Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download ""

Transkript

1

2 GEL NL K, DAMATLIK VE AB YE G Y M FUARI 4-7 fiubat 2015 zmir Uluslararas Fuar Alan - Kültürpark / ZM R LET fi M Gözde Erçetingöz Ulman - Halkla liflkiler fiefi Tel: Faks:

3 Say n Kat l mc m z; 4-7 fiubat 2015 tarihleri aras nda ZFAfi organizatörlü ünde, Ege Giyim Sanayicileri Derne i ve Türkiye Moda ve Haz r Giyim Federasyonu iflbirli i ile gerçeklefltirilecek, Gelinlik, Damatl k, Abiye Giyim ile Gelinlik Kumafl ve Aksesuarlar sektörüne yönelik ilk ihtisas fuar olan IF WEDDING FASHION ZM R Gelinlik, Damatl k ve Abiye Giyim Fuar, zmir de kap lar n 9. kez aç yor. ZFAfi, IF WEDDING FASHION ZM R in 9. y l nda da, kat l mc firmalar n daha etkin tan t m n, hedef kitlelere do rudan ve çok yönlü ulafl labilmesini sa lamak amac ile sponsorluk çal flmalar na devam ediyor y l nda 192 kat l mc firmay ve 14 bin 881 profesyonel ziyaretçiyi zmir de a rlayan Fuar, 2015 y l nda da kat l mc firmalar ve profesyonel ziyaretçiyi IF WEDDING FASHION ZM R çat s alt nda buluflturmaya haz rlan yor. IF WEDDING FASHION 2015 Sponsorluk çal flmalar ile ilgili taleplerinizi fax veya yoluyla taraf m za bildirmenizi rica eder, baflar l bir Fuar dönemi geçirmenizi dileriz. 1

4 ANA SPONSOR Sponsorluk Ücreti: $ + KDV Ana Sponsora Verilecek Haklar: Etkinli imizde bir Ana Sponsor olacakt r. Fuar ile ilgili her türlü bas l malzemede (ilanlar, bas n bültenleri, program broflürleri, afifller, e-bültenler v.s.) Ana Sponsor logosuna yer verilecek ve mümkün olan sair yerlerde Ana Sponsor ibaresi kullan lacakt r. Fuar ile ilgili her türlü bas l görsel malzemede (banner, branda v.s.) Ana Sponsor logosuna yer verilecektir. Aç l fl Töreni protokol davetiyeleri üzerinde ve di er logolardan ayr olarak daha büyük ölçülerde If Wedding Fashion zmir 2015 Ana Sponsoru ibaresi ve logosu yer alacakt r. Ana Sponsor Fuar kapsam nda tüm kat l mc lara da t lacak promosyon torbalar içerisine insert koyabilecektir. Etkinli in yap laca alanda bulunan fuayede info-desk kurulumu için bir adet nokta stant alan tahsis edilecektir. Fuar Web sayfas nda If Wedding Fashion zmir 2015 Ana Sponsoru ibaresi ve logosuna yer verilecektir. Ana Sponsorun logosu, (tan t m amaçl, Fuar ad n n geçti i her yerde) etkinlik ile ilgili zmir il reklam panolar nda, üst geçit giydirmelerinde, etkinlik afifllerinde ve otobüslerdeki LCD ekranlarda kullan lacakt r. Fuar katalo unun arka kapa nda bir sayfa reklam yeri tahsis edilecektir. Reklam tasar m firma taraf ndan CD veya mail arac l yla ZFAfi a iletilecektir. Ana Sponsor a gala ve kapan fl defilelerinde ve aç l fl töreni kapsam nda 20 fler adet davetiye verilecektir. 2

