TEKNOPARK İSTANBUL A.Ş. İSTANBUL TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGESİ DIŞ MEKÂN REKLAM ALANLARININ KİRALANMASINA İLİŞKİN ŞARTNAME

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TEKNOPARK İSTANBUL A.Ş. İSTANBUL TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGESİ DIŞ MEKÂN REKLAM ALANLARININ KİRALANMASINA İLİŞKİN ŞARTNAME"

Transkript

1 TEKNOPARK İSTANBUL A.Ş. İSTANBUL TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGESİ DIŞ MEKÂN REKLAM ALANLARININ KİRALANMASINA İLİŞKİN ŞARTNAME MAYIS 2015 Teknopark İstanbul A.Ş. Dış Mekân Reklam Alanları Kiralama Şartnamesi Sayfa 1/13

2 1. KONU Pendik Kurtköy mevkiinde yer alan Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı na kuzey yönünde bitişik alanda oluşturulan ve proje tamamlandığında yaklaşık kişinin istihdamı öngörülen ve toplamda yaklaşık 250 hektar alana yayılacak İstanbul Teknoloji Geliştirme Bölgesinde, ekli vaziyet planında taralı olarak belirtilen açık reklam alanlarına, kullanılacak tüm reklam materyallerinin maliyetinin Kiracı tarafından karşılanarak uygulanması şartıyla, aşağıda madde de belirtilen esaslarda reklam panosu monte edilmesi ve bu panolarda reklam yayınlanması için, bu alanların 3 (üç) yıl süre ile Kiracı ya kiralanmasının açık arttırma usulü ile ihale edilmesidir. 2. TANIMLAR Bu şartnamede; İstanbul Teknoloji Geliştirme Bölgesi, Teknopark İstanbul A.Ş, İhaleye katılarak teklif veren gerçek ve tüzel kişiler, İhaleyi kazanan firma, Kiralanacak olan alana monte edilecek her türlü pano, raket, banner vb. reklam materyali Yönetici Şirket in kurucu ortağı ve arazinin mülkiyet sahibi Bölge Yönetici Şirket İstekli Kiracı Reklam Panosu Savunma Sanayii Müsteşarlığı olarak anılacaktır. 3. TAHSİS EDİLECEK ALANLAR İLE BU ALANLARDA OLUŞTURULACAK REKLÂM PANOLARINA İLİŞKİN BİLGİLER 3.1. Tahsis Edilecek Reklam Alanlarına İlişkin Bilgiler Kiracı ya reklam alanı olarak tahsis edilecek olan alan; İstanbul Teknoloji Geliştirme Bölgesinde ekli vaziyet planında taralı olarak belirtilen açık / kapalı reklam alanlarıdır Uygulanacak pano adet ve türleri ile önerilen montaj yerleri ekli vaziyet planında belirtilmiştir. Monte edilecek reklam panolarının özellikleri, maksimum büyüklükleri ve adetleri öneri mahiyetinde aşağıda belirtilmiştir İstekliler, verecekleri tekliflerde konsept, adet ve ebatları ile tasarım elemanlarını belirtmek kaydıyla aşağıdakilerin dışında farklı türde reklam uygulaması önerebilirler. Öneri Reklâm Uygulaması Türü Adedi Max. Ebat Megaboard - megalight 10 Adet 6 m x 4 m Led Ekran 2 Adet 6 m x 4 m Teknopark İstanbul A.Ş. Dış Mekân Reklam Alanları Kiralama Şartnamesi Sayfa 2/13

3 Parapet 4 Adet 6 m x 24 m Kemer (tak) 4 Adet muhtelif Raket xx xx Silindir xx xx İndoor (asansör ve WC kabinleri vb.) xx xx Diğer..xxxx.xxxx.. *yukarıdaki pano tür ve adetleri tamamen öneri niteliğinde olup, İstekli şartname ekinde verilen vaziyet planında gösterilen alanlar için uygulamayı düşündüğü projeyi teklifinde sunacaktır Kiracı, işbu ihale kapsamında ekli vaziyet planında gösterilen alanlara monte edebileceği reklam panosu sayısı ve büyüklüğünü teklifinde belirtecektir. Ekli vaziyet planında da bu panoların önerilen montaj yerleri projelendirilmiştir. Kiracı sözleşme döneminde; teklifinde belirteceği m² yi aşmamak ve Yönetici Şirket in onayını almak kaydıyla; projede belirtilen pano türü, sayısı ve montaj yerlerinde değişiklik yapabilir Reklam alanı olarak gösterilen ve ekli projede işaretlenen alan, aynı zamanda yıllık 25 milyon yolcu sayısı ile dünyanın en hızlı büyüyen havalimanı olan Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı ulaşım yollarına da cephelidir Monte Edilecek Reklam Panolarına İlişkin Teknik Bilgiler Kiracı ekli projede (EK-1) taralı olarak belirlenmiş alanlar dışında bir alana reklam panosu koymayacaktır Yönetici Şirket Sözleşme süresi boyunca; bu ihale kapsamında belirtilen alanları, reklâm yayınlanması amacıyla ihale sonucu seçilecek Medya Satınalma Şirketi (Kiracı) hariç başka hiçbir kişi, kurum ya da kuruluşa işletme amacıyla kiralamayacaktır Monte edilecek pano ve diğer reklam elemanlarının üst kotu maksimum yüksekliği +130 metre (deniz seviyesinden olan yükseklik) olacaktır Reklam panoları büyüklük, yerleşim ve montaj bakımından, Yerleşke içinde yer alan/alacak ve Bölge giriş-çıkış noktalarında bulunan/bulunacak trafik ikaz ve sinyalizasyonlarının görünürlüğü ve fonksiyonları engel teşkil etmeyecek şekilde konumlandırılacaktır Teklif Esasları İstekliler şartnamede verilen bilgileri esas alarak aşağıda belirtilen şekilde bir Teklif Dosyası hazırlayacaklardır Konulacak reklâm panolarının detaylı nitelikleri ve montaj/demontaj bilgileri ile bu panoların sarf edeceği enerjinin cinsi ve tüketim miktarı teklifte Teknopark İstanbul A.Ş. Dış Mekân Reklam Alanları Kiralama Şartnamesi Sayfa 3/13

