TÜBİTAK VİZYON 2023 TEKNOLOJİ ÖNGÖRÜ PROJESİ SONUÇ RAPORU TÜRKİYE SENTEZİ. Haziran 2004 TÜBİTAK-ANKARA

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TÜBİTAK VİZYON 2023 TEKNOLOJİ ÖNGÖRÜ PROJESİ SONUÇ RAPORU TÜRKİYE SENTEZİ. Haziran 2004 TÜBİTAK-ANKARA"

Transkript

1 TÜBİTAK VİZYON 2023 TEKNOLOJİ ÖNGÖRÜ PROJESİ SONUÇ RAPORU TÜRKİYE SENTEZİ Haziran 2004 TÜBİTAK-ANKARA

2 İÇİNDEKİLER 1. Giriş Bilim ve Teknoloji Bağlamında Türkiye de Mevcut Durum Türkiye 2023 Vizyonu Vizyonu Destekleyen Sosyo-Ekonomik Hedefler Sosyo-Ekonomik Hedeflere Erişilebilmesi İçin Öncelik Verilmesi Gereken Teknolojik Faaliyet Konuları Öncelikli Teknoloji Alanları Öngörülen Öncelikleri Hayata Geçirmeye Yönelik Politikalar ve Yürürlüğe Konması Gereken Politika Uygulama Araçları Sonuç ve Değerlendirme...59

3 1. Giriş Teknoloji Öngörü Panelleri çalışmalarında elde edilen sonuçların birlikte değerlendirilmesiyle hazırlanmış olan Türkiye Sentezi raporunun ikinci bölümünde, bilim ve teknoloji bağlamında Türkiye nin mevcut durumu ortaya konmaya çalışılmış; zayıf ve güçlü yanlar ile önümüzdeki fırsat ve tehditler değerlendirilmiştir. Üçüncü bölümde Türkiye nin 2023 vizyonu; dördüncü bölümde de bu vizyonu destekleyen sosyo-ekonomik hedefler, Vizyon 2023 ün ana temasıyla uyumlu 4 ana hedef [Sınai Üretimde Rekabet Üstünlüğünün Sağlanması, Yaşam Kalitesinin Yükseltilmesi, Sürdürülebilir Kalkınma ve Bilgi Toplumuna Geçiş İçin Teknolojik Altyapının Güçlendirilmesi] altında verilmektedir. Belirlenen vizyon ve sosyo-ekonomik hedeflere erişilebilmesi için Paneller tarafından öncelikli görülen Teknolojik Faaliyet Konuları da bu 4 hedefi gerçekleştirmeye katkıları dikkate alınarak aşağıda gibi kümelendirilmiştir: 1. Sınai Üretimde Rekabet Üstünlüğünü Sağlamaya Yönelik Teknolojik Faaliyetler A) Esnek Üretim Esnek Otomasyon Süreç ve Teknolojilerine Sahip Olma B) Bilgi Yoğunluğu ve Katma Değeri Yüksek Ürünler Geliştirilmesi ve Tüketim Malları İçin Küresel bir Tasarım ve Üretim Merkezi Olma C) Temiz Üretim D) Tarıma Dayalı Üretimde Rekabetçilik E) Uzay ve Savunma Teknolojilerine Sahip Olma F) Malzeme Geliştirilmesi 2. Yaşam Kalitesinin Yükseltilmesine Yönelik Teknolojik Faaliyetler A) Gıda Güvenliği ve Güvenilirliği B) Sağlık ve Yaşam Bilimleri C) Sağlıklı ve Çağdaş Kentleşme ve Altyapısı D) Ulaştırma 3. Sürdürülebilir Kalkınma için Teknolojik Faaliyetler A) Enerji B) Sürdürülebilir Çevre C) Doğal Kaynakların Değerlendirilmesi 4. Bilgi Toplumuna Geçiş İçin Teknolojik Altyapının Güçlendirilmesine Yönelik Teknolojik Faaliyetler Her bir teknolojik faaliyet konusunun ülkemiz için önemi ve bu faaliyet ile nelerin gerçekleştirilmesinin hedeflendiği, raporun 5nci bölümünde kısaca açıklanmıştır.

4 Raporun altıncı bölümünde, ülkemiz için öncelikli görülen teknolojik faaliyet konularının hayata geçirilmesini sağlamak üzere yetkinlik kazanılması gereken teknoloji alanları yer almaktadır. Yedinci bölüm, tüm bu önceliklerin hayata geçirilmesine yönelik bilim ve teknoloji politikaları ve yürürlüğe konması gerekli politika araçlarını açıklamaktadır. Bu politikalar; Genel Politikalar İnsan Kaynakları Yönetimi ve Eğitim Politikaları Kamu Tedarik Politikaları Güdümlü Projeler Destek Politikaları Yasal / Düzenleyici Politikalar Kurumsal Politikalar Mali Politikalar başlıkları altında ele alınmış olup; bunlara ilave olarak Bilim ve Teknoloji Politikalarını Destekleyici Sektörel Politikalar da bu bölümde yer almaktadır. Teknoloji Öngörü Projesi kapsamında kurularak çalışmalarını tamamlamış olan 12 Teknoloji Öngörü Panelinin öngörülerini ve önerilerini sentezleyen bu raporun sekizinci ve sonuncu bölümü, Proje ve sonuçlarıyla ilgili genel değerlendirmelerin yer aldığı Sonuç bölümüdür. 2

5 2. Bilim ve Teknoloji Bağlamında Türkiye de Mevcut Durum Bu bölümde, bilim ve teknoloji bağlamında Türkiye nin güçlü yanları, zayıf yanları ile fırsat ve tehditlerin (SWOT analizi) çözümlenmesi yer almaktadır. Güçlü Yanlar İnsan Kaynakları Gelişmiş ve yeni teknolojilere açık, adaptasyon yeteneği yüksek, genç ve dinamik nüfusun varlığı Uluslararası topluma entegre bir bilim ve teknoloji toplumunun varlığı Yurt içi ve yurt dışında stratejik teknoloji alanlarında çalışan, uluslararası nitelikte bilim ve sanayi insanlarının varlığı Coğrafi Konum ve Doğal Kaynaklar Farklı amaçlara (hammadde, turizm unsuru, biyoteknolojik araştırmalar vb.) yönelik olarak değerlendirilebilecek zengin doğal kaynaklar (endemik, tıbbi, aromatik bitkiler; gen kaynakları, yaban hayatın zenginliği, bor gibi stratejik cevherler, mermer, kil vb. hammaddeler) ve bunlardan katma değeri yüksek ürünler elde edebilme potansiyeli Yenilenebilir enerji kaynakları potansiyelinin yüksek olması ve yeni enerji teknolojilerinde yararlanılabilecek (bor, toryum gibi) stratejik kaynakların varlığı Doğal kaynaklarımızın ve tarihi ve kültürel değerlerimizin henüz geri döndürülemeyecek kadar kirlenmiş ve bozulmuş olmaması Bilim, Teknoloji ve Yenilik Altyapısı Çok yönlü geliştirmeye muhtaç olsa da; gelişen bilgi ve iletişim altyapısı, teknoparklar, üniversitesanayi ortak araştırma merkezleri, özgün ürün ve üretim teknolojileri geliştirme altyapısına sahip firmalar, ArGe teşvik mekanizmaları, sanayide ArGe yardımları ve proje destekleri gibi Ulusal Yenilik Sistemi altyapısını teşkil eden kuvvetli bileşenlerin varlığı Sürükleyici ulusal proje fırsatları: Savunma tedarik programları, ulusal ArGe altyapısı programları, ULAKBİM, Kamu-Net, Okul-Net gibi ulusal bilgi ve iletişim altyapısı programları, büyükşehir altyapı projeleri vb. Ülkenin bilim ve teknoloji alanında öngörü yapacak, ne? sorusundan çok nasıl? ve ne zaman? sorularına yanıt arayacak bir düzeye gelmiş olması Kirlenmeyi önlemek ve bertaraf etmek ile ilgili know-how ve teknolojilere büyük oranda sahip olma Sanayinin Rekabet Gücü Bilim ve teknoloji altyapısının gelişimini doğrudan destekleyecek bir savunma, havacılık ve uzay sanayiinin oluşumu için ArGe ye dayalı tedariki maliyet etkin kılacak ölçüde geniş bir iç pazarın varlığı Tüketici elektroniği, beyaz eşya, otomotiv, tekstil sektörlerinin küresel pazarlarda ihracat ve yatırım deneyiminin olması, bu sektörlerde ihracat odaklı yatırım ve üretimin gelişmesi 3

