DEPRESYON TEDAV S NDE HASTAYA YAKLAfiIM, FARMAKOTERAP PRENS PLER, TR S KL K VE TETRAS KL K ANT DEPRESSANLAR, SSRI LAR VE SNRI LER

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "DEPRESYON TEDAV S NDE HASTAYA YAKLAfiIM, FARMAKOTERAP PRENS PLER, TR S KL K VE TETRAS KL K ANT DEPRESSANLAR, SSRI LAR VE SNRI LER"

Transkript

1 Eğitimi Etkinlikleri.Ü. Cerrahpafla T p Fakültesi Sürekli T p E itimi Etkinlikleri Depresyon, Somatizasyon ve Psikiyatrik Aciller Sempozyumu 2-3 Aral k 1999, stanbul, s Sürekli Tıp İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Sürekli Tıp Eğitimi Komisyonu DEPRESYON TEDAV S NDE HASTAYA YAKLAfiIM, FARMAKOTERAP PRENS PLER, TR S KL K VE TETRAS KL K ANT DEPRESSANLAR, SSRI LAR VE SNRI LER Prof. Dr. Alaattin Duran Depresyon, üzüntülü bir duygudurum içinde düflünce, konuflma ve hareketlerde yavafllama ve durgunluk, de ersizlik, küçüklük, güçsüzlük, isteksizlik, karamsarl k duygu ve düflünceleri ile fizyolojik fonksiyonlarda yavafllama gibi belirtileri içeren bir sendromdur. K saca bir psikomotor inhibisyon halidir. DSM-IV duygudurum (depressif) bozukluklar n afla daki flekilde s n flamaktad r: Major depressif epizod Distimik bozukluk Baflka türlü adland r lamayan depressif bozukluk Bipolar I bozuklu u Bipolar II bozuklu u Siklotimik bozukluk Genel t bbi duruma ba l duygudurum bozuklu u Madde kullan m n n yol açt duygudurum bozuklu u Hem tek bafl na major depresyon hem de bipolar bozukluk içersinde kendisini gösteren depressif tablolar önemli ve bazen de yaflamsal özelli i olan hastal klard r. Bu bak mdan depresyon tedavisi çok önemlidir ve bu tedavi; kiflinin güvenli inin garanti alt na al nmas, hastan n tam bir teflhis de erlendirmesinin yap lmas ve sadece mevcut tabloya de il hastan n daha sonraki durumuna da hitap edebilecek bir tedavi plan bafllat lmas gibi amaçlara yöneltilmelidir. Tedavi, hastaya uygulanan ilaç tedavisini ve psikoterapiyi esas almas na ra men, stresli hayat olaylar n n depresyon nüksünü art rabilmesinden dolay tedavi ayn zamanda hastalar n hayatlar ndaki stressörlerin say s - n ve fliddetini de azaltmal d r. Duygudurum bozukluklar kroniktir ve bu ne- 93

2 DURAN, A denle hastaya ve ailesine gelecek tedavi stratejileri hakk nda tavsiyelerde bulunulmal d r. Tedavi aflamas nda hekimin vermesi gereken ilk ve önemli karar, hastay hastaneye yat r p yat rmamak veya ayaktan tedaviye giriflip giriflmemektir. Teflhis koyma ihtiyac, intihar riski, hastan n besin alabilmesinin ve muhafazas n n önemli flekilde bozulmas gibi durumlar hastaneye yat fl için endikayon oluflturmaktad r. Semptomlar n h zl flekilde ilerlemesi ve ola an destek sistemlerinin bozulmas da hastane tedavisi gerektirir. Hafif depressif tablolar ayaktan takiple tedavi edilebilirler. Bu hastalarda kilo kayb ve uykusuzluk minimal ve hastan n destek sistemleri de güçlü olmal d r. Ne afl r ilgi olmal ne de hastadan afl r uzaklafl lmal d r. Major depressif hastalar n düflünce yavafllamas, dünyaya olumsuz bak fllar ve umutsuzluklar yüzünden karar vermeleri bozulmufltur. Gerekti inde isteksiz ve gönülsüz olarak hastaneye yat r l rlar. 40 y ldan daha fazla zamand r (trisiklikler gibi) etkili ve spesifik tedaviler major depressif bozuklu un tedavisinde kullan lmaktad r. Spesifik ilaç tedavileri ço u hastada k sa say labilecek sürede düzelme flans n art rmaktad r. Antidepressanlar n kullan m bak m ndan uygun hasta e itimi, en uygun ilaç ve dozu seçmek kadar tedavi baflar s için önemlidir. Hastaya ilaç tedavisi denenmesine karar verildi inde, major depressif bozuklu un biyolojik ve psikolojik faktörlerin bir kombinasyonu oldu u anlat lmal d r. Ayn zamanda antidepressanlara ba l ml olmayaca da vurgulanmal d r. lac n antidepressan etkilerini hissetmek için 3 ila 4 hafta geçece i, bu süre içersinde bir düzelme olmazsa elde alternatif ilaçlar bulundu u ifade edilmeli ve beklenen yan etkiler aç klanmal d r. Duygudurum bozukluklar için sebepsel temel bilinmemektedir. Biyolojik ve psikolojik bir sebebi saptamak için pek çok giriflim yap lm fl, ancak kesin sonuçlara ulafl lamam flt r. Depresyon etyolojisinde monoamin teorilerinin, norepinefrin (NE), serotonin (5-HT) ve k smen de dopaminin rol oynad ve nörotransmitterlerde azalma oldu u ifade edilmektedir. Hipertansiyonu tedavi etmek için rezerpin ve alfa-metil dopan n verildi i hastalarda depresyon elde edildi i hakk ndaki farmakolojik gözlemler, özellikle norepinefrin ve serotonin miktarlar nda bu ilaçlar n oluflturdu u azalma ile aç klanmaktad r. Trisiklik antidepressanlar n ve MAOI lerinin fonksiyonel olarak NE ve serotonin aktivitesini artt rd, oysa rezerpinin bu aktiviteyi düflürdü ü gerçe i depresyonun NE ve serotonin hipotezinin do mas na sebep olmufltur. Antidepressanlar n faydal etkilerinin NE, 5-HT ve DA reuptake ini bloke edebilmelerine ba l oldu u ileri sürüldü ünden beri bu amaca yönelik antidepres- 94

3 DEPRESYON TEDAV S NDE HASTAYA YAKLAfiIM san ilaçlar gelifltirilmektedir. Ancak antidepressan etki mekanizmas bu kadar basit de il, aksine oldukça karmafl kt r. Presinaptik ve postsinaptik reseptörler de ifle kar flmaktad r. Son y llarda psikofarmakoloji alan nda en h zl geliflme antidepressan ilaçlarda yaflanmakta ve yeni yeni ilaçlar piyasaya sunulmaktad r. Ancak yeni antidepressanlar n herhangi birinin, trisiklik antidepressan ilaç olan imipraminden (Tofranil) daha etkili oldu u hakk nda hiçbir bulgu mevcut de ildir. Bu yeni ilaçlar trisiklik antidepressanlara göre sadece yan etki avantajlar na sahiptir. TR S KL K VE TETRAS KL K ANT DEPRESSANLAR (Heterosiklik antidepressanlar- HCA) Klasik trisiklik antidepressanlar (TCA) imipramin, amitriptilin ve onlara yak n yap sal analoglard r. Kendi sinir terminalleri içinde serotonin ve NE reuptake ini bloke edebilmeleri, depresyonun monoamin hipotezinin temelini oluflturmufltur. Bu biyokimyasal aktiviteler hala onlar n tedavi edici etkilerinin farmakolojik esas olarak dikkate al nmaktad r. Trisiklik ve tetrasiklik ilaçlar n biyokimyasal etkileri Tablo 1 de gösterilmifltir. Bu ilaçlar serotonin reuptake ini bloke etmek suretiyle sedatif, NE reuptake ini bloke etmeleri sonucu aktive edici etki gösterirler. Serotonerjik ve antikolinerjik etkilere ba l oldu u düflünülen sedasyonun, son zamanlarda k smen trisikliklerin antihistaminik (H1) etkilerine de ba l oldu u anlafl lm flt r. Yine bu ilaçlar n H2 reseptör bloke edici etkileri ile de peptik ülserin iyileflmesine katk da bulunduklar ifade edilmektedir. Tablo 1 Trisiklik ve tetrasiklik ilaçlar n biyokimyasal etkileri laç NE 5-HT ACH H1 H2 Amitriptilin Desipramin Doksepin mipramin Nortriptilin Protriptilin Trimipramin Amoksapin Maprotilin 0 0 0?? 0 0??? 95

4 DURAN, A BAZI ANT DEPRASSANLARIN ÖZELL KLER mipramin (Tofranil): Bu ilaçla yap lan tüm çal flmalarda plasebodan daha etkili sonuçlar al nm flt r. Plaseboya aç k üstünlü üne ra men hastalar n yaklafl k %30 unda düzelme sa lanamamaktad r. NE reuptake ini ve daha az derecede olmak üzere 5-HT reuptake ini inhibe eder. Anksiyolitik ve antiobsesyonel etkileri vard r. Belirgin sedasyon etkisi gösterir. Ortostatik hipotansiyon yapar. lginçtir ki bu durum depresyonlu hastalarda normal kiflilerden daha s k ortaya ç kar. Bu etki alfa-adrenerjik reseptör blokaj na ba l olabilir. Günlük doz mg d r. Amitriptilin (Laroxyl): mipramine eflit etkili oldu u bulunmufl, ancak biraz daha potent oldu u anlafl lm flt r. NE ve özellikle serotonin reuptake ini güçlü flekilde bloke eder. Antikolinerjik etkisi imipramininkinden daha belirgindir. Günlük doz mg d r. Desipramin ve nortriptilin: Bu ilaçlardan birincisi imipraminin metabolitidir. NE reuptake ini güçlü flekilde inhibe eder. mipraminden daha az sedatif ve daha az antikolinerjik etki yapar. kinci ilaç ise amitriptilinin metabolitidir ve NE reuptake ini güçlü bir flekilde inhibe eder. Antikolinerjik yan etkisi amitriptilinden çok daha düflüktür. Klomipramin (Anafranil): Serotonin reuptake ini güçlü flekilde inhibe eden bir ilaçt r. Ancak metaboliti NE sistemi üzerinden çal flt için terapötik etkisi sadece serotonin reuptake inhibisyonuna ba lanamaz. Baflta panik bozuklu u olmak üzere di er anksiyete bozukluklar nda etkilidir. Güçlü antiobsesyonel etkinlik gösterir. Bu nedenle obsessif-kompulsif bozuklukta (OKB) tedavi de eri en yüksek olan ilaçt r. lac n bu etkisi antidepressan etkisinden ba ms zd r. Günlük doz mg d r. Ancak OKB tedavisinde bu dozun da üstüne ç k labilir. Amoksapin: NE ve serotonin reuptake özelliklerine sahip bir heterosiklik ilaçt r. Aktif metaboliti olan 8-hidroksiamoksapinin, antipsikotik özelliklere sahip oldu u ve bu nedenle psikotik depresyonlu hastalarda faydal olabildi i bildirilmifltir. Bu metabolit antipsikotiklere benzer özelliklere sahiptir. Günlük doz mg d r. Maprotilin: Tetrasiklik yap da antidepressif bir ilaçt r. Selektif bir flekilde NE reuptake ini bloke eder. Yar lanma ömrü uzun oldu u için günde iki kez verilebilir. Antikolinerjik etkisinin düflük oluflu, sedatif özelliklerin ajitasyonda fayda sa lamas gibi avantajlar ; yüksek tedavi dozlar nda nöbet oluflturabilmesi, baz vakalarda deri döküntülerine sebep olmas ve afl r dozlarda ölüm meydana getirmesi gibi dezavantajlar vard r. Günlük ortalama doz mg d r. 96

