TEKNOPARK İSTANBUL A.Ş. İSTANBUL TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGESİ DIŞ MEKÂN REKLAM ALANLARININ KİRALANMASINA İLİŞKİN ŞARTNAME

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TEKNOPARK İSTANBUL A.Ş. İSTANBUL TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGESİ DIŞ MEKÂN REKLAM ALANLARININ KİRALANMASINA İLİŞKİN ŞARTNAME"

Transkript

1 TEKNOPARK İSTANBUL A.Ş. İSTANBUL TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGESİ DIŞ MEKÂN REKLAM ALANLARININ KİRALANMASINA İLİŞKİN ŞARTNAME MAYIS 2015 Teknopark İstanbul A.Ş. Dış Mekân Reklam Alanları Kiralama Şartnamesi Sayfa 1/13

2 1. KONU Pendik Kurtköy mevkiinde yer alan Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı na kuzey yönünde bitişik alanda oluşturulan ve proje tamamlandığında yaklaşık kişinin istihdamı öngörülen ve toplamda yaklaşık 250 hektar alana yayılacak İstanbul Teknoloji Geliştirme Bölgesinde, ekli vaziyet planında taralı olarak belirtilen açık reklam alanlarına, kullanılacak tüm reklam materyallerinin maliyetinin Kiracı tarafından karşılanarak uygulanması şartıyla, aşağıda madde de belirtilen esaslarda reklam panosu monte edilmesi ve bu panolarda reklam yayınlanması için, bu alanların 3 (üç) yıl süre ile Kiracı ya kiralanmasının açık arttırma usulü ile ihale edilmesidir. 2. TANIMLAR Bu şartnamede; İstanbul Teknoloji Geliştirme Bölgesi, Teknopark İstanbul A.Ş, İhaleye katılarak teklif veren gerçek ve tüzel kişiler, İhaleyi kazanan firma, Kiralanacak olan alana monte edilecek her türlü pano, raket, banner vb. reklam materyali Yönetici Şirket in kurucu ortağı ve arazinin mülkiyet sahibi Bölge Yönetici Şirket İstekli Kiracı Reklam Panosu Savunma Sanayii Müsteşarlığı olarak anılacaktır. 3. TAHSİS EDİLECEK ALANLAR İLE BU ALANLARDA OLUŞTURULACAK REKLÂM PANOLARINA İLİŞKİN BİLGİLER 3.1. Tahsis Edilecek Reklam Alanlarına İlişkin Bilgiler Kiracı ya reklam alanı olarak tahsis edilecek olan alan; İstanbul Teknoloji Geliştirme Bölgesinde ekli vaziyet planında taralı olarak belirtilen açık / kapalı reklam alanlarıdır Uygulanacak pano adet ve türleri ile önerilen montaj yerleri ekli vaziyet planında belirtilmiştir. Monte edilecek reklam panolarının özellikleri, maksimum büyüklükleri ve adetleri öneri mahiyetinde aşağıda belirtilmiştir İstekliler, verecekleri tekliflerde konsept, adet ve ebatları ile tasarım elemanlarını belirtmek kaydıyla aşağıdakilerin dışında farklı türde reklam uygulaması önerebilirler. Öneri Reklâm Uygulaması Türü Adedi Max. Ebat Megaboard - megalight 10 Adet 6 m x 4 m Led Ekran 2 Adet 6 m x 4 m Teknopark İstanbul A.Ş. Dış Mekân Reklam Alanları Kiralama Şartnamesi Sayfa 2/13

3 Parapet 4 Adet 6 m x 24 m Kemer (tak) 4 Adet muhtelif Raket xx xx Silindir xx xx İndoor (asansör ve WC kabinleri vb.) xx xx Diğer..xxxx.xxxx.. *yukarıdaki pano tür ve adetleri tamamen öneri niteliğinde olup, İstekli şartname ekinde verilen vaziyet planında gösterilen alanlar için uygulamayı düşündüğü projeyi teklifinde sunacaktır Kiracı, işbu ihale kapsamında ekli vaziyet planında gösterilen alanlara monte edebileceği reklam panosu sayısı ve büyüklüğünü teklifinde belirtecektir. Ekli vaziyet planında da bu panoların önerilen montaj yerleri projelendirilmiştir. Kiracı sözleşme döneminde; teklifinde belirteceği m² yi aşmamak ve Yönetici Şirket in onayını almak kaydıyla; projede belirtilen pano türü, sayısı ve montaj yerlerinde değişiklik yapabilir Reklam alanı olarak gösterilen ve ekli projede işaretlenen alan, aynı zamanda yıllık 25 milyon yolcu sayısı ile dünyanın en hızlı büyüyen havalimanı olan Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı ulaşım yollarına da cephelidir Monte Edilecek Reklam Panolarına İlişkin Teknik Bilgiler Kiracı ekli projede (EK-1) taralı olarak belirlenmiş alanlar dışında bir alana reklam panosu koymayacaktır Yönetici Şirket Sözleşme süresi boyunca; bu ihale kapsamında belirtilen alanları, reklâm yayınlanması amacıyla ihale sonucu seçilecek Medya Satınalma Şirketi (Kiracı) hariç başka hiçbir kişi, kurum ya da kuruluşa işletme amacıyla kiralamayacaktır Monte edilecek pano ve diğer reklam elemanlarının üst kotu maksimum yüksekliği +130 metre (deniz seviyesinden olan yükseklik) olacaktır Reklam panoları büyüklük, yerleşim ve montaj bakımından, Yerleşke içinde yer alan/alacak ve Bölge giriş-çıkış noktalarında bulunan/bulunacak trafik ikaz ve sinyalizasyonlarının görünürlüğü ve fonksiyonları engel teşkil etmeyecek şekilde konumlandırılacaktır Teklif Esasları İstekliler şartnamede verilen bilgileri esas alarak aşağıda belirtilen şekilde bir Teklif Dosyası hazırlayacaklardır Konulacak reklâm panolarının detaylı nitelikleri ve montaj/demontaj bilgileri ile bu panoların sarf edeceği enerjinin cinsi ve tüketim miktarı teklifte Teknopark İstanbul A.Ş. Dış Mekân Reklam Alanları Kiralama Şartnamesi Sayfa 3/13

4 ayrıca belirtilecektir. Kullanılması öngörülen tüm reklam objelerine ait teknik özellikler ve bu objelerin bakım onarımlarının hangi periyotlarda ve ne şekilde yapılacağı teklifte ayrıca belirtilecektir Teklif edilen reklâm alanlarında kullanılacak materyal ve reklam objeleri, Teknopark İstanbul genel konseptine uygun, dört mevsim hava koşullarına ve kuvvetli rüzgâra dayanıklı, paslanmaz ve mukavemetli malzemeden seçilecek ve sözleşme imzalanmadan önce Yönetici Şirket e onaylattıracağını peşinen kabul ve taahhüt eder Proje alanında bulunacak reklam panolarının tümünü yıllık %15 oranında Yönetici Şirket ve Yönetici Şirket Ortaklarına ayrılacaktır. Bu panoların türüne ve yerlerine Sözleşme imzalanacak İstekli nin önerisiyle Yönetici Şirket karar verecektir. Yönetici Şirket uygun gördüğünde bu panoları kullanıp kullanmama hakkını saklı tutar. İstekli bu konuda itiraz etmemeyi peşinen kabul ve taahhüt eder. 4. TEKLİFLERİNİN HAZIRLANMASI ve SUNULMASI 4.1. Bu Şartnamenin 5. Maddesine istinaden istenen belgelerin asılları ya da onaylı nüshaları, kapalı bir zarf içinde ve mühürlü olarak 25 Haziran 2015 Perşembe günü Saat da Teknopark İstanbul A.Ş. nin Sanayi Mahallesi Teknopark Bulvarı No:1 Pendik/İstanbul adresinde yer alan Genel Müdürlük Binasında, İhale Komisyonuna elden teslim edilecektir Bu Şartnamede belirtilen teslim süresinden sonra getirilen ihale dosyaları dikkate alınmayacaktır. 5. İSTENEN BELGELER 5.1. Tebligat adresi, 5.2. Şartnamenin tüm hükümlerini kabul ettiklerine dair; Şirket yetkilileri tarafından her sayfası imzalanmış ve kaşelenmiş Şartname, 5.3. İsteklilerin, ihale konusu faaliyeti gerçekleştirebileceğine dair şirket ana sözleşmesini gösteren Ticaret Sicili Gazetesi, 5.4. İmza Sirküleri, 5.5. Son Vergi Levhası, yılında alınmış ve ilgisine göre kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da ilgili meslek odası belgesi, 5.7. İstekliler adına vekâleten katılınıyor ise istekli adına teklifte bulunacak kimselerin noterden tasdikli vekâletnameleri ile noter tasdikli imza beyannameleri, 5.8. İhale tarihi itibariyle Sosyal Güvenlik Kurumu na borcu olmadığına dair Sosyal Güvenlik Kurumu ndan alınacak belge, 5.9. İhale tarihi itibariyle vergi borcu olmadığına dair vergi dairesinden alınacak belge, Teknopark İstanbul A.Ş. Dış Mekân Reklam Alanları Kiralama Şartnamesi Sayfa 4/13

5 5.10. İsteklilerin talip oldukları faaliyete ilişkin referansları, Şartnamede belirtilen miktarda geçici teminat, Madde 3.3. de belirtilen esaslar doğrultusunda hazırlanmış teklif dosyası, TL. (Beşyüz Türk Lirası) tutarındaki şartname bedeli dekontu, Ek-2 de belirtilen formatta ve Madde 15 e göre hazırlanmış Yer Görme Belgesi, Mesleki yeterlilik kriteri olarak; İstekli nin son (3) üç yıl içinde açık hava reklamcılık faaliyeti göstermiş olduğuna dair sözleşme ve/veya faturalar, Mali yeterlilik kriteri olarak; Son yıla ait bilançosunda; - Cari oranın (dönen varlıklar/kısa vadeli borçlar) en az 0,75 olması, - Öz kaynak oranın (öz kaynaklar/toplam aktif) en az 0,15 olması, - Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,50'den küçük olması, mali yeterlik kriterleri olarak öngörülür ve sayılan üç kriter birlikte aranır. Yukarıda belirtilen kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son iki yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu takdirde, son iki yılın parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır. Bu belgeler gerektiğinde, ilgili kuruluşlardan araştırılacaktır. Gerçeğe aykırı olarak belge ibraz ettikleri tespit edilenlerin teklifleri dikkate alınmayacaktır. İhale üzerinde kalan ve sözleşme yapılan isteklinin gerçeğe aykırı belge ibraz ettiğinin tespiti halinde ise sözleşmesi feshedilecek ve ilgililer hakkında yasal işlemlere başvurulacaktır Zarar-Ziyan Taahhütnamesi İstekli, teklif dosyasında, Firma antetli kağıdı üzerinde kaşeli-imzalı olarak aşağıda yazılı şekliyle hazırlanmış taahhütnamesini bulundurmak zorundadır. İhale konusu Reklam alanlarına yapılacak uygulamalar esnasında, Sözleşmenin yürürlük tarihinden itibaren bitiş tarihine kadar hizmetin ifasında Kiracı dan kaynaklanacak sebepler ile; İstanbul Teknoloji Geliştirme Bölgesi sınırları dâhilinde tüm tesislerin, tesislerde mevcut her türlü emtianın; Yönetici Şirket in, Kiracı nın, üçüncü şahıs ve kurumların personelinin; her türlü taşınır-taşınmaz yapı, araç, gereç, makine, teçhizat ve benzeri-ve diğer emtianın uğrayacağı zarar-ziyanın tazmininden sorumlu olarak böyle bir durumun vuku bulması halinde tazminini peşinen kabul ve taahhüt ederiz. 6. YER GÖRME 6.1. İstekliler 24 Haziran 2015 tarihine kadar ekli vaziyet planında belirtilen reklam yayınlanabilecek alanları yerinde görerek yer görme belgesi (EK-2) almakla yükümlüdür. Teknopark İstanbul A.Ş. Dış Mekân Reklam Alanları Kiralama Şartnamesi Sayfa 5/13

