T.C. HARRAN ÜNĠVERSĠTESĠ MÜHENDĠSLĠK FAKÜLTESĠ ĠNġAAT MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMÜ. BĠTĠRME ÖDEVĠ ve PROJE YAZIM KLAVUZU

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. HARRAN ÜNĠVERSĠTESĠ MÜHENDĠSLĠK FAKÜLTESĠ ĠNġAAT MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMÜ. BĠTĠRME ÖDEVĠ ve PROJE YAZIM KLAVUZU"

Transkript

1 T.C. HARRAN ÜNĠVERSĠTESĠ MÜHENDĠSLĠK FAKÜLTESĠ ĠNġAAT MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMÜ BĠTĠRME ÖDEVĠ ve PROJE YAZIM KLAVUZU ġanliurfa 2009

2 ĠÇĠNDEKĠLER Sayfa No ÖNSÖZ... i 1). GENEL BĠÇĠM VE YAZIM PLANI ĠLE ĠLGĠLĠ KURALLAR... 1 Madde 1. Kâğıt Özelliği... 1 Madde 2. Yazı Özelliği... 1 Madde 3. Sayfa Düzeni... 1 Madde 4. Yazı Dili... 2 Madde 5. Satır Aralıkları... 2 Madde 6. Sayfa Numaraları... 3 Madde 7. Bölüm Düzeni... 3 Madde 8. Kaynak Gösterme... 4 Madde 9. Alıntılar... 4 Madde 10. Simgeler ve Kısaltmalar... 5 Madde 11. ġekil ve Tabloların YerleĢtirilmesi... 5 Madde 12. ġekil ve Tabloların Numaralanması... 6 Madde 13. ġekil ve Tablo Açıklamaları... 7 Madde 14. Denklemlerin YerleĢtirilmesi... 8 Madde 15. Tez Kapağı ve Tezin Ön Sayfalarına ĠliĢkin Kurallar... 8 DıĢ Kapak... 8 Ġç Kapak Sayfası... 8 Ġçindekiler Dizini... 9 Önsöz ( ve/veya TeĢekkür)... 9 Simgeler Dizini... 9 ġekiller Dizini... 9 Tablolar Dizini Madde 16. ÖZGEÇMĠġ Madde 17. EKLER EK 1 Tez içerik sırası TEZ ĠÇERĠĞĠ VE BAġLIK NUMARALAMA SĠSTEMĠ EK 2 DıĢ ve Ġç Kapak Örneği EK 3 Onay Sayfası EK 4 Örnek TeĢekkür EK 5 Örnek Ġçindekiler EK 6 Örnek Simgeler Dizini EK 7 Örnek ġekiller Dizini EK 8 Örnek Tablolar Dizini EK 9 Örnek Kaynaklar EK 10 Örnek ÖzgeçmiĢ... 20

3 ÖNSÖZ Bu kılavuz, Harran Üniversitesi Mühendislik Fakültesi ĠnĢaat Mühendisliği Bölümünde Bitirme Ödevi ve Proje Ödevi yazımında ortak uyum sağlanması amacıyla hazırlanmıģtır. Bitirme Ödevi ve Proje hazırlayan öğrencilerin, bu kılavuzda verilen biçim ve içerik ile ilgili kurallara uymaları zorunludur i

4 1). GENEL BĠÇĠM VE YAZIM PLANI ĠLE ĠLGĠLĠ KURALLAR Madde 1. Kâğıt Özelliği Tezlerin yazımında gramaj, beyaz A4 boyutlu (210x297) kağıtlar kullanılmalıdır. Madde 2. Yazı Özelliği Tez, bilgisayar ortamında geliģmiģ bir kelime-iģlem programıyla (Winword 6.0 ve yeni sürümleri, AmiPro, Latex, Scientific Word vb ) yazılmalıdır. Yazı tipi olarak yaygın kullanıma sahip olan 12 punto Times New Roman seçilmelidir. ġekil içindeki yazılar ve denklemlerdeki karakterler 10 punto Arial olmalıdır. Yazımda noktalama iģaretlerinden sonra bir karakter boģluk bırakılmalıdır. Rakamlarda, küsuratlar nokta ile (. ) yazılmalı (102.6), binler hanesi ise bir boģlukla ayrılmalıdır ( ). Madde 3. Sayfa Düzeni A4 boyutundaki kağıt için, yazı alanı ġekil 1.1. deki gibi düzenlenmelidir. 1

5 GĠRĠġ bölümünden SONUÇLAR ve ÖNERĠLER bölümünün sonuna kadar sayfa üst bilgisi olarak (her sayfaya) Bitirme/Proje Ödevinin adı ve yazarın Ad SOYADI altı çizili olarak 10 punto ile koyu olarak aģağıdaki gibi yazılmalıdır. Üst bilgi yazı çerçevesinden 1.5 cm yukarıda olmalıdır. Fırat Havzası Akımlarının Trend Analizi Veysel GÜMÜġ Madde 4. Yazı Dili Tezler, kolay anlaģılır sade, akıcı bir dille ve Türk Dil Kurumunca hazırlanan en son yazım kılavuzunda yer alan kelimeler kullanılarak ve yazım kurallarına uygun olarak yazılmalıdır. Anlatım üçüncü Ģahıs ağzından yapılmalı, cümleler kısa ve özlü ve anlaģılır olmalıdır. Madde 5. Satır Aralıkları Tezlerde ana metinlerin yazımında 1.5 satır aralığı kadar kullanılmalıdır. 2

