BAġKENT ÜNĠVERSĠTESĠ GÜZEL SANATLAR TASARIM VE MĠMARLIK FAKÜLTESĠ GÖRSEL SANATLAR VE TASARIM BÖLÜMÜ GRAFĠK TASARIMI PROGRAMI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "BAġKENT ÜNĠVERSĠTESĠ GÜZEL SANATLAR TASARIM VE MĠMARLIK FAKÜLTESĠ GÖRSEL SANATLAR VE TASARIM BÖLÜMÜ GRAFĠK TASARIMI PROGRAMI"

Transkript

1 BAġKENT ÜNĠVERSĠTESĠ GÜZEL SANATLAR TASARIM VE MĠMARLIK FAKÜLTESĠ GÖRSEL SANATLAR VE TASARIM BÖLÜMÜ GRAFĠK TASARIMI PROGRAMI A. PROGRAM HAKKINDA A.1 Genel Bilgi: Grafik Tasarımı Lisans programının amacı, düģünceleri grafik ve imge kullanımı ile basılı ve/veya dijital ortamda görsel olarak etkili bir biçimde ifade edebilen yaratıcı bireyler yetiģtirmektir. Program grafik tasarım alanında gerekli olacak teknik, teknolojik ve eleģtirel düģünme stratejilerini basit ve geliģmiģ bir biçimde öğrenciye verirken aynı zamanda ahlaki, çevresel ve sosyal bakıģ açılarından da bakmalarını sağlar; öğrencilerin hayal gücü, duyarlılık ve araģtırma süreçleri içerisinde hem bireysel hem de iģbirliği içerisinde fikir geliģtirmelerini destekler. A.2 Kazanılan Derece: Grafik Tasarımcısı A.3 Derece Seviyesi: Lisans A.4 Kabul ve Kayıt KoĢulları: ÖSYM tarafından yapılan YGS sınavından her hangi bir puan türünde taban puanını almıģ olarak Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi tarafından yapılacak olan özel Yetenek Sınavından baģarılı olan öğrenciler kayıt yaptırabilmektedir. A.5 Önceki Öğrenmenin Tanınması: Programa yatay geçiģ ile gelen öğrenciler, daha önce alıp baģarılı oldukları derslerden yönetim kurulu kararı ile muaf tutulabilirler. A.6 Yeterlilik KoĢulları ve kuralları: Öğrencinin programda yer alan ve yükümlü olduğu tüm dersleri baģarmıģ olması, F1, F2, E yada Z notunun bulunmaması gerekmektedir. Mezuniyet için en az AKTS kredisi ve 4.00 üzerinden en az 2.00 not ortalaması sağlanmalı, günlük yaz stajı tamamlanmıģ olmalıdır. A.7 Program Profili: Dersler, ilk üç yılda meslek adına sağlam bir temel üzerine inģa edilirken dördüncü ve son yıl seçmeli dersler ile öğrencilerin ilgi alanlarına göre 1

2 yetiģmeleri için esnek bir yapıda tasarlanmıģtır. Her derste proje geliģtirmeye odaklanılır. Ülkemiz ihtiyaçlarına öncelik vererek ve dünyadaki geliģmeleri izleyerek grafik tasarım konularında araģtırmalar yapmak, programın bir diğer amacıdır. Programın birinci yılı, öğrencinin yaratıcılığının açığa çıkmasını sağlayacak, genel kültürünü yükseltecek, sanatsal algısını güçlendirecek ve seçmek istediği alanı daha iyi tanımasına neden olacak derslerden oluģan özgün ve farklı bir yapıdadır. Görsel Kültür, Algı ve Sanatsal Algı, Yaratıcı Drama, Estetik Değerlendirme, Yaratıcı Ġfade Biçimleri, Bilgisayar Programları, Sanatta Tarihsel ve Kültürel Ortamlar, Grafik Tasarıma GiriĢ gibi dersler ilk yılda verilir. Ġkinci yıldan itibaren grafik tasarıma yönelik meslek dersleri ve bunları seçmeli derslerle destekleyen kuramsal ve uygulamalı bir program iç içe sürdürülür. Programdan mezun olabilmek için, Grafik Tasarımı Programında yer alan dersler ve stajlar ile Üniversitemizde uygulanmakta olan Mesleki Ġngilizce derslerinden baģarılı olunması zorunludur. Stajların üçüncü yarıyıldan sonra ve yedinci yarıyıldan önce toplam 40 iģ günü olmak üzere matbaa, gazete, reklam ajansı, yayınevi, Ġnternet Ģirketleri, dijital kitap yazılım ajansları vb. kuruluģlarda yapılması öngörülmektedir. A.8 Program Yeterlilikleri: No Program Yeterlilikleri(Çıktıları) 1 Temel sanat ve tasarım bilgisini kuramsal ve uygulamalı olarak kavrayabilme becerisi 2 Temel sanat ve tasarım bilgisini öğrendiklerine uyarlayabilme becerisi 3 Temel sanat ve tasarım becerisini diğer alanlarla ilişkilendirme/bağ kurma becerisi 4 Temel sanat ve tasarım becerileri ile özgün yapıtlar ortaya koyabilme becerisi 5 İki ve üç boyutlu düşünebilme becerisi 6 İletişim kurma ve Türkçeyi etkin kullanma becerisi 7 Görsel yolla iletiģim kurma ve kendini ifade etme becerisi 8 Formu ikinci boyuta, iki boyutlu şekli de üçüncü boyuta (forma) aktarabilme becerisi 9 Tasarım problemlerini çözme ve özgün fikirler üretme becerisi 10 Belirli bir concept dâhilinde ve sınırlılığında çalışma becerisi 11 Görme becerisi 12 Gördüklerini çizgi ile ifade edebilme becerisi 13 Mevcut yasa ve yönetmeliklere uygun davranabilme ve etik sorumluluk alabilme becerisi 14 Tasarım alanında geçmiģ ve bugün ile gelecek iliģkisini kurabilme, yorumlayabilme becerisi 15 EleĢtirel düģünme becerisi 16 Bir bağlam içinde düģünme becerisi 17 DüĢündüklerini sözel ve görsel yollarla aktarabilme becerisi 18 GeliĢen ve değiģen teknolojiyi takip etme ve kendine uygun olanı seçme becerisi 19 Tarihsel, toplumsal ve ekonomik Ģartlar ile sanat ve tasarım süreçleri arasında iliģki kurma becerisi 20 Sanat ve tasarım alanında disiplinler arası çalıģabilme becerisi. 21 Fotograf konusunda temel teknik ve uygulama bilgilerine sahip olma ve 2

3 bildiklerini grafik tasarım alanına uyarlama becerisi. 22 Görüntüyü ses, ıģık vb. efektlerle hareketli hâle getirebilme becerisi 23 Sanat teorileri hakkında eleģtiri ve karģılaģtırmalar yapabilecek düzeyde konuģabilme ve analiz becerisi. 24 Estetik kuramlar hakkında eleģtiri ve karģılaģtırmalar yapabilecek düzeyde konuģabilme ve analiz becerisi. 25 Görsel iletiģim konusunda strateji belirleyebilme ve stratejiye uygun dokümanları üretme becerisi. 26 Algı ve problem çözme becerisi. 27 Kavramsal düģünme ve düģündüklerini görsel olarak ifade edebilme becerisi. 28 Bir düģünceyi, bir kavramı veya bir olguyu görsel yolla yaratıcı biçimde ifade etme becerisi. 29 Görsel iletiģimde resimleme yoluyla mesaj aktarabilme becerisi. 30 Gazete, dergi, kitap, web sayfası tasarlayabilme becerisi. 31 Bir reklam kampanyasını bütün ayrıntılarıyla ve basamaklarıyla düģünebilme ve tasarlayabilme becerisi. 32 Eğitim sonrası büro ve matbaa deneyimlerini kazanma ve kazanımlarını pratiğe aktarma becerisi. 33 ÇalıĢmalarına uygun tipografi-yazı karakteri seçme ve üretebilme becerisi. 34 ÇalıĢma alanına uygun ve doğru tipografik tasarım bilgisini kullanma becerisi. 35 Görsel dokümanlarla yazı iliģkisini kurabilme ve uygulayabilme becerisi. A.9. Ġstihdam Olanakları: Ülkemizde geliģen endüstri ve piyasa koģulları yeni ekonomik düzene paralel olarak hızla değiģmekte ve var olabilmek için de bu değiģimi sürekli kılmak zorundadır. Geçirilen değiģiklikleri genel kitlelere yansıtabilecek alan ise grafik tasarımcısının kullandığı basılı ve görsel medya alanıdır. Lisans programını bitirenler endüstri sektöründe, kamu kuruluģlarında, basılı ve görsel medyanın olduğu her yerde istihdam edilebilmektedir. GeliĢmekte olan interaktif dijital sistem kullanımı da geleceğin sektörü olarak iģ olanaklarına açıktır. A.10. Üst Derece Programlarına GeçiĢ: Grafik Tasarım alanında yüksek lisans, doktora programlarına veya sanatta yeterlilik programlarına baģvurabilirler. A.11. Dersler ve AKTS Kredileri: 1.Yarıyıl Ders Planı Kodu Ders Adı Zorunlu/Seçmeli Teori+Uygulama ( Saat) ENG131 ACADEMIC ENGLISH I Zorunlu Dersler GRA121 TEKNĠK ÇĠZĠM VE PERSPEKTĠF Zorunlu Dersler 1+2 GRA 123 TEMEL FOTOĞRAF Zorunlu Dersler AK TS 3

4 GSF121 TEMEL TASARIM I Zorunlu Dersler GSF123 DESEN I Zorunlu Dersler GSF125 SANAT TARĠHĠ I Zorunlu Dersler TÜRK101 TÜRK DĠLĠ I Zorunlu Dersler AKTS Kredi Toplamı: 30.0 Kodu Ders Adı Zorunlu/Seçmeli ENG132 ACADEMIC ENGLISH II Teori+Uygulama ( Saat) Zorunlu Dersler Yarıyıl Ders Planı GRA122 IġIK VE FOTOĞRAF Zorunlu Dersler GRA 122 TEMEL TASARIM II Zorunlu Dersler GSF124 DESEN II Zorunlu Dersler GSF126 SANAT TARĠHĠ II Zorunlu Dersler GSF128 ESTETĠK Zorunlu Dersler TÜRK102 TÜRK DĠLĠ II Zorunlu Dersler AKTS Kredi Toplamı: AK TS 3.Yarıyıl Ders Planı Kodu Ders Adı Zorunlu/Seçmeli ATA202 ENG232 ATATÜRK ĠLKELERĠ VE ĠNKILÂP TARĠHĠ I ACADEMIC ENGLISH III Teori+Uygulama ( Saat) Zorunlu Dersler 2+0 Zorunlu Dersler AK TS GRA 221 GÖRSEL ĠLETĠġĠM Zorunlu Dersler GRA223 TĠPOGRAFĠ TASARIMI Zorunlu Dersler GRA225 GRAFĠK TASARIM PROJE I Zorunlu Dersler GRA227 GRAFĠK TASARIM TARĠHĠ GSBXXX SEÇMELĠ GÜZEL SANATLAR Zorunlu Dersler 2+0 Zorunlu Dersler 0+2 AKTS Kredi Toplamı:

