2 HESAP VEREBİLİRLİK VE İYİ YÖNETİŞİM

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "2 HESAP VEREBİLİRLİK VE İYİ YÖNETİŞİM"

Transkript

1 2 HESAP VEREBİLİRLİK VE İYİ YÖNETİŞİM Nihal Samsun * İyi yönetişim, son yıllarda üzerinde özellikle durulmaya başlanan, ve kamu ve özel sektör kurumları, sivil toplum, uluslararası kuruluşlar ve reformlar gerçekleştiren hükümetler tarafından sürekli olarak gündemde tutulan bir kavramdır. İyi yönetişimin birbirini tamamlayan sekiz özelliğinden biri de hesap verebilirliktir. Bu çalışmada, öncelikle hesap verebilirliğin çeşitli kaynaklarda yapılmış tanımlarına yer verilecek ve ardından hesap verebilirliğin türlerine değinilecektir. Burada, özellikle kamu sektörünün hesap verebilirliği üzerinde durulacak ve son olarak da hesap verebilirliğin iyi yönetişimin diğer unsurlarıyla olan bağlantısından bahsedilecektir. HESAP VEREBİLİRLİĞİN TANIMI VE İLKELERİ Hesap verebilirlik, bir kurumdaki görevlilerin, yetki ve sorumluluklarının kullanılmasına ilişkin olarak ilgili kişilere karşı cevap verebilir olma, bunlara yönelik eleştiri ve talepleri dikkate alarak bu yönde hareket etme ve bir başarısızlık, yetersizlik ya da hilekarlık durumunda sorumluluğu üzerine alma gerekliliğidir. 1 Hesap verebilirlik, modern yönetimin teori ve uygulamasında anahtar kavramdır. Bu kavram, yöneticilere belirli bazı görev ve vazifelerini yerine getirmeleri ve vazifeleriyle ilgili kural ve standartlara uymaları konusunda bir takım sorumluluklar yüklemek anlamına gelmektedir. Böylece, yöneticilerin faaliyetlerine ilişkin rapor ve hesap vermekle yükümlü olduğu kişi veya organ açıkça belirlenir, ve yönetici iyi performans gösterdiğinde ödüllendirilirken yetersiz performansının sonuçlarına katlanır. Bir birimin yöneticisi emrindeki personelin yerine getirdiği faaliyetler için de hesap vermekle yükümlü tutulabilir. 2 Hesap verebilirliğin bir diğer tanımı da, iktidardaki kimselerin tüm vatandaşlara hizmet etme ve cevap verebilme gerekliliğidir. Devlet, sivil toplum ve piyasalar arasında sağlıklı bir güçler dengesi mevcut olduğunda hesap verebilirlik daha da güçlenmektedir. Bu denge gereksinimi devlet içerisindeki kurumlar yasama, yürütme ve yargı arasındaki ilişkiler için de geçerlidir. 3 * 1976 Kırklareli doğumlu olup, ODTÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Ekonomi Bölümü mezunudur. Halen Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı nda AB Uzman Yardımcısı olarak görev yapmaktadır. 1 United Nations Development Programme (UNDP), Glossary of Key Terms, Governance for Sustainable Human Development, s.1 2 SIGMA, Definitions of Audit and Financial Control Terminology, OECD, s.1 3 Parliamentary Center Canada, The Ecology of Governance, s.1 18

2 Uygun düzeyde bir hesap verebilirlik, iyi kurumsal yönetişimin ilkelerinin ilgili tüm paydaşların çıkarlarını koruyacak şekilde yerine getirilmesini sağlar. Kurumsal yönetişimde hesap verebilirliği sağlayan araçlar şöyle tanımlanmıştır: - İç kontrol sisteminin devam ettirilmesi ve belirli aralıklarla gözden geçirilmesi, - İç denetim yoluyla düzenli izleme, - Belirli aralıklarla, şeffaf ve açık bir mali raporlama ve gözden geçirme, ve - Bağımsız bir denetim komitesi tarafından denetim yapılması. 4 Küresel Kalkınma Araştırma Merkezi GDRC nin, Hesap verebilirlik kavramı: Kentsel Yönetişim ve İdare konulu çalışmasında, hesap verebilirliğin dört ilkesine değinilmiştir: - Sorumluluk ve yetkilerin belirlenmesi Yetki alan kişi, aşağıdakilerden haberdar edilmelidir: Program sonuçları, mali ve beşeri kaynakları, ve bunların dağılımı, Bunların ne şekilde izlenip değerlendirildiği, Yetkilerinin sınırları, Organizasyonel değerler, politikalar, kural ve düzenlemeler, ve davranış standartları. - Rehberlik ve destek sağlanması Yönetime ilişkin düzenli ve zamanında bilgi, Eğitim ve gelişme, Kıdemli yöneticilere erişim, Finans ve insan kaynakları yönetimi uzmanlarından alınacak tavsiyeler. - Sorumluluk ve yetkinin izlenme ve değerlendirilmesi gereği Sonuçların hedef ve standartlara göre aşağıdakileri de içererek tarafsız bir şekilde karşılaştırılması: Programların tahsisi, maliyet ve kalite, İnsan kaynakları ve mali kaynakların yönetimi, 4 The Manage Mentor, Strategic Management, Accountability for Success of Corporate Governance, C & K Management Limited, 2002, s.1,2 19

3 Karar-alma: yetkinin tam olarak kullanılması ancak aşılmaması, Politika, değer, kural, düzenleme ve davranış standartları ile uyum. - Uygun bir eylemde bulunma Bu başlık da aşağıdaki kavramlarla ilgilidir: Mükemmeliyet, Tatmin edici performans, Dikkatsizlik ve ihmal sonucu sorumluluk ve yetkinin kullanımında yetersizlik, Politika, kural ve düzenlemelerin kasıtlı bir şekilde reddedilmesi sonucu yetki ve sorumluluğun kabul edilemeyecek bir şekilde kullanımı veya karar alma yetkisinin sınırlarının aşılması. Aynı çalışmada, reform ile hesap verebilirlik birleştiğinde, sonuca yönelmiş, yaratıcılığı ve yeniliği ödüllendiren, ve sürekli öğrenme ve yüksek performansı teşvik eden bir organizasyon yapısının ortaya çıkacağı sonucuna varılmıştır. HESAP VEREBİLİRLİĞİN TÜRLERİ Hesap verebilirlik, kamu görevlilerini, özel sektördeki işverenleri veya hizmet sağlayanları, politika, faaliyet ve kaynak kullanımları hakkında hesap vermeye çağırabilmektir. Başlıca üç tür hesap verebilirlik mekanizması mevcuttur: - Siyasi hesap verebilirlik: Siyasi partilerin ve temsilcilerin seçimler yoluyla hesap verebilirliği. - İdari hesap verebilirlik: Hükümet kuruluşlarının kuruluş içi ve kuruluşlar arası dikey ve yatay hesap verebilirliği. 5 - Hukuki hesap verebilirlik: Yargı organları da dahil olmak üzere devletin tüm birimlerin karar ve eylemlerine karşı yargı yolunun açık olmasıdır. Siyasi Hesap Verebilirlik Siyasi hesap verebilirlik, anayasa hukuku ve siyaset teorisinin bir kavramıdır. Kişiler ile onları temsil edenler ve temsilcilerle görevlendirdikleri arasındaki ilişkilerin yürütülmesine yönelik anlaşma ve prosedürleri tanımlar. 5 The World Bank Group, Four Elements of Empowerment: Accountability, A World Free of Poverty, s.1 20

