TÜBİTAK VİZYON 2023 TEKNOLOJİ ÖNGÖRÜ PROJESİ SONUÇ RAPORU TÜRKİYE SENTEZİ. Haziran 2004 TÜBİTAK-ANKARA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TÜBİTAK VİZYON 2023 TEKNOLOJİ ÖNGÖRÜ PROJESİ SONUÇ RAPORU TÜRKİYE SENTEZİ. Haziran 2004 TÜBİTAK-ANKARA"

Transkript

1 TÜBİTAK VİZYON 2023 TEKNOLOJİ ÖNGÖRÜ PROJESİ SONUÇ RAPORU TÜRKİYE SENTEZİ Haziran 2004 TÜBİTAK-ANKARA

2 İÇİNDEKİLER 1. Giriş Bilim ve Teknoloji Bağlamında Türkiye de Mevcut Durum Türkiye 2023 Vizyonu Vizyonu Destekleyen Sosyo-Ekonomik Hedefler Sosyo-Ekonomik Hedeflere Erişilebilmesi İçin Öncelik Verilmesi Gereken Teknolojik Faaliyet Konuları Öncelikli Teknoloji Alanları Öngörülen Öncelikleri Hayata Geçirmeye Yönelik Politikalar ve Yürürlüğe Konması Gereken Politika Uygulama Araçları Sonuç ve Değerlendirme...59

3 1. Giriş Teknoloji Öngörü Panelleri çalışmalarında elde edilen sonuçların birlikte değerlendirilmesiyle hazırlanmış olan Türkiye Sentezi raporunun ikinci bölümünde, bilim ve teknoloji bağlamında Türkiye nin mevcut durumu ortaya konmaya çalışılmış; zayıf ve güçlü yanlar ile önümüzdeki fırsat ve tehditler değerlendirilmiştir. Üçüncü bölümde Türkiye nin 2023 vizyonu; dördüncü bölümde de bu vizyonu destekleyen sosyo-ekonomik hedefler, Vizyon 2023 ün ana temasıyla uyumlu 4 ana hedef [Sınai Üretimde Rekabet Üstünlüğünün Sağlanması, Yaşam Kalitesinin Yükseltilmesi, Sürdürülebilir Kalkınma ve Bilgi Toplumuna Geçiş İçin Teknolojik Altyapının Güçlendirilmesi] altında verilmektedir. Belirlenen vizyon ve sosyo-ekonomik hedeflere erişilebilmesi için Paneller tarafından öncelikli görülen Teknolojik Faaliyet Konuları da bu 4 hedefi gerçekleştirmeye katkıları dikkate alınarak aşağıda gibi kümelendirilmiştir: 1. Sınai Üretimde Rekabet Üstünlüğünü Sağlamaya Yönelik Teknolojik Faaliyetler A) Esnek Üretim Esnek Otomasyon Süreç ve Teknolojilerine Sahip Olma B) Bilgi Yoğunluğu ve Katma Değeri Yüksek Ürünler Geliştirilmesi ve Tüketim Malları İçin Küresel bir Tasarım ve Üretim Merkezi Olma C) Temiz Üretim D) Tarıma Dayalı Üretimde Rekabetçilik E) Uzay ve Savunma Teknolojilerine Sahip Olma F) Malzeme Geliştirilmesi 2. Yaşam Kalitesinin Yükseltilmesine Yönelik Teknolojik Faaliyetler A) Gıda Güvenliği ve Güvenilirliği B) Sağlık ve Yaşam Bilimleri C) Sağlıklı ve Çağdaş Kentleşme ve Altyapısı D) Ulaştırma 3. Sürdürülebilir Kalkınma için Teknolojik Faaliyetler A) Enerji B) Sürdürülebilir Çevre C) Doğal Kaynakların Değerlendirilmesi 4. Bilgi Toplumuna Geçiş İçin Teknolojik Altyapının Güçlendirilmesine Yönelik Teknolojik Faaliyetler Her bir teknolojik faaliyet konusunun ülkemiz için önemi ve bu faaliyet ile nelerin gerçekleştirilmesinin hedeflendiği, raporun 5nci bölümünde kısaca açıklanmıştır.

4 Raporun altıncı bölümünde, ülkemiz için öncelikli görülen teknolojik faaliyet konularının hayata geçirilmesini sağlamak üzere yetkinlik kazanılması gereken teknoloji alanları yer almaktadır. Yedinci bölüm, tüm bu önceliklerin hayata geçirilmesine yönelik bilim ve teknoloji politikaları ve yürürlüğe konması gerekli politika araçlarını açıklamaktadır. Bu politikalar; Genel Politikalar İnsan Kaynakları Yönetimi ve Eğitim Politikaları Kamu Tedarik Politikaları Güdümlü Projeler Destek Politikaları Yasal / Düzenleyici Politikalar Kurumsal Politikalar Mali Politikalar başlıkları altında ele alınmış olup; bunlara ilave olarak Bilim ve Teknoloji Politikalarını Destekleyici Sektörel Politikalar da bu bölümde yer almaktadır. Teknoloji Öngörü Projesi kapsamında kurularak çalışmalarını tamamlamış olan 12 Teknoloji Öngörü Panelinin öngörülerini ve önerilerini sentezleyen bu raporun sekizinci ve sonuncu bölümü, Proje ve sonuçlarıyla ilgili genel değerlendirmelerin yer aldığı Sonuç bölümüdür. 2

5 2. Bilim ve Teknoloji Bağlamında Türkiye de Mevcut Durum Bu bölümde, bilim ve teknoloji bağlamında Türkiye nin güçlü yanları, zayıf yanları ile fırsat ve tehditlerin (SWOT analizi) çözümlenmesi yer almaktadır. Güçlü Yanlar İnsan Kaynakları Gelişmiş ve yeni teknolojilere açık, adaptasyon yeteneği yüksek, genç ve dinamik nüfusun varlığı Uluslararası topluma entegre bir bilim ve teknoloji toplumunun varlığı Yurt içi ve yurt dışında stratejik teknoloji alanlarında çalışan, uluslararası nitelikte bilim ve sanayi insanlarının varlığı Coğrafi Konum ve Doğal Kaynaklar Farklı amaçlara (hammadde, turizm unsuru, biyoteknolojik araştırmalar vb.) yönelik olarak değerlendirilebilecek zengin doğal kaynaklar (endemik, tıbbi, aromatik bitkiler; gen kaynakları, yaban hayatın zenginliği, bor gibi stratejik cevherler, mermer, kil vb. hammaddeler) ve bunlardan katma değeri yüksek ürünler elde edebilme potansiyeli Yenilenebilir enerji kaynakları potansiyelinin yüksek olması ve yeni enerji teknolojilerinde yararlanılabilecek (bor, toryum gibi) stratejik kaynakların varlığı Doğal kaynaklarımızın ve tarihi ve kültürel değerlerimizin henüz geri döndürülemeyecek kadar kirlenmiş ve bozulmuş olmaması Bilim, Teknoloji ve Yenilik Altyapısı Çok yönlü geliştirmeye muhtaç olsa da; gelişen bilgi ve iletişim altyapısı, teknoparklar, üniversitesanayi ortak araştırma merkezleri, özgün ürün ve üretim teknolojileri geliştirme altyapısına sahip firmalar, ArGe teşvik mekanizmaları, sanayide ArGe yardımları ve proje destekleri gibi Ulusal Yenilik Sistemi altyapısını teşkil eden kuvvetli bileşenlerin varlığı Sürükleyici ulusal proje fırsatları: Savunma tedarik programları, ulusal ArGe altyapısı programları, ULAKBİM, Kamu-Net, Okul-Net gibi ulusal bilgi ve iletişim altyapısı programları, büyükşehir altyapı projeleri vb. Ülkenin bilim ve teknoloji alanında öngörü yapacak, ne? sorusundan çok nasıl? ve ne zaman? sorularına yanıt arayacak bir düzeye gelmiş olması Kirlenmeyi önlemek ve bertaraf etmek ile ilgili know-how ve teknolojilere büyük oranda sahip olma Sanayinin Rekabet Gücü Bilim ve teknoloji altyapısının gelişimini doğrudan destekleyecek bir savunma, havacılık ve uzay sanayiinin oluşumu için ArGe ye dayalı tedariki maliyet etkin kılacak ölçüde geniş bir iç pazarın varlığı Tüketici elektroniği, beyaz eşya, otomotiv, tekstil sektörlerinin küresel pazarlarda ihracat ve yatırım deneyiminin olması, bu sektörlerde ihracat odaklı yatırım ve üretimin gelişmesi 3

6 Ana sanayilerin kaliteden taviz vermeme politikaları nedeniyle, kalite kültürünü yakalamış ve yine ana sanayilerin sürekli fiyat indirimi talepleri sonucu verimlilik çalışmalarına hız veren, Avrupa'da rekabet gücü yüksek bir beyaz eşya yan sanayii olması Uluslararası rekabet deneyimine, hızlı karar verebilme ve esnek ve hızlı üretim yeteneğine ve genç makina parkına sahip; kişisel talebe yönelik küçük ölçekli işlere yatkın; teknolojiye ve modaya uyum becerisi yüksek, gelişmiş bir tekstil ve konfeksiyon sanayiinin olması Kimya sanayiinin AB ülkeleri için ileri teknoloji üretim merkezi olma ve ülkemiz doğal kaynaklarından katma değeri yüksek ürünler üretebilme potansiyeline sahip olması Tıbbi cihaz, alet ve malzeme üretme deneyimi olan KOBİ lerin varlığı ve klasik ilaç üretimi teknolojisine sahip, temel ilaçları dünya kalite standartlarına uyumlu şekilde üretilebilir bir ilaç hammadde sanayiinin varlığı Mevcut tesisleri genetik olarak modifiye edilmiş ürünlere uyumlu altyapılara sahip olan ilaç hammaddeleri sanayiinin, farmasötik biyoteknolojiye geçişi kolaylaştırma potansiyeli İnşaat sektörünün uluslararası deneyim ve bilgi birikimi; ve bu sektörde yaygın olarak kullanılan mermer, traverten, kil gibi doğal kaynakların zenginliği ve bu kaynakları dünya standartlarında işleyecek sanayi potansiyelinin olması Ekolojik koşulların çeşitliliği, tarıma elverişli kirlenmemiş toprak ve su varlığı ve ekonomik olarak sulanabilir arazi varlığı nedenleriyle ürün çeşitlemesine uygun tarım potansiyeli Gıda sektörüne girdi sağlayacak tarım potansiyelinin ve yeni tarım teknolojilerine ilişkin teknik bilginin mevcudiyeti Deniz-kum-güneş turizminin yanı sıra özellikle ekoturizm, sağlık, kültür turizmi gibi yeni ve alternatif turizm seçeneklerine elverişli coğrafi ve doğal yapı, zengin tarihsel ve kültürel değerlerin varlığı Bütün sektörlerde, üretimde artmakta olan kalite imajı, giderek artan tüketici bilinci ve kalite yönetim sistemlerinin yaygınlaşması Zayıf Yanlar İnsan Kaynakları Hızlı nüfus artışı, iç göç; plansız kentleşme ve gelir dağılımındaki dengesizlik; genç nüfusun yeterli eğitilememesi ve istihdam olanaklarının yaratılamaması Eğitim sisteminin araştırıcılığı ve yaratıcılığı tetikleyen bir yapıda olmaması Araştırma ve teknoloji bilincinin eksikliği İleri teknoloji alanlarında uzmanlaşmanın yetersizliği ve bu alanlardaki araştırmalar için gerekli kritik araştırıcı kitlesinin olmayışı Üretim ve uygulamalar için gerekli ara eleman eğitiminin yetersiz olması Politik, Yönetsel ve Bürokratik Engeller Yönetimde katılımcı anlayış yerine merkeziyetçi yapının egemen olması Uzun vadeli ulusal politika ve stratejilerin olmaması Kamuoyunun ve kamuoyunu yönlendiren odakların (siyasi erk, meslek ve sivil toplum örgütleri, medya), ülkenin bilim ve teknoloji geleceğine ilişkin konularda yeterli duyarlılık ve iradeye sahip 4

