TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ"

Transkript

1 TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ İDARİ ve TEKNİK ŞARTNAME Doküman No Mİ_F_13 Revizyon No. 00 Rev. Tarihi 00 Yayın Tarihi Şartname No BACKUP YAZILIMI ve STORAGE KAPASİTE ARTIRIMI, YENİ SİSTEM ALIM İŞİ Madde 1- İş Sahibi İdareye İlişkin Bilgiler 1.1. İş sahibi İdarenin; a) Adı :Turgut Özal Üniversitesi b) Adresi :Ayvalı Mahallesi 158. Cadde No:7 Keçiören/Ankara c) Telefon numarası : d) Faks numarası : e) f) İlgili personel :Özgün ALTUN / Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 1.2. İstekliler, şartnameye ilişkin bilgileri yukarıdaki adres ve numaralardan görevli personelle irtibat kurmak suretiyle temin edebilirler. Madde 2- İşe İlişkin Bilgiler İhalenin a) Adı : Turgut Özal Üniversitesi Backup Yazılımı ve Storage Kapasite Artırımı, Yeni Sistem Alımı b) Cinsi ve Miktarı: 1 adet Backup Yazılımı, 1 adet Storage Sistemi (Net 23TB ve 28TB Kapasite) Madde 3- Satın almaya İlişkin Bilgiler a) Satınalma Usulü: Açık Teklif Usulü b) Satınalmanın Yapılacağı Adres: Turgut Özal Üniversitesi Binası c) Satınalma Tarihi: d) Satınalma Saati : e) Satınalma Komisyonu Toplantı Yeri: Turgut Özal Üniversitesi Binası Madde 4- Satınalma Dokümanının Görülmesi ve Temini Satınalma dökümanı elden yahut adresinden temin edilebilir. Madde 5- Tekliflerin Sunulacağı Yer, Son Teklif Verme Tarihi ve Bildirim 5.1. Tekliflerin sunulacağı yer, son teklif verme tarih ve saati: a) Tekliflerin sunulacağı yer: Turgut Özal Üniversitesi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığına elden veya fax yoluyla verilebilir. b) Son teklif verme tarihi ve saati : saat 17: Son teklif verme tarihi saatine kadar idareye ulaşmayan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır İdareye verilen veya ulaşan teklifler, herhangi bir sebeple geri alınamaz. 1

2 5.4. İsteklinin şartnamenin tümünün içeriğini dikkatli bir şekilde incelemesi gerekir. Teklifin verilmesine ilişkin şartları yerine getirememesi halinde ortaya çıkacak sorumluluk teklif verene ait olacaktır. Şartnamede öngörülen ve tarif edilen usule uygun olmayan teklifler, değerlendirmeye alınmaz Teklif Mektubunun Verilmesi ve Bildirim a)teklif Mektubunda; -Şartnamenin okunup kabul edildiğinin, -İrtibat için adres beyanı, telefon, fax numarası ile elektronik posta adresi - Ad, soyad veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce kaşelenip imzalanmış olması, -Ekte sunulan teklif mektubuna uygun olarak verilmesi zorunludur. b) Bildirimler, İdare tarafından elektronik posta ya da fax yoluyla da yapılabilir. Madde 6- Satınalma ve Şartname Hususunda Açıklama Yapılması 6.1. İstekliler, tekliflerin hazırlanması aşamasında, şartnamede açıklanmasına ihtiyaç duydukları hususlarla ilgili olarak, son teklif verme gününden önce yazılı olarak açıklama talep edebilirler. Bu tarihten sonra yapılacak açıklama talepleri değerlendirmeye alınmayacaktır Açıklama talebinin uygun görülmesi halinde idarece yapılacak yazılı açıklama, mail ortamında tüm isteklilere yapılacaktır Açıklamada, soru ve İdarenin ayrıntılı cevapları yer alır; ancak, açıklama talebinde bulunan isteklinin kimliği belirtilmez. Madde 7- Tekliflerin Geçerlilik Süresi 7.1. Tekliflerin geçerlilik süresi en az 30 (Otuz) takvim günü olmalıdır. Belirtilen bu süreden daha kısa süreli teklif mektupları değerlendirmeye alınmayacaktır İhtiyaç duyulması halinde idare, teklif geçerlilik süresi sona ermeden, teklif geçerlilik süresinin en fazla yukarıda belirlenen bu süre kadar uzatılması yönünde istekliden talepte bulunabilir. İstekli, idarenin bu talebini kabul edebilir veya reddedebilir. Madde 8- İşin Tesliminde veya işin özelliğinden dolayı Üniversite sahasında yüklenici yüklenicinin çalışması gerektiği durumlarda yüklenici, yüklenici personelinin her türlü kusurundan sorumlu ve bu kusur neticesinde Üniversite zarara uğramışsa bu zararı yüklenici karşılamakla sorumludur. Madde 9- Şartnamede Değişiklik Yapılması 9.1. Şartnamede değişiklik yapılmaması esastır. Ancak, tekliflerin hazırlanmasını veya işin gerçekleştirilmesini etkileyebilecek maddi veya teknik hatalar veya eksikliklerin idarece tespit edilmesi veya isteklilerce yazılı olarak bildirilmesi halinde, şartnamede değişiklik yapılabilir Yapılan değişiklik nedeniyle tekliflerin hazırlanabilmesi için ek süreye ihtiyaç duyulması halinde idare Satınalma ve ihale tarihini erteleyebilir. 2