4 Siyasi hesap verebilirlik, seçilmiş kamu görevlilerinin seçmenlere, anayasaya ve hukukun üstünlüğüne, seçildikleri kuruma, seçim komisyonu veya benzer bir birime, ve temsil ettikleri kuruluşa karşı hesap verebilir olmaları zorunluluğudur. Siyasi hesap verebilirliğin göstergeleri şunlardır: - Seçimler ve seçimlerle ilgili reformlar, - Resmi bilgilere erişim, ve bilgi özgürlüğü, - Ademi merkeziyetçilik yerel düzeyde kişilerin katılımı, - Güçlü ve enerjik sivil toplum, - Sürdürülebilir siyasi irade. İdari Hesap Verebilirlik İdari hesap verebilirlik, yetki sahibi kişilerin, toplum içerisindeki ilgili hesap verebilirlik mekanizmaları ile tam olarak işbirliğinde bulunmak ve bunun yanısıra bilgiye serbestçe ulaşılabilmesini ve kamuoyunun politika ve uygulamalardan haberdar edilmesini sağlamak için, belirli bir konuda özellikle çıkarı olan kişileri, bir kararın neden alındığına dair bilgilendirme zorunluluğudur. Bu tür hesap verebilirliğin göstergeleri, kamu program ve hizmetlerinin; - Kurumsal gelişme ve reform çalışmalarını yürütmek, - Şikayet prosedürleri, yürütme kanunu, performans göstergeleri gibi idari rehberler oluşturmak, ve - En iyi uygulamaları paylaşmak yoluyla idaresi ve yönetimi için bir ortam yaratmaktır. 6 İdari hesap verebilirlik, etkin, verimli, duyarlı ve sorumlu karar-alma sistemlerine ilişkindir. 7 Görevlilerin hesap verebilir olmaları için gerekli mekanizmalar; kuruluşlar arası (ör. hükümet birimleri arasında), kuruluş-içi (ör. üst düzey görevliyle onun emrindeki kişiler arasında), ve kuruluş-dışı (ör. kuruluş ile görevlilerinin doğrudan müşteri ya da paydaşlara karşı sorumlu olmaları) olabilir. 8 Bu çalışmada, idari hesap verebilirlik alanında, özellikle kamu sektörünün hesap verebilirliğine değinilecektir. Bakanlıklarda ve diğer kamu kurumlarının çalışmaları ile ilgili olarak, başlıca iki tür hesap verebilirlik mevcuttur: 6 Kpundeh, Sahr J., Records and Accountability, World Bank Institute, s Eastwood, Terry, Accountability and Record Keeping, Archival Studies, University of British Columbia, s.1 8 UNDP, op cit., s.1 21

5 - İçsel: Yöneticilerin daha üst düzey yönetime karşı hesap verebilirlikleridir. Yöneticiler, düzenli olarak görev tanımlarında belirtilen vazifelerini yerine getirmeleri hususunda değerlendirilirler. Yapılan değerlendirmelerin sonucuna bağlı olarak ücret artışları ve terfi olasılıkları söz konusudur (performans değerlendirmesi). - Dışsal: Yöneticilerin kendi performansları (ve, üst düzey kamu görevlilerinin başında oldukları kuruluşun performansı) hakkında, Parlamento veya bir kamu kurumu veya merkezi kuruluşa (Sayıştay gibi) karşı hesap verebilirlikleridir. 9 Kamu sektörünün hesap verebilirliği, aşağıdaki şemada daha iyi görülebilir. 10 Dışsal Hesap Verebilirlikler Yasama/ Politikacılar İçsel Hesap Verebilirlikler Üst düzey yetkililer Siyasi İdari Yasal Kamu görevlisi Yargı Finansman Sağlayanlar (Hükümet, Bağış verenler, vb.) Mali Kamu Profesyonel Diğer Profesyoneller Vatandaşlar/ Müşteriler İyi işleyen bir devlette, hükümet hem dışarıdan vatandaşlar tarafından, hem de kendi içerisinde kamu kurumları yoluyla hesap verebilirliğe tabidir. Bu ayrım ise, dikey hesap verebilirlik ve yatay hesap verebilirlik olarak adlandırılır. Dikey hesap verebilirlik; seçim süreçleri, veya dolaylı olarak sivil toplum kuruluşları ya da medya yoluyla vatandaşların aktif olmalarını kapsar. Yatay hesap verebilirlik ise; devletin kötüye kullanma ve verimsizliklerini kontrol etmek için oluşturulmuş kamu kuruluşlarını kapsar ve yargı, yasama, genel denetçiler, yolsuzluk karşıtı birimler, 9 SIGMA, op cit., s Heeks, Richard, Information Systems and Public Sector Accountability, Institute for Development Policy and Management, Working Paper Series, No. 1, University of Manchester, Manchester, July 1998, s.7. 22

6 seçimle ilgili kurullar ve insan hakları komisyonları, ombudsman, veya kamu şikayet komisyonları gibi kurumlar tarafından sağlanır. 11 Yatay hesap verebilirliğin müesseseleri şunlardır: - Kanunlar: Kamu fonlarının her türlü rüşvet, kayırma ve kötüye kullanımı kanunlarla yasaklanmalıdır. Ayrıca, üst düzeydeki seçilmiş görevliler, atanan siyasiler, kamu görevlileri, askeri görevliler ve polis memurları işe başladıklarında, onu izleyen her yıl ve önemli bir değişiklik söz konusu olduğunda, mal beyanında bulunmalıdır. - Yolsuzluk Karşıtı Birimler: Kamu görevlilerinin çalışmalarını inceleyecek ve mal beyanlarını takip edecek birimler oluşturulmalıdır. Bu incelemenin etkin olması için kapsamlı olması gerekir. Bu da muhasebeciler, müfettişler, hukukçular, bilgisayar uzmanları ve onların çalışmalarını destekleyecek personel gibi birçok kaynak gerektirmektedir: - Yargı sistemi: Yatay hesap verebilirliğin diğer müesseseleri gibi, yargı da bağımsız olmalıdır. Etkin bir yargı sistemi, iyi eğitim görmüş, yetenekli hakimler, savcılar ve savunma avukatlarının olmasını gerektirir. Dikey hesap verebilirliğin müesseseleri ise şunlardır: - Seçimlere ilişkin hesap verebilirlik: Dikey hesap verebilirliğin en önemli müesseselerinden biri de rekabetçi ve şeffaf bir seçim sürecidir. Bu müessesenin de beşeri, teknik ve mali kaynaklara ve yoğun eğitim programlarına gereksinimi vardır. - Bağımsız kitle iletişim araçları: Şeffaflık, tanım itibariyle, bilginin açık ve serbestçe dolaşımı anlamına gelir. Özgür ve çoğulcu bir basının olmadığı yerde, şeffaflığın sağlanması imkansız görünmektedir. - Sivil toplum kuruluşları: Çeşitli sivil toplum kuruluşları barolar birliği, kadın kuruluşları, öğrenci grupları, dini gruplar, seçim izleme ve insan hakları grupları yönetişimi iyileştirmek için yapılacak anayasal değişiklikler için lobi koalisyonları oluşturabilir ve kamu görevlilerinin faaliyetlerini izleyebilir Schacter, Mark, When Accountability Fails: A Framework for Diagnosis and Action, Policy Brief No. 9, Institute on Governance, Canada, May 2000, s.1 12 Diamond, Larry, Institutions of Accountability, Hoover Digest 1999 No. 3, Hoover Institution, 1999, s

