T.C. MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ. Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonu. Çalışma Yönergesi

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ. Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonu. Çalışma Yönergesi"

Transkript

1 T.C. MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonu Çalışma Yönergesi

2 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu yönerge Mehmet Akif Ersoy Üniversitesinde çalışan, öğretim üyeleri ve doktora, tıpta uzmanlık ya da sanatta yeterlik eğitimini tamamlamış araştırmacıların sunacağı, tamamlandığında sonuçları ile alanında bilime evrensel veya ulusal ölçülerde katkı yapması, ülkenin teknolojik, ekonomik, sosyal ve kültürel kalkınmasına katkı sağlaması beklenen bilimsel içerikli, yükseköğretim kurumu içi veya dışından, ulusal/uluslararası kurum ya da kuruluşların katılımlarıyla da yapılabilecek projeler ile lisansüstü eğitim kapsamında hazırlanan tez ve diğer projelerin; tekliflerinin değerlendirilmesi, seçimi, izlenmesi, sonuçların değerlendirilmesi, bunlara ilişkin hizmetlerin yürütülmesi ve kamuoyuna duyurulması konularında; Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonu ve Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Biriminin faaliyetlerini, görev, yetki ve sorumlulukları ile ilgili usul ve esasları düzenler. Dayanak MADDE 2- (1) Bu Yönerge, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 4684 sayılı Kanunla değişik 58. Maddesi, (2) 10 Nisan 2002 tarih ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanmış olan Yükseköğretim Kurumları Bilimsel Araştırma Projeleri Hakkında Yönetmelik hükümleri, (3) Yükseköğretim Kurumları Bütçelerinde Bilimsel Araştırma Projeleri İçin Tefrik Edilen Ödeneklerin Özel Hesaba Aktarılarak Kullanımı, Muhasebeleştirilmesi ile Özel Hesabın İşleyişine İlişkin Esas ve Usuller esas alınarak hazırlanmıştır. İKİNCİ BÖLÜM Tanımlar MADDE 3- (1) Bu yönergede geçen tanımlar aşağıda belirtilmiştir. a) Yükseköğretim Kurumu: Mehmet Akif Ersoy Üniversitesini, b) Yükseköğretim Kurumu Yönetim Kurulu: Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Yönetim Kurulunu, c) Yükseköğretim Kurumu Senatosu: Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Senatosunu, ç) Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonu: Yükseköğretim Kurumları Bilimsel Araştırma Projeleri Hakkında Yönetmelik hükümleri gereğince bilimsel araştırma projelerinin kabulü, değerlendirilmesi, desteklenmesi ve izlenmesi amacıyla oluşturulan komisyonu, d) Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonu Başkanı: Rektör veya görevlendireceği Rektör Yardımcısını, e) Bilimsel Araştırma Projesi: Tamamlandığında sonuçları ile alanında bilime evrensel veya ulusal ölçülerde katkı yapması, ülkenin teknolojik, ekonomik, sosyal ve kültürel kalkınmasına katkı sağlaması beklenen bilimsel içerikli, yükseköğretim kurumu içi ve/veya dışı, ulusal ve/veya uluslararası kurum ya da kuruluşların katılımlarıyla da yapılabilecek projeler ile bilim insanı yetiştirme ve araştırma alt yapısını geliştirme projelerini, f)proje Personeli: Proje yürütücüsü ile araştırmacı, yardımcı personel ve yerine göre danışmanlardan oluşan proje çalışanlarını, g)proje Yürütücüsü: Projeyi teklif eden, hazırlanmasından ve yürütülmesinden sorumlu olan Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi kadrosunda görev yapan öğretim üyeleri ile doktora, tıpta uzmanlık ya da sanatta yeterlik eğitimini tamamlamış olan araştırmacıları, ğ)araştırmacı: Bilimsel araştırma projesinin yürütülebilmesi için proje yürütücüsü tarafından proje ekibinde gösterilen; öğretim elemanları ile proje konusu ile ilgili lisans veya lisansüstü öğrenim görmekte olan öğrenciler ile mezunlarını,

3 h)hakem: Sunulan projelerin ve gerektiğinde proje gelişme ve sonuç raporlarının değerlendirilmesi için komisyon tarafından görüşlerine başvurulan ve projelerin kapsadığı alanda uzmanlığı olan bilim insanlarını, ı) Gelişme Raporu: Kabul edilen bir proje yürütücüsünün, komisyonun belirlediği tarihlerde ve geçmiş dönemdeki çalışmalarla ilgili ayrıntılı bilgilerin yer aldığı dönemsel raporlarını, i) Sonuç Raporu: Proje yürütücüsünün, protokolde belirtilen bitiş tarihini izleyen üç ay içerisinde, araştırma sonuçlarını içeren ve BAP Komisyonu tarafından belirlenen formata uygun olarak hazırladığı raporunu, j) Bilim Grubu: Komisyon üyelerinin, mevcut bilim dalları gözetilerek kendi aralarında oluşturacağı grupları, k) BAP Koordinasyon Birimi: İlgili kanun ve yönetmelikler uyarınca bu Yönergenin bir ve ikinci maddesinde belirtilen hizmetlerin yerine getirilebilmesi amacıyla Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonunun sekretarya hizmetlerinin yürütülmesi, bütçe ödeneklerinin özel hesaba aktarılması ve özel hesaba ilişkin iş ve işlemlerin yürütülmesinden sorumlu birimi, l) BAP Koordinasyon Birimi Koordinatörü: BAP Koordinasyon Biriminin faaliyetlerinin yükseköğretim kurumu adına yürütülmesinden sorumlu, komisyon toplantılarına katılan ancak oy hakkı olmayan, üst yönetici tarafından belirlenen ve üst yöneticiye karşı sorumlu olan kişiyi, m) Özel Hesap: Yükseköğretim kurumları bütçelerinde bilimsel ve teknolojik araştırma hizmetleri için öz gelir ve hazine yardımı karşılığı olarak tefrik edilen bilimsel araştırma projelerine ilişkin ödeneklerin, ilgili bütçe tertiplerinden tahakkuka bağlanmak suretiyle aktarıldığı kamu bankalarının birinde açtırılan proje özel hesabını, n) Harcama Yetkilisi: Bilimsel araştırma projeleri koordinasyon birimi koordinatörünü, o) Gerçekleştirme Görevlisi (Düzenleyen): Harcama yetkilisi tarafından belirlenen kişi ya da kişileri, ö) Harcama Yetkilisi Mutemedi: Mal ve hizmet alımları için özel hesaptan ön ödeme kullandırılmak üzere harcama yetkilisi tarafından her bir proje için belirlenen kişi ya da kişileri, p) Muhasebe Birimi: Mehmet Akif Ersoy Üniversitesinde muhasebe işlemlerinin yürütüldüğü birimini, r) Muhasebe Yetkilisi: Muhasebe biriminin yönetiminden ve yetkili mercilere hesap vermekten sorumlu yetkiliyi, ifade eder. ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Organlar, Görev, Yetki ve Sorumluluklar BAP komisyonu MADDE 4- (1) Komisyon; Rektör veya görevlendireceği bir Rektör Yardımcısının başkanlığında Fen, Sağlık, Eğitim ve Sosyal Bilimler Enstitü Müdürleri ile Senatonun önerisiyle Rektör tarafından görevlendirilen, uluslararası atıf indekslerince taranan dergilerde yayını olan ve/veya yayınlarına bu indekslerce taranan dergilerde atıf yapılan yedi öğretim üyesinden oluşur. Üniversitenin var olan bilim dalları arasında denge gözetilmek suretiyle seçilen komisyon üyelerinin görev süresi 4 yıldır. Süresi biten üye aynı usulle yeniden görevlendirilebilir. Yönetmelik uyarınca, komisyonun asli üyelerinin herhangi bir nedenle görevlerinden ayrılmaları halinde Komisyondaki görevleri de kendiliğinden sona erer. Enstitü müdürleri dışındaki komisyon üyeleri; görev, yetki ve sorumluluklarını yerine getirmediklerinin tespit edilmesi halinde, senatonun önerisi üzerine rektör tarafından görev süreleri dolmadan görevden alınabilirler. Komisyon toplantılarına resmi izin, görevlendirme veya sağlık sorunu gibi yasal bir mazereti olmaksızın bir yıl içerisinde üç kez katılmayan komisyon üyesinin

