BAġKENT ÜNĠVERSĠTESĠ GÜZEL SANATLAR TASARIM VE MĠMARLIK FAKÜLTESĠ GÖRSEL SANATLAR VE TASARIM BÖLÜMÜ GRAFĠK TASARIMI PROGRAMI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "BAġKENT ÜNĠVERSĠTESĠ GÜZEL SANATLAR TASARIM VE MĠMARLIK FAKÜLTESĠ GÖRSEL SANATLAR VE TASARIM BÖLÜMÜ GRAFĠK TASARIMI PROGRAMI"

Transkript

1 BAġKENT ÜNĠVERSĠTESĠ GÜZEL SANATLAR TASARIM VE MĠMARLIK FAKÜLTESĠ GÖRSEL SANATLAR VE TASARIM BÖLÜMÜ GRAFĠK TASARIMI PROGRAMI A. PROGRAM HAKKINDA A.1 Genel Bilgi: Grafik Tasarımı Lisans programının amacı, düģünceleri grafik ve imge kullanımı ile basılı ve/veya dijital ortamda görsel olarak etkili bir biçimde ifade edebilen yaratıcı bireyler yetiģtirmektir. Program grafik tasarım alanında gerekli olacak teknik, teknolojik ve eleģtirel düģünme stratejilerini basit ve geliģmiģ bir biçimde öğrenciye verirken aynı zamanda ahlaki, çevresel ve sosyal bakıģ açılarından da bakmalarını sağlar; öğrencilerin hayal gücü, duyarlılık ve araģtırma süreçleri içerisinde hem bireysel hem de iģbirliği içerisinde fikir geliģtirmelerini destekler. A.2 Kazanılan Derece: Grafik Tasarımcısı A.3 Derece Seviyesi: Lisans A.4 Kabul ve Kayıt KoĢulları: ÖSYM tarafından yapılan YGS sınavından her hangi bir puan türünde taban puanını almıģ olarak Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi tarafından yapılacak olan özel Yetenek Sınavından baģarılı olan öğrenciler kayıt yaptırabilmektedir. A.5 Önceki Öğrenmenin Tanınması: Programa yatay geçiģ ile gelen öğrenciler, daha önce alıp baģarılı oldukları derslerden yönetim kurulu kararı ile muaf tutulabilirler. A.6 Yeterlilik KoĢulları ve kuralları: Öğrencinin programda yer alan ve yükümlü olduğu tüm dersleri baģarmıģ olması, F1, F2, E yada Z notunun bulunmaması gerekmektedir. Mezuniyet için en az AKTS kredisi ve 4.00 üzerinden en az 2.00 not ortalaması sağlanmalı, günlük yaz stajı tamamlanmıģ olmalıdır. A.7 Program Profili: Dersler, ilk üç yılda meslek adına sağlam bir temel üzerine inģa edilirken dördüncü ve son yıl seçmeli dersler ile öğrencilerin ilgi alanlarına göre 1

2 yetiģmeleri için esnek bir yapıda tasarlanmıģtır. Her derste proje geliģtirmeye odaklanılır. Ülkemiz ihtiyaçlarına öncelik vererek ve dünyadaki geliģmeleri izleyerek grafik tasarım konularında araģtırmalar yapmak, programın bir diğer amacıdır. Programın birinci yılı, öğrencinin yaratıcılığının açığa çıkmasını sağlayacak, genel kültürünü yükseltecek, sanatsal algısını güçlendirecek ve seçmek istediği alanı daha iyi tanımasına neden olacak derslerden oluģan özgün ve farklı bir yapıdadır. Görsel Kültür, Algı ve Sanatsal Algı, Yaratıcı Drama, Estetik Değerlendirme, Yaratıcı Ġfade Biçimleri, Bilgisayar Programları, Sanatta Tarihsel ve Kültürel Ortamlar, Grafik Tasarıma GiriĢ gibi dersler ilk yılda verilir. Ġkinci yıldan itibaren grafik tasarıma yönelik meslek dersleri ve bunları seçmeli derslerle destekleyen kuramsal ve uygulamalı bir program iç içe sürdürülür. Programdan mezun olabilmek için, Grafik Tasarımı Programında yer alan dersler ve stajlar ile Üniversitemizde uygulanmakta olan Mesleki Ġngilizce derslerinden baģarılı olunması zorunludur. Stajların üçüncü yarıyıldan sonra ve yedinci yarıyıldan önce toplam 40 iģ günü olmak üzere matbaa, gazete, reklam ajansı, yayınevi, Ġnternet Ģirketleri, dijital kitap yazılım ajansları vb. kuruluģlarda yapılması öngörülmektedir. A.8 Program Yeterlilikleri: No Program Yeterlilikleri(Çıktıları) 1 Temel sanat ve tasarım bilgisini kuramsal ve uygulamalı olarak kavrayabilme becerisi 2 Temel sanat ve tasarım bilgisini öğrendiklerine uyarlayabilme becerisi 3 Temel sanat ve tasarım becerisini diğer alanlarla ilişkilendirme/bağ kurma becerisi 4 Temel sanat ve tasarım becerileri ile özgün yapıtlar ortaya koyabilme becerisi 5 İki ve üç boyutlu düşünebilme becerisi 6 İletişim kurma ve Türkçeyi etkin kullanma becerisi 7 Görsel yolla iletiģim kurma ve kendini ifade etme becerisi 8 Formu ikinci boyuta, iki boyutlu şekli de üçüncü boyuta (forma) aktarabilme becerisi 9 Tasarım problemlerini çözme ve özgün fikirler üretme becerisi 10 Belirli bir concept dâhilinde ve sınırlılığında çalışma becerisi 11 Görme becerisi 12 Gördüklerini çizgi ile ifade edebilme becerisi 13 Mevcut yasa ve yönetmeliklere uygun davranabilme ve etik sorumluluk alabilme becerisi 14 Tasarım alanında geçmiģ ve bugün ile gelecek iliģkisini kurabilme, yorumlayabilme becerisi 15 EleĢtirel düģünme becerisi 16 Bir bağlam içinde düģünme becerisi 17 DüĢündüklerini sözel ve görsel yollarla aktarabilme becerisi 18 GeliĢen ve değiģen teknolojiyi takip etme ve kendine uygun olanı seçme becerisi 19 Tarihsel, toplumsal ve ekonomik Ģartlar ile sanat ve tasarım süreçleri arasında iliģki kurma becerisi 20 Sanat ve tasarım alanında disiplinler arası çalıģabilme becerisi. 21 Fotograf konusunda temel teknik ve uygulama bilgilerine sahip olma ve 2

3 bildiklerini grafik tasarım alanına uyarlama becerisi. 22 Görüntüyü ses, ıģık vb. efektlerle hareketli hâle getirebilme becerisi 23 Sanat teorileri hakkında eleģtiri ve karģılaģtırmalar yapabilecek düzeyde konuģabilme ve analiz becerisi. 24 Estetik kuramlar hakkında eleģtiri ve karģılaģtırmalar yapabilecek düzeyde konuģabilme ve analiz becerisi. 25 Görsel iletiģim konusunda strateji belirleyebilme ve stratejiye uygun dokümanları üretme becerisi. 26 Algı ve problem çözme becerisi. 27 Kavramsal düģünme ve düģündüklerini görsel olarak ifade edebilme becerisi. 28 Bir düģünceyi, bir kavramı veya bir olguyu görsel yolla yaratıcı biçimde ifade etme becerisi. 29 Görsel iletiģimde resimleme yoluyla mesaj aktarabilme becerisi. 30 Gazete, dergi, kitap, web sayfası tasarlayabilme becerisi. 31 Bir reklam kampanyasını bütün ayrıntılarıyla ve basamaklarıyla düģünebilme ve tasarlayabilme becerisi. 32 Eğitim sonrası büro ve matbaa deneyimlerini kazanma ve kazanımlarını pratiğe aktarma becerisi. 33 ÇalıĢmalarına uygun tipografi-yazı karakteri seçme ve üretebilme becerisi. 34 ÇalıĢma alanına uygun ve doğru tipografik tasarım bilgisini kullanma becerisi. 35 Görsel dokümanlarla yazı iliģkisini kurabilme ve uygulayabilme becerisi. A.9. Ġstihdam Olanakları: Ülkemizde geliģen endüstri ve piyasa koģulları yeni ekonomik düzene paralel olarak hızla değiģmekte ve var olabilmek için de bu değiģimi sürekli kılmak zorundadır. Geçirilen değiģiklikleri genel kitlelere yansıtabilecek alan ise grafik tasarımcısının kullandığı basılı ve görsel medya alanıdır. Lisans programını bitirenler endüstri sektöründe, kamu kuruluģlarında, basılı ve görsel medyanın olduğu her yerde istihdam edilebilmektedir. GeliĢmekte olan interaktif dijital sistem kullanımı da geleceğin sektörü olarak iģ olanaklarına açıktır. A.10. Üst Derece Programlarına GeçiĢ: Grafik Tasarım alanında yüksek lisans, doktora programlarına veya sanatta yeterlilik programlarına baģvurabilirler. A.11. Dersler ve AKTS Kredileri: 1.Yarıyıl Ders Planı Kodu Ders Adı Zorunlu/Seçmeli Teori+Uygulama ( Saat) ENG131 ACADEMIC ENGLISH I Zorunlu Dersler GRA121 TEKNĠK ÇĠZĠM VE PERSPEKTĠF Zorunlu Dersler 1+2 GRA 123 TEMEL FOTOĞRAF Zorunlu Dersler AK TS 3

4 GSF121 TEMEL TASARIM I Zorunlu Dersler GSF123 DESEN I Zorunlu Dersler GSF125 SANAT TARĠHĠ I Zorunlu Dersler TÜRK101 TÜRK DĠLĠ I Zorunlu Dersler AKTS Kredi Toplamı: 30.0 Kodu Ders Adı Zorunlu/Seçmeli ENG132 ACADEMIC ENGLISH II Teori+Uygulama ( Saat) Zorunlu Dersler Yarıyıl Ders Planı GRA122 IġIK VE FOTOĞRAF Zorunlu Dersler GRA 122 TEMEL TASARIM II Zorunlu Dersler GSF124 DESEN II Zorunlu Dersler GSF126 SANAT TARĠHĠ II Zorunlu Dersler GSF128 ESTETĠK Zorunlu Dersler TÜRK102 TÜRK DĠLĠ II Zorunlu Dersler AKTS Kredi Toplamı: AK TS 3.Yarıyıl Ders Planı Kodu Ders Adı Zorunlu/Seçmeli ATA202 ENG232 ATATÜRK ĠLKELERĠ VE ĠNKILÂP TARĠHĠ I ACADEMIC ENGLISH III Teori+Uygulama ( Saat) Zorunlu Dersler 2+0 Zorunlu Dersler AK TS GRA 221 GÖRSEL ĠLETĠġĠM Zorunlu Dersler GRA223 TĠPOGRAFĠ TASARIMI Zorunlu Dersler GRA225 GRAFĠK TASARIM PROJE I Zorunlu Dersler GRA227 GRAFĠK TASARIM TARĠHĠ GSBXXX SEÇMELĠ GÜZEL SANATLAR Zorunlu Dersler 2+0 Zorunlu Dersler 0+2 AKTS Kredi Toplamı:

5 4.Yarıyıl Ders Planı Kodu Ders Adı Zorunlu/Seçmeli ATA202 ENG232 ATATÜRK ĠLKELERĠ VE ĠNKILAP TARĠHĠ II ACADEMIC ENGLISH IV Teori+Uygulama ( Saat) Zorunlu Dersler 2+0 Zorunlu Dersler AK TS GRA 222 ÇAĞDAġ SANAT VE YORUMU Zorunlu Dersler GRA224 DĠJĠTAL TĠPOGRAFĠ Zorunlu Dersler GRA226 GRAFĠK TASARIM PROJE II Zorunlu Dersler GRA228 SĠNEMA, TV GRAFĠĞĠ Zorunlu Dersler AKTS Kredi Toplamı: 30.0 Kodu Ders Adı Zorunlu/Seçmeli Teori+Uygulama ( Saat) 5.Yarıyıl Ders Planı XXX SEÇĠMLĠK DERS Seçmeli Dersler - 3 ENG343 MESLEKĠ ĠNGĠLĠZCE I Zorunlu Dersler GRA 300 STAJ I Zorunlu Dersler - 1 GRA325 ĠLLÜSTRASYON I Zorunlu Dersler AK TS GRA327 GRAFĠK TASARIM PROJE III Zorunlu Dersler GRA329 CANLANDIRMA I Zorunlu Dersler GRA331 ÖZGÜN BASKI TEKNĠKLERĠ Zorunlu Dersler 2+2 AKTS Kredi Toplamı: Kodu Ders Adı Zorunlu/Seçmeli ENG344 MESLEKĠ ĠNGĠLĠZCE II Teori+Uygulama ( Saat) Zorunlu Dersler Yarıyıl Ders Planı GRA322 ĠLLÜSTRASYON II Zorunlu Dersler AK TS 5

6 GRA 324 GRAFĠK TASARIM PROJE IV Zorunlu Dersler GRA326 CANLANDIRMA II Zorunlu Dersler GRA328 PAZARLAMA ĠLETĠġĠMĠ VE REKLAM ANALĠZĠ Zorunlu Dersler GRA 332 ETKĠLEġĠMLĠ TASARIM Zorunlu Dersler AKTS Kredi Toplamı: 30.0 Kodu Ders Adı Zorunlu/Seç meli Teori+Uygulama ( Saat) 7.Yarıyıl Ders Planı XXX SEÇĠMLĠK DERS II Seçmeli Dersler - 3 XXX SEÇĠMLĠK DERS III Seçmeli Dersler - 3 ENG443 MESLEKĠ ĠNGĠLĠZCE III Zorunlu Dersler 2+0 GRA400 STAJ II Zorunlu Dersler AK TS GRA421 GRAFĠK TASARIM PROJE V Zorunlu Dersler GRA423 AMBALAJ TASARIMI I Zorunlu Dersler GRA425 SEMĠNER Zorunlu Dersler AKTS Kredi Toplamı: 30.0 Kodu Ders Adı Zorunlu/Seçmeli Teori+Uygulama ( Saat) 8.Yarıyıl Ders Planı XXX SEÇĠMLĠK DERS IV Seçmeli Dersler - 3 XXX SEÇĠMLĠK DERS IV Seçmeli Dersler - 3 XXX SEÇĠMLĠK DERS IV Seçmeli Dersler - 3 AK TS ENG444 MESLEKĠ ĠNGĠLĠZCE IV Zorunlu Dersler GRA422 GRAFĠK TASARIM PROJE VI Zorunlu Dersler 2+6 GSF424 AMBALAJ TASARIM II Zorunlu Dersler

7 GRA426 PORTFOLYO TASARIMI Zorunlu Dersler 2+2 AKTS Kredi Toplamı: Kodu Ders Adı Zorunlu/Seçmeli Teori+Uygulama ( Saat) SEÇMELİ DERSLER GRA441 MAKET YAPIMI Seçmeli Dersler GRA442 MEKÂN ĠÇĠ GRAFĠK TASARIM Seçmeli Dersler 1+2 GRA443 SERĠGRAFĠ Seçmeli Dersler AK TS GRA444 REKLAM FOTOĞRAFÇILIĞI Seçmeli Dersler GRA445 KALĠGRAFĠ Seçmeli Dersler GSF341 YARATICI DRAMA Seçmeli Dersler GSF342 KENT GRAFĠĞĠ Seçmeli Dersler GSF343 SANAT PSĠKOLOJĠSĠ Seçmeli Dersler GSF344 MODELAJ Seçmeli Dersler GSF345 KÜLTÜR TARĠHĠ Seçmeli Dersler GSF346 TELĠF HAKLARI HUKUKU Seçmeli Dersler GSF347 MĠTOLOJĠ VE ĠKONOGRAFĠ Seçmeli Dersler GSF348 TASARIM TARĠHĠ Seçmeli Dersler GSF349 SANAT SOSYOLOJĠSĠ Seçmeli Dersler GSF351 TASARIM ESTETĠĞĠ Seçmeli Dersler AKTS Kredi Toplamı: 30.0 A.12. Ölçme ve Değerlendirme: Programda değerlendirme kıstasları ana yapı itibariyle; % 68 Kuramsal ve teorik dersler %32 uygulamalı çalıģmalar olarak düzenlenmiģtir. Her ders için her sömestre en az bir ara sınav ve bitirme (final) sınavı yapılır. Öğretim elemanının dersin durumuna göre dönem içinde Quiz, ev ödevi, proje, saha çalıģması gibi öğretim faaliyetleri yaptırabilir. Öğretim Elemanları ara sınav, final sınavı, Quiz, proje v.b. faaliyetlere göre baģarıyı değerlendirmekte serbesttir. Her öğretmen baģarı değerlendirmede uygulayacağı ölçütleri dönem baģında ilan eder. Her dersin belirli bir kredi/saat değeri vardır. Bu değerler, o dersin haftalık kuramsal saatlerine uygulama saatlerinin yarısı eklenerek bulunur. Kredi toplamında 7

8 kesirler sayılmaz. B AġARI NOTU KATSAYI YÜZDELĠK A 4, A- 3, B+ 3, B- 2, C+ 2, C 2, C- 1, D+ 1, D F A.13. Mezuniyet KoĢulları: Programın içerdiği tüm dersleri almıģ, genel not ortalaması 4.00 üzerinden en az 2.00 olan ve zorunlu yaz stajını baģarı ile tamamlamıģ bulunan öğrenciler mezun sayılırlar. A.14. ÇalıĢma ġekli: Tam Zamanlı A.15. Bölüm/Program BaĢkanı ve AKTS Koordinatörü: Prof. Dr. Adnan TEPECĠK B. ALAN YETERLĠLĠKLERĠ B.1. Ders-Program Yeterlilik ĠliĢkileri (KarĢılama Derecesi): Ek -1 B. 2. Alan Yeterlilikleri: 1. Alanında temel düzeyde bilgilere sahiptir. 2. Karar, uygulama ve davranıģlarında iģletmecilik ve yönetim alanına iliģkin edindiği bilgileri kullanma becerisine sahiptir. 3. Alana iliģkin bilgileri analiz etme, yorumlama ve değerlendirme becerisine sahiptir. 4. Kendisine verilen görev ve sorumlulukları yerine getirir. 8

9 5. Uygulamada karģılaģılan ya da öngörülemeyen sorunlar için ekip üyesi olarak sorumluluk alır. 6. Edindiği bilgi ve becerileri eleģtirel olarak değerlendirir. 7. Öğrenme gereksiniminin sürekliliğini kavradığını gösterir. 8. Öğrenme gereksinimlerine yönelik programlara katılıma açık olur. 9. Alanı ile ilgili edindiği bilgi ve beceriler düzeyindeki düģüncelerini ve önerilerini ilgililere yazılı ve sözlü olarak aktarır. 10. ÇalıĢma arkadaģlarına yardıma yatkındır. 11. Avrupa Dil Portföyü A2 Genel Düzeyinde (en az alanındaki bilgileri takip edebilecek ve meslektaģları ile iletiģim kurabilecek kadar) yabancı dil bilgisine sahiptir. 12. Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı Temel Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte biliģim ve iletiģim teknolojilerini kullanır. 13. Örgüt/Kurum, iģ ve toplumsal etik değerlere uygun davranır. 14. Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile çevre koruma, iģ sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir. 15. DeğiĢime ve yeniliğe açıktır. 9

10 B.3. Alan Yeterlilikleri & Program Yeterlilikleri ĠliĢkileri: TYYÇ Bilinmeyen / BelirtilmemiĢ Temel Alanı Yeterlilikleri (Mesleki Ağırlıklı) 5. Düzey (ÖN LĠSANS Eğitimi) TYYÇ DÜZEYĠ 5 ÖN LĠSANS EQF- LLL: 5. Düzey QF- EHEA: Kısa Dönem BĠLGĠ - Kuramsal -Olgusl BECERĠLER -BiliĢsel -Uyulamalı Bağımsız ÇalıĢabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği YETKĠNLĠKLER Öğrenme Yetkinliği ĠletiĢim ve Sosyal Yetkinlik Alana Özgü Yetkinli ÖĞRETĠM ELEMANLARI ĠÇĠN DERS TANITIMI VERĠ GĠRĠġĠ KILAVUZU Birinci Dönem (Güz) ENG 131 ACADEMIC ENGLISH I DERSĠN KODU VE ADI BÖLÜM PROGRAM DÖNEMĠ DERSĠN DĠLĠ DERS KATEGORĠSĠ ÖN ġartlar SÜRE VE DAĞILIMI DERS BĠLGĠ FORMU GRA 121TEKNĠK ÇĠZĠM VE PERSPEKTĠF GÖRSEL SANATLAR VE TASARIM BÖLÜMÜ Birinci Dönem (Güz) Türkçe Zorunlu Ders X Haftalık Ders Saati Okul Eğitimi Süresi Seçmeli Ders Bireysel Öğrenme Süresi (Proje, Ödev, AraĢtırma, ĠĢyeri Eğitimi) Toplam 10

11 KREDĠ DERSĠN AMACI ÖĞRENME ÇIKTILARI VE YETERLĠLĠKLER DERSĠN ĠÇERĠĞĠ VE DAĞILIMI 3 3 X 15= X 30= 90 Ders AKTS Kredisi (1 Kredi=25-30 Saat=1 Kredisi Modül=1 Kredi) 2 3 Dersin amacı proje tasarım sürecinde sunumlar ve ödevlerle güçlendirilerek öğrencilerin 2D ve 3D algılarının geliģtirilmesidir. Ders uygulamalı bir ders olup stüdyo çalıģmaları ağırlıklı olarak sürdürülmektedir. Verilecek ödevler ile uygulamaların pekiģtirilmesi sağlanmaktadır. Hafta Modüler/Ġçerik/Konular Ders programı üzerinde tartıģma Çizim araçları hakkında genel bilgilenme 1 Ödev: Yazı ve çizim Uygulama: 2.boyut çizim teknikleri /serbest el çizim, teknik çizim standartları, tarama Ödev: Serbest el çizim, teknik çizim ve tarama 2 çalıģmaları Uygulama: 2. boyut ifade çalıģmaları / pergel yardımı ile teknik çizim çalıģmaları Ödev: Pergel yardımı ile teknik çizim 3 çalıģmaları Uygulama: Düzgün, beģgen, altıgen ve sekizgen çizimleri Ödev: Düzgün, beģgen, altıgen ve sekizgen 4 çizimleri Uygulama: 3. boyut ifade çalıģmaları/ geometrik elemanların plan ve görünüģ çizimleri Ödev: Geometrik elemanların plan ve görünüģ 5 çizimleri Uygulama: 3. boyut ifade çalıģmaları/ geometrik elemanların plan ve kesit çizimleri Ödev: Geometrik elemanların plan ve kesit 6 çizimleri 7 I. Ara Sınav Eskiz çizimi Ödev: Geometrik elemanlarla kompozisyon 8 çalıģmaları/ plan, kesit ve görünüģ çizimleri Uygulama : Geometrik elemanlarla kompozisyon çalıģmaları/plan, kesit ve görünüģ çizimleri Ödev: Geometrik elemanlarla kompozisyon 9 çalıģmaları/ plan, kesit ve görünüģ çizimleri Uygulama : Geometrik elemanlarla kompozisyon çalıģmaları/plan, kesit ve görünüģ çizimleri Ödev: Geometrik elemanlarla kompozisyon 10 çalıģmaları/ plan, kesit ve görünüģ çizimleri 11

