TÜRKİYE DE KAMU İÇ KONTROL SİSTEMİ KAPSAMINDA HESAP VERME MEKANİZMALARI MESLEKİ YETERLİLİK TEZİ. Hazırlayan Ebru SÜMER Maliye Uzman Yardımcısı

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TÜRKİYE DE KAMU İÇ KONTROL SİSTEMİ KAPSAMINDA HESAP VERME MEKANİZMALARI MESLEKİ YETERLİLİK TEZİ. Hazırlayan Ebru SÜMER Maliye Uzman Yardımcısı"

Transkript

1 TÜRKİYE DE KAMU İÇ KONTROL SİSTEMİ KAPSAMINDA HESAP VERME MEKANİZMALARI MESLEKİ YETERLİLİK TEZİ Hazırlayan Ebru SÜMER Maliye Uzman Yardımcısı Tez Danışmanı Doç. Dr. Ahmet KESİK Strateji Geliştirme Başkanı Ankara 2010 i

2 ÖNSÖZ Türkiye de Kamu İç Kontrol Sistemi Kapsamında Hesap Verme Mekanizmaları başlıklı bu çalışma Maliye Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı Yeterlilik Tezi olarak hazırlanmıştır. Günümüz dünyası hızlı bir değişim ve dönüşüm sürecine tanık olmaktadır. Kamu yönetimi de bu değişim ve dönüşüm sürecine adapte olarak hizmetlerini etkin ve verimli bir şekilde yerine getirmelidir. Kamu yönetim sistemimizde yeni bir çağ başlatan 5018 sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunu ile sistemimize giren iç kontrol ve hesap verebilirlik kavramları diğer kavramlar mali saydamlık, stratejik plan, performans yönetimi gibi ayrı ayrı ele alınmakta, bu kavramların bir bütün yarattığı göz ardı edilmektedir. Aslında her bir kavramın etkin olarak gerçekleştirilmesi bir diğer kavram için ya ön koşul ya da mekanizmanın bir parçasıdır. Bu bağlamda, iç kontrol ve hesap verebilirlik arasında da çok güçlü bir ilişki vardır. İç kontrol sisteminin etkin bir şekilde oluşturulması ve uygulanması hesap verme mekanizmalarının iyi işlemesine bağlıdır. Diğer açıdan bakarsak da hesap verme mekanizmalarının iyi işlemesi iç kontrolün iyi kurgulanıp uygulanmasıyla ilişkilidir. Bu çalışma iç kontrolün ve kamuda hesap verme mekanizmalarının iç kontrol bakış açısıyla irdelenip hem aradaki ilişkinin daha net anlaşılabilmesi hem de mekanizmalara ilişkin bilgi ve öneri sunmak amacıyla hazırlanmıştır. Tezimin fikir aşamasından sonuna kadar tüm aşamalarında beni yönlendiren tez danışmanım ve değerli Üstadım Doç. Dr. Ahmet KESİK e, yetişmemde ve çalışmamda emeği olan değerli Üstadlarım Ahmet Uğur CEBECİ ve Işılda ARSLAN a, tüm çalışmam boyunca bana her konuda fikir veren ve yardımcı olan Üstadlarım Atilla ÇAKIR ve Ahmet Emre ÖZ ile sevgili promosyon arkadaşlarıma, çevirilerde bana yardımcı olan Fulya ŞAHİN e ve benden sabrını ve desteğini esirgemeyen aileme sonsuz teşekkürlerimi sunarım. Ebru SÜMER Ankara-2010 ii

3 ÖZET TÜRKİYE DE KAMU İÇ KONTROL SİSTEMİ KAPSAMINDA HESAP VERME MEKANİZMALARI SÜMER, Ebru Maliye Uzman Yardımcısı Mesleki Yeterlilik Tezi Haziran 2010, 97 Sayfa Bu tezin amacı iç kontrolü ve kamu yönetiminde hesap verebilirliği iç kontrol bakış açısıyla irdeleyerek bu kavramların arasındaki ilişkiyi ve iyi yönetim için önemini 5018 sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunu ile getirilen reformlar kapsamında ortaya koymaktır. Bu kavramların herkes tarafından aynı şekilde anlaşılması ve etkin bir biçimde uygulanabilmesi, derinlemesine incelenip iyi anlaşılmasına bağlıdır. İç kontrol ve hesap verebilirlik kamu yönetim sistemimize yeni giren kavramlardandır. Aslında bir bütünün parçaları olan ve birbirleriyle bütünleşmiş bir çerçeveyi oluşturan bu kavramlar ve performans yönetimi, stratejik yönetim, saydamlık, yönetişim gibi diğer yeni kavramlar arasındaki net ilişki tam olarak algılanamamaktadır. Bu iki kavramın, sadece başlıklara bakılarak Kanunun belirli maddeleri ile ilişkili olduğu gibi yaygın bir kanı söz konusudur. İç kontrol ve hesap verme mekanizmaları incelenerek karşılıklı nasıl bir etkileşim içerisinde oldukları daha net görülebilecek ve son olarak etkin bir yönetim için bu mekanizmalara ilişkin önerilerde bulunulacaktır. Anahtar Kelimeler: İç kontrol, Hesap verebilirlik, Hesap verme mekanizmaları iii

4 ABSTRACT ACCOUNTABILITY MECHANISMS WITHIN PUBLIC SECTOR INTERNAL CONTROL SYSTEM IN TURKEY SUMER, Ebru Assistant Finance Expert Proficiency Thesis June 2010, 97 Pages The purpose of this thesis is to examine internal control and accountability in public management from the perspective of internal control and to reveal the relationship between these concepts and the importance of them for good management within the scope of the reforms introduced with the Public Financial Management and Control Law No Understanding of these concepts in the same way by everyone and implementing them in an efficient manner require indepth examination and good understanding of these concepts. Internal control and accountability are new concepts for our public management system. The net relationship between these concepts that are actually a part of the whole and that form an integrated framework, and other new concepts such as performance management, strategic management, transparency and governance cannot be fully understood. There is a common belief that these two concepts are related to certain articles of the Law only by looking at the titles. It will be possible to see the interaction between internal control and accountability by examining internal control and accountability mechanisms and finally recommendations on mechanisms will be offered for efficient management. Keywords: Internal control, Accountability, Accountability mechanisms iv

