II. DOĞAL GAZ & ENERJİ YÖNETİMİ KONGRESİ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "II. DOĞAL GAZ & ENERJİ YÖNETİMİ KONGRESİ"

Transkript

1 tmmob makina mühendisleri odası II. DOĞAL GAZ & ENERJİ YÖNETİMİ KONGRESİ Eylül 2003 / GAZİANTEP DOĞAL GAZ PİYASASININ YENİDEN YAPILANDIRILMASI Aziz CAMCI Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Doğal Gaz Piyasası Uygulama Dairesi Başkanlığı

2 II. DOĞALGAZ & ENERJİ YÖNETİMİ KONGRE VE SERGİSİ TMMOB Makina Mühendisleri Odası Gaziantep Şubesi Gaziantep, Eylül 2003 DOĞAL GAZ PİYASASININ YENİDEN YAPILANDIRILMASI Aziz CAMCI Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Doğal Gaz Piyasası Uygulama Dairesi Başkanlığı Ülkemiz, rekabet gücü olan bir sanayi ile bu sanayinin niteliğini belirleyecek düzeyli bir bilgi toplumunu oluşturma kararlılığı içerisinde başta Avrupa Birliği normları olmak üzere, gelişmiş ülke uygulamalarının iyi örneklerini dikkate alarak gerekli atılımları yerine getirme çabası içerisinde bulunmaktadır. Bu atılımlarda önemli bir payı altyapı yatırımları teşkil ederken, söz konusu altyapı yatırımlarının gerçekleştirilmesi, yeterli, kaliteli, sürekli, düşük maliyetli ve çevreyle uyumlu bir enerji arzını beraberinde getirmektedir. Bu nitelikleri taşıyan bir enerji arzının, yerli ve yabancı özel sektör ağırlıklı yatırımlarla karşılanabilmesi ise yatırımcıların güven duyabilecekleri bir ortamın oluşturulmasına bağlı bulunmaktadır. Bu bakış açısı, EPDK olarak bugüne dek yürüttüğümüz çalışmalarımızın ana eksenlerinden birini oluşturmaktadır. Türkiye'deki enerji sektörünün yeniden düzenlenmesi ve doğal gaz piyasası gereksinimlerinin karşılanması amacıyla, 2. Mayıs 2001 tarihinde şeffaf ve rekabete dayalı doğal gaz piyasasının oluşturulmasına yönelik 4646 Sayılı Doğal Gaz Piyasası Kanunu yürürlüğe girmiştir. 18 aylık hazırlık döneminden sonra, 2 Kasım 2002 tarihinde ise doğal gaz piyasası açılmış ve içinde bulunduğumuz sürece girilmiştir. Söz konusu Kanun yürürlüğe girmeden önce, 397 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname kapsamında; doğal gazın ithalatı, dağıtımı, fiyatlandırılması ve satışı gibi faaliyetlerin tümü BOTAŞ'ın yetkisindeydi. Bu faaliyetler, monopol bir piyasa yapısı içerisinde, rekabetin olmadığı bir ortamda yürütülmekteydi. Bahsedilen süreci noktalayan 4646 sayılı Doğal Gaz Piyasası Kanunu ile doğal gazın kaliteli, sürekli, rekabete dayalı esaslar çerçevesinde tüketicilere sunulması amacıyla birlikte, doğal gaz piyasasının serbestleştirilerek mali açıdan güçlü, istikrarlı ve şeffaf bir ortamın oluşturulması ve piyasada bağımsız bir düzenleme ve denetimin sağlanması amaçlanmıştır. Böylelikle, serbestleşme süreci içinde tekelci yapıya son verilerek, piyasanın her alanında aktör sayısının artmasıyla birlikte öngörülen piyasa modeline erişilmesi

3 hedeflenmektedir. İstikrarlı ve şeffaf bir yapı için, ilgili mevzuat hükümleri kapsamında, doğal gaz piyasa faaliyetleri ile doğrudan ilişkili olmayan hiçbir maliyet unsurunun tarifelerde yer almaması ve farklı faaliyetler arasında çapraz sübvansiyon yapılamayacağı gibi düzenlemeler de yer almaktadır. Doğal gaz piyasasının serbestleştirilmesi için gereken ikincil mevzuat çalışmaları, bu sektörde faaliyet gösteren tarafların da görüşleri alınarak tamamlanmıştır. Bu çerçevede hazırlanan; lisans, tarifeler, sertifika, iç tesisat, iletim şebekesi işleyiş, tesisler, dağıtım ve müşteri hizmetleri yönetmelikleri ve doğal gaz piyasasında yapılacak denetimler ile ön araştırma ve soruşturmalarda takip edilecek usul ve esaslar hakkında yönetmelik yürürlüktedir. f.<', Yeni piyasa yapısındaki doğal gaz piyasa faaliyetleri, ithalat, iletim, depolama, toptan satış, dağıtım, sıkıştırılmış doğal gaz (CNG), ihracat ve sıvılaştırılmış doğal gazın (LNG) iletimi faaliyetlerinden oluşmaktadır. Doğal Gaz Piyasası Kanunu'nun öngördüğü piyasa yapısı içerisinde tüketiciler doğal gazı, rekabete dayalı esaslar çerçevesinde faaliyet gösteren tedarikçilerden alabileceklerdir. f t Doğal gaz piyasa yapısı ile ilgili sürecin ardından lisansa tabi piyasa faaliyetlerinden ve bu faaliyetleri yapacak şirketlerden de kısaca bahsetmek istiyorum. Piyasada doğal gaz ithalatı ile iştigal edecek şirketler, her bir ithalat sözleşmesi için ayrı lisans almak zorundadır. İthalatçı şirketlere her yıl ithal edilecek doğal gazın %10'u kadar bir miktarı ulusal topraklarda depolama yükümlülüğü getirilmiştir. Ayrıca, herhangi bir ithalatçı şirketin ithal ettiği yıllık doğal gaz miktarı, cari yıla ait ulusal tüketim tahmininin %20'sini geçmeyecektir. Dolayısıyla aktör sayısının fazla olduğu, rekabete dayalı bir tedarik sistemi öngörülmektedir. Diğer taraftan, ithalat şirketleri, ithalat lisansı ile toptan satış ( faaliyetinde bulunabileceklerdir. f Toptan satış faaliyeti ile iştigal edecek şirketler ise, KuruPdan toptan satış lisansı almak sureti ile, ülke genelinde satış yapabileceklerdir. Hiçbir toptan satış şirketi, cari yıl için belirlenen ulusal doğal gaz tüketiminin % 20'sinden fazlasını satamayacaktır. Ayrıca, toptan satış şirketinin arz güvenliğini sağlayabilmesi için gerekli depolama kapasitesine sahip olması gerekmektedir. Ülkemizde doğal gaz üreten şirketler de ürettikleri doğal gazı toptan satış lisansı almak koşulu ile satabileceklerdir. Özel şirketler KuruPdan lisans alarak, iletim şebekesi inşa edebilecek, işletebilecek ve mülkiyetine sahip olabilecektir. Ancak halihazırda mevcut olan hatlar ile inşası devam, etmekte olan hatların mülkiyeti ve işletimi BOTAŞ'a ait olmaya devam edecektir. f İletim şirketleri, vereceği hizmetlerde eşit taraflar arasında ayrım gözetmeksizin sisteme erişim ve sistemi kullanım imkanı sağlamakla yükümlüdür. Bu çerçevede, iletim şirketleri sistemin uygun olması halinde, sisteme bağlanmak isteyen kullanıcıları şebekeye bağlamakla yükümlü olup, doğal gazın iletimini güvenli, verimli ve en az maliyetle gerçekleştirmeye yönelik her türlü tedbiri almak zorundadır. / V

4 Arz güvenliği ve sürekliliği için büyük öneme haiz depolama faaliyetlerini yürütecek şirketler, yer üstü ve yer altındaki gaz ya da sıvı fazdaki doğal gazın depolanacağı her bir tesis için ayrı lisans alacaklardır. Depolama şirketleri, sahip oldukları depolama kapasitesinin tümünü piyasadaki taraflara eşit ve tarafsız olarak sunmakla yükümlüdür. İhracat faaliyetinde bulunacak şirketler ise, Kurul'dan alacakları lisans ile üretim şirketleri, toptan satış şirketleri ve ithalatçı şirketlerden aldıkları doğal gazı yurt dışındaki şirketlere pazarlayabileceklerdir. Sıkıştırılmış doğal gaz faaliyeti ile iştigal edecek lisans sahibi şirketler, yurt genelinde iletim şebekelerine ulaşamayan tüketicilere, sıkıştırılmış haldeki doğal gazın, şehirler arasında özel vasıtalarla taşınması ve basıncının düşürülerek satışının yapılması hakkını kazanmış olacaktır. Ayrıca, sıkıştırılmış doğal gazın otomobillerde yakıt olarak kullanılması amacıyla kurulacak tesislerde yapılacak CNG satış faaliyetleri bu lisans kapsamındadır. Doğal gazın şehir içi dağıtımına değinmeden önce, serbestleşen doğal gaz piyasalarının en önemli unsurlarından biri olan "serbest tüketici" kavramından da kısaca bahsetmek istiyorum. Satın aldıkları doğal gaz miktarı, ilgili mevzuata göre Kurulca belirlenen miktardan daha fazla olan tüketiciler ve kullanıcı birlikleri serbest tüketici statüsündedir. Bunlara ilaveten, elektrik enerjisi üretimi için doğal gaz satın alan şirketler ile elektrik ve ısı enerjisi üreten kojenerasyon tesisleri de bu statüye sahiptir. Bu statünün tüketiciye getirişi ise, seçtiği tedarikçi ile doğal gaz alım satım sözleşmesi yapma serbestisidir. Bu noktada, doğal gaz toptan satış fiyatlarının ilgili mevzuatın usul ve esasları doğrultusunda taraflar arasında serbestçe belirleneceğini de hatırlatmak isterim. Piyasaya dinamizm getiren unsurlar bu kadarla da sınırlı kalmayıp, serbest tüketici olma sınırı, bütün tüketiciler serbest tüketici oluncaya kadar Kurulca her yıl yeniden belirlenecektir. Böylece, ülkedeki tüketiciler zaman içerisinde tedarikçisini seçme hakkına sahip olacaklardır. Bilindiği üzere, ülkemizde elektrik üretiminde ve sanayide olduğu gibi, kentlerde de doğal gaz kullanımına yoğun bir ilgi var. Ancak bu yoğun ilgiye ve ülkemizin doğal gazla tanışmasından bugüne 16 yıl geçmesine rağmen, geldiğimiz noktada ne yazık ki sadece 6 şehirde doğal gaz kullanılıyor. O halde ülke olarak daha çok uzun bir mesafe kat etmemiz gerekiyor. İşte bu mesafenin özel sektör dinamizmi ile alınacağının bilincinde olan Kurumumuz, göreve başladığı günden bugüne, şehir içi doğal gaz dağıtım lisansı ihalelerini gerçekleştirmeye özel bir önem vermiştir. Şehir içi doğal gaz dağıtım lisansı almaya hak kazanacak şirketler Kurum tarafından açılacak ihaleler ile belirlenmektedir. Yeterlilik alan firmaların teklifleri, doğal gaz sunumu karşılığında abonelerden talep edecekleri "birim hizmet ve amortisman bedeli" dikkate alınarak değerlendirilmektedir.

5 Bugüne kadar çıkılan ihalelerde, serbest tüketici olmak için gereken yıllık asgari tüketim miktarı, lisans yürürlük tarihinden başlamak üzere ilk 5 yıl için 15 milyon metreküp olarak belirlenmiştir. Bu miktar, müteakip yıllar için Avrupa Birliği uygulamaları da dikkate alınarak Kurul tarafından her yıl yeniden belirlenecektir. Dağıtım şirketi, belediyeyi sermaye koyma şartı aramaksızın %10 oranında dağıtım şirketine ortak olmaya davet edecektir. Bu oran, bedeli ödenmek kaydıyla en fazla % 10 ı oranında artırılabilecektir. / Doğal gazın perakende satış fiyatı, dağıtım şirketinin doğal gaz alım fiyatı ile birim hizmet ve amortisman bedelinden oluşmaktadır. Görüldüğü üzere, dağıtım faaliyeti ile doğrudan ilgili olmayan hiçbir unsur, tarifede yer almamaktadır. Burada belirtilen birim hizmet ve amortisman bedeli, dağıtım şirketinin bir kilowattsaat (kwh) doğal gazın müşteriye sunumu karşılığında amortismanlar ve getiri dahil talep ettiği toplam bedeldir. İhale sonucunda dağıtım lisansı almaya hak kazanan tüzel kişi, lisans yürürlük tarihini takip eden altı ay içinde yatırıma fiili olarak başlayacak, en geç on sekiz ay içinde de şehrin herhangi bir bölgesindeki dağıtım şebekesini işletmeye alarak doğal gaz sunumuna < başlayacaktır. Yine en geç beş yıl içinde imarlı alanlar bütününde doğal gaz kullanmak f isteyen her müşteriyi tesis edeceği dağıtım şebekesine bağlayacaktır. V Doğal gaz kullanımının yaygınlaştırılmasına yönelik olarak, şehir içi doğal gaz dağıtım bölgelerinin genişletilmesi amacıyla, kurumumuzca şehir içi dağıtım lisans ihalelerine çıkılmıştır. İlk etapta Kayseri, Konya, Erzurum, Çorlu ve Gebze için yapılan ihaleler sonuçlandırılmıştır. Yapılan değerlendirmeler neticesinde, Kayseri, Hacılar, Mimarsinan, Hisarcık ve Kıranardı'dan oluşan dağıtım bölgesi için 23 şirkete yeterlilik verilmiştir. Konya için 29, Erzurum ve Ilıca'dan oluşan dağıtım bölgesi için de 16 şirkete yeterlilik verilmiştir. < Çorlu ve Marmaracık'tan oluşan dağıtım bölgesi için yapılan ihale için 23, Gebze, Tavşancıl, Darıca, Şekerpınar, Dilovası ve Çayırova'dan oluşan dağıtım bölgesi için de 29 şirkete yeterlilik verilmiştir. Alternatiflerine göre daha düşük fiyata, yüksek verime ve çevre dostu bir niteliğe sahip olan doğal gaz, ekonomik kalkınmanın olduğu kadar yaşam standartlarını yükseltmenin de önemli bir aracıdır. Bu çerçevede, doğal gazın şehirlerde kullanımını yaygınlaştırmak amacıyla yaptığımız detaylı çalışmalar neticesinde, 16 şehir kapsamındaki dağıtım bölgesi için ihale süreci başlatılmış olup, ilanları Resmi Gazete'de yayımlanmıştır. Doğal gaz piyasasının açılışından bu güne kadar 29 adet lisans verilmiştir. Bunların 8'i CNG, 3'ü depolama, 9'u ithalat, l'i iletim, 3'ü toptan satış, l'i LNG iletim, 4 tanesi de şehiriçi doğal gaz dağıtım lisansıdır. Ayrıca 11 adet lisans başvurusunun da değerlendirilmesine devam edilmektedir. V, r i V Diğer taraftan, 92 adet yapım ve hizmet sertifikası verilmiş olup, diğer başvuruların değerlendirilmesine devam edilmektedir.