7 Hesap verebilirlik döngüsü, bir hesap verebilirlik müessesesiyle hükümetin idari bir birimi arasındaki ilişkinin içsel mantığını şekillendirir. Bu döngünün üç aşaması mevcuttur: Bilgi, eylem ve yanıt. 1. Aşama Bilgi : Bilgi, hesap verebilirlik müessesesinin en temel girdisidir. Bir hesap verebilirlik müessesesinin bir kamu kuruluşunu hesap verebilir tutmasındaki etkinlik, herşeyden önce, -doğrudan hükümetten ya da dolaylı olarak başka kaynaklardan- yürütmenin faaliyetlerine ilişkin olarak ilgili, doğru ve zamanında bilgi elde edebilmesine bağlıdır. 2. Aşama Eylem : Hesap verebilirlik müessesesi, bilgiyi elde ettikten sonra bu bilgiye dayanarak bir eylemde bulunmalıdır. Yürütmeden faaliyetlerini açıklamasını ve bunların gerekçelerini talep etmelidir. Bu aşamadaki gelişmeler, hesap verebilirlik müessesesinin öncelikle bilgiyi değerlendirme ve analiz etme, sonra da analizlerini, yürütmenin faaliyetlerini açıklamasını talep etmede bir temel olarak kullanma hususlarındaki kapasite ve istekliliğine bağlıdır. 3. Aşama Yanıt : Hesap verebilirlik müessesesinin etkinliği, nihai olarak, yürütmeden bir bilgi talep edildiğinde onlardan uygun ve zamanında bir yanıt alma kabiliyetine bağlıdır. Bu aşamadaki gelişmeler, yürütmenin hesap verebilirlik müessesesine yanıt verme konusunda kendisini ne derece zorunlu hissettiğine bağlıdır. Hesap verebilirlik döngüsünün işleyişi aşağıdaki şemada gösterilmektedir. BİLGİ Hesap verebilirlik müessesesi EYLEM Bilgiyi değerlendirme ve hükümetten talepte bulunma Hükümet YANIT Hükümet yanıt verir (ya da vermez) Hesap verebilirlik döngüsünün tüm aşamalarında, bir hesap verebilirlik müessesesinin yürütme ile etkileşim kapasitesi, kontrolü dışındaki sosyal, siyasi ve ekonomik güçlerden etkilenir. Siyasi liderlerin ve bürokratların hesap verebilirliğe karşı tutumu ve sivil toplumun hükümete hesap verebilir olması için yaptığı baskı da burada çok önemli faktörlerdir Schacter, op cit., s.3,4 24

8 İdari hesap verebilirlik, mali hesap verebilirliği de kapsamaktadır. Mali hesap verebilirlik, kaynakları kullanan kişilerin, kaynakların planlanan ve gerçekleşen kullanımlarına ilişkin dürüst ve kapsamlı rapor verme zorunluluğudur. Bu tür hesap verebilirliğin göstergeleri şunlardır: - Kayıtların idaresi, - Muhasebe, - Kamu fonlarının kullanımında dış denetim. 14 Ekonomik hesap verebilirlik politika oluşturma ve uygulamalarında etkinlik ve kaynak kullanımında verimlilik ile ilgili iken, mali hesap verebilirlik, harcamaların kontrolü, ve iç ve dış denetim için muhasebe sistemlerini içerir. 15 Hükümetin topladığı ve harcadığı para ile ilgili olarak düzenli olarak hesap vermesi demokrasinin temellerinden biridir. Mali hesap verebilirlik bu bağlamda, hükümete emanet edilen kaynaklara, ve bu kaynakların program, proje ve girişimlere tahsisine ilişkin olarak tam, doğru ve zamanında rapor verilmesini kapsar. Mali hesap verebilirlik ayrıca, hükümetin iktisadi kaynakları ve yükümlülüklerinin tam olarak tanımlanmasını da kapsar. Vergi mükellefleri ile diğer paydaşların, hükümetin performansını değerlendirmek için belirli standartlara göre raporlanmış mali bilgilere gereksinimi vardır. 16 Hukuki Hesap Verebilirlik Hükümetler, işlerini ne şekilde yürüteceklerine dair gereklilik ve yükümlülükler içeren yasalar yoluyla hukuki hesap verebilirliğe tabidir. 17 Hukuki hesap verebilirlik, yargı organları da dahil olmak üzere devletin tüm birimlerin karar ve eylemlerine karşı yargı yolunun açık olmasını ifade etmektedir. Yerel politikalarda, yargısal veya benzer süreçler yoluyla hukuki hesap verebilirlik sık olarak görülmektedir. Bu süreçler yoluyla kuruluşlar davalı olabilir, veya para cezasına çarptırılabilir. Dahası, demokratik ülkelerdeki idari kanunlar sayesinde, kanunları yürürlüğe koyan kuruluşlardan hiyerarşik olarak daha alt düzeyde bulunanlar yasal süreçlere başvurarak değişiklik talebinde bulunabilirler. 18 Yasaları uygulayan kamu görevlileri de, faaliyetlerini ne kadar iyi bir şekilde yerine getirdikleri konusunda yargılanabilir. Bunun yanısıra, bir idari kuruluşun yaptığı işin temelini oluşturan mevzuat ne kadar kesin ve açık olursa, bu mevzuatı bir 14 Kpundeh, op cit., s.11, Asian Development Bank, Governance, Operations Manual, Section 54: Issued on 13 January 1997, s.1 16 Province of Nova Scotia, Financial Accountability: A Blueprint for Success, Canada, 1998, s.1 17 Canadian Council of Ministers of the Environment, Accord on Environmental Harmonization, s.1 18 Keohane, Robert O. and S. Nye, Joseph, Jr., Democracy, Accountability and Global Governance, June 27, 2001, s.1 25

9 rehber olarak kullanmak o kadar kolay olur. Mevzuat belirsizleştikçe onu bir hesap verebilirlik mekanizması olarak kullanmak daha zor olacaktır. 19 ETKİN HESAP VEREBİLİRLİK Kanada Hazine Sekretaryası ve Genel Denetim Ofisi tarafından hazırlanan Kamu Sektöründe Hesap Verebilirlik Uygulamalarının Modernizasyonu isimli çalışmada, etkin hesap verebilirliğin beş göstergesi tanımlanmıştır: - Rol ve sorumlulukların açık olması: Hesap verebilirlik ilişkisi içinde bulunan tarafların rol ve sorumlulukları iyi anlaşılır olmalı ve bunlar üzerinde mutabık kılınmalıdır. - Performansa ilişkin beklentilerin açık olması: İzlenen hedefler, beklenen başarılar ve uyulması gereken sınırlar açık, anlaşılır ve üzerinde uzlaşılmış olmalıdır. - Beklentiler ile mevcut kapasitelerin dengesi: Performansa ilişkin beklentiler tüm tarafların kapasitesi (yetkiler, yetenekler ve kaynaklar) ile açık bir şekilde bağlantılı ve dengede olmalıdır. - Raporlamanın güvenilirliği: Elde edilen performansı ve bu süreçte nelerin öğrenildiğini ispat etmek için, bilgiler güvenilir olmalı ve zamanında raporlanmalıdır. - Gözden geçirme ve ayarlama: Hesap vermekle yükümlü taraflarca elde edilen performansa ilişkin, başarıların ve karşılaşılan zorlukların gösterildiği ve gerekli düzeltmelerin yer aldığı aydınlatıcı ve bilgilendirici bir gözden geçirme yapılmalıdır. Bu ilkeleri uygulamaya geçirebilmek için kamu sektörü yönetiminde yapılması gerekenler ise aşağıdaki gibidir: - Sonuçlara yönelik hesap verebilirlik olmalı, - Sorumluluk, doğruluk ve dürüstlük gibi değerler paylaşılmalı, - Birden çok tarafın olduğu durumlarda, tüm taraflar hesap verebilir olmalı, - Etkin kontrollerle etkin bir hesap verebilirlik sağlanmalı, - Hesap verebilirlikle ilgili düzenlemeler ve performansa ilişkin bilgiler şeffaf olmalı, ve - Hesap verebilirlik ile ilgili denetim artırılmalıdır. 19 Nalbandian, John, Accountability, University of Kansas, February 25, 1997, s.1 26