4 görevi kendiliğinden sona ermiş sayılır. Herhangi bir nedenle görevinden ayrılan komisyon üyesinin yerine aynı usul ile yeni bir üye görevlendirilir. Komisyon, Komisyon Başkanının çağrısı (Elektronik posta ve birim sayfasında duyurulur.) üzerine toplanır. Komisyon salt çoğunlukla toplanır ve kararlar açık oylama ve oy çokluğu ile alınır. Oyların eşit olması halinde, komisyon başkanının kullandığı oy belirleyicidir. Komisyonun yetki, görev ve sorumlulukları MADDE 5- (1) Komisyon aşağıdaki görevleri yerine getirir: a) Bilimsel araştırma projelerinin finansmanında kullanılmak üzere ilgili hükümlerce belirtilen esas ve usuller ile tanımlanan gelirlerden oluşturulan BAP bütçe çalışmasını yapar, bağış ve yardımları teşvik eder. b) Kanunla belirlenen dönemlerde, bir önceki yılın raporunu ve bir sonraki yılda esas alınacak öncelikli araştırma alanlarını; Bilimsel Araştırma Projeleri hakkındaki yönetmeliğin 7. maddesinde belirtilen Araştırma Projelerinin Seçiminde Dikkate Alınacak İlkeler ve Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi bilim politikaları doğrultusunda belirler ve araştırmacılara duyurur. c) Her yıl; Proje başvuru ve değerlendirme takvimini, projeler için sağlanacak destek limitlerini belirler. ç) Proje başvurularının kabulü, değerlendirilmesi, desteklenmesi, yürütülmesi, izlenmesi, sonuçların değerlendirilmesi ve desteklenen projelerin kamuoyuna duyurulması ile ilgili hizmetleri yürütür. d) Sunulan proje, ara rapor ve sonuç raporlarının değerlendirilmesi için gerektiğinde uzman görüşüne başvurur ve yazılı görüş alır. e) Proje başvurularını ön incelemeden geçirir. Gerekli gördüğü proje önerilerini hakemlere gönderir ve gelen raporları değerlendirerek projenin desteklenip desteklenmeyeceğine karar verir. f) Tez projelerini değerlendirerek karara bağlar. Gerekli gördüğü tez proje önerilerini hakemlere gönderir ve gelen raporları değerlendirir. g) Desteklenmesine karar verilen projeler için ayrıntıların belirtildiği bir sözleşme protokolü hazırlar. ğ) Proje ara raporlarını inceler. Gerekli görürse hakemlere gönderir ve gelen raporları değerlendirerek, projenin devamı, iptali, vb. karar verir. h) Proje yürütücülerinden gelen ek süre, ek bütçe ve diğer talepleri değerlendirerek, karara bağlar. ı) Gerekli gördüğü hallerde proje çalışmalarını yerinde inceleyebilir, proje yürütücülerini değiştirebilir, projeyi yürürlükten kaldırabilir. i) Sözleşme ve yönerge maddelerine aykırı durumlarda gerekli yaptırımlara karar verir. j) Her yılsonunda desteklenen, kapsama alınan, devam eden ve tamamlanan projeler hakkında Rektörlüğe bilgi sunar. k) Komisyon üyeleri kendi aralarında gerekli gördükleri Bilim Gruplarını kurar ve görevlerini belirler. l) Komisyon yılda en az dört ayda bir olmak üzere toplantı yapar. Komisyon Başkanı, gündemin yoğunluğuna göre veya gerekli gördüğü durumlarda komisyonu toplantıya çağırır. m) Proje önerisinin yapılması, gelişme raporu, sonuç raporu, gibi formları oluşturur. n) Proje içeriklerinin, öneri, ara ve sonuç raporları gibi değerlendirme görüşmeleri hiçbir şekilde dışarı taşınmamalı, içerik ve görüşmelerin başkaları tarafından kullanılma olasılığı engellenecek şekilde gizliliğe riayet edilmesinden komisyona katılanlar sorumludur. o) İlgili yönetmelik kapsamında, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Rektörlüğü'nün verdiği diğer görevleri yerine getirir.

