DC VOLTMETRE DCV-10 / 10A / 10C / 10S / 10CS / 11 / 11A / 11C / 11S / 11CS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "DC VOLTMETRE DCV-10 / 10A / 10C / 10S / 10CS / 11 / 11A / 11C / 11S / 11CS"

Transkript

1 DC OLTMETRE DC-10 / 10A / 10C / 10S / 10CS / 11 / 11A / 11C / 11S / 11CS DÝKKAT -Cihaz baðlanýrken bütün enerjiyi kesiniz. -Cihaz þebekeye baðlandýðýnda ön paneli çýkartmayýnýz. -Cihazý solvent yada benzeri bir madde ile temizlemeye çalýþmayýnýz. Sadece kuru bez kullanýnýz. -Baðlantýlarý kontrol ediniz. -Elektriksel cihazlar sadece bayiniz tarafýndan tamir edilmelidir. -Cihaz sadece pano tipi montaj içindir. -Kullanýlacak sigorta F tipi olmalý ve akým sýnýr deðeri 1A olmalýdýr. -Bu þartlarýn dikkate alýnmamasý durumunda ortaya çýkacak sonuçlardan üretici firma yada yetkili satýcýsý sorumlu deðildir. GÜENLÝK Cihazý kullanmadan önce kullanma talimatýnýnýn tamamýný okuyunuz. Sadece ters yönde sýnýrý geçtiðinde görünür. Uyarýlar Kutunun içinde tehlikeli gerilim vardýr. Baðlantý ve servis sadece eðitimli servis elemaný tarafýndan yapýlmalýdýr. YKSK LTG Ters yönde sýnýrý geçtiðinde görünmez. Cihazýn ölçüm giriþine 2'dan büyük veya -2'dan küçük gerilim uygulandýðý takdirde yandaki uyarý ekraný görünür. - Þebeke ve cihazýn besleme giriþleri arasýna bir buton veya devre kesici baðlayýnýz. - Baðlanan buton veya devre kesici cihaza yakýn olmalýdýr. - Baðlanan buton veya devre kesicinin cihazý þebekeden ayýrmak için kullanýlacaðý iþaretlenmelidir. Cihaza Uygulanan Standartlar EN 610-1, EN , EN , EN , EN , EN , EN Garanti Cihazýn garanti süresi iki (2) yýldýr. Herhangi bir arýza durumunda cihazýn tamiri sadece yetkili teknik servis tarafýndan yapýlmalýdýr aksi durumlarda cihazýn garantisi geçersiz olur. Ýçindekiler 1. GÝRÝÞ UYGULAMALAR GENEL ÖZELLÝKLER ÖN PANEL DONANIM ÖZELLÝKLERÝ CÝHAZIN KULLANIMI MENÜ KULLANIMI E AYARLAR ANA MENÜLER AYAR MENÜSÜ ALARMLAR MENÜSÜ ANALOG ÇIKIÞ AYAR MENÜSÜ RS-485 SERÝ HABERLEÞME AYARLARI RE MENÜSÜ EKRAN AYAR MENÜSÜ DÝL AYAR MENÜSÜ FABRÝKA AYAR MENÜSÜ GÜENLÝK AYAR MENÜSÜ ANA MENÜDEN ÇIKIÞ MONTAJ BOYUTLAR E MONTAJ BAÐLANTI ÞEMASI PC BAÐLANTISI FABRÝKA ÇIKIÞ DEÐERLERÝ TEKNÝK ÖZELLÝKLER REGISTER TABLOSU GÝRÝÞ 1.1.UYGULAMALAR: Cihaz ile aþaðýdaki ölçüm ve uygulamalarý yapabilirsiniz. - Ölçülen tüm deðerler MODBUS protokolü ile RS485 hat üzerinden aktarýlabilir, menü ayarlarý uzaktan yapýlabilir. (DC-10S/10CS/11S/11CS) - Programlanabilen 2 Adet Alarm Rölesi ile sistemdeki gerilim deðerinin seyretmesi istenilen aralýk belirlenip gerilim bu deðerin dýþýna çýktýðýnda Alarm1 (C1) ve Alarm2 (C2) kontak çýkýþlarý vasýtasýyla kullanýcýya uyarý sinyali vermesi saðlanabilir. (DC-10C/10CS/11C/11CS) - Programlanabilen Analog Çýkýþ ile ölçülen gerilim deðerine göre akým veya gerilim çýkýþý vermesi saðlanabilir. (DC-10A/11A) - Ölçülen Maksimum-Minimum deðerler YUKARI/AÞAÐI tuþlarý kullanýlarak öðrenebilir. - Aydýnlatmalý LCD ekran ile ayarlara kolay eriþim ve her türlü ortamda en iyi okunabilirlik saðlar sn aralýðýnda ayarlanabilen ölçüm periyodu ile ölçüm sonuçlarýnýn istenilen sürede hesaplanmasý saðlanabilir. - Geniþ besleme aralýðý ile esnek kullaným saðlar AC / DC (DC-10/10A/10C/10S/10CS), 9-36 DC (DC-11/11A/11C/11S/11CS ) - Güvenlik menüsünden 4 haneli bir kullanýcý þifresi belirlenerek, cihazýn ayarlarýnýn yetkisiz kiþilerce deðiþtirilmesi önlenebilir. 1.2 GENEL ÖZELLÝKLER Cihaz DC bir sistemin gerilimini ölçmek için tasarlanmýþtýr. 1.3 ÖN PANEL Cihaz 2.5' aydýnlatmalý LCD ekrana sahiptir. LCD ekran üzerinde nümeric ve alpha numeric olmak üzere iki satýr, uyarý ve bilgilendirme sembolleri bulunmaktadýr. Cihazý programlamak üzere 3 adet buton bulunmaktadýr. Ekran ve butonlarýn ile ilgili açýklamalar aþaðýda anlatýlmýþtýr DC OLTMETER 5 2 Rx/Tx% SIFRE C1 C DC-10S Ön Panel ve Tuþlarýn Kullanýmý: 1.Yukarý tuþu. 2.Set tuþu, menüye giriþ ve deðer giriþ tuþu. 3.Aþaðý tuþu. 4.Þifre korumasýnýn etkin olduðunu gösterir. 5.Haberleþmenin varlýðýný gösterir. Haberleþme anýnda bu iþaret yanýp söner. 6.Ölçülen parametrelerin gösterildiði satýr. 7.Ölçülen gerilim yönünü gösterir. 8.Hangi menüde olduðunu veya bilgilendirme mesajlarýný gösterir. 9.Ölçüm ve analog çýkýþ parametrelerine ait birimler. 10. Kontak veya kontaklarýn yüksek hataya geçtiðini gösterir. Yüksek Alarm tipinde alarm parametreleri, Range Alarm tipinde Düþük Alarm parametreleri ayarlanýrken sürekli, Range alarm tipinde Yüksek alarm parametreleri ayarlanýrken yanýp söner.(dc-10c/10cs/11c/11cs) 11. Kontak veya kontaklarýn düþük hataya geçtiðini gösterir. Düþük Alarm tipinde alarm parametreleri, Range Alarm tipinde Yüksek Alarm parametreleri ayarlanýrken sürekli, Range alarm tipinde Düþük alarm parametreleri ayarlanýrken yanýp söner.(dc-10c/10cs/11c/11cs) 12.1.Kontak Çýkýþý. (DC-10C/10CS/11C/11CS) 13.2.Kontak Çýkýþý. (DC-10C/10CS/11C/11CS) 14, 15. Kontaklarýn çekili olduðunu gösterir.(dc-10c/10cs/11c/11cs) Tuþlara Ait Özel Fonksiyonlar YUKARI tuþu: Ölçme konumunda maksimum gerilim deðerinin görüntülenmesini saðlar. Program modunda cihaz parametrelerinin deðiþtirmekte kullanýlýr. tuþu: 3 sn. Basýlý tutulduðunda ANA MENÜ moduna geçiþi saðlar. ANA MENÜ den ALT MENÜLERE girmek ve parametredeki deðiþiklikleri kayýt etmek için kullanýlýr. Kilit fonksiyonu aktifse sistem gerilimi ayarlanan sýnýr dýþýna çýktýðýnda alarm çýkýþý kontaklarýný açar. Akým sýnýrlar içine girdiðinde alarm çýkýþ kontaklarý kapanmaz (kilitlenir-tutulur). tuþu kullanýlarak çýkýþ kontaklarý kapatýlýr AÞAÐI tuþu: Ölçme konumunda minimum gerilim deðerinin görüntülenmesini saðlar. Program modunda cihaz parametrelerinin deðiþtirmekte kullanýlýr. 1

2 DC OLTMETRE DC-10 / 10A / 10C / 10S / 10CS / 11 / 11A / 11C / 11S / 11CS 1.4 DONANIM ÖZELLÝKLERÝ - Gerilim ölçüm konnektörü (2-pin, +, -) - 0/2-10, 0-4/20 ma Analog Çýkýþ konnektörü (3-pin,, GND, I) - RS-485 konnektörü (4-Pin) - 2 adet Röle konnektörü ( 4-pin) - Besleme giriþi (2-pin) ( AC/DC (DC-10/10A/10C/10S/10CS), 9-36 DC (DC-11/11A/11C/11S/11CS) ) 2- CÝHAZIN KULLANIMI: 2.1 MENU KULLANIMI E AYARLAR: Cihazýn baðlantýlarýný kullanma talimatýnda verilen baðlantý þekline uygun olarak yaptýktan sonra enerji veriniz.(bkz. baðlantý þemasý) Ölçüm ve uygulamalarýnýn doðru olmasý için menüleri kullanarak gerekli ayarlamalarýn yapýlmasý gerekmektedir. 2.2 ANA MENÜLER: ANA Menüler; Cihazda, ölçüm ve kullaným ayarlarý için 10 tane ana menü bulunmaktadýr. Ölçüm ekranýnda set tuþuna 3 sn basýldýðýnda ANA MENÜ'lere geçiþ saðlanýr. Herhangi bir ANA MENÜ'de tuþuna basarak ilgili menünün ALT MENÜ'lerine geçiþ yapýlýr. Not: Menüde yaptýðýnýz bir deðiþikliðin geçerli olmasý için menüden çýkarken deðiþiklikler için onay vermeniz gerekmektedir. Aksi takdirde deðiþiklikler geçerli olmayacaktýr. ANA MENU AKIÞI: Periyot Ayar Menüsü Cihaz belirli bir süre boyunca örnek aldýktan sonra bu örneklerin ortalamasýný alarak ölçüm sonucunu hesaplamaktadýr. Örnek alma süresini bu menü sayesinde ayarlayabilirsiniz. Periyot deðeri 1-6sn arasýnda ayarlanabilir ALARMLAR Alarmlar Menüsü DC-10C/10CS/11C/11CS cihazlarý 2 adet normalde açýk kontak çýkýþýna sahiptir. Bu menüde alarmlarýn çalýþma þekli ayarlanmaktadýr. Her alarm 6 çalýþma modundan birine ayarlanabilir. Bu modlar yüksek alarm, düþük alarm, yüksek-düþük (range) alarm ve bunlarýn tersi þeklinde çalýþan diðer 3 mod. Bu menünün 4 alt menüsü bulunmaktadýr. "ALARM1", "ALARM2", "TRIP", "KÝLÝT". ALARMLAR ALARM 1 ALARM 2 TRIP 1. 3 sn. basýnýz periyot 1 "ALARM1" Alarm 1 Ayar Menüsü Cihazýn üzerinde bulunan rölenin çalýþma þekli ve çalýþma þekline göre parametrelerinin ayarlandýðý menüdür. 1. Alarm rölesine ait ayarlarýn tamamý bu menüden yapýlýr. 2. Alarm rölesine ait ayarlarda "ALARM2" menüsünden ayarlanabilir. Bu menünün 1 alt menüsü vardýr. ALARMLAR Sadece DC-10C/10CS/ 11C/11CS için geçerlidir. ALARM 1 ALRM DRMU RS 485 Sadece DC-10A/11A için geçerlidir. Sadece DC-10S/10CS/ 11S/11CS için geçerlidir. "ALRM DRMU"Alarm Durumu Ayar Menüsü Bu menüde rölenin alarm fonksiyonunun aktivasyonu yapýlýr. Bu menüde "OFF" seçeneði seçilirse o röleye ait alarm parametrelerine ulaþýlamaz. Alarm fonksiyonu kullanýcaksa bu menüde "ALRM DRMU" seçeneði "ON" yapýlmalýdýr. Alarm durumu ON yapýldýðýnda bu menünün 2 alt menüsü aktif hale gelir. Bu menüler "KONTK POZ" ve "ALRM TIPI" menüleridir. RE ALRM DRMU EKRAN AYARI ALRM DRMU OFF KONTK POZ OFF ALRM TIPI YHSEH DIL ttr "KONTK POZ" Kontak Pozisyonu Ayar Menüsü Bu menüde alarm rölesinin çýkýþýnýn nasýl baþlayacaðý ayarlanýr. Herhangi bir hata durumu oluþmadýðýnda bu seçenek "OFF" seçilirse kontak çýkýþý açýk, "ON" seçildiðinde kapalý baþlar. Fabrika çýkýþ ayarý "OFF" olarak ayarlanmýþtýr. KONTK POZ FBRK AYAR KONTK POZ OFF KONTK POZ ON GUENLIK MENU CIK "ALRM TIPI" Alarm Tipi Ayar menüsü Bu menüde alarmýn nasýl çalýþacaðý ayarlanýr. Alarm 3 þekilde çalýþabilir bunlar, Yüksek, Düþük ve Range ( Yüksek-düþük). ALRM TIPI ALRM TIPI YHSEH ALRM TIPI DUSUH 2

