HK15-B8-002 İDARİ/TEKNİK HUSUSLAR DOKÜMANI HK15-B8-002 TECHNICAL CONDITIONS DOCUMENTS

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "HK15-B8-002 İDARİ/TEKNİK HUSUSLAR DOKÜMANI HK15-B8-002 TECHNICAL CONDITIONS DOCUMENTS"

Transkript

1 HK15-B8-002 İDARİ/TEKNİK HUSUSLAR DOKÜMANI HK15-B8-002 TECHNICAL CONDITIONS DOCUMENTS 1. Adı ve Miktarı: 6 kalem (11 Adet) Komuta Kontrol Uçakları Yedek Malzeme Bakım/Onarım Hizmet Alımı Name and Quantity: 6 items (11 EA) Purchase of Comment Control Aircraft Spare Parts Maintenance/Repair Service. 2. Teslim Süresi: Onarımı yapılacak malzemelerin Yüklenici tarafından teslim alınmasından itibaren 30 (otuz) takvim günü dür. Delivery Time: The delivery time is 30 (thirty) calendar days after the materials to be repaired are received by the contractor İdare, 2 inci madde de belirtilen teslim süresini aşan tekliflerin değerlendirmeye alınıp alınmaması konusunda serbesttir. Contracting entity shall be entitled to decide on whether the proposals exceeding the delivery period specified in the article 2 are received for consideration or not Onarılan malzemeler tek partide teslim edilecektir. Repaired materials shall be delivered in one lot. 3. Kısmi Teklifler : Bu ihalede kısmi teklif verilebilir. Partial Bids:For this tender, partial tender may be submitted. 4. Teslim Yeri/Place of Delivery 4.1. Yabancı istekliler için; Malzemenin teslim şekli FOB/FCA olacaktır. For foreign tenderers, method of delivery shall be FOB/FCA Serbest bölgeden teklif veren istekliler için; teslim şekli serbest bölge çıkış kapısı olacaktır. Delivery method for bidders located in Free Zone is to deliver to the Free Zone Exit Gate Yabancı istekliler için, ABD dışından yapılacak sevkıyatlar için, FOB/FCA teslim yeri olarak, malzemenin cinsi, miktarı, ağırlığı ve hacmi göz önüne alınarak MSB.lığının anlaşmalı olduğu deniz taşıma şirketinin sefer yaptığı LAHİKA-2 de belirtilen herhangi bir liman ve/veya Hava Yolu ile sevk için Türk Hava Yollarının ( ) (veya İdarenin sözleşmeli hava taşıma şirketi) sefer yaptığı herhangi bir hava limanı proforma faturada belirtilecektir. İstekli tarafından deniz yolu ile taşıma için LAHİKA-3 te belirtilen limanlardan bir tanesinin teslim yeri olarak belirlenememesi durumunda; İdarenin onaylayacağı herhangi bir FOB/FCA teslim limanı bildirilecektir. For foreign tenderers, For the shipments to be made outside of the U.S.A, by taking the type, quantity, weight and volume of the goods into consideration, any port indicated in APPENDIX-3 with which Ministry of National Defense maritime transportation company has a contract and/or for deliveries via airway, any airport to which the Turkish Air Lines (www.thy.com.tr) (or air transportation company of the Contracting Entity under a service contract) has a flight shall be stated in the profoma invoice as FOB/FCA place of delivery. In the event that any of the ports listed in APPENDIX- 2 can not determined by the tenderer as place of delivery, any FOB/FCA delivery port that shall be approved by the Contracting Entity shall be notified. ABD ve Kanada dan yapılacak sevkıyatlarda teslim yeri MSB.lığının Freight Forwarder (F/F) hizmeti yapan sözleşmeli şirketidir. F/F firmasının adresi aşağıda belirtilmiştir. ABD ve Kanada dan yapılacak sevkıyatlarda teslim şekli ve yeri FCA EAGLE VAN LINES INC/JAMAICA olarak teklif edilecektir. Taşıma MSB. lığının anlaşmalı olduğu deniz taşıma şirketi veya THY (Türk Hava Yolları) ile yapılacak ve navlun ve F/F hizmeti ücreti dahil olmak üzere malzemenin F/F tarafından teslim alınmasına müteakip malzemenin Türkiye deki son teslim adresine gelinceye kadar oluşacak her türlü masraf İDARE ye ait olacaktır. For the shipments to be made from the USA and Canada, place of delivery is MOD`s Freight Forwarder (F/F)`s company under a service contract. F/F`s address is undermentioned. For the shipments to be made from the USA and Canada, method and place of delivery shall be FCA EAGLE VAN LINES INC/JAMAICA Transportation shall be made either by the maritime transportation company with which MOD has a contract or by THY (Turkish Airlines) and all costs including freight and F/F charges after the goods were received by F/F until they are delivered to the final delivery address in Turkey shall be borne by the CONTRACTING ENTITY. 1

