Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download ""

Transkript

1 2013 TANITIM DOSYASI

2 Renklerin Dünyasýný Keþfedin Boyatürk Dergisi, boya firmalarýnýn kendilerini ve ürünlerini büyüyen boya pazarýna daha iyi anlatmalarýna destek olmak, satýcý ve kullanýcýlarýn gözünde marka deðerlerini arttýrmalarýna yardýmcý olmak, sektörün karþýlaþtýðý sorunlara ýþýk tutmak, boya sektörü çatýsý altýnda hizmet veren firmalarýn birbirleriyle olan iletiþimini saðlamak ve gündemin habercisi olmak amaçlarýný taþýmaktadýr. Boyatürk, firmalara sadece reklam sayfalarýnda deðil röportaj ve tanýtým sayfalarýnda da yer verip; kendilerini, ürünlerini ve hedeflerini piyasaya en doðru, hýzlý ve etkin biçimde tanýtmalarýný saðlýyor. Sektörden en son haberler, akademik makale ve araþtýrmalar, yeni çýkan ürünler, firmalarla yapýlan röportajlar... Ýþte tüm bunlarý bu dergide bulabileceksiniz. YAYIN VE DAÐITIM BÝLGÝLERÝ Yayýn Baþlangýcý : 2005 Tiraj : Yayýn Periyodu : Ýki ayda bir Boya Üreticisi* Ýnþaat, Sanayi, Mobilya, Deniz, Otomotiv, Toz Boya REKLAMVEREN PROFÝLÝ Boya Üreten Firmalar (Ýnþaat Boyalarý ve Dekoratif Boyalar) Hammadde, Yardýmcý Madde, Katký Maddeleri Üreten ve / veya Ýthal Eden Firmalar Laboratuvar ve Üretim Ekipmanlarý Test ve Ölçüm Ekipmanlarý Çevre Saðlýðý ve Ýþ Güvenliði Ambalaj ve Ambalajlama Sistemleri Geri Dönüþüm Sistemleri Tank Temizleme, Hava Arýtma, Atýk Su Arýtma Hizmetler (Lojistik, REACH Hizmetleri, Yazýlým, Donaným, ETicaret, Bilimsel Literatür, Danýþmanlýk Hizmetleri, Araþtýrma ve Geliþtirme) Adet Dergi Adet Dergi Yapýþtýrýcý Üreticisi Ýzolasyon Maddeleri Üreticisi Reçine Üreticisi Mürekkep Üreticisi Yapý Kimyasalý Üreticisi Nalbur Belediye Ýç Mimarlar Odasý Ýnþaat Ýnþaat Müh. Odasý Yapý Dekorasyon Kooperatif Tersaneler Yapý Market Mobilya Üreticisi

3 OKUYUCU PROFÝLÝ Türkiye Geneli Daðýlým % 20 Ýstanbul % 13 Kocaeli % 10 Ankara % 12 Ýzmir % 9 Bursa % 6 Konya % 5 Adana % 5 Kayseri % 4 Gaziantep % 4 Antalya % 2 Adapazarý % 1 Denizli % 1 Samsun % 1 Mersin % 7 Diðer Ýller CEO, Üst Düzey Yöneticiler % 24.6 Üretim Müdürleri % 20.8 Pazarlama ve Satýþ Müdürleri % 18.3 Satýnalma Müdürleri % 17.9 Boya Hammaddeleri Ýnþaat Boyalarý Laboratuvar ve Üretim Ekipmanlarý Test ve Ölçüm Ekipmanlarý Yapý Kimyasallarý ve Ýzolasyon Hammaddeleri Mürekkep Hammaddeleri Mobilya Boyalarý Sanayi Boyalarý Deniz Boyalarý Ýþçi Saðlýðý ve Ýþ Güvenliði Diðer Hobi Boyalarý ArGe Sorumlularý %14.1 Müþteri Hiz. ve Diðer % % Satýn Alma Bölümlerinin Dergide Ýlgilendikleri Ürün Gruplarý (Çoktan Þeçmeli) 2013 Dosya Konularý Sayý Nihai Ürünler Hammadde, Yard. Madde Teknoloji Dili Özel Sayýlar Þubat Mart Ýnþaat Boyalarý, Mürekkep, Koruyucu Kaplama Boyalarý, Yapýþtýrýcý, UV/EB Kürleme Sistemleri, Ýzolasyon. Baðlayýcýlar, Özel Efekt Pigmentler, Titanyum Dioksit, Katký ve Dolgu Maddeleri. Renklendirme Sistemleri, Kalite Kontrol Ekipmanlarý, Çevreci Teknolojiler, Boya Üretim Makinalarý, Laboratuvar Cihazlarý. European Coatings Show Interlakokraska Nisan Mayýs Ýnþaat Boyalarý, Yapý Kimyasallarý, Ýzolasyon, Mastikler ve Köpükler, Mimari Kaplamalar, Dolgu Macunu. Alçý, Beton Katkýlarý, Alev Geciktirici Kaplama Kimyasallarý, Yapý Kimyasallarý için Ara Ürünler. Karýþtýrýcýlar, Deðirmenler, Tanklar, Silolar, Boya ve Yapý Kimyasallarý Uygulama Gereçleri, Yapý Kimyasallarý Tesisleri ve Teknolojileri, Boya Üretim Makinalarý. Uluslararasý Yapý Fuarý Haziran Temmuz Dekoratif Boyalar, Mobilya Boyalarý, Yapý Kimyasallarý, VOC Boya Sistemleri, Cila ve Vernik, Koruyucu Kaplama Boyalarý. Polimer ve Polimer Dispersiyonlarý, Monomerler. Renklendirme Sistemleri, Filtre ve Filtrasyon Sistemleri, Pompalar ve Dozaj Sistemleri. Aðustos Eylül Ekim Kasým Nanoteknolojik Ýnþaat Boyalarý, Deniz Boyalarý, Korozyon Dayanýklýlýðý, Yapý Kimyasallarý, Mürekkep, Yapýþtýcý, Ýzolasyon. Ýnþaat Boyalarý, Mürekkep, Yapý Kimyasallarý, UV/EB Kürleme Sistemleri. Baðlayýcýlar, Reçineler, Katký ve Dolgu Maddeleri, Pigmentler, Reoloji ve Katkýlarý Çözücüler, Yumuþatýcýlar, Vakslar, Yaðlar, Epoksi Reçineler, Katalizörler, Emülgatörler. Çevreci Teknolojiler, REACH ve Akreditasyon, Hizmetleri, Depolama ve Lojistik, Ölçüm ve Test Teknolojileri, Boya Üretim Makinalarý, Ambalaj ve Ambalajlama Sistemleri. Ýþ Güvenliði, Tank Temizleme ve Solvent Dönüþüm Sistemleri, Atýksu Arýtma, Yazýlým ve Donaným, Boya Üretim Makinalarý. Turkcoat Eurasia Paint Expo Eurasia STT Eurasia Aralýk Ocak Dekoratif Boyalar, Yapý Kimyasallarý, Ýzolasyon, Cila ve Vernik, Hybrid Teknolojisi, Boya Sektörüne Genel Bir Bakýþ. Sürfaktanlar, Biyositler, Boya Kurutucularý, Antimikrobiyeller. Dolum Makineleri, Etiketleme Makineleri, Otomatik Tartým Sistemleri, Ambalaj ve Ambalajlama Sistemleri. Sektöre tanýtacaðýnýz yeni ürünler, gerçekleþtireceðiniz organizasyon, seminer, eðitim toplantýsý, müþteri eðitimi gibi faaliyetler ve basýn bültenleriniz ile ilgili lütfen bizimle irtibata geçiniz.

