2 HESAP VEREBİLİRLİK VE İYİ YÖNETİŞİM

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "2 HESAP VEREBİLİRLİK VE İYİ YÖNETİŞİM"

Transkript

1 2 HESAP VEREBİLİRLİK VE İYİ YÖNETİŞİM Nihal Samsun * İyi yönetişim, son yıllarda üzerinde özellikle durulmaya başlanan, ve kamu ve özel sektör kurumları, sivil toplum, uluslararası kuruluşlar ve reformlar gerçekleştiren hükümetler tarafından sürekli olarak gündemde tutulan bir kavramdır. İyi yönetişimin birbirini tamamlayan sekiz özelliğinden biri de hesap verebilirliktir. Bu çalışmada, öncelikle hesap verebilirliğin çeşitli kaynaklarda yapılmış tanımlarına yer verilecek ve ardından hesap verebilirliğin türlerine değinilecektir. Burada, özellikle kamu sektörünün hesap verebilirliği üzerinde durulacak ve son olarak da hesap verebilirliğin iyi yönetişimin diğer unsurlarıyla olan bağlantısından bahsedilecektir. HESAP VEREBİLİRLİĞİN TANIMI VE İLKELERİ Hesap verebilirlik, bir kurumdaki görevlilerin, yetki ve sorumluluklarının kullanılmasına ilişkin olarak ilgili kişilere karşı cevap verebilir olma, bunlara yönelik eleştiri ve talepleri dikkate alarak bu yönde hareket etme ve bir başarısızlık, yetersizlik ya da hilekarlık durumunda sorumluluğu üzerine alma gerekliliğidir. 1 Hesap verebilirlik, modern yönetimin teori ve uygulamasında anahtar kavramdır. Bu kavram, yöneticilere belirli bazı görev ve vazifelerini yerine getirmeleri ve vazifeleriyle ilgili kural ve standartlara uymaları konusunda bir takım sorumluluklar yüklemek anlamına gelmektedir. Böylece, yöneticilerin faaliyetlerine ilişkin rapor ve hesap vermekle yükümlü olduğu kişi veya organ açıkça belirlenir, ve yönetici iyi performans gösterdiğinde ödüllendirilirken yetersiz performansının sonuçlarına katlanır. Bir birimin yöneticisi emrindeki personelin yerine getirdiği faaliyetler için de hesap vermekle yükümlü tutulabilir. 2 Hesap verebilirliğin bir diğer tanımı da, iktidardaki kimselerin tüm vatandaşlara hizmet etme ve cevap verebilme gerekliliğidir. Devlet, sivil toplum ve piyasalar arasında sağlıklı bir güçler dengesi mevcut olduğunda hesap verebilirlik daha da güçlenmektedir. Bu denge gereksinimi devlet içerisindeki kurumlar yasama, yürütme ve yargı arasındaki ilişkiler için de geçerlidir. 3 * 1976 Kırklareli doğumlu olup, ODTÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Ekonomi Bölümü mezunudur. Halen Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı nda AB Uzman Yardımcısı olarak görev yapmaktadır. 1 United Nations Development Programme (UNDP), Glossary of Key Terms, Governance for Sustainable Human Development, s.1 2 SIGMA, Definitions of Audit and Financial Control Terminology, OECD, s.1 3 Parliamentary Center Canada, The Ecology of Governance, s.1 18

2 Uygun düzeyde bir hesap verebilirlik, iyi kurumsal yönetişimin ilkelerinin ilgili tüm paydaşların çıkarlarını koruyacak şekilde yerine getirilmesini sağlar. Kurumsal yönetişimde hesap verebilirliği sağlayan araçlar şöyle tanımlanmıştır: - İç kontrol sisteminin devam ettirilmesi ve belirli aralıklarla gözden geçirilmesi, - İç denetim yoluyla düzenli izleme, - Belirli aralıklarla, şeffaf ve açık bir mali raporlama ve gözden geçirme, ve - Bağımsız bir denetim komitesi tarafından denetim yapılması. 4 Küresel Kalkınma Araştırma Merkezi GDRC nin, Hesap verebilirlik kavramı: Kentsel Yönetişim ve İdare konulu çalışmasında, hesap verebilirliğin dört ilkesine değinilmiştir: - Sorumluluk ve yetkilerin belirlenmesi Yetki alan kişi, aşağıdakilerden haberdar edilmelidir: Program sonuçları, mali ve beşeri kaynakları, ve bunların dağılımı, Bunların ne şekilde izlenip değerlendirildiği, Yetkilerinin sınırları, Organizasyonel değerler, politikalar, kural ve düzenlemeler, ve davranış standartları. - Rehberlik ve destek sağlanması Yönetime ilişkin düzenli ve zamanında bilgi, Eğitim ve gelişme, Kıdemli yöneticilere erişim, Finans ve insan kaynakları yönetimi uzmanlarından alınacak tavsiyeler. - Sorumluluk ve yetkinin izlenme ve değerlendirilmesi gereği Sonuçların hedef ve standartlara göre aşağıdakileri de içererek tarafsız bir şekilde karşılaştırılması: Programların tahsisi, maliyet ve kalite, İnsan kaynakları ve mali kaynakların yönetimi, 4 The Manage Mentor, Strategic Management, Accountability for Success of Corporate Governance, C & K Management Limited, 2002, s.1,2 19

3 Karar-alma: yetkinin tam olarak kullanılması ancak aşılmaması, Politika, değer, kural, düzenleme ve davranış standartları ile uyum. - Uygun bir eylemde bulunma Bu başlık da aşağıdaki kavramlarla ilgilidir: Mükemmeliyet, Tatmin edici performans, Dikkatsizlik ve ihmal sonucu sorumluluk ve yetkinin kullanımında yetersizlik, Politika, kural ve düzenlemelerin kasıtlı bir şekilde reddedilmesi sonucu yetki ve sorumluluğun kabul edilemeyecek bir şekilde kullanımı veya karar alma yetkisinin sınırlarının aşılması. Aynı çalışmada, reform ile hesap verebilirlik birleştiğinde, sonuca yönelmiş, yaratıcılığı ve yeniliği ödüllendiren, ve sürekli öğrenme ve yüksek performansı teşvik eden bir organizasyon yapısının ortaya çıkacağı sonucuna varılmıştır. HESAP VEREBİLİRLİĞİN TÜRLERİ Hesap verebilirlik, kamu görevlilerini, özel sektördeki işverenleri veya hizmet sağlayanları, politika, faaliyet ve kaynak kullanımları hakkında hesap vermeye çağırabilmektir. Başlıca üç tür hesap verebilirlik mekanizması mevcuttur: - Siyasi hesap verebilirlik: Siyasi partilerin ve temsilcilerin seçimler yoluyla hesap verebilirliği. - İdari hesap verebilirlik: Hükümet kuruluşlarının kuruluş içi ve kuruluşlar arası dikey ve yatay hesap verebilirliği. 5 - Hukuki hesap verebilirlik: Yargı organları da dahil olmak üzere devletin tüm birimlerin karar ve eylemlerine karşı yargı yolunun açık olmasıdır. Siyasi Hesap Verebilirlik Siyasi hesap verebilirlik, anayasa hukuku ve siyaset teorisinin bir kavramıdır. Kişiler ile onları temsil edenler ve temsilcilerle görevlendirdikleri arasındaki ilişkilerin yürütülmesine yönelik anlaşma ve prosedürleri tanımlar. 5 The World Bank Group, Four Elements of Empowerment: Accountability, A World Free of Poverty, s.1 20

4 Siyasi hesap verebilirlik, seçilmiş kamu görevlilerinin seçmenlere, anayasaya ve hukukun üstünlüğüne, seçildikleri kuruma, seçim komisyonu veya benzer bir birime, ve temsil ettikleri kuruluşa karşı hesap verebilir olmaları zorunluluğudur. Siyasi hesap verebilirliğin göstergeleri şunlardır: - Seçimler ve seçimlerle ilgili reformlar, - Resmi bilgilere erişim, ve bilgi özgürlüğü, - Ademi merkeziyetçilik yerel düzeyde kişilerin katılımı, - Güçlü ve enerjik sivil toplum, - Sürdürülebilir siyasi irade. İdari Hesap Verebilirlik İdari hesap verebilirlik, yetki sahibi kişilerin, toplum içerisindeki ilgili hesap verebilirlik mekanizmaları ile tam olarak işbirliğinde bulunmak ve bunun yanısıra bilgiye serbestçe ulaşılabilmesini ve kamuoyunun politika ve uygulamalardan haberdar edilmesini sağlamak için, belirli bir konuda özellikle çıkarı olan kişileri, bir kararın neden alındığına dair bilgilendirme zorunluluğudur. Bu tür hesap verebilirliğin göstergeleri, kamu program ve hizmetlerinin; - Kurumsal gelişme ve reform çalışmalarını yürütmek, - Şikayet prosedürleri, yürütme kanunu, performans göstergeleri gibi idari rehberler oluşturmak, ve - En iyi uygulamaları paylaşmak yoluyla idaresi ve yönetimi için bir ortam yaratmaktır. 6 İdari hesap verebilirlik, etkin, verimli, duyarlı ve sorumlu karar-alma sistemlerine ilişkindir. 7 Görevlilerin hesap verebilir olmaları için gerekli mekanizmalar; kuruluşlar arası (ör. hükümet birimleri arasında), kuruluş-içi (ör. üst düzey görevliyle onun emrindeki kişiler arasında), ve kuruluş-dışı (ör. kuruluş ile görevlilerinin doğrudan müşteri ya da paydaşlara karşı sorumlu olmaları) olabilir. 8 Bu çalışmada, idari hesap verebilirlik alanında, özellikle kamu sektörünün hesap verebilirliğine değinilecektir. Bakanlıklarda ve diğer kamu kurumlarının çalışmaları ile ilgili olarak, başlıca iki tür hesap verebilirlik mevcuttur: 6 Kpundeh, Sahr J., Records and Accountability, World Bank Institute, s Eastwood, Terry, Accountability and Record Keeping, Archival Studies, University of British Columbia, s.1 8 UNDP, op cit., s.1 21

5 - İçsel: Yöneticilerin daha üst düzey yönetime karşı hesap verebilirlikleridir. Yöneticiler, düzenli olarak görev tanımlarında belirtilen vazifelerini yerine getirmeleri hususunda değerlendirilirler. Yapılan değerlendirmelerin sonucuna bağlı olarak ücret artışları ve terfi olasılıkları söz konusudur (performans değerlendirmesi). - Dışsal: Yöneticilerin kendi performansları (ve, üst düzey kamu görevlilerinin başında oldukları kuruluşun performansı) hakkında, Parlamento veya bir kamu kurumu veya merkezi kuruluşa (Sayıştay gibi) karşı hesap verebilirlikleridir. 9 Kamu sektörünün hesap verebilirliği, aşağıdaki şemada daha iyi görülebilir. 10 Dışsal Hesap Verebilirlikler Yasama/ Politikacılar İçsel Hesap Verebilirlikler Üst düzey yetkililer Siyasi İdari Yasal Kamu görevlisi Yargı Finansman Sağlayanlar (Hükümet, Bağış verenler, vb.) Mali Kamu Profesyonel Diğer Profesyoneller Vatandaşlar/ Müşteriler İyi işleyen bir devlette, hükümet hem dışarıdan vatandaşlar tarafından, hem de kendi içerisinde kamu kurumları yoluyla hesap verebilirliğe tabidir. Bu ayrım ise, dikey hesap verebilirlik ve yatay hesap verebilirlik olarak adlandırılır. Dikey hesap verebilirlik; seçim süreçleri, veya dolaylı olarak sivil toplum kuruluşları ya da medya yoluyla vatandaşların aktif olmalarını kapsar. Yatay hesap verebilirlik ise; devletin kötüye kullanma ve verimsizliklerini kontrol etmek için oluşturulmuş kamu kuruluşlarını kapsar ve yargı, yasama, genel denetçiler, yolsuzluk karşıtı birimler, 9 SIGMA, op cit., s Heeks, Richard, Information Systems and Public Sector Accountability, Institute for Development Policy and Management, Working Paper Series, No. 1, University of Manchester, Manchester, July 1998, s.7. 22

