ORTA ANADOLU GÜMRÜK VE TİCARET BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ ERGAZl TASFİYE İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ Bahçckapı Mah.Okul Sok.No:7 Şaşmaz/ Ankara

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ORTA ANADOLU GÜMRÜK VE TİCARET BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ ERGAZl TASFİYE İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ Bahçckapı Mah.Okul Sok.No:7 Şaşmaz/ Ankara"

Transkript

1 GÜMRÜK VE TİC A R E T BAKANLIĞI O R TA ANADOLU GÜMRÜK VE TİC ARET BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ ERGAZİ TASFİYE İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ 5607 SA YILI KAÇAK Ç ILIK LA M ÜCADELE KANUNUN SATIŞ Y E R İ V E S A A T İN İ VE EŞYA/ARACA SATIŞ LİSTESİ,v" 1-SATIŞI Y A P A N İD AR E 2-SATIŞ YERİ 3-SATIŞ T A R İH İ V E S A A T İ 4-GÜVEN C ENİN Y A T IR IL A C A Ğ I Y E R VE SON ÖDEM E Z A M A N I ORTA ANADOLU GÜMRÜK VE TİCARET BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ ERGAZl TASFİYE İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ Bahçckapı Mah.Okul Sok.No:7 Şaşmaz/ Ankara Nakd olarak güvencenn son ödeme zamanı 04/05/2015 tarh ve saat 16:00' a kadar a) Şaşmaz Mevk Ergaz Tessler Türkkuşu yanı Etmcsgut/ANKARA adresnde bulunan vc satışı yapan Ergaz Tasfye İşletme Müdürlüğü veya Bölge Müdürlüklerne bağlı dğer şletme Müdürlükler vc Şeflklerde bulunan Sayman Mutemetlklerne veya Gümrük vc Tcarct Bakanlığı Döner Sermaye İşletmes Saymanlık Müdürlüğü veznesne yatırılması, b) Tasfye Yönetmelğnn 35.maddesnde belrtlen tedavüldek Türk parası dışında kalan dğer değerlern» yukarıda belrtlen tarh vc saatlere kadar " Bahçckapı Mah-Okul Sok.No:7 Şaşmaz / Ankara " adresnde bulunan Tasfye Hzmetler Genel Müdürlüğü Döner Sermaye İşletmes Saymanlık Müdürlüğü veznesne teslm edlmes gerekmektedr. 5-BU S A TIŞ İÇ İN SÜ RÜ LECEK EN A Z PE Y M İK T A R I : 1000,00 T L vc özer eşya bedeller çn en a z pey mktarı 100,00 T L 'd r. 1000,00 T L ve altındak eşya bedeller çn en az pey mktarı 10,00 TL'dr. 6-SATIN A LIN A N EŞYA BEDELİNİ ÖDEME SÜRESİ : (7) Gün (Satışın tamamlanmasından sonra) 7-SATIN A L IN A N E ŞYA N IN TE S LİM A L IN A R A K G Ö TÜ R Ü LM E SÜRESİ : 10 Gün (İhale bedelnn ödenmesnden sonra) 8-BU S A T IŞ T A T A K S İT LE N D İR M E Y A P IL IP Y A P IL M A Y A C A Ğ I V E Y A P IL M A S I H ALİN D E U Y G U LA N A C A K F A İZ O R A N I: * Y A P IL M A Y A C A K " a) Satışı yapan dareden yazılı zn almak suretyle, dare gözetmnde satışa sunulan araç/eşyaya satış tarhnden 5 ( Beş) ş günü Öncesnden satış 9-EŞYANIN BULUNDUĞU YERİN ADRESLERİ VE GÖRÜLEBİLECEĞİ SAATLER : tarhnden br öncek gün mesa btmne kadar bulunduğu mahalde görüleblr, b) Bulunduğu Yer: a) ESENBOĞA GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ AMBARI b )KARAMAN GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ OSB GEÇİCİ. DEPOLAMA YERİ c ) KONYA GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ AMBARI d ) AKSARAY GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ AMBARI 10-ÖZEL HÜKÜM LER : 1- İhale bedelnn yatırılmasına yönelk verlecek ek sürede; verlen ek sürenn hergünü çn 6133 sayılr Kanuna göre tecl faz alınır, 2-Şartnamenn 18: Maddes uyarınca dare ve Alıcı arasında mzalanan Satış Kağıdı ve "Sözleşme" nedenyle Damga Vergs Kanununa göre alınması gereken verg, alıa tarafından hale salonunda peşn olarak ödenr. 3- Satışlarımız 4077 sayılı Tüketcnn Korunması Hakkında Kanun kapsamında değldr. Atıcılar tarafından Garant Belges düzenlenemez. 4-Tasfyc Yönetmelğnn 35. maddesnn (2) bend uyarınca nakt olarak yatırılan güvence tutan, lglnn steğ üzerne satış bedelne mahsup edlîr.şartname hükümlerne uygun olarak saüş bedelnn tamamının Ödenmes şartıyla güvence ger verlr. 5-Yatınlan güvenceye stnaden satışa katılan ve üzerne saüş yapılan alıcının güvence belges aslı satış dosyastna konulur. Şartnamenn 8'nc maddesndek şartların yerne getrlmesnden sonra sattş komsyonunca "güvencenn ade edlmesnde sakınca bulunmamaktadır" şerh düşülen ve mzalanarak alıcıya teslm edlen güvence belgesne stnaden alıcı yapılacak dğer satışlara katılablr. 6-Satış Lstes muhtevyatı eşyalar çn satışının yapılarak alıcıya teslmnden sonra pyasaya ana çn lgü Kuruluşlardan alınması gereken zn ve belgeler alıcıya attr. 7-lhaleyc başkası âdına katılanlardan, ayrıca noterden onaylı vekaletname aslı stenr. 8-Satış lstesnde bulunan GSM chazlarına at hologramlı onay etket alınması çn Blg Teknolojler vc İletşm Kurumunun Halk Bankası Anıt Şubes Iban No:TR (Hesap No:0411-0S000032) hesabına gerekl bedeln yatırılarak, banka dekontunun (aslı) satışı yapan Müdürlüğe GSM chazlarının teslmnden önce verlmes gerekmektedr. 9-Satış lstemzde yer alan cep telefonları çn OTV vc ÖTV1 tn KDV1s satış sonrasında ayrıca tahsl edlecektr.ötv Kanununun Geçc ö.maddcs gereğnce alınacak ÖTV mktarının, 120 T L nn altında olması durumunda, bu mktar 120 TL* yc tamamlanacak olup, bu bedel Cep Telefonlarının KDV's le brlkte alıcısı tarafından satış bedel le brlkte aynca ödenecektr. 10-Satış lstesnde kayıtlı " Yenden İhraç Amaçlı Eşya * barel eşyaların satış bedel yatırıldıktan sonra 30 gün çnde lgl Gümrük Müdürlüğü nezaretnde Yurt Dışı ettrlmes zorunludur. 11-Satış lstesnn 4.sırasmda kayıtlı " Cep telefonu ktltfı" cns eşya çn klo başına 2.40 ABD Dolan satış sonrasında ayrıca tahsl cdîlcccktr.

