Zaman Pazartesi Salý Çarþamba Perþembe Cuma

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Zaman Pazartesi Salý Çarþamba Perþembe Cuma"

Transkript

1 DÝYABET SAÐLIK PROFESYONELLERÝNÝN EÐÝTÝMÝ için ULUSLARARASI EÐÝTÝM REHBERÝ I Uluslararasý Diyabet Federasyonu Örnek haftalýk I program Eðitim rehberinin bütününün tamamlanmasý için birçok hafta gerekebilir. Bununla birlikte, eðer zaman sýnýrlýysa ya da sadece bir temel kurs gerekiyorsa aþaðýdaki örnek program bu kursu vereceklere rehberlik yapabilir. Bu sadece bir öneridir; grubun ihtiyaçlarýna uyarlanabilir. Örneðin, eðer katýlýmcýlar çocuklarla çalýþmayý planlamýyorlarsa, bu modül kýsaltýlabilir ya da kaldýrýlabilir ve baþka bir bölüm uzatýlabilir. Bu zaman çizelgesinin modüllerin her biri için önerilen süreye izin vermediði kabul edilmektedir. Bazý modüller bir ön okuma ya da eðer gerekiyorsa, kursu tamamlamak için, kurstan sonra bir ödev olarak iþlenebilirler. Haftanýn sonundaki vaka çalýþmalarýndan, bütün haftanýn gözden geçirilmesi olarak yararlanýlabilir. Bu çalýþmalarda, katýlýmcýlarýn bütün hafta boyunca edindikleri bilgileri uygulama yeteneðinde olup olmadýklarý test edilebilir. Lütfen Ek- 4 deki basit vaka çalýþmalarýna bakýnýz. Zaman Pazartesi Salý Çarþamba Perþembe Cuma 8:30 Hoþgeldiniz ve açýlýþ 9:00 9:30 Modül 1-1 ve 1-2 Diyabet eðitimcisinin rolü ve ekip yönetimi Modül II-1 Taný, sýnýflama ve diyabetin tanýtýmý Modül III-2 Glikoz düþürücü tedavi Modül III-7 Uzun dönem komplikasyonlarý Modül IV-5 Cerrahi, test hazýrlýðý, yolculuk 10:00 10:30 11:00 Modül 1-3 Eðitim ve öðrenim Modül II-2 Patofizyoloji Modül III-3 Ýnsülin tedavisi Modül III-7 devam Modül I 5-7 þtýrma ve deðerlendirme 11:30 12:00 12:30 Öðle yemeði 13:00 13:30 Modül 1-3 devam Modül III-5 Beslenme tedavisi Modül III-6 Kýsa dönem komplikasyonlarý Modül IV-1 Çocuk ve adölesanda diyabet Özet Vaka çalýþmalarý 14:00 Modül III-4 Fiziksel aktivite 14:30 15:00 15:30 16:00 Modül 1-4 Psikosoyal ve davranýþsal yaklaþýmlar Modül III-5 devam Modül III-7 Ayak bakýmý uygulamalý eðitimi Modül IV-2 Gebelik diyabeti Programýn deðerlendirilmesi 16:30 Günün özeti, sorular ve cevaplar Modül III -1:Bireysel yönetim - hedefler diðer tüm modüllerde de ele alýnmalýdýr. Modül IV- 4:Ýleri yaþtaki yetiþkinler - hedefler diðer tüm modüller tarafýndan da iþaret edilmelidir. 105

2 Örnek program 2 Aþaðýda Hemþireler ve Diyetisyenler Ýçin Klinik Güncelleme için yakýn dönemde hazýrlanan program yer almaktadýr IDF Batý Pasifik Bölgesi tarafýndan yürütülmüþ, genç bireyler ve diyabetlilerle çalýþma. Katýlýmcýlar akþam boþ Zaman 1.Gün 2.Gün 3.Gün 8:30-9:30 Hoþgeldiniz Genç bireyde beslenme ve aile Tip 2 patofizyolojisi Giriþ dinamiklerinde beslenmenin Oral tedavi Eðitimcinin rolü anahtar rolü ve sosyal konular Ýnsülin tedavisi Ekip çalýþmasý (anlatým, workshop) 9:30-10:30 Genç birey ve ailede diyabetin etkisi (anlatým) Hipoglisemi, patogenez, nedenler, belirti ve bulgular, tedavi, koruma (anlatým ve vaka çalýþmalarý) Vaka çalýþmalarý (anlatým ve vaka çalýþmalarý) 10:30-11:00 Sabah çayý 11:00-12:30 Diyabet hakkýnda: Problemin büyüklüðü Sýnýflandýrmasý Taný kriterleri Tip 1 patofizyolojisi (anlatým) Tedaviye baþlama, düzenleme ve kontrol altýnda tutma Pompa tedavisi Yoðun tedavi (workshop) Diyabet komplikasyonlarýnýn deðerlendirilmesi ve yönetimi (anlatým) 12:30-13:30 13:30-15:00 Öðle yemeði Grubun tanýtýmý (Tanýþma: 1 saat) Tedavinin amaç ve hedefleri Bakým ve izleme rehberleri (30 dakika) (Anlatým) Öðle yemeði ( ) Tip 1 vaka çalýþmalarý Öðle yemeði Güncel araþtýrmalar Ýnhale insülinler, glargine, glukoz sensörler Kamplar Destek gruplarý (tartýþma) 15:00-15:30 Öðle çayý 15:30-17:00 Tedavinin amaç ve hedefleri (devam) Bakým ve izleme rehberleri (30 dakika) (Anlatým) DKA ve hastalýklý günlerin yönetimi Cerrahi sýrasýnda yönetim (workshop) Kaynaklar IDF eðitim/araþtýrma gruplarý (fellowships) Deðerlendirme (tartýþma) Tip 1 diyabette insülin tedavisi (1 saat) 18:30 Yemek Hayvanat bahçesi gece safarisi (akþam yemeði ile) 106

