SUNĐ TOHUMLAMA VETERĐNER HALK SAĞLIĞI VE DESTEKLEMELER, NĐÇĐN GEREKLĐ VE ÖNEMLĐ?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "SUNĐ TOHUMLAMA VETERĐNER HALK SAĞLIĞI VE DESTEKLEMELER, NĐÇĐN GEREKLĐ VE ÖNEMLĐ?"

Transkript

1 SUNĐ TOHUMLAMA VETERĐNER HALK SAĞLIĞI VE DESTEKLEMELER, NĐÇĐN GEREKLĐ VE ÖNEMLĐ? ( Çiftlik Dergisi Nisan 2009,Sayı:302 da yayınlanmıstır ) Adnan SERPEN Veteriner Hekim ĐZMĐR Veteriner Hekimler Odası Onur Kurulu Üyesi Sun i ( yapay ) tohumlama,tabi î sıfata baş vurmadan spermanın mekanik yollarla dişinin dölerme organına verilmesi veya bırakılması olayıdır.sun i tohumlama evcil hayvan türlerinin hemen hemen hepsinde uygulanmaktadır.yalnız her türdeki tatbikat alanı farklı farklı olabilmek tedir.o nedenledir ki günümüz dünyasında sun i tohumlama sığır ıslahının vazgeçilmez bir aracı haline gelmesi sonucunda daha ileri teknikler geliştirilerek sektörün hizmetine sunulmaktadır. Sun i tohumlama büyük ve küçük hayvan sürülerinin ıslahı için önemli bir araçtır.tarihi geçmi şine baktığımızda sun i tohumlama metodunun,1322 yılında bir arap aşiret reisi tarafından kulla nıldığı belirtilmektedir.olay,bir düşman aşiret reisinin aygırından gizlice alınan spermanın karşıt aşiret reisinin kısrağına verilmesi şeklinde gerçekleşmiştir.evcil hayvanların sun i olarak tohum lanmasıyla ilgili ilk bilimsel çalışma 1780 yılında Đtalyan fizyolojist i L.Spallanzani tarafından gerçekleştirilmiştir.spallanzani nin bu deneyi P.Rossi tarafından 1782 yılında tekrar edilmiştir. Yapılan bu bilimsel araştırmalar sun i tohumlama metodu kullanarak normal yavru doğumu ile sonuçlanan bir gebeliğin meydana getirilmesinin mümkün olduğunu ortaya koymuştur.avrupa da ve Amerika da yeni bilimsel çalışmalar,19 uncu asrın son yarısına gelinceye kadar yapılma mıştır. Dünyada hayvan ıslahıyla ilgili bu gelişmeler olurken Cumhuriyetten önce Türkiye de sistemli ve bilimsel anlamda hayvan ıslahı çalışmasından söz etmek olanaksızdır.çünkü,özellikle 19.yüz yılın sonları ile 20.yüzyılın başları Osmanlı Đmparatorluğunun zamanı Balkan larda,kaf kasya da ve Orta Doğu da yapmak zorunda kaldığı savaşlarla geçmiştir.bu arada 1892 yılında Nâfia Vekâ leti ne bağlı ve hayvan ıslahı ile görevlendirilen Islahı Hayvanat ve Umûru Baytâ riyye şubesinin kurulması ile Feshane de bulunan ve Osmanlı ordusunun giysilerini üreten fabri kanın yapağı gereksinimini karşılamak için Macaristan dan ince tarak yapağısı veren Merinos Koyunlarının ithal edilmesi,bu alanda atılmış önemli bir adım olarak bilinmektedir.sığır ve Ko yunlarda sun i tohumlamayı ilk defa başarıyla uygulayan Rus veteriner hekim E.I.Đvanoff olmuş tur.damızlık çiftliklerinde çalıştığı sırada,zamanın Rus Tarım Bakanlığından sığır ve koyunlarda sun i tohumlama konusunda araştırma yapmak üzere müsaade istemiş ve bakanlıkta gerekli müsaadeyi vermiştir.çalışmalarına başladıktan sonra I.Dünya Savaşı öncesi bu konuda 400 kadar personel yetiştirmiştir.i.dünya Savaşı sonrası E.I. Đvanoff un başkanlığında,yeni bir hayvan yetiş tirme ve araş tırma merkezi kurularak kendisinden Rus hayvan endüstrisinin yeniden kurulması için gerekli çalışmaları yapması istenmiştir.bu çalışmaların başlaması sonucunda 1938 yılına ka dar Rusya da kısrak inek ve koyun sun i tohumlama yöntemiyle tohumlanması gerçekleştirilmiştir. Avrupa da Plönnis adlı araştırıcı 1876 yılında bir köpek üzerinde sun i tohumlama çalış ması yapmış,1894 yılına gelindiğinde Albreht adılı araştırıcı o zamanın hayvan yetiştiricilerinin dikkatini çeken Telegoni problemlerini araştırmak üzere Plönnis in yapmış olduğu deneyi tekrar lamıştır.1890 Yılında bir Fransız Veteriner Hekim in tavsiyesi ile akamet (kısırlığı,döl verimsiz - 1 -

2 liği) sorunu nedeniyle zamanın Avrupa At Yetiştiriciliğine önermesi üzerine kullanılmıştır.avru pa ülkelerinde o tarihlerde damızlık hayvanlarda çok sık ve yüksek oranda gebelik problemleri görülmekteydi.sorunun çözümüyle ilgili olarak Prof.Dr.Hoffman (Stuttgart) oldukça geniş araş tırmalar yaparak sun i tohumlama ile ilgili kendisine has yöntemler geliştirmiştir.amerika da sun i tohumlama metodununun büyük ölçüde tatbik edilip edilemeyeceği konusu,ilk defa Min nesota da Grandrapids teki araştırma istasyonunda ele alındı ve 1937 yılından 1938 yılına kadar sun i tohumlama yöntemiyle inek gebe bırakılmıştır.yine ilk defa sun i tohumlama uygu layan sığır yetiştirme kooperatifi,new Jersey de Holştayn sığır ırkı yetiştiricilerinin kurduğu koo peratif olmuştur.bu kooperatife 1.No lu Sun i Yetiştirme Birliği Kooperatifi adı verilmiştir. En büyük federal kooperatif New York ta Ithaca da kurulmuş ve bu kooperatif çeşitli 60 bölgede kullandığı 60 boğa ile den fazla inek tohumlamıştır.pennsylvania da 1943 yılında to humlanan inek sayısı 1500 iken 1946 da bu sayı e çıkmıştır. Türkiye de sun i tohumlama çalışmalarını temelinde yerli ırkların ıslahı ve verim kapasi telerinin arttırılması ayni zamanda hayvandan hayvana,hayvandan insana geçebilecek bulaşıcı hastalıkların yayılmasının önlenmesi felsefesi yer almaktadır.bu nedenle Cumhuriyet dönemi her alanda olduğu gibi hayvancılık alanında da büyük atılımların yaşandığı bir dönem olmuştur.döne min son derece kıt bütçe olanaklarına rağmen 1925 de Karacabey deki çiftlik hara haline dönüştü rülmüş, izleyen 10 yıl içerisinde Çifteler,Konya ve Çukurova Haraları kurulmuştur.bu gelişme lere paralel olarak Türkiye de sun i tohumlama;cumhuriyetimiz in ilk yıllarında zamanın Tarım Bakanlarından Sabri Toprak ın Rusya yı ziyareti sırasında izlediği sun i tohumlama uygulaması ve yönteminin ülkemizde de uygulanabileceğini ve hayvanlarımızın ıslahında büyük fayda sağla yacağını kanaat getirmesi üzerine Rus yetkililerden Türkiye ye bir uzman göndermelerini rica eder,dolayısıyla Tarım Bakanı Sabri Toprak ın Rusya yı ziyaretiyle başlamış oldu.bunun üzeri ne 1925 yılın da Rusya dan Veteriner Hekim Prof.Dr.Mihailof un Bursa ilimiz Karacabey Hara sında Türk Veteriner Hekimlerine kurs verilmiştir.bunun sonucunda sun i tohumlama uygulama larından hızlı sonuç alınabilmesi,halkın benimsemesi ve hayvancılığı da destek olmak amacıyla hayvancılık sektörüne yönelik destek ve sübvansiyonların içinde sun i tohumlama teşvikleri ola rak sun i tohumlama yerini almıştır.bu çalışmalar bir takım dönemlere ayrılmaktadır.bu dönem leri; Yılı öncesi yılları kapsayan (Cumhuriyet öncesi,osmanlı Dönemi) I.dönem, Yıllarını kapsayan (Cumhuriyet Dönemi) II.dönem, Yıllarını kapsayan III.dönem, Yıllarını kapsayan IV.dönem, Yılından günümüze kadar süre gelen dönem olarak gruplandırabiliriz. 7 Haziran 1926 tarihine 904 sayılı Islahatı Hayvanat Kanunu çıkarılarak hayvan ıslahı yasal bir çerçeve ye oturtulmağa çalışılmıştır.yetmişbeş yıl sonra ise 904 sayılı Islahatı Havya nat Kanunu yü rürlükten kaldırılarak 4631 sayılı Hayvan Islahı Kanunu çıkarılmıştır.başkanlı ğını Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Müsteşarının yaptığı,4631 sayılı Hayvan Islahı Kanunu ve Hayvan Islahı Milli Komitesi Yönetmeliği gereğince Hayvan Islahı Milli Komitesi kurulmuş tur.4631 Sayılı Hayvan Islahı Kanunu na gelinceye kadar ıslah ve sun i tohumlama çalışmala rında oldukça önemli ve uzun bir süreç yaşanmıştır yılında 6893 sayılı yasa ile söz konusu 904 sayılı yasada değişiklik yapılarak EK-1 inci madde ile Lüzumlu bölgelerde sun i bir tohumlama yaptırmaya,bu maksatla icabeden yerlerde enstitü ihtisas kursu açmaya suni to humlama laboratuar ve durakları kurmaya ve gerekli her türlü tedbirleri almaya damızlığa - 2 -

