BAġKENT ÜNĠVERSĠTESĠ GÜZEL SANATLAR TASARIM VE MĠMARLIK FAKÜLTESĠ GÖRSEL SANATLAR VE TASARIM BÖLÜMÜ GRAFĠK TASARIMI PROGRAMI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "BAġKENT ÜNĠVERSĠTESĠ GÜZEL SANATLAR TASARIM VE MĠMARLIK FAKÜLTESĠ GÖRSEL SANATLAR VE TASARIM BÖLÜMÜ GRAFĠK TASARIMI PROGRAMI"

Transkript

1 BAġKENT ÜNĠVERSĠTESĠ GÜZEL SANATLAR TASARIM VE MĠMARLIK FAKÜLTESĠ GÖRSEL SANATLAR VE TASARIM BÖLÜMÜ GRAFĠK TASARIMI PROGRAMI A. PROGRAM HAKKINDA A.1 Genel Bilgi: Grafik Tasarımı Lisans programının amacı, düģünceleri grafik ve imge kullanımı ile basılı ve/veya dijital ortamda görsel olarak etkili bir biçimde ifade edebilen yaratıcı bireyler yetiģtirmektir. Program grafik tasarım alanında gerekli olacak teknik, teknolojik ve eleģtirel düģünme stratejilerini basit ve geliģmiģ bir biçimde öğrenciye verirken aynı zamanda ahlaki, çevresel ve sosyal bakıģ açılarından da bakmalarını sağlar; öğrencilerin hayal gücü, duyarlılık ve araģtırma süreçleri içerisinde hem bireysel hem de iģbirliği içerisinde fikir geliģtirmelerini destekler. A.2 Kazanılan Derece: Grafik Tasarımcısı A.3 Derece Seviyesi: Lisans A.4 Kabul ve Kayıt KoĢulları: ÖSYM tarafından yapılan YGS sınavından her hangi bir puan türünde taban puanını almıģ olarak Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi tarafından yapılacak olan özel Yetenek Sınavından baģarılı olan öğrenciler kayıt yaptırabilmektedir. A.5 Önceki Öğrenmenin Tanınması: Programa yatay geçiģ ile gelen öğrenciler, daha önce alıp baģarılı oldukları derslerden yönetim kurulu kararı ile muaf tutulabilirler. A.6 Yeterlilik KoĢulları ve kuralları: Öğrencinin programda yer alan ve yükümlü olduğu tüm dersleri baģarmıģ olması, F1, F2, E yada Z notunun bulunmaması gerekmektedir. Mezuniyet için en az AKTS kredisi ve 4.00 üzerinden en az 2.00 not ortalaması sağlanmalı, günlük yaz stajı tamamlanmıģ olmalıdır. A.7 Program Profili: Dersler, ilk üç yılda meslek adına sağlam bir temel üzerine inģa edilirken dördüncü ve son yıl seçmeli dersler ile öğrencilerin ilgi alanlarına göre 1

2 yetiģmeleri için esnek bir yapıda tasarlanmıģtır. Her derste proje geliģtirmeye odaklanılır. Ülkemiz ihtiyaçlarına öncelik vererek ve dünyadaki geliģmeleri izleyerek grafik tasarım konularında araģtırmalar yapmak, programın bir diğer amacıdır. Programın birinci yılı, öğrencinin yaratıcılığının açığa çıkmasını sağlayacak, genel kültürünü yükseltecek, sanatsal algısını güçlendirecek ve seçmek istediği alanı daha iyi tanımasına neden olacak derslerden oluģan özgün ve farklı bir yapıdadır. Görsel Kültür, Algı ve Sanatsal Algı, Yaratıcı Drama, Estetik Değerlendirme, Yaratıcı Ġfade Biçimleri, Bilgisayar Programları, Sanatta Tarihsel ve Kültürel Ortamlar, Grafik Tasarıma GiriĢ gibi dersler ilk yılda verilir. Ġkinci yıldan itibaren grafik tasarıma yönelik meslek dersleri ve bunları seçmeli derslerle destekleyen kuramsal ve uygulamalı bir program iç içe sürdürülür. Programdan mezun olabilmek için, Grafik Tasarımı Programında yer alan dersler ve stajlar ile Üniversitemizde uygulanmakta olan Mesleki Ġngilizce derslerinden baģarılı olunması zorunludur. Stajların üçüncü yarıyıldan sonra ve yedinci yarıyıldan önce toplam 40 iģ günü olmak üzere matbaa, gazete, reklam ajansı, yayınevi, Ġnternet Ģirketleri, dijital kitap yazılım ajansları vb. kuruluģlarda yapılması öngörülmektedir. A.8 Program Yeterlilikleri: No Program Yeterlilikleri(Çıktıları) 1 Temel sanat ve tasarım bilgisini kuramsal ve uygulamalı olarak kavrayabilme becerisi 2 Temel sanat ve tasarım bilgisini öğrendiklerine uyarlayabilme becerisi 3 Temel sanat ve tasarım becerisini diğer alanlarla ilişkilendirme/bağ kurma becerisi 4 Temel sanat ve tasarım becerileri ile özgün yapıtlar ortaya koyabilme becerisi 5 İki ve üç boyutlu düşünebilme becerisi 6 İletişim kurma ve Türkçeyi etkin kullanma becerisi 7 Görsel yolla iletiģim kurma ve kendini ifade etme becerisi 8 Formu ikinci boyuta, iki boyutlu şekli de üçüncü boyuta (forma) aktarabilme becerisi 9 Tasarım problemlerini çözme ve özgün fikirler üretme becerisi 10 Belirli bir concept dâhilinde ve sınırlılığında çalışma becerisi 11 Görme becerisi 12 Gördüklerini çizgi ile ifade edebilme becerisi 13 Mevcut yasa ve yönetmeliklere uygun davranabilme ve etik sorumluluk alabilme becerisi 14 Tasarım alanında geçmiģ ve bugün ile gelecek iliģkisini kurabilme, yorumlayabilme becerisi 15 EleĢtirel düģünme becerisi 16 Bir bağlam içinde düģünme becerisi 17 DüĢündüklerini sözel ve görsel yollarla aktarabilme becerisi 18 GeliĢen ve değiģen teknolojiyi takip etme ve kendine uygun olanı seçme becerisi 19 Tarihsel, toplumsal ve ekonomik Ģartlar ile sanat ve tasarım süreçleri arasında iliģki kurma becerisi 20 Sanat ve tasarım alanında disiplinler arası çalıģabilme becerisi. 21 Fotograf konusunda temel teknik ve uygulama bilgilerine sahip olma ve 2