3 DÝYABET SAÐLIK PROFESYONELLERÝNÝN EÐÝTÝMÝ için ULUSLARARASI EÐÝTÝM REHBERÝ I Uluslararasý Diyabet Federasyonu Fiziksel ortam/düzen 3 Oda boyutlarý ve düzeni Katýlýmcýlarýn sayýsýna uygun bir oda seçmeye çalýþýn. Oda çok büyük olursa sunumlarý duymak ve görmek zor olabilir; oda çok küçük olduðu takdirde de insanlar sýkýþýk oturmak zorunda kalacaklar ve odanýn ýsýsý artacaktýr. Küçük grup çalýþmasý için, katýlýmcýlar masalarýn etrafýna oturmalýdýrlar (bir masada genellikle 6-8 kiþi). Kiþi sayýsý 8 den fazla olduðunda grubun birlikte çalýþmasý zorlaþýr. Bir hafta sürecek bir program uygulandýðýnda katýlýmcýlardan her gün deðiþik bir masada oturmalarýný isteyin. Bu durum, problemlere yönelik farklý fikirlere ve yöntemlere açýk olmayý artýracaktýr. Eðer mümkünse, konuþmacýnýn hem giysisi üzerine klipsle takabileceði hem de sýnýfta dolaþýrken elinde tutabileceði bir mikrofona sahip olmaya çalýþýn. Konuþmacýlar dinleyicilerin arasýnda dolaþtýklarý zaman daha ilgi çekici olurlar; fakat sesleri mutlaka duyulmalýdýr. Küçük grup çalýþmasýný takiben her grubun, büyük gruba raporunu sunmasý, tartýþmanýn ve kendi masalarýnda vardýklarý kararlarýn ana hatlarýný açýklamasý yararlýdýr. Eðer mümkünse birkaç kaðýt panosu (flipchart) ve üzerine tartýþmanýn ana hatlarýnýn yazýlabileceði geniþ yapraklý boþ kaðýtlardan edinin. Bunlar odanýn duvarlarýna yapýþtýrýlabilir ve kursun tamamýna atýfta bulunabilir. 107

4 Küçük grup çalýþmasý/ vaka çalýþmasý 4 Aþaðýdakiler küçük grup çalýþmasýna yönelik birkaç öneridir. Kýsa dönem komplikasyonlarý ve bir öðretim planý hazýrlanmasý bilgisini test etmeye yöneliktirler. Zaman müsait olduðu taktirde her iki gruba, öngörülen programý ve rol canlandýrmasý öðretimini tartýþtýrýn. Not: Bunlar sadece örnektir. Grup 1 Tip 2 diyabet tanýsý yeni konmuþ 30 kiþilik bir grubunuz var. Çoðu, glikoz düþürücü ilaç alacak. Göreviniz onlara hipoglisemiyi öðretmek nedenleri, belirtileri ve bulgularý, tedavi ve korunma. Bu grup için bir ders hazýrlayýn. Bir kýsmý anlatým olabilir; fakat katýlýmý artýracak þeyler dahil etmeye çalýþýn. Aþaðýdaki noktalarý dahil ettiðinizden emin olun: Deðerlendirme onlarýn önceki bilgilerinin neler olduðunu ve neye ihtiyaçlarý olduðunu nasýl öðreneceksiniz? Plan amaçlar ve hedefler, kullanýlacak kaynaklar. Uygulama teknikleri hangi öðretim yöntemini kullanacaksýnýz? Deðerlendirme: Konulan hedeflere ulaþtýklarýný nasýl anlayacaksýnýz? Önerilen programýnýzý diðer gruplarla paylaþmaya hazýr olun. Grup 2 Hastanýz Banu 25 yaþýnda ve Tip 1 diyabetli; son iki ay içinde ketoasidoz nedeniyle iki kere hastaneye gitti. Biraz temel diyabet eðitimine sahip; fakat hastalýk günlerinde ya da kan þekeri yükseldiðinde gerçekten ne yapacaðýný bilmiyor. Bazý zamanlar, yorgun olduðunda, þekerli bir içeceðin kendisine daha fazla enerji vereceðini düþünüyor. Sizinle konuþmak ilgisini çekmiyor ve bunun tamamen bir zaman kaybý olduðunu düþünüyor. Doktor sizden Banu ya diyabet hakkýnda daha fazla bilgi vermenizi ve onu bir daha hastaneye gitmeyeceði konusunda temin etmenizi istiyor. Dersinizi Banu ile hazýrlayýn. Aþaðýdaki noktalarý dahil ettiðinizden emin olun: Deðerlendirme onun ne bildiðini ve uyguladýðý öz-bakýmý nasýl öðreneceksiniz? Plan dersin amaçlarý ve hedefleri Uygulama hangi öðretim yöntemini kullanacaksýnýz? Deðerlendirme gelecek sefer hiperglisemisi olduðunda ne yapacaðýný bilip bilmediðini nasýl öðreneceksiniz? Planlarýnýzý diðer gruplarla paylaþmaya hazýr olun. 108