6 ġekillerin ve Tabloların açıklamaları ile alıntılar, dip notlar ve kaynaklar listesinin yazımında ise 1 satır aralığı kadar kullanılmalıdır. Özet, Ġçindekiler, ġekiller Dizini, Tablolar Dizini, Simgeler ve Kısaltmalar Dizini ve Kaynaklar gibi ana baģlıklardan sonra iki aralık, diğerlerinde ise kullanılan aralığa göre 1 aralık; bir alt bölümün son satırı ile bir sonraki alt bölüm baģlığı arasında da kullanılan aralığa göre yine 1 aralık kadar boģluk bırakılmalıdır. Metin içerisinde yer alan paragraflar arasında da 1 aralık kadar boģluk bırakılmalıdır. Ana baģlıklar daima yeni bir sayfa ile baģlamalıdır. Paragraflar yazı alanının 1 cm içersinden baģlamalıdır. Madde 6. Sayfa Numaraları Sayfa numaraları sayfa altında orta kısma yazılmalı boģ sayfa, iç kapak ve imza sayfası dıģındaki tüm sayfalar numaralandırılmalıdır. Öz, Abstract, Önsöz (ve/veya TeĢekkür), Ġçindekiler, ve varsa ġekiller Dizini, Tablolar Dizini, Simgeler ve Kısaltmalar Dizini gibi tez ön sayfaları, i,ii,iii,iv,v,vi,... Ģeklinde küçük harf Romen rakamları ile; GĠRĠġ bölümü ile baģlayan tez metni ise 1, 2, 3,... Ģeklinde numaralandırılmalıdır. Sayfa numaralarının önünde ve arka yanında ayıraç, çizgi vb gibi bir karakter kullanılmamalıdır. Sayfa numaraları ġekil 1 ile verilen çerçevenin 0.75 cm aģağısında olmalıdır. Madde 7. Bölüm Düzeni Tezlerin bölümleri belirlenirken gereksiz ayrıntıya inilmemeli; bölüm ve alt bölümlerin birbirlerine göre öncelik sırasına dikkat edilmelidir. Birinci derece bölüm baģlıkları yazımda kullanılan puntoda BÜYÜK HARF ile; ikinci derece alt bölüm baģlıklarında her kelimenin ilk harfi büyük, diğerleri küçük harflerle yazılmalıdır. Birinci ve ikinci dereceden baģlıklarda eğer ve/veya/ile vb bağlaçlar varsa, bunlar küçük harflerle yazılmalıdır. Üçüncü dereceden bölüm baģlığında birinci kelimenin ilk harfi büyük, diğer 3

7 tüm kelimeler küçük harflerle yazılmalıdır; olabildiğince dördüncü dereceden daha ileri derecede bölüm baģlığı kullanılmamalıdır. Bölüm baģlıkları sol sayfa boģluğuna dayalı olarak numaralandırılmalıdır. Birinci dereceli baģlıklar yazı alanının en sol noktasından itibaren yazılmalı, ikinci dereceli baģlıklar 0.25 cm içeriden, üçüncü dereceli baģlıklar 0.50 cm içeriden ve dördüncü dereceli baģlıklar 0.75 cm içeriden yazılmalıdır. Madde 8. Kaynak Gösterme Tez içerisinde adı geçen her kaynak KAYNAKLAR bölümünde mutlaka yer almalıdır. Tez içinde kaynak gösterme soyadı ve yıl sistemine göre yapılmalıdır. Değinilen eserin yazar(lar)ının yalnız soyad(lar)ı ve eserin yayın yılı yazılmalı; soyadından sonra virgül konmalıdır. Arka arkaya birkaç yazara ait eser göstermek gerekirse tarihlerden sonra noktalı virgül ile ayrılmalıdır. AĢağıdaki noktalama sistemlerine de dikkat edilmelidir. Örnek: (1) Doğal olarak veya insan etkisiyle bir sürecin parametrelerinin ani olarak değiģmesi sıçrama olarak adlandırılır (Aksoy, 1998). (2) Quimpo (1967) günlük nehir akımlarını stokastik olarak modellenmeye çalıģmıģtır. (3) Kara (1972), havza verimine ortalama eğiminin yanında bitki örtüsünün de önemli rol oynadığını belirtmiģtir. Madde 9. Alıntılar Tez içinde bir baģka kaynaktan alınmıģ bir bölüm aynen aktarılmak isteniyorsa, bu alıntı bir cümlede ayıraç..... içinde yazılmalıdır. Dipnotlar Tezin herhangi bir sayfasında metnin içinde yazılması halinde konuyu dağıtıcı ve okumada sürekliliği engelleyici nitelikteki çok kısa ve öz açıklamalar 4