3 elverişli olmayan sığır ve manda boğalarını koçları tekeleri at ve merkep aygırlarını iğdiş ettirmeye ve denemeye Ziraat Vekâleti selâhiyetlidir.ziraat Vekâletince tohumlama hizmeti ücretsiz yapılır ilave edilmiş ise de,halkımızın elindeki sığırların sun i tohumlamalarına 1949, koyunlara ise 1948 yılların da başlanmıştır.sun i tohumlama uygulamalarına yönelik çalışmalara ise 15 Nisan 1949 yılında Bursa ilimiz Karacabey Hara sında 16 Veteriner Hekim ve Hayvan Sağlık memuru için açılan kurs ile başlanmış daha sonra Aydın ilimizde kurulan dört sun i to humlama istasyonu da bu çalışmalara dahil edilmiştir.bu alanda çalışmak üzere daha sonraki yıllarda çok sayıda veteriner hekim e ve hayvan sağlık memuruna kurslar verilerek uygulayıcı olarak katılma ları sağlanmıştır.1949 yılın da 938 inek tohumlanırken bu oran 1950 de 2936 ya çıkmış,1951 de ise 7476 baş hayvana ulaşılmıştır.1949 yılından 1951 yılına kadar yapılan sun i tohumlama uygulama sonuçlarıyla yetiştiricilerin istekleri dikkate alınarak,mali olanakların elver diği ölçüde 1952 yılında uygulama alanı genişletilerek sun i tohumlama istasyon sayısı 18 e çıka rılmış ve 1952 yı lı sonu itibariyle e,1953 yılında istasyon sayısı 27 ye çıkarılarak tohum lanan inek sayısın da e ulaşılmıştır.gebelik oranlarına baktığımızda 1950 yılında asgari % 71.27,1951 de ise % olmuş,ortalaması ise % dir.sığırcılık ve koyunculuk alanında yoğunluğu gittikçe artan ıslah çalışmaları yürütülmüş,geçmişte en önemli aşamalardan birisi 1973 yılında Türkiye de ilk kez boğa spermasının dondurulması ile bu çalışmalar hız kazanmış tır.1975 Yılında inek tohumlanmış,gebelik oranı % olmuştur.özellikle sığır suni tohumlaması,904 sayılı Islah-ı Hayvanat Kanununda yapılan bir değişiklik ile ve 1985 de çıkarı lan bir yönetmelikle sun i tohumlamada devlet tekeli kaldırılarak özel ve tüzel kişilerin,veteriner hekimlerin ve yetiştirici birliklerinin uygulamasına olanak sağlanmıştır.devlet günümüzde sığır sun i tohumlamasını tümüyle terk etmiş bulunmaktadır.ne var ki çağa uygun bir organizasyon oluşturulamadı ğı için gerek serbest veteriner hekimlerin,gerek yetiştirici birliklerinin yürütmekte olduğu suni tohumlama çalışmalarında,gerek ise sperma ithalatı ve üretiminde kimi eksiklikler ve aksaklıklar ile destekleme politikalarında yapılan hatalar yaşanmakta,bunun sonucunda hay van ıslahı çalışmaları ve sun i tohumlama uygulamaları olumsuz olarak etkilemektedir.sun i to humlamanın başladığı yıllardan itibaren günümüze kadar geçen bu uzun serüven sırasında ülke miz hayvancılığına uygulanışında ve yetiştiricilerimiz tarafından benimsenmesinde daima;teşki lat,araç ve gereç yetersizliği yanında özellikle kimi olumsuz telkin ve yanlış inanışlar nedeniyle çok güçlüklerle karşılaşılmış ve mücadele edilmiştir.kesin olmamakla birlikte 2007 yılı sonları na doğru yapılan gayri resmi tespitlere göre yılda 2.5 milyon adet sığır ın sun i tohumlama yapıl dığı bildirilmektedir.ancak bu miktarın ne kadarının düve,ne kadarının inek veya bu miktarın tamamının düve mi?,yoksa inek mi? olduğu tam olarak bilinmemektedir.fakat en iyimser tahmin le ulaşılan bu 2.5 milyon adetlik tohumlama sayısının,tohumlanan inek ve düve sayısı bile olsa yine de ülkemizde ki toplam boğa altı inek ve düve sayısının yarısı kadar dahi değildir.oysa hay vancılığı gelişmiş AB ülkelerinde bu oran %90 ının üstündedir.türkiye de uygulanmakta olan sığır suni tohumla masında sadece tohumlanan inek ve düve sayıları değil,elde edilen döl verimi de AB ölçütlerine göre son derece düşüktür.ülkemizdeki genel sığır varlığı dikkate alındığında suni olarak tohumlanan inek ve düvelerden elde edilen döl verimi oranı %50 nin çok altındadır. Özellikle Doğu ve Güney Doğu Anadolu Bölgeleri nde geçtiğimiz yıllarda bakanlık izinli özel şirketlerin,sun i tohumlamayı sadece devlet desteğinden yararlanmayı amaçlayan ticari bir faali yet olarak görmeleri ve deneyimsiz veteriner hekimleri çalıştırmaları sorunun temelini oluştur muştur.bunlara ilave olarak kamu kesiminin denetleme ve eş güdüm gibi temel işlevlerini teknik eleman sıkıntısı yüzünden yeterince ve gereğince yerine getirememeleri nedeniyle adeta bir so runlar yumağı yaşanmıştır

4 Sun i tohumlamanın insan,hayvan,teknik ve organizasyon olmak üzere birbirine asla üs tünlük taşımaması gereken dört önemli boyutu vardır.sorunlar ve çözüm önerileri de daima bu boyutlar dikkate alınarak ortaya konulmalıdır.suni tohumlamanın insan boyutunu veteriner he kim, hayvan sahibi ve çoban oluşturur.bu dört boyutun entegre bir şekilde uygulanması sonucun da sun i tohumlama, hayvanların ıslahında ve sağlıklarının korunmasının yanı sıra halk sağlığı nın korunmasında da etkin bir role sahip olduğu görülür.o nedenle veteriner halk sağlığı açısın dan daima dikkate alınma zorunluluğu bulunmaktadır.bu zorunluluk zoonoz hastalıkların geçtiği miz yıllardan itibaren günümüze kadar geçirdiği süreç sonucunda küresel boyut kazanması bü yük rol oynamaktadır.bunun yanı sıra ülkemizin yıllar öncesinden gerek hayvan ıslahı,gerek ise hayvancılı ğın geliştirilmesi amacıyla genetik ve verim vasfı yüksek çeşitli türde hayvanların de ğişik zaman ve tarihlerde ithali sonucunda bazı ülkemizde olmayan bazı gizli hastalıkların ülke mize girmesi, hayvancılık sektöründe bugün ortaya çıkan bu hastalıkların bazılarının zoonoz ol ması ve tabii tohumlama ile geçebilme özelliğine sahip olması nedeniyle sun i tohumlamanın önemini ortaya çıkarmaktadır.bundan dolayıdır ki sun i tohumlama her ne kadar hayvan ıslahın da ve sağlıklarının korun masında önemli bir uygulama olarak bilinse de halk sağlığının önemli bir disiplini olan veteriner halk sağlığı açısın dan da önemli bir yere sahip olması göz ardı edile mez.bugün insan sağlığını tehdit eden toplam 1415 bulaşıcı patojenden mikroorganizmadan % 61 i yani 868 adetinin zoonotik patojen olup bu zoonotik patojenlerin;165 adeti virüs,269 adeti bakteri,113 adeti mantar,43 adeti protozoa ve 278 adetinin helmint olduğu,bu zoonotik patojen lerin % 33 ünün insanlara bulaştıktan sonra tekrar insandan insana bulaşabilen nitelikte olduğu belirtilmiştir.yine insan sağlığını tehdit eden yeni ortaya çıkan toplam 175 adet bulaşıcı patojen mikroorganizma ( virüs ve prion,bakteri ve riketsi ya,mantar,protozoa ve helmintler ) nın % 75 i yani 132 adetinin zoonotik patojen olduğu tespit edilmiştir.bu zoonotik patojenlerden,tri chomo niasis,leptospirosis,brucellosis,tubercolosis in tabiî tohumlama ile hayvandan hayvana,daha sonra insanlara da geçme özelliğine sahip olmasından dolayı her yönüyle halk sağlığını,yine non-zoonotik patojenlerden Camphylobacteriosis ( Vibriosis ),IBR-IPV ( In fectious Bovine Rhinotra cheitis-infectious Pustular Vulvovaginitis ),BVD (Bovine viral diarrhea) hayvan sağlığını tehdit etmektedir.bunların dışında zoonotik patojen olduğu ka bul edilen BSE [ Bovine Spongioform Encephalopathy ( Deli Đnek Hastalığı )] nın sek süel yolla,tabii tohumlama ile geçip geçmediği henüz kesin olarak bilinmediği için (? ) soru işa reti konarak değerlendirilmektedir.bu gibi zoonotik patojenlerin seksüel yolla hayvan ve insan lar arasında yayılmasının önlenmesi açısından suni tohumlama uygulamaları veteriner halk sağlı ğı hizmetlerinde çok önemli bir yere sahiptir.veteriner halk sağlığı açısından büyük öneme sahip olan su n i tohumlama hizmetleri ve uygula maları,besin ve yem güvenliğinin sağlanmasında da önemli role sahiptir.veteriner halk sağlığı hizmetlerinin temel amacı veteriner hekimlik hizmetle rinin en üst düzeyde uygulanarak hayvan sağlığının garanti altına alınarak bireyin ve halkın sağlı ğının korunmasını esas almaktadır.o nedenle sun i tohumlama uygulamaları hiçbir zaman sadece sığırların verim ve genetik vasıflarının yükseltilmesine yönelik olarak;spermanın,dişi hayvanın genital organına bırakılması işlemi için kullanılan asla bir araç olarak değerlendirilmemelidir.bi lakis temelinde,özünde veteriner halk sağlığı hizmeti yer alır. Sığır ın ekonomik değerinin diğer hayvan türlerine göre yüksek olmasından dolayı dünya da sığır yetiştiriciliği üzerinde yoğunlaşma olmuştur.bunun sonucunda dünyanın hemen her ülke sinde sun i tohumlama iyi bir şekilde organize edilmiştir.hayvancılık alanında ileri ülkelerin geç mişine baktığımızda sun i tohumlama çok geniş bir şekilde uygulama bulmuştur.dünyada sun i tohumlamanın en geniş uygulama şansının olduğu ülke ABD olmuştur.bu konuda faaliyet göster mek üzere çok sayıda kuruluşun kurulması daima teşvik edilmiş ve desteklenmiştir.türkiye de - 4 -

