Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download ""

Transkript

1 2013 TANITIM DOSYASI

2 Renklerin Dünyasýný Keþfedin Boyatürk Dergisi, boya firmalarýnýn kendilerini ve ürünlerini büyüyen boya pazarýna daha iyi anlatmalarýna destek olmak, satýcý ve kullanýcýlarýn gözünde marka deðerlerini arttýrmalarýna yardýmcý olmak, sektörün karþýlaþtýðý sorunlara ýþýk tutmak, boya sektörü çatýsý altýnda hizmet veren firmalarýn birbirleriyle olan iletiþimini saðlamak ve gündemin habercisi olmak amaçlarýný taþýmaktadýr. Boyatürk, firmalara sadece reklam sayfalarýnda deðil röportaj ve tanýtým sayfalarýnda da yer verip; kendilerini, ürünlerini ve hedeflerini piyasaya en doðru, hýzlý ve etkin biçimde tanýtmalarýný saðlýyor. Sektörden en son haberler, akademik makale ve araþtýrmalar, yeni çýkan ürünler, firmalarla yapýlan röportajlar... Ýþte tüm bunlarý bu dergide bulabileceksiniz. YAYIN VE DAÐITIM BÝLGÝLERÝ Yayýn Baþlangýcý : 2005 Tiraj : Yayýn Periyodu : Ýki ayda bir Boya Üreticisi* Ýnþaat, Sanayi, Mobilya, Deniz, Otomotiv, Toz Boya REKLAMVEREN PROFÝLÝ Boya Üreten Firmalar (Ýnþaat Boyalarý ve Dekoratif Boyalar) Hammadde, Yardýmcý Madde, Katký Maddeleri Üreten ve / veya Ýthal Eden Firmalar Laboratuvar ve Üretim Ekipmanlarý Test ve Ölçüm Ekipmanlarý Çevre Saðlýðý ve Ýþ Güvenliði Ambalaj ve Ambalajlama Sistemleri Geri Dönüþüm Sistemleri Tank Temizleme, Hava Arýtma, Atýk Su Arýtma Hizmetler (Lojistik, REACH Hizmetleri, Yazýlým, Donaným, ETicaret, Bilimsel Literatür, Danýþmanlýk Hizmetleri, Araþtýrma ve Geliþtirme) Adet Dergi Adet Dergi Yapýþtýrýcý Üreticisi Ýzolasyon Maddeleri Üreticisi Reçine Üreticisi Mürekkep Üreticisi Yapý Kimyasalý Üreticisi Nalbur Belediye Ýç Mimarlar Odasý Ýnþaat Ýnþaat Müh. Odasý Yapý Dekorasyon Kooperatif Tersaneler Yapý Market Mobilya Üreticisi

3 OKUYUCU PROFÝLÝ Türkiye Geneli Daðýlým % 20 Ýstanbul % 13 Kocaeli % 10 Ankara % 12 Ýzmir % 9 Bursa % 6 Konya % 5 Adana % 5 Kayseri % 4 Gaziantep % 4 Antalya % 2 Adapazarý % 1 Denizli % 1 Samsun % 1 Mersin % 7 Diðer Ýller CEO, Üst Düzey Yöneticiler % 24.6 Üretim Müdürleri % 20.8 Pazarlama ve Satýþ Müdürleri % 18.3 Satýnalma Müdürleri % 17.9 Boya Hammaddeleri Ýnþaat Boyalarý Laboratuvar ve Üretim Ekipmanlarý Test ve Ölçüm Ekipmanlarý Yapý Kimyasallarý ve Ýzolasyon Hammaddeleri Mürekkep Hammaddeleri Mobilya Boyalarý Sanayi Boyalarý Deniz Boyalarý Ýþçi Saðlýðý ve Ýþ Güvenliði Diðer Hobi Boyalarý ArGe Sorumlularý %14.1 Müþteri Hiz. ve Diðer % % Satýn Alma Bölümlerinin Dergide Ýlgilendikleri Ürün Gruplarý (Çoktan Þeçmeli) 2013 Dosya Konularý Sayý Nihai Ürünler Hammadde, Yard. Madde Teknoloji Dili Özel Sayýlar Þubat Mart Ýnþaat Boyalarý, Mürekkep, Koruyucu Kaplama Boyalarý, Yapýþtýrýcý, UV/EB Kürleme Sistemleri, Ýzolasyon. Baðlayýcýlar, Özel Efekt Pigmentler, Titanyum Dioksit, Katký ve Dolgu Maddeleri. Renklendirme Sistemleri, Kalite Kontrol Ekipmanlarý, Çevreci Teknolojiler, Boya Üretim Makinalarý, Laboratuvar Cihazlarý. European Coatings Show Interlakokraska Nisan Mayýs Ýnþaat Boyalarý, Yapý Kimyasallarý, Ýzolasyon, Mastikler ve Köpükler, Mimari Kaplamalar, Dolgu Macunu. Alçý, Beton Katkýlarý, Alev Geciktirici Kaplama Kimyasallarý, Yapý Kimyasallarý için Ara Ürünler. Karýþtýrýcýlar, Deðirmenler, Tanklar, Silolar, Boya ve Yapý Kimyasallarý Uygulama Gereçleri, Yapý Kimyasallarý Tesisleri ve Teknolojileri, Boya Üretim Makinalarý. Uluslararasý Yapý Fuarý Haziran Temmuz Dekoratif Boyalar, Mobilya Boyalarý, Yapý Kimyasallarý, VOC Boya Sistemleri, Cila ve Vernik, Koruyucu Kaplama Boyalarý. Polimer ve Polimer Dispersiyonlarý, Monomerler. Renklendirme Sistemleri, Filtre ve Filtrasyon Sistemleri, Pompalar ve Dozaj Sistemleri. Aðustos Eylül Ekim Kasým Nanoteknolojik Ýnþaat Boyalarý, Deniz Boyalarý, Korozyon Dayanýklýlýðý, Yapý Kimyasallarý, Mürekkep, Yapýþtýcý, Ýzolasyon. Ýnþaat Boyalarý, Mürekkep, Yapý Kimyasallarý, UV/EB Kürleme Sistemleri. Baðlayýcýlar, Reçineler, Katký ve Dolgu Maddeleri, Pigmentler, Reoloji ve Katkýlarý Çözücüler, Yumuþatýcýlar, Vakslar, Yaðlar, Epoksi Reçineler, Katalizörler, Emülgatörler. Çevreci Teknolojiler, REACH ve Akreditasyon, Hizmetleri, Depolama ve Lojistik, Ölçüm ve Test Teknolojileri, Boya Üretim Makinalarý, Ambalaj ve Ambalajlama Sistemleri. Ýþ Güvenliði, Tank Temizleme ve Solvent Dönüþüm Sistemleri, Atýksu Arýtma, Yazýlým ve Donaným, Boya Üretim Makinalarý. Turkcoat Eurasia Paint Expo Eurasia STT Eurasia Aralýk Ocak Dekoratif Boyalar, Yapý Kimyasallarý, Ýzolasyon, Cila ve Vernik, Hybrid Teknolojisi, Boya Sektörüne Genel Bir Bakýþ. Sürfaktanlar, Biyositler, Boya Kurutucularý, Antimikrobiyeller. Dolum Makineleri, Etiketleme Makineleri, Otomatik Tartým Sistemleri, Ambalaj ve Ambalajlama Sistemleri. Sektöre tanýtacaðýnýz yeni ürünler, gerçekleþtireceðiniz organizasyon, seminer, eðitim toplantýsý, müþteri eðitimi gibi faaliyetler ve basýn bültenleriniz ile ilgili lütfen bizimle irtibata geçiniz.

4 Kimya Sektörünün Bilgi Ýle Buluþtuðu Nokta Turkchem Dergisi nin amacý; kimya sanayinin ve baðlý alt sektörlerin geliþmesine katkýda bulunmak, sektörün genel ve güncel sorunlarýný dile getirip, benzer amaçla kurulmuþ sivil toplum kuruluþlarýnýn desteðini alarak çözüm üretmek, üniversitesanayi iþbirliðinin saðlanmasý için gerekli giriþimlerde bulunmak ve bu konularda düzenlenen seminerleri ve toplantýlarý okuyucularýmýza ulaþtýrmak, sanayiciyi ArGe'ye teþvik etmek, kimya sanayinde üretim yapan firmalar ile tedarikçi firmalarý buluþturmaktýr. Turkchem Dergisi, kimya sanayinde faaliyet gösteren tüm kurum ve kuruluþlarýn her zaman elinin altýnda olmasýný isteyecekleri bilgileri içermektedir. Kimya sektöründe nelerin olup bittiðini merak ediyor, sektörü yakýndan takip etmek istiyorsanýz Turkchem her zaman baþucunuzda olmalý! YAYIN VE DAÐITIM BÝLGÝLERÝ Yayýn Baþlangýcý : 2006 Tiraj : Yayýn Periyodu : Ýki ayda bir REKLAMVEREN PROFÝLÝ Hammadde, Yardýmcý Madde, Özel, Spesifik, Temel ve Ana Kimyasallar Yapýþtýrýcýlar, Endüstriyel Temizlik Maddeleri, Endüstriyel Yaðlar, Gübre Üreten ve / veya Ýthal Eden Firmalar Kimya Sanayii Makinalarý ve Ekipmanlarý Laboratuvar Kimyasallarý ve Enstrümantasyon Ürünleri Su Þartlandýrma ve Atýk Su Arýtma Tesisi ve Ekipmanlarý Ölçüm Kontrol Cihazlarý ve Proses Otomasyon Sistemleri Ambalaj ve Ambalaj Sistemleri, Geri Dönüþüm Lojistik ve Depolama Hizmetler (REACH Hizmetleri, Yazýlým, Donaným ETicaret, Bilimsel Literatür, Danýþmanlýk Hizmetleri, Araþtýrma ve Geliþtirme) Petrokimya Seramik / Cam / Emaye / Çimento Ambalaj Sanayi Kaðýt/Karton Çevre ve Ýþ Güvenliði Depolama ve Lojistik Endüstriyel Yaðlar ve Gazlar Geri Dönüþüm Boya / Vernik / Mürekkep / Reçine Yapýþtýrýcý Kozmetik, Kiþisel ve Ev Bakým Makina Ekipmanlar Ölçüm Kontrol, Proses Otomasyon Ýlaç Gýda Tekstil / Deri Plastik / Kauçuk / Kompozit / Poliüretan / Kablo Su Þartlandýrma / Arýtma Sektörel Dernek / Oda, Belediye, Üniversite Adet Dergi