3 bildiklerini grafik tasarım alanına uyarlama becerisi. 22 Görüntüyü ses, ıģık vb. efektlerle hareketli hâle getirebilme becerisi 23 Sanat teorileri hakkında eleģtiri ve karģılaģtırmalar yapabilecek düzeyde konuģabilme ve analiz becerisi. 24 Estetik kuramlar hakkında eleģtiri ve karģılaģtırmalar yapabilecek düzeyde konuģabilme ve analiz becerisi. 25 Görsel iletiģim konusunda strateji belirleyebilme ve stratejiye uygun dokümanları üretme becerisi. 26 Algı ve problem çözme becerisi. 27 Kavramsal düģünme ve düģündüklerini görsel olarak ifade edebilme becerisi. 28 Bir düģünceyi, bir kavramı veya bir olguyu görsel yolla yaratıcı biçimde ifade etme becerisi. 29 Görsel iletiģimde resimleme yoluyla mesaj aktarabilme becerisi. 30 Gazete, dergi, kitap, web sayfası tasarlayabilme becerisi. 31 Bir reklam kampanyasını bütün ayrıntılarıyla ve basamaklarıyla düģünebilme ve tasarlayabilme becerisi. 32 Eğitim sonrası büro ve matbaa deneyimlerini kazanma ve kazanımlarını pratiğe aktarma becerisi. 33 ÇalıĢmalarına uygun tipografi-yazı karakteri seçme ve üretebilme becerisi. 34 ÇalıĢma alanına uygun ve doğru tipografik tasarım bilgisini kullanma becerisi. 35 Görsel dokümanlarla yazı iliģkisini kurabilme ve uygulayabilme becerisi. A.9. Ġstihdam Olanakları: Ülkemizde geliģen endüstri ve piyasa koģulları yeni ekonomik düzene paralel olarak hızla değiģmekte ve var olabilmek için de bu değiģimi sürekli kılmak zorundadır. Geçirilen değiģiklikleri genel kitlelere yansıtabilecek alan ise grafik tasarımcısının kullandığı basılı ve görsel medya alanıdır. Lisans programını bitirenler endüstri sektöründe, kamu kuruluģlarında, basılı ve görsel medyanın olduğu her yerde istihdam edilebilmektedir. GeliĢmekte olan interaktif dijital sistem kullanımı da geleceğin sektörü olarak iģ olanaklarına açıktır. A.10. Üst Derece Programlarına GeçiĢ: Grafik Tasarım alanında yüksek lisans, doktora programlarına veya sanatta yeterlilik programlarına baģvurabilirler. A.11. Dersler ve AKTS Kredileri: 1.Yarıyıl Ders Planı Kodu Ders Adı Zorunlu/Seçmeli Teori+Uygulama ( Saat) ENG131 ACADEMIC ENGLISH I Zorunlu Dersler GRA121 TEKNĠK ÇĠZĠM VE PERSPEKTĠF Zorunlu Dersler 1+2 GRA 123 TEMEL FOTOĞRAF Zorunlu Dersler AK TS 3

4 GSF121 TEMEL TASARIM I Zorunlu Dersler GSF123 DESEN I Zorunlu Dersler GSF125 SANAT TARĠHĠ I Zorunlu Dersler TÜRK101 TÜRK DĠLĠ I Zorunlu Dersler AKTS Kredi Toplamı: 30.0 Kodu Ders Adı Zorunlu/Seçmeli ENG132 ACADEMIC ENGLISH II Teori+Uygulama ( Saat) Zorunlu Dersler Yarıyıl Ders Planı GRA122 IġIK VE FOTOĞRAF Zorunlu Dersler GRA 122 TEMEL TASARIM II Zorunlu Dersler GSF124 DESEN II Zorunlu Dersler GSF126 SANAT TARĠHĠ II Zorunlu Dersler GSF128 ESTETĠK Zorunlu Dersler TÜRK102 TÜRK DĠLĠ II Zorunlu Dersler AKTS Kredi Toplamı: AK TS 3.Yarıyıl Ders Planı Kodu Ders Adı Zorunlu/Seçmeli ATA202 ENG232 ATATÜRK ĠLKELERĠ VE ĠNKILÂP TARĠHĠ I ACADEMIC ENGLISH III Teori+Uygulama ( Saat) Zorunlu Dersler 2+0 Zorunlu Dersler AK TS GRA 221 GÖRSEL ĠLETĠġĠM Zorunlu Dersler GRA223 TĠPOGRAFĠ TASARIMI Zorunlu Dersler GRA225 GRAFĠK TASARIM PROJE I Zorunlu Dersler GRA227 GRAFĠK TASARIM TARĠHĠ GSBXXX SEÇMELĠ GÜZEL SANATLAR Zorunlu Dersler 2+0 Zorunlu Dersler 0+2 AKTS Kredi Toplamı:

5 4.Yarıyıl Ders Planı Kodu Ders Adı Zorunlu/Seçmeli ATA202 ENG232 ATATÜRK ĠLKELERĠ VE ĠNKILAP TARĠHĠ II ACADEMIC ENGLISH IV Teori+Uygulama ( Saat) Zorunlu Dersler 2+0 Zorunlu Dersler AK TS GRA 222 ÇAĞDAġ SANAT VE YORUMU Zorunlu Dersler GRA224 DĠJĠTAL TĠPOGRAFĠ Zorunlu Dersler GRA226 GRAFĠK TASARIM PROJE II Zorunlu Dersler GRA228 SĠNEMA, TV GRAFĠĞĠ Zorunlu Dersler AKTS Kredi Toplamı: 30.0 Kodu Ders Adı Zorunlu/Seçmeli Teori+Uygulama ( Saat) 5.Yarıyıl Ders Planı XXX SEÇĠMLĠK DERS Seçmeli Dersler - 3 ENG343 MESLEKĠ ĠNGĠLĠZCE I Zorunlu Dersler GRA 300 STAJ I Zorunlu Dersler - 1 GRA325 ĠLLÜSTRASYON I Zorunlu Dersler AK TS GRA327 GRAFĠK TASARIM PROJE III Zorunlu Dersler GRA329 CANLANDIRMA I Zorunlu Dersler GRA331 ÖZGÜN BASKI TEKNĠKLERĠ Zorunlu Dersler 2+2 AKTS Kredi Toplamı: Kodu Ders Adı Zorunlu/Seçmeli ENG344 MESLEKĠ ĠNGĠLĠZCE II Teori+Uygulama ( Saat) Zorunlu Dersler Yarıyıl Ders Planı GRA322 ĠLLÜSTRASYON II Zorunlu Dersler AK TS 5

6 GRA 324 GRAFĠK TASARIM PROJE IV Zorunlu Dersler GRA326 CANLANDIRMA II Zorunlu Dersler GRA328 PAZARLAMA ĠLETĠġĠMĠ VE REKLAM ANALĠZĠ Zorunlu Dersler GRA 332 ETKĠLEġĠMLĠ TASARIM Zorunlu Dersler AKTS Kredi Toplamı: 30.0 Kodu Ders Adı Zorunlu/Seç meli Teori+Uygulama ( Saat) 7.Yarıyıl Ders Planı XXX SEÇĠMLĠK DERS II Seçmeli Dersler - 3 XXX SEÇĠMLĠK DERS III Seçmeli Dersler - 3 ENG443 MESLEKĠ ĠNGĠLĠZCE III Zorunlu Dersler 2+0 GRA400 STAJ II Zorunlu Dersler AK TS GRA421 GRAFĠK TASARIM PROJE V Zorunlu Dersler GRA423 AMBALAJ TASARIMI I Zorunlu Dersler GRA425 SEMĠNER Zorunlu Dersler AKTS Kredi Toplamı: 30.0 Kodu Ders Adı Zorunlu/Seçmeli Teori+Uygulama ( Saat) 8.Yarıyıl Ders Planı XXX SEÇĠMLĠK DERS IV Seçmeli Dersler - 3 XXX SEÇĠMLĠK DERS IV Seçmeli Dersler - 3 XXX SEÇĠMLĠK DERS IV Seçmeli Dersler - 3 AK TS ENG444 MESLEKĠ ĠNGĠLĠZCE IV Zorunlu Dersler GRA422 GRAFĠK TASARIM PROJE VI Zorunlu Dersler 2+6 GSF424 AMBALAJ TASARIM II Zorunlu Dersler