5 DÝYABET SAÐLIK PROFESYONELLERÝNÝN EÐÝTÝMÝ için ULUSLARARASI EÐÝTÝM REHBERÝ I Uluslararasý Diyabet Federasyonu Küçük grup çalýþmasý/vaka çalýþmasý (devam) 4 Grup 3 Yerel diyabet kuruluþu sizden evde yaþlý akrabalarýna bakan bir grup insana bir konuþma yapmanýzý istiyor. Akrabalarýn hepsinin Tip 2 diyabeti var ve kendi bakýmlarýný yapamýyorlar. Ailenin yaþadýðý problemlerden bazýlarý þunlardýr: Akrabalar her zaman onlarýn hazýrladýðý yemekleri yemiyorlar. Yaþlý akrabanýn ilacýný alýp almadýðýný bilmek her zaman mümkün olmuyor. Yaþlý akraba zamanýnýn çoðunu uyuklayarak geçiriyor ve dýþarýya çýkmaktan hoþlanmýyor. Bazýlarý zaman zaman dalgýn görünüyorlar. Sizin göreviniz aile üyelerinden oluþan gruba hiperglisemik hiperozmolar nonketotik sendrom (HHNS) hakkýnda bilgi vermek. Onlara, yaþlýlardaki risk faktörlerini, olasý belirtileri ve semptomlarý, tedavi ve korunmayý öðretmeniz gerekiyor. Aþaðýdaki noktalarý dahil ettiðinizden emin olun: Deðerlendirme insanlarýn HHNS hakkýnda bildiklerini nasýl öðrenirsiniz, evdeki koþullar nasýldýr, bakýmý en çok gerçekleþtiren kim, yaþlý ne kadar baðýmsýz? Plan bu ders için amaçlar ve hedefler. Uygulama hangi öðretim yöntemini kullanacaksýnýz; bunu interaktif ve ev þartlarýna uygulanabilir hale nasýl getirebilirsiniz? Deðerlendirme ailelerin akrabalarýna daha iyi bir bakým uygulayabileceklerini nasýl bileceksiniz? program planýnýzý diðerleriyle paylaþmaya hazýr olun Grup 4 Fatih 10 yaþýnda ve 4. sýnýfta. Geçen hafta Tip 1 diyabet tanýsý koyuldu. Annesi sizden Fatih in okuluna gitmenizi ve sýnýfa diyabet hakkýnda bilgi vermenizi istedi. Fatih te hipoglisemi oluþtuðunda öðretmenin ve diðer çocuklarýn ne yapmalarý gerektiðini bildiklerinden emin olmak istiyor. Aþaðýdaki noktalarý dahil ettiðinizden emin olun: Deðerlendirme personelin ve sýnýf arkadaþlarýnýn önceki bilgileri neler; öðretmenin daha önce sýnýfýnda diyabetli bir öðrenci olmuþ mu? Plan amaçlar ve hedefler. Uygulama bunu çocuklar için eðlenceli ve anlaþýlýr hale nasýl getirirsiniz? Deðerlendirme personelin ve sýnýf arkadaþlarýnýn Fatih e nasýl yardým edeceklerini bilip bilmediklerini nasýl öðreneceksiniz? Planýnýzý diðerleriyle paylaþmaya hazýr olun. 109