5 4.Yarıyıl Ders Planı Kodu Ders Adı Zorunlu/Seçmeli ATA202 ENG232 ATATÜRK ĠLKELERĠ VE ĠNKILAP TARĠHĠ II ACADEMIC ENGLISH IV Teori+Uygulama ( Saat) Zorunlu Dersler 2+0 Zorunlu Dersler AK TS GRA 222 ÇAĞDAġ SANAT VE YORUMU Zorunlu Dersler GRA224 DĠJĠTAL TĠPOGRAFĠ Zorunlu Dersler GRA226 GRAFĠK TASARIM PROJE II Zorunlu Dersler GRA228 SĠNEMA, TV GRAFĠĞĠ Zorunlu Dersler AKTS Kredi Toplamı: 30.0 Kodu Ders Adı Zorunlu/Seçmeli Teori+Uygulama ( Saat) 5.Yarıyıl Ders Planı XXX SEÇĠMLĠK DERS Seçmeli Dersler - 3 ENG343 MESLEKĠ ĠNGĠLĠZCE I Zorunlu Dersler GRA 300 STAJ I Zorunlu Dersler - 1 GRA325 ĠLLÜSTRASYON I Zorunlu Dersler AK TS GRA327 GRAFĠK TASARIM PROJE III Zorunlu Dersler GRA329 CANLANDIRMA I Zorunlu Dersler GRA331 ÖZGÜN BASKI TEKNĠKLERĠ Zorunlu Dersler 2+2 AKTS Kredi Toplamı: Kodu Ders Adı Zorunlu/Seçmeli ENG344 MESLEKĠ ĠNGĠLĠZCE II Teori+Uygulama ( Saat) Zorunlu Dersler Yarıyıl Ders Planı GRA322 ĠLLÜSTRASYON II Zorunlu Dersler AK TS 5

6 GRA 324 GRAFĠK TASARIM PROJE IV Zorunlu Dersler GRA326 CANLANDIRMA II Zorunlu Dersler GRA328 PAZARLAMA ĠLETĠġĠMĠ VE REKLAM ANALĠZĠ Zorunlu Dersler GRA 332 ETKĠLEġĠMLĠ TASARIM Zorunlu Dersler AKTS Kredi Toplamı: 30.0 Kodu Ders Adı Zorunlu/Seç meli Teori+Uygulama ( Saat) 7.Yarıyıl Ders Planı XXX SEÇĠMLĠK DERS II Seçmeli Dersler - 3 XXX SEÇĠMLĠK DERS III Seçmeli Dersler - 3 ENG443 MESLEKĠ ĠNGĠLĠZCE III Zorunlu Dersler 2+0 GRA400 STAJ II Zorunlu Dersler AK TS GRA421 GRAFĠK TASARIM PROJE V Zorunlu Dersler GRA423 AMBALAJ TASARIMI I Zorunlu Dersler GRA425 SEMĠNER Zorunlu Dersler AKTS Kredi Toplamı: 30.0 Kodu Ders Adı Zorunlu/Seçmeli Teori+Uygulama ( Saat) 8.Yarıyıl Ders Planı XXX SEÇĠMLĠK DERS IV Seçmeli Dersler - 3 XXX SEÇĠMLĠK DERS IV Seçmeli Dersler - 3 XXX SEÇĠMLĠK DERS IV Seçmeli Dersler - 3 AK TS ENG444 MESLEKĠ ĠNGĠLĠZCE IV Zorunlu Dersler GRA422 GRAFĠK TASARIM PROJE VI Zorunlu Dersler 2+6 GSF424 AMBALAJ TASARIM II Zorunlu Dersler

7 GRA426 PORTFOLYO TASARIMI Zorunlu Dersler 2+2 AKTS Kredi Toplamı: Kodu Ders Adı Zorunlu/Seçmeli Teori+Uygulama ( Saat) SEÇMELİ DERSLER GRA441 MAKET YAPIMI Seçmeli Dersler GRA442 MEKÂN ĠÇĠ GRAFĠK TASARIM Seçmeli Dersler 1+2 GRA443 SERĠGRAFĠ Seçmeli Dersler AK TS GRA444 REKLAM FOTOĞRAFÇILIĞI Seçmeli Dersler GRA445 KALĠGRAFĠ Seçmeli Dersler GSF341 YARATICI DRAMA Seçmeli Dersler GSF342 KENT GRAFĠĞĠ Seçmeli Dersler GSF343 SANAT PSĠKOLOJĠSĠ Seçmeli Dersler GSF344 MODELAJ Seçmeli Dersler GSF345 KÜLTÜR TARĠHĠ Seçmeli Dersler GSF346 TELĠF HAKLARI HUKUKU Seçmeli Dersler GSF347 MĠTOLOJĠ VE ĠKONOGRAFĠ Seçmeli Dersler GSF348 TASARIM TARĠHĠ Seçmeli Dersler GSF349 SANAT SOSYOLOJĠSĠ Seçmeli Dersler GSF351 TASARIM ESTETĠĞĠ Seçmeli Dersler AKTS Kredi Toplamı: 30.0 A.12. Ölçme ve Değerlendirme: Programda değerlendirme kıstasları ana yapı itibariyle; % 68 Kuramsal ve teorik dersler %32 uygulamalı çalıģmalar olarak düzenlenmiģtir. Her ders için her sömestre en az bir ara sınav ve bitirme (final) sınavı yapılır. Öğretim elemanının dersin durumuna göre dönem içinde Quiz, ev ödevi, proje, saha çalıģması gibi öğretim faaliyetleri yaptırabilir. Öğretim Elemanları ara sınav, final sınavı, Quiz, proje v.b. faaliyetlere göre baģarıyı değerlendirmekte serbesttir. Her öğretmen baģarı değerlendirmede uygulayacağı ölçütleri dönem baģında ilan eder. Her dersin belirli bir kredi/saat değeri vardır. Bu değerler, o dersin haftalık kuramsal saatlerine uygulama saatlerinin yarısı eklenerek bulunur. Kredi toplamında 7

8 kesirler sayılmaz. B AġARI NOTU KATSAYI YÜZDELĠK A 4, A- 3, B+ 3, B- 2, C+ 2, C 2, C- 1, D+ 1, D F A.13. Mezuniyet KoĢulları: Programın içerdiği tüm dersleri almıģ, genel not ortalaması 4.00 üzerinden en az 2.00 olan ve zorunlu yaz stajını baģarı ile tamamlamıģ bulunan öğrenciler mezun sayılırlar. A.14. ÇalıĢma ġekli: Tam Zamanlı A.15. Bölüm/Program BaĢkanı ve AKTS Koordinatörü: Prof. Dr. Adnan TEPECĠK B. ALAN YETERLĠLĠKLERĠ B.1. Ders-Program Yeterlilik ĠliĢkileri (KarĢılama Derecesi): Ek -1 B. 2. Alan Yeterlilikleri: 1. Alanında temel düzeyde bilgilere sahiptir. 2. Karar, uygulama ve davranıģlarında iģletmecilik ve yönetim alanına iliģkin edindiği bilgileri kullanma becerisine sahiptir. 3. Alana iliģkin bilgileri analiz etme, yorumlama ve değerlendirme becerisine sahiptir. 4. Kendisine verilen görev ve sorumlulukları yerine getirir. 8

9 5. Uygulamada karģılaģılan ya da öngörülemeyen sorunlar için ekip üyesi olarak sorumluluk alır. 6. Edindiği bilgi ve becerileri eleģtirel olarak değerlendirir. 7. Öğrenme gereksiniminin sürekliliğini kavradığını gösterir. 8. Öğrenme gereksinimlerine yönelik programlara katılıma açık olur. 9. Alanı ile ilgili edindiği bilgi ve beceriler düzeyindeki düģüncelerini ve önerilerini ilgililere yazılı ve sözlü olarak aktarır. 10. ÇalıĢma arkadaģlarına yardıma yatkındır. 11. Avrupa Dil Portföyü A2 Genel Düzeyinde (en az alanındaki bilgileri takip edebilecek ve meslektaģları ile iletiģim kurabilecek kadar) yabancı dil bilgisine sahiptir. 12. Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı Temel Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte biliģim ve iletiģim teknolojilerini kullanır. 13. Örgüt/Kurum, iģ ve toplumsal etik değerlere uygun davranır. 14. Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile çevre koruma, iģ sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir. 15. DeğiĢime ve yeniliğe açıktır. 9

10 B.3. Alan Yeterlilikleri & Program Yeterlilikleri ĠliĢkileri: TYYÇ Bilinmeyen / BelirtilmemiĢ Temel Alanı Yeterlilikleri (Mesleki Ağırlıklı) 5. Düzey (ÖN LĠSANS Eğitimi) TYYÇ DÜZEYĠ 5 ÖN LĠSANS EQF- LLL: 5. Düzey QF- EHEA: Kısa Dönem BĠLGĠ - Kuramsal -Olgusl BECERĠLER -BiliĢsel -Uyulamalı Bağımsız ÇalıĢabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği YETKĠNLĠKLER Öğrenme Yetkinliği ĠletiĢim ve Sosyal Yetkinlik Alana Özgü Yetkinli ÖĞRETĠM ELEMANLARI ĠÇĠN DERS TANITIMI VERĠ GĠRĠġĠ KILAVUZU Birinci Dönem (Güz) ENG 131 ACADEMIC ENGLISH I DERSĠN KODU VE ADI BÖLÜM PROGRAM DÖNEMĠ DERSĠN DĠLĠ DERS KATEGORĠSĠ ÖN ġartlar SÜRE VE DAĞILIMI DERS BĠLGĠ FORMU GRA 121TEKNĠK ÇĠZĠM VE PERSPEKTĠF GÖRSEL SANATLAR VE TASARIM BÖLÜMÜ Birinci Dönem (Güz) Türkçe Zorunlu Ders X Haftalık Ders Saati Okul Eğitimi Süresi Seçmeli Ders Bireysel Öğrenme Süresi (Proje, Ödev, AraĢtırma, ĠĢyeri Eğitimi) Toplam 10