2 Şirketin adresi: EAGLE VAN LINES INC. / Porter Road,Jamaica NY USA Address of the company: EAGLE VAN LINES INC./ Porter Road,Jamaica NY USA Şirketin Telefon Numarası/Phone number: Şirketin Faks Numarası/Fax number: Elektronik Posta/ Serbest Bölgeden teklif veren istekliler için teslim yeri ilgili Serbest Bölge Çıkış Kapısıdır. Serbest bölge işlem formunun tanzim tarihi teslim tarihi olarak esas alınacaktır. For tenderers who submit tenders from Free Zone; place of delivery is the related Free Zone Exit Gate. Preparation date of the free zone form shall be accepted as delivery date Serbest bölgeden teklif veren istekliler için; taahhüdün tamamının yerine getirilmesi sürecinde malzemenin Serbest Bölge Çıkış Kapısında teslimine kadar tahakkuk edecek her türlü vergi, resim, harç ve diğer masraflar istekliye, Serbest Bölge Çıkış Kapısından sonra tahakkuk edecek vergi, resim ve harç masrafları ise İdare ye aittir. For the bidders located in Free Zone; any duty, levy and charge and as such to be incurred to the delivery at the Free Zone Exit Gate shall be borne by the Bidder and those after Free Zone Exit Gate by the Contracting Entity TÜRKİYE'deki Teslim Limanı / Delivery Port In Turkey : Hava Limanı : ESENBOĞA HAVALİMANI ANKARA/TÜRKİYE Airport : ESENBOGA AIRPORT ANKARA/TURKEY Deniz Limanı : HAYDARPAŞA LİMANI İSTANBUL/TÜRKİYE Seaport : HAYDARPASA SEAPORT ISTANBUL/TURKEY 5. Sevk edilen malzemenin Türkiye deki kati kabulünü müteakip en geç 30 (otuz) gün içinde ödeme yapılacaktır. Payment shall be made in maximum 30 (thirty) days after final acceptance of the materials in Turkey. 6. Muayeneye esas hususlar/the Matters Related to the Inspection: 6.1. Kontrol teşkilatı ve muayene komisyonu personeli tarafından yapılan kontroller sonucunda bulunan aksaklıklar ücretsiz olarak giderilecektir. Defects determined by the personnel of the control agency and inspection commission during the inspections shall be repaired free of charge 6.2. Malzemelerin kesin kabul işlemleri 3 üncü HİBM K.lığında yapılacak ve üreticinin kendi dokümanlarında yer alan fonksiyon kontrolleri neticesinde malzemelerin faaliyeti teyit edilecektir. Final acceptance processes of the materials shall be carried out in the 3rd Air Supply Maintenance Center Command, and the activity of the materials shall be confirmed according to the result of the functional controls included in the manufacturer s own documents Kontrol teşkilatında asil ve yedek olarak, 11 nci Hv.Ulş.Ana Üs K.lığı tarafından Aviyonik teknisyeni görevlendirilecektir. Avionics Technician with the specialization number shall be commissioned, as both permanent and reserve, by the 11th Air Transportation Main Base Command to the control agency Malzemelerin bakımı/onarımı sonrasında belge kontrolü: Bakım/onarımı tamamlanan malzemelerin muayenesi aşamasında aşağıda belirtilen belgeler yüklenici tarafından muayene komisyonuna verilecektir. Document Control after Material Maintenance/Repair: The followings shall be submitted to the Inspection Commission by the contractor during the inspection of the materials, of which maintenance/repair has been completed: 2

