Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download ""

Transkript

1 Ýstanbul Doðu ile Batý Arasýndaki Köprü Coatings Show Eurasia 4. Uluslararasý Boya, Mürekkep, Yapýþtýrýcý, Ýzolasyon, Yapý Kimyasallarý Hammadeleri ve Üretim Teknolojileri Fuarý 6-8 Ekim Ýstanbul Fuar Merkezi Medya Partneri Organizatör Bu Fuar 5174 sayýlý Kanun Gereðince Türkiye Odalar ve Borsalar Birliði (TOBB) izni ile düzenlenmektedir.

2 Sektör, Kýtalarýn Buluþtuðu Kentte Bir Araya Geliyor... TURKCOAT EURASIA'nýn üçüncü organizasyonu 8-11 Ekim 2009 tarihleri arasýnda Ýstanbul Fuar Merkezi'nde gerçekleþtirildi. Ekonomik sýkýntýlara raðmen büyük bir baþarý ile sona eren fuarý yakýndan takip eden sektör temsilcileri, daha þimdiden 6-8 Ekim 2011 tarihinde yapýlacak buluþmanýn heyecanýný yaþamaya baþladý. Sadece Türkiye'nin deðil, bölgenin en önemli COATINGS fuarý TURKCOAT EURASIA! 2009 yýlýnda, Doðu Avrupa'dan Orta Doðu'ya, Türki Cumhuriyetler den Kuzey Afrika'ya kadar 64 farklý ülkeden Yabancý ve Yerli ziyaretçiyi (Toplamda 7.311) aðýrlayan TURKCOAT EURASIA, 22 ülkeden 165 katýlýmcýya da ev sahipliði yaptý. (Katýlýmcý ülkeler: Almanya, Amerika Birleþik Devletleri, Avusturya, Belçika, Birleþik Arap Emirlikleri, Çin, Fransa, Hollanda, Hindistan, Hýrvatistan, Ýngiltere, Ýran, Ýspanya, Ýsveç, Ýsviçre, Ýtalya, Mýsýr, Polonya, Suudi Arabistan, Türkiye, Ukrayna, Yunanistan). TURKCOAT EURASIA 2011 için yurt içi / yurt dýþý tanýtým ve satýþ çalýþmalarýna ara vermeden baþlayan Artkim ekibi, 2009'daki baþarýyý katlayarak geliþtirmeyi hedefliyor. Neden Katýlmalýsýnýz? Pazar Payýnýzý Arttýrýn Fuar dönemindeki dört günlük sürede, en yetkili karar vericiler ile görüþerek, hem geniþ bir müþteri kitlesine ulaþýn, hem de tanýtým ve diðer etkinliklerle satýþýnýzý artýrýn. Yeni Acenta ve Temsilciliklere Sahip Olun Fuara katýlan profesyonel ziyaretçilerden, ulusal ve uluslararasý arenada acenta ve temsilcilikler edinme fýrsatýný yakalayýn. Ürünlerinizi veya Hizmet Yeniliklerinizi Lanse Edin Fuar kapsamýnda yenilikler görmek isteyen ziyaretçilere ve katýlýmcýlara ürün veya hizmetlerinizi yüzyüze görüþmelerle lanse etme fýrsatýný kaçýrmayýn. Marka Bilinirliðinizi Güçlendirin Fuarý ziyaret eden binlerce sektör profesyoneli, kiþi, kurum ve medyaya tanýtýmýnýzý yaparak, firma imajýnýzý güçlendirin ve marka bilinirliðinizi artýrýn. Müþteri Sadakatinizi Koruyun Fuar kapsamýnda mevcut iliþkilerinizi güçlendirin. Organizasyonu ziyaret eden mevcut ve potansiyel müþterileriniz ile iletiþim þansýný kaçýrmayarak zamandan ve maliyetten kazanýn. Pazar Araþtýrmasý Yapýn TURKCOAT EURASIA kapsamlý pazar ve müþteri araþtýrmasý yapmanýzý saðlayarak, geri dönüþümü hýzlý bir araç olarak hizmet eder. Sektörün vazgeçilmez firmasý olmak için geliþen tüm dinamiklerden haberdar olun. Neden Ziyaret Etmelisiniz? Sektör Profesyonelleri Ýle Tanýþýn Boya, Vernik, Mürekkep, Yapýþtýrýcý, Yapý Kimyasallarý, Ýzolasyon gibi birçok ana sektöre hammadde, yardýmcý madde, özel kimyasallar, üretim ekipmanlarý, ambalaj, iþ güvenliði tedarik eden üretici ve distribütör firmalar ve diðer kurumsal müþterileri ile fuar boyunca görüþme fýrsatýný kaçýrmayýn. Sektörün en yetkili isimleri orada olacak, sektör profesyonelleri ile tanýþýn. Sektörün Nabzýný Tutun! Fuar boyunca katýlýmcý yerli ve yabancý firmalar, yeni teknolojileri, ürünleri ve yöntemleri sektöre tanýtacaklar. Bilgi paylaþýmýnda bulunmak, yerel ve global sektördeki yeniliklerden haberdar olmak için orada olun. "Workshop"larý Kaçýrmayýn Fuarla eþ zamanlý düzenlenecek "Workshop" lara katýlarak teknik bilgi ve birikimlerinizi artýrýn. Sektörün Öncüleri ile Tanýþýn Boya sektörünün öncü hammadde ve teknoloji firmalarýnýn ürünleri hakkýndaki teknik detaylarý yüzyüze görüþmelerle öðrenin. Sektörün lider ve öncü firmalarýný bir arada görme fýrsatýný kaçýrmayýn. Global Pazarý Tanýyýn Uluslararasý firmalarýn direkt katýlýmcý olarak yer aldýðý TURKCOAT COATINGS SHOW size global pazarý birebir görüþmelerle tanýma fýrsatý sunuyor.