3 DC OLTMETRE DC-10 / 10A / 10C / 10S / 10CS / 11 / 11A / 11C / 11S / 11CS Alarm tipi Yüksek Alarm seçildiðinde ölçülen gerilimi deðeri ayarlanan maksimum gerilim deðerinden ("")daha yüksek bir deðere ulaþýrsa ve ani açma (trip) özelliði etkin deðilse girilen "hataya geçme süresi" ("") sonunda birinci kontak çýkýþýný açar ve LCD üzerinde bulunan yukarý segmenti ve C1 segmentinin içerisinde bulunan nokta segmenti yanar. Ölçülen gerilim deðeri ayarlanan maksimum gerilim ("") degerinin girilen histeresiz gerilimi ("") kadar altýna düþtüðünde eðer kilit özelliði aktif deðil ise girilen "hatadan dönüþ süresi" ("") sonunda birinci çýkýþý kapar LCD üzerinde bulunan yukarý segmenti ve C1 segmentinin içerisinde bulunan nokta segmenti söner. Alarm tipi Düþük Alarm olarak seçildiðinde gerilim deðeri ayarlanan minimum gerilim ("") deðerinden daha düþük bir deðere ulaþýrsa ve trip özelliði etkin deðilse girilen "hataya geçme süresi" ("") sonunda birinci kontak çýkýþýný açar ve LCD üzerinde bulunan aþaðý segmenti ve C1 segmentinin içerisinde bulunan nokta segmenti yanar. Ölçülen gerilim deðeri ayarlanan minimum gerilim ("") deðerinin girilen histeresiz gerilimi ("") kadar üzerine çýktýðýnda eðer kilit özelliði aktif deðil ise girilen "hatadan dönüþ süresi" ( "") sonunda birinci çýkýþý kapar LCD üzerinde bulunan aþaðý segmenti ve C1 segmentinin içerisinde bulunan nokta segmenti söner. Alarm tipi Yüksek-Düþük Alarm ( Range) olarak seçildiðinde "" için düþük alarm, "" için yüksek alarm olarak çalýþýr. Bu alarm tipi seçiliyken minimum gerilim deðeri ("") maksimum gerilim deðerinden ("") büyük ayarlanamaz. YÜKSEK ALARM "" Ölçülen gerilimin ulaþmasýný istediðiniz en yüksek gerilim deðerinin girildiði menüdür. Bu deðer arasýnda bir deðer girilebilir. Deðer 0 (sýfýr) girilirse yüksek alarm iptal edilir. 1 "" Yüksek gerilim uyarýsýndan geriye dönüþ (normale dönüþ) için gerekli olan, histeresiz gerilimin girildiði menüdür. Bu deðer 0-1 arasýnda girilebilir "" Düþük gerilim uyarýsýndan geriye dönüþ (normale dönüþ) için gerekli olan, histeresiz gerilimin girildiði menüdür. Bu deðer arasýnda girilebilir "" Düþük gerilim uyarýsýna ait hataya geçme süresidir. Gireceðiniz süre saniye cinsindendir arasýnda bir deðer alabilir. "" Düþük gerilim uyarýsýndan ait hatadan dönme süresidir. Gireceðiniz süre saniye cinsindendir arasýnda bir deðer alabilir. "TRIP" "TRIP" fonksiyonu "EET" seçildiginde ölçülen gerilim deðeri, belirlenen yüksek gerilim deðerinin 1,5 katýný aþarsa ilgili alarma ait kontak çýkýþýný gecikmesiz açar. LCD üzerinde bulunan yukarý segmenti ve ilgili alarma ait C segmentinin içerisinde bulunan nokta segmenti yanar. Ölçülen gerilim deðeri, belirlenen düþük gerilim deðerinin 0.5 katýnýn altýna düþerse ilgili alarma ait kontak çýkýþýný gecikmesiz açar. LCD üzerinde bulunan aþaðý segmenti ve ilgili alarma ait C segmentinin içerisindeki nokta segmenti yanar. TRIP TRIP TRIP EET KÝLÝT ("LATCH") Latch fonksiyonu "EET" seçildiðinde herhangi bir alarm durumu oluþtuðunda ilgili alarma ait kontak çýkýþý açýk duruma geçer. Alarm koþulu ortadan kalktýktan sonra açýk durumunu korur. (kilitlenir-tutulur) Alarm durumu ortadan kaltýktan sonra çýkýþlarý kapalý duruma getirmek için set tuþuna basýlýr. Latch fonksiyonu "" seçildiðinde alarm koþulu ortadan kalktýðýnda açýk olan çýkýþ hatadan dönüþ süresi sonunda kapanýr. "" Yüksek gerilim uyarýsýna ait hataya geçme süresidir. Gireceðiniz süre saniye cinsindendir arasýnda bir deðer alabilir. EET "" Yüksek gerilim uyarýsýndan ait hatadan dönme süresidir. Gireceðiniz süre saniye cinsindendir arasýnda bir deðer alabilir. DÜÞÜK ALARM "" Ölçülen gerilim deðerinin ulaþmasýný istediðiniz en düþük gerilim deðerinin girildiði menüdür. Bu deðer arasýnda bir deðer girilebilir. Deðer 0 (sýfýr) girilirse düþük alarm iptal edilir "" Analog Çýkýþ Ayar Menüsü "" Cihaz ölçülen gerilim deðerine göre seçime baðlý olarak akým ya da gerilim çýkýþý verebilmektedir. Analog çýkýþ deðeri 0-10, 2-10, 0-20mA veya 4-20mA seçeneklerinden biri olarak ayarlanabilir. Kullanýcý bu menüde analog çýkýþ tipini ayarlayabilir, analog çýkýþý kapatabilir ya da aktif analog çýkýþ tipini öðrenebilir, cihazýn analog çýkýþý üretirken baz alacaðý en düþük ve en yüksek deðerleri ayarlayabilir. 0-20mA 2 ma ma 3

4 DC OLTMETRE DC-10 / 10A / 10C / 10S / 10CS / 11 / 11A / 11C / 11S / 11CS Bu menüde seçilmiþ olan analog çýkýþ tipinin maksimum deðerine karþýlýk gelen gerilim deðeri ayarlanýr. Bu deðer arasýnda girilebilir. Örnek: Analog çýkýþ tipi 0-20 ma seçildiðinde "" degeri 1'a ayarlanýrsa cihaz 1 ölçtüðünde analog çýkýþtaki akým 20 ma olacaktýr. 2 Bu menüde seçilmiþ olan analog çýkýþ tipinin minimum deðerine karþýlýk gelen gerilim deðeri ayarlanýr. Bu deðer arasýnda girilebilir. Örnek: Analog çýkýþ tipi 0-20 ma seçildiðinde "" degeri 10'a ayarlanýrsa cihaz 10 ölçtüðünde analog çýkýþtaki akým 0 ma olacaktýr RS-485 Seri Haberleþme Ayarlarý Cihaz tarafýndan ölçülen tüm deðerler MODBUS protokolü ile RS-485 hat üzerinden aktarýlabilir, menü ayarlarý uzaktan yapýlabilir. Not: Haberleþme özelliði DC-10S/10CS/11S/11CS modelinde mevcuttur. Bilgisayar ile haberleþmenin yapýlabilmesi için Adres, Baudrate ve Parite deðerleri cihaza doðru olarak girilmelidir. RS 485 menüsünün 3 alt menüsü vardýr.,, PARITE MODBUS RTU PROTOKOLÜ Standart MODBUS RTU mesaj formatý aþaðýdaki þekildeki gibidir. T Modbus Fonksiyonlarý: 03H 06H REGISTER OKUMA TEK REGISTER YAZMA 10H 2BH ÇOKLU REGISTER YAZMA CÝHAZ BÝLGÝLERÝ OKUMA Register okuma (03H) fonksiyonu ölçülen parametreleri (anlýk ölçüm deðeri, minimum ve maksimum ölçüm deðerleri) ve cihazýn diðer ayarlarýný okumak için kullanýlýr. Bu alanlar dýþýnda bir register okunmak istenirse cihaz hata mesajý gönderir. Örneðin ölçülen gerilim deðerini okumak için cihaza gönderilmesi gereken mesaj: Cihaz adresi 8 BIT 03 Fonksiyon FONKSÝYON 8 BIT Baþlangýç ve bitiþ T zamanlarý (3.5 karakter süresi) hatta baðlý cihazlarýn mesaj baþlangýcý ya da sonu olarak deðerlendirebilmeleri için data hatlarýnýn deðiþmeden kalmasý gereken süredir. Adres alaný (1-247 arasý) hatta baðlý cihazýn seri adresini belirtir. Data alaný slave den master a ya da master den slave cihaza gönderilen datayý içerir. CRC MODBUS RTU protokolünde kullanýlan hata tespit yöntemidir ve iki byte tan oluþur. Adres Adres DATA N x 8 BIT Register sayýsý CRCH CRCL T Register sayýsý 84 CRC Tek register yazma fonksiyonu (06H) cihazýn ayarlarýný deðiþtirmek ve ölçülmüþ olan minimum maksimum ölçüm deðerlerini resetlemek için kullanýlýr. 0A CRC Örneðin RS-485 in adres parametresini 2 ye ayarlamak için cihaza gönderilmesi gereken mesaj: RS PARITE YOH Cihaz adresi 06 Fonksiyon 80 Adres 20 Adres Data 02 Data B1 CRC CD CRC Adres Ayarý Adres bilgisi arasýnda bir deðer girilebilir. Baudrate Ayarý 24 bps, 48 bps, 96 bps, 192 bps, 384 bps deðerlerinden haberleþme yazýlýmýnda tanýmlý deðeri girin. PARITE Parite Ayarý Parite ayarýný Yok, Tek, Çift olarak girebilirsiniz. Seçilmiþ parametre görünür Çoklu register yazma fonksiyonu (10H) birden fazla register deðerini deðiþtimek için kullanýlýr. RS-485 in adres parametresini 2 ye ve baudrate parametresini 192 e ayarlamak için cihaza gönderilmesi gereken mesaj: Cihaz Adresi 10 Fonksiyon Adres Adres Cihaz bilgilerini okuma (2BH) fonksiyonu üretici adýný, cihaz kodunu, donaným ve yazýlým versiyonunu öðrenmek için bu fonksiyon kullanýlýr. Cihaz bilgilerini okumak için cihaza gönderilmesi gereken sorgu paketi : 2B 0E Register sayýsý 02 Register sayýsý 04 Byte sayýsý B3 Data Data Data Data CRC 3D CRC RE Reset Menüsü Ölçülen gerilim deðerinin içinden maksimumu ve minimumu cihaz içinde kaydedilir. Kaydedilen bu deðerlerin silinmesi için bu menü kullanýlýr. RE menüsünün 2 alt menüsü vardýr. SIL MIN, SIL MAKS. Ölçülen minimum ve maksimum gerilim deðerlerini görebilmek için bu talimatýn tuþlara ait özel fonksiyonlar bölümüne bakýnýz. NOT: Hafýzada kayýt edilen bilgiler elektrik kesilmelerinden etkilenmez. RE menüsünde, silmek istediðiniz deðere ait menüde EET seçeneði seçilip çýkýldýðýnda yapýlan deðiþikliklere onay verilirse, haberleþme üzerinden bu deðerlerin tutulduðu adreslere sýfýr 0 deðeri yazýlýrsa maksimum ve minimum ölçüm deðerleri silinir. PaRITE YOK PaRITE Seçilmiþ parametre görünür PaRITE CIFT RE sil MIN sil MAKS 4

