De erli ifl orta m z,

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "De erli ifl orta m z,"

Transkript

1

2 De erli ifl orta m z, Dünyan n en büyük LPG da t m grubu SHV Gas n bir üyesi olan pragaz, 96 y l ndan beri dünyadaki tüm teknik geliflmeleri izliyor, ülkemizde uygulamaya koyuyor. Yenilikçi felsefesiyle pragaz, sadece belli sektörler için de il tüm ülke için fark yaratan ilklere imza at yor. lk LPG tüp dolumu, ilk Sistem LPG (Dökmegaz) servisi, ilk resmi belgeli otogaz istasyonu...

3 Yaratt istihdam ve Türkiye nin dört bir yan na tafl d güven, y llar içinde pragaz LPG sektörü lideri konumuna yükseltti. Bu konumu uzmanl sayesinde korumaya devam ediyor. Bu büyük güç, sizlerin enerji ihtiyac n da kusursuz hizmet a ve kaliteli ürünleriyle karfl lamaya haz r.

4 96 den Bu Yana Dönüm Noktalar Eureka Metal A.fi. ad yla kuruldu. zmit Yar mca da, Türkiye nin ilk S v laflt r lm fl Petrol Gaz (LPG) dolum tesisini faaliyete geçirdi. Türkiye Petrolleri Anonim Ortakl (TPAO) ile birleflti.

5 Rakamlarla pragaz pragaz, Türkiye nin en büyük 25 firmas aras nda bulunuyor. Ayn zamanda Türkiye de faaliyet gösteren özel flirketler içinde 994 ten beri, En çok vergi ödeyen ilk 50 firma aras nda. fiirketin, Tüplügaz, Dökmegaz ve Otogaz segmentlerinde 8 ilde yayg n teflkilat a bulunuyor. pragaz n teflkilat a rakamlarla flöyle: 2 Tüplü Sat fl Müdürlü ü, 7 Tüplü Saha Ofisi, 0 Dökme ve Otogaz Sat fl Müdürlü ü, 3 Dökme ve Otogaz Sat fl Bürosu, 7 LPG Dolum Tesisi, 3 LPG Stoklama Terminali ve 7 Tüp ve Emtia Deposu pragaz, bu ifl yerlerinde görev yapan yaklafl k 660 personeli ve 2000 i aflk n bayisiyle Türkiye ye enerji vermeye devam ediyor. Özellefltirilen pragaz, Frans z Primagaz bünyesine kat ld. Primagaz n da dünyan n en büyük LPG da t m firmas Hollandal SHV Gas taraf ndan sat n al nmas yla pragaz, SHV ailesinin bir parças haline geldi.

6

7 LPG LPG Sistem LPG Konutta Sistem LPG Kullan m htiyac na Göre Sistem LPG fl Yerinde Sistem LPG Sistem LPG Kolayl klar Sistem LPG Teknik Özellikleri

8 LPG s v laflt r lm fl petrol gaz (Liquified Petroleum Gas) anlam na gelir. S v halde, bas nç alt nda ve ortam s cakl nda depolan r. Bütan ve Propan gazlar n n kar fl m d r. Bu gazlar, normal flartlar alt nda gaz halindedir. Bas nç alt nda s v laflt r l r. LPG, petrol veya do al gazdan üretilmektedir. LPG üretimi do al gaz üretim art fl paralelinde her y l % 2 oran nda artmaktad r. S v halde tafl nan ve depolanan LPG, gaz faz nda tüketilir. Renksiz ve kokusuzdur. Yan c ve parlay c özelli e sahiptir. Suda çok az çözünür. Gaz kaçaklar n n anlafl labilmesi için LPG, merkaptanlar ve kükürt bileflenleri ile kokuland r l r. Hava içinde % 2 ile % 9 oran aras nda bulunmas patlama riskini do urur. Dünyada ilk olarak 80 senesinde ngiltere de kullan lmaya bafllanm flt r. LPG ülkemizde ticari olarak; Miks LPG (% 30 Propan ve % 70 Bütan) ve Propan (% 95 ve üzeri safl kta) olarak piyasaya sürülmektedir. pragaz, konutlarda ve küçük sanayi dökmegaz uygulamalar nda Propan, büyük sanayi dökmegaz uygulamalar nda ise Mix LPG kullanmaktad r. ÖZELLiKLER BiRiM MiKS LPG (5 C de) (5 C de) kg Gaz n Tam Yanmas çin Gerekli Özgül Hava Miktar GAZ HALiNDE (5 C de) (5 C de) m 3 Gaz n Tam Yanmas çin Gerekli Özgül Hava Miktar (5 C) (20 C) (38 C) (50 C) Di ER ÖZELLiKLER C C C C C C 0,508,969 2,5 90, , , ,5 8,95 2,30 7,50 0,584,72 2,02 92, , , ,82,85 2,60 4,0 0,560,786 2,06 9, ,28 0, , ,53 3,98 5,5 8,9 C C 8

9 LPG YAKITLARIN EfiDE ERLiLiKLERi (Alt Is l De er Üzerinden) YAKIT ALT ISIL DE ER kcal ORT. VERiM kg eflde er MiKS LPG kg eflde er PROPAN m3 eflde er DO AL GAZ kg eflde er KÖMÜR kg eflde er MOTORiN kg eflde er F.OiL 04 kg eflde er F.OiL 06 kwh eflde er ELEKTRiK kg eflde er LNG kg MiKS LPG ,994,333 2,83,67,242,30,886 0,922 kg PROPAN ,006,342 2,849,75,250,38,962 0,928 m 3 DO AL GAZ ,750 0,745 2,23 0,875 0,932 0,982 8,95 0,69 kg KÖMÜR ,353 0,35 0,47 0,42 0,439 0,463 4,99 0,326 kg MOTORiN ,857 0,85,42 2,425,064,22 0,83 0,790 kg F.OiL ,805 0,800,074 2,279 0,940,054 9,570 0,742 kg F.OiL ,764 0,759,08 2,62 0,89 0,948 9,077 0,704 kwh ELEKTRiK ,084 0,084 0,2 0,238 0,098 0,04 0,0 0,078 kg LNG ,085,078,447 3,07,266,348,42 2,897 9

10 SiSTEM LPG Türkiye de 973 y l ndan bu yana, bir çok önemli sektörde büyük sanayi iflletmelerinin Dökme LPG ihtiyaçlar n kesintisiz olarak karfl layan pragaz, 993 y l nda ilk kez küçük tankl toprak üstü ve toprak alt sistemlerini uygulayarak pragaz Sistem LPG yi oluflturdu. Bu sistem sayesinde pragaz hem küçük iflletmelerin hem de villalar n tüm enerji ihtiyac n karfl lamaya yönelik bir çözüm getirerek enerji kullan m nda yeni bir dönem bafllatt. pragaz Sistem LPG, farkl türlerdeki enerji ihtiyaçlar n ( s tma, piflirme, s cak su, so utma, elektrik gibi) tek bir merkezden karfl layabilece iniz ekonomik ve pratik bir enerji sistemidir. Yak t olarak Propan ve Miks LPG kullan r. SiSTEM LPG NiN AYRICALIKLI DÜNYASI Her an arac olmadan pragaz çal flanlar ndan hizmet alma avantaj Kalibrasyon hassasiyeti sa lanm fl, d fl ortam flartlar ndan etkilenmeyen, sistem güvenli i yüksek, ar za riski minimize edilmifl Türkiye nin ilk, Avrupa n n en büyük elektronik sayaçl araç filosuyla güvenli hizmet Sevkiyat sonras an nda faturalama kolayl sa layan ve manuel sistemlerde rakamsal hatalar, fatura kaybolmalar n, ödeme takip zorlu u gibi problemleri ortadan kald ran Araçta Faturalama Sistemi Depozito ve LPG ödemelerini kredi kart yla yapma imkan Konut müflterilerinin 3. parti arac lara yapt rmas gereken tüm ifllerin (Tank temel çukurunun ve boru hatt kanal n n kaz lmas, dere kumu temini, çukur ve kanallar n dolgusu, tank kaide betonunun haz rlanmas vs.) müflterinin talebi dahilinde ücret karfl l nda pragaz taraf ndan yap lmas Konut kullan c lar na ücretsiz verilen pragaz Sistem LPG Sigorta Paketi hizmeti Dünya standartlar ndaki ekipmanlar Üretimden montaja kadar pragaz n deneyimli ve uzman personeli taraf ndan kontrol edilerek pragaz güvencesiyle sunulan ürünler Tanker floförlerini profesyonel e itmenlerin gözetiminde her y l yenilenen müflteri memnuniyeti e itimine tâbi tutarak sertifikaland rma sistemi thal ürünlerin ba ms z test kurulufllar na kalite kontrolünü yapt rma imkan 0

11 SiSTEM LPG KONUTTA SiSTEM LPG Konut için üretilen pragaz Sistem LPG de, Propan gaz kullan l r. Propan gaz n n yüksek buharlaflma özelli inden dolay bu sistemde buharlaflt r c üniteler kullan lmaz. Böylece elektrik enerjisi gerekmedi inden enerji tasarrufu da yap l r. Konutlarda Sistem LPG s nma, piflirme, s cak su eldesi, so utma ve elektrik üretimi gibi bir konutun her türlü enerji ihtiyac n tek bir merkezden karfl lamak üzere kullan l r. KONUTLARDA SiSTEM LPG NiN ÜSTÜNLÜKLER Konutun tüm enerji ihtiyaçlar n tek bir merkezden kontrol Uzman personelle teknik servis, bak m, dolum ve da t m süreçlerinde 7/24 kesintisiz hizmet Sayaçl tanker filosundaki tüm araçlarda an nda faturalama sistemiyle güvenli ve h zl hizmet Alternatif enerji kaynaklar na göre daha yüksek yanma verimi ve s l de er Yanma s ras nda is, koku ve kurum yaratmad için temiz bir ortam Online siparifl, mail order gibi hayat n z kolaylaflt racak uygulamalar Yang n ve deprem vanalar yla standart n üzerinde güvenlik paketi (Opsiyonel)

12 KULLANIM ihtiyacina GÖRE SiSTEM LPG - BiREYSEL SiSTEM Villa ya da müstakil tip konut sakinlerinin tüm enerji ihtiyaçlar n bir merkezden karfl lad klar sistemdir. Gaz Hatt S cak Su Hatt 2

13 SiSTEM LPG Konut sahibiyle standart tip depozitolu sözleflme imzalan r. Tank depozitolu olarak teslim edilirken, sistem ücret karfl l nda kurulur. LPG teslimat minimum 400 kg için yap l r. Faturaland rma pragaz tankerinde sevkiyat an nda gerçeklefltirilir. LPG fatura ödemesi opsiyon süresi içinde havale olarak ya da teslimat an nda kredi kart yla yap l r. Tank depozito ve Sistem LPG kurulufl bedelinin ödemesi peflin, kredi kart yla, opsiyon süresi içinde havale yolu ya da mail order talimat yla yap l r. Elektrik Hatt Kalorifer Tesisat 3