4 ayrıca belirtilecektir. Kullanılması öngörülen tüm reklam objelerine ait teknik özellikler ve bu objelerin bakım onarımlarının hangi periyotlarda ve ne şekilde yapılacağı teklifte ayrıca belirtilecektir Teklif edilen reklâm alanlarında kullanılacak materyal ve reklam objeleri, Teknopark İstanbul genel konseptine uygun, dört mevsim hava koşullarına ve kuvvetli rüzgâra dayanıklı, paslanmaz ve mukavemetli malzemeden seçilecek ve sözleşme imzalanmadan önce Yönetici Şirket e onaylattıracağını peşinen kabul ve taahhüt eder Proje alanında bulunacak reklam panolarının tümünü yıllık %15 oranında Yönetici Şirket ve Yönetici Şirket Ortaklarına ayrılacaktır. Bu panoların türüne ve yerlerine Sözleşme imzalanacak İstekli nin önerisiyle Yönetici Şirket karar verecektir. Yönetici Şirket uygun gördüğünde bu panoları kullanıp kullanmama hakkını saklı tutar. İstekli bu konuda itiraz etmemeyi peşinen kabul ve taahhüt eder. 4. TEKLİFLERİNİN HAZIRLANMASI ve SUNULMASI 4.1. Bu Şartnamenin 5. Maddesine istinaden istenen belgelerin asılları ya da onaylı nüshaları, kapalı bir zarf içinde ve mühürlü olarak 25 Haziran 2015 Perşembe günü Saat da Teknopark İstanbul A.Ş. nin Sanayi Mahallesi Teknopark Bulvarı No:1 Pendik/İstanbul adresinde yer alan Genel Müdürlük Binasında, İhale Komisyonuna elden teslim edilecektir Bu Şartnamede belirtilen teslim süresinden sonra getirilen ihale dosyaları dikkate alınmayacaktır. 5. İSTENEN BELGELER 5.1. Tebligat adresi, 5.2. Şartnamenin tüm hükümlerini kabul ettiklerine dair; Şirket yetkilileri tarafından her sayfası imzalanmış ve kaşelenmiş Şartname, 5.3. İsteklilerin, ihale konusu faaliyeti gerçekleştirebileceğine dair şirket ana sözleşmesini gösteren Ticaret Sicili Gazetesi, 5.4. İmza Sirküleri, 5.5. Son Vergi Levhası, yılında alınmış ve ilgisine göre kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da ilgili meslek odası belgesi, 5.7. İstekliler adına vekâleten katılınıyor ise istekli adına teklifte bulunacak kimselerin noterden tasdikli vekâletnameleri ile noter tasdikli imza beyannameleri, 5.8. İhale tarihi itibariyle Sosyal Güvenlik Kurumu na borcu olmadığına dair Sosyal Güvenlik Kurumu ndan alınacak belge, 5.9. İhale tarihi itibariyle vergi borcu olmadığına dair vergi dairesinden alınacak belge, Teknopark İstanbul A.Ş. Dış Mekân Reklam Alanları Kiralama Şartnamesi Sayfa 4/13

5 5.10. İsteklilerin talip oldukları faaliyete ilişkin referansları, Şartnamede belirtilen miktarda geçici teminat, Madde 3.3. de belirtilen esaslar doğrultusunda hazırlanmış teklif dosyası, TL. (Beşyüz Türk Lirası) tutarındaki şartname bedeli dekontu, Ek-2 de belirtilen formatta ve Madde 15 e göre hazırlanmış Yer Görme Belgesi, Mesleki yeterlilik kriteri olarak; İstekli nin son (3) üç yıl içinde açık hava reklamcılık faaliyeti göstermiş olduğuna dair sözleşme ve/veya faturalar, Mali yeterlilik kriteri olarak; Son yıla ait bilançosunda; - Cari oranın (dönen varlıklar/kısa vadeli borçlar) en az 0,75 olması, - Öz kaynak oranın (öz kaynaklar/toplam aktif) en az 0,15 olması, - Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,50'den küçük olması, mali yeterlik kriterleri olarak öngörülür ve sayılan üç kriter birlikte aranır. Yukarıda belirtilen kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son iki yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu takdirde, son iki yılın parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır. Bu belgeler gerektiğinde, ilgili kuruluşlardan araştırılacaktır. Gerçeğe aykırı olarak belge ibraz ettikleri tespit edilenlerin teklifleri dikkate alınmayacaktır. İhale üzerinde kalan ve sözleşme yapılan isteklinin gerçeğe aykırı belge ibraz ettiğinin tespiti halinde ise sözleşmesi feshedilecek ve ilgililer hakkında yasal işlemlere başvurulacaktır Zarar-Ziyan Taahhütnamesi İstekli, teklif dosyasında, Firma antetli kağıdı üzerinde kaşeli-imzalı olarak aşağıda yazılı şekliyle hazırlanmış taahhütnamesini bulundurmak zorundadır. İhale konusu Reklam alanlarına yapılacak uygulamalar esnasında, Sözleşmenin yürürlük tarihinden itibaren bitiş tarihine kadar hizmetin ifasında Kiracı dan kaynaklanacak sebepler ile; İstanbul Teknoloji Geliştirme Bölgesi sınırları dâhilinde tüm tesislerin, tesislerde mevcut her türlü emtianın; Yönetici Şirket in, Kiracı nın, üçüncü şahıs ve kurumların personelinin; her türlü taşınır-taşınmaz yapı, araç, gereç, makine, teçhizat ve benzeri-ve diğer emtianın uğrayacağı zarar-ziyanın tazmininden sorumlu olarak böyle bir durumun vuku bulması halinde tazminini peşinen kabul ve taahhüt ederiz. 6. YER GÖRME 6.1. İstekliler 24 Haziran 2015 tarihine kadar ekli vaziyet planında belirtilen reklam yayınlanabilecek alanları yerinde görerek yer görme belgesi (EK-2) almakla yükümlüdür. Teknopark İstanbul A.Ş. Dış Mekân Reklam Alanları Kiralama Şartnamesi Sayfa 5/13