6 Sonuç olarak, Türkiye enerji sektörünün yeniden yapılandırılması sürecinde doğru tespitleri yapabilmek kadar, sorunların çözümü yönünde doğru kararları uygulamaya koymanın da büyük önem taşıdığına inanmaktayız. Kurumumuz bu inanç içerisinde devam ettiği çalışmalarında, bir "piyasa" oluşturmaya ilişkin her türlü desteği memnuniyetle karşılamaktadır. Burada mutlak surette anlaşılması gereken husus, yürütmeye çalışmakta olduğumuz görevin köklü bir "reforma" ilişkin olduğu ve bu reformun Türkiye enerji sektörünün sürdürülebilir bir yapıya kavuşturulabilmesi için son fırsatı temsil ettiğidir. Bu noktada, müteşebbislerimizin ve kamuoyumuzun aşırı kaygı ve beklentilere kapılmaksızın, özledikleri doğal gaz piyasasının ancak rekabet ortamının tesis edilmesiyle gerçekleşebileceğini bilerek konulara yaklaşmaları büyük değer taşımaktadır. Sözlerime son verirken, kongrenin düzenlenmesine katkıda bulunan herkese teşekkür ediyor ve kongrenin sonuçları itibarıyla sektörümüze olumlu katkılar sağlayacağı inancı içerisinde hepinize saygılar sunuyorum. BİLDİRİ YAZARI Aziz CAMCI 1964 yılında Gaziantep'te doğmuştur. Orta öğretimini Gaziantep Anadolu Lisesinde tamamladıktan sonra, 1988 yılında O.D.T.Ü Makina Mühendisliği bölümünden mezun olmuştur yılında BOTAŞ Doğal Gaz Müdürlüğünde Mühendis olarak göreve başlayan sırasıyla Bakım Onarım Mühendisi, İşletme Mühendisi, Doğal Gaz Kontrol Başmühendisi, BOTAŞ International Ltd. şirketinde Proje Lideri, Uluslararası Projeler Daire Başkanlığında Proje Değerlendirme Müdürü, Planlama ve Dış Projeler Daire Başkan Yardımcısı görevlerinde bulunmuştur. Bu görevleri sırasında doğal gaz ile ilgili değişik konularda 8 ayrı yurtdışı eğitimini başarıyla tamamlamıştır. Halen Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu, Doğal Gaz Piyasası Uygulama Dairesi Başkanlığında Grup Başkanı olarak görev yapmaktadır.

7 tmmob makina mühendisleri odası II. DOĞAL GAZ & ENERJİ YÖNETİMİ KONGRESİ Eylül 2003 / GAZİANTEP KAZAN DAİRELERİNİN DOĞAL GAZA DÖNÜŞÜMÜ Mak.Yük.Müh. Abdülkadir Alper AKGÜNGÖR, İstanbul Gaz Dağıtım San. ve Tic. A.Ş. - UGETAM

8 II. DOĞALGAZ & ENERJİ YÖNETİMİ KONGRE VE SERGİSİ TMMOB Makina Mühendisleri Odası Gaziantep Şubesi Gaziantep, Eylül 2003 KAZAN DAİRELERİNİN DOĞAL GAZA DÖNÜŞÜMÜ Mak.Yük.Müh. Abdülkadir Alper AKGÜNGÖR, j İstanbul Gaz Dağıtım San. ve Tic. A.Ş. - UGETAM * r ÖZET Doğal gazın temiz bir yakıt olması kazan bakım ve işletmesi açısından önemli bir avantaj sağlar. Doğal gaz yakıcıları tamamen otomatik kontrolle, insana gerek duymadan ve emniyetli bir şekilde çalışabilirler. Ancak kazan dairesi dizaynında kazan dairesinin yerleşimi, havalandırması, baca sistemi, giriş basıncı tespiti, brülör gaz hattı, kazan tipinin seçimi ve verimliliği, eski kazan sistemlerinin doğal gaza dönüşümü gibi konular dikkate alınarak kazan, dairelerinin doğal gaza dönüşümü düşünülmelidir. Bu çalışmada, daha önce farklı yakıtlarla f kullanılan kazan dairelerinin doğal gaza dönüşümünde dikkat edilmesi gereken hususlar '/ incelenmiştir. 1. GİRİŞ Ortak ısınma, merkezi bir kazan-brülör sisteminin uygulanması ile mümkündür. Bu şekilde ısınma, kazanda ısıtılan ve bir sirkülasyon pompası aracılığıyla yerleşim alanlarındaki radyatörlere taşınan suyun yaydığı ısıyla sağlanır. İstanbul'da merkezi ısınma sistemi genellikle planlı yapılaşmanın uygulanabildiği yerlerde tercih edilmiştir. Doğal gaz dönüşümünde mevcut merkezi sistemin dönüştürülmesiyle bağımsız / ısınmaya göre yaklaşık 3-5 kat daha az bir yatırım maliyetiyle doğal gazı kullanma imkanı V elde edilmektedir. Bu nedenle doğal gaz öncesi merkezi ısınma sistemini' uygulayan tüketiciler, aynı sistemi doğal gaza uygun dönüşüm yaparak sürdürmeyi cazip bulmaktadır. I 2. KAZAN DAİRESİNİN DÖNÜŞÜM İÇİN İNCELENMESİ Dönüşümü düşünülen bir kazan dairesinde yapılacak incelemelerde başlıca şu hususlara dikkat edilmelidir; - Kazan dairesinin alt ve üst havalandırma menfezleri için yer tespiti yapılmalı, tabii < yada cebri havalandırmanın yapılmasına karar verilmelidir. Kazan dairesinin dış f ortama açılan yanmaz malzemeden imal edilmiş bir kapısı bulunmalıdır. Gerekirse V havalandırma menfezi kapı üzerinde düşünülebilir. Ancak hava sirkülasyonunun kısa devre yapmaması açısından alt ve üst havalandırma menfezlerinin altlı üstlü olmaması ve farklı yönlere bakması tavsiye edilir. - Kazan dairesinden geçecek boru hattı ve kelepçelerin yerleşimi planlanmalıdır. 10

9 Mevcut baca incelenmeli, baca kesit ölçüleri bilinmelidir. Kazan dairesinden baca bağlantı kanalından faydalanılarak kontrol fitilleri yada kağıt yakarak baca çekişi hakkında bilgi edinilmelidir. Baca çekişi hakkında bir tereddüt oluşmuşsa ilgili gaz kuruluşuna başvurulabilir. Doğal gaz kullanmadan önce baca temizletilmelidir. Baca içerisinden paslanmaz çelik sacdan mamul kılıf geçirilmesi, olabilecek yoğuşmanın etkilerinin önlenmesi için mutlaka faydalı olacaktır. 1 m 3 doğal gaz yanmasıyla açığa çıkan su buharı yoğuşturulduğunda yaklaşık 1,6 litre su elde edilmektedir. Mevcut baca kesiti kılıf için yeterli büyüklükte olmalıdır. Kazan dairesindeki elektrik hatları ve kumanda panoları incelenerek elden geçirilmelidir. Eski kazan yerine doğal gaza uygun yeni bir kazan kullanılacaksa şu hususlara dikkat edilmelidir; Yeni kazanın bağlantı yerleri göz önüne alınarak eski kazan bağlantı yerleri ve boyutları arasındaki farklılıklar doğru biçimde etüt edilmelidir. Kazan ile gidiş-dönüş kollektörleri arasındaki kısım yeni boru tesisatıyla irtibatlandırılmalıdır. Eski kazan bir beton kaideye oturmuyorsa yeni kazan boyutlarına uygun olarak yerden cm yükseklikte bir beton kaide yapılmalıdır. - Yeni kazan boyutları eski kömür yakıtlı kazana göre daha küçük olacağından bacaya daha yakın bir yerden bağlanacak şekilde yerleşimi düşünülmelidir. - Yeni kazanın duvardan yada duvara monte edilmiş cihazlardan uzaklığı en az 70 cm, varsa ikinci bir kazandan uzaklığı en az 50 cm olmalıdır. Eski kazan kapasitesi dönüşüme esas-teşkil edecektir. Binanın ısı ihtiyacı yaklaşık olarak hesaplanmalı, çelişki varsa mevcut radyatör boyut ve miktarları öğrenilerek gerçek kapasite belirlenmelidir[l]. 3. BRÜLÖR KAZAN BAĞLANTISI Brülörlerin kazana bağlanmasında şu hususlara dikkat edilmelidir; Brülör kazana gaz hatları çekilmeden monte edilmelidir. Böylece tesisatta oluşabilecek gerilmeler önlenmiş olacaktır. Kazan tipine uygun brülör bağlanmalıdır. Skoç tipi, 3 geçişli kazanlarda brülör namlusu ucu ile kazan ön kapağı refrakter malzemesi mümkünse aynı yüzeyde olmalı, kazan içine girmemelidir. Alev geri dönüşlü kazanlarda ise alevin kısa yolu tercih ederek yanma odasını terk etmemesi için brülör namlusu kazan imalatçısının önerdiği miktarda kazan içine girmelidir. (Şekil 1.a ve b) 11

10 Brülör flanşındaki bağlantı deliklerine uygun olarak kazan ön flanşında saplama yuvalan açılmalıdır. Brülör-kazan flanşları arasına mutlaka refrakter malzeme konmalıdır. Gaz yolu armatür ağırlığının brülöre taşıtılmaması için alttan destekleme yapılmalıdır. Gaz yolu armatürlerinin gaz hattına bağlantısı rakorlu olmalı ve kazan kapağının açılmasını zorlaştırmayacak bir yere konulmalıdır. Şekil 1. a) Skoç tipi üç geçişli kazan b) Alev geri dönüşlü kazan 4. KAZAN DAİRESİ ELEKTRİK TESİSATI Dönüşüm yapılırken mevcut elektrik tesisatının elden geçirilmesi yada yenilenmesine karar verilmelidir. Ayrıca; Kazan dairesi aydınlatması kesinlikle tavandan değil, tavandan 50 cm aşağıda yan duvarlardan yapılmalıdır. Havadan hafif olduğundan muhtemel bir gaz kaçağında üst mahallerde toplanacak gazın elektrikle temas ederek tehlikeye yol açması önlenmiş olacaktır. - Aydınlatma armatürlerinin sızdırmaz olması ve bunlara kumanda eden anahtarın mutlaka kazan dairesi dışında olması gerekmektedir. Kazan dairesi içindeki hidrofor, pompa gibi cihazların kumanda panoları da sızdırmaz hale getirilmeli, kablo ve bağlantıları tekrar elden geçirilmelidir. - Tüm kablo uçları özel kablo pabuçlarıyla bağlanmalıdır. Gaz kaçaklarını tespit etmek için kullanılacak ve brülör hizasında tavana yerleştirilecek gaz alarm cihazı ve gaz tesisatına yerleştirilecek solenoid valf için de bir elektrik hattı çekilmelidir. - Brülör panosundan brülör ve yardımcı cihazlara yapılan tüm bağlantılar esnek kablo olmalı ve bir koruyucu boru içinden geçirilmelidir. 12

