde suya aktarılabilmesi, taban ve arka yüzeylerin yüksek sıcaklıktan korunması, kazan alt yüzeyinden döşemeye geçecek istenmeyen ısı kayıplarının azaltılabilmesi için kazan yanma odasında gerekli düzenlemeler yapılmalıdır. Bu kapsamda olmak üzere; - Çelik kazanlarda kömür yakmak için gerekli ızgaralar ve fan gibi diğer yardımcı düzenekler çıkarılmalıdır. Sökülmesi mümkün olmayan ızgara, üzeri sıcağa dayanıklı şamotla (ateş betonu) veya ateş tuğlası ile kaplanmalıdır. - Çelik kazanlarda kül kapağı sökülüp betonla yada sac kaynatılarak sızdırmaz hale getirilmelidir. Yarım silindirik kazanların kömür ızgarası çıkarıldıktan sonra küllük tabanına kazan alt seviyesine kadar kum doldurup üzerine 5-10 cm seviyede perlit yada bims kumu doldurularak sıkıştırılmak rutubeti tahliye için boru konmalıdır. Yanma odasının taban, yan ve arka duvarları ateş tuğlasıyla örülmelidir. Arkası kuru sırtlı kazanlarda suyla soğutulmayan tüm yüzeyler yüksek sıcaklığa dayanıklı refrakter malzemeyle izole edilmelidir. - Ateş tuğlaları en az 1700 C'ye dayanıklı, TSE'li ve minimum % 52 alüminalı olmalıdır. - Yarım silindirik kazanlar için yan ve arka tarafa örülecek ateş tuğlalarının yüksekliği brülör alev ekseni hizasında olmalıdır. Kazanın arka tarafına örülecek tuğlalar tek sıra olmalı, arka duvar ile duman borularının bitişi arasında minimum 10 cm. mesafe bırakılmalıdır. Tuğlalar arası harç payı 2 mm.'yi aşmamalıdır. Şekil 2'de görüldüğü gibi yan duvarlarla örülecek tuğlalar arasında minimum 5 cm mesafe bırakılmalıdır. Yanma hücresi duvarlarında her 2 metrede genişleme payı amaçlı 1 cm. boşluk bırakılmalıdır. 15

14 Duman boruları yan duvarda ateş tugiast yerleşimi Arka duvarda ateş tuğlası yerleşimi,< i Harç ıva S 1, 1, J _ : Kum Harç, sıva fj ] r~ ~[ ^>>Ç^^^K^Ç%Ş L*?lUl^X«ftimş Kum Şekil 2. Kazanlarda ateş tuğlası örülmesi ve yanma odasında yapılan tadilatlar[l]. Belirtilen hususlar yarım silindirik kazanlar için geçerlidir. Silindirik kazanlarda ise alevin yanma odası arka aynasına çarpması durumunda patlama kapağının fonksiyonunu engellemeyecek şekilde arka aynanın iç yüzeyi ateş tuğlası ile örülmelidir. Ayrıca dönüştürülen tüm kazanlar için; - Kazanlara öncelikle işletme basıncının 1,5 katında 30 dakika süreyle hidrolik test uygulanarak sızdırmazlık kontrolü yapılmalıdır. Sızdıran yerler mümkünse tamir edilmeli, değilse yenisiyle değiştirilmelidir. - Yanma odasından duman borularına ilk giriş aynasında kısa duman borularının aynaya kaynaklanması tavsiye edilir. Bu mümkün olamıyorsa TSE'ye, yoksa uluslararası standartlara uygun seramik başlık takılmalıdır. - Yanmış gazın yanma odasından borulara ilk girişinde boruların aynaya kaynağında boru uçlarının aynadan taşması 5 mm'den fazla olmamalıdır. Fazlalıklar taşlanmalıdır. - Isıl verimi artırmak için duman boruları içine türbülatörlerin yerleştirilmesi tavsiye edilir. - Yanma odasına sızdırmaz bir alev gözetleme penceresi açılmalıdır[l]. 16