5 geçmişten günümüze kadar sürdürülen sun i tohumlama çalışmaları ve uygulamaları sürekli çal kantılara,inişlere,çıkışlara sahne olmuştur.bunun nedenleri bir çok sebebe dayanmaktadır.çünkü sun i tohumlama sadece tabi i sıfata baş vurmadan spermanın mekanik yollarla dişinin dölerme organına verilmesi veya bırakılmasından ibaret olmayıp sun i tohumlama uygulamalarıyla iyi veya kötü yaşanan olaylar daima o ülkenin sosyolojik ve ekonomik durumu,tarım,hayvancılık, veterinerlik ve halk sağlığı politikalarıyla çok yakından ilgilidir.sun i tohumlamaya salt olarak bakarak ele alıp değerlendirmek hata olur.örneğin uzun yıllar memleketimizde sığır yetiştiricili ği,avrupa ve Amerika da yapılan yetiştiricilikten farklı olmuştur.avrupa ve Amerika da üretilen ve tüketilen etin büyük bir kısmı sığırlardan sağlanırken Türkiye de ise büyük bir çoğunluğu ko yunlardan elde edilmiştir.yine Doğu Anadolu da,kars ta inek sütünden peynir yapılırken diğer bölgelerin çoğunda koyun sütünden tereyağı ve peynir yapılmış,bunun sonucunda yöresel ve gele neksel değişik peynir ve yoğurt çeşitlerimizin ortaya çıkmasını sağla yarak ekonomik özellik ka zanmıştır.diğer bir konu ise memleketimizde sığır ın daha çok bir iş hayvanı olarak kullanılmış olması,süt ve et verimine pek önem verilmemiştir.süt ve et veriminin büyük bir kısmı koyun yetiştiriciliği vasıtasıyla karşılanırken,mezbahaya getirilen sığırların çoğu et verimi ve kalitesi düşük,sakat,iş göremeyecek ineklerle iş göremeyecek hale gelmiş daha önce enenmiş( iğdiş edil miş < erkekliği yok edilmiş >) yaşlı öküzler olmuştur.bu yaklaşım uzun yıllar yerli sığır ırklarımı zın ıslahının yapılarak ekonomik değeri yüksek hale getirilememiş,hatta bu yerli sığır ırklarımız dan bazılarının bugün ne yazık ki tamamen yok olduğunu görüyoruz.sığırlar için elverişli ve ye terli mer a ların bir takım nedenlerle yok olması sonucunda bulunmayışı,mer a lara sahip çıkıl maması başka bir handikaptı.en önemlisi ise tarım ülkesi olmamıza rağmen halâ kaliteli bir kaba yem üretim politikasının olmaması ve bu üretimin hayvancılığı gelişmiş ülkeler de ki düzeyde olmamasıdır.o nedenle yıllarca Türkiye de sığırcılığın kalite ve kantite bakımından ıslahı,hay vancılığımızın daima başta gelen sorunları olmuştur.sığırlarda gerek ekonomik ve gerek ise biyo lojik faktörlerin elverişliği bu türde diğer hayvan türlerine göre sun i tohumlama çok geniş bir uygulama alanı bulmuş ve ön plana çıkmıştır. Bazı meslek mensuplarının görevlerini suistimal etmeleri sonucunda Sayın Bakan ın tali matı ile veteriner hekimlere yapılan sun i tohumlama desteklemeleri 2008 yılında durdurulmuş tur.durdurulmasıyla birlikte sun i tohumlama miktarlarında ciddi düşmeler meydana gelmiştir. Diğer bir husus bizleri en çok endişelendirilen husus " Sun i tohumlama desteğinin kaldırılma sıyla çiftçilerin bir çoğunun damızlık boğa alarak veya komşularının boğalarını sürülerine katma ya başlamalarıdır.boğalar vasıtasıyla bazı illerimizde hemen hiç görülmeyen bazı hastalıkların damızlık düve ve ineklere bulaştırılması yanında insan sağlığını da halk sağlığı açısından tehdit eder hale gelmesi veteriner halk sağlığı sorunlarının gündeme gelmesi olasıdır.veteriner halk sağlığı açısından bu şekilde riskle sınırlı kalmayıp hayvansal besin güvenliği açısından risk ve sorunların ortaya çıkması kaçınılmazdır.suistimal yapan belli sayıdaki veteriner hekimler hakkın da işlem yapılacağı yerde sun i tohumlama desteklemesinin tamamen kaldırılarak dürüst çalışan ların da ayni kefeye konulup cezalandırılırcasına bir uygulamaya tabi tutulması büyük bir haksız lıktır.çünkü hayvan yetiştiricisiyle birlikte veteriner hekim e verilecek sun i tohumlama destekle mesi hem vatandaşın veteriner hekimlik hizmetlerinden faydalanması sağlanacak hem de kayıt altına alınması sağlanacağı gibi hayvan ıslahında büyük ilerleme sağlanacaktır. Bunun için; Ülkemizin;coğrafi,sosyo ve ekonomik şartları göz önüne alınarak veterinerlik,hayvan sağlığı,sun i tohumlama ve danışmanlık hizmetlerinin ABD ve AB ği ülkelerinde ki hay - 5 -

6 vancılık işletmeleri şartlarından ziyade ülkemizin şartlarına göre küçük-orta ölçekli aile hayvancılık işletmeleri ne etkin ve yaygın bir biçimde sunulması sağlanmalıdır. Hayvan yetiştiricisine,süt ile yem arasındaki paritenin asgari 1.5,normal olarak 2 olacak şekilde düzenlemelerin yapılarak mağduriyetinin önlenmesi, Hayvan yetiştiricisine verilecek desteklemeler,süt teşvikleri süt verimine göre ve sun i tohumlama desteklemeleri ayrıca buzağı desteklemeleri şeklinde zamanında,ayrı ayrı sürdürülebilir bir hayvan yetiştiriciliği yapacak şekilde verilmeli,geciktirilmemeli,mev cut hayvan başına verilen desteklemeden vazgeçilmelidir. Veteriner hekimler sun i desteklemeler tekrar başlatılmalıdır.tekrar başlatılması halinde yetiştiricinin kaliteli sperma kullanmasına yönelimi ve sun i tohumlama yaptırma cazi besi artacak ayni zamanda genital hastalıkların önüne geçilerek bunun sonucunda üretim artışı olacaktır.bunun yanında yetiştiricinin sun i tohumlama sırasında veteriner hekim lik hizmetlerinden ucuz yararlanması sağlanacağı gibi bir türlü tam olarak gerçekleştirile meyen hayvanların kayıt altına alınması ve bildiriminde kolaylık sağlanacağı için artış sağlanacaktır. Veteriner hekim e verilecek sun i tohumlama destekleme bedeline karşılık daima ulusal ekonomiye katlanarak katma değer olarak dönmesi olasıdır.ayni zamanda veteriner halk sağlığı ve besin güvenliği açısından katkıda bulunmuş olacaktır.dolayısiyle bir taşla iki kuş vurulmuş olacaktır.sonuçta ülke hayvancılığına büyük bir hizmet verilmiş olacağı için bundan bakanlığın ve hayvancılık sektörün kazancı tarif edilemeyecek kadar yüksek olacaktır. Veteriner hekim e sun i tohumlama desteklemesi verilmemesi halinde hayvan yetiştirici si elinde ırkları saflaştırayım derken farklı ırklardan vasıfsız boğaları kullanması kaçınıl maz olacağı için elindeki belli özelliklere sahip ırkların özellikleri bozulacaktır. Özellikle Doğu ve Güney Doğu Anadolu,Karadeniz gibi çok özel şartlara sahip bölgele rimizde bu bölgelere özgü "Hayvan Sağlığını Koruma" ve "Suni Tohumlama" örgütü dev letin genel bürokratik yapılanmasından farklı olarak ele alınıp düzenlenmelidir. Bu bağlamda ülkemizin değişik bölgelerindeki kamu veteriner örgütlenmesi ve serbest veterinerlik hizmetleri Türkiye genelinde olduğundan daha değişik biçimde ele alınmalı ve bölgenin koşullarına uygun yeni bir model hayata geçirilmelidir.ayrıca serbest veteri ner hekimlik hizmetleri bulunduğu bölgedeki hayvancılığın yoğunluğuna göre dağılımı yapılacak şekilde düzenlenmeli,ileri gelişmiş ülkelerdeki standartlar esas alınmalıdır. Böylesi yeni bir modelin esasını il bazlı örgütlenmeden ziyade havza bazlı örgütlenme yapısı oluşturmalıdır. Bölgesel olarak,hayvancılığın yoğun ve topluca yapıldığı yöreler hayvancılık havzası olarak belirlenmeli,her havzanın hayvan sağlığı ve suni tohumlama hizmetleri etkin, mo bil bir örgüt ile yerine getirilebilir.bu örgütlenme modelinde sun i tohumlama ve diğer serbest veteriner hekimlik hizmetleri kamu kesimi ve meslek odası ortaklaşa denetleme li,suistimal yapanlara meslekten men ve atılmaya kadar ağır cezai yaptırımlar getirilme lidir. Bölgedeki işletmelere verilecek danışmanlık hizmetlerinin ise devlet denetimindeki özel şirketler kanalıyla yürütülmesi yerinde olur.fakat tüm bunların dışında özellikle sığır suni tohumlaması devlet tarafından muhakkak desteklenmelidir.bu alanda hem yetiştirici hem de görev alacak veteriner hekimlerin eğitimi şarttır

7 Bunun için serbest veteriner hekimlik hizmetleri veren veteriner hekimlerin mezuniyet sonrası hizmet içi eğitimleri için yasal yaptırımlar getirilerek mecbur tutulmalıdır.hizmet içi eğitimler meslek odaları tarafından verilmelidir. Kaynaklar: AKMAN,N ve Arkş.( 2008 ) Türkiye de Damızlık Üretimi ve Sorunları. BAMN ( 2001 ) Biosecurıty on Dairies,AFIA,1501 Wilson Blvd.,Suite 1100,Arlington,Virginia USA Biosecurity,7-8 February 2003,Young Dairy Leaders Institute Phase III Conferance,College of Veterinary Medicine Tapma,Florida-USA ERTEM,Đ ( 1975 ) Veteriner Hizmetleri ve Veteriner Personelle Đlgili Kanunlar.Türk Veteriner Hekimler Birliği Merkez Konseyi Yayınları No:16 ANKARA GÖKÇEN,H ( 1993 ) Güney Doğu,Hayvancılık ve Terör Tarihli Milliyet Gazetesi ĐSTANBUL GÖKÇEN,H ( 1998 ) Dünya ve Türkiye de Sığır Suni Tohumlamanın Tarihçesi.Hayvancılıkta Performans Dergisi,Yıl:1998,Sayı:5 ĐSTANBUL GÖKÇEN,H ( 2000 ) Türkiye de ki Hayvan Islahı Çalışmalarının Dünü,Bugünü ve Geleceği. Hayvancılıkta Perfor mans Dergisi,Yıl:2000,Sayı:21 ĐSTANBUL GÖKÇEN,H ( 2007 ) Türkiye nin Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerindeki Hayvancılığın Geliştirilmesi Konusunda Öneriler. GÖKÇEN,H ( 2007 ) AB Uyum Sürecinde Ülkemizde Sun i Tohumlama ve Embriyo Transferi Çalışmaları. Yayınlanma Tarihi; 08 Ekim 2007,10:27 AM, index.php?showtopic=132 GÖKÇEN,H ( 2008 ) Türkiye de ki Sığır Sun i Tohumlaması Üstüne Görüşler. Yayınlanma Ta rihi: 20 Aralık 2008, KILIÇOĞLU,Ç ve ALAÇAM,E(1980) Çeviri: Evcil Hayvanların Döl Veriminde,Tanı ve Sağı tım Yöntemleri.A. Ü.Veteriner Fakültesi Yayınları:362,Yardımcı Ders Kitabı: 260 ANKARA MARTIN,E.H-J,WILLIAM,T.H,HARRY,V.H (1995) Zoonoses Recognition,Control,and Prevention, USA SAKARYA,E (2009) Ekonomik Krizin Hayvancılık Sektörüne Etkisi.21 Şubat 2009,AB- Veteriner Hekimler Platformu 3.üncü Koordinasyon Toplantısı,Kozaklı/NEVŞEHĐR SEVĐNÇ,A (1961) Sığırlarda Sun i Tohumlama ve Türkiye de ki Tatbikatı.A.Ü.Veteriner Fa kültesi Yayınları:140, Çalışmalar:80 ANKARA SEVĐNÇ,A (1977) Dölerme ve Sun i Tohumlama.A.Ü.Veteriner Fakültesi Yayınları:12,Ders Ki tabı:5 ANKARA ULUDAĞ,N ( 1994 ) Damızlık Düve Đthali ve Süt Et Üretimini Artırmada Başlıca Sorunlar ile Çözümlerine Đliş kin Görüşlerim.Veteriner Hekimler Derneği Dergisi,Yıl:1994,Cilt:65,Sayı:4 - ANKARA TUNCER,P,B.Sığırlarda Suni Tohumlama VETERĐNER KANUNLARI (1960),Cilt - I. ( Kanun ve Nizamnameler ) H-2,Ziraat Vekâleti Meslek Mevzuat Serisi.Güven Matbaası, ANKARA YILDIRIM,A.E ( 2009) Hayvancılık Desteklemeleri. -

Islah Stratejileri ve Türkiye Ulusal Sığır Islah Programı

Islah Stratejileri ve Türkiye Ulusal Sığır Islah Programı Islah Stratejileri ve Türkiye Ulusal Sığır Islah Programı Prof.Dr. Selahattin Kumlu Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi Zootekni Bölümü Antalya Islah Stratejileri Saf yetiştirme Melezleme a) Birleştirme

Detaylı

BİRLİĞİN KURULUŞU: 1995 yılında 13 kişi. Türkiye nin 2. Birliği.