11 KREDĠ DERSĠN AMACI ÖĞRENME ÇIKTILARI VE YETERLĠLĠKLER DERSĠN ĠÇERĠĞĠ VE DAĞILIMI 3 3 X 15= X 30= 90 Ders AKTS Kredisi (1 Kredi=25-30 Saat=1 Kredisi Modül=1 Kredi) 2 3 Dersin amacı proje tasarım sürecinde sunumlar ve ödevlerle güçlendirilerek öğrencilerin 2D ve 3D algılarının geliģtirilmesidir. Ders uygulamalı bir ders olup stüdyo çalıģmaları ağırlıklı olarak sürdürülmektedir. Verilecek ödevler ile uygulamaların pekiģtirilmesi sağlanmaktadır. Hafta Modüler/Ġçerik/Konular Ders programı üzerinde tartıģma Çizim araçları hakkında genel bilgilenme 1 Ödev: Yazı ve çizim Uygulama: 2.boyut çizim teknikleri /serbest el çizim, teknik çizim standartları, tarama Ödev: Serbest el çizim, teknik çizim ve tarama 2 çalıģmaları Uygulama: 2. boyut ifade çalıģmaları / pergel yardımı ile teknik çizim çalıģmaları Ödev: Pergel yardımı ile teknik çizim 3 çalıģmaları Uygulama: Düzgün, beģgen, altıgen ve sekizgen çizimleri Ödev: Düzgün, beģgen, altıgen ve sekizgen 4 çizimleri Uygulama: 3. boyut ifade çalıģmaları/ geometrik elemanların plan ve görünüģ çizimleri Ödev: Geometrik elemanların plan ve görünüģ 5 çizimleri Uygulama: 3. boyut ifade çalıģmaları/ geometrik elemanların plan ve kesit çizimleri Ödev: Geometrik elemanların plan ve kesit 6 çizimleri 7 I. Ara Sınav Eskiz çizimi Ödev: Geometrik elemanlarla kompozisyon 8 çalıģmaları/ plan, kesit ve görünüģ çizimleri Uygulama : Geometrik elemanlarla kompozisyon çalıģmaları/plan, kesit ve görünüģ çizimleri Ödev: Geometrik elemanlarla kompozisyon 9 çalıģmaları/ plan, kesit ve görünüģ çizimleri Uygulama : Geometrik elemanlarla kompozisyon çalıģmaları/plan, kesit ve görünüģ çizimleri Ödev: Geometrik elemanlarla kompozisyon 10 çalıģmaları/ plan, kesit ve görünüģ çizimleri 11

12 EĞĠTĠM - ÖĞRETĠM ORTAMI VE DONANIM ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME ÖĞRETĠM ELEMANI KAYNAKLAR ĠġBĠRLĠĞĠ YAPILACAK KURUM/KURULUġLAR 11 Uygulama: Aksonometri/Ġzometri Ödev: Aksonometri/Ġzometri Uygulama/:Perspektif 12 Ödev: Perspektif 13 II. Ara Sınav-Eskiz çizimi Sunum : 2. ve 3. Boyut çizimler 14 Ödev: 2. ve 3. Boyut çizimler Sunum : 2. ve 3. Boyut çizimler 15 Ödev: 2. ve 3. Boyut çizimler Ortam Donanım ĠĢyeri Derslik ve Atölye Teknik çizim ve grafik sunum araçları Not/Açıklama/Öneri Yöntem Uygulanan Yöntem Yüzde (%) Ara Sınavı Ara Sınavx2 %40 Quiz Proje Eskiz Uygulamaları,Ödevler %20 Final Sınavı Final Sınavı %40 Toplam 100 Alanda en az lisans eğitimine sahip öğretim elemanı Ders kitabı, yardımcı kitaplar ve diğer kaynaklar DERSĠN KODU VE ADI BÖLÜM PROGRAM DÖNEMĠ DERSĠN DĠLĠ DERS KATEGORĠSĠ ÖN ġartlar SÜRE VE DAĞILIMI DERS BĠLGĠ FORMU GRA 123 Temel Fotoğraf Görsel Sanatlar ve Tasarım Grafik Tasarım Programı Birinci Dönem (Güz) Türkçe Zorunlu Meslek Ders Dersi x yok Haftalık Ders Saati Okul Eğitimi Süresi Seçmeli Ders Bireysel Öğrenme Süresi (Proje, Ödev, AraĢtırma, ĠĢyeri Eğitimi) Toplam KREDĠ 2 2x15= x30=60 Ders AKTS Kredisi (1 Kredi=25-30 Saat=1 Kredisi Modül=1 Kredi) 12

13 DERSĠN AMACI ÖĞRENME ÇIKTILARI VE YETERLĠLĠKLER DERSĠN ĠÇERĠĞĠ VE DAĞILIMI EĞĠTĠM - ÖĞRETĠM ORTAMI VE DONANIM ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 2 2 Fotoğraf makinelerinin tanıtımı, doğru kullanımı,karanlık oda,sayısal görüntü,kompozisyon,ıģık bilgisi,fotoğraf-sanat ilģkisi üzerinde bilgilendirme 1- Kullanım amaçlarına göre fotoğraf makinesini seçmek 2- Kullanım amaçlarına göre objektif seçmek 3- IĢığın kaynağını ve yönünü tespit etmek 4- Otomatik ayarlarla fotoğraf çekmek 5- Manüel (elle) ayarlarla fotoğraf çekmek 6- Fotoğraf Modlarının kullanımını belirlemek. Hafta Modüler/Ġçerik/Konular TanıĢma, dersin tanıtımı, program üzerine 1 görüģmeler. 2 Fotoğrafın tarihçesi, fotoğrafa giriģ 3 Fotoğraf makinelerinin tanıtımı 4 Objektiflerin tanıtımı 5 IĢık bilgisi, kullanımı 6 DeğiĢkenler arası bağlantılar, çekim bilgisi 7 DeğiĢkenler arası bağlantılar, çekim bilgisi 8 Fotoğrafta kompozisyon 9 Fotoğrafta kompozisyon 10 Karanlık oda tanıtımı 11 Yardımcı aksesuarlar, filtreler 12 Stüdyo, yapay ıģık kullanımı 13 Çekim uygulamaları Dönem sonu çalıģmalarının eleģtirisi, fotoğraf 14 okuma. 15 Sergi, sunum çalıģmaları Ortam Donanım ĠĢyeri Derslik ve Fotoğraf Derslik, Stüdyo, Fot. Makineleri stüdyosu Not/Açıklama/Öneri Yöntem Uygulanan Yöntem Yüzde (%) Ara Sınavı %30 Quiz Proje %70 13

14 Final Sınavı ÖĞRETĠM ELEMANI KAYNAKLAR ĠġBĠRLĠĞĠ YAPILACAK KURUM/KURULUġLAR DERSĠN KODU VE ADI BÖLÜM PROGRAM DÖNEMĠ DERSĠN DĠLĠ DERS KATEGORĠSĠ ÖN ġartlar SÜRE VE DAĞILIMI KREDĠ DERSĠN AMACI ÖĞRENME ÇIKTILARI VE YETERLĠLĠKLER Toplam 100 Öğr. Gör. Tuğrul Çakar Ders kitabı, yardımcı kitap ve diğer kaynaklar AFSAD DERS BĠLGĠ FORMU GSF 121 TEMEL TASARIM I Görsel Sanatlar ve Tasarım Bölümü Grafik Tasarımı/Ġç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (ORTAK) I. Yarıyıl (Güz) Türkçe Zorunlu Meslek Ders Dersi Seçmeli Ders X Haftalık Ders Saati Okul Eğitimi Süresi Bireysel Öğrenme Süresi (Proje, Ödev, AraĢtırma, ĠĢyeri Eğitimi) Toplam 8 X 15= 9 X 30= AKTS Kredisi (1 Kredi=25-30 Saat=1 Ders Kredisi Modül=1 Kredi) 6 9 Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi 1. sınıf öğrencilerinin tasarımın temel ilkelerini kullanmalarını ve mesleğe yönelik ilk projelendirme çalıģmasına baģlamalarını sağlamaktır. 1. Temel sanat ve tasarım bilgisini kuramsal ve uygulamalı olarak kavrayabilme becerisi 2. Temel sanat ve tasarım bilgisini öğrendiklerine uyarlayabilme becerisi 3. Temel sanat ve tasarım becerisini diğer alanlarla iliģkilendirme/bağ kurma becerisi 4. Temel sanat ve tasarım becerileri ile özgün yapıtlar ortaya koyabilme becerisi 5. Ġki ve üç boyutlu düģünebilme becerisi 6. ĠletiĢim kurma ve Türkçeyi etkin kullanma becerisi 7. Görsel yolla iletiģim kurma ve kendini ifade etme becerisi 8. Formu ikinci boyuta, iki boyutlu Ģekli de üçüncü boyuta (forma) aktarabilme becerisi 9. Tasarım problemlerini çözme ve özgün fikirler üretme becerisi 10. Belirli bir concept dâhilinde ve sınırlılığında çalıģma 14

15 becerisi 11. Görme becerisi 12. Gördüklerini çizgi ile ifade edebilme becerisi 13. Tasarım alanında geçmiģ ve bugün ile gelecek iliģkisini kurabilme, yorumlayabilme becerisi 14. EleĢtirel düģünme becerisi 15. Bir bağlam içinde düģünme becerisi 16. DüĢündüklerini sözel ve görsel yollarla aktarabilme becerisi 17. GeliĢen ve değiģen teknolojiyi takip etme ve kendine uygun olanı seçme becerisi DERSĠN ĠÇERĠĞĠ VE DAĞILIMI 18. Bir düģünceyi, bir kavramı veya bir olguyu görsel yolla yaratıcı biçimde ifade etme becerisi. 19. Algı ve problem çözme becerisi. 20. Sanat ve tasarım alanında disiplinler arası çalıģabilme becerisi. Hafta Modüler/Ġçerik/Konular Tasarım alanı organizasyonu, görsel elemanların birbirleri ve zemin ile olan 1 iliģkileri Tangram karesini oluģturan geometrik elemanlar ile 2. boyutta somut bir kompozisyon 2 elde edilmesi (kedi, köpek, kuģ v.b. ) Çevre ölçeğinde soyutlama, dıģ mekana 3 geometrik elemanlar olarak bakıģ Gruplama ve geometrik elemanlar arasında iliģki tekrar ilkesi benzerlik ilkesi ritm ilkesi 4 devamlılık ilkesi egemenlik ilkesi 5 baskınlık ilkesi uygunluk ilkesi birlik ilkesi 6 simetri ilkesi, denge ilkesi zıtlık ilkesi karģıtlık ilkesi koram ilkesi 7 büyüme 8 Bayram tatili 9 1. JÜRĠ (ARA JÜRĠ) 10 Renk çemberi 15