6 Ana sanayilerin kaliteden taviz vermeme politikaları nedeniyle, kalite kültürünü yakalamış ve yine ana sanayilerin sürekli fiyat indirimi talepleri sonucu verimlilik çalışmalarına hız veren, Avrupa'da rekabet gücü yüksek bir beyaz eşya yan sanayii olması Uluslararası rekabet deneyimine, hızlı karar verebilme ve esnek ve hızlı üretim yeteneğine ve genç makina parkına sahip; kişisel talebe yönelik küçük ölçekli işlere yatkın; teknolojiye ve modaya uyum becerisi yüksek, gelişmiş bir tekstil ve konfeksiyon sanayiinin olması Kimya sanayiinin AB ülkeleri için ileri teknoloji üretim merkezi olma ve ülkemiz doğal kaynaklarından katma değeri yüksek ürünler üretebilme potansiyeline sahip olması Tıbbi cihaz, alet ve malzeme üretme deneyimi olan KOBİ lerin varlığı ve klasik ilaç üretimi teknolojisine sahip, temel ilaçları dünya kalite standartlarına uyumlu şekilde üretilebilir bir ilaç hammadde sanayiinin varlığı Mevcut tesisleri genetik olarak modifiye edilmiş ürünlere uyumlu altyapılara sahip olan ilaç hammaddeleri sanayiinin, farmasötik biyoteknolojiye geçişi kolaylaştırma potansiyeli İnşaat sektörünün uluslararası deneyim ve bilgi birikimi; ve bu sektörde yaygın olarak kullanılan mermer, traverten, kil gibi doğal kaynakların zenginliği ve bu kaynakları dünya standartlarında işleyecek sanayi potansiyelinin olması Ekolojik koşulların çeşitliliği, tarıma elverişli kirlenmemiş toprak ve su varlığı ve ekonomik olarak sulanabilir arazi varlığı nedenleriyle ürün çeşitlemesine uygun tarım potansiyeli Gıda sektörüne girdi sağlayacak tarım potansiyelinin ve yeni tarım teknolojilerine ilişkin teknik bilginin mevcudiyeti Deniz-kum-güneş turizminin yanı sıra özellikle ekoturizm, sağlık, kültür turizmi gibi yeni ve alternatif turizm seçeneklerine elverişli coğrafi ve doğal yapı, zengin tarihsel ve kültürel değerlerin varlığı Bütün sektörlerde, üretimde artmakta olan kalite imajı, giderek artan tüketici bilinci ve kalite yönetim sistemlerinin yaygınlaşması Zayıf Yanlar İnsan Kaynakları Hızlı nüfus artışı, iç göç; plansız kentleşme ve gelir dağılımındaki dengesizlik; genç nüfusun yeterli eğitilememesi ve istihdam olanaklarının yaratılamaması Eğitim sisteminin araştırıcılığı ve yaratıcılığı tetikleyen bir yapıda olmaması Araştırma ve teknoloji bilincinin eksikliği İleri teknoloji alanlarında uzmanlaşmanın yetersizliği ve bu alanlardaki araştırmalar için gerekli kritik araştırıcı kitlesinin olmayışı Üretim ve uygulamalar için gerekli ara eleman eğitiminin yetersiz olması Politik, Yönetsel ve Bürokratik Engeller Yönetimde katılımcı anlayış yerine merkeziyetçi yapının egemen olması Uzun vadeli ulusal politika ve stratejilerin olmaması Kamuoyunun ve kamuoyunu yönlendiren odakların (siyasi erk, meslek ve sivil toplum örgütleri, medya), ülkenin bilim ve teknoloji geleceğine ilişkin konularda yeterli duyarlılık ve iradeye sahip 4

7 olmaması; bilim ve teknoloji alanındaki çalışmaları yönlendirecek, hızlandıracak ve sisteme geri besleme verecek tartışmaların ilgili tüm kesimlerin katılımıyla yapılmasını sağlayacak sistem ve mekanizmaların olmaması Kurumlar arası görev, yetki ve sorumluluk paylaşımı, iş birliği, eşgüdüm, kurumsal öğrenme gibi hususlardaki gelişmelerin yetersiz kalması Devletin sanayileşme ve teknoloji geliştirme çalışmalarını kamu tedarik politikalarıyla desteklemede yetersiz kalması ve uzun vadeli ve büyük ölçekli tedarik programlarında uygulanacak ArGe ye dayalı tedarik mekanizmalarının yetersizliği Bilgi toplumuna dönüşüm sürecinin itici gücü olan bilişim teknolojileri alanında, devletin, kamu sektörü öncülüğünde bu teknolojilerinin geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması yönünde bir politikasının olmaması Modern gereksinimlere cevap veremeyen, yetersiz bir hukuk sistemi, mevzuat eksiklikleri ve düzenlemelerde popülist yaklaşımlar Sanayinin Yapılanma, Altyapı ve Gelişme Zafiyetleri Makroekonomik istikrarsızlık Sermaye birikimi ve finansal altyapının yetersizliği, risk sermayesi ve başlangıç sermayesi gibi girişimcileri destekleyici mekanizmaların yetersizliği Üretimde teknoloji girdisinin öneminin tam olarak anlaşılamamış olması; özel sektör ArGe yatırımlarının yetersiz olması; teknoloji kullanımında dışa bağımlılık, hazır sistem ve teknolojileri tercih etme eğilimi ve teknoloji üretme konusundaki özgüven eksikliği Sektörel sanayi politikalarının eksikliği Sanayi-üniversite ilişkilerinin zayıflığı; araştırma sonuçlarının ticarileştirilememesi Marka yaratılamaması Ekonomik yapının, eski ve kirletici özellikleri daha fazla olan teknolojileri (sanayi, taşıtlar, yakıtlar vb. alanlarda) süratle tasfiye etmeye imkan vermemesi Birçok sanayi sektöründe, tedarikçi firmaların teknoloji ve ArGe çalışmalarını ancak ana sanayilerin istek ve direktifleri ile yapması, bir rutin haline gelememesi Pazara ilişkin düzenlemelerde geç kalınması Koordinasyon Eksikliği ve Eşgüdüm Becerilerinin Yeterince Gelişmemiş olması Bireysel yaklaşım ve kaygıların baskın olması, koordinasyon, organizasyon, işbirliği ve takım çalışması eksikliği Kısıtlı finansal kaynaklarla, gerekli koordinasyon sağlanmadan yürütülen ArGe faaliyetleri Dış pazar araştırmalarının yetersizliği ve dış pazarlara yönelik ortak, tümleşik üretim stratejilerinin oluşturulamaması ve sonuçta çokuluslu firmalarla rekabet gücünün zayıf oluşu Ölçme ve denetim mekanizmalarının yetersizliği, sağlıklı veri ve istatistiki bilgi oluşturmadaki zafiyet; ülke genelinde ve her alanda bilgi ve verilerin toplanması, depolanması, işlenmesi ve herkesin kullanımına açılmasını sağlayacak ulusal ağyapılar ve veritabanlarının yetersizliği 5

8 Kültürel Faktörler Hazırlanmış politika ve strateji dokümanlarının yürüyen süreçlerle ilişkilendirilmemesi, toplumun her kesiminde, sorunları çözmeden ziyade tespite yönelik bir yaklaşımın yaygınlığı Toplumsal ArGe bilincinin yerleşmemiş olması ve toplumsal ön yargılar Çevresel bilginin ve çevrenin öneminin karar alıcılar dahil toplumun tüm katmanlarında yeterince kavranmamış olması Fırsatlar İnsan Kaynakları Bilgiye dayalı, yenilikçi üretim alanlarına yönelik olarak yetiştirilebilecek bir genç nüfus Küreselleşmenin Yaratacağı Fırsatlar Avrupa Birliği üyeliği perspektifi ve başta Avrupa Birliği 6. Çerçeve Programı olmak üzere çeşitli uluslararası fonlardan yararlanma olanağı Stratejik bir konum ve coğrafyada bulunma ve büyüyen enerji pazarlarına yakınlık; bunun enerji ve hammadde temininde sağlayacağı avantajlar; yeni üretim olanakları da yaratabilecek enerji köprüsü olma fırsatı İşbirliği ve ticaret açısından AB ülkeleri, Rusya ve yeni bağımsızlığını kazanmış ülkelerin pazarlarına yakınlık ve bu ekonomilerle gelişen ilişkiler; uluslararası ticaretin serbestleşmesinin getireceği pazar fırsatları Küreselleşme sonucu tüm dünyada dolaşan ve yatırım fırsatı arayan, nitelikli işgücüne dayalı bilim ve teknoloji sistemine katkıda bulunmak üzere yönlendirilebilecek sermayenin varlığı Teknolojik Fırsatlar Dünyada enformasyon ve iletişim teknolojilerindeki hızlı gelişiminin yeni hizmet ve uygulama alanlarına girme fırsatı yaratması Otomotiv ve beyaz eşya sektörlerinde üretimin gelişmiş ekonomilerden çevre ekonomilerine kaydırılması sürecinde, küresel üreticilerden edinilecek bilgi ve teknoloji yeteneği ile teknolojik üstünlük kazanma fırsatı Yeni enerji türlerinin ve enerji alanında yeni teknolojilerin ortaya çıkması ile Türkiye nin bu alanların gelişimine katkıda bulunarak üstünlük kazanma fırsatı Türkiye de faaliyet gösteren global üreticilerin teknoloji ve bilgi transferi sağlama olanağı Küresel konumun zorunlu kıldığı savunma, havacılık ve uzay sanayii yatırımlarının, yüksek teknolojili ürün ve hizmet üretimi ile bilim ve teknoloji altyapısının geliştirilebilmesi için sunacağı fırsatlar; bu alanda geliştirilen teknolojilerin sivil sektöre transferinin sağlayacağı itici güç 6