5 CAFE ALANLARI SPONSORLU U 1A Nolu Hol Cafe Alan : $ + KDV 1B Nolu Hol Cafe Alan : $ + KDV 3 Nolu Hol Cafe Alan : $ + KDV 4 Nolu Hol Cafe Alan : $ + KDV Sponsorluk Ücreti: (Sponsorluk ücretleri 1 adet cafe alan için geçerlidir.) If Wedding Fashion zmir 2015 süresince; kat l mc lar n ziyaretçilerini a rlayabilece i, ziyaretçilerin fuar süresince dinlenebilece i ve hizmet alabilece i; 1Nolu Holde 2 adet, 3 Nolu Holde 1 adet ve 4 Nolu Holde 3 adet olmak üzere toplam 6 adet cafe alan oluflturulacakt r. Cafe Alanlar ZFAfi taraf ndan yap lacakt r. Cafe Alanlar n n iflletmesi ZFAfi taraf ndan sa lanacakt r. Sponsor elde edilen gelirden herhangi bir hak talep etmeyecektir. Sponsor cafe alan s n rlar içerisinde kullan lmak üzere Broflür, Amerikan Servis, Peçete gibi ZFAfi taraf ndan onaylanan tan t m materyalleri yapt rabilir. Cafe Alanlar nda kurulacak olan servis bankolar n n görünen yüzleri Sponsor taraf ndan kendilerine ait tasar m ve logo içerecek flekilde giydirilecektir. Banko için gerekli dijital malzeme (policarbon veya dekota) Sponsor taraf ndan yapt r lacakt r. (Ölçüler ZFAfi taraf ndan daha sonra bildirilecektir.) Sponsor cafe alan s n rlar içerisinde arzu etti i takdirde ve ZFAfi n onay ile LCD ekran kiralayabilir ve reklam tan t m filmlerini oynatabilir. 1A ve 1B Nolu Hol Cafe Alanlar na ayn firma sponsor oldu u takdirde %15, 4 Nolu Holdeki Cafe Alanlar na ayn firma sponsor oldu u takdirde %15, tüm Cafe Alanlar na ayn firma sponsor oldu u takdirde %20 indirim yap lacakt r. DEF LE ALANI KUMAfi SPONSORLU U (Hizmet Sponsorlu u) Fuar süresince gala, kapan fl, performans ve solo firma defileleri için kullan lacak 1- C Nolu Holde yer alan tribünlerin ve 1- C ile 1- B Nolu Holler aras nda oluflturulan ba lant köprüsünün kumafl ile kaplanmas karfl l nda Defile Alan Kumafl Sponsorlu u verilecektir. Bu kapsamda; Tüm broflürlerde, web sitesinde ve mekanlardaki genel sponsorluk panolar nda Defile Alan Kumafl Sponsorunun logosuna yer verilecek ve mümkün olan sair yerlerde Defile Alan Kumafl Sponsoru ibaresi kullan lacakt r. Sponsor 1-C Nolu Hol girifl bölgesine kendi logosu ve mesaj n içeren yönlendirme panosu yerlefltirebilecektir. Sponsora Gala Gecesi Defilesi için 5 adet davetiye verilecektir. Fuar web sitesinde Firma isim ve logosu Defile Alan Kumafl Sponsoru ibaresi ile yer alacakt r. 3