6 6.2. Yer görme belgesi almayan firmaların teklifleri geçersiz sayılacaktır. 7. İHALE BEDELİ, SÖZLEŞME BEDELİ ve ÖDEME ESASLARI 7.1. İhale Minimum Bedeli Fiyat teklifleri, ihaleye konu reklam alanlarının 3 (üç) yıllık kira bedeli üzerinden TL cinsinden ve KDV hariç olarak verilecektir Kira bedeli, her yıl toplam Sözleşme bedeli (geçerli olduğu yıla ait) üzerinden bir önceki yılın TÜFE+ÜFE ortalaması oranında artırılacaktır (üç) yıllık İhale minimum bedeli TL.+KDV (ÜçmilyonTürkLirası) dır Açık arttırma bu bedel üzerinden başlayacaktır. Teklifler bu bedelin kabul edilmesi ve arttırılması suretiyle verilecektir Sözleşme Bedeli Açık arttırma sonucunda İsteklilerin vermiş oldukları nihai fiyat teklifleri Teknopark İstanbul A.Ş. Yönetimi tarafından değerlendirilecektir Teknopark İstanbul A.Ş. Yönetimi tarafından onaylanmış ihale bedeli; ihale konusu reklam alanlarının yıllık TÜFE+ÜFE artışları haricindeki 5 (beş) yıllık kira bedelini oluşturacak ve Sözleşme bu bedel üzerinden imzalanacaktır Kira Bedeli Ödeme Esasları Toplam Sözleşme bedeli, aşağıda belirtilen takvime göre Kiracı tarafından Yönetici Şirket e ödenecektir. Sözleşme bedelinin %25 i 1. Yıl ¼ ü Sözleşme imza tarihinde Kalan tutar 3 eşit taksitte Kalan Sözleşme bedelinin %50 si 2. Yıl 2 eşit taksitte Geriye kalan %50 lik bedel 3. Yıl 2 eşit taksitte 8. GEÇİCİ TEMİNATA İLİŞKİN ESASLAR 8.1. Geçici Teminat Teminatlar nakit veya Yönetici Şirket ce kabul gören muteber bir bankadan alınmış teminat mektubu olabilir Bu işin geçici teminatı (yüzbin Türk Lirası) TL dir. Geçici teminat, banka mektubu olması halinde ihale kapanış tarihi itibariyle en az 3 ay süreli olacaktır. Teknopark İstanbul A.Ş. Dış Mekân Reklam Alanları Kiralama Şartnamesi Sayfa 6/13

7 Geçici teminatı teslim etmeyen İsteklilerin teklifleri dikkate alınmayacaktır Düzenlenecek olan açık arttırma sonrasında Teknopark İstanbul A.Ş. Yönetimi nin onayıyla belirlenecek İstekli dışındaki tüm katılımcıların teminatları, belirlenen Kiracı ile Yönetici Şirket arasında; bu alanların kiralanması için düzenlenecek sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 7 (yedi) gün içinde kendilerine iade edilecektir. Belirlenen Kiracı nın geçici teminatı ise kesin teminatın alınmasını takiben, 7 (yedi) gün içinde kendisine iade edilecektir. 9. KESİN TEMİNATA İLİŞKİN ESASLAR 9.1. Kiracı sözleşmenin imza tarihinde Yönetici Şirket e süresiz kesin teminat verecektir. Kesin Teminat; nakit ya da banka teminat mektubu olarak verilebilir Teminat miktarı; toplam sözleşme bedelinin %6 sı tutarında olacaktır. Kiracı nın teminat mektubu vermesi halinde; sözleşme yürürlük tarihini takip eden her yılın başında mevcut teminat mektubunu, on iki aylık yeni bir teminat mektubu ile değiştirecektir. Aksi takdirde sözleşme fesih edilecektir Talep edilen teminat ile ilgili tüm giderler Kiracı ya ait olacaktır Kesin Teminat, Sözleşmenin süresinin bitim tarihte, Kiracı nın Yönetici Şirket e herhangi bir borç ve/veya yükümlülüğünün olmadığının anlaşılması halinde sözleşme bitiş tarihini takip eden 7 (yedi) gün içinde Kiracı ya iade edilecektir. 10. VERGİ - RESİM - HARÇLARIN ÖDENMESİ Sözleşmenin konusu iş ile ilgili doğmuş ya da doğabilecek her türlü vergi, resim, harç, damga vergisi, KDV, noter, banka işlemleri-havale masrafları ile Reklam Panoları ile ilgili olarak Belediye ve Resmi Kurumlara ödenecek vergiler vb. giderler Kiracı nın yükümlülüğündedir. 11. İHALE SÜRECİ İhale açık arttırma usulüyle gerçekleştirilecektir İhale 25 Haziran 2015 Perşembe günü Saat da Teknopark İstanbul A.Ş. nin Sanayi Mahallesi, Teknopark Bulvarı No:1 Pendik/İstanbul adresinde yer alan Genel Müdürlük Binasında gerçekleştirilecektir. Teklif dosyaları bu tarih ve saatte İhale Komisyon Başkanlığına elden teslim edilecektir İhale dosyaları İhale Komisyonu tarafından kontrol edilecektir. Belgeleri eksik ve geçersiz olan firmalar açık arttırmaya dâhil edilmeyecektir Bu kontrol sonucunda, şartnamenin 5. Maddesine istinaden vermiş oldukları belgelere göre yeterlikleri tespit edilen İsteklilerin katılımı ile açık arttırmaya başlanacaktır. Açık arttırmaya katılacak yetkililerin imza sirkülerinden yetkili olup olmadıkları kontrol edilecektir. Teknopark İstanbul A.Ş. Dış Mekân Reklam Alanları Kiralama Şartnamesi Sayfa 7/13

8 11.5. İstekliler; bu şartnamede belirtilen tüm hükümleri kabul etmeleri halinde açık arttırmaya katılabilecektir. İstekliler; bu şartnamede belirtilen herhangi bir şarta itiraz etmemeyi peşinen kabul etmiş sayılır İhale sonuçları Teknopark İstanbul A.Ş. Yönetimi tarafından değerlendirilecek ve Teknopark İstanbul A.Ş. Yönetimi tarafından onaylanan İstekli sözleşme imzalamaya davet edilecektir. 12. SÖZLEŞMENİN AKDİ ve SÜRESİ Sözleşmenin yürürlük tarihi, kiralanacak alanların Kiracı ya teslim tarihidir. İhale sonucuna göre seçilecek Kiracı yla 3 (üç) yıllık sözleşme imzalanacaktır Sözleşme imzalamaya davet edilen Kiracı nın, davet tarihinden itibaren 7 (yedi) gün içerisinde herhangi bir nedenle Sözleşmeyi imzalamaması halinde geçici teminatı irat kaydedilecektir İhaleye ve imzalanacak Sözleşmeye ilişkin Savunma Sanayi Müsteşarlığı hakları saklıdır. 13. YER TESLİMİ Yönetici Şirket tarafından Sözleşmenin yürürlük tarihinde tespit edilen reklâm alanları Kiracı ya teslim edilecektir. 14. ELEKTRİK BEDELİ ve ÖDEME ESASLARI Kiralanan reklâm alanlarında kullanılacak olan elektrik bedeli Kiracı tarafından karşılanacaktır Elektrik bedeli; sözleşmenin yürürlük tarihinden itibaren tahakkuk etmeye başlayacaktır Kiracı tarafından kullanılacak elektrik bedeli; kiralanan alana maliyeti Kiracı ya ait olmak üzere Kiracı tarafından takılacak ölçüm sayaçlarından tespit edilecek tüketim miktarı ve sayaç konulamayacak panolar için takribi güç tüketiminden tespit edilecek tüketim miktarına göre, Yönetici Şirket tarafından diğer kiracılara uygulanan birim fiyat üzerinden fiyatlandırılacak, KDV si ile birlikte Kiracı dan tahsil edilecektir Aylık elektrik bedeli Yönetici Şirket tarafından kesilen faturanın tanzim tarihinden itibaren 5 (beş) gün içinde Kiracı tarafından Yönetici Şirket e peşin olarak ödenecektir. 15. TEKNİK HUSUSLAR Reklâm panolarının inşası, yerleştirilmesi ve sabitlenmesi tamamen Kiracı nın sorumluluğunda olup, yerleştirme ve sabitleme Yönetici Şirket in teknik birimleri kontrolünde gerçekleştirilecektir Reklâm panolarının taşınması, sabitlenmesi, teknik kontrol ve bakımları, reklam alanının bakımı, tamiratı ile aydınlatma armatürleri tesisi ve bakımı, reklam Teknopark İstanbul A.Ş. Dış Mekân Reklam Alanları Kiralama Şartnamesi Sayfa 8/13