9 Tehditler Nüfus Artışı ve Beyin Göçü AB ülkeleri ve ABD de bilgi temelli toplum ve ekonomi yönündeki yatırımların yüksekliği nedeniyle oluşan insan kaynağı talebi; buna karşılık ülkemizdeki iş olanaklarının ve ücretlerin yetersizliği sonucu, yetkin beyin gücünün yurt dışına göçü veya uzmanlık alanı dışında çalışmak zorunda kalması Küreselleşmeden Kaynaklanan Tehditler Ülkemizin yer aldığı coğrafyadaki siyasi istikrarsızlık ve terörizm; küresel ekonomik çalkantılar; dış siyasal etkiler, baskılar ve yönlendirmeler AB üyeliği sürecinin uzaması veya üyeliğin gerçekleşmemesi Küresel arz fazlalığı ve uluslararası ticaretin serbestleştirilmesi sonucu pazarda rekabetin artması; çokuluslu şirketlerin pazar hakimiyetini artırması Makroekonomik istikrar ortamının oluşturulamaması ve yönetimsel zafiyetlerin giderilememesi sonucunda, beklenen yabancı yatırım akışının gerçekleşmemesi; buna karşılık rakip ülkelerin daha hızlı gelişerek küresel yatırımları kendi ülkelerine çekmesi Bilim ve Teknolojideki Hızlı Gelişime Ayak Uyduramama Dünyada bilim ve teknolojideki eksponansiyel artışa ayak uyduramama Gelişmiş ülkelerin, teknolojiye erişim kanallarını kapatması; 21. Yüzyılda bölgesel stratejik hedeflerin gerçekleştirilmesi sürecinde teknolojinin gelişmiş ülkeler tarafından bir araç olarak kullanılması tehdidi (teknoloji ile izleme ve yönlendirme, teknolojik ambargo şeklinde ortaya çıkan teknoloji mandası) SWOT Analizinde Öne Çıkan Noktalar SWOT analizinde insan kaynakları yönetimi, farklı boyutlarıyla hem zayıf ve güçlü yanlar, hem de fırsat ve tehditler altında yer almaktadır. Bu açıdan insan kaynakları yönetimi, bilim ve teknolojide öngörülen yetkinlik düzeyine ulaşılmasında en önemli stratejik değişkenlerden biri olarak görülmektedir. İnsan kaynaklarındaki zayıflıklarımızın giderilmesi; güçlü yanlarımızın desteklenerek daha da güçlendirilmesi; genç nüfusumuzun yarattığı fırsatlardan yararlanmayı mümkün kılacak eğitim ve istihdam politikalarının geliştirilmesi gereklidir. Bu yapılmadığı takdirde, iyi eğitilememiş ve işsiz kalmış nüfusun doğuracağı tehditlerin önlenmesi mümkün olmayacaktır. İnsan kaynaklarından sonra, yine bilim ve teknoloji politikalarında yararlanılabilecek bir diğer stratejik değişkenin kamu tedariki ve bunun içinde de özellikle savunma tedariki olduğu görülmektedir. Ülkenin bilim ve teknoloji yeteneğini yükseltmenin en etkin aracı olan kamu tedarikinin, bu amaca hizmet edecek bir politikaya kavuşturulması şarttır. SWOT analizi sonuçlarına göre, sanayinin hazır sistem ve teknolojileri [yurt dışından] satın alarak kullanma eğilimi, üretim faaliyetlerini kendi ArGe çalışmalarına dayalı olarak yürütmemesi ve bunların sonucu olarak da teknoloji geliştirme yeteneğine sahip olmaması, Türk sanayii açısından en önemli zayıf yan olarak ortaya çıkmaktadır. Ancak otomotiv ve otomotiv yan sanayiinde, beyaz eşya, tüketici 7

10 elektroniği ve makina imalat sanayilerinde son yıllarda ArGe ye dayalı üretim ve teknoloji geliştirme yönünde bir eğilimin ortaya çıktığına; ve bu sektörlerin, küresel bir üretim merkezi olma hedeflerinin yanına küresel bir tasarım ve teknoloji geliştirme merkezi olma hedefini de eklediklerine tanık olmaktayız. Gelişmiş ülkelerin tüketim malları üretimini çevre ekonomilerine kaydırması sürecinin, ülkemizde faaliyet gösteren küresel üreticilerden teknoloji ve bilgi transferi olanakları yaratması da bu gelişmeleri tetiklemiştir. Yine son yıllarda yürürlüğe konan ArGe teşvik mekanizmaları da bu süreci olumlu yönde etkilemiştir. Sanayideki bu eğilimin güçlenerek devam etmesi ve özel sektörün ArGe faaliyetlerini teşvik eden destek programlarının geliştirilerek ve çeşitlendirilerek sürdürülmesi, küresel pazarlarda Türk sanayiine yeni fırsatlar yaracaktır. Bunun gerçekleşmemesi durumunda ise, Türk sanayii küresel pazarlardaki mevcut rekabet gücünü de tamamen kaybetme tehdidi ile karşı karşıya kalacaktır. 8

11 3. Türkiye 2023 Vizyonu Cumhuriyetimizin 100. yılı için vizyonumuz, Bölgesinde ve dünyada adil ve kalıcı bir barış için çaba gösteren; Demokratik, adil, günün gereksinimlerine yanıt veren bir hukuk sistemine sahip; Yurttaşları siyasi karar, süreç ve mekanizmalarına katılan; kendilerinin ve ülkelerinin geleceğinde söz ve karar sahibi; Sağlık, eğitim ve kültür gereksinimlerinin karşılanması devlet tarafından güvence altına alınmış; Sürdürülebilir gelişmeyi ve bölgesel farklılıkları gözeten; Gelir dağılımı dengeli; Üreten, kaynakları üzerinde söz ve karar sahibi; İletişim, organizasyon ve işbirliği yetenekleri gelişmiş; Net katma değerini, büyük ölçüde kendi beyin gücüne dayandırarak artıran; Bilim, teknoloji ve yenilikte yetkinleşmiş; Yaratıcı, girişimci, özgüveni yüksek, karşılıklı saygıyı ve doğaya saygıyı esas almış bireylerden oluşmuş bir TÜRKİYE dir. Bu vizyonun öğeleri ise; Eğitim alanında, bireyin yaratıcılık ve hayalgücünü geliştiren; bireysel farklılıkları gözeterek ve değerlendirerek her bireyin özellikleri doğrultusunda en üst düzeyde kendini geliştirebildiği; zaman ve mekan kısıtlarından arınmış, kendi özgün öğrenme teknolojilerini yaratmış ve değişim esnekliğiyle kendini yenileme gücüne sahip; öğrenme ve insan odaklı bir eğitim sistemine sahip olmak; Sağlık alanında, ülke sınırları içinde yaşayan herkese, her yerde ve her zaman, çağdaş teknolojiyle donatılmış, yaşam bilimleri alanındaki yeniliklere uyum yeteneğine sahip, yüksek nitelikli, ekonomik sağlık hizmetleri sağlamak; yaşam bilimleri ve biyoteknoloji alanlarında yetkinlik kazanarak, yüksek teknolojili tedavi sistemlerini ve bu amaçla kullanılan malzeme ve cihazları geliştirmek ve üretmek; mamul ilaç üretimi yanında araştırma kapasitesi de olan bir ilaç sanayiine sahip olarak bölgede güç sahibi olmak; Tarım ve gıda alanında, toplumun sağlıklı beslenme gereksinimlerini yeterli nicelik ve nitelikte, ekonomik, ekolojik ve sosyal açıdan sürdürülebilir yollarla karşılamak; verimliliği artan tarım ve tarımsal sanayii ile uluslararası alanda rekabet etmek; İnşaat ve altyapı alanında, insanlarımızın, artan nüfus ve gelişen sanayinin gereği olan çağdaş standartlara uygun altyapıya ve konutlara sahip, depreme karşı güvenli, sağlıklı ve çevreyle barışık yerleşkelerde yaşamasını sağlamak; inşaat malzemesi üretimi ve yapım yöntemleriyle ilgili çağdaş teknolojileri geliştirerek kazandığı yeteneklerle uluslararası platformlarda rekabet edebilmek; Ulaştırma alanında, kişi hak ve gönencinden ödün verilmeden, can güvenliğinin yüzde yüz sağlandığı, çağdaş teknolojiye ve uluslararası hukuk ve kurallara uyumlu, çevrenin en üst düzeyde korunduğu bir 9