5 OKUYUCU PROFÝLÝ Türkiye Geneli Daðýlým % 22 Ýstanbul % 11 Kocaeli % 10 Bursa % 9 Ýzmir % 7 Tekirdað (Çorlu&Çerkezköy) % 6 Konya % 5 Adapazarý % 4 Ankara % 3 Denizli % 3 Kayseri % 3 Adana % 3 Gaziantep % 2 Antalya % 2 Mersin % 1 Balýkesir % 9 Diðer Ýller Üretim Müdürleri % 25.1 CEO, Üst Düzey Yöneticiler % 20.2 Satýnalma Müdürleri % 18.7 Pazarlama ve Satýþ Müdürleri % 16.9 ArGe Sorumlularý %15.4 Müþteri Hiz. ve Diðer % 3.7 Genel Kimyasallar 2013 Dosya Konularý Temizlik/Kozmetik Hammad. Makina/Ekipman Boya,Mürekkep,Yaprýþtýrýcý Hammad. Tekstil ve Deri Hammad. Laboratuvar ve Üretim Ekipmanlarý Ýlaç ve Gýda Hammad. Ölçüm Kontrol Cih. ve Proses Otomasyon Sis. Yapý ve Ýzolasyon Kimyasallarý ve Hammad. Plastik, Kauçuk, Poliüretan Hammad. Su Arýtma Kimyasallarý Petro/Maden Kimyasallarý Ambalaj ve Kimyasallarý Kaðýt ve Karton Kimyasallarý Beyaz Eþya, Otomotiv, DemirÇelik Kimyasallarý Seramik, Cam,Çimento Kimyasallarý Kimyasal Yarý Mamül ve Nihai Ürünler Hizmetler Çevre ve Ýþ Güvenliði Fotoðrafik Kimyasallar Diðer Satýn Alma Bölümlerinin Dergide Ýlgilendikleri Ürün Gruplarý (Çoktan Þeçmeli) Sayý Kimyasallar Laboratuvar Teknoloji Dili Özel Sayýlar Ocak Þubat Mart Nisan Mayýs Haziran Temmuz Aðustos Eylül Ekim Kasým Aralýk Ýlaç Kimyasallarý, Organik ve Ýnorganik Kimyasallar, Kompozit Kimyasallarý. Gýda Kimyasallarý, Tarým Kimyasallarý, Su Arýtma Kimyasallarý, Endüstriyel Temizlik Ürünleri, Aromalar. Selüloz ve Kaðýt Kimyasallarý, Petrokimyasallar, Oleo Kimyasallarý Sürfaktanlar ve Biyositler, CamEmaye Kimyasallarý, Madeni Yaðlar, Esanslar. Kozmetik ve Kiþisel Bakým Kimyasallarý, Seramik, Çimento Kimyasallarý, Madencilik Kimyasallarý. Kompozit Kimyasallarý, Ambalaj Kimyasallarý, Plastik ve Kauçuk Hammaddeleri, Kablo ve Tel Kimyasallarý, Kompozit Ürünler. Tekstil, Deri, Denim Kimyasallarý ve Hammaddeleri, Organik ve Ýnorganik Kimyasallar. Tablet ve Kapsül Dolgularý, Temiz Oda Ekipmanlarý, Laboratuvar Tipi Sentez Makineleri, Laboratuvar Plastik ve Cam Malzemeleri. Laboratuvar Analiz Kit ve Cihazlarý, Gýda Analiz Sistemleri, Kalite Kontrol ve Etiketleme Sistemleri, Kromatografik Cihazlar, Laboratuvar Mobilyalarý. Laboratuvar Mikser ve Karýþtýrýcýlarý, Laboratuvar Filtrasyon Sistemleri, Laboratuvar Kimyasallarý Renk Ölçüm Cihazlarý, Renk Kartelalarý, Laboratuvar Enstrümentasyon Sistemleri, Laboratuvar Mobilyalarý, Yazýlým ve Donaným Sistemleri, Ambalaj ve Ambalajlama Sistemleri. Polimer Plastik Test Cihazlarý, Elektronik ve Hassas Teraziler, Isý Kontrol Modüler Sistemleri, Laboratuvar Plastik Malzemeleri Laboratuvar Cihazlarý ve Enstrümentasyon Sistemleri, Test ve Analiz Ekipmanlarý, PVD ve CVD Sistemleri. Ýlaç Ambalajlarý, Eþanjörler, Proses Ekipmanlarý, Filtrasyon ve Seperasyon, Mikserler, Ýklim Deðiþikliði ve Çevre, Dolum Makineleri. Gýda Ambalajlarý, Arýtma Teknolojileri, Atýk Kimyasal Geri Dönüþümü, Katý Atýk Yönetim ve Eliminasyon Tesisleri, Toprak Ekolojisi, Su ve Çevre, Pompalar ve Vanalar. Dolum Makinalarý, Karýþtýrýcýlar, Plastik, Cam, Metal, Kaðýt, Ambalajlar, Ambalaj Geri Dönüþümü, Depolama ve Lojistik, Teknolojinin Zararlarý ve Çevre Kirliliði. Toz Karýþtýrma ve Öðütme Sistemleri, Basýnçlý Kaplar, Tank ve Silolar, Reaktör Teknolojisi, Pompalar ve Vanalar, Teknolojik Geliþmeler ve Çevre Kirliliði. Sondajlama Sistemleri, Otomatik Makinalar ve Robotlar, Sensör ve Göstergeler, Plastik Hammadde Karýþtýrýcýlarý, Redüktörler, Soðutma Kuleleri, Çevre ve Katý Atýk Yönetimi. Ýþ Güvenliði, REACH Uygulamalarý, Ölçüm Kontrol Cihazlarý ve Proses Otomasyon Sistemleri, Çevresel Denetim ve Yönetimi. 1 Jec Europe Composites Pawex Fi Ýstanbul ipaf 2013 Chemspec % Turkcoat Eurasia PaintExpo Eurasia Stt Eurasia HPCI Putech Eurasia Eurasian Composite Show Sektöre tanýtacaðýnýz yeni ürünler, gerçekleþtireceðiniz organizasyon, seminer, eðitim toplantýsý, müþteri eðitimi gibi faaliyetler ve basýn bültenleriniz ile ilgili lütfen bizimle irtibata geçiniz.

6 Poliüretan Hayatýn Her Alanýnda REKLAMVEREN PROFÝLÝ PU Kimyasallar Makine / Ekipman PU Sistemleri Kaplamalar ve Yapýþtýrýcýlar Poliüretan Kalýplar ve Sistemleri RIMIntegral Poliüretan Sistemleri Laboratuvar ve Test Ölçüm Cihazlarý Kompozit Malzemeler Biyomedikal Poliüretan Malzemeler Poliüretan Uygulamalarý Putech Dergisi, 1990 yýlýndan itibaren büyük bir hýzla geliþmekte olan poliüretan sektörünün bilgi ve birikimini ilgili kiþilere aktarmak, poliüretan sektörüne kimyasal madde, makine, ekipman ve sistem alanlarýnda hizmet veren firmalar ile tüketiciler arasýnda bir köprü görevi üstlenmek amacýyla yayýnlanmaktadýr. Putech Dergisi, sektördeki firmalarýn, ürünlerini ve hedeflerini piyasaya doðru, hýzlý ve etkin biçimde tanýtmalarýný saðlayan en önemli pazarlama aracýdýr. Sektörden en son haberleri, bilimsel makale ve araþtýrmalarý, yeni çýkan ürünleri, firmalarla yapýlan röportajlarý bu dergide bulabileceksiniz. Geliþen poliüretan pazarýnda payýnýzý arttýrmak, marka bilinirliðinizi korumak, geliþtirmek için sektör ile ilgili görüþlerinizi; yazý, haber ve ilanlarýnýzý bizimle paylaþýnýz. YAYIN VE DAÐITIM BÝLGÝLERÝ Poliüretan Kimyasallar PU Sistemler PU Makina Ekipmanlar Otomotiv Mobilya Yapý Ýnþaat Ýzolasyon Ayakkabý ve Terlik Soðutma Kaplama ve Yapýþtýrýcýlar Biomedikal Uygulamalar Tekstil Oluklu Mukavva DemirÇelik Enerji, Maden Sektörel Dernekler Sektörel Odalar Belediyeler Üniversiteler Yayýn Baþlangýcý : 2009 Tiraj : Yayýn Periyodu : Üç ayda bir Adet Dergi

7 OKUYUCU PROFÝLÝ Türkiye Geneli Daðýlým % 20 Ýstanbul % 14 Bursa % 12 Kocaeli % 9 Kayseri % 7 Konya % 9 Gaziantep % 7 Ýzmir % 3 Adapazarý % 2 Adana % 2 Ankara % 2 Denizli % 2 Eskiþehir % 2 Tekirdað % 1 Antalya % 1 Mersin % 7 Diðer Ýller Üretim Müdürleri % 25.7 CEO, Üst Düzey Yöneticiler % 21.3 Pazarlama ve Satýþ Müdürleri % 17.5 Satýnalma Müdürleri % 16.3 ArGe Sorumlularý %15.1 Müþteri Hiz. ve Diðer % 4.1 PU Kimyasallar Makina ve Üretim Ekipmanlarý PU Sistemler Kaplama ve Yapýþtýrýcýlar Poliüretan ve Poliürea Uygulamalarý PU Kalýp ve Sistemler Laboratuvar ve Test Ölçüm Cihazlarý RIMIntegral PU Sistemler Poliüretan Ürünler Diðer % Satýn Alma Bölümlerinin Dergide Ýlgilendikleri Ürün Gruplarý (Çoktan Þeçmeli) 2013 Dosya Konularý Sayý Kimyasallar Sistemler Makine / Ekipman Nihai Ürünler / Diðer Bilgiler Dili Özel Sayýlar Ocak Þubat Mart Nisan Mayýs Haziran Temmuz Aðustos Eylül Polioller, Ýzosiyanatlar, Surfaktanlar, Katalizörler, Renklendiriciler, TPU, Biyositler, Integral Skin Sistemler, Kaplama Sistemleri. Polioller, Ýzosiyanatlar, Küratifler, Poliürea, Çoðaltýcý / Katký Maddeleri, Alev Geciktiriciler, Yanma Önleyiciler, Prepolimerler, Rijit Köpük Sistemler. Polioller, Ýzosiyanatlar, Polimerler, Çapraz Baðlayýcýlar, Kalýp Ayýrýcý Ajanlar, Takviye Ajanlar, Ayakkabý Tabaný Sistemleri. Kesim Makinalarý, Daðýtma Ekipmanlarý, Poliüretan Kalýplar, Poliüretan Alçak / Yüksek Basýnçlý Makineler, Sprey Makinalarý. Ekstuderler, Laminatörler, Karýþtýrýcýlar, Robotlar, Poliüretan Alçak / Yüksek Basýnçlý Makineler. Poliüretan Alçak ve Yüksek Basýnçlý Makineler, Proses (Ýþlem) Ekipmanlarý, Otomatik Kontrol. Otomotiv Koltuk Yatak ve Konfor Ürünleri, Yalýtýlmýþ Paneller, Biyomedikal Ürünler, Kompozitler. Poliürea Kaplamalar, Poliüretan Kaplamalar, Yapýþtýrýcýlar, Elastomerler, Buzdolabý Ýzolasyonu, Sprey Ýzolasyon Uygulamalarý. Poliüretan Dolgu Maddeleri, Ayakkabý Tabanlarý, Güvenlik ve Çevre. Polyurethanex Jec Europe Composites Uluslararasý Yapý Fuarý Ekim Kasým Aralýk Polioller, Ýzosiyanatlar Katký Maddeleri, Þiþirici Ajanlar, Köpük Kontrol Ajanlarý, Katalistler, Zincir Uzatýcýlar/ Geniþleticiler, TPU, Fleksibl Kalýp Köpük Sistemleri Poliüretan Alçak ve Yüksek Basýnçlý Makineler Proses (Ýþlem) Ekipmanlarý Pompalar, Güvenlik & Test Ekipmanlarý, Ekstrüzyon Ekipmanlarý Sünger Þekillendirme Makinalarý. Kompozitler, Fleksible Köpük, Integral Skin, Sert (Rijit) Köpük, Poliürea Kaplama, Poliüretan Kaplamalar, Sprey Ýzolasyon Uygulamalarý. Putech Eurasia Eurasian Composite Show Sektöre tanýtacaðýnýz yeni ürünler, gerçekleþtireceðiniz organizasyon, seminer, eðitim toplantýsý, müþteri eðitimi gibi faaliyetler ve basýn bültenleriniz ile ilgili lütfen bizimle irtibata geçiniz.