3 Madde 10- Satınalmanın İptal Edilmesinde İdarenin Serbestliği İdarenin gerekli gördüğü veya şartnamede satınalmanın yapılmasına engel olan ve düzeltilmesi mümkün bulunmayan hususların bulunduğunun tespit edildiği hallerde, veya herhangi bir başka nedenle satınalma saatinden önce satınalma işi iptal edilebilir Satınalma komisyonu kararı üzerine idare, verilmiş olan bütün teklifleri reddederek satınalmayı iptal etmekte serbesttir. İdare bütün tekliflerin reddedilmesi nedeniyle herhangi bir yükümlülük altına girmez Satınalmanın iptal edilmesi nedeniyle isteklilerce idareden herhangi bir hak talebinde bulunulamaz Satın alma nın iptali yüklenicilere mail ortamında bildirilir. Madde 11- Malın Muayene ve Kabulü Satın alınan mal yüklenici tarafından üniversiteye teslim edilmedikçe muayene ve kabul işlemleri yapılamaz Muayeneler örnek ürünle kıyas edilerek yapılır Komisyon, muayene ve kabul işlemleri sırasında, yüklenici yada vekilinin usulüne uygun olarak bildirim yapıldığı halde hazır bulunmaması veya hazır bulunmalarına rağmen imzadan imtina etmeleri halinde bu durumu tutanak altına alırlar Muayene ve kabulün Üniversite tarafından yapılması esastır. Ancak işin özelliğinin gerektirdiği durumlarda Üniversite bu konuda hizmet satın alabilir Numunenin ilk incelenmesinde bulunan sonuçlar üzerinde, uygunluğu hakkında yeterli kanaat edinilemez ise numuneler üzerinden bir muayene daha yapılır. Her iki muayene de aynı sonucu verdiği takdirde nihai karar verilir. Bu iki muayene değişik sonuçlar vermiş ise, o numune üzerinde üçüncü bir muayene daha yapılarak bu üç muayenenin sonuçlarına göre karar verilir Yükleniciler, muayene ve kabul sonucu verilen red raporuna usulüne göre itiraz ederek ikinci bir muayeneyi isteyebilirler. Bu takdirde, mal aynen korunmak suretiyle ilk muayenede bulunmamış olan Rektörün görevlendireceği en az üç kişilik ikinci bir komisyona muayene yaptırılır. Bu komisyonun vereceği kararlar kesin olup, muayene ve kabulün bu karar esas alınarak sonuçlandırılacağına ilişkin hükme şartnamede yer verilmek zorundadır. Madde 12- İhaleye Giremeyecekler ve Anlaşmazlıkların Çözüm Yeri Aşağıda belirtilen kimseler doğrudan veya dolaylı ya da alt yüklenici olarak kendileri veya başkaları adına, ihaleye katılamazlar: a) Turgut Özal Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı ve üyeleri, Turgut Özal Üniversitesi Rektörü, Genel Sekreteri, Turgut Özal Düşünce ve Hamle Vakfı Yönetim ve Denetim Kurulu üyeleri 3

4 b) Satınalma ve İhale Komisyonunda bulunan başkan ve üyeler, Satın alma işlerini hazırlamak, yürütmek, sonuçlandırmak ve denetlemekle görevli olanlar ve bu görevlilerin eşleri, üçüncü dereceye kadar (bu derece dâhil) kan ve ikinci dereceye kadar (bu derece dahil) kayın hısımları ile evlatlıkları ve evlat edinenleri, c) Daha önce kendisine iş verildiği halde, usulüne göre sözleşme yapmak istemeyen istekliler ile sözleşme yapıldıktan sonra, taahhüdünden vazgeçen ve mücbir sebepler dışında taahhütlerini, sözleşme ve şartname hükümlerine uygun olarak yerine getirmediği tespit edilenler, d) 4/1/2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 58 inci maddesi uyarınca kamu ihalelerine katılmaları yasaklananlar ile 12/4/1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamına giren suçlardan ve organize suçlardan dolayı hükümlü bulunanlar, e) Kanunlarla ve hükümet kararı ile geçici veya devamlı olarak; genel, katma ve özel bütçelerle idare olunan kurum ve kuruluşlar ile özel kanunlarla kurulmuş bankaların ve iktisadi devlet teşekküllerinin ihalelerine girmekten men edilmiş olanlar. Hukuk Müşavirliği'nin de görüşü alınarak, iki yıla kadar ihalelere alınmazlar Taraflar arasındaki ihtilaflarda Ankara Mahkemeleri yetkilidir. Madde 13- Ödemeler TL cinsinden mal tesliminden sonra en az 60 günlük çekle yapılacaktır. Madde 14- Verilecek teklifler ve teklif sonrasında yapılacak sözleşmeden doğan her türlü vergi, resim ve harçlar yükleniciye aittir. Madde 15 İşin Teslim Süresi Şartnamede tanımı yapılan işin teslim edilme süresi, yüklenici ile sözleşme imzalanmasından sonra, 20 gündür Gecikmenin, Turgut Özal Üniversitesi nin sebebiyet verdiği hallerden veya mücbir sebeplerden kaynaklanması durumunda gecikilen süre kadar teslim süresi uzatılır. Madde 16- Mücbir Sebepler, Cezalar ve Kesintiler Mücbir Sebepler Taraflara yüklenen borç ve yükümlülüklerden herhangi biri, yurt içinde veya malın temin edileceği ülkede oluşan kaza, yangın, su baskını, grev, savaş, iç savaş, isyan, idari makamların herhangi bir davranışı, kanun veya herhangi bir hukuki düzenleme yahut benzerleri vasıtası ile yerine getirilememekteyse ortada mücbir sebebin varlığı kabul edilecektir Ceza ve Kesintiler (a) Yüklenici yükümlülüklerden birini veya birkaçını mücbir sebepler hariç olmak üzere yerine getiremez ise sözleşme bedelinin %10 u tutarında tazminat ödemeyi kabul eder. (b) Şartnamede ihaleye girmesi yasaklanmış olmasına rağmen ihaleye giren ve işi alan yüklenicinin durumun öğrenildiği anda malları/malzemeleri iade edilir. Madde 17- Kısmi Kabul Söz konusu işe ait kısmi teklif kabul edilmez 4

