Sinan Özcan. Proje Çorum'un tarým alanýndaki en önemli eksiði olan soðuk hava deposu eksiðine çözüm üretiyor

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Sinan Özcan. Proje Çorum'un tarým alanýndaki en önemli eksiði olan soðuk hava deposu eksiðine çözüm üretiyor"

Transkript

1 Türk Ocaðý Çorum Þubesi Gençlik Kollarý, Doðu Türkistan da zülümlerine devam eden katil Çin e tepki gös- Çin e tepki, Doðu Türkistan a destek * HABERÝ 2 DE Kudüs için özgürlük yürüyüþü Ýsrail iþgali altýndaki Kudüs ve Mescid-i Aksa için dün Çorum da özgürlük yürüyüþü düzenlendi. Devlet Tiyatro Salonu önünde baþlayan ve Hürriyet Meydaný na kadar süren yürüyüþte Filistin e özgürlük, Ýsrail e ise lânet sloganlarý atýldý. * HABERÝ 10 DA Devlet Tiyatro Salonu önünde baþlayan ve Hürriyet Meydaný na kadar sürdü. ÇORUM 22 ARALIK 2014 PAZARTESÝ Günlük Siyasi Gazete Fiyatý : 40 Kuruþ Sinan Özcan MHP Merkez Ýlçe Genel Kurulu yapýldý Sinan Özcan MHP Merkez Ýlçe nin yeni Baþkaný oldu * HABERÝ 5 DE Soðuk hava deposunda Çorumlu imzasý Dünyada tercih edilen bir yapý modeli olarak sektörün dikkatlerini üzerine çeken kubbe (dome) yapý modelleri, Endüstri Mühendisi ISD Ltd. Þti. Sahibi Rafet Altuntaþ'ýn imzasýyla Çorum'da üretilmeye baþlanacak. OSB'de baþlayan örnek kubbe soðuk hava deposu ile Çorum'un tarým alanýndaki en önemli eksiði olan soðuk hava deposu eksiðine çözüm üretiyor. Rafet Altuntaþ * HABERÝ 4 DE 35 hükümlü temizlikte çalýþýyor "Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin Ýnfazý Hakkýndaki Kanunda yapýlan deðiþiklikle, haklarýnda verilen hapis cezalarý paraya çevrilen hükümlüler, söz konusu parayý da ödeyememeleri halinde kamu yararýnda iþlerde çalýþýyor. * HABERÝ 7 DE Cezaevinden izinli çýktý, öldürüldü Cem Kumru Çorum'da cezaevinden izinli çýkan 21 yaþýndaki Cem Kumru, sokak ortasýnda tabancayla vurularak öldürüldü. * HABERÝ 7 DE Ýnönü Caddesi nde býçaklama Çorum'da dün gece bir kiþi yolda yürüdüðü sýrada, 'Niye omuz attýn' diyerek yaþýndaki Mustafa G.'yi kasýklarýndan býçaklayýp kaçtý. * HABERÝ 7 DE * SAYFA 9 DA Proje Çorum'un tarým alanýndaki en önemli eksiði olan soðuk hava deposu eksiðine çözüm üretiyor Anadolu sermayesinin iradesini kýramadýlar Müstakili Sanayici ve Ýþadamlarý Derneði (MÜSÝAD) Çorum Þubesi nin 1. kuruluþ yýldönümü etkinlikleri kapsamýnda gala yemeði verildi. Vali Ahmet Kara, darbelerin Anadolu sermayesinin iradesini Müstakili Sanayici ve Ýþadamlarý Derneði (MÜSÝAD) Çorum Þubesi nin 1. kuruluþ yýldönümü etkinlikleri kapsamýnda gala yemeði verildi. Polis yazdý, üniversite öðrencileri oynadý Son yýllarda ülke genelinde suça ve sokaða itilen çocuklarýn sayýsýnýn artmasý üzerine harekete geçen Çorum Emniyet Müdürlüðü örnek bir projeye imza attý. Polisin yazdýðý tiyatro oyununu, üniversite öðrencileri sahneledi. * HABERÝ 7 DE Çorum Emniyet Müdürlüðü örnek bir projeye imza attý. kýramadýðýný söyledi. * HABERÝ 14 DE Milletvekili Köse, CHP Ýl Danýþma Meclisi Toplantýsý'nda Ýl Baþkaný Atlas ýn milletvekili aday adaylýðý için görevinden istifa edeceðini duyur- Atlas milletvekili aday adayý CHP Çorum Milletvekili Tufan Köse, CHP Ýl Danýþma Meclisi Toplantýsý nda CHP Ýl Baþkaný Cengiz Atlas'ýn Milletvekilliði aday adaylýðý için istifa edeceðini duyurdu. * HABERÝ 5 DE Yolsuzluða bulaþanýn kolunu koparýrýz Baþbakan Ahmet Davutoðlu Ankara il kongresinde partililere seslenerek, Kim yolsuzluða bulaþmýþsa kardeþimiz de olsa onun kolunu Ahmet Davutoðlu kopartýrýz. Yolsuzluk adý altýnda milli iradeye kim müdahale ediyorsa ona da ayný þekilde müdahale ederiz. dedi. * HABERÝ 6 DA Anadolu Gençlik Derneði tarafýndan düzenlenen Siyer-i Nebi Yarýþmasý na gençler büyük ilgi gös- Anadolu Gençlik ten Siyer-i Nebi Yarýþmasý Gençlik Peygamberin izinde Anadolu Gençlik Derneði tarafýndan düzenlenen Siyer-i Nebi Yarýþmasý Çorum da yapýldý. Liseli Gençler Efendimizin Ýzinde sloganýyla organize edilen yarýþmaya il genelinde yaklaþýk kiþi katýldý. * HABERÝ 11 DE

2 2 PAZARTESÝ 22 ARALIK 2014 Uygur kardeþlerimizi idama terk etmeyelim orum Türk Ocaðý Gençlik ÇKollarý Baþkaný M. Yavuz Ünlü, katil Çin'in baskýsýndan kaçarken yakalanan 300 Uygur Türkü'nün Çin'e teslim edilmeyip, Türkiye'ye kabul edilmesi gerektiðini söyledi. Ülkü Ocaðý tarafýndan düzenlenen imza kampanyasýna destek vermek için Hürriyet Parký'nda düzenlenen basýn açýklamasýný, dev Uygur bayraðý açarak gerçekleþtiren Ünlü, Doðu Türkistan'da yaþanan zulme tüm dünyanýn kör, saðýr ve dilsiz kaldýðýný ifade etti. Ýdamla yüzyüze kalmasý muhtemel soydaþlarýmýz için, her Müslüman'ýn kaygý duymasý ve adým atmasý gerektiðinin altýný çizen Çorum Türk Ocaðý Gençlik Kollarý Baþkaný M. Yavuz Ünlü, açýklamasýnda þunlarý ifade etti; "Mesele Doðu Türkistanlý soydaþlarýmýz olduðunda maalesef dünya kör, saðýr ve dilsiz olmaktadýr. Dünya bir tarafa, Müslüman devletler de bu davada sessizdir. Ey müminler duyun Doðu Türkistanlýlar Müslümandýr; ey Ümmet-i Muhammed bilin onlar akrabamýzdýr. Her hafta Cuma hutbesinde imam efendiden dinlediðimiz Türk Ocaklarý Ülkü Ocaðý tarafýndan düzenlenen imza kampanyasýna destek verdi. yüce dinimizin ''Muhakkak ki Allah adaleti, iyiliði ve akrabaya yardýmý emrediyor..." buyruðunca Doðu Türkistanlý akrabalarýmýza yardým etmeyecek miyiz, seslerini duymayacak mýyýz? Ey müminler siz hiç namaz kýlmak isteyip de kýlamamak, oruç tutmak isteyip de tutamamak, yüce kitabýmýz Kur-an'ý Kerim'i öðrenmek isteyip de öðrenememek ne demektir bilir misiniz? Camiye alýnmadýðýnýz oldu mu hiç? Ýþte Doðu Türkistanlý soydaþlarýmýz namaz kýldýðýnda, yüce kitabýmýz Kur-an'ý Kerim'i okuduðunda Kýzýl Çin Devleti tarafýndan suçlu ilan edilmektedir. Bu zulme daha ne kadar sessiz kalacaðýz? Biz, Türkiye olarak bu mazlum Müslümanlara sahip çýkmayacak mýyýz? Biz Osmanlý torunu deðil miyiz? Osmanlý coðrafyasýnda yaþanan bu zulme sessiz mi kalacaðýz? Kaþgarlý Mahmud'un, Yusuf Has Hacib'in, Osman Batur'un vatanýna sahip çýkmayacak mýyýz? Doðu Türkistan'ýn günümüzdeki efsane ismi Rabia Kadir hanýmefendiye ne zaman kapýmýzý açacaðýz? Dünyanýn neresinde acý çeken bir Müslüman, bir Türk varsa; acýsý acýmýz, hüznü hüznümüzdür. Efendimizin buyurduðu gibi "Müslümanlar bir vücudun azalarý gibidir, bir uzvu acý çekerse, bütün vücut acý çekmelidir." Kardeþlerimiz bu haldeyken bizim de yüreðimiz yanýyor. Adýmýz Müslüman soyadýmýz Türk'tür bizim. Doðu Türkistan davasý basit bir siyasi dava deðildir. Bu ülkede hatta bu dünyada yaþayan ve kendini Müslüman sayan, Türk olarak kabul eden insan haklan savunucularýnýn, demokrasi havarilerinin millet ayýrt etmeksizin, herkesin sahip çýkmasý gereken bir davadýr. Ama özellikle de "Ben Müslümaným, ben Türküm, ben Osmanlýyým" diyen yetkililerin sahip çýkmasý gereken bir meseledir. Ülkü Ocaklarý Eðitim ve Kültür Vakfý'na ve Çorum Ýl Baþkaný'na bu davaya sahip çýktýklarý ve imza kampanyasý baþlattýklarý için Çorum Türk Ocaðý adýna özellikle teþekkür ediyorum. O listeye Türk Ocaðý'nýn imzasýný atmakla gurur duyacaðýz. Kim zulmün, zalimin karþýsýnda ve mazlumun yanýndaysa biz de Türk Ocaðý olarak onun yanýnda olacaðýz. Zulümden ve iþkenceden kurtulmak için vatanlarýný terk etmek zorunda kalan 300 Doðu Türkistanlý Uygur Türk'üne Türkiye kapýlarýný açmalýdýr. Ýslam'ý özgürce yaþamayý hayal eden soydaþlarýmýz ancak Türkiye'de huzur bulacaktýr. Bu konuda hükümet yetkililerini göreve çaðýrýyoruz. Arakan için, Suriye için, Irak Ýçin, Filistin için akan gözyaþlarý Doðu Türkistanlý soydaþlarýmýz için de akmalýdýr. Kahrolsun kýzýl Çin, yaþasýn tam baðýmsýz Doðu Türkistan." Türk Ocaðý Çorum Þubesi Gençlik Kollarý, Doðu Türkistan da zülümlerine devam eden katil Çin e tepki gösterdi. Katil Çin in kalemini kýrdýlar Türk Ocaðý ndan Çin e tepki, Uygur kardeþlerimize destek EROL TAÞKAN ürk Ocaðý Çorum Þubesi Gençlik Kollarý, 300 Uy- Türkü'nün Çin'e teslim edilmemesi ve Türki- Tgur ye'ye kabul edilmesi için Çorum Ülkü Ocaðý tarafýndan yürütülen imza kampanyasýna anlamlý bir destek verdi. Dev gök bayrakla birlikte Hürriyet Parký önünde toplanan Türk Ocaðý üyeleri, yaptýklarý basýn açýklamasýnýn ardýndan, kalem kýrarak Çin'in uygulamalarýnýn ve kararlarýný protesto etti. Çorum Türk Ocaðý Gençlik Kollarý Baþkaný M. Yavuz Ünlü, yaptýðý basýn açýklamasýnda, dünyanýn Doðu Türkistan'da yaþanan zulme sessiz kalmasýný eleþtirerek, bu zulme dur denilmesi gerektiðine iþaret etti. Ünlü, basýn açýklamasýnda da hazýr bulunan Çorum Ülkü Ocaðý Baþkaný Ahmet Hattab Ýmal'e teþekkür ederek, Ülkü Ocaklarý Eðitim ve Kültür Vakfý'na ve Çorum Ýl Baþkaný'na bu davaya sahip çýktýklarý ve imza kampanyasý baþlattýklarý için Çorum Türk Ocaðý adýna özellikle teþekkür ediyorum. O listeye Türk Ocaðý'nýn imzasýný atmakla gurur duyacaðýz. Kim zulmün, zalimin karþýsýnda ve mazlumun yanýndaysa biz de Türk Ocaðý olarak onun yanýnda olacaðýz. dedi. Açýklamaya katýlan daha sonra imza standýný da ziyaret ederek, imzalarýyla da kampanyaya destek verdi. Türk Ocaklarý dev gök bayrakla birlikte Hürriyet Parký önünde toplandý. TEÞEKKÜR Geçirdiðim ani rahatsýzlýk sonucu baþarýlý bir operasyonla ameliyatýmý gerçekleþtirerek saðlýðýma kavuþmama vesile olan, hastanede kaldýðým süre içinde yakýn ilgi ve alakalarýný esirgemeyen Çorum Özel Hastanesi Genel Cerrahý Opr. Dr. Bekircan Peksoylu, Kardiyolog Gökhan Bilgili, Ýþletme Müdürü Türker Cengiz ile 3. kat servis hemþireleri ve kat görevlilerine teþekkür ederim. Yaþar Koldaþ (Ç.HAK:2502)

3 PAZARTESÝ 22 ARALIK ÇORUM a ÖZEL den YENÝ YIL KAMPANYASI Smart 40 PF Ekran Led Tv Smart 42 PF 85 3D 106 Çifte Ekran Led Tv Smart 50 PF Ekran Led Tv Kg. 800 devir Çamaþýr Makinasý Kg. 800 devir Çamaþýr Makinasý 9 Kg devir Çamaþýr Makinasý Kg devir Çamaþýr Makinasý 8 Kg devir Çamaþýr Makinasý (Ç.HAK:2749) Merkez: Yeniyol Mah. Gazi 2. Sok. No: 4/B - Tel: Þube: Osmancýk Cad.No:73/B - Tel: Programlý Bulaþýk Makinasý 9 Programlý Bulaþýk Makinasý

4 4 PAZARTESÝ 22 ARALIK 2014 ISD Ltd. Þti Türkiye de bir ilke imza atýyor Kubbe soðuk hava depolarý Çorum imzasýný taþýyacak EROL TAÞKAN ünyada tercih edilen bir yapý mo- olarak sektörün dikkatlerini Ddeli üzerine çeken kubbe (dome) yapý modelleri, Endüstri Mühendisi ISD Ltd. Þti. Sahibi Rafet Altuntaþ'ýn imzasýyla Çorum'da üretilmeye baþlanacak. OSB'de baþlayan örnek kubbe soðuk hava deposu ile Çorum'un tarým alanýndaki en önemli eksiði olan soðuk hava deposu eksiðine çözüm üretiyor. Teknik tanýmý Atmosfer Kontrollü Soðuk Hava Depolarý olarak ifade edilen sistemin tanýtýmýný düzenlediði basýn toplantýsý ile duyuran Rafet Altunörs, Çorum tarýmýnýn ürün kaybýnýn önlenmesi ve ürün katma deðerinin korunarak, daha yüksek ekonomik ka- Kubbe (dome) yapý modelleri, Endüstri Mühendisi ISD Ltd. Þti. Sahibi Rafet Altuntaþ'ýn imzasýyla üretilmeye baþlandý. zançlar elde edilmesi için atýlan yeni adýmlar hakkýnda bilgi verdi. Söz konusu tekniklerle yapýlacak olan soðuk hava deposunun, Kýrsal Kalkýnmayý Destekleme Kurumu (TKDK)'nýn da hibe saðladýðý sistemlerin soðuk hava depoculuðu anlamýnda Türkiye'de ilk olduðuna iþaret etti. Kahverengi Kafe'de düzenlenen toplantýyla kubbe (dome) yapýlar hakkýnda bilgi veren Altýnörs, maliyet ve yapým zamaný bakýmýndan oldukça avantajlý olan yapýlarýn, mimari açýdan soðuk hava sistemlerinin en düþük maliyet ve en yüksek verimlilikle çalýþmasýna imkan tanýdýðýný söyledi. Kubbe yapýlarýn saðladýðý üstün Proje Çorum'un tarým alanýndaki en önemli eksiði avantajlar içerisinde, yapýnýn tek parçadan oluþmasý nedeniyle herhangi bir olan soðuk hava deposu eksiðine çözüm üretiyor sütun içermediðini, kesintisiz izalasyon ve mukavemet özelliði ile müthiþ bir yapý özelliði taþýdýðýný bildiren Altunörs, spor salonlarý, camiler, kültür merkezleri, konferans salonlarý ve alýþveriþ merkezlerinin inþasýnda kullanýlan kubbe yapý sistemini OSB'de oluþturduklarý yeni yatýrýmlarýyla Çorum'a üreteceklerini duyuyarak, söz konusu yapýlarýn soðuk hava sistemlerinin de kendi imalatlarý olarak Çorum markasýný taþýdýðýný dile getirdi. Dairesel bir temel üzerine yapýlan inþaatta, balon sisteminin kullanýlarak, iç yüzeyinin yalýtým, demir ve betonla çerçevelenme tekniði ile imalat yapýldýðýný anlatan Rafet Altýnörs, çalýþmalarla ve yatýrým destekleriyle ilgili þu Endüstri Mühendisi ISD Ltd. Þti. Sahibi Rafet Altuntaþ bilgi verdi. bilgileri verdi; "ISD Ltd. Sti. Çorum'da Organize Sanayi bölgesinde Dome - Kubbe þeklinde ve yarý silindir þeklinde yani eskiden Amerikan barakalarý diye bilinen tonoz þeklinde yapýlar yapmak üzere yatýrým yapmaktadýr. Bu yapýlar sosyal amaçlý spor salonu, konser salonu, düðün salonu, alýþveriþ merkezi gibi sosyal amaçlý kullanýlacaðý gibi tarýmsal ve endüstriyel uygulamalarý da bulunmakta. Tarýmsal ve Kýrsal Kalkýnmayý Destekleme Kurumu Kýrsal Kalkýnma ( IPARD ) Programý ile meyve ve sebzelerin iþlenmesi ve pazarlanmasý alanýnda bölgemize destek vermekte. Bu destek kapsamýnda % 50 ye varan hibe desteði ve yatýrýmýn finansmaný konusunda çeþitli kredi avantajlarý da bulun- Üretimin teknik tanýmý Atmosfer Kontrollü Soðuk Hava Depolarý olarak ifade ediliyor. meyve veya sebze dalýndan koparýlmýþ ucuz veya miktarýna göre en az katmadeðeri yaratan soðanda bile uygun demaktadýr. gibi pazara sunulur. Meyve ve sebze iþlenmesinde ilgili prosesleri ve atmosfer kontrollü de- Meyve veya sebzelerin atmosfer polama neticesinde neredeyse bir sezonda depo paralarýný kazanmak müm- þartlarýnýn da kontrolü ile aðýrlýk ve kalite kaybý minimuma iner hatta depolakün olmaktadýr. polamayý özellikle desteklemektedirler. Kubbe ve tonoz þeklindeki yapýlarda ma öncesi ve sonrasý prosesler ile tasnif, normalizasyon, ön-soðutma, ku- kimseye gözükmeyen ürün olduðu için Soðan örneðini en ucuz ve deðeri hava sirkülasyonu, sýzdýrmazlýk, ýsýl verimlilik diðer depo imalatlarýna göre rutma gibi mevcut ürünlerin kalite verdik. Burada diðer meyve ve sebzelerin katma deðerlerini sizler takdir büyük avantajlar sunmaktadýr. Yekpare ve niteliklerinde artýþlar bile saðlanýr. yani tek parça olarak yapýlan izolasyon ile ýsýl köprü oluþmasý ve sýzdýrmazlýðýn önüne geçilmektedir. Kubbe ve to- Dünya da mevcut durumda devam edin. Bir de bu depolamanýn yanýna eden küresel ýsýnma ve iklim deðiþiklikleri ile depolama, hatta modern þart- oran daha da artmaktadýr. Atmosfer ambalaj ve sunumlarýný eklerseniz bu noz yani yarý silindir þeklinin vermiþ olduðu mukavemetsel avantajda inþaat larda depolama daha çok önem taþýmaktadýr, çünkü ürettiðiniz ürünün tahýl,bakliyat, mýsýr, ceviz, badem kontrollü depolar tüm meyve, sebze, maliyetinde tasarruf saðlayarak geniþ ve nitelikli hacimler saplanmasýný saðlamaktadýr. ömrü depolama olanaðýnýz yok ise " gibi ürünlerde de avantajlar saðlamaktadýr. Ürünlerin kalitelerinin bozulma- yok " demektir ve mevcut þartlar ile satýlmasý kaçýnýlmaz olmaktadýr. dan saklanmasýný ve pazara dalýndan Atmosfer kontrollü depolar bildiðimiz klasik anlamdaki soðuk hava de- koparýldýðý gündeki gibi sunulmasýný Bölgemizde çok yaygýn olarak saðlamaktadýr. polarýndan biraz daha farklýdýr. Bu depolarda, sýcaklýk, nem ve ilgili sebze ekilen soðaný ele alalým, 9'uncu ve 10'uncu ayda hasatý yapýlan soðan kýsa Burada IPARD desteði üretici ve veya meyvenin daha uzun süre hiçbir sürede satýlmaz ise kýþ þartlarýnýn da ticareti ile uðraþan kiþilere ve kurumlara avantajlar saðlamaktadýr. % 50 ye kalite kaybý olmaksýzýn depolanabilmesi için içerisinde bulunduðu hava bugün gibi iyi gittiði günlerde çok kýsa zamanda bozulma eðilimine girmektedir. Hatta hasat sonrasýnda eðer ürün fizibilitenin de TKDK tarafýndan ince- varan hibe desteðinin yaný sýra proje ve þartlarý kontrol edilir. Yani genel anlamda meyve ve sebzenin yaþlanmamasý ve deforme olmamasý için Kar- kuru deðilse veya kurutma yapýlmamýþsa bu zamaný bile beklemeden borilmesi de çok büyük bir avantaj. En lenmesi ve kurum tarafýndan yönlendibondioksit veya Azot gibi gazlar ile deponun içerisi þartlandýrýlýr ve ürünün zulmaktadýr. Bununla birlikte uygun baþta iþin nasýl yapýlacaðýnýn planlanmasý esnasýnda tekrar gözden geçiril- depolama þartlarýný saðlamýþ olan bir depo içerisinde ürünün uyutulmasý saðlanýr. Depolama süresi sonunda ilgili çiftçi veya tüccar ürünü oldukça yüksek fiyattan satabilmektedir. Burada en ürünler ve yöntemlere yönelinmesine mesi yapýlmakta ve burada yanlýþ izin verilmemekte. Bunun yanýsýra projeye verilen destek tamamen iþin finansmanýndan, keþfine, kontrollüðüne hatta devreye alýnmasýna kadar olan süreci kapsadýðýndan oldukça kapsamlý çalýþmayý ve beraberinde mutlak sonucu getirmekte. Burada projenin kýsa sürede tamamlanmasý ile ilgili çeþitli Bankalar ve finans kurumlarý da destekler vermekte. IPARD projelerinde zaten finansal sorumluluk anlamýnda finansal kaynaðýnýzý belirtmeniz ve sizi destekleyen Banka veya Finans kurumundan belge sunmanýz gerekiyor. Tarýmsal projeler ve IPARD projelerinde hemen hemen tüm bankalarýn müþterilerine destekleri olduðu gibi özellikle bu konularda desteðini açýk açýk belirten Denizbank, Ziraat Bankasý, Halk Bank, Vakýf Bank,TEB, Þekerbank, YapýKredi, Ýþbankasý gibi bankalarda hem finans desteði hem de proje aþamalarýnda çeþitli destekler vermekte. Tabi daha sonrasýnda bu depolarda hazýrlanacak ürünlerin finansmanlarý ve beraberinde oluþacak karlýlýk da bu iliþkileri daha devamlý yani sürdürülebilir kýlacaktýr. En basit ve Kaba örneðimiz olan soðana dönersek bugün için Ton soðaný depolayan bir iþletme kg fiyatýný 550 TL den düþünürsek yaklaþýk TL lik bir finansal kaynaða ihtiyaç duyacaktýr. Depolandýðý 4 aylýk süreçte yaklaþýk tüm masraflarý ile yaklaþýk TL lik bir harcamasý söz konusu olacaktýr. Ürünün hangi fiyattan ve ne zaman pazara sunacaðý ise ilgili tüccarýmýzýn kararýna baðlýdýr. Bu büyüklükteki bir deponun tüm sistemleri dahil TL ye malolabileceðini düþünürseniz, akýllý bir yönetim ile kýsa bir sürede yatýrýmýn karþýlýðý alýnacaktýr. Diðer katma deðerli ve yükleme boþaltma masraflarýnýn daha az olduðu ürünlerin hesabýný sizlere býrakýyoruz. Burada iþletmeci veya üreticinin uygun ürünlere ve uygun büyüklüklere karar vermesi son derece önemlidir, unutmayýn ki gerek soðuk depolarda gerekse atmosfer kontrollü depolarda tek ürün depolamasý tavsiye edilmektedir. Ürünlerin etkileþmesi ve depolama kayýplarýnýn minimum seviyede olmasý için. Bir yýllýk emeðin yanlýþ yöntemler veya kararlarla heba olmasý doðru deðildir. Depolamada Kubbe þeklindeki yapýlarda sezon dýþýnda hububat ve diðer ürünler için kullaným çok mantýklýdýr,ve dünya da çok yaygýn ancak içersinde yapýlacak bölmeler kayýp hacimler oluþturur. Tonoz yani yarým silindir þeklindeki Amerikan depolarda yatayda bölmeler yapmaya daha uygundur. Depolar ayrý ayrý doldurulup boþaltýlabilir ve birden fazla ürün için kullanýlabilir. Burada bile birbirini etkileyebilecek ürünlerin göz önüne alýnmasýnda büyük fayda bulunmaktadýr. Þimdi biz bütün bu projelerin içersinde neredeyiz ve ne yapýyoruz? Projenin hazýrlanmasýnda ilgili danýþmanlýk firmalarýna destek olup istendiði durumda taahhüdünü gerçekleþtiriyoruz. Konuyla ilgili bilgi eðer IPARD Desteðinden bu dönem faydalanýlmak isteniyorsa biran evvel konuyla ilgili TKDK yetkililerine baþvurulmalý ve danýþman firmalar ile görüþülmeli, bizden teknik bir destek isteniyorsa bu konuda her türlü yardýma açýðýz. Unutulmamasý gerekir ki proje ön-kontrolleri Ocak 2015 proje son teslimleri de 10 Þubat 2015 tür. Bu zamana kadar yapýlacak bayaðý iþ bulunmaktadýr. Kýsa sürede yapýlmasý gereken bir iþ de Çiftçi Kayýt Sistemine yani ÇKS ye kayýttýr. IPARD desteði o ürün ile ilgili üretim faaliyetinde bulunmayý da zorunlu kýlmaktadýr. IPARD kapsamýnda desteklenmeyen konular da tabi ki yardýma ve desteðe hazýrýz. Örneðin Tonoz þeklindeki yapýlardan uzun ve çapý 20 ve üzeri çok güzel fabrika binalarý da olmakta veya kubbe þeklinde yapýlardan çok hoþ camilerde yapýlabilmekte. Örnek vermek gerekirse çapý 90 metre olan bir cami hoþ bir proje olabilir, dünyanýn da en büyük kubbeli camisi olur." Hayrettin Karaman Yolsuzluk baþka hýrsýzlýk baþkadýr Muhalif siyasetçilerin hedefi, her vasýtayý kullanarak iktidarý düþürmek olursa gerekli gördüklerinde abartýyý, yalaný, iftirayý, kumpasý kullanýrlar. Onlar, yolsuzluk yapan için bu kelimeyi kullanmak amaca hizmet etmezse daha yýpratýcý olan hýrsýzlýk kelimesini kullanmakta sakýnca görmezler. Ama dindar bir Müslümanýn aðzýndan çýkan her sözün hesabýnýn sorulacaðý þuurunda olmasý ve buna göre davranmasý gerekir. Bu sebeple mesela yolsuzluk yapana hýrsýz, alkol alana zânî: zina yapan, gýybet edene müfteri: iftira eden, kumpas düzenlemekten sorgulanan kimseye rüþvetçi diyemez. Derse yalan söylemiþ, iftira etmiþ olur. Þimdi yolsuzluk ile hýrsýzlýðýn hem laikseküler sistemlerde hem de Ýslam hukukundaki tariflerine bakalým: Seküler sistemlerde yolsuzluk þu ifadelerle tanýmlanmýþtýr: Kamu görevinin özel çýkar saðlamak için kötüye kullanýlmasý (Dünya Bankasý), Kamu güç, görev ve yetkisinin rüþvet, irtikap, kayýrmacýlýk, sahtekarlýk ve zimmet yoluyla özel çýkar elde etmek için kötüye kullanýlmasý (Birleþmiþ Milletler Kalkýnma Programý), doðrudan doðruya ya da dolaylý yollardan rüþvet ve yasadýþý bir menfaat temin eden kiþinin yürüttüðü görevlerin veya gerekli davranýþlarýn yasalara uygun bir þekilde yerine getirilmesinde sapmalara yol açan rüþvet veya baþka her türlü yasadýþý menfaatin talep edilmesi, teklif edilmesi, verilmesi ya da kabul edilmesi (4 Ocak 2009 tarihli Avrupa Konseyi Yolsuzlukla Mücadele Özel Hukuk Sözleþmesi nin 2. Maddesi) Uluslararasý Þeffaflýk Örgütü, yolsuzluðu sadece kamu gücüyle sýnýrlý olmayan herhangi bir görevin özel çýkarlar için kötüye kullanýlmasý olarak tanýmlar. Hýrsýzlýk Türk Ceza Kanunu (5237 sayýlý kanun) Madde (1) Zilyedinin rýzasý olmadan baþkasýna ait taþýnýr bir malý, kendisine veya baþkasýna bir yarar saðlamak maksadýyla bulunduðu yerden alan kimseye bir yýldan üç yýla kadar hapis cezasý verilir. (2) Ekonomik bir deðer taþýyan her türlü enerji de, taþýnýr mal sayýlýr. Fýkýhta hýrsýzlýk: Bir malýn veya mal ile deðeri ölçülen þeyin, korunan yerden -kötü niyetle, alan kendine mal etmek üzere- gizlice alýnmasýdýr. Yolsuzluk hakkýnda yukarýda verilen tarifler fýkýhta da geçerlidir. Þu halde yolsuzluk da ayýp, günah ve suç olduðu halde tarifi ve hükmü bakýmýndan hýrsýzlýk deðildir, hukuki sonuçlarý ve cezasý farklýdýr. Siyasetçiler birbirine, aslýnda öyle olmadýklarý halde hýrsýz, hain, þerefsiz vb. diyorlar, keþke demeseler; ama aðzýndan çýkan her sözün hesabýný vereceðine iman eden dindarlar ancak, hüküm giymiþ hýrsýza hýrsýz ve hüküm giymiþ yolsuza yolsuz demek durumundadýrlar. Aksi halde yalan söylemiþ ve iftira etmiþ olurlar. Sözü kasten yanlýþ yere çekenler için bir daha tekrar edeyim: Ben asla yolsuzluða ve bunun bir çeþidi olan rüþvete fetva vermedim ve veremem; yolsuzlukla mücadele baþta devlet olmak üzere herkesin vazifesidir. Ama sorumluluk duygusuna sahip müminler insanlara, yapmadýklarý bir günahý ve suçu isnad ederlerse günaha girerler; maksadým bunu hatýrlatmaktýr. Baskýlar bizi yýldýramaz ðitim-ýþ Þubesi, Ankara da düzenlenen eylemde gözaltýla- eleþtirdi. Erý Sendikadan yapýlan açýklamada, Aralýk yolsuzluk ve rüþvet operasyonunu hatýrlatmak, Türkiye'deki emek sömürüsünü teþhir etmek ve eðitimde yaþanan erozyona dikkat çekmek amacýyla Tandoðan'da gerçekleþtirmek istedikleri kitlesel basýn açýklamasýna polisin benzeri görülmemiþ, faþist bir tutumla, hiçbir uyarýda bulunmadan biber gazý ve TOMA ile müdahale ettiði iddia edilerek, þöyle denildi: Polis saldýrýsý sonucunda yaralanan Genel Baþkanýmýz Veli Demir hastaneye kaldýrýlmýþ ve daha sonra da gözaltýna alýnmýþtýr. Bu faþist tutum nedeniyle þube baþkanlarý ve üyeleri aðýr bir þekilde polisler tarafýndan darp edilmiþ, Þube baþkanýmýz Ýlhan Yaþar da dahil olmak üzere 100'ye yakýn arkadaþýmýz gözaltýna alýnmýþtýr. Darp edilen arkadaþlarýmýz arasýnda birçok yaralý bulunmaktadýr. Genel Eðitim Sekreterimiz Önder Yýlmaz baþta olmak üzere birçok arkadaþýmýza gözaltýna alýnmasý sýrasýnda ters kelepçe takýlmýþtýr. Gözaltýna alýnanlara gözaltýnda da biber gazý ile tekrar þiddet uygulanmýþtýr. Gözaltýna alýnan arkadaþlarýmýza destek vermek üzere Ankara Ýl Emniyet Müdürlüðü önüne gelen sendika yöneticilerine ve gözaltýna alýnanlarýn yakýnlarýna da polis tarafýndan biber gazý ile müdahalede bulunulmuþtur. Gözaltýna alýnan arkadaþlarýmýzýn tamamý gün gece saat itibari ile serbest býrakýlmýþlardýr. Eðitim emekçilerine, öðretmenlere yöneltilen bu insanlýk dýþý, barbarca uygulamayý þiddetle lanetliyoruz. Ülkemiz her geçen gün polisi kendisine kalkan yapan siyasal iktidarýn faþist uygulamalarý altýnda insanlýk dýþý görüntüler vermeye devam etmektedir. Dün Tandoðan'da eðitim emekçilerine yaþatýlanlar da bu baskýcý faþizan polis devletinin bir sonucudur. Eðitim-Ýþ her þeye raðmen neye mal olursa olsun bu ortaçað gericiliðiyle mücadele etmeye devam edecektir. Eðitim-Ýþ her þeye raðmen temel insan haklarýný savunmaya, insanca yaþam koþullarýnda direnmeye devam edecektir. Bugün bize ve arkadaþlarýmýza yönelttikleri bu insanlýk dýþý, barbar, faþist anlayýþla mücadele etmeye olanca kararlýlýðýmýzla devam edeceðiz.

