Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download ""

Transkript

1 CHEMORBIS ONLINE REKLAM ÇÖZÜM TEKLÝFÝ Alternatif Çözümler ChemOrbis e reklam vermek, web sayfasýnda ve e-bültenler üzerinden olmak üzere iki þekilde mümkündür. 1) ChemOrbis Web Sayfasýnda a) Ana Sayfada ii) Merkez Banner iii) Sað Dikey Banner b) Logon Sayfasý ve ChemOrbis e Üye Olun Sayfasý Top Banner c) Þifresiz Site Sayfalarý d) Þifreli Ýçerik Sayfalarý iii) Wrap Around Banner e) Þifreli Site Sayfalarý 2) ChemOrbis E- Bültenlerinde a) Günlük Bülten b) Güncel Analiz c) Haber Baþlýklarý 1

2 1) ChemOrbis Web Sitesinde Reklam ChemOrbis e ana sayfada, içerik sayfalarýnda ve þifreli þifresiz site sayfalarýnda reklam verebilirsiniz. a) Anasayfa : Ana sayfanýn en üst kýsýmlarýnda yer alan 468x60 ölçülerindeki banner alanýdýr. Ayný alan 5 farklý kampanya tarafýndan dönüþümlü olarak paylaþýlabilir. Bu banner alaný rollover banner lar için de kullanýlabilir. ii) Merkez Banner: Sadece ana sayfada yer alan ve istenildiði taktirde yine en fazla 5 farklý kampanyanýn dönüþümlü olarak yayýnlanabileceði 320x90 piksel ölçülerindeki sabit banner alanýdýr. iii) Sað Dikey Banner: Yine sadece ana sayfada, sað üst köþede yer alan 150x220 piksel ölçülerinde, merkez banner ve top banner alanlarý gibi gerekirse 5 farklý kampanyanýn dönüþümlü olarak yayýnlanabileceði, sabit banner alanýdýr. 2

3 b) Logon Sayfasý ve ChemOrbis e Üye Olun Sayfasý Top Banner Logon sayfasýnýn ve ChemOrbis e Üye Olun sayfasýnýn üst kýsmýnda yer alan 468x60 ölçülerindeki banner alanýdýr. Ayný alan 5 farklý kampanya tarafýndan dönüþümlü olarak paylaþýlabilir. Bu banner alaný rollover banner lar için de kullanýlabilir. 3

4 c) Þifresiz Site Sayfalarý Þifresiz site sayfalarý, ChemOrbis ana sayfasýna girildiðinde üst menüden ulaþýlabilen Servislerimiz ve Faydalarý, Piyasa Bilgisi, Pazaryeri, Hakkýmýzda sayfalarý ve ChemOrbis e Reklam Verin sayfasýdýr. i)top Banner: Þifresiz site sayfalarýnýn üst kýsmýnda yer alan 468x60 ölçülerindeki banner alanýdýr. Ayný alan 5 farklý kampanya tarafýndan dönüþümlü olarak paylaþýlabilir. Bu banner alaný rollover banner lar için de kullanýlabilir. : Þifresiz site sayfalarýnýn sað yanýnda yer alan 150x325 piksel ölçülerinde dönüþümlü banner alanýdýr. Bu alan yine gerekirse 5 farklý kampanyanýn dönüþümlü olarak yayýnlanabileceði sabit banner alanýdýr. 4

