TOPLUMSAL SERMAYE SOCIAL CAPITAL

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TOPLUMSAL SERMAYE SOCIAL CAPITAL"

Transkript

1 TOPLUMSAL SERMAYE SOCIAL CAPITAL

2 NE BĠLDĠĞĠNĠZ DEĞĠL, KĠMĠ TANIDIĞINIZ ÖNEMLĠDĠR! It's not what you knowit's who you know! TOPLUMSAL ĠLĠġKĠLER, BAĞLANTILAR BĠR YATIRIM ARACI = SERMAYE EKONOMĠK KAZANÇ ya da KAYIP

3 TOPLUMSAL ĠLĠġKĠLERĠN GÜÇLENDĠRĠLMESĠNĠN GELĠġMEYE KATKISI OLUR MU? NASIL? EKONOMĠK BÜYÜME? TOPLUMSAL KALKINMA? DEMOKRATĠKLEġME?

4 TOPLUMSAL SERMAYE ĠġBĠRLĠĞĠ GÜVEN TOPLUMSAL ETKĠLEġĠM

5 SOSYAL (TOPLUMSAL) SERMAYE EKONOMĠK SOSYAL SERMAYE üretken Ekonomik büyümenin ve geliģmenin piyasa dıģı etmenleri

6 GÜVEN AĠT OLMA ve BAĞLANMA (commitment) ORTAK NORMLAR VE DAVRANIġLAR SOSYAL SERMAYE KARġILIKLILIK FORMEL ve ĠNFORMEL AĞLAR ETKĠN ĠLETĠġĠM KANALLARI

7 TEMEL SAV: BölünmüĢ toplumlar pozitif toplumsal sermaye için daha az, negatif toplumsal sermaye için daha çok yatırım yapar. O nedenle, bölünmüģ toplumların verimliliği, etkinliği de düģük olur. (M.PRINT&D.COLEMAN, 2003:124) Hemen her toplumun içinde bölünmeler vardır. Ancak, bazı toplumlardaki bölünme, sivil yaģamdaki çarpıklıklar, bozukluklar ve Ģiddet nedeniyle önem kazanır.

8 TANIM & KAPSAM Toplumsal sermaye tanımı, kavramın kullanıldığı alana göre farklılaģmaktadır. SĠYASAL BĠLĠM, SOSYOLOJĠ, ANTROPOLOJĠ Ġnsanların, karar verme ve politika belirleme aracı olan güce ve kaynaklara eriģmesini sağlayan normlar, ağlar ve organizasyonlar kümesi. MĠKROEKONOMĠ: Piyasanın iģlemesini kolaylaģtıran bir olgu. MAKROEKONOMĠ: Kurumların, yasal çerçevenin ve hükümetin, üretimin örgütlenmesinde oynadıkları rol.

9 SOSYAL SERMAYENĠN ETKĠSĠ SOSYAL SERMAYE Siyasal sistemde demokrasi + Yerel ekonomide canlılık Kentsel yaģam kalitesinin yükselmesi DEVLET POLĠTĠKASI DEVLET MÜDAHALESĠ

10 SOSYAL SERMAYE TANIMLARI Toplumsal sermaye, toplumları bir arada tutan yapışkandır. Serageldin, Ismail (1996). Sustainability as Opportunity and the Problem of Social Capital. The Brown Journal of World Affairs 3(2): Sosyal sermaye, toplumun üretkenliği üzerinde etkili olan bireylerin oluģturduğu yatay (horizontal) birliklerin kümesidir. Bu birlikler sivil eylem ağlarını ve toplumsal normları da kapsar. Putnam, Robert D. (1993). The Prosperous Community Social Capital and Public Life. The American Prospect 13:

11

12 SOSYAL SERMAYE TANIMLARI AĞ GÜVEN GÖNÜLLÜ ÖRGÜTLENME KAYNAK ERK

13 Toplumsal örgütlenmenin güven, örgütlenme biçimleri ve ağlar gibi, eylemlerin eģgüdümünü kolaylaģtırarak toplumun verimliliğini, etkinliğini çoğaltan nitelikleri. PUTNAM, R. (1993) Making Democracy Work: civic traditions in modern Italy (Princeton, NJ, Princeton University Press).

