REKLAM TASARIMI VE İLETİŞİMİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ BİRİNCİ SINIF I.YARIYIL

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "REKLAM TASARIMI VE İLETİŞİMİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ BİRİNCİ SINIF I.YARIYIL"

Transkript

1 REKLAM TASARIMI VE İLETİŞİMİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ BİRİNCİ SINIF I.YARIYIL COM 101 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I (3+0)3 ECTS:5 Türkiye Cumhuriyeti Devletinin kuruluşunu, dayandığı temelleri ve ilkeleri kavratmak. Analitik düşünme, yargılama ve olaylar arasında karşılaştırma yapma yeteneğini kazandırmak. Bu derste, Atatürk ilke ve inkılaplarının Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunda ve gelişimindeki önemi vurgulanmaktadır. İlk bölümde, Kurtuluş Savaşı'ndan önceki dönem ele alınarak Osmanlı İmparatorluğu'nun dağılma ve yıkılma nedenleri incelenmekte, I. Dünya Savaşı ve Anadolu' nun işgali dönemleri anlatılmakta, Kuvayı Milliye hareketi ve Misakı Milli anlayışı kavramsal ve tarihsel yönleri ile açıklanmaktadır. Dersin ikinci bölümünde ise, Cumhuriyet' in kuruluşu ile birlikte başta eğitim, ekonomi, siyaset ve kültür olmak üzere çeşitli alanlarda gerçekleştirilen devrimler üzerinde durularak Atatürkçü düşünce sistemi, Atatürk ilke ve inkılapları ve özellikle laiklik ilkesi anlatılmakta COM 103 Türk Dili I (3+0)3 ECTS:5 Dil nedir? Dilin sosyal bir kurum olarak millet hayatındaki yeri ve önemi. Türk dilinin dünya dilleri arasındaki yeri ve Türk dilinin tarihi devreleri. Türkçede sesler ve sınıflandırılması, Türkçenin ses özellikleri ve ses bilgisi ile ilgili kurallar. Türkçenin yapım ekleri ve uygulaması, kompozisyonla ilgili genel bilgiler. Kompozisyon yazmada kullanılacak plan ve uygulaması. Dilekçe ve özgeçmiş yazımı. İmlâ ve noktalama. COM 105 İletişim Fakültesi için İngilizce I (3,0)3 ECTS:5 Bu ders öğrencilerin İngilizcelerini geliştirmek ve ilerleterek bireyler arası iletişim becerileri kazandırmak amaçlıdır. İngilizcelerini geliştirmeleri yöntemi olarak dil bilimcilerin "içine girmek" diye adlandırdıkları İngilizceyi gramerle sınırlamayan, konuşma ve dinleme deneyimleri yaratılacaktır. Paralel olarak yazma becerileri üzerinde durularak kariyerlerinde mutlak kullanacakları özgeçmiş, iş başvurma ve iş mektupları, iletişimlerini geliştirmek için çeşitli formatlar ve içerikleri üzerinde durulacaktır. COM 107 Bilgisayar ve Enformasyon Teknolojileri (3+0)3 ECTS:5 Enformasyon Teknolojileri programının amacı, yaşamın her yanına bilgisayar ve enformasyon sistemlerinin hızla artan bir şekilde entegre olması ile bu konuda yetişmiş insan gücü açığını kapatmak amacıyla nitelikli eleman yetiştirmektir. COM 109 İletişim ve Kitle İletişim Araçları (3,0)3 ECTS:5 Kitle iletişimi, kitle toplumu, kitle kültürü, popüler kültür, popüler ve kitle davranışı kavramları, tanımları, tarihsel sosyolojik gelişimleri, kitle iletişim araçları, yapıları, organizasyonu ve etkileri. Yazılı, sesli ya da görsel yapıtların dağıtımını ya da yayımını sağlayan her türlü teknik iletişim araçlarının kullanımı.

2 FEL 111 Sosyoloji (3+0)3 ECTS:5 İçerik: Tarihsel, ampirik ve analitik yaklaşımlarla sosyolojinin tanımı, konusunun belirlenmesi, sosyolojinin sosyal bilimler içindeki yeri; sosyolojide metodoloji hakkında genel ve özlü bilgi; kişilerarası ilişkiler, toplumlar ve grupların yapısal özelliklerini açıklayan temel kavramlar; sosyal sistem; sosyal yapı; sosyal rol; sosyal statü; sosyal organizasyon; sosyal kurum; sosyal tabakalaşma; sosyal değişme; sosyal çözülme; sosyal bütünleşme; kültür, değer, norm, sosyalizasyon ve kişilik. BİRİNCİ SINIF II. YARIYIL COM 102 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II (3+0)3 ECTS:5 Yazılı ve Sözlü Anlatım Türleri, Noktalama ve Yazım Kuralları, Anlatım Bozuklukları. Konuşma eğitimi. İfade, mimik, toplum karşısında kendini düzgün bir şekilde anlatma; dipnot, bibliyografya; paragraf incelemeleri; girişgelişme sonuç; ana düşünce; metin kurma çalışmaları; önemli yazar ve şairler hakkında bilgiler. COM 104 Türk Dili II (3,0)3 ECTS:5 Yazılı ve Sözlü Anlatım Türleri, Noktalama ve Yazım Kuralları, Anlatım Bozuklukları. Konuşma eğitimi. İfade, mimik, toplum karşısında kendini düzgün bir şekilde anlatma; dipnot, bibliyografya; paragraf incelemeleri; girişgelişme sonuç; ana düşünce; metin kurma çalışmaları; önemli yazar ve şairler hakkında bilgiler. COM 106 İletişim Fakültesi için İngilizce II (3+0)3 ECTS:5 Yabancı Dil dersinin amacı; hedef dilin yapısını ve genel ifadeleri öğretme, edat, fiil vb. kavranması, öğrencilerin kelime hazinelerini geliştirme ve alanlarına yönelik metinleri anlama. COM 108 Medya Endüstrisi (3+0)3 ECTS:5 Bu ders, öğrencilerin medyayı bir bütün olarak anlamaları için çerçeveler sunmaktadır. Öğrenciler tarihi ve güncel terimlerle medya endüstrisinin nasıl yapılandığını, ulusal ekonomiye katkılarını, pazar ekonomisindeki rolünü, değişen medya endüstrisini ve nedenlerini öğreneceklerdir. COM 110 İletişim Teorileri (3+0)3 ECTS:5 Bu ders öğrencilere güncel medyayı analiz etmek için gerekli olan temel kuramsal bakış açılarını tanıştırmayı ve incelemeyi amaçlamaktadır. Eleştirel kuram, kültür araştırmaları, izleyici araştırmaları, feminist kuram ve siyasal ekonomi gibi belli başlı yönelimler kendi dönemleri içerisinde incelenecektir. FEL 112 Siyaset Bilimi: Kavramlar, Fikirler, Kurumlar (3+0)3 ECTS:5 Dersin amacı siyaset biliminin temel konu ve kavramlarını anlatıp, tartıştırmaktır. Bu bağlamda, siyaset, siyasi teoriler, devlet, egemenlik, demokrasi gibi kuramlarla siyasal partiler, baskı grupları ve seçim sistemleri incelenecektir.