12 EĞĠTĠM - ÖĞRETĠM ORTAMI VE DONANIM ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME ÖĞRETĠM ELEMANI KAYNAKLAR ĠġBĠRLĠĞĠ YAPILACAK KURUM/KURULUġLAR 11 Uygulama: Aksonometri/Ġzometri Ödev: Aksonometri/Ġzometri Uygulama/:Perspektif 12 Ödev: Perspektif 13 II. Ara Sınav-Eskiz çizimi Sunum : 2. ve 3. Boyut çizimler 14 Ödev: 2. ve 3. Boyut çizimler Sunum : 2. ve 3. Boyut çizimler 15 Ödev: 2. ve 3. Boyut çizimler Ortam Donanım ĠĢyeri Derslik ve Atölye Teknik çizim ve grafik sunum araçları Not/Açıklama/Öneri Yöntem Uygulanan Yöntem Yüzde (%) Ara Sınavı Ara Sınavx2 %40 Quiz Proje Eskiz Uygulamaları,Ödevler %20 Final Sınavı Final Sınavı %40 Toplam 100 Alanda en az lisans eğitimine sahip öğretim elemanı Ders kitabı, yardımcı kitaplar ve diğer kaynaklar DERSĠN KODU VE ADI BÖLÜM PROGRAM DÖNEMĠ DERSĠN DĠLĠ DERS KATEGORĠSĠ ÖN ġartlar SÜRE VE DAĞILIMI DERS BĠLGĠ FORMU GRA 123 Temel Fotoğraf Görsel Sanatlar ve Tasarım Grafik Tasarım Programı Birinci Dönem (Güz) Türkçe Zorunlu Meslek Ders Dersi x yok Haftalık Ders Saati Okul Eğitimi Süresi Seçmeli Ders Bireysel Öğrenme Süresi (Proje, Ödev, AraĢtırma, ĠĢyeri Eğitimi) Toplam KREDĠ 2 2x15= x30=60 Ders AKTS Kredisi (1 Kredi=25-30 Saat=1 Kredisi Modül=1 Kredi) 12

13 DERSĠN AMACI ÖĞRENME ÇIKTILARI VE YETERLĠLĠKLER DERSĠN ĠÇERĠĞĠ VE DAĞILIMI EĞĠTĠM - ÖĞRETĠM ORTAMI VE DONANIM ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 2 2 Fotoğraf makinelerinin tanıtımı, doğru kullanımı,karanlık oda,sayısal görüntü,kompozisyon,ıģık bilgisi,fotoğraf-sanat ilģkisi üzerinde bilgilendirme 1- Kullanım amaçlarına göre fotoğraf makinesini seçmek 2- Kullanım amaçlarına göre objektif seçmek 3- IĢığın kaynağını ve yönünü tespit etmek 4- Otomatik ayarlarla fotoğraf çekmek 5- Manüel (elle) ayarlarla fotoğraf çekmek 6- Fotoğraf Modlarının kullanımını belirlemek. Hafta Modüler/Ġçerik/Konular TanıĢma, dersin tanıtımı, program üzerine 1 görüģmeler. 2 Fotoğrafın tarihçesi, fotoğrafa giriģ 3 Fotoğraf makinelerinin tanıtımı 4 Objektiflerin tanıtımı 5 IĢık bilgisi, kullanımı 6 DeğiĢkenler arası bağlantılar, çekim bilgisi 7 DeğiĢkenler arası bağlantılar, çekim bilgisi 8 Fotoğrafta kompozisyon 9 Fotoğrafta kompozisyon 10 Karanlık oda tanıtımı 11 Yardımcı aksesuarlar, filtreler 12 Stüdyo, yapay ıģık kullanımı 13 Çekim uygulamaları Dönem sonu çalıģmalarının eleģtirisi, fotoğraf 14 okuma. 15 Sergi, sunum çalıģmaları Ortam Donanım ĠĢyeri Derslik ve Fotoğraf Derslik, Stüdyo, Fot. Makineleri stüdyosu Not/Açıklama/Öneri Yöntem Uygulanan Yöntem Yüzde (%) Ara Sınavı %30 Quiz Proje %70 13

14 Final Sınavı ÖĞRETĠM ELEMANI KAYNAKLAR ĠġBĠRLĠĞĠ YAPILACAK KURUM/KURULUġLAR DERSĠN KODU VE ADI BÖLÜM PROGRAM DÖNEMĠ DERSĠN DĠLĠ DERS KATEGORĠSĠ ÖN ġartlar SÜRE VE DAĞILIMI KREDĠ DERSĠN AMACI ÖĞRENME ÇIKTILARI VE YETERLĠLĠKLER Toplam 100 Öğr. Gör. Tuğrul Çakar Ders kitabı, yardımcı kitap ve diğer kaynaklar AFSAD DERS BĠLGĠ FORMU GSF 121 TEMEL TASARIM I Görsel Sanatlar ve Tasarım Bölümü Grafik Tasarımı/Ġç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (ORTAK) I. Yarıyıl (Güz) Türkçe Zorunlu Meslek Ders Dersi Seçmeli Ders X Haftalık Ders Saati Okul Eğitimi Süresi Bireysel Öğrenme Süresi (Proje, Ödev, AraĢtırma, ĠĢyeri Eğitimi) Toplam 8 X 15= 9 X 30= AKTS Kredisi (1 Kredi=25-30 Saat=1 Ders Kredisi Modül=1 Kredi) 6 9 Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi 1. sınıf öğrencilerinin tasarımın temel ilkelerini kullanmalarını ve mesleğe yönelik ilk projelendirme çalıģmasına baģlamalarını sağlamaktır. 1. Temel sanat ve tasarım bilgisini kuramsal ve uygulamalı olarak kavrayabilme becerisi 2. Temel sanat ve tasarım bilgisini öğrendiklerine uyarlayabilme becerisi 3. Temel sanat ve tasarım becerisini diğer alanlarla iliģkilendirme/bağ kurma becerisi 4. Temel sanat ve tasarım becerileri ile özgün yapıtlar ortaya koyabilme becerisi 5. Ġki ve üç boyutlu düģünebilme becerisi 6. ĠletiĢim kurma ve Türkçeyi etkin kullanma becerisi 7. Görsel yolla iletiģim kurma ve kendini ifade etme becerisi 8. Formu ikinci boyuta, iki boyutlu Ģekli de üçüncü boyuta (forma) aktarabilme becerisi 9. Tasarım problemlerini çözme ve özgün fikirler üretme becerisi 10. Belirli bir concept dâhilinde ve sınırlılığında çalıģma 14

15 becerisi 11. Görme becerisi 12. Gördüklerini çizgi ile ifade edebilme becerisi 13. Tasarım alanında geçmiģ ve bugün ile gelecek iliģkisini kurabilme, yorumlayabilme becerisi 14. EleĢtirel düģünme becerisi 15. Bir bağlam içinde düģünme becerisi 16. DüĢündüklerini sözel ve görsel yollarla aktarabilme becerisi 17. GeliĢen ve değiģen teknolojiyi takip etme ve kendine uygun olanı seçme becerisi DERSĠN ĠÇERĠĞĠ VE DAĞILIMI 18. Bir düģünceyi, bir kavramı veya bir olguyu görsel yolla yaratıcı biçimde ifade etme becerisi. 19. Algı ve problem çözme becerisi. 20. Sanat ve tasarım alanında disiplinler arası çalıģabilme becerisi. Hafta Modüler/Ġçerik/Konular Tasarım alanı organizasyonu, görsel elemanların birbirleri ve zemin ile olan 1 iliģkileri Tangram karesini oluģturan geometrik elemanlar ile 2. boyutta somut bir kompozisyon 2 elde edilmesi (kedi, köpek, kuģ v.b. ) Çevre ölçeğinde soyutlama, dıģ mekana 3 geometrik elemanlar olarak bakıģ Gruplama ve geometrik elemanlar arasında iliģki tekrar ilkesi benzerlik ilkesi ritm ilkesi 4 devamlılık ilkesi egemenlik ilkesi 5 baskınlık ilkesi uygunluk ilkesi birlik ilkesi 6 simetri ilkesi, denge ilkesi zıtlık ilkesi karģıtlık ilkesi koram ilkesi 7 büyüme 8 Bayram tatili 9 1. JÜRĠ (ARA JÜRĠ) 10 Renk çemberi 15

16 EĞĠTĠM - ÖĞRETĠM ORTAMI VE DONANIM ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 11 örtme ve saydamlık Görsel doku 12 Dokunsal doku Rölyef ÇalıĢması 13 Ben Kimim 14 Proje kritikleri 15 Proje kritikleri Ortam Donanım ĠĢyeri Temel Çizim Masaları, Dolaplar, IĢık, Tasarım Bilgisayar ve Donanımı, Stüdyosu Projeksiyon, Ġnternet Not/Açıklama/Öneri Yöntem Uygulanan Yöntem Yüzde (%) Ara Sınavı Öğrenci Ödevleri ve Egzersizler %20 Quiz Devam %10 Proje 2 %70 Final Sınavı ÖĞRETĠM ELEMANI KAYNAKLAR ĠġBĠRLĠĞĠ YAPILACAK KURUM/KURULUġLAR Dr. Eylem TATAROĞLU - Toplam 100 DERSĠN KODU VE ADI BÖLÜM PROGRAM DÖNEMĠ DERSĠN DĠLĠ DERS KATEGORĠSĠ ÖN ġartlar SÜRE VE DAĞILIMI DERS BĠLGĠ FORMU DESEN I Ġç Mimarlık ve Çevre Tasarımı ve Grafik Tasarım Bölümü Ġç Mimarlık ve Çevre Tasarımı ve Grafik Tasarım Bölümü (ortak) Birinci Dönem (Güz) Türkçe Zorunlu Ders Meslek Dersi Seçmeli Ders x Haftalık Ders Saati Okul Eğitimi Süresi Bireysel Öğrenme Süresi (Proje, Ödev, AraĢtırma, ĠĢyeri Eğitimi) Toplam 4 4X 15= x30=150 KREDĠ Ders AKTS Kredisi (1 Kredi=25-30 Saat=1 Modül=1 16