16 EĞĠTĠM - ÖĞRETĠM ORTAMI VE DONANIM ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 11 örtme ve saydamlık Görsel doku 12 Dokunsal doku Rölyef ÇalıĢması 13 Ben Kimim 14 Proje kritikleri 15 Proje kritikleri Ortam Donanım ĠĢyeri Temel Çizim Masaları, Dolaplar, IĢık, Tasarım Bilgisayar ve Donanımı, Stüdyosu Projeksiyon, Ġnternet Not/Açıklama/Öneri Yöntem Uygulanan Yöntem Yüzde (%) Ara Sınavı Öğrenci Ödevleri ve Egzersizler %20 Quiz Devam %10 Proje 2 %70 Final Sınavı ÖĞRETĠM ELEMANI KAYNAKLAR ĠġBĠRLĠĞĠ YAPILACAK KURUM/KURULUġLAR Dr. Eylem TATAROĞLU - Toplam 100 DERSĠN KODU VE ADI BÖLÜM PROGRAM DÖNEMĠ DERSĠN DĠLĠ DERS KATEGORĠSĠ ÖN ġartlar SÜRE VE DAĞILIMI DERS BĠLGĠ FORMU DESEN I Ġç Mimarlık ve Çevre Tasarımı ve Grafik Tasarım Bölümü Ġç Mimarlık ve Çevre Tasarımı ve Grafik Tasarım Bölümü (ortak) Birinci Dönem (Güz) Türkçe Zorunlu Ders Meslek Dersi Seçmeli Ders x Haftalık Ders Saati Okul Eğitimi Süresi Bireysel Öğrenme Süresi (Proje, Ödev, AraĢtırma, ĠĢyeri Eğitimi) Toplam 4 4X 15= x30=150 KREDĠ Ders AKTS Kredisi (1 Kredi=25-30 Saat=1 Modül=1 16

17 DERSĠN AMACI ÖĞRENME ÇIKTILARI VE YETERLĠLĠKLER Kredisi Kredi) 3 5 Canlı model ile çalıģarak insan proporsiyonlarını gözlem ve uygulama yoluyla öğrenmek. 1- Canlı modeli orantılarla kağıda yerleģtirmek 2- mekan içinde ve üzerinde oturduğu veya yattığı zemin üzerinde modeli sadece anatomik olarak değil,mekanda değerlendirerek doğru gözlem ve doğru çizim yapmak. 3- IĢık gölge ve kütlesel hacim çalıģmalarıyla canlı modeli 2 boyutta 3 boyut etkisi yaratarak aktarmaya çalıģmak. 4- Tüm bu çalıģmalarla öğrencinin doğayı ve objeleri, canlıları doğru gözlemleyerek doğru görmelerini ve çizmelerini sağlamaya çalıģmak. DERSĠN ĠÇERĠĞĠ VE DAĞILIMI Hafta Modüler/Ġçerik/Konular 1 Canlı modelden yola çıkarak kağıda yerleģtirme Canlı modelden yola çıkarak kağıda yerleģtirme Çizim yaparken farklı çizim tekniklerini kullanmaya baģlamak. Çizim yaparken farklı çizim tekniklerini kullanarak uygulamak. Canlı modeli kağıda yerleģtiririrken oturduğu sandalyeyi de iģin içine ekleyerek mekan duygusunu tanımaya baģlamak. Canlı modeli çizerken,el ayak, yüz, kol, bacak, kas yapısı detaylarını çalıģmak 7 Ara Sınav Canlı modeli çizerken el,ayak,yüz,kol,bacak,kas 8 yapısı detaylarını çalıģmak. Canlı model çizimlerinde farklı teknikler 9 uygulamak.. La vie tekniği ile modeli daha lekesel bir 10 çalıģmayla ele almak. La vie tekniği ile modeli daha lekesel bir 11 çalıģmayla ele almak. Canlı modeli seçilen kompozisyonun herhangi bir bölümüne yerleģtirerek yapılan röprodüksiyon 12 kopya çalıģması. Canlı modeli seçilen kompozisyonun herhangi bir bölümüne yerleģtirerek yapılan röprodüksiyon 13 kopya çalıģması. Edinilen tüm birikimler ıģığında..canlı modelden 14 çizm çalıģması 15 Genel Değerlendirme 17

18 EĞĠTĠM - ÖĞRETĠM ORTAMI VE DONANIM ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME Ortam Donanım ĠĢyeri Derslik Çizim kağıtları,kalem,silgi,kontrplak,çizim masası. Not/Açıklama/Öneri Yöntem Uygulanan Yöntem Yüzde (%) Ara Sınavı %40 %40 Quiz Proje Final Sınavı %60 %60 ÖĞRETĠM ELEMANI KAYNAKLAR ĠġBĠRLĠĞĠ YAPILACAK KURUM/KURULUġLAR DERSĠN KODU VE ADI BÖLÜM PROGRAM DÖNEMĠ DERSĠN DĠLĠ DERS KATEGORĠSĠ ÖN ġartlar SÜRE VE DAĞILIMI KREDĠ DERSĠN AMACI Toplam 100 Doçent.Burcu Arıcı Sergiler,çizim kitapları,sanatçı örnekleri,workshoplar.. DERS BĠLGĠ FORMU GSF 125 SANAT TARĠHĠ I GÖRSEL SANATLAR VE TASARIM BÖLÜMÜ Ġç Mimarlık ve Çevre Tasarımı ve Grafik Tasarım Bölümü Birinci Dönem (Güz) Türkçe Meslek Zorunlu Ders Dersi Seçmeli Ders x Haftalık Ders Saati Okul Eğitimi Süresi Bireysel Öğrenme Süresi (Proje, Ödev, AraĢtırma, ĠĢyeri Eğitimi) Topla m 3 3X15= X3=9 0 AKTS Kredisi (1 Kredi=25-30 Ders Kredisi Saat=1 Modül=1 Kredi) 3 3 Sanatın oluģum ve değiģim süreçlerini incelemek, kültürler arası farklılıklarını gözlemlemek, sanatın sosyal tarihi ile yaratıclık tarihi konusunda öğrenciyi bilgilendirmek. 18

19 ÖĞRENME ÇIKTILARI VE YETERLĠLĠKLER DERSĠN ĠÇERĠĞĠ VE DAĞILIMI EĞĠTĠM - ÖĞRETĠM ORTAMI VE DONANIM ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME Derslik Hafta Modüler/Ġçerik/Konular 1 Ġlkellerde Sanat Anadolu'da Paleolitik, Neolitik ve Kalkolitik Sanat ve Kültür; 2 Göbeklitepe, Çatalhöyük, Hacılar 3 devamı Bronz Çağı Kültür ve Sanatı; Mısır, 4 Hitit, Miken Anadolu Bronz Çağı Sanatı ve Kültürü; 5 Troia, Boğazköy, Acemhöyük Demir Çağı Anadolu Kültür ve Sanatı; 6 Frigler, Gordion Yunan Kolonizasyonu Yayılım; Kültür 7 ve Sanat 8 ARA SINAV 9 Roma Dönemi Sanatı ve Kültürü Anadolu'da Roma Sanatı; sanat okulları (resim, heykel, felsefe) 10 Bergama, Efes, Afrodisias Geç Antik Dönem sanatı ; doğu ve batı 11 dönüģümü Erken Hıristiyanlıkta Ġstanbul Erken Hıristiyanlık Bizans Sanatı, Avrupa Ortaçağı Sanatı; Romanesk- Gotik 14 FINAL SINAVI Ortam Donanım ĠĢyeri Not/Açıklama/Öneri Yöntem Projeksiyon Uygulanan Yöntem GSTM F G208 Yüzde (%) Ara Sınavlar yazılı sınav 30 Ödevler 2 adet 15 Projeler 3 adet 15 Laboratuar 19

20 Final yazılı sınav 40 ÖĞRETĠM ELEMANI KAYNAKLAR ĠġBĠRLĠĞĠ YAPILACAK KURUM/KURULUġLAR Toplam 100 TÜRK 101 TÜRK DĠLĠ I Ġkinci Yarıyıl (Bahar) ENG 132 ACADEMIC ENGLISH DERSĠN KODU VE ADI BÖLÜM PROGRAM DÖNEMĠ DERSĠN DĠLĠ DERS KATEGORĠSĠ ÖN ġartlar SÜRE VE DAĞILIMI DERS BĠLGĠ FORMU GRA 122 IĢık ve Fotoğraf Görsel Sanatlar ve Tasarım Grafik Tasarımı Programı Ġkinci Yarıyıl (Bahar) Türkçe Zorunlu Ders x yok Haftalık Ders Saati Meslek Dersi Okul Eğitimi Süresi Seçmeli Ders Bireysel Öğrenme Süresi (Proje, Ödev, AraĢtırma, ĠĢyeri Eğitimi) Toplam KREDĠ DERSĠN AMACI ÖĞRENME ÇIKTILARI VE YETERLĠLĠKLER DERSĠN ĠÇERĠĞĠ VE DAĞILIMI 4 4X14= X30=120 Ders AKTS Kredisi (1 Kredi=25-30 Saat=1 Kredisi Modül=1 Kredi) 3 4 Temel Fotoğraf eğitimini tamamlamıģ olan öğrencilere, dünya fotoğrafından örneklerle fotoğrafın çeģitli konularında eğitim ve uygulama bilgileri aktarmak. Öğrenciler belli konularda proje hazırlama yetkinliğine sahip olacaktır. Hafta Modüler/Ġçerik/Konular 1 Güz döneminin tartıģılması, öneriler, eleģtiriler. 2 Dönem sonu projesi için konuların tartıģılması. 3 Fotoğrafın iģlevleri, belgesel fotoğraf 4 reklam fotoğrafçılığı 20

21 EĞĠTĠM - ÖĞRETĠM ORTAMI VE DONANIM ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 5 Portre fotoğrafçılığı 6 Ön tasarım fotoğrafçılığı 7 Doğa fotoğrafçılığı 8 Ara proje için değerlendirmeler 9 10 Fotoğrafın iģlevleri Makro fotoğraf Verilen konularda çekilen fotoğrafların vize değerlen. 11 Fotoğrafın iģlevleri Tanıtım fotoğrafçılığı 12 Dönem sonu proje değerlendirmeleri 13 Çekim çalıģmaları (dıģ çekim) 14 (Stüdyo) 15 Sunum çalıģmaları Ortam Donanım ĠĢyeri Derslik ve Fotoğraf Stüdyo, Fotoğraf makineleri, stüdyosu Not/Açıklama/Öneri Yöntem Uygulanan Yöntem Yüzde (%) Ara Sınavı %30 Quiz Proje Final Sınavı %70 ÖĞRETĠM ELEMANI KAYNAKLAR ĠġBĠRLĠĞĠ YAPILACAK KURUM/KURULUġLAR DERSĠN KODU VE ADI BÖLÜM PROGRAM DÖNEMĠ DERSĠN DĠLĠ DERS KATEGORĠSĠ Toplam 100 Öğr. Gör. Tuğrul Çakar Ders kitabı, yardımcı kitap ve diğer kaynaklar AFSAD DERS BĠLGĠ FORMU GSF 122 TEMEL TASARIM II Görsel Sanatlar ve Tasarım Bölümü Grafik Tasarımı/Ġç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (ORTAK) Ġkinci Yarıyıl (Bahar) Türkçe Zorunlu Meslek Ders Dersi Seçmeli Ders X 21