11 Kablo kesitleri motor akımına göre seçilmelidir. Herhangi bir tehlike anında tüm elektrik devresini kesecek bir emniyet butonu, kazan dairesi dışında uygun bir yerde olmalıdır. Brülör kumanda panosu ve varsa çelik baca topraklama çubuğu yada levhasıyla irtibatlandmlmalıdır[ 1 ]. 5. KAZANLARDA YANMA VE ISI GEÇİŞİ Yanma olayı gaz fazında gerçekleşmektedir. Gaz fazında olan bir olay olduğundan en kolay yanma gaz yakıtlarda, en zor yanma ise katı yakıtlarda gerçekleşmektedir. Uygun bir yanmanın gerçekleşebilmesi için katı yakıtların parçalanma ( kırma, öğütme), kurutma, uçucu maddelerin gazlaştırılması (piroliz), kok gazlaştırma süreçleriyle gaz fazına geçirilmesi gerekmektedir[2]. Kazanlarda ısı geçişi genel olarak taşınım ve ışınım yoluyla gerçekleşir. Esas olarak kazan yanma odasında gerçekleşen ışınım ısı geçişi iki şekilde incelenebilir; alev ışınımı ve gaz (sıcaklık) ışınımı. Kazanlarda alev ışınımı, tanecik ve is ışınımı olarak tanımlanabilir. Kömür ve fuel oil, yoğunluğu fazla hidrokarbonlar içerdiğinden bu yakıtların yanmasında alev ışınımı çok fazladır. Doğal gaz yanmasında is oluşmadığından alev ışınımı meydana gelmemektedir. Doğal gaz mavi alevle yanar. Bununla birlikte gaz yakan kazanların ocaklarında sıcak gazlardan dolayı gaz ışınımı söz konusudur. Sıcak gazlardan oluşan gaz ışınımı, oran olarak alev ışınımından az olduğu için ışınım yoluyla ısı geçişinde fuel oil ve kömüre göre önemli ölçüde azalma olur[3]. Doğal gazda ocakta ışınımla olan ısı geçişinin azalması sonucunda ocak sıcaklığında bir miktar yükselme olur. Ocağı terk eden duman gazı sıcaklığı fuel oil ve kömürün yakıldığı durumlardan C daha fazla ( yaklaşık C) gerçekleşir. Doğal gaz kazanlarında ocaktan bacaya kadar olan kısımlarda ısı geçişi esas olarak taşınımla olur. Bu bölgelerde taşınım yoluyla oluşan ısı geçişi; ısı geçişi olan yüzeyler arasındaki sıcaklık farkı, duman gazı miktarı, duman gazı hızı ve akış rejiminin fonksiyonudur. Doğal gaz kazanlarında özellikle taşınım yoluyla ısı iletiminin artmasının nedeni duman gazlarının daha sıcak olarak taşınım yüzeylerine girmesidir. Baca gazı sıcaklığındaki her C'lik değişim kazan veriminde % 1 azalma veya artışa tekabül etmektedir. Doğal gaz kazanlarında baca gazı çiğlenme sıcaklığı 56 C civarlarındadır. Bu nedenle baca gazı sıcaklığı katı ve sıvı yakıtlara oranla daha fazla düşürülebilir. Bununla birlikte kazandaki ısı geçişinin ısıtılan akışkandan (su) duman gazı tarafına doğru olmaması için baca gazı sıcaklığı ısı aktarılan akışkan sıcaklığından en az 50 C daha fazla olmak zorundadır. Sıcak su kazanlarında minimum baca gazı çıkış sıcaklığı 140 C dolaylarındadır. Doğal gazın düşük çiğlenme sıcaklığından hava ısıtıcısı (reküperatör) veya su ısıtıcısı (ekonomizör) kullanılarak 13

12 i yararlanılabildiği gibi modern yakma sistemlerinde üst ısıl değer tekniği kullanılarak dizayn edilen yoğuşmalı cihazlarla da yararlanmak mümkündür[3]. I V Kazanlarda duman gazı sıcaklığı, hızı ve türbülansı ile yüzeyler arası sıcaklık farkı arttıkça kazanlarda ısı geçişi de artar. Doğal gaz kazanlarında yüksek duman gazı hızı ve dolayısıyla türbülanslı akış rejimi dar kesitli duman boruları ve türbülatör kullanımı gibi birkaç konstrüksiyon değişikliğiyle artırılabilir. 6. KAZANLARIN DOĞAL GAZA DÖNÜŞÜMÜNDE İZLENECEK / KRİTERLER V Fuel oil ve katı yakıt yakmak üzere imal edilmiş kazanlar konstrüksiyonları nedeniyle doğal gaz yakmaya uygun değildir. Ancak doğal gaza geçiş esnasında doğal gaz yakmaya uygun yeni bir kazan kullanılmasının ilk yatırım maliyetlerinin yüksek olması ve ülkemiz ekonomisine katkı sağlamak amacıyla mevcut kazanların değerlendirilmesi gerektiği ortaya çıkmaktadır. Fuel oil ve kömür kazanları doğal gaza dönüştürülürken hem ekonomikliği etüt edilmeli hem de tekniğine uygun olarak dönüşüm gerçekleştirilmelidir. Ülkemizde kullanılan katı ve sıvı yakıtlı kazanların az bir kısmı silindirik büyük bir çoğunluğu ise yarım silindiriktir. /. Bu tip kazanlarda ısı taşınım yüzeyleri çok fazla olmasına rağmen duman V borularındaki yanmış gaz hızı ve ısı taşınım katsayısı düşük olduğundan suya aktarılan enerji daha azdır. Doğal gaza dönüştürülecek kazanlarda bu durumu düzeltmek için duman boruları içine türbülatör yerleştirmek gereklidir. Bazı imalatçıların duman borularından bir kısmını körletmeyi tavsiye etmelerine rağmen suyla soğutulmayan boruların yüksek doğal gaz sıcaklığından tahrip olma tehlikesi nedeniyle bu işlem sakıncalıdır. Ayrıca bu tip kazanların su hacmi büyük ve malzeme ağırlığı fazla olduğundan gereksiz miktarda su ve malzeme kütlesi ısıtılacağından bekleme kayıpları yüksek, verimleri düşüktür. Boyutları büyük olduğundan yüzey kayıpları da fazladır. Bu sebeplerden dolayı bu tür kazanların doğal gaza dönüşümü tercih edilmemelidir. Ancak mevcut kazanların dönüşümünün zorunlu olduğu j hallerde bir takım hususların dikkate alınması gerekmektedir[4]. f ;' / V 7. KAZANIN TEKNİK ETÜDÜ Etiketsiz, TSE veya TSEK belgesi olmayan yarım silindirik ya da silindirik kazanlar doğal gaza dönüştürülmemelidir. - TSE belgesi olan yarım silindirik ya da silindirik kazanların doğal gaza dönüştürülebilmesi için gaz kuruluşunun belirleyeceği kurum veya kuruluşlardan dönüşüme uygunluk raporu alınmalıdır. 20 yaşın üzerindeki kazanlar doğal gaza dönüştürülmemeli, 10 yaşın üstündeki f kazanların dönüşümlerinin ekonomik olmayacağı gerekçeli olarak kullanıcılara 7 anlatılmalıdır. ı 14

13 - Teknik etüt sonucunda durumları iyi olmayan (kullanılmasında teknik mahzur olan ve kullanıcı için ekonomik olmayan) kazanların yaş sınırına bakılmaksızın dönüşümü yapılmamalıdır. Yapılacak teknik etüt sonrasında kazanda boru aynaları ve gövdede yaygın korozyon tespiti, bombe tespiti, yanma odasında deformasyon, gövdede çürüme nedeniyle yama yapılmış olması, saclarında pullanma ve kalınlıkta azalma tespiti, bakımsızlık, eteklerde çürüme tespiti gibi bulgularda kazanların dönüşümü yapılmamalıdır[l]. 8. KAZAN TADİLATI VE DÖNÜŞÜMÜ 8.1. Yanma Odası Tadilatı Doğal gazın yanması sonucunda ortaya çıkan enerjinin maksimum düzeyde suya aktarılabilmesi, taban ve arka yüzeylerin yüksek sıcaklıktan korunması, kazan alt yüzeyinden döşemeye geçecek istenmeyen ısı kayıplarının azaltılabilmesi için kazan yanma odasında gerekli düzenlemeler yapılmalıdır. Bu kapsamda olmak üzere; - Çelik kazanlarda kömür yakmak için gerekli ızgaralar ve fan gibi diğer yardımcı düzenekler çıkarılmalıdır. Sökülmesi mümkün olmayan ızgara, üzeri sıcağa dayanıklı şamotla (ateş betonu) veya ateş tuğlası ile kaplanmalıdır. - Çelik kazanlarda kül kapağı sökülüp betonla yada sac kaynatılarak sızdırmaz hale getirilmelidir. Yarım silindirik kazanların kömür ızgarası çıkarıldıktan sonra küllük tabanına kazan alt seviyesine kadar kum doldurup üzerine 5-10 cm seviyede perlit yada bims kumu doldurularak sıkıştırılmak rutubeti tahliye için boru konmalıdır. Yanma odasının taban, yan ve arka duvarları ateş tuğlasıyla örülmelidir. Arkası kuru sırtlı kazanlarda suyla soğutulmayan tüm yüzeyler yüksek sıcaklığa dayanıklı refrakter malzemeyle izole edilmelidir. - Ateş tuğlaları en az 1700 C'ye dayanıklı, TSE'li ve minimum % 52 alüminalı olmalıdır. - Yarım silindirik kazanlar için yan ve arka tarafa örülecek ateş tuğlalarının yüksekliği brülör alev ekseni hizasında olmalıdır. Kazanın arka tarafına örülecek tuğlalar tek sıra olmalı, arka duvar ile duman borularının bitişi arasında minimum 10 cm. mesafe bırakılmalıdır. Tuğlalar arası harç payı 2 mm.'yi aşmamalıdır. Şekil 2'de görüldüğü gibi yan duvarlarla örülecek tuğlalar arasında minimum 5 cm mesafe bırakılmalıdır. Yanma hücresi duvarlarında her 2 metrede genişleme payı amaçlı 1 cm. boşluk bırakılmalıdır. 15

14 Duman boruları yan duvarda ateş tugiast yerleşimi Arka duvarda ateş tuğlası yerleşimi,< i Harç ıva S 1, 1, J _ : Kum Harç, sıva fj ] r~ ~[ ^>>Ç^^^K^Ç%Ş L*?lUl^X«ftimş Kum Şekil 2. Kazanlarda ateş tuğlası örülmesi ve yanma odasında yapılan tadilatlar[l]. Belirtilen hususlar yarım silindirik kazanlar için geçerlidir. Silindirik kazanlarda ise alevin yanma odası arka aynasına çarpması durumunda patlama kapağının fonksiyonunu engellemeyecek şekilde arka aynanın iç yüzeyi ateş tuğlası ile örülmelidir. Ayrıca dönüştürülen tüm kazanlar için; - Kazanlara öncelikle işletme basıncının 1,5 katında 30 dakika süreyle hidrolik test uygulanarak sızdırmazlık kontrolü yapılmalıdır. Sızdıran yerler mümkünse tamir edilmeli, değilse yenisiyle değiştirilmelidir. - Yanma odasından duman borularına ilk giriş aynasında kısa duman borularının aynaya kaynaklanması tavsiye edilir. Bu mümkün olamıyorsa TSE'ye, yoksa uluslararası standartlara uygun seramik başlık takılmalıdır. - Yanmış gazın yanma odasından borulara ilk girişinde boruların aynaya kaynağında boru uçlarının aynadan taşması 5 mm'den fazla olmamalıdır. Fazlalıklar taşlanmalıdır. - Isıl verimi artırmak için duman boruları içine türbülatörlerin yerleştirilmesi tavsiye edilir. - Yanma odasına sızdırmaz bir alev gözetleme penceresi açılmalıdır[l]. 16

15 8.2. Ön Kapak Tadilatı ve Sızdırmazlığın Sağlanması Yarım ve tam silindirik kazanlarda ön kapakların iç yüzeylerine en az 25 mm. kalınlığında kaolen yünü yalıtımına eşdeğer kalınlıkta refrakter malzeme, şamot harcı veya yalıtım levhası konulmalı, yalıtım malzeme levhası ön kapağa 10 cm. aralıklarla vida ile tutturulmalıdır. Ön kapak oturma yüzeylerine minimum 15x2 mm. amyant fitil veya grafitli conta konarak gaz sızdırmazlığı sağlanmalıdır. Ayrıca kazana hava girebilecek bütün açıklıklar kapatılmalı ve tam sızdırmazlık sağlanmalıdır Kazan Patlama Kapağı ve Yoğuşma Sacı Montajları Kömür yakan yarım silindirik kazanlarda patlama kapağı yoktur. Bu nedenle yanma emniyeti açısından duman tarafı için TS 10425'e uygun ölçülerde patlama kapağı yapılmalıdır. Kazan karşı basınçlı tipte değilse ve doğal çekişli bir kazan ise patlama kapağı mutlaka yanma odasına açılmalı ve ağırlıklı veya yaylı tipte olmalıdır. Karşı basınçlı kazanlarda patlama kapağı arka duman sandığı üzerine konabilir. Patlama kapağının ısı izolasyonu yapılmalı ve sızdırmazlığı temin edilmelidir[5]. Yarım silindirik kazanlar yüksek su kapasiteli ancak baca gazı sıcaklıkları düşük cihazlar olduğundan dönüşüm sonrasında doğal gaz yanması nedeniyle yoğuşma sorununa rastlanmaktadır. Yanma sonucu kazanda oluşan yoğuşmanın drenajı için ön kapakların alt kısmına uçları kapalı galvaniz sac tava monte edilmelidir. Arka duman sandığı altına duman gazı suyunu tahliye edecek bir manşon kaynatılmalı ve sifon şeklindeki bir boruyla drenaj yapılmalıdır. Kazanda duman ve su tarafı temizliği mutlaka yapılmalıdır. Su tarafındaki kısır temizliği kimyasal maddelerle yıkayarak, duman tarafındaki kurum temizliğiyse sodalı suyla yıkayarak ve fırçalayarak gerçekleştirilebilir[6] Emniyet Ventili ve Kazan Termostatı Kazan kapasitesine bağlı olarak, ani sıcaklık yükselmelerine karşı emniyeti sağlamak amacıyla kazan üzerine emniyet ventili takılmalı ve emniyet ventilinin ucu bir tahliye borusuna bağlanarak drenaj sağlanabilmelidir. Tahliye borusu kelepçeyle kazana monte edilmelidir. (Şekil 3) Kazanın emniyetli bir şekilde işletilmesini sağlamak için çift kontaklı kazan termostatı kullanılmalıdır. Ayrıca kazan üzerinde eğer yoksa hidrometre ve termometre takılmalıdır. Kazana su doldurma-boşaltma işlemi mutlaka kazanın en alt noktasından ve musluk takılı bir borudan sökülebilen esnek bir hortum kullanılarak yapılmalıdır. Doğrudan şehir su şebekesinden kazana çelik boru tesisatıyla besleme yapılmamalıdır. 17

