Sirkülasyon Pompasý. Kullaným Kýlavuzu

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Sirkülasyon Pompasý. Kullaným Kýlavuzu"

Transkript

1 Sirkülasyon Pompasý Kullaným Kýlavuzu

2 Kitap Revizyon Tarihi: Kitap Baský Tarihi: Revizyon No: 3

3 ÝÇÝNDEKÝLER GÝRÝÞ GARANTÝ ve SERVÝS MODEL KOD NO DOÐRU ve GÜVENLÝ KULLANIM ÝÇÝN TEKNÝK ÖZELLÝKLER ELEKTRÝKSEL ÖZELLÝKLER ANA PARÇALAR / MALZEME ÖZELLÝKLERÝ BOYUTLAR ve AÐIRLIKLAR NPVO-26-P BOYUTLAR ve AÐIRLIKLAR HCP-Al HCPC-Al KAVÝTASYON SESLERÝNÝN ÖNLENMESÝ TEKNÝK VERÝLER MONTAJ ELEKTRÝK BAÐLANTILARI Tek Fazlý Baðlantý Üç Fazlý Baðlantý Üç Faz - Tek Faz Dönüþümü HCPC-Al Tipleri Þebeke Baðlantýsý ÝÞLETMEYE ALMA Kontroller Dönme Yönü Kontrolü ve hava tahliyesi Pompa Ters Yönde Dönüyorsa HIZ SEÇÝMÝ ve DEÐÝÞTÝRÝLMESÝ HCP-Al Tiplerinde Hýz Deðiþimi HCPC-Al Tiplerinde Hýz Deðiþimi ÇALIÞTIRMA BAKIM

4 SERVÝS ÇAÐIRMADAN ÖNCE ARIZALAR / NEDENLERÝ / GÝDERÝLMESÝ POMPA KARAKTERÝSTÝK EÐRÝLERÝ AT UYGUNLUK BEYANI

5 5 GÝRÝÞ Bu kitapçýðý dikkatle inceleyiniz. Burada verilen bilgiler, cihazýn montajýnda, kullanýmýnda ve bakýmýnda uygulayýcý ve kullanýcýlar için gerekli olan konularý kapsamaktadýr. DÝKKAT! Daha sonraki uygulamalarýnýzda gerektiðinde baþvurmak için lütfen bu kitapçýðý dikkatle koruyunuz. Alarko Carrier, ýsýtma ve soðutma sektöründe kýrk yýlý aþan deneyimi, yurt çapýnda yaygýn bayi ve servis aðý ile sürekli hizmetinizdedir. Cihazýnýzla ilgili herhangi bir bilgiye ihtiyaç duyduðunuzda veya bir sorununuzda Alarko Carrier Yetkili Servisleri ne baþvurmanýz yeterli olacaktýr. Alarko Carrier yetkili servis adreslerini cihazýnýzla birlikte verilen Yetkili Servis Adresleri kitapçýðýndan ya da www. alarko-carrier.com.tr internet adresinden bulabilirsiniz. Her hangi bir sorunla karþýlaþtýðýnýzda Türkiye nin her yerinden þehiriçi tarifesi ile Müþteri Danýþma Hattý ný arayabilirsiniz, internet üzerinden, e-posta ile adresinden Alarko Carrier Müþteri Hizmetleri Müdürlüðü ne ulaþabilirsiniz.

6 6 GARANTÝ ve SERVÝS Standartlara, bu kullaným kitapçýðýnda belirtilen uyarýlara, montaj ve kullaným esaslarýna uyulmak koþuluyla, Alarko Sirkülasyon Pompalarý malzeme ve fabrika iþçilik hatalarýna karþý 3 (üç) yýl garantilidir. Elektrik beslemesindeki düzensizliklerden kaynaklanan arýzalar garanti kapsamý dýþýndadýr. Garanti belgesi cihazý aldýðýnýz Alarko Carrier Yetkili Bayisi tarafýndan doldurularak Alarko Carrier a gönderilecek ve bir parçasý size verilecektir. Garanti süresi içerisinde garanti belgesini saklamanýz ve gerektiðinde Alarko Carrier Yetkili Servisi ne göstermeniz gerekir. Bu cihazlar için Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý tarafýndan belirlenen minimum kullaným ömrü 10 (on) yýldýr. Ýlgili yasa gereði üretici ve satýcý firmalar bu süre içerisinde cihaza servis yapýlmasýný ve yedek parça saðlanmasýný taahhüt eder. MODEL KOD NO Pompalarýn üzerinde yazýlý olan pompa modeli kod numaralarýnýn açýklamasý: Tek hýzlý sirkülasyon pompalarý için Üç hýzlý sirkülasyon pompalarý için Maksimum basma yüksekliði (m) Üç fazlý (T) Tek fazlý (M) Fan tip no Baðlantý anma çapý Pompa tipi Ortalama fan çapý (mm)

7 7 DOÐRU ve GÜVENLÝ KULLANIM ÝÇÝN Alarko sirkülasyon pompalarý konutlarda, ticari ve sanayi iþyerlerindeki ýsýtma ve su devrelerinde tesisatta dolaþacak olan suyun basýnçlandýrýlarak sirkülasyonu için geliþtirilmiþtir. Alarko Carrier ýn ileri teknoloji ile ürettiði sirkülasyon pompalarý uygun tesisat ve montaj koþullarýnda uzun yýllar ekonomik ve verimli biçimde hizmet edebilecek tasarým ve imalat özelliklerine sahiptir. Alarko Carrier ýn ISO 9001 kalite belgeli Ana Üretim Tesisleri nde üretilen sirkülasyon pompalarý TSE belgelidir ve Avrupa standartlarýna (CE) uygundur. DÝKKAT! Alarko sirkülasyon pompalarýnýn montajý bu kitapçýkta belirtilen esaslara ve ilgili standartlara uygun olarak yetkili teknik kiþilerce yapýlmalýdýr. Ambalajýndan çýkarýldýðýnda cihazýn sipariþe uygun model olduðu, taþýnma sýrasýnda zarar görüp görmediði kontrol edilmelidir. Pompa hasarlý ise Alarko Carrier Yetkili Servisi ne danýþmadan kullanýlmamalýdýr. Alarko sirkülasyon pompalarý sadece dizayn edildiði amaçlar için kullanýlabilir. Amaç dýþý kullanýmlarýn sonuçlarýndan üretici ve satýcý firmalar sorumlu deðildir. DÝKKAT! Alarko Carrier yetkili servisleri dýþýnda cihaza müdahale edilmemeli, orjinal olmayan yedek parça kullanýlmamalýdýr TEKNÝK ÖZELLÝKLER Alarko sirkülasyon pompalarý, temiz ve katý parçalardan arýndýrýlmýþ sýcak sulu sistemlerde kullanýlýr. Alarko sirkülasyon pompalarý, ýslak rotorlu, salmastra tertibatsýz olarak imal edilir. DÝKKAT! Pompayý susuz çalýþtýrmayýn. Pompayý yaðlamayýn. Tek veya üç hýzlýdýr. Maksimum su sýcaklýðý: 120º C (NPVO-26-P, ve tiplerinde 110º C). Maksimum ortam sýcaklýðý: 40º C. Maksimum çalýþma basýncý: Tek hýzlý pompalar: 6 bar. Üç hýzlý pompalar: 6 bar Ýsteðe baðlý olarak: 10 bar Flanþ: DN 40 - DN 100 (DIN 2531 e uygun) Motor yalýtýmý: Sýnýf H (NPVO-26-P, ve tiplerinde sýnýf F 155º C) Motor korumasý: IP 41 (NPVO-26-P, ve tiplerinde motora koruma entegre edilmiþtir harici bir korumaya gerek yoktur)

8 8 TESÝSATTA ANTÝFRÝZ KULLANILMASI Donma tehlikesi olan tesisatlarda su ile antifrizin (monoetilen glikol) karýþým oranlarýna baðlý olarak farklý donma sýcaklýklarý elde edilebilir. Örneðin Shell firmasýnýn Glyco-Shell markalý ürünü kullanýldýðýnda -10 ºC sýcaklýk için uygun karýþým oraný %18 antifriz, %82 sudur. Bulunduðunuz yerdeki doðru karýþýmý oluþturabilmek için lütfen Alarko Carrier Yetkilisine baþvurunuz. Piyasada Basf firmasýnýn Glythermin P44 ve Shell firmasýnýn Glyco-Shell SF markalý ürünleride bulunmaktadýr. Alternatif firmalarýn ürünleri için üretici firmaya danýþmanýz gereklidir. DÝKKAT! %20 den fazla antifriz içeren karýþým kullanýlacaksa pompa seçiminde bu durum dikkate alýnmalýdýr. Vizkosite arttýkça pompa basma yüksekliði ve verimi düþer. DÝKKAT! Antifriz kullanýrken koruyucu gözlük ve eldiven kullanýlmasý tavsiye edilir. SÝRKÜLASYON POMPASININ KULLANILACAÐI SUYUN ÖZELLÝKLERÝ Kireç Oluþumunu Önlemek Ýçin Suda Bulunmasý Gereken Ca(HCO 3 ) 2 Miktarý 1 Toplam Kazan Kapasitesi kw mol / m³ > # # 1,5 # 243 > 100 -# 350 # 2 # Ref: VDI Bölüm 1 - Sayfa 13 ELEKTRÝKSEL ÖZELLÝKLER ppm Korozyonu Önlemek Ýçin Suda Bulunmasý Gereken Deðerler PH 1 8,2-9,5 Ýletkenlik 2 < 30 µs/cm 3 Sudaki O 2 < 0,1 gr/m³ 1 Ref: VDI Bölüm 2 - Sayfa 21 2 Ref: VDI Bölüm 2 - Sayfa 14 3 Ref: VDI Bölüm 2 - Sayfa 6 DÝKKAT! Besleme gerilimi; Tek hýzlý pompalar: 220/380 V-50 Hz. Üç fazlý. Bir kondansatör ilavesiyle tek fazlý olarak da çalýþtýrýlabilirler (Bak. S. 14). Üç hýzlý pompalar: 380 V-50 Hz Elektriksel özellikler pompanýn ön tarafýnda bulunan tanýtým plakasýnda belirtilmiþtir. Pompa elektrik besleme deðerleri ile elektrik tesisat deðerleri uygun olmalýdýr. Pompaya gelen elektrik tesisatý ve baðlantýlarý mevcut normlara ve standartlara uygun olmalýdýr. Pompa standartlara uygun olarak topraklanmýþ bir elektrik tesisatýna baðlanmalý ve topraklanmalýdýr. Pompanýn montajý, kullanýmý ve onarýmý sýrasýnda elektrikli cihazlarýn kullanýmýndaki genel korunma esaslarýna uyulmasý gerekir.