10 E-DEVLET VE HESAP VEREBİLİRLİK İÇİN BİLGİ SİSTEMLERİNİN KULLANILMASI e-devlet, son günlerde hem ülkemizde hem de dünya çapında önemi artan bir konudur. e-devlet uygulamaları, iyi yönetişimin gündeminde de yer almaktadır. e-devlet, hükümet içerisinde, ve hükümet ile federal, belediye ve yerel düzeylerdeki kuruluşlar, vatandaşlar ve işyerleri arasındaki bilgi alışverişinde ve işlemlerde verimlilik, etkinlik, şeffaflık ve hesap verebilirlik sağlamak ve vatandaşları bilgiye erişim ve kullanım yoluyla yetkilendirmek için bilgi ve iletişim teknolojilerinin kullanılmasıdır Nisan 2002 tarihinde İtalya nın Palermo kentinde düzenlenen Kalkınma için e-devlet Uluslararası Konferansı nın sonuç bildirgesinde e-devlet ve iyi yönetişime ilişkin şu görüşlere yer verilmiştir: - e-devlet girişimleri, iyi yönetişime, kişilerin yetkilendirilmesine, insanların kabiliyetlerinin artırılmasına ve kişilerin yaşam seçenekleri ve fırsatlarına erişimine göre değerlendirilmelidir. - e-devlet girişimleri ve projeleri, hükümetin faaliyetlerinde artırılmış verimlilik, etkinlik, şeffaflık ve hesap verebilirliği hedefleyen geniş kapsamlı hükümet reformları ve değişim süreçleri kapsamında yer almalıdır. Hesap verebilirliğin artırılması kamu sektörü reformunun başlıca unsurudur. Bilgi sistemleri de bilgisayar donanımlı olsun ya da olmasın kamu sektörü hesap verebilirliğinin önemli bir kısmını oluşturur. Yeni bilgi sistemlerinin oluşturulması, hesap verebilirliğin sağlanmasında başlıca unsurdur. Bir karar alındığında, bu karara ilişkin bilgi ve bunun sonuçları, karar alan kimsenin sorumlu olduğu tüm kişilere ulaşmalıdır. Bu tür bir bilgi akışı ve bu bilgi akışını taşıyacak bilgi sistemi olmaksızın, karara ilişkin hiçbir bilgi olmayacağından hesap verebilirlik de olmayacaktır. Hesap verebilirlik bilgi sistemleri yeni hesap verebilirlikleri mümkün kılmanın yanısıra, performansa ilişkin daha zamanlı, tutarlı ve resmi bilgi sağlayarak mevcut olanların da gelişimine destek olur. Yeni bilgi sistemleri, hesap verebilirliğe ilişkin bilgileri yeni alıcılara ulaştırmak suretiyle hesap verebilirliğin kapsamını genişletmektedir. Ancak, uygulamada bunun etkisi sınırlı kalmaktadır. Bu tür bir hesap verebilirlik, kamu sektörü kuruluşlarına yeni bilgi sistemlerini getirebilecek mali ve siyasi güç mevcut olduğunda sağlanabilecektir. Bunun yanısıra, hesap verebilirliğin internet üzerinden sağlanması da, bilgisayar donanımlı bilgi sistemlerinin getireceği erişilebilirlik engelleri yüzünden eşitsizliğe yol açabilecektir. Alıcıların teknolojiye erişiminin sağlanması ve bilgiye güvenli bir şekilde erişme ve onu yorumlama kabiliyetlerinin olması gerekmektedir. Kamuoyu içerisindeki bu dengesizliği gidermede kitle iletişim araçları önemli bir rol oynamaktadır. Kitle iletişim araçlarının bu rolü, hesap verebilirliğe ilişkin bilginin elde 20 Center for Democracy and Technology, e-government in Developing Countries, Washington, 2001, s.1 27

11 edilmesi, yorumlanması, kamuoyuna ilan edilmesi ve daha sonra da vatandaşlar adına kamu görevlilerine baskı yapılması şeklinde olmalıdır. Bilgi teknolojileri, bazı durumlarda hesap verebilirlik sürecini zayıflatıcı etkide bulunabilirler. Bu muhtemel etkilerden bazıları; kağıt üzerindeki kayıtların kaybı, veri kalitesinin belirsizliği, yolsuzluk için fırsatların artması ve insanların katkısının azalmasıdır. Yukarıda da ifade edildiği gibi, bilgi sistemlerinin hesap verebilirlik üzerinde farklı etkileri bulunmaktadır. Uygulamada, hesap verebilirlik girişimlerinin başarılı olması için, vatandaşlar arasında hesap verebilirliğe karşı bir isteklilik olmalıdır. Bu da, organizasyon içerisindeki (kişisel çıkar, ödül ve ceza sistemi) veya dışarısındaki (siyasi baskı, uluslararası kuruluşlar, veya kitle iletişim araçları vasıtasıyla kamuoyu) faktörler tarafından sağlanabilir. 21 TÜM SEKTÖRLERİN HESAP VEREBİLİRLİĞİ Yalnızca kamu kurumları değil, özel sektör ve sivil toplum kuruluşları da kamuoyuna ve de kurumsal paydaşlarına karşı hesap verebilir olmalıdır. Kimin kime karşı sorumlu olduğu, alınan kararların veya gerçekleştirilen faaliyetlerin kurum veya kuruluş için içsel ya da dışsal olup olmamasına göre değişir. Genellikle, bir kurum ya da kuruluş aldığı kararlardan ve üstlendiği faaliyetlerden etkilenebilecek olanlara karşı hesap verebilir olmalıdır. Richard Mulgan, Yeni Yönetişim Modelinde Hesap Verebilirlik konulu çalışmasında, üç sektörün hesap verebilirliğine değinmiştir: Kamu sektörü, kar amaçlı özel sektör ve kar amacı gütmeyen özel kuruluşlar. Kamu sektörünün, özellikle de hükümetin merkez birimlerinin hesap verebilirliğine yönelik talebi oldukça geniş kapsamlıdır. Tüm birimler ve kamu görevlileri, yalnızca nihai faaliyetleri ve kararlarına değil, aynı zamanda bu faaliyetlerin yapıldığı ve bu kararların alındığı süreç de dahil olmak üzere, performanslarının tüm unsurlarına ilişkin olarak kamuoyuna karşı hesap verebilir olmalıdır. Bu hesap verebilirlik, bir dizi farklı kurumsal mekanizma yoluyla yerine getirilir. Bakanlar ve birimlerde çalışan kamu görevlileri için, başlıca hesap verebilirlik yolu yukarıya doğru birim içi hiyerarşi yoluyla bakana karşı, ve bakan vasıtasıyla Parlamentoya ve kamuoyuna karşı olan sorumluluktur. Kamu sektörünün aksine, ticari faaliyet gösteren özel sektörün hesap verebilirliği hem daha az hem de daha fazla kapsamlıdır. Daha kapsamlı olmasının nedeni, ticari şirketlerin kar-zarar tablolarının göreceli olarak daha açık olmasıdır. Bu da onların, kesin hedefleri olmayan kamu sektörü kuruluşları ile karşılaştırıldığında, nihai sonuçlara ilişkin hesap vermeye daha hazır durumda olmalarını sağlar. Hisseleri kamuoyunda işlem gören şirketlerin ne kadar iyi oldukları günlük olarak 21 Heeks, op cit., s