3 (1) Onaylı FAA Form veya EASA Form One veya COC belgesi, Approved FAA Form or EASA Form One or COC Certificate (2) Onaylı SB ve AD listesi (var ise). Approved SB and AD Lists (if available). 7. Ambalajlamaya esas hususlar: Malzemeler; dışarıdan gelecek baskı, kuvvet, sarsıntılara ve sıvı temasına karşı korunabilecek şeklinde ambalajlanacak, ambalajların üzerine malzemenin tanıtıcı bilgileri silinmeyecek şekilde şablon kullanılarak yazılacaktır. Packaging: The materials shall be packaged in such a way that they shall be resistant to pressure, force, shake, and liquid contact from the outside. Explanatory information of the material shall be written on the package indelibly by using a pattern. 8. Garanti süresi ile ilgili hususlar: Malzemelerin garanti süresi 1 (bir) yıl olacaktır. Garanti süresinin başlangıç tarihi muayene heyetinin vereceği kesin kabul raporunun tanzim tarihidir. Warranty: Warranty period of the materials shall be 1 (one) year. The beginning of warranty period is the arrangement date of the final acceptance report by the inspection commission. 9. Diğer Hususlar/The Other Matters: 9.1. Bahse konu iş için, onarım teklifi veya daha düşük konfigürasyonda olmamak kaydıyla değişim (exchange) teklifi verilebilecektir. For the subject work, a repair offer, or an exchange offer provided that it shall not have a lower configuration, may be given İşin, onarım teklifi veren istekli üzerinde kalması durumunda, onarım merkezinde malzemelerin onarılamayacak durumda olduğu tespit edildiğinde sıcak keşif ücreti ödenmeyecektir. In the event that the work is awarded to the tenderer giving a repair offer; the price of hot section inspection shall not be paid, if it is found that the materials can not be repaired in the maintenance center Ödemeler muayene komisyonun muayeneyi tamamlamasını müteakip, hak ediş raporu ile yapılacaktır. Payments shall be made with the progress payment report after the inspection commission completes the inspection Alım fiyat üzerinde görüşme yapılarak sonuçlandırılacaktır. The tender shall be concluded by making negotiations on purchase price Gerekli görülmesi halinde, Değerlendirme komisyonu; fiyatların doğru analiz edilebilmesi amacıyla, firmalardan maliyet girdilerini isteyebilir. If required, Tender Commission may request of the bidders the cost inputs and sub-system costs according to the feature of the Project in order to correctly analyse the prices. 3

4 LAHİKALAR/ APPENDIXES LAHİKA-1 Proforma Fatura Örneği APPENDIX-1 Sample Of Proforma Invoice LAHİKA-2 İDARE NİN ANLAŞMALI OLDUĞU DENİZ TAŞIMA ŞİRKETİNİN UĞRADIĞI YÜKLEME LİMANLARI APPENDIX-2 (LOADING SEA PORTS WHICH ADMINISTRATION S CONTRACTOR TRANSPORTATİON COMPANY ARRIVES) 4