9 uygulamasının prodüksiyonu ve yerine montajı, demontajı ile elektrik aksamı için yapılacak her türlü çalışma Kiracı nın yükümlülüğünde olup, bu çalışmalar için kullanılacak ekipmanların her biri için Yönetici Şirket ten onay alınacak, Yönetici Şirket in, ekipmanlarının sistemle uyumsuzluğu, güvenlik veya başka gerekçelerle yapacağı değişiklik taleplerine uyulacaktır Kiracı nın uygulayacağı elektrik dağıtım planı Kiracı tarafından hazırlanacak reklam panoları yerleşim planı ile birlikte detaylı olarak hazırlanıp Yönetici Şirket in teknik birimlerine onaylatılacak, tüm yerleştirme bu birimlerin kontrolünde yapılacaktır Reklâm alanlarına monte edilecek panolarda oluşabilecek arızalar Kiracı nın kendi sorumluluğundadır. İşgücü ve ekipman yine Kiracı tarafından sağlanacaktır Panolar aydınlatmalı olarak dizayn edilecektir. Elektrik tesisatının kurulumu ve idamesi Kiracı nın sorumluluğunda olacaktır. Panoların büyüklüğü ne olursa olsun elektrik sarfiyatı Yönetici Şirket in belirleyeceği kw/saati geçmeyecektir. Elektrik verilmesi için yol, asfalt kesilmesi gereken tesisat zorunlu ise kesilen ya da değiştirilen yol ya da asfalt Kiracı tarafından tüm masrafları karşılanarak eski haline getirilecektir. 16. KİRACININ YÜKÜMLÜLÜKLERİ Kiracı kendisine kiralanacak olan reklam alanlarında yasal standartlara uygun reklâm vermeyi, reklam görsellerinin, reklam veren firmaların faaliyetlerine uygun olmasını sağlamayı, siyasi, dini, etnik vb. mesajlar içermeyen, etik kurallara uygun reklâm seçmeyi kabul ve taahhüt eder Reklam uygulaması yapılacak alanlarla ilgili olarak ortaya çıkabilecek ilan reklam vergisi ve asma tahsis ücreti gibi ödenmesi zorunlu vergiler, Kiracı tarafından ilgili kurumlara ödenecek ve Kiracı, ödendi makbuzlarının bir kopyasını Yönetici Şirkete verecektir Sözleşme kapsamında kendisine kiralanan reklam alanları için resmi, idari, mahalli kuruluşlardan alması gerekli her türlü izin ve ruhsatı almayı, bu işlerle ilgili her türlü harç, gider ve cezayı ödemeyi, doğabilecek adli-idari uyuşmazlıkları takip etmeyi ve Yönetici Şirket in bu izin ve uyuşmazlıklardan sorumlu olmadığını kabul ve taahhüt eder Tüm reklam panoları, Madde de belirtilen esaslara göre tespit edilmiş ve Yönetici Şirket tarafından onaylanmış mahal, boyut ve adetler göz önünde bulundurularak hazırlanacaktır. Bu alanlarda bulunan panoların herhangi birinin mimari değişiklik veya başka nedenlerle ortadan kaldırılması gerektiğinde; Kiracı bu panoları, Yönetici Şirket tarafından belirlenecek aynı değerde bir yere monte etmeyi kabul ve taahhüt eder Reklam alanlarına alınacak reklam görselleri, uygulamadan önce içerik, görsel, reklam bütünlüğü ve madde 16.1 de belirtilen reklam yasağına uyması açısından Yönetici Şirket e onaylatılacaktır. Kiracı, Yönetici şirketin, içerik olarak uygun görmediği reklamı, uyarıdan itibaren 8 saat içerisinde kaldırmak zorundadır. Maddesi olabilir. Teknopark İstanbul A.Ş. Dış Mekân Reklam Alanları Kiralama Şartnamesi Sayfa 9/13

10 16.6. Kiracı, Teknopark İstanbul Teknoloji Geliştirme Bölgesinde kendisine tahsis edilmiş alanları, sözleşme kapsamında belirtilecek amaçlar dışında kullanamaz Kiracı, Teknopark İstanbul A.Ş. tarafından yayınlanan özel ve genel güvenlik kurallarına uymakla yükümlüdür Reklam alanlarına isabet edecek elektrik bedeli Kiracı ya aittir. Elektrik bedeli tahakkukuna ilişkin bedeller Madde 13 te tanımlanmıştır Yönetici Şirket, reklam alanlarının montaj/demontajı vs. sırasında Kiracı ya ait olan eşya, araç, gereç, teçhizat veya ekipmanın sigortasından sorumlu değildir. Söz konusu sigortaları yaptırmak Kiracı nın sorumluluğundadır. Aynı şekilde Kiracı adına çalışan elemanların SGK yükümlülükleri de Kiracı ya aittir Sözleşme süresi boyunca reklam alanının zarar görmesi veya üçüncü kişiler tarafından hasara uğratılması durumunda reklam alanının ve görselinin onarımından ya da gerekliyse yeniden yapımı Kiracı nın sorumluluğundadır. Bu durumda Kiracı Yönetici Şirket ten hiçbir ücret talep etmeyeceğini peşinen kabul eder Söz konusu alanlarda oluşabilecek kaza, yangın vb. hasara neden olabilecek olan olayların, Teknopark İstanbul binalarının teçhizat ve tesisatına karşı verebileceği zararlar Kiracı tarafından ödenecek olup, Yönetici Şirket sorumlu tutulamaz. Bu risklere karşı Kiracı sorumluluk sigortası yapmakla yükümlü olup, sigorta teminatları Yönetici Şirket tarafından belirlenecektir Kiracı nın elemanlarının kasıtlı ya da kasıtsız iş ve güvenlik ihmali ve dikkatsizlik sonucu Yerleşke alanı fiziksel yapısına ve/veya bölümlerine verecekleri herhangi bir zarardan Kiracı sorumlu olup, zararı tazmin etmek ve aynen onarmakla yükümlüdür Kiracı nın herhangi bir özel tercihi veya kendi ihmallerinden dolayı mal, eşya ve insanlara yönelik olarak ortaya çıkabilecek olan herhangi bir zarar veya ziyandan Kiracı sorumlu olup, Yönetici Şirket sorumlu tutulamaz. Böyle durumlarda Yönetici Şirket ten herhangi bir tazminat talep edilemez Reklâm verilecek alanların Yerleşkede çalışanlar ve konuklarının sirkülâsyonunu engellememesi esastır. Reklâm panoları, konum itibariyle Teknopark İstanbul un ve trafik güvenliğini zafiyete düşürecek bir durumda olmayacaktır Kiracı sözleşmenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren, reklam alanlarında yapacağı tesis ve montaj işlemlerini, çalışma süresi bakımından Yerleşke alanındaki diğer faaliyetleri aksatmayacak sürede; görüntü ve gürültü kirliliği yaratmayacak şekilde planlamakla yükümlüdür Reklam alanlarından birinin yıkılması, kopması, elektriğinin kesilmesi vs. durumu vuku bulduğunda Yönetici Şirket, gelişmeyi Kiracı ya bildirir. Kiracı nın tamiri veya düzeltmeyi 48 saat içerisinde gerçekleştirmemesi durumunda Yönetici Şirket, tamiri veya düzeltmeyi kendisi yapıp %25 cezası ile birlikte Kiracı ya fatura eder. Teknopark İstanbul A.Ş. Dış Mekân Reklam Alanları Kiralama Şartnamesi Sayfa 10/13