8 Kaplama Sektörünün Bilgi Kaynaðý Industrial Paint & Surface Dergisi, endüstriyel yaþ / toz boya, ön iþlem ve yüzey iþlem kimyasallarý, boyama uygulama ve ekipmanlarý, kaplama banyo ve tesisleri, son iþlem teknolojileri firmalarý ile hedef sektörlerini bir araya getirerek sektöre yeni bir ivme kazandýrýyor. Industrial Paint & Surface Dergisi, sektöre hizmet veren firmalarýn kendilerini anlatmalarýna destek olmak, marka deðerlerini artýrmalarýna yardýmcý olmak, sektörün karþýlaþtýðý sorunlara ýþýk tutmak, sektörün çatýsý altýnda hizmet veren tüm kurum, kuruluþ ve firmalarýn birbirleriyle olan iletiþimini saðlamak ve gündemin habercisi olmak amaçlarýný taþýmaktadýr. Industrial Paint & Surface Dergisi, röportaj ve tanýtým sayfalarýnda da sektör profesyonellerine geniþ yer açarak, firmalarýn ürünlerini ve hedeflerini piyasaya en doðru, hýzlý ve etkin biçimde tanýtmalarýný saðlýyor. Sektörden en son haberler, akademik makale ve araþtýrmalar, yeni çýkan ürünler, firmalarla yapýlan röportajlar, sektörle ilgili tüm haber ve geliþmelerden artýk Industrial Paint & Surface Dergisi ile haberdar olacaksýnýz YAYIN VE DAÐITIM BÝLGÝLERÝ Yayýn Baþlangýcý : 2011 Tiraj : Yayýn Periyodu : Üç ayda bir REKLAMVEREN PROFÝLÝ Sývý Boyalar ve Toz Boyalar Yüzey Ýþlem Kimyasallarý Sývý Boya, Toz Boya ve Rulo Sac Boyama Sistemleri ve Ekipmanlarý Boya Uygulama Sistemleri ve Boya Tabancalarý Kaplama Banyolarý ve Tesisleri Kimyasal Son Ýþlem Teknolojileri Ölçüm, Analiz, Test ve Kontrol için Makine ve Ekipmanlar Otomasyon ve Konveyör Teknolojileri Kurutma ve Kürleme Mekanik Son Ýþlem Çevre Teknolojisi, Hava Tedarik ve Egzoz Hava Arýtma, Su Arýtma, Geri Dönüþüm ve Bertaraf Aksesuarlar (Kaplama Materyalleri ve Sistemleri, Boya Askýlarý, Filtreler, Pompalar) Çevre Güvenliði, Koruma ve Ýþçi Saðlýðý Boya Çýkarma Kurum Dýþý Boyama Desteði Mühendislik ve Destek Hizmetleri Hizmetler Aðýr Ekipmanlar Alüminyum, Galvaniz Sanayi Ambalaj Sanayi Beyaz Eþya ve Elektrikli Cihazlar Bobin Endüstrisi Boru Kaplama Demir Çelik Sanayi Endüstriyel Boya, Toz Boya üreticileri Enerji Sektörü Fason Boyahaneler Havacýlýk Sanayi Isýtma, Soðutma, Havalandýrma Kilit Menteþe Sanayi Köprüler, Boru ve Güç Kaynaðý Hatlarý Makina ve Yedek Parça Üreticileri Metal ve Cam Cephe Konstrüksiyonu Metal ve Metal Sac Ýþlemleri Mobilya Metal Aksesuarlar Mutfak Banyo Aksesuarlarý, Armatür Mücevherat ve Kuyumculuk Sanayi Otomotiv Endüstrisi ve Tedarikçileri Otomotiv Endüstrisi ve Yan Sanayi Pencere Ýmalatý Plastik Ýþlemleri Seramik Sektörü Soðuk Þekillendirme Spor Ürünleri Tekstil (Metal Aksesuarlar) Ticari Araçlar, Demiryolu, Gemi ve Tersaneler Yüzey Ýþlem Kimyasallarý Üreticileri ve Kullanýcýlarý Üniversiteler, Akademisyenler Kamu Kuruluþlarý Araþtýrma ve Geliþtirme Merkezleri Adet Dergi

9 OKUYUCU PROFÝLÝ Türkiye Geneli Daðýlým % 20 Ýstanbul % 12 Bursa % 10 Kocaeli % 8 Ýzmir % 7 Konya % 6 Kayseri % 5 Gaziantep % 5 Adapazarý % 4 Adana % 4 Ankara % 2 Denizli % 2 Eskiþehir % 3 Tekirdað % 2 Antalya % 1 Mersin % 9 Diðer Ýller Üretim Müdürleri % 24.3 CEO, Üst Düzey Yöneticiler % 20.6 Satýnalma Müdürleri % 16.9 ArGe ve Teknik Sorumlularý %17.4 Pazarlama ve Satýþ Müdürleri % 15.3 Müþteri Hiz. ve Diðer % 3.1 Sývý Boyalar ve Toz Boyalar 41.6 Yüzey Ýþlem Kimyasallarý Boya Uygulama Sis. ve Boya Tabancalarý Kaplama Banyolarý ve Tesisleri Ölçüm, Analiz, Test ve Kont. için Mak. ve Ekipmanlar Otomasyon ve Konveyör Teknolojileri Mekanik Son Ýþlem Aksesuarlar Arýtma, Su Arýtma, Geri Dönüþüm ve Bertaraf , Çevre Güvenliði, Koruma ve Ýþçi Saðlýðý 3.6 Çevre Teknolojisi, Hava Tedarik ve Egzoz Hava 3.2 Hizmetler (Kurum Dýþý Boyama, Boya Çýkarma, Mühendislik ve Diðer Hizmetler) Diðer % Satýn Alma Bölümlerinin Dergide Ýlgilendikleri Ürün Gruplarý (Çoktan Þeçmeli) 2013 Dosya Konularý Sayý Endüstriyel Boyalar Yüzey Ýþlem MakineEkipman ve Teknoloji Dili Özel Sayýlar Þubat Mart Nisan Otomotiv Boyalarý, Toz Boyalar, UV Boyalar, Plastik Boyalarý, Deniz Boyalarý. Yüzey Ýþlem Kimyasallarý, Elektrokimyasal Kaplama, Galvaniz Kaplama, Köpük Kesiciler, Ön iþlem Kimyasallarý, Alüminyum Kromat Kimyasallarý, Aþýndýrýcýlar, Çözücüler, BoyaPas Sökücüler, Korozyon ve Korozyon Koruma, Oksidasyon, Plastik Üzeri Boyama, Vakum Kaplama. Sývý Boyama Sistemleri ve Ekipmanlarý, Toz Boya Sistemleri ve Ekipmanlarý, Kurutma ve Kürleme, Ölçme ve Test Teknolojisi, Donatýmlar, Solvent Geri Kazanýmý, Yüzey Pürüzlülüðü Ölçüm Cihazlarý, Endüstriyel Mikrobiyoloji ve Çevre, Ýþ Güvenliði. Interlakokraska European Coatings Show EXPOSURFACE Pawex Mayýs Haziran Temmuz Toz Boyalar, Sanayi Boyalarý, Ev Aleti Boyalarý, Mobilya Boyalarý, HavacýlýkUzay Kaplamalarý. Endüstriyel Temizleme Kimyasallarý, Banyo Kaplama Isýtýcý ve Soðutucu Sistemler, ElektroYýkama Alüminyum ve Alüminyum Alaþýmlý Eloksal (anotlama), Kimyasal Pas Alma, Ultrasonikler Yüzey Ýþlemler Ýçin Imersiyon Prosesleri, Asite Daldýrma. Otomasyon ve Konveyör Teknolojisi Temizleme ve Ön Ýþlem, REACH / CPL Uygulamalarý, Çevre Teknolojisi, Boya Kabinleri, Endüstriyel Kirlenme Kontrolü ve Arýtma Tesisi Ýyileþtirilmesi, Ýþ Güvenliði. Aðustos Eylül Ekim Toz Boyalar, Zirai Araç ve Aðýr Ýþ Makinesi Boyalarý, Stoklama Tank Ýçi ve Dýþý Boyalarý. Krom Boya Kaplama, Bakýr, Bronz Kaplamalar, Ýzolasyon Kaplamalarý, Organik Kaplamalar, Çinko Fosfatlar, Yað Temizleme, Giderme (Kimyasal/Elektroliz) Çevirimli, Dönüþümlü Kaplamalar Fosforlama, Silan Oksit Ýþlemleri Elektro Kaplama. Mekanik ve Mekanik Olmayan Yüzey Parlatma, Kimyasal Son Ýþlem Teknolojileri, Ýþ Güvenliði, Çapak Alma, Kumlama ve Boya Teknolojileri (Kumla Temizleme), Bilyeli Kumlama (Temizleme) Ekipmanlarý, Pas Önleyici / Pas Alma Teknolojileri, Boya Tabancalarý, Test Sistemleri, Sanayi Boya Uygulama Teknolojisi. Turkcoat Eurasia PaintExpo Eurasia STT Eurasia Aluexpo Kasým Aralýk Ocak Çelik Yapý ve Ýnþaat Malzemeleri Boyalarý, Bobin Boyalarý, Toz Boyalar, Zemin Kaplama Boyalarý. Yüzey Ýþlem Kimyasallarý, Fosfat Kaplama Kimyasallarý, Alüminyum Kromat Kimyasallarý, Filtre Sistemleri, Elektroforetik Kaplamalar (Anot/Katot), Anotlama Metalleme, Plazma Teknolojisi, Sýyýrma Çözümleri ve Ekipmanlarý. Boya Sýyýrma, Basýnçlý Hava Teknolojisi, Emisyon/Atýk/Atýk Ýþlemleri, Toz ve Duman Ekstraksiyonu, Ventilasyon ve Hava Kirliliði Kontrolü, Ýþ Güvenliði. IPPC Ýran Sektöre tanýtacaðýnýz yeni ürünler, gerçekleþtireceðiniz organizasyon, seminer, eðitim toplantýsý, müþteri eðitimi gibi faaliyetler ve basýn bültenleriniz ile ilgili lütfen bizimle irtibata geçiniz.