BİRLİĞİN KURULUŞU: 1995 yılında 13 kişi. Türkiye nin 2. Birliği. 1 BİRLİĞİN KURULUŞU: 1995 yılında 13 kişi. Türkiye nin 2. Birliği. BİRLİĞİN MEVZUATI :5996 sayılı Veteriner Hizmetleri Bitki sağlığı Gıda ve Yem Kanununun 10.maddesi ve 17.02.2015 tarihli 6589 sayılı kanun,ıslah

Detaylı

AYDIN İLİ DAMIZLIK SIĞIR YETİŞTİRİCİLERİ BİRLİĞİ OCAK 2016 KAYE EĞİTİM TOPLANTISI SEDA EMİNE PAYIK TEKNİK İŞLER ŞUBE MÜDÜRÜ

AYDIN İLİ DAMIZLIK SIĞIR YETİŞTİRİCİLERİ BİRLİĞİ OCAK 2016 KAYE EĞİTİM TOPLANTISI SEDA EMİNE PAYIK TEKNİK İŞLER ŞUBE MÜDÜRÜ AYDIN İLİ DAMIZLIK SIĞIR YETİŞTİRİCİLERİ BİRLİĞİ 24-29 OCAK 2016 KAYE EĞİTİM TOPLANTISI SEDA EMİNE PAYIK TEKNİK İŞLER ŞUBE MÜDÜRÜ KURULUŞ Türkiye de soy kütüğüne katkı sağlayacak nitelikte kayıt tutma

Detaylı

İLİMİZDE HAYVANCILIĞIN DURUMU

İLİMİZDE HAYVANCILIĞIN DURUMU İLİMİZDE HAYVANCILIĞIN DURUMU 1.AMASYADA TARIMSAL YAPI İlimiz ekonomisinde Tarım ilk sırada yer almakta olup 29.390 çiftçi ailesinden 146.948 kişi bu sektörden geçimini sağlamaktadır. 2011 yılı Bitkisel

Detaylı

BÜYÜKBAŞ HAYVANCILIK ARAŞTIRMALARI ÇALIŞMA GRUBU. Önder SÖZEN Koordinatör 19.03.2014

BÜYÜKBAŞ HAYVANCILIK ARAŞTIRMALARI ÇALIŞMA GRUBU. Önder SÖZEN Koordinatör 19.03.2014 BÜYÜKBAŞ HAYVANCILIK ARAŞTIRMALARI ÇALIŞMA GRUBU Önder SÖZEN Koordinatör 19.03.2014 SUNU PLANI Çalışma Grubu Bağlı Enstitüler/İstasyonlar Dünya ve Türkiye de Büyükbaş Hayvancılık Verileri Devam Eden, Sonuçlanan,

Detaylı

Birlikle el ele, Hayvancılıkta daha ileriye

Birlikle el ele, Hayvancılıkta daha ileriye Birlikle el ele, Hayvancılıkta daha ileriye 1 KURULUŞ Birliğimiz ; 1995 Yılında 904 Sayılı hayvan ıslah kanununa göre 25 Kurucu üye tarafından kurulmuştur. 13 Haziran 2010 tarihli, 5996 sayılı Veteriner

Detaylı

EMBRIYO TRANSFERIYLE BIR INEKTEN?100 BUZAGI ALINACAK

EMBRIYO TRANSFERIYLE BIR INEKTEN?100 BUZAGI ALINACAK EMBRIYO TRANSFERIYLE BIR INEKTEN?100 BUZAGI ALINACAK Portal : www.haberkiyisi.com İçeriği : Haber Tarih : 17.12.2016 Adres : https://www.haberkiyisi.com/embriyo-transferiyle-bir-inekten-100-buzagi-alinacak.html

Detaylı

Suni Tohumlama, Tabii Tohumlama, Ovum ve Embriyo Transferi Faaliyetlerinin Usul ve Esasları Hakkındaki Yönetmelik BİRİNCİ BÖLÜM

Suni Tohumlama, Tabii Tohumlama, Ovum ve Embriyo Transferi Faaliyetlerinin Usul ve Esasları Hakkındaki Yönetmelik BİRİNCİ BÖLÜM Suni Tohumlama, Tabii Tohumlama, Ovum ve Embriyo Transferi Faaliyetlerinin Usul ve Esasları Hakkındaki Yönetmelik (01.07.2003 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan yönetmelik) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

HAYVAN ISLAHI KANUNU. Kanun Numarası : 4631. Kabul Tarihi : 28/2/2001. Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 10/3/2001 Sayı : 24338

HAYVAN ISLAHI KANUNU. Kanun Numarası : 4631. Kabul Tarihi : 28/2/2001. Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 10/3/2001 Sayı : 24338 HAYVAN ISLAHI KANUNU Kanun Numarası : 4631 Kabul Tarihi : 28/2/2001 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 10/3/2001 Sayı : 24338 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 40 Sayfa : BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

Suni Tohumlama,Tabii Tohumlama, Ovum ve Embriyo Transferi Faaliyetlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik

Suni Tohumlama,Tabii Tohumlama, Ovum ve Embriyo Transferi Faaliyetlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik Suni Tohumlama,Tabii Tohumlama, Ovum ve Embriyo Transferi Faaliyetlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı; tek tırnaklı,

Detaylı

T. C. DİCLE ÜNİVERSİTESİ VETERİNER FAKÜLTESİ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

T. C. DİCLE ÜNİVERSİTESİ VETERİNER FAKÜLTESİ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU BİRİM: BESİN/GIDA HİJYENİ VE TEKNOLOJİSİ ANABİLİM DALI T. C. 1 Gıda analizleri mikrobiyolojik- 2 Gıda analizleri serolojik ve toksikolojik- 3 Danışmanlık hizmeti 1. Yapılacak analizleri ve ilgili mevzuatı

Detaylı

31 Mart 2013 PAZAR. Resmî Gazete. Sayı : YÖNETMELİK. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından: HAYVAN ISLAHI KOMİTESİ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI

31 Mart 2013 PAZAR. Resmî Gazete. Sayı : YÖNETMELİK. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından: HAYVAN ISLAHI KOMİTESİ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI 31 Mart 2013 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 28604 YÖNETMELİK Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından: HAYVAN ISLAHI KOMİTESİ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

TÜRKİYE DE SIĞIR YETİŞTİRİCİLİĞİ

TÜRKİYE DE SIĞIR YETİŞTİRİCİLİĞİ TÜRKİYE DE SIĞIR YETİŞTİRİCİLİĞİ Prof. Dr. Salahattin KUMLU DGRV-Türkiye Temsilciliği Eğitim Ekibi Merzifon, 2012 Türkiye de sığır varlığı ve süt verimi Eylül 2012 2 Sığır varlığı ve süt verimi İnek sayısı

Detaylı

Gıda Tarım Hayvancılık Bakanlığının Kontrolüne Tabi Ürünlerin İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi Tebliği 2013/5)

Gıda Tarım Hayvancılık Bakanlığının Kontrolüne Tabi Ürünlerin İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi Tebliği 2013/5) Sperma, Ovum ve Embriyo Üretim Merkezlerinin Kuruluş ve Çalışma Esasları Hakkında Yönetmelik (24 Aralık 2011 Tarih, 28152 Sayı) Gıda Tarım Hayvancılık Bakanlığının Kontrolüne Tabi Ürünlerin İthalat Denetimi

Detaylı

DAMIZLIK SIĞIR YETİŞTİRİCİLİĞİ MERKEZ BİRLİĞİ. Nilgün ERGÜN Müzeyyen ŞAHİN Neslihan YILMAZ

DAMIZLIK SIĞIR YETİŞTİRİCİLİĞİ MERKEZ BİRLİĞİ. Nilgün ERGÜN Müzeyyen ŞAHİN Neslihan YILMAZ DAMIZLIK SIĞIR YETİŞTİRİCİLİĞİ MERKEZ BİRLİĞİ Nilgün ERGÜN Müzeyyen ŞAHİN Neslihan YILMAZ HAKKIMIZDA 4631 Sayılı Hayvan Islahı Kanunu çerçevesinde kurulan Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birlikleri, Islah

Detaylı

YEMEKLİK TANE BAKLAGİLLER ÇALIŞTAYI ( MERSİN) ÖZEL SEKTÖR AÇISINDAN SORUNLAR ÖNERİLER

YEMEKLİK TANE BAKLAGİLLER ÇALIŞTAYI ( MERSİN) ÖZEL SEKTÖR AÇISINDAN SORUNLAR ÖNERİLER YEMEKLİK TANE BAKLAGİLLER ÇALIŞTAYI (10-12.05.2017-MERSİN) ÖZEL SEKTÖR AÇISINDAN SORUNLAR ÖNERİLER Dr. Nilgün SEZER AKMAN Türkiye Tohumculuk Sektöründe Önemli Gelişmeler 1923-1960 Geleneksel tedarik 1961

Detaylı

GİTES TEKSTİL VE DERİ EYLEM PLANI

GİTES TEKSTİL VE DERİ EYLEM PLANI GİTES TEKSTİL VE DERİ EYLEM PLANI HEDEF -1 PAMUĞA İLİŞKİN POLİTİKALARDA ETKİNLİĞİN ARTIRILMASI 1.1 Pamuk Arama Konferansı sonucunda belirlenen Pamuk Eylem Planları hayata geçirilecektir. Gıda, Tarım ve

Detaylı

18 Aralık 2013 ÇARŞAMBA. Resmî Gazete. Sayı : 28855 YÖNETMELİK. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından:

18 Aralık 2013 ÇARŞAMBA. Resmî Gazete. Sayı : 28855 YÖNETMELİK. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından: 18 Aralık 2013 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28855 YÖNETMELİK Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından: SUNİ TOHUMLAMA, TABİİ TOHUMLAMA VE EMBRİYO TRANSFERİ FAALİYETLERİ HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK

Detaylı

BİRLİKLERDE VETERİNER HİZMETLERİ VE 2013 YILI DEĞERLENDİRME ÇALIŞTAYI

BİRLİKLERDE VETERİNER HİZMETLERİ VE 2013 YILI DEĞERLENDİRME ÇALIŞTAYI BİRLİKLERDE VETERİNER HİZMETLERİ VE 2013 YILI DEĞERLENDİRME ÇALIŞTAYI Veteriner Hekim İstihdamı ve Yasal Yetkileri Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı son yıllarda ciddi Veteriner Hekim istihdamı yapmış,

