MENKUL KIYMETLERN ÖDÜNÇ LEM ÇERÇEVE SÖZLEMES

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "MENKUL KIYMETLERN ÖDÜNÇ LEM ÇERÇEVE SÖZLEMES"

Transkript

1 MENKUL KIYMETLERN ÖDÜNÇ LEM ÇERÇEVE SÖZLEMES Sözleme No Düzenleme Tarihi :. :. 1- TARAFLAR A.. (Aaıda kısaca Müteri diye anılacaktır.) Adres : Vergi Kimlik No :. Telefon :. Faks :. E-posta :. Müterinin risk ve getiri tercihleri,yatırım amaçları, mali durum ve ayrıntılı kimlik bilgilerinin yer aldıı form sözleme ekinde olup, bu bilgilerin deimesi halinde Müteri tarafından güncellenecektir aksi taktirde Aracı Kurum yaptıı ilemlerde formda yer alan bilgileri esas alır. B. DELTA MENKUL DEERLER A.. (Aaıda kısaca Aracı Kurum diye anılacaktır.) Tevikiye Caddesi, kbal Merkezi No:103 Kat: 6 Tevikiye / STANBUL 2- SÖZLEMENN KONUSU Bu sözleme ; Sermaye Piyasası Kanunu ve bu kanuna dayanarak Sermaye Piyasası Kurulu nun çıkardıı ve çıkaracaı tebliler ve mevzuat hükümleri çerçevesinde ; (bu sözlemenin imzasından sonra ilgili tebli ve dier mevzuat hükümlerinde deiiklik olması durumunda, deiiklik yapılan konularda sözleme hükümleri yerine mevzuat ile getirilen yeni hükümler uygulanacaktır.) Müteri nin mülkiyetine ihtilafsız ve takyidatsız olarak sahip olduu ve Aracı Kurum nezdindeki portföy hesabında bulunduracaı menkul kıymetleri açıa satı ilemlerine konu edilmek üzere ödünç verilmesi ve söz konusu menkul kıymetlerin açıa satı ilemlerinde kullanılması ve belirli bir süre sonra Müteri ye aynı cins menkul kıymetlerin mislen iadesine ilikin koulları düzenlenmektedir. Ödünç ilemlerine konu olacak menkul kıymetler ; ilem tarihi itibariyle stanbul Menkul Kıymetler Borsası tarafından Kredili Menkul Kıymet lemleri ve Açıa Satı lemlerine Konu Olan Menkul Kıymetler Listeleri ne alınmı menkul kıymetlerden, Aracı Kurum tarafından uygun görülecek adet (Aracı Kurum, menkul kıymet cinsine göre lot sınırlaması da koyabilecektir) ve isimdeki menkul kıymetler olarak bir liste halinde belirlenecek (bu liste Aracı Kurum tarafından her zaman deitirilebilecektir) menkul kıymetler olacaktır. Aracı Kurum ca hazırlanacak söz konusu listeyi Müteri her zaman için Aracı Kurum dan örenebileceinden ve takip etmekte olduundan, Aracı Kurum tarafından bu liste ve listede yapılabilecek deiiklikler Müteriye ayrıca bildirilmeyecektir. 1