5 d) Þifreli Ýçerik Sayfalarý Monomer Haberleri, Endüstri Haberleri, Büyüteç... gibi eriþim için þifre gerektiren, yalnýzca ChemOrbis üyeleri tarafýndan görüntülenebilecek sayfalardýr. i)top Banner: Þifreli içerik sayfalarýnýn üst kýsmýnda yer alan 468x60 ölçülerindeki banner alanýdýr. Ayný alan 5 farklý kampanya tarafýndan dönüþümlü olarak paylaþýlabilir. Bu banner alaný rollover banner lar için de kullanýlabilir. : Þifreli içerik sayfalarýnýn sað yanýnda yer alan 150x325 piksel ölçülerinde dönüþümlü banner alanýdýr. Bu alan 5 farklý kampanyanýn dönüþümlü olarak yayýnlanabileceði sabit bir banner alanýdýr. iii) Wrap Around Banner: Þifreli içerik sayfalarýnýn sol üst köþesinde yer alan 180x150 piksel ölçülerinde dönüþümlü banner alanýdýr. Bu alan, 5 farklý kampanyanýn dönüþümlü olarak yayýnlanabileceði, sabit olmayan (sadece banner verildiðinde görüntülenir) banner alanýdýr. Wrap Around Banner, yalnýzca reklam verildiðinde görüntülenir. 5

6 e) Þifreli Site Sayfalarý Üye Profilleri, Ticaret Platformlarý... gibi eriþim için þifre gerektiren, yalnýzca ChemOrbis üyeleri tarafýndan görüntülenebilecek sayfalardýr. : Þifreli site sayfalarýnýn üst kýsmýnda yer alan 468x60 ölçülerindeki banner alanýdýr. Ayný alan 5 farklý kampanya tarafýndan dönüþümlü olarak paylaþýlabilir. Bu banner alaný rollover banner lar için de kullanýlabilir. : Þifreli site sayfalarýnýn sað yanýnda yer alan 150x325 piksel ölçülerinde dönüþümlü banner alanýdýr. Bu alan yine gerekirse 5 farklý kampanyanýn dönüþümlü olarak yayýnlanabileceði sabit banner alanýdýr. 6

7 2) ChemOrbis E- Bültenlerinde Reklam ChemOrbis te günlük bültenlere, gönderilen güncel analize ve haber baþlýklarýna reklam verebilirsiniz. a) Günlük Bülten ChemOrbis sistemine ticari bilgileri güncel olarak kaydedilmiþ tüm firmalara ile gönderilen günlük bültenlerde reklam verebilirsiniz. ChemOrbis günlük bültenleri hafta içi hergün Türkçe ve Ýngilizce olarak, plastik sektöründe yönetici ve çalýþan konumunda bulunan 4000 den fazla kiþiye gönderilmektedir : Günlük bültenin en üst kýsmýnda yer alan bu bölümde 468x60 pixel boyutlarýnda banner yayýnlanabilmektedir. : Günlük bültenin sað tarafýnda bulunan bu bölümde 90x414 pixel boyutlarýnda banner yayýnlanabilmektedir. 7

8 b) Güncel Analiz ChemOrbis te Güncel Analiz hafta içi Salý, Çarþamba, Perþembe, Cuma günleri sýrasý ile PP, PVC, PE ve PS ürünleri ile ilgili olarak yayýnlanýr. Güncel Analiz leri, haftalýk analizlerin yayýnlandýðýný duyurmak için Türkçe ve Ýngilizce olarak ChemOrbis üyelerine gönderilmektedir. : Güncel Analizin en üst kýsmýnda yer alan bu bölümde 468x60 pixel boyutlarýnda banner yayýnlanabilmektedir. : Güncel Analizin sað tarafýnda bulunan bu bölümde 90x414 pixel boyutlarýnda banner yayýnlanabilmektedir. 8

9 c) Haber Baþlýklarý Haber Baþlýklarý leri hafta içi her gün, Büyüteç bölümünde yayýnlanan haberlerin baþlýklarýný ChemOrbis üyelerine duyurmak için Ýngilizce ve Türkçe olmak olarak gönderilmektedir. : Haber Baþlýklarýnýn en üst kýsmýnda yer alan bu bölümde 468x60 pixel boyutlarýnda banner yayýnlanabilmektedir. : Haber Baþlýklarýnýn sað tarafýnda bulunan bu bölümde 90x414 pixel boyutlarýnda banner yayýnlanabilmektedir. 9

