ORTA ANADOLU GÜMRÜK VE TİCARET BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ ERGAZl TASFİYE İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ Bahçckapı Mah.Okul Sok.No:7 Şaşmaz/ Ankara

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ORTA ANADOLU GÜMRÜK VE TİCARET BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ ERGAZl TASFİYE İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ Bahçckapı Mah.Okul Sok.No:7 Şaşmaz/ Ankara"

Transkript

1 GÜMRÜK VE TİC A R E T BAKANLIĞI O R TA ANADOLU GÜMRÜK VE TİC ARET BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ ERGAZİ TASFİYE İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ 5607 SA YILI KAÇAK Ç ILIK LA M ÜCADELE KANUNUN SATIŞ Y E R İ V E S A A T İN İ VE EŞYA/ARACA SATIŞ LİSTESİ,v" 1-SATIŞI Y A P A N İD AR E 2-SATIŞ YERİ 3-SATIŞ T A R İH İ V E S A A T İ 4-GÜVEN C ENİN Y A T IR IL A C A Ğ I Y E R VE SON ÖDEM E Z A M A N I ORTA ANADOLU GÜMRÜK VE TİCARET BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ ERGAZl TASFİYE İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ Bahçckapı Mah.Okul Sok.No:7 Şaşmaz/ Ankara Nakd olarak güvencenn son ödeme zamanı 04/05/2015 tarh ve saat 16:00' a kadar a) Şaşmaz Mevk Ergaz Tessler Türkkuşu yanı Etmcsgut/ANKARA adresnde bulunan vc satışı yapan Ergaz Tasfye İşletme Müdürlüğü veya Bölge Müdürlüklerne bağlı dğer şletme Müdürlükler vc Şeflklerde bulunan Sayman Mutemetlklerne veya Gümrük vc Tcarct Bakanlığı Döner Sermaye İşletmes Saymanlık Müdürlüğü veznesne yatırılması, b) Tasfye Yönetmelğnn 35.maddesnde belrtlen tedavüldek Türk parası dışında kalan dğer değerlern» yukarıda belrtlen tarh vc saatlere kadar " Bahçckapı Mah-Okul Sok.No:7 Şaşmaz / Ankara " adresnde bulunan Tasfye Hzmetler Genel Müdürlüğü Döner Sermaye İşletmes Saymanlık Müdürlüğü veznesne teslm edlmes gerekmektedr. 5-BU S A TIŞ İÇ İN SÜ RÜ LECEK EN A Z PE Y M İK T A R I : 1000,00 T L vc özer eşya bedeller çn en a z pey mktarı 100,00 T L 'd r. 1000,00 T L ve altındak eşya bedeller çn en az pey mktarı 10,00 TL'dr. 6-SATIN A LIN A N EŞYA BEDELİNİ ÖDEME SÜRESİ : (7) Gün (Satışın tamamlanmasından sonra) 7-SATIN A L IN A N E ŞYA N IN TE S LİM A L IN A R A K G Ö TÜ R Ü LM E SÜRESİ : 10 Gün (İhale bedelnn ödenmesnden sonra) 8-BU S A T IŞ T A T A K S İT LE N D İR M E Y A P IL IP Y A P IL M A Y A C A Ğ I V E Y A P IL M A S I H ALİN D E U Y G U LA N A C A K F A İZ O R A N I: * Y A P IL M A Y A C A K " a) Satışı yapan dareden yazılı zn almak suretyle, dare gözetmnde satışa sunulan araç/eşyaya satış tarhnden 5 ( Beş) ş günü Öncesnden satış 9-EŞYANIN BULUNDUĞU YERİN ADRESLERİ VE GÖRÜLEBİLECEĞİ SAATLER : tarhnden br öncek gün mesa btmne kadar bulunduğu mahalde görüleblr, b) Bulunduğu Yer: a) ESENBOĞA GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ AMBARI b )KARAMAN GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ OSB GEÇİCİ. DEPOLAMA YERİ c ) KONYA GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ AMBARI d ) AKSARAY GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ AMBARI 10-ÖZEL HÜKÜM LER : 1- İhale bedelnn yatırılmasına yönelk verlecek ek sürede; verlen ek sürenn hergünü çn 6133 sayılr Kanuna göre tecl faz alınır, 2-Şartnamenn 18: Maddes uyarınca dare ve Alıcı arasında mzalanan Satış Kağıdı ve "Sözleşme" nedenyle Damga Vergs Kanununa göre alınması gereken verg, alıa tarafından hale salonunda peşn olarak ödenr. 3- Satışlarımız 4077 sayılı Tüketcnn Korunması Hakkında Kanun kapsamında değldr. Atıcılar tarafından Garant Belges düzenlenemez. 4-Tasfyc Yönetmelğnn 35. maddesnn (2) bend uyarınca nakt olarak yatırılan güvence tutan, lglnn steğ üzerne satış bedelne mahsup edlîr.şartname hükümlerne uygun olarak saüş bedelnn tamamının Ödenmes şartıyla güvence ger verlr. 5-Yatınlan güvenceye stnaden satışa katılan ve üzerne saüş yapılan alıcının güvence belges aslı satış dosyastna konulur. Şartnamenn 8'nc maddesndek şartların yerne getrlmesnden sonra sattş komsyonunca "güvencenn ade edlmesnde sakınca bulunmamaktadır" şerh düşülen ve mzalanarak alıcıya teslm edlen güvence belgesne stnaden alıcı yapılacak dğer satışlara katılablr. 6-Satış Lstes muhtevyatı eşyalar çn satışının yapılarak alıcıya teslmnden sonra pyasaya ana çn lgü Kuruluşlardan alınması gereken zn ve belgeler alıcıya attr. 7-lhaleyc başkası âdına katılanlardan, ayrıca noterden onaylı vekaletname aslı stenr. 8-Satış lstesnde bulunan GSM chazlarına at hologramlı onay etket alınması çn Blg Teknolojler vc İletşm Kurumunun Halk Bankası Anıt Şubes Iban No:TR (Hesap No:0411-0S000032) hesabına gerekl bedeln yatırılarak, banka dekontunun (aslı) satışı yapan Müdürlüğe GSM chazlarının teslmnden önce verlmes gerekmektedr. 9-Satış lstemzde yer alan cep telefonları çn OTV vc ÖTV1 tn KDV1s satış sonrasında ayrıca tahsl edlecektr.ötv Kanununun Geçc ö.maddcs gereğnce alınacak ÖTV mktarının, 120 T L nn altında olması durumunda, bu mktar 120 TL* yc tamamlanacak olup, bu bedel Cep Telefonlarının KDV's le brlkte alıcısı tarafından satış bedel le brlkte aynca ödenecektr. 10-Satış lstesnde kayıtlı " Yenden İhraç Amaçlı Eşya * barel eşyaların satış bedel yatırıldıktan sonra 30 gün çnde lgl Gümrük Müdürlüğü nezaretnde Yurt Dışı ettrlmes zorunludur. 11-Satış lstesnn 4.sırasmda kayıtlı " Cep telefonu ktltfı" cns eşya çn klo başına 2.40 ABD Dolan satış sonrasında ayrıca tahsl cdîlcccktr.

2 T.C. G Ü M R Ü K V E T İC A R E T B A K A N L IĞ I O R T A A N A D O L U G Ü M R Ü K V E T İ C A R E T B Ö L G E M Ü D Ü R L Ü Ğ Ü E R G A Z İ T A S F İY E İŞ L E T M E M Ü D Ü R L Ü Ğ Ü 5607 SAYILI KAÇAKÇILIKLA MÜCADELE KANUNUN 16/1, MADDESİ UYARINCA AÇIK ARTIRMA SURETİYLE SATIŞA ÇIKARILACAK ARAÇ/EŞYANIN SATIŞ İLANI 1- Satışa esas bedel cn az 37,52 T L le cn çok ,80 T L arasında değşen ; gönü saat 16.00' ya kadar yatırılması gereken güvence tutan da en az 3,75 T L, en çok 6.614,80 T L arasında olan, cns, mktan, bulunduğu yer, özellkler, satışa esas bedel ve güvence tutan ayrı ayn şartname ek lstede gösterlen 37 K alem m uhtelf eşya (H op a rlör, Çakm ak, Kulaklık, C ep telefonu,f otoğraf m aknası,tablet P C vs. ) ; açık artırma suretyle, Bahçekapı Mah.Okul Sok.No:7 Şaşmaz / Ankara adresndek hale salonunda 05/05/2015 tarhnde saat 09:30 da satışa sunulacaktır. Satışa sunulan eşyahakkmda daha detaylı blgye w ww.gum ruk.gov.tr ve w ww.tass.goy.tr nternet adreslermz le (0 ) (312) ( , (05), (06), (07) dahl numaralı telefonlardan ulaşılablr. 2- Kmlklern belrlemeye yarayan belge, gerçek kşlern T.C. uyruklu se kmlk numarası yabancı uyruklu se pasaport numarası vc kametgâh beyanı, tüzel kşlern verg kmlk numarası ve şyer merkez beyanr veya adres beyanı, güvencenn yatırıldığına lşkn belge, vekl olarak katılanlar çn vekâletname aslı veya noter onaylı örneğ, tüzel kşler adına katılacaklardan, yetk belgesnn aslı veya noter onaylı örneğnn veya vekaletname kartı, elektronk posta adresnn satış günü İhale salonunda braz edlmes gerekr. 3- Bu landa bulunmayan hususlarda şartname ve ek lstelerde belrtlen hükümler geçerldr. A çık Artırma Yöntem yle Eşya Satış Şartnames v e ekler 10,00 T L bedel karşılığı Ergaz Tasfye İşletme Müdürlüğü le Bölge Müdürlüğünden alınablr. İL A N O L U N U R

