3. BOÐAZ KÖPRÜSÜ ÝHALESÝ, GELECEK SENEYE KALDI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "3. BOÐAZ KÖPRÜSÜ ÝHALESÝ, GELECEK SENEYE KALDI"

Transkript

1 10 OCAK 2012'YE ERTELENDÝ 3. BOÐAZ KÖPRÜSÜ ÝHALESÝ, GELECEK SENEYE KALDI HABERÝ SAYFA 11 DE Irak ta kanlý gün/ 7 DE Sakal-ý Þerif e yoðun ilgi / 6 DA Balanlý ya hakimden uyarý / 4 TE En çok okunan kitap Kur ân/ 6 DA YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR YIL: 42 SA YI: / 75 Kr ni as ya.com.tr Somali gelirlerinin yüzde 85'i, Etiyopya'nýn bütçesinin yüzde 25'i silâhlanmaya ayrýlýyor. Silâha harcanan bütçenin çok az bir kýsmý bile gýda için kullanýlsa binlerce çocuk ölmeyecekti. FO TOÐ RAF: A A ÇÖPE GÝDEN EKMEKLER SOMALÝ YÝ DOYURUR Ha be ri say fa 3 te AF RÝ KA LI MÜL TE CÝ LER, ÝF TAR LARINI AÇACAKLARI SU YA GÜ NEÞ AL TIN DA SA - AT LER CE YÜ RÜ YE REK U LA ÞA BÝ LÝ YOR. ONLARCA KÝLOMETRE u Ken ya'da ki mül te ci kam pýn da su sað la dýk la rý ku yu la rý ku ru yan in san lar gü ne þin ilk ý þýk la rýy la bir - lik te, e þek le re yük le dik le ri bi don ve kap lar la, su sa tý þý ya pý lan ''su is - tas yon la rý nýn'' bu lun du ðu nok ta la - ra doð ru zor lu bir yol cu lu ða çý ký - yor; gü ne þin al týn da on lar ca ki lo - met re yü rü dük ten son ra al dýk la rý su lar la if tar la rý ný aç mak ü ze re dö - nüþ yol cu lu ðu na baþ lý yor lar. KUYU AÇILSA SORUN BÝTER u ÝHH Yö ne tim Ku ru lu Ü ye si Hü - se yin O ruç, ''Ku rak lý ðýn en üst dü - zey de ya þan dý ðý gün ler de bi le su ku yu la rýn da su var ve in san lar su ya o ra dan u la þa bi li yor. Bir ku - yu aç tý ðý nýz za man a i le ye su u laþ týr mýþ o lu yor su nuz. Böl ge - deki a i le ler ge nel lik le 7-8 ki þi den o lu þu yor. De mek ki bir ku yu aç - týðý nýz da yak la þýk 5 bin in san su - ya ka vu þu yor de di. n 7 de ÝHH 400 yetime daha kucak açtý/ 7 de Somali ye 34 tonluk gýda yardýmý/ 4 te MÝNÝBÜSÜ ATEÞE VERÝP SÜRÜCÜSÜNÜ KAÇIRDILAR PKK yine adam kaçýrdý u Hak ka ri nin Þem din li il çe sin de as ke rî bir lik le re mal ze me ta þý - yan bir mi ni büs, bir grup PKK lý te rö rist ta ra fýn dan a te þe ve ril dik - ten son ra, sü rü cü sü de ka çý rýl dý. Ha be ri say fa 5 te ÞAM'IN OPERASYONLARI BÝTÝRMEYE NÝYETÝ YOK Tanklar Humus ta u Su ri ye or du su, ül ke nin or ta ke sim le rin de yer a lan Hu mus böl - ge sin de, dün tank la rýn des te ðin de as ke rî o pe ras yon dü zen le di. Si vil top lum ku ru luþ la rý, ö zel lik le Hu la yer le þim böl ge sin den yo - ðun ça týþ ma ses le ri nin gel di ði ni bil dir di. Ha be ri say fa 7 de ASKERÎ ÝLÝÞKÝLERÝ GELÝÞTÝRÝYORLAR Çin-Ýsrail yakýnlaþmasý ISSN u Çin i le Ýs ra il as ke rî a lan da i liþ ki le ri ni ge liþ ti ri - yor. Çin Halk Kur tu luþ Or du su Ge nel kur may Baþ - ka ný Chen Bing de, Ýs ra il Sa vun ma Ba ka ný E hud Ba rak i le bir a ra ya gel di ði top lan tý da sa mi mî gö - rün tü ler eþ li ðin de, i ki ül ke a ra sýn da ki dost luk bað la rý nýn ar ta ca ðý sin ya li ver di. Ha be ri say fa 7 de BAÞBAKANIN YAÞ A BAÞKANLIK ETMESÝ YETER MÝ? Sivil iradenin hakimiyeti saðlanabildi mi? us tar da A çýk Gö rüþ e ya zan Prof. Dr. Ü mit Ciz re, Tür ki ye de si vil i - ra de nin sað la nýp sað lan ama dý ðý ný yo rum la dý ðý ya zý sýn da, Baþ ba - ka nýn tek baþ kan o la rak YAÞ a baþ kan lýk et me si, tek ba þý na bir an - lam i fa de et mez. Sa vun ma ve gü ven lik po li ti ka ve stra te ji le ri i le TSK üst yö ne ti mi ni MSB be lir le me li di ye yaz dý. Yazýsý say fa 8 de SAÐLIK SEBEBÝYLE Kýzýlay Baþkaný istifa etti u Türk Ký zý la yý Ge nel Baþ ka ný Te kin Kü çü ka li, sað lýk so run la - rý se be biy le gö re vin den is ti fa et ti ði ni a çýk la dý ðý bir ve da me - sa jý ya yýn la dý. Ha be ri say fa 5 te BARTHOLOMEOS YÖNETTÝ Sümela da 2. ayin ut rab zon un Maç ka il çe sin de - ki ta ri hî Sü me la Ma nas tý rý nda, Fe ner Rum Pat ri ði Bart ho lo - me os yö ne ti min de, dün i kin ci kez a yin dü zen len di. n 4 te 17 AÐUSTOS UN 12. YILI / 5 te

2 2 Y LÂHÝKA Ramazan-ý Þerif teki duâlar, ihlâsý bulmak þartýyla, inþaallah makbuldür Câmiü's-Saðîr, Yanýnda benim adým anýldýðý halde bana salâvat getirmeyen kiþinin burnu yere sürtülsün. Üzerinden Ramazan gelip geçtiði halde günahlarý baðýþlanmayan kiþinin burnu yere sürtülsün. Anne ve babasý, yanýnda ihtiyarladýðý halde onlarý razý ederek Cennete giremeyen kimsenin burnu yere sürtülsün. No: 2271 / Hadis-i Þerif Meâli Þehzadeler Þehri nde Bu mübarek Ramazan-ý Þerifteki duâlar, ihlâsý bulmak þartýyla, inþaallah makbuldür. Fakat maatteessüf, ekseriyetçe Risâle-i Nur þakirtlerinin nazarlarýný dünyaya çevirmek ve huzur-u kalbi bozmak için, bazý taarruzlar yüzünden o ihlâs, o huzur-u tam bir derece zedelenir. Risâle-i Nur okumak Aziz, sýddýk kardeþlerim, Evvelâ: Bu mübarek Ramazan-ý Þerifteki duâlar, ihlâsý bulmak þartýyla, inþaallah makbuldür. Fakat maatteessüf, ekseriyetçe Risâle-i Nur þakirtlerinin nazarlarýný dünyaya çevirmek ve huzur-u kalbi bozmak i- çin, bazý taarruzlar yüzünden o ihlâs, o huzur-u tam bir derece zedelenir. Merak etmeyiniz, herþeyi Cenâb-ý Hakka havale edip öyle taarruzlara ehemmiyet vermeyin. Kastamonu Lahikasý, s. 386 *** Birinci Suâliniz: Mü minin mü mine en iyi duâsý nasýl olmalýdýr? Elcevap: Esbab-ý kabul dairesinde olmalý. Çünkü bazý þerâit dahilinde duâ makbul olur. Þerâit-i kabulün içtimâý nispetinde makbuliyeti ziyadeleþir. Ezcümle, duâ edileceði vakit, istiðfar ile mânevî temizlenmeli; sonra, makbul bir duâ olan salâvat-ý þerifeyi þefaatçi gibi zikretmeli ve âhirde yine salâvat getirmeli. Çünkü, iki makbul duânýn ortasýnda bir duâ makbul olur. Hem bizahri l-gayb, yani gýyaben ona duâ etmek, Hem hadiste ve Kur ân da gelen me sur duâlarla duâ etmek; meselâ, LÛ GAT ÇE: ih lâs: Ya pý lan iþ ve i ba det ler de yal nýz - ca Al lah ýn rý za sý ný gö zet mek. Sa mi mi yet. es bab-ý ka bul: Ka bul se bep le ri. þe râ it-i ka bul: Ka bul þart la rý. iç ti mâ: Bir a ra ya gel me, top lan ma. ez cüm le: Bu cüm le den, me se lâ. sa lâ vat-ý þe ri fe: Pey gam ber E fen di - miz (asm) i çin ya pý lan rah met du â sý. me sur: Te sir li. gý ya ben: Ha zýr bu lun mak sý zýn, ar dýn dan. câ mi: Kap sam lý. hu lûs: Hâ lis lik, saf lýk, sa mi mi yet. Allahým, Senden kendim ve onun için dünyada ve âhirette af ve âfiyet istiyorum. (en-nevevî, el-ezkâr, 74; el-hâkim, el-müstedrek, 1:517.) Ey Rabbimiz, bize dünyada da güzellik ver, âhirette de güzellik ver. Ve bizi Cehennem ateþinin azâbýndan koru. (Bakara Sûresi, 2:201.) gibi câmi duâlarla duâ etmek Hem hulûs ve huþû ve huzur-u kalble duâ etmek, Hem namazýn sonunda, bilhassa sabah namazýndan sonra, Hem mevâki-i mübarekede, hususan mescidlerde, Hem Cumada, hususan saat-i i- cabede, Hem þuhur-u selâsede, hususan leyâli-i meþhurede, Hem Ramazan da, hususan Leyle-i Kadirde duâ etmek, kabule karin olmasý rahmet-i Ýlâhiyeden kaviyyen me muldür. O makbul duânýn ya aynen dünyada eseri görünür; veyahut duâ o- lunanýn âhiretine ve hayat-ý ebediyesi cihetinde makbul olur. Demek, ayný maksat yerine gelmezse, duâ kabul olmadý denilmez, belki daha i- yi bir sûrette kabul edilmiþ denilir. Mektubat, s. 469 hu þû: Kor ku i le ka rý þýk sev gi den ge len e deb li hâl. me vâ ki-i mü ba re ke: Mü ba rek mev ki ler. sa at-i i ca be: Du â nýn ka bul e dil di ði in - san lar ca bi lin me yen Cu ma gü nün de bir va kit. þu hur-u se lâ se: Üç Ay lar. le yâ li-i meþ hu re: Meþ hur ge ce ler. Ley le-i Ka dir: Ka dir ge ce si. ka rin: Ya kýn. ka viy yen me mul: Kuv vet le u mu lur. ha yat-ý e be di ye: Son suz ha yat. ba ki ci ma il.com / zi nur.com Ey kendini insan bilen insan! Kendini oku. Yoksa hayvan ve câmid hükmünde insan olmak ihtimâli var. 1 di yen Be di üz - za man Haz ret le ri ne ka dar mü kem mel bir ha kî ka te i þâ ret et miþ. Â hir za mân da sa nal dün ya ve gör sel â le min, in san la rý ken di si ne celb ve e sir et ti ði bir za man da o ku mak ne ka dar ö nem li bir has let! Al lah ýn ilk em ri de za ten o ku de ðil mi? Ya ra tan Rab bi nin a dýy la o ku! O, in sa ný bir a le ka dan [kan pýh tý sýn dan] ya rat tý. O - ku! Rab bin son suz ke rem sa hi bi dir. O Rab ki ka lem le yaz ma yý öð ret ti. Ýn sa na bil me di ði þey le ri öð ret ti. 2 Rab bi nin ki ta - býn dan sa na vah yo lu na ný o ku! 3 O ku mak ve yaz mak i le il gi li Rab bi miz böy le hi tap e di yor biz kul la rý na. O ku em ri ni ön ce lik - le ken di nef si mi ze al ma lý yýz. Çün kü Rab - bi miz O ku! di ye di rekt nef si mi ze hi tap et mek te dir. Sa ný rým o ku mak çok yön lü ol ma lý. Ýn sa ný, çi çe ði, bö ce ði, hay van la rý ve bit ki le ri mâ nâ-i har fî o la rak te fek kü rî o ku mak. Tek râr tek râr tâ ba þa dö ne rek o ku mak. Çün kü tek râr da te kîd var dýr. Tuð la tuð la üs tü ne koy mak tek râr de ðil te sîs tir. der Zü be yir a ða bey. E vet, na sýl ve ne yi o ku mak? Ön ce Al - lah ýn a dýy la Bis mil lâh i le baþ la ya rak o - ku mak. Ýn sa nýn si mâ sýn da ki E hâ di yet te - cel li si ni o ku mak, â lem-i as gar (kü çük â - lem) o lan in sa ný o ku mak, ön ce en fü sî son ra a fa kî te fek kür sý ra sý na u ya rak, eþ yâ - yý ve eþ yâ da te cel li e den es mâ yý o ku mak. Kur ân ý, ke lâm-ý e ze lî o la rak, Ceb - râ il in (as) E fen di miz e (asm) o ku du - ðu a ný ha týr la ya rak o ku mak. Ri sâ le-i Nûr u, Kur ân a mu hâ tap o la rak ve kud si ye ti ni Kur ân dan al dý ðý ný bi le - rek ve me haz da ki kud si ye te þef faf bir ay na ol du ðu na i na na rak o ku mak. Ci sim leþ miþ Kur ân ve te cel lî-i es mâ o lan ki tab-ý kâ i nat sa týr la rý ný o ku mak. Bür han-ý nâ týk (ko nu þan de lil) o lan E - fen di miz in (asm) ha - ya tý ný ve o nun (asm) ha ya tý nýn her bir ka - re si ni ve sün ne ti ni o - ku mak ve ya þa mak. Asr-ý Sa â det in ka re - le ri ni, her as ra ba kan ci het le ri ni at la ma dan sa týr sa týr o ku mak. Si nek le ri, bö cek le ri, hay van la rý, bit ki le ri ve hâ ke zâ bü tün mah lû ka tý o ku mak. Vel ha sýl Kâ i nat mes cid-i ke bi rin de Kur ân kâ i na tý o ku yor. 4 Ýþ te o nu din - le mek, o nûr i le nûr lan mak i çin o nun sev da sý na ka pý la rak gel dik Þeh zâ de ler Þeh ri A mas ya i li mi ze. Ga ze te miz de hep genç le ri mi zin o - ku ma prog ram la rý ný ve on la rýn te fek - kür le ri ni o ku yor duk. Þevk do lar ve genç le ri mi zi teb rîk e der dik. Â hir za - mân da genç ol mak zor du, an cak genç - le ri miz o zor lu ða rað men o ku ma yý ba - þa rý yor lar dý. Ne bah ti yar genç ler di on - lar? Dün ya mâ dem fâ ni dir. Hem mâ - dem ö mür ký sa dýr. Hem mâ dem gâ yet lü zûm lu va zî fe ler çok tur. Hem mâ dem ha yât-ý e be di ye bu ra da ka za ný la cak - týr. 5 Öy ley se biz ler de bir þey ler yap - ma lý ve o ku ma hal ka sý na ka týl ma lýy dýk. Ön ce böl ge top lan tý la rýn da al dýk o ku - ma prog ra mý ka ra rý ný. Çün kü þahs-ý mâ - ne vî nin kuv vet-i zah rý ný his set me liy dik â - le mi miz de. Ka rar, Þeh zâ de ler Þer hi A - mas ya i li o la rak tes pit e dil miþ ti A - ðus tos 2011 ta rih le ri a ra sý A mas ya i li miz - de 5 il den (Sam sun, To kat, A mas ya, Ço - rum, Or du) en az i ki þer ki þi ka tý la cak tý prog ra ma. Me þâ gil-i dün ye vi ye ve ya za - rû rî ge rek çe ler o la cak ki Ço rum ve Or du il le ri miz prog ra ma ka tý la ma dý lar. Biz Sam sun dan Se lim a ða bey le 5 A ðus tos gü nü yo la çýk týk. To kat e ki bi i se da ha ka - la ba lýk ge le cek bi li yo ruz. Ha kî ka ten de öy le ol du. Ah met Ka ra a ða bey, Meh met Er baþ ho ca mýz, Ö mer ho ca mýz, Ha lil ho - ca mýz ve haf ta so nu da M. A li Ka ya ve Ci had ho ca la rý mýz To kat e ki bi o la rak prog ra ma iþ ti râk et ti ler. Bu ra da A mas ya ce ma a ti a ða bey le ri mi - ze ay rý bir pa rag raf aç mak za rû re ti ni his - se di yo rum. Ýlk gün ih lâ sý, sî mâ sý ve et vâ rý i le i ti mâd ve mu hab bet ev sâf la rý ný ü ze - rin de top la yan O ðuz a ða bey o mü te bes - sim hâ li i le kar þý la dý biz le ri. En gin, Te kin, Se dat, Bur han ve di ðer a ða bey ve kar deþ - le ri miz de ay ný sa mî mi yet ve mu hab bet le mu hâ tab ol du lar biz le re. Ýf târ ve sa hûr prog ram la rýn da cid dî ha zýr lýk lar ya pa rak mah cû bi yet ya þat tý lar biz le re. Al lah on - lar dan e be den râ zý ol sun. Nû run fe da kâr kah ra man la rý ol ma nýn in si câ mý ný ve sev - dâ sý ný ya þat týr dý lar biz le re. A mas ya in - san la rýn da çok fark lý se ci ye ler his set tik. Çok sý cak kan lý ve sâ kin in san lar o la rak gör dük on la rý. Þe hir de bir sâ kin lik ve ses - siz lik var san ki. Bu nun se be bi ni de â ci zâ - ne þöy le te fek kür et tik. A mas ya Os man lý Þeh zâ de le ri nin ter bi ye-i Ýs lâ mi ye i le e ði - til di ði bir þe hir. Bu hâl a sýr lar dýr de vam et miþ ol ma lý ki þe hir in san la rý na da yan sý - mýþ. Za ten tâ ri hî me kân la rý ve ca mi le ri i - le a sýr la ra gö tü rü yor A mas ya biz le ri. Tâ - rîh ko ku yor her ta ra fý san ki. I I. Be yâ zýd Ca mi i nde na maz kýl mak ay rý bir hu þû ve ri yor in sa na. Za ten Ra ma zân A yý nýn be re ke ti ve mâ ne vi ya tý bü tün has se le ri - mi ze iþ li yor prog ram bo yun ca. Ýlk ak þam her gü nü mü zü sa at sa at plan la ya rak baþ la dýk o ku ma prog ra mý - mý za. Meþ ve ret i le plan la dýk za ma ný mý zý. Sa bah sa at a ra sý þah sî o ku - ma mü zâ ke re li ders a ra sý öð le na ma zý þah sî ke ma lât, Kur ân ve cev þen o ku ma mü ta lâ a lý ders i kin di na ma zý, ser best o ku ma ve ge zi Be ra ber Hiz met Reh be ri o kun ma - sý if târ vak ti, ak þam, yat sý ve te râ vîh na maz la rý ce ma at der si so ru-ce vap tar zýn da kül li yat tan ders ler ve me rak et tik le ri miz uy ku sa a ti a ra sý sa hûr a ra sý sa bah na ma zý ve sa bah der si. (Sa bah ders le ri miz de Hut bei Þâ mi ye ders le ri nin ve ri mi ni u nu ta ma - yýz. Ha rî ka ha kî kat ler le mü þer ref ol duk. Ye ni ye ni te fek kür pen ce re le ri nin a çýl dý - ðý ný his set tik el ham dü lil lâh.) a ra sý din len me o la rak bir gün lük prog ra - mý mýz ta mam lan mýþ o lu yor du. Bu prog - ram da çok kü çük þah sî ak sa ma la rýn dý - þýn da ge nel de bir ak sa ma ya þan ma dý. Prog ram çok ve rim li ve be re ket li ge çi yor - du. Bun da ki sýr rýn da þahs-ý mâ ne vî nin te zâ hü rü ve be re ke ti ol du ðu na i na ný yor - duk. Çün kü bu o ku ma prog ra mý böl ge meþ ve ret ka ra rý i le a lýn mýþ tý. Son o la rak ö zel lik le mü zâ ke re li ve a - raþ týr ma ya da ya lý ders le ri miz den de bah - set mek is ti yo rum. Çün kü prog ra mýn en ve rim li ve ka lý cý o lan o ku ma la rý bu bö - lüm de ol du ðu na i na ný yo rum. Mü zâ ke re - li ders ler de ö zel lik le fikr-i in fi râ dî den ka - çýn mak ve kar deþ le rin na za rý i le ba ka bil - mek ve ak lý i le dü þü ne bil mek ge re ki yor. Þahs-ý mâ ne vî nin be re ke ti ve te sî ri çok ö nem ar ze di yor ol ma lý. Ay rý ca sýrr-ý ih - lâs i le iþ ti râk ve sýrr-ý u huv vet i le te sâ nüd ve sýrr-ý it ti hâd i le teþ ri kü l-me sâi kâ i de le - ri i se o iþ ti râk-i a mâl den hâ sýl o lan u - mûm ye kûn ve u mûm nûr 6 her bi ri mi - zin â le mi ne i ni kâs e di yor ü mi din de yim. A raþ týr ma ya da ya lý Ri sâ le-i Nûr ders - le ri miz den de çok is ti fâ de et tik. Ö zel lik - le Üs tad ýn Cad de-i Küb ra-i Kur â ni ye de di ði mes le ði ne dir ve bu bað lam da mes lek-meþ rep ay rým la rý ný pay laþ týk. Ya lan bit ti! Ya doð ru ya sü kût bað la mýn - da Kül li yat ý ta ra ma mýz ve il gi li ba his le ri bir bü tün o la rak o ku ma mýz i se çok fak lý pen ce re le rin â le mi miz de a çýl ma sý na ve - si le ol du. Sýrr-ý in na a tay na dan, â hir - za mân eþ has la rý na ve hiz me ti mi ze te vâ - fuk e den ha dîs le re ka dar pay la þým la rý - mýz da çok þevk ve ri ci ve bir o ka dar da me rak u yan dý ran o ku ma la rý mýz dý. Üs - tad ýn ha ya tý na te vâ fuk e den ve Üç Sa id i net o la rak gös te ren ha dîs ler i se ay rý bir he ye can ver di biz le re. Na zar ko nu su, mez hep le rin tev hid e dil me si bah si, in sa - ni yet-i küb ra o lan Ýs lâ mi yet ve müs bet Av ru pa ba his le ri de çok fe yiz li ge çen ders le ri miz di. A ða bey le ri miz hem not a lý yor, hem de ký sa ký sa ba his le rin Kül li - yat tan yer le ri ni in deks o la rak tu tu yor - du. Gün ler ge çi yor biz ler hýz la o ku ma la - rý mý za de vam e di yor ve her gün ye ni ye - ni ha kî kat per de le ri nin a ra lan ma sý i le Ri sâ le-i Nûr dan ye ni ha kî kat ler le mü lâ - ki o lu yor duk. El ham dü lil lâh bir haf ta da en fü sî â le mi miz de bir tec dîd ve de zen - fek te ol ma ya ve sî le o lan o ku ma la rý mýz ol muþ tu. Ar týk ay rý lýk za ma ný gel miþ ti; a ða bey le ri mi ze sa rý la rak he lâl leþ tik ve ma hall-i i kâ met le ri mi ze av det et tik el - ham dü lil lâh. Tek râ rý ný ka çýr ma mak di - le ðiy le her ke se çok çok te þek kür e di yor ve ö zel lik le A mas ya lý a ða bey ler den Al - lah e be den râ zý ol sun di yo rum. Dip not lar: 1- Söz ler, 2004, s. 1121, 2- A lâk Sû re si- 1,2,3,4,5, 3- Kehf Su re si, 27, 4- Söz ler, 2004, s. 58, 5- Mek tu bat, 2005, s. 118, 6- Lem a lar, 2005, s.399

3 Y HABER 3 Yazý Ýþleri Müdürü Haber Müdürü Merkez: Gülbahar Cd., Günay Sk., No: 4 Güneþli Ýstanbul Tel: (0212) (Sorumlu) Recep BOZDAÐ Yazýiþleri fax: (0212) Kitap satýþ fax: (0212) Mustafa DÖKÜLER Ankara Temsilcisi 09 Gazete daðýtým: Telefax (0212) ÝlânReklam servisi fax: 515 Ýstihbarat Þefi Mehmet KARA Caðaloðlu: Cemal Nadir Sk., Nur Ýþhaný, No: 1/2, Ýstanbul. Tel: Mustafa GÖKMEN (0212) ANKARA TEMSÝLCÝLÝÐÝ: Meþrutiyet Cad. Alibey Ap. No: Genel Müdür Reklam 29/24, Bakanlýklar/ANKARA Tel: (312) , , Fax: Spor Editörü Koordinatörü Recep TAÞCI Erol DOYURAN 36 ALMANYA TEMSÝLCÝLÝÐÝ: Zeppelin Str. 25, Ahlen, Tel: Mesut ÇOBAN , Fax: KKTC TEMSÝLCÝLÝÐÝ: Avni Yayýn Koordinatörü Görsel Yönetmen: Ýbrahim ÖZDABAK Efendi Sok., No: 13, Lefkoþa. Tel: Baský: Yeni Asya Abdullah ERAÇIKBAÞ AboneveDaðýtýmKoordinatörü: Adem AZAT Matbaacýlýk Daðýtým: Doðan Daðýtým Sat. ve Paz. A.Þ. Yeni Asya basýn meslek ilkelerine uymaya söz vermiþtir. Yayýn Türü: Yaygýn süreli ISSN Yeni Asya Gazetecilik Matbaacýlýk ve Yayýncýlýk Sanayi ve Ticaret A.Þ. adýna imtiyaz sahibi Mehmet KUTLULAR Genel Yayýn Müdürü Kâzým GÜLEÇYÜZ NAMAZ VAKÝTLERÝ Hicrî: 16 Ramazan 1432 Rumî: 3 Aðustos 1427 Ýller Adana Ankara Antalya Balýkesir Bursa Diyarbakýr Elazýð Erzurum Eskiþehir Gaziantep Isparta Ýmsak Güneþ Öðle Ýkindi Akþam Yatsý Ýller Ýstanbul Ýzmir Kastamonu Kayseri Konya Samsun Þanlýurfa Trabzon Van Zonguldak Lefkoþa Ýmsak Güneþ Öðle Ýkindi Akþam Yatsý Ekmekte ürküten israf ÝSTANBUL EKMEK FIRINCILARI ODASI, AFRÝKA DA MÝLYONLARCA ÝNSAN AÇLIÐIN PENÇE- SÝNDE KIVRANIRKEN ÞEHÝRDE GÜNDE 2 MÝLYON EKMEÐÝN ÇÖPE ATILDIÐINI AÇIKLADI. 16 ÝSTANBUL Ekmek Fýrýncýlarý, Sanatkârlarý ve Ekmek Satýcýlarý Esnaf Odasý Baþkaný Fahri Özer, kente günde yaklaþýk 2 milyon ekmeðin çöpe atýldýðýný belirterek, Afrika daki açlarý aklýmýza getirdiðimizde, elimizdeki ekmeðin kýymetini bilmemiz, ona göre tüketmemiz lazým dedi. Özer, yaptýðý açýklamada, sadece Ýstanbul da günde yaklaþýk 2 milyon ekmeðin çöpe atýldýðýný söyledi. Ekmeklerin 200 gramdan 300 grama çýkarýlmasýnýn ardýndan israfýn arttýðýný ifade e- den Özer, Ekmek 300 grama çýkarýldýðýnda insanlar 1,5 ekmek almaya baþladýlar mecburen. Bir ekmek yeterken bir insan, 1,5 ekmek almak zorunda býrakýldý, dolayýsýyla diðer yarýsý ertesi güne kaldý. Ertesi güne kalan ekmeði bizim vatandaþýmýzýn yüzde 90 ý tüketmez. Burada gramaj meselesi de çok çok önemli, bunu deðiþtirmesi için de, ekmek gramajlarýnýn aþaðýya indirilmesi hususunda da federasyonumuzla biz çok üzerinde duruyoruz, çalýþýyoruz. Bunu her ilin, kendi tüketim alýþkanlýklarýna göre belirlemesi gerek dedi. Her bölgenin damak zevkinin, yeme kültürlerinin ve buna baðlý olarak ekmek tüketiminin de deðiþkenlik gösterdiðini belirten Özer, özellikle batýya doðru gelindikçe ekmek tüketiminin azaldýðýný bildirdi. Ekmek gramajlarýnýn 200 ya da 250 grama indirilmesi halinde, israfýn düþeceðini savunan Özer, bu konuda Türkiye Fýrýncýlar Federasyonunun Tarým Bakanlýðýna baþvurular yaptýðýný ancak sonuç alamadýðýný anlattý. Özer, konunun þu anda Tarým Bakanlýðý Koruma Kontrol Genel Müdürlüðünün gündeminde bulunduðunu söyledi. Satýþ noktalarýnda satýlmayan ekmeklerin fýrýnlara iade edildiðini, bunun fýrýncýlarýn da zararýna olduðunu belirten Özer, iade edilen ekmeklerin ancak yüzde 10 nun galeta unu yapýldýðýný, geriye kalan yüzde 90 nýn ise çöpe gittiðini ifade etti. Ýstanbul / aa BÜYÜK FIRINLARDA ÝADE EKMEK DAÐLARI AFRÝKA DA yaþanan kýtlýðý düþündüðünde vicdanýnýn sýzladýðýný belirten Özer, özellikle büyük fýrýnlara gelen iade ekmeklerin oluþturtuðu daðlarý kim görse vicdanýnýn sýzlayacaðýný kaydetti. Vatandaþlarýn bu konuda bilinçlenmesi gerektiðini, tüketim alýþkanlýklarýnýn çok önemli olduðunu anlatan Özer, ekmeðin alýndýktan sonra buzdolabýnda saklanmasý, istendiði zaman buradan çýkarýlýp tüketilmesi gerektiðini söyledi. Türkiye de sýcak, çýtýr ekmek tüketiminin ön planda olduðunu belirten Ö- zer, Burada tabi buzdolabýna giren ekmek ne de olsa çýtýrlýðýný kaybediyor. Ama ekmeðe önce nimet gözüyle bakalým. Ekmeðimize nimet gözüyle bakarsak, Afrika daki açlarý da aklýmýza getirdiðimizde, elimizdeki ekmeðin kýymetini bilmemiz, ona göre tüketmemiz lazým. Çünkü ekmek nimettir her zaman, ekmeksiz doyamayýz hiç bir zaman diye konuþtu. Özer, odalarýnýn ve Türkiye Fýrýncýlar Federasyonunun öncelikle israfý engellemek, ardýndan da israf olan ekmekleri yem fabrikalarýna ulaþtýrýp geri dönüþümünü saðlamak amacýyla çalýþmalar yaptýðýný söyledi. Yine terör... Seçim sonrasý terör saldýrýlarýnda gözlenen týrmanýþ maalesef devam ediyor. Neredeyse gün geçmiyor ki, yeni saldýrý ve þehit haberleri gelmesin. Son olarak Beytüþþebap ta yol kontrolünden dönerken uðradýklarý baskýnda bir yüzbaþý ile iki er þehit düþtü. Geçtiðimiz günlerde de þehit polis haberleri vardý. Ama önceki dönemlerden farklý olarak, bu olaylar artýk nedense pek gündem oluþturamýyor. Evvelce de ifade ettiðimiz gibi, bunun sebebi bir kanýksama psikolojisi mi, yoksa Genelkurmay ýn öteden beri medyaya yaptýðý ve hükümet tarafýndan da benimsenen Terör olaylarýyla ilgili haberler fazla büyütülmesin telkinleri mi? Ya da hükümetin Gündem teröre kaymasýn mülâhazasýyla uyguladýðý derin taktikler mi? Bir çýrpýda 13 þehit verdiðimiz Silvan saldýrýsý bile kýsa sürede unutuldu. Genelkurmay ýn olaydaki kuþkulu yönleri yargýya havale eden açýklamasýndan sonra konu gündemden çýkýverdi Ayný hadise için Ýçiþleri Bakanlýðý müfettiþlerince yapýlan inceleme sonrasý yazýlan raporun ise, Genelkurmay ýn tesbitleri ile örtüþtüðü gerekçesiyle, ayrýca açýklanmasýna dahi gerek görülmediði, bizzat Baþbakan tarafýndan ifade edildi. Bakalým, sözü edilen yargý sürecinin sonunda ne çýkacak? Ama terörün ve her biri ayrý bir aile ocaðýna ateþ düþüren þehit haberlerinin devam ediyor olmasý, son derece düþündürücü ve yürek yakýcý. Çeyrek asýrdýr bir fâsit daire þeklinde devam edip gelen bu kanlý fitne üzerinde artýk söylenmemiþ lâf kalmadý. Ve hâlâ bu yangýnýn söndürülememiþ olmasý, ne kadar alçakça ve dessas bir tuzaðýn içine düþürüldüðümüzü gösteriyor. Gelinen noktada bu mesele adeta bir kördüðüme dönüþmüþ durumda ve çözecek bir Ýskender i bekliyor. Ýskender, Gordion un düðümünü kýlýcýyla çözmüþtü, a- ma terör kördüðümü öyle keskin bir kýlýç darbesiyle çözülecek türden deðil. Burada irdelenmesi gereken önemli noktalardan biri, bu kadar senelik terörle mücadele tecrübesinden söz edilirken, askerlerimizin nasýl bu kadar kolay bir þekilde tuzaða düþürülebildikleri. Bu açýdan mutlaka cevabý verilmesi gereken suallerin gündeme geldiði o kadar çok olay yaþandý ki. Hem de bazan kýsa aralýklarla ve peþ peþe. Sevk, idare, tedbir konularýnda varlýðýndan ciddî kuþku duyulan ihmal ve kusurlar gerçekten vâritse, bunlarýn gereði ne zaman yapýlacak? Son YAÞ toplantýsýnda, bölgeye ehil ve dirayetli komutanlarýn atandýðýna dair haberler inþaallah doðrudur ve dileriz, hâlâ sürdüðünden þüphe edilen eski vahim hatalarýn kesin bir þekilde bitirilip artýk tekrarlanmayacaðý yeni bir döneme gireriz. Bu arada pek fazla üzerinde durulmayan bir baþka geliþme de, PKK nýn bir taraftan kanlý saldýrýlarýný sürdürürken, diðer taraftan yol kesip adam kaçýrma eylemlerine hýz vermiþ olmasý. Haftalar önce kaçýrýlan iki askerle bir saðlýk teknisyeninden hâlâ haber alýnamamýþken, þimdi de bir kaymakam adayý ile bir er kaçýrýldý. (Bu iki olay arasýndaki zaman diliminde kaçýrýlan iki iþçi ise, kýsa bir müddet sonra serbest býrakýldý.) Ve kaçýrýlan bu insanlarla ilgili olarak da garip bir suskunluk ve adeta umursamazlýk söz konusu. Býrakýlmalarý için heyet kuran ÝHD gibi sivil inisiyatifler hariç tutulursa, hiç kimse Bu insanlara ne oldu? diye sorma gereði dahi duymuyor. Ne hükümetin gündeminde böyle bir konu var, ne de medya olaya ilgi gösteriyor... Bu duyarsýzlýk ve lâkaydlýk gerçekten tuhaf deðil mi? Peki, PKK bu insanlarý niye kaçýrdý ve neden elinde tutup, görüntülerini kendi TV sinde yayýnlýyor? Güneydoðu'nun ana yollarýnda bile hakimiyet hâlâ bende mesajý vermek ve kaçýrdýklarýný rehin alýp pazarlýk kozu olarak kullanmak mi istiyor? Ve buna karþý hükümetin tavrý ne? Sanki böyle bir olay hiç yaþanmamýþ gibi davranmak, herhalde bir tavýr olarak görülemez! * Nur derslerine açarak Cennetten bir köþe haline getirdiði Ýzmit-Bahçecik teki þirin bahçesinden berzahtaki Cennet menziline intikal eden muhterem Cemal Serim e rahmet, ailesine sabýr diliyorum.

