TÜRKİYE DE KAMU İÇ KONTROL SİSTEMİ KAPSAMINDA HESAP VERME MEKANİZMALARI MESLEKİ YETERLİLİK TEZİ. Hazırlayan Ebru SÜMER Maliye Uzman Yardımcısı

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TÜRKİYE DE KAMU İÇ KONTROL SİSTEMİ KAPSAMINDA HESAP VERME MEKANİZMALARI MESLEKİ YETERLİLİK TEZİ. Hazırlayan Ebru SÜMER Maliye Uzman Yardımcısı"

Transkript

1 TÜRKİYE DE KAMU İÇ KONTROL SİSTEMİ KAPSAMINDA HESAP VERME MEKANİZMALARI MESLEKİ YETERLİLİK TEZİ Hazırlayan Ebru SÜMER Maliye Uzman Yardımcısı Tez Danışmanı Doç. Dr. Ahmet KESİK Strateji Geliştirme Başkanı Ankara 2010 i

2 ÖNSÖZ Türkiye de Kamu İç Kontrol Sistemi Kapsamında Hesap Verme Mekanizmaları başlıklı bu çalışma Maliye Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı Yeterlilik Tezi olarak hazırlanmıştır. Günümüz dünyası hızlı bir değişim ve dönüşüm sürecine tanık olmaktadır. Kamu yönetimi de bu değişim ve dönüşüm sürecine adapte olarak hizmetlerini etkin ve verimli bir şekilde yerine getirmelidir. Kamu yönetim sistemimizde yeni bir çağ başlatan 5018 sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunu ile sistemimize giren iç kontrol ve hesap verebilirlik kavramları diğer kavramlar mali saydamlık, stratejik plan, performans yönetimi gibi ayrı ayrı ele alınmakta, bu kavramların bir bütün yarattığı göz ardı edilmektedir. Aslında her bir kavramın etkin olarak gerçekleştirilmesi bir diğer kavram için ya ön koşul ya da mekanizmanın bir parçasıdır. Bu bağlamda, iç kontrol ve hesap verebilirlik arasında da çok güçlü bir ilişki vardır. İç kontrol sisteminin etkin bir şekilde oluşturulması ve uygulanması hesap verme mekanizmalarının iyi işlemesine bağlıdır. Diğer açıdan bakarsak da hesap verme mekanizmalarının iyi işlemesi iç kontrolün iyi kurgulanıp uygulanmasıyla ilişkilidir. Bu çalışma iç kontrolün ve kamuda hesap verme mekanizmalarının iç kontrol bakış açısıyla irdelenip hem aradaki ilişkinin daha net anlaşılabilmesi hem de mekanizmalara ilişkin bilgi ve öneri sunmak amacıyla hazırlanmıştır. Tezimin fikir aşamasından sonuna kadar tüm aşamalarında beni yönlendiren tez danışmanım ve değerli Üstadım Doç. Dr. Ahmet KESİK e, yetişmemde ve çalışmamda emeği olan değerli Üstadlarım Ahmet Uğur CEBECİ ve Işılda ARSLAN a, tüm çalışmam boyunca bana her konuda fikir veren ve yardımcı olan Üstadlarım Atilla ÇAKIR ve Ahmet Emre ÖZ ile sevgili promosyon arkadaşlarıma, çevirilerde bana yardımcı olan Fulya ŞAHİN e ve benden sabrını ve desteğini esirgemeyen aileme sonsuz teşekkürlerimi sunarım. Ebru SÜMER Ankara-2010 ii

3 ÖZET TÜRKİYE DE KAMU İÇ KONTROL SİSTEMİ KAPSAMINDA HESAP VERME MEKANİZMALARI SÜMER, Ebru Maliye Uzman Yardımcısı Mesleki Yeterlilik Tezi Haziran 2010, 97 Sayfa Bu tezin amacı iç kontrolü ve kamu yönetiminde hesap verebilirliği iç kontrol bakış açısıyla irdeleyerek bu kavramların arasındaki ilişkiyi ve iyi yönetim için önemini 5018 sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunu ile getirilen reformlar kapsamında ortaya koymaktır. Bu kavramların herkes tarafından aynı şekilde anlaşılması ve etkin bir biçimde uygulanabilmesi, derinlemesine incelenip iyi anlaşılmasına bağlıdır. İç kontrol ve hesap verebilirlik kamu yönetim sistemimize yeni giren kavramlardandır. Aslında bir bütünün parçaları olan ve birbirleriyle bütünleşmiş bir çerçeveyi oluşturan bu kavramlar ve performans yönetimi, stratejik yönetim, saydamlık, yönetişim gibi diğer yeni kavramlar arasındaki net ilişki tam olarak algılanamamaktadır. Bu iki kavramın, sadece başlıklara bakılarak Kanunun belirli maddeleri ile ilişkili olduğu gibi yaygın bir kanı söz konusudur. İç kontrol ve hesap verme mekanizmaları incelenerek karşılıklı nasıl bir etkileşim içerisinde oldukları daha net görülebilecek ve son olarak etkin bir yönetim için bu mekanizmalara ilişkin önerilerde bulunulacaktır. Anahtar Kelimeler: İç kontrol, Hesap verebilirlik, Hesap verme mekanizmaları iii

4 ABSTRACT ACCOUNTABILITY MECHANISMS WITHIN PUBLIC SECTOR INTERNAL CONTROL SYSTEM IN TURKEY SUMER, Ebru Assistant Finance Expert Proficiency Thesis June 2010, 97 Pages The purpose of this thesis is to examine internal control and accountability in public management from the perspective of internal control and to reveal the relationship between these concepts and the importance of them for good management within the scope of the reforms introduced with the Public Financial Management and Control Law No Understanding of these concepts in the same way by everyone and implementing them in an efficient manner require indepth examination and good understanding of these concepts. Internal control and accountability are new concepts for our public management system. The net relationship between these concepts that are actually a part of the whole and that form an integrated framework, and other new concepts such as performance management, strategic management, transparency and governance cannot be fully understood. There is a common belief that these two concepts are related to certain articles of the Law only by looking at the titles. It will be possible to see the interaction between internal control and accountability by examining internal control and accountability mechanisms and finally recommendations on mechanisms will be offered for efficient management. Keywords: Internal control, Accountability, Accountability mechanisms iv

5 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...ii ÖZET...iii ABSTRACT... iv İÇİNDEKİLER... v KISALTMALAR...vii TABLO VE ŞEKİLLER DİZİNLERİ...viii Tablolar Dizini...viii Şekiller Dizini...viii TANIMLAR... ix GİRİŞ KAMU YÖNETİMİNİN VARLIK NEDENİ, ÖZELLİKLERİ VE GELİŞİMİ YÖNETİM BİLİMİ KAMU YÖNETİMİNİN TANIMI KAMU YÖNETİMİ VE ÖZEL YÖNETİM Benzerlikler Farklılıklar Kamu Hizmetlerinin Özellikleri GELENEKSEL KAMU YÖNETİMİNDEN MODERN KAMU YÖNETİMİNE GEÇİŞ sayılı Muhasebe-i Umumiye Kanunu ve Yöneltilen Eleştiriler sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanununun Getirdikleri İÇ KONTROL OLGUSU İÇ KONTROL ÇERÇEVESİNİ OLUŞTURAN COSO MODELİ İÇ KONTROL SİSTEMİNİN BİLEŞENLERİ BİLEŞENLERİN İÇERDİĞİ UNSURLAR Kontrol Ortamı Risk Değerlendirmesi Risk Kavramı Kurumsal Risk Yönetimi (ERM) ERM Bileşenleri Kontrol Faaliyetleri Kontrol Faaliyeti Kavramı Kontrol Faaliyeti Çeşitleri Bilgi ve İletişim İzleme Sürekli İzleme Özel değerlendirmeler İç Denetim İÇ KONTROLÜN 5018 DEKİ YERİ-TESPİTLER VE ÖNERİLER HESAP VEREBİLİRLİK HESAP VEREBİLİRLİK KAVRAMI HESAP VERME TÜRLERİ Siyasi Hesap Verme Sorumluluğu v

6 3.2.2 Yönetsel Hesap Verme Sorumluluğu Kamuoyuna (Sosyal) Hesap Verme Sorumluluğu KAMU HESAP VERME SİSTEMİNDE SORUMLULAR Bakanların sorumluluğu Üst Yöneticilerin Sorumluluğu Harcama Yetkililerin Sorumluluğu Gerçekleştirme Görevlilerin Sorumluluğu Muhasebe Yetkililerinin Sorumluluğu Tüm Personelin Sorumluluğu TÜRKİYE DE KAMUDA HESAP VERME MEKANİZMALARI Faaliyet Raporları Raporlama İlkeleri Çeşitli Faaliyet Raporları Birim ve İdare Faaliyet Raporlarının Kapsamı Faaliyet Raporlarının TBMM ye ve Kamuoyuna Sunulması Faaliyet Raporları Uygulamasının İç Kontrol Kapsamında Değerlendirmesi İç Kontrol Güvence Beyanı Stratejik Yönetim Stratejik Yönetimin Tanımı ve Adımları Stratejik Yönetimin Faydaları Mali Saydamlık Mali Durum ve Beklentiler Raporu Bilgi Edinme Hakkı Kesin Hesap İç Kontrol İç Denetim Dış Denetim ETKİN BİR HESAP VERME SİSTEMİNİN TAŞIMASI GEREKEN UNSURLAR SONUÇ KAYNAKÇA vi

7 KISALTMALAR COSO: Comittee of Sponsoring Organisations. Amerikan temelli 5 kuruluşun iç kontrol konusunda güvence vermek üzere oluşturduğu örgüt. ERM : Enterprise Risk Management. Kurumsal Risk Yönetimi IIA: Institute of Internal Auditors. Amerikan İç Denetim Kurumu INTOSAI: International Organization of Supreme Audit Institutions. Uluslararası Sayıştaylar Birliği SGB: Strateji Geliştirme Birimi SWOT: Güçlü yönler, zayıf yönler, tehditler ve fırsatlar analizi TBMM: Türkiye Büyük Millet Meclisi vii

8 TABLO VE ŞEKİLLER DİZİNLERİ Tablolar Dizini 3.1 Faaliyet Raporları Üst Yöneticinin İç Kontrol Güvence Beyanı Kamu İç Kontrol Standartları.. 72 Şekiller Dizini 2.1 COSO Piramidi COSO Küpü COSO ERM Küpü Hedef ve Risk Hiyerarşisi Risk Haritası Demokrasilerde Asil Vekil İlişkisi Hesap Verme Sorumluluğunun Akış Yönü Stratejik Yönetim Kontrol Çerçevesi viii