2 T.C. G Ü M R Ü K V E T İC A R E T B A K A N L IĞ I O R T A A N A D O L U G Ü M R Ü K V E T İ C A R E T B Ö L G E M Ü D Ü R L Ü Ğ Ü E R G A Z İ T A S F İY E İŞ L E T M E M Ü D Ü R L Ü Ğ Ü 5607 SAYILI KAÇAKÇILIKLA MÜCADELE KANUNUN 16/1, MADDESİ UYARINCA AÇIK ARTIRMA SURETİYLE SATIŞA ÇIKARILACAK ARAÇ/EŞYANIN SATIŞ İLANI 1- Satışa esas bedel cn az 37,52 T L le cn çok ,80 T L arasında değşen ; gönü saat 16.00' ya kadar yatırılması gereken güvence tutan da en az 3,75 T L, en çok 6.614,80 T L arasında olan, cns, mktan, bulunduğu yer, özellkler, satışa esas bedel ve güvence tutan ayrı ayn şartname ek lstede gösterlen 37 K alem m uhtelf eşya (H op a rlör, Çakm ak, Kulaklık, C ep telefonu,f otoğraf m aknası,tablet P C vs. ) ; açık artırma suretyle, Bahçekapı Mah.Okul Sok.No:7 Şaşmaz / Ankara adresndek hale salonunda 05/05/2015 tarhnde saat 09:30 da satışa sunulacaktır. Satışa sunulan eşyahakkmda daha detaylı blgye w ww.gum ruk.gov.tr ve w ww.tass.goy.tr nternet adreslermz le (0 ) (312) ( , (05), (06), (07) dahl numaralı telefonlardan ulaşılablr. 2- Kmlklern belrlemeye yarayan belge, gerçek kşlern T.C. uyruklu se kmlk numarası yabancı uyruklu se pasaport numarası vc kametgâh beyanı, tüzel kşlern verg kmlk numarası ve şyer merkez beyanr veya adres beyanı, güvencenn yatırıldığına lşkn belge, vekl olarak katılanlar çn vekâletname aslı veya noter onaylı örneğ, tüzel kşler adına katılacaklardan, yetk belgesnn aslı veya noter onaylı örneğnn veya vekaletname kartı, elektronk posta adresnn satış günü İhale salonunda braz edlmes gerekr. 3- Bu landa bulunmayan hususlarda şartname ve ek lstelerde belrtlen hükümler geçerldr. A çık Artırma Yöntem yle Eşya Satış Şartnames v e ekler 10,00 T L bedel karşılığı Ergaz Tasfye İşletme Müdürlüğü le Bölge Müdürlüğünden alınablr. İL A N O L U N U R