5 BAP Koordinasyon Birimi ve Koordinatörü MADDE 6- (1) BAP Koordinasyon Birimi bünyesinde; Proje işlem ve sekretarya, Satın alma ve kayıt işlemleri, Tahakkuk ve ödeme gibi birimler oluşturulur. (Birimler oluşturuluncaya kadar, koordinatörün uygun göreceği işlemler, İdari ve Mali işler Daire Başkanlığının ilgili birimleri yapar.) Koordinatörün görevleri: MADDE 7- (1) Koordinatör aşağıdaki görevleri yerine getirir; a) BAP Biriminin program ve faaliyetlerini yönerge ve komisyon kararları doğrultusunda düzenlemek ve yürütmek, işleyişin düzgün ürütülmesi için gerekli önerileri komisyona sunmak. b) Projelerle ilgili duyuruları hazırlamak, yazışmaları yapmak. c) Komisyon toplantıları için gündemi hazırlamak. ç) Komisyon toplantılarında raportörlük yapmak. d) Birim ve komisyon faaliyetlerinde iletişim ve koordinasyonu sağlamak. e) Rektör ve ilgili rektör yardımcısına birim çalışmaları hakkında dönemsel raporlar sunmak. f) Proje satın alma işlemleri ile ilgili olarak gerçekleştirme görevlisi, mutemet ve muayene komisyonları gibi resmi görevlileri atamak. g) Proje önerilerini, ara ve sonuç raporlarını şekil yönünden inceleyerek değerlendirmek ve komisyonu bilgilendirmek. ğ) Desteklenen projelerin mal ve hizmet alımlarının aksamadan yürütülmesi için, ilgili kanun, yönetmelik, esas ve usullere göre proje satın alma ilkelerini belirleyerek proje yürütücülerine duyurmak. h) İlgili yönetmelik kapsamında, komisyon başkanının verdiği diğer görevleri yerine getirmek. DÖRDÜNCÜ BÖLÜM Proje Türleri MADDE 8- (1) Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi tarafından desteklenen Bilimsel Araştırma Projeleri aşağıda listelenmiştir. Komisyon yönergede belirtilen bu projelerin kapsamında değişiklik yapabilir, gerekli gördüklerini uygulamadan kaldırabilir, yeni projeler oluşturabilir. a) Normal Araştırma Projeleri (NAP): YÖK yönetmeliğinde belirlenen öğretim elemanlarının bilimsel araştırma ve geliştirme faaliyetlerini içeren projelerdir. b) Tez Projeleri: Yüksek lisans, doktora ve tıpta uzmanlık tezlerini kapsayan, bir öğretim üyesinin yürütücülüğünde tez öğrencisi ile yürütülen araştırma projeleridir. c) Alt Yapı Destek Projeleri (AYDEP): Üniversite birimlerinin tek başına ya da ortaklaşa olarak hazırladıkları, araştırma ortak alt yapısının oluşturulması, geliştirilmesi ve modernizasyonuna kaynak oluşturma amaçlı projelerdir. d) Kurumsal Altyapı Destek Projeleri(KAYDEP): Üniversitenin gelecekteki araştırma potansiyeline ciddi boyutta katkıları olabileceği öngörülen, uluslararası yayın potansiyelini önemli ölçüde arttırması beklenen veya yeni teknolojilerin önemli uygulamalarını içeren projelerdir. Bu projelerin bütçelerinde yüksek maliyetli makine-teçhizat ve diğer yatırım harcamaları bulunabilir. Bu tür projeler için bir bütçe limiti belirlenmez. Bu amaçla rektör bir veya bir grup öğretim üyesini bu projeleri hazırlamak üzere davet eder. e) Güdümlü Projeler: Rektörün veya BAP Komisyonu nun, üniversitenin veya ülkenin bir sorununu çözmeye, doğal ve tarihsel çevreyi koruyup geliştirmeye yönelik, konunun uzmanı bilim insanlarına hazırlattığı özel projelerdir. f) Sanayi İşbirliği Projeleri: Üniversite dışı kurum veya kuruluşlar ile üniversite birimlerinin veya öğretim üyelerinin müştereken verdiği, bütçesinin en az %50 si ilgili sanayi

6 kuruluşu tarafından karşılanan Üniversite dışı kuruluşlar tarafından müştereken düzenlenen, uygulamaya yönelik projelerdir. BEŞİNCİ BÖLÜM Başvuru ve Değerlendirme Proje başvurusu MADDE 9. (1) Proje başvuruları yıl içerisinde Komisyonun hazırladığı formlarla ve belirlenen tarihlerde yapılır. a) Başvuru tarihi ve şekli, Koordinatör ün Komisyon kararları doğrultusunda hazırlayacağı duyurular ile ilan edilir. b) Proje başvuruları, projenin gerekçesinin, yöntem, çalışma takvimi ve bütçe dökümünün ayrıntılı olarak yer aldığı Proje Başvuru Formu ile yapılır. c) Etik Kurul raporu gerektiren çalışmalarda, etik kuruldan alınacak onay belgeleri ve lisansüstü tez projelerinde tez konusunun enstitü yönetim kurulunda kabul edildiğine ilişkin enstitü yönetim kurulu kararı proje formlarına eklenir. Alt Yapı Destek Projeleri nde, inşaat yapım işi varsa, Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı ile eşgüdümlü olarak hazırlanacak alt yapı ile ilgili fizibilite raporu proje önerisine eklenmelidir. ç) Proje başvurusu eksiksiz doldurulduktan sonra, imzalı orijinal bir nüshası ve CD' ye kaydedilmiş bir kopyası yürütücünün bağlı olduğu birim kanalı ile Komisyon Başkanlığına sunulur. d) Proje yürütücüleri yürütmekte olduğu projeyi sonuçlandırmadan, aynı türde proje başvurusu yapamaz. e) Proje yürütücüsü veya araştırmacılar Komisyonca desteklenmiş aynı anda en fazla üç projede görev alabilirler ve en fazla iki projenin yürütücülüğünü yapabilirler. (Tez Proje yürütücülükleri bu sınırlandırma dışındadır. Diğer proje türleri hariç, aynı anda en fazla üç tez projesi yürütülebilir) Projelerin değerlendirilmesi MADDE 10- (1) Projelerin Değerlendirilmesi a) Proje başvurularının değerlendirilmesi komisyon tarafından belirlenecek, değerlendirme formu kullanılarak yapılabileceği gibi; gerekli görüldüğü hallerde (komisyondaki mevcut bilim dalı ve uzmanlık dağılımının hakemlikte yetersiz olacağı düşünülen projelerde) proje önerileri, en az ikisi üniversite dışından olacak şekilde 3 hakemin değerlendirmesine sunulur. Hakemler, proje önerisini komisyon tarafından hazırlanacak formu kullanarak değerlendirir ve değerlendirme sonucunu komisyona iletirler (Elektronik ortamda bap biriminin resmi e-postasına da gönderilebilir). Komisyon hakemlerde oluşan aksamalarda belirleyeceği yeni hakemlere değerlendirmeye sunar. Değerlendirme raporların salt çoğunluğuna göre karar verir. b) Komisyon, projenin desteklenip desteklenmemesine ve desteğin miktarına oy birliği veya oy çokluğu ile karar verir. c) Uluslararası alanda tanınmış ve kabul edilmiş dergilerde yayımlanmış konu ile ilgili orijinal araştırmaları olan araştırıcıların projelerine, kamu, özel sektör ve uluslararası kuruluşlar tarafından maddi olarak desteklenen tercihen bir ürün ya da hizmet zincirinin halkalarına yönelik projelere ve daha önce tamamlamış olduğu araştırma projelerinden uluslar arası dergilerde veya toplantılarda, makale yayınlamış/bildiri sunmuş, Tübitak proje destek programlarından birine başvuru yapmış proje yürütücülerin projelerine öncelik verilir. ç) Desteklenecek üçüncü NAP projelerinde, önceden tamamlanmış projelerinden, ulusal hakemli/uluslar arası indekslerde taranan hakemli bilimsel dergilerde en az bir yayın veya Sosyal bilimlerde en az bir kitap veya kitapta bölüm (Science Citation Index-Expanded (SCI), Social Science Citation Index (SSCI) ve Arts and Humanities Citation Index (A&HCI) indeksleri kapsamında yer alan dergilerdeki yayınlara öncelik verilir.) Yükseköğretim Kurumu adresli yayın şartı aranır.