5 DC OLTMETRE DC-10 / 10A / 10C / 10S / 10CS / 11 / 11A / 11C / 11S / 11CS SIL MIN Minimum Deðeri Silme Menüsü Kaydedilen minimum gerilim deðerini silme menüsüdür. sil MIN sil MIN sil MIN FBRK AYAR Fabrika Ayarlarý Menüsü Fabrika ayarlarýnýn yüklendiði menüdür. Fabrika ayarlar menüsüne girerken 4 haneli þifre sorulur. Eðer þifre aktif ise ana menü giriþinde sorulduðu için bu menüye giriþte tekrar þifre sorulmaz. Bu menüde EET seçeneði seçilip menüden çýkýþta KAYIT sorusu onaylanýnca fabrika ayarlarýna dönüþ iþlemi tamamlanýr. (Bkz. fabrika çýkýþ deðerleri) Þifre Etkin deðilse Þifre Yanlýþ ise SIL MAKS Maksimum Deðeri Silme Menüsü Kaydedilen maksimum gerilim deðerini silme menüsüdür. FBRK AYAR HATA sil MAKS Þifre Etkin ise Þifre Doðru ise sil MAKS sil MAKS FBRK AYAR AYARLAR BITTI EKRNAYARI Ekran Ayar Menüsü Cihaz ekran ayarlarýnýn yapýldýðý menüdür. EKRNAYARI menüsünün 2 alt menüsü vardýr. AYDINLTMA,. EKRNAYARI AYDINLTMA EET GUENLIK Güvenlik Ayar Menüsü Cihaz þifre ayarlarýnýn yapýldýðý menüdür. GUENLIK menüsünün 2 alt menüsü vardýr. SFR ACIK, SFR DGSTR. Bu menülerde þifre aktivasyon ve þifre deðiþim iþlemleri yapýlýrr. Fabrika çýkýþ þifresi 0 dýr. AYDINLTMA LCD Ekran Aydýnlatmasý Ayar menüsü Cihazýn ekranýnýn aydýnlatma kýsmýdýr. Kapalý. EET Açýk. 30 s 30sn yanýk kalýr. 60 s 1dk yanýk kalýr. 3 s 5dk yanýk kalýr. 9 s 15dk yanýk kalýr. GUENLIK sfr ACIK SFR DGSTR AYDINLTMA AYDINLTMA Seçilmiþ parametre görünür AYDINLTMA S SFR ACIK Þifre Aktivasyon Menüsü Þifre korumasýnýn pasif ve aktif olarak ayarlanabildiði menüdür. sfr ACIK Seçilmiþ parametre görünür sfr ACIK EET Kontrast Ayar Menüsü Kontrast ayarýnýn yapýldýðý menüdür. ile 15 arasýndaki deðerlere ayarlanabilir SFR DGSTR Þifre Deðiþimi Menüsü Þifre deðiþikliliðinin yapýldýðý menüdür. eski SFR eski SFR SFR DGSTR SFR DGSTI TEKRAR TEKRAR YENI SFR YENI SFR DIL Dil Ayar Menüsü Cihazýn dil ayar menüsüdür. TR Türkçe ve EN Ýngilizce olmak üzere iki dil seçeneði mevcuttur. DIL DIL TR LANGUAGE EN G MENU CIK Ana Menüden Çýkýþ Ana menüden çýkýþ için kullanýlýr. Ana menülerde bir deðiþiklik yapýldýysa yapýlan deðiþikliði kaydetmek için onay istenir. Hiçbir deðiþiklik yok ise ölçüm sonuçlarý gösterim menüsüne direkt geçilir. MENU CIK KAYIT Deðiþiklik kaydedildi Deðiþiklik iptal ÖLÇÜM EKRANI 1. 5

6 DC OLTMETRE DC-10 / 10A / 10C / 10S / 10CS / 11 / 11A / 11C / 11S / 11CS 3. MONTAJ 3.1. BOYUTLAR E MONTAJ Boyutlar 48mm 96mm T P PR 20 (48x96) Kontrol Panel Alan Ölçüsü Duvar 43mm 50mm 54mm 63mm T P PR 20 (48x96) 3.2. BAÐLANTI ÞEMASI RELAY in * ** 2 DC RELAY 2 GND A - * Sadece DC-10C/10CS/11C/11CS ** Sadece DC-10A/11A *** Sadece DC-10S/10CS/11S/11CS **** Sadece DC-11/11A/11C/11S/11CS Kontrol Panel Kesim Ölçüsü 44mm TR B A GND *** RS AC/DC ***** **** Un -**** ***** Sadece DC-11/11A/11C/11S/11CS 9-36 DC 3.3. PC BAÐLANTISI AYNI HATTA MAX. 31 CIHAZ BAÐLANABÝLÝR... TR B A GND TR B AGND TR B A GND DC-10S/10CS -31. DC-11S/11CS -31. TR BA GND... MAX. 12 mt. MAX. 12 mt. DC-10S/10CS -2. DC-11S/11CS -2. DC-10S/10CS -1. DC-11S/11CS -1. MAX. 12 mt.... B A GND 91mm T P PR 20 (48x96) 1A RS-485 / RS-232 Çevirici KUETLENDÝRÝCÝ KULLANILARAK AYNI HATTA 247 CIHAZ BAÐLANABÝLÝR DC-10S/10CS DC-11S/11CS PC B A RS-485 / RS-232 GND Çevirici SÝNYAL DC-10S/10CS -31. DC-10S/10CS -2. DC-10S/10CS -1. KUETLENDÝRÝCÝ DC-11S/11CS -31. DC-11S/11CS -2. DC-11S/11CS -1. PC 4. FABRÝKA ÇIKIÞ DEÐERLERÝ: Alarmlar:(DC-10C/10CS/11C/11CS) 1.Alarm: Alarm Durumu : Pasif Tutma (Latch) Ani Açma (Trip) Tersle (Output Inverse Alarm Tipi : Yuksek Alarm Yüksek Alarm Degeri : 1v Düþük Alarm Deðeri : 10 Yüksek Alarm Histeresiz : 10 Düþük Alarm Histeresiz : 5 Yüksek Alarm Hataya Geçme Süresi (d_on_time) : 20s Yüksek Alarm Hatadan Dönme Süresi (d_on_time) : 10s Düþük Alarm Hataya Geçme Süresi (d_on_time) : 20s Düþük Alarm Hatadan Dönme Süresi (d_on_time) : 10s 2.Alarm: Alarm Durumu : Pasif Tutma (Latch) Ani Açma (Trip) Tersle (Output Inverse). Alarm Tipi : Yuksek Alarm Yüksek Alarm Degeri : 1 Düþük Alarm Deðeri : 10 Yüksek Alarm Histeresiz : 10 Düþük Alarm Histeresiz : 5 Yüksek Alarm Hataya Geçme Süresi (d_on_time) : 20s Yüksek Alarm Hatadan Dönme Süresi (d_on_time) : 10s Düþük Alarm Hataya Geçme Süresi (d_on_time) : 20s Düþük Alarm Hatadan Dönme Süresi (d_on_time) : 10s RS 485: (DC-10S/10CS/11S/11CS ) Adres : 1 Baudrate : 96 Parite : Yok Analog Çýkýþ: (DC-10A/11A) Analog Çýkýþ : 0-20 ma Assign Hi : 2 Assign Lo : 0 Periyot : 1 (saniye) Ekran : Aydýnlatma : Açýk Kontrast : 15 Dil : Türkçe Guvenlik : Sifre Aktif Þifre : 0 5. TEKNÝK ÖZELLÝKLER: Ýþletme Gerilimi (Un) : AC DC-10/10A/10C/10S/10CS, 9-36 DC DCA-11/11A/11C/11S/11CS Frekans :50/60 Hz DC-10/10A/10C/10S/10CS Besleme Giriþi Güç Tüketimi: < 4 A Ölçme Giriþi Güç Tüketimi :< 1 A Ölçme Giriþ Direnci (Rin) :< 2M in :+/- 2 Doðruluk :%0.5 ±1 Digit [(%10 - %1) x tam skala] Röle Çýkýþlarý (2 adet) :2 NO, 5A 1250 A (DC-10C/10CS/11C/11CS) Haberleþme :MODBUS RTU (RS-485) Programlanabilir. (DC-10S/10CS/11S/11CS) Baudrate : Adres :1-247 Parite :Yok, tek, çift Analog Çýkýþ :(DC-10A/11A) Analog Gerilim Çikiþi :0-10 veya 2-10 Yük Direnci :>= 1K2 Güncelleme Periyodu :1m (mili saniye). Analog Akým Çýkýþý :0-20 ma veya 4-20 ma Yük Direnci :<= 5ohm Güncelleme Periyodu :1m (mili saniye). Doðruluk :±0. % FS Periyot :1-6 saniye Ortam sicakliði : C Gösterge :2.5 inç Aydinlatmali LCD Ekran Boyutlar :PR-20 Cihaz Koruma Sýnýfý :Çift Yalitim - Sinif II ( ) Kutu Koruma Sýnýfý :IP 40 Terminal Koruma Sýnýfý :IP Kablo Kesiti (Klemens için) :2.5mm2 Kutu Malzemesi :Yanmaz Baðlanti Þekli :Panoya Önden ( PR-20 ) Aðýrlýk :0.240 kg Montaj Sýnýfý :Sinif III Pano Delik Ölçüleri :48X96 mm (PR-20) 6

7 DC OLTMETRE DC-10 / 10A / 10C / 10S / 10CS / 11 / 11A / 11C / 11S / 11CS 6. REGISTER TABLOSU: Kilit Kilit Kilit Kilit 7

8 DC OLTMETRE DC-10 / 10A / 10C / 10S / 10CS / 11 / 11A / 11C / 11S / 11CS 8

9 DC OLTMETRE DC-10 / 10A / 10C / 10S / 10CS / 11 / 11A / 11C / 11S / 11CS 9 A55 / Rev.2

10 DC OLTMETRE DC-10 / 10A / 10C / 10S / 10CS / 11 / 11A / 11C / 11S / 11CS sn Sifre aktif ise SIFRE yanar SIFRE Sifre yanlis ise SIFRE Sifre pasif ise Sifre dogru ise 1 Ekranda son ayarlanan deðer gösterilir 05 Sadece DC-10C/10CS/11C/11CS için geçerlidir. ALARM1 ALARM DRMU OFF ALARM DRMU ALARM DRMU ALARM 2 Hangi alarm ayarýndan geri dönüyorsa o alarma döner KONTK POZ OFF KONTK PO KONTK PO ALRM TIPI YKSEK ALRM TIPI ALRM TIPI ALRM TIPI ALARMLAR ANI ACMA ANI ACMA ANI ACMA Ekranda seçilmiþ parametre görünür. (Alarm tipi) Sadece DC-10A/11A için geçerlidir ma 0-20 ma 4-20 ma Menü haritasý arka sayfada devam etmektedir.

