SÜREÇLERNDE RFID UYGULAMALARI. RFIDTURKEY - Türkiye'nin RFID Merkezi

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "SÜREÇLERNDE RFID UYGULAMALARI. RFIDTURKEY - Türkiye'nin RFID Merkezi"

Transkript

1 SÜREÇLERNDE RFID UYGULAMALARI

2 RFID nedir? RFID (Radio Frequency Identification): Radyo-frekans dalgalar$ üzerinden veri ta&$mas$ yaparak kontrollü bir ortamda hareket eden veya sabit duran cisimleri otomatik olarak tan$mlamaya yarayan bir teknolojidir.

3 RFID Bileenleri Etiket Anten Okuyucu

4 RFID Etiket Çeitleri Pasif RFID : Etiketin Anten den gelen radyo dalgalar$ ile güç al$p üzerindeki veriyi aktarmas$ prensibine dayan$r. Yar$ Aktif/Yar$ Pasif RFID : Etiketin üzerindeki pilden dü&ük güç alarak aktif olup daha sonra Anten den gelen radyo dalgalar$ ile güçlenip üzerindeki veriyi aktarma prensibine dayan$r. Aktif RFID : Etiketin üzerindeki pilden güç alarak aktif olup Anten den ba3$ms$z üzerindeki veriyi aktarma prensibine dayan$r.

5 Kullan!lan RFID Frekanslar! LF : Dü&ük Frekans 125/134 KHz HF : Yüksek Frekans MHz HF - Active : Yüksek Frekans 433 MHz UHF : Ultra Yüksek Frekans 860/960 MHz MicroWave : Micro Dalga Frekans$ 2.45 GHz

6 RFID Standartlar! US-DOD Mandate Amerika Birle&ik Devletleri Savunma Bakanl$3$n$n RFID Standard ve Uygulama Zorunluluklar$ Wallmart Mandate Wallmart Marketler zincirinin RFID Standard ve Uygulama Zorunluluklar$ EPC/Global Mandate EPC (Electronic( Product Code) Elektronik Ürün Kodlama ve RFID Standardlar$

7 Tedarik Zincirlerinde Sürekli Hedefler Do3ru sipari& say$s$n$ artt$rmak Envanter görünürlü3ünü artt$rmak Ürün baz$nda Stok d$&$ durumunu azaltmak Do3ru demirba& yönetimi H& süreçleri optimizasyonu Yönetim masraflar$ azaltmak

8 Zekas! Anahtar Unsurlar! Raporlama (Gerçek Zamanl$) Kurulu&un çok boyutlu i& ak$& görünümü Alarmlar / Gerçek zamanl$ ola3an d$&$ durumlar$ tespit etmek Kritik Süreç göstergeleri Skor kartlar$ Kontrol Paneli

9 RFID Teknolojisinin katk!lar! Gerçek zamanl$ insan hata faktöründen ar$nd$r$lm$& veri toplama Etiketlenen ürünün istenirse üretimin çe&itli a&amalar$nda otomatik takibi Etiketlenen ürünün üretimden depolamaya, depolamadan son kullan$c$ya kadar olan sürede otomatik takibi Kutu ve palet baz$nda etiketleme ile ürünlerin depoda gerçek zamanl$ yer tespitini yapabilme Kutu ve palet baz$nda etiketleme ile depo yükleme kap$lar$nda otomatik sipari& do3rulama i&lemi gerçekle&tirme FMCG tedarik zincirlerinde Ak$ll$ Raf etiketleme ile raflarda azalan ürünlerin takibi

10 Di-er sektörlerde RFID Teknolojisinin katk!lar! Kutulanm$&/Paketlenmi& Yiyecekler Son Kullanma Tarihi Takibi Üretim yeri ve ürün ak$ll$ geri toplama kabiliyeti Ürün Güvenli3i Hlaç ve Medikal Cihazlar Son kullanma Tarihi Takibi Üretim yeri ve içerik takibi Ürün güvenli3i