12 ortamda, kentler arası ulaşımı ençok 1,5 saat, kent içi ulaşımı ise en çok 30 dakikada (yük taşımacılığında ise iki katı sürelerde) sağlamak; Enerji alanında, gereksinim duyduğu enerjiyi, güvenli, güvenilir, ekonomik, verimli ve çevreye duyarlı teknolojilerle üretmek ve kullanmak; aynı zamanda uluslararası enerji pazarlarında yarışabilecek enerji teknolojileri geliştirebilmek ve uluslararası enerji yatırımlarında etkin rol alabilmek; Bilgi ve iletişim alanında, GSMH sının sürdürülebilir şekilde büyümesine, yarattığı markalar ve teknolojiler ile doğrudan, sağladığı iletişim olanakları ve bilgi kaynakları üzerinden diğer sektörlere verdiği destek ile dolaylı olarak giderek artan oranda katkıda bulunan; ve en az üç bilgi ve iletişim teknolojisi alanında, dünyada ilk akla gelen ya da tercih edilen ülke konumuna gelmek; Malzeme alanında ve makina imalatında, orta ve yüksek teknoloji yoğun alanlarında tasarımdan satış sonrası hizmetlerine uzanan değer zincirinin katma değeri yüksek halkalarında yer almak; küresel pazarlara rekabetçi, yenilikçi ve katma değeri yüksek mal ve hizmetleri sürekli olarak sunmak; Kimya alanında, hammadde, enerji ve işgücü verimi yüksek, yenilikçi süreç ve ürün teknolojileri yaratarak, bilimsel gelişmeleri teknolojiye, üretime ve yüksek katma değerli ürünlere dönüştürmek; ihracatı ve doğrudan sermaye yatırımlarıyla, küreselleşen dünya kimya sanayiinin önde gelenleri içinde olmak; Savunma, havacılık ve uzay sanayii alanlarında, küresel düzeyde ülke çıkarlarının korunmasını gözeten ve ulusal güvenlik gereksinimlerini karşılayan sistem ve teknolojileri özgün olarak araştırıp geliştirerek ve üreterek, bu sistem ve teknoloji alanlarında dünya ölçeğinde rekabet, işbirliği veya karşılıklı bağımlılık gücü yaratmak; ülkenin bilim ve teknoloji düzeyinin gelişmesinde öncü rol oynayan; toplumsal refaha katkısı tartışılmaz bir ulusal savunma, havacılık ve uzay sanayiine sahip olmak; Tekstil alanında, katma değeri yüksek, yenilikçi, rekabetçi ve teknoloji içeren ürün ve hizmet sunumları ile toplumsal refahı ve dünya ticaretindeki payını artırmak; Turizm alanında, ürün çeşitliliğini artırarak, eğitilmiş nitelikli işgücü, yüksek düzeyde teknik altyapı, tesis ve servisleriyle, öncelikle ülke halkının yaşam düzeyini yükselterek, rakip destinasyonlarla yarışabilen bir sektör olmak; Akdeniz in dördüncü büyük destinasyonu olma noktasını aşarak, kitle turizmi nin yanı sıra bireysel turizm in de önemli cazibe merkezlerinden birisi olmak; Doğal kaynaklar alanında, serbest, şeffaf ve istikrarlı piyasa koşulları içinde ulusal kaynaklarına öncelik vermek, bu kaynakların aranmasında ve istenen kaliteyle, güvenli ve ekonomik olarak üretiminde ileri teknolojileri geliştirmek ve kullanmak; Çevre alanında, sürdürülebilir kalkınmasını çevreyi koruyarak ve yerel kaynak ve bilgilerle pekiştirerek sağlayan; üretimini temiz üretim teknolojileriyle yapan; her türlü evsel ve sanayi atıklarını çevre koruma ilkeleri kapsamında yönetebilen; biyolojik çeşitliliğinin koruyan ve toplumsal yarara dönüştürebilen; tarihi ve kültürel mirasını koruyarak gelecek nesillere aktarabilen bir ülke konumuna gelmek. 10

13 4. Vizyonu Destekleyen Sosyo-Ekonomik Hedefler Panellerin belirlediği vizyonu destekleyecek sosyo-ekonomik hedefler, dört ana başlık altında toplanmıştır: Sınai üretimde rekabet üstünlüğünün sağlanmasına yönelik hedefler Yaşam kalitesinin yükseltilmesine yönelik hedefler Sürdürülebilir kalkınma için hedefler Bilgi toplumuna geçiş için teknolojik altyapının güçlendirilmesine yönelik hedefler SINAİ ÜRETİMDE REKABET ÜSTÜNLÜĞÜNÜN SAĞLANMASI Kamu araştırma kurumları - üniversiteler - sanayi ArGe işbirliği mekanizmalarının geliştirilerek, mükemmeliyet merkezleri oluşturularak, bilimsel gelişmelerin teknolojiye, yenilik üretimine ve yüksek katma değerli ürünlere dönüştürülmesinin sağlanması Tüm sanayi sektörlerinde, pazar, ürün, tedarik ve dağıtım kanalları ile ilgili bilgilerin ve araştırmaların; küresel ve sektörel eğilim ve yeniliklerin takibinin; sektörel ve sektörler arası bilgi alışverişinin daha iyi yapılmasını sağlayacak ağyapıların oluşturulması Tasarımdan satış sonrası hizmetlerine uzanan değer zincirinin katma değeri yüksek halkalarında yer alınması; yenilikçi, rekabetçi ve yüksek teknoloji içeren ürün ve hizmet sunumları ile toplumsal refahın ve dünya ticaretindeki payın artırılması Ulusal ve uluslararası ArGe fonlarının daha etkin kullanılmasını sağlayacak mekanizmaların oluşturulması Küresel eğilimler doğrultusunda moda/marka ve dağıtım kanalları oluşturulması Sektörlerde yaratılacak katma değerin Türkiye de kalmasının ve yatırıma dönüşmesinin sağlanması Esnek Üretim Esnek Otomasyon Süreç ve Teknolojilerini Geliştirme Yeteneği Kazanma İmalat sanayiinde ve süreç endüstrilerinde esnek üretim yeteneğinin kazanılması Endüstriyel robotlar, mikro makinalar, mikroelektronik üretim makinaları gibi akıllı makinalarda tasarım ve üretim yeteneği kazanılması İsteğe bağlı kitlesel üretim için kullanılan yatırım makina ve teçhizatının üretiminde yetkinlik kazanılması ve Türkiye nin Avrupa da İspanya, Portekiz ve İtalya nın yanında, onlara eşdeğer bir üretim merkezi olması Bilgi Yoğunluğu ve Katma Değeri Yüksek Ürünler Geliştirilmesi ve Tüketim Malları için Küresel bir Tasarım ve Üretim Merkezi Olma Dayanıklı ve dayanıksız tüketim malları için küresel bir tasarım ve üretim merkezi olunması ve Türkiye merkezli bir daire üzerinde Avrupa, Afrika, Orta Doğu ve Orta Asya da lider ülke olmak; Kimya alanında, yenilikçi ve alternatif süreç ve ürün teknolojileri yaratarak, küreselleşen dünya kimya sanayiinin önde gelenleri içinde yer alınması 11