3 İKİNCİ SINIF III. YARIYIL COM 201 İletişim Hukuku (3+0)3 ECTS:5 İletişim Hukuku dersi medyayı ilgilendiren önemli yasal düzenlemeleri ve kuralları inceler. Bu kapsamda; sansür, medya ile devletin ezeli savaşı, toplum değerlerinin nasıl ve kimler tarafından tanımlandığı, devlet ile sanatçıların ve gazetecilerin ilişkileri, medya hukukunun ticari hakları koruması ve internetteki yasal düzenlemeler gibi Medya nın hem sosyal, hem ticari hem de siyasi değeri saptanır ve tartışılır. COM 203 Türkiye de Medyanın Tarihi (3+0)3 ECTS:5 Bu dersin amacı öğrencilere Türk siyaseti bağlamında Türk basınının tarihini öğretmektir. 19. yüzyılın ortalarından itibaren basının gelişimi Türk modernleşme hareketi paralelinde incelenmektedir. Basın ve siyasi iktidarlar arasındaki ilişki tek parti döneminden başlayarak medya holdinglerinin oluşumuna kadarki süreçte kronolojik olarak ele alınmaktadır. Bu ders, Türkiye deki toplumsal ve siyasal olaylar ışığında medyadaki gelişim ve değişimleri anlamayı amaçlar. COM 205 İletişim Araçları ve Kitlesel Medya (3+0)3 ECTS:5 Bu derste; kitle iletişim araçlarının özellikleri, kitle iletişim kuramları incelenir. İletişim kuramları açısından kitle iletişim araçlarının toplum üzerindeki etkileri ele alınır. Kitle iletişimi ile toplumsal, siyasal, kültürel yapı arasındaki etkileşimin boyutları, kitleler psikolojisi, tüketim toplumu, popular kültür, kitle kültürü kavramları üzerinde durulur. Ayrıca, kitle iletişim modelleri, kitle iletişim mesajlarının oluşturulması bu dersin konuları arasındadır. COM 207 Sosyal Araştırma Yöntemleri ve Bilimsel Üretim (3+0)3 ECTS:5 Bilim ve temel kavramlar (olgu, bilgi, mutlak, doğru, yanlış, evrensel bilgi v.b.), bilim tarihine ilişkin temel bilgiler, bilimsel araştırmanın yapısı, bilimsel yöntemler ve bu yöntemlere ilişkin farklı görüşler, problem, araştırma modeli, evren ve örneklem, verilerin toplanması ve veri toplama yöntemleri (nicel ve nitel veri toplama teknikleri), verilerin kaydedilmesi, analizi, yorumlanması ve raporlandırılması. COM 209 Düşünce ve Uygarlık Tarihi (3+0)3 ECTS:5 Ders, insanlığın tarihsel süreklilikte bir kuşaktan diğerine aktardığı yapıp - etmeler bütünü olarak uygarlık sürecini oluşturan toplumsal, kültürel ve siyasi gelişmeleri genel bir çerçeveyle ele almaktadır. Uygarlık tarihi dersinin amacı, tarih boyunca iz bırakmış kimi uygarlıkların kaynaklarını, düşünce, değer ve inanç sistemlerini, ortaya koydukları çeşitli kurumları değerlendirerek bu uygarlıkların benzeştiği ve farklılaştığı alanlara yönelik bir farkındalık oluşturmaktır. FEL 211 Türkiye de Kamu Yönetimi ve Politikaları (3+0)3 ECTS:5 Bu ders Türk kamu yönetimi yapılanması ve kurumları üzerinden incelenecektir. Merkezi idare kurumlarının yanı sıra belediyeler, anakent belediyeleri, il genel meclisi ve köy yönetimlerinden ibaret olan yerel yönetimler de bu dersin kapsamında inceleneceklerdir.

4 İKİNCİ SINIF IV.YARIYIL COM 202 İletişim Etiği (3+0)3 ECTS:5 İletişimin temel öğeleri, işleyiş açısından iletişim, örgüt ve grup içinde iletişim kurma becerileri, iletişimi engelleyen ya da aksatan statü farklılıkları dil ve anlatım güçlüklerinden kaynaklanan kısıtlamalar ve bunların ortadan kaldırılmasına yönelik çalışmalar, yazılı, sözlü ve sözsüz iletişimin önemi ve kullanılan teknikler. Bu derste ahlak, etik kavramlarını tarihsel, kuramsal ve kurumsal arka planlarıyla ortaya koymak, medyada karşılaşılan etik sorunları güncel örnekler üzerinden tartışmak ve meslek içi denetim mekanizmalarını öğrenciye tanıtmak amaçlanmaktadır. COM 204 Sosyal Medya ve Yeni İletişim Teknolojileri (3+0)3 ECTS:5 İletişim eğitimini tamamlama aşamasına gelen öğrencilere, bu sektördeki son gelişmeler hakkında ipuçlarının verilmesi, iletişim kavramı ve iletişim modelleri, teknolojik gelişmelerin temel dinamiklerinden hareketle teknolojinin toplumsal yapıya etkileri, iletişim ve teknoloji ilişkisi, yeni medya ve özellikleri, alternatif medya ve iletişim teknolojileri, internet ve iletişime getirdiği ivme, kablosuz iletişim teknolojileri; bluetooth, GPRS, LAN, WLAN, WAP vb, televizyon yayıncılık teknolojileri, uydu teknolojisi, video konferans sistemi, uzaktan eğitim, sayısal yayıncılık, sayısal yayıncılık ve ürünleri (CD, VCD, DAT, MD, DVD, Blue-ray, eğitimde bilişim teknolojileri, hologram (üç boyutlu görüntü tekniği), iletişim ve nano teknoloji, iletişim ve geleceğin teknolojileri gibi konular dersin içeriğini oluşturmaktadır. COM 206 Etkili ve Yaratıcı İletişim Teknikleri (3+0)3 ECTS:5 Kişilerarası iletişimin tanımı; iletişim modeli, iletişim unsurları ve özellikleri, etkili dinleme ve geri bildirim, kişilerarası iletişimi engelleyen etkenler (kaynak, kanal, alıcı, vb.), iletişimi kolaylaştıran etkenler, duyguların iletişimde rolü ve kullanılması, iletişimde çatışma ve önlenmesi, iletişiminde dikkat edilmesi gereken önemli hususlar, iletişim uygulamaları. COM 208 Uluslararası ilişkiler ve Uluslararası Kuruluşlar (3+0)3 ECTS:5 Bu derste, Uluslararası İlişkiler disiplininin gelişimine dair çeşitli yaklaşım ve bakış açıları (idealizm, realizm, davranışçılık, çoğulculuk, merkez-çevre/bağımlılık yaklaşımları ile yeni gelişmeler), tarihsel süreç, başlıca uluslararası sorunlar (küresel sorunlar, bölgesel sorunlar) ve uluslararası kuruluşlar (genel, türler, bazı hükümetler arası örgütler, bazı hükümet-dışı örgütler) hakkında genel bilgi verilecektir COM 210 Türk Siyasi Tarihi (3+0)3 ECTS:5 Dersin amacı, öğrencilere Türk siyasal hayatı hakkında kapsamlı bilgi vermektir. Dersin kapsamı arasındaki dönem ile sınırlı tutulmakla birlikte, Osmanlı geçmişi, kopuş ve devamlılık tartışmalarını irdelemek amacıyla Osmanlı-Türk tarihindeki belirli köşe taşlarına referansla dâhil edilir. Ders boyunca Türk siyasal hayatındaki gelişmeler modernleşme projesi ve/veya süreci açısından da incelenir. Türk siyasal hayatında 1960`dan itibaren günümüze kadar meydana gelen gelişmeler dersin kapsamını oluşturur. Dersin arka planını SİBU 313 dersinin konuları oluşturur. Dersin temel sorusu son otuz yıla odaklanarak Türk siyasetinin