3 Sm No Tes. Tah. Tarh ve No CİNSİ, MODSJ. MARKASI VE TİPl GTİP NO Satışa Esas Bcocı TUTARI... VE NO ' l 2S Adet İphone S16 GB, 2 Adet Htc One ccp telefonu ,14 256, JÎ adet genellte güç kaynağı ve dönüçtûrüeö, ı adet jb lab gtlooo oto teyb (kullar»! ;),ı adet Sony cdx gt 470 us marka oto teyb (tablosu: esk), 1 adet human oto teyb kutlanılma, ladet jvc kd g645 marka oto teyb (kullanılmış).ladet Panasonc cq rx 322w marka oto teybt (kullanılmış),1 adetj*ls0 oto teyb kulamlmtî),1 adet cotek m600-21z marka gûç kaynağı (ambalajsız) X adet vtes kolu topuzu ( kullanılmış, markasız),27 adet markasız oto Idn cam açma tapama dugmesı, 1 adet garret marka oto motor turbosu -1 adet doowon marka oto ıcın mazot pompası, 2 adet ptme marka modem,1 adet nokıa 1208 ccp telefonu (ambalajsız, bataryası hanemde aksesuar yok) 1 adet canon marka fotoğraf makınası (lenssız), 1 adet lens canon marka, 1 adet canon marka?arz aletl.l adet usb ara kablo, 1 adet batarya, 2 adet sony markalı radyo(ıcf-sw35), 1 adet marc jacobs marka bayan kol çantası 1.782,04 995,71 0 % V ' J»! -İ785ZOJF -.T*?».*. % % S 3t. İL U. î?. ^ 7-1_99;Ş7'^r^ -«w> * v *U' T - " v *, ^ :ı- & 2013/ adet lenova deatab marka tablet pc,1 adet lenova tablet pe $ İnçlk,3 adet mp 3 mn müzk çalar markasız, 1 adet monster beatbox marka mn bluetoth hoparlör,1 adet yoobao marka güç deposu, 1 adet ful! hd mm kamera S adet samsung s4 marka cep telefon kılıfı, 3 adet samsung $3 İçn cep telefonu kıtıfı,4 adet samsunn marka ccd telefon bataryası. 4 adet samsunc marka eeo tel bataryası batarva ( Telefon kılıfları toplam 2S0 tr'dır ,63 255, / adet Samsung SGH- U 800 cep telefonu, 3 adet Samsung SGH- U 900 cep telefonu, 1 adet Samsung SGH-J700V cep telefonu A adet Samsung E1100 cep telefonu, 1 adet samsung C5212 cep telefonu, 1 adet Samsung Gt-E2220, l adet Samsung GTS3370 cep telefonu, 2 adet Samsung Gt cep telefonu, 2 adet Samsung GT-5620 cep telefonu, 1 adet Samsung GT-55G0 cep telefonu, 2 adet Samsung S8000 cep telefonu, 8 adet Samsung GT*S 8S00 cep telefonu, 3 adet Samsung GT-S8S30 cep telefonu, 1 Adet Samsung GT-S8600 cep telefonu, 1 Adet Samsung GT-N7100 cep telefonu, X Adet Samsung GT cep telefonu, 1 adet Samsung marka cep telefonu bataryası,4 Adet Samsung ccp telefonu jarj chazı, 2 Adet Samsung cep telefonu kulaklığı, 2 adet Samsung usb kablosu 7.257,79 725,7S 2013/ , adet Sosch marka İbarel araç çn beyn akşamı,13 adet Semens marka İbarel araç İçn sgorta (Role), 1 adet Bosch marka barel araç İçn sgorta (Role), İS adet markasız sorta (Role), 2 adet Aud Motorsteuergratm marka İbarel Araç çn beyn akşamı, 1 adet Klmabetatgung marka barel aracın ön göğsüne takılar klma açma kapama kontrol panel akşamı, 1 adet F-l Sport marka barel dreksyon , , /SG 7 2S d SS0 î! adet Ch-mel optoelectronces marka barel laptop blgsayar ekranı (parça halnde), 1 adet Ch-mel optoelcctronlces marka İbarel laptop blgsayar ekranı (parça halnde),14 adet markasız tablet blgsayar, 7 adet casıo edîfce marka barel kot saat, ladet tenga marka barel kot saat, 5 adet markasız laptop bataryasız ambalajsız, 1 adet toshba marka barel laptop hard dnve 80 gb lı ambalajsız, 1 adet samsung marka barel laptop hard drıvc 30 gb lık,3 adet seacreate marka marka İbarel laptop klavyes ambalajsız, 20 adet laptop ıctn menteşe ambalajsız, 2 adet ed lamba ambalajsız 8910 adet Klngston marka hafıza kartı( 4 gbllk), 99S adet Klngston marka hafıza kartı (2 gb Hk),lS adet cep telefonu kasası muhtelf,40 adet cep telefonu akşamı , /356 ESENBOĞA AM BARI 59324, , / adet monster marka barel kulaklık 5.788,61 578, /S8 J ıo adet elektrkl traj makınası başlığı, 170 adet braun marka barel elektrkl traf maknası, 174 adet braun marka barel elektrkl traj makınası başlığı, 14 adet braun marka barel elektrkl traç makınası başlığı F adet plastk tesph 667,94 66, / , , / Zİ Paket Ic bos strara kanıdı 1Her pakette 200 tek oaket îc bos fltrel mara kaeıdı ( Her oakette 20 tek 14 Adet el bos el çantası" YENİDEN İHRAÇ AMACU EŞYA " 1.429,00 142,30! ' 13 23,11, Adet noka 8800 Ccp Telefonu, 1 Adet 02 marka XDA Atom model cep telefonu, 5 Adet IPOD Nano ( 4GB) müzk çalar, 1 Adet Sony PSB oyun makınası, 1 Adet Sony OCR DVD 7SS model vdeo kamera, 3 Adet şarj alet (2 aded Sony marka PSB 100 model -1 Aded AC model-), 8 Adet cep telefonu İçn Noka markalı TYP OT 8 modelde masa tp şarj alet, 10 Adet Noka marka cep telefonu kulaklığı, 9 Adet Noka marka Bl-SX tp cep telefonu bataryası, 3 Adet cep telefonu kulaklığı ve 3 Adet dokunmatk kalem İle (02 marka cep telefonuna at), 1 Adet IPOD yaka kulaklığı, 1 Adet PCS 0SR 050 model adaptör ve 3 Adet başlık aparatı, 1 Adet markasız kullanılmış valz 3S U- SS S S2S8Û $ , , / Adet Flash Bellek 4 GB'lık Klngston markalı, 100 Adet Flash Bellek 2 GB'lık Klngston markalı,20 Adet Flash Bellek 8 GB'îık Kngston markalı, 4 Adet Oto DVD Çalar markasız modelsz 8S23-8S ,49 276, /06 İS 05,03,2010 İS 5 1 Adet Sony Ercsson W 9601 Cep telefonu, 1 Adet Sony Ercsson K 300 Cep telefonu, 2 Adet Sony Ercsson C 902,1 Adet Blackberry 3700 Cep telefonu, 1 Adet Sagem Vofafone 226 markalı Cep telefonu, 1 Adet Sagem Vodafone 226 markalı Cep, 1 Adet Sagem Vodafone 226 markalı Cep Telefonu, 1 Adet Noka 1680 C2 markalı Cep telefonu, 1 Adet Noka 6S00 markalı Cep telefonu, 1 Adet Noka 2310 markalı Cep telefonu, 1 Adet Motorola Rokre 1 markalı cep telefonu, 1 Adet İPHONE 3G BLACK 8 GB 1241 markalı Cep telefonu, 4 Adet Cep teleonu maket {Sony Ercsson S megaplkse! kamera görünümlü kullanılın)}) 8S l 2373,69 237, /09

4 17,09,2008 <1 r a cet sony MP3, MP4 çatar, ıs adet pod MP3-MP4 çalar (nce tpl), 40 adet İpod MP3-MP4 çalar (kalın tp), 1 adet bos Blgsayar Kasası ( kullanılmış esk) , , Adet Valz H < ,21 13, Adet Valz { Markasız) H «202 77,47 7,75 'S' 1 adet ssm sunc M S O marka İbarel cep tclefonu(am ba1ajjız,bataryalı, kullanılm ış), 1 a det nokıa m arka barel cep telefonu (am baajsız,batarya!ı. şarj alet v a r.d lje r aksesuarlar 19 0s y o k, k u tla m lm ıj), 1 adet eanotı c o : d marka İbarel (am balajında.cfslb -SS m m lk objektf,bataryas>,ş3rj aletı.usb kablosu v e asklıp ılc brlkte) - 1 a det canon eos d 3 0 m arka İbarel fo toğ ra f m akm a îı(a m b a lf tz, m m İlk objckılflf.dlgcr aksesuarlar» y o k J J ad e t canon cos 35 0 m arka barel obje k tfn fotoeraf makınası 1 a det o n o n marka barel fotoğraf maknes kutlamlmış d g e r aksesuarları yok. 1 adet nlkon d 60 m a rta İbarel fo toğ ra f maknes (kuö anılm ış,am balajıt48-ss objektfl) - 1 ad e t m kon d40x marka İbaren fo toğ ra f maknes [a m b a la jn :.k u l!a m tm ı;)- 1 a det so n y d jlr-a marka İbaret fotoğraf maknes (objckttfsız,ku1lamlmı;) - ı a det k o m a m m olta dynaxsd m arka barel fotoğraf makınası [kullamlmrç.ambalajsız) 1 a det k o m a m m olta dynax 700s m arka baret fotoğraf makınası (flmuaıhanılmtş.ambalajsr) - 1 adet k o rn o m m olta dynax 500sl marka barel fotoğraf makm ası (flm l1,koljam1fb;,aınbabjız), 1 a det pentax İst d m arka baret fotoğraf makınası objektfsz ku İla mlmış,amba!ajsız^sskı!ımı,ka mera kapağı yo k ] - 1 a d c trıcoh r l caplo r marka barel fotofraf makınası 1 a det canon m m marka İbarel Dk len s zo o m (kutlanılmış} - 1 adet nıkon a f nıkkor m m marka İbarel lens zp e m (kullanılmış) - 1 a det nıkon a f nıkkor m m m arka barel lens zo o m (kullanılmış) 1 adet Sony som55*200 m m marka barel lens z o o m (kutlanılmış) - 1 adet so n y som 18-SS m m marka İbaret lens zo o m (kultanıtm ı;) - 1 a d «pentax m m m arka barel lens zo o m (k u lla n ılm ış)-1 a d e t m lnolta m m m arka barel lens zoo m (kullanılmış) - 1 adet mlnotta m m m arka İbaret lens zoo m (kullanılmış) - 1 adet m înolta a f 75*300 m m marka barel lens zo o m (k u tla m ln «;) - 1 adet slcma m m marka İbarel lens zo o m kullanılmış] - ı adet stjm a 28*200 m m m arka barel lens zoo m (kutlanıtm ı;) 1 adet slgma m m marka barel lens zoo m (kutlanılmış) * 1 adet slpna m m marka İbarel len s zo o m (k u lla n ılm ış)-1 a det slgma 90 m m marka barel lens zo o m (kullanılmış) - 1 a det to m ro n 5 S m m m arka barel lens zo o m (kullanılmış) - 1 a d e tto m ro n m m m arka İbaret lens zoo m (kutlanılmış) 1 a det to m ro n m m m arka barel lens zo o m (kutlanılmış) - 1 adet o lm pu s f-40 marka baret fotoğraf makınası lo n flaş(kullam mış) - 1 adet m ınolta m arka barel fotoğraf makınası ıcm flaş(kultanımtş) - 1 adet a n on b g t 3 m arka barel fotoğraf makınası ıcın batarya crpptudanılmış) 1 a det pentax d -b g l marka İbarel fotoğraf makması İçn batarya Erpl(kullanılm ıs)- 2 ad e t can on cb*2 tte m arka İbaret batarya p r j alet * 1 a det canon cg-sbo İte marka barel batarya şar} alet - 4 a det eanon nb 1 Ib v c bs-51 1 m arka İbarel batarya (kutlanılmış]- nıkon ch-e l S bataryası ( kutlanılmış) - 2 adet nıkon m h 23 marka barel batarya şarj alet ( kullanılmış) - 1 a d c ı pentax d -a c lo marka İbarel şarj alet, 2 a det b c v m 10 ve bev 11 batarya şar] alet, 1 a det ara kablosu vga İçn,3 a det bo ya m arka İbarel vess m m İlk m uh telf fotoğraf makınası ıcm lens JS adet k a b lo, 5 adet usb kab1osu,l adet m anhatton fotoğraf makınası tem et çantası,1 adet a re n a ety fotoğraf makınası tan el çantası. 1 adet boş valz 8343,36 < M? m. f. S? 3 r v 2 * ^ ^ V İ. \ - V - S V ' 1 834, t " - * -..4 * > _ -., : ' ' ~ --.y-.'& < '.-!r ^ Ö E N B O Ğ A * " İCAÇSICeŞYA AMBARI / S S Iy.' î : t S 60200İ adet markasız 19 nç 'tk montör, 2 adet Cmv cms26 d marka 19 nç 'İlk montör, 2 adet Mıraı marka 19 nç 'İlk montör, 8 adet Asus marka ana kart, 24 adet Samsung marka 512 mb tk ram, ıs adet Kıngston marka 512 Mb 'lk Ram, 2 adet Nany3 marka 512 Mb 'lk Ram,7 adet Hynabc marka 512 Mb *tîfc Ram,3 adet Unlgen marka 512 Mb 'lk Ram pl adet markasız 512 Mb lk Ram,1 adet Transcend marka 512 Mb 'İlk Ram,64 adet Intel blgsayar İçn şlemc, 4 adet Amd marka blgsayar İçn jlmec, 14 parça muhtelf marka montör ayağı, 11 adet markasız montör İçn adaptör 40 adet Accessoy Contro Termnal marka kartlı kapı kontrol chazı 1.605, , / ,44 484,74 201<J/ adet Cerrnax marka tıbbı chaz çn lamba , , / adet Samsung marka İbarel cep telefonu ( Ekranı çatlamış: haldedr),1 Adet Samsung marka İbarel cep telefonu, 1 Adet Samsung 38S0 marka barel cep telefonu 37,S2 3,7S Adet Samsung GT-E22G0 marka barel cep telefonu,2 adet Samsung GT-E1190 marka İbaret cep telefonu 250,16 25, ,04, Adet Güne; Panet.l Adet (nvertör ( Ser No: X ] , ,75 KARAMAN OSS GEÇİCİ DEPOLAMA YERl 2012/12 2G 27.03, Adet Samsung GTE-2330 cep telefonu, 1 Adet Noka 71 cep telefonu, 1 Adet Noka 2220 cep telefonu,7 adet adaptör,3 adet USB kablosu^ Adet Hafıza kartı,l adet hafıza kartı uzatıcısı, ı adet plastk tu? takımı 499,14 49,91 KONYA GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ AMBARI