7 d) Desteklenen tez projelerinin sonuçlarının, en geç üç yıl içinde, ulusal veya uluslararası hakemli dergilerde veya konferans/sempozyumlarda Yükseköğretim Kurumu adresli yayınlanması gerekir. Yeni bir tez projesi başvurusunda bulunacak proje yürütücülerinin yayın koşulunu sağlamış olması gerekir. ALTINCI BÖLÜM Projelerin Yürütülmesi ve İzlenmesi Proje protokolü MADDE 11- (1) Desteklenmesine karar verilen projeler için proje yürütücüleri ile komisyonca belirlenecek form kullanılarak protokol yapılır. Projelerin başlama tarihi olarak protokolün imzalandığı tarih kabul edilir. Projesi kabul edilen yürütücülerin, satın alma talebi evraklarını BAP koordinasyon Birimine teslim etmeleri zorunludur. Bu evrakları teslim edilmeyen projeler için birimce herhangi bir harcama gerçekleştirilmez. Projelerin komisyonca kabulü ve ilgili proje yürütücüsüne koordinatörlük tarafından yazılı bildiriminden sonra yasal bir mazereti olmaksızın iki ay içerisinde sözleşme protokolü imzalanmayan projeler iptal edilir. Ara raporlar MADDE 12- (1)Proje süresinin altı aydan uzun olduğu projeler için, proje yürütücüleri, proje kapsamında yapılan çalışmaları ve gelişmeleri içeren ara raporları, sözleşme tarihinden itibaren altı aylık dönemlerde, komisyonca belirlenecek form ile BAP Koordinasyon Birimine sunmakla yükümlüdür. Ara raporlarda çalışmaların gelişme durumu, varılan ara sonuçlar, yapılan ve yapılması düşünülen bildiri ve yayınlar, proje ile ilgili bilimsel, teknik, yönetsel ve mali her türlü bilgiler yer alır. Ancak, proje çalışmasında başarısızlık veya diğer nedenlerle sorunlar ortaya çıkması durumunda, proje yürütücüsü durumun ortaya çıktığı tarihten itibaren bir ay içerisinde gelişme raporunu BAP Koordinasyon Birimine sunmakla yükümlüdür. Ara raporlar Komisyon tarafından değerlendirilir ve izlenir. Komisyon gerekli gördüğü hallerde ara raporları hakem incelemesine gönderebilir. a) Komisyon, ara raporları inceler ve çalışmaların projede öngörülen çalışma takvimine göre yürütülüp yürütülmediğine bakarak, projenin devam edip etmeyeceğine karar verir. Proje, yürütücünün ve/veya araştırmacıların kusurları veya ihmalleri ile yürütülemez duruma gelmiş ise, Komisyon proje için iptal kararı alabilir. İptal kararı Rektörün onayı ile kesinleşir. Karar, Proje yürütücüsü ve araştırıcıların, görevli oldukları kurum ve kuruluşlara bildirilir. İptal kararı alınmış projelerin mali desteği kesilir. Oluşacak yeni koşullarda projenin yeniden başlatılması ve mali desteğin sürdürülmesine, yapılacak incelemeye göre Komisyon karar verir. b) Zorunlu haller nedeniyle yürütülmesi imkânsız hale gelen projeler, Komisyon kararı ile yürürlükten kaldırılabilir. Sonuç raporları MADDE 13- (1) Proje yürütücüsü, protokolde belirtilen bitiş tarihini izleyen üç ay içerisinde, araştırma sonuçlarını içeren ve BAP Komisyonu tarafından belirlenen formata uygun olarak hazırlanmış Proje Sonuç Raporunu, tez projesi yürütücüsü ise, tezin bir nüshası ve tezin başarılı bulunarak tamamlandığına dair ilgili enstitüden alınmış bir belgeyi de birime teslim etmek zorundadır. Projenin tamamlanmasından sonra, proje kapsamında yer alan bilimsel yayın ve sunumlar Komisyona iletilir. Bu koşulları yerine getirmeyen araştırmacıların yeni proje başvurularına Komisyon tarafından sınırlandırma getirilebilir. a) Desteklenen projelere ait sonuç raporları, Komisyon tarafından (Gerekirse ilk hakemlerden en az birinin değerlendirmesine gönderilerek) değerlendirilerek projenin başarılı sayılıp sayılmayacağına karar verilir.