12 izlenmektedir. Bu yüzden, yöneticiler ve müdürler, hissedarlarına karşı, performanslarına ilişkin olarak bakanlar ve kamu görevlilerine nazaran daha hesap verebilir durumdadır. Diğer bir açıdan bakıldığında, özel şirketler kamu sektörüne kıyasla kamuoyuna karşı daha az sorumludur. Üst düzey yöneticiler ve yönetim kurullarının hissedarlarına cevap verme gerekliliği, hükümetlerin Parlamento ve kamuoyuna karşı cevap verme gerekliliklerinden daha azdır. Bunun yanısıra, hissedarların şirketle ilgili bilgileri alma hakkı, vatandaşların hükümete ilişkin bilgileri alma hakkından çok daha azdır. Sonuç olarak, kamu sektörü, özel sektörle karşılaştırıldığında, hedefler açısından daha az, şeffaflık ve hesap verebilirlik süreci açısından ise daha fazla hesap verebilir durumdadır. Kar amacı gütmeyen kuruluşlar, bu üç sektör arasından en az hesap verebilir olanıdır. Ticari amaç güden özel sektörle karşılaştırıldığında, ister büyük isterse küçük ölçekli olsun kar amacı gütmeyen tüm kuruluşlar daha az kapsamlı dış düzenlemelere ve daha az etkin izlemeye tabidir. Yıllık hesaplar ve yıllık genel toplantıların raporları gibi asgari düzeyde gerekli bilgiler de nadir olarak aranmakta ve çoğunlukla da mevcut bulunmamaktadır. Kar amacı gütmeyen kuruluşların hedefleri de, daha çok kamu sektörüne benzer şekilde kesin olmayıp, bu hedefler birbiriyle yarışır haldedir. Bu da, performans ölçümü açısından bu kuruluşların hesap verebilirliğinin pek kolay olmadığını gösterir. Aynı zamanda, kamu sektörünün aksine, karar alma süreçleri dış incelemeye tabi değildir ve kamuoyunun görüşüne sunulmaz. HESAP VEREBİLİRLİK VE İYİ YÖNETİŞİMİN DİĞER UNSURLARI İyi yönetişimin tüm unsurları, birbirini bütünleyici bir niteliktedir. Bu bağlamda, hesap verebilirlik de iyi yönetişimin diğer unsurlarından bağımsız olarak düşünülemez. İyi yönetişimde hesap verebilirliğin özellikle bağlantılı olduğu unsurlar hukukun üstünlüğü, katılımcılık, şeffaflık ve çabuk cevap verebilirliktir. Öncelikle, şeffaflık ve hukukun üstünlüğünün olmadığı yerde hesap verebilirlik de uygulanamaz. Hesap verebilirlik, bilgi edinme özgürlüğünü, vatandaşların organize olabilmelerini ve hukukun üstünlüğünü gerektirir. Yargı geleneksel olarak hükümetin faaliyetlerinin yasallığının gözden geçirilmesi yoluyla başlıca hesap verebilirlik mekanizması olmuştur. Hukuki hesap verebilirlik, doğruluk ve bağımsızlık arasındaki dengenin korunması, ve yargının hükümetleri hesap verebilir tutmasını sağlayan önemli bir unsurdur. Sivil toplum da, hukuki performansı izleyerek bu süreçte önemli bir rol oynamaktadır. 22 Hesap verebilirlik şeffaflığın nihai koruyucusu olarak nitelendirilmektedir. Şeffaflık da, hesap verebilirliğin tamamlayıcı bir unsurudur. Bir karardan etkilenebilecek kişilere karşı bir hesap verebilirlik mevcut olmadığında, özerk kamu kuruluşlarında kararları alan kimselerin, kuruluşun çıkarlarını aldıkları kararlardan 22 World Bank Group, Legal and Judicial Reform, Accountability, s.1 29

13 etkilenebilecek kişilerin çıkarlarının üzerinde tutmaları olasıdır. Benzer şekilde, kamuoyuna ifşa hakkı ve gizlilik hakkı arasında denge sağlayan yasal çerçeveler ile hesap verebilirliği kabul eden kurumlar olmadan şeffaflık ve bilginin açıklığı güvence altına alınamaz. Bunun sebebi, bireylere karşı ne kadar benzer şekilde davranıldığına ilişkin bilgi olmaksızın kanun önünde eşitliğin sağlanmasının zor olmasıdır. Sonuç olarak, şeffaf bir sistem hükümetin hesap verebilirliğini, katılımcılığı ve sonuçların önceden tahmin edilmesini sağlayacaktır. 23 Hesap verebilirlik çoğunlukla da katılımcılıkla ilişkilendirilmektedir. Yerel yönetim sisteminde katılımcılık ve hesap verebilirliğin oluşturulmasıyla yerel yönetimler vatandaşların taleplerine karşı daha çabuk cevap verebilir ve hizmetlerinde daha etkin olacaktır. Kişilerin katılımı ve bürokrasi ile seçilmişlerin hesap verebilirliği yerel yönetişimi teşvik edecek unsurlardır. Bununla beraber, ne kadar katılımcılığın en iyi yönetişimle sonuçlanacağı konusunda da sınırlamalar mevcuttur. 24 Vatandaşların katılımcılığı kamu mallarının seçmenlerin tercihleri ve kamu sektörünün hesap verebilirliğiyle tutarlı olmasını sağlayacaktır. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri, Birleşmiş Milletler in 21 inci Yüzyıldaki Rolü konulu Milenyum Raporu nda, daha iyi bir yönetişimin, hesap verebilirlikle birlikte daha fazla katılımcılık anlamına geldiğini vurgulamıştır. Son olarak, hesap verebilirlik, en geniş anlamıyla çabuk cevap verebilir yönetişime işaret etmektedir. Yönetilenleri, sorumluların aldıkları kararların sonuçlarından sorumlu tutabilmeleri ile, hesap verebilirlik yönetenlerin yönetilenlere karşı çabuk cevap verebilir olmasını sağlar. Öyle ki, demokratik yönetim yapılarının çoğunda yönetenlerin yönetilenlere karşı çabuk cevap verebilir olmalarını sağlayacak hesap verebilirlik mekanizmaları mevcuttur Asian Development Bank, Governance: Sound Development Management, The Elements of Good Governance, 2002, s.1,2 24 Yoshitomi, Masaru, Management of Change for Improving Local Governance, ADB Institute, 4 June 2002, Infosoc Malaysia 2002, s.1 25 NGO & Academic ICANN Study, Accountability Mechanisms, s.1 30