10 ÞARTLAR 1) 2) 3) 4) 5) KDV fiyatlara dahil deðildir. Hizmetin satýn alýndýðý tarihteki KDV oranlarý geçerlidir. Anlaþmalar, reklam (banner) veren firma veya yetkili ajansý ile (yetki belgesi gereklidir) reklam yayýna baþlamadan önce imzalanýr. Anlaþmasý imzalanmayan reklamlarýn yayýný hiçbir þekilde baþlamaz. Ödemeler, % 50 si anlaþma tarihinde, geri kalan kýsmý (% 50) reklam yayýn baþlangýç tarihinde olacak þekilde havale yoluyla yapýlýr. Türk Lirasý olarak yapýlacak ödemeler, ödeme tarihinde geçerli Merkez Bankasý Efektif Alýþ Kuru üzerinden yapýlýr. Ödemeler aþaðýda belirtilen hesap numaralarýna yapýlabilir. ALICI ADI: ÝLAB KURUMLARARASI ELEKTRONÝK TÝCARET VE BÝLGÝSAYAR HÝZMETLERÝ A.Þ. VERGÝ DAÝRESÝ: ERENKÖY VERGÝ NO: Ýþ Bankasý, Atatürk Cad. Þubesi TL Hesap No : USD Hesap No : Garanti Bankasý, Sahrayý Cedid Þubesi TL Hesap No : USD Hesap No : Finansbank, Kozyataðý Þubesi TL Hesap No : USD Hesap No : ) 7) 8) 9) Banner üretimi için banner ý yayýnlanan firma görsel ve yazýlý malzemelerini ChemOrbis e yayýn tarihinden asgari 5 iþ günü önce disket ya da e-posta yoluyla vermekle yükümlüdür. Gerekli veriler aþaðýdaki gibidir: * Banner hazýrlanacak firmanýn; -Web sitesi varsa mutlaka bildirilmeli ve -Kurumsal kimlik bilgileri verilmelidir (Logo, font, kurumsal renk kodlarý, varsa sloganý gibi...). * Banner için düþünülen genel konsept bildirilmelidir (Tema nedir, nelerin vurgulanmasý gerekir, þemasal beklentiler nelerdir?) * Banner reklamda kullanýlacak metin verilmelidir. Yayýnlanacak reklam banner'ýndan, istenildiði takdirde, reklam veren firmanýn ilgili web sitesine link verilecektir. Banner verecek firmanýn web-sayfasýnýn bulunmadýðý durumlarda, verilecek banner firma tarafýndan hazýrlanan bir Þirket Profili sayfasýna yönlendirilecektir. Malzemelerin geç teslimi dolayýsýyla banner üretiminde oluþabilecek gecikmelerden ChemOrbis sorumlu deðildir. Zamanýnda teslim edilmediði durumda reklam yayýný baþlamýþ kabul edilir. Reklamý veren tarafýndan veya Yetkili Ajans tarafýndan hazýrlanacak reklam, aþaðýda belirtilmiþ olan ChemOrbis Reklam Hazýrlama Þartlarý na uygun olarak hazýrlanýr ve yayýndan asgari 2 iþ günü önce, disket ya da e-posta yoluyla ChemOrbis e teslim edilir. Zamanýnda teslim edilmemesi durumunda, reklam yayýný baþlamýþ kabul edilir. 10) 11) 12) Reklam yayýnýnýn uzatýlma talebi, mevcut kampanyanýn yayýn bitiþ tarihinden asgari 3 iþ günü önce ChemOrbis e bildirilmeli ve ChemOrbis in o tarihte geçerli olan kampanyalarýna göre yeni rezervasyon yaptýrýlmalýdýr. Reklam rezervasyonunun veya yayýnýn iptali durumunda, anlaþma sonrasý yapýlacak taleplerde toplam reklam bedelinin %50'si, yayýn sýrasýnda yapýlacak taleplerde ise toplam reklam bedelinin tamamý anlaþma yapýlan firma tarafýndan ChemOrbis e ödenmek zorundadýr. Anlaþma süresi içerisinde veya ChemOrbis tarafýnda oluþacak teknik arýza nedeniyle yayýnlanamayan reklam (veya reklamlar), yayýn bitiminde yayýnlanamadýðý süre oranýnda ücretsiz olarak yayýnlanýr. Bu ücretsiz yayýnlarýn yeri ve zamaný, ChemOrbis mevcut rezervasyonlarýna göre taraflarca karþýlýklý olarak belirlenir. 10