6 6.2. Yer görme belgesi almayan firmaların teklifleri geçersiz sayılacaktır. 7. İHALE BEDELİ, SÖZLEŞME BEDELİ ve ÖDEME ESASLARI 7.1. İhale Minimum Bedeli Fiyat teklifleri, ihaleye konu reklam alanlarının 3 (üç) yıllık kira bedeli üzerinden TL cinsinden ve KDV hariç olarak verilecektir Kira bedeli, her yıl toplam Sözleşme bedeli (geçerli olduğu yıla ait) üzerinden bir önceki yılın TÜFE+ÜFE ortalaması oranında artırılacaktır (üç) yıllık İhale minimum bedeli TL.+KDV (ÜçmilyonTürkLirası) dır Açık arttırma bu bedel üzerinden başlayacaktır. Teklifler bu bedelin kabul edilmesi ve arttırılması suretiyle verilecektir Sözleşme Bedeli Açık arttırma sonucunda İsteklilerin vermiş oldukları nihai fiyat teklifleri Teknopark İstanbul A.Ş. Yönetimi tarafından değerlendirilecektir Teknopark İstanbul A.Ş. Yönetimi tarafından onaylanmış ihale bedeli; ihale konusu reklam alanlarının yıllık TÜFE+ÜFE artışları haricindeki 5 (beş) yıllık kira bedelini oluşturacak ve Sözleşme bu bedel üzerinden imzalanacaktır Kira Bedeli Ödeme Esasları Toplam Sözleşme bedeli, aşağıda belirtilen takvime göre Kiracı tarafından Yönetici Şirket e ödenecektir. Sözleşme bedelinin %25 i 1. Yıl ¼ ü Sözleşme imza tarihinde Kalan tutar 3 eşit taksitte Kalan Sözleşme bedelinin %50 si 2. Yıl 2 eşit taksitte Geriye kalan %50 lik bedel 3. Yıl 2 eşit taksitte 8. GEÇİCİ TEMİNATA İLİŞKİN ESASLAR 8.1. Geçici Teminat Teminatlar nakit veya Yönetici Şirket ce kabul gören muteber bir bankadan alınmış teminat mektubu olabilir Bu işin geçici teminatı (yüzbin Türk Lirası) TL dir. Geçici teminat, banka mektubu olması halinde ihale kapanış tarihi itibariyle en az 3 ay süreli olacaktır. Teknopark İstanbul A.Ş. Dış Mekân Reklam Alanları Kiralama Şartnamesi Sayfa 6/13

7 Geçici teminatı teslim etmeyen İsteklilerin teklifleri dikkate alınmayacaktır Düzenlenecek olan açık arttırma sonrasında Teknopark İstanbul A.Ş. Yönetimi nin onayıyla belirlenecek İstekli dışındaki tüm katılımcıların teminatları, belirlenen Kiracı ile Yönetici Şirket arasında; bu alanların kiralanması için düzenlenecek sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 7 (yedi) gün içinde kendilerine iade edilecektir. Belirlenen Kiracı nın geçici teminatı ise kesin teminatın alınmasını takiben, 7 (yedi) gün içinde kendisine iade edilecektir. 9. KESİN TEMİNATA İLİŞKİN ESASLAR 9.1. Kiracı sözleşmenin imza tarihinde Yönetici Şirket e süresiz kesin teminat verecektir. Kesin Teminat; nakit ya da banka teminat mektubu olarak verilebilir Teminat miktarı; toplam sözleşme bedelinin %6 sı tutarında olacaktır. Kiracı nın teminat mektubu vermesi halinde; sözleşme yürürlük tarihini takip eden her yılın başında mevcut teminat mektubunu, on iki aylık yeni bir teminat mektubu ile değiştirecektir. Aksi takdirde sözleşme fesih edilecektir Talep edilen teminat ile ilgili tüm giderler Kiracı ya ait olacaktır Kesin Teminat, Sözleşmenin süresinin bitim tarihte, Kiracı nın Yönetici Şirket e herhangi bir borç ve/veya yükümlülüğünün olmadığının anlaşılması halinde sözleşme bitiş tarihini takip eden 7 (yedi) gün içinde Kiracı ya iade edilecektir. 10. VERGİ - RESİM - HARÇLARIN ÖDENMESİ Sözleşmenin konusu iş ile ilgili doğmuş ya da doğabilecek her türlü vergi, resim, harç, damga vergisi, KDV, noter, banka işlemleri-havale masrafları ile Reklam Panoları ile ilgili olarak Belediye ve Resmi Kurumlara ödenecek vergiler vb. giderler Kiracı nın yükümlülüğündedir. 11. İHALE SÜRECİ İhale açık arttırma usulüyle gerçekleştirilecektir İhale 25 Haziran 2015 Perşembe günü Saat da Teknopark İstanbul A.Ş. nin Sanayi Mahallesi, Teknopark Bulvarı No:1 Pendik/İstanbul adresinde yer alan Genel Müdürlük Binasında gerçekleştirilecektir. Teklif dosyaları bu tarih ve saatte İhale Komisyon Başkanlığına elden teslim edilecektir İhale dosyaları İhale Komisyonu tarafından kontrol edilecektir. Belgeleri eksik ve geçersiz olan firmalar açık arttırmaya dâhil edilmeyecektir Bu kontrol sonucunda, şartnamenin 5. Maddesine istinaden vermiş oldukları belgelere göre yeterlikleri tespit edilen İsteklilerin katılımı ile açık arttırmaya başlanacaktır. Açık arttırmaya katılacak yetkililerin imza sirkülerinden yetkili olup olmadıkları kontrol edilecektir. Teknopark İstanbul A.Ş. Dış Mekân Reklam Alanları Kiralama Şartnamesi Sayfa 7/13

8 11.5. İstekliler; bu şartnamede belirtilen tüm hükümleri kabul etmeleri halinde açık arttırmaya katılabilecektir. İstekliler; bu şartnamede belirtilen herhangi bir şarta itiraz etmemeyi peşinen kabul etmiş sayılır İhale sonuçları Teknopark İstanbul A.Ş. Yönetimi tarafından değerlendirilecek ve Teknopark İstanbul A.Ş. Yönetimi tarafından onaylanan İstekli sözleşme imzalamaya davet edilecektir. 12. SÖZLEŞMENİN AKDİ ve SÜRESİ Sözleşmenin yürürlük tarihi, kiralanacak alanların Kiracı ya teslim tarihidir. İhale sonucuna göre seçilecek Kiracı yla 3 (üç) yıllık sözleşme imzalanacaktır Sözleşme imzalamaya davet edilen Kiracı nın, davet tarihinden itibaren 7 (yedi) gün içerisinde herhangi bir nedenle Sözleşmeyi imzalamaması halinde geçici teminatı irat kaydedilecektir İhaleye ve imzalanacak Sözleşmeye ilişkin Savunma Sanayi Müsteşarlığı hakları saklıdır. 13. YER TESLİMİ Yönetici Şirket tarafından Sözleşmenin yürürlük tarihinde tespit edilen reklâm alanları Kiracı ya teslim edilecektir. 14. ELEKTRİK BEDELİ ve ÖDEME ESASLARI Kiralanan reklâm alanlarında kullanılacak olan elektrik bedeli Kiracı tarafından karşılanacaktır Elektrik bedeli; sözleşmenin yürürlük tarihinden itibaren tahakkuk etmeye başlayacaktır Kiracı tarafından kullanılacak elektrik bedeli; kiralanan alana maliyeti Kiracı ya ait olmak üzere Kiracı tarafından takılacak ölçüm sayaçlarından tespit edilecek tüketim miktarı ve sayaç konulamayacak panolar için takribi güç tüketiminden tespit edilecek tüketim miktarına göre, Yönetici Şirket tarafından diğer kiracılara uygulanan birim fiyat üzerinden fiyatlandırılacak, KDV si ile birlikte Kiracı dan tahsil edilecektir Aylık elektrik bedeli Yönetici Şirket tarafından kesilen faturanın tanzim tarihinden itibaren 5 (beş) gün içinde Kiracı tarafından Yönetici Şirket e peşin olarak ödenecektir. 15. TEKNİK HUSUSLAR Reklâm panolarının inşası, yerleştirilmesi ve sabitlenmesi tamamen Kiracı nın sorumluluğunda olup, yerleştirme ve sabitleme Yönetici Şirket in teknik birimleri kontrolünde gerçekleştirilecektir Reklâm panolarının taşınması, sabitlenmesi, teknik kontrol ve bakımları, reklam alanının bakımı, tamiratı ile aydınlatma armatürleri tesisi ve bakımı, reklam Teknopark İstanbul A.Ş. Dış Mekân Reklam Alanları Kiralama Şartnamesi Sayfa 8/13

9 uygulamasının prodüksiyonu ve yerine montajı, demontajı ile elektrik aksamı için yapılacak her türlü çalışma Kiracı nın yükümlülüğünde olup, bu çalışmalar için kullanılacak ekipmanların her biri için Yönetici Şirket ten onay alınacak, Yönetici Şirket in, ekipmanlarının sistemle uyumsuzluğu, güvenlik veya başka gerekçelerle yapacağı değişiklik taleplerine uyulacaktır Kiracı nın uygulayacağı elektrik dağıtım planı Kiracı tarafından hazırlanacak reklam panoları yerleşim planı ile birlikte detaylı olarak hazırlanıp Yönetici Şirket in teknik birimlerine onaylatılacak, tüm yerleştirme bu birimlerin kontrolünde yapılacaktır Reklâm alanlarına monte edilecek panolarda oluşabilecek arızalar Kiracı nın kendi sorumluluğundadır. İşgücü ve ekipman yine Kiracı tarafından sağlanacaktır Panolar aydınlatmalı olarak dizayn edilecektir. Elektrik tesisatının kurulumu ve idamesi Kiracı nın sorumluluğunda olacaktır. Panoların büyüklüğü ne olursa olsun elektrik sarfiyatı Yönetici Şirket in belirleyeceği kw/saati geçmeyecektir. Elektrik verilmesi için yol, asfalt kesilmesi gereken tesisat zorunlu ise kesilen ya da değiştirilen yol ya da asfalt Kiracı tarafından tüm masrafları karşılanarak eski haline getirilecektir. 16. KİRACININ YÜKÜMLÜLÜKLERİ Kiracı kendisine kiralanacak olan reklam alanlarında yasal standartlara uygun reklâm vermeyi, reklam görsellerinin, reklam veren firmaların faaliyetlerine uygun olmasını sağlamayı, siyasi, dini, etnik vb. mesajlar içermeyen, etik kurallara uygun reklâm seçmeyi kabul ve taahhüt eder Reklam uygulaması yapılacak alanlarla ilgili olarak ortaya çıkabilecek ilan reklam vergisi ve asma tahsis ücreti gibi ödenmesi zorunlu vergiler, Kiracı tarafından ilgili kurumlara ödenecek ve Kiracı, ödendi makbuzlarının bir kopyasını Yönetici Şirkete verecektir Sözleşme kapsamında kendisine kiralanan reklam alanları için resmi, idari, mahalli kuruluşlardan alması gerekli her türlü izin ve ruhsatı almayı, bu işlerle ilgili her türlü harç, gider ve cezayı ödemeyi, doğabilecek adli-idari uyuşmazlıkları takip etmeyi ve Yönetici Şirket in bu izin ve uyuşmazlıklardan sorumlu olmadığını kabul ve taahhüt eder Tüm reklam panoları, Madde de belirtilen esaslara göre tespit edilmiş ve Yönetici Şirket tarafından onaylanmış mahal, boyut ve adetler göz önünde bulundurularak hazırlanacaktır. Bu alanlarda bulunan panoların herhangi birinin mimari değişiklik veya başka nedenlerle ortadan kaldırılması gerektiğinde; Kiracı bu panoları, Yönetici Şirket tarafından belirlenecek aynı değerde bir yere monte etmeyi kabul ve taahhüt eder Reklam alanlarına alınacak reklam görselleri, uygulamadan önce içerik, görsel, reklam bütünlüğü ve madde 16.1 de belirtilen reklam yasağına uyması açısından Yönetici Şirket e onaylatılacaktır. Kiracı, Yönetici şirketin, içerik olarak uygun görmediği reklamı, uyarıdan itibaren 8 saat içerisinde kaldırmak zorundadır. Maddesi olabilir. Teknopark İstanbul A.Ş. Dış Mekân Reklam Alanları Kiralama Şartnamesi Sayfa 9/13