5 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...ii ÖZET...iii ABSTRACT... iv İÇİNDEKİLER... v KISALTMALAR...vii TABLO VE ŞEKİLLER DİZİNLERİ...viii Tablolar Dizini...viii Şekiller Dizini...viii TANIMLAR... ix GİRİŞ KAMU YÖNETİMİNİN VARLIK NEDENİ, ÖZELLİKLERİ VE GELİŞİMİ YÖNETİM BİLİMİ KAMU YÖNETİMİNİN TANIMI KAMU YÖNETİMİ VE ÖZEL YÖNETİM Benzerlikler Farklılıklar Kamu Hizmetlerinin Özellikleri GELENEKSEL KAMU YÖNETİMİNDEN MODERN KAMU YÖNETİMİNE GEÇİŞ sayılı Muhasebe-i Umumiye Kanunu ve Yöneltilen Eleştiriler sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanununun Getirdikleri İÇ KONTROL OLGUSU İÇ KONTROL ÇERÇEVESİNİ OLUŞTURAN COSO MODELİ İÇ KONTROL SİSTEMİNİN BİLEŞENLERİ BİLEŞENLERİN İÇERDİĞİ UNSURLAR Kontrol Ortamı Risk Değerlendirmesi Risk Kavramı Kurumsal Risk Yönetimi (ERM) ERM Bileşenleri Kontrol Faaliyetleri Kontrol Faaliyeti Kavramı Kontrol Faaliyeti Çeşitleri Bilgi ve İletişim İzleme Sürekli İzleme Özel değerlendirmeler İç Denetim İÇ KONTROLÜN 5018 DEKİ YERİ-TESPİTLER VE ÖNERİLER HESAP VEREBİLİRLİK HESAP VEREBİLİRLİK KAVRAMI HESAP VERME TÜRLERİ Siyasi Hesap Verme Sorumluluğu v

6 3.2.2 Yönetsel Hesap Verme Sorumluluğu Kamuoyuna (Sosyal) Hesap Verme Sorumluluğu KAMU HESAP VERME SİSTEMİNDE SORUMLULAR Bakanların sorumluluğu Üst Yöneticilerin Sorumluluğu Harcama Yetkililerin Sorumluluğu Gerçekleştirme Görevlilerin Sorumluluğu Muhasebe Yetkililerinin Sorumluluğu Tüm Personelin Sorumluluğu TÜRKİYE DE KAMUDA HESAP VERME MEKANİZMALARI Faaliyet Raporları Raporlama İlkeleri Çeşitli Faaliyet Raporları Birim ve İdare Faaliyet Raporlarının Kapsamı Faaliyet Raporlarının TBMM ye ve Kamuoyuna Sunulması Faaliyet Raporları Uygulamasının İç Kontrol Kapsamında Değerlendirmesi İç Kontrol Güvence Beyanı Stratejik Yönetim Stratejik Yönetimin Tanımı ve Adımları Stratejik Yönetimin Faydaları Mali Saydamlık Mali Durum ve Beklentiler Raporu Bilgi Edinme Hakkı Kesin Hesap İç Kontrol İç Denetim Dış Denetim ETKİN BİR HESAP VERME SİSTEMİNİN TAŞIMASI GEREKEN UNSURLAR SONUÇ KAYNAKÇA vi

7 KISALTMALAR COSO: Comittee of Sponsoring Organisations. Amerikan temelli 5 kuruluşun iç kontrol konusunda güvence vermek üzere oluşturduğu örgüt. ERM : Enterprise Risk Management. Kurumsal Risk Yönetimi IIA: Institute of Internal Auditors. Amerikan İç Denetim Kurumu INTOSAI: International Organization of Supreme Audit Institutions. Uluslararası Sayıştaylar Birliği SGB: Strateji Geliştirme Birimi SWOT: Güçlü yönler, zayıf yönler, tehditler ve fırsatlar analizi TBMM: Türkiye Büyük Millet Meclisi vii

8 TABLO VE ŞEKİLLER DİZİNLERİ Tablolar Dizini 3.1 Faaliyet Raporları Üst Yöneticinin İç Kontrol Güvence Beyanı Kamu İç Kontrol Standartları.. 72 Şekiller Dizini 2.1 COSO Piramidi COSO Küpü COSO ERM Küpü Hedef ve Risk Hiyerarşisi Risk Haritası Demokrasilerde Asil Vekil İlişkisi Hesap Verme Sorumluluğunun Akış Yönü Stratejik Yönetim Kontrol Çerçevesi viii

9 TANIMLAR Artık Risk: Yönetimin gerçekleşme olasılığını ve etkisini azaltmak için aldığı önlemlerden sonra arta kalan riskleri ifade eder. Etki: Bir olayın meydana getirdiği sonuç veya yarattığı tesiri ifade eder. Bir olaya ilişkin olarak farklı etkiler ortaya çıkabilir. Bir olayın etkisi, kurumun ilgili hedefleriyle ilişkili olarak, olumlu veya olumsuz olabilir. Hedef Kategorisi: Kurumun dört ana hedefinden (1. stratejileri belirlemek ( COSO çerçevesine 2004 ERM ile girmiştir) 2. faaliyetlerin etkinliği ve etkililiği 3. raporlamanın güvenilirliği 4. mevzuata uygunluk) birini ifade eder. Hedefler birbiri ile kesişebilir. Bu nedenle belli bir hedef birden fazla kategoriye bölünebilir. İç Kontrol: Bir kurumun yönetim kurulu, yöneticileri ve çalışanları tarafından yürütülen ve 1. Faaliyetlerin etkinliği ve verimliliği, 2. Mali raporlamanın güvenilirliği, 3. Yasalara ve diğer düzenlemelere uyum amaçlarının gerçekleştirilebilmesi için makul güvence sağlayan bir süreçtir. İç Kontrol Sistemi: Kurumda uygulanmakta olan iç kontrol faaliyetlerini ve süreçlerini ifade eder. Kalıtsal Risk: Yönetim tarafından herhangi bir önlem alınmaması durumunda gerçekleşme olasılığının ve etkisinin değiştirilemeyeceği riskleri ifade eder. Kurumsal Risk Yönetimi Süreci: Kurumda uygulanmakta olan kurumsal risk yönetimi faaliyetlerini ifade eder. Makul Güvence: İç kontrol sisteminin, ne kadar iyi tasarlanmış ve yürütülüyor olursa olsun, kurumsal amaçların gerçekleştirilmesi hakkına mutlak güvence sağlayamayacağını ifade eder. ix

10 Olasılık: Bir olayın gerçekleşme ihtimalini ifade eder. Olasılık kelimesi bazen yüksek, orta, düşük gibi nitel ifadelerle, bazen de yüzde, gerçekleşme sıklığı gibi nicel değerlerle ifade edilir. Paydaş: Kurumun faaliyetlerinden etkilenen grupları (hissedarlar gibi) ve kurumun birlikte faaliyet yürüttüğü kişi ve kurumları (çalışan, müşteri ve tedarikçiler gibi) ifade eder. Risk: Kurumsal amaçları olumsuz etkileyebilecek olayların gerçekleşme olasılığını ifade eder. Risk İştahı: Kurumun, sahip olduğu misyon ve vizyonu doğrultusunda yönetimin maruz kalmaya hazır olduğu risk miktarıdır. Tamamen öznel bir değer olduğu için kurumlar arasında farklılık göstermektedir. Risk kapasitesi: Bir kurumun olumsuz bir olayın etkisini atlatma kabiliyetidir. Diğer bir deyişle kurumun ne kadar büyük bir sarsıntıya dayanabileceğidir. Risk kapasitesi nakit miktarıyla, diğer kaynaklarla veya kredi imkanlarıyla ölçülebilir. Bir kurumun risk kapasitesini bilmesi ne kadar riski üstlenmeye istekli olduğuna karar vermesi açısından önemlidir. Risk Toleransı: Risk toleransları hedeflerin gerçekleştirilmesi bağlamında kabul edilebilir sapma dereceleridir. Risk toleranslarının belirlenmesi sırasında, yönetim ilişkili hedefleri önemlerine göre ele alır ve risk toleranslarını risk iştahı dahilinde sıralar. Risk iştahı da, risk toleransı da risk almayla ilgili sınırları belirtir ancak risk iştahı daha geniş kapsamlıdır. Stratejik Hedef: Hedef kategorilerinden birisidir. Kurumun misyon ve vizyonunu destekleyen ve bunlarla uyumlu olan üst düzey hedefleri ifade eder. Yönetim Süreci: Kurumsal faaliyetlerin devamlılığı için yönetim tarafından gerçekleştirilen birtakım eylemleri ifade eder. Kurumsal risk yönetimi, yönetim sürecinin bir parçası ve bileşenidir. x