16 Emniyet Ventili Kelepçe Şekil 3. Emniyet ventili montajı 8.5. Brülör-Kazan Bağlantı Sacı ve Montajı Kazana brülörün bağlanabilmesi için brülör bağlantı sacı monte edilmeli ve sızdırmazlığı sağlanmalıdır. Brülör-kazan bağlantı sac kalınlığı minimum 10 mm. olmalıdır. Sacın arka kısmına kazanın konstrüksiyonuna bağlı olarak 10 mm. kalınlıklı amyant ısı yalıtım plakası veya uygun kalınlıkta refrakter malzeme konulmalıdır. Bu işlem hem sızdırmazlığı sağlayacak hem de alevle temasta olan sac yüzeyini yüksek ısıya karşı koruyacaktır. Yanma odasını gösteren alev gözetleme deliği ve kapağı bağlantı sacına açılmalı ve kapakta sızdırmazlık sağlanmalıdır. 9. KAZAN DÖNÜŞÜMÜNÜN AVANTAJ VE DEZAVANTAJLARI Aynı kapasiteli yeni bir alev geri dönüşlü kazanla toplam dönüşüm maliyeti kıyaslandığında dönüşüm tutarının % mertebelerinde olduğu görülür. Bu durumda dönüşüm yeni bir kazan almaya göre oldukça caziptir. Bununla birlikte işletme esnasında ortaya çıkabilecek olumsuzluklar dikkate alınmalıdır. Doğal gaz sektöründe dönüşümü yapılan kazanlar üzerinde yapılan araştırmalar başlıca şu olumsuzlukların ortaya çıktığını göstermiştir; 18

17 Dönüşümü yapılan kazanlardan yeterli verim alınamamaktadır. Doğal gaza göre tasarlanmış bir kazana göre % mertebelerinde daha düşük verimler elde edilmektedir. Silindirik ve yarım silindirik kazanlar büyük hacimli ve içerdiği su miktarı yüksek olduğundan bekleme ve yüzey kayıpları fazladır. Yanma odası ve duman kanalları farklı yakıtlara göre dizayn edildiğinden doğal gaz yakılması sonucu yoğuşma problemleri, kazan-brülör uyumsuzluğu ve gürültülü çalışma gibi sorunlar oluşmaktadır. Doğal gaz yanmasıyla oluşan yoğuşmanın olumsuz etkisiyle 4-5 yıl sonra kazanın yenilenmesi gerekebilir ve yeniden bir yatırım ihtiyacı oluşabilir. 10. SONUÇ Isınmada yakıt tüketimini azaltmak, en ucuz ve en iyi şekilde ısınmak, öncelikle doğru ve yüksek verimli sistem seçimiyle başlar. Yakıtların gerek hazırlık safhasında gerekse yakılmasında yakma tekniğine tam uygunluk sağlanamamasından ötürü, yapılan araştırmaların sonucuna göre, toplam tüketimin % 20'sine yakın enerji kaybı olduğu saptanmıştır. Bu enerji kaybı çevre kirliliğinin yanı sıra birim enerji maliyetini de artırmaktadır[7]. Günümüzde modern ve çağdaş kazanlar kullanılması, kazanlara uygun brülör seçilmesi, yanma ayar ve kontrollerinin tekniğine uygun ve sağlıklı yapılması sonucunda yakıt tüketimi ve ısı kayıpları asgariye indirilebilmekte ve ısıtma sisteminin verimi azami düzeye çıkartılabilmektedir. Daha az yakıt tüketimi ise çevre kirliliğinin azaltılmasının yanı sıra hem kullanıcıya hem de ülke ekonomisine olumlu katkılar sağlayacaktır. Verimli ve emniyetli bir yanmanın temini amacıyla ısıtma sisteminin doğal gaza dönüştürülmesi işleminden sonra yakıcıların gaz ayar ve kontrolleri yapılmalıdır. Ayar ve kontroller tamamlandıktan sonra ısıtma sistemi işletmeye alınmadan önce mutlaka baca gazı analizleri yapılmalıdır. Yapılacak kontrol ve ölçümler sonucunda zararlı emisyonlar sınır değerlerin altına düşürülecek ve yakıt tasarrufu için önem arz eden ısıl kayıplar en düşük seviyeye indirilecektir. Doğal gaz diğer yakıtlarla kıyaslandığında yüksek verimlilikle yakılabilen ve bu sayede ekonomiklik sağlayan bir yakıttır. Bu yüzden dönüşümü yapılacak kazanlarda ilk yatırım maliyetinin yanı sıra dönüşüm sonunda elde edilecek verimin ve işletme maliyetlerinin de göz önünde bulundurulması gereklidir. Dönüşüm kararı verilen kazanlarda emniyetli bir yanma sağlanabilmesi için tekniğine uygun gerekli tadilatların gerçekleştirilmesi gerekmektedir. Gerekli teknik etüt uzman kişilerce yapılarak dönüşüm kararı verilmelidir. Hem yeni bir kazan seçiminde hem de mevcut kazanın dönüşümünde üzerinde durulacak teknik ve ekonomik kriterler kullanıcının yanı sıra ülke ekonomisini de önemli ölçüde ilgilendirmektedir. KAYNAKLAR [1] İGDAŞ Doğal Gaz İç Tesisat Yönetmeliği ve Teknik Şartnamesi, İstanbul,

18 [2] DURMAZ, A., Alışılagelmiş Yakma Sistemleri ve Uygulamaları, Yanma ve Hava i Kirliliği Kontrolü 1. Ulusal Sempozyumu, Ankara, [3] Doğalgaz Projelendirme ve Uygulama Seminer Notlan, TMMOB Yayınları, İstanbul, [4] BIÇAKÇI, K., Isıl Kayıpların Azaltılması ve Yanma Kontrolüyle Yakıt Ekonomisi, Doğal Gaz Dergisi, Sayı: 30. [5] TS 10425, Patlama Ağzı Ve Kapakları - Kazanlar İçin Yapım Kuralları ve Boyutlar, Kasım [6] Sanayi Kazanları ve Ek Donanım işletme El Kitabı, TMMOB Yayınları, Yayın No : 110, A.- Ankara, [7] AKGÜNGÖR, A., Doğal Gaz Yanması ve Emisyon Oluşumu, Yüksek Lisans Tezi, İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul, BİLDİRİ YAZARI Mak. Yük. Müh. Abdülkadir Alper AKGÜNGÖR } 1974 Ankara doğumlu olan Abdülkadir Alper AKGÜNGÖR, ilk ve orta öğrenimini Afyon - Bolvadin'de tamamladı yılında Gaziantep Fen Lisesi'nden, 1995 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi'nden mezun oldu yılında İGDAŞ- İstanbul Gaz Dağıtım Sanayi ve Ticaret A.Ş.'de çalışmaya başladı yılında İstanbul Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Makine Ana Bilim Dalı'ndan "Doğal Gaz Yanması ve Emisyon Oluşumu" isimli teziyle yüksek lisans programını tamamladı yılında başlayan çalışma hayatı süresince İGDAŞ'ta çeşitli birimlerde çalıştı. Yanma, yakıcı sistemleri, bacalar ve baca gazı analizi, gaz ekipmanları, bina içi ve endüstriyel gaz tesisatlarının projelendirilmesi, işletimi ve gaz sayaçları konusunda çalışmaları bulunmaktadır. Halen İGDAŞ - UGETAM'da eğitmen olarak görev yapmaktadır. â f i 20

19 tmmob makina mühendisleri odası İ YÖNETİMİ II. DOĞAL GAZ & ENERJİ YÖNETİMİ KONGRESİ Eylül 2003 / GAZİANTEP ENDÜSTRİYEL TESİSLERİN DOGALGAZA DÖNÜŞÜMÜ Mak.Yük.Müh. Serkan KELEŞER İstanbul Gaz Dağıtım San. ve Tic. A.Ş. - UGETAM 21

20 II. DOĞALGAZ & ENERJİ YÖNETİMİ KONGRE VE SERGİSİ TMMOB Makine Mühendisleri Odası Gaziantep Şubesi Gaziantep, Eylül 2003 ENDÜSTRİYEL TESİSLERİN DOĞALGAZA DÖNÜŞÜMÜ Mak.Yük.Müh. Serkan KELEŞER İstanbul Gaz Dağıtım San. ve Tic. A.Ş. - UGETAM ÖZET Doğal gaz; fiziksel özellikleri dolayısı ile, endüstriyel kullanımı rahat, kontrolü kolay, gerek hava ve gerekse çevreyi en az kirleten bir yakıt olarak sanayide en tercih edilen yakıtlarından birisi olmuştur. Endüstriyel bir tesis içinde doğal gazın kullanılabilir duruma getirilmesi için, gazın tesise girdiği ilk noktadan, gazın fırınlarda, kazanlarda yandığı son noktaya kadar, spesifik bir mühendislik gerektiren, şebeke dizaynı içinde muhtelif kademelerde kontrolü, ayarı, temizlenmesi, emniyet altına alınması, akış ve yanma proseslerinin bir düzen içinde ayarlanması gerekmektedir. Tüm bu kademeler, gazın istenilen noktalara götürülmesi için kullanılan boru hatlarını ve bu hatlar üzerindeki elemanları içerir. 1. GİRİŞ Sanayide can damarı olan enerji, değişik yakıt türleri ve elektrikten sağlanmaktadır. Doğal gaz, sanayide gerek direk olarak proseste, gerekse de ısı santrallerinde enerji üretiminde diğer tüm yakıtlara alternatif olarak kullanılabilir. Doğal gazın hem yanma kolaylığından, hem de atık gazlarının kompozisyonundan kaynaklanan nedenlerinden dolayı proseste kullanımının avantajları çok fazladır. Ancak bu niteliklerden maksimum ölçüde faydalanabilmek, en son teknoloji ile donatılmış kazan, fırın ve brülör sistemlerinin kullanım gereksinimi ile birlikte hassas bir yanma ayarı ve doğru hava/yakıt oranlarının sağlanmasına bağlıdır. Doğalgaz depolama gerektirmez ve borularla kullanım yerlerine kadar taşınır. Ancak pik talepleri karşılamak ve stratejik miktarlarda bulundurmak üzere depolama yapılabilmektedir. Doğal gazın içinde yanmayan madde bulunamadığı için tümü yanar, hava ile çok iyi karışabildiğinden hava fazlalık katsayısı (1,05-1,10) diğer yakıt tiplerine oranla düşüktür. Yanmamış yakacak kaybı yoktur. Baca kayıpları diğer yakıtlara oranla daha azdır. Doğal gaz yük değişimlerine kolayca cevap verebilecek şekilde otomatik kontrolleri kolaydır. Ayrıca yakıldığı cihazın rejim şartlarına ulaşması kısa bir zamanda olur. Doğal gazın yeraltından çıkarılması, arıtılması, kontrolü ve dağıtımı başlı başına bir ilim kolu haline gelmiştir. Gaz endüstrisinde çalışan mühendis ve teknisyenler, yakıt maliyetleri ile çok yakından ilgilenmek zorundadırlar. Doğal gazın petrol ve kömüre göre değeri, ısıtma kabiliyetleri ve yanma randımanları mukayesesi bazı çevrim formülleri yardımı ile tayin edilir. Bununla beraber doğalgazın bir yakıt olarak değerinin anlaşılması uzun süre almıştır.[4] 23

BASINÇLI KAPLARDA MEYDANAGELEBİLECEK TEHLİKELER

BASINÇLI KAPLARDA MEYDANAGELEBİLECEK TEHLİKELER BASINÇLI KAPLAR Kazanlar Kompresörler Buhar ve sıcak su kapları Basınçlı asit tankları Gaz tankları Sıvılaştırılmış Petrol Gazı tankları ve tüpleri Asetilen tankları ve tüpleri İçinde zehirli ve zararlı

Detaylı

BASINÇLI KAPLARDA MEYDANAGELEBİLECEK TEHLİKELER

BASINÇLI KAPLARDA MEYDANAGELEBİLECEK TEHLİKELER BASINÇLI KAPLAR Kazanlar Kompresörler Buhar ve sıcak su kapları Basınçlı asit tankları Gaz tankları Sıvılaştırılmış Petrol Gazı tankları ve tüpleri Asetilen tankları ve tüpleri İçinde zehirli ve zararlı

Detaylı

AKSA GAZ DAĞITIM A.Ş. ADANA BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ İÇ TESİSAT BİLGİLENDİRME AKSA GAZ DAĞITIM A.Ş.

AKSA GAZ DAĞITIM A.Ş. ADANA BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ İÇ TESİSAT BİLGİLENDİRME AKSA GAZ DAĞITIM A.Ş. AKSA GAZ DAĞITIM A.Ş. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ İÇ TESİSAT BİLGİLENDİRME AKSA GAZ DAĞITIM A.Ş. 15.03.2014 SUNUM AKIŞI NASIL ABONE OLABİLİRİM? ABONE BAĞLANTI BEDELİ. TESİSATÇI FİRMA SEÇİMİ. TESİSATÇI FİRMA YÜKÜMLÜLÜKLERİ.