8 birkaç satır halinde aynı sayfanın altına dipnot olarak verilebilir. Dipnotlar sayfa içindeki ana metinden sonra iki aralık bırakıldıktan sonra, soldan sağa sayfanın ortasına kadar çizilen sürekli bir çizgi ile ayrılmalıdır. Sayfanın alt kenarında bırakılması gereken boģluğa kesinlikle taģılmamalıdır. Dipnotlar her sayfa içinde belirme sırasına göre ¹ den baģlayarak numaralandırılmalı ve dipnot açıklaması mutlaka değinmenin geçtiği sayfada yer almalıdır. Madde 10. Simgeler ve Kısaltmalar Tezde simgeler, SĠMGELER DĠZĠNĠ baģlığı altında alfabetik sıraya göre verilmelidir. Simgeler sol çerçeve boģluğundan sonra alt alta olmalıdır. Simgelerin tanımları veya açıklamaları simgeden sonra 20 karakter kadar boģluk bırakılarak blok halinde yazılmalıdır Birimler ve simgelerin kullanımı ve yazımında Uluslararası Standartlara ve Türk Standartlarına uyulmalıdır. Birimlerin simgeleri için de aynı standartlardan yararlanılmalı; birim gösteren simgenin sonuna nokta konulmamalıdır. Tezde çok kullanılan birden fazla sözcükten oluģan terimler için baģ harfleri kullanılarak kısaltma yapılabilir. Bu durumda yapılan kısaltma ilk geçtiği yerde ayıraç içinde yalnız bir kez açıklanmalıdır. Bunlar SĠMGELER DĠZĠNĠ nde Kısaltmalar alt baģlığı altında alfabetik sırayla sunulmalıdır. Coğrafi yönlerin kısaltmalarında, yönlerin Türkçelerine göre yapılmalıdır (Örneğin; D, B, KB, GD,... gibi). Madde 11. ġekil ve Tabloların YerleĢtirilmesi Tezlerde yer alacak Ģekil ve tablolarda yer alacak tüm çizgi, iģaret, simge, rakam ve yazılar, bilgisayar yazıcısı, daktilo ya da rapido kullanılarak yapılmalı ve okunaklı olmalıdır. 5

9 Bunların yerleģtirilmelerinde sayfa kenarlarında bırakılması gerekli boģluklar kesinlikle aģılmamalıdır. Tez yazım kurallarında belirtilen boyutlara sığmıyorsa küçültülmeli, bu da mümkün değilse, arka kapak içine bir cep düzenlenmeli ve buraya yerleģtirilmelidir. Ek olarak sunulmalıdır. Bir sayfadan uzun olan tablolar tez metni içinde bulunmak zorunda ise bir sayfa boyutunda (uygun bir yerden) bölünmeli ve tablonun devamı bir sonraki sayfada aynı tablo numarası ve (devam) ile verilmelidir. Örnek: Tablo 3.2. de görüldüğü gibi bölgede en yüksek yıllık yağıģa sahip il Adıyaman dır. ÇalıĢmanın genel akıģ Ģeması ġekil 3.1. de verilmiģtir. P, RH ve T serilerinin tahmin edilen parametrelerinin gözlenen değerlerine oldukça yakın (ġekil 3.3a, c, d); P24 serisinde ise, özellikle standart sapmada uyum eksikliğinin daha belirgin olduğu görülmüģtür (ġekil 3.3b). ġekillere ve tablolara metinde içerisinde mutlaka atıf yapılmalı ve ilk değinildiği sayfada ve/veya bir sonrakinde (veya EKLER de) yer almalıdır. Örnek: Tablo Kendall sıra korelasyon testi sonuçları Tablo (devam) Madde 12. ġekil ve Tabloların Numaralanması Örnek: ġekil 3.1., ġekil 3.2.,..., ġekil 4.1., ġekil 4.2.,..., Tablo 3.1., Tablo 3.2.,..., Tablo 4.1., Tablo 4.2.,..., 6

10 Madde 13. ġekil ve Tablo Açıklamaları Tablo açıklamaları tablonun üstüne yazılmalı; Tablo açıklaması son satırı ile tablonun üst kenarı arasında kullanılan aralık kadar boģluk bırakılmalıdır. Açıklamalar 10 punto ile yazılmalıdır. ġekil açıklamaları ise Ģeklin altına; Ģekil açıklaması ile Ģeklin alt kenarı arasında da kullanılan aralık kadar boģluk bırakılmalıdır. Açıklamalar olabildiğince öz olmalıdır. Açıklamaların bir satırı aģması halinde, ikinci ve diğer satırlar birinci satır baģı ile aynı sütundan baģlamalı, blok yazım yapılmalıdır. ġekil ve Tablo içindeki eksen isimleri veya satır sütun baģlıkları Ģeklin veya tablonun ortasına gelecek Ģekilde yazılmalıdır. Tablo ve Ģekil açıklamalarının sonuna nokta veya virgül konulmamalıdır. Tablo 3.3. GAP alanındaki bazı illerin uzun yıllık ortalama sıcaklık verileri (Yazgan, 1977) 7