4 Kimya Sektörünün Bilgi Ýle Buluþtuðu Nokta Turkchem Dergisi nin amacý; kimya sanayinin ve baðlý alt sektörlerin geliþmesine katkýda bulunmak, sektörün genel ve güncel sorunlarýný dile getirip, benzer amaçla kurulmuþ sivil toplum kuruluþlarýnýn desteðini alarak çözüm üretmek, üniversitesanayi iþbirliðinin saðlanmasý için gerekli giriþimlerde bulunmak ve bu konularda düzenlenen seminerleri ve toplantýlarý okuyucularýmýza ulaþtýrmak, sanayiciyi ArGe'ye teþvik etmek, kimya sanayinde üretim yapan firmalar ile tedarikçi firmalarý buluþturmaktýr. Turkchem Dergisi, kimya sanayinde faaliyet gösteren tüm kurum ve kuruluþlarýn her zaman elinin altýnda olmasýný isteyecekleri bilgileri içermektedir. Kimya sektöründe nelerin olup bittiðini merak ediyor, sektörü yakýndan takip etmek istiyorsanýz Turkchem her zaman baþucunuzda olmalý! YAYIN VE DAÐITIM BÝLGÝLERÝ Yayýn Baþlangýcý : 2006 Tiraj : Yayýn Periyodu : Ýki ayda bir REKLAMVEREN PROFÝLÝ Hammadde, Yardýmcý Madde, Özel, Spesifik, Temel ve Ana Kimyasallar Yapýþtýrýcýlar, Endüstriyel Temizlik Maddeleri, Endüstriyel Yaðlar, Gübre Üreten ve / veya Ýthal Eden Firmalar Kimya Sanayii Makinalarý ve Ekipmanlarý Laboratuvar Kimyasallarý ve Enstrümantasyon Ürünleri Su Þartlandýrma ve Atýk Su Arýtma Tesisi ve Ekipmanlarý Ölçüm Kontrol Cihazlarý ve Proses Otomasyon Sistemleri Ambalaj ve Ambalaj Sistemleri, Geri Dönüþüm Lojistik ve Depolama Hizmetler (REACH Hizmetleri, Yazýlým, Donaným ETicaret, Bilimsel Literatür, Danýþmanlýk Hizmetleri, Araþtýrma ve Geliþtirme) Petrokimya Seramik / Cam / Emaye / Çimento Ambalaj Sanayi Kaðýt/Karton Çevre ve Ýþ Güvenliði Depolama ve Lojistik Endüstriyel Yaðlar ve Gazlar Geri Dönüþüm Boya / Vernik / Mürekkep / Reçine Yapýþtýrýcý Kozmetik, Kiþisel ve Ev Bakým Makina Ekipmanlar Ölçüm Kontrol, Proses Otomasyon Ýlaç Gýda Tekstil / Deri Plastik / Kauçuk / Kompozit / Poliüretan / Kablo Su Þartlandýrma / Arýtma Sektörel Dernek / Oda, Belediye, Üniversite Adet Dergi

5 OKUYUCU PROFÝLÝ Türkiye Geneli Daðýlým % 22 Ýstanbul % 11 Kocaeli % 10 Bursa % 9 Ýzmir % 7 Tekirdað (Çorlu&Çerkezköy) % 6 Konya % 5 Adapazarý % 4 Ankara % 3 Denizli % 3 Kayseri % 3 Adana % 3 Gaziantep % 2 Antalya % 2 Mersin % 1 Balýkesir % 9 Diðer Ýller Üretim Müdürleri % 25.1 CEO, Üst Düzey Yöneticiler % 20.2 Satýnalma Müdürleri % 18.7 Pazarlama ve Satýþ Müdürleri % 16.9 ArGe Sorumlularý %15.4 Müþteri Hiz. ve Diðer % 3.7 Genel Kimyasallar 2013 Dosya Konularý Temizlik/Kozmetik Hammad. Makina/Ekipman Boya,Mürekkep,Yaprýþtýrýcý Hammad. Tekstil ve Deri Hammad. Laboratuvar ve Üretim Ekipmanlarý Ýlaç ve Gýda Hammad. Ölçüm Kontrol Cih. ve Proses Otomasyon Sis. Yapý ve Ýzolasyon Kimyasallarý ve Hammad. Plastik, Kauçuk, Poliüretan Hammad. Su Arýtma Kimyasallarý Petro/Maden Kimyasallarý Ambalaj ve Kimyasallarý Kaðýt ve Karton Kimyasallarý Beyaz Eþya, Otomotiv, DemirÇelik Kimyasallarý Seramik, Cam,Çimento Kimyasallarý Kimyasal Yarý Mamül ve Nihai Ürünler Hizmetler Çevre ve Ýþ Güvenliði Fotoðrafik Kimyasallar Diðer Satýn Alma Bölümlerinin Dergide Ýlgilendikleri Ürün Gruplarý (Çoktan Þeçmeli) Sayý Kimyasallar Laboratuvar Teknoloji Dili Özel Sayýlar Ocak Þubat Mart Nisan Mayýs Haziran Temmuz Aðustos Eylül Ekim Kasým Aralýk Ýlaç Kimyasallarý, Organik ve Ýnorganik Kimyasallar, Kompozit Kimyasallarý. Gýda Kimyasallarý, Tarým Kimyasallarý, Su Arýtma Kimyasallarý, Endüstriyel Temizlik Ürünleri, Aromalar. Selüloz ve Kaðýt Kimyasallarý, Petrokimyasallar, Oleo Kimyasallarý Sürfaktanlar ve Biyositler, CamEmaye Kimyasallarý, Madeni Yaðlar, Esanslar. Kozmetik ve Kiþisel Bakým Kimyasallarý, Seramik, Çimento Kimyasallarý, Madencilik Kimyasallarý. Kompozit Kimyasallarý, Ambalaj Kimyasallarý, Plastik ve Kauçuk Hammaddeleri, Kablo ve Tel Kimyasallarý, Kompozit Ürünler. Tekstil, Deri, Denim Kimyasallarý ve Hammaddeleri, Organik ve Ýnorganik Kimyasallar. Tablet ve Kapsül Dolgularý, Temiz Oda Ekipmanlarý, Laboratuvar Tipi Sentez Makineleri, Laboratuvar Plastik ve Cam Malzemeleri. Laboratuvar Analiz Kit ve Cihazlarý, Gýda Analiz Sistemleri, Kalite Kontrol ve Etiketleme Sistemleri, Kromatografik Cihazlar, Laboratuvar Mobilyalarý. Laboratuvar Mikser ve Karýþtýrýcýlarý, Laboratuvar Filtrasyon Sistemleri, Laboratuvar Kimyasallarý Renk Ölçüm Cihazlarý, Renk Kartelalarý, Laboratuvar Enstrümentasyon Sistemleri, Laboratuvar Mobilyalarý, Yazýlým ve Donaným Sistemleri, Ambalaj ve Ambalajlama Sistemleri. Polimer Plastik Test Cihazlarý, Elektronik ve Hassas Teraziler, Isý Kontrol Modüler Sistemleri, Laboratuvar Plastik Malzemeleri Laboratuvar Cihazlarý ve Enstrümentasyon Sistemleri, Test ve Analiz Ekipmanlarý, PVD ve CVD Sistemleri. Ýlaç Ambalajlarý, Eþanjörler, Proses Ekipmanlarý, Filtrasyon ve Seperasyon, Mikserler, Ýklim Deðiþikliði ve Çevre, Dolum Makineleri. Gýda Ambalajlarý, Arýtma Teknolojileri, Atýk Kimyasal Geri Dönüþümü, Katý Atýk Yönetim ve Eliminasyon Tesisleri, Toprak Ekolojisi, Su ve Çevre, Pompalar ve Vanalar. Dolum Makinalarý, Karýþtýrýcýlar, Plastik, Cam, Metal, Kaðýt, Ambalajlar, Ambalaj Geri Dönüþümü, Depolama ve Lojistik, Teknolojinin Zararlarý ve Çevre Kirliliði. Toz Karýþtýrma ve Öðütme Sistemleri, Basýnçlý Kaplar, Tank ve Silolar, Reaktör Teknolojisi, Pompalar ve Vanalar, Teknolojik Geliþmeler ve Çevre Kirliliði. Sondajlama Sistemleri, Otomatik Makinalar ve Robotlar, Sensör ve Göstergeler, Plastik Hammadde Karýþtýrýcýlarý, Redüktörler, Soðutma Kuleleri, Çevre ve Katý Atýk Yönetimi. Ýþ Güvenliði, REACH Uygulamalarý, Ölçüm Kontrol Cihazlarý ve Proses Otomasyon Sistemleri, Çevresel Denetim ve Yönetimi. 1 Jec Europe Composites Pawex Fi Ýstanbul ipaf 2013 Chemspec % Turkcoat Eurasia PaintExpo Eurasia Stt Eurasia HPCI Putech Eurasia Eurasian Composite Show Sektöre tanýtacaðýnýz yeni ürünler, gerçekleþtireceðiniz organizasyon, seminer, eðitim toplantýsý, müþteri eðitimi gibi faaliyetler ve basýn bültenleriniz ile ilgili lütfen bizimle irtibata geçiniz.