5 Madde 18- İşe Ait Teknik Hususlar Konu a) Üniversitemiz Bilgi İşlem Daire Başkanlığı Biriminde kullanılmak üzere Backup Yazılımı ve Storage Kapasite Artırımı, Yeni Sistem satın alınmasıdır Genel Hususlar İhale komisyonu, tekliflerin değerlendirilmesi sırasında gerekli gördüğü durumlarda yüklenicilerden yazılı veya sözlü açıklamalar ile ürün, bilgi veya belgeleri isteyebilir. Yüklenici, tanınan süre içerisinde istenen ürün, bilgi, belge ve dokümanları getirmek zorundadır Bu Şartnamede yer almayan hususlarda, Uluslararası Standartlar Kurumu (ISO), Türk Standartlar Enstitüsü (TSE/TSE-ISO) ve IEEE nin ilgili standartları ve tüketiciyi koruma yasaları geçerli olacaktır Garanti Süresi ve Onarım Desteği Garanti müddeti en az 3 yıl olacaktır Garanti süresince satın alınan ürünlerle ilgili kullanıcılardan gelen kullanım sorunlarında Yüklenici sorunu giderecek ve istenilen yardımı sağlayacaktır Alınan cihazların garanti süresi içindeki onarımı; Onarım Koşulları ve Cezai Hükümler bölümünde yer alan onarım esasları dâhilinde yapılacaktır Yüklenici, garanti süresi içinde bu ihale kapsamında temin ettiği malzemenin kesintisiz çalıştırılmasından sorumludur. Bunun için gerekli servis, onarım, arızalı malzemelerin yenisi ile değiştirilmesi, Yüklenici tarafından ücretsiz olarak ve yerinde yapılacaktır Onarım Koşulları ve Cezai Hükümler Yüklenici, cihazların çalıştırılmasında karşılaşılan sorunların ve arızaların giderilmesi ile tekrar çalışır hale getirilmesini; Turgut Özal Üniversitesi nin sorunu , telefon veya fax ile yükleniciye bildirmesinden itibaren 48 saat içerisinde gerçekleştirecektir. Aksi halde gecikme cezası uygulanacaktır Arıza, belirtilen süre içerisinde giderildiği takdirde Yükleniciden herhangi bir ceza talep edilmeyecektir. Arıza Yükleniciye tanınan süreden sonra giderildiği takdirde, arıza giderilene kadar geçen süreden, Yükleniciye tanınan sure (saat) düşülerek kalan süre toplam arızalı ceza süresi olarak hesaplanacaktır Burada bahsedilen ve ceza hükümlerine esas alınacak süre, sistemin arızalı geçen tüm zamanı kapsayarak arızanın giderildiğinin tutanak ile tespitine kadar devam edecektir Onarım teknisyeni normal çalışma saatleri içinde başladığı işine gerekmesi halinde mesai saatleri dışında da devam ederek bitirecek ve Yüklenici bu durumda fazla mesai ücreti talep etmeyecektir Cihazların onarım işinde sarf edilecek tüm malzeme ve teçhizat ile kullanılan alet ve edevat tamamen Yükleniciye ait olup bu hususta Turgut Özal Üniversitesi nce hiçbir ücret ödenmeyecektir. 5

6 18.5. Alınacak Olan Sisteme Ait Teknik Özellikler Teknik Hususlar EK-1 de detaylıca gösterilmektedir Montaj ve Eğitim Yazılım hakkında gerekli eğitim, örnek sayfa oluşturma vb. işlemler kullanıcı personele ücretsiz olarak gösterilecektir Bilgi ekranlarına verilecek ilk yayınlar yüklenici firma tarafından yapılacaktır Bilgi ekranlarının montajı için gerekli olan elektrik tesisatı montaj yeri yüklenici firmaya idare tarafından hazır olarak teslim edilecektir Elektrik işleri haricindeki sistemin kurulması ile ilgili tüm montaj, sistemin hazır hale getirilmesi ve çalıştırması gibi işler yüklenici firma sorumluluğundadır. 19. İstekliler, Şartnamedeki özellikleri karşılamayan hususları ayrıca belirtmek şartıyla teklif verebilirler. Satınalma Komisyonu Şartnameye uymayan hususların ayrıca belirtilmesi şartıyla İsteklilerin Teklif Mektuplarını değerlendirmeye alacaktır. 6

7 20. EK Teknik Hususlar Storage Sistemi Genel Teknik Özellikleri 1- Teklif edilen veri depolama sistemi kendi ürün ailesinin en son jenerasyon ürünü olacaktır. 2- Disk depolama sistemini oluşturan komponentler endüstri standardı olmuş teknolojiler kullanılarak bütünleştirilmiş olmalıdır. 3- Tüm sistem komponentleri kapatma gerekmeden değiştrilebilmelidir. 4- Tüm sistem komponentleri (disk kontrol üniteleri, güç üniteleri, vb.) yedekli olmalıdır. 5- Teklif edilen veri depolama sistemi gerektiğinde harici disk sanallaştırma çözümü olarak kullanılabilecektir. Farklı marka disk sistemlerini tek bir veri havuzu gibi gösterebilecek ve gerektiğinde farklı marka disk sistemlerinden teklif edilecek veri depolama sistemine kesintisiz veri aktarımı sağlanabilmelidir. Bu özellik sağlanamıyorsa mevcut olan IBM 5020 storage in kapasitesi (16x450 GB FC disk) teklife eklenecektir. 6- Disk sistemi başka marka disk sistemlerinden erişim kesilmeden veri taşımayı desteklemelidir. 7- Teklif edilen veri depolama sistemi, herhangi bir kesinti olmaksızın veri taşınmasına (non distruptive data migration) olanak tanımalıdır. 8- Teklif edilen veri depolama sistemi 2 adet kontrol ünitesinden oluşacaktır. Bu kontrol üniteleri aktif/aktif çalışabilecek, herhangi bir kontrol ünitesi bozulduğunda diğer kontrol ünitesi üzerinden veri depolama sistemi üzerindeki verilere ulaşım sağlanabilecektir. 9- Teklif edilen veri depolama sistemi üzerinde bulunan her bir kontrol ünitesi üzerinde 8 GB olmak üzere, toplamda 16 GB önbelleğe sahip olmalıdır. Teklif edilen veri depolama sistemi desteklediği en yüksek önbellek miktarı ile teklif edilecektir. 10- Teklif edilen veri depolama sistemi 2.5 inch ve 3.5 inch lik diskleri ve gerektiğinde aynı kabinet içerisinde bu iki disk tipinin karışık olarak kullanımını destekleyecektir. 11- Teklif edilen veri depolama sistemi 2.5 inch lik diskler ile 240 diske kadar, 3.5 inch lik disklerle 120 adet diske kadar genişleyebilecektir. 12- Teklif edilen veri depolama sistemi SAS, Nearline-SAS ve SSD disklerin karışık olarak kullanımını destekleyecektir. 13- Teklif edilen veri depolama sistemi 300GB, 450GB ve 600GB 10K ve 15K rpm SAS diskleri desteklemelidir. 14- Teklif edilen veri depolama sistemi 1TB ve 2TB 7200 rpm Nearline-SAS diskleri desteklemelidir. 15- Teklif edilen veri depolama sistemi içerisine takılacak olan çekmeceler içerisine en az 12 adet veya 24 adet disk takılabilecektir. 16- Teklif edilen veri depolama sistemi üzerinde bulunan kontrol ünitelerinin her biri üzerinde, veri depolama sisteminin sunuculara olan bağlantısını sağlamak amacıyla 4 adet 8 Gbps bağlantı hızını destekleyen FC portlar ve 2 adet 1 Gbps bağlantı hızını destekleyen iscsi portlar bulunmalıdır. Teklif edilen veri depolama sistemi üzerindeki bütün sunucu bağlantı noktaları takılı olarak teslim edilecektir. Bu portlar teklif edilen veri depolama sistemi ile sağlanamıyor ise harici bir donanım ile teklife dahil edilmelidir. 17- Mevcut SAN Switch lere 8 port aktivasyon lisansı teklifi Storage teklifinde ayrıca belirtilecektir. Bu teklife 4 adet 8Gbps SFP modül fiyatı dahil edilecektir. 18- Teklif edilen veri depolama sistemi kontrol üniteleri, sistem üzerinde bulunan disk çekmeceleri ile en az 6 Gbps bağlantı hızındaki disk portları ile haberleşmelidir. 7