4 4 Y HABER Çirkinlikleri kendinize saklayýn! C emiyetin temelini oluþturan aile, ciddî tehdit ve tehlikelerle karþý karþýya. Ýfsat þebekeleri aileyi daðýtmak için ellerinden ne gelirse arkalarýna koymuyorlar. Güya magazin ve cemiyet haberleri diye sunulan çirkinliklere bakýnca, tehlikenin büyüklüðü anlaþýlýr. Maalesef, büyük gazete lerin baþý, sonu ve ortasý bu haberlerle dolu. O kadar çirkin hadiseler oluyor ki, þöyle þöyle olmuþ diyerek onlarý hatýrlatmaya bile haya ederiz. Ahlâk, iffet, haya, namus gibi kavramlarý ayaklar altýna alan bir anlayýþla hayat sürenler, sonunda bu hayatýn aðýr bedelini de bizzat kendileri ödüyorlar. Aslýnda bu durum, ahir zaman alâmetlerinden biridir. Hatýrlanacaðý üzere Hz. Peygamberimiz (asm), namaz tesbihatý nda Allahümme ecirna min þerri n-nisâ, belâi n-nisâ ve fitneti n-nisâ diye duâ etmiþtir. (Tabiî ki bahsettiðimiz duâ bununla sýnýrlý deðildir. Ayný duâda, cehennem ateþinden, deccal ve süfyanýn fitnesinden, nefsin fitnesinden, kabir azabýndan, kýyamet günü azabýndan ve münafýklarýn þerrinden de Allah a sýðýnýlýr.) Dolayýsýyla bu tehlike hepimizi tehdit eden bir tehlikedir ve ancak Allah a sýðýnarak bu tehlikeden korunabiliriz. Medyaya yansýyan haberlere bakýldýðýnda aldatan lar da, aldatýlan lar da aslýnda Ýslâmýn emirlerine uymama nýn cezasýný çekiyorlar. Mesele, Sen aldattýn, ben aldattým meselesi deðil. Temelde, Ýslâma uygun bir aile yuvasý kurulmamasý yatýyor. Tabiî ki bu noktada en büyük sorumluluk medyaya düþüyor. Güya haber veriyorlar, ama aslýnda bilerek ya da bilmeyerek kötülükleri yaymýþ, reklâmýný yapmýþ oluyorlar. Bu çirkin davranýþlar sanki normal miþ gibi, O þöyle yapmýþ, bu da böyle yapmýþ. Sonra da birbirlerinden þikâyetçi olup boþanma dâvâsý açmýþlar anlayýþýyla verilen haberler iþin temelindeki problemi gündeme getirmiyor. Madem iki taraf da bu iþlerden yana þikâyetçi, o halde insanlarýn ibret almasýný temin etmek lâzým. Niçin uzmanlar, ilahiyatçýlar, eðitimciler, sosyologlar bu çirkinliklerin sebeplerini ve sonuçlarýný bildikleri halde apaçýk bir þekilde konuþmazlar ve insanlarý ikaz edip aydýnlatmazlar? Ýþ dönüp dolaþýp eðitim sistemine geliyor. Ýnsanlarýmýz Ýslâmýn hayatýmýza kattýðý güzellikler konusunda yeterince bilgilendirilmiþ olsa bu kötülükler yaygýnlýk kazanabilir miydi? Aslýnda bu çirkinliklerden aldatmýþ ve aldatýlmýþ lar da þikâyetçi. O halde bilmeseler de istedikleri þey, Ýslâmýn insanlýða sunduðu güzelliklerdir. Herkesin hakkýný ve hukukunu bildiði, tesettürle süslenen, þüphe lere fýrsat tanýmayan bir aile hayatý ancak fýtrat dinî Ýslâm ýn çizdiði dairede mümkün. Kurulan ailelerin temelinde bu saðlam temel olmadýktan sonra eninde sonunda problemler çýkabilir ve çýkýyor. Medya, bu çirkinlikleri yaymak yerine, var olan çare leri gündeme getirse daha iyi olmaz mý? Ýslâmdan ve insanlýktan uzak bir hayat anlayýþýnýn hiç kimseye bir faydasý olmadýðýna yaþanan hadiseler þahitlik yapmýyor mu? Mimsiz medeniyetin insanlara dayattýðý modern hayat ve onun gerekleri maalesef büyük ölçüde ailelerin daðýlmasýna sebep oluyor. Çünkü o anlayýþ, aldatma ya da, aldatýlma ya da imkân, fýrsat ve belki de fetva veriyor. Bile bile ters yönde ilerleyenlerin, meydana gelen kaza lardan yana þikâyetçi olmalarý pek de inandýrýcý gelmiyor. Çirkinliklere âlet olanlarý Mevlâm ýslâh etsin ve bizleri böyle musîbetlerden uzak tutsun. Âmin. Van da yine mayýn patladý: 2 asker yaralý VAN'IN Saray ilçesi kýrsalýnda askeri aracýn geçiþi sýrasýnda meydana gelen patlamada 2 asker yaralandý. Alýnan bilgiye göre, ilçeye baðlý Örenburç ve Keçikayasý köyleri arasýnda askeri aracýn geçiþi sýrasýnda, terör örgütü üyelerince önceden yola döþenen mayýn patladý. Patlamada, araçta bulunan 6 askerden 2 si hafif yaralandý. Yaralý askerler, Van Askeri Hastanesine sevk edildi. Olayýn ardýndan bölgede operasyonlar baþlatýldý. Van / aa TAZÝYE Iðdýr Yeni Asya Temsilcisimiz Mehmet Akkuþ'un aðabeyi, Iðdýr eþrafýndan Hacý Halit Akkuþ menfur bir saldýrý sonucu vefat etmiþtir. Merhuma Cenâb-ý Allah'tan rahmet ve maðfiret diler, kederli ailesi ve yakýnlarýna sabr-ý cemil niyaz eder, taziyetlerimizi sunarýz. Y Org. Bilgin Ba lan lý ya u ya rý MAH KE ME BAÞ KA NI DÝ KEN, SÖ ZÜ NÜN KE SÝL ME SÝ NE Ý TÝ RAZ E DEN OR GE NE RAL BA LAN LI YI U YAR DI: DU RUÞ MA YI YÖ NE TEN BE NÝM, KE SE RÝM. SESÝNÝZÝ YÜKSELTMEDEN KONUÞUN. ÝKÝNCÝ Bal yoz Pla ný dâvâ sý kap sa mýn da ha kim ö nü ne çý kan Or ge ne ral Bil gin Ba - lan lý nýn sö zü nün ke sil me si ne i ti raz et me si ü ze ri ne Mah ke me Baþ ka ný Ö mer Di ken, Du ruþ ma yý yö ne ten be nim, ke se rim. Se si - ni zi yük selt me den ko nu þun de di. Ý kin ci Bal yoz Pla ný dâ vâ sý kap sa mýn da Or ge ne ral Bil gin Ba lan lý nýn da a ra la rýn da bu lun du ðu 21 i tu tuk lu 28 sa ný ðýn 20 þer yý la ka dar ha pis ce za sý is te miy le yar gý lan - ma la rý na baþ lan dý. Ýs tan bul 10. A ðýr Ce za Mah ke me sin ce Si liv ri Ce za Ýn faz Ku rum - la rý Yer leþ ke si nde o luþ tu ru lan sa lo nun da ya pý lan du ruþ ma ya, Or ge ne ral Bil gin Ba - lan lý, Kor ge ne ral Tur gut At man, Tüm ge - ne ral Ýs ma il Taþ ýn da a ra la rýn da bu lun du - ðu 21 tu tuk lu sa nýk i le tu tuk suz sa nýk lar Cum hur Er yük sel, Do ðan Uy sal, E min Ha kan Öz bek, Tü lay De li baþ ve A li Cen giz Þi rin ka týl dý. Du ruþ ma ya hak kýn da ya ka la - ma ka ra rý bu lu nan Tüm ge ne ral Be ya zýt Ka ra taþ i le tu tuk suz sa nýk Tü ma mi ral Ah - met Si nan Er tuð rul ka týl ma dý. Du ruþ ma da, id di a na me nin ka bu lü ka ra rý nýn o kun ma sý - nýn ar dýn dan Mah ke me Baþ ka ný Ö mer Di - ken, tu tuk suz sa nýk bö lü mü nün u zak ta ol - DÝYANET Ýþleri Baþkanlýðýnýn baþlattýðý Her evden bir fitre, bir iftar Afrika ya kampanyasý kapsamýnda, Ankara Büyükþehir Belediyesinin destekleriyle toplanan toplam 106 tonluk gýda yardýmýnýn, 34 tonluk ilk bölümü için uðurlama töreni düzenlendi. Esenboða Havalimaný ndaki törende konuþan Diyanet Ýþleri Baþkaný Mehmet Görmez, Ramazan öncesinde baþlattýklarý kampanyaya, Türk milletinin gösterdiði teveccühün bütün insanlýk adýna umut verici olduðunu vurguladý. Görmez, Ankara Büyükþehir Belediye Baþkaný Melih Gökçek in duyarlýlýðýný ortaya koyarak kendisini aradýðýný ve kampanyaya destek olmak istediðini söylediðini belirtti. TOBB un da kampanyasýný Diyanet in kampanyasýyla birleþtirdiðini ifade eden Görmez, Ýþ dünyasýnýn harekete geçiþini çok daha önemsiyoruz dedi. Her zaman maðdurun, mahrumun, aç ve yoksulun yanýnda yer almayý þiar edinmiþ bir milletin ferdi olduðumuz için iftihar ediyoruz diyen Görmez, 88 yýl a ra dan son ra ge çen yýl ilk kez Hris - ti yan lar ca a yin ya pýl ma sý na i zin ve ri len Sü me la Ma nas tý rý nda bu yýl i kin ci kez a - yin ya pýl dý. A yi ni yö net mek ü ze re ge len Fe ner Rum Pat ri ði Bart ho lo me os ve be ra - be rin de ki din a dam la rý, ma nas tý ra gi riþ le - rin de al kýþ lar la kar þý lan dý. Ý la hi le rin o kun - ma sýy la baþ la yan a yin de Bart ho lo me os, çe þit li du a lar et ti. Bart ho lo me os, di ni ri - tü el le rin ye ri ne ge ti ril me sin den son ra su - na ða çýk tý ve ma nas týr da ki le ri kut sa dý. Bart ho lo me os, ön ce Yu nan ca son ra da Türk çe yap tý ðý ko nuþ ma sýn da, Sev gi li Müs lü man ka deþ le ri miz, ta ri hi Sü me la Ma nas tý rý nda bu se ne de ge lip du â et me - yi bi ze na sip e den Al lah a hamd ol sun di ye rek baþ la dý. Bart ho lo me os, an la yýþ ve has sa si yet le ri i çin baþ ta Baþ ba kan Re cep Tay yip Er do ðan ol mak ü ze re Kül tür ve Tu rizm Ba ka ný Er tuð rul Gü nay ve hü kü - met ü ye le ri ne þük ran la rý ný bil dir di. Hz. Mer yem in hem Müs lü man lar hem de Hris ti yan lar i çin ö zel an lam i fa de et ti ði ni be lir ten Bart ho lo me os, söz le ri ni þöy le sür dür dü: Al-i Ým ran su re sin de be - lir til di ði gi bi Al lah ýn seç ti ði, ter te miz ve Dâvânýn tutuklu sanýðý Orgeneral Bilgin Balanlý nýn konuþmasý sýrasýnda, salondaki izleyiciler tarafýndan alkýþlama ve ýslýk sesleri duyuldu. ma sý ne de niy le tu tuk suz sa nýk la rýn da tu - tuk lu sa nýk lar bö lü mün de o tur ma sý ný is te - di. Du ruþ ma da yok la ma nýn ar dýn dan, sa - nýk la rýn kim lik tes pi ti ne ge çil di. Du ruþ ma da söz a lan Or ge ne ral Ba lan lý, sah te di ji tal ve ri ler le ha zýr la nan bel ge le re da ya na rak tu tuk lan dý ðý ný sa vu na rak þöy le ko nuþ tu: Bu du rum TSK men sup la rý ve sözlerini þöyle sürdürdü: Bu kampanya birkaç a- çýdan bizim Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý açýsýndan baktýðýmýzda çok daha önem arz ediyor. Millet olarak bir taraftan baþka bir kýtadaki açlýðý telafi etmeye çalýþýrken ayný zamanda insanlýðýn aç gözlülüðünün de ortadan kalkmasý için çaba göstermiþ oluyoruz. Sadece Afrika daki kuraklýðý ortadan kaldýrmaya çalýþmýyoruz, ayný zamanda yüreklerimizdeki kuraklýðý da gidermeye çalýþýyoruz. Sadece baþka bir ülkedeki kýtlýðý önlemeye çalýþmýyoruz, o kýtlýðý önlemeye çalýþýrken merhamet kýtlýðýmýzý, sevgi, þefkat kýtlýðýmýzý da tedavi ediyoruz. Sosyal medya gençlerin ve çocuklarýn Afrika için seferber olduðunu belirten Görmez, Milletimizde, gençlerimizde, çocuklarýmýzda böyle bir yardým bilincinin oluþmasý, dünyanýn öbür ucundaki fakir, aç, muhtaç insanlara yardým etmek için çocuklarýmýzýn seferber olmasý, geleceðimiz açýsýndan da son derece önemlidir dedi. on la rýn a i le le ri ne, hu kuk kul la ný la rak ya pý - lan bir zu lüm ve hak sýz lýk týr. Bu nun la bir - lik te bu tu tuk la ma lar la yýl lar dýr ha ya tý mýz pa ha sý na bü yük e mek ler ve öz ve ri ler le el de et ti ði miz rüt be le ri miz ve ma kam la rý mýz el le ri miz den a lýn mýþ týr. TSK ya kar þý yü rü - tü len bu çir kin if ti ra kam pan ya sý so nu cu ger çek leþ ti ri len tas fi ye o pe ras yo nu, ma a le - sef ba þa rý ya u laþ mýþ gi bi gö zük mek te dir. Ger çek ten ba þa rýl ma sý ha lin de i se kay be - den TSK, Tür ki ye Cum hu ri ye ti ve Türk mil le ti o la cak týr. Sa nýk Bil gin Ba lan lý ko nuþ tu ðu sý ra da, sa lon da ki iz le yi ci ler ta ra fýn dan al kýþ la ma ve ýs lýk ses le ri du yul du. Mah ke me Baþ ka ný Ö mer Di ken, ýs lýk la yan la rýn dý þa rý çýk ma sý - ný, ak si tak dir de ka me ra lar ta ra fýn dan tes - pit e di le ce ði ni söy le me si ü ze ri ne iz le yi ci - ler den ýs lýk ça lan bir ka dýn dý þa rý çýk tý. Mah ke me baþ ka ný Di ken, al kýþ la yan la rý da u ya ra rak, Bu ra sý a re na de ðil dir de di. Ba - lan lý nýn sö zü nün ke sil me si ne i ti raz et me si ü ze ri ne de baþ kan Di ken, Du ruþ ma yý yö - ne ten be nim, ke se rim. Se si ni zi yük selt me - den ko nu þun de di. Du ruþ ma ya ta lep le rin a lýn ma sýy la de vam et ti. Ýs tan bul / a a Ankara Büyükþehir Belediyesi'nin desteðiyle hazýrlanan yardýmlarýn Somali'ye gönderilmesi sebebiyle Esenboða Havalimanýnda tören düzenlendi. Törende, Ankara Büyükþehir Belediye Baþkaný Melih Gökçek (soldan iknici) ile Diyanet Ýþleri Bakaný Mehmet Görmez de (saðdan ikinci) yer aldý. FO TOÐ RAF: AA Somali ye 34 ton luk gý da yar dý mý Sü me la da i kin ci a yin Bu yýl ikinci düzenlenen ayini Fener Rum Patriði Bartholomeos yönetti. FO TOÐ RAF: AA bü tün ka dýn lar dan üs tün kýl dý ðý dýr. Ge - çen se ne id rak et ti ði miz a yin, müs tes na gü zel li ðe sa hip bu me kân da sev gi ve dost - ÞU A NA KA DAR 75 MÝL YON LÝ RA LIK YAR DIM DÝYANET Ýþ le ri Baþ kan lý ðý nýn kam pan ya sý hak kýn da da bil gi ve ril di. Bu na gö re, Baþ kan lý ða þu an i ti ba riy le 50 mil yon li ra lýk yar - dým u laþ tý ðý bil di ril di. Kam pan - ya ya çok bü yük il gi gös te ril di ði be lir ti lir ken, Tür ki ye Di ya net Vak fý na da 1 mil yon 937 bin 768 SMS i le 9 mil yon 688 bin 840 li - ra, ban ka he sap la rý na 14,5 mil - yon li ra, web say fa sýn dan on li ne ba ðýþ la 1 mil yon 250 bin li ra ol - mak ü ze re top lam da 25 mil yon 438 bin 840 li ra lýk yar dým ya pýl - dý ðý kay de dil di. An ka ra / a a luk his le riy le bu luþ ma mýz ve bir ve tek o - lan Al lah a du â et miþ ol ma mýz, e mi nim ki her kes i çin bir mut lu luk ve si le si ol muþ - tur. Do la yý sýy la hü kü me ti mi zin bu me - yan da ki ka ra rý nýn ne ka dar doð ru ve ger - çek çi ol du ðu is pat lan dý. Biz bu top rak la rý pay la þan Müs lü man ve Hris ti yan lar ve yurt dý þýn dan ge len Or to doks mi sa fir le ri - miz ge çen se ne de bu se ne de Mer yem A na nýn yük sek hu zu run da top lan dýk, mem le ke ti miz de ve dün ya da da i mi ba rý - þýn, da ya nýþ ma nýn ve hüsn-i ni ye tin te si si i çin du â et tik. Müs lü man la rýn Ra ma zan Bay ra mý ný da teb rik e den Bart ho lo me os, Ha yýr lý Ra ma zan lar ve i yi bay ram lar. Yü - ce Al lah o ru cu nu zu ve i ba de ti ni zi yük sek ka týn da ka bul et sin de di Ö te yan dan, a yi ne ma nas týr i çin de ve sos yal te sis ler ö nün de ki dev ek ran da ol - mak ü ze re top lam bin 100 ki þi ka týl dý. Ba zý ka tý lým cý lar, a yin sý ra sýn da að la dý. Di nî tö re nin ar dýn dan ke men çe eþ li ðin de Yu nan ca þar ký söy len di. Bu a ra da, a yin sý ra sýn da ba yý lan bir ka dý na, ma nas tý rýn bir bö lü mün de sað lýk e kip le rin ce mü da - ha le e dil di. Trab zon / a a Destici: La ik lik ta ný mý net o la ra k ya pýl ma lý BBP Ge nel Baþ ka ný Mus ta fa Des ti ci, la ik lik ta ný mý - nýn ye ni a na ya sa da a çýk bir þe kil de ya pýl ma sý ge - rek ti ði ni be lir te rek, Çün kü mev cut a na ya sa da ki ta ným dan do la yý ma a le sef yýl lar dýr Tür ki ye de ö - zel lik le di ni has sa si ye ti yük sek o lan ke sim ler bü - yük da yak yi yor de di. Des ti ci, Di ya net-sen Ge nel Baþ ka ný Meh met Bay rak tu tar ve sen di ka yö ne tim ku ru lu ü ye le ri ni par ti ge nel mer ke zin de ka bul et ti. Ye ni a na ya sa ko nu sun da si vil ve de mok ra tik bir i - çe rik ten ya na ol duk la rý ný i fa de e den Des ti ci, ye ni a na ya sa da bi rey sel hak ve öz gür lük le rin ö nü nün a çýl ma sý ge rek ti ði ni vur gu la dý. Ye ni a na ya sa da ö - zel lik le la ik lik ta ný mý nýn a çýk þe kil de yer al ma sý ge - rek ti ði ne i þa ret e den Des ti ci, Çün kü mev cut a na - ya sa da ki ta ným dan do la yý ma a le sef yýl lar dýr Tür ki - ye de ö zel lik le di nî has sa si ye ti yük sek o lan ke sim - ler bü yük da yak yi yor. Ba þör tü sü zul mü, kat sa yý a - da let siz li ði çe ki li yor. Ýn san lar, di nî i nanç la rýn dan do la yý mes lek ten a tý lý yor lar di ye ko nuþ tu. Ken di - si nin i mam ha tip li se si ve i la hi yat fa kül te si me zu nu ol du ðu nu be lir ten Des ti ci, di nî öz gür lük le rin ö - nün de ki en gel le ri kal dýr ma sý yö nün de dev le te gö - rev yük le yen la ik li ðin, Tür ki ye de ter si ne iþ le di ði ni, di ni i nanç la rý se be biy le in san la rýn ký nan dý ðý ný ve fiþ len di ði ni söy le di. Kur ân kurs la rý na ka yýt i çin ço - cuk la ra yö ne lik yaþ sý ný rý bu lun du ðu nu ha týr la tan Des ti ci, bu ko nu da an ne-ba ba la rýn ka rar ve ri ci ko - num da yer al ma sý ge rek ti ði ni, bu tür bir yap tý rý - mýn yer siz ol du ðu nu kay det ti. Des ti ci, mer hum BBP Ge nel Baþ ka ný Muh sin Ya zý cý oð lu nun Kur'ân kurs la rýn da ki yaþ sý ný rý nýn kal dý rýl ma sý na yö ne lik 2009 da ka nun tek li fi ver di ði ni a ným sa ta - rak, bu dü zen le me nin ha ya ta geç me si ni is te dik le - ri ni di le ge tir di. An ka ra / a a A ta türk ün ha ya li ni ger çek leþ ti ri yo ruz AV RU PA Bir li ði (AB) Ba ka ný E ge men Ba ðýþ, 2023 te Tür ki ye yi Mus ta fa Ke mal A ta türk ve si lâh ar ka daþ la rý nýn ha ya li ni kur du ðu ül ke ha li ne ge tir - mek i çin çok ça lýþ ma la rý ge rek ti ði ni söy le di. AKP Ýz mir Ýl Teþ ki la tý ta ra fýn dan dü zen le nen if tar ye - me ðin de ko nu þan Ba ðýþ, Tür ki ye nin AB ye tam ü - ye lik ko nu sun da sa mi mi ye ti ni or ta ya koy duk la rý ný söy le di. Ba ðýþ, þun la rý kay - det ti: Ek sen kay ma sý de di - ler, Tür ki ye Ba tý dan u zak - la þý yor de di ler a ma biz bu - na al dýr ma dýk. AB ye tam ü ye lik ko nu sun da sa mi mi - ye ti mi zi mu ha fa za e di yo - ruz. En so mut a dým la rý a - tan bi zim hü kü met le ri miz ol muþ tur. Men de res in 1959 yý lýn da baþ lat tý ðý AB sü re ci ni 45 yýl a ra dan son ra Egemen Baðýþ mü za ke re ta ri hi a la rak he ves de ðil ger çek bir he def ha li ne ge ti ren AKP hü kü me ti dir. AB bü yük dü - þün me li. Tür ki ye nin ö nün de ki tüm si ya si en gel le ri kal dýr ma lý dýr. Ak si tak tir de AB, 21. yüz yý lýn has ta a da mý ol mak tan kur tu la ma ya cak týr di ye ko nuþ tu te Tür ki ye yi Mus ta fa Ke mal A ta türk ve si lâh ar ka daþ la rý nýn ha ya li ni kur du ðu ül ke ha li ne ge tir - mek i çin çok ça lýþ ma la rý ge rek ti ði ni kay de den Ba - ðýþ, Tür ki ye yi ha yal e di len nok ta ya ta þý ya cak si vil bir a na ya sa nýn da mil let le el e le ha ya ta ge çi ril me si ge rek ti ði ni be lirt ti. Ýz mir / ci han TAZÝYE Ýzmit Bahçecik Okuyucularýndan Muhterem aðabeyimiz Cemal Serim'in vefatýný teessürle öðrendik. Merhuma Cenâb-ý Allah'tan rahmet ve maðfiret diler, kederli ailesi ve yakýnlarýna sabr-ý cemil niyaz eder, taziyetlerimizi sunarýz. Ýzmit, Baþiskele, Derince, Kuruçeþme, Körfez Yeni Asya Okuyucularý TAZÝYE Ýzmit Bahçecik Okuyucularýndan muhterem aðabeyimiz Cemal Serim'in vefatýný teessürle öðrendik, merhuma Cenâb-ý Allah'tan rahmet ve maðfiret diler, kederli ailesi ve yakýnlarýna sabr-ý cemil niyaz eder, taziyetlerimizi sunarýz. Seyyidoðlu Ailesi Cafer Akçay- Zekiye Akçay - Sümeyye Akçay- Trabzon Bekir Torun - Aslýnur Torun - Sakarya Abdullah Aksu -Günnur Aksu - Pakistan Ali Dönmez - Züleyha Nur Dönmez - Ýzmit Seyda Akçay - Melek Akçay - Bolu Ümit Acar - Nokta Nur Acar - Zonguldak

5 Y HA BER 5 Irak ta, Af ga nis tan da, Lib ya da ku ru lan kum pas tan son ra en son Su ri ye yi de ka - rýþ tý ran ec ne bi par ma ðý nýn Tür ki ye yi de mok ra si ve öz gür lük ler i çin mü da ha le be lâ ve fit ne si ne it me plâ ný ný güt tü ðü gün geç tik çe â þi kâr o lu yor. Tür ki ye fev ka lâ de kri tik bir du rum la kar þý kar þý ya. Baþ ba kan ýn Þam yö ne ti mi ne Sab rýn so nu na gel dik u ya rý sýn dan son ra Cum hur baþ ka ný nýn Dý þiþ le ri Ba ka ný a ra cý - lý ðýy la Su ri ye Dev let Baþ ka ný na gön der di ði üç say fa lýk mek tup ta, bu kri tik du rum o - ku nu yor. A na do lu A jan sý nýn med ya ya ser vis et ti ði ha be re gö re Gül, E sad a, za ma ný nýn tü - ken mek te ol du ðu nu ha ber ve rip, de mok - ra tik leþ me ve re form la rýn ha ya ta ge çi ril - me sin de geç kal ma ma sý ve bir gün ha yýf - lan dý ðý ný zý gör mek is te mem i ka zý, bu nun son mi sa li. Ba zý Ba tý baþ kent le rin den An ka ra ya öv - gü ler le Tür ki ye ü ze rin den Su ri ye ye mü da - ha le ye or tam ha zýr lan ma sý; en a zýn dan Lib - Ký zý lay Ge nel Baþ ka ný is ti fa et ti cev ni as ya.com.tr ntürk Ký zý la yý Baþ ka ný Te kin Kü çü ka li, gö re - vin den is ti fa et ti. E di ni len bil gi ye gö re, Ge nel Baþ kan Kü çü ka li nin gö re vin den ay rýl ma ge - rek çe si o la rak sað lýk so run la rý gös te ril di. Kü çü - ka li, sað lýk so run la rý ne de niy le gö re vin den is ti fa et ti ði ni a çýk la dý ðý ve da me sa jýn da, þun la rý kay - det ti: Ö zel lik le son dö nem ler de ki yo ðun ça lýþ - ma tem po su nun so nun da tüm vü cu du mun yo rul du ðu nu ve ar týk din len me vak ti nin gel di - ði ni an la dým. Tak dir e der si niz ki bir ba ba ve de de o la rak ev lat la rý ma ve bir eþ o la rak da tüm çi le mi çe ken e þi me kar þý da so rum lu luk la rým var ve bu an lam da ki ma ne vi bas ký da gö ðüs le - ye bi le ce ðim nok ta yý çok tan aþ mýþ du rum da dýr. Rüt be ler ge lir ge çer, as lo lan ger çek ha yat týr. Ken di a dý ma tüm hak la rým he lal dir, lüt fen tüm hak la rý ný zý he lal e di niz. An ka ra / a a Te rö rist ler bir ki þi yi da ha ka çýr dý nhak KA RÝ NÝN Þem din li il çe sin de as ke ri bir lik le re mal ze me ta þý yan bir mi ni büs, bir grup PKK lý te rö rist ta ra fýn dan a te þe ve ril dik - ten son ra, sü rü cü sü ka çý rýl dý. E di ni len bil gi ye gö re, il çe ye bað lý Or tak lar kö yü ya kýn la rýn da bu lu nan Si no yay la sýn da ko nuþ la nan as ke ri bir li ðe mal ze me ta þý yan E.Ý yö ne ti min de ki pla ka sý a lý na ma yan tran sit mi ni büs, ön ce ki ge ce yay la ya ký nýn da bir grup PKK lý ta ra fýn - dan dur du rul du. PKK lý grup a ra cý a te þe ve - rip yak týk tan son ra sü rü cü yü yan la rý na a la - rak dað lýk ke si me kaç tý. Böl ge de ge niþ kap - sam lý o pe ras yon baþ la týl dý. Hak ka ri / ci han Ye ni ko mu tan la rýn ilk MGK sý nmýl LÝ Gü ven lik Ku ru lu (MGK), 18 A - ðus tos 2011 Per þem be gü nü top la na cak. Cum hur baþ ka ný Ab dul lah Gül ün baþ kan - lý ðýn da Çan ka ya Köþ kü nde ya pý la cak a ðus - tos a yý o la ðan top lan tý sý, sa at da baþ - la ya cak. Or ge ne ral Nec det Ö zel in Ge nel - kur may Baþ ka ný o la rak ilk kez ka tý la ca ðý top lan tý da, Ka ra Kuv vet le ri Ko mu ta ný Or - ge ne ral Hay ri Kýv rý koð lu, De niz Kuv vet le ri Ko mu ta ný O ra mi ral Mu rat Bil gel, Ha va Kuv vet le ri Ko mu ta ný Kor ge ne ral Meh met Er ten ve Jan dar ma Ge nel Ko mu ta ný Or ge - ne ral Be kir Kal yon cu ilk kez bu lu na cak. Baþ ba kan Yar dým cý sý Be kir Boz dað, Ý çiþ le ri Ba ka ný Ýd ris Na im Þa hin ve Mil li Sa vun ma Ba ka ný Ýs met Yýl maz da ilk kez MGK top - lan tý sý na ka tý la cak. An ka ra / a a ÝÜ, dünyada ilk 400 üniversite arasýna girdi nýstanbul Üniversitesi (ÝÜ) Dünyanýn en iyi ilk 500 üniversitesi sýralamasýnda, dünyanýn en iyi 400 üniversitesi arasýna girmeyi baþardý. ÝÜ den yapýlan yazýlý açýklamaya göre, yüksek öðrenim alanýnda en etkili deðerlendirme otoritelerinden biri olarak kabul edilen Çin in Þhangay daki Jiao Tong Üniversitesinin her yýl düzenlediði Dünyanýn En Ýyi 500 Üniversitesi 2011 yýlý listesine, Türkiye den sadece Ýstanbul Üniversitesi girdi. Bu yýl büyük bir atýlým yapan üniversite, geçen yýla göre listedeki yerini 19 sýra daha yükselterek 404. sýradan 385. sýraya yükselterek, bu yýl ilk kez dünyanýn en iyi Ýlk 400 üniversitesi arasýnda yer almayý baþardý. Açýklamada görüþlerine yer verilen Ýstanbul Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yunus Söylet, Yapmýþ olduðu çalýþmalarla bilimin geliþmesine sayýsýz katkýda bulunan üniversitemiz, ülkemizi dünya yüksek öðrenim alanýnda baþarýyla temsil etmeye devam ediyor dedi. Ýstanbul / aa Ýkna ya evet, müdahale ye hayýr ya da ol du ðu gi bi as ke rî o pe ras yon un or - ta ðý ol ma sý tel ki ni nin he de fi bu. Ba tý med - ya sýn da bu hu sus a çýk a çýk be lir ti li yor Öy le si ne ki Er do ðan ýn sab rýn so nu i ka - zý, Da vu toð lu nun son zi ya re ti ve Gül ün son mek tu bu, bu na yo rum la ný yor. Ke za bu na bað lý o la rak iç te Tür ki ye nin Su ri ye ye mü da ha le si ne he ves li mih rak lar, An ka ra nýn Þam a 15 gün lük sü re ta ný dý ðý - ný ve bu sü re yi ya kýn dan de net le ye rek po zis yo nu nu bel li e de ce ði ni pe þi nen ya - zý yor lar. Da ha sý, bu tes bi ti, Da vu toð - lu nun A me ri kan Dý þiþ le ri Ba ka ný Clin ton ve di ðer Ba tý lý mev ki daþ la rýy la, Er do ðan ýn O ba ma i le yap tý ðý gö rüþ me ler den çý ka rý - yor lar. AN KA RA KAV ÞAK TA As lýn da ge çen ay Lib ya Te mas Gru bu top lan tý sý i çin Tür ki ye ye ge len Clin ton un Ýs tan bul da Baþ ba kan dan Cum hur baþ ka ný - na O ba ma nýn Ýs ra il le ba rý þýn! me sa jý ný i - let me siy le hýz la nan me saj/tel kin tra fi - ði nde, Er do ðan ve O ba ma nýn sü re ge len gö rüþ me le ri nin so nun da Su ri ye yö ne ti mi - nin a ta ca ðý a dým la rý iz le me ye de vam et me ve bu sü reç te kar þý lýk lý di ya log la or tak ha - re ket et me a çýk la ma sý, bu nun i puç la rý ný ve ri yor. TÜR KÝ YE Dep rem Vak fý (TDV) Baþ - ka ný Prof. Dr. M. Ha san Bo du roð lu, dep rem ku þa ðý ü ze rin de bu lu nan Tür ki ye de son 12 yýl da 6,4 ten bü yük bir dep rem ya þan ma ma sý nýn þans o la - rak de ðer len di ril me me si ge rek ti ði ni be lir te rek, Bü yük dep rem ol ma dan ge çen bu ses siz dö ne min ra hat lý ðý na ka pý lýp ha zýr lýk ve risk a zalt ma ça lýþ - ma la rý ný gev þet me me li yiz de di. Bo du roð lu, yap tý ðý a çýk la ma da, 1999 Mar ma ra dep re mi nin ar dýn dan ya pý gü ven li ði ve risk le rin pay la þý mý a - çý sýn dan ba zý þey ler ya pýl dý ðý ný söy le - di. Bu kap sam da Ya pý De ne ti mi Ya sa - sý nýn çý ka rýl dý ðý ný, an cak ek sik yön le - ri nin bu lun du ðu nu be lir ten Bo du roð - lu, Ay rý ca Do ðal A fet Si gor ta lar Ku - ru mu (DASK) kap sa mýn da ko nut lar - da Zo run lu Dep rem Si gor ta sý 2000 yý - lýn da uy gu lan ma ya ko nul du. An cak bu Ba kan lar Ku ru lu ka ra rýy la uy gu - lan mak ta dýr, ya ni ha la bu bir ka nun ha li ne ge ti ril me miþ tir di ye ko nuþ tu. Mar ma ra dep re min den bu ya na Tür ki ye de bü yük lü ðü 6,4 ten bü - yük bir dep re min ya þan ma dý ðý ný di - le ge ti ren Bo du roð lu, ko nuþ ma sý ný þöy le sür dür dü: Dep rem ku þa ðý ü - ze rin de ki ül ke miz de son 12 yýl da 6,4 ten bü yük dep re min ol ma ma sý, bir þans o la rak de ðer len di ril me me - li dir. Bü yük dep rem ol ma dan ge çen bu ses siz dö ne min ra hat lý ðý na ka pý - lýp ha zýr lýk ve risk a zalt ma ça lýþ ma - la rý ný gev þet me me li yiz. Ö zel lik le ül - ke miz a la ný nýn yüz de 42 si ni o luþ - Ba tý lý müt te fik ler in, Tür ki ye nin as ke rî ye - te ne ði den dem vu rup, An cak Tür ki ye mü da - ha le e de bi lir med hi ye le ri nin mak sa dý bu. Gö rü nen o ki ger çek ten An ka ra kav þak - ta. An ka ra dan Þam yö ne ti mi ni ik na e dip ký sa za man da se çim le rin ya pýl ma sý ný sað la - ma sý bek le ni yor. Sü rek li bu ha va pom pa la - ný yor. Bu nu ba þa ra ma dý ðý tak dir de iþ gal ve sa vaþ ko a lis yo nu nun ba þýn da yer al ma - sý, cep he ül ke si ol ma sý da ya tý lý yor. Ý þin il ginç ya ný, An ka ra da ki le rin de bu kri tik sü reç te Su ri ye yi mut la ka ik na ya â - de ta ken di le ri ni mec bur bil me le ri; ve bu sâ ik le Þam da ki le rin haf ta lar la i fâ de e di len dar va kit te de mok ra tik re form la rý ba þar - ma sý ný is te me le ri Oy sa Su ri ye de ön ce lik le þid de tin der hal so na er me si, sis te min ýs la hý ve de mok ra - tik leþ me si i çin ça ba la yan An ka ra nýn böy le bir mec bu ri ye ti yok. An ka ra, baþ ta Was - hing ton ve Lon dra ol mak ü ze re Su ri ye ye â ci len mü da ha le e dil me si ni is te yen Ba tý baþ kent le ri ne, i ki haf ta lýk müh let gi bi mu hal ta lep le rin o la bi lir li ði nin müm kün ve mâ kul ol ma dý ðý ný bil dir me li. Tür ki - ye nin Ba tý lý la rýn is te di ði an lam da ve sü re - de Su ri ye yi ik na ya mec bur ol ma dý ðý i râ - de si ni or ta ya koy ma lý. Her fýr sat ta AB ye rest çe ken Baþ ba kan, tu ran ve nü fu su mu zun yüz de 45 i ni ba rýn dý ran bi rin ci de re ce dep rem a - lan la rýn da ki yer leþ me le rin ön ce lik - le ri ol du ðu u nu tul ma ma lý, dep rem risk a zalt ma ça lýþ ma la rý göz den ge - çi ril me li ve ha zýr lýk ve ön lem ler le il gi li ça lýþ ma lar hýz lan dý rýl ma lý dýr. DEP REM TEH LÝ KE HA RÝ TA SI UY GU LAN MA LI Bo du roð lu, Mar ma ra böl ge sin de 1998 yö net me li ðin den ön ce ya pýl mýþ o kul ve has ta ne gi bi ka mu ya pý la rý i le sa na yi te sis le ri nin ve teh li ke li mad de de po la rý nýn ge çen sü re i çe ri sin de is te - nen hýz ve o ran da dep re me ha zýr du - ru ma ge ti ril me di ði ni sa vu na rak, Mar ma ra ve Ýs tan bul i çin ya pý lan dep rem teh li ke ve risk be lir le me ça lýþ - ma la rý nýn so nuç la rý ný kul la na rak Mar ma ra böl ge si ne öz gü bir dep rem teh li ke ha ri ta sý nýn zo run lu o la rak uy - gu la ma ya ko nul ma sý nýn sað lan ma lý de di. Ýs tan bul da ki bi na sto ku nun ne ka - da rý nýn dep re me da ya nýk lý ol du ðu ko - nu sun da ke sin bir ve ri ol ma dý ðý ný be - lir ten Bo du roð lu, Bü yük þe hir le ri miz - de ya pýl mak ta o lan çok kat lý ko nut la - rýn de ne tim le ri de ne öl çü de sað lan dý - ðý be lir li de ðil. Bu ya pý la rýn ço ðun da dýþ cep he kap la ma la rý ve ya giy dir me cep he le rin dep rem da ya nýk lý o la rak he sap la nýp mon taj la rý nýn he sap la ra ve uy gu la ma de tay la rý na uy gun ya pý lýp ya pýl ma dý ðý da bel ge len me li dir i fa de - le ri ni kul lan dý. Ýs tan bul / a a bu nun res ti ni çek me li. Bu ko nu da 1967 de - ki al tý gün sa vaþ la rý nda, A me ri kan yö ne - ti mi nin Ýs ra il sa vaþ u çak la rý nýn Ýn cir lik Üs - sü nden ha va lan ma sý ta le bi ne De mi rel in Baþ ba ka ný ol du ðu A da let Par ti si hü kû me ti - nin, Müs lü man Fi lis tin i bom ba la ya cak u - çak la rýn A na do lu top rak la rýn dan kalk ma sý - na i zin ver me yen red ce va bý kay da de ðer bir ör nek tir KÝMSEDEN TALÝMAT ALMADIK Su ri ye te mas la rý nýn ön ce sin de ve son - ra sýn da Was hing ton la is ti þâ re ler de bu lu - nan Dý þiþ le ri Ba ka ný ve ik ti dar par ti si söz - cü le ri, mu ha le fe tin ta þe ron luk ve em - per ya list güç le rin po li ti ka la rý na â let ve a - ra cý lýk ben ze ri e leþ ti ri le ri ne tep ki gös te ri - yor lar. Kim se den tâ li mat al ma dýk di yor - lar. Lâ kin A me ri kan Dý þiþ le ri Ba kan lý ðý söz cü sü, Da vu toð lu, gö rüþ le ri mi zi ko or di - ne e de rek Þam a an lat tý di ye ko nuþ ma sý, ký rýl ma nýn ilk sin ya li o la rak al gý la ný yor. Bu nun i çin dir ki An ka ra nýn çok ih ti yat lý ol ma sý ge re ki yor. Tür ki ye, Müs lü man kom - þu su Su ri ye ye her tür lü i kaz da bu lun ma lý, de mok ra si ye ge çi þi ne reh ber lik ve ön der lik et me li; an cak ya ban cý la rýn, böl ge dý þý ec ne bi - le rin pro je le ri ne a ra cý lýk et me me li An ka ra kav þak ta bek le me me li RE HA VE TE KA PIL MA YA LIM TDV BAÞ KA NI PROF. DR. BO DU ROÐ LU, BÜ YÜK DEP REM OL MA DAN GE ÇEN 12 YIL LIK SES SÝZ DÖ NEM ÝN RA HAT LI ÐI NA KA PI LIP HA ZIR LIK VE RÝSK A - ZALT MA ÇA LIÞ MA LA RI NIN GEV ÞE TÝL ME ME SÝ GE REK TÝ ÐÝ NE DÝK KAT ÇEK TÝ. GÖÇ ME TEH LÝ KE SÝN DE KÝ YA PI LAR A CÝL TES PÝT E DÝL ME LÝ Ýs tan bul Tek nik Ü ni ver si te si (Ý TÜ) Dep rem Mü hen dis li ði ve A fet Yö ne ti mi Ens ti tü sü Mü - dü rü Prof. Dr. Er taç Er gü ven de Tür ki ye nin yüz de 80 i nin bi rin ci ve i kin ci de re ce dep rem ku þa ðýn da yer al dý ðý ný i fa de e de rek, þun la rý kay det ti: Da ha hýz lý ve da ha kap sam lý ça lýþ - ma la rýn ya pýl ma sý ge re ki yor. Son yüz yýl da Tür - ki ye de dün ya dep rem li te ra tü rü ne gi ren dep - rem ler ya þan dý. Ya ni dep rem den kaç ma mýz müm kün de ðil. Bu ne den le o la sý bir dep re me kar þý mut la ka ted bir li o la ma mýz la zým. Bü yük bir yer le þim ol du ðu i çin ö zel lik le Ýs tan bul da dep rem o la sý lý ðý na kar þý lýk can ka yýp la rý ný a - zalt mak i çin göç me teh li ke sin de ki ya pý la rýn çok a cil bir bi çim de tes pit e dil me si la zým. YA PI GÜ VEN LÝ ÐÝ KO NU SUN DA SO MUT A DIM LAR A TI LA MA DI Ýn þa at Mal ze me si Sa na yi ci le ri Der ne ði (ÝM - SAD) Yö ne tim Ku ru lu Baþ ka ný Hü se yin Bil - maç da yap tý ðý a çýk la ma da, dün ya nýn en ak tif dep rem böl ge le rin den bi rin de bu lu nan Tür ki - ye de, Mar ma ra dep re mi nin ü ze rin den 12 yýl geç me si ne rað men bi na la rýn ço ðu nun dep re - me kar þý sa vun ma sýz ol du ðu na dik ka ti çek ti. Dep rem bi lin ci ko nu sun da ka mu ve ö zel sek - tö rün iþ bir li ði ya pa ma dý ðý ný sa vu nan Bil maç, þöy le de vam et ti: Ya pý gü ven li ði ko nu sun da so mut a dým lar a tý la ma dý ve kay nak lar ve rim li bir þe kil de kul la ný la ma dý. Tür ki ye de ya þa yan her ke sin dep re me kar þý gü ven li ya pý lar da o - tur ma ya hak ký ol du ðu ka na a tin de yim. Mü - hen dis lik, mü þa vir lik, ya pý mal ze me si ve mü - te ah hit lik hiz met le rin de li der ül ke miz de mev cut ya pý sto ku i çin ha re ke te geç me li yiz. HABERLER Akdað: Kriz, saðlýk hizmetini etkilemeyecek nsaðlik Bakaný Recep Akdað, küresel ekonomik krizin saðlýk sistemine etkisi ile ilgili, Vatandaþýmýz emin olsun ki verdiðimiz saðlýk hizmetini asla geriletmeyiz dedi. Akdað, yaptýðý açýklamada, Uluslararasý kredi derecelendirme kuruluþu Standard & Poor s (S&P), ABD nin uzun vadeli borcuyla baðlantýlý tutsat (mortgage) devleri Fannie Mae ve Freddie Mac in kredi notunu düþürdükten sonra piyasalarda döviz ve altýn fiyatlarýnýn artmasý ve borsanýn düþmesine paralel olarak artan kriz ortamýnýn Türkiye de saðlýk sistemine etkisi hakkýnda bilgi verdi. Bugüne kadar hükümet politikasý gereði vatandaþa verilen hizmetten asla taviz vermediklerini vurgulayan Akdað, 2009 yýlýnda yaþanan krizde de bunu gösterdiklerini söyledi. Akdað, þöyle konuþtu: Hem daha kaliteli bir hizmet sunabiliyoruz hem de bunu ucuza mal edebiliyoruz. Elbette kriz zamanlarýnda biraz daha dikkatli olmak gerekebilir, ama vatandaþýmýz þundan emin olsun ki verdiðimiz saðlýk hizmetini asla geriletmeyiz. Ýlerletir, ama geriletmeyiz. Bütçeyi kýsýtlamak için mutlaka bir yerden tasarruf yapýlýr ama vatandaþýn saðlýk hakkýndan deðil. Bugün Türkiyede kullanýlan aþýlar, ilaçlar ve týbbi malzemeler birçok ülkeden çok daha az maliyete temin edilebiliyor. Ayný kalitede hatta bazen daha kaliteli malzeme için söylüyorum. Bu, bir maharettir. Ýþ bilenin, kýlýç kuþanýn derler ya, bizim için de öyle. Ankara / aa Kanun yararýna bozma 5 yýlda yüzde 191 arttý nadalet Bakanlýðý tarafýndan yapýlan kanun yararýna bozma baþvurularýnýn sonuçlarýnda son 5 yýlda yüzde 191,4 artýþ oldu. Adalet Bakanlýðý nýn verilerine göre, kanun yararýna bozma baþvurularý; 2005 yýlýnda 401, 2006 yýlýnda 384, 2007 yýlýnda 377, 2008 yýlýnda 400, 2009 yýlýnda 832 ve 2010 yýlýnda ise 634 oldu. Yapýlan baþvuru dosyalarýndaki eksik tebligatlarda 2005 yýlýnda 86 iken 2010 yýlýnda 57 oldu. Adalet Bakanlýðý, kanun yararýna bozma baþvurularýnda 2005 yýlýnda 246 dosyayý, 2006 yýlýnda 152 dosyayý, 2007 yýlýnda 223 dosyayý, 2008 yýlýnda 248 dosyayý, 2009 yýlýnda 412 dosyayý, 2010 yýlýnda 398 dosyayý çeþitli gerekçelerden dolayý reddetti. Adalet Bakanlýðý tarafýndan Yargýtay a yazýlan kanun yararýna bozulan dosyalarýn istatistikleri de þu þekilde: 2005 yýlýnda 70, 2006 yýlýnda 77, 2007 yýlýnda 25, 2008 yýlýnda 85, 2009 yýlýnda 132 ve 2010 yýlýnda 134. Hukuk yargýlamasýnda yýllar itibariyle kanun yararýna temyiz iþlemlerinde, son 5 yýlda yüzde 191,4 artýþ yaþandý. Kanun yararýna bozma yolunun amacýnýn hukukta ve uygulamada birliði; kanunun, her yerde ayný þekilde uygulanmasýný saðlamak olduðu belirtiliyor. Ceza Muhakemeleri Kanunu nun 309 uncu maddesine göre kanun yararýna bozma talebinde bulunma yetkisi Adalet Bakanlýðý nda bulunuyor. Hâkimler ve Savcýlar Yüksek Kurulu nun (HSYK) ise anayasal ve yasal görevleri içerisinde kanun yararýna bozma veya bu konudaki baþvurularý inceleyip karara baðlama görevi bulunmuyor. Ankara / cihan Provokasyonlar, kardeþlik projesini durduramayacak nbaþbakan Yardýmcýsý Beþir Atalay, demokratik açýlým projesinin provokatif teröre raðmen devam edeceðini söyledi. AKP nin 10 uncu yýl etkinlikleri kapsamýnda Diyarbakýr Ýl Baþkanlýðý nýn düzenlediði programa katýlan Atalay, 12 Haziran seçimlerinin, bütün partilerin yeni bir anayasa söylemi içinde geçtiðini belirterek, seçimden sonra yeni ve sivil bir anayasanýn sürekli dile getirildiðini kaydetti. Yeni bir anayasa ile kronikleþmiþ sorunlarýn tartýþýlacaðý bir zeminin oluþacaðýný vurgulayan Atalay, yeni anayasanýn yapýlmasý ile birlikte Türkiye nin daha güçlü ve daha sivil olacaðýný kaydetti. Atalay, Fakat Diyarbakýrlýlarýn bildiði bir þeyi söylemek istiyorum. Halkýn oyunu alarak seçilen vekiller Meclis e gitmedi. Halbuki bütün partiler Meclis e gelecek ki sorunlar çözülsün. Ama Meclis yerine Diyarbakýr da toplanýyorlar. diye konuþtu. Terör odaklarýnýn terörü kýþkýrttýðýný dile getiren Atalay, diðer yandan özerklik gibi kendilerinin de bilmediði þeylerin ortaya atýldýðýný kaydetti. Atalay, Kürt kardeþlerimiz düþünsün, birileri bu çalýþmalarý sabote eden terör ve terör dýþý eylemler yapýyor. Ama biz kardeþlik projemizi devam ettireceðiz. Þu an bütün boyutuyla çalýþmalarýmýz devam ediyor, Türkiye bu sorunu çözecektir. Çözmek durumundadýr. O zaman daha büyük bir Türkiye olacaktýr. Birilerinin, gençlerin kaný üzerinden siyaset yapýlmasýna müsaade etmeyeceðiz ifadelerini kullandý. Diyarbakýr / cihan TAZÝYE Her türlü çilelere raðmen davasýndan hiçbir zaman vazgeçmeden hizmetleri yürüten deðerli aðabeyimiz Cemal Serim'in vefatýný teessürle öðrendik. Muhterem aðabeyimize Cenâb-ý Hak'tan rahmet diler, ailesine ve yakýn akrabalarýna sabrý cemil niyaz eder, taziyelerimizi sunarýz. Muzaffer Kýlýnç, Fatma Kýlýnç Fetullah Kaya, Ümit Kaya Orhan Alagöz, Zülfiye Alagöz Ýzmir