Detaylı

BVKAE www.bornovavet.gov.tr

BVKAE www.bornovavet.gov.tr Türkiye Veteriner İlaçları Pazarı Sorunlar ve Çözüm Önerileri Uluslararası Süt Sığırcılığı ve Süt Ürünleri Çalıştayı ve Sergisi 28-29 Nisan, 2008 - Konya İsmail Özdemir VİSAD - Veteriner Sağlık Ürünleri

Detaylı

YÖNETMELİK. c) Damızlık: Irkına, tipine ve verimine özgü özellikleri gösteren vasıflı ve damızlık belgeli hayvanları,

YÖNETMELİK. c) Damızlık: Irkına, tipine ve verimine özgü özellikleri gösteren vasıflı ve damızlık belgeli hayvanları, 5 Aralık 2011 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28133 Gıda,Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından: YÖNETMELİK HAYVANLARDA SOY KÜTÜĞÜ VE ÖN SOY KÜTÜĞÜ ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

YÖNETMELİK SUNİ TOHUMLAMA, TABİİ TOHUMLAMA VE EMBRİYO TRANSFERİ FAALİYETLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK

YÖNETMELİK SUNİ TOHUMLAMA, TABİİ TOHUMLAMA VE EMBRİYO TRANSFERİ FAALİYETLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK 8 Aralık 2011 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 28136 Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından: YÖNETMELİK SUNİ TOHUMLAMA, TABİİ TOHUMLAMA VE EMBRİYO TRANSFERİ FAALİYETLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM

Detaylı

15.05.2009 / 27229. 15 Mayıs 2009 CUMA. Resmî Gazete. Sayı : 27229 TEBLİĞ. Köyişleri Bakanlığından: HAYVANCILIĞIN DESTEKLENMESİ HAKKINDA

15.05.2009 / 27229. 15 Mayıs 2009 CUMA. Resmî Gazete. Sayı : 27229 TEBLİĞ. Köyişleri Bakanlığından: HAYVANCILIĞIN DESTEKLENMESİ HAKKINDA 15.05.2009 / 27229 15 Mayıs 2009 CUMA Resmî Gazete Sayı : 27229 TEBLİĞ Tarım ve Köyişleri Bakanlığından: HAYVANCILIĞIN DESTEKLENMESİ HAKKINDA UYGULAMA ESASLARI TEBLİĞİ (TEBLİĞ NO: 2009/44) BİRİNCİ BÖLÜM

Detaylı

Suni Tohumlama, Tabii Tohumlama ve Embriyo Transferi Faaliyetleri Hakkında Yönetmelik

Suni Tohumlama, Tabii Tohumlama ve Embriyo Transferi Faaliyetleri Hakkında Yönetmelik Suni Tohumlama, Tabii Tohumlama ve Embriyo Transferi Faaliyetleri Hakkında Yönetmelik 8 Aralık 2011 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 28136 YÖNETMELİK Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından: SUNİ TOHUMLAMA,

Detaylı

KONYA-EREĞLİ TİCARET BORSASI TÜRKİYE DE VE İLÇEMİZDE HAYVANCILIK SEKTÖRÜ SORUNLARI

KONYA-EREĞLİ TİCARET BORSASI TÜRKİYE DE VE İLÇEMİZDE HAYVANCILIK SEKTÖRÜ SORUNLARI KONYA-EREĞLİ TİCARET BORSASI 2015 TÜRKİYE DE VE İLÇEMİZDE HAYVANCILIK SEKTÖRÜ SORUNLARI TÜRKİYE DE HAYVANCILIK SEKTÖRÜ Ülkemiz coğrafi özellikleri bakımından her türlü hayvansal ürün üretimi için uygun

Detaylı

HAYVANCILIK DESTEKLEMELERİ

HAYVANCILIK DESTEKLEMELERİ HAYVANCILIK DESTEKLEMELERİ HAYVANCILIK DESTEKLEMELERİ HAKKINDA UYGULAMA ESASLARI TEBLİĞİ (tebliğ 2016/26) *BUZAĞI DESTEKLEMESİ *MALAK DESTEKLEMESİ *ANAÇ KOYUN VE KEÇİ DESTEKLEMESİ *ÇİĞ SÜT DESTEKLEMESİ

Detaylı

SÜT SEKTÖRÜNDE MEVCUT DURUM. Yusuf GÜÇER Ziraat Mühendisi İzmir İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü

SÜT SEKTÖRÜNDE MEVCUT DURUM. Yusuf GÜÇER Ziraat Mühendisi İzmir İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü SÜT SEKTÖRÜNDE MEVCUT DURUM Yusuf GÜÇER Ziraat Mühendisi İzmir İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü TARIMSAL ÜRETİM DEĞERİ BİTKİSEL VE HAYVANSAL ÜRETİMDE İZMİR İN ÜLKE SIRALAMASINDAKİ YERİ (TUİK-2014)

Detaylı

II. BÖLÜM TABİİ TOHUMLAMA MANDA BOĞALARININ SAĞLIK TESTLERİNDE UYULMASI GEREKEN ŞARTLAR

II. BÖLÜM TABİİ TOHUMLAMA MANDA BOĞALARININ SAĞLIK TESTLERİNDE UYULMASI GEREKEN ŞARTLAR MANDA BOĞALARININ TABİİ TOHUMLAMA FAALİYETLERİ HAKKINDA TALİMAT I. BÖLÜM TABİİ TOHUMLAMA MANDA BOĞALARINDA ARANILACAK ŞARTLAR 1- Tabi tohumlama faaliyetleri Bakanlık iznine tabi olup, ıslah amaçlı olarak

Detaylı

DAMIZLIK SIĞIR YETİŞTİRİCİLİĞİNDE KADININ ROLÜ. Zerrin KUMLU. Salahattin KUMLU. DGRV Eğitim Ekibi Ankara, 2016

DAMIZLIK SIĞIR YETİŞTİRİCİLİĞİNDE KADININ ROLÜ. Zerrin KUMLU. Salahattin KUMLU. DGRV Eğitim Ekibi Ankara, 2016 DAMIZLIK SIĞIR YETİŞTİRİCİLİĞİNDE KADININ ROLÜ Zerrin KUMLU Salahattin KUMLU DGRV Eğitim Ekibi Ankara, 2016 Hollanda Örneği 2 CRV CRV, merkezi Hollanda da olan sığır ıslahı amaçlı bir kooperatiftir.

Detaylı

2013 YILI TARIMSAL DESTEKLEMELER

2013 YILI TARIMSAL DESTEKLEMELER 03 YILI TARIMSAL DESTEKLEMELER HAYVANCILIK DESTEKLEMELERİ Hayvan Başı Ödeme Suni Tohumlama 3 Hayvan Başı Ödeme 4 Tiftik Üretim 5 Süt Primi( TL/lt) 6 İpek Böceği Sütçü ve kombine ırklar ve melezleri ile

Detaylı

(A) 1-500 Anaç küçükbaş 80-TL/baş (B) 501 ve daha fazla Anaç 72-TL/baş

(A) 1-500 Anaç küçükbaş 80-TL/baş (B) 501 ve daha fazla Anaç 72-TL/baş 2016 YILINDA UYGULANACAK TARIMSAL DESTEKLER BİRİNCİ KISIM Genel Kurallar Amaç ve Kapsam 1. Tarımsal üretimde sertifikalı ve çevreye duyarlı üretimi yaygınlaştırmak, gıda ve yem güvenliğini, erkenciliği,

Detaylı

2003-2011 T.C. GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI DESTEK BİZDEN, ÜRETİM SİZDEN DÜZCE

2003-2011 T.C. GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI DESTEK BİZDEN, ÜRETİM SİZDEN DÜZCE T.C. GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI 2003-2011 DESTEK BİZDEN, ÜRETİM SİZDEN DÜZCE Türk tarımını kalkındırmadan Türkiye yi kalkındıramayız Recep Tayyip ERDOĞAN Başbakan Ekolojik denge ve küresel gıda

Detaylı

2003-2011 T.C. GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI DESTEK BİZDEN, ÜRETİM SİZDEN BOLU

2003-2011 T.C. GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI DESTEK BİZDEN, ÜRETİM SİZDEN BOLU T.C. GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI 2003-2011 DESTEK BİZDEN, ÜRETİM SİZDEN BOLU Türk tarımını kalkındırmadan Türkiye yi kalkındıramayız Recep Tayyip ERDOĞAN Başbakan Ekolojik denge ve küresel gıda

Detaylı

Erzurum İli Büyükbaş Hayvan Islahı Projesi Çiftçi Eğitimi. Ocak Nisan 2009 Ziraat Fakültesi Konferans Salonu

Erzurum İli Büyükbaş Hayvan Islahı Projesi Çiftçi Eğitimi. Ocak Nisan 2009 Ziraat Fakültesi Konferans Salonu 2005 2010 Erzurum İli Büyükbaş Hayvan Islahı Projesi 2009 Çiftçi Eğitimi Ocak Nisan 2009 Ziraat Fakültesi Konferans Salonu Program (Cumartesi) Program (Pazar) Sunumlar I. Oturum Problem ve Çözüm Projenin

Detaylı

18 Aralık 2013 ÇARŞAMBA. Resmî Gazete. Sayı : TEBLİĞ. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından

18 Aralık 2013 ÇARŞAMBA. Resmî Gazete. Sayı : TEBLİĞ. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından 18 Aralık 2013 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28855 TEBLİĞ Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından :DONDURULMUŞ SPERMADAN NUMUNE ALMA ESASLARI HAKKINDA TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2013/63) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

18 Aralık 2013 ÇARŞAMBA. Resmî Gazete. Sayı : 28855 TEBLİĞ. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından: DONDURULMUŞ SPERMADAN NUMUNE ALMA ESASLARI

18 Aralık 2013 ÇARŞAMBA. Resmî Gazete. Sayı : 28855 TEBLİĞ. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından: DONDURULMUŞ SPERMADAN NUMUNE ALMA ESASLARI 18 Aralık 2013 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28855 TEBLİĞ Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından: DONDURULMUŞ SPERMADAN NUMUNE ALMA ESASLARI HAKKINDA TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2013/63) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

Bir hayaldi gerçek oldu...

Bir hayaldi gerçek oldu... 2 Bir hayaldi gerçek oldu... Türkiye de tarım ve hayvancılıkta entegrasyonu sağlayarak verimi artırmak ve ülkemize katma değeri yüksek hayvancılık modelini kazandırmak, uzun yıllardan bu yana hayalini

Detaylı

Damızlık İnek Seçimi. Zir. Müh. Zooteknist. Tarım Danışmanı Fatma EMİR

Damızlık İnek Seçimi. Zir. Müh. Zooteknist. Tarım Danışmanı Fatma EMİR Damızlık İnek Seçimi Zir. Müh. Zooteknist Tarım Danışmanı Fatma EMİR Süt sığırcılığını iyi seviyelere çıkarmak için seleksiyon ve çevre şartları önemlidir. Seleksiyon? Her yılın farklı dönemlerinde çeşitli

Detaylı

Birliği. Avrupa Birliği. Avrupa. Politikaları. Ortak Tarım. Dr.Mustafa ALTUNTAŞ Uzman Veteriner Hekim. ığır r ve Dana Eti. 3.