17 DERSĠN AMACI ÖĞRENME ÇIKTILARI VE YETERLĠLĠKLER Kredisi Kredi) 3 5 Canlı model ile çalıģarak insan proporsiyonlarını gözlem ve uygulama yoluyla öğrenmek. 1- Canlı modeli orantılarla kağıda yerleģtirmek 2- mekan içinde ve üzerinde oturduğu veya yattığı zemin üzerinde modeli sadece anatomik olarak değil,mekanda değerlendirerek doğru gözlem ve doğru çizim yapmak. 3- IĢık gölge ve kütlesel hacim çalıģmalarıyla canlı modeli 2 boyutta 3 boyut etkisi yaratarak aktarmaya çalıģmak. 4- Tüm bu çalıģmalarla öğrencinin doğayı ve objeleri, canlıları doğru gözlemleyerek doğru görmelerini ve çizmelerini sağlamaya çalıģmak. DERSĠN ĠÇERĠĞĠ VE DAĞILIMI Hafta Modüler/Ġçerik/Konular 1 Canlı modelden yola çıkarak kağıda yerleģtirme Canlı modelden yola çıkarak kağıda yerleģtirme Çizim yaparken farklı çizim tekniklerini kullanmaya baģlamak. Çizim yaparken farklı çizim tekniklerini kullanarak uygulamak. Canlı modeli kağıda yerleģtiririrken oturduğu sandalyeyi de iģin içine ekleyerek mekan duygusunu tanımaya baģlamak. Canlı modeli çizerken,el ayak, yüz, kol, bacak, kas yapısı detaylarını çalıģmak 7 Ara Sınav Canlı modeli çizerken el,ayak,yüz,kol,bacak,kas 8 yapısı detaylarını çalıģmak. Canlı model çizimlerinde farklı teknikler 9 uygulamak.. La vie tekniği ile modeli daha lekesel bir 10 çalıģmayla ele almak. La vie tekniği ile modeli daha lekesel bir 11 çalıģmayla ele almak. Canlı modeli seçilen kompozisyonun herhangi bir bölümüne yerleģtirerek yapılan röprodüksiyon 12 kopya çalıģması. Canlı modeli seçilen kompozisyonun herhangi bir bölümüne yerleģtirerek yapılan röprodüksiyon 13 kopya çalıģması. Edinilen tüm birikimler ıģığında..canlı modelden 14 çizm çalıģması 15 Genel Değerlendirme 17

18 EĞĠTĠM - ÖĞRETĠM ORTAMI VE DONANIM ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME Ortam Donanım ĠĢyeri Derslik Çizim kağıtları,kalem,silgi,kontrplak,çizim masası. Not/Açıklama/Öneri Yöntem Uygulanan Yöntem Yüzde (%) Ara Sınavı %40 %40 Quiz Proje Final Sınavı %60 %60 ÖĞRETĠM ELEMANI KAYNAKLAR ĠġBĠRLĠĞĠ YAPILACAK KURUM/KURULUġLAR DERSĠN KODU VE ADI BÖLÜM PROGRAM DÖNEMĠ DERSĠN DĠLĠ DERS KATEGORĠSĠ ÖN ġartlar SÜRE VE DAĞILIMI KREDĠ DERSĠN AMACI Toplam 100 Doçent.Burcu Arıcı Sergiler,çizim kitapları,sanatçı örnekleri,workshoplar.. DERS BĠLGĠ FORMU GSF 125 SANAT TARĠHĠ I GÖRSEL SANATLAR VE TASARIM BÖLÜMÜ Ġç Mimarlık ve Çevre Tasarımı ve Grafik Tasarım Bölümü Birinci Dönem (Güz) Türkçe Meslek Zorunlu Ders Dersi Seçmeli Ders x Haftalık Ders Saati Okul Eğitimi Süresi Bireysel Öğrenme Süresi (Proje, Ödev, AraĢtırma, ĠĢyeri Eğitimi) Topla m 3 3X15= X3=9 0 AKTS Kredisi (1 Kredi=25-30 Ders Kredisi Saat=1 Modül=1 Kredi) 3 3 Sanatın oluģum ve değiģim süreçlerini incelemek, kültürler arası farklılıklarını gözlemlemek, sanatın sosyal tarihi ile yaratıclık tarihi konusunda öğrenciyi bilgilendirmek. 18

19 ÖĞRENME ÇIKTILARI VE YETERLĠLĠKLER DERSĠN ĠÇERĠĞĠ VE DAĞILIMI EĞĠTĠM - ÖĞRETĠM ORTAMI VE DONANIM ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME Derslik Hafta Modüler/Ġçerik/Konular 1 Ġlkellerde Sanat Anadolu'da Paleolitik, Neolitik ve Kalkolitik Sanat ve Kültür; 2 Göbeklitepe, Çatalhöyük, Hacılar 3 devamı Bronz Çağı Kültür ve Sanatı; Mısır, 4 Hitit, Miken Anadolu Bronz Çağı Sanatı ve Kültürü; 5 Troia, Boğazköy, Acemhöyük Demir Çağı Anadolu Kültür ve Sanatı; 6 Frigler, Gordion Yunan Kolonizasyonu Yayılım; Kültür 7 ve Sanat 8 ARA SINAV 9 Roma Dönemi Sanatı ve Kültürü Anadolu'da Roma Sanatı; sanat okulları (resim, heykel, felsefe) 10 Bergama, Efes, Afrodisias Geç Antik Dönem sanatı ; doğu ve batı 11 dönüģümü Erken Hıristiyanlıkta Ġstanbul Erken Hıristiyanlık Bizans Sanatı, Avrupa Ortaçağı Sanatı; Romanesk- Gotik 14 FINAL SINAVI Ortam Donanım ĠĢyeri Not/Açıklama/Öneri Yöntem Projeksiyon Uygulanan Yöntem GSTM F G208 Yüzde (%) Ara Sınavlar yazılı sınav 30 Ödevler 2 adet 15 Projeler 3 adet 15 Laboratuar 19

20 Final yazılı sınav 40 ÖĞRETĠM ELEMANI KAYNAKLAR ĠġBĠRLĠĞĠ YAPILACAK KURUM/KURULUġLAR Toplam 100 TÜRK 101 TÜRK DĠLĠ I Ġkinci Yarıyıl (Bahar) ENG 132 ACADEMIC ENGLISH DERSĠN KODU VE ADI BÖLÜM PROGRAM DÖNEMĠ DERSĠN DĠLĠ DERS KATEGORĠSĠ ÖN ġartlar SÜRE VE DAĞILIMI DERS BĠLGĠ FORMU GRA 122 IĢık ve Fotoğraf Görsel Sanatlar ve Tasarım Grafik Tasarımı Programı Ġkinci Yarıyıl (Bahar) Türkçe Zorunlu Ders x yok Haftalık Ders Saati Meslek Dersi Okul Eğitimi Süresi Seçmeli Ders Bireysel Öğrenme Süresi (Proje, Ödev, AraĢtırma, ĠĢyeri Eğitimi) Toplam KREDĠ DERSĠN AMACI ÖĞRENME ÇIKTILARI VE YETERLĠLĠKLER DERSĠN ĠÇERĠĞĠ VE DAĞILIMI 4 4X14= X30=120 Ders AKTS Kredisi (1 Kredi=25-30 Saat=1 Kredisi Modül=1 Kredi) 3 4 Temel Fotoğraf eğitimini tamamlamıģ olan öğrencilere, dünya fotoğrafından örneklerle fotoğrafın çeģitli konularında eğitim ve uygulama bilgileri aktarmak. Öğrenciler belli konularda proje hazırlama yetkinliğine sahip olacaktır. Hafta Modüler/Ġçerik/Konular 1 Güz döneminin tartıģılması, öneriler, eleģtiriler. 2 Dönem sonu projesi için konuların tartıģılması. 3 Fotoğrafın iģlevleri, belgesel fotoğraf 4 reklam fotoğrafçılığı 20

21 EĞĠTĠM - ÖĞRETĠM ORTAMI VE DONANIM ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 5 Portre fotoğrafçılığı 6 Ön tasarım fotoğrafçılığı 7 Doğa fotoğrafçılığı 8 Ara proje için değerlendirmeler 9 10 Fotoğrafın iģlevleri Makro fotoğraf Verilen konularda çekilen fotoğrafların vize değerlen. 11 Fotoğrafın iģlevleri Tanıtım fotoğrafçılığı 12 Dönem sonu proje değerlendirmeleri 13 Çekim çalıģmaları (dıģ çekim) 14 (Stüdyo) 15 Sunum çalıģmaları Ortam Donanım ĠĢyeri Derslik ve Fotoğraf Stüdyo, Fotoğraf makineleri, stüdyosu Not/Açıklama/Öneri Yöntem Uygulanan Yöntem Yüzde (%) Ara Sınavı %30 Quiz Proje Final Sınavı %70 ÖĞRETĠM ELEMANI KAYNAKLAR ĠġBĠRLĠĞĠ YAPILACAK KURUM/KURULUġLAR DERSĠN KODU VE ADI BÖLÜM PROGRAM DÖNEMĠ DERSĠN DĠLĠ DERS KATEGORĠSĠ Toplam 100 Öğr. Gör. Tuğrul Çakar Ders kitabı, yardımcı kitap ve diğer kaynaklar AFSAD DERS BĠLGĠ FORMU GSF 122 TEMEL TASARIM II Görsel Sanatlar ve Tasarım Bölümü Grafik Tasarımı/Ġç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (ORTAK) Ġkinci Yarıyıl (Bahar) Türkçe Zorunlu Meslek Ders Dersi Seçmeli Ders X 21

22 ÖN ġartlar SÜRE VE DAĞILIMI Haftalık Ders Saati Okul Eğitimi Süresi Bireysel Öğrenme Süresi (Proje, Ödev, AraĢtırma, ĠĢyeri Eğitimi) Toplam 8 X 14= 9 X =270 AKTS Kredisi (1 Kredi=25-30 Saat=1 KREDĠ Ders Kredisi Modül=1 Kredi) 6 9 Dersin amacı, Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi 1. sınıf öğrencilerinin tasarımın temel ilkelerini DERSĠN AMACI kullanmalarını ve mesleğe yönelik ilk projelendirme çalıģmasına baģlamalarını sağlamaktır. 1. Temel sanat ve tasarım bilgisini kuramsal ve uygulamalı olarak kavrayabilme becerisi 2. Temel sanat ve tasarım bilgisini öğrendiklerine uyarlayabilme becerisi 3. Temel sanat ve tasarım becerisini diğer alanlarla iliģkilendirme/bağ kurma becerisi 4. Temel sanat ve tasarım becerileri ile özgün yapıtlar ortaya koyabilme becerisi 5. Ġki ve üç boyutlu düģünebilme becerisi 6. ĠletiĢim kurma ve Türkçeyi etkin kullanma becerisi 7. Görsel yolla iletiģim kurma ve kendini ifade etme becerisi 8. Formu ikinci boyuta, iki boyutlu Ģekli de üçüncü boyuta (forma) aktarabilme becerisi 9. Tasarım problemlerini çözme ve özgün fikirler üretme becerisi 10. Belirli bir concept dâhilinde ve sınırlılığında çalıģma ÖĞRENME ÇIKTILARI VE becerisi YETERLĠLĠKLER 11. Görme becerisi 12. Gördüklerini çizgi ile ifade edebilme becerisi 13. Sanat ve tasarım alanında disiplinler arası çalıģabilme becerisi. 14. Tasarım alanında geçmiģ ve bugün ile gelecek iliģkisini kurabilme, yorumlayabilme becerisi 15. EleĢtirel düģünme becerisi 16. Bir bağlam içinde düģünme becerisi 17. DüĢündüklerini sözel ve görsel yollarla aktarabilme becerisi 18. GeliĢen ve değiģen teknolojiyi takip etme ve kendine uygun olanı seçme becerisi 19. Sanat ve tasarım alanında disiplinler arası çalıģabilme becerisi. 20. Algı ve problem çözme becerisi. 21. Bir düģünceyi, bir kavramı veya bir olguyu görsel yolla yaratıcı biçimde ifade etme becerisi. DERSĠN ĠÇERĠĞĠ VE Hafta Modüler/Ġçerik/Konular 22

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ GÜZEL SANATLAR TASARIM VE MİMARLIK FAKÜLTESİ İÇ MİMARLIK VE ÇEVRE TASARIMI BÖLÜMÜ