10 Online Reklamlar Artkim Yayýn Grubu'na ait tüm dergilerin web sayfalarý güncel haber, teknik makaleler ve daha birçok içerikle sektöre katký saðlamayý hedefliyor. Markanýzýn tanýtýmýný gerçekleþtirmek ve bilinirliðinizi arttýrmak için web sayfalarýmýzda yer alan reklam opsiyonlarýndan faydalanabilirsiniz. Hedef kitlenize en hýzlý ve etkin þekilde ulaþabileceðiniz web sayfalarýmýzýn içerikleri sizi doðrudan ulaþmak istediðiniz kitleyle buluþturacak. Banner Teslim Özellikleri * Bannerlar jpeg, gif, png veya swf formatlarýndan birinde olmalýdýr. Dosya büyüklüðü 40 kb'ý geçmemelidir. * Hareketli hazýrlanan bannerlar gözü rahatsýz edecek sitenin görünümünü bozacak derecede yanýp sönme efekti içermemelidir. * Tüm swf bannerlarda clicktag olmalýdýr. clicktag parametresi için kod: on (release) { geturl(clicktag, "_blank"); } * Fiyatlarýmýzý "ana sayfa" ve "kategori sayfalarý" olarak iki farklý bölge tanýmlar. * Diðer sayfalarýn fiyatlarýnda %10 indirim uygulanacaktýr. * Bannerlar sözleþmede belirtilen ilk gün yayýna girerler. Sözleþmede belirtilen son gün yayýndan kaldýrýlýrlar. * Eposta yoluyla teslim edilip onay alýnacaktýr. Fiyat Listesi (1 Aylýk ) Full Banner 1 (üst) 468 x 60 pixels Full Banner 2 (orta) 468 x 60 pixels Web Adreslerimiz Boyatürk Dergisi: Turkchem Dergisi: Putech Dergisi: Industrial Paint & Surface Magazine: Skyscraper banner (sayfa kenarý) 160 x 400 pixels Ana Sayfa Kategori Sayfalar Full Banner 1 (üst) Full Banner 2 (orta) Skyscraper Banner (sað kenar) Button / Logo (sað kenar) GAZETE REKLAM FÝYATLARI VE ÖLÇÜLERÝ Buttons/Logo ad (sayfa kenarý) 160 x 90 pixels REKLAM FÝYATLARI VE ÖLÇÜLERÝ Baský Tarihi : 19 Temmuz 2013 Trajý : Önkapak : 7 cm x 22 cm TL+ KDV Arka Kapak : 7 cm x 22 cm TL+ KDV Ýç Sayfa Çeyrek : 15 cm x 21 cm TL+ KDV Ýç Sayfa Yarým : 30 cm x 20 cm TL+ KDV REKLAM FÝYATLARI VE ÖLÇÜLERÝ Baský Tarihi : 20 Eylül 2013 Trajý : Önkapak : 7 cm x 22 cm TL+ KDV Arka Kapak : 7 cm x 22 cm TL+ KDV Ýç Sayfa Çeyrek : 15 cm x 21 cm TL+ KDV Ýç Sayfa Yarým : 30 cm x 20 cm TL+ KDV *Ödeme: Fatura tesliminde, nakit ya da banka havalesi ile yapýlabilir.

11 Ýlan Ebatlarý ve Fiyatlarý Ýlan Teslim Özellikleri * Ýlan CD'ye kayýtlý olarak teslim edilir. * Corel Draw, Freehand, Photoshop formatlarýdan birinde hazýrlanmýþ olmalýdýr. * Fontlarý dönüþtürülmüþ (convert) olmalýdýr. * Ýlanýn renkli çýktýsýnýn CD ile birlikte gönderilmesi baský sonuçlarýnýn önceden izlenebilmesi, kontrol edilebilmesi için önemlidir. * Ýlan sözleþmede belirtilmiþ boyutlarda hazýrlanmýþ olmalýdýr. 3'er mm kesim payý da verilmelidir. * Ýlanlarda sayfa kesimine 5 mm'den daha fazla yaklaþan yazýlarýn traþta kesilmesinden sorumluluk kabul edilmez. * Ýlanlarda tüm renkler CMYK özelliðinde olmalýdýr. * Düþük çözünürlükte veya yanlýþ renk formatýnda (RGB gibi) gönderilmiþ ilanlardan doðacak sorunlardan yayýmcý sorumlu deðildir. * Göndereceðiniz reklam sayfalarý için Artkim Yayýn Grubu grafik departmanýndan deðiþiklik talep edilemez. Ýlan Fiyatlarý 1 Tam Sayfa 1,150 TL+KDV 1,150 TL+KDV 950 TL+KDV 950 TL+KDV 2. ve 4. Sayfalar 1,350 TL+KDV 1,350 TL+KDV 1,150 TL+KDV 1,150 TL+KDV 3. ve 5. Sayfalar 1,650 TL+KDV 1,650 TL+KDV 1,350 TL+KDV 1,350 TL+KDV Editör Karþýsý 1,750 TL+KDV 1,750 TL+KDV 1,600 TL+KDV 1,600 TL+KDV Karþýlýklý 2 Tam Sayfa 46x30 cm 2,200 TL+KDV 2,200 TL+KDV 1,800 TL+KDV 1,800 TL+KDV Karþýlýklý 2 Tam Orta Sayfa 46x30 cm 2,800 TL+KDV 2,800 TL+KDV 2,200 TL+KDV 2,200 TL+KDV 1/2 Sayfa (Yarým Sayfa) 11.5x30 cm 750 TL+KDV 750 TL+KDV 600 TL+KDV 600 TL+KDV Ön Kapak Ýçi Karþýsý (1. Sayfa) 2,650 TL+KDV 2,650 TL+KDV 2,350 TL+KDV 2,350 TL+KDV Ön Kapak Ýçi 2,050 TL+KDV 2,050 TL+KDV 1,750 TL+KDV 1,750 TL+KDV Ön Kapak 23x23 cm 6,000 TL+KDV 6,000 TL+KDV 5,000 TL+KDV 5,000 TL+KDV Kulaklý Ön Kapak 46x30 cm 7,000 TL+KDV 7,000 TL+KDV 6,000 TL+KDV 6,000 TL+KDV Arka Kapak Ýçi 1,750 TL+KDV 1,750 TL+KDV 1,450 TL+KDV 1,450 TL+KDV Arka Kapak 4,500 TL+KDV 4,500 TL+KDV 4,000 TL+KDV 4,000 TL+KDV Insert 21x30 cm 6,000 TL+KDV 6,000 TL+KDV 4,000 TL+KDV 4,000 TL+KDV Seperatör (350gr) 5,000 TL+KDV 5,000 TL+KDV 4,000 TL+KDV 4,000 TL+KDV Tedarikçi Rehberi (3 Sayý) 4.8x5 cm 600 TL+KDV 600 TL+KDV Tedarikçi Rehberi (6 Sayý) 4.8x5 cm 1,000 TL+KDV 1,000 TL+KDV Tedarikçi Rehberi (2 Sayý) 4.8x5 cm 400 TL+KDV 400 TL+KDV Tedarikçi Rehberi (4 Sayý) 4.8x5 cm 800 TL+KDV 800 TL+KDV *Ödeme: Dergi & Fatura tesliminde nakit ya da banka havalesi ile veya sözleþme tarihi itibari ile 30 günlük çek ile yapýlabilir.

12

2015 TANITIM DOSYASI

2015 TANITIM DOSYASI 2015 TANITIM DOSYASI Kimya 2-14 Yıllardır kimya sektörüne yönelik yayınlarıyla alanında tanınan ve güvenilen bir kuruluș olan Chem Media; firmalarla hedef kitleleri arasında köprü görevi görerek firmaların

Detaylı

www.kosgeb.gov.tr ATÝK MATBAACILIK www.atikmatbaa.com.tr Basým Tarihi : 05 Kasým 2010

www.kosgeb.gov.tr ATÝK MATBAACILIK www.atikmatbaa.com.tr Basým Tarihi : 05 Kasým 2010 www.kosgeb.gov.tr ATÝK MATBAACILIK www.atikmatbaa.com.tr Basým Tarihi : 05 Kasým BÜYÜK ANADOLU SANAYÝ ÝNÞ. TÝC. LTD. BÜYÜK ANADOLU SANAYÝ ÝNÞ. TÝC. LTD. ÞTÝ. ÞTÝ. 19 yýlýndan günümüze kadar kauçuk ve plastik

Detaylı

Tehlikeli Atýk Çözümünde EKOVAR...

Tehlikeli Atýk Çözümünde EKOVAR... ARA DEPOLAMA www. ekovar.com info@ ekovar.com Hilal Mah. 50. Sokak, 4. Cad. No: 8/8 Yýldýz - Çankaya / ANKARA Tel : +(90) 312 442 13 05 +(90) 312 442 11 43 Faks : +(90) 312 442 13 06 Tehlikeli Atýk Çözümünde

Detaylı

www.turkcoat-paintistanbul.com / www.paintistanbul-turkcoat.com 24-26 Mart 2016

www.turkcoat-paintistanbul.com / www.paintistanbul-turkcoat.com 24-26 Mart 2016 www.turkcoat-paintistanbul.com / www.paintistanbul-turkcoat.com 6. Uluslararası Boya, Boya Hammaddeleri, Yapı Kimyasalları, Yapıştırıcı ve Hammaddeleri, Laboratuvar ve Üretim Ekipmanları Fuarı Türkiye

Detaylı

Sadece Türkiye'nin Deðil Artýk Dünya nýn da Takip Edip, Merakla Beklediði Fuar: TURKCHEM CHEM SHOW EURASIA 2012 Kimyasallar ve üretim teknolojilerinin bir arada olduðu, katýlýmcý ve ziyaretçi sayýsý ile

Detaylı

www.velle.com.tr Metal Pigment Kaplamalar Tel.: +90 (216) 701 24 01 Faks.: +90 (216) 701 24 02

www.velle.com.tr Metal Pigment Kaplamalar Tel.: +90 (216) 701 24 01 Faks.: +90 (216) 701 24 02 www.velle.com.tr Metal Pigment Kaplamalar hava Tel.: +90 (216) 701 24 01 Faks.: +90 (216) 701 24 02 Metal Pigment Kaplamalar Metal Pigment Kaplamalar metal yüzeylerde korozyon olarak r. Bunun ötesinde

Detaylı

SPONSORLUK SEÇENEKLERÝ BÝRÝNÝZ BÝN OLSUN! "Turkchem Chem Show Eurasia & Eurasian Coatings Platform Sponsorluk Seçenekleri" Sponsorluk seçeneklerinin size sunduðu fýrsatlar sonucu fuar alanýnda marka tanýnýrlýðýnýzý

Detaylı

www.stteurasia.com 3. Uluslararası Yüzey İşlem, Galvaniz Kimyasalları ve Teknolojileri Fuarı 12-14 Ekim 2017 İstanbul Fuar Merkezi

www.stteurasia.com 3. Uluslararası Yüzey İşlem, Galvaniz Kimyasalları ve Teknolojileri Fuarı 12-14 Ekim 2017 İstanbul Fuar Merkezi www.stteurasia.com 3. Uluslararası Yüzey İşlem, Galvaniz Kimyasalları ve Teknolojileri Fuarı 12-14 Ekim 2017 Eş Zamanlı Olarak İstanbul Fuar Merkezi Medya Partneri İş Birliği ile Destekleyenler Organizatör

Detaylı

27-28 KASIM HEYETİ İTALYAN KATILIMCILAR FİRMA SEKTÖR AKTİVİTE WEB NE ARIYOR?