10 16.6. Kiracı, Teknopark İstanbul Teknoloji Geliştirme Bölgesinde kendisine tahsis edilmiş alanları, sözleşme kapsamında belirtilecek amaçlar dışında kullanamaz Kiracı, Teknopark İstanbul A.Ş. tarafından yayınlanan özel ve genel güvenlik kurallarına uymakla yükümlüdür Reklam alanlarına isabet edecek elektrik bedeli Kiracı ya aittir. Elektrik bedeli tahakkukuna ilişkin bedeller Madde 13 te tanımlanmıştır Yönetici Şirket, reklam alanlarının montaj/demontajı vs. sırasında Kiracı ya ait olan eşya, araç, gereç, teçhizat veya ekipmanın sigortasından sorumlu değildir. Söz konusu sigortaları yaptırmak Kiracı nın sorumluluğundadır. Aynı şekilde Kiracı adına çalışan elemanların SGK yükümlülükleri de Kiracı ya aittir Sözleşme süresi boyunca reklam alanının zarar görmesi veya üçüncü kişiler tarafından hasara uğratılması durumunda reklam alanının ve görselinin onarımından ya da gerekliyse yeniden yapımı Kiracı nın sorumluluğundadır. Bu durumda Kiracı Yönetici Şirket ten hiçbir ücret talep etmeyeceğini peşinen kabul eder Söz konusu alanlarda oluşabilecek kaza, yangın vb. hasara neden olabilecek olan olayların, Teknopark İstanbul binalarının teçhizat ve tesisatına karşı verebileceği zararlar Kiracı tarafından ödenecek olup, Yönetici Şirket sorumlu tutulamaz. Bu risklere karşı Kiracı sorumluluk sigortası yapmakla yükümlü olup, sigorta teminatları Yönetici Şirket tarafından belirlenecektir Kiracı nın elemanlarının kasıtlı ya da kasıtsız iş ve güvenlik ihmali ve dikkatsizlik sonucu Yerleşke alanı fiziksel yapısına ve/veya bölümlerine verecekleri herhangi bir zarardan Kiracı sorumlu olup, zararı tazmin etmek ve aynen onarmakla yükümlüdür Kiracı nın herhangi bir özel tercihi veya kendi ihmallerinden dolayı mal, eşya ve insanlara yönelik olarak ortaya çıkabilecek olan herhangi bir zarar veya ziyandan Kiracı sorumlu olup, Yönetici Şirket sorumlu tutulamaz. Böyle durumlarda Yönetici Şirket ten herhangi bir tazminat talep edilemez Reklâm verilecek alanların Yerleşkede çalışanlar ve konuklarının sirkülâsyonunu engellememesi esastır. Reklâm panoları, konum itibariyle Teknopark İstanbul un ve trafik güvenliğini zafiyete düşürecek bir durumda olmayacaktır Kiracı sözleşmenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren, reklam alanlarında yapacağı tesis ve montaj işlemlerini, çalışma süresi bakımından Yerleşke alanındaki diğer faaliyetleri aksatmayacak sürede; görüntü ve gürültü kirliliği yaratmayacak şekilde planlamakla yükümlüdür Reklam alanlarından birinin yıkılması, kopması, elektriğinin kesilmesi vs. durumu vuku bulduğunda Yönetici Şirket, gelişmeyi Kiracı ya bildirir. Kiracı nın tamiri veya düzeltmeyi 48 saat içerisinde gerçekleştirmemesi durumunda Yönetici Şirket, tamiri veya düzeltmeyi kendisi yapıp %25 cezası ile birlikte Kiracı ya fatura eder. Teknopark İstanbul A.Ş. Dış Mekân Reklam Alanları Kiralama Şartnamesi Sayfa 10/13

11 Kiracı yukarıdaki hükümlere itiraz etmemeyi peşinen kabul ve taahhüt etmiş sayılır. 17. SİGORTA Kiracı, kendisine ait olan eşya, araç, gereç, teçhizat veya ekipman için sigorta yaptırmakla yükümlüdür. Yönetici Şirket, söz konusu sigortalardan sorumlu değildir Söz konusu alanlarda Kiracının hatası/kusuru nedeniyle oluşabilecek kaza, yangın vb. hasara neden olabilecek olan olayların, Yönetici Şirket in teçhizat ve tesisatına karşı verebileceği zararlar Kiracı tarafından ödenecek olup, bu risklere karşı Kiracı sorumluluk sigortası yapmakla yükümlüdür. Sigorta teminatları Yönetici Şirket tarafından onaylanacaktır. Ayrıca Kiracı; 3. şahıslara verebileceği zararlara karşı 3. Şahıs Mali Mesuliyet Sigortası da yaptıracaktır. 18. SÖZLEŞMENİN FESHİ Kiracı ile imzalanacak sözleşmenin feshine ilişkin hükümler aşağıda belirtilmiştir İşbu sözleşme ile kendisine tahmil olunan mükellefiyetlerin Kiracı tarafından kısmen veya tamamen yerine getirilememesi veya sorumluluklarını ihlal etmesi, Kiracı nın ödemesi gereken sözleşme bedeli, ekipman bedeli, elektrik gideri, temerrüt faizi vergi ve masraflar gibi işbu sözleşmeden doğan borçlarını ödememesi, Kiracı nın Madde 6.3. te belirtilen her bir bölüm kira bedelini ödeme tarihinden itibaren otuz gün içinde ödememesi, Kiracı nın teminat mektuplarının miktarını Madde hükümlerine göre arttırarak yenilememesi, Madde de belirtilen yükümlülüklere uymaması, Kiracı nın icra takibine uğraması, mallarının haczedilmesi, tasfiyeye girmesi, iflas etmesi, konkordatoya başvurması, aleyhine aciz vesikası alınması, Kiralanan yerin açıktan açığa sözleşmeye aykırı kullanılması. Sözleşmenin Yönetici Şirket ve/ve ya Kiracı tarafından süresinden önce feshi halinde, reklam uygulamalarına derhal son verilecektir. Kiracının sözleşme yürürlük tarihi ile sözleşmenin fesih olduğu tarih arasındaki süre ile toplam sözleşme bedeli üzerinden bu döneme ilişkin tahakkuk etmiş olan sözleşme bedeli hesaplanacaktır. Kiracının; reklam malzemelerinin kaldırılması, kiralanan alanların eski haline getirilmesi ve/veya sözleşmeden doğan herhangi bir borcu varsa bu bedel Kiracı nın borçlarına eklenecektir. Kiracının o tarihe kadar yapmış olduğu ödemeler ile varsa sözleşmeden doğan borçları ile tahakkuk etmiş ve hesaplanan kira bedeli karşılaştırılacak ve tarafların birbirine alacak ve borçları fesih tarihini takip eden beş gün içinde taraflarca ödenecektir. Kiracı nın vermiş olduğu teminat irat kaydedilecektir. Kiracı, Sözleşme konusu alanlara monte etmiş olduğu tüm reklam panolarını masrafları kendisine ait olmak üzere fesih tarihinden itibaren en geç on beş gün içinde kaldıracaktır. Aksi takdirde bu panolar Yönetici Şirket tarafından kaldırılacak, teslim almak üzere Kiracı Teknopark İstanbul A.Ş. Dış Mekân Reklam Alanları Kiralama Şartnamesi Sayfa 11/13

12 davet edilecektir. Kaldırma ve taşıma masrafları Yönetici Şirket tarafından Kiracı ya fatura edilecektir. Kiracı kendisine kiralanan alanları masrafları kendisine ait olmak üzere; peyzaj düzenlemelerini de yapmak suretiyle teslim aldığı haline getirecektir. Aksi takdirde, Yönetici Şirket alanları eski haline getirerek masrafları Kiracı ya fatura edecektir. Kiracı kendisine kiralanan alanları her türlü borç, taahhüt ve kısıtlamadan arî olarak teslim aldığı haliyle Yönetici Şirket e 15 (onbeş) gün içinde teslim edecektir. Kiracı her ne nam ve ad altında olursa olsun bir iddia, hak, tazminat ve alacak talep etmeyeceğini peşinen gayrikabili rücu kabul beyan ve taahhüt etmiştir. 19. SÖZLEŞMENİN DEVİR YASAĞI Kiracı; bu şartnamenin konusu işi kısmen veya tamamen bir başka Firma veya Kişiye devredemez. Yönetici Şirket in yazılı izni olmaksızın bir başka firma veya kişi ile ortak olamaz, kendi firma hisselerinin tamamını veya bir kısmını bir başka kişi veya firmaya devredemez. Ancak Reklam almak amacıyla sözleşme konusu alanları herhangi bir reklam şirketine ya da bir müşteriye kiralayabilir. 20. İHALE SIRASINDA YASAKLAR VE CEZALAR İhale işlemlerinin hazırlanması, yürütülmesi ve sonuçlandırılması sırasında; Hile, desise, vait, tehdit, nüfuz kullanma ve çıkar sağlama suretiyle veya başka yollarla ihaleye ilişkin işlemlere fesat karıştırmak veya buna teşebbüs etmek, İhale sırasında isteklileri tereddüde düşürecek veya rekabet ve rağbeti kıracak söz söylemek ve istekliler arasında anlaşmaya çağrıyı ima edecek işaret ve davranışlarda bulunmak veya ihalenin doğruluğunu bozacak biçimde görüşme ve tartışma yapmak, İhale işlemlerinde sahte belge kullanmaya teşebbüs etmek gibi ihaleye katılımı engelleyen, ihalenin sağlığını tehdit eden davranışta bulunanlar hakkında Türk Ceza Kanunu uyarınca suç duyurusunda bulunulacaktır. İhaleye katılanlar itiraz etmemeyi peşinen kabul etmişlerdir. Yukarıda belirtilen yasak fiil ve davranışta bulunduğu anlaşılanlar; ihaleden ihraç edilecek, ihale sonuçlandı ve sözleşmesi imzalandı ise 17. madde hükümlerine göre fesih edilecek ve Yönetici Şirket in açacağı diğer ihalelere kabul edilmeyeceklerdir. 21. GEÇERLİ MEVZUAT Bu şartname sonucunda imzalanacak olan sözleşmenin hüküm ve tatbikatından doğacak anlaşmazlıkların halinde yetkili merci İstanbul Mahkemeleridir. 22. İHALE SERBESTÎSİ Teknopark İstanbul A.Ş., 4691 ve 6170 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu kapsamında faaliyet gösteren Yönetici Şirket statüsünde olup, 2886 ve 4734 sayılı yasalara tabi değildir. Teknopark İstanbul A.Ş. ihaleyi kısmen ya da tamamen yapıp yapmamakta, iptal etmekte, işi dilediği miktar ve usulde dilediğine vermekte, sözleşme yapıp yapmamakta tamamen serbesttir. Teknopark İstanbul A.Ş. nin sözleşme yapmaktan vazgeçmesi halinde, ihaleyi kazanan istekli herhangi bir hak ve/veya alacak talebinde bulunamaz. Teknopark İstanbul A.Ş. Dış Mekân Reklam Alanları Kiralama Şartnamesi Sayfa 12/13