11 13) Anlaþma süresi içerisinde veya ChemOrbis tarafýnda oluþacak teknik arýza nedeniyle yayýnlanamayan reklam (veya reklamlar), yayýn bitiminde yayýnlanamadýðý süre oranýnda ücretsiz olarak yayýnlanýr. Bu ücretsiz yayýnlarýn yeri ve zamaný, ChemOrbis mevcut rezervasyonlarýna göre taraflarca karþýlýklý olarak belirlenir. 14) 15) 16) Banner lar ChemOrbis e gif ya da flash formatýnda teslim edilir. Reklamýn yayýna giriþi ve kaldýrýlýþý, her gün saat 10:30 a kadar gerçekleþir. Banner üretim maliyeti, kampanya tutarýnýn % 10 u ve ya daha altýnda ise ücret talep edilmeyecektir. 17) Madde 15 in aksi bir durum söz konusu olduðunda banner üretim bedelleri aþaðýdaki gibidir: * Flash Banner : USD 150,- ( 2. bir dil üretimi için ekstra USD 75,- ) * Rollover Banner : USD 175,- ( 2. bir dil üretimi için ekstra USD 85,- ) * GIF Banner : USD 100,- ( 2. bir dil üretimi için ekstra USD 50,- ) Uzun süreli anlaþmalarda banner deðiþikliði söz konusu olur ise, yeni banner, devreye girmesi istenilen tarihten asgari bir gün önce, ChemOrbis e teslim edilir. 18) Ödemelerin belirlenen süre içinde yapýlmamasý durumunda ChemOrbis in kur farký ve/veya vade farký talep etme hakký saklýdýr. 19) 20) Sözleþme süresi içinde, sözleþmede belirtilen sürede banner reklam kullanýlmamasý halinde yayýnlanan banner, yeniden fiyatlandýrýlýr ve fark faturasý kesilir. Anlaþma hükümlerine aykýrý davranýlmasý durumunda yapýlan tüm indirimler geçersiz sayýlarak, tarife ile aradaki fark tutarý reklam veren firmaya fatura edilir. REKLAM HAZIRLAMA ÞARTLARI ÝÇERÝK: Reklamýn içeriði, Türk Ceza Kanunu, Türk Ticaret Kanunu, Fikir ve Sanat Eserleri, Markalar, Patent Haklarý ve diðer ilgili yasa ve hükümlerini ihlal etmeyecek nitelikte ve ahlaki bakýmdan uygun görülmeyen hususlarý içermeyecek þekilde olmalýdýr. RENK: Hazýrlanacak reklam, RGB renk paleti kullanýlarak maksimum 256 renkte hazýrlanmalýdýr. Renklerin GIF veya FLASH formatýndaki görüntüleri test edilmeli, renk ve grafik tercihleri bu dönüþüm göz önünde bulundurularak yapýlmalýdýr. Tasarým Netscape Colour Palette kullanýlarak yapýlmalýdýr. Ayrýca, hazýrlanacak banner'ýn renkleri, yayýnlanacaðý sayfalarýn renkleri dikkate alýnarak daha dikkat çekici renklerde hazýrlanmalýdýr. FORMAT: Yayýnlanacak olan reklam hangi grafik programýyla hazýrlanmýþ olursa olsun, yayýmlanmadan önce GIF veya FLASH formatýna dönüþtürülmelidir. Reklamýn hazýrlanýþý sýrasýnda öngörülen çözünürlük 72 dpi (72 piksel/inch)'dýr. TESLÝM: Yayýnlanacak reklamýn teslimi, yayýndan asgari 2 iþ günü önce, disket ya da e-posta yoluyla yapýlmalýdýr. Teslim edilirken dosyanýn hazýrlandýðý bilgisayar tipi, programý ve versiyonu belirtilmelidir. 11