7 olmaması; bilim ve teknoloji alanındaki çalışmaları yönlendirecek, hızlandıracak ve sisteme geri besleme verecek tartışmaların ilgili tüm kesimlerin katılımıyla yapılmasını sağlayacak sistem ve mekanizmaların olmaması Kurumlar arası görev, yetki ve sorumluluk paylaşımı, iş birliği, eşgüdüm, kurumsal öğrenme gibi hususlardaki gelişmelerin yetersiz kalması Devletin sanayileşme ve teknoloji geliştirme çalışmalarını kamu tedarik politikalarıyla desteklemede yetersiz kalması ve uzun vadeli ve büyük ölçekli tedarik programlarında uygulanacak ArGe ye dayalı tedarik mekanizmalarının yetersizliği Bilgi toplumuna dönüşüm sürecinin itici gücü olan bilişim teknolojileri alanında, devletin, kamu sektörü öncülüğünde bu teknolojilerinin geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması yönünde bir politikasının olmaması Modern gereksinimlere cevap veremeyen, yetersiz bir hukuk sistemi, mevzuat eksiklikleri ve düzenlemelerde popülist yaklaşımlar Sanayinin Yapılanma, Altyapı ve Gelişme Zafiyetleri Makroekonomik istikrarsızlık Sermaye birikimi ve finansal altyapının yetersizliği, risk sermayesi ve başlangıç sermayesi gibi girişimcileri destekleyici mekanizmaların yetersizliği Üretimde teknoloji girdisinin öneminin tam olarak anlaşılamamış olması; özel sektör ArGe yatırımlarının yetersiz olması; teknoloji kullanımında dışa bağımlılık, hazır sistem ve teknolojileri tercih etme eğilimi ve teknoloji üretme konusundaki özgüven eksikliği Sektörel sanayi politikalarının eksikliği Sanayi-üniversite ilişkilerinin zayıflığı; araştırma sonuçlarının ticarileştirilememesi Marka yaratılamaması Ekonomik yapının, eski ve kirletici özellikleri daha fazla olan teknolojileri (sanayi, taşıtlar, yakıtlar vb. alanlarda) süratle tasfiye etmeye imkan vermemesi Birçok sanayi sektöründe, tedarikçi firmaların teknoloji ve ArGe çalışmalarını ancak ana sanayilerin istek ve direktifleri ile yapması, bir rutin haline gelememesi Pazara ilişkin düzenlemelerde geç kalınması Koordinasyon Eksikliği ve Eşgüdüm Becerilerinin Yeterince Gelişmemiş olması Bireysel yaklaşım ve kaygıların baskın olması, koordinasyon, organizasyon, işbirliği ve takım çalışması eksikliği Kısıtlı finansal kaynaklarla, gerekli koordinasyon sağlanmadan yürütülen ArGe faaliyetleri Dış pazar araştırmalarının yetersizliği ve dış pazarlara yönelik ortak, tümleşik üretim stratejilerinin oluşturulamaması ve sonuçta çokuluslu firmalarla rekabet gücünün zayıf oluşu Ölçme ve denetim mekanizmalarının yetersizliği, sağlıklı veri ve istatistiki bilgi oluşturmadaki zafiyet; ülke genelinde ve her alanda bilgi ve verilerin toplanması, depolanması, işlenmesi ve herkesin kullanımına açılmasını sağlayacak ulusal ağyapılar ve veritabanlarının yetersizliği 5

8 Kültürel Faktörler Hazırlanmış politika ve strateji dokümanlarının yürüyen süreçlerle ilişkilendirilmemesi, toplumun her kesiminde, sorunları çözmeden ziyade tespite yönelik bir yaklaşımın yaygınlığı Toplumsal ArGe bilincinin yerleşmemiş olması ve toplumsal ön yargılar Çevresel bilginin ve çevrenin öneminin karar alıcılar dahil toplumun tüm katmanlarında yeterince kavranmamış olması Fırsatlar İnsan Kaynakları Bilgiye dayalı, yenilikçi üretim alanlarına yönelik olarak yetiştirilebilecek bir genç nüfus Küreselleşmenin Yaratacağı Fırsatlar Avrupa Birliği üyeliği perspektifi ve başta Avrupa Birliği 6. Çerçeve Programı olmak üzere çeşitli uluslararası fonlardan yararlanma olanağı Stratejik bir konum ve coğrafyada bulunma ve büyüyen enerji pazarlarına yakınlık; bunun enerji ve hammadde temininde sağlayacağı avantajlar; yeni üretim olanakları da yaratabilecek enerji köprüsü olma fırsatı İşbirliği ve ticaret açısından AB ülkeleri, Rusya ve yeni bağımsızlığını kazanmış ülkelerin pazarlarına yakınlık ve bu ekonomilerle gelişen ilişkiler; uluslararası ticaretin serbestleşmesinin getireceği pazar fırsatları Küreselleşme sonucu tüm dünyada dolaşan ve yatırım fırsatı arayan, nitelikli işgücüne dayalı bilim ve teknoloji sistemine katkıda bulunmak üzere yönlendirilebilecek sermayenin varlığı Teknolojik Fırsatlar Dünyada enformasyon ve iletişim teknolojilerindeki hızlı gelişiminin yeni hizmet ve uygulama alanlarına girme fırsatı yaratması Otomotiv ve beyaz eşya sektörlerinde üretimin gelişmiş ekonomilerden çevre ekonomilerine kaydırılması sürecinde, küresel üreticilerden edinilecek bilgi ve teknoloji yeteneği ile teknolojik üstünlük kazanma fırsatı Yeni enerji türlerinin ve enerji alanında yeni teknolojilerin ortaya çıkması ile Türkiye nin bu alanların gelişimine katkıda bulunarak üstünlük kazanma fırsatı Türkiye de faaliyet gösteren global üreticilerin teknoloji ve bilgi transferi sağlama olanağı Küresel konumun zorunlu kıldığı savunma, havacılık ve uzay sanayii yatırımlarının, yüksek teknolojili ürün ve hizmet üretimi ile bilim ve teknoloji altyapısının geliştirilebilmesi için sunacağı fırsatlar; bu alanda geliştirilen teknolojilerin sivil sektöre transferinin sağlayacağı itici güç 6

9 Tehditler Nüfus Artışı ve Beyin Göçü AB ülkeleri ve ABD de bilgi temelli toplum ve ekonomi yönündeki yatırımların yüksekliği nedeniyle oluşan insan kaynağı talebi; buna karşılık ülkemizdeki iş olanaklarının ve ücretlerin yetersizliği sonucu, yetkin beyin gücünün yurt dışına göçü veya uzmanlık alanı dışında çalışmak zorunda kalması Küreselleşmeden Kaynaklanan Tehditler Ülkemizin yer aldığı coğrafyadaki siyasi istikrarsızlık ve terörizm; küresel ekonomik çalkantılar; dış siyasal etkiler, baskılar ve yönlendirmeler AB üyeliği sürecinin uzaması veya üyeliğin gerçekleşmemesi Küresel arz fazlalığı ve uluslararası ticaretin serbestleştirilmesi sonucu pazarda rekabetin artması; çokuluslu şirketlerin pazar hakimiyetini artırması Makroekonomik istikrar ortamının oluşturulamaması ve yönetimsel zafiyetlerin giderilememesi sonucunda, beklenen yabancı yatırım akışının gerçekleşmemesi; buna karşılık rakip ülkelerin daha hızlı gelişerek küresel yatırımları kendi ülkelerine çekmesi Bilim ve Teknolojideki Hızlı Gelişime Ayak Uyduramama Dünyada bilim ve teknolojideki eksponansiyel artışa ayak uyduramama Gelişmiş ülkelerin, teknolojiye erişim kanallarını kapatması; 21. Yüzyılda bölgesel stratejik hedeflerin gerçekleştirilmesi sürecinde teknolojinin gelişmiş ülkeler tarafından bir araç olarak kullanılması tehdidi (teknoloji ile izleme ve yönlendirme, teknolojik ambargo şeklinde ortaya çıkan teknoloji mandası) SWOT Analizinde Öne Çıkan Noktalar SWOT analizinde insan kaynakları yönetimi, farklı boyutlarıyla hem zayıf ve güçlü yanlar, hem de fırsat ve tehditler altında yer almaktadır. Bu açıdan insan kaynakları yönetimi, bilim ve teknolojide öngörülen yetkinlik düzeyine ulaşılmasında en önemli stratejik değişkenlerden biri olarak görülmektedir. İnsan kaynaklarındaki zayıflıklarımızın giderilmesi; güçlü yanlarımızın desteklenerek daha da güçlendirilmesi; genç nüfusumuzun yarattığı fırsatlardan yararlanmayı mümkün kılacak eğitim ve istihdam politikalarının geliştirilmesi gereklidir. Bu yapılmadığı takdirde, iyi eğitilememiş ve işsiz kalmış nüfusun doğuracağı tehditlerin önlenmesi mümkün olmayacaktır. İnsan kaynaklarından sonra, yine bilim ve teknoloji politikalarında yararlanılabilecek bir diğer stratejik değişkenin kamu tedariki ve bunun içinde de özellikle savunma tedariki olduğu görülmektedir. Ülkenin bilim ve teknoloji yeteneğini yükseltmenin en etkin aracı olan kamu tedarikinin, bu amaca hizmet edecek bir politikaya kavuşturulması şarttır. SWOT analizi sonuçlarına göre, sanayinin hazır sistem ve teknolojileri [yurt dışından] satın alarak kullanma eğilimi, üretim faaliyetlerini kendi ArGe çalışmalarına dayalı olarak yürütmemesi ve bunların sonucu olarak da teknoloji geliştirme yeteneğine sahip olmaması, Türk sanayii açısından en önemli zayıf yan olarak ortaya çıkmaktadır. Ancak otomotiv ve otomotiv yan sanayiinde, beyaz eşya, tüketici 7

10 elektroniği ve makina imalat sanayilerinde son yıllarda ArGe ye dayalı üretim ve teknoloji geliştirme yönünde bir eğilimin ortaya çıktığına; ve bu sektörlerin, küresel bir üretim merkezi olma hedeflerinin yanına küresel bir tasarım ve teknoloji geliştirme merkezi olma hedefini de eklediklerine tanık olmaktayız. Gelişmiş ülkelerin tüketim malları üretimini çevre ekonomilerine kaydırması sürecinin, ülkemizde faaliyet gösteren küresel üreticilerden teknoloji ve bilgi transferi olanakları yaratması da bu gelişmeleri tetiklemiştir. Yine son yıllarda yürürlüğe konan ArGe teşvik mekanizmaları da bu süreci olumlu yönde etkilemiştir. Sanayideki bu eğilimin güçlenerek devam etmesi ve özel sektörün ArGe faaliyetlerini teşvik eden destek programlarının geliştirilerek ve çeşitlendirilerek sürdürülmesi, küresel pazarlarda Türk sanayiine yeni fırsatlar yaracaktır. Bunun gerçekleşmemesi durumunda ise, Türk sanayii küresel pazarlardaki mevcut rekabet gücünü de tamamen kaybetme tehdidi ile karşı karşıya kalacaktır. 8

11 3. Türkiye 2023 Vizyonu Cumhuriyetimizin 100. yılı için vizyonumuz, Bölgesinde ve dünyada adil ve kalıcı bir barış için çaba gösteren; Demokratik, adil, günün gereksinimlerine yanıt veren bir hukuk sistemine sahip; Yurttaşları siyasi karar, süreç ve mekanizmalarına katılan; kendilerinin ve ülkelerinin geleceğinde söz ve karar sahibi; Sağlık, eğitim ve kültür gereksinimlerinin karşılanması devlet tarafından güvence altına alınmış; Sürdürülebilir gelişmeyi ve bölgesel farklılıkları gözeten; Gelir dağılımı dengeli; Üreten, kaynakları üzerinde söz ve karar sahibi; İletişim, organizasyon ve işbirliği yetenekleri gelişmiş; Net katma değerini, büyük ölçüde kendi beyin gücüne dayandırarak artıran; Bilim, teknoloji ve yenilikte yetkinleşmiş; Yaratıcı, girişimci, özgüveni yüksek, karşılıklı saygıyı ve doğaya saygıyı esas almış bireylerden oluşmuş bir TÜRKİYE dir. Bu vizyonun öğeleri ise; Eğitim alanında, bireyin yaratıcılık ve hayalgücünü geliştiren; bireysel farklılıkları gözeterek ve değerlendirerek her bireyin özellikleri doğrultusunda en üst düzeyde kendini geliştirebildiği; zaman ve mekan kısıtlarından arınmış, kendi özgün öğrenme teknolojilerini yaratmış ve değişim esnekliğiyle kendini yenileme gücüne sahip; öğrenme ve insan odaklı bir eğitim sistemine sahip olmak; Sağlık alanında, ülke sınırları içinde yaşayan herkese, her yerde ve her zaman, çağdaş teknolojiyle donatılmış, yaşam bilimleri alanındaki yeniliklere uyum yeteneğine sahip, yüksek nitelikli, ekonomik sağlık hizmetleri sağlamak; yaşam bilimleri ve biyoteknoloji alanlarında yetkinlik kazanarak, yüksek teknolojili tedavi sistemlerini ve bu amaçla kullanılan malzeme ve cihazları geliştirmek ve üretmek; mamul ilaç üretimi yanında araştırma kapasitesi de olan bir ilaç sanayiine sahip olarak bölgede güç sahibi olmak; Tarım ve gıda alanında, toplumun sağlıklı beslenme gereksinimlerini yeterli nicelik ve nitelikte, ekonomik, ekolojik ve sosyal açıdan sürdürülebilir yollarla karşılamak; verimliliği artan tarım ve tarımsal sanayii ile uluslararası alanda rekabet etmek; İnşaat ve altyapı alanında, insanlarımızın, artan nüfus ve gelişen sanayinin gereği olan çağdaş standartlara uygun altyapıya ve konutlara sahip, depreme karşı güvenli, sağlıklı ve çevreyle barışık yerleşkelerde yaşamasını sağlamak; inşaat malzemesi üretimi ve yapım yöntemleriyle ilgili çağdaş teknolojileri geliştirerek kazandığı yeteneklerle uluslararası platformlarda rekabet edebilmek; Ulaştırma alanında, kişi hak ve gönencinden ödün verilmeden, can güvenliğinin yüzde yüz sağlandığı, çağdaş teknolojiye ve uluslararası hukuk ve kurallara uyumlu, çevrenin en üst düzeyde korunduğu bir 9