9 TANIMLAR Artık Risk: Yönetimin gerçekleşme olasılığını ve etkisini azaltmak için aldığı önlemlerden sonra arta kalan riskleri ifade eder. Etki: Bir olayın meydana getirdiği sonuç veya yarattığı tesiri ifade eder. Bir olaya ilişkin olarak farklı etkiler ortaya çıkabilir. Bir olayın etkisi, kurumun ilgili hedefleriyle ilişkili olarak, olumlu veya olumsuz olabilir. Hedef Kategorisi: Kurumun dört ana hedefinden (1. stratejileri belirlemek ( COSO çerçevesine 2004 ERM ile girmiştir) 2. faaliyetlerin etkinliği ve etkililiği 3. raporlamanın güvenilirliği 4. mevzuata uygunluk) birini ifade eder. Hedefler birbiri ile kesişebilir. Bu nedenle belli bir hedef birden fazla kategoriye bölünebilir. İç Kontrol: Bir kurumun yönetim kurulu, yöneticileri ve çalışanları tarafından yürütülen ve 1. Faaliyetlerin etkinliği ve verimliliği, 2. Mali raporlamanın güvenilirliği, 3. Yasalara ve diğer düzenlemelere uyum amaçlarının gerçekleştirilebilmesi için makul güvence sağlayan bir süreçtir. İç Kontrol Sistemi: Kurumda uygulanmakta olan iç kontrol faaliyetlerini ve süreçlerini ifade eder. Kalıtsal Risk: Yönetim tarafından herhangi bir önlem alınmaması durumunda gerçekleşme olasılığının ve etkisinin değiştirilemeyeceği riskleri ifade eder. Kurumsal Risk Yönetimi Süreci: Kurumda uygulanmakta olan kurumsal risk yönetimi faaliyetlerini ifade eder. Makul Güvence: İç kontrol sisteminin, ne kadar iyi tasarlanmış ve yürütülüyor olursa olsun, kurumsal amaçların gerçekleştirilmesi hakkına mutlak güvence sağlayamayacağını ifade eder. ix

10 Olasılık: Bir olayın gerçekleşme ihtimalini ifade eder. Olasılık kelimesi bazen yüksek, orta, düşük gibi nitel ifadelerle, bazen de yüzde, gerçekleşme sıklığı gibi nicel değerlerle ifade edilir. Paydaş: Kurumun faaliyetlerinden etkilenen grupları (hissedarlar gibi) ve kurumun birlikte faaliyet yürüttüğü kişi ve kurumları (çalışan, müşteri ve tedarikçiler gibi) ifade eder. Risk: Kurumsal amaçları olumsuz etkileyebilecek olayların gerçekleşme olasılığını ifade eder. Risk İştahı: Kurumun, sahip olduğu misyon ve vizyonu doğrultusunda yönetimin maruz kalmaya hazır olduğu risk miktarıdır. Tamamen öznel bir değer olduğu için kurumlar arasında farklılık göstermektedir. Risk kapasitesi: Bir kurumun olumsuz bir olayın etkisini atlatma kabiliyetidir. Diğer bir deyişle kurumun ne kadar büyük bir sarsıntıya dayanabileceğidir. Risk kapasitesi nakit miktarıyla, diğer kaynaklarla veya kredi imkanlarıyla ölçülebilir. Bir kurumun risk kapasitesini bilmesi ne kadar riski üstlenmeye istekli olduğuna karar vermesi açısından önemlidir. Risk Toleransı: Risk toleransları hedeflerin gerçekleştirilmesi bağlamında kabul edilebilir sapma dereceleridir. Risk toleranslarının belirlenmesi sırasında, yönetim ilişkili hedefleri önemlerine göre ele alır ve risk toleranslarını risk iştahı dahilinde sıralar. Risk iştahı da, risk toleransı da risk almayla ilgili sınırları belirtir ancak risk iştahı daha geniş kapsamlıdır. Stratejik Hedef: Hedef kategorilerinden birisidir. Kurumun misyon ve vizyonunu destekleyen ve bunlarla uyumlu olan üst düzey hedefleri ifade eder. Yönetim Süreci: Kurumsal faaliyetlerin devamlılığı için yönetim tarafından gerçekleştirilen birtakım eylemleri ifade eder. Kurumsal risk yönetimi, yönetim sürecinin bir parçası ve bileşenidir. x

11 GİRİŞ Günümüz dünyası hızlı bir değişim ve dönüşüm sürecine tanık olmaktadır. Artan rekabet koşulları, teknolojik gelişmeler, iletişim ve ulaşım olanaklarının artması ve insan ihtiyaçlarına göre zaten kıt olan kaynaklarda görülen daralmanın yanı sıra; küreselleşme, yerelleşme, bürokrasiden uzak daha etkin yönetimlere olan ihtiyaç ve inanç bu değişim ve dönüşümü tetikleyen unsurlardan bazılarıdır. Yönetim, sadece kar amaçlı kurum ve kuruluşlara özgü bir kavram değil, bir hedef etrafında bir araya gelen tüm topluluklara özgü bir kavramdır. Toplumsal fayda sağlama amacıyla var olan kamu yönetimi de, özellikle 80 li yıllardan bu yana yaşanan ve 21. yy.da hızını daha da artıran değişim ve dönüşüme konu olmaktadır. Bu bağlamda geleneksel kamu yönetiminin dayandığı ilkeler olan merkezi kamu anlayışı, dikey örgütlenme, katı hiyerarşik yapılanma, bürokratik yapı, mevzuat ve kurallara dayalı yönetim, girdi odaklı kontrol ve denetimden, yönetim sorumluluğuna dayalı yönetim, yerinden yönetim, kurumsal yönetişim, katılımcılık, risk yönetimi, stratejik yönetim, saydamlık, hesap verebilirlik, iç kontrol ve iç denetim gibi ilkelere dayalı 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanun ile modern kamu yönetim anlayışına geçilmiştir. İç kontrol, modern kamu yönetim sisteminin getirmiş olduğu bir unsur olarak sayılmakla birlikte etkin bir iç kontrol sisteminin kurulması yukarıda da belirtilen diğer unsurların gerçekleşmesi ile mümkündür. Özellikle risk yönetimi, stratejik yönetim, hesap verebilirlik, saydamlık öne çıkan unsurlardan bir kaçıdır. En genel ifadeyle iyi yönetime hizmet eden iç kontrol sisteminin etkin bir şekilde oluşturulabilmesi hesap verebilirliğin sağlanması ile mümkündür. İyi yönetime hizmet eden iç kontrolün doğru bir şekilde anlaşılıp uygulanabilmesi için öncelikle kamu yönetiminin var olma nedenleri ve özellikleri açıklanacak, geleneksel kamu yönetiminden modern kamu yönetimine geçişte sistemimizin kazanımlarına değinilecektir. Daha sonra modern kamu yönetimi anlayışıyla gelen iç kontrolün gelişimi, tanımı ve unsurlarından bahsedilecek ve son olarak etkin bir iç kontrol sisteminin kurulmasında hesap verebilirliğin öneminin daha iyi görülmesini sağlayacak hesap verme mekanizmaları iç kontrol kapsamında açıklanacaktır. 1

12 1. KAMU YÖNETİMİNİN VARLIK NEDENİ, ÖZELLİKLERİ VE GELİŞİMİ 1.1 YÖNETİM BİLİMİ Önceden belirlenmiş amaç ve hedefleri gerçekleştirmek için elde bulunan kaynakları (insan, para, malzeme, makine, bilgi, vb.) anlamlı bir şekilde bir araya getirerek planlama, örgütleme, yöneltme ve denetleme faaliyetlerinin yürütülmesine yönetim denir. Birlikte bir takım amaçları gerçekleştirmek, hedeflere ulaşmak ve sorunları çözmek zorunda olan tüm insan topluluklarında yaşanan bir olgudur. Sadece kendi içinde bir düzen değil, çevresel bağlılıklar düzeninin de bir parçasıdır. Düzen içerisinde kendine düşen görevi yerine getirebildiği ve var olma sebebi devam ettiği sürece varlığını sürdürür. Kısaca yönetim biliminin tarihine bakılacak olursa, geçmişten günümüze başlıca 3 akım ortaya konulmuştur (Marmara Üniversitesi, 2006). Bunlar: Klasik Yönetim Teorileri: Frederick W. Taylor, Henri Fayol ve Max Weber tarafından geliştirilen yönetim teorilerinin genel adıdır. Her üç teorinin belirgin özelliği, organizasyon ve yönetimde insan boyutunun yeterince dikkate alınmamış olmasıdır. Neo-Klasik Yönetim Teorileri: Klasik dönemin eksik bıraktığı insan unsurunu inceleyen teorilerdir. Sadece yapı üzerinde duran Klasik yaklaşımın insan unsurunu pasif saymasına karşılık, Neo-Klasik yaklaşım bir organizasyon yapısının etkinliğini belirleyen unsurun insan olduğunu göstermiştir. Bu dönemde dikkati çeken; organizasyonun bir sosyal sistem olduğu ve insanın bu sistemin en önemli unsuru olduğunun ortaya konulmasıdır yılları arasında yönetim ve organizasyon konusundaki modernizasyon yaklaşımları, Modern Yönetim Teorilerinde Neo-Klasik yaklaşıma paralel olarak başlatılmıştır. Bu yaklaşımın temelini oluşturan akımlar Sistem Yaklaşımı ve Durumsallık Yaklaşımı dır. Diğer modern yönetim teorileri ise 2

13 Mükemmellik Yaklaşımı ve Toplam Kalite Yönetimi Yaklaşımı olarak ortaya çıkmıştır. Klasik ve Neo Klasik yönetim yaklaşımlarının organizasyonu birer kapalı sistem olarak ele almalarına karşılık, modern yönetim yaklaşımı, organizasyonu çevresiyle etkileşim içinde olan bir açık sistem olarak ele almıştır. Modern yönetim yaklaşımını diğer yaklaşımlardan kesin çizgilerle ayırmak mümkün değildir. Çünkü bu yaklaşım önceki yaklaşımların temel ilke ve esaslarını yeni ve değişik bir açıdan ele alıp yorumlamış ve bir senteze ulaşmaya çalışmıştır. 1.2 KAMU YÖNETİMİNİN TANIMI Kamu yönetimi, kamu bürokrasisini ve onun mal ve hizmet sunduğu halkla olan ilişkilerini anlamaya ve geliştirmeye yönelik pratik ve teoriden meydana gelen bir disiplindir. Kelime olarak kamu Türkçede hep, bütün, halk, halkın bütünü; kamu sektörü ise devlet eliyle yürütülen ekonomik faaliyetlerin bütünü anlamına gelmektedir (www.ekodialog.com, 08/06/2010). Bir faaliyetin kamu hizmeti haline getirilmesi, o konudaki kamusal gereksinimin en iyi ve uygun bir biçimde karşılanmasıdır. Kamu kavramının geçirdiği evrimsel süreçte, sanayi devriminin egemen ideolojisi olan liberalizm, kamu yararının ancak serbest piyasa tarafından ve tek tek bireylerin yararlarının toplamıyla sağlanacağını, dolayısıyla devletin kamu yararını sağlamak için ekonomiye müdahale etmemesi gerektiğini savunmuştur dünya ekonomik buhranından sonra geçerlilik kazanan Keynesyen refah-devlet anlayışı ise kamu çıkarını en iyi devletin koruyacağını savlamış; 1970 lerin ağır ekonomik bunalım ve krizlerden sonra refah devletinin tıkanmasıyla sarkaç tekrar geldiği önceki yerine dönmüştür. Burada altı çizilmesi gereken nokta ise; her iki yaklaşımın da kamuyu edilgen görmesidir. Klasik anlayışta piyasa, Keynesyen anlayışta ise devlet kamuyu yönetmektedir (Balcı ve Nohutçu, 2008:17-18). 1.3 KAMU YÖNETİMİ VE ÖZEL YÖNETİM Yukarıda tanımlandığı üzere yönetim, önceden belirlenmiş amaç ve hedefleri gerçekleştirmek için elde bulunan kaynakları anlamlı bir şekilde bir araya getirerek planlama, örgütleme, yöneltme ve denetleme faaliyetlerinin yürütülmesidir. Kamu ve 3