14 2- MERKEZi SiSTEM Apartman ya da site sakinlerinin tüm enerji ihtiyaçlar n bir merkezden karfl lad klar sistemdir. pragaz site yönetimiyle muhatapt r. Sistem LPG tank n n seviyesi pragaz taraf ndan takip edilir ve seviye düfltü ünde sevkiyat gerçeklefltirilir. Site yönetimiyle sözleflme imzalan r. Tank emanet olarak teslim edilirken, sistem ücret karfl l nda kurulur. LPG teslimat minimum 400 kg için yap l r. Faturaland rma pragaz tankerinde sevkiyat an nda gerçeklefltirilir. LPG fatura ödemesi opsiyon süresi içerisinde havale ya da teslimat an nda kredi kart yla yap l r. Sistem LPG kurulufl bedelinin ödemesi peflin, kredi kart yla, opsiyon süresi içinde havale yolu ya da mail order talimat yla yap l r. LPG Stok Tank Servis Kutusu LPG Stok Tank Y kanm fl Kum Korozif zoleli Toprak Alt Boru Tesisat (PE Boru/PE Kapl Çelik Boru) 4

15 SiSTEM LPG MERKEZi SiSTEM Üst Havaland rma Alt Havaland rma 2. Kademe Regülasyon Kutusu Gaz Dedektörü Brülor Kalorifer Kazan 5

16 3- NETWORK SiSTEMi Villa ya da apartman sitelerindeki sakinlere yönelik abone odakl tasarlanm fl bir sistemdir. Tüm sistem abonelerine ayn tank üzerinden çekilen tesisatlarla enerji sa lan r. Sistem LPG tüketimleri, her bir abone tesisat üzerine sayaç konularak pragaz taraf ndan takip edilir. Ödemeler her bir abonenin Sistem LPG kullan m na göre gerçeklefltirilir. Bu sistemin iki ayr kullan m flekli bulunmaktad r. A- Kullan Öde Enerji tüketimlerini abone baz nda ölçmek için her bir abone tesisat üzerine standart tip G4 do al gaz sayac konulur. Sistem LPG tüketimleri sayaçlardan okunarak, kullan lan miktar ay sonlar nda aboneye fatura edilir. Sözleflme Muhatab Siteler inflaat aflamas ndayken muhatap müteahhit, site yönetimi ya da kooperatiflerdir. Site sakinleri yerleflimlerini tamamlad ktan sonra muhatap villa veya daire sahipleri yani gerçek abonelerdir. Sözleflme Tipi Müteahhit, site yönetimi ya da kooperatifle villa/apartman dairelerindeki sistemlerin kurulufl ve Sistem LPG tedarik flartlar n n belirlenmesiyle ilgili özel protokol yap l r. Site sakinleriyle standart tip abone sözleflmesi yap l r. Gaz Dedektörü Sayaç Kombi Ocak Sistem Kurulumu Sistem LPG tank emanet olarak verilir, ekipman ve tesisat ücret karfl l nda kurulur. Teslimat Tanktaki Sistem LPG seviyesi pragaz taraf ndan takip edilir ve seviye düfltü ünde sevkiyat gerçeklefltirilir. Faturalama Abone sayaçlar n n ay sonlar nda okumas n takiben, faturalar LPG tüketimleri dahilinde yasal süreler içinde posta yoluyla abonelere ulaflt r l r. 2. Kademe Regülasyon Kutusu Ödeme LPG ödemesi opsiyon süresi içerisinde havale, mail order veya kredi kart yla gerçeklefltirilir. Ekipman, tesisat, bak m, abonelik bedeli ve depozito ödemesi, opsiyon süresi içerisinde havale, kredi kart veya mail order yoluyla tahsil edilir. 6

17 SiSTEM LPG NETWORK SiSTEMi LPG Stok Tank LPG Stok Tank Servis Kutusu Y kanm fl Kum 7

18 B- Ön Ödemeli Sistem Enerji tüketimlerini kullan c baz nda ölçmek ve gaz yüklemesi yapabilmek için her bir tesisat üzerine ak ll tip ön ödemeli G4 do al gaz sayac konulur. Müflteriye sayaç yükleme kart verilir. Müflteri, gaz kullanmak istedi i zaman kullanmak istedi i gaz miktar kadar pragaz a ödeme yapar ve bu ödeme karfl l müflteri kart na yükleme yap l r. Müflteri bu kart sayaca okutur ve sayaç okutulan miktarda gaz n geçifline izin verir. Sözleflme Muhatab Siteler inflaat aflamas ndayken muhatap müteahhit, site yönetimi ya da kooperatiflerdir. Site sakinleri yerleflimlerini tamamlad ktan sonra muhatap villa veya daire sahipleri yani gerçek abonelerdir. Sözleflme Tipi Müteahhit, site yönetimi ya da kooperatifle villa/apartman dairelerindeki sistemlerin kurulufl ve Sistem LPG tedarik flartlar n n belirlenmesiyle ilgili özel protokol yap l r. Site sakinleriyle standart tip abone sözleflmesi yap l r. Sistem Kurulumu Sistem LPG tank emanet olarak verilir, ekipman ve tesisat ücret karfl l nda kurulur. Teslimat Abonenin ödemesini takiben, çipli karta kontör yüklemesi yap l r. Faturalama Yasal süreler içerisinde postayla teslim edilir. Ödeme LPG ödemesi, kontör yüklemesi yap lmadan önce nakten veya kredi kart yla yap l r. Ekipman, tesisat, bak m, abonelik bedeli ve depozito ödemesi, opsiyon süresi içerisinde havale, kredi kart veya mail order yoluyla tahsil edilir. 8

19 SiSTEM LPG AVANTAJ PAKETLERi VIP PAKET HiZMETi Sistem LPG kurulurken arac lara yapt r lmas gereken ancak taahhüt sorunu oluflturan tüm inflaat ve tesisat iflleri de ücret karfl l nda pragaz taraf ndan yap l r. 2 GAZ ve SiSTEM LPG SiGORTA PAKETi Müflterilerimiz, Sistem LPG yi kurdururken ilk LPG siparifllerini de birlikte verirse, pragaz n özel sigorta paketine ücretsiz olarak sahip olur. Sigorta firmas ndan sa lanan bu paket, YTL ye kadar h rs zl k, yang n, terör, su basmas gibi risklere karfl eflya sigortas, konut yard m paketi gibi güvencelerin yan s ra çilingir hizmetleri, cam k r lmas, dahili su ve elektrik tesisat gibi sorunlar n giderilmesine yönelik yard m sunar. 3 TELEMETRY SiSTEMi Bu paketin kabulü durumunda, tanktaki gaz seviyesini uzaktan izleme olana tan yan Telemetry Sistemi pragaz taraf ndan ücret karfl l kurulur. Bu sistemle pragaz; müflteriye SMS'le LPG seviye bilgisini verirken, müflterinin otomatik takip talimat olmas durumunda, müflteri tank n n LPG seviyesi minimuma düfltü ünde otomatik dolum hizmeti vererek Sistem LPG konforunun kesintisiz olmas n sa lar. 4 GÜVENLiK PAKETi A- Yang n Vanas Yang n esnas nda gaz otomatik olarak kesen özel vana, tüm Sistem LPG sahiplerine verilen bir hizmettir. B- Deprem Vanas Deprem esnas nda gaz bina d fl nda otomatik olarak kesen özel vana, talep do rultusunda al nabilir. TELEMETRY SiSTEMi pragaz Merkez SMS pragaz dan Takip Tanker Evden Takip Seviye Göstergesi 9

20 ifi YERiNDE SiSTEM LPG pragaz, ifl yerlerinde kullan m ihtiyac na göre LPG yi Propan ya da Miks LPG olarak sunmaktad r. pragaz Sistem LPG, küçük veya büyük sanayi iflletmelerinin, tüm enerji ihtiyaçlar n bir merkezden karfl lar. TURiZM SEKTÖRÜ OTELLER pragaz Sistem LPG; otellerdeki enerji sistemleriyle uyumlu çal flarak, enerji ihtiyac n bir merkezden karfl lar. pragaz Sistem LPG de kullan lan LPG, di er yak tlar n yanmalar sonucu ortaya ç kan is, koku ve kurum gibi at klar oluflturmaz. Oteller ve turizm iflletmeleri için çevre temizli i ve çevrenin korunmas vazgeçilmezdir. pragaz Sistem LPG de kullan lan LPG, çevre dostudur. GIDA SEKTÖRÜ Gıda iflletmeleri için çevre temizli i ve çevrenin korunması vazgeçilmezdir. pragaz Sistem LPG de kullanılan Propan gazı çevre dostudur. çeri inde kükürt bileflenleri yoktur. Bu nedenle alternatif yakıtların aksine çevreye zarar vermez, is, koku ve kurum gibi atıklar oluflturmaz. Direkt yanma gerektiren ortamlarda bile güvenle kullanılabilir. RESTORANLAR VE DiNLENME TESiSLERi Sistem LPG, mutfaktaki tüm cihazlarla uyumlu çal fl r ve kesintisiz enerji verir. Böylece aflç lar enerji, tedarik ve stok kontrol gibi vakit alan ifllerde harcad klar zaman yeni lezzetler yaratmak için kullanabilir. 20

21 SiSTEM LPG KÜÇÜK SANAYi ifiletmeleri Sistem LPG, kurutma f r nlar, s l ifllem f r nlar, tekstil, ergitme ocaklar, piflirme f r nlar, buhar kazanlar, k zg n ya kazanlar, radyant s t c lar, endüstriyel mutfak cihazlar ve s cak su kazanlar yla uyumlu olarak çal flarak, iflletmenizin ihtiyac olan enerjiyi bir merkezden karfl lar. TARIM VE HAYVANCILIK TAHIL VE KURUTMA pragaz Sistem LPG, tar m sektöründe temiz yak t kullan m yla çevrenin korunmas, tah l kurutmada kullan lan yak tlar n ürün üzerinde oluflturduklar kalite bozucu olumsuz etkilerin (hijyen, kararma, koku vs.) ortadan kald r lmas ve yak t veriminin art r l p kurutma maliyetlerinin azalt lmas amac yla tar m ve hayvanc l k sektöründe kullan lmaktad r. SERALAR Seralarda bitki geliflimi için istenen nem ve homojen s da l m Sistem LPG yle elde edilebilir. Propan gaz n n yanmas sonucu ortaya su buhar ç kar. Böylece s tma s ras nda hava kurumaz ve bitki geliflimi için daha uygun ortamlar elde edilir. Ayr ca radyant sistemlerle uyumlu olarak çal flan propan gaz yla homojen s da l m sa lan r ve sera s cakl istenilen koflullarda tutulabilir. TAVUK ÇiFTLiKLERi Sistem LPG kullan lan kümeslerdeki civciv geliflimleri çok daha h zl olabilir. Çünkü Propan gaz yanma sonucu kümesin havas n kurutmaz. Sistem LPG ile çal flan radyant sistemlerde d flk dan ve suluktan oluflan nem fl nlarla kurutulur ve civciv altl sürekli kuru kal r. Bu, verim ve hijyen sa lar. Ayr ca, radyant s t c larla homojen s da l m sa lanarak y lmalardan kaynaklanan civciv ölümleri engellenir. 2