5 DEPRESYON TEDAV S NDE HASTAYA YAKLAfiIM Mianserin (Tolvon): Standart antidepressanlardan hafifçe daha düflük etkinli e sahip ve ilginç özellikleri olan tetrasiklik bir ilaçt r. Trisikliklerden farkl olarak reuptake blokeri de ildir. Bu ilac n, NE turnoverini art rmak için presinaptik bir α2-adrenerjik reseptör blokaj yoluyla etki etti i anlafl lmaktad r. Böylece etki kekanizmas NE teorisi ile uyum göstermektedir. Antikolinerjik etkileri, kardiyotoksisitesi ve ortostatik hipotansiyon yap c etkileri oldukça düflüktür. Günlük tedavi dozu mg d r. KULLANIM ALANLARI Major depresyon Distimi fiizoaffektif bozuklu un depressif dönemi Depresyonda koruyucu olarak Postpsikotik depresyon Atipik depresyon Enürezis nokturna Panik bozuklu u Obsessif-kompulsif bozukluk Organik kaynakl depresyonlar Dikkat eksikli i bozuklu u Narkolepsi Ba ml l k durumlar n n tedavisi Yeme bozukluklar Uygun antidepressan tedavi, uygun bir zaman ve uygun bir dozu içerir. Bir ilac n antidepressan etkisi yaklafl k 2 hafta civar nda bafllar. Uygun süre 4-6 haftad r. Tedaviye erken cevap al nmas olumlu cevab öngörürken, 2-3 haftada hiç cevap al nmamas seyrin tatmin edici olmayaca n gösterir. Gerekirse farkl s n ftan bir antidepressan veya klinik cevab art r c (augmentation) bir ilaç denenmelidir. Önceden hastal k hikayesi olmayan bir kiflide akut bir ata n remisyonunu takiben nüksü önlemek için idame tedavisine en az ndan 6-12 ay boyunca devam edilmelidir. Bu dönem s ras nda akut doza azalt lmadan devam edilir. Dört ay sonra doz yavafl yavafl azalt labilir ve alt ayda kesilebilir. Tek bir depressif ataktan sonraki ilk birkaç içersinde hastal n yar yar ya tekrarlama flans vard r. Üç ataktan sonra hastal n tekrarlama olas l %90 n üzerindedir. 97

6 DURAN, A YAN ETK LER Bir tablo halinde de (Tablo 2) özetlenen bu yan etkiler afla daki reseptörlerin blokaj yolu ile olmaktad r: 1. Muskarinik asetilkolin reseptörleri; atropine benzer etkilerine arac l k ederler. 2. Histamin reseptörleri; Sedatif ve muhtemelen kilo alma etkilerine arac l k ederler. 3. α-adrenerjik reseptörler; Ortostatik hipotansif etkilere arac l k ederler. Bu antidepressanlarla en rahats z edici problemler: Kardiyovasküler etkiler Kolinerjik etkiler Noradrenerjik etkiler Merkez sinir etkileri Afl r dozla ilgili olanlard r. Tablo 2 Trisiklik ve tetrasiklik antidepressanlar n yan etkileri laçlar Sedasyon Antikolinerjik Ortostatik hipotansiyon Kardiyak etkiler Amitriptilin (Laroxyl) mipramin (Tofranil) Doksepin Desipramin Nortriptilin Trimipramin Protriptilin Klomipramin (Anafranil) Maprotilin (Ludiomin) Mianserin (Tolvon) 98

7 DEPRESYON TEDAV S NDE HASTAYA YAKLAfiIM Kardiyovasküler etkiler Bu yan etkiler 1-Ortostatik hipotansiyon, 2- leti gecikmeleri; aritmiler ve 3- Kontraktibilite bozulmas (kullan mda pek önemi yoktur) fleklinde özetlenebilir. Bu antidepressanlar n en s k ve ciddi yan etkilerinden biri ortostatik hipotansiyondur. Bu etki α1-adrenerjik antagonizmle ilgilidir ve depressif hastalar n yaklafl k %10 unda antidepressan ilac n kesilmesine yol açar. Amitriptilin, imipramin, doksepin ve trimipramin gibi tersiyer amin trisikliklerin verilmesinden sonra daha belirgindir. Ortostatik hipotansiyon genç insanlarda sadece geçici selim bafl dönmeleri meydana getirirken, yafll insanlarda düflmelere ve yaralanmalara yol açabilir. Bu belirti aç s ndan en riskli olan ilaç imipramin, en az riskli olan ilaç ise notriptilindir. laçla oluflmufl hipotansiyonun hem oran hem de büyüklü ü, kalp hastal ndan rahats z olan depresse hastalarda çarp c flekilde artmaktad r. Antidepressan alan önceden mevcut kalp hastal olan hastalarda çok nadiren ani ölüm ortaya ç km flt r. Her heterosiklik antidepressan ile terapötik plazma seviyelerinde veya hafifçe daha üstünde PR, QRS veya QT intervallerinin art fl meydana gelebilmektedir. Trisiklik antidepressan tedavi ile kardiyovasküler etkiler aras ndaki iliflkiyi özetleyen Roose Glassman flu sonuca varm fllard r: TCA lar antiaritmik ajanlard r ve ventriküler ektopik aktiviteleri olan hastalarda etkilidirler; konjestif kalp yetersizli i olanlarda bile kardiyak output üzerine ters etkilere sahip de ildirler; ve iletiyi yavafllat rlar. Bu ilaçlar n myokart enfarktüsü geçirmifl hastalarda ilk 6 hafta kullan lmamas do ru olur. Antikolinerjik etkiler Bu ilaçlar n antikolinerjik özelliklerinden maydana gelen belirtiler içinde a z kurulu u, bulan k görme, konstipasyon ve idrar retansiyonu en belirginleridir. Konstipasyon medikal olarak yatk n hastalarda paralitik ileusa sebep olabilir. drar retansiyonu prostat hipertrofisi olan yafll hastalarda trisiklik kullan m için büyük risk oluflturmaktad r. Tersiyer amin trisiklikler antikolinerjiklere artm fl duyarl l a sahip olan yafll hastalarda kognitif toksisite oluflturabilir ve merkezi antikolinerjik sendroma yol açabilirler. Bu hastalar konfüzyon ve haf za bozulmalar gösteren deliryum tablolar meydana getirebilirler. Bu yüzden geriatrik hastalarda trisikliklerin standart dozlar ndan kaç n lmal veya bu ilaçlar kullan lmamal d r. 99

8 DURAN, A Noradrenerjik etkiler Sinirlilik, taflikardi ve tremor, özellikle birlikte panik ataklar olan hastalarda, tedavinin seyri s ras nda erkenden ortaya ç kabilir. Trisiklik antidepressanlar, özellikle üst ekstremitelerde srarl, ince tremora sebep olabilirler. Desipramin ve protriptilin en fazla suçlanan ilaçlard r. Daha az NE aktiviteli bir ilaca geçmek veya propranolol vermek faydal olabilir. Merkez sinir sistemi etkileri Uykusuzluk özellikle yafll larda, bildirilmifltir. Fakat genellikle geçicidir ve daha sedasyon yap c bir antidepressana cevap verebilir. Alkol ile oluflan sedasyonun, ilac n sedatif etkilerine eklenebildi i veya ilac n sedatif etkilerini kuvvetlendirebildi i hakk nda hastalar uyar lmal d r. Özellikle tersiyer aminler daha fazla sedasyon olufltururlar. Bu ilaçlar insomnili depresse hastalarda günde bir defa geceleyin yayg n olarak kullan l rlar. Sedasyonun farmakolojik mekanizmas iyi anlafl lamam flt r. 5-HT1, H1 ve H2 reseptörlerinin hepsinin blokaj n n rolü oldu u ileri sürülmektedir. Amitriptilin, doksepin ve trimipramin antiallerjik ve antiülser aktivitelere de sahiptir. Bu ilaçlar n genifl afl r dozlar na ilaveten, klinik olarak kullan lan dozlar nda da nöbetler oluflabilmektedir. Yükselmifl plazma seviyeleri nöbet oluflmas nda önemli bir risk faktörüdür. Maprotilin, imipramin, amitriptilin ve nortriptilin gibi ilaçlardan daha fazla nöbetlere sebep olmaktad r. Tavsiye edilen dozlar n hafifçe üstündeki dozlarda nöbete sebep olma riski maprotilin ile 6-30 kat daha fazlad r. Di er etkiler Kilo alma; bir çok antidepressan muhtemelen bazal metabolizma h z n azaltarak kilo almaya sebep olmaktad r. Bu etkinin tam mekanizmas bilinmemektedir. Trisikliklerle oluflmufl karbonhidrat aç ve bu ilaçlar n antihistaminik etkileri rol oynayabilir. Heterosiklik antidepressanlarla seksüel disfonksiyon oluflabilir. Serotonerjik olanlar n, noradrenerjik olanlara göre seksüel yan etkilerle daha yak n flekilde iliflkili olduklar ileri sürülmüfltür. Bazen deri reaksiyonlar da erken dönemde ortaya ç kabilir. Kesilme sendromu Heterosiklik antidepressanlarda alkol veya sedatiflerde görülen biçimiyle bir kesilme problemi mevcut de ildir. Bunun yerine özellikle üç veya daha fazla ay tedaviden sonra günlük mg l k bir trisikli in ani kesilmesi gastrointestinal bozukluklar, otonomik semptomlar, s k nt, ajitasyon ve uyku bozuklu u fleklinde bir tablo ortaya ç karabilir. Günlük doz ne kadar yüksek 100

9 DEPRESYON TEDAV S NDE HASTAYA YAKLAfiIM ve al nan süre ne kadar uzun olursa bu belirtilerin ortaya ç kma flans o kadar artar. Bu bak mdan ilaç kesilmenin yavafl ve kontrollü bir flekilde yap lmas gereklidir. Afl r doz etkileri Trisiklik ve tetrasikliklerin afl r dozlar ciddidir ve s kl kla fatal olabilir. Afl r doz semptomlar ajitasyon, deliryum, konvülsiyonlar, hiperaktif derin tendon refleksleri, barsak ve mesane paralizisi, kan bas nc ve temperatür düzenleme bozuklu u, ve midriazisi kapsar. Hasta komaya ve belki de solunum depresyonuna ilerler. Kardiyak aritmiler tedaviye cevap vermeyebilir. Bu ilaçlar n uzun yar ömürlerinden dolay hastalar, afl r dozdan sonraki 3-4 gün kardiyak aritmiler bak m ndan risk alt ndad rlar. Bu yüzden hasta bir yo un bak m ünitinde izlenmelidir. laç etkileflimleri Birlikte nöroleptik verilmesi trisiklik düzeylerini yükseltmektedir. SSRI lar ile kullan lmas devaml durum TCA plazma konsantrasyonlar n n yükselmelerine yol açar. Bu kombinasyonlar trisiklik dozlar afla çekilerek devam ettirilebilir. MOI leri ile kombinasyonlarda dikkatli olunmal d r. Klomipramin, potent serotonin reuptake inhibisyonu etkisinden dolay MAOI leri ile kombine edildi inde fatal serotonin sendromu meydana getirebilir. Simetidin, TCA lar n metabolizmas n bloke edebilir. Tüm TCA lar, guanetidinin antihipertansif etkilerini bloke edebilir. Fenitoin konsantrasyonlar TCA verilmesi ile artabilir. SELEKT F SEROTON N REUPTAKE NH B TÖRLER (SSRI LAR) SSRI leri s n f farmakoterapide önemli bir ilerlemeyi göstermektedir. Zimelidin klinik kullan mda mevcut ilk SSRI olmufl ve ilac n toksisitesi yüzünden b rak lm flt r. SSRI lar genifl güvenlik sahas yüzünden trisikliklerden farkl d rlar. Bu ilaçlar n hayat tehdit eden toksik etkilere sebep olduklar bulunmam flt r. Hastalar, günlük dozun on kat na eflit miktarlar n akut al m ndan sonra bile hayatta kalmaktad rlar. Bu sebepten baz klinisyenler önemli bir intihar riski olabilen hastalarda bu ilaçlar tercih etmektedir. SSRI lar, depresyon tedavisine ilaveten panik bozukluk ve baflka anksiyete bozukluklar, obsessif kompulsif bozukluk (OKB) ve bulimiada yayg n flekilde kullan labilmektedir. OKB daki kullan m nda tedavi dozlar depresyon tedavisinden çok daha yüksektir. Bunun d fl ndaki endikasyonlar; distimik bozukluk, borderline kiflilik bozuklu u, hipokondriazis, trikotillomani, dikkat eksikli i/hiperak- 101