6 6 16 AÐUSTOS 2011 SALI YURT HABER Y En çok okunan kitap Kur ân ASDER iftarý Cumartesi akþamý Kasýmpaþa Sosyal Tesislerinde ASDER (Adaleti Savunanlar Derneði) gönüllüleri ile iftar yemeðinde beraberdik. Bu organizasyon daha önceki iftar ve toplantýlara göre oldukça güzel geçti. Özellikle askerî kimlik kartlarýný ve yeþil pasaportlarýný alan YAÞ maðduru askerlerin yüzleri gülüyordu. Kararname maðduru olup verdikleri dilekçelere Ret cevabý alan maðdurlar i- se mahzun bir duruþ sergiliyorlardý. Ýftarda ASDER Genel Baþkan Yardýmcýlarýndan Emekli Binbaþý Gürcan Onat gelen telgraflarý okudu, ayný zamanda Sakarya þiirini okuyarak gelenleri coþturdu. ASDER Onursal Baþkaný Em. Tuðgeneral Adnan Tanrýverdi, ASDER Baþkaný Prof. Dr. Nevzat Tarhan ve ASDER Kurucu Baþkaný Prof. Dr. Ahmet Alper iftar sonrasýnda yapmýþ olduðu konuþmalarda bugünlere nasýl gelindiðini kýsaca anlatarak ASDER in haklý mücadelesinden bölümler aktardýlar. Ankara Temsilcisi Em. Kur. Albay Mehmet Yavuz Ay ise yeni yasa ile ilgili askerî yetkililerden almýþ olduðu bilgileri aktardý. En geç Eylül ayý sonunda atama isteyen YAÞ zedelerin iþlemlerinin tamamlanacaðýný ve bu konuda çalýþmalarýn son safhaya geldiðini bildirdi. Bakanlar kurulunun 15 günde bir toplandýðýný ve atamalarýn bu bakanlar Kurulu kararý ile yapýlacaðýný ifade eden Ay, kuvvet komutanlarýnýn bu iþlemlere olan bakýþ açýsýný da anlattý. Özellikle emekliliðini isteyerek ucuz kahramanlýk yapan kuvvet komutanlarýnýn YAÞ zedelerin kanun kapsamýndaki iþlemlerine engel olmaya çalýþtýðý ve direniþ gösterdiði örneklerle anlatýldý. Mahkemesi devam eden generallerin terfi ettirilmesi için gayret gösteren bu generaller amaçlarýna ulaþamadý. Fakat yeni Genelkurmay Baþkan Vekili Özel, bunlarýn emekli edilmesini önledi. Askerî vesayetin kaldýrýlmasý bakýmýndan yaþanan bu olumsuz geliþmeye raðmen YAÞ zedelerin kanunla yapýlmasý gereken iþlemlerinde ise hýz kazanýldýðý, sümenaltý edilen dosyalarýn onaylanmaya baþladýðý anlaþýlmýþ oldu. Ülkemizdeki yeniden yapýlanmanýn özellikle sivil bir anayasaya olan ihtiyacýn bir an önce hayata geçirilmesi lüzumu konusundaki, konuþmalarýn ortak noktasý idi. Bir diðer önemli konu ise, kapsam dýþý kalan maðdurlara yönelik yapýlmasý gereken çalýþmalarýn ifade edilmesi oldu. Haliç in kýyýsýnda yenilen iftar yemeðinden sonra akþam namazýný müteakip uzak yoldan gelenler u- ðurlandý ve teravih namazý kýlýnarak bu güzel Ramazan buluþmasý sona erdi. Bu arada ASDER Genel Merkezinin yeni binasýna taþýndýðý ve Aksaray daki ÝSKÝ binasýnýn hemen yaný baþýnda faaliyetlerine baþladýðý bilgisi verildi. Müsbet hareket prensiplerini kendine düstur edinen ASDER in bu güzel çalýþmalarýna devam etmesini diliyor, orduda yapýlan yanlýþlýklarýn düzeltilmesi için katkýda bulunan herkese teþekkürü bir borç biliyorum. DÝYANET ÝÞLERÝ BAÞKANLIÐI DÝN HÝZMETLERÝ GENEL MÜDÜRÜ YÝÐÝT, ÝNSANLIK TARÝHÝNE BAKILDIÐINDA EN ÇOK OKUNAN KÝTABIN KUR ÂN-I KERÝM OLDUÐUNU SÖYLEDÝ. DÝYA NET Ýþ le ri Baþ kan lý ðý Din Hiz - met le ri Ge nel Mü dür lü ðün ce dü - zen le nen 8. Tür ki ye Ha fýz lýk Ya rýþ - ma sý nýn fi na li Ýz mir de ya pýl dý. Kur ân kur su öð re ti ci le ri, i mam-ha - tip ler ve mü ez zin-kay yým lar a ra sýn - da il çe, il ve böl ge ya rýþ ma la rýn da fi - na le kal ma yý ba þa ran 10 ya rýþ ma cý, Hi sar Ca mi si nde ki fi nal de, Tür ki ye bi rin ci si o la bil mek i çin ça ba har ca dý. Din Hiz met le ri Ge nel Mü dü rü Ya - þar Yi ðit, ya rýþ ma ön ce si yap tý ðý ko - nuþ ma da, in san lýk ta ri hi ne ba kýl dý - ðýn da en çok o ku nan ki ta býn Kur âný Ke rim ol du ðu nu söy le di. Ra ma zan Sa kal-ý Þe rif Or han Ca mi si nde te ra vih na ma zý nýn ar dýn dan Ýzmit Ýlçe Müftüsü Abdülkadir Keþvelioðlu ile birlikte du â lar zi ya re te aç ýldý. FO TOÐ RAF: A A Sa kal-ý Þe rif e yo ðun il gi KO CA E LÝ NÝN Ýz mit il çe sin de ki Or han Ca mi si nde Pey gam be ri miz Hz. Mu - ham med in (asm) Sa kal-ý Þe ri fi zi ya ret a çýl dý. Bað çeþ me Ma hal le si nde ki Or - han Ca mi si nde te ra vih na ma zý nýn ar - dýn dan ca mi mü ez zi ni A li Ýs ma i loð lu, du a lar eþ li ðin de se def kap la ma lý san du - ka da, 40 be ze sa rý lý ve cam tüp te mu ha - fa za e di len Hz. Mu ham med in (asm) Sa kal-ý Þe ri fi ni, bu lun du ðu yer den in di - re rek Ýz mit Ýl çe Müf tü sü Ab dül ka dir Keþ ve li oð lu i le bir lik te zi ya re te aç tý. Sa kal-ý Þe ri fi gör mek is te yen ca mi de - ki çok sa yý da ki þi, sa lat-ü se lam lar eþ li - a yýn da ev ler de, ca mi ler - de da ha çok Kur ân o kun du ðu nu be lir - ten Yi ðit, Kur ân-ý Ke rim i sa de ce o ku - mak yet mez, o nu an la - ya rak ya þa mak ge re kir. Kur ân-ý Ke rim ev le ri mi - zin en yük sek yer le rin de dir. Bu nun sem bo lik bir de ðe ri var dýr. Ey Kur ân be nim bü tün ha ya tým da, bü tün i liþ ki le rim de se nin e mir ve ya sak la rýn, me saj la - rýn ba þým gö züm ü ze rin de dir de - mek is ti yo ruz de di. Ýzmir / a a ðin de Sa kal-ý Þe ri fi zi ya ret et ti. Za man za man göz yaþ la rý na ha kim o la ma dý ðý gö rü len zi ya ret çi le rin, Sa kal-ý Þe ri fi cep te le fon la rý i le gö rün tü le mek is te me le ri de dik kat çek ti. Yak la þýk 1 sa at sü ren zi - ya re tin ar dýn dan a çýk la ma da bu lu nan Ýz mit Ýl çe Müf tü sü Ab dül ka dir Keþ ve li - oð lu, her yýl Ra ma zan a yý nýn 14 nü 15 i - ne bað la yan ge ce de Hz. Mu ham med in (asm) mü ba rek Sa kal-ý Þe rif i nin Or han Ca mi si nde zi ya re te a çýl dý ðý ný söy le di. Ra ma zan a yýn da kut sal ha tý ra la rýn zi - ya ret e dil me si nin Türk le re a it bir ge le - nek ol du ðu nu be lir ten Keþ ve li oð lu, bu TÜR KÝ YE DE 100 BÝ NÝ AÞ KIN HA FI ZI MIZ VAR GÜ NÜ MÜZ DE bi re yin, a i le nin ve top lu mun ö nem li so run lar ya þa dý ðý na i þa ret e den Yi - ðit, Bu so run la rýn çö zü mün de Rab bi miz biz le re Kur ân ýn þi fa ol du ðu nu söy lü yor di ye ko nuþ tu. Tür ki ye de 100 bi ni aþ kýn ha fýz bu lun du ðu nu be lir ten Yi ðit, dü zen le - nen ya rýþ ma nýn kay be de ni ol ma yan bir ya rýþ ma ol du ðu nu vur gu la dý. Ya rýþ ma - da jü ri ü ye lik le ri ni Di ya net Ýþ le ri Baþ kan lý ðý Din Ýþ le ri Yük sek Ku ru lu Ü ye si Dr. Muh lis A kar, Mus haf la rý Ýn ce le me ve Ký ra at Ku ru lu Ü ye si Ha lil Ten ger, Do kuz Ey lül Ü ni ver si te si Ý la hi yat Fa kül te si Öð re tim Ü ye si Prof. Dr. Mus ta fa Yýl dý - rým, Ma ni sa E ði tim Mer ke zi Mü dü rü Os man E ðin i le Ýz mir E ði tim Mer ke zi Öð ret me ni Me tin Ye þil dað yap tý. Fi na list ler Ah met Ký lýz, Ka sým Kuz yurt, Mur ta za Çe le bi, Ö zer Cö mert, Os man Yýl maz, Do ðan Yýl maz, Ýs ma il Ö - den, Ab dur rah man Tür ker, Re cep Ho naz ve Fur kan Çý nar dan de re ce ye gi ren le re ö dül le ri, 1 E kim 2011 de An ka ra da ya pý la cak tö ren de ve ri le cek. du ru mun Türk mil le ti nin pey gam ber sev gi sin den gel di ði ni söy le di. Sa kal-ý Þe rif in Ra ma zan a yý bo yun ca Ýz mit te ki çe þit li ca mi ler de zi ya re te a çý la ca ðý ný kay de den Keþ ve li oð lu Bu zi ya ret le re ka dýn er kek, genç yaþ lý bir çok va tan da - þý mýz ö nem ve ri yor. Zi ya ret te va tan daþ - lar, Hz. pey gam be rin a ziz ha tý ra sý Sa kalý Þe rif nez din de Hz. pey gam be ri zi ya ret e di yor lar ve Hz. pey gam be re o lan sev gi - le ri ni o ku duk la rý sa lat-ü se lâm lar la arz et miþ o lu yor lar. Ýn san lar bu ra da fark lý bir þe kil de duy gu yo ðun lu ðu ya þý yor - lar. di ye ko nuþ tu. Kocaeli / a a Hoþ gö rü þeh rin de Ra ma zan be re ke ti TA RÝHÝ i pek yo lu nun ge çiþ nok ta la rýn dan bi ri o lan Ha tay da, ca mi ve ha mam la rý nýn ya ný sý ra ba ha rat çý sýn dan kü ne fe ci si ne, ka - sa býn dan pey nir ci si ne ka dar sa yý sýz iþ ye ri - nin yer al dý ðý U zun Çar þý, Ra ma zan da da ha re ket li gün ler ya þý yor. Fark lý di ne i na nan - la rýn bir a ra da ba rýþ, kar deþ lik ve hu zur i çe - ri sin de ya þa dý ðý, Hoþ gö rü ken ti o la rak ad - lan dý rý lan Ha tay ýn U zun Çar þý sý da bu ö - zel li ði ni des tek ler ni te lik te. Mu se vi, Hris ti - yan ve Müs lü man la rýn dük kan la rý nýn yan ya na bu lun du ðu çar þý, yer li ve ya ban cý tu - rist le rin gör me den git me di ði yer ler a ra sýn - da bu lu nu yor. Kü çük lü bü yük lü sa yý sýz dük kan i le 4 bi nin ü ze rin de es na fýn yer al - dý ðý çar þý da Ra ma zan ne de niy le fark lý bir ha re ket li lik ve te laþ var. Ta ri hi gü zel lik le ri - nin ya ný sý ra zen gin mut fa ðýy la da yer li ve ya ban cý tu rist le rin uð rak yer le ri a ra sýn da bu lu nan Ha tay, ye mek le ri nin vaz ge çil me zi ba ha ra týn sa týþ la rý da ra ma zan da da ha ön - ce ki gün le re o ran la ar tý yor. Su sa mýn dan, ka ra bi be ri ne, pul bi be rin den zah te ri ne ka - dar yö re sel tat la rýn da yer al dý ðý Ba ha rat çý - lar Çar þý na ge len va tan daþ lar, a lýþ ve riþ yap mak i çin a de ta sý ra ya gi ri yor. De de mes - le ði o lan ba ha rat çý lý ðý ço cuk lu ðun dan bu ya na ya pan Ok tay Mý sýr lý oð lu, ra ma zan ne - de niy le sa týþ la rýn art tý ðý ný, iþ le ri ne a de ta ra - ma zan be re ke ti gel di ði ni söy le di. Hatay / a a T. C. HATAY 3. ÝCRA DAÝRESÝ (TAÞINMAZIN AÇIK ARTIRMA ÝLANI) Dosya No :2011/1646 Örnek No : 27* Satýlmasýna karar verilen taþýnmazýn cinsi, niteliði, kýymeti, adedi, önemli özellikleri: Hatay'ýn Turunçtu Beldesinde kati 426 Parsel 316,00 m 2 olup tapu kaydýnda ARSA vasfýndadýr. Parsel üzerinde her katý iki daire olan Bodrum+Zemin katlý apartman vardýr. Zemin kattaki 2/14 arsa paylý, 3 nolu baðýmsýz bölüm dairenin tamamý borçlu Ýbrahim kýzý Meryem Gül Adýna kat irtifaklýdýr. Parsel üzerinde her katý iki daire olan Bodrum+Zemin katlý apartman bulunmaktadýr. Ýki yola ve batýya cepheli apartman 9-10 yaþlarýnda, çatýsýz olup üstü betondur. Borçluya ait daire apartmanýn Zemin katýnda ve batýya bakan dairedir. Daire 3 oda, 1 salon, tuvalet, banyo ve mutfaktan ibraet olup 120,00 m 2 oturumludur. Borçluya ait darie güneþ enerjili, suyu ve elektriði mevcut, Kapý ve Pencereleri Ahþap doðrama, verngik boyalý, yerleri seramik kaplý, duvarlarý sývalý boyasýzdýr. Banyo ve tuvaletin yerleri seramik, duvarlarý fayans kaplýdýr. Soba ýsýtmalýdýr. Taþýnmaz Turunçlu beldesinin her türlü alt yapý imkânlarýndan faydalanmaktadýr. Dairenin toplam muhammen deðeri ,00 TL.'dir. Satýþ þartlarý: 1- Satýþ Pazartesi günü saat 09:30 den 09:40 e kadar Hatay Adalet Sarayý Zemin Kat 2. Ýcra Müdürlüðü Önü, Hatay adresinde açýk artýrma suretiyle yapýlacaktýr. Bu artýrmada tahmin edilen deðerin % 60'ýný ve rüçhanlý alacaklýlar varsa alacaklarý toplamýný ve satýþ giderlerini geçmek þartý ile ihale olunur. Böyle bir bedelle alýcý çýkmazsa en çok artýranýn taahhüdü saklý kalmak þartýyla Perþembe günü ayný yerde ve ayný saatlerde ikinci artýrmaya çýkarýlacaktýr. Bu artýrmada da rüçhanlý alacaklýlarýn alacaðýný ve satýþ giderlerini geçmesi þartýyla en çok artýrana ihale olunur. Þu kadar ki, artýrma bedelinin malýn tahmin edilen kýymetinin % 40'ýný bulmasý ve satýþ isteyenin alacaðýna rüçhaný olan alacaklarýn toplamýndan fazla olmasý ve bundan baþka paraya çevirme ve paylaþtýrma masraflarýný geçmesi lazýmdýr. Böyle fazla bedelle alýcý çýkmazsa satýþ talebi düþecektir. 2- Artýrmaya iþtirak edeceklerin, tahmin edilen deðerin % 20'si oranýnda pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazýmdýr. Satýþ peþin para iledir, alýcý istediðinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Ýhale pulu, tapu harç ve masraflarýnýn yarýsý alýcýya aittir. Tellaliye resmi ve Birikmiþ vergiler satýþ bedelinden ö- denir. KDV alýcýya aittir. 3- Ýpotek sahibi alacaklýlarla diðer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarýný ö- zellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarýný dayanaðý belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazýmdýr; aksi takdirde haklan tapu sicil ile sabit olmadýkça paylaþmadan hariç býrakýlacaktýr. 4- Ýhaleye katýlýp daha sonra ihale bedelini yatýrmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alýcýlar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasýndaki farktan ve diðer zararlardan ve ayrýca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardýr. Ýhale farký ve temerrüt faizi ayrýca hükme hacet kalmaksýzýn dairemizce tahsil o- lunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alýnacaktýr. 5- Þartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açýk olup gideri verildiði takdirde isteyen alýcýya bir örneði gönderilebilir. 6- Satýþý iþtirak edenlerin þartnameyi görmüþ ve münderecatýný kabul etmiþ sayýlacaklarý, baþkaca bilgi almak isteyenlerin 2011/1646 sayýlý dosya numarasýyla müdürlüðümüze baþvurmalarý ilan olunur. (ÝÝK m.126) 02/08/2011 (*) Ýlgililer tabirine irtifak hakký sahipleri de dahildir *: Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanýlan Örnek 64'e karþýlýk gelmektedir. B: T. C. GERZE ÝCRA MÜDÜRLÜÐÜ (TAÞINMAZIN AÇIK ARTIRMA ÝLANI) Dosya No: 2010/224 Tal. Örnek No:27 Tapu Kaydý : Sinop Ýli, Gerze Ýlçesi, Çarþý Mahallesi, Yalý Sokaðý, 136 Ada, 23 Parsel, 231,52 m 2 Yüz ölçümlü, 2. normal katta, 12/24 arsa paylý 2. nolu mesken hissesi tam 3 katlý kargir ev ve bahçesi Hali Hazýr Durumu : Ta þýn maz mes ken o la rak kul la nýl mak ta o lup, da i re 3 o da 1 sa lon, 1 mut fak, 1 ban yo, 1 tu va - let la va bo ve 3 bal kon dan i ba ret tir. Be le di ye de ki tas dik li pro je si ne gö re sa lon 26,16, ya tak o - da la rý 14,16+9,45 ve 9,75, mut fak 7,79, hal 9,24, ban yo 4,56 ve pro je sin de mev cut ol ma yýp ye - rin de mev cut o lan tu va let ve la va bo i le top lam kul la ným a la ný 81 m 2 dir. Ön cep he de sa lo nun ö nün de ki bal kon göm me, yan cep he de ki a çýk, ar ka ta raf ta ki i se PVC doð ra ma i le ka pa týl mýþ - týr. Is lak ze min ler ve bal kon se ra mik dö þe me dir. I sýn ma so ba i le sað lan mak ta dýr yý lýn da is kâ ný a lýn mýþ da i re nin i çi bir hay li ba kým lý ol du ðun dan yýp ran ma pa yý %8 a lýn mýþ týr. Ýmar Durumu : Gerze Belediyesinin 13/01/2011 tarihli yazýsý ile a imar planý paftasýnda Ayrýkikiz Nizam 3 Kata Tahsislidir. Muhammen Bedeli : TL Satýþ Saati : 09:30-09:40 Arasý Satýþ Þartlarý : 1- Sa týþ 10/10/2011 gü nü yu ka rý da be lir ti le ri sa at ler a ra sýn da Ad li ye Ar ka Bah çe Ger - ze/si nop ad re sin de a çýk ar týr ma su re tiy le ya pý la cak týr. Bu ar týr ma da tah min e di len de - ðe rin % 60'ý ný ve rüç han lý a la cak lý lar var sa a la cak la rý top la mý ný ve sa týþ ve pay laþ týr ma gi der le ri ni geç mek þar tý i le i ha le o lu nur. Böy le bir be de le a lý cý çýk maz sa en çok ar tý ra nýn ta ah hü dü sak lý kal mak þar tiy le 20/10/2011 gü nü Ad li ye Ar ka Bah çe Ger ze/si nop ad re - sin de yu ka rý da be lir ti len sa at ler a ra sýn da i kin ci ar týr ma ya çý ka rý la cak týr. Bu ar týr ma da da rüç han lý a la cak lý la rýn a la ca ðý ný ve sa týþ gi der le ri ni geç me si þar týy la en çok ar tý ra na i ha le o lu nur. Þu ka dar ki, ar týr ma be de li nin ma lýn tah min e di len kýy me ti nin % 40'ý ný bul ma sý ve sa týþ is te ye nin a la ca ðý na rüç ha ný o lan a la cak la rýn top lamýn dan faz la ol ma sý ve bun dan baþ ka pa ra ya çe vir me ve pay laþ týr ma mas raf la rý ný geç me si la zým dýr. Böy le faz la be del le a lý cý çýk maz sa sa týþ ta le bi dü þe cek tir. 2- Ar týr ma ya iþ ti rak e de cek le rin, tah min e di len kýy me tin %20'si nis pe tin de Türk Li - ra sý pe þin pa ra ve ya bu mik tar ka dar mil li bir ban ka nýn te mi nat mek tu bu nu ver me le ri la zým dýr. Sa týþ pe þin pa ra i le dir. A lý cý is te di ðin de 10 gü nü geç me mek ü ze re me hil ve ri - le bi lir. Ta pu a lým har cý, dam ga ver gi si i le K.D.V. a lý cý ya a it tir. Bi rik miþ ver gi ler ve tel la li - ye üc re ti sa týþ be de lin den ö de nir. 3- Ý po tek sa hi bi a la cak lý lar la di ðer il gi li le rin (*) bu ta þýn maz ü ze rin de ki hak la rý ný hu - su siy le fa iz ve mas ra fa da ir o lan id di a la rý ný da ya na ðý bel ge ler i le on beþ gün i çin de da i - re mi ze bil dir me le ri la zým dýr. Ak si tak dir de hak la rý ta pu si ci li i le sa bit ol ma dýk ça pay laþ - týr ma dan ha riç bý ra ký la cak týr. 4- Ý ha le ye ka tý lýp da ha son ra i ha le be de li ni ya týr ma mak su re ti i le i ha le nin fes hi ne se bep o lan tüm a lý cý lar ve ke fil le ri tek lif et tik le ri be del i le son i ha le be de li a ra sýn da ki fark tan ve di ðer za rar lar dan ve ay rý ca te mer rüt fa i zin den mü te sel si len me sul o la cak - lar dýr. Ý ha le far ký ve te mer rüt fa i zi ay rý ca hük me ha cet kal mak sý zýn Da i re miz ce tah sil o - lu na cak, bu fark, var sa ön ce lik le te mi nat be de lin den a lý na cak týr. 5- Þart na me, i lan ta ri hin den i ti ba ren her ke sin gö re bil me si i çin da i re de a çýk o lup gi - de ri ve ril di ði tak dir de is te yen a lý cý ya bir ör ne ði gön de ri le bi lir. 6- Sa tý þa iþ ti rak e den le rin þart na me yi gör müþ ve mün de re ca tý ný ka bul et miþ sa yý la - cak la rý, baþ ka ca bil gi al mak is te yen lerin yu ka rý da ya zý lý dos ya nu ma ra sýy la mü dür lü ðü - mü ze baþ vur ma la rý i lan o lu nur. Ýþ bu ilan tebligat yapýlamayan ilgililere tebligat yerine kaim olmak üzere ilan olunur. (*)Ýlgililer tabirine irtifak hakký sahipleride dahildir. (ÝÝK m.126) B: SAYI: 2011/ 7 T. C. SERÝK 1. SULH HUKUK MAHKEMESÝ MAHKEME SATIÞ MEMURLUÐU (GAYRÝMENKUL SATIÞ ÝLANI) SATILMASINA KARAR VERÝLEN GAYRÝMENKULÜN CÝNSÝ, KIYMETÝ, ADEDÝ EVSAFI : 1-) SE RÝK ÝL ÇE SÝ DO RUM LAR KÖ YÜ 8 9 NO LU PAR SE LÝN TA MA MI O LUP KAR GÝR EV NÝ - TE LÝ ÐÝN DE 1.152,00.M 2. A LA NA SA HÝP O LUP Ü ZE RÝN DE HÝS SE DAR ÞE FÝ KA KA YA TE PE YE A ÝT Ý KÝ KAT LI YIÐ MA ÝN ÞA AT VAR DIR, SU YU YOK TUR E LEK TRÝ ÐÝ VAR DIR, ES KÝ DÝR. DE - ÐE RÝ : ,00.TL.DÝR. PAR SEL DE MU RÝS TEN KAL MA A ÐAÇ LAR VAR DIR A ÐAÇ LA RIN DE ÐE RÝ : 1.800,00.TL.DÝR. A RA ZÝ DE ÐE RÝ : 9.200,00.TL. O LUP Ü ZE RÝN DE KÝ UN SUR LA RI Ý - LE BÝR LÝK TE PAR SE LÝN SA TI ÞA E SAS MU HAM MEN BE DE LÝ : ,00.TL. DÝR. 2-) SE RÝK ÝL ÇE SÝ DO RUM LAR KÖ YÜ 90 NO LU PAR SE LÝN TA MA MI O LUP ,00.M 2. A LA NA SA HÝP TAR LA DIR. Ü ZE RÝN DE KA PA MA BAH ÇE O LA RAK DÜ - ZEN LEN MÝÞ BAH ÇE DE A ÐAÇ LAR VAR DIR, BUN LA RIN DE ÐE RÝ : 4.600,00.TL. DÝR. PAR SE LÝN A RA ZÝ DE ÐE RÝ ,00.TL. O LUP Ü E RÝN DE KÝ UN SUR LA RI Ý LE SA TI ÞA E SAS MU HAM MEN BE DE LÝ : ,00.TL. DÝR. 3-) SE RÝK ÝL ÇE SÝ DO RUM LAR KÖ YÜ 1069 NO LU PAR SE LÝN TA MA MI O LUP ,00.M 2.A LA NA SA HÝP TAR LA DIR.AY NI Ö ZEL LÝK LER DE BAH ÇE DE 24 NAR,25 LÝ - MON A ÐA CI VAR DIR.A ÐAÇ LA RIN DE ÐE RÝ : 5200, 00.TL.DÝR.A RA ZÝ DE ÐE RÝ : ,00.TL.O LUP Ü ZE RÝN DE KÝ UN SUR LA RI Ý LE BÝR LÝK TE SA TI ÞA E SAS MU HAM - MEN BE DE LÝ : ,00.TL.DÝR. SA TIÞ ÞART LA RI : 1- SERÝK ÝLÇESÝ DORUMLAR KÖYÜ 8 9 NOLU PARSELÝN ÝLK SATIÞI GÜNÜ SAAT : 10:00-10:10, 90 NOLU PARSELÝN ÝLK SATIÞI AYNI GÜN SAAT : 10:15-10:25, 1069 NOLU PARSELÝN ÝLK SATIÞI AYNI GÜN SAAT : 10:30-10:40 SA AT LE RÝ A RA SIN DA SE RÝK AD LÝ YE BAH ÇE SÝN DE YA PI LA CAK TIR. ÝLK SA TIÞ TA BE LÝR TÝ LEN MU HAM MEN BE DEL LE RÝ YÜZ DE 60'I NI VE REN TA LEP CÝ BU LU NA MAZ Ý SE Ý KÝN CÝ SA TIÞ LA RI GÜ NÜ AY NI YER AY NI SA AT LER DE Ý KÝN CÝ AR TIR MA YA ÇI KA RI LA CAK LAR DIR. Ý KÝN CÝ SA TIÞ TA DA MU - HAM MEN BE DE LÝN YÜZ DE KIR KI NI VE SA TIÞ MAS RAF LA RI NI GEÇ MEK KO ÞU LU Ý LE Ý HA LE O LU NUR. BU MÝK TA RI VE REN TA LEP CÝ BU LU NA MAZ Ý SE SA TIÞ DÜ ÞER. 2- AR TIR MA YA ÝÞ TÝ RAK E DE CEK LE RÝN TAH MÝN E DÝ LEN KIY ME TÝN % 20'SÝ NÝS BE TÝN DE PEY AK ÇE SÝ VE YA BU MÝK TAR KA DAR MÝL LÝ BÝR BAN KA NIN TE MÝ NAT MEK TU BU NU VER ME - LE RÝ LA ZIM DIR. SA TIÞ PE ÞÝN PA RA Ý LE DÝR. A LI CI ÝS TE DÝ ÐÝN DE 10 GÜ NÜ GEÇ ME MEK Ü ZE RE ME HÝL VE RÝ LE BÝ LÝR. KDV, TA PU A LI CI HAR CI, RES MÝ Ý HA LE PU LU, MAS RAF LA RI A LI CI YA A ÝT - TÝR. DEL LA LÝ YE SA TI CI LA RA A ÝT TÝR. BÝ RÝK MÝÞ VER GÝ LER SA TIÞ BE DE LÝN DEN Ö DE NÝR. 3- Ý PO TEK SA HÝ BÝ A LA CAK LI LAR Ý LE DÝ ÐER ÝL GÝ LÝ LE RÝN (*) BU GAY RÝ MEN KUL Ü ZE - RÝN DE KÝ HAK LA RI NI HU SU SÝY LE FA ÝZ VE MAS RA FA DA ÝR O LAN ÝD DÝ A LA RI NI DA YA NA - ÐI BEL GE LER Ý LE 15 GÜN Ý ÇÝN DE DA Ý RE MÝ ZE BÝL DÝR ME LE RÝ LA ZIM DIR. AK SÝ TAK TÝR DE HAK LA RI TA PU SÝ CÝ LÝ Ý LE SA BÝT OL MA DIK ÇA PAY LAÞ MA DAN HA RÝÇ BI RA KI LA CAK LAR - DIR. Ý HA LE YE KA TI LIP DA HA SON RA Ý HA LE NÝN FES HÝ NE SE BEP O LAN A LI CI LAR Ý LE KE - FÝL LE RÝ SON Ý HA LE BE DE LÝ Ý LE A RA DA KÝ FAR KI Ö DE ME YE MEC BUR DUR LAR. 4- ÞART NA ME Ý LAN TA RÝ HÝN DEN Ý TÝ BA REN HER KE SÝN GÖ RE BÝL ME SÝ Ý ÇÝN DA Ý RE DE A - ÇIK O LUP MAS RA FI VE RÝL DÝ ÐÝ TAK TÝR DE ÝS TE YEN A LI CI YA BÝR ÖR NE ÐÝ GÖN DE RÝ LE BÝ LÝR. 5- SA TI ÞA ÝÞ TÝ RAK E DEN LE RÝN ÞART NA ME YÝ GÖR MÜÞ VE Ý ÇE RÝ ÐÝ NÝ KA BUL ET - MÝÞ SA YI LA CAK LA RI BAÞ KA BÝL GÝ AL MAK ÝS TE YEN LE RÝN 2011/15 NO LU DOS YA NU - MA RA SI Ý LE ME MUR LU ÐU MU ZA BAÞ VUR MA LA RI, AY RI CA AD RES LE RÝ NÝ TER KE - DEN HÝS SE DAR LA RA DA Ý LA NEN TEB LÝÐ O LU NUR *ÝLGÝLÝLER TABÝRÝNE ÝRTÝFAK HAKKI SAHÝPLERÝDE DAHÝLDÝR. B: 51989

7 Y DÜNYA 7 E sad, tank la rý dur dur mu yor! SU RÝ YE'NÝN or ta ke sim le rin de ki Hu mus böl ge sin - de tank la rýn des te ðin de ki as ker le rin o pe ras yon dü - zen le di ði bil di ril di. Ýn san Hak la rý Göz lem Ör gü tü ad lý si vil top lum ku ru lu þu, ö zel lik le Hu la ad lý yer le - þim ye rin den yo ðun si lâh ses le ri gel di ði ni be lirt ti. Hu la nýn ku þa týl dý ðý ný kay de den si vil top lum ku ru - lu þu, or du nun yo ðun a teþ al týn da a ra ma yap tý ðý ný ve ba zý ki þi le ri gö zal tý na al dý ðý ný bil dir di. Bir baþ ka Su ri ye si vil top lum ku ru lu þu da bu ha ber le ri doð ru - la ya rak, Hu la ya çok sa yý da tank gir di ði ni ve ma ki - ne li tü fek le a teþ a çýl dý ðý ný be lirt ti. Lef ko þa / a a LAZ KÝ YE DE 31 Ö LÜ Su ri ye nin li man þeh ri Laz ki ye de ki o lay lar da ö lü sa yý sý nýn 31 e yük sel di ði bil di ril di. El Ce zi re te le viz yo - nu, Raml El Fi lis ti ni böl ge si ne i ki sa vaþ ge mi si nin aç - tý ðý a teþ te ve dü zen le nen tank des tek li o pe ras yon - lar da ö lü sa yý sý nýn 31 e yük sel di ði ni du yur du. Te le viz - yon ka na lý, ay rý ca ül ke nin or ta ke sim le rin de yer a lan Hu mus ta tu tuk la ma lar ol du ðu nu kay det ti. Yine sedyeyle mahkemede 11 Þubat ta halk ayaklanmasýyla devrilen eski Mýsýr Cumhurbaþkaný Mübarek in yargýlanmasýna yeniden baþlandý. Mübarek, mahkemeye sedyeyle getirildi. Devlet televizyonunun görüntülerine göre, duruþmanýn yapýlacaðý polis akademisi binasý yakýnýna helikopterle ulaþtýrýlan 83 yaþýndaki Mübarek, daha sonra ambulansla mahkeme binasýnýn kapýsýna getirildi. Sedyede yatar vaziyette kafesin içine sokulan Mübarek, burada kendisiyle birlikte yargýlanacak iki oðluyla kýsa süreli konuþtu. Kahire / aa Mýsýr tanklarý Kuzey Sina da MISIR ordusunun tanklarý, Mýsýr ile Ýsrail arasýnda imzalanan 1979 Camp David Antlaþmasý ndan bu yana ilk defa Kuzey Sina da yer alan Ariþ, Refah ve Þeyh Zuvaid þehirleri ile bu þehirlerin çevresinde konuþlandýrýldý. Mýsýr da yayýmlanan baðýmsýz El Masri El Yovm gazetesinin haberine göre, zýrhlý birlikler, halk ayaklanmasýnýn ardýndan Kuzey Sina bölgesinde kaybolan otoriteyi tekrar saðlamak üzere yerleþtirildi. Mýsýr ile Ýsrail arasýndan 1979 yýlýnda imzalanan Camp David Antlaþmasý na göre, Mýsýr, C Bölgesi olarak bilinen Ýsrail ve Gazze sýnýrýna yakýn bölgelerde asker, silâh ve radar gibi teçhizat bulunduramýyor. Resmi bir kaynak, Mýsýr ordusuna baðlý tanklarýn bölgeye yerleþtirilmesinden, Ýsrail in haberdar edildiðini ve Ýsrailli yetkililer ile uzlaþmaya varýldýðýný ileri sürdü. Kahire / aa Suya muhtaç olan Afrikalýlar, güneþin ilk ýþýklarýyla birlikte, eþeklere yükledikleri bidon ve kaplarla su satýþý yapýlan istasyonlarýn bulunduklarý noktalara doðru zorlu bir yolculuða çýkýyor. FOTOÐRAF: AA Somali de su mücadelesi KUYULARI KURUYAN HALK ONLARCA KÝLOMETRE YÜRÜYEREK, PARAYLA SU SATILAN ÝSTASYONLARA ULAÞMAYA ÇALIÞIYOR. KURAKLIKTAN ETKÝLENEN YÜZLERCE GEYÝK VE CEYLAN DA SUYA ULAÞMAYA ÇALIÞIRKEN TELEF OLUYOR. A NA DO LU A jan sý e ki bi, Do ðu Af ri - ka da Af ri ka Boy nu zu di ye ta bir e di - len böl ge de son 60 yý lýn en bü yük ku - rak lýk kri zi se be biy le ya þa nan aç lý ðý ve in san la rýn su ya u laþ mak i çin ver di ði mü ca de le yi gö rün tü le di. Ken ya nýn baþ þeh ri Na i ro bi nden Ken - ya-so ma li sý ný rý na doð ru bir a ra zi a ra cýy - la yo la çý kan e kip, sý nýr da bu lu nan Da da - ab Mül te ci Kam pý na gi den yol ü ze rin de - ki ka sa ba ve köy ler de ya þa yan hal kýn su - ya u laþ ma mü ca de le si ni gö rün tü le di. Su sað la dýk la rý ku yu la rý ku ru yan böl ge sa - kin le ri gü ne þin ilk ý þýk la rýy la bir lik te, e - þek le re yük le dik le ri bi don ve kap lar la su sa tý þý ya pý lan su is tas yon la rý nýn bu lun - duk la rý nok ta la ra doð ru zor lu bir yol cu - lu ða çý ký yor. Gü ne þin al týn da on lar ca ki - lo met re yü rü mek zo run da ka lan ye tiþ - kin ler, is tas yon lar dan su al ma ya gi di yor. Su kap la rý ný 400 ku ruþ i la 1 li ra a ra sýn da bir üc ret le dol du ran Ken ya lý ve So ma li - ler, Ra ma zan a yýn da if tar la rý ný al dýk la rý su lar la aç mak ü ze re dö nüþ yol cu lu ðu na baþ lý yor. Av sa fa ri le riy le ün lü böl ge de ya - þa nan ku rak lý ðýn ta biî ha ya tý da o lum suz et ki le di ði gö rü lü yor. Su ya u laþ ma ya ça lý - þýr ken te lef o lan fark lý tür ler de ki hay van - la rýn ya ný sý ra su ya ve yi ye ce ðe u laþ mak a ma cýy la yer le þim a lan la rý nýn ol du ðu böl ge le re gi den yüz ler ce ge yik ve cey lan da su suz luk ve ka ra yol la rýn da a raç çarp - ma la rý so nu cu te lef o lu yor. SÝ LÂH LAN MA YE RÝ NE SU KU YU LA RI A ÇIL SIN BÖLGEYE yap týk la rý yar dým lar la gün de me ge len ÝHH Ýn sa ni Yar dým Vak fý Yö ne tim Ku - ru lu Ü ye si Hü se yin O ruç, Ken ya ya gi de cek o lan yar dým e kip le ri yo la çýk ma dan ön ce yap tý ðý a çýk la ma da, Do ðu Af ri ka da Af ri ka Boy nu zu di ye ta bir e di len böl ge de yer a lan So ma li, Ken ya, E ti yop ya ve Ci bu ti nin son 60 yý lýn en bü yük ku rak lýk kri zi ne sah ne ol - du ðu na i þa ret et ti. Böl ge de a çý lan su ku yu - la rý nýn ha ya ti ö ne me sa hip ol du ðu nu an la - tan O ruç, Ku rak lý ðýn en üst dü zey de ya þan - dý ðý gün ler de bi le su ku yu la rýn da su var ve in san lar su ya o ra dan u la þa bi li yor lar. Bir ku yu aç tý ðý nýz za man a i le ye su u laþ týr - mýþ o lu yor su nuz. Böl ge de ya þa yan a i le ler ge nel lik le 7-8 ki þi den o lu þu yor. De mek ki bir ku yu aç týr dý ðý nýz da yak la þýk 5 bin in san si zin aç týr dý ðý nýz ku yu sa ye sin de su ya u laþ mýþ o - lu yor di ye kay det ti. So ma li, Ken ya, E ti yop - ya ve Ci bu ti coð raf ya sý nýn gü cün ha kim ol - du ðu bir coð raf ya ol du ðu nu i fa de e den O - ruç, Ki min si lâh la rý güç lüy se o nun sö zü nün geç ti ði bir böl ge. So ma li ge lir le ri nin yüz de 85 i, E ti yop ya nýn büt çe si nin yüz de 25 i si - lâh lan ma ya ay rý lý yor. So ma li de el de e di len ge li rin ne re dey se ta ma mý si lâh lan ma ya gi - di yor. Si lâh lan ma ya ay rý lan büt çe nin çok az bir kýs mý bi le kul la nýl sa bin ler ce ço cuk öl me - ye cek ti þek lin de ko nuþ tu. Da da ab / a a ÝHH, 400 yetime daha kucak açtý ÝHH Ýnsani Yardým Vakfý, Somali de açlýk ve salgýn hastalýklarla mücadele eden 400 yetim çocuða daha sahip çýkarak bakýmlarýný üstlendi. Yetimlerin aylýk gýda, barýnma ve giysi ihtiyaçlarý ÝHH tarafýndan karþýlanacak. ÝHH nýn sadece Somali de bakýmýný üstlendiði yetim sayýsý böylece 1000 i buldu. Ayrýca Somali de bulunan ÝHH ekipleri ülkenin girilemeyen Güney bölgelerine yardýmlarý ulaþtýrmaya devam ediyor. Somalili yetimler Türkiye deki hayýrsever aileler tarafýndan desteklenecek. Bin yetimin bütün gýda, barýnma, giysi ve eðitim masraflarý ÝHH tarafýndan geliþtirilen Sponsor Aile Projesi ile karþýlanacak. Ancak Doðu Afrika da daha binlerce çocuk yardým bekliyor. Ýsteyen vatandaþlar aylýk 70 TL ödeyerek Somali deki bir yetimin bakýmýný üstlenebilecekler. Ýstanbul / Yeni Asya Çin-Ýsrail yakýnlaþmasý Fransa'nýn baþþehrinde Müslümanlar namazlarýný sokaklarda kýlýyor. FOTOÐRAF: AA Paris'te cami yetersiz KUZEY Afrika kökenli Müslümanlarýn yoðun olarak yaþadýðý Fransa nýn baþþehri Paris in 18 inci bölgesinde cami yetersizliði yüzünden insanlar namazýný sokaklarda kýlýyor. Bölgenin tek ibadet yeri olan bin kiþi kapasiteli Fatih Camisi, Cuma namazlarýnda ve Ramazan aylarýnda ihtiyacý karþýlamýyor. Cuma günleri bin 500 e yakýn kiþi caminin çevresindeki sokaklarda namaza duruyor. Sokakta namaz manzaralarý geçen yýllarda da tartýþma konusu olmuþtu. Bunun üzerine Ýçiþleri Bakanlýðý ve Valilik, Fransa Ýslam Konseyi üyeleriyle toplantý yaparak, baþkent Paris in ayný bölgesinde eski bir itfaiye binasýnýn cami yapýlmasýna karar vermiþti. Ancak aradan bir yýl geçmesine raðmen boþ itfaiye binasý hâlâ camiye dönüþtürülemedi, Müslümanlar sokak ortasýnda park etmiþ otomobillerin aralarýna serilen halýlar üzerinde ibadetlerini yerine getirmeye devam ediyor. Fransa Ýslam Konseyi Baþkan Yardýmcýsý Haydar Demiryürek, söz konusu caminin açýlýþýnýn 16 Eylül de gerçekleþeceðini belirtti. Paris / aa Irak ta kanlý gün IRAK'TA dün çok sayýda þehirde düzenlenen ve toplamda en az 66 kiþinin öldüðü bir dizi saldýrý, Amerikan ordusunun bu yýlýn sonundan itibaren sýnýrlý sayýda asker býrakmayý müzakere ettiði bir dönemde ülkede yýl baþýndan bu yana en kanlý þiddet dalgasýný oluþturdu. Ölü sayýsýnýn artmasýndan endiþe edildiði saldýrýlar, sabah saatlerinden itibaren Kut, Tikrit, Baðdat, Taci, Necef, Bakuba, Kerkük, Ramadi, Kerbela, Han Beni Saad, Ýskenderiye, Musul ve Balad þehirlerinde düzenlendi. Irak Parlamento Baþkaný Ýyad El Usame El Nuceyfi, saldýrýlarý kýnadý. Tikrit te, 29 Mart 2011 de El Kaide militanlarýnýn Selahaddin vilayet konseyine düzenlediði saldýrýda 58 kiþi ölmüþtü. Kut / aa ÇÝN ile Ýsrail askeri alanda iliþkileri geliþtiriyor. Çin Halk Kurtuluþ Ordusu Genelkurmay Baþkaný Chen Bingde, Ýsrail Savunma Bakaný Ehud Barak ile bir araya geldi. Çin ile Ýsrail askerlerinin yeni dönem iliþkilerinin görüþüldüðü toplantýda Chen, iki ülke arasýndaki dostluk baðlarýnýn artacaðý sinyalini verdi. Toplantýdaki Chen ve Barak ýn samimi pozlarý ise dikkat çekti. Çin Xinhua Haber Ajansý nýn haberine göre Chen, son yýllarda iki ülkenin ordularý arasýndaki iliþkilerin her geçen gün geliþtiðini vurguladý. Chen, derinleþen Çin-Ýsrail iþbirliðinin bölgesel barýþ ve istikrara katkýda bulunacaðýný belirtti. Toplantýda Ýran ýn Ýsrail için büyük bir tehdit oluþturmasýnýn yaný sýra bölgesel istikrarý da bozduðu bilgisine yer verildi. Çin i iki ay önce ziyaret eden Ýsrail Savunma Bakaný Barak ise her türlü tehdit ve zorluklarýn üstesinden gelmek için iki ülkenin birlikte çalýþacaðýný söyledi. Chen in Ýsrail ziyareti 3 gün sürecek. Kudüs / cihan TAZÝYE Iðdýr Yeni Asya Temsilcisi Mehmet Akkuþ'un aðabeyi, Iðdýr eþrafýndan Hacý Halit Akkuþ menfur bir saldýrý sonucu vefat etmiþtir. Merhuma Cenâb-ý Allah'tan rahmet ve maðfiret diler, kederli ailesi ve yakýnlarýna sabr-ý cemil niyaz eder, taziyetlerimizi sunarýz. Kars Yeni Asya Okuyucularý