11 Madde 14. Denklemlerin YerleĢtirilmesi Denklemler paragrafa baģlar gibi yazılmalı, mutlaka yer aldığı ana numarasına göre numaralandırılmalı, fontlar ise denklemin karmaģıklığına göre 12 veya 10 punto ile okunaklı olarak yazılmalıdır. Denklemlere ait oldukları ana baģlıkların numarası ile baģlayan sıra numarası parantez içinde verilmeli ve önceki bölümlerden bağımsız olmalıdır. Bütün denklemlere metin içerisinde mutlaka atıf yapılmalı ve ard arda verilen denklemler arasında denklemleri birbirine bağlayıcı/iliģkilendirici ifadeler yer almalıdır. Örnek (2.2) Madde 15. Tez Kapağı ve Tezin Ön Sayfalarına ĠliĢkin Kurallar DıĢ Kapak Yüksek Lisans ve Doktora tezlerinin kapak sayfası Eklerdekine uygun bir Ģekilde düzenlenmelidir. Ciltli tezin sırtına (aģağıdan yukarı doğru) yazarın ad ve SOYADI (sadece SOYAD büyük harflerle), Bitirme Ödevi/Proje ve yıl yazılmalıdır. Ġç Kapak Sayfası Tezin iç kapak sayfası dıģ kapak sayfasının aynısı olmalıdır 8

12 Ġçindekiler Dizini Ġçindekiler Dizini, Tez metninde yer alan bütün bölüm ve alt bölüm baģlıkları, kaynaklar (ve varsa ekler) ĠÇĠNDEKĠLER dizininde eksiksiz olarak verilmelidir. Tezde kullanılan her baģlık içindekiler dizininde hiç bir değiģiklik olmaksızın aynen verilmelidir. Eklerde verilen örneğe uygun Ģekilde hazırlanmalıdır. Önsöz ( ve/veya TeĢekkür) Bu bölümde; tezi hazırlayan tarafından vurgulanmak istenen çalıģma ile ilgili ek bilgilerden, çalıģmayı kısıtlayıcı ve / veya olumlu etkenlerden söz edilir. Bu bölüm 2 sayfayı geçmemelidir. Gerekiyorsa bu bölümün son kısmında; tez çalıģmasında ve tezin hazırlanmasında doğrudan katkısı bulunan kiģilerle, doğrudan ilgili olmadığı halde olağan görevi dıģında katkıda bulunmuģ kiģi ve kuruluģlara teģekkür edilmelidir. TeĢekkür edilen kiģilerin ünvanı (varsa), adı soyadı, parantez içinde görevli olduğu kuruluģ (kısaltma yapılmadan) ve çalıģmaya olan katkısı kısa ve öz biçimde belirtilmelidir. Simgeler Dizini Metin içinde kullanılan simgelerin genel bir gösteriminin yapıldığı bölümdür. Eklerde verilen örneğe uygun olarak hazırlanmalıdır. ġekiller Dizini ġekiller dizini Eklerde verilen örneğe uygun olarak hazırlanmalıdır. Örnekteki yazım kuralları, büyük / küçük harf iliģkileri, sayfa düzenine dikkat edilerek aynı kurallar çerçevesinde bu dizin oluģturulmalıdır. Ġlk sayfada ġekġller DĠZĠNĠ baģlığı olmalı, eğer dizin bir sayfadan uzun ise ikinci ve diğer sayfalara baģlık yazılmamalıdır. 9

13 Tablolar Dizini Tablolar dizini Eklerde verilen örneğe uygun olarak hazırlanmalıdır. Örnekteki sayfa düzeni, yazım kurallarına dikkat edilerek bu dizin oluģturulmalıdır. Ġlk sayfada ÇĠZELGELER DĠZĠNĠ baģlığı olmalı, eğer dizin bir sayfadan uzun ise ikinci ve diğer sayfalara baģlık yazılmamalıdır. Madde 16. ÖZGEÇMĠġ Tezi hazırlayan öğrencinin, üçüncü bir Ģahıs anlatımıyla yazdığı kısa yaģam öyküsünü ÖZGEÇMĠġ baģlığı altında KAYNAKLAR dan sonra vermelidir. Madde 17. EKLER Metin içinde yer almaları halinde konuyu dağıtıcı ve okumada sürekliliği engelleyici nitelikteki ve dip not olarak verilemeyecek kadar uzun açıklamalar, bir formülün çıkarılıģı, geniģ kapsamlı ve ayrıntılı deney verileri, örnek hesaplamalar, çizimler, Ģekiller vb bu bölümde verilmelidir. Bu bölümde yer alacak her bir açıklama için uygun bir baģlık seçilmeli ve bunlar sunuģ sırasına göre EK 1, EK 2, EK 3,... Ģeklinde, her biri ayrı bir sayfadan baģlayacak Ģekilde sunulmalıdır. EKLER bölümünün sayfa numaraları, ÖZGEÇMĠġ bölümünün bitiģini izleyen sayfa numarası ile devam etmelidir. verilmelidir. EK 1, EK 2,, ĠÇĠNDEKĠLER dizininde sırasıyla ve eksiksiz olarak 10