9 9 FLANÞLI POMPALARIN ANA PARÇALARI / MALZEME ÖZELLÝKLERÝ Rotor Gömleði Motor Gövdesi Pompa Gövdesi Yataklar Fan O-Ring Mil Kör Tapa Stator Sargýlarý Parça Ýsmi Malzeme Özellikleri Motor gövdesi GD-AlSi9Cu3 Pompa gövdesi Dökme demir GG 20 Fan Noryl Rotor gömleði Paslanmaz çelik Yataklar Radyal-Karbon / Eksenel-Paslanmaz çelik O-ring CR Mil Paslanmaz çelik Kör tapa Pirinç Stator sargýlarý Emaye bobin teli (H Sýnýfý)

10 10 BOYUTLAR ve AÐIRLIKLAR R 1½ DÝÞLÝ ÜÇ HIZLI SÝRKÜLASYON POMPALARI FLANÞLI TEK HIZLI SÝRKÜLASYON POMPALARI Flanþlý Tek Hýzlý Sirkülasyon Pompalarý POMPA TÝPÝ SCP-AI 4/70 NCP-AI 4/100 NCP-AI 5/125 NCP-AI 6/125 NCP-AI 8/125 NCP-AI 10/125 SRP-AI 6 SRP-AI 8 SRP-AI 10 Aðýrlýk 0k 0d b h L D (mm) DN nxm C (mm) ~(kg) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) 10, x14 62, x x , x , x x x x x ØD Øk Ød nxm b HCP-Al c HCPC-Al FLANÞLI ÜÇ HIZLI SÝRKÜLASYON POMPALARI

11 11 POMPA TÝPÝ Aðýrlýk ~(kg) D (mm) 0k (mm) 0d (mm) DN nxm b (mm) C (mm) h (mm) L (mm) NPVO-26-P 2,4 R 1½" NPVO P 2,3 R 1½" Diþli ve Flanþlý Üç Hýzlý Sirkülasyon Pompalarý NPVO P HCP-AI 4/80 HCP-AI 4/90 HCP-AI 6/75 HCP-AI 6/90 HCPC-AI5/10 HCPC-AI6/13 2,8 R 2" PN6 9, x14 PN10 10, x PN6 12, x14 PN x , PN6 18, x14 PN10 19, x PN6 18, x14 PN10 PN6 19, x18 4x PN10 PN6 22,4 32, x18 4x14 101, PN10 35, x18 117, KAVÝTASYON SESLERÝNÝN ÖNLENMESÝ Kavitasyon seslerinin meydana gelmemesi için pompanýn emme tarafýnda, 40 ºC ortam sýcaklýðýnda akýþkan sýcaklýðýna baðlý olarak olmasý gereken asgari emme yüksekliði deðerleri (mss) aþaðýdaki tabloda gösterilmiþtir. Pompa Tipleri Akýþkan Sýcaklýðý HCP-AL 4/80 HCP-AL 4/90 HCP-AL 6/75 HCP-AL 6/90 HCP-AL 5/10 HCP-AL 6/13 SCP-AL 4/70 NCP-AL 4/100 NCP-AL 5/125 NCP-AL 6/125 NCP-AL 8/125 NCP-AL 10/125 SRP-AL 6 SRP-AL 8 SRP-AL C 2,1 1,9 2,9 3 2,3 3,2 2 1,5 1,6 1,8 1,9 2,3 1,6 1,6 2,2 75 C 6,9 6,8 7,8 7,9 7,1 8,1 6,9 6,3 8,5 6,7 6,9 7,1 6,4 6,5 7,1 95 C 9,9 9,8 10,7 10,9 10,2 11 9,9 9,3 9,4 9,6 9,8 10,1 9,3 9, C 16, ,1 16,4 17,3 16,1 15,6 15,7 15,9 16,1 16,4 15,6 15,7 16,3 120 C 22,2 22,1 22,3 23,2 22,4 23,4 22,2 22,5 21,8 21,9 22,1 22,4 21,6 21,7 22,3 Not: NPVO-26-P, P, P tip pompalar için bu deðer 82 ºC de 1,5 mss, 95 ºC de ise 3 mss olmalýdýr.

12 12 TEKNÝK VERÝLER Flanþlý Tek Hýzlý Sirkülasyon Pompalarý Diþli ve Flanþlý Üç Hýzlý Sirkülasyon Pompalarý POMPA TÝPÝ SCP-AI 4/70 NCP-AI 4/100 NCP-AI 5/125 NCP-AI 6/125 NCP-AI 8/125 NCP-AI 10/125 SRP-AI 6 SRP-AI 8 SRP-AI 10 POMPA TÝPÝ Hýz d/d Hýz Kademesi I(A) 3-380V 50Hz I(A) 1-220V 50Hz Þebekeden Çekilen Güç (W) Kondansatör kapasite (MF) ,28 0, ,39 0, ,71 1, ,36 3, ,79 4, ,68 7, ,42 1, ,75 2, ,50 4, Hýz d/d I(A) 3-380V 50Hz I(A) 1-220V 50Hz Þebekeden Çekilen Güç (W) Kondansatör kapasite (MF) III ,38 88 NPVO-26-P II , ,6 I ,18 40 III ,40 93 NPVO P II , ,6 I 950 0,20 46 III , NPVO P II , ,5 I ,30 62 PN6 III , HCP-AI 4/80 II , PN10 I , PN6 III , HCP-AI 4/90 II , PN10 I , PN6 III , HCP-AI 6/75 II , PN10 I , PN6 III , HCP-AI 6/90 II , PN10 I , PN6 III , HCPC-AI5/10 II , PN10 I , PN6 III , HCPC-AI6/13 II , PN10 I ,

13 13 MONTAJ Pompanýn montajý baþlamadan önce bütün borulama iþlerinin bitmiþ olmasý gerekir. Pompa mili yere paralel olmalýdýr. Pompa tesisata kasýntýsýz olarak baðlanmalýdýr. Doðru ve Yanlýþ Montaj Örnekleri Doðru Yanlýþ Zemin Pompa mili yere paralel olmalýdýr. NPVO 26 P/53-25 P/63-32 P modellerinde gerek olursa motorun klemens grubunun konumu deðiþtirilebilir. Baðlantý civatalarý sökülüp motor istenilen pozisyona getirilebilir. Pompa mili yere dik olmamalýdýr. Pompanýn dönüþ yönü ön plakada gösterilmiþtir. Dönüþ yönü tesisattaki su akýþ yönüne uygun olmalýdýr. Pompa ters baðlanmýþsa ve dönüþ yönü ters ise düzeltmek için sayfa 15 e bakýnýz. Pompanýn gerektiðinde sökülebilmesi için giriþ ve çýkýþýna kesme vanalarý konulmasý tavsiye edilir. Kesme Kesme vanasý DÝKKAT! Pompa-tesisat boru baðlantý uçlarý NPVO 26 P/53-25 ve modellerinde diþli, diðer modellerde flanþlýdýr.

14 14 ELEKTRÝK BAÐLANTILARI DÝKKAT! Elektrik baðlantýsý ve tesisat iþlemleri standartlara uygun olarak yetkili teknik elemanlar tarafýndan yapýlmalýdýr. Pompa-elektrik þebekesi baðlantýsýnda termik koruyucu kullanýlmalýdýr. Tek Fazlý Þebeke Baðlantýsý Þebekeden TEK HIZLI POMPALAR HCP-Al HCPC-Al ÜÇ HIZLI POMPALAR Pompa-elektrik baðlantýsýný yapmak için klemens kutusunun kapaðýný çýkarýnýz. Þebekeden Üç Fazlý Þebeke Baðlantýsý Þebekeden Þebekeden Pompaya Ters Dönüþ Tek Hýzlý Pompalar SCP-Al, NCP-Al, ve SRP-Al serisi pompalar 220/380V 50Hz üç fazlý veya 220V 50Hz tek fazlý þebekelere baðlanabilir. Tek hýzlý bütün pompalar üç fazdan tek faza dönüþtürme bölümünde açýklandýðý gibi 380V 50Hz üç fazlý þebekede tek fazlý olarak çalýþabilir. Pompaya Düz Dönüþ Pompaya Ters Dönüþ Üç Hýzlý Pompalar HCP-Al ve HCPC-Al serisi üç hýzlý pompalar 380V 50Hz üç fazlý þebekeye baðlanýr. NPVO-26-P, 53/25 ve 63/32 serisi pompalarda 220V 50Hz tek fazlý þebekeye baðlanýr. Pompaya Düz Dönüþ Üç Faz-Tek Faz Dönüþümü 380V üç fazlý þebekeden beslenen tek hýzlý pompalar bir kondansatör ilavesi ve motordaki yýldýz köprüsünün kaldýrýlýp üçgen baðlantý yapýlmasý ile 220V tek fazlý olarak çalýþtýrýlabilirler. Kondansatör baðlantýsý yukarýdaki þekildeki gibi yapýlýr. Kullanýlacak kondansatörlerin kapasiteleri sayfa 12 deki Teknik Özellikler tablosunda gösterilmiþtir.

15 15 HCPC-Al Tipleri Þebeke Baðlantý Þemasý U V W UAK Led i (Uzaktan açma/kapama) UAK Anahtarý ÝÞLETMEYE ALMA Kontroller Pompanýn montajý, elektrik baðlantýlarý, þebeke voltajý uygun mu? Tesisat su ile dolu mu? Tesisatýn havasý alýnmýþ mý? Dönme Yönü Kontrolü ve Hava Alýnmasý Pompa Ters Yönde Dönüyorsa DÝKKAT! Pompaya su geliyor mu? Kontrol etmek için pompanýn ön tarafýnda bulunan kör tapayý çýkartýnýz. Pompaya su girdiðinden emin olunuz. Tek hýzlý pompalar ve HCP-Al tiplerinde kör tapayý söktükten sonra þalteri açýp kapatarak, milin etikette belirtilen yönde dönüp dönmediðini kontrol ediniz. HCPC-Al tiplerinde ise kör tapayý sökmeden þalter açýldýðýnda eðer arýza lambasý yanýp sönüyorsa dönüþ yönü terstir. Her iki modelde de pompanýn önündeki kör tapa gevþetilerek hava tahliye edilebilir. Tüm tipler için dönüþ yönü ters ise önce mutlaka þalteri kapatýnýz. Motor 3 fazlý þebekeye baðlý ise fazlardan ikisinin giriþini birbiriyle deðiþtiriniz. Motor tek fazlý þebekeye baðlý ise kondansatörün uçlarýndan birini boþtaki faza baðlayarak motorun Dönüþ yönünü düzeltiniz. Baðlantý þemalarý için Sayfa 14 e bakýnýz. Pompa hizmete hazýrdýr, çalýþtýrýnýz.