6 Küçük grup çalýþmasý/vaka çalýþmasý (devam) 4 Aþaðýdaki bir vaka çalýþmasý örneðidir. Vaka çalýþmasý, diyabetli bireyi hastalýðýn doðal geliþimi içinde izliyor ve katýlýmcýlarýn, hangi eðitimin gerekli olduðunu ve tedavinin ne zaman gözden geçirilmesi gerektiðini anlamalarýný gerektiriyor. Ali nin öyküsü Ali 55 yaþýnda ve 5 yýldan beri Tip 2 diyabeti var. Diyabetini, ilk birkaç yýl, diyetle ve yoðunlaþtýrýlmýþ egzersizle yönetti ve 5 kg verdi. Þu anda 100 kg ve beden kütle indeksi (BMI) 30 kg/m² dir. Geçen yýl metformine baþladý ve þimdi günde 2500 mg alýyor. Önceki en yüksek HbA 1c si % 9.2 idi. Kan þekerini yemeklerden önce ve yemeklerden 2 saat sonra, haftada 2-3 gün test ediyor. Kan þekeri sonuçlarý mg/dl (açlýk) ve yemekten önce 270 mg/dl ye kadar yükseliyor. Doktor onu yeniden Diyabet Eðitim Merkezine gönderdi. Ne önerirdiniz? 3 hafta sonra aþaðýdaki kan þekeri deðerleriyle (mg/dl olarak) dönüyor ve diyeti elinden geldiðince sýký bir þekilde uyguladýðýný söylüyor. (Açlýk Kan Þekeri=AKÞ) Þimdi ne öneriyorsunuz? Niçin? AKÞ Öðle yemeði öncesi Akþam yemeði öncesi Uyku öncesi ay sonra geri geliyor. Doktor günde iki kez olmak üzere sülfonilüre baþlýyor. Metformin dozu ayný kalýyor. HbA 1c þimdi % 8.5. Þimdi ne öneriyorsunuz? Niçin? AKÞ Öðle yemeði öncesi Akþam yemeði öncesi Uyku öncesi yýl sonra geri geliyor. Þimdi günde 2500 mg metformin, günde iki kez sülfonilüre ve NPH insülin 25 ünite kullanýyor. Hasta aþaðýdaki deðerleri taþýyor (mg/dl olarak): 9.2 Þimdi ne öneriyorsunuz? Niçin? AKÞ Öðle yemeði öncesi Akþam yemeði öncesi Uyku öncesi

7 Önerilen internet siteleri 5 American Association of Clinical Endocrinologists (AACE) American Association of Diabetes Educators (AADE) American Diabetes Association (ADA) Ask Noah about Diabetes (New York Online Acces to Healts-detailed information about diabetes in English and Spanish) Canadian Diabetes Association(CDA) Centers for Disease Control and Prevention (CDC) Children with Diabetes Web Diabetes Associations in the Americas Diabetes Australia Multilingual Resource (Chinese, Hindi, Thai, Vietnamese, Greek, Indonesian, Italian, Turkish, Ukrainian, bic as well as English) Diabetes Deutschland (German - up -to -date information for both people with diabetes and healthcare professionals) Diabetes Education Study Group of the European Association for the Study of Diabetes Diabetes India Diabetes UK Federation of European Nurses in Diabetes (FEND) IDF (Europa) Guidelines International Obesity Task Force International Society for Pediatric and Adolescent Diabetes Juvenile Diabetes Research Foundation International(JDRF) Latin America Diabetes Association MedFetch (automated medline queries - result delivered in English, French, Italian, German, Spanish and Portuguese) National Instutite of Diabetes & Digestive & Kidney Diseases National Service Frameworks for Diabetes UK Norwegian Diabetes Association PubMed (National Library of Medicine s search service - free)

8 Mentorluk (Danýþman/Rehber) 6 Kurs boyunca, eðer mümkünse, her katýlýmcýyý bir mentor ile eþleþtirin ve bu programý takip edecek aylarda bir irtibat personeli saðlayýn. Mentor, katýlýmcýnýn iþyerinde kýdemli biri ya da irtibatýn sürdürülebileceði programa dahil bir öðretmen olabilir. Mentor: Tanýmý ve sorumluluklarý Webster s Dictionary e göre mentor güvenilir bir danýþman ya da rehberdir. Mentorlar rol modelleri olabilirler ya da istek ve amaçlarýyla uyum içinde kalarak, diðer bir kiþiye ne yapmasý gerektiðini göstererek yardým edebilirler. Birer dinleyicidirler ve gerektiðinde yapýcý eleþtiride bulunurlar. Literatürde, kaynak mentoru, sponsor, koç ya da eðitim mentoru, rehberlik mentoru, grup mentoru, kültür mentoru, destek mentoru gibi pek çok mentor tipi tanýmlanmýþtýr. IDF diyabet eðitimi mentoru: Katýlýmcýlara kendi deneyimlerinden öðrenecekleri þekilde yardým sunmalýdýr. Bu ise, paneller düzenleyerek ya da sunumlar yaparak ve devam eden iliþkiler sayesinde gerçekleþtirilebilir (kaynak mentoru). Doðru kiþilere pozitif yorumlarda bulunarak ve komiteler ya da özel görevler için destek ihtiyacý olan kiþiyi önererek en geniþ alanda kamu desteði saðlamalýdýr. Bu, önerdikleri kiþileri mesleki döngü içine dahil ederek ve kabul edilmelerini teþvik ederek yapýlabilir (sponsor mentoru). Becerilerin ve performansýn iyileþtirilmesi yönünde günlük rehberlikte bulunmalýdýr. Bu görev, performansý deðerlendirerek ve ele alýnan projenin nasýl ilerletileceði yönünde rehberlik saðlayarak yapýlabilir (koç mentorluk). Destek ihtiyacý olan kiþiye amaçlar belirlemesinde ve planlar yapmasýnda yardým etmelidir. Bu, beklentileri inceleyerek ve zorluklara ve seçeneklere dikkat çekerek yapýlabilir (rehberlik mentorluðu). Bilgiyi, meslektaþlarýn önerilerini ve gruplarýn yapýcý geri bildirimlerini paylaþmalýdýr. Bu, bilgi alýþ veriþi, yeni görevleri öðrenmek ve performansý iyileþtirmek için resmi olmayan bir mentorluk grubu oluþturularak yapýlabilir (grup mentorluðu). 112