7 GRA426 PORTFOLYO TASARIMI Zorunlu Dersler 2+2 AKTS Kredi Toplamı: Kodu Ders Adı Zorunlu/Seçmeli Teori+Uygulama ( Saat) SEÇMELİ DERSLER GRA441 MAKET YAPIMI Seçmeli Dersler GRA442 MEKÂN ĠÇĠ GRAFĠK TASARIM Seçmeli Dersler 1+2 GRA443 SERĠGRAFĠ Seçmeli Dersler AK TS GRA444 REKLAM FOTOĞRAFÇILIĞI Seçmeli Dersler GRA445 KALĠGRAFĠ Seçmeli Dersler GSF341 YARATICI DRAMA Seçmeli Dersler GSF342 KENT GRAFĠĞĠ Seçmeli Dersler GSF343 SANAT PSĠKOLOJĠSĠ Seçmeli Dersler GSF344 MODELAJ Seçmeli Dersler GSF345 KÜLTÜR TARĠHĠ Seçmeli Dersler GSF346 TELĠF HAKLARI HUKUKU Seçmeli Dersler GSF347 MĠTOLOJĠ VE ĠKONOGRAFĠ Seçmeli Dersler GSF348 TASARIM TARĠHĠ Seçmeli Dersler GSF349 SANAT SOSYOLOJĠSĠ Seçmeli Dersler GSF351 TASARIM ESTETĠĞĠ Seçmeli Dersler AKTS Kredi Toplamı: 30.0 A.12. Ölçme ve Değerlendirme: Programda değerlendirme kıstasları ana yapı itibariyle; % 68 Kuramsal ve teorik dersler %32 uygulamalı çalıģmalar olarak düzenlenmiģtir. Her ders için her sömestre en az bir ara sınav ve bitirme (final) sınavı yapılır. Öğretim elemanının dersin durumuna göre dönem içinde Quiz, ev ödevi, proje, saha çalıģması gibi öğretim faaliyetleri yaptırabilir. Öğretim Elemanları ara sınav, final sınavı, Quiz, proje v.b. faaliyetlere göre baģarıyı değerlendirmekte serbesttir. Her öğretmen baģarı değerlendirmede uygulayacağı ölçütleri dönem baģında ilan eder. Her dersin belirli bir kredi/saat değeri vardır. Bu değerler, o dersin haftalık kuramsal saatlerine uygulama saatlerinin yarısı eklenerek bulunur. Kredi toplamında 7

8 kesirler sayılmaz. B AġARI NOTU KATSAYI YÜZDELĠK A 4, A- 3, B+ 3, B- 2, C+ 2, C 2, C- 1, D+ 1, D F A.13. Mezuniyet KoĢulları: Programın içerdiği tüm dersleri almıģ, genel not ortalaması 4.00 üzerinden en az 2.00 olan ve zorunlu yaz stajını baģarı ile tamamlamıģ bulunan öğrenciler mezun sayılırlar. A.14. ÇalıĢma ġekli: Tam Zamanlı A.15. Bölüm/Program BaĢkanı ve AKTS Koordinatörü: Prof. Dr. Adnan TEPECĠK B. ALAN YETERLĠLĠKLERĠ B.1. Ders-Program Yeterlilik ĠliĢkileri (KarĢılama Derecesi): Ek -1 B. 2. Alan Yeterlilikleri: 1. Alanında temel düzeyde bilgilere sahiptir. 2. Karar, uygulama ve davranıģlarında iģletmecilik ve yönetim alanına iliģkin edindiği bilgileri kullanma becerisine sahiptir. 3. Alana iliģkin bilgileri analiz etme, yorumlama ve değerlendirme becerisine sahiptir. 4. Kendisine verilen görev ve sorumlulukları yerine getirir. 8

9 5. Uygulamada karģılaģılan ya da öngörülemeyen sorunlar için ekip üyesi olarak sorumluluk alır. 6. Edindiği bilgi ve becerileri eleģtirel olarak değerlendirir. 7. Öğrenme gereksiniminin sürekliliğini kavradığını gösterir. 8. Öğrenme gereksinimlerine yönelik programlara katılıma açık olur. 9. Alanı ile ilgili edindiği bilgi ve beceriler düzeyindeki düģüncelerini ve önerilerini ilgililere yazılı ve sözlü olarak aktarır. 10. ÇalıĢma arkadaģlarına yardıma yatkındır. 11. Avrupa Dil Portföyü A2 Genel Düzeyinde (en az alanındaki bilgileri takip edebilecek ve meslektaģları ile iletiģim kurabilecek kadar) yabancı dil bilgisine sahiptir. 12. Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı Temel Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte biliģim ve iletiģim teknolojilerini kullanır. 13. Örgüt/Kurum, iģ ve toplumsal etik değerlere uygun davranır. 14. Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile çevre koruma, iģ sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir. 15. DeğiĢime ve yeniliğe açıktır. 9

10 B.3. Alan Yeterlilikleri & Program Yeterlilikleri ĠliĢkileri: TYYÇ Bilinmeyen / BelirtilmemiĢ Temel Alanı Yeterlilikleri (Mesleki Ağırlıklı) 5. Düzey (ÖN LĠSANS Eğitimi) TYYÇ DÜZEYĠ 5 ÖN LĠSANS EQF- LLL: 5. Düzey QF- EHEA: Kısa Dönem BĠLGĠ - Kuramsal -Olgusl BECERĠLER -BiliĢsel -Uyulamalı Bağımsız ÇalıĢabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği YETKĠNLĠKLER Öğrenme Yetkinliği ĠletiĢim ve Sosyal Yetkinlik Alana Özgü Yetkinli ÖĞRETĠM ELEMANLARI ĠÇĠN DERS TANITIMI VERĠ GĠRĠġĠ KILAVUZU Birinci Dönem (Güz) ENG 131 ACADEMIC ENGLISH I DERSĠN KODU VE ADI BÖLÜM PROGRAM DÖNEMĠ DERSĠN DĠLĠ DERS KATEGORĠSĠ ÖN ġartlar SÜRE VE DAĞILIMI DERS BĠLGĠ FORMU GRA 121TEKNĠK ÇĠZĠM VE PERSPEKTĠF GÖRSEL SANATLAR VE TASARIM BÖLÜMÜ Birinci Dönem (Güz) Türkçe Zorunlu Ders X Haftalık Ders Saati Okul Eğitimi Süresi Seçmeli Ders Bireysel Öğrenme Süresi (Proje, Ödev, AraĢtırma, ĠĢyeri Eğitimi) Toplam 10

11 KREDĠ DERSĠN AMACI ÖĞRENME ÇIKTILARI VE YETERLĠLĠKLER DERSĠN ĠÇERĠĞĠ VE DAĞILIMI 3 3 X 15= X 30= 90 Ders AKTS Kredisi (1 Kredi=25-30 Saat=1 Kredisi Modül=1 Kredi) 2 3 Dersin amacı proje tasarım sürecinde sunumlar ve ödevlerle güçlendirilerek öğrencilerin 2D ve 3D algılarının geliģtirilmesidir. Ders uygulamalı bir ders olup stüdyo çalıģmaları ağırlıklı olarak sürdürülmektedir. Verilecek ödevler ile uygulamaların pekiģtirilmesi sağlanmaktadır. Hafta Modüler/Ġçerik/Konular Ders programı üzerinde tartıģma Çizim araçları hakkında genel bilgilenme 1 Ödev: Yazı ve çizim Uygulama: 2.boyut çizim teknikleri /serbest el çizim, teknik çizim standartları, tarama Ödev: Serbest el çizim, teknik çizim ve tarama 2 çalıģmaları Uygulama: 2. boyut ifade çalıģmaları / pergel yardımı ile teknik çizim çalıģmaları Ödev: Pergel yardımı ile teknik çizim 3 çalıģmaları Uygulama: Düzgün, beģgen, altıgen ve sekizgen çizimleri Ödev: Düzgün, beģgen, altıgen ve sekizgen 4 çizimleri Uygulama: 3. boyut ifade çalıģmaları/ geometrik elemanların plan ve görünüģ çizimleri Ödev: Geometrik elemanların plan ve görünüģ 5 çizimleri Uygulama: 3. boyut ifade çalıģmaları/ geometrik elemanların plan ve kesit çizimleri Ödev: Geometrik elemanların plan ve kesit 6 çizimleri 7 I. Ara Sınav Eskiz çizimi Ödev: Geometrik elemanlarla kompozisyon 8 çalıģmaları/ plan, kesit ve görünüģ çizimleri Uygulama : Geometrik elemanlarla kompozisyon çalıģmaları/plan, kesit ve görünüģ çizimleri Ödev: Geometrik elemanlarla kompozisyon 9 çalıģmaları/ plan, kesit ve görünüģ çizimleri Uygulama : Geometrik elemanlarla kompozisyon çalıģmaları/plan, kesit ve görünüģ çizimleri Ödev: Geometrik elemanlarla kompozisyon 10 çalıģmaları/ plan, kesit ve görünüģ çizimleri 11