16 16 HIZ SEÇÝMÝ ve DEÐÝÞTÝRÝLMESÝ Üç Hýzlý Pompalarda Pompanýn üç hýz kademesindeki: Hýzý (devir/dakika) Çekeceði akým Nominal motor gücü pompa etiketi üzerinde gösterilmiþtir. Bu deðerler sayfa 12 deki Teknik Özellikler Tablosu nda bulunabilir. Pompalara ait tesisattaki suyun hýzý, pompa basýncý ve debisi arasýndaki iliþkileri gösteren Karakteristik Eðriler 23, 24 ve 25. sayfalarda gösterilmiþtir. STOP led i Arýza led i UAK led i Maksimum hýz Orta hýz 3 2 STOP ARIZA UAK Minimum hýz 1 Pompa çalýþýyor led i Kartta elektrik var led i STOP START DEVÝR POMPA ÇALIÞIYOR KARTTA ELEKTRÝK VAR HCP-Al Tipleri için; Kutunun üzerindeki beyaz düðmeyi kapak üzerindeki rakamlardan (I, II, III) birini gösterecek þekilde çeviriniz. Hýz deðiþimini pompada enerji varken yapabilirsiniz. Kapak üzerindeki rakamlardan III maksimum hýzý, II orta hýzý, I ise minimum hýzý göstermektedir. HCPC-Al Tipleri için; Þebeke þalteri açýk durumda iken 3, 2 veya 1. hýz kademesinin yanýndaki led lerden herhangi biri mutlaka yanýyor durumdadýr. Pompa çalýþmýyorken devir düðmesine her basýldýðýnda hýz deðiþir ve seçilen hýzýn led i yanar. Ýstenilen hýz elde edildiðinde start tuþuna basýlarak pompa çalýþtýrýlýr. Bu tiplerde 3 maksimum hýzý, 2 ortalama hýzý, 1 ise minimum hýzý gösterir. Pompa çalýþýr durumda iken devir düðmesine her basýldýðýnda pompa tekrar start tuþuna basýlmadan, seçilen yeni hýz ile dönmeye baþlar.

17 17 ÇALIÞTIRMA Þalteri açarak pompayý çalýþtýrýnýz. Kontrol için elinizi pompanýn üzerine koyunuz. Titreþimi hissediyorsanýz pompa çalýþmaya baþlamýþ demektir. Pompa çalýþmýyorsa fan sýkýþmýþ olabilir. Bunu gidermek için: Þalteri kapatýnýz. Pompa ön yüzündeki kör tapayý sökünüz. Bir tornavida yardýmý ile pompa milini birkaç tur döndürünüz. Kör tapayý takýnýz. Þalteri açarak pompayý çalýþtýrýnýz. BAKIM Alarko Sirkülasyon Pompalarý, mil ve yataklarý su ile yaðlandýðýndan özel olarak bir bakým gerektirmez. Her ýsýtma sezonunun baþýnda veya pompa uzun bir süre kullanýlmamýþsa elektrik baðlantýlarý ve pompa fanýnýn serbestçe dönüp dönmediði kontrol edilmelidir. Pompa faný serbest dönmüyorsa yukarýda açýklanan iþlemler yapýlmalýdýr.

18 18 SERVÝS ÇAÐIRMADAN ÖNCE Þalteri açýnca pompa çalýþmýyor. Elektrik beslemesinde sorun olabilir Þebekede elektrik var mý? EVET HAYIR Sigorta ve elektrik baðlantýlarýný kontrol ettiriniz. Arýza var mý? Elektriðin gelmesini bekleyiniz. Pompayý çalýþtýrýnýz. EVET HAYIR Arýzayý elektrikçiye gidertip pompayý çalýþtýrýnýz. Fan sýkýþmýþ olabilir. Sayfa 17 deki iþlemleri uygulayýnýz. ÇALIÞMIYORSA LÜTFEN ALARKO CARRÝER YETKÝLÝ SERVÝSÝNÝ ARAYINIZ.

19 19 SERVÝS ÇAÐIRMADAN ÖNCE Pompa gürültülü çalýþýyor. Pompada hava olabilir. Sayfa 15 deki iþlemleri yaparak havayý alýp pompayý çalýþtýrýnýz. GÜRÜLTÜ DEVAM EDÝYOR Emme yetersizdir Sayfa 16 daki iþlemleri yaparak bir üst hýz kademesini seçiniz. GÜRÜLTÜ DEVAM EDÝYOR Su debisi fazla olabilir. Sayfa 16 daki iþlemleri yaparak bir alt hýz kademesini seçiniz. GÜRÜLTÜ DEVAM EDÝYOR ÇALIÞMIYORSA LÜTFEN ALARKO CARRÝER YETKÝLÝ SERVÝSÝNÝ ARAYINIZ.

20 20 SERVÝS ÇAÐIRMADAN ÖNCE Tesisatta gürültü var. Tesisatta hava olabilir. Tesisattaki havayý alýnýz veya bir tesisatçýya aldýrýnýz. GÜRÜLTÜ DEVAM EDÝYOR Su debisi fazladýr. Sayfa 16 daki iþlemleri yaparak bir alt hýz kademesini seçiniz. GÜRÜLTÜ DEVAM EDÝYOR ÇALIÞMIYORSA LÜTFEN ALARKO CARRÝER YETKÝLÝ SERVÝSÝNÝ ARAYINIZ.

21 21 ARIZALAR / NEDENLERÝ / GÝDERÝLMESÝ DÝKKAT! DÝKKAT! DÝKKAT! Burada belirtilen arýzalara ancak yetkili kiþiler müdahale edebilir. Lütfen Alarko Carrier Yetkili Servisleri ni arayýnýz. Pompaya servis veya bakým yapmadan önce þalteri kapatýnýz. Önce sayfa 18, 19 ve 20 de belirtilen kontrolleri yapýnýz. Arýza giderilemiyorsa aþaðýdaki önlemleri alýnýz. Pompa gürültülü çalýþýyor. Yabancý maddeler pompa içerisindeki faný sýkýþtýrmýþ olabilir. Pompayý sökerek gövdesini ve faný temizleyip yeniden çalýþtýrýnýz.

22 22 ARIZALAR / NEDENLERÝ / GÝDERÝLMESÝ Þalter açýldýðýnda pompa çalýþmýyor Þebeke baðlantýlarýný kontrol et Baðlantýlar sorunsuz. Pompa monofaze þebekede ve kondansatör baðlý Pompa 3 fazlý þebekede Kondansatörü kontrol et Kondansatörü bozuk Pompanýn içinde yabancý maddeler faný sýkýþtýrmýþ olabilir. Pompayý sökerek faný temizleyip pompayý çalýþtýrýnýz. Kondansatör saðlam Hayýr yine çalýþmadý Kondansatörü deðiþtir ve pompayý çalýþtýr Evet çalýþtý Evet çalýþtý Hayýr yine çalýþmadý Pompa tek hýzlý veya HCP tipi Pompa HCPC tipi Motor yanmýþ olabilir, yetkili servise danýþýnýz. Sayfa 23 e bakýnýz

23 UAK led i yanýyor mu? Hayýr 23 Kartta elektrik var led i yanýyor mu? Evet Evet yanýyor Hayýr yanmýyor UAK þalterinden pompa durdurulmuþtur. UAK þalterinden pompayý yeniden çalýþtýrýnýz. Arýza led i yanýyor mu? Þebeke baðlantýlarýný ve þalteri kontrol edin, problem yoksa, motor yanmýþ olabilir, yetkili servise danýþýn Hayýr yanmýyor Evet hýzlý þekilde yanýp sönüyor Motor aþýrý ýsýnmýþtýr. Soðumasýný bekleyin. Evet yavaþça yanýp sönüyor Dönüþ yönü terstir. Say.15 teki iþlemleri yapýnýz Arýza yok. Say.16 daki þekilde pompayý çalýþtýrýn. Starta basýldýðýnda Evet sönmeden sürekli yanýyor Pompa çalýþmadý, arýza led i yanýp söndü Motor soðumamýþtýr. Bir süre daha bekleyip tekrar deneyin. Pompa çalýþtý Motor 2 faza kalmýþ olabilir. 3 fazýn da gelmesini saðlayýn, baþa dönüp tekrar deneyin.

24 NCP-Al 6/125 NCP-Al 8/ POMPA KARAKTERÝSTÝK EÐRÝLERÝ Flanþlý, Tek Hýzlý Pompalar K 0,6 1,4 2,1 3,2 4,8 7,2 10,8 16,2 NCP-Al 10/125 Q K= H SCP-Al 4/70 NCP-Al 5/125 NCP-Al 4/100 SRP-Al 6 SRP-Al 8 SRP-Al 10 Q (m /h) Flanþlý, Üç Hýzlý Pompalar K 0,6 1,4 2,1 3,2 4,8 7,2 10,8 16,2 Q K= H

25 25 POMPA KARAKTERÝSTÝK EÐRÝLERÝ Diþli, Üç Hýzlý Pompalar 7 K V (m/sn) V (m/sn) H (mss) K 0.6 I NPVO 26 P Q (m /h) II III H (mss) 7 K 0.6 NPVO P I III II Q (m /h) V (m/sn) H (mss) 7 6 K NPVO P I II III Q (m /h) K-Eðrileri : Tesisat karakteristik eðrileri V (m/sn) : Tesisat su hýzý

26 26 POMPA KARAKTERÝSTÝK EÐRÝLERÝ Flanþlý, Üç Hýzlý Pompalar K-Eðrileri : Tesisat karakteristik eðrileri V (m/sn) : Tesisat su hýzý

27 AT UYGUNLUK BEYANI 27

MHJ HÝDROFOR Kullaným Kýlavuzu

MHJ HÝDROFOR Kullaným Kýlavuzu MHJ HÝDROFOR Kullaným Kýlavuzu Kitap Revizyon Tarihi: 160905 Kitap Baský Tarihi: 160905 Revizyon No: 3 ÝÇÝNDEKÝLER 05 06 07 08 09 11 12 13 13 14 15 16 17 18 Giriþ Genel Uyarýlar Garanti ve Servis Genel

Detaylı

APH HÝDROFOR Kullaným Kýlavuzu

APH HÝDROFOR Kullaným Kýlavuzu APH HÝDROFOR Kullaným Kýlavuzu Kitap Revizyon Tarihi: 070706 Kitap Baský Tarihi: 070706 Revizyon No: 4 ÝÇÝNDEKÝLER 05 06 07 08 09 11 12 13 14 15 16 17 19 Giriþ Genel Uyarýlar Garanti ve Servis Genel Özellikler

Detaylı

KULLANIM KILAVUZU TSE-HYB. Avrupa Standartlarýna Uygunluk Belgesi. T. C. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Satýþ Sonrasý Yeterlilik ve Garanti Belgesi