5 1 Adet Noka C2 markalı cep telefonu,! Adet Samsung 6T-33031,1 Adet Noka markalı cep telefcnu.1 Adet Noka 1112 markalı cep telefonu, 1 adet ''22,10, ,86 36,59 Samsung S5S70 markalı cep telefonu. 1 ^ *2J 22,10,2013 $ Adet Noka 1208 ccp telefonu, 5 Adet Noka 2630 cep telefonu, 4 Adet Noka cep telefonu, 1 Adet Noka 2330 cep telefonu 272,05 ğ- 9 S r m 2İ %W 22,10, adet lg E400 markalı cep telefono, 1 Adet Samsung SGHF490 markalı cep telefonu ,24 &?Â'» %- ';«*ı ^. 'f, - fr\ > 3( 22,10, Adet Noka X3-00 markalı cep telefonu, 1 Adet 71-1 markalı ccp telefonu 553,48 S53^-v -a. %.v [#> ; 33 22,10, Adet Noka 1203 cep telefonu, 3 adet Powerway M66İ cep telefonu, 1 adet Meyzu M9 cep telefonu,! adet Meyzu MS ccp telefonu, 1 adet Meyzu M3 cep telefonu,30 Adet Noka cep telefonu bataryası, 5 adet Sony Ercsson markalı cep telefonu bataryası, 20 adet Samsung markalı cep telefonu bataryası, 5 adet Powcrway markalı cep telefonu kulaklığı, 38 adet Noka markalı telefon jarj chazı. 10 adet Samsung markalı telefon $arj chazı, 5 Adet Powerway markalı modölatör, S Adet Tox markalı MP3 Player, 22 Adet Powerway markalı Kart okuyucu 6.104,64 610, ,10, adet Noka 1208 cep telefonu 70,36 7, ,06, adet Noka N9S cep telefonu 37,52 3,75 "gümrük^ ' MÜDÜRLÜĞÜ AM 8 ARI ,06,201« adet Nokta 6300 cep telefonu, 1 adet Noka N 96 ccp telefonu 309,57 30, ,10, adet Samsung E cep telefonu 42,21 4,22 3G 09,04, Adet Samsung GT-E2121b cep telefonu 84,43 3, ,02, adet Samsung GTE-2121B cep telefonu,! adet Samsung GTS-5360 cep telefonu,! adet Samsung GTE-1190 cep telefonu 440,91 44,09

1-SATIŞI YAPAN İDARE 2-SATIŞ YERİ 3-SATIŞ TARİHÎ VE SAATİ 4-GÜVENCENİN YATIRILACAĞI YER VE SON ÖDEME ZAMANI

1-SATIŞI YAPAN İDARE 2-SATIŞ YERİ 3-SATIŞ TARİHÎ VE SAATİ 4-GÜVENCENİN YATIRILACAĞI YER VE SON ÖDEME ZAMANI 2 - \ & t 5-7 : T.C! GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLĞ ORTA ANADOLU GÜMRÜK VE TİCARET BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ ERGAZİ TASFİYE İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ! 4458 SAYL GÜMRÜK MEVZUATNA GÖRE AÇK ARTRMA SURETİYLE SATLACAK EŞYANN/AfACN

Detaylı

ORTA ANADOLU GÜMRÜK VE TİCARET BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ ERGAZl TASFİYE İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ

ORTA ANADOLU GÜMRÜK VE TİCARET BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ ERGAZl TASFİYE İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ T.C GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLĞ ORTA ANADOLU GÜMRÜK VE TİCARET BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ ERGAZİ TASFİYE İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ 5607 SAYL KAÇAKÇLKLA MÜCADELE KANUNUN 6/. MADDESİ UYARNCA AÇK ARTRMA SURETİYLE SATŞA ÇKARLACAK

Detaylı

5607 SAYILI KAÇAKÇILIKLA MÜCADELE KANUNUN 16/1. MADDESİ UYARINCA AÇIK ARTIRMA SURETİYLE SATIŞA ÇIKARILACAK ARAÇ/EŞYANIN SATIŞ İLANI

5607 SAYILI KAÇAKÇILIKLA MÜCADELE KANUNUN 16/1. MADDESİ UYARINCA AÇIK ARTIRMA SURETİYLE SATIŞA ÇIKARILACAK ARAÇ/EŞYANIN SATIŞ İLANI T.C. G Ü M RÜ K VE TİC A R ET BAKANLIĞI O RTA ANADO GÜM RÜ K V E T İC A R E T BÖ LG E M ÜDÜRLÜĞÜ ERGAZİ TASFİYE İŞLETM E M ÜDÜRLÜĞÜ 5607 SAYILI KAÇAKÇILIKLA MÜCADELE KANUNUN 16/1. MADDESİ UYARINCA AÇIK

Detaylı

1-SATIŞI YAPAN İDARE 2-SATIŞ YERİ 3-SATIŞ TARİHİ VE SAATİ 4-GÜVENCENİN YATIRILACAĞI YER VE SON ÖDEME ZAMANI

1-SATIŞI YAPAN İDARE 2-SATIŞ YERİ 3-SATIŞ TARİHİ VE SAATİ 4-GÜVENCENİN YATIRILACAĞI YER VE SON ÖDEME ZAMANI T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI ORTA ANADOLU GÜMRÜK VE TİCARET BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ ERGAZİ TASFİYE İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ 4458 SAYILI GÜMRÜK MEVZUATI UYARINCA TASFİYELİK HALE GELEN EŞYA/ARAÇ SATIŞ İLANI V. 1- Satışa

Detaylı

T.C BARTIN il ÖZEL idaresi YAZı işleri MÜDÜRLÜGÜ. TEKliF SAHiBiNiN

T.C BARTIN il ÖZEL idaresi YAZı işleri MÜDÜRLÜGÜ. TEKliF SAHiBiNiN TARH:...05/205 SAYı Adı SoyadılTcaret Ünvanı Teblgat Adres Bağlı Olduğu Verg Dares Verg Numarası T.C.Kmlk Numarası Telefon No Faks No E-Mal T.C BARTIN L ÖZEL DARES YAZı ŞLER MÜDÜRLÜGÜ TEKlF MEKTUBU TEKlF

Detaylı

T.C GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI ORTA ANADOLU GÜMRÜK VE TİCARET BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ ERGAZİ TASFİYE İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ

T.C GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI ORTA ANADOLU GÜMRÜK VE TİCARET BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ ERGAZİ TASFİYE İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ T.C GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI ORTA ANADOLU GÜMRÜK VE TİCARET BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ ERGAZİ TASFİYE İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ 4458 SAYILI GÜMRÜK KANUNU İLE 5S07 SAYILI KAÇAKÇILIKLA MÜCADELE KANUNUN 16/1. MADDESİ UYARINCA

Detaylı

'~'l' SAYı : 34203882-821 i ı 1-1 C _:J 1...110/2013 KONU : Kompozisyon Yarışması. T.C SINCAN KAYMAKAMllGI Ilçe Milli Eğitim Müdürlüğü

'~'l' SAYı : 34203882-821 i ı 1-1 C _:J 1...110/2013 KONU : Kompozisyon Yarışması. T.C SINCAN KAYMAKAMllGI Ilçe Milli Eğitim Müdürlüğü BÖLÜM: Temel Eğtm T.C SINCAN KAYMAKAMllGI Ilçe Mll Eğtm Müdürlüğü SAYı : 34203882-821 ı 1-1 C _:J 1...110/2013 KONU : Kompozsyon Yarışması TÜM OKUL MÜDÜRLÜKLERNE SNCAN Ilg :Vallk Makamının 25.10.2013 tarh

Detaylı

T.C. KEÇiÖREN BELEDİYE BAŞKANLIGI Mali Hizmetler Müdürlüğü BAŞKANLIK MAKAMINA

T.C. KEÇiÖREN BELEDİYE BAŞKANLIGI Mali Hizmetler Müdürlüğü BAŞKANLIK MAKAMINA l!l KEÇÖREN BELEDİYE BAŞKANLIGI KEÇöREN BELeDYES SA YI : M.06.6.KEç.O-31/2009KONU: Yetk Devr bo f.!200fd 6.1. BAŞKANLIK MAKAMINA Blndğ üzere O 1.01.2006 tarhnden tbaren tüm yerel yönetmlerde 31.12.2005

