Enerji Sistemlerinde Yapay Arı Kolonisi (YAK) Algoritması Kullanarak Yük Akışı Optimizasyonu

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Enerji Sistemlerinde Yapay Arı Kolonisi (YAK) Algoritması Kullanarak Yük Akışı Optimizasyonu"

Transkript

1 Enerj Sstemlernde Yapay Arı Kolons (YAK) Algortması Kullanarak Yük Akışı Optmzasyonu Nhat Pamuk Türkye Elektrk İletm Anonm Şrket (TEİAŞ), 5. İletm Tess ve İşletme Grup Müdürlüğü, Sakarya Özet: Enerj sstemlernn güvenl br şeklde şletlmes çn, ssteme yen üretm ve tüketm tesslernn lave edlmes gerekmektedr. İlave edlecek letm hatlarının devreye grmeden önce oluşturacağı etklernn blnmes gerekmektedr. Bu nedenle enerj letm hatlarındak maksmum yüklenme kapaste sınır değerler aşılmadan yük akışlarının yapılması gerekmektedr. Son zamanlarda enerj sstemlernde yük akışı problemlernn çözümünde brçok sezgsel yöntem kullanılmaktadır. Bu sezgsel yöntemler arasında en doğru sonuç verenlerden brs yapay arı kolons (YAK) algortmasıdır. YAK algortması doğada yyecek arayan arılardan esnlenerek gelştrlmştr. Bu algortma küresel ve yerel uzayı komşuluk prensbne göre çalışmaktadır. Bu çalışmada, yük akışı eştlkler altında letm hattı kayıplarını mum yapan kontrol değşkenler YAK algortması yardımıyla PowerWorld benzetm programı kullanılarak hesaplanmıştır. Anahtar Sözcükler: Enerj Sstemler, Yük Akışı, Optmzasyon, Yapay Arı Kolons. The Optmzaton of Load Flow n Energy Systems Usng Artfcal Bee Colony Abstract: Energy systems need to be added to new producton and consumpton plant for safe operaton. The effects of transmssons lnes must be known before commssonng. Therefore, load flow must be done wthout exceedng mum load capacty t values of power transmsson lnes. In these days, many heurstc methods are used for load flow problems n power systems. Artfcal bee colony (ABC) algorthm s one of the most accurate methods of these heurstc methods. ABC algorthm was developed by bees lookng for food n nature. Ths algorthm works on the prncple of global and local space neghborhood. In ths study, control varables whch mze the loss of the transmsson lne were calculated under the load flow equatons by the ABC algorthm usng PowerWorld smulaton program. Keywords: Energy Systems, Load Flow, Optmzaton, Artfcal Bee Colony. 1. Grş Güç sstemlernde kullanılan ekpmanların fzksel sınırlarını ve şletme tlern aşmadan, sstemdek jeneratörlere üret paylaştırılması ve baralar arasındak en uygun güç alış verşnn sağlanması optmal yük akışı olarak tanımlanır [1]. Son yıllarda enerj letm sstemler üzernde uğraşılan problemlerden brs optmal yük akışı problemdr. Proble amacı eştlk ve eştszlk kısıtlamalarını sağlayarak, enerj ssten enerj üretm malyetnn mzasyonudur. Enerj sstemlerndek kontrol değşkenler, barası harç dğer jeneratör baralarının aktf çıkış güçler, jeneratör baralarının ger genlk değerler, transformatör kademe değerler ve şönt kapaste değerlerdr. Bu proble çözümü çn lteratürde brçok sayısal metot kullanılmıştır. Bu metotlara örnek olarak doğrusal olmayan programlama [2], quadratk programlama [3], lneer programlama [4] ve newton tabanlı teknkler [5] gösterleblr.

