L ÇARKLARDA YENME HESABI YÖNTEMLER : B R TARAMA

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "L ÇARKLARDA YENME HESABI YÖNTEMLER : B R TARAMA"

Transkript

1 D L ÇARKLARDA YENME HESABI YÖNTEMLER : B R KISIM IIA: S cakl TARAMA a Dayal Yöntemler Talat TEVRÜZ stanbul Teknik Üniversitesi Özet Çal man n I. K sm nda Bas nca Dayal Yöntemler verilmi ti. S cakl a Dayal yöntemler di profilinin belli bir noktas ndaki s cakl a veya di profilinin ortalama s cakl na dayanmaktad rlar. Ortalalama s cakl na dayal yöntemlerin noktasal s cakl a dayal olanlara göre daha gerçekçi neticeler verdi i görülmü tür. Çal man n bu k sm nda noktasal s cakl a dayal Blok yöntemi verilmi tir. Yöntem, sonraki baz ara t rmac lar taraf ndan kendi metotlar na monte edilmi tir. Bu sebeple önemli olup, oldukça eski bir yöntem olmas na ra men bu çal mada sunulmaktad r. Abstract In Part I of the study, the methods were based on pressure on the tooth profile. The methods based on temperature are twofold: the methods taking into account the contact temperature and the methods taking into account the mean temperature on the tooth profile. The methods based on the mean temperature give much more realistic results than the methods based on the contact temperature. In this part of the study, the method based on the contact temperature is given and analyzed. Anahtar kelimeler: Di li Çarklarda Yenme Hesab, Yenme. 4. S cakl a Dayal Yöntemler Noktasal S cakl a Dayal Yöntemler Blok a Göre Yenme Hesab Yöntem, 1937 y l nda Blok taraf ndan ortaya konulmu tur [1,2,3,4]. Metot, silindirik di li çarklar içindir. Blok a göre, kat ks z mineral ya larla ya lanan mekanizmalarda, di profillerinin herhangi bir temas noktas ndaki lokal ve anî s cakl k kritik bir de eri a arsa 1 Verilmeyen faktörler ilgili kaynaktan al nacakt r. Mühendis ve Makina Cilt: 46 Say : 547 1

2 yenme meydana gelmektedir. Blok a göre, bu kritik s cakl k, i letme artlar ndan ve çark datalar ndan ba ms z olup, sadece ya -malzeme çiftine ba l d r. Blok, di profillerinin herhangi bir temas noktas ndaki lokal ve anî s cakl a a daki denklemle hesaplamaktad r: t t t t (23) O M Fl Okr d r. Burada, anî temas s cakl, to, di li çarklar n kütle s cakl, tm tfl, fla s cakl 2,, kritik anî temas s cakl 0.75 i Fn 1 2 E tfl v 4 b d1 4 (24) c Islah ve sementasyon çelikleri için a a daki ortalama malzeme de erleri denkleme konulacak olursa E = E de er elastiklik modülü=2, dan/mm 2 = Is iletim katsay s =0,115 kal/(cm.s.c ) = Yo unluk=7,85 g/cm 3 c = Özgül s =0,115 kal/(gc ) 0.75 i Fn v 1 2 tfl b d1 4 (25) elde edilir. Bu denklem, (24) denkleminin pratikte kullan lan ekli olmaktad r. Hesap al n kesitinde yap lmaktad r. 2 Türkçe de, im ek s cakl k denebilir. Mühendis ve Makina Cilt: 46 Say : 547 2