5 PROFORMA FATURA ÖRNEĞİ (SAMPLE COPY OF PROFORMA INVOICE) LAHİKA-1 APPENDIX -1 FİRMANIN ADI/COMPANY NAME: FİRMANIN ADRESİ/COMPANY ADDRESS: TELEFONU/PHONE NUMBER : BELGEGEÇER NUMARASI/FAX NUMBER: E-POSTA ADRESİ/ ADDRESS : WEB SİTESİ /WEB SITE: PROJE NO/TurAF REF NO : HK15-B8-002 PROJENİN ADI/TurAF PROJECT NAME : PROFORMA FATURANIN TARİHİ/PROFORMA INVOICE DATE : PROFORMA FATURA NO/PROFORMA INVOICE NUMBER: ONARIM MERKEZİ /REPAIR CER IBAN/HESAP NUMARASI/BAN/ACCOUNT NUMBER: : S/N I/N STOK NUMARA/ STOCK NUMBER PARÇA NUMARA/ PART NUMBER İSMİ NOMENCLATURE MİKTAR QTY D/B U/I BİRİM FİYATI/ UNIT TOPLAM FİYATI/ TOTAL DEĞİŞİM BİRİM FİYATI// EXCHANGE UNIT DEĞİŞİM TOPLAM FİYATI / EXCHANGE TOTAL TESLİM TARİHİ/ DELIVERY TIME 1 NOT/ NOTES : TOPLAM GEÇİLEMEZ BEDEL (SAYIYLA) : TOPLAM GEÇİLEMEZ BEDEL (YAZIYLA) : TOTAL NOT TO EXCEED IN FIGURE : TOTAL NOT TO EXCEED PRİCE IN WRITING : TOPLAM DEĞİŞİM BEDEL (SAYIYLA) : TOPLAM DEĞİŞİM BEDEL (YAZIYLA) : TOTAL EXCHANGE IN FIGURE : TOTAL EXCHANGE PRİCE IN WRITING : İDARİ KONULAR : ADMINISTRATIVE SUBJECTS: 1. ÖDEME ŞEKLİ : ATAŞE KREDİSİ PAYMENT METHOD ATTACHE CREDIT 2. TEKLİF GEÇERLİLİK SÜRESİ : 60 (ALTMIŞ) GÜN VALIDITY OF OFFER : 60 (SIXTY) DAYS 3. TESLİM ŞEKLİ VE YERİ : DELIVERY METHOD AND PLACE : 4. GARANTİ SÜRESİ : 12 (ONİKİ) AY WARRANTY PERIOD : 12 (TWELVE) MONTHS 5. İdari ve Teknik Hususlar Dokümanının tüm maddelerini okuduk. Firmamız istenen tüm hususları kayıtsız şartsız yerine getirmeyi taahhüt etmektedir. We have read each and every artıcle; our company agrees and accepts uncondıtıonally any and all terms and condıtıons whıch requıred to be complıed wıth and undertaken to perform and fulfill all provisions İMZA/SIGNATURE YETKİLİ PERSONELİN ADI VE SOYADI/ AUTHORIZED PERSON S NAME AND SURNAME BU PROFORMA FATURA..SAYFADAN İBARETTİR. THIS PROFORMA COVERS... PAGES.. 5

6 LAHİKA-2 APPENDIX-2 İDARE NİN ANLAŞMALI OLDUĞU DENİZ TAŞIMA ŞİRKETİNİN UĞRADIĞI YÜKLEME LİMANLARI (LOADING SEA PORTS WHICH ADMINISTRATION S CONTRACTOR TRANSPORTATİON COMPANY ARRIVES) 1. Kuzey Avrupa Hattı (North Europe Line) Antwerp,Rotterdam, Bremen, Hamburg, Emden, Immingham, Felixtowe 2. Akdeniz Hattı /Karadeniz Hattı (Mediterranean Line)/ (Black Sea Line) Marseille, La-Spezia, Talamone, Ancona, Cenova, Barcelona, Valencia, Piraeus, Alexandria, Taranto, Haifa, Ashdod, Odessa, Trieste 3. Amerika Hattı (America Line) Newyork, New Jersey, Wilmington, N.C.Charleston, Houston, Mobile, Sunny Point, Baltimore 4. Uzakdoğu Hattı (Far East Line) Singapore, Hong Kong, Busan, Shanghai, Karachi, Mumbai, Durban/ Republic of South Africa 6

2015 YILINDA YURT DIŞI TEMSİLCİLİKLER KANALI İLE YAPILACAK MAL ALIMLARI İÇİN İDARİ ŞARTNAME (ÖDEMESİ ATAŞE KREDİSİ İLE YAPILACAK OLANLAR)

2015 YILINDA YURT DIŞI TEMSİLCİLİKLER KANALI İLE YAPILACAK MAL ALIMLARI İÇİN İDARİ ŞARTNAME (ÖDEMESİ ATAŞE KREDİSİ İLE YAPILACAK OLANLAR) T.C. HAVA KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI HAVA LOJİSTİK KOMUTANLIĞI ETİMESGUT/ANKARA REPUBLIC OF TURKEY THE TURKISH AIR FORCE THE AIR LOGISTICS COMMAND ETIMESGUT/ ANKARA 2015 YILINDA YURT DIŞI TEMSİLCİLİKLER KANALI

Detaylı

2013 YILINDA YURT DIŞI TEMSİLCİLİKLER KANALI İLE YAPILACAK MAL ALIMLARI İÇİN İDARİ ŞARTNAME (ÖDEMESİ ATAŞE KREDİSİ İLE YAPILACAK OLANLAR)