5 PAZARTESÝ 22 ARALIK MHP Merkez Ýlçe Genel Kurulu yapýldý Sinan Özcan MHP Merkez Ýlçe nin yeni Baþkaný oldu EROL TAÞKAN MHP Genel Baþkan Danýþmaný Hidayet Vahapoðlu'nun divan baþkanlýðýný yürüttüðü genel kurulda, divan üyeliklerine Özgür Öztekin ve Lütfullah Kara seçildi. MHP eski Milletvekilleri Muharrem Þemsek ve Vahit Kayýrýcý, Merkez Ýlçe Baþkaný Bekin Çetin, Merkez Ýlçe Baþkan Adaylarý Ertuðrul Onan ve Sinan Özcan, Ülkü Ocaðý Baþkaný Ahmet Hattab Ýmal, Kadýn Kollarý Baþkaný Adalet Avcu ve partililerin katýldýðý genel genel, saygý duruþu ve Ýstiklal Marþý'nýn okunmasýyla baþladý. Divan Baþkaný Hidayet Vahapoðlu, MHP Genel Baþkaný Devlet Bahçeli'nin selamlarýný ilettiði partililerine, Bahçeli'nin mesajýný okuttu. Gündem maddelerinin görüþülerek ibra edilmesinden sonra siyasi konuþmalar kýsmýnda, MHP eski Milletvekili Muharrem Þemsek, gündeme iliþkin MHP Merkez Ýlçe Kongresi dün gerçekleþtirildi. deðerlendirmelerde bulunarak, partililere birlik ve beraberlik içerisinde hareket etme çaðrýsý yaptý. Mevcut Merkez Ýlçe Baþkaný Bekir Çetin, kýsa bir teþekkür konuþmasýyla genel kurulun hayýrlý olmasýný diledikten sonra, seçimlere geçildi. Seçim sonucunda yapýlan sayýma gere Sinan Özcan listesi 222, Ertuðrul Onan listesi ise 80 oy alýrken, 3 oy da iptal kabul edildi. MHP Merkez Ýlçe Kongre ÇESOB Salonu nda düzenlendi. Baþkaný olarak seçilen Sinan Özcan'ýn listesi þu isimlerden oluþtu; Yönetim Kurulu: Sinan Özcan, Ahmet Çýrak, Ali Rýza Derici, Bahadýr Yýlmaz, Celal Ýrtürk, Ercan Fýndýkçý, Fatih Varazlý, Feyzullah Aydemir, Galip karakaþ, Abdurrahman Sarý, Hakan Seyrek, Kasým kirazlý, Kemal Kýroðlu, Mehmet Ülker, Bülent Yýlmaz, Mustafa Giraz, Þenol Týrhýþ, Sinan Bolat, Ahmet Bulanýk, Þükrü Demiray, Hasan Karakuþ, Ahmet Arslan, Ali Keskin. MHP Merkez Ýlçe yönetimi belirlendi. Milliyetçi Hareket Partisi Merkez Ýlçe 11. Olaðan Genel Kurulu, ÇESOB Toplantý Salonu'nda gerçekleþtirildi. Sinan Özcan ve Ertuðrul Onan'ýn listelerinin yarýþtýðý genel kurulda, Sinan Özcan 222 oy alarak, MHP Merkez Ýlçe Teþkilatý'nýn yeni baþkaný olurken, diðer aday Ertuðrul Onan da 80 oy aldý. Saat 10,00'da baþlayacaðý duyurulan genel kurul, çoðunluðun saðlanabilmesi için saat 12,00'de baþladý. Ýktidar vaatlerinin altýnda iflas etti M HP Çorum eski Milletvekili Muharrem Þemsek, MHP Merkez Ýlçe Genel Kurulu'nda yaptýðý konuþmasýnda, iktidarýn tüm vaatlerinin altýnda ezilip, yok olduðunu söyledi. Ýktidarýn 13 yýl önce çok sayýda vaatle iktidara geldiðini, her alanda vaatlerinin altýnda iflas ettiðini iddia eden Þemsek, özellikle terör konusunda büyük bir yanlýþlýðýn içerisinde kalýndýðýný, bir ülkenin en önemli meselesinin terör meselesi olduðunu ifade etti. "Terör konusunda katillerle görüþür hale geldiler. Ülkemiz, bölünme noktasýna geldi, bu milli felaketin vatandaþlarýmýza çok iyi anlatýlmasý gerekir." diyen Þemsek, iktidarýn -25 Aralýk operasyonlarý ile suçüstü yakalandýðýný, suç üstü yakalanan tek iktidarý AK Parti iktidarý olduðunu söyledi. Ýktidarýn siyaseti çürütüp, seviyesizleþtirdiðini ve ahlaksýzlaþtýrdýðýný ileri süren Þemsek, yargýnýn tamamýnýn iktidarýn emir komutasýna girdiðini aktardý. Siyasi tarihin bu yolsuzluklarý ve hýrsýzlýklarý yargýladýðýna þahit olacaðýný kaydeden Þemsek, özgürlüklerin kýsýtlandýðýnýn da altýný çize- rek þunlarý söyledi, "Taþhiye operasyonunu yapan polisler, diðer operasyonlarý da yaptý. O zaman, bugün iddia edilenler eðer bir kumpassa, Ergenekon ve Balyoz da bir tertipten ibarettir. Zir vadisindeki bombalarýn, yakýn tarihli gazetelere sarýldýðý görüldü, komutanlarýn odasýnýn döþemelerinin altýndan bulunduðu iddia edilen CD'lerin de sahte olduðu ortaya çýktý. 14 Aralýk samimi ise neden Ergenekon ve Balyoz'u ele almýyorsunuz. Burada samimi deðiller. Gündemi deðiþtirip, milleti bir kez daha aldatmak istiyorlar. Tüm bunlarýn karþý- MHP Çorum eski Milletvekili Muharrem Þemsek, iktidarý eleþtirdi. sýnda bizlerin birlik ve bütünlük içerisinde olmasý gerekir. Birlik olun, birlik en büyük kuvvettir. Birlik olmayan yerde hiç bir þey olmaz. Siyasette, ülkücülükte küslük olmaz. Gönülleri kazanýn, disiplinli olun ve sözünüzde durun. Bu iktidarý, iktidardan uzaklaþtýrmak milli bir görevdir." Milletvekili Köse, CHP Ýl Danýþma Meclisi Toplantýsý'nda Ýl Baþkaný Atlas ýn milletvekili aday adaylýðý için görevinden istifa edeceðini duyurdu. Atlas milletvekili aday adayý C EMRE KUT HP Çorum Milletvekili Tufan Köse, CHP Ýl Danýþma Meclisi Toplantýsý'nýn gerçekleþtirildiði Vadi Restoran'da CHP Ýl Baþkaný Cengiz Atlas'ýn Milletvekilliði aday adaylýðý için istifa edeceðini duyurdu. CHP önceki akþam saat 19.00'da Ýl Danýþma Meclisi Toplantýsý gerçekleþtirdi. Toplantýya, CHP Ýl Danýþma Meclisi Toplantýsý Vadi Restoran da düzenlendi. CHP Çorum Milletvekili Tufan Köse, timiz de siyasette yükselmektir. Cumhuriyet halk CHP Ýl Baþkaný Cengiz Atlas, Merkez Ýlçe Baþkaný partililerin siyasette yükselmek ve yoksul halka hizali Rýza Suludere, Kadýn Kollarý Baþkaný Melda met etmekten baþka bir amacý yoktur. Ýl baþkanýmýz Özüdoðru, Gençilik kollarý Baþkaný Veli Can Çalýgenel merkezin talebi doðrultusunda 25 Aralýk'ta il kuþu, ilçe baþkanlarý, il yöneticileri, ilçe yöneticileri baþkanlýðý görevinden ayrýlarak milletvekili adayý ile partililer katýldý. Yemeðin ardýndan Danýþma olacak. Yolun açýk olsun sayýn baþkan. Baþkan bize Meclisinin açýlýþ konuþmasýný CHP Ýl Baþkaný Censöylenecek bir söz býrakmadý ama biliyorsunuz bu giz Atlas yaptý. Atlas, iktidarýn 3 Y'yi bitireceðiz idiktidar maneviyatçý bir iktidar, manevi deðerlere çok diasýyla yola çýktýðýný, ancak ve 25 Aralýk yolsuzbüyük önem veriyorlar. Yani gökten Müslümanlýk luk operasyonlarý karþýsýnda paralel adýný verdikleri rahmet olarak yaðsa, bu bakanlar kuruluna bir yaðpolisleri suçladýklarýný ifade etti. Atlas, hükümetin mur damlasýnýn bir teki bile düþmez. Çýkýyorlar küroluþturduðu yargýnýn da el konulan paralarýn iadesisülere 99'luk tespih çeker gibi, yalanlarý bir bir mane karar vererek hükümeti akladýðýný iddia etti. Atalesef sýralýyorlar. Böyle bir iktidarla karþý karþýyalas, þöyle devam etti: "Bunlarýn yaptýðý sadece yolyýz maalesef. Türkiye'de boþanma sayýsýnýn en çok suzluk deðil ki, akýl almaz derecede bir kadrolaþma arttýðý dönem AKP dönemidir. Bizim en acýlý günügerçekleþtirmiþlerdi. Kamu kurum ve kuruluþlarýnmüz mütareke dönemidir. Hanýmlar özür dileyerek daki kadrolaþmalar bir yana, üniversiteler, bankalar, söylüyorum, Ülke iþgal altýdayken, bu coðrafyada sendikalar, spor kulüplerine kadar kendilerinden olhayat kadýnýnýn sayýsýnýn arttýðý birinci dönem bu iþmayana yaþam hakký tanýmamaktadýrlar. 1923'te gal yýllarý, ikinci dönem ise fazlasýyla AKP dönemicumhuriyetin ilanýnýn ardýndan 1950 yýlýna kadar dir. Bu mudur maneviyatçýlýk.? En çok icra bu döcumhuriyet ve cumhuriyet halk partisinin kazanýmlarý olan bütün cumhuriyetin kurumlarý yine bu haranemde geliyor. Bu iktidar döneminde icra dosyasýnýn miler sayesinde özelleþtirme adý altýnda emperyalist sayýsý üç kat artmýþ. Bu iktidar döneminde birçok þey güçlere, emperyalist devletlere 13 yýlda peþkeþ çekilarttý tabiî ki. Bir kere yalan arttý. Yalana vergi çýksa, miþtir." bakanlar kurulunda yer alanlarýn yiyecek ekmekleri kalmaz. Cezaevlerinde yatanlarýn sayýsý bu iktidar CHP'nin iktidarda olduðu dönemlerde yaptýðý döneminde 3 katý artmýþ. Bir cezaevi müdürü ile göhizmetleri özetleyen Atlas, son seçimlerde partisinin rüþtüm geçenlerde 7'þer kiþilik odalarda 28 kiþi kalýbaþarýsýný artýrdýklarýný savundu. Atlas, "Ant içtiðimiz gibi halkýn iktidarýný kurana kadar, cumhuriyet yormuþ. Bu mahkumlarýn çoðunluðu icra dosyalahalk partisini iktidar, devrimci Kemal'i baþbakan yarýndan cezaevlerinde yatanlar. Bu iktidar döneminde pana kadar, bu mücadelemiz devam edecek. Kimseuyuþturucu kullanýmý da had safhada artmýþ. Maaleden korkumuz yok, ne iktidarýn kendisinden ne iktisef uyuþturucu madde kullanýmý neredeyse ilkokuldarýn kurumlarýndan, ne belediyenin baþkanýndan lara kadar düþmüþ. Burada çok kýymetli eski il baþçekinmiyoruz, korkmuyoruz. Çið yemedik ki karnýkanlarýmýz var. Gazi Özkubat'a dedim ki, Gazi aðamýz aðrýsýn. Üzerimizde tüm kurumlarýn baskýlarý bey, seninle iyi ve kötü günlerimiz oldu. Çok tartýþvar. Ýþ yerlerimizde tüm kurumlarýn denetimleri var. týðýmýz günler oldu. Ben Gazi aðabeyimin parti sevonlar bize baský yaptýkça bizim mücadele azmimiz gisinden ve parti terbiyesinden hiç þüphe etmedim. daha da artýyor. Çünkü bizim inancýmýz, bizim yoluönümüzde seçim var, millet yanlýþ anlayabilir, kenmuz, Pir Sultan'ýn yolu, Mevlana'nýn yolu, bizim yodi adýma hiçbir beklentim yok. O zaten ne yapacaðýlumuz Hacý Bektaþ'ýn yolu" diye konuþtu. ný kendisi iyi bilir. Þimdi sarayla, parayla pulla, itichp Çorum Milletvekili Av. Tufan Köse ise, il bar sahibi olmaya çalýþýyorlar yeni Türkiye diyerek. baþkaný Cengiz Atlas'ýn sözlerine imzasýný attýðýný, Bizler eski Türkiye'nin insanlarýyýz. Ben eski Türkibaþkanýn kendisine konuþacak bir þey býrakmadýðýný ye'nin avukatýyým. Bizim için paranýn, pulun, þanýn, belirterek, "Geçmiþte de il baþkanlýðý görevi yapan þöhretin bir önemi yok. Bizim için en önemli þey Cengiz Atlas, 2.5 yýl önce yeniden il baþkaný oldu. saygý zengini olmaktýr. Bütün iddiamýzda budur. BuBu partiye samimiyetle, yürekten emek verdi, mücarada bulunan tüm insanlarýn tek iddiasý da budur. Ýtidele etti ve partimizin ismini hiç yere düþürmedi. bar ve zenginlik bin odalý saraylarda olmaz. Ýtibar erona ve partide görev yapan herkese buradan þükrandem ve namusla olur. Cumhuriyet halk partisinin erlarýmý sunuyorum. Aramýzda örgüt yöneticiliði yapdemli ve namuslu insanlarý bu geceye katýlarak, il mýþ birçok dostumuz, arkadaþýmýz var burada. Ben baþkanýný ve bizleri onurlandýrdýnýz. Biz birlik ve bede geçmiþte il baþkanlýðý yaptým. Örgütlerde çalýþraberliðimizi bozmayalým yoksul Türkiye halmak çok zordur. Teþekkürün az, eleþtirilerin eksiksiz kýnýn zaferiyle geçecektir. Bugün burada veda koolduðu yerlerdir örgütler. Ýþinizden, eþinizden, zamanuþmasý olarak gördüðüm açýklamalarda bulunan il nýnýzdan fedakarlýk yaparsýnýz, Türkiye'nin kurucusu baþkaný Cengiz Atlas baþkanýma yolu açýk olsun dicumhuriyet halk partisini bir adým öne çýksýn diye yor, saygý ve sevgilerimi sunuyorum" beklersiniz. Bir beklentimiz budur. Bir diðer beklen-

6 6 PAZARTESÝ 22 ARALIK 2014 Yolsuzluða bulaþanýn kolunu koparýrýz aþbakan Ahmet BDavutoðlu Ankara il kongresinde partililere seslendi. Baþbakan Ahmet Davutoðlu Ankara il kongresinde partililere seslendi. Davutoðlu, paralel yapý ve CHP'nin ülkeyi vesayet altýna almak istediklerini söyledi. Buna asla izin vermeyeceklerinin altýný çizen Davutoðlu "Biz yetkiyi milletten alýr hesabý yalnýz millete veririz" dedi. Ýþte Baþbakan Davutoðlu'nun konuþmasýndan satýrbaþlarý: Bizim yaptýðýmýz devrim özgüven devrimidir. AK parti kadrolarý özgüven içinde geleceðe yürümeye devam edecektir. Biz Anadolu'yu adým adým dolaþýrken muhalefet partileri Ankara'da baþka oyunlar içine girdi. Çözüm süreci yönünde çok kararlý adýmlar attýk. 6-7 Ekim'de onlar tahrip etseler de biz inþa etmeye devame edeceðiz. Topraða düþmüþ her bir vatandaþýmýzýn hesabýný sorduk. Yasin Börü'nün katil zanlýlarýný yakaladýk. "ALLAH KILIÇDAROÐLU'NU CHP'NÝN BAÞINDAN EKSÝK ETMESÝN" CHP'nin genlerinde darbe kültürü vardýr. Þiþli'de neler oluyor görüyorsunuz? Bunlar nasýl memleketi yönetecekler? Melih Baþkan'ýn dediði gibi 'Allah Kýlýçdaroðlu'nu CHP'nin baþýndan eksik etmesin' Bir Þiþli'yi idare edemeyen Türkiye gibi büyük bir ülkeyi nasýl yönetecek? Muhalefet partileri paralelcilerle birlikte siyaseti dizayn etme çabasý içinde. Kýlýçdaroðlu 30 Mart öncesinde yaptýðý ittifaklarý açýklasýn. "PENSÝLVANYA' DAN EMÝR ALANLAR HESAP VERECEK" Eðer birileri Pensilvanya'dan ya da baþka yerlerden emir alarak devleti yönetmeye kalkarsa bunun hesabýný verecek. Biz sadece emaneti milletten alýr hesabý millete veririz. 14 Aralýk'ta yargýda Baþbakan Ahmet Davutoðlu baþlayan süreç siyasi deðildir yýlýnda haksýz ve uydurulmuþ delillerle haksýz yere ay hapis yatmýþlar. Bu maðdur edilen insanlar gelip yargýya baþvurmuþlar. Yargý ne yapacaktý? Bu töhmet altýnda susacak mýydý? Hemen harekete geçtiler. Dosyanýn içeriði bilinmeden basýn mensuplarýna müdahale edildiðini söylediler. AB hemen hükümetimiz aleyhinde kirli bir kampanya baþlattýlar. "HERKES HESAP VERME MAKAMINDADIR" Þimdi bir kez daha vurguluyorum: Bu operasyonlarda basýn özgürlüðüyle alakasý yoktur. Basýn zaten teminat altýndadýr. Herkes hesap verme makamýndadýr. Vatandaþalarýmýzý haksýz yere hapse atanlar bunu bilsinler ki, bir kez daha böyle bir þeye cesaret edemezler. Bu çeteyle ilgili yapýlaný yaptýk. Yapmaya da devam edeceðiz. Bizim devlet anlayýþýmýz Selçuklu, Osmanlý ve Cumhuriyet anlayýþýdýr. Bizim olaðanüstü kongremize bir bakýn bir de CHP'nin kongresine farký görürsünüz. -25 Aralýk operasyonlarýnda yolsuzlukla mücadelen çok, iktidarý devirme çabasý vardýr. Kim yolsuzluða bulaþmýþsa kardeþimiz de olsa onun kolunu kopartýrýz. Yolsuzluk adý altýnda milli iradeye kim müdahale ediyorsa ona da ayný þekilde müdahale ederiz. Bir klik HSYK'yý esir almak istedi. Tüm hakim ve savcýlara teþekkür ediyoruz. Yargýtay ve Danýþtay'a yeni üyeler atadýk Haziran'ýndan itibaren yeni anayasa için yola çýkýyoruz. "SÝYASÝ VESEYAT ALTINA ALDIRMAYIZ" Onlar siyasi veseyat altýnda koþarken biz de dünyanýn ilk 10 ekonomisine girmek için koþacaðýz. Her hafta yeni bir reform programý açýklayarak yolumuza devam edeceðiz. Dünyanýn neresinde mazlum varsa sahip çýkacaðýz. Nerede zalim varsa karþýsýnda duracaðýz.(týmetürk) Ýl Kültür ve Turizm Müdürü Ali Özüdoðru, yazarlar ile vatandaþlarýn dinlediði söyleþi ilgiyle takip edildi. Çorum da dini hayatý anlattý M. ALÝ. CEYLAN ültür ve Turizm KMüdürlüðü nce düzenlenen Kültür Sohbetleri nin üçüncüsü geçtiðimiz cuma akþamý Hasan Paþa El Yazmasý Eserler Kütüphanesi nde gerçekleþtirildi. Söyleþinin konuðu Ulu Cami Emekli Ýmam Hatibi Hâfýz Recep Camcý oldu. Çorum da kültür, sanat ve günlük yaþam ile ilgili kültürel birikimi gelecek nesillere aktarmak amacýyla Kültür Sohbetleri nin konuðu Ulu Cami Emekli Ýmam Hatibi Hâfýz Recep Camcý oldu döneminde Valilik himayesinde Ýl Kültür ve Turizm Müdürlüðü nce programlanan Kültür Sohbetleri nin üçüncüsünün konuðu olanhâfýz Recep Camcý, Çorum da Dini Hayat konusunu ele aldý. Ýl Kültür ve Turizm Müdürü Ali Özüdoðru, yazarlar ile vatandaþlarýn dinlediði söyleþi ilgiyle takip edildi. Söyleþi Hasan Paþa El Yazmasý Eserler Kütüphanesi nde gerçekleþtirildi. Ýlyas Özkan güven tazeledi dalet ve Kalkýn- Partisi (AK Ama Parti) Sungurlu Ýlçe Baþkanlýðý 5. Olaðan kongresi yapýldý. Kongrede ilçe baþkanlýðýna tekrar seçilen Ýlyas Özkan güven tazeledi. Özgür 1 Nolu Düðün Salonu nda düzenlenen kongreye TBMM Ýdare Amiri ve AK Parti Çorum Milletvekili Salim Uslu, Sungurlu Belediye Baþkaný Abdulkadir Þahiner, Ak Parti Çorum Ýl baþkaný Ahmet Sami Ceylan, siyasi parti temsilcileri, oda baþkanlarý ve çok sayýda partili katýldý. Kongrede bir konuþma yapan TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu, partililerden birlik ve beraberliði bozacak tavýrlardan kaçýnmalarýný istedi. Uslu, Ak Parti Sungurlu kongresinde iktidar ve muhalefet partilerin ilçe baþkanlarýnýn ile Sivil toplum kuruluþlarý baþkanlarýnýn bir arada olmasý, ilçenin geleceði için umutlarý tazelediðini söyledi. USLU, SUNGURLU YA YAPILAN YATIRIMLARI DE- ÐERLENDÝRDÝ Sungurlu ya yapýlan yatýrýmlar hakkýnda bilgi veren Uslu, 12 yýlda Sungurlu nun faydalandýðý bitirilen, devam eden ve baþlatýlan yatýrým ve desteklemelerin toplam maliyetinin 1 milyar 492 milyon TL olduðunu açýkladý. Yapýlan yatýrýmlarý tek tek sýralayan Uslu; Ýlk ilçe hastanemiz olan 150 yatak kapasiteli modern Sungurlu Devlet Hastanesi 38,6 Milyon TL ye maal oldu. 4.7 Milyon TL ye Sungurlu ilçemize günümüz ihtiyaçlarýna göre dizayn edilmiþ Adalet Sarayý ný hizmete açtýk. Sungurlu birçok il merkezinden önce doðalgaza kavuþtu Milyon TL lik Çevre illere ve Sungurlu ya hizmet veren Doðalgaz Genel Hat ve Kompresör Ýstasyonu ilçemize kuruldu. Sungurlu Ulu Cami restorasyonu 12 Aralýk ta ihale edildi. Süreç devam ediyor. Sungurlu ya 1000 kiþi kapasiteli T tipi 400 kiþi kapasiteli Açýk ceza Ýnfaz Kurumu yapým projesi çalýþmalarý devam etmektedir. 890 bin TL lik Sungurlu Gençlik Merkezi yakýnda hizmete giriyor. 98 bin TL ye Sungurlu Mahmut Atalay Spor Salonu bakým onarýmý tamamlayarak hizmete sunduk. 827 bin TL ye Sungurlu Kadastro ve Harita çalýþmalarýmýz bu yýl tamamlanýyor. 958 Milyon TL ye Yýldýrým, kardeþ þehir imza törenine katýldý eçiören Beledi- ile Filistin Kyesi El Halil Belediyesi kardeþ belediye oldu. Keçiören Belediyesi ile Filistin El Halil Belediyesi kardeþ arasýnda kardeþ belediye protokolü imzaladý. Ýmza törenine Keçiören Belediye Baþkaný Mustafa Ak, Ak Parti Çorum Milletvekili Murat Yýldýrým, Filistin Büyükelçisi Nebil Maruf ve El- Halil Belediye Baþkaný Davut Zaferi katýldý. Ýmza töreninin açýlýþ konuþmasýný yapan Baþkan Ak, Yapmýþ olduðumuz Adalet ve Kalkýnma Partisi (AK Parti) Sungurlu Ýlçe Kongresi yapýldý. AK Parti Çorum Milletvekili TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu, partililerden birlik ve beraberliði bozacak tavýrlardan kaçýnmalarýný istedi. Anakara Karadeniz baðlantý yolumuz 159 km, Delice-Sungurlu- Çorum-Merzifon bölünmüþ yolu tamamlandý. 221 Milyon TL ye Tokat-Yozgat baðlantý yolumuzu oluþturan Sungurlu-Alaca-Zile bölünmüþ yol çalýþmalarý devam ediyor. 55 bin TL ye kilometrelik Sungurlu-Çankýrý yolu yapýmý için ilk aþamasý harita iþi ihale edildi. 11 Aralýk ta baþlandý. Ýlçe merkezimize içme suyu 3.2 dönüm arazide sulayacak Sungurlu Barajý proje süreci hýzlandýrýlarak ihale edeceðiz. Sungurlu Ýlçe Merkezi dereleri ýslahý planlama ve proje yapým iþi 30 Aralýk Salý günü ihale ediliyor. Sungurlu ilçe Merkezi Dereleri ýslahý projesi kapsamýnda kent estetiðine uygun adet köprü yapýlacak. 8 Milyon TL ye dekar arazinin faydalanacaðý Ortakýþla Göleti çalýþmalarý tamamlandý. Yýlbaþýndan sonra ihale ediliyor dedi. Uslu; 19.3 Milyon TLharcama yapýlan Sungurlu Meslek Yüksek Okulu 12 bin 418 metrekare kapalý alana sahip 1. etap kampüs inþaatý yükseliyor. Sungurlu kampus alanýna TOKÝ tarafýndan 300 kiþilik Yüksek Öðrenim Öðrenci Yurdu için ihale hazýrlarý sürüyor. Sungurlu Fen Lisesi eðitim ve öðretime baþladý. 7.7 Milyon TL ye16 Derslik Fen Lisesi 140 öðrencili pansiyon ve spor salonu yapýmý hýzla devam ediyor. Sungurlu da yýllarý arasýnda okul ve tesislerin onarýmlarý için 1.3 milyon TLyatýrým yapýlmýþtýr. Aþaðýfýndýklý Köyü ne 2.2 milyon TL ye 33 konut yapýmý devam etmektedir. Sungurlu da toplum yararýna çalýþma programýnda 237 kiþi istihdam edildi. Sungurlu Özel Bakým Merkezimizden 30 kiþinin üzerinde engelli ve yaþlýmýz faydalanmaktadýr diye konuþtu. 1.3 Milyon TL ye Sungurlu-Çulhalý Köyü, Delikli, Karamýnaltý Dereleri Taþkýn korumasý yýlbaþýndan sonra ihale ediliyor diyen Uslu konuþmasýna þöyle devam etti; 5.5 Milyon TL ye Sungurlu bin 680 dekar araziyi sulayacak Aþaðýfýndýklý Göleti hýzla devam ediyor. Sulamasý tamamlandý. Ýller bankasý desteklemesiyle Sungurlu içme suyu þebekesine 16 Milyon TL lik yatýrým. 690 Bin TL ye Sungurlu-Ortakýþla taþkýn korumasý saðlandý. 1.1 Milyon TL ye Sungurlu-Arifegazili Köyü taþkýn korumasý tamamlandý. 107 Bin TL ye Sungurlu-Beþkýz Köyü taþkýn korumasý saðlandý. 908 bin TL ye Sungurlu-Ýnegazili Köyü taþkýn korumasý saðlandý. 192 bin TL ye Sungurlu-Çavuþ Köyü taþkýn korumasý saðlandý. 192 bin TL ye Sungurlu-Yarýmsöðüt Köyü Çatalyolu deresi taþkýn korumasý saðlandý. 311 bin TL ye Sungurlu-Ýmirli Köyü Özün Deresi taþkýn korumasý saðlandý. 521 bin TL ye Sungurlu ilçe Merkezi Akçay Deresi taþkýn korumasý saðlandý. 110 bin TL ye Sungurlutatlý Köyü Killik Deresi 2. kýsým taþkýn korumasý saðlandý. 155 bin TL ye Sungurlu-Eþme Köyü Eþme Deresi taþkýn korumasý saðlandý. 300 bin TL deðerinde Akdere Sulama Tesisi hizmete girdi. 791 TLdeðerinde SUKAPprojesi kapsamýnda Arifegazili Kavþut içme suyu tesisi tamamlandý. Ýlyas Özkan Baþkanlýðý nda yeni yönetim þu isimlerden oluþtu; Alaettin Tosundereoðlu, Ayhan Akçan, Aziz Sarüce, Bekir Sami Ünsal, Bülent Kaleli, Devlet Kanmýþ, Duran Akgümüþ, Esad Furkan Büyükçýnar, Gazi Uzan, Iþýlay Safel, Ýlyas Yaðlý, Ýrfan Kasým Buð, Ýhsan Yelmenoðlu, Kaan Kýrmýzýoðlu, Kadir Þeran, Mehmet Kaplan, Mehmet Sarýtepeci, Metin Özsarý, Mevlüt Göyhan, Mustafa Bike, Ramazan kayretli, Recep Uðuç, Seçim Ko- bu kardeþlik protokolü iki heyetin arasýndaki iliþkilere hukuki boyut kazandýrmak yapýlmýþtýr. Filistin de yaþanýlanlarý orayý görmekten anlatmak mümkün deðil. Ýsrail orada sistematik bir iþkenceyi Filistinliler üzerinde uyguluyor diye konuþtu. Konuþmalarýn ardýndan iki heyet arasýnda imza töreni gerçekleþtirildi.(ýha) Keçiören Belediyesi ile Filistin El Halil Belediyesi kardeþ belediye oldu.