3 Sm No Tes. Tah. Tarh ve No CİNSİ, MODSJ. MARKASI VE TİPl GTİP NO Satışa Esas Bcocı TUTARI... VE NO ' l 2S Adet İphone S16 GB, 2 Adet Htc One ccp telefonu ,14 256, JÎ adet genellte güç kaynağı ve dönüçtûrüeö, ı adet jb lab gtlooo oto teyb (kullar»! ;),ı adet Sony cdx gt 470 us marka oto teyb (tablosu: esk), 1 adet human oto teyb kutlanılma, ladet jvc kd g645 marka oto teyb (kullanılmış).ladet Panasonc cq rx 322w marka oto teybt (kullanılmış),1 adetj*ls0 oto teyb kulamlmtî),1 adet cotek m600-21z marka gûç kaynağı (ambalajsız) X adet vtes kolu topuzu ( kullanılmış, markasız),27 adet markasız oto Idn cam açma tapama dugmesı, 1 adet garret marka oto motor turbosu -1 adet doowon marka oto ıcın mazot pompası, 2 adet ptme marka modem,1 adet nokıa 1208 ccp telefonu (ambalajsız, bataryası hanemde aksesuar yok) 1 adet canon marka fotoğraf makınası (lenssız), 1 adet lens canon marka, 1 adet canon marka?arz aletl.l adet usb ara kablo, 1 adet batarya, 2 adet sony markalı radyo(ıcf-sw35), 1 adet marc jacobs marka bayan kol çantası 1.782,04 995,71 0 % V ' J»! -İ785ZOJF -.T*?».*. % % S 3t. İL U. î?. ^ 7-1_99;Ş7'^r^ -«w> * v *U' T - " v *, ^ :ı- & 2013/ adet lenova deatab marka tablet pc,1 adet lenova tablet pe $ İnçlk,3 adet mp 3 mn müzk çalar markasız, 1 adet monster beatbox marka mn bluetoth hoparlör,1 adet yoobao marka güç deposu, 1 adet ful! hd mm kamera S adet samsung s4 marka cep telefon kılıfı, 3 adet samsung $3 İçn cep telefonu kıtıfı,4 adet samsunn marka ccd telefon bataryası. 4 adet samsunc marka eeo tel bataryası batarva ( Telefon kılıfları toplam 2S0 tr'dır ,63 255, / adet Samsung SGH- U 800 cep telefonu, 3 adet Samsung SGH- U 900 cep telefonu, 1 adet Samsung SGH-J700V cep telefonu A adet Samsung E1100 cep telefonu, 1 adet samsung C5212 cep telefonu, 1 adet Samsung Gt-E2220, l adet Samsung GTS3370 cep telefonu, 2 adet Samsung Gt cep telefonu, 2 adet Samsung GT-5620 cep telefonu, 1 adet Samsung GT-55G0 cep telefonu, 2 adet Samsung S8000 cep telefonu, 8 adet Samsung GT*S 8S00 cep telefonu, 3 adet Samsung GT-S8S30 cep telefonu, 1 Adet Samsung GT-S8600 cep telefonu, 1 Adet Samsung GT-N7100 cep telefonu, X Adet Samsung GT cep telefonu, 1 adet Samsung marka cep telefonu bataryası,4 Adet Samsung ccp telefonu jarj chazı, 2 Adet Samsung cep telefonu kulaklığı, 2 adet Samsung usb kablosu 7.257,79 725,7S 2013/ , adet Sosch marka İbarel araç çn beyn akşamı,13 adet Semens marka İbarel araç İçn sgorta (Role), 1 adet Bosch marka barel araç İçn sgorta (Role), İS adet markasız sorta (Role), 2 adet Aud Motorsteuergratm marka İbarel Araç çn beyn akşamı, 1 adet Klmabetatgung marka barel aracın ön göğsüne takılar klma açma kapama kontrol panel akşamı, 1 adet F-l Sport marka barel dreksyon , , /SG 7 2S d SS0 î! adet Ch-mel optoelectronces marka barel laptop blgsayar ekranı (parça halnde), 1 adet Ch-mel optoelcctronlces marka İbarel laptop blgsayar ekranı (parça halnde),14 adet markasız tablet blgsayar, 7 adet casıo edîfce marka barel kot saat, ladet tenga marka barel kot saat, 5 adet markasız laptop bataryasız ambalajsız, 1 adet toshba marka barel laptop hard dnve 80 gb lı ambalajsız, 1 adet samsung marka barel laptop hard drıvc 30 gb lık,3 adet seacreate marka marka İbarel laptop klavyes ambalajsız, 20 adet laptop ıctn menteşe ambalajsız, 2 adet ed lamba ambalajsız 8910 adet Klngston marka hafıza kartı( 4 gbllk), 99S adet Klngston marka hafıza kartı (2 gb Hk),lS adet cep telefonu kasası muhtelf,40 adet cep telefonu akşamı , /356 ESENBOĞA AM BARI 59324, , / adet monster marka barel kulaklık 5.788,61 578, /S8 J ıo adet elektrkl traj makınası başlığı, 170 adet braun marka barel elektrkl traf maknası, 174 adet braun marka barel elektrkl traj makınası başlığı, 14 adet braun marka barel elektrkl traç makınası başlığı F adet plastk tesph 667,94 66, / , , / Zİ Paket Ic bos strara kanıdı 1Her pakette 200 tek oaket îc bos fltrel mara kaeıdı ( Her oakette 20 tek 14 Adet el bos el çantası" YENİDEN İHRAÇ AMACU EŞYA " 1.429,00 142,30! ' 13 23,11, Adet noka 8800 Ccp Telefonu, 1 Adet 02 marka XDA Atom model cep telefonu, 5 Adet IPOD Nano ( 4GB) müzk çalar, 1 Adet Sony PSB oyun makınası, 1 Adet Sony OCR DVD 7SS model vdeo kamera, 3 Adet şarj alet (2 aded Sony marka PSB 100 model -1 Aded AC model-), 8 Adet cep telefonu İçn Noka markalı TYP OT 8 modelde masa tp şarj alet, 10 Adet Noka marka cep telefonu kulaklığı, 9 Adet Noka marka Bl-SX tp cep telefonu bataryası, 3 Adet cep telefonu kulaklığı ve 3 Adet dokunmatk kalem İle (02 marka cep telefonuna at), 1 Adet IPOD yaka kulaklığı, 1 Adet PCS 0SR 050 model adaptör ve 3 Adet başlık aparatı, 1 Adet markasız kullanılmış valz 3S U- SS S S2S8Û $ , , / Adet Flash Bellek 4 GB'lık Klngston markalı, 100 Adet Flash Bellek 2 GB'lık Klngston markalı,20 Adet Flash Bellek 8 GB'îık Kngston markalı, 4 Adet Oto DVD Çalar markasız modelsz 8S23-8S ,49 276, /06 İS 05,03,2010 İS 5 1 Adet Sony Ercsson W 9601 Cep telefonu, 1 Adet Sony Ercsson K 300 Cep telefonu, 2 Adet Sony Ercsson C 902,1 Adet Blackberry 3700 Cep telefonu, 1 Adet Sagem Vofafone 226 markalı Cep telefonu, 1 Adet Sagem Vodafone 226 markalı Cep, 1 Adet Sagem Vodafone 226 markalı Cep Telefonu, 1 Adet Noka 1680 C2 markalı Cep telefonu, 1 Adet Noka 6S00 markalı Cep telefonu, 1 Adet Noka 2310 markalı Cep telefonu, 1 Adet Motorola Rokre 1 markalı cep telefonu, 1 Adet İPHONE 3G BLACK 8 GB 1241 markalı Cep telefonu, 4 Adet Cep teleonu maket {Sony Ercsson S megaplkse! kamera görünümlü kullanılın)}) 8S l 2373,69 237, /09