2013 YILINDA YURT DIŞI TEMSİLCİLİKLER KANALI İLE YAPILACAK MAL ALIMLARI İÇİN İDARİ ŞARTNAME (ÖDEMESİ ATAŞE KREDİSİ İLE YAPILACAK OLANLAR) T.C. HAVA KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI HAVA LOJİSTİK KOMUTANLIĞI ETİMESGUT/ANKARA REPUBLIC OF TURKEY THE TURKISH AIR FORCE THE AIR LOGISTICS COMMAND ETIMESGUT/ ANKARA 2013 YILINDA YURT DIŞI TEMSİLCİLİKLER KANALI

Detaylı

T.C. HAVA KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI HAVA LOJİSTİK KOMUTANLIĞI ETİMESGUT/ANKARA

T.C. HAVA KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI HAVA LOJİSTİK KOMUTANLIĞI ETİMESGUT/ANKARA T.C. HAVA KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI HAVA LOJİSTİK KOMUTANLIĞI ETİMESGUT/ANKARA REPUBLIC OF TURKEY THE TURKISH AIR FORCE THE AIR LOGISTICS COMMAND ETIMESGUT/ ANKARA AÇIK İHALE USULÜ MAL ALIMLARI İDARİ ŞARTNAMESİ

Detaylı

TÜLOMSAŞ MAL ALIM İHALELERİNE AİT TİP SÖZLEŞME (YERLİ VE YABANCI İSTEKLİLER İÇİN)

TÜLOMSAŞ MAL ALIM İHALELERİNE AİT TİP SÖZLEŞME (YERLİ VE YABANCI İSTEKLİLER İÇİN) TÜLOMSAŞ MAL ALIM İHALELERİNE AİT TİP SÖZLEŞME (YERLİ VE YABANCI İSTEKLİLER İÇİN) TULOMSAS STANDARD AGREEMENT FOR GOODS PROCUREMENTS (FOR DOMESTIC AND FOREIGN TENDERERS) SÖZLEŞME TARİHİ: CONTRACT DATE:

Detaylı

T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI SAHİL GÜVENLİK KOMUTANLIĞI ANKARA

T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI SAHİL GÜVENLİK KOMUTANLIĞI ANKARA T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI SAHİL GÜVENLİK KOMUTANLIĞI ANKARA 2011 YILI AKREDİTİFLİ ALIMLAR İDARİ ŞARTNAMESİ ADMINISTRATIVE SPECIFICATIONS 2011 FOR PURCHASES THROUGH LETTER OF CREDIT 11/ NUMARALI İHALE DOSYASI

Detaylı

T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI SAHİL GÜVENLİK KOMUTANLIĞI ANKARA

T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI SAHİL GÜVENLİK KOMUTANLIĞI ANKARA T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI SAHİL GÜVENLİK KOMUTANLIĞI ANKARA 10/13 NUMARALI İHALE DOSYASI KAPSAMINDA YAPILACAK 343 KALEM GEMİ YEDEK MALZEMESİ TEDARİKİNE İLİŞKİN İDARİ ŞARTNAME ADMINISTRATIVE SPECIFICATIONS

Detaylı

T.C. HAVA KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI HAVA LOJİSTİK KOMUTANLIĞI ETİMESGUT/ANKARA

T.C. HAVA KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI HAVA LOJİSTİK KOMUTANLIĞI ETİMESGUT/ANKARA T.C. HAVA KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI HAVA LOJİSTİK KOMUTANLIĞI ETİMESGUT/ANKARA REPUBLIC OF TURKEY THE TURKISH AIR FORCE THE AIR LOGISTICS COMMAND ETIMESGUT/ ANKARA AÇIK İHALE USULÜ HİZMET ALIMLARI İDARİ ŞARTNAMESİ

Detaylı

T.C. HAVA KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI HAVA LOJİSTİK KOMUTANLIĞI ETİMESGUT/ANKARA

T.C. HAVA KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI HAVA LOJİSTİK KOMUTANLIĞI ETİMESGUT/ANKARA T.C. HAVA KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI HAVA LOJİSTİK KOMUTANLIĞI ETİMESGUT/ANKARA REPUBLIC OF TURKEY THE TURKISH AIR FORCE THE AIR LOGISTICS COMMAND ETIMESGUT/ ANKARA AÇIK İHALE USULÜ HİZMET ALIMLARI İDARİ ŞARTNAMESİ