10 DURAN, A tivite bozuklu u, prematur ejakülasyon, vücut imaj bozuklu u, çocuklarda ve yetiflkinlerde otistik bozukluk, Asperger sendromu, bipolar bozukluk için antikonvülsanlar n klinik cevab n n artt r lmas, Tourette bozuklu u, kendini yaralama davran fl, parafililer, flizofrenide agression, senkop, nöropatik (diabetik, postherpetik) ve nonnöropatik kronik a r, migren ve gerilim tipi bafla r - s, ve fibromyaljiyi kapsamaktad r. Kullan mda bulunan SSRI lar fluoksetin, fluvoksamin, sertralin, paroksetin ve sitalopramd r. Bu ilaçlar n hepsi Türkiye pazar nda bulunmaktad r. ÖZELL KLER Fluoksetin: Standart antidepressanlara eflit etkili ve ayn zamanda etkili bir antiobsessif ve antipanik özelliklere sahip iyi tolere edilebilen bir ilaçt r. Yar ömrü yaklafl k 1-3 gündür. Uygun yan etki profiline sahiptir. Miminal sedasyon yap c, hipotansif ve antikolinerjik yan etkileri vard r. Kilo almadan ziyade kilo vermeye neden olabilir. Kardiyovasküler aç dan güvenli bir ilaçt r. En yayg n MSS etkileri bafla r s, sinirlilik, insomnia, sersemlik ve s k nt d r. Günde 100 mg veya daha yüksek dozlarda nöbetler oluflturabilmektedir. Özellikle yafll insanlarda rahats zl k verebilen daha nadir MSS etkileri ekstrapiramidal semptomlar (örnek distoni, akatizi, tremor), apati, anoreksi ve uygunsuz antidiüretik hormon sekresyonunu kapsar. Fluoksetin, sertralin ve paroksetin REM (rapid eye movement) uykusunu azalt r; fluoksetin ve paroksetin uyku devaml l n bozar, fakat sertralinin böyle bir etkisi yoktur. Baz klinisyenler, uykusuzlu u olan hastalar için tam bir antidepressan ve antianksiyete etki ortaya ç k ncaya kadar, fluoksetinle tedavinin ilk birkaç haftas boyunca daha sedasyon yap c bir ilaç olan trazodonun ilavesini tavsiye etmektedirler. Uyku bozuklu u olan böyle depressif hastalar için bir baflka yaklafl m da benzodiazepinlerin veya benzodiazepin olmayan sedatiflerin kullan m d r. En yayg n gastrointestinal flikayetler anoreksi, bulant, diyare ve dispepsidir. Bulant dozla iliflkili bir yan etki olup birkaç haftal k tedavi seyri s ras nda bu yan etkiye tolerans geliflmektedir. Baflka yan etkiler seksüel fonksiyon ve ciltle ilgilidir. Tedavi edilen tüm hastalar n en az ndan %20 ila 50 sinde anorgazmi, ejakülasyon gecikmesi ve impotans etkisi geliflir. Bu seksüel yan etkiler yohimbin, bromokriptin (Parlodel), amantadin veya siproheptadin (Sipraktin) ile kombine tedavilere cevap verilebilirler. Alternatif olarak bupropion, mirtazepin (Remeron) veya nefazodan (Serzone) bir SSRI yerine kullan labilir. Tedavi edilen tüm hastalar n yaklafl k %4 ünde de iflik döküntüler görülür. Bu hastalar n küçük bir k sm n- 102

11 DEPRESYON TEDAV S NDE HASTAYA YAKLAfiIM da allerjik reaksiyonlar genelleflebilir ve pulmoner sistemi de kapsayabilir. Nadiren fibrotik hasara ve dispneye yol açabilir. laçla ilgili döküntüleri olan hastalarda fluoksetin tedavisinin kesilmesi gerekebilir. Hipoglisemik ilaç dozajlar n azaltma olas l yüzünden bu ilac kullanan diabetik hastalar dikkatle izlenmelidirler. Fluoksetin, sertralin, paroksetin ve fluvoksamin alan hastalarda ciltte kolayca morarmalar geliflti i hakk nda vaka raporlar vard r. SSRI lar afl r dozda al nd klar nda güvenilir ilaçlard r. Genifl güvenlik alan yüzünden trisiklik antidepressanlardan farkl d rlar. Hastalar günlük dozun on kat na eflit miktarlar n akut al m ndan sonra hayatta kalmaktad rlar. Bu sebepten önemli intihar riski olabilen hastalarda SSRI lar tercih edilirler. Kendi kendine fluoksetinin letal afl r dozunu alan sadece bir vaka ve baflka ilaçlar ile fluoksetini ald nda letal etki meydana gelen çok küçük bir say bildirilmifltir. Afl r doz semptomlar ajitasyon, huzursuzluk, uykusuzluk, tremor, bulant, kusma, taflikardi ve nöbetlerdir. Baflka ilaçlar n fluoksetinle birlikte al n p al nmad araflt r lmal d r. Afl r doz tedavisinde ilk kademeler gastrik lavaj ve emezisdir. Yak n y llarda baz hastalarda fluoksetinin intihar olas l n art rabildi i endifleleri ileri sürülmekle beraber, bu durum do rulanmam flt r. Hamile kad nlar fluoksetin ald klar nda do um defektleri ve do um komplikasyonlar n n say s n n, anneler gebelik s ras nda fluoksetin almad - nda görülenlerden önemli flekilde farkl olmad ifade edilmektedir. Gene de hamile bir kad n antidepressan bir ilaçla tedavi etmek için zorlay c bir sebep olmad kça gebelik s ras nda tüm ilaçlardan kaç nman n genel kural na uyulmal d r. Tüm SSRI lar anne sütüne geçerler. Bu sebepten emziren anneler bu ilaçlar almamal d rlar. SSRI lar ayn zamanda karaci er hastal olan hastalarda da dikkatle kullan lmal d rlar. Sabahlar mg ile bafllan r ve günlük doz sahas mg d r. Sertralin: 5-HT reuptake inin oldukça selektif ve potent bir inhibitörüdür. Yar n ömrü yaklafl k 24 saattir. Sertralinin en s k yan etkileri mide a r s, diyare ve bulant y kapsayan gastrointestinal flikayetlerdir. Minor uyku bozukluklar, ya sedasyon ya da daha az s k olan, uykusuzluk da ortaya ç kabilir. Baflka s k görülen yan etkiler tremor, bafl dönmesi, terleme art fl, a z kurulu u ve erkek seksüel disfonksiyonunu (özellikle ejakülasyon gecikmesi) içermektedir. Sertralin alan hastalarda akatizi ve distoninin vaka raporlar vard r. Baflka vaka raporlar sertralin ve paroksetin alan hastalarda simetrik ya da asimetrik pupilla dilatasyonu tan mlam flt r. Bafllama dozu günde 50 mg d r. 103

12 DURAN, A lk 1-2 haftadan sonra gerekirse haftada bir 50 mg art rabilir. Günde maksimal doz 20 mg d r. Fuvoksamin (Faverin): Stimülan ya da sedatif etkilerinin olmamas, antikolinerjik yan etki göstermemesi ve kardiyotoksik özelli inin olmamas gibi avantajlar vard r. Yar ömrü 15 saattir. lac n en s k yan etkileri bulant ve dispepsi, süksüel disfonksiyon ve somnolans ya da insomniden ibaret olan, uyku bozukluklar d r. Günlük dozu mg d r. Paroksetin (Seroxat): Hem sertralin hem de paroksetin fluoksetinden daha selektif SSRO lard r. Yar ömrü yaklafl k 21 saattir. Paroksetinin en s k yan etkileri antikolinerjik, gastrointestinal flikayetler (özellikle bulant ve kab zl k) ve somnolanst r. Seksüel disfonksiyon ve zay flama da paroksetinle ortaya ç kabilir. Ekstrapiramidal semptomlar alevlendirdi i bildirilmifltir. Paroksetin kullan m ile ilgili bir narkolepsi vaka raporu vard r. Tedaviye mg l k bir dozla bafllan r ve günlük doz sahas mg d r SSRI kesilme sendormu: Bir SSRI n ani kesilmesi, somatik ve psikolojik semptomlar kapsayabilen bir sendromla ilgili olmufltur. Bu semptomlar özellikle paroksetin, sertralin ve fluvoksamin gibi daha k sa yar ömürlü SSRI lar ile daha belirgindir. Somatik semptomlar dengesizlik (örnek bafl dönmesi, vertigo ve ataksi), bulant ve kusma, yorgunluk, laterji, myalji, paresteziler, tremor, uykusuzluk ve migrene benzer auralar kapsar. Psikolojik semptomlar ise s k nt, ajitasyon, a lama, irritabilite, afl r aktivite, depersonalizasyon, konsantrasyon bozulmas, konfüzyon, haf za problemleri ve canl rüyalar fleklinde kendini gösterir. Sendrom, bu ilaçlar birden bire kesen hastalar n üçte birinde ortaya ç kabilir. Fluvoksamin ve paroksetinle daha s k ortaya ç kar. Bu yüzden ilaç yavafl yavafl azalt larak kesilmelidir. Sertralin daha uzun yar ömre sahiptir ve kesilme semptomlar na sebep olmas daha az olas d r. Onun metabolitinin yar ömrü oldukça uzun oldu u için, kesilme sendromu en az fluoksetinle ortaya ç kar. Bu bak mdan fluoksetin, kesilme sendromunu tedavi etmek için baz vakalarda kullan lm flt r. laç etkileflimleri: Potansiyel olarak fatal bir serotonin sendromu ortaya ç kma olas l ndan dolay hiçbir SSRI, L-triptofan veya bir MAOI ü ile verilmemelidir. Fluoksetin trisiklik ilaçlarla verilebilir. Fakat trisiklik ilaçlar n küçük dozlar kullan lmal d r. Bu kombinasyon yan etki riskini art rabilir. Örne in SSRI lar desipramin konsantrasyonlar n üç-dört kat na ç karailirler. Paroksetin ve fluvoksamin warfarin ile verildi inde kanama zaman art fl ile ilgili olmufltur. Lityum konsantrasyonlar genellikle etkilenmez. Klinik olarak 104