11 GİRİŞ Günümüz dünyası hızlı bir değişim ve dönüşüm sürecine tanık olmaktadır. Artan rekabet koşulları, teknolojik gelişmeler, iletişim ve ulaşım olanaklarının artması ve insan ihtiyaçlarına göre zaten kıt olan kaynaklarda görülen daralmanın yanı sıra; küreselleşme, yerelleşme, bürokrasiden uzak daha etkin yönetimlere olan ihtiyaç ve inanç bu değişim ve dönüşümü tetikleyen unsurlardan bazılarıdır. Yönetim, sadece kar amaçlı kurum ve kuruluşlara özgü bir kavram değil, bir hedef etrafında bir araya gelen tüm topluluklara özgü bir kavramdır. Toplumsal fayda sağlama amacıyla var olan kamu yönetimi de, özellikle 80 li yıllardan bu yana yaşanan ve 21. yy.da hızını daha da artıran değişim ve dönüşüme konu olmaktadır. Bu bağlamda geleneksel kamu yönetiminin dayandığı ilkeler olan merkezi kamu anlayışı, dikey örgütlenme, katı hiyerarşik yapılanma, bürokratik yapı, mevzuat ve kurallara dayalı yönetim, girdi odaklı kontrol ve denetimden, yönetim sorumluluğuna dayalı yönetim, yerinden yönetim, kurumsal yönetişim, katılımcılık, risk yönetimi, stratejik yönetim, saydamlık, hesap verebilirlik, iç kontrol ve iç denetim gibi ilkelere dayalı 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanun ile modern kamu yönetim anlayışına geçilmiştir. İç kontrol, modern kamu yönetim sisteminin getirmiş olduğu bir unsur olarak sayılmakla birlikte etkin bir iç kontrol sisteminin kurulması yukarıda da belirtilen diğer unsurların gerçekleşmesi ile mümkündür. Özellikle risk yönetimi, stratejik yönetim, hesap verebilirlik, saydamlık öne çıkan unsurlardan bir kaçıdır. En genel ifadeyle iyi yönetime hizmet eden iç kontrol sisteminin etkin bir şekilde oluşturulabilmesi hesap verebilirliğin sağlanması ile mümkündür. İyi yönetime hizmet eden iç kontrolün doğru bir şekilde anlaşılıp uygulanabilmesi için öncelikle kamu yönetiminin var olma nedenleri ve özellikleri açıklanacak, geleneksel kamu yönetiminden modern kamu yönetimine geçişte sistemimizin kazanımlarına değinilecektir. Daha sonra modern kamu yönetimi anlayışıyla gelen iç kontrolün gelişimi, tanımı ve unsurlarından bahsedilecek ve son olarak etkin bir iç kontrol sisteminin kurulmasında hesap verebilirliğin öneminin daha iyi görülmesini sağlayacak hesap verme mekanizmaları iç kontrol kapsamında açıklanacaktır. 1

12 1. KAMU YÖNETİMİNİN VARLIK NEDENİ, ÖZELLİKLERİ VE GELİŞİMİ 1.1 YÖNETİM BİLİMİ Önceden belirlenmiş amaç ve hedefleri gerçekleştirmek için elde bulunan kaynakları (insan, para, malzeme, makine, bilgi, vb.) anlamlı bir şekilde bir araya getirerek planlama, örgütleme, yöneltme ve denetleme faaliyetlerinin yürütülmesine yönetim denir. Birlikte bir takım amaçları gerçekleştirmek, hedeflere ulaşmak ve sorunları çözmek zorunda olan tüm insan topluluklarında yaşanan bir olgudur. Sadece kendi içinde bir düzen değil, çevresel bağlılıklar düzeninin de bir parçasıdır. Düzen içerisinde kendine düşen görevi yerine getirebildiği ve var olma sebebi devam ettiği sürece varlığını sürdürür. Kısaca yönetim biliminin tarihine bakılacak olursa, geçmişten günümüze başlıca 3 akım ortaya konulmuştur (Marmara Üniversitesi, 2006). Bunlar: Klasik Yönetim Teorileri: Frederick W. Taylor, Henri Fayol ve Max Weber tarafından geliştirilen yönetim teorilerinin genel adıdır. Her üç teorinin belirgin özelliği, organizasyon ve yönetimde insan boyutunun yeterince dikkate alınmamış olmasıdır. Neo-Klasik Yönetim Teorileri: Klasik dönemin eksik bıraktığı insan unsurunu inceleyen teorilerdir. Sadece yapı üzerinde duran Klasik yaklaşımın insan unsurunu pasif saymasına karşılık, Neo-Klasik yaklaşım bir organizasyon yapısının etkinliğini belirleyen unsurun insan olduğunu göstermiştir. Bu dönemde dikkati çeken; organizasyonun bir sosyal sistem olduğu ve insanın bu sistemin en önemli unsuru olduğunun ortaya konulmasıdır yılları arasında yönetim ve organizasyon konusundaki modernizasyon yaklaşımları, Modern Yönetim Teorilerinde Neo-Klasik yaklaşıma paralel olarak başlatılmıştır. Bu yaklaşımın temelini oluşturan akımlar Sistem Yaklaşımı ve Durumsallık Yaklaşımı dır. Diğer modern yönetim teorileri ise 2