Detaylı

MALZEME ALIMLARINA İLİŞKİN

MALZEME ALIMLARINA İLİŞKİN SAHİL GÜVENLİK KOMUTANLIĞI TEDARİK DAİRE BAŞKANLIĞI YURTDIŞI TEMSİLCİLİKLER KANALIYLA YAPILACAK MALZEME ALIMLARINA İLİŞKİN İDARİ ŞARTNAME (2012) COAST GUARD COMMAND PROCUREMENT DEPARTMENT ADMINISTRATIVE

Detaylı

STANDARD ADMINISTRATIVE SPECIFICATION TO BE USED IN THE PROCUREMENT OF GOODS THROUGH THE OPEN TENDER PROCEDURE (FOR DOMESTIC AND FOREIGN TENDERERS)

STANDARD ADMINISTRATIVE SPECIFICATION TO BE USED IN THE PROCUREMENT OF GOODS THROUGH THE OPEN TENDER PROCEDURE (FOR DOMESTIC AND FOREIGN TENDERERS) TÜLOMSAŞ AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLEN MAL ALIMLARINDA UYGULANACAK TİP İDARİ ŞARTNAME TÜLOMSAŞ STANDARD ADMINISTRATIVE SPECIFICATION TO BE USED IN THE PROCUREMENT OF GOODS THROUGH THE OPEN TENDER PROCEDURE

Detaylı

(YERLİ VE YABANCI İSTEKLİLER İÇİN) (FOR DOMESTIC AND FOREIGN TENDERERS) I SUBJECT OF THE TENDER AND ISSUES RELATED TO THE SUBMISSION OF BIDS

(YERLİ VE YABANCI İSTEKLİLER İÇİN) (FOR DOMESTIC AND FOREIGN TENDERERS) I SUBJECT OF THE TENDER AND ISSUES RELATED TO THE SUBMISSION OF BIDS TÜLOMSAŞ AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLEN MAL ALIMLARINDA UYGULANACAK TİP İDARİ ŞARTNAME TÜLOMSAŞ STANDARD ADMINISTRATIVE SPECIFICATION TO BE USED IN THE PROCUREMENT OF GOODS THROUGH THE OPEN TENDER PROCEDURE

Detaylı

(YERLİ VE YABANCI İSTEKLİLER İÇİN) (FOR DOMESTIC AND FOREIGN TENDERERS) I SUBJECT OF THE TENDER AND ISSUES RELATED TO THE SUBMISSION OF BIDS

(YERLİ VE YABANCI İSTEKLİLER İÇİN) (FOR DOMESTIC AND FOREIGN TENDERERS) I SUBJECT OF THE TENDER AND ISSUES RELATED TO THE SUBMISSION OF BIDS TÜLOMSAŞ AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLEN MAL ALIMLARINDA UYGULANACAK TİP İDARİ ŞARTNAME TÜLOMSAŞ STANDARD ADMINISTRATIVE SPECIFICATION TO BE USED IN THE PROCUREMENT OF GOODS THROUGH THE OPEN TENDER PROCEDURE

Detaylı

CONTRACT FOR THE INTERNATIONAL COMMERCIAL SALE OF GOODS

CONTRACT FOR THE INTERNATIONAL COMMERCIAL SALE OF GOODS CONTRACT FOR THE INTERNATIONAL COMMERCIAL SALE OF GOODS 1. PARTIES SELLER Name Address if different, address of Seller's place of business through which this contract is to be performed Telephone Fax E-mail

Detaylı

2. Acceptance of Purchase Orders. 3. Price Changes. 4. Payment Terms

2. Acceptance of Purchase Orders. 3. Price Changes. 4. Payment Terms POLİMER KAUÇUK SANAYİ VE PAZARLAMA ANONİM ŞİRKETİ EMEA Standard Terms and Conditions of Sale (dated August 2014) These terms and conditions of sale ( Terms and Conditions of Sale ) are between POLİMER

Detaylı

Bolu nun Üretici KOBİ leri Dışa Açılıyor

Bolu nun Üretici KOBİ leri Dışa Açılıyor Bolu Ticaret ve Sanayi Odası Bolu nun Üretici KOBİ leri Dışa Açılıyor Dış Ticaret El Kitabı / Foreing Trade Manual Giray Reşat 2014 1.1 İHRACAT İŞLEMLERİ 1.1.1 İHRACAT NEDİR? Bir malın veya hizmetin yürürlükteki