7 35 hükümlü temizlikte çalýþýyor "Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin Ýnfazý Hakkýndaki Kanunda yapýlan deðiþiklikle, haklarýnda verilen hapis cezalarý paraya çevrilen hükümlüler, söz konusu parayý da ödeyememeleri halinde kamu yararýnda iþlerde çalýþýyor. Çorum'da da çeþitli suçlardan aldýklarý hapis cezalarý paraya çevrilen ancak bu cezayý ödeyemeyen 35 hükümlü, belediyenin temizlik iþleri müdürlüðünün belirlediði alanlarda Denetimli Serbestlik Ýl Müdürlüðü yetkililerinin denetiminde cadde ve sokak temizliyor. Belediyenin temizlik iþçisi gibi çalýþan hükümlülerden T.Ç, yaralama suçundan verilen hapis cezasýnýn 12 bin liraya çevrildiðini ancak ödeme gücünün olmadýðýný bildirmesi üzerine bu cezasýnýn yeniden hapis cezasýna dönüþtürülüp, cezaevinde yatacaðý gün sayýsýnýn hesaplanarak kamu yararýna bir iþte çalýþtýrýlmasýna hükmedildiðini söyledi. Denetimli Serbestlik Müdürlüðü gözetiminde belediyenin temizlik iþleri biriminde çalýþmaya baþladýðýný ifade eden T.Ç, cezasýnda son bir buçuk ayýnýn kaldýðýný vurgulayarak, þunlarý kaydetti: "Uygulama sayesinde tekrar cezaevine gitmekten kurtuluyoruz. Cezaevi yerine kamu yararýna bir iþte çalýþarak akþamlarý ailemizin yanýnda olma fýrsatý buluyoruz. Özgürlüðümüz elimizde. Günlük çalýþtýðým saat ödemem gereken cezamdan düþüyor. Eðer bu uygulama olmasaydý cezamý ödeyemeyeceðim için cezaevine gönderilecek ve hapse mahkum edilecektim. Bu uygulamadan son derece memnunuz." Cem Kumru ürkiye Barolar TBirliði nin madde baðýmlýlýðýna karþý geliþtirdiði Hayat Aðacý Projesi Av. Özdemir Özok Kongre ve Kültür Merkezi nde düzenlenen programla tanýtýldý. Toplantýya Çorum Baro Baþkaný Av. Altan Akpýnar ve Baro Saymaný Av. Mehmet Altunkeser katýldý. Projeye aktif olarak katkýda bulunacaklarýný göstermek adýna tanýtým toplantýsýnda Adana, Amasya, Aydýn, Bolu, Bursa, Çanakkale, Çankýrý, Çorum, Denizli, Edirne, Eskiþehir, Erzurum, Isparta, Ýzmir, Kýrklareli, Malatya, Mersin, Osmaniye, Sakarya, Samsun, Sivas, Cezaevinden izinli çýktý, öldürüldü orum'da cezaevinden izinli çýkan Ç21 yaþýndaki Cem Kumru, sokak ortasýnda tabancayla vurularak öldürüldü. Olay Çorum'un Yavruturna Mahallesi Esnafevleri Camisi'nin önünde meydana geldi. Ýskilip Yarý Açýk Cezaevi'nden izinli olarak dýþarý çýkan Cem Kumru, kimliði henüz tespit edilemeyen iki kiþi tarafýndan silahlý saldýrýya Tekirdað, Tokat, Yalova, Gaziantep ve Denizli baro baþkanlarý hazýr bulundu. Sunuculuðunu Erhan Tarhan ýn yaptýðý tanýtým toplantýsýnda proje elçileri Erol Evgin, Murat Evgin ile projeye gönüllü destek veren Iþýn Karaca, Muazzez Ersoy, Pascal "Hükümlülerimizin hizmetlerinden memnunuz" Çorum Belediye Baþkan Yardýmcýsý Turhan Candan da belediye sýnýrlarý içinde cadde ve sokak temizliði iþinde çalýþtýrýlan hükümlülerin çalýþmalarýnýn Denetimli Serbestlik Ýl Müdürlüðü yetkililerince denetlendiðini söyledi. Hükümlülerin þehrin temizliðine katkýda bulunmalarýnýn sevindirici olduðunu ifade eden Candan, "Bu uygulama cezaevi yerine hükümlülere özgürlüklerini veriyor. Böylece kamu yararýna, toplum yararýna çalýþmalarýna fýrsat veriliyor. Topluma kazandýrýlmalarý konusunda da önemli bir adým atýlmýþ oluyor. Belediye olarak hükümlülerimizin bu hizmetlerinden memnunuz" diye konuþtu. Öte yandan ilgili kanun kapsamýnda bazý hükümlüler ise cezalarýný kentteki cami ve bazý kamu kurumlarýnda çalýþarak ödüyor. "Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin Ýnfazý" hakkýndaki kanunun 106. maddesi 3. fýkrasýnda yer alan ve haziran ayýnda Resmi Gazete'de yayýmlanarak yürürlüðe giren "Hükümlü, teblið olunan ödeme emri üzerine belli süre içinde adli para cezasýný ödemezse, cumhuriyet savcýsýnýn kararý ile ödenmeyen kýsma karþýlýk gelen gün miktarýnca hapsedilir" hükmü, "Cumhuriyet savcýsýnýn kararý ile cezanýn ödenmeyen kýsma karþýlýk gelen gün miktarý hapis cezasýna çevrilerek, hükümlünün iki saat çalýþmasý karþýlýðý bir gün olmak üzere kamuya yararlý bir iþte çalýþtýrýlmasýna karar verilir" þeklinde deðiþtirilmiþti.(a.a.) uðradý. Vücudunun çeþitli yerlerine isabet eden kurþunlarla yaralanan Kumru, ambulansla Hitit Üniversitesi Çorum Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi'ne kaldýrýldý. Burada yapýlan tüm müdahalelere raðmen Cem Kumru yaþamýný yitirdi. Polis kaçan þüphelileri yakalamak için çalýþma baþlatýrken, olayla ilgili soruþturma sürüyor. (DHA) Ýnönü Caddesi nde býçaklama orum'da dün gece bir kiþi yol- yürüdüðü sýrada, 'Niye Çda omuz attýn' diyerek yaþýndaki Mustafa G.'yi kasýklarýndan býçaklayýp kaçtý. Ýddialara göre, Ýnönü Caddesi'nde Mustafa G., arkadaþlarý ile yolda yürüdüðü sýrada, kimliði tespit edilemeyen bir kiþi ile omuz omuza çarpýþtý. Þüpheli, Niye omuz attýn diyerek Mustafa G.'ye saldýrýp kasýklarýndan býçakladý. Saldýrgan olay yerinden kaçarken, yaralý ise ambulansla Hitit Üniversitesi Çorum Eðitim ve Araþtýrma Hastanesine kaldýrýlarak tedavi altýna alýndý. Þüphelinin yakalanmasý için geniþ çaplý soruþturma baþlatýldý.(dha) Hayat Aðacý Projesi ne destek Hayat Aðacý Projesi Av. Özdemir Özok Kongre ve Kültür Merkezi nde düzenlenen programla tanýtýldý. Nouma, Kadir Çöpdemir, Behzat Uygur, Süheyl Uygur, Ezo, Müjdat Gezen, Coþkun Sabah, Oya Baþar, Gökhan Türkmen, Oktay Kaynarca, Aslý Zen, Orhan Gencebay, Belkýs Akkaya, Arzu Kaprol un gönderdikleri mesajlarý içeren video yayýnlandý. Arandýðýnda 7 gün 24 saat telefonun baþýnda bu konunun uzmaný, iletiþim bilgileriyle donatýlmýþ bir hukukçunun bulunacaðý bir sistem hayata geçirildi numaralý Alo Hayat Aðacý devreye sokuldu.(haber Merkezi) Suat Evcimen e ziyaret orum Barosu ÇBaþkaný Av. Altan Akpýnar ile Baro Saymaný Av. Mehmet Altunkeser, Tütün ve Alkol Piyasasý Düzenleme Kurumu Baþkaný hemþehrimiz Av. Suat Evcimen i ziyaret etti. Ziyarette Baro yöneticileri ile Evcimen Çorum a dair sohbet etti. Çorum Barosu yöneticileri Tütün ve Alkol Piyasasý Düzenleme Kurumu Baþkaný Av. Suat Evcimen i ziyaret etti. Çorum Emniyet Müdürlüðü örnek bir projeye imza attý. on yýllarda ülke Sgenelinde suça ve sokaða itilen çocuklarýn sayýsýnýn artmasý üzerine harekete geçen Çorum Emniyet Müdürlüðü örnek bir projeye imza attý. Polisin yazdýðý tiyatro oyununu, üniversite öðrencileri sahneledi. Toplum Destekli Polislik Þube Müdürlüðü nda görevli polis memuru Burhan Efteli tarafýndan sokaða itilen çocuklar, aile içi iletiþim, madde baðýmlýlýðý ve sonuçlarý, güvenlik internet kullanýmý ve kitap sevgisinin önemine dikkat çekmek amacýyla Boþ Sandalye adlý bir tiyatro oyunu yazdý. Ýki perdeden oluþan komedi ve dram tarzýnda yazýlan oyunda Hitit Üniversitesi öðrencileri rol aldý. Vali Yardýmcýsý Fikret Zaman, Ýl Emniyet Müdürü S. Erkan Tarancý, þube müdürleri, vatandaþlar ve öðrenciler tarafýndan ilgiyle izlenen oyunda aile içi iletiþimsizliðe dikkat çekildi. Bunun sonucunda sokaða sürüklenen ve uyuþturucu tacirlerinin aðýna düþen liseli gençlerin baþlarýndan geçenler ve acý sonlarýnýn anlatýldýðý oyun büyük beðeni topladý. Ýl Emniyet Müdürü S.Erkan Tarancý, polis memuru Burhan Efteli tarafýndan yazýlan ve üniversite öðrencilerinin oynaðý oyun için çok çalýþýldýðýna dikkat çekerek, Belki de ilk denemeleriydi. Çok güzel bir oyundu. Hiçbiri bu çocuklarýn tiyatro okumuyor. Onlarý birleþtiren tiyatroydu. Bir þeyler anlatmak istediler gençlere. Algý yada farkýnda olmak. Yeni literatürde çok farklý konuþuyoruz. Chat, beðen, paylaþ dedikleri çocuklarýmýz içinde gerçekten tehlikeli olan iletiþim çaðýnýn o PAZARTESÝ 22 ARALIK Polis yazdý, üniversite öðrencileri oynadý rzurum Halk Saðlýðý EMüdürlüðü Halk Saðlýðý Laboratuvarý'nda, 15 kente hizmet veriliyor. Halk Saðlýðý Laboratuvarý Sorumlusu Elif Atsan, AA muhabirine yaptýðý açýklamada, laboratuvarlarýnda, bölge ve kentteki hastanelerden gelen örneklerin analizlerinin en ince ayrýntýlarýna kadar yapýldýðýný ve sonuçlarýný en kýsa sürüde yetkili makamlara bildirildiðini söyledi. Klinik ve klinik dýþý örneklerin analizlerinin yapýldýðýný vurgulayan Atsan, klinik dýþý örneklerin "TS ÝSO EN 025" akreditasyonuna sahip laboratuvarlarda Erzurum dahil toplam 15 ile hizmet verildiðini ve içme, kullanma, kaynak, doðal mineraller, havuz sularý dahil tüm su analizlerinin yapýldýðýný kaydetti. "Tüberküloz laboratuvarý 7 ile hizmet veriyor" Atsan, tüberküloz laboratuvarýnýn Doðu Anadolu Bölgesi'nde tek olduðunu belirtilerek, "Þubat 2014 yýlýndan beri tüberküloz analizleri buradaki Polisin yazdýðý tiyatro oyununu, üniversite öðrencileri sahneledi. Programda Emniyet Müdürü Salih Erkan Tarancý bir konuþma yaptý. harika cihazlarý faydalý þekilde kullanmalýyýz. Çocuklarýmýza örnek olduðumuz gibi onlarý da takip etmek zorundayýz. Sorunluluðumuz bu noktada sadece polis, öðretmenler okul deðil, hep birlikte olmalýyýz diye konuþtu. Polis memuru Burhan Efteli, topluma mesaj vermek adýna böyle bir oyunu yazmaya karar verdiðini dile belirterek, Hitit Üniversitesi Tiyatro laboratuvarlarda yapýlýyor. Bölgede Erzurum, Erzincan, Aðrý, Kars, Ardahan, Iðdýr ve Bingöl ile Erzurum Bölge Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi'nden gelen hasta örnekleri burada inceleniyor" diye konuþtu. Yýllýk gelen numune sayýsýnýn 2 bin 500 olduðun ifade eden Atsan, þöyle devam etti: "Laboratuvara gelen tüberküloz numuneleri balgam, beyin omurilik sývýsý, yara, idrar ve çeþitli örnekler önce numune kabulüne gelir, burada uygunluðu kontrol edildikten sonra ARB ve kültür çalýþmalarý yapýlýr. Burada mikroskopta incelemeler, kültür çalýþmalarý ve negatif basýnçlý odada Kulübü nün de desteklerini aldýk.ekip olarak kitap okumayý seviyoruz. Bizim en büyük mesajýmýz kitap okunmasý, dersin çalýþmasý cehaletten kurturulunmasý. Ailelerimizde ilk önce kitap okumaya baþlamalý ki çocuklarda okusun. Karanlýkta kalmasýnlar dedi. Oyunun sahnelenmesinin ardýndan Emniyet Müdürü Tarancý, tiyatro ekibine çiçek Kene vakalarý görülen iller çalýþmalar gerçekleþtirilir ve neticeler yetkililere bildirilir." "2014 yýlýnda KKKA'dan 500 numune incelendi" Erzurum Halk Saðlýðý Müdürlüðü'ne baðlý laboratuvarda klinik örneklerde, Kýrým Kongo Kanamalý Ateþi (KKKA), tüberküloz, kýzamýk ve kýzamýkçýk analizlerinin ince detaylarla yapýldýðýna deðinen Atsan, "Laboratuvarýmýz Dünya Saðlýk Örgütü'nden akreditasyona sahiptir. Türkiye'de KKKAanalizi yapýlan illerden birisi de Erzurum'dur. Bölgede 11 kente hizmet vermektedir. KKKA vakalarýna genelde Çorum, Tokat ve Erzurum'da rastlanmaktadýr. Numune sayýsý 2014 yýlýnda 500'dür" þeklinde konuþtu. Atsan, laboratuvarýn Avrupa Kalite Yönetimi Vakfý (EFQM) tarafýndan verilen Türkiye'de tek 3 yýldýzlý "Mükemmellikte Yetkinlik Belgesine" sahip olduðunu sözlerine ekledi.(a.a.)

8 8 PAZARTESÝ 22 ARALIK 2014 ýl Þubat saatler 16.30'u gösteri- Baþbakan Erdoðan Ýstanbul'da ma- Yyor. kam arabasýna binmiþ, her þeyden habersiz býçak altýna yatacaðý hastaneye gidiyor. Aradan 25 dakika geçiyor. Saatler 16.55, resmi mesai saatinin bitimine 5 dakika var. MÝT Müsteþarý Hakan Fidan'ýn telefonu çalýyor. Arayan kiþi, savcýnýn Oslo görüþmeleriyle ilgili ifadesine baþvurulmak üzere kendisini savcýlýða beklediðini söylüyor. Ancak mesele bundan ibaret deðil... Bir süre sonra Hakan Fidan'ýn evinin civarý polis kaynamaya baþlýyor. Ýfade vermeye hemen gitmezse polis evini basacak, MÝT Müsteþarý bir terörist gibi kelepçelenerek savcýya götürülecek. Fidan o sýrada ne yapacaðýný, kime ulaþacaðýný araþtýrýyor. Plana göre Erdoðan.00'da ameliyata girmiþ olacaðý için ona ulaþamayacaðýný düþünüyor ve aklýna gelen ilk ismi, Cumhurbaþkaný Abdullah Gül'ü arýyor. Gül konuþma sonunda ifade vermesinde bir sakýnca olmayacaðýný belirtiyor. Saatler.30'u gösterdiðinde Fidan, Erdoðan'ýn en yakýnýndaki isimlerden birini arýyor: "Sadrettin Sarýkaya isimli savcý beni ifadeye çaðýrdý, evin etrafýný sarmýþlar. Gitmezsem eve operasyon yapacaklar. Ben ifade Kaderin üstünde bir kader vardýr vermeye gideceðim ancak Baþbakan ameliyattan çýkar çýkmaz kendisine durumu iletin" diyor. O an, inanýlmaz bir þey oluyor! Hastanede býçak altýnda olmasý gereken Erdoðan'ýn hastaneye henüz gitmediði ortaya çýkýyor. Nasýl mý? Hastaneye gitmek için yola çýkan Baþbakan'ýn konvoyu bir süre sonra güzergâh deðiþtiriyor. Arka koltukta oturan Erdoðan korumasýna, "Þu ara sokakta bir aileye evlerine gideceðime dair sözüm vardý. Bekleyen doktorlar özel ekip, hastane özel hastane. Bir saat bekleseler de olur. Çek þu evin önüne" diye talimat veriyor. Henüz o evdeyken, Fidan'ýn telefonda anlattýklarý kulaðýna fýsýldanýyor Erdoðan'ýn. "Sakýn teslim olma, sakýn kapýyý açma" diye talimat veriyor ve ayaklanýyor. Hastaneye gitmek için yola çýkan konvoy bir kez daha güzergâh deðiþtiriyor. Yarým saat sonra Baþbakanlýk uçaðý Erdoðan'ýn talimatýyla Ankara'ya uçuyor. Ancak Erdoðan daha Ankara'ya gitmeden bu kez Hakan Fidan'ýn evinin etrafýný Prof.Dr. Yaþar AKBIYIK Bakan Eker, tarýmýn 10 yýlýný deðerlendirdi arým, Gýda ve Hayvancýlýk Bakaný Meh- Eker, Karacabey Tarým Ýþletmesi'nde Tdi tarýmýn 10 yýlýný deðerlendirdi. TÝGEM'in tarým iþletmeleri hakkýnda bilgiler veren Bakan Eker, 18 iþletmede, 330 bin hektar arazi iþletildiðini belirtti. Tarým iþletmelerinin hayvancýlýk faaliyetleri hakkýnda bilgiler veren Eker, "Bin civarýnda safkan Arap tayý var, 150 bin baþ koyun, 26 bin sýðýr cinsi hayvan var" dedi. Göreve geldiði günden itibaren, daha verimli, kaliteli üretim hedefiyle harekete geçtiðini anlatan Eker, en büyük iþletme olan Ceylanpýnar'daki faaliyetlere dikkati çekti. Eker, "60 bin hektar sulamaya açýldý, yer altý sulama konusunda 336 milyon TL'lik ciddi yatýrým yaptýk, önemli baþarýlara imza attýk. 0 bin hektarlýk araziye sahip" dedi. Tarýmsal sulama ve hayvancýlýkta Böyle Nereye Kadar Uzun bir aradan sonra tekrar tanda kopuyor. Oysa akþam Facebook'a ayný sözü yazdýðý zaman beðe- merhabalar Hayatta içimizden gelen hiç bir nenlerin yorum yapanlarýn ardý arkasý þeyi yaþayamýyor ve derdimizin yangýnýný kimseye anlatamýyoruz çoðu kendince kendini toplum içerisinde kesilmiyor. Bu durum ilerledikçe kiþi zaman. Ýçimizden geçenleri yaþamak deðerli olduðu bir konuma getiriyor biraz zaman alýyor. Olana da olmayana da kocaman bir eyvallah çekiyoruz. zahmetsiz gelen bu iþ zamanla herkes ve kendini orda görüyor. Oldukça Derdini küçük gören þükreden kimse arasýnda popüler bir hale dönüþüncede durum bu noktaya geliyor. Bir di- yok. Misal bu gruba çoðu zaman þahsýmýn da dahil olduðu, eski kuþaðýn dilinde "zamane gençleri" olarak taným- olmayan görünümüyle müthiþ dereðer örnek ise þöyle kendiyle barýþýk ladýðýmýz bir güruh var. Her þeyin ama cede özgüven problemi yaþayan bir her þeyin elindeki bir kutudan sosyal genç elindeki teknolojiyle 2 saniyelik Mustafa medyadan vine da çekilen altý þar saniyelik videolardan ibaret olduðunu Doðan aþamalardan geçirip kendince güzel bir dilimde kendi fotoðrafýný çeþitli düþünen bir nesil yetiþiyor. Sokaða bir hale getiriyor. Bunu hemen hiç vakit kaybetmeden Ýnstigram'da yada çýktýðýnda gözü hep soðuk kaldýrým taþlarýnda, okulda bir kulaðýný derse baþka sosyal alanlarda paylaþýyor orda ki aldýðý her beðeni gururunu okþayor, o fenomen verirken diðer bir meþguliyeti Ýnstigram'da fotoðraf beðenmek ya da bir arkadaþý ile sokak aðzýyla ifade olduðunu kanýksasa da aynada gördüðünün aslýnda etmek gerekirse "geyik yapmak". Son zamanlarda hep ayný olduðu gerçeðini hiç hatýrlamýyor. Durum öyle mekanikleþtikki bir ortamda bir çay masasýnda böyle olunca zamanla gerçek hayattan tamamý ile dostlarla oturduðumuz sohbet ortamýnda bile konuþacak hiç bir þeyimiz kalmamýþ gibi býkkýn ve yoryi yan yana getiremeyecek insanlar sosyal medyada kopan bireyler oluþuyor. Gerçek hayatta iki kelimegunuz. Herkezin elinde son model telefonlar, masada teknolojinin etkisiyle soðuyan sert ve bayat çay- Giden ne Peki adete þair yazar kesiliyorlar. lar yudumlanýyor. Dünyada ülkemizde ne oluyor ne Ýnsan oldukça anlaþýlmasý güç bir varlýk. Dertlerimizi sorunlarýmýzý yakýn dostlarýyla paylaþmak- bitiyor kimsenin hiç bir þeyden haberi yok gibi. Elinde ki avucundaki paranýn tamamýný son çýkan modele son çýkan çantaya kýyafete vermekten öyle körel- Ne pahasýna olursa olsun çaðýn bu karanlýk ve sisli tan da artýk kaçýnýr olduk içimize ata ata dert olduk. di ki kalbimiz "paylaþmak" kelimesini sadece sanal dünyasýndan artýk biraz kopmamýz gerekiyor. Oturduðumuz zaman sýcak bir ortama gelen çayý ya da ortamlarda afili sözler yazmaktan ibaret olarak görür hale geldik. Kendi halimize hiç bakmadan baþkalarýnýn durumunu öylesine acýmasýz olarak eleþtiriyotirmemiz gerekiyor. Çünkü hiç birimizin gidecek bir kahveyi soðutmadan sohbetin arkasýný kesmeden biruz ki anlatýlmaz boyutlarda. Sabah uyandýðý zaman yeri yok birbirimizi anlamaktan baþka çaremizde ilk iþi mesaj atan var mý? diye hemen telefonu eline kalmamýþ gibi gözüküyor. Hayattan beklediklerimizi biraz iyi anlayýp kavrayýp olma ihtimallerini üze- alan, ve gelecek mesajlarla gününü planlayan bir toplum haline geldik. Küçücük çocuklarýn ellerinde rine düþünmenin dünyaya karþý hep birlikte bir tavýr tabletler akýllý telefonlar günün her saatini Retlika'dan özçekim yapýp bunu diðer bizim gibi olanlardan azda olsa artýk kopmanýn vakti çoktan geldide ve duruþ geliþtirmenin, kirli ve paslý þehir hayatýnla paylaþmaktan baþka iþimiz yok gibi. Yirmi dörde geçiyor. Gerçek hayat sosyal medyadan oldukça böldüðümüz vaktin uykunun dýþýnda kalan her saatini o parlak ekranlar karþýsýnda geçiriyoruz. deki farklý düþünceleri birbirine karþý zýtlaþtýrmanýn uzak. Klavye baþýnda ahkâm kesip toplum içerisin- Peki Nasýl Geldik Buraya? hiç kimseye faydasý olmayacak. Yalan yanlýþ hayatlar yaþayarak geride kolay silinecek izler býrakmanýn Toplum içten içe bir çürümenin içinde. Her konuda fikri olan ama bilgisi olmayan bir gelecek inþa kimseye faydasý olmaz. Bütün insanlýk toplumsal ediyoruz. Bizi bu duruma iten en önemli sebeplerden bir tanesi kendi kendince bir þeyler yapan ama söylecek olan bir toplum varsa oda bizleriz ama or- olarak bir buhran yaþýyor, bu dünyaya son bir söz bir türlü takdir kazanamayan yeni nesil. Örneðin tada bizden çok ben'ler var. Bencillik kuyusunda gerçek hayatta bir söz söylese söylemeye çalýþsa kendini beðenen dev aynasýndan hiç ayrýlmayan bir kimsenin umrumda olmayan Aþahsý zamanla hayat- toplum var karþýmýzda özel harekât timleri sarýyor. Birkaç dakika içinde: "O polisler oradan çekilmezse vur emrini uygulayýn" talimatý geliyor. Cumhuriyet tarihinin en dehþet verici operasyonunu gerçekleþtirmek üzere olan polisler, bu emir üzerine apar topar geri çekiliyor. Neden "Cumhuriyet tarihinin en dehþet verici operasyonu" dediðimi merak ediyorsunuz deðil mi? Hani Erdoðan Sezai Karakoç'un bir þiirini okumuþtu ya: Sakýn kader deme, kaderin üstünde bir kader vardýr. Ne yapsalar boþ göklerden gelen bir karar vardýr. Ýþte o kaderin üstündeki kader orada ortaya çýkýyor. Erdoðan o gün söz verdiði o ailenin evine gitmese, Hakan Fidan kendisine ulaþamayacak ve cebren de olsa savcýnýn karþýsýna götürülecekti. Önceden hazýrlanan belgeye göre Hakan Fidan'a, "Talimatlarý Baþbakan'dan aldým" dedirtilecekti. Ve en korkunç olaný... Türkiye Cumhuriyeti Baþbakaný Recep Tayyip Erdoðan ameliyat sonrasý bir eli yataða kelepçeli olarak uyanacaktý. O uyanmadan fotoðraflarý tüm medyaya servis edilecek, "Baþbakan Erdoðan ve MÝT Müsteþarý Hakan Fidan vatana ihanet suçundan gözaltýna alýndý ve tutuklandý" haberleri dalga dalga yayýlacaktý. Eylül 1961 yýlýnda Menderes'i yataðýna kelepçeleyerek baþýna iki asker diken zihniyet, 53 yýl sonra ayný sahneyi Türkiye'ye bu kez Erdoðan üzerinden yaþatacaktý. Ýki askerin yerinde iki polis, Menderes'in yerinde ise Erdoðan olacaktý. Cumhurbaþkaný Erdoðan'ýn 7 Þubat krizinden sonra: "Bunlarýn amacý bana ulaþmaktý" demesinin nedeni iþte budur. Bu söz laf olsun diye söylenen bir söz deðildir. Çünkü bu korkunç planýn tüm ayrýntýlarý deþifre edilmiþ durumda! Deðerli okuyucular, siz hiç Ýsrail'de bir savcýnýn Mossad baþkanýný, ABD'de CIA baþkanýný tutuklamaya kalkýþtýðýný duydunuz mu? Mesele bundan ibarettir. Alýntý: Facebook "Hakan Fidan topluluk" hesabý, eriþim önemli yatýrýmlara imza attýklarýný vurgulayan Eker, "Tarýmda verimlilik, en önemli sorunumuz. Maliyeti düþüren en önemli etmen büyük iþletmelerdir. Arazi bölünmesine sýcak bakmýyoruz o yüzden. 60 milyon TLhasýlatý var Karacabey Ýþletmesinin. 550 milyon TLhasýlat bekleniyor bütün iþletmeler bazýnda" diye konuþtu. Hayvancýlýk ve tarýmsal faaliyetlerine deðinen Eker, "Hayvan varlýðýmýz ciddi sayýlara ulaþtý. GAPtamamlanýrsa 280 bin dönüm ilave sulanabilir alan kazanacaðýz. 1 milyon dönüme çýkacak bu þekilde. Ürün deseni zenginleþiyor daha da zenginleþecek güney ve iç Anadolu bölgeleri. Tarýmýn ana kaynaðý sudur." dedi. Bir soru üzerine "GAP bölgesinden kimseye arazi satýlmýþ deðildir. Söylentiler dezenformasyondur. Satma düþüncemiz hiç olmadý, talep de olmadý. Tamamen spekülasyondur" diyen Eker, "Orada iþletmelere kiralamayý parça parça deðil bütün þekilde yapmayý planlýyoruz. Kiraladýðýmýzda ise ortak oluyoruz." diye konuþtu. KOYUNCULUÐA TEÞVÝK Türkiye'nin koyunculuk coðrafyasý özellikleri taþýdýðýný vurgulayan Eker, "Hayvancýlýðýn desteklenmesi ilk icraatým olmuþtur. Bizim coðrafyamýz (Anadolu) koyun ve keçi coðrafyasýdýr çünkü. Sýðýrcýlýða da destek olacak elbette ancak dengeyi gözeteceksek koyunculuk mutlaka yaþatýlmalýdýr" dedi. "Özel sektöre en büyük teþvik, hayvancýlýk amacýyla kullanýlmasý þartýyla, meralarýn kiralanmasýdýr. Hedef, meralarýn ýslah edilerek verimin artýrýlmasýdýr. Meralar herkesin malý ancak sahip çýkan yok. Verimsizleþiyor gün geçtikçe" diyen Eker, koyunculuða desteklerini ise þöyle sýraladý: "120 saat sürü yönetim eðitimi verdik, çoban talebini karþýlamak amacýyla. Sertifikalý çoban istihdamýna 5 bin TL teþvik çýkardýk. Ücretin yarýsýný karþýladýk bu sayede. Bine yakýn katýlým oldu Türkiye genelinde. Cumhuriyet tarihinde bir ilk olan bu teþviðin amacý küçükbaþ hayvancýlýðý desteklemekti. Bu kadar yaygýn sýðýrcýlýðýn ihtiyacýný karþýlayacak ot mera potansiyeli yok. Oysa koyunculuk için mera zenginliðimiz var, koyun coðrafyasý olmamýz sebebiyle. 1984'te ilk hayvan sayýmý yapýldý. 32 milyon olan koyun varlýðý teþvikler sayesinde 42 milyonu geçti. Mikroçip (elektronik küpe) uygulamasý getiriyor koyunlarda önümüzdeki sene. Hýrsýzlýklarýn da önüne geçilecek." Yumurtada yeni dönem umurtanýn paketlenmesinden muhafazasýna, depolanma- taþýnma ve pazarlanmasýna iliþkin standartlar yeni- Ysýndan den düzenlendi. Gýda, Tarým ve Hayvancýlýk Bakanlýðý'nýn, Türk Gýda Kodeksi Yumurta Tebliði Resmi Gazete'de yayýmlanarak yürürlüðe girdi. Teblið, yumurtacý tavuklardan elde edilmiþ kabuklu yumurtanýn tekniðine uygun ve hijyenik þekilde paketlenmesi, muhafazasý, depolanmasý, taþýnmasý ve pazarlanmasýnda dikkate alýnacak usul ve esaslarý düzenliyor. Buna göre, yumurtanýn, saðlýklý hayvanlardan elde edilmesi ve kendine has tat, koku ve renkte olmasý gerekiyor. Doðal renk ve kokusunu kaybetmiþ, çürümüþ, kokuþmuþ yumurta ile kuluçka iþlemi uygulanmýþ yumurta doðrudan tüketime sunulamayacak ve gýda sanayiinde kullanýlamayacak. Kýrýk yumurtadan, yumurta ürünlerinin üretimi de dahil olmak üzere, gýda maddelerinin üretiminde yararlanýlamayacak. Katký maddeleri, bulaþanlar, pestisit kalýntýlarý, veteriner ilaçlarý kalýntý düzeyleri, hijyen, ambalajlama, etiketleme ve iþaretleme konularýnda ilgili mevzuata uygunluk þartý aranacak. Etiketleme ve iþaretleme iþlemleri kapsamýnda ayrýca A sýnýfý yumurtada iþletme ve kümes numarasý ile yumurtlama tarihi kolayca görülebilir, okunaklý ve en az 2 milimetre yükseklikte olacak þekilde yumurta kabuðu üzerine damgalanacak. Ýþletme ve kümes numarasý ile yumurtlama tarihi kümeste veya gerekli tedbirleri almak þartýyla ayný iþletmeye ait tasnif veya paketleme tesisinde yazýlacak. Kümes ve iþletme numarasý ile yumurtlama tarihi yazýlmamýþ olan Asýnýfý yumurta toptan veya perakende olarak satýþa arz edilemeyecek. Yumurtanýn üzerindeki iþletme ve kümes numaralarýnýn ve yumurtlama tarihinin kontrolünde okunabilirlik yönünden tolerans her bir hazýr ambalajýn içerisindeki yumurtalarýn yüzde 20'si olarak uygulanacak. A sýnýfý yumurtanýn aðýrlýk ve özellik sýnýflarý etikette, ürün adý ile ayný yüzde belirtilecek. Özellik sýnýfý belirtilirken "A sýnýfý" ifadesi veya "A" harfi kullanýlacak. A sýnýfý yumurtanýn aðýrlýk sýnýflarýný simgeleyen harfler en az 2 milimetre yükseklikte olmak ve çevresinde en az 12 milimetre çapýnda bir çember bulunmak koþulu ile yumurta kabuðu üzerine de damgalanabilecek. A sýnýfý yumurtanýn aðýrlýk sýnýflarý, harflerle veya bunlara karþýlýk gelen ifadelerle veya her ikisiyle belirtilecek. Ayrýca ilgili aðýrlýklar da verilebilecek. Aðýrlýk sýnýflarý farklý renk, sembol, ticari marka veya baþka bir gösterim þekliyle alt sýnýflara bölünemeyecek. SON TÜKETÝM AÇIKÇA YAZILACAK A sýnýfý yumurtanýn etiketinde son tüketim tarihi "...tarihine kadar tüketilmelidir" veya "...tarihinden önce tüketilmelidir" ifadeleri kullanýlarak yazýlacak. A sýnýfý yumurta, yumurtlama tarihinden itibaren 21 gün içinde tüketiciye ulaþtýrýlacak. Asýnýfý yumurtanýn son tüketim tarihi, yumurtlama tarihinden itibaren 28 günden fazla olamayacak. Eðer yumurtlama tarihi farklý olan yumurtalar ayný paket içinde satýþa sunuluyorsa, son tüketim tarihi belirlenirken ilk yumurtlama tarihi dikkate alýnacak. Paketlendiði tarihte hava boþluðu 4 milimetre veya daha düþük olan A sýnýfý yumurta yumurtlama tarihinden itibaren dokuzuncu güne kadar "ekstra taze" olarak tanýmlanabilecek. Bu ifade kullanýldýðýnda " tarihine kadar ekstra taze" þeklinde belirtilecek ve " " yerine yumurtlama tarihinden sonraki dokuzuncu günün tarihi yazýlacak. Ayrýca "ekstra taze" olarak nitelendirilen yumurtanýn etiketi üzerinde yumurtlama tarihi yer alacak. B sýnýfý yumurtanýn ambalajý üzerinde "B sýnýfý" ifadesi veya "B" harfi bulunacak. B sýnýfý yumurtanýn sýnýfýný simgeleyen harf, yüksekliði en az 5 milimetre olmak ve çevresinde en az 12 milimetre çapýnda bir çember bulunmak koþulu ile yumurta üzerine damgalanabilecek. B sýnýfý yumurtanýn ambalajý üzerine son tüketim tarihi ile birlikte paketleme tarihi de yazýlacak. B sýnýfý yumurtanýn ambalajý üzerinde, en az 2 santimetre yükseklikte büyük harflerle "GIDA SANAYÝ ÝÇÝNDÝR" yazýsý yer alacak. Yumurtanýn üretim tarihi yumurtlama tarihiyle ayný olacak. Yumurta etiketinin üzerinde net olarak görülebilecek biçimde "Satýn aldýktan sonra buzdolabýnda/soðukta muhafaza ediniz" ifadesi yer alacak. Yumurta, hazýr ambalajlý hale getirilmeden önce nakliye ve depolama sýrasýnda üretildiði iþletmenin (kümes) adý ve adresi, iþletme ve kümes numarasý, yumurtalarýn sayýsý ve/veya aðýrlýðý, yumurtlama tarihi veya periyodu, sevkiyat tarihi gibi bilgiler bulundurulacak. Yumurta, yumurtlamadan sonraki 10 gün içerisinde sýnýflandýrýlacak, iþaretlenecek ve paketlenecek.