6 Poliüretan Hayatýn Her Alanýnda REKLAMVEREN PROFÝLÝ PU Kimyasallar Makine / Ekipman PU Sistemleri Kaplamalar ve Yapýþtýrýcýlar Poliüretan Kalýplar ve Sistemleri RIMIntegral Poliüretan Sistemleri Laboratuvar ve Test Ölçüm Cihazlarý Kompozit Malzemeler Biyomedikal Poliüretan Malzemeler Poliüretan Uygulamalarý Putech Dergisi, 1990 yýlýndan itibaren büyük bir hýzla geliþmekte olan poliüretan sektörünün bilgi ve birikimini ilgili kiþilere aktarmak, poliüretan sektörüne kimyasal madde, makine, ekipman ve sistem alanlarýnda hizmet veren firmalar ile tüketiciler arasýnda bir köprü görevi üstlenmek amacýyla yayýnlanmaktadýr. Putech Dergisi, sektördeki firmalarýn, ürünlerini ve hedeflerini piyasaya doðru, hýzlý ve etkin biçimde tanýtmalarýný saðlayan en önemli pazarlama aracýdýr. Sektörden en son haberleri, bilimsel makale ve araþtýrmalarý, yeni çýkan ürünleri, firmalarla yapýlan röportajlarý bu dergide bulabileceksiniz. Geliþen poliüretan pazarýnda payýnýzý arttýrmak, marka bilinirliðinizi korumak, geliþtirmek için sektör ile ilgili görüþlerinizi; yazý, haber ve ilanlarýnýzý bizimle paylaþýnýz. YAYIN VE DAÐITIM BÝLGÝLERÝ Poliüretan Kimyasallar PU Sistemler PU Makina Ekipmanlar Otomotiv Mobilya Yapý Ýnþaat Ýzolasyon Ayakkabý ve Terlik Soðutma Kaplama ve Yapýþtýrýcýlar Biomedikal Uygulamalar Tekstil Oluklu Mukavva DemirÇelik Enerji, Maden Sektörel Dernekler Sektörel Odalar Belediyeler Üniversiteler Yayýn Baþlangýcý : 2009 Tiraj : Yayýn Periyodu : Üç ayda bir Adet Dergi