22 ÖN ġartlar SÜRE VE DAĞILIMI Haftalık Ders Saati Okul Eğitimi Süresi Bireysel Öğrenme Süresi (Proje, Ödev, AraĢtırma, ĠĢyeri Eğitimi) Toplam 8 X 14= 9 X =270 AKTS Kredisi (1 Kredi=25-30 Saat=1 KREDĠ Ders Kredisi Modül=1 Kredi) 6 9 Dersin amacı, Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi 1. sınıf öğrencilerinin tasarımın temel ilkelerini DERSĠN AMACI kullanmalarını ve mesleğe yönelik ilk projelendirme çalıģmasına baģlamalarını sağlamaktır. 1. Temel sanat ve tasarım bilgisini kuramsal ve uygulamalı olarak kavrayabilme becerisi 2. Temel sanat ve tasarım bilgisini öğrendiklerine uyarlayabilme becerisi 3. Temel sanat ve tasarım becerisini diğer alanlarla iliģkilendirme/bağ kurma becerisi 4. Temel sanat ve tasarım becerileri ile özgün yapıtlar ortaya koyabilme becerisi 5. Ġki ve üç boyutlu düģünebilme becerisi 6. ĠletiĢim kurma ve Türkçeyi etkin kullanma becerisi 7. Görsel yolla iletiģim kurma ve kendini ifade etme becerisi 8. Formu ikinci boyuta, iki boyutlu Ģekli de üçüncü boyuta (forma) aktarabilme becerisi 9. Tasarım problemlerini çözme ve özgün fikirler üretme becerisi 10. Belirli bir concept dâhilinde ve sınırlılığında çalıģma ÖĞRENME ÇIKTILARI VE becerisi YETERLĠLĠKLER 11. Görme becerisi 12. Gördüklerini çizgi ile ifade edebilme becerisi 13. Sanat ve tasarım alanında disiplinler arası çalıģabilme becerisi. 14. Tasarım alanında geçmiģ ve bugün ile gelecek iliģkisini kurabilme, yorumlayabilme becerisi 15. EleĢtirel düģünme becerisi 16. Bir bağlam içinde düģünme becerisi 17. DüĢündüklerini sözel ve görsel yollarla aktarabilme becerisi 18. GeliĢen ve değiģen teknolojiyi takip etme ve kendine uygun olanı seçme becerisi 19. Sanat ve tasarım alanında disiplinler arası çalıģabilme becerisi. 20. Algı ve problem çözme becerisi. 21. Bir düģünceyi, bir kavramı veya bir olguyu görsel yolla yaratıcı biçimde ifade etme becerisi. DERSĠN ĠÇERĠĞĠ VE Hafta Modüler/Ġçerik/Konular 22

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ GÜZEL SANATLAR TASARIM VE MİMARLIK FAKÜLTESİ İÇ MİMARLIK VE ÇEVRE TASARIMI BÖLÜMÜ

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ GÜZEL SANATLAR TASARIM VE MİMARLIK FAKÜLTESİ İÇ MİMARLIK VE ÇEVRE TASARIMI BÖLÜMÜ BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ GÜZEL SANATLAR TASARIM VE MİMARLIK FAKÜLTESİ İÇ MİMARLIK VE ÇEVRE TASARIMI BÖLÜMÜ A. PROGRAM HAKKINDA Genel Bilgi: İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü 2005 yılında çağdaş ve özgün

Detaylı

Temel Grafik Eğitimi - II (GRT 202) Ders Detayları

Temel Grafik Eğitimi - II (GRT 202) Ders Detayları Temel Grafik Eğitimi - II (GRT 202) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Temel Grafik Eğitimi - II GRT 202 Bahar 2 4 0 4 8 Ön Koşul Ders(ler)i

Detaylı

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ Ders Tanıtım Formu Dersin Adı Öğretim Dili Ambalaj Tasarımı Türkçe Dersin Verildiği Düzey Ön Lisans (X) Lisans ( ) Yüksek Lisans( ) Doktora( ) Eğitim Öğretim Sistemi Örgün Öğretim (X) Uzaktan Öğretim(

Detaylı

Ambalaj Tasarımı (GTM 042) Ders Detayları

Ambalaj Tasarımı (GTM 042) Ders Detayları Ambalaj Tasarımı (GTM 042) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Ambalaj Tasarımı GTM 042 Seçmeli 1 2 0 2 3 Ön Koşul Ders(ler)i - Dersin Dili Dersin

Detaylı

Bilgisayar Destekli Çizim I (ICM 213) Ders Detayları

Bilgisayar Destekli Çizim I (ICM 213) Ders Detayları Bilgisayar Destekli Çizim I (ICM 213) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Bilgisayar Destekli Çizim I ICM 213 Güz 1 2 0 2 3 Ön Koşul Ders(ler)i

Detaylı

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ Ders Tanıtım Formu Dersin Adı Öğretim Dili STAJ Türkçe Dersin Verildiği Düzey Ön Lisans (X) Lisans ( ) Yüksek Lisans( ) Doktora( ) Eğitim Öğretim Sistemi Örgün Öğretim (X) Uzaktan Öğretim( ) Diğer ( )

Detaylı

Sinema ve Tasarım (GTM 002) Ders Detayları

Sinema ve Tasarım (GTM 002) Ders Detayları Sinema ve Tasarım (GTM 002) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Sinema ve Tasarım GTM 002 Güz 2 0 0 2 2 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin Dili Dersin

Detaylı

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ Ders Tanıtım Formu Dersin Adı Öğretim Dili Yapı Fotoğrafçılığı Türkçe Dersin Verildiği Düzey Ön Lisans (X) Lisans ( ) Yüksek Lisans( ) Doktora( ) Eğitim Öğretim Sistemi Örgün Öğretim (X) Uzaktan Öğretim(

Detaylı

Bilgisayarla Tasarım II (GRT 208) Ders Detayları

Bilgisayarla Tasarım II (GRT 208) Ders Detayları Bilgisayarla Tasarım II (GRT 208) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Bilgisayarla Tasarım II GRT 208 Bahar 1 2 0 2 3 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin

Detaylı

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ Ders Tanıtım Formu Dersin Adı GRAFİK TASARIM VE MASAÜSTÜ YAYINCILIK Öğretim Dili Türkçe Dersin Verildiği Düzey Ön Lisans (X) Lisans ( ) Yüksek Lisans( ) Doktora( ) Eğitim Öğretim Sistemi Örgün Öğretim

Detaylı

Grafik Tasarım Programlarına Giriş (SGT 122) Ders Detayları

Grafik Tasarım Programlarına Giriş (SGT 122) Ders Detayları Grafik Tasarım Programlarına Giriş (SGT 122) Ders Detayları Ders Adı Ders Dönemi Ders Uygulama Kodu Saati Saati Laboratuar Kredi AKTS Saati Grafik Tasarım Programlarına Giriş SGT 122 Seçmeli 3 0 0 3 5

Detaylı

Doç. Dr. Osman ÜRPER (Bahar) Doç. Dr. Osman ÜRPER (Güz)

Doç. Dr. Osman ÜRPER (Bahar) Doç. Dr. Osman ÜRPER (Güz) MALTEPE ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ GÖRSEL İLETİŞİM TASARIMI LİSANS PROGRAMI 2011-2012 Öğretim Yılı Dersin adı: Bitirme Projesi I Dersin Kodu: GİT 405 AKTS Kredisi: 10 4.yıl - 7.yarıyıl Lisans Zorunlu

Detaylı

Desen II (GRT 104) Ders Detayları

Desen II (GRT 104) Ders Detayları Desen II (GRT 104) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Desen II GRT 104 Bahar 2 2 0 3 5 Ön Koşul Ders(ler)i Desen 1 Dersin Dili Dersin Türü Dersin

Detaylı

Mimari Tasarım III (MMR 301) Ders Detayları

Mimari Tasarım III (MMR 301) Ders Detayları Mimari Tasarım III (MMR 301) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Mimari Tasarım III MMR 301 Güz 4 8 0 8 10 Ön Koşul Ders(ler)i MMR 202 Mimari

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : Temel Tasarım Ders No : 0907009 : 5 Pratik : Kredi : 5.5 ECTS : 7 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim Dili Öğretim Tipi Ön Koşul

Detaylı

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ Ders Tanıtım Formu Dersin Adı Öğretim Dili İş Sağlığı ve Güvenliği Türkçe Dersin Verildiği Düzey Ön Lisans (X) Lisans ( ) Yüksek Lisans( ) Doktora( ) Eğitim Öğretim Sistemi Örgün Öğretim (X) Uzaktan Öğretim(

Detaylı

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ Ders Tanıtım Formu Dersin Adı Öğretim Dili Yayın Grafiği Türkçe Dersin Verildiği Düzey Ön Lisans (X) Lisans ( ) Yüksek Lisans( ) Doktora( ) Eğitim Öğretim Sistemi Örgün Öğretim (X) Uzaktan Öğretim( ) Diğer

Detaylı

Endüstri Grafiği Tasarımı (SGT 324) Ders Detayları

Endüstri Grafiği Tasarımı (SGT 324) Ders Detayları Endüstri Grafiği Tasarımı (SGT 324) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Endüstri Grafiği Tasarımı SGT 324 Seçmeli 1 2 0 2 3 Ön Koşul Ders(ler)i

Detaylı

Grafik Tasarıma Giriş (GTM 028) Ders Detayları

Grafik Tasarıma Giriş (GTM 028) Ders Detayları Grafik Tasarıma Giriş (GTM 028) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Grafik Tasarıma Giriş GTM 028 Seçmeli 1 2 0 2 3 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin

Detaylı

Mobilya Tarihi (GTM 054) Ders Detayları

Mobilya Tarihi (GTM 054) Ders Detayları Mobilya Tarihi (GTM 054) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Mobilya Tarihi GTM 054 Seçmeli 2 0 0 2 2 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin Dili Dersin Türü

Detaylı

Çevre Estetiği (ICM 374) Ders Detayları

Çevre Estetiği (ICM 374) Ders Detayları Çevre Estetiği (ICM 374) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Çevre Estetiği ICM 374 Her İkisi 1 2 0 2 3 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin Dili Dersin

Detaylı

Ürün Tasarımında Bilgisayar Destekli 3 Boyutlu Animasyon (GTM 047) Ders Detayları

Ürün Tasarımında Bilgisayar Destekli 3 Boyutlu Animasyon (GTM 047) Ders Detayları Ürün Tasarımında Bilgisayar Destekli 3 Boyutlu Animasyon (GTM 047) Ders Detayları Ders Adı Ders Dönemi Ders Uygulama Laboratuar Kredi AKTS Kodu Saati Saati Saati Ürün Tasarımında Bilgisayar Destekli 3