8 19- Teklif edilecek harici disk ünitesi üzerindeki disklerin, disk çekmeceleri ile haberleşme hızı en az 6 (altı) Gbps hızında olmalıdır. 20- Teklif edilen veri depolama sistemi yazılan verinin erişebilirliğini sağlayacak koruma teknolojisine sahip olacaktır. Veri depolama sistemi RAID 0, 1, 5, 6 ve 10 koruma yöntemlerini desteklemelidir. 21- Teklif edilen veri depolama sistemi içerisinde (2 alternatif kapasite için teklif verilecek) A- 600 GB 10K SAS disklerle oluşturulmuş, 8,8,7 Raid 5 ve yedek disk (hot spare) ayrıldıktan sonra net en az 10 TB alan ve 2 TB NL SAS disklerle oluşturulmuş 11 diskten Raid 5 yapıldıktan ve 1 adet hot spare bırakıldıktan sonra en az 18 TB net alan teklif edilecektir. B GB 10K SAS disklerle oluşturulmuş, Raid 5 ve yedek disk (hot spare) ayrıldıktan sonra net en az 5 TB alan ve 2 TB NL SAS disklerle oluşturulmuş 11 diskten Raid 5 yapıldıktan ve 1 adet hot spare bırakıldıktan sonra en az 18 TB net alan teklif edilecektir. 22- Teklif edilen veri depolama sistemi, üzerinde bulunan verilerin anlık kopyalarını alabilme özelliğine sahip olmalıdır (Snapshot). Bu işlem için bir yazılım gerekiyorsa, gerekli olan yazılım sınırsız kapasite ile teklife dahil edilmelidir. 23- Teklif edilen veri depolama sisteminde bulunan her volume den 256 adete kadar snapshot alınabilecektir. 24- Teklif edilen veri depolama sistemi, gerçek zamanlı sıkıştırmayı (Real Time Compression) desteklemelidir. Bu işlem için gerekli olan yazılımlar bu ihale kapsamında talep edilmemektedir. 25- Teklif edilen veri depolama sisteminde bulunan farklı özelliklerdeki diskler üzerindeki veriler, bir disk tipinden diğer disk tipine yani bir katmandan diğer katmana sistem kesintiye uğratılmaksızın aktarılabilmelidir (non-distruptive automatic tiering). Bu işlem için gerekli olan yazılımlar sınırsız kapasite ile teklif edilmelidir. 26- Teklif edilen veri depolama sistemi Thin Provisioning özelliğine sahip olmalıdır. Bu işlem için gerekli olan yazılımlar sınırsız kapasite ile teklif edilmelidir. 27- Teklif edilen veri depolama sistemi, uzak noktada bulunan eş özelliklere sahip olan veri depolama sistemine senkron ve asenkron olarak veri replikasyonuna olanak tanımalıdır. Bu işlem için gerekli olan yazılımlar bu ihale kapsamında talep edilmemektedir. 28- Teklif edilen veri depolama sistemi istenildiği takdirde uzak noktada bulunan eş özellikli veri depolama sistemine IP tabanlı veri replikasyonunu desteklemelidir. Bu işlem için gerekli olan yazılım lisansı bu ihale kapsamında talep edilmemektedir. 29- Sistemin yönetim yazılımı üzerinde olacaktır. Yönetim için CLI ve GUI ara yüzü bulunacaktır. 30- Teklif edilen veri depolama sistemi yazılım ve donanımı 3 yıl 5 x 9 garanti paketi kapsamında olacaktır. Sistemin arızası durumunda sisteme en geç 4 saat içerisinde uzaktan müdahale edilebilecektir. 31- Teklif edilen veri depolama sistemi, Windows, Linux, HP-UX ve Sun Solaris işletim sistemlerini desteklemelidir. 32- Teklif edilen veri depolama sistemi, yedekli güç ünitelerine sahip olmalı, herhangi bir elektrik kesintisi durumunda önbellekte bulunan veriler, diske yazılmak suretiyle geçici bir güç sağlamalı veya benzer bir teknolojiye sahip olmalı ve veri kaybını önlemelidir. 33- Mevcut IBM DS 5020 Storage Sistemin garantisini uzatılması teklifinde ayrıca belirtilecektir A / 44J8592 / PW 2 Year Onsite Repair 24x7 Same Business Day 8