KULLANIM KILAVUZU TSE-HYB. Avrupa Standartlarýna Uygunluk Belgesi. T. C. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Satýþ Sonrasý Yeterlilik ve Garanti Belgesi Diþli Transfer Pompalarý www.kuparpompa.com KULLANIM KILAVUZU Helis Diþli Transfer Pompalar KHP½" KHP¾" KHP1" KHP1½" KHP2" KHP2½" KÇP2½" KHP3" KHP6" Helis Diþli Paslanmaz Çelik Pompalar KHP1"-C KHP1"-B

Detaylı

Doðalgazlý / LPG li Kombi Serena. Kullaným Kýlavuzu

Doðalgazlý / LPG li Kombi Serena. Kullaným Kýlavuzu Doðalgazlý / LG li Kombi Serena Kullaným Kýlavuzu ÝÇÝNDEKÝLER 05 06 06 07 07 08 09 11 12 13 14 15 17 18 19 20 21 22 23 24 26 26 30 31 32 32 Giriþ Garanti ve Servis Güvenlik Kurallarý Cihaz Tanýmý Uyarýlar

Detaylı

VZO ve VZOA SERÝSÝ YAKIT SAYAÇLARI TANITIM VE KULLANIM KILAVUZU

VZO ve VZOA SERÝSÝ YAKIT SAYAÇLARI TANITIM VE KULLANIM KILAVUZU VZO ve VZOA SERÝSÝ YAKIT SAYAÇLARI TANITIM VE KULLANIM KILAVUZU LÜTFEN KILAVUZU OKUYUNUZ... Kahraman Ýthalat, Ýhraca t, Taahhüt ve Ticaret Lt d. Þ ti. Kazým Karabekir Caddes i No :95/36 Ýskitle r - ANKARA

Detaylı

Titreþim denetim cihazý

Titreþim denetim cihazý Titreþim denetim cihazý Tip 675 Titreþim hýzý (mm/s, rms) 2 Transistör þalter çýkýþý (Ön ayarlamasý sabit olarak yapýlmýþtýr) Analog elektrik çýkýþý: 4...20 ma Frekans aralýðý: 10 Hz...1000 Hz 1 Hz...1000

Detaylı

SMART- Oda Termostatý

SMART- Oda Termostatý SMART- Oda Termostatý Montaj ve Kullaným Kýlavuzu . Kitap Rev. Tarihi: 070104 Kitap Baský Tarihi: 080104 Kitap Rev. No: 00 Oda Termostatý Montaj ve Kullaným Kýlavuzu Ýçindekiler GÝRÝÞ 3 - Özelklikleri

Detaylı

50 Hz. DOC - DIWA - DOMO DOMO GRI - DN - DL Serisi ELEKTRİKLİ DRENAJ VE PİS SU POMPALARI

50 Hz. DOC - DIWA - DOMO DOMO GRI - DN - DL Serisi ELEKTRİKLİ DRENAJ VE PİS SU POMPALARI 50 Hz DOC - DIWA - DOMO DOMO GRI - DN - DL Serisi ELEKTRİKLİ DRENAJ VE PİS SU POMPALARI Kod 191004441 Rev.A Baskı 12/2009 Temiz ve az kirli su için Dalgıç tipi Elektrikli Pompalar DIWA Serisi Temiz ve

Detaylı

Doðalgazlý / LPG li Kombi Harmony Kullaným Kýlavuzu

Doðalgazlý / LPG li Kombi Harmony Kullaným Kýlavuzu Doðalgazlý / LPG li Kombi Harmony Kullaným Kýlavuzu Kod No: A.1.2.4 Kitap Baský Tarihi: 220507 Revizyon No: 220507 ÝÇÝNDEKÝLER 05 05 06 07 08 09 10 10 10 10 14 15 16 17 18 19 20 21 21 22 26 23 25 26 27

Detaylı

TS EN ISO SNT. Tek Kademeli Norm Santrifüj Pompalar TS EN 733 ATEX SNT 01 04-10

TS EN ISO SNT. Tek Kademeli Norm Santrifüj Pompalar TS EN 733 ATEX SNT 01 04-10 TS EN ISO 9905 Tek Kademeli Norm Santrifüj Pompalar TS EN 733 ATEX 01 04- Genel Bilgiler Basýlabilen Sývýlar pompalar aþýndýrýcý olmayan, içinde katý parçacýklar ve elyaf bulunmayan, temiz veya çok hafif

Detaylı

Rio Eco Z N. Rio-Eco Z N 32-120

Rio Eco Z N. Rio-Eco Z N 32-120 lfd. no. Parça sayısı Nesne Birim başına ücret Rio-Eco Z N 32-120 Miktar Bakım gerektirmeyen, ikiz pompa olarak kullanılan, flanş bağlantısına, entegre edilmiş, kademesiz, fark basıncı kontrolü ve ErP

Detaylı

Yüksek verimli ısıtma pompası. Rio-Eco N / Rio-Eco Z N. Tip Kitapçığı

Yüksek verimli ısıtma pompası. Rio-Eco N / Rio-Eco Z N. Tip Kitapçığı Yüksek verimli ısıtma pompası Rio-Eco N / Rio-Eco Z N Tip Kitapçığı Baskı Tip Kitapçığı Rio-Eco N / Rio-Eco Z N Tüm hakları saklıdır. Bu kitabın içeriği üreticinin izni olmadan dağıtılamaz, çoğaltılamaz,

Detaylı

Cihazýnýzý kullanmadan önce lütfen DÝKKATLE okuyun!!..

Cihazýnýzý kullanmadan önce lütfen DÝKKATLE okuyun!!.. TOU 01 KULLANMA KLAVUZU EPC (Teknolojik deðiþiklikler nedeniyle deðiþiklik hakký saklýdýr. Üretici Firma deðiþiklikleri önceden haber verilmeksizin yapabilir.) Cihazýnýzý kullanmadan önce lütfen DÝKKATLE

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz AEG-ELECTROLUX EHG7835X http://tr.yourpdfguides.com/dref/629098

Kullanım kılavuzunuz AEG-ELECTROLUX EHG7835X http://tr.yourpdfguides.com/dref/629098 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

www.kar-el.com.tr BORU BAĞLANTILARI VE BOYUTLAR

www.kar-el.com.tr BORU BAĞLANTILARI VE BOYUTLAR 135 BORU LARI VE BOYUTLAR 136 ALARKO SİRKÜLASYON LARI NPVO-26 11/2x1 130 5m/0,5m 3 3,5m/1,7m 3 1m/3,0m 3 2,4 88-0,38 NPVO-53 11/2x1 130 5,5m/0,5m 3 3,5m/1,8m 3 1m/3,5m 3 2,3 93-0,40 NPVO-63 2"x1 180 6m/1,0m

Detaylı

PERFORMANS ALANI n= 2900 1/dak

PERFORMANS ALANI n= 2900 1/dak PERFORMANS ALANI n= 2900 1/dak 700 600 500 400 300 200 100 50 40 30 20 10 5 1 1 5 10 20 30 50 100 200 300 500 Debi Q AÇIKLAMA Kuyu genişliği inç Seri Maksimum debisi m 3 /s Monofaze motor Kademe sayısı

Detaylı

Rio Eco N 30-120 ila 80-120

Rio Eco N 30-120 ila 80-120 lfd. no. Parça sayısı Nesne Birim başına ücret KSB Rio-Eco N 30-120 Miktar Bakım gerektirmeyen, vidalı bağlantısı ve entegre edilmiş, kademesiz fark basıncı kontrolü ile ErP 2013 gereksinimlerini karşılayan

Detaylı

o t o m a t i k s i g o r t a l a r 1 2 O t o m a t i k S i g o r t a l a r Vikotech 3 VT B - Kesme Kapasitesi 3 = 3kA 4 = 4,5kA 6 = 6kA 10 = 10kA Devre Kesici (Breaker) Kablo giriþi Her tip otomat barasý

Detaylı

HERCULES Condensing 32 2 I Yer tipi Paslanmaz Çelik Boylerli Güneþ Enerjisi Baðlanabilen Paslanmaz Çelik Eþanjörlü Premix Sistem Yoðuþmalý Kombi

HERCULES Condensing 32 2 I Yer tipi Paslanmaz Çelik Boylerli Güneþ Enerjisi Baðlanabilen Paslanmaz Çelik Eþanjörlü Premix Sistem Yoðuþmalý Kombi HERCULES Condensing 32 2 I Yer tipi Paslanmaz Çelik Boylerli Güneþ Enerjisi Baðlanabilen Paslanmaz Çelik Eþanjörlü Premix Sistem Yoðuþmalý Kombi GENEL ÖZELLÝKLER HERCULES Condensing 32 2 I Yer Tipi Boylerli

Detaylı

Nesne Birim başına ücret Miktar

Nesne Birim başına ücret Miktar Lfd. Nr. Parça sayısı KSB Calio 25-60 Nesne Birim başına ücret Miktar Bakım gerektirmeyen, vidalı bağlantıya ve entegre edilmiş, kademesiz basınç farkı kontrol sistemi ile ErP 2015 gereksinimlerini yerine

Detaylı

Kapalı Genleşme Tankları

Kapalı Genleşme Tankları Kapalı Genleşme Tankları ALFEN Değiştirilebilir Membranlı Genleşme Tankları (-10 C + 120 C Arası) Model Çalışma Basıncı (Bar) Ön Gaz Basıncı (Bar) Çap (mm) Yükseklik (mm) Bağlantı ALFEN-24 KÜRE 8 1,5 363

Detaylı

SDS / SDS-V ÇİFT EMİŞLİ POMPALAR

SDS / SDS-V ÇİFT EMİŞLİ POMPALAR ÇİFT EMİŞLİ POMPALAR Basılabilen Sıvılar serisi pompalar temiz veya çok hafif kirli, düşük viskoziteli sıvıları basmaya uygundur. Teknik Bilgiler Basma Flanşı Debi Basma Yüksekliği Hız Çalışma sıcaklığı

Detaylı

S Kule Gövdesi Aksiyal Fanlý Su Soðutma Kuleleri oðutma ve klima sistemlerinde kullanýlan su soðutma kulelerinde suyun soðutulmasý hava ve suyun çapraz akýþlý bir sistemde temasý sonucu saðlanmaktadýr.