8 8 16 MEDYA POLÝTÝK AÐUSTOS 2011 SALI Y Sivil iradenin hakimiyeti Hak tan fe ra gat le ge len hak lar Se kiz ay ka dar ön ce, Köp rü Der gi si nin Ka - dýn ko nu lu 113. sa yý sý na ya zý ha zýr lar ken, hak a ra ma ve fe da kâr lýk i liþ ki si ko nu sun - da hay li dü þün müþ ve zor lan mýþ tým. Bu gün ler de ka dý na kar þý þid de tin ön len me si gay ret le ri mü na se be tiy le ko nu ye ni den gün de - mi mi ze gel di. Bir er kek, ka rý sý nýn ha ta la rý na kar þý ne ya pa - bi lir ve ne yap ma lý? Bir ka dýn, ko ca sý nýn ha ta la rý na kar þý ne ya pa - bi lir ve ne yap ma lý? Bu so ru lar da i ki a na ih ti mal var: Þah sen hak - ký ný a ra mak ve ya þah sî hak ký ný fe da e dip bu - nun ye ri ne a i le nin hu ku ku nu mu ha fa za et me - ye yö nel mek. E þit lik id di a sý al týn da þah sî hak ký ný a ra yan ka dýn ne ka za ný yor? Þah sî hak ký ný fe da e de bi - len ve a i le nin hu ku ku nu mu ha fa za e de bi len ka dýn ne ka za ný yor? Bir ön bil gi: Hu ku kun alt dal la rýn dan bi ri A i - le Hu ku ku dur. An cak bil has sa gü nü müz de, 2002 ta rih li Me de nî Ka nu na bað lý A i le Hu ku - ku, a i le nin hu ku ku nu ko ru ma ve ge liþ tir me an - la yý þý ü ze ri ne de ðil de a i le nin fert le rin den her bi ri nin þah sî hu ku ku nu bir di ðe ri ne kar þý mu - ha fa za et me an la yý þý ü ze ri ne ku ru lu. Ya ni A i le Hu ku ku ku ral la rý A i le nin Hu ku - ku nu de ðil A i le i çin de ki þah sî hu kuk u ko ru yor. Se be bi ga yet ba sit. Bi rey sel leþ me nin ve e þit - lik id di a sý na da ya lý hak a ra yý þý nýn a bar týl ma sý. So nu cu i se sý ra dan ba kýþ la ba kýl dý ðýn da ol - duk ça zor o ku na bi le cek ka dar kar ma þýk. So nu cu doð ru o ku mak i çin Ha ným lar Reh - be ri ne ba ka lým: Þim di a i le ha ya týn da en mü him nok ta bu dur ki, ka dýn, ko ca sýn da fe na lýk ve sa da kat siz lik gör se, o da ko ca sý nýn i na dý na, ka dý nýn va zi fe-i a i le vî si o - lan sa da kat ve em ni ye ti boz sa, ay nen as ke ri ye de - ki i ta a tin bo zul ma sý gi bi, o a i le ha ya tý nýn fab ri ka sý zîr ü ze ber o lur. Bel ki o ka dýn, e lin den gel di ði ka - dar ko ca sý nýn ku su ru nu ýs la ha ça lýþ ma lý dýr ki, e - be dî ar ka da þý ný kur tar sýn. Yok sa, o da ken di ni a - çýk lýk ve sa çýk lýk la baþ ka la ra gös ter me ye ve sev - dir me ye ça lýþ sa, her ci het le za rar e der. Çün kü ha ki kî sa da ka ti bý ra kan, dün ya da da ce za sý ný gö - rür. sa da kat siz lik it ha mý al tý na gi rer, za a fi ye tiy - le be ra ber; hu ku ku nu mu ha fa za e de mez. Be di üz za man, ar dýn dan þu tes bit le ri ya pý yor: -Ka dýn lar, fýt ra ten yük sek ah lâ ka men þe ol - du ðu gi bi, fýsk ve se fa hat te dün ya zev ki i çin ka - bi li yet le ri yok hük mün de dir. -Ka dýn lar, na mah rem le rin þer rin den ko run - mak i çin (de) te set tü re mec bur dur. -Ka dýn lar Ýs lâm ter bi ye si i çin de me sut bir a - i le ha ya tý ný ge çir me ye mah sus bir ne vi mü ba - rek var lýk lar dýr. - Bu mü ba rek le ri if sad e den ko mi te ler var. Da ha son ra da, bu fýt rî e þit siz lik ler den ha re - ket le, ha ným la rýn eþ se çi min de uy ma sý ge re ken i ki-üç pren si bi sý ra lý yor: - Ma i þet der di i çin, ser se ri, ah lâk sýz, frenk - meþ rep bir ko ca nýn ta hak kü mü al tý na gir mek - ten se, fýt ra tý nýz da ki ik ti sat ve ka na at le, -köy lü mâ sum ka dýn la rýn na fa ka la rý ný ken di le ri çý kar - mak i çin ça lýþ ma la rý ne vin den- ken di ni zi i da - re ye ça lý þý nýz. - (Ken di ni zi) sat ma ya ça lýþ ma yý nýz. - Þa yet si ze mü na sip ol ma yan bir er kek kýs met ol sa, siz kýs me ti ni ze ra zý o lu nuz ve ka na at e di niz. Ýn þa al lah, rý za nýz ve ka na a ti niz le o da ýs lah o lur. Yok sa ne o lur? Yok sa, þim di ki i þit ti ðim gi bi, mah ke me le re bo - þan mak i çin mü ra ca at e de cek si niz. Bu da, hay si - yet-i Ýs lâ mi ye ve þe ref-i mil li ye mi ze ya kýþ maz. Gör dü ðü nüz gi bi, Be di üz za man, din dar ha ným - la ra bir fe ra gat ve fe da kâr lý ðý tav si ye e di yor. A ma bu fe ra gat as lýn da bi ri ve rip yir mi yi al - mak ne vin den: Þah sî hu ku ku nu fe da e dip a i le vî ve hat ta iç ti maî hu ku ku nu el de et mek. Ey a na-ba ba lar, kýz lar, han gi si i yi? TEBRÝK Kýzýmýz Nuran ve damadýmýz Zakir Odabaþý'nýn oðlu, torunumuz Ahmet Selim'in kardeþi Kerem adýnda bir torunumuz dünyaya gelmiþtir. Cenâb-ý Hak'tan kendisine saðlýkla mutluluk dolu hayýrlý uzun ömür dileyerek, Ýman ve Kur'ân yolunda Risâle-i Nur ile hizmet yapmasýný yüce Mevlâ'dan niyaz ederiz. Anneanesi ve Dedesi Amine- Ekrem Alpaslan Kayseri SORU ÞU: Bu ülkede asker-sivil denkleminin normalleþtirilmesinde ve askeri vesayet sisteminin sona erdirilmesinde Yüksek Askeri Þura nýn (YAÞ) Aðustos 2011 toplantýsýnýn anlamý, önemi ve ima ettiði gerçekler nedir? Bazý medya odaklarýnýn iddia ettiði gibi bu toplantý Türkiye nin siyasal tarihine asker-sivil denklemi baðlamýnda bir kýrýlma, dönüþüm ya da bunalým noktasý olarak mý geçecektir? Açalým: Genelkurmay Baþkaný i- le zaten emekliliði gelmiþ olan 3 kuvvet komutanýnýn, Ergenekon-Balyoz vb. davalar kapsamýnda tutuklu bulunan 173 ü muvazzaf, 77 si emekli olmak üzere toplam 250 TSK personeli ile ilgili olarak dile getirdiði i- tirazlarýn hükümet nezdinde etkisiz kalmasý karþýsýnda emekliye ayrýlmalarý, siyasi iradenin belirleyici ve denetleyici bir rol oynadýðý yeni bir sivil-asker denklemine (hatta bazýlarýna göre paradigmaya ) geçiþ yaptýðýmýzý mý ima etmektedir? Yoksa, Financial Times dýþ politika editörü David Gardner ýn bu satýrlarýn yazarýna ifade ettiði gibi belirleyici ancak sonuç verici olmayan bir toplantýdan mý söz etmekteyiz? AÐUSTOS BUNALIMLARI Bardaðýn boþ olan yarýsýna dönük olarak konuþan bazý askeri kaynaklarýn vurguladýðý gibi Balyoz dan tutuklu olan ve terfi sýralarý gelmiþ bulunan 14 general ve amiralin sivil irade tarafýndan re sen emekliye sevkedilmeleri yolu açýkken, askeri bürokrasinin direncine boyun eðip TSK Personel Kanunu nda yer alan muðlak hükümler (49/d ve 65/ý gibi) kullanýlarak görev sürelerinin uzatýlmamasý, aslýnda savunmanýn demokratik sivil yönetiminde mevcut statükonun korunduðunu ve pek bir þeyin deðiþmediðini mi göstermektedir? Yaþadýðýmýz YAÞ ýn anlam ve önemini deðerlendirmenin en zihin açýcý yolu medya haberlerinin odaklandýðý aktörlere bir göz atmak olmalý: Genelkurmay Baþkaný, Baþbakan ve Cumhurbaþkaný sýkça atýflanmalarýna raðmen Milli Savunma Bakaný mýzýn (MSB) adý geçmedi. Demokratik Batý ülkelerinde askeri bürokrasinin terfi ve atamalarýnýn devlet ve hükümet baþkanlarýný ilgilendiren bir yaný bulunmadýðýndan bu sorunlar Savunma Bakanlýðý nýn aracýlýðý ve müdahalesi ile çözümlenmekte iken Türkiye nin makus kaderi imiþ gibi görünen Aðustos bunalýmlarý nýn sonuncusu, seçilmiþ sivil iradenin olaðan aktörü olan bir bakan tarafýndan deðil, devletin ve hükümetin baþýnýn dahil olduðu bir üst seviye tarafýndan çözülmüþtür. Dolayýsýyla, TSK nin kamu bürokrasisi içinde yer alan diðer kuruluþlarýn hepsinin önünde ve üstünde yer aldýðýný gösteren bu durum sona erdirilmeden ve TSK bu kuruluþlara eþdeðer bir statü içine çekilmeden 2011 Þurasý nýn sivil iradenin üstünlüðü ile sonuçlandýðýný ilan etmek kendimizi aldatmaktan öteye geçmez. SAVUNMA BAKANI NIN GÖREVÝ Bu þura, demokratik sivil denetimin ana meselelerden birisinin aciliyetini gözler ö- nüne sermiþtir: Sivil-asker denkleminin normalleþmesini saðlayacak olan yapý siyasi iradenin savunma ve güvenlik politika ve stratejileri ile TSK üst yönetiminin belirlenmesinde sözünü ve sesini hakim kýlacak o- lan Milli Savunma Bakanlýðý olmalýdýr. Ben ve benden daha yaþlý kuþaklarýn hiçbiri, askeri gücün geliþtirilmesi, savaþa hazýrlanmasý, stratejik plan ve programlarýnýn hazýrlanmasý/onaylanmasý ve uygulanmasý ile bu saðlanabildi mi? stratejilerin gerektirdiði kaynaklarýn denetiminde TBMM nin ve herhangi bir Milli Savunma Bakaný nýn siyasi sorumluluklarýnýn gerektirdiði liderlik rolünü üstlendiðini görmedik. Gerek bu görevlerde gerekse tedariki öngörülen silah sistemleri ile araç ve gereçlerin tedarik þeklinin tespit edilmesi de dahil olmak üzere niteliði itibarý ile sivil olan pek çok konuda bakanlýðýn deðil Genelkurmay Baþkanlýðý nýn karar verici makam olduðunu, bakanlýðýn karargahýn uzantýsý olarak çalýþtýðýný gördük, yaþadýk. Aksini düþünmek bizim kuþak için bir hayal olarak kaldý. Müsteþarý, müsteþar yardýmcýlarý, daire baþkanlarý ve þube müdürleri her yönüyle Genelkurmaya baðlý TSK mensuplarýndan oluþan bir bakanlýðýn sivil bir inisiyatif göstermesini beklememiz galiba anormal bir durum olurdu! Benim kuþaðým herhangi bir savunma bakanýnýn OYAK ve Türk Silahlý Kuvvetleri ni Güçlendirme Vakfý gibi kuruluþlara ve bunlarýn iþtiraki olan þirketlerde yönetim ve denetim kurullarýna getirilecek kiþileri belirleyebildiðini görmedi. Ne geçmiþte ne de ordusunu daha da profesyonelleþtirme, küçültme ve daha etkin bir güce dönüþtürme tasavvurunda olan mevcut hükümet döneminde, Milli Savunma Bakaný nýn general ve amiral kontenjanlarýný belirleme yetkisini Genelkurmay Baþkaný ndan devralmasýný saðlayacak bir yasa deðiþikliðine tanýk olmadýk. VECDÝ GÖNÜL VE BAKANLIÐI Bizim kuþak bütün bunlarý saðlayacak yasa deðiþikliklerini yaþama mutluluðuna eriþemedi. Narcis Serra nýn Ýspanya daki demokra- siye geçiþ sürecini analiz ettiði ve medyada çokça a- týf alan Demokratikleþme Sürecinde Ordu kitabý, bu bakanlýðýn sivilleþtirilmesini ordularýn tam anlamýyla kendilerine ait gördükleri karar alma mekanizmalarýnýn ortadan kaldýrýldýðý çetin bir süreç olarak tanýmlamakta. Meselenin çetinliðini elbette anlýyoruz. Ancak, ordularýn giderek dýþ politikanýn aracýna dönüþtüðü son zamanlarda, komþularla sýfýr problem politikasýnýn nasýl bir ordu ve savunma modelini gerektirdiði konusunda herhangi bir arayýþ içinde olunmamasýný anlamak hayli zor. Savunma politikalarýnýn seçilmiþ iradeyi temsil eden bir bakan tarafýndan yönetilmesi bugünün dünyasýnda fazladan bir önem kazanmýþ durumda olduðunu ve dolayýsýyla, Milli Savunma Bakaný nýn, savunmanýn, Baþbakan ýn sorumluluðu altýnda yürütülen iç ve dýþ politikanýn demokratik gerekleriyle bütünleþmesini saðlamaya yani demokratikleþmeye hizmet edecek yegane aktör olduðunu teslim etmek zorundayýz. Ayrýca, Serra nýn kitabý dikkatle okunduðunda þu önemli mesaj çýkmakta: Savunma yönetimini ve denetimini demokratikleþme niyet ve aþamasýnda olan ülkelerin savunma bakanlýklarý ve/veya bakanlarý, AK Parti hükümetinin öngördüðü gibi bürokrasiden gelen, eþinin baþý açýk, statükoya saygýlý, hiç konuþmayan, komutanlara güven verir bir Vecdi Gönül profilinin çok dýþýnda proaktif Baþbakanýn tek baþkan olarak YAÞ a baþkanlýk etmesi, tek baþýna bir anlam ifade etmez. Savunma ve güvenlik politika ve stratejileri ile TSK üst yönetimini MSB belirlemeli. bir bakanlýk olmalýdýr. MSB nýn iþlev ve örgütlenme bakýmýndan sivilleþmesini saðlayacak adýmlardan en ö- nemlisi askeri personelin, bakanýn karar süreçlerinde yetki sahibi olmaktan çýkarýlarak askeri konularda danýþman konumuna geçirilmeleridir. Genelkurmay Baþkanlýðý nýn Milli Savunma Bakanlýðý na baðlanmasýnýn konuþulduðu þu günlerde bunun en ön koþulu olarak Milli Savunma Bakanlýðý nýn savunma ve strateji alanýný yöneten ve denetleyen sivil uzman bürokratlarýn yetiþtirilmesini ve eðitimini saðlayacak adýmlarý atmasý gerekmektedir. Askeri otorite ü- zerinde demokratik bir savunma yönetimini baþlatmanýn ilk ve devasa adýmý siyasi i- radenin stratejik savunma yönetimi konusunda gerekli bilgiye ve uzmanlýða sahip ol(a)mamasýndan gelen zaaflarýn kapatýlmasýdýr. Geçiþ döneminde ise, demokratik deðerleri özümsemiþ ve kamu hizmetine sivil statüde devam etmeyi kabul edecek muvazzaflarýn sivil siyasi iradeye ihtiyaç duyduðu uzmanlýk desteðini saðlayabileceði deðerlendirilmektedir. Yeni savunma yönetimini bütüncül bir biçimde resmeden bir konsept kaðýdýnýn hazýrlanarak þeffaf bir biçimde açýklanmasý bu süreçte olmazsa olmaz bir baþlangýç oluþturacaktýr. YAÞ I YENÝDEN DÜÞÜNMEK 2011 YAÞ ýnýn bizi üzerinde düþünmeye sevkettiði ikinci önemli husus ise YAÞ ýn durumu ve bu durumu YAÞ ýn kurulduðu yýl olan 1971 den bu yana adeta statükonun birlikte yaþanmasý gerekli bir parçasý olarak kabul edegelen seçilmiþ sivil iradenin tarihsel sessizliðidir. YAÞ toplantýlarýna Baþbakan baþkanlýk etmesine raðmen, Genelkurmay Baþkaný (GKB) da Baþbakan la ayný yükseklikte ve adeta ayný konumdaymýþçasýna oturmaktadýr. Bu oturma biçimi bile GKB ile Baþbakanýn yani askeri ve sivil iradenin baþlarýnýn eþdeðer konumda olduðunu sembolize etmektedir toplantýsýnda Baþbakan ýn tek baþkan olarak oturuma baþkanlýk etmesi, tek baþýna bir anlam ifade etmez. Bu durum, YAÞ ýn statüsünde ve görevlerinde sivil irade lehine bir deðiþiklik olmasý durumu ile birleþtiðinde sevinçle karþýlanabilir. Böyle bir deðiþiklik olmuþ mudur? Bir kere YAÞ ta alýnan kararlar, bütün demokratik teamüllere aykýrý olarak 15 general ve 2 sivilden oluþan yapýsýna raðmen salt çoðunlukla alýnmakta yani Milli Savunma Bakaný ve Baþbakan, general ve a- mirallerin aldýðý karara zorla iþtirak ettirilmektedirler. Bu konuda herhangi bir deðiþikliðe henüz gidilmemiþtir. Ýkinci olarak, YAÞ kararlarýnýn bir kýsmý disiplinsizlik nedeniyle silahlý kuvvetlerden ihraç edilen personelle ilgilidir. AK Parti iktidarýnda toplanan YAÞ larýn temel iþlevlerinden birisi bu olmuþ ve hükümet temsilcileri 12 Eylül 2010 kýsmi anayasa deðiþikliði referandumuyla YAÞ ýn her türlü i- liþik kesme kararýna karþý yargý yolunun a- çýlmasýna kadar muhalefet þerhi koymanýn ötesinde bir iþlemde bulunamamýþlardýr. Üstelik -bu notu düþmeden geçmek istemiyorum- haklarýnda disiplinsizlik gerekçesiyle TSK dan iliþkileri kesilmek üzere iþlem baþlatýlan subay ve astsubaylarýn maruz kaldýðý haksýz uygulamalar ve acýlar kamunun bilgisi dýþýnda olabilir. Bu kiþiler, haklarýnda tanzim edilen evraký inceleme, neyle suçlandýklarýný öðrenebilme, disiplin kurulu önünde kendileri ya da vekilleri vasýtasýyla savunma yapabilme ve tanýk dinletebilme gibi en doðal haklarýndan (ki bu haklar 657 sayýlý kanuna tabi diðer tüm kamu görevlilerine saðlanmaktadýr) mahrum býrakýlarak mesleklerinden uzaklaþtýrýlabilmektedirler yýlýndan 2011 seçimlerine dek iþbaþýnda o- lan Milli Savunma Bakaný nýn ancak özürlü demokrasilerde görülebilecek bu davranýþlarý mümkün kýlan sicil yönetmeliklerinin deðiþtirilmesi yönünde bir telkini olup olmadýðýný bilmiyoruz. Bakanýn herhangi bir giriþimde bulunmamasý ne kadar kabul edilemez ise telkinine raðmen bir deðiþikliðe gidil(e)memesi de ayný derecede sorunludur. Sonuçta, bakan, nihai kararý veren kuvvet komutanlarýnýn kararlarýnýn uygulanmasý için gereken kararnameleri imzalayagelmiþtir. Bu da Türk demokrasisi için çok üzücü bir sicil oluþturmuþtur. YAÞ DANIÞMA KURULU OLSUN Buna ek olarak 2010 YAÞ toplantýsý ö- nemli bir trendi baþlatmýþtýr: Siyasi iradenin Ergenekon-Balyoz suçlamalarý nedeniyle terfilerine karþý çýktýðý iki general ve bir amiralin Genelkurmay Baþkaný nýn ýsrarý ile terfi ettirilmeleri karþýsýnda Baþbakan ýn ve Milli Savunma Bakaný nýn çaresiz kalmasýnýn bir sonucu olarak YAÞ toplantýlarý darbe planlarý hazýrlama suçlamasý altýnda olan generalleri (taltif anlamýnda) terfi ettirebilen ya da daha uzun süre general maaþý almalarýný olanaklý kýlacak þekilde görev sürelerini uzatan bir heyete dönüþmüþtür. Hükümetin 2010 YAÞ ýnda ortaya çýkan bu durumdan ders çýkararak harekete geçmesi ve YAÞ ý general ve amiral terfilerinde karar veren deðil, Milli Savunma Bakaný na danýþmanlýk yapan istiþari bir kurula dönüþtürme yolunda adýmlar atmasý beklenirdi. YAÞ ýn tümüyle istiþari bir kurula dönüþtürülmesi durumunda oluþacak modelde YAÞ sadece komutanlardan oluþan ve içinde sivil üyelere yer vermeyen bir kurula dönüþecektir. Bu durumda baþbakan ve bakanýn YAÞ toplantýlarýna katýlmalarýna ve demokrasiye aykýrý düþen o garip resimlerin çizilmesine de gerek kalmayacaktýr. Gerek Milli Savunma Bakanlýðý nýn gerekse YAÞ ýn yeniden yapýlanmasý sadece yasalyapýsal bir deðiþim olmanýn ötesinde demokratikleþme anlamýnda çok daha önemli deðiþimleri ifade eder. Sorun, görülmemiþ ölçüde popüler olmasýna ve Türk demokrasi tarihinin en güçlü seçmen desteðini arkasýna almasýna raðmen askeri bürokrasi karþýsýnda hala zayýflýðýný ve ürkekliðini koruyan bir sivil iktidarýn siyasal otoriteden baðýmsýz hareket edebilme alýþkanlýðýna ve ülkenin gerçek sahibi-emniyet supabý i- majýna sarýlan bir asker üzerinde etkin ve demokratik bir sivil denetime geçiþ yapabilme koþullarýný saðlayabilmektir. Yasalarýn baþaramayacaðý düþünülen kültürel dönüþümü gerçekleþtirecek aktörler de aslýnda geçiþi saðlayacak aktörlerin proaktif ve öncü davranýþlarýnýn yaratacaðý dinamizm ve güvendir. MSB ve YAÞ bu nedenle önemlidir. Prof. Dr. Ümit Cizre Star-Açýk Görüþ,