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ GÜZEL SANATLAR TASARIM VE MİMARLIK FAKÜLTESİ İÇ MİMARLIK VE ÇEVRE TASARIMI BÖLÜMÜ BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ GÜZEL SANATLAR TASARIM VE MİMARLIK FAKÜLTESİ İÇ MİMARLIK VE ÇEVRE TASARIMI BÖLÜMÜ A. PROGRAM HAKKINDA Genel Bilgi: İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü 2005 yılında çağdaş ve özgün

Detaylı

Temel Grafik Eğitimi - II (GRT 202) Ders Detayları

Temel Grafik Eğitimi - II (GRT 202) Ders Detayları Temel Grafik Eğitimi - II (GRT 202) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Temel Grafik Eğitimi - II GRT 202 Bahar 2 4 0 4 8 Ön Koşul Ders(ler)i

Detaylı

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ Ders Tanıtım Formu Dersin Adı Öğretim Dili Ambalaj Tasarımı Türkçe Dersin Verildiği Düzey Ön Lisans (X) Lisans ( ) Yüksek Lisans( ) Doktora( ) Eğitim Öğretim Sistemi Örgün Öğretim (X) Uzaktan Öğretim(

Detaylı

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ Ders Tanıtım Formu Dersin Adı Öğretim Dili STAJ Türkçe Dersin Verildiği Düzey Ön Lisans (X) Lisans ( ) Yüksek Lisans( ) Doktora( ) Eğitim Öğretim Sistemi Örgün Öğretim (X) Uzaktan Öğretim( ) Diğer ( )

Detaylı

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ Ders Tanıtım Formu Dersin Adı Öğretim Dili Yapı Fotoğrafçılığı Türkçe Dersin Verildiği Düzey Ön Lisans (X) Lisans ( ) Yüksek Lisans( ) Doktora( ) Eğitim Öğretim Sistemi Örgün Öğretim (X) Uzaktan Öğretim(

Detaylı

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ Ders Tanıtım Formu Dersin Adı GRAFİK TASARIM VE MASAÜSTÜ YAYINCILIK Öğretim Dili Türkçe Dersin Verildiği Düzey Ön Lisans (X) Lisans ( ) Yüksek Lisans( ) Doktora( ) Eğitim Öğretim Sistemi Örgün Öğretim

Detaylı

Doç. Dr. Osman ÜRPER (Bahar) Doç. Dr. Osman ÜRPER (Güz)

Doç. Dr. Osman ÜRPER (Bahar) Doç. Dr. Osman ÜRPER (Güz) MALTEPE ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ GÖRSEL İLETİŞİM TASARIMI LİSANS PROGRAMI 2011-2012 Öğretim Yılı Dersin adı: Bitirme Projesi I Dersin Kodu: GİT 405 AKTS Kredisi: 10 4.yıl - 7.yarıyıl Lisans Zorunlu

Detaylı

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ Ders Tanıtım Formu Dersin Adı Öğretim Dili Yayın Grafiği Türkçe Dersin Verildiği Düzey Ön Lisans (X) Lisans ( ) Yüksek Lisans( ) Doktora( ) Eğitim Öğretim Sistemi Örgün Öğretim (X) Uzaktan Öğretim( ) Diğer

Detaylı

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ Ders Tanıtım Formu Dersin Adı Öğretim Dili İş Sağlığı ve Güvenliği Türkçe Dersin Verildiği Düzey Ön Lisans (X) Lisans ( ) Yüksek Lisans( ) Doktora( ) Eğitim Öğretim Sistemi Örgün Öğretim (X) Uzaktan Öğretim(

Detaylı

Endüstri Grafiği Tasarımı (SGT 324) Ders Detayları

Endüstri Grafiği Tasarımı (SGT 324) Ders Detayları Endüstri Grafiği Tasarımı (SGT 324) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Endüstri Grafiği Tasarımı SGT 324 Seçmeli 1 2 0 2 3 Ön Koşul Ders(ler)i

Detaylı

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ Ders Tanıtım Formu Dersin Adı Öğretim Dili Temel plastik sanat eğitimi I Türkçe Dersin Verildiği Düzey Ön Lisans ( ) Lisans ( ) Yüksek Lisans( ) Doktora( ) Eğitim Öğretim Sistemi Örgün Öğretim (x ) Uzaktan

Detaylı

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DERS TANITIM FORMU ÖĞRETİM YILI-YARIYILI. Dersin Adı: Grafik Tasarımında Tipografi II

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DERS TANITIM FORMU ÖĞRETİM YILI-YARIYILI. Dersin Adı: Grafik Tasarımında Tipografi II DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DERS TANITIM FORMU ÖĞRETİM YILI-YARIYILI Dersi Veren Birim(ler): Bölüm Adı: Dersi Alan Birim(ler): Dersin Adı: Grafik Tasarımında Tipografi II Dersin

Detaylı

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DERS TANITIM FORMU ÖĞRETİM YILI-YARIYILI. Bölüm Adı: Dersin Adı: İleri Grafik Tasarım I

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DERS TANITIM FORMU ÖĞRETİM YILI-YARIYILI. Bölüm Adı: Dersin Adı: İleri Grafik Tasarım I DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DERS TANITIM FORMU ÖĞRETİM YILI-YARIYILI Dersi Veren Birim(ler): Dersi Alan Birim(ler): Bölüm Adı: Dersin Adı: İleri Grafik Tasarım I Dersin Düzeyi:

Detaylı

IŞIK ÜNİVERSİTESİ Meslek Yüksek Okulu Grafik Tasarım Önlisans Programı

IŞIK ÜNİVERSİTESİ Meslek Yüksek Okulu Grafik Tasarım Önlisans Programı IŞIK ÜNİVERSİTESİ Meslek Yüksek Okulu Grafik Önlisans Programı 1. Yıl Ders Programı I. Yarıyıl II. Yarıyıl Kodu Dersin Adı T U K AKTS Kodu Dersin Adı T U K AKTS GTA 111 Karşılaştırmalı 3 0 3 4 GTA 112

Detaylı

Ürün Tasarımında Bilgisayar Destekli 3 Boyutlu Görselleştirme (GTM 046) Ders Detayları

Ürün Tasarımında Bilgisayar Destekli 3 Boyutlu Görselleştirme (GTM 046) Ders Detayları Ürün Tasarımında Bilgisayar Destekli 3 Boyutlu Görselleştirme (GTM 046) Ders Detayları Ders Adı Ders Dönemi Ders Uygulama Kodu Saati Saati Laboratuar Kredi AKTS Saati Ürün Tasarımında Bilgisayar Destekli

Detaylı

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ Ders Tanıtım Formu Dersin Adı Öğretim Dili Geleneksel Türk El Sanatları II Türkçe Dersin Verildiği Düzey Ön Lisans (X) Lisans ( ) Yüksek Lisans( ) Doktora( ) Eğitim Öğretim Sistemi Örgün Öğretim (x ) Uzaktan

Detaylı

BARTIN ÜNĠVERSĠTESĠ ORMAN FAKÜLTESĠ ORMAN ENDÜSTRĠ MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMÜ DERS TANITIM VE UYGULAMA BĠLGĠLERĠ DERS BĠLGĠLERĠ

BARTIN ÜNĠVERSĠTESĠ ORMAN FAKÜLTESĠ ORMAN ENDÜSTRĠ MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMÜ DERS TANITIM VE UYGULAMA BĠLGĠLERĠ DERS BĠLGĠLERĠ BARTIN ÜNĠVERSĠTESĠ ORMAN FAKÜLTESĠ ORMAN ENDÜSTRĠ MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMÜ DERS TANITIM VE UYGULAMA BĠLGĠLERĠ DERS BĠLGĠLERĠ Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS İş Güvenliği Uzmanlığı ORE 438 8 2+0 2

Detaylı

Fotoğraf (GTM 023) Ders Detayları

Fotoğraf (GTM 023) Ders Detayları Fotoğraf (GTM 023) Ders Detayları Ders AdıDers Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Fotoğraf GTM 023 Seçmeli 1 2 0 2 3 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin Dili Dersin Türü Dersin Seviyesi

Detaylı

BARTIN ÜNĠVERSĠTESĠ ORMAN FAKÜLTESĠ ORMAN ENDÜSTRĠ MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMÜ DERS TANITIM VE UYGULAMA BĠLGĠLERĠ DERS BĠLGĠLERĠ

BARTIN ÜNĠVERSĠTESĠ ORMAN FAKÜLTESĠ ORMAN ENDÜSTRĠ MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMÜ DERS TANITIM VE UYGULAMA BĠLGĠLERĠ DERS BĠLGĠLERĠ BARTIN ÜNĠVERSĠTESĠ ORMAN FAKÜLTESĠ ORMAN ENDÜSTRĠ MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMÜ DERS TANITIM VE UYGULAMA BĠLGĠLERĠ DERS BĠLGĠLERĠ Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS İş Etüdü ve Ergonomi ORE 439 7 2+0 2 4

Detaylı

Temel İngilizce II (ENG T 102) Ders Detayları

Temel İngilizce II (ENG T 102) Ders Detayları Temel İngilizce II (ENG T 102) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Temel İngilizce II ENG T 102 Bahar 4 0 0 4 4 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin Dili

Detaylı

T.C. MALTEPE ÜNĠVERSĠTESĠ MÜHENDĠSLĠK FAKÜLTESĠ ENDÜSTRĠ MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMÜ LĠSANS PROGRAMI 2010-11 Güz Yarıyılı

T.C. MALTEPE ÜNĠVERSĠTESĠ MÜHENDĠSLĠK FAKÜLTESĠ ENDÜSTRĠ MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMÜ LĠSANS PROGRAMI 2010-11 Güz Yarıyılı T.C. MALTEPE ÜNĠVERSĠTESĠ MÜHENDĠSLĠK FAKÜLTESĠ ENDÜSTRĠ MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMÜ LĠSANS PROGRAMI 2010-11 Güz Yarıyılı VERĠ TABANI VE YÖNETĠMĠ BIL301 6 AKTS Kredisi 3. yıl 5. yarıyıl Lisans Zorunlu 4 saat/hafta

Detaylı

Yaratıcı Metin Yazarlığı (SGT 332) Ders Detayları

Yaratıcı Metin Yazarlığı (SGT 332) Ders Detayları Yaratıcı Metin Yazarlığı (SGT 332) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Yaratıcı Metin Yazarlığı SGT 332 Seçmeli 1 2 0 2 3 Ön Koşul Ders(ler)i

Detaylı

BARTIN ÜNĠVERSĠTESĠ ORMAN FAKÜLTESĠ PEYZAJ MĠMARLIĞI DERS TANITIM VE UYGULAMA BĠLGĠLERĠ DERS BĠLGĠLERĠ. Müzik MÜZ 187 I 2+0 2 4

BARTIN ÜNĠVERSĠTESĠ ORMAN FAKÜLTESĠ PEYZAJ MĠMARLIĞI DERS TANITIM VE UYGULAMA BĠLGĠLERĠ DERS BĠLGĠLERĠ. Müzik MÜZ 187 I 2+0 2 4 BARTIN ÜNĠVERSĠTESĠ ORMAN FAKÜLTESĠ PEYZAJ MĠMARLIĞI DERS TANITIM VE UYGULAMA BĠLGĠLERĠ DERS BĠLGĠLERĠ Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS Müzik MÜZ 187 I 2+0 2 4 Ön KoĢul Dersleri Dersin Dili Türkçe

Detaylı

Ajans İşletme (SGT 438) Ders Detayları

Ajans İşletme (SGT 438) Ders Detayları Ajans İşletme (SGT 438) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Ajans İşletme SGT 438 Bahar 2 0 0 2 3 Ön Koşul Ders(ler)i - Dersin Dili Dersin Türü