12 EĞĠTĠM - ÖĞRETĠM ORTAMI VE DONANIM ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME ÖĞRETĠM ELEMANI KAYNAKLAR ĠġBĠRLĠĞĠ YAPILACAK KURUM/KURULUġLAR 11 Uygulama: Aksonometri/Ġzometri Ödev: Aksonometri/Ġzometri Uygulama/:Perspektif 12 Ödev: Perspektif 13 II. Ara Sınav-Eskiz çizimi Sunum : 2. ve 3. Boyut çizimler 14 Ödev: 2. ve 3. Boyut çizimler Sunum : 2. ve 3. Boyut çizimler 15 Ödev: 2. ve 3. Boyut çizimler Ortam Donanım ĠĢyeri Derslik ve Atölye Teknik çizim ve grafik sunum araçları Not/Açıklama/Öneri Yöntem Uygulanan Yöntem Yüzde (%) Ara Sınavı Ara Sınavx2 %40 Quiz Proje Eskiz Uygulamaları,Ödevler %20 Final Sınavı Final Sınavı %40 Toplam 100 Alanda en az lisans eğitimine sahip öğretim elemanı Ders kitabı, yardımcı kitaplar ve diğer kaynaklar DERSĠN KODU VE ADI BÖLÜM PROGRAM DÖNEMĠ DERSĠN DĠLĠ DERS KATEGORĠSĠ ÖN ġartlar SÜRE VE DAĞILIMI DERS BĠLGĠ FORMU GRA 123 Temel Fotoğraf Görsel Sanatlar ve Tasarım Grafik Tasarım Programı Birinci Dönem (Güz) Türkçe Zorunlu Meslek Ders Dersi x yok Haftalık Ders Saati Okul Eğitimi Süresi Seçmeli Ders Bireysel Öğrenme Süresi (Proje, Ödev, AraĢtırma, ĠĢyeri Eğitimi) Toplam KREDĠ 2 2x15= x30=60 Ders AKTS Kredisi (1 Kredi=25-30 Saat=1 Kredisi Modül=1 Kredi) 12

13 DERSĠN AMACI ÖĞRENME ÇIKTILARI VE YETERLĠLĠKLER DERSĠN ĠÇERĠĞĠ VE DAĞILIMI EĞĠTĠM - ÖĞRETĠM ORTAMI VE DONANIM ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 2 2 Fotoğraf makinelerinin tanıtımı, doğru kullanımı,karanlık oda,sayısal görüntü,kompozisyon,ıģık bilgisi,fotoğraf-sanat ilģkisi üzerinde bilgilendirme 1- Kullanım amaçlarına göre fotoğraf makinesini seçmek 2- Kullanım amaçlarına göre objektif seçmek 3- IĢığın kaynağını ve yönünü tespit etmek 4- Otomatik ayarlarla fotoğraf çekmek 5- Manüel (elle) ayarlarla fotoğraf çekmek 6- Fotoğraf Modlarının kullanımını belirlemek. Hafta Modüler/Ġçerik/Konular TanıĢma, dersin tanıtımı, program üzerine 1 görüģmeler. 2 Fotoğrafın tarihçesi, fotoğrafa giriģ 3 Fotoğraf makinelerinin tanıtımı 4 Objektiflerin tanıtımı 5 IĢık bilgisi, kullanımı 6 DeğiĢkenler arası bağlantılar, çekim bilgisi 7 DeğiĢkenler arası bağlantılar, çekim bilgisi 8 Fotoğrafta kompozisyon 9 Fotoğrafta kompozisyon 10 Karanlık oda tanıtımı 11 Yardımcı aksesuarlar, filtreler 12 Stüdyo, yapay ıģık kullanımı 13 Çekim uygulamaları Dönem sonu çalıģmalarının eleģtirisi, fotoğraf 14 okuma. 15 Sergi, sunum çalıģmaları Ortam Donanım ĠĢyeri Derslik ve Fotoğraf Derslik, Stüdyo, Fot. Makineleri stüdyosu Not/Açıklama/Öneri Yöntem Uygulanan Yöntem Yüzde (%) Ara Sınavı %30 Quiz Proje %70 13

14 Final Sınavı ÖĞRETĠM ELEMANI KAYNAKLAR ĠġBĠRLĠĞĠ YAPILACAK KURUM/KURULUġLAR DERSĠN KODU VE ADI BÖLÜM PROGRAM DÖNEMĠ DERSĠN DĠLĠ DERS KATEGORĠSĠ ÖN ġartlar SÜRE VE DAĞILIMI KREDĠ DERSĠN AMACI ÖĞRENME ÇIKTILARI VE YETERLĠLĠKLER Toplam 100 Öğr. Gör. Tuğrul Çakar Ders kitabı, yardımcı kitap ve diğer kaynaklar AFSAD DERS BĠLGĠ FORMU GSF 121 TEMEL TASARIM I Görsel Sanatlar ve Tasarım Bölümü Grafik Tasarımı/Ġç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (ORTAK) I. Yarıyıl (Güz) Türkçe Zorunlu Meslek Ders Dersi Seçmeli Ders X Haftalık Ders Saati Okul Eğitimi Süresi Bireysel Öğrenme Süresi (Proje, Ödev, AraĢtırma, ĠĢyeri Eğitimi) Toplam 8 X 15= 9 X 30= AKTS Kredisi (1 Kredi=25-30 Saat=1 Ders Kredisi Modül=1 Kredi) 6 9 Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi 1. sınıf öğrencilerinin tasarımın temel ilkelerini kullanmalarını ve mesleğe yönelik ilk projelendirme çalıģmasına baģlamalarını sağlamaktır. 1. Temel sanat ve tasarım bilgisini kuramsal ve uygulamalı olarak kavrayabilme becerisi 2. Temel sanat ve tasarım bilgisini öğrendiklerine uyarlayabilme becerisi 3. Temel sanat ve tasarım becerisini diğer alanlarla iliģkilendirme/bağ kurma becerisi 4. Temel sanat ve tasarım becerileri ile özgün yapıtlar ortaya koyabilme becerisi 5. Ġki ve üç boyutlu düģünebilme becerisi 6. ĠletiĢim kurma ve Türkçeyi etkin kullanma becerisi 7. Görsel yolla iletiģim kurma ve kendini ifade etme becerisi 8. Formu ikinci boyuta, iki boyutlu Ģekli de üçüncü boyuta (forma) aktarabilme becerisi 9. Tasarım problemlerini çözme ve özgün fikirler üretme becerisi 10. Belirli bir concept dâhilinde ve sınırlılığında çalıģma 14

15 becerisi 11. Görme becerisi 12. Gördüklerini çizgi ile ifade edebilme becerisi 13. Tasarım alanında geçmiģ ve bugün ile gelecek iliģkisini kurabilme, yorumlayabilme becerisi 14. EleĢtirel düģünme becerisi 15. Bir bağlam içinde düģünme becerisi 16. DüĢündüklerini sözel ve görsel yollarla aktarabilme becerisi 17. GeliĢen ve değiģen teknolojiyi takip etme ve kendine uygun olanı seçme becerisi DERSĠN ĠÇERĠĞĠ VE DAĞILIMI 18. Bir düģünceyi, bir kavramı veya bir olguyu görsel yolla yaratıcı biçimde ifade etme becerisi. 19. Algı ve problem çözme becerisi. 20. Sanat ve tasarım alanında disiplinler arası çalıģabilme becerisi. Hafta Modüler/Ġçerik/Konular Tasarım alanı organizasyonu, görsel elemanların birbirleri ve zemin ile olan 1 iliģkileri Tangram karesini oluģturan geometrik elemanlar ile 2. boyutta somut bir kompozisyon 2 elde edilmesi (kedi, köpek, kuģ v.b. ) Çevre ölçeğinde soyutlama, dıģ mekana 3 geometrik elemanlar olarak bakıģ Gruplama ve geometrik elemanlar arasında iliģki tekrar ilkesi benzerlik ilkesi ritm ilkesi 4 devamlılık ilkesi egemenlik ilkesi 5 baskınlık ilkesi uygunluk ilkesi birlik ilkesi 6 simetri ilkesi, denge ilkesi zıtlık ilkesi karģıtlık ilkesi koram ilkesi 7 büyüme 8 Bayram tatili 9 1. JÜRĠ (ARA JÜRĠ) 10 Renk çemberi 15