4 17,09,2008 <1 r a cet sony MP3, MP4 çatar, ıs adet pod MP3-MP4 çalar (nce tpl), 40 adet İpod MP3-MP4 çalar (kalın tp), 1 adet bos Blgsayar Kasası ( kullanılmış esk) , , Adet Valz H < ,21 13, Adet Valz { Markasız) H «202 77,47 7,75 'S' 1 adet ssm sunc M S O marka İbarel cep tclefonu(am ba1ajjız,bataryalı, kullanılm ış), 1 a det nokıa m arka barel cep telefonu (am baajsız,batarya!ı. şarj alet v a r.d lje r aksesuarlar 19 0s y o k, k u tla m lm ıj), 1 adet eanotı c o : d marka İbarel (am balajında.cfslb -SS m m lk objektf,bataryas>,ş3rj aletı.usb kablosu v e asklıp ılc brlkte) - 1 a det canon eos d 3 0 m arka İbarel fo toğ ra f m akm a îı(a m b a lf tz, m m İlk objckılflf.dlgcr aksesuarlar» y o k J J ad e t canon cos 35 0 m arka barel obje k tfn fotoeraf makınası 1 a det o n o n marka barel fotoğraf maknes kutlamlmış d g e r aksesuarları yok. 1 adet nlkon d 60 m a rta İbarel fo toğ ra f maknes (kuö anılm ış,am balajıt48-ss objektfl) - 1 ad e t m kon d40x marka İbaren fo toğ ra f maknes [a m b a la jn :.k u l!a m tm ı;)- 1 a det so n y d jlr-a marka İbaret fotoğraf maknes (objckttfsız,ku1lamlmı;) - ı a det k o m a m m olta dynaxsd m arka barel fotoğraf makınası [kullamlmrç.ambalajsız) 1 a det k o m a m m olta dynax 700s m arka baret fotoğraf makınası (flmuaıhanılmtş.ambalajsr) - 1 adet k o rn o m m olta dynax 500sl marka barel fotoğraf makm ası (flm l1,koljam1fb;,aınbabjız), 1 a det pentax İst d m arka baret fotoğraf makınası objektfsz ku İla mlmış,amba!ajsız^sskı!ımı,ka mera kapağı yo k ] - 1 a d c trıcoh r l caplo r marka barel fotofraf makınası 1 a det canon m m marka İbarel Dk len s zo o m (kutlanılmış} - 1 adet nıkon a f nıkkor m m marka İbarel lens zp e m (kullanılmış) - 1 a det nıkon a f nıkkor m m m arka barel lens zo o m (kullanılmış) 1 adet Sony som55*200 m m marka barel lens z o o m (kutlanılmış) - 1 adet so n y som 18-SS m m marka İbaret lens zo o m (kultanıtm ı;) - 1 a d «pentax m m m arka barel lens zo o m (k u lla n ılm ış)-1 a d e t m lnolta m m m arka barel lens zoo m (kullanılmış) - 1 adet mlnotta m m m arka İbaret lens zoo m (kullanılmış) - 1 adet m înolta a f 75*300 m m marka barel lens zo o m (k u tla m ln «;) - 1 adet slcma m m marka İbarel lens zo o m kullanılmış] - ı adet stjm a 28*200 m m m arka barel lens zoo m (kutlanıtm ı;) 1 adet slgma m m marka barel lens zoo m (kutlanılmış) * 1 adet slpna m m marka İbarel len s zo o m (k u lla n ılm ış)-1 a det slgma 90 m m marka barel lens zo o m (kullanılmış) - 1 a det to m ro n 5 S m m m arka barel lens zo o m (kullanılmış) - 1 a d e tto m ro n m m m arka İbaret lens zoo m (kutlanılmış) 1 a det to m ro n m m m arka barel lens zo o m (kutlanılmış) - 1 adet o lm pu s f-40 marka baret fotoğraf makınası lo n flaş(kullam mış) - 1 adet m ınolta m arka barel fotoğraf makınası ıcm flaş(kultanımtş) - 1 adet a n on b g t 3 m arka barel fotoğraf makınası ıcın batarya crpptudanılmış) 1 a det pentax d -b g l marka İbarel fotoğraf makması İçn batarya Erpl(kullanılm ıs)- 2 ad e t can on cb*2 tte m arka İbaret batarya p r j alet * 1 a det canon cg-sbo İte marka barel batarya şar} alet - 4 a det eanon nb 1 Ib v c bs-51 1 m arka İbarel batarya (kutlanılmış]- nıkon ch-e l S bataryası ( kutlanılmış) - 2 adet nıkon m h 23 marka barel batarya şarj alet ( kullanılmış) - 1 a d c ı pentax d -a c lo marka İbarel şarj alet, 2 a det b c v m 10 ve bev 11 batarya şar] alet, 1 a det ara kablosu vga İçn,3 a det bo ya m arka İbarel vess m m İlk m uh telf fotoğraf makınası ıcm lens JS adet k a b lo, 5 adet usb kab1osu,l adet m anhatton fotoğraf makınası tem et çantası,1 adet a re n a ety fotoğraf makınası tan el çantası. 1 adet boş valz 8343,36 < M? m. f. S? 3 r v 2 * ^ ^ V İ. \ - V - S V ' 1 834, t " - * -..4 * > _ -., : ' ' ~ --.y-.'& < '.-!r ^ Ö E N B O Ğ A * " İCAÇSICeŞYA AMBARI / S S Iy.' î : t S 60200İ adet markasız 19 nç 'tk montör, 2 adet Cmv cms26 d marka 19 nç 'İlk montör, 2 adet Mıraı marka 19 nç 'İlk montör, 8 adet Asus marka ana kart, 24 adet Samsung marka 512 mb tk ram, ıs adet Kıngston marka 512 Mb 'lk Ram, 2 adet Nany3 marka 512 Mb 'lk Ram,7 adet Hynabc marka 512 Mb *tîfc Ram,3 adet Unlgen marka 512 Mb 'lk Ram pl adet markasız 512 Mb lk Ram,1 adet Transcend marka 512 Mb 'İlk Ram,64 adet Intel blgsayar İçn şlemc, 4 adet Amd marka blgsayar İçn jlmec, 14 parça muhtelf marka montör ayağı, 11 adet markasız montör İçn adaptör 40 adet Accessoy Contro Termnal marka kartlı kapı kontrol chazı 1.605, , / ,44 484,74 201<J/ adet Cerrnax marka tıbbı chaz çn lamba , , / adet Samsung marka İbarel cep telefonu ( Ekranı çatlamış: haldedr),1 Adet Samsung marka İbarel cep telefonu, 1 Adet Samsung 38S0 marka barel cep telefonu 37,S2 3,7S Adet Samsung GT-E22G0 marka barel cep telefonu,2 adet Samsung GT-E1190 marka İbaret cep telefonu 250,16 25, ,04, Adet Güne; Panet.l Adet (nvertör ( Ser No: X ] , ,75 KARAMAN OSS GEÇİCİ DEPOLAMA YERl 2012/12 2G 27.03, Adet Samsung GTE-2330 cep telefonu, 1 Adet Noka 71 cep telefonu, 1 Adet Noka 2220 cep telefonu,7 adet adaptör,3 adet USB kablosu^ Adet Hafıza kartı,l adet hafıza kartı uzatıcısı, ı adet plastk tu? takımı 499,14 49,91 KONYA GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ AMBARI