Detaylı

GTC_V_14.01_Eng-Tur SIBUR INTERNATIONAL GMBH GENERAL TERMS AND CONDITIONS SIBUR INTERNATIONAL GMBH GENEL HÜKÜMLER VE ŞARTLAR

GTC_V_14.01_Eng-Tur SIBUR INTERNATIONAL GMBH GENERAL TERMS AND CONDITIONS SIBUR INTERNATIONAL GMBH GENEL HÜKÜMLER VE ŞARTLAR SIBUR INTERNATIONAL GMBH GENEL HÜKÜMLER VE ŞARTLAR İşbu Genel Hükümler ve Şartlar (bundan sonra GHŞ olarak söz edilecektir), SIBUR International GmbH ile Alıcı arasında akdedilecek tüm sözleşmelerin ayrılmaz

Detaylı

ÖRNEKTİR DERIVATIVE TRANSACTIONS FRAMEWORK AGREEMENT TÜREV İŞLEMLER ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ

ÖRNEKTİR DERIVATIVE TRANSACTIONS FRAMEWORK AGREEMENT TÜREV İŞLEMLER ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ TÜREV İŞLEMLER ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ DERIVATIVE TRANSACTIONS FRAMEWORK AGREEMENT Türev İşlemler Çerçeve Sözleşmesi (Bundan sonra Sözleşme olarak anılacaktır), DenizBank A.Ş. nin yurtiçi ve yurtdışı şubeleri

Detaylı

ÜRÜN BELGELENDĠRME MERKEZĠ HELAL GIDA BELGELENDĠRMESĠ BAġVURU FORMU HALAL FOOD CERTIFICATION APPLICATION FORM

ÜRÜN BELGELENDĠRME MERKEZĠ HELAL GIDA BELGELENDĠRMESĠ BAġVURU FORMU HALAL FOOD CERTIFICATION APPLICATION FORM Doküman No: ÜBM-06-FR-001 ÜRÜN BELGELENDĠRME MERKEZĠ HELAL GIDA BELGELENDĠRMESĠ BAġVURU FORMU HALAL FOOD CERTIFICATION APPLICATION FORM A1A. BELGE TALEP EDEN KURULUġ / License Requested By (1) KuruluĢun

Detaylı

ÜRÜN BELGELENDĠRME MERKEZĠ ÜRÜN BELGELENDĠRME BAġVURU FORMU CERTIFICATION APPLICATION FORM

ÜRÜN BELGELENDĠRME MERKEZĠ ÜRÜN BELGELENDĠRME BAġVURU FORMU CERTIFICATION APPLICATION FORM Doküman No: ÜBM-00-FR-024 ÜRÜN BELGELENDĠRME MERKEZĠ ÜRÜN BELGELENDĠRME BAġVURU FORMU CERTIFICATION APPLICATION FORM Yayın Tarihi:17/08/2011 Rev. Tarihi : Rev. No : 00 Sayfa : 1 / 3 A1A. BELGE TALEP EDEN

Detaylı

ÜRÜNE AİT BİLGİLER: Süresi (Vadesi) Kredinin Tutarı FAİZİN/MASRAF IN/ÜCRETİN ADI. Akdi Faiz Oranı (Aylık / Dönemlik)

ÜRÜNE AİT BİLGİLER: Süresi (Vadesi) Kredinin Tutarı FAİZİN/MASRAF IN/ÜCRETİN ADI. Akdi Faiz Oranı (Aylık / Dönemlik) REQUEST AND INFORMATION FORM FOR MOTOR VEHICLE CREDIT INFORMATION ON PRODUCT: Name of the Product Term (Maturity) Credit Amount MOTOR VEHICLE CREDIT TAŞIT KREDİSİ BİLGİ ve TALEP FORMU ÜRÜNE AİT BİLGİLER:

Detaylı

FAALİYET RUHSATI MÜRACAAT FORMU

FAALİYET RUHSATI MÜRACAAT FORMU SERBEST BÖLGELER, YURTDIŞI YATIRIM VE HİZMETLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ REPUBLIC OF TURKEY MINISTRY OF ECONOMY GENERAL DIRECTORATE OF FREE ZONES, OVERSEAS INVESTMENT AND SERVICES FAALİYET RUHSATI MÜRACAAT FORMU