9 PAZARTESÝ 22 ARALIK 2014 Sürücüleri strese sokan nedenler Sürücülerin trafik alýþkanlýklarýný konu alan bir araþtýrma yapýldý. Türkiye de trafikte en fazla stres yapan konulara, en çok ihlal edilen yol güvenliði kurallarýna ve sürücülerin kendi sürüþ tarzlarýný nasýl bulduklarýna dair ilginç bir araþtýrma yayýnlandý. Taþýt.cominternet sitesinin haberine göre, Bosch Türkiye tarafýndan yapýlan araþtýrma ilginç veriler ortaya koydu. ÝYÝ SÜRÜCÜ OLDUÐUNA ÝNANIYORLAR Araþtýrma sonuçlara göre sürücülerde, trafikte hareket halindeyken en çok ani fren yapma, dur kalk trafikte ilerleme ve trafik yoðunluðu strese neden oluyor. Emniyet kemeri takmak ise en çok ihlal edilen kural. Araþtýrmaya katýlanlar, araç kullaným tarzlarýný, %61 lik oranla ekonomik, %65 lik oranla sakin, %51 lik oranla yavaþ ve %70 lik oranla temkinli olarak ifade etmiþler. TRAFÝKTE STRES NEDENLERÝ Araþtýrmaya katýlan sürücüler, trafik yoðunluðunu %52, dur kalk trafikte ilerlemenin %50, ani fren yapmanýn %46, kaçýþ manevrasý yapmanýn %45, park yeri aramanýn %45, yoðun trafikte park yerinden çýkmaya çalýþmanýn %42, dar alanlarda park etmenin %36, bilmediði yollarda araç kullanmanýn % 33, önündeki aracý geçmenin, otobanda, þehirlerarasý dar yollardan geçmenin %19 oranda stres yaptýðýný söylemiþ. Stres unsuru olan diðer olaylar ise, kavþaklar, hýz sýnýrýný korumak, otoban ve þehirlerarasý yollarda þerit deðiþtirmek, uzun kýsa farlarý kullanmaya karar vermek, otobanda ve þehirlerarasý yolda þeritten ilerlemek olarak belirlendi. Sürücülerin %77 si son bir yýlda en az bir kez ani fren yaptýðýný, %54 ü kaçýþ manevrasý konusunda kararsýz kaldýðýný, %48 i þerit deðiþtirirken arkasýndan gelen aracý göremediðini, %44 ü park yerinden çýkarken yoldan gelen aracý göremediðini, %31 i de dönüþ sýrasýnda çýkan araçlarý fark etmediðinden bahsetti. BÝLÝNÇSÝZ ARAÇ KULLANIMI DÝKKAT ÇEKTÝ Araþtýrma yollardaki sürücülerin yarýsýndan azýnýn yol güvenliðinin temel konularýna uyduðunu da ortaya koymuþ. Yola konsantre olanlar, mevsimine göre lastik deðiþtirenler, yüksek hýzla ani manevra yapmayanlar, takip mesafesine uyanlar, aracýn periyodik bakýmýný ihmal etmeyenler %50 nin altýnda kalýyor. Katýlýmcýlara çevrelerinde en sýk rastladýklarý kural ihlalleri sorulduðunda, ilk sýrayý emniyet kemeri kullanmamak %74 le yer alýyor. Cep telefonuyla konuþmak %61, alkollüyken araç kullanmak %56 ve aþýrý sürat %49 olarak katýlýmcýlarýn en sýk rastladýðý kural ihlalleri arasýnda yer alýyor. Sürücüleri trafikte strese sokan konularla ilgili araþtýrma yapýldý. 9 Açýk Oto Pazarý, bu hafta da ikinci el satýcý ve alýcýlarýný bir araya getirdi. Ýkinci el otomobil ve ticari araç piyasasýnýn Çorum'daki kalbi olan Açýk Oto Pazarý, bu hafta da ikinci el satýcý ve alýcýlarýný bir araya getirdi. Pazarda satýþa sunulan ikinci el otomobil, ticari araç ve motosikletlerin fiyatlarý þu þekilde: Markasý OTOMOBÝL Modeli Citroen C-Elysee 1.6 HDi 2012 Fiat Doblo 1.9 D 2004 Fiat Doblo 1.3 Multijet 2005 Fiat Doblo 1.3 Multijet Dyn2013 Fiat Fiorino 1.3 Multijet E 2010 Fiat Punto Easy 1.4 Fire 2012 Ford T. Connect 1.8 TDCi 2004 Ford T. Connect 1.8 TDCi 2013 Ford Focus 1.6 Comfort 2003 Ford Focus 1.6 TDCiTrend 2011 Ford Mondeo Hyundai Accent 1.3 LS 1997 Nissan Skystar 4x Opel Astra 1.6 CD 1999 Opel Astra 1.6 GL 2001 Opel Corsa 1.4 GLS 1998 Opel Corsa 1.3 CDTI Essen2005 Opel Corsa 1.3 CDTI Enjy 2008 Opel Vectra 2.0 GLS 1997 Peugeot HDi XR 2003 Peugeot Partner Tepee 2010 Peugeot Partner Tepee 2013 Renault 12 STW 1990 Renault 19 Europa1.6 RNE 1998 Renault Broadway RNÝ 1999 Renault Clio 1.4 RTA 2001 Renault Kangoo 1.5 DCI E 2006 Fiyatý (TL) 37 bin bin bin bin 28 bin 31 bin 21 bin 39 bin 23 bin bin 26 bin 13 bin 20 bin 24 bin 21 bin 16 bin 23 bin bin 18 bin 20 bin 31 bin 43 bin 7 bin 12 bin bin 18 bin 16 bin Renault Kangoo 1.5 DCI M2008 Renault Laguna 2.0 RXE 1998 Renault Megane 2.0 RXT 2000 Renault Megane 1.6 RXT 2001 Renault Toros STW Subaru Impreza 1.5 AWD 2007 Tofaþ Doðan SLX 1994 Tofaþ Þahin Toyota Corolla 1.3 XL 1998 Toyota Corolla 1.6 XEÝ 1996 Toyota Corolla 1.6 XEÝ 1997 Toyota Corolla 1.3 Eco 1999 Toyota Corolla 1.6 Terra 2000 Toyota Corolla 1.4 Terra 2004 Toyota Corolla 1.6 Comfort 2008 Volkswagen Bora 1.6 Treng 2000 Volkswagen Caddy 1.9 TDI 2007 Volkswagen Caddy 1.9 TDI 2008 Volkswagen Passat 1.8 Co 2000 Volkswagen Passat 2.0 TSI bin 14 bin 18 bin 22 bin 7 bin bin 8 bin 6 bin 16 bin bin bin 13 bin bin 25 bin 37 bin 22 bin 29 bin 27 bin 21 bin 44 bin Markasý Fiyatý (TL) TÝCARÝ ARAÇ Modeli Ford Transit bin Ford Transit 120 V bin Ford Transit bin Ford Transit Jumbo bin Hyundai H bin 500 Hyundai Starex bin Kia Hi Besta bin 500 Kia Pregio bin VW Transporter Cityvan bin VW Transporter Camlý Van bin NOT: Alýcý ve satýcýlara fikir vermesi amacýyla hazýrladýðýmýz listemiz, her hafta güncellenmektedir.

10 10 PAZARTESÝ 22 ARALIK 2014 Kudüs için özgürlük yürüyüþü RECEP MEBET Mustafa Çaðdaþ Musa Bilge Akýncýlar Derneði Genel Merkez Yöneticisi Numan Karaca dua etti. Yürüyüþe katýlanlar, sloganlar atarak tepkilerini dile getirdiler. Özgür Kudüs Yürüyüþü ne 7 den 70 e çok sayýda kiþi katýldý. Eyleme destek veren STK lar taþýdýklarý pankartlarla Hürriyet Meydaný nda yerlerini aldýlar. Ýsrail iþgali altýndaki Kudüs ve Mescid-i Aksa için dün Çorum da özgürlük yürüyüþü düzenlendi. Devlet Tiyatro Salonu önünde baþlayan ve Hürriyet Meydaný na kadar süren yürüyüþ, Akýncýlar Derneði, Ensar Vakfý, Ýlim Yayma Cemiyeti, Erbakan Vakfý, Çaðrý Eðitim Vakfý, ESDER, Dil ve Edebiyat Derneði, Hitit Üniversitesi Suffa Kulübü, KAÞÝÇ, ÇORÝM-DER, TÜGEÇ, Çorum Filistin Kardeþleri Grubu baþta olmak üzere çok sayýda sivil toplum kuruluþunun katýlýmýyla Filistin eylemine Akýncýlar Derneði, Ensar Vakfý, Ýlim Yayma gerçekleþti. Cemiyeti, Erbakan Vakfý, Çaðrý Eðitim Vakfý, ESDER, Dil ve Edebiyat Anadolu Gençlik Derneði, Hitit Üniversitesi Suffa Kulübü, KAÞÝÇ, ÇORÝM-DER, Derneði, ÝHH, Ýlke-Der ve TÜGEÇ, Çorum Filistin Kardeþleri Grubu, Anadolu Gençlik Derneði, Özgür-Der gibi sivil toplum ÝHH, Ýlke-Der ve Özgür-Der destek verdi. kuruluþlarýnýn da destek verdiði yürüyüþe Çorum Yürüþün ardýndan PTT Merkez Müdürlüðü önünde basýn açýklamasý yapýldý. halký büyük ilgi gösterdi. Ellerinde taþýdýklarý yeryüzünde asla yalnýz deðil. Yine onlara göstereceðiz ki, Allah'ýn döviz ve pankartlarla Filistin e özgürlük, Ýsrail e ise lânet dileyen izniyle bir gün yeryüzü onlara dar gelecek. katýlýmcýlar, sloganlar eþliðinde Saat Kulesi ne kadar yürüdüler. Siyonistleri, peygamberleri katletmelerinden biliriz. Biz ZALÝMÝN KARÞISINDA, MAZLUMUN YANINDAYIZ Siyonistleri, tarih boyunca hep yeryüzünde nifak ve fitne PTT Merkez Müdürlüðü önünde toplanan katýlýmcýlara hitaben çýkartmalarýndan biliriz! Yeryüzünde tüm nifak ve fitnenin baþý, iþte bir konuþma yapan Akýncýlar Derneði Þube Baþkaný Mustafa bu çýbanýn baþý Siyonizm. Çaðdaþ, Zalimlerin karþýsýnda, mazlumlarýn yanýndayýz dedi. Ýslam beldelerine düzenlenen haçlý seferlerinin tümünün Ýslâm dünyasýnýn birlik ve beraberliðe hasret bir süreçten temelinde Siyonist kýþkýrtmalar ve Siyonist emeller yatar. Ve biz geçtiðini anlatan Mustafa Çaðdaþ, Müslümanlarýn yaþadýðý drama bugün, yani 21. asýrda da tarih boyunca olduðundan çok daha dikkat çekti. þiddetli bir haçlý koalisyonu ve haçlý seferleriyle karþý karþýya bulunuyoruz. Ýþgalci Ýsrail in Filistin de yaptýðý zulme tepki gösteren Çaðdaþ, açýklamasýnda þu ifadelere yer verdi: Terör devletleri yamyamlar gibi bir araya gelmiþ ve bir sofraya üþüþür gibi Ýslam beldelerine üþüþüyorlar. Müslümanlarý katlediyor, Ýslam coðrafyasýnda cereyan eden tüm olaylarýn sebebi, bu evlerine bombalar yaðdýrýyor, beþikteki yavrularý dahi acýmadan zulümlere karþý sessimizi yükseltememizden, çýkarýlan seslerin bombalarla parçalýyor ve bacýlarýmýzýn namuslarýný kirletiyorlar. yetersiz kalmasýndan. Kudüs'ün iþgal altýnda olmasý sadece zalimlerin ittifakýyla deðil, dünya Müslümanlarýnýn bu konudaki Batý ülkeleri bunlarý yaparken Ýslam dünyasýndan niye ses duyarsýzlýðýndan kaynaklanýyor. Siyonist zalimler koyduklarý çýkmýyor? Batý ve Ýsrail, parasýyla satýn aldýðý Arap krallarýný, hedeflere bir bir ulaþýrken kan ve gözyaþý coðrafyasýna dönen Ýslam dinlerini az bir metâ karþýlýðý satan alim müsveddelerini Siyonist ve beldeleri, Müslümanlar arasýndaki kardeþlik þuurunun yeterince emperyalist planlarý için kullanýrken; onlarýn bu Siyonist ve birbirlerine sirayet etmemesi ve kopukluðun göstergesi. Öyleyse emperyalist planlarýna karþý koyup direnen azýnlýk mücahid dünyadaki Müslüman sivil toplum kuruluþlarý bir birleriyle daha gruplardan dilediðini de kafasýna göre terörist olarak fazla diyalog kurar ve fikir alýþveriþi yapar hale getirilmeli. damgalayabiliyor. Hatta öyle ki, bu terörist yaftasýndan bazý yardým Mazlumlar için gösterilecek hassasiyet sadece Ýsrail Gazze'yi kuruluþlarý dahi nasibini alabiliyor. bombaladýðýnda veya Mescidi Aksa Ýsrail'in aþaðýlýk postallarýyla Siyonizmin bu þýmarýklýðýna ne zamana kadar sabredeceðiz? kirletildiði, Kuran-ý Kerim sayfalarý yere saçýldýðýnda deðil, 1948 Kardeþlerimizin dünyanýn dört bir ucunda katledilmelerine ne yýlýnda kurulup 1967'de istilaya baþlanan Kudüs ve civarýnýn zamana kadar tepkisiz kalmaya devam edeceðiz? Ýlk kýblemiz olan mücadelesi daima diri tutulup bu þuurla hareket edilmeli. Siyonist Mescid-i Aksa'nýn Siyonist iþgali altýnda, Siyonist postallarý altýnda iþgal güçleri kardeþlerimizi þehit etmeye baþlayýp Ýslam mabetlerine mahzun kalmasýný ne zamana kadar içimize sindireceðiz? zarar vermeye baþladýktan sonra harekete geçmemiz bir þey ifade Þunu bir kere doðru anlamamýz lazým; bugün buraya gelerek etmez. Bizler Kudüs için, Doðu Türkistan için, Suriye, Afganistan, üzerimizden büyük bir sorumluluk atmýþ olmadýk. Tam tersine; asýl Irak ve bütün Müslüman ülkeler için kitlesel eylemler yapýp buraya gelmekle üzerimize büyük bir sorumluluk ve büyük bir yük mazlumlarýn yanýnda Ýbrahimi duruþumuzu göstermeliyiz. Her aldýk. Burasý iç rahatlatma ve kendini tatmin etme yeri deðil. Þu bir devrin firavunlarý, her devrin nemrutlarý ve cehilleri vardýr. Bunlarýn gerçek ki asýl sorumluluðumuz buradan ayrýldýktan sonra karþýsýnda Musa olmaktan baþka gayesi olmayan inançlý nesiller omuzlarýmýza binecek. yetiþtirmeli ve ümmet duruþumuzu göstermeliyiz. Allah'ýn ipine Siyonizmi anlatmalýyýz, Kudüs'ü anlatmalýyýz, Mescid-i sýmsýký sarýlan Müslümanlar zaferle müjdeleniyor. Bizler de bu Aksa'yý anlatmalýyýz, dünyanýn dört bir ucunda kan aðlayan tüm meydandan diyoruz ki, selam olsun Gazze'ye, selam olsun Halep'e, mazlum kardeþlerimizi anlatmalýyýz. Elimizden hiçbir þey gelmiyor selam olsun Hama'nýn yiðitlerine. Unutmayalým ki zafer yakýndýr ve deðil. Biz hele þu küçük gördüklerimizi bir yapalým, Allah'ýn izniyle zafer inananlarýndýr. göreceksiniz ki onlar hiç te küçük þeyler deðilmiþ. Bu etkinliðimize destek veren tüm sivil toplum kuruluþlarýndan Ey Müslümanlar! Batý komaya girdi. Siyonizm de komaya ve yüreði burada olup gelemeyen tüm kardeþlerimizden Allah razý girecek. Siyonizmin sonu bizim ellerimizle olacak, onlara olsun. Biz þahidiz, onlar geldiler ve zalime karþý mazlumlarýn yaptýklarýnýn hesaplarýný bir bir soracaðýz Allah'ýn izniyle. Yeter ki safýnda olduklarýný beyan ettiler. Müslümanlar, bugün Çorum'da olduðu gibi bu birlik ve beraberliði ÇIBANIN BAÞI SÝYONÝZM daima gösterebilsinler. Ýþte o zaman, Allah'ýn izniyle çok þey Hitit Üniversitesi Suffa Kulübü Baþkaný Musa Bilge, zulümden deðiþecek. beslenen emperyalist devletlerin insanlýðý felakete sürüklediðini Özgür Kudüs Yürüyüþü ve basýn açýklamasý, Akýncýlar Derneði kaydetti. Genel Merkez Yöneticisi Numan Karaca nýn yaptýðý duanýn Özgür Kudüs Yürüyüþü yle mazlumlarýn yalnýz olmadýðýný ardýndan sona erdi. göstermek istediklerini anlatan Musa Bilge, Allah'ýn izniyle bir gün yeryüzü zalimlere dar gelecek dedi. Ýslam dünyasýnýn tarihte görülmemiþ çapta bir haçlý koalisyonuyla karþý karþýya olduðuna dikkat çeken Bilge, konuþmasýný þöyle sürdürdü: Malumunuzdur ki, hak ve bâtýl mücadelesi tarih boyunca hep süregeldi. Bâtýl her zaman var oldu ve zulmüne, saptýrmasýna, insanlarý Allah'ýn dininden alýkoymasýna ve katletmesine tarih boyunca hep devam edegeldi. Fakat buna mukabil; bâtýlýn karþýsýnda da her zaman hak oldu ve hak ta direnmeye, haykýrmaya, sürekli ayakta durmaya devam edegeldi ve bâtýl hakký kesinlikle sindiremedi. Bugün burada, baþta Ýsrail ve Amerika olmak üzere, Ýngiltere, Rusya, Batý ülkeleri ve Çin de dahil; zulümle beslenen, bu kan emici, sömürgeci ve emperyalist tüm firavunî terör devletlerini lanetlemek, onlarýn karþýsýnda hakký temsil ederek dimdik durup yeryüzü mazlumlarýnýn yanýnda olmak amacýyla toplanmýþ bulunuyoruz. Onlara Allah'ýn izniyle göstereceðiz ki hakkýn sesi kýsýlmadý ve mazlumlar Hürriyet Meydaný nda son bulan yürüyüþe Çorumlu hanýmlar da katýldý.

11 Anadolu Gençlik ten Siyer-i Nebi Yarýþmasý PAZARTESÝ 22 ARALIK Peygamber sevdalýlarý yarýþtý RECEP MEBET Anadolu Gençlik Derneði (AGD) tarafýndan düzenlenen Siyer-i Nebi Yarýþmasý Çorum da yapýldý. Liseli Gençler Efendimizin Ýzinde sloganýyla organize edilen yarýþma kapsamýnda önceki gün Çorum Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi nde sýnav düzenlendi. Hz. Muhammed (S.A.V.) in hayatýný konu alan sýnava Çorum genelinde yaklaþýk kiþi katýldý. Yarýþma hakkýnda bilgi veren AGD Þube Baþkaný Bekir Uyanýk, Ýkincisini düzenlediðimiz yarýþma ile gençlerimizin Peygamber Efendimiz in hayatýný daha iyi anlamalarý ve rehber edinmelerini amaçlýyoruz dedi. KAYBEDENÝ OLMAYAN YARIÞMA Bekir Uyanýk (solda), yarýþma hakkýnda açýklamalarda bulundu. Ramazan Yiðitoðlu, tüm yarýþmacýlara kitap hediye edildiðini açýkladý. Liseli Gençler Efendimizin Ýzinde sloganýyla yarýþma düzenlendi. Bu yýl 2. si düzenlenen yarýþmaya yaklaþýk kiþi katýldý. Yarýþma sýnavý Çorum Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi nde yapýldý. Gençler, bilgilerini düzenlenen yarýþmada sýnama imkaný buldu. Yarýþmada dereceye girenlere çeþitli ödüller verileceði açýklandý. AGD Liseler Komisyonu Baþkaný Ramazan Yiðitoðlu ile birlikte açýklamalarýný sürdüren Bekir Uyanýk, yarýþmanýn Çorum merkezin yaný sýra Alaca, Sungurlu, Ýskilip, Bayat, Osmancýk, Oðuzlar, Dodurga, Laçin ve Mecitözü nde de yapýldýðýný söyledi. Yarýþmaya katýlan herkese Mehmet Sürmeli nin Gaye Ýnsan Hz. Muhammed isimli kitabýný hediye ettiklerini anlatan Uyanýk, sýnavdaki sorularýn bu eserden yöneltildiðini açýkladý. Yarýþmada dereceye girecek öðrencilere dizüstü ve tablet bilgisayarlar, fotoðraf makinesi, kol saati, kitap seti ve yurt içi gezi gibi hediyeler verileceðini hatýrlatan Uyanýk, Ödüller, 31 Aralýk 2014 tarihinde Afra Düðün Salonu nda düzenleyeceðimiz Mekke nin Fethi programýnda sahiplerini bulacak dedi. Türkiye genelinde de ilk 10 a girecek yarýþmacýlara para ödülü ve çeþitli hediyeler armaðan edileceðini anlatan Uyanýk, açýklamasýnda þu bilgilere yer verdi: Anadolu Gençlik Derneði tarafýndan düzenlenen Siyer-i Nebi Yarýþmasý na gençler büyük ilgi gösterdi. Tacikistanlý gelin RECEP MEBET tebrikleri kabul etti. Yurt dýþýnda faalituna Düðün Saloyet gösteren bir inþaat nu nda düzenlenen düþirketinde teknik persoðün törenine bazý daire nel olarak görev yapan amirleri ve sivil toplum hemþehrimiz Halit Özkuruluþu temsilcileri, den, Tacikistan vatanözden ve Gülov Ailedaþý Mehrona Gülov ile leri ile çok sayýda dahayatýný birleþtirdi. vetli katýldý. Tacikistan da yaya s e m i n - E r d a l pýmý devam eden bir Özden çiftinin oðlu inþaat projesinde görev Halit ile Zülhemoralan Halit Özden in evfazliddin Gülov çiftililik teklifini kabul nin kýzý Mehrona için Halit Özden, Mehrona Gülov ile evlendi. eden Mehrona Gülov, Tacikistan da da düðün önceki gün Çorum da töreni düzenlendiði öðdüzenlenen düðün töreniyle dünya evine girdi. renildi. Türk geleneklerine göre düzenlenen düðün töhakýmýyet, Mehrona-Halit Özden çiftini reninde mutluluðu gözlerinden okunan Tacik gelin, kutlar ömür boyu mutluluklar diler. SEVGÝ ve KARDEÞLÝÐÝN TEMÝNATIYIZ Anadolu Gençlik Derneði, Liseler Komisyonu bünyesinde düzenlediðimiz Siyer-i Nebi yarýþmasý ile lise öðrencilerinin aidiyet duygularýný pekiþtirmeyi, Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed in (s.a.s) hayatý hakkýnda daha hassas ve daha ayrýntýlý bilgi edinmelerini saðlamayý ve örnek bir nesil yetiþtirmeyi amaçlýyoruz. Ýyiyi ve güzeli kendine þiar edinmiþ teþkilatýmýzýn güzeli yaygýnlaþtýrmasýnda Siyer-i Nebi yarýþmasýndan istifade ederek mesajýmýzý en doðru ve etkili bir þekilde muhatap kitlemize ulaþtýrmayý hedefliyoruz. Sevgili Peygamberimiz in hayatýnýn daha iyi öðrenilmesine yapýlabilecek küçük bir katkýyý, en büyük bahtiyarlýk kabul edenler bulunduðu müddetçe, Efendimiz hakkýnda daha birçok eser, program, yarýþmalar düzenlenmeye devam edecek. Bu baðlamda günümüzde gerek uyuþturucu, alkol, sigara, gerek diziler gibi gençlerimizin ahlak ve maneviyatýný tahrip ediyor. Bizler milli ve manevi deðerlere baðlý bir gençlik yetiþtirerek bu ifsadýn önüne geçebiliriz. Bunun için Siyer-i Nebi Yarýþmasý yaparak, liseli gençlerin Peygamber Efendimizin hayatýný okumasýna vesile oluyoruz. Sevgi ve Kardeþliðin Teminatýyýz sloganýyla sevgili Peygamberimizin (s.a.s) razý olacaðý bir gençlik yetiþtirmek istiyoruz. Bu amaçla ikincisini düzenlediðimiz Siyer-i Nebi Yarýþmasý na katýlan gençlerimizi kutluyoruz. Tacik Mehrona Gülov, Çorumlu Özden Ailesi nin gelini oldu. Ece Yazla nýn mutlu günü Hitit Üniversitesi Týp Fakültesi Psikiyatri Ana Bilim Dalý Baþkaný Yrd. Doç. Dr. Ece Yazla, Çocuk Psikiyatristi Uzm. Dr. Azad Asefov ile hayatýný birleþtirdi. Adile Ervin-Coþkun Yazla çiftinin kýzý Ece, Zinyat-Adil Asefov çiftinin oðlu Azad ile dünyaevine girdi. Önceki gün Anitta Otel de düzenlenen nikah törenine Çorum Kamu Hastaneleri Birliði Genel Sekreteri Dr. Turgay Happani, Saðlýk Ýl Müdürü Dr. Ýsmail Çorum Tabip Odasý yönetimi, Ece Yazla nýn mutluluðunu paylaþtý. Yücel, Halk Saðlýðý Müdürü Aziz Önal kýyarken nikah þahitliklerini ise Elif Demir ve Dr. Ahmet Barýþ, Hitit Üniversitesi Ýskilip Meslek YükOsman Hayran yaptý. sek Okulu Müdürü Doç. Dr. Muammer Cengil, Çorum Tabip Odasý Baþkaný Dr. Mustafa Azak ve Yönetim KuMüzik dinletisiyle devam eden tören, kokteylin arrulu Üyeleri, bazý sivil toplum kuruluþu temsilcileri, dýndan sona erdi. akademisyenler ve hekimler, Yazla ve Asefov Aileleri HAKÝMÝYET, Ece-Azad Asefov çiftini kutlar ile çok sayýda davetli katýldý. ömür boyu mutluluklar diler. Genç çiftin nikahýný Merkez Ýlçe Nüfus Müdürü Yrd. Doç. Dr. Ece Yazla, Çocuk Psikiyatristi Uzm. Dr. Azad Asefov ile hayatýný birleþtirdi.

12 12 PAZARTESÝ 22 ARALIK çalýþanlarý maðdur T ürk Saðlýk Sen Þube Baþkaný M. Façalýþanlarýna þehitlik verilmemesi, görev þetih Gök, 112 çalýþanlarýnýn sorunlarýhidi sayýlmamalarýdýr. Acil sunulmasý gerenýn çözülmesi gerektiðini bildirdi. ken kamu hizmetleri ( Ýtfaiye, Güvenlik v.b) Sendikal çalýþmalarýnda önemli kýsgörevlerini yerine getiren kamu çalýþanlarýntasýn çalýþanlarýn içinde aktif olarak yer dan sadece 112 çalýþanlarý görev þehidi saaldýðý, önerilerle taleplerin görüþüldüðü, yýlmamasý uygulamasýna artýk bir son verilstratejilerin belirlendiði ve fikir üretmek melidir. Görev þehitliði için gerekli düzenleadýna tartýþma ortamlarýný saðlamak olmeler yapýlmalý büyük acý yaþayan ailelerin duðunu belirten Gök, son dönemde 112 birde maðdur edilmesinin önüne geçilmeliçalýþanlarýnýn sorunlarýnýn gündeme getidir. Kazalar ve vakalarda çalýþaný zor durumrildiði bir çalýþtay düzenlediklerini ifade da býrakan tazminatlarýn önüne geçilmesi etti. için 112 çalýþanlarýna mesleki mali sorumlu112 çalýþanlarýnýn maðduriyetler yaluk sigortasý gibi bir güvence sistemi kurulþadýðýna dikkat çeken Gök, açýklamasým. Fatih Gök malýdýr. nýn devamýnda þöyle dedi: Bunlarýn dýþýnda; "Son dönemde bu amaçla gerçekleþtirdiðimiz sendikal faaliyetlerimizden birisi de ülkemizin dört bir ya112 çalýþanlarýnýn çalýþma þekilleriyle ilgili tercihi nýnda görev yapan 112 çalýþanlarý ve 112 derneklerinin 24 saatlik vardiya sistemidir. Anketimize göre de bu çakatýlýðý Acil Saðlýk Hizmetleri Çalýþtayýmýz olmuþtur. lýþma sisteminden çalýþanlarýn yüzde 86'sý memnundur. Çalýþtayýmýzda 112 çalýþanlarýnýn mesleki, özlük ve çabu sistem deðiþtirilmemelidir. lýþma ortamý ile ilgili sorunlarý ve talepleri tartýþýlmýþ, Yemek yardýmýnda ne yazýk ki mevzuat düzenletespitler yapýlmýþ ve çözüm önerileri belirlenmiþtir. Aymelerine raðmen sýkýntýlar çözülememiþtir. 112 çalýþanrýca 112 çalýþanlarýnýn çalýþma memnuniyeti ile ilgili bir larýnýn yemek temini ile ilgili sýkýntýsýna kalýcý çözüm anket çalýþmasý yapýlarak derinlemesine bir araþtýrma bulmak adýna yapýlacak tek düzenlemenin yemek yargerçekleþtirilmiþtir. dýmlarýnýn nakdi olarak ödenmesidir. Bu konuda gerekli Tüm bu çalýþmalardan ortaya çýkan sonuç 112 çalýmevzuat deðiþikliðine gidilmelidir. þanlarýnýn çalýþma hayatlarýnda büyük sorunlarla uðraþ112 çalýþanlarýnýn kýyafetler ile ilgili þikayetleri arttýðý ve maðduriyetler yaþadýklarý olmuþtur. maktadýr. Sorunun giderilmesi için daha kaliteli kýyafettürkiye'de 2 bin 72 Acil Yardým Ýstasyonunda 33 ler üretilmeli, kýyafetlerin bedenleri seçilirken kadýn perbin çalýþan görev yapmaktadýr. 112 ambulansý sayýsý ise sonelde olduðu unutulmamalý ve bu kýyafetler uygun za3 Bin 357'dir yýlýndaki toplam vaka sayýsý ise 3 manlarda personele ulaþtýrýlmalýdýr. milyon 665 bindir. Bu yoðunluðun yaný sýra 2013 yýlýn112 Ýstasyonlarý ve ambulanslarýn daha uygun niteda asýlsýz ihbarlarýn sayýsýnýn 111 milyon olmasý iþ yükülikte hizmet sunmaya müsait hale getirilmesi gerekmeknü anlatmaya yeterlidir. Söz konusu bu iþ yükünün azaltedir. týlmasý için; personel istihdamý arttýrýlmalý ve bu istih112 çalýþanlarý idareciler tarafýndan yapýlan mobdamla orantýlý olarak istasyon ve ambulans sayýsý da artbing ve sendikal tercih baskýsýndan bunalmýþlardýr. Ýhtitýrýlmalýdýr. Asýlsýz ihbarda bulananlara mutlaka ceza yaç deðil de baský aracý olarak kullanýlan geçici görevkesilmeli ve takibi yapýlmalýdýr. lendirmelerden yýlmýþlardýr. Hak ihlali ve vicdan yarasaðlýkta dönüþüm ile birlikte saðlýk alanýnda taþelayan ayný zamanda suç olan bu tür baskýlara bir an önronlaþmanýn önü açýlmýþ ve bazý kamu saðlýk hizmetleri ce son verilmelidir. Anayasa'ya aykýrý olmasýna raðmen hizmet alýmý usulü ile gördürülmektedir. Ne yazýk ki bu uygulamaya 112 Saðlýk Bakanlýðý'nýn son yaptýðý düzenleme meslek mensuplarýnýn görev tanýmlarýný yeniden belirlemiþtir. Acil Saðlýk hizmetleri de dâhil edilmeye çalýþýlmaktadýr. Bu belirlemede çalýþanlarýn ve çalýþanlarýn temsilcileribazý illerimizde bu tür uygulamalara gidildiði ve bunun nin görüþlerinin alýnmamasý nedeniyle görev tanýmlarý yaygýnlaþtýrýlmaya çalýþýldýðý görülmektedir. 112 Acil ve uygulamalarýnda pratik ve teorik arasýnda çeliþkiler Hizmetlerinde özelleþtirme uygulamalarýndan vazgeçilyaþanmaktadýr. Görev tanýmlarý sosyal taraflarla birlikmeli ve hali hazýrda olan tüm uygulamalar iptal edilmete yeniden gözden geçirilmelidir. lidir. ATT olarak görev yapan çalýþanlar Paramediklik Türk Saðlýk-Sen olarak gerçekleþtirdiðimiz bir aneðitimi görmelerinin önünde büyük bir engel olan eðitim ket çalýþmasýna göre 112 çalýþanlarýnýn yüzde 88'i görev özrü nedeniyle tayin hakkýnýn 4 yýllýk fakülte dýþýnda tasýrasýnda fiziki ve sözlü þiddete uðradýðýný belirtmiþ, nýnmamasýna son verilmelidir. Atam ve nakil yönetmeliyüzde 86'sý ise vakaya giderken can güvenliðinden endiðin bu hükmü anayasa ile güvence altýna alýnan eðitim þe duyduðunu ifade etmiþtir. Oldukça vahim bir hal alan hakký da göz önünde bulundurularak yeniden deðerlenbu þiddetin önüne geçilmesi için ambulanslarla birlikte dirilmelidir. polisinde olay yerine ayný zamanda intikalini saðlayacak Tüm saðlýk çalýþanlarýnýn beklediði lisans tamambir düzenleme yapýlmalýdýr. Bakanlýk bu konuda acilen lama, kamu çalýþanlarýnýn çocuklarý için kreþ açýlmasý Ýçiþleri Bakanlýðý ile protokolü imzalamalýdýr. ve yýpranma payý verilmesi 112 çalýþanlarýnýn da önemülkemizde 11 yýlda 7 Bin 247 ambulans kazasý yali gündem maddesini oluþturmaktadýr. Bu iki konuda beyanatlar ve sorunlarý çözüme kavuþturmayacak sadeþanmýþ,112 acil hizmetlerinde görevli 135 arkadaþýmýz ce oyalama anlamýna gelen düzenlemeler yerine somut bu kazalarda hayatýný kaybetmiþtir. 112 çalýþanlarýnýn adýmlar atýlmasýný 112 çalýþanlarý beklemektedirler. yüzde 60'ý ambulans þoförlüðü yapmak istememektedir. Belirttiðimiz bu hususlarda yapýlacak düzenlemeambulans kazalarýnýn önüne geçilmesi için Ambulans ler ile Türkiye'de acil saðlýk hizmetlerinde yaþanan soþoförlüðünde gönüllülük ile kabiliyet esas alýnmalý ve runlarýn çözümünde büyük bir yol kat edilmiþ olacaktýr. ambulans þoförlerine yeterli sürede ileri sürüþ teknikleri Daha nitelikli bir hizmet sunumu ve çalýþanlarýn memeðitimi verilmelidir. Ambulanslarýn güvenlik açýsýndan nuniyetinin saðlanmasý için dikkat çektiðimiz konular saðlam ve yeni olmasýna dikkat edilmelidir. Ayrýca burahakkýnda gerekli düzenlemelerin yapýlmasýný beklemekda can yakan bir diðer noktada 112 çalýþanlarýna, saðlýk teyiz." (Haber Merkezi) Yozgatlý engelliyi sevindirdiler A laca Engelliler Derneði engellilere desteðe devam ediyor. Dernekten yapýlan açýklamada, þimdiye kadar Alaca ve çevre il-ilçelere 150 ye yakýn tekerlekli sandalye baðýþýnda bulunan derneðin açtýðý tamir atölyesi ile hizmetlerine aralýksýz devam ettið ibildirildi. Açýlýþýný engelliler haftasýnda ilçe kaymakamý ve belediye baþkanýnýn yaptýðý atölye þimdiye kadar on sandalyenin tamirini gerçekleþtirdi. Yozgat ili Aydýncýk ilçesi Kazankaya beldesinde oturan Dursun Ertük adlý engellinin akülü sandalyesi Ramazan Tokgöz ve Durak Çinkaya tarafýndan tamir edilerek teslim edildi. Engelli Dursun Ertürk, memnuniyetini dile getirerek teþekkür etti. Atölyenin kýsa zamanda Alaca sýnýrlarýný aþýp Çorum, Yozgat, Sungurlu ve çevresine hizmet vermesi dernnek yöneticilerini mutlu etti. Engellileri sevindirmenin mutluluðunu yaþarken bu tür faaliyetlerin gerçekleþtirilmesinde emeði geçen, yardýmcý olan,derneðin çorbasýnda tuzu olan bütün hayýrseverlere teþekkür edildi. Öte yandan Alaca eski Belediye Baþkaný Mahmut Köksal derneði ziyaret etti. Köksal, dernek üyeleri ile lokalde taný- þýp sohbet etti.(haber Merkezi) Çorum Ülkü Ocaklarý Eðitim ve Kültür Vakfý Üniversite Birimi Akkent Sevgi Evleri ni ziyaret etti. Ülkücüler Sevgi Evleri ni ziyaret etti Ç orum Ülkü Ocaklarý Eðitim ve Kültür Vakfý Üniversite Birimi Akkent Sevgi Evleri ni ziyaret etti. Ülkmü Ocaklarý ndan ziyaretle ilgili yapýlan açýklamada, Türkiye nin geleceðinin teminatý ve umudu çocuklarýmýz için elimizden geleni yapmalýyýz. Her zaman bu çocuklarýmýzýn yanýndayýz. Ülkü Ocaklarý olarak burada olmaktan büyük mutluluk duyduk. Toplumumuzun tüm kesimlerinin çocuklarýmýza sahip çýkma konusunda en az bizim kadar ilgili olduðunu biliyoruz. Bu konuda birey olarak neler yapýlabileceðinin iyi bir þekilde anlatýlmasý lazým. Özellikle koruyucu aile uygulamasýnýn yaygýnlaþtýrýlmasý için toplumun bilinçlendirmesi gerekiyor. Bu sayede çocuklarýmýz daha iyi þartlara kavuþacaktýr. denildi.(haber Merkezi) Buharaevler Kýz Anadolu Ýmam Hatip Lisesi, öðretmen ve velileri tanýþma çayýnda buluþturdu. Buharaevler Kýz Anadolu ÝHL de tanýþma çayý B MURAT ÇETÝN uharaevler Kýz Anadolu Ýmam Hatip Lisesi, öðretmen ve velileri tanýþma çayýnda buluþturdu. Okul salonunda düzenlenen tanýþma toplantýsýna Belediye Baþkaný Muzaffer Külcünün eþi Hatice Külcü, Okul Müdiresi Aysun Tut, öðretmenler ve veliler katýldý. Programýn açýþ konuþmasýný yapan Buharaevler Kýz Anadolu Ýmam Hatip Lisesi Müdiresi Aysun Tut, okulun yeni kurulduðunu, beklentilerin büyük olduðunu söyledi. Okuldan beklentilerin yerine getirilebilmesi için okul idaresi, öðretmenler ve velilerin birbirlerini tanýmasý ve fikir paylaþýmýnda bulunmasý gerektiðini belirten Tut, "Çorum'un ilk kýz Okul salonunda düzenlenen tanýþma toplantýsýna Belediye Baþkaný Muzaffer Külcünün eþi Hatice Külcü de katýldý. Ýmam Hatip Lisesi olarak eðitim öðretime baþladýk. Kýzlarýmýz bu yüzden çok müspet bir ortamda öðrenim görmektedirler. Hem derslerini hem kültürel faaliyetlerini rahatça gerçekleþtirebilmektedir- ler. Siz velilerimizden isteklerimiz çok deðil. En büyük isteðimiz okulumuz ve öðrencilerimizle yakýndan ilgilenmeniz." dedi. Daha sonra Özel Eðitim Uzmaný Firdevs Karaca Eren, 'Ebeveyn- Ergen Ýletiþimi' konulu seminer verdi. Buharaevler Kýz Anadolu Ýmam Hatip Lisesi öðrencilerin hazýrlamýþ olduðu þiir ve ilahilerin sunulmasýndan sonra ikramda bulunuldu.. Paramediklerin çalýþma þartlarý iyileþtirilmeli S Alaca Engelliler Derneði engellilere desteðe devam ediyor. Alaca ve çevre il-ilçelere 150 ye yakýn tekerlekli sandalye baðýþýnda bulunuldu. aðlýk-sen Çorum Þubesi Basýn saðlýk çalýþanlarýnýn eðitim düzeyve Ýletiþim Baþkan Yardýmcýsý lerini yükseltmek ve saðlýkta hizmet Hacý Nuri Lafcý, Paramediklerin çakalitesini artýrmak adýna öncülük lýþma þartlarýnýn iyileþtirilmesi geederek baþlattýðý lisans tamamlama rektiðini bildirdi. hakkýnýn verilmesi için mücadelemiz devam edecektir. 22 Aralýk Paramedikler Günü nedeniyle yazýlý açýklama yapan Saðlýk çalýþanlarýnýn mali, soslafcý, þöyle dedi: Saðlýk ordusuyal ve özlük haklarýnda iyileþtirme nun en önemli çalýþanlarýndan biri yapýlmasý gerekiyor. Böylesine zor olan paramedikler (acil týp teknikeþartlarda 7/24 acil saðlýk hizmeti ri) gece gündüz demeden 7 gün 24 sunmaya çalýþan, fiziksel olarak da saat bazen de mesai gözetmeksizin yoðun güç harcayan paramediklerin çalýþmaktadýrlar. Mesleki sorumluhacý Nuri Lafcý ve ambulanslarda görev yapan saðlýk luklarý açýsýndan riskli ve aðýr bir yüpersonelinin, mali, sosyal ve özlük haklarýnda kün altýnda görev yapan paramedikler, görev iyileþtirmeler yapýlmalýdýr. Mesleklerini yapmak alanlarý içinde yer almamasýna raðmen hasta naisteyen Paramedik bölümü mezunlarýnýn hastakillerinde gerek hekim görevi üstlenmeleri gene öncesi acil saðlýk hizmetlerinde varolan Pararekse de ek görev olarak þoförlük yapmalarý, medik ihtiyacý giderilmesi yönünde istihdam hangi mesleki zorluklar ve þartlar içinde görev yaptýklarýnýn göstergesidir. edilmeli, Acil Týp Teknisyeni (ATT) lerin ise yapýlacak unvan deðiþikliði sýnavýyla bu alanda isparamediklerin görev tanýmlarý tam olarak tihdam edilmelerinin önü açýlarak sisteme kabelirlenmeli. Toplu sözleþme görüþmelerinde masaya taþýdýðýmýz ve ýsrarlý mücadelemiz sozandýrýlmalýdýr. nucunda riskli birime alýnmasý ve asli görevlerisaðlýk-sen olarak her konuda olduðu gibi nin yanýnda þoförlük yapanlarýn ek ödeme perbu konunun takipçisi olacaðýmýzý ve sorunlarýformans puanlarýna 10 puan daha ilave edilmenýn çözümü noktasýnda mücadelemizi sonuna sini saðladýðýmýz Paramediklerimizin görev takadar sürdüreceðimizi bir kez daha ifade ediyor, nýmlarý tam olarak oluþturulmalý ve çalýþma þartparamediklerimizin, 22 Aralýk Paramedikler larý ivedilikle iyileþtirilmelidir. Sendikamýzýn Günü'nü kutluyoruz. (Haber Merkezi)