14

15 SOSYAL SERMAYE NE? NASIL? AĞ Sosyal sermayenin büyüklüğü, bireyler arasındaki informel ağ iliģkilerinin yoğunluğunu ifade eder. GÜVEN Sosyal sermayenin büyüklüğü, bireyler arasındaki güvenin büyüklüğünü ifade eder. GÖNÜLLÜ ÖRGÜTLENME Putnam Sosyal sermayenin büyüklüğü, gönüllü örgütlerin yoğunluğunu ifade eder.

16 AĞ Bireyler arasındaki informel ağ iliģkilerinin yoğunluğu. TOPLUMSAL AĞLARIN, BĠREYLERĠN ORTAK PROBLEMLERĠNĠN ÇÖZÜMÜNDEKĠ ÖNEMĠ TOPLUMSAL AĞLARDAN GÜVEN DAYANIġMA (KARġILIKLILIK) BĠLGĠ ALIġ VERĠġĠ VE ĠġBĠRLĠĞĠ ĠLKELERĠYLE ELDE EDĠLEN YARAR

17 Sosyal sermaye = gönüllü örgütlerin yoğunluğu GÖNÜLLÜ ÖRGÜTLENME Robert Putnam BĠR KÜME / TOPLUM ORTAK BĠR AMAÇ ĠÇĠN NE DENLĠ ĠġBĠRLĠĞĠ YAPABĠLĠYORSA TOPLUMSAL SERMAYESĠ O DENLĠ BÜYÜKTÜR. Ġġ BĠRLĠĞĠ FARKLI TOPLUMSAL ÖZELLĠKLERE DAYANABĠLĠR: AĞ İLİŞKİLERİ - KARŞILIKLI GÜVEN NORMLAR & DEĞERLER

18 SOSYAL SERMAYE TANIMLARI KAYNAK Coleman BaĢka türlü ulaģılamayan bireysel ve/veya ortak amaçlara ulaģmak için kullanılan bir kaynak ERK Bourdieu Sosyal sermaye, erkin (gücün,iktidarın bir baģka biçimidir); bireylerin/kümelerin kendilerinin ve baģkalarının geleceğini etkileme gücünü ifade eder.

19 Erzurum - Erzincan - Bayburt Bölge Planı EKONOMĠK-TOPLUMSAL-MEKANSAL ÖRGÜTLENME ĠÇĠN DAR BÖLGELĠ POLARĠZE MODEL TEMEL İLKELER KAMU - ÖZEL SEKTÖR & STK ĠġBĠRLĠĞĠ Toplumsal dönüşüm için... Birincil küme iliģkilerine dayanan informel, geleneksel ağlardan, ikincil küme iliģkilerine dayalı formel, yarı-formel ağlara geçiģ. BU ĠKĠ AĞ TĠPĠNĠ BĠR ARAYA GETĠRĠLMESĠ, BĠR ARADA YAġATILMASI

20 Erzurum - Erzincan - Bayburt Bölge Planı EKONOMĠK-TOPLUMSAL-MEKANSAL ÖRGÜTLENME ĠÇĠN DAR BÖLGELĠ POLARĠZE MODEL TEMEL İLKELER KAMU - ÖZEL SEKTÖR & STK ĠġBĠRLĠĞĠ ĠletiĢim altyapısının kurulması için iģbirliği Yerel demokrasi için iģbirliği Bilgi paylaģımının, güven-dayanıģma ortamının sağlanması için iģbirliği

21 Erzurum - Erzincan - Bayburt Bölge Planı EKONOMĠK-TOPLUMSAL-MEKANSAL ÖRGÜTLENME ĠÇĠN DAR BÖLGELĠ POLARĠZE MODEL TEMEL İLKELER Bölgesel yerel kültür içine gömülmüģ örtülü bilginin (tacit knowledge) çağdaģ üretim için yeniden tanımlanması gereği. eğitim ve öğretimle iģlenerek üretime aktarılması standartlaģmıģ/ kodlanmıģ bilgi ile (codified knowledge) uyumluluğunun sağlanması > yaygın eğitim: periyodik beceri, kapasite arttırımı kursları > sektör seçimi: yöresel örtülü bilgiye ve beceriye uygun sektörlerde uzmanlaşma