14 özel yönetim, yönetimin iki alt dalının oluşturmaktadır. Kamu kurumlarından oluşan alan kamu yönetiminin, kamu kurumları dışındaki özel işletmelerden oluşan alan ise özel yönetimin konusudur. Kamu yönetimi ve özel yönetim arasında bazı benzerlikler ve farklılıklar vardır (www.ekodialog.com, ) Benzerlikler Esas itibarıyla bütün örgütler insan kaynakları, mali yönetim, örgütün yapı ve işleyişini idare etme ve siyasa, program ve yöntem geliştirme gibi dört işlev yürütürler. Her iki kesimde de bu işlevleri yerine getirirken ortak öğeler ve sorunlar bulunmaktadır. Günümüz dünyasında meydana gelen hızlı değişim ve dönüşüm süreciyle ortaya çıkan yeni kamu yönetim sisteminin getirdiği hesap verebilirlik, katılımcılık, şeffaflık, stratejik yönetim, performans yönetimi vb. kavramlar iki sektörü daha çok birbirine benzer kılmaktadır. Kamu yönetimi geleneksel edilgen yapısından kurtulup etken bir yapıya dönüşmeye başlamıştır. Ayrıca iki yönetim arasında işbirliği de gittikçe gelişmektedir. Kamu yönetiminin gerçekleştirdiği proje ve faaliyetlerde her geçen gün özel yönetimlerden daha çok hizmet satın aldığı ve işbirliği içinde çalıştığı görülmektedir Farklılıklar Kamu yönetimi ve özel yönetim arasında azalma eğilimi göstermekle beraber bazı farklılıklar bulunmaktadır. Bunlar: Siyasal Çevre: Kamu yönetimi, siyasal sistem içerisinde alınan kamu politikası kararlarını uygulamakla yükümlü olduğundan yürüttüğü faaliyetler konusunda hiyerarşik olarak siyasal yönetici ve organlara karşı sorumludur. Kamu kurumlarının üst yöneticilerinin bağlı oldukları Bakana, Bakanların Türkiye Büyük Millet Meclisine, Hükümete ve Hükümetin başı olarak Başbakana, Başbakanın Meclise ve nihayetinde Meclisin de halka karşı hesap verme sorumluluğu bulunmaktadır. Yani kamu yönetimi, siyasal çevrenin yanında sosyal çevreye 4

15 (kamuoyuna) de sahiptir ve hizmetlerini yürütürken hem siyasi hem de kamuoyuna karşı olan hesap verme sorumluluğunu gözetmek durumundadır. Özel yönetimlerin bu şekilde bir bağlılığı olmamakla beraber son zamanlarda sosyal sorumluluğun ve kamu duyarlılığının giderek artmakta olduğu görülmektedir. Kamu Yararı ve Özel Yarar: Kamu kesiminin ürettiği mallara kamusal veya yarı kamusal mallar denilmektedir. Kamusal mal veya hizmetler, faydası ülke geneline yayılmış ve bütün bir toplumun ortak çıkarı olan mal ve hizmetlerdir. Bu mal ve hizmetlerin faydası bölünemez, kullanıcılara göre fiyatlandırılamaz ve hiç kimse bu mal ve hizmetleri kullanmaktan men edilemez. Finansmanları vergi yoluyla yapılır. Milli Savunma ve güvenlik bu türden hizmetlerdendir. Yarı kamusal mal ve hizmetler, faydası belirli bir bölge veya toplum kesimi ile sınırlı ve bu ölçekte bölünemez olan mal ve hizmetlerdir. Eğitim ve sağlık bu türden hizmetlerdendir. Özel mal ve hizmetler ise, faydası ferdi ve bölünebilir niteliktedir ve hizmete ilişkin fiyatı ödemeyenler hizmetten yararlandırılmazlar. Özel bir mal veya hizmetin fiyatı serbest ekonomik şartlarda piyasa tarafından belirlenirken bir kamu mal veya hizmetinin bedeli siyasi organlar tarafından çeşitli grupların gelir düzeyleri dikkate alınarak belirlenir. Bu nedenle kamu hizmetleri kar amaçlı değil kamu yararına uygun olarak halka sunulur. Kamu yönetiminin hizmetlerinden yararlananlar halk, toplum iken özel yönetimlerin hizmetlerinden yararlananlar müşteridir. Serbestlik: Kamu kurumları devletin birer parçasıdır ve önceden belirlenmiş belirli standartlara ve usullere uygun olarak hareket etmek zorundadır. Hizmetlerin yasalara uygun olarak yürütülüp yürütülmediği konusunda yoğun bir denetime tabidir. Ayrıca kamu yöneticileri kamu hizmetlerini genişletmek ve daraltmak konusunda yetki sahibi değildir. 5

16 Özel yönetimler bu tarz kısıtlamalara maruz kalmaz, iş ve işlemlerinde daha fazla özgürlüğe sahiptir. Bu yüzden özel yönetimlerde etkin yönetim, verimlilik, karlılık gibi unsurlar daha çok ön plana çıkmaktadır. Kamu Gücü: Kamu ile özel kişiler arasında çoğu zaman eşitlik yoktur. Kamu yönetimi, kamu gücünü temsil ettiği ve yürüttüğü için kendini toplumun üzerinde görür. Amacını gerçekleştirmek için tek taraflı karar alabilir ve uygulayabilir. Özel yönetimlerde ise kişi ve kuruluşlar arasında ilişkiler tarafların eşitliği esasına dayanır. Karşılıklı ilişkilerde anlaşma esastır. Kuralların Yoğunluğu: Kamu yönetiminde uygulanan usul ve kurallar ayrıntılıdır. Kamu yönetiminin örgütlenmesi, kamu görevlilerinin hizmete alınması, çalışma usul ve esasları çok sayıda yasal düzenlemenin konusunu oluşturmaktadır. Özel yönetimlerde de düzenlemeler vardır ancak daha geneldir ve sayı bakımından azdır Kamu Hizmetlerinin Özellikleri Kamu hizmetlerinin başlıca 5 özelliği vardır: Sürekli ve Düzenli Olma: Kamu hizmetleri, kamu yararı bulunan bir gereksinimi karşılayan faaliyetler olarak kabul edildiklerinden, bunların sürekli ve düzenli bir biçimde yürütülmesi gerekir. Aksi takdirde kamu gereksinimi karşılanmaz ve kamu yararı gerçekleşmez. Kamu hizmetlerinin kesintisiz olarak yürütülmesi demek, kamu hizmetinin yürütülmesi ile giderilecek olan gereksinimin kendisini hissettirdiği durumlarda zamanında yürütülmesidir. Örneğin; sağlık, elektrik, ulaşım vs. gibi hizmetler. Buna karşılık belli zamanlarda karşılanması söz konusu olan gereksinimler, o zamanlarda yürütülen hizmetlerle karşılanır. Örneğin, eğitim- öğretim hizmetleri. Süreklilik ve düzenli olma ilkesi İdare Hukuku ilke ve kuralının da varlık nedenidir. Örneğin, devlet memurluğundan istifade eden bir memurun, yerine bir ay içinde yeni bir memur veya vekil gelene kadar beklemesini öngören kural, kamu 6

17 personeli için konulan grev yasağı, kamu hizmetlerinin süreklilik ve düzenli olma özelliğinin birer uzantısıdır. Değişkenlik: Bir faaliyetin kamu hizmeti haline getirilmesi, o konudaki kamusal gereksinimin en iyi ve uygun bir biçimde karşılanması amacına yönelik olduğundan, kamu hizmetleri değişken olmak; yani değişen ve gelişen koşullara ve teknik verilere kendilerini uydurmak zorundadırlar. Bu nedenle, kamu hizmetlerinin örgütlenme ve işleyişinde yeni yöntemlere, araç- gereç ve düzenlemelere zamanında yer verilmelidir. Değişkenlik ilkesi de, pek çok İdare Hukuku ilke ve kuralında yer almaktadır. Örneğin, idarenin takdir yetkisinin varlık nedenlerinden biri de kamu hizmetlerinin değişken olma ve uyarlanma niteliğidir. Gerçekten yasama organı kamu hizmetlerini değişen ve gelişen koşullara uydurabilmek için sık sık yasaları değiştirmek zorunda kalacağından ve bu da yasama organının ağır işlemesi nedeniyle belli bir gecikmeye yol açacağından, idareye takdir yetkisi tanınmak suretiyle hizmeti değişen ve gelişen koşullara uydurma olanağı tanınmıştır. Tarafsızlık: Kamu hizmetleri bireysel değil toplumsal gereksinimlerin giderilmesi için yürütüldüklerinden, İdare bu hizmetleri yürütürken nesnel (objektif) davranmak ve yan tutmamak (tarafsız olmak) zorundadır. Eşitlik: Bireyler kamu hizmetleri karşısında gerek yararlanma ve gerekse katılma yönünden eşit durumdadırlar. Ayrıca kamu hizmetinin getirdiği yükümlülükler bakımından da bireyler arasında fark gözetilemez. Ancak bireylerin kamu hizmetleri karşısındaki eşitliği mutlak bir eşitlik anlamına gelemez. Bu eşitlik, kanunların ve düzenleyici işlemlerin belirlediği nesnel koşul ve niteliklere sahip olanlar arasındaki bir eşitliktir. Yani aynı koşul ve nitelikleri taşıyanlar kamu hizmetlerinden yararlanabilirler ve bunların işleyişine katılabilirler. Bedava Oluş: İdare sınırlı sayıdaki kamu hizmetini yürüttüğü dönemlerde, hizmetten yararlananlardan bir para almıyordu. Bugün dahi, klasik nitelikli bazı kamu hizmetleri parasız olarak yürütülmektedir. Örneğin, Devlet okullarında yapılacak ilköğretim parasızdır. Ancak İdarenin üstlendiği kamu hizmetlerinin çoğalması ve buna paralel olarak hizmetten yararlananların sayısının da artması sonucu, parasız olarak yürütülen hizmetlerin yükünün o hizmetten hiç 7