2 3- LEM PROSEDÜRÜ Müteri, bu sözlemeyi imzalamakla, Aracı Kurum nezdindeki portföy hesabında mevcut, ödünç ilemine konu olabilecek nitelik ve adetteki menkul kıymetlerin içinden Aracı Kurum a her defasında bu sözleme koullarında ve asgari olarak tarih, menkul kıymetin adı, miktarı, bu menkul kıymetlerin portföyüne iade eklini, Müterinin adı soyadı ve imzasını içeren yazılı talimatla ferdiletirilecek ve bu suretle bildirilecek menkul kıymetlerinin, açıa satı ilemlerine konu edilebileceini peinen kabul ve beyan eder. Müteri bu talimatlarını eksiksiz doldurup Aracı Kurum a (Genel Müdürlük ya da herhangi bir ubesine elden verebilecei gibi, Aracı Kurumun kabul edeceini Müteriye yazılı bildirmesi halinde e-posta ya da faks ile de) gönderebilecektir. Bu halde Aracı Kurum un bilgisayar kayıtları, Aracı Kurum faks çıktıları, PTT (Türk Telekom) kayıtları Hukuk Usulü Mahkemeleri Kanunu nun maddesi gereince münhasır delil olacaktır. Açıa satıa aday Müteriye ait menkul kıymetler Müteri portföyünde durmasına karın ve aynı anda takip amacıyla Aracı Kurum tarafından uygun görülecek kaydi menkul kıymetler havuzuna alınabileceini ve bu sözlemenin 2.maddesinde belirtilen listeden çıkarılmaları halinde ise söz konusu havuzdan çıkarılıp Müterinin tasarrufu için serbest bırakılacaını Müteri kabul ve beyan eder. Müterinin ödünç ilemi yapılması için yazılı talimat vermesi mümkün olmakla birlikte, Aracı Kurum için ödünç verme konusunda yükümlülük oluturmaz. Müterinin, Aracı Kurum a verecei talimat, eksiksiz, hatasız ve tam olacak ve içeriinde herhangi bir duraksamaya yer vermeyecek ekilde düzenlenecektir. Aksi halde, Aracı Kurum, Müteri talimatını yerine getirmek zorunda olmayacaktır. Müteri ; ödünç ve açıa satı ilemine konu olacak menkul kıymetlerini seçip Aracı Kurum a yazılı olarak bildirirken aynı zamanda bu menkul kıymetlerin ; a- Belirli bir tarihte b- Vadesiz olup; açıa satı ilemine konu olmu ise açıa satı ileminin vade sonundan ya da açıa satı olmamı ise Aracı Kurum a yapacaı yazılı ihbarın Aracı Kurum a ulamasını takip eden 3.(üçüncü).M.K.B igünü mesai saati sonuna kadar, portföyüne iade edilmesini de isteyecektir. Müteri talimatında vade konusunda duraksama olduu takdirde Aracı Kurum, Müteri talimatını vadesiz (b) olarak kabul edecektir. Müteri ; ödünç ve açıa satı ilemine konu olması için Aracı Kurum nezdindeki havuza alınacak kıymetlerine dair verdii talimatta menkul kıymetlerin portföye kesin dönü tarihini belirlememi ise süresiz ve ihbarına balı olarak iade edilmesi artını kabul etmi sayılacaktır. Müterinin yazılı talimat ile Aracı Kurum un ödünç havuzuna alınmasını talep ettii kıymetlerin bu havuza alınmasının ödünç veya açıa satıa konu olmadıı sadece bu ilemlere aday olduu anlamına geldii konusunda taraflar anlamıtır. Aracı Kurum havuzunda olan Müteriye ait menkul kıymetler, ödünç ve açıa satı ilemine konu olacak ise, Aracı Kurum derhal durumu ayrıntısıyla Müteriye yazılı olarak bildirecektir. Müteri, menkul kıymetlerin ihbarına balı olarak iade edilmesi (vadesiz) artını kabul etmi ise, menkul kıymetler Aracı Kurum tarafından henüz 2