Detaylı

ALFEN DEĞĐŞEBĐLĐR MEMBRANLI KAPALI GENLEŞME TANKLARI TAVSĐYE EDĐLEN BAYĐ SATIŞ FĐAT LĐSTESĐ 05/01/2009 Bu liste 01/09/2006 tarihli liste yerine gecer

ALFEN DEĞĐŞEBĐLĐR MEMBRANLI KAPALI GENLEŞME TANKLARI TAVSĐYE EDĐLEN BAYĐ SATIŞ FĐAT LĐSTESĐ 05/01/2009 Bu liste 01/09/2006 tarihli liste yerine gecer SICAK VE SOĞUK SU ĐÇĐN makina ve armatür san. a.ş. ALFEN DEĞĐŞEBĐLĐR MEMBRANLI KAPALI GENLEŞME TANKLARI TAVSĐYE EDĐLEN BAYĐ SATIŞ FĐAT LĐSTESĐ 05/0/009 Bu liste 0/09/006 tarihli liste yerine gecer TĐP

Detaylı

AL 6-7 - 8-10 - 14 SU KADAR DEĞERLİ

AL 6-7 - 8-10 - 14 SU KADAR DEĞERLİ Dalgıç Pompalar AL - - - 0 - SU KADAR DEĞERLİ Alarko dalgıç pompaları kullanım ve içme suyu alanında Her an kullanıma hazır Dertsiz Yatırımı kısa sürede geri ödeyen KESİNTİSİZ, KİȘİSEL TEK SU KAYNAĞIDIR

Detaylı

SANTRİFÜJ KIZGIN YAĞ POMPALARI

SANTRİFÜJ KIZGIN YAĞ POMPALARI SANTRİFÜJ KIZGIN YAĞ POMPALARI KYP SERİSİ MAS Pompa Sanayi A.S Merkez Ofis: Atasehir Bulvarı ATA Çarsı.K.No:9 İSTANBUL TÜRKİYE Tel: +9 () (Pbx)- Fax:+9 () E-Mail: masgrup@superonline.com http: // www.masgrup.com

Detaylı

KonutsalÜrünler FiyatListesi 2012

KonutsalÜrünler FiyatListesi 2012 KonutsalÜrünler FiyatListesi 2012 Rev : 1 Rev : 1 Sıcaklık : Döküm Prinç Maksimum +40 C SANTRİFÜJ POMPALAR Periferikal - PM Periferal pompalar düşük motor gücü ile yüksek basınç elde edebilen pompalardır.

Detaylı

TEKLİ TİP, ISLAK ROTORLU, ENTEGRE FREKANS KONVERTÖRLÜ SİRKÜLASYON POMPASI ŞARTNAMESİ:

TEKLİ TİP, ISLAK ROTORLU, ENTEGRE FREKANS KONVERTÖRLÜ SİRKÜLASYON POMPASI ŞARTNAMESİ: TEKLİ TİP, ISLAK ROTORLU, ENTEGRE FREKANS KONVERTÖRLÜ SİRKÜLASYON POMPASI ŞARTNAMESİ: Düz boruya takılabilen, salmastrasız, yağlama ve soğutması pompalanacak akışkan ile yapan, bakım gerektirmeyen, ıslak

Detaylı

IN-LINE KURU ROTORLU SİRKÜLASYON POMPALARI ( EILR & EILR - FK SERİSİ )

IN-LINE KURU ROTORLU SİRKÜLASYON POMPALARI ( EILR & EILR - FK SERİSİ ) In-Line Kuru Rotorlu Sirkülasyon Pompaları Fiyat Listesi 2017 IN-LINE KURU ROTORLU SİRKÜLASYON POMPALARI ( EILR & EILR - FK SERİSİ ) 2900 d/dk - Trifaze EILR serisi in-line kuru rotorlu sirkülasyon pompaları,

Detaylı

Sõcak su sirkülasyon pompalarõ Standart Program

Sõcak su sirkülasyon pompalarõ Standart Program Tip Kitapçõğõ./- G HPK Sõcak su sirkülasyon pompalarõ Standart Program Kullanõm Alanlarõ Standart dizayn HPK pompalarõ, sõcak su veya kõzgõn õsõ transfer yağlarõnõn boru veya tank sistemleri ile transferinin

Detaylı

TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU

TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU LUBMATIC - DC Standart ELEKTRÝKLÝ SIVI YAÐ VE SIVI GRES POMPALARI TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU VERSÝYON 1.00 SANAYÝ ve TÝCARET BAKANLIÐINCA TESPÝT EDÝLEN KULLANIM ÖMRÜ 10 YIL. GÝRÝÞ Bu tanýtma ve kullanma

Detaylı

Ürün serisi tanımlaması: Wilo-Helix V

Ürün serisi tanımlaması: Wilo-Helix V Ürün serisi tanımlaması: Wilo-Helix V H/m 280 240 200 Wilo-Helix V 2.. - V 52.. 50 Hz 160 120 80 40 Helix V 2.. Helix V 4.. Helix V 6.. Helix V 10.. Helix V 16.. Helix V 22.. Helix V 36.. Helix V 52..

Detaylı

1 - Vitroseramik yüzey 2- Sýcak yüzey ikaz lambasý 3 - Kontrol düðmeleri 4 - Alt muhafaza 5 - Vitroseramik tek bölgeli ýsýtýcý

1 - Vitroseramik yüzey 2- Sýcak yüzey ikaz lambasý 3 - Kontrol düðmeleri 4 - Alt muhafaza 5 - Vitroseramik tek bölgeli ýsýtýcý OCAK AOB-6005 Deðerli Müþterimiz, Beklentinizin üzerinde ürün sunmayý amaç edinen VESTEL, modern tesislerde özenle üretilen ve titiz bir kalite kontrolünden geçirilen ürünleri kullanýmýnýza sunmaktadýr.

Detaylı

ELEKTRİKLİ SU ISITICILARI EKONOMİK MODEL ELEKTRİKLİ SU ISITICISI

ELEKTRİKLİ SU ISITICILARI EKONOMİK MODEL ELEKTRİKLİ SU ISITICISI ELEKTRİKLİ SU ISITICILARI EKONOMİK MODEL ELEKTRİKLİ SU ISITICISI 52EWH Serisi Ürün No: 52 İSTANBUL KAZAN İmalat Makina İnşaat San. ve Tic. Ltd Şti. www.istanbulkazan.com.tr info@istanbulkazan.com.tr www.eastanbulwaterheater.com.tr

Detaylı

Isıtma devridaim pompası. Rio N / Rio Z N. Tip Kitapçığı

Isıtma devridaim pompası. Rio N / Rio Z N. Tip Kitapçığı Isıtma devridaim pompası Rio N / Rio Z N Tip Kitapçığı Baskı Tip Kitapçığı Rio N / Rio Z N Tüm hakları saklıdır. Bu kitabın içeriği üreticinin izni olmadan dağıtılamaz, çoğaltılamaz, düzenlenemez veya

Detaylı

MİDEA ISI POMPASI-HAVUZ /SPA SU ISITMA

MİDEA ISI POMPASI-HAVUZ /SPA SU ISITMA MİDEA ISI POMPASI-HAVUZ /SPA SU ISITMA Bireysel ve Ticari Tipler üzme Havuzu için Isıtma ve Soğutma Suyu sağlar. Kapasite Durumu 6 kw: 40m³ 8 kw: 50m³ BİREYSEL HAVUZ/SPA ISI POMPASI 12kW: 60~85m³ 14kW:

Detaylı

EAOM-3-HM-ALT EAOM-3-STP-ALT EAOM-3-HM-STP-ALT

EAOM-3-HM-ALT EAOM-3-STP-ALT EAOM-3-HM-STP-ALT , 7x7 DIN Boyut EAOM-3 Manuel Start ve Motor Korumalý Kontrol cihazlarý Kontak Anahtarlý, EAOM-3-ALT Kontak Anahtarlý ve Jeneratör Voltajýndan Aþýrý Hýz Algýlama, EAOM-3-MAG Kontak Anahtarlý ve Manyetik

Detaylı

ErP ready 2015 KULLANIM ALANLARI KONUT TİPİ. Konutlardaki. Ecocirc Serisi

ErP ready 2015 KULLANIM ALANLARI KONUT TİPİ. Konutlardaki. Ecocirc Serisi Konutlardaki ısıtma uygulamaları için yüksek verimli sirkülasyon pompası Ecocirc Serisi KULLANIM ALANLARI KONUT TİPİ UYGULAMALAR Isıtma ve iklimlendirme sistemlerinde su sirkülasyonu. Mevcut sistemlerin

Detaylı

G-1 ATEÞLEME BOBÝNÝ KONTROLU... G-5 AKÜ SÖKÜLMESÝ/TAKILMASI DÝSTRÝBÜTÖR DAÐITILMASI/TOPLANMASI... G-8 DÝSTRÝBÜTÖR KONTROLÜ (F2 CARB)...

G-1 ATEÞLEME BOBÝNÝ KONTROLU... G-5 AKÜ SÖKÜLMESÝ/TAKILMASI DÝSTRÝBÜTÖR DAÐITILMASI/TOPLANMASI... G-8 DÝSTRÝBÜTÖR KONTROLÜ (F2 CARB)... MOTOR ELEKTRÝÐÝ SÝSTEMÝ ÞARJ SÝSTEMÝ... G-1 AKÜ SÖKÜLMESÝ/TAKILMASI... G-1 AKÜ KONTROLÜ... G-1 AKÜ ÞARJI... G-2 ALTERNATÖR SÖKÜLMESÝ/TAKILMASI... G-2 ALTERNATÖR KONTROLÜ... G-3 ATEÞLEME SÝSTEMÝ... G-5

Detaylı

AL 6-7 - 8-10 - 14 SU KADAR DEĞERLİ

AL 6-7 - 8-10 - 14 SU KADAR DEĞERLİ Dalgıç Pompalar AL - - - 0 - SU KADAR DEĞERLİ NUMARA KESİNTİSİZ, KİȘİSEL TEK SU KAYNAĞIDIR pompaları ım ve içme yu alanında anıma hazır Dertsiz kısa sürede eri ödeyen KİȘİSEL AĞIDIR pompaları iyel tesis

Detaylı

GBI46.20 GBI46.25 GBI46.32 GBI46.40. Üç Yollu Vana PN10, (dişi-dişli)

GBI46.20 GBI46.25 GBI46.32 GBI46.40. Üç Yollu Vana PN10, (dişi-dişli) Üç Yollu Vana PN0, (dişi-dişli) Üç yollu vana PN0, dişi-dişli Gri döküm demir EN-GLJ-250 DN... 40 kvs 6.3... 25 m3/h Açı 90o Dişi diş bağlantılı Rp 3/4... Rp /2 Manuel düzeltmeli GRA ya uygun... elektro

Detaylı

NIP Serisi Kuru Rotorlu Sirkülasyon Pompaları

NIP Serisi Kuru Rotorlu Sirkülasyon Pompaları NIP Serisi Kuru Rotorlu Sirkülasyon Pompaları DN 40-DN 200 arası flanş ölçülerinde 500 m 3 /h debi ve 90 mss basma yüksekliğine kadar kapasite aralığında Yüksek verimli norm elektrik motorlarıyla donatılmış