22 Erzurum - Erzincan - Bayburt Bölge Planı EKONOMĠK-TOPLUMSAL-MEKANSAL ÖRGÜTLENME ĠÇĠN DAR BÖLGELĠ POLARĠZE MODEL TEMEL İLKELER Bölgesel/yerel sosyal iliģki ağlarının çağdaģ örgütlenme mekanizması içinde yeniden tanımlanması gereği. Yerel sosyal sermayenin (indigenous social capital), global nitelikteki sosyal sermaye (bridging social capital) ile organik bağının kurulması. = Hemşehrilik, komşuluk vb. dayanışma geleneklerinin bölgesel kalkınma ajansları önderliğinde, STK lara vb. ikincil küme örgütlerine dönüştürülmesi; = Bu özelliklerin, kalkınma projelerine katılım ve paylaşım için bir güven temeli olarak değerlendirilmesi.

23 Social Capital: Implications for Development Theory, Research, and Policy Michael Woolcock and Deepa Narayan, Final version submitted to the World Bank Research Observer To be published in Vol. 15(2), 2000

24 FARKLI BAKIġ AÇILARI, YAKLAġIMLAR TOPLULUKÇU ANA AKTÖRLER KÜMELER (mahalle) GÖNÜLLÜ KESĠM AĞ KURUMSALCI GĠRĠġĠMCĠLER ÇALIġMA KÜMELERĠ BĠLGĠ BORSACILARI ÖZEL SEKTÖR KAMU SEKTÖRÜ SĠNERJĠ KÜMELER (mahalle) SĠVĠL TOPLUM FĠRMALAR EYALETLER (iller)

25 TOPLUMSAL SERMAYE DÖRT FARKLI YAKLAġIM TOPLULUKÇU YAKLAġIM AĞ YAKLAġIMI KURUMSALCI YAKLAġIM SĠNERJĠ YAKLAġIMI

26 TOPLULUKÇU YAKLAġIM ANA AKTÖRLER: KomĢuluk birimleri; komünler; gönüllü kesim. POLĠTĠK TEMA: Küçük güzeldir; yoksulların toplumsal varsıllığı farkedilmeli.

27 AĞ YAKLAġIMI ANA AKTÖRLER: GiriĢimciler; iģ adamları; bilgi borsacıları. POLĠTĠK TEMA: Desantralizasyon; Özel iģletme bölgeleri; Toplumsal bölünmelerin giderilmesi.

28 KURUMSALCI YAKLAġIM ANA AKTÖRLER: Özel sektör Kamu sektörü POLĠTĠK TEMA: Siyasal ve sivil özgürlükler tanımak; Saydamlık; Güvenilirlik

29 SĠNERJĠ YAKLAġIMI ANA AKTÖRLER: Kümeler (mahalle) Sivil toplum Firmalar Eyaletler (iller) POLĠTĠK TEMA: Ortak üretim TamlaĢma (complementarity) Katılım Bağlantılar kurulması Yerl örgütlerin güçlendirilmesi

30 Train Doors

31 PROJECT: Train Doors MISSION Improving the well-being of Italy's pendolari. 82&prev=/images%3Fq%3Dinteraction%2Burban%26start%3D80%26svnum%3D10%26hl%3Dtr%26lr%3D%26sa%3DN

32 GOAL What is the lifestyle of a train commuter in Italy? How is the well-being of the commuter affected by daily trips? What is the impact on the commuter's social network? We wanted to study something related to travel that is also very typically Italian. Italy's pendolari -- daily commuters -- fit the criteria and provide a way to study Italian culture while exploring how to improve the daily wellbeing of a significant population.