11 DC OLTMETRE DC-10 / 10A / 10C / 10S / 10CS / 11 / 11A / 11C / 11S / 11CS Sadece DCA-10S/10CS/11S/11CS ÝÇÝN GEÇERLÝDÝR. RS 485 adres 1 96 parite YOK adres 24 Ekranda son ayarlanan deðer gösterilir parite RE SIL MIN SIL MAKS SIL MIN SIL MAKS DIL TR FBRK AYAR DIL LANGUAGE Sifre etkin degilse Sifre etkin ise FBRK AYAR Sifre yanlis ise Sifre dogru ise AYARLAR BITTI EKRNAYARI AYDINLTMA ACIK 15 AYDINLTMA Ekranda son ayarlanan deðer gösterilir 5 1 GUENLIK SFR ACIK SFR DGSTR PASIF ESKI SFR ESKI SFR Sifre dogru ise YENI SFR YENI SFR Sifre yanlis ise Sifre yanlis ise ESKI SFR Sifre yanlis ise TEKRAR Sifre dogru ise SFR ACIK SFR DGSTI TEKRAR TEKRAR MENU CIK KAYIT Deðiþiklik kaydedildi Deðiþiklik iptal 120. v A5377 / Rev.2

Üniversal Giriþli Proses indikatörü

Üniversal Giriþli Proses indikatörü Üniversal Giriþli Proses Ýndikatörü UPI4-2100 UPI4-2100 L1 L2 L3 Out1 Out2 Universal Process Indicator Üniversal Giriþli Proses indikatörü mv, V, ma, termocuple ve RTD giriþi seçilebilir ( 16 bit çözünürlük

Detaylı

Tek Setli, Tek Çýkýþlý, Çok Fonksiyonlu Hýz Ölçer

Tek Setli, Tek Çýkýþlý, Çok Fonksiyonlu Hýz Ölçer Tek li, Tek Çýkýþlý Hýz Ölçer TCS37-100.S TCS37-100 Timer&Counter&Speed Tek li, Tek Çýkýþlý, Çok Fonksiyonlu Hýz Ölçer 6 dijit LED Display (Yeþil veya Kýrmýzý), 8mm dijit boyu Ýki ayrý çarpým faktörü(00.0001...

Detaylı

Ýki Setli, Ýki Çýkýþlý, Çok Fonksiyonlu Pozisyon Ýndikatörü

Ýki Setli, Ýki Çýkýþlý, Çok Fonksiyonlu Pozisyon Ýndikatörü Pozisyon Ýndikatörü TCS37-200.PSI TCS37-200 Timer&Counter&Speed Ýki Setli, Ýki Çýkýþlý, Çok Fonksiyonlu Pozisyon Ýndikatörü 6 dijit LED Display (Yeþil veya Kýrmýzý), 8mm dijit boyu Mekanik reset deðeri

Detaylı

Solar Controller. Fark sýcaklýðý, kollektör veya return sensör sýcaklýðý göstergeden gözlenebilir

Solar Controller. Fark sýcaklýðý, kollektör veya return sensör sýcaklýðý göstergeden gözlenebilir Solar Controller SC - 1600 Solar Controller 3 sýcaklýk algýlama sensörü Kollektör sýcaklýk algýlama sensörü Return sýcaklýk algýlama sensörü Tank sýcaklýk algýlama sensörü Fark sýcaklýðý, kollektör veya

Detaylı

Güneþ Ýle Su Isýtma Sistemleri için Fark Sýcaklýk Kontrol Cihazý

Güneþ Ýle Su Isýtma Sistemleri için Fark Sýcaklýk Kontrol Cihazý Fark Sýcaklýk Kontol Cihazý DC-1000 Güneþ Ýle Su Isýtma Sistemleri için Fark Sýcaklýk Kontrol Cihazý Kollektör, return ve tank sýcaklýðý için 3 sýcaklýk sensör giriþi Fark sýcaklýðý, kollektör, return

Detaylı

ENDA MODBUS PROTOKOLÜ

ENDA MODBUS PROTOKOLÜ 1. GÝRÝÞ ENDA MODBUS PROTOKOLÜ Modbus protokolü istemci/sunucu mimarisine dayalý bir endüstriyel iletiþim protokolüdür. Ýlk kez Modicon firmasý tarafýndan geliþtirilmiþ bir standart olup sahadaki cihazlar

Detaylı

DC VOLTMETRE DCV-10 / 10A / 10C / 10S / 10CS / 11 / 11A / 11C / 11S / 11CS Kullanma Talimatý ve Menü Haritasý

DC VOLTMETRE DCV-10 / 10A / 10C / 10S / 10CS / 11 / 11A / 11C / 11S / 11CS Kullanma Talimatý ve Menü Haritasý DC OLTMETRE DC-10 / 10A / 10C / 10S / 10CS / 11 / 11A / 11C / 11S / 11CS Kullanma Talimatý ve Menü Haritasý A5015 / Rev.1 www.entes.com.tr DÝKKAT -Cihaz baðlanýrken bütün enerjiyi kesiniz. -Cihaz þebekeye

Detaylı

20 Adým Profil Kontrol Cihazý

20 Adým Profil Kontrol Cihazý Profil Kontrol Cihazý PRFC7-2100 PRFC 7-2100 Out3 Start/Pause Profile Controller 20 Adým Profil Kontrol Cihazý Isýtma / Soðutma fonksiyonu seçimi ON/OFF veya Oransal (P) Çalýþma 20 adýma kadar program

Detaylı

Üniversal Ölçüm Cihazý UMG 505. Þebeke Analizi ve Enerji Yüklerinin Optimizasyonu

Üniversal Ölçüm Cihazý UMG 505. Þebeke Analizi ve Enerji Yüklerinin Optimizasyonu Üniversal Ölçüm Cihazý UMG 505 Þebeke Analizi ve Enerji Yüklerinin Optimizasyonu Modem Yazýcý LON Mobus PC I/O Kullanýmý LON Üniversal Ölçüm Cihazý Kullanýmý UMG 505 düþük gerilim ve orta gerilim þebekelerindeki

Detaylı

ESM-3711-CL 77 x 35 DIN Boyutlu, Minimum ve Maksimum Sýcaklýk Kaydý Yapan Dijital, ON / OFF Soðutma Kontrol Cihazý

ESM-3711-CL 77 x 35 DIN Boyutlu, Minimum ve Maksimum Sýcaklýk Kaydý Yapan Dijital, ON / OFF Soðutma Kontrol Cihazý ESM-3711-CL 77 x 35 DIN Boyutlu Soðutma Kontrol Cihazý Dahili Buzer ESM-3711-CL 77 x 35 DIN Boyutlu, imum ve Maksimum Sýcaklýk Kaydý Yapan Dijital, ON / OFF Soðutma Kontrol Cihazý - 3 Dijit göstergeli

Detaylı

Cihazýnýzý kullanmadan önce lütfen DÝKKATLE okuyun!!..

Cihazýnýzý kullanmadan önce lütfen DÝKKATLE okuyun!!.. TOU 01 KULLANMA KLAVUZU EPC (Teknolojik deðiþiklikler nedeniyle deðiþiklik hakký saklýdýr. Üretici Firma deðiþiklikleri önceden haber verilmeksizin yapabilir.) Cihazýnýzý kullanmadan önce lütfen DÝKKATLE

Detaylı

Titreþim denetim cihazý

Titreþim denetim cihazý Titreþim denetim cihazý Tip 675 Titreþim hýzý (mm/s, rms) 2 Transistör þalter çýkýþý (Ön ayarlamasý sabit olarak yapýlmýþtýr) Analog elektrik çýkýþý: 4...20 ma Frekans aralýðý: 10 Hz...1000 Hz 1 Hz...1000

Detaylı

EPM-7790 72x72 DIN Boyutlu

EPM-7790 72x72 DIN Boyutlu Dijital otansiyometre EM-7790 72 x 72 DIN Boyutlu Dijital otansiyometre Cihazý EM-7790 72x72 DIN Boyutlu Frekans Konvertörü(Motor Sürücüsü) Kontrol aneli - 4 Dijit Göstergeli - Ön anelden kolay ayarlanabilir

Detaylı

KAÇAK AKIM RÖLESİ. www.ulusanelektrik.com.tr. Sayfa 1

KAÇAK AKIM RÖLESİ. www.ulusanelektrik.com.tr. Sayfa 1 DELAB TM-18C KAÇAK AKIM RÖLESİ İÇERİK GENEL / BUTON FONKSİYONLARI.2 PARAMETRE AYARLARI...2 PARAMETRE AÇIKLAMALARI 3 KAÇAK AKIM AYARLARI...3 AÇMA SÜRESİ AYARLARI.3 AŞIRI AKIM AYARLARI...4 ÇALIŞMA SÜRESİ..4

Detaylı

ESM-4420 48x48 DIN 1/16 Sýcaklýk Kontrol Cihazý

ESM-4420 48x48 DIN 1/16 Sýcaklýk Kontrol Cihazý ESM-4420 48x48 DIN 1/16 Sýcaklýk Kontrol Cihazý ESM-4420 48 x 48 DIN 1/16 Üniversal Giriþli Sýcaklýk Kontrol Cihazý - 4 dijit proses(v) ve 4 dijit proses set deðeri(sv) göstergesi - Üniversal proses giriþi

Detaylı

TC4S TC4SP TC4Y TC4M TC4H TC4W TC4L

TC4S TC4SP TC4Y TC4M TC4H TC4W TC4L TC erisi Ekonomik PID Kontrol Özellikler Yeni geliþtirilen PID algoritmasý ve msn örnekleme hýzý ile ideal sýcaklýk ü saðlar. yný cihazda bütünleþmiþ RP ve Röle çýkýþlarý : RP çýkýþý faz ve saykýl yapma

Detaylı

DKG-190 AKÜ ŞARJ KONTROL CİHAZI TANITIM ÖZELLİKLER. DKG-190 Kullanım Kılavuzu V-1.1 (24.03.2015) -1-