16 EĞĠTĠM - ÖĞRETĠM ORTAMI VE DONANIM ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 11 örtme ve saydamlık Görsel doku 12 Dokunsal doku Rölyef ÇalıĢması 13 Ben Kimim 14 Proje kritikleri 15 Proje kritikleri Ortam Donanım ĠĢyeri Temel Çizim Masaları, Dolaplar, IĢık, Tasarım Bilgisayar ve Donanımı, Stüdyosu Projeksiyon, Ġnternet Not/Açıklama/Öneri Yöntem Uygulanan Yöntem Yüzde (%) Ara Sınavı Öğrenci Ödevleri ve Egzersizler %20 Quiz Devam %10 Proje 2 %70 Final Sınavı ÖĞRETĠM ELEMANI KAYNAKLAR ĠġBĠRLĠĞĠ YAPILACAK KURUM/KURULUġLAR Dr. Eylem TATAROĞLU - Toplam 100 DERSĠN KODU VE ADI BÖLÜM PROGRAM DÖNEMĠ DERSĠN DĠLĠ DERS KATEGORĠSĠ ÖN ġartlar SÜRE VE DAĞILIMI DERS BĠLGĠ FORMU DESEN I Ġç Mimarlık ve Çevre Tasarımı ve Grafik Tasarım Bölümü Ġç Mimarlık ve Çevre Tasarımı ve Grafik Tasarım Bölümü (ortak) Birinci Dönem (Güz) Türkçe Zorunlu Ders Meslek Dersi Seçmeli Ders x Haftalık Ders Saati Okul Eğitimi Süresi Bireysel Öğrenme Süresi (Proje, Ödev, AraĢtırma, ĠĢyeri Eğitimi) Toplam 4 4X 15= x30=150 KREDĠ Ders AKTS Kredisi (1 Kredi=25-30 Saat=1 Modül=1 16

17 DERSĠN AMACI ÖĞRENME ÇIKTILARI VE YETERLĠLĠKLER Kredisi Kredi) 3 5 Canlı model ile çalıģarak insan proporsiyonlarını gözlem ve uygulama yoluyla öğrenmek. 1- Canlı modeli orantılarla kağıda yerleģtirmek 2- mekan içinde ve üzerinde oturduğu veya yattığı zemin üzerinde modeli sadece anatomik olarak değil,mekanda değerlendirerek doğru gözlem ve doğru çizim yapmak. 3- IĢık gölge ve kütlesel hacim çalıģmalarıyla canlı modeli 2 boyutta 3 boyut etkisi yaratarak aktarmaya çalıģmak. 4- Tüm bu çalıģmalarla öğrencinin doğayı ve objeleri, canlıları doğru gözlemleyerek doğru görmelerini ve çizmelerini sağlamaya çalıģmak. DERSĠN ĠÇERĠĞĠ VE DAĞILIMI Hafta Modüler/Ġçerik/Konular 1 Canlı modelden yola çıkarak kağıda yerleģtirme Canlı modelden yola çıkarak kağıda yerleģtirme Çizim yaparken farklı çizim tekniklerini kullanmaya baģlamak. Çizim yaparken farklı çizim tekniklerini kullanarak uygulamak. Canlı modeli kağıda yerleģtiririrken oturduğu sandalyeyi de iģin içine ekleyerek mekan duygusunu tanımaya baģlamak. Canlı modeli çizerken,el ayak, yüz, kol, bacak, kas yapısı detaylarını çalıģmak 7 Ara Sınav Canlı modeli çizerken el,ayak,yüz,kol,bacak,kas 8 yapısı detaylarını çalıģmak. Canlı model çizimlerinde farklı teknikler 9 uygulamak.. La vie tekniği ile modeli daha lekesel bir 10 çalıģmayla ele almak. La vie tekniği ile modeli daha lekesel bir 11 çalıģmayla ele almak. Canlı modeli seçilen kompozisyonun herhangi bir bölümüne yerleģtirerek yapılan röprodüksiyon 12 kopya çalıģması. Canlı modeli seçilen kompozisyonun herhangi bir bölümüne yerleģtirerek yapılan röprodüksiyon 13 kopya çalıģması. Edinilen tüm birikimler ıģığında..canlı modelden 14 çizm çalıģması 15 Genel Değerlendirme 17

18 EĞĠTĠM - ÖĞRETĠM ORTAMI VE DONANIM ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME Ortam Donanım ĠĢyeri Derslik Çizim kağıtları,kalem,silgi,kontrplak,çizim masası. Not/Açıklama/Öneri Yöntem Uygulanan Yöntem Yüzde (%) Ara Sınavı %40 %40 Quiz Proje Final Sınavı %60 %60 ÖĞRETĠM ELEMANI KAYNAKLAR ĠġBĠRLĠĞĠ YAPILACAK KURUM/KURULUġLAR DERSĠN KODU VE ADI BÖLÜM PROGRAM DÖNEMĠ DERSĠN DĠLĠ DERS KATEGORĠSĠ ÖN ġartlar SÜRE VE DAĞILIMI KREDĠ DERSĠN AMACI Toplam 100 Doçent.Burcu Arıcı Sergiler,çizim kitapları,sanatçı örnekleri,workshoplar.. DERS BĠLGĠ FORMU GSF 125 SANAT TARĠHĠ I GÖRSEL SANATLAR VE TASARIM BÖLÜMÜ Ġç Mimarlık ve Çevre Tasarımı ve Grafik Tasarım Bölümü Birinci Dönem (Güz) Türkçe Meslek Zorunlu Ders Dersi Seçmeli Ders x Haftalık Ders Saati Okul Eğitimi Süresi Bireysel Öğrenme Süresi (Proje, Ödev, AraĢtırma, ĠĢyeri Eğitimi) Topla m 3 3X15= X3=9 0 AKTS Kredisi (1 Kredi=25-30 Ders Kredisi Saat=1 Modül=1 Kredi) 3 3 Sanatın oluģum ve değiģim süreçlerini incelemek, kültürler arası farklılıklarını gözlemlemek, sanatın sosyal tarihi ile yaratıclık tarihi konusunda öğrenciyi bilgilendirmek. 18

19 ÖĞRENME ÇIKTILARI VE YETERLĠLĠKLER DERSĠN ĠÇERĠĞĠ VE DAĞILIMI EĞĠTĠM - ÖĞRETĠM ORTAMI VE DONANIM ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME Derslik Hafta Modüler/Ġçerik/Konular 1 Ġlkellerde Sanat Anadolu'da Paleolitik, Neolitik ve Kalkolitik Sanat ve Kültür; 2 Göbeklitepe, Çatalhöyük, Hacılar 3 devamı Bronz Çağı Kültür ve Sanatı; Mısır, 4 Hitit, Miken Anadolu Bronz Çağı Sanatı ve Kültürü; 5 Troia, Boğazköy, Acemhöyük Demir Çağı Anadolu Kültür ve Sanatı; 6 Frigler, Gordion Yunan Kolonizasyonu Yayılım; Kültür 7 ve Sanat 8 ARA SINAV 9 Roma Dönemi Sanatı ve Kültürü Anadolu'da Roma Sanatı; sanat okulları (resim, heykel, felsefe) 10 Bergama, Efes, Afrodisias Geç Antik Dönem sanatı ; doğu ve batı 11 dönüģümü Erken Hıristiyanlıkta Ġstanbul Erken Hıristiyanlık Bizans Sanatı, Avrupa Ortaçağı Sanatı; Romanesk- Gotik 14 FINAL SINAVI Ortam Donanım ĠĢyeri Not/Açıklama/Öneri Yöntem Projeksiyon Uygulanan Yöntem GSTM F G208 Yüzde (%) Ara Sınavlar yazılı sınav 30 Ödevler 2 adet 15 Projeler 3 adet 15 Laboratuar 19