3 Sergilenecek Ürün Gruplarý Boya Hammaddeleri Baðlayýcýlar - Solventler - Pigmentler - Dolgu Malzemeleri Katký Maddeleri Mürekkep Hammaddeleri Baðlayýcýlar - Solventler - Pigmentler ve Boyar Maddeler Katký Maddeleri Yapýþtýrýcý Hammaddeleri Polimerler - Polimer Dispersiyonlarý - Monomerler - Reçineler Dolgu Malzemeleri - Solventler - Yumuþatýcýlar - Yaðlar Katký Maddeleri - Vakslar Yapý Kimyasallarý ve Ýzolasyon Hammaddeleri Katký Maddeleri - Yardýmcý Maddeler Laboratuvar ve Üretim Ekipmanlarý Karýþtýrýcýlar - Ekstrüderler - Yoðurucular - Deðirmenler Filtreler ve Filtrasyon Sistemleri - Pompalar - Dozaj Sistemleri Tartýlar - Nakil Sistemleri - Doldurma Sistemleri - Ambalajlama Sistemleri - Etiketleme Makineleri - Renklendirme Sistemleri - Soðutucular Test ve Ölçüm Ekipmanlarý Kalite Kontrol Ekipmanlarý - Laboratuvar Test Ekipmanlarý Üretim ve Proses Kontrol Sistemleri Çevre Saðlýðý ve Ýþ Güvenliði Ýþ Güvenliði - Tank Temizleme - Hava Arýtma - Atýk Su Arýtma Solvent Geri Dönüþüm Sistemleri Hizmetler Lojistik - REACH Hizmetleri - Yazýlým, Donaným E-Ticaret - Bilimsel Literatür - Danýþmanlýk Hizmetleri - Araþtýrma ve Geliþtirme

4 Ýstatistik Kimler Ziyaret EDÝYOR? TURKCOAT 2009 u 64 Ülkeden Profesyonel Ziyaret Etti Yabancý Ziyaretçi Yerli Ziyaretçi Yýlýnda Ziyaretçilerin Ýlgilendikleri Ürün Gruplarý: (Çoktan Seçmeli ) Boya Hammaddeleri 68% Laboratuvar ve Üretim Ekipmanlarý 41% Yapýþtýrýcý Hammaddeleri 39% Yapý Kimyasalllarý ve Ýzolasyon Hammaddeleri 24% Mürekkep Hammaddeleri 21% Test-Ölçüm Ekipmanlarý 19% Çevre ve Ýþ Güvenliði 9% Hizmetler 5% Turkcoat Sektör Liderlerini Bir Araya Getiriyor. Sorumluluk Alaný: Üretim Müdürleri 28.6% Pazarlama ve Satýþ Müdürleri 25.8% Ceo, Üst Düzey Yöneticiler 15.3% Satýnalma Müdürleri 14.9% Ar-Ge Sorumlularý 9.1% Müþteri Hizmetleri 4.3% Diðer 2.0% Gün 2.Gün 3.Gün 4.Gün Toplam Yabancý Ziyaretçilerin Coðrafi Daðýlýmý Ortadoðu: 36% Türki Cumhuriyetler (ve BDT): 14% Doðu Avrupa: 17% Avrupa (Diðer): 15% Kuzey Afrika: 8% Uzakdoðu / Afrika / Amerika: 10% Ekim 2009 tarihleri arasýnda üçüncüsü gerçekleþtirilen TURKCOAT, özelllikle yabancý ziyaretçi sayýsýndaki devamlýlýk ile dikkatleri üzerine çekti. Avrupa dan Ortadoðu ya, Kuzey Afrika dan Uzak Doðu ya kadar dünyanýn dört bir yanýndan sektör temsilcisi TURKCOAT için Ýstanbul da buluþtu. ABD 8 Afganistan 6 Almanya 64 Arnavutluk 6 Avusturya 7 Azerbaycan 55 BAE 34 Belçika 4 Beyaz Rusya 12 Bulgaristan 78 Cezayir 14 Çek Cumhuriyeti 5 Çin 14 Ermenistan 11 Fas 18 Fiji 3 Fransa 32 Gana 2 Güney Kore 6 Gürcistan 8 Hindistan 34 Hollanda 16 Irak 45 Ýngiltere 17 Ýran 227 Ýspanya 8 Ýsrail 42 Ýsveç 3 Ýsviçre 17 Ýtalya 29 Ýzlanda 8 Japonya 4 Katar 26 Kazakistan 29 KKTC 14 Kosova 6 Kuveyt 28 Libya 17 Lübnan 29 Macaristan 5 Makedonya 15 Malezya 2 Mýsýr 26 Moldova 10 Nijerya 6 Özbekistan 37 Pakistan 9 Polonya 5 Romanya 45 Rusya 12 Senegal 4 Sýrbistan 14 Singapur 2 Sudan 3 Suriye 72 Suudi Arabistan 39 Tayland 4 Tayvan 2 Tunus 20 Türkiye 5872 Türkmenistan 19 Ukrayna 15 Ürdün 36 Yunanistan 51