HABERLER Haziran-Temmuz 2001 Sayý: 3 Ýnternet ve Bilgi Teknolojileri Bülteni FÝNANS Türkiye Ýþ Bankasý finans bilgi portalý: Ýþ te Yatýrým. DenizBank tan B2B Projesi: e-denizbank. ÝNTERNET ERÝÞÝMÝ / PORTAL

Detaylı

PROTOKOL SSK Baþkanlýðý Saðlýk Ýþleri Genel Müdürlüðü ile Türk Eczacýlarý Birliði Merkez Heyeti arasýnda eczanelerden temin edilecek ilaçlarla ilgili olarak Kurumumuz ile eczaneler arasýnda yapýlacak sözleþme

Detaylı

YURT DIÞI ALIM SATIM ÝÞLEMLERÝ ARACILIK SÖZLEÞMESÝ

YURT DIÞI ALIM SATIM ÝÞLEMLERÝ ARACILIK SÖZLEÞMESÝ YURT DIÞI ALIM SATIM ÝÞLEMLERÝ ARACILIK SÖZLEÞMESÝ SANKO UYGUNLUK TESTÝ Bu anketin amacý size sunulacak ürün veya hizmetin risklerini anlayabilecek bilgi ve tecrübeye sahip olup olmadýðýnýzýn anlaþýlmasý,

Detaylı

Editörden. 1Biliþim ve Hukuk. Hoþ geldin Biliþim ve Hukuk..

Editörden. 1Biliþim ve Hukuk. Hoþ geldin Biliþim ve Hukuk.. Editörden Hoþ geldin.. Biliþim kelimesi artýk hayatýn hemen hemen her alanýnda karþýmýza çýkýyor. Kolay kolay deðiþmeyen disiplinlerden biri olan hukuk da epeyce bir süredir bu kavramý tartýþa duruyor.

Detaylı

ÖRNEKTÝR 1111111111) Emeklilik Sözleþmesi Teklif Formu IVR ONAY KODU

ÖRNEKTÝR 1111111111) Emeklilik Sözleþmesi Teklif Formu IVR ONAY KODU Aktarým için Yeni Sözleþme için Kampanya Kodu Aracý Adý Soyadý Referans Saðlayan Kurum Adý Referans Saðlayan Kiþi Adý Soyadý 1 2 IVR ONAY KODU 1111111111) Teslim Tarihi Aracý Þube Adý Referans Saðlayan

Detaylı

YURT ÝÇÝ MENKUL KIYMET ALIM SATIM SÖZLEÞMESÝ

YURT ÝÇÝ MENKUL KIYMET ALIM SATIM SÖZLEÞMESÝ YURT ÝÇÝ MENKUL KIYMET ALIM SATIM SÖZLEÞMESÝ SANKO MENKUL DEÐERLER AÞ SANKO SÖZLEÞME TÜRLERÝ UYGUNLUK TESTÝ ACÝL ve BEKLENMEDÝK DURUM PLANI MENKUL KIYMET ALIM SATIM RÝSK BÝLDÝRÝM FORMU VARANTLARA ÝLÝÞKÝN

Detaylı

HABERLER Nisan 2001 Sayý: 2 Ýnternet ve Bilgi Teknolojileri Bülteni OTOMOTÝV Otomotiv sitesi otomax.com kullanýma açýldý. FÝNANS Garanti Bankasý Ýnternet ten gerçek zamanlý hisse senedi fiyatlarý sunuyor.