11 Di-er sektörlerde RFID Teknolojisinin katk!lar! Personel Takibi Gerçek zamanl$ Personel Takibi Giri&/Ç$k$& güvenli3i Mü&teri Takibi Mü&teri bilgilerine otomatik ula&ma Ki&iye özgü ürün tan$t$m$ ve sat$& stratejileri geli&tirme Mü&teri süreklili3ine ve uzaktan pazarlama yöntemlerine katk$

12 Di-er sektörlerde RFID Teknolojisinin katk!lar! Demirba& Takibi Gerçek zamanl$ Demirba& yer tespit ve hareket takibi Ak$ll$ E&le&tirme yöntemi ile Demirba& güvenli3i Evrak Kay$t ve Sahtecilik Takibi De3erli evraklar$n kopyalanmas$n$ tespit etmek Saklanan yada sunulan evraklar$n sahteli3ini otomatik tespit etmek

13 Di-er sektörlerde RFID Teknolojisinin katk!lar! Hastaneler ve Sa3l$k Kurumlar$ Gerçek zamanl$ Hasta takibi Medikal Demirba& yer tespit ve hareket takibi Ak$ll$ E&le&tirme yöntemi ile Hasta tedavi takibi ve tedavi güvenli3i Kuyumculuk ve Antikac$l$k Kuyum ürünlerinin güvenli3i ve takibi Antika ürünlerin ve sanat eserlerinin sahteli3ini otomatik tespit etmek

14 Di-er sektörlerde RFID Teknolojisinin katk!lar! Kütüphaneler Kitap ve ar&iv takibi Kitap ve ar&iv güvenli3i K$sa süreli Kütüphane say$m ve tespit kolayl$3$ Üye takibi ve al$&kanl$klar$ Otopark Sistemleri Gerçek zamanl$ otopark giri&/ç$k$& takibi Otopark kapasitesi takibi Paral$ otoparklarda otomatik faturalama kolayl$3$

15 Di-er sektörlerde RFID Teknolojisinin katk!lar! Araç Takip Sistemleri Araç güvenli3i ve plaka do3rulamas$ Kolay vergi takibi Kolay trafik suçlar$ ve kaza takibi Paral$ Otoyol ve Köprü Geçi& Sistemleri Gerçek zamanl$ paral$ otoyol ve köprü geçi& takibi Otomatik trafik takip sistemi Otomatik faturalama kolayl$3$

16 Di-er sektörlerde RFID Teknolojisinin katk!lar! Canl$ Hayvan Takip Sistemleri Canl$ Hayvanlar$n sa3l$k ve a&$lama takibi Canl$ Hayvanlar$n $rk takibi Salg$n hayvan hastal$klar$ esnas$nda kolay karantina uygulama ve takibi

17 RFID Uygulamalar!nda yap!lan genel hatalar RFID sisteminin kurulaca3$ alanda radyo frekans ve gürültü kirlili3i tespiti yap$lmamas$ RFID Anten ve okuyucular$n do3ru noktalara yerle&tirilmemesi RFID etiketlerinin ürünlerin üzerinde en uygun noktalara yerle&tirilmemesi Ürüne göre do3ru etiket seçilmemesi RFID Anten ve okuyucular$n$n okuma limitlerinin tespit edilmeden i& süreçlerine uyarlanmas$ RFID pilot çal$&mas$ yap$lmadan projenin sonland$r$lmas$ Kurulan sistemin ölçüm ve kar&$la&t$rma metotlar$n$n önceden tasarlan$p uygulanmamas$