Detaylı

LADİK MALMÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI

LADİK MALMÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI LADİK MALMÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI Sıra No 1 Hzmetn Adı Her Türlü Gelrn Tahsl Edlmes Başvuruda İstenlen Belgeler 2. Konusuna göre a) İlgl İdarenn Yazısı b) Mahkeme Kararı c) İdar Para Cezası Karar

Detaylı

T.c. MALİYE BAKANLIGI. KÜTAHYA VALİLİGİNE (Defterdarlık Personel Müdürlüğü)

T.c. MALİYE BAKANLIGI. KÜTAHYA VALİLİGİNE (Defterdarlık Personel Müdürlüğü) Sayı : 7291 1396-903.99-E.1 16043 Konu : Seyahat Kartları T.c. MALİYE BAKANLIGI Gelr İdares Başkanlığı İnsan Kaynakları Dare Başkanlığı SÜREl 04/12/2015 KÜTAHYA VALİLİGİNE (Defterdarlık Personel Müdürlüğü)

Detaylı

i 01 Ekim 2008 tarihinde yurürlüğe.giren 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık

i 01 Ekim 2008 tarihinde yurürlüğe.giren 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık . '" ıo:."'. >.. ~. T.C. BAŞBAKANLIK Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Genel Müdürlüğü Sayı, Konu :B.02.ı.SYD.0.08.300.5990/8237 :tılkemz Vatandaşı Olmayan ve Muhtaç Durumda Bulunan Yabancılara S\'D Vakınarından

Detaylı

3-P C ile h a b e r le şm e y e u y g u n b ir a r a b ir im. (IS A, P C I, U S B g ib i )

3-P C ile h a b e r le şm e y e u y g u n b ir a r a b ir im. (IS A, P C I, U S B g ib i ) M O D E M N E D İR : M o d u la to r -D e m o d u la to r k e lim e le r in in k ıs a ltm a s ı M O D E M. Y a n i v e r ile r i s e s s in y a lle r in e s e s s in y a lle r in i v e r ile r e d ö n

Detaylı

Motorola XOOM Tablet Kampanyası

Motorola XOOM Tablet Kampanyası Motorola XOOM Tablet Kampanyası Sıkça Sorulan Sorular BİREYSEL PAZARLAMA DİREKTÖRLÜĞÜ BİREYSEL SES & YAKINSAMA 03 Haziran 2011 Versiyon: 1.0 Motorola XOOM Tablet Kampanyası Sıkça Sorulan Sorular 1. Kampanya

Detaylı

TOSHIBA L600, L630, L640 C600D, C640 BEYAZ

TOSHIBA L600, L630, L640 C600D, C640 BEYAZ TOSHIBA L600, L630, L640 C600D, C640 BEYAZ L630 L635 L640 C640 L600 L735 L740 Derecelendirme:Henüz Derecelendirilmemi? Fiyat: Sat?? fiyat?:47,20 TL Bu ürün hakk?nda soru sorun Üretici:Toshiba Aç?klama

Detaylı

B T A n a l o g T r a n s m i t t e r. T e k n i k K ı l a v u z u. R e v 1. 2

B T A n a l o g T r a n s m i t t e r. T e k n i k K ı l a v u z u. R e v 1. 2 B T - 111 A n a l o g T r a n s m i t t e r T e k n i k K ı l a v u z u R e v 1. 2 1. Ö N G Ö R Ü N Ü M, Ü S T Ü N L Ü K L E R İ VE Ö Z E L L İ K L E R İ M i k r o k o n t r o l ö r t a b a n l ı BT- 111

Detaylı

Nakdî olarak güvencenin son ödeme zamanı 20.10.2015 tarih vc saat 16:00 * ya kadar

Nakdî olarak güvencenin son ödeme zamanı 20.10.2015 tarih vc saat 16:00 * ya kadar T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI ORTA ANADOLU GÜMRÜK VE TİCARET BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ ERGAZİ TASFİYE İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ 4458 SA YILI GÜMRÜK MEVZUATI UYARINCA TASFİYELİK HALE GELEN EŞYA/ARAÇ SATIŞ İLANI 1- Satışa

Detaylı

7-SATIN ALINAN EŞYA BEDELİNİ ÖDEM E SÜRESİ: 7 Gün (Satışın tamamlanmasından sonra)

7-SATIN ALINAN EŞYA BEDELİNİ ÖDEM E SÜRESİ: 7 Gün (Satışın tamamlanmasından sonra) T.C G Ü M R Ü K V E T İC A R E T B A K A N L IĞ I O R T A A N A D O L U G Ü M R Ü K V E T İC A R E T B Ö L G E M Ü D Ü R L Ü Ğ Ü E R G A Z İ T A S F İY E İŞ L E T M E M Ü D Ü R L Ü Ğ Ü 4458 S A Y IL I

Detaylı

T.C. KADİR HAS ÜNİvERSİTESİ REKTÖRLÜ('JÜ

T.C. KADİR HAS ÜNİvERSİTESİ REKTÖRLÜ('JÜ Sayı Konu...12.30 : B.30.2.KHU.0.00.00.00- : Özürlü Öğrencler hk. KADİR HAS ÜNİvERSİTESİ REKTÖRLÜ('JÜ VEDİ L~.10. 20 0 5 Yükseköğretm Kurulu Başkanlığına Ilg: 14.09.2009 tarh 29515 sayılı yazınız. Yükseköğretm

Detaylı

iphone Araçlar? Pazarizyon Online Al??veri?

iphone Araçlar? Pazarizyon Online Al??veri? URUN ADI: 2200mAh iphone 5 / 5C / 5S için?arjl? Batarya K?l?f -?arj Eden K?l?f - Siyah MODEL: 131110091925 FIYAT: 109.90? URUN ADI: 2200mAh iphone 5 için External Batarya K?l?f -?arj Eden K?l?f MODEL:

Detaylı

T.C BARTIN u ÖZELiDARESi PLANPROJEYATIRIMVE inşaatmüdürlügü. TEKLiF MEKTUBU. TEKliF SAHiBiNiN ...

T.C BARTIN u ÖZELiDARESi PLANPROJEYATIRIMVE inşaatmüdürlügü. TEKLiF MEKTUBU. TEKliF SAHiBiNiN ... T.C BARTIN u ÖZELDARES PLANPROJEYATIRIMVE NŞAATMÜDÜRLÜGÜ TARH:....111/2015 SAYı Adı SoyadılTcaret Ünvanı Teblgat Adres Bağlı Olduğu Verg Dares Verg Numarası T.C.Kmlk Numarası Telefon No Faks No E-Mal TEKLF

Detaylı

'-:~_!Gl PEKŞEN. Arabaeıalam Mah., Alaniçi sak. No.: 8. KOZA Evleri A Blok D. 8 54050 SerdivanlSAKARYA. Arabaeıalanı Mah., Alaniçi sak. No.

'-:~_!Gl PEKŞEN. Arabaeıalam Mah., Alaniçi sak. No.: 8. KOZA Evleri A Blok D. 8 54050 SerdivanlSAKARYA. Arabaeıalanı Mah., Alaniçi sak. No. t, t- /' ','I 1-, #,( Mll! Er,:,,' ;' -: - '-:_!Gl SEN --;;rıl'4y ;ı!ı! at], Te!:: ' ' ; j, ; S',,(-: fa Gn' ı,,,: vc _'::::0 1:\30 :',ld L,;çı-;' N0 ENDÜSTRYEL SIZDIRMAZLlK SANAV VE TCARET /:, ELEMANLARı

Detaylı

T.C. AİLE ve SOSYAL POLİTİKALAR BAKANlIGI. SOSYAL YARDIMLAR GENEL MÜOÜRlÜGÜ ÜSKÜOAR SOSYAL YARDıMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKfı HANE BEYAN FORMU.

T.C. AİLE ve SOSYAL POLİTİKALAR BAKANlIGI. SOSYAL YARDIMLAR GENEL MÜOÜRlÜGÜ ÜSKÜOAR SOSYAL YARDıMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKfı HANE BEYAN FORMU. AİLE ve SOSYAL POLİTİKALAR BAKANlIGI SOSYAL YARIMLAR GENEL MÜOÜRlÜGÜ ÜSKÜOAR SOSYAL YARıMLAŞMA VE AYANIŞMA VAKfı Sayı Hane No Referans No : T.C. Kmlk No Adı Soyadı oğum Tarh / Yer Yaşı Cep Telefon No Telefon

Detaylı

KIRKLARELİ ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ TÜZEL KİŞİLİĞİNE AİT 1 ADET ARACIN SATIŞINA İLİŞKİN İLAN METNİ

KIRKLARELİ ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ TÜZEL KİŞİLİĞİNE AİT 1 ADET ARACIN SATIŞINA İLİŞKİN İLAN METNİ KIRKLARELİ ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ TÜZEL KİŞİLİĞİNE AİT 1 ADET ARACIN SATIŞINA İLİŞKİN İLAN METNİ Kırklareli Organize Mülkiyetinde bulunan, İşbu ilan metni ekinde yer alan Satış Şartnamesinde; markası,

Detaylı

H A S T A N E E N F E K S İY O N L A R IN I Ö NLEM E. E L İF C O Ş K U N E n fe k s iy o n K o n tr o l H e m ş ir e s i

H A S T A N E E N F E K S İY O N L A R IN I Ö NLEM E. E L İF C O Ş K U N E n fe k s iy o n K o n tr o l H e m ş ir e s i H A S T A N E E N F E K S İY O N L A R IN I Ö NLEM E E L İF C O Ş K U N E n fe k s iy o n K o n tr o l H e m ş ir e s i H ip o k r a t (M.Ö. 4 6 0-3 7 0 ) Ö n c e lik le z a r a r v e r m e 2 F lo r e

Detaylı

TÜM OKUL MÜDÜRLÜKLERİNE SiNCAN

TÜM OKUL MÜDÜRLÜKLERİNE SiNCAN T.C SİNCAN KAYMAKAMLIGI lçe Mll Eğtm Müdürlüğü Sayı : 34203882/30-36676 / ~I\)'~...L Ql/03/203 Konu : Resm Yarışması TÜM OKUL MÜDÜRLÜKLERİNE SNCAN İlg: 26.0.20 ı 3 tarhl ve 36676 sayılı yazısı İl Mll Eğİtm

Detaylı

:"... ,..'. AknENız.. KıMY' Vi ll. hn~lettve. ". ~,lna... _,~~MUL..