3 ödünç verilmemi ise en erken, talimatının Aracı Kurum a ulatıı tarihi izleyen 3.(üçüncü).M.K.B.igünü mesai saati sonuna kadar iade edilmesini isteyebilecek ; menkul kıymetler açıa satıa konu olmu ve Aracı Kurum ihbarını Müteriye yapmı ise de, menkul kıymetlerin, açıa satı ileminin vadesinden sonra iade edilmesi için en geç Aracı Kurum un bu ihbarı yaptıı gün ihbarda bulunacaktır. Müteri bu madde gereince yapacaı her türlü ihbarı iadeli taahhütlü mektup, telgraf ya da Noter aracılıı ile yapacaktır. Aracı Kurum, Müteriye bu madde gerei yapacaı ihbarların Aracı Kurum un tercihine göre iadeli taahhütlü mektup/telgraf ile ya da Müteri yazılı olarak Aracı Kurum a bildirmi ise, e-posta/faks ile yapacaktır. Müteri ; vadesiz/süresiz olarak havuza alınan ve bir açıa satıa konu olan menkul kıymetlerinin kendisi tarafından hiçbir ihbar yapılmaması nedeniyle ve ödünç ileminin sona ermesi halinde, tekrar ödünç havuzuna geri döneceini ve yeni ödünç veya ödünçlere konu olabileceini peinen kabul ve beyan eder. Belli bir vade ile ödünç havuzuna alınan menkul kıymetler ise bu süre sonuna kadar Müteri tarafından geri alınamayacak ve bu süre içinde Aracı Kurum tarafından Müteriye gerekli ihbarlar yapılarak bir veya birden çok ödünçlere konu edilebilecektir. Her iki durumda da iade Müterinin portföy hesabına aynı cinsten ve mislen menkul kıymet aktarımı eklinde olacaktır. 4- LEM ÜCRETLER Müterinin portföyünde ve ödünç havuzunda bulunan menkul kıymetlere hiçbir nedenle hiçbir ücret ve komisyon vesaire ödenmeyecektir. Ödünç verilen menkul kıymetler için ise, menkul kıymetin Müterinin portföyünden alındıı tarihten Müterinin portöyüne iade edildii güne kadar kıymetin açıa satı yapıldıı fiyat üzerinden günlük %... oranında komisyon ödenecektir. (Ancak ödünç / açıa satı ilemine konu olmu menkul kıymetlerin açıa satı süresi içinde, Müteri tarafından Aracı Kurum a ihbarda bulunularak iade edilmesinin talep edilmesi durumunda, Müteriye herhangi bir komisyon ödenmez.) 5- ARACI KURUM UN MÜTERYE BLG VERME ESASLARI Müteri ; bu sözleme gereince adına açılacak portföy hesabındaki tüm hareketleri bizzat her gün izleyip kontrol edecektir. Buna ramen Aracı Kurum, Müteriye portföy hesabıyla ilgili olarak her ay sonu, taahhütlü posta yoluyla hesap özeti gönderecektir. Müteri, her ayın sonunu takip eden 15 gün içinde hesap özetini almadıını yazılı olarak Aracı Kurum a bildirmedii takdirde hesap özetini almı ve içeriini aynen kabul etmi sayılacaktır. Müteri ; Aracı Kurum un hesap özetleri için ücret alabileceini, kendisine bu husus bir önceki hesap özetinde bilgi notu olarak bildirilmek artıyla hesap özeti ücretlerinin de portföy hesabına borç kaydedilmesini veya derhal ödenmesini kabul ve beyan eder. 6- ÖDÜNÇ ALINAN SERMAYE PYASASI ARAÇLARI KARILIINDA ÖZKAYNAK VERLMES 3

4 Ödünç alan ödünç aldıı sermaye piyasası araçları karılıında, ödünç veren tarafa ödünç alınan sermaye piyasası araçlarının cari deerinin %100 ünden az olmamak kaydıyla, serbestçe belirlenecek tutarda özkaynak verir. Özkaynak tutarı sermaye piyasası araçlarının cari deerinin %100 ünün altına dütüü taktirde, ödünç alan tarafa aynı gün içinde en seri haberleme aracı ile yazılı olarak özkaynak tamamlama bildiriminde bulunulur. Ancak ödünç alan tarafın Aracı Kurum, ödünç veren tarafın ise Aracı Kurum un kendi müterisi olması durumunda bildirime gerek olmaksızın Aracı Kurum un özkaynak tutarını balangıç seviyesine tamamlaması gerekir. Özkaynaın, bildirimin alındıı gün tamamlanması esastır. Özkaynaın, bildirimin alındıı gün tamamlanmaması durumunda, Aracı Kurum tarafından ayrıca bir ihbarname gönderilmesine gerek kalmaksızın özkaynak tutarı ve/veya Müteri nin açıa satı nedeniyle hesabında bulunan özkaynak kullanılarak yükümlülükler yerine getirilir ve varsa negatif fark Müteri den tazmin edilir. 7- ÖDÜNÇ LEMNN GEÇERL OLACAI SÜRE Aracı Kurum, Müteriden açıa satı ilemine konu olmak üzere ödünç aldıı menkul kıymetlere ilikin, 3.madde gerei Müteriye yapacaı bildirimde, ödünç ileminin geçerli olacaı süreyi ilem bazında belirtecektir. 8- ÖDÜNÇ LEMNE KONU MENKUL KIYMETLERDEN DOAN HAKLARIN KULLANIMI Menkul kıymetlerin kar payı ve bedelli-bedelsiz yeni pay alma haklarının ana hatları aaıdaki gibidir; Ödünç alınan sermaye piyasası araçlarının ödünç verene tesliminden önce, ihraçcı ortaklık tarafından temettü veya faiz ödenmesi durumunda, söz konusu ödemeler ödünç alan tarafından ödünç veren tarafa ödenmek zorundadır. Ödünç alınan hisse senetlerı ödünç verene tesliminden önce, ihraçcı ortaklıın sermaye arttırımı sonucu yeni pay ve bedelsiz pay alma hakkı kullanımı söz konusu olduunda; yeni pay alma hakkı ödünç veren tarafın yazılı talimatı dorultusunda, bedelsiz pay alma hakkı ise ödünç alan tarafından kullanılarak ödünç veren tarafa ödünç ilem süresi sonunda iade edilmek zorundadır. Bu ilemler dolayısıyla Aracı Kurum un hiçbir sorumluluk ve yükümlülüü bulunmamaktadır. 9- SÖZLEMENN SÜRES bu sözleme akdedildii tarihten itibaren yürürlülüe girmi olup; süresiz olarak akdedilmitir. 4