Detaylı

Endüstri Ürünleri Tasarımı IV (EÜT 302) Ders Detayları

Endüstri Ürünleri Tasarımı IV (EÜT 302) Ders Detayları Endüstri Ürünleri Tasarımı IV (EÜT 302) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Endüstri Ürünleri Tasarımı IV EÜT 302 Bahar 4 6 0 7 15 Ön Koşul Ders(ler)i

Detaylı

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DERS TANITIM FORMU ÖĞRETİM YILI-YARIYILI. Bölüm Adı: Dersin Adı: İleri Grafik Tasarım I

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DERS TANITIM FORMU ÖĞRETİM YILI-YARIYILI. Bölüm Adı: Dersin Adı: İleri Grafik Tasarım I DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DERS TANITIM FORMU ÖĞRETİM YILI-YARIYILI Dersi Veren Birim(ler): Dersi Alan Birim(ler): Bölüm Adı: Dersin Adı: İleri Grafik Tasarım I Dersin Düzeyi:

Detaylı

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ Ders Tanıtım Formu Dersin Adı Öğretim Dili Temel plastik sanat eğitimi I Türkçe Dersin Verildiği Düzey Ön Lisans ( ) Lisans ( ) Yüksek Lisans( ) Doktora( ) Eğitim Öğretim Sistemi Örgün Öğretim (x ) Uzaktan

Detaylı

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DERS TANITIM FORMU ÖĞRETİM YILI-YARIYILI. Dersin Adı: Grafik Tasarımında Tipografi II

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DERS TANITIM FORMU ÖĞRETİM YILI-YARIYILI. Dersin Adı: Grafik Tasarımında Tipografi II DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DERS TANITIM FORMU ÖĞRETİM YILI-YARIYILI Dersi Veren Birim(ler): Bölüm Adı: Dersi Alan Birim(ler): Dersin Adı: Grafik Tasarımında Tipografi II Dersin

Detaylı

Mekân Analizi (GTM 060) Ders Detayları

Mekân Analizi (GTM 060) Ders Detayları Mekân Analizi (GTM 060) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Mekân Analizi GTM 060 Seçmeli 2 0 0 2 2 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin Dili Dersin Türü

Detaylı

Ürün Tasarımında Bilgisayar Destekli 3 Boyutlu Görselleştirme (GTM 046) Ders Detayları

Ürün Tasarımında Bilgisayar Destekli 3 Boyutlu Görselleştirme (GTM 046) Ders Detayları Ürün Tasarımında Bilgisayar Destekli 3 Boyutlu Görselleştirme (GTM 046) Ders Detayları Ders Adı Ders Dönemi Ders Uygulama Kodu Saati Saati Laboratuar Kredi AKTS Saati Ürün Tasarımında Bilgisayar Destekli

Detaylı

Seçmeli () Ders Detayları

Seçmeli () Ders Detayları Seçmeli () Ders Detayları Ders AdıDers Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Seçmeli Güz 3 0 0 3 5 Ön Koşul Ders(ler)i - Dersin Dili Dersin Türü Dersin Seviyesi Ders Verilme

Detaylı

IŞIK ÜNİVERSİTESİ Meslek Yüksek Okulu Grafik Tasarım Önlisans Programı

IŞIK ÜNİVERSİTESİ Meslek Yüksek Okulu Grafik Tasarım Önlisans Programı IŞIK ÜNİVERSİTESİ Meslek Yüksek Okulu Grafik Önlisans Programı 1. Yıl Ders Programı I. Yarıyıl II. Yarıyıl Kodu Dersin Adı T U K AKTS Kodu Dersin Adı T U K AKTS GTA 111 Karşılaştırmalı 3 0 3 4 GTA 112

Detaylı

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ Ders Tanıtım Formu Dersin Adı Öğretim Dili Geleneksel Türk El Sanatları II Türkçe Dersin Verildiği Düzey Ön Lisans (X) Lisans ( ) Yüksek Lisans( ) Doktora( ) Eğitim Öğretim Sistemi Örgün Öğretim (x ) Uzaktan

Detaylı

Sayısal Ortamda Modelleme (MMR 261) Ders Detayları

Sayısal Ortamda Modelleme (MMR 261) Ders Detayları Sayısal Ortamda Modelleme (MMR 261) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Sayısal Ortamda Modelleme MMR 261 Güz 1 2 0 2 3 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin

Detaylı

Çağdaş Sanat Atölye (SGT321) Ders Detayları

Çağdaş Sanat Atölye (SGT321) Ders Detayları Çağdaş Sanat Atölye (SGT321) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Çağdaş Sanat Atölye SGT321 Güz 1 2 0 2 3 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin Dili Dersin

Detaylı

Işık-Renk Teorisi (GTM 059) Ders Detayları

Işık-Renk Teorisi (GTM 059) Ders Detayları Işık-Renk Teorisi (GTM 059) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Işık-Renk Teorisi GTM 059 Seçmeli 2 0 0 2 2 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin Dili Dersin

Detaylı

Mimari Tasarım VI (MMR 402) Ders Detayları

Mimari Tasarım VI (MMR 402) Ders Detayları Mimari Tasarım VI (MMR 402) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Mimari Tasarım VI MMR 402 Bahar 4 6 0 7 18 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin Dili Dersin

Detaylı

Fotoğraf (GTM 023) Ders Detayları

Fotoğraf (GTM 023) Ders Detayları Fotoğraf (GTM 023) Ders Detayları Ders AdıDers Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Fotoğraf GTM 023 Seçmeli 1 2 0 2 3 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin Dili Dersin Türü Dersin Seviyesi

Detaylı

Seçmeli () Ders Detayları

Seçmeli () Ders Detayları Seçmeli () Ders Detayları Ders AdıDers Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Seçmeli Güz 1 2 0 2 5 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin Dili Dersin Türü Dersin Seviyesi Ders Verilme Şekli

Detaylı

Görüntü ve Ses İşleme (SGT 424) Ders Detayları

Görüntü ve Ses İşleme (SGT 424) Ders Detayları Görüntü ve Ses İşleme (SGT 424) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Görüntü ve Ses İşleme SGT 424 Güz 2 2 0 3 5 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin Dili

Detaylı

Moda Tarihi (GTM 053) Ders Detayları

Moda Tarihi (GTM 053) Ders Detayları Moda Tarihi (GTM 053) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Moda Tarihi GTM 053 Seçmeli 2 0 0 2 2 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin Dili Dersin Türü Dersin

Detaylı

BARTIN ÜNĠVERSĠTESĠ ORMAN FAKÜLTESĠ ORMAN ENDÜSTRĠ MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMÜ DERS TANITIM VE UYGULAMA BĠLGĠLERĠ DERS BĠLGĠLERĠ

BARTIN ÜNĠVERSĠTESĠ ORMAN FAKÜLTESĠ ORMAN ENDÜSTRĠ MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMÜ DERS TANITIM VE UYGULAMA BĠLGĠLERĠ DERS BĠLGĠLERĠ BARTIN ÜNĠVERSĠTESĠ ORMAN FAKÜLTESĠ ORMAN ENDÜSTRĠ MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMÜ DERS TANITIM VE UYGULAMA BĠLGĠLERĠ DERS BĠLGĠLERĠ Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS İş Etüdü ve Ergonomi ORE 439 7 2+0 2 4

Detaylı

T.C. MALTEPE ÜNĠVERSĠTESĠ MÜHENDĠSLĠK FAKÜLTESĠ ENDÜSTRĠ MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMÜ LĠSANS PROGRAMI 2010-11 Güz Yarıyılı

T.C. MALTEPE ÜNĠVERSĠTESĠ MÜHENDĠSLĠK FAKÜLTESĠ ENDÜSTRĠ MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMÜ LĠSANS PROGRAMI 2010-11 Güz Yarıyılı T.C. MALTEPE ÜNĠVERSĠTESĠ MÜHENDĠSLĠK FAKÜLTESĠ ENDÜSTRĠ MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMÜ LĠSANS PROGRAMI 2010-11 Güz Yarıyılı VERĠ TABANI VE YÖNETĠMĠ BIL301 6 AKTS Kredisi 3. yıl 5. yarıyıl Lisans Zorunlu 4 saat/hafta

Detaylı

Ajans İşletme (SGT 438) Ders Detayları

Ajans İşletme (SGT 438) Ders Detayları Ajans İşletme (SGT 438) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Ajans İşletme SGT 438 Bahar 2 0 0 2 3 Ön Koşul Ders(ler)i - Dersin Dili Dersin Türü

Detaylı

BARTIN ÜNĠVERSĠTESĠ ORMAN FAKÜLTESĠ ORMAN ENDÜSTRĠ MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMÜ DERS TANITIM VE UYGULAMA BĠLGĠLERĠ DERS BĠLGĠLERĠ

BARTIN ÜNĠVERSĠTESĠ ORMAN FAKÜLTESĠ ORMAN ENDÜSTRĠ MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMÜ DERS TANITIM VE UYGULAMA BĠLGĠLERĠ DERS BĠLGĠLERĠ BARTIN ÜNĠVERSĠTESĠ ORMAN FAKÜLTESĠ ORMAN ENDÜSTRĠ MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMÜ DERS TANITIM VE UYGULAMA BĠLGĠLERĠ DERS BĠLGĠLERĠ Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS İş Güvenliği Uzmanlığı ORE 438 8 2+0 2

Detaylı

Gündelik Hayat ve Konut (GTM 007) Ders Detayları

Gündelik Hayat ve Konut (GTM 007) Ders Detayları Gündelik Hayat ve Konut (GTM 007) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Gündelik Hayat ve Konut GTM 007 Seçmeli 1 2 0 2 3 Ön Koşul Ders(ler)i -

Detaylı

Artistik Anatomi (SGT 120) Ders Detayları

Artistik Anatomi (SGT 120) Ders Detayları Artistik Anatomi (SGT 120) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Artistik Anatomi SGT 120 Seçmeli 3 0 0 3 5 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin Dili Dersin

Detaylı

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ Ders Tanıtım Formu Dersin Adı Öğretim Dili İşaret Dili Türkçe Dersin Verildiği Düzey Ön Lisans () Lisans ( x) Yüksek Lisans() Doktora( ) Eğitim Öğretim Sistemi Örgün Öğretim (X) Uzaktan Öğretim( ) Diğer

Detaylı

Sayısal Ortamda Görselleme (MMR 262) Ders Detayları

Sayısal Ortamda Görselleme (MMR 262) Ders Detayları Sayısal Ortamda Görselleme (MMR 262) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Uygulama Saati Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Sayısal Ortamda Görselleme MMR 262 Seçmeli 1 2 0 2 3 Ön Koşul Ders(ler)i