:... ,..'. AknENız.. KıMY' Vi ll. hn~lettve. . ~,lna... _,~~MUL.. .'. '.'... '.',;..... '.',(,.:.Q, 'k, Jı!.." 'm, ". ı.,'",....lb: :...,~:. Sayı: :"...,..'. AknENız.. KıMY' V ll. hn~lettve lt ~DEF ". ~,lna... _,~~MUL.. ÜA' ' ';. [ERI". IH,lCATÇI1ARIBIRtlClf....'14976197-ttM,AKla,ı2.EÖr.20

Detaylı

Pico projektörler Spor & Outdoor Kameralar Air2U Bluetooth Hoparlörler Araç Kameraları Grafik Tablet & Akıllı Kalemler Aksesuarlar

Pico projektörler Spor & Outdoor Kameralar Air2U Bluetooth Hoparlörler Araç Kameraları Grafik Tablet & Akıllı Kalemler Aksesuarlar - Dünyanın En ince ve kendinden bataryalı Projeksiyon Cihazıdır. - 2013 Yılı Reddot Dizayn Ödülünün Sahibidir. - Dahili MHL kablo ile Samsung, HTC, LG Akıllı Cihazı Tak ve Çalıştır. - HDMI Kablosu ile

Detaylı

-e-: AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR İLE ÇOCUK NEFROLOJİ DERNEGİ ARASINDA İŞBİRLİGİ PROTOKOLÜ. AiLE VE. SOSYAL ~OLiTiKALAR BAKANllGI. 2012 Ankara ~.

-e-: AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR İLE ÇOCUK NEFROLOJİ DERNEGİ ARASINDA İŞBİRLİGİ PROTOKOLÜ. AiLE VE. SOSYAL ~OLiTiKALAR BAKANllGI. 2012 Ankara ~. ~, -e-: ALE VE ~. I H. SOSYAL ~OLTKALAR BAKANllGI AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIGI ÇOCUK HİzMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜGÜ İLE ÇOCUK NEFROLOJİ DERNEGİ ARASINDA İŞBİRLİGİ PROTOKOLÜ 2012 Ankara KAPSAM MADDE

Detaylı

TARİHİNDE SATILACAK HAMİDİYE ALACA ARSALARI

TARİHİNDE SATILACAK HAMİDİYE ALACA ARSALARI İLAN AKSARAY İL ÖZEL İDARESİ İL ENCÜMENİ İHALE KOMİSYONU BAŞKANLIĞINDAN 1-)İlimiz Merkez Hamidiye- Alaca Mahallesinde bulunan mülkiyeti İl sine ait ve özellikleri aşağıda belirtilen 304 adet taşınmazın

Detaylı

5,75 46,00 8,00 17,00 2,75 30,00 9,00 8,00 9,90 11,00. b.fiyat. b.fiyat. m.m. Klavye usb gümüş/siyah. Ps/2 klavye standart

5,75 46,00 8,00 17,00 2,75 30,00 9,00 8,00 9,90 11,00. b.fiyat. b.fiyat. m.m. Klavye usb gümüş/siyah. Ps/2 klavye standart resim TÜM LOGOLAR İSİMLER FİRMALARIN TESCİLLİ MARKALARIDIR / FİRMAMIZ FİYAT DEĞİŞTİRME HAKKINI SAKLI TUTAR / Page 1 parça b.fiyat parça b.fiyat Ps/2 klavye standart 5,75 m.m. Klavye usb gümüş/siyah 9,00

Detaylı

GELECEĞİ DÜŞÜNEN ÇEVREYE SAYGILI % 70. tasarruf. Sokak, Park ve Bahçelerinizi Daha Az Ödeyerek Daha İyi Aydınlatmak Mümkün

GELECEĞİ DÜŞÜNEN ÇEVREYE SAYGILI % 70. tasarruf. Sokak, Park ve Bahçelerinizi Daha Az Ödeyerek Daha İyi Aydınlatmak Mümkün www.urlsolar.com S L D-S K -6 0 W ile 1 5 0 W St an d art S o kak L a m ba sı F iya t K arşılaşt ırm a sı kw h Ü c reti Yıllık Tü ke tim Ü cre ti Y ıllık T ü ketim Fa rkı kw Sa at G ü n A y Stan d art

Detaylı

3 - İhaleye ilişkin bilgiler ile ihale ve son teklif verme tarih ve saati

3 - İhaleye ilişkin bilgiler ile ihale ve son teklif verme tarih ve saati BİLGİSAYAR, İŞ İSTASYONU VE HARİCİ DEPOLAMA BİRİMİ ALIMI 1 - İdareye ilişkin bilgiler İdarenin; İHALESİ İLANI a) Adı: Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Yenilik ve Eğitim Teknolojileri (YEĞİTEK) Genel Müdürlüğü.

Detaylı

Dersin Adı Alan Meslek/Dal Dersin Okutulacağı Dönem / Sınıf Süre Dersin Amacı Dersin Tanımı Dersin Ön Koşulları

Dersin Adı Alan Meslek/Dal Dersin Okutulacağı Dönem / Sınıf Süre Dersin Amacı Dersin Tanımı Dersin Ön Koşulları Dersin Adı Alan Meslek/Dal Dersin Okutulacağı Dönem / Sınıf Süre Dersin Amacı Dersin Tanımı Dersin Ön Koşulları Ders İle Kazandırılacak Yeterlikler Dersin İçeriği Yöntem ve Teknikler Eğitim Öğretim Ortamı

Detaylı

Ttec AirGlass Cam Ekran Koruyucu iphone 6/6S

Ttec AirGlass Cam Ekran Koruyucu iphone 6/6S AKSESUAR ÜRÜN GRUBU Ttec AirGlass Cam Ekran Koruyucu iphone 6/6S Ttec AirGlass Cam Ekran Koruyucu iphone 6/6S Plus Ultra dayanıklılık için sıradan ekran koruyuculara göre 9 kat daha güçlü. Gelişmiş görüntü

Detaylı

29, 90 19, 7, 50 39, 90 5, 90 24, 90 6, 90 29, 90 ÜRÜN GELECEK. Kütahya Porselen Atatürk İmzalı Fincan Seti 2 Kişilik. /adet /adet

29, 90 19, 7, 50 39, 90 5, 90 24, 90 6, 90 29, 90 ÜRÜN GELECEK. Kütahya Porselen Atatürk İmzalı Fincan Seti 2 Kişilik. /adet /adet Kütahya Porselen Atatürk İmzalı Fincan Seti 2 Kişilik 24, 90 19, 90 9, 90 /adet 7, 50 /adet Güral Porselen Atatürk Kupa Stok adedi: 5.500 Stok adedi: 3.000 29, 90 19, 15, 90 29, 90 4, 90 6, 90 90 LAV Derin

Detaylı

Saliha Ünal. Cellebrite Touch Eğitimi

Saliha Ünal. Cellebrite Touch Eğitimi Saliha Ünal Cellebrite Touch Eğitimi Neden Cellebrite? İçeriğimi eski telefonumdan yeni akıllı telefona nasıl aktarabilirim? Çok Kolay! Cellebrite a sahibiz Kolayca yapabiliriz! Kit Genel Bakış Cellebrite

Detaylı

480 TVL GECE GÖRÜŞLÜ KAMERALAR CCD SENSOR GİZLİ KAMERA 600 TVL SONY EFFIO CCD GECE GÖRÜŞLÜ KAMERALAR 800 TVL GECE GÖRÜŞLÜ KAMERALAR ICC CMOS

480 TVL GECE GÖRÜŞLÜ KAMERALAR CCD SENSOR GİZLİ KAMERA 600 TVL SONY EFFIO CCD GECE GÖRÜŞLÜ KAMERALAR 800 TVL GECE GÖRÜŞLÜ KAMERALAR ICC CMOS 1387S 1368 1366 1359 1380 1377 1375 1309 1313 1308 1320 1105 1304 2015-OCAK FİYAT LİSTESİ 480 TVL GECE GÖRÜŞLÜ KAMERALAR CCD SENSOR LİSTE 480 TVL Çözünürlük, 1/3 SONY CCD Sensör, Sony DSP, 3,6-6 mm Lens

Detaylı

USB Flash Bellekler. Pazarizyon Online Al??veri? http://www.pazarizyon.com/

USB Flash Bellekler. Pazarizyon Online Al??veri? http://www.pazarizyon.com/ URUN ADI: 32GB Metal Robot?ekilli USB Flash Bellek - Yarat?c? Tasar?m MODEL: 120809041636 FIYAT: 89.90? URUN ADI: 4GB USB Flash Bellek Ses Kaydedici - Ses Alg?lama Özellikli MODEL: 130228064703 FIYAT:

Detaylı

Arsa Mesken. Ticaret Alanı. Ticaret Alanı ,4 Arsa Konut Alanı 18

Arsa Mesken. Ticaret Alanı. Ticaret Alanı ,4 Arsa Konut Alanı 18 TAŞINMAZLAR SATILACAKTIR Kayseri Kocasinan Belediye Başkanlığından: Madde 1- İhalenin Konusu: Belediyemize ait aşağıda bilgileri verilen, 33 (OtuzÜç) adet taşınmaz satış ihalesidir. Sıra Mevkii (Adres)

Detaylı

Evrak Tarih ve Sayısı: 19/11/2014-491

Evrak Tarih ve Sayısı: 19/11/2014-491 Evrak Tarih ve Sayısı: 19/11/2014-491 Bu belge, 5070 sayılı Elektronik İmza Kanununa göre Güvenli Elektronik İmza ile imzalanmıştır. Evrak sorgulaması http://ebys.gop.edu.tr/envision/validate_doc.aspx?v=bek44ht6

Detaylı

LG R200 Siyah Notebook Klavyesi

LG R200 Siyah Notebook Klavyesi LG R200 Siyah Notebook Klavyesi LG R200 Siyah Notebook Klavyesi LG R200 LG E300 Siyah Derecelendirme:Henüz Derecelendirilmemi? Fiyat: Sat?? fiyat?:34,22 TL Bu ürün hakk?nda soru sorun Üretici:LG Aç?klama

Detaylı

T.C BART/N il ÖZEL IDARESI Plan Proje Inşaat ve Yatırım Müdürlüğü TEKLIF MEKTUBU. TEKLI F-SAHTBI Nlf'J

T.C BART/N il ÖZEL IDARESI Plan Proje Inşaat ve Yatırım Müdürlüğü TEKLIF MEKTUBU. TEKLI F-SAHTBI Nlf'J TARIH 28.01.2016 SAYı [Adı soyadlticaret Unvanı Teblgat Adres Bağlı Olduğu Verg Dares Verg Numarası T.C.Kmlk Numarası Telefon Faks T.C BART/N L ÖZEL IDARESI Plan Proje Inşaat ve Yatırım Müdürlüğü TEKLIF

Detaylı

Acer Aspire 1810 (UM09E31, UM09E32, UM09E75)

Acer Aspire 1810 (UM09E31, UM09E32, UM09E75) Acer Aspire 1810 (UM09E31, UM09E32, UM09E75) Acer Aspire 1810 (UM09E31, UM09E32, UM09E75) Derecelendirme:Henüz Derecelendirilmemi? Fiyat: Sat?? fiyat?:87,32 TL Bu ürün hakk?nda soru sorun Üretici:Acer