13 .:: Ýlimizde namaz vakitleri ::. ÝMSAK GÜNEÞ Takvim Yapraðý Hicri Kamerî:29 SAFER: 1436 Hicri Þemsi:1393 Rûmi:9 Kânun-i Evvel 1430 Kasým: ARALIK Sultan III. Murat Hânýn taht'a çýkmasý (1574) - Erbâin'in baþlangýcý (1056) - Ýctimâ vakti: ÖÐLE ÝKÝNDÝ AKÞAM YATSI HATIRLATMA: YENÝ HÝLÂL: Rebî ul-evvel ayýnýn hilâli, bugün Türkiye saati ile de ilk defa, Asya kýtasýnýn ortalarýndan itibaren görülmeye baþlayacaktýr. ÖNEMLÝ TELEFONLAR ACÝL TELEFONLAR Alo Zabýta 153 Acil Yardým (Ambulans) 112 Yangýn 110 Polis Ýmdat 155 Jandarma Ýmdat 156 Elektrik Arýza 186 Su Arýza 185 Telefon Arýza 121 ÇorumGaz Arýza 187 Tüketici Hattý 5 Bilinmeyen Numaralar Alo Orman 7 Alo Çevre 181 Cenaze Ýþlemleri Özel Ambulans - Cenaze Hizmetleri Alo Fetva (Müftülük) HASTANELER Çorum Hitit Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi Çorum Hitit Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi semt Plk Göðüs Hastanesi Verem Savaþ Dispanseri Çorum Özel Hastanesi Özel Elitpark Hastanesi Pedipol Çocuk Saðlýk Merkezi AÝLE SAÐLIÐI MERKEZLERÝ BAHABEY YAVRUTURNA HAYAT BAHABEY ATA GÜLABÝBEY HAYAT BAHABEY KALE MÝMARSÝNAN BAÐCILAR YAVRUTURNA BAHAR YAVRUTURNA ABDALATA AKKENT BÜYÜKDÜVENCÝ VEFAT EDENLER 1- Laçin den gelme Ali Köklen in oðlu Ünsal KÖKLEN. 2- Alaca Altýndað Köyü nden Cevdet Kumru nun oðlu Cem KUMRU. 3- Bahri Kök ün kýzý Huriye KÖK. 4- Laçin Kuyumcu Köyü nden Ahmet ÞEN. 5- Çimento Fabrikasý ndan emekli Yýlmaz KARA- MANLI. 6- Alaca dan gelme Ünal BÝLGÝN. 7- Merhum Hüseyin Koçak ýn oðlu Baki KOÇAK. 8- Abdullah Özer in eþi Rukiye ÖZER. Çorum Hakimiyet Gazetesi vefat edenlere Allah'tan rahmet aile ve yakýnlarýna baþsaðlýðý diler. * Cep telefonlarýmýzda en az bir iki acil numaranýn ( gibi) kayýtlý bulunmasýnýn panik halinde numarayý unutmamamýza engel olacaðýný, * Yaþlý yakýnlarýmýzýn cüzdanýnda oðlunun, kýzýnýn veya bir yakýnýnýn telefon numarasýnýn yazýlý bulunmasýnýn baþýna bir iþ geldiðinde bir baþkasýnýn kolay haber verebilmesi için çok önem arz ettiðini, * Aracýnýzda, çantanýzda, anahtarlýðýnýzda düdük taþýmayý adet haline getirmeniz, deprem açýsýndan olduðu kadar, güvenlik açýsýndan (bilhassa ýssýz yerde yürümek zorunda kalan bayanlar, öðrenciler) yardým istemesi için çok önem arz ettiðini, Toplum hayatýmýzýn en önemli umdesi emniyettir. Bediüzzaman hazretleri, sosyal hayatýn dengesi için saydýðý beþ þarttan birisidir. Hýrsýzlardan, soygunculardan,ýrz ve namuslarýn korunmasý için, Cemiyet hayatý için en önemli unsurdur emniyet. Devletin önemli bir geliri bu kanallara harcanýr polis, hakim ve sacý, 80 bini aþkýn avukat,120 bini aþkýn mahkum ve yükümlünün devletin baþýna neler getirdiði malum. Peki bunlar olmamalýmý? Elbette olmalýdýr. Ama, bunlar asgariye inmelidir. Bir toplumun manevi dinamikleri zayýfladýðý zaman elbette ki bu bir zaruri ihtiyaç haline gelir. Bir toplum ya ciddi bir kanun hakimiyeti ile, Veyahut manevi deðerlerin yükseliþi ile idare edilir. Birinci þýk devlete pahalýya mal olur. Bunlar bildiðimiz, þeyler (!) * Apartmanlarda su ana vanasýnýn, doðalgaz ana vanasýnýn, elektrik ana panosunun yerinin herkes tarafýndan bilinmesi gerektiðini, * Normal zamanlarda sivil savunmacýlara ''baþka iþiniz yokta, iþ çýkarýyorsunuz'' diye haksýz yere sitem edilip afetler yaþandýktan sonrada faydasý görüldüðünde teþekkür edildiðini, * Müsaade edilen alanlarda sýðara içme hakkýmýzýn bulunduðu ancak izmaritini yollara atma hakkýmýzýn asla bulunmadýðýný, * Cam þiþelerin piknik sahasýnda býrakýlmasý veya ormanlýk alanlara atýlmasý halinde güneþ ýþýnlarýnýn etkisiyle yangýnlara sebep olabileceðini, * Özellikle ailenizden ayrý bir þehirde ikamet ediyorsanýz olasý depremlerde sizlerin zarar görmesi halinde, küçük çocuklarýnýzýn bir yakýnýnýzýn telefonunu ezbere bilmesi onun ailenize daha erken teslim edilmesini saðlayabileceðini, * Aracýmýzý çok kýsa süre için dahi olsa rast gele park ettiðimizde o yolun her an itfaiye, polis veya ambulans tarafýndan kullanýlmasýnýn gerekebileceðini, Emniyet Tefekkür Dünyamýz Raþit Yücel corumhakimiyet. net Mahir ODABAÞI Milli Eðitim Müdürlüðü Sivil Savunma Uzmaný Kadir Yüktaþýr com Ýkinci þýk ise masrafsýz ve en güvenlisidir yýlýnda Amerika da bir müddet kesilen elektik bir çok iþyerinin yaðmalanmasý ile neticelenmiþtir. Ýþte medeni bildiðimiz Avrupa. Kanunun boþluðu anýnda veya insanlarýn göremeyeceði zamanda neler yapabileceði açýkça görülmüþtür. Ýslam toplumlarýn da bu tip hadiseler oldukça azalýr. Kanun ve cezadan ziyade,alah'ýn cezasýndan korku insana manevi bir engel teþkil eder. " Beni devletin emniyet görevlileri görmeyebilir,ama Cenab-ý Hak beni görüyor ve fenalýklarýmý kaydediyor, ben baþýboþ deðilim" düþüncesi toplumun ana umdesidir. Ýþte bu duygu devletin gücünü ve masraflarýný azaltýr. Ýþte asrý saadet Ve yaþanan Ýslam toplumlarýnýn hayat halleri Komþusunda emin olanlar, Ticaret yaptýðý arkadaþýndan hile hissetmeyenler, Trafik kurallarýna harfiyen uyanlar, Emri altýndakilere þefkat ve muhabbet ile davrananlar, Görevini sýrf Allah rýzasý içinde yapanlar, Anne ve babasýný razý eden evlatlar, Emredicilere ve idarecilerine itaat edenler, Sorumluluðunu bilen sürücüler, Haram hallerden uzak duran insanlar. Ýþte hayatýn temel unsuru bunlardýr. Bu hasletlerin yok olduðu topluluklarda bu hallerin ters orantýlarý yaþanmaða baþlar. Emniyet önemli bir unsur haline gelir. PAZARTESÝ 22 ARALIK * Mutfakta gaz sýzýntýsý hissedildiðinde; hemen kapýyý, pencereyi açýp vanalarýn kapatýlmasý, cep telefonuyla konuþulmamasý, elektrik açýksa açýk kalmasý, kapalýysa açýlmamasý, buz dolabýnýn kapýsýnýn açýlmamasý, kapýnýn ziline basýlmamasý, kombinin fiþinin çekilmemesi ve bu konularda aile içi tatbikat yapýlmasýnýn çok faydalý olacaðýný, * Sadece yaptýklarýmýzdan deðil yapmamýz gerekirken ilgisizlik, vurdum duymazlýk nedeniyle yapmadýklarýmýzdan da torunlarýmýza karþý sorumlu olduðumuzu, * Doktor hastanýn rahatsýzlýðýnýn iyileþmesi için önce hastalýðý teþhis eder ve peþinden ona uygun reçete yazar.hastanýn da doktordan þikayetçi olmamasý ve acilen saðlýðýna kavuþmasý için, reçetedeki ilaçlarý hemen almasý ve zorda olsa tavsiye edilen þekilde kullanmasý gerekmektedir.sivil savunmacýda olasý afetlerde can ve mal kaybýnýn en az seviyede olmasý için, tabiri caizse ''afet zararlarýndan korunma'' reçetesi yazar. Doðal afetler yaþandýktan sonra þikayetçi olmamak için, diðer reçetenin aksine bu reçetenin afetler yaþanmadan önce ancak toplumun her kesiminde ''temel afet bilincinin'' oluþmasýyla, tavsiye edildiði þekilde uygulanmasý halinde faydasýnýn görülebileceðini, * Þov yapanla, samimi görev yapan çoðu zaman karýþtýrýlýr. Ancak ikisi arasýnda dünya kadar fark olduðunu birincisinde; günü kurtarabilmek, diðerinde ise dedelerin hatasýný torunlarýn çekmemesi olasý doðal afetlerde annelerin, babalarýn aðlamamasý, çocuklarýn öksüz, yetim kalmamasý, devletin zarara uðramamasý için, geleceði kurtarabilmek olduðunu hepimiz biliyoruz ama uygulamada birazcýk farklýlýklar var. * Sevdiðim sözler : ''Ýnsanlarý felaketlere götüren bilmedikleri deðil, bildiklerini sandýklarý þeylerdir!''( yazara eleþtiri- öneri: ) * Nasýl olsa biter bu hayat / Ha þöyle ha da böyle Ansýzýn afet yaþandýðýnda / edebileceksen rahat / gel bana onu söyle Gram Yayýn türü: Yerel Süreli Yayýn Yýl:24 Sayý: ARALIK 2014 PAZARTESÝ ÖYTAÞ (Önder Basýn Yayýn A. Þ) Yön. Kur. Bþk. Kemal MESCÝ Tüzel Kiþi Temsilcisi, Ýmtiyaz Sahibi ve Gen. Yay. Yön. Þevket ERZEN Yazý Ýþleri Müdürü Mustafa DEMÝRER Haber Yönetmeni Gülesin DEMÝRER Muhabirler Erol TAÞKAN Sayfa Editörü Barýþ SOL Sayfa Editörü Ali PAKKAN Spor Yönetmeni Halil ÖZTÜRK Foto Muhabirleri Hurþit BOZKURT / Özgür ARZOÐLU / Yüksel BASAR Ýdare Müdürü Atila ÇÝÐDEM Özel Ýlan Reklam (cmxsütun) : 1, 50 Vefat Teþekkür Baþsaðlýðý v. b. mesajlar (4 st. x10 Cm. ) : Satýlýk, Kayýp, Eleman, vb. Ýlanlar (2. st. x5 cm. ) : Kongre (Özel) Ýlanlarý : Tüzük Ýlanlarý (maktu) : Birinci sayfa (maktu) ilan (4 st. x 6cm. ) : Yeþil Kart ilanlarý : Kentiçi Yurtiçi ABONE ÞARTLARI : 100 : 300 Yurt Dýþý : 200 Euro Baský Recep MEBET Emre KUT Düzeltmen ALIÞ Enise AÐBAL Kentiçi Yurtiçi Yurtdýþý ABONE (6 AYLIK) : 55 : 160 : 100 Euro ::. T E L E F O N L A R I M I Z. :: (pbx) (pbx) (pbx) (Fax) METEOROLOJÝ 88, SATIÞ Not: Döviz - Altýn fiyatlarý dünki mesai bitimine kadar alýnan fiyatlardýr. 89,019 Ýþlemleriniz için lütfen döviz bürolarýndan güncel döviz-altýn bilgilerini alýnýz. KOÇTÜRK MATBAACILIK 50, 00 15, 00 50, , , 00 Ücretsiz Gülabibey Mah. Milönü Cad. Sancaktar Ýþ Merkezi No:1/c, Çorum Tel: Faks: Çorum Hakimiyet Gazetesi Gazi Cad. Hamoðlu Ýþhaný No: 3/109 (Posta Kodu )

14 14 PAZARTESÝ 22 ARALIK 2014 Anadolu sermayesinin iradesini kýramadýlar M üstakili Sanayici ve Ýþadamlarý Derneði (MÜSÝAD) Çorum Þubesi nin 1. kuruluþ yýldönümü etkinlikleri kapsamýnda gala yemeði verildi. Yemeðe Vali Ahmet Kara, Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, AK Parti Çorum Merkez Ýlçe Baþkaný Yaþar Anaç, MÜSÝAD Çorum Þube Baþkaný Rumi Bekiroðlu, yönetim kurulu üyeleri ve dernek üyeleri ile eþleri katýldý. Gecede bir açýlýþ konuþmasý yapan MÜSÝAD Çorum Þube Baþkaný Rumi Bekiroðlu, amaçlarýnýn þehrin tüm dinamikleri ile el vererek ortak aklý ön plana çýkarýp Çorum ve ülke ekonomisine katma deðerde bulunmak olduðunu söyledi. Müstakil Sanayici ve Ýþadamlarý Derneði (MÜSÝAD); hakkýn ve hukukun, adaletin ve eþitliðin, barýþýn ve güvenin, refahýn ve mutluluðun saðlandýðý; tarihe ve topluma mal olmuþ mahalli ve evrensel deðerlerin gözetildiði, kendi içinde bütün, bölgesinde, ekonomik ve siyasi alanda etkin, dünyada saygýn bir Türkiye hayaliyle yola çýkan hassasiyet sahibi iþ adamlarýnýn, 5 Mayýs 1990 tarihinde Ýstanbul da kurduklarý bir iþ adamlarý derneði olduðunu belirten Beki- Vali Ahmet Kara roðlu, MÜSÝAD 11 bini aþan üyesi ile 45 bine yakýn iþletmeyi temsil eden ve yaklaþýk 1 milyon 600 bin kiþiye istihdam saðlayan, yurt içinde 85 irtibat noktasý bulunan, üyelerinin sorunlarýný, görüþ ve önerilerini kamu kurum ve kuruluþlarýna yerinde ileten, yurt dýþýnda 5 aktif temsilci ile birlikte 63 farklý ülkede toplamda 159 nokta ile hizmet veren, iþ dünyasýna olduðu kadar toplumun diðer kesimleri için de örnek bir eðitim, rehberlik, danýþmanlýk merkezi haline gelen, uygulama ve çalýþmalarýný profesyonel düþünce zeminine oturtan, kamu yararýna dernek statüsüne sahip güçlü bir sivil toplum kuruluþudur. MÜSÝAD ýn misyonu; ulusal ve uluslararasý düzeyde baðýmsýz ve baðlantýsýz hareket eden bir iþadamlarý derneði olarak, önceden belirlenen ilke ve deðerleri paylaþan üye sayýsýný artýrmak, üyeleri arasýndaki dayanýþmayý geliþtirmek ve kendi içinde saðladýðý bu birlik ve beraberlik ruhuyla ülkemizin maddi ve manevi yönden geliþmesine katkýda bulunmaktýr dedi. ANADOLU SERMAYESÝNDEN KORKANLAR EKONOMÝK DARBE YAPTILAR, BU DARBELER ANADOLU SERMAYE- SÝ NÝN ÝRADESÝNÝ KIRMADI Çorum Valisi Ahmet Kara da, Anadolu sermayesinden korkanlarýn ekonomik alanda darbeler yaptýðýný ancak bu darbelerin Anadolu sermayesinin iradesini kýramadýðýný söyledi. Türk insanýnýn tarih boyunca çeþitli oyunlarla uyutulduðunu sanayici ve ticaretle uðraþmasýnýn engellediðini dile getiren Vali Kara, Türk milleti uyutulurken düþmanlarýnýn her türlü imkanlarýna sahip olarak kullandýklarýný dile getirdi. Türkiye nin zorla Dünya Savaþý na sokulduðunu dile getiren Vali Kara, Savaþtan çýktýðýmýz 13 milyon nüfusumuz vardý. Ne sanayicimiz ve ticaretimiz vardý. Bize ticaret yapamazsýnýz, sanayi kuramazsýnýz dediler. Siz þeftali yetiþtirin ne iþiniz var sanayide diye yýllarca bizi uyuttular. Buna raðmen Türkiye Cumhuriyeti kýsýtlý imkanlara raðmen Sümerbank ve Etibank kurdu. Bu kurumlarýn içerisinden bir sürü teþkilat kuruldu. Türkiye de tarým ve sanayinin geliþtirilmesi için kaç defa hamlede bulundu. Her defasýnda düþürdüler ama her defasýnda ayaða kalktý. Anadolu sermayesinden korkanlar çeþitli Muzaffer Külcü Müstakili Sanayici ve Ýþadamlarý Derneði (MÜSÝAD) Çorum Þubesi nin 1. kuruluþ yýldönümü etkinlikleri kapsamýnda gala yemeði verildi. Gala yemeðine MÜSÝAD üyeleri katýldý. Programda Vali Kara ile Baþkan Külcü bir konuþma yaptý. yakýþtýrmalarda bulundular. Bunu engellemeleri lazýmdý. Bunun için ekonomik darbeler yaptýlar. Köylü çocuklarýnýn týrmanýþýný hazmedemediler. Bunu engellemek için sürekli kumpaslar kurdular. 28 Þubatta Anadolu sermayesinin iradesini kýramadý. Verilen mücadeleler sonunda baskýlara boyun eðmeyen Anadolu sermayesi tekrar ayaða kalktý. Birlik ve beraberliðiniz bozmayýn. Sürekli çalýþýn. Birliðiniz bozurluðunda pusuda yatanlar sahneye ve sahaya tekrar çýkacak ve bu milletin önünü kesmek için tekrar çalýþacaktýr bunlara fýrsat vermeyin dedi dedi. BU BÝRLÝKTELÝK, ÜLKEMÝZ VE ÇORUM ADINA YENÝ ADIMLAR ATMAMIZA VESÝLE OLMALI Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü de, MÜSÝAD üyeleri ve iþ dünyasýna birlik ve beraberlik çaðrýsýnda bulundu. Dünyanýn her tarafýnda meslek örgütlerinin birlikteliði noktasýnda çalýþmalar yapýldýðýný belirten Baþkan Muzaffer Külcü, bu birlikten bir araya gelmek deðil, bir sonuca varmanýn, ulaþmanýn amaç olmasý gerektiðini söyledi. Muhabbetsiz sohbetten ne hasýl olabilir diye soran Külcü, Bizim buradaki beraberliðimiz, çalýþmalarýmýz, buluþmalarýmýz ülkemiz ve Çorum için yeni adýmlar atmamýza vesile oluyorsa iþimiz yaptýðýmýz anlamýna geliyor. Yoksa cafelerde insanlar birbirlerine mesaj attýklarýnda dakika sonra buluþup yemek yeyip ayrýlýyorlar. Birliðimizin bir gayesi ve hedefimiz olmalý. O yolda yürürken birbirimize inanýp güvenip inançla bu yolu yürümeliyiz dedi. MÜSÝAD ýn Çorum da olmasýnýn özel bir anlam ifade ettiðini, kuruluþundan bugüne kadar yapýlan çalýþmalar hakkýnda bilgi sahibi olduðunu anlatan Külcü, Bu þehirde valinin, belediye baþkanýnýn yapacaðý iþler var. Devlet kendi rutini içerisinde onlarý yapýyor. Ama bir kentin daha büyük adýmlar atmasý büyük hedeflere ulaþmasý topyekün gerçekleþtirilir. Bunu da ancak þehrin dinamikleri ile gerçekleþtirmek mümkün. Özellikle de þehrin sanayicisinin iþadamý bu hedefin içerisinde kendisine bir görev tayin etmesi lazým. Artýk ülkelerin rekabetleri ile birlikte þehirlerinde bir rekabeti var yýl önce bazý þehirlerle ayný durumda idik. Ama bugün onlarýn bizden ileride olduðunu görüyoruz. Geleceketede yine geriye baktýðýmýzda böyle bir hayýflanma yaþamamýz için bu birlik ve beraberliði gerçekleþtirmeliyiz. MÜSÝAD ýn bir misyon derneði olduðuna inanýyorum. Sadece iþadamlarýnýn yan yana geldiði bir dernek deðil, kurulduðu günden itibaren kendisine bir misyon tayin etmiþ ve bütün zorlamalara baskýlara raðmen o vizyonundan hiç sapmadan çizgisinde kýrýlma yaþamadan bugünlere geldi. O misyon genel merkez ne ise Çorum da da o olmalý. Bizde bu inançla Çorum u o rekabette daha ileriye götürmenin çalýþmasýný yapmalýyýz. Belediye olarak her zaman yanýnýzdayýz. Olmaya da devam edeceðiz. Beraber bu yolda yürümeye devam edeceðiz ifadelerini kullandý. (ÝHA) Oda baþkanlarý sorunlarýný aktardý Baþkanlar Kurulu Toplantýsý'na Birlik Baþkaný Yalçýn Kýlýç baþkanlýk etti. Ç orum Esnaf ve Sanatkarlar Odalarý Birliði (ÇESOB)'a baðlý Ýl ve Ýlçe Oda Baþkanlarý 2014 yýlý Baþkanlar Kurulu Toplantýsý'nda bir araya geldi. ÇESOB Derviþ Günday Konferans Salonu'nda gerçekleþtirilen Baþkanlar Kurulu Toplantýsý'na Birlik Baþkaný Yalçýn Kýlýç baþkanlýk ederken, Baþkan Yardýmcýlýðý'ný Birlik Baþkan Vekili Recep Gür, Katip üyeliklerini ise Abdurrahman Uysal ve Murat Özdemircan yaptý. Toplantýda esnaf odasý baþkanlarý sorunlarýný tartýþma fýrsatý buldu. Saygý duruþu ve Ýstiklal Marþý'nýn okunmasýyla baþlayan Baþkanlar Kurulu'nda daha sonra gündem maddelerine geçildi. ÇESOB'un 2014 yýlý faaliyetleri Birlik Genel Sekreteri Yakup Arslan tarafýndan okunurken, ardýndan kürsüye gelen bazý oda baþkanlarý odalarýnýn sorunlarý ve yapacaklarý projeler hakkýnda bilgi paylaþtýlar. Odalarýn sorunlarýný dinleyen ÇESOB Baþkaný Yalçýn Kýlýç, bugüne kadar her odaya ayný ve eþit mesafede durduklarýnýn altýný çizerken, "Esnaf odalarýmýzýn ve oda üyelerimizin zor þartlar altýnda iþ yaptýðýný biliyoruz. Onlarýn hak ve menfaatlerini korumak ve kollamak için özveriyle çalýþýyoruz. Hiç kimseye kýrgýn ve küs deðiliz. Bizler seçilmiþ insanlarýz. Bugün Cumhurbaþkaný da Baþbakan da seçilmiþ insanlar ve bizler seçilmiþ insanlara saygýda kusur etmeyiz ve yanlarýnda olmaya çalýþýrýz. Sizler bizim yanýmýzda olur ve bizlere güç verirseniz Esnaf Odalarý Birliði daha güçlü olur. Güç birlikten doðar. Birlik ve beraberliðimizi her zaman korumalýyýz. Bizim eksiklerimiz var ise onlarý siz tamamlamaya çalýþýnýz. Yýlda bir defa toplanan Baþkanlar Kurulu toplantýsýna herkesin katýlmasýný bekliyoruz. Mazeretleri dolayýsýyla katýlamayan Çorum Esnaf ve Sanatkarlar Odalarý Birliði Baþkanlar Kurulu yapýldý. Yalçýn Kýlýç, oda baþkanlarýný dinledi. Baþkanlar Kurulu'nda gündem maddeleri görüþüldü. Oda baþkanlarý sorun ve taleplerini dile getirdi. arkadaþlarýmýz var. Ancak bundan sonraki toplantýlarda mazeret kabul etmeyeceðiz" dedi. ÇESOB Baþkan Vekili Recep Gür ise, geçtiðimiz günlerde Kasaplar ve Celepler Odasý olarak Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü'yü makamýnda ziyaret ettiklerini belirterek, Baþkan Külcü'nün tüm oda baþkanlarýna selam gönderdiðini ve Külcü'nün bu selamýný iletmeyi de kendisine bir görev olarak bildiðini ifade etti. Külcü'nün makamýnýn tüm Oda Baþkanlarýna açýk olduðunu dile getiren Gür, "Belediye Baþkanýmýz Muzaffer Külcü kendisiyle görüþmek isteyen tüm oda baþkanlarýný kabul edecek ve kendilerine öncelik tanýyacaktýr. Bundan þüphemiz yoktur" dedi. Odalarýnýn sorunlarýný aktaran Aþçý ve Lokantacýlar Odasý Baþkaný Ýsmet Çýtak, odalarýn gelirlerinin artýrýlmasý için kayýtsýz çalýþan iþyerlerinin tespit edilmesini isterken, Yorgancýlar ve Döþemeciler Odasý Baþkaný Erdoðan Çerikçi ise, muhasebecilerin yýlsonu esnaftan aldýklarý defter tasdik ücretlerinin yüksek olmasýndan dert yandý. Hazýr Elbiseciler Odasý Baþkaný Necati Þimþek de, oda olarak yeni bir projeye daha imza atmaya hazýrlandýklarýný belirterek, ÇESOB bünyesinde Proje Hazýrlama Merkezi kurulmasýný talep etti. Bakkallar ve Bayiler Odasý Baþkaný Özkan Þanal da, her mahalleye örümcek aðý gibi örülen ulusal marketlerden dert yandý ve bu marketlerin küçük esnafý yok etmeye devam ettiðinin altýný çizdi. Toplantýda son olarak Ýþ Saðlýðý ve Güvenliði için firmalarýn teklifleri görüþüldü.(haber Merkezi)