11 Kiracı yukarıdaki hükümlere itiraz etmemeyi peşinen kabul ve taahhüt etmiş sayılır. 17. SİGORTA Kiracı, kendisine ait olan eşya, araç, gereç, teçhizat veya ekipman için sigorta yaptırmakla yükümlüdür. Yönetici Şirket, söz konusu sigortalardan sorumlu değildir Söz konusu alanlarda Kiracının hatası/kusuru nedeniyle oluşabilecek kaza, yangın vb. hasara neden olabilecek olan olayların, Yönetici Şirket in teçhizat ve tesisatına karşı verebileceği zararlar Kiracı tarafından ödenecek olup, bu risklere karşı Kiracı sorumluluk sigortası yapmakla yükümlüdür. Sigorta teminatları Yönetici Şirket tarafından onaylanacaktır. Ayrıca Kiracı; 3. şahıslara verebileceği zararlara karşı 3. Şahıs Mali Mesuliyet Sigortası da yaptıracaktır. 18. SÖZLEŞMENİN FESHİ Kiracı ile imzalanacak sözleşmenin feshine ilişkin hükümler aşağıda belirtilmiştir İşbu sözleşme ile kendisine tahmil olunan mükellefiyetlerin Kiracı tarafından kısmen veya tamamen yerine getirilememesi veya sorumluluklarını ihlal etmesi, Kiracı nın ödemesi gereken sözleşme bedeli, ekipman bedeli, elektrik gideri, temerrüt faizi vergi ve masraflar gibi işbu sözleşmeden doğan borçlarını ödememesi, Kiracı nın Madde 6.3. te belirtilen her bir bölüm kira bedelini ödeme tarihinden itibaren otuz gün içinde ödememesi, Kiracı nın teminat mektuplarının miktarını Madde hükümlerine göre arttırarak yenilememesi, Madde de belirtilen yükümlülüklere uymaması, Kiracı nın icra takibine uğraması, mallarının haczedilmesi, tasfiyeye girmesi, iflas etmesi, konkordatoya başvurması, aleyhine aciz vesikası alınması, Kiralanan yerin açıktan açığa sözleşmeye aykırı kullanılması. Sözleşmenin Yönetici Şirket ve/ve ya Kiracı tarafından süresinden önce feshi halinde, reklam uygulamalarına derhal son verilecektir. Kiracının sözleşme yürürlük tarihi ile sözleşmenin fesih olduğu tarih arasındaki süre ile toplam sözleşme bedeli üzerinden bu döneme ilişkin tahakkuk etmiş olan sözleşme bedeli hesaplanacaktır. Kiracının; reklam malzemelerinin kaldırılması, kiralanan alanların eski haline getirilmesi ve/veya sözleşmeden doğan herhangi bir borcu varsa bu bedel Kiracı nın borçlarına eklenecektir. Kiracının o tarihe kadar yapmış olduğu ödemeler ile varsa sözleşmeden doğan borçları ile tahakkuk etmiş ve hesaplanan kira bedeli karşılaştırılacak ve tarafların birbirine alacak ve borçları fesih tarihini takip eden beş gün içinde taraflarca ödenecektir. Kiracı nın vermiş olduğu teminat irat kaydedilecektir. Kiracı, Sözleşme konusu alanlara monte etmiş olduğu tüm reklam panolarını masrafları kendisine ait olmak üzere fesih tarihinden itibaren en geç on beş gün içinde kaldıracaktır. Aksi takdirde bu panolar Yönetici Şirket tarafından kaldırılacak, teslim almak üzere Kiracı Teknopark İstanbul A.Ş. Dış Mekân Reklam Alanları Kiralama Şartnamesi Sayfa 11/13