2 Son yıllarda gelşen sezgsel metotlar optmal yük akışı problee de başarıyla uygulanmaktadır. Bu sezgsel metotlara örnek olarak genetk algortma [6], parçacık sürü algortması [7] ve evrmsel programlama [8] gösterleblr. 2. Optmal Yük Akışı Optmal yük akışı, aşağıdak gb tanımlanır; f(x,u) fonksyonunu g(x,u)=0 ve h(x,u)0 kısıtlamaları altında mze etmektr. Burada f(x,u) mum değer bulunmak stenen amaç fonksyonudur. g(x,u) yük akışı eştlklern göstermekte olup, h(x,u) se güvenlk t değerlern temsl etmektedr [18]. x ve u sırasıyla durum ve kontrol değşkenlern göstermektedr. Durum değşkenler barasının aktf çıkış gücü P, yük baralarının ger genlk değerler V L ve jeneratör baralarının reaktf çıkış güçler Q g dr [9]. x T = [ P, V L, Q g ] (1) Kontrol değşkenler se, barası harcndek jeneratör baralarının aktf çıkış gücü P g, jeneratör baralarının ger genlk değerler V g, transformatörlern kademe ayar değerler T ve şönt kapastelern değerler Q c dr. u T = [ P g, V g, T, Q c ] (2) Tüm enerj ssten toplam enerj üretm malyet (3) denklem le hesaplanmaktadır [9]. N g 2 g g (3) 1 F cos t ( a b P c P ) Burada N g sstemdek toplam jeneratör sayısını, P g. barada üretlen aktf güçler, a, b, ve c, jeneratör yakıt malyet katsayılarını göstermektedr. Optmal yük akışı eştlkler, jeneratör aktf güç, jeneratör reaktf güç, bara ger genlk, transformatör kademe değer ve şönt kapaste t değerler (4) (10) denklemler le gösterlmştr [9]. = 1,,N; N P P V V ( G cos B sn ) 0 (4) g l j j j j j j1 N Q g Q c Q l V V j G j j B j j j1 ( sn cos ) 0 (5) g g g P P P = 1,,N g (6) g g g Q Q Q = 1,,N g (7) V V V = 1,,N (8) T T T = 1,,N T (9) c c c Q Q Q = 1,,N c (10) P g ve Q g. jeneratörün aktf ve reaktf çıkış güçlern, P l ve Q l. baradak aktf ve reaktf yük değerlern, Q c. baradak şönt kapaste değern, N, N g, N T ve N c sırasıyla sstemdek toplam bara, jeneratör, transformatör ve şönt kapaste sayılarını göstermektedr. P g, P g, Q g, Q g, V, V, T, T, Q c, Q c se lgl değşkenlern mum ve maksmum değerlern göstermektedr. Amaç fonksyonunun değer yük akışı ve sınırlama eştlkler altında (11) denklem le hesaplanmaktadır [9]. (, ) cos 1 f x u F t R P P N PQ N g 2 3 _ 1 1 g g (11) R V V R Q Q Bu fadede R 1, R 2 ve R 3 büyük poztf penaltı değerlerdr. Durum değşkenlernn t değerler P, V ve Q g dr. Bu değerler (12) - (14) denklemler le hesaplanmaktadır [9]. P P ; P P P P P ; (12)

3 V Q g V ; V V V V V ; Q ; Q Q Q Q Q g g g g ; g g (13) (14) 3. Yapay Arı Kolon (YAK) Algortması YAK lk olarak 2005 yılında Dervş Karaboğa tarafından tasarlanmıştır. Gerçek parametre optmzasyonu çn önerlen YAK, arı kolonlernn davranışlarını temel alan br optmzasyon algortmasıdır [10 11]. YAK algortması blgsayar, endüstr ve hdrolk mühendslğnden havacılık ve uzay b gb farklı b dallarında başarıyla uygulanmıştır [11 12]. Doğal yaşamda bal toplayan br arı kolons çnde görev paylaşımı vardır. Kolonde arılar üç gruba ayrılır [13]. Bunlar; İşç Arılar: İşç arılar komşuluk prensbne dayanarak daha fazla nektarın olduğu besn kaynaklarını araştırırlar. Her br besn kaynağında br şç vardır. Dolayısıyla şç arı sayısı besn kaynağı sayısına eşttr [14]. Gözcü Arılar: Gözcü arılar kovanda bekler ve dğer arıların besn kaynakları le lgl blgler dansla paylaştıktan sonra nektarın fazla olduğu besn kaynağına yönelrler. Kâşf Arılar: Yyecek arama sürecnn başlangıcında kâşf arılar rastgele dağılarak yyecek aramaya başlarlar. Algortmada yyecek kaynakları, optmze edlmeye çalışılan proble olası çözümlerne karşılık gelmektedr. Br kaynağa at nektar mktarı, o kaynakla fade edlen çözümün kalte değern fade etmektedr [15]. Algortma şleyş beş temel adımda gerçekleşmektedr [14 15]. Bal kaynağı bölgelernn lk değerlernn belrlenmes, İşç arıların belrlenen bal kaynaklarına yönlendrlmes, Bal kaynağı olmaya aday bölgeler çn olasılık hesaplamalarının yapılması, İşç arıların aktardıklarına bağlı olarak, gözlemc arıların yen bal kaynaklarını belrlemes, Mevcut bal kaynaklarının kullanım dışı bırakılma kararının verlmes şeklndedr. Algortmanın lk adımında, bal kaynakları bölgelerne at değerler (15) nolu denklem le hesaplanmaktadır [14 15]. x j = x j + rand (0,1).(x j x j ) (15) Denklemde j üretlen kaynak sayısını, se en uygun parametre sayısını temsl etmektedr. Algortmanın knc adımında, her şç arı toplam kaynak sayısının yarısına eşt sayıda yen kaynak bulmaktadır. Yen kaynak bulurken; v j = x j + j (x j x kj ) (16) (16) nolu denklemde k = (nt(rands)+1) dır ve j=1,,d dr. v vektörü üretldkten sonra, x vektöründek çözümlerle karşılaştırılır ve y olan kaynağı kullanır. Üçüncü adımda gözcü arılar denklem (17) dek olasılıkla br besn kaynağı seçer. P S N j 1 f t f t j (17) Kolonlerde rastgele araştırma yapan kâşf arılar bulunmaktadır. Bu arılar yyecek ararken herhang br ön blg kullanmamakta, tamamen rastgele araştırma yapmaktadır [16]. Kâşf arılar şç arıların arasından seçlmektedr. Bu seçm şlem t parametresne bağlı olarak yapılmaktadır. Br kaynağı fade eden çözüm bell sayıdak