5 1 Adet Noka C2 markalı cep telefonu,! Adet Samsung 6T-33031,1 Adet Noka markalı cep telefcnu.1 Adet Noka 1112 markalı cep telefonu, 1 adet ''22,10, ,86 36,59 Samsung S5S70 markalı cep telefonu. 1 ^ *2J 22,10,2013 $ Adet Noka 1208 ccp telefonu, 5 Adet Noka 2630 cep telefonu, 4 Adet Noka cep telefonu, 1 Adet Noka 2330 cep telefonu 272,05 ğ- 9 S r m 2İ %W 22,10, adet lg E400 markalı cep telefono, 1 Adet Samsung SGHF490 markalı cep telefonu ,24 &?Â'» %- ';«*ı ^. 'f, - fr\ > 3( 22,10, Adet Noka X3-00 markalı cep telefonu, 1 Adet 71-1 markalı ccp telefonu 553,48 S53^-v -a. %.v [#> ; 33 22,10, Adet Noka 1203 cep telefonu, 3 adet Powerway M66İ cep telefonu, 1 adet Meyzu M9 cep telefonu,! adet Meyzu MS ccp telefonu, 1 adet Meyzu M3 cep telefonu,30 Adet Noka cep telefonu bataryası, 5 adet Sony Ercsson markalı cep telefonu bataryası, 20 adet Samsung markalı cep telefonu bataryası, 5 adet Powcrway markalı cep telefonu kulaklığı, 38 adet Noka markalı telefon jarj chazı. 10 adet Samsung markalı telefon $arj chazı, 5 Adet Powerway markalı modölatör, S Adet Tox markalı MP3 Player, 22 Adet Powerway markalı Kart okuyucu 6.104,64 610, ,10, adet Noka 1208 cep telefonu 70,36 7, ,06, adet Noka N9S cep telefonu 37,52 3,75 "gümrük^ ' MÜDÜRLÜĞÜ AM 8 ARI ,06,201« adet Nokta 6300 cep telefonu, 1 adet Noka N 96 ccp telefonu 309,57 30, ,10, adet Samsung E cep telefonu 42,21 4,22 3G 09,04, Adet Samsung GT-E2121b cep telefonu 84,43 3, ,02, adet Samsung GTE-2121B cep telefonu,! adet Samsung GTS-5360 cep telefonu,! adet Samsung GTE-1190 cep telefonu 440,91 44,09