20 Final yazılı sınav 40 ÖĞRETĠM ELEMANI KAYNAKLAR ĠġBĠRLĠĞĠ YAPILACAK KURUM/KURULUġLAR Toplam 100 TÜRK 101 TÜRK DĠLĠ I Ġkinci Yarıyıl (Bahar) ENG 132 ACADEMIC ENGLISH DERSĠN KODU VE ADI BÖLÜM PROGRAM DÖNEMĠ DERSĠN DĠLĠ DERS KATEGORĠSĠ ÖN ġartlar SÜRE VE DAĞILIMI DERS BĠLGĠ FORMU GRA 122 IĢık ve Fotoğraf Görsel Sanatlar ve Tasarım Grafik Tasarımı Programı Ġkinci Yarıyıl (Bahar) Türkçe Zorunlu Ders x yok Haftalık Ders Saati Meslek Dersi Okul Eğitimi Süresi Seçmeli Ders Bireysel Öğrenme Süresi (Proje, Ödev, AraĢtırma, ĠĢyeri Eğitimi) Toplam KREDĠ DERSĠN AMACI ÖĞRENME ÇIKTILARI VE YETERLĠLĠKLER DERSĠN ĠÇERĠĞĠ VE DAĞILIMI 4 4X14= X30=120 Ders AKTS Kredisi (1 Kredi=25-30 Saat=1 Kredisi Modül=1 Kredi) 3 4 Temel Fotoğraf eğitimini tamamlamıģ olan öğrencilere, dünya fotoğrafından örneklerle fotoğrafın çeģitli konularında eğitim ve uygulama bilgileri aktarmak. Öğrenciler belli konularda proje hazırlama yetkinliğine sahip olacaktır. Hafta Modüler/Ġçerik/Konular 1 Güz döneminin tartıģılması, öneriler, eleģtiriler. 2 Dönem sonu projesi için konuların tartıģılması. 3 Fotoğrafın iģlevleri, belgesel fotoğraf 4 reklam fotoğrafçılığı 20

21 EĞĠTĠM - ÖĞRETĠM ORTAMI VE DONANIM ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 5 Portre fotoğrafçılığı 6 Ön tasarım fotoğrafçılığı 7 Doğa fotoğrafçılığı 8 Ara proje için değerlendirmeler 9 10 Fotoğrafın iģlevleri Makro fotoğraf Verilen konularda çekilen fotoğrafların vize değerlen. 11 Fotoğrafın iģlevleri Tanıtım fotoğrafçılığı 12 Dönem sonu proje değerlendirmeleri 13 Çekim çalıģmaları (dıģ çekim) 14 (Stüdyo) 15 Sunum çalıģmaları Ortam Donanım ĠĢyeri Derslik ve Fotoğraf Stüdyo, Fotoğraf makineleri, stüdyosu Not/Açıklama/Öneri Yöntem Uygulanan Yöntem Yüzde (%) Ara Sınavı %30 Quiz Proje Final Sınavı %70 ÖĞRETĠM ELEMANI KAYNAKLAR ĠġBĠRLĠĞĠ YAPILACAK KURUM/KURULUġLAR DERSĠN KODU VE ADI BÖLÜM PROGRAM DÖNEMĠ DERSĠN DĠLĠ DERS KATEGORĠSĠ Toplam 100 Öğr. Gör. Tuğrul Çakar Ders kitabı, yardımcı kitap ve diğer kaynaklar AFSAD DERS BĠLGĠ FORMU GSF 122 TEMEL TASARIM II Görsel Sanatlar ve Tasarım Bölümü Grafik Tasarımı/Ġç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (ORTAK) Ġkinci Yarıyıl (Bahar) Türkçe Zorunlu Meslek Ders Dersi Seçmeli Ders X 21

22 ÖN ġartlar SÜRE VE DAĞILIMI Haftalık Ders Saati Okul Eğitimi Süresi Bireysel Öğrenme Süresi (Proje, Ödev, AraĢtırma, ĠĢyeri Eğitimi) Toplam 8 X 14= 9 X =270 AKTS Kredisi (1 Kredi=25-30 Saat=1 KREDĠ Ders Kredisi Modül=1 Kredi) 6 9 Dersin amacı, Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi 1. sınıf öğrencilerinin tasarımın temel ilkelerini DERSĠN AMACI kullanmalarını ve mesleğe yönelik ilk projelendirme çalıģmasına baģlamalarını sağlamaktır. 1. Temel sanat ve tasarım bilgisini kuramsal ve uygulamalı olarak kavrayabilme becerisi 2. Temel sanat ve tasarım bilgisini öğrendiklerine uyarlayabilme becerisi 3. Temel sanat ve tasarım becerisini diğer alanlarla iliģkilendirme/bağ kurma becerisi 4. Temel sanat ve tasarım becerileri ile özgün yapıtlar ortaya koyabilme becerisi 5. Ġki ve üç boyutlu düģünebilme becerisi 6. ĠletiĢim kurma ve Türkçeyi etkin kullanma becerisi 7. Görsel yolla iletiģim kurma ve kendini ifade etme becerisi 8. Formu ikinci boyuta, iki boyutlu Ģekli de üçüncü boyuta (forma) aktarabilme becerisi 9. Tasarım problemlerini çözme ve özgün fikirler üretme becerisi 10. Belirli bir concept dâhilinde ve sınırlılığında çalıģma ÖĞRENME ÇIKTILARI VE becerisi YETERLĠLĠKLER 11. Görme becerisi 12. Gördüklerini çizgi ile ifade edebilme becerisi 13. Sanat ve tasarım alanında disiplinler arası çalıģabilme becerisi. 14. Tasarım alanında geçmiģ ve bugün ile gelecek iliģkisini kurabilme, yorumlayabilme becerisi 15. EleĢtirel düģünme becerisi 16. Bir bağlam içinde düģünme becerisi 17. DüĢündüklerini sözel ve görsel yollarla aktarabilme becerisi 18. GeliĢen ve değiģen teknolojiyi takip etme ve kendine uygun olanı seçme becerisi 19. Sanat ve tasarım alanında disiplinler arası çalıģabilme becerisi. 20. Algı ve problem çözme becerisi. 21. Bir düģünceyi, bir kavramı veya bir olguyu görsel yolla yaratıcı biçimde ifade etme becerisi. DERSĠN ĠÇERĠĞĠ VE Hafta Modüler/Ġçerik/Konular 22

NĠġANTAġI ÜNĠVERSĠTESĠ

NĠġANTAġI ÜNĠVERSĠTESĠ NĠġANTAġI ÜNĠVERSĠTESĠ SANAT VE TASARIM FAKÜLTESĠ GRAFĠK TASARIM BÖLÜMÜ A.Amaçlar Grafik Tasarım Programının temel prensibi, sektörün ihtiyaç duyduğu, teorik ve uygulama altyapısı olan, vizyon sahibi,

Detaylı

Bilgisayar Destekli Tasarım ve Animasyon Programı Ders İçerikleri BĠLGĠSAYAR TEKNOLOJĠLERĠ BÖLÜMÜ BĠLGĠSAYAR DESTEKLĠ TASARIM VE ANĠMASYON PROGRAMI

Bilgisayar Destekli Tasarım ve Animasyon Programı Ders İçerikleri BĠLGĠSAYAR TEKNOLOJĠLERĠ BÖLÜMÜ BĠLGĠSAYAR DESTEKLĠ TASARIM VE ANĠMASYON PROGRAMI DERSĠN ADI DÖNEMĠ 1 SÜRE VE Bilgisayar Destekli Tasarım ve Animasyon Programı Ders İçerikleri TÜRK DĠLĠ-1 Ü I Haftalık Ders Saati Okul Eğitimi Süresi 2 30 Süresi (Proje, Ödev, AraĢtırma, ĠĢyeri Eğitimi)