14 Bilgi ve iletişim alanında, nitelikli katma değer için stratejik olan komponentlerin üretimine odaklanılması ve yeni kuşak tüketici elektroniği ürünlerinin tasarım ve üretiminde yetkinlik kazanılması Tekstil sektöründe ülke ekonomisine sağlanan mevcut katkının iki katına çıkarılması; dünya tekstil ticaretinin %5 ine sahip olunması ve ihracat gelirlerinin en az %15 inin yüksek teknoloji içeren ürünlerden sağlanması Çok amaçlı-çok işlevli, akıllı ve katma değeri yüksek ürün ve yenilik sunumunun, çevreye duyarlı olarak sağlanması Temiz Üretim Hammadde, enerji ve işgücü verimliliği yüksek, temiz ürün ve üretim süreçlerinin geliştirilmesi Tarıma Dayalı Üretimde Rekabetçilik Tarım ve tarımsal sanayide verimliliğin ve ürün çeşitliliğinin artırılması ile uluslararası alanda rekabet üstünlüğü sağlanması Tarımda mekanizasyon düzeyinin artırılması ve yeni ekipmanlar geliştirilmesi Tarım ve ormancılıkta uzaktan algılama ve erken uyarı sistemlerinin yaygınlaştırılması Organik tarımın geliştirilmesi Doğal lif üretiminin geliştirilmesi Yeterli ve kaliteli tohum, tohumluk, fide, fidan ve damızlık üretilmesi Klasik ıslah ve biyoteknolojinin kombinasyonu ile bitkisel ve hayvansal üretim için yeni genotiplerin geliştirilmesi ve önemli ürünlerde yüksek verim ve kalite ile stres koşullarına dayanıklılığın sağlanması Yaşam bilimleri ve biyoteknoloji alanlarında yetkinlik kazanılarak, doğada bulunan bazı bitkilerin, genlerinde yapılabilecek değişikler yoluyla kullanıma kazandırılması Açık deniz balıkçılığının geliştirilmesi ve denizlerimizdeki stokların ıslahı konusunda komşu ülkelerle işbirliği yapılması Su ürünleri üretimi ve tüketiminde işlenmiş ürün payının artırılması Bozuk orman alanlarının imar ve ıslahı, uygun olan alanların yoğun kültür yöntemleriyle hızlı gelişen türler kullanılarak ağaçlandırılması; yangın ve doğal zararlılara dayanıklı orman alanları geliştirilmesi İhraç edilebilir standartta arıcılık ürünleri üretilmesi Yeni gıda işleme, muhafaza, ambalajlama ve taşıma yöntem ve teknolojilerinin geliştirilmesi Pazara dönük kaliteli üretimi sağlayacak, ürün bazında etkili üretici ve gıda örgütlerinin oluşturulması Uzay ve Savunma Teknolojilerinde Yetenek Kazanma Ülkenin bilim ve teknoloji düzeyinin gelişmesinde öncü bir rol oynayan, toplumsal refaha katkısı tartışılmaz bir ulusal savunma, havacılık ve uzay sanayiine sahip olunması Küresel düzeyde ülke çıkarlarının korunmasını gözeten ve ulusal güvenlik gereksinimlerini karşılayan sistem ve teknolojileri özgün olarak araştırıp geliştirerek ve üreterek, bu sistem ve teknoloji alanlarında dünya ölçeğinde rekabet, işbirliği veya karşılıklı bağımlılık gücü yaratılması Savunma alanındaki teknolojiye dayalı alımlarda ArGe ye dayalı tedarik ilkesinin uygulanması ve 2023 yılında toplam alımlarda, yerli üretimin payının %80 e çıkarılması 12

15 Malzeme Geliştirilmesinde Yetkinlik Kazanma Yüksek performanslı malzeme bilim ve teknolojileri alanında yetkinlik kazanılması Geleneksel malzeme alanlarında yeni ürünler geliştirilmesi ve çeşitlendirilmesi YAŞAM KALİTESİNİN YÜKSELTİLMESİ Gıda Güvenliği ve güvenilirliği Toplumun sağlıklı beslenme gereksinimlerinin yeterli nicelik ve nitelikte, ekonomik, ekolojik ve sosyal açıdan sürdürülebilir yollarla karşılanması Gıda ve çevre güvenliği açısından girdi kullanımının etkin ve yaygın denetimi Sağlık ve Yaşam Bilimleri Ülke sınırları içinde yaşayan herkese, her yerde, her zaman, yaşam bilimleri alanındaki yeniliklere uyum yeteneğine sahip ve çağdaş teknolojiyle donatılmış, yüksek nitelikli, ekonomik sağlık hizmeti verilmesi. Tüm nüfusun, oluşturulacak etkin ve güçlü sosyal sağlık sigortası çerçevesinde sağlık güvencesine sahip olması Nüfusun yaşlanması ile birlikte yaşlılığa özgü hastalıkların artması ve evde bakım olgusunun gündeme gelişine paralel olarak tele-tıp teknoloji ve uygulamalarının geliştirilmesi ve uzaktan sağlık hizmetlerinin yaygınlaştırılması Engellilerin topluma kazandırılarak işgücü kaybının önlenmesi ve toplumda yaşayan bireylerin güven duygusunun artırılması Yaşam bilimleri ve biyoteknoloji (moleküler biyoloji ve gen teknolojileri) alanlarında yetkinlik kazanılarak, yüksek teknolojili tedavi sistemlerinin ve bu amaçla kullanılan malzeme ve cihazların geliştirilmesi ve yurtiçinde üretilmesi Vücut boşlukları ve damar içinde görüntü alıp, müdahale edebilecek, hareketli ve çok işlevli mikrosistemlerin ve görüntüleme cihazlarının geliştirilip, üretilmesi Mamul ilaç üretimi yanında araştırma kapasitesi de yüksek bir ilaç sanayiine sahip olunması ve bu alanda bölgede güç sahibi olunması Sağlık hizmetlerini sunan ve finanse eden kurumların ayrılması, bakanlık yapılanmasının desentralizasyon ilkesine uygun olarak yeniden oluşturulması, denetim, planlama ve standart belirlemede ilgili sivil toplum kuruluşlarının da yer alması Birinci basamak sağlık kuruluşlarında tanı amaçlı laboratuarların geliştirilmesi, uzman hekim ve diğer sağlık personeli kadrolarının yer alması Ülkenin hidroklimatolojik (kaplıcalar v.b.) potansiyelinin sağlık turizmi doğrultusunda değerlendirilmesi Sağlık sektöründe planlama, bilgi akışı, veri girişi tamamlanması, bu bilginin yönetiminin sağlanması, tıbbi cihaz vb. gereksinimlerin uzun vadeli planlanması; neye, ne zaman, nerede gereksinim olduğunun bilinmesi 13

16 Sağlıklı ve Çağdaş Kentleşme ve Altyapısı Artan nüfusun ve gelişmekte olan sanayinin gereği olan enerji, ulaşım, su ve atık su gibi temel altyapının çağın gerektirdiği standartlarda tamamlanması Bütün ailelerin çağdaş konut gereksinimlerinin, teknolojik gelişmeler ve yeni şehircilik anlayışları esas alınarak, sağlıklı çevre koşulları ile birlikte karşılanması Yapılarda deprem güvenliğinin sağlanarak, can güvenliği ve ekonomik risklerin en aza indirilmesi, insanlarımızın depreme karşı güvenli kentlerde ve yapılarda yaşamasının sağlanması Yapılaşmada kalite kontrol, kalite güvencesi ve kalite yönetimi sistemlerinin etkin uygulanması ve yapılarda sigorta sisteminin geliştirilmesi İnşaat sektöründe sürdürülebilirlik ilkelerine uygun yeni teknolojilerin geliştirilip kullanılması ile teknoloji, verimlilik ve maliyet bazında rekabet edebilirliğin ve uluslararası pazar payının artırılması Ulaştırma Kentler arası ulaşımın en çok 1,5 saat, kentiçi ulaşımın ise en çok 30 dakikada (yük taşımacılığında ise iki katı sürelerde) sağlanması Alt sistemlerin birbirlerini tamamlayıcı bir yapı içerisinde gelişebilmesi ve diğer sektörlerin taşıma gereksinimlerinin yerinde, zamanında, en ekonomik ve en güvenli biçimde karşılanabilmesi için, ulaştırma sisteminin bir bütün olarak ele alınmasını sağlayacak ulaşım anaplanı nın hazırlanması Kent planlaması ve inşaat ruhsatlarının verilmesinde arazi kullanım-ulaşım ilişkisinin esas olması, Tüm ilgili kurum ve kuruluşların; trafiğin üretilmesi, dağılımı, sistem seçimi ve trafiğin yönetilmesine ilişkin her türlü teknik bilgi ve donanıma sahip olması ve aralarında eşgüdümün sağlanması; bilgi ve iletişim teknolojilerinden en üst düzeyde yararlanılması SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA İnsan Kaynakları Yaratıcılığı ve hayal gücü gelişmiş, kendini geliştirme ve yenileme gücüne sahip bireylerden oluşan bir toplum yaratılması Kendi özgün öğrenme teknolojilerini yaratmış ve değişim esnekliğiyle kendini yenileme gücüne sahip, zaman ve mekan kısıtlarından arınmış, öğrenme ve insan odaklı bir eğitim sistemine sahip olunması Genç nüfusun ülke ihtiyaçları doğrultusunda eğitilmesi; biyoteknoloji, malzeme bilim ve teknolojileri alanlarında kritik araştırmacı kitlesi nin yaratılması Enerji Gereksinim duyduğumuz enerjinin, güvenli, güvenilir, ekonomik, verimli ve çevreye duyarlı teknolojilerle üretilmesi ve kullanılması Enerji güvenilirliği açısından dışa bağımlılığın kabul edilebilir düzeylerde tutulabilmesi amacıyla; arama, çıkarma ve kullanım açısından yerli kaynaklara öncelik tanınması Artması kaçınılmaz görünen enerji ithalatında; ithal bileşenlerini, birbirlerinin yerini alabilen kaynaklar ve coğrafyalar arasında, ekonomik açıdan mümkün olabildiğince dağıtmak suretiyle, başta doğal gaz olmak üzere, temin güvenliği risklerinin kabul edilebilir düzeylerde tutulması 14