18 RFIDTURKEY nedir? RFIDTURKEY ne sa3lar? RFIDTURKEY den nas$l yararlanabilirim?

19 Contact Information AHMET AKIN Genel Müdür TEL : GSM :

RADYO FREKANS TANIMLAMA SİSTEMLERİ

RADYO FREKANS TANIMLAMA SİSTEMLERİ RADYO FREKANS TANIMLAMA SİSTEMLERİ Yrd. Doç. Dr. Aktül Kavas-Yıldız Teknik Üniversitesi Elektrik-Elektronik Fakültesi kavas@yildiz.edu.tr 1. GİRİŞ Radyo frekans tanımlama (RFID) sistemleri radyo frekanslarını

Detaylı

UHF RFID Akıllı Kütüphane Sistemi

UHF RFID Akıllı Kütüphane Sistemi UHF RFID Akıllı Kütüphane Sistemi S u n u m Y a p a n : H a l i l İ b r a h i m H A R M A N C I Akıllı Kütüphane Sistemi Yordam Bilgi Teknoloji Danışmanlık Eğitim ve Elektronik Sistemleri San. Tic. Ltd.

Detaylı

FAALİYET RAPORU 2011 MALİ YILI

FAALİYET RAPORU 2011 MALİ YILI TÜİK FAALİYET RAPORU 2011 MALİ YILI TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU TÜİK FAALİYET RAPORU 2011 MALİ YILI Yayın içeriğine yönelik sorularınız için Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Strateji ve Kalite Grubu

Detaylı

Lojistik Bili im Sistemleri

Lojistik Bili im Sistemleri Lojistik Bili im Sistemleri G R Bili im Sistemleri, verinin toplanmas, i lenmesi, depolanmas ve bilgisayar a lar üzerinden istenen bir uca güvenli bir ekilde iletilerek kullan c lar n hizmetine sunulmas

Detaylı

Siber Güvenlik Risk Analizi, Tehdit ve Haz rl k Seviyeleri

Siber Güvenlik Risk Analizi, Tehdit ve Haz rl k Seviyeleri Siber Güvenlik Risk Analizi, Tehdit ve Hazrlk Seviyeleri Seda YILMAZ ve eref SAIROLU Özet Bu çalmada, siber güvenlik konusunda uygulanmas önerilen evrensel kurallar, siber kaynaklarn risk analizi, tehdit

Detaylı

YOL KENARI PARK ETME TEKNOLOJİLERİ VE İSTANBUL UYGULAMASI

YOL KENARI PARK ETME TEKNOLOJİLERİ VE İSTANBUL UYGULAMASI OTEKON 08 4. Otomotiv Teknolojileri Kongresi 01 04 Haziran 2008, BURSA YOL KENARI PARK ETME TEKNOLOJİLERİ VE İSTANBUL UYGULAMASI Abdullah DEMİR* Ali ÇAVDAR** *İSPARK A.Ş. Genel Müdürlüğü, Büyükdere Cad.

Detaylı

Summary..ii Önsöz...iii Teşekkür..iv İçindekiler.1

Summary..ii Önsöz...iii Teşekkür..iv İçindekiler.1 1 İçindekiler Özet i Summary..ii Önsöz...iii Teşekkür..iv İçindekiler.1 SİMGELER... 5 ŞEKİLLER TABLOSU... 6 1. GİRİŞ... 9 2. RFID NİN TARİHÇESİ... 12 2.1 RFID Fikrinin Doğuşu... 13 2.2 1960 lardan 1980

Detaylı

Click to edit Master title style. RFID Çözümleri. KoçSistem Çözüm ve İş Geliştirme Grubu

Click to edit Master title style. RFID Çözümleri. KoçSistem Çözüm ve İş Geliştirme Grubu RFID Çözümleri KoçSistem Çözüm ve İş Geliştirme Grubu Click to edit M.Engin Master Güney subtitle style RFID Hakkında Deloitte un, Telekomünikasyon, Medya ve Teknoloji (TMT) alanlarındaki dört bölümlü