DKG-190 AKÜ ŞARJ KONTROL CİHAZI TANITIM ÖZELLİKLER. DKG-190 Kullanım Kılavuzu V-1.1 (24.03.2015) -1- DKG-190 AKÜ ŞARJ KONTROL CİHAZI TANITIM DKG-190 telekom sistemlerinde kullanılan jeneratörlerin çalışma saatlerini azaltmak amacıyla tasarlanmış ileri teknoloji ürünü bir cihazdır. Cihaz kullanıldığı yerlerde

Detaylı

EAOM-3-HM-ALT EAOM-3-STP-ALT EAOM-3-HM-STP-ALT

EAOM-3-HM-ALT EAOM-3-STP-ALT EAOM-3-HM-STP-ALT , 7x7 DIN Boyut EAOM-3 Manuel Start ve Motor Korumalý Kontrol cihazlarý Kontak Anahtarlý, EAOM-3-ALT Kontak Anahtarlý ve Jeneratör Voltajýndan Aþýrý Hýz Algýlama, EAOM-3-MAG Kontak Anahtarlý ve Manyetik

Detaylı

Kameralý Aydýnlatma Sistemi

Kameralý Aydýnlatma Sistemi Us e r M an ual Smartguard M otion Li ght wit h Video Ca mera Kameralý Aydýnlatma Sistemi AEC-939AD Paket Ýçeriði Kameralý Aydýnlatma Sistemi Kullanma kýlavuzu 1 Adet alyan anahtar 1 Adet 300w halojen

Detaylı

2K-130 KULLANIM KILAVUZU

2K-130 KULLANIM KILAVUZU K- KULLANIM KILAVUZU Kablolu Dijital Zil Paneli Kart Okuyuculu Daire no. gir ve ye bas Kapı açmak için ve şifre gir Lütfen ürünü kullanmadan önce bu kılavuzu okuyunuz. . Bölümler ve İşlevleri Kamera Lensi

Detaylı

S50 Parmak izi Cihazı Kullanım Kılavuzu. S50 Genel Tanıtım

S50 Parmak izi Cihazı Kullanım Kılavuzu. S50 Genel Tanıtım S50 Parmak izi Cihazı Kullanım Kılavuzu S50 Genel Tanıtım Fonksiyon Tanımı İlgili özellik ve input için aşağıdaki tabloyu inceleyiniz Programlama Moduna Giriş * 888888 # Kodundan sonra programlamaya başlayabilirsiniz

Detaylı

BQ370-02 Modbus Analog Giriş Kartı 6 Kanal 4 20mA. Kullanım Kılavuzu. Doküman Versiyon: 1.0 03.05.2016 BQTEK

BQ370-02 Modbus Analog Giriş Kartı 6 Kanal 4 20mA. Kullanım Kılavuzu. Doküman Versiyon: 1.0 03.05.2016 BQTEK Modbus Analog Giriş Kartı 6 Kanal 4 20mA Kullanım Kılavuzu Doküman Versiyon: 1.0 03.05.2016 BQTEK İçindekiler İçindekiler... 2 1. Cihaz Özellikleri... 3 2. Genel Bilgi... 3 1. Genel Görünüm... 4 2. Cihaz

Detaylı

Sýcaklýk Ýndikatörü. Sipariþ Bilgisi. 2-renk (Kýrmýzý ve Yeþil) LED li Görülebilirliði Yüksek LCD Ekran

Sýcaklýk Ýndikatörü. Sipariþ Bilgisi. 2-renk (Kýrmýzý ve Yeþil) LED li Görülebilirliði Yüksek LCD Ekran Sýcaklýk Ýndikatörü 2-renk (Kýrmýzý ve Yeþil) LED li Görülebilirliði Yüksek LCD Ekran Geniþ giriþ aralýðý iki tip platin dirençli termometre ve on tip termokupl arasýndan seçin. Ön panel tuþlarý ile kolay

Detaylı

ANC SERİSİ. ANNUNCIATOR Alarm Anonsiyatör. Kullanım Kılavuzu

ANC SERİSİ. ANNUNCIATOR Alarm Anonsiyatör. Kullanım Kılavuzu ANC SERİSİ ANNUNCIATOR Kullanım Kılavuzu İÇİNDEKİLER Semboller... 3 Doğru Kullanım ve Güvenlik Şartları... 3 Cihaz Hakkında Genel Bilgi... 4 Sinyal Girişi... 4 Led Göstergesi... 5 Ön Panel Tuşları... 5

Detaylı

SMART- Oda Termostatý

SMART- Oda Termostatý SMART- Oda Termostatý Montaj ve Kullaným Kýlavuzu . Kitap Rev. Tarihi: 070104 Kitap Baský Tarihi: 080104 Kitap Rev. No: 00 Oda Termostatý Montaj ve Kullaným Kýlavuzu Ýçindekiler GÝRÝÞ 3 - Özelklikleri

Detaylı

REAKTÝF GÜÇ KONTROL RÖLELERÝ KULLANMA KILAVUZU

REAKTÝF GÜÇ KONTROL RÖLELERÝ KULLANMA KILAVUZU Tense Elektrik Elektronik Sanayii REAKTÝF GÜÇ KONTROL RÖLELERÝ KULLANMA KILAVUZU Endüktif ve Kapasitif Sistemleri Kompanze Edebilir Üç faz, iki faz ve tek faz kondansatör baðlanabilen Var ölçümü RGT-12M,

Detaylı

TEKNİK ÖZELLİKLER. Giriş Beslemesi. Giriş besleme voltajı. Motor Çıkışı. Motor gerilimi. Aşırı yük ve kısa devre korumalı.

TEKNİK ÖZELLİKLER. Giriş Beslemesi. Giriş besleme voltajı. Motor Çıkışı. Motor gerilimi. Aşırı yük ve kısa devre korumalı. 1 TEKNİK ÖZELLİKLER Giriş besleme voltajı Maks. güç harcaması Besleme koruması Motor gerilimi Motor çıkış akımı Motor kontrol şekli Motor koruması Encoder tipi Encoder çözünürlüğü Encoder voltajı Kumanda

Detaylı

ESM- 7720 72x72 DIN Boyutlu Sýcaklýk Kontrol Cihazý

ESM- 7720 72x72 DIN Boyutlu Sýcaklýk Kontrol Cihazý ESM- 7720 72x72 DIN Boyutlu Sýcaklýk Kontrol Cihazý ESM-7720 72 x 72 DIN Boyutlu Üniversal Giriþli Sýcaklýk Kontrol Cihazý - 4 dijit proses(v) ve 4 dijit proses set deðeri(sv) göstergesi - Üniversal proses

Detaylı

ESM-9950 96 x 96 DIN 1/4 Üniversal Giriþli PID Smart I/O Modül Sistemli Proses Kontrol Cihazý

ESM-9950 96 x 96 DIN 1/4 Üniversal Giriþli PID Smart I/O Modül Sistemli Proses Kontrol Cihazý Proses Kontrol Cihazý ESM-9950 96x96 1/4 DIN ESM-9950 96 x 96 DIN 1/4 Üniversal Giriþli PID Smart I/O Modül Sistemli Proses Kontrol Cihazý - 4 dijit proses(p) ve 4 dijit proses set deðeri(s) göstergesi

Detaylı

ENDA ET1120 (MASTER) RAY MONTAJLI PID UNIVERSAL KONTROL CİHAZI

ENDA ET1120 (MASTER) RAY MONTAJLI PID UNIVERSAL KONTROL CİHAZI Cihazı kullanmadan önce kullanma kılavuzunu dikkatlice okuyunuz! Kullanma kılavuzundaki uyarılara uyulmamasından kaynaklanan zarar, ziyan ve şahısların uğrayacağı kazalarda sorumluluk kullanıcıya aittir.

Detaylı

MODEL OP-CN4. Sürüm 2.0 KULLANMA KILAVUZU ARTIMSAL SAYICI UYARI! CİHAZI KULLANMADAN ÖNCE DİKKATLİCE OKUYUNUZ

MODEL OP-CN4. Sürüm 2.0 KULLANMA KILAVUZU ARTIMSAL SAYICI UYARI! CİHAZI KULLANMADAN ÖNCE DİKKATLİCE OKUYUNUZ MODEL OP-CN4 ARTIMSAL SAYICI Sürüm 2.0 KULLANMA KILAVUZU UYARI! CİHAZI KULLANMADAN ÖNCE DİKKATLİCE OKUYUNUZ 1. Cihazın elektriksel bağlantılarını son sayfada belirtilen şekilde yapınız. 2. Elektriksel

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER AÇIKLAMALAR ÖZELLÝKLER. MODELLER - 4 ve 6 Ýstasyonlu Model Seçenekleri ÝÇ MEKAN MODEL - 24VAC Transformatörle birlikte

ÝÇÝNDEKÝLER AÇIKLAMALAR ÖZELLÝKLER. MODELLER - 4 ve 6 Ýstasyonlu Model Seçenekleri ÝÇ MEKAN MODEL - 24VAC Transformatörle birlikte ÝÇÝNDEKÝLER MINI IRRIGATION CONTROLLER MODELLER - ve Ýstasyonlu Model Seçenekleri ÝÇ MEKAN MODEL - VAC Transformatörle birlikte ÖZELLÝKLER... AÇIKLAMALAR... TALÝMATLARI Giriþ... Diðer Fonksiyonlar... Programlama

Detaylı

Proses kontrolörü. pnömatik ve elektrik aktüatörler için. Proses kontrolörü 110-240V. Proses kontrolörü

Proses kontrolörü. pnömatik ve elektrik aktüatörler için. Proses kontrolörü 110-240V. Proses kontrolörü 110-240V pnömatik ve elektrik aktüatörler için Rittal-panoda dtron 316 kontrol için akım döngüsü sensör girişli 4-20 ma çıkışlı konum kontrolörlü pnömatik ve elektrik aktüatörü Özellikler Rittal pano RAL

Detaylı

AN 96L ENERJİ ANALİZÖRÜ

AN 96L ENERJİ ANALİZÖRÜ AN 96L ENERJİ ANALİZÖRÜ 1-Akım Trafo Oranı ayarı: Set tuşuna basılır. Ekranda : akım trafo oranı mesajı görülür. Tekrar Set tuşuna basılır. Ekranda önceden ayarlanmış olan akım trafo oranı değeri görülür.yukarı,

Detaylı

1. Tanım ve Özellikler. 1.1. Tanım

1. Tanım ve Özellikler. 1.1. Tanım 1. Tanım ve Özellikler 1.1. Tanım Modbus protokolü ile OmniCon, Bilgisayar, PLC ve dier cihazlarla haberleerek topladıı bilgileri göstermek üzere tasarlanmı Info Panel kontrol ve haberleme ünitesidir.

Detaylı

MW-350 Stand-Alone Şifre+Kart Okuyucu. Kullanım Kılavuzu. Kullanıma başlamadan önce mutlaka okuyunuz

MW-350 Stand-Alone Şifre+Kart Okuyucu. Kullanım Kılavuzu. Kullanıma başlamadan önce mutlaka okuyunuz MW-350 Stand-Alone Şifre+Kart Okuyucu Kullanım Kılavuzu Kullanıma başlamadan önce mutlaka okuyunuz MW-350 tek kapı için tasarlanmış Stand alone ve Wiegand çıkışlı şifreli kart okuyucudur. IP 68 standartda

Detaylı

DC MULTIMETRE ve ENERJİ ÖLÇER

DC MULTIMETRE ve ENERJİ ÖLÇER DC MULTIMETRE ve ENERJİ ÖLÇER Green Power Measurement Device, Kısa yolları olan menu ile kolay kullanım DC akım, gerilim ve güç değerleri aynı anda izlenebilir. Toplam, positif, negatif ve fark olarak

Detaylı

KULLANIM KILAVUZU Ses Ölçüm Cihazı PCE-353

KULLANIM KILAVUZU Ses Ölçüm Cihazı PCE-353 KULLANIM KILAVUZU Ses Ölçüm Cihazı PCE-353 Versiyon 1.1 Oluşturma Tarihi: 13/02/2017 İçindekiler 1 Giriş... 3 2 Güvenlik notları... 3 3 Özellikler... 4 3.1 Teslimat İçeriği... 4 3.2 Opsiyonel aksesuarlar...