9 Backup Yazılı Genel Teknik Özellikleri 1- Yedekleme yazılımının ana modülü Windows 2003 ve Windows 2008 (R2) işletim sistemleri üzerinde çalışabilmelidir. 2- Yedekleme yazılımı Windows (2003, 2008, XP, Vista, 7), Linux (Red Hat, OEL, SuSE, Debian) ve Mac OS X 10.x işletim sistemlerini ajan yardımıyla yedekleyebilmelidir. 3- Yedekleme yazılımı Exchange, SQL, SharePoint, Oracle, Lotus Domino ve Enterprise Vault uygulamaları için ajan desteği içermelidir. Bu sayede söz konusu uygulamalar çevrimiçi olarak yedeklenebilecektir. 4- Yedekleme yazılımı, yapılan yedekleme işlemleri, kartuş yönetimi vb. ile ilgili kayıtları beraberinde sağladığı bir veritabanında tutabilmelidir. İlave bir veritabanı yazılımı kullanımına gerek duymayacaktır. 5- Yedekleme yazılımının kullandığı veritabanı için otomatik bir bakım işlemi takvimlenebilecektir. 6- Yedekleme yazılımının yedeklediği veriye ilişikin katalog bilgisini kartuşa da yazmalıdır. Bu sayede gerektiği durumda kartuştaki bu bilgi geri dönüşler için kullanılabilmelidir. 7- Yedekleme yazılımı tam (full), arttırımlı (incremental) ve farklı (differential) yedekleme ve farklı medya türleri (disk, fiziksel teyp, sanal teyp) arasında imaj kopyalama (duplication) operasyonlarını yapabilmelidir. 8- Yedekleme yazılımı bir tam yedek ve ona bağlı arttırımsal yedeklerden yeni bir tam yedek seti yaratabilmelidir. 9- Yedekleme yazılımı sağladığı filtreleme imkanı sayesinde istenmeyen dosyaların yedeklenmesini önleyebilmelidir. 10- Yedekleme yazılımı yedekleme işleminin başlangıç ve bitiş zamanlarını, toplam yedekleme hacmini ve yedeklemenin başarı durumunu yönetim konsolu vasıtasıyla sergileyecektir. 11- Yedekleme yazılımı yapmış olduğu yedekleme ve kurtarma işlemlerini tarih sırasına göre listeleyecektir. 12- Yedekleme yazılımı açık dosyaların yedeklenmesini sağlamalıdır. Bu özelliğin sağlanabilmesi için ek bir lisans maliyeti gerekmemelidir. 13- Yedekleme yazılımı yapılan yedekleme ve kurtarma işlemlerinde çıkabilecek sorunları raporlayacak ve sorun çıkması durumunda belirlenen yöneticiye e-posta ile anında otomatik olarak bildirme kabiliyetine sahip olmalıdır. 14- Yedekleme yazılımı gerçekleştirdiği yedekleme, kurtarma, konfigürasyon oluşturma/değiştirme ve raporlama operasyonlarını tek bir ara yüz ile izleme ve yönetme özelliği içermelidir. 15- Yedekleme yazılımı gerektiğinde sadece dosya ve dizinlere ait hakları (ACL) geri dönebilmelidir. 16- Yedekleme yazılımı medya havuzlarını desteklemelidir. 17- Yedekleme yazılımı kullandığı yedekleme cihazında bulunan kartuşları barkod etiketi ile tanıma kabiliyeti olacaktır. 18- Yedekleme yazılımı T10 olarak isimlendirilen teyp sürücü temelli veri şifrelemesi standardını desteklemelidir. 19- Yedekleme yazılımı SAN mimarisi üzerinden yedekleme ve geri dönme operasyonlarını desteklemelidir. 20- Yedekleme yazılımı yerel ve uzak NDMP desteği içermelidir. 21- Yedekleme yazılımı Oracle RAC (10G ve 11G) veritabanının çevrimiçi yedeğini alabilmelidir. 22- Yedekleme yazılımı Microsoft Exchange 2007 ve Exchange 2010 desteği içermelidir. 9

10 23- Yedekleme yazılımı sağladığı ajan yardımıyla mailbox yedeği almaksızın, Exchange sunucuya ait yedeklenen veritabanı üzerinden e-posta bazında geri dönüşe imkan sağlamalıdır. Yedekleme yazılımı bu operasyonu Exchange üzerinde Recovery Storage Group yada Recovery Database yaratmadan gerçekleştirebilmelidir. 24- Yedekleme yazılımı sağladığı tek bir ajan yardımıyla Microsoft Active Directory yedeklemesini yapabilmelidir. Aynı ajanı kullanarak Active Directory objelerini sistemi durdurmaya gerek kalmadan çevrimiçi olarak geri dönebilmelidir. 25- Yedekleme yazılımı sağladığı ajan yardımıyla Microsoft SharePoint Server dökümanları için obje tabanlı geri dönüşe imkan vermelidir. 26- Yedekleme yazılımı VMware ESX (4.0, 5.0) ve Microsoft Hyper-V (R2) sanallaştırma teknolojilerini desteklemelidir. Bu teknolojilerle entegre olarak klasik yedekleme metodları kullanmaksızın (sanal makine içine ajan kurmadan) çalışmakta olan sanal makinelerin yedeklerini alabilmelidir. 27- Yedekleme yazılımı VMware/HyperV ortamında alacağı tek yedekle hem sanal makine seviyesinde hem de obje seviyesinde (dosya ve dizin) geri dönüş olanağı sağlayan çeşitli betiklere dayalı olmayan entegre bir çözüm sağlamalıdır. Tüm yedekleme ve geri dönme operasyonları sadece grafik arayüz kullanılarak gerçekleştirilebilmelidir. 28- Yedekleme yazılımı sanal makineler yedeğini alırken sanal makine içinde çalışan Active Directory, Exchange, SQL uygulamalarında tutarlı yedeğini alabilmelidir. Alınan bu tek yedekten sanal makinenin hem tamamı hem de sanal makine içinde çalışan bahsi geçen uygulamalar için obje temelli (e-posta, veritabanı vs.) geriye dönüş sağlamalıdır. 29- Yedekleme yazılımı VMware üzerindeki sanal makine yedeklerinin durumunu vcenter arayüzü üzerinden takip edilmesini sağlayacak bir eklenti sağlamalıdır. 30- Yedekleme yazılımı fiziksel sunucuların yedeklerini aldığı sırada eş zamanlı olarak VMware ve Hyper-V sanallaştırma platformalarında çalışacak şekilde dönüşümünü gerçekleştirebilmelidir. 31- Yedekleme yazılımı daha önceden yedeği alınmış bir fiziksel sunucuyu VMware ve Hyper-V sanallaştırma platformlarında çalışacak şekilde dönüşümünü sağlayabilmelidir. 32- Yedekleme yazılımı sunucuları imaj temelli olarak yedekleyebilmelidir. Gerektiği durumda bu imaj kullanılarak farklı donanımlara geri dönme ve sanal platformlara dönüşüm gerçekleştirilebilmelidir. 33- Yedekleme yazılımı Exchange 2010 ve dosya sunucular için arşivleme yapabilmelidir. 34- Yedekleme yazılımı doğrudan kullanıma hazır, entegrasyon gerektirmeyen bir tekilleştirme çözümü sunmalıdır. 35- Yedekleme yazılımı tekilleştirme operasyonunu hem istemci (kaynak) üzerinde hem de yedekleme sunucusu üzerinde gerçekleştirebilmelidir. 36- Yedekleme yazılımı hem Windows hem de Linux sistemler için kaynakta tekilleştirmeyi desteklemelidir. 37- Yedekleme sunucusu üzerinde gerçekleştirilen tekilleştirme ara bir yedekleme ya da tampon depolama alanı gerektirmeksizin, doğrudan (inline) yapılabilmelidir. 38- Tekilleştirme çözümü herhangi bir disk ünitesinin donanım olarak bütünleşik bir parçası olmamalıdır. Farklı bağlantı tiplerini (FC, iscsi) desteklemelidir. 39- Tekilleştirme çözümü farklı site'lere IP üzerinden replikasyonu desteklemelidir. Bu sayede kurumun yedekleme altyapısı için bir felaket kurtarım çözümü oluşturulmasına imkan sağlayabilmelidir. 40- Yedekleme yazılımı kapasite temelli lisanslama ile temin edilebilmelidir. 41- Yedekleme yazılımı üreticisinin Türkiye de yerel bir ofisi bulunmalıdır. 1 0