6 CAFE ALANLARI SPONSORLU U 4

7 BOYUNBA I SPONSORLU U Sponsorluk Ücreti: $ + KDV Fuar süresince Kat l mc ve Ziyaretçiler için haz rlanan boyunba üzerinde Firma isim ve logosuna yer verilecektir. Boyunba ZFAfi taraf ndan 20 bin adet bast r lacakt r. Fuar web sitesinde Firma isim ve logosu Boyunba Sponsoru ibaresi ile yer alacakt r. Boyunba sponsoruna Fuar katalo unda iç sayfa reklam imkân tan nacakt r. (Reklam tasar m firma taraf ndan haz rlanacak olup ZFAfi ile CD veya mail ortam nda paylafl lacakt r.) GALA GECES KOKTEYL SPONSORLU U Sponsorluk Ücreti: $ + KDV Bu sponsorluk, 03 fiubat 2015 tarihinde düzenlenecek Gala Gecesi Defilesinin ard ndan (maks.) 1000 kiflilik Gala Kokteyli Sponsorlu udur. Kokteyl kapsam nda Catering Hizmeti ZFAfi taraf ndan sa lanacakt r. Tüm broflürlerde, web sitesinde ve mekanlardaki genel sponsorluk panolar nda Gala Gecesi Sponsorunun logosuna yer verilecek ve mümkün olan sair yerlerde Gala Gecesi Kokteyl Sponsoru ibaresi kullan lacakt r. Sponsor, Gala Gecesi için haz rlanacak salona 5 flamas n asabilecektir. Sponsor salonun belli bölgelerine kendi logosu ve mesaj n içeren yönlendirme panosu yerlefltirebilecektir. Sponsora Gala Gecesi Defilesi için 10 adet davetiye verilecektir. GENEL HÜKÜMLER Sponsorlar ile sözleflme imzalanacakt r Sponsorun belirlenmesi hak ve imkan münhas ran ZFAfi a aittir. ZFAfi dilerse sponsorluk vermekten sebep dahi göstermeksizin vazgeçebilir veya diledi i firmaya verebilir. 5

8 9. GEL NL K, DAMATLIK VE AB YE G Y M FUARI 4-7 fiubat 2015 zmir Uluslararas Fuar Alan - Kültürpark / ZM R KATKILARIYLA PARTNER ORGAN ZASYON BU FUAR 5174 SAYILI KANUN GERE NCE TOBB (TÜRK YE ODALAR VE BORSALAR B RL ) ZN LE DÜZENLENMEKTED R ZFAfi / ZM R FUARCILIK H ZMETLER KÜLTÜR VE SANAT filer T C. A.fi. fiair Eflref Bulvar No: 50, Kültürpark / ZM R Tel: pbx Faks:

Deste inizle Daha Güçlüyüz! Alt n Sponsorluk Paketi. GBD ile ilgili Bilgi:

Deste inizle Daha Güçlüyüz! Alt n Sponsorluk Paketi. GBD ile ilgili Bilgi: Sponsorluk Dosyas Deste inizle Daha Güçlüyüz! lkini 2012 y l nda gerçeklefltirdi imiz ve 1300 den fazla kat l mc ya ev sahipli i yapt m z Uluslararas Gemi Brokerleri Yeme i nin ikincisini Bosphorus 2014

Detaylı

UK SI RL YA SO OS N D

UK SI RL YA SO OS N D SPONSORLUK DOSYASI 2 SEMPOZYUMA DAVET Sağlık alanında enerjinin kullanımında tasarruf sağlamak ve enerji verimliliğine dikkat çekmek amacı ile 13-14 aziran 2012 tarihlerinde Ankara da gerçekleştirilen

Detaylı

SPONSORLARA SAĞLANACAK HİZMET VE HAKLAR

SPONSORLARA SAĞLANACAK HİZMET VE HAKLAR SPONSORLARA SAĞLANACAK HİZMET VE HAKLAR ANA SPONSORLUK Ana sponsorluk sadece bir firmaya verilecek olup, aşağıdaki tüm hizmetler ana sponsora Tüm Basılı materyallerde ANA SPONSOR ibaresi ile yer alacaktır.

Detaylı

www.turkgoguscerrahisidernegi.org

www.turkgoguscerrahisidernegi.org 2. DUYURU Sempozyum Baflkanlar Prof. Dr. fievval EREN Prof. Dr. Ak n ERASLAN BALCI www.turkgoguscerrahisidernegi.org Türk Gö üs Cerrahisi Derne i Sempozyumu Akci erin Cerrahi Enfeksiyon Hastal klar 17-20

Detaylı

Yerel Kalk nma Odakl Turizm

Yerel Kalk nma Odakl Turizm 60 > 267 Turizm > Turizm Yerel Kalk nma Odakl Turizm Farkl sektörlerden kiflilerin kat l m yla daha yaflan labilir bir kent oluflturmak amac yla kurulan stanbul Büyükflehir Belediyesi Turizm Atölyesi nin