5 Kimler KATILIYOR? Yýl Yerli Katýlýmcýlar Yabancý Katýlýmcýlar Katýlýmcý Görüþleri TURKCOAT 2009 Arkem / Tezel Kökdemir: Ýlk baþladýðýndan beri fuara katýlýyoruz. Geniþ bir müþteri yelpazemiz var. Hepsini ziyaret etmek zaman alýyor ve çok mümkün olmuyor. Burada bütün müþterilerimizi bir arada görme imkaný buluyoruz. Bu kadar kalabalýk olacaðýný beklemiyorduk. Fakat çok güzel geçiyor. Günkem / Gürbüz Yýldýz: Fuar krize raðmen çok iyi gidiyor. Özellikle bugün þehir dýþýndan gelen ziyaretçilerimizi aðýrladýk. Boya sektöründeki ortalama %50 lik küçülmeye raðmen, fuar bunun aksini ispatlýyor. Fuar çok baþarýlý geçiyor. Önümüzdeki günlerde Orta Asya projelerimiz için, oradan gelen ziyaretçi ve katýlýmcýlarla kaynaþma adýna iyi bir vesile oldu. Çok yararlý bir fuar. Asil Kimya / Ahmet Karamustafaoðlu: Fuar her zamanki gibi gayet iyi geçiyor. Tabi bu fuarlar bizim müþterilerilerle buluþma yerimiz. Senede bir kez de olsa müþterilerle bir araya gelmek için büyük bir fýrsat. Harke Chemicals / Dirk Forler (Almanya) Organizasyonun yurt dýþý katýlýmcýsý olduðumuz için deðiþik bir deneyim... Bizim için Asya'yla iletiþim halinde olmak çok önemli, bu yüzden fuara katýlmaya karar verdik. BASF / Dr. Gürses Öner Yaþanan kriz nedeni ile bu kadar kaliteli bir organizasyon beklemiyorduk. Turkcoat yine beklentilerimizin çok üzerinde oldu. Katýlýmcý firmalarýn sayýsý kadar ziyaretçi sayýsý da oldukça tatmin ediciydi. Chemfine International / Michael Mao (Çin) Bana kalýrsa Turkcoat boya sektöründe, Türkiye'nin ve Orta Doðu'nun en büyük fuarý. Bu fuarda Türkiye'den ve komþu ülkelerden pek çok firmayla temas kurduk. IMCD / Müge Tamkan Fuar çok iyi organize edilmiþ. Tedarikçilerimiz de burada, standýmýzda yer alýyor. Özellikle Ýstanbul dýþýndan ve yurt dýþýndan yeni müþterilerle tanýþma imkanýmýz oluyor. Fuar sadece boya sektörüne yönelik olduðu için ziyaretçiler de konuyla ilgilenen kiþiler ve bizler de onlarýn ne istediklerini tam olarak biliyoruz. Burada olmaktan çok memnunuz. Kempro / Ömer S. Oðuz: Burasý bir buluþma platformu; özellikle yurt dýþýndan gelen yetkililerle yerli temsilciler bu fuarda birleþiyor. Bu tarz ihtisas fuarlarý çok kýsa zaman içerisinde çok sayýda potansiyel müþteri ile buluþma fýrsatý sunuyor. Ayný zamanda sergilenen yeni ürünler ve teknolojiler de fuara ayrý bir anlam kazandýrýyor. Dupont / Suha Sevin Dupont, Turkcoat'u ilk organizasyonundan bu yana destekliyor. Turkcoat, her geçen yýl uluslararasý fuar seviyesine ulaþmakta. Suudi Arabistan'dan Pakistan'a, Çin'den Amerika'ya birçok ülkeden profesyonellerle tanýþma imkaný bulduk. Bu nedenle organizasyondan çok memnun olduðumuzu belirtmeliyim. Eminim ki zaman içerisinde Turkcoat daha büyük baþarýlara imza atacaktýr. Eagle Chemicals / Achraf Barsoum (Mýsýr) Fuar harika! Bizim adýmýza Türk piyasasý için bir fikir oluþturmasý nedeni ile harika bir fýrsat oldu. Standýmýzda Türkiye'den, Avrupa'dan, Orta Doðu'dan birçok ziyaretçi aðýrladýk. Bu fuara ilk kez katýldým ve çok etkilendiðimi belirtmeliyim. Epocat/Oxipol / Lorenzo Musiani (Belçika) Turkcoat Fuarý, bizim gibi Avrupa'dan gelen firmalar için Türk insaný ve Türk piyasasýyla tanýþma adýna çok önemli bir fýrsat. Bu açýdan fuara katýlmak; iþ imkanlarýmýzý geliþtirmek, yeni potansiyel müþterilerle irtibata geçmek ve ortak bir paydada buluþabilmek adýna önemli bir rol oynuyor. Eral Protek/ Nilay Midilli: Þu ana kadar memnunuz fuardan. Yýllardýr bu sektörde olduðumuz için yeni müþteri bulma beklentimiz çok yok. Ancak müþterilerimizle bir arada olma imkaný buluyoruz. Ayrýca yeni sektörlerden de ziyaretçi profilimiz var. Yabancý, özellikle Ýran, Tunus, Almanya, ve Avrupa'nýn birçok ülkesinden gelen firmalar da oldu. Onlarla da irtibat kurma imkaný bulduk. Çok keyifli bir fuar. Kimsel Kimya / Hakan Küçükþenlik: Son iki yýldýr Turkcoat Fuarý'na katýlmaktayýz. Her geçen yýl katýlýmcý sayýsýnýn arttýðýný görüyorum. Bu bizi daha da memnun ediyor. Bu fuarda özellikle yurtdýþýndan katýlýmcý sayýsýnýn artmasý bizi daha da memnun etti. Bu da bize özellikle ileride yapacaðýmýz pazarlama faaliyetleri açýsýndan da ýþýk tutmuþ durumda. Fuar buna vesile oldu. National Industrial Resins / Ashraf Mohamed Bahnasy (Suudi Arabistan) Bu organizasyon, Türkiye'de fuar olarak katýldýðýmýz ilk etkinlik. Umarým bir sonraki fuara da katýlabiliriz. Çok iyi organize edilmiþ. Turkcoat sayesinde birçok yeni firma ile irtibata geçtik. Ayrýca bizim için Türk piyasasý oldukça ilgi çekici ve bu piyasanýn bir parçasý olmak isteriz. Profarb / Michal Szygula (Polonya) Bizim için Türk pazarýndan yeni müþteriler kazanmak çok önemli... Birçok ilgi çekici müþteri bulmuþ olmaktan da çok mutluyuz. Boya sektörüne yeni çözümler getiren, sistem mühendisliðiyle ilgili bir firmayýz ve burada da birçok makine satýyoruz. Umuyoruz ki gelecekte Türk ve komþu ülke pazarlarýnda yeni yatýrým fýrsatlarý bulabiliriz. Vicro-Mac / Marco Gerosa (Ýtalya) Fuar çok baþarýlýydý. Standýmýza gelen tüm ziyaretçiler potansiyel müþterilerdi. Ýhtiyaçlarý olan makine ve sistemleri hakkýnda ne istediklerini biliyor ve nokta atýþý yapýyorlardý. Ýnsanlarýn harcayacak bir dakikasý bile yoktu ki bu da harika! Kalite çok iyiydi.