9 Y MAKALE 9 fer sa dog ni as ya.com.tr Ce ma at le te ra vih na ma zý kýl ma me se le si - ne þu Ý lâ hî e mir ler çer çe ve sin de de yak - la þa bi li riz: Na ma zý ký lýn, ze kâ tý ve rin. Rü kû e den ler le bir lik te siz de rü kû e din. 1 Ey i man e den ler! Al lah ý çok ça zik re din. O nu sa bah ak þam tes bih e din. 2 Al lah ý çok zik re - din ki kur tu lu þa e re si niz. 3 Hep bir lik te Al - lah ýn i pi ne (Kur ân a) sým sý ký sa rý lýn. 4 Ýs lâm da ce ma a te ve ri len ö ne min, biz zat Re sû lul la hýn (asm) di lin ce i fa de si i se þöy le: Ce ma at le ký lý nan na maz, yal nýz ba þý na ký lý - Ce mal Se rim Aðabey OÝz mit in Bah çe cik bel de si nin saff-ý ev vel a ða bey le rin den i di. 14 A ðus tos/ra ma - zan da e be di ye te u ður la dýk. Ce mal a ða - bey, bir sýd dý ký yet ve tes li mi yet sem bo lüy dü. Ri sâ le-i Nur a ve Ye ni As ya mis yo nu na bað - lý lý ðý be nim hep hay ran lý ðý mý çek miþ tir. Ka lýn ve tok se siy le Fah ri kar deþ, na sýl sýn? de me si hep ku lak la rým da ak si se da bu la cak. Ay da bir de ol sa Bah çe cik ders le ri ne git ti ði - miz za man lar da ders ha ne de o nu yal nýz ba þý na o tu rur bu lur duk. Ger çi, ders ha ne e vi nin bah - çe sin dey di, a ma o, ilk ön ce ge lir, mev sim kýþ sa ý sý tý cý la rý a çar, yaz sa kli ma yý ça lýþ tý rýr, ders sa - lo nu nun kon fo ru nu sað lar dý. E li a çýk, cö mert ki þi li ði i le ha tý ra la rý mýz dan çýk ma ya cak i yi bir nur ta le be si a ða be yi miz di. Bah çe sin de bir çok çe þit mey ve ye ti þir di. Ders - ler den son ra mev si mi ne gö re han gi mey ve var sa mu hak kak ik ram e der di. A ra ba sý nýn ar ka sýn da yýl lar ca Ye ni As ya lo - go su nu ta þý mýþ, ga ze te si nin rek la mý ný gö nül lü yap mýþ tý. Bah çe cik te Ri sâ le-i Nur un ve Ye ni As ya Neþ ri yat ýn gö nül lü tem sil ci siy di. Son za man lar da bir kaç has ta lýk tan muz da - rip ti. Ýn þâ al lah çek ti ði sý kýn tý lar gü nah la rý na ke fa ret ol muþ tur. Ý ki ay ka dar ön ce Ýz mit e, cu mar te si der si ne gel di ðin de son o la rak gö rüþ müþ tük. Na sýl sýn Ce mal a ða bey? de di ðim de Pe ki yi de ðil Fah ri Kar deþ, a ma bu na da þü kür de miþ ti. On dan son ra bir da ha gö rü þe me dik. Son za man la rý ný a ðýr ge çir di ði i çin pek faz la kim sey le gö rü þe - mi yor du. Ce mal Se rim a ða be yi bu Pa zar gü nü i kin di na ma zý son ra sý u ður la ma ya ge len le re bak tý - ðým da þa þýr ma dým de sem ya lan o lur. Kim ler yok tu ki? M. Fý rýn cý, M. Kut lu lar, Ýz mit in be le - di ye baþ kan la rý, mil let ve kil le ri, bir ba kan, kay - ma kam lar, ci var il ve il çe le rin (Ýs tan bul, A da - pa za rý, Bur sa, Ya lo va, Geb ze, Göl cük, Ka ra - mür sel, Ku ru çeþ me, De rin ce, Ya rým ca, Düz ce gi bi) i le ri ge len fark lý e kol ler den Nur ta le be le ri vb. yüz ler ce in san me za rý ba þýn day dý. Da ha doð ru su Ce mal a ða bey hem dün ye vî, hem de uh re vi pro to ko lü top la mýþ tý. Hep si de, i na ný - yo rum ki gö nül den he lâl lik ver di ler. Bah çe cik bel ki böy le si ne ka la ba lýk bir ce na ze þim di ye ka dar gör me miþ tir. Mü ba rek Ra ma zan a yý nýn 14 ün de Rah meti Rah man a, Pey gam ber E fen di miz e (asm) ve Üs ta dý na ka vu þan Ce mal Se rim a ða be yi mi ze biz hak ký mý zý he lâl e di yo ruz. Siz ler de bi rer Fa ti ha ný zý ek sik et me yi niz. Bu ve si ley le tüm o kur la rý mý zýn Mü ba rek Ra ma zan la rý ný teb rik e de rim. TAZÝYE Ýzmit Bahçecik Okuyucularýndan Muhterem aðabeyimiz Cemal Serim'in vefatýný teessürle öðrendik. Merhuma Cenâb-ý Allah'tan rahmet ve maðfiret diler, kederli ailesi ve yakýnlarýna sabr-ý cemil niyaz eder, taziyetlerimizi sunarýz. Rýdvan Ercan, Ayþe Ercan / ÝZMÝT Teravih ve içtihad nan dan yir mi ye di kat se vap týr. 5 Te ra vih na ma zý ný, Kur ân ýn bu ve ben ze ri yüz ler ce em ri, Sün net-i Se niy ye, Sa ha be-i Ki - ra mýn, müç te hid i mam la rýn ve a sýr lar bo yu Müs lü man la rýn de vam et ti re gel dik le ri uy gu - la ma lar çer çe ve sin de de ðer len di re bi lir, ay rý ca o na gü zel bir â det o la rak da ba ka bi li riz. Bu yak la þý mýn ne za ra rý var, ne gü na hý var! Ya bu gü zel ge le ne ðin ya sak lan ma sý ný is te mek han - gi ak la hiz met et mek tir? E ðer Biz de iç ti had e di yo ruz! di ye dü þü nü - yor lar sa, ha týr la ta lým: Di nin za rû ri yâ tý ki, iç ti had on la ra gi re mez. Çün kü, ka tî ve mu ay yen dir ler. Hem, o za rû ri yât kùt ve gý dâ hük mün de dir ler. Þu za man da ter ke uð ru yor lar ve te zel zül de dir ler. Ve bü tün him met ve gay re ti, on la rýn i kà me si ne ve ih yâ sý na sarf et mek lâ zým ge lir ken, Ýs lâ mi ye tin na za ri yât kýs mýn da ve se le fin iç ti ha dât-ý sâ fi yâ ne ve hâ li sâ ne siy le bü tün za man la rýn hâ câ tý na dar gel me yen ef kâr la rý ol du ðu hal de, on la rý bý ra kýp he ves kâ râ ne ye ni iç ti hat lar yap mak, bid a kâ râ ne bir hý yâ net tir Þu mün ke rât za ma nýn da ve â - dât-ý e câ ni bin is ti lâ sý â nýn da ve bid a la rýn kes re ti vak tin de ve da lâ le tin tah ri bâ tý hen gâ mýn da, iç ti - had nâ miy le, kasr-ý Ýs lâ mi yet ten ye ni ka pý lar a - çýp du var la rýn dan mu har rip le rin gir me si ne ve sî - le o la cak de lik ler aç mak, Ýs lâ mi yet e ci nâ yet tir. 6 Sa ha nýn uz man la rý, o to ri te le ri müç te hid ler, mez hep i mam la rý dýr. On lar da i ba det le ri Kur ân ve Sün net-i Se niy ye ye da yan dý ra rak tas nif et miþ, ka i de ye bað la mýþ lar dýr. De ðiþ tir me ye ih ti yaç ol - ma yan, ke sin leþ miþ, yer leþ miþ e sas lar dýr. Ya ni, na maz, o ruç ve sa ir i ba det ler Kur ân ve Sün net ý - þý ðýn da tas nif e di lip ke sin ka ra ra bað lan mýþ lar dýr. Bü tün za man la rýn hâ câ tý na dar gel me yen ef kâr - la rý bu nu i fa de e der. Ye ni bir iç ti ha da ge rek yok - tur. Kal dý ki, e ðer bu hu sus ta ih ti yaç ol say dý, en bü yük bir mü ced did ve müç te hid o la rak Be di üz - za man Sa id Nur sî bu nu ya par dý. Lâ yýk ve e hil ol ma dý ðý hal de müç te hid lik Altýn fýrsat Altýn fýrsat elde iken, Hemen yapýþ, durma gönül. Henüz bu can tende iken, Fýrsatý kaçýrma gönül. A.Y. Fýr sat, e le ge çen el ve riþ li du rum dan ya - rar lan mak þek lin de i fa de e di le bi lir. Men fî mâ na da dü þü nül dü ðün de, in - sa nýn ken di çý ka rý i çin baþ ka sý nýn za a fýn - dan ve ya ça re siz li ðin den ya rar lan ma sý þek lin de an la þý lý yor. Böy le in san la ra, fýr- sat çý ve ya da fýr sat düþ kü nü di yo ruz. Böy le le ri men fa at sað la mak i çin de vam lý fýr sat kol lar ve fýr sa tý ga ni met bi lir ler. A ma biz fýr sa tý müs bet an lam da kul la ný yor ve meþ rû da i re de kal mak su re tiy le is ti fa de e - dil me si ge rek ti ði ni i fa de et mek is ti yo ruz. Fýr - sa tý ga ni met o la rak de ðil, bir ni met o la rak gör mek ge rek ti ði ne i na ný yo ruz. Ýn sa nýn e li ne her za man el ve riþ li im kân - lar geç mez. Ha yat neh ri dur ma dan ak tý ðý i çin, fýr sat la rý da a lýr gö tü rür. O nun i çin a - ta la rý mýz Su a kar ken tes ti ni dol dur de - miþ ler. Öy le ya, ya rýn ne o la ca ðý bel li ol - maz. Bu gün a kan çeþ me nin su yu, ya rýn ke si le bi lir. A ma sen su a kar ken bun dan is ti fa de e der ve kap la rý ný dol du rur san, ya - rýn su ke sil miþ ol sa bi le su suz kal maz sýn. Hz. E bû be kir (ra), Fýr sat lar bu lut lar gi - bi dir, ça buk ge lip ge çer de miþ tir. Ger çek - ten de, dün ya da hiç bir þey ka ra rýn da dur - ma dý ðý i çin, her an her þey de ði þi yor. Ý yi im kân lar ve gü zel ni met ler or ta ya çýk tý ðýn - da, meþ rû da i re de kal mak þar týy la on dan is ti fa de et mek, in sa nýn hem hak ký, hem de va zi fe si dir. Fýr sat ol du ðu hal de, bun dan is - ti fa de et me yip de, da ha son ra piþ man lýk duy ma nýn ki þi ye bir fay da sý ol ma ya cak týr. A kýl lý in san, ak lý ný za ma nýn da kul la na rak fýr sat la rý de ðer len di ren in san dýr. Ýn sa nýn ha yat yo lun da ö nü ne öy le fýr - sat lar çý kar ki, i yi de ðer len di ril di ðin de ha - ya tý ný de ðiþ ti re bi lir. A ma ih mal ve ya ce - ha let ten do la yý böy le fýr sat la rý da ka çý ra bi - lir ki, hiç bir piþ man lýk o nu ge ri ge ti re mez. Ö mür bo yu bir da ha e li ne öy le bir fýr sat geç me ye bi lir. Fýr sa tý ka çýr mak tre ni ka çýr - ma ya ben ze mez. Tre ni ka çý rýr sak bir son - ra ki ne bi ne bi li riz a ma, ka çan fýr sa týn bir da ha ge lip gel me ye ce ði ni bi le me yiz. Çok ö nem li o lan ve ha ya tî de ðer ta þý yan ve bir da ha gel me ih ti ma li dü þük o lan fýr sat la ra, al týn fýr sat di yo ruz. Ý çin de bu lun du ðu muz Ra ma zan A yý da, al týn fýr sat lar dan bi ri si dir. Hem de som al týn dan bir fýr sat týr. Öy le ki, i yi de ðer len di ril di ði tak dir de in sa nýn hem dün - ya, hem de a hi ret ha ya tý ný de ðiþ ti re bi lir. Bu gü ne ka dar gaf le tin den do la yý i ba det - le ri ni ih mal e den, ken di si ne ve ri len ni met - le rin þük rü nü e da et me yen, iþ le di ði gü nah - lar dan do la yý kal bi ka rar mýþ, gön lü pas lan - mýþ, ru hu nu bed bin lik kap la mýþ bed baht bir in san, Ra ma zan fýr sa týn dan is ti fa de e de - rek bü tün bu men fî du rum la rýn kýs ka cýn - dan ken di ni kur ta ra bi lir. Çün kü Ra ma zan, rah me tiy le, mað fi re tiy le, mu hab be tiy le ve be re ke tiy le ka pý mý za ka dar gel miþ, bi ze im - dat e li ni u zat mýþ týr. O ru cu tut mak, o im dat e li ne tu tun mak de mek tir. O nu tut tuk tan son ra o da bi zi tu ta cak, i çin de bu lun du ðu - muz ba tak lýk tan çe kip çý ka ra cak týr. Ýn sa nýn nef si, men fî ma na da ki fýr sat lar dan ya rar lan mak i çin fýr sat kol lar ken, böy le müs - bet ve ma ne vî im kân la rý hep ih mal et mek is - ter. Ra ma zan gi bi ö nem li ve de ðer li bir fýr sat ka pý mý za gel di ði hal de, ne fis der: Ra ma - zan a yý na sýl ol sa her se ne ge li yor. Bu se - ne de ðer len di re mez sen se ne ye de ðer - len di rir sin. Hem da ha genç sin, i ler de o ruç da tu tar, na maz da ký lar sýn di - ye bu fýr sa týn o ka dar da ö nem li ol ma dý ðý ný, na sýl ol sa her se ne bir Ra ma zan a yý ya þan dý ðý ný tel kin e de rek, is ti fa de et me yi er te let mek is ter. E vet Ra ma zan A yý her se ne ge li yor. Bu se ne ol - du ðu gi bi, se ne ye yi ne ge le cek. Ge le cek a - ma, a ca ba bi zi bu ra - da bu la bi le cek mi? Ya o gel di ðin de biz git miþ o lur sak? Ya bir da ha kar þý la þa - maz sak? Çün kü se ne ye ka dar de - ðil, ya rý na ka dar bi le ya þa ma ya g a r a n t i m i z yok. Ge çen Ra ma zan dan bu ya na kaç ya - ký ný mý zý ve ya dos tu mu zu a hi - ret yur du na yol - cu et tik bir dü - þü ne lim. Bel ki ya rýn, bel ki ya rýn - dan da ya kýn bir za - man da biz de ay ný yo lun yol cu su o la ca - ðýz. Biz git tik ten son ra ge len fýr sa týn bi ze bir fay - da sý ol ma ya cak týr. Öy ley se gün bu gün, hat ta an ve þeyh lik tas la yan la ra þu öl çü çer çe ve sin de ba ka bi li riz: E ðer baþ ka sý ný ba sit gös te re rek, baþ ka sý ný kü - çül te rek me zi ye ti ni ar tý rý yor sa, par ça lan ma ve da ðýl ma yý ge rek ti ren ta raf gir lik ve gýy bet le ken - di si ne il gi ve sev gi yi ar tý rýp, baþ ka sý na düþ man lýk bu laþ tý rý yor sa, þeyh lik tas la yan, ko yun pos tu na gir miþ bir kurt tur; da vu la be del di ne ve ki ta ba vu ran ve bah þiþ top la mak is te yen bir çin ge ne dir. Din i le, dün ya yý av la ma ya gi der. Ya kö tü len miþ bir lez zet, ya ba sit bir he ves a lý yor ve ya ha ta lý bir iç ti had o nu al dat mýþ týr. Böy le ce ken di si ni i yi bir þeyh zan ne dip, ger çek þeyh ler hak kýn da da kö tü dü þü nül me si ne mey dan aç mýþ týr. 7 Dip not lar: 1- Ba ka ra Su re si, Ah zâb Su re - si, ; 3- Cu ma Su re si, 10.; 4- Âl-i Ým rân Su re - si, 103.; 5-Tir mi zî nin Sa lat, 161.; 6-Be di üz za man Sa id Nur sî, Söz ler, s ; 7- Be di üz za man, Mü nâ za rât, s. 49. bu an dýr. Al - týn fýr sat ka pý - mý za ka dar gel - miþ ken, biz de he - nüz ha yat ta ve sað lý - ðý mýz ye rin de i ken bun dan is ti fa de et - me ye ba ka lým. GÜN GÜN TARÝH Turhan Celkan (0 505) Af ve kurtuluþ S. Ýsmail: Sevaplarýmýz günahlarýmýzdan aðýr olursa kurtuluruz ve Cennete gireriz diyorlar. Bu durumdaki insan Cehenneme girmeden doðrudan Cennete girer mi? Böyle konuþmalar insanlarý günah iþlemeye yönlendirmez mi? Cennet Allah ýn lütfu, Cehennem ise azap yurdudur. Mahþer de keskin bir adalet vardýr; ama maðfiret de vardýr, þefaat da vardýr. Fakat kime ne, ne kadar tecelli edecek; takdir Cenab-ý Allah ýndýr. Bu konuda yüzde vermek þimdilik bizim için yanýltýcý olur. Çünkü yüzde vermek hesap tutucu ile ilgili bir kavramdýr. Neyi kaç yazacaðýný biz bilmeyiz. Ancak biz sadece a- melimizde ihlâslý olmamýz gerektiðini biliriz. Ýhlâslý amelin keyfiyet deðeri Allah katýnda çok yüksektir. Meselâ hadiste Elhamdülillah kelimesi mizaný doldurur. Sübhanallahi velhamdülillahi tesbihleri sevap bakýmýndan yerle gökler arasýný doldurur. 1 bu yu ru lur. Bu na sýl bir dol du - ruþ tur? An la þý lý yor ki, bir el ham dü lil lah ke li - me si mi zan da bü tün gü nah lar dan a ðýr ba sý yor. Ýn san ba ðýþ la ný yor. A ma bu el ham dü lil lah ke - li me si, na sýl bir el ham dü lil lah ke li me si dir? Bu - ra da ke mi yet de ðil, key fi yet ö nem li dir! Hiç þüp he siz, Al lah hem  dil dir, a da let sa hi bi - dir; hem Ra hîm dir, Ga fur dur, mer ha met ve rah - met sa hi bi, mað fi ret ve ba ðýþ la ma sa hi bi dir. A - mel le ri mi zin tam kar þý lý ðý ný a da let le ve rir, se va bý - mý zý i se faz lýn dan ve lüt fun dan ih san e der. Su çu kar þý lý ðýn da in san ya ce za gö rür, ya ba - ðýþ la nýr. Ü çün cü þýk yok tur. E ðer su çu nu i ti raf et miþ ve piþ man ol muþ sa, en il kel ka vim ler de bi le in san lar ba ðýþ lan mýþ týr. E ðer su çu na suç kat mýþ ve piþ man ol ma mýþ i se her yer de ve her top lum da in san ce za lan dý rýl mýþ týr. A da let de, af da Al lah ýn sý fat la rýn dan dýr. Ý ki sý fat bir bi riy le çe liþ mez, bi la kis bir bi ri ni ta mam - lar. Af i le yo la ge len in san af fe di lir. Af i le yo la gel me yen ve az gýn la þan in san i se ce za gö rür. Gü na hýn kar þý lý ðýn da ce za gör mek i le ba ðýþ lan - ma yý Be dî üz za man Sa îd Nur sî Haz ret le ri þöy le bir mi sal i le a çýk lý yor: Ze hir i çen a da mýn, Al - lah ýn koy du ðu â dil fýt rat ka nu nu na gö re has ta - lan ma sý ve ya öl me si lâ zým dýr. E ðer ö lüm den ve ya has ta lýk tan kur tu lur sa, Al lah ýn faz lý na maz har ol muþ o lur. 2 Bu de mek tir ki, Al lah fýt rat ka nun la rý ný ba zen kul la rý nýn le hi ne de ðiþ ti ri yor. Fa kat kul la rý nýn a ley hi ne o la cak þe kil de de ðiþ - tir mi yor. Ya ni Al lah kul la rý na zu lüm yap mý yor. A zap, çi le, mu si bet, be lâ, sý kýn tý, dert, gam ve ke der ku la hak et ti ði i çin ve ri lir. Bu zu lüm de ðil, a da let tir. Ve yap tý ðý kö tü lük le rin bi re bir kar þý lý - ðý dýr. Der di gö ren, sý kýn tý ya dü þen, gam ve ke der çe ken kul i se, dö ner yi ne Al lah a sý ðý nýr. Al lah a du â e der, gü nah la rý ný ha týr lar, i ti raf e der, yap týk - la rý na piþ man o lur, ba ðýþ lan mak is ter. Al lah da o nu ba ðýþ lar ve sý kýn tý sý ný kal dý rýr, has ta lý ðý na þi - fa ve rir, gam ve ke de ri ni gi de rir. Al lah bir ku - lu nu bir gü na hý ne de niy le ba ðýþ la mýþ sa, ar týk o gü nah tan do la yý mah þer de ku lu na so ru sor - maz ve o gü nah ne de niy le ce hen ne me at maz. O gün in san lar yap týk la rý nýn kar þý lý ðý ný gör - mek i çin he sap ye rin den bö lük bö lük dö ner ler. Kim zer re ka dar bir i yi lik ya par sa o nun mü kâ fa tý - ný gö rür. Kim de zer re ka dar bir kö tü lük ya par sa o nun ce za sý ný gö rür. 3 â ye ti zer re ka dar da ol sa ba ðýþ lan ma yan kö tü lük le rin kar þý lý ðý ný in sa nýn gö re ce ði ni bil di ri yor. Bu Al lah ýn a da le ti ge re ði dir. Ya ni, dün ya da ol du ðu gi bi â hi ret te de, mah þer de de her kes bi re bir yap týk la rý nýn kar þý lý ðý ný gö re - cek, kim se ye zu lüm ve hak sýz lýk ya pýl ma ya cak týr. Ke za, De ki, ey gü nah ta a þý rý gi de rek ne fis - le ri ne zul met miþ o lan kul la rým! Al lah ýn rah - me tin den ü mi di ni zi kes me yin. Mu hak kak ki Al lah bü tün gü nah la rý ba ðýþ lar. Þüp he siz O çok ba ðýþ la yý cý ve çok mer ha met e di ci dir. 4 â - ye ti de Al lah ýn af ve ba ðýþ la ma sý ný, mað fi ret ve mer ha me ti ni bü tün in san lý ða i lan e di yor. Ön ce ki â yet Al lah ýn a da le ti ni, bu â yet Al - lah ýn af fý ný ve ba ðýþ la ma sý ný di le ge ti ri yor. Bu i ki â yet bir bi riy le el bet te çe liþ mi yor. Al lah ýn, kul la rý na yap týk la rý ný bi re bir gös ter me si de, kul la rý nýn gü nah la rý ný af fet me si de yük sek te - cel li le rin den dir. Her i ki si de Al lah ýn sý fa tý dýr. Al lah af fet ti ði za man el bet te ku lu nun gü na hý ný ört müþ, ce za sýn dan vaz geç miþ, o nun þer ri ni ve sey yi a tý ný ha se na ta ve i yi lik le re çe vir miþ o lur. Al lah ýn zul met me di ði ni bil me miz, Al lah ýn za lim ol ma dý ðýn dan e min ol ma mýz, Al lah ýn tak dir et tik le ri nin bi zim kö tü lük le ri mi ze bi re bir kar þý lýk gel di ði ni tes lim et me miz ye ter li dir! Kul lu ðu mu za ya ký þan gü nah la rý mý zý i ti raf e dip töv be et mek tir. Ý þi mah þe re bý rak ma mak týr! DU  Ey Ða fur-u Ra hîm! Sey yi a tý mý zý ha se na ta teb dil ey le! Gü nah la rý mý zý se vap lar la de ðiþ tir! Ha ta la rý mý zý ke ma lâ ta tah vil ey le! Ku sur la rý - mý zý rý za na gi den yol lar kýl! Bi ze mak bul töv - be na sip et! Mah þer de bi zi ba ðýþ la! Bi zi þe fa - at-ý uz ma dan his se dar ey le!  min! Dip not lar: 1- Rý ya zu s-sa li hin, c.1, s. 49, 1/25, 2- Mes - ne vî-i Nû ri ye, s. 201, 3- Zil zal Sû re si: 6.7.8, 4- Zü mer Sû re si: 53

10 10 Y KÜLTÜR SANAT Yardýma muhtaçlarýn yardýmý Muhtaçlara yardým etmek, ikramlarda bulunmak, ihtiyaçlarýný karþýlamak ve sýkýntýsýnýn giderilmesine yardýmcý olmak dinimizin önemli vecibelerinden olduðu gibi insanlýðýn da gereðidir. Cenab-ý Hakkýn bizlere ihsan ettiði sayýsýz nimetlerinden, O nun rýzasýný kazanmak için yolunda sarf etmek, emir dairesinde hareket etmek, canýmýzdan, malýmýzdan, maddî ve manevî varlýðýmýzdan tasadduk etmek, harcamak, verebilmek de imtihan sýrrýnýn icaplarýndandýr. Mübarek Ramazan ayý vesilesi ile Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý Afrika da açlýk tehlikesi ile karþý karþýya kalan kardeþlerimiz için baþlattýðý yardým kampanyasý vesilesi ile Cuma günü huzurevimizin camiinde yardým toplanacaðýný din görevlisinin duyurmasý üzerine yaþlý ve muhtaç insanlardan ne kadar ve nasýl yardým edeceklerini merak etmeye baþladým. Kendisi yardýma muhtaç dede, nerede kaldý baþkasýna yardým ede sözü aklýma geldi. Hem de nedense yaþlý insanlarýn parasý ve eþyasý çok kýymetlidir, vermeye kýyamaz gibi düþünceler aklýmda dolaþmaya baþladý. Namazýn sonunda yaþlý, aksakallý, her yardým toplamada fahri görevli Ahmet Amca dýþarýya seccadeyi sermiþ, iriyarý bedeni ve dolgun sesiyle: Afrika daki kardeþlerimize yardým yapalým, boþ geçmeyelim. Ne verirsen elinle o da gider seninle diye ilâna baþlamýþtý. Yaþlý insanlardan meydana gelen cemaat her zamankinden farklý olarak kampanyaya hayli raðbet gösteriyorlardý. Boþ geçmedikleri gibi bazýsý harçlýðýnýn yarýsýný, bazýsý hepsini atýyor. Bazýsý da parasý olmadýðýndan yardým yapabilmek için arkadaþýndan ödünç para istiyordu. Daha sonra katlarda bulunan bayanlardan ve camiye inemeyen hasta erkeklerden yardým yapacaklarýna dair haber gelmesi üzerine din görevlisi ve diðer görevlilerle katlara çýktýk. Tv de yayýnlanan haberlerden Afrika daki insanlarýn, yaþlýlarýn, çocuklarýn durumlarýný gören yaþlý insanlar onlarý kendi durumlarý ile kýyaslamýþlar. Bizler burada rahatça, bolca, gölgede yiyip içip, oturuyoruz. Onlar yokluk, kýtlýk, açlýk, sefalet içinde kalmýþlar. Bu mübarek Ramazan da yardým etmeyeceðiz de, ne zaman yardým edeceðiz, bakalým yeni seneye çýkacak mýyýz? diyerek herkes yastýðýnýn altýndan, para kesesinden, çýkýnýndan, cüzdanýndan cömertçe, eli titremeden, bazýsý parasýnýn tamamýný, bazýsý bir kýsmýný verdiler. Toplanan paralar din görevlisi ve yaþlýlardan bir heyetle sayýlýp tutanak altýna alýnarak Ýl Müftülüðünü gönderilirken muhtaç insanlarýn kendilerinden daha fazla muhtaç, aç, sefil, periþan insanlarýn durumunu görüp gözetmeleri bizleri hayli düþündürdü. Varlýklý, hali vakti yerinde olan insanlarýn, gönüllü yardým kuruluþlarýn bu yardým faaliyetinden kendilerine ibret dersi çýkarmasý gerekir. Hepimiz Afrika daki açlýk, susuzluk, yokluk, kýtlýktan göçlere, hastalýklara maruz kalmýþ olan kardeþlerimize son derece duyarlý olmalýyýz. Az, çok demeden, elimizden geldiði kadar fedakârlýklardan kaçýnmamalýyýz. Hiç deðilse 5 TL mesajlarla kendimiz, ailemiz ve çevremizdeki insanlarýn kampanyaya iþtiraklerini saðlayabiliriz. Doðu Afrika da meydana gelen son altmýþ yýlýn en büyük kuraklýðý ve kýtlýðý bana Cibuti li Ömer i hatýrlatýyor. Bu sene Tarihinde Konya Mevlana Kültür Merkezinde 2.si düzenlenen Risale-i Nur Gençlik Þöleni nde tanýmýþtým O nu. Konsolosluk tarafýndan Cibuti devletinin tanýtýmý ile görevlendirilmiþti. Ülkesinin kültürel varlýklarýný, Mevlana Kültür Merkezinin Salonundaki sergide tanýtmakla görevli, güleryüzlü, sadece gözleri ve diþleri beyaz olan zenci bir gençti Ö- mer. Ülkesinden okumak için gelmiþ Türkiye ye. Risale-i Nurlarý tanýmýþ, Isparta yý, Barla yý gezmiþ. Onun güler yüzlü, tatlý dilli olmasý, Türkçeyi iyi bilmesi ve Nur talebesi olmasý nedeniyle herkesin teveccühünü kazanmýþ, herkesle fotoðraflar çektirmiþti. Ona Cibuti ye gidince Risale-i Nurlarý anlatacak mýsýn? dediðimde: Elbette anlatacaðým, onun için buralardayým demiþti. Yoksul bir aile çocuðu olan Ömer in ve nice Ömerlerin ailelerine, yakýnlarýna Cenab-ý Allah kolaylýklar ihsan etsin. Varlýðý yerinde olan insanlara da en az huzurevinde muhtaç vaziyette iken yardým elini u- zatan insanlar kadar insaf, merhamet ve cömertlikler nasip etsin. Hacý Bayram da tasavvuf konseri ANKARA Büyükþehir Belediyesi nin Hacýbayram Camii ve civarýnda düzenlediði Ramazan faaliyetleri her gece bir baþka sesin naðmeleriyle inliyor. Ramazan ayýnýn anlam ve ruhuna uygun olarak düzenlenen faaliyetlerin son konuðu ise ünlü tasavvuf müziði sanatçýsý Ahmet Özhan oldu. Konsere yoðun ilgi gösteren Baþkentliler usta sanatçýyý uzun süre a- yakta alkýþladý. Tarihine uygun yepyeni Restorasyonu tamamlanacak olan mozayiklerle birlikte müzede 2 bin 500 metrekare sergi alaný meydana gelecek. FOTOÐRAF: AA görüntüsü, özel ýþýklandýrmasý, avlu peyzajý, ýþýk oyunlarýyla muhteþem bir görüntü sunan havuzu, restore edilen Ankara evleriyle 7 den 70 e tüm Baþkentlilerin beðenisini kazanan Hacýbayram Camii ve civarý, bir yandan ibadetlerini yerine getirmek isteyen, bir yandan da Ramazan gecelerini eskiden olduðu gibi birlik, beraberlik ve sosyal paylaþým içinde geçirmek isteyen Baþkentlilerin akýnýna uðruyor. Ramazan ayýnýn ortalarýna doðru Baþkentlilerin ilgisinin iyiden iyiye arttýðý etkinliklerde, Hacýbayram Camiinin içinde ve avlusundaki çok sayýda vatandaþ, iftar sonrasý gerçekleþen sohbetlerin ardýndan teravih namazýna geçiyor. Namazýn ardýndan verilen konserler ise on bir ayýn sultaný Ramazan ýn ruhuna uygun naðmelerle yüreklere hitap e- diyor. Ankara / cihan Antep, dünyada mozaiðin merkezi Dünya ressamlarý tuvallerine Ahlat ý iþliyor BÝTLÝS'ÝN Ah lat il çe sin de bu yýl A ðus tos ta rih - le ri a ra sýn da dü zen le ne cek o lan U lus la ra ra sý Ah lat- Av ras ya Kül tür Bu luþ ma sý Þen lik le ri ön ce sin de 18 fark lý ül ke den il çe ye ge len res sam lar, Ah lat ý res met - me ye baþ la dý. Ah lat Be le di ye Baþ ka ný A. Müm taz Ço - ban, res sam la rýn il çe nin ta ri hi ve do ðal gü zel lik le ri ni or ta ya çý ka ra cak e ser le ri, tab lo la rý na yan sý ta cak la rý ný söy le di. Ço ban, þöy le ko nuþ tu: Bu yýl 21. si ni kut la ya - ca ðý mýz þen lik ler, U lus la ra ra sý Av ras ya Ah lat Kül tür Bu luþ ma sý a dý ný al dý. Ýl ki ni ya pa ca ðý mýz et kin lik çer çe - ve sin de, ön ce lik le 14. TÜRK SOY Res sam lar Bu laþ ma - sý ný ger çek leþ ti ri yo ruz. Ýl çe mi ze ge len res sam lar, Ah - lat ýn en gin, ul vi gü zel lik le ri ni, ken di dü þün ce ve fel se fe a lan la rýy la har man la ya rak, 20 gün lük bir ça lýþ ma nýn ne ti ce sin de, or ta ya tab lo o la rak çý ka ra cak. Bu et kin lik - le ri dü zen ler ken ö zel lik le Cum hur baþ kan lý ðý ndan ge - len ta lep le ri göz ö nün de bu lun du ru yo ruz. Kýr gý zis tan, Ka za kis tan, Türk me nis tan, A zer bay can ve Öz be kis - tan ýn ba ðým sýz lýk kut la ma la rý na it ha fen, res sam la rý Ah lat a da vet et tik. Et kin li ðe 18 ül ke den ka tý lým ol du - ðu nu kay de den Ço ban, bu nun sa nat sal an lam da böl ge - de bir ilk ol ma ö zel li ði ni ta þý dý ðý ný kay det ti. Or ta ya çý - ka rý la cak e ser le rin ilk e tap ta Ah lat ta ser gi le ne ce ði ni a - çýk la yan Baþ kan Ço ban, sa nat çý la rýn Ah lat ta ki ça lýþ - ma la rý nýn böl ge de ki tüm il gi li ku rum ve ku ru luþ lar ta - ra fýn dan ta kip e di le ce ði ni söy le di. Ah lat / a a GA ZÝ AN TEP MÜ ZE MÜ DÜR VE KÝ LÝ AH MET BE YAZ LAR: MO ZA ÝK KO NU SUN - DA GA ZÝ AN TEP Ý YA KA LA YA CAK Ý KÝN CÝ BÝR ÞE HÝR SÖZ KO NU SU DE ÐÝL. GAZÝANTEP Zeugma Mozaik Müzesi nde, önümüzdeki ay restorasyon çalýþmalarýnýn tamamlanmasýyla müzede 2 bin 500 metrekare mozaik sergilenecek. Müze Müdür Vekili Ahmet Beyazlar, müzeye Gaziantep çevresinden getirilen mozaiklerin restorasyonunun sürdüðünü belirtti. Mozaiklerin restorasyonunun tamamlanmasýyla birlikte müzede 2 bin 500 metrekare mozaik sergileneceðini, böylelikle dünyanýn en büyük mozaik teþhirinin yakalanacaðýný ifade eden Beyazlar, Mozaiklerde bir numara olduðu söylenen Tunus bir ülke. Gaziantep ise Türkiye nin þehirlerinden biri. Arazide çýkarýlmamýþ, antik þehirde bulunan mozaiklerin dýþýndaki bir kýsým mozaik müzemizde sergileniyor. Bu durumda bile Tunus u yakaladýk. Mozaik konusunda Gaziantep i yakalayacak ikinci bir þehir söz konusu deðil, bir arkeolog olarak gururla söylüyorum. Ziyaretçi sayýmýz günde ortalama 500. Bu dönem en sýcak ve ölü mevsim. Bu sayýnýn gün geçtikçe artmasýný bekliyoruz þeklinde konuþtu. Beyazlar, müzedeki restorasyon merkezinin Eylül ayýnda a- çýlacaðýný ifade etti. Zeugma Mozaik Müzesi Teþhir Tanzim ve Restorasyon Projesini yürüten Art Restorasyon un Müdürü Celal Küçük ise projenin devam ettiðini, Zeugma mozaiklerinin bulunduðu binanýn teþhir, tanzim ve restorasyon çalýþmalarýnýn tamamlandýðýný söyledi. Küçük, teþhir ve tanzim projesi kapsamýnda belki de dünyada ilk defa bu kadar büyük boyutlu mozaik restorasyon çalýþmasý yapýldýðýný kaydetti. Gaziantep / aa B U L M A C A Hazýrlayan: Erdal Odabaþ YUKARIDAN AÞAÐIYA 1. Batýda bir denizimiz. 2. Kimsesiz, zavallý, garip.- Latin alfabesinin yirmi dördüncü harfinin adý. 3. Elemekten amir.- Elek yardýmýyla ayýklamak veya incesini kabasýndan ayýrmak, elekten geçirmek. 4. Bir nota.-yedi'nin ortasý.-düþmanýn gelmesi beklenilen yollar üzerinde, askerî önem taþýyan þehirlerde, geçit ve dar boðazlarda güvenliði saðlamak için yapýlan kalýn duvarlý, burçlu, mazgallý yapý, kermen. 5. Çavuþ kuþu.- Saçý dökülmüþ olan (kimse). 6. Göðüs.- Parça. 7. Sahiplik.- Havada bulunan su buharý. 8. Hangi þey anlamýnda bir kelime.- Ýspanyada bir terör örgütü.- (Tersi) Ýlavesi mânâsýnda kelime. 9. Genelge, sirküler. 10. Tomruklarýn boyuna biçilmesiyle elde edilen ve marangozlukla inþaatta kullanýlan nitelikli a- ðaç. 11. Kýta. 12. Taþýtlarýn ön bölümünde bulunan, kýsa ve uzun mesafeyi aydýnlatmaya yarayan ýþýk düzeneði.- Çok zulm eden. BÝR ÖNCEKÝ BULMACANIN CEVABI SOLDAN SAÐA 1. Ýlk Türk antibiyotiði.- Dizi, sýra. 2. Yengi.- Sodyum elementinin simgesi. 3. Ermekten dilek.- (Tersi) Geniþliði.- Kiraya verilerek gelir getiren ev, dükkân, tarla, bað vb. mülk. 4. Bir geçmiþ zaman eki.- Oyunda ebe yapmak. 5. Sonsuz, ölümsüz, bengi.- Bir düþünce veya kararý benimsemeyerek karþý çýkma. 6. At, eþek, öküz vb. yük hayvanlarýnýn týrnaklarýna çakýlan, ayaðýn þekline uygun demir parçasý.- Görüntülerin filme alýnmasýný saðlayan alet, alýcý. 7. Diþi sýðýr.- Birçok kalýn direk yan yana baðlanarak yapýlan, düz ve korkuluksuz deniz veya ýrmak taþýtý. 8. Lokomotif, vapur, fabrika vb.nin makinesini iþleten kimse. 9. Sürekli itmek, arka arkaya itmek, iteklemek. 10. Tane ya da toz halindeki bir þeyi serpmek.- Sýhhi tesisatta su borusunu üç yönlü kullanabilme durumuna getiren parça MU S A L E K U R A K A S I R H Þ Ý Ö L Ü D A L E K E V A Þ Ý B E T Ý E L Ý F M Ý M Ý S A L O E A L A H A B A A L T A Þ Ý K A Z M A A L A M A K E E K R L M A R S T L E M M Y K T A S Ý T A V E R E A A Y K D V L A T L B A R A M E B A L A T A

11 Y EKONOMÝ 11 Ca ri a çý ðý risk ol mak tan çý kar ma lý yýz AN KA RA Ti ca ret O da sý (A TO) Baþ - ka ný Sa lih Bez ci, ca ri iþ lem ler a çý ðý ný u zun va de de risk ol mak tan çý kar mak i çin ka mu ve ö zel sek tör de ki tüm e ko - no mik bi rim le re bü yük gö rev ler düþ - tü ðü nü ve bu ko nu da a de ta bir se fer - ber lik baþ la týl ma sý ge rek ti ði ni bil dir di. Bez ci, yap tý ðý ya zý lý a çýk la ma da, dün - ya nýn di ðer ül ke le ri yük sek ka mu a çý ðý ve bu na bað lý yük sek borç lu luk gi bi so run lar ne de niy le bir kri ze gi rer ken, Tür ki ye i çin u lus la ra ra sý dü zey de ko - nu þu lan tek ris kin ca ri iþ lem ler a çý ðý ol du ðu nu vur gu la dý. Mer kez Ban ka sý ve BDDK nýn iç ta le bi kon trol et me ye yö ne lik a dým la rý nýn da ye rin de ol du bin ki þi iþ bul du TÜRKÝYE'DE MAYIS DÖNEMÝNDE ÝÞSÝZLÝK ORANI, GEÇEN YILIN AYNI DÖNEMÝNE GÖRE 1,6 PUAN AZALARAK, YÜZDE 9,4'E GERÝLEDÝ. ÝÞSÝZ SAYISI 2 MÝLYON 550 BÝN OLDU. YAZ ay la rý na yö ne lik ve ri le rin gel me siy le iþ siz lik te dü þüþ ya þa ný - yor. Tür ki ye Ýs ta tis tik Ku ru mu (TÜ ÝK), iþ siz lik o ra ný nýn, 2011 Ma yýs dö ne min de bir ön ce ki yý lýn ay ný dö ne mi ne gö re 1.6 pu an a za la rak, yüz de 9.4 se vi ye sin de ger çek leþ ti. Kent sel yer ler de iþ - siz lik o ra ný yüz de 11.6, kýr sal yer ler de yüz de 5.4 ol du. Ma yýs dö - ne min de is tih dam e di len le rin sa yý sý, ge çen yý lýn ay ný dö ne mi ne gö re 1 mil yon 390 bin ki þi ar ta rak 24 mil yon 445 bin ki þi ye yük - sel di. Bu dö nem de, ta rým sek tö rün de ça lý þan sa yý sý 442 bin ki þi, ta rým dý þý sek tör ler de ça lý þan sa yý sý 948 bin ki þi art tý. Ma yýs a - yýn da 2 mil yon 846 bin ki þi o lan iþ siz sa yý sý, bu yýl ay ný dö nem - de 2 mil yon 550 bin ki þi ye düþ tü. Mev cut iþ siz le rin yüz de 14.6 sý ný (373 bin ki þi) bu dö nem de iþ ten ay rý lan lar o luþ tur du. Ta rým dý þý iþ siz lik o ra ný 1,8 pu an dü þüþ le yüz de 12 ye ge ri le di. Genç nü fus ta iþ siz lik o ra ný da 2.3 pu an a za la rak yüz de 17.5 e düþ tü. Ma yýs ta iþ gü cü ne ka týl ma o ra ný 1.1 pu an ar ta rak yüz de 50.5 o lur ken, ka yýt dý þý iþ siz lik o ra ný 0,9 pu an lýk a za lýþ la yüz de 42,7 o la rak ger çek leþ ti. An ka ra/a a 2011 Mayýs döneminde Türkiye genelinde iþsiz sayýsý geçen yýlýn ayný dönemine göre 296 bin kiþi azalarak, 2 milyon 550 bin kiþiye geriledi. Genç nüfusta iþsizlik oraný 2,3 puan azalarak yüzde 17,5'e düþtü. Ýþgücüne katýlma oraný 1,1 puan artarak yüzde 50,5 oldu. Kayýtdýþý iþsizlik oraný ise yüzde 42,7 olarak gerçekleþti. 5 mil yar do lar lýk ra fi ne ri nin te me li E kim de a tý la cak ÝZ MÝR A li a ða da Pet kim sa ha sýn da in þa e - di le cek 5 mil yar do lar ya tý rým be del li ye ni ra fi ne ri i çin ge ri sa yým baþ la dý. SO CAR &Tur cas Grup Þir ket le ri Baþ ka ný (CE O) ve Pet kim Yö ne tim Ku ru lu Ü ye si Ke nan Ya vuz, 2015 yý lýn da dev re ye al ma yý plan - la dýk la rý E ge Ra fi ne ri si nin te me li nin E - kim a yý nýn i kin ci ya rý sýn da a tý la ca ðý ný bil - dir di. Pet kim in, ham mad de de dý þa ba - ðým lý lý ðý na ta ma mýy la son ve re cek o lan pro je i çin 2009 yý lý a ra lýk a yýn da ÇED o - lum lu ra po ru nu ve 2010 yý lý nýn Ha zi ran a yýn da i se li san sý ný al dýk la rý ný ha týr la tan Ya vuz, Pet kim A li a ða Komp lek si nde yak la þýk 1500 dö nüm a ra zi de in þa e di le - cek, yýl da 10 mil yon ton ka pa si te li ra fi ne - ri de, Pet kim in a na ham mad de si Naf - ta nýn ya ný sý ra Tür ki ye nin net it ha lat çý ol du ðu jet ya ký tý, ul tra dü þük kü kürt lü mo to rin, LPG, pet ro kok ve ksi len gi bi ma mul le rin ü re ti le rek, Tür ki ye nin ca ri a - çý ðý nýn mil yar lar ca do lar a zal ma sý na kat ký sað la ya cak la rý ný bil dir di. Yak la þýk 5 mil yar do lar ya tý rým be de li ne sa hip o lan ra fi ne ri pro je si nin, Tür ki ye de tek nok ta ya ya pý la - cak en bü yük ö zel sek tör ya tý rý mý ol du ðu - nu vur gu la yan Ya vuz, 2015 yý lýn da dev re - ye al ma yý plan la dýk la rý ra fi ne ri nin te me li - ni E kim a yý nýn i kin ci ya rý sýn da at ma yý he - def le dik le ri ni bil dir di. An ka ra/a a So ros: Yu na nis tan E u ro dan çýk sýn ABD LÝ ün lü ya tý rým cý Ge or ge So ros, Yu na nis tan ve Por te kiz in E u ro Böl ge - si ve AB den çýk ma sý nýn en i yi çö züm o la ca ðý ný sa vun du. Av ru pa ül ke le rin de ya þa nan borç kri zi en di þe le ri ne ABD li ya tý rým cý Ge or ge So ros tan ra di kal bir çö züm ö ne ri si gel di. Ün lü ya tý rým cý So ros, Yu na nis tan ve Por te kiz in E u ro Böl ge si ve Av ru pa Bir li ði nden ay rýl - ma sý nýn borç kri zi ne en i yi çö züm yo - lu o la ca ðý ný söy le di.al man der gi si Spi - e gel e ko nu þan So ros, AB ve E u ro Böl - ge si nin ha yat ta kal mak i çin, yo la Yu - na nis tan ve Por te kiz ol ma dan de vam et me si ge rek ti ði ni kay det ti. So ros, AB/IMF bor cu kar þý lý ðý söz ver dik le ri re form la rý yü rür lü ðe koy mak ta zor la - nan Yu na nis tan ve Por te kiz de hâ lâ bor cun yük sek se vi ye ler de ol du ðu nu be lirt ti. So ros ay rý ca, E u ro Böl ge si tah - vil le ri nin çý ka rýl ma sý i çin za ma nýn gel - di ði ni de sa vun du. ðu nu be lir ten Bez ci, Dal ga lý dö viz ku ru sis te mi de ca ri a çý ðýn kon tro lü a - çý sýn dan ö nem li bir ka za ným dýr. An - cak ca ri iþ lem ler a çý ðý ný u zun va de de de risk ol mak tan çý kar mak i çin ka mu ve ö zel sek tör de ki tüm e ko no mik bi - rim le re bü yük gö rev ler dü þü yor. Bu ko nu da a de ta bir se fer ber lik baþ lat - 4 bin ki þi ye is tih dam saðlanacak TÜR KÝYE Taþ kö mü rü Ku ru mu nun (TTK) yak la þýk 130 mil yon ton bi rin ci de re ce kok - la þa bi lir re zer vi bu lu nan Bað lýk-ý nað zý taþ kö mü rü sa ha sý nýn 36 yýl sü rey le rö de vans kar þý lý ðý i ha le e dil me siy le 4 bin ci va rýn da ki þi nin is tih dam e dil me si bek le ni yor. TTK Ge nel Mü dü rü Bur han Ý nan, Bað lýk-ý nað zý sa ha sý nýn de niz se vi ye sin den i ti ba ren 400 met re al týn da ki re zerv le rin i ha le ye a çýl dý ðý - ný söy le di. Ý nan, þun la rý kay det ti: Bu ra da - ki sa ha kýy met li kö mü rün bu lun du ðu ö - nem li a lan dýr. De mir-çe lik sek tö rü nün ih ti - ma mýz ge re ki yor gö rü þü nü bil dir di. Her ke sin, ca ri iþ lem ler a çý ðý nýn mal ti ca re tin de ki den ge siz lik ten kay nak - lan dý ðý ný ka bul et ti ði ni be lir ten Bez ci, Tür ki ye nin it ha la tý kon trol e der ken ih ra ca tý ný ar tý ra rak, e ko no mi yi kü - çült me den dýþ ti ca ret a çý ðý ný kü çül te - bi le ce ði ni vur gu la dý. An ka ra/a a yaç duy du ðu me ta lür jik ö zel lik te re zer - ve sa hip tir. E reð li De mir ve Çe lik Fab ri - ka la rý (ER DE MÝR) TAÞ ve Ka ra bük De - mir ve Çe lik Fab ri ka la rý (KAR DE MÝR) AÞ gi bi fir ma lar da þart na me al dý. Sa ha ya il gi du yu yor lar. Ü re ti mi yýl lýk 500 bin ton o la rak ön gör dük. Sa ha nýn po tan si ye li bu o ra nýn ü ze rin de ü re tim yap ma ya uy - gun dur. Ýl gi li fir ma nýn ya tý rý mý na bað lý. Net ol ma mak la bir lik te 4 bin ci va rýn da ki þi is tih dam e di le bi lir. Yan branþ lar la sa yý da ha da ar ta cak týr. Zon gul dak/a a E lek trik da ðý týmda sý ra ikincilerde MA LÝ YE Ba ka ný Meh met Þim þek, e - lek trik da ðý tým ö zel leþ tir me le rin de þim di sý ra nýn i kin ci ler de ol du ðu nu be lirt ti ve Bu i þe bü yük ö nem ve ri - yo ruz. Bu sü re ci de hýz lý bir þe kil de so nuç lan dýr mak is ti yo ruz. Bu nun i - çin ne ge re ki yor sa ya pa ca ðýz. Ge re - ki yor sa da i ha le sü re ci ni ye ni den baþ la ta ca ðýz de di. Bat man ve Van da te mas ve in ce le me ler de bu - lu nan Þim þek, e lek trik da ðý tým ö zel - leþ tir me le riy le il gi li bir so ru ü ze ri ne, da ðý tým ö zel leþ tir me le rin de ge ri a - dý mýn söz ko nu su ol ma dý ðý ný söy le - di. Ý ha le ler de ilk sý ra da yer a lan fir - ma la rýn ta ah hüt le ri ni ye ri ne ge ti re - me di i çin i ha le de i kin ci en yük sek tek li fi ve ren fir ma lar i çin bir im kân doð du ðu nu be lir ten Ma li ye Ba ka ný, þöy le ko nuþ tu: Þim di sý ra i kin ci ler - de. On la rýn ne ya pa ca ðý ný bek li yo - ruz. Ý kin ci ler de yü küm lü lük le ri ne ye ri ne ge ti re mez se bu de fa e lek trik da ðý tým þir ket le ri ni ü çün cü sý ra da bu lu nan fir ma la ra, or tak lýk la ra tek - lif e de ce ðiz. Hü kü met o la rak ö zel - lik le e lek trik da ðý tým ö zel leþ tir me le - ri ne, bu i þe bü yük ö nem ve ri yo ruz. E ner ji ö zel leþ tir me le ri ni ya pý sal bir re form o la rak gö rü yo ruz. Bu ya pý sal re form da da ka rar lý yýz. Bu sü re ci de hýz lý bir þe kil de so nuç lan dýr mak is - ti yo ruz. Bu nun i çin de ne ge re ki - yor sa ya pa ca ðýz. Ge re ki yor sa da ye - ni den i ha le sü re ci ni baþ la ta ca ðýz. E - ner ji da ðý tým ö zel leþ tir me le rin de ge - ri a dým yok. Stra te ji de ði þik li ði de ke sin lik le söz ko nu su de ðil. Van/a a T. C. SÝLÝVRÝ/ÝSTANBUL 2. ÝCRA DAÝRESÝ (TAÞINIRIN AÇIK ARTIRMA ÝLANI) 2011/723 TLMT. Bir borçtan dolayý hacizli ve aþaðýda cins, miktar ve deðerleri yazýlý mallar satýþa çýkarýlmýþ olup; Birinci artýrmanýn 09/09/2011 günü saat 12:00-12:10'da Güzelbahçe Otoparký-Cumhuriyet Mh. Dilara Sk. No: 12 Silivri'de yapýlacaðý ve o gün kýymetlerinin % 60'ýna istekli bulunmadýðý taktirde 14/09/2011 Çarþamba günü ayný yer ve saatte 2. artýrmanýn yapýlarak satýlacaðý; Þu kadar ki, artýrma bedelinin malýn tahmin edilen deðerinin % 40' ýný bulmasýnýn ve satýþ isteyenin alacaðýna rüçhaný olan alacaklarýn toplamýndan falza olmasýnýn ve bundan baþka paraya çevirme ve paylaþtýrma giderlerini geçmesinin þart olduðu; mahcuzun satýþ bedelinin % 1 oranýnda KDV.'nin alýcýya ait olacaðý ve satýþ þartnamesinin icra dosyasýndan görülebileceði; gideri verildiði takdirde þartnamenin bir örneðinin isteyene gönderilebileceði; fazla bilgi almak isteyenelerin yukarýda yazýlý dosya numarasýyla Dairemize baþvurmalarý ilan olunur. 11/08/2011 Takdir Edilen Deðeri YTL Adedi Cinsi (Mahiyeti ve önemli nitelikleri) ,00 1 Adet 1 Adet 17 RL 257 Plakalý Ford Fiesta TDÝ Markalý, 2008 Model Tek Kapýlý Beyaz Renkte Üzeri Reklam Panolu Aracýn Muhtelif Yerlerinde Çizikler olup Aküsü Boþ Olduðundan Çalýþmýyor. (ÝÝK m.114/1, 114/3) *: Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanýlan Örnek 63'e karþýlýk gelmektedir. B: DO LAR DÜN 1,7740 ÖN CE KÝ GÜN 1,7820 S E R B E S T P Ý Y A S A EURO ALTIN C. ALTINI DÜN 2,5380 ÖN CE KÝ GÜN 2,5370 DÜN 99,20 ÖN CE KÝ GÜN 100,50 DÜN 665,71 ÖN CE KÝ GÜN 674,31 3.Bo ðaz Köp rü sü i ha le si 2012 ye er te len di KU ZEY Mar ma ra O to yo lu (3.Bo ðaz Köp rü sü da hil) i þi nin ilk i lan da be - lir ti len i ha le ta ri hi, 23 A ðus tos 2011 den 10 O cak 2012 ye er te len - di. U laþ týr ma Ba kan lý ðý Ka ra yol la rý Ge nel Mü dür lü ðü nün ta rih de ði - þik li ði ne i liþ kin du yu ru su, Res mi Ga ze te nin dün kü çe þit li i lan lar kýs - mýn da ya yým lan dý. Du yu ru ya gö re 8 Mart 2011 ta ri hin de i lan e di le rek, yap-iþ let-dev ret mo de li i le i ha le si ne çý ký lan, Ku zey Mar ma ra O to yo lu (3.Bo ðaz Köp rü sü da hil) i þi nin ilk i - lan da be lir ti len i ha le ta ri hi 23 A ðus - tos 2011 ye ri ne 10 O cak 2012 o la - rak de ðiþ ti ril di. Söz leþ me ve þart na - me de ya pý lan de ði þik lik le re a it ze - yil na me-1, Ka ra yol la rý Ge nel Mü - dür lü ðü Ýþ let me ler Da i re si Baþ kan - lý ðýn dan gö rü le bi le cek. An ka ra/a a ABD, S&P i le ilgi li so ruþ tur ma baþ lat tý ABD DE Ser ma ye Pi ya sa sý Dü zen - le me Ku ru lu (SEC), ABD nin kre di no tu nu dü þü ren u lus la ra ra sý kre di de re ce len dir me ku ru lu þu Stan dard and Po or s (S&P) i le il gi li so ruþ tur - ma baþ lat tý. Wall Stre et Jo ur nal ýn ha be ri ne gö re, SEC, S&P ye, dün - ya nýn en bü yük e ko no mi si ABD nin A A A o lan u zun va de li kre di no tu nu A A ya in di rir ken uy gu la dý ðý he sap la ma tek ni ði ni sor du. Ön ce den bil gi sýz dý rýl ma sý ih ti ma li ni de de ðer len di re cek o lan SEC, S&P den, ABD nin no tu nun in di ri le ce ði ni ön ce den bi len ki þi le - rin lis te si ni de is te di. ABD Ha zi ne IMF, Ey lül de Tür ki ye ye ge le cek U LUS LA RA RA SI Pa ra Fo nu (IMF) Tür ki ye ma sa sý he ye ti, Prog ram Son ra sý Ýz le me ça lýþ ma la rý i çin ge - le cek ay Tür ki ye ye ge le cek. IMF he ye ti, ö zel sek tör ve e ko no mi ku - rum la rý ný zi ya ret e de rek son e ko - no mik ge liþ me ler ko nu sun da gö - rüþ ve res mi ve ri le ri top la ya cak. Son kü re sel ge liþ me ler ý þý ðýn da Tür ki ye e ko no mi si ni de ðer len di re - cek o lan IMF he ye ti, yak la þýk i ki haf ta sü re cek o lan ça lýþ ma sýn da, en son ge çen yýl A ra lýk a yýn da yap mýþ ol du ðu 2011 yý lý na i liþ kin mak ro e - ko no mik tah min le ri ni gün cel le ye - rek, 2012 yý lý na i liþ kin tah min ça - Ba kan lý ðý söz cü sü S&P nin ka ra rý - nýn ar dýn dan yap tý ðý a çýk la ma da, ku ru lu þun ABD nin kre di no tu nu A A ya çek me ka ra rý ný ha ta lý o - la rak de ðer len di re rek, S&P nin ABD nin ka mu har ca ma la rýn da ki ke sin ti ye yö ne lik 2 tril yon do lar lýk yan lýþ he sap la ma yap tý ðý ný ve ha ta - lý bir ka rar ver di ði ni be lirt miþ ti. Kre di De re ce len dir me Ku ru luþ la rý Re form Ya sa sý na gö re, bir kre di de re ce len dir me ku ru lu þu nun, res - mi a çýk la ma yap ma dan ön ce bil gi sýz dýr ma sý ha lin de, li san sý ný kay be - de bil me teh li ke siy le kar þý kar þý ya bu lu nu yor. New York/a a lýþ ma la rý ya pa cak. He yet, Was - hing ton a dö nü þü nün ar dýn dan, bir de ðer len dir me ra po ru ya yým la - ya cak. Fon he ye ti, PPM çer çe ve sin - de, Tür ki ye nin Fon a o lan bor cu - nun ta ma mýy la ö de ne ce ði 2013 yý lý na ka dar, her al tý ay da bir gel me ye de - vam e de cek. Tür ki ye nin IMF den kul lan dý ðý kre di le re i liþ kin borç sto ku, ha len 4,8 m i l y a r do lar dü - ze yin de bu lu nu - yor. An - ka ra/a a ZAYÝ 37 THH 63 plakalý aracýmýzýn belediye çalýþma ruhsatý kaybolmuþtur. Hükümsüzdür. Kemal Þimþek T.C. ERFELEK ADLÝYESÝ YAZI ÝÞLERÝ MÜDÜRLÜÐÜ (GAYRÝMENKULÜN AÇIK ARTIRMA ÝLANI) 2009/2 Ýzaleyi Þuyu Satýþ Örnek No: 64 Satýlarak ORTAKLIÐIN GÝDERÝLMESÝ'ne karar verilen gayrimenkulün cinsi, kýymeti, adedi, evsafý: Sinop Ýli Erfelek Ýlçesi Erfelek Mahallesi 31 ada 3 nolu parsel de tapuya kayýtlý taþýnmaz arsa niteliðinde olup, üzerlerinde herhangi bir yapýlaþma ve aðaç bulunmamaktadýr, deðeri 3.720,00 TL.dýr. TAÞINMAZIN ÝMAR DURUMU Sinop Ýli Erfelek ilçesi Merkez Erfelek Mahallesi 31 ada 3 nolu parsel belediye sýnýrlarý ve imar planý içinde bitiþik nizam 5 kata tahsislidir. SATIÞ ÞARTLARI G.D. : 1- Gay ri men ku lün bi rin ci sa tý þý nýn gü nü sa at : 09:30-09:45 sa at le ri a ra - sýn da Er fe lek Ad li ye si Ya zý Ýþ le ri Mü dür lü ðü o da sýn da, a çýk ar týr ma su re ti i le ya pý la cak - týr. Bu ar týr ma da tah min e di len kýy me tin % 60'ý ný ve rüç han lý a la cak lý lar var sa a la cak la - rý mec mu u nu ve sa týþ mas raf la rý ný geç mek þar tý i le i ha le o lu nur. Böy le bir be del le a lý cý çýk maz sa en çok ar tý ra nýn ta ah hü dü sak lý kal mak þar týy la, gü nü ay ný yer de ay ný sa at te i kin ci art týr ma ya çý ka rý la cak týr. Bu ar týr ma da da bu mik tar el de e dil me miþ - se gay ri men kul en çok ar tý ra nýn ta ah hü dü sak lý kal mak ü ze re ar týr ma i la nýn da gös te ri - len müd det so nun da en çok ar tý ra na i ha le e di le cek tir. Þu ka dar ki ar týr ma be de li nin ma lýn tah min e di len kýy me ti nin % 40'ý ný bul ma sý ve sa týþ is te ye nin a la ca ðý na rüç han lý o lan a la cak la rýn top la mýn dan faz la ol ma sý ve bun dan baþ ka pa ra ya çev ri me ve pay laþ týr - ma mas raf la rý ný geç me si la zým dýr. Böy le faz la be del le a lý cý çýk maz sa sa týþ dü þe cek tir. 2- Ar týr ma ya iþ ti rak e de cek le rin, tah min e di len kýy me tin % 20'si nis pe tin de pey ak - çe si ve ya bu mik tar ka dar mil li bir ban ka nýn te mi nat mek tu bu nu ver me le ri la zým dýr. Sa týþ pe þin pa ra i le dir, a lý cý is te di ðin de 10 gü nü geç me mek ü ze re me hil ve ri le bi lir. Tel - la li ye res mi, i ha le pu lu, ta pu harç ve mas raf la rý ve KDV a lý cý ya a it tir. Bi rik miþ ver gi ler sa týþ be de lin den dü þe cek tir. 3- Ý po tek sa hi bi a la cak lý lar i le di ðer il gi li le rin (*) bu gay ri men kul ü ze rin de ki hak la rý ný hu su siy le fa iz ve mas ra fa da ir o lan id di a la rý ný da ya na ðý bel ge ler i le on beþ gün i çin de da i re mi ze bil dir me le ri la zým dýr. Ak si tak tir de hak la rý ta pu si ci li i le sa bit ol ma dýk ça pay - laþ ma dan ha riç bý ra ký la cak lar dýr. 4- Ý ha le ye ka tý lýp da ha son ra i ha le be de li nin ya týr ma mak su re tiy le i ha le nin fes hi ne se bep o lan tüm a lý cý lar ve ke fil le ri tek lif et tik le ri be del i le son i ha le be de li a ra sýn da ki fark tan ve di ðer za rar lar dan ve ay rý ca te mer rüt fa i zin den mü te sel si len so rum lu o la - cak lar dýr. Ý ha le far ký ve te mer rüt fa i zi ay rý ca hük me ha cet kal mak sý zýn da i re miz ce tah - sil o lu na cak, bu fark var sa ön ce lik le te mi nat be de lin den a lý na cak týr. 5- Þart na me i lan ta ri hin den i ti ba ren her ke sin gö re bil me si i çin da i re de a çýk o lup mas ra fý ve ril di ði tak tir de is te yen a lý cý ya bir ör ne ði gön de ri lir. 6- Ýþ bu sa týþ i la ný il gi li le rin ad res le ri ne teb li ðe gön de ril miþ o lup, ad res te teb li gat ya - pý la ma ma sý ve ya ad re si bi lin me yen ler ve/ve ya ta pu da ka yýt lý ad res le rin de bu lu na ma - yan il gi li le re ve/ve ya his se dar la ra Ý Ýk.nun 127. mad de si ge re ðin ce sa týþ i la ný nýn teb li ði ye ri ne ka im dir. 7- Sa tý þa iþ ti rak e den le rin þart na me yi gör müþ ve mün de re ca tý ný ka bul et miþ sa yý la - cak la rý, baþ ka ca bil gi al mak is te yen le rin 2009/2 sa týþ sa yý lý dos ya nu ma ra sýy la sa týþ me mur lu ðu mu za baþ vur ma la rý i lan o lu nur (Ýc.Ýf.K. 126 ) (*) Ýlgililer tabirine irtifak sahipleri de dahildir. Yönetmelik Örnek No : 27 B: 51323