Detaylı

Portfolyo Tasarımı (SGT 434) Ders Detayları

Portfolyo Tasarımı (SGT 434) Ders Detayları Portfolyo Tasarımı (SGT 434) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Portfolyo Tasarımı SGT 434 Bahar 2 0 0 2 3 Ön Koşul Ders(ler)i - Dersin Dili

Detaylı

DERS BĠLGĠLERĠ. Dersin Adı Kodu Yıl Yarıyıl T+U+L Saati Kredi AKTS. Türk Siyasal Hayatı ------------ 3 Güz 3+0+3 3 4

DERS BĠLGĠLERĠ. Dersin Adı Kodu Yıl Yarıyıl T+U+L Saati Kredi AKTS. Türk Siyasal Hayatı ------------ 3 Güz 3+0+3 3 4 DERS BĠLGĠLERĠ Haftalık Dersin Adı Kodu Yıl Yarıyıl T+U+L Saati Kredi AKTS Türk Siyasal Hayatı ------------ 3 Güz 3+0+3 3 4 Bölümü : Uluslararası İlişkiler Dersin Seviyesi : Lisans Ders Dili : Türkçe Ders

Detaylı

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ Ders Tanıtım Formu Dersin Adı Öğretim Dili Konaklama İşletmeciliği Türkçe Dersin Verildiği Düzey Ön Lisans (X) Lisans ( ) Yüksek Lisans( ) Doktora( ) Eğitim Öğretim Sistemi Örgün Öğretim (X) Uzaktan Öğretim(

Detaylı

Sosyal Medya Tasarımı (SGT 328) Ders Detayları

Sosyal Medya Tasarımı (SGT 328) Ders Detayları Sosyal Medya Tasarımı (SGT 328) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Sosyal Medya Tasarımı SGT 328 Seçmeli 1 2 0 2 3 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin

Detaylı

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ Ders Tanıtım Formu Dersin Adı Öğretim Dili Tasarımda İnsan-Mekan İlişkisi Türkçe Dersin Verildiği Düzey Ön Lisans ( ) Lisans (X) Yüksek Lisans( ) Doktora( ) Eğitim Öğretim Sistemi Örgün Öğretim (X) Uzaktan

Detaylı

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ Ders Tanıtım Formu Dersin Adı Öğretim Dili Temel Bilgi Teknolojileri Türkçe Dersin Verildiği Düzey Ön Lisans (x ) Lisans ( X) Yüksek Lisans( ) Doktora( ) Eğitim Öğretim Sistemi Örgün Öğretim ( X) Uzaktan

Detaylı

HASAN KALYONCU ÜNĠVERSĠTESĠ EĞĠTĠM FAKÜLTESĠ SINIF ÖĞRETMENLĠĞĠ ANABĠLĠM DALI DERSĠN TANIMI VE UYGULAMASI. Kredi AKTS BİLGİSAYAR SNF109 1 2+2 3 3

HASAN KALYONCU ÜNĠVERSĠTESĠ EĞĠTĠM FAKÜLTESĠ SINIF ÖĞRETMENLĠĞĠ ANABĠLĠM DALI DERSĠN TANIMI VE UYGULAMASI. Kredi AKTS BİLGİSAYAR SNF109 1 2+2 3 3 HASAN KALYONCU ÜNĠVERSĠTESĠ EĞĠTĠM FAKÜLTESĠ SINIF ÖĞRETMENLĠĞĠ ANABĠLĠM DALI DERSĠN TANIMI VE UYGULAMASI Ders ismi Ders kodu Dönem Teori+Prati k Kredi AKTS BİLGİSAYAR SNF109 1 2+2 3 3 Ön Şartlı Ders(ler)

Detaylı

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DERS TANITIM FORMU ÖĞRETİM YILI-YARIYILI. Bölüm Adı: Dersin Adı: İleri Grafik Tasarım II

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DERS TANITIM FORMU ÖĞRETİM YILI-YARIYILI. Bölüm Adı: Dersin Adı: İleri Grafik Tasarım II DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DERS TANITIM FORMU ÖĞRETİM YILI-YARIYILI Dersi Veren Birim(ler): Dersi Alan Birim(ler): Bölüm Adı: Dersin Adı: İleri Grafik Tasarım II Dersin Düzeyi:

Detaylı

Ambalaj Grafiği Tasarımı (SGT 322) Ders Detayları

Ambalaj Grafiği Tasarımı (SGT 322) Ders Detayları Ambalaj Grafiği Tasarımı (SGT 322) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Ambalaj Grafiği Tasarımı SGT 322 Seçmeli 1 2 0 2 3 Ön Koşul Ders(ler)i

Detaylı

SANAT VE TASARIM ANASANAT DALI DOKTORA PROGRAMI

SANAT VE TASARIM ANASANAT DALI DOKTORA PROGRAMI SANAT VE TASARIM ANASANAT DALI DOKTORA PROGRAMI YÖK ten 1 Mart 2 de Doktora programımıza olur alınması ile Fakültemizin dikey kuruluşu tamamlanmış olmaktadır. Emeği geçen tüm arkadaşlarıma teşekkür ederim.

Detaylı

Özgünbaskı (GRT 305) Ders Detayları

Özgünbaskı (GRT 305) Ders Detayları Özgünbaskı (GRT 305) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Özgünbaskı GRT 305 Güz 1 2 0 2 4 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin Dili Dersin Türü Dersin Seviyesi

Detaylı

Temel İngilizce II (ENG T 102) Ders Detayları

Temel İngilizce II (ENG T 102) Ders Detayları Temel İngilizce II (ENG T 102) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Temel İngilizce II ENG T 102 Bahar 4 0 0 4 4 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin Dili

Detaylı

BÜRO YÖNETİMİ ve YÖNETİCİ ASİSTANLIĞI PROGRAMI - TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ İLE PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLİŞKİSİ

BÜRO YÖNETİMİ ve YÖNETİCİ ASİSTANLIĞI PROGRAMI - TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ İLE PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLİŞKİSİ Alana Özgü Yetkinlik YETKİNLİKLER İletişim ve Sosyal Yetkinlik Öğrenme Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme BÜRO YÖNETİMİ ve YÖNETİCİ ASİSTANLIĞI PROGRAMI - TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ

Detaylı

Bölümde gerçekleştirilen etkinlikler

Bölümde gerçekleştirilen etkinlikler Bölümün tanıtımı Mimarlık Bölümü nün misyonu; yaratıcı, teknolojik ve bilimsel gelişmelere hakim, doğal, sosyal ve kültürel çevreye duyarlı, değişime açık, disiplinler arası etkileşime ve ekip çalışmasına

Detaylı

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ Ders Tanıtım Formu Dersin Adı İLGİSİ Öğretim Dili GRAFİK TASARIM ve GÖRSEL İLETİŞİM Türkçe Dersin Verildiği Düzey Ön Lisans ( ) Lisans (x) Yüksek Lisans( ) Doktora( ) Eğitim Öğretim Sistemi Örgün Öğretim

Detaylı

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ Ders Tanıtım Formu Dersin Adı Öğretim Dili Bilgisayarla Tasarım II Türkçe Dersin Verildiği Düzey Ön Lisans ( ) Lisans ( ) Yüksek Lisans( ) Doktora( ) Eğitim Öğretim Sistemi Örgün Öğretim (x ) Uzaktan Öğretim(

Detaylı

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ Ders Tanıtım Formu Dersin Adı Öğretim Dili Örnek Olay Türkçe Dersin Verildiği Düzey Ön Lisans (X) Lisans ( ) Yüksek Lisans( ) Doktora( ) Eğitim Öğretim Sistemi Örgün Öğretim (X) Uzaktan Öğretim( ) Diğer

Detaylı

Teorik Ders Saati (saat/hafta) Uygulama Ders Saati (saat/hafta) Laboratuvar Ders Saati (saat/hafta) 12 Dersin Önkoşulu Yok 13 Dersin Dili Türkçe

Teorik Ders Saati (saat/hafta) Uygulama Ders Saati (saat/hafta) Laboratuvar Ders Saati (saat/hafta) 12 Dersin Önkoşulu Yok 13 Dersin Dili Türkçe T.C. FARUK SARAÇ TASARIM MESLEK YÜKSEKOKULU GRAFİK TASARIMI PROGRAMI DERS ÖĞRETİM PLANLARI 1 Dersin Adı GÖRSEL TASARIM - I 2 Dersin Kodu GRF 10004 Dersin Türü Zorunlu 4 Dersin Seviyesi Ön Lisans 5 Dersin

Detaylı

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ Ders Tanıtım Formu Dersin Adı Öğretim Dili Bilgisayar Destekli Tasarım-I Türkçe Dersin Verildiği Düzey Ön Lisans (X) Lisans ( ) Yüksek Lisans( ) Doktora( ) Eğitim Öğretim Sistemi Örgün Öğretim (X) Uzaktan

Detaylı

Seçmeli () Ders Detayları

Seçmeli () Ders Detayları Seçmeli () Ders Detayları Ders AdıDers Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Seçmeli Güz 2 2 0 3 5 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin Dili Dersin Türü Dersin Seviyesi Ders Verilme Şekli

Detaylı

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ Ders Tanıtım Formu Dersin Adı Öğretim Dili MAKET YAPIMI Türkçe Dersin Verildiği Düzey Ön Lisans (X) Lisans ( ) Yüksek Lisans( ) Doktora( ) Eğitim Öğretim Sistemi Örgün Öğretim (X) Uzaktan Öğretim( ) Diğer

Detaylı

Temel İngilizce II (ENG T 102) Ders Detayları

Temel İngilizce II (ENG T 102) Ders Detayları Temel İngilizce II (ENG T 102) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Temel İngilizce II ENG T 102 Bahar 4 0 0 4 4 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin Dili

Detaylı

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ Ders Tanıtım Formu Dersin Adı Öğretim Dili Televizyonda yapım ve uygulamalara giriş Türkçe Dersin Verildiği Düzey Ön Lisans ( ) Lisans ( ) Yüksek Lisans( ) Doktora( ) Eğitim Öğretim Sistemi Örgün Öğretim

Detaylı

AVRASYA UNIVERSITY. Ders Tanıtım Formu

AVRASYA UNIVERSITY. Ders Tanıtım Formu Ders Tanıtım Formu Dersin Adı Öğretim Dili Temel Perspektif Türkçe Dersin Verildiği Düzey Ön Lisans (X ) Lisans ( ) Yüksek Lisans( ) Doktora( ) Eğitim Öğretim Sistemi Örgün Öğretim (X ) Uzaktan Öğretim(

Detaylı

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ Ders Tanıtım Formu Dersin Adı Öğretim Dili PSİKOLOJİDE ÖLÇME TEKNİKLERİ Türkçe Dersin Verildiği Düzey Ön Lisans () Lisans (X) Yüksek Lisans() Doktora( ) Eğitim Öğretim Sistemi Örgün Öğretim (X) Uzaktan

Detaylı

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ Ders Tanıtım Formu Dersin Adı Öğretim Dili ÖN BÜRO İŞLEMLERİ VE YÖNETİMİ Türkçe Dersin Verildiği Düzey Ön Lisans (X ) Lisans ( ) Yüksek Lisans( ) Doktora( ) Eğitim Öğretim Sistemi Örgün Öğretim (X) Uzaktan

Detaylı

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ Ders Tanıtım Formu Dersin Adı Öğretim Dili BİLİŞSEL PSİKOLOJİ Türkçe Dersin Verildiği Düzey Ön Lisans () Lisans (X) Yüksek Lisans( ) Doktora( ) Eğitim Öğretim Sistemi Örgün Öğretim (X) Uzaktan Öğretim(