7 OKUYUCU PROFÝLÝ Türkiye Geneli Daðýlým % 20 Ýstanbul % 14 Bursa % 12 Kocaeli % 9 Kayseri % 7 Konya % 9 Gaziantep % 7 Ýzmir % 3 Adapazarý % 2 Adana % 2 Ankara % 2 Denizli % 2 Eskiþehir % 2 Tekirdað % 1 Antalya % 1 Mersin % 7 Diðer Ýller Üretim Müdürleri % 25.7 CEO, Üst Düzey Yöneticiler % 21.3 Pazarlama ve Satýþ Müdürleri % 17.5 Satýnalma Müdürleri % 16.3 ArGe Sorumlularý %15.1 Müþteri Hiz. ve Diðer % 4.1 PU Kimyasallar Makina ve Üretim Ekipmanlarý PU Sistemler Kaplama ve Yapýþtýrýcýlar Poliüretan ve Poliürea Uygulamalarý PU Kalýp ve Sistemler Laboratuvar ve Test Ölçüm Cihazlarý RIMIntegral PU Sistemler Poliüretan Ürünler Diðer % Satýn Alma Bölümlerinin Dergide Ýlgilendikleri Ürün Gruplarý (Çoktan Þeçmeli) 2013 Dosya Konularý Sayý Kimyasallar Sistemler Makine / Ekipman Nihai Ürünler / Diðer Bilgiler Dili Özel Sayýlar Ocak Þubat Mart Nisan Mayýs Haziran Temmuz Aðustos Eylül Polioller, Ýzosiyanatlar, Surfaktanlar, Katalizörler, Renklendiriciler, TPU, Biyositler, Integral Skin Sistemler, Kaplama Sistemleri. Polioller, Ýzosiyanatlar, Küratifler, Poliürea, Çoðaltýcý / Katký Maddeleri, Alev Geciktiriciler, Yanma Önleyiciler, Prepolimerler, Rijit Köpük Sistemler. Polioller, Ýzosiyanatlar, Polimerler, Çapraz Baðlayýcýlar, Kalýp Ayýrýcý Ajanlar, Takviye Ajanlar, Ayakkabý Tabaný Sistemleri. Kesim Makinalarý, Daðýtma Ekipmanlarý, Poliüretan Kalýplar, Poliüretan Alçak / Yüksek Basýnçlý Makineler, Sprey Makinalarý. Ekstuderler, Laminatörler, Karýþtýrýcýlar, Robotlar, Poliüretan Alçak / Yüksek Basýnçlý Makineler. Poliüretan Alçak ve Yüksek Basýnçlý Makineler, Proses (Ýþlem) Ekipmanlarý, Otomatik Kontrol. Otomotiv Koltuk Yatak ve Konfor Ürünleri, Yalýtýlmýþ Paneller, Biyomedikal Ürünler, Kompozitler. Poliürea Kaplamalar, Poliüretan Kaplamalar, Yapýþtýrýcýlar, Elastomerler, Buzdolabý Ýzolasyonu, Sprey Ýzolasyon Uygulamalarý. Poliüretan Dolgu Maddeleri, Ayakkabý Tabanlarý, Güvenlik ve Çevre. Polyurethanex Jec Europe Composites Uluslararasý Yapý Fuarý Ekim Kasým Aralýk Polioller, Ýzosiyanatlar Katký Maddeleri, Þiþirici Ajanlar, Köpük Kontrol Ajanlarý, Katalistler, Zincir Uzatýcýlar/ Geniþleticiler, TPU, Fleksibl Kalýp Köpük Sistemleri Poliüretan Alçak ve Yüksek Basýnçlý Makineler Proses (Ýþlem) Ekipmanlarý Pompalar, Güvenlik & Test Ekipmanlarý, Ekstrüzyon Ekipmanlarý Sünger Þekillendirme Makinalarý. Kompozitler, Fleksible Köpük, Integral Skin, Sert (Rijit) Köpük, Poliürea Kaplama, Poliüretan Kaplamalar, Sprey Ýzolasyon Uygulamalarý. Putech Eurasia Eurasian Composite Show Sektöre tanýtacaðýnýz yeni ürünler, gerçekleþtireceðiniz organizasyon, seminer, eðitim toplantýsý, müþteri eðitimi gibi faaliyetler ve basýn bültenleriniz ile ilgili lütfen bizimle irtibata geçiniz.

8 Kaplama Sektörünün Bilgi Kaynaðý Industrial Paint & Surface Dergisi, endüstriyel yaþ / toz boya, ön iþlem ve yüzey iþlem kimyasallarý, boyama uygulama ve ekipmanlarý, kaplama banyo ve tesisleri, son iþlem teknolojileri firmalarý ile hedef sektörlerini bir araya getirerek sektöre yeni bir ivme kazandýrýyor. Industrial Paint & Surface Dergisi, sektöre hizmet veren firmalarýn kendilerini anlatmalarýna destek olmak, marka deðerlerini artýrmalarýna yardýmcý olmak, sektörün karþýlaþtýðý sorunlara ýþýk tutmak, sektörün çatýsý altýnda hizmet veren tüm kurum, kuruluþ ve firmalarýn birbirleriyle olan iletiþimini saðlamak ve gündemin habercisi olmak amaçlarýný taþýmaktadýr. Industrial Paint & Surface Dergisi, röportaj ve tanýtým sayfalarýnda da sektör profesyonellerine geniþ yer açarak, firmalarýn ürünlerini ve hedeflerini piyasaya en doðru, hýzlý ve etkin biçimde tanýtmalarýný saðlýyor. Sektörden en son haberler, akademik makale ve araþtýrmalar, yeni çýkan ürünler, firmalarla yapýlan röportajlar, sektörle ilgili tüm haber ve geliþmelerden artýk Industrial Paint & Surface Dergisi ile haberdar olacaksýnýz YAYIN VE DAÐITIM BÝLGÝLERÝ Yayýn Baþlangýcý : 2011 Tiraj : Yayýn Periyodu : Üç ayda bir REKLAMVEREN PROFÝLÝ Sývý Boyalar ve Toz Boyalar Yüzey Ýþlem Kimyasallarý Sývý Boya, Toz Boya ve Rulo Sac Boyama Sistemleri ve Ekipmanlarý Boya Uygulama Sistemleri ve Boya Tabancalarý Kaplama Banyolarý ve Tesisleri Kimyasal Son Ýþlem Teknolojileri Ölçüm, Analiz, Test ve Kontrol için Makine ve Ekipmanlar Otomasyon ve Konveyör Teknolojileri Kurutma ve Kürleme Mekanik Son Ýþlem Çevre Teknolojisi, Hava Tedarik ve Egzoz Hava Arýtma, Su Arýtma, Geri Dönüþüm ve Bertaraf Aksesuarlar (Kaplama Materyalleri ve Sistemleri, Boya Askýlarý, Filtreler, Pompalar) Çevre Güvenliði, Koruma ve Ýþçi Saðlýðý Boya Çýkarma Kurum Dýþý Boyama Desteði Mühendislik ve Destek Hizmetleri Hizmetler Aðýr Ekipmanlar Alüminyum, Galvaniz Sanayi Ambalaj Sanayi Beyaz Eþya ve Elektrikli Cihazlar Bobin Endüstrisi Boru Kaplama Demir Çelik Sanayi Endüstriyel Boya, Toz Boya üreticileri Enerji Sektörü Fason Boyahaneler Havacýlýk Sanayi Isýtma, Soðutma, Havalandýrma Kilit Menteþe Sanayi Köprüler, Boru ve Güç Kaynaðý Hatlarý Makina ve Yedek Parça Üreticileri Metal ve Cam Cephe Konstrüksiyonu Metal ve Metal Sac Ýþlemleri Mobilya Metal Aksesuarlar Mutfak Banyo Aksesuarlarý, Armatür Mücevherat ve Kuyumculuk Sanayi Otomotiv Endüstrisi ve Tedarikçileri Otomotiv Endüstrisi ve Yan Sanayi Pencere Ýmalatý Plastik Ýþlemleri Seramik Sektörü Soðuk Þekillendirme Spor Ürünleri Tekstil (Metal Aksesuarlar) Ticari Araçlar, Demiryolu, Gemi ve Tersaneler Yüzey Ýþlem Kimyasallarý Üreticileri ve Kullanýcýlarý Üniversiteler, Akademisyenler Kamu Kuruluþlarý Araþtýrma ve Geliþtirme Merkezleri Adet Dergi