3 Blok a göre, kütle s cakl olarak dald rmal ya lama yönteminde kutudaki ya s cakl, tm püskürtmeli ya lama yönteminde ise ya n püskürtme s cakl al nabilir. Di er taraftan, Blok un sürtünme katsay s n n 0,06 al nabilece ini söylemesine ra men [1,5], bu de er asl nda yüke, h za, yüzey pürüzlülü üne ve ya n cinsine göre de i mektedir. Daha sonra yap lan çal malarla, sürtünme katsay s, bu faktörlerin etkisi dikkate al narak deneyle veya hesapla elde edilebilmi tir [6,7,8,9]. Blok a göre, kavrama esnas nda en yüksek s cakl k d tekil noktada meydana geldi inden hesab n bu noktada yap lmas gerekmektedir. Dolay s yla (25) denklemindeki büyüklüklerin d tekil noktadaki de erleri söz konusu olmaktad r. Bir örnek olarak, çarklar n malzemesi çelik olmak üzere SAE 90 s n f ya lar için kritik anî temas s cakl a a da verilmi tir [1]. Blok un, yöntemini saf mineral ya lar için ortaya koymu olmas yla birlikte, çe itli kaynaklarda yöntemin, yetersizlikleri sakl kalmak art ile kat kl ya lar için de kullan labilece i söylenmektedir [1,10,11]. Saf mineral ya lar için = C Orta kat kl ya lar için = C Yüksek kat kl ya lar için >350 C Çe itli SAE ve AGMA viskozite s n f ndaki saf mineral ya lar için t 0kr de erleri literatürlerde verilmi bulunmaktad r [2,12]. Blok un hesap tarz, sürtünmeli kasnak mekanizmalar nda yük ve sürtünme de erinin sabit olmas art ile iyi netice vermekle beraber [13,14] [6]; ana verinin birçok defa ilâveler dahi yap larak iyile tirilmeye çal lm (meselâ [2,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24]) olmas na ra men, di li çark mekanizmalar na genel olarak uygulama kabiliyetine kavu turulamam t r. Bunun en önemli sebebi, kanaatimce, Blok un yenme olay nda di profili üzerindeki maksimum s cakl esas almas d r. Halbuki, saniyenin binde biri ikisi gibi çok k sa bir zaman süresi içinde kavramaya girip ç kan bir di in profili üzerindeki her noktada ortaya ç kan s cakl klar mutlaka birbirlerini ayarlamaktad rlar. Kanaatimce, sebeplerden biri de, Blok un sürtünme katsay s için ortalama bir de er seçmesidir. Halbuki, yukar da da söylendi i gibi, sürtünme katsay s yüke, h za, yüzey pürüzlülü üne ve ya n cinsine göre de i mektedir. Bir di er sebep, kritik s cakl k in sadece ya -malzeme çiftine ba l olmay p, ayn zamanda h za, ya lama yöntemine, ya s cakl na v.s. ye de ba l olmas d r (bk. ekil 4 ve ekil 5). Mühendis ve Makina Cilt: 46 Say : 547 3

4 Böylece, Blok un yöntemi, sadece kat ks z mineral ya larla ya lanan silindirik düz ve sertle tirilmi silindirik helisel di li çarklar için, bilhassa silindirik düz di li çarklar için uygun olmaktad r. Kat kl mineral ya lar kullan ld nda bu yöntemin tatmin edici olmaktan uzak oldu u ekil 6 dan anla lmaktad r. ekilden, hemen daima gerçektekinden çok daha büyük bir yenme yükünün hesapland, dolay s yla yöntemin yüksek bir emniyet katsay s gerektirdi i görülmektedir. Denklem (25) e daha sonra pürüzlülü ün dikkate al nmas için Kelley taraf ndan bir pürüzlülük faktörü ilave edilmi tir [1,5,19]. Bu durumda (25) denkleminin ald yeni ekil 0.75 i Fn v 1 2 tfl FTR b d1 4 (26) olmaktad r. Burada FTR pürüzlülük faktörü olup, F TR R g R a (27) eklinde ifade edilmektedir., di profilinin geometrik ortalama pürüzlülü ü, Rg R a, di profilinin aritmetik ortalama pürüzlülü üdür. Kanaatimce, denklem (25) veya denklem (26) ya bir X e im aç s faktörünün ( ekil 7) ilâvesi ile metot silindirik helisel çarklar için daha tatmin edici olacakt r (ancak böyle bir çal ma taraf mdan yap lmam ve verece i netice -S F yenme emniyet katsay s e risiincelenmemi tir). Çünkü, silindirik helisel di li çark mekanizmalar nda di e imlerinden dolay kavrama oran, silindirik düz dili çark mekanizmalar na göre Mühendis ve Makina Cilt: 46 Say : 547 4

5 280 (C ) 260 Blok un teorisine göre Maksimum profil s cakl Deneylere göre Mekanizma A L M N Çevresel h z v (m/s) ekil 4. m1 3 saf mineral ya ile yap lan deney sonuçlar için Blok a göre hesaplanan d tekil noktadaki kritik anî temas s cakl [10]. atlama kavrama oran at kadar daha büyük olup, matematiksel olarak ifade edilecek olursa, top at d r. Burada, -, toplam kavrama oran, top, -, silindirik düz di li çark mekanizmas için hesaplanan kavrama oran,, -, atlama kavrama oran at d r. Kavrama oran n n büyük olmas, netice olarak yük da l m n etkileyerek, helisel di li çark mekanizmalar nda di profiline etki eden di kuvvetinin düz di li çark mekanizmalar ndakine 3 m1, Seitzinger in deneylerinde kulland saf mineral ya. Mühendis ve Makina Cilt: 46 Say : 547 5