6 seçimle ilgili kurullar ve insan hakları komisyonları, ombudsman, veya kamu şikayet komisyonları gibi kurumlar tarafından sağlanır. 11 Yatay hesap verebilirliğin müesseseleri şunlardır: - Kanunlar: Kamu fonlarının her türlü rüşvet, kayırma ve kötüye kullanımı kanunlarla yasaklanmalıdır. Ayrıca, üst düzeydeki seçilmiş görevliler, atanan siyasiler, kamu görevlileri, askeri görevliler ve polis memurları işe başladıklarında, onu izleyen her yıl ve önemli bir değişiklik söz konusu olduğunda, mal beyanında bulunmalıdır. - Yolsuzluk Karşıtı Birimler: Kamu görevlilerinin çalışmalarını inceleyecek ve mal beyanlarını takip edecek birimler oluşturulmalıdır. Bu incelemenin etkin olması için kapsamlı olması gerekir. Bu da muhasebeciler, müfettişler, hukukçular, bilgisayar uzmanları ve onların çalışmalarını destekleyecek personel gibi birçok kaynak gerektirmektedir: - Yargı sistemi: Yatay hesap verebilirliğin diğer müesseseleri gibi, yargı da bağımsız olmalıdır. Etkin bir yargı sistemi, iyi eğitim görmüş, yetenekli hakimler, savcılar ve savunma avukatlarının olmasını gerektirir. Dikey hesap verebilirliğin müesseseleri ise şunlardır: - Seçimlere ilişkin hesap verebilirlik: Dikey hesap verebilirliğin en önemli müesseselerinden biri de rekabetçi ve şeffaf bir seçim sürecidir. Bu müessesenin de beşeri, teknik ve mali kaynaklara ve yoğun eğitim programlarına gereksinimi vardır. - Bağımsız kitle iletişim araçları: Şeffaflık, tanım itibariyle, bilginin açık ve serbestçe dolaşımı anlamına gelir. Özgür ve çoğulcu bir basının olmadığı yerde, şeffaflığın sağlanması imkansız görünmektedir. - Sivil toplum kuruluşları: Çeşitli sivil toplum kuruluşları barolar birliği, kadın kuruluşları, öğrenci grupları, dini gruplar, seçim izleme ve insan hakları grupları yönetişimi iyileştirmek için yapılacak anayasal değişiklikler için lobi koalisyonları oluşturabilir ve kamu görevlilerinin faaliyetlerini izleyebilir Schacter, Mark, When Accountability Fails: A Framework for Diagnosis and Action, Policy Brief No. 9, Institute on Governance, Canada, May 2000, s.1 12 Diamond, Larry, Institutions of Accountability, Hoover Digest 1999 No. 3, Hoover Institution, 1999, s

7 Hesap verebilirlik döngüsü, bir hesap verebilirlik müessesesiyle hükümetin idari bir birimi arasındaki ilişkinin içsel mantığını şekillendirir. Bu döngünün üç aşaması mevcuttur: Bilgi, eylem ve yanıt. 1. Aşama Bilgi : Bilgi, hesap verebilirlik müessesesinin en temel girdisidir. Bir hesap verebilirlik müessesesinin bir kamu kuruluşunu hesap verebilir tutmasındaki etkinlik, herşeyden önce, -doğrudan hükümetten ya da dolaylı olarak başka kaynaklardan- yürütmenin faaliyetlerine ilişkin olarak ilgili, doğru ve zamanında bilgi elde edebilmesine bağlıdır. 2. Aşama Eylem : Hesap verebilirlik müessesesi, bilgiyi elde ettikten sonra bu bilgiye dayanarak bir eylemde bulunmalıdır. Yürütmeden faaliyetlerini açıklamasını ve bunların gerekçelerini talep etmelidir. Bu aşamadaki gelişmeler, hesap verebilirlik müessesesinin öncelikle bilgiyi değerlendirme ve analiz etme, sonra da analizlerini, yürütmenin faaliyetlerini açıklamasını talep etmede bir temel olarak kullanma hususlarındaki kapasite ve istekliliğine bağlıdır. 3. Aşama Yanıt : Hesap verebilirlik müessesesinin etkinliği, nihai olarak, yürütmeden bir bilgi talep edildiğinde onlardan uygun ve zamanında bir yanıt alma kabiliyetine bağlıdır. Bu aşamadaki gelişmeler, yürütmenin hesap verebilirlik müessesesine yanıt verme konusunda kendisini ne derece zorunlu hissettiğine bağlıdır. Hesap verebilirlik döngüsünün işleyişi aşağıdaki şemada gösterilmektedir. BİLGİ Hesap verebilirlik müessesesi EYLEM Bilgiyi değerlendirme ve hükümetten talepte bulunma Hükümet YANIT Hükümet yanıt verir (ya da vermez) Hesap verebilirlik döngüsünün tüm aşamalarında, bir hesap verebilirlik müessesesinin yürütme ile etkileşim kapasitesi, kontrolü dışındaki sosyal, siyasi ve ekonomik güçlerden etkilenir. Siyasi liderlerin ve bürokratların hesap verebilirliğe karşı tutumu ve sivil toplumun hükümete hesap verebilir olması için yaptığı baskı da burada çok önemli faktörlerdir Schacter, op cit., s.3,4 24

8 İdari hesap verebilirlik, mali hesap verebilirliği de kapsamaktadır. Mali hesap verebilirlik, kaynakları kullanan kişilerin, kaynakların planlanan ve gerçekleşen kullanımlarına ilişkin dürüst ve kapsamlı rapor verme zorunluluğudur. Bu tür hesap verebilirliğin göstergeleri şunlardır: - Kayıtların idaresi, - Muhasebe, - Kamu fonlarının kullanımında dış denetim. 14 Ekonomik hesap verebilirlik politika oluşturma ve uygulamalarında etkinlik ve kaynak kullanımında verimlilik ile ilgili iken, mali hesap verebilirlik, harcamaların kontrolü, ve iç ve dış denetim için muhasebe sistemlerini içerir. 15 Hükümetin topladığı ve harcadığı para ile ilgili olarak düzenli olarak hesap vermesi demokrasinin temellerinden biridir. Mali hesap verebilirlik bu bağlamda, hükümete emanet edilen kaynaklara, ve bu kaynakların program, proje ve girişimlere tahsisine ilişkin olarak tam, doğru ve zamanında rapor verilmesini kapsar. Mali hesap verebilirlik ayrıca, hükümetin iktisadi kaynakları ve yükümlülüklerinin tam olarak tanımlanmasını da kapsar. Vergi mükellefleri ile diğer paydaşların, hükümetin performansını değerlendirmek için belirli standartlara göre raporlanmış mali bilgilere gereksinimi vardır. 16 Hukuki Hesap Verebilirlik Hükümetler, işlerini ne şekilde yürüteceklerine dair gereklilik ve yükümlülükler içeren yasalar yoluyla hukuki hesap verebilirliğe tabidir. 17 Hukuki hesap verebilirlik, yargı organları da dahil olmak üzere devletin tüm birimlerin karar ve eylemlerine karşı yargı yolunun açık olmasını ifade etmektedir. Yerel politikalarda, yargısal veya benzer süreçler yoluyla hukuki hesap verebilirlik sık olarak görülmektedir. Bu süreçler yoluyla kuruluşlar davalı olabilir, veya para cezasına çarptırılabilir. Dahası, demokratik ülkelerdeki idari kanunlar sayesinde, kanunları yürürlüğe koyan kuruluşlardan hiyerarşik olarak daha alt düzeyde bulunanlar yasal süreçlere başvurarak değişiklik talebinde bulunabilirler. 18 Yasaları uygulayan kamu görevlileri de, faaliyetlerini ne kadar iyi bir şekilde yerine getirdikleri konusunda yargılanabilir. Bunun yanısıra, bir idari kuruluşun yaptığı işin temelini oluşturan mevzuat ne kadar kesin ve açık olursa, bu mevzuatı bir 14 Kpundeh, op cit., s.11, Asian Development Bank, Governance, Operations Manual, Section 54: Issued on 13 January 1997, s.1 16 Province of Nova Scotia, Financial Accountability: A Blueprint for Success, Canada, 1998, s.1 17 Canadian Council of Ministers of the Environment, Accord on Environmental Harmonization, s.1 18 Keohane, Robert O. and S. Nye, Joseph, Jr., Democracy, Accountability and Global Governance, June 27, 2001, s.1 25

9 rehber olarak kullanmak o kadar kolay olur. Mevzuat belirsizleştikçe onu bir hesap verebilirlik mekanizması olarak kullanmak daha zor olacaktır. 19 ETKİN HESAP VEREBİLİRLİK Kanada Hazine Sekretaryası ve Genel Denetim Ofisi tarafından hazırlanan Kamu Sektöründe Hesap Verebilirlik Uygulamalarının Modernizasyonu isimli çalışmada, etkin hesap verebilirliğin beş göstergesi tanımlanmıştır: - Rol ve sorumlulukların açık olması: Hesap verebilirlik ilişkisi içinde bulunan tarafların rol ve sorumlulukları iyi anlaşılır olmalı ve bunlar üzerinde mutabık kılınmalıdır. - Performansa ilişkin beklentilerin açık olması: İzlenen hedefler, beklenen başarılar ve uyulması gereken sınırlar açık, anlaşılır ve üzerinde uzlaşılmış olmalıdır. - Beklentiler ile mevcut kapasitelerin dengesi: Performansa ilişkin beklentiler tüm tarafların kapasitesi (yetkiler, yetenekler ve kaynaklar) ile açık bir şekilde bağlantılı ve dengede olmalıdır. - Raporlamanın güvenilirliği: Elde edilen performansı ve bu süreçte nelerin öğrenildiğini ispat etmek için, bilgiler güvenilir olmalı ve zamanında raporlanmalıdır. - Gözden geçirme ve ayarlama: Hesap vermekle yükümlü taraflarca elde edilen performansa ilişkin, başarıların ve karşılaşılan zorlukların gösterildiği ve gerekli düzeltmelerin yer aldığı aydınlatıcı ve bilgilendirici bir gözden geçirme yapılmalıdır. Bu ilkeleri uygulamaya geçirebilmek için kamu sektörü yönetiminde yapılması gerekenler ise aşağıdaki gibidir: - Sonuçlara yönelik hesap verebilirlik olmalı, - Sorumluluk, doğruluk ve dürüstlük gibi değerler paylaşılmalı, - Birden çok tarafın olduğu durumlarda, tüm taraflar hesap verebilir olmalı, - Etkin kontrollerle etkin bir hesap verebilirlik sağlanmalı, - Hesap verebilirlikle ilgili düzenlemeler ve performansa ilişkin bilgiler şeffaf olmalı, ve - Hesap verebilirlik ile ilgili denetim artırılmalıdır. 19 Nalbandian, John, Accountability, University of Kansas, February 25, 1997, s.1 26