14 EK 1 Tez içerik sırası TEZ ĠÇERĠĞĠ VE BAġLIK NUMARALAMA SĠSTEMĠ DIġ KAPAK BOġ SAYFA ĠÇ KAPAK SAYFASI ONAY SAYFASI ĠÇĠNDEKĠLER ÖNSÖZ ġekġller DĠZĠNĠ TABLOLAR DĠZĠNĠ SĠMGELER DĠZĠNĠ 1. GĠRĠġ 2. YAPILAN ÇALIġMA 3. SONUÇLAR ve ÖNERĠLER KAYNAKLAR ÖZGEÇMĠġ EKLER 11

15 EK 2 DıĢ ve Ġç Kapak Örneği T.C. HARRAN ÜNĠVERSĠTESĠ (14 PUNTO) MÜHENDĠSLĠK FAKÜLTESĠ (14 PUNTO) ĠNġAAT MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMÜ (14 PUNTO) BĠTĠRME ÖDEVĠ (12 PUNTO) TEZ BAġLIĞI (12 PUNTO) Ad SOYAD (12 PUNTO) DANIġMAN Ad SOYAD (12 PUNTO) ġanliurfa (12 PUNTO) YIL (12 PUNTO) 12

16 EK 3 Onay Sayfası Harran Üniversitesi Mühendislik Fakültesi ĠnĢaat Mühendisliği Bölümü Bitirme Ödevi Yönergesi uyarınca hazırlanmıģ ve anılan bölüme sunulmuģtur. ġanlıurfa 2009 Mahmut Fikret ÇAM ONAY Yrd. Doç. Dr. H. Murat ALGIN Doç. Dr. M. Arif GÜREL DanıĢman Bölüm BaĢkanı Üye Üye 13

17 EK 4 Örnek TeĢekkür (Tek aralık, baģlık 12 punto ve koyu, diğerleri ise sadece 10 punto ile yazılmalıdır) TEġEKKÜR Bu bölümde anabilim dalı ve danıģmana, diğer bölüm öğretim üyelerine ve istenilen diğer kiģilere teģekkür edilebilir. 14

18 EK 5 Örnek Ġçindekiler (Tek aralık, baģlık 12 punto ve koyu, Sayfa No 10 punto ve koyu diğerleri ise sadece 10 punto ile yazılmalıdır, sayfa numarası verilmemelidir) 15

19 EK 6 Örnek Simgeler Dizini (Tek aralık, baģlık 12 punto ve koyu, diğerleri sadece 10 punto ile yazılmalıdır) 16

20 EK 7 Örnek ġekiller Dizini (Tek aralık, baģlık 12 punto ve koyu, Sayfa No 10 punto ve koyu diğerleri ise sadece 10 punto ile yazılmalıdır) 17

21 EK 8 Örnek Tablolar Dizini (Tek aralık, baģlık 12 punto ve koyu, Sayfa No 10 punto ve koyu diğerleri ise sadece 10 punto ile yazılmalıdır) 18

22 EK 9 Örnek Kaynaklar (Tek aralık, tüm yazılar 12 punto olmalı, sadece baģlık koyu yazılmalı) 19

23 EK 10 Örnek ÖzgeçmiĢ ÖZGEÇMĠġ Tezi hazırlayan yüksek lisans veya doktora öğrencisi, üçüncü bir Ģahıs anlatımıyla yazdığı kısa yaģam öyküsünü, ÖZGEÇMĠġ baģlığı altında KAYNAKLAR dan sonra vermelidir. Yarım sayfa yeterlidir. 20

T.C. ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TEZ YAZMA KILAVUZU

T.C. ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TEZ YAZMA KILAVUZU T.C. ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TEZ YAZMA KILAVUZU Yüksek lisans veya doktora programlarında tez, proje veya seminer hazırlayan öğrencilerin bu kılavuzda verilen biçim ve öz ile ilgili

Detaylı

TEZ HAZIRLAMA ve YAZIM KILAVUZU (Yüksek Lisans ve Doktora Programları)

TEZ HAZIRLAMA ve YAZIM KILAVUZU (Yüksek Lisans ve Doktora Programları) TÜRKĠYE CUMHURĠYETĠ KARADENĠZ TEKNĠK ÜNĠVERSĠTESĠ SAĞLIK BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ TEZ HAZIRLAMA ve YAZIM KILAVUZU (Yüksek Lisans ve Doktora Programları) Aralık, 2011 TRABZON ĠÇĠNDEKĠLER Sayfa No ÖNSÖZ 5 1.