14 SONUÇ Günümüzün değişen ve gelişen koşullarında, iyi yönetişimin bir unsuru olan hesap verebilirlik eskiye nazaran daha fazla önem kazanmıştır. Hesap verebilirlik, tüm sektörlerde aranılan bir nitelik olurken, kamuoyu özellikle hükümetin kendilerine karşı her alanda hesap verebilir olmasını beklemektedir. Hesap verebilirliğin etkin bir şekilde işleyebilmesi için, bir kurum hem kendi içerisinde, hem de diğer kurumlara, paydaşlarına ve kamuoyuna karşı hesap verebilir olmalıdır. Hesap verebilirlik müesseselerinin bu şekilde işlemesi, yeterli düzenlemelerin olmasına ve tarafların istekliliğine bağlıdır. Hesap verebilirliğin başlıca üç türü mevcuttur. Bunlardan siyasi hesap verebilirlik, seçimler yoluyla sağlanmaktadır. İdari hesap verebilirlik ise, belirli bir konuda çıkarı olan kimseleri, kendilerini etkileyecek bir kararın alınma sürecine ve sebeplerine dair bilgilendirme gerekliliğidir. İdari hesap verebilirliğin bir alt başlığı olan mali hesap verebilirlik de, kaynak kullanımına ilişkin rapor verme zorunluluğudur. Ayrıca, kamu sektöründe, hükümetin kendi içerisindeki kontrolü yatay, dışarıdan kontrolü ise dikey hesap verebilirlik mekanizmaları olarak adlandırılmaktadır. Hesap verebilirliğin son türü olan hukuki hesap verebilirlik de, idarenin tüm eylem ve işlemlerine karşı yargı yolunun açık olmasıdır. e-devlet uygulamalarının geliştirilmesiyle, bilgi sistemleri kamu sektöründe de önemli bir rol oynamaya başlamıştır. Bilgi sistemlerinin kullanılması, karar alma süreci ve ortaya çıkan performansa ilişkin bilgilerin daha kolay erişilebilir olmasını ve izlenmesini sağlayacağından, hesap verebilirliğe de katkıda bulunacaktır. Bu yolla gerçekleştirilecek bir bilgi akışı da, öncelikle ilgili tüm tarafların bu erişim için gerekli imkan ve becerilere sahip olmasını gerektirmektedir. Yalnızca kamu kurumları değil, özel sektör ve sivil toplum kuruluşları da kamuoyuna ve de kurumsal paydaşlarına karşı hesap verebilir olmalıdır. Genel olarak, buradaki mantık, bir kurum ya da kuruluşun aldığı kararlardan ve üstlendiği faaliyetlerden etkilenebilecek olanlara karşı hesap verebilir olmasıdır. İyi yönetişimin unsurlarından şeffaflık, hesap verebilirlik ile birbirini tamamlayıcı nitelik taşırken, katılımcılık da hesap verebilirliği teşvik edecek bir unsurdur. Hesap verebilirlik, ayrıca çabuk cevap verebilirliği de destekleyici bir rol oynarken, hukukun üstünlüğü olmadan uygulanamamaktadır. Sonuç olarak, iyi yönetişimin sağlanması için gerekli unsurların başında gelen hesap verebilirlik, ancak diğer unsurlar ile birlikte uygulandığında anlamlı bir bütünlük arz edecektir. 31

15 KAYNAKLAR: Asian Development Bank, Governance, Operations Manual, Section 54: Issued on 13 January 1997, s.1,2 (http://www.adb.org/documents/manuals/operations/om54.asp?p=aadb) Asian Development Bank, Governance, Operations Manual, Section 54: Issued on 13 January 1997, s.1 (http://www.adb.org/documents/manuals/operations/om54.asp?p=aadb) Canadian Council of Ministers of the Environment, Accord on Environmental Harmonization, s.1 (http://www.ccme.ca/assets/pdf/annex_to_accord_e.pdf) Center for Democracy and Technology, e-government in Developing Countries, Washington, 2001, s.1 (http://www.cdt.org/egov/descriptions.shtml) Diamond, Larry, Institutions of Accountability, Hoover Digest 1999 No. 3, Hoover Institution, 1999, s.2-5 (http://www-hoover.stanford.edu/publications/digest/993/diamond.html) Eastwood, Terry, Accountability and Record Keeping, Archival Studies, University of British Columbia, s.1 (http://it-library.gov.bc.ca/conferences/doors/eastwood.pdf) Heeks, Richard, Information Systems and Public Sector Accountability, Institute for Development Policy and Management, Working Paper Series, No. 1, University of Manchester, Manchester, July 1998, s (http://idpm.man.ac.uk/idpm/ispswpf1.htm) International Conference on e-government for Development, Final Communiqué, Palermo, 11 April 2002, s. 4 (http://www.palermoconference2002.org/en/download/finalcommunique.pdf) Keohane, Robert O. and S. Nye, Joseph, Jr., Democracy, Accountability and Global Governance, June 27, 2001, s.1 (http://www.ksg.harvard.edu/prg/nye/ggajune.pdf) Kpundeh, Sahr J., Records and Accountability, World Bank Institute, s (http://siteresources.worldbank.org/extarchives/resources/sahr%20kpundeh.ppt Mulgan, Richard, Accountability Issues in the New Model of Governance, Graduate Program in Public Policy, Paper for Political Science Program Seminar, RSSS, Australian National University, 3 April 2002, s. 4-7 (http://polsc.anu.edu.au/mulgan.rtf) 32

16 Nalbandian, John, Accountability, University of Kansas, February 25, 1997, s.1 (http://falcon.cc.ukans.edu/~nalband/account.htm) NGO & Academic ICANN Study, Accountability Mechanisms, ICANN, Legitimacy, and the Public Voice: Making Global Participation and Representation Work, Final Report, August 31, 2001, s.1 (http://www.naisproject.org/report/final/ shtml) Office of the Auditor General of Canada and the Treasury Board Secretariat, Modernizing Accountability Practices In The Public Sector, 6 January 1998, s. 1 (http://www.tbs-sct.gc.ca/rma/account/oagtbs_e.html) Parliamentary Center Canada, The Ecology of Governance, Ottawa Ontario, Canada, s.1 (http://parlcent.parl.gc.ca/english/programs.htm) Province of Nova Scotia, Financial Accountability: A Blueprint for Success, Canada, 1998, s.1 (http://www.gov.ns.ca/finance/budget98/facct/) Schacter, Mark, When Accountability Fails: A Framework for Diagnosis and Action, Policy Brief No. 9, Institute on Governance, Canada, May 2000, s.1-4 SIGMA, Definitions of Audit and Financial Control Terminology, OECD, s.1 (http://www1.oecd.org/puma/sigmaweb/acts/audit/a_fc_terminology.htm#eee) The Global Development Research Center (GDRC), The Concept of Accountability: Implications for Urban Governance and Management, s.1,3 (http://www.gdrc.org/u-gov/accountability.html) The Manage Mentor, Strategic Management, Accountability for Success of Corporate Governance, C & K Management Limited, 2002,s.1,2 (http://www.themanagementor.com/kuniverse/kmailers_universe/sm_kmailers/sfm_ Accountability.htm) The World Bank Group, Four Elements of Empowerment: Accountability, A World Free of Poverty, s.1 (http://www.worldbank.org/poverty/empowerment/whatis/acct.htm) The World Bank Group, Legal and Judicial Reform, Accountability, s.1 (http://www4.worldbank.org/legal/leglr/judicialreform_a.html) United Nations Development Programme (UNDP), Glossary of Key Terms, Governance for Sustainable Human Development, s.1 (http://magnet.undp.org/policy/glossary.htm) Yoshitomi, Masaru, Management of Change for Improving Local Governance, Dean, ADB Institute, 4 June 2002, Infosoc Malaysia 2002, s.1 (http://www.cornerstone-msc.info/infosockk/plenary/ yoshitomi%20infosoc%20speech. doc) 33

KAMU MALİ YÖNETİMİNDE YÖNETİM KALİTESİNİN ARTIRILMASI İÇ KONTROL UYGULAMALARI MESLEKİ YETERLİLİK TEZİ

KAMU MALİ YÖNETİMİNDE YÖNETİM KALİTESİNİN ARTIRILMASI İÇ KONTROL UYGULAMALARI MESLEKİ YETERLİLİK TEZİ KAMU MALİ YÖNETİMİNDE YÖNETİM KALİTESİNİN ARTIRILMASI İÇ KONTROL UYGULAMALARI MESLEKİ YETERLİLİK TEZİ Hazırlayan Arzu ALİKADIOĞULLARI Maliye Uzman Yardımcısı Tez Danışmanı Doç. Dr. Ahmet KESİK Strateji