Detaylı

ABANT ĠZZET BAYSAL ÜNĠVERSĠTESĠ MĠMARLIK BÖLÜMÜ DERS ĠÇERĠKLERĠ I. YARIYIL

ABANT ĠZZET BAYSAL ÜNĠVERSĠTESĠ MĠMARLIK BÖLÜMÜ DERS ĠÇERĠKLERĠ I. YARIYIL EK-2 ABANT ĠZZET BAYSAL ÜNĠVERSĠTESĠ MĠMARLIK BÖLÜMÜ DERS ĠÇERĠKLERĠ I. YARIYIL TEMEL TASARIM I (4-4) 6 Tasarımın temel kavramları, elemanları ve ilkelerine giriģ. Nokta, çizgi, düzlem, hacim, doku, renk,

Detaylı

NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU GRAFİK TASARIMI BÖLÜMÜ

NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU GRAFİK TASARIMI BÖLÜMÜ NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU GRAFİK TASARIMI BÖLÜMÜ A.Amaçlar Reklam ajanslarında sadece kaliteli mal ve hizmet üretmenin ötesinde tasarıma yönelik kalite anlayışı ve hedef kitleler kurulan

Detaylı

BÖLÜMÜMÜZDE ANLATILAN DERSLER

BÖLÜMÜMÜZDE ANLATILAN DERSLER BÖLÜMÜMÜZDE ANLATILAN DERSLER - Atatürk ilkeleri ve İnkılap Tarihi - I: Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi ile ilgili kavramları, Osmanlı yenileşme sürecini, I. ve II. Meşrutiyet Dönemlerini, buna paralel

Detaylı

BAYBURT ÜNIVERSITESI BOLOGNA SÜRECI UYUM ÇALISMALARI. PROGRAM ÇIKTILARI DERS ÖĞRENME ÇIKTILARI HAZIRLAMA ve ÖĞRENCĠ Ġġ YÜKÜ HESAPLAMA KILAVUZU

BAYBURT ÜNIVERSITESI BOLOGNA SÜRECI UYUM ÇALISMALARI. PROGRAM ÇIKTILARI DERS ÖĞRENME ÇIKTILARI HAZIRLAMA ve ÖĞRENCĠ Ġġ YÜKÜ HESAPLAMA KILAVUZU BAYBURT ÜNIVERSITESI BOLOGNA SÜRECI UYUM ÇALISMALARI PROGRAM ÇIKTILARI DERS ÖĞRENME ÇIKTILARI HAZIRLAMA ve ÖĞRENCĠ Ġġ YÜKÜ HESAPLAMA KILAVUZU Bayburt Üniversitesi Aralik, 2010 ĠÇĠNDEKĠLER Sayfa Ġçindekiler..

Detaylı

KARADENĠZ TEKNĠK ÜNĠVERSĠTESĠ YABANCI DĠLLER YÜKSEK OKULU. 2009-2013 STRATEJĠK PLANLAMA ÇALIġMASI

KARADENĠZ TEKNĠK ÜNĠVERSĠTESĠ YABANCI DĠLLER YÜKSEK OKULU. 2009-2013 STRATEJĠK PLANLAMA ÇALIġMASI KARADENĠZ TEKNĠK ÜNĠVERSĠTESĠ YABANCI DĠLLER YÜKSEK OKULU GEREKÇE 2009-201 STRATEJĠK PLANLAMA ÇALIġMASI Mali sistemimizin temelini teģkil eden 1927 tarihli 1050 sayılı Muhasebe-i Umumiye Kanununun yerini

Detaylı

BASIM VE YAYIN TEKNOLOJİLERİ PROGRAMI

BASIM VE YAYIN TEKNOLOJİLERİ PROGRAMI BASIM VE YAYIN TEKNOLOJİLERİ PROGRAMI I. YARIYIL DERS İÇERİKLERİ ZORUNLU DERSLER BYT109 Temel Sanat Eğitimi I 3+2 7,0 Sanatın temel öğelerini ve ilkelerini bir sistem içinde inceleyerek uygulamak. Grafik

Detaylı

ENGELLİLER ENTEGRE YÜKSEKOKULU

ENGELLİLER ENTEGRE YÜKSEKOKULU ENGELLİLER ENTEGRE YÜKSEKOKULU Engelliler Entegre Yüksekokulu 1993-1994 eğitim-öğretim yılında faaliyete geçmiştir. Uygulamalı Güzel Sanatlar Bölümünde, Grafik Sanatları Lisans Programı, Seramik Sanatları

Detaylı

DERS BİLGİ FORMU. ÖN ŞARTLAR Bireysel Öğrenme

DERS BİLGİ FORMU. ÖN ŞARTLAR Bireysel Öğrenme DERS BİLGİ FORMU DERSİN ADI MATEMATİK BÖLÜM MÜLKİYETİ KORUMA VE GÜVENLİK PROGRAM ACİL DURUM VE AFET YÖNETİMİ DÖNEMİ 1 DERSİN DİLİ Türkçe DERS KATEGORİSİ Zorunlu Ders Meslek Dersi Seçmeli Ders X ÖN ŞARTLAR

Detaylı

SDÜ Uluborlu Selahattin Karasoy MYO 1.YARIYIL

SDÜ Uluborlu Selahattin Karasoy MYO 1.YARIYIL 1.YARIYIL Temel Sanat Eğitimi: (2+1) (AKTS : 4) (1. Yarıyıl) Nokta ve Çizgi ile yüzey düzenlemek, objeleri açık, koyu, ışık ve gölge ile çalışmak, Formları tasarı ilkelerine göre yüzey içinde düzenlemek,

Detaylı

ÖZEL AYDIN ĠSABET OKULLARI MODELĠ FARKLILIKLARI

ÖZEL AYDIN ĠSABET OKULLARI MODELĠ FARKLILIKLARI ÖZEL AYDIN ĠSABET OKULLARI MODELĠ FARKLILIKLARI 1.Eğitim Modeli Okulumuzu diğer okullardan farklı ve üstün kılan Eğitim modeli oluģturularak patentti çalıģmaları yapılmıģtır. Bu çalıģmayla okulumuzda eğitim

Detaylı

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ BİLGİ VE BELGE YÖNETİMİ BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI BİLGİ PAKETİ

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ BİLGİ VE BELGE YÖNETİMİ BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI BİLGİ PAKETİ a. Program Hakkında Genel Bilgi HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ BİLGİ VE BELGE YÖNETİMİ BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI BİLGİ PAKETİ Hacettepe Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü, 1972 yılında

Detaylı

NAMIK KEMAL ÜNĠVERSĠTESĠ Çerkezköy Meslek Yüksek Okulu 2010 Yılı Kurumsal Değerlendirme Raporu Sürüm No:1

NAMIK KEMAL ÜNĠVERSĠTESĠ Çerkezköy Meslek Yüksek Okulu 2010 Yılı Kurumsal Değerlendirme Raporu Sürüm No:1 NAMIK KEMAL ÜNĠVERSĠTESĠ Çerkezköy Meslek Yüksek Okulu 010 Yılı Kurumsal Değerlendirme Raporu Sürüm No:1 Çerkezköy/Tekirdağ, Ocak 011 ĠÇĠNDEKĠLER ĠÇĠNDEKĠLER... 1 TeĢekkür... 1 1. GiriĢ... 1.1. Dokümanın

Detaylı

MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ FOTOĞRAF BÖLÜMÜ

MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ FOTOĞRAF BÖLÜMÜ MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ FOTOĞRAF BÖLÜMÜ Bölüm Başkanı: Prof. Yusuf Murat ŞEN Bölüm Başkan Yardımcıları: Doç. Ozan BİLGİSEREN Yrd. Doç. Çetin ERGAND AKTS Koordinatörü:

Detaylı

ÇOCUK GELĠġĠMĠ VE EĞĠTĠMĠ

ÇOCUK GELĠġĠMĠ VE EĞĠTĠMĠ T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI ÇOCUK GELĠġĠMĠ VE EĞĠTĠMĠ DRAMA ÇALIġMALARI Ankara, 2013 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri

Detaylı

SĠSTEM MÜHENDĠSLĠĞĠ DOKTORA (Ph.D.) PROGRAMI BĠLGĠ PAKETĠ

SĠSTEM MÜHENDĠSLĠĞĠ DOKTORA (Ph.D.) PROGRAMI BĠLGĠ PAKETĠ SĠSTEM MÜHENDĠSLĠĞĠ DOKTORA (Ph.D.) PROGRAMI BĠLGĠ PAKETĠ Amaçlar: Sistem Mühendisliği Doktora Programı, 1. Sistem Mühendisliği kapsamındaki alanlarda bilgi üretimine katkıda bulunan özgün çalıģmalar yapabilen,