5 evirilişinde bir gelenek saptanıp saptanamayacağıdır. Bu açıdan Türkiye`de toplum, devlet, siyasal partiler, siyasal ideolojiler, anayasalar ve asker üzerine olan gözlemler tarihsel bir bakış açısı ile dersin merkezine oturtulur. FEL 212 Semiyoloji (Gösterge Bilim) (3+0)3 ECTS:5 Dilbilim ve göstergebilimin temel kavramlarını ele alarak göstergebilim-iletişim ilişkisini, gösterge türlerini irdelemek, çağcıl göstergebilimciler ve göstergebilim kuramlarını tartışmak ve tüm bu incelemeler doğrultusunda öğrencinin çevresindeki göstergeleri açılımlayarak doğru iletişim kurmasını sağlamaktır. Bu ders öncelikle, gösterge, ikon, belirti, simge, dizi, dizim, eğretileme, düz değişmece, mit, kod gibi göstergebilimin temel kavramlarını ve Ferdinand de Saussure, Charles Sander Pierce ve Roland Barthes gibi önemli kuramcıların görüşlerini ele alır. Daha sonra göstergebilimin sinema ile ilişkisini ortaya koyan Christian Metz in görüşleri üzerinde durulur. Sinemadaki görsel kodların ve alt kodların anlamları, sinemasal anlatı dili ile diğer diller arasındaki farklılıklar da sinema göstergebilimi alanında tartışılan konulardandır. ÜÇÜNCÜ SINIF V. YARIYIL MARCOM 301 Pazarlamaya Giriş (3,0)3 ECTS:5 Pazarlama, Geleneksel Pazarlama Anlayış, Modern Pazarlama Anlayışı, Pazar ve Pazar Kriterleri, Ürün, Pazarlama Kurumları, İhracat (Dış Satım) Pazarlaması, İhracat Pazarlamasına Etki Eden Faktörler, Dış Pazar Araştırması, Pazarlama Stratejisi Belirleme, Dağıtım Kanallarının Seçimi, Satış ve Tutundurma Faaliyetleri, Pazarlama Stratejisi ve Politikaları, Hedef Pazar hakkında bilgiler. MARCOM 303 Tüketici Davranışları (3,0)3 ECTS:5 Bu ders, tüketici davranışları ve işletmeler üzerindeki etkileri; tüketici davranışının pazarlamadaki önemi, müşteri tatmini, müşteri sadakati yaratma; tüketim olgusu, ihtiyaç ve istekler; tüketici davranışı kavramı ve özellikleri; tüketici davranışı ve pazarlama stratejisi; tüketicilerin satın alma davranışları ve kararları; tüketicilerin satın alma davranışlarını etkileyen faktörler; satın alma karar süreci, tüketicilerin satın alma alışkanlıkları konularını irdeler. MARCOM 305 Girişimcilik (3,0)3 ECTS:5 Bu ders kapsamında ele alınacak konular, girişimciliğin tarihi gelişimi; girişimci kişiliğin temel karakteristikleri; küçük işletmeler; küçük işletmecilik ve Türkiye; işletme çeşitleri; küçük işletmelerde büyüme ve rekabet stratejileri; yönetim; pazarlama; finansman; patent, marka ve telif hakları; yenilikçilik ve türleri; goballeşen dünyada girişimci olabilmenin koşulları; işletmelerde sosyal sorumluluk ve iş etiği; girişimcilik ve kültürdür. MARCOM 307 Siyasal İletişim (3,0)3 ECTS:5 Demokratik hayatın vazgeçilmez unsurlarından biri olarak siyasal iletişim kavramı sorunsallaştırılıp, kamuoyu kavramı üzerinde durularak siyaset ve iletişim bağlantısı ele alınmaktadır.

6 ÜÇÜNCÜ SINIF VI.YARIYIL MARCOM 302 Bütünleşik Pazarlama İletişimi (3,0)3 ECTS:5 Bütünleşik pazarlama iletişimini; organizasyonların ürettiği ürün ya da hizmetler ile ilgili alınacak her kararın müşteri bazlı ve satın alma davranışlarına etki edecek iletişim boyutunu düşünerek alınması ve bu farklı iletişim kararlarının bir disiplin içinde orkestra edilerek, stratejik bir yaklaşım ile planlanması ve sinerji yaratılması sürecidir. Bütünleşik pazarlama iletişimi yaklaşımında, satış merkezli iletişim stratejilerinin yerine, müşterileri merkeze alan bir strateji uygulanmaktadır. İletişim olgusu yaklaşımının temelinde, tüketiciler ile iletişim sürecini çift yönlü gerçekleştirmek üzere yer almaktadır. Bütünleşik pazarlama iletişimi hem bir süreç hem de bir konsepttir. Süreçtir, çünkü uzun dönemde kurumsal kimliğe katkı sağlayacak ve yönetsel anlamda iletişimi kullanacak bir yaklaşımı gerekli kılmaktadır. Kredi: (3.0)3 MARCOM 304 Reklamcılık (3,0)3 ECTS:5 Bu ders kapsamında öğrencilere, reklamcılığın temel kavramları, reklamcılığın işleyiş süreci, reklamcılık stratejileri, medya planlaması, yerel, ulusal ve uluslararası reklamcılıkta reklam yaratım sürecinin nasıl işlediği konusunda bilgiler verilecektir. MARCOM 306 Medya Planlama Stratejisi (3,0)3 ECTS:5 Bu dersin amacı öğrencilere medya planlaması konusunda uygulamaya yönelik kavramların öğretilmesi ve medya planı hazırlanmasında öne çıkan unsurların ortaya konmasıdır. Bu ders medya planlamasında teorik altyapının oluşturulmasına yöneliktir. Halkla ilişkiler ve tanıtım faaliyetleri yürütülürken, medya amaçlarının nasıl belirleneceğinin ve buna uygun medya alternatiflerinin nasıl geliştirileceğinin aktarılması amaçlanmaktadır. MARCOM 308 Etkinlik Yönetimi (3,0)3 ECTS:5 Bu derste, Halkla İlişkiler departmanının öğrencilere tüm detayları ile markaların hem kurumsal hem ürünler bazında pazarlama stratejilerinin nasıl belirlendiğini ve bu belirlenen tüm proje ve organizasyonlarını markanın imajı doğrultusunda en doğru şekilde stratejik olarak nasıl planlamaları ve uygulamaları gerektiği anlatılacaktır. Sonrasında gene markanın imajı doğrultusunda yapılan projelerin ve organizasyonların basına ve hedef kitlelere en doğru şekilde taşınmasının yolları ve markaya getirdiği sorular incelenecektir. MARCOM 310 Seçmeli ders 1 (3,0)3 ECTS:5

7 DÖRDÜNCÜ SINIF VII.YARIYIL MARCOM 401 Stratejik Planlama (3,0)3 ECTS:5 Planlama kavramının temel yapısı ve tanımından hareketle, bu gün için büyük bir gereklilik ve zorunluluk halini alan stratejik planlama kavramının, yöneticilerin iş yaşamları içindeki yeri ve önemine ilişkin piyasa verilerine dayanan somut örneklerden hareketle şirketlerin bu günü ve geleceğine ilişkin planlamanın yapılası konularına yer verilmektedir. Şirketlerin ihtiyaç duydukları, vizyon ve misyon kavramlarının günümüz değerleriyle yapısı ve insan kaynaklarının (İK) bu alandaki boşluğu giderme hedef ve çalışmaları stratejik planlama konularını teşkil etmektedir. Yönetici konumunda olan veya olacak kişilerin fikri ürünler geliştirmeleri, ileri bakış açıları ve performans hedeflerini saptamaları stratejik planlama konuları içinde değerlendirilmektedir. MARCOM 403 Kampanya Planlama ve Yönetimi (3,0)3 ECTS:5 Özel Kampanya Kurguları, sadakat Kampanyaları Kurgulama ve Uygulamaları, Özel Promosyon ve Tanıtım Kampanyaları Planlama ve Uygulamaları, Saha Etkinlikleri Lansman ve Marka Yenileme Organizasyonları, Kampanya Sonrası Pazar Analizleri, Veri Güncelleme Kampanyaları Planlama ve Uygulamaları ders kapsamında anlatılacak konulardır. MARCOM 405 Marka Yönetimi (3,0)3 ECTS:5 Marka Yapılandırma ve Yönetimi; Marka Satın Alma; Marka Genişleme Stratejileri; Marka Statüsü; Marka Yönetiminin Tarihsel Evrimi; Marka Yönetimi ve Stratejik Yönetim; Marka Yönetiminde Pazarlama Bilgisi; Marka Denkliği; Marka Kimliği ve Marka İmajı; Marka Çağrışımları ve Konumlandırma İlişkisi; Markaya Yönelik Bütünleşik İletişim ve Planlama: Reklam ve Halkla İlişkiler, Kişisel Satış, Satış Geliştirme ve Diğer Pazarlama İletişimi Ögeleri. MARCOM 407 Kriz Yönetimi (3,0)3 ECTS:5 Bu ders, kriz iletişimini global bir bakış açısıyla inceler ve kriz yönetimi sürecini kurumun yaşamsal bileşeni olarak değerlendirir. Bu derste elde edilecek bilgiler, öğrencilere kriz durumlarının ve genel olarak da iletişim kariyerlerinin nasıl yönetileceği konusunda yardımcı olacaktır. İsim/Kod: MARCOM 409 Bitirme Projesi- I (6,0)6 ECTS:5 DÖRDÜNCÜ SINIF VIII.YARIYIL MARCOM 402 Dijital Pazarlama (3,0)3 ECTS:5 Bu ders, mevcut ve muhtemel müşterilere (beklentilere), bir ürünü veya servisi satmak veya müşteri ilişkilerini muhafaza etmek için, ferdi müşteriler ve beklentiler hakkında en yeni, ulaşılabilecek ve harekete geçirilebilecek en geniş kapsamlı verilerin organize edilmiş bir şekilde toparlanmasını göstermek amaçlandı. Dijital