6 göre azalmas n sa lar. Di kuvvetindeki bu azalma, genelde toplam kavrama oran artt kça devam eder. Di kuvvetinin azalmas, di profili top 420 (C ) Kritik anî temas s cakl h1 g1+ m Ya s cakl t Ya (C o ) ekil 5. Blok a göre hesaplanan d tekil noktadaki kritik anî temas s cakl. in ya s cakl ile de i imi (Hesaplar, Lechner in kaynak [1,25] de verdi i yenme deneylerinin sonuçlar ile yap lm t r. ekil orijinaldir). m1: Saf mineral ya, g1+: Orta kat kl mineral ya, h1: Yüksek kat kl mineral ya [Y.B. (E.P.) ya ]. üzerindeki temas noktalar ndaki Hertz bas nçlar n dü ürecek, dolay s yla Hertz plakalar n n geni li i azalacakt r. Bu ise, burada olu an s n n di gövdesine (daha küçük s iletim yüzeyi sebebi-yle) daha az iletilmesi nedeni-yle, bu temas noktalar ndaki s cakl n yükselmesine yol açacakt r [10]. Di er taraftan, helisel di li çark mekanizmalar nda yük da l m, düz di li çark mekanizmalar nda oldu u gibi sadece kavramadaki di ler aras nda de il; ayn zamanda di lerin temas çizgisi boyunca da de i mektedir [6]. E im aç s faktörü X bu hususlar dikkate alan bir Mühendis ve Makina Cilt: 46 Say : 547 6

7 faktör olup, kaynak [10] dan yararlan larak Winter [6] taraf ndan tespit edilmi tir. Böylece denklem (25) in alaca yeni ekil 2.0 Yenme emniyet katsay s SF= Hesabî/gerçek yenme yükü Mekanizma A L N Çevresel h z v (m/s) ekil 6. Blok un yöntemine göre hesaplanan yenme yükleri ile, deneylerden elde edilen yenme yüklerinin kar la t r lmas (k1 4 ya için [10,11]) i Fn v 1 2 tfl X b d1 4 (28) 4 Seitzinger in deneylerinde kulland orta kat kl mineral ya. Mühendis ve Makina Cilt: 46 Say : 547 7

8 ve denklem (26) n n alaca X E im aç s faktörü yeni ekil Toplam kavrama oran top ekil 7. E im aç s faktörü X [6]. tfl 0.75 i Fn v 1 2 FTR X b d1 4 (29) olmaktad r Sonuç Blok un yöntemi, büyük ölçüde di profilleri aras nda olu an s cakl a dayanmaktad r. S cakl k ne kadar do ru hesaplan r ise, yöntem de o kadar gerçekçi sonuçlar verir. Söz konusu s cakl n hesab ndaki yetersizliklere ra men, Blok un yönteminin, bas nca dayal yöntemlere nispetle (K s m I: Bas nca Dayal Yöntemler) daha gerçekçi sonuçlar vermesi, s cakl n yenmede bas nçtan daha etkili oldu undand r. SEMBOLLER b, mm, di geni li i d1, mm, pinyonun yuvarlanma dairesi çap E, dan/mm 2, elastisite modülü Fn, dan, di kuvveti (normal kuvvet) i, -, çevrim oran, C, anî temas s cakl to Mühendis ve Makina Cilt: 46 Say : 547 8

9 , C, di li çarklar n kütle s cakl tm, C, fla s cakl tfl, C, kritik anî temas s cakl v, m/s, yuvarlanma dairesindeki çevresel h z, -, sürtünme kat say s, mm, pinyon ve çark n di profillerinin e de er e rilik yar çap 1 ve 2, mm, s ras ile pinyon ve çark n di profillerinin e rilik yar çaplar. Endisler ve Simgeler 1 pinyon 2 çark Mekanizma A,L,M,N,141, çiftlerine verdikleri isim. De i ik ara t rmac lar n deneylerinde kulland klar çark KAYNAKLAR [1] G. Lechner, Die Fress-Grenzlast bei Stirnrãdern aus Stahl, Ph. D. Thesis, Technischen Hochschule, München, [2] F.H. Theyse, Die Blitztemperaturhypothese nach Blok und ihre praktische Anwendung bei Zahnrädern, Schmiertechnik, 14 (1967) [3] H. Blok, Theoretical study of temperature rise at surface of actual contact under oiliness lubricating conditions, Proc. Gen. Disc. Lubrication and Lubricants, Inst. Mech. Engng., London, 2 (1937) s [4] H. Blok, Lubrication as a gear design factor, Proc. Intern. Conf. Gearing, Inst. Mech.Eng., London, 1958, s [5] Dudley, G. W., ve Winter, H., Zahnräder, Berlin, Springer-Verlag, Mühendis ve Makina Cilt: 46 Say : 547 9