18 yararlanmayanlara yüklenmesini önlemek amacıyla, belli hizmetlerden yararlananlardan ödeme gücünün de dikkate alınması suretiyle hesap edilen bir katılma payı alınmaktadır. İdarenin yürüttüğü kamu hizmetlerinden bir kazanç elde etmesi düşünülemeyeceği gibi, hizmetten yararlananlardan alınan paralarla o hizmetin maliyetinin karşılanması da düşünülemez. 1.4 GELENEKSEL KAMU YÖNETİMİNDEN MODERN KAMU YÖNETİMİNE GEÇİŞ Geleneksel kamu yönetiminin dayandığı Weber in bürokratik yönetim modelinde, organizasyonda yazılı kuralların oluşturulması, yönetici ve çalışanların bu kurallar çerçevesinde hareket etmesi, tarafsız, merkeziyetçiliğe dayanan, alt-üst ilişkilerinin hakim olduğu ve insan unsurunun göz ardı edildiği bir hiyerarşikbürokratik model öngörülmekteydi. Devlet, mal ve hizmetlerini doğrudan kendisi üretip yönetmekteydi. Siyasilerin almış olduğu kararları ve belirlediği politikaları uygulayan kamu yöneticilerinin, siyasi iktidara karşı hesap verme sorumluluğu bulunmaktaydı. Ayrıca daha çok dışarıya kapalı olarak idari denetim yapılmakta ve performans ve etkinliğe değil de mevzuata uygunluğa bakılmaktaydı. İkinci Dünya Savaşına kadar geleneksel kamu yönetimi anlayışı çerçevesinde devlet sadece adalet, savunma ve güvenlik alanında faaliyet göstermeye devam etmekteydi. İkinci Dünya Savaşı sonrasında ortaya çıkan sosyal devlet ve refah devleti gibi anlayışlarla birlikte devlet eğitim, sağlık, ticaret ve kültür gibi alanlarda da faaliyet göstermeye başlamıştı. Ancak etkin bir yönetim sistemi için gerekli dönüşüm yaşanmadığı için bu artan faaliyetler devlete bir yük getirmeye başlamıştı. Hem kamu kurumlarının hem de kamu hizmetlerinin tür ve hacim bakımından artmasıyla birlikte ortaya çıkan kırtasiyecilik, verimsizlik ve israf devletin prestij kaybetmesine neden olmuştu lere gelindiğinde yönetim anlayışında ciddi değişiklikler yaşanmaya başlamıştı. Nicel olarak devleti küçültmeyi ve nitel olarak daha verimli ve etkin kılmayı amaçlayan bu yeni anlayış ile birçok yeni kavram hayatımıza girmiştir. Hizmetlerde etkinlik, ekonomiklik ve verimlilik, yönetişim, hesap verebilirlik, mali saydamlık, yerinden yönetim gibi kavramlar ortaya çıkmıştır. 8

19 sayılı Muhasebe-i Umumiye Kanunu ve Yöneltilen Eleştiriler 1050 sayılı Muhasebe-i Umumiye Kanunu 1927 yılından 2006 yılına kadar az sayıda değişiklikle yürürlükte kalmış ve kamu mali yönetimimizi düzenleyen temel Kanun olma niteliğini sürdürmüştür. Aynı dönemde tüm dünyada ortaya çıkan küresel teknolojik, ekonomik, siyasal, toplumsal ve kültürel gelişmelerden kamu yönetimi de derinlemesine etkilenmiştir. Bu bağlamda geleneksel kamu yönetim sisteminin dayandığı varsayımlar, ilkeler, mekanizmalar ve süreçler her geçen gün ihtiyaçlara cevap vermekte daha çok zorlanmış ve birçok eleştiriye maruz kalmıştır. Bu eleştirilerden bazıları şunlardır: Kural olarak sadece genel bütçeli kuruluşların bütün mallarının yönetim ve muhasebesinin yapılması, katma ve özel bütçeli kuruluşların istisna olması, Bütçelerle kalkınma planları, yıllık programlar ve stratejik planlar arasında ilişki kurulamaması, Bazı mali işlemlerin bütçelerde yer almaması, Bütçe uygulamalarının mali yılla sınırlı olması ve çok yıllı bütçeleme sisteminin olmaması, Bütçelerin hazırlanması, uygulanması süreçlerinde kamu idarelerine gerekli inisiyatifin verilmemesi, Mevcut bütçe sınıflandırması ve muhasebe sisteminin kamu gelir ve giderleri konusunda, hem mali yönetime hem de kamuoyuna istenilen bilgileri ayrıntılı olarak sunamaması, Mevcut denetim sisteminde mükerrerlik ve boşluk olması ve denetim hizmetlerinde standart oluşturmaya yönelik olarak düzenleme olmaması, Sayıştay Başkanlığının denetiminin kapsam olarak dar olması, tüm kamuyu kapsamaması, Performans, verimlilik, gibi sıkça kullanılan modern kamu yönetimi ilkelerinin olmayışı, 9

20 Mevcut kamu mali yönetim sisteminin uluslararası standartlara ve Avrupa Birliği normlarına uygun olmaması, Yetki, görev ve sorumluluk dengesinin kurulamaması Katı hiyerarşik ve bürokratik yapılanma olmasıdır sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanununun Getirdikleri Bütçe türleri uluslararası standartlara uygun olarak yeniden tanımlanmış ve sınıflandırılmıştır. Bu çerçevede katma bütçe kaldırılmış ve bu kapsamda yer alan kamu kurumları idari ve mali statüsüne göre genel bütçeli ya da özel bütçeli idare haline getirilmiştir. Ayrıca, döner sermaye işletmelerin gelir ve giderlerinin ilgili oldukları kurum bütçesine dahil edilmesi öngörülmüş; bunların belirli bir sürede yeni mali yönetim anlayışına uygun olarak yeniden yapılandırılması kararı alınmıştır. Benzer şekilde fonların da ilgili oldukları kurum bütçesine dahil edilmesi öngörülmüştür. Plan- bütçe ilişkisi güçlendirilerek kamu kurumlarının stratejik plan hazırlamaları ve bütçelerini bu planlara dayandırmaları sağlanmıştır. Kamu idarelerinin tüm gelir ve giderlerinin bütçelerinde yer alması sağlanmış, bütçe dışında gelir elde edilmesi ve gider yapılması önlenmiştir. Merkezi yönetim anlayışından, yönetim sorumluluğuna dayalı yerinden yönetim anlayışına geçilmiştir. Yönetici yetenekleri daha ön plana çıkarılmış ve bunu sağlayan takdir hakkı, yetki devri gibi mekanizmalara önem verilmiştir. Strateji geliştirme birimleri kurulmuştur Katı hiyerarşik ve tek taraflı yönetimden, kurumda her seviyede katılıma dayanan kurumsal yönetişim anlayışına geçilmiştir. Kamu mali yönetiminde görev-yetki ve sorumluluklar açık bir şekilde ortaya konulmuş ve yetki- sorumluluk dengesi kurulmaya çalışılmıştır. 10

GİRİŞ. A. İç Kontrolün Tanımı, Özellikleri ve Genel Esasları:

GİRİŞ. A. İç Kontrolün Tanımı, Özellikleri ve Genel Esasları: GİRİŞ 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile kamu da mali yönetim ve kontrol sisteminin bütünüyle değiştirilerek, uluslararası standartlara ve Avrupa Birliği Normlarına uygun hale getirilmesi

Detaylı

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET İÇİ EĞİTİM SUNUMU 02 MAYIS 2014

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET İÇİ EĞİTİM SUNUMU 02 MAYIS 2014 İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET İÇİ EĞİTİM SUNUMU 02 MAYIS 2014 İÇ KONTROL SİSTEMİ VE KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARI DERLEYEN CUMALİ ÇANAKÇI Şube Müdürü SUNUM PLANI İç Kontrol

Detaylı

KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI REHBERİ. Ramazan ŞENER Mali Hizmetler Uzmanı. 1.Giriş

KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI REHBERİ. Ramazan ŞENER Mali Hizmetler Uzmanı. 1.Giriş KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI REHBERİ 1.Giriş Ramazan ŞENER Mali Hizmetler Uzmanı Kamu idarelerinin mali yönetimini düzenleyen 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu 10.12.2003

Detaylı

T.C. DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı

T.C. DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı T.C. DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı SORU VE CEVAPLARLA İÇ KONTROL Ankara-2012 İÇİNDEKİLER 1 Neden İç Kontrol? 2 İç Kontrol Nedir? 3 İç Kontrolün Amacı Nedir? 4 İç Kontrolün Yasal

Detaylı

T.C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı SORU VE CEVAPLARLA İÇ KONTROL

T.C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı SORU VE CEVAPLARLA İÇ KONTROL T.C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı SORU VE CEVAPLARLA İÇ KONTROL KASIM 2013 İÇİNDEKİLER 1. Neden İç Kontrol? 2. İç Kontrol Nedir? 3. İç Kontrolün Amacı Nedir? 4.

Detaylı

KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARI

KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARI KAMU İÇ KONTROL KONTROL ORTAMI İç kontrolün temel unsurlarına temel teşkil eden genel bir çerçeve olup, kişisel ve mesleki dürüstlük, yönetim ve personelin etik değerleri, iç kontrole yönelik destekleyici

Detaylı

5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu

5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ BARBAROS DENİZCİLİK YÜKSEKOKULU İÇ KONTROL SİSTEMİ VE İÇ KONTROL STANDARTLARI İLE İLGİLİ EĞİTİM SEMİNERİ Eğitim Planı İç Kontrol Nedir? İç Kontrolün Amaçları ve Temel İlkeleri İç Kontrolde

Detaylı

1- Neden İç Kontrol? 2- İç Kontrol Nedir?

1- Neden İç Kontrol? 2- İç Kontrol Nedir? T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI KİHBİ Dairesi Başkanlığı 10 SORUDA İÇ KONTROL MAYIS 2014 ANKARA 1- Neden İç Kontrol? Dünyadaki yeni gelişmeler ışığında yönetim anlayışı da değişmekte ve kamu yönetimi kendini sürekli

Detaylı

10 SORUDA İÇ KONTROL

10 SORUDA İÇ KONTROL T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı 10 SORUDA İÇ KONTROL 1 Neden İç Kontrol? Dünyadaki yeni gelişmeler ışığında yönetim anlayışı da değişmekte ve kamu yönetimi kendini

Detaylı

İç kontrol; idarenin amaçlarına, belirlenmiş politikalara ve mevzuata uygun olarak faaliyetlerin etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde

İç kontrol; idarenin amaçlarına, belirlenmiş politikalara ve mevzuata uygun olarak faaliyetlerin etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde İç kontrol; idarenin amaçlarına, belirlenmiş politikalara ve mevzuata uygun olarak faaliyetlerin etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde yürütülmesini, varlık ve kaynakların korunmasını, muhasebe kayıtlarının

Detaylı

İçindekiler. T.C. İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı İÇ KONTROL EL KİTAPÇIĞI. 1-) İç Kontrol Sistemi...