Detaylı

Reaktif Güç Yönetim Çözümleri. Tasarrufun Elektrik Yönü

Reaktif Güç Yönetim Çözümleri. Tasarrufun Elektrik Yönü Reaktif Güç Yönetim Çözümleri Tasarrufun Elektrik Yönü Temel Özellikler Kontrolörlerinin basit bir şekilde tanımlanması Güç faktör kontrolörleri reaktif gücü azaltarak güç dağıtım sistemlerinin maksimum

Detaylı

Q-P 50 B KULLANIM KILAVUZU

Q-P 50 B KULLANIM KILAVUZU Q-P 50 B KULLANIM KILAVUZU BÖLÜM 1: ÜRÜN ÖZELLİKLERİ Bu Q-P 50 B okuyucu özellikle, akıllı binalar, yerleşim alanlarındaki toplu geçişlerde, ofislerin binaların, fabrika girişlerinin kontrolü için dizayn

Detaylı

electrosec electrosec TH-02ETH ETHERNET BAĞLANTILI ISI, NEM, ALARM ve OTOMASYON SİSTEMİ Montaj ve Programlama Kılavuzu

electrosec electrosec TH-02ETH ETHERNET BAĞLANTILI ISI, NEM, ALARM ve OTOMASYON SİSTEMİ Montaj ve Programlama Kılavuzu electrosec electrosec TH-02ETH ETHERNET BAĞLANTILI ISI, NEM, ALARM ve OTOMASYON SİSTEMİ R Montaj ve Programlama Kılavuzu GENEL ÖZELLİKLERİ Programlanabilir ISI ve NEM sensörü 4 Bölge Alarm Sistemi 10 Adet

Detaylı

EZM-4430 48 x 48 DIN 1/16 Üniversal Giriþli Programlabilir Sayýcý

EZM-4430 48 x 48 DIN 1/16 Üniversal Giriþli Programlabilir Sayýcý EZM-4430 48x48 DIN 1/16 rogramlanabilir Sayýcý EZM-4430 48 x 48 DIN 1/16 Üniversal Giriþli rogramlabilir Sayýcý - 6 Dijit roses (V) ve 6 dijit Set (SV) deðeri göstergesi - Reset, ause ve ChA-ChB sayma

Detaylı

BQ Modbus Analog Giriş Kartı 6 Kanal PT100 - PT1000. Kullanım Kılavuzu. Doküman Versiyon: BQTEK

BQ Modbus Analog Giriş Kartı 6 Kanal PT100 - PT1000. Kullanım Kılavuzu. Doküman Versiyon: BQTEK Modbus Analog Giriş Kartı 6 Kanal PT100 - PT1000 Kullanım Kılavuzu Doküman Versiyon: 1.0 22.04.2016 BQTEK İçindekiler İçindekiler... 2 1. Cihaz Özellikleri... 3 2. Genel Bilgi... 3 1. Genel Görünüm...

Detaylı

KLEA Enerji Analizörü

KLEA Enerji Analizörü KLEA Enerji Analizörü Kolay panel montajı sistem bağlantısı Modüler tasarım Soket kablosu gerektirmez Tespit vidası gerektirmez En yeni teknoloji Veri Toplama Platformu Tüm enerji tüketimleri bir KLEA

Detaylı

ALP 44 L ÖLÇÜ VE KONTROL CİHAZI KULLANMA KILAVUZU

ALP 44 L ÖLÇÜ VE KONTROL CİHAZI KULLANMA KILAVUZU ALP 44 L ÖLÇÜ VE KONTROL CİHAZI KULLANMA KILAVUZU İÇİNDEKİLER 1. TEKNİK ÖZELLİKLER... 1 2. BAĞLANTILAR... 2 3. ÖN PANEL TANIMLARI. 3 4. CİHAZIN PROGRAMLANMASI. 4 4.1. Skala Değerinin Girilmesi (S_Lo /

Detaylı

Strike 5.50 R Proximity Kart Okuyucu Kullanım Kılavuzu

Strike 5.50 R Proximity Kart Okuyucu Kullanım Kılavuzu Strike 5.50 R Proximity Kart Okuyucu Kullanım Kılavuzu Bu kılavuz Strike 5,50 R kullanım ve bilgisayar bağlantısı ile cihaz tanımlamalarına yönelik doğru çalışma alışkanlıkları konusunda bilgiler vermektedir.

Detaylı

Elektronik Terazi KULLANMA KİTABI JCS A SERİSİ

Elektronik Terazi KULLANMA KİTABI JCS A SERİSİ Elektronik Terazi KULLANMA KİTABI JCS A SERİSİ 3 Kg - 6 Kg - 15 Kg - 30 Kg DİKOMSAN ELEKTRONİK SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. Oto Sanayi Sitesi, Menderes cad. No : 19 4. Levent / İstanbul Tel : 0212-283 37 15

Detaylı

Modeller BLW-211PI, BLW-211MI, BLW-212PO, BLW-212MO

Modeller BLW-211PI, BLW-211MI, BLW-212PO, BLW-212MO Modeller BLW-211PI, BLW-211MI, BLW-212PO, BLW-212MO www.biges.com 444 09 18 Açıklama Cihaz standalone yapıda olup, wiegand okuyucu ile de kullanılabilir. Bu cihaz 4 hane pin girişli 2000 kullanıcı destekler.

Detaylı

KULUÇKA PRG. VERSION 14.04 KULLANMA KLAVUZU

KULUÇKA PRG. VERSION 14.04 KULLANMA KLAVUZU AGRİ ELEKTRİK ELEKTRONİK MAKİNE SAN.TİC.LTD.ŞTİ. KULUÇKA PRG. VERSION 14.04 KULLANMA KLAVUZU EKİM 2014 AKHİSAR 1 ) Kuluçka Makinesi Sürüm 14.04 ın Temel Özellikleri 1. Gelişim makineleri 115200,57600,38400,19200,9600

Detaylı

FUJI MICRO HIZLI DEVREYE ALMA KILAVUZU

FUJI MICRO HIZLI DEVREYE ALMA KILAVUZU FUJI MICRO HIZLI DEVREYE ALMA KILAVUZU KONTEK OTOMASYON A.Ş. BEYİT SOK. NO:27 YUKARI DUDULLU ÜMRANİYE / İSTANBUL 0216 466 47 00 (T) 0216 466 21 20 (F) www.kontekotomasyon.com.tr Sayfa 1 / 7 TUŞ FONKSİYONLARI

Detaylı

JUMO TB/TW Sıcaklık sınırlayıcı, sıcaklık gözetim tertibatı,

JUMO TB/TW Sıcaklık sınırlayıcı, sıcaklık gözetim tertibatı, JUMO GmbH & Co. & Co. KG KG Gönderi adresi: Mackenrodtstraße 14, Delivery address:mackenrodtstraße 36039 Fulda, 14, Almanya 36039 Fulda, Germany Postal Posta address: adresi: 36035 36035 Fulda, Fulda,

Detaylı

MODEL OP-LP1 MODEL OP-LP2

MODEL OP-LP1 MODEL OP-LP2 MODEL OP-LP1 MODEL OP-LP2 MESAFE / POZİSYON ÖLÇME VE KONTROL CİHAZI Sürüm 2.0 KULLANMA KILAVUZU UYARI! CİHAZI KULLANMADAN ÖNCE DİKKATLİCE OKUYUNUZ 1. Cihazın elektriksel bağlantılarını son sayfada belirtilen

Detaylı

TECO N3 SERİSİ HIZ KONTROL CİHAZLARI

TECO N3 SERİSİ HIZ KONTROL CİHAZLARI 1/55 TECO N3 SERİSİ HIZ 230V 1FAZ 230V 3FAZ 460V 3FAZ 0.4 2.2 KW 0.4 30 KW 0.75 55 KW 2/55 PARÇA NUMARASI TANIMLAMALARI 3/55 TEMEL ÖZELLİKLER 1 FAZ 200-240V MODEL N3-2xx-SC/SCF P5 01 03 Güç (HP) 0.5 1

Detaylı

Güvenliğinizi şansa bırakmayın! www.sigmaelektrik.com

Güvenliğinizi şansa bırakmayın! www.sigmaelektrik.com Güvenliğinizi şansa bırakmayın! ACBCB Açık Tip Güç Şalterleri ACB Genel Sigma açık tip güç şalterleri; Bağlı bulundukları devreyi aşırı yük ve kısa devre akımlarından koruma ve ayırma fonksiyonunu yerine

Detaylı

2 Kablolu Dijital Zil Paneli Kart Okuyuculu

2 Kablolu Dijital Zil Paneli Kart Okuyuculu K- KULLANIM KILAVUZU Kablolu Dijital Zil Paneli Kart Okuyuculu Daire no. gir ve ye bas Kapı açmak için ve şifre gir Lütfen ürünü kullanmadan önce bu kılavuzu okuyunuz. . Bölümler ve İşlevleri Kamera Lensi

Detaylı

RVA Mühendislik ve Müş avirlik Ltd.

RVA Mühendislik ve Müş avirlik Ltd. RVA Mühendislik ve Müş avirlik Ltd. PAC-E00 Hızlı montaj ve ayar kılavuzu Garanti şartları: Uygun besleme geriliminde çalıştırınız bağlantı şemasına uygun bağlantı yapınız darbe, vurma, çarpmaya maruz

Detaylı

o t o m a t i k s i g o r t a l a r 1 2 O t o m a t i k S i g o r t a l a r Vikotech 3 VT B - Kesme Kapasitesi 3 = 3kA 4 = 4,5kA 6 = 6kA 10 = 10kA Devre Kesici (Breaker) Kablo giriþi Her tip otomat barasý

Detaylı

GEPA. set. RQ-112B Reaktif Güç Kontrol Rölesi. set. set RQ B SERİSİ REAKTİF GÜÇ RÖLELERİ

GEPA. set. RQ-112B Reaktif Güç Kontrol Rölesi. set. set RQ B SERİSİ REAKTİF GÜÇ RÖLELERİ RQ B SERİSİ REAKTİF GÜÇ RÖLELERİ RQ B Serisi reaktif güç röleleri, alçak gerilim elektrik tesislerinin reaktif güç kompanzasyonunda kullanılırlar. Kondansatör gruplarını devreye alan ve çıkaran reaktif

Detaylı

Seviye Transmitteri. Seviye Gösterici Transmitter --------------------------------------- Model LIT25. Temassız Ultrasonik Sensörlü

Seviye Transmitteri. Seviye Gösterici Transmitter --------------------------------------- Model LIT25. Temassız Ultrasonik Sensörlü Seviye Transmitteri Temassız Ultrasonik Sensörlü Tank Envanteri, Seviye Gözlemleme ve Kontrolü için Seviye Gösterici Transmitter --------------------------------------- Model LIT25 Kimyasal Depolama Tankları,

Detaylı

BQ351 Modbus Röle Kontrol Ünitesi. Kullanım Kılavuzu. Doküman Versiyon: BQTEK

BQ351 Modbus Röle Kontrol Ünitesi. Kullanım Kılavuzu. Doküman Versiyon: BQTEK Modbus Röle Kontrol Ünitesi Kullanım Kılavuzu Doküman Versiyon: 1.0 08.12.2015 BQTEK İçindekiler İçindekiler... 2 1. Cihaz Özellikleri... 3 2. Genel Bilgi... 4 2.1. Genel Görünüm... 4 2.2 Cihaz Bağlantı

Detaylı

AN 96LH HABERLEŞMELİ ENERJİ ANALİZÖRÜ. Enerji analizörünün 6 adet ayarı vardır. Bu 6 ayar:

AN 96LH HABERLEŞMELİ ENERJİ ANALİZÖRÜ. Enerji analizörünün 6 adet ayarı vardır. Bu 6 ayar: AN 9LH HABERLEŞMELİ ENERJİ ANALİZÖRÜ Enerji analizörünün adet ayarı vardır. Bu ayar:. Akım Trafo Oranı ayarı. Gerilim Trafo oranı ayarı. LCD stili ayarı. Adres ayarı. Baud ayarı. Parite ayarı. Akım Trafo

Detaylı

Algılayıcılar / Transmitter

Algılayıcılar / Transmitter 1 Algılayıcı / Transmitter ATH100L Algılayıcılar / Transmitter ATH100L Kullanım Kılavuzu [Rev_1.0_ATH100L] 2 Algılayıcı / Transmitter ATH100L İÇİNDEKİLER 1. GENEL ÖZELLİKLER... 3 1.1. ATH100L... 3 1.2.