Detaylı

TAMGA ENDÜSTRİYEL KONTROL SİSTEMLERİ LTD.ŞTİ., ENERJİ YÖNETİMİNDE SINIRSIZ ÇÖZÜMLER SUNAR. HOŞGELDİNİZ

TAMGA ENDÜSTRİYEL KONTROL SİSTEMLERİ LTD.ŞTİ., ENERJİ YÖNETİMİNDE SINIRSIZ ÇÖZÜMLER SUNAR. HOŞGELDİNİZ TAMGA ENDÜSTRİYEL KONTROL SİSTEMLERİ LTD.ŞTİ., ENERJİ YÖNETİMİNDE SINIRSIZ ÇÖZÜMLER SUNAR. HOŞGELDİNİZ TAMGA TRİO YANMA VERİMİ Yakma ekipmanları tarafından yakıtın içerdiği enerjinin, ısı enerjisine dönüştürülme

Detaylı

Avrupanıın en hızlı satan gazifikasyon kazanı!

Avrupanıın en hızlı satan gazifikasyon kazanı! Avrupanıın en hızlı satan gazifikasyon kazanı! Yeni nesil Ventum gazifikasyon kazanları çok sessiz, verimli ve ekonomik bir sistem olarak tasarlanmıştır. Geniş yanma odası 7 saate kadar ısıtmaya yetecek

Detaylı

TS 12514 E GÖRE HERMETİK CİHAZ YERLEŞİM KURALLARI

TS 12514 E GÖRE HERMETİK CİHAZ YERLEŞİM KURALLARI TS 12514 E GÖRE HERMETİK CİHAZ YERLEŞİM KURALLARI 1.2.4 - C Tipi Cihazların (Hermetik) Montajı 1.2.4.1 - Genel Şartlar C tipi cihazlar (hermetik) montaj odasının hacmi ve havalandırma biçiminde bağlı olmaksızın

Detaylı

1-Kömür Kazanları : Yakma havası emilmesi kazandaki, bağlantı kanallarındaki ve bacadaki dirençlerin karşılanması baca çekişi ile gerçekleşir.

1-Kömür Kazanları : Yakma havası emilmesi kazandaki, bağlantı kanallarındaki ve bacadaki dirençlerin karşılanması baca çekişi ile gerçekleşir. 10. BACALAR Bacanın görevi atık gazın çevreye zarar vermeyecek şekilde kazandan çıkmasını sağlamak ve sıcak gazın kazanda istenilen hızda dolaşabilmesi için gerekli çekişi sağlamaktır. Bacalar doğal çekişli

Detaylı

RMS İSTASYONLARI NEDİR?

RMS İSTASYONLARI NEDİR? KERİM ÖZBEYAZ RMS İSTASYONLARI NEDİR? O Basınç düşürme ve ölçüm istasyonu bölgesel istasyonlardan orta basınçta gelen gazı müşterinin ihtiyaç duyduğu basınca düşürme ve faturalamaya baz alacak ölçümü yapmak

Detaylı

HIZLI BAŞLANGIÇ KILAVUZU ISI POMPALI ISI GERİ KAZANIM CİHAZLARI VHR DX SERİLERİ

HIZLI BAŞLANGIÇ KILAVUZU ISI POMPALI ISI GERİ KAZANIM CİHAZLARI VHR DX SERİLERİ HIZLI BAŞLANGIÇ KILAVUZU ISI POMPALI ISI GERİ KAZANIM CİHAZLARI SERİLERİ ÇALIŞTIRMADAN ÖNCE MONTAJ İŞLETME ve BAKIM KILAVUZUNU www.venco.com.tr ADRESİNDEN İNDİREREK OKUYUN ve SERVİS ELEMANININ KOLAYLIKLA

Detaylı

VIESMANN. VITOMAX 200-HS Yüksek basınçlı buhar kazanı Üç geçişli Buhar kapasitesi 0,5 ile 4,0 t/h arası. Teknik Bilgi Föyü. VITOMAX 200-HS Tip M73A

VIESMANN. VITOMAX 200-HS Yüksek basınçlı buhar kazanı Üç geçişli Buhar kapasitesi 0,5 ile 4,0 t/h arası. Teknik Bilgi Föyü. VITOMAX 200-HS Tip M73A VIESMANN VITOMAX 200-HS Yüksek basınçlı buhar kazanı Üç geçişli Buhar kapasitesi 0,5 ile 4,0 t/h arası Teknik Bilgi Föyü Sipariş numarası: fiyat listesine bakınız, fiyatları lütfen sorunuz VITOMAX 200-HS

Detaylı

Montaj ve Bakım Kılavuzu

Montaj ve Bakım Kılavuzu 6302 0489 06/97 TR Montaj ve Bakım Kılavuzu SU 160 300 serisi Boylerler Lütfen saklayınız İçindekiler 1 Genel..................................................... 3 2 Boyutlar ve Bağlantılar.......................................

Detaylı

VIESMANN. Teknik Bilgi Föyü VITOMAX 200 HW. 120 C'ninüzerindegidiş suyu sıcaklıkları temininde kızgın sukazanı kw ( kcal/h)

VIESMANN. Teknik Bilgi Föyü VITOMAX 200 HW. 120 C'ninüzerindegidiş suyu sıcaklıkları temininde kızgın sukazanı kw ( kcal/h) VIESMANN Teknik Bilgi Föyü Sip.-No.: Fiyat listesine bakınız, fiyatlar istek üzerine VITOMAX 200 HW 120 C'ninüzerindegidiş suyu sıcaklıkları temininde kızgın sukazanı Üç geçişli 460-2500 kw (395 600-2

Detaylı

Kalorifer Tesisatı Proje Hazırlama Esasları. Niğde Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü

Kalorifer Tesisatı Proje Hazırlama Esasları. Niğde Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü Kalorifer Tesisatı Proje Hazırlama Esasları Niğde Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü ISITMA TEKNİĞİ 1.Tarihsel gelişim 2.Günümüz ısıtma teknikleri Bir ısıtma tesisatının uygun olabilmesi için gerekli

Detaylı

VIESMANN. Teknik Bilgi Föyü Sip.-No.: Fiyat listesine bakınız, fiyatlar istek üzerine VITOMAX 200 HS. Yüksek basınçlı buhar kazanı

VIESMANN. Teknik Bilgi Föyü Sip.-No.: Fiyat listesine bakınız, fiyatlar istek üzerine VITOMAX 200 HS. Yüksek basınçlı buhar kazanı VIESMANN VITOMAX 200 HS Yüksek basınçlı buhar kazanı Üç geçişli Buhar kapasitesi 4-25 t/h Teknik Bilgi Föyü Sip.-No.: Fiyat listesine bakınız, fiyatlar istek üzerine Arşiv referansı: Teknik Bilgiler Klasörü,

Detaylı

VIESMANN. Teknik Bilgi Föyü Sip.-No.: Fiyat listesine bakınız, fiyatlar istek üzerine VITOMAX 200 HS. Yüksek basınçlı buhar kazanı

VIESMANN. Teknik Bilgi Föyü Sip.-No.: Fiyat listesine bakınız, fiyatlar istek üzerine VITOMAX 200 HS. Yüksek basınçlı buhar kazanı VIESMANN VITOMAX 200 HS Yüksek basınçlı buhar kazanı Üç geçişli Buhar kapasitesi 0,5-3,8 t/h Teknik Bilgi Föyü Sip.-No.: Fiyat listesine bakınız, fiyatlar istek üzerine Arşiv referansı: Teknik Bilgiler

Detaylı

STANDARTLAR. 6 TS 615 EN 26 Ani su ısıtıcılar(şofbenler)- Gaz yakan, Atmosferik brülörlü

STANDARTLAR. 6 TS 615 EN 26 Ani su ısıtıcılar(şofbenler)- Gaz yakan, Atmosferik brülörlü STANDARTLAR NO STANDART NO AÇIKLAMA 1 TS EN 297 2 TS EN 483 3 TS EN 625 4 TS EN 677 5 TS 12514 Gaz yakan merkezi Isıtma kazanları -Anma ısı yükü 70 kw'ı Aşmayan atmosferik brülörlü B11 ve B11BS Tipi Kazanlar

Detaylı

Enerji Verimlilik Kanunu

Enerji Verimlilik Kanunu Enerji Verimlilik Kanunu 2007 yılı itibariyle yürürlükte olan Enerji Verimliliği Kanunu sonucu, toplam inşaat alanı 2000 m 2 ve üzeri olan binalarda merkezi ısıtma sistemi kullanımı zorunlu hale gelmiştir.

Detaylı

4646 Doğal Gaz Piyasası Kanunu

4646 Doğal Gaz Piyasası Kanunu Madde 0003: Tanımlar Bu Kanunun uygulanmasında; 4646 Doğal Gaz Piyasası Kanunu BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Tanımlar ve Yetki Bakanlık : Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığını,

Detaylı

Boyler, Baca hesabı. Niğde Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü

Boyler, Baca hesabı. Niğde Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü Boyler, Baca hesabı Niğde Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü Boyler nedir? Kalorifer kazanının sıcaklığından yararlanarak içindeki suyun ısıtılması sağlayan ve bu su ile yerleşim yerine sıcak su sağlayan

Detaylı

Döküm Kazanlar. G115-21 kw BE MAVİ ALEV BRÜLÖRLÜ KAZAN

Döküm Kazanlar. G115-21 kw BE MAVİ ALEV BRÜLÖRLÜ KAZAN Döküm Kazanlar Modern, Yüksek Kaliteli ve İşletme Emniyetli Kazan Dizaynı: EN 303' e uygun test edilmiş, Thermostream Tekniği sayesinde yüksek işletme emniyetine sahip,lpg,sıvıyakıt veya doğalgaza uygun,

Detaylı

TESĐSATTA KOMPANSATOR ve ESNEK BAĞLANTI ELEMANLARI*

TESĐSATTA KOMPANSATOR ve ESNEK BAĞLANTI ELEMANLARI* TESĐSAT KONGRESĐNDEN TESĐSATTA KOMPANSATOR ve ESNEK BAĞLANTI ELEMANLARI* *Bu yazı J. Tesisat Mühendisliği Kongresi bildidiler kitabından alınmıştır. Tesisat Mühendisliği Dergisi, Kasım Davut BOLU Yıldız

Detaylı

tmmob makina mühendisleri odası uygulamalı eğitim merkezi Yakıtlar ve Yakıcılar Yavuz TÜTÜNOĞLU Makina Mühendisi Enerji Yöneticisi EEP Eğitmeni

tmmob makina mühendisleri odası uygulamalı eğitim merkezi Yakıtlar ve Yakıcılar Yavuz TÜTÜNOĞLU Makina Mühendisi Enerji Yöneticisi EEP Eğitmeni tmmob makina mühendisleri odası uygulamalı eğitim merkezi Yakıtlar ve Yakıcılar Yavuz TÜTÜNOĞLU Makina Mühendisi Enerji Yöneticisi EEP Eğitmeni 2014 Yanma Yanma Yanma Doğal Gazın Hacimsel Bileşimi Bileşenler

Detaylı

MÜHENDİSLİK İNŞAAT SAN. ve TİC. LTD. ŞTİ. TEKNİK DOSYASI

MÜHENDİSLİK İNŞAAT SAN. ve TİC. LTD. ŞTİ. TEKNİK DOSYASI MÜHENDİSLİK İNŞAAT SAN. ve TİC. LTD. ŞTİ. TEKNİK DOSYASI Eğitim Mah. Kasap İsmail Sok. Aydın İş Merkezi No: 6/6 34722 Kadıköy/İSTANBUL info@arda.gen.tr, www.ardamekanik.com Tel: + 90 216 550 37 16 Pbx,

Detaylı

ENERJİ KANUNU. İ.Yenal CEYLAN Makina Mühendisi. Elektrik İşleri Etüt İdaresi Genel Müdürlüğü

ENERJİ KANUNU. İ.Yenal CEYLAN Makina Mühendisi. Elektrik İşleri Etüt İdaresi Genel Müdürlüğü ENERJİ VERİML MLİLİĞİİĞİ KANUNU ve MALİ DESTEK İMKANLARI İ.Yenal CEYLAN Makina Mühendisi ENERJİ VERİML MLİLİĞİİĞİ KANUNU ve MALİ DESTEK İMKANLARI A. Verimlilik Artırıcı Projelerin (VAP) Desteklenmesi B.

Detaylı

Gaz Yakıtlı Sıcak Hava Üreteçleri www.cukurovaisi.com

Gaz Yakıtlı Sıcak Hava Üreteçleri www.cukurovaisi.com Yenilikçi ve Güvenilir... Gaz Yakıtlı Sıcak Hava Üreteçleri www.cukurovaisi.com Gaz Yakıtlı Sıcak Hava Üreteçleri Çukurova Isı nın kendi markası olan ve son teknolojiyle üretilen Silversun Hot Air Gaz

Detaylı

1-Kömür Kazanları : Yakma havası emilmesi kazandaki, bağlantı kanallarındaki ve bacadaki dirençlerin karşılanması baca çekişi ile gerçekleşir.