İçindekiler. T.C. İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı İÇ KONTROL EL KİTAPÇIĞI. 1-) İç Kontrol Sistemi... T.C. İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı İçindekiler 1-) İç Kontrol Sistemi... 3 2-) İç Kontrolün Faydaları... 7 3-) İç Kontrolde Rol ve Sorumluluklar... 8 İÇ KONTROL EL

Detaylı

İç Kontrol ve Risk Yönetimi Sisteminiz Stratejik Yönetim ve Planlama Sürecinize Katkı Sağlayabilir

İç Kontrol ve Risk Yönetimi Sisteminiz Stratejik Yönetim ve Planlama Sürecinize Katkı Sağlayabilir İç Kontrol ve Risk Yönetimi Sisteminiz Stratejik Yönetim ve Planlama Sürecinize Katkı Sağlayabilir Kurumlarımızda kullanılmakta olan önemli yönetim araçlarımız bulunmakta; İç Kontrol, Risk Yönetimi, Stratejik

Detaylı

BAKANLIĞIMIZ İÇ KONTROL SİSTEMİ ÇALIŞMALARININ TAMAMLANMASI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI

BAKANLIĞIMIZ İÇ KONTROL SİSTEMİ ÇALIŞMALARININ TAMAMLANMASI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI BAKANLIĞIMIZ İÇ KONTROL SİSTEMİ ÇALIŞMALARININ TAMAMLANMASI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI OCAK 2015 Sunum Planı İç Kontrol ün Tanımı ve Amaçları Birimlerin Sorumlulukları İç Kontrol Standartları Bakanlıkta

Detaylı

III. PwC Çözüm Ortaklığı Platformu Şirketlerde İç Kontrol ve İç Denetim Fonksiyonu* 22 Aralık 2004

III. PwC Çözüm Ortaklığı Platformu Şirketlerde İç Kontrol ve İç Denetim Fonksiyonu* 22 Aralık 2004 III. PwC Çözüm Ortaklığı Platformu Şirketlerde İç Kontrol ve İç Denetim Fonksiyonu* *connectedthinking PwC İçerik İç kontroller İç kontrol yapısının oluşturulmasında COSO nun yeri İç denetim İç denetimi

Detaylı

KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARI

KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARI KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARI KONTROL ORTAMI (Uygulamalar) Süleyman MANTAR ESOGÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanı 1- KONTROL ORTAMI STANDARTLARI (Kontrol ortamı, iç kontrolün diğer unsurlarına temel teşkil

Detaylı

Mehmet BÜLBÜL. Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürülüğü Daire Başkanı

Mehmet BÜLBÜL. Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürülüğü Daire Başkanı Mehmet BÜLBÜL Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürülüğü Daire Başkanı Belirlenen düzenleme, standart ve yöntemler çerçevesinde; planlama, programlama, bütçeleme, uygulama, kontrol etme, muhasebeleştirme

Detaylı

UZUNKÖPRÜ BELEDĠYESĠ ĠÇ KONTROL EYLEM PLANI

UZUNKÖPRÜ BELEDĠYESĠ ĠÇ KONTROL EYLEM PLANI UZUNKÖPRÜ BELEDĠYESĠ ĠÇ KONTROL EYLEM PLANI 2015-2016 İÇİNDEKİLER A. ĠÇ KONTROL SĠSTEMĠNĠNĠN GENEL ESASLARI 1-Amaç 2-Kapsam 3-Dayanak 4- Ġç Kontrolün Temel Ġlkeleri 5- Ġç Kontrol Sisteminin BileĢenleri

Detaylı

Performans Esaslı Bütçeleme. Prof.Dr. Coşkun Can Aktan

Performans Esaslı Bütçeleme. Prof.Dr. Coşkun Can Aktan 1 Performans Esaslı Bütçeleme Prof.Dr. Coşkun Can Aktan 2 5018 SAYILI KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNU Bilindiği üzere uluslararası standartlara uygun daha etkin bir kamu mali yönetim ve kontrol sisteminin

Detaylı

İÇ KONTROL TEMEL TERİMLER SÖZLÜĞÜ. 100 Kelimede İç Kontrol. Strateji Geliştirme Başkanlığı

İÇ KONTROL TEMEL TERİMLER SÖZLÜĞÜ. 100 Kelimede İç Kontrol. Strateji Geliştirme Başkanlığı İÇ KONTROL TEMEL TERİMLER SÖZLÜĞÜ 100 Kelimede İç Kontrol Strateji Geliştirme Başkanlığı İÇ KONTROL TEMEL TERİMLER SÖZLÜĞÜ 100 Kelimede İç Kontrol -A- Amaç Stratejik planda yer alan ve kamu idaresinin

Detaylı

KAMU İDARELERİNCE HAZIRLANACAK FAALİYET RAPORLARI HAKKINDA YÖNETMELİK SUNUMU

KAMU İDARELERİNCE HAZIRLANACAK FAALİYET RAPORLARI HAKKINDA YÖNETMELİK SUNUMU KAMU İDARELERİNCE HAZIRLANACAK FAALİYET RAPORLARI HAKKINDA YÖNETMELİK SUNUMU Resmi Gazete Sayısı: 26111, 29183 HAZIRLAYAN: TANER GÜLER - STRATEJİK YÖNETİM VE PLANLAMA MÜDÜRÜ AMAÇ, KAPSAM VE DAYANAK Bu

Detaylı

KAMU İDARELERİNCE HAZIRLANACAK FAALİYET RAPORLARI HAKKINDA YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

KAMU İDARELERİNCE HAZIRLANACAK FAALİYET RAPORLARI HAKKINDA YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar KAMU İDARELERİNCE HAZIRLANACAK FAALİYET RAPORLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmelik; genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri,

Detaylı

KURUMSAL RİSK YÖNETİMİ RİSK YÖNETİM MODELLERİ

KURUMSAL RİSK YÖNETİMİ RİSK YÖNETİM MODELLERİ KURUMSAL RİSK YÖNETİMİ RİSK YÖNETİM MODELLERİ HAZIRLAYAN : ŞERİF OLGUN ÖZEN, CGAP KİDDER EĞİTİM KOMİTESİ BAŞKANI ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI İÇ DENETİM BİRİMİ BAŞKANI sozen@csgb.gov.tr EĞİTİMİN

Detaylı

KURUMSAL RİSK YÖNETİMİ (KRY) EĞİTİMİ KURUMSAL RİSK YÖNETİMİ: KAVRAMSAL VE TEORİK ÇERÇEVE

KURUMSAL RİSK YÖNETİMİ (KRY) EĞİTİMİ KURUMSAL RİSK YÖNETİMİ: KAVRAMSAL VE TEORİK ÇERÇEVE KURUMSAL RİSK YÖNETİMİ (KRY) EĞİTİMİ KURUMSAL RİSK YÖNETİMİ: KAVRAMSAL VE TEORİK ÇERÇEVE SUNUM PLANI 1. RİSK VE RİSK YÖNETİMİ: TANIMLAR 2. KURUMSAL RİSK YÖNETİMİ 3. KURUMSAL RİSK YÖNETİMİ DÖNÜŞÜM SÜRECİ

Detaylı

YENİ MALİ YÖNETİM VE KONTROL SİSTEMİNDE

YENİ MALİ YÖNETİM VE KONTROL SİSTEMİNDE YENİ MALİ YÖNETİM VE KONTROL SİSTEMİNDE İÇ KONTROL 08-09/09/2006-Kızılcahamam M. Sait ARCAGÖK MALİYE BAKANLIĞI BÜTÇE VE MALİ İ KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ü ÜĞÜ SUNUM PLANI Mali yönetim ve kontrol yapısı İç

Detaylı

BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI İÇ DENETİM SİSTEMİ

BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI İÇ DENETİM SİSTEMİ BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI İÇ DENETİM SİSTEMİ G İ R İ Ş 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun beşinci kısmında iç kontrol sistemi düzenlenmiştir. 26.12.2007

Detaylı

SÜREÇ YÖNETİMİ VE İÇ KONTROL STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI İÇ KONTROL DAİRESİ

SÜREÇ YÖNETİMİ VE İÇ KONTROL STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI İÇ KONTROL DAİRESİ SÜREÇ YÖNETİMİ VE İÇ KONTROL STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI İÇ KONTROL DAİRESİ SÜREÇ NEDİR? Müşteri/Vatandaş için bir değer oluşturmak üzere, bir grup girdiyi kullanarak, bunlardan çıktılar elde etmeyi

Detaylı

KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI 1- KONTROL ORTAMI. Öngörülen Eylem veya Eylemler

KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI 1- KONTROL ORTAMI. Öngörülen Eylem veya Eylemler KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI 1- KONTROL ORTAMI Standart Öngörülen veya ler veya KOS1 Etik Değerler ve Dürüstlük: Personel davranışlarını belirleyen kuralların personel tarafından bilinmesi

Detaylı

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü SAYI: B.07.0.BMK / /02/2009 KONU: Kamu İç Kontrol Standartları

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü SAYI: B.07.0.BMK / /02/2009 KONU: Kamu İç Kontrol Standartları T.C. MALİYE BAKANLIĞI Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü SAYI: B.07.0.BMK.0.24-150/4005-1205 04/02/2009 KONU: Kamu İç Kontrol Standartları BAŞBAKANLIĞA... BAKANLIĞINA... MÜSTEŞARLIĞINA... BAŞKANLIĞINA...

Detaylı

T.C. Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi İÇ KONTROL. Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Mart, 2017

T.C. Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi İÇ KONTROL. Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Mart, 2017 T.C. Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi İÇ KONTROL Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Mart, 2017 SUNUM PLANI İç Kontrol Nedir? İç Kontrol Ne Değildir? İç Kontrolün Amaçları ve Temel İlkeleri İç Kontrolde

Detaylı

KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İÇ KONTROL EYLEM PLANI (2011)

KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İÇ KONTROL EYLEM PLANI (2011) KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İÇ KONTROL EYLEM PLANI (2011) Standart Kod No KOS1 Etik Değerler ve Dürüstlük: Personel davranışlarını belirleyen kuralların personel tarafından bilinmesi sağlanmalıdır. KOS

Detaylı

Sibernetik Sistemler. İç Mevzuatın Önemi ve «Doğru Ellerde Hazırlanmış İç Mevzuatın Kuruma» Faydaları

Sibernetik Sistemler. İç Mevzuatın Önemi ve «Doğru Ellerde Hazırlanmış İç Mevzuatın Kuruma» Faydaları Sibernetik Sistemler İç Mevzuatın Önemi ve «Doğru Ellerde Hazırlanmış İç Mevzuatın Kuruma» Faydaları Yönetimin Tarihsel Gelişimi Bilimsellik Çarpanı İnovasyon Yeteneği NEWYORK + KABİL - Öğrenen Organizasyon

Detaylı

I. REHBERİN AMACI VE KAPSAMI

I. REHBERİN AMACI VE KAPSAMI I. REHBERİN AMACI VE KAPSAMI Kamu mali yönetimi alanında gerçekleştirilen reformların yasal çerçevesini oluşturan 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile kamu kaynaklarının etkili, ekonomik

Detaylı

MEHMET ŞİRİN DENETİM STANDARTLARI DAİRESİ BAŞKANI

MEHMET ŞİRİN DENETİM STANDARTLARI DAİRESİ BAŞKANI MEHMET ŞİRİN DENETİM STANDARTLARI DAİRESİ BAŞKANI Bağımsız Denetim Standartları 1. Kilit Terimlerin Belirlenmesi 2. Metnin Çevrilmesi 3. İlk Uzman Kontrolü 4. Çapraz Kontrol İkinci Uzman Kontrolü 5. Metnin

Detaylı

Proje Çevresi ve Bileşenleri

Proje Çevresi ve Bileşenleri Proje Çevresi ve Bileşenleri 1.3. Proje Çevresi Proje çevresi, proje performans ve başarısını önemli ölçüde etkiler. Proje takımı; sosyoekonomik, coğrafı, siyasi, yasal, teknolojik ve ekolojik gibi kuruluş

Detaylı

KAMUDA KAYNAK KULLANIMI VE DENETİMİ

KAMUDA KAYNAK KULLANIMI VE DENETİMİ KAMUDA KAYNAK KULLANIMI VE DENETİMİ KAMU KAYNAĞI Kamu Kaynağı: Borçlanma suretiyle elde edilen imkânlar dahil kamuya ait gelirler, taşınır ve taşınmazlar, hesaplarda bulunan para, alacak ve haklar ile

Detaylı

İç Kontrol Yönetim Sistemi (İKYÖS) Hayati riskler her zaman olabilir, önemli olan onları görebilecek sistemlere sahip olabilmek!