Detaylı

K vanç: Adana giriflimci ruhu dinamik yap s n koruyor

K vanç: Adana giriflimci ruhu dinamik yap s n koruyor YAYINI YIL: 16 SAYI: 319 16 MART 2015 Hisarc kl o lu ndan meclis üyelerine proje üretin ça r s TOBB a ba l oda ve borsalar n meclis üyeleri için düzenlenen bilgilendirme toplant lar n n 17 incisi TOBB

Detaylı

TÜRKİYE RÜZGAR ENERJİSİ KONGRESİ TÜREK 2013

TÜRKİYE RÜZGAR ENERJİSİ KONGRESİ TÜREK 2013 TÜRKİYE RÜZGAR ENERJİSİ KONGRESİ TÜREK 2013 6-7 Kasım 2013 WOW Convention Center, İSTANBUL SPONSORLUK DOSYASI Değerli Sektör Paydaşları, Türkiye Rüzgar Enerjisi Birliği (TÜREB) tarafından 7-8 Kasım 2012

Detaylı

Ç NDEK LER PAZARLAMA ETK NL KLER VE HT SAS FUARLARI...7

Ç NDEK LER PAZARLAMA ETK NL KLER VE HT SAS FUARLARI...7 Ç NDEK LER PAZARLAMA ETK NL KLER VE HT SAS FUARLARI...7 1. htisas Fuarlar n n Pazarlama fllevi...8 2. Bilgi letiflimi ve htisas Fuarlar...9 3. Rekabet ve htisas Fuarlar...11 HT SAS FUARLARINA KATILIMIN

Detaylı

XI/1 ESASLAR 1. :Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araflt rma Kurumunu,

XI/1 ESASLAR 1. :Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araflt rma Kurumunu, 1007 KODLU TÜB TAK KAMU KURUMLARI ARAfiTIRMA GEL fit RME PROJELER DESTEKLEME PROGRAMI VE TÜB TAK B R MLER NCE YÜRÜTÜLEN PROJELERE L fik N KAMU AR-GE PROJELER F KR HAKLAR ESASLARI (*) 1. Amaç Madde 1. Bu

Detaylı

TÜRKİYE MÜZİK VE DANS FUARI 2015 08-11.10.2015. Müzik, Dans ve Sahne Ekipmanları, Etkinlik Organizasyonu ve İletișim Teknolojileri Fuarı ORGANİZATÖR

TÜRKİYE MÜZİK VE DANS FUARI 2015 08-11.10.2015. Müzik, Dans ve Sahne Ekipmanları, Etkinlik Organizasyonu ve İletișim Teknolojileri Fuarı ORGANİZATÖR TÜRKİYE MÜZİK VE DANS FUARI 2015 08-11.10.2015 Müzik, Dans ve Sahne Ekipmanları, Etkinlik Organizasyonu ve İletișim Teknolojileri Fuarı ORGANİZATÖR HKF FUARCILIK A.Ș. Barbaros Bulvarı 163/2 34349 Beșiktaș/

Detaylı

ADANA SANAY ODASI. K vanç: Seçim sonras ekonomi ön planda olmal

ADANA SANAY ODASI. K vanç: Seçim sonras ekonomi ön planda olmal YAYINI YIL: 17 SAYI: 322 8 MAYIS 2015 ADASO da fikur Hizmet Noktas Üyelerimizin fikur a gitmeden ifllemlerini kolayl kla yapabilmesi ve fikur un destek ve faaliyetleri hakk nda k sa yoldan bilgi alabilmesi

Detaylı

SPONSORLUK VE REKLAM SEÇENEKLERİ

SPONSORLUK VE REKLAM SEÇENEKLERİ perspective of the future SPONSORLUK VE REKLAM SEÇENEKLERİ the future perspective of SECURITY 18. ULUSLARARASI GÜVENLİK VE RFID FUARI the future perspective of FIRE RESCUE 18. ULUSLARARASI YANGIN, ACİL