22 SiSTEM LPG KOLAYLIKLARI pragaz Sistem LPG, teknolojisi, yayg nl, kalitesi ve kullan m kolayl yla hayat kolaylaflt r yor. Evinizde, iflinizde, k sacas enerjiye ihtiyac n z olan her yerde, size güvenebilece iniz bir kaynak sunuyor. Ödeme Kolayl pragaz; Türkiye de yine bir ilki gerçeklefltirerek ödemeleri kredi kart yla ya da anlaflmal bankalardan havale masraf olmadan yapma imkan sunar. Kredi Kart 2 Müflteri Bilgi Kart Sistem LPG Kart ta, özel hesap numaran z, havalelerinizi ücretsiz olarak gönderebilece iniz banka hesap numaralar, size en yak n bölge müdürlü ü ve dolum tesisinin telefon numaralar bulunur. Kart n z n olanaklar ndan yararlanmak için tek yapman z gereken, banka flubesinde kart n z göstermek. ipragaz SiSTEM LPG MÜfiTERi BiLGi KARTI Customer ID Card Üye/Member : Kod/Code : Bölge/Zone : 3 nternet F rsatlar Sistem LPG siparifllerinizi adresinden de verebilirsiniz. Ayr ca bu adresten size özel bilgilere ulaflabilir, geliflmeleri takip edebilirsiniz. Bu sistemde neler var? Sistem LPG fiyatlar Cari y l içinde faturalanm fl sevkiyat detaylar Talebiniz do rultusunda, cari hesap durumlar nternet üzerinden vermifl oldu unuz siparifllerin taraf n zdan takibi Müflteri bilgilerinizi güncelleme imkân 22

23 SiSTEM LPG TEKNiK ÖZELLiKLERi

24 LPG Buharlaflma E risi LPG, s cakl k ve bas nç de iflimine göre gaz ve s v faz halinde bulunur. S v faz, belirli bir s cakl k ve bas nç alt nda gaz faz haline gelir. S cakl k artt kça LPG nin bas nc artar, düfltükçe azal r. Tabloda LPG nin s cakl klara göre buhar bas nc de erlerini görebilirsiniz. LPG BUHAR BASINCI DE ERLERi Bar LPG Çi lenme/s v laflma E risi LPG oda s cakl ve atmosferik bas nçta gaz halinde bulunur. Bas nçla faz de ifltirdi i belli bir s cakl k derecesi ya da s cakl kla faz de ifltirdi i belli bir bas nç de eri vard r. LPG sistemlerinde gaz faz borular ndaki sabit bir çal flma bas nc için çevre s cakl n n düflmesi, LPG nin gaz faz ndan s v faza geçmesine neden olur. Buna LPG çi lenmesi denir. Çi lenme sabit bir çevre s cakl nda, gaz faz borular ndaki LPG bas nc n n art r lmas yla da gerçekleflebilir. LPG sistemleri yandaki grafik yard m yla LPG nin çi lenmeyece i bas nç-s cakl k de erlerine göre yap lmal d r. Grafikte de görüldü ü gibi, propan için çi leflme s cakl klar çok düflüktür. Konutlardaki merkezi enerji sisteminde propan kullan ld için çi leflme sorunu yaflanmaz. LPG YO UfiMA BAfiLANGIÇ DE ERLERi 24

25 SiSTEM LPG Tanklar n Gaz Verme Kapasiteleri LPG, tank içinde bas nç alt nda, doymufl s v - gaz faz kar fl m halindedir. Gaz faz nda kullan lan LPG, enerji ihtiyac na göre de iflen debide, belirli bir bas nç alt nda kullan m yerine sevk edilmektedir. LPG nin buharlaflmas için gereken s enerjisi, do al olarak d fl ortamdan veya buharlaflt r c dan (gaz tüketim miktar yüksekse) elde edilmektedir. Buharlaflma için gerekli enerjinin d fl ortamdan elde edilmesi, tamamen tank ve d fl ortam aras ndaki s transferiyle iliflkilidir. Dolay s yla bir tank n gaz verme kapasitesi, tank içindeki ak flkan s cakl na, d fl ortam s cakl na, s geçifl yüzey alan na ve bu iki ortam aras ndaki s geçifl parametrelerine ba l d r. Bir tank n gaz vermesi esnas nda tank içindeki kar fl m n kütlesi ve sahip oldu u enerji zamana ba l olarak azalmaktad r. Tüm bu faktörler göz önüne al narak, çeflitli büyüklükteki tank hacimlerinin s cakl k ve LPG seviyelerine göre gaz verebilme kapasiteleri afla da verilmifltir. Daha yüksek miktarda gaz debisine ihtiyaç duyuldu unda sisteme buharlaflt r c ilavesi yap lmal d r. 0m 3 5m 3 PROPAN STOK TANKI GAZ VERME KAPASiTESi PROPAN STOK TANKI GAZ VERME KAPASiTESi.75m 3 PROPAN STOK TANKI GAZ VERME KAPASiTESi 3m 3 PROPAN STOK TANKI GAZ VERME KAPASiTESi 25

26 Sistem LPG Tanklar n n Toprak Üstü Uygulamalar M L Kap H 3 S F N S A ØD S S H E B Sistem LPG Tankı, Temel Betonu ve Tank Havuzu Ölçüleri TANK ÖLÇÜLERi A IRLIK KAPASiTE BETON ÖLÇÜLERi ÇiT ÖLÇÜLERi ANKRAJ SAPLAMASI* TANK HACMi (Litre) M M M M6 * Ayaklar n dördü birden yere sabitlenecektir. 26

27 SiSTEM LPG Sistem LPG Tanklar n n Toprak Alt Uygulamalar L G s F A s Beton Kaide Y kanm fl Kum Y kanm fl Kum ØD H2 s s H E B K Sistem LPG Tankı, Temel Betonu ve Tank Havuzu Ölçüleri TANK ÖLÇÜLERi TANK A IRLI I LPG KAPASiTESi BETON ÖLÇÜLERi HAVUZ ÖLÇÜLERi ANKRAJ SAPLAMASI* TANK HACMi (Litre) M M M M6 * Ayaklar n dördü birden yere sabitlenecektir. 27

28 Uygun Boru Çap Seçim Tablosu Sistem LPG tesisat nda kullan lan boru çaplar, gaz n debisi, bas nc, kullan lan borunun uzunlu u gibi faktörlere göre de iflmektedir. Boru içindeki gaz n ak fl s ras nda sürtünmeler sebebiyle ve boru boyunca, ba lant elemanlar nda ve armatürlerde yerel kay plar nedeniyle bas nç düfler. Müsade edilen bas nç düflme oran, iflletme üst bas nc n n %5 i kadard r. Afla da. ve 2. kademe bas nç hatlar nda, bu kriterlere göre çelik boru seçim tablolar verilmifltir.. Kademe Basınç Hattı Boru Çapının Belirlenmesi 2. Kademe Basınç Hattı Boru Çapının Belirlenmesi flletme Basıncı 500 mbar flletme Basıncı 30 mbar Vana ve Fittinglerin Yaratt Dirençlerin Eflde er Boru Uzunluklar (Metre) Boru Çap Vana ve Fittingler DiRSEK 90 DiRSEK 45 T BiRLEfiTiRME Y FiLTRE (Eflit boru çap nda) Y FiLTRE (Büyük boru çap na ç k fl) GLOB VANA KÜRESEL VANA ANA KESME VANASI 28

29 SiSTEM LPG Kanal ve Duvar Geçifl Detaylar Sistem içindeki boru donan m, mümkün oldu u kadar do rudan iletilmeli, dirsek kavis gibi ak fl s n rlay c lar mümkün oldu u kadar az say da olmal d r. Binalar n d fl ndaki boru donan m, toprak alt nda veya toprak üstünde tesis edilebilir. Karayolu, demiryolu, cadde ve sokak altlar na tesis edilen boru donan m n n, araç hasarlar na karfl korunmas için gerekli tedbirler al nmal d r. Toprak alt na tesis edilen boru donan m, toprak özellikleri dikkate al narak korozyona karfl korunmufl olmal d r. Afla da kanal ve duvar geçifl uygulama detaylar verilmifltir. Boru Kanal Kesiti 200 D 200 Toprak Y kanm fl Kum 250 PE Boru Olursa 500 mm kaz Band 200 PE zoleli Çelik LPG Borusu S k flt r lm fl Kum D 00 zolasyon Gaz Borusu Duvar Geçifl Detay Yol Geçifli Boru Kanal ve Kapak Detay (*) Gaz Borusu PVC Boru Bina D fl Bina çi NPL 00x00x D Ankraj Q 88/88 Has r Çelik (Çift Kat) kaz Band Çelik LPG Borusu PE zoleli-pe Boru Y kanm fl Kum BS 25 B.A. Betonu D D 200 NPU 80 Q 88/88 Has r Çelik (Çift Kat) 550+D 80 * Kanalda su birikimini önlemek için % e im verilecektir. 29

30 Tank Aksesuarlar Dolum Valfi Emniyet Valfi Likid Alma Valfi Multivalf Seviye Göstergesi. Kademe Regülatör 30

31 SiSTEM LPG Sistem LPG Tanklar Yerlefltirme Kurallar Sistem LPG Depolama tanklar asgari emniyet mesafeleri; tarihine kadar TS 446 S v laflt r lm fl Petrol Gazlar (LPG) Depolama Kurallar Standard na, bu tarihten itibaren bir y ll k bir geçifl süresi dikkate al narak tarihi itibariyle tarih ve say l resmi gazetede yay mlanan Binalar n Yang ndan Korunmas Hakk nda Yönetmelik (BYKHY) in Ek-0 tablosundaki minimum emniyet mesafelerindeki özel kurallara uygun olarak yerlefltirilir. Afla da emniyet mesafeleri için dikkate al nmas gereken referans noktalar verilmifltir.. Mevcut bina duvar 2. Kamu kullan m na aç k yollar 3. Komflu arsa s n r 4. Toprak seviyesi alt ndaki hacimler (Kuyu, kanal gibi) 5. Yan c maddeler 6. Havaland rma menfezi Çizelge- (TS 446) Tank Hacmi (m 3 ) 0,5 den küçük EMNiYET MESAFESi (m) Toprak Alt Tank Toprak Üstü Tank 3 3 TANKLAR ARASINDAKi EN DÜfiÜK MESAFE (m) 0 0, ,-0 5 7,5 () 0,-50 7,5 0 50,-20 BYKHY Yönetmelik: (Ek-0) 0 () Su kapasitesi 5 m 3 ya da daha az olan bir tank için emniyet mesafesi 3 m ye düflürülebilir. Bu tankın tek sayılabilmesi için su kapasitesi 0,5 m 3 ten büyük olan herhangi bir tanktan ez az 7,5 m uzakta olması gerekir. 5,5 Beher Tank n Su Hacmi (m 3 ) Yer Alt Tanklar (m) Yer Üstü Tanklar (m) Tanklar n Birbirinden Uzakl (m) 0,5 den az 0,5-,0,0-,9,9-7,6 7, den fazla , ,5 Birbirine komflu tanklar n çaplar n n toplam n n /4 ü Not: a) Tank sahas çevresine en az,5 m yüksekli inde betonarme ve eflde eri malzemeden yang na 4 saat dayan kl duvar yap lmas halinde, tabloda belirtilen mesafeler /3 oran nda azalt l r. b) Yukar da belirtilen duvara ilave olarak tank n yar çap seviyesinden itibaren yere bakan alt yüzeyine, ayaklar da dahil olmak üzere, yang na dayan kl malzemeyle 2 saat s ve yang na karfl yal t m yap lmas halinde, tabloda belirtilen mesafeler /2 oran nda azalt l r. 3