13 Bu Şartname ile düzenlenmemiş ayrıntılı hususlar ayrıca sözleşme ile belirlenecektir. 23. ŞARTNAME EKLERİ EK 1: Reklam Alanlarını Gösteren Vaziyet Planı EK-2: Yer Görme Belgesi EK-3: Geçici Teminat Mektubu Örneği EK-4 : Kesin Teminat Mektubu Örneği Teknopark İstanbul A.Ş. Dış Mekân Reklam Alanları Kiralama Şartnamesi Sayfa 13/13

T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI ATATÜRK KÜLTÜR MERKEZİ ALANI TESİSLER VE İŞLETMELER MÜDÜRLÜĞÜ SEVGİLİLER GÜNÜ ETKİNLİKLERİ ŞARTNAMESİ GENEL ŞARTLAR

T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI ATATÜRK KÜLTÜR MERKEZİ ALANI TESİSLER VE İŞLETMELER MÜDÜRLÜĞÜ SEVGİLİLER GÜNÜ ETKİNLİKLERİ ŞARTNAMESİ GENEL ŞARTLAR T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI ATATÜRK KÜLTÜR MERKEZİ ALANI TESİSLER VE İŞLETMELER MÜDÜRLÜĞÜ SEVGİLİLER GÜNÜ ETKİNLİKLERİ ŞARTNAMESİ GENEL ŞARTLAR Madde 1- Döner Sermaye İşletmesi Merkez Müdürlüğünün

Detaylı

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ ÖĞRENCİ KIYAFET ALIMI TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ Sayfa 1 / 6 MADDE 1 - TANIMLAR Bu doküman ve eklerinde geçen; DARÜŞŞAFAKA : DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ ve bağlı kurumlarını İSTEKLİ TEDARİKÇİ

Detaylı

MUHTELİF ASFALT KAPLAMA VE PARK SAHASI İŞLERİ SÖZLEŞMESİ (TASLAK)

MUHTELİF ASFALT KAPLAMA VE PARK SAHASI İŞLERİ SÖZLEŞMESİ (TASLAK) TUSAŞ - TÜRK HAVACILIK VE UZAY SANAYİİ A.Ş Kazan ANKARA MUHTELİF ASFALT KAPLAMA VE PARK SAHASI İŞLERİ SÖZLEŞMESİ (TASLAK) İDARE :TUSAŞ - Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. YÜKLENİCİ : TUSAŞ-Türk Havacılık

Detaylı

TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ

TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ ARAÇ KİRALAMA TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ Sayfa 1 / 6 MADDE 1 - TANIMLAR Bu doküman ve eklerinde geçen; CEMİYET İSTEKLİ : DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ ni : Madde 2 de tanımı ve kapsamı verilen

Detaylı

T.C. EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ POLİS BAKIM VE YARDIM SANDIĞI GAYRİMENKUL SATIŞI İDARİ ŞARTNAMESİ

T.C. EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ POLİS BAKIM VE YARDIM SANDIĞI GAYRİMENKUL SATIŞI İDARİ ŞARTNAMESİ T.C. EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ POLİS BAKIM VE YARDIM SANDIĞI GAYRİMENKUL SATIŞI İDARİ ŞARTNAMESİ İşin Adı, Niteliği, Türü ve Miktarı 1)Mülkiyeti Polis Bakım ve Yardım Sandığı na ait Balıkesir ili Ayvalık

Detaylı

TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ

TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ UÇAK BİLETİ ALIMI, VİZE İŞLEMLERİ VE OTEL REZERVASYONU HİZMET TEMİNİ TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ Sayfa 1 / 6 MADDE 1 - TANIMLAR Bu doküman ve eklerinde geçen; DARÜŞŞAFAKA: DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ

Detaylı

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ DARÜŞŞAFAKA EĞİTİM KURUMLARI 2015 2016 EĞİTİM YILI KIRTASİYE MALZEMELERİ ALIM İŞİ TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ Sayfa 1 / 6 MADDE 1 - TANIMLAR Bu doküman ve eklerinde geçen; İDARE İSTEKLİ

Detaylı

TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ

TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ AĞ ANAHTARI VE AĞ YÖNETİM YAZILIMI ALIMI TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ Sayfa 1 / 5 MADDE 1 - TANIMLAR Bu doküman ve eklerinde geçen; CEMİYET İSTEKLİ : DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ ve bağlı kurumlarını

Detaylı

Ö R N E K T İ R TÜRKİYE DİYANET VAKFINA AİT... İLİ,...İLÇESİ,... CADDESİ...NOLU İŞYERİNİN KİRALAMA İHALE ŞARTNAMESİDİR.

Ö R N E K T İ R TÜRKİYE DİYANET VAKFINA AİT... İLİ,...İLÇESİ,... CADDESİ...NOLU İŞYERİNİN KİRALAMA İHALE ŞARTNAMESİDİR. TÜRKİYE DİYANET VAKFINA AİT... İLİ,...İLÇESİ,... CADDESİ...NOLU İŞYERİNİN KİRALAMA İHALE ŞARTNAMESİDİR. 1- Mülkiyeti Türkiye Diyanet Vakfı'na ait,... İli,... İlçesi,... nolu işyeri (kapalı/açık) teklif

Detaylı

a) Adresi : E.S.K.İ. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ORHANGAZİ MAHALLESİ ÖMÜR MEVKİİ ARITMA TESİSLERİ - ESKİŞEHİR

a) Adresi : E.S.K.İ. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ORHANGAZİ MAHALLESİ ÖMÜR MEVKİİ ARITMA TESİSLERİ - ESKİŞEHİR İhale Şehri :Eskişehir İş Şehri: Eskişehir Kurum :Eskişehir Büyükşehir Belediyesi E.s.k.i. Genel Müdürlüğü İşin Adı/Konusu/Cinsi :Özel Güvenlik Hizmeti Alınacaktır İhale Tarihi: 15.11.2011 14:00 İhale

Detaylı

İHALE İLANI ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. TİC. A.Ş. 2015 ŞUBAT

İHALE İLANI ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. TİC. A.Ş. 2015 ŞUBAT İHALE İLANI ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. TİC. A.Ş. 2015 ŞUBAT ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ TİCARET A.Ş. (İHALE KOMİSYONU) BAŞKANLIĞI NDAN ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ TİCARET A.Ş. NİN ENA ELEKTRİK ÜRETİM LİMİTED

Detaylı

TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ

TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ ADAK KURBAN KARKAS ET ALIMI TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ Sayfa 1 / 6 MADDE 1 - TANIMLAR Bu doküman ve eklerinde geçen; DARÜŞŞAFAKA İSTEKLİ TEDARİKÇİ : DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ ve bağlı kurumlarını,

Detaylı

Kurum: Sağlık Bakanlığı Müsteşarlık Bolu Fizik Tedavi Ve Rehabilitasyon Hastanesi

Kurum: Sağlık Bakanlığı Müsteşarlık Bolu Fizik Tedavi Ve Rehabilitasyon Hastanesi İhale Şehri :Bolu İş Şehri :Bolu Kurum: Sağlık Bakanlığı Müsteşarlık Bolu Fizik Tedavi Ve Rehabilitasyon Hastanesi İşin Adı/Konusu/Cinsi :Yemek Hizmeti Alınacaktır İhale Tarihi :22.11.2011 10:00 İhale

Detaylı

KIRKLARELİ ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ TÜZEL KİŞİLİĞİNE AİT 1 ADET ARACIN SATIŞINA İLİŞKİN İLAN METNİ

KIRKLARELİ ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ TÜZEL KİŞİLİĞİNE AİT 1 ADET ARACIN SATIŞINA İLİŞKİN İLAN METNİ KIRKLARELİ ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ TÜZEL KİŞİLİĞİNE AİT 1 ADET ARACIN SATIŞINA İLİŞKİN İLAN METNİ Kırklareli Organize Mülkiyetinde bulunan, İşbu ilan metni ekinde yer alan Satış Şartnamesinde; markası,

Detaylı

FRAPORT IC İÇTAŞ ANTALYA HAVALİMANI TERMİNAL YATIRIM VE İŞLETMECİLĞİ A.Ş.

FRAPORT IC İÇTAŞ ANTALYA HAVALİMANI TERMİNAL YATIRIM VE İŞLETMECİLĞİ A.Ş. FRAPORT IC İÇTAŞ ANTALYA HAVALİMANI TERMİNAL YATIRIM VE İŞLETMECİLĞİ A.Ş. TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ İÇİNDEKİLER 1. İşin Konusu 2. Kiralama Süresi 3. Kiralama Bedeli ve Ödeme Koşulları 4. Teminat 5. Teklif

Detaylı

TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ

TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ OSGB HİZMETİ TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ Sayfa 1 / 6 MADDE 1 - TANIMLAR Bu doküman ve eklerinde geçen; İDARE İSTEKLİ müteahhidini, : DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ ni : Madde 2 de tanımı ve kapsamı

Detaylı

Kurum: Çevre Ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Eskişehir 3. Bölge Bölge Müdürlüğü

Kurum: Çevre Ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Eskişehir 3. Bölge Bölge Müdürlüğü İhale Şehri :Eskişehir İş Şehri :Eskişehir, Kütahya, Sakarya Kurum: Çevre Ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Eskişehir 3. Bölge Bölge Müdürlüğü İşin Adı/Konusu/Cinsi :Özel Güvenlik Hizmeti

Detaylı

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ OFİS SARF MALZEME VE KIRTASİYE TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ Sayfa 1 / 6 MADDE 1 - TANIMLAR Bu doküman ve eklerinde geçen; CEMİYET İSTEKLİ : DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ ve bağlı kurumlarını : Madde

Detaylı

MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI NDAN İLAN

MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI NDAN İLAN MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI NDAN İLAN MADDE 1. İhale konusu olan işin niteliği, yeri, miktarı, kiralanma süresi, hangi tarih ve saatte yapılacağı, tahmini bedeli ile geçici teminat miktarı; Mersin

Detaylı

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ EVDE VEYA KURUMDA HASTA BAKIM HİZMETLERİ ALIMI TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ Sayfa 1 / 6 MADDE 1 - TANIMLAR Bu doküman ve eklerinde geçen; İDARE İSTEKLİ müteahhidini, : DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ

Detaylı

TEKLiF ALMA ŞARTNAMESi

TEKLiF ALMA ŞARTNAMESi TEKLiF ALMA ŞARTNAMESi 1. TEKLiF'iN KAPSAMI: British Embassy School Ankara (BESA) (bundan böyle İşveren olarak anılacaktır), Ankara'da Ingiliz Büyükelçiliği arazisi içerisinde bulunan BESA nin kapalı spor

Detaylı

1. DARÜŞŞAFAKA Cad. No:14 Maslak-Sarıyer / İstanbul adresinde mukim DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ (bundan böyle kısaca DARÜŞŞAFAKA olarak anılacaktır).