10 E-DEVLET VE HESAP VEREBİLİRLİK İÇİN BİLGİ SİSTEMLERİNİN KULLANILMASI e-devlet, son günlerde hem ülkemizde hem de dünya çapında önemi artan bir konudur. e-devlet uygulamaları, iyi yönetişimin gündeminde de yer almaktadır. e-devlet, hükümet içerisinde, ve hükümet ile federal, belediye ve yerel düzeylerdeki kuruluşlar, vatandaşlar ve işyerleri arasındaki bilgi alışverişinde ve işlemlerde verimlilik, etkinlik, şeffaflık ve hesap verebilirlik sağlamak ve vatandaşları bilgiye erişim ve kullanım yoluyla yetkilendirmek için bilgi ve iletişim teknolojilerinin kullanılmasıdır Nisan 2002 tarihinde İtalya nın Palermo kentinde düzenlenen Kalkınma için e-devlet Uluslararası Konferansı nın sonuç bildirgesinde e-devlet ve iyi yönetişime ilişkin şu görüşlere yer verilmiştir: - e-devlet girişimleri, iyi yönetişime, kişilerin yetkilendirilmesine, insanların kabiliyetlerinin artırılmasına ve kişilerin yaşam seçenekleri ve fırsatlarına erişimine göre değerlendirilmelidir. - e-devlet girişimleri ve projeleri, hükümetin faaliyetlerinde artırılmış verimlilik, etkinlik, şeffaflık ve hesap verebilirliği hedefleyen geniş kapsamlı hükümet reformları ve değişim süreçleri kapsamında yer almalıdır. Hesap verebilirliğin artırılması kamu sektörü reformunun başlıca unsurudur. Bilgi sistemleri de bilgisayar donanımlı olsun ya da olmasın kamu sektörü hesap verebilirliğinin önemli bir kısmını oluşturur. Yeni bilgi sistemlerinin oluşturulması, hesap verebilirliğin sağlanmasında başlıca unsurdur. Bir karar alındığında, bu karara ilişkin bilgi ve bunun sonuçları, karar alan kimsenin sorumlu olduğu tüm kişilere ulaşmalıdır. Bu tür bir bilgi akışı ve bu bilgi akışını taşıyacak bilgi sistemi olmaksızın, karara ilişkin hiçbir bilgi olmayacağından hesap verebilirlik de olmayacaktır. Hesap verebilirlik bilgi sistemleri yeni hesap verebilirlikleri mümkün kılmanın yanısıra, performansa ilişkin daha zamanlı, tutarlı ve resmi bilgi sağlayarak mevcut olanların da gelişimine destek olur. Yeni bilgi sistemleri, hesap verebilirliğe ilişkin bilgileri yeni alıcılara ulaştırmak suretiyle hesap verebilirliğin kapsamını genişletmektedir. Ancak, uygulamada bunun etkisi sınırlı kalmaktadır. Bu tür bir hesap verebilirlik, kamu sektörü kuruluşlarına yeni bilgi sistemlerini getirebilecek mali ve siyasi güç mevcut olduğunda sağlanabilecektir. Bunun yanısıra, hesap verebilirliğin internet üzerinden sağlanması da, bilgisayar donanımlı bilgi sistemlerinin getireceği erişilebilirlik engelleri yüzünden eşitsizliğe yol açabilecektir. Alıcıların teknolojiye erişiminin sağlanması ve bilgiye güvenli bir şekilde erişme ve onu yorumlama kabiliyetlerinin olması gerekmektedir. Kamuoyu içerisindeki bu dengesizliği gidermede kitle iletişim araçları önemli bir rol oynamaktadır. Kitle iletişim araçlarının bu rolü, hesap verebilirliğe ilişkin bilginin elde 20 Center for Democracy and Technology, e-government in Developing Countries, Washington, 2001, s.1 27

11 edilmesi, yorumlanması, kamuoyuna ilan edilmesi ve daha sonra da vatandaşlar adına kamu görevlilerine baskı yapılması şeklinde olmalıdır. Bilgi teknolojileri, bazı durumlarda hesap verebilirlik sürecini zayıflatıcı etkide bulunabilirler. Bu muhtemel etkilerden bazıları; kağıt üzerindeki kayıtların kaybı, veri kalitesinin belirsizliği, yolsuzluk için fırsatların artması ve insanların katkısının azalmasıdır. Yukarıda da ifade edildiği gibi, bilgi sistemlerinin hesap verebilirlik üzerinde farklı etkileri bulunmaktadır. Uygulamada, hesap verebilirlik girişimlerinin başarılı olması için, vatandaşlar arasında hesap verebilirliğe karşı bir isteklilik olmalıdır. Bu da, organizasyon içerisindeki (kişisel çıkar, ödül ve ceza sistemi) veya dışarısındaki (siyasi baskı, uluslararası kuruluşlar, veya kitle iletişim araçları vasıtasıyla kamuoyu) faktörler tarafından sağlanabilir. 21 TÜM SEKTÖRLERİN HESAP VEREBİLİRLİĞİ Yalnızca kamu kurumları değil, özel sektör ve sivil toplum kuruluşları da kamuoyuna ve de kurumsal paydaşlarına karşı hesap verebilir olmalıdır. Kimin kime karşı sorumlu olduğu, alınan kararların veya gerçekleştirilen faaliyetlerin kurum veya kuruluş için içsel ya da dışsal olup olmamasına göre değişir. Genellikle, bir kurum ya da kuruluş aldığı kararlardan ve üstlendiği faaliyetlerden etkilenebilecek olanlara karşı hesap verebilir olmalıdır. Richard Mulgan, Yeni Yönetişim Modelinde Hesap Verebilirlik konulu çalışmasında, üç sektörün hesap verebilirliğine değinmiştir: Kamu sektörü, kar amaçlı özel sektör ve kar amacı gütmeyen özel kuruluşlar. Kamu sektörünün, özellikle de hükümetin merkez birimlerinin hesap verebilirliğine yönelik talebi oldukça geniş kapsamlıdır. Tüm birimler ve kamu görevlileri, yalnızca nihai faaliyetleri ve kararlarına değil, aynı zamanda bu faaliyetlerin yapıldığı ve bu kararların alındığı süreç de dahil olmak üzere, performanslarının tüm unsurlarına ilişkin olarak kamuoyuna karşı hesap verebilir olmalıdır. Bu hesap verebilirlik, bir dizi farklı kurumsal mekanizma yoluyla yerine getirilir. Bakanlar ve birimlerde çalışan kamu görevlileri için, başlıca hesap verebilirlik yolu yukarıya doğru birim içi hiyerarşi yoluyla bakana karşı, ve bakan vasıtasıyla Parlamentoya ve kamuoyuna karşı olan sorumluluktur. Kamu sektörünün aksine, ticari faaliyet gösteren özel sektörün hesap verebilirliği hem daha az hem de daha fazla kapsamlıdır. Daha kapsamlı olmasının nedeni, ticari şirketlerin kar-zarar tablolarının göreceli olarak daha açık olmasıdır. Bu da onların, kesin hedefleri olmayan kamu sektörü kuruluşları ile karşılaştırıldığında, nihai sonuçlara ilişkin hesap vermeye daha hazır durumda olmalarını sağlar. Hisseleri kamuoyunda işlem gören şirketlerin ne kadar iyi oldukları günlük olarak 21 Heeks, op cit., s

12 izlenmektedir. Bu yüzden, yöneticiler ve müdürler, hissedarlarına karşı, performanslarına ilişkin olarak bakanlar ve kamu görevlilerine nazaran daha hesap verebilir durumdadır. Diğer bir açıdan bakıldığında, özel şirketler kamu sektörüne kıyasla kamuoyuna karşı daha az sorumludur. Üst düzey yöneticiler ve yönetim kurullarının hissedarlarına cevap verme gerekliliği, hükümetlerin Parlamento ve kamuoyuna karşı cevap verme gerekliliklerinden daha azdır. Bunun yanısıra, hissedarların şirketle ilgili bilgileri alma hakkı, vatandaşların hükümete ilişkin bilgileri alma hakkından çok daha azdır. Sonuç olarak, kamu sektörü, özel sektörle karşılaştırıldığında, hedefler açısından daha az, şeffaflık ve hesap verebilirlik süreci açısından ise daha fazla hesap verebilir durumdadır. Kar amacı gütmeyen kuruluşlar, bu üç sektör arasından en az hesap verebilir olanıdır. Ticari amaç güden özel sektörle karşılaştırıldığında, ister büyük isterse küçük ölçekli olsun kar amacı gütmeyen tüm kuruluşlar daha az kapsamlı dış düzenlemelere ve daha az etkin izlemeye tabidir. Yıllık hesaplar ve yıllık genel toplantıların raporları gibi asgari düzeyde gerekli bilgiler de nadir olarak aranmakta ve çoğunlukla da mevcut bulunmamaktadır. Kar amacı gütmeyen kuruluşların hedefleri de, daha çok kamu sektörüne benzer şekilde kesin olmayıp, bu hedefler birbiriyle yarışır haldedir. Bu da, performans ölçümü açısından bu kuruluşların hesap verebilirliğinin pek kolay olmadığını gösterir. Aynı zamanda, kamu sektörünün aksine, karar alma süreçleri dış incelemeye tabi değildir ve kamuoyunun görüşüne sunulmaz. HESAP VEREBİLİRLİK VE İYİ YÖNETİŞİMİN DİĞER UNSURLARI İyi yönetişimin tüm unsurları, birbirini bütünleyici bir niteliktedir. Bu bağlamda, hesap verebilirlik de iyi yönetişimin diğer unsurlarından bağımsız olarak düşünülemez. İyi yönetişimde hesap verebilirliğin özellikle bağlantılı olduğu unsurlar hukukun üstünlüğü, katılımcılık, şeffaflık ve çabuk cevap verebilirliktir. Öncelikle, şeffaflık ve hukukun üstünlüğünün olmadığı yerde hesap verebilirlik de uygulanamaz. Hesap verebilirlik, bilgi edinme özgürlüğünü, vatandaşların organize olabilmelerini ve hukukun üstünlüğünü gerektirir. Yargı geleneksel olarak hükümetin faaliyetlerinin yasallığının gözden geçirilmesi yoluyla başlıca hesap verebilirlik mekanizması olmuştur. Hukuki hesap verebilirlik, doğruluk ve bağımsızlık arasındaki dengenin korunması, ve yargının hükümetleri hesap verebilir tutmasını sağlayan önemli bir unsurdur. Sivil toplum da, hukuki performansı izleyerek bu süreçte önemli bir rol oynamaktadır. 22 Hesap verebilirlik şeffaflığın nihai koruyucusu olarak nitelendirilmektedir. Şeffaflık da, hesap verebilirliğin tamamlayıcı bir unsurudur. Bir karardan etkilenebilecek kişilere karşı bir hesap verebilirlik mevcut olmadığında, özerk kamu kuruluşlarında kararları alan kimselerin, kuruluşun çıkarlarını aldıkları kararlardan 22 World Bank Group, Legal and Judicial Reform, Accountability, s.1 29

13 etkilenebilecek kişilerin çıkarlarının üzerinde tutmaları olasıdır. Benzer şekilde, kamuoyuna ifşa hakkı ve gizlilik hakkı arasında denge sağlayan yasal çerçeveler ile hesap verebilirliği kabul eden kurumlar olmadan şeffaflık ve bilginin açıklığı güvence altına alınamaz. Bunun sebebi, bireylere karşı ne kadar benzer şekilde davranıldığına ilişkin bilgi olmaksızın kanun önünde eşitliğin sağlanmasının zor olmasıdır. Sonuç olarak, şeffaf bir sistem hükümetin hesap verebilirliğini, katılımcılığı ve sonuçların önceden tahmin edilmesini sağlayacaktır. 23 Hesap verebilirlik çoğunlukla da katılımcılıkla ilişkilendirilmektedir. Yerel yönetim sisteminde katılımcılık ve hesap verebilirliğin oluşturulmasıyla yerel yönetimler vatandaşların taleplerine karşı daha çabuk cevap verebilir ve hizmetlerinde daha etkin olacaktır. Kişilerin katılımı ve bürokrasi ile seçilmişlerin hesap verebilirliği yerel yönetişimi teşvik edecek unsurlardır. Bununla beraber, ne kadar katılımcılığın en iyi yönetişimle sonuçlanacağı konusunda da sınırlamalar mevcuttur. 24 Vatandaşların katılımcılığı kamu mallarının seçmenlerin tercihleri ve kamu sektörünün hesap verebilirliğiyle tutarlı olmasını sağlayacaktır. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri, Birleşmiş Milletler in 21 inci Yüzyıldaki Rolü konulu Milenyum Raporu nda, daha iyi bir yönetişimin, hesap verebilirlikle birlikte daha fazla katılımcılık anlamına geldiğini vurgulamıştır. Son olarak, hesap verebilirlik, en geniş anlamıyla çabuk cevap verebilir yönetişime işaret etmektedir. Yönetilenleri, sorumluların aldıkları kararların sonuçlarından sorumlu tutabilmeleri ile, hesap verebilirlik yönetenlerin yönetilenlere karşı çabuk cevap verebilir olmasını sağlar. Öyle ki, demokratik yönetim yapılarının çoğunda yönetenlerin yönetilenlere karşı çabuk cevap verebilir olmalarını sağlayacak hesap verebilirlik mekanizmaları mevcuttur Asian Development Bank, Governance: Sound Development Management, The Elements of Good Governance, 2002, s.1,2 24 Yoshitomi, Masaru, Management of Change for Improving Local Governance, ADB Institute, 4 June 2002, Infosoc Malaysia 2002, s.1 25 NGO & Academic ICANN Study, Accountability Mechanisms, s.1 30