11 TEKLİF MEKTUBU 19 Maddelik Turgut Özal Üniversitesi Backup Yazılımı ve Storage Kapasite Artırımı Alımı İşi İdari ve Teknik Şartnamesi tarafımızca okunmuş, anlaşılmış ve kabul edilmiştir. İhale dokümanında yazılı bulunan hususlara göre KDV hariç, Backup Yazılımı ve Storage Kapasite Artırımı Alım İşini toplam TL (Yazıyla.. TL) bedelle satmayı taahhüt ederim. İş bu teklifim 30 (otuz) takvim günü geçerlidir. S.NO GRUP CİNSİ-MARKASI ADET FİYAT 1 Backup Yazılımı 1 2 Storage Kapasite Artırımı, Yeni Sistemi Net 23TB ve 28TB Kapasite için 1 Fiyatlarımıza nakliye, montaj işçilik, kurulumda gerekecek kablo ve aparat bedelleri dâhildir. Tarih : /.. / 2012 Adres : İlgili Kişi : Telefon : Fax : Adı Soyadı/Ünvanı : Kaşe ve İmza : 1 1

TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ

TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ İDARİ ve TEKNİK ŞARTNAME Doküman No Mİ_F_13 Revizyon No. 00 Rev. Tarihi 00 Yayın Tarihi 03.03.2010 Şartname No 009 Madde 1- İş Sahibi İdareye İlişkin Bilgiler KÜTÜPHANE TEFRİŞATI

Detaylı

GÜVENLİK ÜRÜNLERİ LİSANSI TÜRKİYE İŞ KURUMU DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

GÜVENLİK ÜRÜNLERİ LİSANSI TÜRKİYE İŞ KURUMU DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÜVENLİK ÜRÜNLERİ LİSANSI TÜRKİYE İŞ KURUMU DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Güvenlik Ürünleri Lisansı hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale

Detaylı

DEVLET MALZEME OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

DEVLET MALZEME OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DEVLET MALZEME OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı Yedekleme Sistemi ve Kule Tipi Sunucu Alım Teknik Şartnamesi Haziran -2013 t Yedekleme Sistemi ve Kule Tipi Sunucu Alım Teknik Şartnamesi

Detaylı

ESKİŞEHİR TİCARET ODASI

ESKİŞEHİR TİCARET ODASI ESKİŞEHİR TİCARET ODASI Sayı : 19363 01.10.2012 Konu : Disk Depolama Sistemi Alımı Sayın Üyemiz, Odamız Disk Depolama Sistemi Alımı kapalı zarfta teklif almak sureti ile satın alınacaktır. Tekliflerinizin

Detaylı

İHALE İLANI ÜÇ BOYUTLU KOORDİNAT ÖLÇÜM CİHAZI SATIN ALINACAKTIR.

İHALE İLANI ÜÇ BOYUTLU KOORDİNAT ÖLÇÜM CİHAZI SATIN ALINACAKTIR. BU SİTEDE YAYINLANAN BİLGİLER ASIL BELGENİN YERİNE GEÇMEZ. YAYINLANAN BELGELER İLE ORJİNAL İHALE BELGELERİ ARASINDAKİ FARKLILIKLARDA ORJİNAL BELGE GEÇERLİDİR. BURADAKİ BİLGİLER SADECE BİLGİ AMAÇLIDIR.

Detaylı

İHALEYE DAVET MEKTUBU

İHALEYE DAVET MEKTUBU Sayın Proje Adı CEMER KENT EKIPMANLARI SA. TIC. LTD. STI. : İHALEYE DAVET MEKTUBU : Sonsuz Enerji Kaynağı Güneşten Doğa Dostu Enerji Üretim 19/12/2013 1. Sizi aşağıda belirtilen mal /hizmet / yapım işi

Detaylı

Bölüm A: İsteklilere Talimatlar

Bölüm A: İsteklilere Talimatlar TEKLİF DOSYASI Bölüm A: İsteklilere Talimatlar Kalkınma Ajansları Tarafından Mali Destek Sağlanan Projeler Kapsamındaki İhaleler için İSTEKLİLERE TALİMATLAR İhaleye katılacak olan isteklilerin aşağıda

Detaylı

2.3.2 Yedekleme yazılımı yedekleri 2.4 maddede teklif edilecek Disk Tabanlı Yedekleme Sistemine yedekleyecektir. 2.3.3 Yedekleme profilleri kurumumuz