6 Sponsorluk Seçenekleri Fuar Ana Sponsorluðu Posterlerde fuar ana sponsoru olarak logo tanýtýmý El afiþlerinde (fuar davetiyesi) ana sponsor olarak logo tanýtýmý Fuar kataloðunda ana sponsor olarak tam sayfa reklam Fuarýn internet sitesinde ana sponsor olarak logo tanýtýmý ve sponsor firmaya link Basýn bültenlerine ana sponsorlarýn eklenmesi Ziyaretçi çantalarýnda ana sponsor olarak logo tanýtýmý ( adet) Yurt içi ve yurt dýþý tanýtým çalýþmalarýnda logo tanýtýmý 12 m 2 standsýz alan Fuar Sponsorluðu Posterlerde fuar sponsoru olarak logo tanýtýmý Fuarýn internet sitesinde fuar sponsoru olarak logo tanýtýmý ve sponsor firmaya link Ziyaretçi çantalarýnda sponsor olarak logo tanýtýmý ( adet) Fuar alanýnda reklam ve tanýtým Yaka Kartý, Ziyaretçi Çantalarý, Oturma Alanlarý, Fuar Yerleþim Planý, Fuar Kalemleri, Kayýt Alaný, Kokteyl, Ýnternet Alanlarý, Yaka Kartlarý, Davetiyeler Ýç mekan Reklamlarý Ayak reklamý Fuaye Flamalarý Yer Grafikleri Gözalýcý Bannerlar Kutu Bannerlarý Dijital Reklamlar Fuar Websitesinde Reklam 500x60 flash banner 140x140 kübik banner 140x250 uzun banner 125x200 uzun banner Üçlü reklam paketi Rotasyonlu Alanlar Sponsorluk seçenekleri, fiyat ve detaylý bilgi için: /