13 Mükemmellik Yaklaşımı ve Toplam Kalite Yönetimi Yaklaşımı olarak ortaya çıkmıştır. Klasik ve Neo Klasik yönetim yaklaşımlarının organizasyonu birer kapalı sistem olarak ele almalarına karşılık, modern yönetim yaklaşımı, organizasyonu çevresiyle etkileşim içinde olan bir açık sistem olarak ele almıştır. Modern yönetim yaklaşımını diğer yaklaşımlardan kesin çizgilerle ayırmak mümkün değildir. Çünkü bu yaklaşım önceki yaklaşımların temel ilke ve esaslarını yeni ve değişik bir açıdan ele alıp yorumlamış ve bir senteze ulaşmaya çalışmıştır. 1.2 KAMU YÖNETİMİNİN TANIMI Kamu yönetimi, kamu bürokrasisini ve onun mal ve hizmet sunduğu halkla olan ilişkilerini anlamaya ve geliştirmeye yönelik pratik ve teoriden meydana gelen bir disiplindir. Kelime olarak kamu Türkçede hep, bütün, halk, halkın bütünü; kamu sektörü ise devlet eliyle yürütülen ekonomik faaliyetlerin bütünü anlamına gelmektedir (www.ekodialog.com, 08/06/2010). Bir faaliyetin kamu hizmeti haline getirilmesi, o konudaki kamusal gereksinimin en iyi ve uygun bir biçimde karşılanmasıdır. Kamu kavramının geçirdiği evrimsel süreçte, sanayi devriminin egemen ideolojisi olan liberalizm, kamu yararının ancak serbest piyasa tarafından ve tek tek bireylerin yararlarının toplamıyla sağlanacağını, dolayısıyla devletin kamu yararını sağlamak için ekonomiye müdahale etmemesi gerektiğini savunmuştur dünya ekonomik buhranından sonra geçerlilik kazanan Keynesyen refah-devlet anlayışı ise kamu çıkarını en iyi devletin koruyacağını savlamış; 1970 lerin ağır ekonomik bunalım ve krizlerden sonra refah devletinin tıkanmasıyla sarkaç tekrar geldiği önceki yerine dönmüştür. Burada altı çizilmesi gereken nokta ise; her iki yaklaşımın da kamuyu edilgen görmesidir. Klasik anlayışta piyasa, Keynesyen anlayışta ise devlet kamuyu yönetmektedir (Balcı ve Nohutçu, 2008:17-18). 1.3 KAMU YÖNETİMİ VE ÖZEL YÖNETİM Yukarıda tanımlandığı üzere yönetim, önceden belirlenmiş amaç ve hedefleri gerçekleştirmek için elde bulunan kaynakları anlamlı bir şekilde bir araya getirerek planlama, örgütleme, yöneltme ve denetleme faaliyetlerinin yürütülmesidir. Kamu ve 3

14 özel yönetim, yönetimin iki alt dalının oluşturmaktadır. Kamu kurumlarından oluşan alan kamu yönetiminin, kamu kurumları dışındaki özel işletmelerden oluşan alan ise özel yönetimin konusudur. Kamu yönetimi ve özel yönetim arasında bazı benzerlikler ve farklılıklar vardır (www.ekodialog.com, ) Benzerlikler Esas itibarıyla bütün örgütler insan kaynakları, mali yönetim, örgütün yapı ve işleyişini idare etme ve siyasa, program ve yöntem geliştirme gibi dört işlev yürütürler. Her iki kesimde de bu işlevleri yerine getirirken ortak öğeler ve sorunlar bulunmaktadır. Günümüz dünyasında meydana gelen hızlı değişim ve dönüşüm süreciyle ortaya çıkan yeni kamu yönetim sisteminin getirdiği hesap verebilirlik, katılımcılık, şeffaflık, stratejik yönetim, performans yönetimi vb. kavramlar iki sektörü daha çok birbirine benzer kılmaktadır. Kamu yönetimi geleneksel edilgen yapısından kurtulup etken bir yapıya dönüşmeye başlamıştır. Ayrıca iki yönetim arasında işbirliği de gittikçe gelişmektedir. Kamu yönetiminin gerçekleştirdiği proje ve faaliyetlerde her geçen gün özel yönetimlerden daha çok hizmet satın aldığı ve işbirliği içinde çalıştığı görülmektedir Farklılıklar Kamu yönetimi ve özel yönetim arasında azalma eğilimi göstermekle beraber bazı farklılıklar bulunmaktadır. Bunlar: Siyasal Çevre: Kamu yönetimi, siyasal sistem içerisinde alınan kamu politikası kararlarını uygulamakla yükümlü olduğundan yürüttüğü faaliyetler konusunda hiyerarşik olarak siyasal yönetici ve organlara karşı sorumludur. Kamu kurumlarının üst yöneticilerinin bağlı oldukları Bakana, Bakanların Türkiye Büyük Millet Meclisine, Hükümete ve Hükümetin başı olarak Başbakana, Başbakanın Meclise ve nihayetinde Meclisin de halka karşı hesap verme sorumluluğu bulunmaktadır. Yani kamu yönetimi, siyasal çevrenin yanında sosyal çevreye 4

15 (kamuoyuna) de sahiptir ve hizmetlerini yürütürken hem siyasi hem de kamuoyuna karşı olan hesap verme sorumluluğunu gözetmek durumundadır. Özel yönetimlerin bu şekilde bir bağlılığı olmamakla beraber son zamanlarda sosyal sorumluluğun ve kamu duyarlılığının giderek artmakta olduğu görülmektedir. Kamu Yararı ve Özel Yarar: Kamu kesiminin ürettiği mallara kamusal veya yarı kamusal mallar denilmektedir. Kamusal mal veya hizmetler, faydası ülke geneline yayılmış ve bütün bir toplumun ortak çıkarı olan mal ve hizmetlerdir. Bu mal ve hizmetlerin faydası bölünemez, kullanıcılara göre fiyatlandırılamaz ve hiç kimse bu mal ve hizmetleri kullanmaktan men edilemez. Finansmanları vergi yoluyla yapılır. Milli Savunma ve güvenlik bu türden hizmetlerdendir. Yarı kamusal mal ve hizmetler, faydası belirli bir bölge veya toplum kesimi ile sınırlı ve bu ölçekte bölünemez olan mal ve hizmetlerdir. Eğitim ve sağlık bu türden hizmetlerdendir. Özel mal ve hizmetler ise, faydası ferdi ve bölünebilir niteliktedir ve hizmete ilişkin fiyatı ödemeyenler hizmetten yararlandırılmazlar. Özel bir mal veya hizmetin fiyatı serbest ekonomik şartlarda piyasa tarafından belirlenirken bir kamu mal veya hizmetinin bedeli siyasi organlar tarafından çeşitli grupların gelir düzeyleri dikkate alınarak belirlenir. Bu nedenle kamu hizmetleri kar amaçlı değil kamu yararına uygun olarak halka sunulur. Kamu yönetiminin hizmetlerinden yararlananlar halk, toplum iken özel yönetimlerin hizmetlerinden yararlananlar müşteridir. Serbestlik: Kamu kurumları devletin birer parçasıdır ve önceden belirlenmiş belirli standartlara ve usullere uygun olarak hareket etmek zorundadır. Hizmetlerin yasalara uygun olarak yürütülüp yürütülmediği konusunda yoğun bir denetime tabidir. Ayrıca kamu yöneticileri kamu hizmetlerini genişletmek ve daraltmak konusunda yetki sahibi değildir. 5