Detaylı

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DERS TANITIM FORMU ÖĞRETİM YILI-YARIYILI. Bölüm Adı: Dersin Adı: Bilgisayar Grafiği II

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DERS TANITIM FORMU ÖĞRETİM YILI-YARIYILI. Bölüm Adı: Dersin Adı: Bilgisayar Grafiği II DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DERS TANITIM FORMU ÖĞRETİM YILI-YARIYILI Dersi Veren Birim(ler): Dersi Alan Birim(ler): Bölüm Adı: Dersin Adı: Bilgisayar Grafiği II Dersin Düzeyi: Doktora

Detaylı

(EK-C) TİCARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ PROGRAMI TYYÇ BİLGİ PAKETİ ÖRNEĞİ

(EK-C) TİCARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ PROGRAMI TYYÇ BİLGİ PAKETİ ÖRNEĞİ (EK-C) TİCARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ PROGRAMI TYYÇ BİLGİ PAKETİ ÖRNEĞİ Genel Bilgi BAŞKENT Üniversitesi Uluslararası Ticaret Bölümü (Türkçe) Yoğun rekabet koşulları altında olan

Detaylı

Ürün Tasarımında Renk (GTM 039) Ders Detayları

Ürün Tasarımında Renk (GTM 039) Ders Detayları Ürün Tasarımında Renk (GTM 039) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Uygulama Saati Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Ürün Tasarımında Renk GTM 039 Bahar 1 2 0 2 3 Ön Koşul Ders(ler)i - Dersin

Detaylı

Grafik Öyküleme (SGT 226) Ders Detayları

Grafik Öyküleme (SGT 226) Ders Detayları Grafik Öyküleme (SGT 226) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Grafik Öyküleme SGT 226 Bahar 1 2 0 2 3 Ön Koşul Ders(ler)i GRT 101, 102 Temel Tasarım

Detaylı

HASAN KALYONCU ÜNĠVERSĠTESĠ EĞĠTĠM FAKÜLTESĠ SINIF ÖĞRETMENLĠĞĠ ANABĠLĠM DALI DERSĠN TANIMI VE UYGULAMASI

HASAN KALYONCU ÜNĠVERSĠTESĠ EĞĠTĠM FAKÜLTESĠ SINIF ÖĞRETMENLĠĞĠ ANABĠLĠM DALI DERSĠN TANIMI VE UYGULAMASI HASAN KALYONCU ÜNĠVERSĠTESĠ EĞĠTĠM FAKÜLTESĠ SINIF ÖĞRETMENLĠĞĠ ANABĠLĠM DALI DERSĠN TANIMI VE UYGULAMASI Ders ismi Ders kodu Dönem Teori+Pratik Kredi AKTS TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI II TÜR102 2 2+0 2 2 Ön

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS İŞLETMEYE GİRİŞ SPRI 250 2 3 + 0 3 4

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS İŞLETMEYE GİRİŞ SPRI 250 2 3 + 0 3 4 DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS İŞLETMEYE GİRİŞ SPRI 250 2 3 + 0 3 4 Ön Koşul Dersleri - Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Zorunlu Dersin Koordinatörü Dersi Verenler

Detaylı

İzmir Ekonomi Üniversitesi Görsel İletişim Tasarımı Bölümü

İzmir Ekonomi Üniversitesi Görsel İletişim Tasarımı Bölümü İzmir Ekonomi Üniversitesi Görsel İletişim Tasarımı Bölümü İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ GÖRSEL İLETİŞİM TASARIMI BÖLÜMÜ Günün Menüsü Görsel İletişim Tasarımı nedir? Görsel İletişim Tasarımcısı ne yapar?

Detaylı

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DERS TANITIM FORMU ÖĞRETİM YILI-YARIYILI. Bölüm Adı: Dersin Adı: Bilgisayar Grafiği III

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DERS TANITIM FORMU ÖĞRETİM YILI-YARIYILI. Bölüm Adı: Dersin Adı: Bilgisayar Grafiği III DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DERS TANITIM FORMU ÖĞRETİM YILI-YARIYILI Dersi Veren Birim(ler): Dersi Alan Birim(ler): Bölüm Adı: Dersin Adı: Bilgisayar Grafiği III Dersin Düzeyi:

Detaylı

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ Dersin Adı Öğretim Dili Erken Çocukluk Döneminde Program Geliştirme TÜRKÇE Dersin Verildiği Düzey Ön Lisans ( ) Lisans (X) Yüksek Lisans( ) Doktora( ) Eğitim Öğretim Sistemi Örgün Öğretim ( X) Uzaktan

Detaylı

BARTIN ÜNĠVERSĠTESĠ ORMAN FAKÜLTESĠ ORMAN MÜHENDĠSLĠĞĠ DERS TANITIM VE UYGULAMA BĠLGĠLERĠ DERS BĠLGĠLERĠ. Müzik MÜZ 187 I 2+0 2 4

BARTIN ÜNĠVERSĠTESĠ ORMAN FAKÜLTESĠ ORMAN MÜHENDĠSLĠĞĠ DERS TANITIM VE UYGULAMA BĠLGĠLERĠ DERS BĠLGĠLERĠ. Müzik MÜZ 187 I 2+0 2 4 BARTIN ÜNĠVERSĠTESĠ ORMAN FAKÜLTESĠ ORMAN MÜHENDĠSLĠĞĠ DERS TANITIM VE UYGULAMA BĠLGĠLERĠ DERS BĠLGĠLERĠ Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS Müzik MÜZ 187 I 2+0 2 4 Ön KoĢul Dersleri Dersin Dili

Detaylı

Ürün Tasarımında Bilgisayar Destekli 3 Boyutlu Modelleme (GTM 045) Ders Detayları

Ürün Tasarımında Bilgisayar Destekli 3 Boyutlu Modelleme (GTM 045) Ders Detayları Ürün Tasarımında Bilgisayar Destekli 3 Boyutlu Modelleme (GTM 045) Ders Detayları Ders Adı Ders Dönemi Ders Uygulama Laboratuar Kredi AKTS Kodu Saati Saati Saati Ürün Tasarımında Bilgisayar Destekli 3

Detaylı

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ Ders Tanıtım Formu Dersin Adı Öğretim Dili İnsan Kaynakları Yönetimi Türkçe Dersin Verildiği Düzey Ön Lisans (x) Lisans ( ) Yüksek Lisans( ) Doktora( ) Eğitim Öğretim Sistemi Örgün Öğretim (X) Uzaktan

Detaylı

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ Ders Tanıtım Formu Dersin Adı Öğretim Dili Cam işleme teknikleri Türkçe Dersin Verildiği Düzey Ön Lisans (X) Lisans ( ) Yüksek Lisans( ) Doktora( ) Eğitim Öğretim Sistemi Örgün Öğretim (X) Uzaktan Öğretim(

Detaylı

HASAN KALYONCU ÜNĠVERSĠTESĠ EĞĠTĠM FAKÜLTESĠ SINIF ÖĞRETMENLĠĞĠ ANABĠLĠM DALI DERSĠN TANIMI VE UYGULAMASI

HASAN KALYONCU ÜNĠVERSĠTESĠ EĞĠTĠM FAKÜLTESĠ SINIF ÖĞRETMENLĠĞĠ ANABĠLĠM DALI DERSĠN TANIMI VE UYGULAMASI HASAN KALYONCU ÜNĠVERSĠTESĠ EĞĠTĠM FAKÜLTESĠ SINIF ÖĞRETMENLĠĞĠ ANABĠLĠM DALI DERSĠN TANIMI VE UYGULAMASI Döne Teori+Prati Ders ismi Ders kodu Kredi AKTS m k TEMEL MATEMATİK I SNF101 1 2+0 2 4 Ön Şartlı

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS. Bilim Tarihi YDA 314 6 2+0 2 2

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS. Bilim Tarihi YDA 314 6 2+0 2 2 DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS Bilim Tarihi YDA 314 6 2+0 2 2 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Zorunlu / Yüz Yüze Dersin Koordinatörü

Detaylı

Seçmeli () Ders Detayları

Seçmeli () Ders Detayları Seçmeli () Ders Detayları Ders AdıDers Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Seçmeli Seçmeli 2 2 0 3 5 Ön Koşul Ders(ler)i GRT 207 GRT 208 Dersin Dili Dersin Türü Dersin Seviyesi

Detaylı

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ Ders Tanıtım Formu Dersin Adı Öğretim Dili İhracat ve İthalat Uygulamaları Türkçe Dersin Verildiği Düzey Ön Lisans (X) Lisans ( ) Yüksek Lisans( ) Doktora( ) Eğitim Öğretim Sistemi Örgün Öğretim (X) Uzaktan

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS. Türkiye Ekonomisi SPRI 470 2 3 + 0 3 4

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS. Türkiye Ekonomisi SPRI 470 2 3 + 0 3 4 DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS Türkiye Ekonomisi SPRI 470 2 3 + 0 3 4 Ön Koşul Dersleri Makro İktisat Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Seçmeli Dersin Koordinatörü

Detaylı

DERS TANIMLAMA FORMU. Proje/Ala n Çalışması 1. 2 0 0 - - 2 2

DERS TANIMLAMA FORMU. Proje/Ala n Çalışması 1. 2 0 0 - - 2 2 Dersin Kodu ve Adı : TRD101 Türk Dili I DERS TANIMLAMA FORMU Programın Adı: Makine Mühendisliği Yarıyıl Teor i Eğitim ve Öğretim Yöntemleri (ECTS) Uyg. Lab. Proje/Ala n Çalışması Diğer Topla m Krediler

Detaylı

Özel Yetenek Sınavı 2014

Özel Yetenek Sınavı 2014 Özel Yetenek Sınavı 2014 Özel Yetenek Sınavı Başvuru, Ön Kayıt ve Kesin Kayıt İşlemleri Başvuru Koşulları 2014 yılı Özel Yetenek Sınavına ön kayıt yaptırabilmek için, adayların 2014 YGS puan türlerinin

Detaylı

ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ RESİM BÖLÜMÜ TANITIM FORMU

ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ RESİM BÖLÜMÜ TANITIM FORMU ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ RESİM BÖLÜMÜ TANITIM FORMU Bölüm Başkanışkanı Bölüm Başkan Yardımcısı(ları) Koordinatörler Doç.Dr. Hakkı Engin GİDERER Öğr. Gör. Burhan YILMAZ 1. Bologna: Öğr. Gör. Reva

Detaylı

TEKNİK RESİM DERSİ Dersin Modülleri Kazandırılan Yeterlikler

TEKNİK RESİM DERSİ Dersin Modülleri Kazandırılan Yeterlikler TEKNİK RESİM DERSİ Dersin Modülleri Geometrik Çizimler Görünüş Çıkarma Kazandırılan Yeterlikler Geometrik çizimleri yapmak Yeterli ve kesit görünüşler çizmek DERS BİLGİ FORMU DERSİN ADI ALAN MESLEK / DAL

Detaylı

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ Ders Tanıtım Formu Dersin Adı Öğretim Dili PSİKOLOJİYE GİRİŞ Türkçe Dersin Verildiği Düzey Ön Lisans () Lisans (X) Yüksek Lisans() Doktora( ) Eğitim Öğretim Sistemi Örgün Öğretim (X) Uzaktan Öğretim( )