1-Kömür Kazanları : Yakma havası emilmesi kazandaki, bağlantı kanallarındaki ve bacadaki dirençlerin karşılanması baca çekişi ile gerçekleşir. 5. BACALAR Bacanın görevi atık gazın çevreye zarar vermeyecek şekilde kazandan çıkmasını sağlamak ve sıcak gazın kazanda istenilen hızda dolaşabilmesi için gerekli çekişi sağlamaktır. Bacalar doğal çekişli

Detaylı

IGH. Isı Geri Kazanımlı Taze Hava Cihazı

IGH. Isı Geri Kazanımlı Taze Hava Cihazı Isı Geri Kazanımlı Taze Hava Cihazı Systemair HSK Isı Geri Kazanımlı Havalandırma Sistemi kısaca IGH olarak adlandırılmaktadır. IGH, ısı enerjisini eşanjörler ve fanlar yardımı ile geri kazanarak enerji

Detaylı

DOĞAL GAZ YAKITLI KALORİFER KAZANI KULLANMA TALİMATI

DOĞAL GAZ YAKITLI KALORİFER KAZANI KULLANMA TALİMATI DOĞAL GAZ YAKITLI KALORİFER KAZANI KULLANMA TALİMATI Doğal gaz yakıtlı kazanlarda her bölgenin ana yetkili doğal gaz dağıtım müdürlüklerinin talimatları alınmalı ve kazancıya eğitimi verilmelidir. Kazan

Detaylı

VIESMANN. VITOMAX 100-HS Yüksek basınçlı buhar kazanı Buhar kapasitesi 1,0 ile 6,4 t/h arasında. Teknik Bilgi Föyü. VITOMAX 100-HS Tip M33A

VIESMANN. VITOMAX 100-HS Yüksek basınçlı buhar kazanı Buhar kapasitesi 1,0 ile 6,4 t/h arasında. Teknik Bilgi Föyü. VITOMAX 100-HS Tip M33A VIESMANN VITOMAX 100-HS Yüksek basınçlı buhar kazanı Buhar kapasitesi 1,0 ile 6,4 t/h arasında Teknik Bilgi Föyü Sipariş numarasını ve fiyatları lütfen sorunuz VITOMAX 100-HS Tip M33A Sıvı/Gaz yakıtlı

Detaylı

DERS BİLGİ FORMU. Merkezi Isıtma Gaz ve Tesisat Teknolojisi Alan Ortak

DERS BİLGİ FORMU. Merkezi Isıtma Gaz ve Tesisat Teknolojisi Alan Ortak BİLGİ FORMU Dersin Adı Alan Meslek/Dal Dersin Okutulacağı Dönem/Sınıf/Yıl Süre Dersin Amacı Dersin Tanımı Dersin Ön Koşulları Ders İle Kazandırılacak Yeterlikler Dersin İçeriği Yöntem ve Teknikler Eğitim

Detaylı

BASINÇLI KAPLARDA ÇALIŞMALARDA İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ

BASINÇLI KAPLARDA ÇALIŞMALARDA İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ 1 Basınçlı kaplarda temel prensip olarak hidrostatik test yapılması esastır. Bu testler, standartlarda aksi belirtilmediği sürece işletme basıncının 1,5 katı ile ve bir yılı aşmayan sürelerle yapılır.

Detaylı

Bölüm IV KAZANLAR, KAZAN DAİRESİ VE GENLEŞME DEPOLARI

Bölüm IV KAZANLAR, KAZAN DAİRESİ VE GENLEŞME DEPOLARI Bölüm IV KAZANLAR, KAZAN DAİRESİ VE GENLEŞME DEPOLARI Kazanların Sınıflandırılması 1.Kazan İmalatında Kullanılan Malzemeye Göre a) Dökme dilimli kazanlar b) Çelik kazanlar 2. Kazan Ocak Tipi, Tasarım Şekli

Detaylı

AYTU YÜKSEK ISI VE TEKNİK TEKSTİL ÜRÜNLERİ SAN.TİC.LTD.ŞTİ.

AYTU YÜKSEK ISI VE TEKNİK TEKSTİL ÜRÜNLERİ SAN.TİC.LTD.ŞTİ. AYTU YÜKSEK ISI VE TEKNİK TEKSTİL ÜRÜNLERİ SAN.TİC.LTD.ŞTİ. HAKKIMIZDA Firmamız Yüksek Isı İzolasyon Ürünleri Ve Teknik Tekstil Ürünleri Üzerine Uzmanlaşmış Kadrosuyla Uzun Yıllardır Sektörde Hizmet Vermektedir.

Detaylı

Mustafa BARAN Ankara Sanayi Odası Genel Sekreter Yardımcısı

Mustafa BARAN Ankara Sanayi Odası Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa BARAN Ankara Sanayi Odası Genel Sekreter Yardımcısı Enerji verimliliği / Sanayide enerji verimliliği Türkiye de enerji yoğunluğu Enerji tüketim verileri Türkiye de enerji verimliliği projeleri

Detaylı

EĞİTİM PROGRAMI ÇERÇEVESİ BİRİNCİ EĞİTİM MODÜLÜ

EĞİTİM PROGRAMI ÇERÇEVESİ BİRİNCİ EĞİTİM MODÜLÜ EK-2 PROGRAMI ÇERÇEVESİ BİRİNCİ MODÜLÜ MÜFREDAT KONUSU MODÜL GENEL Enerji verimliliği mevzuatı, M1 Teorik Enerjide arz ve talep tarafındaki gelişmeler, M1 Teorik Enerji tasarrufunun ve verimliliğin önemi

Detaylı

IGH. Isı Geri Kazanımlı Taze Hava Cihazı

IGH. Isı Geri Kazanımlı Taze Hava Cihazı Isı Geri Kazanımlı Taze Hava Cihazı Systemair HSK Isı Geri Kazanımlı Havalandırma Sistemi kısaca IGH olarak isimlendirilmektir. IGH, ısı enerjisini eşanjörler ve fanlar yardımı ile geri kazanarak enerji

Detaylı

VIESMANN. Teknik Bilgi Föyü VITOMAX 200 WS. 110 C'ye kadar gidiş suyu sıcaklıkları temininde sıcak su kazanı 1,75-11,63 MW

VIESMANN. Teknik Bilgi Föyü VITOMAX 200 WS. 110 C'ye kadar gidiş suyu sıcaklıkları temininde sıcak su kazanı 1,75-11,63 MW VIESMANN VITOMAX 200 WS 110 C'ye kadar gidiş suyu sıcaklıkları temininde sıcak su kazanı 1,75-11,63 MW Teknik Bilgi Föyü Sip.-No.: Fiyat listesine bakınız, fiyatlar istek üzerine VITOMAX 200 WS Tip M250

Detaylı

SİLİNDİRİK KÜLHANLI ÜÇ GEÇİŞLİ SIVI / DOĞALGAZ YAKII

SİLİNDİRİK KÜLHANLI ÜÇ GEÇİŞLİ SIVI / DOĞALGAZ YAKII SİLİNDİRİK KÜLHANLI ÜÇ GEÇİŞLİ SIVI / DOĞALGAZ YAKII Sıvı ve Gaz yakıtı yüksek verimde yakar. %95 ve daha üzerinde yanma verimine sahiptir. Düşük yakıt tüketimi ile yakıt tasarrufu sağlar. 3 tam geçişli

Detaylı

Tesisatlarda Enerji Verimliliği & Isı Yalıtımı

Tesisatlarda Enerji Verimliliği & Isı Yalıtımı Türk Sanayisinde Enerji Verimliliği Semineri - 11 Mart 2009 İstanbul Sanayi Odası - Türkiye Tesisatlarda Enerji Verimliliği & Isı Yalıtımı Timur Diz Teknik İşler ve Eğitim Koordinatörü İZODER Isı Su Ses

Detaylı

YATAY SANTRIFUJ POMPALARIN MONTAJI VE DEVREYE ALINMALARI. exit

YATAY SANTRIFUJ POMPALARIN MONTAJI VE DEVREYE ALINMALARI. exit YATAY SANTRIFUJ POMPALARIN MONTAJI VE DEVREYE ALINMALARI YATAY SANTRİFÜJ POMPALARA KAİDE YAPIMI * Her pompa için ayrı bir BETON kaide düşünülmelidir. * Kaide konulacak yerin ve pompanın su terazisi ile

Detaylı

Viesmann. VITOMAX LW Anma ısı gücü 10,0-20,0 MW. Teknik Bilgi Föyü. VITOMAX LW Tip M64A

Viesmann. VITOMAX LW Anma ısı gücü 10,0-20,0 MW. Teknik Bilgi Föyü. VITOMAX LW Tip M64A Viesmann VITOMAX LW Anma ısı gücü 10,0-20,0 MW Teknik Bilgi Föyü VITOMAX LW Tip M64A Düşük basınçlı sıcak su kazanı Gaz Yakıtlı ihazlar Direktifi 2009/142/E uyarınca sertifikalı (110 emniyet sınır sıcaklığı

Detaylı

HRV-IP. Tavan Tipi Isı Pompalı Isı Geri Kazanım Cihazı

HRV-IP. Tavan Tipi Isı Pompalı Isı Geri Kazanım Cihazı HRV-IP Tavan Tipi Isı Pompalı Isı Geri Kazanım Cihazı HRV-IP Tavan Tipi Isı Pompalı Isı Geri Kazanım Cihazı Tavan tipi ısı pompalı ısı geri kazanım cihazları kapalı mekanlardaki egzoz ve taze hava ihtiyacını

Detaylı

SAĞLIK BAKANLIĞI ALÇAK GERİLİM ELEKTRİK PANO ve TABLOLARI

SAĞLIK BAKANLIĞI ALÇAK GERİLİM ELEKTRİK PANO ve TABLOLARI SAĞLIK BAKANLIĞI ALÇAK GERİLİM ELEKTRİK PANO ve TABLOLARI KONU VE KAPSAM: Alçak gerilim dağıtım panoları, bina içinde kullanılan, zemine montajlı, serbest dikili tip olarak prefabrik standart fonksiyonel

Detaylı

VIESMANN VITOCROSSAL 200 Gaz yakıtlı yoğuşmalı kazan 400-620 kw

VIESMANN VITOCROSSAL 200 Gaz yakıtlı yoğuşmalı kazan 400-620 kw VIESMANN VITOCROSSAL 200 Gaz yakıtlı yoğuşmalı kazan 400-620 kw Teknik Bilgi Föyü Sipariş no. ve fiyatlar için fiyat listesine bakınız VITOCROSSAL 200 Tip CM2 Gaz yakıtlı kondensasyon kazanı Doğalgaz ve

Detaylı

Paket Tip Isı Pompaları

Paket Tip Isı Pompaları Paket Tip Isı Pompaları Daire, villa, yazlık, ofis, mağaza gibi bireysel kullanımlar için Tesisat ekipmanları aynı gövdenin içine yerleştirilmiş Yüksek verim değerleri ile elektrik tüketimi düşük Isıtma,

Detaylı

Yüksek verimli gaz yakıtlı çelik kazan CompactGas

Yüksek verimli gaz yakıtlı çelik kazan CompactGas Yüksek verimli gaz yakıtlı çelik kazan CompactGas Patentli alufer teknolojisi ile yüksek verim, düşük emisyon 1 CompactGas ın (1000-2800) avantajları Hoval CompactGas; konfor,ekonomi, güvenilirlik ve teknik

Detaylı

KULLANIM ALANLARI: Kafeler, Restaurantlar, Fabrikalar, Atölyeler, Seralar, Spor Salonları, Tavuk Çiftlikleri ve bu gibi kapalı alanlar.

KULLANIM ALANLARI: Kafeler, Restaurantlar, Fabrikalar, Atölyeler, Seralar, Spor Salonları, Tavuk Çiftlikleri ve bu gibi kapalı alanlar. GAZ YAKITLI SICAK HAVA ÜRETİCİLERİ MINIJET SERİLERİ ULTRA-KOMPAKT GAZ YAKITLI HAVA ISITICISI KULLANIM ALANLARI: Kafeler, Restaurantlar, Fabrikalar, Atölyeler, Seralar, Spor Salonları, Tavuk Çiftlikleri

Detaylı

TTGV Enerji Verimliliği. Desteği

TTGV Enerji Verimliliği. Desteği Enerjiye Yönelik Bölgesel Teşvik Uygulamaları Enerji Verimliliği 5. Bölge Teşvikleri Enerjiye Yönelik Genel Teşvik Uygulamaları Yek Destekleme Mekanizması Yerli Ürün Kullanımı Gönüllü Anlaşma Desteği Lisanssız

Detaylı

PROSES BRÜLÖR.

PROSES BRÜLÖR. 2017 PROSES BRÜLÖR www.ecostar.com.tr KULLANIM ALANLARI Isıl işlem amacıyla tavlama, yeniden billurlaştırma, normalizasyon, sementasyon, sertleştirme ve ıslah işlemlerinin yapıldığı fırın ve tuz banyolarında,

Detaylı

VIESMANN. VITOMAX 200-HS Yüksek basınçlı buhar kazanı Üç geçişli Isı yükü 3,8-18,2 MW Buhar kapasitesi 5 ile 26 t/h arasında.