5 Taraflardan herbiri, olaan nedenlerle, 7 (yedi) gün önceden dier tarafa iadeli taahhütlü mektup/noterden/telgrafla ihbar göndermek suretiyle ibu sözlemeyi feshedebilir Haklı bir sebebin varlıı halinde ibu sözleme, Aracı Kurum tarafından Müteriye iadeli taahütlü mektupla/noterden/telgrafla ihbar göndermek suretiyle tek taraflı feshedilebilir. Ancak sözleme feshedilse dahi henüz sonuçlandırılmamı ödünç ilemleri açısından geçerliliini sürdürecektir. Bir baka anlatımla, sözleme feshedilmi olsa bile yürürlükte kaldıı süre için hükümlerini dourmaya devam edecektir. 10- DEFTER VE KAYITLARIN DELL OLMA NTEL bu sözlemeden doacak uyumazlıklarda, Aracı Kurum tarafından usulüne uygun tutulan kayıt ve belgeler, Müteri tarafından Aracı Kurum a gönderilen ya da teslim edilen form asılları, PTT kayıtları ve Aracı Kurum faks çıktıları, Aracı Kurum un yasal defterleri, müteri mutabakatı ilkesi tahtında münhasır delil tekil edecektir. 11- UYGULANACAK HÜKÜMLER Taraflar arasında yapılacak tüm ilemlerde ve uygulamadan doabilecek uyumazlıklarda öncelikle bu Sözleme ; bu sözlemede hüküm bulunmaması halinde ise, Sermaye Piyasası Kanunu veya bunun yerine geçecek kanunlar, dier ilgili kanun hükümleri ile ilgili konuları düzenleyen ve resmi mercilerce çıkarılmı veya çıkarılacak tüzük, yönetmelik, genelge, tebli ve sair yasal düzenlemeler ve Menkul Kıymet Borsaları ile ülkemiz sermaye piyasasında genel kabul görmü uygulamaların esas olacaını taraflar kabul ve taahhüt ederler. Müteri ve Aracı Kurum 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu veya bu Kanunun yerine geçecek kanunlar ile bu konuyu düzenleyen dier mevzuat hükümlerine, bu yasa ile ilgili olarak çıkarılan her türlü tüzük, yönetmelik, genelge, tebli ve sair yasal düzenlemelerin hükümlerine yürürürlük tarihinden itibaren uygun hareket edeceklerini taahhüt ederler. Bu sözlemenin, Sermaye Piyasası Kurulu ve.m.k.b. düzenlemelerine aykırı hükümleri uygulanmaz. 12- ÖDÜNÇ ALMA VE VERME LEMNN MUACCELYET Ödünç alma ve verme ileminden doan borç aaıdaki hallerde muaccel hale gelir; Aracı Kurum tarafından yapılan özkaynak yapılan özkaynak tamamlama bildirimine ramen özkaynaı tamamlamaması, Sermaye piyasası araçları ödünç alma ve verme ilemi çerçeve sözlemesi ile belirlenen ödünç alma ve verme ilemi süresinin sona ermesi, Açıa satıı yapılan sermaye piyasası araçlarının ilgili listeden çıkarılması, Muaccel hale gelen borç karılıında özkaynak olarak yatırılan kıymetler nakte dönütürülmek suretiyle tasfiye edilebilecei gibi Aracı Kurum un hesabına geçirilebilir. 5