12 ortamda, kentler arası ulaşımı ençok 1,5 saat, kent içi ulaşımı ise en çok 30 dakikada (yük taşımacılığında ise iki katı sürelerde) sağlamak; Enerji alanında, gereksinim duyduğu enerjiyi, güvenli, güvenilir, ekonomik, verimli ve çevreye duyarlı teknolojilerle üretmek ve kullanmak; aynı zamanda uluslararası enerji pazarlarında yarışabilecek enerji teknolojileri geliştirebilmek ve uluslararası enerji yatırımlarında etkin rol alabilmek; Bilgi ve iletişim alanında, GSMH sının sürdürülebilir şekilde büyümesine, yarattığı markalar ve teknolojiler ile doğrudan, sağladığı iletişim olanakları ve bilgi kaynakları üzerinden diğer sektörlere verdiği destek ile dolaylı olarak giderek artan oranda katkıda bulunan; ve en az üç bilgi ve iletişim teknolojisi alanında, dünyada ilk akla gelen ya da tercih edilen ülke konumuna gelmek; Malzeme alanında ve makina imalatında, orta ve yüksek teknoloji yoğun alanlarında tasarımdan satış sonrası hizmetlerine uzanan değer zincirinin katma değeri yüksek halkalarında yer almak; küresel pazarlara rekabetçi, yenilikçi ve katma değeri yüksek mal ve hizmetleri sürekli olarak sunmak; Kimya alanında, hammadde, enerji ve işgücü verimi yüksek, yenilikçi süreç ve ürün teknolojileri yaratarak, bilimsel gelişmeleri teknolojiye, üretime ve yüksek katma değerli ürünlere dönüştürmek; ihracatı ve doğrudan sermaye yatırımlarıyla, küreselleşen dünya kimya sanayiinin önde gelenleri içinde olmak; Savunma, havacılık ve uzay sanayii alanlarında, küresel düzeyde ülke çıkarlarının korunmasını gözeten ve ulusal güvenlik gereksinimlerini karşılayan sistem ve teknolojileri özgün olarak araştırıp geliştirerek ve üreterek, bu sistem ve teknoloji alanlarında dünya ölçeğinde rekabet, işbirliği veya karşılıklı bağımlılık gücü yaratmak; ülkenin bilim ve teknoloji düzeyinin gelişmesinde öncü rol oynayan; toplumsal refaha katkısı tartışılmaz bir ulusal savunma, havacılık ve uzay sanayiine sahip olmak; Tekstil alanında, katma değeri yüksek, yenilikçi, rekabetçi ve teknoloji içeren ürün ve hizmet sunumları ile toplumsal refahı ve dünya ticaretindeki payını artırmak; Turizm alanında, ürün çeşitliliğini artırarak, eğitilmiş nitelikli işgücü, yüksek düzeyde teknik altyapı, tesis ve servisleriyle, öncelikle ülke halkının yaşam düzeyini yükselterek, rakip destinasyonlarla yarışabilen bir sektör olmak; Akdeniz in dördüncü büyük destinasyonu olma noktasını aşarak, kitle turizmi nin yanı sıra bireysel turizm in de önemli cazibe merkezlerinden birisi olmak; Doğal kaynaklar alanında, serbest, şeffaf ve istikrarlı piyasa koşulları içinde ulusal kaynaklarına öncelik vermek, bu kaynakların aranmasında ve istenen kaliteyle, güvenli ve ekonomik olarak üretiminde ileri teknolojileri geliştirmek ve kullanmak; Çevre alanında, sürdürülebilir kalkınmasını çevreyi koruyarak ve yerel kaynak ve bilgilerle pekiştirerek sağlayan; üretimini temiz üretim teknolojileriyle yapan; her türlü evsel ve sanayi atıklarını çevre koruma ilkeleri kapsamında yönetebilen; biyolojik çeşitliliğinin koruyan ve toplumsal yarara dönüştürebilen; tarihi ve kültürel mirasını koruyarak gelecek nesillere aktarabilen bir ülke konumuna gelmek. 10

13 4. Vizyonu Destekleyen Sosyo-Ekonomik Hedefler Panellerin belirlediği vizyonu destekleyecek sosyo-ekonomik hedefler, dört ana başlık altında toplanmıştır: Sınai üretimde rekabet üstünlüğünün sağlanmasına yönelik hedefler Yaşam kalitesinin yükseltilmesine yönelik hedefler Sürdürülebilir kalkınma için hedefler Bilgi toplumuna geçiş için teknolojik altyapının güçlendirilmesine yönelik hedefler SINAİ ÜRETİMDE REKABET ÜSTÜNLÜĞÜNÜN SAĞLANMASI Kamu araştırma kurumları - üniversiteler - sanayi ArGe işbirliği mekanizmalarının geliştirilerek, mükemmeliyet merkezleri oluşturularak, bilimsel gelişmelerin teknolojiye, yenilik üretimine ve yüksek katma değerli ürünlere dönüştürülmesinin sağlanması Tüm sanayi sektörlerinde, pazar, ürün, tedarik ve dağıtım kanalları ile ilgili bilgilerin ve araştırmaların; küresel ve sektörel eğilim ve yeniliklerin takibinin; sektörel ve sektörler arası bilgi alışverişinin daha iyi yapılmasını sağlayacak ağyapıların oluşturulması Tasarımdan satış sonrası hizmetlerine uzanan değer zincirinin katma değeri yüksek halkalarında yer alınması; yenilikçi, rekabetçi ve yüksek teknoloji içeren ürün ve hizmet sunumları ile toplumsal refahın ve dünya ticaretindeki payın artırılması Ulusal ve uluslararası ArGe fonlarının daha etkin kullanılmasını sağlayacak mekanizmaların oluşturulması Küresel eğilimler doğrultusunda moda/marka ve dağıtım kanalları oluşturulması Sektörlerde yaratılacak katma değerin Türkiye de kalmasının ve yatırıma dönüşmesinin sağlanması Esnek Üretim Esnek Otomasyon Süreç ve Teknolojilerini Geliştirme Yeteneği Kazanma İmalat sanayiinde ve süreç endüstrilerinde esnek üretim yeteneğinin kazanılması Endüstriyel robotlar, mikro makinalar, mikroelektronik üretim makinaları gibi akıllı makinalarda tasarım ve üretim yeteneği kazanılması İsteğe bağlı kitlesel üretim için kullanılan yatırım makina ve teçhizatının üretiminde yetkinlik kazanılması ve Türkiye nin Avrupa da İspanya, Portekiz ve İtalya nın yanında, onlara eşdeğer bir üretim merkezi olması Bilgi Yoğunluğu ve Katma Değeri Yüksek Ürünler Geliştirilmesi ve Tüketim Malları için Küresel bir Tasarım ve Üretim Merkezi Olma Dayanıklı ve dayanıksız tüketim malları için küresel bir tasarım ve üretim merkezi olunması ve Türkiye merkezli bir daire üzerinde Avrupa, Afrika, Orta Doğu ve Orta Asya da lider ülke olmak; Kimya alanında, yenilikçi ve alternatif süreç ve ürün teknolojileri yaratarak, küreselleşen dünya kimya sanayiinin önde gelenleri içinde yer alınması 11

14 Bilgi ve iletişim alanında, nitelikli katma değer için stratejik olan komponentlerin üretimine odaklanılması ve yeni kuşak tüketici elektroniği ürünlerinin tasarım ve üretiminde yetkinlik kazanılması Tekstil sektöründe ülke ekonomisine sağlanan mevcut katkının iki katına çıkarılması; dünya tekstil ticaretinin %5 ine sahip olunması ve ihracat gelirlerinin en az %15 inin yüksek teknoloji içeren ürünlerden sağlanması Çok amaçlı-çok işlevli, akıllı ve katma değeri yüksek ürün ve yenilik sunumunun, çevreye duyarlı olarak sağlanması Temiz Üretim Hammadde, enerji ve işgücü verimliliği yüksek, temiz ürün ve üretim süreçlerinin geliştirilmesi Tarıma Dayalı Üretimde Rekabetçilik Tarım ve tarımsal sanayide verimliliğin ve ürün çeşitliliğinin artırılması ile uluslararası alanda rekabet üstünlüğü sağlanması Tarımda mekanizasyon düzeyinin artırılması ve yeni ekipmanlar geliştirilmesi Tarım ve ormancılıkta uzaktan algılama ve erken uyarı sistemlerinin yaygınlaştırılması Organik tarımın geliştirilmesi Doğal lif üretiminin geliştirilmesi Yeterli ve kaliteli tohum, tohumluk, fide, fidan ve damızlık üretilmesi Klasik ıslah ve biyoteknolojinin kombinasyonu ile bitkisel ve hayvansal üretim için yeni genotiplerin geliştirilmesi ve önemli ürünlerde yüksek verim ve kalite ile stres koşullarına dayanıklılığın sağlanması Yaşam bilimleri ve biyoteknoloji alanlarında yetkinlik kazanılarak, doğada bulunan bazı bitkilerin, genlerinde yapılabilecek değişikler yoluyla kullanıma kazandırılması Açık deniz balıkçılığının geliştirilmesi ve denizlerimizdeki stokların ıslahı konusunda komşu ülkelerle işbirliği yapılması Su ürünleri üretimi ve tüketiminde işlenmiş ürün payının artırılması Bozuk orman alanlarının imar ve ıslahı, uygun olan alanların yoğun kültür yöntemleriyle hızlı gelişen türler kullanılarak ağaçlandırılması; yangın ve doğal zararlılara dayanıklı orman alanları geliştirilmesi İhraç edilebilir standartta arıcılık ürünleri üretilmesi Yeni gıda işleme, muhafaza, ambalajlama ve taşıma yöntem ve teknolojilerinin geliştirilmesi Pazara dönük kaliteli üretimi sağlayacak, ürün bazında etkili üretici ve gıda örgütlerinin oluşturulması Uzay ve Savunma Teknolojilerinde Yetenek Kazanma Ülkenin bilim ve teknoloji düzeyinin gelişmesinde öncü bir rol oynayan, toplumsal refaha katkısı tartışılmaz bir ulusal savunma, havacılık ve uzay sanayiine sahip olunması Küresel düzeyde ülke çıkarlarının korunmasını gözeten ve ulusal güvenlik gereksinimlerini karşılayan sistem ve teknolojileri özgün olarak araştırıp geliştirerek ve üreterek, bu sistem ve teknoloji alanlarında dünya ölçeğinde rekabet, işbirliği veya karşılıklı bağımlılık gücü yaratılması Savunma alanındaki teknolojiye dayalı alımlarda ArGe ye dayalı tedarik ilkesinin uygulanması ve 2023 yılında toplam alımlarda, yerli üretimin payının %80 e çıkarılması 12

15 Malzeme Geliştirilmesinde Yetkinlik Kazanma Yüksek performanslı malzeme bilim ve teknolojileri alanında yetkinlik kazanılması Geleneksel malzeme alanlarında yeni ürünler geliştirilmesi ve çeşitlendirilmesi YAŞAM KALİTESİNİN YÜKSELTİLMESİ Gıda Güvenliği ve güvenilirliği Toplumun sağlıklı beslenme gereksinimlerinin yeterli nicelik ve nitelikte, ekonomik, ekolojik ve sosyal açıdan sürdürülebilir yollarla karşılanması Gıda ve çevre güvenliği açısından girdi kullanımının etkin ve yaygın denetimi Sağlık ve Yaşam Bilimleri Ülke sınırları içinde yaşayan herkese, her yerde, her zaman, yaşam bilimleri alanındaki yeniliklere uyum yeteneğine sahip ve çağdaş teknolojiyle donatılmış, yüksek nitelikli, ekonomik sağlık hizmeti verilmesi. Tüm nüfusun, oluşturulacak etkin ve güçlü sosyal sağlık sigortası çerçevesinde sağlık güvencesine sahip olması Nüfusun yaşlanması ile birlikte yaşlılığa özgü hastalıkların artması ve evde bakım olgusunun gündeme gelişine paralel olarak tele-tıp teknoloji ve uygulamalarının geliştirilmesi ve uzaktan sağlık hizmetlerinin yaygınlaştırılması Engellilerin topluma kazandırılarak işgücü kaybının önlenmesi ve toplumda yaşayan bireylerin güven duygusunun artırılması Yaşam bilimleri ve biyoteknoloji (moleküler biyoloji ve gen teknolojileri) alanlarında yetkinlik kazanılarak, yüksek teknolojili tedavi sistemlerinin ve bu amaçla kullanılan malzeme ve cihazların geliştirilmesi ve yurtiçinde üretilmesi Vücut boşlukları ve damar içinde görüntü alıp, müdahale edebilecek, hareketli ve çok işlevli mikrosistemlerin ve görüntüleme cihazlarının geliştirilip, üretilmesi Mamul ilaç üretimi yanında araştırma kapasitesi de yüksek bir ilaç sanayiine sahip olunması ve bu alanda bölgede güç sahibi olunması Sağlık hizmetlerini sunan ve finanse eden kurumların ayrılması, bakanlık yapılanmasının desentralizasyon ilkesine uygun olarak yeniden oluşturulması, denetim, planlama ve standart belirlemede ilgili sivil toplum kuruluşlarının da yer alması Birinci basamak sağlık kuruluşlarında tanı amaçlı laboratuarların geliştirilmesi, uzman hekim ve diğer sağlık personeli kadrolarının yer alması Ülkenin hidroklimatolojik (kaplıcalar v.b.) potansiyelinin sağlık turizmi doğrultusunda değerlendirilmesi Sağlık sektöründe planlama, bilgi akışı, veri girişi tamamlanması, bu bilginin yönetiminin sağlanması, tıbbi cihaz vb. gereksinimlerin uzun vadeli planlanması; neye, ne zaman, nerede gereksinim olduğunun bilinmesi 13