11-EŞYANIN BULUNDUĞU YER VE EŞYAYA İLİŞKİN DİĞER BİLGİLERİ:

11-EŞYANIN BULUNDUĞU YER VE EŞYAYA İLİŞKİN DİĞER BİLGİLERİ: G Ü M R Ü K V E T İC A R E T B A K A N L IĞ I T A S F İY E H İZ M E T L E R İ G E N E L M Ü D Ü R L Ü Ğ Ü İS T A N B U L G Ü M R Ü K V E T İC A R E T B Ö L G E M Ü D Ü R L Ü Ğ Ü E R E N K Ö Y T A S F İY

Detaylı

TÜRKKIZILAYI 1868. TÜRK KIZIL A Yi GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN BASKI YAYIN H İZM ETİ SATIN ALINACAKTIR

TÜRKKIZILAYI 1868. TÜRK KIZIL A Yi GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN BASKI YAYIN H İZM ETİ SATIN ALINACAKTIR TÜRKKIZILAYI 868 TÜRK KIZIL A Y GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN BASKI YAYIN H İZM ETİ SATIN ALINACAKTIR - Türk Kızılay: tarafından djtal ve ofset baskı yayın hzmet lanen hale edlerek kapalı zarfla teklf alınmak suretyle

Detaylı

3- SATIŞ TARİHİ VE SAATİ

3- SATIŞ TARİHİ VE SAATİ GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI TASFİYE HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İSTANBUL GÜMRÜK VE TİCARET BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ ERENKÖY TASFİYE İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ 4458 SAYILI GÜMRÜK KANUNU UYARINCA AÇIK ARTIRMA SURETİYLE SATILACAK

Detaylı

Ceza Miktarı ve Uygulayacak Kuruluş. belirlenecek idari para cezası. maddesine göre. (Mülki Amirce) Kanunun 7. 5252 sayılı. % 25 İndirimli 293,25 TL.

Ceza Miktarı ve Uygulayacak Kuruluş. belirlenecek idari para cezası. maddesine göre. (Mülki Amirce) Kanunun 7. 5252 sayılı. % 25 İndirimli 293,25 TL. Kmlere Uygulanacağı Ceza Mktarı ve Uygulayacak k Pols (k Mülk Amr maddesne göre belrlenecek dar 13 Yolun yapımı ve bakımı le görevl kuruluştan zn almadan ve trafk akımı le güvenlğn bozacak, karayolunu

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 18 Kasım 2014 SALI YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ T.C. BAŞBAKANLIK 11 Kasım 2014 69471265-305-10407

Detaylı

01.01.2015 tarih ve 29223 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır. TEİAŞ Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi

01.01.2015 tarih ve 29223 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır. TEİAŞ Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi 01.01.2015 tarh ve 29223 sayılı Resm Gazetede yayımlanmıştır. Bu Doküman Hakkında TEİAŞ Türkye Elektrk İletm Anonm Şrket İletm Sstem Sstem Kullanım ve Sstem İşletm Tarfelern Hesaplama ve Uygulama Yöntem

Detaylı

T.C. Resmî Gazete YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ ATAMA KARARLARI. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır. 28 Şubat 2014 CUMA

T.C. Resmî Gazete YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ ATAMA KARARLARI. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır. 28 Şubat 2014 CUMA T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 28 Şubat 2014 CUMA YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ ATAMA KARARLARI Sayı : 28927 Kuruluşu : 7 Ekim 1920 http://www.basbakanlik.gov.tr

Detaylı

3 - İhaleye ilişkin bilgiler ile ihale ve son teklif verme tarih ve saati

3 - İhaleye ilişkin bilgiler ile ihale ve son teklif verme tarih ve saati BİLGİSAYAR, İŞ İSTASYONU VE HARİCİ DEPOLAMA BİRİMİ ALIMI 1 - İdareye ilişkin bilgiler İdarenin; İHALESİ İLANI a) Adı: Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Yenilik ve Eğitim Teknolojileri (YEĞİTEK) Genel Müdürlüğü.