27-28 KASIM HEYETİ İTALYAN KATILIMCILAR FİRMA SEKTÖR AKTİVİTE WEB NE ARIYOR? 27-28 KASIM HEYETİ İTALYAN KATILIMCILAR FİRMA SEKTÖR AKTİVİTE WEB NE ARIYOR? 3F CHIMICA Kimya Toz polimer ve polimer emülsiyonları imalatı www.3fchimica.com ALPACOM Yapı/İnşaat Pencere boşluğu için prefabrik

Detaylı

3T, metal iþleme sektöründe marka fuarlar arasýnda 3T Uluslararasý Metal Ýþleme, Kalýp, Otomasyon Teknolojileri ve Yan Sanayi Ürünleri Fuarý 15-18 Mayýs 2008 tarihleri arasýnda Ýzmir Kültürpark Uluslararasý

Detaylı

BAŞLAMA BİTİŞ FUARIN ADI KONUSU YER

BAŞLAMA BİTİŞ FUARIN ADI KONUSU YER BAŞLAMA BİTİŞ FUARIN ADI KONUSU YER 22.11.2017 23.11.2017 16.İstanbul Perakende Fuarı Mağaza, Market, Alışveriş Merkezlerine Yönelik Ürün, Hizmetler ve Alışveriş Merkezleri Yatırımcıları Lütfi Kırdar Uluslararası

Detaylı

Ýlknur Menlik TGDF Kurumsal Ýletiþim Direktörü TGDF 24 sektörel üye dernek Türkiye Gýda ve Ýçecek Sanayisinin Üretim, Ýstihdam, Ýhracat ve ithalatýnýn %95 ni temsil etmekte Food Drink Europe TGDF 2006

Detaylı

TÜRKİYE DE DÜZENLENEN FUARLARA DAİR BİLGİ

TÜRKİYE DE DÜZENLENEN FUARLARA DAİR BİLGİ TÜRKİYE DE DÜZENLENEN FUARLARA DAİR BİLGİ Tarih Fuar Link IFEXPO 4 6 Şubat 4 6 Şubat 13. Uluslararası İstanbul İç Giyim, Çorap İSTANBUL İPLİK http://www.tuyap.com.tr/fuarlar/ifexpo-13- uluslararasi-istanbul-ic-giyim-corap-fuari#fuar-profili

Detaylı

SPONSORLUK SEÇENEKLERÝ BÝRÝNÝZ BÝN OLSUN! "Putech Eurasia & Eurasian Composites Show Sponsorluk Seçenekleri" Sponsorluk seçeneklerinin size sunduðu fýrsatlar sonucu fuar alanýnda marka tanýnýrlýðýnýzý

Detaylı

24-26 Mart 2016. İstanbul Fuar Merkezi. Türkiye ve Avrasya nın En Büyük Boya, Boya Hammaddeleri, Yardımcı Maddeler ve Teknolojileri Fuarı ve Kongresi

24-26 Mart 2016. İstanbul Fuar Merkezi. Türkiye ve Avrasya nın En Büyük Boya, Boya Hammaddeleri, Yardımcı Maddeler ve Teknolojileri Fuarı ve Kongresi www.turkcoat-paintistanbul.com / www.paintistanbul-turkcoat.com 6. Uluslararası Boya, Boya Hammaddeleri, Yapı Kimyasalları, Yapıştırıcı ve Hammaddeleri, Laboratuvar ve Üretim Ekipmanları Fuarı Türkiye

Detaylı

BÝZ... yürüttüğü kalite anlayışını, çeşitli kurum ve kuruluşların ihtiyaçlarına uygun çözümler üretmektedir.

BÝZ... yürüttüğü kalite anlayışını, çeşitli kurum ve kuruluşların ihtiyaçlarına uygun çözümler üretmektedir. Çözüm ortaðýnýz BÝZ... 2012 yılında İstanbul da kurulan İVME MÜHENDİSLİK, enerji sektöründe Mühendislik, Süpervizörlük, Sistem Kurulumu, Endüstriyel doğalgaz mekanik tesisat alanlarında faaliyet gösteren

Detaylı

MedYa KÝt / 26 Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetimi konusunda Türkiye nin ilk dergisi HR DergÝ Human Resources Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetim Dergisi olarak amacýmýz, kurulduðumuz günden bu yana deðiþmedi: Türkiye'de

Detaylı

Modüler Proses Sistemleri

Modüler Proses Sistemleri Ürünler ve Hizmetlerimiz 2011 Modüler Proses Makineleri Modüler Proses Sistemleri Proses Ekipmanlarý Süt alým tanklarý Süt alým degazörleri Akýþ transfer paneli Vana tarlasý Özel adaptör Tesisat malzemeleri

Detaylı

Bugün birçok sektörde binlerce firma, ürettikleri ürünü renklendirmek Için Pulver uzmanlığını kullanıyor.

Bugün birçok sektörde binlerce firma, ürettikleri ürünü renklendirmek Için Pulver uzmanlığını kullanıyor. Bugün birçok sektörde binlerce firma, ürettikleri ürünü renklendirmek Için Pulver uzmanlığını kullanıyor. Radyatörden beyaz eşyaya, otomotivden cama ve seramiğe kadar hayatın içindeki birçok şey Pulver

Detaylı

ipaf09 KÜLTÜRPARK - ÝZMÝR Plastik ve ambalaj sektöründe yeni trendler... 30 NÝSAN - 3 MAYIS 2009 www.ipaffuarlari.com Plastik, Ambalaj, Makine ve Kalýp Sektörünün Aylýk Teknik Dergisi ipaf2009 ÝPAF plastik

Detaylı

MaxiCut. prorange TM. MaxiCut

MaxiCut. prorange TM. MaxiCut Hava geçirgen ve kesiklere karşı dirençli eldiven olarak tasarlanıp geliştirilen kuru ortamlarda kesiklere karşı korumayı; konfor, esneklik ve hünerle birleştirir. 6 boy, 2 kaplama çizgisi ve 4 kesme seviyesi

Detaylı

Yapýlara estetik, kente kimlik. Y apý estetiði ve izolasyonunda Strotaþ ürünleri çeþitliliði ve üretim kalitesi ile modern mimariye estetik kazandýrýrken, kentsel dönüþüm, restorasyon ve renovasyon uygulamalarýnda

Detaylı

Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip proses filtreleri ile, siklonlar, seperatörler çalýþma koþullarýna göre anti nem,anti

Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip proses filtreleri ile, siklonlar, seperatörler çalýþma koþullarýna göre anti nem,anti Filtre Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip proses filtreleri ile, siklonlar, seperatörler çalýþma koþullarýna göre anti nem,anti statik seçenekleri, 1-200m2 temizleme alaný ve

Detaylı

Kimya Mühendisi Kimdir?

Kimya Mühendisi Kimdir? Kimya Mühendisi Kimdir? Kimyasal madde üreten veya kimyasal madde kullanarak üretim yapan tesislerin tasarlanması, kurulması ve işletilmesi alanlarında çalışan kişidir. İyi bir kimya mühendisi olmak için

Detaylı

- ALANI VE TÜM DALLARI - ALANI VE TÜM DALLARI

- ALANI VE TÜM DALLARI - ALANI VE TÜM DALLARI 6001 ADALET 1 Adalet Özel Güvenlik ve Koruma Sosyal Güvenlik Eser Koruma 6002 Mimari Dekoratif Sanatlar Mimari Restorasyon Mobilya ve Dekorasyon 7 Endüstriyel Tavukçuluk Et ve Ürünleri 6003 Sosyal Hizmetler

Detaylı

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði, üyeler arasýndaki haberleþme aðýný daha etkin hale getirmek için, akademik çalýþmalar yürüten bilim insaný, antrenör, öðretmen, öðrenci ve ilgili

Detaylı

Ýstanbul Doðu ile Batý Arasýndaki Köprü Coatings Show Eurasia 4. Uluslararasý Boya, Mürekkep, Yapýþtýrýcý, Ýzolasyon, Yapý Kimyasallarý Hammadeleri ve Üretim Teknolojileri Fuarý 6-8 Ekim Ýstanbul Fuar

Detaylı

SERTİFİKALAR ÜYELİKLER TAYSAD

SERTİFİKALAR ÜYELİKLER TAYSAD SERTİFİKALAR ÜYELİKLER TAYSAD Taşıt Araçları Yan Sanayicileri Derneği Türkiye Kimya Sanayicileri Derneği İstanbul 3.Bölge Sanayici ve İş Adamları Derneği(SAN-DER) HAKKIMIZDA 1989 1990 1996 1998 2004 2008

Detaylı

olan adaylar tercih edemezler. - ALANI VE TÜM DALLARI

olan adaylar tercih edemezler. - ALANI VE TÜM DALLARI kurumları mezunları için ayrılan kontenjanlarına, mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarının aşağıda belirtilen alan/dallarından mezun olan 600 AHŞAP TEKNOLOJİSİ Görsel Sanatlar 6003 AİLE VE TÜKETİCİ HİZMETLERİ

Detaylı

BEYAZ EŞYA ÜRETİM SEKTÖRÜNDEN KAYNAKLANAN TEHLİKELİ ATIKLARIN YÖNETİMİ

BEYAZ EŞYA ÜRETİM SEKTÖRÜNDEN KAYNAKLANAN TEHLİKELİ ATIKLARIN YÖNETİMİ BEYAZ EŞYA ÜRETİM SEKTÖRÜNDEN KAYNAKLANAN TEHLİKELİ ATIKLARIN YÖNETİMİ BARIŞ ÇALLI Marmara Üniversitesi, Çevre Mühendisliği Bölümü http://enve.eng.marmara.edu.tr Türkiye de Beyaz Eşya Sektörü 1955 yılında

Detaylı

Tüm doğal taşlar için. Yüzey Eskitme Makina ve Sistemleri

Tüm doğal taşlar için. Yüzey Eskitme Makina ve Sistemleri Tüm doğal taşlar için Yüzey Eskitme Rösler Kromaş Hakkında: Rösler Kromaş ın yüzey işlem makinaları konusunda başlattığı öncülük, yeni sistem ve teknolojilerin geliştirilerek, sanayinin hizmetine sunulması

Detaylı

prorange TM MaxiCut CutTech teknoloji platformu

prorange TM MaxiCut CutTech teknoloji platformu Hava geçirgen ve kesiklere karşı dirençli eldiven olarak tasarlanıp geliştirilen kuru ortamlarda kesiklere karşı korumayı; konfor, esneklik ve hünerle birleştirir. 6 boy, 2 kaplama çizgisi ve 4 kesme seviyesi

Detaylı

KRÝSTAL KÝMYASAL ÜRÜNLER ÝMALATI SAN. TÝC. LTD. ÞTÝ. 1996 yýlýnda GALERÝ KRÝSTAL A.Þ. bünyesinde kurulmuþtur. 4.000m2 lik kapalý alanda otel buklet malzemesi olarak adlandýrýlan sarf malzemelerinin imalatý

Detaylı

HAZİRAN 2016 Gebze Ticaret Odası Ticaret Bölümü

HAZİRAN 2016 Gebze Ticaret Odası Ticaret Bölümü HAZİRAN 2016 Gebze Ticaret Odası Ticaret Bölümü Sayı: 2016/1 TÜRKİYE DE VE DÜNYA DA BOYA SEKTÖRÜ Son dönemde dünya boya sanayisi önemli değişikliklere sahne olmaktadır. Sektörde konsantrasyon, uzmanlaşma,

Detaylı

Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta

Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta Mikro Dozaj Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta ve aðýr hizmet tipi modellerimizle Türk

Detaylı

T.C. BURSA VALİLİĞİ Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü TESİSE KABUL EDİLECEK TEHLİKESİZ ATIK KODLARI LİSTESİ

T.C. BURSA VALİLİĞİ Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü TESİSE KABUL EDİLECEK TEHLİKESİZ ATIK KODLARI LİSTESİ TESİSE KABUL EDİLECEK TEHLİKESİZ ATIK KODLARI LİSTESİ EK-2 01 01 01, Metalik maden kazılarından kaynaklanan 01 01 02, Metalik olmayan maden kazılarından kaynaklanan 01 03 08, 01 03 07 dışındaki diğer tozumsu

Detaylı

EKSTRA KORUMA! İndeks

EKSTRA KORUMA! İndeks İndeks BALONDÜLA ile EKSTRA KORUMA! Balondüla Nedir 4 Kullanım Alanları 6 Balondüla nın Avantajları 8 Balondüla Ürünleri 10 Uygulama Örnekleri 12 Yapı Malzemeleri Yedek Parça Mobilya 2 3 Balondüla Nedir?