16 Sağlıklı ve Çağdaş Kentleşme ve Altyapısı Artan nüfusun ve gelişmekte olan sanayinin gereği olan enerji, ulaşım, su ve atık su gibi temel altyapının çağın gerektirdiği standartlarda tamamlanması Bütün ailelerin çağdaş konut gereksinimlerinin, teknolojik gelişmeler ve yeni şehircilik anlayışları esas alınarak, sağlıklı çevre koşulları ile birlikte karşılanması Yapılarda deprem güvenliğinin sağlanarak, can güvenliği ve ekonomik risklerin en aza indirilmesi, insanlarımızın depreme karşı güvenli kentlerde ve yapılarda yaşamasının sağlanması Yapılaşmada kalite kontrol, kalite güvencesi ve kalite yönetimi sistemlerinin etkin uygulanması ve yapılarda sigorta sisteminin geliştirilmesi İnşaat sektöründe sürdürülebilirlik ilkelerine uygun yeni teknolojilerin geliştirilip kullanılması ile teknoloji, verimlilik ve maliyet bazında rekabet edebilirliğin ve uluslararası pazar payının artırılması Ulaştırma Kentler arası ulaşımın en çok 1,5 saat, kentiçi ulaşımın ise en çok 30 dakikada (yük taşımacılığında ise iki katı sürelerde) sağlanması Alt sistemlerin birbirlerini tamamlayıcı bir yapı içerisinde gelişebilmesi ve diğer sektörlerin taşıma gereksinimlerinin yerinde, zamanında, en ekonomik ve en güvenli biçimde karşılanabilmesi için, ulaştırma sisteminin bir bütün olarak ele alınmasını sağlayacak ulaşım anaplanı nın hazırlanması Kent planlaması ve inşaat ruhsatlarının verilmesinde arazi kullanım-ulaşım ilişkisinin esas olması, Tüm ilgili kurum ve kuruluşların; trafiğin üretilmesi, dağılımı, sistem seçimi ve trafiğin yönetilmesine ilişkin her türlü teknik bilgi ve donanıma sahip olması ve aralarında eşgüdümün sağlanması; bilgi ve iletişim teknolojilerinden en üst düzeyde yararlanılması SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA İnsan Kaynakları Yaratıcılığı ve hayal gücü gelişmiş, kendini geliştirme ve yenileme gücüne sahip bireylerden oluşan bir toplum yaratılması Kendi özgün öğrenme teknolojilerini yaratmış ve değişim esnekliğiyle kendini yenileme gücüne sahip, zaman ve mekan kısıtlarından arınmış, öğrenme ve insan odaklı bir eğitim sistemine sahip olunması Genç nüfusun ülke ihtiyaçları doğrultusunda eğitilmesi; biyoteknoloji, malzeme bilim ve teknolojileri alanlarında kritik araştırmacı kitlesi nin yaratılması Enerji Gereksinim duyduğumuz enerjinin, güvenli, güvenilir, ekonomik, verimli ve çevreye duyarlı teknolojilerle üretilmesi ve kullanılması Enerji güvenilirliği açısından dışa bağımlılığın kabul edilebilir düzeylerde tutulabilmesi amacıyla; arama, çıkarma ve kullanım açısından yerli kaynaklara öncelik tanınması Artması kaçınılmaz görünen enerji ithalatında; ithal bileşenlerini, birbirlerinin yerini alabilen kaynaklar ve coğrafyalar arasında, ekonomik açıdan mümkün olabildiğince dağıtmak suretiyle, başta doğal gaz olmak üzere, temin güvenliği risklerinin kabul edilebilir düzeylerde tutulması 14

17 Avrasya Enerji Koridoru tasarımını gerçekleştirmek suretiyle enerji temin güvenliğinin artırılması Enerji temin güvenliğini artırmaya ilave olarak, ithalat faturasını da daha rahat karşılayabilmek için; yurt dışındaki arama ve üretim faaliyetleriyle bütünleşmeye yönelik girişim ve ortaklıklarla ve uluslararası enerji pazarlarında yarışabilecek enerji teknolojileri geliştirerek, uluslararası enerji piyasalarında etkin rol alınması Ulusal ve uluslararası içerikli enerji ArGe çalışmalarına daha fazla kaynak ayrılması Jeopolitik sorunlar, kartelleşme, enerji fiyatlarının aşırı derecede yükselmesi, doğal afetler ve çevresel baskılar gibi enerji güvenliğini tehdit eden risk konularını belirleyerek enerji senaryoları oluşturulması ve bu olası sorunlara yönelik eylem planlarının (risk yönetimi) hazırlanması Sürdürülebilir Çevre Sürdürülebilir kalkınmanın, çevreyi koruyarak ve yerel kaynak ve bilgilerle pekiştirerek sağlanması Her türlü üretimin temiz üretim teknolojileriyle yapılması Her türlü evsel ve sanayi atıklarının çevre koruma ilkeleri kapsamında yönetilmesi Sürekli güncellenen ve tüm bireylerin ulaşımına açık çevre bilgi sistemlerine sahip olunması Çevre ile ilgili karar verme süreçlerinin tüm paydaşların katılımına açık olması Doğal Kaynakların Değerlendirilmesi Ulusal doğal kaynaklara öncelik verilmesi, bu kaynakların aranmasında ve istenen kaliteyle, güvenli ve ekonomik olarak üretiminde ileri teknolojilerin geliştirilmesi ve kullanılması Su ve toprak kaynaklarının etkin kullanılması ve erozyonun önlenmesi Biyolojik çeşitliliğinin korunması ve toplumsal yarara dönüştürülmesi Doğal bitki ve hayvan stoklarının takviyesi, korunması ve etkin kullanılması Doğal tıbbi ve aromatik bitkilere ekonomik değer kazandırılması Orman alanlarının korunması ve işlevsel temele dayalı üretimin sağlanması Yaban hayatının planlı bir şekilde geliştirilmesi Kültür turizmi ve ekoturizmin, mevcut doğal özelliklerimiz, tarihi ve kültürel yapımızı koruyarak değerlendirecek şekilde geliştirilmesi BİLGİ TOPLUMUNA GEÇİŞ İÇİN TEKNOLOJİK ALTYAPININ GÜÇLENDİRİLMESİ Bilgi ve iletişim altyapısının, ülke çapında hızlı ve yeterli düzeyde hizmet verebilecek kapasiteye getirilmesi Ülkemizde iletişim ağı hizmetlerinin katlanarak artmasını sağlayacak geniş bant iletişim ağının kurulması Bilgi yönetimi ve iletiminde yüksek hizmet kalitesinin ve bilgi güvenliğinin sağlanması Bilgi ve iletişim alanının, GSMH sının sürdürülebilir şekilde büyümesine giderek artan oranlarda katkıda bulunması En az üç bilgi ve iletişim teknolojisi alanında, dünyada ilk akla gelen ya da tercih edilen ülke konumuna gelinmesi Uydu tasarımı ve işletmeciliğinde dünya ölçeğinde yetkinlik kazanılması 15

18 16

19 5. Sosyo-Ekonomik Hedeflere Erişilebilmesi İçin Öncelik Verilmesi Gereken Teknolojik Faaliyet Konuları Her panelin belirlediği vizyon ve sosyo-ekonomik hedeflere erişilebilmesi için öncelikli gördüğü teknolojik faaliyet konuları (TFK) ile ilgili öngörüleri, Paneller Sentez Raporunun ikinci cildinde (Teknoloji Öngörü Panelleri Özet Raporları) verilmiştir. Sentez çalışmasında, panellerin öngördüğü 94 TFK, bir önceki bölümde verilen 4 ana hedef baz alınarak kümelendirilmiştir: Sınai üretimde rekabet üstünlüğünün sağlanması için öncelikli görülen TFK lar [Bu kümede, 2020 li yıllarda dünyada egemen olacağı tahmin edilen sınai üretim perspektifinde ülkemize rekabet üstünlüğü sağlayacağı öngörülen öncelikli TFK lar, aşağıdaki başlıklar altında kümelendirilmiştir.] A) Esnek Üretim Esnek Otomasyon Süreç ve Teknolojileri Geliştirme Yeteneği Kazanma B) Bilgi Yoğunluğu ve Katma Değeri Yüksek Ürünler Geliştirilmesi ve Tüketim Malları için Küresel bir Tasarım ve Üretim Merkezi Olma C) Temiz Üretim Yeteneği Kazanma D) Tarıma Dayalı Üretimde Rekabetçilik E) Uzay ve Savunma Teknolojileri Geliştirme Yeteneği Kazanma F) Malzeme Teknolojileri Geliştirme Yeteneği Kazanma Yaşam kalitesinin yükseltilmesi için öncelikli görülen TFK lar [Yaşam kalitesinin yükseltilmesi başlığı altında toplanan bu TFK grubu, gıda güvenliği ve güvenilirliği ile sağlık ve yaşam bilimleri alanı için öngörülen teknolojik faaliyetlerin yanı sıra, barınma ve ulaşım ihtiyaçlarının toplumun yaşam kalitesini yükseltecek yönde karşılanmasını sağlayacak faaliyetleri de kapsamaktadır.] A) Gıda Güvenliği ve Güvenilirliği B) Sağlık ve Yaşam Bilimleri C) Sağlıklı ve Çağdaş Kentleşme ve Altyapısı D) Ulaştırma Sürdürülebilir kalkınma 1 için öncelikli görülen TFK lar [Bu küme, enerji temininde sürdürülebilirliği sağlama, çevrenin korunması ve doğal kaynakların sürdürülebilir olarak değerlendirilmesine yönelik teknolojik faaliyetleri kapsamaktadır.] A) Enerji B) Sürdürülebilir Çevre C) Doğal Kaynakların Değerlendirilmesi Bilgi toplumuna geçiş için teknolojik altyapının güçlendirilmesi için öncelikli görülen TFK lar [Bu kümede, bilgi toplumuna dönüşüm için yetkinlik kazanılması öngörülen bilgi ve iletişim alanlarındaki TFK lar yer almaktadır.] 1 Sürdürülebilir kalkınmaya ilişkin yorumlar ve tanımlamalar, Yoksulluğun ve eşitsizliğin olduğu bir dünya her zaman için ekolojik ve diğer krizlere eğilimli olacaktır ifadesinin yer aldığı 1987 de hazırlanmış olan Bruntland Raporu nda ortaya konmuş; uluslararası düzeyde ilk bütünsel yaklaşım da 1992 de Rio de Janerio da gerçekleştirilen Birleşmiş Milletler Çevre ve Kalkınma Konferansı nda benimsenmiştir. Konferans ta, çevre ile kalkınma stratejileri tüm alt başlıkları ile irdelenerek, bunların karşılıklı etkileşimlerinin sorgulandığı bir 21. yüzyıl gündemi (Gündem 21) belirlenmiştir.bu rapora göre sürdürülebilir kalkınma en genel tanımlamayla gelecek kuşakların kendi ihtiyaçlarını karşılayabilme olanağından ödün vermeksizin bugünün ihtiyaçlarını karşılayabilecek kalkınma olarak tanımlanmıştır. 17

20 TFK ların bu şekilde kümelendirilmesi mutlak bir sınıflama olarak düşünülmemelidir. Öncelikli TFK ların çoğu aslında bu hedeflerin birden fazlasına, bazan da hepsine ulaşılmasını sağlayıcı niteliktedir. Şöyle ki, sınai üretimde rekabet üstünlüğünün sağlanması, GSMH nın artmasına ve doğal olarak da yaşam kalitesinin yükselmesine yol açacaktır. Diğer taraftan, örneğin, sağlık ve yaşam bilimleri alanındaki teknolojik gelişmeler -uzaktan sağlık hizmetleri verilebilmesini veya akıllı yapay uzuvlar ve duyu organlarının geliştirilmesi ve yaygın kullanımını sağlayarak- ülkemiz insanının yaşam kalitesini yükseltirken; sağlık ve ilaç alanlarındaki teknolojik faaliyetler sonucunda geliştirilecek yeni ilaç taşıyıcı sistemleri, yeni etkin ilaç molekülleri veya tedavi ve koruyucu amaçlı rekombinant moleküller, aynı zamanda ilaç ve tedavi alanlarında ülkemize bir rekabet üstünlüğü sağlayacaktır. Bilgi ve iletişim alanındaki teknolojik yetkinlik ile öncelikli olarak toplumumuzun bilgi toplumuna dönüşümünü hedeflenmekte ise de, aynı zamanda ülkemizin dünyadaki rekabet gücünü de artırıcı niteliktedir. Yine yaşam kalitesini artıran sağlıklı ve çağdaş kentleşme ve altyapısı ve ulaştırma alanlarındaki teknolojik yetkinlik, aynı zamanda sürdürülebilir kalkınma hedeflerine de hizmet etmektedir. Esas itibariyle bu kümelendirme, Türkiye nin 20 yıllık bilim ve teknoloji politika ve stratejilerini belirleme çalışmalarına kolaylık sağlaması amacıyla, belirli hedeflere yönelik ve ilişkin oldukları teknoloji alanları (TA lar) açısından bir bütünlük oluşturabilecek TFK ların bir küme altında toplanmasıdır. Bu bölümde, yukarıda sıralanan başlıklar [ve bunların alt başlıkları] altında yer alan öncelikli TFK lar, bu faaliyet konularının neleri kapsadığı ve niçin öncelikli görüldüğünü açıklayan kısa özetler ile birlikte verilmektedir. 18

TEB KOBİ AKADEMİ İLLER GELECEKLERİNİŞEKİLLENDİRİYOR: ADANA GELECEK STRATEJİSİ KONFERANSI 5 ARALIK 2007

TEB KOBİ AKADEMİ İLLER GELECEKLERİNİŞEKİLLENDİRİYOR: ADANA GELECEK STRATEJİSİ KONFERANSI 5 ARALIK 2007 TEB KOBİ AKADEMİ İLLER GELECEKLERİNİŞEKİLLENDİRİYOR: ADANA GELECEK STRATEJİSİ KONFERANSI 5 ARALIK 2007 1 Adana Gelecek Stratejisi Konferansı Çalışmanın amacı: Adana ilinin ekonomik, ticari ve sosyal gelişmelerinde

Detaylı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti. Ülkesel Fizik Planı. Bölüm III. Vizyon, Amaç ve Hedefler (Tasarı)

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti. Ülkesel Fizik Planı. Bölüm III. Vizyon, Amaç ve Hedefler (Tasarı) Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Ülkesel Fizik Planı Bölüm III. Vizyon, Amaç ve Hedefler (Tasarı) Şehir Planlama Dairesi İçişleri Bakanlığı Lefkoşa - Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti 2014 İçindekiler 1. Giriş...