8 pazarlamada ise kurumlar, veri tabanlarını müşterilerle temas kurmak, etkileşim sağlamak ve etkili bir biçimde kullanmayı hedeflemektedir. MARCOM 404 Stratejik Yöneticilik (3,0)3 ECTS:5 Bu dersin amacı, üst düzey yöneticilerin karşılaşacağı karmaşık problemleri doğru bir şekilde tanımlayabilmelerine ve çözüm üretebilmelerine yönelik bilgi ve becerilerin kazandırılması; iş yaşamına ait gerçek örnek olay analizleri üzerinde durularak katılımcıların bugüne kadar diğer derslerden elde ettikleri tüm fonksiyonel yeteneklerini bir araya getirebilmeleri ve gerçek iş yaşamına ait örgütsel sorunlara çözümler üretebilmelerinin sağlanmasıdır. MARCOM 406 Gerilla Pazarlama (3,0)3 ECTS:5 Bir ürünün, bir malın, bir hizmetin satışını geliştirmek amacıyla tanıtmayı, paketlemeyi, satış elemanlarının yetişmesini, piyasa gereksinimlerini belirlemeyi ve karşılamayı içeren etkinliklerin tümünü etkili bir biçimde öğrenimini sağlamak. MARCOM 408 Kurumsal İletişim Süreçleri (3,0)3 ECTS:5 Halkla ilişkilerin tarihsel gelişim süreci, kurumsal iletişim kavramının ortaya çıkış nedenleri, toplumsal ve ekonomik boyutlarıyla irdelendikten sonra, ticari amaçlı örgütler olan işletmelerde kurumsal iletişim yönetiminin temel ilkeleri, işlevleri, kapsamı, kurumsal iletişimcilerin görev tanımları, kurumsal iletişimin işletmelerdeki rolü ve konumu, teorik ve pratik perspektiflerden örnek vakalar eşliğinde incelenecektir. MARCOM 410 Bitirme Projesi- II (3,0)3 (6,0)6 TÜM SEÇMELİ DERSLER FEL Çağdaş Yönetim Teknikleri Öğrencilerin günümüzde hemen hemen her alanda kullanılan modern yönetim tekniklerini öğrenmeleri, bunları çalışacakları kurumlarda uygulama yeteneğini kazanmaları amaçlanmaktadır. Bu derste, Toplam Kalite Yönetimi başta olmak üzere, çağdaş yönetim tekniklerinden Öğrenen Organizasyonlar, Sanal Organizasyonlar, Balanced Scorecard, Benchmarking, Değişim Mühendisliği, 6 Sigma dersin içeriğini oluşturmaktadır. FEL Perakende Yönetimi Perakende yönetimi ile ilgili temel kavramların verilmesi. Perakende pazarı temel kavramları, perakende pazarı yönetimi konuları işlenecektir. FEL Tartışma Kültürü Dersin amacı; öğrencinin farklı görüşleri dinleme, anlama ve tartışma becerilerini geliştirmek ve düşüncelerini ön yargılardan bağımsız olarak ifade edebilmesini sağlamaktır.

9 FEL Girişimcilik Girişimcilik İle İlgili Kavramlar; Girişimciliğin Önemi ve Gelişimi; Girişimcilerdeki Özellikler; İç ve Dış Girişimcilik; Girişimcilikte Motivasyon; Girişimcilikte Yaratıcılık ve Yenilikçilik; Buluş, Marka ve Tasarımların Korunması; Girişimcilikte İş Fikirleri; İş Planı Hazırlama ve Doküman Haline Getirilmesi; İş Planı İçinde Yönetim, Pazarlama, Finans ve Üretim Planları; Girişimcilik Öyküleri; Girişimcilikte Örnek Olay İncelemeleri FEL Gazete Hazırlama Teknikleri Dersin genel amacı gazetecilik yapacak ya da iletişim alanında çalışacak öğrencilerin profesyonel hayata atılmadan önce daha küçük ölçekte pratik yapmalarını sağlamaktır. Öğrencilerin bir gazete çıkarma sürecinin başından sonuna kadar tüm evreleri hakkında bilgi sahibi olmaları amaçlanmaktadır. Haber toplama ve yazma, editörlük, fotoğraf çekme gibi temel gazetecilik pratiklerini tartışılmakta ve öğrenciler kendi çıkaracakları gazete ile gazetecilik alanında bir gazete çıkarma sürecinin nasıl yaşandığı görmektedirler. FEL Spor Gazeteciliği Muhabirlerin uzmanlaşma alanları bağlamında en çok dikkat çeken alanların başında spor gazeteciliği gelmektedir. Dünyanın küreselleşmesi, spor organizasyonlarının her geçen gün daha fazla talep ediliyor oluşu ve yeni iletişim teknolojilerinin spor alanında da kullanılıyor oluşu gibi özellikler, sporu ve spor muhabirliğini her geçen gün daha da önemli kılmaktadır. Spor muhabirliğinin temel özelliklerinin anlatıldığı bu dersin amacı, öğrencilere spor basını olgusunun özelliklerini ve gazetecilik alanındaki yerini örneklerle aktarmak, spor basınının işleyişini, spor muhabirliğinin mesleki inceliklerini öğrencilere sunmaktır. FEL Yerel Gazetecilik Yerel Gazetecilik dersinde; küreselleşmeye paralel gelişen yeni yerelleşme kavramını irdelemek, küresel medyayı ve yerel medya ilişkisini sorgulamak, Türkiye?deki yerel yönetimler ve özellikle İstanbul?daki yerel gazeteler hakkında öğrencileri bilgilendirmek amaçlanmaktadır. Ders kapsamında yerel gazeteciliği ulusal ve hatta küresel gazetecilikten ayıran belli başlı konular ve özellikler üzerinde durulmaktadır. FEL Sağlık İletişimi Ülkemizde hızla gelişen ve temel pazarlardan biri olan sağlık sektöründe ihtiyaç duyulan, nitelikli iletişim uzmanlarının sahip olması gereken, temel teorik ve pratik bilgilerin aktarılması dersin amacıdır. FEL Magazin Gazeteciliği Batılı toplumlarda sanayi devrimini takip eden süreçte yerleşen temel üretim tarzı ve ilişkileri, aynı zamanda tüketim kültürünün ve popüler kültürün yükselişine taban sağlamıştır. Yeni ilişkiler ağı ve kültürel tüketimin seri üretimi ise ortaya magazin gazeteciliği olgusunu çıkarmıştır. Bu ders, günümüz gazeteciliğinin de en çok ilgi çeken alanlarından biri olan magazin gazeteciliği ile ilgili kuramsal eğitimi amaçlamaktadır. Magazin gazeteciliğinin tarihsel olarak ortaya çıkışı, magazin basının ilk dönemlerdeki özellikleri, Türkiye'de Osmanlı dönemi ve magazin gazeteciliğinin ortaya çıkışı, küreselleşme hareketleri ve yeni magazin basını gibi konular dersin içeriğini oluşturmaktadır.