33 Positioning In Italy, the pendolari are a large, active community, represented by many commuting associations across the country, both local and national. They organize for meetings and maintain an online presence, sharing discussion boards and blogs. They even recently staged a protest against overcrowding on trains and schedule delays by blocking the rails so the trains could not run. These people often spend two hours a day every day for years commuting between home and work. This creates an interesting microcosm where complete strangers are thrown together in a small space for a significant period of time. We thought it would be interesting to look at how they used this block of time, how they interacted with the space and one another, and how commuting affects their overall health and well-being. With this project, we hope to find a window into the lives of these people and discover ways to improve the experience of their daily commute. Criteria For Our Project's Success Commuters will look forward to sitting on the train Demonstrate our solution on a train during commute hours

34 Hypothesis On commuter trains, you can find the same people at the same time, in the same place, for years. By making them aware of this fact and allowing them to tap into their familiar stranger relationships, we can create temporal communities that share an element of trust. In doing so, we combine the success of trading communities such as Craig's List and employee ad boards with the appeal of localized messaging systems.

35 Insights: Privacy and Community MAHREMĠYET ve KÜME Our research revealed several important themes in the life of the pendolari. Cocoons KOZALAR Many commuters value their privacy on the train, and take steps to protect it. The most common technique was to read a book or magazine. Women in particular cited this as a way to discourage unwanted interaction. Putting on headphones, staring at a computer screen, or even sleeping are also in part a way of escaping from the surroundings and losing oneself in a private cocoon.

36 Interestingly, the most important aspect of privacy was related to sound. While most didn't mind the physical crowding, people routinely seek out quieter surroundings. Noise was the biggest complaint passengers had about one another. Some people choose to sit in the same car every day, or even the exact same seat. These patterns make it easy for commuters to recognize one another. However, most often people only have conversations with people they already know, and very few commuters form new bonds with their fellow travellers. Even after taking the same train for years, day after day, most people on the train don't know any of their fellow travellers.

37 Clusters YIĞIġMALAR Some commuters, particularly students and co-workers, cluster together. These people will travel together every day, and will engage in either chit-chat or discussions about work. Whole train cars tend to take on a certain character, based on the people who choose to sit there. Thus we found that it is not uncommon that one end of a train will be crowded and loud with conversations, while at the other end the cars will be half-empty and populated with sleeping travellers.

38 Tempi Morti ÖLÜ ZAMANLAR People tend to fill their commute time with one of a fairly short list of activities. Reading topped the list, followed by chatting and sleeping. Others talked on their mobile phones, listened to headphones, or did work. Computers were relatively uncommon, though we did talk to two different men using their computers for different reasons. One uses the two hours he has on the train every day to work on a novel he is writing, since once he gets back home his kids and family life leave him with no quiet time. The other tries to finish all his work before getting home so that he can spend more quality time with his family. Another sizable group uses the time on the train to do... nothing. They will sit and watch other passengers, or just stare out the window.

39 Common Complaints Ortak yakınmalar The most common complaints from commuters have to do with timeliness, cleanliness, and comfort. Train delays are so frustrating that commuters have actually resorted to striking as a way of communicating their displeasure to the train administration. The lack of proper cleanliness on trains was mentioned by most of the people we interviewed. Comfort is another word that came up repeatedly. In the summer temperatures on the train can reach 40 degrees Celsius. The most irritating behavior passengers found in one another had to do with making too much noise, often involving a mobile phone (ring tones or just talking too loud).

40 Familiar Strangers TANIDIK YABANCILAR The most compelling insight that came out of our user research was the existence of "familiar strangers" on the train. Familiar strangers are people you recognize because you see them regularly, but you don't actually know them personally or interact with them. This type of relationship was first studied by Stanley Milgram in the 1970's. An updated version of the Milgram experiment was conducted by Intel Research last year, verifying the existence of familiar strangers in today's urban settings. On the commuter trains we rode, we met people who had been riding the same train route at the same time every day for years. In certain cases, they even sat in the same seat, and were surrounded by the same fellow regular commuters. For instance, one commuter told us that "his" car was usually populated with the same people, and that they had an "unspoken rule" to keep the car quiet on the way to work.