Detaylı

Yüzey İşlem Teknolojileri

Yüzey İşlem Teknolojileri indeks Net Kimya Sanayi Kalite Politikası Yüzey İşlem Teknolojileri Uygulama Alanları Yağ Alma Kimyasalları Fosfatlar Nano Teknolojik Kaplamalar Alüminyum Yüzey İşlemler Tozboya Öncesi Kullanılan Dönüşüm

Detaylı

SİTELER MESLEKİ EĞİTİM MERKEZİ

SİTELER MESLEKİ EĞİTİM MERKEZİ SİTELER MESLEKİ EĞİTİM MERKEZİ Mesleki Eğitim Merkezi Programları (Çıraklık) Kapsamına Alınan Meslek Alan ve Dallarının Listesi Alan 1 2 3 4 5 Dal MOBİLYA VE İÇ MEKÂN TASARIMI 1 Ahşap Doğrama Teknolojisi

Detaylı

Doğal Gaz Dergisi 2009 Yılı Dağıtımlarının Coğrafi Bölgelere Göre Dağılımı. Doğal Gaz Dergisi 2009 Yılı Dağıtımlarının Adres Gruplarına Göre Dağılımı

Doğal Gaz Dergisi 2009 Yılı Dağıtımlarının Coğrafi Bölgelere Göre Dağılımı. Doğal Gaz Dergisi 2009 Yılı Dağıtımlarının Adres Gruplarına Göre Dağılımı Doğal Gaz Dergisi 2009 Yılı Dağıtımlarının Coğrafi Bölgelere Göre Dağılımı 5 Marmara Bölgesi 5 %34 İç Anadolu Bölgesi %34 Ege Bölgesi %9 Karadeniz Bölgesi Akdeniz Bölgesi %3 %9 Güney Doğu Anadolu Bölgesi

Detaylı

2016 YILI EGE BÖLGESİ FUAR TAKVİMİ

2016 YILI EGE BÖLGESİ FUAR TAKVİMİ 2016 YILI EGE BÖLGESİ FUAR TAKVİMİ Sıra No Başlama Bitiş Fuarın Adı Fuarın Konusu Başlıca Ürün Hizmet Grupları Yer Şehir Düzenleyici IF Wedding Fashion Gelinlik, Damatlık, Abiye Giyim, Abiye ve Fuar -

Detaylı

olan adaylar tercih edemezler.

olan adaylar tercih edemezler. kurumları mezunları için ayrılan kontenjanlarına, mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarının aşağıda belirtilen alan/dallarından mezun olan Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliği 600 AHŞAP TEKNOLOJİSİ 6003

Detaylı

OCAK 2016 FİYAT LİSTESİ

OCAK 2016 FİYAT LİSTESİ OCAK 16 FİYAT LİSTESİ ÜRÜN KODU ÜRÜN ADI ÜRÜN EBAT ADET FİYATI (TL.) KOLİ FİYATI (TL.) KOLİ İÇİ ADET STANDART OTO FIRÇA STANT ÖLÇÜLERİ: 180x65x0 Brüt TOPLAM.009,0 TL Ücretsiz Stant ile verilen ürünlerin;

Detaylı

PAGEV TÜRK PLASTİK SEKTÖRÜNÜN ÇATI ÖRGÜTÜ

PAGEV TÜRK PLASTİK SEKTÖRÜNÜN ÇATI ÖRGÜTÜ PAGEV TÜRK PLASTİK SEKTÖRÜNÜN ÇATI ÖRGÜTÜ Kuruluş: 1989 1750 ilişkili firma ve 600 mütevelli üye Temsil; 250.000 çalışanı bulunan Tüm Türk Plastik Sektörü nün değer zincirindeki yaklaşık 11.000 firma Mamul

Detaylı

EQ Kapasitif Seviye Transmitterleri, endüstride yaygýn kullanýlan, kapasite ölçüm yöntemini kullanýr. Elektrod çubuðu ile tank duvarý arasýnda prosesi oluþturan malzeme nedeniyle deðiþen kapasiteyi ölçerek

Detaylı

Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi MALZEME BİLİMİ VE MÜHENDİSLİĞİ

Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi MALZEME BİLİMİ VE MÜHENDİSLİĞİ Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi MALZEME BİLİMİ VE MÜHENDİSLİĞİ İKÇÜ-MALZEME BİLİMİ VE MÜHENDİSLİĞİ Malzeme Bilimi ve Mühendisliği Bölümü 2012 yılında kurul ve aynı yıl ilk öğrencilerini alarak programına

Detaylı

KİRLİLİK KATSAYISI. 4 KOİ, AKM, Yağ-Gres, ph

KİRLİLİK KATSAYISI. 4 KOİ, AKM, Yağ-Gres, ph SEKTÖR GIDA SANAYİ ALT SEKTÖR KİRLİLİK KATSAYISI KİRLİLİK PARAMETRELERİ Nişasta,Un ve Makarna Üretimi 4 KOİ, AKM, ph Maya Üretimi KOİ, AKM, Yağ-Gres, Top-N, Top-P, ph Sitrik Asit Üretimi KOİ, AKM, Yağ-Gres,

Detaylı

uzun vadeli çözüm ortağınız

uzun vadeli çözüm ortağınız Firma Sunumu uzun vadeli çözüm ortağınız 2015 Ozay Dokum www.ozaydokum.com 1 Kısa Bilgi - 1.200 tonun üzerinde yıllık kapasite - 25 yıldan fazla üretim tecrübesi - 10.000 m 2 lik üretim tesisi - 100 çalışan

Detaylı

T.C. YALOVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ. Tüm Ders Kodları Havuzu

T.C. YALOVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ. Tüm Ders Kodları Havuzu POLİMER MÜHENDİSLİĞİ EABD LİSANSÜSTÜ DERSLERİ PLM501 Polimer Mühendisliği (3+0) 3 6 Zorunlu PLM502 Polimerlerin Şekillendirilmesi (3+0) 3 6 Zorunlu PLM503 Polimerizasyon Yöntemleri PLM504 İletken Polimerler

Detaylı

AkzoNobel ve AkzoNobel Kemipol 2011 Genel Tanıtım Sunuşu Bobin Boyaları Teknolojisine Genel Bakış

AkzoNobel ve AkzoNobel Kemipol 2011 Genel Tanıtım Sunuşu Bobin Boyaları Teknolojisine Genel Bakış AkzoNobel ve AkzoNobel Kemipol 2011 Genel Tanıtım Sunuşu Bobin Boyaları Teknolojisine Genel Bakış Sunum İçeriği Genel Boya Bilgileri Tanım ve Sınıflandırma Boya Hammaddeleri Bobin Boyaları Teknolojileri

Detaylı

1 Ahşap Doğrama Teknolojisi. 2 Mobilya İskeleti ve Döşemesi. 3 Mobilya Süsleme Sanatları. 4 İç Mekân ve Mobilya Teknolojisi

1 Ahşap Doğrama Teknolojisi. 2 Mobilya İskeleti ve Döşemesi. 3 Mobilya Süsleme Sanatları. 4 İç Mekân ve Mobilya Teknolojisi MOBİLYA VE İÇ MEKÂN TASARIMI 1 Ahşap Doğrama Teknolojisi 1 2 Mobilya İskeleti ve Döşemesi 3 Mobilya Süsleme Sanatları 4 İç Mekân ve Mobilya Teknolojisi AYAKKABI VE SARACİYE TEKNOLOJİSİ 5 Ayakkabı Modelistliği

Detaylı

KİMYA MÜHENDİSLİĞİ. Kimya Mühendisleri;

KİMYA MÜHENDİSLİĞİ. Kimya Mühendisleri; KİMYA MÜHENDİSLİĞİ Kimya mühendisliği; temel olarak kimya bilimi ile matematik, fizik, biyoloji, çevre, kalite ve ekonomi bilimlerini kullanarak proses tasarlayabilen ve önemli endüstriyel, teknolojik

Detaylı

Bilgi İletişim Kabloları 2MKAB. 2MKAB Bilgi İletişim Kabloları CAT 5e UTP CAT 5e P-UTP CAT 5e H-UTP. CAT 5e S-UTP CAT 5e PS-UTP CAT 5e HS-UTP

Bilgi İletişim Kabloları 2MKAB. 2MKAB Bilgi İletişim Kabloları CAT 5e UTP CAT 5e P-UTP CAT 5e H-UTP. CAT 5e S-UTP CAT 5e PS-UTP CAT 5e HS-UTP CAT 5e UTP CAT 5e P-UTP CAT 5e H-UTP Ürün Kodu: 26000 Ürün Kodu: 2600 Ürün Kodu: 260 CAT 5e S-UTP CAT 5e PS-UTP CAT 5e HS-UTP ISO Class D standardýna göre test edilen CAT 5e kablolar 55 Mbit/Sn hýza kadar

Detaylı

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

KAUÇUK VE KAUÇUK ÜRÜNLERİ SEKTÖRÜ

KAUÇUK VE KAUÇUK ÜRÜNLERİ SEKTÖRÜ KAUÇUK VE KAUÇUK ÜRÜNLERİ SEKTÖRÜ *BU RAPOR KAYNAKÇADA BELİRTİLEN GÖSTERGELERDEN VE YAYINLARDAN DERLENMİŞTİR. 1 İÇİNDEKİLER KAUÇUK VE KAUÇUK ÜRÜNLERİ SEKTÖR RAPORU 1.GENEL DURUM 2. SEKTÖR İHRACAT ORANLARI

Detaylı

prorange TM Oil MaxiCut Oil

prorange TM Oil MaxiCut Oil Sıvı geçirmez, kesiklere dirençli bir eldiven olarak tasarlanıp geliştirilen, yağlı ortamlarda kesiklere karşı korumayı; kavrama, konfor, esneklik ve hünerle birleştirir. 6 boy, 2 kaplama çizgisi ve 4

Detaylı

Solvent bazlı, sentetik reçine esaslı, hava kurumalı, kurşun içermeyen, örtme gücü yüksek, parlak bir son kat boyadır.