7 Fiyat Listesi Coatings Show Eurasia 6-8 Ekim Ýstanbul Fuar Merkezi 4. Uluslararasý Boya, Mürekkep, Yapýþtýrýcý, Ýzolasyon, Yapý Kimyasallarý Hammadeleri ve Üretim Teknolojileri Fuarý KATILIM ÜCRETLERÝ (Standsýz) Stand m m 2 arasý m 2 arasý m 2 arasý 90 m 2 ve üzeri 176 Euro /m 2 +KDV 166 Euro /m 2 +KDV 156 Euro /m 2 +KDV 146 Euro /m 2 +KDV En küçük katýlým 16m 2 'dir. Ödemeler Euro veya ödemenin yapýldýðý günkü Merkez Bankasý efektif satýþ kuru üzerinden TL olarak yapýlacaktýr. Katýlým bedelinin %25 i sözleþme ile birlikte nakit, kalan bakiye ise sözleþme tarihini izleyen 3 ayda eþit taksitler halinde ödenecektir. PAKET STAND SEÇENEKLERÝ Paket Stand: AVRUPA 35 / m 2 Stand Özellikleri Duvarlar Tüm stand duvarlarý beyaz suntalamdýr. Halý Standart gri renk Kapalý Oda 1m 2 perdeli (ücretsiz) veya kilitlenebilinir kapý ekstra ücret karþýlýðý (50,-Euro) Stand renk seçenekleri: Renkli folyo kaplamalý (Lütfen tek renk iþaretleyiniz.) Mavi Kýrmýzý Yeþil Turuncu 1 Masa, 3 Sandalye 1 Adet Çöp kutusu 1 Adet Askýlýk, 1 Adet Banko Her 3m 2 için bir aydýnlatma spotu 1 adet 3'lü priz 220 V Paket stand: ASYA 40 / m 2 Stand Özellikleri Duvarlar Tüm stand duvarlarý beyaz suntalamdýr. Halý Standart gri renk Kapalý Oda 1m 2 perdeli (ücretsiz) veya kilitlenebilinir kapý ekstra ücret karþýlýðý (50,-Euro) Stand renk seçenekleri: Renkli folyo kaplamalý Alýnlýk Renk Seçeneði Mavi Kýrmýzý Yeþil Turuncu Dikey Kenarlýk Renk Seçeneði Mavi Kýrmýzý Yeþil Turuncu 1 Masa, 3 Sandalye 1 Adet Çöp kutusu 1 Adet Askýlýk, 1 Adet Banko Her 3m 2 için bir aydýnlatma spotu 1 adet 3'lü priz 220 V Standart Paket Stand 20 / m 2 Stand Özellikleri Duvarlar Tüm stand duvarlarý beyaz suntalamdýr. Halý Standart gri renk 1 Masa 3 Sandalye Her 3m 2 için bir aydýnlatma spotu 1 Adet 3'lü priz 220 V 1 Adet Çöp kutusu

8 Fuar Alaný Hall 10 Hall 9 Hall 9-10 GÝRÝÞ / ÇIKIÞ Artkim Fuarcýlýk Tic. Ltd. Þti. Tel: Faks: E-posta: E-posta: Web:

www.turkcoat-paintistanbul.com / www.paintistanbul-turkcoat.com 24-26 Mart 2016

www.turkcoat-paintistanbul.com / www.paintistanbul-turkcoat.com 24-26 Mart 2016 www.turkcoat-paintistanbul.com / www.paintistanbul-turkcoat.com 6. Uluslararası Boya, Boya Hammaddeleri, Yapı Kimyasalları, Yapıştırıcı ve Hammaddeleri, Laboratuvar ve Üretim Ekipmanları Fuarı Türkiye