10 [6] H. Winter and K. Michaelis, Fresstragfãhigkeit von Stirnradgetrieben, Antriebstechnik, 14 (1975) , [7] H. Ohlendorf, Verlustleistung und Erwãrmung von Stirnrãdern, Ph. D. Thesis, TH-München, [8] Niemann, G. ve Stössel, K., Reibungszahlen bei elasto-hydrodynamischer Schmierung in Reibrad-und Zahnradgetrieben, Konstrüktion, 23 (1971) [9] Eiselt, H., Verzahnungsgeometrische Bezieungen zur Berechnung der Reibungszahl, Reibungsarbeit, Reibungleistung, Eingriffszeiten und Ausgangsgrössen zur Berechnung des Verschleisses bei evolventischen Zahnrãdern, Maschinenbautechnik, 19 (1970) ve [10] K. Seitzinger, Die Erwãrmung einsatzgehãrteter Zahnrãder als Kennwert für ihre Fresstragfãhigkeit, Ph.D. Thesis, Technischen Universität, München, [11] G. Niemann and K. Seitzinger, Die Erwãrmung einsatzgehãrteter Zahnãrader als Kennwert für ihre Fresstragfãhigkeit, VDI-Z, 113 (1971) [12] Blok, H., Blitztemperaturtheorie und Fresstemperaturen-Heute. Fressen an Zahnãradern Heute. Fressen an Zahnãradern, Stand der Berechnungsmethoden. FZG-Colloquium, München, 1973, s [13] Carper, H. J., Ku, P. H. Ve Anderson, E. L., Effect of surface roughness and surface texture on scuffing. ASME-AGMA-IFTOMM Symposium on Gearing and Transmissions, San Francisco, California, Ekim Mechanism and Machine Theory, 8 (1973) [14] Carper, H. J., Ku, P. M. Ve Anderson, E. L., Effect of some materias and operating veriables on scuffing. ASME-AGMA-IFTOMM Symposium on Gearing and Transmissions, Mühendis ve Makina Cilt: 46 Say :

11 San Fransisco, California, October Mechanism and Machine Theory, 8 (1973) [15] Dudley, D. W., Gear handbooknew York, Mc. Graw-Hill Company, [16] Kelley, B. W., Kemansk, A. J., Lubrication of nvolute gearing, Inst. Mech. Eng., Conf. On Lubrication and Wear, Session 3 No. 11, ( ), s [17] J. C. Jaeger, mouving sources of heat and temperature at sliding contacts, Proceedings of Royal Society of New South Wales, 56(1942) [18] T. B. Lane, J. R. Hughes, A practical Application of the flash-temperature hypothesis to gear lubrication. 3 th World Petroleum Congress, Proceedings, Section VII, 1951, [19] Kelley, B. W., A new look at the scoring phenomena of gears, Trans. Soc. Automat. Engrs.,61 (1953) [20] Y. Terauchi, Scoring of spur gear teeth, Journal of the American Society of Lubrication Engineers, 40 (1984) [21] D. K. Wilsdorf, Sample calculation of flash temperatures at a silver-graphite electric contact sliding on copper, Wear, 107(1986) [22] G. Pahl and R. Wink, Reibungs- und Verschlei verhältnisse in oszillierenden Roll- Gleitkontakten, Konstrüksiyon, 40 (1988) , [23] R. Wolff, The influence of surface roughness texture on the temperature and scuffing in sliding contact, Wear, 143(1991) [24] A.M.M. El Bahloul, Flash temperature for Wildhaber-Nivokov circular-arc gears, Wear, 156 (1992) Mühendis ve Makina Cilt: 46 Say :

12 [25] G. Niemann and G. Lechner, Die Fress-Grenzlast bei Stirnrãdern aus Stahl, Erdöl und Kohle. Erdgas. Petrochemie, 20 (1967) Mühendis ve Makina Cilt: 46 Say :

EKONOM K KATMA DE ER VE HESAPLANI I ECONOMIC VALUE ADDED AND ITS CALCULATION

EKONOM K KATMA DE ER VE HESAPLANI I ECONOMIC VALUE ADDED AND ITS CALCULATION EKONOM K KATMA DE ER VE HESAPLANI I ÖZET E. Handan Sümer GÖ Ü M.Ü...B.F. Almanca letme Bölümü Son y llarda de er yarat m na yönelik yönetim anlay hakim olmaya ba lam t r. Söz konusu anlay n ba l ca ç k

Detaylı

LETMELERDEK ISO 9001 KAL TE YÖNET M S STEM UYGULAMALARININ ÇALI AN PERFORMANSI ÜZER NE ETK LER N N TOPLAM KAL TE YÖNET M BA LAMINDA DE ERLEND R LMES