16 Özel yönetimler bu tarz kısıtlamalara maruz kalmaz, iş ve işlemlerinde daha fazla özgürlüğe sahiptir. Bu yüzden özel yönetimlerde etkin yönetim, verimlilik, karlılık gibi unsurlar daha çok ön plana çıkmaktadır. Kamu Gücü: Kamu ile özel kişiler arasında çoğu zaman eşitlik yoktur. Kamu yönetimi, kamu gücünü temsil ettiği ve yürüttüğü için kendini toplumun üzerinde görür. Amacını gerçekleştirmek için tek taraflı karar alabilir ve uygulayabilir. Özel yönetimlerde ise kişi ve kuruluşlar arasında ilişkiler tarafların eşitliği esasına dayanır. Karşılıklı ilişkilerde anlaşma esastır. Kuralların Yoğunluğu: Kamu yönetiminde uygulanan usul ve kurallar ayrıntılıdır. Kamu yönetiminin örgütlenmesi, kamu görevlilerinin hizmete alınması, çalışma usul ve esasları çok sayıda yasal düzenlemenin konusunu oluşturmaktadır. Özel yönetimlerde de düzenlemeler vardır ancak daha geneldir ve sayı bakımından azdır Kamu Hizmetlerinin Özellikleri Kamu hizmetlerinin başlıca 5 özelliği vardır: Sürekli ve Düzenli Olma: Kamu hizmetleri, kamu yararı bulunan bir gereksinimi karşılayan faaliyetler olarak kabul edildiklerinden, bunların sürekli ve düzenli bir biçimde yürütülmesi gerekir. Aksi takdirde kamu gereksinimi karşılanmaz ve kamu yararı gerçekleşmez. Kamu hizmetlerinin kesintisiz olarak yürütülmesi demek, kamu hizmetinin yürütülmesi ile giderilecek olan gereksinimin kendisini hissettirdiği durumlarda zamanında yürütülmesidir. Örneğin; sağlık, elektrik, ulaşım vs. gibi hizmetler. Buna karşılık belli zamanlarda karşılanması söz konusu olan gereksinimler, o zamanlarda yürütülen hizmetlerle karşılanır. Örneğin, eğitim- öğretim hizmetleri. Süreklilik ve düzenli olma ilkesi İdare Hukuku ilke ve kuralının da varlık nedenidir. Örneğin, devlet memurluğundan istifade eden bir memurun, yerine bir ay içinde yeni bir memur veya vekil gelene kadar beklemesini öngören kural, kamu 6

17 personeli için konulan grev yasağı, kamu hizmetlerinin süreklilik ve düzenli olma özelliğinin birer uzantısıdır. Değişkenlik: Bir faaliyetin kamu hizmeti haline getirilmesi, o konudaki kamusal gereksinimin en iyi ve uygun bir biçimde karşılanması amacına yönelik olduğundan, kamu hizmetleri değişken olmak; yani değişen ve gelişen koşullara ve teknik verilere kendilerini uydurmak zorundadırlar. Bu nedenle, kamu hizmetlerinin örgütlenme ve işleyişinde yeni yöntemlere, araç- gereç ve düzenlemelere zamanında yer verilmelidir. Değişkenlik ilkesi de, pek çok İdare Hukuku ilke ve kuralında yer almaktadır. Örneğin, idarenin takdir yetkisinin varlık nedenlerinden biri de kamu hizmetlerinin değişken olma ve uyarlanma niteliğidir. Gerçekten yasama organı kamu hizmetlerini değişen ve gelişen koşullara uydurabilmek için sık sık yasaları değiştirmek zorunda kalacağından ve bu da yasama organının ağır işlemesi nedeniyle belli bir gecikmeye yol açacağından, idareye takdir yetkisi tanınmak suretiyle hizmeti değişen ve gelişen koşullara uydurma olanağı tanınmıştır. Tarafsızlık: Kamu hizmetleri bireysel değil toplumsal gereksinimlerin giderilmesi için yürütüldüklerinden, İdare bu hizmetleri yürütürken nesnel (objektif) davranmak ve yan tutmamak (tarafsız olmak) zorundadır. Eşitlik: Bireyler kamu hizmetleri karşısında gerek yararlanma ve gerekse katılma yönünden eşit durumdadırlar. Ayrıca kamu hizmetinin getirdiği yükümlülükler bakımından da bireyler arasında fark gözetilemez. Ancak bireylerin kamu hizmetleri karşısındaki eşitliği mutlak bir eşitlik anlamına gelemez. Bu eşitlik, kanunların ve düzenleyici işlemlerin belirlediği nesnel koşul ve niteliklere sahip olanlar arasındaki bir eşitliktir. Yani aynı koşul ve nitelikleri taşıyanlar kamu hizmetlerinden yararlanabilirler ve bunların işleyişine katılabilirler. Bedava Oluş: İdare sınırlı sayıdaki kamu hizmetini yürüttüğü dönemlerde, hizmetten yararlananlardan bir para almıyordu. Bugün dahi, klasik nitelikli bazı kamu hizmetleri parasız olarak yürütülmektedir. Örneğin, Devlet okullarında yapılacak ilköğretim parasızdır. Ancak İdarenin üstlendiği kamu hizmetlerinin çoğalması ve buna paralel olarak hizmetten yararlananların sayısının da artması sonucu, parasız olarak yürütülen hizmetlerin yükünün o hizmetten hiç 7

18 yararlanmayanlara yüklenmesini önlemek amacıyla, belli hizmetlerden yararlananlardan ödeme gücünün de dikkate alınması suretiyle hesap edilen bir katılma payı alınmaktadır. İdarenin yürüttüğü kamu hizmetlerinden bir kazanç elde etmesi düşünülemeyeceği gibi, hizmetten yararlananlardan alınan paralarla o hizmetin maliyetinin karşılanması da düşünülemez. 1.4 GELENEKSEL KAMU YÖNETİMİNDEN MODERN KAMU YÖNETİMİNE GEÇİŞ Geleneksel kamu yönetiminin dayandığı Weber in bürokratik yönetim modelinde, organizasyonda yazılı kuralların oluşturulması, yönetici ve çalışanların bu kurallar çerçevesinde hareket etmesi, tarafsız, merkeziyetçiliğe dayanan, alt-üst ilişkilerinin hakim olduğu ve insan unsurunun göz ardı edildiği bir hiyerarşikbürokratik model öngörülmekteydi. Devlet, mal ve hizmetlerini doğrudan kendisi üretip yönetmekteydi. Siyasilerin almış olduğu kararları ve belirlediği politikaları uygulayan kamu yöneticilerinin, siyasi iktidara karşı hesap verme sorumluluğu bulunmaktaydı. Ayrıca daha çok dışarıya kapalı olarak idari denetim yapılmakta ve performans ve etkinliğe değil de mevzuata uygunluğa bakılmaktaydı. İkinci Dünya Savaşına kadar geleneksel kamu yönetimi anlayışı çerçevesinde devlet sadece adalet, savunma ve güvenlik alanında faaliyet göstermeye devam etmekteydi. İkinci Dünya Savaşı sonrasında ortaya çıkan sosyal devlet ve refah devleti gibi anlayışlarla birlikte devlet eğitim, sağlık, ticaret ve kültür gibi alanlarda da faaliyet göstermeye başlamıştı. Ancak etkin bir yönetim sistemi için gerekli dönüşüm yaşanmadığı için bu artan faaliyetler devlete bir yük getirmeye başlamıştı. Hem kamu kurumlarının hem de kamu hizmetlerinin tür ve hacim bakımından artmasıyla birlikte ortaya çıkan kırtasiyecilik, verimsizlik ve israf devletin prestij kaybetmesine neden olmuştu lere gelindiğinde yönetim anlayışında ciddi değişiklikler yaşanmaya başlamıştı. Nicel olarak devleti küçültmeyi ve nitel olarak daha verimli ve etkin kılmayı amaçlayan bu yeni anlayış ile birçok yeni kavram hayatımıza girmiştir. Hizmetlerde etkinlik, ekonomiklik ve verimlilik, yönetişim, hesap verebilirlik, mali saydamlık, yerinden yönetim gibi kavramlar ortaya çıkmıştır. 8