Birliği. Avrupa Birliği. Avrupa. Politikaları. Ortak Tarım. Dr.Mustafa ALTUNTAŞ Uzman Veteriner Hekim. ığır r ve Dana Eti. 3. Avrupa Birliği Hayvancılık Politikaları Avrupa Birliği Ortak Tarım Politikaları 1.- ığır r ve Dana Eti 2.-Koyun ve Keçi i Eti 3.-Kuru Yem 4.-Süt t ve Süt Ürünleri 5.Kanatlı Eti ve Yumurta Dr.Mustafa ALTUNTAŞ

Detaylı

Türkiye Sığırcılık Sektöründe Yetiştirici Birliklerinin Yeri

Türkiye Sığırcılık Sektöründe Yetiştirici Birliklerinin Yeri Türkiye Sığırcılık Sektöründe Yetiştirici Birliklerinin Yeri Hayvancılığı gelişmiş ülkelerin, üretim ve ürün kalitesi açısından sağladıkları gelişimin temelinde yetiştirici örgütleri tarafından yürütülen

Detaylı

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ TARIMSAL UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ (TUAM) YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM VE DAYANAK

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ TARIMSAL UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ (TUAM) YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM VE DAYANAK ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ TARIMSAL UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ (TUAM) YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM VE DAYANAK Amaç Madde 1: Bu yönergenin amacı, Uludağ Üniversitesi bünyesinde kurulmuş bulunan Tarımsal

Detaylı

Birlikle el ele, Hayvancılıkta daha ileriye

Birlikle el ele, Hayvancılıkta daha ileriye Birlikle el ele, Hayvancılıkta daha ileriye 13/03/2014 GÜNDEM 1. DESTEKLEMELERİN DEĞERLENDİRİLMESİ Syf 3-7 2-MEVZUAT DEĞİŞİKLERİ VE YENİ UYGULAMALAR Syf 8-10 3-SUNİ TOHUMLAMA ÇALIŞMA SONUÇLARI Syf 11-25

Detaylı

HAYVAN ISLAHI KANUNU

HAYVAN ISLAHI KANUNU HAYVAN ISLAHI KANUNU Kanun Numarası: 4631 Kabul Tarihi: 28.02.2001 Yayımlandığı R.Gazete: 10.03. 2001-24338 Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Tanımlar Madde 1- Bu Kanunun amacı; her türlü hayvansal üretim

Detaylı

KULLANILAN ARAÇ, GEREÇ VE EKİPMAN

KULLANILAN ARAÇ, GEREÇ VE EKİPMAN TANIM Evcil, küçük ve büyükbaş hayvanların sağlığının korunması, hastalıkların teşhisi, tedavisi, hayvanlar arasında salgın hastalık ve (zoonozlarla) hayvandan insana geçen hastalıklarla mücadele, hayvan

Detaylı

Fransa: Avrupa Birliği nin en büyük sığır sürüsüne sahip ülkesi

Fransa: Avrupa Birliği nin en büyük sığır sürüsüne sahip ülkesi Fransız Geviş Getiren Büyükbaş Hayvanları Fransa: Avrupa Birliği nin en büyük sığır sürüsüne sahip ülkesi Jean-Noël BONNET 8 milyon sağmal inek 4.1 milyon emzikli inek (sığır) 5.2 milyon emzikli koyun

Detaylı

2013 YILI DESTEKLEME BİRİM FİYATLARI

2013 YILI DESTEKLEME BİRİM FİYATLARI 013 YILI DESTEKLEME BİRİM FİYATLARI 1 3 MAZOT, GÜBRE VE TOPRAK ANALİZİ DESTEĞİ Mazot Gübre Destekleme Ürün Grupları Destekleme Tutarı Tutarı Peyzaj ve süs bitkileri, özel çayır, mera ve orman emvali alanları,9

Detaylı

Hazırlayan: Prof. Dr. Fahri YAVUZ. Erzurum İli. Büyükbaş Hayvan Islahı Projesi. Çiftçi Eğitimi. Kasım 2006

Hazırlayan: Prof. Dr. Fahri YAVUZ. Erzurum İli. Büyükbaş Hayvan Islahı Projesi. Çiftçi Eğitimi. Kasım 2006 2005 2010 Erzurum İli Hazırlayan: Prof. Dr. Fahri YAVUZ Büyükbaş Hayvan Islahı Projesi Çiftçi Eğitimi Kasım 2006 1 Erzurum İli Büyükbaş Hayvan Islahı Projesi Suni tohumlama merkezli bir hayvan ıslahı projesine

Detaylı

ÖZET BRİFİNG Birlikle el ele, hayvancılıkta daha ileriye

ÖZET BRİFİNG Birlikle el ele, hayvancılıkta daha ileriye ÖZET BRİFİNG 01.01.2017 Birlikle el ele, hayvancılıkta daha ileriye KURULUŞ Birliğimiz ; 1995 Yılında 904 Sayılı hayvan ıslah kanununa göre 13 Kurucu üye tarafından kurulmuştur. 17.02.2015 tarih itibariyle

Detaylı

2003-2011 T.C. GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI DESTEK BİZDEN, ÜRETİM SİZDEN ELAZIĞ

2003-2011 T.C. GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI DESTEK BİZDEN, ÜRETİM SİZDEN ELAZIĞ T.C. GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI 2003-2011 DESTEK BİZDEN, ÜRETİM SİZDEN ELAZIĞ Türk tarımını kalkındırmadan Türkiye yi kalkındıramayız Recep Tayyip ERDOĞAN Başbakan Ekolojik denge ve küresel

Detaylı

ANAÇ ve BM-ANAÇ SIĞIR BUZAĞI ve BM-BUZAĞI SÜT ANALİZİ DESTEKLEMELERİ

ANAÇ ve BM-ANAÇ SIĞIR BUZAĞI ve BM-BUZAĞI SÜT ANALİZİ DESTEKLEMELERİ ANAÇ ve BM-ANAÇ SIĞIR BUZAĞI ve BM-BUZAĞI SÜT ANALİZİ DESTEKLEMELERİ HAYVANCILIK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Islah ve Geliştirme Daire Başkanlığı Kemalettin ÖZCAN Zir. Yük. Müh. DESTEKLEME MEVZUATI Desteklemeler,

Detaylı

AKTÜEL VETERİNER HEKİMLER EYLEMDE! Cilt: 79 Sayı: 2 Yıl: 2008

AKTÜEL VETERİNER HEKİMLER EYLEMDE! Cilt: 79 Sayı: 2 Yıl: 2008 AKTÜEL VETERİNER HEKİMLER EYLEMDE! Veteriner hekimler ağır eğitim ve çalışma şartlarına rağmen, emsal meslek mensuplarına göre özlük hakları yönünden en mağdur edilen meslek grubu olmuşlardır. Bu durum

Detaylı

2003-2011 T.C. GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI DESTEK BİZDEN, ÜRETİM SİZDEN GÜMÜŞHANE

2003-2011 T.C. GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI DESTEK BİZDEN, ÜRETİM SİZDEN GÜMÜŞHANE T.C. GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI 2003-2011 DESTEK BİZDEN, ÜRETİM SİZDEN GÜMÜŞHANE Türk tarımını kalkındırmadan Türkiye yi kalkındıramayız Recep Tayyip ERDOĞAN Başbakan Ekolojik denge ve küresel

Detaylı

KAMU DIŞINDA GÖREV ALAN VETERİNER HEKİMLERİNİN GÖREV, YETKİ ve SORUMLULUKLARI İLE EĞİTİM ve ÇALIŞMA USUL ve ESASLARINA DAİR YÖNERGE

KAMU DIŞINDA GÖREV ALAN VETERİNER HEKİMLERİNİN GÖREV, YETKİ ve SORUMLULUKLARI İLE EĞİTİM ve ÇALIŞMA USUL ve ESASLARINA DAİR YÖNERGE KAMU DIŞINDA GÖREV ALAN VETERİNER HEKİMLERİNİN GÖREV, YETKİ ve SORUMLULUKLARI İLE EĞİTİM ve ÇALIŞMA USUL ve ESASLARINA DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- (1) Bu

Detaylı

DÜVE ALIM DESTEKLEMESİ

DÜVE ALIM DESTEKLEMESİ DÜVE ALIM DESTEKLEMESİ DESTEKLEMENİN KAPSAMI Türkvet'e Kayıtlı Sığır İşletmesi Olan şahıs ve tüzel kişi yetiştiricilere asgari 20 baş, azami 200 baş kombine veya etçi ırk düve alım bedelinin %30 unun hibe

Detaylı

2014 YILI TARIMSAL DESTEKLEMELER

2014 YILI TARIMSAL DESTEKLEMELER 04 YILI TARIMSAL DESTEKLEMELER HAYVANCILIK DESTEKLEMELERİ Hayvan Başı Ödeme Suni Tohumlama Besilik Materyal Üretim Desteği(baş) 3 Hayvan Başı Ödeme 4 Tiftik Üretim 5 Süt Primi( TL/lt) 6 İpek Böceği Sütçü

Detaylı

BÜYÜKBAŞ-KÜÇÜKBAŞ HAYVAN VARLIĞI VE SÜT ÜRETİMİ MEVCUT DURUMU TÜRKİYE İZMİR KARŞILAŞTIRMASI

BÜYÜKBAŞ-KÜÇÜKBAŞ HAYVAN VARLIĞI VE SÜT ÜRETİMİ MEVCUT DURUMU TÜRKİYE İZMİR KARŞILAŞTIRMASI KÜRESEL KRİZ VE TARIM SEKTÖRÜ BÜYÜKBAŞ-KÜÇÜKBAŞ HAYVAN VARLIĞI VE SÜT ÜRETİMİ MEVCUT DURUMU Kenan KESKİNKILIÇ İzmir Ticaret Borsası Ar-Ge Müdürlüğü Aralık 2015 İZMİR TİCARET BORSASI Sayfa 0 BÜYÜKBAŞ-KÜÇÜKBAŞ

Detaylı

Sığır İşletmelerini Planlama İlkeleri

Sığır İşletmelerini Planlama İlkeleri Sığır İşletmelerini Planlama İlkeleri Prof.Dr. Selahattin Kumlu Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi Zootekni Bölümü Antalya Tanım İşletme, gerek duyulan ekonomik mal ve hizmetleri üretmek ve/veya pazarlamak,

Detaylı

AB VETERİNER HEKİM PLATFORMU BASIN AÇIKLAMASI AB UYUM SÜRECİNDE ; TÜRKİYE HAYVANCILIĞININ BAŞLICA SORUNLARI VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ (Rapor) Türkiye de 24 Ocak 1980 den bu yana uygulanan yanlış politikalar sonucu

Detaylı

Koyun ve keçi sütü ve ürünlerinin üretiminde karşılaşılan temel sorunlar ile muhtemel çözüm önerileri

Koyun ve keçi sütü ve ürünlerinin üretiminde karşılaşılan temel sorunlar ile muhtemel çözüm önerileri Koyun ve keçi sütü ve ürünlerinin üretiminde karşılaşılan temel sorunlar ile muhtemel çözüm önerileri Prof. Dr. Veysel AYHAN Türkiye Damızlık Koyun-Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği (TÜDKİYEB) Genel

Detaylı

Besi Hayvanları Pazarlama Politikası ve Canlı Hayvan Borsaları Komitesi. Sonuç Raporu

Besi Hayvanları Pazarlama Politikası ve Canlı Hayvan Borsaları Komitesi. Sonuç Raporu Besi Hayvanları Pazarlama Politikası ve Canlı Hayvan Borsaları Komitesi Sonuç Raporu Ana Başlıklar Kayıt Sistemi Hayvan Pazarları ve Canlı Hayvan Ticaret Borsaları Desteklemeler Sektörel Paydaşlar Mevzuat

Detaylı

Prof.Dr. Selahattin Kumlu

Prof.Dr. Selahattin Kumlu Döl Verimi Sürü Yönetim Programı Prof.Dr. Selahattin Kumlu Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi Zootekni Bölümü Antalya Amaç; Sürü Yönetim Programı Asgari kayıpla üretim Koruma yoluyla tedavi ihtiyacını

Detaylı

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ VETERİNER FAKÜLTESİ TARIMSAL UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİNİN AMAÇ

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ VETERİNER FAKÜLTESİ TARIMSAL UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİNİN AMAÇ ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ VETERİNER FAKÜLTESİ TARIMSAL UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİNİN AMAÇ ve KAPSAMI Uludağ Üniversitesi Veteriner Fakültesi Hayvan Sağlığı ve Hayvansal Üretim Merkezi, Uludağ Üniversitesi

Detaylı

Bu yıl Çiftçi Kayıt Sistemine (ÇKS) dahil olan çiftçilere dekar başına 2,5 lira toprak analizi desteği verilecek.