Detaylı

HABERLER Eylül-Ekim 2001 Sayý: 4 Ýnternet ve Bilgi Teknolojileri Bülteni FÝNANS ÝMKB ye uzaktan eriþim baþladý. Osmanlý Bankasý ndan e-ticaret ödeme altyapýsý. Dýþ Yatýrým dan yatirimyap.com. Koç Yatýrým

Detaylı

YURT ÝÇÝ ve YURT DIÞI ALIM SATIM ÝÞLEMLERÝ ARACILIK SÖZLEÞMESÝ

YURT ÝÇÝ ve YURT DIÞI ALIM SATIM ÝÞLEMLERÝ ARACILIK SÖZLEÞMESÝ YURT ÝÇÝ ve YURT DIÞI ALIM SATIM ÝÞLEMLERÝ ARACILIK SÖZLEÞMESÝ SANKO MENKUL DEÐERLER A.Þ. SANKO SÖZLEÞME TÜRLERÝ Sayfa UYGUNLUK TESTÝ ACÝL ve BEKLENMEDÝK DURUM PLANI SERMAYE PÝYASASI ÝÞLEMLERÝ RÝSK BÝLDÝRÝM

Detaylı

Adana Eczacý Odasý www.adanaeo.org.tr Yýl:5 Sayý:53 Ocak 2010 GÜNCEL Ecz. Burhanettin BULUT Baþkan ÖRGÜTLÜ MÜCADELEDEN ÖNCE ÖRGÜT OLMAYI BÝLMEK! T.C. DANIÞTAY ONUNCU DAÝRESÝ YÜRÜTMEYÝ DURDURMA KARARI ALDI.

Detaylı

www.adanaeo.org.tr Adana Eczacý Odasý Yýl:1 Sayý:5 Ocak 2006 GÜNCEL Yýllar çok çabuk geçiyor. 2005 eczacýlýk açýsýndan oldukça hareketli bir yýl oldu. 10 Þubat 2005 SSK'nýn serbest eczanelere açýlmasý

Detaylı

YURTDIÞINA LÝSANSÜSTÜ ÖÐRENÝM GÖRMEK ÜZERE GÖNDERÝLECEK ADAYLARI SEÇME VE YERLEÞTÝRME KILAVUZU (YLSY-2007)

YURTDIÞINA LÝSANSÜSTÜ ÖÐRENÝM GÖRMEK ÜZERE GÖNDERÝLECEK ADAYLARI SEÇME VE YERLEÞTÝRME KILAVUZU (YLSY-2007) Yükseköðretim Kurumlarýnýn Öðretim Elemaný, Kamu Kurumlarý ve Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklýðýnýn Uzman Personel Ýhtiyacýný Karþýlamak Amacýyla T.C. Milli Eðitim Bakanlýðý Tarafýndan YURTDIÞINA LÝSANSÜSTÜ

Detaylı

BU SAYIMIZDAKÝ HABERLER TEKSTÝL Türkiye nin ilk pamuk e-pazaryeri Kotonline hizmete girdi. ÞUBAT 2001 Sayý:1 OTOMOTÝV Ýnternet ten satýlan 90 adet Lupo Türkiye yollarýnda. HIZLI TÜKETÝM MALLARI Türkiye

Detaylı

GIDA SEKTÖRÜNDE SORUMLU YÖNETÝCÝNÝN EL KÝTABI

GIDA SEKTÖRÜNDE SORUMLU YÖNETÝCÝNÝN EL KÝTABI TMMOB GIDA MÜHENDÝSLERÝ ODASI TMMOB KÝMYA MÜHENDÝSLERÝ ODASI TMMOB ZÝRAAT MÜHENDÝSLERÝ ODASI GIDA SEKTÖRÜNDE SORUMLU YÖNETÝCÝNÝN EL KÝTABI (50 Soruda Sorumlu Yöneticilik) Tasarým- Dizgi TMMOB Ziraat Mühendisleri