Solvent bazlı, sentetik reçine esaslı, hava kurumalı, kurşun içermeyen, örtme gücü yüksek, parlak bir son kat boyadır. www.tekboya.com SOLVENT BAZLI Boyalar Solvent bazlı, sentetik reçine esaslı, hava kurumalı, kurşun içermeyen, örtme gücü yüksek, parlak bir son kat boyadır. - Tek Süper Sentetik Yağlı Boya 12 1/4 6,70

Detaylı

24-26 Mart 2016 REKLAM VE TANITIM. İstanbul Fuar Merkezi

24-26 Mart 2016 REKLAM VE TANITIM. İstanbul Fuar Merkezi www.turkcoat-paintistanbul.com / www.paintistanbul-turkcoat.com REKLAM VE TANITIM 6. Uluslararası Boya, Boya Hammaddeleri, Yapı Kimyasalları, Yapıştırıcı ve Hammaddeleri, Laboratuvar ve Üretim Ekipmanları

Detaylı

SPONSORLUK SEÇENEKLERİ BİRİNİZ BİN OLSUN! www.artkim.com.tr

SPONSORLUK SEÇENEKLERİ BİRİNİZ BİN OLSUN! www.artkim.com.tr SPONSORLUK SEÇENEKLERİ BİRİNİZ BİN OLSUN! "Chem Show Eurasia Sponsorluk Seçenekleri" Sponsorluk seçeneklerinin size sunduğu fırsatlar sonucu fuar alanında marka tanınırlığınızı optimum bir noktaya taşıyarak,

Detaylı

SPONSORLUK SEÇENEKLERİ

SPONSORLUK SEÇENEKLERİ 5. Uluslararası Poliüretan Sanayi Fuarı 3. Uluslararası Kompozit Sanayi Fuarı 9-11 Kasım 2017 İstanbul Fuar Merkezi SPONSORLUK SEÇENEKLERİ Medya Partneri İş Birliği ile Destekleyen Organizatör Kimya Sektör

Detaylı

TÜRKİYEDE KİMYA ENDÜSTRİSİ

TÜRKİYEDE KİMYA ENDÜSTRİSİ ALİ UZUN FEN BİLİMLERİ ÖĞRETMENİ TÜRKİYEDE KİMYA ENDÜSTRİSİ Yaşadığınız ortamı incelediğinizde kullandığınız pek çok malzemenin kimya endüstrisi sayesinde üretildiğini görürsünüz. Duvarlarda, kapılarda

Detaylı

FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM

FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM IX FÝYATLAR 145 146 FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM 2000 yýlýnda önceki yýlýn önemli ölçüde altýnda seyreden fiyat artýþlarý 2001 yýlýnýn ikinci ayýnda kurlarýn serbest býrakýlmasý sonucu üçüncü

Detaylı

UŞAK ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ KİMYA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

UŞAK ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ KİMYA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ UŞAK ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ KİMYA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ BÖLÜM TANITIMI SUNUMU MAYIS 2017 - UŞAK Kimya Mühendisliği Tanımı Kimya bilimi ile matematik, fizik, biyoloji ve ekonomi bilimlerini kullanarak

Detaylı

www.bilimnettasarim.com/ polisaj makinesi 480 0,8 0,27 polisaj 1300 0,33 0,68 polisaj malzemeleri 210 0,39 0,28 cila makinesi 110 0,57 1,24 polisaj

www.bilimnettasarim.com/ polisaj makinesi 480 0,8 0,27 polisaj 1300 0,33 0,68 polisaj malzemeleri 210 0,39 0,28 cila makinesi 110 0,57 1,24 polisaj www.bilimnettasarim.com/ polisaj makinesi 480 0,8 0,27 polisaj 1300 0,33 0,68 polisaj malzemeleri 210 0,39 0,28 cila makinesi 110 0,57 1,24 polisaj motoru 140 0,37 0,21 elektro polisaj 70 0,18 0,36 pasta

Detaylı

SPONSORLUK SEÇENEKLERİ

SPONSORLUK SEÇENEKLERİ Uluslararası Kimya Sanayi Fuarları SPONSORLUK SEÇENEKLERİ 08-10 Kasım 2018 İstanbul Fuar Merkezi Medya Partneri İş Birliği ile Destekleyen Organizatör K mya Sektör Platformu ve Üyeler BU FUAR 5174 SAYILI

Detaylı

2015-ÖSYS Önlisans Programları Doluluk Oranları (Devlet Üniversiteleri)

2015-ÖSYS Önlisans Programları Doluluk Oranları (Devlet Üniversiteleri) Acil Durum ve Afet Yönetimi 100,00 Adalet 100,00 Ağız ve Diş Sağlığı 100,00 Alternatif Enerji Kaynakları Teknolojisi 98,43 Ameliyathane Hizmetleri 99,49 Anestezi 99,93 Arıcılık 90,38 Aşçılık 100,00 Atçılık

Detaylı

Sika Yapı Kimyasalları A.Ş Marine Ürünleri Fiyat Listesi Ocak 2015

Sika Yapı Kimyasalları A.Ş Marine Ürünleri Fiyat Listesi Ocak 2015 1/5 Ürün Adı Renk Ürün Kodu Ambalaj Fiyat Birim Koli Açıklamalar Sikaflex 290i DC POLİÜRETAN VE HİBRİT ESASLI YAPIŞTIRICILAR VE İZOLASYON MALZEMELERİ Siyah 100169300 300 ml kartuş 9,10 12 Adet Siyah 100030600

Detaylı

ClimaTech Yaþam ve bütçe konforu için... 142 Subasman Baþlangýç Profili Alüminyum Subasman Profili Alüminyumdan mamül (0,6 mm et kalýnlýðý) damlalýklý subasman baþlangýç profilidir. Üzerine inþa edilecek

Detaylı

Tekstil, Kaðýt, Plastik Ambalaj, Baský ve Matbaa Sektörleri için komple silindir üretimi ve kaplamasý,

Tekstil, Kaðýt, Plastik Ambalaj, Baský ve Matbaa Sektörleri için komple silindir üretimi ve kaplamasý, ARTIPOL Genel Tanitim 1995 yýlýndan itibaren, poliüretan elastomer malzemesi konusunda hizmet veren Artýpol Poliüretan & Kauçuk Ýmalat Ýthalat Ýhracat Sanayi ve Ticaret Limited Þirketi, 2001 yýlýndan itibaren

Detaylı

EYLÜL 2011 YIL: 15 SAYI: 10 KDV DAHİL 10 TL. Medya Kit 11

EYLÜL 2011 YIL: 15 SAYI: 10 KDV DAHİL 10 TL. Medya Kit 11 EYLÜL 2011 10 YIL: 15 SAYI: 10 KDV DAHİL 10 TL Medya Kit 11 içindekiler Hakkımızda 1 Cinsiyet Dağılımı 2 Yaş Grubu 2 Eğitim Durumu 3 Çalışılan Departman 3 Ünvan Dağılımı 4 Çalışılan Bölüm 4 Çalışan Sayısı

Detaylı

ETS BAKIM VE ONARIM BOYA KAPLAMA İNOVASYONU

ETS BAKIM VE ONARIM BOYA KAPLAMA İNOVASYONU ETS BAKIM VE ONARIM BOYA KAPLAMA İNOVASYONU MATIBA 977 C MATIBA 977 C Yüzey üzerinde herhangi bir kumlama ilşlemi yapmadan, ETS- MATIBA 977 yüzey kaplama işlemi uygulanır. ETS MATIBA 977, yüzey hazırlığında

Detaylı

www.gunmak.com.tr Robot & Robotik Sistemler Montaj Otomasyonu Dozaj Sistemleri Püskürtme Sistemleri Bağlantı Elemanları Endüstriyel Aletletler

www.gunmak.com.tr Robot & Robotik Sistemler Montaj Otomasyonu Dozaj Sistemleri Püskürtme Sistemleri Bağlantı Elemanları Endüstriyel Aletletler www.gunmak.com.tr Robot & Robotik Sistemler Montaj Otomasyonu Dozaj Sistemleri Pompalar Püskürtme Sistemleri Bağlantı Elemanları Endüstriyel Aletletler Müşteri ihtiyaçlarını yakından takip eden ve ihtiyaca

Detaylı

T.C. İSTANBUL VALİLİĞİ Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü TEHLİKESİZ ATIKLAR TOPLAMA-AYIRMA BELGESİ. Belge No: 2014/ 243

T.C. İSTANBUL VALİLİĞİ Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü TEHLİKESİZ ATIKLAR TOPLAMA-AYIRMA BELGESİ. Belge No: 2014/ 243 TEHLİKESİZ ATIKLAR TOPLAMA-AYIRMA BELGESİ EK-1 Belge No: 2014/ 243 İşbu Belge, 17.06.2011 tarih ve 27967 sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe giren Bazı Tehlikesiz Atıkların Geri kazanımı Tebliği

Detaylı

Dijital Baskı Makinaları İç Mekan / Dış Mekan Baskı Makinaları Bayrak / Tekstil Baskı Makinaları Endüstriyel UV Baskı Makinaları

Dijital Baskı Makinaları İç Mekan / Dış Mekan Baskı Makinaları Bayrak / Tekstil Baskı Makinaları Endüstriyel UV Baskı Makinaları Dijital Baskı Makinaları İç Mekan / Dış Mekan Baskı Makinaları Bayrak / Tekstil Baskı Makinaları Endüstriyel UV Baskı Makinaları Endüstriyel Kesim Sistemleri Malzemeler İç Mekan / Dış Mekan / UV Baskı

Detaylı

BAŞLAMA BİTİŞ FUARIN ADI KONUSU YER

BAŞLAMA BİTİŞ FUARIN ADI KONUSU YER BAŞLAMA BİTİŞ FUARIN ADI KONUSU YER 01.02.2017 03.02.2017 Alleather IDF Deri Fuarı Giysilik, Ham Deriler, Deri Konfeksiyon, Deri İşleme Makineleri, Finisaj, Kimyasallar Fuar Merkezi Yeşilköy 02.02.2017

Detaylı

15 18 HAZİRAN 2015 FRANKFURT - ALMANYA

15 18 HAZİRAN 2015 FRANKFURT - ALMANYA ACHEMA 2015 ULUSLARARASI KİMYA VE İŞLEME SANAYİ FUARI ZİYARET RAPORU 15 18 HAZİRAN 2015 FRANKFURT - ALMANYA Aykut TERZİOĞLU Uluslararası İlişkiler Müdürlüğü Fuarcılık Şefi 1 ACHEMA 2015 ULUSLARARASI KİMYA

Detaylı

YAPI MALZEMELERİ 04-07

YAPI MALZEMELERİ 04-07 İNŞAAT, DEKORASYON M AY I S ve EMLAK GÜNLERİ 2 0 1 7 Yer: TÜRK BEYLERİ KENT MEYDANI / ETİMESGUT ANA SPONSORLAR İLETİŞİM SPONSORU BİRLEŞİK İNŞAAT MÜTEAHHİTLERİ FEDERASYONU YAPI MALZEMELERİ 04-07 Türkiye'nin

Detaylı

20.SANTEK Yapı Dekorasyon ve Mobilya Fuarı / 05-08 Mayıs 2016

20.SANTEK Yapı Dekorasyon ve Mobilya Fuarı / 05-08 Mayıs 2016 Detay Fuarcılık Organizasyon ve Tanıtım Hizmetleri Ltd. Şti HAKKIMIZDA Detay Fuarcılık Organizasyon & Tanıtım Hizmetleri Limited Şirketi TOBB- Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği nin Y-276 numaralı Yurtiçinde