13 DEPRESYON TEDAV S NDE HASTAYA YAKLAfiIM algili antidepressan farmakokinetik etkileflimler için bir potansiyel, izoenzimlerin sitokrom P450 (CYP) ailesi üzerine ilaç etkisine dayan r. Örne in SSRI lar CYP2D6 yoluyla oksidasyon için hem substrat hem de inhibitörlerdir. En potentten en az potente kadar serotonin antidepressanlar için CYP2D6 inhibisyonunun potensi flöyle s ralanmaktad r: paroksetin, fluoksetin, sertralin, fluvoksamin, sitalopram, klomipramin ve amitriptilin. CYP2D6 inhibisyonu ile SSRI lar, metabolizmas bu izoenzime ba l olan birlikte verilen ilaçlar n konsantrasyonlar n yükseltebelirler. Bu durum, ikinci ajan dar bir terapötik indekse sahip oldu unda klinik öneme sahiptir. Bu ajanlar n örnekleri flecainide, kinidin, karbamazepin, propafenon, trisiklik antidepressanlar ve birkaç antipsikotik ilac kapsar. Böyle bir etkileflimin klinik sonucu, ya etkinli i art rmak ya da bozmak olabilir ve/veya yan etki profilini yükseltebilir. SSRI lar 1A2, ea3/4, 2C9 ve 2C19 u içeren baflk asitokromlar üzerine etkilerinden farkl laflmaktad rlar. VENLAFAKS N Venlafaksin (Efexor) kendini trisiklik antidepressanlardan (TCA) ve SSRI lardan farkl laflt ran yap ve kimyasal bir profili olan bir bisiklik feniletilamin derivesidir. Heterosiklik antidepressanlar ve SSRI lar n herhangi birisi ile iliflkisiz yeni bir kimyasal yap s vard r. laç hem serotonin hem de norepinifrin ve zay f olarak da dopamin reuptake ini bloke etmektedir. Böylece TCA larla karfl laflt r labilir antidepressan aktiviteye sahip oldu u öngörülmüfltür. Fakat TCA lar gibi yan etkilere sahip de ildir. Venlafaksin ve onun metaboliti O-desmetilvenlafaksin (ODV), muskarinik, kolinerjik histamin H1 veya α-adrenerjik reseptörler için hiçbir önemli aktiviteye sahip olmad gibi, ayn zamanda MAO-A ve MAO-B inhibitör aktiviteye de sahip de ildirler. Venlafaksin (Efexor) immediate-release (IR) ve extended-release (XR) formülasyonlar nda piyasaya verilmifltir. Birinci flekilde günde iki veya üç doz halinde verilirken, ikinci formülasyonda (XR) doz günde bir defa verilmektedir. Venlafaksinin ve metabolitinin klirensi sirozlu hastalarda önemli flekilde azalm fl olabilir. Bu yüzden doz ayarlamas uygun flekilde yap lmal - d r. Yafll hastalarda düflük bir bafllang ç dozu ile bafllama ve dozu yavafl flekilde art rma gerekli bir yaklafl md r. Venlafaksin, depresyon tedavisinde en az ndan imipramin, klomipramin, fluoksetin ve trazodon kadar etkili bulunmufl ve flimdiki durumda mevcut antidepressanlardan daha h zl bir etki bafllang c na sahip oldu u ileri sürülmüfl- 105

14 DURAN, A tür. laç, depresyon tedavisi d fl nda de iflik anksiyete bozukluklar, çocukluk ve yetiflkin dikkat eksikli i/hiperaktivite bozuklu u, obsessif-kompulsif bozukluk, panik bozuklu u ve sosyal fobi tedavisinde de kullan labilmektedir. Yan etkiler: Antikolinerjik etkilere, ortostatik hipotansiyona ya da sedasyona sebep olmaz veya bu etkileri minimaldir. Kardiyotoksisiteye sahip de- ildir ve nöbet efli ini etkilememektedir. Venlafaksinle bildirilmifl en s k yan etki bulant d r. Bu ilac n kesilmesini gerektiren önemli bir yan etkidir ve dozla iliflkilidir. Baflka yan etkiler bafl a r s, somnolans, a z kurulu u, bafl dönmesi, kab zl k, asteni, terleme ve sinirlili i kapsamaktad r. Kan bas nc nda l ml art fllar venlafaksin tedavisi ile bildirilmifltir (%3-13 ünde) ve dozla iliflkili oldu u anlafl lmaktad r. Bu yüzden ilac alan hastalar için kan bas nc - n n düzenli ölçülmesi tavsiye edilmektedir. Venlafaksinin tek bafl na afl r dozu fatal bir durum gelifltirmemekle birlikte kombinasyon halinde al nan afl r dozlar hastay riske sokabilmektedir. laç etkileflimleri: Venlafaksin sitokrom P450 (CYP) enzim sistemi ile, özelikle CYP2D6 enzimi ile yo un hepatik metabolizmaya maruz kal r. Bununla beraber CYP2D6 izoenzimi için oldukça zay f bir affiniteye sahip oldu- u görünmektedir. Çal flmalar, fluoksetin ve paroksetinle karfl laflt r ld nda önemli flekilde daha zay f bir CYP2D6 inhibitörü oldu unu göstermektedir. Ayr ca venlafaksinin, baflka sitokrom P450 izoenzimlerinin pek az veya hiçbir inhibisyonuna sebep olmad da gösterilmifltir. Nöroleptik malign sendrom, hipertansif kriz veya serotonine benzer bir sendrom riski yüzünden MA- OI leri alan hastalarda kontrendikedir. Venlafaksin lityum, diazepam veya alkol ile bir etkileflime sahip de ildir. KAYNAKLAR 1. Janicak PG, Davis JM, Prescorn SH, AYD FJ. Principles and Practice of Psycoharmacotherapy. Williams&Wilkins, 1993, Kaplan IH-Sadock BJ. Mood Disorders. In Synopsis of Psychiatry. Eight Edition. Mass Publishing Co. Egypt, 1998; Kent JM, Gorman JM. Venafaxine. Textbook of Psychopharmacology. AF Schatzberg-CB Nemeroff (Eds). Second Edition. American Psychiatric Press, Washington, 1998; Lenard BE. Fundementals of Psychopharmacology. John Wiley&Sons Ltd. Chichester New York, Pies RW, Shader RI. Aproaches to the Treatment of Depression. RI Shader (Ed.). Manual of Psychiatric Therapeutics. 2nd Edition. Little, Bown and Company, 1994; Potter WZ, Manji HK and Rudorfer MV. Tricyclics and Tetracyclics. Textbook of Psychoparmacology. AF Schatzberg-CB Nemeroff (Eds). Second Edition. American Psychiatric Press, Washington, 1998, Preskorn SH. Seçici Serotonin Gerial m nhibitörlerinin Klinik Farmakolojisi, Çeviren S. K rl, Pfizer laçlar Afi, Stahl SM. Antidepressants and Mood Stabizers. Essential Psychiatry. Cambridge University Press. 1996; Tollefson GD, and Rosenbaum JF. Selective Serotonin Reuptake Inhibitors. Textbook of Psychopharmacology. AF Schatzberg-CB Nemeroff (Eds). Second Edition. American Psychiatric Press, Washington, 1998;

ANTİDEPRESSAN İLAÇLAR. Prof. Dr. Alaattin Duran

ANTİDEPRESSAN İLAÇLAR. Prof. Dr. Alaattin Duran ANTİDEPRESSAN İLAÇLAR Prof. Dr. Alaattin Duran ANTİDEPRESSAN İLAÇLAR 1950 lerin başlarında klorpromazinin psikotik hastaların tedavisinde etkili olduğu anlaşıldığında, iminodibenzillerin farmakolojik özelliklerine

Detaylı

Az sayıda ilaç. Uzun süreli koruyucu kullanım İlaç değişiminin uzun sürede olması. Hastayı bilgilendirme İzleme

Az sayıda ilaç. Uzun süreli koruyucu kullanım İlaç değişiminin uzun sürede olması. Hastayı bilgilendirme İzleme Temel farmakoterapi ilkeleri Az sayıda ilaç Daha önce kullanılan veya ailede kullanılan ilaç Uzun süreli koruyucu kullanım İlaç değişiminin uzun sürede olması Psikolojik desteğin de sağlanması Hastayı

Detaylı

DEPRENİL 50 mg 30 Tablet

DEPRENİL 50 mg 30 Tablet DEPRENİL 50 mg 30 Tablet Depresyon, depresyona bağlı yeme ve uyku bozuklukları, bipolar hastalığın depresyon fazı, migren FORMÜLÜ Her bir Deprenil tablet 50 mg opipramol dihidroklorür içerir. FARMAKOLOJĠK

Detaylı

ANTİDEPRESAN ve ANTİMANİK İLAÇLAR

ANTİDEPRESAN ve ANTİMANİK İLAÇLAR ANTİDEPRESAN ve ANTİMANİK İLAÇLAR Affektif (duygu-durum) hastalıklar ve manik-depresif (bipolar) hastalık durumunda kullanılan ilaçlardır. Etkilerini; SSS deki monoaminlerin (mediyatör görevli olanlar)

Detaylı

PSİKOFARMAKOLOJİ-5. ANTİDEPRESANLAR Doç. Dr. Şaziye Senem Başgül. HKU, Psikoloji YL, 2017 Bahar.

PSİKOFARMAKOLOJİ-5. ANTİDEPRESANLAR Doç. Dr. Şaziye Senem Başgül. HKU, Psikoloji YL, 2017 Bahar. PSİKOFARMAKOLOJİ-5 ANTİDEPRESANLAR Doç. Dr. Şaziye Senem Başgül HKU, Psikoloji YL, 2017 Bahar www.gunescocuk.com DEPRESYONUN NÖROKİMYASI Dopamin Çok az olumlu afekt (mutluluk, neşe, ilgi, haz, uyanıklı,

Detaylı

(trankilizan ilaçlar)

(trankilizan ilaçlar) Anksiyolitik ilaçlar (trankilizan ilaçlar) Anksiyete nedir? Anksiyete bozuklukları nedir? Anksiyete > Otonomik belirtiler Kalp hızında, tansiyonda, kalp kasılmasında, nefes hızında vs artış Norepinefrin

Detaylı

ÜRÜN BİLGİSİ. CARDOVOL 5 mg/5 ml İ.V. Enjeksiyonluk Çözelti İçeren Ampul

ÜRÜN BİLGİSİ. CARDOVOL 5 mg/5 ml İ.V. Enjeksiyonluk Çözelti İçeren Ampul 1. ÜRÜN ADI ÜRÜN BİLGİSİ CARDOVOL 5 mg/5 ml İ.V. Enjeksiyonluk Çözelti İçeren Ampul 2. BİLEŞİM Etkin madde: Metoprolol tartarat 5 mg 3. TERAPÖTİK ENDİKASYONLAR Supraventriküler taşiaritmiler. Şüphelenilen

Detaylı

Son 10 yıldır ilaç endüstrisi ile bir ilişkim (araştırmacı, danışman ve konuşmacı) yoktur.

Son 10 yıldır ilaç endüstrisi ile bir ilişkim (araştırmacı, danışman ve konuşmacı) yoktur. Son 10 yıldır ilaç endüstrisi ile bir ilişkim (araştırmacı, danışman ve konuşmacı) yoktur. Travma Sonrası Stres Bozukluğu Askerî Harekâtlar Sonrası Ortaya Çıkan Olguların Tedavisi Bir asker, tüfeğini

Detaylı

Yaşlılarda Dirençli Anksiyete Bozukluklarının Tanı ve Tedavisi

Yaşlılarda Dirençli Anksiyete Bozukluklarının Tanı ve Tedavisi Yaşlılarda Dirençli Anksiyete Bozukluklarının Tanı ve Tedavisi Dr. Berker Duman Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Psikiyatri AD, Konsültasyon-Liyezon Psikiyatrisi BD Ankara Üniversitesi Beyin Araştırmaları

Detaylı

DOÇ. DR. F SUN AKDEN Z

DOÇ. DR. F SUN AKDEN Z Antidepresanlar depresif nöbet d fl nda birçok ruhsal bozuklu un sa alt m nda kullan lmaktad r. Panik bozuklu u, yayg n anksiyete bozuklu u, obsesif kompülsif bozukluk, sosyal anksiyete bozuklu u, posttravmatik

Detaylı

KULLANMA TALİMATI. ONDAREN 8 mg/4 ml I.V. enjeksiyonluk çözelti içeren ampul Damar içine uygulanır.