Detaylı

SAĞLIK SEKTÖRÜNDE KAMU ÖZEL ORTAKLIĞI, YENİ VİZYON VE ŞEHİR HASTANELERİ. 08-09 Mayıs 2013 JW Marriott Hotel Ankara SPONSORLUK DOSYASI

SAĞLIK SEKTÖRÜNDE KAMU ÖZEL ORTAKLIĞI, YENİ VİZYON VE ŞEHİR HASTANELERİ. 08-09 Mayıs 2013 JW Marriott Hotel Ankara SPONSORLUK DOSYASI 13 SAĞLIK SEKTÖRÜNDE KAMU ÖZEL ORTAKLIĞI, YENİ VİZYON VE ŞEHİR HASTANELERİ 13 08-09 Mayıs 2013 JW Marriott Hotel Ankara SPONSORLUK DOSYASI Sağlık Alanında Uygulamaları ve Sonuçları, Sağlıkta Yerli Sanayi

Detaylı

TÜRK YE ORGAN NAKL KURULUŞLARI KOORD NASYON DERNEĞ X. KONGRES. yıl TRANSPLANTASYON 14. 15-18 Ekim 2014, BODRUM. www.tx2014.org SPONSORLUK DOSYASI

TÜRK YE ORGAN NAKL KURULUŞLARI KOORD NASYON DERNEĞ X. KONGRES. yıl TRANSPLANTASYON 14. 15-18 Ekim 2014, BODRUM. www.tx2014.org SPONSORLUK DOSYASI yıl TÜRK YE ORGAN NAKL KURULUŞLARI KOORD NASYON DERNEĞ X. KONGRES www.tx2014.org SPONSORLUK DOSYASI KATKIDA BULUNANLAR ORGANİZASYON SEKRETERYASI KONGRE TARİHLERİ 15-18 Ekim 2014 KONGRE MERKEZİ Hilton

Detaylı

ADALET VE KALKINMA PART S

ADALET VE KALKINMA PART S YAYINI YIL: 17 SAYI: 324 15 HAZ RAN 2015 Yerli Mal Belgesi ile %15 e kadar fiyat avantaj Sanayicilerin y llard r talep etti i, kamu ihalelerinde yerli ürün imal eden firmalara avantaj sa lanmas na yönelik

Detaylı

Değerli İş Dünyası Temsilcileri,

Değerli İş Dünyası Temsilcileri, SPONSORLUK DOSYASI Değerli İş Dünyası Temsilcileri, Tüm Kuruyemiş Sanayicileri ve İş Adamları Derneği (TÜKSİAD) 2008 yılında kurulmuş olup, kuruluşundan bu yana üye sayısını sürekli artırmış ve faaliyetlerinin

Detaylı

Firmalar Aras flbirli i Rehberi. Avrupa Yolunda Rehberiniz

Firmalar Aras flbirli i Rehberi. Avrupa Yolunda Rehberiniz Firmalar Aras flbirli i Rehberi Avrupa Yolunda Rehberiniz Firmalar aras ticari iflbirli i nedir, neleri kapsar? ki firman n bir araya gelerek ortak bir faaliyette bulunmak üzere anlaflmas ve karfl l kl

Detaylı

Yar n n flehirleri bizimle yükseliyor.

Yar n n flehirleri bizimle yükseliyor. Yar n n flehirleri bizimle yükseliyor. BORUSAN MANNESMANN BORU SANAYİ ve TİCARET A.Ş. 2009 Yılı Faaliyet Raporu BORUSAN MANNESMANN BORU SANAYİ ve TİCARET A.Ş. Ödenmifl sermaye: 28,350,000-TL 2009 YILI