Detaylı

Avrupa Birliği Üyeliği Yolunda Sürdürülebilir Kurumlar Sıgma Belgeleri: No. 26 *

Avrupa Birliği Üyeliği Yolunda Sürdürülebilir Kurumlar Sıgma Belgeleri: No. 26 * Avrupa Birliği Üyeliği Yolunda Sürdürülebilir Kurumlar Sıgma Belgeleri: No. 26 * Çeviren: ** SIGMA PROGRAMI Merkezi ve Doğu Avrupa Ülkelerinde Yönetişim ve Yönetimin İyileştirilmesinin Desteklenmesi (SIGMA

Detaylı

T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MALİYE ANABİLİM DALI MALİYE TEORİSİ BİLİM DALI

T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MALİYE ANABİLİM DALI MALİYE TEORİSİ BİLİM DALI T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MALİYE ANABİLİM DALI MALİYE TEORİSİ BİLİM DALI KAMU HARCAMALARINDA ETKİNLİĞİN SAĞLANMASI BAKIMINDAN İÇ DENETİMİN ROLÜ Yüksek Lisans Tezi RASİM SARIKAYA

Detaylı

Çalışma Hayatında Yeni Pusulamız. İÇ KONTROL z. Strateji Geliştirme Başkanlığı

Çalışma Hayatında Yeni Pusulamız. İÇ KONTROL z. Strateji Geliştirme Başkanlığı z Strateji Geliştirme Başkanlığı Misyonumuz Toplumun yaşam kalitesinin yükseltilmesine ve ülke kalkınmasına katkı sağlamak amacıyla; ulaştırma, denizcilik, haberleşme, uzay ve bilgi teknolojileri alanlarında

Detaylı

İç Kontrol TASNİF DIŞI

İç Kontrol TASNİF DIŞI İç Kontrol Eğitimi İç Kontrol Zayıf üretim, mühendislik, pazarlama ya da stok yönetiminden kaynaklanan kayıplar, mali yolsuzlukların meydana getirdiği sıkıntılardan çok daha fazla olabilir. Lawrence B.SAWYER

Detaylı

İÇ KONTROL STANDARTLARI

İÇ KONTROL STANDARTLARI T.C. MALİYE BAKANLIĞI Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü İç Kontrol Merkezi Uyumlaştırma Dairesi İÇ KONTROL STANDARTLARI Nihal SALTIK Devlet Bütçe Uzman Yardımcısı DANIŞMAN Ayşegül MUTLU Devlet Bütçe

Detaylı

ISBN 978-975 19 4032-2 (basılı nüsha)

ISBN 978-975 19 4032-2 (basılı nüsha) ISBN 978-975 19 4032-2 (basılı nüsha) Bu Çalışma Devlet Planlama Teşkilatının görüşlerini yansıtmaz. Sorumluluğu yazarına aittir. Yayın ve referans olarak kullanılması Devlet Planlama Teşkilatının iznini

Detaylı

Kamu İç Kontrol Rehberi

Kamu İç Kontrol Rehberi T.C. MALİYE BAKANLIĞI BÜTÇE VE MALİ KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Kamu İç Kontrol Rehberi Kontrol ortamı Risk yönetimi Kontrol faaliyetleri Bilgi ve iletişim İzleme Bu rehber Avrupa Birliği tarafından finanse

Detaylı

AKADEMİK ARAŞTIRMA ÇALIŞMASI ÇIKAR ÇATIŞMASI

AKADEMİK ARAŞTIRMA ÇALIŞMASI ÇIKAR ÇATIŞMASI Türkiye de Yolsuzluğun Önlenmesi İçin Etik Projesi AKADEMİK ARAŞTIRMA ÇALIŞMASI ÇIKAR ÇATIŞMASI Doç. Dr. Ömer Faruk GENÇKAYA Mayıs 2009 Türk Kamu Yönetiminde Çıkar Çatışması Ömer Faruk Gençkaya Muhammet

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI COSO İÇ KONTROL STANDARTLARI VE TÜRKİYE UYGULAMASI

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI COSO İÇ KONTROL STANDARTLARI VE TÜRKİYE UYGULAMASI T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI COSO İÇ KONTROL STANDARTLARI VE TÜRKİYE UYGULAMASI ZÜHAL KORKMAZ Mali Hizmetler Uzman Yardımcısı MALİ HİZMETLER UZMANLIĞI ARAŞTIRMA RAPORU

Detaylı

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ İÇ KONTROL EL KİTABI

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ İÇ KONTROL EL KİTABI ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ İÇ KONTROL EL KİTABI Temmuz 2013 İÇİNDEKİLER İÇ KONTROL SİSTEMİ... 1 İÇ KONTROLÜN TARİHİ GELİŞİMİ... 3 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununda İç Kontrol ve Tanımı... 10

Detaylı

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI KAMU MALİ YÖNETİMİ EL KİTABI. Strateji Geliştirme Başkanlığı Yayınları No : 2

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI KAMU MALİ YÖNETİMİ EL KİTABI. Strateji Geliştirme Başkanlığı Yayınları No : 2 Stratejik Plan Harcırah İhale Taşınmaz Kamu Zararı Bütçe ve Performans TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI KAMU MALİ YÖNETİMİ EL KİTABI Strateji Geliştirme Başkanlığı

Detaylı

OECD Çok Uluslu Şirketler Rehberi

OECD Çok Uluslu Şirketler Rehberi OECD Çok Uluslu Şirketler Rehberi 1 Önsöz 1. OECD Çok Uluslu Şirketler Rehberi (Rehber), hükümetler tarafından çok uluslu şirketlere yapılan tavsiyelerdir. Rehber, çok uluslu şirketlerin faaliyetlerinin

Detaylı

İÇ KONTROL EL REHBERİ

İÇ KONTROL EL REHBERİ TC KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ MİMARLIK FAKÜLTESİ İÇ KONTROL EL REHBERİ - 2014 h t t p : / / w w w. k t u. e d u. t r / m i m f a k u l t e İç Kontrol Sisteminin Tarihsel Gelişimi Coso Modeli Coso Küpü

Detaylı

KOBİ LERDE İÇ DENETİM İÇİN PRATİK BİLGİLER

KOBİ LERDE İÇ DENETİM İÇİN PRATİK BİLGİLER İSTANBUL SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI KOBİ LERDE İÇ DENETİM İÇİN PRATİK BİLGİLER 2 KOBİ LERDE İÇ DENETİM İÇİN PRATİK BİLGİLER NİSAN 2013 4 SUNUŞ Değerli Meslektaşlarımız; İç denetimin ayak

Detaylı

Yerel ve Bölgesel Kalkınma: Küresel ve Yerel Bakış Açıları

Yerel ve Bölgesel Kalkınma: Küresel ve Yerel Bakış Açıları T.C. CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ Yerel ve Bölgesel Kalkınma: Küresel ve Yerel Bakış Açıları Doç. Dr. Süleyman Yaman KOÇAK a Armağan Editörler: Dr. Buğra ÖZER Dr. Güven ŞEKER Manisa-2013

Detaylı

SAYIŞTAY. Kamu Mali Yönetiminde İyi Yönetişim İçin Sayıştayların İletişim Kapasitesinin Güçlendirilmesinin Önemi