KULLANMA TALİMATI. ONDAREN 8 mg/4 ml I.V. enjeksiyonluk çözelti içeren ampul Damar içine uygulanır. KULLANMA TALİMATI ONDAREN 8 mg/4 ml I.V. enjeksiyonluk çözelti içeren ampul Damar içine uygulanır. Etkin madde: Her bir ml çözelti 2 mg ondansetron baza eşdeğer miktarda ondansetron hidroklorür dihidrat

Detaylı

SEROTOP FİLM TABLET 100 mg

SEROTOP FİLM TABLET 100 mg SEROTOP FİLM TABLET 100 mg FORMÜLÜ Her bir tablette; 100 mg sertraline eşdeğer 111,90 mg sertralin HCl Boyar madde: Titanyum dioksit FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLERİ Farmakodinamik Özellikler Sertralin güçlü ve

Detaylı

CİTOLES 10 mg/ml ORAL DAMLA (MEVCUT PROSPEKTÜS) PROSPEKTÜS

CİTOLES 10 mg/ml ORAL DAMLA (MEVCUT PROSPEKTÜS) PROSPEKTÜS PROSPEKTÜS Citoles 10 mg/ml Oral Damla FORMÜLÜ : Bir ml damla etken madde olarak 10 mg (20 damla) essitalopram a eşdeğer essitalopram oksalat içerir. FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLERİ : Farmakodinamik özellikler

Detaylı

Antidepresanlar. Duygu durumu dengeleyici ilaçlar. Timoleptik ilaçlar

Antidepresanlar. Duygu durumu dengeleyici ilaçlar. Timoleptik ilaçlar Antidepresanlar Duygu durumu dengeleyici ilaçlar Timoleptik ilaçlar Ebru Arıoğlu İnan, PhD Dersin hedefleri: 1. Depresyonu tanımlamak 2. Depresyona bağlı olarak sinir ucunda nörotransmitterlerdeki değişimleri

Detaylı

Tetrasiklikler: Maprotilin ve Mianserin. Dr. Tunç ALKIN DEÜTF

Tetrasiklikler: Maprotilin ve Mianserin. Dr. Tunç ALKIN DEÜTF Tetrasiklikler: Maprotilin ve Mianserin Dr. Tunç ALKIN DEÜTF MAPROTİLİN HİDROKLORİD Bir tetrasiklik antidepresandır, ancak farmakolojik özellikleri trisikliklere benzer Noradrenalin geri alımını bloke

Detaylı

EGZERSİZ TEST SONUÇLARININ YORUMLANMASI. Doç.Dr.Mitat KOZ

EGZERSİZ TEST SONUÇLARININ YORUMLANMASI. Doç.Dr.Mitat KOZ EGZERSİZ TEST SONUÇLARININ YORUMLANMASI Doç.Dr.Mitat KOZ Fiziksel Uygunluk Test Sonuçları Klinik Egzersiz Test Sonuçları Fiziksel Uygunluk Test Sonuçlarının Yorumlanması Bireyler arası karşılaştırmalar

Detaylı

Antidepresanlar. Trisiklik antidepresanlar Non-trisiklik antidepresanlar MAO inhibitörleri Lityum karbonat

Antidepresanlar. Trisiklik antidepresanlar Non-trisiklik antidepresanlar MAO inhibitörleri Lityum karbonat Antidepresanlar Trisiklik antidepresanlar Non-trisiklik antidepresanlar MAO inhibitörleri Lityum karbonat Antidepresanların Etki Mekanizması Noradrenalin ve/veya serotonin geri alınımını (re-uptake) inhibe

Detaylı

ÜRÜN BİLGİSİ. 3. TERAPÖTİK ENDİKASYONLAR ALZAMED hafif ve orta şiddette Alzheimer tipi demansın semptomatik tedavisinde endikedir.

ÜRÜN BİLGİSİ. 3. TERAPÖTİK ENDİKASYONLAR ALZAMED hafif ve orta şiddette Alzheimer tipi demansın semptomatik tedavisinde endikedir. ÜRÜN BİLGİSİ 1. ÜRÜN ADI ALZAMED 5 mg Film Tablet 2. BİLEŞİM Etkin madde: Donepezil hidroklorür 5 mg 3. TERAPÖTİK ENDİKASYONLAR ALZAMED hafif ve orta şiddette Alzheimer tipi demansın semptomatik tedavisinde

Detaylı

Bipolar afektif bozukluk nedir?

Bipolar afektif bozukluk nedir? Bipolar afektif bozukluk nedir? Bipolar afektif bozukluğu pek çok kişi farklı şekillerde yaşar. Bazıları şiddetli mutsuzluk ve sadece hafif taşkınlık atakları deneyimlerken, diğerleri son derece şiddetli

Detaylı

FARMAKOLOJĠK ÖZELLĠKLERĠ

FARMAKOLOJĠK ÖZELLĠKLERĠ XETANOR 20 mg Film Tablet FORMÜLÜ Her bir film tablet; 20 mg paroksetine eģdeğer paroksetin hidroklorür ve boyar madde olarak titanyum dioksit içerir. FARMAKOLOJĠK ÖZELLĠKLERĠ Farmakodinamik Özellikleri:

Detaylı

KULLANMA TALİMATI. Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

KULLANMA TALİMATI. Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir. KULLANMA TALİMATI AMBREKS PEDİATRİK şurup Ağızdan alınır. Etkin madde: 5 ml (1 ölçek) şurup solüsyonu, 15 mg ambroksol HCl içerir. Yardımcı maddeler: Sorbitol % 70 solüsyonu, metil paraben, propil paraben,

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI MEDOTİLİN 1000 mg/4ml İ.M./İ.V. enjeksiyonluk çözelti içeren ampul

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI MEDOTİLİN 1000 mg/4ml İ.M./İ.V. enjeksiyonluk çözelti içeren ampul KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI MEDOTİLİN 1000 mg/4ml İ.M./İ.V. enjeksiyonluk çözelti içeren ampul 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin Madde: Her bir ampul 1000 mg Kolin alfoskerat a

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. Tablet DEPRENİL tabletler sarı renkli ve bir yüzü çentikli tablet şeklindedir.

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. Tablet DEPRENİL tabletler sarı renkli ve bir yüzü çentikli tablet şeklindedir. KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI DEPRENİL Tablet 2. KALİTATİF VE KANTİFATİF BİLEŞİM Etkin madde: Opipramol dihidroklorür 50 mg Yardımcı maddeler: Laktoz 50 mg Yardımcı maddeler için 6.1 e bakınız.

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. 3. FARMASÖTİK FORMU Film tablet Beyaz ile beyazımsı renkte, yuvarlak, konkav film tabletlerdir.

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. 3. FARMASÖTİK FORMU Film tablet Beyaz ile beyazımsı renkte, yuvarlak, konkav film tabletlerdir. KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI MENOCTYL 40 mg Film Tablet 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin madde: Otilonyum bromür 40 mg Yardımcı maddeler: Laktoz monohidrat 28 mg Yardımcı maddeler

Detaylı

Paxil TM CR 12.5mg Enterik Tablet

Paxil TM CR 12.5mg Enterik Tablet Paxil TM CR 12.5mg Enterik Tablet Formülü Her tablet 12.5mg paroksetin serbest baza eşdeğer paroksetin hidroklorür içermektedir. Boyar madde olarak; titanyum dioksit, D&C yellow # 10 ve FD&C Yellow # 6.

Detaylı

SERALĠN 50 mg Çentikli Film Tablet

SERALĠN 50 mg Çentikli Film Tablet SERALĠN 50 mg Çentikli Film Tablet FORMÜLÜ Her çentikli film tablette, 50 mg sertraline eşdeğer miktarda sertralin HCI bulunur. Boyar madde: Titanyum dioksit (E 171). FARMAKOLOJĠK ÖZELLĠKLERĠ Farmakodinamik

Detaylı

ANTİDEPRESAN. Prof. Dr. Ünsal ÇALIŞ. http://yunus.hacettepe.edu.tr/~ucalis/

ANTİDEPRESAN. Prof. Dr. Ünsal ÇALIŞ. http://yunus.hacettepe.edu.tr/~ucalis/ ATİDEPRESA İLAÇLARLAR Prof. Dr. Ünsal ÇALIŞ http://yunus.hacettepe.edu.tr/~ucalis/ Depresyon, en yaygın olarak görülen psikiyatrik bozukluklardandır. İnsanların % 15 i yaşamlarının belli bir süresinde

Detaylı

ANTİDEPRESAN İLAÇLAR İLE MEYDANA GELEN ZEHİRLENMELER

ANTİDEPRESAN İLAÇLAR İLE MEYDANA GELEN ZEHİRLENMELER KLİNİK TOKSİKOLOJİ ANTİDEPRESAN İLAÇLAR İLE MEYDANA GELEN ZEHİRLENMELER 02.12.2015 Doç. Dr. Sibel Özden İ.Ü. Eczacılık Fakültesi Farmasötik Toksikoloji Anabilim Dalı ANTİDEPRESAN İLAÇLAR Toplumda depresyon

Detaylı

Hipofiz adenomu; Prolaktin salgılayan hipofiz adenomu;

Hipofiz adenomu; Prolaktin salgılayan hipofiz adenomu; PROLAKTİNOMA Hipofiz adenomu; Prolaktin salgılayan hipofiz adenomu; Prolaktinoma beyinde yer alan hipofiz bezinin prolaktin salgılayan tümörüdür. Kanserleşmez ancak hormonal dengeyi bozar. Prolaktin hormonu

Detaylı

ÇOCUK ve ERGENL KTE GUATR

ÇOCUK ve ERGENL KTE GUATR ÇOCUK ve ERGENL KTE GUATR GUATR NED R? Bu kitapç n içeri i Çocuk Endokrinolojisi ve Diyabet Derne i nin web sitesinden faydalan larak haz rlanm flt r. www.cocukendokrindiyabet.org Tiroid bezi Guatr Tiroid

Detaylı

PSİKİYATRİDE İLAÇLA TEDAVİ

PSİKİYATRİDE İLAÇLA TEDAVİ İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Sürekli Tıp Eğitimi Etkinlikleri 275 TÜRKİYE DE SIK KARŞILAŞILAN PSİKİYATRİK HASTALIKLAR Sempozyum Dizisi No:62 Mart 2008 S:275-302 PSİKİYATRİDE İLAÇLA TEDAVİ Prof. Dr. Alaattin

Detaylı

Okumufl / Mete (Ed.) Anne Babalar için Do uma Haz rl k / Sa l k Profesyonelleri için Rehber 16.5 x 24 cm, XIV + 210 Sayfa ISBN 978-975-8882-31-1

Okumufl / Mete (Ed.) Anne Babalar için Do uma Haz rl k / Sa l k Profesyonelleri için Rehber 16.5 x 24 cm, XIV + 210 Sayfa ISBN 978-975-8882-31-1 Deomed Medikal Yay nc l k Okumufl / Mete (Ed.) Anne Babalar için Do uma Haz rl k / Sa l k Profesyonelleri için Rehber 16.5 x 24 cm, XIV + 210 Sayfa ISBN 978-975-8882-31-1 Birinci bask Deomed, 2009. 62

Detaylı

Tarifname PARKĠNSON HASTALIĞININ SEMPTOMATĠK TEDAVĠSĠNE YÖNELĠK BĠR FORMÜLASYON

Tarifname PARKĠNSON HASTALIĞININ SEMPTOMATĠK TEDAVĠSĠNE YÖNELĠK BĠR FORMÜLASYON 1 Tarifname PARKĠNSON HASTALIĞININ SEMPTOMATĠK TEDAVĠSĠNE YÖNELĠK BĠR FORMÜLASYON Teknik Alan Buluş, parkinson hastalığının semptomatik tedavisine yönelik oluşturulmuş bir formülasyon ile ilgilidir. Tekniğin