9

Sunuþ. Türk Tabipleri Birliði Merkez Konseyi

Sunuþ. Türk Tabipleri Birliði Merkez Konseyi Sunuþ Bu kitap Uluslararasý Çalýþma Örgütü nün Barefoot Research adlý yayýnýnýn Türkçe çevirisidir. Çýplak ayak kavramý Türkçe de sýk kullanýlmadýðý için okuyucuya yabancý gelebilir. Çýplak Ayaklý Araþtýrma

Detaylı

Mesleki Eðitimde 8 Renk. Yönetici El Kitabý

Mesleki Eðitimde 8 Renk. Yönetici El Kitabý 1 Mesleki Eðitimde 8 Renk Yönetici El Kitabý Sakarya Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi adýna Sahibi Ahmet Özer Okul Müdürü Mesleki Eðitmde 8 Renk projesi kapsamýnda basýlmýþtýr. Ücretsizdir, para ile satýlamaz.

Detaylı

Kayropraktikte Temel Eðitim Ve Güvenliði üzerine WHO Rehber Kitapçýðý

Kayropraktikte Temel Eðitim Ve Güvenliði üzerine WHO Rehber Kitapçýðý Kayropraktikte Temel Eðitim Ve Güvenliði üzerine WHO Rehber Kitapçýðý WORLD HEALTH ORGANÝZATION Cenevre 2005 WORLD FEDERATION OF CHIROPRACTIC Dünya Saðlýk Örgütü Yayýn Bilgi Bankasý Katalogundan Dünya

Detaylı

OKULDA ÜNÝVERSÝTE TÜRKÝYE'DE ÖÐRETMEN EÐÝTÝMÝNÝ YENÝDEN YAPILANDIRMAK ÝÇÝN BÝR MODEL ÖNERÝSÝ

OKULDA ÜNÝVERSÝTE TÜRKÝYE'DE ÖÐRETMEN EÐÝTÝMÝNÝ YENÝDEN YAPILANDIRMAK ÝÇÝN BÝR MODEL ÖNERÝSÝ OKULDA ÜNÝVERSÝTE TÜRKÝYE'DE ÖÐRETMEN EÐÝTÝMÝNÝ YENÝDEN YAPILANDIRMAK ÝÇÝN BÝR MODEL ÖNERÝSÝ Prof. Dr. Mustafa ÖZCAN Aralýk 2013 Yayýn No: TÜSÝAD-T/2013-12/543 Meþrutiyet Caddesi, No: 46 34420 Tepebaþý/Ýstanbul

Detaylı

2050'YE DOÐRU NÜFUSBÝLÝM VE YÖNETÝM:

2050'YE DOÐRU NÜFUSBÝLÝM VE YÖNETÝM: 2050'YE DOÐRU NÜFUSBÝLÝM VE YÖNETÝM: SAÐLIK SÝSTEMÝNE BAKIÞ Prof. Dr. Ayþe AKIN Prof. Dr. Korkut ERSOY Kasým 2012 Yayýn No: TÜSÝAD-T/2012-11/533 Meþrutiyet Caddesi, No: 46 34420 Tepebaþý/Ýstanbul Telefon:

Detaylı

ARK 2 E 9 O 9 L 1 O İ J Ğ İ E V N E R A E R D K E R OLO LA G

ARK 2 E 9 O 9 L 1 O İ J Ğ İ E V N E R A E R D K E R OLO LA G 2 1 ARKE 99 O L O Jİ V E A R KE O L L OG A D R E R EĞ N İ Sunuþ Deðerli ÝDOL okurlarý, Sizlere 6. sayýyý iletmenin heyecanýný ve mutluluðunu yaþýyoruz. Her sayýmýzda olduðu gibi bu sayýmýzda da ülkemizde

Detaylı

A'DAN Z'YE DENETÝM KOMÝTELERÝ

A'DAN Z'YE DENETÝM KOMÝTELERÝ Uygulama Örnekleri ile Birlikte A'DAN Z'YE DENETÝM KOMÝTELERÝ Haziran 2012 Yayýn No: TÜSÝAD-T/2012-06/527 Meþrutiyet Caddesi, No: 46 34420 Tepebaþý/Ýstanbul Telefon: (0 212) 249 07 23 Telefax: (0 212)