41

42 We also found that although people didn't personally interact with their familiar fellow commuters on the train, they might when they encountered them in another context. One commuter spoke of attending a wedding where he ran into someone he recognized from his regular train route. Though they had never spoken before, the two recognized and greeted each other, with one of them joking, "This is better than the other mornings, isn't it?" The Trust Factor Based on our observations and interactions with train commuters, we postulated that one would place a slightly higher level of trust in a familiar stranger than they would a complete stranger. Not a great level of trust, just one step above, according to assumptions one might make based on appearance and daily routine, along with the likelihood of "being able to find them" on the train again the next day. One train passenger told us that he could tell a lot about a person if they were a regular commuter; he felt that they shared the same lifestyle. Another passenger thinks differently about people based on how long they have been riding the train. He talked about a sort of "introductory period" that each new commuter goes through: "If they can make it past 4 months, they are a real commuter.

43

44

45

46

47

48

49 Back to Our Roots With Home Work, we are going back to our roots. We started in the early '70s with a book on domebuilding, then in 1973 published Shelter, which covered handbuilt housing around the world, as well as young American builders of the times. In the next two decades we produced a series of fitness books. Now I'm excited to be back to the subject of building, where my heart has always been. I'm fascinated with the process of building and the way things are put together.

Güçlü bireyler. Güçlü toplumlar. Konuşma Metinleri

Güçlü bireyler. Güçlü toplumlar. Konuşma Metinleri Güçlü bireyler. Güçlü toplumlar. Konuşma Metinleri Önsöz Kamal Malhotra BM Türkiye Mukim Koordinatörü ve UNDP Türkiye Mukim Temsilcisi Teknoloji ile yeni medyanın dünyada ve Türkiye de sosyal fayda girişimlerine

Detaylı

TEMEL SORU KİTAPÇIĞI ÖSYM

TEMEL SORU KİTAPÇIĞI ÖSYM 1-16062012-1-1165-1-00000000 TEMEL SORU KİTAPÇIĞI AÇIKLAMA 1. Bu kitapçıkta Lisans Yerleştirme Sınavı-5 Yabancı Dil (İngilizce) Testi bulunmaktadır. 2. Bu test için verilen cevaplama süresi 120 dakikadır.

Detaylı

AN ASSESSMENT OF HIGH SCHOOL BIOLOGY CURRICULUM IMPLEMENTATION

AN ASSESSMENT OF HIGH SCHOOL BIOLOGY CURRICULUM IMPLEMENTATION AN ASSESSMENT OF HIGH SCHOOL BIOLOGY CURRICULUM IMPLEMENTATION A THESIS SUBMITTED TO THE GRADUATE SCHOOL OF SOCIAL SCIENCES OF MIDDLE EAST TECHNICAL UNIVERSITY BY EBRU ÖZTÜRK IN PARTIAL FULFILLMENT OF

Detaylı

Teachers Reflections on the Implementation of the New Elementary School Mathematics Curriculum in Turkey

Teachers Reflections on the Implementation of the New Elementary School Mathematics Curriculum in Turkey Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi (H. U. Journal of Education) 28(2), 152-165 [2013] Teachers Reflections on the Implementation of the New Elementary School Mathematics Curriculum in Turkey

Detaylı

YENİ ÜRÜN GELİŞTİRME UZMANI (NPDP) SERTİFİKASI EĞİTİMLERİ

YENİ ÜRÜN GELİŞTİRME UZMANI (NPDP) SERTİFİKASI EĞİTİMLERİ Product Development and Management Association New Product Development Professional (NPDP) Certification YENİ ÜRÜN GELİŞTİRME UZMANI (NPDP) SERTİFİKASI EĞİTİMLERİ Onaylı Sertifikalı Eğitmen NPDP Sertifikası

Detaylı

2002 MAYIS KPDS SORULARI

2002 MAYIS KPDS SORULARI 2002 MAYIS KPDS SORULARI 1.-24. sorularda, cümlede boş bırakılan yere uygun düşen sözcük ya da ifadeyi bulunuz. 1. Now that formal ----- has been given by the government, the project team can be recruited.