Detaylı

ÖZET YATARAK TEDAVİ GÖREN ŞİZOFRENİ HASTALARININ NEGATİF BELİRTİLERİNİN RFID TEKNOLOJİLERİ İLE ÖLÇÜLEBİLİRLİĞİNİN DEĞERLENDİRMESİ

ÖZET YATARAK TEDAVİ GÖREN ŞİZOFRENİ HASTALARININ NEGATİF BELİRTİLERİNİN RFID TEKNOLOJİLERİ İLE ÖLÇÜLEBİLİRLİĞİNİN DEĞERLENDİRMESİ 1 ÖZET YATARAK TEDAVİ GÖREN ŞİZOFRENİ HASTALARININ NEGATİF BELİRTİLERİNİN RFID TEKNOLOJİLERİ İLE ÖLÇÜLEBİLİRLİĞİNİN DEĞERLENDİRMESİ KOCAMAZ, Adnan Fatih Yüksek Lisans Tezi, Bilgisayar Mühendisliği Ana

Detaylı

Nesneler İzlenebilir ve Yönetilebilir mi? Cevap: RFID

Nesneler İzlenebilir ve Yönetilebilir mi? Cevap: RFID Akademik Bilişim 09 - XI. Akademik Bilişim Konferansı Bildirileri 11-13 Şubat 2009 Harran Üniversitesi, Şanlıurfa Nesneler İzlenebilir ve Yönetilebilir mi? Cevap: RFID İstanbul Üniversitesi, Mühendislik

Detaylı

LOJİSTİK SEKTÖRÜNDE OTOMATİK TANIMLAMA SİSTEMLERİ

LOJİSTİK SEKTÖRÜNDE OTOMATİK TANIMLAMA SİSTEMLERİ V. Ulusal Üretim Araştırmaları Sempozyumu, İstanbul Ticaret Üniversitesi, 25-27 Kasım 2005 LOJİSTİK SEKTÖRÜNDE OTOMATİK TANIMLAMA SİSTEMLERİ Göksu KAYA İstanbul Ticaret Üniversitesi Tuncay ALTINPULLUK

Detaylı

www.technolife.com.tr

www.technolife.com.tr KURUMSAL Technolife Bilişim Sist. San. Tic. Ltd. Şti. dnyadaki tm teknolojik yenilikleri izleyerek, bunları mşteri portföyne stn bir hizmet anlayışıyla yansıtmak ve gçl kodrosu ile dnya bilişim pazarında

Detaylı

WEB TABANLI YAPAY ZEKA TEKN KLER (PROJE NO : FEN-E-050608-138)

WEB TABANLI YAPAY ZEKA TEKN KLER (PROJE NO : FEN-E-050608-138) T.C. MARMARA ÜNVERSTES MSEL ARATIRMA PROJELER KOMSYONU BAKANLII PROJE RAPORU WEB TABANLI YAPAY ZEKA TEKNKLER M SIMÜLATÖRLERN HAZIRLANMASI (PROJE NO : FEN-E-050608-138) Proje Yürütücüsü Yrd. Doç. Dr. Mehmet

Detaylı

Radyo Frekans Kimlik Tanıma Sistemleri ile Elektronik Para Uygulamasının Gerçeklenmesi

Radyo Frekans Kimlik Tanıma Sistemleri ile Elektronik Para Uygulamasının Gerçeklenmesi Radyo Frekans Kimlik Tanıma Sistemleri ile Elektronik Para Uygulamasının Gerçeklenmesi Burcu Tuğaç 1 Aktül Kavas 2 1 RETURN Group, Tübitak MAM Kampusü, Teknoloji Geliştirme Bölgesi, Gebze-İstanbul. btugac@hotmail.com

Detaylı

Türkiye. GS1 Sistemi Tan t m Kitapç ARALIK-2012 ANKARA

Türkiye. GS1 Sistemi Tan t m Kitapç ARALIK-2012 ANKARA Türkiye GS1 Sistemi Tan t m Kitapç ARALIK-2012 ANKARA TOBB Yay n No: 2012/178 Önsöz Ticaretin ulusal ve bölgesel s n rlar a arak uluslararas bir boyuta ula mas, ticarete konu olan mal ve hizmet çe itlerinin