Detaylı

2050'YE DOÐRU NÜFUSBÝLÝM VE YÖNETÝM:

2050'YE DOÐRU NÜFUSBÝLÝM VE YÖNETÝM: 2050'YE DOÐRU NÜFUSBÝLÝM VE YÖNETÝM: ÝÞGÜCÜ PÝYASASINA BAKIÞ Prof. Dr. Aysýt TANSEL Kasým 2012 Yayýn No: TÜSÝAD-T/2012-11/536 Meþrutiyet Caddesi, No: 46 34420 Tepebaþý/Ýstanbul Telefon: (0 212) 249 07

Detaylı

FARKI YARATAN ÝNSANDIR...

FARKI YARATAN ÝNSANDIR... FARKI YARATAN ÝNSANDIR... Ýnsan Kaynaklarý Tüm firma ve kurumlara rekabet avantajý sunan faktörlerden biri, belki de en önemlisi insan kaynaðýdýr. Kurumun misyon ve hedefini benimsemiþ, iyi eðitim almýþ,

Detaylı

Zirvenin Yol Haritasý STRATEJÝK PLANLAMA. Bireyden Aileye, Þirketlerden Kurumlara. Zirvenin Yol Haritasý STRATEJÝK PLANLAMA.

Zirvenin Yol Haritasý STRATEJÝK PLANLAMA. Bireyden Aileye, Þirketlerden Kurumlara. Zirvenin Yol Haritasý STRATEJÝK PLANLAMA. Zirvenin Yol Haritasý Zirvenin Yol Haritasý Haluk ÜNALDI Bireyden Aileye, Þirketlerden Kurumlara Bu kitabýn tüm yayýn haklarý Haluk ÜNALDI'ya aittir. Yazarýndan yazýlý izin alýnmadan kýsmen veya tamamen

Detaylı

TÜRKÝYE'DE ÝÞGÜCÜ PÝYASASI, SORUNLAR VE POLÝTÝKALAR Doç. Dr. Faruk SAPANCALI*

TÜRKÝYE'DE ÝÞGÜCÜ PÝYASASI, SORUNLAR VE POLÝTÝKALAR Doç. Dr. Faruk SAPANCALI* Giriþ TÜRKÝYE'DE ÝÞGÜCÜ PÝYASASI, SORUNLAR VE POLÝTÝKALAR Doç. Dr. Faruk SAPANCALI* Türkiye'de iþgücü piyasasýna iliþkin resmi veriler, Türkiye Ýstatistik Kurumu (TÜÝK)'nun Uluslararasý Çalýþma Örgütü

Detaylı

Mukaddeslerimize. Basýn ve fikir hürriyetine sonuna kadar EVET. Aþaðýdaki haberimiz neden hala aktüel? Sýfýr komisyon ile dürüst hizmet

Mukaddeslerimize. Basýn ve fikir hürriyetine sonuna kadar EVET. Aþaðýdaki haberimiz neden hala aktüel? Sýfýr komisyon ile dürüst hizmet Basýn ve fikir hürriyetine sonuna kadar EVET Mukaddeslerimize küfüre kesin HAYIR Aþaðýdaki haberimiz neden hala aktüel? Sayfa 3 te office@yenivatan.com Februar / Þubat 2006 / 64 / Kostenlos Verlagspostamt

Detaylı

Sandýktan Yüzde 50 AK Parti çýktý

Sandýktan Yüzde 50 AK Parti çýktý "Milletin hizmetkârý olmaya devam edeceðiz" Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü dün yapýlan Mahalli Ýdareler seçimlerinin sonuçlarýnýn belli olmasýnýn ardýndan Taþ Binada vatandaþlara hitap etti. "Bugün sevgi

Detaylı

GÝRÝÞÝMCÝ OLABÝLÝR MÝYÝM

GÝRÝÞÝMCÝ OLABÝLÝR MÝYÝM GÝRÝÞÝMCÝ OLABÝLÝR MÝYÝM Bu yayýn LEDU GÝRÝÞÝMCÝLÝK Yayýn Dizisi kapsamýnda üretilmiþtir. Bu dizi, kiþiye iþ yönetimi konusunda kendi yeteneklerini deðerlendirmede yardýmcý olmak ve cesaretlendirmek için

Detaylı

TÜRKÝYE'DE BÝREYSEL GELÝR DAÐILIMI EÞÝTSÝZLÝKLERÝ: FONKSÝYONEL GELÝR KAYNAKLARI VE BÖLGESEL EÞÝTSÝZLÝKLER

TÜRKÝYE'DE BÝREYSEL GELÝR DAÐILIMI EÞÝTSÝZLÝKLERÝ: FONKSÝYONEL GELÝR KAYNAKLARI VE BÖLGESEL EÞÝTSÝZLÝKLER TÜRKÝYE'DE BÝREYSEL GELÝR DAÐILIMI EÞÝTSÝZLÝKLERÝ: FONKSÝYONEL GELÝR KAYNAKLARI VE BÖLGESEL EÞÝTSÝZLÝKLER Doç. Dr. Raziye SELÝM Prof. Dr. Öner GÜNÇAVDI Öðr. Gör. Dr. Ayþe Aylin BAYAR Haziran 2014 Yayýn