Detaylı

DERS BĠLGĠLERĠ TÜRKÇE I: YAZILI ANLATIM TRD 101 1 2 + 0 2 2

DERS BĠLGĠLERĠ TÜRKÇE I: YAZILI ANLATIM TRD 101 1 2 + 0 2 2 DERS BĠLGĠLERĠ Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS TÜRKÇE I: YAZILI ANLATIM TRD 101 1 2 + 0 2 2 Ön KoĢul Dersleri Yok Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Dersin Koordinatörü Dersi Verenler Dersin

Detaylı

KODU DERSİN ADI T U K 403-404 Çağdaş Sanat I-II 2 0 2. Yard. Doç. Dr. Solmaz BUNULDAY HASGÜLER

KODU DERSİN ADI T U K 403-404 Çağdaş Sanat I-II 2 0 2. Yard. Doç. Dr. Solmaz BUNULDAY HASGÜLER ÇOMÜ / GSF / TEMEL EĞİTİM BÖLÜMÜ BÖLÜM Temel Eğitim Bölümü (G.T.S. IV) Sanat Kuramları A.S.D. 403-404 Çağdaş Sanat I-II 2 0 2 ÖĞRETİM ELEMANI Yard. Doç. Dr. Solmaz BUNULDAY HASGÜLER İMZASI Çağdaş sanatın

Detaylı

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ Ders Tanıtım Formu Dersin Adı Öğretim Dili Temel Bilgi Teknolojileri Türkçe Dersin Verildiği Düzey Ön Lisans (x ) Lisans ( ) Yüksek Lisans( ) Doktora( ) Eğitim Öğretim Sistemi Örgün Öğretim ( X) Uzaktan

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS. Illumination Techniques EEE463 7 3+0 3 5

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS. Illumination Techniques EEE463 7 3+0 3 5 DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS Illumination Techniques EEE463 7 3+0 3 5 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü İngilizce Lisans Seçmeli / Yüz Yüze

Detaylı

MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜM BAŞKANLIĞI DERS TANITIM BİLGİLERİ. Teknik Resim MK-121 1/Bahar (1+1+0) 1,5 3

MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜM BAŞKANLIĞI DERS TANITIM BİLGİLERİ. Teknik Resim MK-121 1/Bahar (1+1+0) 1,5 3 MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜM BAŞKANLIĞI DERS TANITIM BİLGİLERİ Dersin Adı Kodu Sınıf / Y.Y. Ders saati (T+U+L) Kredi AKTS Teknik Resim MK-121 1/Bahar (1+1+0) 1,5 3 Dersin Dili : Türkçe Dersin Seviyesi : Lisans,

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı MODA PORTFOLYOSU KURS PROGRAMI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı MODA PORTFOLYOSU KURS PROGRAMI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı MODA PORTFOLYOSU KURS PROGRAMI ANKARA 2012 KURUMUN ADI : KURUMUN ADRESİ : KURUCUNUN ADI : PROGRAMIN ADI PROGRAMIN DAYANAĞI PROGRAMIN DÜZEYİ

Detaylı

DERS TANITIM BİLGİLERİ (TÜRKÇE)

DERS TANITIM BİLGİLERİ (TÜRKÇE) 1 DERS TANITIM BİLGİLERİ (TÜRKÇE) Ders Bilgileri Dersin Adı Kodu Yarıyılı Teori (Saat/Hafta) (Saat/hafta) Laboratuar Yerel Kredi AKTS BİLGİSAYARLA İLERİ SUNUM TEKNİKLERİ II Önkoşul(lar)-var ise Dersin

Detaylı

TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İKTİSAT BÖLÜMÜ DERS BİLGİ FORMU (SYLLABUS)

TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İKTİSAT BÖLÜMÜ DERS BİLGİ FORMU (SYLLABUS) TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İKTİSAT BÖLÜMÜ DERS BİLGİ FORMU (SYLLABUS) DERSİN KODU DERSİN ADI YARIYILI SAATİ KREDİSİ Teori Uygulama DERS YÜKÜ AKTS RKT 0 Akademik Başarı

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS. Türkiye- Amerika İlişkileri SPRI 401 1 3 + 0 3 4

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS. Türkiye- Amerika İlişkileri SPRI 401 1 3 + 0 3 4 DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS Türkiye- Amerika İlişkileri SPRI 401 1 3 + 0 3 4 Ön Koşul Dersleri - Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Fransızca Lisans Seçmeli Dersin Koordinatörü

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. Staj BBA 491 Güz 0+0+0 NC 7

DERS BİLGİLERİ. Staj BBA 491 Güz 0+0+0 NC 7 DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U+L Saat Kredi AKTS Staj BBA 491 Güz 0+0+0 NC 7 Ön Koşul Dersleri Üçüncü sınıf dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü İngilizce Lisans Zorunlu Dersin Koordinatörü

Detaylı

ERCIYES ÜNĠVERSĠTESĠ GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESĠ RESĠM BÖLÜMÜ

ERCIYES ÜNĠVERSĠTESĠ GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESĠ RESĠM BÖLÜMÜ ERCIYES ÜNĠVERSĠTESĠ GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESĠ RESĠM BÖLÜMÜ I. GENEL BĠLGĠLER Dersin Kodu ve Adı RES314 SANAT ELEŞTİRİSİ Yılı / Dönemi 2009 2010 / BAHAR KREDĠ 2 Bölümü Resim Öğretim Elemanı Öğr. Gör. Eda

Detaylı

PEYZAJ SANATI TARİHİ Ders İzlence Formu. Kodu: PEM 112 Dersin Adı: PEYZAJ SANATI TARİHİ Toplam Saat

PEYZAJ SANATI TARİHİ Ders İzlence Formu. Kodu: PEM 112 Dersin Adı: PEYZAJ SANATI TARİHİ Toplam Saat Diploma Programı Peyzaj Mimarlığı Bölümü Yarıyıl Teorik Uygulama Laboratuar PEYZAJ SANATI TARİHİ Ders İzlence Formu Kodu: PEM 112 Dersin Adı: PEYZAJ SANATI TARİHİ Toplam Saat AKTS Dersin Anlatıldığı Dil

Detaylı

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ Ders Tanıtım Formu Dersin Adı Öğretim Dili Türk Dili II Türkçe Dersin Verildiği Düzey Ön Lisans (x ) Lisans ( ) Yüksek Lisans( ) Doktora( ) Eğitim Öğretim Sistemi Örgün Öğretim ( X) Uzaktan Öğretim( )

Detaylı

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ Ders Tanıtım Formu Dersin Adı Öğretim Dili İş Sağlığında Risk Grupları Türkçe Dersin Verildiği Düzey Ön Lisans () Lisans ( ) Yüksek Lisans(x ) Doktora( ) Eğitim Öğretim Sistemi Örgün Öğretim (X) Uzaktan

Detaylı

1-Anlatım 2-Soru ve Cevap 3-Sunum 4-Tartışma

1-Anlatım 2-Soru ve Cevap 3-Sunum 4-Tartışma DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS ARAP DİLİ VE EDEBİYATI I İLH 103 1 2+0 2 3 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Yüz Yüze / Zorunlu

Detaylı

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ ORMAN FAKÜLTESİ PEYZAJ MİMARLIĞI BÖLÜMÜ LİSANS DERS BİLGİ FORMU ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ ORMAN FAKÜLTESİ PEYZAJ MİMARLIĞI BÖLÜMÜ LİSANS DERS BİLGİ FORMU ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ DÜZCE ÜNİVERSİTESİ DERSİN ADI ORMAN FAKÜLTESİ PEYZAJ MİMARLIĞI BÖLÜMÜ LİSANS DERS BİLGİ FORMU ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ DERSİN KODU PM 430 DERSİN TÜRÜ Zorunlu (Zorunlu/Seçmeli) ÖN KOŞUL DERSİN DÖNEMİ

Detaylı

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ Ders Tanıtım Formu Dersin Adı Öğretim Dili Bilgisayar destekli program Türkçe Dersin Verildiği Düzey Ön Lisans ( ) Lisans ( ) Yüksek Lisans( ) Doktora( ) Eğitim Öğretim Sistemi Örgün Öğretim (x ) Uzaktan

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. Ölçme ve Değerlendirme MB302 6 3+0 3 3

DERS BİLGİLERİ. Ölçme ve Değerlendirme MB302 6 3+0 3 3 DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS Ölçme ve Değerlendirme MB302 6 3+0 3 3 Ön Koşul Dersleri Bu dersin ön koşulu ya da eş koşulu bulunmamaktadır. Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin

Detaylı

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ Ders Tanıtım Formu Dersin Adı Öğretim Dili Temel Plastik Sanat Eğitimi II Türkçe Dersin Verildiği Düzey Ön Lisans (X) Lisans ( ) Yüksek Lisans( ) Doktora( ) Eğitim Öğretim Sistemi Örgün Öğretim (x ) Uzaktan

Detaylı

(EK-C) TİCARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ BANKACILIK ve FİNANS PROGRAMI. Genel Bilgi

(EK-C) TİCARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ BANKACILIK ve FİNANS PROGRAMI. Genel Bilgi (EK-C) TİCARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ BANKACILIK ve FİNANS PROGRAMI Genel Bilgi Bankacılık ve Finans Bölümü 4 yıllık lisans eğitimi vermektedir. Dersler ve ders içerikleri, öğrencilerin yeterli mesleki altyapıyı

Detaylı

Belgesel Film Yapımı (SGT 431) Ders Detayları

Belgesel Film Yapımı (SGT 431) Ders Detayları Belgesel Film Yapımı (SGT 431) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Belgesel Film Yapımı SGT 431 Her İkisi 1 2 0 2 5 Ön Koşul Ders(ler)i - Dersin

Detaylı

Mimari Anlatım Teknikleri II (MMR 104) Ders Detayları

Mimari Anlatım Teknikleri II (MMR 104) Ders Detayları Mimari Anlatım Teknikleri II (MMR 104) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Mimari Anlatım Teknikleri II MMR 104 Bahar 2 2 0 3 4 Ön Koşul Ders(ler)i

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS. Mimarlıkta Dönüşüm ARCH 517 1/2 3 3 7. Yard.Doç.Dr.Emiliano Bugatti

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS. Mimarlıkta Dönüşüm ARCH 517 1/2 3 3 7. Yard.Doç.Dr.Emiliano Bugatti DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS Mimarlıkta Dönüşüm ARCH 517 1/2 3 3 7 Ön Koşul Dersleri - Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Dersin Koordinatörü İngilizce Yüksek Lisans Seçmeli

Detaylı

SANAT ve TASARIM ANABİLİM DALI TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

SANAT ve TASARIM ANABİLİM DALI TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI SANAT ve TASARIM ANABİLİM DALI TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI BİLİMSEL HAZIRLIK PROGRAMI Z/S TEO. UYG. TOP. ULUSAL ECTS ST-401 Temel Sanat Eğitimi I S 3 0 3 3 5 ST-403 Genel Sanat Tarihi S 3 0 3 3 5 ST-405

Detaylı

DERS BĠLGĠLERĠ. Mobilya Üst Yüzey İşlemlerinde Yenilikler ORE 711 1 2+2 3 6. E-Mail:.

DERS BĠLGĠLERĠ. Mobilya Üst Yüzey İşlemlerinde Yenilikler ORE 711 1 2+2 3 6. E-Mail:. BARTIN ÜNĠVERSĠTESĠ BARTIN ORMAN FAKÜLTESĠ/YÜKSEKOKULU/ENSTĠTÜSÜ/MESLEK YÜKSEKOKULU ORMAN ENDÜSTRĠ MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMÜ / PROGRAMI DERS TANITIM VE UYGULAMA BĠLGĠLERĠ DERS BĠLGĠLERĠ Ders Adı Kodu Yarıyıl

Detaylı