10 FEL Örgütsel İletişim İletişim süreci; İletişim öğelerinin taşıması gereken özellikler; Etkin iletişimi engelleyen faktörler; Örgütsel iletişimde yöneticinin konumu; İletişimin boyutları; Biçimsel iletişim, biçimsel olmayan iletişim; İletişim ağları; Örgütsel iletişimde yöntem ve araçlar; Örgütlerde iletişimin iyileştirilmesi; Örgütsel iletişimde etkililik değerlendirmesini amaçlar. FEL Dünya Tarihi Dünya tarihi dersi, dünyanın çeşitli yerlerindeki insanların yüzyıllar boyunca geliştirdikleri uygarlıklarını, çeşitli madde başlıkları altında anlatmaktadır. Dünya tarihine ilişkin bilgiler, ayrıca ülkelere ilişkin maddelerin tarih bölümlerinde, ünlü kişilerin yaşam öykülerinde, savaşlar, çarpışmalar, keşifler, siyasal ve toplumsal hareketler, dinler gibi tarihsel olaylarla ilgili maddeler konu almaktadır. Hititler, Asurlar, Aztekler ve Inkalar gibi başka bazı halkların belirli dönemlerde egemen oldukları, bir süre sonra ise yok olmaları dünya tarihinin belli başlı konularıdır. FEL Temel İktisat Bu dersin başlıca amacı öğrenciyi iktisadi analizin temel kavramlarıyla tanıştırmaktır. Dersin başında nedret iktisadi sorunun temeli olarak vurgulanacak, iktisadi sistemin çözmek zorunda olduğu sorunların dökümü yapılacak ve piyasa sisteminin bu sorunların çözümünde oynadığı rol incelenecektir. Bunu takiben fırsat maliyeti kavramı ve üretim olanakları eğrisi irdelenecektir. Marjinal maliyet ve marjinal fayda kavramlarının vurgulanmasından sonra sıra mikroiktisadın standart konularına gelecektir. Bunlar şöyle sıralanabilir: arz ve talep yasaları, arz ve talep esnekliği, tüketici teorisi, üretim ve maliyet teorileri. Dersin son bölümünde tam rekabet şartlarında kar maksimizasyonu varsayımı altında çalışan firma ile tekel tezat teşkil eden piyasa türleri olarak incelenecek ve bu piyasa türlerinin iktisadi refah bağlamında ne gibi sonuçlara yol açtığı belirtilecektir. FEL Psikoloji Güdülenme, duygular, öğrenme, bellek, dil ve düşünce, gelişim, kişilik ve sosyal ilişkiler gibi temel psikolojik süreçleri inceler. Algı, algılamanın duyumsal temelleri, görme duyumu, işitme duyumu ve diğer duyumlar, objeleri algılama, algılamada organizasyon, algılamada öğrenmenin rolü, algılamayı etkileyen faktörler, duyumlar ötesi algılama, bilişsel psikoloji ve öğrenme. FEL Sivil Toplum Örgütleri ve Medya Yapıları ve kuruluş amaçları farklı olmakla birlikte sivil toplum kuruluşlarının ve medyanın işleyiş ve işlevinde ortak bir payda bulunmaktadır. Bu toplumu bilgilendirme, bilinçlendirme ya da daha geniş tanımıyla kamuoyu oluşturma şeklinde tanımlanabilir. İşleyiş ve işlevdeki bu ortak payda aynı zamanda ortak bir sorumluluğu da gerekli kılmaktadır. Sivil toplum örgütleri, topluma mesaj verebilmek noktasında medyadan destek beklentisi içindedir. Bu derste bu medya ve sivil toplum arasındaki bu önemli ilişki ampirik gözlem yoluyla incelenecektir. FEL Temel Hukuk Bilgisi Toplum hayatı, hukukun toplumdaki fonksiyonu, toplum hayatını düzenleyen kurallar, hukuk kurallarının sınıflandırılması, hukuk, ahlak, hukuki değerler, hukukun bilimselliği, hukuk düzeni, pozitif tabii hukuk, değişik

11 hukuk tanımları, hukukta yaptırım sorunları, hak kavramı, hukuk normları hiyerarşisi, hukukta yorum metodları, kanun yapmada metodlar, yargı kararları, mahkemeler, hukukta savurma, Kamu-Özel Hukuk ayrımı, değişik hukuk dallarına ilişkin açıklamalar hukukun temel kavram ve kurumları, hukuk akımları bu dersin konularını oluşturmaktadır. FEL Günce Siyasal ve Toplumsal Olaylar-1 Siyasal kurumların ve siyasal davranışın toplumsal boyutlar ile olan ilişkisini konu edinir. Ders olaylar, örnekler üzerinden ilerler. FEL Günce Siyasal ve Toplumsal Olaylar-2 Daha çok ana kavramlar ve temel kurumlar açısından ele alınan ders, toplumsal ve siyasal arasındaki etki-tepki ilişkisini irdeler. FEL Kültür Yönetimi Kültür Yönetimi kavramının temel unsurlarını tartışır ve işletme alanıyla kesişen konuları derinlemesine inceler. Kültür yönetimi ve kültür işletmeciliğinin temel prensipleri, kültür ekonomisi, kültür politikaları ve analizi, kültür ve sanatın pazarlanması, kültür politikaları, Avrupa Birliği ve benzeri alanlarda dersler sunulur. Bu derste edinilen bilgiler ışığında öğrencilerin varolan kültür yapıları üzerine yenilikçi ve yaratıcı öneriler geliştirmeleri önerilir. Türkiye nin ve başta uluslararası kültür sahnesinin güncel kültür ortamı üzerine çalışma yapmaları beklenir. FEL Kültür Ürünlerinin Pazarlanması Bu ders, kültür piyasasının yapısını ve aktörlerinin davranış biçimini sunar. Ayrıca sanat ve kültürün büyümekte olan uluslararası kültür piyasasında nasıl iletişiminin yapıldığını analiz eder. Türkiye ve dünyada pazarlama alanındaki temel kavramların tartışılmasından sonra kültür- sanat ürünlerinin diğer tüketim ürünlerinden farkını ortaya koyan akışta yaratıcı örneklerle pazarlama ve kültür- sanat dünyasının ilişkisi keşfedilir. FEL Tipografi Tipografik yapılar, metodlar ve kavramların tanıtımı. Grafik tasarımın temel unsurlarından olan tipografinin prensiplerine giriş. Yazı karakterlerinin görsel sunumdaki rolü uygulamalı olarak çalışılacaktır. Tipografi ile ilgili ileri seviyede (hareketli tipografi gibi) becerilerin edinilmesi. Karmaşık kavramların çeşitli mesajlara uygun olarak görselleştirilmesi. Tipografi ve diğer görsel formların etkin iletişim üretiminde nasıl birlikte kullanılacağı konusunda tecrübe edinilmesi. FEL Mitoloji Sanat üretiminde erken dönemlerden itibaren dinsel imgenin kullanımı insanlık kadar eski bir uygulamadır. Bu nedenle sanat eserlerinde tanımlanması zorunlu olan ve sanat eserinin içeriğini doğrudan etkileyen dinsel ve/veya mitolojik konulu imgelerin tanımlanması zorunlu olmaktadır. Bu nedenle mitoloji dersi kapsamında sanat eserlerinde kullanılan mitolojik ve dinsel kimliklerin ve olayların hikayeleri ve sembollerinin tanıtılması amaçlanmaktadır.