4 deneme le gelştrlememşse bu kaynak terk edlr. Bu kaynağa gelp gden arıda kâşf arı olarak yen nektar kaynağı aramaya gder. İşç arının kaynağa gelp gtme sayısı t parametres le belrlenr. Kâşf arının yen br kaynak bulması denklem (18) den hesaplanmaktadır. x j = x j + (x j x j ) rand (18) YAK algortmasında şç ve gözcü arılar keşfedlen kaynaktan faydalanma şlede, kâşf arılar se keşf şlede görev alırlar. Arılar brm zamanda yuvaya getrlen yyecek mktarını (E/T) belrten enerj fonksyonunu maksmze etmek çn çalışırlar. Br en üst düzeye çıkarma problede de amaç fonksyonunun F( ), R p, en üst düzeye çıkarılması gerekmektedr.,. kaynağın pozsyonu olmak üzere F( ) bu nektar mktarına karşılık gelr ve E( ) le orantılıdır. Gözcü arıların br kaynağı seçmeler F() değerne bağlıdır. Kaynağın nektar mktarı ne kadar fazla olursa, bu kaynağı br gözcü arı tarafından seçlme olasılığı o kadar fazla olmaktadır. Yan pozsyonundak br kaynağı seçme olasılığı denklem (19) dan hesaplanmaktadır. P S k 1 F ( ) F ( ) k (19) Gözcü arı, şç arıların dansını zledkten ve (19) denkledek olasılık değer le konumundak kaynağı seçtkten sonra, bu kaynağın komşuluğun da br kaynak belrler ve kaynağın nektarını almaya başlar. Seçlen komşuya at pozsyon blgs denklem (20) den hesaplanmaktadır. ( c 1) ( c) ( c) (20) Ø(c), k ve den farklı rastgele üretlen nüfustak br çözüme at nds olmak üzere (c) ve k (c) çözümlernn bazı bölümlernn farkının alınması le hesaplanır. (c+1) e at nektar mktarı F( (c+1)), (c) konumundak kaynağa at nektar mktarından daha fazla se arı kovana gderek bu blgsn dğerler le paylaşır ve yen pozsyon alarak (c+1) aklında tutar, aks durumda (c) y hafızasında saklamaya devam eder. konumundak nektar kaynağı t parametres sayısınca gelşememş se dek kaynak terk edlr ve o kaynağın arısı kâşf arı halne gelr. Kâşf arı rastgele araştırma yapar ve yen br kaynak bulur. Bulunan yen kaynak ye atanır. Algortmadak en y kaynağı bulma çabası her çevrmde devam eder. Algortma maksmum çevrm sayısına ulaştığında sona erer. Elde edlen sonuçlar en uygun sonucu verr [16 17]. 4. Örnek Güç Sstem Şekl 1 de 5 jeneratörlü 7 baralı örnek br güç ssten tek hat şeması gösterlmştr. Söz konusu 7 baralı güç sstem daha rahat nceleneblmes amacıyla üç bölgeye ayrılmıştır. PowerWorld benzetm programı yardımıyla bölgeler arasındak yük akışları, fyat artışları ve saatlk puant fyatları YAK algortması kullanılarak ncelenmştr. Şekl 1 dek sstemde, sağ bölgedek enerj fyat artışlarının yükseldğ görülmüştür. Enerjnn günlük puant fyatı TL/MWH olarak belrlenmştr. Söz konusu ssteme P yük = MW çn, YAK algortması uygulanarak optmal yük akışı yapılmıştır. Yapılan çalışmada ölçekleme faktörü = 500, yyecek kaynağı sayısı (görevl arı sayısı) SN =20, parametre sayısı D = 5, TOL hata = 1x10 6 MW t (çözüm gelştrememe sayacı) 10 ve terasyon sayısı 300 olarak alınmıştır. YAK algortması güç sstee uygulandığında ve sadece yakıt malyet göz önüne alındığında (w=1) elde edlen toplam yakıt malyetnn 200 terasyon sonucunda sabt br değere ulaştığı görülmüştür.

5 Şekl 2 de se optmal yük akışı yapıldıktan sonrak ssteme at tek hat şeması gösterlmştr. Şekl 2 ncelendğnde sağ bölgeden üst bölgeye doğru olan yük akışında sınır değerlere ulaşıldığı fakat enerj brm fyatında azalma olduğu tespt edlmştr. Optmal yük akışı yapıldıktan sonrak Şekl 1. 7 Baralı Enerj Sstedek Yük Akışı sste günlük puant fyatı TL/MWH olarak belrlenmştr. Enerjnn toplam bölge fyatında se br artışın olduğu görülmüştür. Şekl 3 de optmal yük akışı yapıldıktan sonrak PowerWorld benzetm programındak sste kısıtlılık kayıtları gösterlmştr. Şekl 2. 7 Baralı Enerj Sstedek Optmal Yük Akışı