Detaylı

T. C. MALTEPE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TEZ YAZIM KILAVUZU

T. C. MALTEPE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TEZ YAZIM KILAVUZU T. C. MALTEPE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TEZ YAZIM KILAVUZU Bu kılavuzda Maltepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü nde hazırlanan Lisans Bitirme Projeleri/Tezleri, Yüksek Lisans Bitirme

Detaylı

Balıkesir Üniversitesi - Sındırgı Meslek Yüksekokulu - Yönlendirilmiş Çalışma Kılavuzu 1

Balıkesir Üniversitesi - Sındırgı Meslek Yüksekokulu - Yönlendirilmiş Çalışma Kılavuzu 1 Balıkesir Üniversitesi Sındırgı Meslek Yüksekokulu YönlendirilmiĢ ÇalıĢma Kılavuzu Yönlendirilmiş Çalışma mezuniyet aşamasına gelmiş bulunan bir öğrencinin kendi alanı ile ilgili olarak, danışmanının verdiği

Detaylı

K.Ü FELSEFE BÖLÜMÜ TEZ- MAKALE YAZIM KURALLARI

K.Ü FELSEFE BÖLÜMÜ TEZ- MAKALE YAZIM KURALLARI YAZIMDA KULLANILACAK KAĞIT CİNSİ VE SAYFA DÜZENİ 1. Kağıt Özellikleri Tez/Rapor, normal olarak A4 boyutunda birinci hamur kağıdın tek yüzüne yazılır. Ancak, tez/rapor yazımında çeşitli tablo, grafik, şekil

Detaylı

Tez Yönetimiyle İlgili Temel İlkeler

Tez Yönetimiyle İlgili Temel İlkeler Tez Yönetimiyle İlgili Temel İlkeler - Tezlerde kullanılan terimlerde birlik sağlanmalıdır. (Örneğin, tez metninde kanun / yasa, tabiat / doğa, teori / kuram gibi aynı anlama gelen terimlerin hangisi tercih

Detaylı

BİTİRME TEZİ GENEL KURALLAR 1- Her eğitim öğretim döneminin başında, bitirme ödevi alacak toplam tahmini öğrenci sayısı, öğretim üyesi sayısına

BİTİRME TEZİ GENEL KURALLAR 1- Her eğitim öğretim döneminin başında, bitirme ödevi alacak toplam tahmini öğrenci sayısı, öğretim üyesi sayısına BİTİRME TEZİ GENEL KURALLAR 1- Her eğitim öğretim döneminin başında, bitirme ödevi alacak toplam tahmini öğrenci sayısı, öğretim üyesi sayısına bölünerek her öğretim üyesinin asgari alabileceği öğrenci

Detaylı

IĞDIR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TEZ HAZIRLAMA YÖNERGESİ

IĞDIR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TEZ HAZIRLAMA YÖNERGESİ IĞDIR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TEZ HAZIRLAMA YÖNERGESİ. AMAÇ VE YAKLAŞIM Madde : Yönergenin amacı, Iğdır Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü'ne bağlı tüm anabilim ve bilim dallarıyla diğer

Detaylı

EK-1 GÜVENLİK RAPORUNUN BİÇİMİ VE GENEL KURALLARI

EK-1 GÜVENLİK RAPORUNUN BİÇİMİ VE GENEL KURALLARI EK-1 GÜVENLİK RAPORUNUN BİÇİMİ VE GENEL KURALLARI 1. Genel Şekil ve Yazım Planı 1.1. Kâğıt Boyu Güvenlik raporları, A4 (21 x 29,7 cm) standardında ve birinci hamur beyaz kâğıda yazılır. 1.2. Yazı Karakteri

Detaylı

Ege Eğitim Dergisi Yazım İlkeleri 1. Aday makale her şey dahil 3500-5500 kelime arasında olmalıdır

Ege Eğitim Dergisi Yazım İlkeleri 1. Aday makale her şey dahil 3500-5500 kelime arasında olmalıdır Ege Eğitim Dergisi Yazım İlkeleri 1 1.0. Genel İlke ve Kurallar Ege Eğitim Dergisi/Ege Eğitim Online'na gönderilen aday makalelerin American Psychological Association (APA) (Amerikan Psikoloji Birliği)

Detaylı

T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ

T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ TC TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ, FİZİK BÖLÜMÜ BİTİRME ÇALIŞMASI BİTİRME ÇALIŞMASININ YAZIM KURALLARI (Başlık) DANIŞMAN: DoçDr Selim KARA Adınız SOYADINIZ EDİRNE 2009 TC TRAKYA ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer UYGULAMA SONUÇ RAPORU YAZIMI

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer UYGULAMA SONUÇ RAPORU YAZIMI qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer UYGULAMA SONUÇ RAPORU YAZIMI tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui A.K.Ü. Çay M.Y.O. Yönetim ve

Detaylı

RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ LİSANSÜSTÜ ÖĞRENCİ KILAVUZU

RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ LİSANSÜSTÜ ÖĞRENCİ KILAVUZU RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ LİSANSÜSTÜ ÖĞRENCİ KILAVUZU Ekim, 2012-1- Enstitü Hakkında Sosyal Bilimler Enstitüsü, Lisansüstü Eğitimini düzenlemek, yürütmek ve denetlemek

Detaylı

BİLDİRİ YAZIM KURALLARI

BİLDİRİ YAZIM KURALLARI BİLDİRİ YAZIM KURALLARI Sempozyumda sunulmak üzere bildiri teslim etmek için aşağıdaki kurallara uyulmalıdır. Yazarlar tüm bildirileri internet aracılığıyla ile sempozyum sekreteryasına göndermelidir.