12 FEL Ambalaj Tasarımı Bu derslerde çeşitli boyut, şekil ve biçimlerdeki tüketim maddelerinin pazarlama koşulları içerisinde kullanılan çeşitli ambalajlarının tasarımına ilişkin uygulamalar yaptırılır. Yapılan uygulamalar üzerinde değerlendirmeler yapılır. FEL Oyun Tasarımı Ders boyunca, oyun tasarımında temel kavramlar incelenecektir. Oyunlar, algoritma, storyboardlar hakkındaki örnekler incelenecek ve tartışılacaktır. Bilgisayar ile tasarım geliştirme, çoklu ortamlarda oyun için arayüz geliştirme üzerine atölye çalışmaları uygulanacaktır. FEL Reklam Fotoğrafçılığı Ders reklam fotoğrafçılığın ana noktalarını içermektedir. Öğrencilere reklam fotoğrafinın sanatsal yaratımını gösterecek pek çok örnek gösterilecek ve temel görsel kaliteyi yaratan etkenler ortaya konacak ve fotoğrafın çeşitli amaçlarla kullanımı öğretilecektir. FEL Banner Design Banner tasarımı web sitelerinin daha fazla tanınması ve ziyaretçi çekmesi için en önemli reklam uygulamalarından biridir. Bannerlar küçük ama son derece etkili spot reklamlardır. Bu ders banner tasarlama sürecinden başlar ve işleyişini, kullanışını, avantaj ve markaya (firmaya) yönelik faydalarını içermektedir. Öğrencilerin, bannerların tasarımı ve işleyişi ile ilgili, hem tasarlama hem de yorumlama yetenekleri kuvvetlendirmeyi amaçlar. FEL Sanat ve Medya Ders kapsamında, iç ve dış politika ağırlıklı köşe yazarlığının temel ilkeleri, meslek ve araştırma yazıları, röportaj teknikleri, dizi yazılar ve bilim haberciliği gibi birbirinden çok farklı disiplinlerle ilgili olarak teorik bilgiler aktarılmakta ve uygulamalı çalışmalara yer verilmektedir. FEL Görsel Kültür Görsel Kültür, kültürel araştırmalar, sanat tarihi, eleştirel teori, felsefe ve antropoloji dallarının bileşiminden oluşarak kültürel bakışını görsel imgeler üzerine odaklayan bir çalışma alanıdır. Son yirmi yıldır görsel kültürün güncel analizinde, 'görsel' olanı üretim, dağıtım ve tüketimi ile bağlantılı olarak, kültürel, sosyal ve tarihsel bağlamında inceleyen bir kavramsal yaklaşım söz konusudur. Bu ders görsel imgeyi Antik Çağ'dan Modernizm ve Postmodernizm'e kadar, 1990'larda Yeni Medya'nın kullanımına kadar olan dönemde ele alır ve kültürel alanda analiz eder. Temel amaçlar: (1) Görsel kültür araştırmalarının eleştirel kuramları ve ana konseptleri hakkında bilgi sahibi olmak (2) Görsel kültürü tarihsel süreç içinde sosyal ve kültürel hareketler ile bağlantılı olarak değerlendirmek (3) 'Görsel' olanı analiz etmek için gerekli kavramsal beceriyi geliştirmektir. FEL Kampanya Reklam Tasarımı Kampanya reklam tasarım dersi, reklam kampanyasının evrelerini, kampanya konularının belirlenmesini, reklam amaçlarının saptanmasını, ürün ve hizmet analizinin yapılmasını, hedef kitlenin belirlenmesini içermektedir.

13 FEL Sanat Kültür ve Toplum Bu dersin içeriği, günümüzün küreselleşen dünyasına entegre olmanın öneminin bilincinde, kültür ve sanat alanlarında donanımlı gençler yetiştirmeye yönelik olarak, kamu ve özel sektörde yatırımların giderek arttığı bu alanlarda çok yönlü bakış açısına sahip mezunlar yetiştirmek amacıyla hazırlanmaktadır. FEL Popüler Kültür ve Medya Bu dersin amacı Atatürk İlke ve İnkılâpları dersinin kapsadığı yakın dönem Türkiye tarihinin siyasal, ekonomik, sosyal ve kültürel olguları hakkında öğrencileri bilgilendirmek. Öğrencilere tarihi ve tarihle ilgili metinleri sevdirmek, öğrencilerin tarihsel olaylara çok yönlü bir şekilde bakabilmesini sağlamak ve disiplinler arası bir yaklaşım etrafında, öğrencileri, başta tarih olmak üzere farklı Sosyal Bilimlerin temel kuramsal kavramları, tartışmaları ve düşünce yöntemleri ile tanıştırmaktır. FEL Gazetecilik Uygulamaları Bu derste, öğrencilerin; gazetecilik mesleğinin icrasının önemli bir parçası olan Türkçe yazma yeteneklerini geliştirmek ve ayrıca bir gazetecinin ihtiyaç duyabileceği dilbilgisi kurallarıyla donatmak amaçlanmaktadır. Öğrencilerin, farklı yazım biçimlerinin temel özelliklerini öğrenebilecekleri uygulamalı çalışmalar yapılmaktadır. FEL Medya Okuryazarlığı Medyanın ideolojik ve mülkiyet yapısının olduğunu öğrenir, medyanın işleyişinin ve gramerinin farkına varır. Bilinçli bir medya okuryazarı olur, Medya Okuryazarlığı alanındaki kuramcıları bilir, Medya Okuryazarlığı nın bilinçli medya izleri yaratmadaki önemini kavrar, medyanın yapısını yakından tanır, medya-iktidar ilişkisini öğrenir, medyada manipülasyon, propaganda ve dezenformasyonun niçin yapıldığını bilir, medyanın yapısına ilişkin farkındalık geliştirir, Türkiye'nin medya okuryazarlığı alanında geldiği noktayı öğrenir. FEL Estetik Estetik üzerine yapılan temsiller ve geliştirilen düşünceler alanındaki edebi ve eleştirel geleneklerin incelenmesi. Estetik kriterlerini anlamak ve değerlendirmek için çeşitli eleştiri yöntemlerinin öğrenilmesi ve uygulanması. (özellikle film, televizyon ve reklâmcılık gibi medya alanlarında) FEL Reklam ve Tanıtım Reklam ve Tanıtım, reklam planlanması ve değerlendirilmesi ile diğer tip tanıtım stratejilerine ve uygulamalarına odaklanır. Bütünleşik pazarlama iletişimleri, stratejik planlama, yaratıcı özet, tüketici davranışı ve iletişim süreciyle ilgili bakış açıları, yaratıcı strateji, medya planlaması ve etkililiğinin ölçülmesi incelenen konular arasındadır. FEL Reklam Tasarımı, Grafiği ve Üretimi Bu ders kapsamında reklam grafik tasarım disiplininin temel unsurları, renk, çizgi, ton ve şekil gibi konular söz konusudur. Bu bağlamda logo tasarımı, görsel imge ve grafik tasarımının temel unsurlarının reklam içindeki yeri

14 konu edilecektir. FEL Medya Yönetimi Bu dersin amacı, medyanın temel yönetim biçimlerini irdelemek ve tartışmaktır. Radyo, televizyon, digital platform, yazılı basın ve elektronik gazeteciliğin temel yönetim stratejileri, örnekleriyle birlikte öğrencilere sunulacak ve tartışılacaktır. Ders, medyada sahiplik ve dağıtım sistemleri, seyirci, dinleyici, okur araştırması, reklam ve satış gibi temel medya yönetimi kavramlarını kapsamaktadır.