Detaylı

13 Ocak 2017 CUMA Resmî Gazete Sayı : TEBLİĞ

13 Ocak 2017 CUMA Resmî Gazete Sayı : TEBLİĞ 13 Ocak 2017 CUMA Resmî Gazete Sayı : 29947 TEBLİĞ Mal ye Bakanlığından: MUHASEBAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 54) (PARASAL SINIRLAR VE ORANLAR) Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Tebl ğ n amacı,

Detaylı

TEKNİK ŞARTNAME. Özel Amaçlı Taşınabilir Bilgisayar (7 adet)

TEKNİK ŞARTNAME. Özel Amaçlı Taşınabilir Bilgisayar (7 adet) Özel Amaçlı Taşınabilir Bilgisayar (7 adet) 1) İşlemci : En az 2.3 GHz 6 MB paylaşımlı L3 önbelleğe sahip, Intel Core i7 işlemci (3.5 GHz'e kadar Turbo Boost) olmadır. 2) Ram : En az 16 GB 1600 MHz DDR3L

Detaylı

TÜRK KIZILAYI DİZÜSTÜ BİLGİSAYAR TEKNİK ŞARTNAMESİ

TÜRK KIZILAYI DİZÜSTÜ BİLGİSAYAR TEKNİK ŞARTNAMESİ TÜRK KIZILAYI DİZÜSTÜ BİLGİSAYAR TEKNİK ŞARTNAMESİ İÇİNDEKİLER SAYFA NO 1. TEDARİK EDİLECEK MALZEMELERİN TEKNİK ÖZELLİKLERİ...... 3 2. İHALE AŞAMASINDA İSTENİLEN TEKNİK EVRAKLAR........4 3. TESLİMAT..4

Detaylı

T.C BARTIN iı ÖZEL idaresi PLAN PROJE YATIRIM VE inşaat MÜDÜRlÜGÜ ...,... ... ...

T.C BARTIN iı ÖZEL idaresi PLAN PROJE YATIRIM VE inşaat MÜDÜRlÜGÜ ...,... ... ... T.C BARTIN ı ÖZEL DARES PLAN PROJE YATIRIM VE NŞAAT MÜDÜRlÜGÜ TARH: 25/11/2014 SAYı: Adı SoyadılTcaret Teblgat Adres Ünvanı Bağlı Olduğu Verg Dares Verg Numarası TC.Kmlk Numarası Telefon No Faks No E-Mal

Detaylı

Basel II Geçiş Süreci Sıkça Sorulan Sorular

Basel II Geçiş Süreci Sıkça Sorulan Sorular Basel II Geçş Sürec Sıkça Sorulan Sorular Soru No: 71 Cevaplanma Tarh: 06.03.2012 İlgl Hüküm: --- Konu: Gayrmenkul İpoteğyle Temnatlandırılmış Alacaklar İçn KR510AS Formunun Doldurulmasına İlşkn Örnek

Detaylı

TOSHIBA U400, M505, M800

TOSHIBA U400, M505, M800 TOSHIBA U400, M505, M800 TOSHIBA U400, M505, M800 notebook klavye, r4nyqp klavye tamiri Fit part no: PA3634U-1BAS PA3638U-1BAP PA3635U-1BAM PA3635U-1BRM PA3636U-1BAL PA3636U-1BRL Derecelendirme:Henüz Derecelendirilmemi?

Detaylı

BotCube. High Tech Products & Innovations Ticaret Sanayi A.Ş. LEPOW. Make Science & Technology More Enjoyable

BotCube. High Tech Products & Innovations Ticaret Sanayi A.Ş. LEPOW. Make Science & Technology More Enjoyable BotCube High Tech Products & Innovations Ticaret Sanayi A.Ş. LEPOW Make Science & Technology More Enjoyable N Ç N LEPOW? LITHIUM-ION POL MER BATARYA! Yüksek Performans! Benzersiz Tasarım! Akıllı Hafıza!

Detaylı

ASLI GiBiOiR işbu fotokopi, Odamızda mevcut. T.O.B.B.'nce onaylı aslından çeldlmtştıı KAPASITE RAPORU. MAYIS?JltO

ASLI GiBiOiR işbu fotokopi, Odamızda mevcut. T.O.B.B.'nce onaylı aslından çeldlmtştıı KAPASITE RAPORU. MAYIS?JltO - LLUJ ISTANBUL ASLI GBOR şbu fotokop, Odamızda mevcut TOBB'nce onaylı aslından çeldlmtştıı SANAY OASı KAPASITE RAPORU 4 Mayıs 007 Rapor No 007-057 679 685 Frma Unvanı ESER TEKSTIL ITHALAT HRACAT IŞ TIc

Detaylı

2014/7137 İRAN İSLAM CUMHURİYETİ MENŞELİ BAZI TARIM ÜRÜNLERİ İTHALATINDA TARİFE KONTENJANI UYGULANMASI HAKKINDA KARAR ( T R.G.

2014/7137 İRAN İSLAM CUMHURİYETİ MENŞELİ BAZI TARIM ÜRÜNLERİ İTHALATINDA TARİFE KONTENJANI UYGULANMASI HAKKINDA KARAR ( T R.G. 2014/7137 İRAN İSLAM CUMHURİYETİ MENŞELİ BAZI TARIM ÜRÜNLERİ İTHALATINDA TARİFE KONTENJANI UYGULANMASI HAKKINDA KARAR (.2014 T. 29222 R.G. 4. Mük.) Karar Sayısı : 2014/7137 Ekl İran İslam Cumhuryet Menşel

Detaylı

reedera8i Kullanım Kılavuzu

reedera8i Kullanım Kılavuzu reedera8i Kullanım Kılavuzu reeder A8i Hızlı Kılavuz Copyright 2013 Selekt Bilgisayar Tüm haklıları saklıdır. Bu cihaz yüksek hassasiyete sahiptir. Lütfen kendi başınıza parçalarını sökmeyin. Cihazı bir

Detaylı

DİZÜSTÜ BİLGİSAYAR TEKNİK ŞARTNAME TİP 1

DİZÜSTÜ BİLGİSAYAR TEKNİK ŞARTNAME TİP 1 DİZÜSTÜ BİLGİSAYAR TEKNİK ŞARTNAME TİP 1 İŞLEMCİSİ EN AZ Intel Core i5 işlemci OLMALIDIR. 15,6" EKRANA SAHİP OLMALIDIR. EN AZ 2 GB HARİCİ EKRAN KARTINA SAHİP OLMALIDIR. 1920X1080 EKRAN ÇÖZÜNÜRLÜĞÜNE SAHİP

Detaylı

ORDU ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU HİZMET ENVANTERİ TABLOSU

ORDU ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU HİZMET ENVANTERİ TABLOSU KURUM KODU (B.30.2.MEÜ.0) STANDART DOSYA PLANI KODU HİZMETİN ADI HİZMETİN TANIMI HİZMETİN DAYANAĞI MEVZUATIN ADI VE MADDE NUMARASI HİZMETTEN YARARLANANLAR HİZMETİ SUNMAKLA GÖREVLİ / YETKİLİ KURUMLARIN

Detaylı

INTEL İŞLEMCİLİ MASAÜSTÜ BİLGİSAYARLAR EYLÜL 2010 ÜRÜN KATALOĞU

INTEL İŞLEMCİLİ MASAÜSTÜ BİLGİSAYARLAR EYLÜL 2010 ÜRÜN KATALOĞU EYLÜL ÜRÜN 2010 KATALOĞU INTEL İŞLEMCİLİ MASAÜSTÜ BİLGİSAYARLAR EYLÜL 2010 ÜRÜN KATALOĞU PANDERA E100 Intel Atom İşlemci 230 (1.6 GHz, 512 KB L2 Cache, 533 FSB) Intel 945GC + ICH7 Yonga Seti 1 GB DDR2

Detaylı

Sony Ericsson Xperia X10 Mini E10i Teardown

Sony Ericsson Xperia X10 Mini E10i Teardown Sony Ericsson Xperia X10 Mini E10i Teardown Sony Ericsson Xperia X10 Mini E10i Teardown. Yazan: Walter Galan GİRİŞ iphone 4 çılgınlığı ortasında, biz sabırsız oldu ve biz sadece ucu şeklinde bize tutmak

Detaylı

Casper N410 Tablet Bilgisayar GARANTİ SÜRESİ İŞ AKIŞ DİYAGRAMI. Teslim Alma ve İlk Açılış

Casper N410 Tablet Bilgisayar GARANTİ SÜRESİ İŞ AKIŞ DİYAGRAMI. Teslim Alma ve İlk Açılış Casper N410 Tablet Bilgisayar GARANTİ SÜRESİ İŞ AKIŞ DİYAGRAMI Teslim Alma ve İlk Açılış Üründe sorun var mı? Evet Hayır Sınıflara Teslim Tutanağı ile Sınıf öğretmenleri tarafından Tutanak altına alınır(1)

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı GENELGE 2009/70

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı GENELGE 2009/70 Bür okr as n n Azal t ı l masıveidar Bas t l eşt r me(2009/70) T ar h :18. 11. 2009 Sayı :11558 Sı r ano:2009/ 70 Ekl er : Yönet mel ğ nuygul anmasıt ak pt abl osu ( YUTT) ' nada raçı kl amal ar T.C. SAĞLIK

Detaylı

DELTA NOTEBOOK ADAPTÖR 65W

DELTA NOTEBOOK ADAPTÖR 65W DELTA NOTEBOOK ADAPTÖR 65W DELTA NOTEBOOK ADAPTÖR 65W Kullan?lm?? sat?n al?n ve kaydedin :. lapton Depo aras? bir el " Hakiki Delta 65W 19V 3.42A Laptop AC Adaptör / Powe... " Al ve69,99 $ liste fiyat?ndan

Detaylı

! TÜRKİYE - KÖRFEZ İŞBİRLİĞİ KONSEYİ (KİK) 1. İŞ FORUMU 5-7 ŞUBAT 2012 FOUR SEASONS OTEL, İSTANBUL Taslak Program 05 ŞUBAT 2012, PAZAR

! TÜRKİYE - KÖRFEZ İŞBİRLİĞİ KONSEYİ (KİK) 1. İŞ FORUMU 5-7 ŞUBAT 2012 FOUR SEASONS OTEL, İSTANBUL Taslak Program 05 ŞUBAT 2012, PAZAR ! TÜRKİYE - KÖRFEZ İŞBİRLİĞİ KONSEYİ (KİK) 1. İŞ FORUMU 5-7 ŞUBAT 2012 FOUR SEASONS OTEL, İSTANBUL Taslak Program Delegelern Gelş 05 ŞUBAT 2012, PAZAR 14.00-17.30 Kayıt, Four Seasons Otel (Ground Floor,

Detaylı

Trade Mark of TTAF Company

Trade Mark of TTAF Company Trade Mark of TTAF Company 1 HDMI KABLOLAR HDMI KABLOLAR HDMI - HDMI Kablo 24 K Altın v1.3 54000 HDMI - HDMI Kablo 24 K Altın v1.3 [1,5m] [1m] [3m] [5m] 54002 HDMI - HDMI Kablo 90-180 24K Altın 54001 54003

Detaylı

Bu cihaz yüksek hassasiyete sahiptir. Lütfen kendi başınıza parçalarını sökmeyin. maddeler kullanmayın ve cihazın su ile temasından kaçının.