9 OKUYUCU PROFÝLÝ Türkiye Geneli Daðýlým % 20 Ýstanbul % 12 Bursa % 10 Kocaeli % 8 Ýzmir % 7 Konya % 6 Kayseri % 5 Gaziantep % 5 Adapazarý % 4 Adana % 4 Ankara % 2 Denizli % 2 Eskiþehir % 3 Tekirdað % 2 Antalya % 1 Mersin % 9 Diðer Ýller Üretim Müdürleri % 24.3 CEO, Üst Düzey Yöneticiler % 20.6 Satýnalma Müdürleri % 16.9 ArGe ve Teknik Sorumlularý %17.4 Pazarlama ve Satýþ Müdürleri % 15.3 Müþteri Hiz. ve Diðer % 3.1 Sývý Boyalar ve Toz Boyalar 41.6 Yüzey Ýþlem Kimyasallarý Boya Uygulama Sis. ve Boya Tabancalarý Kaplama Banyolarý ve Tesisleri Ölçüm, Analiz, Test ve Kont. için Mak. ve Ekipmanlar Otomasyon ve Konveyör Teknolojileri Mekanik Son Ýþlem Aksesuarlar Arýtma, Su Arýtma, Geri Dönüþüm ve Bertaraf , Çevre Güvenliði, Koruma ve Ýþçi Saðlýðý 3.6 Çevre Teknolojisi, Hava Tedarik ve Egzoz Hava 3.2 Hizmetler (Kurum Dýþý Boyama, Boya Çýkarma, Mühendislik ve Diðer Hizmetler) Diðer % Satýn Alma Bölümlerinin Dergide Ýlgilendikleri Ürün Gruplarý (Çoktan Þeçmeli) 2013 Dosya Konularý Sayý Endüstriyel Boyalar Yüzey Ýþlem MakineEkipman ve Teknoloji Dili Özel Sayýlar Þubat Mart Nisan Otomotiv Boyalarý, Toz Boyalar, UV Boyalar, Plastik Boyalarý, Deniz Boyalarý. Yüzey Ýþlem Kimyasallarý, Elektrokimyasal Kaplama, Galvaniz Kaplama, Köpük Kesiciler, Ön iþlem Kimyasallarý, Alüminyum Kromat Kimyasallarý, Aþýndýrýcýlar, Çözücüler, BoyaPas Sökücüler, Korozyon ve Korozyon Koruma, Oksidasyon, Plastik Üzeri Boyama, Vakum Kaplama. Sývý Boyama Sistemleri ve Ekipmanlarý, Toz Boya Sistemleri ve Ekipmanlarý, Kurutma ve Kürleme, Ölçme ve Test Teknolojisi, Donatýmlar, Solvent Geri Kazanýmý, Yüzey Pürüzlülüðü Ölçüm Cihazlarý, Endüstriyel Mikrobiyoloji ve Çevre, Ýþ Güvenliði. Interlakokraska European Coatings Show EXPOSURFACE Pawex Mayýs Haziran Temmuz Toz Boyalar, Sanayi Boyalarý, Ev Aleti Boyalarý, Mobilya Boyalarý, HavacýlýkUzay Kaplamalarý. Endüstriyel Temizleme Kimyasallarý, Banyo Kaplama Isýtýcý ve Soðutucu Sistemler, ElektroYýkama Alüminyum ve Alüminyum Alaþýmlý Eloksal (anotlama), Kimyasal Pas Alma, Ultrasonikler Yüzey Ýþlemler Ýçin Imersiyon Prosesleri, Asite Daldýrma. Otomasyon ve Konveyör Teknolojisi Temizleme ve Ön Ýþlem, REACH / CPL Uygulamalarý, Çevre Teknolojisi, Boya Kabinleri, Endüstriyel Kirlenme Kontrolü ve Arýtma Tesisi Ýyileþtirilmesi, Ýþ Güvenliði. Aðustos Eylül Ekim Toz Boyalar, Zirai Araç ve Aðýr Ýþ Makinesi Boyalarý, Stoklama Tank Ýçi ve Dýþý Boyalarý. Krom Boya Kaplama, Bakýr, Bronz Kaplamalar, Ýzolasyon Kaplamalarý, Organik Kaplamalar, Çinko Fosfatlar, Yað Temizleme, Giderme (Kimyasal/Elektroliz) Çevirimli, Dönüþümlü Kaplamalar Fosforlama, Silan Oksit Ýþlemleri Elektro Kaplama. Mekanik ve Mekanik Olmayan Yüzey Parlatma, Kimyasal Son Ýþlem Teknolojileri, Ýþ Güvenliði, Çapak Alma, Kumlama ve Boya Teknolojileri (Kumla Temizleme), Bilyeli Kumlama (Temizleme) Ekipmanlarý, Pas Önleyici / Pas Alma Teknolojileri, Boya Tabancalarý, Test Sistemleri, Sanayi Boya Uygulama Teknolojisi. Turkcoat Eurasia PaintExpo Eurasia STT Eurasia Aluexpo Kasým Aralýk Ocak Çelik Yapý ve Ýnþaat Malzemeleri Boyalarý, Bobin Boyalarý, Toz Boyalar, Zemin Kaplama Boyalarý. Yüzey Ýþlem Kimyasallarý, Fosfat Kaplama Kimyasallarý, Alüminyum Kromat Kimyasallarý, Filtre Sistemleri, Elektroforetik Kaplamalar (Anot/Katot), Anotlama Metalleme, Plazma Teknolojisi, Sýyýrma Çözümleri ve Ekipmanlarý. Boya Sýyýrma, Basýnçlý Hava Teknolojisi, Emisyon/Atýk/Atýk Ýþlemleri, Toz ve Duman Ekstraksiyonu, Ventilasyon ve Hava Kirliliði Kontrolü, Ýþ Güvenliði. IPPC Ýran Sektöre tanýtacaðýnýz yeni ürünler, gerçekleþtireceðiniz organizasyon, seminer, eðitim toplantýsý, müþteri eðitimi gibi faaliyetler ve basýn bültenleriniz ile ilgili lütfen bizimle irtibata geçiniz.