Detaylı

Ýki ya da daha fazla hasta grubunun bir çalýþmanýn parçasý

Ýki ya da daha fazla hasta grubunun bir çalýþmanýn parçasý Çapraz Gruplu ve Kendi Kendine Kontrollü Çalýþmalar ÇAPRAZ GRUPLU VE KENDÝ KENDÝNE KONTROLLÜ ÇALIÞMALAR Oktay ÖZDEMÝR, Doç. Dr. Omega CRO Ýki ya da daha fazla hasta grubunun bir çalýþmanýn parçasý olarak,

Detaylı

Bin Yýl Hedefleri. Selda Hýzel Bülbül 1

Bin Yýl Hedefleri. Selda Hýzel Bülbül 1 Çocuk Saðlýðý ve Hastalýklarý Dergisi 2005; 48: 1-7 Orijinal Makale Bin Yýl Hedefleri Selda Hýzel Bülbül 1 Kýrýkkale Üniversitesi Týp Fakültesi Pediatri Doçenti SUMMARY: Hýzel Bülbül S. (Department of

Detaylı

ÝLETÝÞÝM TEKNOLOJÝSÝ VE SENDÝKALAR (Sanal Sendika ya da Ýnternet Sendikacýlýðý)

ÝLETÝÞÝM TEKNOLOJÝSÝ VE SENDÝKALAR (Sanal Sendika ya da Ýnternet Sendikacýlýðý) makale - 3 1970 yýlýnda Mardin/Midyat ta doðdu. Ýlk ve Orta öðrenimini Midyat ta tamamladý. 1992 yýlýnda Dokuz Eylül Üniversitesi, ÝÝBF, Çalýþma Ekonomisi ve Endüstri Ýliþkileri Bölümü nden mezun oldu.

Detaylı

3 DE. Sevgili Ýnci Abla, Ben 9 yaþýndayým. Henüz Koray kadar çocuðum yani Sivas adýný ilk duyduðumdada çocuktum.

3 DE. Sevgili Ýnci Abla, Ben 9 yaþýndayým. Henüz Koray kadar çocuðum yani Sivas adýný ilk duyduðumdada çocuktum. Samsun ile Amasya sýnýrýndaki Boðaziçi mevkinde operasyona çýkan güvenlik güçleri, "Dur" ihtarýnda bulunduklarý iki kiþinin silahla karþýlýk verdiðini ileri sürerek ateþ açtý. Ýki kardeþten 16 yaþýndaki

Detaylı

Önemli Bir Saðlýk Sorunu: Þiþmanlýk

Önemli Bir Saðlýk Sorunu: Þiþmanlýk Önemli Bir Saðlýk Sorunu: Þiþmanlýk Dr. Dilek Aslan*, Dr. Sema Attila* Þiþmanlýk, vücuttaki yað miktarýnýn artmasý ile tanýmlanan, gerek oluþum nedenleri, gerekse oluþturduðu komplikasyonlar ve zemin hazýrladýðý

Detaylı

G E N E L M Ü D Ü R L Ü Ð Ü

G E N E L M Ü D Ü R L Ü Ð Ü ANADOLU AJANSI G E N E L M Ü D Ü R L Ü Ð Ü MUHABÝRÝN E L K Ý T A B I Muhabirin El Kitabý Anadolu Ajansý Yayýný - 7 Nisan - 2008 AA Muhabirin El Kitabý Yayýn Sahibi Anadolu Ajansý adýna Dr. Hilmi Bengi

Detaylı

KUTSO Kütahya Ticaret ve Sanayi Odasý Ahmet BAÐIRGAN Umutla Beklediðimiz Zafer Havalimaný Depremi Yaþamak Sonbaharýn Getirdiði Seferberliði andan

KUTSO Kütahya Ticaret ve Sanayi Odasý Ahmet BAÐIRGAN Umutla Beklediðimiz Zafer Havalimaný Depremi Yaþamak Sonbaharýn Getirdiði Seferberliði andan 1 Ýçindekiler 3 9 16 KUTSO Kütahya Ticaret ve Sanayi Odasý Temmuz-Eylül 2013 Yýl :13 Sayý : 181 20 51 Baþkandan Kapak Konusu Konuk Araþtýrma Ýþ Dünyasý Köþe Yazýsý Kültür Sanat DPÜ Umutla Beklediðimiz

Detaylı

KADININ EL KÝTABI YASALARDAKÝ HAKLARIMIZ. YAYINA HAZIRLAYANLAR Esra Koç - Av. Ayþegül Kaya