VIESMANN. VITOMAX 200-HS Yüksek basınçlı buhar kazanı Üç geçişli Isı yükü 3,8-18,2 MW Buhar kapasitesi 5 ile 26 t/h arasında. VIESMANN VITOMAX 200-HS Yüksek basınçlı buhar kazanı Üç geçişli Isı yükü 3,8-18,2 MW Buhar kapasitesi 5 ile 26 t/h arasında Teknik Bilgi Föyü Sipariş numaralarını ve fiyatları lütfen sorunuz Kazan seçimi

Detaylı

SU KAYIP VE KAÇAKLARI YÖNETMELİK TASLAĞI. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

SU KAYIP VE KAÇAKLARI YÖNETMELİK TASLAĞI. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Orman ve Su İşleri Bakanlığından: SU KAYIP VE KAÇAKLARI YÖNETMELİK TASLAĞI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 Bu Yönetmeliğin amacı; içme suyunun etkin kullanılması, su israfının

Detaylı

3.1. Proje Okuma Bilgisi 3.1.1. Tek Etkili Silindirin Kumandası

3.1. Proje Okuma Bilgisi 3.1.1. Tek Etkili Silindirin Kumandası HİDROLİK SİSTEM KURMAK VE ÇALIŞTIRMAK 3.1. Proje Okuma Bilgisi 3.1.1. Tek Etkili Silindirin Kumandası Basınç hattından gelen hidrolik akışkan, 3/2 yön kontrol valfine basılınca valften geçer. Silindiri

Detaylı

AKÜMÜLASYON TANKI SICAK SU DEPOLAMA TANKI

AKÜMÜLASYON TANKI SICAK SU DEPOLAMA TANKI AKÜMÜLASYON TANKI SICAK SU DEPOLAMA TANKI 71AT Serisi Ürün No: 71 İSTANBUL KAZAN İmalat Makina İnşaat San. ve Tic. Ltd Şti. www.istanbulkazan.com.tr info@istanbulkazan.com.tr www.eastanbulwaterheater.com.tr

Detaylı

DOĞAL GAZ BACA UYGULAMALARI

DOĞAL GAZ BACA UYGULAMALARI 153 DOĞAL GAZ BACA UYGULAMALARI T.Cüneyt GÜNÇAĞ ÖZET Bu yazıda, son yıllarda güncel olan bacalar konusunda temel bilgileri kısaca anlatmak ve baca malzemeleri seçme konusunda kullanım şekline göre olumlu

Detaylı

PASLANMAZ ÇELĐK BACALAR

PASLANMAZ ÇELĐK BACALAR PASLANMAZ ÇELĐK BACALAR A. Erhan K ESKĐ N 1968 yılında doğdu. 1989 yılında Yıldız Teknik Üniversitesi Makina Fakültesi'nin Konstrüksiyon imalat Bölümünden mezun oldu. 1993 yılından beri Koçtaş Ticaret

Detaylı

ATLAS ISI İSTASYONU ( IST )

ATLAS ISI İSTASYONU ( IST ) ATLAS ISI İSTASYONU ( IST ) MODELLER : - IST-30 ( 30 Kw ) - IST-45 ( 45 Kw ) - IST-60 ( 60 Kw ) - IST-80 ( 85 Kw ) Atlas Sayaç ve Ölçü Aletleri AŞ. 2012 yılında IST model numaralı kat istasyonları üretimine

Detaylı

KAZANLAR. Şekil 1: Döküm Kazan. İGDAŞ ın izni olmaksızın hiç bir yolla çoğaltılamaz. İGDAŞ yayınıdır.

KAZANLAR. Şekil 1: Döküm Kazan. İGDAŞ ın izni olmaksızın hiç bir yolla çoğaltılamaz. İGDAŞ yayınıdır. KAZANLAR 1. Sıcak su Kazanları: Ocağında yakılan yakıtın ısı enerjisini içindeki suya aktararak sıcak su üreten tesisat elemanıdır. Uygulamada çok sayıda farklı tipte sıcak su kazanı vardır. Sıcak su kazanları

Detaylı

DOĞALGAZ DÖNÜŞÜMLERĐNDE BACA

DOĞALGAZ DÖNÜŞÜMLERĐNDE BACA DOĞALGAZ DÖNÜŞÜMLERĐNDE BACA Doç. Dr. Hikmet KARAKOÇ 1959 Eskişehir doğumludur. 1980 yılında Anadolu Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi, Makina Mühendisliği Bölümü'nden mezun oldu ve ayın yıl

Detaylı

Kullanma Kılavuzu. Çelik Kazan Logano SK 425 ve SE 425 Sıvı/Gaz Yakıtlı Özel Kazan. 6302 0252 03/2000 TR Kullanıcı için

Kullanma Kılavuzu. Çelik Kazan Logano SK 425 ve SE 425 Sıvı/Gaz Yakıtlı Özel Kazan. 6302 0252 03/2000 TR Kullanıcı için 6302 0252 03/2000 TR Kullanıcı için Kullanma Kılavuzu Çelik Kazan Logano SK 425 ve SE 425 Sıvı/Gaz Yakıtlı Özel Kazan Kullanmadan önce dikkatle okuyunuz Önsöz Önemli genel kullanım tavsiyeleri Teknik cihazlar,

Detaylı

Yüksek verimli ve ekonomik merkezi sistem çözümleri

Yüksek verimli ve ekonomik merkezi sistem çözümleri [ Hava ] Şema Sayfaları Başlık şablonu Folio Medium [ Su ] [ Toprak ] [ Buderus ] Yüksek verimli ve ekonomik merkezi sistem çözümleri Isıtma Bizim İşimiz Üflemeli Brülörlü Çelik Kazanlar Merkezi ısıtmada

Detaylı

Home Station. Isı İstasyonu Çözümleri

Home Station. Isı İstasyonu Çözümleri Home Station Isı İstasyonu Çözümleri Merkezi ısıtma sistemlerinde, daire ısıtma ve termostatik kontrollü sıcak su için ALNA HOME STATION su ısıtıcısı ve fark basınç kontrolü ile tam bir çözümdür. Özellikler

Detaylı

Kadar artar. Artan bu hacmi depolayacak açık genleşme deposunun hacmi ise;

Kadar artar. Artan bu hacmi depolayacak açık genleşme deposunun hacmi ise; 7. GENLEŞME DEPOLARI Genleşme depoları sistemdeki basıncın kontrolü ve sisteme gerekli su desteğinin sağlanması bakımından çok önemlidir. Genleşme depoları açık ve kapalı olmak üzere iki tiptedir. 7.1

Detaylı

DSSY-T SERİSİ ENDÜSTRİYEL TİP TERMOSTAT KONTROLLÜ ELEKTRİKLİ TERMOSİFONLAR

DSSY-T SERİSİ ENDÜSTRİYEL TİP TERMOSTAT KONTROLLÜ ELEKTRİKLİ TERMOSİFONLAR DSSY-T SERİSİ ENDÜSTRİYEL TİP TERMOSTAT KONTROLLÜ ELEKTRİKLİ TERMOSİFONLAR GENEL ÖZELLİKLER ÜRÜN TANITIMI KULLANIM ALANLARI ISITMA SÜRESİ BOYUTLAR TEKNİK TABLO ÖRNEK TESİSAT ŞEMASI MODEL & SİPARİŞ NOTASYON

Detaylı

ISITMA & BUHAR SİSTEMLERİ

ISITMA & BUHAR SİSTEMLERİ ISITMA & BUHAR SİSTEMLERİ ÖNSÖZ Enorpa buhar, sıcak su, sıcak hava, kızgın yağ sistemlerinin yanı sıra; akaryakıt tankları, yatay ve dikey basınçlı kaplar konusunda üretim, projelendirme ve taahhüt işleri

Detaylı

DİYAFRAMLI EMNİYET VENTİLİ (DEV)

DİYAFRAMLI EMNİYET VENTİLİ (DEV) DİYAFRAMLI EMNİYET VENTİLİ (DEV) SABİT AYARLI Aralık 01 TANITIM Diyaframlı emniyet ventilleri kapalı devre ısıtma sistemlerinde oluşan basıncı tahliye ederek, önceden belirlenmiş bir değere sınırlamak

Detaylı

ELEKTRİKLİ SU ISITICILARI TİCARİ TİP ELEKTRİKLİ SU ISITICISI

ELEKTRİKLİ SU ISITICILARI TİCARİ TİP ELEKTRİKLİ SU ISITICISI ELEKTRİKLİ SU ISITICILARI TİCARİ TİP ELEKTRİKLİ SU ISITICISI 53EWH Serisi Ürün No: 53 İSTANBUL KAZAN İmalat Makina İnşaat San. ve Tic. Ltd Şti. www.istanbulkazan.com.tr info@istanbulkazan.com.tr www.eastanbulwaterheater.com.tr

Detaylı

SERALARIN TASARIMI (Seralarda Isıtma Sistemleri) Doç. Dr. Berna KENDİRLİ A. Ü. Ziraat Fakültesi Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölümü

SERALARIN TASARIMI (Seralarda Isıtma Sistemleri) Doç. Dr. Berna KENDİRLİ A. Ü. Ziraat Fakültesi Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölümü SERALARIN TASARIMI (Seralarda Isıtma Sistemleri) Doç. Dr. Berna KENDİRLİ A. Ü. Ziraat Fakültesi Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölümü Seralarda Isıtma Sistemlerinin Planlanması Bitki büyümesi ve gelişmesi

Detaylı

ÇAMAŞIR MAKİNESİ / BULAŞIK MAKİNESİ KURUTMA MAKİNESİ BUZDOLABI

ÇAMAŞIR MAKİNESİ / BULAŞIK MAKİNESİ KURUTMA MAKİNESİ BUZDOLABI Su giriş bağlantıları Tahliye bağlantısı Gerektiği durumlarda uzun su giriş hortumu / uzun tahliye hortumu (İlk 30 gün içerisinde) ÇAMAŞIR MAKİNESİ / BULAŞIK MAKİNESİ Musluk temini ve montajı Temiz su

Detaylı

ENERJİ YÖNETİMİ VE POLİTİKALARI

ENERJİ YÖNETİMİ VE POLİTİKALARI ENERJİ YÖNETİMİ VE POLİTİKALARI KAZANLARDA ENERJİ VERİMLİLİĞİ ÖĞRENCİNİN ADI:KUBİLAY SOY ADI:KOÇ NUMARASI:15360038 KAZANLAR Yakıtın kimyasal enerjisini yanma yoluyla ısı enerjisine dönüştüren ve bu ısı

Detaylı

MÜŞAVİRLİK MÜHENDİSLİK LTD. ŞTİ.

MÜŞAVİRLİK MÜHENDİSLİK LTD. ŞTİ. Sayın İşletme İdari ve Teknik Yönetimleri, Mühendislik hizmetlerinde proje ve uygulama alanlarında geçmişten bugüne yürütmüş olduğumuz çalışmalardan edindiğimiz tecrübelere paralel olarak, bu hizmetlerin

Detaylı

YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARIMIZ VE ELEKTRİK ÜRETİMİ. Prof. Dr. Zafer DEMİR --

YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARIMIZ VE ELEKTRİK ÜRETİMİ. Prof. Dr. Zafer DEMİR -- YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARIMIZ VE ELEKTRİK ÜRETİMİ Prof. Dr. Zafer DEMİR -- zaferdemir@anadolu.edu.tr Konu Başlıkları 2 Yenilenebilir Enerji Türkiye de Politikası Türkiye de Yenilenebilir Enerji Teşvikleri

Detaylı

BORULARDA ISI KAYBI VE YALITIMI

BORULARDA ISI KAYBI VE YALITIMI Makale BORULARDA ISI KAYBI VE YALITIMI Y. Müh. Gökhan ÖZBEK Özet: Bu yazıda ısıtma tesisatında kullanılan borulardan olan ısı kaybı üzerinde durulmuştur. Isıtılmayan hacimlerden geçen sıcak su borularından

Detaylı

Açılış-Genel Bilgiler Kursun amacı, kurs genel tanıtımı, derslerle ilgili bilgiler

Açılış-Genel Bilgiler Kursun amacı, kurs genel tanıtımı, derslerle ilgili bilgiler 1. gün Program GG.AA.YYYY Açılış-Genel Bilgiler Kursun amacı, kurs genel tanıtımı, derslerle ilgili bilgiler Kişisel Gelişim Problem çözme yeteneği, ikna kabiliyeti 11:00-11:50 Kişisel Gelişim Yenilikleri

Detaylı

Gazlı Kaynatma Kazanları

Gazlı Kaynatma Kazanları Krom Mutfak San. Tic. Ltd. Sti. 700XP 700XP serisi, en üst düzeyde performans, güvenilirlik, enerji tasarrufu, güvenlik standartları ve ergonomik operasyonu garantilemek üzere tasarlanmış 100'den fazla

Detaylı

YÜKSEK BĐNALARDA KALORĐFER ve SIHHĐ TESĐSAT ÖZELLĐKLERĐ

YÜKSEK BĐNALARDA KALORĐFER ve SIHHĐ TESĐSAT ÖZELLĐKLERĐ YÜKSEK BĐNALARDA KALORĐFER ve SIHHĐ TESĐSAT ÖZELLĐKLERĐ Rüknettin KÜÇÜKÇALI 1950 yılında doğdu. 1972 yılında Đ.T.Ü. Makina Fakültesi'nden Makina Yüksek Mühendisi olarak mezun oldu. Sungurlar ve Tokar firmalarında

Detaylı

Kare barkodu Tarayınız! Kolay Hızlı Ekonomi BİNA İÇİ DOĞALGAZ TESİSATLARI İÇİN ESNEK ÇÖZÜMLER. Nasıl Çalıştığını öğrenmek için:

Kare barkodu Tarayınız! Kolay Hızlı Ekonomi BİNA İÇİ DOĞALGAZ TESİSATLARI İÇİN ESNEK ÇÖZÜMLER. Nasıl Çalıştığını öğrenmek için: Kolay Hızlı k Ekonomi BİNA İÇİ DOĞALGAZ TESİSATLARI İÇİN ESNEK ÇÖZÜMLER Kare barkodu Tarayınız! AT&T Nasıl Çalıştığını öğrenmek için: ayvaz.com/karebarkod EURO-QUALIFLEX (AEQ) üyesidir. BİNA İÇİ DOĞALGAZ

Detaylı

Daire Isıtma Üniteleri. Daire İçi Isı Dağıtımı ve Kullanma Suyu Isıtması İçin

Daire Isıtma Üniteleri. Daire İçi Isı Dağıtımı ve Kullanma Suyu Isıtması İçin Daire Isıtma Üniteleri Daire İçi Isı Dağıtımı ve Kullanma Suyu Isıtması İçin Daha İyi Bir Gelecek İçin: Techem Çevre dostu ve ekonomik Doğal kaynakların hızla tükendiği günümüzde, enerjiye olan ihtiyaç