SAYIŞTAY. Kamu Mali Yönetiminde İyi Yönetişim İçin Sayıştayların İletişim Kapasitesinin Güçlendirilmesinin Önemi T.C. SAYIŞTAY 1862 Kamu Mali Yönetiminde İyi Yönetişim İçin Sayıştayların İletişim Kapasitesinin Güçlendirilmesinin Önemi Avrupa Birliği Bölgesel Politikalarında Akdeniz Havzası ve Türkiye Sayıştayın Denetim,

Detaylı

Taslak Kamu BT Denetimi Rehberi. İç Denetim Koordinasyon Kurulu

Taslak Kamu BT Denetimi Rehberi. İç Denetim Koordinasyon Kurulu Taslak Kamu BT Denetimi Rehberi ç Denetim Koordinasyon Kurulu Ekim 2013 çindekiler Bilgi Teknolojileri Denetim Rehberi Hakkında... 4 Giriş... 4 Rehberin Yapısı ve Özellikleri... 5 1. Bilgi Teknolojileri

Detaylı

Şener GÖNÜLAÇAR. sgonulacar@gmail.com Mayıs 2008 GİRİŞ

Şener GÖNÜLAÇAR. sgonulacar@gmail.com Mayıs 2008 GİRİŞ İç Denetimin Bürokratik Serencamı * Şener GÖNÜLAÇAR sgonulacar@gmail.com Mayıs 2008 GİRİŞ Son yıllarda Türkiye de, geleneksel kamu yönetimi anlayışından çağdaş kamu yönetimi anlayışına geçmek yönünde bir

Detaylı

* Adem YAMAN Milli Eğitim Bakanlığı, İç Denetim Birim Başkanlığı İç Denetçi

* Adem YAMAN Milli Eğitim Bakanlığı, İç Denetim Birim Başkanlığı İç Denetçi Mali Hukuk Dergisinin 133. sayısında (Ocak-Şubat-2008) yayımlanmıştır. KAMU YÖNETİMİNİN YENİDEN YAPILANDIRILMASI SÜRECİNDE TÜRK DENETİM SİSTEMİNE GENEL BİR BAKIŞ, GÜNCEL SORUNLARA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME

Detaylı

VERSİYON 1.0 KAMU İÇ DENETİM REHBERİ İÇ DENETİM KOORDİNASYON KURULU

VERSİYON 1.0 KAMU İÇ DENETİM REHBERİ İÇ DENETİM KOORDİNASYON KURULU VERSİYON 1.0 KAMU İÇ DENETİM REHBERİ İÇ DENETİM KOORDİNASYON KURULU ANKARA Eylül 2013 İÇİNDEKİLER SUNUŞ... 1 TANIMLAR VE KISALTMALAR... 2 1. GİRİŞ... 3 2. İŞİN NİTELİĞİ... 5 2.1. KURUMSAL YÖNETİM (YÖNETİŞİM)...

Detaylı

GENEL DEĞERLENDİRME ÇERÇEVESİ. Kuruluşunuzu Özdeğerlendirme Aracılığıyla Geliştirin

GENEL DEĞERLENDİRME ÇERÇEVESİ. Kuruluşunuzu Özdeğerlendirme Aracılığıyla Geliştirin GENEL DEĞERLENDİRME ÇERÇEVESİ Kuruluşunuzu Özdeğerlendirme Aracılığıyla Geliştirin Genel Değerlendirme Çerçevesi Kuruluşunuzu Özdeğerlendirme Aracılığıyla Geliştirin Common Assessment Framework: Improving

Detaylı

Yönetimi. Ilkeleri. Kamu

Yönetimi. Ilkeleri. Kamu Creating Change Together Kamu Yönetimi Ilkeleri SIGMA, Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Teşkilatı (OECD) ve Avrupa Birliği nin ortak bir girişimidir, finansmanı esasen Avrupa Birliği tarafından sağlanır.

Detaylı

Kamu Mali Yönetiminin ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemine Entegrasyonu

Kamu Mali Yönetiminin ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemine Entegrasyonu H. Kitapçı ve Ö. Erdoğan, Cilt: 2, Sayı: 1, ss. 39-61, Bahar 2012 Kamu Mali Yönetiminin ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemine Entegrasyonu Hakan KİTAPÇI Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü İşletme Fakültesi kitapci@gyte.edu.tr

Detaylı

RİSK DEĞERLENDİRMESİ VE İÇ KONTROL

RİSK DEĞERLENDİRMESİ VE İÇ KONTROL RİSK DEĞERLENDİRMESİ VE İÇ KONTROL HAZIRLAYANLAR Prof. Dr. Nuran CÖMERT Prof. Dr. Şaban UZAY Doç. Dr. Süleyman UYAR 1.5. RİSK DEĞERLENDİRMESİ VE İÇ KONTROL Müşteri işletmenin iç kontrol sisteminin bağımsız

Detaylı

YÖNETİCİ ÖZETİ. İşte bu rapor, yönetimin ve diğerlerinin gereksinim ve beklentilerini ele alıyor ve iç kontrolü şu amaçlarla tanımlayıp, tarif ediyor:

YÖNETİCİ ÖZETİ. İşte bu rapor, yönetimin ve diğerlerinin gereksinim ve beklentilerini ele alıyor ve iç kontrolü şu amaçlarla tanımlayıp, tarif ediyor: YÖNETİCİ ÖZETİ Üst düzey yöneticilerin, işletmelerde kontrol mekanizmasını iyileştirmek için long sought yöntemleri vardır. İç kontrol mekanizması, şirketlerin karlılık hedeflerinden şaşmamaları, görevlerini

Detaylı

Türkiye'de borsaya kote olmayan şirketlerde kurumsal yönetim uygulamaları. Ocak 2015

Türkiye'de borsaya kote olmayan şirketlerde kurumsal yönetim uygulamaları. Ocak 2015 Ocak 2015 Türkiye'de borsaya kote olmayan şirketlerde kurumsal yönetim uygulamaları İçindekiler 1 Önsöz 2 Yönetici özeti 4 Kurumsal yönetim 10 Strateji 12 Risk yönetimi 15 İç kontrol 18 İç denetim 21

Detaylı

kéçáê=_ì=hìêìãë~ä v åéíáã\

kéçáê=_ì=hìêìãë~ä v åéíáã\ Kurumsal Yönetim Serisi kéçáê=_ì=hìêìãë~ä v åéíáã\ Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği ve Deloitte ortak yayını OECD Kurumsal Yönetim İlkeleri nin yayınlanmış olduğu 1999 yılından bu yana, ülkemizde konuya

Detaylı

Hesap lütfen! Gelişmiş bir demokrasi için Kamu kurumlarının denetimi. Nisan - Haziran 2012-10 TL KDV Dahil

Hesap lütfen! Gelişmiş bir demokrasi için Kamu kurumlarının denetimi. Nisan - Haziran 2012-10 TL KDV Dahil Gelişmiş bir demokrasi için Kamu kurumlarının denetimi Hesap lütfen! Nisan - Haziran 2012-10 TL KDV Dahil 73 67 10 Doç. Dr. Recai Akyel KAMU HARCAMALARINDA SAYIŞTAY DENETİMİ 20 Dr. Yılmaz ARGÜDEN KAMU

Detaylı

KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI (Revize)

KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI (Revize) KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI (Revize) Mali Hizmetler 2014 1 İçindekiler Tablosu LİSTELER... 2 GİRİŞ... 3 İÇ KONTROL NEDİR?... 4 İÇ KONTROLDE ROL VE SORUMLULUKLAR... 8 KAMU İÇ KONTROL

Detaylı