8 b) Kabul edilen sonuç raporları, yürütücüler tarafından kendilerine bildirim yapıldıktan 15 gün içinde BAP Komisyonu tarafından belirlenen formata uygun olarak ciltlenerek BAP birimine teslim edilir. Projelerin süresi ve sonuçlandırılması MADDE 14- (1) Araştırma projeleri ek süreler dahil (yürütücünün talebi komisyonun kabulü ile) en çok 36 ay içerisinde tamamlanır. Sağlık sorunu veya önceden öngörülmeyen zorunlu hallerde Komisyon, projenin normal süresinden sayılmamak üzere çalışmayı 6 aya kadar askıya alabilir. Projelerin bütçesi ve uygulama esasları MADDE 15- (1)Proje türlerine göre sağlanacak destek miktarları her yıl Komisyon tarafından belirlenerek ilan edilir. Komisyon, bilgisayar, yazıcı, kırtasiye, fotokopi, seyahat ve benzeri yaygın olarak gerçekleştirilen talepler için sınırlama getirebilir. a) Projeler esas olarak Komisyon tarafından kabul edilen bütçe ve harcama planına göre tamamlanır. Gerekli durumlarda harcama planı değişikliği, bütçe kalemleri arasında fon aktarımı, satın alınacak teçhizat, malzeme veya hizmetlerdeki değişiklik talepleri, proje yürütücüsünün gerekçeli talebi üzerine Komisyon tarafından karara bağlanır. Proje yürütücüsünün gerekçeli talebi üzerine, Komisyon kararı ile projeler için ilgili yönetmelikte belirtilen oranları aşmamak üzere ek bütçe sağlanabilir. Ek bütçe taleplerinin sözleşmede belirtilen bitiş tarihinden en geç 3 ay önce gerçekleştirilmesi gerekir. Proje türlerine göre sağlanabilecek ek bütçe miktarı Komisyon tarafından belirlenerek duyurulur. Komisyon gerekli gördüğü hallerde uygulamanın kolaylaştırılması amacıyla, bu maddede belirtilen hususlarla ilgili olarak BAP Birimi Koordinatörüne yetki verebilir. b) Araştırmanın gerçekleştirilebilmesi için zorunlu olan yurtiçi/yurtdışı seyahat giderlerinden ayrı olarak, ulusal/uluslararası düzenlenen bir kongre/sempozyuma proje konusu ile ilgili alınmış sunum davetinin bulunması durumunda, katılım ve seyahat giderleri Komisyonca belirlenen limitleri aşmamak üzere karşılanabilir. Tez projeleri için, Tez öğrencisinin seyahat giderleri öncelikli olarak desteklenir. Seyahat giderlerinin karşılanmasına ilişkin usul ve esaslar BAP Komisyonu tarafından belirlenerek, araştırmacılara duyurulur. Araştırma veya kongre/sempozyum katılımı amaçlı seyahat giderlerinin karşılanabilmesi için, proje başvurusunda ilgili seyahat bütçesinin öngörülmüş olması zorunludur. c) Yapılacak analiz ve testlerin Yükseköğretim Kurumu ve yurtiçinde yaptırılmasına öncelik verilir. Yükseköğretim Kurumu ve yurtdışında yaptırılacak olması halinde, gerekçeler detaylı olarak başvuru formunda belirtilmelidir. YEDİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler ve Yaptırımlar Genel hükümler MADDE 16- (1) Projeler için BAP Koordinasyon Birimince sağlanan makine, teçhizat ve donanımların mülkiyeti birime aittir. Söz konusu makine-teçhizatlar, ilgili proje tamamlanıncaya kadar proje yürütücülerinin kontrol ve kullanımındadır; bunların korunmasından, bakım ve onarımından proje yürütücüleri sorumludur. Tamamlanan projelere ait, özellik arz eden makine ve teçhizatlar ise ihtiyaç duyan üniversitemiz araştırmacılarının kullanımına açıktır. BAP Komisyonu, bu tür makine ve teçhizatlarla ilgili olarak, ortak bir alanda kullanıma sunulmaları, başka projelerde kullanılmak üzere geri alınmaları veya gerekli göreceği diğer tasarruflarda bulunmaya yetkilidir. a) Kitap alımı isteği bulunan projelerde, istenilen kitapların projenin materyali olması ve üniversitemiz kütüphanesinde bulunmaması zorunludur. Alınan kitaplar, alım aşamasında Üniversitemiz Merkez Kütüphanesine demirbaş olarak kayıt edilir. Proje süresince proje

9 ekibinin kullanımında olup proje sonuç raporu kabulünden sonra Merkez Kütüphane kurallarına göre yararlanılabilir. b) Proje yürütücüsü, projeye ait tüm kayıt ve verileri projenin sonuçlandığı tarihten itibaren 5 yıl süreyle saklamak zorundadır. b) Komisyon, gerekli gördüğü hallerde veya proje yürütücüsünün gerekçeli talebini yerinde bulması durumunda proje ekibinde değişiklik yapabilir. Yaptırımlar MADDE 17- (1)Projeler yürütülürken veya bitiminden sonra, bilimsel etiğe aykırılık veya mali kaynakların etik ilkelere aykırı kullanıldığının saptanması durumunda aşağıdaki yaptırımlar uygulanır: a) Yürütülmekte olan proje BAP Komisyonu kararı ile iptal edilir, b) Proje kapsamında satın alınan demirbaşlardan bir problemi veya arızası olmayan ve kullanılabilir durumda olanlar geri alınır. Aksi takdirde bu demirbaşların da bedelleri dahil olmak üzere, diğer tüm harcamaların bedelleri yasal faizi ile birlikte proje yürütücüsünden geri alınır. c) Proje ekibindeki, etik kurallara aykırı durumları gerçekleştiren kişi ya da kişiler 5 yıl süre ile herhangi bir proje desteğinden yararlanamaz. ç) BAP Komisyonu, konunun üniversitemiz etik kurulunda görüşülmesi veya yasal işlem yapılması hususunda Rektör e görüş bildirebilir. MADDE 18- (1)Komisyon gerekli gördüğü hallerde proje çalışmasını doğrudan inceleyebilir veya konunun uzmanlarına inceletebilir. Aşağıdaki durumlarda, projeler Komisyon kararı ile iptal edilerek, proje kapsamında satın alınan demirbaşlardan bir problemi veya arızası olmayan ve kullanılabilir durumda olanlar geri alınır. Aksi takdirde bu demirbaşların da bedelleri dahil olmak üzere, diğer tüm harcamaların bedelleri yasal faizi ile birlikte proje yürütücüsünden geri alınır. Ayrıca ilgili proje ekibi 3 yıl süre ile BAP Birimi desteklerinden faydalandırılmaz. a) Projenin başvuruda öngörülen gelişmeyi göstermemesi veya amaca uygun olarak yürütülmemesi, b) Proje kapsamında gerçekleştirilen seyahat faaliyet raporlarının Komisyon tarafından uygun bulunmaması, c) Proje yürütücüsünün, proje yürütücülüğünü Komisyonca onaylanan bir öğretim üyesine devretmeden projeden ayrılması. MADDE 19- (1)Proje ara raporunun, Komisyonca kabul edilen bir mazeret gösterilmeden 1 aydan fazla geciktirilmesi durumunda, rapor teslim edilinceye kadar proje yürütücülerinin yürütmekte olduğu tüm projelere ait işlemler durdurulur. Yapılan yazılı uyarıya rağmen 15 gün içerisinde ara raporun verilmemesi durumunda ise proje çalışması iptal edilerek, proje kapsamında satın alınan demirbaşlardan bir problemi veya arızası olmayan ve kullanılabilir durumda olanlar geri alınır. Aksi takdirde bu demirbaşların bedelleri de dahil olmak üzere, diğer tüm harcamaların bedelleri yasal faizi ile birlikte proje yürütücüsünden geri alınır. Ayrıca ilgili proje ekibi 2 yıl süre ile BAP Birimi desteklerinden faydalandırılmaz. MADDE 20- (1)Proje sonuç raporunu süresi içinde sunmayan proje yürütücülerinin yürütmekte olduğu tüm projelere ait işlemler rapor teslim edilinceye kadar durdurulur. Yapılan yazılı uyarıya rağmen 15 gün içerisinde sonuç raporunun teslim edilmemesi durumunda ise, proje yürütücüsüne, sonuç raporunun sunularak Komisyonda karara bağlandığı tarihten itibaren 1 yıl süre ile yeni bir proje desteği verilmez. Sonuç raporu yetersiz bulunan proje yürütücüsüne ise 3 yıl süre ile herhangi bir türde yeni bir proje desteği verilmez. Ancak, sonuç raporu yetersiz bulunan projeler için, proje yürütücülerinin talepte bulunması ve Komisyonun uygun bulması durumunda, bazı çalışmaların yeniden