6 Şekl 3. 7 Baralı Enerj Sstedek Kısıtlılık Kayıtları Şekl 4 de her br bara ger değernn (pu cnsnden) terasyonlara göre değşm gösterlmştr. YAK algortması ssteme uygulanırsa gerçek sstem değerlerne daha yakın sonuçlar elde edlecektr. Çzelge 1.Güç Sstee at YAK Sonuçları Şekl 4. Baralarda Oluşan Ger Değşmler (pu) 7 baralı enerj sstedek optmal yük akışı çn elde edlen YAK algortması sonuçları çzelge 1 de gösterlmştr. Toplam yakıt malyetnn yaklaşık olarak 180. terasyondan sonra çok az değştğ hatta 195. terasyondan sonra neredeyse değşmedğ görülmüştür. w nın değer 0 dan başlayarak 0,1 değerlerle 1 e doğru arttırılırken elde edlen toplam yakıt malyetnn azaldığı görülmektedr. İlerk çalışmalarda (w=1) kayıplı durumda Çıkış Gücü Ağırlık (w) 5. Sonuçlar Malyet (TL/MWH) Süre (sn) YAK algortması parametre sayısının az olması sebebyle bast ve esnek br algortmadır. Araştırma uzayını gruplara ayırarak araştırma yapablmes, düşük popülasyon değerlernde, yan daha az

7 çevrm zamanında optmum sonuca yakın br yakıt malyet elde edlmesn sağlamaktadır. YAK algortması durdurma krter sağlanana kadar brçok kez çalıştırılmış ve en y çözümü veren değerler sonuç olarak alınmıştır. Bu çalışmada durdurma krter olarak çevrm sayısı dkkate alınmıştır. Algortmanın yüz defa çalıştırılması le yaklaşık yüz ellnc çevrmde sonuca gdlebldğ görülmüş ve güvenrllğ sağlamak adına çevrm sayısı arttırılmıştır. YAK algortması dğer metotlara göre araştırma uzayını hızlı br şeklde tarayablmes daha büyük güç sstemlernde daha hızlı sonuçlar elde edlmesn sağlayacaktır. 6. Kaynaklar [1] Somasundaram, P., Evolutonary Prograg Based Securty Constraned Optmal Power Flow, Electrc Power System Research, 72(1): (2004). [2] Hababollahzadeh, H., Luo, G.X., Semlyen, A., Hydrothermal Optmal Power Flow Based on a Combned Lnear and Nonlnear Programg Methodology, IEEE Transacton Power System, 4(2): (1989). [3] Lpowsk, J.S., Charalambous, C., Soluton of Optmal Load Flow Problem by Modfed Recursve Quadratc Programg Method, Proc. of IEE C128, 4(1): (1981). [4] Mota-Paloo, R., Quntana, V.H., Sparse Reactve Power Schedulng by a Penalty-Functon Lnear Programg Technque, IEEE Transacton Power System, 1(3): (1986). [5] Zhang, S., Irvng, M.R., Enhanced Newton-Raphson Algorthm for Normal Controlled and Optmal Power Flow Solutons Usng Column Exchange Technques, IEE Proc. Generaton Transmsson Dstrbuton, 141(6): (1994). [6] Iba, K., Reactve Power Optmzaton by Genetc Algorthms, IEEE Transactons Power System, 9(2): (1994). [7] Chen, G., Yang, J., A New Partcle Swarm Optmzaton Soluton to Optmal Reactve Power Flow Problems, Power and Energy Engneerng Conference, 1 4 (2009). [8] Wu, Q.H., Ma, J.T., Power System Optmal Reactve Power Dspatch Usng Evolutonary Programg, IEEE Transacton Power System, 10(3): (1995). [9] Arfoğlu, U., Güç Sstemlernn Blgsayar Destekl Analz, Alfa Yayınev, İstanbul, (2002). [10] Karaboğa, D., Baştürk, B., A Powerful and Effcent Algorthm for Numercal Functon Optmzaton: Artfcal Bee Colony (ABC) Algorthm, Journal of Global Optmzaton, 39(3): (2007). [11] Marnaks, Y., Marnak, M., Matsatsns, N., A Hybrd Dscrete Artfcal Bee Colony-GRASP Algorthm for Clusterng, Computers and Industral Engneerng, Art. No , (2009). [12] Kang, F., L, J.J., Xu, Q., Hybrd Smplex Artfcal Bee Colony Algorthm and ts Applcaton n Materal Dynamc Parameter Back Analyss of Concrete Dams, Shul Xuebao / Journal of Hydraulc Engneerng, 40(6): (2009). [13] Akay, B., Nümerk Optmzasyon Problemlernde Yapay Arı Kolons (Artfcal Bee Colony) Algortmasının Performans Analz, Doktora Tez, Ercyes Ünverstes Fen Bler Ensttüsü, Kayser, (2009).

8 [14] Karaboğa, D., Yapay Zekâ Optmzasyon Algortmaları, Atlas Yayın Dağıtım, İstanbul, (2004). [15] Karaboğa, N., A New Desgn Method Based on Artfcal Bee Colony Algorthm for Dgtal IIR Flters, Journal of Frankln Insttute, 346(1): (2009). [16] Bao, L., Zeng, J., Comparson and Analyss of the Selecton Mechansm n the Artfcal Bee Colony Algorthm, 9 th Internatonal Conference on Hybrd Intellgent Systems, (2009). [17] Sngh, A., An Artfcal Bee Colony Algorthm for the Leaf-Constraned Mnumum Spannng Tree Problem, Appled Soft Computng, 9(1): (2009). [18] Ayan, K., Kılıç, U., Optmal Reaktf Güç Akışının Kaotk Yapay Arı Kolons le Çözümü, 6 th Internatonal Advanced Technologes Symposum IATS 11 Fırat Ünverstes, 20 24, Elazığ, (2011).