Detaylı

10 EYLÜL 2009 Sayı 1428

10 EYLÜL 2009 Sayı 1428 10 EYLÜL 2009 Sayı 1428 İçindekiler İçindekiler İÇİNDEKİLER... 2 2. İHALE İLANLARI... 5 2.1. MAL ALIMI İHALELERİ... 5 1. 2009/73921 4 X 4 Turbo Dizel Kar Paletli Ambulans Satın Alınacaktır... 5 2. 2009/128538

Detaylı

TÜRKKIZILAY! 1868 TÜRK KIZILAYI GENEL M ÜDÜRLÜĞÜNDEN HURDA VE EKONOM İK ÖMRÜNÜ TAM AM LAM IŞ ARAÇ SATIŞI

TÜRKKIZILAY! 1868 TÜRK KIZILAYI GENEL M ÜDÜRLÜĞÜNDEN HURDA VE EKONOM İK ÖMRÜNÜ TAM AM LAM IŞ ARAÇ SATIŞI 3 TÜRKKIZILAY! TÜRK KIZILAYI GENEL M ÜDÜRLÜĞÜNDEN HURDA VE EKONOM İK ÖMRÜNÜ TAM AM LAM IŞ ARAÇ SATIŞI 1. T ürk Kızılayı Cad. No:l Etİmesgut/ANKARA'? adresindeki Türk Kızılayı Etim esgut Y erleşkesi/ Darıyeri

Detaylı

EĞİTİMDE FATİH PROJESİ KAPSAMINDA 2. FAZ YEREL ALAN AĞI KURULUMU İŞİ İHALESİ İLANI

EĞİTİMDE FATİH PROJESİ KAPSAMINDA 2. FAZ YEREL ALAN AĞI KURULUMU İŞİ İHALESİ İLANI EĞİTİMDE FATİH PROJESİ KAPSAMINDA 2. FAZ YEREL ALAN AĞI KURULUMU İŞİ İHALESİ İLANI Milli Eğitim Bakanlığı Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü Eğitimde Fatih Projesi 2. Faz Yerel Alan Ağı Kurulumu

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLIKLARA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLIKLARA VEKÂLET ETME İŞLEMİ T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 27 Mayıs 2013 PAZARTESİ YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ BAKANLIKLARA VEKÂLET ETME İŞLEMİ T.C. BAŞBAKANLIK 24 Mayıs 2013

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır ATAMA KARARLARI

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır ATAMA KARARLARI T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 4 Şubat 2014 SALI Sayı : 28903 YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ ATAMA KARARLARI Karar Sayısı : 2014/5778 Kamu Gözetimi, Muhasebe

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır YÖNETMELİKLER

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır YÖNETMELİKLER T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 9 Ocak 2013 ÇARŞAMBA Sayı : 28523 YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ YÖNETMELİKLER Avrupa Birliği Bakanlığından: AVRUPA BİRLİĞİ

Detaylı

15 EYLÜL 2009 Sayı 1431

15 EYLÜL 2009 Sayı 1431 15 EYLÜL 2009 Sayı 1431 İçindekiler İçindekiler İÇİNDEKİLER... 2 2. İHALE İLANLARI... 5 2.1. MAL ALIMI İHALELERİ... 5 1. 2009/126646 Akaryakıt Satın Alınacaktır... 5 2. 2009/129579 Akaryakıt Satın Alınacaktır...

Detaylı

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler: 4.4.1.Atıksu Arıtma Tesisleri uygulama projeleri veya rehabilitasyon projeleri hazırlanması

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler: 4.4.1.Atıksu Arıtma Tesisleri uygulama projeleri veya rehabilitasyon projeleri hazırlanması İzmir Su Ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (izsu) Harmandalı Düzenli Katı Atık Depolama Alanında Rehabilitasyon Projesi Hazırlanması Hizmet Alımı İzmir Su Ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü

Detaylı

4734 Sayılı kanunun 21 inci maddesinin (a), (d), (e) bentlerine göre pazarlık üsülü ile ihale edilen 98 Adet Makine ile 17 Takım Makinelerin mal

4734 Sayılı kanunun 21 inci maddesinin (a), (d), (e) bentlerine göre pazarlık üsülü ile ihale edilen 98 Adet Makine ile 17 Takım Makinelerin mal 4734 Sayılı kanunun 21 inci maddesinin (a), (d), (e) bentlerine göre pazarlık üsülü ile ihale edilen 98 Adet Makine ile 17 Takım Makinelerin mal alımı idari şartnamesi I - İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE

Detaylı

BİRİM FİYAT TEKLİF CETVELİ İhale kayıt numarası : 2011/182576

BİRİM FİYAT TEKLİF CETVELİ İhale kayıt numarası : 2011/182576 BİRİM FİYAT TEKLİF CETVELİ İhale kayıt numarası : 2011/182576 Sıra No Mal Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması 1 Kurşunsuz A 1 B 2 Birimi Miktarı Teklif Edilen Tutarı (Para Birim Fiyat birimi (Para birimi

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakan. Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır ATAMA KARARI

T.C. Resmî Gazete. Başbakan. Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır ATAMA KARARI T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ ATAMA KARARI Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığından: Karar Sayısı : 2014/708

Detaylı

TC BAŞBAKANLIK ÖZELLEŞTİRME İDARESİ BAŞKANLIĞI ANKARA DOĞAL ELEKTRİK ÜRETİM VE TİCARET A.Ş.