32 Dökme LPG Tanklar Yerlefltirme Kurallar Toprak alt Sistem LPG tanklar yla ilgili emniyet mesafeleri, emniyet valfi, doldurma a z ve s v seviye göstergesi blöfünden ölçülmelidir. Bu durumda toprak alt tank n n herhangi bir k sm n n, binaya veya üzerine bina yap labilecek arsa s n r na uzakl 3 m den az olmamal d r. Su kapasitesi 0,5 m 3 veya daha büyük olan tanklar n binalara olan mesafeleri dikkate al n rken binadan,5 m den fazla ç k nt yapan ve emniyet valfi ç k fl a z ndan yüksek bina k s mlar varsa emniyet mesafesi ç k nt mesafesinin en az %50 si kadar daha fazla olmal d r. Bu mesafe ç kma d fl yüzey ile tank n yerlefltirildi i noktan n dikeyine, yatay olarak ölçülmelidir. Hiçbir halde bina duvar na olan mesafe çizelgede verilen de erden az olmamal d r. Bu husus emniyet valfi ç k fl a z ndan 5 m veya daha yüksek olan ç kmal binalara uygulanmamal d r. (Detay-) Detay x.5m ise min 3 m x x>.5 m ise [3+(x/2)] m LPG Tank 5 m 3 Su kapasiteleri 0,5 m 3 veya daha büyük tanklardan meydana gelen çoklu toprak alt tanklar uçlar ve kenarlar vinç ve benzeri makinelerle kolayl kla ulaflabilecek flekilde yerlefltirilmelidir. Su kapasitesi 0,5 m 3 den küçük tanklardan meydana gelen ve toplam su kapasitesi 2 m 3 den fazla olan tank gruplar na, her bir tank n su kapasitesi yerine toplam su kapasitesi dikkate al narak Çizelge- de (TS 446) verilen emniyet mesafesi uygulanmal d r. Depolama alan nda birden fazla tank grubu bulundu u durumlarda tank gruplar aras nda mesafe en az 7,5 m olmal d r. Tanklar n bu flekilde yerlefltirilmesi durumunda gruptaki tanklara, tanklar aras emniyet mesafesi uygulanmal d r. Tanklar n 3 m yak n na kadar yan c madde bulundurulmamal ve bu mesafedeki kuru ot gibi kolay tutuflabilen maddelerin bulunmas engellenmelidir. Toprak üstü LPG tanklar n n hiçbir parças anma gerilimi 0,6-0,5 kv aras nda olan enerji (elektirik nakli) hatlar n n dikey do rultusunda, her yönden 2m; 0,5 kv nin üzerindeki elektrik nakil hatlar nda ise her yönden 7,5 m yatay do rultudaki mesafede bulunan sahaya yerlefltirilmemelidir. (Detay-2) 32

33 SiSTEM LPG Detay 2 Toprak üstü Sistem LPG tanklar (0,5 m 3 ve üzeri) ile parlama noktas 90 C nin alt ndaki motorin, gaz ya, benzin, kerosen, fuel oil vb. bir s v ihtiva eden tanklar (2,5 m 3 ve üzeri) aras ndaki yatay mesafe en az 6 m olmal d r. Sistem LPG tanklar n n etraf, havaland rmay sa layacak flekilde asgari % 50 atmosfere aç k olmal d r. Sistem LPG tank yla oksijen veya gaz halindeki hidrojen tanklar aras ndaki asgari mesafe TS 446 Çizelge-2 ye uygun olmal d r. Tanklar bina içerisine yerlefltirilmemelidir. Sistem LPG tanklar projelendirilirken yak n nda elektrik cihazlar (ayd nlatma, klimalar, vantilatör, brülör vb), rogar, kuyu ve çukur yerler olup olmad dikkate al nmal d r. Çizelge-2 (TS 446) 4,5-6 7, , , ,5 5 33

34 Bas nç S n flar (Örnek) Kombi Gaz Dedektörü Ocak 2. Kademe Regülasyon Kutusu. Kademe Regülasyon LPG Stok Tank Alçak Bas nç P<500 mbar Orta Bas nç 500<P<000 mbar Yüksek Bas nç P>000 mbar Domestik Tank Uygulamalar (Apartman ve Siteler)-(Örnek) NETWORK SiSTEMi Gaz Dedektörü MERKEZ SiSTEMi Ocak Sayaç Kombi 2. Kademe Regülasyon Kutusu Korozif zoleli Toprak Alt Boru Tesisat (PE Boru/PE Kapl Çelik Boru) LPG Stok Tank Servis Kutusu Y kanm fl Kum LPG NOTLAR Stok Tank - Fan Exproof Olmal d r. 2- Temiz Hava Girifli Tank Yönünde Olmayacakt r. 3- Egzoz ve Temiz Hava Girifli Ayn Yönde Olmayacakt r. Exproof Cebri Fan Brülör Gaz Dedektörü Kalorifer Kazan Üst Havaland rma

35 Domestik Tank Uygulamalar (Müstakil Konut ve Villa)-(Örnek) KAZAN DAiRESi KOT ÜSTÜNDE 2. Kademe Regülasyon Kutusu 2 KAZAN DAiRESi KOT ALTINDA Kombi Gaz Dedektörü Alt Havaland rma Ocak LPG Stok Tank Servis Kutusu Korozif zoleli Toprak Alt Boru Tesisat (PE Boru/PE Kapl Çelik Boru) NOTLAR - Fan Exproof Olmal d r. 2- Temiz Hava Girifli Tank Yönünde Olmayacakt r. 3- Egzoz ve Temiz Hava Girifli Ayn Yönde Olmayacakt r. Y kanm fl Kum Exproof Cebri Fan Gaz Dedektörü Kombi Üst Havaland rma Endüstriyel Tip 2. Kademe Regülasyon Kutusu Detay Konut Tipi 2. Kademe Regülasyon Kutusu Detay 3/4 Solenoid Valf Regülatör Manometre Manometre Regülatör 3/4 Filtre /2 Filtre /2 Solenoid Valf 3/4 Küresel Do al Gaz Vana Küresel Do al Gaz Vanas /2 Küresel Do al Gaz Vana /2 Küresel Do al Gaz Vanas Kombi Hatt çin

36 flletmelerde Sistem LPG Tesisat Detay (Örnek) Tel Örgü 40 cm LPG Tank Konsol Dreyn % E im 2. Kademe Regülasyon Kutusu (Endüstriyel Tip) Gaz Dedektörü Buharlaflt r c SHC 40 Çelik Malzeme Tank Sahas NOTLAR - Hat uzunlu u >25 m ise dreyn yap lacakt r. (Dreyn hatt kör tapa ile kapat lacakt r.) 2- Kazan dairesi zemin alt ise bina girifline mutlaka solenoid vana konulacakt r. Korozyon Önleyici zoleli Toprak Alt Boru Tesisat (PE Kapl Çelik Boru) Toprak Alt Katodik Koruma Uygulamas (Örnek) Y kanm fl Kum Ölçü Kutusu Mg Anot Kablo/Tank rtibat Beton Kaide CuCuSO4 V>850mV Katodik Koruma Çal fl yor Mg Anot 36

SiSTEM LNG TANK SAHASI EKiPMAN VE KURULUM REHBERi

SiSTEM LNG TANK SAHASI EKiPMAN VE KURULUM REHBERi SiSTEM LNG TANK SAHASI EKiPMAN VE KURULUM REHBERi 1. Sistem LNG Tank ve Ekipmanlar LNG depolamak için kullan lan silindirik, perlit+vakum izolasyonlu tanklar, müflteri ihtiyaçlar na göre dikey ya da yatay

Detaylı

TEMiZ, GÜVENLi VE SÜREKLi ENERJi için: LNG

TEMiZ, GÜVENLi VE SÜREKLi ENERJi için: LNG TEMiZ, GÜVENLi VE SÜREKLi ENERJi için: LNG LNG Do al gaz atmosfer bas nc nda -162 C a kadar so utuldu unda yo uflarak s v faza geçer ve S v Do al Gaz (LNG-Liquified Natural Gas) olarak adland r l r. Özellikleri

Detaylı

Küçük ve orta ölçekli iflletmelere özel, kesintisiz, çevreci enerji kayna : SiSTEM LNG COMPACT

Küçük ve orta ölçekli iflletmelere özel, kesintisiz, çevreci enerji kayna : SiSTEM LNG COMPACT Küçük ve orta ölçekli iflletmelere özel, kesintisiz, çevreci enerji kayna : SiSTEM LNG COMPACT LNG Do al gaz atmosfer bas nc nda -62 C a kadar so utuldu unda yo uflarak s v faza geçer ve S v Do al Gaz

Detaylı

SiSTEM LPG KAPSAMLI REHBER. SiSTEM LNG

SiSTEM LPG KAPSAMLI REHBER. SiSTEM LNG SiSTEM LPG KAPSAMLI REHBER SiSTEM LNG De erli ifl orta m z, Dünyan n en büyük LPG da t m grubu SHV Gas n bir üyesi olan pragaz, 96 y l ndan beri dünyadaki tüm teknik geliflmeleri izliyor, ülkemizde uygulamaya

Detaylı

İPRAGAZ LNG TANK SAHASI EKİPMAN VE KURULUM ÖZELLİKLERİ

İPRAGAZ LNG TANK SAHASI EKİPMAN VE KURULUM ÖZELLİKLERİ İPRAGAZ LNG TANK SAHASI EKİPMAN VE KURULUM ÖZELLİKLERİ 1. LNG Tank ve Ekipmanları : LNG depolanması için kullanılan silindirik, perlit+vakum izolasyonlu tanklar, müşteri ihtiyaçlarına göre dikey ya da

Detaylı

LPG NEDİR? LPG KİMYASAL VE FİZİKSEL ÖZELLİKLERİ

LPG NEDİR? LPG KİMYASAL VE FİZİKSEL ÖZELLİKLERİ SİSTEM LPG Fabrikalardan otellere, küçük ve orta ölçekli işletmelerden villalara her türlü enerji ihtiyacına maliyet avantajlı, doğayla dost, kaliteli ve güvenli LPG çözümü. LPG NEDİR? LPG, sıvılaştırılmış

Detaylı

SiSTEM LPG KAPSAMLI REHBER. SiSTEM LNG

SiSTEM LPG KAPSAMLI REHBER. SiSTEM LNG SiSTEM LPG KAPSAMLI REHBER SiSTEM LNG Değerli iş ortağımız, Dünyanın en büyük LPG dağıtım grubu SHV Gas ın bir üyesi olan İpragaz, 96 yılından beri dünyadaki tüm teknik gelişmeleri izliyor, ülkemizde uygulamaya

Detaylı

Is Büzüflmeli Ürünler 3

Is Büzüflmeli Ürünler 3 Is Büzüflmeli Ürünler 3 3.1 CTW-602 2:1 Is ile Daralan Makaron...20 3.2 HSR 2:1 Renkli Is ile Daralan Makaron...21 3.3 MDT-A Is ile Daralan Yap flkanl Hortum...22 3.4 HDT-A Is le Daralan Yap flkanl Hortum...23

Detaylı

Balans Vanalar Termostatik Radyatör Vanalar. www.gedikdokum.com

Balans Vanalar Termostatik Radyatör Vanalar. www.gedikdokum.com www.gedikdokum.com Balans Vanalar Termostatik Radyatör Vanalar Is tma sistemlerinin balanslanmas sayesinde tüm sisteme do ru zamanda, gerekli miktarda debi ve dolay s yla gereken s her koflulda sa lanabilir.