Detaylı

Yeniden Yapılanma Süreci Dönüşüm Süreci

Yeniden Yapılanma Süreci Dönüşüm Süreci Yeniden Yapılanma Süreci 2010-2025 Dönüşüm Süreci 2025-2050 2025'te olmazsa olmazlar Geçiş dönemi kilit meseleleri Dönüşüm zamanının Başarı Dönüşüm ölçütleri zamanının Vizyon Herkese fırsat eşitliği sağlanarak

Detaylı

GÜNEY EGE BÖLGE PLANI 2010-2013

GÜNEY EGE BÖLGE PLANI 2010-2013 GÜNEY EGE BÖLGE PLANI 2010-2013 SUNUM AKIŞI Bölge Planı Hazırlık Süreci Paydaş Analizi Atölye Çalışmalarının Gerçekleştirilmesi Mevcut Durum Analizi Yerleşim Yapısı ve Yerleşmeler Arası İlişki Analizi

Detaylı

Tarım Tarihi ve Deontolojisi Dersi 14.Hafta SÜRDÜRÜLEBİLİR TARIM VE GİRDİ KULLANIMI. Dr. Osman Orkan Özer

Tarım Tarihi ve Deontolojisi Dersi 14.Hafta SÜRDÜRÜLEBİLİR TARIM VE GİRDİ KULLANIMI. Dr. Osman Orkan Özer Tarım Tarihi ve Deontolojisi Dersi 14.Hafta SÜRDÜRÜLEBİLİR TARIM VE GİRDİ KULLANIMI Dr. Osman Orkan Özer SÜRDÜRÜLEBİLİR TARIM VE GİRDİ KULLANIMI Sürdürülebilir tarım; Günümüz kuşağının besin gereksinimi

Detaylı

İNŞAAT SEKTÖRÜNDE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK: YEŞİL BİNALAR & NANOTEKNOLOJİ STRATEJİLERİ. Muhammed Maraşlı İMSAD-UNG Çalışma Grubu Üyesi

İNŞAAT SEKTÖRÜNDE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK: YEŞİL BİNALAR & NANOTEKNOLOJİ STRATEJİLERİ. Muhammed Maraşlı İMSAD-UNG Çalışma Grubu Üyesi İNŞAAT SEKTÖRÜNDE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK: YEŞİL BİNALAR & NANOTEKNOLOJİ STRATEJİLERİ Muhammed Maraşlı İMSAD-UNG Çalışma Grubu Üyesi RAPORUN AMACI Türk İnşaat Sektörünün rekabet gücünün arttırılması amacıyla

Detaylı

T.C. Kalkınma Bakanlığı

T.C. Kalkınma Bakanlığı T.C. Kalkınma Bakanlığı 2023 Vizyonu Çerçevesinde Türkiye Tarım Politikalarının Geleceği- Turkey s Agricultural Policies at a Crossroads with respect to 2023 Vision 2023 Vision, Economic Growth and Agricultural

Detaylı

KAUÇUK VE KAUÇUK ÜRÜNLERİ SEKTÖRÜ

KAUÇUK VE KAUÇUK ÜRÜNLERİ SEKTÖRÜ KAUÇUK VE KAUÇUK ÜRÜNLERİ SEKTÖRÜ *BU RAPOR KAYNAKÇADA BELİRTİLEN GÖSTERGELERDEN VE YAYINLARDAN DERLENMİŞTİR. 1 İÇİNDEKİLER KAUÇUK VE KAUÇUK ÜRÜNLERİ SEKTÖR RAPORU 1.GENEL DURUM 2. SEKTÖR İHRACAT ORANLARI

Detaylı

ORTA VADELİ PROGRAM ( ) 8 Ekim 2014

ORTA VADELİ PROGRAM ( ) 8 Ekim 2014 ORTA VADELİ PROGRAM (2015-201) 8 Ekim 2014 DÜNYA EKONOMİSİ 2 2005 2006 200 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 T 2015 T Küresel Büyüme (%) Küresel büyüme oranı kriz öncesi seviyelerin altında seyretmektedir.

Detaylı

II. KKTC KOBİ ZİRVESİ GİRİŞİMCİLİK EKOSİSTEMİ GELECEK STRATEJİLERİ KONFERANSI

II. KKTC KOBİ ZİRVESİ GİRİŞİMCİLİK EKOSİSTEMİ GELECEK STRATEJİLERİ KONFERANSI II. KKTC KOBİ ZİRVESİ GİRİŞİMCİLİK EKOSİSTEMİ GELECEK STRATEJİLERİ KONFERANSI KKTC GENEL VE EKONOMİK BİLGİLER 2 KKTC Genel ve Ekonomik Bilgiler Nüfus (2014); 313.626 Gayrisafi Yurtiçi Hasıla (2015); 10,2

Detaylı

GİTES OTOMOTİV EYLEM PLANI

GİTES OTOMOTİV EYLEM PLANI GİTES OTOMOTİV EYLEM PLANI HEDEF -1 1.1 1.2 MOTOR VE AKTARMA ORGANLARINDA YURT İÇİ ÜRETİM VE KATMA DEĞERİN ARTIRILMASI Otomotiv ana sanayinin motor ve aktarma organları yatırımlarının ülkemize çekilmesine

Detaylı

Orta Karadeniz Bölgesel İnovasyon Stratejisi 2013-2023

Orta Karadeniz Bölgesel İnovasyon Stratejisi 2013-2023 Orta Karadeniz Bölgesel İnovasyon Stratejisi 2013-2023 İÇERİK Amaç, Vizyon Hazırlık Süreci İnovasyona Dayalı Mevcut Durum Stratejiler Kümelenme ile ilgili faaliyetler Sorular (Varsa) İNOVASYON & KÜMELENME

Detaylı

Türkiye ile İlgili Sorular

Türkiye ile İlgili Sorular Bilgi Toplumu İzmir Delfi Anketi 2. Tur Bilgi Toplumu İzmir çalışması ikinci tur Delfi anketine hoş geldiniz. İkinci tur 31 Ağustos 5 Eylül 2012 tarihlerini kapsayacaktır. Bu turda 1. Tur sonuçlarının

Detaylı

TTGV Çevre Projeleri Grubu 13 Aralık k 2006, Ankara

TTGV Çevre Projeleri Grubu 13 Aralık k 2006, Ankara Sürdürülebilir Kalkınma ve İnovasyon: Gelişmeler, EğilimlerE TTGV Çevre Projeleri Grubu 13 Aralık k 2006, Ankara İÇERİK Kavramlar:Sürdürülebilir Kalkınma ve Eko-İnovasyon Çevre Konusunda Gelişmeler AB

Detaylı

Sürdürülebilir Kalkınma - Yeşil Büyüme. 30 Mayıs 2012

Sürdürülebilir Kalkınma - Yeşil Büyüme. 30 Mayıs 2012 Sürdürülebilir Kalkınma - Yeşil Büyüme 30 Mayıs 2012 Sürdürülebilir Kalkınma gelecek kuşakların kendi ihtiyaçlarını karşılayabilme olanağından ödün vermeksizin bugünün ihtiyaçlarını karşılayabilecek kalkınma

Detaylı

TR42 DOĞU MARMARA KALKINMA AJANSI 2014 YILI MALİ DESTEK PROGRAMLARI BİLGİ NOTU

TR42 DOĞU MARMARA KALKINMA AJANSI 2014 YILI MALİ DESTEK PROGRAMLARI BİLGİ NOTU Doğu Marmara Kalkınma Ajansı 2014 Yılı Mali Destek Programları 2014 Yılı Mali Destek Programları kapsamında 6 farklı mali destek Programı 11 Kasım 2013 tarihinde ilan edilmesi planlanmaktadır. Toplam 25.100.000

Detaylı

ENDÜSTRİYEL BİYOTEKNOLOJİ

ENDÜSTRİYEL BİYOTEKNOLOJİ ENDÜSTRİYEL BİYOTEKNOLOJİ Prof. Fazilet VARDAR SUKAN EBİLTEM 3 Nisan 2013, Ankara Tanımlar Biyoteknoloji Biyoekonomi Giriş Endüstriyel Biyoteknoloji sınırları, ürünlerin niteliği ve hangi sektöre hizmet

Detaylı

KOSGEB DESTEKLERİ NEVŞEHİR TİCARET VE SANAYİ ODASI

KOSGEB DESTEKLERİ NEVŞEHİR TİCARET VE SANAYİ ODASI KOSGEB DESTEKLERİ NEVŞEHİR TİCARET VE SANAYİ ODASI KOSGEB DESTEKLERİ GENEL DESTEK PROGRAMI Programın Gerekçesi: Proje hazırlama kapasitesi düşük KOBİ ler ile KOSGEB hedef kitlesine yeni dahil olmuş sektörlerdeki

Detaylı

Türkiye de Ulusal Politikalar ve Endüstriyel Simbiyoz

Türkiye de Ulusal Politikalar ve Endüstriyel Simbiyoz Türkiye de Ulusal Politikalar ve Endüstriyel Simbiyoz Ferda Ulutaş Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı KALKINMA AJANSLARI VE BÖLGE PLANLARI İÇİN ENDÜSTRİYEL SİMBİYOZ ÇALIŞTAYI 31 Ocak 1 Şubat 2013 CK Farabi

Detaylı

ÜSİMP 2013 Altıncı Ulusal Kongresi, 09-10 Mayıs 2013, Düzce Üniversitesi

ÜSİMP 2013 Altıncı Ulusal Kongresi, 09-10 Mayıs 2013, Düzce Üniversitesi Yrd.Doç.Dr. Altan Özkil Atılım Üniversitesi Sav. Tekno. Uyg. ve Arşt. Merkezi Müdürü Prof.Dr. Hasan AKAY Atılım Üniversitesi Rektör Yardımcısı ÜSİMP 2013 Altıncı Ulusal Kongresi, 09-10 Mayıs 2013, Düzce

Detaylı

Üniversite-Sanayi İşbirliği. Süleyman Alata Devlet Planlama Teşkilatı alata@dpt.gov.tr

Üniversite-Sanayi İşbirliği. Süleyman Alata Devlet Planlama Teşkilatı alata@dpt.gov.tr Üniversite-Sanayi İşbirliği Süleyman Alata Devlet Planlama Teşkilatı alata@dpt.gov.tr Bilim-Teknoloji Politikaları ve Ar-Ge Destekleri Bilim-Teknoloji Politikaları Politika Uygulamaları Üniversite Sanayi

Detaylı

TÜRKİYE DE TARIMIN GELECEĞİ ve AVANTAJLAR

TÜRKİYE DE TARIMIN GELECEĞİ ve AVANTAJLAR TÜRKİYE DE TARIMIN GELECEĞİ ve AVANTAJLAR Halil AGAH Kıdemli Kırsal Kalkınma Uzmanı 22 Kasım 2016, İSTANBUL 1 2 SUNUM PLANI TARIMDA KÜRESELLEŞME TÜRK TARIM SEKTÖRÜ VE SON YILLARDAKİ GELİŞMELER TARIMDA

Detaylı

KAPİTALİZMİN İPİNİ ÇOK ULUSLU ŞİRKETLER Mİ ÇEKECEK?

KAPİTALİZMİN İPİNİ ÇOK ULUSLU ŞİRKETLER Mİ ÇEKECEK? KAPİTALİZMİN İPİNİ ÇOK ULUSLU ŞİRKETLER Mİ ÇEKECEK? Dünyada mal ve hizmet hareketlerinin uluslararası dolaşımına ve üretimin uluslararasılaşmasına imkan veren düzenlemeler (Dünya Ticaret Örgütü, Uluslararası

Detaylı

TURQUALITY Projesine Nasıl Başvurulur?

TURQUALITY Projesine Nasıl Başvurulur? TURQUALITY Projesine Nasıl Başvurulur? BAŞVURU ÖNCESİ Ön Koşul: Müracaat eden markanın Türkiye de tescilinin yapılmış olması, yurtdışında da ibraz edeceği İş Planında belirtilecek hedef pazarlarının en

Detaylı

Düzce Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi ve ilgili mekanizmaların vizyonu, Bölgesel, ulusal ve

Düzce Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi ve ilgili mekanizmaların vizyonu, Bölgesel, ulusal ve Düzce Üniversitesi 2015-2019 stratejik planında Düzce Teknoloji Transfer Ofisi (TTO) doğrudan yer almakta olup, bu plan kapsamında ortaya konulan hedeflere ulaşılmasında önemli bir işleve sahiptir. Bu

Detaylı

SANGEM nedir ve nasıl bir oluşumdur?