14 SONUÇ Günümüzün değişen ve gelişen koşullarında, iyi yönetişimin bir unsuru olan hesap verebilirlik eskiye nazaran daha fazla önem kazanmıştır. Hesap verebilirlik, tüm sektörlerde aranılan bir nitelik olurken, kamuoyu özellikle hükümetin kendilerine karşı her alanda hesap verebilir olmasını beklemektedir. Hesap verebilirliğin etkin bir şekilde işleyebilmesi için, bir kurum hem kendi içerisinde, hem de diğer kurumlara, paydaşlarına ve kamuoyuna karşı hesap verebilir olmalıdır. Hesap verebilirlik müesseselerinin bu şekilde işlemesi, yeterli düzenlemelerin olmasına ve tarafların istekliliğine bağlıdır. Hesap verebilirliğin başlıca üç türü mevcuttur. Bunlardan siyasi hesap verebilirlik, seçimler yoluyla sağlanmaktadır. İdari hesap verebilirlik ise, belirli bir konuda çıkarı olan kimseleri, kendilerini etkileyecek bir kararın alınma sürecine ve sebeplerine dair bilgilendirme gerekliliğidir. İdari hesap verebilirliğin bir alt başlığı olan mali hesap verebilirlik de, kaynak kullanımına ilişkin rapor verme zorunluluğudur. Ayrıca, kamu sektöründe, hükümetin kendi içerisindeki kontrolü yatay, dışarıdan kontrolü ise dikey hesap verebilirlik mekanizmaları olarak adlandırılmaktadır. Hesap verebilirliğin son türü olan hukuki hesap verebilirlik de, idarenin tüm eylem ve işlemlerine karşı yargı yolunun açık olmasıdır. e-devlet uygulamalarının geliştirilmesiyle, bilgi sistemleri kamu sektöründe de önemli bir rol oynamaya başlamıştır. Bilgi sistemlerinin kullanılması, karar alma süreci ve ortaya çıkan performansa ilişkin bilgilerin daha kolay erişilebilir olmasını ve izlenmesini sağlayacağından, hesap verebilirliğe de katkıda bulunacaktır. Bu yolla gerçekleştirilecek bir bilgi akışı da, öncelikle ilgili tüm tarafların bu erişim için gerekli imkan ve becerilere sahip olmasını gerektirmektedir. Yalnızca kamu kurumları değil, özel sektör ve sivil toplum kuruluşları da kamuoyuna ve de kurumsal paydaşlarına karşı hesap verebilir olmalıdır. Genel olarak, buradaki mantık, bir kurum ya da kuruluşun aldığı kararlardan ve üstlendiği faaliyetlerden etkilenebilecek olanlara karşı hesap verebilir olmasıdır. İyi yönetişimin unsurlarından şeffaflık, hesap verebilirlik ile birbirini tamamlayıcı nitelik taşırken, katılımcılık da hesap verebilirliği teşvik edecek bir unsurdur. Hesap verebilirlik, ayrıca çabuk cevap verebilirliği de destekleyici bir rol oynarken, hukukun üstünlüğü olmadan uygulanamamaktadır. Sonuç olarak, iyi yönetişimin sağlanması için gerekli unsurların başında gelen hesap verebilirlik, ancak diğer unsurlar ile birlikte uygulandığında anlamlı bir bütünlük arz edecektir. 31

15 KAYNAKLAR: Asian Development Bank, Governance, Operations Manual, Section 54: Issued on 13 January 1997, s.1,2 (http://www.adb.org/documents/manuals/operations/om54.asp?p=aadb) Asian Development Bank, Governance, Operations Manual, Section 54: Issued on 13 January 1997, s.1 (http://www.adb.org/documents/manuals/operations/om54.asp?p=aadb) Canadian Council of Ministers of the Environment, Accord on Environmental Harmonization, s.1 (http://www.ccme.ca/assets/pdf/annex_to_accord_e.pdf) Center for Democracy and Technology, e-government in Developing Countries, Washington, 2001, s.1 (http://www.cdt.org/egov/descriptions.shtml) Diamond, Larry, Institutions of Accountability, Hoover Digest 1999 No. 3, Hoover Institution, 1999, s.2-5 (http://www-hoover.stanford.edu/publications/digest/993/diamond.html) Eastwood, Terry, Accountability and Record Keeping, Archival Studies, University of British Columbia, s.1 (http://it-library.gov.bc.ca/conferences/doors/eastwood.pdf) Heeks, Richard, Information Systems and Public Sector Accountability, Institute for Development Policy and Management, Working Paper Series, No. 1, University of Manchester, Manchester, July 1998, s (http://idpm.man.ac.uk/idpm/ispswpf1.htm) International Conference on e-government for Development, Final Communiqué, Palermo, 11 April 2002, s. 4 (http://www.palermoconference2002.org/en/download/finalcommunique.pdf) Keohane, Robert O. and S. Nye, Joseph, Jr., Democracy, Accountability and Global Governance, June 27, 2001, s.1 (http://www.ksg.harvard.edu/prg/nye/ggajune.pdf) Kpundeh, Sahr J., Records and Accountability, World Bank Institute, s (http://siteresources.worldbank.org/extarchives/resources/sahr%20kpundeh.ppt Mulgan, Richard, Accountability Issues in the New Model of Governance, Graduate Program in Public Policy, Paper for Political Science Program Seminar, RSSS, Australian National University, 3 April 2002, s. 4-7 (http://polsc.anu.edu.au/mulgan.rtf) 32

16 Nalbandian, John, Accountability, University of Kansas, February 25, 1997, s.1 (http://falcon.cc.ukans.edu/~nalband/account.htm) NGO & Academic ICANN Study, Accountability Mechanisms, ICANN, Legitimacy, and the Public Voice: Making Global Participation and Representation Work, Final Report, August 31, 2001, s.1 (http://www.naisproject.org/report/final/ shtml) Office of the Auditor General of Canada and the Treasury Board Secretariat, Modernizing Accountability Practices In The Public Sector, 6 January 1998, s. 1 (http://www.tbs-sct.gc.ca/rma/account/oagtbs_e.html) Parliamentary Center Canada, The Ecology of Governance, Ottawa Ontario, Canada, s.1 (http://parlcent.parl.gc.ca/english/programs.htm) Province of Nova Scotia, Financial Accountability: A Blueprint for Success, Canada, 1998, s.1 (http://www.gov.ns.ca/finance/budget98/facct/) Schacter, Mark, When Accountability Fails: A Framework for Diagnosis and Action, Policy Brief No. 9, Institute on Governance, Canada, May 2000, s.1-4 SIGMA, Definitions of Audit and Financial Control Terminology, OECD, s.1 (http://www1.oecd.org/puma/sigmaweb/acts/audit/a_fc_terminology.htm#eee) The Global Development Research Center (GDRC), The Concept of Accountability: Implications for Urban Governance and Management, s.1,3 (http://www.gdrc.org/u-gov/accountability.html) The Manage Mentor, Strategic Management, Accountability for Success of Corporate Governance, C & K Management Limited, 2002,s.1,2 (http://www.themanagementor.com/kuniverse/kmailers_universe/sm_kmailers/sfm_ Accountability.htm) The World Bank Group, Four Elements of Empowerment: Accountability, A World Free of Poverty, s.1 (http://www.worldbank.org/poverty/empowerment/whatis/acct.htm) The World Bank Group, Legal and Judicial Reform, Accountability, s.1 (http://www4.worldbank.org/legal/leglr/judicialreform_a.html) United Nations Development Programme (UNDP), Glossary of Key Terms, Governance for Sustainable Human Development, s.1 (http://magnet.undp.org/policy/glossary.htm) Yoshitomi, Masaru, Management of Change for Improving Local Governance, Dean, ADB Institute, 4 June 2002, Infosoc Malaysia 2002, s.1 (http://www.cornerstone-msc.info/infosockk/plenary/ yoshitomi%20infosoc%20speech. doc) 33

KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI REHBERİ. Ramazan ŞENER Mali Hizmetler Uzmanı. 1.Giriş

KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI REHBERİ. Ramazan ŞENER Mali Hizmetler Uzmanı. 1.Giriş KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI REHBERİ 1.Giriş Ramazan ŞENER Mali Hizmetler Uzmanı Kamu idarelerinin mali yönetimini düzenleyen 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu 10.12.2003

Detaylı

SAĞLIK BAKANLIĞI NDA İYİ YÖNETİŞİM (GOOD GOVERNANCE) Hazırlayan: Prof. Dr. Coşkun Can Aktan

SAĞLIK BAKANLIĞI NDA İYİ YÖNETİŞİM (GOOD GOVERNANCE) Hazırlayan: Prof. Dr. Coşkun Can Aktan SAĞLIK BAKANLIĞI NDA İYİ YÖNETİŞİM (GOOD GOVERNANCE) Hazırlayan: Prof. Dr. Coşkun Can Aktan İYİ YÖNETİŞİM Devlet yönetiminde temsil, katılım ve denetimin,etkin bir sivil toplumun, hukukun üstünlüğünün,

Detaylı

YOLSUZLUKLA MÜCADELEDE SON 10 YILDA YAŞANAN GELİŞMELER BAŞBAKANLIK TEFTİŞ KURULU 2010

YOLSUZLUKLA MÜCADELEDE SON 10 YILDA YAŞANAN GELİŞMELER BAŞBAKANLIK TEFTİŞ KURULU 2010 YOLSUZLUKLA MÜCADELEDE SON 10 YILDA YAŞANAN GELİŞMELER BAŞBAKANLIK TEFTİŞ KURULU 2010 Sunum Planı Yolsuzlukla Mücadele Alanında Bugüne Kadar Yapılanlar Yapılan Çalışmaların Uluslar arası Yolsuzluk Ölçümlerine

Detaylı

T.C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı SORU VE CEVAPLARLA İÇ KONTROL

T.C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı SORU VE CEVAPLARLA İÇ KONTROL T.C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı SORU VE CEVAPLARLA İÇ KONTROL KASIM 2013 İÇİNDEKİLER 1. Neden İç Kontrol? 2. İç Kontrol Nedir? 3. İç Kontrolün Amacı Nedir? 4.