KAFES SİSTEMLERİN GERİLME, YER DEĞİŞTİRME, BURKULMA VE DOĞAL FREKANS KISITLARI ALTINDA OPTİMUM TASARIMI

KAFES SİSTEMLERİN GERİLME, YER DEĞİŞTİRME, BURKULMA VE DOĞAL FREKANS KISITLARI ALTINDA OPTİMUM TASARIMI KAFES SİSTEMLERİN GERİLME, YER DEĞİŞTİRME, BURKULMA VE DOĞAL FREKANS KISITLARI ALTINDA OPTİMUM TASARIMI Cem Celal TUTUM İ.T.Ü. ROTAM, Makne Yük. Müh. ÖZET: Bu çalışmada düzlemsel kafes sstemlern belrl

Detaylı

OTOMATİK PARMAKİZİ TANIMA SİSTEMLERİNDE ÖZELLİK NOKTALARININ TESPİTİNDE YAPAY SİNİR AĞLARININ KULLANILMASI

OTOMATİK PARMAKİZİ TANIMA SİSTEMLERİNDE ÖZELLİK NOKTALARININ TESPİTİNDE YAPAY SİNİR AĞLARININ KULLANILMASI PAMUKKALE ÜNİ VERSİ TESİ MÜHENDİ SLİ K FAKÜLTESİ PAMUKKALE UNIVERSITY ENGINEERING COLLEGE MÜHENDİ SLİ K B İ L İ MLERİ DERGİ S İ JOURNAL OF ENGINEERING SCIENCES YIL CİLT SAYI SAYFA : 007 : 13 : 1 : 911

Detaylı

SELECTING THE SERVICE PROVIDER THROUGH MULTIPLE- CRITERIA DECISION MAKING TECHNIQUES

SELECTING THE SERVICE PROVIDER THROUGH MULTIPLE- CRITERIA DECISION MAKING TECHNIQUES ÇOK ÖLÇÜTLÜ KARAR VERME TEKNİKLERİ İLE HİZMET SAĞLAYICI SEÇİMİ Öz Aşır ÖZBEK a Tamer EREN b Hzmet sağlayıcılar ya da üçüncü part lojstk (3PL) frmalar, şletmenn ana faalyetler dışında kalan, geleneksel

Detaylı

Çok Kriterli Karar Vermede TOPSIS ve VIKOR Yöntemleriyle Klima Seçimi

Çok Kriterli Karar Vermede TOPSIS ve VIKOR Yöntemleriyle Klima Seçimi Çankırı Karatekn Ünverstes İktsad ve İdar Blmler Fakültes Dergs Y.2014, Clt 4, Sayı 1, ss.267-282 Çankırı Karatekn Unversty Journal of The Faculty of Economcs and Admnstratve Scences Y.2014, Volume 4,

Detaylı

KENDİ KENDİNİ DÜZENLEYEN HARİTALAR YÖNTEMİYLE TÜRKÇE SESLİ HARFLERİN SINIFLANDIRILMASI VE TANINMASI

KENDİ KENDİNİ DÜZENLEYEN HARİTALAR YÖNTEMİYLE TÜRKÇE SESLİ HARFLERİN SINIFLANDIRILMASI VE TANINMASI Uludağ Ünverstes Mühendslk-Mmarlık Fakültes Dergs, Clt 17, Sayı 1, 2012 ARAŞTIRMA KENDİ KENDİNİ DÜZENLEYEN HARİTALAR YÖNTEMİYLE TÜRKÇE SESLİ HARFLERİN SINIFLANDIRILMASI VE TANINMASI Emrah YÜRÜKLÜ * Osman

Detaylı

YÖRÜNGE DÜZELTMELİ IRS-1C/1D PANKROMATİK MONO GÖRÜNTÜSÜNÜN GEOMETRİK DOĞRULUK VE BİLGİ İÇERİĞİ AÇISINDAN İNCELENMESİ

YÖRÜNGE DÜZELTMELİ IRS-1C/1D PANKROMATİK MONO GÖRÜNTÜSÜNÜN GEOMETRİK DOĞRULUK VE BİLGİ İÇERİĞİ AÇISINDAN İNCELENMESİ YÖRÜNGE DÜZELTMELİ IRS-1C/1D PANKROMATİK MONO GÖRÜNTÜSÜNÜN GEOMETRİK DOĞRULUK VE BİLGİ İÇERİĞİ AÇISINDAN İNCELENMESİ 2004 YÜKSEK MÜHENDİSLİK TEZİ HÜSEYİN TOPAN YÖRÜNGE DÜZELTMELİ IRS-1C/1D PANKROMATİK

Detaylı

ÇOK KRİTERLİ KARAR VERME İLE AVRUPA BİRLİĞİ VE ADAY ÜLKELERİN YAŞAM KALİTESİNİN ANALİZİ

ÇOK KRİTERLİ KARAR VERME İLE AVRUPA BİRLİĞİ VE ADAY ÜLKELERİN YAŞAM KALİTESİNİN ANALİZİ Ekonometr ve İstatstk Sayı:13 (12. Uluslararası Ekonometr, Yöneylem Araştırması, İstatstk Sempozyumu Özel Sayısı) 2011 80 94 İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İKTİSAT FAKÜLTESİ EKONOMETRİ VE İSTATİSTİK DERGİSİ ÇOK