15 8.2. Ön Kapak Tadilatı ve Sızdırmazlığın Sağlanması Yarım ve tam silindirik kazanlarda ön kapakların iç yüzeylerine en az 25 mm. kalınlığında kaolen yünü yalıtımına eşdeğer kalınlıkta refrakter malzeme, şamot harcı veya yalıtım levhası konulmalı, yalıtım malzeme levhası ön kapağa 10 cm. aralıklarla vida ile tutturulmalıdır. Ön kapak oturma yüzeylerine minimum 15x2 mm. amyant fitil veya grafitli conta konarak gaz sızdırmazlığı sağlanmalıdır. Ayrıca kazana hava girebilecek bütün açıklıklar kapatılmalı ve tam sızdırmazlık sağlanmalıdır Kazan Patlama Kapağı ve Yoğuşma Sacı Montajları Kömür yakan yarım silindirik kazanlarda patlama kapağı yoktur. Bu nedenle yanma emniyeti açısından duman tarafı için TS 10425'e uygun ölçülerde patlama kapağı yapılmalıdır. Kazan karşı basınçlı tipte değilse ve doğal çekişli bir kazan ise patlama kapağı mutlaka yanma odasına açılmalı ve ağırlıklı veya yaylı tipte olmalıdır. Karşı basınçlı kazanlarda patlama kapağı arka duman sandığı üzerine konabilir. Patlama kapağının ısı izolasyonu yapılmalı ve sızdırmazlığı temin edilmelidir[5]. Yarım silindirik kazanlar yüksek su kapasiteli ancak baca gazı sıcaklıkları düşük cihazlar olduğundan dönüşüm sonrasında doğal gaz yanması nedeniyle yoğuşma sorununa rastlanmaktadır. Yanma sonucu kazanda oluşan yoğuşmanın drenajı için ön kapakların alt kısmına uçları kapalı galvaniz sac tava monte edilmelidir. Arka duman sandığı altına duman gazı suyunu tahliye edecek bir manşon kaynatılmalı ve sifon şeklindeki bir boruyla drenaj yapılmalıdır. Kazanda duman ve su tarafı temizliği mutlaka yapılmalıdır. Su tarafındaki kısır temizliği kimyasal maddelerle yıkayarak, duman tarafındaki kurum temizliğiyse sodalı suyla yıkayarak ve fırçalayarak gerçekleştirilebilir[6] Emniyet Ventili ve Kazan Termostatı Kazan kapasitesine bağlı olarak, ani sıcaklık yükselmelerine karşı emniyeti sağlamak amacıyla kazan üzerine emniyet ventili takılmalı ve emniyet ventilinin ucu bir tahliye borusuna bağlanarak drenaj sağlanabilmelidir. Tahliye borusu kelepçeyle kazana monte edilmelidir. (Şekil 3) Kazanın emniyetli bir şekilde işletilmesini sağlamak için çift kontaklı kazan termostatı kullanılmalıdır. Ayrıca kazan üzerinde eğer yoksa hidrometre ve termometre takılmalıdır. Kazana su doldurma-boşaltma işlemi mutlaka kazanın en alt noktasından ve musluk takılı bir borudan sökülebilen esnek bir hortum kullanılarak yapılmalıdır. Doğrudan şehir su şebekesinden kazana çelik boru tesisatıyla besleme yapılmamalıdır. 17

KIZILCAHAMAM DOĞALGAZ DAĞITIM A.Ş. İÇ TESİSAT TEKNİK UYGULAMA ESASLARI

KIZILCAHAMAM DOĞALGAZ DAĞITIM A.Ş. İÇ TESİSAT TEKNİK UYGULAMA ESASLARI KIZILCAHAMAM DOĞALGAZ DAĞITIM A.Ş. İÇ TESİSAT TEKNİK UYGULAMA ESASLARI ÖNSÖZ Ekolojik dengenin korunması için kullanılan enerji kaynaklarının çevresel etkilere önem verilmesi gerekliliği, bilinçli bir

Detaylı

BİNALAR İÇİN DOĞAL GAZ TEKNİK ESASLARI

BİNALAR İÇİN DOĞAL GAZ TEKNİK ESASLARI BİNALAR İÇİN DOĞAL GAZ TEKNİK ESASLARI AKSA DOĞAL GAZ 2014 ÖNSÖZ Doğal gaz gibi çevreci enerji kaynağının kullanımındaki artış sevindirici bir gelişmedir. Hizmet kuruluşları olarak bizlere düşen önce etkin