Bu cihaz yüksek hassasiyete sahiptir. Lütfen kendi başınıza parçalarını sökmeyin. maddeler kullanmayın ve cihazın su ile temasından kaçının. reedera10 Hızlı Kılavuz Copyright 2013 Selekt Bilgisayar Tüm hakları saklıdır. Bu cihaz yüksek hassasiyete sahiptir. Lütfen kendi başınıza parçalarını sökmeyin. Cihazı bir yere vurmayın ya da düşürmeyin.

Detaylı

Ürünler. Led ekranlı anahtarlık. Özel logo tasarımı Işıklı

Ürünler. Led ekranlı anahtarlık. Özel logo tasarımı Işıklı Led ekranlı anahtarlık Özel logo tasarımı Işıklı Translator Çeşitli dillerde mevcut Eğitim kurumları için ideal Digital Çerceve Usb Hub (4 adet) Digital saat Fotoğraf Çerçevesi Usb Mini Fridge Buzdolabı

Detaylı

Bölüm 1 Başlarken WindBOX

Bölüm 1 Başlarken WindBOX Bölüm 1 Başlarken WindBOX u satın aldığınız için tebrikler. Bu, ince sistem için en iyi tercihinizdir. Herhangi bir yerde kolaylıkla kurulabilir. Özelliği içinde bulunan platform, aynı zamanda size heyecan

Detaylı

34 FU 2033 2009 FİAT DOBLO M.J.1,9 216.012 34 FU 2034 2009 FİAT DOBLO M.J.1,9 237.821 34 YN 8964 2009 FİAT DOBLO M.J.1,9 269.116

34 FU 2033 2009 FİAT DOBLO M.J.1,9 216.012 34 FU 2034 2009 FİAT DOBLO M.J.1,9 237.821 34 YN 8964 2009 FİAT DOBLO M.J.1,9 269.116 KULLANILMIŞ ARAÇ SATIŞ ŞARTNAMESİ Madde 1- Kooperatifimizin (S.S.İstanbul Eczacılar Üretim Temin Dağıtım Kooperatifi) demirbaşlarında kayıtlı ihtiyaç fazlası aşağıda markası ve modeli yazılı araçlar 23.09.2014

Detaylı

ESKİŞEHİR TİCARET ODASI

ESKİŞEHİR TİCARET ODASI ESKİŞEHİR TİCARET ODASI Sayı : 6133 07/04/2010 Konu : Güvenlik Kamera Sistemi Alımı Sayın Üyemiz, Odamız üyesi firmalardan Güvenlik Kamera Sistemi Alımı için kapalı zarfta teklif almak sureti ile satın

Detaylı

Nokia N75 0.68 Nokia N73 0.92 Nokia N72 0.76 Nokia N71 0.38 Nokia N70 0.95 Nokia E90 0.65 Nokia E75 1.20 Nokia E72 1.31 Nokia E71x 1.

Nokia N75 0.68 Nokia N73 0.92 Nokia N72 0.76 Nokia N71 0.38 Nokia N70 0.95 Nokia E90 0.65 Nokia E75 1.20 Nokia E72 1.31 Nokia E71x 1. SAR NEDİR? Dünya Sağlık Örgütü tarafından kabul edilen SAR değerleri için en fazla 0.1 W/kg önerilmektedir. Bu değerin üzerindeki cep telefonlarının kullanılmaması tercih edilmelidir. (SAR, Specific Absorbtion

Detaylı

2015-2016 METALURJİK KOK KÖMÜRÜ SATINALMA ŞARTNAME VE SÖZLEŞMESİ

2015-2016 METALURJİK KOK KÖMÜRÜ SATINALMA ŞARTNAME VE SÖZLEŞMESİ -.!'!uyseri ŞEKER FABRİKAsı A.Ş. ~ BOGAZLIY AN ŞEKER ve MAMÜLLERİ ENTEGRE TESİsİ 1. İşİN KONUSU: 2015-2016 METALURJİK KOK KÖMÜRÜ SATINALMA ŞARTNAME VE SÖZLEŞMESİ Şrketmz Fabrkalarında kullanılacak Metalurjk

Detaylı

TEKNİK ŞARTNAME FORMU

TEKNİK ŞARTNAME FORMU BİLGİSAYAR VE BİLGİSAYAR BİLEŞENLERİ ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ 1 - a) Masaüstü Bilgisayar 36 Adet 1. Intel Core i5-4.nesil ve işlemci hızı 2.6 Ghz veya üzeri olmalıdır. 2. İşlemci Önbelleği en az 3Mb olmalıdır.

Detaylı

Taşınabilir Güneş Enerjili Lamba Sistemi - SRY 001

Taşınabilir Güneş Enerjili Lamba Sistemi - SRY 001 Taşınabilir Güneş Enerjili Lamba Sistemi - SRY 001 ŞARJ LAMBASI KIRMIZI: Şarj oluyor. YEŞİL: Tamamen dolu. (Dolduğu zaman şarj otomatik olarak durur.) ÇALIŞMA LAMBASI Yanıp söndüğü zaman akünün azaldığını

Detaylı

AĞUSTOS / 2017 AYI İTİBARİYLE K TÜRÜ YETKİ BELGESİ SÜRESİ BİTECEK FİRMALAR

AĞUSTOS / 2017 AYI İTİBARİYLE K TÜRÜ YETKİ BELGESİ SÜRESİ BİTECEK FİRMALAR AĞUSTOS / 2017 AYI İTİBARİYLE K TÜRÜ YETKİ BELGESİ SÜRESİ BİTECEK FİRMALAR SIR A NO U -N ET NO FİRM A Ü N VANI BELGE TÜ RÜ BELG E G E Ç ER LİLİK TA R İH İ 1 47894 E R H A LLA R D.Ç SA N. T İC.A.Ş K İ 2

Detaylı

Fiyat Listesi V2.0.7_8

Fiyat Listesi V2.0.7_8 Fiyat Listesi V2.0.7_8 AHD Kameralar KST - K3 - AHD2006 KST - K8 - AHD2006 KST - K9 - AHD2006 260,00 TL 260,00 TL IR Mesafesi 12-15 metre 2 Hidden Led, Smart IR Özelliği, İkili Cam, Defog Sabit Lens: 3.6mm

Detaylı

NOEL BABA DA BURADAN ALDI!

NOEL BABA DA BURADAN ALDI! BEşİkTaş Bu fiyat listesindi fiyatlar 05.12-09.12.2012 için geçerlidir. Bu fiyat listemizde yer alan ürünlerimiz stoklarımızla sınırlıdır. Tüm ürünlerde KDV oranı, promosyon tarihinde belirtilen oranlar

Detaylı

Dell Vostro 330. Kurulum ve Özelliklerle İlgili Bilgiler. Uyarılar Hakkında. Önden ve Arkadan Görünüm

Dell Vostro 330. Kurulum ve Özelliklerle İlgili Bilgiler. Uyarılar Hakkında. Önden ve Arkadan Görünüm Dell Vostro 330 Kurulum ve Özelliklerle İlgili Bilgiler Uyarılar Hakkında UYARI: UYARI, meydana gelebilecek olası maddi hasar, kişisel yaralanma veya ölüm tehlikesi anlamına gelir. Önden ve Arkadan Görünüm

Detaylı

TRA-SVR-4K208-8A TRA-SVR-4K204-4A TRA-SVR-4K216-4AR TRA-SVR-4K216-6A TRA-SVR-4K208-8AR TRA-SVR-4K204-4AR TRA-SVR-4K116-2A TRA-SVR-4K108-4A

TRA-SVR-4K208-8A TRA-SVR-4K204-4A TRA-SVR-4K216-4AR TRA-SVR-4K216-6A TRA-SVR-4K208-8AR TRA-SVR-4K204-4AR TRA-SVR-4K116-2A TRA-SVR-4K108-4A HD 2018 KAYIT CİHAZLARI TRA-SVR-4K216-4AR TRA-SVR-4K216-6A TRA-SVR-4K208-8A TRA-SVR-4K204-4A 16 kanal 4MP (Real Time) 5 in 1(,IP,TVI,CVI,CVBS) 16*4M@15fps() 8ch*5MP()+8ch*5MP(IP) VGA 1080P, HDMI 4K, Ses

Detaylı

2015-MAYIS AYI FİYAT LİSTESİ

2015-MAYIS AYI FİYAT LİSTESİ 1390 1122 1121 1368 1359 1436 1377 1375 1381 1308 1320 1425 1105 2015-MAYIS AYI FİYAT LİSTESİ 480 TVL GECE GÖRÜŞLÜ KAMERALAR CCD SENSOR LİSTE 480 TVL Çözünürlük, 1/3 SONY CCD Sensör, Sony DSP, 30 IR Pro

Detaylı

DOĞRUDAN TEMİN İLANI

DOĞRUDAN TEMİN İLANI DOĞRUDAN TEMİN İLANI Elazığ ili SODES BİR FOTOĞRAF KARESİYLE BAŞLADI HERŞEY Projesi kapsamında Fotoğraf Makinası Alımına İlişkin SODES 2012 Uygulama Esas ve Usullerinin Madde 13/9 maddesine göre Doğrudan

Detaylı

S s -U k w 1-SATIŞI YAPAN İDARE 2-SATIŞ YERİ 3-SATIŞ TARİHİ VE SAATİ

S s -U k w 1-SATIŞI YAPAN İDARE 2-SATIŞ YERİ 3-SATIŞ TARİHİ VE SAATİ T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI ORTA ANADOLU GÜMRÜK VE TİCARET BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ ERGAZİ TASFİYE İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ 4458 SAYILI GÜMRÜK MEVZUATI UYARINCA TASFİYELÎK HALE GELEN EŞYA/ARAÇ SATIŞ İLANI 1- Satışa

Detaylı

ELEKTRONİK ve ARAÇ PROMOSYON ÜRÜNLERİ

ELEKTRONİK ve ARAÇ PROMOSYON ÜRÜNLERİ 2016 ELEKTRONİK ve ARAÇ PROMOSYON ÜRÜNLERİ www.elektropromosyon.com COMEKS ELEKTRONİK VE MEDİKAL SİSTEMLERİ DIŞ TİCARET LTD. ŞTİ. 2006 yılında Türkiyedeki teknoloji mağazalarına en yeni teknolojik ürünleri

Detaylı

Sanal Foto Market

Sanal Foto Market http://www.sanalfotomarket.com 1 / 16 Ürün: Canon BP 808 BP-809 +Araç Kiti+TR Fiş Model: 130928114558 Ürün: Canon BP 930 BP-930 +Araç Kiti+TR Fiş Model: 130928085259 Ürün: Canon BP-511 BP-511a BP-512 BP-512a