Detaylı

DAYANIKLI REGRESYON YÖNTEMİ VE ÇEŞİTLİ SOSYAL VERİLER ÜZERİNDE AYKIRI GÖZLEMLERİN

DAYANIKLI REGRESYON YÖNTEMİ VE ÇEŞİTLİ SOSYAL VERİLER ÜZERİNDE AYKIRI GÖZLEMLERİN DAYANIKLI REGRESYON YÖNTEMİ VE ÇEŞİTLİ SOSYAL VERİLER ÜZERİNDE AYKIRI GÖZLEMLERİN TEŞHİSİ Robust Regresson Method and Dagnose Of Outlers on Several Socal Data Dayanıklı Yöntem 76 ÖZ Özlem YORULMAZ * Araştırmanın

Detaylı

Farklı Tüy Rengine Sahip Japon Bıldırcınlarda Bazı Vücut Ağırlığı Verilerinin Friedman ve Quade Testleriyle Belirlenmesi

Farklı Tüy Rengine Sahip Japon Bıldırcınlarda Bazı Vücut Ağırlığı Verilerinin Friedman ve Quade Testleriyle Belirlenmesi Türk Tarım ve Doğa Blmler Dergs (): 7 77, 05 TÜRK TARIM ve DOĞA BİLİMLERİ DERGİSİ TURKISH JOURNAL of AGRICULTURAL and NATURAL SCIENCES www.turkans.com Farklı Tüy Rengne Sahp Japon Bıldırcınlarda Bazı Vücut

Detaylı

Değişik Yüzey Profiline Sahip Tek Geçişli Plaka Tipli Isı Değiştiricilerinde Isı Transferinin İncelenmesi

Değişik Yüzey Profiline Sahip Tek Geçişli Plaka Tipli Isı Değiştiricilerinde Isı Transferinin İncelenmesi Fırat Ünv. Fen ve Mü. Bl. ergs Sene and Eng. J of Fırat Unv. 18 (4), 569-575, 2006 18 (4), 569-575, 2006 eğşk Yüzey Proflne Sap Tek Geçşl Plaka Tpl Isı eğştrlernde Isı Transfernn İnelenmes Hüseyn BENLİ

Detaylı

KALKINMA GÖSTERGESĠ OLARAK ORTALAMA YAġAM BEKLENTĠSĠNE GÖRE TÜRKĠYE NĠN AB ĠÇĠNDEKĠ KONUMU: KRĠTĠKLER VE ÇOK DEĞĠġKENLĠ ĠSTATĠSTĠK UYGULAMALARI

KALKINMA GÖSTERGESĠ OLARAK ORTALAMA YAġAM BEKLENTĠSĠNE GÖRE TÜRKĠYE NĠN AB ĠÇĠNDEKĠ KONUMU: KRĠTĠKLER VE ÇOK DEĞĠġKENLĠ ĠSTATĠSTĠK UYGULAMALARI Ekonometr ve İstatstk Sayı:7 2008 51-87 İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İKTİSAT FAKÜLTESİ EKONOMETRİ VE İSTATİSTİK DERGİSİ KALKINMA GÖSTERGESĠ OLARAK ORTALAMA YAġAM BEKLENTĠSĠNE GÖRE TÜRKĠYE NĠN AB ĠÇĠNDEKĠ KONUMU:

Detaylı

Tahmin Sorunu. Yrd. Doç. Dr. A. Talha YALTA Ekonometri 1 Ders Notları Sürüm 2,0 (Ekim 2011)

Tahmin Sorunu. Yrd. Doç. Dr. A. Talha YALTA Ekonometri 1 Ders Notları Sürüm 2,0 (Ekim 2011) İk Değşkenl Bağlanım Model Tahmn Sorunu Yrd. Doç. Dr. A. Talha YALTA Ekonometr 1 Ders Notları Sürüm 2,0 (Ekm 2011) Açık Lsans Blgs İşbu belge, Creatve Commons Attrbuton-Non-Commercal ShareAlke 3.0 Unported

Detaylı

Bilgi Yönetimi Projelerinde izlenmesi Gereken Yol Haritası için Öneriler. Fahrettin ÖZDEMiRCi* ve Sabri ALYAKUT** Abstract

Bilgi Yönetimi Projelerinde izlenmesi Gereken Yol Haritası için Öneriler. Fahrettin ÖZDEMiRCi* ve Sabri ALYAKUT** Abstract BILGI DÜNYASI, 2012, 13 (2) 557-564 Blg Yönetm Projelernde zlenmes Gereken Yol Hartası çn Önerler Recommendatons for Roadmap of Informaton Management Projects Fahrettn ÖZDEMRC* ve Sabr ALYAKUT** Öz Son

Detaylı

İKİ BÖLGELİ ARA-ISITMALI TERMAL GÜÇ SİSTEMİNİN YÜK-FREKANS KONTROLÜ İÇİN PARÇACIK SÜRÜSÜ OPTİMİZASYONU TABANLI PI-KONTROLÖR

İKİ BÖLGELİ ARA-ISITMALI TERMAL GÜÇ SİSTEMİNİN YÜK-FREKANS KONTROLÜ İÇİN PARÇACIK SÜRÜSÜ OPTİMİZASYONU TABANLI PI-KONTROLÖR Isı Bilimi ve Tekniği Dergisi, 3,, 3-2, 2 J. of Thermal Science and Technology 2 TIBTD Printed in Turkey ISSN 3-365 İKİ BÖLGELİ ARA-ISITMALI TERMAL GÜÇ SİSTEMİNİN YÜK-FREKANS KONTROLÜ İÇİN PARÇACIK SÜRÜSÜ