Detaylı

5. MEKAN K TES SAT S TEM N N Y

5. MEKAN K TES SAT S TEM N N Y Bir binan n s t lmas veya so utulmas için harcanan enerjinin azalt lmas nda, mekanik tesisat yal t m n n önemi, göz ard edilemeyecek kadar büyüktür. Özellikle binalar n s tma ve so utma tesisatlar n n,

Detaylı

Faaliyet Konular m z:

Faaliyet Konular m z: Faaliyet Konular m z: Is Transfer Bölümü Plakal Is Eflanjörleri Borulu ve Tubuler Eflanjörler Akümülasyon Tanklar Boylerler S v Transfer Bölümü Domestik Pompalar Hijyenik Pompalar Proses Pompalar Hijyenik

Detaylı

Doç. Dr. Eyüp DEBİK 10.12.2013

Doç. Dr. Eyüp DEBİK 10.12.2013 Doç. Dr. Eyüp DEBİK 10.12.2013 Ünitelerin fiziksel yerleşimi Arıtma ünitelerinin, Bağlantı kanallarının, Yol ve park alanlarının, Yönetim binasının, Bakım ve onarım kısımları vb dikkatle ele alınmalıdır.

Detaylı

D KEY T P S GORTALI YÜK AYIRICILAR

D KEY T P S GORTALI YÜK AYIRICILAR Dikey Sigortal Yük Ay r c lar Üç Faz Ayr Ayr Aç labilen FVS160 NH00 / 160A Üç Faz Birlikte Aç labilen Ç NDEK LER Özellikler Teknik Tablo Teknik Resimler 1 2 FVS2 NH1 / 2A FVS400 NH2 / 400A FVS60 NH / 60A

Detaylı

Do algaz ve LPG çin. Gaz Yak tl Brülörler. ALG Serisi 30-1.200 kw. GARANTi

Do algaz ve LPG çin. Gaz Yak tl Brülörler. ALG Serisi 30-1.200 kw. GARANTi o algaz ve LPG çin Gaz Yak tl Brülörler ALG Serisi -. kw GARANTi ALG Serisi Gaz Brülörleri leri Teknoloji Gaz brülörleri uzun süreli testler sunucunda gaz konusunda deneyimli uzmanlar taraf ndan gelifltirildi.

Detaylı

ISI TRANSFER ÜRÜNLERİ Plakalı Eşanjör Lehimli Eşanjör Borulu ve Tübüler Eşanjör Daire Giriş İstasyonları. BASINÇLI KAPLAR Boyler

ISI TRANSFER ÜRÜNLERİ Plakalı Eşanjör Lehimli Eşanjör Borulu ve Tübüler Eşanjör Daire Giriş İstasyonları. BASINÇLI KAPLAR Boyler Isı İstasyonları Konularımız ISI TRANSFER ÜRÜNLERİ Plakalı Eşanjör Lehimli Eşanjör Borulu ve Tübüler Eşanjör Daire Giriş İstasyonları BASINÇLI KAPLAR Boyler Genleşme Paslanmaz Proses Denge Kapları Tortu

Detaylı

Yeni Nesil Beton Santralleri Başlıca Avantajları PowerMix 30

Yeni Nesil Beton Santralleri Başlıca Avantajları PowerMix 30 Yeni Nesil Beton Santralleri Başlıca Avantajları PowerMix 30 Demirstar, değişik kapasite ve özelliklerde ürettiği sabit beton santralleri ile beton üreticilerinin tüm ihtiyaçlarına rahatlıkla cevap verebilmektedir.

Detaylı

η k = % 107 a kadar. %111 (Hi de eri baz al narak)

η k = % 107 a kadar. %111 (Hi de eri baz al narak) Logamax Plus GB 022 Yo uflmal Kombi Tüketimde KonforPlus Düflük Yak t Tüketimi Yo uflma teknolojisiyle gelen çok yüksek verim, çok uzun ömürlü magnezyum-alüminyum-silisyum alafl m high-tech eflanjör, ak

Detaylı

www.mercedes-benz.com.tr Mercedes-Benz Orijinal Ya lar

www.mercedes-benz.com.tr Mercedes-Benz Orijinal Ya lar www.mercedes-benz.com.tr Mercedes-Benz Orijinal Ya lar Kazand ran Güç Mercedes-Benz orijinal ya lar arac n z üreten uzmanlar taraf ndan, gelifltirilmifltir. Mercedes-Benz in dilinden en iyi Mercedes-Benz

Detaylı

Basın Bülteni. Marmaray Projesinde Rota Teknik İmzası BD235 23.06.2014

Basın Bülteni. Marmaray Projesinde Rota Teknik İmzası BD235 23.06.2014 Marmaray Projesinde Rota Teknik İmzası Bosch Rexroth ana bayisi Rota Teknik A.Ş. ile Japon TAISEI ve ANEL firmasının ortak olarak geliştirdiği Marmaray Tünel Havalandırma Elektropnömatik Kontrol Sistemi

Detaylı

Şekil 5.1 de Tam silindirik kalorifer kazanı, Şekil 5.2 de Prizmatik paket kazanın şekli görülmektedir.

Şekil 5.1 de Tam silindirik kalorifer kazanı, Şekil 5.2 de Prizmatik paket kazanın şekli görülmektedir. 5. KAZANLAR VE KAZAN DAİRESİ YERLEŞİMİ 5.1 Kazanların Sınıflandırılması Isıtma tesislerinde kullanılan kazanların sınıflandırılması çeşitli kriterlere bağlı olmak üzere aşağıdaki gibi yapılır. 1. Kazan

Detaylı

BİNALARDA ENERJİ PERFORMANSI YÖNETMELİĞİ Bayındırlık ve İskan Bakanlığı

BİNALARDA ENERJİ PERFORMANSI YÖNETMELİĞİ Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Yayınlanma tarihi: 05.12.2008 Yürürlüğe girme tarihi: 05.12.2009 Vorlage 1 09/2006 Viessmann Werke Kapsam Mevcut ve yeni yapılacak konut, ticari ve hizmet amaçlı kullanılan

Detaylı

Fan Coil Cihazları Tesisat Bağlantıları

Fan Coil Cihazları Tesisat Bağlantıları Newtherm Fan Coil Kontrol Ekipmanları Bağlantı vanaları, uzaktan kontrol cihazları, dijital veya mekanik duvar tipi termostatları ve yalıtımlı montaj setleriyle birlikte sistem bazında teslim edilmektedir.

Detaylı

göstergesi vasıtasıyla kimyasal

göstergesi vasıtasıyla kimyasal enerji Buharlaştırıcılar (Evaporatörler), LNG' yi ortam ısısını kullanarak gazlaştırıp tüketilmeye hazır hale getirirler. Geniş ısı transfer yüzeyleri sayesinde yüksek ısı değiştirme kabiliyetleri vardır.

Detaylı

Teknik sistem kataloğu Terminal kutuları KL

Teknik sistem kataloğu Terminal kutuları KL Teknik sistem kataloğu Terminal kutuları KL 1 4 6 5 3 7 2 Küçük panolar Dünya çapında onaylı ve çok sayıda standart ölçülerde stoklarımızda mevcut. Pratik sistem aksesuarları, KL terminal kutularını yaygın

Detaylı

DÖfiEMELERDE ISI YALITIMI

DÖfiEMELERDE ISI YALITIMI TOPRA A BASAN DÖfiEME DETAYLARI ARAKAT DÖfiEME DETAYI 1- Döfleme kaplamas 2- fiap 3- Bir kat serbest su yal t m örtüsü (XPS kullan l rsa ay r c keçe tabakas ) 4- Is yal t m 5- Su yal t m örtüsü 6- Grobeton

Detaylı

ART ÇATI T P KL MA (ROOF - TOP)

ART ÇATI T P KL MA (ROOF - TOP) ART ÇATI T P KL MA (ROOF - TOP) Çat (Roof - top) tipi klima cihazlar hipermarketler, ifl ve al flverifl merkezleri, sinema, tiyatro, gösteri merkezleri, sosyal tesisler, e itim kurumlar v.b yerler ile

Detaylı

AMELİYATHANELERDE HİJYENİK KLİMA TESİSATI

AMELİYATHANELERDE HİJYENİK KLİMA TESİSATI 1 AMELİYATHANELERDE HİJYENİK KLİMA TESİSATI K.Oktay GÜVEN ÖZET Hastanelerde klinik tedavinin yanında hijyenik Ģartların sağlanması da önemlidir. Hastanelerde hijyenik ortamın yaratılabilmesi için hastane

Detaylı

VIESMANN VITOCROSSAL 300 Gaz yakıtlı yoğuşmalı kazan 787-1400 kw

VIESMANN VITOCROSSAL 300 Gaz yakıtlı yoğuşmalı kazan 787-1400 kw VIESMANN VITOCROSSAL 300 Gaz yakıtlı yoğuşmalı kazan 787-1400 kw Teknik Bilgi Föyü Sipariş No. ve fiyatlar: Fiyat listesine bakınız VITOCROSSAL 300 Tip CR3B Gaz yakıtlı yoğuşmalı kazan Doğalgaz ve LPG

Detaylı

6 MADDE VE ÖZELL KLER

6 MADDE VE ÖZELL KLER 6 MADDE VE ÖZELL KLER TERMOD NAM K MODEL SORU 1 DEK SORULARIN ÇÖZÜMLER MODEL SORU 2 DEK SORULARIN ÇÖZÜMLER 1. Birbirine temasdaki iki cisimden s cakl büyük olan s verir, küçük olan s al r. ki cisim bir

Detaylı

ELEKTRON K ELEKTR K SAYAÇLARI

ELEKTRON K ELEKTR K SAYAÇLARI SAYACLARI Monofaze Elektronik Elektrik Sayaçlar Aktif Ç NDEK LER Özellikler Teknik Tablo ve Sipariş Kodları Teknik Resimler 1 2 3 Trifaze Elektronik Elektrik Sayaçlar FTS3D Aktif FTS3K Kombi (Aktif + Reaktif)

Detaylı

Sifonik Drenaj Nedir? Nasıl Çalışır?

Sifonik Drenaj Nedir? Nasıl Çalışır? Sifonik Drenaj Nedir? Nasıl Çalışır? Sifonik Drenaj temelde Bernoulli'nin bulmuş olduğu akışkanın enerji denkliği prensibinden yararlanarak suyun herhangi bir eğime gerek kalmadan istenilen yerden tahliye

Detaylı

5.2 CEPHE PANEL 5.2.1 K YÜZÜ METAL M NERAL YÜN YALITIMLI SANDV Ç PANEL. 5.2.1.1 DÜfiEY CEPHE PANEL UYGULAMASI

5.2 CEPHE PANEL 5.2.1 K YÜZÜ METAL M NERAL YÜN YALITIMLI SANDV Ç PANEL. 5.2.1.1 DÜfiEY CEPHE PANEL UYGULAMASI 5.2 CEPHE PANEL Resim 5.16 Mineral yün cephe paneli 5.2.1 K YÜZÜ METAL M NERAL YÜN YALITIMLI SANDV Ç PANEL Is, su, ses yal t m ve yang n güvenli i özelliklerini bünyesinde bar nd ran mineral yün yal t

Detaylı

standartlar Standartlar ve Sertifikalar sertifika

standartlar Standartlar ve Sertifikalar sertifika standartlar Standartlar ve Sertifikalar sertifika Standartlar ve Sertifikalar.1. Genel Önceki bölümlerde paslanmaz çeliklere ait pek çok özellikler, standartlar ve karfl l klar hakk nda baz bilgiler verilmiflti.