Detaylı

Dell Precision İş İstasyonu M6400 Kurulum ve Özellikler ile İlgili Bilgi Sayfası

Dell Precision İş İstasyonu M6400 Kurulum ve Özellikler ile İlgili Bilgi Sayfası Uyarılar Hakkında UYARI: UYARI, meydana gelebilecek olası maddi hasar, kişisel yaralanma veya ölüm tehlikesi anlamına gelir. Dell Precision İş İstasyonu M6400 Kurulum ve Özellikler ile İlgili Bilgi Sayfası

Detaylı

ESKİŞEHİR TİCARET ODASI

ESKİŞEHİR TİCARET ODASI ESKİŞEHİR TİCARET ODASI Sayı : 5768 01/04/2010 Konu : Profesyonel Fotoğraf Makinesi Alımı Sayın Üyemiz, Odamız üyesi firmalardan Profesyonel Fotoğraf Makinesi Alımı için kapalı zarfta teklif almak sureti

Detaylı

HERŞEY DAHİL CİHAZ KAMPANYALARI TAAHHÜTNAMESİ (Bireysel)

HERŞEY DAHİL CİHAZ KAMPANYALARI TAAHHÜTNAMESİ (Bireysel) HERŞEY DAHİL CİHAZ KAMPANYALARI TAAHHÜTNAMESİ (Bireysel) AVEA İletişim Hizmetleri A.Ş. nin ( AVEA ) işbu Taahhütname nin Özel Şartlar ında belirtilen cihazlara ilişkin kampanyalardan ( Kampanya ) işbu

Detaylı

KIRIKKALE ILINDE SıNAI YATıRıMLARA SAGLANAN DEVLET YARDıMLARı

KIRIKKALE ILINDE SıNAI YATıRıMLARA SAGLANAN DEVLET YARDıMLARı KIRIKKALE ILINDE SıNAI YATıRıMLARA SAGLANAN DEVLET YARDıMLARı Doç.Dr. Ahmet Burçln YEREL! PEGEM - Hacettepe Ünverstes Pyasa Ekonomsn Grşmclğ Gelştrme Merkez Müdürü ve ÖZET Kırıkkale l, kalkınmada öncelkl

Detaylı

İ L A N ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI IV. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

İ L A N ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI IV. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ İ L A N ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI IV. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ YİVSİZ AV TÜFEĞİNİN İZMİR ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TAŞINIR MAL SATIŞI İHALE İLANI Tahmini Bedeli(TL) Geçici Teminat Sıra Miktarı No Bulunduğu Yer Seri No

Detaylı

T.C. ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı REKTÖRLÜK MAKAMINA

T.C. ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı REKTÖRLÜK MAKAMINA Evrak Tarih ve Sayısı: 28/10/2015-6400 A t ERZURUM Tf K-NİK UN İVERSI I ISI T.C. ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı B E K A Sayı :78096178-100/ Konu :Eğitim REKTÖRLÜK

Detaylı

2015-ARALIK AYI FİYAT LİSTESİ

2015-ARALIK AYI FİYAT LİSTESİ 1441 1437 1418 1416 1490 1523 1434 1481 1433 1399 1474 1413 1513 1425 1122 2015-ARALIK AYI FİYAT LİSTESİ BOX CCD KAMERALAR CCD SENSOR CM-733B 1/3" SONY CHIP CCD, 700 TVL ÇÖZÜNÜRLÜK, AES, AGC, ALC, AWB,

Detaylı

. ÖZEL DAR ARTNAME. Bu bölüm, elektrik özel artnamesinde bulunan tüm alt bölümlere uygulanacak temel prensipleri belirler.

. ÖZEL DAR ARTNAME. Bu bölüm, elektrik özel artnamesinde bulunan tüm alt bölümlere uygulanacak temel prensipleri belirler. ! " # $ % % & & ' . ÖZEL DAR ARTNAME A. N TANIMI,...projelernde gösterlen elektrk lernn özel teknk artnamesnde anlatıldıı eklde, verlen standartlara uygun olarak, kusursuz, eksksz, fen ve sanat kurallarına

Detaylı

2015-TEMMUZ AYI FİYAT LİSTESİ

2015-TEMMUZ AYI FİYAT LİSTESİ 1320 1425 1122 1121 1504 1503 1519 1528 1368 1377 1375 1381 1308 2015-TEMMUZ AYI FİYAT LİSTESİ 600 TVL SONY EFFIO CCD GECE GÖRÜŞLÜ KAMERALAR 600 TVL Çözünürlük, 1/3" Sony Effio Superhad CCD, Sony DSP,

Detaylı

MENKUL SATIŞ İLANI. 1) Trafik sicilinde Güner Kollektif Şirketi Şaban Aydemir Ve İzzet Dursun adına kayıtlı 67 DD 441

MENKUL SATIŞ İLANI. 1) Trafik sicilinde Güner Kollektif Şirketi Şaban Aydemir Ve İzzet Dursun adına kayıtlı 67 DD 441 MENKUL SATIŞ İLANI Trafik Sicilinde Güner Kollektif Şirketi Şaban Aydemir ve İzzet Dursun adına kayıtlı 67 DD 441 Plakalı Mercedes Benz marka 2010 model Beyaz ÇEKİCİ İle 67 AE 567 plakalı Kassbohrer marka

Detaylı

1. Prestigio MultiPad 2. Sarj Adaptörü 3. Taşıma Kılıfı 4. USB Kablosu 5. Hızlı Başlangıç Klavuzu 6. Garanti Belgesi 7. Yasal ve Güvenlik Uyarıları

1. Prestigio MultiPad 2. Sarj Adaptörü 3. Taşıma Kılıfı 4. USB Kablosu 5. Hızlı Başlangıç Klavuzu 6. Garanti Belgesi 7. Yasal ve Güvenlik Uyarıları 1. Kutu İçeriği 1. 2. Sarj Adaptörü 3. Taşıma Kılıfı 4. USB Kablosu 5. 6. Garanti Belgesi 7. Yasal ve Güvenlik Uyarıları 2. Cihaz Görünümü 15 16 3 4 5 6 1 2 13 14 10 9 8 11 12 7 TR - 1 1 2 3 4 5 6 7 8

Detaylı

* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 63'e karşılık gelmektedir.

* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 63'e karşılık gelmektedir. T.C. ÜNYE İCRA DAİRESİ 2015/2839 ESAS TAŞINIRIN AÇIK ARTIRMA İLANI Aşağıa cns, mktar ve eğerler yazılı mallar satışa çıkarılmış olup: Örnek No: 25* Brnc artırmanın aşağıa belrtlen gün, saat ve yere yapılacağı

Detaylı

T.C. VAN VALİLİĞİ Van Halk Sağlığı Müdürlüğü. Sayı : 37811563/ 07/04/2016

T.C. VAN VALİLİĞİ Van Halk Sağlığı Müdürlüğü. Sayı : 37811563/ 07/04/2016 T.C. VAN VALİLİĞİ Van Halk Sağlığı Müdürlüğü Sayı : 37811563/ 07/04/2016 Konu: Teklife Davet Kurumumuzun ihtiyacı olan (9) kalem Bilişim Malzemesi Alımı işi için aşağıda yazılı ihtiyaç kalemleri,4734 sayılı

Detaylı

T.C. BAŞBAKANLIK. Gümrük Müsteşarlığı Tasfiye İşleri Döner Sermaye İşletmeleri Genel Müdürlüğü İŞLETME BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNE

T.C. BAŞBAKANLIK. Gümrük Müsteşarlığı Tasfiye İşleri Döner Sermaye İşletmeleri Genel Müdürlüğü İŞLETME BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNE T.C. BAŞBAKANLIK Gümrük Müsteşarlığı Tasfiye İşleri Döner Sermaye İşletmeleri Genel Müdürlüğü Sayı : B.02.1.GÜM.0.10.00.15-10.07/ /05/2010 Konu: Hacizli mallar İlgi: 17/07/2008 tarihli ve 2008/1 sayılı

Detaylı

ŞARTNAME. İşin Çeşidi : Bilgisayar Alımı. Alınması Planlanan Ürünler: 55 Adet Asus P2528LJ Model. 40 Adet Asus i Model

ŞARTNAME. İşin Çeşidi : Bilgisayar Alımı. Alınması Planlanan Ürünler: 55 Adet Asus P2528LJ Model. 40 Adet Asus i Model ŞARTNAME İşin Çeşidi : Bilgisayar Alımı. Alınması Planlanan Ürünler: 55 Adet Asus P2528LJ Model 40 Adet Asus i7 6700 Model 55 Adet Asus P2430UJ Model Şartnamede; İstanbul Ayvansaray Üniversitesi ASÜ, Teklif

Detaylı

ESKİŞEHİR TİCARET ODASI

ESKİŞEHİR TİCARET ODASI ESKİŞEHİR TİCARET ODASI Sayı : 3642 Konu : Malzeme Alımı 16/02/2012 Sayın Üyemiz, Odamızın ihtiyacı olan teknik malzemeler kapalı zarf usulü ile satın alınacaktır. Tekliflerinizin en geç 21/02/2012 Salı

Detaylı

ESKİŞEHİR Espark Alışveriş Merkezi Eskibağlar Mah. Üniversite Cad. No:21 26170 Eskişehir. Bakmadan almam. 10 ve 6 Taksit. 6 Taksit

ESKİŞEHİR Espark Alışveriş Merkezi Eskibağlar Mah. Üniversite Cad. No:21 26170 Eskişehir. Bakmadan almam. 10 ve 6 Taksit. 6 Taksit Bu fiyat listesindeki fiyatlar 17-20.01.2013 için geçerlidir.bu fiyat listemizde yer alan ürünlerimiz stoklarımızla sınırlıdır. Tüm ürünlerde KDV oranı, promosyon tarihinde belirtilen oranlar çerçevesinde

Detaylı

U MK E K A MP Ç IL IK E Ğ T İ M İ İ 2008

U MK E K A MP Ç IL IK E Ğ T İ M İ İ 2008 U MK E K A MP Ç I L I K E ĞİT İMİ 2008 K A MP Y E R İ S E Ç İMİ V E Ö ZE L L İK L E R İ (Y A Z OP E R A S Y ON L A R I ) U L A Ş I M İÇ İN A R A Ç V E Y A Y A Y A Y OL U N A Y A K I N OL MA L I D I R.

Detaylı

QKUIAN. SAĞLIK BAKANLIĞI_ KAMU HASTANELERİ KURUMU Trabzon Ili Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi

QKUIAN. SAĞLIK BAKANLIĞI_ KAMU HASTANELERİ KURUMU Trabzon Ili Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi V tsttşfaktör T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI KAMU HASTANELERİ KURUMU Trabzon Il Kamu Hastaneler Brlğ Genel Sekreterlğ Kanun Eğtm ve Araştırma Hastanes Sayı ı 23618724/?ı C.. Y** 08/10/2015 Konu : Yaklaşık Malyet

Detaylı