Detaylı

KM 24-150 SBU-GT. KM 24-150 SBU-GT Vakum Tüplü Güneş Enerji Sistemleri TÜP SAYISI 24. SICAK SU KAPASİTESİ SOĞUK SU KAPASİTESİ EMİCİ YÜZEY 2,4 m 2

KM 24-150 SBU-GT. KM 24-150 SBU-GT Vakum Tüplü Güneş Enerji Sistemleri TÜP SAYISI 24. SICAK SU KAPASİTESİ SOĞUK SU KAPASİTESİ EMİCİ YÜZEY 2,4 m 2 KM 24-150 SBU-GT KM 24-150 SBU-GT Vakum Tüplü Güneş Enerji Sistemleri TÜP SAYISI 24 150 Lt 50 Lt EMİCİ YÜZEY 2,4 m 2 BOYUTLAR A 1695 mm B 1780 mm C 1555 mm D 420 mm E 1830 mm >Krom Nikel iç kazan >Florin

Detaylı

PA 6300 PA 6400 PA 6500 PLASTİK ASİT POMPASI KULLANIM KILAVUZU

PA 6300 PA 6400 PA 6500 PLASTİK ASİT POMPASI KULLANIM KILAVUZU PA 6300 PA 6400 PA 6500 PLASTİK ASİT POMPASI KULLANIM KILAVUZU MODEL PA 6300-6400 - 6500 Sayfa 1 ELEKTRİKLİ MEKANİK SALMASTRALI PLASTİK ASİT TRANSFER POMPALARI İÇİNDEKİLER POMPALARIN PERFORMANS EGRİLERİ

Detaylı

TS EN ISO. Düz Boruya Monte Edilen SNL. Santrifüj Pompalar ATEX SNL 02 04-10

TS EN ISO. Düz Boruya Monte Edilen SNL. Santrifüj Pompalar ATEX SNL 02 04-10 TS EN ISO 9905 Düz Boruya Monte Edilen Santrifüj Pompalar ATEX 02 0-10 Genel Bilgiler Basılabilen Sıvılar pompalar temiz veya çok hafif kirli düşük viskoziteli sıvıları basmaya uygundur. Teknik Bilgiler

Detaylı

İÇİNDEKİLER; Pompa Fiyat Listesi...3-36. Hidrofor Fiyat Listesi...40-51. GHN Fiyat Listesi...55-68

İÇİNDEKİLER; Pompa Fiyat Listesi...3-36. Hidrofor Fiyat Listesi...40-51. GHN Fiyat Listesi...55-68 İÇİNDEKİLER; Pompa Fiyat Listesi... Hidrofor Fiyat Listesi... GHN Fiyat Listesi... 8 POMPA FİYAT LİSTESİ MONOFAZE MOTORLA BAĞLI POMPALAR MONOBLOK TEK KADEMELİ POMPALAR POMPA TİPİ SML SM SMH MOTOR GÜCÜ

Detaylı

KOMPANSATÖRLER X YÖNÜNDE 100 MM (-50, +50) Y YÖNÜNDE 100 MM (-50, +50) Z YÖNÜNDE 100 MM (-50, +50) BİRİM FİYAT X YÖNÜNDE 100 MM (-50, +50)

KOMPANSATÖRLER X YÖNÜNDE 100 MM (-50, +50) Y YÖNÜNDE 100 MM (-50, +50) Z YÖNÜNDE 100 MM (-50, +50) BİRİM FİYAT X YÖNÜNDE 100 MM (-50, +50) 1 2 KOMPANSATÖRLER 3 4 KOMPANSATÖRLER KOMPANSATÖRLER X YÖNÜNDE 100 MM (-50, +50) Y YÖNÜNDE 100 MM (-50, +50) Z YÖNÜNDE 100 MM (-50, +50) BİRİM FİYAT X YÖNÜNDE 100 MM (-50, +50) Y YÖNÜNDE 150 MM (-75, +75)

Detaylı

yapılmış ve test edilmiştir. Böylece çabuk ve kolay montaj imkanı sağlanmaktadır. * Uzaktan izlemeli alarm panosu sesli ve görsel ikazlıdır.

yapılmış ve test edilmiştir. Böylece çabuk ve kolay montaj imkanı sağlanmaktadır. * Uzaktan izlemeli alarm panosu sesli ve görsel ikazlıdır. EN 12845 standardı Avrupa topluluğu ülkelerinin tamamında hayat koruma önlemleri ve sistemleri için belirli kuralları ve binalar ile endüstride kullanılan yangını önlemeye yönelik sabit sprinkler sistemlerinin

Detaylı

4" DALGIÇ POMPA MOTORLARI DIAMOND PERFORMANCE YENİ SERİ

4 DALGIÇ POMPA MOTORLARI DIAMOND PERFORMANCE YENİ SERİ 4" DALGIÇ POMPA MOTORLARI DIAMOND PERFORMANCE YENİ SERİ Tarih: 16.11.2015 Sayfa No: 1 Bu Liste, 30.09.2015 tarihli liste yerine geçer ÜRÜN TANIMI PEŞİN Motor Gücü (kw) Motor Gücü (HP) 4" MONOFAZE MOTORLAR

Detaylı

BKV 5400 Yüzey Blöf Kontrol Vanası Montaj ve Kullanım Kitapçığı

BKV 5400 Yüzey Blöf Kontrol Vanası Montaj ve Kullanım Kitapçığı BKV 5400 Yüzey Blöf Kontrol Vanası Montaj ve Kullanım Kitapçığı BKV 5400 MKK v10.01-tr 1 İÇİNDEKİLER 1. ÖNEMLİ NOTLAR... 3 2. TANIMLAMA... 3 3. TEKNİK ÖZELLİKLER... 4 3.1. BKA 5400 Yüzey Blöf Kontrol Vanası

Detaylı

POMPALARDA ENERJİ VERİMLİLİĞİ

POMPALARDA ENERJİ VERİMLİLİĞİ POMPALARDA ENERJİ VERİMLİLİĞİ -1- Pompa Sistemleri Akışkanları transfer etmek, tesisat direncini karşılayabilmek ve Farklı seviyelerde yükseklik farkını karşılayabilmek için kullanılırlar. Genel olarak

Detaylı

Basýnç dengeli 3 yollu flanþlý baðlantý. Uygulama Isýtma ve soðutma sistemlerinde kullanýlan, kontrol termostatlý

Basýnç dengeli 3 yollu flanþlý baðlantý. Uygulama Isýtma ve soðutma sistemlerinde kullanýlan, kontrol termostatlý Yardýmcý Enerjisiz Sýcaklýk Regülatörleri Sýcaklýk Regülatörü Tip 9 asýnç dengeli yollu flanþlý baðlantý Uygulama Isýtma ve soðutma sistemlerinde kullanýlan, kontrol termostatlý karýþtýrýcý veya daðýtýcý

Detaylı

PA 6800 PA 6900 PLASTİK ASİT POMPASI KULLANIM KILAVUZU

PA 6800 PA 6900 PLASTİK ASİT POMPASI KULLANIM KILAVUZU PA 6800 PA 6900 PLASTİK ASİT POMPASI KULLANIM KILAVUZU MODEL PA 6800-6900 Sayfa 1 ELEKTRİKLİ MEKANİK SALMASTRALI PLASTİK ASİT TRANSFER POMPALARI İÇİNDEKİLER POMPALARIN PERFORMANS EGRİLERİ 3 ÖLÇÜLENDİRME

Detaylı

Paslanmaz soğutma kuleleri

Paslanmaz soğutma kuleleri Paslanmaz soğutma kuleleri MCT serisi MCT Paslanmaz soğutma kuleleri MCT serisi santrifüj fanlı evaporatif soğutma kuleleri YapımıtümMITAürünyelpazesindekikorozyonakarşı tamkorumaözelliklerine dayanan

Detaylı

Yatay Tek Kademeli Santrifüj Norm Pompalar. EA Serisi

Yatay Tek Kademeli Santrifüj Norm Pompalar. EA Serisi Yatay Tek Kademeli Santrifüj Norm Pompalar EA Serisi ETNA Norm Pompalar Tecrübe Çevre Dostu Mühendislik ETNA Norm Pompalar (DIN EN 733) İhtiyacınızın Tam Karşılığı Pompa teknolojileri alanındaki 35 yılı

Detaylı

Yatay Tek Kademeli Santrifüj Norm Pompalar. EA Serisi

Yatay Tek Kademeli Santrifüj Norm Pompalar. EA Serisi Yatay Tek Kademeli Santrifüj Norm Pompalar EA Serisi Tecrübe Pompa teknolojileri alanındaki 35 yılı aşkın ARGE, üretim ve uygulama deneyimi, uzman satış ve satış sonrası hizmetlerimiz ile kaliteden ödün

Detaylı

Pompa Fiyat Listesi... 3-38 SML-SM-SMH-SLGM-SLGHM-SRM-JET M-SPHM-SP 1.5M-PSTH-SDY-SPFM. Hidrofor Fiyat Listesi... 39-51

Pompa Fiyat Listesi... 3-38 SML-SM-SMH-SLGM-SLGHM-SRM-JET M-SPHM-SP 1.5M-PSTH-SDY-SPFM. Hidrofor Fiyat Listesi... 39-51 FL İÇİNDEKİLER; Pompa Fiyat Listesi... 8 SMLSMSMHSLGMSLGHMSRMJET MSPHMSP.MPSTHSDYSPFM SLGTSPFGRV VD SKMV JETSPSRTRKPSTPSTHSLGSDY SNT SCNGRV SKM C 7 8 SDYSPRKSLGGRVSCN ÇIPLAK ve AKUPLAJ SKM ÇIPLAK ve AKUPLAJ

Detaylı

Kombi (AIRFEL RIELLO ) Radyatör Termostatik Vana Havlupan Boyler Kazan www.airfel.com 06 444 999 0 AIRFEL Quality Management Genel bilgi Airfel, s tma ve so utma sektöründeki çal þmalar na 999 y l nda

Detaylı

Sirkülasyon Pompası Optima

Sirkülasyon Pompası Optima ECO DESIGN (TASARIM) Yönetmeliklerine Uygun ilk ve Tek Yerli Üretim Sirkülasyon Pompası Optima SİSTEMİN KALBİNDE EUP READY LOW ENERGY CONSUMPTION SAVE the NATURE yılı aşkın Alarko Sirkülasyon Pompası deneyimi

Detaylı

In-line Kuru Rotorlu Sirkülasyon Pompaları. EIL R Serisi EIL R-FK Serisi

In-line Kuru Rotorlu Sirkülasyon Pompaları. EIL R Serisi EIL R-FK Serisi In-line Kuru Rotorlu Sirkülasyon Pompaları EIL R Serisi EIL R-FK Serisi ETNA In-line Kuru Rotorlu Sirkülasyon Pompaları Tecrübe Çevre Dostu Mühendislik In-line Kuru Rotorlu Sirkülasyon Pompaları İhtiyacınızın