6 13- SÖZLEME ARTLARININ DETRLMES bu sözlemede yapılacak deiikler yazılı olarak yapılacaktır. Sermaye piyasası araçlarının, faiz oranının, cezai artın, müteriye verilecek hizmetin ve benzeri hususların deitirilmesi ancak müteriye bildirimde bulunmak ve sözlemeyi fesih hakkı tanınarak, gerçekleebilir. Ancak, Aracı Kurum un müdahalesi olmaksızın deiebilen menkul kıymet ilemlerine ilikin durumlar ortaya çıktıı taktirde, Aracı Kurum sözlemede tek taraflı deiiklikler yapabilir. 14- UYUMAZLIKLAR Taraflar, ibu sözlemenin tatbik ve tefsirinden doan uyumazlıkları öncelikle kendi aralarında sulhen halletmeye gayret edeceklerdir. Sulhen halledilemeyen uyumazlıklarda stanbul (Merkez) Mahkemeleri ve cra Daireleri yetkilidir. 15- TEBLGAT ADRES VE EKL Taraflar, tüm tebligatlar için aaıda adları/ünvanlarının altında yazılı adreslerini kanuni ikametgah olarak kabul ettiini beyan ile bu sözlemenin akdinden sonraki adres deiikliklerini dier tarafa iadeli-taahhütlü mektupla bildireceklerini, bildirmedikleri takdirde, bu adreslere yapılacak her türlü tebligatın kendilerine yapılmı sayılacaını kabul eder. bu 15 Maddeden ibaret sözleme, tarihinde... nüsha olarak tanzim edilmi ve içerii taraflarca okunup imza altına alınmıtır. MÜTER ARACI KURUM Adı /Soyadı veya Ticaret Ünvanı :. Tarih :. /. /. Tarih :. /. /. mza:... 6

SERMAYE PYASASI ARAÇLARININ AÇIA SATI LEMLER ÇERÇEVE SÖZLEMES

SERMAYE PYASASI ARAÇLARININ AÇIA SATI LEMLER ÇERÇEVE SÖZLEMES Sözleme Sıra No: SERMAYE PYASASI ARAÇLARININ AÇIA SATI LEMLER ÇERÇEVE SÖZLEMES Bir taraftan; DELTA MENKUL DEERLER A.. (bundan böyle kısaca Aracı Kurum olarak anılacaktır) ile dier taraftan;... (bundan

Detaylı

HESAP NO... Yatırım Menkul Değerler A.Ş. AÇIĞA SATIŞ ve ÖDÜNÇ İŞLEM SÖZLEŞMESİ

HESAP NO... Yatırım Menkul Değerler A.Ş. AÇIĞA SATIŞ ve ÖDÜNÇ İŞLEM SÖZLEŞMESİ HESAP NO... AÇIĞA SATIŞ ve ÖDÜNÇ İŞLEM SÖZLEŞMESİ SANKO SANKO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. AÇIĞA SATIŞ ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ 1-TARAFLAR Bir taraftan; SANKO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. (bundan böyle kısaca

Detaylı

SERMAYE PİYASASI ARAÇLARININ AÇIĞA SATIŞINA İLİŞKİN ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ. Adresi:

SERMAYE PİYASASI ARAÇLARININ AÇIĞA SATIŞINA İLİŞKİN ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ. Adresi: SERMAYE PİYASASI ARAÇLARININ AÇIĞA SATIŞINA İLİŞKİN ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ 1. SÖZLEŞMENİN TARAFLARI: 1.1. EURO FİNANS MENKUL DEĞERLER A.Ş. Bundan böyle aşağıda kısaca Aracı Kurum diye anılacaktır. Adresi:

Detaylı

VOBA TÜREV ARAÇLARIN ALIM SATIMINA ARACILIK ÇERÇEVE SÖZLEMES

VOBA TÜREV ARAÇLARIN ALIM SATIMINA ARACILIK ÇERÇEVE SÖZLEMES VOBA TÜREV ARAÇLARIN ALIM SATIMINA ARACILIK ÇERÇEVE SÖZLEMES Bir taraftan; Tevikiye Caddesi kbal Merkezi No: 103 Kat: 6 Tevikiye / stanbul adresinde mukim DELTA MENKUL DEERLER A.. (bundan böyle kısaca

Detaylı

MÜTER HESAP AÇILI FORMU

MÜTER HESAP AÇILI FORMU MÜTER HESAP AÇILI FORMU Müteri Hesap No :... Müteri Tipi :Bireysel (...) Müterek (...) Kurumsal (...) Adı Ve Soyadı / Ünvanı :... Anne Adı :... Baba Adı :... Doum Yeri Ve Tarihi :... Nüfusa Kayıtlı Olduu

Detaylı

SERMAYE PİYASASI ARAÇLARININ AÇIĞA SATIŞ İŞLEMLERİ ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ

SERMAYE PİYASASI ARAÇLARININ AÇIĞA SATIŞ İŞLEMLERİ ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ Hesap Numarası : SERMAYE PİYASASI ARAÇLARININ AÇIĞA SATIŞ İŞLEMLERİ ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ TARAFLAR : 1. TACİRLER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş (Aşağıda Aracı Kurum diye anılacaktır.) ADRES: Nisbetiye Cd. Akmerkez

Detaylı

Sözleflme Yat r mc Hesap No :... Vergi Kimlik No :... T.C. Kimlik No:...