Detaylı

Temel İngilizce II (ENG T 102) Ders Detayları

Temel İngilizce II (ENG T 102) Ders Detayları Temel İngilizce II (ENG T 102) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Temel İngilizce II ENG T 102 Bahar 4 0 0 4 4 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin Dili

Detaylı

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ Ders Tanıtım Formu Dersin Adı Öğretim Dili Konaklama İşletmeciliği Türkçe Dersin Verildiği Düzey Ön Lisans (X) Lisans ( ) Yüksek Lisans( ) Doktora( ) Eğitim Öğretim Sistemi Örgün Öğretim (X) Uzaktan Öğretim(

Detaylı

Yaratıcı Metin Yazarlığı (SGT 332) Ders Detayları

Yaratıcı Metin Yazarlığı (SGT 332) Ders Detayları Yaratıcı Metin Yazarlığı (SGT 332) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Yaratıcı Metin Yazarlığı SGT 332 Seçmeli 1 2 0 2 3 Ön Koşul Ders(ler)i

Detaylı

Fotografi (GRT 205) Ders Detayları

Fotografi (GRT 205) Ders Detayları Fotografi (GRT 205) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Fotografi GRT 205 Güz 1 2 0 2 4 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin Dili Dersin Türü Dersin Seviyesi

Detaylı

Mimari Kalıtı Koruma (MMR 482) Ders Detayları

Mimari Kalıtı Koruma (MMR 482) Ders Detayları Mimari Kalıtı Koruma (MMR 482) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Mimari Kalıtı Koruma MMR 482 Bahar 3 0 0 3 6 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin Dili

Detaylı

Renk ve Kompozisyon Bilgisi (SGT 221) Ders Detayları

Renk ve Kompozisyon Bilgisi (SGT 221) Ders Detayları Renk ve Kompozisyon Bilgisi (SGT 221) Ders Detayları Ders Adı Ders Dönemi Ders Uygulama Laboratuar Kredi AKTS Kodu Saati Saati Saati Renk ve Kompozisyon Bilgisi SGT 221 Seçmeli 1 2 0 2 3 Ön Koşul Ders(ler)i

Detaylı

Çağdaş Mimarlık Akımları (MMR 322) Ders Detayları

Çağdaş Mimarlık Akımları (MMR 322) Ders Detayları Çağdaş Mimarlık Akımları (MMR 322) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Çağdaş Mimarlık Akımları MMR 322 Seçmeli 2 0 0 2 3 Ön Koşul Ders(ler)i

Detaylı

BARTIN ÜNĠVERSĠTESĠ ORMAN FAKÜLTESĠ PEYZAJ MĠMARLIĞI DERS TANITIM VE UYGULAMA BĠLGĠLERĠ DERS BĠLGĠLERĠ. Müzik MÜZ 187 I 2+0 2 4

BARTIN ÜNĠVERSĠTESĠ ORMAN FAKÜLTESĠ PEYZAJ MĠMARLIĞI DERS TANITIM VE UYGULAMA BĠLGĠLERĠ DERS BĠLGĠLERĠ. Müzik MÜZ 187 I 2+0 2 4 BARTIN ÜNĠVERSĠTESĠ ORMAN FAKÜLTESĠ PEYZAJ MĠMARLIĞI DERS TANITIM VE UYGULAMA BĠLGĠLERĠ DERS BĠLGĠLERĠ Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS Müzik MÜZ 187 I 2+0 2 4 Ön KoĢul Dersleri Dersin Dili Türkçe

Detaylı

Sosyal Medya Tasarımı (SGT 328) Ders Detayları

Sosyal Medya Tasarımı (SGT 328) Ders Detayları Sosyal Medya Tasarımı (SGT 328) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Sosyal Medya Tasarımı SGT 328 Seçmeli 1 2 0 2 3 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin

Detaylı

Temel Tasarım I (MTT101) Ders Detayları

Temel Tasarım I (MTT101) Ders Detayları Temel Tasarım I (MTT101) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Temel Tasarım I MTT101 Güz 4 4 0 6 8 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin Dili Dersin Türü

Detaylı

Peyzaj Tasarımına Giriş (MMR 215) Ders Detayları

Peyzaj Tasarımına Giriş (MMR 215) Ders Detayları Peyzaj Tasarımına Giriş (MMR 215) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Peyzaj Tasarımına Giriş MMR 215 Seçmeli 1 2 0 2 3 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin

Detaylı

WEB Grafik Tasarımı I (GRT 307) Ders Detayları

WEB Grafik Tasarımı I (GRT 307) Ders Detayları WEB Grafik Tasarımı I (GRT 307) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS WEB Grafik Tasarımı I GRT 307 Güz 1 2 0 2 4 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin Dili

Detaylı

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ Ders Tanıtım Formu Dersin Adı Öğretim Dili Tasarımda İnsan-Mekan İlişkisi Türkçe Dersin Verildiği Düzey Ön Lisans ( ) Lisans (X) Yüksek Lisans( ) Doktora( ) Eğitim Öğretim Sistemi Örgün Öğretim (X) Uzaktan

Detaylı

Görsel Tasarım, Ses, Müzik, Efekt ilişkisi (SGT 223) Ders Detayları

Görsel Tasarım, Ses, Müzik, Efekt ilişkisi (SGT 223) Ders Detayları Görsel Tasarım, Ses, Müzik, Efekt ilişkisi (SGT 223) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Görsel Tasarım, Ses, Müzik, Efekt ilişkisi SGT 223 Seçmeli

Detaylı

BÜRO YÖNETİMİ ve YÖNETİCİ ASİSTANLIĞI PROGRAMI - TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ İLE PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLİŞKİSİ

BÜRO YÖNETİMİ ve YÖNETİCİ ASİSTANLIĞI PROGRAMI - TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ İLE PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLİŞKİSİ Alana Özgü Yetkinlik YETKİNLİKLER İletişim ve Sosyal Yetkinlik Öğrenme Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme BÜRO YÖNETİMİ ve YÖNETİCİ ASİSTANLIĞI PROGRAMI - TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ

Detaylı

AVRASYA UNIVERSITY. Ders Tanıtım Formu

AVRASYA UNIVERSITY. Ders Tanıtım Formu Ders Tanıtım Formu Dersin Adı Öğretim Dili Medya ve Toplum Türkçe Dersin Verildiği Düzey Ön Lisans (X) Lisans ( ) Yüksek Lisans( ) Doktora( ) Eğitim Öğretim Sistemi Örgün Öğretim (X) Uzaktan Öğretim( )

Detaylı

Portfolyo Tasarımı (SGT 434) Ders Detayları

Portfolyo Tasarımı (SGT 434) Ders Detayları Portfolyo Tasarımı (SGT 434) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Portfolyo Tasarımı SGT 434 Bahar 2 0 0 2 3 Ön Koşul Ders(ler)i - Dersin Dili

Detaylı

DERS BĠLGĠLERĠ. Dersin Adı Kodu Yıl Yarıyıl T+U+L Saati Kredi AKTS. Türk Siyasal Hayatı ------------ 3 Güz 3+0+3 3 4

DERS BĠLGĠLERĠ. Dersin Adı Kodu Yıl Yarıyıl T+U+L Saati Kredi AKTS. Türk Siyasal Hayatı ------------ 3 Güz 3+0+3 3 4 DERS BĠLGĠLERĠ Haftalık Dersin Adı Kodu Yıl Yarıyıl T+U+L Saati Kredi AKTS Türk Siyasal Hayatı ------------ 3 Güz 3+0+3 3 4 Bölümü : Uluslararası İlişkiler Dersin Seviyesi : Lisans Ders Dili : Türkçe Ders

Detaylı

Ergonomi (EÜT 232) Ders Detayları

Ergonomi (EÜT 232) Ders Detayları Ergonomi (EÜT 232) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Ergonomi EÜT 232 Bahar 3 0 0 3 3 Ön Koşul Ders(ler)i - Dersin Dili Dersin Türü Dersin Seviyesi

Detaylı

Ambalaj Grafiği Tasarımı (SGT 322) Ders Detayları

Ambalaj Grafiği Tasarımı (SGT 322) Ders Detayları Ambalaj Grafiği Tasarımı (SGT 322) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Ambalaj Grafiği Tasarımı SGT 322 Seçmeli 1 2 0 2 3 Ön Koşul Ders(ler)i

Detaylı

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ Ders Tanıtım Formu Dersin Adı Öğretim Dili Temel Bilgi Teknolojileri Türkçe Dersin Verildiği Düzey Ön Lisans (x ) Lisans ( X) Yüksek Lisans( ) Doktora( ) Eğitim Öğretim Sistemi Örgün Öğretim ( X) Uzaktan

Detaylı

Türk Sanat Tarihi (GRT 209) Ders Detayları

Türk Sanat Tarihi (GRT 209) Ders Detayları Türk Sanat Tarihi (GRT 209) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Türk Sanat Tarihi GRT 209 Güz 2 0 0 2 3 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin Dili Dersin

Detaylı

Bölümde gerçekleştirilen etkinlikler

Bölümde gerçekleştirilen etkinlikler Bölümün tanıtımı Mimarlık Bölümü nün misyonu; yaratıcı, teknolojik ve bilimsel gelişmelere hakim, doğal, sosyal ve kültürel çevreye duyarlı, değişime açık, disiplinler arası etkileşime ve ekip çalışmasına

Detaylı

Sanat, Mimarlık ve Etik (ICM 373) Ders Detayları

Sanat, Mimarlık ve Etik (ICM 373) Ders Detayları Sanat, Mimarlık ve Etik (ICM 373) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Sanat, Mimarlık ve Etik ICM 373 Her İkisi 2 0 0 2 2 Ön Koşul Ders(ler)i

Detaylı

Soyutlama Teknikleri I (GTM 048) Ders Detayları

Soyutlama Teknikleri I (GTM 048) Ders Detayları Soyutlama Teknikleri I (GTM 048) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Soyutlama Teknikleri I GTM 048 Güz 1 2 0 2 3 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin Dili

Detaylı

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DERS TANITIM FORMU ÖĞRETİM YILI-YARIYILI. Bölüm Adı: Dersin Adı: İleri Grafik Tasarım II

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DERS TANITIM FORMU ÖĞRETİM YILI-YARIYILI. Bölüm Adı: Dersin Adı: İleri Grafik Tasarım II DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DERS TANITIM FORMU ÖĞRETİM YILI-YARIYILI Dersi Veren Birim(ler): Dersi Alan Birim(ler): Bölüm Adı: Dersin Adı: İleri Grafik Tasarım II Dersin Düzeyi:

Detaylı

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ MÜFREDAT FORMU Ders İzlencesi

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ MÜFREDAT FORMU Ders İzlencesi T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ MÜFREDAT FORMU Ders İzlencesi Sayı : Tarih : 8.9.216 Diploma Program Adı : MEDYA VE İLETİŞİM, ÖNLİSANS PROGRAMI, (UZAKTAN ÖĞRETİM) Akademik Yıl