12 12 Y Sayfa Sorumlusu: Muhammed Zorlu - Umut Avcý BÝLÝÞÝM - TEKNOLOJÝ T/UZAKTAN KUMANDAMIZ VAR! T Televizyon, bu zamanýn þartlarýnda çoðumuza göre vazgeçil(e)mezler arasýnda. Bakarken öðrenemediðimiz, çoðu programlarý barýndýran kara kutu; bizlere hayatýn eðlenmekten ibaret olduðunu, her þeyi güllük gülistanlýk gösteren lüks hayat ile sanki bu ülke de mutlu insanlarýn mutluluk kaynaklarýnýn para ve güçten ibaret olduðunu aþýlamaya çalýþtýklarýný fark etmiþsinizdir. Özellikle dizilerde, bahsettiðim olaylar izleyicide derin izler býrakýyor. Bizleri böyle cezbedici þeylerle ekrana baðlayarak reklamlardan aldýklarý paralarla ve maddî hevesleriyle kan emici vampirler olarak gördüðüm televizyon kanallarý (bir kýsmýný tenzih ediyorum) bizleri okumaktan uzaklaþtýrarak; uysal koyun gibi zararsýz, dil uzatmayan, önüne konulan sofradan beslenen birileri yapmaya çalýþmaktadýr. Söyleyin bakalým; izlediðiniz programlarýn hangisi gerçek hayatý tam olarak yansýtýyor? Hangisi bizi anlatýyor, sorunlarýmýza çare buluyor veya en a- zýndan arýyor? Sýrf reklamlarla, onlardan elde ettikleri para uðruna ö- zellikle bu aylarda dinimizi kullanan kanallara neden pabuç býrakalým ki? Neden onlar çalsýnlar biz oynayalým? Reytinglerine neden prim kazandýralým? *** Biz de çok ha ta var! Çev rem den bi li yo rum, a lý þý la gel miþ bir þey var, soh bet ze mi ni bir tür lü o luþ tu ru la mý yor. Ak ra ba, ah bap zi ya ret - le rin de bi le; ya beþ da ki ka son ra e le a lý ný yor t/u zak tan ku - man da ya da a çýk bu lu nan te le viz yon sof ra sý na mi sa fir o - tu ru yor. Sev me di ðim bir þey de; peþ pe þe ge len ha ber ka - nal la rý nýn zin cir le ri ne ta ký lýp gi di yo ruz. En te re san o lan bir di ðer hu sus i se; ay ný ha be ri on lar ca fark lý ka nal dan ay - ný a çý lar dan iz le mek. Ýþ te bu be ni bu nal tý yor *** Te le viz yon la u zak ta ki le ri gö re bi li yo ruz. Ya ya ký ný - mýz da ki le ri ni? Ga li ba ço ðu za man u nu tu yo ruz! Yok sa biz ba ðým lý mý yýz? Dik kat le ba ký nýz! Uz man - la ra ta bi, te le viz yo na de ðil. (?) Uz man am ca la rý mýz te le viz yo nun; si ga ra, u yuþ tu ru - cu mad de, vi de o o yu nu, al kol ba ðým lý lý ðý, in ter net ve ku mar ba ðým lý lý ðý na ben zer bir se yir gös ter di ði nin al tý - ný çi zi yor lar. E e e! kar de þim! Uz man am ca lar da te le - viz yon da bun la rý söy lü yor lar di ye bi lir si niz. Hak lý sý nýz. Kim se iz le me yin bu te le viz yo nu di ye mez. Ýz ler ken dü - þün dü re cek ka nal lar se çi lir se so run yok. Ne de mek is - te di ði mi an la mýþ sý nýz dýr. Hay di! Ge lin el e le ve rip (az da ol sa!) fe da kâr lýk ya - pýp te le viz yon dan u zak laþ ma ya baþ la ya lým ya da ça lý - þa lým! Ves se lam. MOBEE ÝLK 10.1 TABLETÝNÝ ÜRETTÝ MO BE E Nett 10 GPS, sýk sýk yo lu nu kay - be den le rin ter ci hi o la cak O nun ve si le siy le; is te di ði niz her an ve her yer de vi de o, mü zik din le ye bi lir, o fis dos ya la - rý nýz ü ze rin de ça lý þa bi lir, in ter net te ge zi ne bi - lir, pro jek tö re bað la yýp su num ya pa bi lir ve ne re de o lur sa nýz o lun yo lu nu zu ko lay lýk la bu la bi lir si niz. Mo be e, hýz lý ve kon for lu bir mo bil de ne yim da ha su nu yor: Mo be e Nett 10. Sa hip ol du ðu ö zel lik le ri ve 10 inç lik do kun - ma tik ek ra nýy la ha ya tý ný zý ko - lay laþ tý ra cak o lan ye ni tab let, fi - ya týy la da çok ca zip. An dro id 2.2 iþ le tim sis te mi ne sa hip Mo be e Nett 10, flash des - te ði nin ya nýn da, 1 GHz hý zý, na - vi gas yon ö zel li ði, HDMI çý ký þý ve ge niþ ek ra ný i le ö ne çý ký yor. Mo - be e Nett 10 kul la ný mý ný da ha ke yif li ha le ge ti re bil mek i çin bir - bi rin den kul la nýþ lý he di ye ler i le ge li yor; GPS an te ni, a raç as ký a pa - ra tý, a raç þarj ci ha zý, ku lak lýk ve ek ran te miz - le me men di li. Ci haz, 512 MB DDR RAM e ve dos ya, re sim i le di ðer tüm bel ge le rin ra - hat lýk la kay de di le bi le ce ði 4 GB da hi li de po la - ma a la ný na sa hip bu lu nu yor. 1 GHz iþ lem ci BU HAF TA siz le re gel de i nan ma de dir te cek bir si te den bah set mek is ti yo rum. Ta sa rý mý ol duk ça þýk ve sa de o lan; si te de, yö ne ti min a ma cý ken di i fa de le riy le: Ga ye miz, bü tün te mel i nanç ve pe þin hü küm ler den sýy rý la rak bir ya ra tý cý nýn var ol du ðu nu, ol ma sý nýn ge - rek li li ði ni hat ta zo run lu lu ðu nu, ak lý ve þu u ru o lan her ke se ta ma men bi lim sel o la rak ve ak len, þek siz ve þüp he siz en ba sit ve a çýk ha - liy le is pat et mek tir. Al lah a kýl la bi li ne mez di yen le rin tam ter si ni söy lü yo ruz ve id di a e - di yo ruz ve is pat lý yo ruz ki Al lah a kýl la in kâr e di le mez. kul la nan Mo be e Nett 10, 1024 x 576 çö zü - nür lü ðün de ki, re zis tif do kun ma tik ek ra nýy - la kul la ným ko lay lý ðý sað lý yor. Sýk sýk yo lu nu kay be den le rin eð len ce li ter ci hi Ye ni tab le tin kul la ný cý la rý en çok mut lu e - de cek ya ný i se, ne re de o lur sa ol sun yön bul - ma da yar dým cý o la cak GPS ö zel li ði. Yo lu nu sýk - ça kay be den le rin eð len ce - li ter ci hi Mo be e Nett 10 GPS, i çe ri si ne yük le ye bi - le ce ði niz çe þit li na vi gas - yon uy gu la ma la rý ve ha ri - ta lar la si ze yol gös te re - cek. Be ra be rin de ge len a - raç as ký a pa ra tý i le a ra cý - nýz da ta þý ya bi lir, a raç þarj ci ha zý i le a ra cý nýz da Mo be e Nett i ni zi þarj e - de bi lir si niz. Mo be e Nett 10 GPS, 1 GHz hý zýy la mü kem mel o yun ve vi - de o per for man sý su nu yor. HDMI çý ký þý i le in dir di ði niz vi de o ve film le ri te le viz yon ek ra - ný na, su num la rý ný zý ve vi de o la rý ný zý da pro - jek tö re ak ta ra bi lir si niz. A VI, RMKB, MKV, MPEG ve FLV vi de o for mat la rý ný des tek le - Gel de inanma! Bu web si te si nin ha zýr lan ma - sýn da kul la ný lan ye gâ ne kay nak Ri sâ le-i Nur Kül li ya tý ol du ðu - nu öð ren dik. Bu ra da ya pý lan is pat lar Ri saâle-i Nur mü - el li fi Be di üz za man Sa id Nur si Haz ret le ri nin Ri - sâ le-i Nur Kül li ya týn dan yen Mo be e Nett 10 GPS, med ya oy na tý cý gö re vi de gö rü yor. Hem Wi-Fi, hem de et - her net yo luy la in ter ne te bað la na bi lir si niz. Ý ki a det tam boy 2.0 USB gi ri þi, HDMI gi ri þi, ku lak lýk gi ri þi, mik ro SD kart gi ri þi ve DC gi - ri þi bu lu nan Mo be e Nett 10 de mü zik din le - mek de çok ke yif li 2 USB gi ri þi i le dos ya la - rý Mo be e Nett ü ze rin de gö rün tü le mek de müm kün. Tek nik ö zel lik le riy le yük sek per - ya pý lan a lýn tý la rýn gü nü müz di liy le ya pý lan i zah la rý dýr. Yö ne ti ci kar - deþ le ri miz; Ý - fa de ve üs lup - ta ki her tür lü ku sur ve an lam kay ma sý ta ma men 4,5 sa at lik kul la - ným sü re siy le tüm fonk si yon la rýn ra - hat lýk la kul la ný la bil - di ði ci haz da e-pos - ta la rý ný zý ta kip e dip o yun oy na ya bi lir, vi - de o iz le yip in ter net - ten ban ka iþ lem le ri - ni zi ya pa bi lir, ga ze - te ve e-ki tap o ku yup a i le re sim le ri ni dü - zen le ye bi lir si niz. Ký - sa ca sý di le di ði niz her þe yi Mo be e Nett 10 GPS i le ra hat lýk la ya pa bi lir si niz. Ay - rýn tý lý bil gi i çin be e.com.tr ad re si ni zi ya ret e de - bi lir si niz. for mans ve kon for - lu kul la ným sað la yan tab let, par lak gri ren gi ve sa de ce 1 cm ka lýn lý ðý i le de dik kat çe ki yor. 1GHz I MAP X210 iþ lem ci kul la nan Nett; 512 MB bel lek, 4 GB da hi li de po la ma a la ný i le kul la ný cý ya u la þý yor. 32 GB a ka dar mik ro SD kart i le de po la ma a la ný ný ar týr ma im kâ ný da sað lý yor. bi ze a it tir. i fa de le riy le sa mi mi yet le ri ni di le ge ti ri yor lar. Bi zim e li miz de ki Kur ân gi bi bir nu ru ve o nun as rý mý za ba kan bir tef si ri o lan Ri sâ le-i Nur gi bi bir el mas ký - lý cý kul lan ma ma mýz ve in san lý ða an lat ma - ma mýz la zým dýr, di ye söz le ri ne de vam et - mek te ler. E di tö rün no tu: Ay rý ca si te nin Ýn gi liz ce ver si yo nu da bir ay i çe ri sin de ya yý na gi re cek. gel de i nan ma.com e ki bi ne öz ve ri li ça lýþ ma - la rýn dan do la yý te þek kür e di yor, Ye ni As ya Bi li þim e ki bi miz a dý na Al lah tan mu vaf fa ki - yet ler di le rim. (M.Zor lu) Toshiba R800 serisi ile iþ dünyasý için þýklýðý ve iþlevselliði birleþtirdi TOS HI BA R800 iþ se ri si þýk, ha fif, gös te riþ li ay ný za man da son de re ce da ya nýk lý ol ma sý i - le iþ dün ya sýn da pro fes yo nel le - rin her tür lü bil gi sa yar kul la ným ih ti ya cý ný göz ö nün de bu lun du ra - rak ta sar lan mýþ. Sýk iþ se ya ha ti ya - pan la ra yö ne lik in ce ve ko lay ta þý na - bi lir 33.8cm (13.3 ) Por té gé R830 mo de li, o fis ça lý þan la rý na yö ne lik 35.6cm (14.0 ) Tec ra R840 mo de li ve bü yük ek ran ter cih e den le re yö ne lik 39.6cm (15.6 ) Tec ra R850 mo del - le ri i le kul - la ný cý la rýn tüm bil gi sa - yar ih ti yaç la rý ný kar þý lý yor. He ye can ve ri ci R800 se ri si, fark lý renk se - çe nek le ri, öz gün klav ye ta sa rý mý ve fark o - luþ tu ran ö zel lik le riy le iþ ha ya tý na þýk lýk ka - tý yor. Bu ka dar güç lü ö zel lik le ri in ce ve ha fif ci haz la ra sýð dý ra bil mek i çin Tos hi ba i ki a - la na o dak la na rak fark lý ye ni lik çi tek no lo ji - ler den ya rar lan dý: a kýl lý ve et kin so ðut ma çö züm le ri ve ka sa ya pý sý. R830 da ki In tel ve Tos hi ba ta ra fýn dan or tak la þa ge liþ ti ri len A irf low Co o ling i le ri so ðut ma sis te mi en ye ni In tel Co re a i le si iþ lem ci le rin ci ha zýn in ce ka sa sý na en teg re e di le bil me si ni ve fan se si en a za in dir ge ne rek ça lýþ ma sý ný sað lý - yor. Us ta lýk la ta - sar lan mýþ ha va lan dýr ma ka - na lý, a na kart ý sý a zal tý mý ný op ti mi ze e di - yor. Ýn ce ve ha fif ta sa rým sað lam lýk tan ö - dün ver mi yor. Ka sa nýn ba zý a lan la rýn da bu lu nan pe tek do ku lu ya pý ve 35.6cm (14.0 ) ve 39.6cm (15.6 ) ci haz la rýn iç bö - lü mü ne gö mü lü göv de a yak la rý bü kül me - le re kar þý da ya nýk lý lýk sað la ya rak R800 se ri - si ci haz la rýn ol duk ça u zun ö mür lü ha le ge - ti ri yor. E lek tro nik ve me ka nik bi le þen ler da ya nýk lý mag nez yum a la þým lý ka sa i le (R830) ve ya ye ni High Stiff ness Re sin (çok sert re çi ne) ka sa (R840 ve R850) i le des - tek le ni yor. Da ya nýk lý lýk test le ri R800 ün sað lam lý ðý ný is pat la dý Ba ðým sýz Al man test ens ti tü sü TÜV Rhe in land ta ra fýn dan yü rü - tü len kap sam lý HALT test le ri sý ra sýn da R800 se ri si ci haz lar sað lam lýk la rý ný ka nýt la dý lar: Ci haz lar, ta þý dýk la rý ve ri le - re hiç bir za rar gel me - den, 76 cm. yük sek lik - ten düþ me ye, LCD ka pak ta 100 kg. a - ðýr lý ða ve 30 ml. ye ka dar klav ye ye sý vý dö kül me le ri ne kar þý di renç gös - ter di ler. R800 pro fes yo nel kul la ný cý la rýn ih ti - yaç la rý na ce vap ve ri yor Sa tel li te R800 se ri si lap top lar dün ya ya ko lay ca bað la na bi li yor lar. USB 3.0 ve i ki a - det USB 2.0 gi ri þi, WLAN, LAN gi ri þi, Blu e to oth, HDMI ve Mo bil Ge niþ ban ta ha zýr ö zel lik le ri i le her an bað lan ma ya ha - zýr ci haz lar, i la ve gi riþ ler ve i ki a det USB3.0, dört a det USB2.0, Disp lay Port ve - ya HDMI, VGA, se ri gi riþ ler ve LAN gi bi a ra yüz ler bu lu nan op si yo nel doc king is tas - yo nu i le ge niþ le ti le bi li yor. Ýn ce ta sa rým la rý - na rað men R800 mo del le ri stan dart o la rak op tik disk sü rü cü sü ne sa hip. Ba zý ö zel lik le ri: In tel Co re i5 ve ya i7 iþ lem ci Yan sý ma yý ön le yen LED ar ka ý þýk lan dýr ma lý 13.3 HD ek ran RAM: 8 GB a ka dar DDR3 (1333 MHz) 2.5 HDD 640 GB a ka - dar HDD 3D dar be sen sör - lü ve ya op si yo nel So lid Sta te Sü rü cü (SSD) Ýn ce DVD Su per Mul ti (Çift Kat man lý) sü rü cü sü Blu e to oth 3.0+HS*, WLAN ( b/g/n)*, Op si yo nel Mo bil Ge niþ Bant* Eþ siz bað la na bi lir lik - USB3.0, e SA TA / USB2,0 çok lu gi ri þi, Uy ku mo dun - da Þarj Et ö zel lik li, 14 sa a te ka dar pil öm - rü 1,4kg dan baþ la yan a - ðýr lýk Yük sek hýz lý Doc king bað lan tý sý Yük sek hýz lý sa bit disk ve ya SSD Sü rü cü Eþ siz bað la na bi lir lik USB 3.0, VGA, Çok lu kart o ku yu cu, HDMI ve ya Disp lay Port Blu e to oth HS, Kab lo suz LAN (802.11a/b/g/n) VGA Web ka me ra Ra hat, er go no mik ve sý vý sýz dýr maz klav ye Çok fonk si yon lu To uch Pad USB bel le ði sü rek li bil gi sa yar da u nu - tan lar, Si zin i çin de bir ya zý lým ol du ðu ak lý ný za ge lir miy di? Bel lek ler kü çül dük çe kay bol ma la rý da ko lay la þý yor, ö zel lik le de USB bel lek ler. Pe ki kaç ke re USB bel le ði ni zi her yer de a ra dýk tan son ra bil gi sa ya rý ný zýn ü ze rin - de u nut tu ðu nu zu fark et ti niz? USB A lert i sim li uy gu la ma bil gi sa - ya rý ný zýn ka pat ve ya ki lit le tu þu na bas - PROGRAM TANITIMI USB bellekleri unutuyorsanýz tý ðý nýz da e ðer ü ze rin de bir USB bel lek ta ký lýy sa ses çý kar ma ya ve si zi u yar ma - ya baþ lý yor. A çý lan me nü sa ye sin de bil gi sa yar da ki USB bel lek le ri gö re bi lir ve e ðer bel le ði ni zi çý kart mak is te mi - yor sa nýz u ya rý la rý da göz ar dý e de bi lir - si niz. Prog ram üc ret siz dir, Win dows Vis ta ve 7 iþ le tim sis tem le ri des tek le - mek te dir. Ýn dir me ad re si :

13 Y SPOR 13 HABERLER Doktorlar Aziz Yýldýrým için ameliyat kararý aldý Umut Bulut, Toulouse'nin Dijon'u 2-0 yendiði mçta ilk golü attý. Umut Bulut Fransa Liginde ilk resmî golünü attý FRANSA Birinci Futbol Ligi'nde (Ligue 1) 2. haftada sahasýnda Dijon'u 2-0 yenen Toulouse, averajla liderlik koltuðuna oturdu. Ýlk yarýsý golsüz biten karþýlaþmada Umut Bulut, 71. dakikada Toulouse'u 1-0 öne geçiren golü attý. Sezon baþýnda Trabzonspor'dan transfer edilen Umut, rakibinden þýk bir þekilde sýyrýldý ve düzgün bir vuruþla topu kalecinin saðýndan yerden filelere gönderdi. Bu, Umut'un Ligue 1'deki ilk golü oldu. 84. dakikada penaltýdan Machado ile bir gol daha bulan Toulouse, karþýlaþmadan 2-0 galip ayrýldý. Ýlk haftayý beraberlikle kapatan son þampiyon Lille, 2. haftada da evinde Montpellier'ye 1-0 maðlup oldu. Maçýn tek golü 70. dakikada Giroud'dan geldi. Transferde yaklaþýk 80 milyon avro harcayarak dikkati çeken ve þampiyonluk adaylarý arasýnda yer alan Paris Saint Germain (PSG) ilk haftayý puansýz kapatmasýnýn ardýndan, 2. haftada da galibiyetle tanýþamadý. Mehmet Aurelio'nun babasý vefat etti BEÞÝKTAÞ Kulübü, babasýný kaybeden futbolcu Mehmet Aurelio için baþsaðlýðý mesajý yayýnladý.kulübün resmi sitesinden yapýlan açýklama þöyle: "Futbol A Takým oyuncumuz Mehmet Aurelio'nun babasýnýn vefat ettiðini üzüntüyle öðrenmiþ bulunmaktayýz. Ýzinli alarak Brezilya'ya giden Mehmet Aurelio'ya ve ailesine baþsaðlýðý dileriz. Mehmet Aurelio, Çarþamba günü Ýstanbul'a dönerek takýma katýlacaktýr." Teniste Levent Open turnuvasý start aldý ITF Kadýnlar Turu kapsamýnda bu yýl ikinci kez yapýlan Levent Open Tenis Turnuvasý eleme maçlarýyla baþladý. 21 Aðustos ta sona erecek organizasyonda toplam para ödülü 10 bin dolar olurken, turnuva Ýstanbul Levent Tenis Kulübü Derneði kortlarýnda oynanýyor. Turnuvanýn baþlamasý nedeniyle düzenlenen basýn toplantýsýna Levent Tenis Kulübü Baþkaný Ali Kurt, Levent Tenis Kulübü Baþkan Yardýmcýsý Erhan Tuncer, Levent Tenis Kulübü Kaptaný Sedat Engin, Levent Tenis Kulübü Direktörü Ö- mer Uslu, turnuvada oynayacak olan Türk tenisçiler Baþak Eraydýn ve Melis Sezer, Levent Tenis Kulübü oyuncusu Ýpek Þenoðlu ile müziðin yaný sýra tenisle de ilgilenen ENBE Orkestrasý Þefi Behzat Gerçeker katýldý. 26 ülkeden 60 ý aþkýn sporcunun ter döktüðü turnuvada Türk tenisçiler Baþak Eraydýn ve Melis Sezer de ana tabloda mücadele edecek. G.Saray'ýn ABD'li oyuncularý saðlýk kontrolünden geçti BEKO Basketbol Ligi takýmlarýndan Galatasaray'ýn ABD'li oyuncularý, yeni sezon öncesi saðlýk kontrolünden geçti. Olympiakos'tan yeni transfer Jamon Gordon ile geçen sezon kadroda bulunan Preston Shumpert ve Joshua Shipp, Medical Park Bahçelievler Hastanesi'nde saðlýk kontrollerine tabi tutuldu. Yapýlan rutin tetkiklerin ardýndan saðlýk kontrolleri tamamlandý. Sarýkýrmýzýlý takýmda daha önce de Jaka Lakovic, Haluk Yýldýrým, Tutku Açýk, Evren Büker, Caner Topaloðlu ve Cevher Özer saðlýk kontrolünden geçmiþti. Bülent Yýldýrým UEFA'da yeni bir sýnava çýkýyor FIFA kokartlý Türk hakem Bülent Yýldýrým, Belçika'nýn Standard Liege ile Ýsveç'in Helsingborg takýmlarý arasýnda 18 Aðustos Perþembe günü oynanacak UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçýný yönetecek. Futbol Federasyonu'ndan yapýlan açýklamaya göre, Liege kentindeki Maurice Dufrasne Stadyumu'nda TSÝ 21.15'te baþlayacak maçta Yýldýrým'ýn yardýmcýlýklarýný Mustafa Emre Eyisoy ve Erdinç Sezertam yapacak. Ýlker Coþkun da maçýn dördüncü hakemi olacak. 5. Aroma Akseki Dað Koþusu 21 Aðustos'ta gerçekleþiyor ON yýldýr düzenlenmekte olan, geçtiðimiz dört yýlda Aroma ve Atletizm Federasyonu iþ birliði ile Antalya Akseki'de gerçekleþtirilen Aroma Akseki Dað Koþusu'nun beþincisi 21 Aðustos tarihinde yapýlýyor. Önceki yýllarda olduðu gibi bu yýl da ülkemizi Avrupa ve dünyada baþarý ile temsil etmiþ olan birçok atlet Aroma Akseki Dað Koþusu'na katýlýyor. Doðal parkurun dað koþusu için uygun olduðu Akseki'de, yaklaþýk 300 sporcunun katýlmasý beklenen yarýþlarda dört kategoride mücadele edilecek. Yarýþlarda, Genç bayanlarda metre, Genç erkeklerde ve Büyük bayanlarda metre ve Büyük erkeklerde ise metre mesafeleri koþulacak. FUTBOLDA þike iddialarýna yönelik soruþturma kapsamýnda tutuklanan Fenerbahçe Spor Kulübü Baþkaný A- ziz Yýldýrým'ýn avukatý Abdullah Kaya, müvekkilinin hastaneye göðüs aðrýsý þikâyetiyle kaldýrýldýðýný söyledi. Beþiktaþ'taki Ýstanbul Adliyesinde basýn mensuplarýnýn sorularýný cevaplayan Aziz Yýldýrým'ýn avukatý Abdullah Kaya, müvekkilinin hastaneye göðüs aðrýsý þikâyetiyle kaldýrýldýðýný, dil altý hapý kullandýðýný ve EKG'sinin çekildiðini kaydetti. Yýldýrým'ýn þekerindeki Þike soruþturma kapsamýnda tutuklanan Fenerbahçe Kulübü Baþkaný Aziz Yýldýrým'ýn avukatý Abdullah Kaya, müvekkilinin hastaneye göðüs aðrýsý þikayetiyle kaldýrýldýðýný bildirdi. düzensizliðin devam ettiðini belirten Kaya, ''Vücudun bir yerinden kan kaybediyor, bunun anlaþýlmasý için Salý ya da Çarþamba günü operasyon olacak. Hemoglobin deðerleri düþük. Böbrekte kist var. Bununla ilgili operasyona kendisi ve hastane yönetimi karar verecek. 12'ye 9 santimetre bir kitle var, bu kitle bir litre su ihtiva ediyor'' diye konuþtu. Yýldýrým'ýn anjiyodan sonra 48 saat dinlenmesi gerektiðini ancak bu süre içinde dinlenememesi nedeniyle bacaðýnda rahatsýzlýk oluþtuðunu, sekerek yürümeye baþladýðýný kaydeden Kaya, hastane, savcýlýk ya da cezaevi yönetiminden þikayet etmelerinin söz konusu olmadýðýný, herkesin elinden geleni yaptýðýný, müvekkilinin tedavi edilmesinde týbbi bir engel çýkarýlmadýðýný söyledi. Avukat Kaya, Yýldýrým'ýn hipofiz bezinde de büyüme olduðunu sözlerine ekledi. Yýldýrým, 3 gün önce rahatsýzlanarak Metris Cezaevinden, Þiþli Etfal Eðitim ve Araþtýrma Hastanesine getirilmiþti. ARDAÝLKÝDMANAÇIKTI Atletico Madrid'in Arda Turan'lý ilk antremanýna Türk ve Ýspanyol basýný yoðun ilgi gösterdi. Atletico Madrid takýmýna transfer olan Arda Turan, yeni takýmýyla ilk antrenmanýna çýktý. FOTOÐRAF: A.A UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Ýspanya'nýn Athletic Bilbao takýmý ile 18 Aðustos Perþembe günü deplasmanda karþýlaþacak Trabzonspor, bugün Ýspanya'nýn Bilbao kentine gidecek. Özel uçak ile 11.00'de Ýspanya'ya hareket edecek bordo-mavili takýmýn kafilesinde taraftarlar ve basýn mensuplarý da yer alacak. Bordo-mavililer, Ýspanya'ya ulaþtýktan sonra da akþam saatlerinde basýna kapalý olarak bir antrenman gerçekleþtirecek. Karadeniz ekibi, 17 Aðustos Çarþamba günü maçýn yapýlacaðý San Mames Stadý'nda gerçekleþtireceði antrenman ile hazýrlýklarýný tamamlayacak. Antrenmanýn ilk 15 dakikalýk bölümü basýn mensuplarýna açýk olacak ve çalýþmaya taraftar alýnmayacak. Teknik direktör Þenol Güneþ ve bordo-mavili futbolcu Gustavo Colman, antrenman öncesi basýn toplantýsý düzenleyecek. ÝSPANYA'NIN Atletico Madrid takýmýna transfer olan Arda Turan, yeni takýmýyla ilk antrenmanýna çýktý. Atletico Madrid'in antrenmanlarýný yaptýðý Ciudad Deportiva de Majadahonda tesislerine erken saatlerde gelen Arda, kýrmýzý-beyazlý takýmýn önemli oyuncularýndan Jose Antonio Reyes ile yürüyerek antreman sahasýna çýktý. Atletico Madrid'de dizinden hafif sakatlýðý bulunan Dominguez ile takýmdan ayrý, fizik tedavi uzmaný Esteban Arevelo gözetiminde çalýþan Arda, yerde kas güçlerindirici egzersizler yaptý. Arda ve Dominguez, daha sonra kýsa bir koþu yapýp antrenmaný sona erdirdi. Bu arada, Atletico Madrid'in Ardalý ilk antremanýna Türk ve Ýspanyol basýný yoðun ilgi gösterdi. TRABZONSPOR ÝSPANYA YOLCUSU BORDO-MAVÝLÝLER, ATHLETIC BILBAO ÝLE YAPACAÐI MAÇ ÝÇÝN BUGÜN ÝSPANYA'YA GÝDECEK Lazio, Lugano'yu sýfýr bedel le almak istiyor ÝTALYAN CORRIERE DELLO SPORT GAZETESÝ, ''LAZIO ÝLE LUGANO ARASIN- DAKÝ GÖRÜÞMELER YENÝDEN BAÞLAYABÝLÝR'' DEDÝ. LAZÝO, KESÝN BÝR KA- RAR ÝÇÝN TÜRK FUTBOL FEDERASYONUN ÞÝKE KARARINI BEKLÝYOR. ÝTALYA Birinci Futbol Ligi (Serie A) takýmlarýndan Lazio'nun, iki sene önce yakýndan ilgilendiði Fenerbahçe'nin Uruguaylý stoperi Diego Lugano ile yeniden görüþmelere baþlayabileceði iddia edildi. Ýtalyan takýmlarýnýn, Fenerbahçe'nin baþarýlý defans oyuncusu Diego Lugano'ya olan ilgileri bitmiyor. Kýsa süre öncesine kadar Juventus'un yakýndan ilgilendiði Lugano'yu, þimdi de Lazio'nun iki sene aradan sonra yeniden gündemine aldýðý bildirildi. ''Corriere dello Sport''ta çýkan haberde, baþkent ekibi Lazio'nun, 30 yaþýndaki Lugano'yu Fenerbahçe'nin küme düþme riski nedeniyle sýfýr bedelle transfer etme ihtimalini gözönünde bulundurduðu yazýldý. Haberde, Lazio ile Lugano'nun 2009 yýlýnda yakýnlaþtýðý hatýrlatýlýrken, iki sene önceki görüþmelerin anlaþmazlýkla sonuçlandýðý ancak, futbolda hiçbir zaman ''asla'' dememek gerektiði belirtildi. Türkiye'de Fenerbahçe'yi de kapsayan þike soruþturmasýnýn, sarýlacivertlilerin küme düþme cezasý almasýyla sonuçlanma ihtimali, Ýtalyan kulüplerini transferi netleþtirmek için kesin kararý beklemeye itiyor. Lugano'nun Fenerbahçe ile 2013 yýlýna kadar sözleþmesi bulunuyor. Öte yandan dün özel bir uçakla Sabiha Gökçen Havalanýndan Almanya'ya giden Fenerbahçe kafilesine Uruguaylý futbolcunun Lugano'nun da katýlmasý bekleniyor. Öte yandan Ýspanya'nýn Athletic Bilbao takýmý ile 18 Aðustos Perþembe günü karþýlaþacak olan Trabzonspor, Ýspanya takýmlarýna karþý olan þansýzlýðýný da kýrmaya çalýþacak. Daha önce eþleþtiði 6 Ýspanya takýmý karþýsýnda turu geçme baþarýsý gösteremeyen bordo-mavililer, Athletic Bilbao karþýsýnda deplasmanda yapacaðý ilk maçtan avantajlý bir skorla ayrýlmanýn hesabýný yapýyor. Uruguaylý stoper Diego Lugano, Fenerbahçe'nin küme düþürülmesi halinde takýmdan ayrýlabileceðini açýklamýþtý. Christoph Daum,"Derimde kötü huylu deðiþiklikler tespit e- dildi. Bunlar ameliyatlarla alýndý" diye konuþtu. Cilt kanseri olan Daum 2 defa ameliyat edildi FENERBAHÇE'NÝN eski teknik direktörü Christoph Daum'a cilt kanseri teþhisi konulduðu ve 2 kez ameliyat edildiði ortaya çýktý. Daum, Sky adlý özel televizyon kanalýnda yayýnlanan bir programda yaptýðý açýklamada, çeþitli saðlýk muayenelerinden geçtiðini belirterek, "Derimde kötü huylu deðiþiklikler tespit edildi. Bunlar ameliyatlarla alýndý" diye konuþtu. Herkesi düzenli bir þekilde muayene olmaya çaðýran Daum, "Erken teþhis yapýldýðýnda, bende olduðu gibi kötü þeyler engellenebilir" dedi. Bild gazetesinde yer alan haberde de Daum'un iki kez ameliyat olduðu belirtildi. Daum'da cilt kanserinin tesadüfen tespit edildiði ifade edilen haberde, Daum'un, küçük oðlu Jean-Paul'u bir kenenin ýsýrmasý sonucunda muayenesi i- çin Köln kentindeki bir kliniðe gittiði, bu arada da doktorla derisinde gördüðü bazý deðiþiklikler konusunda konuþtuðu kaydedildi. KARIN VE GÖÐSÜNDENKÝ BENLER ALINDI Haberde, Daum'un ilk ameliyattan sonra ailesinin bulunduðu Mallorca adasýna gitmek istediði, ancak daha sonra ikinci bir ameliyatýn daha gerekli olduðu belirtildi. Ýlk ameliyatta Daum'un karýn, ikinci ameliyatta da göðüs bölgesinde bulunan bazý benlerin alýndýðý ifade edilen haberde, a- meliyatýn Münster-Hornheide'deki bir klinikte yapýldýðý kaydedildi. Daum'un eþi Angelica Camm-Daum, þimdi her þeyin iyi olduðunu, Daum'un bu konuyu kamuoyuna açýklamasýný da doðru bulduðunu söyledi. Beþiktaþ'ta Alania hazýrlýklarý sürüyor BEÞÝKTAÞ, Rusya'nýn Alania takýmýyla oynayacaðý UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçýnýn hazýrlýklarýný basýna kapalý yaptýðý antrenmanla sürdürdü. Teknik direktör Carlos Carvalhal yönetiminde, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde gerçekleþtirilen antrenmana sakatlýklarý süren Bebe ve Ersan Gülüm ile babasý vefat eden Mehmet Aurelio'nun katýlmadýðý bildirildi. Siyah-beyazlýlarýn yaklaþýk 1,5 saat süren antrenmana kondisyon çalýþmasý ile baþladýklarý, taktik çalýþmalarýn ardýndan çift kale maç yapýldýðý kaydedildi. Çift kale maçta sað ayak bileðine darbe alan Necip Uysal ve sað alt adalesinde çekme olan Cenk Gönen'in antrenmaný yarýda býraktýklarý ifade edildi. 4 büyüklerin maçlarý D Smart'ta FENERBAHÇE'NÝN Almanya kampýnda Nürnberg takýmý ile yapacaðý ilk hazýrlýk maçý DSmart Euro Futbol tarafýndan 16 Aðustos Salý akþamý saat 19.30'da Easy Credit stadýndan naklen yayýnlanacak. Ayrýca Palermo takýmý ile oynayacaðý ikinci hazýrlýk maçý ise 21 Aðustos saat 21.45'de yine DSmart Euro Futbol ekranlarýnda olacak. Sarý Lacivertli ekip, üçüncü hazýrlýk maçýnda ise 24 Aðustos akþamý ise 1860 Münih takýmý ile karþýlaþacak. Fenerbahçe, Þampiyonlar Ligi öncesi oynayacaðý bu üç büyük hazýrlýk maçýyla, sadece DSmart Euro Futbol izleyicilerinin evlerine konuk olacak.17 Aðustos Çarþamba akþamý saat 21.00'de Olimpiyakos Galatasaray hazýrlýk maçý sadece DSmart da Euro Futbol kanalýnda ekrana gelecek. Beþiktaþ ve Trabzonspor un UEFA Avrupa Ligi Play Off heyecaný da DSmart ta18 Aðustos Perþembe saat de Beþiktaþ Alania Vladikavkaz Uefa Avrupa Ligi Play Off mücadelesi sadece DSmart da Euro Futbol kanalýnda, HD olarak HD4Men de ekrana geliyor. Ayný gün saat de Athletic Bilbao Trabzonspor maçý DSmart 101. kanalda ekrana gelecek. Nefes kesen mücadelelere sahne olacak Þampiyonlar Ligi Play Off karþýlaþmalarý da yine D-Smart ekranýna heyecan taþýyacak. 16 Aðustos Salý akþamý Lyon-R.Kazan karþýlaþmasý saat 21.45'te Euro Futbol'da izlenebilecek.