10 yapılabilmesi veya sonuç raporunun yeniden düzenlenmesi için yönergenin 14. Maddesi içerince ek süre verilebilir. MADDE 21- (1) Tamamlanan projelerin telif hakları Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi ne aittir. BAP Birimince desteklenen projeler kapsamında gerçekleştirilen her türlü yayın ve tezde Bu çalışma Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonunca Desteklenmiştir. Proje Numarası: ( This study, was supported by Mehmet Akif Ersoy University Scientific Research Projects Commission. Project Number: ) şeklinde veya benzer anlama gelecek bir ibareye yer vermeyen araştırmacılara en az bir yıl süreyle herhangi bir türde destek sağlanmaz. MADDE 22- (1)Tez projelerinde araştırmacının herhangi bir nedenle projeden ayrılması durumunda, çalışmanın yürütülmesi ve yasal süre içinde sonuçlandırılmasından proje yürütücüsü sorumludur. Yürütücü, komisyon kararları doğrultusunda projeyi tamamlar ve ayrılan araştırmacı projeden üretilmiş olan verilerden ve bu veriler kullanılarak yapılacak yayınlarda hiçbir hak iddia edemez. Bu tür projelerin tamamlanarak sonuçlandırılmaması durumunda, Proje kapsamında satın alınan demirbaşlardan bir problemi veya arızası olmayan ve kullanılabilir durumda olanlar geri alınır. Aksi takdirde bu demirbaşların da bedelleri dahil olmak üzere, diğer tüm harcamaların bedelleri yasal faizi ile birlikte proje yürütücüsünden geri alınır. MADDE 23- (1) Yönerge maddeleri uyarınca Komisyon tarafından yaptırım uygulanan proje yürütücüsü veya araştırmacıların ikinci kez yaptırıma maruz kalmaları durumunda, ilgili kişiler BAP Komisyonunun sağladığı desteklerden süresiz olarak yararlanamazlar. MADDE 24- (1) Yönergede belirtilmeyen hususlarda Yükseköğretim Kurumları Bilimsel Araştırma Projeleri Hakkındaki Yönetmelik hükümleri ile genel mevzuat hükümleri uygulanır. Yürürlükten kaldırma MADDE 25- (1) Yükseköğretim Kurumu Senatosunun tarih ve 38/2 sayılı toplantı kararı ile kabul edilen Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Uygulama Yönergesi ve ilgili değişiklikleri yürürlükten kaldırılmıştır. Yürürlük MADDE 26- (1) İlgili yönetmelik, esas ve usuller gereği düzenlenen bu yönerge, Yükseköğretim Kurumu Senatosunun onayladığı tarihte yürürlüğe girer. Yürütme MADDE 27- (1) Bu yönerge hükümleri Yükseköğretim Kurumu Rektörü tarafından yürütülür. Geçici madde MADDE 28- Bu yönergenin yürürlüğe girdiği tarihten önce kabul edilmiş projeler, Yükseköğretim Kurumunun tarih ve 38/2 sayılı toplantıda kabul edilen yönergeye tabidir.

İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ UYGULAMA YÖNERGESİ

İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ UYGULAMA YÖNERGESİ İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ UYGULAMA YÖNERGESİ Amaç ve Kapsam BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM VE DAYANAK Madde 1. Bu yönerge, İstanbul Medeniyet Üniversitesi öğretim üyeleri

Detaylı

İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ UYGULAMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak

İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ UYGULAMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ UYGULAMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak Amaç ve Kapsam Madde 1- (1) Bu yönerge, İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi öğretim üyeleri

Detaylı

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ UYGULAMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ UYGULAMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ UYGULAMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1- Bu yönerge; Akdeniz Üniversitesi öğretim üyeleri ve doktora,

Detaylı

T.C ADANA BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ UYGULAMA YÖNERGESİ

T.C ADANA BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ UYGULAMA YÖNERGESİ T.C ADANA BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ UYGULAMA YÖNERGESİ AMAÇ : MADDE 1 Bu yönergenin amacı, Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesi bünyesinde Bilimsel Araştırma Proje ödeneğinden

Detaylı

DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ HAZIRLAMA VE DEĞERLENDİRME YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ-KAPSAM, DAYANAK VE TANIMLAR

DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ HAZIRLAMA VE DEĞERLENDİRME YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ-KAPSAM, DAYANAK VE TANIMLAR DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ HAZIRLAMA VE DEĞERLENDİRME YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ-KAPSAM, DAYANAK VE TANIMLAR Amaç ve Kapsam Madde - 1: Bu yönerge, Dumlupınar Üniversitesinde