Detaylı

YEN L KÇ L K VE AR-GE DESTEKLER

YEN L KÇ L K VE AR-GE DESTEKLER YEN L KÇ L K VE AR-GE DESTEKLER 10 TEKNOLOJ YEN L KÇ L K, AR-GE TEKNOLOJ YÖNET M, TEKNOLOJ GEL fit RME TEMEL KAVRAMLAR DESTEKLER: HANG KURUMLAR HANG DESTEKLER NASIL SA LIYOR? stanbul Sanayi Odas Kalite

Detaylı

Bilgi ve Haberleşme - Telekomünikasyon. PACS, Sayısal Tıbbı Arşiv, İlaç ve Malzeme Takibi. RFID, Ses ve Görüntüleme Teknolojileri

Bilgi ve Haberleşme - Telekomünikasyon. PACS, Sayısal Tıbbı Arşiv, İlaç ve Malzeme Takibi. RFID, Ses ve Görüntüleme Teknolojileri ORGANİZASYON HAKKINDA Organizasyon Adı : 3. Uluslararası Sağlık Bilişim Zirvesi İçerik : Sağlık Bilişimi, Biomedikal, Görüntüleme Teknolojileri,Tesis, Dijital Hastane-Sağlık, Tele-tıp, HBYS, Bilişim, İletişim,

Detaylı

ESNAF VE SANATKARLAR MESLEK KURULUfiLARININ OLA AN GENEL KURUL TOPLANTILARINDA YAPILACAK fi VE filemler REHBER

ESNAF VE SANATKARLAR MESLEK KURULUfiLARININ OLA AN GENEL KURUL TOPLANTILARINDA YAPILACAK fi VE filemler REHBER ESNAF VE SANATKARLAR MESLEK KURULUfiLARININ OLA AN GENEL KURUL TOPLANTILARINDA YAPILACAK fi VE filemler REHBER ANKARA - 2013 TESK Tunus Cad. No: 4 Bakanl klar - ANKARA Tel: (0.312) 418 32 69-70 - 71-72

Detaylı

TÜYAP FUAR VE KONGRE MERKEZİ REKLAM ÇÖZÜMLERİ

TÜYAP FUAR VE KONGRE MERKEZİ REKLAM ÇÖZÜMLERİ TÜYAP FUAR VE KONGRE MERKEZİ REKLAM ÇÖZÜMLERİ TÜYAP FUAR VE KONGRE MERKEZİ REKLAM ÇÖZÜMLERİ 09 Ocak 2012 9 1 GİRİŞ TÜYAP FUARLARI REKLAM VERENLER İLE FUAR ZİYARETÇİLERİ ARASINDA GÜÇLÜ BİR ETKİLEŞİM YARATARAK,

Detaylı

Bilgi İletişim Teknolojileri Tamim No: 6534

Bilgi İletişim Teknolojileri Tamim No: 6534 T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Bilgi İletişim Teknolojileri Tamim No: 6534 03.Aralık 2007 İ D A R İ V E M A L İ İ Ş L E R D A İ R E S İ B A Ş K A N L I Ğ I B İ L G İ İ Ş L E M Ş U

Detaylı

Sayın Yetkili, Saygılarımızla, Prof. Dr. Taner Yücel FDI 101. Dünya Diflhekimli i Kongresi ve TDB Genel Baflkanı. www.fdi2013istanbul.

Sayın Yetkili, Saygılarımızla, Prof. Dr. Taner Yücel FDI 101. Dünya Diflhekimli i Kongresi ve TDB Genel Baflkanı. www.fdi2013istanbul. Sayın Yetkili, FDI 2013 Fuar Servis Katalo u, fuar hazırlıkları konusunda sizlere yardımcı olacak önemli bilgiler içermektedir. FDI 2013 101. Dünya Diflhekimli i Kongresi 28-31 A ustos 2013 tarihleri arasında

Detaylı

Transport Lojistik Fuar 15-17 Kas m 2012 stanbul. www.logitrans.com.tr. Organizasyon EKO MMI Fuarc l k Ltd. fiti.