TC BAŞBAKANLIK ÖZELLEŞTİRME İDARESİ BAŞKANLIĞI ANKARA DOĞAL ELEKTRİK ÜRETİM VE TİCARET A.Ş. TC BAŞBAKANLIK ÖZELLEŞTİRME İDARESİ BAŞKANLIĞI ANKARA DOĞAL ELEKTRİK ÜRETİM VE TİCARET A.Ş. ANKARA DOĞAL ELEKTRİK ÜRETİM VE TİCARET A.Ş. YE VERİLEN YETKİ KAPSAMINDA HİDROJEN PEROKSİT SANAYİ VE TİCARET

Detaylı

TC BAŞBAKANLIK ÖZELLEŞTİRME İDARESİ BAŞKANLIĞI ANKARA DOĞAL ELEKTRİK ÜRETİM VE TİCARET A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

TC BAŞBAKANLIK ÖZELLEŞTİRME İDARESİ BAŞKANLIĞI ANKARA DOĞAL ELEKTRİK ÜRETİM VE TİCARET A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TC BAŞBAKANLIK ÖZELLEŞTİRME İDARESİ BAŞKANLIĞI ANKARA DOĞAL ELEKTRİK ÜRETİM VE TİCARET A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ANKARA DOĞAL ELEKTRİK ÜRETİM VE TİCARET A.Ş. YE DEVREDİLEN İSTANBUL İLİ MALTEPE İLÇESİ FEYZULLAH

Detaylı

ARAÇ SATIŞI İDARİ ŞARTNAMESİ

ARAÇ SATIŞI İDARİ ŞARTNAMESİ Madde 1- Alımın Konusu: ARAÇ SATIŞI İDARİ ŞARTNAMESİ Türk Telekom hizmetlerinde kullanılmakta olan ve eki teknik şartnamede belirtilen araçlar aşagıda yer alan hükümler doğrultusunda satılacaktır. Madde

Detaylı

Kullanım Klavuzu. Taşınabilir Sertlik Ölçüm Cihazı

Kullanım Klavuzu. Taşınabilir Sertlik Ölçüm Cihazı Kullanım Klavuzu Taşınablr Sertlk Ölçüm Chazı İsvçre'de mal İsvçre'de edlmştr mal edlmştr... ölçümde... ölçümde 50 yılı aşkın 50 yılı teknk aşkın uzmanlık! teknk uzmanlık! 1. Güvenlk ve sorumluluk 4 1.1.

Detaylı

TURKKIZILAYI 1868 TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN 3 KALEM TIBBİ M ALZEM E SATIN ALINACAKTIR.

TURKKIZILAYI 1868 TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN 3 KALEM TIBBİ M ALZEM E SATIN ALINACAKTIR. TURKKIZILAYI 1868 TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN 3 KALEM TIBBİ M ALZEM E SATIN ALINACAKTIR. 1. Türk K ızılayı Kan Hizmetleri Genel M üdürlüğünün ihtiyacı olan aşağıdaki tabloda gösterilen tıbbi m alzem

Detaylı

OTOMATİK SAYAÇ YÖNETİM SİSTEMİ (OSYS) YAPIM İŞİ İDARİ ŞARTNAMESİ BAŞKENT ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI ANKARA 27.11.

OTOMATİK SAYAÇ YÖNETİM SİSTEMİ (OSYS) YAPIM İŞİ İDARİ ŞARTNAMESİ BAŞKENT ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI ANKARA 27.11. BAŞKENT ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI ANKARA OTOMATİK SAYAÇ YÖNETİM SİSTEMİ (OSYS) YAPIM İŞİ İDARİ ŞARTNAMESİ 27.11.2012 1 Madde 1 OSB YE İLİŞKİN BİLGİLER 1.1. a) Adı: BAŞKENT ORGANİZE

Detaylı

5.000 LİTRE KURŞUNSUZ BENZİN VE 8.000 LİTRE MOTORİN

5.000 LİTRE KURŞUNSUZ BENZİN VE 8.000 LİTRE MOTORİN 5.000 LİTRE KURŞUNSUZ BENZİN VE 8.000 LİTRE MOTORİN Sümer Holding A.Ş. Genel Müdürlüğü 5.000 Litre Kurşunsuz Benzin ve 8.000 Litre Motorin alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 21 inci maddesinin f bendine

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 11 Mart 2013 PAZARTESİ YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ T.C. BAŞBAKANLIK 8 Mart 2013 69471265-305-2409

Detaylı

YÖNETMELİK. MADDE 2 (1) Bu Yönetmelik; sağlık hizmet sunucusu tüm gerçek ve tüzel kişileri kapsar.

YÖNETMELİK. MADDE 2 (1) Bu Yönetmelik; sağlık hizmet sunucusu tüm gerçek ve tüzel kişileri kapsar. 30 Kasım 2012 CUMA Resmî Gazete Sayı : 28483 Sağlık Bakanlığından: YÖNETMELİK SAĞLIK HİZMETLERİ LİSANS YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı;

Detaylı

ALIMINDA UYGULANACAK İDARİ ŞARTNAME I- İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR

ALIMINDA UYGULANACAK İDARİ ŞARTNAME I- İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLEN Temizlik Hizmet Alımı HİZMETİ ALIMINDA UYGULANACAK İDARİ ŞARTNAME I- İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR Madde 1 - İdareye ilişkin bilgiler 1.1. İdarenin;

Detaylı

İHALE İLANI TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI A.Ş. (TÜRK EXIMBANK)

İHALE İLANI TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI A.Ş. (TÜRK EXIMBANK) İHALE İLANI TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI A.Ş. (TÜRK EXIMBANK) Personel taşımacılığı hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye

Detaylı