Detaylı

BİNALAR İÇİN DOĞAL GAZ TEKNİK ESASLARI

BİNALAR İÇİN DOĞAL GAZ TEKNİK ESASLARI BİNALAR İÇİN DOĞAL GAZ TEKNİK ESASLARI AKSA DOĞAL GAZ 2013 ÖNSÖZ Doğal gaz gibi çevreci enerji kaynağının kullanımındaki artış sevindirici bir gelişmedir. Hizmet kuruluşları olarak bizlere düşen önce etkin

Detaylı

BİNALAR İÇİN DOĞAL GAZ TEKNİK ESASLARI

BİNALAR İÇİN DOĞAL GAZ TEKNİK ESASLARI BİNALAR İÇİN DOĞAL GAZ TEKNİK ESASLARI AKSA DOĞAL GAZ 2012 ÖNSÖZ Doğal gaz gibi çevreci bir enerji kaynağının kullanımının her geçen gün daha da yaygınlaşıyor olması, insanımız ve ülkemiz için sevindirici

Detaylı

AGDAŞ İÇ TESİSAT DOĞALGAZ TEKNİK ŞARTNAMESİ (BİNALAR İÇİN)

AGDAŞ İÇ TESİSAT DOĞALGAZ TEKNİK ŞARTNAMESİ (BİNALAR İÇİN) AGDAŞ İÇ TESİSAT DOĞALGAZ TEKNİK ŞARTNAMESİ (BİNALAR İÇİN) İTS001 YAYIN TARİHİ: 01/11/2004 /REV:4 / REV TAR.16.09.2013 SAYFA NO: 1 / 71 İÇİNDEKİLER Ekler listesi....3 Şekiller Listesi ve Çizelgeler Listesi...4

Detaylı

PALEN A.Ş İÇ TESİSAT TEKNİK ŞARTNAMESİ

PALEN A.Ş İÇ TESİSAT TEKNİK ŞARTNAMESİ PALEN A.Ş İÇ TESİSAT TEKNİK ŞARTNAMESİ 1 2 3 BİNALAR İÇİN DOĞALGAZ TEKNİK ESASLARI AMAÇ Bu teknik şartnamenin amacı, doğalgazın tüketimine yönelik olarak kullanılacak her türlü cihaz, ekipman ve tesislerin

Detaylı

KONUT İÇ TESİSAT ŞARTNAMESİ

KONUT İÇ TESİSAT ŞARTNAMESİ 1 14/10/2008 ONAY 0 20/01/2006 C 19/01/2006 ONAY B 08/01/2006 Ş.İ. A 07/01/2006 Ş.İ. REV TARİH TANIM Ö.KURT E.DUMAN B.YANDIMATA F.İLTİR HAZIRLAYAN KONTROL ONAY ONAY İZMİRGAZ İZMİRGAZ PROKON KONTROL FİRMASI

Detaylı

İÇİNDEKİLER TEKNİK ŞARTNAME AMAÇ KAPSAM 1. TANIMLAR 2. Gaz Teslim Noktası 3. Malzeme Seçimi 4. Borulama ve yerleştirme kuralları

İÇİNDEKİLER TEKNİK ŞARTNAME AMAÇ KAPSAM 1. TANIMLAR 2. Gaz Teslim Noktası 3. Malzeme Seçimi 4. Borulama ve yerleştirme kuralları İÇİNDEKİLER TEKNİK ŞARTNAME AMAÇ... 4 KAPSAM... 4 1. TANIMLAR... 4 2. Gaz Teslim Noktası... 8 2.1. Servis kutusu ve regülatör tipleri... 9 3. Malzeme Seçimi... 9 4. Borulama ve yerleştirme kuralları...