Sözleflme Yat r mc Hesap No :... Vergi Kimlik No :... T.C. Kimlik No:... Sözleflme Yat r mc Hesap No :................ Vergi Kimlik No :................ T.C. Kimlik No:................ SERMAYE P YASASI ARAÇLARININ KRED L ALIMI ÇERÇEVE SÖZLEfiMES SERMAYE P YASASI ARAÇLARININ

Detaylı

YURTDIŞI BORSALARDA SERMAYE PĐYASASI ARAÇLARI ALIM SATIM ĐŞLEMLERĐNE ARACILIK ÇERÇEVE SÖZLEŞMESĐ

YURTDIŞI BORSALARDA SERMAYE PĐYASASI ARAÇLARI ALIM SATIM ĐŞLEMLERĐNE ARACILIK ÇERÇEVE SÖZLEŞMESĐ YURTDIŞI BORSALARDA SERMAYE PĐYASASI ARAÇLARI ALIM SATIM ĐŞLEMLERĐNE ARACILIK ÇERÇEVE SÖZLEŞMESĐ Madde 1 TARAFLAR I- GENEL HÜKÜMLER Đş bu Yurtdışı Borsalarda Sermaye Piyasası Araçları Alım-Satım Đşlemlerine

Detaylı

BZM MENKUL DEERLER A.. A TP ALTIN VE ENERJ KARMA FONU ÇTÜZÜÜ

BZM MENKUL DEERLER A.. A TP ALTIN VE ENERJ KARMA FONU ÇTÜZÜÜ BZM MENKUL DEERLER A.. A TP ALTIN VE ENERJ KARMA FONU ÇTÜZÜÜ MADDE 1- FONUN KURULU AMACI: 1.1 BZM MENKUL DEERLER A.. tarafından 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 37 ve 38'inci maddelerine dayanılarak

Detaylı

TERA MENKUL DEĞERLER A.Ş.

TERA MENKUL DEĞERLER A.Ş. TERA MENKUL DEĞERLER A.Ş. SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI ALIM SATIMINA İLİŞKİN ARACILIK SÖZLEŞMESİ BÖLÜM I KAPSAM İş bu sözleşme 30.07.1981 tarih, 17416 sayılı Resmi Gazete de yayınlanarak yürülüğe giren 2499

Detaylı

DELTA MENKUL DEERLER A.. B TP LKT FONU ÇTÜZÜÜ

DELTA MENKUL DEERLER A.. B TP LKT FONU ÇTÜZÜÜ DELTA MENKUL DEERLER A.. B TP LKT MADDE 1- FONUN KURULU AMACI: FONU ÇTÜZÜÜ 1.1. Delta Menkul Deerler A.. tarafından 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 37 ve 38'inci maddelerine dayanılarak ve bu içtüzük

Detaylı

ALIM SATIMA ARACILIK ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ

ALIM SATIMA ARACILIK ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ ALIM SATIMA ARACILIK ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ TARAFLAR: 1. EKİNCİLER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. (Aşağıda kısaca Aracı Kurum diye anılacaktır.) Adresi:... 2...(Aşağıda kısaca Müşteri diye anılacaktır.) Adresi:...

Detaylı

ACAR Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

ACAR Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ACAR Yatırım Menkul Değerler A.Ş. MÜŞTERİ PORTFÖYÜ YÖNETİMİ SÖZLEŞMESİ Müşteri No: Tarih : MÜŞTERİ PORTFÖYÜ YÖNETİMİ SÖZLEŞMESİ 1- Acar Yatırım Menkul Değerler A.Ş.(Aşağıda kısaca ACAR olarak anılmıştır.)

Detaylı

Sıra No: KREDİLİ SERMAYE PİYASASI ARACI İŞLEMLERİ SÖZLEŞMESİ. Bir tarafta, İstanbul da, adresinde yerleşik EURO FİNANS MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ

Sıra No: KREDİLİ SERMAYE PİYASASI ARACI İŞLEMLERİ SÖZLEŞMESİ. Bir tarafta, İstanbul da, adresinde yerleşik EURO FİNANS MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ Sıra No: KREDİLİ SERMAYE PİYASASI ARACI İŞLEMLERİ SÖZLEŞMESİ Bir tarafta, İstanbul da, adresinde yerleşik EURO FİNANS MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ (aşağıda kısaca ARACI KURUM denilecektir.), diğer tarafta...(aşağıda