LETMELERDEK ISO 9001 KAL TE YÖNET M S STEM UYGULAMALARININ ÇALI AN PERFORMANSI ÜZER NE ETK LER N N TOPLAM KAL TE YÖNET M BA LAMINDA DE ERLEND R LMES LETMELERDEK ISO 9001 KAL TE YÖNET M S STEM UYGULAMALARININ ÇALI AN PERFORMANSI ÜZER NE ETK LER N N TOPLAM KAL TE YÖNET M BA LAMINDA DE ERLEND R LMES Mehmet KARAHAN Ömür Hakan KUZU Fatih VAROL enol AH N

Detaylı

FONKS YONEL DERECELEND R LM MALZEMELER N ÜRET M TEKN KLER VE KULLANIM ALANLARI

FONKS YONEL DERECELEND R LM MALZEMELER N ÜRET M TEKN KLER VE KULLANIM ALANLARI FONKS YONEL DERECELEND R LM MALZEMELER N ÜRET M TEKN KLER VE KULLANIM ALANLARI Aylin KONEZ At l m Üniversitesi Hikmet ALAGÖZ Cemre Is tma So utma Ltd. ti. Serra TOPAL Makina Mühendisi Prof. Dr. Müfit GÜLGEÇ

Detaylı

YÖNET M VE EKONOM Y l:2005 Cilt:12 Say :1 Celal Bayar Üniversitesi..B.F. MAN SA

YÖNET M VE EKONOM Y l:2005 Cilt:12 Say :1 Celal Bayar Üniversitesi..B.F. MAN SA YÖNET M VE EKONOM Y l:2005 Cilt:12 Say :1 Celal Bayar Üniversitesi..B.F. MAN SA 4842 Say l Kanunla Yap lan Düzenlemeler I nda Yat r m ndirimi Uygulamas ve Ekonomik Etkileri Dr. Mehmet ÖZKARA Anadolu Üniversitesi,

Detaylı

LKOKUL MÜDÜRLER N ALGILANAN ÇATI MA YÖNET M ST LLER VE RETMENLERDE OLU TURDU U STRES DÜZEY - GAZ ANTEP AH NBEY LÇES ÖRNE

LKOKUL MÜDÜRLER N ALGILANAN ÇATI MA YÖNET M ST LLER VE RETMENLERDE OLU TURDU U STRES DÜZEY - GAZ ANTEP AH NBEY LÇES ÖRNE LKOKUL MÜDÜRLER N ALGILANAN ÇATI MA YÖNET M ST LLER VE RETMENLERDE OLU TURDU U STRES DÜZEY - GAZ ANTEP AH NBEY LÇES ÖRNE PERCEIVED CONFLICT MANAGEMENT STYLES OF PRIMARY SCHOOL PRINCIPALS AND STRESS LEVEL

Detaylı

Kamu Kesiminde Ekran Önü Çal mas Ko ullar *

Kamu Kesiminde Ekran Önü Çal mas Ko ullar * YÖNET M VE EKONOM Y l:2004 Cilt:11 Say :2 Celal Bayar Üniversitesi..B.F. MAN SA Kamu Kesiminde Ekran Önü Çal mas Ko ullar * Yrd. Doç. Dr. Tunç DEM RB LEK Dokuz Eylül Üniversitesi, BF, Çal ma Ekonomisi

Detaylı

f ö retmenlerinin yönetici olma e ilimleri: stanbul Esenyurt ilçesi örne i *

f ö retmenlerinin yönetici olma e ilimleri: stanbul Esenyurt ilçesi örne i * Cilt:8 Say :1 Y l:2011 f ö retmenlerinin yönetici olma e ilimleri: stanbul Esenyurt ilçesi örne i * Mehmet Bingül ** Özge Hac fazl lu *** Özet Ara rman n genel amac, ilkö retim okullar nda görev yapan

Detaylı

İŞGÜCÜ, İSTİHDAM VE İŞSİZLİK İSTATİSTİKLERİ

İŞGÜCÜ, İSTİHDAM VE İŞSİZLİK İSTATİSTİKLERİ İŞGÜCÜ, İSTİHDAM VE İŞSİZLİK İSTATİSTİKLERİ TÜİK???????????? T.C. BAŞBAKANLIK TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU TÜİK TÜİK, İşgücü, İstihdam ve İşsizlik İstatistikleri II Önsöz ÖNSÖZ Türkiye statistik Kurumu karar