Detaylı

DOĞAL GAZ TESİSATINDA KULLANILAN MALZEMELER VE ÖZELLİKLERİ

DOĞAL GAZ TESİSATINDA KULLANILAN MALZEMELER VE ÖZELLİKLERİ T.C UŞAK ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MAKİNA PROJESİ DOĞAL GAZ TESİSATINDA KULLANILAN MALZEMELER VE ÖZELLİKLERİ Öğrencinin Adı ve Soyadı: Yasemin TANK Projeyi Yöneten:

Detaylı

BİNALAR İÇİN DOĞAL GAZ TEKNİK ESASLARI

BİNALAR İÇİN DOĞAL GAZ TEKNİK ESASLARI BİNALAR İÇİN DOĞAL GAZ TEKNİK ESASLARI AKSA DOĞAL GAZ 2012 ÖNSÖZ Doğal gaz gibi çevreci bir enerji kaynağının kullanımının her geçen gün daha da yaygınlaşıyor olması, insanımız ve ülkemiz için sevindirici

Detaylı

PALGAZ DOĞALGAZ ĠÇ TESĠSAT TEKNĠK ġartnamesġ (BĠNALAR ĠÇĠN) (2015)

PALGAZ DOĞALGAZ ĠÇ TESĠSAT TEKNĠK ġartnamesġ (BĠNALAR ĠÇĠN) (2015) PALGAZ DOĞALGAZ ĠÇ TESĠSAT TEKNĠK ġartnamesġ (BĠNALAR ĠÇĠN) (2015) 0 İçindekiler Tablosu 1 AMAÇ,KAPSAM,DAYANAK,AÇIKLAMA... 4 1.1 Amaç... 4 1.2 Kapsam... 4 1.3 Dayanak... 4 1.4 Açıklama... 4 2 ATIF YAPILAN

Detaylı

tmmob makina mühendisleri odası ALİ İNCE MAKİNA MÜHENDİSİ

tmmob makina mühendisleri odası ALİ İNCE MAKİNA MÜHENDİSİ tmmob makina mühendisleri odası ALİ İNCE MAKİNA MÜHENDİSİ 1 Katı,sıvı veya gaz türünde bir yakıtın yakılması suretiyle enerji elde edilmesi ve bu enerjinin değişik amaçlarla verimli kullanıma sunulması,

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) TESİSAT TEKNOLOJİSİ VE İKLİMLENDİRME

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) TESİSAT TEKNOLOJİSİ VE İKLİMLENDİRME T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) TESİSAT TEKNOLOJİSİ VE İKLİMLENDİRME DOĞAL GAZ KOLON TESİSATI ANKARA 2006 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından

Detaylı

SiSTEM LPG KAPSAMLI REHBER. SiSTEM LNG

SiSTEM LPG KAPSAMLI REHBER. SiSTEM LNG SiSTEM LPG KAPSAMLI REHBER SiSTEM LNG Değerli iş ortağımız, Dünyanın en büyük LPG dağıtım grubu SHV Gas ın bir üyesi olan İpragaz, 96 yılından beri dünyadaki tüm teknik gelişmeleri izliyor, ülkemizde uygulamaya

Detaylı

- 1 - ÜNLÜSOY Yapı Malzemeleri San. ve Tic. Ltd. Şti.

- 1 - ÜNLÜSOY Yapı Malzemeleri San. ve Tic. Ltd. Şti. - 1 - ÜNLÜSOY Yapı Malzemeleri San. ve Tic. Ltd. Şti. Giriş 02 Uyarılar 03 AT Uygunluk Beyanı 05 Garanti Ve Servis 06 İşletme Şartları 07 Kazanın Ana Bölümleri 08 Montaj Talimatı 09 Güvenlik Sistemleri

Detaylı

GEDİK ÜNİVERSİTESİ. GEDİK ÜNİVERSİTESİ Yaşam Boyu Eğitim, Uygulama ve Araştırma Merkezi

GEDİK ÜNİVERSİTESİ. GEDİK ÜNİVERSİTESİ Yaşam Boyu Eğitim, Uygulama ve Araştırma Merkezi GEDİK ÜNİVERSİTESİ Yaşam Boyu Eğitim, Uygulama ve Araştırma Merkezi Sıra No / Konu Konunun genel amacı 32 / Basınçlı Kaplarla Çalışmalarda İş Sağlığı ve Güvenliği Katılımcıların, işyerlerinde kullanılan

Detaylı

TMMOB Makina Mühendisleri Odası PERIYODIKKONTROLMUHENDISELKITABI-II. Basınçlı Kaplar. Kasım 2001