Detaylı

STANBUL PORTFÖY YATIRIM B TP KISA VADEL TAHVL VE BONO FONU ÇTÜZÜK

STANBUL PORTFÖY YATIRIM B TP KISA VADEL TAHVL VE BONO FONU ÇTÜZÜK STANBUL PORTFÖY YATIRIM B TP KISA VADEL TAHVL VE BONO FONU ÇTÜZÜK MADDE 1- FONUN KURULU AMACI: 1.1 Yatırım Menkul Deerler A.. tarafından 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 37 ve 38'inci maddelerine

Detaylı

SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI ALIM SATIMA ARACILIK İŞLEMLERI ÇERÇEVE SÖZLEŞMESI Sözleşme No:

SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI ALIM SATIMA ARACILIK İŞLEMLERI ÇERÇEVE SÖZLEŞMESI Sözleşme No: SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI ALIM SATIMA ARACILIK İŞLEMLERI ÇERÇEVE SÖZLEŞMESI Sözleşme No: MADDE 2. TANIMLAR VE KISALTMALAR MADDE 1. TARAFLARI TANITICI BİLGİLER 1.1 İşbu sözleşme bir tarafta: Büyükdere Cad.

Detaylı

TÜRKYE HALK BANKASI ANONM RKET'NDEN ORTAKLIIMIZIN LK DEFA HALKA ARZ EDLECEK 271.521.962 YTL DEERL PAYLARIN SATII LE LGL ZAHNAMEDR.

TÜRKYE HALK BANKASI ANONM RKET'NDEN ORTAKLIIMIZIN LK DEFA HALKA ARZ EDLECEK 271.521.962 YTL DEERL PAYLARIN SATII LE LGL ZAHNAMEDR. TÜRKYE HALK BANKASI ANONM RKET'NDEN ORTAKLIIMIZIN LK DEFA HALKA ARZ EDLECEK 271.521.962 YTL DEERL PAYLARIN SATII LE LGL ZAHNAMEDR. NOMNAL SÖZ KONUSU PAYLAR SERMAYE PYASASI KURULU'NCA 27.04.2007 TARH VE

Detaylı

SERMAYE PĐYASASI ARAÇLARI ALIM SATIMA ARACILIK ÇERÇEVE SÖZLEŞMESĐ

SERMAYE PĐYASASI ARAÇLARI ALIM SATIMA ARACILIK ÇERÇEVE SÖZLEŞMESĐ SERMAYE PĐYASASI ARAÇLARI ALIM SATIMA ARACILIK ÇERÇEVE SÖZLEŞMESĐ Madde 1- Sözleşmenin Tarafları Bir tarafta Ömeravni Mah.Đnönü Cd. N:36 K:3 Beyoğlu-Đstanbul adresinde mukim ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER

Detaylı

HESAP NO... Yatırım Menkul Değerler A.Ş. KREDİLİ MENKUL KIYMET İŞLEMLER ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ

HESAP NO... Yatırım Menkul Değerler A.Ş. KREDİLİ MENKUL KIYMET İŞLEMLER ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ HESAP NO... KREDİLİ MENKUL KIYMET İŞLEMLER ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ SANKO KREDİLİ MENKUL KIYMET İŞLEMLERİ ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ TARAFLAR Bir tarafta, SANKO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. (Bundan sonra ARACI KURUM

Detaylı

ACAR Yatırım Menkul Değerler A.Ş. AÇIĞA SATIŞ İŞLEMLERİ ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ

ACAR Yatırım Menkul Değerler A.Ş. AÇIĞA SATIŞ İŞLEMLERİ ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ ACAR Yatırım Menkul Değerler A.Ş. AÇIĞA SATIŞ İŞLEMLERİ ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ TARAFLAR 1 İstanbul, Mecidiyeköy,Gazeteciler Sitesi, Keskinkalem sok. No: 25 adresinde ticari faaliyet gösteren ACAR YATIRIM MENKUL

Detaylı

ALIM SATIMA ARACILIK ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ

ALIM SATIMA ARACILIK ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ Sözleşme Sıra No: ALIM SATIMA ARACILIK ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ I. TARAFLAR Bir taraftan Prim Menkul Değerler A.Ş. (Bundan sonra PRİM olarak anılacaktır.) ile diğer taraftan adı geçen (Bundan sonra YATIRIMCI

Detaylı

ALIM SATIMA ARACILIK ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ

ALIM SATIMA ARACILIK ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ Sözleşme Sıra No: ALIM SATIMA ARACILIK ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ I. TARAFLAR Bir taraftan Prim Menkul Değerler A.Ş. (Bundan sonra PRİM olarak anılacaktır.) ile diğer taraftan adı geçen (Bundan sonra YATIRIMCI