Detaylı

TÜRK YE VE AVRUPA LOJ ST K KÖYLER N N KAR ILA TIRMALI ANAL Z

TÜRK YE VE AVRUPA LOJ ST K KÖYLER N N KAR ILA TIRMALI ANAL Z TÜRK YE VE AVRUPA LOJ ST K KÖYLER N N KAR ILA TIRMALI ANAL Z skender PEKER Gümü hane Üniversitesi lker Murat AR Karadeniz Teknik Üniversitesi Birdo an BAK Karadeniz Teknik Üniversitesi Mehmet TANYA Maltepe

Detaylı

Hamza ÇE TEPE Tu ba MISTAÇO LU Özet

Hamza ÇE TEPE Tu ba MISTAÇO LU Özet Marmara Üniversitesi..B.F. Dergisi YIL 2012, C LT XXXII, SAYI I, S. 123-140 GÜMRÜK B RL N N DO RUDAN YABANCI YATIRIMLARA ETK S : AVRUPA B RL N N YEN ÜYELER VE TÜRK YE ÜZER NE B R PANEL VER ANAL Z 1 Hamza

Detaylı

ATIKSU ARITIMININ ESASLARI

ATIKSU ARITIMININ ESASLARI ATIKSU ARITIMININ ESASLARI Evsel, Endüstriyel At ksu Ar t m ve Ar tma Çamurlar n n Kontrolü Prof. Dr. zzet ÖZTÜRK Dr. Hacer T MUR Dr. Ufuk KO KAN 1. ATIKSU M KTAR VE ÖZELL KLER... 1 1.1. At ksu Ak m n

Detaylı

ÇUKUROVA ÜN VERS TES FEN B MLER ENST TÜSÜ

ÇUKUROVA ÜN VERS TES FEN B MLER ENST TÜSÜ ÇUKUROVA ÜN VERS TES FEN B MLER ENST TÜSÜ YÜKSEK L SANS TEZ Mustafa KILIÇ NERG ZL K BARAJI (ADANA) K L ÇEK RDEK MALZEMES N JEOTEKN K NCELEMES JEOLOJ MÜHEND SL ANAB M DALI ADANA, 20 ÖZ YÜKSEK L SANS TEZ

Detaylı

ANAL Z THE HEALTH EXPENDITURES IN OECD COUNTRIES: PANEL DATA ANALYSIS

ANAL Z THE HEALTH EXPENDITURES IN OECD COUNTRIES: PANEL DATA ANALYSIS OECD ÜLKELER NDE SA LIK HARCAMALARI: PANEL VER ANAL Z Zafer ÇALI KAN * ÖZ Sa l k harcamalar bütün OECD ülkelerinde son otuz y l içinde yaln zca artmakla kalmay p ayn zamanda giderek farkl la maktad r.

Detaylı

Onur Bigikoçin, Hasan Ayd n Bilgin Ortado u Teknik Üniversitesi, Maden Mühendisli i Bölümü, Ankara

Onur Bigikoçin, Hasan Ayd n Bilgin Ortado u Teknik Üniversitesi, Maden Mühendisli i Bölümü, Ankara U ak K lada Alt n Madeninde Önkesme Patlatmas ndan Kaynaklanan Hava oku Bas nc Analizi Preslipt Blast Induced Air Overpressure Investigation At U ak K lada Gold Mine Onur Bigikoçin, Hasan Ayd n Bilgin

Detaylı

11 No'lu Türkiye Muhasebe Standard - Finansal Bilgilerin Bölümlere Göre Raporlanmas (Ums-14 ile Kar la t rmal Olarak)

11 No'lu Türkiye Muhasebe Standard - Finansal Bilgilerin Bölümlere Göre Raporlanmas (Ums-14 ile Kar la t rmal Olarak) YÖNET M VE EKONOM Y l:2004 Cilt:11 Say :1 Celal Bayar Üniversitesi..B.F. MAN SA 11 No'lu Türkiye Muhasebe Standard - Finansal Bilgilerin Bölümlere Göre Raporlanmas Yrd. Doç. Dr. Feri tah SÖNMEZ Adnan Menderes

Detaylı

YÖNET M VE EKONOM Y l:2005 Cilt:12 Say :2 Celal Bayar Üniversitesi..B.F. MAN SA

YÖNET M VE EKONOM Y l:2005 Cilt:12 Say :2 Celal Bayar Üniversitesi..B.F. MAN SA YÖNET M VE EKONOM Y l:2005 Cilt:12 Say :2 Celal Bayar Üniversitesi..B.F. MAN SA REDDIN in Üç Boyutlu Liderlik Teorisi nin Liderlik Literatüründeki Yerinin rdelenmesi ve Ampirik Bir Ara t rma Ara. Gör.