Detaylı

NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU BANKACILIK VE SİGORTACILIK BÖLÜMÜ

NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU BANKACILIK VE SİGORTACILIK BÖLÜMÜ EK.1.BÖLÜM EĞİTİM BİLGİ SİSTEMİ ÖRNEĞİ NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU BANKACILIK VE SİGORTACILIK BÖLÜMÜ A.Amaçlar Programın amacı, finans ve sigortacılık sektöründeki hızlı değişimi yakalayabilen,

Detaylı

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU MALZEME VE MALZEME İŞLEME TEKNOLOJİLERİ BÖLÜMÜ

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU MALZEME VE MALZEME İŞLEME TEKNOLOJİLERİ BÖLÜMÜ T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU MALZEME VE MALZEME İŞLEME TEKNOLOJİLERİ BÖLÜMÜ LASTİK VE PLASTİK TEKNOLOJİSİ PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ III.DERS İZLENCESİ Diploma Programının

Detaylı

ÜNĠVERSĠTESĠ ĠKTĠSADĠ ĠDARĠ VE SOSYAL BĠLĠMLER FAKÜLTESĠ TURĠZM

ÜNĠVERSĠTESĠ ĠKTĠSADĠ ĠDARĠ VE SOSYAL BĠLĠMLER FAKÜLTESĠ TURĠZM NĠġANTAġI ÜNĠVERSĠTESĠ ĠKTĠSADĠ ĠDARĠ VE SOSYAL BĠLĠMLER FAKÜLTESĠ TURĠZM ĠġLETMECĠLĠĞĠ BÖLÜMÜ A.Amaçlar Konusuyla ilgili kavram ve ilkeleri özümsemiş, mesleki bilgi ve deneyim donanımı yüksek, mesleki

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI HALKLA İLİŞKİLER VE ORGANİZASYON HİZMETLERİ ALANI ÇERÇEVE ÖĞRETİM PROGRAMI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI HALKLA İLİŞKİLER VE ORGANİZASYON HİZMETLERİ ALANI ÇERÇEVE ÖĞRETİM PROGRAMI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI HALKLA İLİŞKİLER VE ORGANİZASYON HİZMETLERİ ALANI ÇERÇEVE ÖĞRETİM PROGRAMI Ankara, 2011 ÖN SÖZ Halkla ilişkiler ve organizasyon hizmetleri alanı, küreselleşen dünya içinde kurum

Detaylı

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ ELEKTRİK ÖĞRETMENLİĞİ BÖLÜMÜ AVRUPA KREDİ TRANSFER SİSTEMİ (ECTS) BİLGİ PAKETİ A. BÖLÜMÜN GENEL TANIMI

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ ELEKTRİK ÖĞRETMENLİĞİ BÖLÜMÜ AVRUPA KREDİ TRANSFER SİSTEMİ (ECTS) BİLGİ PAKETİ A. BÖLÜMÜN GENEL TANIMI AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ ELEKTRİK ÖĞRETMENLİĞİ BÖLÜMÜ AVRUPA KREDİ TRANSFER SİSTEMİ (ECTS) BİLGİ PAKETİ A. BÖLÜMÜN GENEL TANIMI 1. Bölümün amacı Elektirik Eğitimi Bölümünde okuyan öğrencilere elektrik

Detaylı

Sevgili Öğrencilerimiz;

Sevgili Öğrencilerimiz; I Ülkeleri müreffeh kılan eğitim ve eğitimin en önemli halkasını oluģturan üniversitelerin yapıtaģı, çıktısı bilgi ve iletiģimdir. Bugün artık bilgi ve iletiģim çağı gibi vasıfların yanında beklentiler

Detaylı

ÖZDEĞERLENDĠRME RAPORU

ÖZDEĞERLENDĠRME RAPORU TC ĠSTANBUL KÜLTÜR ÜNĠVERSĠTESĠ MÜHENDĠSLĠK MĠMARLIK FAKÜLTESĠ MĠMARLIK BÖLÜMÜ ÖZDEĞERLENDĠRME RAPORU EYLÜL 2010 TC ĐSTANBUL KÜLTÜR ÜNĐVERSĐTESĐ MÜHENDĐSLĐK MĐMARLIK FAKÜLTESĐ MĐMARLIK BÖLÜMÜ ÖZDEĞERLENDĐRME

Detaylı

Millî Eğitim Bakanlığından: MĠLLĠ EĞĠTĠM BAKANLIĞI ORTAÖĞRETĠM KURUMLARI YÖNETMELĠĞĠ. BĠRĠNCĠ KISIM Genel Hükümler

Millî Eğitim Bakanlığından: MĠLLĠ EĞĠTĠM BAKANLIĞI ORTAÖĞRETĠM KURUMLARI YÖNETMELĠĞĠ. BĠRĠNCĠ KISIM Genel Hükümler Millî Eğitim Bakanlığından: MĠLLĠ EĞĠTĠM BAKANLIĞI ORTAÖĞRETĠM KURUMLARI YÖNETMELĠĞĠ Resmi Gazete Tarih: 07.09.2013 Sayı: 28758 BĠRĠNCĠ KISIM Genel Hükümler BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

ADAPAZARI ÖZEL ENKA ANADOLU LĠSESĠ VELĠ ÖĞRENCĠ EL KĠTABI

ADAPAZARI ÖZEL ENKA ANADOLU LĠSESĠ VELĠ ÖĞRENCĠ EL KĠTABI ADAPAZARI ÖZEL ENKA ANADOLU LĠSESĠ VELĠ ÖĞRENCĠ EL KĠTABI ĠÇĠNDEKĠLER SAYFA NO KuruluĢ ve Organizasyon. 1 Misyonumuz. 1 Vizyonumuz. 1 Felsefemiz. 1 Ġlkelerimiz. 1 Öğrenci Profilimiz. 2 Okulda YaĢam 2 Ofis

Detaylı

2012 Yılı Ġdare Faaliyet Raporu

2012 Yılı Ġdare Faaliyet Raporu T.C. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ 2012 Yılı Ġdare Faaliyet Raporu Milletimiz her güçlük ve zorluk karģısında, durmadan ilerlemekte ve yükselmektedir. Büyük Türk Milletinin bu yoldaki hızını, her

Detaylı

Sevgili Öğrencilerimiz;

Sevgili Öğrencilerimiz; I Ülkeleri müreffeh kılan eğitim ve eğitimin en önemli halkasını oluģturan üniversitelerin yapıtaģı, çıktısı bilgi ve iletiģimdir. Bugün artık bilgi ve iletiģim çağı gibi vasıfların yanında beklentiler

Detaylı

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU FOTOĞRAFÇILIK VE KAMERAMANLIK PROGRAMI DERS TANIMLARI ZORUNLU DERSLER

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU FOTOĞRAFÇILIK VE KAMERAMANLIK PROGRAMI DERS TANIMLARI ZORUNLU DERSLER BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU FOTOĞRAFÇILIK VE KAMERAMANLIK PROGRAMI DERS TANIMLARI ZORUNLU DERSLER Ders Kodu ve Adı T-U-K AKTS FOT 101 Temel Fotoğraf Fotoğrafın temel teknik

Detaylı

GĠRĠġ 1. UZAKTAN EĞĠTĠM. 1.1 Uzaktan Eğitimin Tanımları

GĠRĠġ 1. UZAKTAN EĞĠTĠM. 1.1 Uzaktan Eğitimin Tanımları GĠRĠġ 1. UZAKTAN EĞĠTĠM 1.1 Uzaktan Eğitimin Tanımları Uzaktan eğitim teriminden ilk olarak Wisconsin Üniversitesi'nin 1892 Yılı Kataloğu'nda bahsedilmiģ olup, yine ilk kez aynı üniversitenin yöneticisi

Detaylı