19 sayılı Muhasebe-i Umumiye Kanunu ve Yöneltilen Eleştiriler 1050 sayılı Muhasebe-i Umumiye Kanunu 1927 yılından 2006 yılına kadar az sayıda değişiklikle yürürlükte kalmış ve kamu mali yönetimimizi düzenleyen temel Kanun olma niteliğini sürdürmüştür. Aynı dönemde tüm dünyada ortaya çıkan küresel teknolojik, ekonomik, siyasal, toplumsal ve kültürel gelişmelerden kamu yönetimi de derinlemesine etkilenmiştir. Bu bağlamda geleneksel kamu yönetim sisteminin dayandığı varsayımlar, ilkeler, mekanizmalar ve süreçler her geçen gün ihtiyaçlara cevap vermekte daha çok zorlanmış ve birçok eleştiriye maruz kalmıştır. Bu eleştirilerden bazıları şunlardır: Kural olarak sadece genel bütçeli kuruluşların bütün mallarının yönetim ve muhasebesinin yapılması, katma ve özel bütçeli kuruluşların istisna olması, Bütçelerle kalkınma planları, yıllık programlar ve stratejik planlar arasında ilişki kurulamaması, Bazı mali işlemlerin bütçelerde yer almaması, Bütçe uygulamalarının mali yılla sınırlı olması ve çok yıllı bütçeleme sisteminin olmaması, Bütçelerin hazırlanması, uygulanması süreçlerinde kamu idarelerine gerekli inisiyatifin verilmemesi, Mevcut bütçe sınıflandırması ve muhasebe sisteminin kamu gelir ve giderleri konusunda, hem mali yönetime hem de kamuoyuna istenilen bilgileri ayrıntılı olarak sunamaması, Mevcut denetim sisteminde mükerrerlik ve boşluk olması ve denetim hizmetlerinde standart oluşturmaya yönelik olarak düzenleme olmaması, Sayıştay Başkanlığının denetiminin kapsam olarak dar olması, tüm kamuyu kapsamaması, Performans, verimlilik, gibi sıkça kullanılan modern kamu yönetimi ilkelerinin olmayışı, 9

20 Mevcut kamu mali yönetim sisteminin uluslararası standartlara ve Avrupa Birliği normlarına uygun olmaması, Yetki, görev ve sorumluluk dengesinin kurulamaması Katı hiyerarşik ve bürokratik yapılanma olmasıdır sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanununun Getirdikleri Bütçe türleri uluslararası standartlara uygun olarak yeniden tanımlanmış ve sınıflandırılmıştır. Bu çerçevede katma bütçe kaldırılmış ve bu kapsamda yer alan kamu kurumları idari ve mali statüsüne göre genel bütçeli ya da özel bütçeli idare haline getirilmiştir. Ayrıca, döner sermaye işletmelerin gelir ve giderlerinin ilgili oldukları kurum bütçesine dahil edilmesi öngörülmüş; bunların belirli bir sürede yeni mali yönetim anlayışına uygun olarak yeniden yapılandırılması kararı alınmıştır. Benzer şekilde fonların da ilgili oldukları kurum bütçesine dahil edilmesi öngörülmüştür. Plan- bütçe ilişkisi güçlendirilerek kamu kurumlarının stratejik plan hazırlamaları ve bütçelerini bu planlara dayandırmaları sağlanmıştır. Kamu idarelerinin tüm gelir ve giderlerinin bütçelerinde yer alması sağlanmış, bütçe dışında gelir elde edilmesi ve gider yapılması önlenmiştir. Merkezi yönetim anlayışından, yönetim sorumluluğuna dayalı yerinden yönetim anlayışına geçilmiştir. Yönetici yetenekleri daha ön plana çıkarılmış ve bunu sağlayan takdir hakkı, yetki devri gibi mekanizmalara önem verilmiştir. Strateji geliştirme birimleri kurulmuştur Katı hiyerarşik ve tek taraflı yönetimden, kurumda her seviyede katılıma dayanan kurumsal yönetişim anlayışına geçilmiştir. Kamu mali yönetiminde görev-yetki ve sorumluluklar açık bir şekilde ortaya konulmuş ve yetki- sorumluluk dengesi kurulmaya çalışılmıştır. 10

KAMU MALİ YÖNETİMİNDE YÖNETİM KALİTESİNİN ARTIRILMASI İÇ KONTROL UYGULAMALARI MESLEKİ YETERLİLİK TEZİ

KAMU MALİ YÖNETİMİNDE YÖNETİM KALİTESİNİN ARTIRILMASI İÇ KONTROL UYGULAMALARI MESLEKİ YETERLİLİK TEZİ KAMU MALİ YÖNETİMİNDE YÖNETİM KALİTESİNİN ARTIRILMASI İÇ KONTROL UYGULAMALARI MESLEKİ YETERLİLİK TEZİ Hazırlayan Arzu ALİKADIOĞULLARI Maliye Uzman Yardımcısı Tez Danışmanı Doç. Dr. Ahmet KESİK Strateji

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI KAMU İDARELERİNDE KURUMSAL RİSK YÖNETİMİ UYGULAMALARI ERDAL DURAN

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI KAMU İDARELERİNDE KURUMSAL RİSK YÖNETİMİ UYGULAMALARI ERDAL DURAN T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI KAMU İDARELERİNDE KURUMSAL RİSK YÖNETİMİ UYGULAMALARI ERDAL DURAN Mali Hizmetler Uzman Yardımcısı MALİ HİZMETLER UZMANLIĞI ARAŞTIRMA RAPORU

Detaylı

MALİYE BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI

MALİYE BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI MALİYE BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI KURUMSAL YÖNETİMİ DANIŞMAN AHMET UĞUR CEBECİ HAZIRLAYAN IŞILDA ARSLAN MART 2008 İçindekiler İçindekiler... 1 Şekil ve Tablolar... 3 Tablolar... 3 Şekiller...