Detaylı

Eslopram 20 mg 28 Çentikli Film Tablet

Eslopram 20 mg 28 Çentikli Film Tablet Eslopram 20 mg 28 Çentikli Film Tablet FORMÜLÜ Her çentikli film tablet 20 mg Sitalopram a eģdeğer 25 mg Sitalopram hidrobromür ve boyar madde olarak Titanyum dioksid (E 171) içerir. FARMAKOLOJĠK ÖZELLĠKLER

Detaylı

GENÇ YET fik NLERDE BÜYÜME HORMONU EKS KL

GENÇ YET fik NLERDE BÜYÜME HORMONU EKS KL Hasta Rehberi Say 7 GENÇ YET fik NLERDE BÜYÜME HORMONU EKS KL Orta kolayl kta okunabilir rehber Genç Yetiflkinlerde Büyüme Hormonu Eksikli i - Say 7 (A ustos 2006 da güncellenmifltir) Bu rehber Reading

Detaylı

Anksiyete Bozukluklarının Tedavisinde Antidepresanlar. Doç Dr Selim Tümkaya

Anksiyete Bozukluklarının Tedavisinde Antidepresanlar. Doç Dr Selim Tümkaya Anksiyete Bozukluklarının Tedavisinde Antidepresanlar Doç Dr Selim Tümkaya ANKSİYETE BOZUKLUKLARI Anksiyete bozukluklarının yaşam boyu prevalansı yaklaşık %29 dur. Kessler ve ark 2005 Uzunlamasına çalışmalar

Detaylı

EOZİNOFİLİK ÖZOFAJİT ANTALYA 2016 DR YÜKSEL ATEŞ BAYINDIR HASTANESİ ANKARA

EOZİNOFİLİK ÖZOFAJİT ANTALYA 2016 DR YÜKSEL ATEŞ BAYINDIR HASTANESİ ANKARA EOZİNOFİLİK ÖZOFAJİT ANTALYA 2016 DR YÜKSEL ATEŞ BAYINDIR HASTANESİ ANKARA 1. vaka S.P ERKEK 1982 DOĞUMLU YUTMA GÜÇLÜĞÜ ŞİKAYETİ MEVCUT DIŞ MERKEZDE YAPILAN ÖGD SONUCU SQUAMOZ HÜCRELİ CA TANISI ALMIŞ TEKRARLANAN

Detaylı

HEPATİT C SIK SORULAN SORULAR

HEPATİT C SIK SORULAN SORULAR HEPATİT C SIK SORULAN SORULAR Hepatit C nedir? Hepatit C virüsünün neden olduğu karaciğer hastalığıdır. Hepatit C hastalığı olarak bilinir ve %70 kronikleşir, siroz, karaciğer yetmezliği, karaciğer kanseri

Detaylı

WYETH İLAÇLARI A.Ş. Büyükdere Cad. No.100-102,Maya Akar Center,Kat 9,34394,Esentepe-İstanbul Tel:(212) 3559000 (6 hat) Fax:(212) 2117616

WYETH İLAÇLARI A.Ş. Büyükdere Cad. No.100-102,Maya Akar Center,Kat 9,34394,Esentepe-İstanbul Tel:(212) 3559000 (6 hat) Fax:(212) 2117616 Wyeth Efexor Tablet (Venlafaksin 37.5 mg) FORMÜL Her tablet aktif madde olarak hidroklorür tuzu halinde 37.5 mg venlafaksin ile renk maddesi olarak sarı ve kahverengi demir oksit içerir. FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLER

Detaylı

Tarifname BÖBREKÜSTÜ BEZĠ YETMEZLĠĞĠNĠN TEDAVĠSĠNE YÖNELĠK BĠR FORMÜLASYON

Tarifname BÖBREKÜSTÜ BEZĠ YETMEZLĠĞĠNĠN TEDAVĠSĠNE YÖNELĠK BĠR FORMÜLASYON 1 Tarifname Teknik Alan BÖBREKÜSTÜ BEZĠ YETMEZLĠĞĠNĠN TEDAVĠSĠNE YÖNELĠK BĠR FORMÜLASYON Buluş, böbreküstü bezi yetmezliğinin tedavisine yönelik oluşturulmuş bir formülasyon ile ilgilidir. Tekniğin Bilinen

Detaylı

Depresyon 1. Depresyon nedir? 2. Depresyon (çökkünlük) sanıldığı kadar sık mı? 3. Depresif belirtiler ile depresyon farklı mıdır?

Depresyon 1. Depresyon nedir? 2. Depresyon (çökkünlük) sanıldığı kadar sık mı? 3. Depresif belirtiler ile depresyon farklı mıdır? 1. Depresyon nedir? Depresyon ruh halinizi, hislerinizi, davranışlarınızı, ve ruh sağlığınızı etkileyen bir hastalıktır. Depresyonun bir halsizlik kendi kendinize çözebileceğiniz bir sorun olmayıp, biyolojik

Detaylı

Antidepresan ve antimanik ilaçlar

Antidepresan ve antimanik ilaçlar Antidepresan ve antimanik ilaçlar Prof. Dr. Öner Süzer Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Farmakoloji ve Klinik Farmakoloji Anabilim Dalı www.onersuzer.com Son güncelleme: 20.10.2010 Konuşma planı Bu konuda anlatılacak

Detaylı

BALIK YAĞI MI BALIK MI?

BALIK YAĞI MI BALIK MI? BALIK YAĞI MI BALIK MI? Son yıllarda balık yağı ile ilgili kalp damar hastalıklarından tutun da romatizma, şizofreni, AIDS gibi hastalıklarda balık yağının kullanılmasının yararları üzerine çok sayıda

Detaylı

DEPRES DEPRE Y S O Y NDA ND PSİKOFARMAKOTERAPİ

DEPRES DEPRE Y S O Y NDA ND PSİKOFARMAKOTERAPİ DEPRESYONDA PSİKOFARMAKOTERAPİ DEPRESYON TANISI Depresif ruh hali İlgi ve isteklerde azalma Enerji azlığı Konsantrasyon bozukluğu ğ İştah bozukluğu Uk Uyku bozukluğu ğ Kendine güven kaybı, suçluluk ve

Detaylı

GÖRÜfiLER. Uzm. Dr. Özlem Erman

GÖRÜfiLER. Uzm. Dr. Özlem Erman GÖRÜfiLER Uzm. Dr. Özlem Erman Son y llarda dünyadaki h zl teknolojik geliflmeye paralel olarak t p alan nda da h zl bir de iflim yaflanmakta, neredeyse her gün yeni tan, tedavi yöntemleri, yeni ilaçlar

Detaylı

KULLANMA TALĐMATI. CALCIUM PICKEN %10 Ampul Damar ve kas içine uygulanır.

KULLANMA TALĐMATI. CALCIUM PICKEN %10 Ampul Damar ve kas içine uygulanır. KULLANMA TALĐMATI CALCIUM PICKEN %10 Ampul Damar ve kas içine uygulanır. Etkin madde: Her bir ampul 225 mg kalsiyum glukonat monohidrat ve 572 mg kalsiyum levülinat dihidrat içerir. Yardımcı madde (ler):

Detaylı

KULLANMA TALİMATI. Etkin madde: Her bir çiğneme tableti 725 mg (250 mg baza eşdeğer) Pirantel pamoat içerir.

KULLANMA TALİMATI. Etkin madde: Her bir çiğneme tableti 725 mg (250 mg baza eşdeğer) Pirantel pamoat içerir. KULLANMA TALİMATI KONTİL çiğneme tableti Ağızdan alınır. Etkin madde: Her bir çiğneme tableti 725 mg (250 mg baza eşdeğer) Pirantel pamoat içerir. Yardımcı maddeler: Sodyum siklamat, povidon K-30, sukroz,

Detaylı

EGZERSİZ REÇETESİNİN GENEL PRENSİPLERİ DOÇ.DR.MİTAT KOZ

EGZERSİZ REÇETESİNİN GENEL PRENSİPLERİ DOÇ.DR.MİTAT KOZ EGZERSİZ REÇETESİNİN GENEL PRENSİPLERİ DOÇ.DR.MİTAT KOZ EGZERSİZ REÇETESİ? Egzersiz reçetesi bireylere sistematik ve bireyselleştirilmiş fiziksel aktivite önerileri yapılmasıdır. EGZERSİZ REÇETESİNİN GENEL

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Duygusal ve Davranışsal Bozuklukların Tanımı 2

İÇİNDEKİLER. Duygusal ve Davranışsal Bozuklukların Tanımı 2 İÇİNDEKİLER Bölüm 1 Giriş 1 Duygusal ve Davranışsal Bozuklukların Tanımı 2 Normal Dışı Davramışları Belirlemede Öznellik 2 Gelişimsel Değişimlerin Bir Bireyin Davranışsal ve Duygusal Dengesi Üzerindeki

Detaylı

An*depresan İlaçlar. An*depresan İlaçlar ve Depresyon 27/02/15. Tarihçe. An*depresan İlaçlarla Tedavi Tanımlar

An*depresan İlaçlar. An*depresan İlaçlar ve Depresyon 27/02/15. Tarihçe. An*depresan İlaçlarla Tedavi Tanımlar An*depresan İlaçlar Tarihçe An*depresan İlaçlar İzoniazid 1 Tüberküloz tedavisi Öforik etkiler à An*depresan etkinlik (?) Potent MAO inhibitörü Yrd. Doç. Dr. Emrah SONGUR GOÜ Tıp Fakültesi Ruh Sağlığı

Detaylı

BEZMİÂLEM. Horlama ve Uyku. Apne Sendromu VAKIF ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ. Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı.

BEZMİÂLEM. Horlama ve Uyku. Apne Sendromu VAKIF ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ. Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı. Horlama ve Uyku Apne Sendromu BEZMİÂLEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı Uyku Polikliniği rtibat : 0212 453 17 00 GH-02 V;01/2010 Horlama ve Uyku Apne Sendromu

Detaylı

Paxil 20 mg Film Tablet

Paxil 20 mg Film Tablet Paxil 20 mg Film Tablet Formülü Her film tablet 20 mg paroksetin serbest baza eşdeğer paroksetin hidroklorür içermektedir. Yardımcı madde : Titanyum dioksit. Farmakolojik Özellikleri Farmakodinamik özellikler:

Detaylı

KULLANMA TALİMATI. PRENT Film Kaplı Tablet. Ağız yoluyla alınır.