Detaylı

Tam Ö renme Yönteminin Kavram Haritalar yla Birlikte Kullan ld nda Kimya Ö rencilerinin Ba ar Düzeylerine Etkisi

Tam Ö renme Yönteminin Kavram Haritalar yla Birlikte Kullan ld nda Kimya Ö rencilerinin Ba ar Düzeylerine Etkisi Tam Ö renme Yönteminin Kavram Haritalar yla Birlikte Kullan ld nda Kimya Ö rencilerinin Ba ar Düzeylerine Etkisi Hikmet Savc 34 ve Kamil Arif K rk ç 35 Abstract: The aim of the study is to investigate

Detaylı

KURUMSAL KAYNAK PLANLAMANIN ENDÜSTR YEL LETME BÜNYES NDE KURULMASI- KURULUMUNDA KAR ILA ILAN SORUNLAR ve ÇÖZÜMLER

KURUMSAL KAYNAK PLANLAMANIN ENDÜSTR YEL LETME BÜNYES NDE KURULMASI- KURULUMUNDA KAR ILA ILAN SORUNLAR ve ÇÖZÜMLER KURUMSAL KAYNAK PLANLAMANIN ENDÜSTR YEL LETME BÜNYES NDE KURULMASI- KURULUMUNDA KAR ILA ILAN SORUNLAR ve ÇÖZÜMLER Ay enur ERD L Yalova Üniversitesi Hüseyin BA LIG L Y ld z Teknik Üniversitesi ÖZET leri

Detaylı

Krizlerin A lmas nda Önemli Bir Araç Olan veren Motivasyonuna Yönelik Olarak stanbul Tekstil Sektörü letmelerinin ncelenmesi

Krizlerin A lmas nda Önemli Bir Araç Olan veren Motivasyonuna Yönelik Olarak stanbul Tekstil Sektörü letmelerinin ncelenmesi YÖNET M VE EKONOM Y l:2003 Cilt:10 Say :1 Celal Bayar Üniversitesi..B.F. MAN SA Krizlerin A lmas nda Önemli Bir Araç Olan veren Motivasyonuna Yönelik Olarak stanbul Tekstil Sektörü letmelerinin ncelenmesi

Detaylı

Yarat dü ünme tekniklerinden sinektik uygulamas na örnek bir ara rma: çocu un gözünde yarat k 1

Yarat dü ünme tekniklerinden sinektik uygulamas na örnek bir ara rma: çocu un gözünde yarat k 1 Cilt:8 Say :2 Y l:2011 Yarat dü ünme tekniklerinden sinektik uygulamas na örnek bir ara rma: çocu un gözünde yarat k 1 Aysun Öztuna Kaplan 2 Serhat Ercan 3 Özet Bu çal ma, fen ve teknoloji ö retiminde

Detaylı

ÇOK YANITLI KAL TE KARAKTER ST KLER N N E ZAMANLI EN Y LENMES NDE TAGUCH YÖNTEM VE OTOMOT V ENDÜSTR S NDE B R UYGULAMA

ÇOK YANITLI KAL TE KARAKTER ST KLER N N E ZAMANLI EN Y LENMES NDE TAGUCH YÖNTEM VE OTOMOT V ENDÜSTR S NDE B R UYGULAMA ÇOK YANITLI KAL TE KARAKTER ST KLER N N E ZAMANLI EN Y LENMES NDE TAGUCH YÖNTEM VE OTOMOT V ENDÜSTR S NDE B R UYGULAMA Kas m BAYNAL Kocaeli Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Endüstri Mühendisli i Bölümü

Detaylı

NASIL B R BÜTÇE POL T KASI? Ara. Gör. Burcu GED Z Celal Bayar Üniversitesi..B.F. ktisat Bölümü, Manisa

NASIL B R BÜTÇE POL T KASI? Ara. Gör. Burcu GED Z Celal Bayar Üniversitesi..B.F. ktisat Bölümü, Manisa YÖNET M VE EKONOM Y l:2001 Cilt:7 Say :1 Celal Bayar Üniversitesi..B.F. MAN SA NASIL B R BÜTÇE POL T KASI? Ara. Gör. Burcu GED Z Celal Bayar Üniversitesi..B.F. ktisat Bölümü, Manisa Ara. Gör. M. Hakan

Detaylı

TÜRK YE'DE ZLENEN ESNEK KUR POL T KASININ EKONOM K ST KRAR ÜZER NDEK ETK LER. Yrd. Doç. Dr. Ahmet OKUR Celal Bayar Üniversitesi MAN SA

TÜRK YE'DE ZLENEN ESNEK KUR POL T KASININ EKONOM K ST KRAR ÜZER NDEK ETK LER. Yrd. Doç. Dr. Ahmet OKUR Celal Bayar Üniversitesi MAN SA YÖNET M VE EKONOM Y l:2002 Cilt 9 Say :1-2 Celal Bayar Üniversitesi..B.F. MAN SA TÜRK YE'DE ZLENEN ESNEK KUR POL T KASININ EKONOM K ST KRAR ÜZER NDEK ETK LER Yrd. Doç. Dr. Ahmet OKUR Celal Bayar Üniversitesi