Detaylı

DKEY TP SGORTALI YÜK AYIRICILAR

DKEY TP SGORTALI YÜK AYIRICILAR DKEY TP SGORTALI YÜK AYIRICILAR Dikey Sigortal Yük Ay r c lar Üç Faz Ayr Ayr Aç labilen FVS160 NH00 / 160A Üç Faz Birlikte Aç labilen Ç NDEK LER Özellikler Aksesuarlar Teknik Tablo Teknik Resimler Dikey

Detaylı

Kablo Kanal Sistemleri

Kablo Kanal Sistemleri Schneider Electric Kablo Kanal Sistemleri Katalog Sistem kanalları Yapısal kablolamada uzman çözümler PKS Ultra Yeni tasar m ile daha estetik daha fazla kablo tafl ma kapasitesi (11x0) ve çevreye sayg

Detaylı

SİSTEM LNG COMPACT. Küçük ve orta ölçekli işletmelerin enerji ihtiyaçlarına maliyet avantajlı, doğayla dost, kaliteli ve güvenli doğal gaz çözümü.

SİSTEM LNG COMPACT. Küçük ve orta ölçekli işletmelerin enerji ihtiyaçlarına maliyet avantajlı, doğayla dost, kaliteli ve güvenli doğal gaz çözümü. SİSTEM LNG COMPACT Küçük ve orta ölçekli işletmelerin enerji ihtiyaçlarına maliyet avantajlı, doğayla dost, kaliteli ve güvenli doğal gaz çözümü. LNG NEDİR? Doğal gaz, atmosfer basıncında, -162 C ye kadar

Detaylı

Jeotermal Enerjiden Elektrik Enerjisi Üretimi

Jeotermal Enerjiden Elektrik Enerjisi Üretimi Jeotermal Enerjiden Elektrik Enerjisi Üretimi Ali R za VEREL EMO Denizli ube Enerji Komisyonu Üyesi ELTA Elektrik Üretim Ltd. ti. / Denizli Ege Bölgesi Enerji Forumu 1. Giri ekil 1. Jeotermal saha Bilindi

Detaylı

BETON MAHFAZALI MONOBLOK TELEKOM KÖŞK TEKNİK ŞARTNAMESİ

BETON MAHFAZALI MONOBLOK TELEKOM KÖŞK TEKNİK ŞARTNAMESİ BETON MAHFAZALI MONOBLOK TELEKOM KÖŞK TEKNİK ŞARTNAMESİ HAZİRAN-2011 1.GENEL 1.1 Konu ve Kapsam Bu teknik şartname Türk Telekom tarafından kullanılacak olan monoblok beton köşklerin imalat koşullarını

Detaylı

AirHome Serisi Sulu Split Tip Isı Pompaları

AirHome Serisi Sulu Split Tip Isı Pompaları Apartman, siteler gibi toplu konut projelerinde ve Daire, villa, yazlık, ofis, mağaza gibi bireysel kullanımlar için 25 kw'a kadar performans aralığında dış üniteler Sıcak su boyleri ve tesisat ekipmanları

Detaylı

Patlama önleyici ürünler

Patlama önleyici ürünler 13-797352.qxp 10/17/08 11:24 AM Page 1 Nükleer enerji Alev alabilen malzemelerden kaç nmak, patlamadan korunman n en kolay yoludur. Ancak, kimya ve eczac l k endüstrisinde ve di er endüstri alanlar nda,

Detaylı

BRÜLÖR BAYMAK SE YAKIT FARKETMEZ

BRÜLÖR BAYMAK SE YAKIT FARKETMEZ BRÜLÖR BAYMAK SE YAKIT FARKETMEZ FUEL-O L BRÜLÖRLER ÇOK GEN fi ARALI I, BÜYÜK LERDE K KADEMEL MODELLER SESS Z, YÜKSEK VER ML ÇALIfiMA KARfiI BASINÇLI KAZANLAR Ç N ÖZEL D ZAYN EN Y KAL TE KOMPONENTLERLE

Detaylı

Fridgebox ; soft start, P.I.D kontrol algoritmaları, soft stop gibi gelişmiş yönetim yazılım algoritmalarına sahiptir.

Fridgebox ; soft start, P.I.D kontrol algoritmaları, soft stop gibi gelişmiş yönetim yazılım algoritmalarına sahiptir. Buzdolapları için elektrik tasarruf cihazı %20 - %40 arasında enerji tasarrufu 2-fazlı asenkron alternatif akımla çalışan motorlu cihazlarda kullanılır Kolay montaj Cihazları korur, ömrünü uzatır En son

Detaylı

Tablo 3.3. TAKV YES Z KANAL SAC KALINLIKLARI (mm)

Tablo 3.3. TAKV YES Z KANAL SAC KALINLIKLARI (mm) 3. KANAL KONSTRÜKS YONU Türk Standart ve fiartnamelerinde kanal konstrüksiyonu üzerinde fazla durulmam flt r. Bay nd rl k Bakanl fiartnamesine göre, bas nç s - n fland rmas na ve takviye durumuna bak lmaks

Detaylı

Ç NDEK LER. Özellikler Karakteristik Eğriler Teknik Tablo Sipariş Kodları Teknik Resimler

Ç NDEK LER. Özellikler Karakteristik Eğriler Teknik Tablo Sipariş Kodları Teknik Resimler Termik Röleler Ç NDEK LER FTR5 0.A... 5A Özellikler Karakteristik Eğriler Teknik Tablo Sipariş Kodları Teknik Resimler FTR 5A - A 0A - 9A EN 60947-4- TS EN 60947-4- IEC 60947-4- Rak m : 000 m (max) Ba

Detaylı

BUHAR TESĐSATLARINDA KULLANILAN KONDENSTOPLAR VE ENERJĐ TASARRUFLARI

BUHAR TESĐSATLARINDA KULLANILAN KONDENSTOPLAR VE ENERJĐ TASARRUFLARI BUHAR TESĐSATLARINDA KULLANILAN KONDENSTOPLAR VE ENERJĐ TASARRUFLARI Cafer ÜNLÜ Makina Mühendisi 1952 yılında doğdu. 1975 yılında Makina Mühendisi oldu. 1976-1980 yılları arasında Türkiye Halk Bankası

Detaylı

MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI

MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI 33 34 1 Projenin Tan t m ve Proje Kat l mc Baflvurusu SMMMO Yönetim Kurulu nca onaylanan SMMMO Meslek Mensubu Kurumsallaflma Projesi Fizibilitesi Ve Yol Haritas

Detaylı

TEMİZ SU DALGIÇ POMPA

TEMİZ SU DALGIÇ POMPA TEMİZ SU DALGIÇ POMPA MODEL RTM860 TANITMA VE KULLANIM KILAVUZU 1 CİHAZIN ÜNİTELERİ HORTUM BAĞLANTISI POMPA EMİŞ TABANI ELEKTRİK KABLOSU ÇALIŞTIRMA ANAHTARI Teknik Özellikler Ana voltaj 230 V Frekans 50

Detaylı

EVOK Güvenlik in hedefi daima bu kalite ve standartlarda hizmet sunmakt r. Hasan ERDEM R. Mustafa AL KOÇ. Yönetim Kurulu Baflkan.

EVOK Güvenlik in hedefi daima bu kalite ve standartlarda hizmet sunmakt r. Hasan ERDEM R. Mustafa AL KOÇ. Yönetim Kurulu Baflkan. EVOK Güvenlik, ülkemizde büyük ihtiyaç duyulan güvenlik hizmetlerine kalite getirmek amac yla Mustafa Alikoç yönetiminde profesyonel bir ekip taraf ndan kurulmufltur. Güvenlik sektöründeki 10 y ll k bilgi,

Detaylı

ENERJĠ DAĞITIMI-I. Dersin Kredisi 4 + 0 + 0

ENERJĠ DAĞITIMI-I. Dersin Kredisi 4 + 0 + 0 ENERJĠ DAĞITIMI-I Dersin Kredisi 4 + 0 + 0 Açma-Kapama Cihazları Elektrik enerjisinin açılması, ayrılması, kesilmesi veya kapatılması işlevlerini yapan cihazlardır. Alçak Gerilim Ayırıcı Nitelikli Orta

Detaylı

ACM serisi hava soğutmalı soğuk su üretici gruplar küçük ve orta büyüklükteki soğuk su üretici ihtiyacını karşılamak üzere

ACM serisi hava soğutmalı soğuk su üretici gruplar küçük ve orta büyüklükteki soğuk su üretici ihtiyacını karşılamak üzere ACM ACM serisi hava soğutmalı soğuk su üretici gruplar küçük ve orta büyüklükteki soğuk su üretici ihtiyacını karşılamak üzere üretilmiştir. ACM serisi hava soğutma soğuk su üretici gruplar yalnız soğutma

Detaylı

yap elemanlar Hayal gücünüz flekilleniyor products

yap elemanlar Hayal gücünüz flekilleniyor products yap elemanlar Hayal gücünüz flekilleniyor products Ravboard Dow Chemical firmas n n ekstrüde polistren sert köpük markas Styrofoam dan üretilmifltir. yap elemanlar Styrofoam un her iki yüzeyi cam elyaf

Detaylı

BAYMAK GAZ BRÜLÖRLER Tek Kademeli Çift Kademeli Oransal Gaz Brülörleri BG Serisi kw

BAYMAK GAZ BRÜLÖRLER Tek Kademeli Çift Kademeli Oransal Gaz Brülörleri BG Serisi kw BAYMAK GAZ BRÜLÖRLER Tek Kademeli Çift Kademeli Oransal Gaz Brülörleri BG Serisi - Baxi Group, De Dietrich, Remeha Tek Kademeli Gaz Brülörleri BG Serisi BG serisi tek kademeli brülörlerde sabit gaz ve

Detaylı

Enerji Tasarrufunda İnovatif Çözümler

Enerji Tasarrufunda İnovatif Çözümler Isı Yalıtımı Enerji Tasarrufunda İnovatif Çözümler Terma Enerji Verimliliği nin temel politikası, en yeni teknolojileri, kaliteli hizmet anlayışıyla bir araya getirerek enerji verimliliği uygulamalarını

Detaylı

DERNEK HAKKINDA. Sıvılaştırılmış ve Sıkıştırılmış Doğal Gazcılar Derneği, İstanbul merkezli olarak, 03.12.2009 tarihinde kurulmuştur.

DERNEK HAKKINDA. Sıvılaştırılmış ve Sıkıştırılmış Doğal Gazcılar Derneği, İstanbul merkezli olarak, 03.12.2009 tarihinde kurulmuştur. DERNEK HAKKINDA Sıvılaştırılmış ve Sıkıştırılmış Doğal Gazcılar Derneği, İstanbul merkezli olarak, 03.12.2009 tarihinde kurulmuştur. Dernek, daha sağlıklı ve yaşanabilir bir Türkiye için temiz, çok amaçlı

Detaylı

ELEKTRİK FATURALARINIZDA REAKTİF CEZA ÖDÜYORMUSUNUZ? ELEKTRİK FATURALARINIZI DÜZENLİ OLARAK KONTROL EDİYORMUSUNUZ?