KULLANMA TALİMATI. PRENT Film Kaplı Tablet. Ağız yoluyla alınır. KULLANMA TALİMATI PRENT Film Kaplı Tablet Ağız yoluyla alınır. Etkin madde: Asebutolol Yardımcı maddeler: Selüloz, mısır nişastası, povidon 25, magnezyum stearat, hipromelloz, makrogol, kuru nane esansı,

Detaylı

KULLANMA TALİMATI. Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

KULLANMA TALİMATI. Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir. SPRAMAX 1.5 M.I.U film kaplı tablet Ağızdan alınır. KULLANMA TALİMATI Etkin madde: Her kaplanmış tablet; 1.500.000 IU Spiramisin içerir. Yardımcı maddeler: Hidroksipropil selüloz, Prejelatinize Mısır Nişastası,

Detaylı

Hasta Rehberi Say 6. KONJEN TAL ADRENAL H PERPLAZ Kolay okunabilir rehber

Hasta Rehberi Say 6. KONJEN TAL ADRENAL H PERPLAZ Kolay okunabilir rehber Hasta Rehberi Say 6 KONJEN TAL ADRENAL H PERPLAZ Kolay okunabilir rehber Konjenital Adrenal Hiperplazi - Say 6 (A ustos 2006 da güncellenmifltir) Bu rehber Reading Üniversitesi, Sa l k Bilimleri Enstitüsü,

Detaylı

Romatizmal Ateş ve Streptokok Enfeksiyonu Sonrası Gelişen Reaktif Artrit

Romatizmal Ateş ve Streptokok Enfeksiyonu Sonrası Gelişen Reaktif Artrit www.printo.it/pediatric-rheumatology/tr/intro Romatizmal Ateş ve Streptokok Enfeksiyonu Sonrası Gelişen Reaktif Artrit 2016 un türevi 1. ROMATİZMAL ATEŞ NEDİR? 1.1 Nedir? Romatizmal ateş, streptokok adı

Detaylı

KULLANMA TALİMATI. Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

KULLANMA TALİMATI. Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir. SABRİL 500 mg saşe Ağızdan alınır. KULLANMA TALİMATI Etkin madde: Bir saşede 500 mg vigabatrin Yardımcı madde(ler): Povidon Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz,

Detaylı

Diyabet te Sağlık Önerileri. Diyabet

Diyabet te Sağlık Önerileri. Diyabet Diyabet te Sağlık Önerileri Diyabet BR.HLİ.041 Diyabette Sağlık Önerileri Her sağlıklı birey gibi diyabetli birey de bireysel bakımını sağlamalı; diyabete bağlı gelişen özellikli durumlarda gereken uygulamaları

Detaylı

Girifl Marmara Üniversitesi Eczac l k Fakültesi Farmakoepidemiyoloji Araflt rma Birimi (MEFEB) Ecz. Neslihan Güleno lu

Girifl Marmara Üniversitesi Eczac l k Fakültesi Farmakoepidemiyoloji Araflt rma Birimi (MEFEB) Ecz. Neslihan Güleno lu G R fi Girifl Bu kitapç k Marmara Üniversitesi Eczac l k Fakültesi Farmakoepidemiyoloji Araflt rma Birimi (MEFEB) taraf ndan, befleri t bbi ürünlerin güvenlili inin izlenmesi ve de erlendirilmesi hakk

Detaylı

Tarifname. MADDE BAĞIMLILIĞININ TEDAVĠSĠNE YÖNELĠK OLUġTURULMUġ BĠR FORMÜLASYON

Tarifname. MADDE BAĞIMLILIĞININ TEDAVĠSĠNE YÖNELĠK OLUġTURULMUġ BĠR FORMÜLASYON 1 Tarifname MADDE BAĞIMLILIĞININ TEDAVĠSĠNE YÖNELĠK OLUġTURULMUġ BĠR Teknik Alan FORMÜLASYON Buluş, madde bağımlılığının tedavisine yönelik oluşturulmuş bir formülasyon ile ilgilidir. Tekniğin Bilinen

Detaylı

KULLANMA TALİMATI. 35, 50 ve 100 gramlık alüminyum tüplerde, uygulayıcısı ve kullanma talimatı ile birlikte karton kutuda kullanıma sunulmaktadır.

KULLANMA TALİMATI. 35, 50 ve 100 gramlık alüminyum tüplerde, uygulayıcısı ve kullanma talimatı ile birlikte karton kutuda kullanıma sunulmaktadır. ESTRIOL Vajinal Krem, 1 mg Vajinal yolla veya haricen uygulanır. KULLANMA TALİMATI Etkin madde: 1 gramında 1 mg östriol bulunur. Yardımcı maddeler: Dekalinyum klorür, Parfüm yağı, Dokusat sodyum, Propilen

Detaylı

KULLANMA TALİMATI FERICOSE

KULLANMA TALİMATI FERICOSE KULLANMA TALİMATI FERICOSE 100mg/5ml İ.V. Enjeksiyonluk Çözelti İçeren Ampul Damar içine uygulanır. Etkin madde: 5 ml lik her bir ampul, 100 mg (20 mg/ml) elementer demire eşdeğer 2700 mg demir hidroksit

Detaylı

Bölüm: 11 Manik Depresyona Özel İlaç Fikri

Bölüm: 11 Manik Depresyona Özel İlaç Fikri Bölüm: 11 Manik Depresyona Özel İlaç Fikri Lityum psikiyatri 1950 1980lerde lityum bazı antikonvülzanlara benzer etki Ayrı ayrı ve yineleyen nöbetler şeklinde ortaya çıkan manik depresyon ve epilepsi Böylece

Detaylı

ESRAM 10 mg FİLM TABLET

ESRAM 10 mg FİLM TABLET ESRAM 10 mg FİLM TABLET FORMÜL: Her Esram 10 mg Film Tablet, etkin madde olarak 10 mg essitalopram a eşdeğer essitalopram oksalat ve boyar madde olarak titanyum dioksit içerir. FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLER:

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI. REMERON 30 mg film tablet 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM

KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI. REMERON 30 mg film tablet 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI REMERON 30 mg film tablet KISA ÜRÜN BİLGİSİ 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin madde: Her REMERON 30 mg film tablet 30 mg mirtazapin içerir. Yardımcı madde(ler): Her REMERON

Detaylı

YAYGIN ANKSİYETE BOZUKLUĞU OLAN HASTALARDA NÖROTİSİZM VE OLUMSUZ OTOMATİK DÜŞÜNCELER UZM. DR. GÜLNİHAL GÖKÇE ŞİMŞEK

YAYGIN ANKSİYETE BOZUKLUĞU OLAN HASTALARDA NÖROTİSİZM VE OLUMSUZ OTOMATİK DÜŞÜNCELER UZM. DR. GÜLNİHAL GÖKÇE ŞİMŞEK YAYGIN ANKSİYETE BOZUKLUĞU OLAN HASTALARDA NÖROTİSİZM VE OLUMSUZ OTOMATİK DÜŞÜNCELER UZM. DR. GÜLNİHAL GÖKÇE ŞİMŞEK GİRİŞ Yaygın anksiyete bozukluğu ( YAB ) birçok konuyla, örneğin parasal, güvenlik, sağlık,

Detaylı

KULLANMA TALİMATI SOMATOSTATİN EUMEDICA 250 µg i.v. İnfüzyon için Liyofilize Toz içeren Flakon Damardan uygulanır. Etkin madde: Her flakonda etkin madde olarak, 250 µg somatostatine eşdeğer miktarda hidratlanmış

Detaylı

ANKS YETE VE PAN K ATAKLARINDA HASTA DE ERLEND R LMES VE TEDAV S

ANKS YETE VE PAN K ATAKLARINDA HASTA DE ERLEND R LMES VE TEDAV S Eğitimi Etkinlikleri.Ü. Cerrahpafla T p Fakültesi Sürekli T p E itimi Etkinlikleri Depresyon, Somatizasyon ve Psikiyatrik Aciller Sempozyumu 2-3 Aral k 1999, stanbul, s. 145-156 Sürekli Tıp İ.Ü. Cerrahpaşa

Detaylı

KULLANMA TALİMATI. Etkin madde: Her saşe1200 mg asetilsistein içerir. Yardımcı maddeler: Beta karoten, aspartam, sorbitol ve portakal aroması içerir.

KULLANMA TALİMATI. Etkin madde: Her saşe1200 mg asetilsistein içerir. Yardımcı maddeler: Beta karoten, aspartam, sorbitol ve portakal aroması içerir. KULLANMA TALİMATI ASİST 1200 mg toz içeren saşe Ağızdan alınır. Etkin madde: Her saşe1200 mg asetilsistein içerir. Yardımcı maddeler: Beta karoten, aspartam, sorbitol ve portakal aroması içerir. Bu ilacı

Detaylı

Ders 3: SORUN ANAL Z. Sorun analizi nedir? Sorun analizinin yöntemi. Sorun analizinin ana ad mlar. Sorun A ac

Ders 3: SORUN ANAL Z. Sorun analizi nedir? Sorun analizinin yöntemi. Sorun analizinin ana ad mlar. Sorun A ac Ders 3: SORUN ANAL Z Sorun analizi nedir? Sorun analizi, toplumda varolan bir sorunu temel sorun olarak ele al r ve bu sorun çevresinde yer alan tüm olumsuzluklar ortaya ç karmaya çal fl r. Temel sorunun

Detaylı

TOKSİDROMLAR. Dr. Hasan KILIÇ Malatya Devlet Hastanesi. 18. Acil Tıp Sempozyumu, Klinik Toksikoloji Kahramanmaraş, 2015

TOKSİDROMLAR. Dr. Hasan KILIÇ Malatya Devlet Hastanesi. 18. Acil Tıp Sempozyumu, Klinik Toksikoloji Kahramanmaraş, 2015 TOKSİDROMLAR Dr. Hasan KILIÇ Malatya Devlet Hastanesi 18. Acil Tıp Sempozyumu, Klinik Toksikoloji Kahramanmaraş, 2015 Toksidrom tanım Toksidrom (=toksik sendrom) kelimesi, zehirlenmelerde tanı ve ayırıcı

Detaylı

Hücre zedelenmesi etkenleri. Doç. Dr. Halil Kıyıcı 2015

Hücre zedelenmesi etkenleri. Doç. Dr. Halil Kıyıcı 2015 Hücre zedelenmesi etkenleri Doç. Dr. Halil Kıyıcı 2015 Homeostaz Homeostaz = hücre içindeki denge Hücrenin aktif olarak hayatını sürdürebilmesi için homeostaz korunmalıdır Hücre zedelenirse ne olur? Hücre

Detaylı

Nöroloji servisine yatan hastalarda yüksek oranda psikiyatrik hastalıklar görülür. Prevalans %39-64 arasındadır.

Nöroloji servisine yatan hastalarda yüksek oranda psikiyatrik hastalıklar görülür. Prevalans %39-64 arasındadır. 1 2 + Nöroloji servisine yatan hastalarda yüksek oranda psikiyatrik hastalıklar görülür. Prevalans %39-64 arasındadır. + + Üçüncü basamak nöroloji yataklı servisinde psikiyatrik görüşme ile tespit edilen

Detaylı

DEVA. FORMÜLÜ: Her film tablet 10 mg Sitalopram a eşdeğer Sitalopram hidrobromür içerir. Boyar madde: Titanyum dioksit ihtiva eder.

DEVA. FORMÜLÜ: Her film tablet 10 mg Sitalopram a eşdeğer Sitalopram hidrobromür içerir. Boyar madde: Titanyum dioksit ihtiva eder. DEVA CİTREX 10 mg FİLM TABLET FORMÜLÜ: Her film tablet 10 mg Sitalopram a eşdeğer Sitalopram hidrobromür içerir. Boyar madde: Titanyum dioksit ihtiva eder. FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLER: Farmakodinamik Özellikler:

Detaylı

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz?

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz? CO RAFYA GRAF KLER ÖRNEK 1 : Afla daki grafikte, y llara göre, Türkiye'nin yafl üzerindeki toplam nufusu ile bu nüfus içindeki okuryazar kad n ve erkek say lar gösterilmifltir. Bin kifli 5. 5.. 35. 3.