14 14 SPOR Y Belediyespor Edin Visca'yý transfer etti SÜPER Lig ekiplerinden Ýstanbul Büyükþehir Belediyespor, kadrosunu Bosnalý genç oyuncu Edin Visca ile güçlendirdi. Kulubün Langa Tesisleri'nde düzenlenen imza törenine kulüp baþkaný Çaðatay Kalkancý ile birlikte katýlan genç o- yuncu Belediyespor ile 5 yýllýk sözleþme imzladý. Bosna Hersek'in Zeljenzicar takýmýnda forma giyen oyuncunun iki kanatta görev yapabildiði belirtildi. G.Antep'te sporköyleri kuruluyor yýllarý arasýnda Bursaspor formasý giyen 52 yaþýndaki Nejat Biyediç'e Bursaspor taraftarlarý "Ýmparator" lakabý takmýþtý. BÝYEDÝÇ VEFAT ETTÝ BURSASPOR'UN ''efsane'' teknik direktörü Nejat Biyediç, memleketi Bosna Hersek'in Mostar þehrinde vefat etti. A Milli Takým Maç ve O- yuncu Ýzleme Antrenörü Adnan Örnek, yaptýðý a- çýklamada, kan kanserine yakalanan Biyediç'in son zamanlarda saðlýðýnýn iyiye gittiðini, böyle bir haber karþýsýnda adeta yýkýldýklarýný söyledi. Örnek, Nejat Biyediç'e geçen sene bir futbol o- kulu kurduklarýný, burada 150 öðrencisinin bulunduðunu hatýrlatarak, ''Durumu çok iyiydi. Gece aniden rahatsýzlanarak hastaneye götürmüþler ve orada hayatýný kaybetmiþ. Böyle bir haber beklemiyorduk. Kendisi Türk futbol tarihine mal olmuþ ve karakteriyle de herkesin takdir ettiði bir insandý. Baþýmýz saðolsun'' diye konuþtu. 52 yaþýndaki Biyediç'in cenazesinin, Mostar'da çarþamba günü kýlýnacak ikindi namazýnýn ardýndan topraða verileceði bildirildi. FEDERASYON MESAJI Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Bosna-Hersek'te vefat eden Bursaspor'un eski oyuncu ve teknik direktörlerinden Nejat Biyediç için baþsaðlýðý mesajý yayýmladý yýllarý arasýnda Bursaspor formasý giyen, ardýndan Bursaspor, Karþýyaka, Kardemir Karabükspor, Adanaspor, Konyaspor, Diyarbakýrspor, Sakaryaspor ve Eskiþehirspor takýmlarýný çalýþtýran 52 yaþýndaki Boþnak futbol adamý için TFF'den yapýlan açýklamada, ''Nejat Biyediç'e Allah'tan rahmet, ailesi, yakýnlarý ve tüm sevenlerine baþsaðlýðý dileriz'' denildi. BURSASPOR'UN ESKÝ ''EFSANE'' YILDIZ FUTBOL- CUSU VE TEKNÝK DÝREKTÖRÜ NEJAT BÝYEDÝÇ, MEMLEKETÝ BOSNA HERSEK'ÝN MOSTAR ÞEHRÝNDE VEFAT ETTÝ. TÜRKÝYE'NÝN 6. büyük kenti olmasý ve genç nüfusuyla dikkat çeken Gaziantep'te, belediyeler spor yatýrýmýna büyük önem veriyor. Her yaþtan insanýn saðlýklý yaþamýna ve özellikle gençlerin geliþimine katkýda bulunmak isteyen Þahinbey Belediyesi de ''spor köyü'' projesini baþlattý. Akkent ve Perilikaya bölgelerinde toplam 40 milyon TL yatýrýmla iki spor köyü kurulacak yýlýnda tamamlanacak spor köylerinde, spor salonlarý, kapalý yüzme havuzu, halý sahalar, tenis kortlarý, yürüyüþ alanlarý, buz pateni pisti, atletizm pisti, otopark ve kafeler yer alacak.

15 15:15.qxd 8/15/2011 1:46 PM Page 1 Y Bu Kur ân, Allah tan baþkasýna isnat edilebilecek bir kitap deðildir. Ancak o, kendisinden önceki kitaplarý tasdik eden, Allah ýn hükümlerini açýklayan ve Âlemlerin Rabb i tarafýndan indirildiðinde þüphe olmayan bir kitaptýr. (Yûnus/10:37) Ramazan ayýna kavuþup da affolunmadan çýkýp giden adama yazýklar olsun! (Fethü r-rabbânî (9), s. 230: 27) Derleyen: ORHAN GÜLER 16 RAMAZAN 1432 / ESMA-Ý HÜSNÂ AYNASI M. FAHRÝ UTKAN Yâ Ke rîm, Ya Ek rem, Ya Mük rim! Biz kul - la rý na kar þý son suz ke re mi, lüt fu ve ih sa ný bol o lan sýn. Sen va ad et ti ðin za man sö - zü nü ye ri ne ge ti rir, ver di ðin za man son de re ce bol ve rir, ce za ver me ye Yâ Kerim! muk te dir ken af fe der sin. Ey Ke rim o lan Al lah ý - mýz! Kul la rý na kar þý son de re ce cö mert, þef ka ti hu dut suz, ih sa - ný had siz, mað fi re ti bol, mer ha me ti ge niþ, töv be le ri mi zi ka bul e - den, ke re mi ne son ol - ma yan, sý nýr sýz ik ram ve son suz ke rem sa hi - bi sin. Kul la rý nýn gö zü - nü ve gön lü nü her za - man her tür lü ni met - le rin le ve rý zýk lar la dol du rur, on la rý dar da bý rak maz sýn. Bi zim gü nah la rý mý zýn çok lu - ðu na bak ma dan ik ra ma de vam e der sin. Ha ya - tý ya rat týn ve ha ya tý mý zýn ih ti ya cý o lan her çe - þit ni me ti de cö mert çe biz le re ik ram et tin. Yâ Ke rim! Bü tün zi ha yat la rý bin ler iþ ti ha, duy gu, â let ve or gan lar la do na týp süs ler, son - suz rah met ha zi ne le ri nin süs lü ve tat lý ni met - le ri ni kar þý lýk bek le me den ön le ri ne se rer sin. Son suz ke re min, ya rat tý ðýn bü tün sa nat lý var - lýk ü ze rin de ki tez yi nat ve bun la rýn ter bi ye le - rin de ki dik kat ve ti tiz li ðin a çýk ça gö rü lü yor. Hem dün ya ü ze rin de Sen in mut lak mer ha - me ti nin ne ti ce si o la rak biz mi sa fir le ri ne Sen in ta ra fýn dan su nu lan sa yý sýz yi ye cek le rin ay rý ay rý ve gü zel ko ku la rý na ve çe - þit li, süs lü renk le ri ne, hoþ tat la rý na ve her zî - ha ya týn zevk ve se fa sý - na yar dým e den or gan - la rý mý za ve la ti fe le ri mi - ze bak tý ðý mýz da, ik ra - mýn ve cö mert li ði nin çok þi rin ve ga yet tat lý gü zel li ði ni gö rü yo ruz. Ke rim is mi nin yan sý - ma sý o la rak da biz ler, in san la ra, a i le fert le ri - mi ze, dost la rý mý za ve di ðer Müs lü man kar - deþ le ri mi ze bol bol ik - ram e de rek, a ra mýz da ki in sa nî, a i le vî, sos yal bað la rý kuv vet len dir me ye ça lý þý yo ruz, ni yet le ri mi zi ka bul ey le Ya Ke rim! Biz le re ik ram e de bil me his si ni ver di ðin i çin de Sa na mü te þek ki riz Ya Ke rim! Yâ Kerîm! Biz kullarýna karþý sonsuz keremi, lütfu ve ihsaný bol olansýn. Sen vaad ettiðin zaman sözünü yerine getirir, verdiðin zaman son derece bol verir, ceza vermeye muktedirken affedersin. Tahrip kolaydýr NURDAN BÝR VECÝZE BAKÝ ÇÝMÝÇ Tah rîb Es hel dir; Za îf, Tah rîb ci O lur. Vü cûd-u cüm le ec za, þart-ý vü cûd-u küll dür. A dem i se, o lu yor bir cü zün a de miy le; tah rîb es hel o lu yor. Bun dan dýr ki: Â ciz a dam, se beb-i zu hur-u ik ti dâr-ý müs be te hiç ya naþ maz. Men fî ce mü te har rik, dâ im tah rib kâr o lur. (Le me ât) Hem sa býk i þa ret ler de an la þýl dý ðý gi bi, fe na lýk ve he ve sat yo lu, tah ri bat ol du ðu i çin, ga yet ko lay dýr. Þey tan-ý ins ve cin nî, ça buk in san la rý o yo la sevk e di yor. (On Ü çün cü Lem a) Yaratýlan bütün vücûd a- zalarý ve her þey, lâzým olan her þeyin olmasý þartýna baðlýdýr. Bir vücûdun i- dâmesi için o vücûdun bütün eczalarý ve azalarý tam ve bütün olarak mevcûd olmalýdýr. Meselâ bir vücûdun hayatý ve hayatýnýn devamý için yüz þart gerekiyor ise, bu vücûdun ademi yani yokluðu için bir þartýn olmamasý yeterlidir. Bir insanýn hayatýnýn devamý için bütün organlarý ve hayat þartlarýnýn tamamýnýn içtimâ etmesi gerekir ve ondan sonra kudret ve irâde-i Rabbâni ile o hayat i- dâme eder. Ancak dýþarýdan bir maraz ve sû-i kast ile o insanýn bir damarýnýn kesilmesi ve bir azasýnýn tahrip edilmesi o hayatý yokluða atar. Meselâ, cesîm bir sefine-i sultaniyede [sultanýn gemisinde], âdi bir adam cüz î vazîfesini terk etmesiyle, bütün gemideki vazîfedarlarýn netâic-i hidematýna [hizmetlerinin neticelerine] halel getirdiðinden ve bazý da mahvettiðinden, bütün o vazîfedarlar namýna gemi sahibi ondan þikâyet eder. Kusûr sahibi ise diyemez ki, Ben bir âdi adamým; ehemmiyetsiz ihmalimden þu þiddete müstehak deðilim. Çünkü, tek bir adem, hadsiz ademleri intaç eder [netice verir]. Fakat vücûd kendine göre semere [meyve] verir. Çünkü birþeyin vücudu bütün þerâit [þartlar] ve esbabýn vücuduna mütevakkýf olduðu halde, o þeyin ademi, intifâsý [yok olmasý], tek bir þartýn intifâsýyla ve tek bir cüz ün ademiyle, netice itibarýyla mün adim olur. Bundandýr ki, Tahrip, tamirden pek çok defa eshel olduðu bir düstur-u müteârife hükmüne geçmiþtir. (On Dördüncü Söz) Birþeyin vücudu ve tâmiri ve hayatý, ona ait bütün erkân ve þeraitin vücuduyla olabilmesi ve o þeyin ademi ve tahribi ve ölmesi, birtek þartýn bozulmasýyla olduðu bir kaide-i hakikattir. Umumun dillerinde Tahrip, tâmirden çok kolaydýr diye darb-ý mesel olmuþtur. (Emirdað Lâhikasý-1, Mektup No: 219) Bu sýr gereði tahrîb kolay o- luyor. Çünkü az bir fiil ile bütün küllün yokluðuna sebep o- lunuyor. Bir kibrit bir sarayý a- deme mahkûm ediyor. O sarayýn vücûdu için binlerce þart ve emek gerekiyor. Bir bomba bir saniyede o sarayý yok edebiliyor. Ýþte bu sýrla Tamir zor ve tahrîb kolay darb-ý mesel (atasözü) olmuþtur. Ýnsan her zaman Muhakkak ki insan azgýnlaþýr ve zalimleþir. âyetinin ikazýna kulak vermeli ve þeytandan, nefsinden gelen fenâ meyelanlara kalb, a- kýl ve rûh ittifaký ve îmân kuvveti ile yol vermemelidir. Müsbet hareket etmek ve tahrîbattan uzak kalmak ehl-i îmânýn þe ni olmalýdýr. Oruçlu çobanýn ödülü ÇOCUÐUN RAMAZANI MERVE ÝRÝYARI Çoban, koyunlarýný sabýr ile sýcaðýn altýnda otlatýrken, gölgelik bir koca çýnarýn altýnda dinlenmeye oturmuþ. Çantasýndan su çýkararak baþýný, ayaklarýný yýkayarak; kendini su ile serinletmeye çalýþmýþ. Daha sora ise uykuya dalmýþ Çýnar aðacý, karþýdaki söðüt aðacýna; Bu çoban oruçlu, güneþi ondan ne kadar uzak tutarsam o kadar sevabým olur demiþ. Söðüt ise; Ya koyunlara bir þey olursa, Allah onlarý korusun. diye cevap vermiþ. Az sonra Allah, üç meleðini oraya görevli olarak göndermiþ. Her köþede koyunlarý koruma ve iyi yem yiyebilmeleri için güzel otlaklara götürmekmiþ görevleri. Çobanýn ise içinin kuraklýðýndan ve yorgunluðundan aðzý açýlmýþ. Hiçbir þeyden habersiz ve Rabbinin onu nasýl koruduðundan habersiz uyuyormuþ a- ma tüm yer ve gök onun için çalýþýyormuþ. Yýlanlar yaklaþmamýþ, sinekler sokmamýþ, çýnar güneþin ýþýklarýndan ve sýcaðýndan korumuþ, rüzgâr serin esmeye baþlamýþ Allah bizim için her þeyi en i- yi bilen ve her þeyi hakkýyla verendir. Rabbinizin nimetlerinden hangi birini inkâr edersiniz? (Rahman Suresi) Vahdet-i vücud NUR AYETÝNÝN TEFSÝRÝ M.ALÝ KAYA bir kýsým âriflerde vahdet noktasýnda ilmî bir Marifetullah marifet olurken, bir kýsým evliyaullahta ise zevkî ve hissî bir hâl olmaktadýr. Onlara göre varlýk, vahdet ve kesret olmak üzere ikiye ayrýlýr. Vahdet Allah ýn, kesret ise mahlûkatýn halidir. Bir kýsým evliya vahdete o derece müstaðrak olurlar ki kesreti bil-külliye nazara almaz ve yok sayarlar. Bu hâle Vahdetü l- Vücud hâli denir. Bunun ilmen ispatý gerekmez, hâlî ve zevkî bir durumdur. Bu durumda olanlar vahdette sarhoþ olduklarý için, bu gibi hallerinde söyledikleri sözlerine þatâhat denir ve onlar bu gibi sözlerinde mazurdurlar. Bir kýsým muhakkikîn-ý ulemâ demiþlerdir ki: Bazen söz küfür görünür, ama söyleyen kâfir olmaz. Ancak þeriatýn zâhiri onlarý idâma mahkûm etmiþtir. Onlar da bunu þehâdet ve âþýkýn maþuka kavuþmasý olarak kabul etmiþlerdir. Vahdetu l-vücud, þeriat nazarýnda nâkýs bir makam ve eksik bir marifet olarak kabul edilmekle beraber, onlar kendilerini çok yüksek bir makamda görürler. Bulunduklarý makama fenâ ve fenâu l-fenâ makamý derler ve kendilerinin Fenâ-fillah mertebesinde olduklarýný düþünürler. Vahdetü l-vücud, bir ittihat hâli deðildir, ancak tevhidde istiðrak hâlidir. Zevkî olduðu için ona girenler çýkmak istememektedirler. Bediüzzaman Vahdet-i vücud, tevhid-i istiðraktýr ve nazara sýðmayan bir tevhid-i zevkîdir (Mesnevî, 2006, s. 401) demiþtir. Çünkü, Ehl-i vahdetü l-vücûd, o kadar vücûd-u ilâhiye kuvvet-i iman ile ehemmiyet veriyorlar ki, kâinatý ve mevcudatý inkâr ediyorlar. (Mektubat, 2004, s. 759; Mesnevi, 2006, 401) demiþtir. El- Melik ÞÝÝRLERLE ESMÂ-Ý HÜSNÂ ÞERHÝ HASAN ÞEN (Sabahî-Trabzon) Her hususta pâdiþahlar pâdiþâhi ol Melik Ýhtiþâm-ý saltanatý kabul etmez ikilik Kudret-i sübhânisiyle sevk eder âlemleri Vergi almaz muktedir te dîb eder zâlimleri Ýmtihan için verir hem saltanat mülk beþere Sonra da bir kýsmý girer hayra yahut þerre Hem Melik, Mâliktir O mülkün yegâne sâhibi Tek hüküm kudret emir O ndan O mülkün gâlibi Uymamak hem haddine mi? O nun irâdesine Karþý çýkmak mümkün olur mu ki Hakkýn sesine Zâtýna ait olan mülkünü emânet eder Kim de hýyânet eder yaptýklarý olur heder Tek tasarruf-i hakikî Rabbimizdir biline Sâhib-ül mülktür O nu tesbîh ediver diline Ýnsanýn kendine mâlik olmadýðý âþikâr Mâlik olsaydý o tam þeytâna olmazdý þikâr Kuru topraktan bize nefis rýzýklar veriyor Rahmetini her vesileyle de ilân ediyor Çünkü O Mâlik-ü Bâkî dir O ki ALLAH dýr O nu idrak edemeyen gâfil ü ahmaktýr Mâlik olmazsa olur muydu bu mülkü acaba? Gösterir varlýðýný zerre de kürre ebeda.

16 Ey Alim-i Fettah! Senin beni bilmen, benim beni bilmemin çok fevkindedir. Senin bana hayýr kapýlarý açman, benim bana i- yilik yapmamýn çok üstündedir. Hatalarýmýn ardý arkasý kesilmiyor! Kusurlarým eksik olmuyor. Günahlarým gözümü karartýyor! Beni cemaatimle birlikte haþret! Ýmanýn ve ibadetin þahs-ý mânevîsine açtýðýn hayýr, feyiz, lütuf ve bereket kapýlarýndan beni mahrum býrakma! Âmin! SÜLEYMAN KÖSMENE Y 16 RAMAZAN 1432 Tarladan eve yorgun ve kýzgýn gelen Temel baðýrýp çaðýrýyor, el kol hareketi yapýyordu. Bunu gören Fadime nin sessizliði karþýsýnda kýzan Temel: Kýz Fadime, gözünü niye kapeteysun? Gözü kapalý Fadime cevap verir: Ula Temel, gözüm oruçlidur Eee peki kulaðýnu niye kapateysun? Ula kulaðým da oruçlidur. Ee peki niye konuþmeysun? Ula Temel, aðzým da oruçlidur, pilmey misun? SEMA CEYHAN ÇOCUKLUÐUMUN RAMAZANLARI EKREM KILIÇ Ýftar misafirleri Mukabele ÞEAÝR-Ý RAMAZAN OSMAN ZENGÝN Acbü z-zeneble ilgili kullanýlan terimler Misâfir hanýmlar ve çocuklar, ikindiden sonra dâvetli olduklara eve gelirdi. Bayanlar mutfak iþlerine yardýmcý olurken, bir yandan da görüþemedikleri zamanlarda olan biteni birbirine naklederek vakti deðerlendirirlerdi. Çocuklar, erkekler eve gelinceye kadar sokakta kalmayý tercîh ederdi. Zâten, eve girmek isteseler de ev halkýnýn sert îtirazlarý ile karþýlaþýrlardý. Ezana az bir vakit kala erkekler misâfirleri ile eve gelirler; hemen misâfir odasýna geçerlerdi. Taþýnabilir bir sistem olarak düzenlenmiþ klasik el yýkama leðeni, üzerine oturtulmuþ küçük ibrik, evin genç mensûbu tarafýndan odaya getirilirdi. Bir elinde sabun, kolunda havlu tutarken diðer eli ile ibrikten büyüklerin ellerine su dökmek sûretiyle hemen orada bu temizlik iþi yapýlýr; yemekten sonra tekrar ayný iþlemin yapýlabilmesi için, küçük leðen dýþarýdaki lavaboya boþaltýlýp, ibrikteki su ikmâl edilir ve kapýnýn yanýna býrakýlýrdý. Odalar birbirinin benzeri ve çok sâde döþenmiþ olurdu. Pencere tarafýnda, boydan boya bir sedir bulunurdu. Üzerindeki minderler, yaslanmak için yastýklarla misâfirler ve büyüklerin öncelikle oturduðu yer olurdu. Tahta tabanlý odada, âilenin mâlî durumuna göre yere halý veya kilim, duvar diplerine minderler döþenirdi. Kýþlarý, oturma odasýnda, ayný zamanda yemek yapmakta da kullanýlan kuzine tipi bir sobada, ilçe yakýnlarýndaki linyit ocaklarýndan çýkarýlan kömür yakýlýrdý. Misâfir odasýnda ise çabuk yanýp ýsýtmasý için, çoðunlukla odun sobasý kurulurdu. Yere serilen sofra bezinin üstüne tahtadan yapýlmýþ cm.lik bir yükselti konur ve büyük bir sini bunun üzerine yerleþtirilirdi. Þahýslar bir dizlerini altlarýna alarak, diðerini dikerler ve bükük dizin üstüne bir peþkîr yerleþtirmek sûretiyle yemek döküntülerinden elbiselerini korumuþ olurlardý. Sofrada herkese bir tabak verilmez, ortaya konan büyükçe bir sahandan ortaklaþa yenirdi. Önce iftarlýklar, sonra çorba, sulu yemek, pilav ile hoþaf, tatlý sýra ile sofraya konur kaldýrýlýrdý. Ramazana mahsûs pide, çarþýdaki fýrýndan, iftara az kala erkekler tarafýndan getirilirdi. Misâfir olmadýðý zamanlar sofrada pide bulunmasý için en fazla ýsrar edenler, çocuklardý. Yemekten sonra eller ayný minval üzere yýkanýr, dindar âilelerde misâfirler cemâatle akþam namazýný kýlarlardý. Bu arada kahveler ikram edilir; erkekler yatsýdan önce çay içip çene çalmak için acele ile evi terkederlerdi. Mukabelenin Türkçesi, karþýlýk, karþýlýklý yapýlan iþ olarak târif edilir. Fakat, Ramazan a- yýnýn þeâirlerinden olan ve ayný zamanda bir ibadet de olan buradaki mukabelenin mânâsý, Kur ân-ý Kerim i karþýlýklý okuma hâdisesidir. Kur ân ayý olan Ramazanda Kur ân okumak kadar güzel bir þey olabilir mi? Kur ân ý camilerde veya baþka yerlerde okuyan bir hafýzdan takib ederek dinlemek, icabýnda karþýlýklý okumak olan bu mukabele ile alâkalý olarak Bediüzzaman Hazretleri, Ramazan Risâlesi nde þöyle demektedir:...kur ân ý yeni nâzil oluyor gibi okumak ve dinlemek ve ondaki hitâbât-ý Ýlâhiyeyi güya geldiði ân-ý nüzulünde dinlemek ve o hitabý Resul-i Ekrem den (asm) iþitiyor gibi dinlemek, belki Hazret-i Cebrâil den, belki Mütekellim-i Ezelî den HAYATIN ÝÇÝNDEN NEVÝN ALAN dinliyor gibi bir kudsî hâlete mazhar olur. Ve kendisi tercümanlýk e- dip baþkasýna dinlettirmek ve Kur ân ýn hikmet-i nüzulünü bir derece göstermektir. Evet, Ramazan-ý Þerifte güya Â- lem-i Ýslâm bir mescid hükmüne geçiyor. Öyle bir mescid ki, milyonlarla hâfýzlar, o mescid-i ekberin köþelerinde o Kur ân ý, o hitab-ý semâvîyi arzlýlara iþittiriyorlar. Her Ramazan Þehrü ramazânellezî ünzile fîhi l-kur ân âyetini, nuranî, parlak bir tarzda gösteriyor; Ramazan Kur ân ayý olduðunu ispat ediyor. O cemaat-i uzmânýn sair efradlarý, bazýlarý huþû ile o hâfýzlarý dinlerler. Diðerleri kendi kendine okurlar... Bu kadar ehemmiyetli ve sevablý, ayný zamanda Ramazan ýn bir ibadeti olan mukabele, bize Kur ân ý hatýrlatýr, Kur ân ayý olan Ramazan ý hatýrlatýr. Allah ne verdiyse Çocuðumuz birinci sýnýfta okuyor. O günde evde mercimek çorbasý piþirilmiþ. Oðlumuz eve gelince ýsrarla Anne, yoðurt çorbasý yapar mýsýn? diyor. Annemiz de üç defa Mercimek çorbamýz var, sofraya otur da tabaðýna koyayým diyor. Oðlumuzun anneyi duyduðu yok, tekrar Yoðurt çorbasý yapar mýsýn? deyince anne öfke nöbeti geçiriyor. Eline terliði alýp bir güzel dövüyor. Çocuðun aðlamalarýna annenin gözyaþlarý karýþsa da artýk olan olmuþ, dayak yenilmiþ, yerini hüzün almýþ. Annemiz anlatýrken de zorlandý: Çok üzüldüm ama kendimi tutamayýp dövmüþtüm, terliðin izleri çýkmýþtý. Öfkem geçince vicdan azabý duydum, oðlum da isteðinden vazgeçmiþti. Ertesi gün ve ileriki zamanýn akýþýnda o- kuldan gelen oðlumuza anne soruyormuþ: Hangi yemekten koyayým? Oðlun cevabý anlamlý ve net olurmuþ: Allah ne verdiyse. ACBÜ Z-ZENEB DR. BAHRÝ TAYRAN Din bilginlerinin acbü z-zeneble ilgili olarak kullandýðý terimleri açýklamaya devam ediyoruz: e) Çürümeyen maddî öz terimi insan bedeninin bütün özelliklerini taþýyan tanýmý ile acbü z-zeneb in terkip halinde bulunduðu kanaatini çaðrýþtýrmaktadýr. Bu terkip her ö- len insan için var mýdýr; yoksa ikinci yaratýlýþ baþladýðý zaman mý oluþacaktýr? Bu çok ö- nemli soruya zerreler le ilgili kýsýmda tekrar dönülecektir. f) En son çürüyen parçasý olarak acbü zzeneb i tanýmlama çürümeyen maddî öz ün zýddý gibi görünüyorsa da, mineral maddelere inince çürümeyen alan oluþmaktadýr. Dolayýsýyla bu iki görüþ arasýnda ciddî bir fark kalmaz. g) Nüveler ve tohumlar hükmünde ecza-i esasiye ve zerrât-ý asliye olarak acbü zzeneb tanýmý konuyla ilgili hadislerin bütününe uygun, kapsamlý bir taným teþkil etmektedir. Bu, Hz. Peygamber in (asm) bakla ve hardal tohumu ile kýyaslamasýnda açýkça görülmektedir. Bu ifade ile Bediüzzaman hadis metinlerinden hem zerrat-ý asliye olarak zerreleri, hem de onlarla nüve ve tohum iliþkisini kurmuþtur. Ýnsan vücudu toplam yaþam süresince bir yýlda suyla birlikte bir ton gýdayý bünyesine almakta ve vücut genel olarak sabit bir kiloda kalmaktadýr. Buna ecza-i asliye denmektedir. Öldüðü zaman bu kilosuyla mezara konmakta, çürüme ile hava ve topraða karýþmaktadýr. Ýkinci yaratýlýþta týpký ilk insan Hz. Âdem in (as) topraktan yaratýlýþý gibi milyarlarca insan ikinci defa yaratýlacaktýr. Ýþte bu ikinci yaratma sürecinde elementlerden nüve denen insan embriyolarýnýn baþlangýcý ve devamý saðlanýrken beslenme kýsmý da tohum la ifade edilmiþtir. Tohumlar embriyolarý da içinde taþýrlar. Bu durumda acbü z-zeneb, elementlerden yaratýlan embriyo ve besinleriyle bir tohum seviyesidir. Hz. Peygamber (asm) bunu bakla gibi, hardal tanesi gibi ifadeleriyle ortaya koymuþtur. Bunun daha açýk anlamý, her insana ait çürümeyen elementlerden zigot mahiyetinde hücrelerinin yaratýlmasýdýr. Bu çürümeyen elementler; bir arada duran veya bir terkip þeklinde olan, hücreden küçük veya DNA gibi bir yapý olabilir mi? Bu çok ö- nemli sorunun cevabýný gelecek baþlýk altýnda inceleyeceðiz. Çünkü buraya kadar görüþlerini aldýðýmýz Ýslâm bilginlerinin ifadelerinde dikkati çeken bir baþka önemli husus, çoðunluðunun zerre üzerinden görüþlerini ifade ederken acbü z-zeneb ile kuyruk sokumu iliþkisinden hiç bahsetmemeleridir. Onun i- çin konunun bir de zerre boyutunu Bediüzzaman Said Nursî nin Sözler adlý eserinin (30. Söz Zerre Risâlesi) Ýslâm literatüründe ilk defa çok önemli açýklamalarýyla inceleyeceðiz. Böylece Yüce Yaratýcý nýn zerreler üzerine kurulu ve ebedî âleme bakan büyük faaliyetinde acbü z-zeneb in gerçek misyonunu tesbit etmeye çalýþacaðýz. NAMAZA DAÝR SÜLEYMAN KÖSMENE Namaz kýlarken sûreleri biraz da elimde olmadan hýzlý o- kuyorum. Yavaþ okumak için kendimi zorladýðýmda da bu defa karýþtýrýyorum. VESVESE: Sûreleri anlamlarýný bozmadan, yani kelimenin yapýsýný bozmadan hýzlý okuyabiliyorsanýz, bundan korkmanýza hiç lüzum yok! Hýzlý okumakla, okuduðumuz kelimelerin farkýna varmak þartýyla, namazýn sýhhati bozulmaz. Ama beþer olarak zamanla dilimizde bozulan kelimeler varsa, böyle kelimeleri namaz dýþýnda atölyeye almalý ve düzeltmelidir. Yani dilimizde yapýsý bozulan kelimeler varsa bunlarý çýkararak, namaz dýþýnda düzgün okuma çalýþmalarý yapmak sûretiyle düzelterek hafýzamýza almamýzda fayda vardýr. ÇÖZÜM:

Kavga Bitmedi Daha Yeni Başlıyor & Tekel Güncesi Tekel Güncesi 1

Kavga Bitmedi Daha Yeni Başlıyor & Tekel Güncesi Tekel Güncesi 1 Kavga Bitmedi Daha Yeni Başlıyor & Tekel Güncesi Tekel Güncesi 1 Emek Kitaplığı: 1 Kitabın Adı: Kavga Bitmedi Daha Yeni Başlıyor Yayına Hazırlayan: Rojin Bahar Birinci Basım: Mart 2010 İSBN:xxxx Yayın

Detaylı

-gi de ra yak- se ve bi lir sin... Öl mek öz gür lü ğü de ya şa mak öz gür lü ğü de önem li dir. Be yoğ lu nda ge zer sin... Şöy le di yor du ken di

-gi de ra yak- se ve bi lir sin... Öl mek öz gür lü ğü de ya şa mak öz gür lü ğü de önem li dir. Be yoğ lu nda ge zer sin... Şöy le di yor du ken di -gi de ra yak- se ve bi lir sin... Öl mek öz gür lü ğü de ya şa mak öz gür lü ğü de önem li dir. Be yoğ lu nda ge zer sin... Şöy le di yor du ken di ne: Sen gü neş li so kak lar da do laşı yor sun, is

Detaylı

mer can or ma nı için de do laş mak tay dı. Ka ya la rın ara sın da ki ya rık lar da on la rın yu va la rıy dı. Ha nos de lik ler den bi ri ne bil gi

mer can or ma nı için de do laş mak tay dı. Ka ya la rın ara sın da ki ya rık lar da on la rın yu va la rıy dı. Ha nos de lik ler den bi ri ne bil gi mer can or ma nı için de do laş mak tay dı. Ka ya la rın ara sın da ki ya rık lar da on la rın yu va la rıy dı. Ha nos de lik ler den bi ri ne bil gi al mak için ka fası nı sok tu. Ama içer de ki za rif

Detaylı

Uður DAÐLI - C.DAÐLI YENÝ EVRE

Uður DAÐLI - C.DAÐLI YENÝ EVRE Uður DAÐLI - C.DAÐLI YENÝ EVRE Uður DAÐLI - C.DAÐLI YENÝ EVRE Geniþletilmiþ Yeni Baský Yeni Dönem Yayýncýlýk Bas. Dað. Eðt. Hiz. Tan. Org. Tic. Ltd. Þti. Sofular Mah. Sofular Cad. 52/3 Fatih/ÝSTANBUL

Detaylı

STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI

STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI 22 STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI 406 A GRUBU STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI 22 A GRU BU STAJ ARA DÖ NEM DE ER LEN D R ME S AY RIN TI LI SI NAV KO NU LA

Detaylı

Gök ler. Uçak lar la gi di lir an cak ora la ra. İn san gök ler de do la şa bil se. Bir ak şa müs tü, ar ka daş la rıyla. Bel ki ora la ra uçak lar

Gök ler. Uçak lar la gi di lir an cak ora la ra. İn san gök ler de do la şa bil se. Bir ak şa müs tü, ar ka daş la rıyla. Bel ki ora la ra uçak lar Gök ler. Uçak lar la gi di lir an cak ora la ra. İn san gök ler de do la şa bil se. Bir ak şa müs tü, ar ka daş la rıyla. Bel ki ora la ra uçak lar la da gi di le mez. Çün kü uçak lar çok ya kın dan geçi

Detaylı

ya kın ol ma yı is ter dim. Gü neş le ısı nan top rak üze rinde ki çat lak la rı da ha net gö rür düm o za man. Bel ki de ka rın ca la rı hat ta yağ

ya kın ol ma yı is ter dim. Gü neş le ısı nan top rak üze rinde ki çat lak la rı da ha net gö rür düm o za man. Bel ki de ka rın ca la rı hat ta yağ SAKARKÖY Uzun boy lu bir can lı ol ma yı ben is te me dim. Ben, doğ du ğum da da böy ley dim. Za man la da ha da uzadım üs te lik. Bü yü düm. Ben bü yü dük çe di ğer can lılar kı sal dı lar, kü çül dü

Detaylı

DEV RÝ MÝN OL GUN LAÞ MA SI

DEV RÝ MÝN OL GUN LAÞ MA SI Yeni Evrede Başyazı DEV RÝ MÝN OL GUN LAÞ MA SI Dev rim her gün mey da na ge len bir di zi top lum sal o lay ve nes nel ge liþ me le re bað lý o la rak sü rat le ol gun la þý yor. Dev ri mi ol gun laþ

Detaylı

Gü ven ce He sa b Mü dü rü

Gü ven ce He sa b Mü dü rü Güvence Hesabı nın dünü, bugünü, yarını A. Ka di r KÜ ÇÜK Gü ven ce He sa b Mü dü rü on za man lar da bi lin me ye, ta nın ma ya S baş la yan Gü ven ce He sa bı as lın da ye - ni bir ku ru luş de ğil.