Detaylı

Bölüm II: Servis Merkezi İletişim Bilgileri

Bölüm II: Servis Merkezi İletişim Bilgileri GENEL SART, VE KOSULLAR, (TR) Bölüm II: Servis Merkezi İletişim Bilgileri Yerel Hizmet Masanızın telefon numarası ve e-posta adresi için aşağıdaki çizelgede belirtilen web sitesine gidin. Easy Service

Detaylı

TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ TURKISH STANDARDS INSTITUTION

TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ TURKISH STANDARDS INSTITUTION TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ TURKISH STANDARDS INSTITUTION BELGELENDİRME MERKEZİ PRODUCT CERTIFICATION CENTER ÜRÜN BELGELENDİRME BAŞVURU REHBERİ PRODUCT CERTIFICATION APPLICATION GUIDE Doküman No : BM-RHB-01

Detaylı

Law 67/2005 Compensation, Exchange and Restitution of Immovable Properties

Law 67/2005 Compensation, Exchange and Restitution of Immovable Properties Law 67/2005 Compensation, Exchange and Restitution of Immovable Properties About the law Law 67/2005 Consolidated in Turkish Law 67/2005 Main in English About the law This is a consolidating law incorporating

Detaylı

KATILIM SÖZLEŞMESİ APPLICATION FORM 07-10.11.2013 İSTANBUL. Katılımcı / Exhibitor. Kayıt ve Katılım Sözleşmesi

KATILIM SÖZLEŞMESİ APPLICATION FORM 07-10.11.2013 İSTANBUL. Katılımcı / Exhibitor. Kayıt ve Katılım Sözleşmesi Kayıt ve Katılım Sözleşmesi Stand alanı için başvurduğumuzu bildiririz. Ekte bulunan, İstanbul EXPO Center da tarihlerinde düzenlenecek olan DOMOTEX Middle East, Halı ve Zemin Kaplamaları Ticari Fuarı

Detaylı

SATIŞ SÖZLEŞMESİ. 1 Tedarik ve Edim Şartlarının Geçerliliği. 2 Sözleşmenin meydana gelmesi / İcaplar

SATIŞ SÖZLEŞMESİ. 1 Tedarik ve Edim Şartlarının Geçerliliği. 2 Sözleşmenin meydana gelmesi / İcaplar SATIŞ SÖZLEŞMESİ VULKAN Kupplungs- und Getriebebau B. Hackforth GmbH & Co. KG ve SeaCom Digitale Mess- und Übertragungssysteme GmbH (Bundan böyle kısaca VULKAN olarak anılacaktır) 1 Tedarik ve Edim Şartlarının

Detaylı

Application Deadline Son başvuru tarihi

Application Deadline Son başvuru tarihi Uluslararası Fuarcılık Ltd. Şti. Application Deadline Son başvuru tarihi 10.08.2015 3 5 Kasım / November 2015 Lütfi Kırdar International Convention and Exhibition Center Istanbul, Turkey APPLICATION FORM

Detaylı

Herhangi bir şahsın, yaşadıkça memnun ve mesut olması için lazım gelen şey, kendisi için değil, kendisinden sonra gelecekler için çalışmaktır. Hayatta tam zevk ve saadet ancak gelecek nesillerin şerefi,

Detaylı

MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ MEHMET AKİF ERSOY UNIVERSITY YURT DIŞINDAN KABUL EDİLECEK ÖĞRENCİLERİN

MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ MEHMET AKİF ERSOY UNIVERSITY YURT DIŞINDAN KABUL EDİLECEK ÖĞRENCİLERİN MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ YURT DIŞINDAN KABUL EDİLECEK ÖĞRENCİLERİN 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BAŞVURU, KABUL VE KAYIT ESASLARI 1. BAŞVURU KOŞULLARI 1.1 Başvurular aşağıda belirtilen tarihler arasında

Detaylı

TEKLiF ALMA ŞARTNAMESi

TEKLiF ALMA ŞARTNAMESi TEKLiF ALMA ŞARTNAMESi 1. TEKLiF'iN KAPSAMI: British Embassy School Ankara (BESA) (bundan böyle İşveren olarak anılacaktır), Ankara'da Ingiliz Büyükelçiliği arazisi içerisinde bulunan BESA nin okul içi

Detaylı