Detaylı

Su Bazlı İç Cephe Boyalar & Astarlar

Su Bazlı İç Cephe Boyalar & Astarlar Su Bazlı İç Cephe Boyalar & Astarlar Ürün Kodu Ürün ve Tanımı Dolum Koli Adedi Fiyat (TL/Adet) 0.03 Sepra Pearl Sedef Boya Su bazlı, inci yüzeyi görünümünde desenli, dekoratif, iç cephe boyası 7,5 L 5

Detaylı

DİJİTAL KİMYA TEKNOLOJİLERİ GAZETESİ medyakit 2017 / 2018

DİJİTAL KİMYA TEKNOLOJİLERİ GAZETESİ medyakit 2017 / 2018 www.chemlife.com.tr DİJİTAL KİMYA TEKNOLOJİLERİ GAZETESİ medyakit 2017 / ChemLife Kimya Teknolojileri Gazetesi nin amacı; kimya bilimi, sanayisi ve bağlı alt sektörlerin gelişmesine katkıda bulunarak,

Detaylı

MECLİS TOPLANTISI. Ender YORGANCILAR Yönetim Kurulu Başkanı

MECLİS TOPLANTISI. Ender YORGANCILAR Yönetim Kurulu Başkanı MECLİS TOPLANTISI Ender YORGANCILAR Yönetim Kurulu Başkanı 24 Haziran 2013 ŞİDDETİN HER TÜRLÜSÜNE KARŞIYIZ! İHTİYACIMIZ OLAN BARIŞ, HOŞGÖRÜ, SEVGİ DEMOKRASİ ENDEKSİ SIRALAMASI 86 2006 2008 2010 2011 2012

Detaylı

19-21 NISAN 2018 FUARLARI ICEC Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı İSTANBUL. Biyoteknoloji, Yaşam Bilimleri ve Endüstrileri Fuarı

19-21 NISAN 2018 FUARLARI ICEC Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı İSTANBUL. Biyoteknoloji, Yaşam Bilimleri ve Endüstrileri Fuarı Analiz ve Laboratuvar Teknolojileri Fuarı Biyoteknoloji, Yaşam Bilimleri ve Endüstrileri Fuarı İlaç Ehdüstrisi, Teknolojileri ve Bileşenleri Fuarı Nutrasötik Endüstrisi Fuarı YAŞAM BİLİMLERİ FUARLARI 2018

Detaylı

uzun vadeli çözüm ortağınız

uzun vadeli çözüm ortağınız Firma Sunumu uzun vadeli çözüm ortağınız 2016 Ozay Dokum www.ozaydokum.com 1 Tarihçe 1993 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2007 2012 2014 2015 Izmir de 400 m 2 lik bir atölyede, Öz-Ay kamlok ve çabuk bağlantı

Detaylı

13. yıl. Reklam. Kiti 10

13. yıl. Reklam. Kiti 10 13. yıl Reklam Kiti 10.. içindekiler Hakkımızda 1 Cinsiyet Dağılımı 2 Yaş Grubu 2 Eğitim Durumu 3 Çalışılan Departman 3 Ünvan Dağılımı 4 Çalışılan Bölüm 4 Çalışan Sayısı Ortalaması 5 Sektörel Dağılım 5

Detaylı

BOSAD BİLGİLENDİRME BÜLTENİ. Pazar araştırma şirketi Grand View Research e göre, 2020 ye kadar pazarın gelişim ve değişim trendleri

BOSAD BİLGİLENDİRME BÜLTENİ. Pazar araştırma şirketi Grand View Research e göre, 2020 ye kadar pazarın gelişim ve değişim trendleri BOSAD BOYA SANAYİCİLERİ DERNEĞİ Selim Ragıp Emeç Sk. Kafaoğlu Apt. No:13 D:5 PK 34740 Suadiye- Kadıköy/ İstanbul Tel: (216) 384 74 53-93 Fax: (216) 384 69 34 bosad@bosad.org.tr BOSAD BİLGİLENDİRME BÜLTENİ

Detaylı

Rezistans termometreler endüstride hassas sýcaklýk ölçümü istenilen yerlerde kullanýlmaktadýr. Ýletkenin elektriksel direncinin sýcaklýða baðlý olarak deðiþim temeline dayanýr. Ýletken olarak emaye, cam

Detaylı

Doğal Gaz Dergisi. Doğal Gaz Teknolojisi, Cihaz ve Sistemleri Dergisi. Yayına Başladığı Tarih: Abonelik Sistemi: Yayına Periyodu: Dağıtım: Tiraj:

Doğal Gaz Dergisi. Doğal Gaz Teknolojisi, Cihaz ve Sistemleri Dergisi. Yayına Başladığı Tarih: Abonelik Sistemi: Yayına Periyodu: Dağıtım: Tiraj: Yayına Başladığı Tarih: Abonelik Sistemi: 1988 Yurt içi yıllık abonelik ücreti 48 TL. Bu fiyatlara KDV ve gönderim ücretleri dahildir. Yayına Periyodu: Yılda 6 sayı. Dağıtım: Kargo ile; kişi veya şirket

Detaylı

Güveniniz, Emeğimiz, Onurumuz. Üretimin Enerjisi

Güveniniz, Emeğimiz, Onurumuz. Üretimin Enerjisi 2016 enerjik yatırımlar yenilenebilir verimli kazandıran çözümler Müşterilerimizin Güveni Çalışanlarımızın Emeği Kalitemiz Onurumuzdur. Bizi Geleceğe Taşıyan. GEO TARİHÇE ( 5 ) PROJE TAAHHÜT ( 6-7 ) KALİTE

Detaylı

Enerji Dünyası Dergisi

Enerji Dünyası Dergisi Yayına Başladığı Tarih: 2000 Yayına Periyodu: Yılda 8 sayı. Dağıtım: Kargo ile; kişi veya şirket ve kurum ismine, ambalajlı olarak gönderim yapılır. Tiraj: 8000 net. Fuar ve ilgili kongre, seminer vb.

Detaylı

GENEL KONT. 2. Sınıf. Güz Yarıyılı Kurumiçi Yatay Geçiş Kont. En Küçük Taban Puan. En Küçük Taban Puan. Puan Türü. Puan Türü

GENEL KONT. 2. Sınıf. Güz Yarıyılı Kurumiçi Yatay Geçiş Kont. En Küçük Taban Puan. En Küçük Taban Puan. Puan Türü. Puan Türü 2012 2013 2. Sınıf DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ KURUMİÇİ YATAY GEÇİŞ KONTENJANLARI Kütahya Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu GENEL KONT Bankacılık ve Sigortacılık YGS-6 238,28 YGS-6 271,479 70 5 Bankacılık

Detaylı

Böttcher 1725 yılında kuruldu 290 yıllık bir başarı hikayesi. İlk merdane 1878 yılında üretildi Grafik endüstrisinde 130 yılı aşkın bir tecrübe

Böttcher 1725 yılında kuruldu 290 yıllık bir başarı hikayesi. İlk merdane 1878 yılında üretildi Grafik endüstrisinde 130 yılı aşkın bir tecrübe İçerik 1. Böttcher tanıtımı 2. Merdane üretimi 3. Ürünler 4. Sektörler 5. Müşteriler 6. Böttcher Türkiye 7. Neden karton ambalaj? 8. Migrasyon 9. Böttcher çözümleri Böttcher 1725 yılında kuruldu 290 yıllık

Detaylı

CHEMORBIS ONLINE REKLAM ÇÖZÜM TEKLÝFÝ Alternatif Çözümler ChemOrbis e reklam vermek, web sayfasýnda ve e-bültenler üzerinden olmak üzere iki þekilde mümkündür. 1) ChemOrbis Web Sayfasýnda a) Ana Sayfada

Detaylı

rm o f t a l ip j o l o n ek gýda T a d ý G m için ya þ a i ye Türk u ulusal GIDA TEKNOLOJÝ PLATFORMU y a þ a m i ç i n g ý d a Kaynak: 2010 Envanteri (TGDF) Gýda Sektörü 73.722.988 nüfus Hane halký gýda

Detaylı

Atıklarınızı lütfen ayırınız!

Atıklarınızı lütfen ayırınız! Atıklarınızı lütfen ayırınız! Aşağıdaki atıklar çöp konteynerine ait değillerdir. Bunları ayrışmış şekilde biriktirmek için varolan düzenekleri kullanınız! Atık madde ayrışımı = Çevre sağlığı Atık kağıt,

Detaylı

ÇİMENTO FABRİKALARINDA ALTERNATİF YAKIT OLARAK KULLANILACAK ATIK KODLARI

ÇİMENTO FABRİKALARINDA ALTERNATİF YAKIT OLARAK KULLANILACAK ATIK KODLARI ÇİMENTO FABRİKALARINDA ALTERNATİF YAKIT OLARAK KULLANILACAK ATIK KODLARI ATIK KODU ATIK AÇIKLAMASI 16 01 03 Ömrünü tamamlamış lastikler 08 03 19* Dağıtıcı yağ 08 04 17* Reçine yağı KULLANILMIŞ LASTİKLER

Detaylı

2011 FUAR PROGRAMIMIZ

2011 FUAR PROGRAMIMIZ BAŞLAMA BİTİŞ FUARIN ADI KONUSU BAŞLICA ÜRÜN HİZMET GRUPLARI TÜRÜ YER ŞEHİR DÜZENLEYİCİ 13 Ocak 11 14 Ocak 11 Verimlili Enerji Üretimi ve Çevre Enerji Verimliliği, Enerji, Verimli Yalıtım, Motor, WOW Kongre

Detaylı

BÖLÜM I YÜZEY TEKNİKLERİ

BÖLÜM I YÜZEY TEKNİKLERİ BÖLÜM I YÜZEY TEKNİKLERİ Yüzey Teknikleri Hakkında Genel Bilgiler Gelişen teknoloji ile beraber birçok endüstri alanında kullanılabilecek malzemelerden istenen ve beklenen özellikler de her geçen gün artmaktadır.

Detaylı

WIN EURASIA Metalworking

WIN EURASIA Metalworking WIN EURASIA Metalworking Sac işleme ve metal işleme süreçleri için eşsiz platform 11-14 Şubat 2016 TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi İstanbul TÜRKİYE www.win-metalworking.com Türkiye nin Önemi WIN EURASIA Metalworking

Detaylı

Birimler Bayan Erkek Genel Toplam Altıntaş Meslek Yüksekokulu 323 172 495 Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu 311 931 1242

Birimler Bayan Erkek Genel Toplam Altıntaş Meslek Yüksekokulu 323 172 495 Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu 311 931 1242 Altıntaş Meslek Yüksekokulu 323 172 495 Gıda Kalite Kontrolü ve Analizi 82 24 106 Gıda Kalite Kontrolü ve Analizi(İÖ) 46 26 72 Gıda Teknolojisi 82 19 101 Gıda Teknolojisi(İÖ) 2 1 3 İşletme Yönetimi 50

Detaylı

0.2-200m3/saat AISI 304-316

0.2-200m3/saat AISI 304-316 RD Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip hava kilidleri her türlü proseste çalýþacak rotor ve gövde seçeneklerine sahiptir.aisi304-aisi316baþtaolmaküzerekimya,maden,gýda...gibi

Detaylı