10 Online Reklamlar Artkim Yayýn Grubu'na ait tüm dergilerin web sayfalarý güncel haber, teknik makaleler ve daha birçok içerikle sektöre katký saðlamayý hedefliyor. Markanýzýn tanýtýmýný gerçekleþtirmek ve bilinirliðinizi arttýrmak için web sayfalarýmýzda yer alan reklam opsiyonlarýndan faydalanabilirsiniz. Hedef kitlenize en hýzlý ve etkin þekilde ulaþabileceðiniz web sayfalarýmýzýn içerikleri sizi doðrudan ulaþmak istediðiniz kitleyle buluþturacak. Banner Teslim Özellikleri * Bannerlar jpeg, gif, png veya swf formatlarýndan birinde olmalýdýr. Dosya büyüklüðü 40 kb'ý geçmemelidir. * Hareketli hazýrlanan bannerlar gözü rahatsýz edecek sitenin görünümünü bozacak derecede yanýp sönme efekti içermemelidir. * Tüm swf bannerlarda clicktag olmalýdýr. clicktag parametresi için kod: on (release) { geturl(clicktag, "_blank"); } * Fiyatlarýmýzý "ana sayfa" ve "kategori sayfalarý" olarak iki farklý bölge tanýmlar. * Diðer sayfalarýn fiyatlarýnda %10 indirim uygulanacaktýr. * Bannerlar sözleþmede belirtilen ilk gün yayýna girerler. Sözleþmede belirtilen son gün yayýndan kaldýrýlýrlar. * Eposta yoluyla teslim edilip onay alýnacaktýr. Fiyat Listesi (1 Aylýk ) Full Banner 1 (üst) 468 x 60 pixels Full Banner 2 (orta) 468 x 60 pixels Web Adreslerimiz Boyatürk Dergisi: Turkchem Dergisi: Putech Dergisi: Industrial Paint & Surface Magazine: Skyscraper banner (sayfa kenarý) 160 x 400 pixels Ana Sayfa Kategori Sayfalar Full Banner 1 (üst) Full Banner 2 (orta) Skyscraper Banner (sað kenar) Button / Logo (sað kenar) GAZETE REKLAM FÝYATLARI VE ÖLÇÜLERÝ Buttons/Logo ad (sayfa kenarý) 160 x 90 pixels REKLAM FÝYATLARI VE ÖLÇÜLERÝ Baský Tarihi : 19 Temmuz 2013 Trajý : Önkapak : 7 cm x 22 cm TL+ KDV Arka Kapak : 7 cm x 22 cm TL+ KDV Ýç Sayfa Çeyrek : 15 cm x 21 cm TL+ KDV Ýç Sayfa Yarým : 30 cm x 20 cm TL+ KDV REKLAM FÝYATLARI VE ÖLÇÜLERÝ Baský Tarihi : 20 Eylül 2013 Trajý : Önkapak : 7 cm x 22 cm TL+ KDV Arka Kapak : 7 cm x 22 cm TL+ KDV Ýç Sayfa Çeyrek : 15 cm x 21 cm TL+ KDV Ýç Sayfa Yarým : 30 cm x 20 cm TL+ KDV *Ödeme: Fatura tesliminde, nakit ya da banka havalesi ile yapýlabilir.

11 Ýlan Ebatlarý ve Fiyatlarý Ýlan Teslim Özellikleri * Ýlan CD'ye kayýtlý olarak teslim edilir. * Corel Draw, Freehand, Photoshop formatlarýdan birinde hazýrlanmýþ olmalýdýr. * Fontlarý dönüþtürülmüþ (convert) olmalýdýr. * Ýlanýn renkli çýktýsýnýn CD ile birlikte gönderilmesi baský sonuçlarýnýn önceden izlenebilmesi, kontrol edilebilmesi için önemlidir. * Ýlan sözleþmede belirtilmiþ boyutlarda hazýrlanmýþ olmalýdýr. 3'er mm kesim payý da verilmelidir. * Ýlanlarda sayfa kesimine 5 mm'den daha fazla yaklaþan yazýlarýn traþta kesilmesinden sorumluluk kabul edilmez. * Ýlanlarda tüm renkler CMYK özelliðinde olmalýdýr. * Düþük çözünürlükte veya yanlýþ renk formatýnda (RGB gibi) gönderilmiþ ilanlardan doðacak sorunlardan yayýmcý sorumlu deðildir. * Göndereceðiniz reklam sayfalarý için Artkim Yayýn Grubu grafik departmanýndan deðiþiklik talep edilemez. Ýlan Fiyatlarý 1 Tam Sayfa 1,150 TL+KDV 1,150 TL+KDV 950 TL+KDV 950 TL+KDV 2. ve 4. Sayfalar 1,350 TL+KDV 1,350 TL+KDV 1,150 TL+KDV 1,150 TL+KDV 3. ve 5. Sayfalar 1,650 TL+KDV 1,650 TL+KDV 1,350 TL+KDV 1,350 TL+KDV Editör Karþýsý 1,750 TL+KDV 1,750 TL+KDV 1,600 TL+KDV 1,600 TL+KDV Karþýlýklý 2 Tam Sayfa 46x30 cm 2,200 TL+KDV 2,200 TL+KDV 1,800 TL+KDV 1,800 TL+KDV Karþýlýklý 2 Tam Orta Sayfa 46x30 cm 2,800 TL+KDV 2,800 TL+KDV 2,200 TL+KDV 2,200 TL+KDV 1/2 Sayfa (Yarým Sayfa) 11.5x30 cm 750 TL+KDV 750 TL+KDV 600 TL+KDV 600 TL+KDV Ön Kapak Ýçi Karþýsý (1. Sayfa) 2,650 TL+KDV 2,650 TL+KDV 2,350 TL+KDV 2,350 TL+KDV Ön Kapak Ýçi 2,050 TL+KDV 2,050 TL+KDV 1,750 TL+KDV 1,750 TL+KDV Ön Kapak 23x23 cm 6,000 TL+KDV 6,000 TL+KDV 5,000 TL+KDV 5,000 TL+KDV Kulaklý Ön Kapak 46x30 cm 7,000 TL+KDV 7,000 TL+KDV 6,000 TL+KDV 6,000 TL+KDV Arka Kapak Ýçi 1,750 TL+KDV 1,750 TL+KDV 1,450 TL+KDV 1,450 TL+KDV Arka Kapak 4,500 TL+KDV 4,500 TL+KDV 4,000 TL+KDV 4,000 TL+KDV Insert 21x30 cm 6,000 TL+KDV 6,000 TL+KDV 4,000 TL+KDV 4,000 TL+KDV Seperatör (350gr) 5,000 TL+KDV 5,000 TL+KDV 4,000 TL+KDV 4,000 TL+KDV Tedarikçi Rehberi (3 Sayý) 4.8x5 cm 600 TL+KDV 600 TL+KDV Tedarikçi Rehberi (6 Sayý) 4.8x5 cm 1,000 TL+KDV 1,000 TL+KDV Tedarikçi Rehberi (2 Sayý) 4.8x5 cm 400 TL+KDV 400 TL+KDV Tedarikçi Rehberi (4 Sayý) 4.8x5 cm 800 TL+KDV 800 TL+KDV *Ödeme: Dergi & Fatura tesliminde nakit ya da banka havalesi ile veya sözleþme tarihi itibari ile 30 günlük çek ile yapýlabilir.