SANGEM nedir ve nasıl bir oluşumdur? SANGEM nedir ve nasıl bir oluşumdur? Kısa adı SANGEM olan Sanayi Geliştirme Merkezi, Eskişehir Sanayi Odası (ESO) nın öncülüğünde Eskişehir sanayine rekabet üstünlüğü kazandırmak, yenilikçi sanayi modeli

Detaylı

SAĞLIK / TIBBİ CİHAZ KAMU ALIMLARI HAKKINDA TESPİT VE ÖNERİLER

SAĞLIK / TIBBİ CİHAZ KAMU ALIMLARI HAKKINDA TESPİT VE ÖNERİLER SAĞLIK / TIBBİ CİHAZ KAMU ALIMLARI HAKKINDA TESPİT VE ÖNERİLER SİP E İLİŞKİN YASAL DÜZENLEMELER 663 sayılı KHK nın 13. ve 50. maddeleri, 6518 sayılı Kanunun 45. ve 52. Maddelerine istinaden Bilim, Sanayi

Detaylı

Tarımın Anayasası Çıktı

Tarımın Anayasası Çıktı Tarımın Anayasası Çıktı Günnur BİNİCİ ALTINTAŞ Tarım sektörünün anayasası olan 5488 sayılı Tarım Kanunu iki yıllık yoğun bir çalışmanın ardından 18.04.2006 tarihinde kabul edildi. Resmi Gazete de 25.04.2006

Detaylı

KKTC Sanayi Stratejisi Belgesi aşağıdaki bölümlerden oluşmaktadır;

KKTC Sanayi Stratejisi Belgesi aşağıdaki bölümlerden oluşmaktadır; İçindekiler 1. KKTC Sanayi Strateji Belgesi Hakkında... 3 2. Mevcut Durum Değerlendirmesi ve SWOT Sonuçları... 3 3. KKTC Sanayi Strateji Haritası... 4 4. Uygulama Etkinliğinin İzlenmesi ve Koordinasyonu...

Detaylı

www.geka.org.tr BÖLGESEL YENİLİK ve KALKINMA AJANSI DESTEKLERİ

www.geka.org.tr BÖLGESEL YENİLİK ve KALKINMA AJANSI DESTEKLERİ www.geka.org.tr BÖLGESEL YENİLİK ve KALKINMA AJANSI DESTEKLERİ Öncelikler ve İhtisaslaşma Organizasyon ve Eşgüdüm Yaşam Kalitesinin Artırılması Sürdürülebilir Kalkınma Bilgi Toplumuna Dönüşüm Rekabet Gücünün

Detaylı

AR-GE POLİTİKALARI ve ARAŞTIRMA ALTYAPILARI

AR-GE POLİTİKALARI ve ARAŞTIRMA ALTYAPILARI AR-GE POLİTİKALARI ve ARAŞTIRMA ALTYAPILARI Özgür Kadir ÖZER Planlama Uzmanı AR-GE, YENĠLĠK VE TEKNOLOJĠ POLĠTĠKALARI FORUMU, 27 OCAK 2011, ANKARA Sunum Akışı Ar-Ge ve Yenilik Sistemindeki Gelişmeler Kamu

Detaylı

KTÜ STRATEJİK PLAN 2014-2018 10. KALKINMA PLANI 2014-2018

KTÜ STRATEJİK PLAN 2014-2018 10. KALKINMA PLANI 2014-2018 10. KALKINMA PLANI KTÜ STRATEJİK PLAN 10. Kalkınma Planında Yer Alan Politikalarla Örtüşen Hedef ve Faaliyetlerimiz Nitelikli İnsan, Güçlü Toplum Yenilikçi Üretim, İstikrarlı Yüksek Büyüme Yaşanabilir

Detaylı

Türk Bankacılık ve Banka Dışı Finans Sektörlerinde Yeni Yönelimler ve Yaklaşımlar İslami Bankacılık

Türk Bankacılık ve Banka Dışı Finans Sektörlerinde Yeni Yönelimler ve Yaklaşımlar İslami Bankacılık İÇİNDEKİLER FİNANS, BANKACILIK VE KALKINMA 2023 ANA TEMA SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA: FİNANS VE BANKACILIK ALT TEMALAR Türkiye Ekonomisinde Kalkınma ve Finans Sektörü İlişkisi AB Uyum Sürecinde Finans ve Bankacılık

Detaylı

KENTSEL POLİTİKALAR II. Bölüm

KENTSEL POLİTİKALAR II. Bölüm MSGSÜ ŞEHİR VE BÖLGE PLANLAMA BÖLÜMÜ PLN 703 KENTSEL POLİTİKALAR II. Bölüm 2014-2015 GÜZ YARIYILI Prof.Dr. Fatma ÜNSAL unsal.fatma@gmail.com TÜRKİYE NİN KENTLEŞME DİNAMİKLERİ Cumhuriyet öncesi Cumhuriyet

Detaylı

İlaç Temel Araştırma Merkezi (İTAM) Projesi Toplantısı Türkiye nin İlaç Ar-Ge sinde İlerlemesi için Somut Hedefler "

İlaç Temel Araştırma Merkezi (İTAM) Projesi Toplantısı Türkiye nin İlaç Ar-Ge sinde İlerlemesi için Somut Hedefler İlaç Temel Araştırma Merkezi (İTAM) Projesi Toplantısı Türkiye nin İlaç Ar-Ge sinde İlerlemesi için Somut Hedefler " Dr. Filiz SAYAR Sanayi Genel Müdürlüğü Kadir Has Üniversitesi, İstanbul 19 Aralık 2013

Detaylı

YENİ HÜKÜMET PROGRAMI EKONOMİ VE HAZIR GİYİM SEKTÖRÜ İÇİN DEĞERLENDİRME EKONOMİ VE STRATEJİ DANIŞMANLIK HİZMETLERİ 30 KASIM 2015

YENİ HÜKÜMET PROGRAMI EKONOMİ VE HAZIR GİYİM SEKTÖRÜ İÇİN DEĞERLENDİRME EKONOMİ VE STRATEJİ DANIŞMANLIK HİZMETLERİ 30 KASIM 2015 YENİ HÜKÜMET PROGRAMI EKONOMİ VE HAZIR GİYİM SEKTÖRÜ İÇİN DEĞERLENDİRME EKONOMİ VE STRATEJİ DANIŞMANLIK HİZMETLERİ 30 KASIM 2015 HÜKÜMETİN YAPISI VE BAKANLIKLAR EKONOMİ YÖNETİMİ; REFORMLAR İLE HIZLI EKONOMİK

Detaylı

TÜRKİYE NİN AVRUPA BİRLİĞİ NE ÜYELİK SÜRECİNDE SAĞLIKTA İNOVASYON

TÜRKİYE NİN AVRUPA BİRLİĞİ NE ÜYELİK SÜRECİNDE SAĞLIKTA İNOVASYON TÜRKİYE NİN AVRUPA BİRLİĞİ NE ÜYELİK SÜRECİNDE SAĞLIKTA İNOVASYON Z. Güldem Ökem, PhD Research Fellow Centre for European Policy Studies (guldem.okem@ceps.eu) 23 Şubat 2011, Ankara Türkiye nin Avrupa Birliği

Detaylı

TARSUS TİCARET BORSASI

TARSUS TİCARET BORSASI TARSUS TİCARET BORSASI Ülkemizde yetiştirilen tarımsal ürünlerden, tarımsal üretimin bir kısmı doğrudan tüketilirken, bir kısmı sanayide hammadde olarak işlenerek değişik gıdalara dönüştürülmektedir. Tarımsal

Detaylı

Stratejik Plan Özeti

Stratejik Plan Özeti Stratejik Plan Özeti 2017-2021 www.aselsan.com.tr ASELSAN, yenilikçi teknolojilerden, bilimsel yaklaşımlarla kazanılmış birikimden ve etik değerlerden asla ayrılmadan başta Türk Silahlı Kuvvetleri olmak

Detaylı

SAĞLIKLI ŞEHİR YAKLAŞIMI

SAĞLIKLI ŞEHİR YAKLAŞIMI SAĞLIKLI ŞEHİR YAKLAŞIMI Bugün şehirlerimizdeki problemlerin çoğu fakirlik, eşitsizlik, işsizlik, işe ve mal ve hizmetlere erişim zorlukları, düşük düzeyde sosyal ilişkiler ve kentsel alanlardaki düşük

Detaylı

2013/101 (Y) BTYK nın 25. Toplantısı. Üstün Yetenekli Bireyler Stratejisi nin İzlenmesi [2013/101] KARAR

2013/101 (Y) BTYK nın 25. Toplantısı. Üstün Yetenekli Bireyler Stratejisi nin İzlenmesi [2013/101] KARAR 2013/101 (Y) Üstün Yetenekli Bireyler Stratejisi nin İzlenmesi [2013/101] BTYK nın 2009/102 no.lu kararı kapsamında hazırlanan ve 25. toplantısında onaylanan Üstün Yetenekli Bireyler Stratejisi nin koordinasyonunun

Detaylı

Tanıtım Sunumu. Prof.Dr.Hüseyin KARA

Tanıtım Sunumu. Prof.Dr.Hüseyin KARA Tanıtım Sunumu Prof.Dr.Hüseyin KARA FEN FAKÜLTESİ İçindekiler Söylem ve Vizyon Temaları 2023 Vizyonu Temel Alanlar, Stratejik Alanlar Bölümler ve Kontenjanları Öğretim Elemanları Lisans üstü çalışmalar

Detaylı

TÜRKİYE NİN AVRUPA BİRLİĞİ NE ÜYELİK SÜRECİNDE SAĞLIKTA İNOVASYON

TÜRKİYE NİN AVRUPA BİRLİĞİ NE ÜYELİK SÜRECİNDE SAĞLIKTA İNOVASYON TÜRKİYE NİN AVRUPA BİRLİĞİ NE ÜYELİK SÜRECİNDE SAĞLIKTA İNOVASYON Z. Güldem Ökem, PhD Research Fellow Centre for European Policy Studies(CEPS) 23 Şubat 2011, Ankara Türkiye nin Avrupa Birliği ne Üyelik

Detaylı

AB ve Türkiye Sivil Toplum Diyaloğu - IV Tüketicinin ve Sağlığın Korunması Hibe Programı

AB ve Türkiye Sivil Toplum Diyaloğu - IV Tüketicinin ve Sağlığın Korunması Hibe Programı AB ve Türkiye Diyaloğu - IV Tüketicinin ve Sağlığın Korunması Avrupa Birliği Bakanlığı, Katılım Öncesi AB Mali Yardımı kapsamında finanse edilen diyalog sürecini desteklemeye devam etmektedir. Diyaloğu-IV

Detaylı

EKONOMİ BAKANLIĞI YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI PROJE BAZLI DESTEK SİSTEMİ YATIRIM TEŞVİK SİSTEMİ

EKONOMİ BAKANLIĞI YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI PROJE BAZLI DESTEK SİSTEMİ YATIRIM TEŞVİK SİSTEMİ YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI YATIRIM TEŞVİK SİSTEMİ PROJE BAZLI DESTEK SİSTEMİ Yatırım Teşvik Sistemi (2012/3305) BÖLGESEL TEŞVİKLER ÖNCELİKLİ YATIRIMLAR BÜYÜK ÖLÇEKLİ YATIRIMLAR STRATEJİK YATIRIMLAR

Detaylı

T.C. BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI AR-GE REFORM PAKETİ

T.C. BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI AR-GE REFORM PAKETİ AR-GE REFORM PAKETİ Ar-Ge ve Yenilikte Dünya ile Yarışan Bir Türkiye İçin Ülkemizin Kalkınmasına Daha Fazla İvme Kazandıracak ve Yüksek Katma Değerli Alanlara Odaklanan Ar-Ge ve Yenilik Sistemi TASARIM

Detaylı

Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu 28. Toplantısı. Yeni Kararlar

Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu 28. Toplantısı. Yeni Kararlar Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu 8. Toplantısı Yeni Kararlar İÇİNDEKİLER. Yeni Kararlar.. Üniversitelerin Ar-Ge Stratejilerinin Geliştirilmesine Yönelik Çalışmalar Yapılması [05/0].. Doktora Derecesine

Detaylı

T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI. İhracat Genel Müdürlüğü KOBİ ve Kümelenme Destekleri Daire Başkanlığı. Hatice Şafak BOZKIR İG Uzmanı

T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI. İhracat Genel Müdürlüğü KOBİ ve Kümelenme Destekleri Daire Başkanlığı. Hatice Şafak BOZKIR İG Uzmanı T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI İhracat Genel Müdürlüğü KOBİ ve Kümelenme Destekleri Daire Başkanlığı Hatice Şafak BOZKIR İG Uzmanı ? UR-GE Tebliği nin Çıkış Noktası UR-GE Tebliği nin Vizyonu ve Yapıtaşları UR-GE

Detaylı

TTGV İnovasyon Esaslı Rekabetçilik Analizi Modeli. Mayıs 2015

TTGV İnovasyon Esaslı Rekabetçilik Analizi Modeli. Mayıs 2015 TTGV İnovasyon Esaslı Rekabetçilik Analizi Modeli Mayıs 2015 Uluslararası Rekabetçi Olmak Uluslararası rekabetçi endüstriler, rekabetçi üstünlük yaratmak ve sürdürülebilir kılmak için firmalarının yeterli

Detaylı

KUZEY DOĞU ANADOLU BÖLGESİ TARIM SEKTÖRÜ GZFT (SWOT) ANALİZİ(2012)

KUZEY DOĞU ANADOLU BÖLGESİ TARIM SEKTÖRÜ GZFT (SWOT) ANALİZİ(2012) T.C. KUZEYDOĞU ANADOLU KALKINMA AJANSI KUZEY DOĞU ANADOLU BÖLGESİ TARIM SEKTÖRÜ GZFT (SWOT) ANALİZİ(2012) Dr. Mehmet Ali ÇAKAL TRA1 2012 Her hakkı saklıdır. İÇİNDEKİLER 1. KAPSAM... 3 2. KUZEY DOĞU ANADOLU