12 davet edilecektir. Kaldırma ve taşıma masrafları Yönetici Şirket tarafından Kiracı ya fatura edilecektir. Kiracı kendisine kiralanan alanları masrafları kendisine ait olmak üzere; peyzaj düzenlemelerini de yapmak suretiyle teslim aldığı haline getirecektir. Aksi takdirde, Yönetici Şirket alanları eski haline getirerek masrafları Kiracı ya fatura edecektir. Kiracı kendisine kiralanan alanları her türlü borç, taahhüt ve kısıtlamadan arî olarak teslim aldığı haliyle Yönetici Şirket e 15 (onbeş) gün içinde teslim edecektir. Kiracı her ne nam ve ad altında olursa olsun bir iddia, hak, tazminat ve alacak talep etmeyeceğini peşinen gayrikabili rücu kabul beyan ve taahhüt etmiştir. 19. SÖZLEŞMENİN DEVİR YASAĞI Kiracı; bu şartnamenin konusu işi kısmen veya tamamen bir başka Firma veya Kişiye devredemez. Yönetici Şirket in yazılı izni olmaksızın bir başka firma veya kişi ile ortak olamaz, kendi firma hisselerinin tamamını veya bir kısmını bir başka kişi veya firmaya devredemez. Ancak Reklam almak amacıyla sözleşme konusu alanları herhangi bir reklam şirketine ya da bir müşteriye kiralayabilir. 20. İHALE SIRASINDA YASAKLAR VE CEZALAR İhale işlemlerinin hazırlanması, yürütülmesi ve sonuçlandırılması sırasında; Hile, desise, vait, tehdit, nüfuz kullanma ve çıkar sağlama suretiyle veya başka yollarla ihaleye ilişkin işlemlere fesat karıştırmak veya buna teşebbüs etmek, İhale sırasında isteklileri tereddüde düşürecek veya rekabet ve rağbeti kıracak söz söylemek ve istekliler arasında anlaşmaya çağrıyı ima edecek işaret ve davranışlarda bulunmak veya ihalenin doğruluğunu bozacak biçimde görüşme ve tartışma yapmak, İhale işlemlerinde sahte belge kullanmaya teşebbüs etmek gibi ihaleye katılımı engelleyen, ihalenin sağlığını tehdit eden davranışta bulunanlar hakkında Türk Ceza Kanunu uyarınca suç duyurusunda bulunulacaktır. İhaleye katılanlar itiraz etmemeyi peşinen kabul etmişlerdir. Yukarıda belirtilen yasak fiil ve davranışta bulunduğu anlaşılanlar; ihaleden ihraç edilecek, ihale sonuçlandı ve sözleşmesi imzalandı ise 17. madde hükümlerine göre fesih edilecek ve Yönetici Şirket in açacağı diğer ihalelere kabul edilmeyeceklerdir. 21. GEÇERLİ MEVZUAT Bu şartname sonucunda imzalanacak olan sözleşmenin hüküm ve tatbikatından doğacak anlaşmazlıkların halinde yetkili merci İstanbul Mahkemeleridir. 22. İHALE SERBESTÎSİ Teknopark İstanbul A.Ş., 4691 ve 6170 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu kapsamında faaliyet gösteren Yönetici Şirket statüsünde olup, 2886 ve 4734 sayılı yasalara tabi değildir. Teknopark İstanbul A.Ş. ihaleyi kısmen ya da tamamen yapıp yapmamakta, iptal etmekte, işi dilediği miktar ve usulde dilediğine vermekte, sözleşme yapıp yapmamakta tamamen serbesttir. Teknopark İstanbul A.Ş. nin sözleşme yapmaktan vazgeçmesi halinde, ihaleyi kazanan istekli herhangi bir hak ve/veya alacak talebinde bulunamaz. Teknopark İstanbul A.Ş. Dış Mekân Reklam Alanları Kiralama Şartnamesi Sayfa 12/13

13 Bu Şartname ile düzenlenmemiş ayrıntılı hususlar ayrıca sözleşme ile belirlenecektir. 23. ŞARTNAME EKLERİ EK 1: Reklam Alanlarını Gösteren Vaziyet Planı EK-2: Yer Görme Belgesi EK-3: Geçici Teminat Mektubu Örneği EK-4 : Kesin Teminat Mektubu Örneği Teknopark İstanbul A.Ş. Dış Mekân Reklam Alanları Kiralama Şartnamesi Sayfa 13/13

TAŞINMAZ MAL KİRAYA VERİLMESİ

TAŞINMAZ MAL KİRAYA VERİLMESİ TAŞINMAZ MAL KİRAYA VERİLMESİ TÜRKİYE PETROLLERİ A.O. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ NDEN 1- İdare ile ilgili bilgiler a) Adresi : TPAO Genel Müdürlüğü Söğütözü Mahallesi 2180 Cadde No:86 Çankaya/ANKARA b) Telefon ve

Detaylı

TOBB-İTO SİRKECİ PROJESİ

TOBB-İTO SİRKECİ PROJESİ TOBB-İTO SİRKECİ PROJESİ YAP-İŞLET-DEVRET MODELİ İLE OTEL, İŞ MERKEZİ, KÜLTÜR VE TOPLANTI MERKEZİ İNŞAATI YAPILMASI VE İŞLETİLMESİ İŞİ TEKLİF VERME ŞARTNAMESİ İÇİNDEKİLER 1. Tanımlar, ihalenin konusu ve

Detaylı

SON İHALE DOSYA SATIN ALMA TARİHİ : 03.03.2015 Salı - Saat: 16.00 TEKLİFLERİN SON TESLİM TARİHİ : 09.03.2015 Pazartesi - Saat: 16.

SON İHALE DOSYA SATIN ALMA TARİHİ : 03.03.2015 Salı - Saat: 16.00 TEKLİFLERİN SON TESLİM TARİHİ : 09.03.2015 Pazartesi - Saat: 16. 23.02.2015 ÜNİTESİ : Satın Alma Müdürlüğü SAYI : 2015/4485 KONU : TÜRKİYE FUTBOL FEDERASYONU EK ÖĞRENCİ PANSİYONU ve EMEKLİ FUTBOLCULAR HUZUREVİ KOMPLEKSİ YAPIM İŞİ SON İHALE DOSYA SATIN ALMA TARİHİ :

Detaylı

ARAS EDAŞ ARAS ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. TESİS YAPIM İŞLERİ İHALE ŞARTNAMESİ

ARAS EDAŞ ARAS ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. TESİS YAPIM İŞLERİ İHALE ŞARTNAMESİ ARAS EDAŞ ARAS ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. TESİS YAPIM İŞLERİ İHALE ŞARTNAMESİ İŞİN ADI : YÜKLENİCİ :...................... TEKLİF TARİHİ :..................... YATIRIMLAR VE TESİS KOORDİNATÖRLÜĞÜ././201.. tarih

Detaylı

TURKKIZILAYI 1868 TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN KARABÜK AFET DEPOSUNUN ÇEVRE DÜZENLESİ YAPTIRILACAKTIR.