Detaylı

GİRİŞ. A. İç Kontrolün Tanımı, Özellikleri ve Genel Esasları:

GİRİŞ. A. İç Kontrolün Tanımı, Özellikleri ve Genel Esasları: GİRİŞ 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile kamu da mali yönetim ve kontrol sisteminin bütünüyle değiştirilerek, uluslararası standartlara ve Avrupa Birliği Normlarına uygun hale getirilmesi

Detaylı

T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI İç Denetim Birimi Başkanlığı KALİTE GÜVENCE VE GELİŞTİRME PROGRAMI

T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI İç Denetim Birimi Başkanlığı KALİTE GÜVENCE VE GELİŞTİRME PROGRAMI T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI İç Denetim Birimi Başkanlığı KALİTE GÜVENCE VE GELİŞTİRME PROGRAMI Ocak 2013 BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam Madde 1 (1) Bu Programın amacı, Bakanlığımızda

Detaylı

T.C. DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı

T.C. DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı T.C. DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı SORU VE CEVAPLARLA İÇ KONTROL Ankara-2012 İÇİNDEKİLER 1 Neden İç Kontrol? 2 İç Kontrol Nedir? 3 İç Kontrolün Amacı Nedir? 4 İç Kontrolün Yasal

Detaylı

ŞEFFAFLIK VE ETİK KÜLTÜRÜN GELİŞTİRİLMESİ

ŞEFFAFLIK VE ETİK KÜLTÜRÜN GELİŞTİRİLMESİ ŞEFFAFLIK VE ETİK KÜLTÜRÜN GELİŞTİRİLMESİ Doç.Dr. Uğur ÖMÜRGÖNÜLŞEN omur@hacettepe.edu.tr Hacettepe Universitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü 1 Şeffaflık Şeffaflık, en basit anlamıyla, devletin

Detaylı

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET İÇİ EĞİTİM SUNUMU 02 MAYIS 2014

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET İÇİ EĞİTİM SUNUMU 02 MAYIS 2014 İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET İÇİ EĞİTİM SUNUMU 02 MAYIS 2014 İÇ KONTROL SİSTEMİ VE KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARI DERLEYEN CUMALİ ÇANAKÇI Şube Müdürü SUNUM PLANI İç Kontrol

Detaylı

KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARI

KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARI KAMU İÇ KONTROL KONTROL ORTAMI İç kontrolün temel unsurlarına temel teşkil eden genel bir çerçeve olup, kişisel ve mesleki dürüstlük, yönetim ve personelin etik değerleri, iç kontrole yönelik destekleyici

Detaylı

1- Neden İç Kontrol? 2- İç Kontrol Nedir?

1- Neden İç Kontrol? 2- İç Kontrol Nedir? T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI KİHBİ Dairesi Başkanlığı 10 SORUDA İÇ KONTROL MAYIS 2014 ANKARA 1- Neden İç Kontrol? Dünyadaki yeni gelişmeler ışığında yönetim anlayışı da değişmekte ve kamu yönetimi kendini sürekli

Detaylı

İç kontrol; idarenin amaçlarına, belirlenmiş politikalara ve mevzuata uygun olarak faaliyetlerin etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde

İç kontrol; idarenin amaçlarına, belirlenmiş politikalara ve mevzuata uygun olarak faaliyetlerin etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde İç kontrol; idarenin amaçlarına, belirlenmiş politikalara ve mevzuata uygun olarak faaliyetlerin etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde yürütülmesini, varlık ve kaynakların korunmasını, muhasebe kayıtlarının

Detaylı

KAMU İDARELERİNDE KURUMSAL RİSK YÖNETİMİ. Burhanetin AKTAŞ Müsteşar Yardımcısı

KAMU İDARELERİNDE KURUMSAL RİSK YÖNETİMİ. Burhanetin AKTAŞ Müsteşar Yardımcısı KAMU İDARELERİNDE KURUMSAL RİSK YÖNETİMİ Burhanetin AKTAŞ Müsteşar Yardımcısı 1 Sunum Planı I. Kamu İdarelerinde Risk Yönetimi II. Uluslararası Tecrübeler İngiltere ABD III. Hazine Müsteşarlığı Deneyimi

Detaylı

MEHMET ŞİRİN DENETİM STANDARTLARI DAİRESİ BAŞKANI

MEHMET ŞİRİN DENETİM STANDARTLARI DAİRESİ BAŞKANI MEHMET ŞİRİN DENETİM STANDARTLARI DAİRESİ BAŞKANI Bağımsız Denetim Standartları 1. Kilit Terimlerin Belirlenmesi 2. Metnin Çevrilmesi 3. İlk Uzman Kontrolü 4. Çapraz Kontrol İkinci Uzman Kontrolü 5. Metnin

Detaylı

10 SORUDA İÇ KONTROL

10 SORUDA İÇ KONTROL T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı 10 SORUDA İÇ KONTROL 1 Neden İç Kontrol? Dünyadaki yeni gelişmeler ışığında yönetim anlayışı da değişmekte ve kamu yönetimi kendini

Detaylı

UZUNKÖPRÜ BELEDĠYESĠ ĠÇ KONTROL EYLEM PLANI

UZUNKÖPRÜ BELEDĠYESĠ ĠÇ KONTROL EYLEM PLANI UZUNKÖPRÜ BELEDĠYESĠ ĠÇ KONTROL EYLEM PLANI 2015-2016 İÇİNDEKİLER A. ĠÇ KONTROL SĠSTEMĠNĠNĠN GENEL ESASLARI 1-Amaç 2-Kapsam 3-Dayanak 4- Ġç Kontrolün Temel Ġlkeleri 5- Ġç Kontrol Sisteminin BileĢenleri

Detaylı

KAMU İDARELERİNCE HAZIRLANACAK FAALİYET RAPORLARI HAKKINDA YÖNETMELİK SUNUMU

KAMU İDARELERİNCE HAZIRLANACAK FAALİYET RAPORLARI HAKKINDA YÖNETMELİK SUNUMU KAMU İDARELERİNCE HAZIRLANACAK FAALİYET RAPORLARI HAKKINDA YÖNETMELİK SUNUMU Resmi Gazete Sayısı: 26111, 29183 HAZIRLAYAN: TANER GÜLER - STRATEJİK YÖNETİM VE PLANLAMA MÜDÜRÜ AMAÇ, KAPSAM VE DAYANAK Bu

Detaylı

Dünya Bankası Finansal Yönetim Uygulamalarında Stratejik Yönelimler ve Son Gelişmeler

Dünya Bankası Finansal Yönetim Uygulamalarında Stratejik Yönelimler ve Son Gelişmeler Dünya Bankası Finansal Yönetim Uygulamalarında Stratejik Yönelimler ve Son Gelişmeler ECA Bölge Perspektifi Marius Koen TÜRKİYE: Uygulama Destek Çalıştayı 6-10 Şubat 2012 Ankara, Türkiye 2 Kapsam ve Amaçlar

Detaylı

1.2.9 Hesap verebilirlik Performans ölçümü, raporlama, izleme & değerlendirme

1.2.9 Hesap verebilirlik Performans ölçümü, raporlama, izleme & değerlendirme 1.2.9 Hesap verebilirlik Performans ölçümü, raporlama, izleme & değerlendirme 3. Hafta: Kurumların raporları & izlemesi Mr Petri Huovinen, Finlandiya Hazine 13. Gün 14 Ekim 2011 Hesap verebilirlik ve piyasa

Detaylı

Genel Kamu İdaresi Reformları Kapsamında Mali Yönetim ve Kontrol

Genel Kamu İdaresi Reformları Kapsamında Mali Yönetim ve Kontrol A joint initiative of the OECD and the European Union, principally financed by the EU Genel Kamu İdaresi Reformları Kapsamında Mali Yönetim ve Kontrol Klas Klaas Kıdemli Politika Danışmanı OECD SIGMA Üçüncü

Detaylı

ULUSAL ÇALIŞTAY SONUÇLARI

ULUSAL ÇALIŞTAY SONUÇLARI ULUSAL ÇALIŞTAY SONUÇLARI 1 Nasıl bir anayasa yapım süreci? Maddeleri değil ilkeleri temel alan Ayırıcı değil birleştirici Uzlaşmaya zorlamayan Uzlaşmazlık alanlarını ihmal etmeyen Mutabakatı değil ortak

Detaylı

5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu

5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ BARBAROS DENİZCİLİK YÜKSEKOKULU İÇ KONTROL SİSTEMİ VE İÇ KONTROL STANDARTLARI İLE İLGİLİ EĞİTİM SEMİNERİ Eğitim Planı İç Kontrol Nedir? İç Kontrolün Amaçları ve Temel İlkeleri İç Kontrolde

Detaylı

2008 yılında gönüllü çabalarla kurulan Uluslararası Şeffaflık Derneği ülkenin demokratik, sosyal ve ekonomik yönden gelişimi için toplumun tüm

2008 yılında gönüllü çabalarla kurulan Uluslararası Şeffaflık Derneği ülkenin demokratik, sosyal ve ekonomik yönden gelişimi için toplumun tüm 2008 yılında gönüllü çabalarla kurulan Uluslararası Şeffaflık Derneği ülkenin demokratik, sosyal ve ekonomik yönden gelişimi için toplumun tüm kesimlerinde şeffaflık, dürüstlük ve hesap verebilirlik ilkelerini

Detaylı

ULUSLARARASI ŞEFFAFLIK DERNEĞI

ULUSLARARASI ŞEFFAFLIK DERNEĞI ULUSLARARASI ŞEFFAFLIK DERNEĞI Uluslararası Şeffaflık Derneği, siyasette, kamu yönetiminde, ihale süreçlerinde ve iş dünyasında şeffaflığı teşvik etmek için kamu, sivil toplum, özel sektör ve medyadan

Detaylı

Katılımcı Demokrasi STK ları Güçlendirme Önerileri

Katılımcı Demokrasi STK ları Güçlendirme Önerileri Katılımcı Demokrasi STK ları Güçlendirme Önerileri Ankara Çalıştayı 15 Kasım 2016 Kâr amacı gütmeyen Argüden Yönetişim Akademisi, faaliyetlerini Boğaziçi Üniversitesi Vakfı bünyesinde yürütmektedir. Argüden

Detaylı

BAKANLIĞIMIZ İÇ KONTROL SİSTEMİ ÇALIŞMALARININ TAMAMLANMASI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI

BAKANLIĞIMIZ İÇ KONTROL SİSTEMİ ÇALIŞMALARININ TAMAMLANMASI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI BAKANLIĞIMIZ İÇ KONTROL SİSTEMİ ÇALIŞMALARININ TAMAMLANMASI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI OCAK 2015 Sunum Planı İç Kontrol ün Tanımı ve Amaçları Birimlerin Sorumlulukları İç Kontrol Standartları Bakanlıkta

Detaylı

T.C. TUŞBA BELEDİYESİ

T.C. TUŞBA BELEDİYESİ T.C. TUŞBA BELEDİYESİ İç Kontrol Standartları EYLEM PLANI 1 1. İÇ KONTROL SİSTEMİNİNİN GENEL ESASLARI Amaç 5018 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinde iç kontrolün amaçları; Kamu gelir, gider, varlık ve yükümlülüklerinin

Detaylı

Kamu Sermayeli İşletmelerde (KİT) Yönetim Kurulu Uygulamaları

Kamu Sermayeli İşletmelerde (KİT) Yönetim Kurulu Uygulamaları Kamu Sermayeli İşletmelerde (KİT) Yönetim Kurulu Uygulamaları Kamu Sermayeli İşletmelerde Kurumsal Yönetim Uygulamaları Konulu Konferans, Ankara, 10 Haziran 2014 Hans Christiansen, Kıdemli Ekonomist Kurumsal

Detaylı

Dr. Bertan Kaya, CIA. Control Solutions International

Dr. Bertan Kaya, CIA. Control Solutions International Dr. Bertan Kaya, CIA Control Solutions International 1. Bölüm: İç Denetimin Yönetim Performansına Etkisi, Rol ve Sorumlulukları ile Kullandığı Araçlar İç Denetim İç denetim, bir kurumun faaliyetlerini

Detaylı

SÜREÇ YÖNETİMİ VE İÇ KONTROL STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI İÇ KONTROL DAİRESİ

SÜREÇ YÖNETİMİ VE İÇ KONTROL STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI İÇ KONTROL DAİRESİ SÜREÇ YÖNETİMİ VE İÇ KONTROL STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI İÇ KONTROL DAİRESİ SÜREÇ NEDİR? Müşteri/Vatandaş için bir değer oluşturmak üzere, bir grup girdiyi kullanarak, bunlardan çıktılar elde etmeyi

Detaylı

A AMASINDA TESİ. Doç.. Dr. Ahmet KESİK Maliye Bakanlığı kanı. Afyonkarahisar,, 8 Ekim 2008 1

A AMASINDA TESİ. Doç.. Dr. Ahmet KESİK Maliye Bakanlığı kanı. Afyonkarahisar,, 8 Ekim 2008 1 BÜTÇE E UYGULAMA AŞAMASINDA A AMASINDA PARLAMENTONUN İZLEME\GÖZETİM FONKSİYONU: KOMİSYONLARIN ROLÜ VE BÜTÇE B E ANALİZ Z KAPASİTES TESİ Doç.. Dr. Ahmet KESİK Maliye Bakanlığı Strateji Geliştirme tirme