2.3.2 Yedekleme yazılımı yedekleri 2.4 maddede teklif edilecek Disk Tabanlı Yedekleme Sistemine yedekleyecektir. 2.3.3 Yedekleme profilleri kurumumuz 2014 YILI TÜRKİYE TAŞKÖMÜRÜ KURUMU SUNUCU, HARİCİ DEPOLAMA, YEDEKLEME YAZILIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ 1. AMAÇ TTK Genel Müdürlüğü bilgi işlem sistemlerinin felaket yönetimi kapsamında Sunucu, Harici Depolama

Detaylı

I - İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR

I - İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR 16 ADET ÖZEL AMAÇLI MASAÜSTÜ, 7 ADET TAŞINABİLİR, 10 ADET BÜTÜNLEŞİK, 1 ADET MİNİ BİLGİSAYAR VE 23 ADET 27" LCD MONİTÖR ALIMI İDARİ ŞARTNAME TASLAĞI (3/g) (Bu İdari Şartnamede Türkiye Radyo-Televizyon

Detaylı

İHALE İLANI KABLO SATIN ALINACAKTIR. İhale Kayıt Numarası : 2015/26400 b) Telefon ve Faks Numarası: 0(222) 224 00 00 (4435-4436)/ 225 50 60-225 72 72

İHALE İLANI KABLO SATIN ALINACAKTIR. İhale Kayıt Numarası : 2015/26400 b) Telefon ve Faks Numarası: 0(222) 224 00 00 (4435-4436)/ 225 50 60-225 72 72 BU SİTEDE YAYINLANAN BİLGİLER ASIL BELGENİN YERİNE GEÇMEZ. YAYINLANAN BELGELER İLE ORJİNAL İHALE BELGELERİ ARASINDAKİ FARKLILIKLARDA ORJİNAL BELGE GEÇERLİDİR. BURADAKİ BİLGİLER SADECE BİLGİ AMAÇLIDIR.

Detaylı

BİLGİ TOPLUMUNA DÖNÜŞÜM VE BİLGİ İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ MALİ DESTEK PROGRAMI

BİLGİ TOPLUMUNA DÖNÜŞÜM VE BİLGİ İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ MALİ DESTEK PROGRAMI İZMİR KALKINMA AJANSI BİLGİ TOPLUMUNA DÖNÜŞÜM VE BİLGİ İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ MALİ DESTEK PROGRAMI Referans Numarası: TR31/14/BTD01/0036 SAĞIMDAN ŞİŞEYE SÜTTE KOORDİNASYON VE BİLGİ PAYLAŞIMI PROJESİ MAL

Detaylı

İHALE İLANI. MUHTELİF TÜR ve TONAJDA VİNÇ SATIN ALINACAKTIR

İHALE İLANI. MUHTELİF TÜR ve TONAJDA VİNÇ SATIN ALINACAKTIR BU SİTEDE YAYINLANAN BİLGİLER ASIL BELGENİN YERİNE GEÇMEZ. YAYINLANAN BELGELER İLE ORJİNAL İHALE BELGELERİ ARASINDAKİ FARKLILIKLARDA ORJİNAL BELGE GEÇERLİDİR. BURADAKİ BİLGİLER SADECE BİLGİ AMAÇLIDIR.

Detaylı

Bölüm A: İsteklilere Talimatlar

Bölüm A: İsteklilere Talimatlar TEKLİF DOSYASI Bölüm A: İsteklilere Talimatlar Kalkınma Ajansları Tarafından Mali Destek Sağlanan Projeler Kapsamındaki İhaleler için İSTEKLİLERE TALİMATLAR İhaleye katılacak olan isteklilerin aşağıda

Detaylı

I - İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR

I - İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR 16 ADET ÖZEL AMAÇLI MASAÜSTÜ, 7 ADET TAŞINABİLİR, 10 ADET BÜTÜNLEŞİK, 1 ADET MİNİ BİLGİSAYAR VE 23 ADET 27" LCD MONİTÖR ALIMI İDARİ ŞARTNAME TASLAĞI (3/g) (Bu İdari Şartnamede Türkiye Radyo-Televizyon

Detaylı

Ek 3 Teklif Dosyası TEKLİF DOSYASI

Ek 3 Teklif Dosyası TEKLİF DOSYASI SR Ek-3 Teklif Dosyası Satın Alma Rehberi Ek 3 Teklif Dosyası TEKLİF DOSYASI SR Ek-3 Teklif Dosyası Satın Alma Rehberi Bölüm A: İsteklilere Talimatlar Kalkınma Ajansları Tarafından Mali Destek Sağlanan

Detaylı

İHALEYE DAVET MEKTUBU

İHALEYE DAVET MEKTUBU SR Ek 2 İhaleye Davet Mektubu Satın Alma Rehberi Sayın: Proje Adı : İHALEYE DAVET MEKTUBU././2015.. 1. Sizi aşağıda

Detaylı

TÜRKİYE RADYO-TELEVİZYON KURUMUNUN 4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNUNUN 3 ÜNCÜ MADDESİNİN (G) BENDİ KAPSAMINDA AÇIK İHALE USULU İLE YAPACAĞI MAL ALIMLARINDA UYGULANACAK TİP İDARİ ŞARTNAME (Bu İdari Şartnamede

Detaylı

Prodea Bilgi Teknolojileri LTD. ŞTİ Kurumsal ERP Uygulayıcılarına Yönelik Mobil Süreç Yönetim Paketi Projesi Mal Alımı İhalesi TEKLİF DOSYASI

Prodea Bilgi Teknolojileri LTD. ŞTİ Kurumsal ERP Uygulayıcılarına Yönelik Mobil Süreç Yönetim Paketi Projesi Mal Alımı İhalesi TEKLİF DOSYASI Prodea Bilgi Teknolojileri LTD. ŞTİ Kurumsal ERP Uygulayıcılarına Yönelik Mobil Süreç Yönetim Paketi Projesi Mal Alımı İhalesi TEKLİF DOSYASI Bölüm A: İsteklilere Talimatlar Kalkınma Ajansları Tarafından