Detaylı

MINEX 2007 MADENCÝLÝK, DOÐAL KAYNAKLAR VE TEKNOLOJÝLERÝ FUARI 1-3 ÞUBAT 2007. Uluslararasý Ýzmir Fuar Alaný/Kültürpark / ÝZMÝR 120 firma

MINEX 2007 MADENCÝLÝK, DOÐAL KAYNAKLAR VE TEKNOLOJÝLERÝ FUARI 1-3 ÞUBAT 2007. Uluslararasý Ýzmir Fuar Alaný/Kültürpark / ÝZMÝR 120 firma ÝZFAÞ ÝZMÝR FUARCILIK HÝZMETLERÝ KÜLTÜR VE SANAT ÝÞLERÝ TÝCARET A.Þ. www.izmirfair.com.tr info@izmirfair.com.tr GÖREV TANIMI ÝZFAÞ, 7 Þubat 1990 tarihinde kurulmuþtur. 1990 2004 yýllarý arasýnda, mevcut

Detaylı

Ulusal Kalýp Üreticileri Birliði Bültenidir WWW.UKUB.ORG.TR Yýl: 2013 Sayý:1 Birlik Faaliyetleri * UKUB Tersine Mühendislik Merkezi * Meslek Liseleri Arasý 1. Ulusal Kalýp Yarýþmasý * Kalýp Avrasya 2012

Detaylı

2010 - X Celal KAYA - TAYSAD Yönetim Kurulu Baþkaný Yeni yýl tüm dünyaya ve otomotiv sektörüne barýþ, mutluluk, saðlýk, bereket ve bol kazanç getirsin. Yeni yýlýnýz Kutlu Olsun Ýsviçre Baþkonsolosu Maysan

Detaylı

perder baþkandan 2 Ocak - Þubat Selamet Aygün TPF Baþkaný Deðerli Dostlarým,

perder baþkandan 2 Ocak - Þubat Selamet Aygün TPF Baþkaný Deðerli Dostlarým, baþkandan Deðerli Dostlarým, Bugün itibariyle yerel zincirlerin geldiði noktayý oldukça sevindirici buluyorum. Uzun yýllar daðýnýk bir yapýda faaliyet gösteren yerel zincir markalarý önce organize oldu.

Detaylı

IBAN: TR190020300001428410000001

IBAN: TR190020300001428410000001 baþkandan Deðerli Dostlarým, Ýfade ve düþünce özgürlüðü bireylerin en doðal hakkýdýr. Bu hakký yasalarla bireylerin elinden almak, onlara herhangi bir konuda, Þu þekilde düþünemezsin, düþünceni þu þekilde

Detaylı

ERDAL ELBAY: Çaðýn yükselen kâr ivmesi; Ýnnovasyon HYUNDAI ASSAN: Türk otomotiv yan sanayileri Avrupa ve Uzakdoðu kalitesini yakaladý MAYSAN MANDO 31 inci Yeþil Bursa Rallisi nde MAYSAN MANDO BÜLTENÝ 2007

Detaylı

SPONSORLUK SEÇENEKLERÝ BÝRÝNÝZ BÝN OLSUN! "Turkchem Chem Show Eurasia & Eurasian Coatings Platform Sponsorluk Seçenekleri" Sponsorluk seçeneklerinin size sunduðu fýrsatlar sonucu fuar alanýnda marka tanýnýrlýðýnýzý

Detaylı

HABERLER Eylül-Ekim 2001 Sayý: 4 Ýnternet ve Bilgi Teknolojileri Bülteni FÝNANS ÝMKB ye uzaktan eriþim baþladý. Osmanlý Bankasý ndan e-ticaret ödeme altyapýsý. Dýþ Yatýrým dan yatirimyap.com. Koç Yatýrým

Detaylı

CargillHaberler. Cargill - Türkiye. Kapak Konusu: Doðu mutfaðýndan, dünya mutfaðýna! Sayý: 3 / Mayýs 2008

CargillHaberler. Cargill - Türkiye. Kapak Konusu: Doðu mutfaðýndan, dünya mutfaðýna! Sayý: 3 / Mayýs 2008 Cargill - Türkiye CargillHaberler Sayý: 3 / Mayýs 2008 Bu sayýda neler var: Baþarýyý fark eden yaklaþým Barbaros Bulutoðlu: Ne yapacaksan onu söyle, ne söylüyorsan onu yap Kapak Konusu: Doðu mutfaðýndan,

Detaylı

HABERLER Nisan 2001 Sayý: 2 Ýnternet ve Bilgi Teknolojileri Bülteni OTOMOTÝV Otomotiv sitesi otomax.com kullanýma açýldý. FÝNANS Garanti Bankasý Ýnternet ten gerçek zamanlý hisse senedi fiyatlarý sunuyor.