İç Kontrol Yönetim Sistemi (İKYÖS) Hayati riskler her zaman olabilir, önemli olan onları görebilecek sistemlere sahip olabilmek! İç Kontrol Yönetim Sistemi (İKYÖS) Hayati riskler her zaman olabilir, önemli olan onları görebilecek sistemlere sahip olabilmek! Yönetim, Eğitim, Taahhüt Hizmetleri www.sibernetiks.com 0850 840 23 90 Uyum

Detaylı

HAKKARİ DEFTERDARLIĞI İÇ KONTROL EYLEM PLANI 1- KONTROL ORTAMI

HAKKARİ DEFTERDARLIĞI İÇ KONTROL EYLEM PLANI 1- KONTROL ORTAMI EK:1 HAKKARİ DEFTERDARLIĞI İÇ KONTROL EYLEM PLANI 1- KONTROL ORTAMI Standart Kamu İç Kontrol Standardı ve Genel Şartı Sorumlu KOS1 KOS 1.1 KOS 1.3 Etik Değerler ve Dürüstlük: Personel davranışlarını belirleyen

Detaylı

Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. Ücretlendirme Politikası

Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. Ücretlendirme Politikası Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. Ücretlendirme Politikası Bu politika, Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. nin (Banka) faaliyetlerinin kapsamı ve yapısı ile stratejileri, uzun vadeli hedefleri ve risk yönetim yapısına

Detaylı

T.C. GÜNEY MARMARA KALKINMA AJANSI İÇ KONTROL İZLEME VE YÖNLENDİRME KOMİTESİNİN GÖREV VE SORUMLULUKLARI HK YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM

T.C. GÜNEY MARMARA KALKINMA AJANSI İÇ KONTROL İZLEME VE YÖNLENDİRME KOMİTESİNİN GÖREV VE SORUMLULUKLARI HK YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Sıra No İÇ KONTROL İZLEME VE YÖNLENDİRME KOMİTESİNİN GÖREV VE SORUMLULUKLARI HK YÖNERGE : GMKA/Yönerge/10 Revizyon No : 2 Tarih : 29/08/2013 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Amaç

Detaylı

CICS / CICP Sertifika Programları. Eğitim Kataloğu. Hazırlayan: İç Kontrol Enstitüsü

CICS / CICP Sertifika Programları. Eğitim Kataloğu. Hazırlayan: İç Kontrol Enstitüsü CICS / CICP Sertifika Programları Eğitim Kataloğu Hazırlayan: İç Kontrol Enstitüsü İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... 1 İÇ KONTROL ENSTİTÜSÜ NÜN CICS / CICP SERTİFİKA PROGRAMLARI EĞİTİMİ İÇERİĞİ... 3 BÖLÜM 1:

Detaylı

CICS / CICP Sertifika Programları İçin. Kurs Kataloğu

CICS / CICP Sertifika Programları İçin. Kurs Kataloğu CICS / CICP Sertifika Programları İçin Kurs Kataloğu Hazırlayan: İç Kontrol Enstitüsü İÇİNDEKİLER İÇ KONTROL ENSTİTÜSÜ NÜN CICS / CICP SERTİFİKA PROGRAMLARI BECERİ ALANLARI VE MESLEKİ İÇ KONTROL KURSLARI

Detaylı

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İÇ DENETİM BİRİMİ BAŞKANLIĞI İÇ DENETİM TANITIM BROŞÜRÜ

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İÇ DENETİM BİRİMİ BAŞKANLIĞI İÇ DENETİM TANITIM BROŞÜRÜ İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İÇ DENETİM BİRİMİ BAŞKANLIĞI İÇ DENETİM TANITIM BROŞÜRÜ Bu broşür 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu hükümleri ile uluslararası kabul görmüş standartlara uygun olarak

Detaylı

İÇ DENETİM STRATEJİSİ

İÇ DENETİM STRATEJİSİ İÇ DENETİM STRATEJİSİ MALİYE BAKANLIĞI İÇ DENETÇİ EĞİTİMİ 4 MAYIS 2016 ANTALYA Çetin Özbek STRATEJİNİN TANIMI Bir organizasyonun kendi hedeflerini oluşturmanın yanı sıra ve bir yandan sağlamak istediği

Detaylı

İÇ KONTROL ve İÇ DENETİM

İÇ KONTROL ve İÇ DENETİM M. Vefa TOROSLU Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Bağımsız Denetçi 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu Kapsamında İÇ KONTROL ve İÇ DENETİM İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... V KISALTMALAR...XXI Birinci Bölüm DENETİM İLE İLGİLİ

Detaylı

SPORDA STRATEJİK YÖNETİM

SPORDA STRATEJİK YÖNETİM SPORDA STRATEJİK YÖNETİM 8.Ders Yrd.Doç.Dr. Uğur ÖZER 1 STRATEJİK YÖNETİM 2 STRATEJİ DEĞERLENDİRME VE KONTROL Stratejik yönetim sürecinin son evresi seçilen stratejinin değerlendirilmesi, değerlendirme

Detaylı

Dünya Bankası Finansal Yönetim Uygulamalarında Stratejik Yönelimler ve Son Gelişmeler

Dünya Bankası Finansal Yönetim Uygulamalarında Stratejik Yönelimler ve Son Gelişmeler Dünya Bankası Finansal Yönetim Uygulamalarında Stratejik Yönelimler ve Son Gelişmeler ECA Bölge Perspektifi Marius Koen TÜRKİYE: Uygulama Destek Çalıştayı 6-10 Şubat 2012 Ankara, Türkiye 2 Kapsam ve Amaçlar

Detaylı

T.C. TUŞBA BELEDİYESİ

T.C. TUŞBA BELEDİYESİ T.C. TUŞBA BELEDİYESİ İç Kontrol Standartları EYLEM PLANI 1 1. İÇ KONTROL SİSTEMİNİNİN GENEL ESASLARI Amaç 5018 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinde iç kontrolün amaçları; Kamu gelir, gider, varlık ve yükümlülüklerinin

Detaylı

YÖNETMELİK KAMU İDARELERİNCE HAZIRLANACAK FAALİYET RAPORLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

YÖNETMELİK KAMU İDARELERİNCE HAZIRLANACAK FAALİYET RAPORLARI HAKKINDA YÖNETMELİK Maliye Bakanlığından: YÖNETMELİK KAMU İDARELERİNCE HAZIRLANACAK FAALİYET RAPORLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmelik; genel bütçe

Detaylı

YÖNETMELİK. Maliye Bakanlığından: KAMU İDARELERİNCE HAZIRLANACAK FAALİYET RAPORLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

YÖNETMELİK. Maliye Bakanlığından: KAMU İDARELERİNCE HAZIRLANACAK FAALİYET RAPORLARI HAKKINDA YÖNETMELİK YÖNETMELİK Maliye Bakanlığından: KAMU İDARELERİNCE HAZIRLANACAK FAALİYET RAPORLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmelik; genel bütçe

Detaylı

İÇ DENETİM NEDİR? Ali Kamil UZUN, CPA, CFE

İÇ DENETİM NEDİR? Ali Kamil UZUN, CPA, CFE İÇ DENETİM NEDİR? Ali Kamil UZUN, CPA, CFE İçinde bulunduğumuz mayıs ayı Uluslararası İç Denetçiler Enstitüsü (IIA) tarafından tüm dünyada Uluslararası İç Denetim Farkındalık Ayı olarak ilan edilmiştir.

Detaylı

İÇ KONTROL SİSTEMİ STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI

İÇ KONTROL SİSTEMİ STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI İÇ KONTROL SİSTEMİ STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI İçerik Kamu İç Kontrol Standartları Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı ve Eylem Planı Rehberi Eylem Planının Genel Yapısı Eylem Planının Hazırlanmasında

Detaylı

Belediyeler ve Kamu Mali Yönetim Sistemi

Belediyeler ve Kamu Mali Yönetim Sistemi Belediyeler ve Kamu Mali Yönetim Sistemi 16 Nisan 2011 Mehmet BÜLBÜL Daire Başkanı Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü mbulbul06@gmail.com www.bumko.gov.tr/kontrol Kamu Mali Yönetim

Detaylı

İÇİNDEKİLER 2 GİRİŞ 3 MİSYON VE VİZYON 4 TEŞKİLAT YAPISI 5 TEŞKİLAT ŞEMASI 6 İÇ KONTROL SİSTEMİ 7 1. KONTROL ORTAMI 7

İÇİNDEKİLER 2 GİRİŞ 3 MİSYON VE VİZYON 4 TEŞKİLAT YAPISI 5 TEŞKİLAT ŞEMASI 6 İÇ KONTROL SİSTEMİ 7 1. KONTROL ORTAMI 7 1 İÇİNDEKİLER 2 GİRİŞ 3 MİSYON VE VİZYON 4 TEŞKİLAT YAPISI 5 TEŞKİLAT ŞEMASI 6 İÇ KONTROL SİSTEMİ 7 1. KONTROL ORTAMI 7 1.1. Etik Değerler ve Dürüstlük 7 1.2. Personelin Yeterliliği ve Performansı 7 1.3.

Detaylı

Dr. Bertan Kaya, CIA. Control Solutions International

Dr. Bertan Kaya, CIA. Control Solutions International Dr. Bertan Kaya, CIA Control Solutions International 1. Bölüm: İç Denetimin Yönetim Performansına Etkisi, Rol ve Sorumlulukları ile Kullandığı Araçlar İç Denetim İç denetim, bir kurumun faaliyetlerini

Detaylı

İç Kontrol Nedir? İç kontrol tanımında önemli olan bazı unsurlar şunlardır:

İç Kontrol Nedir? İç kontrol tanımında önemli olan bazı unsurlar şunlardır: İç Kontrol Nedir? İç kontrol kurumların hedeflerine ulaşması ve misyonlarını gerçekleştirmesi; bu yolda ilerlerken önlerine çıkabilecek belirsizliklerin en aza indirilmesi amacıyla uygulanan süreçtir.