15 PAZARTESÝ 22 ARALIK Rektör Türkmeneli TV ye konuk oldu U luslararasý Üniversiteyapabileceklerini dile getirirler Konseyi Baþkaný ken, aslýnda üniversitelerin Orhan Hikmet Azizoðlu, saakademisyenleri ve öðrenci dece batý deðerleriyle yüksayýlarý ile küçük bir kent olsek öðretimi dizayn ettikleduðunu ve bu topluluðun bilrini kaydederek, Çocuklagili, eðitimli olmasýnýn kentle rýmýzý bu deðerlere göre eðietkileþiminin, kültürel ve tim ve öðretime tabi tutuyokentsel yaþama katkýlarýnýn ruz. Bu da geleceðimizin önemli olduðunu söyledi. pek parlak olmadýðýný gösazizoðlu, Ýslam dininin her terir dedi. ülkede ayný yaþandýðýný, fakat bu ülkelerin kültürlerinin ayrý Türkmeneli TV de olabileceðini, kentlerde de yayýnlanan Coðrafyamýza ayrý kültür, inanç ve mezhepakademik Bakýþ isimli ler olabileceðini, üniversiteleprogramý hazýrlayan Azirin bu anlamda da birleþtirici zoðlu nun bu haftaki konurol almasý gerektiðini kaydetðu, Çorum Hitit Üniversiteti. si Rektörü Prof. Dr. Reha Prof. Dr. Reha Metin Alkan Metin Alkan oldu. Azizoð Biz bizi biz yapan delu, Alkan ile birlikte yüksek öðretimin uluslararasýlaþðerlere uzak kaldýk. Batýlý olmayý farklý algýladýk. Asmasý, globalleþen yüksek öðretimde Türkiye nin coðlýnda her batýya giden asimile olmayabilir diyen Alrafyamýzdaki diðer ülkelerle nasýl paydaþ olabileceði kan ise Ülkemiz ve coðrafyamýz her türlü kaynak açýve etkin rol alabileceði konusunu ele aldý. sýndan zengindir. Birlikte kullanýldýklarýnda baþarý ve güç kaçýnýlmazdýr. Üniversitelerin kendi büyüklükleri, Yüksek öðretimde bizim coðrafyamýzdaki kararbilgi ve AR-GE çalýþmalarýna göre kentle iletiþimi ollarý genelde batý toplumlarýnýn aldýðýný belirten Azimalýdýr. Üniversitelerin büyük olmasý için büyük bir zoðlu, Bize uygulamak kalýyor. Müfredatýmýzý bile kentte olmasýna gerek yok. Örneðin Oxford 200 bin onlarýn öngörüsü ve hoþgörüsüne göre dizayn etmeye nüfuslu bir kentte kuruldu. Üniversitelerin kuruluþ çalýþýyoruz. Oysa ki bu coðrafyada yüzyýllar boyunca amacý öðrenci sayýlarýnýn çokluðu deðil, bulunduklarý tüm dünyaya önderlik, rehberlik yapmýþ, fikri, ilmi, biillere farklý bakýþ açýlarý, farklý deðer katmalarýdýr. limi ile çok deðerli bilim insanlarý, entelektüeller ve Üniversite üst yönetimleri niyet ederse, özellikle devyazarlar olmuþtur. Ayný zamanda yapýlan akademik çalet üniversitelerine devlet her kaynaðý sunuyor dedi. lýþmalarýn yuvasý olmuþ medrese diye tabir ettiðimiz, yüksek öðretimde dünyaya öncülük etmiþ üniversiteazizoðlu nun 3.5 yýllýk rektörlüðü süresince Hilerimiz olmuþtur. Osmanlý gittiði her yere bilim yaytit Üniversitesi'ne yaptýðý katkýlarla ilgili sorularýný cemýþtýr. Osmanlý'da vakýf kültürü dediðimiz medrese vaplandýran Rektör Prof. Dr. Reha Metin Alkan, Eðikültürü, Ýslam coðrafyasýyla birlikte bugün uluslararatimin uluslararasýlaþmasý, globalleþmesi, ben bu iki sýlaþma ve küreselleþme dediðimiz yapýlanmayý yüzkavramý farklý anlamlarda kullanýyorum. Globalleþme yýllar boyunca tüm dünyaya yaymýþtýr. Fakat bugün beraberinde kapitalizmi de getirir, pratik kullanýmý hep biz sadece batý deðerleri ile yüksek öðretimimizi diböyle olmuþtur. Bu nedenle uluslararasýlaþmayý kulzayn ediyoruz. Çocuklarýmýzý bu deðerlere göre eðitim lanmak daha doðru olur. Üniversite evren demektir, ve öðretime tabi tutuyoruz, bu da geleceðimizin pek üniversitenin kelime karþýlýðý evrendir. Adýný evrenden parlak olmadýðýný gösterir dedi. alan üniversitelerin de evrende ne varsa sahip olmasý Bu coðrafyayý yalnýz topraklarý ile deðil, kültürü, demektir. Üniversiteler 21. yüzyýlda þöyle bir misyona inancý, geleneði, deðer ve kavramlarý ile bir bütün olasahip oldular. Ýçinde bulunduklarý topluma katkýda burak ele almak gerektiðinin altýný çizen Azizoðlu, Bu lunmak, etkileþim halinde olmak durumundalar. Ulaþýgelenek, deðer, kavram, inanç ve kültürler coðrafyamýn kolaylaþmasý, iletiþim dünyasýnýn her tarafý kavramýzýn toprak parçasýyla birlikte bize ve geleceðe emamasý sonucunda üniversiteler de artýk dünyanýn hernettir. Hani hep deriz ya atalarýmýzdan bize miras diye, hangi bir ülke ile iþbirliði içinde olma durumundalar. miras bireye aittir. Onu dilediðiniz gibi harcayabilirsiamerika daki bir üniversitenin buluþu veya Japonniz. Fakat deðer, kültür, kavram ve inançlarýmýz çoya daki bir üniversitedeki geliþme, bizim için önemli cuklarýmýza, torunlarýmýza býrakacaðýmýz emanetlerdeðil diyemeyiz. Sizin de dediðiniz gibi, müfredatýmýdir. Onlarý istediðiniz gibi harcayamaz, hor kullanazý baþkalarý belirlerken ya oyunun kurallarýný belirlemazsýnýz. Yüksek öðretimle birlikte maalesef bizim yen ya da oyuncu olursunuz. Amerika veya baþka badeðerlerimizden uzak müfredatlar dizayn ettiler. Ulustýlý ülkeler ekonomik güçlerinden dolayý oyunu belirlararasýlaþmayý çok önemsiyoruz lakin bunu deðer, leyen oluyor. Bilimin üretildiði ülkelerin baþýnda kültür, inanç ve geleneklerimizi kaybetmeden, muhaamerika geliyor. Fakat bilimi üretenler Amerikalýlar faza ederek yapmayý düþünüyoruz dedi. deðil, çoðunlukla baþta Hint ve Çinliler olmak üzere Türkiye nin insan odaklý yaþantýsýna ve aile kavbizim coðrafyamýzdan giden insanlar. Bunlarýn maddi ramýna batýlýlarýn sosyal aktivitelerle ulaþmaya çalýþtýkatkýlarý çok yüksek. Bizim ülkemizde de bu düzeni ðýný kaydeden Orhan Hikmet Azizoðlu, Biz uluslarakurabiliriz. Coðrafyamýzdaki pek çok ortak baðýmýz rasýlaþýrken aile kavramlarýmýzý, deðer ve inançlarýmýolan bu insanlarý kendi ülkemize ve coðrafyamýzdaki zý korumalýyýz. Maalesef bizim ülkemizde de bu debaþka ülkelere çekebiliriz. Eðitimin uluslararasýlaþmaðerler gittikçe azalýyor. Müfredatýmýzýn içinde mutlasý çok önemli, ortak paydamýz olan dinimizi kullanaka aile kavramý, inanç, kültür ve deðerlerimiz yer alrak bunu yapabiliriz. Baþka ülkelerle entegre olmalýyýz malý. Batý ülkelerine çocuklarýný gönderen coðrafyave sizin kurumunuz IUC bu konuda çok iyi iþler yapmýz içindeki insanlara sesleniyorum, deðer, kavram ve makta. Bizim dinimiz ilim Çin de de olsa gidin diyor. kültürleri benzer olan Türkiye'ye göndersinler ki daha Medrese eðitimi almýþ pek çok bilim adamý dünyaya az asimile olsunlar" dedi. yayýlmýþtýr. Türk ve Müslüman bilim adamlarýnýn hiçazizoðlu, üniversite ve sanayi iþbirliði için bölbiri doðduðu topraklarda ölmemiþtir, ilim yaymýþlargenin kanaat önderlerinin bir araya gelip çalýþmalar dýr dedi. Proje Döngüsü Yönetimi Eðitimi H itit üniversitesi ile TÜMSÝAD Çorum Þubesi iþbirliðiyle Aralýk tarihleri arasýnda Proje Döngüsü Yönetimi Eðitimi (PCM) düzenlendi. TÜMSÝAD Çorum Þubesi'nden yapýlan açýklamaya göre, Avrupa Birliði, Avrupa Komisyonu, Kalkýnma Ajanslarý, Ulusal Ajans ve Bakanlýklarýn açtýklarý proje çaðrýlarýna yönelik olarak kiþi ve kuruluþlarýn proje yazma kapasitelerini artýrmak amacýyla geçtiðimiz günlerde yapýlan duyuru üzere programlanan Proje Döngüsü Yönetimi Eðitimi'ne müracaat ve katýlýmýn planlanan sayýnýn üzerinde olmasý nedeniyle Aralýk tarihleri arasýnda dört gün iki grup halinde saat ve olmak üzere eðitim verilmeye baþlandý. Proje Koordinatörü Hitit üniversitesi Öðretim Görevlisi Mehmet Aydýnkal, Hitit üniversitesi Öðretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Ýbrahim Bilici ve Hitit üniversitesi M.Y.O. Öðretim Görevlisi Doðan Demirci'nin katkýsýyla proje yazma eðitimine katýlýmcý olarak üyeler, halk, firma sahipleri, ilçeler, yakýn iller ve üniversite öðrencileri olmak üzere yaklaþýk 75 kiþi katýlýyor. Eðitimde Avrupa Birliði tarafýndan finanse edilen proje konularý, programlar ve hibe imkanlarý, mevcut durum analizi, sorun analizi, paydaþ analizi, hedef analizi, strateji analizi, mantýksal çerçeve matrisi, hibe programlarý baþvuru formlarý ve eklerinin hazýrlanmasý, bütçeleme ve Erasmus+ konularýnda bilgiler aktarýlýyor. Çorum'a, TÜMSÝAD üyelerine özellikle bu iþe hevesli öðrencilere bilgi kazandýrýp iþ yapma adýna katký saðlanmasý amaçlanýyor. Eðitime ücretsiz katýlým saðlanýyor. TÜMSÝAD Çorum Þubesi Aralýk tarihleri arasýnda Proje Döngüsü Yönetimi Eðitimi (PCM) düzenledi. Þahin Sigorta Þubesi açýldý Sinem Þahin in sahibi olduðu Þahin Sigorta Þubesi düzenlenen törenle açýldý. Sinem Þahin ÖZGÜR ARZOÐLU Açýlýþý Gençlik Hizmetleri ve Spor Ýl Müdürü Haþim Eðer, Belediye Kültür ve Sosyal Ýþler Müdürü Mustafa Ercan yaptý. S inem Þahin in sahibi olduðu Þahin Sigorta Þubesi düzenlenen törenle açýldý. Þahin Sigorta Þubesi Yeni Yol Mahallesi Gazi Sokak Segam Ýþ Merkezi 1. katta hizmete girdi. Önceki gün saat 13.00'de düzenlenen açýlýþa Gençlik Hizmetleri ve Spor Ýl Müdürü Haþim Eðer, Belediye Kültür ve Sosyal Ýþler Müdürü Mustafa Ercan ýn yaný sýra çok sayýda davetli katýldý. Yapýlan duanýn ardýndan açýlýþ kurdelesini Belediye Kültür ve Sosyal Ýþler Müdürü Mustafa Ercan ile Þahin Sigorta Þubesi Sahibi Sinem Þahin kesti. Sinem Þahin, Þahin Sigorta olarak çalýþma arkadaþlarýyla ile birlikte Çorumlular'a hizmet vermenin gurur verici olduðunu söyledi. Açýlýþýn ardýndan davetlilere ikramda bulunuldu. Sinem Þahin, Þahin Sigorta olarak çalýþma arkadaþlarýyla ile birlikte Çorumlular'a hizmet edeceklerini belirtti. Açýlýþa çok sayýda davetli katýldý. HEM e hayýrlý olsun ziyareti enel Merkezi G Ankara da bulunan Burs- Der in kuruculaýndan ve Genel Baþkan Yardýmcýsý olan Ýsmet Balcý, Çorum Halk Eðitim Merkezi ni ziyaret etti. Balcý ziyaretinde, Çorum HEM e yeni atanan Müdür Yasin Yetim ile Müdür Yardýmcýsý olarak atanan Erhan Baldan ve Havva Doðan a yeni görevlerinin hayýrlý olmasý temennisinde bulunarak, çalýþmalarýnda baþarýlar diledi. Merkez Müdürü ve Müdür Yardýmcýlarý, ziyaretten dolayý teþekkür edip, memnuniyetlerini dile getirdiler. (Haber Merkezi) Ýsmet Balcý, Çorum Halk Eðitim Merkezi ni ziyaret etti.

16 16 PAZARTESÝ 22 ARALIK 2014 Tarladan Sofraya Altýn Baþaðýn Hikâyesi yarýn T icaret ve Sanayi Odasý ile Gýda Tarým ve Hayvancýlýk Müdürlüðü nün katkýlarýyla yarýn Tarladan Sofraya Altýn Baþaðýn Hikâyesi konulu sempozyum düzenlenecek. TSO dan yapýlan yazýlý açýklamada, Ýnsanlýk tarihinin ve bugünkü medeniyetin temelini yaklaþýk 15 bin yýl önce ekimine baþlanan buðday tarýmý oluþturmaktadýr. Ülkemizde geleneksel beslenme düzeni içerisinde önemli bir yer tutan tahýl ürünlerinin temelinde ise geliþen un sanayi yer almaktadýr. Buðdaydan una kadarki tüm iþlem basamaklarýnda ülkemizdeki mevcut durumun, olasý problemlerin ve çözüm yollarýnýn tartýþýlmasý adýna Hitit Üniversitesi ev sahipliðinde Çorum Ticaret ve Sanayi Odasý ile Ýl Gýda Tarým ve Hayvancýlýk Müdürlüðü nün katkýlarýyla 23 Aralýk 2014 Salý günü Tarladan Sofraya Altýn Baþaðýn Hikâyesi konulu sempozyum organize edilmiþtir. 3 oturum halinde gerçekleþtirilecek sempozyum ile oluþturulacak ortak platformda un sanayicileri ile akademisyenlerin bilgi paylaþýmýnda bulunmasý hedeflenmektedir. Sempozyum sonucunda elde edilecek verilerin ilerde yapýlmasý düþünülen ortak çalýþmalarýn temelini oluþturmasý amaçlanmaktadýr. Sektörün mevcut durumu ve geleceði için önem arz eden sempozyuma sektörde yer alan firmalarýn katýlýmý önem arz etmektedir. denildi.(haber Merkezi) CHP Ýstanbul Beþiktaþ Ýlçe Gençlik Kollarý ile CHP Çorum Gençlik Kollarý Sungurlu'da bir ilkokula eðitim yardýmýnda bulundu. CHP'den eðitim yardýmý C YÜKSEL BASAR HP Ýstanbul Beþiktaþ Ýlçe Gençlik Kollarý ile CHP Çorum Gençlik Kollarý Sungurlu'da bir ilkokula eðitim yardýmýnda bulundu. CHP Ýstanbul Beþiktaþ Ýlçe Gençlik Kollarý ile Çorum CHP Gençlik Kollarý'nýn ortaklaþa yürüttüðü 'Ýstanbul'dan Çorum'a Dostluk Köprüsü' projesi kapsamýnda, Sungurlu Fevzi Çakmak Ýlkokulu öðrencilerine 360 kalem malzeme yardýmýnda bulunuldu. Dün parti binasýnda düzenlenen basýn toplantýsýnda konuþan CHP Gençlik Kollarý Baþkaný Veli Can Çalýkuþu, gerçekleþen proje kapsamýnda Sungurlu Fevzi Çakmak Ýlkokulu'na eðitim yardýmlarýný teslim ettiklerini belirterek, "Bu projenin asýl mimarlarý Ýstanbul Beþiktaþ Gençliði ve Ýstanbul CHP Gençlik Kollarý. Bizler sadece aracý olduk." dedi. CHP Beþiktaþ Gençlik Kollarý Baþkan Yardýmcýsý Hasan Engin Yavuz ise, anlamlý bir projeyi gerçekleþtirmenin gururunu yaþadýklarýný söyledi. Tarladan Sofraya Altýn Baþaðýn Hikâyesi konulu sempozyum yarýn düzenlenecek. Milli Eðitim Müdürleri toplandý orum Ýl Milli Eðitim Müdürü Seyit Ali Büyük baþkanç lýðýnda Ýlçe Milli Eðitim Müdürleri Sungurlu da toplandý. Çorum Ýl Milli Eðitim Müdürü Seyit Ali Büyük baþkanlýðýnda Ýlçe Milli Eðitim Müdürleri Sungurlu da toplandý. Her ay bir ilçede toplanarak Çorum da eðitim sorunlarý ve tecrübe paylaþýmý için bir araya gelen Çorum Ýl ve Ýlçe Milli Eðitim Müdürleri, Müdür yardýmcýlarý ve Þube müdürleri Aralýk ayý toplantýsýný Sungurlu da gerçekleþtirdi. Ýl Milli Eðitim Müdürü Seyit Ali Büyük baþkanlýðýnda Sungurlu Milli Eðitim Konferans salonunda gerçekleþen toplantýya, Milli Eðitim Müdürlüðü Maarif Müfettiþleri Baþkaný, Milli Eðitim Müdür Yardýmcýlarý, Milli Eðitim Þube Müdürleri, ilçe Milli Eðitim müdürleri ve Þube müdürleri katýldý. Her ilçenin aylýk faaliyet raporlarý ile ilgili sunumlarýn yapýldýðý toplantýda, Halk Eðitim ve okullarýmýzda açýlan kurslar, ders dýþý etkinlikler, TEOG ve LYS hazýrlýk kurslarý ve ilçedeki yapýlaerol TAÞKAN cak projeler tartýþýldý.(ýha) Çaybaþý köyüne eðitim desteði T ürkiye Eðitim Gönüllüleri Vakfý (TEGV) Çorum Öðrenim Birimi Çaybaþý köyünü ziyaret etti. Türkiye Eðitim Gönüllüleri Vakfý (TEGV) Çorum Öðrenim Birimi Birim Sorumlusu Serpil Çetin, birim bünyesinde bulunan gönüllü ile Çaybaþý köyü Ahmet Faruk Çörekçi ilk ve orta okuluna eðitim ve desteði saðladý. Köyde anasýnýfý dâhil 9 sýnýfa ve 150 çocuða ulaþtýklarýný belirten Çetin, "Özgüven yaratýcýlýk, sihirli boya çalýþmasý, farklýlýklara saygý, resim tamamlama, kavramlarla matematik gibi kýsa süreli etkinliklerin yaný sýra Colgate firmasý sponsorluðun da çocuklara diþ fýrçasý ve macunlarý daðýtýldý. 500'e yakýn kitap ile her çocuða defter, kalem silgi gibi kýrtasiye katkýsý saðlandý." Dedi. Köy okullarýna yönelik bu tür programlarý talep eden köylere giderek ulaþtýrdýklarýný belirten Çetin, diðer köy okullarýndan talep gelmesi halinde eðitim gönüllüleri olarak destek vermeye hazýr olduklarýný bildirdi. Çetin, proje kapsamýnda gönüllü olan, ulaþým desteði veren, sponsor olan, köy içerisinde ev sahipliði yapan tüm idari yönetici öðretmen ve köy halkýna teþekkür ederiz. Türkiye Eðitim Gönüllüleri Vakfý (TEGV) Çorum Öðrenim Birimi Çaybaþý köyünde çocuklarý sevindirdi. Köyde anasýnýfý dâhil 9 sýnýfa ve 150 çocuða ulaþýldý. TGB üyeleri PTT önünde basýn açýklamasý yaptý. Kubilay ý andýlar HURÞÝT BOZKURT þçi Partisi nin gençlik örgütü Ýnemen TGB üyeleri, 1930 yýlýnda Meve Kubilay Olayý olarak bilinen Mustafa Fehmi Kubilay ýn katledilmesinin yýldönümünde basýn açýklamasý eylemi yaptý. PTT Merkez Þubesi önünde toplanan bir grup TGB li genç, 84 yýl önce Ýzmir'in Menemen ilçesinde, askerliðini yedek subay olarak yapmakta olan öðretmen Mustafa Fehmi Kubilay'ýn katledilmesini kýnadý. Eðitim Sen den fotoðraf ödülü E ðitim Sen Fotoðraf Kulübü tarafýndan düzenlenen fotoðraf eðitimi, fotoðraf yarýþmasýyla tamamlandý. Eðitim Sen ve Halk Eðitim merkezi tarafýndan ortaklaþa düzenlenen fotoðrafçýlýk kursuna katýlan kursiyerler arasýnda düzenlenen Hatti Fotoðraf Yarýþmasý'nda Erdal Baykara birinci, Zekeriya Çalýþkan ikinci, Nagihan Küçükoðlu da üçüncü oldu. Demet Uygur ve Yýldýz Özbey'in de özel ödüle layýk bulunduðu ödül töreninde konuþan Fotoðraf Kursu Öðretmeni Altan Özeskici, 4. kez düzenlenen kursa, 27 kursiyer katýldýðýný, 5. kurs için de hazýrlýklarýn sürdüðünü ifade etti. Özeskici, baþarýyla tamamlanan kursun so- nunda yarýþma ve sergi düzenlediklerini aktararak, emeði geçenlere teþekkür etti. Eðitim Sen Fotoðraf Kulübü tarafýndan düzenlenen fotoðraf eðitimi, fotoðraf yarýþmasýyla tamamlandý.

17 PAZARTESÝ 22 ARALIK 2014 Gülen hakkýnda yakalama kararý ethullah Gülen hakkýnda talep ''Kamuoyunda hizmet hareketi olarak Fedilen yakalama kararý kabul bilinen medya, ekonomi ve bürokrasi edildi. alanlarýnda kanun ve nizamlara aykýrý Ýstanbul 1. Sulh Ceza Hakimliði, yapýlandýðý deðerlendirilen suç Ýstanbul merkezli ''paralel yapý'' örgütünün lideri olan þüpheli soruþturmasý kapsamýnda, þüpheli Fethullah Gülen'in, 1998 yýlýnda yurt Fethullah Gülen hakkýnda yakalama dýþýna çýktýktan sonra bir daha ülkeye kararý çýkarýlmasý talebini kabul etti. dönmediðini'' belirtmiþti. ''Paralel yapý'' soruþturmasýný Talep yazýsýnda, halen yürüten Ýstanbul Cumhuriyet Amerika'da yaþadýðý belirtilen Baþsavcýlýðý'nýn talebini deðerlendiren Gülen'in, ''Soruþturma kapsamýnda Ýstanbul 1. Sulh Ceza Hakimliði, suç iþlediðine dair yeterli somut þüpheli Fethullah Gülen hakkýnda bulgulara ulaþýldýðý ve uzun süreden tutuklamaya yönelik yakalama kararý beri yurt dýþýnda olmasý nedeni ile çýkarýlmasýna hükmetti. Gülen hakkýnda yakalama kararý kendisine ulaþýlmasýnýn mümkün çýkarýlmasýný isteyen Ýstanbul Soruþturma kapsamýnda, þüpheli olmadýðý'' ifade edilmiþti.(aa) Cumhuriyet Baþsavcýlýðý talebinde, Burun týkanýklýðýna dikkat! r. Bahadýr Baykal, burun týkanýklýðýnýn Dsinüzite neden olabildiðini belirtti. Kulak Burun Boðaz ve Baþ Boyun Cerrahisi Uzmaný Op. Dr. Bahadýr Baykal, baþ aðrýsý, burun týkanýklýðý ve burun akýntýsý ile kendini belli eden ve yaþam kalitesini olumsuz etkileyen hastalýðýn geliþimini kolaylaþtýran ve tedavisini zorlaþtýran burun týkanýklýðý her sinüzit hastasýnda dikkate alýnmasý gereken bir durum olduðunu söyledi. Kulak Burun Boðaz ve Baþ Boyun Cerrahisi Uzmaný Op. Dr. Bahadýr, "Sinüzit yüz kemiklerinin arasýnda bulunan havalý boþluklarýn yani sinüslerin iltihabýdýr. Yüz de zonklayýcý bir aðrýya sebep olur,burun týkanýklýðý ve geniz akýntýsý da eþlik eder.baþ aðrýsý genellikle sinüzitten mi kaynaklanýr? diye sorulacak olursa;hayýr, bu ifade yanlýþ olur. Baþ aðrýlarýnýn büyük kýsmý yaklaþýk yüzde 85'i gerilim tipi baþ aðrýsýdýr, yüzde 5'i ise sinüzit kökenlidir.'' dedi. 'Sinüzit özellikle tedavisi yapýlmamýþ nezle, grip sonrasýnda geliþebilir diyen Op.Dr.Bahadýr Baykal, Kýþ aylarýnda daha sýk soðuk algýnlýðýna yakalandýðýmýz için sinüzite bir yönüyle kýþ hastalýðý da diyebiliriz ama yaz döneminde de sinüzit olan ve bu durumdan muzdarip pek çok hasta var.uygun tedaviye raðmen sýk sýk sinüzit oluyorsanýz altta yatan mutlaka bir sebep vardýr. Ya burun týkanýklýðý yapan kemik eðriliði, burun eti büyümesi ya da kiþinin alerjik yapýsý sinüzite neden oluyordur. Nadiren baþka sebepler de olabilir tabi, araþtýrmak gerekir.sinüs enfeksiyonu çevre doku ve kemik yapýlara yayýldýðý takdirde yüz kemiklerinde iltihaba, körlüðe, menenjitte ve beyin absesine neden olabilir. Bunlar son derece tehlikeli ve acil tedavisi gereken durumlardýr. Özellikle çocuklarda sinüzit dikkatle izlenmesi gereken bir durum. Tedavinin püf noktalarý ise þunlardýr;uygun antibiyotik kullanýmý gerekebilir. Bunun yanýnda destek tedavisi de verilebilir. Akut durumlarda tedavi süresi genellikle gün arasýnda deðiþir. Kronik vakalarda ise bir ay ilaç tedavisi sürdürülmelidir. 7 günden fazla süren burun akýntýnýz ya da uzamýþ nezle, gribiniz varsa sinüzit olma ihtimaliniz oldukça yüksektir. Bu nedenle soðuk algýnlýðý deyip geçmeyin, önleminizi mutlaka alýn.hastalýðýn kronikleþtiði durumlarda, ilaç tedavisine yanýt alýnamadýðýnda ameliyat gerekir. Sinüslerin havalanmasýný yeniden saðlamak için sinüs kanallarý endoskopik sinüzit ameliyatý ile temizlenir. Eðer enfeksiyon göz, beyin ve çevre kemik yapýlara yayýlýrsa yani komplikasyon geliþirse cerrahi tedavi devreye girer. Kronik bakteriyel sinüzitlerde cerrahi tedavi oldukça yüz güldürücüdür" diye konuþtu. Sinüzitten korunmak için baðýþýklýk sistemini dolayýsýyla direnci düþüren yorgunluk, uykusuzluk ve kötü beslenmeden uzak durmak gerektiðini ifade eden Op.Dr.Bahadýr Baykal, daha sonra þunlarý kaydetti: Burun týkanýklýðý mutlaka tedavi edilmeli. Ayrýca ýslak saçlarla soðuk havaya çýkýlmamalý. Ev ve iþ yerimizdeki havanýn nemi çok düþük olmamalý. Uzamýþ grip ve nezleye özellikle dikkat edelim... Burun iç kýsmýndaki kýkýrdak ve kemikten oluþan orta bölmenin eðriliði yani deviasyon oldukça önemli bir sebeptir. Burun eti büyümeleri ve alerjik kiþilerde ortaya çýkan polipler de burun týkanýklýðý yapar. Sigara ve hava kirliliði de önemli nedenler arasýndadýr.sigara dumaný burun ve sinüslerdeki temizleme fonksiyonunu bozar. Böylece partiküller ve tozlar burnun içinde kalýr bu durum burun iç yüzeyindeki dokunun ödemlenmesine neden olur, burun etleri þiþerek büyür. Herþeyden önce sinüslerin fonksiyonlarýný sürdürebilmeleri için iyi havalanmalarý gerekir, burun týkanýklýðýnda sinüs havalanmasý olumsuz etkilendiði için sinüzit geliþebilir. Ayrýca sinüslerin içindeki sývýnýn düzenli olarak boþaldýðý kanallarda da týkanýklýk oluþmasý sinüzite zemin hazýrlar. Bu nedenle sýk tekrarlayan sinüzit ataklarýný önlemek için altta yatan burun týkanýklýðýnýn nedenini bulmak ve tedavi etmek önemlidir. (TRTHaber) Duygusal zekanýn geliþimi anne karnýnda baþlýyor özen, çocuklarda duygusal Gzekanýn anne karnýnda geliþmeye baþladýðýn söyledi.ýstanbul Üniversitesi Florence Nightingale Hemþirelik Fakültesi Çocuk Saðlýðý ve Hastalýklarý Hemþireliði Anabilimdalý Öðretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Duygu Gözen, çocuklarda duygusal zekanýn anne karnýnda geliþmeye baþladýðýný belirterek, "Ýlk aylarda aðlamayla iletiþim kuran bebekler, 6 ay sonrasýndaki tepkileri gülme, korkma ve yabancý görme gibi þekil alýr" dedi. Gözen, Düzce Üniversitesi Saðlýk Yüksekokulunca Cumhuriyet Konferans Salonu'nda düzenlenen "Çocuklarda Zeka Geliþimi ve Zeka Kavramýna Güncel Yaklaþýmlar Konferansý"nda çocuklardaki zihinsel geliþimde ailelerin etkin rol oynadýðýný söyledi. Çocuklarýn geliþiminde en önemli faktörün ebeveynler olduðunu kaydeden Gözen, "Çocuðunuzu sevin ve onunla konuþun. Davranýþlarýný deðerlendirin. Çocuðunuzla müzik dinleyin, kitap okuyun ve ailece yemek yemeye özen gösterin. Kurallarýnýzý çocuðunuza danýþarak ortaklaþa belirleyin. Birlikte en az 15 dakika kesintisiz zaman geçirin. Her zaman 'evet' yanýtý vermeyin. Çocuðunuza verdiðiniz diðer seçenek 'hayýr' yanýtýnýn nedenlerini onunla paylaþýn. Baþarýlarýný övün ve gurur duyduðunuzu hissettirin" þeklinde konuþtu. Gözen, çocuklarda duygusal zekanýn anne karnýnda geliþmeye baþladýðýný belirterek, "Ýlk aylarda aðlamayla iletiþim kuran bebeklerin 6 ay sonrasýndaki tepkileri gülme, korkma ve yabancý görme gibi þekil alýr. Çocuðun zihinsel geliþimindeki en büyük faktörü, aile bireylerinin kendi aralarýnda geliþtirdikleri iletiþim belirler. Zeka geliþimi çevre etkisine baðlý þekillenir ve teknoloji bu baðlamda çocuk üzerinde etkilidir. Çocuðun geliþim safhasýnda özellikle iki yaþýna kadar teknolojiye alýþmamasý gerekir. Ýki yaþýndan sonra ise ebeveyn gözetiminde olmasý yararlý olacaktýr" diye konuþtu.(aa) U 16 lar tek golle güldü: 1-0 Çorum Belediyespor geliþim liginde U 16 kategorisinde Pazarspor u Ramazan Can ýn golüyle 1-0 yenmeyi baþardý. Geliþim Liginde Çorum Belediyespor U takýmý sahasýnda konuk ettiði Pazarspor önünde hayli zorlansada rakibini ikinci yarýda oyuna giren Ramazan Can ýn attýðý golle 1-0 yenerek üç puanýn sahibi oldu. Mimar Sinan sahasýnda oynanan maçta rakibi önünde üstün bir futbol oynamasýna karþýn gol yollarýnda baþarlý olamayan Çorum Belediyespor rakibinin ilk yarýnýn son dakikalarýnda on kiþi Geliþim Ligi nde Pazar da bir galibiyet bir maðlubiyet Gençlerbirliði: 4- Osmancýkspor: 1 Ýl Özel Ýdarespor: 6 -HE Kültürspor: 0 SAHA: 2 Nolu Sentetik. HAKEM: Onur Alagöz. ÝL ÖZEL ÝDARESPOR: Bedirhan, Ömer, Ahmet, Nafican, Nurican, Emre, Alperen, Tuðrul, Gaffar Okan, Semih, Erdem, Abdurrahim, Nurullah, Hamza. HE KÜLTÜRSPOR: Rahman, Oðuzhan, Abdussamed, Cengiz, Ömer, SAHA: 2 Nolu Sentetik. HAKEM: Ömür Soytemiz. MÝMAR SÝNAN GENÇLÝKS- POR: Abdurrahman, Mahmut, Mevlüt, Furkan, Hüseyin Batuhan, Tevfik Can, Abdulsamet, Enes Turan, Furkan, Engin Can, Enes, Alperen, Muhammed, Seyit, Emre, Emircan. SAHA: Mimar Sinan. HAKEMLER : Emre Alagöz, Erdoðan Yandým, Kadir Berkay Damar.. ÇORUM BELEDÝYESPOR U : Ertuðrul, Mustafa Çalýþýr, Mustafa Aþar, Özkan, Nebi, Hasan Alperen, Mustafa Atakan, Oðuzhan. Batuhan, Yavuz Burak, Muhammed, Mustafa Çakýr, Emre, Ramazan Can, Emre, Þahin, Okan, Ahmet Furkan. PAZARSPOR: Yücelen, Onur, Enes, Furkan, Fatih, Gürkan, Soner, Ufuk, Mete, Gökhan, Adnan, Öner, M. Hamdullah, Eren, Fevzi. KIRMIZI KART : 32. dak. Mete (Pazarspor), 56. dak. Özkan (Çorum Belediyespor). GOL: 53. dak. Ramazan Can (Ço- kalmasýna raðmen bunu skora yansýtamadý. Ýkinci yarýda baskýsýný artýran Belediyespor 53. dakikada Ramazan Can ýn attýðý golle 1-0 öne geçti. Golden sonra Özkan ýn kýrmýzý kart görmesi üzerine iki takýmda sahada on kiþi kaldý. Kalan bölümde rakibine gol izni vermeyen Çorum Belediyespor U takýmý sahadan tek golle üç puaný alarak ayrýldý. SAHA: 2 Nolu Sentetik. HAKEM: Arslan Iðnak. GENÇLERBÝRLÝÐÝ : Yasin, Alper Can, Doðukan, Okan, Soner, Sinan, Avni, Batuhan, Fatih Kaðan, Batuhan Yýldýrým, Yusuf, Melih Taha, Mert Can, Gürkan Alp, Kaðan Mert, Tuðrulhan. OSMANCIKSPOR: Adem, Burhan, Onur, Razazan Erdem, Oðuzhan, Vural, Metehan, Hasan, Erhan, Recep, Zeynel Efe. GOLLER: 13. dak. Mertcan, 21. dak. Soner, 43. dak. Fatih Kaðan, 67. dak. Sinan (Gençlerbirliði). 12. dak. Hasan (Osmancýkspor). Anýl, Metin, Önercenik, Doðukan, Eray, Soykan, Berkant, Furkan, Mert, Mehmet, Enes, Osman. GOLLER: 15. ve 46. dakikalarda Semih, 22. dak. Emre, 29. dak. Gaffar Okan, 37. dak. Ömer, 47. dak. Erdem (Ýl Özel Ýdarespor). Mimar Sinan: 1 - Osmancýkgücüspor:0 OSMANCIKGÜCÜSPOR: Oðuzhan, Arda Onat, Samet, Tunahan, Bayram, onur, Mustafa, Tuncay, Kenan, Ali Mert, Hasan, Berkay, Burak, Tunahan Duman. GOL: 62. dak. Engincan (Mimar Sinanspor).