Detaylı

İHALEYE DAVET MEKTUBU 25/ 11 / 2013

İHALEYE DAVET MEKTUBU 25/ 11 / 2013 ALKOR ALÜMİNYUM ENERJİ SAN. TİC. LTD. ŞTİ. Sayın Proje Adı İHALEYE DAVET MEKTUBU 25/ 11 / 2013 : :ŞEBEKE BAĞLANTILI FOTOVOLTAİK GÜÇ SANTRALİNİN TASARIMI VE UYGULANMASI 1. Sizi aşağıda belirtilen mal alımı

Detaylı

SR Ek 4 Değerlendirme Komitesi Tayini Satın Alma Rehberi TEKLİF DOSYASI

SR Ek 4 Değerlendirme Komitesi Tayini Satın Alma Rehberi TEKLİF DOSYASI TEKLİF DOSYASI Bölüm A: İsteklilere Talimatlar Kalkınma Ajansları Tarafından Mali Destek Sağlanan Projeler Kapsamındaki İhaleler için İSTEKLİLERE TALİMATLAR İhaleye katılacak olan isteklilerin aşağıda

Detaylı

İLANLI USUL İÇİN STANDART GAZETE İLANI FORMU

İLANLI USUL İÇİN STANDART GAZETE İLANI FORMU SR Ek 1 - Ilanli Usul Için Standart Gazete Ilani Formu İLANLI USUL İÇİN STANDART GAZETE İLANI FORMU Mal Alımı için ihale ilanı Borpanel Mobilya Ürünleri İnşaat Malzeme Sanayi Ve Dış Ticaret A.Ş Orta Karadeniz

Detaylı

Bölüm A: İsteklilere Talimatlar

Bölüm A: İsteklilere Talimatlar TEKLİF DOSYASI 1 Bölüm A: İsteklilere Talimatlar 2 İSTANBUL HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON İHRACATÇI BİRLİĞİ (İHKİB) AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLECEK BİLGİ ODAKLI EKONOMİK KALKINMA MALİ DESTEK PROGRAMI KAPSAMINDA

Detaylı

1. EKLER LİSTESİ (HİZMET ALIM İHALESİ)

1. EKLER LİSTESİ (HİZMET ALIM İHALESİ) 1. EKLER LİSTESİ (HİZMET ALIM İHALESİ) SR EK 1: İlanlı Usul İçin Standart Gazete İlanı Formu SR EK 3: Teklif Dosyası Bölüm A: İsteklilere Talimatlar Bölüm B: Taslak Sözleşme (Özel Koşullar) ve Ekleri Söz.

Detaylı

UMEY ENERJİ, ENDÜSTRİYEL VE İLERİ TEKNOLOJİK CİHAZLAR, LED AYDINLATMA, MÜHENDİSLİK VE AR-GE LTD. ŞTİ. TRB1/13/İYMDP/0107 REFERANS NOLU

UMEY ENERJİ, ENDÜSTRİYEL VE İLERİ TEKNOLOJİK CİHAZLAR, LED AYDINLATMA, MÜHENDİSLİK VE AR-GE LTD. ŞTİ. TRB1/13/İYMDP/0107 REFERANS NOLU UMEY ENERJİ, ENDÜSTRİYEL VE İLERİ TEKNOLOJİK CİHAZLAR, LED AYDINLATMA, MÜHENDİSLİK VE AR-GE LTD. ŞTİ. TRB1/13/İYMDP/0107 REFERANS NOLU İLERİ TEKNOLOJİ POWER LED ELEMANLARI İLE UZUN ÖMÜRLÜ, DÜŞÜK MALİYETLİ

Detaylı

TEKLİF DOSYASI!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

TEKLİF DOSYASI!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! TEKLİF DOSYASI Bölüm A: İsteklilere Talimatlar Kalkınma Ajansları Tarafından Mali Destek Sağlanan Projeler Kapsamındaki İhaleler için İSTEKLİLERE TALİMATLAR İhaleye katılacak olan isteklilerin aşağıda

Detaylı

Mal Alımı İçin İhale İlanı

Mal Alımı İçin İhale İlanı İHALE DOSYASI Mal Alımı İçin İhale İlanı Adapa Bilgi Sistemleri Turizm Sanayi ve Ticaret A.Ş, İzmir Kalkınma Ajansı 2012 Yılı Projesi kapsamında T P M A N Toplam Verimlilik Yönetimi Sisteminin Geliştirilmesi

Detaylı

SR Ek 3 Teklif Dosyası Satın Alma Rehberi TEKLİF DOSYASI

SR Ek 3 Teklif Dosyası Satın Alma Rehberi TEKLİF DOSYASI TEKLİF DOSYASI Bölüm A: İsteklilere Talimatlar Kalkınma Ajansları Tarafından Mali Destek Sağlanan Projeler Kapsamındaki İhaleler için İSTEKLİLERE TALİMATLAR İhaleye katılacak olan isteklilerin aşağıda

Detaylı

SR Ek 3 Teklif Dosyası TEKLİF DOSYASI

SR Ek 3 Teklif Dosyası TEKLİF DOSYASI TEKLİF DOSYASI Bölüm A: İsteklilere Talimatlar Kalkınma Ajansları Tarafından Mali Destek Sağlanan Projeler Kapsamındaki İhaleler için İSTEKLİLERE TALİMATLAR İhaleye katılacak olan isteklilerin aşağıda

Detaylı

ARAÇ ALIMI İHALESİ TEKLİF DOSYASI

ARAÇ ALIMI İHALESİ TEKLİF DOSYASI ARAÇ ALIMI İHALESİ TEKLİF DOSYASI İÇİNDEKİLER Bölüm A: İsteklilere Talimatlar Bölüm B: Taslak Sözleşme (Özel Koşullar) ve Ekleri o Söz. Ek-1: Genel Koşullar o Söz. Ek-2: Teknik Şartname o Söz. Ek-3: Teknik

Detaylı

SR Ek 1 - Ilanli Usul Için Standart Gazete Ilani Formu

SR Ek 1 - Ilanli Usul Için Standart Gazete Ilani Formu SR Ek 1 - Ilanli Usul Için Standart Gazete Ilani Formu Satın Alma Reh İLANLI USUL İÇİN STANDART GAZETE İLANI FORMU Mal Alımı İçin İhale İlanı Elmaslar İmalat Tıbbi Cihazlar İnş. Taş. İth. İhr. San. ve

Detaylı