Detaylı

KAMU İDARELERİNCE HAZIRLANACAK FAALİYET RAPORLARI HAKKINDA YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

KAMU İDARELERİNCE HAZIRLANACAK FAALİYET RAPORLARI HAKKINDA YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar KAMU İDARELERİNCE HAZIRLANACAK FAALİYET RAPORLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmelik; genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri,

Detaylı

Mehmet BÜLBÜL. Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürülüğü Daire Başkanı

Mehmet BÜLBÜL. Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürülüğü Daire Başkanı Mehmet BÜLBÜL Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürülüğü Daire Başkanı Belirlenen düzenleme, standart ve yöntemler çerçevesinde; planlama, programlama, bütçeleme, uygulama, kontrol etme, muhasebeleştirme

Detaylı

III. PwC Çözüm Ortaklığı Platformu Şirketlerde İç Kontrol ve İç Denetim Fonksiyonu* 22 Aralık 2004

III. PwC Çözüm Ortaklığı Platformu Şirketlerde İç Kontrol ve İç Denetim Fonksiyonu* 22 Aralık 2004 III. PwC Çözüm Ortaklığı Platformu Şirketlerde İç Kontrol ve İç Denetim Fonksiyonu* *connectedthinking PwC İçerik İç kontroller İç kontrol yapısının oluşturulmasında COSO nun yeri İç denetim İç denetimi

Detaylı

T.C. GÜNEY MARMARA KALKINMA AJANSI İÇ KONTROL İZLEME VE YÖNLENDİRME KOMİTESİNİN GÖREV VE SORUMLULUKLARI HK YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM

T.C. GÜNEY MARMARA KALKINMA AJANSI İÇ KONTROL İZLEME VE YÖNLENDİRME KOMİTESİNİN GÖREV VE SORUMLULUKLARI HK YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Sıra No İÇ KONTROL İZLEME VE YÖNLENDİRME KOMİTESİNİN GÖREV VE SORUMLULUKLARI HK YÖNERGE : GMKA/Yönerge/10 Revizyon No : 2 Tarih : 29/08/2013 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Amaç

Detaylı

Yönetimde Dürüstlük, Şeffaflık, Hesap Verebilirliğin Önemi ve Türkiye de Öne Çıkan Sorunlar

Yönetimde Dürüstlük, Şeffaflık, Hesap Verebilirliğin Önemi ve Türkiye de Öne Çıkan Sorunlar Yönetimde Dürüstlük, Şeffaflık, Hesap Verebilirliğin Önemi ve Türkiye de Öne Çıkan Sorunlar 26 Mayıs 2011 Kadir Has Üniversitesi E. Oya Özarslan Şeffaflık Derneği Yönetim Kurulu Başkanı 2008 yılında gönüllü

Detaylı

Kamu kesiminde performans yönetiminin olumlu ve olumsuz yanları - Akademik araştırmadan sonuçlar

Kamu kesiminde performans yönetiminin olumlu ve olumsuz yanları - Akademik araştırmadan sonuçlar Kamu kesiminde performans yönetiminin olumlu ve olumsuz yanları - Akademik araştırmadan sonuçlar Jarmo Vakkuri Yerel Kamu Ekonomileri Profesörü Tampere Üniversitesi, İşletme Bölümü FI-33014 University

Detaylı

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr http://www.sayistay.gov.

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr http://www.sayistay.gov. T..C.. SAYIIŞTAY BAŞKANLIIĞII TÜRKİİYE YATIIRIIM DESTEK VE TANIITIIM AJANSII 2012 YIILII DENETİİM RAPORU EYLÜL 2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295

Detaylı

KALİTE GÜVENCE VE GELİŞTİRME PROGRAMI

KALİTE GÜVENCE VE GELİŞTİRME PROGRAMI T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI İç Denetim Birimi Başkanlığı KALİTE GÜVENCE VE GELİŞTİRME PROGRAMI 2015 İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM... 1 Genel Hükümler... 1 Amaç ve kapsam... 1 Hukukî dayanak... 1 Tanımlar...

Detaylı

Bir Bakışta Proje Döngüsü

Bir Bakışta Proje Döngüsü 1 Bir Bakışta Proje Döngüsü Carla Pittalis, Operasyonlar Sorumlusu Dünya Bankası UYGULAMA DESTEK ÇALIġTAYI Ankara, 6-10 Şubat 2012 2 Amaçlar Proje hazırlık ve yönetim çalışmalarının önemini vurgulamak

Detaylı

Performans Denetimi Hesap verebilirlik ve karar alma süreçlerinde iç denetimin artan katma değeri. 19 Ekim 2015 XIX.Türkiye İç Denetim Kongresi

Performans Denetimi Hesap verebilirlik ve karar alma süreçlerinde iç denetimin artan katma değeri. 19 Ekim 2015 XIX.Türkiye İç Denetim Kongresi Performans Denetimi Hesap verebilirlik ve karar alma süreçlerinde iç denetimin artan katma değeri 19 Ekim 2015 XIX.Türkiye İç Denetim Kongresi Place image here with reference to guidelines Serhat Akmeşe

Detaylı

Bir Belediyede Yönetişim Yapılanması. Gürcan Banger

Bir Belediyede Yönetişim Yapılanması. Gürcan Banger Bir Belediyede Yönetişim Yapılanması Gürcan Banger Yapıyı Oluşturan Unsurlar (Organizasyonel) Başkan Dış Denetçi Danışma Kurulu Kurumsal Danışmanlar Kurulu Başkan Yardımcıları Müdürlükler Yapıyı Oluşturan

Detaylı

2. Gün. Kurumların Bakanlığa hesap verebilirliği nasıldır :

2. Gün. Kurumların Bakanlığa hesap verebilirliği nasıldır : 2. Gün Kurumların Bakanlığa hesap verebilirliği nasıldır : Performans yönetiminin mihenk taşları Kurumlar ve hesap verebilirlik Anlaşma Raporlama Beyan Örnek : Sosyal Güvenlik Temyiz Kurulu Teşvikler!?

Detaylı

TÜSİAD Kayıtdışı Ekonomiyle Mücadele Çalışma Grubu Sunumu

TÜSİAD Kayıtdışı Ekonomiyle Mücadele Çalışma Grubu Sunumu TÜSİAD Kayıtdışı Ekonomiyle Mücadele Çalışma Grubu Sunumu Ekonomi Koordinasyon Kurulu Toplantısı, İstanbul 12 Eylül 2008 Çalışma Grubu Amacı Kayıtdışı Ekonomiyle Mücadele M Çalışma Grubu nun amacı; Türkiye

Detaylı

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İÇ KONTROL SİSTEMİ ÇALIŞMALARI SUNUCU AYDIN GÜZHAN MALİ HİZMETLER DAİRE BAŞKANI

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İÇ KONTROL SİSTEMİ ÇALIŞMALARI SUNUCU AYDIN GÜZHAN MALİ HİZMETLER DAİRE BAŞKANI İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İÇ KONTROL SİSTEMİ ÇALIŞMALARI SUNUCU AYDIN GÜZHAN MALİ HİZMETLER DAİRE BAŞKANI * 5018 Sayılı Kanun Md.55 İç Kontrol Nedir? İç kontrol;idarenin amaçlarına, belirlenmiş politikalara

Detaylı

Yeni Türk Ticaret Kanunu ile Kurumsallaşma, Denetim ve Risk Yönetimi. Ali Çiçekli, CPA, SMMM TTK İş Geliştirme Lideri 17 Ekim, Swissotel, İstanbul

Yeni Türk Ticaret Kanunu ile Kurumsallaşma, Denetim ve Risk Yönetimi. Ali Çiçekli, CPA, SMMM TTK İş Geliştirme Lideri 17 Ekim, Swissotel, İstanbul Yeni Türk Ticaret Kanunu ile Kurumsallaşma, Denetim ve Risk Yönetimi Ali Çiçekli, CPA, SMMM TTK İş Geliştirme Lideri 17 Ekim, Swissotel, İstanbul 1 Gündem Bir Bakışta Yeni Türk Ticaret Kanunu Kurumsal

Detaylı

ODTÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı MART 2011

ODTÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı MART 2011 ODTÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı MART 2011 Çözümde görev almayanlar problemin bir parçası olurlar. Goethe İÇERİK Dayanak Kavramlar Genel İlkeler Uygulamada Karşılaşılan Güçlükler ve Öneriler DAYANAK-1

Detaylı

Bölüm 1. Faaliyet Raporu Hazırlanmasında Uyulması Zorunlu Olan Usul Ve Esaslar:

Bölüm 1. Faaliyet Raporu Hazırlanmasında Uyulması Zorunlu Olan Usul Ve Esaslar: YENİMAHALLE BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2015 YILI FAALİYET RAPORU HAZIRLAMA REHBERİ Bölüm 1. Faaliyet Raporu Hazırlanmasında Uyulması Zorunlu Olan Usul Ve Esaslar: 1. Faaliyet raporu 2015 takvim yılını kapsayacaktır.

Detaylı

OMV Petrol Ofisi A.Ş. Denetimden Sorumlu Komite Tüzüğü

OMV Petrol Ofisi A.Ş. Denetimden Sorumlu Komite Tüzüğü OMV Petrol Ofisi A.Ş. Denetimden Sorumlu Komite Tüzüğü Amaç Denetimden Sorumlu Komitenin amacı, Yönetim Kurulunun (1) şirketin mali tablolarının doğruluğu, (2) şirketin yasal şartlara ve mevzuat şartlarına

Detaylı

KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARI

KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARI KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARI KONTROL ORTAMI (Uygulamalar) Süleyman MANTAR ESOGÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanı 1- KONTROL ORTAMI STANDARTLARI (Kontrol ortamı, iç kontrolün diğer unsurlarına temel teşkil

Detaylı

Bölgesel kalkınmada BKA ların genel görünümü

Bölgesel kalkınmada BKA ların genel görünümü economicpolicyresearchinstitute ekonomipolitikalarıaraş tırmaenstitüsü Bölgesel kalkınmada BKA ların genel görünümü Derya Sevinç July 14, 2006, Kayseri Kalkınma Ajansları:Genel Görünüm Slide 2 Avrupa AB

Detaylı

ENGİN BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİLİK MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. Member of Grant Thornton International

ENGİN BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİLİK MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. Member of Grant Thornton International ENGİN BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİLİK MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. Member of Grant Thornton International T.C. BAŞBAKANLIK HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI SİGORTACILIK MEVZUATI KAPSAMINDA HAZIRLANAN 31 ARALIK 2010

Detaylı

YÖNETMELİK KAMU İDARELERİNCE HAZIRLANACAK FAALİYET RAPORLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

YÖNETMELİK KAMU İDARELERİNCE HAZIRLANACAK FAALİYET RAPORLARI HAKKINDA YÖNETMELİK Maliye Bakanlığından: YÖNETMELİK KAMU İDARELERİNCE HAZIRLANACAK FAALİYET RAPORLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmelik; genel bütçe

Detaylı

YÖNETMELİK. Maliye Bakanlığından: KAMU İDARELERİNCE HAZIRLANACAK FAALİYET RAPORLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

YÖNETMELİK. Maliye Bakanlığından: KAMU İDARELERİNCE HAZIRLANACAK FAALİYET RAPORLARI HAKKINDA YÖNETMELİK YÖNETMELİK Maliye Bakanlığından: KAMU İDARELERİNCE HAZIRLANACAK FAALİYET RAPORLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmelik; genel bütçe

Detaylı

Çokkültürlü bir Avustralya için Erişim ve Eşitlik. İdari Özet Türkçe

Çokkültürlü bir Avustralya için Erişim ve Eşitlik. İdari Özet Türkçe Çokkültürlü bir Avustralya için Erişim ve Eşitlik İdari Özet Türkçe Avustralya Hükümet hizmetlerinin Avustralya nın kültür ve dil bakımından çeşitlilikler gösteren nüfusuna duyarlılığı üzerine bir araştırma

Detaylı

SAĞLIK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞININ GÖREV ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE İKİNCİ BÖLÜM. Amaç ve Kapsam

SAĞLIK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞININ GÖREV ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE İKİNCİ BÖLÜM. Amaç ve Kapsam Amaç SAĞLIK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞININ GÖREV ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam MADDE 1- Bu Yönerge nin amacı; Sağlık Bakanlığı Strateji Geliştirme

Detaylı

VERGİ İNCELEME VE DENETİM PLANININ HAZIRLANMASI, UYGULANMASI VE SONUÇLARININ İZLENMESİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK YAYIMLANDI

VERGİ İNCELEME VE DENETİM PLANININ HAZIRLANMASI, UYGULANMASI VE SONUÇLARININ İZLENMESİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK YAYIMLANDI Sirküler Rapor 04.01.2011/ 3-1 VERGİ İNCELEME VE DENETİM PLANININ HAZIRLANMASI, UYGULANMASI VE SONUÇLARININ İZLENMESİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK YAYIMLANDI ÖZET : 31/ 12/ 2010 tarihli

Detaylı

İNSAN KAYNAKLARI PERFORMANS YÖNETİMİ NEDİR?