Detaylı

Training of Pedagogues in Russia: A Retrospective Analysis. Rusya da Pedagogların Eğitimi: Geçmişe Yönelik Bir Analiz

Training of Pedagogues in Russia: A Retrospective Analysis. Rusya da Pedagogların Eğitimi: Geçmişe Yönelik Bir Analiz Journal of Teacher Education and Educators Öğretmen Eğitimi ve Eğitimcileri Dergisi Cilt 1, Sayı 1, 2012, 59-80 59 Training of Pedagogues in Russia: A Retrospective Analysis Rusya da Pedagogların Eğitimi:

Detaylı

WWW.KPDS.ORG. B) Bugün yaptığı bir basın toplantısında, Yemen Başbakanı

WWW.KPDS.ORG. B) Bugün yaptığı bir basın toplantısında, Yemen Başbakanı 1-24 sorularda, cümlede boş bırakılan yerlere uygun düşen kelime veya ifadeyi bulunuz. 1. Asthma is a common in which the airways lining the lung become inflamed. A) diagnosis B) disease C) fury D) patient

Detaylı

Günlük alışkanlaıklarımızı ve günlük yaptığımız yani geçmişte yaptığımız, şu an devam eden ve ileride deyapacağımız alışkanlıklarımız için.

Günlük alışkanlaıklarımızı ve günlük yaptığımız yani geçmişte yaptığımız, şu an devam eden ve ileride deyapacağımız alışkanlıklarımız için. THE ENGLISH VERB TENSES "Be" fiilini asıl fiil olarak kullanabileceğimiz başlıca üç kalıp vardır: a) be + noun b) be + adjective c) be + prepositional phrase I am a teacher. They are students. She is a

Detaylı

A CRITIQUE OF HOUSING CLASSES APPROACH: THE CASE OF ŞENTEPE - ANKARA

A CRITIQUE OF HOUSING CLASSES APPROACH: THE CASE OF ŞENTEPE - ANKARA A CRITIQUE OF HOUSING CLASSES APPROACH: THE CASE OF ŞENTEPE - ANKARA A THESIS SUBMITTED TO THE GRADUATE SCHOOL OF SOCIAL SCIENCES OF MIDDLE EAST TECHNICAL UNIVERSITY BY PINAR ÖZCAN IN PARTIAL FULFILLMENT

Detaylı

1993 KASIM KPDS SORULARI

1993 KASIM KPDS SORULARI 1993 KASIM KPDS SORULARI 1-24 sorularda, cümlede boş bırakılan yerlere uygun düşen kelime veya ifadeyi bulunuz. 1. The topics included in the conference programme are not as as one might have hoped. A)

Detaylı

Proceedings of the International New Media Conference 2012

Proceedings of the International New Media Conference 2012 ~1~ Proceedings of the International New Media Conference 2012 17-19 October 2012 İstanbul Published by www.inm-c.info ISBN: 978-605-87873-3-9 Program Committee Hononary Prof. Dr. Yunus SÖYLET-Istanbul

Detaylı

1999 KASIM KPDS SORULARI

1999 KASIM KPDS SORULARI 1999 KASIM KPDS SORULARI 1-24 sorularda, cümlede boş bırakılan yerlere uygun düşen kelime veya ifadeyi bulunuz. 1. Fish farming in the world seems to be destined to expand, but it is early to predict the

Detaylı

WWW.KPDS.ORG. 1-24 sorularda, cümlede boş bırakılan yerlere uygun düşen kelime veya ifadeyi bulunuz.