TURKKIZILAYI 1868 TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN KARABÜK AFET DEPOSUNUN ÇEVRE DÜZENLESİ YAPTIRILACAKTIR. 3 TURKKIZILAYI 1868 TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN KARABÜK AFET DEPOSUNUN ÇEVRE DÜZENLESİ YAPTIRILACAKTIR. 1- Karabük ili, Merkez ilçesi, Zobran köyü, Hamzalar mevkii, î 13 ada, 3 parselde kayıtlı taşınmaz

Detaylı

İHALE DOSYA NUMARASI : 20120859 KİK KAYIT NUMARASI : 2012 / 192397

İHALE DOSYA NUMARASI : 20120859 KİK KAYIT NUMARASI : 2012 / 192397 TÜVASAŞ 4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNUNUN 3/G MADDESİ KAPSAMINDA İSTİSNA EDİLEN MAL ALIMLARINA İLİŞKİN AÇIK İHALE USULÜ TİP İDARİ ŞARTNAMESİ İHALE DOSYA NUMARASI : 20120859 KİK KAYIT NUMARASI : 2012 / 192397

Detaylı

TUSAŞ-Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. Kazan ANKARA

TUSAŞ-Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. Kazan ANKARA TUSAŞ-Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. Kazan ANKARA YAPIM İŞLERİ İHALESİ TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ TUSAŞ-Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. Sayfa 1/18 İÇİNDEKİLER 1. TANIMLAR... 3 2. TEKLİF VEREBİLMEK

Detaylı

TC BAŞBAKANLIK ÖZELLEŞTİRME İDARESİ BAŞKANLIĞI ANKARA DOĞAL ELEKTRİK ÜRETİM VE TİCARET A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

TC BAŞBAKANLIK ÖZELLEŞTİRME İDARESİ BAŞKANLIĞI ANKARA DOĞAL ELEKTRİK ÜRETİM VE TİCARET A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TC BAŞBAKANLIK ÖZELLEŞTİRME İDARESİ BAŞKANLIĞI ANKARA DOĞAL ELEKTRİK ÜRETİM VE TİCARET A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ANKARA DOĞAL ELEKTRİK ÜRETİM VE TİCARET A.Ş. YE DEVREDİLEN İSTANBUL İLİ MALTEPE İLÇESİ FEYZULLAH

Detaylı

TUSAŞ-Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. Kazan ANKARA

TUSAŞ-Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. Kazan ANKARA TUSAŞ-Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. Kazan ANKARA YAPIM İŞLERİ İHALESİ TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ TUSAŞ-Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. Sayfa 1/19 İÇİNDEKİLER 1. TANIMLAR... 3 2. TEKLİF VEREBİLMEK

Detaylı

DEDAŞ DİCLE ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ

DEDAŞ DİCLE ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ DEDAŞ DİCLE ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ ŞANLIURFA (VİRANŞEHİR-CEYLANPINAR İLÇELERİ HARİÇ) İLİNDE OSOS PROJESİ KAPSAMINDA MODEM, PANO, SAYAÇ MONTAJ İŞİ İHALE İLANI DEDAŞ ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. YAPIM

Detaylı

(4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3/g Maddesi Kapsamında)

(4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3/g Maddesi Kapsamında) (4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3/g Maddesi Kapsamında) TÜRKİYE KÖMÜR İŞLETMELERİ KURUMU E.L.İ.MÜESSESESİ Ç.L.İ. MÜDÜRLÜĞÜ ŞÖFÖRLÜ ARAÇ KİRALAMA İŞİ İDARİ ŞARTNAMESİ I- İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE

Detaylı

5-6- II- İHALEYE KATILMAYA İLİŞKİN HUSUSLAR

5-6- II- İHALEYE KATILMAYA İLİŞKİN HUSUSLAR GÜNEY MARMARA KALKINMA AJANSI AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLEN BÖLGESEL YENİLİK STRATEJİSİ VE EYLEM PLANI HAZIRLANMASI İŞİ İDARİ ŞARTNAMESİ İÇİNDEKİLER I- İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR

Detaylı

TAŞIT SATIŞ ŞARTNAMESİ

TAŞIT SATIŞ ŞARTNAMESİ TAŞIT SATIŞ ŞARTNAMESİ Bu şartnamede anılan taraflar, bir tarafta TEMSAN TÜRKİYE ELEKTROMEKANİK SANAYİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (bundan sonra İdare olarak anılacaktır) ile diğer tarafta.. (bundan sonra İstekli

Detaylı

AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLEN PERSONEL TAŞIMASI İÇİN SERVİS OTOBÜSÜ KİRALANMASI İŞİNE AİT İDARİ VE TEKNİK ŞARTNAME

AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLEN PERSONEL TAŞIMASI İÇİN SERVİS OTOBÜSÜ KİRALANMASI İŞİNE AİT İDARİ VE TEKNİK ŞARTNAME AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLEN PERSONEL TAŞIMASI İÇİN SERVİS OTOBÜSÜ KİRALANMASI İŞİNE AİT İDARİ VE TEKNİK ŞARTNAME I- İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR Madde 1- İş Sahibi İdareye İlişkin

Detaylı

OTOMATİK SAYAÇ YÖNETİM SİSTEMİ (OSYS) YAPIM İŞİ İDARİ ŞARTNAMESİ BAŞKENT ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI ANKARA 27.11.

OTOMATİK SAYAÇ YÖNETİM SİSTEMİ (OSYS) YAPIM İŞİ İDARİ ŞARTNAMESİ BAŞKENT ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI ANKARA 27.11. BAŞKENT ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI ANKARA OTOMATİK SAYAÇ YÖNETİM SİSTEMİ (OSYS) YAPIM İŞİ İDARİ ŞARTNAMESİ 27.11.2012 1 Madde 1 OSB YE İLİŞKİN BİLGİLER 1.1. a) Adı: BAŞKENT ORGANİZE

Detaylı

TOSB TAYSAD ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ SU BAĞLAMA ESASLARI

TOSB TAYSAD ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ SU BAĞLAMA ESASLARI 1 TOSB TAYSAD ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ SU BAĞLAMA ESASLARI (TOSB zaman içinde olabilecek mevzuat, karar ve uygulama değişikliklerine göre değişiklik veya yeniden düzenleme yapma hakkını saklı tutar) 2 A)

Detaylı

SR Ek 3 Teklif Dosyası Söz. Ek-1: Genel Koşullar TEKLİF DOSYASI 1

SR Ek 3 Teklif Dosyası Söz. Ek-1: Genel Koşullar TEKLİF DOSYASI 1 Söz. Ek-1: Genel Koşullar TEKLİF DOSYASI 1 Söz. Ek-1: Genel Koşullar Bölüm A: İsteklilere Talimatlar 2 Söz. Ek-1: Genel Koşullar Kalkınma Ajansları Tarafından Mali Destek Sağlanan Projeler Kapsamındaki

Detaylı

TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAME

TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAME TÜRK I GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAME İHALENİN KONUSU VE ŞEKLİ Madde l Kurumumuzun ihtiyacı olan aşağıda cinsi, bütçesi, yayın dönemi ve süresi belirtilen, hedef kitle kadınlar, çocuklar ve gençler olmak

Detaylı

FİNANSAL KİRALAMA SÖZLEŞMESİ SÖZLEŞME NO:

FİNANSAL KİRALAMA SÖZLEŞMESİ SÖZLEŞME NO: FİNANSAL KİRALAMA SÖZLEŞMESİ SÖZLEŞME NO: Bir tarafta, "Mecidiyeköy Mahallesi Büyükdere Cad. No:83 Şişli/İstanbul" adresinde yerleşik ve İstanbul Ticaret Sicil Memurluğu'nun 277481/225063 sicil numarasında