T.C. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ HALKLA İLİŞKİLER VE REKLAMCILIK BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ

T.C. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ HALKLA İLİŞKİLER VE REKLAMCILIK BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ 1 T.C. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ HALKLA İLİŞKİLER VE REKLAMCILIK BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ 1. YARIYIL ZORUNLU DERSLER HIR1001 GENEL İKTİSAT (2 0) AKTS:3 Zorunlu Öğrenciler, günlük hayatta üretim

Detaylı

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü. Toplam Kalite Yönetimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı.

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü. Toplam Kalite Yönetimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı. Ders Kodları AKTS AKTS AKTS T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü Toplam Kalite Yönetimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı Tablo 1. Dersler ve Kredi Sayıları I. Yarıyıl Ders Kodları

Detaylı

T.C. OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ DÖRDÜNCÜ YIL-YEDİNCİ YARIYIL

T.C. OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ DÖRDÜNCÜ YIL-YEDİNCİ YARIYIL T.C. OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ DÖRDÜNCÜ YIL-YEDİNCİ YARIYIL ISL 403 Sermaye Piyasaları Analizi (3-0) 3 Dersle, finansal piyasaları

Detaylı

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ TURİZM FAKÜLTESİ TURİZM İŞLETMECİLİĞİ BÖLÜMÜ İKİNCİ ÖĞRETİM DERS İÇERİKLERİ. I. Yarıyıl

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ TURİZM FAKÜLTESİ TURİZM İŞLETMECİLİĞİ BÖLÜMÜ İKİNCİ ÖĞRETİM DERS İÇERİKLERİ. I. Yarıyıl T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ TURİZM FAKÜLTESİ TURİZM İŞLETMECİLİĞİ BÖLÜMÜ İKİNCİ ÖĞRETİM DERS İÇERİKLERİ I. Yarıyıl 2903141 TÜRK DİLİ (4+0) Dil nedir? Dillerin doğuşu. Dil duygu düşünce bağlantısı. Dil kültür

Detaylı

KTÜ FATĠH EĞĠTĠM FAKÜLTESĠ, YABANCI DĠLLER EĞĠTĠMĠ BÖLÜMÜ ĠNGĠLĠZ DĠLĠ EĞĠTĠMĠ LĠSANS PROGRAMI DERS ĠÇERĠKLERĠ

KTÜ FATĠH EĞĠTĠM FAKÜLTESĠ, YABANCI DĠLLER EĞĠTĠMĠ BÖLÜMÜ ĠNGĠLĠZ DĠLĠ EĞĠTĠMĠ LĠSANS PROGRAMI DERS ĠÇERĠKLERĠ KTÜ FATĠH EĞĠTĠM FAKÜLTESĠ, YABANCI DĠLLER EĞĠTĠMĠ BÖLÜMÜ ĠNGĠLĠZ DĠLĠ EĞĠTĠMĠ LĠSANS PROGRAMI DERS ĠÇERĠKLERĠ I. YARIYIL IDE 101 Bağlamsal Dilbilgisi I (3-0-3) Bu ders, öğrencilerin ileri seviyedeki dil

Detaylı

Ders İçerikleri. Birinci Sınıf. I. Yarıyıl

Ders İçerikleri. Birinci Sınıf. I. Yarıyıl EK 2 Ders İçerikleri Birinci Sınıf I. Yarıyıl Turizme Giriş Genel olarak turizm ve turist kavramları, turizm ve seyahatin tarihi gelişimi ve diğer bilim dalları ile ilişkisi, turizm çeşitleri(geleneksel

Detaylı

SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ

SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ I. YARIYIL Sosyal Bilgilerin Temelleri (2-0-2) "Sosyal bilimler" ve "sosyal bilgiler" kavramları, sosyal bilimlerde bilgi, sosyal bilimlerin

Detaylı

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Tezsiz Yüksek Lisans ( II Öğretim ) Programı Öğretim Planı

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Tezsiz Yüksek Lisans ( II Öğretim ) Programı Öğretim Planı T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Tezsiz Yüksek Lisans ( II Öğretim ) Programı Öğretim Planı Tablo 1. Dersler ve Kredi Sayıları I. Yarıyıl Ders Kodları Dersler Kredisi T P K 501

Detaylı

BÖLÜMÜMÜZDE ANLATILAN DERSLER

BÖLÜMÜMÜZDE ANLATILAN DERSLER BÖLÜMÜMÜZDE ANLATILAN DERSLER - Atatürk ilkeleri ve İnkılap Tarihi - I: Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi ile ilgili kavramları, Osmanlı yenileşme sürecini, I. ve II. Meşrutiyet Dönemlerini, buna paralel

Detaylı

YAŞAR ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER BÖLÜMÜ DERS PROGRAMI

YAŞAR ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER BÖLÜMÜ DERS PROGRAMI YAŞAR ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER BÖLÜMÜ DERS PROGRAMI BİRİNCİ YIL 1. Yarıyıl 2. Yarıyıl Kod Ders Adı Kredi Kod Ders Adı Kredi INRL 101 Uygarlık Tarihi 7(3,0,3)

Detaylı

T.C. ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ SOSYAL HİZMET BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ BİRİNCİ SINIF I. DÖNEM (GÜZ)

T.C. ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ SOSYAL HİZMET BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ BİRİNCİ SINIF I. DÖNEM (GÜZ) T.C. ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ SOSYAL HİZMET BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ BİRİNCİ SINIF I. DÖNEM (GÜZ) SOH101 Sosyal hizmette Halkla İlişkiler ve İletişim T:3 U:0 K:3 AKTS: 4 Bu dili arasındaki

Detaylı

T.C. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAK İŞLETME BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ

T.C. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAK İŞLETME BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ SAYFA:1/9 I. YARIYIL DERSLERİ ISL1001 İŞLETME BİLİMİNE GİRİŞ (3 0 3) AKTS:4 İşletmenin genel esasları ve kavramlar, İşletmenin doğuşu, tarihsel gelişimi, İşletmenin amaçları, ekonomi içendeki yeri ve sınıflandırılması,

Detaylı

AMASYA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ YABANCI DİLLER EĞİTİMİ BÖLÜMÜ İNGİLİZ DİLİ EĞİTİMİ ANABİLİM DALI DERS İÇERİKLERİ

AMASYA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ YABANCI DİLLER EĞİTİMİ BÖLÜMÜ İNGİLİZ DİLİ EĞİTİMİ ANABİLİM DALI DERS İÇERİKLERİ AMASYA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ YABANCI DİLLER EĞİTİMİ BÖLÜMÜ İNGİLİZ DİLİ EĞİTİMİ ANABİLİM DALI DERS İÇERİKLERİ I.YARIYIL Bağlamsal Dilbilgisi I (3-0-3) İleri seviyedeki dil ve tümce yapıları, bu

Detaylı

BASIM VE YAYIN TEKNOLOJİLERİ PROGRAMI

BASIM VE YAYIN TEKNOLOJİLERİ PROGRAMI BASIM VE YAYIN TEKNOLOJİLERİ PROGRAMI I. YARIYIL DERS İÇERİKLERİ ZORUNLU DERSLER BYT109 Temel Sanat Eğitimi I 3+2 7,0 Sanatın temel öğelerini ve ilkelerini bir sistem içinde inceleyerek uygulamak. Grafik

Detaylı

İNGİLİZCE ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ

İNGİLİZCE ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ İNGİLİZCE ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ I.YARIYIL Bağlamsal Dilbilgisi I İleri seviyedeki dil ve tümce yapıları, bu yapılar ile sözcükler arasındaki ilişki, bu dil yapıları aracılığıyla