1. DARÜŞŞAFAKA Cad. No:14 Maslak-Sarıyer / İstanbul adresinde mukim DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ (bundan böyle kısaca DARÜŞŞAFAKA olarak anılacaktır). DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ MALTEPE REZİDANS ASANSÖR REVİZYON İŞİ MADDE 1 : TARAFLAR İşbu Sözleşme; 1. DARÜŞŞAFAKA Cad. No:14 Maslak-Sarıyer / İstanbul adresinde mukim DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ (bundan böyle kısaca

Detaylı

Kurum :Abant İzzet Baysal Üniversitesi İdari Ve Mali İşler Daire Başkanlığı. ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı

Kurum :Abant İzzet Baysal Üniversitesi İdari Ve Mali İşler Daire Başkanlığı. ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı İhale Şehri :Bolu İş Şehri :Bolu Kurum :Abant İzzet Baysal Üniversitesi İdari Ve Mali İşler Daire Başkanlığı İşin Adı/Konusu/Cinsi :Özel Güvenlik Hizmeti Alınacaktır İhale Tarihi :23.11.2011 10:00 İhale

Detaylı

T.C. YAŞAR ÜNİVERSİTESİ KULUÇKA MERKEZİ KULLANIM SÖZLEŞMESİ

T.C. YAŞAR ÜNİVERSİTESİ KULUÇKA MERKEZİ KULLANIM SÖZLEŞMESİ T.C. YAŞAR ÜNİVERSİTESİ KULUÇKA MERKEZİ KULLANIM SÖZLEŞMESİ Bu sözleşme, Yaşar Üniversitesi ile Yaşar Üniversitesi Selçuk Yaşar Kampüsü içerisinde yer alan Kuluçka Merkezi içinde yer almaya hak kazanan.

Detaylı

TAŞINMAZ MAL SATIŞ ŞARTNAMESİ I-GENEL ŞARTLAR MADDE 1. İHALE KONUSU

TAŞINMAZ MAL SATIŞ ŞARTNAMESİ I-GENEL ŞARTLAR MADDE 1. İHALE KONUSU TAŞINMAZ MAL SATIŞ ŞARTNAMESİ I-GENEL ŞARTLAR MADDE 1. İHALE KONUSU ve ŞEKLİ 1- Ankara İli Çubuk ilçesinde bulunan gayrimenkuller (imarlı ve sanayi arsaları) 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa göre ihale

Detaylı

Sayın Yetkili; İhaleye teşriflerinizi bekler, çalışmalarınızda başarılar dileriz. Saygılarımızla,

Sayın Yetkili; İhaleye teşriflerinizi bekler, çalışmalarınızda başarılar dileriz. Saygılarımızla, Sayın Yetkili; Birliğimizce, kapalı zarf veya faks fiyat teklifi alınmak suretiyle, Mürefte Kooperatifimize kurulmak üzere, takas yöntemi ile 1 Adet 50 ton kapasiteli Elektronik çukur tip eski kantar satılacak,

Detaylı

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ 2016 YILI KÜLTÜR GEZİLERİ HİZMETİ TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ Sayfa 1 / 6 MADDE 1 - TANIMLAR Bu doküman ve eklerinde geçen; İDARE İSTEKLİ müteahhidini, : DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ ni : Madde

Detaylı

ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. İHTİYAÇ FAZLASI VE İHTİYAÇ DIŞI MALZEME SATIŞI İLANI

ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. İHTİYAÇ FAZLASI VE İHTİYAÇ DIŞI MALZEME SATIŞI İLANI ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. İHTİYAÇ FAZLASI VE İHTİYAÇ DIŞI MALZEME SATIŞI İLANI Satılacak malzemelerle ilgili bilgiler Madde 1- Satılacak malzemelerin sıra numarası, cinsi, niteliği ve miktarları aşağıdaki

Detaylı

İHALE İLANI ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.

İHALE İLANI ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. İHALE İLANI ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. "Maddi Hasar All Risk", "İşveren Mali Mesuliyet" ve "3. Şahıs Sorumluluk" Sigorta Poliçeleri Hizmet Alımı 18.04.2017 Salı günü Zorlu Center Levazım Mah. Koru Sk.

Detaylı

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ OFİS SARF MALZEME VE KIRTASİYE TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ Sayfa 1 / 6 MADDE 1 - TANIMLAR Bu doküman ve eklerinde geçen; CEMİYET İSTEKLİ : DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ ve bağlı kurumlarını : Madde

Detaylı

1. DARÜŞŞAFAKA Cad. No:14 Maslak-Sarıyer / İstanbul adresinde mukim DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ (bundan böyle kısaca DARÜŞŞAFAKA olarak anılacaktır).

1. DARÜŞŞAFAKA Cad. No:14 Maslak-Sarıyer / İstanbul adresinde mukim DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ (bundan böyle kısaca DARÜŞŞAFAKA olarak anılacaktır). DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ YAKACIK REZİDANS 5 ADET ASANSÖR FENNİ MUAYENE EKSİKLİKLERİ TAMAMLANMASI İŞİ MADDE 1 : TARAFLAR İşbu Sözleşme; 1. DARÜŞŞAFAKA Cad. No:14 Maslak-Sarıyer / İstanbul adresinde mukim DARÜŞŞAFAKA

Detaylı

: https://ekap.kik.gov.tr/ekap/

: https://ekap.kik.gov.tr/ekap/ ARAÇ KİRALAMA HİZMETİ ALINACAKTIR TÜRKİYE KÖMÜR İŞLETMELERİ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ(TKİ) EGE LİNYİTLERİ İŞLETME MÜESSESESİ/SATINALMA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ Sürücülü Araç Kiralama hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale

Detaylı

ESKİŞEHİR TİCARET ODASI

ESKİŞEHİR TİCARET ODASI Sayı : 21602 05.11.2013 Konu : Kamera Alımı Sayın Üyemiz, Odamız üyesi firmalardan kapalı zarfta teklif almak sureti ile Kamera Alımı yapılacaktır. Tekliflerinizin en geç 07.11.2013 Perşembe saat 12:00

Detaylı

ARAÇ KİRALAMA HİZMETİ ALINACAKTIR ONİKİŞUBAT BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ. KAMYON, KAMYONET ve TIR KİRALANMASI HİZMET ALIM İŞİ hizmet alımı 4734

ARAÇ KİRALAMA HİZMETİ ALINACAKTIR ONİKİŞUBAT BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ. KAMYON, KAMYONET ve TIR KİRALANMASI HİZMET ALIM İŞİ hizmet alımı 4734 ARAÇ KİRALAMA HİZMETİ ALINACAKTIR ONİKİŞUBAT BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ KAMYON, KAMYONET ve TIR KİRALANMASI HİZMET ALIM İŞİ hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık

Detaylı

İSTANBUL KİMYEVİ MADDELER VE MAMULLERİ İHRACATÇILARI BİRLİĞİ KAUÇUK SEKTÖRÜ İÇİN STRATEJİK YOL HARİTASI ÇIKARTILMASI VE YURTDIŞI PAZARLAMA TAKIMI

İSTANBUL KİMYEVİ MADDELER VE MAMULLERİ İHRACATÇILARI BİRLİĞİ KAUÇUK SEKTÖRÜ İÇİN STRATEJİK YOL HARİTASI ÇIKARTILMASI VE YURTDIŞI PAZARLAMA TAKIMI İSTANBUL KİMYEVİ MADDELER VE MAMULLERİ İHRACATÇILARI BİRLİĞİ KAUÇUK SEKTÖRÜ İÇİN STRATEJİK YOL HARİTASI ÇIKARTILMASI VE YURTDIŞI PAZARLAMA TAKIMI İHTİYAÇ ANALİZİ HİZMET ALIM TEKLİF ŞARTNAMESİ İSTANBUL,

Detaylı

a) Adresi : Alemdar Mahallesi, Ankara Caddesi, Hükümet Konağı Sokak, No: Cağaloğlu Fatih/İSTANBUL : https://ekap.kik.gov.

a) Adresi : Alemdar Mahallesi, Ankara Caddesi, Hükümet Konağı Sokak, No: Cağaloğlu Fatih/İSTANBUL : https://ekap.kik.gov. İLAN İSTANBUL VERGİ DENETİM KURULU PENDİK HİZMET BİNASINA AİT ZEMİN ETÜDLERİ, MİMARİ, STATİK, MEKANİK, ELEKTRİK, ALTYAPI VE PEYZAJ UYGULAMA PROJELERİ, MAHAL LİSTELERİ, METRAJ, YAKLAŞIK MALİYET HESAPLARI

Detaylı

AG-YG(OG) ELEKTRİK DAĞITIM ŞEBEKELERİ VE YG(OG) DAĞITIM HATLARI ARIZA ONARIM VE BAKIM HİZMETİ ALINACAKTIR

AG-YG(OG) ELEKTRİK DAĞITIM ŞEBEKELERİ VE YG(OG) DAĞITIM HATLARI ARIZA ONARIM VE BAKIM HİZMETİ ALINACAKTIR AG-YG(OG) ELEKTRİK DAĞITIM ŞEBEKELERİ VE YG(OG) DAĞITIM HATLARI ARIZA ONARIM VE BAKIM HİZMETİ ALINACAKTIR Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. BOĞAZİÇİ ELEKTRİK DAĞITIM AŞ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Genel Müdürlüğümüz Çağlayan

Detaylı

Kurum :Abant İzzet Baysal Üniversitesi İdari Ve Mali İşler Daire Başkanlığı. ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı

Kurum :Abant İzzet Baysal Üniversitesi İdari Ve Mali İşler Daire Başkanlığı. ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı İhale Şehri :Bolu İş Şehri :Bolu Kurum :Abant İzzet Baysal Üniversitesi İdari Ve Mali İşler Daire Başkanlığı İşin Adı/Konusu/Cinsi :Temizlik Hizmeti Alınacaktır İhale Tarihi :17.11.2011 10:00 İhale Usulü

Detaylı

Süre ve Yakla k Maliyet Bilgileri

Süre ve Yakla k Maliyet Bilgileri Sayfa 1 / 5 Süre ve Yakla k Maliyet Bilgileri lan Süresi : Yasal Kapsam : 13/a 28 (ilan n elektronik araçlarla haz rlanmas ve gönderilmesinden dolay 7 gün, ilan ve ihale doküman na EKAP üzerinden do rudan

Detaylı

BANKA PROMOSYONU İHALE ŞARTNAMESİ

BANKA PROMOSYONU İHALE ŞARTNAMESİ BANKA PROMOSYONU İHALE ŞARTNAMESİ 1-Kurumun Adı : İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, İlçe Yazı İşleri Müdürlüğü, İlçe Nüfus Müdürlüğü, Malmüdürlüğü, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Başkanlığı, Özel İdare

Detaylı

TASFİYE HALİNDE ÇİZGİ YAT LİMİTED ŞİRKETİ HANGAR, DEMİRBAŞ VE DİĞER MENKULLERİNİN SATIŞINA İLİŞKİN İHALE ŞARTNAMESİ

TASFİYE HALİNDE ÇİZGİ YAT LİMİTED ŞİRKETİ HANGAR, DEMİRBAŞ VE DİĞER MENKULLERİNİN SATIŞINA İLİŞKİN İHALE ŞARTNAMESİ TASFİYE HALİNDE ÇİZGİ YAT LİMİTED ŞİRKETİ HANGAR, DEMİRBAŞ VE DİĞER MENKULLERİNİN SATIŞINA İLİŞKİN İHALE ŞARTNAMESİ I- SATIŞ İHALESİNİN KONUSU VE BAŞVURUYA İLİŞKİN HUSUSLAR 1. Tanımlar ve Tasfiye Memurluğu'na

Detaylı

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ OSGB HİZMET ALIM SÖZLEŞMESİ. 2... adresinde mukim (bundan böyle kısaca OSGB olarak anılacaktır.)