Bu yıl Çiftçi Kayıt Sistemine (ÇKS) dahil olan çiftçilere dekar başına 2,5 lira toprak analizi desteği verilecek. Çiftçiye, bu yıl verilecek tarımsal destekler belirlendi Bakanlar Kurulu'nun ''2015 Yılında Yapılacak Tarımsal Desteklemelere İlişkin Karar''ı, 1 Ocak 2015 tarihinden geçerli olmak üzere Resmi Gazete'nin

Detaylı

DÜVE ALIM DESTEKLEMESİ

DÜVE ALIM DESTEKLEMESİ DÜVE ALIM DESTEKLEMESİ DESTEKLEMENİN KAPSAMI Türkvet'e Kayıtlı Sığır İşletmesi Olan şahıs ve tüzel kişi yetiştiricilere asgari 20 baş, azami 200 baş kombine veya etçi ırk düve alım bedelinin %30 unun hibe

Detaylı

ÜREMENİN KONTROLÜ. PROF. DR. Nafiz YURDAYDIN

ÜREMENİN KONTROLÜ. PROF. DR. Nafiz YURDAYDIN ÜREMENİN KONTROLÜ PROF. DR. Nafiz YURDAYDIN Çiftlik hayvanlarında üremenin denetlenmesi çerçevesinde: Çiftleşme-tohumlamalar istenen zamana göre planlanıp, toplulaştırılabilir, Mevsimsel poliöstrik hayvanlarda

Detaylı

AMASYA İLİ DAMIZLIK SIĞIR YETİŞTİRİCİLERİ BİRLİĞİ

AMASYA İLİ DAMIZLIK SIĞIR YETİŞTİRİCİLERİ BİRLİĞİ AMASYA İLİ DAMIZLIK SIĞIR YETİŞTİRİCİLERİ BİRLİĞİ Buğdaylı Mah. Zübeyde Hanım Cad. No.1 Merzifon Tel: 0358 513 4282 Fax: 0358 513 2002 http://www.amasyadsyb.org/ 18-23 EKİM 2009 TARİHLERİ ARASINDA GERÇEKLEŞTİRİLEN

Detaylı

Almanya dan Bir Örnek WESER-EMS UNION

Almanya dan Bir Örnek WESER-EMS UNION Almanya dan Bir Örnek WESER-EMS UNION Prof.Dr. Selahattin Kumlu Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi Zootekni Bölümü Antalya Faaliyet Onayı Alma Koşulları Hayvansal üretimin geliştirilmesine katkıda bulunacak

Detaylı

ZİRAAT MÜHENDİSİ (HAYVANSAL ÜRETİM)

ZİRAAT MÜHENDİSİ (HAYVANSAL ÜRETİM) TANIM Ekonomik değeri olan hayvanların üretilmesi, ırklarının iyileştirilmesi, bakımı, beslenmesi ve değerlendirilmesi konularında çalışan kişidir. A- GÖREVLER Hayvansal üretim alanında yetişen ziraat

Detaylı

13.04.2007 / 26492. 13 Nisan 2007 CUMA. Resmî Gazete. Sayı : 26492 TEBLİĞ. Tarım ve Köyişleri Bakanlığından: HAYVANCILIĞIN DESTEKLENMESİ HAKKINDA

13.04.2007 / 26492. 13 Nisan 2007 CUMA. Resmî Gazete. Sayı : 26492 TEBLİĞ. Tarım ve Köyişleri Bakanlığından: HAYVANCILIĞIN DESTEKLENMESİ HAKKINDA 13.04.2007 / 26492 13 Nisan 2007 CUMA Resmî Gazete Sayı : 26492 TEBLİĞ Tarım ve Köyişleri Bakanlığından: HAYVANCILIĞIN DESTEKLENMESİ HAKKINDA UYGULAMA ESASLARI TEBLİĞİ (TEBLİĞ NO: 2007/20) BİRİNCİ BÖLÜM

Detaylı

DAMIZLIK SIĞIR YETİŞTİRİCİLERİ BİRLİĞİ NE

DAMIZLIK SIĞIR YETİŞTİRİCİLERİ BİRLİĞİ NE Esasları Tebliği çerçevesinde 2015 yılı Anaç Sığır Desteklemesinden yararlanmak istiyorum. 2015 Yılı için Anaç sığır desteklemesi ile ilgili tüm işlemlerin şahsım adına üyesi bulunduğum Birliğiniz tarafından

Detaylı

MUĞLA İLİ TARIM VE HAYVANCILIK ÇALIŞTAYI SONUÇ RAPORU

MUĞLA İLİ TARIM VE HAYVANCILIK ÇALIŞTAYI SONUÇ RAPORU MUĞLA İLİ TARIM VE HAYVANCILIK ÇALIŞTAYI SONUÇ RAPORU 08.05.2013 Güney Ege Kalkınma Ajansı 2014-2013 Bölge Planı çalışmaları kapsamında, Ekonomik Araştırmalar ve Planlama Birimi tarafından 8 Mayıs 2013

Detaylı

T.C. UZUNDERE KAYMAKAMLIĞI İLÇE GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. UZUNDERE KAYMAKAMLIĞI İLÇE GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ T.C. UZUNDERE KAYMAKAMLIĞI İLÇE GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ Yapılan çalışmalar 1- Çiftçi Kursları Sıra No 2014 YILI Kursun Konusu Açılan Kurs Sayısı Kursiyer Sayısı 1 Arıcılık Kursu 1 30 2 Süt

Detaylı

AMASYA İLİ DAMIZLIK SIĞIR YETİŞTİRİCİLERİ BİRLİĞİ

AMASYA İLİ DAMIZLIK SIĞIR YETİŞTİRİCİLERİ BİRLİĞİ AMASYA İLİ DAMIZLIK SIĞIR YETİŞTİRİCİLERİ BİRLİĞİ Buğdaylı Mah. Zübeyde Hanım Cad. No.1 Merzifon Tel: 0 358 513 42 82 Fax: 0 358 513 20 02 http://www.amasyadsyb.org/ 24-29 ŞUBAT 2012 TARİHLERİ ARASINDA

Detaylı

Hazırlayan: Mehmet M. Sarı. Danışman: Prof. Dr. Cengiz Sayın. Konu:Hayvancılıkta Destekleme Politikaları

Hazırlayan: Mehmet M. Sarı. Danışman: Prof. Dr. Cengiz Sayın. Konu:Hayvancılıkta Destekleme Politikaları Hazırlayan: Mehmet M. Sarı Danışman: Prof. Dr. Cengiz Sayın Konu:Hayvancılıkta Destekleme Politikaları İÇİNDEKİLER Materyal ve Metod Giriş Geçmişten Günümüze Türkiye deki Hayvan Varlığı Türkiye de Hayvancılığın

Detaylı

HALK ELİNDE KÜÇÜKBAŞ HAYVAN ISLAHI ÜLKESEL PROJESİ. Dr. Bekir ANKARALI Daire Başkanı 06.03.2014

HALK ELİNDE KÜÇÜKBAŞ HAYVAN ISLAHI ÜLKESEL PROJESİ. Dr. Bekir ANKARALI Daire Başkanı 06.03.2014 HALK ELİNDE KÜÇÜKBAŞ HAYVAN ISLAHI ÜLKESEL PROJESİ Dr. Bekir ANKARALI Daire Başkanı 06.03.2014 1 HALK ELİNDE KÜÇÜKBAŞ HAYVAN ISLAHI ÜLKESEL PROJESİ Halk elinde yetiştirilmekte olan küçükbaş hayvanların

Detaylı

KONYA İL GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ KIRSAL KALKINMA VE ÖRGÜTLENME ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ KERIM MUZAÇ

KONYA İL GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ KIRSAL KALKINMA VE ÖRGÜTLENME ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ KERIM MUZAÇ KONYA İL GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ KIRSAL KALKINMA VE ÖRGÜTLENME ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ KERIM MUZAÇ SUNUM PLANI İL GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ 1.Kırsal Kalkınma Yatırımları 2. Genç Çiftçi Projesi

Detaylı

HAYVAN ISLAHI KANUNU (MÜLGA: 13/06/2010-5996/47 mad.)