Detaylı

Prof.Dr. Hulusi BARLAS

Prof.Dr. Hulusi BARLAS STANBUL ÜN VERS TES FEN B L MLER ENST TÜSÜ YÜKSEK L SANS TEZ LAÇ ENDÜSTR S ATIKSULARINDA FENTON PROSES LE RENK VE KO G DER M Çevre Müh. N.Didem SERT Çevre Mühendisli i Anabilim Dal Dan man Prof.Dr. Hulusi

Detaylı

B R REKLAM MECRASI OLARAK NTERNET. Yrd. Doç. Dr. lhami VURAL Erciyes Üniversitesi..B.F. Kayseri ivural@erciyes.edu.tr Tel: (0-352)437 49 01 / 30254

B R REKLAM MECRASI OLARAK NTERNET. Yrd. Doç. Dr. lhami VURAL Erciyes Üniversitesi..B.F. Kayseri ivural@erciyes.edu.tr Tel: (0-352)437 49 01 / 30254 B R REKLAM MECRASI OLARAK NTERNET Yrd. Doç. Dr. lhami VURAL Erciyes Üniversitesi..B.F. Kayseri ivural@erciyes.edu.tr Tel: (0-352)437 49 01 / 30254 Mustafa ÖZ Ö r. Gör., Erciyes Üniversitesi K.M.Y.O. Kayseri

Detaylı

Konut Sakinlerinin Fiziksel ve Toplumsal Çevre Alg lamalar : Kahramanmara Örne i

Konut Sakinlerinin Fiziksel ve Toplumsal Çevre Alg lamalar : Kahramanmara Örne i YÖNET M VE EKONOM Y l:2004 Cilt:11 Say :2 Celal Bayar Üniversitesi..B.F. MAN SA Konut Sakinlerinin Fiziksel ve Toplumsal Çevre Alg lamalar : Kahramanmara Örne i Yrd. Doç. Dr. U ur YILDIRIM Kahramanmara

Detaylı

Ar. Grv. P nar ÖZER Dokuz Eylül Üniversitesi..B.F. letme Bölümü, ZM R. Ar. Grv. Ay e N. YEREL Celal Bayar Üniversitesi BF letme Bölümü, MAN SA

Ar. Grv. P nar ÖZER Dokuz Eylül Üniversitesi..B.F. letme Bölümü, ZM R. Ar. Grv. Ay e N. YEREL Celal Bayar Üniversitesi BF letme Bölümü, MAN SA YÖNET M VE EKONOM Y l:2001 Cilt:7 Say :1 Celal Bayar Üniversitesi..B.F. MAN SA TÜRK YE'DE MUHASEBE E T M NDE BENCHMARK NG Ar. Grv. P nar ÖZER Dokuz Eylül Üniversitesi..B.F. letme Bölümü, ZM R. Ar. Grv.

Detaylı

YÖNET M VE EKONOM Y l:2005 Cilt:12 Say :2 Celal Bayar Üniversitesi..B.F. MAN SA

YÖNET M VE EKONOM Y l:2005 Cilt:12 Say :2 Celal Bayar Üniversitesi..B.F. MAN SA YÖNET M VE EKONOM Y l:2005 Cilt:12 Say :2 Celal Bayar Üniversitesi..B.F. MAN SA letmelerde Etiksel Karar Almada Kültürün Rolü Doç. Dr. Canan AY Celal Bayar Üniversitesi, BF, letme Bölümü, MAN SA ÖZET Kültür,

Detaylı

CHANGE AND LEADERSHIP IN INFORMATION AGE

CHANGE AND LEADERSHIP IN INFORMATION AGE Marmara Üniversitesi..B.F. Dergisi YIL 2012, C LT XXXII, SAYI I, S. 297-310 B LG ÇA INDA DE M VE L DERL K Mesud ÜNAL * Özet leti im sistemlerinde meydana gelen büyük teknolojik geli meler beraberinde bilgi

Detaylı

SEÇ M VE TES S ETME (KURMA) KILAVUZU

SEÇ M VE TES S ETME (KURMA) KILAVUZU BASINÇLI HAVA SERV SLER N SEÇ M VE TES S ETME (KURMA) KILAVUZU Guide to the Selection and Installation of Compressed Air Services TÜRKÇEYE ÇEV REN : ERDO AN TAN TAHA TAZY KL HAVA SAN. VE T C. A.. STANBUL

Detaylı