Detaylı

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İç Denetim Birimi Başkanlığı İÇ DENETİM TANITIM BROŞÜRÜ

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İç Denetim Birimi Başkanlığı İÇ DENETİM TANITIM BROŞÜRÜ İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İç Denetim Birimi Başkanlığı İÇ DENETİM TANITIM BROŞÜRÜ HAZİRAN 2017 Bu broşür 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu hükümleri ile uluslararası kabul görmüş standartlara

Detaylı

Yapı Kredi Finansal Kiralama A. O. Ücretlendirme Politikası

Yapı Kredi Finansal Kiralama A. O. Ücretlendirme Politikası Yapı Kredi Finansal Kiralama A. O. Ücretlendirme Politikası Bu politika, Yapı Kredi Finansal Kiralama A.O. nın ( Şirket ) faaliyetlerinin kapsamı ve yapısı ile stratejileri, uzun vadeli hedefleri ve risk

Detaylı

RİSK YÖNETİMİ İÇERİK: Risk Yönetimi Nedir? Risk Yönetiminin Faydaları Kritik Başarı Faktörleri Risk ile İlgili Tanımlar Görev ve Sorumluluklar

RİSK YÖNETİMİ İÇERİK: Risk Yönetimi Nedir? Risk Yönetiminin Faydaları Kritik Başarı Faktörleri Risk ile İlgili Tanımlar Görev ve Sorumluluklar RİSK YÖNETİMİ İÇERİK: Risk Yönetimi Nedir? Risk Yönetiminin Faydaları Kritik Başarı Faktörleri Risk ile İlgili Tanımlar Görev ve Sorumluluklar STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI 2 Nedir Risk Yönetimi Nedir

Detaylı

IV. STRATEJİ GELİŞTİRME BİRİM YÖNETİCİLERİ TOPLANTISI I. GRUP ATÖLYE ÇALIŞMASI İÇ KONTROL REHBERİ TASLAĞI (KONTROL ORTAMI) 03-04 MAYIS 2012 BOLU

IV. STRATEJİ GELİŞTİRME BİRİM YÖNETİCİLERİ TOPLANTISI I. GRUP ATÖLYE ÇALIŞMASI İÇ KONTROL REHBERİ TASLAĞI (KONTROL ORTAMI) 03-04 MAYIS 2012 BOLU IV. STRATEJİ GELİŞTİRME BİRİM YÖNETİCİLERİ TOPLANTISI I. GRUP ATÖLYE ÇALIŞMASI İÇ KONTROL REHBERİ TASLAĞI (KONTROL ORTAMI) 03-04 MAYIS 2012 BOLU Naim ÇOBAN TBMM Strateji Geliştirme Başkanı Tüm bileşenler

Detaylı

MAREŞAL FEVZİ ÇAKMAK İLKOKULU ETİK KOMİSYONU FAALİYET PROGRAMI

MAREŞAL FEVZİ ÇAKMAK İLKOKULU ETİK KOMİSYONU FAALİYET PROGRAMI MAREŞAL FEVZİ ÇAKMAK İLKOKULU ETİK KOMİSYONU FAALİYET PROGRAMI ETİK Etik, Latince ethica kelimesinden Batı dillerine geçmiştir. Ahlaksal olanın özünü ve temellerini araştıran bilim, insanın kişisel ve

Detaylı

T.C. ADALET BAKANLIĞI KANLIĞI

T.C. ADALET BAKANLIĞI KANLIĞI T.C. ADALET BAKANLIĞI İÇ DENETİM M BAŞKANLI KANLIĞI Yaşar ar ŞİMŞEK Başkan V. Ankara, 10.03.2008 1 Sunum Plânı İç Denetimin Tanımı İç Denetimin Amacı İç Denetim Faaliyetinin Kapsamı İç Denetimin Özellikleri

Detaylı

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ İÇ KONTROL STANDARTLARI EYLEM PLANI 1- KONTROL ORTAMI STANDARTLARI

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ İÇ KONTROL STANDARTLARI EYLEM PLANI 1- KONTROL ORTAMI STANDARTLARI ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ İÇ KONTROL STANDARTLARI EYLEM PLANI 1- KONTROL ORTAMI STANDARTLARI Standart Sorumlu veya KOS1 Etik Değerler ve Dürüstlük: Personel davranışlarını belirleyen kuralların

Detaylı

TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ

TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ 4.Ders Yrd.Doç.Dr. Uğur ÖZER Kalite Planlaması Kalite Felsefesi KALİTE PLANLAMASI Planlama, bireylerin sınırsız isteklerini en üst düzeyde karşılamak amacıyla kaynakların en uygun

Detaylı

BİRİM İÇ DEĞERLENDİRME RAPORU

BİRİM İÇ DEĞERLENDİRME RAPORU BİRİM İÇ DEĞERLENDİRME RAPORU [Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı] [Gazi Üniversitesi Rektörlüğü 06500 Teknikokullar ANKARA] [2015] [Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı-İç Değerlendirme Raporu] [2015]

Detaylı

KAMU İDARELERİNCE HAZIRLANACAK FAALİYET RAPORLARI HAKKINDA YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

KAMU İDARELERİNCE HAZIRLANACAK FAALİYET RAPORLARI HAKKINDA YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Resmi Gazete Tarihi: 17.03.2006 Resmi Gazete Sayısı: 26111 KAMU İDARELERİNCE HAZIRLANACAK FAALİYET RAPORLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1)

Detaylı

Risk yönetiminin kavramsal temelleri ve önemli ilkeleri. Farklı risk çeşitlerinin sınıflandırılması

Risk yönetiminin kavramsal temelleri ve önemli ilkeleri. Farklı risk çeşitlerinin sınıflandırılması 1.2.8 Risk Yönetimi Salı, 13.09.2011 Risk yönetiminin kavramsal temelleri ve önemli ilkeleri Farklı risk çeşitlerinin sınıflandırılması Risk Yönetimi Etkilerini azaltmak için risk seviyesini kontrol etmenin

Detaylı

KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI

KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ B KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı BİNGÖL 2012 B İ N G Ö L Ü N İ V E R S İ T E S İ GİRİŞ Bilindiği üzere; 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi

Detaylı

BÖLÜM 4 İÇ KONTROL SİSTEMİ

BÖLÜM 4 İÇ KONTROL SİSTEMİ BÖLÜM 4 İÇ KONTROL SİSTEMİ Öğr. Gör. Mehmet KÖRPİ KONTROL KAVRAMI İşletmenin belirlenen amaçlarına ulaşması için, işletme yöneticilerinin almış olduğu önlemlere, uyguladığı yöntemlere kontrol usul ve yöntemleri

Detaylı

ETİK DEĞERLER VE DÜRÜSTLÜK

ETİK DEĞERLER VE DÜRÜSTLÜK Etik Kavramı ETİK DEĞERLER VE DÜRÜSTLÜK Etik kelimesi köken olarak Eski Yunan'a kadar gider. Etik evrensel olarak kabul gören kurallardır. Etik; doğruyla yanlışı, haklı ile haksızı, iyiyle kötüyü, adil

Detaylı

Kemal ÖZSEMERCİ Uzman Denetçi

Kemal ÖZSEMERCİ Uzman Denetçi Kemal ÖZSEMERCİ Uzman Denetçi Yeni Kamu Yönetimi Anlayışı: kamu mali yönetim sistemi Dış denetim ve iç denetim görev alanları Performans denetimi İç denetim ve dış denetim işbirliği alanları Madde 9- Kamu

Detaylı

İÇ KONTROLÜN TEMEL İLKELERİ

İÇ KONTROLÜN TEMEL İLKELERİ İÇ KONTROL BÜLTENİ Bu e-bülten; iç kontrolle ilgili farkındalık sağlamak, iç kontrolün ne olduğu, kimler tarafından nasıl uygulandığı ve bu kapsamda yapılan çalışmalar hakkında bilgilendirme yapmak amacıyla,

Detaylı

*5018 Sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunundaki tanımı ile;

*5018 Sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunundaki tanımı ile; SUNUM PLANI İç Kontrol Nedir? İç Kontrolün Amaçları ve Temel İlkeleri İç Kontrolde Sorumluluklar Kamu İç Kontrol Standartları Üniversitemizde İç Kontrol İzlenmesi Gereken Yol Risk Yönetimi İç Kontrol Nedir?

Detaylı

Bölüm 1. Faaliyet Raporu Hazırlanmasında Uyulması Zorunlu Olan Usul Ve Esaslar:

Bölüm 1. Faaliyet Raporu Hazırlanmasında Uyulması Zorunlu Olan Usul Ve Esaslar: YENİMAHALLE BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2015 YILI FAALİYET RAPORU HAZIRLAMA REHBERİ Bölüm 1. Faaliyet Raporu Hazırlanmasında Uyulması Zorunlu Olan Usul Ve Esaslar: 1. Faaliyet raporu 2015 takvim yılını kapsayacaktır.

Detaylı

Stratejik Yönetim Sistemi (SYS)

Stratejik Yönetim Sistemi (SYS) Stratejik Yönetim Sistemi (SYS) Yönetim, Eğitim, Taahhüt Hizmetleri www.sibernetiks.com 0850 840 23 90 Stratejik Analiz Stratejik Planlama SİBERNETİK Sistemler SYS İzleme ve Performans Ölçme Değerlendirme

Detaylı

Faaliyet Raporları Hazırlama Broşürü

Faaliyet Raporları Hazırlama Broşürü Faaliyet Raporları Hazırlama Broşürü Maliye Bakanlýðý Faaliyet Bu broşür; Birim Faaliyet Raporları ile Bakanlık Faaliyet nun 5018 sayılı Kanunun lafzı ve ruhuna uygun biçimde saydamlık ve hesap verebilirliği

Detaylı

PROJE YAPIM VE YÖNETİMİ İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ 09071067 ŞEYMA GÜLDOĞAN

PROJE YAPIM VE YÖNETİMİ İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ 09071067 ŞEYMA GÜLDOĞAN PROJE YAPIM VE YÖNETİMİ İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ 09071067 ŞEYMA GÜLDOĞAN İnsan kaynakları bir organizasyondaki tüm çalışanları ifade eder. Diğer bir deyişle organizasyondaki yöneticiler, danışmanlar,

Detaylı

T.C. ANTALYA KEPEZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI Mali Hizmetler Müdürlüğü

T.C. ANTALYA KEPEZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI Mali Hizmetler Müdürlüğü 2009 YILI FAALİYET RAPORU HAZIRLAMA REHBERİ Bölüm 1. Faaliyet Raporu Hazırlanmasında Uyulması Zorunlu Olan Usul Ve Esaslar: 1. Faaliyet raporu 2009 takvim yılını kapsayacaktır. 2. Faaliyet raporları mali

Detaylı

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI KONTROL ORTAMI STANDARTLARI

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI KONTROL ORTAMI STANDARTLARI Standart Kod No 1 Kamu İç Kontrol Standardı ve Şartı ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI KONTROL ORTAMI STANDARTLARI Mevcut Durum Sorumlu Birim Eylem Kod No Öngörülen Eylem veya

Detaylı

Acil Durum Yönetim Sistemi ICS 785 - NFPA 1600

Acil Durum Yönetim Sistemi ICS 785 - NFPA 1600 Acil Durum Yönetim Sistemi ICS 785 - NFPA 1600 Başlarken Acil Durum Yönetim Sistemi Kendilerini acil durumlarda da çalışmaya hedeflemiş organizasyon ve kurumların komuta, kontrol ve koordinasyonunu sağlama

Detaylı

Bir Bakışta Proje Döngüsü

Bir Bakışta Proje Döngüsü 1 Bir Bakışta Proje Döngüsü Carla Pittalis, Operasyonlar Sorumlusu Dünya Bankası UYGULAMA DESTEK ÇALIġTAYI Ankara, 6-10 Şubat 2012 2 Amaçlar Proje hazırlık ve yönetim çalışmalarının önemini vurgulamak