Detaylı

Diferansiyel Evrim Algoritması Destekli Yapay Sinir Ağı ile Orta Dönem Yük Tahmini

Diferansiyel Evrim Algoritması Destekli Yapay Sinir Ağı ile Orta Dönem Yük Tahmini International Journal of Research and Development, Vol.3, No., January 20 28 Diferansiyel Evrim Algoritması Destekli Yapay Sinir Ağı ile Orta Dönem Yük Tahmini İbrahim EKE Gazi Üniversitesi Mühendislik

Detaylı

KOCAELĐ ÜNĐVERSĐTESĐ YRD.DOÇ. DR. ORHAN KURT DERS NOTLARI KOCAELĐ 2012 HARĐTA MÜHENDĐSLĐĞĐ BÖLÜMÜ MÜHENDĐSLĐK FAKÜLTESĐ ÖNSÖZ

KOCAELĐ ÜNĐVERSĐTESĐ YRD.DOÇ. DR. ORHAN KURT DERS NOTLARI KOCAELĐ 2012 HARĐTA MÜHENDĐSLĐĞĐ BÖLÜMÜ MÜHENDĐSLĐK FAKÜLTESĐ ÖNSÖZ ÖNSÖZ KOCELĐ ÜNĐVESĐTESĐ YYIN NO: 47 ULŞIM DES NOTLI 006 yılından ber gerek Kocael Đhsanye Meslek Yüksek Okulu (MYO) ve gerekse sım Kocabıyık MYO nda vermş olduğum Ulaşım derslernn brkmyle ortaya çıkan

Detaylı

FAZ KAYDIRICI TRANSFORMATÖRLERİN STATİK GERİLİM KARARLILIĞI ÜZERİNDEKİ ETKİLERİNİN İNCELENMESİ

FAZ KAYDIRICI TRANSFORMATÖRLERİN STATİK GERİLİM KARARLILIĞI ÜZERİNDEKİ ETKİLERİNİN İNCELENMESİ İleri Teknoloji Bilimleri Dergisi Cilt 2, Sayı 3, 43-52, 203 Journal of Advanced Technology Sciences Vol 2, No 3, 43-52, 203 FAZ KAYDIRICI TRANSFORMATÖRLERİN STATİK GERİLİM KARARLILIĞI ÜZERİNDEKİ ETKİLERİNİN

Detaylı

Fransa'da İdari Sistem ve Yerel Yönetimler

Fransa'da İdari Sistem ve Yerel Yönetimler Fransa'da İdar Sstem ve Yerel Yönetmler Yusuf Erbay * Bu makale hazırlanırken kaynakçasında belrtlen eserlern yanı sıra, atanmış ve seçlmş Türk yerel yönetm görevllernn 13-20 Eylül 1998 tarhler arasında

Detaylı

Ad Hoc Ağları İçin Kuyruk Ağ Analizi Ve Yapay Arı Kolonisi Algoritmalarının Birleştirilerek Routing Probleminin Simülasyonu

Ad Hoc Ağları İçin Kuyruk Ağ Analizi Ve Yapay Arı Kolonisi Algoritmalarının Birleştirilerek Routing Probleminin Simülasyonu Ad Hoc Ağları İçin Kuyruk Ağ Analizi Ve Yapay Arı Kolonisi Algoritmalarının Birleştirilerek Routing Probleminin Simülasyonu 1 Hakan Üçgün *2 Mustafa Danacı 1 Mühendislik Fakültesi, Bilgisayar Mühendisliği

Detaylı

BULANIK VARDİYA ÇİZELGELEME PROBLEMLERİ İÇİN TAMSAYILI PROGRAMLAMA MODELİ

BULANIK VARDİYA ÇİZELGELEME PROBLEMLERİ İÇİN TAMSAYILI PROGRAMLAMA MODELİ 22 Eryes Ünverstes İktsad ve İdar Blmler Fakültes Dergs, Sayı: 3, Oak-Haran 28, ss.2-227 BULNIK VRDİY ÇİZELGELEME PROBLEMLERİ İÇİN TMSYILI PROGRMLM MODELİ ÖZ Banu SUNGUR * Gerçek hayatta karşılaşılan ek

Detaylı

Yük Tahmini İçin Hibrit (YSA ve Regresyon) Model

Yük Tahmini İçin Hibrit (YSA ve Regresyon) Model Yük Tahmini İçin Hibrit (YSA ve Regresyon) Model * 1 Kübra KAYSAL 2 Fatih Onur HOCAOĞLU ve 3 Ahmet KAYSAL 1,2,3 Elektrik & Elektronik Mühendisliği Bölümü, Afyon Kocatepe Üniversitesi, Türkiye Abstract

Detaylı

Küçük Hidroelektrik Santrallerde Yük-Frekans Kontrolü

Küçük Hidroelektrik Santrallerde Yük-Frekans Kontrolü Fırat Üniv. Mühendislik Bilimleri Dergisi Fırat Univ. Journal of Engineering 23 (2), 9-28, 2 23 (2), 9-28, 2 Küçük Hidroelektrik Santrallerde Yük-Frekans Kontrolü Ebru ÖZBAY, Muhsin Tunay GENÇOĞLU Fırat