Detaylı

Kamu İç Kontrol Rehberi

Kamu İç Kontrol Rehberi T.C. MALİYE BAKANLIĞI BÜTÇE VE MALİ KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Kamu İç Kontrol Rehberi Kontrol ortamı Risk yönetimi Kontrol faaliyetleri Bilgi ve iletişim İzleme Bu rehber Avrupa Birliği tarafından finanse

Detaylı

İÇ KONTROL EL REHBERİ

İÇ KONTROL EL REHBERİ TC KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ MİMARLIK FAKÜLTESİ İÇ KONTROL EL REHBERİ - 2014 h t t p : / / w w w. k t u. e d u. t r / m i m f a k u l t e İç Kontrol Sisteminin Tarihsel Gelişimi Coso Modeli Coso Küpü

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI COSO İÇ KONTROL STANDARTLARI VE TÜRKİYE UYGULAMASI

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI COSO İÇ KONTROL STANDARTLARI VE TÜRKİYE UYGULAMASI T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI COSO İÇ KONTROL STANDARTLARI VE TÜRKİYE UYGULAMASI ZÜHAL KORKMAZ Mali Hizmetler Uzman Yardımcısı MALİ HİZMETLER UZMANLIĞI ARAŞTIRMA RAPORU

Detaylı

İç Kontrol TASNİF DIŞI

İç Kontrol TASNİF DIŞI İç Kontrol Eğitimi İç Kontrol Zayıf üretim, mühendislik, pazarlama ya da stok yönetiminden kaynaklanan kayıplar, mali yolsuzlukların meydana getirdiği sıkıntılardan çok daha fazla olabilir. Lawrence B.SAWYER

Detaylı

Çalışma Hayatında Yeni Pusulamız. İÇ KONTROL z. Strateji Geliştirme Başkanlığı

Çalışma Hayatında Yeni Pusulamız. İÇ KONTROL z. Strateji Geliştirme Başkanlığı z Strateji Geliştirme Başkanlığı Misyonumuz Toplumun yaşam kalitesinin yükseltilmesine ve ülke kalkınmasına katkı sağlamak amacıyla; ulaştırma, denizcilik, haberleşme, uzay ve bilgi teknolojileri alanlarında

Detaylı

personel performans ı-hassas görevler-yetki devri-hedef tespitiçok

personel performans ı-hassas görevler-yetki devri-hedef tespitiçok ahlak kuralları-dürüst lük-görev rol ve iş -pe rsone l yet e rliliği - personel performansı -hassas görevler-yetki devri-hedef tespitiçok yıllık programlama -yıllık denetim planı -hedeflere ilişkin performansın

Detaylı

T.C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ İÇ KONTROL SİSTEMİ

T.C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ İÇ KONTROL SİSTEMİ T.C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ İÇ KONTROL SİSTEMİ Hazırlayanlar: İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı Hazırlama Grubu Üyeleri ve İç Kontrol İzleme ve Yönlendirme Kurulu Üyeleri Eylül 2013

Detaylı

İÇ KONTROL STANDARTLARI

İÇ KONTROL STANDARTLARI T.C. MALİYE BAKANLIĞI Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü İç Kontrol Merkezi Uyumlaştırma Dairesi İÇ KONTROL STANDARTLARI Nihal SALTIK Devlet Bütçe Uzman Yardımcısı DANIŞMAN Ayşegül MUTLU Devlet Bütçe

Detaylı

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI KAMU MALİ YÖNETİMİ EL KİTABI. Strateji Geliştirme Başkanlığı Yayınları No : 2

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI KAMU MALİ YÖNETİMİ EL KİTABI. Strateji Geliştirme Başkanlığı Yayınları No : 2 Stratejik Plan Harcırah İhale Taşınmaz Kamu Zararı Bütçe ve Performans TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI KAMU MALİ YÖNETİMİ EL KİTABI Strateji Geliştirme Başkanlığı

Detaylı

RİSK DEĞERLENDİRMESİ VE İÇ KONTROL

RİSK DEĞERLENDİRMESİ VE İÇ KONTROL RİSK DEĞERLENDİRMESİ VE İÇ KONTROL HAZIRLAYANLAR Prof. Dr. Nuran CÖMERT Prof. Dr. Şaban UZAY Doç. Dr. Süleyman UYAR 1.5. RİSK DEĞERLENDİRMESİ VE İÇ KONTROL Müşteri işletmenin iç kontrol sisteminin bağımsız

Detaylı

T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MALİYE ANABİLİM DALI MALİYE TEORİSİ BİLİM DALI

T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MALİYE ANABİLİM DALI MALİYE TEORİSİ BİLİM DALI T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MALİYE ANABİLİM DALI MALİYE TEORİSİ BİLİM DALI KAMU HARCAMALARINDA ETKİNLİĞİN SAĞLANMASI BAKIMINDAN İÇ DENETİMİN ROLÜ Yüksek Lisans Tezi RASİM SARIKAYA

Detaylı

KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI (Revize)

KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI (Revize) KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI (Revize) Mali Hizmetler 2014 1 İçindekiler Tablosu LİSTELER... 2 GİRİŞ... 3 İÇ KONTROL NEDİR?... 4 İÇ KONTROLDE ROL VE SORUMLULUKLAR... 8 KAMU İÇ KONTROL

Detaylı

Kamu Kesimi İç Kontrol Standartları Rehberi

Kamu Kesimi İç Kontrol Standartları Rehberi INTOSAI: Kamu Kesimi İç Kontrol Standartları Rehberi Çeviren Baran Özeren Uzman Denetçi 12. Gr. 10 Temmuz 2006 İçindekiler Önsöz.... 1 Giriş..... 3 1. İç Kontrol... 6 1.1 Tanım... 6 1.2 İç Kontrolun Etkinliğinin

Detaylı

İL ÖZEL İDARELERİNDE İÇ DENETİM SİSTEMİNİN DEĞERLENDİRİLMESİNE İLİŞKİN BİR ARAŞTIRMA

İL ÖZEL İDARELERİNDE İÇ DENETİM SİSTEMİNİN DEĞERLENDİRİLMESİNE İLİŞKİN BİR ARAŞTIRMA İL ÖZEL İDARELERİNDE İÇ DENETİM SİSTEMİNİN DEĞERLENDİRİLMESİNE İLİŞKİN BİR ARAŞTIRMA ÖZET Süleyman Yaman KOÇAK Tamer KAVAKOĞLU Yönetim kavramı olarak bir örgüt yönetimi nin ifade edildiği organizasyonlarda

Detaylı

KAHRAMANMARAŞ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

KAHRAMANMARAŞ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KAHRAMANMARAŞ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İÇ KONTROL EYLEM PLANI 01.01.2015 İÇİNDEKİLER Önsöz... 3 A- İç Kontrolün Tanımı, Özellikleri ve Genel Esasları... 4 1. Amaç... 4 2. Kapsam... 4 3. Dayanak... 5 4. Unsurları

Detaylı

İŞLETMELERDE İÇ KONTROL SİSTEMİNİN ÖNEMİ VE DENETİM KOMİTELERİ İLE İÇ DENETİM BİRİMİ İLİŞKİSİNİN HATA ve HİLELERİN ÖNLENMESİNDEKİ ROLÜ İÇİNDEKİLER