Detaylı

Vedat Baþaran: Süt, tarçýn, damla sakýzý: Damaklarýn Decoder i VÝVÝDENT Full Fresh ECR, verimliliði artýrýyor: Soydan Cengiz Þekerlemede PVM damgasý Nureddin Ergür: Üretimin can damarý tedarik zinciri

Detaylı

CargillHaberler. Cargill Türkiye. Gýdalarýnýz için ilham veren fikirler. Mart 2009

CargillHaberler. Cargill Türkiye. Gýdalarýnýz için ilham veren fikirler. Mart 2009 Cargill Türkiye CargillHaberler Mart 2009 Her yerde Enerji Verimliliði Prof. Dr. Ö. Utku Çopur: Üniversitesanayi iþbirliði önemli Öðretmenlerin takdirini kazandý Gýdalarýnýz için ilham veren fikirler Cargill

Detaylı

ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER

ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 5. B ölüm KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER ÜLKELER ARASI ETKÝLEÞÝM KONULAR KÜLTÜR BÖLGELERÝNÝN OLUÞUMU VE TÜRK KÜLTÜRÜ KÜRESEL TÝCARETÝN EN ÖNEMLÝ ÜÇ ELEMANI: HAM MADDE - ÜRETÝM - PAZAR DÜNYANIN HIZLI

Detaylı

HABERLER Haziran-Temmuz 2001 Sayý: 3 Ýnternet ve Bilgi Teknolojileri Bülteni FÝNANS Türkiye Ýþ Bankasý finans bilgi portalý: Ýþ te Yatýrým. DenizBank tan B2B Projesi: e-denizbank. ÝNTERNET ERÝÞÝMÝ / PORTAL

Detaylı

perder baþkandan 2 Temmuz - Aðustos Selamet Aygün TPF Baþkaný Deðerli dostlarým, Saygýlarýmla,

perder baþkandan 2 Temmuz - Aðustos Selamet Aygün TPF Baþkaný Deðerli dostlarým, Saygýlarýmla, baþkandan Deðerli dostlarým, Yýlýn ilk altý ayýný geride býraktýk. Sektörümüz açýsýndan bu altý ayý deðerlendirdiðimizde sevindirici sonuçlara ulaþýldýðýný görüyoruz. Araþtýrmalara göre, 2011 yýlýnýn ilk

Detaylı

BU SAYIMIZDAKÝ HABERLER TEKSTÝL Türkiye nin ilk pamuk e-pazaryeri Kotonline hizmete girdi. ÞUBAT 2001 Sayý:1 OTOMOTÝV Ýnternet ten satýlan 90 adet Lupo Türkiye yollarýnda. HIZLI TÜKETÝM MALLARI Türkiye

Detaylı

editörden Truman Show Kapýlardan girenler, yemek yiyenler, filmin baþlamasý için sinemanýn önünde bekleyenler, vitrinlerin önünde yeni gelen ürünlere bakanlar, kafelerde sohbet edenler, sanki derin bir

Detaylı

Ücretsizdir // 3 Aylýk Dergi // Sayý 4 // Ocak 2009 Yeni Nesil Hasar Ýliþkileri Yönetim Sistemi WinSure CLAIMS Be Sure To Win SFS de Görev Deðiþimi SFS Yeni Genel Müdürü Hakan Yurdakul Sayfa>1 Türk Nippon

Detaylı

Mavi sayfa. Þeker tüketimini azaltmak için þeker vergisi mi gelmeli? Su hayattýr. Tuz ve Saðlýk. Kanserli köy 40 yýl sonra taþýnýyor

Mavi sayfa. Þeker tüketimini azaltmak için þeker vergisi mi gelmeli? Su hayattýr. Tuz ve Saðlýk. Kanserli köy 40 yýl sonra taþýnýyor Þeker tüketimini azaltmak için þeker vergisi mi gelmeli? Dünya Saðlýk Örgütü uzmanlarý günlük enerji ihtiyacýnýn þekerden karþýlanma oranýnýn yüzde 10 dan yüzde 5'e düþürülmesini önermiþti. Saðlýk makaleleri

Detaylı

Üç Oda ortak binada hizmet verecek

Üç Oda ortak binada hizmet verecek Hisarcýklýoðlu Türkiye nin yeni bir ekonomi modeline ihtiyacý var Türkiye Odalar ve Borsalar Birliði (TOBB) Baþkaný RifatHisarcýklýoðlu, Türkiye'nin teknolojik dönüþüm, kadýnlarýn iþgücüne katýlýmý ve

Detaylı

Wilo. M580 epac Rakiplere. Hidrolik Pnömatik Sektör Notu. Standart Pompa. Schneider Electric Makale. Ceram Protected, agresif.