HAYVAN ISLAHI KANUNU (MÜLGA: 13/06/2010-5996/47 mad.) HAYVAN ISLAHI KANUNU (MÜLGA: 13/06/2010-5996/47 mad.) Kabul Tarihi 28.02.2001 Kanun No 4631 Yürürlük Tarihi 10.03.2001 Yayın Tarihi 10.03.2001 RG Sayısı 24338 BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, TANIMLAR MADDE

Detaylı

Tekirdağ&Ziraat&Fakültesi&Dergisi&

Tekirdağ&Ziraat&Fakültesi&Dergisi& NamıkKemalÜniversitesi ISSN:1302*7050 TekirdağZiraatFakültesiDergisi JournalofTekirdagAgriculturalFaculty AnInternationalJournalofallSubjectsofAgriculture Cilt/Volume:11Sayı/Number:3Yıl/Year:2014 Sahibi/Owner

Detaylı

İÇİNDEKİLER KIRMIZI ET, SÜT VE YEM SEKTÖRÜ ANALİZİ Kırmızı Et Sektöründeki Gelişmeler Yem Sektörü Pazar Analizi... 21

İÇİNDEKİLER KIRMIZI ET, SÜT VE YEM SEKTÖRÜ ANALİZİ Kırmızı Et Sektöründeki Gelişmeler Yem Sektörü Pazar Analizi... 21 İÇİNDEKİLER KIRMIZI ET, SÜT VE YEM SEKTÖRÜ ANALİZİ... 2 Kırmızı Et Sektöründeki Gelişmeler... 2 Yem Sektörü Pazar Analizi... 21 Süt Sektörü Pazar Analizi... 22 MEVZUAT... 24 1 KIRMIZI ET SÜT VE YEM SEKTÖR

Detaylı

Fransa : Avrupa Birliği nin Yetiştiricilikte En Önde Gelen Ülkelerinden Biri

Fransa : Avrupa Birliği nin Yetiştiricilikte En Önde Gelen Ülkelerinden Biri Fransa : Avrupa Birliği nin Yetiştiricilikte En Önde Gelen Ülkelerinden Biri Jean-Noël BONNET Fransız Yetiştirici Organizasyonları Uluslar arası Teknik İşbirliği Dairesi Amasya Damızlık Sığır Yetiştiricileri

Detaylı

SIĞIR YETİŞTİRİCİLİĞİ VE BESİCİLİĞİ

SIĞIR YETİŞTİRİCİLİĞİ VE BESİCİLİĞİ SIĞIR YETİŞTİRİCİLİĞİ VE BESİCİLİĞİ Prof Dr. Orhan ALPAN Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Zootekni AnabilimDalı Emekli Öğretim Üyesi Prof Dr. Ali Rıza AKSOY Kafkas Üniversitesi Veteriner Fakültesi

Detaylı

HALK ELİNDE HAYVAN ISLAHI ÜLKESEL PROJESİ

HALK ELİNDE HAYVAN ISLAHI ÜLKESEL PROJESİ HALK ELİNDE HAYVAN ISLAHI ÜLKESEL PROJESİ Yerli koyun ve keçi gibi hayvanlarımızın; et, süt, yapağı, kıl, tiftik ve döl veriminin artırılması 2 Damızlıkçı işletmelerin kurulması, Küçükbaş hayvancılıkta

Detaylı

Tire İzmir % Tire İzmir % 2007 50.802 369.477 14% 25.005 614.805 4% 2008 58.142 368.591 16% 28.000 561.079 5%

Tire İzmir % Tire İzmir % 2007 50.802 369.477 14% 25.005 614.805 4% 2008 58.142 368.591 16% 28.000 561.079 5% Tire de ağırlıklı olarak büyükbaş hayvancılık olmak üzere küçükbaş hayvancılık, kümes hayvancılığı ve arıcılık yapılmaktadır. Hayvancılığa verilen önemle çiftçilerin elinde bulunan yerli ırkların yöreye

Detaylı

Gü ven ce He sa b Mü dü rü

Gü ven ce He sa b Mü dü rü Güvence Hesabı nın dünü, bugünü, yarını A. Ka di r KÜ ÇÜK Gü ven ce He sa b Mü dü rü on za man lar da bi lin me ye, ta nın ma ya S baş la yan Gü ven ce He sa bı as lın da ye - ni bir ku ru luş de ğil.

Detaylı

Sığır Yetiştiriciliğinde Sinekle Mücadele Problemi. Prof. Dr. Serap GÖNCÜ

Sığır Yetiştiriciliğinde Sinekle Mücadele Problemi. Prof. Dr. Serap GÖNCÜ Sığır Yetiştiriciliğinde Sinekle Mücadele Problemi Prof. Dr. Serap GÖNCÜ Sinekler gerek sebep oldukları hastalıklar gerekse verim kayıplarından dolayı sığır yetiştiriciliğinde ekonomik kayıplara neden

Detaylı

GELİR GETİRİCİ PROJE DESTEKLERİ VE KASDEP

GELİR GETİRİCİ PROJE DESTEKLERİ VE KASDEP T.C. BAŞBAKANLIK Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Genel Müdürlüğü GELİR GETİRİCİ PROJE DESTEKLERİ VE KASDEP Bilgi Broşürü İnsanımızın kimseye muhtaç olmadan doğrudan devlet desteği ile gelir getirici projeler

Detaylı

talebi artırdığı görülmektedir.

talebi artırdığı görülmektedir. K üçükbaş hayvan yetiştiriciliği diğer hayvancılık kollarına göre yapısal, ekonomik ve teknoloji kullanımı yönleriyle farklılıklar göstermektedir. Büyükbaş hayvancılığa göre birim alandan sağladığı yarar

Detaylı

TİGEM ; Dünü, Bugünü ve Geleceği

TİGEM ; Dünü, Bugünü ve Geleceği TİGEM ; Dünü, Bugünü ve Geleceği TÜRKİYE TARIM HAYVANCILIK POLİTİKASI VE TİGEM TİGEM Nasıl Kuruldu? Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü faaliyet olarak birbirine benzer görünen iki ayrı kuruluş yapısında

Detaylı

4.5.1. BİRLİK HİZMET ARAÇ BİLGİLERİ

4.5.1. BİRLİK HİZMET ARAÇ BİLGİLERİ 1 1.BURDUR DSYB KURULUŞU 1.1. BURDUR DSYB ÇALIŞMALARI 2.BURDUR DSYB İDARİ KURULLARI 2.1. YÖNETİM KURULU 2.2. DENETİM KURULU 2.3. MERKEZ BİRLİĞİ DELEGELERİ 3.BURDUR DSYB PERSONEL DURUMU 3.1. PERSONEL TABLOSU

Detaylı

Türkiye de Simental Genotipinin Yaygınlaştırılması. Araş. Gör. Ayşe Övgü ŞEN Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi

Türkiye de Simental Genotipinin Yaygınlaştırılması. Araş. Gör. Ayşe Övgü ŞEN Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Türkiye de Simental Genotipinin Yaygınlaştırılması Araş. Gör. Ayşe Övgü ŞEN Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dünyada yaklaşık Simental varlığı 42 milyon baştır. Dünyada yetiştiriciliği yapılan en yaygın

Detaylı

AMASYA KÜÇÜKBAŞ HAYVAN YETİŞTİRİCİLİĞİ VE SORUNLARI

AMASYA KÜÇÜKBAŞ HAYVAN YETİŞTİRİCİLİĞİ VE SORUNLARI AMASYA KÜÇÜKBAŞ HAYVAN YETİŞTİRİCİLİĞİ VE SORUNLARI Mustafa UYAR Birlik Başkanı 26.09.2012 1 26.09.2012 2 Amasya ili küçükbaş hayvan varlığı TÜİK 2011 verilerine göre; 97.800 baş koyun, 29.370 baş keçi

Detaylı

HAYVAN YETİŞTİRİCİLİĞİ VE SAĞLIĞI TEKNİKERİ

HAYVAN YETİŞTİRİCİLİĞİ VE SAĞLIĞI TEKNİKERİ TANIM Hayvan yetiştiriciliği ve sağlığı teknikeri; hayvanların sağlığı, beslenmesi, üretilmesi ve cinslerinin iyileştirilmesi alanında çalışacak teknik bilgiye sahip ara insan gücüdür. A- GÖREVLER - Çalışmalarını

Detaylı

27.12.2012. Süt Sektöründe Örgütlenme Modeli Tire Süt Kooperatifi Örneği

27.12.2012. Süt Sektöründe Örgütlenme Modeli Tire Süt Kooperatifi Örneği Süt Sektöründe Örgütlenme Modeli Tire Süt Kooperatifi Örneği MAHMUT ESKİYÖRÜK S.S. Tire Süt Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı S.S. İzmir Bölgesi Hayvancılık Kooperatifleri Birliği Başkanı İzmir Tarım

Detaylı

Hayvancılığın Desteklenmesi Hakkında 2005/8503 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararının Uygulama Esasları Tebliği

Hayvancılığın Desteklenmesi Hakkında 2005/8503 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararının Uygulama Esasları Tebliği Hayvancılığın Desteklenmesi Hakkında 2005/8503 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararının Uygulama Esasları Tebliği Yayımlandığı R.Gazete: 17.12.2005-8503 Tebliğ No: 2005/47 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak,

Detaylı

Türkiye de hayvancılık sektörünün önündeki sorunları iki ana başlık altında toplamak mümkündür. Bunlar;

Türkiye de hayvancılık sektörünün önündeki sorunları iki ana başlık altında toplamak mümkündür. Bunlar; Tarımı gelişmiş ülkelerin çoğunda hayvancılığın tarımsal üretim içerisindeki payı % 50 civarındadır. Türkiye de hayvansal üretim bitkisel üretimden sonra gelmekte olup, tarımsal üretim değerinin yaklaşık

Detaylı

Isparta ili Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliğinin Faaliyetleri S.Yaşar KÖROĞLU Yönetim Kurulu Başkanı

Isparta ili Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliğinin Faaliyetleri S.Yaşar KÖROĞLU Yönetim Kurulu Başkanı ISPARTA İLİ DAMIZLIK KOYUN KEÇİ YETİŞTİRİCİLERİ BİRLİĞİ ŞARKİKARAAĞAÇ İLÇESİ ÜYE EĞİTİM PANELİ 21.02.2012 Isparta ili Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliğinin Faaliyetleri S.Yaşar KÖROĞLU Yönetim

Detaylı

Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar, Kaynak Aktarımı ve Ödemeler

Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar, Kaynak Aktarımı ve Ödemeler Hayvanciligin Desteklenmesi Hakkinda 2005/8503 sayili Bakanlar Kurulu Kararinin Uygulama Esaslari Teb 17.12.2005 / 26026 Tarım ve Köyişleri Bakanlığından: Hayvancılığın Desteklenmesi Hakkında 2005/8503

Detaylı

İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü; Gıda Yem ve Hayvan Sağlığı İl Müdür Yardımcılığı

İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü; Gıda Yem ve Hayvan Sağlığı İl Müdür Yardımcılığı Hayvan Sağlığı ve Yetiştiriciliği Şube Müdürü İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü; Gıda Yem ve Hayvan Sağlığı İl Müdür Yardımcılığı İŞİN KISA TANIMI: İzmir İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü üst

Detaylı

DÜNYA GIDA GÜNÜ 2010 YENİ GIDA YASASI VE 12. FASIL MÜZAKERE SÜRECİ. Fatma CAN SAĞLIK Tarım ve Balıkçılık Başkanı Avrupa Birliği Genel Sekreterliği

DÜNYA GIDA GÜNÜ 2010 YENİ GIDA YASASI VE 12. FASIL MÜZAKERE SÜRECİ. Fatma CAN SAĞLIK Tarım ve Balıkçılık Başkanı Avrupa Birliği Genel Sekreterliği DÜNYA GIDA GÜNÜ 2010 YENİ GIDA YASASI VE 12. FASIL MÜZAKERE SÜRECİ Fatma CAN SAĞLIK Tarım ve Balıkçılık Başkanı Avrupa Birliği Genel Sekreterliği Sunuş İçeriği Yeni Gıda Kanununa Giden Süreç Müzakere süreci

Detaylı

2003-2011 T.C. GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI DESTEK BİZDEN, ÜRETİM SİZDEN KİLİS

2003-2011 T.C. GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI DESTEK BİZDEN, ÜRETİM SİZDEN KİLİS T.C. GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI 2003-2011 DESTEK BİZDEN, ÜRETİM SİZDEN KİLİS Türk tarımını kalkındırmadan Türkiye yi kalkındıramayız Recep Tayyip ERDOĞAN Başbakan Ekolojik denge ve küresel gıda

Detaylı