Detaylı

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog KONYA KARAMAN BÖLGESİ BOŞANMA ANALİZİ 22.07.2014 Tarihsel sürece bakıldığında kalkınma,

Detaylı

Araflt rma modelinin oluflturulmas. Veri toplama

Araflt rma modelinin oluflturulmas. Veri toplama 21 G R fi Araflt rman n amac na ba l olarak araflt rmac ayr ayr nicel veya nitel yöntemi kullanabilece i gibi her iki yöntemi bir arada kullanarak da araflt rmas n planlar. Her iki yöntemin planlama aflamas

Detaylı

KONJEN TAL ADRENAL H PERPLAZ

KONJEN TAL ADRENAL H PERPLAZ Hasta Rehberi Say 6 KONJEN TAL ADRENAL H PERPLAZ Orta kolayl kta okunabilir rehber Konjenital Adrenal Hiperplazi - Say 6 (A ustos 2006 da güncellenmifltir) Bu rehber Reading Üniversitesi, Sa l k Bilimleri

Detaylı

08.11.2008 VİTAMİN D VE İMMÜN SİSTEM VİTAMİN D

08.11.2008 VİTAMİN D VE İMMÜN SİSTEM VİTAMİN D VİTAMİN D VE İMMÜN SİSTEM VİTAMİN D Vitamin D ve İmmün Sistem İnsülin Sekresyonuna Etkisi Besinlerde D Vitamini Makaleler Vitamin D, normal bir kemik gelişimi ve kalsiyum-fosfor homeostazisi için elzem

Detaylı

BAŞAĞRILARI 1- Primer başağrıları; 2-Sekonder (ikincil) başağrıları;

BAŞAĞRILARI 1- Primer başağrıları; 2-Sekonder (ikincil) başağrıları; BAŞAĞRILARI Hemen hepimiz yaşamımızın bir döneminde başağrısından yakınırız. Ancak bazılarımız için başağrısı daha ciddi bir sorun hatta bir hastalık durumundadır. Başağrıları basitçe iki kategoriye ayrılabilir;

Detaylı

PAROTEVA 20 mg Film Kaplı Tablet

PAROTEVA 20 mg Film Kaplı Tablet PAROTEVA 20 mg Film Kaplı Tablet FORMÜLÜ Her film kaplı tablet 20 mg paroksetine eşdeğer paroksetin hidroklorür hemihidrat içerir. Yardımcı madde olarak titanyum dioksit (E-171) içerir. FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLER

Detaylı

COPSAM 20 mg FİLM TABLET

COPSAM 20 mg FİLM TABLET COPSAM 20 mg FİLM TABLET FORMÜLÜ : Her film tablet ; 20 mg Sitalopram a eşdeğer Sitalopram Hidrobromür içerir. Boyar madde olarak Titanyum dioksit kullanılmıştır. FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLERİ : Farmakodinamik

Detaylı

KULLANMA TALİMATI. Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

KULLANMA TALİMATI. Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir. KULLANMA TALİMATI CASODEX 150 mg film tablet Ağız yoluyla alınır. Etkin madde: 150 mg bikalutamid Yardımcı maddeler: Laktoz monohidrat, magnezyum stearat, polividon, sodyum nişasta glikolat, hipromelloz,

Detaylı

CPAP TEDAVİSİ. Prof. Dr. Mehmet KARADAĞ Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi. www.uykubozuklugu.com

CPAP TEDAVİSİ. Prof. Dr. Mehmet KARADAĞ Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi. www.uykubozuklugu.com CPAP TEDAVİSİ Prof. Dr. Mehmet KARADAĞ Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi www.uykubozuklugu.com UZUN DÖNEMDE Hipertansiyon Felç Aritmiler İnfarktüs KISA DÖNEMDE Yaşam Kalitesinde kötüleşme

Detaylı

KULLANMA TALİMATI. Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgileri içermektedir.

KULLANMA TALİMATI. Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgileri içermektedir. KULLANMA TALİMATI CUREXOL 2 mg tablet Ağızdan alınır Etkin madde: Her tablet 2 mg aripiprazol içerir. Yardımcı Maddeler: Mısır nişastası, hidroksipropil selüloz, laktoz monohidrat, magnezyum stearat, mikrokristalin

Detaylı

Tarifname ANKSİYETE TÜREVLERİNİN TEDAVİSİNE YÖNELİK BİR FORMÜLASYON. Buluş, anksiyete türevlerinin tedavisine yönelik bir formülasyon ile ilgilidir.

Tarifname ANKSİYETE TÜREVLERİNİN TEDAVİSİNE YÖNELİK BİR FORMÜLASYON. Buluş, anksiyete türevlerinin tedavisine yönelik bir formülasyon ile ilgilidir. 1 Tarifname ANKSİYETE TÜREVLERİNİN TEDAVİSİNE YÖNELİK BİR FORMÜLASYON Teknik Alan Buluş, anksiyete türevlerinin tedavisine yönelik bir formülasyon ile ilgilidir. Tekniğin Bilinen Durumu 1 Günümüzde anksiyete

Detaylı

Tarifname KRONİK YORGUNLUK SENDROMUNUN TEDAVİSİNE YÖNELİK BİR KOMPOZİSYON

Tarifname KRONİK YORGUNLUK SENDROMUNUN TEDAVİSİNE YÖNELİK BİR KOMPOZİSYON 1 Tarifname Teknik Alan KRONİK YORGUNLUK SENDROMUNUN TEDAVİSİNE YÖNELİK BİR KOMPOZİSYON Buluş, kronik yorgunluk sendromunun tedavisine yönelik oluşturulmuş bir kompozisyon ile ilgilidir. Tekniğin Bilinen

Detaylı

KULLANMA TALİMATI. Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

KULLANMA TALİMATI. Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir. VIDANT XL 8 mg uzatılmış salımlı tablet Ağızdan alınır. KULLANMA TALİMATI Etkin madde: Her tablet 8 mg ropinirol içerir (Ropinirol hidroklorür olarak). Yardımcı maddeler: Hipromelloz 2208, hidrojene hint

Detaylı

MĐNELZA 30 MG FĐLM KAPLI TABLET

MĐNELZA 30 MG FĐLM KAPLI TABLET MĐNELZA 30 MG FĐLM KAPLI TABLET FORMÜLÜ: Her film kaplı çentikli tablet 30 mg mirtazapin içerir. Ayrıca titanyum dioksit (E171), sarı demir oksit (E172) ve kırmızı demir oksit (E172)içerir. FARMAKOLOJĐK

Detaylı

RELAXOL 40 mg FİLM TABLET

RELAXOL 40 mg FİLM TABLET RELAXOL 40 mg FİLM TABLET Her film tablet; 40 mg Sitalopram a eşdeğer Sitalopram hidrobromür içerir. Boyar madde olarak; Titanyum dioksit kullanılmıştır. FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLERİ : Farmakodinamik Özellikleri

Detaylı

fiekil 2 Menapoz sonras dönemde kistik, unilateral adneksiyel kitleye yaklafl m algoritmas (6)

fiekil 2 Menapoz sonras dönemde kistik, unilateral adneksiyel kitleye yaklafl m algoritmas (6) over kanseri taramas ndaki yetersizli ini göstermektedir. (1) Transvaginal ultrasonografinin sensitivitesinin iyi olmas na ra men spesifitesinin yeterli olmamas kullan m n k s tlamaktad r. Son yay nlarda

Detaylı

Uyku sorunları: Ruhsal bozukluklardaki önemi. Prof. Dr. Mustafa Tayfun Turan Erciyes ÜTF Psikiyatri AD tayfunturan@hotmail.com

Uyku sorunları: Ruhsal bozukluklardaki önemi. Prof. Dr. Mustafa Tayfun Turan Erciyes ÜTF Psikiyatri AD tayfunturan@hotmail.com Uyku sorunları: Ruhsal bozukluklardaki önemi Prof. Dr. Mustafa Tayfun Turan Erciyes ÜTF Psikiyatri AD tayfunturan@hotmail.com Müracaat eden herkese muayenede uyku durumu sorulmalı İnsomnia (Uykusuzluk)

Detaylı

Tarifname MONOAMĠNOKSĠDAZ B BASKILAMA NĠTELĠĞĠ GÖSTEREN MĠYOTROPĠK. BĠLEġENLER ĠÇEREN BĠR KOMPOZĠSYON

Tarifname MONOAMĠNOKSĠDAZ B BASKILAMA NĠTELĠĞĠ GÖSTEREN MĠYOTROPĠK. BĠLEġENLER ĠÇEREN BĠR KOMPOZĠSYON 1 Tarifname MONOAMĠNOKSĠDAZ B BASKILAMA NĠTELĠĞĠ GÖSTEREN MĠYOTROPĠK Teknik Alan BĠLEġENLER ĠÇEREN BĠR KOMPOZĠSYON içeren bir kompozisyon ile ilgilidir. Tekniğin Bilinen Durumu 1 Günümüzde monoaminoksidaz

Detaylı

Hasta Rehberi Say 14. NTRAÜTER N BÜYÜME GER L Orta kolayl kta okunabilir rehber

Hasta Rehberi Say 14. NTRAÜTER N BÜYÜME GER L Orta kolayl kta okunabilir rehber Hasta Rehberi Say 14 NTRAÜTER N BÜYÜME GER L Orta kolayl kta okunabilir rehber ntraüterin Büyüme Gerili i - Say 14 (A ustos 2006 da güncellenmifltir) Bu rehber Reading Üniversitesi, Sa l k Bilimleri Enstitüsü,

Detaylı

Şeker Hastaları için Genel Sağlık Önerileri

Şeker Hastaları için Genel Sağlık Önerileri ÖNEMLİ! İlaçlarınızı düzenli kullanmanız çok önemlidir. Kilonuza dikkat ediniz. Ani bir kan şekeri düşmesi (hipoglisemi) durumuna karşı yanınızda her zaman birkaç adet şeker bulundurunuz. Mutlaka egzersiz

Detaylı

Hepatit B. HASTALIK Hepatit B nin etkeni nedir? Hepatit B hepatit B virüsü (HBV) ile meydana getirilen bir hastal kt r.

Hepatit B. HASTALIK Hepatit B nin etkeni nedir? Hepatit B hepatit B virüsü (HBV) ile meydana getirilen bir hastal kt r. Hepatit B HASTALIK Hepatit B nin etkeni nedir? Hepatit B hepatit B virüsü (HBV) ile meydana getirilen bir hastal kt r. HBV nas l yay l r? Hepatit B, hepatit B li kiflilerin kan veya vücut s v lar yoluyla

Detaylı

PS K YATR DE AKILCI LAÇ KULLANIMI

PS K YATR DE AKILCI LAÇ KULLANIMI Eğitimi Etkinlikleri.Ü. Cerrahpafla T p Fakültesi Sürekli T p E itimi Etkinlikleri Ak lc laç Kullan m Sempozyumu 14 Ocak 1999, stanbul, s. 151-158 Sürekli Tıp İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Sürekli Tıp

Detaylı

Antidepresan İntoksikasyonları. Dr Özlem GÜNEYSEL Marmara Ü Acil Tıp AD

Antidepresan İntoksikasyonları. Dr Özlem GÜNEYSEL Marmara Ü Acil Tıp AD Antidepresan İntoksikasyonları Dr Özlem GÜNEYSEL Marmara Ü Acil Tıp AD NEDEN? DEPRESYON NEDEN DEPRESYON? IV. Acil Tıp Kış Sempozyumu 2 IV. Acil Tıp Kış Sempozyumu 3 IV. Acil Tıp Kış Sempozyumu 4 ÇÖZÜM?

Detaylı

Araştırmacı olarak: 2008: Janssen Cilag 2009: Janssen Cilag 2010: Janssen Cilag Danışmanlık: 2008: 2009: 2010: Konuşmacı olarak: 2008: 2009: 2010:

Araştırmacı olarak: 2008: Janssen Cilag 2009: Janssen Cilag 2010: Janssen Cilag Danışmanlık: 2008: 2009: 2010: Konuşmacı olarak: 2008: 2009: 2010: Kurum ve Kuruluşlarla İlişki Bildirimi Araştırmacı olarak: 2008: Janssen Cilag 2009: Janssen Cilag 2010: Janssen Cilag Danışmanlık: 2008: 2009: 2010: Konuşmacı olarak: 2008: 2009: 2010: RASYONEL ANTİDEPRESAN

Detaylı

Geriyatrik Depresyon. Doç.Dr.E. Yusuf Sivrioğlu Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı

Geriyatrik Depresyon. Doç.Dr.E. Yusuf Sivrioğlu Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Geriyatrik Depresyon Doç.Dr.E. Yusuf Sivrioğlu Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Yıllara Göre Yaşlı Nüfus % 10 9 8 7 Oranları %10,2 6 5 4 Kadın Erkek Toplam 3

Detaylı