Detaylı

HASAN KALYONCU ÜNĠVERSĠTESĠ EĞĠTĠM FAKÜLTESĠ SINIF ÖĞRETMENLĠĞĠ ANABĠLĠM DALI DERSĠN TANIMI VE UYGULAMASI. Kredi AKTS BİLGİSAYAR SNF109 1 2+2 3 3

HASAN KALYONCU ÜNĠVERSĠTESĠ EĞĠTĠM FAKÜLTESĠ SINIF ÖĞRETMENLĠĞĠ ANABĠLĠM DALI DERSĠN TANIMI VE UYGULAMASI. Kredi AKTS BİLGİSAYAR SNF109 1 2+2 3 3 HASAN KALYONCU ÜNĠVERSĠTESĠ EĞĠTĠM FAKÜLTESĠ SINIF ÖĞRETMENLĠĞĠ ANABĠLĠM DALI DERSĠN TANIMI VE UYGULAMASI Ders ismi Ders kodu Dönem Teori+Prati k Kredi AKTS BİLGİSAYAR SNF109 1 2+2 3 3 Ön Şartlı Ders(ler)

Detaylı

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ Ders Tanıtım Formu Dersin Adı Öğretim Dili ÖN BÜRO İŞLEMLERİ VE YÖNETİMİ Türkçe Dersin Verildiği Düzey Ön Lisans (X ) Lisans ( ) Yüksek Lisans( ) Doktora( ) Eğitim Öğretim Sistemi Örgün Öğretim (X) Uzaktan

Detaylı

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ Ders Tanıtım Formu Dersin Adı İLGİSİ Öğretim Dili GRAFİK TASARIM ve GÖRSEL İLETİŞİM Türkçe Dersin Verildiği Düzey Ön Lisans ( ) Lisans (x) Yüksek Lisans( ) Doktora( ) Eğitim Öğretim Sistemi Örgün Öğretim

Detaylı

Özgünbaskı (GRT 305) Ders Detayları

Özgünbaskı (GRT 305) Ders Detayları Özgünbaskı (GRT 305) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Özgünbaskı GRT 305 Güz 1 2 0 2 4 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin Dili Dersin Türü Dersin Seviyesi

Detaylı

Moda İllüstrasyonu (MSÇ367) Ders Detayları

Moda İllüstrasyonu (MSÇ367) Ders Detayları Moda İllüstrasyonu (MSÇ367) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Kredi AKTS Saati Moda İllüstrasyonu MSÇ367 Seçmeli 1 2 0 2 3 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin Dili Dersin

Detaylı

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ Ders Tanıtım Formu Dersin Adı Öğretim Dili Örnek Olay Türkçe Dersin Verildiği Düzey Ön Lisans (X) Lisans ( ) Yüksek Lisans( ) Doktora( ) Eğitim Öğretim Sistemi Örgün Öğretim (X) Uzaktan Öğretim( ) Diğer

Detaylı

Temel İngilizce II (ENG T 102) Ders Detayları

Temel İngilizce II (ENG T 102) Ders Detayları Temel İngilizce II (ENG T 102) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Temel İngilizce II ENG T 102 Bahar 4 0 0 4 4 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin Dili

Detaylı

Dersin Amaçları. Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Dersin Amaçları. Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : ANASANAT ATÖLYE III (RESİM) Ders No : 0310380091 Teorik : 2 Pratik : 4 Kredi : 4 ECTS : 10 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim

Detaylı

Teknik Resim Perspektif (GRT 109) Ders Detayları

Teknik Resim Perspektif (GRT 109) Ders Detayları Teknik Resim Perspektif (GRT 109) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Teknik Resim Perspektif GRT 109 Güz 1 2 0 2 5 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin

Detaylı

Yapım Bilgisi I (MMR 253) Ders Detayları

Yapım Bilgisi I (MMR 253) Ders Detayları Yapım Bilgisi I (MMR 253) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Yapım Bilgisi I MMR 253 Güz 2 2 0 3 4 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin Dili Dersin Türü

Detaylı

HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ İLKÖĞRETİM BÖLÜMÜ SINIF ÖĞRETMENLİĞİ ANABİLİM DALI DERSİN TANIMI VE UYGULAMASI

HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ İLKÖĞRETİM BÖLÜMÜ SINIF ÖĞRETMENLİĞİ ANABİLİM DALI DERSİN TANIMI VE UYGULAMASI HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ İLKÖĞRETİM BÖLÜMÜ SINIF ÖĞRETMENLİĞİ ANABİLİM DALI DERSİN TANIMI VE UYGULAMASI Ders ismi Ders kodu Dönem Teori+Pratik Kredi AKTS Güzel Yazı Teknikleri SNF217

Detaylı

Özgünbaskı (GRT 306) Ders Detayları

Özgünbaskı (GRT 306) Ders Detayları Özgünbaskı (GRT 306) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Özgünbaskı GRT 306 Bahar 1 2 0 2 3 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin Dili Dersin Türü Dersin

Detaylı

Moda Marka Yönetimi (MTT481) Ders Detayları

Moda Marka Yönetimi (MTT481) Ders Detayları Moda Marka Yönetimi (MTT481) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Uygulama Saati Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Moda Marka Yönetimi MTT481 Seçmeli 2 0 0 2 5 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin Dili

Detaylı

Temel İngilizce II (ENG T 102) Ders Detayları

Temel İngilizce II (ENG T 102) Ders Detayları Temel İngilizce II (ENG T 102) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Temel İngilizce II ENG T 102 Bahar 4 0 0 4 4 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin Dili

Detaylı

Teorik Ders Saati (saat/hafta) Uygulama Ders Saati (saat/hafta) Laboratuvar Ders Saati (saat/hafta) 12 Dersin Önkoşulu Yok 13 Dersin Dili Türkçe

Teorik Ders Saati (saat/hafta) Uygulama Ders Saati (saat/hafta) Laboratuvar Ders Saati (saat/hafta) 12 Dersin Önkoşulu Yok 13 Dersin Dili Türkçe T.C. FARUK SARAÇ TASARIM MESLEK YÜKSEKOKULU GRAFİK TASARIMI PROGRAMI DERS ÖĞRETİM PLANLARI 1 Dersin Adı GÖRSEL TASARIM - I 2 Dersin Kodu GRF 10004 Dersin Türü Zorunlu 4 Dersin Seviyesi Ön Lisans 5 Dersin

Detaylı

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ Ders Tanıtım Formu Dersin Adı Öğretim Dili Bilgisayar Destekli Tasarım-I Türkçe Dersin Verildiği Düzey Ön Lisans (X) Lisans ( ) Yüksek Lisans( ) Doktora( ) Eğitim Öğretim Sistemi Örgün Öğretim (X) Uzaktan

Detaylı

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DERS TANITIM FORMU ÖĞRETİM YILI-YARIYILI. Bölüm Adı: Dersin Adı: Bilgisayar Grafiği II

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DERS TANITIM FORMU ÖĞRETİM YILI-YARIYILI. Bölüm Adı: Dersin Adı: Bilgisayar Grafiği II DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DERS TANITIM FORMU ÖĞRETİM YILI-YARIYILI Dersi Veren Birim(ler): Dersi Alan Birim(ler): Bölüm Adı: Dersin Adı: Bilgisayar Grafiği II Dersin Düzeyi: Doktora

Detaylı

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ Ders Tanıtım Formu Dersin Adı Öğretim Dili Bilgisayarla Tasarım II Türkçe Dersin Verildiği Düzey Ön Lisans ( ) Lisans ( ) Yüksek Lisans( ) Doktora( ) Eğitim Öğretim Sistemi Örgün Öğretim (x ) Uzaktan Öğretim(

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : SİYASİ DÜŞÜNCELER TARİHİ I Ders No : 0020060023 Teorik : 3 Pratik : 0 Kredi : 3 ECTS : 4 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim

Detaylı

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ Ders Tanıtım Formu Dersin Adı Öğretim Dili MAKET YAPIMI Türkçe Dersin Verildiği Düzey Ön Lisans (X) Lisans ( ) Yüksek Lisans( ) Doktora( ) Eğitim Öğretim Sistemi Örgün Öğretim (X) Uzaktan Öğretim( ) Diğer

Detaylı

Seçmeli () Ders Detayları

Seçmeli () Ders Detayları Seçmeli () Ders Detayları Ders AdıDers Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Seçmeli Güz 2 2 0 3 5 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin Dili Dersin Türü Dersin Seviyesi Ders Verilme Şekli

Detaylı

Halkla İlişkiler ve Reklamcılık İçin Bilgisayar Uygulamaları II (PR 314) Ders Detayları

Halkla İlişkiler ve Reklamcılık İçin Bilgisayar Uygulamaları II (PR 314) Ders Detayları Halkla İlişkiler ve Reklamcılık İçin Bilgisayar Uygulamaları II (PR 314) Ders Detayları Ders Adı Ders Dönemi Ders Uygulama Kodu Saati Saati Laboratuar Kredi AKTS Saati Halkla İlişkiler ve Reklamcılık İçin

Detaylı

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ Ders Tanıtım Formu Dersin Adı Öğretim Dili PSİKOLOJİDE ÖLÇME TEKNİKLERİ Türkçe Dersin Verildiği Düzey Ön Lisans () Lisans (X) Yüksek Lisans() Doktora( ) Eğitim Öğretim Sistemi Örgün Öğretim (X) Uzaktan

Detaylı

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ Ders Tanıtım Formu Dersin Adı Öğretim Dili Televizyonda yapım ve uygulamalara giriş Türkçe Dersin Verildiği Düzey Ön Lisans ( ) Lisans ( ) Yüksek Lisans( ) Doktora( ) Eğitim Öğretim Sistemi Örgün Öğretim

Detaylı

SANAT VE TASARIM ANASANAT DALI DOKTORA PROGRAMI

SANAT VE TASARIM ANASANAT DALI DOKTORA PROGRAMI SANAT VE TASARIM ANASANAT DALI DOKTORA PROGRAMI YÖK ten 1 Mart 2 de Doktora programımıza olur alınması ile Fakültemizin dikey kuruluşu tamamlanmış olmaktadır. Emeği geçen tüm arkadaşlarıma teşekkür ederim.

Detaylı

AVRASYA UNIVERSITY. Ders Tanıtım Formu

AVRASYA UNIVERSITY. Ders Tanıtım Formu Ders Tanıtım Formu Dersin Adı Öğretim Dili Temel Perspektif Türkçe Dersin Verildiği Düzey Ön Lisans (X ) Lisans ( ) Yüksek Lisans( ) Doktora( ) Eğitim Öğretim Sistemi Örgün Öğretim (X ) Uzaktan Öğretim(

Detaylı