Transport Lojistik Fuar 15-17 Kas m 2012 stanbul. www.logitrans.com.tr. Organizasyon EKO MMI Fuarc l k Ltd. fiti. FUARCILIK T C. LTD. fit. Transport Lojistik Fuar 15-17 Kas m 2012 stanbul www.logitrans.com.tr Organizasyon EKO MMI Fuarc l k Ltd. fiti. BU FUAR 5174 SAYILI KANUN GERE NCE TOBB (TÜRK YE ODALAR VE BORSALAR

Detaylı

Kurumsal Yönetim lkeleri Uyum Raporu. Yönetim Kurulu Raporu. Denetçi Raporu. Konsolide Mali Tablolar ve Ba ımsız Denetim Raporu

Kurumsal Yönetim lkeleri Uyum Raporu. Yönetim Kurulu Raporu. Denetçi Raporu. Konsolide Mali Tablolar ve Ba ımsız Denetim Raporu Kurumsal Yönetim lkeleri Uyum Raporu Yönetim Kurulu Raporu Denetçi Raporu Konsolide Mali Tablolar ve Ba ımsız Denetim Raporu 1. KURUMSAL YÖNET M LKELER NE UYUM BEYANI 1.1. Kurumsal Yönetim lkelerine Uyum

Detaylı

Saray Mah. Üntel Sk. Yılmaz Plaza 2 No:1 Ümraniye - stanbul Tel: 0216-633 11 95 Faks: 0216-633 15 44. www.cagrimerkezleridernegi.

Saray Mah. Üntel Sk. Yılmaz Plaza 2 No:1 Ümraniye - stanbul Tel: 0216-633 11 95 Faks: 0216-633 15 44. www.cagrimerkezleridernegi. Saray Mah. Üntel Sk. Yılmaz Plaza 2 No:1 Ümraniye - stanbul Tel: 0216-633 11 95 Faks: 0216-633 15 44 www.cagrimerkezleridernegi.org çindekiler 04 2011 e Genel Bakıfl 14 Komisyonlar m z 06 Önsöz 16

Detaylı

BÜLTEN LK 100 Ç N UMUTLU SEKTÖR MENSUPLARI F RMA HRACATTA. Gold stanbul Fuar na yerli ve yabanc 315 firma kat l yor

BÜLTEN LK 100 Ç N UMUTLU SEKTÖR MENSUPLARI F RMA HRACATTA. Gold stanbul Fuar na yerli ve yabanc 315 firma kat l yor BÜLTEN TÜRK MÜCEVHERC LER B RL N N ÜCRETS Z YAYINIDIR Ocak-fiubat 2010 Say 07 SEKTÖR MENSUPLARI 2010 Ç N UMUTLU Gold stanbul Fuar na yerli ve yabanc 315 firma kat l yor DMM B 2009 rekortmenlerini aç klad

Detaylı

PROJE DÖNGÜSÜ YÖNET M II: AB FONLARI, BÜTÇELEME VE RAPORLAMA. Alper Akyüz dil Eser Emel Kurma

PROJE DÖNGÜSÜ YÖNET M II: AB FONLARI, BÜTÇELEME VE RAPORLAMA. Alper Akyüz dil Eser Emel Kurma PROJE DÖNGÜSÜ YÖNET M II: AB FONLARI, BÜTÇELEME VE RAPORLAMA Alper Akyüz dil Eser Emel Kurma 1 PROJE DÖNGÜSÜ YÖNET M II: AB FONLARI, BÜTÇELEME ve RAPORLAMA Alper Akyüz, dil Eser, Emel Kurma stanbul Bilgi

Detaylı

Saygıdeğer Üreticiler, Değerli Paydaşlar,

Saygıdeğer Üreticiler, Değerli Paydaşlar, SPONSORLUK DOSYASI Saygıdeğer Üreticiler, Değerli Paydaşlar, Son yıllarda Türk yumurta sektörü gösterdiği gelişim ile dünyada dikkat çekmekte ve dünya yumurta üretimindeki konumunu korumaktadır. Sektörümüz

Detaylı