Detaylı

Ecras Elektronik Multimetre

Ecras Elektronik Multimetre Ecras Elektronik Multimetre Modüler tasarım Soket kablosu gerektirmez Tespit vidası gerektirmez En yeni teknoloji Kolay panel montajı sistem bağlantısı Anlık Her fazda VL-N ve ortalama değerleri. Her fazda

Detaylı

CAMÝ ISITMA SÝSTEMLERÝ KULLANIM KILAVUZU - 3 v2

CAMÝ ISITMA SÝSTEMLERÝ KULLANIM KILAVUZU - 3 v2 CAMÝ ISITMA SÝSTEMLERÝ KULLANIM KILAVUZU - 3 v2 18.07.2008 CAMÝ ISITMA SÝSTEMLERÝ KULLANIM KILAVUZU OMAK MAKÝNA SANAYÝÝ ve TÝCARET LÝMÝTED ÞÝRKETÝ DR. MEDÝHA ELDEM SOKAK 69/3 KOCATEPE /ANKARA TEL : 312

Detaylı

ENDA ETS762 DEVÝR/HIZ ÖLÇÜM CÝHAZI ENDA ETS762 ölçü-kontrol cihazýný tercih ettiðiniz için teþekkür ederiz.

ENDA ETS762 DEVÝR/HIZ ÖLÇÜM CÝHAZI ENDA ETS762 ölçü-kontrol cihazýný tercih ettiðiniz için teþekkür ederiz. Cihazý kullanmadan önce kullanma kýlavuzunu dikkatlice okuyunuz! Kullanma kýlavuzundaki uyarýlara uyulmamasýndan kaynaklanan zarar, ziyan ve þahýslarýn uðrayacaðý kazalarda sorumluluk kullanýcýya aittir.

Detaylı

FRENIC ECO ÖZET KULLANIM KLAVUZU

FRENIC ECO ÖZET KULLANIM KLAVUZU FRENIC ECO ÖZET KULLANIM KLAVUZU GENEL BİLGİLER SÜRÜCÜ KONTROL BAĞLANTILARI PLC 24 VDC CM DİJİTAL GİRİŞ COM UCU FWD REV X1 - X5 Y1 - Y3 DİJİTAL GİRİŞLER ( PNP / NPN SEÇİLEBİLİR ) DİJİTAL ÇIKIŞ SW1 CMY

Detaylı

ASTRONOMİK ZAMAN RÖLESİ AR-02D (2 x 10A)

ASTRONOMİK ZAMAN RÖLESİ AR-02D (2 x 10A) ASTRONOMİK ZAMAN RÖLESİ AR-02D (2 x 10A) ATEL TEKNOLOJİ ve SAVUNMA SANAYİ A.Ş. Hilal Mah. 677. Cad. No: 9 06550 Çankaya ANKARA / TÜRKİYE T : +90 312 441 42 20 F : +90 312 441 42 18 www.astronomikrole.com

Detaylı

VERSİYON A1.0. Cihaz Defrost konumunda

VERSİYON A1.0. Cihaz Defrost konumunda SM-988H DİJİTAL TERMOSTAT VERSİYON A1.0 Özellik SM-988H Termostat sıcak / soğuk çalışır, soğuk depolama ve muhafa odalarında,sıcak-soğuk yemek servis ekipmanlarında,su ısıtıcılarında, Ön panel su geçirmez

Detaylı

AYBEY ELEKTRONİK. MFS Güvenlik Sistemi KULLANIM KILAVUZU F/7.5.5.02.44 R:3

AYBEY ELEKTRONİK. MFS Güvenlik Sistemi KULLANIM KILAVUZU F/7.5.5.02.44 R:3 AYBEY ELEKTRONİK MFS Güvenlik Sistemi KULLANIM KILAVUZU MFS GÜVENLİK SİSTEMİ KULLANIM KILAVUZU SÜRÜM : 1.3 AYBEY ELEKTRONİK LTD. ŞTİ. Fabrika : Merkez Mah. Güney Yanyol Cad. No:17 B/1 Orhanlı-Tuzla-İstanbul

Detaylı

CP1E KM-N2-FLK MODBUS HABERLEŞMESİ

CP1E KM-N2-FLK MODBUS HABERLEŞMESİ CP1E KM-N2-FLK MODBUS HABERLEŞMESİ Kablo Bağlantıları ve Slave Node Adresinin Belirlenmesi KM-N2-FLK Modbus Ayarlarının Yapılması PLC Modbus Ayarlarının Yapılması KM-N2-FLK dan 1 Word Okuma İşlemi KM-N2-FLK

Detaylı

Bağımsız Geçiş Kontrol Cihazı

Bağımsız Geçiş Kontrol Cihazı Bağımsız Geçiş Kontrol Cihazı Kullanım Kılavuzu Kullanmaya başlamadan önce Kullanım Kılavuzunu lütfen dikkatlice okuyunuz. 1. Paket İçeriği; Adı Miktar Notlar Geçiş kontrol cihazı 1 Kullanım kılavuzu 1

Detaylı

JUMO ctron 04/08/16 Zamanlayıcı ve Rampa Fonksiyonlu Kompakt Kontrolör

JUMO ctron 04/08/16 Zamanlayıcı ve Rampa Fonksiyonlu Kompakt Kontrolör JUMO GmbH & Co. KG JUMO Ölçü Sistemleri ve Otomasyon San. ve Tic. Ltd. Şti. Gönderi adresi: Mackenrodtstraße 14, Adres: Yenişehir Mah. Ataşehir TEM Yanyol, JUMO GmbH & Co. KG JUMO Instrument Co. Ltd. JUMO

Detaylı

8 li Giriş Modülü Kullanım Kılavuzu

8 li Giriş Modülü Kullanım Kılavuzu 8 li Giriş Modülü Kullanım Kılavuzu GRUP ARGE ENERJİ VE KONTROL SİSTEMLERİ SAN. ve TİC. LTD. ŞTİ. Merkez: Oruç Reis Mah. Giyimkent. 18. Sok. No:87-89-91-93 Esenler/İstanbul www.gruparge.com www.enerjitakibi.com

Detaylı

VZO ve VZOA SERÝSÝ YAKIT SAYAÇLARI TANITIM VE KULLANIM KILAVUZU

VZO ve VZOA SERÝSÝ YAKIT SAYAÇLARI TANITIM VE KULLANIM KILAVUZU VZO ve VZOA SERÝSÝ YAKIT SAYAÇLARI TANITIM VE KULLANIM KILAVUZU LÜTFEN KILAVUZU OKUYUNUZ... Kahraman Ýthalat, Ýhraca t, Taahhüt ve Ticaret Lt d. Þ ti. Kazým Karabekir Caddes i No :95/36 Ýskitle r - ANKARA

Detaylı

BQ352 Modbus Röle Cihazı 24 Kanal. Kullanım Kılavuzu. Doküman Versiyon: BQTEK

BQ352 Modbus Röle Cihazı 24 Kanal. Kullanım Kılavuzu. Doküman Versiyon: BQTEK Modbus Röle Cihazı 24 Kanal Kullanım Kılavuzu Doküman Versiyon: 1.0 09.02.2016 BQTEK İçindekiler İçindekiler... 2 1. Cihaz Özellikleri... 3 2. Genel Bilgi... 3 2.1. Genel Görünüm... 4 2.3 Cihaz Boyutları...

Detaylı

SK 2400 On-Off Seviye Kontrolörü Montaj ve Kullanım Kitapçığı

SK 2400 On-Off Seviye Kontrolörü Montaj ve Kullanım Kitapçığı SK 2400 On-Off Seviye Kontrolörü Montaj ve Kullanım Kitapçığı SK 2400 MKK v10.02-tr 1 İÇİNDEKİLER 1. ÖNEMLİ NOTLAR... 3 2. TANIMLAMA... 4 3. TEKNİK ÖZELLİKLER... 5 4. MONTAJ ve KABLOLAMA... 5 4.1. Montaj...

Detaylı

EZM-4930 96x48 DIN 1/8 Programlanabilir Sayýcý. EZM-4930 96 x 48 DIN 1/8 Üniversal Giriþli Programlabilir Sayýcý

EZM-4930 96x48 DIN 1/8 Programlanabilir Sayýcý. EZM-4930 96 x 48 DIN 1/8 Üniversal Giriþli Programlabilir Sayýcý EZM-4930 96x48 DIN 1/8 rogramlanabilir Sayýcý EZM-4930 96 x 48 DIN 1/8 Üniversal Giriþli rogramlabilir Sayýcý - 6 Dijit roses (V) ve 6 dijit Set () deðeri göstergesi - Reset, ause ve ChA-ChB sayma giriþleri

Detaylı

HIREMCO SD WISE KULLANIM KILAVUZU

HIREMCO SD WISE KULLANIM KILAVUZU HIREMCO SD WISE KULLANIM KILAVUZU MERKEZ SERVİS: 0216 435 70 48 www.merihvideo.com.tr DİKKAT EDİNİZ Bu talimatları okuyun ve saklayın.. Cihazı sudan ve ısıdan uzak yerde kullanın. Cihazı sadece kuru bir

Detaylı

B603 - B603B SERİSİ FREKANS KONTROLLÜ SÜRÜCÜLER KULLANMA KILAVUZU

B603 - B603B SERİSİ FREKANS KONTROLLÜ SÜRÜCÜLER KULLANMA KILAVUZU B603 - B603B SERİSİ FREKNS KONTROLLÜ SÜRÜCÜLER KULLNM KILUZU İÇERİK Sayfa BĞLNTI E KULLNIM BİLGİLERİ... 1 1.0 Elektriksel bağlantılar... 1 1.1 na terminal... 1 1.2 Kontrol devresi bağlantıları... 1 2.0

Detaylı

- TESTO 417 - Hava Hızı ve Debisi Ölçüm Cihazı TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU

- TESTO 417 - Hava Hızı ve Debisi Ölçüm Cihazı TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU - TESTO 417 - Hava Hızı ve Debisi Ölçüm Cihazı TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU 1 1. Ürün Açıklaması Testo 417 Testo 416 Pervane Prob Ekran Kontrol tuşları Pil kompartmanı Servis kompartmanı Cihazı açma /