Detaylı

KAMU PERSONELÝ YABANCI DÝL BÝLGÝSÝ SEVÝYE TESPÝT SINAVI (K P D S) SONBAHAR DÖNEMÝ KILAVUZU

KAMU PERSONELÝ YABANCI DÝL BÝLGÝSÝ SEVÝYE TESPÝT SINAVI (K P D S) SONBAHAR DÖNEMÝ KILAVUZU 2009 KAMU PERSONELÝ YABANCI DÝL BÝLGÝSÝ SEVÝYE TESPÝT SINAVI (K P D S) SONBAHAR DÖNEMÝ KILAVUZU Öðrenci Seçme ve Yerleþtirme Merkezi Ankara 23/06/2007 tarihli ve 26561 sayýlý Resmî Gazetede yayýmlanan

Detaylı

ARAÇ KÝRALAMA SÖZLEÞME FORMU

ARAÇ KÝRALAMA SÖZLEÞME FORMU ARAÇ KÝRALAMA SÖZLEÞME FORMU Etiler - Ýþbu sözleþme ile kiralayan...bu kira sözleþmesinde tanýmlanan vasýtayý (bu sözleþmede vasýta olarak belirtilecektir.) sözleþmede adý ve adresi geçen kiracýya kiralamýþtýr.

Detaylı

Adana Eczacý Odasý www.adanaeo.org.tr Yýl:5 Sayý:56 Nisan 2010 Ecz. Burhanettin BULUT Baþkan YEL DEÐÝRMENÝNE KARÞI OLMAK GÜNCEL Günümüz dünyasý, klasik tanýmlarýnýn dýþýnda bir hayat yaþýyor. Ýktisadi

Detaylı

Adana Eczacý Odasý www.adanaeo.org.tr Yýl:5 Sayý:54 Þubat 2010 GÜNCEL Ecz. Burhanettin BULUT Baþkan YENÝ ANLAYIÞTA MESLEK ÖRGÜTLENMESÝ ÝHTÝYACI SGK ÝLE SÖZLEÞMELÝ ECZANELERÝN 2010 YILI ÝÇÝN YAPACAKLARI

Detaylı

Ambalaj - Geri Kazaným - Çevre Entegre Yönetim Sistemleri Hazýrlayan: Ýlkay Kýran, ASD Çevre Uzman Yardýmcýsý Giriþ: Günümüzde kurumlarýn dünyadaki geliþmelere de ayak uydurabilmesi, uluslar arasý kuruluþlarla

Detaylı

2013 YILLIK ÝÞ ÝSTATÝSTÝKLERÝ SANAYÝ ve HÝZMET ARAÞTIRMASI

2013 YILLIK ÝÞ ÝSTATÝSTÝKLERÝ SANAYÝ ve HÝZMET ARAÞTIRMASI A101 2013 YILLIK ÝÞ ÝSTATÝSTÝKLERÝ SANAYÝ ve HÝZMET ARAÞTIRMASI Sayýn Yetkili, Bu soru kaðýdý ile elde edilecek istatistikler, kalkýnma planlarý ve yýllýk programlarýn hazýrlanmasý, milli gelir tahminlerinin

Detaylı

DÝKEY GEÇÝÞ SINAVI (DGS) KILAVUZU

DÝKEY GEÇÝÞ SINAVI (DGS) KILAVUZU 2011 MESLEK YÜKSEKOKULLARI ÝLE AÇIKÖÐRETÝM ÖNLÝSANS PROGRAMLARI MEZUNLARININ LÝSANS ÖÐRENÝMÝNE DÝKEY GEÇÝÞ SINAVI (DGS) KILAVUZU Ölçme, Seçme ve Yerleþtirme Merkezi Baþkanlýðý Ankara Meslek yüksekokullarý