İNSAN KAYNAKLARI PERFORMANS YÖNETİMİ NEDİR? İNSAN KAYNAKLARI PERFORMANS YÖNETİMİ NEDİR? Sefa ESEN Kurumsal Finansman Yönetmeni 1 Stratejik hedeflere ulaşmada stratejik plan çevriminin performans gözlemleme ve raporlama unsurları kurum tarafından

Detaylı

28 February, 1, 2 March 2007. Yönetimi. Arjan Vos Kamu Denetim Politikası Müdürlüğü

28 February, 1, 2 March 2007. Yönetimi. Arjan Vos Kamu Denetim Politikası Müdürlüğü İç Kontrol ve Risk Yönetimi Arjan Vos Kamu Denetim Politikası Müdürlüğü Ankara 28 Şubat / Mart 1, 2 2007 Programa giriş Risk perspektifinde iç kontrol I. Riskler II. Risk yönetimi nedir? III. Görev ve

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: 08.10.2006 Resmi Gazete Sayısı: 26313

Resmi Gazete Tarihi: 08.10.2006 Resmi Gazete Sayısı: 26313 Resmi Gazete Tarihi: 08.10.2006 Resmi Gazete Sayısı: 26313 Amaç MADDE 1 KENT KONSEYİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar (1) Bu Yönetmeliğin amacı; kent yaşamında, kent vizyonunun

Detaylı

T.C. ANTALYA KEPEZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI Mali Hizmetler Müdürlüğü

T.C. ANTALYA KEPEZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI Mali Hizmetler Müdürlüğü 2009 YILI FAALİYET RAPORU HAZIRLAMA REHBERİ Bölüm 1. Faaliyet Raporu Hazırlanmasında Uyulması Zorunlu Olan Usul Ve Esaslar: 1. Faaliyet raporu 2009 takvim yılını kapsayacaktır. 2. Faaliyet raporları mali

Detaylı

21. BM/INTOSAI SEMPOZYUMU: KAMUDA HESAP VEREBİLİRLİĞİN GELİŞTİRİLMESİ İÇİN SAYIŞTAY VE VATANDAŞLAR ARASINDA ETKİN İŞBİRLİĞİ

21. BM/INTOSAI SEMPOZYUMU: KAMUDA HESAP VEREBİLİRLİĞİN GELİŞTİRİLMESİ İÇİN SAYIŞTAY VE VATANDAŞLAR ARASINDA ETKİN İŞBİRLİĞİ 21. BM/INTOSAI SEMPOZYUMU: KAMUDA HESAP VEREBİLİRLİĞİN GELİŞTİRİLMESİ İÇİN SAYIŞTAY VE VATANDAŞLAR ARASINDA ETKİN İŞBİRLİĞİ Seher ÖZER ÜTÜK Birleşmiş Milletler Örgütü (BM) ve Uluslararası Sayıştaylar Birliği

Detaylı

DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ GÖREV ve ÇALIŞMA ESASLARI

DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ GÖREV ve ÇALIŞMA ESASLARI DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ GÖREV ve ÇALIŞMA ESASLARI 1. AMAÇ Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş. ( Şirket veya Doğan Holding ) (Komite), Şirketin kurumsal yönetim ilkelerine

Detaylı

Proje Çevresi ve Bileşenleri

Proje Çevresi ve Bileşenleri Proje Çevresi ve Bileşenleri 1.3. Proje Çevresi Proje çevresi, proje performans ve başarısını önemli ölçüde etkiler. Proje takımı; sosyoekonomik, coğrafı, siyasi, yasal, teknolojik ve ekolojik gibi kuruluş

Detaylı

DOĞAN GRUBU RÜŞVET VE YOLSUZLUKLA MÜCADELE POLİTİKASI

DOĞAN GRUBU RÜŞVET VE YOLSUZLUKLA MÜCADELE POLİTİKASI DOĞAN GRUBU RÜŞVET VE YOLSUZLUKLA MÜCADELE POLİTİKASI Sayfa : 1/7 1. AMAÇ Bu politika, Doğan Grubu nun rüşvet ve yolsuzluk konusundaki yaklaşımının açık bir şekilde belirtilmesini amaçlamaktır. Doğan Grubu

Detaylı

BS 8800 İŞ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ YÖNETİM REHBER STANDARDI

BS 8800 İŞ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ YÖNETİM REHBER STANDARDI BS 8800 İŞ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ YÖNETİM REHBER STANDARDI Dr. Handan TOPÇUOĞLU Ph.D. Dr. Şenay ÖZDEMIR Ph.D. İdeal İş sağlığı Ltd.şti. (HS(G)65 BAŞARILI SAĞLIK VE GÜVENLİK YÖNETİM SİSTEMLERİNİ (UK) TEMEL

Detaylı

KURUL KARARLARI. Maliye Bakanlığı İç Denetim Koordinasyon Kurulundan: İÇ DENETİM KALİTE GÜVENCE VE GELİŞTİRME PROGRAMI 1

KURUL KARARLARI. Maliye Bakanlığı İç Denetim Koordinasyon Kurulundan: İÇ DENETİM KALİTE GÜVENCE VE GELİŞTİRME PROGRAMI 1 KURUL KARARLARI Maliye Bakanlığı İç Denetim Koordinasyon Kurulundan: İÇ DENETİM KALİTE GÜVENCE VE GELİŞTİRME PROGRAMI 1 Kamu idarelerinde yürütülmekte olan iç denetim faaliyetlerinin kalitesinin arttırılması

Detaylı

İçindekiler. T.C. İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı İÇ KONTROL EL KİTAPÇIĞI. 1-) İç Kontrol Sistemi...

İçindekiler. T.C. İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı İÇ KONTROL EL KİTAPÇIĞI. 1-) İç Kontrol Sistemi... T.C. İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı İçindekiler 1-) İç Kontrol Sistemi... 3 2-) İç Kontrolün Faydaları... 7 3-) İç Kontrolde Rol ve Sorumluluklar... 8 İÇ KONTROL EL

Detaylı

Liderler Forumu: Yeni Liderlik Arayışı

Liderler Forumu: Yeni Liderlik Arayışı Liderler Forumu: Yeni Liderlik Arayışı Ari Sihvola HAUS Finnish Institute of Public Management Kamuda Liderlik Paradigmasında Değişikliğin Gerekçelerine İlişkin Tez Kurallara dayalı yönetimden performans

Detaylı

AKİS BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. 2009 YILINA İLİŞKİN KALİTE GÜVENCESİ RAPORU

AKİS BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. 2009 YILINA İLİŞKİN KALİTE GÜVENCESİ RAPORU AKİS BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. 2009 YILINA İLİŞKİN KALİTE GÜVENCESİ RAPORU AKİS BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. 30 Nisan 2010 Bankacılık Düzenleme

Detaylı

T.C. YARGITAY CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI Basın Bürosu Sayı: 19

T.C. YARGITAY CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI Basın Bürosu Sayı: 19 09/04/2010 BASIN BİLDİRİSİ Anayasa değişikliğinin Cumhuriyetin ve demokrasinin geleceği yönüyle neler getireceği neler götüreceği dikkatlice ve hassas bir şekilde toplumsal uzlaşmayla değerlendirilmelidir.

Detaylı

T.C. İSTANBUL KALKINMA AJANSI

T.C. İSTANBUL KALKINMA AJANSI T.C. İSTANBUL KALKINMA AJANSI Bölgesel Yenilik Stratejisi Çalışmaları; Kamu Kurumlarında Yenilik Anketi İstanbul Bölgesel Yenilik Stratejisi Kamu Kurumlarında Yenilik Anketi Önemli Not: Bu anketten elde

Detaylı

T.C. Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi İÇ KONTROL. Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Mart, 2017

T.C. Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi İÇ KONTROL. Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Mart, 2017 T.C. Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi İÇ KONTROL Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Mart, 2017 SUNUM PLANI İç Kontrol Nedir? İç Kontrol Ne Değildir? İç Kontrolün Amaçları ve Temel İlkeleri İç Kontrolde

Detaylı

Şeffaflık, Sürdürülebilirlik ve Hesap Verilebilirlikte Yeni Yaklaşımlar: Finansal Raporlama ve Denetim Penceresinden Yeni TTK

Şeffaflık, Sürdürülebilirlik ve Hesap Verilebilirlikte Yeni Yaklaşımlar: Finansal Raporlama ve Denetim Penceresinden Yeni TTK Şeffaflık, Sürdürülebilirlik ve Hesap Verilebilirlikte Yeni Yaklaşımlar: Finansal Raporlama ve Denetim Penceresinden Yeni TTK Prof. Dr. Serdar ÖZKAN İzmir Ekonomi Üniversitesi İzmir Ticaret Odası Meclis

Detaylı

2005 YILI İLERLEME RAPORU VE KATILIM ORTAKLIĞI BELGESİNİN KOPENHAG EKONOMİK KRİTERLERİ ÇERÇEVESİNDE ÖN DEĞERLENDİRMESİ

2005 YILI İLERLEME RAPORU VE KATILIM ORTAKLIĞI BELGESİNİN KOPENHAG EKONOMİK KRİTERLERİ ÇERÇEVESİNDE ÖN DEĞERLENDİRMESİ 2005 YILI İLERLEME RAPORU VE KATILIM ORTAKLIĞI BELGESİNİN KOPENHAG EKONOMİK KRİTERLERİ ÇERÇEVESİNDE ÖN DEĞERLENDİRMESİ TEPAV EPRI Dış Politika Etütleri AB Çalışma Grubu 9 Kasım 2005 Ankara Zeynep Songülen

Detaylı

KAMU POLİTİKASI BELGELERİ

KAMU POLİTİKASI BELGELERİ Ünite 4 Doç. Dr. Nuray ERTÜRK KESKİN Türkiye deki kamu politikası belgelerinin tanıtılması amaçlanmaktadır. Kamu politikası analizinde görüş alanında olması gereken politika belgeleri altı başlık altında

Detaylı

İçindekiler. Hakkımızda Misyon Vizyon TKYD Üyelik Ayrıcalıkları Faaliyetler

İçindekiler. Hakkımızda Misyon Vizyon TKYD Üyelik Ayrıcalıkları Faaliyetler w İçindekiler Hakkımızda Misyon Vizyon TKYD Üyelik Ayrıcalıkları Faaliyetler Çalışma Grupları Eğitim Programları İhtisas Programları Anadolu Seminerleri Kurumsal Yönetim Kütüphanesi Yayınlar Zirve ve Paneller

Detaylı

YÜKSEK DENETİM DÜNYASINDAN HABERLER SAHTECİLİK VE YOLSUZLUKLA MÜCADELEDE SAYIŞTAYLARIN ROLÜ: ASOSAI 2012 FİLİPİNLER ÇALIŞTAYI