Detaylı

DESTEK MENKUL DEĞERLER A.Ş. DESTEKPRO SİSTEMİ HİZMET SÖZLEŞMESİ SÖZLEŞME NO:

DESTEK MENKUL DEĞERLER A.Ş. DESTEKPRO SİSTEMİ HİZMET SÖZLEŞMESİ SÖZLEŞME NO: DESTEK MENKUL DEĞERLER A.Ş. DESTEKPRO SİSTEMİ HİZMET SÖZLEŞMESİ SÖZLEŞME NO: MADDE:1 TARAFLAR Bu Sözleşme nin tarafları aşağıda kısaca Destek Menkul diye anılacak olan Destek Menkul Değerler A.Ş.; diğer

Detaylı

KALDIRAÇLI ALIM SATIM İŞLEMLERİNE İLİŞKİN HİZMET SÖZLEŞMESİ

KALDIRAÇLI ALIM SATIM İŞLEMLERİNE İLİŞKİN HİZMET SÖZLEŞMESİ Sözleşme Numarası: Müşteri No: Müşteri Adı Soyadı veya Unvanı : Tarih:.../.../... KALDIRAÇLI ALIM SATIM İŞLEMLERİNE İLİŞKİN HİZMET SÖZLEŞMESİ TARAFLAR Madde 1. Dikilitaş Mahallesi, Emirhan Caddesi, No:

Detaylı

Bankpozitif Kredi ve Kalkınma Bankası Anonim irketi'nden

Bankpozitif Kredi ve Kalkınma Bankası Anonim irketi'nden Bankpozitif Kredi ve Kalkınma Bankası Anonim irketi'nden Ortaklıımızın halka arz edilecek 100.000.000.-TL nominal deerli tahvillerinin satıına ilikin duyurudur. Söz konusu tahviller, Sermaye Piyasası Kanunu

Detaylı

EURO FİNANS MENKUL DEĞERLER A.Ş

EURO FİNANS MENKUL DEĞERLER A.Ş EURO FİNANS MENKUL DEĞERLER A.Ş Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsası ve Borsa İstanbul A.Ş Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası nda yapacağınız alım-satım işlemleri sonucunda, kaldıraç etkisi nedeniyle, yüksek

Detaylı

SABİT FAİZLİ KONUT FİNANSMANI (MORTGAGE) KREDİ SÖZLEŞMESİ

SABİT FAİZLİ KONUT FİNANSMANI (MORTGAGE) KREDİ SÖZLEŞMESİ SABİT FAİZLİ KONUT FİNANSMANI (MORTGAGE) KREDİ SÖZLEŞMESİ Müşteri No :... Adı ve Soyadı :... MADDE 1 - TANIMLAR VE KISALTMALAR İşbu kredi sözleşmesi metninde geçen aşağıdaki ibareler karşılarındaki anlamları

Detaylı

HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. TÜREV ARAÇLARIN ALIM SATIMINA ARACILIK ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ

HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. TÜREV ARAÇLARIN ALIM SATIMINA ARACILIK ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. TÜREV ARAÇLARIN ALIM SATIMINA ARACILIK ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ SÖZLEŞME NO :... MÜŞTERİ YATIRIM HESABI NO :... MÜŞTERİ TÜREV ARAÇLAR HESAP NO :... YER VE TARİH :... 1. TARAFLAR

Detaylı

İHTİYAÇ KREDİSİ SÖZLEŞMESİ

İHTİYAÇ KREDİSİ SÖZLEŞMESİ İHTİYAÇ KREDİSİ SÖZLEŞMESİ Müşteri No :... Adı ve Soyadı :... MADDE 1 - AMAÇ Bu sözleşmenin amacı, Türkiye Halk Bankası A.Ş. (bundan sonra Banka olarak anılacaktır.) tarafından bireysel kredi müşterisine

Detaylı

TEB FİNANSMAN A.Ş. TÜKETİCİ KREDİ SÖZLEŞMESİ

TEB FİNANSMAN A.Ş. TÜKETİCİ KREDİ SÖZLEŞMESİ Tarih: Onay/Sözleşme No: TEB FİNANSMAN A.Ş. TÜKETİCİ KREDİ SÖZLEŞMESİ TARAFLAR Tüketici Kredisi Veren :TEB Finansman A.Ş. Gayrettepe Mah. Yener Sok. no:1 34349 Beşiktaş / İstanbul www.tebcetelem.com.tr

Detaylı