Detaylı

TABLO-1'DE YER ALAN YÜKSEKÖÐRETÝM LÝSANS PROGRAMLARININ KOÞUL VE AÇIKLAMALARI

TABLO-1'DE YER ALAN YÜKSEKÖÐRETÝM LÝSANS PROGRAMLARININ KOÞUL VE AÇIKLAMALARI TABLO-1'DE YER ALAN YÜKSEKÖÐRETÝM LÝSANS PROGRAMLARININ KOÞUL VE AÇIKLAMALARI Bk. 2. 2008-2009 öðretim yýlýnda ikinci öðretim öðrencilerinin ödedikleri öðrenim ücretleri tablo halinde bu kýlavuzun ilk

Detaylı

PRODUCTIVITY BUSINESS INTELLIGENCE Life is PERFORMANCE SRMERP INVENTORY MANUFACTURING BUSINESS INTELLIGENCE PROJECT OLAP SRM PERFORMANCE BUSINESS INTELLIGENCE OLAP MANUFACTURINGPRODUCTIVITY MOLE PERFORMANCE

Detaylı

Merkez Adresi: Nispetiye Caddesi Akmerkez B Kulesi Kat:2 Etiler 80600 ÝSTANBUL

Merkez Adresi: Nispetiye Caddesi Akmerkez B Kulesi Kat:2 Etiler 80600 ÝSTANBUL KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ªÝRKETLER SMIST ÝSTANBUL 25 A TÝPÝ BORSA YATIRIM FONU ÝÇTÜZÜÐÜ MADDE 1- FONUN KURULUª AMACI: 1.1 FÝNANSBANK A.ª. tarafýndan 2499 sayýlý Sermaye Piyasasý Kanunu'nun 37 ve 38'inci maddelerine

Detaylı

U55 C200 18 +% 250Vt U U58 C56 C45 C3 57 48 0 129 1/15 Madde No Bölüm Adý - Giriþ - Þirket Tanýtýmý 1 Kapsam 2 Referans Dokümanlar 3 Terimler ve Tanýmlar 4 Kalite Yönetim Sistemi 4.1 Genel Þartlar 4.2

Detaylı

Elektronik Ticaret Dersi Ders Sorumlusu Yrd.Doç.Dr.Hilmi Kuºçu E-TÝCARET NEDÝR?

Elektronik Ticaret Dersi Ders Sorumlusu Yrd.Doç.Dr.Hilmi Kuºçu E-TÝCARET NEDÝR? E-TÝCARET NEDÝR? E-Ticaret için verilebilecek tek bir taným yoktur. Bazý görüºlere göre, e-ticaret (E- Commerce), her türlü malýn ve servisin bilgisayar teknolojisi, elektronik iletiºim kanallarý ve ilgili

Detaylı

STRATEJi Ücretsizdir // Sayý 1 // Mart 2008 GLOBAL SÝGORTA SEKTÖRÜNDE GÜÇLÜ ÝÞBÝRLÝÐÝ SFS, uluslararasý sigortacýlýk pazarýna dünyanýn önemli teknoloji þirketlerinden HCL ile giriyor. Sayfa>4 AIG Türkiye

Detaylı

Ücretsizdir // 3 Aylýk Dergi // Sayý 5 // Nisan 2009 SFS Müþterileri Teknik Karlýlýk ve Hasar Prim Oranlarýnda Sektörün Çok Ýlerisinde Sigorta Þirketlerinde SFS Katma Deðer Ölçüm Araþtýrmasý Sonuçlarý

Detaylı

www.sfs.com.tr Sigortacýlýkta son teknoloji Winsure.Net - 1 Winsure.Net Nedir? Stratejilerinize yön verirken, deðiþimleri uygularken en büyük yardýmcýnýz : Winsure.Net Winsure.Net Sigortacýlýk, sigorta

Detaylı

VOBJEKTÝF VADELÝ ÝÞLEM VE OPSÝYON BORSASI HABER BÜLTENÝ Sayý6 Eylül 2005 VOB ilk altý ayýný baþarýyla tamamladý! Döviz mi? DöVÝS mi? Aracý kurum gözüyle VOB VOB Takas Merkezi: TAKASBANK Türev ürünler ve

Detaylı