17 Avrasya Enerji Koridoru tasarımını gerçekleştirmek suretiyle enerji temin güvenliğinin artırılması Enerji temin güvenliğini artırmaya ilave olarak, ithalat faturasını da daha rahat karşılayabilmek için; yurt dışındaki arama ve üretim faaliyetleriyle bütünleşmeye yönelik girişim ve ortaklıklarla ve uluslararası enerji pazarlarında yarışabilecek enerji teknolojileri geliştirerek, uluslararası enerji piyasalarında etkin rol alınması Ulusal ve uluslararası içerikli enerji ArGe çalışmalarına daha fazla kaynak ayrılması Jeopolitik sorunlar, kartelleşme, enerji fiyatlarının aşırı derecede yükselmesi, doğal afetler ve çevresel baskılar gibi enerji güvenliğini tehdit eden risk konularını belirleyerek enerji senaryoları oluşturulması ve bu olası sorunlara yönelik eylem planlarının (risk yönetimi) hazırlanması Sürdürülebilir Çevre Sürdürülebilir kalkınmanın, çevreyi koruyarak ve yerel kaynak ve bilgilerle pekiştirerek sağlanması Her türlü üretimin temiz üretim teknolojileriyle yapılması Her türlü evsel ve sanayi atıklarının çevre koruma ilkeleri kapsamında yönetilmesi Sürekli güncellenen ve tüm bireylerin ulaşımına açık çevre bilgi sistemlerine sahip olunması Çevre ile ilgili karar verme süreçlerinin tüm paydaşların katılımına açık olması Doğal Kaynakların Değerlendirilmesi Ulusal doğal kaynaklara öncelik verilmesi, bu kaynakların aranmasında ve istenen kaliteyle, güvenli ve ekonomik olarak üretiminde ileri teknolojilerin geliştirilmesi ve kullanılması Su ve toprak kaynaklarının etkin kullanılması ve erozyonun önlenmesi Biyolojik çeşitliliğinin korunması ve toplumsal yarara dönüştürülmesi Doğal bitki ve hayvan stoklarının takviyesi, korunması ve etkin kullanılması Doğal tıbbi ve aromatik bitkilere ekonomik değer kazandırılması Orman alanlarının korunması ve işlevsel temele dayalı üretimin sağlanması Yaban hayatının planlı bir şekilde geliştirilmesi Kültür turizmi ve ekoturizmin, mevcut doğal özelliklerimiz, tarihi ve kültürel yapımızı koruyarak değerlendirecek şekilde geliştirilmesi BİLGİ TOPLUMUNA GEÇİŞ İÇİN TEKNOLOJİK ALTYAPININ GÜÇLENDİRİLMESİ Bilgi ve iletişim altyapısının, ülke çapında hızlı ve yeterli düzeyde hizmet verebilecek kapasiteye getirilmesi Ülkemizde iletişim ağı hizmetlerinin katlanarak artmasını sağlayacak geniş bant iletişim ağının kurulması Bilgi yönetimi ve iletiminde yüksek hizmet kalitesinin ve bilgi güvenliğinin sağlanması Bilgi ve iletişim alanının, GSMH sının sürdürülebilir şekilde büyümesine giderek artan oranlarda katkıda bulunması En az üç bilgi ve iletişim teknolojisi alanında, dünyada ilk akla gelen ya da tercih edilen ülke konumuna gelinmesi Uydu tasarımı ve işletmeciliğinde dünya ölçeğinde yetkinlik kazanılması 15

18 16

19 5. Sosyo-Ekonomik Hedeflere Erişilebilmesi İçin Öncelik Verilmesi Gereken Teknolojik Faaliyet Konuları Her panelin belirlediği vizyon ve sosyo-ekonomik hedeflere erişilebilmesi için öncelikli gördüğü teknolojik faaliyet konuları (TFK) ile ilgili öngörüleri, Paneller Sentez Raporunun ikinci cildinde (Teknoloji Öngörü Panelleri Özet Raporları) verilmiştir. Sentez çalışmasında, panellerin öngördüğü 94 TFK, bir önceki bölümde verilen 4 ana hedef baz alınarak kümelendirilmiştir: Sınai üretimde rekabet üstünlüğünün sağlanması için öncelikli görülen TFK lar [Bu kümede, 2020 li yıllarda dünyada egemen olacağı tahmin edilen sınai üretim perspektifinde ülkemize rekabet üstünlüğü sağlayacağı öngörülen öncelikli TFK lar, aşağıdaki başlıklar altında kümelendirilmiştir.] A) Esnek Üretim Esnek Otomasyon Süreç ve Teknolojileri Geliştirme Yeteneği Kazanma B) Bilgi Yoğunluğu ve Katma Değeri Yüksek Ürünler Geliştirilmesi ve Tüketim Malları için Küresel bir Tasarım ve Üretim Merkezi Olma C) Temiz Üretim Yeteneği Kazanma D) Tarıma Dayalı Üretimde Rekabetçilik E) Uzay ve Savunma Teknolojileri Geliştirme Yeteneği Kazanma F) Malzeme Teknolojileri Geliştirme Yeteneği Kazanma Yaşam kalitesinin yükseltilmesi için öncelikli görülen TFK lar [Yaşam kalitesinin yükseltilmesi başlığı altında toplanan bu TFK grubu, gıda güvenliği ve güvenilirliği ile sağlık ve yaşam bilimleri alanı için öngörülen teknolojik faaliyetlerin yanı sıra, barınma ve ulaşım ihtiyaçlarının toplumun yaşam kalitesini yükseltecek yönde karşılanmasını sağlayacak faaliyetleri de kapsamaktadır.] A) Gıda Güvenliği ve Güvenilirliği B) Sağlık ve Yaşam Bilimleri C) Sağlıklı ve Çağdaş Kentleşme ve Altyapısı D) Ulaştırma Sürdürülebilir kalkınma 1 için öncelikli görülen TFK lar [Bu küme, enerji temininde sürdürülebilirliği sağlama, çevrenin korunması ve doğal kaynakların sürdürülebilir olarak değerlendirilmesine yönelik teknolojik faaliyetleri kapsamaktadır.] A) Enerji B) Sürdürülebilir Çevre C) Doğal Kaynakların Değerlendirilmesi Bilgi toplumuna geçiş için teknolojik altyapının güçlendirilmesi için öncelikli görülen TFK lar [Bu kümede, bilgi toplumuna dönüşüm için yetkinlik kazanılması öngörülen bilgi ve iletişim alanlarındaki TFK lar yer almaktadır.] 1 Sürdürülebilir kalkınmaya ilişkin yorumlar ve tanımlamalar, Yoksulluğun ve eşitsizliğin olduğu bir dünya her zaman için ekolojik ve diğer krizlere eğilimli olacaktır ifadesinin yer aldığı 1987 de hazırlanmış olan Bruntland Raporu nda ortaya konmuş; uluslararası düzeyde ilk bütünsel yaklaşım da 1992 de Rio de Janerio da gerçekleştirilen Birleşmiş Milletler Çevre ve Kalkınma Konferansı nda benimsenmiştir. Konferans ta, çevre ile kalkınma stratejileri tüm alt başlıkları ile irdelenerek, bunların karşılıklı etkileşimlerinin sorgulandığı bir 21. yüzyıl gündemi (Gündem 21) belirlenmiştir.bu rapora göre sürdürülebilir kalkınma en genel tanımlamayla gelecek kuşakların kendi ihtiyaçlarını karşılayabilme olanağından ödün vermeksizin bugünün ihtiyaçlarını karşılayabilecek kalkınma olarak tanımlanmıştır. 17

20 TFK ların bu şekilde kümelendirilmesi mutlak bir sınıflama olarak düşünülmemelidir. Öncelikli TFK ların çoğu aslında bu hedeflerin birden fazlasına, bazan da hepsine ulaşılmasını sağlayıcı niteliktedir. Şöyle ki, sınai üretimde rekabet üstünlüğünün sağlanması, GSMH nın artmasına ve doğal olarak da yaşam kalitesinin yükselmesine yol açacaktır. Diğer taraftan, örneğin, sağlık ve yaşam bilimleri alanındaki teknolojik gelişmeler -uzaktan sağlık hizmetleri verilebilmesini veya akıllı yapay uzuvlar ve duyu organlarının geliştirilmesi ve yaygın kullanımını sağlayarak- ülkemiz insanının yaşam kalitesini yükseltirken; sağlık ve ilaç alanlarındaki teknolojik faaliyetler sonucunda geliştirilecek yeni ilaç taşıyıcı sistemleri, yeni etkin ilaç molekülleri veya tedavi ve koruyucu amaçlı rekombinant moleküller, aynı zamanda ilaç ve tedavi alanlarında ülkemize bir rekabet üstünlüğü sağlayacaktır. Bilgi ve iletişim alanındaki teknolojik yetkinlik ile öncelikli olarak toplumumuzun bilgi toplumuna dönüşümünü hedeflenmekte ise de, aynı zamanda ülkemizin dünyadaki rekabet gücünü de artırıcı niteliktedir. Yine yaşam kalitesini artıran sağlıklı ve çağdaş kentleşme ve altyapısı ve ulaştırma alanlarındaki teknolojik yetkinlik, aynı zamanda sürdürülebilir kalkınma hedeflerine de hizmet etmektedir. Esas itibariyle bu kümelendirme, Türkiye nin 20 yıllık bilim ve teknoloji politika ve stratejilerini belirleme çalışmalarına kolaylık sağlaması amacıyla, belirli hedeflere yönelik ve ilişkin oldukları teknoloji alanları (TA lar) açısından bir bütünlük oluşturabilecek TFK ların bir küme altında toplanmasıdır. Bu bölümde, yukarıda sıralanan başlıklar [ve bunların alt başlıkları] altında yer alan öncelikli TFK lar, bu faaliyet konularının neleri kapsadığı ve niçin öncelikli görüldüğünü açıklayan kısa özetler ile birlikte verilmektedir. 18