TMMOB Makina Mühendisleri Odası PERIYODIKKONTROLMUHENDISELKITABI-II. Basınçlı Kaplar. Kasım 2001 TMMOB Makina Mühendisleri Odası I PERIYODIKKONTROLMUHENDISELKITABI-II Basınçlı Kaplar Kasım 2001 Yayın No: MMO/2001/272-2 TMMOB MAKİNA MÜHENDİSLERİ ODASI Sümer Sok. 36/1-A 06440 Demirtepe / ANKARA Tel:

Detaylı

Kârgir Duvarlar Hesap ve Yapım Kuralları Bacalar-Konut ve Benzeri Binalar İçin-Tasarım ve Yapım Kuralları BÖLÜM 1 G E N E L E S A S L A R

Kârgir Duvarlar Hesap ve Yapım Kuralları Bacalar-Konut ve Benzeri Binalar İçin-Tasarım ve Yapım Kuralları BÖLÜM 1 G E N E L E S A S L A R TS 2510 (Nisan 1977) TS 11386 (Nisan 1994) Kârgir Duvarlar Hesap ve Yapım Kuralları Bacalar-Konut ve Benzeri Binalar İçin-Tasarım ve Yapım Kuralları III- MAKİNE TESİSATI GENEL TEKNİK ŞARTNAMESİ 1.1 Kapsam

Detaylı

IŞIK ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

IŞIK ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ IŞIK ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ Tanımlar Kap: İçine akışkan doldurmak için tasarlanmış ve imal edilmiş hazneye denir. Bir kap birden fazla hazneden oluşabilir. Basınçlı kap:

Detaylı

KATI ATIK YÖNETİMİ YASAL DÜZENLEMELER VE SİNOP ÖRNEĞİ

KATI ATIK YÖNETİMİ YASAL DÜZENLEMELER VE SİNOP ÖRNEĞİ KATI ATIK YÖNETİMİ YASAL DÜZENLEMELER VE SİNOP ÖRNEĞİ MEHMET YENİÇERİOĞLU Şehir ve Bölge Plancısı 26 İÇİNDEKİLER GİRİŞ... 5 I. BÖLÜM... 6 I. KATI ATIK YÖNETİMİ... 6 I.1. TÜRKİYE DE KATI ATIK YÖNETİMİNDEKİ

Detaylı

Yoğuşmalı Kombi Kullanma Kılavuzu BK 20 Y LCD BK 25 Y LCD

Yoğuşmalı Kombi Kullanma Kılavuzu BK 20 Y LCD BK 25 Y LCD Yoğuşmalı Kombi Kullanma Kılavuzu BK 20 Y LCD BK 25 Y LCD Lütfen önce bu kılavuzu okuyun! Değerli Müşterimiz, Modern tesislerde üretilen ve titiz kalite kontrolünden geçirilmiş olan ürünümüzün size en

Detaylı

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü YÖNETMELİK

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü YÖNETMELİK 5 Aralık 2008 CUMA Resmî Gazete Sayı : 27075 Bayındırlık ve İskan Bakanlığından: YÖNETMELİK BİNALARDA ENERJİ PERFORMANSI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar Amaç MADDE

Detaylı

YAPILARDA OTOMASYON ve ENERJİ YÖNETİMİ (AKILLI YAPILAR)

YAPILARDA OTOMASYON ve ENERJİ YÖNETİMİ (AKILLI YAPILAR) İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ / YAPI İŞLETMESİ II. ÖĞRETİM TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI YAPILARDA OTOMASYON ve ENERJİ YÖNETİMİ (AKILLI YAPILAR) Prof.Dr. Olcay KINCAY Yrd.Doç.Dr. Handan ÇUBUK Yrd.Doç.Dr. Derya ÖZKAN

Detaylı

AIRFEL DIGIFEL PREMIX CP1-25SP DIGIFEL PREMIX CP1-30SP YOĞUŞMALI KOMBİ KULLANIM VE MONTAJ KILAVUZU

AIRFEL DIGIFEL PREMIX CP1-25SP DIGIFEL PREMIX CP1-30SP YOĞUŞMALI KOMBİ KULLANIM VE MONTAJ KILAVUZU AIRFEL DIGIFEL PREMIX CP1-25SP DIGIFEL PREMIX CP1-30SP YOĞUŞMALI KOMBİ KULLANIM VE MONTAJ KILAVUZU Değerli Müşterimiz; Airfel ürününü seçtiğiniz için teşekkür ederiz. Ürününüzü güvenli monte etmek, uzun