Wilo. M580 epac Rakiplere. Hidrolik Pnömatik Sektör Notu. Standart Pompa. Schneider Electric Makale. Ceram Protected, agresif. 16 Standart Pompa 11 34 Bredel ve Skid ve makine üreticileri için ultra-kompakt Coriolis kütlesel debimetre 26 Schneider Electric Makale M580 epac Rakiplere 28 38 Wilo Ceram Protected, agresif Hidrolik

Detaylı

Ýstihdam Fuarý kapýlarýný açtý

Ýstihdam Fuarý kapýlarýný açtý Yýlda 1.5 Hitit Gýda, Velipaþa milyon ton su tasarrufu Haný na veda ediyor Zelveci: 5 yeni þube açýyoruz Çorum Belediyesi Su Ýþleri Müdürlüðü ekipleri, içme suyu þebekesinde oluþan kaçaklara aman vermiyor.

Detaylı

I I S a y ý : 3 2 0 0 4 / 3

I I S a y ý : 3 2 0 0 4 / 3 Sayý : 3 2004/3 Dizel Motor Yaðlarý S a y ý : 3 2 0 0 4 / 3 EDÝTÖR "Merhaba" TEKNOLOJÝ Geri Dönüþüm Sektörü ve JCB BÝLGÝ Yeni Türk Lirasý SÖYLEÞÝ John Patterson SATÞ SONRAS HÝZMETLER Yýllarca sorunsuz

Detaylı

Ücretsizdir // 3 Aylýk Dergi // Sayý 5 // Nisan 2009 SFS Müþterileri Teknik Karlýlýk ve Hasar Prim Oranlarýnda Sektörün Çok Ýlerisinde Sigorta Þirketlerinde SFS Katma Deðer Ölçüm Araþtýrmasý Sonuçlarý

Detaylı

CargillHaberler. Cargill Türkiye. Pektin mi, niþasta mý? Zor seçim, kolay çözüm. Eylül 2010

CargillHaberler. Cargill Türkiye. Pektin mi, niþasta mý? Zor seçim, kolay çözüm. Eylül 2010 Cargill Türkiye CargillHaberler Eylül 2010 Cevdet Altýn: Odamýz artýk çok iyi bir noktaya ulaþtý Ediz Aksoy: Bisikletlerin dördü bizim Baþkanlarýn ödülü Cargill e Gelecek için ýþýk, gezegen için umut Pektin

Detaylı

CargillHaberler. Cargill Türkiye. Ýnsan beslenmesine katkýda dünya çapýnda liderlik. Ocak 2011

CargillHaberler. Cargill Türkiye. Ýnsan beslenmesine katkýda dünya çapýnda liderlik. Ocak 2011 Cargill Türkiye CargillHaberler Ocak 2011 Recep Altepe: Kentlerin en güzeli Bursa Alev Çakan: Hedef, sýfýr kaza Eðitim, eðlence, lezzet bir arada... Van da 1 umut için, en az 1 roman Ýnsan beslenmesine

Detaylı

Nereden nereye PROJE TASARIM

Nereden nereye PROJE TASARIM 2EYLÜL-EKÝM 2007 KOCAELÝ içindekiler 3 Nereden nereye Eylül-Ekim 2007 Sayý: 9 Genel Yayýn Koordinatörü ÖMER POLAT Basýn Yayýn Daire Baþkaný YUSUF GENÇ Sorumlu Müdür MEHMET KESEN Arþiv Fotoðraflarý NURDOÐAN

Detaylı

CargillHaberler. Cargill - Türkiye. Cargill Gýda Türkiye enerji verimliliðine EVET dedi. Ocak 2009

CargillHaberler. Cargill - Türkiye. Cargill Gýda Türkiye enerji verimliliðine EVET dedi. Ocak 2009 Cargill - Türkiye CargillHaberler Ocak 2009 Bir markanýn öyküsü: Vaniköy Kalpten kalbe! ÖSGD Dr. Sait Koca: Sektörün umudu ihracat! Cargill Gýda Türkiye enerji verimliliðine EVET dedi Cargill - Türkiye

Detaylı

Çankaya Üniversitesi Sayý: 18 Temmuz 2004 ISSN 1304-9836 www.cankaya.edu.tr Ýçindekiler Erasmus ve Çankaya Üniversitesi 3 AB ve Demokrasinin Birleþtirici Gücü 7 Avrupa Anayasasý 11 Prof. Dr. Ahmet Yalnýz

Detaylı