2003-2023 Strateji Belgesi

2003-2023 Strateji Belgesi TÜBİTAK Ulusal Bilim ve Teknoloji Politikaları 2003-2023 Strateji Belgesi (Versiyon 19 [2 Kasım 2004]) Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu Kasım 2004 İÇİNDEKİLER Giriş...1 Bölüm I Vizyon 2023 Teknoloji

Detaylı

BİLGİ TOPLUMU STRATEJİSİ

BİLGİ TOPLUMU STRATEJİSİ BİLGİ TOPLUMU STRATEJİSİ NİSAN 2006 Zamanın gereklerine göre bilim ve teknik ve her türlü medeni buluşlardan azami derecede yararlanmak zorunludur. Mustafa Kemal ATATÜRK 1 İÇİNDEKİLER : GİRİŞ... 3 1. Türkiye

Detaylı

SIRA SAYISI: 476 TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ

SIRA SAYISI: 476 TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ YASAMA DÖNEMİ YASAMA YILI 24 3 SIRA SAYISI: 476 ONUNCU KALKINMA PLANININ (2014-2018) TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA SUNULDUĞUNA DAİR BAŞBAKANLIK TEZKERESİ İLE PLAN

Detaylı

EK 3* Ulusal Gıda Ar-Ge ve Yenilik Stratejisi

EK 3* Ulusal Gıda Ar-Ge ve Yenilik Stratejisi 2011 TÜBİTAK Bilim, Teknoloji ve Yenilik Politikaları Daire Başkanlığı EK 3* Ulusal Gıda Ar-Ge ve Yenilik Stratejisi * BTYK 23. Toplantısı nda Başbakan ın Himayeleri Altına Aldığı Enerji, Su ve Gıda Alanlarında

Detaylı

m i i i l r Siyasi partilerin 2015 seçim bildirgelerindeki

m i i i l r Siyasi partilerin 2015 seçim bildirgelerindeki http://www.bilisimdergisi.org/s176 Siyasi partilerin 2015 seçim bildirgelerindeki v a a m i t l ş i e l r i i b 7 Haziran seçimleri için bildirgelerini açıklayan partilerin bildirgelerinde, bilgi, bilişim,

Detaylı

YEDİNCİ BEŞ YILLIK KALKINMA PLANI

YEDİNCİ BEŞ YILLIK KALKINMA PLANI YEDİNCİ BEŞ YILLIK KALKINMA PLANI 1996 2000 Bu yayın 7000 adet basılmıştır. Elektronik olarak, 1 adet pdf dosyası üretilmiştir T.B.M.M. KARARI YEDiNCi BEŞ YILLIK (1996-2000) KALKINMA PLANININ ONAYLANDI6INA

Detaylı

1/100.000 Ölçekli İstanbul Çevre Düzeni Planı Raporu Dördüncü Bölüm SWOT (GZFT) Analizi BÖLÜM 4. SWOT (GZFT) ANALİZİ

1/100.000 Ölçekli İstanbul Çevre Düzeni Planı Raporu Dördüncü Bölüm SWOT (GZFT) Analizi BÖLÜM 4. SWOT (GZFT) ANALİZİ BÖLÜM 4. SWOT (GZFT) ANALİZİ 346 SWOT (GZFT) analizi, incelenen konunun güçlü ve zayıf yönlerini belirlemekte ve dış çevreden kaynaklanan fırsat ve tehditleri saptamakta kullanılan bir tekniktir. SWOT

Detaylı

Eskişehir Sanayi Odası 2014-2017 Stratejik Planında yer alan bir tabloda ildeki sanayi sektörlerinin yapısı aşağıdaki gibi verilmiştir;

Eskişehir Sanayi Odası 2014-2017 Stratejik Planında yer alan bir tabloda ildeki sanayi sektörlerinin yapısı aşağıdaki gibi verilmiştir; Bölüm-1 Giriş ve Amaç Eskişehir Sanayi Sektörü Mevcut Durum ve 2023 Hedefleri Eskişehir Sanayi Odası 2014-2017 Stratejik Planında yer alan bir tabloda ildeki sanayi sektörlerinin yapısı aşağıdaki gibi

Detaylı

VİZYON 2023 Ulaştırma ve Turizm Paneli VİZYON 2023 TEKNOLOJİ ÖNGÖRÜSÜ PROJESİ RAPOR. ULAŞTIRMA ve TURİZM PANELİ. Temmuz.

VİZYON 2023 Ulaştırma ve Turizm Paneli VİZYON 2023 TEKNOLOJİ ÖNGÖRÜSÜ PROJESİ RAPOR. ULAŞTIRMA ve TURİZM PANELİ. Temmuz. VİZYON 2023 TEKNOLOJİ ÖNGÖRÜSÜ PROJESİ RAPOR ULAŞTIRMA ve TURİZM PANELİ Temmuz. 2003 Ankara İÇİNDEKİLER: ÖNSÖZ PANEL ÜYELERİ PANELİN YAPISI, ÇALIŞMA PROGRAMI ve YÖNETİCİ ÖZETİ 1 ULAŞTIRMA: 1. GİRİŞ 5 1.1.

Detaylı

Türkiye de Yazılım Sektörü

Türkiye de Yazılım Sektörü Türkiye de Katkı Sağlayanlar Mariye Umay Akkaya Zeynep Baktır Mustafa Canlı Anıl Çekiç Hüseyin Rahmi Çetin Murat Duran Erdem Erkul Aydın Kolat Gülara Tırpançeker Murad Tiryakioğlu Editör Murad TİRYAKİOĞLU

Detaylı

ORTA VADELİ PROGRAM (2013-2015)

ORTA VADELİ PROGRAM (2013-2015) GİRİŞ ORTA VADELİ PROGRAM (2013-2015) Küresel krizin başlangıcından itibaren yaklaşık 5 yıl geçmesine rağmen, dünya ekonomisinde henüz istikrar sağlanamamıştır. Önümüzdeki döneme dair özellikle gelişmiş

Detaylı

Çevre ve Sürdürülebilir Kalkınma Tematik Paneli

Çevre ve Sürdürülebilir Kalkınma Tematik Paneli Vizyon 2023: Bilim ve Teknoloji Stratejileri Teknoloji Öngörü Projesi Çevre ve Sürdürülebilir Kalkınma Tematik Paneli Vizyon ve Öngörü Raporu 2003, ANKARA Önsöz Ülkemiz, geleceği için çok önemli bir geçiş

Detaylı

T.C. KALKINMA BAKANLIĞI

T.C. KALKINMA BAKANLIĞI T.C. KALKINMA BAKANLIĞI BÖLGESEL GELİŞME VE YAPISAL UYUM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ağustos 2013 T A S L A K B Ö L G E S E L G E L İ Ş M E U L U S A L S T R A T E J İ S İ İ Ç İ N D E K İ L E R Yönetici Özeti...

Detaylı

TABLOLAR LİSTESİ GRAFİKLER LİSTESİ

TABLOLAR LİSTESİ GRAFİKLER LİSTESİ TÜRKİYE MAKİNA SEKTÖRÜ STRATEJİ BELGESİ VE EYLEM PLANI 2011-2014 ŞUBAT 2011 1 İÇİNDEKİLER GİRİŞ... 5 1. YÖNETİCİ ÖZETİ... 6 2. MEVCUT DURUM... 8 2.1. DÜNYA MAKİNA SANAYİ... 8 2.1.1. Makina Sanayi Dünya

Detaylı

TÜRKİYE TURİZM STRATEJİSİ (2023)

TÜRKİYE TURİZM STRATEJİSİ (2023) TÜRKİYE TURİZM STRATEJİSİ (2023) KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI ANKARA, 2007 KISALTMALAR AB-Avrupa Birliği AR-GE-Araştırma Geliştirme ATAK-Akdeniz ve Ege Turizm Altyapısı ve Kıyı Yönetimi ÇED-Çevresel Etki

Detaylı

Türkiye de Sürdürülebilir Kalkınmanın Mevcut Durumu

Türkiye de Sürdürülebilir Kalkınmanın Mevcut Durumu Türkiye nin 2012 BM Sürdürülebilir Kalkınma Konferansına (Rio+20) Hazırlıklarının Desteklenmesi Rio dan Rio ya: Türkiye de Sürdürülebilir Kalkınmanın Mevcut Durumu -2012- Rio dan Rio ya: Türkiye de Sürdürülebilir