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ OSGB HİZMET ALIM SÖZLEŞMESİ. 2... adresinde mukim (bundan böyle kısaca OSGB olarak anılacaktır.) DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ OSGB HİZMET ALIM SÖZLEŞMESİ MADDE 1 : TARAFLAR İşbu Sözleşme; 1. DARÜŞŞAFAKA Cad. No:14 Maslak - Sarıyer / İstanbul adresinde mukim DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ ile (bundan böyle kısaca DARÜŞŞAFAKA

Detaylı

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ LAPTOP ALIMI TASLAK SÖZLEŞMESİ adresinde mukim. (bundan böyle kısaca TEDARİKÇİ olarak anılacaktır.)

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ LAPTOP ALIMI TASLAK SÖZLEŞMESİ adresinde mukim. (bundan böyle kısaca TEDARİKÇİ olarak anılacaktır.) DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ LAPTOP ALIMI TASLAK SÖZLEŞMESİ MADDE 1: TARAFLAR İşbu Sözleşme; 1. Darüşşafaka Mh. Darüşşafaka Cd. No:5/9 34457 Sarıyer / İstanbul adresinde mukim DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ (bundan böyle

Detaylı

EĞİTİMDE FATİH PROJESİ KAPSAMINDA 2. FAZ YEREL ALAN AĞI KURULUMU İŞİ İHALESİ İLANI

EĞİTİMDE FATİH PROJESİ KAPSAMINDA 2. FAZ YEREL ALAN AĞI KURULUMU İŞİ İHALESİ İLANI EĞİTİMDE FATİH PROJESİ KAPSAMINDA 2. FAZ YEREL ALAN AĞI KURULUMU İŞİ İHALESİ İLANI Milli Eğitim Bakanlığı Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü Eğitimde Fatih Projesi 2. Faz Yerel Alan Ağı Kurulumu

Detaylı

TOPRA SANAT YAPILARI VE BSK'LI ÜSTYAPI İŞİ YAPTIRILACAKTIR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ-5.BÖLGE MERSİN DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

TOPRA SANAT YAPILARI VE BSK'LI ÜSTYAPI İŞİ YAPTIRILACAKTIR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ-5.BÖLGE MERSİN DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TOPRA SANAT YAPILARI VE BSK'LI ÜSTYAPI İŞİ YAPTIRILACAKTIR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ-5.BÖLGE MERSİN DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Erdemli-Silifke-Taşucu 13Bl HdYolu Km:160+200-165+400

Detaylı

MESAFELİ SÖZLEŞMELERE DAİR YÖNETMELİK UYARINCA HAZIRLANAN ÖN BİLGİLENDİRME FORMU

MESAFELİ SÖZLEŞMELERE DAİR YÖNETMELİK UYARINCA HAZIRLANAN ÖN BİLGİLENDİRME FORMU MESAFELİ SÖZLEŞMELERE DAİR YÖNETMELİK UYARINCA HAZIRLANAN ÖN BİLGİLENDİRME FORMU 1. TANIMLAR KİRAYA VEREN: Ticaret Unvanı: Mobicar Araç Paylaşım Hizmetleri A.Ş. Adresi: Eski Büyükdere Cad. Ayazağa Yolu

Detaylı

15 2014 413 8 1 1140 858,00 2 1 2 33 480 10 10 2 2: İHALEYE GİREBİLME ŞARTLARI I)

15 2014 413 8 1 1140 858,00 2 1 2 33 480 10 10 2 2: İHALEYE GİREBİLME ŞARTLARI I) ZEYİLNAME 15 Mayıs 2014 Perşembe günü saat:14:30 da yapılacağı duyurulan, Mülkiyeti Kurumumuza ait, İstanbul İli, Üsküdar İlçesi, Ahmediye Mahallesi, Halk Caddesi adresinde bulunan, 413 ada, 8 nolu parselde

Detaylı

Bölüm 1 de ürün gereklilikleri ve müşteri talepleri doğrultusunda en az 3 (üç) adet alternatif tasarım ortaya konacaktır.

Bölüm 1 de ürün gereklilikleri ve müşteri talepleri doğrultusunda en az 3 (üç) adet alternatif tasarım ortaya konacaktır. TASARIM PROJESİ TEKLİF FORMU Tasarımcı: Bahaeddin Önal Musteri:... Projenin Adı ve Tanımı:... Projenin Aşamaları: Ücret (TL) Süre (İş Günü) Bölüm 1 : Konsept Tasarıma Karar verilmesi Bölüm 2 : Tasarım

Detaylı

TOSB TAYSAD ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ ELEKTRİK BAĞLAMA ESASLARI

TOSB TAYSAD ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ ELEKTRİK BAĞLAMA ESASLARI 1 TOSB TAYSAD ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ ELEKTRİK BAĞLAMA ESASLARI (TOSB zaman içinde olabilecek mevzuat, karar ve uygulama değişikliklerine göre değişiklik veya yeniden düzenleme yapma hakkını saklı tutar)

Detaylı

İHALE İLANI T.C. Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı

İHALE İLANI T.C. Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı İHALE İLANI T.C. Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Mühendislik Laboratuvar Binası Yapım İşi Açık

Detaylı

ÇAMLIBEL ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.

ÇAMLIBEL ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. ÇAMLIBEL ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. İHTİYAÇ DIŞI VE İHTİYAÇ FAZLASI MALZEME (TRAFO) SATIŞI YAPILACAKTIR SATILACAK TRAFOLARLA İLGİLİ BİLGİLER: Madde 1- Satılacak trafoların sıra numarası, cinsi, niteliği aşağıda

Detaylı

İşin Adı/Konusu/Cinsi :Fabrikamız Dahilinde Malzeme Hazırlanması Ve Etütlerinin Yaptırılması Hizmeti Alınacaktır

İşin Adı/Konusu/Cinsi :Fabrikamız Dahilinde Malzeme Hazırlanması Ve Etütlerinin Yaptırılması Hizmeti Alınacaktır İhale Şehri Eskişehir İş Şehri Eskişehir Kurum Türkiye Şeker Fabrikaları A.ş. Eskişehir Makina Fabrikası Müdürlüğü İşin Adı/Konusu/Cinsi Fabrikamız Dahilinde Malzeme Hazırlanması Ve Etütlerinin Yaptırılması

Detaylı

YEMEK HİZMETİ ALINACAKTIR SARIGÖL İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ- MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI MÜSTEŞARLIK

YEMEK HİZMETİ ALINACAKTIR SARIGÖL İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ- MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI MÜSTEŞARLIK YEMEK HİZMETİ ALINACAKTIR SARIGÖL İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ- MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI MÜSTEŞARLIK 2015/2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI SARIGÖL İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ TEMEL EĞİTİM TAŞIMALI ÖĞRENCİLERİNE ÖĞLE

Detaylı

Denizli İli Güney İlçesi Yeni Mahallesi 118 Adet Konut ve 1 Adet Büfe İnşaatı İle Altyapı ve Çevre

Denizli İli Güney İlçesi Yeni Mahallesi 118 Adet Konut ve 1 Adet Büfe İnşaatı İle Altyapı ve Çevre İhale Tarihleri 12 Ekim 2017 14:30 Denizli İli, Güney İlçesi, Yeni Mahallesi 118 Adet Konut ve 1 Adet Büfe İnşaatı İle Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İşi İHALE İLANI YAPIM İŞİ YAPTIRILACAKTIR. T.C. BAŞBAKANLIK

Detaylı

İHALEYE KATILMADA YETERLİK KURALLARI 1- EKONOMİK VE MALÎ YETERLİK 2- MESLEKİ VE TEKNİK YETERLİK

İHALEYE KATILMADA YETERLİK KURALLARI 1- EKONOMİK VE MALÎ YETERLİK 2- MESLEKİ VE TEKNİK YETERLİK İHALEYE KATILMADA YETERLİK KURALLARI 1- EKONOMİK VE MALÎ YETERLİK 2- MESLEKİ VE TEKNİK YETERLİK EKONOMİK VE MALİ YETERLİK İhaleye girecek firmaların mali olarak, üstlendiği işi gerçekleştirecek mali yeterliğe

Detaylı

a) Adresi : ATATÜRK BULVARI NO:221 06100 KAVAKLIDERE ÇANKAYA/ANKARA

a) Adresi : ATATÜRK BULVARI NO:221 06100 KAVAKLIDERE ÇANKAYA/ANKARA ÖZEL GÜVENLİK HİZMETİ ALINACAKTIR TÜRKİYE BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA KURUMU TÜBİTAK Başkanlığı ve Ankara'daki Bağlı Birimlerin (ULAKBİM, UZAY, BİLGEM G222, SAGE) 01.01.2013-31.12.2013 tarihleri arasında

Detaylı

HALK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. GAYRİMENKUL SATIŞ ve İDARİ ŞARTNAMESİ

HALK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. GAYRİMENKUL SATIŞ ve İDARİ ŞARTNAMESİ HALK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. GAYRİMENKUL SATIŞ ve İDARİ ŞARTNAMESİ GAYRİMENKULE İLİŞKİN BİLGİLER l. Halk Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.(Bundan böyle Halk GYO A.Ş. olarak anılacaktır.) mülkiyetinde

Detaylı

TYD TURİZM HİZMETLERİ DANIŞMANLIK A.Ş.