Detaylı

GAZİANTEP KAMİL OCAK STADYUMU YAPIM VE TADİLAT İŞLERİ ÖZEL İDARİ ŞARTNAMESİ

GAZİANTEP KAMİL OCAK STADYUMU YAPIM VE TADİLAT İŞLERİ ÖZEL İDARİ ŞARTNAMESİ GAZİANTEP KAMİL OCAK STADYUMU YAPIM VE TADİLAT İŞLERİ ÖZEL İDARİ ŞARTNAMESİ İşbu Özel İdari Şartname ile Türkiye Futbol Federasyonu, (bundan böyle TFF olarak anılacaktır.) kullanım hakkı Gaziantep Spor

Detaylı

TOSB TAYSAD ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ ELEKTRİK SATIŞ SÖZLEŞMESİ

TOSB TAYSAD ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ ELEKTRİK SATIŞ SÖZLEŞMESİ 1 TOSB TAYSAD ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ ELEKTRİK SATIŞ SÖZLEŞMESİ (TOSB zaman içinde olabilecek mevzuat, karar ve uygulama değişikliklerine göre değişiklik veya yeniden düzenleme yapma hakkını saklı tutar)

Detaylı

İHALE İLANI ÜÇ BOYUTLU KOORDİNAT ÖLÇÜM CİHAZI SATIN ALINACAKTIR.

İHALE İLANI ÜÇ BOYUTLU KOORDİNAT ÖLÇÜM CİHAZI SATIN ALINACAKTIR. BU SİTEDE YAYINLANAN BİLGİLER ASIL BELGENİN YERİNE GEÇMEZ. YAYINLANAN BELGELER İLE ORJİNAL İHALE BELGELERİ ARASINDAKİ FARKLILIKLARDA ORJİNAL BELGE GEÇERLİDİR. BURADAKİ BİLGİLER SADECE BİLGİ AMAÇLIDIR.

Detaylı

TC BAŞBAKANLIK ÖZELLEŞTİRME İDARESİ BAŞKANLIĞI ANKARA DOĞAL ELEKTRİK ÜRETİM VE TİCARET A.Ş.

TC BAŞBAKANLIK ÖZELLEŞTİRME İDARESİ BAŞKANLIĞI ANKARA DOĞAL ELEKTRİK ÜRETİM VE TİCARET A.Ş. TC BAŞBAKANLIK ÖZELLEŞTİRME İDARESİ BAŞKANLIĞI ANKARA DOĞAL ELEKTRİK ÜRETİM VE TİCARET A.Ş. ANKARA DOĞAL ELEKTRİK ÜRETİM VE TİCARET A.Ş. YE VERİLEN YETKİ KAPSAMINDA HİDROJEN PEROKSİT SANAYİ VE TİCARET

Detaylı

İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR

İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR TÜRKİYE RADYO-TELEVİZYON KURUMUNUN 4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNUNUN 3 ÜNCÜ MADDESİNİN (G) BENDİ KAPSAMINDA AÇIK İHALE USULU İLE YAPACAĞI HİZMET ALIMLARINDA UYGULANACAK İDARİ ŞARTNAME (Bu İdari Şartnamede

Detaylı

T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI SAHİL GÜVENLİK KOMUTANLIĞI ANKARA

T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI SAHİL GÜVENLİK KOMUTANLIĞI ANKARA T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI SAHİL GÜVENLİK KOMUTANLIĞI ANKARA SAHİL GÜVENLİK KOMUTANLIĞI 3 KALEM AKARYAKIT ÜRÜNÜ ALIMI İŞİNE İLİŞKİN İDARİ ŞARTNAME İHALE DOSYA NUMARASI: 12/ TARİH :.../.../2012 SAAT :...:00

Detaylı

2 Mayıs 2013 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 28635 YÖNETMELİK

2 Mayıs 2013 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 28635 YÖNETMELİK 2 Mayıs 2013 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 28635 YÖNETMELİK Çevre ve Şehircilik Bakanlığından: TABİAT VARLIKLARI VE DOĞAL SİT ALANLARI İLE ÖZEL ÇEVRE KORUMA BÖLGELERİNDE BULUNAN DEVLETİN HÜKÜM VE TASARRUFU

Detaylı

ODTÜ KUZEY KIBRIS KAMPUSU REKTÖRLÜĞÜ

ODTÜ KUZEY KIBRIS KAMPUSU REKTÖRLÜĞÜ ODTÜ KUZEY KIBRIS KAMPUSU REKTÖRLÜĞÜ TEKNİK HİZMET FAALİYETLERİ İNŞAAT İŞLERİ İŞÇİLİK HİZMET ALIMI İŞİ İHALE DOSYASI (BELLİ İSTEKLİLER ARASINDA) 1 İÇİNDEKİLER 1. Belli İstekliler Arasında İhale Şartnamesi,

Detaylı

İl Müdürlüğümüz/Hizmet Merkezimizce aşağıda yer alan bilgilere uygun olarak hizmet alımı yapılacaktır. 416 Saat

İl Müdürlüğümüz/Hizmet Merkezimizce aşağıda yer alan bilgilere uygun olarak hizmet alımı yapılacaktır. 416 Saat EK-3: Mesleki Eğitim Kursları Hizmet Alım İlan Örneği T.C. TÜRKİYE İŞ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KOCAELİ ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU İL MÜDÜRLÜĞÜ MESLEKİ EĞİTİM KURSLARI HİZMET ALIM İLANI 1 İl Müdürlüğümüz/Hizmet

Detaylı

MADDE 2- İhale konusu işe ilişkin bilgiler ile ihale ve İhaleye son teklif verme Tarih ve Saati:

MADDE 2- İhale konusu işe ilişkin bilgiler ile ihale ve İhaleye son teklif verme Tarih ve Saati: ANTALYA İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ PROFESYONEL TURİST REHBERLİĞİ 2012 YILI KURSİYERLERİ UYGULAMA GEZİSİ HİZMETİ ALIMI İŞİ İDARİ VE TEKNİK ŞARTNAMESİ I- İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR

Detaylı

YAP İŞLET DEVRET ESASLI KİRA SÖZLEŞMESİ

YAP İŞLET DEVRET ESASLI KİRA SÖZLEŞMESİ YAP İŞLET DEVRET ESASLI KİRA SÖZLEŞMESİ TMMOB Orman Mühendisleri Odası ve Türkiye Ormancılar Derneği ( Sözleşme metninde KİRALAYANLAR olarak anılacak veya OMO ve TOD kısaltmaları ile ifade edilecek) ile

Detaylı