18 18 PAZARTESÝ 22 ARALIK 2014 Ýskilipgücü, Çimento yu liderlikten etti: 1-0 SAHA: Ýskilip Þehit Mikail Kaya. HAKEMLER: Özkan Kaya, Mehmet Tuðluk, Furkan Alagöz. ÝSKÝLÝPGÜCÜSPOR : Emrah, Cem, Fatih, Galip, Salih Yaramýþ, Utku (Salih), Ýsmail, Engin, Yunus, Eray, Remzi (Sezai). ÇÝMENTOSPOR: Samet, Emre, Alparslan, Mehmet, Y.Emre, Hakan, Doðan, Serdar, Yusuf, Bünyamin, Ümit. GOL : 83. (Penaltýdan) dak. Salih Yaramýþ (Ýskilipgücüspor) 1. Amatör Küme de Ýskilip de oynanan zorlu maçta Ýskilipgücüspor, ligin namaðlup iki takýmýndan biri Çimentospor u 1-0 yenerek ligdeki çýkýþýný sürdürdü. Lige iyi baþlayan ancak son haftalarda büyük düþüþ gösteren Ýskilipgücüspor geçen hafta Hitit Gençlikspor önünde aldýðý beraberliðin ardýndan ligin iddialý diðer takýmý Çimentospor önünde çok iyi mücadele etti. Aðýr saha þartlarýnda iki takýmýnda futbol oynamakta zorlandý. Karþýlýklý ataklarla geçen maçýn ilk yarýsýnda iki takýmýnda çabasý sonuç vermedi. Ýkinci yarýda Çimentospor galibiyet için yüklendi ancak Ýskilipgücüspor savunmasý rakibe gol izni vermedi. Son dakikalarda Ýskilipgücüspor un kazandýðý penaltý Eti zirveye 2-0 la tutundu 1. Amatör Küme de son haftalarýn çýkýþtaki takýmý Eti Lisesi Gençlikspor, HE Kül- türspor u 2-0 yenerek ligdeki çýkýþýný sürdürdü. Ligde son haftalarda kazandýðý puanlarla zirve yarýþýna yeniden ortak olan Eti Lisesi Gençlikspor dün ligde düþüþ içindeki HE Kül- SAHA: 1 Nolu Sentetik. HAKEMLER: Serhat Sarkandý, Baran Avcý. Yunus Dursun, ETÝ LÝSESÝ GENÇLÝKSPOR: Uður, Seydi Eren, Okan, Barýþ, Seydi, Abdullah, Ýsmail (Ersin), Raif, Rýza (Taylan), Recai (Sadýk), Umut. HE KÜLTÜRSPOR: Abdullah, Samet, Bünyamin, Emrah, Mustafa (Yunus Emre), Bilal (Esat), Eyüp, Sefa, Alican, Ramazan, Vedat (Onur). GOLLER: 32. dak. Raif, 85. dak. Umut (Eti Lisesi Gençlikspor). türspor önünde zaman zaman zorlansada rakibi 2-0 yenmeyi baþardý. Maçýn ilk yarýsýný 32. dakikada Raif in attýðý golle 1-0 önde tamamlayan Eti Lisesi Gençlikspor ikinci yarýda rakibinin orta sahadaki etkili oyunu nedeniyle maçý kopartacak ikinci golü bulamadý. Gol yollarýnda baþarýlý olamayan HE Kültürspor un çabasý gol getirmeyince maçýn 85. dakikasýnda Eti Lisesi Umut un golüyle rahatladý ve maçý 2-0 kazanan Eti Lisesi 15 puana yükselerek liderle arasýndaki puan farkýný kapatýrken HE Kültürspor 6 puanda kaldý. 1. önde tamamladý. Ýkinci yarýnýn baþýnda ev sahibi takýmýn maça ortak olma çabasý sonuç vermezken 60. dakikada Serkan la farký dörde çýkaran Osmancýkspor sonraki bölümde kontrolü elinde bulundurdu. Maçýn son on dakikasýnda ise fiziksel olarak büyük düþüþ yaþayan Ýskilipspor önünde Mustafa Veran ve Erol yeniden sahne aldýlar Mustafa Veran iki Erol da bir gol katký verirken rakibini 70 yenen Osmancýkspor üç puanýn sahibi oldu. Osmancýkspor bu galibiyetle 14 puana yükselirken Ýskilipspor 2 puanda kaldý. atýþýný tecrübeli ismi Salih Yaramýþ gole çevirdi. Maçýn son bölümünde Çimentospor un beraberlik için baskýsý sonuç vermedi ve zorlu maçý 1-0 kazanan Ýskilipgücüspor üç puanýn sahibi olurken Çimentospor ilk maðlubiyeti aldý ve liderlik fýrsatýndan yararlanamadý. Bu sonuçla Çimentospor 16 puanda kalýrken Ýskilipgücüspor 11 SAHA: Osmancýk Ýlçe. HAKEMLER: Yüksel Basar, M.Zeki Sevim, Fatih attýðý golle 1-0 öne geçti. Golden sonra Osmancýk Belediyespor beraberlik için yüklendi ve 60. dakikada kazanýlan penaltý atýþýný Melih gole çevirdi ve skor 1-1 oldu. Maçýn kalan bölümünde iki takýmda galibiyet için bastýrdý ancak son vuruþlarda baþarýlý olamayýnca takýmlar sahadan 1-1 beraberlik ve birer puanla ayrýldýlar. Bu sonuçla Çimentospor un Ýskilip de maðlup olmasýyle 18 puanla Hitit Gençlikspor liderliðini devam ettirirken Osmancýk Belediyespor 10 puana yükseldi. Osmancýk, Hitit 1-1 lerini üzmediler Derviþoðlu. OSMANCIK BELEDÝYESPOR: Alper, Sezer, Sefer, Rýdvan (Talha), Ersin, Kazým, Timur, Melih, Kamil (Emre), Selim, Serdar. HÝTÝT GENÇLÝKSPOR: Onur, Sedat, Alper (Selçuk), A.Melik, Sefa, Eftal (Ýlhan), Veysel, Anýl, Ali, Faruk, Mustafa. GOLLER: 54. dak. Sefa (Hitit Gençlik), 60. (penaltýdan) dak. Melih (Osmancýk Belediye) 1. Amatör Küme de dün Osmancýk ta oynanan Osmancýk Belediyespor, Hitit Gençlikspor maçýndan takýmlar ikinci yarýda karþýlýkla gollerle 1-1 berabere ayrýlarak haftayý birer puanla kapattýlar. Osmancýk ilçe sahasýnda oynanan maçýn ilk yarýsýnda takýmlarýn çabasý sonuç vermedi ve devre golsüz berabere sona erdi. Ýkinci yarýya etkili baþlayan Hitit Gençlikspor 54. dakikada Sefa nýn Osmancýk, Ýskilip de hayata döndü SAHA: Ýskilip Þehit Mikail Kaya. HAKEMLER: Burak Þahinkara, Furkan Alagöz, Mehmet Tuðluk. ÝSKÝLÝPSPOR: Selçuk, Sercan, Paþa (Arif), Kemal, Halil, Hasan, Mete, Yunus, Emre, Furkan, Fatih. OSMANCIKSPOR: Sedat, Ser- kan, Emre Þahin, Mustafa, Y.Emre, Ýlker, Furkan, Erol, Emre Akyüz, Emrah (Serkan), Mustafa Veran. GOLLER: ve 85. dakikalarda Mustafa Veran, 25 ve 88. dakikalarda Erol, 60. dak. Serkan (Osmancýkspor). 7-0 Amatör Küme de sezona iddialý baþlayan ancak son haftalarda inanýlmaz bir düþüþ yaþayan Osmancýkspor kötü gidiþe Ýskilipspor deplasmanýnda 7-0 lýk galibiyetle son verde ve zirveye tutundu. Ýskilip ilçe sahasýnda oynanan ikinci maçta aðýrlaþan zeminde iki takýmda futbol oynamakta hayli zorlandýlar. Maça hýzlý baþlayan Osmancýkspor bu sezonki golcüsü Mustafa Veran ýn iki dakika içinde bulduðu iki golle rakibi önünde 14. dakikada 2-0 öne geçti. Ýlk yarýda kontrolü elinde bulunduran Osmancýkspor ilk yarýyý Erol un 25. dakikada attýðý golle 3-0 U 16 lar Pazar ý 5-0 la geçti Ç orum Belediyespor GeliþimLigi U 16 kategorisinde Pazarspor u 5-0 yenerek haftayý üç puanla kapattý. Dün Mimar Sinan sahasýnda oynanan maçýn ilk dakikalarýnda rakibi önünde zorlanan Çorum Belediyespor 29. dakikada Fatih Ceylan ýn bulduðu golle rakibi önünde 1-0 öne geçti. Ýlk yarýnýn son dakikalarýnda Dursun la farký ikiye çýkaran Belediyespor ikinci yarýda farka gitti ve rakibini 5-0 yenerek üç puanýn sahibi oldu. Maçýn son on dakikasýnda konuk takýmda sakatlýk sonrasý on kiþi oynamasý nedeniyle kýrmýzý siyahlý takýmda bir oyuncusunu çýkartarak maçý on kiþi tamamladý. SAHA: Mimar Sinan. HAKEMLER: Barýþ. ÇORUM BELEDÝYESPOR U 16 : Elvan, Mücahit, Dursun, Umut Serkan, Berkay, Rýfat, Fatih Tokgöz, Barýþ, Fatih Ceylan, Muhammed,. Fuat Furkan, Zafer, Onur, Oðuzhan, Emircan, Hakan, PAZARSPOR U 16 : Hüseyin, Metehan, Erdem, Muhammed, M. Sergen, Yunus Emre, Fatih, Barýþ, Doðukan, Fatih Burak, Þükrü, Avni, Ali Doðukan, Mustafa, Muhammet. GOLLER: 29. dak. Fatih Ceylan, 36. dak. Dursun, 41. dak. Zafer, 56. dak. Fuat Furkan, 77. dak. Barýþ Çorum Belediyespor U 14 takýmý Pazarspor maçý öncesinde toplu halde Geliþim Ligi nde Pazar da bir galibiyet bir maðlubiyet U 14 ler ikinci yarýda maðlup: 3-0 G eliþim Ligi U 15 kategorisinde Çorum Belediyespor, Pazarspor deplasmanýndan 3-0 galip dönerek üst üste ikinci maçýndan da galibiyetle ayrýldý. Pazar ilce sahasýnda oynanan maça M. Oktay, Abdullah, Y. Emirhan, H.Yusuf, Alican, Batuhan, Cemalettin Can, E. Berkay, Eren, Metehan, F. Serkan, Akýn, Yunus Emre, Deniz Mert, Alaaddin, Kamil Can lý kadrosuyla çýktý. Maçýn ilk yarýsýnda rakibi önünde hayli zorlanan ve hücumda etkili olamayan Belediyes- por U 15 takýmý ikinci yarýda gol için kurduðu baský50. dakikada Berkay Tutuþ un golüyle sonuç verdi ve rakibi önünde 1-0 öne geçti. Golden sonra daha rahat bir oyun oynayan Belediyespor67. dakikada Fatih Serkan ýn golüyle farký ikiye çýkardý ve rahatladý. Maçýn skorunu ise 73. dakikada Eren Çakýr belirledi ve sahadan 3-0 galip ayrýlan Belediyespor U 15 takýmý üç puanla çýkýþýný sürdürdü. U15 ler ikinci yarýda açýldý: 0-3 C umartesi günü Pazar ilçe sahasýnda oynanan ilk maçta ise Çorum Belediyespor U 14 takýmý rakibi önünde ilk dakikalarda girdiði net pozisyonlardan yararlanamazken rakibine 3-0 yenilerek haftayý puansýz kapattý. Pazar ilçe sahasýnda oynanan maça Belediyespor Caner, Batuhan, Rýdvan, Berkay, Memduh, Alihan, Murat, Doðukan, Mertcan, M. Emin, Eray, Bedirhan, Eren, Mehmetcan, Kenan Can, Haþim Can lý kadrosuyla çýktý. Rakibi önünde maça iyi baþlayan Çorum Belediyespor ilk dakikalarda rakip kalede etkili oldu. Ýlk bölümde bir topu direkten dönen kýrmýzý siyahlý takýmýn bir ataðýnda ise savunma topu çizgiden çýkardý ve gole izin vermedi. Ýlk yarýnýn son bölümünde yediði golle devreyi 1-0 geride tamamlayah Belediyespor ikinci yarýda beraberlik için yüklenirken ani geliþen atakta kalesinde iki gol daha gördü ve maçý 3-0 kaybederek haftayý puansýz kapattý. Çorum Belediyespor U 15 takýmý Pazar da maç öncesinde toplu halde

19 PAZARTESÝ 22 ARALIK "Sektörünün lider firmalarýndan biri olan þirketimizde görevlendirmek üzere, TEKNÝSYENLER arýyoruz." Bu pozisyon için öncelikli aradýðýmýz özellikler: ** MYO, Endüstri Meslek Lisesi veya Teknik Lise mezunu, ** Yoðun çalýþma temposunda yüksek iþ gücü ile çalýþmaya uyum saðlayabilecek, ** Vardiyalý çalýþma sisteminde ve gereðinde mesaili çalýþmaya uygun, ** Ekip çalýþmasýna önem veren ve iþ birliði becerisi yüksek, ** Askerlik hizmetini tamamlamýþ ve 35 yaþýný aþmamýþ, ** Tercihen Üretim tecrübesi olan, ** Çorum'da ikamet eden veya edebilecek. Adres: Organize Sanayi Bölgesi 6.Cd. No:5 Çorum Tel: 0 (364) (pbx) Fax :0 (364) ARALIK T.C. Çorum 1. Ýcra Dairesi 1. Taþýnmaz: Çorum il, Ortaköy ilçe, 90 ada No, 159 Parsel No, Suyolu Mahallesi, Ölükçül köyünde bahçe vasfýnda taþýnmazýn satýþý iþi. Muhammen bedel: 22.1,05 2. Taþýnmaz: Çorum il, Ortaköy ilçe, 53 Ada No, 36 Parsel No, Suyolu Mahalle/Mevkii, 1/2 hisseli arsa vasfýndaki taþýnmazýn satýþý iþi. Yer: Çorum Adliyesi Müzayede Salonu Saat: ARALIK KOSGEB Çorum Hizmet Merkezi Müdürlüðü KOSGEB Çorum ve Samsun Hizmet Merkezi Müdürlüklerine Özel Güvenlik hizmet alýmý iþi. Yer: Organize Sanayi Bölgesi Sosyal Tesisler No: 8 Çorum Saat: ARALIK Devlet Su Ýþleri 5. (Ankara) Bölge Müdürlüðü Çorum Osmancýk Ýçmesuyu Ýsale Hattý, Depolar ve Arýtma Tesisi Proje Yapýmý hizmet alýmý iþi. Yer: Mustafa Kemal Mahallesi 2151/1 ABlok No: Çankaya / Ankara Saat: T.C. Çorum 3. Ýcra Dairesi 19 AN 872 plakalý, 1997 model Mercedes marka, mavi, mor, lila renkli açýk kasa kamyonun satýþý iþi. Muhammen bedel: Yer: Kaynar Otopark ve Yediemin Deposu Saat: OCAK 2015 T.C. Çorum 3. Ýcra Dairesi Çorum ili, merkez ilçe, 2530 ada no, 870 parsel no, Yavruturna Mahallesi, Sülüklü Mavkii, cilt no 74, sayfa no 7253, 1 nolu baðýmsýz bölümün satýþý iþi. Muhammen bedel: Yer: Çorum Adalet Sarayý Müzayede Salonu Saat: OCAK Gençlik Hizmetleri ve Spor Ýl Müdürlüðü 12 antrenör, 18 gençlik lider ve 3 cankurtaran hizmet alýmý iþi. Yer: Karakeçili Mah. Samsun Cad. No: 97 Çorum Saat: OCAK T.C. Çorum 4. Ýcra Dairesi Çorum il, merkez ilçe, 541 ada no, 7 parsel no, Bahçelievler Mahalle/Mevkii, 12 baðýmsýz bölümlü daire 6 katlý binanýn 3. katýnýn satýþý iþi. Muhammen bedel: Yer: Çorum Adliyesi Müzayede Salonu ELEMAN ARANIYOR Bilgisayar kullanmasýný bilen ve ön muhasebe bilgisine sahip bayan eleman alýnacaktýr. Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý rica olunur. (Ç.HAK:3440) (Ç.HAK:3446) ÝHALE BÜLTENÝ... ÝHALE BÜLTENÝ... ÝHALE BÜLTENÝ... Resmi ilanlar de Kapasite arttýran iþ yerimizde istihdam edilmek üzere USTA KAYNAKÇILAR alýnacaktýr. Ýlgililerin þahsen baþvurmalarý rica olunur. SSK + Yemek + Servis Adres : Küçük Sanayi Sitesi 37.Sokak No: 3-A ÇORUM Tel : Anadolu Apart Ýnönü Cad. No: 24 (Teknosa Üstü) YÝTÝK Çorum Nüfus Müdürlüðünden almýþ olduðum Nüfus Cüzdanýmý kaybettim. Hükümsüzdür. Gizem TOSUN Sedat kýzý 1991 Çorum Doðumlu (Ç.HAK:3462) YÝTÝK Çorum Nüfus Müdürlüðünden almýþ olduðum Nüfus Cüzdanýmý kaybettim. Hükümsüzdür. Yusuf BAÞ Halil oðlu 1976 Çorum Doðumlu T.C.No: (Ç.HAK:3462) (Ç.HAK:3461) Saat: OCAK T.C. Çorum 4. Ýcra Dairesi Çorum il, merkez ilçe, 1009 Ada No, 26 Parsel No, Bahçelievler Mahalle/Mevkii, 25 baðýmsýz bölümdeki taþýnmazýn satýþý iþi. Muhammen bedel: Yer: Çorum Adliyesi Müzayede Salonu Saat: OCAK T.C. Çorum 2. Ýcra Dairesi 34 FY4578 plakalý, 2009 model, Ford marka Mondeo Trend 2.0 4K TDCI Auto tipli, kasa tipi Sedan gri renkli aracýn satýþý iþi. Muhammen bedel: Yer: Çorum Adliyesi Mezat Salonu Saat: ÞUBAT T.C. Çorum 3. Ýcra Dairesi Çorum Ýl, Merkez Ýlçe, 1833 Ada No, l Parsel No, Karakeçili Mah. Tavukluk Mevkii, 29 baðýmsýz bölümün satýþý iþi. Muhammen bedel: ,00 Yer: Çorum Adliyesi Müzayede Salonu Saat: 14:00-14:10 25 ÞUBAT T.C. Çorum 2. Ýcra Dairesi Çorum il, merkez ilçe, 206 Ada No, 88 Parsel No, 2 baðýmsýz bölümdeki taþýnmazýn satýþý iþi. Muhammen bedel: Yer: Çorum Adliyesi Mezat Salonu Saat: ÞUBAT T.C. Çorum 2. Ýcra Dairesi Çorum il, merkez ilçe, Yeniyol Mahallesi 421 Ada No, 40 Parsel No, A zemin 2 baðýmsýz bölümlü taþýnmazýn satýþý iþi. Muhammen bedel: ,00 Yer: Çorum Adliyesi Mezat Salonu Saat: ELEMANLAR ALINACAKTIR -40 yaþ arasý elektrikçi ustasý, kalfasý ve güvenlik sistemlerinden anlayan elemanlar alýnacaktýr. ÖZBEK TELEFON (Ç.HAK:3458) Bayan Muhasebe Elemaný Alýnacaktýr Firmamýzda çalýþtýrýlmak üzere ön muhasebe konusunda tecrübeli bilgisayar kullanabilen bayan muhasebe elemaný alýnacaktýr. Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý gerekmektedir. Arýzade Arýcýlýk (Ç.HAK:3447) Çepni Mah. Hamit Cami Sokak No: 105/B Satýlýk veya Kiralýk Daire Adalet Haným Sitesinde 3+1, 2. kat güney batý cephe daire satýlýk veya (Ç.HAK:3450) (Ç.HAK:3453) KAREL YETKÝLÝ SERVÝSÝ Kiralýk Eþyalý Lüks Daire Vali Konaðý yaný merkezi ýsýtma (Ç.HAK:3460) sistemli (aile için) 3+1 daire kiralýktýr kiralýktýr ELEMAN ARANIYOR Firmamýzda çalýþtýrýlmak üzere Pompa Görevlileri alýnacaktýr. Mür. Tel: ZENGÝN IZGARA MÖNÜSÜ LAHMACUN ve PÝDE SULU YEMEK ve ÇORBA ÇEÞÝTLERÝ Adres: Gazi Cad. 3. Sok. 2/1 (Ziraat Odasý Yaný) Devren Satýlýk Süper Market Bahçelievler merkezde 400 m2 büyüklüðünde, barkotlu sistem satýlýk süper market. (Ç.HAK:3448) ELEMAN ARANIYOR Firmamýzda çalýþtýrýlmak üzere yaþlarý arasýnda yetiþtirilmek üzere bay eleman alýnacaktýr. Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý gerekmektedir. TESAN ASANSÖR Adres: Eþrefhoca Cad. No: 1/A (Eðitim Eczanesi Karþýsý) (Ç.HAK:3395) (Ç.HAK:3428) Devren Satýlýk Halý Yýkama Küçük Sanayi Sitesinde halen faal durumda bulunan halý yýkama tesisi satýlýktýr. Mür. Tel: KOMÝ ve KALFA ARANIYOR Ýzmir Lokantasý nda çalýþtýrýlmak üzere tecrübeli komi ve kalfa alýnacaktýr. Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý rica olunur. (Ç.HAK:3442) Not: Takas olunur. Ýrtibat: Satýlýk Lüks Dubleks Daire Fatih Cad. Topkapý Apt. 7. kat güney-batý cephe, açýk kapýlý, (Ç.HAK:3463) (Ç.HAK:3465) teraslý, sahibinden satýlýktýr. Mür. Tel: Satýlýk M Plaka 19 M Mür. Tel: Adres: Ulucamii Karþýsý Daðýtým Elemaný Aranýyor Gazetemizin daðýtým servisinde görevlendirilmek üzere Daðýtým Elemaný Alýnacaktýr. Ücret tatminkardýr. Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý gerekmektedir. Adres: Hamoðlu Ýþhaný Kat: 1 No: 109 ÇORUM (Ç.HAK:40) (Ç.HAK:2702) SATILIK LÜKS DAÝRE 3. Stad Sokak ta 120 m2, 3. kat yeni daire sahibinden satýlýktýr. Mür. Tel: SATILIK ARAÇLAR * 2000 model Transporter 2.5 TDÝ City Wan 4+1 hususi. * 2005 model Peugeot 307 (Ç.HAK:3104) Düðün, niþan, mevlit ve toplantý yemekleri verilir. Satýlýk Lüx Daire Adalet Haným Sitesinde 3+1, 5. kat site manzaralý 140 m2 sahibinden satýlýktýr. (Ç.HAK:3418) Satýlýk Tarla Ankara Yolu Çaðýl Makina, Efes Pilsen Depo arkasý, Yaydiðin,113 ada, 6 parsel, m2 tarla sahibinden satýlýktýr. (Ç.HAK:3394) Fiyat: TL Mür. Tel: ELEMAN ARANIYOR Savaþ Oto Cam da çalýþtýrýlmak üzere bay eleman alýnacaktýr. Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý gerekmektedir. (Ç.HAK:3464) Aþaðý San. ÇESOB Karþýsý Mür. Tel: Fiyat: Dönümü TL Mür. Tel: X5 dizel Tarzýyla ve Tadýyla size ÖZEL PAPSÝ PÝZZA 20 dk. sipariþiniz yerine getirilir. Alo Paket:

20 ÖZEL taraftarlarýn galibiyet sevinci Zübeyde Haným Özel Eðitim Ýþ Uygulama Merkezi öðrencileri Barýþ Akyol ve Abdullah Hastaoðlu maç sonunda sahada galibiyet sevincini birlikte yaþadýlar, orum Belediyespor un dünki Bur- Nilüferspor maçýnda iki özel Çsa konuðu vardý. Zübeyde Haným Özel Eðitim Ýþ Uygulama Merkezi öðrencileri Barýþ Akyol ve Abdullah Hastaoðlu Okul Müdürleri Mehmet Ali Kurt ile birlikte maçý protokol tribününde izlediler. Maç boyunca tribünden destek veren iki ÖZEL öðrenci maçýn bitiþ düdüðünden sonra önce tribünde daha sonrada saha içine inerek galibiyet sevincini yaþadýlar. Çorum Belediyespor Baþkaný Zeki Gül ve kýrmýzý siyahlý takýmýn tüm iç saha maçlarýnda yanýnda olan Cumhuriyet Baþsavcý vekili Ozan Kaya ile birlikte bu iki özel taraftarý olarak saha içine indi ve futbolcularý birlikte kutladýlar. Ýki Özel taraftar daha sonra Baþkan Zeki Gül ile elele vererek futbolcularla birlikte maraton tribününde bulunan taraftarlarýn bulunduðu tribüne giderek futbolcularla taraftarlarýn buluþmasýna eþlik ettiler. Ýki Özel taraftarýn maç sonundaki bu birliktelik sýrasýnda mutluluklarý gözlerinden okunuyordu. Yönetim yarýn toplanacak Çorum Belediyespor Yönetimi Teknik Direktör Yavuz Ýncedal ýn vereceði rapor doðrultusunda yarýn ikinci yarý planlamasý için toplanacak. Bu toplantýda ikinci yarý için yapýlacak transferler ve kadrodan aynýlacak isimler belirlenecek. Ç orum Belediyespor da yönetim ilk dýndan yönetim kurulu- takviyeler ve kadrodan yor. Bu hafta içinde ko- Bu görüþmenin ar- yarýda takýma yapýlacak kararýn verilmesi bekleni- yarýnýn sona ermesinin ardýndan yarýn yapacaðý nun yarýn kendi arasýnda yapacaðý toplantýda ikinci gönderilecek isimlerin belirlenmesi konusunda son nuyla ilgili olarak açýklama yapýlacaðý öðrenildi. toplantý ile ilk yarýyý deðerlendirecek ikinci yarý hazýrlýklarý karara baðlanacak. Kamp 3-15 Ocak ta Antalya da Bursa Nilüferspor maçýnýn ardýndan Teknik Heyet ile yönetimin bir bölümünün bir araya gelerek ilk yarýnýn genel bir deðerlendirmesini yaptýðý ve ikinci yarý için takýmýn ihtiyaçlarý ve yol haritasý konusunda görüþme yaptýðý öðrenildi. orum Belediyespor devre arasý kam- Antalya The Sense De Luxe Ho- Çpýný tel de yapacak. Çorum Belediyespor Sponsorluktan Sorumlu As Baþkan Hasan Özer Gökmen in verdiði bilgiye göre kýrmýzý siyahlý takým 3 Ocak ta otele giriþ yapacak ve 15 Ocak perþembe gününü kadar ikinci yarý hazýrlýklarýný burada sürdürecek. Teknik Direktör Yavuz Ýncedal bugünü izili geçireceklerini ve yarýndan itibaren ikinci yarý hazýrlýklarýna baþlayacaklarýný söyledi. Ýncedal, bir hafta süreyle Çorum da yapacaklarý ilk etap çalýþmalarýnýn ardýndan hafta baþýnda futbolculara dört gün izin vereceklerini yýlbaþýndan sonra ise 3 Ocak ta kamp için Antalya da toplanarak çalýþmalarýný burada sürdüreceklerini söyledi. PAZARTESÝ 22 ARALIK 2014 Belediyespor kafayý çalýþtýrdý Çorum Belediyespor grubun namaðlup takýmý Bursa Nilüferspor önünde ilk yarýda Osman uzatma dakikalarýnda ise Nedim in kafasýndan bulduðu iki golle rakibini 2-0 yendi. Bu galibiyetle hem rakibinin ünvanýný aldý hemde zirvedekilerin puan kaybettiði haftada ilk yarýyý liderin dört puan gerisinde tamamladý. Kýrmýzý Siyahlýlarýn Kývanç la bir topu ise direkten döndü. Ç orum Belediyespor ilk yarýnýn son maçýnda Türkiye profesyonel liglerinin iki namaðlup takýmýndan birisi olan Bursa Nilüferspor u iki savunma oyuncusu Osman ve Nedim in kafasýndan gelen iki golle 2-0 yenerek ilk yarýyý zirveye tutunarak bitirdi. Geçen hafta Darýca deplasmanýnda aldýðý 3-0 lýk maðlubiyetle hayal kýrýklýðý yaratan kýrmýzý siyahlýlar namaðlup takýmý Bursa Nilüferspor önüne mutlak galibiyet için çýktý. Teknik Direktör Yavuz Ýncedal, savunma göbeðini Akýn ve Ýmam dan oluþtururken diðer kadroyu yine beklendiði gibi çýkardý. Rakibi önünde maça hýzlý baþlayan Çorum Belediyespor henüz 6. dakikada Osman ýn kafasýndan bulduðu golle maçta 1-0 öne geçti. Galip duruma geçtikten sonra maçta kontrolü eline alan Çorum Belediyespor üzerine gelen rakibi önünde savunma arkasýnda büyük boþluklar buldu. Bu ataklarda özellikle Buðra ve Turgay final paslarýnda bir türlü doðru terciyi yapamayýnca rakibin direncini kýracak ikinci gol gelmedi. Çok kötü zeminde yerden futbol oynamanýn zor olduðu maçta Çorum Belediyespor ikinci yarýda da orta alanda tam organize olamasada konuk takýma Belediyespor savunmasý karþýsýnda pozisyon bulamadý. Maçýn son dakikalarýnda konuk takýmýn beraberlik baskýsýnda bile kalesinde pozisyon vermeyen kýrmýzý siyahlýlar uzatma dakikalarýnda kaptan Nedim in kafasýndan bulduðu ikinci golle rahatladý ve maçý 2-0 kazanan Belediyespor ilk yarýyý 30 puanla dördüncü sýrada tamamladý ve rakiplerinin puan kaybetmesiyle aradaki puan farkýný kapatarak girdi. Maçý 1500 kadar Belediyespor taraftarý izlerken maçýn bitiþ düdüðünün ardýndan futbol severler namaðlup rakibi yenmenin ve zirveye tutunmanýn sevincini saha içinde futbolcularla ÇORUM BELEDÝYE Fatih...6 Osman...8 Akýn...6 Ýmam...6 Murathan...6 Furkan...5 (90+2. dak. Okan...) Mehmet Akif...6 Burak...5 Turgay...5 A. Buðra...4 (69. dak. Kývanç...3) Çaðlar...5 (76. dak. Nedim...3) birlikte doyasýya yaþadýlar. MAÇTAN DAKÝKALAR: BURSA NÝLÜFER Bahadýr...5 Çetin...5 Orhan...5 Erdem...4 Serhat...3 (46. dak. Alim...4) Mazlum...4 Semih Mustafa...4 Mehmet Þükrü...4 (79. dak. Fýrat...) Mehmet Fýrat...4 (69. dak. Hasan...3) Bünyamin...6 Cevher...4 STAT : Dr. Turhan Kýlýçcýoðlu SARI KART: A. Buðra, Mehmet Akif (Çorum Belediyespor), Çetin, Semih, Cevher (Bursa Nilüferspor). GOLLER : 6. dak. Osman, dak. Nedim (Çorum Belediyespor). HAKEMLER : Cihan Burgan, Serdar Soyan, Cevher Ahen, 6. dakikada sol kanattan kazanýlan korner atýþýnda Burak ýn ortasýna altý pasa yakýn noktadan iyi yükselen Osman kafayý vurdu ve topu Nilüferspor aðlarýna gitti ve kýrmýzý siyahlý takým maçta 1-0 öne geçti. 16. dakikada sol kanattan geliþen Nilüferspor ataðýnda Mehmet Fýrat, Murathan dan sýyrýldý ceza yayý üzerinden sert vurdu top üstten az farkla auta gitti. 39. dakikada sol kanattan Turgay topla hareketlendi ceza yayý sol çizgisine gelmeden sert vurdu top yandan az farkla auta gitti. 41. dakikada yürekler 2-0 Çorum Belediyespor un maçýn 6. dakikasýnda bu pozisyonda Osman ýn kafasýndan bulduðu golle 1-0 geçti. aðza geldi. Bu dakikada sol kanattan M. Fýrat ýn ortasýnda kaleci Fatih çýktý topu almak isterken ellerinden kaçýrdýðý kalenin dýþýnda olduðu için top yandan kornere gitti ve Belediyespor kalesi mutlak bir golden kurtuldu. ilk yarý Çorum Belediyespor un 1-0 üstünlüðü ile sona erdi. 49. dakikada sol kanattan Murathan Burak paslaþmasýnda Burak ceza sahasýna girdi son çizgiden yayýn üzerinde bom boþ durumdaki Furkan a çýkardý bu futbolcu geliþine yerden sert vurdu top direðin dibinden auta gitti. 55. dakikada sað kanattan Buðra hareketlendi rakip savunmayý üçe iki yakaladýlar. Buðra bu pozisyonda arkada Çaðlar ve Turgay bom boþ durumda olmasýna karþýn kaleye yöneldi ancak savunma araya girerek topu kornere atýnca kýrmýzý siyahlý takým mutlak bir golden oldu. 84. dakikada orta alandan savunma arkasýna Mehmet Akif çok güzel bir top çýkardý Kývanç soldan ceza sahasýna girdi kaleciyle çaprazda karþý karþýya kaldýðý anda sert vurdu top yan direðe çarparak auta gitti dakikada Belediyespor un sað kanatta kazandýðý faul atýþýnda Burak ýn cezasahasýna yaptýðý ortada kaptan Nedim iyi yükseldi kafayý vurdu top uzak kale direðinden aðlara göndererek maçýn skorunu belirledi: 2-0 TURKUAZ TEMÝZLÝK ve HÝZMETLER GRUBU Apt., Site, Ýþmerkezi profesyonel yönetim ve temizliðin tek adresi Yeniyol Mah. Eski Saray Sk.Ilýca Ýþ Mrk. Kat: 2 No: 8 ÇORUM - Tel: Türkiye Spor Toto 3. Lig 1. Grup Haftanýn Toplu Sonuçlarý Çorum Belediyespor - Bursa Nilüfer : 2-0 Çatalcaspor - Manavgatspor : 0-0 Batmat Petrol- Sebat Proje Akçaabat : 1-0 Tuzlaspor - Kýrýkhanspor : 3-3 Adliyespor - Darýca Gençlerbirliði : 2-2 Tutap Þekerspor- Tire 1922spor : 1-5 Niðde Belediyespor - Ýstanbulspor : 2-2 Gaziosmanpaþa - Kýzýlcabölükspor : 2-1 Grupta Puan Durumu TAKIMLAR O G B M A Y P 1 Darýca Gençler Tuzlaspor 3 Zonguldakspor 4 Çorum Belediye 5 Tire Niðde Belediye 7 Ýstanbulspor 8 Bursa Nilüfer 9 Adliyespor 10 Kýzýlcabölük 11 Manavgatspor 12 Kýrýkhanspor 13 Çatalcaspor 14 Akçaabat FK 15 Batman Petrol 16 Gaziosmanpaþa Tutap Þekerspor Gelecek hafta 25 Ocak Pazar : Çorum Belediyespor - Kýzýlcabölükspor. Batman Petrolspor - Zonguldak Kömür. Gaziosmanpaþa- Sebat Proje. Bursa Nilüferspor- Darýca Gençlerbirliði. Niðde Belediyespor - Adliyespor. Tuzlaspor - Manavgatspor. Tutap Þekerspor - Kýrýkhanspor. Çatalcaspor - Ýstanbulspor.