KADININ EL KÝTABI YASALARDAKÝ HAKLARIMIZ. YAYINA HAZIRLAYANLAR Esra Koç - Av. Ayþegül Kaya KADININ EL KÝTABI YASALARDAKÝ HAKLARIMIZ YAYINA HAZIRLAYANLAR Esra Koç - Av. Ayþegül Kaya Kadýnýn El Kitabý - Yasalardaki Haklarýmýz, Avrupa Birliði Demokrasi ve Ýnsan Haklarý Giriþimi Küçük Ölçekli Proje

Detaylı

Yenilenmiþ II. baský. Türk Tabipleri Birliði Görüþleri TÜRK TABÝPLERÝ BÝRLÝÐÝ YAYINLARI

Yenilenmiþ II. baský. Türk Tabipleri Birliði Görüþleri TÜRK TABÝPLERÝ BÝRLÝÐÝ YAYINLARI Yenilenmiþ II. baský Genel $aðlýk G$$ $igortasý G$$ Türk Tabipleri Birliði Görüþleri TÜRK TABÝPLERÝ BÝRLÝÐÝ YAYINLARI hastamüþteri kamu güvencesisözleþme hastanesaðlýk iþletmesi saðlýk ocaðýaile hekimliði

Detaylı

TÜRKÝYE DE EKONOMÝK VE SOSYAL KONSEY

TÜRKÝYE DE EKONOMÝK VE SOSYAL KONSEY makale - 1 Yrd. Doç. Dr. M. Emin RUHÝ Atatürk Üniversitesi Erzincan Hukuk Fakültesi Genel Kamu Hukuku Öðretim Üyesi Giriþ 1968 yýlýnda Kilis'te doðan Emin Ruhi ilk, orta ve lise eðitimini Kilis'te tamamladýktan

Detaylı

Ýþ fikri bulabilmenizin birkaç yolu mevcuttur:

Ýþ fikri bulabilmenizin birkaç yolu mevcuttur: BÝR ÝÞ FÝKRÝ BULMAK Bu kitapçýk, kendinize uygun olabilecek bir iþ fikri bulmanýza yardýmcý olmak üzere tasarlanmýþtýr. Elbette, kitabý kullanarak bir iþ fikrine ulaþacaðýnýza dair hiç bir garanti yoktur.

Detaylı

Gömülmüþ Cesetlerin Ýncelenmesi

Gömülmüþ Cesetlerin Ýncelenmesi Gömülmüþ Cesetlerin Ýncelenmesi Dr. Fatih Yaðmur*, Dr. Mustafa Körükçü**, Dr. Ý. Hamit Hancý*** Ýnsanoðlu varolduðu tarihten bugüne kadar ölmüþ insanlarýn farklý yöntemlerle, dengesini bozmayacak biçimde

Detaylı

Adres: Mahmutbey Cad. No:5 Þirinevler / Ýstanbul Tel: (0212) 451 15 65 Fax: (0212) 551 08 37

Adres: Mahmutbey Cad. No:5 Þirinevler / Ýstanbul Tel: (0212) 451 15 65 Fax: (0212) 551 08 37 1 Kapak Ýç dizayn Dizgi Baský Hasan Yar Selim Ayanoðlu ÝCMAL Ayyýldýz Matbaacýlýk Tel: (0212) 482 15 06 Adres: Mahmutbey Cad. No:5 Þirinevler / Ýstanbul Tel: (0212) 451 15 65 Fax: (0212) 551 08 37 Milli

Detaylı

CÝLT 2: BÖLGESEL KALKINMA VE ÝKÝLÝ TUZAKTAN ÇIKIÞ STRATEJÝLERÝ

CÝLT 2: BÖLGESEL KALKINMA VE ÝKÝLÝ TUZAKTAN ÇIKIÞ STRATEJÝLERÝ ORTA GELÝR TUZAÐI NDAN ÇIKIÞ: HANGÝ TÜRKÝYE? CÝLT 2: BÖLGESEL KALKINMA VE ÝKÝLÝ TUZAKTAN ÇIKIÞ STRATEJÝLERÝ ORTA GELÝR TUZAÐI NDAN ÇIKIÞ: HANGÝ TÜRKÝYE? CÝLT 2: BÖLGESEL KALKINMA VE ÝKÝLÝ TUZAKTAN ÇIKIÞ

Detaylı

Ankara'da iki kýz öðrenci yurdunda kalan öðrencilerin beslenme alýþkanlýklarý

Ankara'da iki kýz öðrenci yurdunda kalan öðrencilerin beslenme alýþkanlýklarý Gülhane Týp Dergisi 2008; 50: 102-109 Gülhane Askeri Týp Akademisi 2008 ARAÞTIRMA Ankara'da iki kýz öðrenci yurdunda kalan öðrencilerin beslenme alýþkanlýklarý Mahir Güleç (*), Nurcan Yabancý (**), Ercan

Detaylı