Detaylı

EKONOMİK ONARIM, YATIRIM VE ÜRETİM HAMLESİ

EKONOMİK ONARIM, YATIRIM VE ÜRETİM HAMLESİ 7 Haziran 2015 Seçim Beyannamesi TOPLUMSAL ONARIM VE HUZURLU GELECEK EKONOMİK ONARIM, YATIRIM VE ÜRETİM HAMLESİ Türkiye nin sanayi ve ticaret sayısal haritası çıkarılacak Sanayimizin yurtiçi kaynakları

Detaylı

ANKARA KALKINMA AJANSI. www.ankaraka.org.tr

ANKARA KALKINMA AJANSI. www.ankaraka.org.tr ANKARA KALKINMA AJANSI www.ankaraka.org.tr TÜRKİYE'NİN En Genç Kalkınma Ajansı Ankara Kalkınma Ajansı bölge içi gelişmişlik farklarını azaltmak, bölgenin rekabet gücünü artırmak ve gelişimini hızlandırmak

Detaylı

SİVAS TA ÖNE ÇIKAN SEKTÖRLER. Yrd. Doç. Dr. Tahsin KARABULUT

SİVAS TA ÖNE ÇIKAN SEKTÖRLER. Yrd. Doç. Dr. Tahsin KARABULUT SİVAS TA ÖNE ÇIKAN SEKTÖRLER SİVAS İMALAT SANAYİİNDE ÖNE ÇIKAN SEKTÖRLER Ülkemizin en önemli sorunlarından birisi sanayimizin niteliğine ve niceliğine ilişkin sağlıklı bir envanterin bulunmamasıdır. Bu

Detaylı

Ayşe Temiz Hadi Tolga Göksidan Mehmet Erdem Çorapçıoğlu

Ayşe Temiz Hadi Tolga Göksidan Mehmet Erdem Çorapçıoğlu Ayşe Temiz Hadi Tolga Göksidan Mehmet Erdem Çorapçıoğlu IX. Ulusal Uçak, Havacılık ve Uzay Mühendisliği Kurultayı Nazım Hikmet Kongre ve Sanat Merkezi/ANKARA 05 Mayıs 2017 1 TASNİF DIŞI TUSAŞ, TSKGV nın

Detaylı

Erkan ERDİL Bilim ve Teknoloji Politikaları Araştırma Merkezi ODTÜ-TEKPOL

Erkan ERDİL Bilim ve Teknoloji Politikaları Araştırma Merkezi ODTÜ-TEKPOL Erkan ERDİL Bilim ve Teknoloji Politikaları Araştırma Merkezi ODTÜ-TEKPOL Brezilya: Ülkeler arası gelir grubu sınıflandırmasına göre yüksek orta gelir grubunda yer almaktadır. 1960 ve 1970 lerdeki korumacı

Detaylı

Başkent Üniversitesi, 9. ÜSİMP Ulusal Kongresi 17 Mayıs Mart 2017, Ankara

Başkent Üniversitesi, 9. ÜSİMP Ulusal Kongresi 17 Mayıs Mart 2017, Ankara Başkent Üniversitesi, 9. ÜSİMP Ulusal Kongresi 17 Mayıs 17 7 Mart 17, Ankara İÇERİK Ankara Kalkınma Ajansı Onuncu Kalkınma Planı Bölge Planı 11-13 Bölge Planı 14-23 Ankara Kalkınma Ajansı Tarafından Sağlık

Detaylı

Maliye Bakanı Sayın Mehmet Şimşek in Konuşma Metni

Maliye Bakanı Sayın Mehmet Şimşek in Konuşma Metni GSO-TOBB-TEPAV Girişimcilik Merkezinin Açılışı Kredi Garanti Fonu Gaziantep Şubesi nin Açılışı Proje Değerlendirme ve Eğitim Merkezi nin Açılışı Dünya Bankası Gaziantep Bilgi Merkezi Açılışı 23 Temmuz

Detaylı

TÜRKİYE İLAÇ SEKTÖRÜ NDE AR-GE

TÜRKİYE İLAÇ SEKTÖRÜ NDE AR-GE TÜRKİYE İLAÇ SEKTÖRÜ NDE AR-GE Süfyan EMİROĞLU Genel Müdür Sanayi Genel Müdürlüğü İlaç Temel Araştırma Merkezi (İTAM) Projesi Açılış Toplantısı, İstanbul 11 Nisan 2013 AR-GE ve İNOVASYON YENİ VEYA İYİLEŞTİRİLMİŞ

Detaylı

Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığığ Ülke ve Kamu Kurumları Düzeyinde Strateji Yönetimi Anıl YILMAZ Stratejik t Planlama l Dairesi i Bşk. ODTÜVT Yönetim ve Mühendislik Günleri 2 Mart 2008 Gündem Ülkesel

Detaylı

11,6 milyar. Hükümetin 2013 yılı programı

11,6 milyar. Hükümetin 2013 yılı programı 11,6 milyar e-dönüşüm Türkiye Projesi ve Bilgi Toplumu Stratejisi yle uyumlu projelere ağırlık verilecek. Türkiye ye uygun Teknoloji Transfer Ofisi modelinin pilot uygulaması başlatılacak. Kamunun BİT

Detaylı

kanı CEO, Borusan Holding

kanı CEO, Borusan Holding TÜRKİYE SANAYİSİNE NE SEKTÖREL BAKIŞ Agah Uğur TÜSİAD, Sanayi Çalışma Grubu Başkan kanı CEO, Borusan Holding 27 Mayıs s 2008 AMAÇ NEDİR? Büyümenin motoru: Rekabet gücü yüksek Katma değer içeriği yüksek

Detaylı

Plastik, 1850'li yıllarda sert kauçuğun kullanılmasıyla birlikte doğal maddeler yerine kullanılabilen kimyasal bir maddeden elde edilmiştir.

Plastik, 1850'li yıllarda sert kauçuğun kullanılmasıyla birlikte doğal maddeler yerine kullanılabilen kimyasal bir maddeden elde edilmiştir. İÇİNDEKİLER PLASTİK SEKTÖRÜ... 2 Plastik Sektörüne Genel Bakış... 2 DÜNYA PLASTİK SEKTÖRÜ... 3 TÜRKİYE PLASTİK SEKTÖRÜ... 4 Türkiye de Plastik Mamul Üretimi... 5 Plastik Mamul Üretiminin Sektörel Dağılımı...

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI OFFSET (SİP) UYGULAMALARI

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI OFFSET (SİP) UYGULAMALARI T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI OFFSET (SİP) UYGULAMALARI 02.04.2015 1 OFFSET E İLİŞKİN YASAL DÜZENLEMELER 663 sayılı KHK nın 13. ve 50. maddeleri, 6518 sayılı Kanunun 45. ve 52. Maddelerine istinaden Bilim, Sanayi

Detaylı

Türkiye de Plastik Sektörü & Maliyet Tasarrufu Tekniklerinin Önemi

Türkiye de Plastik Sektörü & Maliyet Tasarrufu Tekniklerinin Önemi Türkiye de Plastik Sektörü & Maliyet Tasarrufu Tekniklerinin Önemi Yavuz EROĞLU Yönetim Kurulu Başkanı 1 10 Eylül 2015 TÜRKİYE PLASTİK SEKTÖRÜ TÜRKİYE PLASTİK SEKTÖRÜ; SEKTÖRDE FAALİYET GÖSTEREN 6500 FİRMA

Detaylı

Tarım & gıda alanlarında küreselleşme düzeyi. Hareket planları / çözüm önerileri. Uluslararası yatırımlar ve Türkiye

Tarım & gıda alanlarında küreselleşme düzeyi. Hareket planları / çözüm önerileri. Uluslararası yatırımlar ve Türkiye Fırsatlar Ülkesi Türkiye Yatırımcılar için Güvenli bir Liman Tarım ve Gıda Sektöründe Uluslararası Yatırımlar Dr Mehmet AKTAŞ Yaşar Holding A.Ş. 11-12 Şubat 2009, İstanbul sunuş planı... I. Küresel gerçekler,

Detaylı

2016 Ankara Mali Destek Hibeleri

2016 Ankara Mali Destek Hibeleri 2016 Ankara Mali Destek Hibeleri Ankara Kalkınma Ajansı, 2015 yılı ikinci teklif çağrısı kapsamında üç ayrı mali destek programı ile toplam 21.000.000 TL tutarında desteği aşağıda belirtildiği şekilde

Detaylı

Küresel Rekabetin ARGE ve İnovasyon Boyutu

Küresel Rekabetin ARGE ve İnovasyon Boyutu Küresel Rekabetin ARGE ve İnovasyon Boyutu Dr.Mesud ÜNAL 03 Ekim 2016 1/24 Sunum Planı Küresel Rekabette ARGE ve İnovasyonun Önemi Küresel Rekabetin ARGE Boyutu ve İnovasyon Boyutu Küresel Rekabet sürecinde

Detaylı

EKONOMİ BAKANLIĞI GİRDİ TEDARİK STRATEJİSİ 2013-2015

EKONOMİ BAKANLIĞI GİRDİ TEDARİK STRATEJİSİ 2013-2015 EKONOMİ BAKANLIĞI GİRDİ TEDARİK STRATEJİSİ 2013-2015 GİTES NİÇİN GEREKLİ? Sorunlar; Emtia fiyatlarındaki dalgalanmalar ve artışlar, Dünya girdi kaynaklarının geleceğine yönelik belirsizlikler, Girdi tedarik

Detaylı

Program Koordinatörü Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı

Program Koordinatörü Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Onuncu Kalkınma Planı (2014-2018) KAMU ALIMLARI YOLUYLA TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VE YERLİ ÜRETİM PROGRAMI EYLEM PLANI Program Koordinatörü Bilim, Sanayi ve Teknoloji KASIM 2014 KAMU ALIMLARI YOLUYLA TEKNOLOJİ

Detaylı

Yenilenebilir olmayan enerji kaynakları (Birincil yahut Fosil) :

Yenilenebilir olmayan enerji kaynakları (Birincil yahut Fosil) : Günümüzde küresel olarak tüm ülkelerin ihtiyaç duyduğu enerji, tam anlamıyla geçerlilik kazanmış bir ölçüt olmamakla beraber, ülkelerin gelişmişlik düzeylerini gösteren önemli bir kriterdir. İktisadi olarak

Detaylı

KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ MEKATRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ MEKATRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ MEKATRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ Prof. Dr. Mehmet ÇELİK Mekatronik Müh. Bl. Bşk. mehmet.celik@karatay.edu.tr 1 MEKATRONİK TEKNOLOJİSİNİN KISA TANIMI IEEE/ASME Transactions on Mechatronics

Detaylı

ÜSİMP UNİVERSİTE SANAYİ İŞBİRLİĞİ DENEYİMLERİ ÇALIŞTAYI, 9-10 Ocak 2013, Ankara

ÜSİMP UNİVERSİTE SANAYİ İŞBİRLİĞİ DENEYİMLERİ ÇALIŞTAYI, 9-10 Ocak 2013, Ankara ÜSİMP UNİVERSİTE SANAYİ İŞBİRLİĞİ DENEYİMLERİ ÇALIŞTAYI, 9-10 Ocak 2013, Ankara SUNUM İÇERİĞİ 1. İstanbul Sanayi Odası nın Sanayi Üniversite İşbirliğine Bakışı ve Bu Kapsamdaki Rolü 2. Sanayi- Üniversite

Detaylı

Türkiye Cumhuriyeti Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı. Yalın Altı Sigma Konferansı-5 / 7-8 Kasım 2014

Türkiye Cumhuriyeti Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı. Yalın Altı Sigma Konferansı-5 / 7-8 Kasım 2014 Türkiye Cumhuriyeti Yalın Altı Sigma Konferansı-5 / 7-8 Kasım 2014 Sürdürülebilir Bir Üretim Altyapısı Çevreye Duyarlı VGM Güvenli Verimli BSTB İleri Teknoloji Yüksek Katma Değer 2 20 nün Kuruluşu 17 Ağustos

Detaylı

ADANA ÜNİVERSİTE SANAYİ ORTAK ARAŞTIRMA MERKEZİ SWOT

ADANA ÜNİVERSİTE SANAYİ ORTAK ARAŞTIRMA MERKEZİ SWOT ADANA ÜNİVERSİTE SANAYİ ORTAK ARAŞTIRMA MERKEZİ SWOT veya GZFT SWOT ANALİZİ SWOT Analizi; kuvvetli olduğumuz ve büyük fırsatların yattığı alanlara odaklanmamızı sağlar. SWOT Analizi Nedir? İncelenen Kişinin,

Detaylı

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK POLİTİKASI. Sürdürülebilirlik vizyonumuz

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK POLİTİKASI. Sürdürülebilirlik vizyonumuz SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK POLİTİKASI Sürdürülebilirlik vizyonumuz 150 yıllık bir süreçte inşa ettiğimiz rakipsiz deneyim ve bilgi birikimimizi; ekonomiye, çevreye, topluma katkı sağlamak üzere kullanmak, paydaşlarımız

Detaylı

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ÇEVRECİ ŞEHİRLERE DOĞRU Kadir DEMİRBOLAT İklim Değişikliği Dairesi Başkanı 7 Temmuz 2012, Gaziantep Çevreci Şehircilik; Yaşam kalitesi yüksek, Çevreye duyarlı, Tarihi ve kültürel

Detaylı

2011 Yılı Teklif Çağrısı Proje Eğitim Toplantısı Program Amaç ve Öncelikleri, Uygunluk Kriterleri, Başvuru ve Değerlendirme Süreci