Detaylı

Türkiye de İşgücü Piyasası, İstihdam ve İşsizlik

Türkiye de İşgücü Piyasası, İstihdam ve İşsizlik Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eğitim ve Araştırma Merkezi ÇALIŞMA İLİŞKİLERİ DERGİSİ Makale Yazım Kılavuzu 1. Sayfa Yapısı: Yazılar, üst 3 cm, alt 3 cm, sağ 3 cm, sol 3 cm cilt payı sıfır (0), cilt payı yeri

Detaylı

BĐTĐRME TEZĐ ĐLE ĐLGĐLĐ KURALLAR

BĐTĐRME TEZĐ ĐLE ĐLGĐLĐ KURALLAR BĐTĐRME TEZĐ ĐLE ĐLGĐLĐ KURALLAR GENEL KURALLAR 1. Bitirme tezi konuları, güz ve bahar yarıyılları akademik takvim başlangıcından bir ay önce öğretim üyelerinden talep edilir. 2. Her öğretim üyesi en az

Detaylı

STAJYER AVUKATIN EL KİTABI

STAJYER AVUKATIN EL KİTABI STAJYER AVUKATIN EL KİTABI İZMİR BAROSU STAJ EĞİTİM MERKEZİ SORUMLU YÖNETİM KURULU ÜYELERİ Av. Mustafa ÇETİN Başkan Yardımcısı Av. A. Şakir UZUN Genel Sekreter İZMİR BAROSU YAYINLARI 1 STAJYER AVUKATIN

Detaylı

TEZ YAZIM YÖNERGESİ GİRİŞ

TEZ YAZIM YÖNERGESİ GİRİŞ TEZ YAZIM YÖNERGESİ GİRİŞ Her bilimsel çalışmanın, birisi çalışmanın içeriğini denetleyen akademik ölçütler, diğeri çalışmanın dış organizasyonunu betimleyen biçimsel ölçütler olmak üzere başlıca iki yönü

Detaylı

"ATTEPE DEMİR YATAĞINDA JEOTERMOMETRİK ÖLÇÜM ÇALIŞMALARI" MAKALESİNİN ELEŞTİRİSİNE CEVAP

ATTEPE DEMİR YATAĞINDA JEOTERMOMETRİK ÖLÇÜM ÇALIŞMALARI MAKALESİNİN ELEŞTİRİSİNE CEVAP MTA Dergisi 126, 89-91, 2003 "ATTEPE DEMİR YATAĞINDA JEOTERMOMETRİK ÖLÇÜM ÇALIŞMALARI" MAKALESİNİN ELEŞTİRİSİNE CEVAP Ali Rıza ÇOLAKOĞLU* Attepe Demir Yatağında Jeotermometrik Ölçüm Çalışmaları adlı makalede

Detaylı

T.C. DÜZCE ÜNĠVERSĠTESĠ SOSYAL BĠLĠMLER MESLEK YÜKSEKOKULU GENEL MUHASEBE 1 DERS NOTU. Dr. Alaettin ĠMAMOĞLU & Dr. Nuri Sait ALTUN

T.C. DÜZCE ÜNĠVERSĠTESĠ SOSYAL BĠLĠMLER MESLEK YÜKSEKOKULU GENEL MUHASEBE 1 DERS NOTU. Dr. Alaettin ĠMAMOĞLU & Dr. Nuri Sait ALTUN T.C. DÜZCE ÜNĠVERSĠTESĠ SOSYAL BĠLĠMLER MESLEK YÜKSEKOKULU GENEL MUHASEBE 1 DERS NOTU Dr. Alaettin ĠMAMOĞLU & Dr. Nuri Sait ALTUN Ekim 2012 1 ÖNSÖZ Bu kitap Tekdüzen Muhasebe Sistemi çerçevesinde Meslek

Detaylı

Şekil 1. Sitiller ve biçimlendirme

Şekil 1. Sitiller ve biçimlendirme ŞABLONUN KULLANILMASI Şablon yazım kuralları belirli olan metinlerin yazımında kolaylık sağlayan araçlardır. Bu şablonlarda yazım kuralları ile ilgili detaylar tanımlanarak kullanıcının detaylarla uğraşmadan

Detaylı

FUNDA ÖZBAY APA NEDIR? APA. APA Formati Nedir? American Psychological Association (Amerikan Psikoloji Birligi)

FUNDA ÖZBAY APA NEDIR? APA. APA Formati Nedir? American Psychological Association (Amerikan Psikoloji Birligi) APA American Psychological Association (Amerikan Psikoloji Birligi) FUNDA ÖZBAY APA, American Psychological Association (Amerikan Psikoloji Birligi) kelimelerinin bas harflerinin kisaltmasidir. APA, Amerika

Detaylı

FAYDALI MODEL BAŞVURUSU NASIL HAZIRLANIR?