Detaylı

MİDEA MARKA ISI POMPASI- TİCARİ TİPLER YALNIZ SICAK SU ISITMA

MİDEA MARKA ISI POMPASI- TİCARİ TİPLER YALNIZ SICAK SU ISITMA MİDEA MARKA ISI POMPASI- TİCARİ TİPLER YALNIZ SICAK SU ISITMA 1ph/50Hz:10kW 3ph/50Hz:20kW 3ph/50Hz:43kW 1. Kapasite: Monofaze 10kW; trifaze 20/43kW. 2. Yüksek Verim; COP= 4 ( Dış Ortam Sıcaklığı: 20/15⁰C,

Detaylı

Hidroforlarda kat ve daire say s na göre pratik seçim tablosu

Hidroforlarda kat ve daire say s na göre pratik seçim tablosu DAF 2015 Hidroforlarda kat ve daire say s na göre pratik seçim tablosu GENLEŞME TANKLARI Tank Tip/Kodu Max. İşletme Basıncı T-25 6 TH - 25 ( Yatık ) 6 T - 50 6 TM - 50 ( Ayaklı ) 6 TH - 50 ( Yatık ) 6

Detaylı

OCAK AOW-6007 OCAK AOX-6007 OCAK

OCAK AOW-6007 OCAK AOX-6007 OCAK OCAK AOW-6007 OCAK AOX-6007 OCAK Deðerli Müþterimiz, Beklentinizin üzerinde ürün sunmayý amaç edinen VESTEL, modern tesislerde özenle üretilen ve titiz bir kalite kontrolünden geçirilen ürünleri kullanýmýnýza

Detaylı

Ürünler (İndeks) GHND (Flanşlı-İkiz) SmartD (Dişli-İkiz) Eco SAN Monofaze (220V) GHN SAN F. Delta Sirkülasyon Pompaları (Frekans Konvertörlü)

Ürünler (İndeks) GHND (Flanşlı-İkiz) SmartD (Dişli-İkiz) Eco SAN Monofaze (220V) GHN SAN F. Delta Sirkülasyon Pompaları (Frekans Konvertörlü) Delta Energy Ürünler (İndeks) Delta Sirkülasyon Pompaları (Frekans Konvertörlü) 1 "NMT" Dişli Pompalar (Frekans Konvertörlü) 2 Dişli Pompalar "Smart" (Frekans Konvertörlü) 3 SmartD-F (Flanşlı-İkiz) Flanşlı

Detaylı

240 Serisi. Pnömatik Kontrol Vanasý Tip 241-1 ve Tip 241-7 Tek Oturtmalý Glob Vana Tip 241

240 Serisi. Pnömatik Kontrol Vanasý Tip 241-1 ve Tip 241-7 Tek Oturtmalý Glob Vana Tip 241 240 Serisi Pnömatik Kontrol Vanasý Tip 2411 ve Tip 2417 Tek Oturtmalý Glob Vana Tip 241 Uygulama Proses mühendisliðinde ve endüstriyel tesislerde kullanýlan kontrol vanasý Anma çaplarý: DN15 den DN250

Detaylı

ETNA Fiyat Listesi 2016/1

ETNA Fiyat Listesi 2016/1 ETNA Fiyat Listesi 2016/1 ALP Pompa A.Ş; Dudullu Organize Sanayi Bölgesi nde 4500 m 2 si kapalı, toplam 6000 m 2 alanda, 35 yılı aşkın üretim tecrübesi, zengin ürün gamı ve uzman satış kadrosu ile mekanik

Detaylı

Yüksek verimli içme suyu pompası. Rio-Eco Therm N. Tip Kitapçığı

Yüksek verimli içme suyu pompası. Rio-Eco Therm N. Tip Kitapçığı Yüksek verimli içme suyu pompası Rio-Eco Therm N Tip Kitapçığı Baskı Tip Kitapçığı Rio-Eco Therm N Tüm hakları saklıdır. Bu kitabın içeriği üreticinin izni olmadan dağıtılamaz, çoğaltılamaz, düzenlenemez

Detaylı

V Tipi Kademe Deðiþtiricisi

V Tipi Kademe Deðiþtiricisi www.reinhausen.com V Tipi Kademe Deðiþtiricisi Kullanma Kýlavuzu BA 081/05 Ýçerik Ýçindekiler 1 Genel 1.1 Güvenlik bilgileri... 5 1.2 Amacýna uygun kullaným... 5 2 Yapýsý/Modelleri... 6 3 Gönderim... 6

Detaylı

HERZ Kontrol vanası 4002

HERZ Kontrol vanası 4002 HERZ Kontrol vanası 42 Katalog 42_4X-6X Yayın 11 Boyutlar- mm 1 42 41 1 42 61 1 42 42 1 42 62 1 42 43 1 42 63 1 42 44 1 42 64 1 42 45 1 42 65 1 42 46 1 42 66 DN G L H1 H2 B B1 B2 15 3/4 G 66 133 28 94

Detaylı

DİŞLİ KUTULU SALYANGOZ POMPALAR DKSP

DİŞLİ KUTULU SALYANGOZ POMPALAR DKSP DİŞLİ KUTULU SALYANGOZ POMPALAR DKSP 65 125 Yüksek verim, Uzun ömür, Üstün kalite, DIN 24255 normunda, DIN 2533 normuna uygun flanşlar, Traktör kuyruk mili ile tahrik, Mekanik salmastra uygulanabilirlik,

Detaylı

ECOMFORT 3 YIL. Avantajları. Fonksiyonu. Enerji Ekonomisi. Modeller

ECOMFORT 3 YIL. Avantajları. Fonksiyonu. Enerji Ekonomisi. Modeller ECOMFORT Fonksiyonu Küçük ve orta büyüklükteki iklimlendirme uygulamalarında iç ortamın ısıtılması/soğutulması ve filtrelenmesi için kullanılmaktadır. Asma tavana montaj imkanı vardır, hava dağıtımı asma

Detaylı

Yüksek verimli içme suyu pompası. Calio-Therm S. Tip Kitapçığı

Yüksek verimli içme suyu pompası. Calio-Therm S. Tip Kitapçığı Yüksek verimli içme suyu pompası Calio-Therm S Tip Kitapçığı Baskı Tip Kitapçığı Calio-Therm S Tüm hakları saklıdır. Bu kitabın içeriği üreticinin izni olmadan dağıtılamaz, çoğaltılamaz, düzenlenemez veya

Detaylı

Dalgıç Pompa. 4 DMD-KPS Tek Pompa

Dalgıç Pompa. 4 DMD-KPS Tek Pompa Dalgıç Pompa 4 DMD-KPS Tek Pompa Alarko dalgıç pompaları, kullanım ve içme suyu alanında her an kullanıma hazır, dertsiz, yatırımı kısa sürede geri ödeyen KESİNTİSİZ, KİŞİSEL TEK SU KAYNAĞIDIR. Endüstriyel

Detaylı

Sirkülasyon Pompalar

Sirkülasyon Pompalar Sirkülasyon Pompalar DO RU MONTJ DO RU YNfi Pompa mili yere paralel olmal d r. Pompa mili yere dik olmamal d r. Pompay yukar daki flekle uygun olarak, pompa mili yere paralel olacak içimde tesisata a lay

Detaylı

Döner hareketli pompa. Multi Eco. Tip Kitapçığı

Döner hareketli pompa. Multi Eco. Tip Kitapçığı Döner hareketli pompa Multi Eco Tip Kitapçığı Baskı Tip Kitapçığı Multi Eco KSB Aktiengesellschaft Tüm hakları saklıdır. Bu kitabın içeriği KSB'nin izni olmadan dağıtılamaz, çoğaltılamaz, düzenlenemez

Detaylı

Ýki Setli, Ýki Çýkýþlý, Çok Fonksiyonlu Pozisyon Ýndikatörü

Ýki Setli, Ýki Çýkýþlý, Çok Fonksiyonlu Pozisyon Ýndikatörü Pozisyon Ýndikatörü TCS37-200.PSI TCS37-200 Timer&Counter&Speed Ýki Setli, Ýki Çýkýþlý, Çok Fonksiyonlu Pozisyon Ýndikatörü 6 dijit LED Display (Yeþil veya Kýrmýzý), 8mm dijit boyu Mekanik reset deðeri

Detaylı

KADEMELİ POMPA - JMS PERFORMANS EĞRİSİ KULLANIM ALANLARI MALZEME ÖZELLİKLERİ. TEKNİK ÖZELLİKLERi. Pompa Kademe Gövdesi : Paslanmaz çelik AISI 304

KADEMELİ POMPA - JMS PERFORMANS EĞRİSİ KULLANIM ALANLARI MALZEME ÖZELLİKLERİ. TEKNİK ÖZELLİKLERi. Pompa Kademe Gövdesi : Paslanmaz çelik AISI 304 KADEMELİ POMPA - JMS Kuyularda İçme Suyunda Kullanım Suyunda Tarımsal sulamada Bahçelerde MALZEME ÖZELLİKLERİ Pompa Kademe Gövdesi : Paslanmaz çelik AISI 304 Motor Gövdesi : Alüminyum döküm Pompa Mili

Detaylı

DUVAR TİPİ AKSİYEL FANLAR HXBR / HXTR Serisi

DUVAR TİPİ AKSİYEL FANLAR HXBR / HXTR Serisi HXBR / HXTR serisi duvar tipi aksiyal fanlar yüksek kaliteli galvanizli çelikten preslenerek ve rotorları orak kanatlı olarak üretiliştir. Düşük ses seviyeli, korozyona karşı kataforize primer üzerine

Detaylı

IN-LINE TİP YANDAN EMİŞLİ SALYANGOZLU MONOBLOK SANTRİFÜJ POMPALAR YEP

IN-LINE TİP YANDAN EMİŞLİ SALYANGOZLU MONOBLOK SANTRİFÜJ POMPALAR YEP IN-LINE TİP YANDAN EMİŞLİ SALYANGOZLU MONOBLOK SANTRİFÜJ POMPALAR YEP 40 200 Yüksek verim, Uzun ömür, Üstün kalite, DIN 2533 ve TS EN 1092-2 ve TS EN 1092-1 normlarına uygun flanşlar, IEC, VDE normlarına

Detaylı

DAVLUMBAZ (ADA) KULLANMA KILAVUZU

DAVLUMBAZ (ADA) KULLANMA KILAVUZU GARANTÝ BELGESÝ Bu garanti belgesinin kullanýmýna; 4077 sayýlý kanun ile bu kanuna dayanýlarak düzenlenen TRKGM-95/116-117 sayýlý tebliði uyarýnca T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý, Tüketici ve Rekabetin