Detaylı

Ýliþikte sunulan Servis Rehberinde Fiat ýn servis listesi, Garanti kitapçýðýnda ise garanti þartlarý ve ilave hizmetler yer almaktadýr:

Ýliþikte sunulan Servis Rehberinde Fiat ýn servis listesi, Garanti kitapçýðýnda ise garanti þartlarý ve ilave hizmetler yer almaktadýr: 001-022 BRAVO GB.qxp 12.02.2008 16:37 Page 1 Deðerli Müþterimiz, Fiat ý tercih ettiðiniz için teþekkür eder, Fiat Bravo yu seçtiðiniz için sizi tebrik ederiz. Bu kitabý, yeni Fiat Bravo nuzun tüm özelliklerini

Detaylı

RKR-GTSXX96 Reaktif Güç Kontrol Rölesi

RKR-GTSXX96 Reaktif Güç Kontrol Rölesi RKR-GTSXX96 Reaktif Güç Kontrol Rölesi 1. GİRİŞ Alternatif akım devrelerinde kullanılan endüktif yüklerin (motor, transformatör vb.) ihtiyaç duyduğu reaktif güçlerin belirli teknikler kullanılarak karşılanması

Detaylı

SSM - 4 ORANSAL SERVOMOTOR SSM 4 TANITIM BİLGİLERİ :

SSM - 4 ORANSAL SERVOMOTOR SSM 4 TANITIM BİLGİLERİ : SSM - 4 ORANSAL SERVOMOTOR SSM 4 TANITIM BİLGİLERİ : SSM Serisi servo motorlar Era Ltd.Şti. ticari ürünüdür. Saha da çalışması için basit ve sorunsuz bir yapıya sahiptir. 4 Pinli bağlantı soketi ile, kolay

Detaylı

Ölçme ve Kontrol Çözümleri

Ölçme ve Kontrol Çözümleri Ölçme ve Kontrol Çözümleri Zelio RTC forumtr.schneider-electric.com Zelio RTC Renk değiştiren ekran Yüksek çözünürlüklü ekranı ve renk değiştirme özelliği sayesinde uzaktan görünürlük. PV < SV PV = SV

Detaylı

DKG-175 TRANSFER KONTROL ÜNİTESİ (DC BESLEME GEREKTİRMEYEN)

DKG-175 TRANSFER KONTROL ÜNİTESİ (DC BESLEME GEREKTİRMEYEN) DKG-175 TRANSFER KONTROL ÜNİTESİ (DC BESLEME GEREKTİRMEYEN) TANITIM Datakom DKG-175 DIN ray montajlı ve DC besleme gerektirmeyen bir transfer kontrol cihazıdır. Bu özelliğiyle transfer panolarına akü beslemesi

Detaylı

Semboller : :Açma kapama alteri :Ate leme butonu :Yardımcı röle :Merkez kontak :Normalde açık kontak :Normalde kapalı kontak :UV.

Semboller : :Açma kapama alteri :Ate leme butonu :Yardımcı röle :Merkez kontak :Normalde açık kontak :Normalde kapalı kontak :UV. ALEV MONİTÖRÜ 03A1 Uygulama Alev monitörleri, uygun alev elektrodu veya UV. fotosel ile birlikte, alevin belirli bir standardın altında olduğunu, yanmanın iyi olduğunu veya alevin söndüğünü haber verir.

Detaylı

(RELAY CONTROL) KRAMER KAPI KONTROL KARTI

(RELAY CONTROL) KRAMER KAPI KONTROL KARTI SNS-155T (RELAY CONTROL) KRAMER KAPI KONTROL KARTI ( Encoder Girişli ) KULLANIM KILAVUZU 8 BİT CORE DEVİCE SWİTCH MOD POWER 16 A. RELAY OUT 12 Khz. PWM 1 CHANNEL ENCODER FEEDBACK Üretici Firma: SENSE Elektrik

Detaylı

OTOMATİK TRANSFER ŞALTERLERİ

OTOMATİK TRANSFER ŞALTERLERİ OTOMATİK TASFE ŞALTELEİ Otomatik Transfer Şalterleri MAU Otomatik Transfer Şalterleri İçindekiler Genel Bilgi.... 71 Modüler Otomatik Transfer Şalteri (100A den 800A e kadar)... 73 İzleme & Kontrol...

Detaylı

İçerik. Ürün no.: MSI-SR-ES31-01 Güvenlik rölesi. Teknik veriler Boyutlandırılmış çizimler Elektrik bağlantısı Devre şeması Uyarılar

İçerik. Ürün no.: MSI-SR-ES31-01 Güvenlik rölesi. Teknik veriler Boyutlandırılmış çizimler Elektrik bağlantısı Devre şeması Uyarılar Ürün no.: 50133022 MSI-SR-ES31-01 Güvenlik rölesi Şekil farklılık gösterebilir İçerik Teknik veriler Boyutlandırılmış çizimler Elektrik bağlantısı Devre şeması Uyarılar 1 / 6 Teknik veriler Temel veriler

Detaylı

2011 FİYAT LİSTESİ ISI KONTROL CİHAZLARI DİJİTAL PANELMETRELER ZAMAN RÖLELERİ DİJİTAL SAYICILAR ZAMAN SAATLERİ. www.tesantr.com tesan@tesantr.

2011 FİYAT LİSTESİ ISI KONTROL CİHAZLARI DİJİTAL PANELMETRELER ZAMAN RÖLELERİ DİJİTAL SAYICILAR ZAMAN SAATLERİ. www.tesantr.com tesan@tesantr. 2011 FİYAT LİSTESİ ISI KONTROL CİHAZLARI DİJİTAL PANELMETRELER ZAMAN RÖLELERİ DİJİTAL SAYICILAR ZAMAN SAATLERİ www.tesantr.com tesan@tesantr.com EKONOMİK SERİ PID SICAKLIK KONTROL CİHAZLARI 6 GELİŞMİŞ

Detaylı

ÖZELLİKLER...15 ŞEKİLLER

ÖZELLİKLER...15 ŞEKİLLER Kullanım Kılavuzu İÇİNDEKİLER CİHAZ HAKKINDA GENEL BİLGİ... 3 DOĞRU KULLANIM VE GÜVENLİK ŞARTLARI... 3 BAĞLANTI ŞEKİLLERİ... 4 ÖN PANEL TANIMLAR... 5 ARKA KAPAK TANIMLAR... 6 ANLIK ÖLÇÜMLER... 6 MAKSİMUM,

Detaylı

IFD8520 ADRESLENEBİLİR RS-485/RS-422 İZOLELİ ÇEVİRİCİ KULLANIM KILAVUZU

IFD8520 ADRESLENEBİLİR RS-485/RS-422 İZOLELİ ÇEVİRİCİ KULLANIM KILAVUZU IFD8520 ADRESLENEBİLİR RS-485/RS-422 İZOLELİ ÇEVİRİCİ KULLANIM KILAVUZU ÖNSÖZ: Delta IFD8520 izoleli adreslenebilir RS-232 RS-422/RS-485 çevirici, RS-422/RS-485 'den RS-232 protokolüne haberleşme arabirimi

Detaylı

ELGE 380V AC Sürücüleri Kullanım Klavuzu ELD110 Sürücüleri (3,7...11 kw) elge control products. elge

ELGE 380V AC Sürücüleri Kullanım Klavuzu ELD110 Sürücüleri (3,7...11 kw) elge control products. elge ELGE 380V AC Sürücüleri Kullanım Klavuzu ELD0 Sürücüleri (3,7... kw) elge control products elge Güvenl k Uyarı! ELD0 AC sürücüler n n tüm montaj şlemler SADECE uzman tekn k personel tarafından gerçekleşt

Detaylı

Özellikler... 2. Standart Ürün Paket İçeriği... 2. Kurulum... 2

Özellikler... 2. Standart Ürün Paket İçeriği... 2. Kurulum... 2 İÇİNDEKİLER Tanım... 2 Özellikler... 2 Standart Ürün Paket İçeriği... 2 Kurulum... 2 Elektrik Bağlantısı... 3 Isı Sensörü Bağlantı Detayı... 3 RS485 Bağlantı Detayı... 4 Ek:1 Aqua Control RS 485 Bağlantı

Detaylı

TRANS-MINIAUTO. 1. Önsöz. 1.1 Genel Özellikler. 1.2 Garanti. 1.3 Bakým

TRANS-MINIAUTO. 1. Önsöz. 1.1 Genel Özellikler. 1.2 Garanti. 1.3 Bakým TRANS-MINI OTOMATÝK START ÜNÝTESÝ 1. Önsöz 1.1 Genel Özellikler TRANS-MINI, dizel, gaz ya da benzinli jeneratörler için otomatik start birimidir. uzak start giriþinden jeneratör çalýþacak bilgisi algýladýðýnda,

Detaylı

TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU

TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU LUBMATIC - DC Standart ELEKTRÝKLÝ SIVI YAÐ VE SIVI GRES POMPALARI TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU VERSÝYON 1.00 SANAYÝ ve TÝCARET BAKANLIÐINCA TESPÝT EDÝLEN KULLANIM ÖMRÜ 10 YIL. GÝRÝÞ Bu tanýtma ve kullanma

Detaylı

AR-M236 AR-M276 DÝJÝTAL ÇOK FONKSÝYONLU SÝSTEM. KULLANIM KILAVUZU (að tarayýcýsý için)

AR-M236 AR-M276 DÝJÝTAL ÇOK FONKSÝYONLU SÝSTEM. KULLANIM KILAVUZU (að tarayýcýsý için) MODEL AR-M6 AR-M76 DÝJÝTAL ÇOK FONKSÝYONLU SÝSTEM KULLANIM KILAVUZU (að tarayýcýsý için) Sayfa GÝRÝÞ AÐ TARAYICI FONSÝYONUNU KULLANMADAN ÖNCE AÐ TARAYICI FONKSÝYONU NASIL KULLANILIR 0 SORUN GÝDERME NETWORK

Detaylı

Reaktif Güç Kontrol Rölesi. Hızlı Kurulum Kılavuzu

Reaktif Güç Kontrol Rölesi. Hızlı Kurulum Kılavuzu Reaktif Güç Kontrol Rölesi Hızlı Kurulum Kılavuzu Rapidus Reaktif Kontrol Rölesi nin devreye alınması ve işletilmesinden öne bu kılavuzu dikkatle okuyunuz. Detaylı kullanma kılavuzu Cihaz ile birlikte

Detaylı

MİDEA ISI POMPASI-HAVUZ /SPA SU ISITMA

MİDEA ISI POMPASI-HAVUZ /SPA SU ISITMA MİDEA ISI POMPASI-HAVUZ /SPA SU ISITMA Bireysel ve Ticari Tipler üzme Havuzu için Isıtma ve Soğutma Suyu sağlar. Kapasite Durumu 6 kw: 40m³ 8 kw: 50m³ BİREYSEL HAVUZ/SPA ISI POMPASI 12kW: 60~85m³ 14kW:

Detaylı

VİLLA SET BAĞLANTI ŞEMASI

VİLLA SET BAĞLANTI ŞEMASI VİLLA SET BAĞLANTI ŞEMASI VPON VİLLA SİSTEMİ BAĞLANTI DİYAGRAMI KIRMIZI MAVİ SARI BEYAZ KIRMIZI MAVİ SARI BEYAZ KANAL 1 KANAL 2 KONNEKTÖR KABLO UÇLARI BEYAZ - VİDEO SARI - +12 V MAVİ - VİDEO GND KIRMIZI

Detaylı