Detaylı

ROTADİNAMİK POMPALARIN TÜM ALAN KARAKTERİSTİKLERİ

ROTADİNAMİK POMPALARIN TÜM ALAN KARAKTERİSTİKLERİ _ 909 ROTADİNAMİK POMPALARIN TÜM ALAN KARAKTERİSTİKLERİ Erkan AYDER Ayhan Nazmi İLİKAN ÖZET Boru hatlarında yer alan pompanın çeşitli nedenlerle devre dışı kalması halinde su darbesi meydana gelir. Boru

Detaylı

İmalat Alt Sektörlerinin Finansal Performanslarının TOPSIS ve ELECTRE Yöntemleri İle Değerlendirilmesi

İmalat Alt Sektörlerinin Finansal Performanslarının TOPSIS ve ELECTRE Yöntemleri İle Değerlendirilmesi Çankırı Karatekin Üniversitesi Y.2014, Cilt 4, Sayı 1, ss.237266 Y.2014, Volume 4, Issue 1, pp.237266 İmalat Alt Sektörlerinin Finansal Performanslarının TOPSIS ve ELECTRE Yöntemleri İle Değerlendirilmesi

Detaylı

PARALEL MEKANİZMALARIN KİNEMATİĞİ, DİNAMİĞİ VE ÇALIŞMA UZAYI

PARALEL MEKANİZMALARIN KİNEMATİĞİ, DİNAMİĞİ VE ÇALIŞMA UZAYI HAVACILIK VE UZAY TEKNOLOJİLERİ DERGİSİ OCAK 25 CİLT 2 SAYI 1 (19-36) PARALEL MEKANİZMALARIN KİNEMATİĞİ, DİNAMİĞİ VE ÇALIŞMA UZAYI Elmas ANLI Uçak Müh. Böl İstanbul Teknik Üni. anli@itu.edu.tr Hüseyin

Detaylı

İstatistiksel Regresyon Yöntemlerinin Farklı Veri Gruplarına Uygulanması Üzerine Bir Analiz

İstatistiksel Regresyon Yöntemlerinin Farklı Veri Gruplarına Uygulanması Üzerine Bir Analiz GÜFBED/GUSTIJ (2012) 2 (2):55-67 Research/Araştırma 1 İstatistiksel Regresyon Yöntemlerinin Farklı Veri Gruplarına Uygulanması Üzerine Bir Analiz Serkan ÖZTÜRK 1,* 1 Gümüşhane Üniversitesi, Müh. Fak. Jeofizik

Detaylı

Farklı Normalizasyon Yöntemlerinin TOPSIS te Karar Verme Sürecine Etkisi

Farklı Normalizasyon Yöntemlerinin TOPSIS te Karar Verme Sürecine Etkisi EGE AKADEMİK BAKIŞ / EGE ACADEMIC REVIEW Cilt: 13 Sayı: 2 Nisan 2013 ss. 245-257 Farklı Yöntemlerinin TOPSIS te Karar Verme Sürecine Etkisi The Effects of Different Normalization Methods to Decision Making

Detaylı

TÜM GÖKYÜZÜ KAMERASINDAN ALINAN GÖRÜNTÜLER KULLANILARAK BULUTLULUK ÖLÇÜMÜ YAPILMASI

TÜM GÖKYÜZÜ KAMERASINDAN ALINAN GÖRÜNTÜLER KULLANILARAK BULUTLULUK ÖLÇÜMÜ YAPILMASI TÜM GÖKYÜZÜ KAMERASINDAN ALINAN GÖRÜNTÜLER KULLANILARAK BULUTLULUK ÖLÇÜMÜ YAPILMASI İsmail BAŞLAR UZMANLIK TEZİ TÜRKİYE BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA KURUMU Ulusal Gözlemevi Müdürlüğü Ocak 2012 ANTALYA

Detaylı

ANALİTİK HİYERARŞİ SÜRECİ KULLANARAK KATILIMCI DOĞAL KAYNAK PLANLAMASI

ANALİTİK HİYERARŞİ SÜRECİ KULLANARAK KATILIMCI DOĞAL KAYNAK PLANLAMASI Çevre ve Orman Bakanlığı Yayın No: 238 DOA Yayın No: 31 ISSN:1300-7912 ANALİTİK HİYERARŞİ SÜRECİ KULLANARAK KATILIMCI DOĞAL KAYNAK PLANLAMASI ODC: 91: 94 : 907 : 911 : 062 Participatory Natural Resource

Detaylı

Hafif Betonlarda Basınç Dayanımlarının Tahmin Edilmesinde Kullanılan Farklı Tahmin Metotlarının Karşılaştırılması ÖZET

Hafif Betonlarda Basınç Dayanımlarının Tahmin Edilmesinde Kullanılan Farklı Tahmin Metotlarının Karşılaştırılması ÖZET Hafif Betonlarda Basınç Dayanımlarının Tahmin Edilmesinde Kullanılan Farklı Tahmin Metotlarının Karşılaştırılması Serkan SUBAŞI 1, Tuncay KAP 2, Ahmet BEYCİOĞLU 3 ve Mehmet EMİROĞLU 4 1, 2, 3, 4 Düzce

Detaylı