Detaylı

Ürün serisi tanımlaması: Wilo-Multivert MVI

Ürün serisi tanımlaması: Wilo-Multivert MVI Ürün serisi tanımlaması: Wilo-Multivert MVI H/m 240 220 200 180 160 140 120 100 80 60 40 20 4.. 8.. 1 2 16.. 16..-6 32.. 52.. Wilo-Multivert MVI 50 Hz = EU, + =Non EU 70.. 95.. 0 0 20 40 60 80 100 120Q/m³/h

Detaylı

Kullaným talimatlarý SETÜSTÜ OCAK. Ýçindekiler

Kullaným talimatlarý SETÜSTÜ OCAK. Ýçindekiler Kullaným talimatlarý SETÜSTÜ OCAK Türkçe, 1 Ýçindekiler Montaj, 13-16 Yerleþim Elektrik baðlantýsý Gaz baðlantýsý Veri tablosu Gaz beki ve hortum baþý özellikleri Cihazýn tanýtýmý, 17 Genel görünüm Çalýþtýrma

Detaylı

Kataloðumuzda olan ürün tasarýmlarý ve özellikleri zaman içerisinde geliþtirilebilir. Lütfen güncel katalog bilgileri için destek hattýmýzý arayýnýz. (Destek Hattý: 444 8456) ALÇAK GERÝLÝM ÞALT ÜRÜNLERÝ

Detaylı

Sirkülasyon Pompaları Elle Hız Ayarlı. Kullanım Alanları

Sirkülasyon Pompaları Elle Hız Ayarlı. Kullanım Alanları Tip Kitapçığı 5.5/8 Rio/Rio Z Sirkülasyon Pompaları Elle Hız Ayarlı Rio Rio Z Kullanım Alanları F Sıcak su ısıtma sistemleri F Isı geri kazanım sistemleri F Havalandırma sistemlerinde soğutma suyu sirkülasyonunda

Detaylı

Tek Setli, Tek Çýkýþlý, Çok Fonksiyonlu Hýz Ölçer

Tek Setli, Tek Çýkýþlý, Çok Fonksiyonlu Hýz Ölçer Tek li, Tek Çýkýþlý Hýz Ölçer TCS37-100.S TCS37-100 Timer&Counter&Speed Tek li, Tek Çýkýþlý, Çok Fonksiyonlu Hýz Ölçer 6 dijit LED Display (Yeþil veya Kýrmýzý), 8mm dijit boyu Ýki ayrý çarpým faktörü(00.0001...

Detaylı

SDS / SDS-V SDS - V 200-500 ÇİFT EMİŞLİ POMPALAR. Basılabilen Sıvılar. Teknik Bilgiler. Tasarım Özellikleri. Mil Sızdırmazlığı

SDS / SDS-V SDS - V 200-500 ÇİFT EMİŞLİ POMPALAR. Basılabilen Sıvılar. Teknik Bilgiler. Tasarım Özellikleri. Mil Sızdırmazlığı ÇİFT EMİŞLİ POMPALAR Basılabilen Sıvılar İçinde katı parçacıklar ve elyaf bulunmayan, temiz veya çok hafif kirli, düşük viskoziteli sıvılar. Teknik Bilgiler Basma Flanşı Debi Basma Yüksekliği Hız Çalışma

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Davlumbaz Modelleri DA 5960 W, DA 5990 W, DA 5990 W EXT tr-tr Davlumbazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece hem kendinizi

Detaylı

Otomatik Kademe Kontrollü. Sirkülasyon Pompalar

Otomatik Kademe Kontrollü. Sirkülasyon Pompalar Otomatik Kademe Kontrollü Sirkülasyon Pompalar HCPO tiplerinde geliflmifl, üstün özellikler. Binalarda Enerji Performans Yönetmeli i madde 12/6'ya tam uygunluk Termik koruma Ters dönüfl uyar s ve korumas

Detaylı

www.ozturkltd.com.tr SİRKÜLASYON POMPALARI TEKN K ÖZELL KLER Ba lant Çap Bas nç S n f Güç (Watt) Voltaj-Faz

www.ozturkltd.com.tr SİRKÜLASYON POMPALARI TEKN K ÖZELL KLER Ba lant Çap Bas nç S n f Güç (Watt) Voltaj-Faz SİRKÜLASYON POMPALARI ÜRÜN KODU ÜRÜN T P PE N Ba lant Çap Bas nç S n f Güç (Watt) Voltaj-Faz D L, ÜÇ HIZLI S RKÜLASYON POMPALARI 4 TAKS T 6 TAKS T 12 TAKS T 63.10.001.0015 NPVO 26 P* 1 1/2" Max. 6 Bar

Detaylı

PÝLSA PE 100 BORULARI

PÝLSA PE 100 BORULARI PÝLSA PE BORULARI Plastik teknolojisinin hýzlý geliþimi hammadde üretiminde de önemli geliþmelerin yaþanmasýný saðlamýþtýr. PE 32, 40 ve 63 ten imal borular yüksek basýnç gerektirmeyen sistemlerde baþarý

Detaylı

Ürün serisi tanımı: Wilo-Stratos

Ürün serisi tanımı: Wilo-Stratos Ürün serisi tanımı: Wilo- Benzer resim Yapı türü Islak rotorlu sirkülasyon pompası, rakor veya flanş bağlantılı, otomatik güç uyarlamalı EC motoru Uygulama alanı Tüm sistemlerin sıcak sulu ısıtma tesisatları,

Detaylı

PİS SU DALGIÇ POMPALARI GENEL KULLANIM KILAVUZU

PİS SU DALGIÇ POMPALARI GENEL KULLANIM KILAVUZU PİS SU DALGIÇ POMPALARI GENEL KULLANIM KILAVUZU ÖNSÖZ Atık Su Pompaları ürün programımızdaki pompaların tamamında motor ile pompa arasındaki sızdırmazlık iki adet mekanik salmastra ve bir adet sızdırmazlık

Detaylı

KULLANMA KILAVUZU KABLOSUZ MÝKROFON SÝSTEMÝ. CTT 200 VHF ( Mikrofon Vericisi ) ORIENT ORIENTAL ELEKTRONÝK LTD. ÞTÝ. KABLOSUZ ÝLETÝÞÝM SÝSTEMLERÝ

KULLANMA KILAVUZU KABLOSUZ MÝKROFON SÝSTEMÝ. CTT 200 VHF ( Mikrofon Vericisi ) ORIENT ORIENTAL ELEKTRONÝK LTD. ÞTÝ. KABLOSUZ ÝLETÝÞÝM SÝSTEMLERÝ SATICI FÝRMA KABLOSUZ MÝKROFON SÝSTEMÝ CTT 200 VHF ( Mikrofon Vericisi ) KULLANMA KILAVUZU YETKÝLÝ SERVÝS ORIENT Oriental Elektronik San. ve Tic. Ltd. Þti. Kablosuz Ýletiþim Sistemleri Refik Belendir sokak

Detaylı

MARINE SU ISITICILARI MARINE & ENDÜSTRİYEL TİP ELEKTRİKLİ SU ISITICISI

MARINE SU ISITICILARI MARINE & ENDÜSTRİYEL TİP ELEKTRİKLİ SU ISITICISI MARINE SU ISITICILARI MARINE & ENDÜSTRİYEL TİP ELEKTRİKLİ SU ISITICISI 63EWH-M Serisi Ürün No: 63 İSTANBUL KAZAN İmalat Makina İnşaat San. ve Tic. Ltd Şti. www.istanbulkazan.com.tr info@istanbulkazan.com.tr

Detaylı

Pompa & Hidrofor. www.aquasan.com.tr. Pompa & Hidrofor PRİZMATİK MODÜLER SU DEPOLARI YANGIN HİDROFORLARI HİDROFORLAR

Pompa & Hidrofor. www.aquasan.com.tr. Pompa & Hidrofor PRİZMATİK MODÜLER SU DEPOLARI YANGIN HİDROFORLARI HİDROFORLAR BAYDEMİR MAKİNA İML. İNŞ. MÜH. SAN. TİC. LTD. ŞTİ. Özsan San. Sit. 29. Blok No 11 Tel 022 238 02 39 Faks 022 238 03 39 www.aquasan.com.tr - info@aquasan.com.tr www.kosgeb.gov.tr Emek Ofset Matbaacılık

Detaylı

UPA 150C. Kullanım Alanları. Derinkuyu Dalgıç Pompaları 150 mm (6 inç) Kuyular için. 50 Hz. İşletme Bilgileri. Dizayn. Tanımlama (Örnek) Sertifika

UPA 150C. Kullanım Alanları. Derinkuyu Dalgıç Pompaları 150 mm (6 inç) Kuyular için. 50 Hz. İşletme Bilgileri. Dizayn. Tanımlama (Örnek) Sertifika Tip Kitapçığı 3400.52/4-82 Kullanım Alanları Temiz yada hafif kirli suların transferinde kullanılır: - evsel su temini - genel su temini - tarımsal sulama ve fıskiye sistemlerinde - yüzey sularının seviyesinin

Detaylı

GRUP-EX PBB-XX-YY POWER BATTERY BOX - KULLANICI KILAVUZU -

GRUP-EX PBB-XX-YY POWER BATTERY BOX - KULLANICI KILAVUZU - GRUP-EX PBB-XX-YY POWER BATTERY BOX - KULLANICI KILAVUZU - Bu kılavuz GRUP ASM tarafından üretilen PBB-XX-YY Akü hakkında güvenliğiniz için gerekli bilgileri ve kullanım talimatlarını içerir. 1. Genel

Detaylı

PV Serisi Paletli Pompalar

PV Serisi Paletli Pompalar PV Serisi Paletli Pompalar w w w. p e t r o l a n d. c o m. t r Petroland Pompa San. ve Tic. Ltd. Şti. Alemdağ Cad. Güven San. Sitesi R Blok No: 7-8 Ümraniye - İstanbul / TÜRKİYE Tel: (0.) 5 00 Faks: (0.)

Detaylı

Sirkülasyon Pompası Optima

Sirkülasyon Pompası Optima ECO DESIGN (TASARIM) Yönetmeliklerine Uygun ilk ve Tek Yerli Üretim Sirkülasyon Pompası Optima SİSTEMİN KALBİNDE ErP READY LOW ENERGY CONSUMPTION SAVE the NATURE yılı aşkın Alarko Sirkülasyon Pompası deneyimi

Detaylı

GRUNDFOS SİRKÜLASYON POMPALARI

GRUNDFOS SİRKÜLASYON POMPALARI GRUNDFOS SİRKÜLASYON POMPALARI MAGNA3 Comfort PM be think innovate ALPHA2 AUTOADAPT AUTOADAPT fabrika ayarı en iyi ayar noktasını otomatik olarak seçecektir. Autoadapt tarafından bir kez ayarlandıktan

Detaylı