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ ÝKK TOPLANTISI ÞUBEMÝZDE GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ 4 Kasým 2010 tarihinde ÝKK toplantýsý Þubemizde gerçekleþtirildi. ÞUBEMÝZ SOSYAL ETKÝNLÝKLER KOMÝSYONU TOPLANDI Þubemiz sosyal etkinlikler komisyonu 05 Kasým 2010

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83 ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... 2 Mart 2005 Hürriyet Gazetesi Oto Yaþam Eki'nin Editörü Ufuk SANDIK, "Dikiz Aynasý" köþesinde Oda Baþkaný Emin KORAMAZ'ýn LPG'li araçlardaki denetimsizliðe

Detaylı

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI MEMUR PERSONEL ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ GÖREV TANIMI Memur Personel Þube Müdürlüðü, belediyemiz bünyesinde görev yapan memur personelin özlük iþlemlerinin saðlýklý bir

Detaylı

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Kýzýlcaþar Geleceðe Hazýrlanýyor Gelin Birlikte Çalýþalým ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Mart 2014 ALPER YILMAZ Halkla Bütünleþen MUHTARLIK Ankara Gölbaþý Kýzýlcaþar Köyünde 4 Mart 1979

Detaylı

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 2009-10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 1. Genel Açýklamalar: 88/12944 sayýlý Kararnameye iliþkin olarak

Detaylı

Gelir Vergisi Kesintisi

Gelir Vergisi Kesintisi 2009-16 Gelir Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/16 Gelir Vergisi Kesintisi 1. Gelir Vergisi Kanunu Uyarýnca Kesinti Yapmak Zorunda Olanlar: Gelir Vergisi

Detaylı

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::.

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::. Membership TÜM ÇEVÝRÝ ÝÞLETMELERÝ DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU BAÞKANLIÐINA ANTALYA Derneðinizin Tüzüðünü okudum; Derneðin kuruluþ felsefesi ve amacýna sadýk kalacaðýmý, Tüzükte belirtilen ilke ve kurallara

Detaylı

Delil Avcýlarý göreve hazýr Emniyet Genel Müdürlüðü, Kriminal Polis Laboratuarý Dairesi Baþkanlýðý tarafýndan Bursa Ýl Emniyet Müdürlüðü Olay Yeri Ýnceleme ve Kimlik Tespit Þube Müdürlüðü bünyesinde "Olay

Detaylı

Mart 2010 Proje Hakkýnda NBÞ sektörünün ana girdisi olan mýsýrýn hasadý, hammadde kalitesi açýsýndan yetiþtirilmesi kadar önemli bir süreçtir. Hasat sýrasýnda gerçekleþtirilen yanlýþ uygulamalar sonucunda

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði, üyeler arasýndaki haberleþme aðýný daha etkin hale getirmek için, akademik çalýþmalar yürüten bilim insaný, antrenör, öðretmen, öðrenci ve ilgili

Detaylı

15 Tandem Takým Tezgahlarý ndan Ýhtiyaca Göre Uyarlanabilen Kitagawa Divizörler Kitagawa firmasýnýn, müþterilerini memnun etmek adýna, standartý deðiþtirmesi yeni bir þey deðil. Bu seferki uygulamada,

Detaylı

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK TOPLAM KALÝTE YÖNETÝMÝ VE ISO 9001:2000 KALÝTE YÖNETÝM SÝSTEMÝ UYGULAMASI KONULU TOPLANTI YAPILDI GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK YÝBÝTAÞ - LAFARGE GRUBUNDA KONYA ÇÝMENTO SANAYÝÝ A.Þ.

Detaylı

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 KÝMLER KATILABÝLÝR? Yarýþma, Türkiye Cumhuriyeti sýnýrlarý dahilinde veya yurtdýþýnda okuyan T.C. vatandaþlarý veya K.K.T.C vatandaþý, 35 yaþýný aþmamýþ, en az lise

Detaylı

Ýstanbul hastanelerinde GREV!

Ýstanbul hastanelerinde GREV! Ýstanbul hastanelerinde GREV! Onaylayan Administrator Wednesday, 20 April 2011 Orijinali için týklayýn Doktorlar, hemþireler, eczacýlar, diþ hekimleri, hastabakýcýlar, týp fakültesi öðrencileri ve taþeron

Detaylı

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum ÇEVRE VE TOPLUM 11. Bölüm DOÐAL AFETLER VE TOPLUM Konular DOÐAL AFETLER Dünya mýzda Neler Oluyor? Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum Volkanlar

Detaylı

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor TD 161.qxp 28.02.2009 22:11 Page 1 C M Y K 1 Mart 2009 Sayý:161 Sayfa 6 da 2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor Saðlýkta Dönüþüm Programý nýn uygulanmaya baþladýðý 2003 yýlýndan bu yana çok

Detaylı

Modüler Proses Sistemleri

Modüler Proses Sistemleri Ürünler ve Hizmetlerimiz 2011 Modüler Proses Makineleri Modüler Proses Sistemleri Proses Ekipmanlarý Süt alým tanklarý Süt alým degazörleri Akýþ transfer paneli Vana tarlasý Özel adaptör Tesisat malzemeleri

Detaylı

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ EÐÝTÝM SEMÝNERÝ RESÝMLERÝ Çimento Ýþveren Dergisi Özel Eki Mart 2003, Cilt 17, Sayý 2 çimento iþveren dergisinin ekidir Ýþçi Saðlýðý ve Ýþ Güvenliði Projesi Sendikamýz

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER SENDÝKAMIZDAN HABERLER Sendikamýza Üye Ýþyerlerinde Çalýþanlardan Yýlýn Verimli Ýþçisi Ve Ýþvereni Seçilenlere Törenle Plaketleri Verildi 1988 yýlýndan bu yana Milli Prodüktivite Merkezi (MPM) nce gerçekleþtirilen

Detaylı

Matematik ve Türkçe Örnek Soru Çözümleri Matematik Testi Örnek Soru Çözümleri 1 Aþaðýdaki saatlerden hangisinin akrep ve yelkovaný bir dar açý oluþturur? ) ) ) ) 11 12 1 11 12 1 11 12 1 10 2 10 2 10 2

Detaylı

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

ÖRNEK RESTORASYONLAR SERGÝSÝ

ÖRNEK RESTORASYONLAR SERGÝSÝ 210 ÖRNEK RESTORASYONLAR SERGÝSÝ Örnek Restorasyonlar Sergisi Vakýf eseri için restorasyon, adeta ikinci bahar demektir. Zor, çetin ve ince bir iþtir. Bu nedenle, tarihi ve kültürel deðerlerimizin baþarýlý

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3 ünite1 Sosyal Bilgiler Sosyal Bilgiler Öðreniyorum TEST 1 3. coðrafya tarih biyoloji fizik arkeoloji filoloji 1. Ali Bey yaþadýðý yerin sosyal yetersizlikleri nedeniyle, geliþmiþ bir kent olan Ýzmir e

Detaylı

21-23 Kasým 2011 Çeþme Ýzmir www.tgdfgidakongresi.com organizasyon Ceyhun Atýf Kansu Caddesi, 1386. Sokak, No: 8, Kat: 2, 06520 Balgat / Ankara T:+90 312 284 77 78 F:+90 312 284 77 79 Davetlisiniz Ülkemiz

Detaylı

www. adana.smmmo.org.tr

www. adana.smmmo.org.tr Adres Güzelyalý Mahallesi 81093 Sokak No : 14 Çukurova / ADANA Telefon 0 322 232 99 03 0 322 232 99 04 0 322 232 99 06 0 322 232 38 00 Faks 0 322 232 99 08 www. adana.smmmo.org.tr SEMPOZYUMUN AMACI SEMPOZYUMUN

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki þekillerden hangisi bu dört þeklin hepsinde yoktur? A) B) C) D) 2. Yandaki resimde kaç üçgen vardýr? A) 7 B) 6 C) 5 D) 4 3. Yan taraftaki þekildeki yapboz evin eksik parçasýný

Detaylı

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi 2009-11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI KENDÝNÝ TANIYOR MUSUN? ANKARA, 2011 MESLEK SEÇÝMÝNÝN NE KADAR ÖNEMLÝ BÝR KARAR OLDUÐUNUN FARKINDA MISINIZ? Meslek seçerken

Detaylı

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri Barodan Haberler Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Baromuzca Akþehir Ýlçesinde Türk Medeni Kanunu'nda Edinilmiþ Mallar ve Tasfiyesi ile Aile Konutu konulu konferans gerçekleþtirildi. Meslektaþlarýmýzýn

Detaylı

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen.

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen. Gesundheitsamt Freie Hansestadt Bremen Sozialmedizinischer Dienst für Erwachsene Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung Yardýma ve bakýma muhtaç duruma

Detaylı

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi,

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi, ... /... / 2008 Sayýn Makina Üreticisi, Firmamýz Bursa'da 1986 yýlýnda kurulmuþtur. 2003 yýlýndan beri PVC makineleri sektörüne yönelik çözümler üretmektedir. Geniþ bir ürün yelpazesine sahip olan firmamýz,

Detaylı

Organizatör Firma Cebeci Cad. No:54 Akatlar 34335 Ýstanbul Tel:0212 351 68 48 (pbx) Faks:0212 351 59 33 E-Posta: tculha@grem.com.tr BAHÇEÞEHÝR ÜNÝVERSÝTESÝ BEÞÝKTAÞ KAMPÜSÜ 11-12 Haziran 2008 SUNUM DOSYASI

Detaylı

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden ünite 1 OKUL HEYECANIM TEST 1 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yanlýþtýr? Hayat Bilgisi Vatan ve ulus sevgisinin öðrenildiði yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr?

Detaylı

Yapýlara estetik, kente kimlik. Y apý estetiði ve izolasyonunda Strotaþ ürünleri çeþitliliði ve üretim kalitesi ile modern mimariye estetik kazandýrýrken, kentsel dönüþüm, restorasyon ve renovasyon uygulamalarýnda

Detaylı

ARTIMAGE Yapý San. ve Tic. Ltd. Þti. Orhantepe Mahallesi Sahilyolu Sok. No: 19/A Dragos-Kartal / TURKEY Tel: 0216 399 78 72 Faks: 0216 399 68 02 www.artimage.com.tr Estetiðin betonla dansý... DEKOZEMÝN

Detaylı

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI Yarýþmanýn Amacý 1. ÝTHÝB 1.ÝTHÝB Teknik Tekstiller Proje Yarýþmasý, Ýstanbul Tekstil ve Hammaddeleri Ýhracatçýlarý Birliði'nin Türkiye Ýhracatçýlar Meclisi'nin katkýlarýyla Türkiye'de teknik tekstil sektörünün

Detaylı

Sanayici ve Ýþadamlarý Derneði www.tutevsiad.org BÝRLÝKTEN KUVVET DOÐDU TÜRK-ÇÝN EKONOMÝK VE TÝCARÝ ÝÞBÝRLÝÐÝ FORUMU NDA BÝZDE TÜTEVSÝAD OLARAK YERÝMÝZÝ ALDIK T.C. Baþbakaný Recep Tayyip Erdoðan'ýn 8-11

Detaylı

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ çevresine. Bu adý ona bir kuyrukluyýldýz vermiþ. Nasýl mý

Detaylı

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 tarihinde Türk Tabipleri Birliði GMK Bulvarý Þehit Daniþ Tunalýgil sok. No: 2 / 17-23 Maltepe-Ankara adresinde Kol Toplantýmýzý gerçekleþtiriyoruz. Türkiye saðlýk

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 3 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

Toplantý - Seminer ORDU SERBEST MUHASEBECÝ MALÝ MÜÞAVÝRLER ODASI. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 18.02.

Toplantý - Seminer ORDU SERBEST MUHASEBECÝ MALÝ MÜÞAVÝRLER ODASI. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 18.02. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 16.01.2013 OBKT Salonu ORDU SMMM ODASI VE ORDU ROTARY KULÜP ÝÞBÝRLÝÐÝ ÝLE VERGÝ MEVZUATI VE DÖNEM SONU ÝÞLEMLERÝ PANELÝ GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ

Detaylı

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði Türkiye Biliþim Derneði, biliþim sektöründe çalýþan üst ve orta düzey yöneticilerin mesleki geliþimi ve dayanýþmalarýný geliþtirmek amacýyla her yýl düzenlediði

Detaylı

17-19 Aralýk 2010 Miracle Resort Hotel, Antalya 17-19 Aralýk 2010 - Miracle Resort Hotel, Antalya Deðerli Meslektaþýmýz, Kanser tedavisindeki hýzlý deðiþim ve geliþme farklý alanlarda uzmanlaþmýþ hekimlerin

Detaylı

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi 10 Faaliyet Raporu Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi Ýçindekiler Yönetim ve Denetim Kurulu Temettü Politikasý Risk Yönetim Politikalarý Genel Kurul Tarihine Kadar Meydana

Detaylı

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 12 1 KOBÝ'lere AB kapýsý Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 2 3 Projenin amacý nedir Yurt dýþýna açýlmak isteyen yerli KOBÝ'lerin, Lüksemburg firmalarý

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Kasým 2005 III. Demir Çelik Kongresi, II. Ýþ Makinalarý Sempozyumu Makine Magazin Dergisinin 112. sayýsýnda Demir çelik sektörünün Zonguldak buluþmasý

Detaylı

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 2008-96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir Ýstanbul, 19 Kasým 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 4857 sayýlý

Detaylı

Yeni zirvelere doðru, mükemmellikle... ÝNÞAAT, TAAHHÜT VE MÜHENDÝSLÝK GÜÇLÜ BAÞLADI GÜCÜNE GÜÇ KATARAK DEVAM EDÝYOR! Deðerlerimiz Vizyonumuz Mevcut kültür, iþ ahlaký ve deðerlerini muhafaza ederken, tüm

Detaylı

0.2-200m3/saat AISI 304-316

0.2-200m3/saat AISI 304-316 RD Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip hava kilidleri her türlü proseste çalýþacak rotor ve gövde seçeneklerine sahiptir.aisi304-aisi316baþtaolmaküzerekimya,maden,gýda...gibi

Detaylı

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler 2008-75 SSK Affý Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit - 2008/75 Sirküler Sosyal Güvenlik Kurumu'na Olan Prim Borçlarýnýn Ödeme Kolaylýðýndan Yararlanmamýþ Olanlara, Tekrar Baþvuru Ýmkâný Ge

Detaylı

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. KONSOLÝDE BÜTÇE ÝLE ÝLGÝLÝ ORANLAR (Yüzde)

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. KONSOLÝDE BÜTÇE ÝLE ÝLGÝLÝ ORANLAR (Yüzde) V KAMU MALÝYESÝ 71 72 KAMU MALÝYESÝ Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. A. KONSOLÝDE BÜTÇE UYGULAMALARI 1. Genel Durum 1996 yýlýnda yüzde 26.4 olan

Detaylı

Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden

Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden çaðdaþ demokrat muhasebeciler grubu Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden YÖNETÝM KURULU BAÞKAN ADAYI ALÝ METÝN POLAT 1958 yýlýnda Çemiþgezek'te doðdu.

Detaylı

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 Düþen Faizler ÝMKB yi Yýlýn Zirvesine Çýkardý Merkez Bankasý ndan gelen faiz indirimine devam sinyali bono faizini %7.25 e ile yeni dip noktasýna çekti. Buna baðlý olarak

Detaylı

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn 4. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM 3. DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn toplamý kaçtýr? A) 83 B) 78 C) 91 D) 87

Detaylı

Tehlikeli Atýk Çözümünde EKOVAR...

Tehlikeli Atýk Çözümünde EKOVAR... ARA DEPOLAMA www. ekovar.com info@ ekovar.com Hilal Mah. 50. Sokak, 4. Cad. No: 8/8 Yýldýz - Çankaya / ANKARA Tel : +(90) 312 442 13 05 +(90) 312 442 11 43 Faks : +(90) 312 442 13 06 Tehlikeli Atýk Çözümünde

Detaylı

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR BÝRÝNCÝ DUYURU DÜZENLEME KURULU Deðerli Meslektaþlarýmýz, Yeminli Mali Müþavirler Odalarý olarak 8 odanýn ortaklaþa ilk defa düzenlediði "I. Yeminli Mali Müþavirlik Denetim ve Tasdik Sempozyumu" 13-17

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Oda Yönetim Kurulu Baþkaný Emin KORAMAZ ýn yaptýðý, 21 Haziran Dünya Güneþ Günü dolayýsýyla Yeni ve Yenilenebilir Enerji Kaynaklarýnýn Kullanýmýna Ýliþkin

Detaylı

PRÝZMATÝK MODÜLER SÝSTEM SU DEPOLARI. Gelecek Ýçin Üretiyoruz TSEK

PRÝZMATÝK MODÜLER SÝSTEM SU DEPOLARI. Gelecek Ýçin Üretiyoruz TSEK PRÝZMATÝK MODÜLER SÝSTEM SU DEPOLARI % 100 Yerli Teknoloji Ýle Üretilmiþ, Ýçme Suyu, Atýk Su, Tarým Uygulamalarý Kimyasal Sývý Depolamarýnda En Ýyi Çözm Gelecek Ýçin Üretiyoruz TSEK MODÜLER PRÝZMATÝK DEPO

Detaylı

TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ ÜYELERÝNÝN ÖDENEK, YOLLUK VE EMEKLÝLÝKLERÝNE DAÝR KANUN

TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ ÜYELERÝNÝN ÖDENEK, YOLLUK VE EMEKLÝLÝKLERÝNE DAÝR KANUN TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ ÜYELERÝNÝN ÖDENEK, YOLLUK VE EMEKLÝLÝKLERÝNE DAÝR KANUN Kanun Numarasý : 3671 Kabul Tarihi : 26/10/1990 Resmi Gazete :Tarih: 28/10/1990 Sayý: 20679 Ödenek, Yolluk, Diðer Mali

Detaylı

Simge Özer Pýnarbaþý

Simge Özer Pýnarbaþý Simge Özer Pýnarbaþý 1963 yýlýnda Ýstanbul da doðdu. Ortaöðrenimini Kadýköy Kýz Lisesi nde tamamladý. 1984 yýlýnda Ýstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü nü bitirdi.

Detaylı

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr.

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr. MALÝYE DERGÝSÝ Temmuz - Aralýk 2011 Sayý 161 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Yayýn Kurulu Baþkan Füsun SAVAÞER Üye Ali Mercan AYDIN Üye Nural KARACA

Detaylı

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz!

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! Asýlsýz iddia neden ortaya atýldý? Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! 19 Haziran 2004 tarihinde, Ovacýk Altýn Madeni ile hiçbir ilgisi olmayan Arsenik iddialarý ortaya atýlarak madenimiz

Detaylı

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU 13 OCAK 2011 Bu program, Avrupa Birliði ve Türkiye Cumhuriyeti tarafýndan finanse edilmektedir. YENÝLÝKÇÝ YÖNTEMLERLE KAYITLI ÝSTÝHDAMIN

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 2 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

Doða dan hayata... Doða dan hayata... Doða dan hayata... HAKKINDA HAKKINDA Türkiye'nin en köklü mermer ocaðý iþletmelerinden Özyýlmazlar Mermer, Aydýn Yýlmaz ve Mustafa Bener tarafýndan kurulduðu 1989

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 Kanguru Matematik Türkiye 07 4 puanlýk sorular. Bir dörtgenin köþegenleri, dörtgeni dört üçgene ayýrmaktadýr. Her üçgenin alaný bir asal sayý ile gösterildiðine göre, aþaðýdaki sayýlardan hangisi bu dörtgenin

Detaylı

ünite1 Kendimi Tanıyorum Sosyal Bilgiler 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez?

ünite1 Kendimi Tanıyorum Sosyal Bilgiler 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez? ünite1 Sosyal Bilgiler Kendimi Tanıyorum TEST 1 3. 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez? A) Nüfus cüzdaný B) Ehliyet C) Kulüp kartý D) Pasaport Verilen

Detaylı

KASIM 2014 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili

KASIM 2014 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili KASIM 2014 FAALİYET RAPORU Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili CHP MERSİN İL-İLÇE ÖRGÜTLERİ, BELEDİYELER VE KÖYLERE YÖNELİK YAPILAN ÇALIŞMALAR 1. Mersin/Akdeniz Karaduvar Mahallesinde muhtarları

Detaylı

Geleceðin yapýlarýný tasarlayýp sizin için üretiyoruz... Göksu Royal, istanbul un batýsýnda þehrin yoðunluðundan uzak, sakin, gün geçtikçe popülerliði artan Silivri nin gözdesi olacak bir proje. Farklý

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER TÜHÝS Ýþ Hukuku ve Ýktisat Dergisi Cilt : 23, Sayý : 2-3 Kasým 2010 - Þubat 2011 SENDÝKAMIZDAN HABERLER ÝL ÖZEL ÝDARELERÝNDE TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ UYGULAMALARI SEMÝNERÝ YAPILDI Üyemiz Ýl Özel Ýdareleri Genel

Detaylı

Onlar konuşur, AK Parti yapar

Onlar konuşur, AK Parti yapar Onlar konuşur, AK Parti yapar Nisan 21, 2015-8:15:00 AK Parti Genel Başkanı ve Başbakan Ahmet Davutoğlu, AK Parti'nin vadettiği şeyleri kesinlikle yapacağının altını çizdi. Davutoğlu, Ankara Atatürk Spor

Detaylı

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle ÖNSÖZ Biliþim Sektörünün deðerli çalýþanlarý, sektörümüze katký saðlayan biliþim dostlarý, Bilindiði üzere Türkiye Biliþim Derneði, Biliþim Sektörünün geliþmesi amacýyla tam 38 yýldýr çalýþmalarýna aralýksýz

Detaylı

Saðlýk çalýþanlarý GöREV'de

Saðlýk çalýþanlarý GöREV'de Saðlýk çalýþanlarý GöREV'de Onaylayan Administrator Wednesday, 20 April 2011 Orijinali için týklayýn Saðlýk emekçilerinin 2 gün süren grevleri baþladý. Ülke genelindeki hastanelerin nereyse tamamýnda hastanede

Detaylı

ÖÐRENCÝNÝN ÖZGEÇMÝÞ FORMU

ÖÐRENCÝNÝN ÖZGEÇMÝÞ FORMU T.C. SAKARYA ÜNÝVERSÝTESÝ... MESLEK YÜKSEKOKULU ÖÐRENCÝNÝN ÖZGEÇMÝÞ FORMU Adý Soyadý : Öðrencinin No : Doðum Yeri ve i : Öðr.Kaldýðý Yerin Ýkametgah Adr. : Öðr. Kaldýðý Yerin Tel. : Öðrenci GSM Telefonu

Detaylı

DONALD JOHNSTON OECD GENEL SEKRETERÝ INTERVIEW DONALD JOHNSTON OECD GENERAL SECRETARY

DONALD JOHNSTON OECD GENEL SEKRETERÝ INTERVIEW DONALD JOHNSTON OECD GENERAL SECRETARY söyleþi - interview ÝKTÝSAT ÝÞLETME ve FÝNANS SÖYLEÞÝ DONALD JOHNSTON OECD GENEL SEKRETERÝ INTERVIEW DONALD JOHNSTON OECD GENERAL SECRETARY Bu söyleþi, Genel Yayýn Yönetmenimiz Ali Bilge tarafýndan 15

Detaylı

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn.

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn. ünite1 Türkçe Sözcük - Karþýt Anlamlý Sözcükler TEST 1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? Annemle þakalaþýrken zil çaldý. Gelen Burcu ydu. Bir elinde büyükçe bir poþet, bir elinde bebeði vardý.

Detaylı

014-015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ORTAOKULLAR ARASI "7. AKIL OYUNLARI ÞAMPÝYONASI" Ýstanbul Ýli Ortaokullar Arasý 7. Akýl Oyunlarý Þampiyonasý, 18 Nisan 015 tarihinde Özel Sancaktepe Bilfen Ortaokulu

Detaylı

Çevre Temizlik Vergisi Oranlarý

Çevre Temizlik Vergisi Oranlarý 2007-17 Çevre Temizlik Vergisi Oranlarý Ýstanbul, 28 Aralýk 2007 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2007/17 Çevre Temizlik Vergisi Oranlarý Belediye Gelirleri Kanunu'nun Mükerrer 44 üncü maddesi uyarýnca,

Detaylı

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 6 Eylül 2008 CUMARTESÝ Resmî Gazete Sayý : 26989 YÖNETMELÝK Millî Eðitim Bakanlýðýndan: OKUL ÖNCESÝ

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler

ünite1 Sosyal Bilgiler ünite1 Sosyal Bilgiler Ýletiþim ve Ýnsan Ýliþkileri TEST 1 3. Ünlü bir sanatçýnýn gazetede yayýnlanan fotoðrafýnda evinin içi görüntülenmiþ haberi olmadan eþinin ve çocuklarýnýn resimleri çekilmiþtir.

Detaylı

TEST. 8 Ünite Sonu Testi m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 K 25 6 L 30 5 M 20 7

TEST. 8 Ünite Sonu Testi m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 K 25 6 L 30 5 M 20 7 TEST 8 Ünite Sonu Testi 1. 40 m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 2. A noktasýndan harekete baþlayan üç atletten Sema I yolunu, Esra II yolunu, Duygu ise III yolunu kullanarak eþit sürede B noktasýna

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor

TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor Türkiye'nin insanlarý, mevcut saðlýk düzeyini hak etmiyor. Saðlýk hizmetleri için ayrýlan kaynaklarýn yetersizliði, kamunun önemli oranda saðlýk

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 4 puanlýk sorular 1. Küçük bir salyangoz, 10m yüksekliðinde bir telefon direðine týrmanmaktadýr. Gündüzleri 3m týrmanabilmekte ama geceleri 1m geri kaymaktadýr. Salyangozun direðin tepesine týrmanmasý

Detaylı

2014-2015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ORTAOKULLAR ARASI "4. AKIL OYUNLARI TURNUVASI" Ýstanbul Ýli Ortaokullar Arasý 4. Akýl Oyunlarý Turnuvasý, 21 Þubat 2015 tarihinde Özel Sancaktepe Okyanus Koleji

Detaylı

MedYa KÝt / 26 Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetimi konusunda Türkiye nin ilk dergisi HR DergÝ Human Resources Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetim Dergisi olarak amacýmýz, kurulduðumuz günden bu yana deðiþmedi: Türkiye'de

Detaylı

Türkiye nin teori ile pratiði en iyi birleþtiren, iþ dünyasýnýn gereksinimlerine en uygun hazýrlanan, nda yeni dönem baþlýyor. HR DERGÝ tarafýndan 1996 yýlýndan beri düzenlenen bu programý daha önce tamamlayanlar,

Detaylı

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Yargýtay Kararlarý T.C Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Davalý þirketin ayný il veya diðer illerde baþka iþyerinin

Detaylı

Motor kademeleri ile otomasyon seviyeleri arasýnda akýllý baðlantý Akýllý Baðlantý Siemens tarafýndan geliþtirilen SIMOCODE-DP iþlemcilerin prozeslerinin hatasýz çalýþmasýný saðlamak için gerekli tüm temel

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 MALÝYE DERGÝSÝ Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Doç.Dr. Ahmet KESÝK Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Doç.Dr. Ahmet KESÝK MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER Yayýn

Detaylı

SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ

SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ KOCAELI BÜYÜKÞEHÝR BELEDÝYESÝ ULUSLARARASI KATILIMLI SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ 8-11 MAYIS 2011 SABANCI KÜLTÜR MERKEZÝ - KOCAELÝ SÝGARA ve SAÐLIK ULUSAL KOMÝTESÝ ÖNSÖZ Deðerli Tütün Kontrol Gönüllüleri,

Detaylı

7. SINIF SOSYAL BiLGiLER

7. SINIF SOSYAL BiLGiLER 7. SINIF SOSYAL BiLGiLER KAZANIM ODAKLI SORU BANKASI Tudem Eğitim Hiz. San. ve Tic. A.Ş 1476/1 Sokak No: 10/51 Alsancak/Konak/ÝZMÝR Yazarlar: Tudem Yazý Kurulu Dizgi ve Grafik: Tudem Grafik Ekibi Baský

Detaylı

5. 2x 2 4x + 16 ifadesinde kaç terim vardýr? 6. 4y 3 16y + 18 ifadesinin terimlerin katsayýlarý

5. 2x 2 4x + 16 ifadesinde kaç terim vardýr? 6. 4y 3 16y + 18 ifadesinin terimlerin katsayýlarý CEBÝRSEL ÝFADELER ve DENKLEM ÇÖZME Test -. x 4 için x 7 ifadesinin deðeri kaçtýr? A) B) C) 9 D). x 4x ifadesinde kaç terim vardýr? A) B) C) D) 4. 4y y 8 ifadesinin terimlerin katsayýlarý toplamý kaçtýr?.

Detaylı

YÖNETÝM EÐÝTÝM KÜLTÜR DERNEÐÝ

YÖNETÝM EÐÝTÝM KÜLTÜR DERNEÐÝ TÜM BÝRÝMLERÝN DÝKKATÝNE YÖNETÝM EÐÝTÝM KÜLTÜR DERNEÐÝ Sayýn Ýdarecilerimiz; Kurulduðumuz 2005 yýlýndan bu yana uygulamaya ve ihtiyaca yönelik eðitim seminerlerimiz devam etmektedir. Bilindiði üzere ülkemizde

Detaylı

ASGARÝ ÝÞÇÝLÝK ORANLARI genelgesi Çarþamba, 22 Temmuz 2009

ASGARÝ ÝÞÇÝLÝK ORANLARI genelgesi Çarþamba, 22 Temmuz 2009 ASGARÝ ÝÞÇÝLÝK ORANLARI genelgesi Çarþamba, 22 Temmuz 2009 SOSYAL GÜVENLÝK KURUMU BAÞKANLIÐI Taþpýnar Muhasebe Sosyal Sigortalar Kurumu Baþkanlýðý (Devredilen) Sigorta Ýþleri Genel Müdürlüðü Sigorta Primleri

Detaylı

Hac Organizasyonumuz; Turizm Bakanlýðý, Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý ve Türsab Denetim ve Kontrolü Altýndadýr! KUTSAL YOLCULUK HAC...

Hac Organizasyonumuz; Turizm Bakanlýðý, Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý ve Türsab Denetim ve Kontrolü Altýndadýr! KUTSAL YOLCULUK HAC... 2013 Organizasyonu KUTSAL YOLCULUK HAC... Dilleri, renkleri ve kültürleri farklý milyonlarca inananýn birlikte hareket ettiði hac, Allah katýnda siyahýn beyazdan, Arab'ýn Acem'den, Türk'ün Kürt'ten üstünlüðü

Detaylı

3. Tabloya göre aþaðýdaki grafiklerden hangi- si çizilemez?

3. Tabloya göre aþaðýdaki grafiklerden hangi- si çizilemez? 5. SINIF COÞMY SORULRI 1. 1. BÖLÜM DÝKKT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. Kazan Bardak Tam dolu kazandan 5 bardak su alýndýðýnda kazanýn 'si boþalmaktadýr. 1 12 Kazanýn

Detaylı

..T.C. DANýÞTAY SEKiziNCi DAiRE Esas No : 2005/1614 Karar No : 2006/1140

..T.C. DANýÞTAY SEKiziNCi DAiRE Esas No : 2005/1614 Karar No : 2006/1140 ..T.C. Davacý Davalý : Trabzon Baro Baþkanlýðý Trabzon Barosu Adliye Sarayý : 1- Maliye Bakanlýðý 2- Baþbakanlýk -TRABZON Davanýn Özeti: Karaparanýn Aklanmasýnýn Önlenmesine Dair 4208 sayýlý Kanunun Uygulanmasýna

Detaylı