TYD TURİZM HİZMETLERİ DANIŞMANLIK A.Ş. REZERVASYON PORTALI TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ TYD TURİZM HİZMETLERİ DANIŞMANLIK A.Ş. REZERVASYON PORTALI HİZMET ALIMI İHALESİ TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ HAZİRAN 2016 İSTANBUL 1. ŞARTNAMENİN KONUSU TYD Turizm

Detaylı

Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. BOĞAZİÇİ ELEKTRİK DAĞITIM AŞ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. BOĞAZİÇİ ELEKTRİK DAĞITIM AŞ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONEL HİZMETİ ALINACAKTIR Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. BOĞAZİÇİ ELEKTRİK DAĞITIM AŞ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Boğaziçi Elektrik Dağıtım AŞ. Güngören, Gaziosmanpaşa, Beyazıt, Bakırköy İşletme Müdürlükleri ile

Detaylı

TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU ADABANK TİCARİ VE İKTİSADİ BÜTÜNLÜĞÜ SATIŞ KOMİSYONU BAŞKANLIĞINDAN İLAN

TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU ADABANK TİCARİ VE İKTİSADİ BÜTÜNLÜĞÜ SATIŞ KOMİSYONU BAŞKANLIĞINDAN İLAN TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU ADABANK TİCARİ VE İKTİSADİ BÜTÜNLÜĞÜ SATIŞ KOMİSYONU BAŞKANLIĞINDAN İLAN DOSYA NO: 2003/8 Fon Kurulunun 28.01.2015 tarih ve 2015/21 sayılı kararıyla; 25.12.2014 tarih ve

Detaylı

İSTANBUL KİMYEVİ MADDELER VE MAMULLERİ İHRACATÇILARI BİRLİĞİ AMBALAJ SEKTÖRÜ İÇİN STRATEJİK YOL HARİTASI ÇIKARTILMASI VE YURTDIŞI PAZARLAMA TAKIMI

İSTANBUL KİMYEVİ MADDELER VE MAMULLERİ İHRACATÇILARI BİRLİĞİ AMBALAJ SEKTÖRÜ İÇİN STRATEJİK YOL HARİTASI ÇIKARTILMASI VE YURTDIŞI PAZARLAMA TAKIMI İSTANBUL KİMYEVİ MADDELER VE MAMULLERİ İHRACATÇILARI BİRLİĞİ AMBALAJ SEKTÖRÜ İÇİN STRATEJİK YOL HARİTASI ÇIKARTILMASI VE YURTDIŞI PAZARLAMA TAKIMI İHTİYAÇ ANALİZİ HİZMET ALIM TEKLİF ŞARTNAMESİ İSTANBUL,

Detaylı

İHALE İLANI ADANA TİCARET ODASI

İHALE İLANI ADANA TİCARET ODASI İHALE İLANI ADANA TİCARET ODASI ADANA TİCARET ODASI HİZMET BİNASI yapım işi açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: 1 - İdarenin a) Adresi Abidinpaşa

Detaylı

T.C. BALÇOVA BELEDİYE BAŞKANLIĞI BALÇOVA BELEDİYESİ SPOR EĞİTİMİ VE SPOR HİZMETLERİNİN ORGANİZASYONU HİZMET ALIMI İŞİNE AİT TEKNİK ŞARTNAME

T.C. BALÇOVA BELEDİYE BAŞKANLIĞI BALÇOVA BELEDİYESİ SPOR EĞİTİMİ VE SPOR HİZMETLERİNİN ORGANİZASYONU HİZMET ALIMI İŞİNE AİT TEKNİK ŞARTNAME T.C. BALÇOVA BELEDİYE BAŞKANLIĞI BALÇOVA BELEDİYESİ SPOR EĞİTİMİ VE SPOR HİZMETLERİNİN ORGANİZASYONU HİZMET ALIMI İŞİNE AİT TEKNİK ŞARTNAME İHALENİN KONUSU: MADDE 1 -İzmir Balçova Belediyesi Spor Tesislerinde

Detaylı

C5 ELECTRONICS B2B SİTESİ ÜZERİNDEN SANAL POS KULLANIM SÖZLEŞMESİ

C5 ELECTRONICS B2B SİTESİ ÜZERİNDEN SANAL POS KULLANIM SÖZLEŞMESİ C5 ELECTRONICS B2B SİTESİ ÜZERİNDEN SANAL POS KULLANIM SÖZLEŞMESİ MADDE 1- SÖZLEŞMENİN TARAFLARI İş bu sözleşme; Akaretler, Süleyman Seba Cad. Bjk Plaza B Blok K:1 34357, Beşiktaş/İstanbul adresinde yerleşik

Detaylı

: https://ekap.kik.gov.tr/ekap/

: https://ekap.kik.gov.tr/ekap/ YAZILIM, DONANIM, RTU, RÖLE, MODEM VB. CİHAZLAR SATIN ALINACAKTIR KAYSERİ VE CİVARI ELEKTRİK T.A.Ş. Kayseri İli 16-38-02 Grup Nolu Yeni SCADA Sistemi (İzleme,Kontrol ve Veri Toplama), DMS (Dağıtım Yönetim

Detaylı

İSTANBUL MADEN İHRACATÇILARI BİRLİĞİ. Restorasyon Projesine İlişkin TEKLİF ŞARTNAME

İSTANBUL MADEN İHRACATÇILARI BİRLİĞİ. Restorasyon Projesine İlişkin TEKLİF ŞARTNAME İSTANBUL MADEN İHRACATÇILARI BİRLİĞİ Restorasyon Projesine İlişkin TEKLİF ŞARTNAME İSTANBUL, 2015 1. TARAFLAR Bu Şartnamede teklif isteyen taraf İstanbul Maden İhracatçıları Birliği (İMİB olarak anılacaktır)

Detaylı

: https://ekap.kik.gov.tr/ekap/

: https://ekap.kik.gov.tr/ekap/ ARAÇ KİRALAMA HİZMETİ ALINACAKTIR TÜRKİYE BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA KURUMU TÜBİTAK Başkanlığı ve Başkanlığa bağlı Ankara'daki birimlerin (ULAKBİM, UZAY, SAGE, MAM EE Ankara birimi) araç kiralama

Detaylı

HURDA VE İHTİYAÇ FAZLASI MALZEME SATIŞ İŞLERİ İHALESİ

HURDA VE İHTİYAÇ FAZLASI MALZEME SATIŞ İŞLERİ İHALESİ TUSAŞ-Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. Kazan ANKARA HURDA VE İHTİYAÇ FAZLASI MALZEME SATIŞ İŞLERİ İHALESİ TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ TUSAŞ-Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. Sayfa 1/11 İÇİNDEKİLER 1. TANIMLAR...

Detaylı

ANTALYA SERBEST BÖLGESİ Y A T I R I M C I A Ç I K A L A N KİRA SÖZLEŞMESİ ( ANT.SB.BELGE- 3 )

ANTALYA SERBEST BÖLGESİ Y A T I R I M C I A Ç I K A L A N KİRA SÖZLEŞMESİ ( ANT.SB.BELGE- 3 ) ANTALYA SERBEST BÖLGESİ Y A T I R I M C I A Ç I K A L A N KİRA SÖZLEŞMESİ ( ANT.SB.BELGE- 3 ) KİRAYA VEREN : ASBAŞ - ANTALYA SERBEST BÖLGE İŞLETİCİSİ A.Ş. YATIRIMCININ Ticaret Unvanı : Sicil Numarası :

Detaylı

AR-GE DANIŞMANLIK SÖZLEŞMESİ

AR-GE DANIŞMANLIK SÖZLEŞMESİ AR-GE DANIŞMANLIK SÖZLEŞMESİ 1. TARAFLAR İşbu Sözleşme, merkezi Çankaya Üniversitesi Balgat Kampüsü, Öğretmenler Cad, No: 14, 06530 ANKARA adresinde bulunan Çankaya Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi

Detaylı

T.C. ORTA ANADOLU KALKINMA AJANSI

T.C. ORTA ANADOLU KALKINMA AJANSI T.C. İKTİSADİ KALKINMA MALİ DESTEK PROGRAMI (TR72 10 İKP 01) SÖZLEŞME BELGELERİ T.C. İKTİSADİ KALKINMA MALİ DESTEK PROGRAMI (TR72 10 İKP 01) SÖZLEŞME SÜRECİ BİLGİLENDİRME NOTLARI Orta Anadolu Kalkınma

Detaylı

TURİZM YATIRIMLARI İÇİN ARAZİ TAHSİS REHBERİ

TURİZM YATIRIMLARI İÇİN ARAZİ TAHSİS REHBERİ TURİZM YATIRIMLARI İÇİN ARAZİ TAHSİS REHBERİ Hazırlayan: Ahiler Kalkınma Ajansı Ahiler Kalkınma Ajansı Sayfa 1 Başvuru Mercii: T.C. Turizm ve Kültür Bakanlığı Ahiler Kalkınma Ajansı Sayfa 2 (1) Girişimciler,

Detaylı

PROJE HİZMETİ ALINACAKTIR

PROJE HİZMETİ ALINACAKTIR PROJE HİZMETİ ALINACAKTIR T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Tekstil, Deri, Mobilya, Gıda ve Kimya Ürünlerinin İmalatı Sektörlerindeki İşyerlerinde İş Sağlığı

Detaylı

MAL SATIŞ SÖZLEŞMESİ. SÖZLEŞMENİN TARAFLARI ve TARAFLARIN BİLGİLERİ

MAL SATIŞ SÖZLEŞMESİ. SÖZLEŞMENİN TARAFLARI ve TARAFLARIN BİLGİLERİ MAL SATIŞ SÖZLEŞMESİ Madde 1 SÖZLEŞMENİN TARAFLARI ve TARAFLARIN BİLGİLERİ İşbu sözleşme, bir tarafta GÜRGENLER İNŞAAT VE TESİSAT MALZ.SAN VE TİC A.Ş (bundan sonra GÜRGENLER olarak yazılacaktır) ile diğer

Detaylı

TRAKYA BİRLİK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ NDEN TANK DİBİ TORTU SATILACAKTIR

TRAKYA BİRLİK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ NDEN TANK DİBİ TORTU SATILACAKTIR TRAKYA BİRLİK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ NDEN TANK DİBİ TORTU SATILACAKTIR Birliğimiz Karacabey Yağ Fabrikası / KARACABEY - BURSA da bulunan takribi 1.110 ton tank dibi tortu satış ihalesi 16.11.2015 günü, saat 14:00

Detaylı

HALK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. SATIŞ ve İDARİ ŞARTNAMESİ

HALK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. SATIŞ ve İDARİ ŞARTNAMESİ HALK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. SATIŞ ve İDARİ ŞARTNAMESİ 1. SATIŞA KONU YAPIYA AİT BİLGİLER Halk Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.(Bundan böyle Halk GYO A.Ş. veya İŞVEREN olarak anılacaktır.)

Detaylı

T.C. UŞAK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı. Sayın: Firma Yetkilisi

T.C. UŞAK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı. Sayın: Firma Yetkilisi T.C. UŞAK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı *BE84EM49* Sayı : 85027752-934.02- Konu : Fiyat Tespiti Sayın: Firma Yetkilisi 8 Mart 2016 Tarihinde düzenlenecek olan Dünya Kadınlar

Detaylı

SÖZLEŞME MUTLAKA İKİ (2) NÜSHA OLARAK DOLDURULUP GÖNDERİLMELİDİR.