Detaylı

gibi çeşitli yerlerde birçok farklı uygulama alanına sahiptir.

gibi çeşitli yerlerde birçok farklı uygulama alanına sahiptir. 1 GİRİŞ Yakın alan haberleşmesi(nfc-near Field Communication) isminden de anlaşılacağı üzere kısa mesafelerde bilgi alışverişini sağlayan yeni nesil bir kablosuz iletişim teknolojisidir. Yakın alan haberleşmesi

Detaylı

Akıllı Trafik Denetimi ve Yönetimi için RFID ile Elektronik Plaka Uygulaması

Akıllı Trafik Denetimi ve Yönetimi için RFID ile Elektronik Plaka Uygulaması Akademik Bilişim 10 - XII. Akademik Bilişim Konferansı Bildirileri 10-12 Şubat 2010 Muğla Üniversitesi Akıllı Trafik Denetimi ve Yönetimi için RFID ile Elektronik Plaka Uygulaması İstanbul Ticaret Üniversitesi,

Detaylı

BSOFTsiday Sipariş ve Dağ ıtım Yö netim Sistemi

BSOFTsiday Sipariş ve Dağ ıtım Yö netim Sistemi BSOFTsiday Sipariş ve Dağ ıtım Yö netim Sistemi Rekabetin oldukça yoğun yaşandığı günümüzde, hızla değişen pazar koşullarına en hızlı, doğru ve zamanında uyum sağlayabilmek her geçen gün önem kazanmaktadır.

Detaylı

YEDİNCİ BÖLÜM YENİ TREND VE TEKNOLOJİLER

YEDİNCİ BÖLÜM YENİ TREND VE TEKNOLOJİLER 259 YEDİNCİ BÖLÜM YENİ TREND VE TEKNOLOJİLER 7.1. AKILLI VE MOBİL CİHAZLARIN GELİŞİMİ Yakınsama ile birlikte, akıllı ve mobil cihazlarda önemli gelişmeler yaşanmakta; akıllı cihazlar, 3G, Wi-Fi, GPS gibi

Detaylı

NFC MOBİL ÖDEME SİSTEMİ

NFC MOBİL ÖDEME SİSTEMİ T.C. İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK VE TASARIM FAKÜLTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ NFC MOBİL ÖDEME SİSTEMİ Fatih KABAKCI Bilgisayar Mühendisliği Programında Hazırlanan BİTİRME PROJESİ Proje

Detaylı

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2517 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1488 LOJ ST K LKELER

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2517 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1488 LOJ ST K LKELER T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2517 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1488 LOJ ST K LKELER Yazarlar Yrd.Doç.Dr. Ali ÖZDEM R (Ünite 1, 2, 4) Yrd.Doç.Dr. Naz m ÇATALBAfi (Ünite 3) Yrd.Doç.Dr. Ergün KAYA

Detaylı

KÜLTÜR VE TURZM BAKANLII

KÜLTÜR VE TURZM BAKANLII KÜLTÜR VE TURZM BAKANLII STRATEJ GELTRME BAKANLII TÜRKYE KÜLTÜR PORTALI ALTYAPISININ OLUTURULMASI VE PORTAL UYGULAMA YAZILIMI LE EK YAZILIMLARIN TEMN EDLMESNE LKN TEKNK ARTNAME 1. AMAÇ... 3 2. TANIMLAR

Detaylı

www.senkronguvenlik.com.tr

www.senkronguvenlik.com.tr www.senkronguvenlik.com.tr Kusursuz hizmet eşsiz çözümler! Sizlere en iyi çözüm ve hizmetleri sunmak için uluslararası çözüm ortaklarımızla gücümüze güç katıyoruz. Daha fazla seçenek ve yeni teknoloji