FAYDALI MODEL BAŞVURUSU NASIL HAZIRLANIR? FAYDALI MODEL BAŞVURUSU NASIL HAZIRLANIR? Ocak 2012 1 BAŞVURU HAZIRLAMA TPE nezdinde yapacağınız faydalı model başvurusunda aşağıdaki unsurlar bulunmalıdır: - Başvuru formu (TPE-P-102) - Başvuru ücreti

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ HAZIRLAMA REHBERİ

ÖZGEÇMİŞ HAZIRLAMA REHBERİ ÖZGEÇMİŞ HAZIRLAMA REHBERİ Özgeçmiş, bireyin çalışma yaşamı ile ilgili bilgilerini, bireye özgü belirli değerlerini düzenli bir şekilde işverene sunduğu araçtır. Başka bir ifadeyle; bir işe girebilmeniz

Detaylı

ARAŞTIRMALARDA BİLİMSEL YÖNTEMİN KULLANILMASI ve ARAŞTIRMANIN TEMEL AŞAMALARI

ARAŞTIRMALARDA BİLİMSEL YÖNTEMİN KULLANILMASI ve ARAŞTIRMANIN TEMEL AŞAMALARI HAVACILIK VE UZAY TEKNOLOJİLERİ DERGİSİ OCAK 2004 CİLT 1 SAYI 3 (49-53) ARAŞTIRMALARDA BİLİMSEL YÖNTEMİN KULLANILMASI ve ARAŞTIRMANIN TEMEL AŞAMALARI Şerafettin Hava Harp Okulu Havacılık ve Uzay Teknolojileri

Detaylı

ÖĞRENCĠ EL KĠTABI ĠÇERĠK Önsöz. 3 2014-2015 Eğitim Öğretim Yılı Akademik Takvimi...4 Öğretim-Öğrenim Yönergesi...5 Madde 1 YDDS ve YDMS...

ÖĞRENCĠ EL KĠTABI ĠÇERĠK Önsöz. 3 2014-2015 Eğitim Öğretim Yılı Akademik Takvimi...4 Öğretim-Öğrenim Yönergesi...5 Madde 1 YDDS ve YDMS... ÖĞRENCĠ EL KĠTABI ĠÇERĠK Önsöz. 3 2014-2015 Eğitim Öğretim Yılı Akademik Takvimi.....4 Öğretim-Öğrenim Yönergesi....5 Madde 1 YDDS ve YDMS....5 Madde 2 Devam Zorunluluğu...6 Madde 3 Sınav kuralları..6

Detaylı

T.C. ĐSTA BUL TĐCARET Ü ĐVERSĐTESĐ SOSYAL BĐLĐMLER E STĐTÜSÜ. BĐTĐRME PROJESĐ ve TEZ YAZIM KILAVUZU

T.C. ĐSTA BUL TĐCARET Ü ĐVERSĐTESĐ SOSYAL BĐLĐMLER E STĐTÜSÜ. BĐTĐRME PROJESĐ ve TEZ YAZIM KILAVUZU T.C. ĐSTA BUL TĐCARET Ü ĐVERSĐTESĐ SOSYAL BĐLĐMLER E STĐTÜSÜ BĐTĐRME PROJESĐ ve TEZ YAZIM KILAVUZU ĐSTA BUL, 20 ĐÇĐ DEKĐLER Sayfa o. BĐTĐRME PROJESĐ ve TEZ YAZIM KILAVUZU U AMACI.... 2. GE EL BĐÇĐM VE

Detaylı

Bilimsel Bir Araştırma Ödevi Nasıl Hazırlanır?

Bilimsel Bir Araştırma Ödevi Nasıl Hazırlanır? Bilimsel Bir Araştırma Ödevi Nasıl Hazırlanır? **Bu e kitap www.kutuphanem.net ve www.odevsitesi.com adreslerinden ücretsiz olarak indirilebilir. ÖDEV VE TEZLERİNİZİN ARAŞTIRILMASI KAYNAK TARAMASI YAZILMASI

Detaylı

BĠLĠġĠM TEKNOLOJĠLERĠ

BĠLĠġĠM TEKNOLOJĠLERĠ T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI BĠLĠġĠM TEKNOLOJĠLERĠ TASARIMIN TEMEL ĠLKELERĠ 482BK0171 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan

Detaylı

EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TEKNİK ŞARTNAME HAZIRLAMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNERGE

EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TEKNİK ŞARTNAME HAZIRLAMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNERGE EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TEKNİK ŞARTNAME HAZIRLAMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNERGE Onay Tarihi : 07.01.2013 Onay Makamı : Emniyet Genel Müdürü BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Sorumluluk ve Tanımlar

Detaylı