ELEKTRİK FATURALARINIZDA REAKTİF CEZA ÖDÜYORMUSUNUZ? ELEKTRİK FATURALARINIZI DÜZENLİ OLARAK KONTROL EDİYORMUSUNUZ? ELEKTRİK FATURALARINIZDA REAKTİF CEZA ÖDÜYORMUSUNUZ? ELEKTRİK FATURALARINIZI DÜZENLİ OLARAK KONTROL EDİYORMUSUNUZ? Elektrik faturalarındaki cezalı ödemelerin genellikle farkına varılmaz. Aktif harcama

Detaylı

21.Bölge Müdürlü ü Test Grup Ba mühendisli i

21.Bölge Müdürlü ü Test Grup Ba mühendisli i 21.Bölge Müdürlü ü Test Grup Ba mühendisli i Genel: Enerji iletim sistemlerinin en büyük problemlerinden birisi enerjinin sürdürülebilir, verimli ve kaliteli bir ekilde iletilebilmesi bu ekipmanlar n sorunsuz

Detaylı

Portatif Benzinli Jeneratörler

Portatif Benzinli Jeneratörler Portatif Jeneratörler HT YACA UYGUN JENERATÖR SEÇ M Jeneratörünüzü sat n almadan önce mutlaka besleyece iniz cihazlara göre güç tespiti yap lmal d r. Jeneratörden beslenecek cihazlar n tüm girifl güçleri

Detaylı

İMA Perde Kalıp. Perde Kalıp. www.imakalip.com

İMA Perde Kalıp. Perde Kalıp. www.imakalip.com Perde Kalıp Perde Kalıp Perde kalıpları çok çeşitli projelere kolay uyarlanabilmesi için tasarlanmıştır. Uygulanmak istenen yapıya adaptasyonu gayet kolaydır ve istediğiniz şekli kolayca ortaya çıkarmanıza

Detaylı

AKGUL GROUP STANDART PREFABRİK YAPILAR www.akgul-group.com

AKGUL GROUP STANDART PREFABRİK YAPILAR www.akgul-group.com AKGUL GROUP STANDART PREFABRİK YAPILAR www.akgul-group.com 1 STANDART PREFABRİK YAPILAR Prefabrike hazır yapılar amacına göre geniş ve uzunlukları değişken, istenilen her türlü yerleşim alanına uygulanabilecek

Detaylı

PRC 100 BOYAMA ROBOTU C.000 KULLANIM KLAVUZU

PRC 100 BOYAMA ROBOTU C.000 KULLANIM KLAVUZU PRC 100 BOYAMA ROBOTU C.000 KULLANIM KLAVUZU NOT PRC 100 KULLANIM KLAVUZU 12 2 11 NOT PROGRAM AYARLARI Ç NDEK LER POWER BUTON 1- Ç NDEK LER... 3 GÖSTERGE Power buton ON konumuna getirildi inde ekranda

Detaylı

Motorin ve Hafif Ya lar çin. S v Yak tl Brülörler. GARANTi

Motorin ve Hafif Ya lar çin. S v Yak tl Brülörler. GARANTi Motorin ve Hafif Ya lar çin S v Yak tl Brülörler ALM Serisi 0.06 GARANTi leri Teknoloji Motorin brülörleri uzun süreli testler sunucunda s v yak tlar konusunda deneyimli uzmanlar taraf ndan gelifltirildi.

Detaylı

4. Numaralandırdığımız her boru parçasının üzerine taşıdıkları ısı yükleri yazılır.

4. Numaralandırdığımız her boru parçasının üzerine taşıdıkları ısı yükleri yazılır. 4. KOLON ŞEMASI VE BORU ÇAPI HESABI Tesisatı oluşturan kazan, kollektörler, borular,,vanalar, ısıtıcılar,genleşme deposu ile diğer donanım ve armatürlerin tümünün düşey görünüşünü iki boyutlu olarak gösteren

Detaylı

Seramik Elyaf Ürünleri Rezistans ve Bant Telleri Cam Mozaik Pres Dizgi Makinesi ve Boyalar Avrupa zole Tu lalar Refrattari Kordierit Ürünler

Seramik Elyaf Ürünleri Rezistans ve Bant Telleri Cam Mozaik Pres Dizgi Makinesi ve Boyalar Avrupa zole Tu lalar Refrattari Kordierit Ürünler i Rezistans ve Bant Telleri Cam Mozaik Pres Dizgi Makinesi ve Boyalar Avrupa zole Tu lalar Refrattari Kordierit Ürünler Refrattari Seramik Roller SIC plaka ve Beam ler GÜVEN SA LAMANIN EN Y YOLU B R fi

Detaylı

İNŞAAT PROJELERİNİN YAPIM SÜRECİNDE KEŞİF VE METRAJ. Ülkemizde yaygın olarak kullanılan yöntemdir.

İNŞAAT PROJELERİNİN YAPIM SÜRECİNDE KEŞİF VE METRAJ. Ülkemizde yaygın olarak kullanılan yöntemdir. İNŞAAT PROJELERİNİN YAPIM SÜRECİNDE KEŞİF VE METRAJ Yapı Maliyetinin Belirlenmesi Ön Keşif (Burada amaç projeden dolayı firmamızın kazık yememesi ve verilen teklifin ne derece geçerli olduunun belirlenmesi).

Detaylı

Boru S zd rmazl k ve Boflluk Doldurma

Boru S zd rmazl k ve Boflluk Doldurma TR Tesisat Ürünleri Boru S zd rmazl k ve Boflluk Doldurma Loctite 511 Düflük mukavemet boru s zd rmazl Su ve gaz tafl yan sistemlerde kullan lan, s kça sökülmesi gereken metal diflli boru ba lant lar için

Detaylı

ATH-SW Serisi yüzey montaj termostat

ATH-SW Serisi yüzey montaj termostat Gönderi adresi: Mackenrodtstraße 4, Adres: Ataşehir TEM Yanyol, Darende İş Merkezi 36039 Fulda, Almanya No:7 D.4, Ataşehir - İstanbul Posta adresi: 36035 Fulda, Almanya Telefon: 06 455 865 Telefon: +49

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: 10.07.2012 Resmi Gazete Sayısı: 28349

Resmi Gazete Tarihi: 10.07.2012 Resmi Gazete Sayısı: 28349 Resmi Gazete Tarihi: 10.07.2012 Resmi Gazete Sayısı: 28349 RÜZGÂR VE GÜNEŞ ENERJİSİNE DAYALI LİSANS BAŞVURULARI İÇİN YAPILACAK RÜZGÂR VE GÜNEŞ ÖLÇÜMLERİ UYGULAMALARINA DAİR TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2012/01)

Detaylı

GAZLAR ÖRNEK 16: ÖRNEK 17: X (g) Y (g) Z (g)

GAZLAR ÖRNEK 16: ÖRNEK 17: X (g) Y (g) Z (g) ÖRNEK 16: ÖRNEK 17: X (g) Y (g) Z (g) Sürtünmesiz piston H (g) He Yukar daki üç özdefl elastik balon ayn koflullarda bulunmaktad r. Balonlar n hacimleri eflit oldu una göre;. Gazlar n özkütleleri. Gazlar

Detaylı

Mehmet TOMBAKO LU* * Hacettepe Üniversitesi, Nükleer Enerji Mühendisli i Bölümü

Mehmet TOMBAKO LU* * Hacettepe Üniversitesi, Nükleer Enerji Mühendisli i Bölümü Nükleer Santrallerde Enerji Üretimi ve Personel E itimi Mehmet TOMBAKO LU* Girifl Sürdürülebilir kalk nman n temel bileflenlerinden en önemlisinin enerji oldu unu söylemek abart l olmaz kan s nday m. Küreselleflen

Detaylı

PERİYODİK KONTROL ve MUAYENE HİZMETLERİ PROSEDÜRÜ

PERİYODİK KONTROL ve MUAYENE HİZMETLERİ PROSEDÜRÜ REVİZYON BİLGİLERİ Rev. No Revizyon Tarihi Revizyon Açıklaması 0 -- İlk yayın. 01 01.12.2015 Güncelleme PR.09 01.04.2015 01.12.2015 01 1/5 1. AMAÇ Bu prosedürün amacı; montaj ve gaz sızdırmazlık uygunluk

Detaylı

elero SoloTel Kullan m talimat Lütfen kullan m k lavuzunu saklay n z!

elero SoloTel Kullan m talimat Lütfen kullan m k lavuzunu saklay n z! SoloTel elero Kullan m talimat Lütfen kullan m k lavuzunu saklay n z! elero GmbH Antriebstechnik Linsenhofer Str. 59 63 D-72660 Beuren info@elero.de www.elero.com 309400 Nr. 18 101.5401/0305 çerik Güvenlik

Detaylı

PLATFORM VE KÖPRÜ UGULAMALARINDA KULLANILAN AKIŞ BÖLÜCÜLER

PLATFORM VE KÖPRÜ UGULAMALARINDA KULLANILAN AKIŞ BÖLÜCÜLER 279 PLATFORM VE KÖPRÜ UGULAMALARINDA KULLANILAN AKIŞ BÖLÜCÜLER Ahmet DİNÇER ÖZET Akışı bölmek, hidrolik uygulamalarda karşılaşılan en büyük problemlerden birisidir. Hidrolik enerji en kolay hareket ettirebildiği

Detaylı

KAPLAMA TEKNİKLERİ DERS NOTLARI

KAPLAMA TEKNİKLERİ DERS NOTLARI KAPLAMA TEKNİKLERİ DERS NOTLARI PVD Kaplama Kaplama yöntemleri kaplama malzemesinin bulunduğu fiziksel durum göz önüne alındığında; katı halden yapılan kaplamalar, çözeltiden yapılan kaplamalar, sıvı ya

Detaylı

Kullanım Kılavuzu. İçindekiler 1 o Cihaz Tanımı ve Aksesuarlar 2 o Cihaz Tanımı 3 o Güvenlik notları 3. Kireçlenme hakkında önemli hatırlatmalar 8

Kullanım Kılavuzu. İçindekiler 1 o Cihaz Tanımı ve Aksesuarlar 2 o Cihaz Tanımı 3 o Güvenlik notları 3. Kireçlenme hakkında önemli hatırlatmalar 8 Kullanım Kılavuzu İçindekiler İçindekiler 1 o Cihaz Tanımı ve Aksesuarlar 2 o Cihaz Tanımı 3 o Güvenlik notları 3 MONTAJ o Koşullar 4 o Musluğa su bağlantısının yapılması 4 Kullanım o Kuru buhar ile temizleme

Detaylı

Aç k Alanda Is tma Nas l Yap l r? Aç k Alanda Neden Çukurova Is?