SÖZLEŞME MUTLAKA İKİ (2) NÜSHA OLARAK DOLDURULUP GÖNDERİLMELİDİR. SÖZLEŞME MUTLAKA İKİ (2) NÜSHA OLARAK DOLDURULUP GÖNDERİLMELİDİR. Ayrıca aşağıdaki belgeler sözleşme ile birlikte mutlaka gönderilmelidir. - Vergi Levhası - Ticaret Sicil Gazetesi - İmza sirküleri (sözleşmedeki

Detaylı

TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ

TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ URLA KAMPÜS PERSONEL VE ETKİNLİK SERVİSLERİ HİZMETİ TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ Sayfa 1 / 7 MADDE 1 - TANIMLAR Bu doküman ve eklerinde geçen; İDARE İSTEKLİ müteahhidini, : DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ

Detaylı

BAŞVURU FORMU SERBEST MESLEK FAALİYETİ OLARAK TÜZEL KİŞİLİK ORTAKLIĞI

BAŞVURU FORMU SERBEST MESLEK FAALİYETİ OLARAK TÜZEL KİŞİLİK ORTAKLIĞI BAŞVURU SAHİBİNİN ADI SOYADI TC KİMLİK NO KARNE NO BİLGE KULLANICI KODU FAALİYET ADRESİ İKAMETGAH ADRESİ TEBLİĞ KAPSAMI FAALİYETLERİN NE ŞEKİLDE YÜRÜTÜLECEĞİ TÜZEL KİŞİNİN(*) TİCARET ÜNVANI VERGİ NUMARASI

Detaylı

Arsa Mesken. Ticaret Alanı. Ticaret Alanı ,4 Arsa Konut Alanı 18

Arsa Mesken. Ticaret Alanı. Ticaret Alanı ,4 Arsa Konut Alanı 18 TAŞINMAZLAR SATILACAKTIR Kayseri Kocasinan Belediye Başkanlığından: Madde 1- İhalenin Konusu: Belediyemize ait aşağıda bilgileri verilen, 33 (OtuzÜç) adet taşınmaz satış ihalesidir. Sıra Mevkii (Adres)

Detaylı

MİLLİ EĞİTİM VAKFI GAYRİMENKUL SATIŞ ŞARTNAMESİ

MİLLİ EĞİTİM VAKFI GAYRİMENKUL SATIŞ ŞARTNAMESİ MİLLİ EĞİTİM VAKFI GAYRİMENKUL SATIŞ ŞARTNAMESİ Madde 1- Gayrimenkul Sahibi Vakfa İlişkin Bilgiler 11- Vakfın; a) Adı: Millî Eğitim Vakfı Genel Müdürlüğü b) Adresi: Azerbaycan Cad Kasım Gülek Sok No:6

Detaylı

TEKNOPARK İSTANBUL A.Ş.

TEKNOPARK İSTANBUL A.Ş. TEKNOPARK İSTANBUL A.Ş. İSTANBUL TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGESİ İDARE BİNASI ile KULUÇKA MERKEZİNDE YER ALAN A GİRİŞ KAFE ALANININ KİRALANMASI İŞİ GENEL ŞARTNAME TEMMUZ 2015 TEKNOPARK İSTANBUL A.Ş. TİCARİ

Detaylı

MADDE 2 SÖZLEŞME KONUSU

MADDE 2 SÖZLEŞME KONUSU SERVİS SÖZLEŞMESİ MADDE 1 TARAFLAR A- Kapanlar Otomotiv Ltd.Şti. Ozan Abay Cd.No:38 Salhane Bayraklı-İZMİR B- Müşteri MADDE 2 SÖZLEŞME KONUSU Müşterinin iş bu sözleşmede öngörülen ve tanımlanan şekilde

Detaylı

KİRALAMA İHALESİ ŞARTNAMESİ

KİRALAMA İHALESİ ŞARTNAMESİ MADDE 1- Taşınmaz bilgileri; KİRALAMA İHALESİ ŞARTNAMESİ İli Muğla Niteliği Büfe İlçesi Marmaris Yüzölçümü (m^) 48 m^ Mahalle/Köyü Çamdibi Pafta No/Cilt No -------- Cadde/Sokak/ 284.Sokak Ada No/Sahife

Detaylı

YAZILIM VE DESTEK HİZMETİ ALINACAKTIR DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (DHMİ)

YAZILIM VE DESTEK HİZMETİ ALINACAKTIR DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (DHMİ) YAZILIM VE DESTEK HİZMETİ ALINACAKTIR DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (DHMİ) İŞ ZEKÂSINA AİT DONANIM VE LİSANSLARI İLE VERİ AMBARI KURULUMUNUN YAPILMASI İŞİ hizmet alımı 4734 sayılı Kamu

Detaylı

İLAN İSTANBUL DEFTERDARLIĞI AVRUPA YAKASI MİLLİ EMLAK DAİRESİ BAŞKANLIĞI. : https://ekap.kik.gov.tr/ekap/

İLAN İSTANBUL DEFTERDARLIĞI AVRUPA YAKASI MİLLİ EMLAK DAİRESİ BAŞKANLIĞI. : https://ekap.kik.gov.tr/ekap/ İLAN İSTANBUL VERGİ DENETİM KURULU ATAKÖY HİZMET BİNASINA AİT ZEMİN ETÜDLERİ, MİMARİ, STATİK, MEKANİK, ELEKTRİK, ALTYAPI VE PEYZAJ UYGULAMA PROJELERİ, MAHAL LİSTELERİ, METRAJ, YAKLAŞIK MALİYET HESAPLARI

Detaylı

HOSTBEY YAZILIM VE BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ SUNUCU KİRALAMA SÖZLEŞMESİ

HOSTBEY YAZILIM VE BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ SUNUCU KİRALAMA SÖZLEŞMESİ HOSTBEY YAZILIM VE BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ SUNUCU KİRALAMA SÖZLEŞMESİ MADDE 1. TARAFLAR 1- SERVİS SAĞLAYICI : HOSTBEY YAZILIM VE BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ (Sözleşmenin bundan sonraki bölümünde kısaca "Hostbey)"

Detaylı

İHALE ŞARTNAMESİ ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. TİC. A.Ş. 2015 ŞUBAT

İHALE ŞARTNAMESİ ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. TİC. A.Ş. 2015 ŞUBAT İHALE ŞARTNAMESİ ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. TİC. A.Ş. 2015 ŞUBAT ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ TİCARET A.Ş. (İHALE KOMİSYONU) BAŞKANLIĞI NDAN ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ TİCARET A.Ş. NİN ENA ELEKTRİK ÜRETİM

Detaylı

BİNA İNŞAATI YAPTIRILACAKTIR İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

BİNA İNŞAATI YAPTIRILACAKTIR İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BİNA İNŞAATI YAPTIRILACAKTIR İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İZMİR OPERA BİNASI YAPILMASI yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin

Detaylı

TEKNİK SERVİS ve BAKIM-ONARIM SÖZLEŞMESİ

TEKNİK SERVİS ve BAKIM-ONARIM SÖZLEŞMESİ TEKNİK SERVİS ve BAKIM-ONARIM SÖZLEŞMESİ İş bu sözleşme Yeni mah. sahil sok. güven apt. no: 14/1 adresinde mukim Protec Bilişim. (Bundan sonra Protec Bilişim olarak anılacaktır.) ile..... adresinde mukim......

Detaylı

24.10.2012 B-21 Hazırlayan:Elif ÇAM. Sayın İlgili,

24.10.2012 B-21 Hazırlayan:Elif ÇAM. Sayın İlgili, 24.10.2012 B-21 Hazırlayan:Elif ÇAM Sayın İlgili, Aşağıda teknik ve idari şartnamesi verilen İzmir Ticaret Odası na ait makam araçlarının kasko ve zorunlu trafik sigorta poliçelerinin yaptırılması işi

Detaylı

TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ TEKİRDAĞ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜNDEN TA Ş I M A Y A P T I R I L A C A K T I R

TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ TEKİRDAĞ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜNDEN TA Ş I M A Y A P T I R I L A C A K T I R TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ TEKİRDAĞ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜNDEN TA Ş I M A Y A P T I R I L A C A K T I R Şubemiz Çorlu Ajans Amirliği Stoklarından 5.000 ton, dökme hububatın karayolundan Tekirdağ merkez kiralık Evren

Detaylı

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/ekap/

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/ekap/ İhale Şehri :Bolu İş Şehri :Bolu Kurum :Sağlık Bakanlığı Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi İşin Adı/Konusu/Cinsi :Araç Kiralama Hizmeti Alınacaktır İhale Tarihi :16.11.2011 10:30 İhale Usulü :Açık İhale

Detaylı

TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU ADABANK TİCARİ VE İKTİSADİ BÜTÜNLÜĞÜ" SATIŞ KOMİSYONU BAŞKANLIĞINDAN TİCARİ VE İKTİSADİ BÜTÜNLÜK SATIŞ İLANI

TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU ADABANK TİCARİ VE İKTİSADİ BÜTÜNLÜĞÜ SATIŞ KOMİSYONU BAŞKANLIĞINDAN TİCARİ VE İKTİSADİ BÜTÜNLÜK SATIŞ İLANI TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU ADABANK TİCARİ VE İKTİSADİ BÜTÜNLÜĞÜ" SATIŞ KOMİSYONU BAŞKANLIĞINDAN TİCARİ VE İKTİSADİ BÜTÜNLÜK SATIŞ İLANI DOSYA NO: 2003/8 Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Fon tarafından

Detaylı

TEKNİK SERVİS VE BAKIM SÖZLEŞMESİ

TEKNİK SERVİS VE BAKIM SÖZLEŞMESİ TEKNİK SERVİS VE BAKIM SÖZLEŞMESİ PARÇA HARİÇ : SÖZLEŞME NO : 1. TARAFLAR : 2. SİSTEM : 1.1 Bir tarafta ticari ikametgahı AKŞEMŞETTİN MAH. ÇAĞLAYAN CAD. NO: 21/A Sincan / ANKARA olan YEDİEL ISITMA SOĞUTMA

Detaylı

Kurum :Abant İzzet Baysal Üniversitesi İdari Ve Mali İşler Daire Başkanlığı. ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı

Kurum :Abant İzzet Baysal Üniversitesi İdari Ve Mali İşler Daire Başkanlığı. ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı İhale Şehri :Bolu İş Şehri :Bolu Kurum :Abant İzzet Baysal Üniversitesi İdari Ve Mali İşler Daire Başkanlığı İşin Adı/Konusu/Cinsi :Özel Güvenlik Hizmeti Alınacaktır İhale Tarihi :23.11.2011 10:00 İhale

Detaylı

ÇORLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ DAMPERLİ KAMYON (ŞOFÖRLÜ) VE İŞ MAKİNESİ (OPERATÖRLÜ) KİRALANMASI HİZMET ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ

ÇORLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ DAMPERLİ KAMYON (ŞOFÖRLÜ) VE İŞ MAKİNESİ (OPERATÖRLÜ) KİRALANMASI HİZMET ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ ÇORLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ DAMPERLİ KAMYON (ŞOFÖRLÜ) VE İŞ MAKİNESİ (OPERATÖRLÜ) KİRALANMASI HİZMET ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ 1 1-Müdürlüğümüz tarafından kiralaması yapılacak olan damperli

Detaylı

.. /.. /... Adı - SOYADI/Ticaret unvanı Kaşe ve İmza 3

.. /.. /... Adı - SOYADI/Ticaret unvanı Kaşe ve İmza 3 GÖTÜRÜ BEDEL TEKLİF MEKTUBU İHALE KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA İhale Kayıt Numarası 04/3364 İhalenin adı Teklif sahibinin adı ve soyadı/ ticaret unvanı Uyruğu TC Kimlik Numarası (gerçek kişi ise) Vergi Kimlik

Detaylı