Detaylı

SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI

SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI I. YARIYIL II. YARIYIL DERSİN ADI T U K DERSİN ADI T U K A Sosyal Bilgilerin Temelleri 2 0 2 A Genel Fiziki Coğrafya 4 0 4 A Sosyal Psikoloji 2 0 2 A Eskiçağ

Detaylı

YAŞAR ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ ULUSLARARASI TİCARET VE FİNANSMAN BÖLÜMÜ 2015 2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI DERS PROGRAMI

YAŞAR ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ ULUSLARARASI TİCARET VE FİNANSMAN BÖLÜMÜ 2015 2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI DERS PROGRAMI YAŞAR ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ ULUSLARARASI TİCARET VE FİNANSMAN BÖLÜMÜ 2015 2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI DERS PROGRAMI BİRİNCİ YIL 1. Yarıyıl 2. Yarıyıl CODE COURSE CREDIT CODE COURSE

Detaylı

ULUSLARARASI TİCARET VE LOJİSTİK BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ

ULUSLARARASI TİCARET VE LOJİSTİK BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ ULUSLARARASI TİCARET VE LOJİSTİK BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ Kod : UTL101 Ders : GENEL İŞLETME Kredi : 3 AKTS : 5 İşletmenin genel esasları ve kavramlar, İşletmenin doğuşu, tarihsel gelişimi, İşletmenin amaçları,

Detaylı

YAŞAR ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARI BİLİMLER FAKÜLTESİ ULUSLARARASI TİCARET VE FİNANSMAN BÖLÜMÜ 2014-2015 DERS PROGRAMI

YAŞAR ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARI BİLİMLER FAKÜLTESİ ULUSLARARASI TİCARET VE FİNANSMAN BÖLÜMÜ 2014-2015 DERS PROGRAMI YAŞAR ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARI BİLİMLER FAKÜLTESİ ULUSLARARASI TİCARET VE FİNANSMAN BÖLÜMÜ 2014-2015 DERS PROGRAMI BİRİNCİ YIL 1. Yarıyıl 2. Yarıyıl KOD DERS KREDI KOD DERS KREDI ECON 101 Ekonomiye

Detaylı

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SİGORTACILIK VE SOSYAL GÜVENLİK BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SİGORTACILIK VE SOSYAL GÜVENLİK BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SİGORTACILIK VE SOSYAL GÜVENLİK BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI Birinci Sınıf I. Yarıyıl II. Yarıyıl Dersin DERSİN ADI T U K AKTS Dersin DERSİN ADI T U K AKTS SSG101 Sigortacılığa Giriş 3-3 4

Detaylı

ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ GÖRSEL İLETİŞİM TASARIM BÖLÜMÜ

ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ GÖRSEL İLETİŞİM TASARIM BÖLÜMÜ ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ GÖRSEL İLETİŞİM TASARIM BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ İLET101 İletişime Giriş İletişim bilimlerinin gelişimi, iletişimin temel kavramları, insan ve toplum yaşamında iletişimin

Detaylı

STRATEJİST NEDİR? GİRİŞ

STRATEJİST NEDİR? GİRİŞ 2 STRATEJİST NEDİR? GİRİŞ Kamuda Strateji Kapasitesi Geliştirme Projesi kapsamında gerçekleştirilen durum tespiti çalışmaları (bkz. Durum Tespit, Ön Araştırma Ve İhtiyaç Analizi Raporu, 2010) sonunda kamu

Detaylı

Düzce Üniversitesi İşletme Fakültesi - Uluslararası Ticaret Bölümü Ders Planı. İkinci Sınıf

Düzce Üniversitesi İşletme Fakültesi - Uluslararası Ticaret Bölümü Ders Planı. İkinci Sınıf Düzce Üniversitesi İşletme Fakültesi - Uluslararası Ticaret Bölümü Ders Planı I. Yarıyıl II. Yarıyıl DERSİN KODU-ADI T U K AKTS DERSİN KODU-ADI T U K AKTS UTI101-Mikro İktisat 3-3 5 UTI102-Makro İktisat

Detaylı

Đngiliz Dili ve Eğitimi Anabilim Dalı

Đngiliz Dili ve Eğitimi Anabilim Dalı Đngiliz Dili ve Eğitimi Anabilim Dalı Dersler ve Đçerikleri I.YARIYIL II. YARIYIL KODU DERSĐN ADI T U K ECTS KODU DERSĐN ADI T U K ECTS ĐNA101 Bağlamsal Dilbilgisi I 3 0 3 5 ĐNA102 Bağlamsal Dilbilgisi

Detaylı

DENİZ İŞLETMECİLİĞİ VE YÖNETİMİ YÜKSEKOKULU OKUTULAN DERSLERİN İÇERİKLERİ

DENİZ İŞLETMECİLİĞİ VE YÖNETİMİ YÜKSEKOKULU OKUTULAN DERSLERİN İÇERİKLERİ DENİZ İŞLETMECİLİĞİ VE YÖNETİMİ YÜKSEKOKULU OKUTULAN DERSLERİN İÇERİKLERİ 1.YARIYIL DİY 101 Matematik I (3 0 3) 4 Kümeler, sayılar, özdeşlikler, denklemler ve eşitlikler, fonksiyon kavramı; doğrusal fonksiyonlar,

Detaylı

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU FOTOĞRAFÇILIK VE KAMERAMANLIK PROGRAMI DERS TANIMLARI ZORUNLU DERSLER

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU FOTOĞRAFÇILIK VE KAMERAMANLIK PROGRAMI DERS TANIMLARI ZORUNLU DERSLER BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU FOTOĞRAFÇILIK VE KAMERAMANLIK PROGRAMI DERS TANIMLARI ZORUNLU DERSLER Ders Kodu ve Adı T-U-K AKTS FOT 101 Temel Fotoğraf Fotoğrafın temel teknik

Detaylı

NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU BANKACILIK VE SİGORTACILIK BÖLÜMÜ

NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU BANKACILIK VE SİGORTACILIK BÖLÜMÜ EK.1.BÖLÜM EĞİTİM BİLGİ SİSTEMİ ÖRNEĞİ NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU BANKACILIK VE SİGORTACILIK BÖLÜMÜ A.Amaçlar Programın amacı, finans ve sigortacılık sektöründeki hızlı değişimi yakalayabilen,

Detaylı

T. C. DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ I. YARIYIL.

T. C. DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ I. YARIYIL. T. C. DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ I. YARIYIL. TRK 101 Türk Dili I (2-0) 2 Dilin Tanımı, Dil-Kültür-Medeniyet İlişkisi, Dilin

Detaylı

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU RADYO VE TELEVİZYON PROGRAMCILIĞI PROGRAMI DERS TANIMLARI ZORUNLU DERSLER

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU RADYO VE TELEVİZYON PROGRAMCILIĞI PROGRAMI DERS TANIMLARI ZORUNLU DERSLER BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU RADYO VE TELEVİZYON PROGRAMCILIĞI PROGRAMI DERS TANIMLARI ZORUNLU DERSLER Ders Kodu ve Adı T-U-K AKTS RATE 101 Temel Fotoğraf Fotoğrafın doğuşunun

Detaylı

YABANCI DİLLER EĞİTİMİ BÖLÜMÜ İNGİLİZ DİLİ EĞİTİMİ ANABİLİM DALI LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ

YABANCI DİLLER EĞİTİMİ BÖLÜMÜ İNGİLİZ DİLİ EĞİTİMİ ANABİLİM DALI LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ YABANCI DİLLER EĞİTİMİ BÖLÜMÜ İNGİLİZ DİLİ EĞİTİMİ ANABİLİM DALI LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ I.YARIYIL ELT 101 Bağlamsal Dilbilgisi I (3-0-3) İleri düzeydeki dil ve tümce yapıları, bu yapılar ile sözcükler

Detaylı