2011 Yılı Teklif Çağrısı Proje Eğitim Toplantısı Program Amaç ve Öncelikleri, Uygunluk Kriterleri, Başvuru ve Değerlendirme Süreci 2011 Yılı Teklif Çağrısı Proje Eğitim Toplantısı Program Amaç ve Öncelikleri, Uygunluk Kriterleri, Başvuru ve Değerlendirme Süreci 3 Ağustos 2011 ANKARA Gündem 2011 Teklif Çağrısı Kapsamı Mali Destek Programları

Detaylı

Sağlıkta Ar-Ge Faaliyetleri ve Sağlık Ekonomisi Açısından Önemi. Dr. Nejla CAN GÜLER, AB Uzmanı Aralık 2014, Ankara

Sağlıkta Ar-Ge Faaliyetleri ve Sağlık Ekonomisi Açısından Önemi. Dr. Nejla CAN GÜLER, AB Uzmanı Aralık 2014, Ankara Sağlıkta Ar-Ge Faaliyetleri ve Sağlık Ekonomisi Açısından Önemi Dr. Nejla CAN GÜLER, AB Uzmanı Aralık 2014, Ankara SUNU İÇERİĞİ GİRİŞ I-AR-GE II-DESTEK KAYNAKLARI III-SAĞLIKTA AR-GE IV-ÖRNEK V-HEDEF SONUÇ

Detaylı

TÜRKİYE DE FİKRİ MÜLKİYET HAKLARININ KORUNMASI : ULUSLARARASI DOĞRUDAN YATIRIMLARA ETKİLER RAPORU

TÜRKİYE DE FİKRİ MÜLKİYET HAKLARININ KORUNMASI : ULUSLARARASI DOĞRUDAN YATIRIMLARA ETKİLER RAPORU TÜRKİYE DE FİKRİ MÜLKİYET HAKLARININ KORUNMASI : ULUSLARARASI DOĞRUDAN YATIRIMLARA ETKİLER RAPORU Güldem Berkman YASED Fikri Ve Sınai Mülkiyet Hakları Çalışma Grubu Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi YATIRIMLARIN

Detaylı

08 Kasım 2012. Ankara

08 Kasım 2012. Ankara 08 Kasım 2012 Ankara KOBİ ler ve KOSGEB Türkiye de KOBİ tanımı KOBİ tanımı 250 den az çalışan istihdam eden, Yıllık bilanço veya net satış hasılatı 25 milyon TL yi geçmeyen işletmeler Ölçek Çalışan Sayısı

Detaylı

Vizyon Teknoloji Öngörü Çalışması ( )

Vizyon Teknoloji Öngörü Çalışması ( ) Vizyon 2023 1 Teknoloji Öngörü Çalışması (2002-2004) Giriş Çalışmayı Yönlendiren ve Yürütenler ile Panel ve Strateji Gruplarının Üyeleri Vizyon 2023 Teknoloji Öngörü Çalışması Sonuç Belgesi: Ulusal Bilim

Detaylı

GİTES TEKSTİL VE DERİ EYLEM PLANI

GİTES TEKSTİL VE DERİ EYLEM PLANI GİTES TEKSTİL VE DERİ EYLEM PLANI HEDEF -1 PAMUĞA İLİŞKİN POLİTİKALARDA ETKİNLİĞİN ARTIRILMASI 1.1 Pamuk Arama Konferansı sonucunda belirlenen Pamuk Eylem Planları hayata geçirilecektir. Gıda, Tarım ve

Detaylı

KUZEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ TARIM SEKTÖRÜ GZFT ANALİZİ

KUZEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ TARIM SEKTÖRÜ GZFT ANALİZİ T.C. KUZEYDOĞU ANADOLU KALKINMA AJANSI KUZEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ TARIM SEKTÖRÜ GZFT ANALİZİ Dr. Mehmet Ali ÇAKAL TRA1 2012 Her hakkı saklıdır. İÇİNDEKİLER 1. KAPSAM... 2 2. KUZEY DOĞU ANADOLU BÖLGESİ TARIM

Detaylı

BU YIL ULUSLARARASI KOOPERATİFLER YILI!

BU YIL ULUSLARARASI KOOPERATİFLER YILI! BU YIL ULUSLARARASI KOOPERATİFLER YILI! Birleşmiş Milletler Genel Kurulu; kooperatiflerin sosyo-ekonomik kalkınmaya, özellikle yoksulluğun azaltılmasına, istihdam yaratılmasına ve sosyal bütünleşmeye olan

Detaylı

KOSGEB DESTEKLERİ (2010/YENİ DESTEKLER)

KOSGEB DESTEKLERİ (2010/YENİ DESTEKLER) KOSGEB DESTEKLERİ (2010/YENİ DESTEKLER) 1.KOBİ PROJE DESTEK PROGRAMI İşletmelere özgü sorunların işletmeler tarafından projelendirildiği ve projelendirilen maliyetlerin desteklenebildiği bir programa ihtiyaç

Detaylı

Türk Bankacılık ve Banka Dışı Finans Sektörlerinde Yeni Yönelimler ve Yaklaşımlar İslami Bankacılık

Türk Bankacılık ve Banka Dışı Finans Sektörlerinde Yeni Yönelimler ve Yaklaşımlar İslami Bankacılık İÇİNDEKİLER FİNANS, BANKACILIK VE KALKINMA 2023 ANA TEMA SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA: FİNANS VE BANKACILIK ALT TEMALAR Türkiye Ekonomisinde Kalkınma ve Finans Sektörü İlişkisi AB Uyum Sürecinde Finans ve Bankacılık

Detaylı

YERLİ OTOMOBİL PROJESİNDE SON NOKTA: ELEKTRİKLİ OTOMOBİL

YERLİ OTOMOBİL PROJESİNDE SON NOKTA: ELEKTRİKLİ OTOMOBİL YERLİ OTOMOBİL PROJESİNDE SON NOKTA: ELEKTRİKLİ OTOMOBİL Melisa KORKMAZ Küreselleşen dünyada insan kendi yaşamını kolaylaştırmak amacıyla, ihtiyaçlarını karşılayacak birçok ürün icat etmiştir. İcat ettiği

Detaylı

Bilgi Toplumunda Sürekli Eğitim ve Yenilikçi Eğitimci Eğitimi

Bilgi Toplumunda Sürekli Eğitim ve Yenilikçi Eğitimci Eğitimi Bilgi Toplumunda Sürekli Eğitim ve Yenilikçi Eğitimci Eğitimi Bilgi toplumunda, bilgi ve iletişim teknolojilerinin yarattığı hız ve etkileşim ağı içinde, rekabet ve kalite anlayışının değiştiği bir kültür

Detaylı

tmmob makina mühendisleri odası

tmmob makina mühendisleri odası ALİ EKBER ÇAKAR TMMOB MAKİNA MÜHENDİSLERİ ODASI YÖNETİM KURULU BAŞKANI YAVUZ BAYÜLKEN TMMOB. MMO SANAYİ KONGRESİ YÜRÜTME KURULU ÜYESİ 1 SANAYİDE PLANLAMA OLGUSU 2 Gelişmiş, kalkınmış, Temel sorunlarının

Detaylı

T.C. Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı Mehmet TEZYETİŞ OSTİM Hizmet Merkezi Müdürü

T.C. Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı Mehmet TEZYETİŞ OSTİM Hizmet Merkezi Müdürü KOSGEB T.C. Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı Mehmet TEZYETİŞ OSTİM Hizmet Merkezi Müdürü KOSGEB VE KURULUŞ AMACI KOSGEB, 1990 yılında 3624 sayılı Kanun ile

Detaylı

Türkiye de Stratejik Çevresel Değerlendirme: İhtiyaçlar, Zorluklar ve Fırsatlar

Türkiye de Stratejik Çevresel Değerlendirme: İhtiyaçlar, Zorluklar ve Fırsatlar Technical Assistance for Implementation of the By-Law on Strategic Environmental Assessment EuropeAid/133447/D/SER/TR Stratejik Çevresel Değerlendirme Yönetmeliği'nin Uygulanması Teknik Yardım Projesi

Detaylı

GAP BÖLGESİ NDE TARIM VE TARIMA DAYALI SANAYİDE ENTEGRE KAYNAK VERİMLİLİĞİ PROJESİ

GAP BÖLGESİ NDE TARIM VE TARIMA DAYALI SANAYİDE ENTEGRE KAYNAK VERİMLİLİĞİ PROJESİ GAP BÖLGESİ NDE TARIM VE TARIMA DAYALI SANAYİDE ENTEGRE KAYNAK VERİMLİLİĞİ PROJESİ PROJENİN GEREKÇESİ VE AMACI Tarım sektörü Türkiye nin Gayri Safi Katma Değerinin yaklaşık %9 unu oluştururken, bu oran

Detaylı

Üniversite ile Sanayi Arasındaki Köprüler: Teknoloji Transfer Arayüzleri. Mahmut Kiper TTGV, Başuzman

Üniversite ile Sanayi Arasındaki Köprüler: Teknoloji Transfer Arayüzleri. Mahmut Kiper TTGV, Başuzman Üniversite ile Sanayi Arasındaki Köprüler: Teknoloji Transfer Arayüzleri Mahmut Kiper TTGV, Başuzman Misyonlar: Üniversite: bilimsel ilerlemenin temel üreticileri Sanayi : yeni teknolojilerin ve buna bağlı

Detaylı

BELGESİ. YÜKSEK PLANLAMA KURULU KARARI Tarih: 05.06.2009 Sayı: 2009/21

BELGESİ. YÜKSEK PLANLAMA KURULU KARARI Tarih: 05.06.2009 Sayı: 2009/21 TÜRKİYE HAYAT BOYU ÖĞRENME STRATEJİ BELGESİ YÜKSEK PLANLAMA KURULU KARARI Tarih: 05.06.2009 Sayı: 2009/21 Dr. Mustafa AKSOY Hayat Boyu Öğrenmenin Geliştirilmesi Operasyon Koordinatörü mustafaaksoy@meb.gov.tr

Detaylı

İŞLETME 2020 MANİFESTOSU AVRUPA DA İHTİYACIMIZ OLAN GELECEK

İŞLETME 2020 MANİFESTOSU AVRUPA DA İHTİYACIMIZ OLAN GELECEK İŞLETME 2020 MANİFESTOSU AVRUPA DA İHTİYACIMIZ OLAN GELECEK Daha kapsayıcı bir toplum için sözlerini eyleme dökerek çalışan iş dünyası ve hükümetler AVRUPA DA İHTİYACIMIZ OLAN GELECEK Avrupa da önümüzdeki

Detaylı

Temiz Üretim Süreçlerine Geçişte Hibe Programlarının KOBİ lere Katkısı. Ertuğrul Ayrancı Doğu Marmara Kalkınma Ajansı 07.10.2015

Temiz Üretim Süreçlerine Geçişte Hibe Programlarının KOBİ lere Katkısı. Ertuğrul Ayrancı Doğu Marmara Kalkınma Ajansı 07.10.2015 Temiz Üretim Süreçlerine Geçişte Hibe Programlarının KOBİ lere Katkısı Ertuğrul Ayrancı Doğu Marmara Kalkınma Ajansı 07.10.2015 KOBİ lere Yönelik Destekler -Kalkınma Ajansları -KOSGEB -TÜBİTAK -Bilim Sanayi

Detaylı

PROJE YAPIM VE YÖNETİMİ İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ 09071067 ŞEYMA GÜLDOĞAN

PROJE YAPIM VE YÖNETİMİ İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ 09071067 ŞEYMA GÜLDOĞAN PROJE YAPIM VE YÖNETİMİ İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ 09071067 ŞEYMA GÜLDOĞAN İnsan kaynakları bir organizasyondaki tüm çalışanları ifade eder. Diğer bir deyişle organizasyondaki yöneticiler, danışmanlar,

Detaylı

SAVUNMA SANAYİİ İÇİN ARAŞTIRMACI YETİŞTİRME PROGRAMI (SAYP)

SAVUNMA SANAYİİ İÇİN ARAŞTIRMACI YETİŞTİRME PROGRAMI (SAYP) SAVUNMA SANAYİİ İÇİN ARAŞTIRMACI YETİŞTİRME PROGRAMI (SAYP) DENİZ DEMİRCİ TEKNOLOJİ YÖNETİMİ GRUP MÜDÜRÜ SAVUNMA SANAYİİ MÜSTEŞARLIĞI ODTÜ, 25 Kasım 2013 SSM AR-GE VE TEKNOLOJİ YÖNETİMİ Türk Silahlı Kuvvetlerinin

Detaylı

www.novusens.com 2012, Novusens

www.novusens.com 2012, Novusens www.novusens.com İNOVASYON VE GİRİŞİMCİLİK ENSTİTÜSÜ Vizyon... Ulusal ve uluslararası paydaşları ile sürdürülebilir büyüme ve rekabeti amaçlayan, ekonomiye ve toplumsal kalkınmaya katma değer yaratacak

Detaylı

Vizyon : Dünyadaki ilk 500, Türkiye deki ilk 5 (bazı alanlarda ilk 3 ) üniversite içine girmek ve üniversiteyi ülkenin bilim, sanat ve spor

Vizyon : Dünyadaki ilk 500, Türkiye deki ilk 5 (bazı alanlarda ilk 3 ) üniversite içine girmek ve üniversiteyi ülkenin bilim, sanat ve spor 2 Vizyon : Dünyadaki ilk 500, Türkiye deki ilk 5 (bazı alanlarda ilk 3 ) üniversite içine girmek ve üniversiteyi ülkenin bilim, sanat ve spor merkezlerinden biri yapmak. Misyon: Her alanda profesyoneller

Detaylı