Detaylı

Yükseköğretim Kurumları. Bilimsel Araştırma Projeleri Hakkında Yönetmelik

Yükseköğretim Kurumları. Bilimsel Araştırma Projeleri Hakkında Yönetmelik Yükseköğretim Kurumları Bilimsel Araştırma Projeleri Hakkında Yönetmelik BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam Madde 1 - Bu Yönetmelik, yükseköğretim kurumlarında öğretim üyeleri

Detaylı

BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ UYGULAMA ESASLARI VE ARAŞTIRMACI BİLGİLENDİRME KILAVUZU BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ (BAP) KOORDİNASYON BİRİMİ

BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ UYGULAMA ESASLARI VE ARAŞTIRMACI BİLGİLENDİRME KILAVUZU BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ (BAP) KOORDİNASYON BİRİMİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ UYGULAMA ESASLARI VE ARAŞTIRMACI BİLGİLENDİRME KILAVUZU BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ (BAP) KOORDİNASYON BİRİMİ ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ / MAYIS 2015 Bu kitapçık

Detaylı

TÜRKİYE BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA KURUMU BİLİM VE TOPLUM DAİRE BAŞKANLIĞI TARAFINDAN YÜRÜTÜLECEK PROGRAMLARA İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM

TÜRKİYE BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA KURUMU BİLİM VE TOPLUM DAİRE BAŞKANLIĞI TARAFINDAN YÜRÜTÜLECEK PROGRAMLARA İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM TÜRKİYE BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA KURUMU BİLİM VE TOPLUM DAİRE BAŞKANLIĞI TARAFINDAN YÜRÜTÜLECEK PROGRAMLARA İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar Amaç

Detaylı

İçindekiler BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ MALİ İŞ VE İŞLEMLERİNE İLİŞKİN REHBER

İçindekiler BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ MALİ İŞ VE İŞLEMLERİNE İLİŞKİN REHBER Sayfa0 İçindekiler BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ MALİ İŞ VE İŞLEMLERİNE İLİŞKİN REHBER 1. TANIMLAR...1 2. MEVZUAT...3 3. BÜTÇE ÖDENEKLERİNİN ÖZEL HESABA AKTARILMASI...4 4. ÖZEL HESAPTAN YAPILACAK HARCAMALAR...4

Detaylı

(*) 22.04.2009 tarih ve 27208 sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır.

(*) 22.04.2009 tarih ve 27208 sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır. TÜRKİYE BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA KURUMU ARAŞTIRMA DESTEK PROGRAMLARI BAŞKANLIĞI TARAFINDAN YÜRÜTÜLEN PROGRAMLARA İLİŞKİN YÖNETMELİK (*) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde

Detaylı

TÜRKİYE KÖMÜR İŞLETMELERİ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

TÜRKİYE KÖMÜR İŞLETMELERİ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE KÖMÜR İŞLETMELERİ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ARAŞTIRMA-GELİŞTİRME PROJELERİ YAPTIRMA/DESTEKLEME PROGRAMI UYGULAMA USUL VE ESASLARI 2012 (Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Araştırma-Geliştirme Projeleri

Detaylı

X/1 ESASLAR. Madde 3- Bu Esas ve Usullerde geçen;

X/1 ESASLAR. Madde 3- Bu Esas ve Usullerde geçen; TÜBİTAK KAYNAKLARINDAN GENEL BÜTÇE KAPSAMINDAKİ KAMU İDARELERİ İLE ÖZEL BÜTÇELİ İDARELERE PROJE KARŞILIĞI AKTARILACAK TUTARLARIN HARCANMASI VE TÜBİTAK TARAFINDAN YÜRÜTÜLEN DIŞ DESTEKLİ PROJELERİN HARCAMALARININ

Detaylı

1601-TÜBİTAK YENİLİK VE GİRİŞİMCİLİK ALANLARINDA KAPASİTE ARTIRILMASINA YÖNELİK DESTEK PROGRAMI UYGULAMA ESASLARI

1601-TÜBİTAK YENİLİK VE GİRİŞİMCİLİK ALANLARINDA KAPASİTE ARTIRILMASINA YÖNELİK DESTEK PROGRAMI UYGULAMA ESASLARI 1601-TÜBİTAK YENİLİK VE GİRİŞİMCİLİK ALANLARINDA KAPASİTE ARTIRILMASINA YÖNELİK DESTEK PROGRAMI UYGULAMA ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu Uygulama Esaslarının

Detaylı

ı) Muhasebe Yetkilisi: Muhasebe biriminin yönetiminden ve yetkili mercilere hesap vermekten sorumlu yetkiliyi,

ı) Muhasebe Yetkilisi: Muhasebe biriminin yönetiminden ve yetkili mercilere hesap vermekten sorumlu yetkiliyi, YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI BÜTÇELERİNDE BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ İÇİN TEFRİK EDİLEN ÖDENEKLERİN ÖZEL HESABA AKTARILARAK KULLANIMI, MUHASEBELEŞTİRİLMESİ İLE ÖZEL HESABIN İŞLEYİŞİNE İLİŞKİN ESAS VE USULLER

Detaylı

BĐRĐNCĐ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BĐRĐNCĐ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç: ADANA BĐLĐM ve TEKNOLOJĐ ÜNĐVERSĐTESĐ ÖĞRETĐM ÜYESĐ YETĐŞTĐRME PROGRAMI UYGULAMA YÖNERGESĐ BĐRĐNCĐ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 - (1) Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı Yönergesi,

Detaylı

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYESİ YETİŞTİRME PROGRAMI (ÖYP) UYGULAMA YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Dayanak ve Tanımlar

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYESİ YETİŞTİRME PROGRAMI (ÖYP) UYGULAMA YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Dayanak ve Tanımlar SELÇUK ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYESİ YETİŞTİRME PROGRAMI (ÖYP) UYGULAMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 Bu Yönergenin amacı, ülkemizin ihtiyacı olan öğretim üyesinin yetiştirilmesine

Detaylı

ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYESİ YETİŞTİRME PROGRAMI UYGULAMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM

ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYESİ YETİŞTİRME PROGRAMI UYGULAMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYESİ YETİŞTİRME PROGRAMI UYGULAMA YÖNERGESİ Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç: BİRİNCİ BÖLÜM MADDE 1 - (1) Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı Yönergesi, 2547