WWW.KPDS.ORG. 1-24 sorularda, cümlede boş bırakılan yerlere uygun düşen kelime veya ifadeyi bulunuz. 1-24 sorularda, cümlede boş bırakılan yerlere uygun düşen kelime veya ifadeyi bulunuz. 1. Fish farming in the world seems to be destined to expand, but it is early to predict the likely extent of growth

Detaylı

www.justenglishcenter.com

www.justenglishcenter.com 1-24 sorularda, cümlede boş bırakılan yerlere uygun 7. Today the United States, still by far prosperous düşen kelime veya ifadeyi bulunuz. country in the world, is increasing its working hours creating

Detaylı

VOLUME 4 NUMBER 1 JANUARY, 2009

VOLUME 4 NUMBER 1 JANUARY, 2009 VOLUME 4 NUMBER 1 JANUARY, 2009 A Journal Sponsored by International Association of Educators (INASED) 2 EDUCATIONAL POLICY ANALYSIS AND STRATEGIC RESEARCH 2009 Subscription Rates $35 Association Member

Detaylı

The effect of user participation in satisfaction: Beyciler after-earthquake houses in Düzce

The effect of user participation in satisfaction: Beyciler after-earthquake houses in Düzce ITU A Z VOL: 7 NO: 1 18-37, 2010-1 The effect of user participation in satisfaction: Beyciler after-earthquake houses in Düzce Deniz ERĠNSEL ÖNDER*, Emine KÖSEOĞLU *, Ömer BĠLEN**, Venhar DER Yıldız Technical

Detaylı

ESCADA SPORT CONTENTS. Leyla Aktay Alumni and Development Office

ESCADA SPORT CONTENTS. Leyla Aktay Alumni and Development Office CONTENTS Alumni Association News Arnavutköy and the Robert College Alumni Association members say, "No" to a third Bosphorus Bridge. Page 2 Fund Raising Page 6 Cover The first student produced RC CD-ROM

Detaylı

Creativity, creative cities, created architecture

Creativity, creative cities, created architecture ITU A Z VOL: 4 NO: 2, 81-100 2007-2 Creativity, creative cities, created architecture Tülin GÖRGÜLÜ Yıldız Technical University Faculty of Architecture Istanbul TURKEY Received: July 2007 Final Acceptance:

Detaylı

The Needs of Inclusive Preschool Teachers about Inclusive Practices

The Needs of Inclusive Preschool Teachers about Inclusive Practices Eurasian Journal of Educational Research, Issue 54, 2014, 39-60 The Needs of Inclusive Preschool Teachers about Inclusive Practices Suggested Citation: Selma AKALIN** Şeyda DEMİR*** Bülbin SUCUOĞLU****

Detaylı

TURKISH ONLINE JOURNAL OF EDUCATIONAL TECHNOLOGY

TURKISH ONLINE JOURNAL OF EDUCATIONAL TECHNOLOGY THE TURKISH ONLINE JOURNAL OF EDUCATIONAL TECHNOLOGY OCTOBER 2002 Volume 1 - Issue 1 Assoc. Prof. Dr. Aytekin İşman Editor-in-Chief Prof. Dr. Jerry Willis Editor Fahme Dabaj Associate Editor ISSN: 1303-6521

Detaylı

Bulutların üstünde hava hep açıktır. Above the clouds, the sky is always clear. O. Aruoba

Bulutların üstünde hava hep açıktır. Above the clouds, the sky is always clear. O. Aruoba TMMOB MİMARLAR ODASI ANKARA ŞUBESİ ÇOCUK VE MİMARLIK ÇALIŞMA GRUBU BÜLTENİ UCTEA CHAMBER OF ARCHITECTS OF TURKEY ANKARA BRANCH BULLETIN OF CHILDREN AND ARCHITECTURE STUDY GROUP Bulutların üstünde hava

Detaylı

Investigation of Pre-Service Science Teachers Opinions about Using GoAnimate to Create Animated Videos *

Investigation of Pre-Service Science Teachers Opinions about Using GoAnimate to Create Animated Videos * Investigation of Pre-Service Science Teachers Opinions about Using GoAnimate to Create Animated Videos * Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Animasyon Oluşturmada GoAnimate Kullanımına İlişkin Görüşlerinin