Detaylı

MERMER SEKTÖRÜNDE KATMA DEĞERİN VE İHRACATIN ARTIRILMASI

MERMER SEKTÖRÜNDE KATMA DEĞERİN VE İHRACATIN ARTIRILMASI MERMER SEKTÖRÜNDE KATMA DEĞERİN VE İHRACATIN ARTIRILMASI HAZIRLAYANLAR Prof. Dr. Belkıs ÖZKARA (Koordinatör) Doç. Dr. Duygu KIZILDAĞ Yrd.Doç.Dr. Fikret YAMAN Öğr.Gör. Liyaddin YEŞİLKAYA Öğr.Gör. Gökay

Detaylı

2023 TÜRKİYE İHRACAT STRATEJİSİ VE EYLEM PLANI

2023 TÜRKİYE İHRACAT STRATEJİSİ VE EYLEM PLANI 2023 TÜRKİYE İHRACAT STRATEJİSİ VE EYLEM PLANI TÜRKİYE CUMHURİYETİ EKONOMİ BAKANLIĞI Bakan Sunuşu Dünyada son yıllarda ulaşım, haberleşme ve bilişim alanlarında yaşanan gelişmelere paralel olarak küresel

Detaylı

TÜRKİYE DEMİR ÇELİK VE DEMİR DIŞI METALLER SEKTÖRÜ STRATEJİ BELGESİ VE EYLEM PLANI 2012 2016

TÜRKİYE DEMİR ÇELİK VE DEMİR DIŞI METALLER SEKTÖRÜ STRATEJİ BELGESİ VE EYLEM PLANI 2012 2016 TÜRKİYE DEMİR ÇELİK VE DEMİR DIŞI METALLER SEKTÖRÜ STRATEJİ BELGESİ VE EYLEM PLANI 2012 2016 KISALTMALAR AB ABD Ar Ge BSTB BOTAŞ ÇEBİD DÇHD DÇÜD EPDK GSMH GSYH GTİP HM KOSGEB KOBİ OAİB STK TALSAD TCDD

Detaylı

CUMHURİYETÇİ TÜRK PARTİSİ ÖZGÜRLÜK VE REFORM PARTİSİ KOALİSYON HÜKÜMETİ

CUMHURİYETÇİ TÜRK PARTİSİ ÖZGÜRLÜK VE REFORM PARTİSİ KOALİSYON HÜKÜMETİ CUMHURİYETÇİ TÜRK PARTİSİ ÖZGÜRLÜK VE REFORM PARTİSİ KOALİSYON HÜKÜMETİ HÜKÜMET PROGRAMI 30 EYLÜL 2006 Sayın Başkan, Değerli Milletvekilleri, Kıbrıs Türk Halkı 24 Nisan 2004'te gerçekleşen Referandum'da

Detaylı

PARÇA SEKTÖRÜ ( OTOMOTİV YAN SANAYİİ ) 2023 VİZYONU DRAFT RAPOR

PARÇA SEKTÖRÜ ( OTOMOTİV YAN SANAYİİ ) 2023 VİZYONU DRAFT RAPOR PARÇA SEKTÖRÜ ( OTOMOTİV YAN SANAYİİ ) 2023 VİZYONU DRAFT RAPOR YÖNETİCİ ÖZETİ Parça sektörü, genel olarak çalıştıkları ana sanayii müşterilerine bağımlı bir sanayi koludur. Parça sektöründe faaliyet gösteren

Detaylı

UZUN VADELİ STRATEJİ VE SEKİZİNCİ BEŞ YILLIK KALKINMA PLANI 2001-2005

UZUN VADELİ STRATEJİ VE SEKİZİNCİ BEŞ YILLIK KALKINMA PLANI 2001-2005 UZUN VADELİ STRATEJİ VE SEKİZİNCİ BEŞ YILLIK KALKINMA PLANI 2001-2005 Bakanlar Kurulu nun 6.6.2000 tarihli ve 2000/684 sayılı Kararı ile kabul edilerek, 7.6.2000 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi

Detaylı

BİLGİ TOPLUMU STRATEJİSİ ve EYLEM PLANI (2006-2010) NİHAİ DEĞERLENDİRME RAPORU KASIM 2011 BİLGİ TOPLUMU DAİRESİ BAŞKANLIĞI

BİLGİ TOPLUMU STRATEJİSİ ve EYLEM PLANI (2006-2010) NİHAİ DEĞERLENDİRME RAPORU KASIM 2011 BİLGİ TOPLUMU DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİLGİ TOPLUMU STRATEJİSİ ve EYLEM PLANI (2006-2010) NİHAİ DEĞERLENDİRME RAPORU KASIM 2011 BİLGİ TOPLUMU DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİLGİ TOPLUMU STRATEJİSİ ve EYLEM PLANI (2006-2010) NİHAİ DEĞERLENDİRME RAPORU

Detaylı

ORTA VADELİ PROGRAM (2012-2014)

ORTA VADELİ PROGRAM (2012-2014) ORTA VADELİ PROGRAM (2012-2014) GİRİŞ Son bir yıllık dönemde dünya ekonomisinde gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler arasındaki ayrışmanın belirginleştiği, uluslararası ekonomik ve finansal politikalarda

Detaylı

TÜRKİYE DEMİR-ÇELİK VE DEMİR DIŞI METALLER SEKTÖRÜ STRATEJİ BELGESİ VE EYLEM PLANI

TÜRKİYE DEMİR-ÇELİK VE DEMİR DIŞI METALLER SEKTÖRÜ STRATEJİ BELGESİ VE EYLEM PLANI T.C. BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ Sanayi Genel Müdürlüğü TÜRKİYE DEMİR-ÇELİK VE DEMİR DIŞI METALLER SEKTÖRÜ STRATEJİ BELGESİ VE EYLEM PLANI 2012-2016 Türkiye Demir-Çelik ve Demir Dışı Metaller Sektörü Strateji

Detaylı

BÖLGESEL GELİŞMEYİ ETKİLEYEN ULUSLARARASI EĞİLİMLER...

BÖLGESEL GELİŞMEYİ ETKİLEYEN ULUSLARARASI EĞİLİMLER... B Ö L G E S E L G E L İ Ş M E U L U S A L S T R A T E J İ S İ İ Ç İ N D E K İ L E R Yönetici Özeti... 1 1 GİRİŞ... 7 1.1 Ulusal Kalkınma Hedefleri ve Yeni Bölgesel Politika... 7 1.2 BGUS Hazırlık Süreci

Detaylı

Uzay Ve Havacılık Teknolojileri Yol Haritası

Uzay Ve Havacılık Teknolojileri Yol Haritası TÜSI AD-Sabancı Üniversitesi Rekabet Forumu ve Ulusal I novasyon Girişimi Yol Haritası Serisi 1: Uzay Ve Havacılık Teknolojileri Yol Haritası 2009 2009 REF, Tüm Hakları Saklıdır Uzay Ve Havacılık Teknolojileri

Detaylı

DENİZLİ NİN GELECEĞİ YOL HARİTASI 2010-2023 (TASLAK) 08 TEMMUZ 2009

DENİZLİ NİN GELECEĞİ YOL HARİTASI 2010-2023 (TASLAK) 08 TEMMUZ 2009 DENİZLİ NİN GELECEĞİ YOL HARİTASI 2010-2023 (TASLAK) 08 TEMMUZ 2009 Denizli Yol Haritası, Denizli Belediyesi ve ÇEKÜL Vakfı nın işbirliği ile hazırlanmıştır. Temmuz 2009 İÇERİK BÖLÜM 1: NİÇİN YOL HARİTASI?

Detaylı

İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... 2 ŞEKİLLER LİSTESİ... 4 TABLOLAR LİSTESİ... 5 KISALTMALAR LİSTESİ... 6 1. GİRİŞ... 7 2. YÖNETİCİ ÖZETİ...

İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... 2 ŞEKİLLER LİSTESİ... 4 TABLOLAR LİSTESİ... 5 KISALTMALAR LİSTESİ... 6 1. GİRİŞ... 7 2. YÖNETİCİ ÖZETİ... İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... 2 ŞEKİLLER LİSTESİ... 4 TABLOLAR LİSTESİ... 5 KISALTMALAR LİSTESİ... 6 1. GİRİŞ... 7 2. YÖNETİCİ ÖZETİ... 8 3. MEVCUT DURUM... 9 3.1. Ülkemizde Otomotiv Sektörünün Gelişimi...

Detaylı

Geleceğin Yol Haritası

Geleceğin Yol Haritası 1 2 www.dp-ug.com Sevgili Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Halkı... Değerli kardeşlerim; Demokrat Parti-Ulusal Güçler olarak sizin sorunlarınızın bilincindeyiz. Bu sorunların basit, geçici, günü kurtarma,

Detaylı