Detaylı

DSK nın Ortaya Çıkışı ve Gelişimi

DSK nın Ortaya Çıkışı ve Gelişimi Balanced Scorecard DSK nın Ortaya Çıkışı ve Gelişimi Bu yöntemin ortaya çıkışı 1990 yılında Nolan Norton Enstitüsü sponsorluğunda gerçekleştirilen, bir yıl süren ve birçok şirketi kapsayan Measuring performance

Detaylı

ÜNİVERSİTELER VIII. SGDB TOPLANTISI 5018 S.K. DEĞİŞİKLİK ÖNERİLERİ (MD: 1-8, 10-11)

ÜNİVERSİTELER VIII. SGDB TOPLANTISI 5018 S.K. DEĞİŞİKLİK ÖNERİLERİ (MD: 1-8, 10-11) ÜNİVERSİTELER VIII. SGDB TOPLANTISI 5018 S.K. DEĞİŞİKLİK ÖNERİLERİ (MD: 1-8, 10-11) KAHRAMANMARAŞ-13.05.2016 KATKIDA BULUNAN ÜNİVERSİTELER TRAKYA ÜNİVERSİTESİ SAKARYA ÜNİVERSİTESİ GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

KONYA SANAYİ ODASI MALİ POLİTİKASI

KONYA SANAYİ ODASI MALİ POLİTİKASI MALİ POLİTİKASI ODA BORSA AKREDİTASYON SİSTEMİ KONYA SANAYİ ODASI MALİ POLİTİKASI Konya Sanayi Odası, üyelerinin ihtiyaçlarının karşılanması, mesleki faaliyetlerinin kolaylaştırılması ve geliştirilmesi,

Detaylı

KAMU MALİ SEKTÖRÜ KURULUŞLARINDA MALİ KONTROL STANDARTLARI

KAMU MALİ SEKTÖRÜ KURULUŞLARINDA MALİ KONTROL STANDARTLARI Gayrı resmi tercüme KAMU MALİ SEKTÖRÜ KURULUŞLARINDA MALİ KONTROL STANDARTLARI I. Giriş Bundan böyle "standartlar" olarak anılacak mali kontrol standartları, bundan böyle "kuruluşlar" olarak anılacak kamu

Detaylı

SPORDA STRATEJİK YÖNETİM

SPORDA STRATEJİK YÖNETİM SPORDA STRATEJİK YÖNETİM 6.Ders Yrd.Doç.Dr. Uğur ÖZER 1 STRATEJİNİN UYGULANMASI ÖRGÜTSEL YAPI Stratejik yönetim sürecinde; Analiz ve teşhisler aşamasında genel çevre, uluslararası çevre, endüstri çevresi

Detaylı

BİLİŞİM EĞİTİM KÜLTÜR ve ARAŞTIRMA DERNEĞİ

BİLİŞİM EĞİTİM KÜLTÜR ve ARAŞTIRMA DERNEĞİ İç Kontrol Uyum Eylem Planı Danışmanlığı İç kontrol ; Sistemli, sürekli, süreç odaklı, kontrollü iyi yönetimi ifade etmektedir. Buradaki kontrol anladığımız tarzda denetimi ifade eden kontrol değildir.

Detaylı

DENETİM KISA ÖZET KOLAYAOF

DENETİM KISA ÖZET KOLAYAOF DİKKATİNİZE: BURADA SADECE ÖZETİN İLK ÜNİTESİ SİZE ÖRNEK OLARAK GÖSTERİLMİŞTİR. ÖZETİN TAMAMININ KAÇ SAYFA OLDUĞUNU ÜNİTELERİ İÇİNDEKİLER BÖLÜMÜNDEN GÖREBİLİRSİNİZ. DENETİM KISA ÖZET KOLAYAOF 2 Kolayaof.com

Detaylı

İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İÇ KONTROL SİSTEMİ

İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İÇ KONTROL SİSTEMİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI İÇ KONTROL BİRİMİ İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İÇ KONTROL SİSTEMİ Sayfa 2 İç Kontrol Küreselleşme ile birlikte tüm dünyada hız kazanan

Detaylı

SCA Davranış Kuralları

SCA Davranış Kuralları SCA Davranış Kuralları SCA Davranış Kuralları SCA paydaşları ile değer yaratmaya, çalışanları, müşterileri, tüketicileri, hissedarları ve diğer iş ortaklarıyla saygı, sorumluluk ve mükemmelliğe dayanan

Detaylı

Davranıs ve Çalısma İlkeleri

Davranıs ve Çalısma İlkeleri Davranıs ve Çalısma İlkeleri Saint-Gobain Grubu, hem yönetim hem de calışanlar tarafından uygulanan ve yıllar boyunca Grubun faaliyetlerine yön veren bir takım ilkeler geliştirmiştir. Günümüzde grup, bu

Detaylı

Yeni Türk Ticaret Kanunu ile Kurumsallaşma, Denetim ve Risk Yönetimi. Ali Çiçekli, CPA, SMMM TTK İş Geliştirme Lideri 17 Ekim, Swissotel, İstanbul

Yeni Türk Ticaret Kanunu ile Kurumsallaşma, Denetim ve Risk Yönetimi. Ali Çiçekli, CPA, SMMM TTK İş Geliştirme Lideri 17 Ekim, Swissotel, İstanbul Yeni Türk Ticaret Kanunu ile Kurumsallaşma, Denetim ve Risk Yönetimi Ali Çiçekli, CPA, SMMM TTK İş Geliştirme Lideri 17 Ekim, Swissotel, İstanbul 1 Gündem Bir Bakışta Yeni Türk Ticaret Kanunu Kurumsal

Detaylı

T.C. ANTALYA KEPEZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI Mali Hizmetler Müdürlüğü ANTALYA KEPEZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2010 YILI FAALİYET RAPORU HAZIRLAMA REHBERİ

T.C. ANTALYA KEPEZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI Mali Hizmetler Müdürlüğü ANTALYA KEPEZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2010 YILI FAALİYET RAPORU HAZIRLAMA REHBERİ 2010 YILI FAALİYET RAPORU HAZIRLAMA REHBERİ Bölüm 1. Faaliyet Raporu Hazırlanmasında Uyulması Zorunlu Olan Usul Ve Esaslar: 1. Faaliyet raporu 2010 takvim yılını kapsayacaktır. 2. Faaliyet raporları mali

Detaylı

5018 sayılı Kanunla kamu idarelerinin yapısında İç Denetim Sistemi oluşturulmuştur. Bu Kanunla; Maliye Bakanlığı İç Denetim Koordinasyon Kurulu

5018 sayılı Kanunla kamu idarelerinin yapısında İç Denetim Sistemi oluşturulmuştur. Bu Kanunla; Maliye Bakanlığı İç Denetim Koordinasyon Kurulu 1 / 52 5018 sayılı Kanunla kamu idarelerinin yapısında İç Denetim Sistemi oluşturulmuştur. Bu Kanunla; Maliye Bakanlığı İç Denetim Koordinasyon Kurulu kurulmuştur. Risk esaslı iç denetim yapılması hedeflenmiş

Detaylı

Amaç Stratejik planda yer alan ve kamu idaresinin ulaşmayı hedeflediği sonuçların kavramsal ifadesidir.

Amaç Stratejik planda yer alan ve kamu idaresinin ulaşmayı hedeflediği sonuçların kavramsal ifadesidir. Amaç Stratejik planda yer alan ve kamu idaresinin ulaşmayı hedeflediği sonuçların kavramsal ifadesidir. Artık (Bakiye/Kalıntı) Risk Yönetimin, olumsuz bir olayın etkilerini ve gerçekleşme ihtimalini azaltmak

Detaylı

Genel Kamu İdaresi Reformları Kapsamında Mali Yönetim ve Kontrol

Genel Kamu İdaresi Reformları Kapsamında Mali Yönetim ve Kontrol A joint initiative of the OECD and the European Union, principally financed by the EU Genel Kamu İdaresi Reformları Kapsamında Mali Yönetim ve Kontrol Klas Klaas Kıdemli Politika Danışmanı OECD SIGMA Üçüncü

Detaylı

İÇ KONTROL UYGULAMALARINDA DIŞ DENETİM. FEYZULLAH OKUMUŞ (Sayıştay Uzman Denetçisi) MESUT ÜNAL (Sayıştay Uzman Denetçisi)

İÇ KONTROL UYGULAMALARINDA DIŞ DENETİM. FEYZULLAH OKUMUŞ (Sayıştay Uzman Denetçisi) MESUT ÜNAL (Sayıştay Uzman Denetçisi) İÇ KONTROL UYGULAMALARINDA DIŞ DENETİM FEYZULLAH OKUMUŞ (Sayıştay Uzman Denetçisi) MESUT ÜNAL (Sayıştay Uzman Denetçisi) 1 SUNUM PLANI A. İÇ KONTROL B. DIŞ DENETİM (Sayıştay Denetimi) C. İÇ KONTROL AÇISINDAN

Detaylı

Sayı : B.13.1.SGK.0.(İÇDEN).00.00/04 18/01/2008 Konu : İç Denetim Birimi GENELGE 2008/8

Sayı : B.13.1.SGK.0.(İÇDEN).00.00/04 18/01/2008 Konu : İç Denetim Birimi GENELGE 2008/8 Sayı : B.13.1.SGK.0.(İÇDEN).00.00/04 18/01/2008 Konu : İç Denetim Birimi GENELGE 2008/8 Bilindiği üzere; 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile yeni mali yönetim ve kontrol sisteminin gereği

Detaylı

BANKALARDA OPERASYONEL RİSK DENETİMİ

BANKALARDA OPERASYONEL RİSK DENETİMİ BANKALARDA OPERASYONEL RİSK DENETİMİ Dr. Korcan Demircioğlu T. Garanti Bankası A.Ş. Teftiş Kurulu Başkan Yardımcısı Operasyonel Risk Yönetiminin Önemi Amaçları ve Hedefleri Nelerdir? Hedefler Amaçlar Daha

Detaylı

STRATEJİK AMAÇLARIN BELİRLENMESİ: STRATEJİK NİYET ANALİZİ

STRATEJİK AMAÇLARIN BELİRLENMESİ: STRATEJİK NİYET ANALİZİ STRATEJİK AMAÇLARIN BELİRLENMESİ: STRATEJİK NİYET ANALİZİ STRATEJİK NİYET HİYERARŞİSİ VİZYON-MİSYON AMAÇLAR-HEDEFLER STRATEJİLER, POLİTİKALAR, TAKTİKLER PLANLAR, PROGRAMLAR, BÜTÇELER VİZYON ve MİSYON VİZYON

Detaylı

KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNU

KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNU MUHASEBAT KONTROLÖRLERİ DERNEĞİ Yayın No: 34 AÇIKLAMALI KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNU Yazarlar M. Sait ARCAGÖK Baki KERİMOĞLU Mesut HASTÜRK Hamdi GÜLŞEN Mehmet KOÇDEMİR Ankara, 2015 Bu kitabın tüm

Detaylı