Detaylı

LOJ ST KTE TEKNOLOJ KULLANIMI

LOJ ST KTE TEKNOLOJ KULLANIMI T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2155 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1183 LOJ ST KTE TEKNOLOJ KULLANIMI Yazarlar Yrd.Doç.Dr. Gürkan ÖZTÜRK (Ünite 1, 6) Dr. Ümit Ali ÖZKAZANÇ (Ünite 3, 4, 7) Ahmet O

Detaylı

AKILLI ULAŞIM SİSTEMLERİ

AKILLI ULAŞIM SİSTEMLERİ AKILLI ULAŞIM SİSTEMLERİ GİRİŞ Bilgisayar teknolojisindeki gelişmeler ulaştırma sektörünü de etkilemiş, özellikle son yıllarda Akıllı Ulaştırma Sistemleri adı altında bilişime dayalı sistemler geliştirilmiştir.

Detaylı

DCS Endüstriyel Otomasyon Sistemleri olarak ; Endüstriyel Otomasyon alanında,bağımsız sistem evi olarak faaliyet göstermektedir.

DCS Endüstriyel Otomasyon Sistemleri olarak ; Endüstriyel Otomasyon alanında,bağımsız sistem evi olarak faaliyet göstermektedir. DCS Endüstriyel Otomasyon Sistemleri olarak ; Endüstriyel Otomasyon alanında,bağımsız sistem evi olarak faaliyet göstermektedir. Müşterilerimizin ihtiyaçları doğrultusunda, en uygun fiyat ve nitelikteki

Detaylı

Bir Türk Dünya ya Bedeldir.

Bir Türk Dünya ya Bedeldir. Bilişim Teknolojileri, Danışmanlık ve Bakım Hizmetleri İnş. San.Tic. Ltd. Şti. Bir Türk Dünya ya Bedeldir. Bilişim Teknolojileri, Danışmanlık ve Bakım Hizmetleri, 20 yıllık deneyimi barındıran farklı disiplinlerden

Detaylı

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ YENİ NESİL RFID SİSTEMLERİNDE KULLANILAN MİNYATÜR ANTEN TASARIMLARI

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ YENİ NESİL RFID SİSTEMLERİNDE KULLANILAN MİNYATÜR ANTEN TASARIMLARI İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ YENİ NESİL RFID SİSTEMLERİNDE KULLANILAN MİNYATÜR ANTEN TASARIMLARI Çağatay AYDIN Elektrik-Elektronik Mühendisliği Anabilim Dalı Danışman

Detaylı

Akıllı Ambulans Araçlarına Doğru İlk Adımlar: RFID Ambulans Varlıkları Takibi

Akıllı Ambulans Araçlarına Doğru İlk Adımlar: RFID Ambulans Varlıkları Takibi Akıllı Ambulans Araçlarına Doğru İlk Adımlar: RFID Ambulans Varlıkları Takibi Mehmet Hilal Özcanhan 1, Gökhan Dalkılıç 1, Semih Utku 1, Erdem Alkım 2, M. Serdar Akis 3 1 Dokuz Eylül Üniversitesi, Bilgisayar

Detaylı

2. RFID SİSTEMLERİNİN İNCELENMESİ 1. GİRİŞ. 2.1. RFID Sistemlerinin Tanımı ve Sınırları. Giriş ve Çalışmanın Amacı:

2. RFID SİSTEMLERİNİN İNCELENMESİ 1. GİRİŞ. 2.1. RFID Sistemlerinin Tanımı ve Sınırları. Giriş ve Çalışmanın Amacı: 1. GİRİŞ Giriş ve Çalışmanın Amacı: Bu çalışmada RFID olarak bilinen özelliğe sahip olan sistemler incelenmiş ve bu sistemler içerisinde şifreleme yapmaya uygun özellikte olanları belirlenerek bunların

Detaylı