YÜKSEK DENETİM DÜNYASINDAN HABERLER SAHTECİLİK VE YOLSUZLUKLA MÜCADELEDE SAYIŞTAYLARIN ROLÜ: ASOSAI 2012 FİLİPİNLER ÇALIŞTAYI YÜKSEK DENETİM DÜNYASINDAN HABERLER SAHTECİLİK VE YOLSUZLUKLA MÜCADELEDE SAYIŞTAYLARIN ROLÜ: ASOSAI 2012 FİLİPİNLER ÇALIŞTAYI SAHTECİLİK VE YOLSUZLUKLA MÜCADELEDE SAYIŞTAYLARIN ROLÜ: ASOSAI 2012 FİLİPİNLER

Detaylı

T.C. ANTALYA KEPEZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI Mali Hizmetler Müdürlüğü ANTALYA KEPEZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2010 YILI FAALİYET RAPORU HAZIRLAMA REHBERİ

T.C. ANTALYA KEPEZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI Mali Hizmetler Müdürlüğü ANTALYA KEPEZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2010 YILI FAALİYET RAPORU HAZIRLAMA REHBERİ 2010 YILI FAALİYET RAPORU HAZIRLAMA REHBERİ Bölüm 1. Faaliyet Raporu Hazırlanmasında Uyulması Zorunlu Olan Usul Ve Esaslar: 1. Faaliyet raporu 2010 takvim yılını kapsayacaktır. 2. Faaliyet raporları mali

Detaylı

BATMAN ÜNİVERSİTESİ İÇ KONTROL SİSTEMİ İZLEME GÖZDEN GEÇİRME VE DEĞERLENDİRME YÖNERGESİ

BATMAN ÜNİVERSİTESİ İÇ KONTROL SİSTEMİ İZLEME GÖZDEN GEÇİRME VE DEĞERLENDİRME YÖNERGESİ BATMAN ÜNİVERSİTESİ İÇ KONTROL SİSTEMİ İZLEME GÖZDEN GEÇİRME VE DEĞERLENDİRME YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu yönergenin amacı, Batman Üniversitesi iç kontrol

Detaylı

1.2.7 Kurum ve Süreç Performans Yönetimi 11. 15. Günler

1.2.7 Kurum ve Süreç Performans Yönetimi 11. 15. Günler 1.2.7 Kurum ve Süreç Performans Yönetimi 11. 15. Günler 14.2.-18.2.2011 Süreç Performans Yönetimi 12. Gün Süreç Geliştirme Süreç Geliştirme Görev ve faaliyetleri bir bütün olarak geliştirebilen, ürün ve

Detaylı

KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI

KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ B KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı BİNGÖL 2012 B İ N G Ö L Ü N İ V E R S İ T E S İ GİRİŞ Bilindiği üzere; 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi

Detaylı

MerSis. Bilgi Teknolojileri Bağımsız Denetim Hizmetleri

MerSis. Bilgi Teknolojileri Bağımsız Denetim Hizmetleri MerSis Bağımsız Denetim Hizmetleri risklerinizin farkında mısınız? bağımsız denetim hizmetlerimiz, kuruluşların Bilgi Teknolojileri ile ilgili risk düzeylerini yansıtan raporların sunulması amacıyla geliştirilmiştir.

Detaylı

KAMUDA KAYNAK KULLANIMI VE DENETİMİ

KAMUDA KAYNAK KULLANIMI VE DENETİMİ KAMUDA KAYNAK KULLANIMI VE DENETİMİ KAMU KAYNAĞI Kamu Kaynağı: Borçlanma suretiyle elde edilen imkânlar dahil kamuya ait gelirler, taşınır ve taşınmazlar, hesaplarda bulunan para, alacak ve haklar ile

Detaylı

HÜRRİYET GAZETECİLİK VE MATBAACILIK A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI

HÜRRİYET GAZETECİLİK VE MATBAACILIK A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI HÜRRİYET GAZETECİLİK VE MATBAACILIK A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI 1. AMAÇ Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş. (Şirket) Kurumsal Yönetim Komitesi (Komite), Şirketin kurumsal

Detaylı

KADIN DOSTU KENTLER - 2

KADIN DOSTU KENTLER - 2 KADIN DOSTU KENTLER - 2 KADIN DOSTU KENT NEDİR? KADINLARIN Sağlık, eğitim ve sosyal hizmetlere İstihdam olanaklarına Kaliteli, kapsamlı kentsel hizmetlere (ulaşım, konut vb) Şiddete maruz kaldıkları takdirde

Detaylı

ÇALIŞMA RAPORU KONU: TURİZM YÖNETİMİ PROGRAM: TURİZM YÖNETİMİ VE PLANLAMA TÜRÜ/SÜRESİ: LİSANSÜSTÜ DİPLOMA, 04/10/2010 01/10/2011

ÇALIŞMA RAPORU KONU: TURİZM YÖNETİMİ PROGRAM: TURİZM YÖNETİMİ VE PLANLAMA TÜRÜ/SÜRESİ: LİSANSÜSTÜ DİPLOMA, 04/10/2010 01/10/2011 ÇALIŞMA RAPORU KONU: TURİZM YÖNETİMİ PROGRAM: TURİZM YÖNETİMİ VE PLANLAMA TÜRÜ/SÜRESİ: LİSANSÜSTÜ DİPLOMA, 04/10/2010 01/10/2011 HAZIRLAYAN: MURAT KOÇAK Müfettiş KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI Teftiş Kurulu

Detaylı

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ İç Denetim Birimi Başkanlığı İÇ DENETİM KALİTE GÜVENCE VE GELİŞTİRME PROGRAMI

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ İç Denetim Birimi Başkanlığı İÇ DENETİM KALİTE GÜVENCE VE GELİŞTİRME PROGRAMI KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ İç Denetim Birimi Başkanlığı İÇ DENETİM KALİTE GÜVENCE VE GELİŞTİRME PROGRAMI Şubat 2014 I. GENEL HÜKÜMLER Bu Kalite Güvence ve Geliştirme Programı, Kocaeli Üniversitesi İç Denetim

Detaylı

Bilim ve Teknoloji Politikalarının Etkisinin Değerlendirilmesi

Bilim ve Teknoloji Politikalarının Etkisinin Değerlendirilmesi Bilim ve Teknoloji Politikalarının Etkisinin Değerlendirilmesi Dr. Sinan Tandoğan Girişimcilik Destekleme Grubu Yürütme Komitesi Sekreteri, Uluslararası Bilim ve Teknoloji Konferansı Ankara, 03-6 Ekim

Detaylı

Proje İzleme: Neden gerekli?

Proje İzleme: Neden gerekli? Proje İzleme: Neden gerekli? Mantıksal Çerçeve Matrisinde İzleme Göstergeleri Raporlama Araçlar Müdahale Mantığı / Projenin Kapsamı MANTIKSAL ÇERÇEVE Objektif Şekilde Doğrulanabilir Başarı Göstergeleri

Detaylı

KAMU İDARELERİNCE HAZIRLANACAK FAALİYET RAPORLARI HAKKINDA YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

KAMU İDARELERİNCE HAZIRLANACAK FAALİYET RAPORLARI HAKKINDA YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Resmi Gazete Tarihi: 17.03.2006 Resmi Gazete Sayısı: 26111 KAMU İDARELERİNCE HAZIRLANACAK FAALİYET RAPORLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1)

Detaylı

ISSAI UYGULAMA GİRİŞİMİ 3i Programı

ISSAI UYGULAMA GİRİŞİMİ 3i Programı ISSAI UYGULAMA GİRİŞİMİ 3i Programı 3i Programme Taahhütname ARKA PLAN BİLGİSİ Temel denetim alanları olan mali denetim, uygunluk denetimi ve performans denetimini kapsayan kapsamlı bir standart seti (Uluslararası

Detaylı

DOĞAN BURDA DERGİ YAYINCILIK VE PAZARLAMA A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI

DOĞAN BURDA DERGİ YAYINCILIK VE PAZARLAMA A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI DOĞAN BURDA DERGİ YAYINCILIK VE PAZARLAMA A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI 1. AMAÇ Doğan Burda Dergi Yayıncılık ve Pazarlama A.Ş. ( Şirket veya Doğan Burda ) Kurumsal Yönetim Komitesi

Detaylı

İ Ç İ N D E K İ L E R

İ Ç İ N D E K İ L E R İ Ç İ N D E K İ L E R ÖN SÖZ.V İÇİNDEKİLER....IX I. YURTTAŞLIK A. YURTTAŞLIĞI YENİDEN GÜNDEME GETİREN GELİŞMELER 3 B. ANTİK YUNAN-KENT DEVLETİ YURTTAŞLIK İDEALİ..12 C. MODERN YURTTAŞLIK İDEALİ..15 1. Yurttaşlık

Detaylı

CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş. YÖNETİM KURULU KOMİTELERİ İÇ TÜZÜKLERİ KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ TÜZÜĞÜ

CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş. YÖNETİM KURULU KOMİTELERİ İÇ TÜZÜKLERİ KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ TÜZÜĞÜ CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş. YÖNETİM KURULU KOMİTELERİ İÇ TÜZÜKLERİ KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ TÜZÜĞÜ KOD NO REVİZE NO 2014/1 YÜRÜRLÜK TARİHİ 03.08.2012 REVİZYON TARİHİ 30.06.2014

Detaylı

KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İÇ KONTROL EYLEM PLANI (2011)

KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İÇ KONTROL EYLEM PLANI (2011) KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İÇ KONTROL EYLEM PLANI (2011) Standart Kod No KOS1 Etik Değerler ve Dürüstlük: Personel davranışlarını belirleyen kuralların personel tarafından bilinmesi sağlanmalıdır. KOS

Detaylı

5. GÜN Değerlendirme ve İzleme Süreci Örnekleri

5. GÜN Değerlendirme ve İzleme Süreci Örnekleri 5. GÜN Değerlendirme ve İzleme Süreci Örnekleri 1)Sağlık ve Sosyal İşler Bakanlığı sektöründe yapılan değerlendirmeler ve hesap verebilirlik arasındaki bağlantılar Sosyal İşler ve Sağlık Bakanlığı alanında

Detaylı

KURUMSAL RİSK YÖNETİMİ RİSK YÖNETİM MODELLERİ

KURUMSAL RİSK YÖNETİMİ RİSK YÖNETİM MODELLERİ KURUMSAL RİSK YÖNETİMİ RİSK YÖNETİM MODELLERİ HAZIRLAYAN : ŞERİF OLGUN ÖZEN, CGAP KİDDER EĞİTİM KOMİTESİ BAŞKANI ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI İÇ DENETİM BİRİMİ BAŞKANI sozen@csgb.gov.tr EĞİTİMİN

Detaylı

Sibernetik Sistemler. İç Mevzuatın Önemi ve «Doğru Ellerde Hazırlanmış İç Mevzuatın Kuruma» Faydaları

Sibernetik Sistemler. İç Mevzuatın Önemi ve «Doğru Ellerde Hazırlanmış İç Mevzuatın Kuruma» Faydaları Sibernetik Sistemler İç Mevzuatın Önemi ve «Doğru Ellerde Hazırlanmış İç Mevzuatın Kuruma» Faydaları Yönetimin Tarihsel Gelişimi Bilimsellik Çarpanı İnovasyon Yeteneği NEWYORK + KABİL - Öğrenen Organizasyon

Detaylı

HAKKARİ DEFTERDARLIĞI İÇ KONTROL EYLEM PLANI 1- KONTROL ORTAMI

HAKKARİ DEFTERDARLIĞI İÇ KONTROL EYLEM PLANI 1- KONTROL ORTAMI EK:1 HAKKARİ DEFTERDARLIĞI İÇ KONTROL EYLEM PLANI 1- KONTROL ORTAMI Standart Kamu İç Kontrol Standardı ve Genel Şartı Sorumlu KOS1 KOS 1.1 KOS 1.3 Etik Değerler ve Dürüstlük: Personel davranışlarını belirleyen

Detaylı