12

7.Uluslararasý Metal Ýþleme, Kalýp, Otomasyon Teknolojileri ve Yan Sanayi Ürünleri Fuarý 15-18 Mayýs - 2008 Kültürpark Uluslararasý Fuar Merkezi / Ýzmir 55 bin firmaya ulaþýyor Metal iþleme sektörünün

Detaylı

MINEX 2007 MADENCÝLÝK, DOÐAL KAYNAKLAR VE TEKNOLOJÝLERÝ FUARI 1-3 ÞUBAT 2007. Uluslararasý Ýzmir Fuar Alaný/Kültürpark / ÝZMÝR 120 firma

MINEX 2007 MADENCÝLÝK, DOÐAL KAYNAKLAR VE TEKNOLOJÝLERÝ FUARI 1-3 ÞUBAT 2007. Uluslararasý Ýzmir Fuar Alaný/Kültürpark / ÝZMÝR 120 firma ÝZFAÞ ÝZMÝR FUARCILIK HÝZMETLERÝ KÜLTÜR VE SANAT ÝÞLERÝ TÝCARET A.Þ. www.izmirfair.com.tr info@izmirfair.com.tr GÖREV TANIMI ÝZFAÞ, 7 Þubat 1990 tarihinde kurulmuþtur. 1990 2004 yýllarý arasýnda, mevcut

Detaylı

1-4 Mayýs - 2008 Kültürpark Ýzmir 65 bin firmaya ulaþýyor ÝPAF Fuarý nda düzenlenecek seminerlere davet Yaðmur Fuarcýlýk tarafýndan 1-4 Mayýs tarihleri arasýnda Ýzmir Kültürpark'ta gerçekleþtirilecek olan

Detaylı

Wilo. M580 epac Rakiplere. Hidrolik Pnömatik Sektör Notu. Standart Pompa. Schneider Electric Makale. Ceram Protected, agresif.

Wilo. M580 epac Rakiplere. Hidrolik Pnömatik Sektör Notu. Standart Pompa. Schneider Electric Makale. Ceram Protected, agresif. 16 Standart Pompa 11 34 Bredel ve Skid ve makine üreticileri için ultra-kompakt Coriolis kütlesel debimetre 26 Schneider Electric Makale M580 epac Rakiplere 28 38 Wilo Ceram Protected, agresif Hidrolik

Detaylı

bir TIK dönemi Denizli Ticaret Odasý nda

bir TIK dönemi Denizli Ticaret Odasý nda Hisarcýklýoðlu: Baþarýlý olmanýn yolu hayal kurmaktan geçer TOBB Baþkaný ve TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi (TOBB ETÜ) Mütevelli Heyet Baþkaný M. Rifat Hisarcýklýoðlu, gençlere hayal kurmaktan vazgeçmemelerini

Detaylı

BOSTÝK'in yelken mücadelesi devam ediyor... Bostik'in SolOceans adlý yeni bir yelken yarýþýnýn ilk sponsoru olduðunu sizlere duyurmaktan mutluluk duymaktayýz. Veolia Oceans adlý 16 metrelik teknenin asýl

Detaylı

Þirket Profili 1 Finansal ve Operasyonel Göstergeler 4 Tesis Kapasiteleri 6 Vizyon-Misyon 7 Yönetim Kurulu Baþkaný'nýn Mesajý 8 Yönetim Kurulu 10 Ýcra Komitesi 12 Faaliyetler 16 Çimento 17 Ürün Tipleri

Detaylı

Süt ve Süt Ürünleri Ýyi Hijyen Uygulamalarý Rehberi

Süt ve Süt Ürünleri Ýyi Hijyen Uygulamalarý Rehberi Ön Söz....................................... 3 Sunuþ........................................ 5 01. Amaç...................................... 6 02. Kapsam.................................... 6 03. Mevzuat

Detaylı

DELTA. Kýlavuzu SBA. Life. Sustainable Business Associates. TMMOB Çevre Mühendisleri Odasý

DELTA. Kýlavuzu SBA. Life. Sustainable Business Associates. TMMOB Çevre Mühendisleri Odasý DELTA KOBÝ ler Ýçin Ýþletme Verimliliðinin Arttýrýlmasýna Yönelik Çevre Yönetimi editörler SBA Sustainable Business Associates TMMOB Çevre Mühendisleri Odasý gtz Kýlavuzu Life Katkýlarýyla delta.p65 1

Detaylı

Ulusal Kalýp Üreticileri Birliði Bültenidir WWW.UKUB.ORG.TR Yýl: 2013 Sayý:1 Birlik Faaliyetleri * UKUB Tersine Mühendislik Merkezi * Meslek Liseleri Arasý 1. Ulusal Kalýp Yarýþmasý * Kalýp Avrasya 2012

Detaylı

Haber Kütahya, 23/04/2013 Kütahya Zafer Gazetesi, 05/04/2013 Eskiþehir Hürriyet, 12/03/2013 Eskiþehir Hürriyet, 03/04/2013 Ekonometri, 01/03/2013 Sabah Ek, 04/03/2013 1 Ýçindekiler 26 54 12 KUTSO Kütahya

Detaylı

Ambalaj - Geri Kazaným - Çevre ASD Üyeleri ÝZAYDAÞ taydý Hazýrlayan: Ýlkay Kýran Öztürk, Araþtýrma ve Bilimsel Konular Uzmaný Ýzaydaþ ýn bu yýl sanayi ile daha yakýn temasta olmak için ASD gibi önemli

Detaylı

1994 yýlýndan itibaren baþarýyla düzenlenmekte olan ve enerji sektöründe konuyla ilgili yaklaþýk 1600 yerli ve yabancý katýlýmcý tarafýndan düzenli olarak takip edilen ICCI Fuar ve Konferansý'nýn 14.'sü

Detaylı

Yaþar 2009. BM Küresel Ýlkeler Sözleþmesi Ýlerleme Bildirimi

Yaþar 2009. BM Küresel Ýlkeler Sözleþmesi Ýlerleme Bildirimi Yaþar 2009 BM Küresel Ýlkeler Sözleþmesi Ýlerleme Bildirimi Ýçindekiler Yönetim Kurulu Baþkaný nýn Mesajý 1 Ýcra Baþkaný nýn Mesajý 3 Þirketlerimiz 5 Kurumsal Sosyal Sorumluluk Faaliyetlerimiz 11 Yaþar

Detaylı

2010 - X Celal KAYA - TAYSAD Yönetim Kurulu Baþkaný Yeni yýl tüm dünyaya ve otomotiv sektörüne barýþ, mutluluk, saðlýk, bereket ve bol kazanç getirsin. Yeni yýlýnýz Kutlu Olsun Ýsviçre Baþkonsolosu Maysan

Detaylı

www.turkcoat-paintistanbul.com / www.paintistanbul-turkcoat.com 24-26 Mart 2016

www.turkcoat-paintistanbul.com / www.paintistanbul-turkcoat.com 24-26 Mart 2016 www.turkcoat-paintistanbul.com / www.paintistanbul-turkcoat.com 6. Uluslararası Boya, Boya Hammaddeleri, Yapı Kimyasalları, Yapıştırıcı ve Hammaddeleri, Laboratuvar ve Üretim Ekipmanları Fuarı Türkiye