Detaylı

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYESİ YETİŞTİRME PROGRAMI (ÖYP) UYGULAMA YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYESİ YETİŞTİRME PROGRAMI (ÖYP) UYGULAMA YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYESİ YETİŞTİRME PROGRAMI (ÖYP) UYGULAMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1- Akademik yaşamın temel unsuru olan öğretim üyesinin

Detaylı

TEKNOGİRİŞİM SERMAYESİ DESTEĞİ UYGULAMA USUL VE ESASLARI

TEKNOGİRİŞİM SERMAYESİ DESTEĞİ UYGULAMA USUL VE ESASLARI TEKNOGİRİŞİM SERMAYESİ DESTEĞİ UYGULAMA USUL VE ESASLARI 1 RT: 20/12/2012 TEKNOGİRİŞİM SERMAYESİ DESTEĞİ UYGULAMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu uygulama

Detaylı

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYESİ YETİŞTİRME PROGRAMI YÖNERGESİ

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYESİ YETİŞTİRME PROGRAMI YÖNERGESİ İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYESİ YETİŞTİRME PROGRAMI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- Bu yönergenin amacı, ülkemizdeki öğretim üyesi açığını karşılamak için Yükseköğretim

Detaylı

TÜBİTAK ÜNİVERSİTE-SANAYİ İŞBİRLİĞİ DESTEK PROGRAMI UYGULAMA ESASLARINDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR UYGULAMA ESASLARI

TÜBİTAK ÜNİVERSİTE-SANAYİ İŞBİRLİĞİ DESTEK PROGRAMI UYGULAMA ESASLARINDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR UYGULAMA ESASLARI TÜBİTAK ÜNİVERSİTE-SANAYİ İŞBİRLİĞİ DESTEK PROGRAMI UYGULAMA ESASLARINDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR UYGULAMA ESASLARI MADDE 1 - (1) 7 Mayıs 2011 tarih ve 197 sayılı Bilim Kurulunda kabul edilen TÜBİTAK

Detaylı

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Çevre Mühendisleri Odası Ana Yönetmeliği

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Çevre Mühendisleri Odası Ana Yönetmeliği Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Çevre Mühendisleri Odası Ana Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı, kamu kurumu niteliğinde bir meslek kuruluşu

Detaylı

BATMAN ÜNİVERSİTESİ Döner Sermaye İşletmesinin İdari ve Mali Esaslarına İlişkin Yönerge. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Faaliyet Alanı

BATMAN ÜNİVERSİTESİ Döner Sermaye İşletmesinin İdari ve Mali Esaslarına İlişkin Yönerge. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Faaliyet Alanı BATMAN ÜNİVERSİTESİ Döner Sermaye İşletmesinin İdari ve Mali Esaslarına İlişkin Yönerge BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Faaliyet Alanı Amaç MADDE 1- Bu yönergenin amacı 2547 sayılı Yükseköğretim

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu Uygulama Esaslarının amacı; küçük ve orta ölçekli işletmelerin kendi işletmelerini geliştirmeleri ve meslek kuruluşları tarafından

Detaylı

ÖĞRETİM ÜYESİ YETİŞTİRME PROGRAMINA İLİŞKİN ESAS VE USULLER. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ÖĞRETİM ÜYESİ YETİŞTİRME PROGRAMINA İLİŞKİN ESAS VE USULLER. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ÖĞRETİM ÜYESİ YETİŞTİRME PROGRAMINA İLİŞKİN ESAS VE USULLER BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Esas ve Usullerin amacı, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı nın koordinasyonunda,

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır CUMHURBAŞKANLIĞINA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır CUMHURBAŞKANLIĞINA VEKÂLET ETME İŞLEMİ T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 28 Temmuz 2015 SALI YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ Sayı : 29428 CUMHURBAŞKANLIĞINA VEKÂLET ETME İŞLEMİ T.C. CUMHURBAŞKANLIĞI

Detaylı

T. C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ TIPTA UZMANLIK ve YAN DAL UZMANLIK EĞİTİMİ YÖNERGESİ

T. C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ TIPTA UZMANLIK ve YAN DAL UZMANLIK EĞİTİMİ YÖNERGESİ T. C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ TIPTA UZMANLIK ve YAN DAL UZMANLIK EĞİTİMİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde-1. Bu yönergenin amacı, Recep Tayyip

Detaylı

TÜBİTAK ÖNCELİKLİ ALANLAR ARAŞTIRMA TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VE YENİLİK PROJELERİ DESTEKLEME PROGRAMI UYGULAMA ESASLARI

TÜBİTAK ÖNCELİKLİ ALANLAR ARAŞTIRMA TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VE YENİLİK PROJELERİ DESTEKLEME PROGRAMI UYGULAMA ESASLARI TÜBİTAK ÖNCELİKLİ ALANLAR ARAŞTIRMA TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VE YENİLİK PROJELERİ DESTEKLEME PROGRAMI UYGULAMA ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu Uygulama Esaslarının

Detaylı

DĠYANET ĠġLERĠ BAġKANLIĞI PROJE HAZIRLAMA, DEĞERLENDĠRME VE ĠZLEME YÖNERGESĠ (*) BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak

DĠYANET ĠġLERĠ BAġKANLIĞI PROJE HAZIRLAMA, DEĞERLENDĠRME VE ĠZLEME YÖNERGESĠ (*) BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak DĠYANET ĠġLERĠ BAġKANLIĞI PROJE HAZIRLAMA, DEĞERLENDĠRME VE ĠZLEME YÖNERGESĠ (*) BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak Amaç MADDE 1 - (1) Bu Yönergenin amacı, Başkanlık birimlerince hazırlanan projelerin

Detaylı

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYESİ YETİŞTİRME PROGRAMI (ÖYP) BİLİMSEL ETKİNLİKLERDE GÖREVLENDİRME VE HARCAMA YÖNERGESİ

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYESİ YETİŞTİRME PROGRAMI (ÖYP) BİLİMSEL ETKİNLİKLERDE GÖREVLENDİRME VE HARCAMA YÖNERGESİ DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYESİ YETİŞTİRME PROGRAMI (ÖYP) BİLİMSEL ETKİNLİKLERDE GÖREVLENDİRME VE HARCAMA YÖNERGESİ AMAÇ VE KAPSAM MADDE 1- Bu Yönerge, Dokuz Eylül Üniversitesi (DEU) bünyesinde

Detaylı