İŞLETMELERDE İÇ KONTROL SİSTEMİNİN ÖNEMİ VE DENETİM KOMİTELERİ İLE İÇ DENETİM BİRİMİ İLİŞKİSİNİN HATA ve HİLELERİN ÖNLENMESİNDEKİ ROLÜ İÇİNDEKİLER GÜNCEL İŞLETMECİLİK KONULARI - 95 İŞLETMELERDE İÇ KONTROL SİSTEMİNİN ÖNEMİ VE DENETİM KOMİTELERİ İLE İÇ DENETİM BİRİMİ İLİŞKİSİNİN HATA ve HİLELERİN ÖNLENMESİNDEKİ ROLÜ Yrd. Doç. Dr. Ali ALAGÖZ * İÇİNDEKİLER

Detaylı

YÖNETİCİ ÖZETİ. İşte bu rapor, yönetimin ve diğerlerinin gereksinim ve beklentilerini ele alıyor ve iç kontrolü şu amaçlarla tanımlayıp, tarif ediyor:

YÖNETİCİ ÖZETİ. İşte bu rapor, yönetimin ve diğerlerinin gereksinim ve beklentilerini ele alıyor ve iç kontrolü şu amaçlarla tanımlayıp, tarif ediyor: YÖNETİCİ ÖZETİ Üst düzey yöneticilerin, işletmelerde kontrol mekanizmasını iyileştirmek için long sought yöntemleri vardır. İç kontrol mekanizması, şirketlerin karlılık hedeflerinden şaşmamaları, görevlerini

Detaylı

Ara ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI. Aralık 2014. Kontrol Ortamı. Risk Değerlendirme. İzleme. Kontrol Faaliyetleri

Ara ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI. Aralık 2014. Kontrol Ortamı. Risk Değerlendirme. İzleme. Kontrol Faaliyetleri ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI Ara Kontrol Ortamı İzleme Risk Değerlendirme Aralık 2014 Bilgi ve İletişim Kontrol Faaliyetleri , Çukurova Üniversitesi Balcalı /ADANA www.cu.edu.tr

Detaylı

Şener GÖNÜLAÇAR. sgonulacar@gmail.com Mayıs 2008 GİRİŞ

Şener GÖNÜLAÇAR. sgonulacar@gmail.com Mayıs 2008 GİRİŞ İç Denetimin Bürokratik Serencamı * Şener GÖNÜLAÇAR sgonulacar@gmail.com Mayıs 2008 GİRİŞ Son yıllarda Türkiye de, geleneksel kamu yönetimi anlayışından çağdaş kamu yönetimi anlayışına geçmek yönünde bir

Detaylı

KOBİ LERDE İÇ DENETİM İÇİN PRATİK BİLGİLER

KOBİ LERDE İÇ DENETİM İÇİN PRATİK BİLGİLER İSTANBUL SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI KOBİ LERDE İÇ DENETİM İÇİN PRATİK BİLGİLER 2 KOBİ LERDE İÇ DENETİM İÇİN PRATİK BİLGİLER NİSAN 2013 4 SUNUŞ Değerli Meslektaşlarımız; İç denetimin ayak

Detaylı

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ İÇ KONTROL EL KİTABI

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ İÇ KONTROL EL KİTABI ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ İÇ KONTROL EL KİTABI Temmuz 2013 İÇİNDEKİLER İÇ KONTROL SİSTEMİ... 1 İÇ KONTROLÜN TARİHİ GELİŞİMİ... 3 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununda İç Kontrol ve Tanımı... 10

Detaylı

Türkiye'de borsaya kote olmayan şirketlerde kurumsal yönetim uygulamaları. Ocak 2015

Türkiye'de borsaya kote olmayan şirketlerde kurumsal yönetim uygulamaları. Ocak 2015 Ocak 2015 Türkiye'de borsaya kote olmayan şirketlerde kurumsal yönetim uygulamaları İçindekiler 1 Önsöz 2 Yönetici özeti 4 Kurumsal yönetim 10 Strateji 12 Risk yönetimi 15 İç kontrol 18 İç denetim 21

Detaylı

Kamu Mali Yönetiminin ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemine Entegrasyonu

Kamu Mali Yönetiminin ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemine Entegrasyonu H. Kitapçı ve Ö. Erdoğan, Cilt: 2, Sayı: 1, ss. 39-61, Bahar 2012 Kamu Mali Yönetiminin ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemine Entegrasyonu Hakan KİTAPÇI Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü İşletme Fakültesi kitapci@gyte.edu.tr

Detaylı

T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME YÖNETİMİ ANABİLİM DALI

T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME YÖNETİMİ ANABİLİM DALI T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME YÖNETİMİ ANABİLİM DALI STRATEJİK PERFORMANS YÖNETİM MODELİ OLARAK DENGELİ PERFORMANS YÖNETİMİ VE HİZMET SEKTÖRÜNDE ALAN ÇALIŞMASI ÖRNEKLERİ YÜKSEK

Detaylı

Mehmet Bahadır KALIPÇI KONAKLAMA İŞLETMELERİNDE EN İYİ İNSAN KAYNAKLARI UYGULAMALARININ ÖRGÜTSEL GÜVENE ETKİSİ: MANAVGAT ÖRNEĞİ

Mehmet Bahadır KALIPÇI KONAKLAMA İŞLETMELERİNDE EN İYİ İNSAN KAYNAKLARI UYGULAMALARININ ÖRGÜTSEL GÜVENE ETKİSİ: MANAVGAT ÖRNEĞİ AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ Mehmet Bahadır KALIPÇI KONAKLAMA İŞLETMELERİNDE EN İYİ İNSAN KAYNAKLARI UYGULAMALARININ ÖRGÜTSEL GÜVENE ETKİSİ: MANAVGAT ÖRNEĞİ Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik

Detaylı

Cemalettin ÇOĞURCU * Özet. Abstract

Cemalettin ÇOĞURCU * Özet. Abstract Stratejik Planlama, Stratejik Yönetim ve Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Genel Müdürlüğünde Sosyal Yardım Politikalarına Yönelik Gerçekleştirilen Projeler Özet Kamu hizmetlerinin daha etkin hale gelebilmesi

Detaylı

BELEDİYE HİZMETLERİ VE HİZMET KALİTESİNE YÖNELİK VATANDAŞ MEMNUNİYETİNİN ÖLÇÜMÜ (KONYA İL MERKEZİ ÖRNEĞİ)

BELEDİYE HİZMETLERİ VE HİZMET KALİTESİNE YÖNELİK VATANDAŞ MEMNUNİYETİNİN ÖLÇÜMÜ (KONYA İL MERKEZİ ÖRNEĞİ) T.C. KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ BELEDİYE HİZMETLERİ VE HİZMET KALİTESİNE YÖNELİK VATANDAŞ MEMNUNİYETİNİN ÖLÇÜMÜ (KONYA İL MERKEZİ ÖRNEĞİ) Hazırlayan Kübra ŞAHİN Kamu Yönetimi

Detaylı