Aç k Alanda Is tma Nas l Yap l r? Aç k Alanda Neden Çukurova Is? www.cukurovaisi.com Aç k Alanda Is tma Nas l Yap l r? Is tma n n oldu u ço u yerde (ev,ofis, dükkan vb.) Hava s t larak ortamda gereken konfor sa lan r. Aç k ortamlarda havay s tmak mümkün olmad için,

Detaylı

DENEY 5 SOĞUTMA KULESİ PERFORMANSININ BELİRLENMESİ

DENEY 5 SOĞUTMA KULESİ PERFORMANSININ BELİRLENMESİ GAZİ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK-MİMARLIK FAKÜLTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MM 410 MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ LABORATUVARI II DENEY 5 SOĞUTMA KULESİ PERFORMANSININ BELİRLENMESİ 1. AMAÇ Soğutma kulesi performansının

Detaylı

MODÜLER PANO SSTEMLER

MODÜLER PANO SSTEMLER MDÜLER PN SSTEMLER Tip Testli Pano Ç NDEK LER Tip Testli Pano Özellikleri Elektriksel - Mekaniksel Karakteristikler FMP-1 Modüler Panolar Pano Ölçüleri Pano Bileşenleri FMP-2 Modüler Panolar Pano Ölçüleri

Detaylı

Özel Tasarım Ağaç Evler 2015

Özel Tasarım Ağaç Evler 2015 Özel Tasarım Ağaç Evler 2015 www.pratikevim.com SEMBOLLER Duvar Kalınlığı Zemin Ölçüsü Zemin Ölçüsü 1.Kat Ölçüsü Çatı Altı Ölçüsü Hacim Çatı Altı Hacim Toplam Yükseklik Ön çıkıntı Çatı Alanı Duvar Yüksekliği

Detaylı

Euro 5 motorlu araçlardaki indirgeyici deposunun taşınması

Euro 5 motorlu araçlardaki indirgeyici deposunun taşınması İndirgeyici deposunun taşınması hakkında genel bilgi SCR (Selective Catalytic Reduction) emisyon kontrol sistemli araçlarda, örn. vinçli kamyonlardaki destek ayakları gibi üstyapı parçalarına yer açmak

Detaylı

Döküm. Prof. Dr. Akgün ALSARAN

Döküm. Prof. Dr. Akgün ALSARAN Döküm Prof. Dr. Akgün ALSARAN Döküm Döküm, sıvı haldeki akıcı olan malzemelerin, üretilmek istenen parçanın biçiminde bir boşluğa sahip olan kalıplara dökülerek katılaştırıldığı bir üretim yöntemidir.

Detaylı

Kapalı Genleşme Tankları Kullanım Kılavuzu

Kapalı Genleşme Tankları Kullanım Kılavuzu Kapalı Genleşme Tankları Kullanım Kılavuzu Faaliyet Konularımız Isı Transfer Bölümü Plakalı Isı Eşanjörleri Lehimli Isı Eşanjörleri Daire Giriş İstasyonları Borulu ve Tübüler Eşanjörler Basınçlı Kaplar

Detaylı

ABKR ABK 1036 GALVANİZ SİLO ISI KONTROLÖRÜ KULLANMA KILAVUZU

ABKR ABK 1036 GALVANİZ SİLO ISI KONTROLÖRÜ KULLANMA KILAVUZU ABKR ABK 1036 GALVANİZ SİLO ISI KONTROLÖRÜ KULLANMA KILAVUZU ÖNSÖZ 1989 yılında Bandırma'da 150m2 alanda kuruldu. 2 mühendis ve 2 elektrik teknisyeni ile yem fabrikaları elektrik panoları ve kablo tesisatları

Detaylı

Isı Pompalı Isıtma/Soğutma Sistemleri

Isı Pompalı Isıtma/Soğutma Sistemleri Isı Pompalı Isıtma/Soğutma Sistemleri Apartman ve siteler gibi kentsel dönüşüm projeleri, Rezidans, ofis, AVM karışımlı plazalar, De, villa, yazlık, ofis, mağaza gibi bireysel kullanımlar, Otel, tatil

Detaylı

D fl güzel, içi kaliteli OBO WDK Kablo Döfleme Kanallar, her zaman, her yere uyar

D fl güzel, içi kaliteli OBO WDK Kablo Döfleme Kanallar, her zaman, her yere uyar D fl güzel, içi kaliteli OBO Kablo Döfleme Kanallar, her zaman, her yere uyar OBO Top Modeller LFS Kablo Kanal Sistemleri Her ölçüde çekici Kablo Döfleme Kanal YEN Gelifltirilmifl ürün kalitesi VDE Belgeli

Detaylı

Teknik sistem kataloğu Taşıyıcı kol sistemleri

Teknik sistem kataloğu Taşıyıcı kol sistemleri Teknik sistem kataloğu Taşıyıcı kol sistemleri 2 Makinaya farklı bakış açıları sayesinde uzun veya kısa boylu operatör oturarak ya da ayakta çalışabilir - Rittal taşıyıcı kol sistemleriyle izleme ve kumanda

Detaylı

konacak bir veya daha fazla tek hat sayfas üzerinden sistemin daha kolay ve anlafl l r olarak izlenmesi

konacak bir veya daha fazla tek hat sayfas üzerinden sistemin daha kolay ve anlafl l r olarak izlenmesi kwh ve/veya kvar) 2- Enerji kalitesi / devaml l izleme ve kontrol otomasyonu a. Enerji izleme ve kontrol b. Kontrol Otomasyonu / yük atma otomasyonu Not: Tüm bunlar n yan nda, makine otomasyonu, proses

Detaylı

E-KAB N E SER S DUVAR T P TES SAT KAB NLER

E-KAB N E SER S DUVAR T P TES SAT KAB NLER E-KAB N E SER S DUVAR T P TES SAT KAB NLER Tan t m Atölyede Kolayl k Yerinde Kolayl k Siparifl Bilgileri Ön Örtü Elemanlar Aksesuarlar Özel Çözümler 1 3 5 9 11 13 14 E-Kabin E Serisi Duvar Tipi Tesisat

Detaylı

AQUA BOYLER Tek ve Çift Serpantinli Boyler

AQUA BOYLER Tek ve Çift Serpantinli Boyler AQUA BOYLER Tek ve Çift Serpantinli Boyler Tek Serpantinli Boyler Tek Serpantinli Boyler tek ısı kaynaklı sistemlerde - katı/sıvı/gaz yakıtlı kazan veya güneş enerjisi - sıcak su elde etmek için kullanılınır.

Detaylı

Tam Kalk fll / Yüksek Bas nç

Tam Kalk fll / Yüksek Bas nç www.gedikdokum.com API Seri 526 Rafineriler Kimya endüstrisi Petrokimya endüstrisi Petrol ve Gaz 1" 8" ölçü aralı, D T orifis seçenekleri Malzemeler : WCB, CF8M, WC6, LCB, API 526 standardına uygun tasarım

Detaylı

T.C BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ. DOĞA BİLİMLERİ, MİMARLIK ve MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ SOĞUTMA DENEYİ FÖYÜ

T.C BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ. DOĞA BİLİMLERİ, MİMARLIK ve MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ SOĞUTMA DENEYİ FÖYÜ T.C BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ DOĞA BİLİMLERİ, MİMARLIK ve MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ SOĞUTMA DENEYİ FÖYÜ 2015-2016 Bahar Yarıyılı Prof.Dr. Yusuf Ali KARA Arş.Gör.Semih AKIN Makine

Detaylı

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz?

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz? CO RAFYA GRAF KLER ÖRNEK 1 : Afla daki grafikte, y llara göre, Türkiye'nin yafl üzerindeki toplam nufusu ile bu nüfus içindeki okuryazar kad n ve erkek say lar gösterilmifltir. Bin kifli 5. 5.. 35. 3.

Detaylı

G ünümüzde bir çok firma sat fllar n artt rmak amac yla çeflitli adlar (Sat fl

G ünümüzde bir çok firma sat fllar n artt rmak amac yla çeflitli adlar (Sat fl 220 ÇEfi TL ADLARLA ÖDENEN C RO PR MLER N N VERG SEL BOYUTLARI Fatih GÜNDÜZ* I-G R fi G ünümüzde bir çok firma sat fllar n artt rmak amac yla çeflitli adlar (Sat fl Primi,Has lat Primi, Y l Sonu skontosu)

Detaylı

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM ÜN TE V SOSYAL TUR ZM Bu ünitede turizmin çeflitlerinden biri olan sosyal turizmi daha ayr nt l bir flekilde ö renip, ülkemizdeki sosyal turizmin geliflimi hakk nda bilgiler edinece iz. Ç NDEK LER A. S

Detaylı

Farkl alanlarda çal flmalar n sürdüren firmam z n bafll ca faaliyet alanlar ;

Farkl alanlarda çal flmalar n sürdüren firmam z n bafll ca faaliyet alanlar ; FARK n zolsun Bir DPAK Prestij Torbalar DPAK File Torbalar DPAK Bantl Torbalar Etiketler Etiketli Çuvallar Rulo Etiketler Üzüm Torbalar Sebze Torbalar Koliler Tüp File ve Extrude File çeflitleri Hakk m

Detaylı

Mak-204. Üretim Yöntemleri II. Vida ve Genel Özellikleri Kılavuz Çekme Pafta Çekme Rayba Çekme

Mak-204. Üretim Yöntemleri II. Vida ve Genel Özellikleri Kılavuz Çekme Pafta Çekme Rayba Çekme Mak-204 Üretim Yöntemleri II Vida ve Genel Özellikleri Kılavuz Çekme Pafta Çekme Rayba Çekme Kubilay ASLANTAŞ Afyon Kocatepe Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi Makine Eğt. Bölümü Üretim Yöntemleri 1

Detaylı

KOMPAKT DUfi ÜN TELER

KOMPAKT DUfi ÜN TELER KOMPAKT DUfi ÜN TELER KOMPAKT DUfi ÜN TELER GENEL GÖRÜNÜfiÜ Dufl Teknesi nin modeline ba l olarak yukar daki görünüm, de iflmekle birlikte parçalar yap itibariyle ayn d r. 1- Dufl teknesi (modele göre

Detaylı

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR YÖNETMEİĞİ

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR YÖNETMEİĞİ İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR YÖNETMEİĞİ ASANSÖRLER MADDE 8.08 Bina giris katından itibaren kat adedi,, bu kat ile birlikte 4 den fazla olan konut binalarında, bodrumda iskan edilen katlar dahil

Detaylı

II. Bölüm HİDROLİK SİSTEMLERİN TANITIMI

II. Bölüm HİDROLİK SİSTEMLERİN TANITIMI II. Bölüm HİDROLİK SİSTEMLERİN TANITIMI 1 Güç Kaynağı AC Motor DC Motor Diesel Motor Otto Motor GÜÇ AKIŞI M i, ω i Güç transmisyon sistemi M 0, ω 0 F 0, v 0 Makina (doğrusal veya dairesel hareket) Mekanik

Detaylı

K atma de er vergisi, harcamalar üzerinden al nan vergilerin en geliflmifl ve

K atma de er vergisi, harcamalar üzerinden al nan vergilerin en geliflmifl ve ÖZEL MATRAH fiekl NE TAB ALKOLLÜ ÇK SATIfiLARINDA SON DURUM H.Hakan KIVANÇ Serbest Muhasebeci Mali Müflavir I. G R fi K atma de er vergisi, harcamalar üzerinden al nan vergilerin en geliflmifl ve modern

Detaylı

KALİTE HER ZAMAN PAHALI DEĞİLDİR. Dünyanın 4. Büyük fabrikası teknolojinin önünde

KALİTE HER ZAMAN PAHALI DEĞİLDİR. Dünyanın 4. Büyük fabrikası teknolojinin önünde Japon dizayn ve teknolojisi ile üretilmiş çevre dostu klimalar artık Türkiye de KALİTE HER ZAMAN PAHALI DEĞİLDİR Dünyanın 4. Büyük fabrikası teknolojinin önünde 30.000 kişinin çalıştığı ve Sektöründe ilk

Detaylı