Detaylı

E SAS O LAN DEV RÝ MÝN YÜK SE LÝ ÞÝ DÝR

E SAS O LAN DEV RÝ MÝN YÜK SE LÝ ÞÝ DÝR Yeni Evrede Baþyazý E SAS O LAN DEV RÝ MÝN YÜK SE LÝ ÞÝ DÝR Cum hur baþ kan lý ðý se çi mi, muh tý ra tar týþ ma la - rý ü ze rin den hü kü me tin er ken se çim ka ra rýy - la bir lik te Tür ki ye bir

Detaylı

ÇE LÝÞ KÝ LER VE ÇA TIÞ MA LAR

ÇE LÝÞ KÝ LER VE ÇA TIÞ MA LAR Yeni Evrede Başyazı ÇE LÝÞ KÝ LER VE ÇA TIÞ MA LAR Ser ma ye yi yý ký ma gö tü re cek o lan çe liþ ki le ri dir. Ser ma ye nin çe liþ - ki ye düþ me si dir. Çe liþ ki ler de - rin le þip kes kin leþ tik

Detaylı

Açýklama suç, gereði yapýlsýn

Açýklama suç, gereði yapýlsýn SiyahMaviKýrmýzýSarý GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y TSK dan yargýya türban fiþleri uha be ri sayfa 4 te YIL: 42 SA YI: 14.769 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER OKU... OKUT... DAÐITIMINI YAP... ABONE OL... ABONE BUL... Yurtiçi Abonelik Koþullarý: Yurtdýþý Abonelik Koþullarý:

ÝÇÝNDEKÝLER OKU... OKUT... DAÐITIMINI YAP... ABONE OL... ABONE BUL... Yurtiçi Abonelik Koþullarý: Yurtdýþý Abonelik Koþullarý: ÝÇÝNDEKÝLER Komünist Toplumun Zorunluluðu Venezuella Emekçileri... Ýsrail Ve Türkiye nin Kader Ortaklýðý... Ortadoðu Devrimleri... Denizler in Açtýðý Yoldan Zafere Kadar... Yaþasýn 1 Mayýs... Filistin

Detaylı

nin da ha et ki le yi ci ye ni ör nek le ri ni ya ra ta cak -

nin da ha et ki le yi ci ye ni ör nek le ri ni ya ra ta cak - Yeni Evrede Başyazı DEV RÝ MÝN EN GEL LE NE MEZ GE LÝ ÞÝ MÝ Bur ju va zi, iþ çi ha re ke ti nin ge li þi - mi ni, e mek çi ha re ke ti nin dev rim - ci yük se li þi ni en gel le me gü cü ne sa hip de ðil

Detaylı

Kasým AKKURT 11 KASIM 1984

Kasým AKKURT 11 KASIM 1984 n n n n n n n n Gezi Direniþinin Açtýðý Yoldan Mücadeleye Devam Adalet, Eþitlik, Özgürlük Ýçin Mücadeleye Terör Hukuku ve Hukuk Düzeni Güncel Süreçte Kürt Sorunu ve Ýttifak Ýliþkisine Yeniden Bakýþ Devrimci

Detaylı

Tür ki ye ve Kür dis tan da dev rim

Tür ki ye ve Kür dis tan da dev rim Yeni Evrede Başyazı Kür dis tan So ru nu UKH bu gün dar ve sý nýr lý - lýk la rý o lan ö zerk lik i le or ta - ya çýk týy sa bu, yal nýz ca Kürt ha re ke ti i de o lo jik o la rak böy le bir an la yý þý

Detaylı

Daima. Yoldaş Mektuplar

Daima. Yoldaş Mektuplar Daima Yoldaş Mektuplar 1 Ayışığı Kitaplığı Zindan Türkü Söylüyor / 2 Kitabın Adı: Daima Yayına Hazırlayan:Sıla Erciyes Birinci Basım: 19 Aralık 2009 İSBN:978-605-61008-3-3 Yayın Sertifika No:15814 Baskı:

Detaylı

Fa ni dün ya nýn bâ kî a da mý ol mak

Fa ni dün ya nýn bâ kî a da mý ol mak SiyahMaviKýrmýzýSarý 2 LÂHÝKA Fa ni dün ya nýn bâ kî a da mý ol mak Nur cu lar, De mok rat la ra bir nok ta-i is ti nad dýr Mâ nen es ki Ýt ti had-ý Mu ham me - dî den (asm) o lan yüz bin ler Nur cu lar

Detaylı

KA PÝ TA LÝZM TOP LUM SAL LAÞ MIÞ ÝN SAN LIK LA KAR ÞI KAR ÞI YA

KA PÝ TA LÝZM TOP LUM SAL LAÞ MIÞ ÝN SAN LIK LA KAR ÞI KAR ÞI YA Başyazı KA PÝ TA LÝZM TOP LUM SAL LAÞ MIÞ ÝN SAN LIK LA KAR ÞI KAR ÞI YA Uz laþ ma cý kü çük bur ju va sos ya liz - mi nin iþ çi le rin sos yal sta tü sü nü ve halk kit le le ri nin mad di ko þul - la

Detaylı

. Dünya. . İzmir in. . -DEK in. . Sendikacılara. . Newroz ve. . Siz de mi. . Dünya Emekçi . -BELLEK- . Sağlık Eylemi HİÇBİR ŞEYDİR. .

. Dünya. . İzmir in. . -DEK in. . Sendikacılara. . Newroz ve. . Siz de mi. . Dünya Emekçi . -BELLEK- . Sağlık Eylemi HİÇBİR ŞEYDİR. . İKTİDAR DIŞINDA HERŞEY HİÇBİR ŞEYDİR Merhaba Yýl lar ön ce yaz dý ðý mýz 1 Ma yýs ta Tak sim de ol ma nýn ka çý nýl maz lý ðý ya zý mýz, bu gün sü reç ta ra fýn - dan vücud buldu. Bir za man lar, 1 Ma

Detaylı

Tu nus ta o lan ko þul lar

Tu nus ta o lan ko þul lar Yeni Evrede Başyazı Dün ya Dev ri mi Ya yý lý yor Tu nus ta o lan ko þul lar Mý sýr da, Lib ya da ve Or ta do ðu da var. E ko no mik ve po li tik ko þul la rýn bir dev ri - me yol aç ma sý i çin, bir o

Detaylı

HAKSIZ YASAÐA GÜLÜNÇ GEREKÇE

HAKSIZ YASAÐA GÜLÜNÇ GEREKÇE SiyahMaviKýrmýzýSarý ÜSTADA BORCUMUZ VAR BÝZÝM ÝÇÝN ÇOK DEÐERLÝ, BÝZE ÜSTADIN HAYATI LÂZIM n Hi lal TV de Hür A dam fil miy le il gi li de ðer len dir me de bu lu nan ya zar Mus ta fa Ýs lâ moð lu, Üs

Detaylı

DEV RÝM CÝ SÜ REÇ Sayý / 9-23 Mayıs 2012

DEV RÝM CÝ SÜ REÇ Sayý / 9-23 Mayıs 2012 DEV RÝM CÝ SÜ REÇ Başyazı D ev rim ci sü reç nes nel ko þul la rýn ya - ný sý ra dev rim ci þart la rýn or ta ya çýk - ma sý, e zi len ve sö mü rü len kit le le rin bi ri ken öf ke si nin pat la ma sý

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 23 ARALIK 2010 PERÞEMBE/ 75 Kr DES ÝN ARAÞTIRMASI

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 23 ARALIK 2010 PERÞEMBE/ 75 Kr DES ÝN ARAÞTIRMASI SiyahMaviKýrmýzýSarý HR TÜRLÜ OYUN OYNANIYOR HAZIR ÇKM KIYMALARDA SAHTKÂRLIK Ha be ri say fa 6 da MADNLR ÝÞÇÝ BULAMIYOR LÜL TAÞI ÇIKARACAK ÝÞÇÝ YOK Ha be ri say fa 16 da YGR ÇK TN HA BR V RiR YIL: 41 SA

Detaylı

SI NIF SA VA ÞI MIN DA KRÝ TÝK AN

SI NIF SA VA ÞI MIN DA KRÝ TÝK AN Yeni Evrede Başyazı SI NIF SA VA ÞI MIN DA KRÝ TÝK AN Ye ni Ev re de söy le nen ler çok ký sa sü re - de doð ru lan dý. Ka pi ta liz min çö küþ di na mik - le ri, ka pi ta list me ta ü re ti mi ni hýz

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 1 OCAK 2011 CUMARTESÝ / 75 Kr

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 1 OCAK 2011 CUMARTESÝ / 75 Kr SiyahMaviKýrmýzýSarý YGER EK TEN HA BER VE RiR YIL: 41 SA YI: 14.673 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR 1 OCAK 2011 CUMARTESÝ / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr 2 0 ANAYASA YILI OLSUN

Detaylı

Oyunu reformlarla bozun

Oyunu reformlarla bozun ONKOLOG DOKTOR VE SANATÇI TAYFUN HANCILAR: MÜZÝKLE TEDAVÝ PSÝKÝYATRÝ HASTALARINA OLUMLU ETKÝ YAPIYOR PROF. DR. GUDRUN KRAMER: MÜSLÜMANLAR DA DÝNLERÝNÝ YAÞAYABÝLMELÝ Erol Doyran ýn röportajý say fa 10 da

Detaylı

Devrim yasalarý varken Alevi açýlýmý olmaz

Devrim yasalarý varken Alevi açýlýmý olmaz SiyahMaviKýrmýzýSarý YAZAR MUSTAFA ÖZCAN: Ýslâm dünyasý ittihad yolunda uyavuz Topalcý nýn haberi sayfa 6 da DR. ENDER SARAÇ SORUYOR: Ya ruhlarýn obezliði nasýl tedavi edilecek? uha be ri say fa 13 te

Detaylı

u AB Ko mis yo nu nun Ge niþ le me den So rum lu ü ye si Ste fan Fü le, de mok ra tik top lum lar da he sap SURÝYE DE ESKÝ BAKANLAR YÝNE GÖREVDE

u AB Ko mis yo nu nun Ge niþ le me den So rum lu ü ye si Ste fan Fü le, de mok ra tik top lum lar da he sap SURÝYE DE ESKÝ BAKANLAR YÝNE GÖREVDE SiyahMaviKýrmýzýSarý Meþ ve ret ve þû râ sür dü rü le bi lir ba rý þýn a nah ta rý dýr up rof. Dr. Do ðu Er gil, An tal ya da gerçekleþtirilen Sa id Nur sî ye Gö re Ýs lâm Top lum la rý nýn Ge le ce ði

Detaylı

YARGI DENETÝMÝ DESPOTÝZME DÖNÜÞMESÝN

YARGI DENETÝMÝ DESPOTÝZME DÖNÜÞMESÝN SiyahMaviKýrmýzýSarý HOBÝ KURSLARI STRES ATMAYA ÇOK ÝYÝ GELÝYOR HABERÝ SAYFA 13 TE ÇUKUROVA DA ÝLK KARPUZ HASADI YAPILDI HABERÝ SAYFA 11 DE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 42 SA YI: 14.802 AS YA NIN BAH

Detaylı

KEMALÝST YAPIYLA DEMOKRASÝ OLMAZ

KEMALÝST YAPIYLA DEMOKRASÝ OLMAZ SiyahMaviKýrmýzýSarý GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y Türkiye nin AÝHM karnesi zayýf uha be ri say fa 5 te YIL: 42 SA YI: 14.772 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as

Detaylı

KAOSUN SEBEBÝ KEMALÝST VESAYET

KAOSUN SEBEBÝ KEMALÝST VESAYET ÝMAN HÝZMETÝ ÝLE HÜRRÝYET RAMAZAN DA HEDÝYE VERECEÐÝZ MÜCADELESÝ ÝÇ ÝÇE GÝDÝYOR Ýnsana Allah tan baþkasýna kul olmama þuurunu kazandýran iman hizmeti, hürriyetin de saðlam ve sarsýlmaz temelini inþa ediyor.

Detaylı

Y ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR

Y ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR SiyahMaviKýrmýzýSarý GERÇEKTEN HABER VERiR Y ENSTÝTÜ ELÝF ekimizi bugün bayinizden isteyin ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR YIL: 42 SAYI: 14.771 / 75 Kr www.yeniasya.com.tr ÝSRAÝL ASKERÝ

Detaylı

KATLÝAMI PKK YA ERGENEKON YAPTIRDI

KATLÝAMI PKK YA ERGENEKON YAPTIRDI SiyahMaviKýrmýzýSarý TIR BUGÜN BALIKESÝR DE, YARIN BURSA DA TRAKYA, BEDÝÜZZAMAN I BAÐRINA BASTI Ha be ri say fa 15 e SON ÞAHÝTLERDEN ALÝ DEMÝREL: RÝSALE-Ý NUR U ÖMER HALICI ÝLE TANIDIM Röporaj 8 de YGER

Detaylı

Þam da yakýlan ümit ýþýðý 100 yýldýr parlýyor

Þam da yakýlan ümit ýþýðý 100 yýldýr parlýyor SiyahMaviKýrmýzýSarý GER ÇEK TEN HA BER VE RiR YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr Ha liç te dün ya barýþý ko nu þul du u Ri sa le-i Nur Ens ti tü sünün

Detaylı

ÇAĞDAŞ TÜRK EDEBİYATI. Erdoğan Kâhyaoğlu. Öykü SUŞA İLE KİKİ YERLE GÖK ARASINDA. Çeviren: Aslı Özer. Resimleyen: Mengü Ertel

ÇAĞDAŞ TÜRK EDEBİYATI. Erdoğan Kâhyaoğlu. Öykü SUŞA İLE KİKİ YERLE GÖK ARASINDA. Çeviren: Aslı Özer. Resimleyen: Mengü Ertel Resimleyen: Mengü Ertel Erdoğan Kâhyaoğlu SUŞA İLE KİKİ YERLE GÖK ARASINDA ÇAĞDAŞ TÜRK EDEBİYATI Öykü Çeviren: Aslı Özer Erdoğan Kâhyaoğlu SUŞA İLE KİKİ YERLE GÖK ARASINDA Resimleyen: Mengü Ertel Mengü

Detaylı

Mo dern za man la rýn Müs lü -

Mo dern za man la rýn Müs lü - intikâd Ýçtihad Kapýsý Nereye Açýlýr ya da Dinler Arasý Diyaloðun Öteki Yüzü Mo dern za man la rýn Müs lü - man lar a en bü yük he di - ye si nin, ku yu ya in me de kul lan ma mýz için eli mi ze tu tuþ

Detaylı

Y AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

Y AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR SiyahMaviKýrmýzýSarý Cemaatler maksatta birleþmeli usa id Nur sî, a sýl ö nem li o la nýn mak sat ta it ti fak ve it ti had ol du ðu na, bu nun dý þýn - da ki mes lek, meþ rep, me tod fark la rý nýn mü

Detaylı

36. AVRUPA BRİÇ ŞAMPİYONASI WIESBADEN / ALMANYA

36. AVRUPA BRİÇ ŞAMPİYONASI WIESBADEN / ALMANYA 36. AVRUPA BRİÇ ŞAMPİYONASI WIESBADEN / ALMANYA 1983 MİL Lİ TA IM SEÇ ME LE Rİ Al man ya, Wi es ba den 1983 Av ru pa Şam pi yo na sı için mil li ta kım seç me le ri, yi ne ba zı yö ne ti ci le rin is te

Detaylı

Sabýr ve direniþ çaðrýsý

Sabýr ve direniþ çaðrýsý SiyahMaviKýrmýzýSarý YARDIM KAMPANYASI DEVAM EDÝYOR ÞULE YÜKSEL ÞENLER: AVRUPA NIN EN BÜYÜK CAMÝSÝ TAMAMLANIYOR SUÇLU MASUMU AF EDEMEZ Haberi sayfa 16 da ODTÜ, ilk 500 üniversite arasýnda / 16 DA Röprotajý

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR Diyanet ten lmanya daki din derslerine destek nhbrý 16 D Kur ân bülbülleri hafýzlýk icazetlerini aldýlar nhbrý SF 4 T TRÖR SÝD NURSÎ ÇÖZÜMÜ DOSMIZ KÝTPLÞTI nzisi SF 3 T GR ÇK TN H BR V RiR IL: 43 S I:

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 10 ÞUBAT 2011 PERÞEMBE/ 75 Kr AKARYAKIT ÝSTASYONUNDA 13 KÝÞÝ YARALANDI

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 10 ÞUBAT 2011 PERÞEMBE/ 75 Kr AKARYAKIT ÝSTASYONUNDA 13 KÝÞÝ YARALANDI SiyahMaviKýrmýzýSarý Vatan sathýný mektep yapma idealine katký yapan kalemler B e k l e y i n i z YIL: 41 SA YI: 14.712 YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR ÝSLÂMLA BATI: TARÝHÎ KUCAKLAÞMA K Â Z I M G Ü L E Ç Y Ü Z Ü N Y A Z I D Ý Z Ý S Ý S A Y F A 9 D A YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR E LÝF ga ze te mi zin say fa la rýn da YIL: 43 SA YI: 15.128 AS YA NIN BAH TI

Detaylı

Töreni býrak, iþsiz gençlere bak

Töreni býrak, iþsiz gençlere bak GÖNÜLLÜ DOKTORLARDAN GAZZE YE SAÐLIK ÇIKARMASI HABERÝ SAYFA u16 DA YAZ GELDÝ, TEHLÝKE ARTTI BAKANDAN KÖYLÜYE KENE UYARISI HABERÝ SAYFA u3 TE AZMÝN ZAFERÝ 80 YAÞINDA OKUMAYI ÖÐRENDÝ HABERÝ SAYFA u16 DA

Detaylı

TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ

TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ BELGELENDİRME MERKEZİ BAŞKANLIĞI YENİ DÜNYANIN YENİ YÖNETİM SİSTEMLERİ TSE İZMİR BELGELENDİRME MÜDÜRLÜĞÜ 1 TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ 13.03.2014 TSE İZMİR BELGELENDİRME MÜDÜRLÜĞÜ

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR ve Ýslâm birliði dünya barýþý Þam dan Sa ray bos na ya ntahlýl KÖÞESÝ SAFA 3 TE Balkanlar daki mirasýmýzla hasret gidermek nnejat EREN ÝN AZISI SAFA 2 DE K Â Z I M G Ü L E Ç Ü Z Ü N A Z I D Ý Z Ý S Ý S

Detaylı

DAYATILAN ANAYASA SÝVÝL OLMAZ

DAYATILAN ANAYASA SÝVÝL OLMAZ SiyahMaviKýrmýzýSarý AVRUPA NIN EN BÜYÜK VE MODERN CAMÝÝ HABERÝ SAYFA 7 DE BENZÝNE YÝNE ZAM GELDÝ HABERÝ SAYFA 6 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 42 SA YI: 14.820 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ

Detaylı

O GÖRÜÞMEYÝ M. KEMAL ÝSTEDÝ

O GÖRÜÞMEYÝ M. KEMAL ÝSTEDÝ SiyahMaviKýrmýzýSarý Cuma günü herkese ücretsiz l152 SAYFA lkuþe KÂÐIDA lrenklý BASKI, l215 FOTOÐRAF l21x27 EBADINDA YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR YIL: 41 SA YI: 14.676 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 9 OCAK 2011 PAZAR / 75 Kr

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 9 OCAK 2011 PAZAR / 75 Kr SiyahMaviKýrmýzýSarý SÜSLÜ REKLÂMLARLA ÖZENDÝRÝLÝYOR ÝLÂÇ REKLÂMLARI HALKIN SAÐLIÐINI TEHDÝT EDÝYOR Ha be ri say fa 15 e YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR ÝSKENDERÝYE DE NOEL TÖRENÝNE KATILDILAR MÜSLÜMANLAR KÝLÝSEDE

Detaylı

DERSÝM DE BÝR NUMARA KÝM?

DERSÝM DE BÝR NUMARA KÝM? ÝTALYAN PROFESÖRDEN NAMAZ JESTÝ uý tal ya da, o kul da na maz kılmak i çin üniversite yö ne ti mine baþ vu - ran Türk ký zý Me lek nur Soy lu nun so ru nu nu, pro fe sör o lan ho ca sý çöz dü. Me lek nur,

Detaylı

SEÇÝM YARDIMI ÜÇ PARTÝYE

SEÇÝM YARDIMI ÜÇ PARTÝYE SiyahMaviKýrmýzýSarý Said Nursî nin Müslümanca demokrasi tanýmý, tüm Müslüman dünya için çok önemli bir vizyon Mustafa Akyol/ Star yazarý 23 MART I bekleyiniz BÝR DOKTORA 640 KÝÞÝ DÜÞÜYOR Ha be ri sayfa

Detaylı

AB Bakanýndan çeliþkili mesajlar

AB Bakanýndan çeliþkili mesajlar YIL: 43 SA YI: 15.091 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR 24 ÞUBAT 2012 CUMA / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr AB Bakanýndan çeliþkili mesajlar SON KONUÞMASINDA TÜRKÝYE GÜCÜNÜ AB SÜRECÝNDEN

Detaylı

Mezun olamadýlar, çünkü þehit düþtüler

Mezun olamadýlar, çünkü þehit düþtüler SiyahMaviKýrmýzýSarý ua. Turan Alkan ualper Görmüþ ucemil Ertem ucengiz Aktar uhayreddin Karaman uhüseyin Gülerce uýbrahim Kiras umehmet Altan umustafa Akyol umümtaz er Türköne unecmiye Alpay uosman Can

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 21 AÐUSTOS 2012 SALI/ 75 Kr EN GÜZEL MANZARA

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 21 AÐUSTOS 2012 SALI/ 75 Kr EN GÜZEL MANZARA ORHAN PAMUK: BAÞÖRTÜSÜNE TEPEDEN BAKANLAR BENÝ KIZDIRIYOR n HABERÝ SAYFA 8 DE GURBETÇÝLERÝN SEVÝNCÝ ABD DE BAYRAM NAMAZINDA CAMÝLER DOLDU TAÞTI n HABERÝ SAYFA 7 DE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y DARÜLACEZE

Detaylı

HAK ÝHLÂLLERÝ DÜNYAYI KUÞATTI

HAK ÝHLÂLLERÝ DÜNYAYI KUÞATTI SiyahMaviKýrmýzýSarý Bediüzzaman dan ilham alýnsýn umemur-sen Tür ki ye Bu luþ ma sýn da Tür ki ye de so run la rýn a þýl ma sý i çin kar deþ li ðin ö ne mi - ne te mas e den Memur-Sen Genel Baþkaný Ah

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR TURGUTLU DA KONFERANS Bediüzzaman sevgisi, salona sýðmadý HABERÝ SAYFA u6'da YÖRÜKLERÝN ASIRLIK GELENEÐÝ Toroslar a tarihî göç yeniden hayat buldu HABERÝ SAYFA u6 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR YAS YA NIN

Detaylı

BEDEN DE, BEBEK DE ALLAH IN EMANETÝDÝR

BEDEN DE, BEBEK DE ALLAH IN EMANETÝDÝR Sizin en hayýrlýnýz, Kur'ân'ý öðrenen ve öðreteninizdir. (Hadis-i Þerif) ÝLK KUPON 8 HAZÝRAN CUMA GÜNÜ GER ÇEK TEN HA BER VE RiR YIL: 43 SA YI: 15.192 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr BEDEN DE, BEBEK DE ALLAH

Detaylı

BEDELLÝ MEMNUN ETMEDÝ Askerlikte sistem deðiþmeli

BEDELLÝ MEMNUN ETMEDÝ Askerlikte sistem deðiþmeli EBRU OLUR UN RÖPORTAJLARI PAZARTESÝ YENÝ ASYA'DA AB DÜ LA ZÝZ TAN TÝK (E ÐÝ TÝM CÝ -YA ZAR): Te le viz yo nun a i le yio lum suz et ki le di ðigöz lem le ne bil mek te dir. Ö zel lik le son dö nem ler

Detaylı

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 12 MART 2012 PAZARTESÝ / 75 Kr.

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 12 MART 2012 PAZARTESÝ / 75 Kr. KARÝKATÜRÝST ÝBRAHÝM ÖZDABAK: GERÇEK SANATÇI, KÂÝNATI ARATAN ALLAH TIR HABERÝ SAFA u4 TE 10. KÝTAP FUARI BURSA KÝTABA DODU HABERÝ SAFA u16 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR GÜL ÜN ÝLGÝNÇ ÖZELLÝÐÝ HABERÝ SAFA

Detaylı

Terörü demokratik anayasa bitirir

Terörü demokratik anayasa bitirir 01:01.qxd 12/8/2010 8:15 AM Page 1 SiyahMaviKýrmýzýSarý KAOS VE KADIN SEMPOZYUMU AÝLE, AHLÂKÎ ZENGÝNLÝÐÝN KAYNAÐIDIR E lif Nur Kur toð lu nun ha be ri say fa 13 te Akýllý iþaretler çocuklarý koruyacak/

Detaylı

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 25 ARALIK 2011 PAZAR/ 75 Kr

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 25 ARALIK 2011 PAZAR/ 75 Kr HER YERDE KAR VAR nhaberý SAYFA 3 TE ONUN ADI TÜRKÝYE nhaberý SAYFA 12 DE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y E LÝFga ze te mi zin say fa la rýn da SON NEFESE KADAR/ Kâzým Güleçyüz u3 te YIL: 42 SA YI: 15.030

Detaylı

HÜRRÝYET VE ADALETÝN KAYNAÐI ÝSLÂM

HÜRRÝYET VE ADALETÝN KAYNAÐI ÝSLÂM FO O 3 II ZVD Van ý hep bir lik te can lan dý ra lým UC G MÜDÜÜ Ü CV, V Ç Ü UMBI POJ Þ, V D HI HP B CDIIM, V I HP B Þ DM DD. n8 D OC ID ÜC FI D (ÜF) ÜZD 0.56, ÜC FI D (ÜF) ÜZD 0.38 I. II ÜZD 10.61' ÇI

Detaylı

TUR OPERATÖRÜ ÝSMAÝL ÞENAY: uha be ri HAFTA SONU ekinde

TUR OPERATÖRÜ ÝSMAÝL ÞENAY: uha be ri HAFTA SONU ekinde SiyahMaviKýrmýzýSarý EÞREFOÐLU CAMÝÝ UNESCO YA ADAY BU CAMÝDE BÝR TANE BÝLE ÇÝVÝ YOK uha be ri sayfa 10 da TUR OPERATÖRÜ ÝSMAÝL ÞENAY: DÝL EÐÝTÝMÝ HÝÇ BU KADAR ZEVKLÝ OLMAMIÞTI uha be ri HAFTA SONU ekinde

Detaylı

O TARTIÞMAYA BÝR BELGE DAHA

O TARTIÞMAYA BÝR BELGE DAHA SiyahMaviKýrmýzýSarý BAYÝNÝZDEN ÝSTEYÝNÝZ l152 SAYFA lkuþe KÂÐIDA lrenklý BASKI, l215 FOTOÐRAF l21x27 EBADINDA Y GERÇEKTEN HABER VERiR YARIN: HAFTA SONU ÝLÂVESÝ ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR

Detaylı

AÝHM den Rusya ya Risale-i Nur sorularý

AÝHM den Rusya ya Risale-i Nur sorularý SiyahMaviKýrmýzýSarý GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Antalya da Nur un bayramý uha be ri sayfa 15 te IL: 42 SA I: 14.773 AS A NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr

Detaylı

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 10 MAYIS 2012 PERÞEMBE/ 75 Kr YAYILIYOR

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 10 MAYIS 2012 PERÞEMBE/ 75 Kr YAYILIYOR Engelli gençlerin umre sevinci u3 Köprü ve otoyollar darphane gibi u10 Mucit gençler, Türkiye de yarýþýyor u6 Çocuklarýn din eðitimi ihtiyacý u12 2500 maaþla çoban aranýyor u16 66 AI BÝTÝREN, DOÐRU OKULA

Detaylı

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 1 HAZÝRAN 2012 CUMA 75 Kr ULUDERE MECLÝSTE

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 1 HAZÝRAN 2012 CUMA 75 Kr ULUDERE MECLÝSTE nsanýn rahatý tembellikte deðil, meþakkatte nkâzim GÜLEÇYÜZ Ü YZI DZS SYF 11 DE En faziletli ibadet Kur ân okumaktýr. (Hadis-i Þerif) LK KUPO 8 HZR CUM GÜÜ GER ÇEK TE H BER VE RiR YIL: 43 S YI: 15.188

Detaylı

Afetler ve İlişkilerimiz

Afetler ve İlişkilerimiz Afetler ve İlişkilerimiz DEPREM KAYIPLARIMIZ VE YAS Sayfa 2 DEPREM, KAYIPLAR VE EŞLER ARASI İLİŞKİLER Sayfa 10 DEPREM, KAYIPLAR VE DOSTLUKLAR Sayfa 14 DEPREM KAYIPLARIMIZ VE YAS Aşa ğı da ki bil gi ve

Detaylı

HABERÝ SAYFA 12 DE. 21 MAYIS 2011 CUMARTESÝ/ 75 Kr ÇAÐRI, ÝSRAÝL Ý SARSTI. O ba ma, sü rek li iþ ga lin Ýs ra il e as la

HABERÝ SAYFA 12 DE. 21 MAYIS 2011 CUMARTESÝ/ 75 Kr ÇAÐRI, ÝSRAÝL Ý SARSTI. O ba ma, sü rek li iþ ga lin Ýs ra il e as la SiyahMaviKýrmýzýSarý FÝLÝPÝNLÝLER, RÝSÂLE-Ý NUR A SAHÝP ÇIKIYOR FARUK ÇAKIR IN RÖPORTAJI SAYFA 13 TE AÞIRI ÝNTERNET KULLANIMI BEYNE ZARARLI HABERÝ SAYFA 12 DE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y HAFTA SONU ilâvemizi

Detaylı

CAMÝLER ÇOCUKLARLA ÞENLENECEK. n HABERÝ SAYFA 9 DA. GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

CAMÝLER ÇOCUKLARLA ÞENLENECEK. n HABERÝ SAYFA 9 DA. GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR CAMÝLER ÇOCUKLARLA ÞENLENECEK n HABERÝ SAFA 9 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR FATÝH PROJESÝNÝN MALÝETÝ 8 MÝLAR n HABERÝ SAFA 3 TE IL: 43 SA I: 15.200 AS A NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

Detaylı

Kan dökmekle ZAFER OLMAZ

Kan dökmekle ZAFER OLMAZ RAMAZAN SAYFALARIMIZ BUGÜN 14 ve 15 TE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Bugün gazetenizle birlikte ücretsiz Y YIL: 43 SA YI: 15.237 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as

Detaylı

CENAZE NAMAZI KANA BULANDI

CENAZE NAMAZI KANA BULANDI SiyahMaviKýrmýzýSarý SÝMAV DA 840 KONUTA OTURULAMAZ RAPORU VERÝLDÝ HABERÝ SAYFA 6 DA SAÝD NURSÎ NÝN DUÂLARI ÝNSANLIK ÝÇÝN HABERÝ SAYFA 4 TE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 42 SA YI: 14.814 AS YA NIN BAH

Detaylı

MAAÞ ARTTI ÝTÝBAR DÜÞTÜ

MAAÞ ARTTI ÝTÝBAR DÜÞTÜ ÂKÝF, MISIR ÝÇÝN DE ÖNEMLÝ u Ve fa tý nýn 75. yýl dö nü mün de Mý sýr da da a ný lan istiklâl þa iri Meh met  kif i çin, Man su ra Ü ni ver si te si Öð re tim Gö rev li si Doç. Dr. Ab dul lah A ti ye,

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR En önemli vazife: Ýman eðitimi BÝR ÝMAN EÐÝTÝMÝ SEFERBERLÝÐÝ BAÞLATMAK EN ÖNEMLÝ VE ÖNCELÝKLÝ GÖREV OLMA ÖZELLÝÐÝNÝ KORUYOR. ÝMAN HÝZMETÝNE ÝHTÝYAÇ

Detaylı

Afrika, Van için gözyaþý döküyor

Afrika, Van için gözyaþý döküyor FAKÝRLER SEVÝNDÝ ÇAD A KURBAN YARDIMI MURAT SAYAN IN HABERÝ SAYFA 7 DE ANNELERÝNÝN KUCAÐINDA ÇOCUKLAR DA HACI OLDU HABERÝ SAYFA 16 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 42 SA YI: 14.983 AS YA NIN BAH TI

Detaylı

SURÝYE DEN ÖNCE ÝÇERÝYÝ HALLEDÝN

SURÝYE DEN ÖNCE ÝÇERÝYÝ HALLEDÝN CUMA GÜNÜ HERKESE... GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 43 SA YI: 15.255 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr SURÝYE DEN ÖNCE ÝÇERÝYÝ HALLEDÝN Çatýþmalar

Detaylı

ASIL UCUBE BU KANUN. ne den dü þü yor? Tür ki ye, kýs men öz gür ALMAN BAKAN ÝMAMLARI ZÝYARET ETTÝ HÜR ADAM HEDEFÝNE ULAÞTI

ASIL UCUBE BU KANUN. ne den dü þü yor? Tür ki ye, kýs men öz gür ALMAN BAKAN ÝMAMLARI ZÝYARET ETTÝ HÜR ADAM HEDEFÝNE ULAÞTI SiyahMaviKýrmýzýSarý YÖNETMEN TANRISEVER: HÜR ADAM HEDEFÝNE ULAÞTI Ha be ri say fa 16 da ALMANCA ÖÐRENMEK HERKESÝN YARARINA ALMAN BAKAN ÝMAMLARI ZÝYARET ETTÝ Ha be ri say fa 11 de YIL: 41 SA YI: 14.687

Detaylı

Yeni Çaðrý çekiliyor ÞÝMDÝ DE KARÝKATÜR TAHRÝKÝ / 7 DE AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 20 EYLÜL 2012 PERÞEMBE / 75 Kr

Yeni Çaðrý çekiliyor ÞÝMDÝ DE KARÝKATÜR TAHRÝKÝ / 7 DE AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 20 EYLÜL 2012 PERÞEMBE / 75 Kr FRANSA DIÞÝÞLERÝ BAKANI Kara film hem Batýyý, hem Doðuyu rahatsýz etti Fransa Dýþiþle ri Ba ka ný La u rent Fa bi us, Pey gam be ri mi ze ha ka ret i çe ren ve Müs lü man la rýn þid det li tep ki le ri

Detaylı

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN BANKALAR KANUNU NUN 46 NCI MADDESİNE GÖRE YAPACAKLARI TASDİKE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN BANKALAR KANUNU NUN 46 NCI MADDESİNE GÖRE YAPACAKLARI TASDİKE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN BANKALAR KANUNU NUN 46 NCI MADDESİNE GÖRE YAPACAKLARI TASDİKE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK 13 298 YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN BANKALAR KANUNU NUN 46 NCI MADDESİNE

Detaylı

Tüketim çýlgýnlýðý aileyi tüketmesin

Tüketim çýlgýnlýðý aileyi tüketmesin SiyahMaviKýrmýzýSarý KUR ÂN-I KERÝMÝ TAÞA ÝÞLÝYOR HABERÝ SAYFA 10 DA DEMOKRASÝ MÜCADELESÝ KARARLILIK ÝSTER uosmanlýdan bugüne demokratikleþme sürecimizin önemli kilometre taþlarý... LATÝF SALÝHOÐLU'NUN

Detaylı

SAÐDUYUNUN SESÝ OYUNU BOZUYOR

SAÐDUYUNUN SESÝ OYUNU BOZUYOR Her yeni gün, yeni bir âlemin kapýsý. Âlemlerimizi hadis le nurlandýralým. 3 5 K U P O N A GER ÇEK TEN HA BER VE RiR YIL: 42 SA YI: 14.967YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR 23 EKÝM

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR ATOM ÝÇÝ ÂLEMDE NELER VAR? ÝLERLEEN GÜNÜMÜZ BÝLÝMÝ, ATOMUN KENDÝ ÝÇÝNDE BAMBAÞKA BÝR ÂLEM OLDUÐUNU; HEM ATOMUN, HEM DE ÝÇ ÂLEMÝNÝ OLUÞTURAN UNSURLARIN SÜREKLÝ BÝR HAREKETLÝLÝK VE GELÝÞ-GÝDÝÞ HALÝNDE OLDUÐUNU

Detaylı

Y AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

Y AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR SiyahMaviKýrmýzýSarý Toplumun sosyal bir gerçeði: CEMAATLER lcemaat gerçeði lcemaat-birey iliþkileri lbiat kültürü ve cemaat lcemaatler ve devlet lcemaatlerin karþý karþýya olduðu dünyevîleþme tuzaklarý

Detaylı

ÜMÝT VEREN BULUÞMALAR YA GE LDÝ; FÝLÝSTÝNLÝLERÝ BÝRLEÞTÝREN ANLAÞMA YÜRÜRLÜÐE GÝRDÝ.

ÜMÝT VEREN BULUÞMALAR YA GE LDÝ; FÝLÝSTÝNLÝLERÝ BÝRLEÞTÝREN ANLAÞMA YÜRÜRLÜÐE GÝRDÝ. SiyahMaviKýrmýzýSarý BU YIL BUÐDAY BOL OLACAK NÝSAN YAÐMURLARI VERÝMÝ ARTTIRACAK uha be ri sayfa 11 de DOÐUDAKÝ OLAYLAR VE NUR TALEBELERÝ DEVLET, MÝLLETÝ VE DEÐERLERÝYLE BARIÞMALI umustafa Öztürkçü/ sayfa

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR DÜNYA RENKLERÝ SULTANAHMET TE Ýs tan bul ya rýn dan i ti ba ren üç gün bo - yun ca 75 ül ke nin öð ren ci le ri nin ka týl - dý ðý bu luþ ma ya sah ne o la cak. Renk - le rin bu luþ ma sý na ka tý lan

Detaylı

BAÞÖRTÜSÜ aksesuar deðil

BAÞÖRTÜSÜ aksesuar deðil SiyahMaviKýrmýzýSarý GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y "Þüphesiz ki ben, Allah tarafýndan gönderilmiþ bir sakýndýrýcý ve müjde vericiyim (Hûd Sûresi: 2) 22 Nisan da herkese YIL: 42 SA YI: 14.780 AS YA NIN BAH

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR Bediüzzaman ýn ÝZÝNDE, TÝFLÝS YOLLARINDA... UMUT YAVUZ UN KALEMÝNDEN 15 TE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR BEKLEYÝNÝZ... YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR YIL: 42 SA YI: 15.081 / 75 Kr

Detaylı

Tunus ta çöken, Kemalist model

Tunus ta çöken, Kemalist model SiyahMaviKýrmýzýSarý MUSTAFA AKYOL: RÝSALELERÝN MESAJI, ONU BASKIYLA SUSTURMAK ÝSTEYEN REJÝMDEN DAHA GÜÇLÜ ÇIKTI Risale-i Nur un mesajý müstebit rejimden daha güçlü n Ya zar Mus ta fa Ak yol, Hür A dam

Detaylı

4. DALGADA 17 GÖZALTI

4. DALGADA 17 GÖZALTI ÇOK GÜZEL SÖZLER BUNLAR DEVRÝMLER EN BÜÜK DARBEÝ SANATA VURDU uaylýk sinema dergisi Film Arasý na konuþan ünlü oyuncu ve yönetmen ýlmaz Erdoðan, çarpýcý açýklamalarda bulundu. Toplum mühendisliðinin toplumsal

Detaylı

ÖZGÜR ANAYASA, DARBESÝZ TÜRKÝYE

ÖZGÜR ANAYASA, DARBESÝZ TÜRKÝYE SiyahMaviKýrmýzýSarý Meh met Tan rý se ver yeni film çekecek HÜR ADAM DAN SONRA ÇANAKKALE HABERÝ SAFA 10 DA Kaybolan uydudan bulunacak ÇOCUKLARA ÇÝPLÝ TAKÝP HABERÝ SAFA 16 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR

Detaylı

ABD Müslümanlarla diyalogu arttýrmalý

ABD Müslümanlarla diyalogu arttýrmalý SiyahMaviKýrmýzýSarý 22 NÝSAN I BEKLEYÝNÝZ... YALOVA DA NURLU COÞKU Mehmet Çalýþkan ýn haberi sayfa 15 te ÝSTANBUL DA LÂLE ZAMANI Ha be ri sayfa 3 te GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 42 SA YI: 14.775 AS

Detaylı

VE R M L ÇA LIŞ MA NIN L KE LE R

VE R M L ÇA LIŞ MA NIN L KE LE R Ve rim li ça lış ma nın il ke le ri ni açık la ya bi lir mi si niz? VE R M L ÇA LIŞ MA NIN L KE LE R Bil di ği niz gi bi, Ba şa rı lı Ol mak için dü zen li, prog ram lı, is tek li, is tik râr lı bir şe

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR Hakan Yalman ýn yazý dizisi YKIND YN SY D SMSUN, ÞHDN UÐULDI u8 YG ÇK TN H B V i YIL: 43 S YI: 15.304 S Y NIN BH TI NIN MF T HI, MÞ V T V ÞÛ Â DI 25 YLÜL 2012 SLI/ 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr 5 ÖÐNC ÖLDÜ,

Detaylı

Dayatmacý deðil, demokratik eðitim

Dayatmacý deðil, demokratik eðitim ASIL REÇETE SAÝD NURSÎ'NÝN PROJESÝ KÂZIM GÜLEÇYÜZ ÜN YAZI DÝZÝSÝ SAYFA 13 TE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 43 SA YI: 15.228 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR Nasýl bir eðitimle hapishaneler dershane olur u11 Yaþlýlarýn da bir kreþi olacak u15 SAÐLIK DURUMU CÝDDÝYETÝNÝ KORUYOR ÞEYH NÂZIM DUA BEKLÝYOR ukktc li Nak þi ben di Þey hi Nâ zým Kýb rý sî nin sað lýk

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR Engeller, ihlâs, sebat ve metanetle bertaraf edilir YAZI nkâzim GÜLEÇYÜZ ÜN DÝZÝSÝ SAYFA 9 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR Çocuklarýnýzý þu üç haslet

Detaylı

Demokrasi dindarlarýn katkýsýyla geliþir

Demokrasi dindarlarýn katkýsýyla geliþir SiyahMaviKýrmýzýSarý www. bediüzzamanhizmettir.org Hizmet Týr ý bugün Çarþamba da Ha be ri say fa 15 te Sincan caddelerinden Hizmet Týr ý geçti GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y Ha be ri say fa 15 te YIL: 41

Detaylı

SIRA BÝZÝM DARBECÝLERDE

SIRA BÝZÝM DARBECÝLERDE SiyahMaviKýrmýzýSarý ÝSTANBUL UN ÞEHÝRLERÝ BELGESELÝ MEKKE VE MEDÝNE YÝ ÝSTANBUL KORUYOR Elif Kurtoðlu nun haberi say fa 10 da ENGELLERÝ SINAVLA AÞACAKLAR Ha be ri say fa 3 te BÝNLERCE YILLIK ESERLER HÂLÂ

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR K N Y N Y R LKOLÝZM bru Olur sordu; Prof. Dr. Ýbrahim Balcýoðlu, v. Muharrem Balcý, Dr. Itýr Tarý Cömert, Doç. Dr. Osman balý, Kübra Yýlmaztürk, Bahattin Koç ve Süleyman Kösmene cevapladý. 12. SYFD 17

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 26 MART 2011 CUMARTESÝ/ 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 26 MART 2011 CUMARTESÝ/ 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr SiyahMaviKýrmýzýSarý ISPARTA DAKÝ TARÝH DÜÞMANLIÐINA STK TEPKÝSÝ / 6 da DÜNYA BARIÞI BU PANELDE ELE ALINACAK / 3 te GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y Ýlavemizi bayinizden isteyin YIL: 42 SA YI: 14.756 AS YA

Detaylı