Detaylı

De Dietrich. G 100-200 Gaz Brülörleri 16-79 kw GAZ BRÜLÖRLERİ G 100S

De Dietrich. G 100-200 Gaz Brülörleri 16-79 kw GAZ BRÜLÖRLERİ G 100S G 100-200 Gaz Brülörleri 16-79 kw GAZ BRÜLÖRLERİ G 100S Tek kademeli, EN 676 ya göre 16-52 kw kapasitede düşük Azot Oksit Emisyonu Nox< 80 mg/kwh olan Düşük Nox emisyonlu Gaz brülörü. G 100S VERİLEN HİZMETLER

Detaylı

TEKNOLOJİDE ÖNDE www.rifade.com.tr

TEKNOLOJİDE ÖNDE www.rifade.com.tr TEKNOLOJİDE ÖNDE www.rifade.com.tr RİFADE ısı sistemleri her türlü ısınma ve ısıtma ihtiyacınızı karşılayacak çözümler üretmektedir. Eğer siz özel bir çözüm ve size özel bir hizmeti istiyorsanız doğru

Detaylı

PLAKALI ISI EŞANJÖRÜ SEÇĐMĐ: [1)YÜZME HAVUZLARININ ISITILMASINDA ÇAĞDAŞ ÇÖZÜM. Semih Ferit Emekli

PLAKALI ISI EŞANJÖRÜ SEÇĐMĐ: [1)YÜZME HAVUZLARININ ISITILMASINDA ÇAĞDAŞ ÇÖZÜM. Semih Ferit Emekli [1)YÜZME HAVUZLARININ ISITILMASINDA ÇAĞDAŞ ÇÖZÜM Semih Ferit Emekli 1960 Đstanbul'da doğdu. Pertevniyal Lisesi'nden sonra ĐDMMA Yıldız Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü'nden 1980 81 döneminde mezun

Detaylı

Viesmann. VITOMAX HS Buhar kapasitesi 0,5-4,0 t/h. Teknik Bilgi Föyü. VITOMAX HS Tip M73B

Viesmann. VITOMAX HS Buhar kapasitesi 0,5-4,0 t/h. Teknik Bilgi Föyü. VITOMAX HS Tip M73B Viesmann VITOMX HS Buhar kapasitesi 0,5-4,0 t/h Teknik Bilgi Föyü VITOMX HS Tip M73B Yüksek basınçlı buhar kazanı Basınçlı Kaplar Direktifi uyarınca sertifikalı Ekonomizörsüz veya entegre ekonomizörlü

Detaylı

MĐCRO HERMETĐK ŞOFBEN KULLANMA KILAVUZU

MĐCRO HERMETĐK ŞOFBEN KULLANMA KILAVUZU PINAR EMAYE ISI GEREÇLERİ MERMER MADEN İNŞAAT SAN. Ve TİC. LTD. ŞTİ. Organize sanayi Bölgesi 8. Cadde 26110 ESKİŞEIİR / TURKEY Tel :+ Tel + 90.222.236 00 91 Fax : 0.222.236 0032 e-mail : www.pinaremaye.c

Detaylı

Bölüm II Sıcak Sulu Kalorifer Sistemleri. Yrd. Doç. Dr. Selahattin Çelik

Bölüm II Sıcak Sulu Kalorifer Sistemleri. Yrd. Doç. Dr. Selahattin Çelik Bölüm II Sıcak Sulu Kalorifer Sistemleri Yrd. Doç. Dr. Selahattin Çelik Doğal Taşınımlı Sıcak Su Sistemleri Doğal taşınımlı sıcak su tesisatında, su dolaşımı yerçekimi ivmesi yardımıyla sağlanır. Alttan

Detaylı

Karlı Bir Yatırım Yeni Nesil Caria Serisi

Karlı Bir Yatırım Yeni Nesil Caria Serisi Karlı Bir Yatırım Yeni Nesil Caria Serisi Caria Serisi ürünleri tasarlarken aklımızda tek bir şey vardı: Minimum kullanıcı müdahelesi Artık yeni nesil Caria serisi kazanlar eskisinden daha fazla konfor

Detaylı

BUHAR KAZANLARI. 1. Kazan Çeşitleri. 1.1. Doğal Dolaşımlı Kazanlar

BUHAR KAZANLARI. 1. Kazan Çeşitleri. 1.1. Doğal Dolaşımlı Kazanlar BUHAR KAZANLARI Buhar üretmekte yararlanılan; kömür, yağyakıt, motorin, doğalgaz ve fosil yakıtları, bazı tesislerde ise artık yakıtın yakılmasıyla ortaya çıkan, ısıyı içindeki suyu ısıtmak için kullanan

Detaylı

Kendi emniyetiniz ve şöminenizi doğru kullanabilmeniz için lütfen bu broşürü dikkatle okuyunuz.

Kendi emniyetiniz ve şöminenizi doğru kullanabilmeniz için lütfen bu broşürü dikkatle okuyunuz. AKINLAR ŞÖMİNE... yeni ısı kaynağı... Değerli Müşterimiz, AKINLAR Şömine haznesini tercih ettiğiniz için çok teşekkür ederiz. Kendi emniyetiniz ve şöminenizi doğru kullanabilmeniz için lütfen bu broşürü

Detaylı

Kusursuz bir onarım ancak cihazın tamamı gerekli olduğu her zaman zarar verilmeden sökülebiliyorsa mümkündür.

Kusursuz bir onarım ancak cihazın tamamı gerekli olduğu her zaman zarar verilmeden sökülebiliyorsa mümkündür. Kurulum yalnızca uzman personel tarafından yapılabilir. Tüm iş adımları sırasıyla eksiksiz olarak uygulanmalı ve kontrol edilmelidir. Geçerlilik kapsamı Bu kurulum kılavuzu aşağıdakiler için geçerlidir:

Detaylı

1000-200000 m3/h, 400-1500 Pa. Kavrama, kayış-kasnak veya direk tahrik Eurovent e göre Kısa/Uzun gövde; kılavuz giriş kanatlı/kanatsız

1000-200000 m3/h, 400-1500 Pa. Kavrama, kayış-kasnak veya direk tahrik Eurovent e göre Kısa/Uzun gövde; kılavuz giriş kanatlı/kanatsız Aksiyal fanlar Üretimin açıklanması Değişik rotor türleri için, çıkış konumu, gövde geometrisi, gövde sacı kalınlığı, ve malzesi yönünden geniş bir seçme olanağı bulunmaktadır. Aşağıdaki açıklamalar standart

Detaylı

Endüstriyel Fanlar AKSİYAL FANLAR GENEL BİLGİLER

Endüstriyel Fanlar AKSİYAL FANLAR GENEL BİLGİLER O C A K 2 0 1 1 A R G E - F. K 03 Endüstriyel Fanlar AKSİYAL FANLAR GENEL BİLGİLER Ürünlerimiz, yüksek verimli, düşük maliyetli, düşük ses düzeyi, olası en geniş çalışma aralığı ve kompakt bir yapıya sahip

Detaylı

ELEKTRİKLİ SU ISITICILARI ENDÜSTRİYEL TİP ELEKTRİKLİ SU ISITICISI

ELEKTRİKLİ SU ISITICILARI ENDÜSTRİYEL TİP ELEKTRİKLİ SU ISITICISI ELEKTRİKLİ SU ISITICILARI ENDÜSTRİYEL TİP ELEKTRİKLİ SU ISITICISI 54EWH Serisi Ürün No: 54 İSTANBUL KAZAN İmalat Makina İnşaat San. ve Tic. Ltd Şti. www.istanbulkazan.com.tr info@istanbulkazan.com.tr www.eastanbulwaterheater.com.tr

Detaylı

TESİSAT MAHAL LİSTESİ

TESİSAT MAHAL LİSTESİ İşin Adı : A.K.Ü KAMPÜSLERİ ALTYAPI İNŞAATI Sayfa 1 1 03.205/01 Motor kumandalı monoray vinç (10 metre açıklıkta), 1 Ton kaldırma kapasiteli 2 09.001 Kuyu inkişafı (Geliştirilmesi) - + - + - - - 3 09.002/2

Detaylı

BACALAR, BACA YANGINLARI, SEBEPLERİ VE ÖNLENMESİ. Mak. Müh. Doğan ÖZDEMİR

BACALAR, BACA YANGINLARI, SEBEPLERİ VE ÖNLENMESİ. Mak. Müh. Doğan ÖZDEMİR BACALAR, BACA YANGINLARI, SEBEPLERİ VE ÖNLENMESİ Mak. Müh. Doğan ÖZDEMİR RESTORAN VE ENDÜSTRİYEL MUTFAK HAVALANDIRMASI Genel olarak bir mutfak havalandırma sisteminde davlumbaz, kanallar, egzoz fanı, baca

Detaylı

Cihazlar yalnızca soğutma modunda çalışmaktadır.

Cihazlar yalnızca soğutma modunda çalışmaktadır. Cihazlar yalnızca soğutma modunda çalışmaktadır. Standart ürünlerde çevre dostu R407c soğutucu akışkan kullanılmaktadır. Su sıcaklık rejimine veya isteğe göre farklı soğutucu akışkan ile sistem oluşturulabilmektedir.

Detaylı

EPDK NIN DOĞAL GAZ PİYASASI ÜZERİNDEKİ SON DÖNEM DÜZENLEMELERİ

EPDK NIN DOĞAL GAZ PİYASASI ÜZERİNDEKİ SON DÖNEM DÜZENLEMELERİ EPDK NIN DOĞAL GAZ PİYASASI ÜZERİNDEKİ SON DÖNEM DÜZENLEMELERİ Lütfiye AKKAYA Avukat 02/11/2017 INGAS 2017 7. Uluslararası Doğalgaz Kongresi & 1. Doğalgaz Fuarı/ İSTANBUL GİRİŞ 2002 yılında ülkemizde sadece

Detaylı

REHAU DÖŞEMEDEN ISITMA/SERİNLETME DUVAR, TAVAN VE ZEMİN İÇİN DÜŞÜK YÜKSEKLİKLİ UYGULAMA SİSTEMLERİ. www.rehau.com.tr. Yapı Otomotiv Endüstri

REHAU DÖŞEMEDEN ISITMA/SERİNLETME DUVAR, TAVAN VE ZEMİN İÇİN DÜŞÜK YÜKSEKLİKLİ UYGULAMA SİSTEMLERİ. www.rehau.com.tr. Yapı Otomotiv Endüstri REHAU DÖŞEMEDEN ISITMA/SERİNLETME DUVAR, TAVAN VE ZEMİN İÇİN DÜŞÜK YÜKSEKLİKLİ UYGULAMA SİSTEMLERİ www.rehau.com.tr Yapı Otomotiv Endüstri YENİLEME SISTEMI 10 ISLAK YAPI TARZINDA - REHAU tutucu lama 10

Detaylı

ECOMFORT 3 YIL. Avantajları. Fonksiyonu. Enerji Ekonomisi. Modeller

ECOMFORT 3 YIL. Avantajları. Fonksiyonu. Enerji Ekonomisi. Modeller ECOMFORT Fonksiyonu Küçük ve orta büyüklükteki iklimlendirme uygulamalarında iç ortamın ısıtılması/soğutulması ve filtrelenmesi için kullanılmaktadır. Asma tavana montaj imkanı vardır, hava dağıtımı asma

Detaylı

840180YK SANTRAL REGÜLATÖRÜ

840180YK SANTRAL REGÜLATÖRÜ GAZ ALETLERİ 444 5 168 [info@alkangaz.com] [www.alkangaz.com.tr] 840180YK SANTRAL REGÜLATÖRÜ GİRİŞ 840180YK basınç regülatörleri, yüksek basınç için direk etkili cihazlardır, diyagram tarafından kontrol

Detaylı

Isı Pompalı Yüksek Sıcaklık Su Üretim Sistemleri

Isı Pompalı Yüksek Sıcaklık Su Üretim Sistemleri Isı Pompalı Yüksek Sıcaklık Su Üretim Sistemleri Otel, tatil köyü, yurt, hastane ve fabrika gibi tesislerin, Çamaşırhane ve diğer proseslerinde kullanılan, 75 C'ye kadar sıcak sularının hazırlanması için

Detaylı

VIESMANN VITOSOL 222-T Heatpipe prensipli vakum borulu kolektör Güneş enerjisi ile kullanma suyu ısıtması için boyler ile

VIESMANN VITOSOL 222-T Heatpipe prensipli vakum borulu kolektör Güneş enerjisi ile kullanma suyu ısıtması için boyler ile VIESMANN VITOSOL 222-T Heatpipe prensipli vakum borulu kolektör Güneş enerjisi ile kullanma suyu ısıtması için boyler ile Teknik Bilgi Föyü Sipariş No. ve fiyatlar: Fiyat listesine bakınız VITOSOL 222-T

Detaylı

OREN303 ENERJİ YÖNETİMİ KERESTE KURUTMADA ENERJİ ANALİZİ/SÜREÇ YÖNETİMİ

OREN303 ENERJİ YÖNETİMİ KERESTE KURUTMADA ENERJİ ANALİZİ/SÜREÇ YÖNETİMİ OREN303 ENERJİ YÖNETİMİ KERESTE KURUTMADA ENERJİ ANALİZİ/SÜREÇ YÖNETİMİ Enerji analizi termodinamiğin birinci kanununu, ekserji analizi ise termodinamiğin ikinci kanununu kullanarak enerjinin maksimum

Detaylı