Detaylı

Bizim Enerjimiz... Geçmiþimiz, Yenilikçiliðimiz, Sorumluluðumuz, Geleceðimiz. Akçansa 2011 Faaliyet Raporu Ýçindekiler Þirket Profili 1 Finansal ve Operasyonel Göstergeler 4 Tesis Kapasiteleri 6 Vizyon-Misyon

Detaylı

tmmob makina mühendisleri odası kocaeli şubesi

tmmob makina mühendisleri odası kocaeli şubesi Sayýn Yöneticiler Deðerli Meslektaþlarýmýz; TMMOB Makina Mühendisleri Odasý Kocaeli Þubesi üretimin eðitimden geçtiði inancý ile 2014 yýlý teknik hizmetler ve eðitim programlarýný hazýrlamýþtýr. TMMOB

Detaylı

HABERLER Nisan 2001 Sayý: 2 Ýnternet ve Bilgi Teknolojileri Bülteni OTOMOTÝV Otomotiv sitesi otomax.com kullanýma açýldý. FÝNANS Garanti Bankasý Ýnternet ten gerçek zamanlý hisse senedi fiyatlarý sunuyor.

Detaylı

HABERLER Haziran-Temmuz 2001 Sayý: 3 Ýnternet ve Bilgi Teknolojileri Bülteni FÝNANS Türkiye Ýþ Bankasý finans bilgi portalý: Ýþ te Yatýrým. DenizBank tan B2B Projesi: e-denizbank. ÝNTERNET ERÝÞÝMÝ / PORTAL

Detaylı

Ambalaj - Geri Kazaným - Çevre Entegre Yönetim Sistemleri Hazýrlayan: Ýlkay Kýran, ASD Çevre Uzman Yardýmcýsý Giriþ: Günümüzde kurumlarýn dünyadaki geliþmelere de ayak uydurabilmesi, uluslar arasý kuruluþlarla

Detaylı

ulusal nanoteknoloji giriþimi ÝNÞAAT SEKTÖRÜNDE SÜRDÜRÜLEBÝLÝRLÝK: YEÞÝL BÝNALAR VE NANOTEKNOLOJÝ STRATEJÝLERÝ ulusal nanoteknoloji giriþimi ÝNÞAAT SEKTÖRÜNDE SÜRDÜRÜLEBÝLÝRLÝK: YEÞÝL BÝNALAR VE NANOTEKNOLOJÝ

Detaylı

TEÞViK REHBERi (MALATYA-ELAZIÐ-BÝNGÖL-TUNCELÝ)

TEÞViK REHBERi (MALATYA-ELAZIÐ-BÝNGÖL-TUNCELÝ) TEÞViK REHBERi (MALATYA-ELAZIÐ-BÝNGÖL-TUNCELÝ) Aðustos 2012 Ýçindekiler Tablosu GÝRÝÞ... 1 1. MÜRACAAT... 2 2. TEÞVÝK BELGESÝ BAÞVURULARINDA ÝSTENEN BELGELER NELERDÝR?... 3 3. TEÞVÝK UYGULAMALARI... 4

Detaylı

HATTAT HOLDÝNG ÝN ÜCRETSÝZ DERGÝSÝDÝR. ÜÇ AYDA BÝR YAYINLANIR. AÐUSTOS 20086 Hattat Holding Türkiyenin geleceðine yatýrým yapýyor. GELECEÐÝMÝZ GENÇLERÝN ELÝNDE GELECEÐÝN USTALARINI EÐÝTÝYORUZ Danýþma Kurulu

Detaylı

Güç aktarım ve hareket kontrolü ürünlerinin alıcılarına ulaşmanız için gucaktarim.com en iyi kılavuzunuz.

Güç aktarım ve hareket kontrolü ürünlerinin alıcılarına ulaşmanız için gucaktarim.com en iyi kılavuzunuz. LOJİLERİ ROL TEKNO T N O K T E K IM VE HARE GÜÇ AKTAR reduktor.com.tr disliteknolojileri.com reduktordergisi.com Güç aktarım ve hareket kontrolü ürünlerinin alıcılarına ulaşmanız için gucaktarim.com en

Detaylı

TANITIM KATALOÐU. www.enovagrup.com

TANITIM KATALOÐU. www.enovagrup.com TANITIM KATALOÐU www.enovagrup.com ÖNSÖZ ENOVA GRUP ÇEVRE TEKNOLOJÝLERÝ MÜHENDÝSLÝK DANIÞMANLIK VE DIÞ TÝCARET LTD. ÞTÝ. YÖNETÝM Çevre, insanlarýn ve diðer canlýlarýn yaþamlarý boyunca iliþkilerini sürdürdükleri

Detaylı

CargillHaberler. Cargill - Türkiye. Kapak Konusu: Doðu mutfaðýndan, dünya mutfaðýna! Sayý: 3 / Mayýs 2008

CargillHaberler. Cargill - Türkiye. Kapak Konusu: Doðu mutfaðýndan, dünya mutfaðýna! Sayý: 3 / Mayýs 2008 Cargill - Türkiye CargillHaberler Sayý: 3 / Mayýs 2008 Bu sayýda neler var: Baþarýyý fark eden yaklaþým Barbaros Bulutoðlu: Ne yapacaksan onu söyle, ne söylüyorsan onu yap Kapak Konusu: Doðu mutfaðýndan,

Detaylı

YERLi MALI BELGESi alýn rekabette 15 adým öne geçin

YERLi MALI BELGESi alýn rekabette 15 adým öne geçin Küresel ekonominin gündeminde, 'genç iþsizlik ve kadýnlarýn iþgücüne katýlýmýnýn iyileþtirilmesi' var B0 Görev Güçleri Ortak Toplantýlarý'nýn ikincisi Paris'te yapýldý. G0'ye üye olan-olmayan yaklaþýk

Detaylı

TÜRK TESÝSAT MÜHENDÝSLERÝ DERNEÐÝ ÇALIÞMA RAPORU 2009-2010 Mart 2011 SUNUÞ Sayýn Üyemiz, IX. Dönem (2009 Mart- 2011 Mart) içerisinde Derneðimizin yaptýðý çalýþmalar ve önemli gördüðümüz konular toplantýlarda

Detaylı

başaran 6. Uluslararası Kimya Sanayi Grup Fuarı fuar gazetesi Kimya Sektörü nün Türkiye ve Avrasya daki

başaran 6. Uluslararası Kimya Sanayi Grup Fuarı fuar gazetesi Kimya Sektörü nün Türkiye ve Avrasya daki ve Bileşenleri Özel Bölümü www.chcistanbul.com 6. Uluslararası Kimya Sanayi Grup Fuarı 16-18 Ekim 2014 fuar gazetesi www.pharmaist.net İlaç Hammaddeleri, Bileşenleri ve Teknolojileri Hall: 9-10-11-12 Kayıt

Detaylı