Detaylı

TRANSFORMATION OF ANKARA BETWEEN 1935-1950 IN RELATION WITH EVERYDAY LIFE AND LIVED SPATIALITY

TRANSFORMATION OF ANKARA BETWEEN 1935-1950 IN RELATION WITH EVERYDAY LIFE AND LIVED SPATIALITY TRANSFORMATION OF ANKARA BETWEEN 1935-1950 IN RELATION WITH EVERYDAY LIFE AND LIVED SPATIALITY A THESIS SUBMITTED TO THE GRADUATE SCHOOL OF NATURAL AND APPLIED SCIENCES OF MIDDLE EAST TECHNICAL UNIVERSITY

Detaylı

TEMEL SORU KİTAPÇIĞI Bu numarayı cevap

TEMEL SORU KİTAPÇIĞI Bu numarayı cevap 2012-ÜNİVERSİTELERARASI KURUL YABANCI DİL SINAVI (ÜDS) (İlkbahar Dönemi) İNGİLİZCE FEN BİLİMLERİ TESTİ 18 MART 2012 T.C. KİMLİK NUMARASI : ADI : SOYADI : SALON NO. : SIRA NO.: Soru kitapçık numarasının

Detaylı

Ekim Zamanı Sabancı Vakfı Hibe Programları Öyküleri Sowing Season Sabancı Foundation Grant Program Stories

Ekim Zamanı Sabancı Vakfı Hibe Programları Öyküleri Sowing Season Sabancı Foundation Grant Program Stories Ekim Zamanı Sabancı Vakfı Hibe Programları Öyküleri Sowing Season Sabancı Foundation Grant Program Stories Ekim Zamanı Sabancı Vakfı Hibe Programları Öyküleri Sowing Season Sabancı Foundation Grant Program

Detaylı

ÖSYM KAMU PERSONELİ YABANCI DİL BİLGİSİ SEVİYE TESPİT SINAVI (SONBAHAR DÖNEMİ) İNGİLİZCE 5 ARALIK 2010

ÖSYM KAMU PERSONELİ YABANCI DİL BİLGİSİ SEVİYE TESPİT SINAVI (SONBAHAR DÖNEMİ) İNGİLİZCE 5 ARALIK 2010 Ö S Y M T.C. YÜKSEKÖĞRETİM KURULU ÖĞRENCİ SEÇME VE YERLEŞTİRME MERKEZİ ADI SOYADI T.C. KİMLİK NUMARASI SALON NUMARASI G E N E L A KAMU PERSONELİ YABANCI DİL BİLGİSİ SEVİYE TESPİT SINAVI 1. Bu soru kitapçığındaki

Detaylı

DEĞİŞEN HAYATLAR GELİŞEN TÜRKİYE CHANGING LIVES DEVELOPING TURKEY

DEĞİŞEN HAYATLAR GELİŞEN TÜRKİYE CHANGING LIVES DEVELOPING TURKEY T.C. ÇALIŞMA ve SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI MINISTRY of LABOUR and SOCIAL SECURITY AVRUPA BİRLİĞİ KOORDİNASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI EUROPEAN UNION COORDINATION DEPARTMENT İNSAN KAYNAKLARININ GELİŞTİRİLMESİ

Detaylı

Uluslararas Marka Olmak Ne Demek?

Uluslararas Marka Olmak Ne Demek? RÖPORTAJ Bülent Bulgurlu: Uluslararas Marka Olmak Ne Demek? FULYA SARI MA 76 fulya.sari@mac.com Sizce uluslararası marka olmak ne demektir? BB: Kolay bir iş değil uluslararası bir marka olmak. Ama yaptığınız

Detaylı

TOURISM AS AN AGENT OF CHANGE İZMİR ALAÇATI CASE IN TURKEY

TOURISM AS AN AGENT OF CHANGE İZMİR ALAÇATI CASE IN TURKEY TOURISM AS AN AGENT OF CHANGE İZMİR ALAÇATI CASE IN TURKEY A THESIS SUBMITTED TO THE GRADUATE SCHOOL OF SOCIAL SCIENCES OF THE MIDDLE EAST TECHNICAL UNIVERSITY BY İNANÇ GÜRKAN IN PARTIAL FULFILLMENT OF

Detaylı