Detaylı

TRENDY-D KOMBİ MONTAJ, İŞLETMEYE ALMA, KULLANIM VE BAKIM KILAVUZU

TRENDY-D KOMBİ MONTAJ, İŞLETMEYE ALMA, KULLANIM VE BAKIM KILAVUZU 1 TRENDY-D KOMBİ MONTAJ, İŞLETMEYE ALMA, KULLANIM VE BAKIM KILAVUZU 2 Kod No: A.1.3.6 Kitap Baskı Tarihi: 240914 Revizyon No: 240914 3 ALARKO TRENDY-D KOMBİ Montaj, İşletmeye Alma, Kullanım ve Bakım Kılavuzu

Detaylı

BĐNALARDA ENERJĐ PERFORMANSI YÖNETMELĐĞĐ BĐRĐNCĐ BÖLÜM

BĐNALARDA ENERJĐ PERFORMANSI YÖNETMELĐĞĐ BĐRĐNCĐ BÖLÜM 5 Aralık 2008 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 27075 Bayındırlık ve Đskan Bakanlığından: BĐNALARDA ENERJĐ PERFORMANSI YÖNETMELĐĞĐ BĐRĐNCĐ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar Amaç MADDE 1 (1)

Detaylı

DOĞAL GAZ PİYASASI KANUNU (ELEKTRİK PİYASASI KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI VE DOĞAL GAZ PİYASASI HAKKINDA KANUN)

DOĞAL GAZ PİYASASI KANUNU (ELEKTRİK PİYASASI KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI VE DOĞAL GAZ PİYASASI HAKKINDA KANUN) 7915 DOĞAL GAZ PİYASASI KANUNU (ELEKTRİK PİYASASI KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI VE DOĞAL GAZ PİYASASI HAKKINDA KANUN) Kanun Numarası : 4646 Kabul Tarihi : 18/4/2001 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 2/5/2001

Detaylı

Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü DÜZENLİ DEPOLAMA TESİSLERİ SAHA YÖNETİMİ VE İŞLETME KILAVUZU

Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü DÜZENLİ DEPOLAMA TESİSLERİ SAHA YÖNETİMİ VE İŞLETME KILAVUZU Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü DÜZENLİ DEPOLAMA TESİSLERİ SAHA YÖNETİMİ VE İŞLETME KILAVUZU 2014 ÖNSÖZ Hızlı ekonomik büyüme, şehirleşme, nüfus artışı ve refah seviyesinin yükselmesi atık türleri ve miktarındaki

Detaylı

DOSİDER (DOĞAL GAZ CİHAZLARI SANAYİCİLERİ ve İŞADAMLARI DERNEĞİ) Tanıtım Kataloğu Nisan 2012

DOSİDER (DOĞAL GAZ CİHAZLARI SANAYİCİLERİ ve İŞADAMLARI DERNEĞİ) Tanıtım Kataloğu Nisan 2012 2 DOSİDER (DOĞAL GAZ CİHAZLARI SANAYİCİLERİ ve İŞADAMLARI DERNEĞİ) Tanıtım Kataloğu Nisan 2012 Yayına Hazırlayan : Reklamarka Tasarım Hizmetleri Tic. Ltd. Şti. Tel : 0212 275 06 14 www.reklamarka.com ISBN

Detaylı

b) Enerji kimlik belgesi düzenlenmesi, bina kontrolleri ve denetim faaliyetleri için yetkilendirmelere,

b) Enerji kimlik belgesi düzenlenmesi, bina kontrolleri ve denetim faaliyetleri için yetkilendirmelere, BİNALARDA ENERJİ PERFORMANSI YÖNETMELİĞİ Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliği Bayındırlık ve İskan Bakanlığından: Resmi Gazete Sayısı: 27075 Resmi Gazete Tarihi: 05/12/2008 BİRİNCİ BÖLÜM: Amaç, Kapsam,

Detaylı